Page 1

GREEN VALLEY

MARCH 2014

„w<£ "åºb

1

For Prayer Request :

9866 787 557


GREEN VALLEY

MARCH 2014

„w<£ "åºb

2

For Prayer Request :

9866 787 557


GREEN VALLEY

„w<£ "åºb

ã¨Oáê^ŒH=õ ~°Oæ (EDITORIAL BOARD)

– q+¨Ü∞« ã¨∂zHõ (INDEX) –

Q“~°= ã¨Oáê^Œ‰Ωõ Å∞ : „j=∞u Ñ≤.ZÖò.^•#=∞‡. Honorable Editor : P.L.Danamma. ã¨Oáê^Œ‰Ωõ Å∞ : ~Ô =.Ñ≤.a.`«∞HÍ~å"£∞. Editor : Rev.P.B.Tukaram. ã¨Ç¨ Ü«∞ ã¨Oáê^Œ‰Ωõ Å∞ : ~Ô =. l.*Ï<£ Ñ‘@~ü. Sub-Editor : Rev.G.John Peter. _ç.\˜.Ñ≤ : „|^Œ~.ü HÔ .*Ï<£ ÉÏ|∞. D.T.P : Bro.K.John Babu. ã¨~∞° ¯ÖË+<¨ £ : „|^Œ~.ü l.âߺ"£∞ „Ѩ™ê^£. Circulation : Bro.G.Syam Prasad. á„ ê~°#ú QÆ∞OѨ٠: L"≥∞<£û ã¨=∂[O. PrayerWarriors : GVM Womens Fellowship.

S JOâ◊=ÚÅ∞

¿Ñr

1. Z_ç\’iÜ«∞Öò 2. 'J—q^èÜ Õ ∞« `« (Ô~=.l.*Ï<£ Ñ‘@~ü) 3. PRAYER REQUESTS („áêi÷OK«O_ç! ã¨∞uÎ OK«O_ç!!) 4. Pã≤Ü∂« YO_»OÖ’ Lr˚=O h^ŒQ~ˆæÆ "≥Ú^ŒÅ∞ („|^Œ~ü Ãã·=∞<£ _Õh) 5. ã¨r= ™êHõºΔ O (P‰õΩÅ ~å=∞Hõ$+¨)‚ 6. ã¨O^ÕâO◊ (Ô~=. \˜.Z. „ѨÉèí∞H˜~°}ü) 7. x[ „ÔH·ã¨Î=Ù_»∞ (_®IIÔH.ɡO[q∞<£) 8. DAIVA KRUPA GRAPHICS („H˜+≤ìÜ«∞<£ =∂ºQÆ*ˇ·<£û _ç.\˜.Ñ≤ KÕÜ«∞|_»∞#∞) 9. |^ŒHÌ Oõ =∂#=ÙxH˜ |^Œú â◊`„ ∞« =Ù (Ñ≤.W=∂‡#∞ÜÕ∞Öò) 10. THE CREATION OF THE WORLD (P.Abhishek) 1 1. w„ <£"åºe =∂ã¨Ñu „¨ Hõ q=~°=ÚÅ∞ 12.ɡa· Å∞ – JkfifÜ«∞O (Ô~=.q.‰õΩ=∂~ü ^•ãπ) 13.q"åǨÏ=Ú#‰õΩ ã¨O|OkèOz# Ñ „ ⨠fl◊ Å∞ (¿ãHõ~}° )

– – – – – – – – – – – – –

4 6 9 10 11 12 14 15 17 18 19 20 22

`≥ e Ü« ∞ *Ë Ü « ∞ d QÀ~°∞K«∞<åfl~å!? U q^èŒ"≥∞ÿ# ã¨O^èŒ~°ƒù=Ú<≥·# ѨÙ~°ã¨¯iOK«∞H˘x – g∞~°∞ g∞ ‰õΩ@∞O|ã¨∞÷ ʼnõΩ /|O^èŒ∞=ÙʼnõΩ/¿ãflÇ≤Ï`«∞ʼnõΩ/=∞i Z=iÔH·<å â◊√ÉèÏHÍOHõΔÅ∞ `≥eÜ«∞ *ËÜ∂« Å#∞‰õΩO@∞<åfl~å? J~Ú`Õ D(„w<£"åºb) Ѩu „ Hõ‰Ωõ g∞ HÍ#∞Hõ`À áê@∞ g∞ á¶È\’#∞, `≥eÜ«∞*ËÜ∞« =Åã≤# â◊√ÉèÏHÍOHõÅΔ #∞ Ñ „ u ¨ <≥Å 15= `Õk ֒Ѩ٠" „ åã≤ ѨOѨO_ç. "Õ∞=Ú D Ѩu „ HõÖ’ "å\˜x g∞ ¿Ñ~°∞`À Ñ „ K ¨ ∞« i OѨ*Ë™êÎ=Ú. ™ê^茺"≥∞ÿ`Õ "åi J„_»ã¨∞û‰õΩ XHõ HÍÑ‘‰õÄ_® ѨOÑ≤™êÎ=Ú.

ѨÓiÎ W`«~° q=~°=ÚʼnõΩ ^ŒÜ∞« KÕã≤

D „H˜Ok á¶È<£Ö’ ã¨O„ѨkOK«QÅ Æ ~°∞...

ü – ãɨ ò Z_@ç ~

9866787557, 9885247526

MARCH 2014

3

For Prayer Request :

9866 787 557


GREEN VALLEY

„w<£ "åºb

=ºH˜ÎQÆ`«OQÍ g∞`À ...

''Ü≥∞Ǩϟ"å =∂@ K˘Ñ¨ÙÊ#——

„ѨÉèí∞=Ù#O^Œ∞ „Ñ≤Ü«ÚÖˇ·# ''„w<£"åºb—— áê~î°‰õΩʼnõΩ „ѨÉ∞íè =Ù#∞ ~°H‰Δõ Ωõ _≥#· ÜÕ∞ã¨∞„H©ã∞¨ Î "åi JkfifÜ«∞ â◊√Éè<í å=∞=Ú Ö’ =O^Œ<åÅ∞ `≥Å∞Ê`«∂ – g∞~°∞ KÕã∞¨ #Î fl „áê~°#÷ Å#∞ |\˜ì ѨOÑ≤ã∞¨ #Î fl HÍ#∞HõÅ∞, J~°Ê}Å#∞ |\˜ì ^Õ=Ùx ã¨xflkèÖ’ g∞ H˘~°‰Ωõ t~°ã∞¨ û =Oz Hõ$`«[`˝ Å « ∞, =O^Œ<åÅ∞ `≥Å∞ÊK«∞<åfl#∞. 2014Ö’ JѨÙÊ_Õ 2<≥ÅÅ∞ QÆ_çzáÈ~Ú 3= <≥ÅÖ’xH˜ „Ѩ"Õâ◊ÃÑ\˜ì# ^Õ=ÙxH˜ =O^Œ<åÅ∞. ^Õ=Ùx „Ñ≤Ü«ÚÖÏ~å! QÆ_z » # 6 ã¨OII~åŠѨ„uHõ HÍÑ‘Å∞ HÍ"åÅx H˘O`«=∞Ok J_»∞QÆ∞`«∞<åfl~°∞, "å\˜x g∞~° ∞ á⁄O^Œ ∞ HÀ"åÅO>Ë http://www.gvmasia.org/ministries.html D "≥ÉÃò ã·\#ò ∞ ã¨O^Œi≈Oz =∂Ѩ„uHõÅ#∞ Lz`«OQÍ<Õ á⁄O^Œ=K«∞Û. ^Õ=Ù_»∞ q∞=Ú‡Å#∞ „¿Ñˆ~Ñ≤¿ãÎ g∞~°∞ ã¨O=`«û~° K«O^• 300/– Hõ\˜ì (q=~°=ÚʼnõΩ ¿Ñl–19 K«∂_»O_ç) D Ѩ„uHõÅ#∞ g∞ WO\˜ =^ŒHˆÌ á⁄O^Œ=K«∞Û. q^ÕâßÅÖ’ L#fl |O^è∞Œ =ÙʼnõΩ, ¿ãflÇ≤Ï`«∞ʼnõΩ, =∂ „âıÜ≥∂aèÖÏ+¨μʼnõΩ, „áê~°÷#ÅÖ’ |ÅÇ‘Ï#∞ʼnõΩ, „â◊=∞ÅKÕ`« "ÕkèOK«|_»∞K«∞#fl "åiH˜, JѨÙÊÅ`À uѨÊÅ∞ Ѩ_∞» K«∞#fl "åiH˜, HÀ~°∞ì ã¨=∞㨺Å∞, J<ÕHõ ã¨OIIÅ #∞O_ç „Ñ¨"∂≥ +¨<û£ H˘~°‰Ωõ Z^Œ∞~°∞K«∂K«∞K«∞#fl "åiH˜ D "≥ÉÃò ã·\ò http://www.gvmasia.org #∞ ѨiK«Ü∞« O KÕÜ∞« O_ç. "åiH˘~°‰Ωõ =∂ =ºH˜QÎ `Æ « „áê~°#÷ Ö’ „áêi÷Oz, ^Õ=Ùx "åHõºO ^•fi~å Pj~åfi^Œ=ÚʼnõΩ "å~°ã∞¨ ÅQÆ∞#@∞¡ „áêi÷OK≥^#Œ ∞. „w<£"åºb ã¨OѶ∞¨ OÖ’ „áê~°<÷ å |$O^Œ=ÚʼnõΩ `≥eÜ«∞Ѩ~z ° „Ѩu â◊√„Hõ"å~°=Ú LѨ"å㨠„áê~°#÷ ÅÖ’ „áêi÷OK≥^=Œ Ú. ''"Õ∞=Ú "≥Úé]ÃÑ@∞ì#ѨÙÊ_»∞ ~åA =∂‰õΩ`«Î~°q∞K«∞Û#∞ QÍHõ.—— – H©~°Î#Å∞ 20:9. ÃÑ· "åQÍÌ#=Ú P^è•~°O KÕã∞¨ H˘x g∞ÃÑ· P Hõ~∞° }QÆÅ ^Õ=Ù_»∞ `«# ^ŒÜ∞« HõxHõ~=° Ú#∞ K«∂Ñ≤OK«∞#∞ QÍHõ! g∞‰õΩ gÖˇ·`Õ ã¨=∞~°Ê} Hõey D Ѩ„uHõ ѨiK«~°º#∞, ^Õ=Ùx =∞Ç≤Ï=∂~°÷"≥∞ÿ [~°∞QÆ∞K«∞#fl ѨiK«~°ºÅ#∞ „áÈ`«ûÇ≤ÏOKåÅx HÀ~°∞K«∞<åfl#∞. ^Õ=Ùx „Ѩ[ÖÏ~å! D <≥ÅÖ’ ^Õ=Ù_»∞ <å`À =∂\Ï¡_#ç ã¨OQÆu g∞‰õΩ `≥eÜ«∞Ѩ~åÛÅx `«^•fi~å g∞~°∞ Pf‡Ü«∞ "Õ∞Å∞Å∞ á⁄O^Œ∞HÀ"åÅx <å Pâ◊, PHÍOHõ.Δ W„âßÜÕ∞Å∞ „Ѩ[Å∞ ÉÏxã¨`«fi=Ú #∞O_ç q_çÑ≤OK«|_ç#ѨÙÊ_»∞ ^Õ=Ù_»∞ KÕã≤# =∞ǨÏ`å¯~åºÅ#∞ =∞iÛáÈ~Ú ^Õ=^Õ=Ùx g∞^Œ ã¨}∞QÆ∞Å∞, Q˘#∞QÆ∞Å∞ KÕã≤ ^Õ=Ùx =∞iÜ«Ú "≥∂¿+, JǨÏ~À#∞Å#∞ "åix PÜ«∂ã¨Ñi¨ Û<å~°∞. ^Õ=Ù_»∞ <å`À =∂\Ï¡_ç# =∂@Å∞. x~°æ=∞II 17 : 1 Ö’ W„âßÜÕ∞bÜ«ÚÅ ã¨~°fi ã¨=∂[=Ú Ü≥∞Ǩϟ"å =∂@ K˘Ñ¨ÙÊ# `«=∞ „ѨÜ∂« }=ÚÅÖ’ .... „`åQÆ hà◊§ÖË#O^Œ∞# "≥∂¿+`À "åkOK«∞K«∞ ... Ü≥∞Ǩϟ"å =∂@ K˘Ñ¨ÙÊ# „Ѩܫ∂}O "≥Ú^ŒÅ∞ÃÑ\˜ì# W„âßÜÕ∞Å∞ „Ѩ[Å∞... WHõ¯_» H˘kÌQÍ Py PÖ’z^•ÌO. =∂ Pf‡Ü«∞ Ü«∂„`«Ö’, 12 ã¨OIIŠѨiK«~º° Ö’ Z<Àfl X_»∞^Œ∞_»∞‰õΩÅ∞ =zÛ#q. ^Õ=Ù_»∞ Jxfl q+¨Ü«∂ÅÖ’ ã¨OѨÓ~°‚ ã¨Ç¨Ü«∞ ã¨Ç¨ÏHÍ~åÅ∞, P^Œ~°} J#∞„QÆǨÏOz =∞=Ú‡Å#∞ ZO`À |ÅѨ ~ ° z =ÚO^Œ ∞ ‰õ Ω #_ç Ñ ≤ O z<å_» ∞ . PÜ« ∞ <≥ O `À #=∞‡^Œy#"å_»∞. ^Õ=ÙxˆH =∞Ç≤Ï=∞. MARCH 2014

4

For Prayer Request :

9866 787 557


GREEN VALLEY

„w<£ "åºb ^Õ=Ùx =∂@ K˘Ñ¨ÙÊ# rqOz# "å~°∞, PÜ«∞#`À #_çz#"å~°∞, PÜ«∞# g∞^Œ P#∞H˘x# "åix PÜ«∞# Z#fl_»∞ q_»∞=_»∞. W„âßÜÕ∞Å∞ „Ѩ[Å∞ ^Õ=Ùx =∂@ K˘Ñ¨ÙÊ# „Ѩܫ∂}O KÕã¨∞Î#fl "å~°∞ „`åQÆ∞@‰õΩ hà◊√§ ÖËHõ "≥∂¿+`À "åkOKå~°∞. <å`À "åkOѨ<ÕÅ? Jx "≥∂¿+ "åi`À Jx "åix x~ÀkèOK«ÖËHõ ^Õ=ÙxH˜ "≥Ú„~°ÃÑ\˜ì „áêi÷ã∞¨ .Î ..... ##∞fl ~åà◊§`À H˘\˜ì K«OѨÙ^Œ∞~°<#≥ ∞. W„âßÜÕ∞Å∞ „Ѩ[Å∞ ÃÑ·H˜ XHõ ã¨=∞㨺 Ö’# =∞~À ã¨=∞㨺. ÃÑ· ã¨=∞㨺 hà◊§H˘~°‰Ωõ – Ö’x ã¨=∞㨺 ^Õ=Ù_»∞ L<åfl_®? ÖË_®? x~°= æ ∞II 17 : 7 ^Õ=Ù_≥#· Ü≥∞Ǩϟ"å "≥∂¿+Ö’ =∂\Ï¡_∞» `«∂ – ''... h=Ù #kx H˘\˜#ì h Hõé#] ∞ KÕ`« æ ∞II 17 : 5. Ѩ@∞ìH˘x H˘xá⁄=Ú‡——. x~°= ^Õ=Ùx „Ñ≤Ü«ÚÖÏ~å! ^Õ=Ù_»∞ KÕã≤# "Õ∞Å∞Å∞ „Ѩ[Å∞ =∞iÛáÈ`«∞<åflˆ~"≥∂ Jx ''"≥∂¿+ h=Ù #kx H˘\˜#ì Hõé#] ∞ fã¨∞‰õΩ~å Jx Ü≥∞Ǩϟ"å P*Ï˝Ñã≤ ∞¨ <Î åfl_»∞—— KÕ^∞Œ hà◊§#∞ – =∞^è∞Œ ~°OQÍ =∂iÛ#, =∂Oã¨O H˘~°‰Ωõ – ѨÙsà◊§#∞ ѨOÑ≤<å, u#∞@‰õΩ – PHÍâ◊O #∞O_ç =∞<åfl ѨOÑ≤#, "Õ∞Å∞Å∞ á⁄Ok# `«~∞° "å`«... L^ÀºQÆO ÖË#ѨÙÊ_»∞, Uq∞ ÖË#ѨÙÊ_»∞ – LѨ"å㨠„áê~°#÷ Å∞ H˘OK≥O ÃÇÏzÛ¿ãÎ – „áê~°÷#Å#∞, ^Õ=Ù}˜‚ =∞iÛáÈ`«∞<åfl~°∞ KåÖÏ=∞Ok. ZO`« q_»∂~¤ =° ∞O_ç!. L^ÀºQÆOÖ’ „Ѩ"∂≥ +¨#∞¡ W¿ãÎ – fiHõ ÖË^xŒ , ^Õ=Ùx =∞iÛáÈ`«∞<åfl~°∞. D~ÀA# „ѨÉ∞íè =Ù =∂\Ï¡_∞» K«∞#fl =∂@ "≥Ú^Œ\˜ h Hõhfl\˜ „áê~°#÷ `À <å =^Œ‰Ì Ωõ ~å – h Hõhfl\˜x P#O^ŒÉÏè +¨Ê=ÚÅ∞QÍ =∂~°∞™êÎ#∞ "≥Ú^Œ\˜ h LѨ"å㨠„áê~°#÷ `À <å =^Œ‰Ì Ωõ ~å – ^Œ∞~å`«‡Å#∞ "≥à§◊ Q˘_»`å#∞ "≥Ú^Œ\˜ „¿Ñ=∞`À – <å =^Œ‰Ì Ωõ ~å – ã¨=∂^è•# P`«‡#∞ g∞ =∞^躌 #∞OK«∞`å#∞ "≥Ú^Œ\˜ h ã¨=∞~°Ê}`À – <å =^Œ‰Ì Ωõ ~å – "å\˜x JOwHõi™êÎ#∞ "≥Ú^Œ\˜ h qiy #ey# =∞#ã¨∞û`À <å =^Œ‰Ì Ωõ ~å – h „áê}=Ú#∞ Lr˚qOѨ*™Ë êÎ#∞ "≥Ú^Œ\˜ h q^èÜ Õ ∞« `«`À <å =^Œ‰Ì Ωõ ~å – `«y# ã¨=∞Ü«∞=ÚÖ’ ÃÇÏzÛ™êÎ#∞ JѨÙÊ_»∞ h rq`«OÖ’ J^Œ∞ƒù`O« KÕ™êÎ#∞ JO@∞<åfl_»∞. "≥∂¿+`À h=Ù #kx H˘\˜#ì Hõ~„° #∞ fã¨∞‰õΩ~å... ''..."≥Ú^Œ@ h‰õΩO_ç# ¿„ Ñ=∞#∞ =keu=x <Õ#∞ h g∞^Œ `«ÑÙ¨ Ê XHõ\˜ "≥∂Ѩ=Åã≤ Ü«Ú#flk—— Ñ „ H¨ @õ # 2:4 h g∞^Œ PÜ«∞# XHõ `«ÑÙ¨ Ê "≥∂Ñ≤`.Õ .. h"≥H¯õ _» ? <Õ<H≥ ¯õ _»? "≥∂¿+ `«ÅQÀ‰õΩ¯x Jk(Hõ„~°) ZѨÙÊ_À, ZHõ¯_À =kÖË™ê#∞ „ѨÉ∞íè "å! JO>Ë P~°∞ÅHõÅ Δ =∞Ok h~°∞ÖËHõ x[OQÍ<Õ K«zÛáÈÜÕ∞"å~°∞. HÍx ^≥=· [#∞_≥#· "≥∂¿+ `«# Hõ„~° (qâßfi™êxfl/„¿Ñ=∞#∞/q^èÕÜ«∞`«#∞/`«yæOѨÙ#∞/„áê~°÷#)#∞ =∞iÛáȉõΩO_® `«#Ö’ ZšѨÙÊ_»∞ LOK«∞H˘x "Õ∞Å∞Å∞ á⁄O^Œ∞H˘x D<å_»∞ h‰õΩ–<å‰õΩ–=∞#‰õΩ =∂kiQÍ L<åfl_»∞. W„âßÜÕ∞Å∞ „Ѩ[Å∞ =Öˇ ÃÑ·H˘Hõ ã¨=∞㨺, Ö’<˘Hõ ã¨=∞㨺`À ÉÏ^èÑŒ _¨ =» ^Œ∞.Ì ^Õ=Ù_»∞ =∞#=^ŒÌ#∞O_ç "≥Ú^Œ\˜ „¿Ñ=∞#∞/qâßfi™êxfl/„áê~°÷<å rq`åxfl/q^èÕÜ«∞`«#∞/ `«yOæ ѨÙ#∞/Hõ=Δ ∂QÆ∞}Ïxfl.. PÜ«∞# g∞Ü≥Ú^ŒÌ #∞O_ç HÍ"åÅx HÀ~°∞‰õΩO@∞<åfl_»∞. D ÖˇO\ò k<åÅÖ’ =∞#=Ú J\˜ì ã¨=∞~°Ê} HõeQÆ∞O^•O. ã¨~°fiâ◊H˜ÎQÆÅ ^Õ=Ùx Hõ$Ѩ D Ѩ„uHõ#∞ K«^∞Œ =Ù`«∞#fl "åiHõO^ŒiH˜x J#∞„QÆÇÏ≤ OK«∞#∞ QÍHõ!. ^≥·"åj~åfi^Œ=ÚÅ`À .... W@∞¡ „ѨÉ∞íè ѨiK«~º° Ö’ ^≥=· [#∞Å∞ MARCH 2014

5

ÃÑO_®ºÅ ÉèíHõÎ `«∞HÍ~å"£∞.. For Prayer Request :

9866 787 557


GREEN VALLEY

„w<£ "åºb

'J—q^èÕÜ«∞`«

áêã¨Ç¨Ïì~∫ãπü. l.*Ï<£ Ñ‘@~ü PѶπ Ñ ¿„ Ü«∞~ü, Qˆ„ @~ü qâßYѨ@flO

Ñ „ ¨É∞íè =Ù #O^Œ∞ „Ñ≤Ü∞« w„ <£"åºb (ã¨OѶ∞¨ ) ã¨OѶ∞¨ áê~îH° õ =∞Ǩâ◊ÜÚ« ʼnõΩ

MARCH 2014

6

For Prayer Request :

9866 787 557

// D Ѩu „ Hõ Lz`«O HÍ^Œ∞ //

=∞iÜ«Ú ™È^Œs ™È^ŒsʼnõΩ `«# t+¨μºÅ „ѨÉ∞íè =Ù =∞iÜ«Ú „H©ã~Ψ ÚÜ«Ú#fl #[ˆ~Ü«Ú_≥#· ÜÕ∞ã¨∞ k=º<å=∞=ÚÖ’ <å ǨÏ$^ŒÜ∞« ѨÓ~°fiHõ â◊√Éè=í ÚÅ∞ `≥eÜ«∞*ËÜÚ « K«∞<åfl#∞. „Ñ≤Ü«ÚÖÏ~å! D =∂ã¨=Ú 'Jq^èÕÜ«∞`«— J#∞ „áê=ÚYº"≥∞ÿ# JOâ◊=Ú#∞ QÆ∂iÛ ‰õΩÑ¡ =Ψ ÚQÍ ÖËY#=ÚÅ#∞O_ç K«kq, ^蕺xOK«∞@‰õΩ Pâ◊Ñ_¨ ∞» ^Œ=Ú. Ѩiâ◊√^Œú ɡ·aÅ∞ „QÆO^èŒ=Ú |Ü«∞Å∞Ѩ~°z# ã¨`«º=ÚÅÖ’ XHõ\˜ U^Œ#QÍ – D Ö’Hõ=ÚÖ’xH˜ áêѨ=Ú Z@∞¡ „Ѩ"tÕ OK≥#∞? =∞iÜ«Ú ^•x Ѩ~º° =™ê#=Ú Uq∞\˜? ɡa· Å∞ #O^Œe "≥Ú^Œ\˜ ѨÙã¨ÎHõ=Ú PkHÍO_» = Ú J#QÍ „áê~°OÉèí=ÚŠѨÙã¨ÎHõ=Ú. ^•xÖ’ Ѩiâ◊√^Œ∞_ú #·≥ ^Õ=Ù_»∞ ã¨$+≤Oì z# Ѩiâ◊√^Œ∞Ö ú #·ˇ Pk `«e¡^ŒO„_»∞Öˇ·# P^•=Ú, Ǩ Ï =fiÅ#∞ "≥ ∂ 㨠y Oz# JѨ " åk, áêѨ = Ú#∞ „Ѩ " Õ â ◊ à Ñ@∞ì @ ‰õ Ω Ç¨ Ï =fi ǨÏ$^ŒÜ∞« =ÚÅÖ’ ^Œ∞~åâ◊#∞ „Ѩ"âÕ Ã◊ Ñ\˜<ì å_»∞. P ^Œ∞~åâ◊#∞ <≥~°"Õ~°∞ÛH˘#∞@‰õΩ Jq^è Õ Ü « ∞ `« ^•fi~å ã¨$+≤Hì ~õ Ü Î° ∞ÿ≥ # ^Õ=Ùx P[˝#∞ kèH¯õ iOz, u#=^Œ#Ì fl =∞Oz K≥_∞» Å q"ÕHqõ ∞K«∞Û =$HõÑΔ Å ¨¶ =Ú `å#∞ ux, `«# Éèí~°Î‰õΩ WzÛ#ѨÙÊ_»∞ J`«_»∞ ‰õÄ_® ^Õ=Ùx P[˝#∞ kèHõ¯iOz ux Jq^èÕÜ«Ú_»Ü≥∞º#∞. HÍ=Ù# ''UÅÜ«∞#QÍ XHõ =∞#∞+¨μºx Jq^èÕÜ«∞`« =Å# J<Õ‰õΩÅ∞ áêѨÙÅ∞QÍ UÖÏQÆ∞ KÕÜ∞« |_ç~À....—— ~À=∂ 5:19. ''„Ñu ¨ "å_»∞#∞ `«# ã¨fiH©Ü∞« "≥∞#ÿ ^Œ∞~åâ◊ KÕ`« D_»fi|_ç =∞~°∞Å∞ H˘ÅÊ|_ç#"å_≥· â’kèOѨ|_»∞#∞. ^Œ∞~åâ◊ QÆ~°ƒù=Ú ^èŒiOz áêѨ=Ú#∞ Hõ#QÍ, áêѨ=Ú Ñ¨iѨHfiõ "≥∞ÿ =∞~°}=Ú#∞ Hõ#∞#∞. <å Ñ„ Ü ≤ ∞« ã¨ÇϨ Ÿ^Œ~∞° ÖÏ~å, "≥∂ã¨áȉõΩ_ç.—— Ü«∂HÀ|∞ 1:14–16. Jx Ѩiâ◊√^Œú ÖËY#=Ú ^•fi~å Ѩiâ◊√^•ú`‡« ^Õ=Ù_»∞ |Ü«∞Å∞Ѩ~z ° <å_»∞. Ü«∂HÀ|∞ ^•fi~å „"åÜ«∞|_ç# ÃÑ·=K«#=ÚÖ’ ~Ô O_»∞ ã≤`÷ ∞« Å∞ QÆ=∞xOK«=∞#q KÕÜÚ « K«∞<åfl#∞. XHõ\˜ 'D_»fi|_ç—, ~Ô O_»=k '=∞~°∞Å∞ H˘ÅÊ|_ç—. '^Œ∞~åâ◊— J#fl `≥Å∞QÆ∞ Ѩ^=Œ Ú „w‰õΩ ÉèÏ+¨Ö’ 'Z"£∞uq∞Ü«∂ãπ— POQÆ=¡ ÚÖ’ 'Åãπûì — [LUSTS] Jx `«~∞° =˚ ∂ KÕÜ∞« |_≥#∞.


GREEN VALLEY

„w<£ "åºb

„Ñ≤ÜÚ « ÖÏ~å! 'D_»fi|_»∞@— J#∞#k XHõ =ºH˜(Î `«fi=Ú) Ü≥ÚHõ¯ =∂#ã≤Hõ =∞iÜ«Ú âßsiHõ ^Ò~°ƒÅ ù º`«#∞ =∞iÜ«Ú xã¨ûǨÜ«∞`«#∞ ã¨∂zOK«∞#∞. ^Õ=Ùx ã¨fi~°∂Ѩ=ÚÖ’ `«# =Öˇ ã¨$+≤Oì Ѩ|_ç# =ºH˜(Î `«fi=Ú)x/#∞ J==∂#Ѩ~z ° , Ç≤ÏOã≤Oz =∞iÜ«Ú Ñ¨iǨã¨=Ú#‰õΩ ÖËHõ JѨ"åk KÕ`« „¿Ñˆ~Ñ≤OѨ|_»∞@ ^•fi~å P`«‡Ç¨Ï`«º‰õΩ QÆ∞iKÕÜ«Ú@ ã¨$+≤ìHõ~°Î#∞ JѨÇ¨ 㨺=Ú ÖËHõ J==∂xOK«∞@ÜÕ∞! P =ºH˜Î(`«fi=Ú) ^•fi~å ^Õ=Ù_»∞ D Éèí∂q∞ÃÑ· ÖËHõ `«# ~å[º=ÚÖ’ L`«Î=∞=Ú, J#∞‰õÄÅ=Ú =∞iÜ«Ú ã¨OѨÓ~°"‚ ∞≥ Ü ÿ Ú « #fl `«# z`«=Î Ú ^•fi~å =∂#= HõàϺ}Ï~°=÷ Ú KÕÜ∞« #∞^ÕtÌ Oz#^•xH˜ J_»∞Ѥ _¨ ∞» @ ^•fi~å ^Õ=Ùx J#∞„QÆÇϨ =Ú, ^ŒÜ∞« =∞iÜ«Ú Hõ$Ѩ‰Ωõ ^Œ∂~°=∞ÜÕ∞º „Ѩ=∂^Œ=Ú ‰õÄ_® L#flk. L^•Ç¨Ï~°}QÍ (1) ^•g^Œ∞ ‰õΩ=∂~°∞_≥#· J"≥∂fl#∞ 2 ã¨=¸ÜÕ∞Å∞ 13:1–22 ÅÖ’ Hõ#|_»∞K«∞<åfl_»∞. D =K«#=ÚÅÖ’ – "≥∂ǨÏ=Ú, HõÑ@ ¨ =Ú, *Ï~°HÍ~°º=Ú, |Å=O`«=Ú, â◊Ü∞« xOK≥#∞, J`«ºkèH"õ ∞≥ #ÿ ^Õfi+¨=Ú, "≥à§◊ Q˘\˜,ì <≥ugÎ ∞^Œ |∞yæ, p~°#∞ zOÑ≤, K≥~∞° Ѩ|_ç#^≥,· |Ǩï~“„^Œ=Ú, ѨQÜ Æ Ú « OK≥#∞ – J#∞ Ѩ^=Œ ÚÅ∞ HõxÑ≤OK«∞K«∞#flq. K≥Öe¡ˇ ÃÑ· J#fl "≥∂ǨÏ=Ú (^Œ∞~åâ◊ / â◊s~åâ◊) P =ºH˜xÎ , P ‰õΩ@∞O|=Ú#∞, P ~å[º=Ú#∞ ZHõ¯_»#∞O_ç ZHõ¯_»‰Ωõ D_»∞ÛH˘x áÈ~Ú#^À ã¨∂zOK«∞ |Ǩï qKå~°H~õ "° ∞≥ #ÿ ^Œ$â◊º"Õ∞. (2) „Ѩ=HõÎÜ≥ÿ∞# Zbëê ¿ã=‰õΩ_≥·# ˆQǨÏr 2 ~åAÅ∞ 5:20–27 =K«#=ÚÅÖ’ Hõ#|_»∞K«∞<åfl_»∞. D =K«#=ÚÅÖ’– Ü≥∞Ǩϟ"å r==Ú`À_»∞, <Õ_∞» Ѩ~∞° QÔ `«∞HÎ ˘xáÈ~Ú, <å Ü«∞[=∂#∞_»∞ KÕ`« =~°Î=∂#=Ú Ñ¨OÑ≤, ÃãÅqK«∞ÛK«∞<åfl_»#∞, "å\˜x fã≤H˘x, ~ÚO\˜Ö’^•z, h ^•ã¨∞_»<#·≥ <Õ#∞ ZK«Û\˜H˜ áÈÖË^∞Œ , #Ü«∞=∂#∞‰õΩ Hõey# ‰õΩ+¨μª h‰õΩ#∞ h ã¨O`«uH˜x, ã¨~fi° HÍÅ=Ú JO\˜ÜÚ « O_»∞#∞, =∞OK«∞=Öˇ `≥Å<¡ #·≥ ‰õΩ+¨=ì Ú Hõey, |Ü«∞\˜H˜ "≥à‹§#∞, ˆQǨÏr Ü≥∞^Œ∞@<Õ J`«x Ü«∞[=∂#∞_≥·# „Ѩ=HõÎ, Zbëê#∞ ‰õΩ+¨μª"åºkè#∞O_ç ã¨fiã¨Ñ÷ _¨ #ç #Ü«∞=∂#∞ – h ^•ã¨∞_»<#·≥ <å Ü≥Ú^ŒÌ |Ǩï=∂#=Ú (W~°∞=k =∞}∞QÆ∞Å "≥O_ç, ÅHõΔ W~°∞=k "ÕÅ ~°∂áêÜ«∞Å |OQÍ~°∞, Ѩk ^Œ∞ã¨∞Å Î |@ìÅ∞) fã≤H˘#^ŒÅã≤#^Œx ZO`À |u=∂e##∞ – Zbëê fã≤H˘#∞@‰õΩ K≥ѨÊHõ áÈ~Ú##∞, ˆQǨÏr `«# ã¨fiH©Ü«∞ ^Œ∞~åâ◊/<Õ„`åâ◊ KÕ D_»fi|_ç #Ü«∞=∂#∞ ‰õΩ+¨μª "åºkèx J`«x ã¨O`å#=Ú#‰õΩ ã¨~fi° HÍÅ=Ú JO\˜ÜÚ « O_»∞#O`« ^Œ∂~°=ÚQÍ D_»fi|_≥#∞. ZO`« qKå~°=Ú! ''"≥O_ç <åk |OQÍ~°=Ú <åk—— Jx# Ãã·#º=ÚÅHõkÑè u¨ Ü«∞QÆ∞ Ü≥∞Ǩϟ"å J#QÍ =∞# „Ñ≤Ü∞« Ѩ~Ö ° ’HõÑÙ¨ `«O„_çÜ∞ÿ≥ # ^Õ=Ùx a_»Å ¤ ∞, ^•ã¨∞Å∞ |Ǩï *Ï„QÆ`QΫ Í LO_»=Öˇ#∞ QÆ^•! Qˆ ǨÏr J#∞ ¿Ñ~°∞#‰õΩ J~°=ú Ú ^Œ~≈° #Ö’Ü«∞ – HÍx Qˆ ǨÏr ^Œ$+≤ì Hˆ =Å=Ú „ǨÏã¨fi ^Œ$+≤Qì Í LO_ç Hõà§◊ Z^Œ∞@#∞#fl "≥O_ç, |OQÍ~°=Ú =∞iÜ«Ú ^Œ∞ã¨∞Å Î g∞^Œ<Õ L#flkQÍx, Zbëê UbÜ«∂ `«~∞° "å`« W„âßÜÕ∞bÜ«Ú Å‰õΩ ^Õ=Ùx „Ѩ=HõQÎ Í ã≤~÷ Ñ° ~¨ Û° |_ç#@∞¡ Zbëê `«~∞° "å`« `«#∞ „Ѩ=HõQÎ Í ã≤~÷ Ñ° ~¨ K ° |« _»∞^•xx K«∂K«∞#\˜ì ^Œ∂~°^$Œ +≤ì (^Œ~≈° #=Ú) ÖˉΩõ O_»áÈ~Ú#k. (3)„ѨÉ∞íè "≥#· ÜÕ∞ã¨∞„H©ã∞¨ Î ã¨OѶ∞¨ =ÚÖ’ ã¨É∞íè º_»∞, PÜ«∞# ^ÕÇϨ =ÚÖ’ XHõ J=Ü«∞==Ú, PÜ«∞# t+¨μºÅÖ’ =∞iÜ«∞ PÜ«∞# ™ê‰õΩΔ ÅÖ’ XHõ_#·≥ kÜ≥Ú„`≥¿Ñ¶– Ü≥∂Ǩ#∞ „"åã≤# MARCH 2014

7

For Prayer Request :

9866 787 557


GREEN VALLEY

„w<£ "åºb

=¸_»= Ѩ„uHõÖ’ Hõ#|_»∞K«∞<åfl_»∞. D =K«#=ÚÅÖ’ – ''<Õ#∞ ã¨OѶ∞¨ =Ú#‰õΩ XHõ ã¨OQÆu „"åã≤ux. J~Ú`Õ "åiÖ’ kÜ≥Ú„`≥¿Ñ¶ =∞=Ú‡#∞ JOwHõiOK«∞@ ÖË^∞Œ . "å_»∞ =∞=Ú‡#∞ QÆ∂iÛ K≥_=¤» ∂@Å∞ =^Œ~∞° K«∞, Jk KåÅ^Œ#fl@∞ìQÍ, ã¨ÇϨ Ÿ^Œ~∞° Å#∞ `å<Õ KÕ~∞° ÛH˘#Hõ, "åix KÕ~°∞ÛH˘#∞ =∞#ã¨∞û QÆÅ"åix ‰õÄ_» P@OHõѨ~°K«∞K«∞ ã¨OѶ¨∞=ÚÖ’ #∞O_ç "åix "≥e"ÕÜÚ « K«∞<åfl_»∞.—— 9,10 =K«#=ÚÅÖ’ kÜ≥Ú„`≥¿Ñ¶ – `«# É’^艌 Ωõ _≥#· ÜÕ∞ã¨∞ – XHõ™êi QÆeÅÜ«∞ ã¨=Ú„^ŒÑÙ¨ J^ŒiÌ H˜ "≥o§#ѨÙÊ_»∞, WOK«∞q∞OK«∞ J~Ú^Œ∞ "ÕÅ=∞Ok ѨÙ~°∞+¨μʼnõΩ PǨ~°=Ú J~Ú^Œ∞ ~˘>ˇÅ ì ∞ =∞iÜ«Ú ~Ô O_»∞ z#fl KÕÑÅ ¨ #∞ Pj~°fikOz ÃÑ\˜#ì Ñ≤=∞‡@ – ~åAQÍ KÕÜÚ « @‰õΩ "å~°∞ =zÛ `«#∞fl |Å=O`«=ÚQÍ Ñ¨@∞ìH˘#É’=ÙK«∞<åfl~°x Ziy, =∞~°Å H˘O_»‰Ωõ XO@iQÍ "≥ো #∞ (J#QÍ Jxfl "ÕÅ=∞Ok [#∞Å∞ =∞iÜ«Ú `«# ѨO„_≥O_»∞ =∞Ok t+¨μºÅ∞ `«# K«∞@∞ì LO_ç LO_»QÍ "åÔ~=fi~°∂ QÆ=∞xOK«ÖË#O`« `≥eqQÍ, ~°ÇϨ 㨺=ÚQÍ H˘O_»‰Ωõ "≥o§áÈ~Ú ~å[iHõ=Ú, ã≤OǨã¨#=Ú, H˜s@=Ú, JkèHÍ~°=Ú, Éè’QÆ ÉèÏQƺ=ÚÅ∞ =ÔQ~· åÅxfl\˜x u~°ã¯¨ iOz<å_»x – Ziy# "å_Õ Ü≥∂Ǩ#∞ 6:1–15 kÜ≥Ú„`≥¿Ñ¶ J#∞ ¿Ñ~°∞#‰õΩ J~°=ú Ú – „w‰õΩÅ ã¨~Àfi#fl`« ^Õ=Ù_≥#· 'lÜ«Úãπ— KÕ`« áÈ+≤OѨ|_ç#"å_»∞. J\˜ì ¿Ñ~°∞QÆÅ kÜ≥Ú„`≥¿Ñ¶ ^Œ$+≤ì H˘kÌHÍÅ"Õ∞ LO_»∞ ZO_»=∂q ÖÏO\˜ `À\˜ =∂#=ÙÅÃÑ· K«ÖÏ~ÚOѨ٠g∞^Œ<Õ LOk (r=ѨÙ_»O|=Ú). ã¨~Àfi#fl`« ^Õ=ÙxH˜ LO_»∞ ã¨~åfikèHÍ~°=ÚÃÑ·# ÖË^∞Œ . Ѩ~Ö ° ’Hõ=∞O^Œ∞#∞ =∞iÜ«Ú Éè∂í q∞g∞^Œ ã¨~åfikèHÍ~°g∞Ü«∞|_ç# ÜÕ∞ã¨∞ ™ê`å#∞ â◊HΘ JO`«\g˜ ∞^Œ `«# JkèHÍ~°=Ú#∞ WzÛ# x["≥∞#ÿ t+¨μºÅÖ’ Ü≥∂Ǩ#∞ 8:31 ÖËx "Õ+^¨ •i kÜ≥Ú„`≥¿Ñ¶. ZO`« ã≤Q∞Æ Hæ ~õ =° Ú!. HÍ|\˜ì, „Ñ≤Ü«ÚÖÏ~å! Jq^èÕÜ«∞`«, áêѨ=Ú KÕÜ«Ú@‰õΩ =∂„`«"Õ∞HÍHõ, J<Õ‰õΩÅ#∞ áêѨÙÅ∞QÍ KÕÜÚ « #O`« „Ѩ=∂^ŒH~õ "° ∞≥ #ÿ ã≤u÷ =∞iÜ«Ú „H˜Ü∞« . Jq^èÜ Õ ∞« `« =∂#=ÙÅ#∞ "åÜ«∞=∞O_»Å ã¨O|O^è"Œ ∞≥ #ÿ JkèÑu¨ â◊HHΘ ˜ q^èÜ Õ Ú « Å#∞QÍ KÕã≤ D „ѨÑO¨ K« ^è~Œ ‡° =Ú K˘Ñ¨ÙÊ# #_»∞K«∞#@∞¡ KÕÜ«Ú#∞. ZÃѶã≤II 2:2. Jq^èÕÜ«∞`« =∂#=ÙÅ#∞ *Ï~°`«fi=Ú, JѨq„`«`,« Ö’Éè`í fi« =Ú, |∂`«∞Å∞, áÈH˜i =∂@Å∞, ã¨~™° ȉõΩÅ Î ‰õΩ QÆ∞i KÕã,≤ J\˜ì "åi`À áêeÉèÏQÆã∞¨ Å Î #∞ KÕã,≤ ^Õ=Ùx L„QÆ`‰« Ωõ áê„`«∞Å#∞QÍ KÕÜÚ « #∞. ZÃÑã ¶ I≤ I 5:3–7 Jq^èÜ Õ ∞« `« =∂#=ÙÅ#∞ <åºÜ«∞"≥∞#ÿ „ѨuѶŠ¨ =Ú#‰õΩ QÆ∞iKÕÜÚ « #∞. J^Õ=∞#QÍ – ^Œ∞~åâ◊ QÆ~ƒ° =ù Ú ^èiŒ Oz áêѨ=Ú#∞ Hõ#QÍ, áêѨ=Ú Ñ¨iѨHfiõ "≥∞ÿ =∞~°}=Ú#∞ Hõ#∞#∞. Ü«∂HÀ|∞ 1:15. Jq^èÕÜ«∞`« Ü≥ÚHõ¯ Ѷ¨Å=Ú ux#"åˆ~ q^èÕÜ«∞`« Ü≥ÚHõ¯ qÅ∞=#∞ QÆ∞iÎOK≥^Œ~°∞. Jq^èÜ Õ ∞« `«#∞ Jã¨ÇÏ≤ ºOK«∞H˘x, "åix ^Õfi+≤OK«∞ Hõ$Ѩ#∞ =∞# Ѩ~Ö ° ’HõÑÙ¨ `«O„_çÜ∞ÿ≥ # ^Õ=Ù_»∞, `«# Ѩiâ◊√^•ú`‡« â◊HΘ ^•fi~å, `«# „Ñ≤Ü∞« ‰õΩ=∂~°∞_≥#· ÜÕ∞ã¨∞„H©ã∞¨ Î Ü≥ÚHõ¯ ѨiѨÓ~°`‚ Ö « ’ #∞O_ç Hõ$Ѩ "≥O|_ç Hõ$ѨQÍ, D Hõ$áê Ü«ÚQÆ=ÚÖ’ g∞ÔHÅ¡iH˜ J#∞„QÆÇÏ≤ OK«∞#∞ QÍHõ! W^Õ <å „áê~°#÷ ! <å ^Œ~≈° #=Ú!. Disobedience Delays - Divine Purposes Fulfillment and Diving Blessings inflow. - G. John Peter

T

MARCH 2014

8

For Prayer Request :

9866 787 557


GREEN VALLEY

„w<£ "åºb

gi H˘~°‰õΩ „áêiúOK«O_ç 1. ã¨ÇϨ ŸII^Õ=Ú_»∞ ÉÏ|∞ ~°H} Δõ =∞iÜ«Ú =∂~°∞=∞#ã¨∞û H˘~°‰Ωõ „áêi÷OK«O_ç. 2. HÍO`«O P~ÀQƺ=Ú, `å`å~å=Ù q"åǨÏ=Ú H˘~°‰Ωõ „áêi÷OK«O_ç. 3. áêã¨~ì ü ™êfiq∞(UeÜ«∂) QÍi P~ÀQƺ=Ú, "å~°∞ KÕÜÚ« K«∞#fl ѨiK«~º° H˘~°‰Ωõ #∞ „áêiúOK«O_ç 4. „j=∞u "Õ∞s ~°`fl« O, <åQÆ=∞}˜ QÍ~°¡ P~ÀQƺO, ‰õΩ@∞O|=Ú H˘~°‰Ωõ #∞ „áêi÷OK«O_ç. 5. ã¨ÇϨ ŸII ~°`fl« O (=∞zbѨ@flO), ã¨ÇϨ ŸII ~åˆH+π ~å*ò (=∞„^•ãπ), [Ü«∞~å*ò QÍ~°∞, LëêO[e, âߺ"£∞ „Ѩ™ê^£ QÍ~°∞, ~å}˜ ~å[âıY~ü, ã¨∞^è•Hõ~,ü QÍ~°¡ P~ÀQƺ=ÚÅ H˘~°‰Ωõ . 6. ã≤ã~ì¨ ü ã¨fi~°Å‚ `« ‰õΩ@∞O|O H˘~°‰Ωõ , "åi a_»Å¤ K«^∞Œ =ÙÅ H˘~°‰Ωõ , ™⁄O`« WO\˜ H˘~°‰Ωõ . 7. ã¨OѶ∞¨ =Ú SHõº`«, P`«‡Å ~°H} Δõ =∞iÜ«Ú Jaè=$kú H˘~°‰Ωõ . 8. K«O„^Œ~åA, „¿Ñ"£∞K«O^£ QÍ~°¡ "åºáê~° Jaè=$kú H˘~°‰Ωõ #∞, =∞Oz P~ÀQƺO H˘~°‰Ωõ . 9. â‹Ö· ãË ~π å=Ù, _Õq_£ ÜÕ∞ã¨∞áê^ŒO, "Õ∞s áêÖò QÍ~°¡ ã¨OѨÓ~°‚ P~ÀQƺO H˘~°‰Ωõ . 10. ã¨ÇϨ ŸII „jx"åãπ, Q“i QÍ~°¡ WÅ∞¡ Hõ@|ì _»∞ÖÏQÆ∞#, Ñ≤ÅÅ¡ P~ÀQƺO H˘~°‰Ωõ „áêi÷OK«O_ç. 11. w„ <£ "åºb ã¨OѶ∞¨ Ü«∞ø=fi#ã¨∞Å÷ q"åǨÅ H˘~°‰Ωõ á„ ê~°#÷ K≥Ü∞« ºO_ç. 12. ɡ·aÖò HÍÖËrÅÖ’ K«^Œ∞=Ù`«∞#fl q^蕺~°∞÷Å H˘~°‰õΩ, "åi J=ã¨~°`«Å∞ f~°Û|_»∞ÖÏQÆ∞# „áê~°÷#. 13. ã¨ÇϨ ŸII „Ñ≤ã¯≤ Å¡, âß~å, ã≤áÈÊ~å, *’ºu, ã¨`º« =u, [QÆÜ æ ∞« º=∞‡, ÅH˜Δ ‡ QÍ~°‰¡ Ωõ ã¨O`å#O J#∞„QÆÇÏ≤ OѨ |_»∞ÖÏQÆ∞# =∞iÜ«Ú Hõ$áê#O^ŒO QÍi QÆ∞O_≥ PѨ~ˆ +¨<£ [iyOk P~ÀQƺO H˘~°‰Ωõ „áêi÷OK«O_ç. 14. HÍOÑ≤>\ Ë " ˜ £ ѨsHõÅΔ ‰õΩ ã≤^Ñ úŒ _¨ ∞» K«∞#fl"åi H˘~°‰Ωõ á„ êi÷OK«O_ç. 15. s=∂~å*ò ‰õΩ@∞O|=Ú =∞iÜ«Ú P"≥∞ P~ÀQƺ=Ú H˘~°‰Ωõ „áêi÷OK«O_ç. 16. q^Õâ=◊ ÚÖ’ ã¨`º« <å~åÜ«∞} ~åA QÍi P~ÀQƺ=Ú =∞iÜ«Ú ~°H} Δõ H˘~°‰Ωõ „áêi÷OK«O_ç. 17. „ѨÉ∞íè H˜~} ° ,ü "Õ∞iK≥`· #« º ^ŒOѨ`Å« ‰õΩ ã≤~÷ "° ∞≥ #ÿ L^ÀºQÆ=Ú H˘~°‰Ωõ „áêi÷OK«O_ç. 18. w„ <£"åºb ã¨OѶ∞¨ Hˆ = Δ ∂aè=$kú H˘~°‰Ωõ á„ êi÷OK«O_ç. 19. ã¨ÇϨ Ÿ^Œi. =Úã¨∞QÆ∞ =∂~°=Î ∞‡ QÍiH˜ QÆÅ <åÅ∞Hõ Hˆ <£û~ü #∞O_ç ã¨fiã¨`÷ « H˘~°‰Ωõ „áêi÷OK«O_ç. 20. ã¨ÇϨ ŸII~°q`Õ[ K«^∞Œ =Ù`«∞#fl _®Hõ~ì ∞° HÀ~°∞û ѨÓiÎ KÕã∞¨ H˘#∞@‰õΩ „áêi÷OK«O_ç. 21. ã¨ÇϨ ŸII=~°‡ (x*Ï=∂ÉÏ^£) QÍi P~ÀQƺ q+¨Ü∞« OÖ’ `«fi~°QÍ HÀÅ∞H˘#∞@‰õΩ „áêi÷OK«O_ç. 22. ã¨ÇϨ ŸII Z"£∞.Ñ≤.HÔ "¡ ∞≥ O\òû, 70 ã¨OIIÅ∞ QÍiH˜ Ѷ„≤ |=i 22# QÆ∞O_≥ PѨ~ˆ +¨<£ [iy#k. =∞Oz P~ÀQƺ=Ú`À `«fi~°QÍ HÀÅ∞H˘#∞ÖÏQÆ∞# „áêi÷OK«O_ç. 23. „j=∞u Ñ≤.t~À=∞}˜ QÍi "≥∂HÍà◊§ <˘Ñ¨ÙÊÅ #∞O_ç ã¨fiã¨`÷ « H˘~°‰Ωõ „áêi÷OK«O_ç. 24. „j=∞u _®II „Ѩg}ѨÙ+¨Ê QÍi ã¨∞Y„Ѩã=¨ =Ú H˘~°‰Ωõ „áêi÷OK«O_ç. 25. ã¨ÇϨ ŸII n<å QÍi ‰õΩ=∂Ô~,Î Éè~í ΰ uiy WO\˜H˜ =K«∞ÛÖÏQÆ∞# „áêi÷OK«O_ç. 26. ã≤ã~ì¨ ü =∞$^Œ∞Å QÍi =∞Oz L^ÀºQÆ=Ú ^Õ=Ù_»∞ J#∞„QÆÇÏ≤ OK«∞ÖÏQÆ∞# „áêi÷OK«O_ç. 27. „w<£"åºb H˘~°‰õΩ ™êÊ<£û~üû (áÈ+¨‰õΩÅ∞)#∞ ^Õ=Ù_»∞ J#∞„QÆÇ≤ÏOK«∞ÖÏQÆ∞# „áêi÷OK«O_ç. 28. ^ÕâO◊ Ö’ L#fl HÔ„ ã · = Ψ P^蕺u‡Hõ Ѩu „ HõÅ∞ H˘#™êQÆ∞ xq∞`«= Î Ú á„ êi÷OK«O_ç.

T =∞iÜ«Ú

RRB, RRC/SSC/INTER/DEGREE/PG

ѨsHõÅΔ ‰õΩ ã≤^ÑúŒ _¨ ∞» `«∞#fl "åiHõO^ŒiH˜ w„ <£"åºb ã¨OѶ∞¨ O #∞O_ç MARCH 2014

9

COMPETITIVE "ALL THE BEST"

For Prayer Request :

9866 787 557


GREEN VALLEY

„w<£ "åºb – ãà =· ∞<£ _Õh

Pã≤Ü∂« YO_»OÖ’ Lr˚=O h^ŒQÆæˆ~ "≥Ú^ŒÅ∞!

9247181897

Ѩiâ◊√^Œú ^Õ=Ùx qâßfiã¨∞ÖÏ~å, ''q∞ Hõ#∞flÖˇuÎ á⁄Å=ÚÅ#∞

K«∂_»∞_ç† Jq WѨÙÊ_Õ `≥ÅÉ¡ Ïi HÀ`«‰Ωõ =zÛÜ«Ú#flq...——. q`«∞"Î å_»∞#∞ HÀÜ«Ú"å_»∞#∞ ‰õÄ_® ã¨O`À+≤OK«∞#@∞¡ =∂~°=æ Ú ã¨~åà◊=Ú KÕÜ∞« O_ç. ''HÀ`« q™êÎ~"° ∞Õ —— Ѩx"å~°∞#∞ q™êÎ~°"Õ∞. ѨO@H˘zÛ# KÕÅ∞ HÀÜ«∞|_»Hõ ~ÚѨÊ\˜ˆH <ÕÅáêÅÜ«∂º~Ú. ^Õ=Ùx ¿ã=‰õΩÖÏ~å, qâßfiã¨∞ÖÏ~å, Ãã·`å#∞ KÕuÖ’ H©Å∞ÉÁ=∞‡Öˇ,· =Úã¨∞QÆ∞Ö’ QÆ∞^Œ∞Ö Ì Ï@ ÖÏ_» ∞ ‰õ Ω O@∂, =¸QÆ ` « # O`À, =¸~° ö ` « fi O`À ™êfi~° ÷ " Õ ∞ ^Õ = Ùx z`« Î " ≥ ∞ ÿ # @∞¡ Q Í XHõiQ˘Ñ¨Ê^Œ#O =∞~˘HõiH˜ K«∂Ñ≤OK«∞HÀ"åÅ#fl Ñ≤zÛ PHõe`À, „ѨѨOK«OÖ’ – =∞~å¡ K≥áêÎ#∞ – „ѨÑO¨ K«OÖ’ ѨÅ∞^ÕâßÖ’¡ ''pè—— JxÑ≤OK«∞‰õΩO@∞#fl =∞#O, DÖ’Hõ ^Õ=`«KÕ #_çÑO≤ K«|_ç, Pf‡Ü«∞, â◊s~° Hõ#∞flÅ∞ =¸ã¨∞‰õΩx=Ù#fl =∞#O #tOzáÈ`«∞#fl ÅHõÖ Δ Ïk P`«‡Å‰õΩ ["å|∞ K≥ѨÊ=Åã≤#"å~°"≥∞ÿ=Ù<åfl=Ú. Pã≤Ü«∂ YO_»OÖ’ Lr˚=O Ç≤ÏO^Œ∂^ÕâO◊ Ö’<Õ "≥Ú^ŒÅ=Ù`«∞Ok! ^Õ=Ù_»∞ =∞\Ï¡_∞» `«∞<åfl_»∞, q<Õ ã≤u÷ Ö’ L<åfl"å? x<Õfl Ñ≤Å∞ã¨∞Î<åfl_»∞ – q<Õ ã≤÷uÖ’ =Ù<åfl"å? ''<Õ#∞ HÀi#_ç`«_Õ—— – QÆ=∞xOKå"å? â◊s~°, Pf‡Ü«∞ PHõe`À =∂_»∞`«∞#fl =∞#YO_»O, =∞#^Õâ◊O, Z^Œ∞~°∞K«∂ã¨∞ÎOk. =∞#âß≈Ou, ã¨fiã¨`÷ ,« áêѨH=Δõ ∂Ѩ}, P`«‡ xOѨÙ^ŒÅ HÀã¨O Ñ≤zÛQÍ u~°∞QÆ∞ÖÏ_»∞`«∞#fl [#O Hõ#|_»∞`«∞O^•! – qâßfiã‘? ~°H} Δõ HÀã¨O u~°∞QÆ∞ÖÏ_»∞`«∂ Ãã·`å#∞ â◊H`Θ À [~ÚOѨ |_»∞`«∞#fl `À\˜ „Ѩ[Åg∞^Œ U"≥∞<ÿ å *Ïe, ÉÏ^躌 `« LO^•? ^Õ=Ùx "åHõº=∞<Õ q`«<Î åxfl K«Å¡_»O "≥Ú^ŒÅ∞ɡ@∞ì, h ã¨OѶ¨∂xH˜ |Ü«∞@<Õ L<åfl~Ú P`«‡Å∞. #tOz áÈ`«∞#fl"åix "≥^ŒHõ_®xH˜ "≥à◊√§ – „ѨÉèí∞=Ù KÕã≤# Ѩx KÕ~Ú. „Ѩܫ∂ã¨Ñ¨_ç ÉèÏ~°O "≥∂ã¨∞Î#fl"åiH˜ „ѨÉèí∞=Ù HÍ_ç K«∂Ñ≤OK«∞. DÖ’HõOÖ’ #~°HõÉÏ^èŒÅ #∞Éèíqã¨∞Î#fl"åiH˜ ã≤Å∞=g∞^Œ =∞~°}O˜ z# ÜÕ∞ã¨∞#∞ K«∂Ñ≤OK«∞. rq`«OÖ’ x~åâ◊, xã¨Ê$ǨÏÅ`À xO_ç, Éèqí +¨º`«∞Î g∞^Œ #=∞‡HõO ÖËH,õ ‰õΩq∞e áÈ`«∞#fl"åiH˜ ã¨r=Ù_≥#· ÜÕ∞ã¨∞#∞ K«∂Ñ≤OK«∞. =∞~°}Ïxfl ÔQez# P „ѨÉèí∞=Ù#∞ K«∂Ñ≤OK«∞. =∞`«KåO^èŒã¨∞ûÅ KÕ`«∞Ö’¡, =∞`«Ñ≤zÛ, ‰õΩÅÑ≤zÛ, ^èŒ#"≥∂ǨÏO, â◊s~åâ◊Å<Õ ™ê=∂#º ~ÀQÍÅ`À =¸Å∞QÆ∞`«∞#fl "åiH˜ ÜÕ∞ã¨∞„¿Ñ=∞#∞ K«∂Ñ≤OK«∞. ~ˆ Ѩ٠=∞#k HÍ^Œ∞. D k#"Õ∞ ~°H} Δõ k#O, ã¨∞"å~°Î k#O.

T

T

www.simondannie.com

„ÔH·ã¨Î= qâßfiã¨∞Å q"åǨÏã¨O|O^è•Å‰õΩ `≥Å∞QÆ∞ / WOw¡+¨μ ÉèÏ+¨Ö’¡ XHõ "≥Éã Ãò \ · .ò il¢ã ¿ + ì < ¨ £ á¶ê~åÅ∞ Lz`«O. ѨÓiÎ KÕã# ≤ il¢ã ¿ + ì < ¨ £ á¶êO`À áê@∞ ~°∂.600/– =∞iÜ«Ú 4 á¶⁄\’Å∞ ѨOѨO_ç. g∞‰õΩ HõOѨӺ@~ü =Ù<åfl, ÖËHáõ È~Ú<å, Uq∞ ÉÏ^èŒÑ¨_»#=ã¨~°O ÖË^Œ∞. "Õ∞"Õ∞ g∞ H˘~°‰õΩ Ñ¨xKÕã≤, ã¨O|O^è•Å∞ =zÛ#ѨÙÊ_»∞ – ZѨÊ\˜HõѨÙÊ_»∞ g∞‰õΩ `≥eÜ«∞*Ë™êÎ=Ú. WO@~ü<≥\ò =Ù#fl"å~°∞ ^ŒÜ∞« KÕã≤ D "≥Éã Ãò \ · # ò ∞ K«∂_»O_ç. JHõ¯_» g∞~°∞ il+¨~ì ü KÕã∞¨ HÀ=K«∞Û.

924 718 1897, 852 386 8425

Simon Dannie, Phone :

ѨÓiÎ q=~åÅ∞ WOw¡+μ¨ , `≥Å∞QÆ∞ ÉèÏ+¨Ö’¡ =ÙO\Ï~Ú. ^ŒÜ∞« KÕã≤ K«^= Œ O_ç. g∞ ã¨OѶ¨∞, ã¨Oã¨÷, "åºáê~° „ѨHõ@#Å∞ JOwHõiOK«|_»∞#∞. MARCH 2014

10

For Prayer Request :

9866 787 557


GREEN VALLEY

„w<£ "åºb

Please visit : www.gvmasia.org

ã¨r= ™êHõΔ ºO

<å ¿Ñ~°∞ P‰õΩÅ ~å=∞Hõ$+¨‚. =∂k „jH͉õΩà◊O. ‰õÄe Ѩx xq∞`«ÎO <Õ#∞ <å ÉèÏ~°º Ñ≤Å¡Å∞ qâßYѨ@flO PiÖ’= „áêO`« O Ö’ x=ã≤ O K« ∞ K« ∞ <åfl=Ú. =∂k ÃÑ^ŒÌHÍѨÙÅ ‰õΩÅO. <Õ#∞ <å ÉèÏ~°º KåÖÏ Ñ¨Ó[Å∞, <À=ÚÅ∞, „=`åÅ∞, q„QÆÇ¨ ~å^è#Œ KÕ¿ã"åà◊§O. WO\˜Ö’ =∞#âß≈Ou ÖË H õ „`åQÆ ∞ _» ∞ ÖÏO\˜ J<Õ H õ ~° H õ " ≥ ∞ ÿ # =ºã¨<åʼnõΩ ÉÏxã¨<≥· #∞O_ç ã¨=∂^è•#O ÖËHõ ZO`À W|ƒOkѨ_,ç L#fl ™⁄=∞‡O`å âßOu H˘~°‰Ωõ ѨÓ[Å∞, ѨÙ#™ê¯~åʼnõΩ, KÕ`|« _ç, <å<å~°HÍÖˇ·# "åix Ñ≤eÑ≤Oz Z<Àfl ѨÓ[Å∞ KÕ~ÚOKÕ"å~°=Ú. =∂‰õΩ#fl _»|ƒO`« g\˜Hˆ Y~°Û~ÚáÈ~Ú JѨÙÊÅáêÖˇ· ZO`À ÉÏ^èÑŒ _¨ ∞» K«∞O_Õ "å~°O. P ã¨=∞Ü«∞OÖ’ =∂ WO\˜ ^ŒQ~æÆ ° H˘O_»„áêO`«OÖ’ XHõ ‰õΩ@∞O|O ^Õ=Ùx QÆ∞iOz =∂‰õΩ `≥eÜ«∞*Ë™ê~°∞. WO`«=∞Ok ^Õ=Ùà◊√§ L<åfl~°∞ Hõ^•, D ^Õ=Ù_»∞ Z=fi~À Jx ^≥·=[#∞Å∞ Ñ≤.a.`«∞HÍ~å"£∞ QÍi ^ŒQÆæ~°‰õΩ =∞=Ú‡#∞ fã¨∞H˘x "≥àϧ~°∞. PÜ«∞# x[^Õ=Ùx QÆ∞iOz =∂‰õΩ K«Hõ¯x =∂@Å∞ K≥áêÊ~°∞. `«~°∞"å`« <å ÉèÏ~°º ÅH˜‡Δ ‰õÄ_® ÜÕ∞ã¨∞„ѨÉ∞íè QÆ∞iOz qx „w<£"åºb K«iÛ#O^Œ∞ [~°∞QÆ∞K«∞#fl „Ѩu â◊√„Hõ"å~°=Ú LѨ"å㨠„áê~°÷#Ö’ áêÖÁæx <å H˘~°‰õΩ ZO`À „áêi÷OKÕk. ^≥=· [#∞Å∞ ‰õÄ_® <å H˘~°‰Ωõ ÉèÏ~°O`À Hõhfl\˜`À „áê~°#÷ KÕ¿ã"å~°∞. JÖÏ „Hõ=∞OQÍ ^Õ=Ùx ã¨xflkèH˜ "≥o§# H˘xfl <≥ÅÖ’¡<Õ <Õ#∞ <å ÉèÏ~°º ÜÕ∞ã¨∞„H©ã∞¨ xÎ =∂ ™⁄O`« ~°HõΔ‰õΩxQÍ JOwHõiOz h\˜ ^•fi~å ÉÏÑ≤ì㨇O fã¨∞H˘x<å=Ú. ^Õ=Ù_»∞ ZO`À =∞#âß≈Ou WzÛ<å_»∞. WÖÏQÆ∞ [~°∞QÆ∞K«∞O_»QÍ JѨ"åk ##∞fl ZO`À â’kèOz WO\’¡ K≥Ñʨ ‰õΩO_® 5 <≥ÅÅ áê@∞ P=Ó~°∞, D=Ó~°∞, JHõ¯_» WHõ¯_» „uѨÙÊ`«∂, ^Œ∂~°„áêO`«"∞≥ #ÿ =∞„^•ã¨∞‰õΩ uiy Z<Àfl W|ƒO^Œ∞Å∞Ѩ_®¤#∞. <å ÉèÏ~°º Ñ≤ÅÅ ¡ ∞ <å QÆ∞iOz ZO`À ÉÏ^è#Œ ∞ J#∞Éèqí OKå~°∞. K«∞@∞ì „Ñ¨H¯õ Å „Ѩ[Å∞ <Õ#∞ ZHõ¯_À K«xáÈÜ«∂#x Z<Àfl ~°HÍÖˇ#· =∂@Å`À <å ÉèÏ~°º#∞ ÉÏkèOz ^Œ∂+≤OKÕ"å~°∞. HÍx ã¨~fi° â◊HQΘ Å Æ ^Õ=Ù_»∞ ^≥=· [#∞Å, ã¨OѶ∞¨ „áê~°#÷ qx <å =∞#ã¨∞û#∞ =∂iÛ, =∞~°Å ÉèÏ~°ºa_»Å ¤ ^ŒQ~æÆ ‰° Ωõ 2014 [#=i 12= `Õn# ##∞fl Hˆ =Δ ∞=Ú WO\˜H˜ KÕ~åÛ~°∞. ^Õ=ÙxˆH =∞ǨÏ=∞ HõÅ∞QÆ∞#∞ QÍHõ!. =∂ H˘~°‰Ωõ x`«º=Ú „áêi÷OK«O_ç.

// D Ѩu „ Hõ Lz`«O HÍ^Œ∞ // g∞~°∞ D Ѩu„ Hõ‰Ωõ ™êÊ#û~ü KÕÜ∂« ºÅ#∞‰õΩO@∞<åfl~å ? D Ѩ „ u Hõ Ѩ i K« ~ ° º ‰õ Ω „ Ñ ¨ u <≥ Å ^Õ = Ùx „ ¿ Ñ ˆ ~ Ѩ } H˘Åk J~° Ê } Å∞ ѨOѨQÀ~°∞K«∞#fl"å~°∞, ã¨∞"å~°Î ѨiK«~º° J<Õ á⁄Å=ÚÖ’ g∞~°∞ q`«QÎ Ài# PiúHõ ã¨Ç¨Ü«∞O J<Õ q`«Î#O #∂~°O`«Å∞QÍ Ñ¶¨eOK«∞#@∞¡ „áê~°ú<å ѨÓ~°fiHõ=ÚQÍ g∞ Ü≥ÚHõ¯ J~°Ê}Å∞ ѨOѨQÅÆ ~°∞.

L`åûǨÏ=ÚQÍ WK«∞Û"åix ^Õ=Ù_»∞ ZO`À ¿„Ñq∞OK«∞#∞. 2 H˘iOnè 9:6 Hõhfl~°∞ q_»∞K«∞K«∂ q`«∞"Î å_»∞ ã¨O`À+¨QÍ#=Ú`À ѨO@HÀÃã^Œ~∞° . H©~#ΰ 126:5 ADDRESS : P.B.TUKARAM, Pastor Post Box.No:139, Shivajipalem, Vizag-530017, A.P., Cell: 9866 787 557.

Email:gvm_vizag@yahoo.co.in, Website:www.gvmasia.org MARCH 2014

11

For Prayer Request :

9866 787 557


ã¨∞"å~°Î

GREEN VALLEY

„w<£ "åºb

PÅ™êºÅ∞... P@OHÍÖ’¡#∂...

^Õ=Ùx Pj~åfi^ŒO LO@∞Ok

– Ô~=. \˜.Z. „ѨÉèí∞H˜~°}ü ^Õ=Ù_»∞ `«# „Ѩ[ʼnõΩ J<ÕHõ q^è•Å∞QÍ J#∞‰õ Ω #flq [~° Q Æ _ » O Ö’ PÅ㨠º O "Õ∞Å∞ KÕ™êÎ_∞» . H˘xfl™ê~°∞¡ Jq HõxÑ≤OK«_®xH˜ [~°∞QÆ∞`«∞<åfl ^Õ=Ù_»∞ "å\˜Ö’ „Ѩ`ºÕ Hõ"∞≥ #ÿ H©_∞» QÍ ‰õÄ_® LO_»=K«∞Û. JO^Œ∞Ö’ "Õ∞Å∞ ^•y LO^Œ#flk H˘<åflà◊‰¡ Ωõ QÍx J~°úO HÍ^Œ∞. JO^Œ∞ˆH PÜ«∞# KÕ¿ã LѨHÍ~åÅÖ’ ^Õxh =∞~°∞==^ŒÌx ^•g^Œ∞ `«# 103= H©~°Î#Ö’ <˘H˜¯ K≥áêÊ_»∞. ^Õ=Ù_»∞ `«# „Ѩ[ʼnõΩ <åÅ∞QÆ#fl~° â◊ ` åÉÏÌ Å ÉÏx㨠` « fi O #∞Oz q=ÚH˜xÎ zÛ# `«~åfi`« K«∞@∞ì^•iÜ≥∞ÿ # ã¨=Ú„^Œ =∂~°Oæ QÆ∞O_® "åix #_çÑO≤ Kå_»∞ Pj~åfi^•Å∞ ^•z LOKå_»x =∞#=∞~°O÷ x~°æ=∞II 13:17,18. ^Õ = Ù_» ∞ #_ç Ñ ≤ O z# KÕã¨∞HÀ"åe. J=~À^è•Å∞, ã¨OHΔÀÉèÏÖ’¡#∂ ^•iÖ’ Z„~° 㨠= Ú„^Œ O Z^Œ ∞ ~° = _» O Pj~åfi^•Å∞ ^•z# Ѷ ¨ ∞ #`« ^Õ = Ùxk. W„âßÜÕ∞bÜ«ÚʼnõΩ HõÅ`« HõeyOzOk. Ѷ ¨ ~ ÀÖÏO\˜ "å~° ∞ `« = ∞ Hõ i î # `åfixfl ZO^Œ∞HõO>Ë `«=∞ÃÑ· ѨQ|Æ \˜ì `«~∞° =Ú`«∞#fl =^Œ Å ‰õ Ω <åfl, =∞# g∞^Œ Ѩ Q Æ |\˜ ì < å Ѷ~¨ À Ãã·#ºO "≥#Hõ LO_»QÍ, =ÚO^Œ∞‰õΩ XHõ JO^Œ∞Ö’ =∞#‰õΩ Pj~åfi^Œ=Ú#fl^Õ `«Ñʨ J_»∞QÆ∞ ‰õÄ_® Ѩ_Ö » xË ã≤u÷ Ö’ Z^Œ∞~°∞QÍ H©_qÕ ∞ [~°∞QÆÖ^Ë #Œ flk nx ™ê~åOâ◊O. Ѷ~¨ À Z„~°ã=¨ Ú„^ŒO`À, =ÚO^Œ∞ #∞~Úº, "≥#∞Hõ ZO`« L„QÆ~∂° ѨO ^•eÛ`Õ ^Õ=Ù_»∞ `«# â◊HxΘ Q˘~ÚºÖÏ =∂iOk "åi Ѩiã≤u÷ ! HÍx J^Õ JO`« =∞Ǩϟ#fl`«OQÍ `«# „Ѩ[ŠѨ@¡ ã¨=Ú„^•xfl ~Ô O_»∞ áêÜ«∞Å∞ KÕã≤ ^Õ=Ù_»∞ K« ∂ Ñ≤ O Kå_» ∞ . =∞#efl J`« º kè H õ O QÍ `«# „Ѩ[efl J=`«e "≥Ñ· Ù¨ #‰õΩ ã¨∞~°H`Δ˜ O« QÍ Pj~° fi kOKåÅ#fl^Õ ^Õ = Ùx 㨠O Hõ Å ÊO. KÕiÊOK«_"» ∞Õ HÍHõ, "åix `«~∞° =Ú`«∂ J^Õ JO^Œ∞Ö’ PÜ«∞#ÔHO`À ã¨O`À+¨O LOk. =∂~° æ O Ö’H˘zÛ# Ѷ ¨ ~ À Ãã· < åºxfl J^Õ J~Ú`Õ PÜ«∞# =∞#ÖÏQÍ PÖ’zOK«_∞» . ã¨=Ú„^ŒOÖ’ hà◊¡Ö’ =ÚOz ã¨~°fi<åâ◊#O Ѷ¨~ÀÖψQ Z=Ô~·<å =∞#Ѩ@¡ =¸~°öOQÍ KÕâß_»∞. P q^èOŒ QÍ â◊„`«∞ÉèÜ í ∞« O ÖËx ѨÓiÎ „Ѩ=iÎã∞¨ OÎ >Ë, P =¸~°`ö fi« OÖ’ ^Õ=Ù_»`x« H˜ ¿ãfiKåÛù rq`åxfl ^Õ=Ù_»∞ `«# „Ѩ[ÅH˜KåÛ_»∞. <åâ◊ < åxfl, =∞#‰õ Ω JѨ i q∞`« " ≥ ∞ ÿ # Jxfl =Úà◊H¡ Oõ ѨÅ∂, J=~À^è•ÖË L<åfl Pj~åfi^•xfl ^•zÃÑ\Ïì_x» „QÆÇÏ≤ OK«QeÆ y`Õ K« ∞ @∞ì ^ •iÖ’ =∞#efl #_ç Ñ ≤ ã ¨ ∞ Î < åfl, KåÅ∞!!

I (HYD)

T

MARCH 2014

12

– ™êH˜Δ k#Ѩu„ Hõ ™œ[#ºO`À...

For Prayer Request :

9866 787 557


GREEN VALLEY

„w<£ "åºb

The Green Valley Ministries Welfare Association Members Committee Meeting held on 16-FEB-2014.

President explaining about the GVMWA 2013-2014 Agenda.

GREEN VALLEY CHURCH MEMBERS - SUNDAY WORSHIP 1

2

4

5

3

6 1,2,3 - J##∞‰õÄÅ"≥∞#ÿ Ѩiã≤`÷ ∞« Åù Ö’ P~å^è#Œ

7 =∞^躌 Ö’ _Õ~åÅ∞ T_ç#ѨÊ\˜Hx˜ r==ÚQÆÅ ^Õ=Ùx P~åkèOK«∞@. 4,5 – ™êHõºΔ =ÚÅ#∞ `≥eÜ«∞*Ëã∞¨ #Î fl qâßfiã¨∞Å∞. 6 - z#flÑ≤ÅÅ¡ Ãã`· O« ^Õ=Ùx ã¨∞u Î OK«∞@. 7 – ^≥= · [#∞Å∞ Ñ≤.a.`«∞HÍ~å"£∞ QÍ~°∞ Ñ „ ã ¨ O¨ yOK«∞@. MARCH 2014

13

For Prayer Request :

9866 787 557


^è • ~å"åÇ≤ Ï Hõ – 28

GREEN VALLEY

„w<£ "åºb

x[ ¢ÔH·ã¨Î=Ù_»∞ THE TRUE CHRISTIAN

Ô~=._®II. ÔH. ɡO[q∞<£, _ç.Ü«∞ãπ.Ñ≤. (i>ˇÿ~ü¤), qâßYѨ@flO.

9. „áê~°# ÷ PRAYER

QÆ`« ã¨OzHõ `«~°∞"å~Ú ÉèÏQÆO ....

8. á„ ê~°#÷ QÆ∂iÛ# J<ÕHõ ã¨OѶ∞¨ @#Å∞ : 1. Ü≥∞~°∂+¨Ö=Ë Ú Ü≥ÚHõ¯ „ѨHÍ~°=Ú Ñ¨_„» ^ÀÜ«∞|_ç#^Œx ^•x QÆ∞=∞‡=ÚÅ∞ Jyfl`À HÍÅÛ|_ç #=x qx#ѨÙÊ_»∞ <≥ÃÇÏ=∂º ^Œ∞óY=Ú`À LѨ"åã¨=ÚO_ç „áê~°#÷ KÕÃã#∞. <≥ÃÇÏ=∂º 9:5–11. 2. ™êÜ«∞O„`«=Ú J~°Ê}"Õà#◊ ∞ „â◊=∞ f~°QÍ <Õ#∞ ÖËz <å =„ã¨=Î ÚÅ#∞, ÃÑ· ^Œ∞ѨÊ\˜x zOK«∞H˘x "≥∂HÍà◊g¡ ∞^Œ Ѩ_ç <å ^Õ=Ù_≥#· Ü≥∞Ǩϟ"å`«@∞ì KÕ`∞« ÖˇuÎ – <å ^Õ"å, <å ^Õ"å <å =ÚóY=Ú h"≥Ñ· Ù¨ #‰õΩ ZuÎH˘#∞@‰õΩ ã≤Q∞Æ Ñæ _¨ ,ç aè#∞fl_»<Ü ·≥ Ú« <åfl#∞–Jx Z„*Ï „áê~°#÷ KÕÃã#∞.Z„*Ï9:5. 3. ~å*ˇ#· ^•g^Œ∞ =zÛ Ü≥∞Ǩϟ"å ã¨xflkèx ‰õÄ~°∞ÛO_ç „áê~°#÷ KÕÃã#∞. 1 k#=$II 17:16–27. 4. JO^Œ∞‰õΩ "≥∂¿+ `«fi~°Ñ_¨ ç <ÕÅ=~°‰Ωõ `«Å=OK«∞H˘x #=∞™ê¯~°O KÕã≤ – „ѨÉ∞íè "å, <å g∞^Œ h‰õΩ Hõ\ÏHõ=Δ Ú Hõey# Z_»Å <å =∞#q PÅH˜OѨÙ=Ú – J<≥#∞. x~°= æ ∞II 34:8–9. 5. Z„*Ï U_»∞ÛK«∞ ^Õ=Ùx =∞Ok~°O Z^Œ∞@ ™êëêìOQÆÑ_¨ ∞» K«∞ áêѨ=Ú#∞ XѨÙÊH˘x „áê~°#÷ KÕÃã#∞. Z„*Ï 10–11. 6. Ü≥∞Ǩϟ"å, Ü«∞^•~°ú ǨÏ$^ŒÜÚ« _»<·≥ ã¨`º« =Ú`À h ã¨xflkèx <Õ<@ ≥ ∞¡ #_»K∞« H˘O\˜<À, h ^Œ$+≤Hì ˜ J#∞‰õÄÅ=ÚQÍ ã¨=∞ã¨=Î Ú#∞ <Õ<@≥ ∞¡ [iyOzu<À, Hõ$Ѩ`À *Ï˝ÑH¨ =õ Ú KÕã∞¨ H˘#∞=∞x Ç≤Ïl¯Ü«∂ Hõhflà◊√¡ q_»∞K«∞K«∞ Ü≥∞Ǩϟ"å#∞ „áêi÷OK≥#∞. 2 ~åAÅ∞ 20:3. 7. 'h<≥"—≥ Ѩ@} ì =Ú <åâ◊#=∞QÆ∞#x „ѨH@ õ # KÕÜ∞« QÍ 'h<≥"—≥ Ѩ@} ì ѨÙ"å~°∞ ^Õ=Ùx Ü«∞O^Œ∞ qâßfiã¨=ÚOz, LѨ"å㨠k#=Ú Kå\˜Oz, Ѷ∞¨ #∞ÖËq∞, JÅ∞ÊÖËq∞ JO^Œ~∞° #∞ QÀ<≥Ñ@ ¨ ì Hõ@∞ìH˘x „áê~°#÷ KÕãi≤ . Ü≥∂<å 3:5. 8. g∞~°∞ K≥q Ü≥Úyæ PÜ«∞# <À\˜ =∂@ PÅH˜OK«∞_ç. g∞ ‰õΩ=∂Ô~ÅÎ ‰õΩ ~À^è#Œ =Ú KÕÜ∞« <Õ~∞° Ê_ç. XHõxH˘Hõ~∞° JOQÆÖÏ~°∞Ê q^Œº <Õ~∞° Ê_ç. ~Úi‡Ü«∂ 9:20. 9. h=Ù „áê~°#÷ KÕÜÚ« #ѨÙÊ_»∞ h QÆkÖ’xH˜ "≥o¡ `«Å∞ѨÙÖËã∞¨ H˘x ~°ÇϨ 㨺=∞O^Œ∞#fl h `«O„_çH˜ „áê~°#÷ KÕÜÚ« =Ú. =∞`«~Î Ú 6:6. 10."å~°∞ qã¨∞QÆHõ x`«º=Ú „áê~°#÷ KÕÜ∞« =Öˇ##∞@‰õΩ PÜ«∞# "åi`À ... LѨ=∂#=Ú ... K≥ÃÑÊ#∞. Å∂HÍ 18:1. 1 1. g~°O^Œ~∞° #∞ giÖ’ H˘O^Œ~∞° „ã‘ÅÎ ∞#∞ ÜÕ∞ã¨∞ `«eÜ ¡ ∞ÿ≥ # =∞iÜ«∞Ü«Ú, PÜ«∞# ã¨ÇϨ Ÿ^Œ~∞° Å∞#∞ UHõ=∞#ã¨∞û`À Z_»`Q≥ HÆ õ „áê~°#÷ KÕÃã#∞. Pk.HÍII 1:14. 12.¿Ñ`«∞~°∞ K≥~™° êÅÖ’ LOK«|_≥#∞. ã¨OѶ∞¨ =∞~Ú`Õ J`«x H˘~°‰Ωõ J`åºã¨H`Θ À ^Õ=Ùxx „áê~°#÷ KÕÜÚ« K«∞O_≥#∞. Pk.HÍII 12:5. 13.ã¨∞OHõi ^Œ∂~°=ÚQÍ xÅ∞K«∞O_ç PHÍâ◊=Ú "≥Ñ· Ù¨ Hõ#∞flÖˇ`∞« @ Î HÔ #· #∞ ^è~·≥ º° =Ú KåÅHõ, ~˘=Ú‡H˘@∞ìH˘#∞K«∞ ^Õ"å! áêÑ≤<#·≥ ##∞fl Hõ~∞° }˜OK«∞=∞x ѨeHÔ #∞. Å∂HÍ 18:13. 14.ÜÕ∞ã¨∞ – ''`«O„_ô! D y<≥fl <å Ü≥Ú^Œ#Ì ∞O_ç (`˘ÅyOK«∞@‰õΩ) h z`«"Î ∞≥ `ÿ Õ `˘ÅyOK«∞=Ú. J~Ú##∞ <å ~Ú+¨=ì ÚHÍ^Œ∞. h z`«"Î ∞Õ ã≤kOú K«∞#∞QÍHõ Jx „áêi÷OK≥#∞. Å∂HÍ 22:42. 15.ÜÕ∞ã¨∞ PHÍâ◊=Ú "≥Ñ· Ù¨ Hõ#∞flÖˇuÎ W@¡<#≥ ∞. ''`«O„_ô! <å Ѷ∞¨ _çÜ∞« =zÛÜ«Ú#flk. h ‰õΩ=∂~°∞_»∞ x#∞fl =∞Ç≤Ï=∞ Ѩ~∞° Û#@∞¡ h ‰õΩ=∂~°∞x =∞Ç≤Ï=∞Ѩ~∞° Û=Ú.—— Ü≥∂Ǩ#∞ 17:1. `«~°∞"å~Ú ÉèÏQÆO =KÕÛ ã¨OzHõÖ’ .... MARCH 2014

14

For Prayer Request :

9866 787 557


GREEN VALLEY

„w<£ "åºb

1) Outreach Ministry 2) Church Ministry 3) Letter Ministry 4) Online Ministry 5) Telephone Ministry 6) Conducting Gospel Meetings 7) Children Ministry 8) Literature Ministry 9) Village & Valley Ministry ...... And our FUTURE MINISTRY PLANS are as follows : 10) Television (TV) Ministry 11) Orphanage Ministry 12) Oldage Home 13) Church Constructions 14) Self-Employment for youth, widows 15) Education to the poor 16) Printing Press Equipment 17) Video Editing Equipment Please join your hands with any of these ministries for the glory of God’s Kingdom. No matter of where you are, who you are and how you are. You can Sponsor / Support according to God’s leading in your heart. We Pray for you, Please Pray for us.

^Õ=Ù_»∞ q∞=Ú‡#∞ ¿„ Ñ~ˆ Ñ≤Oz#H˘Åk D Ѩu„ Hõ ѨiK«~º° ‰õΩ ™êÊ#û~ü KÕÜ∂« Å#∞‰õΩ<Õ "å~°∞ g∞ J~°Ê}Å#∞ CHEQUE / D.D. / M.O. ^•fi~å ѨOÑ≤OK«=K«∞Û. ONLINE ^•fi~å ‰õÄ_® D H„ O˜ k ÉϺOH± JH“O@¡‰Ωõ ѨOÑ≤OK«=K«∞Û. ^Õ=Ù_»∞ q∞=Ú‡Å#∞ ã¨=∞$kúQÍ Pj~°fikOK«∞#∞ QÍHõ!. Andhra Bank A/c.: G . V. M . W. A . , No: 063310011020800

SBI Bank A/c.:

P.B.TUKARAM, A/c.No: 30707624843 P.B.TUKARAM, Pastor

=∂ z~°∞<å=∂ :–

Post Box.No:139, Shivajipalem, Visakhapatnam-530017, A.P.,

Cell: 9866 787 557. Email:gvm_vizag@yahoo.co.in

-/ Advertisment

Please visit : www.gvmasia.org

PLEASE PRAY for ....

MARCH 2014

15

For Prayer Request :

9866 787 557


GREEN VALLEY

MARCH 2014

„w<£ "åºb

16

For Prayer Request :

9866 787 557


GREEN VALLEY

„w<£ "åºb

|^ŒHÌ Oõ =∂#=ÙxH˜

Ñ≤. W=∂‡#∞ÜÕ∞Å∞

|^Œú â◊„`«∞=Ù

pѶπ "Õ∞<Õ[~ü (i>ˇÿ~°∞¤), State Bank of India.

// D Ѩu „ Hõ Lz`«O HÍ^Œ∞ //

''™È=∞s, p=∞Å Ü≥Ú^Œ‰Ì Ωõ "≥à√◊ =¡ Ú, "å\˜ #_»`Å « ∞ HõxÃÑ\˜ì *Ï˝#=Ú `≥K∞« ÛH˘#∞=Ú—— – ™ê"≥∞`«Å∞ 6:6. Ñ„ ¨É∞íè =Ù #O^Œ∞ „Ñ≤Ü∞« w„ <£"åºb (ã¨OѶ∞¨ ) Ѩ„uHõ áê~îH° õ ™È^Œ~,° ™È^Œs=∞}∞ ÖÏ~å! =∞# ~°H‰Δõ Ωõ _»∞, „ѨÉ∞íè =Ù =∞iÜ«Ú „H©ã~Ψ Ú L#fl #[ˆ~Ü«Ú_≥#· ÜÕ∞ã¨∞ k=º <å=∞=ÚÖ’ `å"≥∞Å¡iH˜ â◊√ÉèÏaè=O^Œ#=ÚÅ∞ `≥eÜ«∞*ËÜ«ÚK«∞<åfl#∞. |^ŒHÌ Oõ =∞x+≤H˜ ÃÑ^ŒÌ â◊„`«∞=Ù. =∞#O KÕÜ∞« ^ŒÅz# Ѩx XHõ@∞O^Œ#∞HÀO_ç. KåÖÏ ã¨=∞Ü«∞=ÚOkÖË! ~ˆ Ѩ٠K«∂^•ÌO, WѨÙÊ_Õ=∞`˘O^Œ~!° J<Õ PÖ’K«##∞, =∞#ã¨∞û Ö’xH˜ ~åhÜ«∞‰õÄ_»^∞Œ . =∞# L#flux, Jaè=$kúx PÅ㨺OQÍ ~°ÑÊ≤ OKÕ HÍ~°}ÏÅÖ’ D ѨxH˜=∂e# PÖ’K«# "≥Ú@ì"Ú ≥ ^Œ\k˜ . W"åà◊ FÑ≤HQõ Í L#flk, ~ˆ Ѩ٠ÖËHáõ È=K«∞Û. W"åà◊ q„âßOuQÍ L<åflO, fiHõ L#fl ~ˆ Ѩ٠Z@∞¡ LO@∞O^À? U^≥·<å Ѩx Ѩ_»∞`«∞O^Õ"≥∂? K≥ѨÊÖËO. D =∂@Å∞ =∞Oz =Ü«∞ã¨∞ûÖ’ L#fl"åiH˜, FÑ≤HQõ Í L#fl"åiH˜ #K«Û=Ù– HÍx, x[O. ™êÜ«∞O„`«O "Õà◊ XHõ `«∞"≥∞‡^Œ ã¨~°ã¨∞ûÖ’ L#fl Ѩ^Œ‡O g∞^Œ "åeOk. JO^Œ∞Ö’x =∞Hõ~°O^•xfl P#O^ŒOQÍ `åQÆ∞`«∞#flk ^•x P#O^Œ"Õ∞ ^•xk `« Ñ ¨ Ê |Ü« ∞ \˜ "å`å=~° } "Õ ∞ q∞ `≥ e Ü« ∞ _» O ÖË ^ Œ ∞ ^•xH˜ . WO`« Ö ’ ã¨∂~åºã¨=Î ∞Ü«∞"≥∞Oÿ k. Ѩ^‡Œ Å=Ú H˜àÏK«∞H˘xáÈ~ÚOk. `«# =∞#ã¨∞ûÖ’ WÖÏ J#∞H˘#flk. H˘OK≥O FÑ≤Hõ Ѩ_`ç Õ KåÅ∞. D ~å„u QÆ_∞» ã¨∂OÎ k. `≥Å"¡ å~°∞`«∞Ok. ã¨∂~Àº^ŒÜ∞« =∞=Ù`«∞Ok. D Ѩ^‡Œ O qHõãO≤ K«∞H˘O@∞Ok. JѨÙÊ_»∞ <Õ#∞ Ǩ~ÚQÍ |Ü«∞@‰õΩ "≥o§áÈ`å#∞. `«∞"≥∞‡k D q^èOŒ QÍ J#∞H˘O@∂ LO_»QÍ<Õ JHõ¯_çH˘Hõ U#∞QÆ∞ =zÛOk. ã¨~°ã¨∞ûÖ’H˜ kyOk. JÅ¡HõÖ’¡ÅO KÕã≤Ok. JO`«\˜`À T~°∞HÀÖË^Œ∞, `«# `˘O_»O`À D Ѩ^•‡xfl Ѩ@∞ìH˘x ÖÏyOk. J@∂W@∂ qã≤iOk `«# HÍeH˜O^Œ "Õã∞¨ H˘x `˘H˜¯Ok. ֒ѨŠL#fl `«∞"≥∞‡^Œ =∞~°}O˜ zOk. K«∂âß~å! ~ˆ Ѩ\x˜ QÆ∞iOz# ^•x PÖ’K«# U=∞Ü«∂º~Ú. J^Œ$â◊º=∞Ü«∂º~Ú. `«Å„H˜O^Œ∞ÅÜ«∂º~Ú. D â◊s~°=ÚÖ’ FÑ≤Hõ P~ÀQƺ=Ú L#flѨÙÊ_Õ =Úã¨e`«#O ^Œ∂~°OQÍ L#flѨÙÊ_Õ, g∞‰õÄ W`«~∞° ʼnõÄ „âıÜ∞« O‰õΩʼnõΩ =∞Oz =∞Oz Ѩ#∞Å∞ KÕÜ∞« O_ç. =∂=¸Å∞QÍ HÍ^Œ∞, „ѨÜ∞« `«‡Ñ¨Ó~°fiHõOQÍ KÕÜ∞« O_ç Ѷe¨ `«=ÚO@∞Ok. `«~åfi`« KÕ^•ÌO J#∞HÀ=^Œ∞.Ì WÅ∞¡ `«QÅ Æ |_»∞`«∞#fl ã¨=∞Ü«∞OÖ’ h HÀã¨O ÉÏqx `«=fi_»O „áê~°Oaè¿ãÎ P Ѩx Ǩ™êºã¨Ê^Œ=ÚQÍ LO@∞Ok, Hõ#∞Hõ =∞#=∞O^Œ~°=¸ "å~Ú^• "ÕÜ∞« ‰õΩO_® =∞Oz Ѩ#∞efl WѨÙÊ_Õ KÕ^•ÌO. ^•x=Å# =∞#‰õÄ "Õ∞Å∞ HõÅ∞QÆ∞`«∞Ok. ã¨=∂*ÏxH˜ ™œYºO ã¨=∞‰õÄ~°∞`«∞Ok.

Q

MARCH 2014

17

For Prayer Request :

9866 787 557


GREEN VALLEY THE

CREATION

„w<£ "åºb

O F

THE

CHILDREN SPECIAL P. ABHISHEK GVM YOUTH

WORLD

Hi! Greetings in the name of our Lord, and Saviour Jesus Christ. I thank God for giving this opportunity to share about "THE CREATION OF THE WORLD" with you. In the beginning God created the heaven and the earth. At first there was nothing: neither earth nor sky, nor light, nor sound, nor any living thing. All was darkness and silence. And then the Spirit of God came into the emptiness to give it form and bring it life. On the First Day, God said : "Let there be light," and the first dawn of time brought light into the world. God looked upon his work and found it good, and divided the light from the darkness. "Let the light be called Day," he said, "and the darkness be called Night." So ended the first of all the days of the earth. On the Second Day, God said : "Let there be a sky as a roof over the world, and let it be called Heaven," And it was so. God made the sky and the rainclouds and placed them high above the waters of the deep. On the Third Day, God said : "Let the waters under the heaven be gathered together into one place, and let the dry land appear." And it was so. Mountains and plains and valleys rose out of the waters, so that now there were great stretches of dry land divided by vast expanses of deep water. God called the land Earth, and the waters he called Seas. Then God said: "Let the earth bring forth herbs and grass, and flowers and trees, each yielding seed of its own kind so that the earth will never cease to yield." And it was so. Soft grass carpeted the land. Plants sprang up and bore flowers and seeds. Trees grew and yielded fruit, each according to its own kind; and the seeds of the new growth spread across the earth. On the Fourth Day, God said : "Let there be lights in the heavens to mark the seasons and the days and the years, and to give light upon the earth." And it was so. God made the sun and the moon and the stars, and they shone down upon the earth. Of the two greatest lights, he made the sun to rule over the day and the moon to rule the night. On the Fifth Day, God said : "Let the waters bring forth living creatures and may birds fly above the earth in the heavens." And it was so. God created great whales and tiny fishes and all the living things of the sea, and great hawks and tiny sparrows and all the birds of the air. Now there was life in the waters and the heavens, and the silence was gone from the world. By the end of the fifth day there was birdsong in the land. MARCH 2014

18

For Prayer Request :

9866 787 557


Please visit : www.gvmasia.org

GREEN VALLEY

„w<£ "åºb

On the Sixth Day, God said : "Let the earth bring forth living creatures, cattle and creeping things, and beasts that walk on legs." And it was so. God made the cattle and the creeping things and all the beasts that live on the land. But as yet there was no being in the lilkeness of God. And God said : "Let us make man in our image, after our likeness, and let him have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle and beasts, and over every creeping thing, and over all the earth." And so it was that God created man in his own image. From the dust of the earth he shaped man's form, and into man's nostrils he breathed the breath of life; and man became a living soul. God called him Adam, and gave to him every herb and fruit that was upon the earth, every lovely flower and shady tree, every bird in the air, and everything that walked and crept upon the land. Now it was for Adam to enjoy the fruits of the earth and rule over all its creatures. He looked upon all the birds and beasts and gave names to all of them; but among them there was not another like himself to be his true companion. And then God said : "It is not good that the man should be alone. I will make a helpmeet for him." God caused Adam to fall into a deep sleep. While the man slept, God took a rib from Adam's body and closed up the flesh in its place. And from Adam's rib the Lord God made a woman. Now the first man had a wife. Adam named her Eve and loved her deeply. They began their life together in a garden paradise the Lord had planted for them in the loveliest part of the newborn world. It was a land of rivers and precious stones, of flowering trees and abundant fruit; and its name was Eden. God saw everything that he had made, and it was good. The heavens and the earth were finished, and living creatures in his likeness walked upon the earth according to his plan. So ended the sixth day. On the Seventh Day : God rested from his work. - From the "The Story Bible" book

***

„w<£"åºb =ÚYz„`O« ֒Ѩe ¿Ñl z=i¿Ñl ֒ѨŠ֒ѨŠU¿ÑlÜ≥ÿ∞<å ã¨QOÆ ¿Ñl 1/4 ¿Ñl

=∂ã¨Ñ¨„uHõ q=~°=ÚÅ∞

: ~°∂.3,000 /– (=∞bìHõÅ~ü) : ~°∂.2,500 /– (=∞bìHõÅ~ü) : ~°∂.1,500 /– (ÉÏ¡H± "≥·\ò) : ~°∂.1,000 /– (ÉÏ¡H±   "≥\ · )ò : ~°∂. 700 /– (ÉÏ¡H±   "≥\ · )ò

Ñ „ 㨠∞¨ `Î O« D <å=∞HÍ~°÷ ~ˆ @¡#∞ =∞#ã¨∞Ö’ LOK«∞H˘x g∞ ‰õΩ@∞O|, =ºH˜QÎ `Æ ,« "åºáê~° Ñ „ H¨ @õ #Å∞ D Ѩu „ Hõ‰Ωõ ѨOÑ≤Oz D Ѩu „ Hõ x`«ºO #_çÑO≤ K«_®xH˜ g∞ ã¨ÇϨ HÍ~°O JOkOKåeûOkQÍ „H©ã¨∞Î „¿Ñ=∞Ö’ q∞=Ú‡Å#∞ HÀ~°∞`«∞<åfl=Ú. „ѨHõ@#Å`À

=∞iÜ«Ú ™ê=∂#º [##, =∞~°}, q"åÇ¨Ï "å~°ÎÅ∞

~°∂.500 /–

ã¨O|O^èŒO ÖˉõΩO_® ã¨OII=∞O`å Ѩ„uHõ#∞ áÈã¨∞ì ^•fi~å á⁄O^ŒQÀ~°∞ "å~°∞ Hõhã¨O ~°∂.300/– Å#∞ ZO.F ^•fi~å ѨOÑ≤OK«=K«∞Û. – Hõ$`«[`˝ `« À g∞ Ѩu„ HÍ ã¨Oáê^Œ‰Ωõ _»∞. MARCH 2014

19

For Prayer Request :

9866 787 557


GREEN VALLEY

„w<£ "åºb

ɡa · Å∞ – JkfifÜ«∞O Ω=∂~ü ^•ãπ (Uniqueness of BIBLE) Ô~=.q.‰õ qâßYѨ@flO

Ñ„ ¨É∞íè =Ù #O^Œ∞ „Ñ≤Ü∞« w„ <£"åºb (ã¨OѶ∞¨ ) Ѩ„uHõ áê~îH° õ ™È^Œ~,° ™È^Œs=∞}∞

ÖÏ~å! =∞# ~°H‰Δõ Ωõ _»∞, „ѨÉ∞íè =Ù =∞iÜ«Ú „H©ã~Ψ Ú L#fl #[ˆ~Ü«Ú_≥#· ÜÕ∞ã¨∞ k=º <å=∞=ÚÖ’ `å"≥∞Å¡iH˜ â◊√ÉèÏaè=O^Œ#=ÚÅ∞ `≥eÜ«∞*ËÜ«ÚK«∞<åfl#∞. ɡ·aÅ∞ Jxfl\˜Hõ<åfl q∞#fl. "≥Ú^Œ\˜ ™ê÷#=ÚÖ’ =ÙO_»^Œy#k. Ô~O_»= ™ê÷#=ÚÖ’ LOK«‰Äõ _»^∞Œ . JkfifÜ«∞O J<Õ Ñ¨^=Œ Ú ã¨O㨯$`« ÉèÏ+¨Ö’xk. „QÍOkèHõ `≥Å∞QÆ∞Ö’ JkfifÜ«∞O J<Õ Ñ¨^=Œ Ú#‰õΩ D „H˜Ok q=~°} `≥Å∞QÆ∞ _çH#Δõ sx P^è•~°O KÕã∞¨ H˘x W=fi=K«∞Û#∞. 1. XˆH XHõ, UHõ, UHõ=∂„`«=Ú 2. q∞QÆ`å "å\˜Hõxfl\˜Hõ<åfl aè#fl"≥∞ÿ#k, ™ê\˜ÖËxk. 3. J@∞=O\˜k =∞iÜ≥ÚHõ\˜ ÖË^∞Œ . 4. ^ÕxH˜ ã¨=∂#"≥∞#ÿ kQÍ ÖËxk. „ѨѨOK« "åºÑ¨Î=ÚQÆ "≥Å∞=_ç# „QÆO^ä•Åxfl\˜ =∞^茺# ɡ·aÅ∞ XO@iQÍ xÅ∞ã¨∞ÎOk. Jxfl „QÆO^ä•Å =∞^茺 XHõ\˜ HÍ^Œ∞. XHõ¯=∂@Ö’ K≥áêÊÅO>Ë Éˇ·aÅ∞ ''JkfifÜ«∞O—— JO`Õ! ɡ·aÅ∞ „QÆO^äŒ=Ú Ü≥ÚHõ¯ JkfifÜ«∞`«#∞ ѨijÅ<å`«‡HõOQÍ Ñ¨iH˜^•ÌO :

1 . "„ åÜ«∞|_ç# f~°∞Ö’ JkfifÜ«∞O :

1. ~°K«<åHÍÅ "≥·q^茺O : „QÆO^ä•Åxfl\˜Ö’ ɡ·aÅ∞ XHõ>Ë ^•^•Ñ¨Ù 1500 ã¨OII~åÅ HÍÅ=º=kèÖ’ „"åÜ«∞|_ç#k. Î ∞, ~åAÅ∞, Ãã·<åºkèHÍ~°∞Å∞, ~Ô `· ∞« Å∞, 2. ~°K~« Ú`«Å "≥q· ^躌 O : ^≥=· „Ѩ=HõÅ "Õ^•O`«"`Õ Å Î« ∞, =∞`«ûºHÍ~°∞Å∞, Ѩ#∞flÅ∞ =ã¨∂Å∞ JkèHÍ~°∞Å∞, Hõ=ÙÅ∞, ã¨Ow`« q^•ºOã¨∞Å∞, ~å*ϺkèHÍ~°∞Å∞, ѨO_ç`∞« Å∞, Q˘éˇÅ ] HÍѨ~∞° Å∞, =Ú#flQÆ∞ qaè#fl ~°OQÍʼnõΩ K≥Ok# #ÅÉè·ˇ =∞OkH˜ ÃÑ·QÍ ~°K~« Ú`«Å KÕ`« „"åÜ«∞|_ç#k. 3. ~°K<« å „áêO`« "≥q· ^躌 O : qaè#fl"≥∞#ÿ „Ѩ^âÕ ßÅÖ’ „"åÜ«∞|_ç#k. W^Õ^À XHõKÀ@ KåѨg∞^À ÖËHõ |Å¡=^ÀÌ ‰õÄ~˘Ûx „"åã≤#k HÍ^Œ∞. J~°}º=ÚÖ’, K≥~™° êÅÖ’, H˘O_»ÅÖ’, ~å[Éè=í #=ÚÅÖ’, „ѨÜ∂« }=ÚÅÖ’, nfiѨ=ÚÅÖ’ „"åÜ«∞|_ç#k. 4. ÉèÏëê "≥q· ^躌 O : `˘Å∞`« =¸_»∞ ÉèÏ+¨ÅÖ’ =∂„`«"∞Õ „"åÜ«∞|_ç#k. ÃÇÏ„c ÖËHõ Ü«¸^• ÉèÏ+¨–áê`« x|O^è#Œ † „w‰õΩ ÉèÏ+¨–„H˘`«Î x|O^è#Œ . J~åq∞ ÉèÏ+¨–ÜÕ∞ã¨∞ „H©ã∞¨ Î `«~K ° ∞« =∂\Ï¡_#ç ÉèÏ+¨. L^•:''Ub Ub ÖÏ=∂ ã¨|HÍÎh——. P =∂@‰õΩ <å ^Õ"å, <å ^Õ"å #<ÕflÅ KÕ~Ú q_»zuq. =∞`«~Î Ú 27:46. · ∞ÅÖ’ „"åÜ«∞|_ç#k. Ѩ^ºŒ =Ú, 5. ™êÇ≤Ï`«º "≥q· ^躌 O : J<ÕHõ ™êÇ≤Ï`«º â‹Å QÆ^ºŒ =Ú, w`«=Ú, Hõ^#Œä =Ú, â◊$OQÍ~°=Ú, hu, L`«~Î ° „Ѩ`∞« º`«~Î =° ÚÅ∞, K«i„`«, P`«‡Hõ^äŒÅ∞, ^èŒ~°‡âß„ã¨Î=Ú, „Ѩ=K«#=ÚÅ∞, LѨ=∂#=ÚÅ∞, Hõ^äŒ#=ÚÅ∞. ÿ Ú « #flk. 6. „H©ã∞¨ Î Hˆ O„nHõ$`«O : "≥Ú^Œ\˜ #∞O_ç z=i =~°‰Ωõ „H©ã∞¨ Î Hˆ O„k`«"∞≥ Ü áê`« x|O^è#Œ Ö’ : MARCH 2014

20

For Prayer Request :

9866 787 557


GREEN VALLEY ^èŒ~°‡âß„ã¨Î=Ú – Kåi„`«Hõ ѨÙã¨ÎHõ=ÚÅ∞ – Ѩ^Œº ѨÙã¨ÎHõ=ÚÅ∞ – „Ѩ=K«#=ÚÅ∞ – „H˘`«Î x|O^è#Œ Ö’ : ã¨∞"å~°ÎÅ∞ – JáÈã¨ÎÅ∞Å HÍ~°º=ÚÅ∞ – Ѩ„uHõÅ∞ – „ѨHõ@# „QÆO^äŒ=Ú –

„w<£ "åºb

„H©ã¨∞Î „H©ã¨∞Î „H©ã¨∞Î „H©ã¨∞Î

H˘~°ÔH·# H˘~°ÔH·# H˘~°ÔH·# H˘~°ÔH·#

ѨÙ<åk. ã≤^Œúáê@∞. `«Ñ¨#, ^ŒÑ≤ÊHõ. Z^Œ∞~°∞K«∂ѨÙ.

„H©ã¨∞Î Kåi„`«Hõ „Ѩ`«ºHõΔ`«. „H©ã∞¨ #Î ∞ QÆ∂iÛ# ѨÅ∞ ã¨O^ÕâßÅ∞. „H©ã∞¨ #Î ∞ QÆ∂iÛ# Ö’`≥#· P^蕺u‡Hõ zO`«# PkHÍO_»=ÚÖ’ áÈQ˘@∞ì‰õΩ#fl Ѩ~°^≥·ã¨∞ „ѨH@ õ # „QÆO^ä=Œ ÚÖ’ uiy „áêÑ≤OÎ z#k.

2 . J=∞‡Hõ=Ú (ã¨~∞° ¯ºÖË+<¨ )£ Ö’ JkfifÜ«∞O :

Ѩiâ◊√^Œú ÖËY#=ÚŠѨOÑ≤}Å © `À áÈe¿ãÎ – =∞i U W`«~° ѨÙã¨HÎ =õ Ú ‰õÄ_® ɡa· Å∞#∞ ã¨g∞Ñ≤OK«Ö^Ë ∞Œ . Ü«Ú<≥> · _ˇ £ ɡa· Öò ™⁄Ãã·\© "åi ÖËY#=ÚŠѨOÑ≤}© x"ÕkHõ „ѨHÍ~°=Ú 2012 Ö’ „ѨѨOK«^ÕâßÅÖ’ ѨOÑ≤}© KÕÜ«∞|_ç# "≥Ú`«ÎO ɡa· Å∞ „Ѩ`∞« Å∞ k„Q̓ùOu K≥OkOKÕ q^èOŒ QÍ 405 q∞eÜ«∞#¡‰Ωõ KÕ~∞° ‰õΩOk. =∞# ÉèÏ~°`^« âÕ O◊ Ö’ ɡa· Öò ™⁄Ãã·\r© PѶπ WO_çÜ∂« "åi ÖˇH¯õ Å „ѨHÍ~°O 2013Ö’ 2.1 q∞eÜ«∞#∞¡ ѨÓiΠɡa· à◊√§, 2.6 #∂`«# x|O^è#Œ Å∞ qq^èŒ ÉèÏ+¨ÅÖ’ ѨOÑ≤}© KÕÜ«∞|_ç#q. Pâ◊Û~åºxfl HõeyOKÕ =∞iÜ≥ÚHõ q+¨Ü«∞O U=∞O>Ë „QÆ∞_ç"¤ åi H˘~°‰Ωõ 36,000 „ɡ~Úb ɡa· à◊√§ ѨOÑ≤}© KÕ™ê~°∞.

3 . `«~∞° =˚ ∂Ö’ JkfifÜ«∞O :

„ѨÑO¨ K«=∞O`«\Ö ˜ ’ =∞i U W`«~° ѨÙã¨HÎ =õ Ú Éˇa· Å∞ HõO>Ë Z‰õΩ¯=QÍ `å~°∞=˚ ∂ QÍqOK«|_»ÖË^Œ∞. Ü«Ú<≥·>ˇ_£ ɡ·aÖò ™⁄Ãã·\© ÖˇHõ¯Å „ѨHÍ~°=Ú 2200 ʼnõΩ ÃÑ·QÍ ÉèÏ+¨ÅÖ’xH˜ J#∞=kOK«|_ç#k. WѨÊ\˜ JOK«<åÅ „ѨHÍ~°=Ú 2022 ã¨OII#‰õΩ „ѨѨOK« ÉèÏ+¨ÅxflO\˜Ö’ ɡ·aÅ∞ JO^Œ∞ÉÏ@∞Ö’xH˜ ~å=K«∞Û#∞. „ѨÑO¨ K« K«i„`«Ö’ =∞i U W`«~° „QÆO^ä=Œ Ú J#∞"å^Œ q+¨Ü∞« =ÚÖ’ ɡa· Å∞‰õΩ .... `«~°∞"å~Ú ÉèÏQÆO =KÕÛ ã¨OzHõÖ’ .... ã¨g∞Ѩ=ÚQÍ ‰õÄ_® ~åÖË^∞Œ .

Q

/-Adv.

MARCH 2014

21

For Prayer Request :

9866 787 557


GREEN VALLEY

„w<£ "åºb

y q"åǨÏ=Ú#‰õΩ ã¨O|OkèOz# Ñ „ â ¨ fl◊ Å∞ y

„Ѩâ◊fl : `≥QÍO`«~° q"åǨÏ=ÚÃÑ· ɡa · Å∞ Uq∞ K≥ÑÙ¨ OÎ k? ã¨=∂^è•#=Ú : `≥QÍO`«~° q"åǨÏ=Ú =ÙO_»‰õÄ_»^Œx áê`«x|O^èŒ# ^èŒ~°‡âß„ã¨Î=Ú W„âßÜÕ∞bÜ«ÚʼnõΩ P*Ï˝ÑO≤ zOk kfifÜ≥∂I 7:3–4 . Uk U"≥∞#ÿ ѨÊ\˜H˜ „áê^èqŒ ∞Hõ HÍ~°}=Ú `≥QHÆ Í^Œ∞ QÍx =∞`«=Ú. `≥QÍO`«~° q"åǨÏ=Ú KÕã∞¨ H˘#‰õÄ_»^xŒ ^Õ=Ù_»∞ W„âßÜÕ∞bÜ«ÚʼnõΩ P*Ï˝ÑO≤ K«∞@‰õΩ HÍ~°}=Ú W`«~° `≥QÅ Æ ‰õΩ K≥Ok# „Ѩ[Å∞ q„QÆÇ¨ ~åkè‰Ωõ Å∞, =∞iÜ«Ú W`«~° ^Õ=`«Å#∞ P~åkèOK«∞"å~°∞. W„âßÜÕ∞bÜ«ÚÅ∞ XHõ"àÕ ◊ q„QÆÇ¨ ~åkè‰Ωõ Å#∞, J#∞ºÅ#∞ q"åǨÏ=∂_ç#@¡~Ú`Õ ^Õ=Ùx #∞O_ç ^Œ∂~°Ñ~¨ K ° |« _»∞`å~°∞. WÖÏO\˜ xÜ«∞=∞"Õ∞ #∂`«# x|O^è#Œ Ö’ ‰õÄ_® WKåÛ~°∞. QÍx Jk "Õ~ˆ ™ê÷~ÚÖ’ =ÙO@∞Ok. 2 H˘iOkäII 6:14 '' g∞~°∞ Jqâßfiã¨∞Å`À *’_»∞QÍ =ÙO_»‰Ωõ _ç. huH˜ ^Œ∞s‚u`À Uq∞ ™êOQÆ`º« =Ú? "≥Å∞QÆ∞#‰õΩ pHõ\`˜ À Uq∞ á⁄`«∞?Î —— U q^èOŒ QÍ W„âßÜÕ∞bÜ«ÚÅ∞ (x["≥∞#ÿ XHõ ^Õ=ÙxÜ«∞O^Œ∞ qâßfiã¨=ÚOz #"å~°∞) q„QÆÇ¨ ~åkè‰Ωõ Å#∞ ÃÑo§KÕã∞¨ HÀ‰õÄ_»^xŒ P*Ï˝ÑO≤ K«|_®¤~À J^Õ q^èOŒ QÍ „ÔHã· =Ψ ÙÅ∞ (x["≥∞#ÿ XHõ ^Õ=Ùx Ü«∞O^Œ∞ qâßfiã¨=ÚOz#"å~°∞) Jqâßfiã¨∞Å#∞ ÃÑO_ç¡ KÕã∞¨ HÀ‰õÄ_»^xŒ P*Ï˝ÑO≤ K«|_»∞`«∞<åfl~°∞. ÃÑ·# ¿Ñ~˘¯#|_ç# „Ѩâfl◊ ‰õΩ YzÛ`«"∞≥ #ÿ ["å|∞ ÖË^∞Œ , Jx J<åe. ɡa· Å∞ `≥QÍO`«~° q"åǨÏ=Ú `«Ñʨ x ZHõ¯_» ¿Ñ~˘¯#ÖË^∞Œ . =∂iì<£ Å∂^è~Œ ü H˜OQ∑ „Ѩ™êÎqOz#@∞ì XHõ =ºH˜Î jÖÏxfl |\˜ì QÍxfl K«~‡° Ѩ٠~°OQÆ∞#∞ |\˜Qì Íx Ü«∞HÀ|∞ 1:1–10 f~°∞Ê f~°Û‰õÄ_»^∞Œ . XHõ „ÔHã· =Ψ Ùx rq`«=ÚÖ’ `≥QÆ HÍ~°}OQÍ „Ѩ`ºÕ Hõ`#« ∞ ã¨O„Hõq∞OK«∞HÀ=@O ZHõ¯_® ÖË^∞Œ . rq`« ÉèÏQÆ™êfiq∞x ZOÑ≤Hõ KÕã∞¨ H˘<Õ@ѨÙÊ_»∞ P =ºH˜Î ÜÕ∞ã¨∞„H©ã¨∞Î #O^Œ∞ qâßfiã¨=ÚOz uiy [x‡Oz#^•? ÖË^• [x‡Oz<å_®? Ü≥∂Ǩ#∞ 3:3–5 J<Õk "≥Ú@ì"Ú ≥ ^Œ\Q˜ Í x~å÷iOK«∞HÀ"åe. rq`« ÉèÏQÆ™êfiq∞x ZOÑ≤Hõ KÕã∞¨ HÀ=@OÖ’ ɡa· Å∞ xÜ«∞=∞=Ú K«~‡° Ѩ٠~°OQÆ∞ HÍ^Œ∞ QÍx „H©ã∞¨ Î #O^Œ∞ qâßfiã¨"∞Õ . `≥QÍO`«~° q"åǨÏ=Ú *Ï˝#=Ú, q"ÕK#« , „áê~°#÷ ‰õΩ ã¨O|OkèOz#k QÍx <≥u· HõOQÍ `«áêÊ ã¨iÜ≥∞ÿ #^• J#flk HÍ<ÕHÍ^Œ∞. `≥QÍO`«~° q"åǨÏ=Ú q+¨Ü∞« OÖ’ *Ï„QÆ`Ϋ fã¨∞HÀ"åeûOk XˆH XHõ¯ „áê=ÚYº HÍ~°}Ïxfl |\˜ì – q∞„t`« `≥QÆ, *’_ç, XHõi<˘Hõ~°∞ JOwHõiOK«∞HÀ=@O q+¨Ü«∞OÖ’ Hõëêìefl Z^Œ∞~À¯=@"Õ∞. `≥QÍO`«~° q"åǨÏ=Ú KÕã¨∞H˘#fl ÉèÏ~°ºÉèí~°ÎÅ∞ ѨHõΔáê`«=Ú`À, ZQÆ`åo H˘xfl ™ê~°∞¡ ‰õΩ@∞O| ã¨É∞íè ºÅ #∞O_ç J#∞Éèqí ™êÎ~∞° . =∞iH˘xfl ™ê~°∞¡ giH˜ [xOz# Ñ≤ÅÅ ¡ ∞ "Õ~∞° "Õ~∞° K«~‡° Ѩ٠~°OQÆ∞Å#∞|\˜ì =º`庙êxfl, Hõëêìxfl J#∞Éèqí ã¨∞OÎ \Ï~°∞. Z=Ô~`· Õ `≥QÍO`«~° q"åǨÏ=Ú KÕã∞¨ HÀ"åe Jx Pâ◊Ñ_¨ ∞» `«∞<åfl~À "å~°∞ D Ѩiã≤`÷ ∞« Åxfl\˜H˜ ã¨Oã≤^ÑúŒ _¨ ®e. XHõ „ÔHã· =Ψ Ù_»∞, Z=ifl ÃÑo§KÕã∞¨ HÀ"åe J#fl ^•xÃÑ· ɡa· Å∞ ÃÑ>Ëì POHõΔ XHõ¯>Ë P =ºH˜Î ‰õÄ_» „H©ã∞¨ Î â◊s~°=ÚÖ’ ã¨É∞íè º_»∞ ÖËHõ ã¨É∞íè º~åÅ∞ J~Ú=ÙO_®e. –¿ãHõ~} °

Q

=ÚYº ' . .H@õ Éì ’=Ù PÅÜ«∞=Ú =∞#∞+¨μºxH˜ HÍ^Œ∞, „áê~°ú# Ü≥∞Ǩϟ"åˆH. QÆ#∞Hõ,D Ѩx |Ǩï Q˘Ñ¨Êk.— J=ã¨~°`« ã¨^Õ=OÙѶ_#·≥¨∞=Ú#‰õ Ω ™⁄O`« P~å^èŒ<å ã¨÷Å=Ú "...the task is great, for this palace is not for man, but for the Lord God." - 1 Chron 29:1. | – 1 k#II 29:1.

URGENT

PRAYER REQUEST

MARCH 2014

KåÖÏ KåÖÏ J=ã¨~"° ∞≥ Ü ÿ Ú« #flk. ^ŒÜ∞« KÕã≤ áê„i÷OK«O_ç. 22

For Prayer Request :

9866 787 557


GREEN VALLEY

MARCH 2014

„w<£ "åºb

23

For Prayer Request :

9866 787 557


GREEN VALLEY

MARCH 2014

„w<£ "åºb

24

For Prayer Request :

9866 787 557

March 2014 color  

Tukaram, Spiritual, Christian, Magazines, Prayer Requests, Disobedience, Asia, Revival, Testimony, Prabhu Kiran article, John Peter article,...

Advertisement