Page 1

January | 2019 |

»qe]

1

www.gvmasia.org


January | 2019 |

»qe]

2

www.gvmasia.org


dü+bÕ<äø£es¡Z+ (EDITORIAL BOARD)

$wüjT· dü÷∫ø£ (INDEX)

dü+bÕ<ä≈£î\T : d”ºô|òHé ô|+&Ü´\ düVü‰j·T dü+bÕ<ä≈£î\T : ¬se.õ.C≤Hé |”≥sY &ç.{Ï.|æ. : Áã<äsY ¬ø.mHé.¬s&ç¶ düs¡Tÿ˝ÒwüHé : Áã<äsY õ.XÊ´yéT Á|ükÕ<é ÁbÕs¡úq >∑T+|ü⁄ : ñyÓTHé‡ düe÷»+

Editor

: Stephen Pendyala.

Sub-Editor

: Rev.G.John Peter.

D.T.P

: Bro K.N. Reddy

Circulation

: Bro.G.Syam Prasad.

Prayer Warriors : GVM Womens Fellowship.

n+X¯eTT\T 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

ù|J

Let there be LIGHT (EDITORIAL) dü+<˚X¯+ (¬se. {Ï.m.Á|üuÛÑTøÏs¡DY) ˙j·T+<äT ÁX¯<ä∆ ì*|æ (¬se. |æ._. ‘·Tø±sêyéT) ˙≈£îqï ÄX¯˝Ò$T{Ï? (Áã<äsY düT<Ûëø£sYu≤ãT ø√q) Vü‰´|” q÷ Çj·TsY (|æ.Çe÷àqTj˚T\T)

Äràj·T <Ûäq«qT\T ˙‘√ ekÕÔ&ÉT (¬se. &Ü. $Tsê´\ bÕs¡«‹) H˚H˚ jÓTVü≤ √yêqT (leT‹ |æ. XÊ+‘ê≈£îe÷] Çe÷àqTj˚T\T ) Á^Héyê´© e÷dü|üÁ‹ø£ $es¡eTT\T ÁbÕ]ú+#·+&ç u…’_˝Ÿ øÏ«CŸ (leT‹ |æ. XÊ+‘ê≈£îe÷] Çe÷àqTj˚T\T ) ÁX¯<ë∆+»*

` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `

4 6 7 8 10 11 14 16 19 20 21 22

á HÓ\˝À |ü⁄{Ïqº s√E, $yêVü≤ yê]¸ø√‘·‡eeTT\T »s¡T|ü⁄ø=qT#·Tqï å T... yê]ø£+<ä]øÏ <Óe ’ »qT\ ≈£î≥T+ãeTT qT+&ç Vü‰]∆ø£ X¯óuÛ≤ø±+ø£\

January | 2019 |

»qe]

3

www.gvmasia.org


Let there be

LIGHT

EDITORIAL

Greeting to you all in the Precious Name of our Lord and Saviour Jesus Christ. I wIsh yOu ALL A hAppy AnD pROspeROus new yeAR 2019. I am so delighted to get one more year to testify God for his marvelous things in my life. As a blessing of 2019 God is going to bless us and make us light to shine and to show the right way to the ungodly and down thrown ones. Gen 1:3 speaks about the origin of light As God said “Let there be light, there was light”. As an educated ones we know the speed of light is 3x108 m/s. Let God give as that type of speed to spread and save many souls for Christ. As you see in Matt 5:14, Jesus tells to his disciples, “YOU ARE THE LIGHT OF THE WORLD”. We all know what the light is?. It shows the hidden things in the darkness and no darkness can stay in light. As that our lives are to be an on-going witness to the reality of Christ’s presence in our lives as we have his light. Jesus says love your enemies as yourselves, i think it is only possible when we have his love and light in us. Friends it is important to know that the light in us is not our light but it is the reflection of light from Christ which people see in us. Paul says “Therefore do not be partakers with them, for you were at one time darkness, but now you are light in the Lord. Walk as children of the light for the fruit of the light consists in all goodness, righteousness, and truth trying to learn what is pleasing to the Lord.” -Ephesians 5:8-9. The real fact what we know is, “There is no space for the darkness when there is light”. Let us be the light to wash away the darkness. In my sense of view our lives should be like LIGHT HOUSE which stays on shore, bears all the strong and hard winds. It warns the danger in the sea, it directs to safeharbor. It creates hope for those who lost hope in their lives. Same as light house we are surrounded by people grouping around darkness and facing the hard troubles in our lives. Our lives will lead and show the safe way to escape from the problems, sorrows etc. Finally the light which we got from Christ will create hope and give strength to the hopeless ones. God wants us to stand like LIGHT HOUSE. January | 2019 |

»qe]

4

www.gvmasia.org


Friends once think are we lighten by the grace of God or we are willfully disobeying the one who saved us from the unforgivable sin. I request you, if you aren’t received the light from Christ, please repent while you were reading this. If we were filled with his light then God is going to do mightly and great things in our lives and make us blessing in this year and for the forth generations. 2 Corin 4:6 “ For God, who said “Let light shine out of darkness,” is the one who shined in our hearts to give us the light of the glorious knowledge of God in the face of Christ. ”. I think this is the right time to repent and do the best for Christ, and to be filled by his love, kind and light. “Arise! Shine! For your light arrives! The splendor of the Lord shines on you!” - Isaiah 60:1. Yours Editor,

Stephen Pendyala

MTs¡T á |üÁ‹ø£ø£qT kÕŒq‡sY #˚j·÷´\qT≈£î+≥THêïsê ? á |üÁ‹ø£ |ü]#·s¡´≈£î Á|ü‹HÓ\ <˚e⁄ì Áù|πs|üDø=\~ ns¡ŒD\T |ü+|ü>√s¡T#·Tqïyês¡T, düTyês¡Ô |ü]#·s¡´ nH˚ bı\eTT˝À MTs¡T $‘·Ô>√]q Ä]úø£ düVü‰j·T+ nH˚ $‘·Ôq+ q÷s¡+‘·\T>± |òü*+#·Tq≥T¢ ÁbÕs¡úHê |üPs¡«ø£eTT>± MT jÓTTø£ÿ ns¡ŒD\T |ü+|ü>∑\s¡T. ñ‘ê‡Vü≤eTT>± Ç#·TÃyê]ì <˚e⁄&ÉT m+‘√ Áù|$T+#·TqT. ` 2 ø=]+~∏ˆˆ 9:6 ø£˙ïs¡T $&ÉT#·T#·÷ $‘·TÔyê&ÉT dü+‘√wü>±qeTT‘√ |ü+≥ø√ôd<äs¡T. ` ø°s¡Ôq 126:5

January | 2019 |

»qe]

5

www.gvmasia.org


dü+<˚X¯+

eTè<ÛäTyÓ’q e÷≥\T

|üs¡˝Àø±ìøÏ u≤≥\T ` ¬se. {Ï.m.Á|üuÛÑTøÏs¡DY

I (HYD)

ns¡T<Ó’q<Ó|ü⁄&É÷ $\TyÓ’q<˚! nedüsê\≈£î $T+∫ #·˝≤eTDÏ˝À ñqï<˚<Ó’Hê #Íø£u≤] b˛‘·T+~. n+<äTøπ e÷≥\T #·˝≤ #Íø£! m+<äT ø£+fÒ n+‘ê nedüsêìøÏ $T+∫ e÷{≤º&y˚ êπs! e÷{≤¢&É+&ç, Ç+ø± e÷{≤¢&É+&É+≥÷ Á|ü»*ï |ü⁄]ø=˝ÒŒ ôd˝Ÿbò˛Hé ø£+ô|˙˝…’‘˚ á eT<Ûä´ ø±\+˝À e÷≥\≈£î |üP]Ô>± $\Te ˝Ò≈£î+&Ü #˚XÊsTT. eTq e÷≥˝À¢ ñqï+‘· e´s¡ú |ü<ës¡ú+, ø±\Twü´+ eT¬sø£ÿ&Ü ñ+&É<˚yÓ÷! yêø˘ªX¯ó~∆µ sê»´y˚T\T‘·Tqï s√E*$. Īø±\Twü´+µ ÁbÕs¡qú \≈£î ≈£L&Ü k˛øÏ+~. eTq ÁbÕs¡qú \T m+‘· >∑+;Ûs¡+>±, m+‘·{Ï >=|üŒ |ü<äC≤\+‘√ ì+&ç ñ+fÒ n+‘· >=|üŒ$>± ˝Àø£+ yÓT#·Tà ≈£î+≥T+~. ø±ì Á|üuÛÑTe⁄ <äèwæº˝À e÷Á‘·+ n<ä+‘ê e´s¡ú Á|üj·T‘·ïy˚T! ˇø£kÕ] |ü]düj·TT´ &=ø£&TÉ <˚yê\j·T+ ˝À|ü+ dü«˙‹‘√ ≈£L&çq düTBs¡yÈ TÓ qÆ ÁbÕs¡qú #˚dæ nø£ÿ&ÉTqï yêfi¯fl+<ä]‘√ X¯uÛ≤wt nì|æ+#·T≈£îHêï&ÉT. n+‘ê bÕ|æ>± eTTÁ<äy˚dæ ˇø£ nHêeTø£ düT+ø£] e÷Á‘·+ <˚yê \j·T+ yÓ\T|ü˝Ò ì\ã&ç s=eTTàø=≥Tº≈£î+≥÷, s√~dü÷Ô <˚yê! bÕ|æHÓ’q qqTï ø£s¡TDÏ+#·T eT+≥÷ |üXÊÑêÔ|+ü ‘√ ≈£L&çq ∫qï ÁbÕs¡qú #Ó|Œæ , düT+ø£] #˚dqæ ÁbÕs¡qú qT <˚e⁄&ÉT n+^ ø£]+#ê&Éì ‘˚˝≤Ã&ÉT. <˚e⁄ì düìï~Û˝À nHê˝À#·q>± e÷{≤¢&É sê<äì (Á|üdü+– 5:2) ÁbÕs¡úq˝À¢ e´s¡úyÓTÆq e÷≥\T, $kÕÔs¡yÓTÆq e÷≥\T ñ+&Ésê<äì (eT‘·ÔsTT 6:7) u…’_\T #ÓãT‘√+~. e÷≥\‘√ eTqTwüß*ï uÀ˝≤Ôø={Ï+º #·e#·TÃH˚y÷Ó ø±ì, yêø˘Xó¯ ~∆, Vü≤è<äjT· |ü]es¡qÔ ˝À|æ+∫q düTBs¡È ÁbÕs¡qú \‘√ Á|üuTÑÛ e⁄qT e÷Á‘·+ yÓT|æŒ+#·˝eÒ TT. Vü≤è<äjT· |ü⁄ ˝À‘·T˝À¢+∫ e#˚à s¬ +&ÉT e÷≥ ˝…’Hê Á|üuÛÑTe⁄qT ø£]–kÕÔsTT. n‹ ô|<ä›<Ó’q HÍø£≈£î n‹ ∫qï<Ó’q #·Tø±ÿì ~XÊìπs›X¯+ #˚dæqfÒ¢, $XÊ«dæ J$‘êìøÏ ≈£L&Ü n‘·ì Hê\Tπø |ü<Ûäìsêús¡D #˚düTÔ+<äì, n<äT|ü⁄ ‘·|æŒq Hê\Tø£ n&É$q+‘ê <ä>+∆∑ #˚ùd n–ïø£D+ ˝≤+{Ï<ìä Á|üuTÑÛ e⁄ #ÓbÕŒ&ÉT (j·÷ø√ãT 3:4`6) $T‘·+>± eTè<ÛäTe⁄>± kÕπ> e÷≥˝Ò <˚e⁄ì sêC≤´ìï ì]àkÕÔsTT. Hê\Tø£ MT<ä n<äT|ü⁄˝Òì yê&ç J$‘·+, ≈£î≥T+ã+, |ü]es¡qÔ ≈£L&Ü n<äT|ü⁄ ‘·|ü ‘·T+~. Hê\Tø£qT n<äT|ü⁄ #˚düTø√˝Òø£b˛‘˚ ∫e]øÏ qs¡ø±ìøÏ b˛e&É+ U≤j·T+. n+<äØï ‹fÒº Hê\Tø£‘√H˚ ÁbÕs¡q∆ ‘√H˚ ÁbÕs¡qú ≈£î |üPqT≈£î+fÒ <ëìe\¢ Á|ü»\≈£î XÊbÕ˝Ò ‘·|Œü ByÓq\T+&Ée⁄. kÕøÏå ~q|ü‹Á ø£ k»q´+‘√... January | 2019 |

»qe]

6

www.gvmasia.org


˙j·T+<äT ÁX¯<ä∆ ì*|æ <Óe’ »qT\T

ô|+&Ü´\ uÛÑø£Ô ‘·Tø±sêyéT.

Á|üuÛÑTe⁄q+<äT e÷ ø£‘·´+‘· Á|æj·TT˝…’q Á^Hé yê´© bÕsƒ¡≈£î\≈£î j˚TdüTÁø°düTÔyê] n~Û«rj·T X¯óuÛÑ HêeTeTT˝À e+<äHê\T. ÁøÏdüàdt, q÷‘·q dü+e‘·‡s¡ dü+‘√wü+ Ç+ø± eTq Vü≤è<äj·÷\qT <ë{Ï yÓfi¯fl˝Ò<äì |æk˛Ô+~. n+<äs÷¡ u≤>∑THêïs¡T ø£<ë! á 2019 dü+ˆˆ˝À MTø£+<ä]øÏ eTs√ø£kÕ] Á^Hé yê´© m&ç{À]j·T˝Ÿ uÀs¡T¶ q÷‘·q dü+e‘·‡s¡ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó\T|ü⁄#·THêïeTT. >∑‘· dü+ˆˆ˝À ñqïyês¡T á dü+ˆˆ eTq eT<Û´ä ˝ÒsT¡ . yê]ø£+fÒ eTqeTT ÁX‚wßü \º + ø±<äT>±ì <˚e⁄ì ñ∫‘· ø£è|üqT ã{Ï,º Äj·Tq <äjT· qTã{Ϻ Áø=‘·Ô dü+ˆˆ˝À Á|üy˚•+#êeTT. n+<äTqTã{Ϻ <˚e⁄ìøÏ eTVæ≤eT #Ó*¢+#·+&ç. ˇø£ uÛÑ≈£îÔ&ÉT Ç˝≤ n+{≤&ÉT: mìï dü+e‘·‡sê\T e÷s¡T#·TqïqT ˙ J$‘·+˝À e÷s¡T eTqdüT‡, s¡ø£åD nqTuÛÑe+, j˚TdüTÁø°düTÔ‘√ ì‘·´ düVü≤yêdü+˝Òì jÓT&É\ n+‘ê ìs¡ŒjÓ÷»qy˚T. ì»y˚T á ˝Àø£+˝À ãVüQ>± düTœ+∫q <Ûqä e+‘·&TÉ bÕ‘êfi¯eTT˝À u≤<Û|ä &ü TÉ #·T, ì‘·´ qs¡ø±–ï˝À ñ+&ç πøø£\T y˚düTÔHêï&ÉT. \÷ø± 16:23. ø±ã{Ϻ e÷s¡TeTqdüT‡≈£î ‘·–q |òü˝≤\T |òü*<ë›+. |üÁ‹ø± |ü]#·s´¡ ãVüQ uÛ≤s¡+>± ø=qkÕ>∑T#·Tqï~. >∑‘· 9 dü+ˆˆ˝À mH√ï ˇ&ç<Tä &ÉT≈£î\T m<äTs=ÿì 10e dü+ˆˆ˝À n&ÉT>∑Tô|{Ϻ+~. <˚e⁄ìøÏ düTÔ‹j·TT, eTVæ≤eTj·TT, |òüTq‘· ø£\TZqT>±ø£! nH˚≈£î\T MT nedüs¡‘·\T e÷qTø=ì >∑T|æŒfi¯fl $|æŒ |ü]#·s¡´≈£î düVü≤ø£ ]düTÔHêï MT n+<ä]ì <˚e⁄&ÉT dü+eTè~∆‘√ ì+bÕ\ì Hê nqT~q ÁbÕs¡qú . á dü+ˆˆ˝À ≈£L&Ü MT düV‰ü j·T düV≤ü ø±sê\+~+#ê\ì Á|üuÛÑT |üø£å+>± ø√s¡T#·T MT |üø£å+>± <˚e⁄ì düìï~Û˝À ÁbÕ]ú+#·T#·THêïeTT. m|ü&É÷ e÷ nedüsê\T, Á^Hé yê´© |ü]#·s¡´\ ø±s¡´Áø£e÷\T MT ø£+~+#·T#·THêïeTT. á dü+e‘·‡s¡+˝À Á^Hé yê´© |üÁ‹ø£ <ë«sê H˚qT / y˚TeTT Äràj·T y˚T\T\T bı+<äT≈£îHêïeTT nì, MT ÄX¯\qT Äø±+ø£\å qT e÷≈£î ‘Ó*ŒqfÒ‘Ì¢ ˚ |üÁ‹ø£˝À Á|ü#T· ]+#ê\ì m&ç≥sY >±s¡T uÛ≤$düTHÔ êïs¡T. Ç+¬ø+<äTø±\dü´+. SMS / WhatsApp / b˛düTº ø±s¡T¶ <ë«sê e÷≈£î ‘Ó\Œe#·TÃ. e÷ bò˛Hé HÓ+. 9866787557 ≈£î MT n_ÛÁbÕj·T\T ‘Ó\Œ+&ç. y˚TeTT neø±XÊìï ã{Ϻ Á|ü#·T]kÕÔeTT. <˚e⁄ì yêø£´+ ‘Ó\TŒ#·Tqïe÷≥: ªª...ìX¯Ãj·TeTT>± Äj·Tq ˙j·T+<äT ÁX¯<ä∆ ì*|æ ˙ ˙‹øÏ ‘·–q≥T¢>± ˙ ìyêdü düú\eTTqT e]∆\¢CÒj·TTqTµµ jÓ÷ãT 8:6. düs√qï‘·T&Ó’q <˚e⁄&ÉT ˙ j·T+<äT ÁX¯<ä∆ ì*|æ‘˚µµ m˝≤ ñ+≥T+~? Ä˝À∫+#·T düs¡«düèwæºø£s¡Ô ˙ MT<ä ÁX¯<ä∆ ì*|æ‘˚: ìqTï ‘·s¡TeTTyês¡T ˙ m<äT≥ ≈£L*b˛‘ês¡T. ˙ X¯Á‘·Te⁄\ m<äT≥ ˙≈£î uÛÀ»q+ dæ<ä∆|üs¡T kÕÔs¡T. e÷qdæø£, XÊØs¡ø£ k˛<Ûäq\ qT+&ç $&ç|æ+#·ã&É‘êe⁄ Vü≤ês¡T jÓTTø£ÿ eTqTeT\qT C≤„|üø£+ #˚düTø=ì C≤„q, $y˚ø£eTT ø£*Zq Ä‘·à Ç#êÃ&ÉT. ÄK]>± yês¡T Ä\øÏ+∫ Äj·TqqT ùd$+∫q jÓT&É\ ‘·eT ~qeTT\qT πøåeTeTT>±qT, ‘·eT dü+e‘·‡s¡eTT\qT düTKeTT>±qT yÓfi¯flãT#ÓÃ<äs¡T. n{Ϻ ø£è|ü Á^Hé yê´© bÕsƒ¡≈£î\≈£î nqTÁ>∑Væ≤+#·TqT >±ø£! ÄyÓTHé!! ÄyÓTHé!! < January | 2019 |

»qe]

7

www.gvmasia.org


3. z j·TÚeqT&Ü !

˙≈£îqï ÄX¯˝Ò$T{Ï? ` Áã<äsY düT<Ûëø£sYu≤ãT ø√q (>∑‘· dü+∫ø£ ‘·s¡TyêsTT...)

ˇ

ø£ eTìwæ ÄVü‰s¡+ ˝Ò≈£î+&Ü 54 s√E\ es¡≈£î, ˙s¡T ˝Ò≈£î+&Ü 3 s√E\ es¡≈£î, Äøχ»Hé ˝Ò≈£î+&Ü 8 ì$TcÕ\ es¡≈£î J$+#·>∑\&É≥. ø±˙, ÄX¯ ˝Ò≈£î+&Ü ˇø£ÿ ôd¬øqT ≈£L&Ü J$+#·˝Ò&É≥. ne⁄qT! ÄX¯qT ø£*–j·TT+&Ü*. ÄXÊyê~>±H˚ Áã‘·ø±*.

nsTT‘˚, j·TÚeqT&Ü!! ˙ ÄX¯ @$T{Ï? &˚$&é *$+>¥ düºHé ≈£î <˚e⁄ì ø√dü+ J$+#ê\H˚ ÄX¯. düeTkÕÔìï ‘ê´>∑+ #˚dæ, ÄÁ|òæø±≈£î yÓ[¢, qs¡e÷+dü uÛÑø£å≈£î\ eT<Ûä´ |ü]#·s¡´ #˚dæ, Nø£{Ï K+&Üìï Áø°düTÔ yÓ\T>∑T‘√ ì+|æ, nø£ÿ&˚ eTs¡DÏ+#ê&ÉT. Ç+‘·{Ï‘√ n‘·ì #·]Á‘· eTT–dæb˛˝Ò<äT. #·ìb˛sTTq X¯e+ ø√dü+ ¬s+&ÉT <˚XÊ\T ‘·>∑e⁄˝≤&ÉTø=H˚ |ü]dæú‹. ∫≥º ∫es¡≈£î Äj·Tq >∑T+&ÓqT rdæ ÄÁ|òæø±˝À düe÷~Û #Ój·T´>±, $T–*q <˚Vü‰ìï 900 yÓTÆfi¯fl <ä÷s¡+ yÓ÷dæ, z&É πse⁄≈£î #˚]Ã, Ç+>±¢+&ÉT rdæø=ìe∫à nø£ÿ&É sê» ≈£î≥T+;≈£î\qT düe÷~Û #˚ùd düú\eTT˝À düe÷~Û #˚XÊs¡T. »s¡àì˝À qTqï CÀôd|òt &˚ìj·THé ≈£î ˇø£ ÄX¯. <˚e⁄ìø√dü+ @<Ó’Hê #Ój·÷´\ì. nyÓT]ø± ˝Àì yÓTT\ø±ÿ B$˝ÀqTqï ≈£îwüߺ s√>∑T\≈£î ùde #Ój·T´&ÜìøÏ yÓ[¢, ‘êq÷ ≈£îwüߺ s√–>± e÷], yê]øÏ düTyês¡ÔqT Á|üø£{Ïdü÷Ô, yê]øÏ ùde #˚dü÷Ô yê] eT<Ûä´H˚ #·ìb˛j·÷&ÉT. Ç‘·ì X¯e+ ø√dü+ ≈£L&Ü Ç<˚ |ü]dæú‹. ∫es¡≈£î n‘·ì #˚‘·T\T q]øÏ nyÓT]ø± ˝Àì yÓTT\ø±ÿ B$˝À bÕ‹ô|{≤ºs¡T. $T–*q <˚Vü‰ìï »s¡à˙ rdüTø=ì yÓ[¢ düe÷~Û #˚XÊs¡T. X¯e+ ø√dü+ ¬s+&ÉT <˚XÊ\T ‘·>∑e⁄˝≤&ÉTø=ì, ˇπø X¯yêìï ¬s+&ÉT <˚XÊ\˝À düe÷~Û #˚XÊs¡+fÒ? Ä X¯yê\≈£îqï Á|ü‘˚´ø£‘· @$T{Ï? @MT ˝Ò<äT. yês¡T ø£*–j·TTqï ÄX¯, yês¡T J$+∫q J$‘·+ n{≤¢+{Ï~. Ä X¯Øs¡+ nH˚ >∑T&Üs¡eTT˝À ìedæ+∫q Ä‘·à n{≤¢+{Ï~. Ç+‘·ø°, X¯e+ $\Te m+‘√ ‘Ó\TkÕ? eTìwæ˝ÀqT+&ç ÁbÕD+ yÓ[flb˛‘˚? Ä X¯eeTT KØ<äT m+‘√ #ê˝≤ ø±\+ ÁøÏ+<ä≥ ˝…ø£ÿ\T ø£{≤ºs¡T. Ä X¯eeTT˝À e⁄+&˚ .... * Áø=e⁄«\T - ˇø£ düãT“ ‘·j·÷ØøÏ *uÛ≤dü«s¡eTT - ˇø£ n–Z ô|f…º ‘·j·÷ØøÏ *◊s¡Hé - ¬s+&ÉT y˚T≈£î\T ‘·j·÷ØøÏ *meTTø£\T - ˇø£ ø√fi¯¢ >∑÷&ÉT≈£î düTqï+ y˚j·T&ÜìøÏ dü]b˛‘êj·T≥. Ç{≤¢... Ä X¯eeTT $\Te s¡÷ 6:40 nì ˝…ø£ÿ\T ø£{≤ºs¡T. ˙y=ø£ $wüj·T+ Ä˝À∫+#ê*!!! eT{Ϻ qT+&ç rj·Tã&çq ˙e⁄, eT{Ϻ˝Àìπø #˚s¡‘êe⁄. Ä $wüj·T+ ˙≈£î |üø±ÿ>± ‘Ó\TdüT. nsTT‘˚, eTs=ø£ $wüj·T+ ≈£L&Ü ˙≈£î ‘Ó*j·÷*. ˙ ÄX¯\T uÛÑ÷dü+ã+<ÛäyÓTÆqyÓ’‘˚? ˙ ø£åj·TyÓTÆq X¯Øs¡eTT‘√ bÕfÒ, n$ ≈£L&Ü ø£åj·TyÓTÆb˛‘êsTT. n+‘˚ø±<äT, eTs=ø£ $wüj·T+ ≈£L&Ü ˙≈£î düŒwüº+>± ‘Ó*j·÷*. düe÷~Û‘√ eTìwæ #·]Á‘· düe÷|üÔ+ ø±˝Ò<äT. Ä ‘·sê«‘˚ e⁄+~ ndü˝…’q XÊX¯«‘· J$‘·+. Ç|ü⁄Œ&ÉT January | 2019 |

»qe]

8

www.gvmasia.org


˙e⁄ ø£*–j·TTqï ÄX¯˝Ò ìqTï ì‘·´ JyêìøÏ >±ì, ì‘·´ eTs¡D≤ìøÏ >±ì #˚s¡TÑêsTT. á˝Àø£+˝À ˙e⁄ ø£*–j·TTqï ˝Àø±X¯\ìïj·T÷ ˝Àø£ dü+ã+<ÛäyÓTÆqy˚ ‘·|üŒ, n$ <˚e⁄ì e\q ø£*–q$ ø±e⁄. n$ ìqTï <˚e⁄ì qT+&ç <ä÷s¡+ #˚kÕÔj˚T ‘·|üŒ, mqï{Ïø° ìqTï Äj·Tq <ä>∑Zs¡øÏ #˚s¡Ã˝Òe⁄. á˝Àø£+‘√ ˙e⁄ ≈£L&Ü >∑‹+∫ b˛≈£î+&Ü e⁄+&Ü\+fÒ? Ä ì‘·´ sê»´eTT˝À ì‘·´eT÷ ˙e⁄+&Ü\+fÒ? Äj·Tq ∫‘êÔìï HÓs¡y˚sêÃ*. ˝Àø£eTT˝À ñqï<ä+‘·j·TT, nq>± X¯ØsêX¯j·TT H˚Á‘êX¯j·TT Je|ü⁄&É+ãeTTqT ‘·+Á&çe\q |ü⁄{Ϻq$ ø±e⁄; n$ ˝Àø£dü+ã+<ÛäyÓTÆqy˚. ˝Àø£eTTqT <ëì ÄX¯j·TT >∑‹+∫b˛e⁄#·Tqï$ >±ì, <˚e⁄ì ∫‘·ÔeTTqT »]–+#·Tyê&ÉT ìs¡+‘·s¡eTTqT ì\T#·TqT. (1jÓ÷Vü‰qT 2:16,17)

X¯ØsêX¯: ˝Àø£+˝À qTqï<ä+‘ê X¯Øs¡+ nqTuÛÑ$+#ê\ì ø√s¡Tø=+≥T+~. <ëì ÄX¯\≈£î ø£fiË¢+ yÓj·T´ø£b˛‘˚, <ëì |òü*‘ê\T m+‘· |òüTÀs¡+>± e⁄+{≤j·T+fÒ? X¯Øs¡ø±s¡´eTT\T düŒwüºyÓTÆj·TTqï$; ny˚eq>±, C≤s¡‘·«eTT, n|ü$Á‘·‘·, ø±eTTø£‘·«eTT, $Á>∑Vü‰sê<Ûäq, n_Û#ês¡eTT, <˚«wüeTT\T, ø£\Vü≤eTT, eT‘·‡s¡eTT\T, Áø√<ÛäeTT\T, ø£ø£å\T, uÛÒ<äeTT\T, $eT‘·eTT\T, ndü÷j·T\T, eT‘·Ô‘·\T, n\¢]‘√ ≈£L&çq Ä≥bÕ≥\T yÓTT<ä˝q’… $. .....Ç{Ϻ yê{Ïì #˚jT· Tyês¡T <˚e⁄ì sê»´eTTqT dü«‘·+Á‹+#·Tø=qs¡ì MT‘√ düŒwüºeTT>± #Ó|ü⁄Œ#·THêïqT. (>∑\‹ 5:19-21)

H˚Á‘êX¯ : s¡+>∑T\ Á|ü|ü+#·+˝À e⁄HêïeTT. M≥ìï{Ïì #·÷&Ü\qT ø=+{≤sTT eTq ø£qTï\T. yê{Ïì nuÛÑ´+‘·s¡ |üs¡#·ø£b˛‘˚? ˙ <˚Vü‰ìøÏ yÓ\T>∑T ˙ ø£H˚ï ø±ã{Ϻ, ˙ J$‘·eT+‘ê Nø£≥sTTb˛‘·T+~. dü+k˛qT ø£qTï\T ˝Àø±ìï Ä•+#êsTT. Ä ¬s+&ÉT ø£qTï\÷ ô|]øÏy˚j·T ã&ܶsTT.nsTT‘˚, ˙y=ø£ ìs¡?j·÷ìøÏ sêyê*. n<˚$T≥+fÒ? ø°s¡ÔHêø±s¡Tì˝≤ ÁbÕ]∆+#ê*. jÓ÷ãT˝≤ ˇø£ ìã+<Ûäq #Ój·÷´*. e´s¡úyÓTÆqyê{Ïì #·÷&É≈£î+&É Hê ø£qTï\T Á‹|æŒ y˚j·TTeTT ˙ e÷s¡ZeTT\˝À q&ÉT#·Tø=qT≥≈£î qqTï Áã~øÏ+|ü⁄eTT. (ø°s¡Ôq\T 119:37). H˚qT Hê ø£qTï\‘√ ìã+<Ûäq #˚dæø=+{Ïì ø£q´ø£qT H˚H˚˝≤>∑T #·÷#·T<äTqT? (jÓ÷ãT31:1)

Je|ü⁄&É+ãeTT: nqTø£åD+ eTìwæ ‘·qTï‘êqT ôV≤∫Ã+#·Tø=H˚ Á|üj·T‘êï˝Ò #˚düTÔHêï&ÉT ‘·|üŒ, ‘·qì ôV≤∫Ã+∫q <˚e⁄ì ôV≤∫Ã+#ê\ì, ‘êqT m~π> ø=\B ˇ~– e⁄+&Ü\H˚ <Ûë´ùd ˝Ò<äT. ne⁄qT! ˙e⁄ me]H√ Äø£]¸+#ê\H˚ ñ<˚›X¯´+‘√ JeeTT˝Òì &É+ã|ü⁄ e÷≥\‘√, n‹X¯j·T+‘√, >=|üŒ\T #Ó|ü⁄Œø=+≥÷, e÷≥\T ø√≥\T <ë≥T‘·THêïj˚TyÓ÷? Je|ü⁄&É+ãeTT ìqTï <˚e⁄ìøÏ n$<Û˚j·TTì>± e÷πsÃdüTÔ+~. e<äT›! ˙ n‹X¯j·T+ @<Ó’Hê e⁄+<ä+fÒ? n~ <˚e⁄ìj·T+<˚. z j·TÚeqT&Ü!˝Àø±XÊ\qT $&É∫ ô|≥Tº. m+<äTø£+fÒ? ìqTï Äø£]¸+#˚ á ˝Àø£+ ø±≥Ty˚ùd $wü düs¡ŒeTT. <ëì CÀ*øÏ b˛e<äT›. ˝Àø£+˝ÀH˚ ˙e⁄+&Ü*. ø±˙, ˝Àø£+ ˙˝À e⁄+&É≈£L&É<äT. <ëìÄX¯\qT nqTdü]+#· ≈£L&É<äT. <ëì >∑eT´+ ì‘·´ eTs¡D+. <˚e⁄ì ∫‘êÔìï »]–+#·&ÜìøÏ ˙e⁄ ÄX¯qT ø£*–j·TT+&ÉT. n{Ϻ Ø‹>± J$+#·T. <ëì >∑eT´+ ì‘·´ Je+. ÄØ‹>± ˙ J$‘êìï dæ<ä∆ |üs¡#·Tø√! n{Ϻ ø£ |ü, <Ûäq´‘· <˚e⁄&ÉT ˙≈£î nqTÁ>∑Væ≤+#·TqT>±ø£!ÄyÓTHé! (‘·s¡TyêsTT e#˚à dü+∫ø£˝À...) January | 2019 |

»qe]

9

www.gvmasia.org


Vü‰´|” q÷ Çj·TsY

|æ.Çe÷àqTj˚T\T BA, CAIIB

N|òt y˚TH˚»sY (]f…Æs¡T¶), State Bank of India.

ø±

\+ m+‘· ø£]–b˛sTTHê eTìwæ˝À πs|ü⁄ nH˚ e÷≥ m|ü&É÷ ø=‘·Ô ñ‘ê‡Vü‰ìï ì+|ü⁄‘·T+~. nqTuÛyÑ ê\ bÕsƒê˝Ò ô|≥Tºã&ç>± rdüT≈£îH˚ ìs¡j í ÷· \T $»j·T |ü<+äÛ ˝À q&ç|kæ ÕÔjT· H˚ $XÊ«kÕìï ªªπs|ü{Ï s√Eµµ ø£*–düTÔ+~. ø=‘·Ô dü+e‘·‡s¡+ Ç#˚à Áù|s¡D ≈£L&Ü Ç<˚. kÕ~Û+#ê\H˚ \øå±´\≈£î düŒwüºyÓTÆq s¡÷|ü+ Ç∫à Ä<äs¡D≈£î ñ‘ê‡Vü≤+>± ñ<ä´$T+#˚ ªªs√Eµµ eTs¡|ü⁄sêì s√E>± $T>∑˝≤\+fÒ ìπs›•+#·T≈£îqï e÷sêZìï Ä#·]+#˚ |ü≥Tº<ä˝Ò <ëq+. &çôd+ãs¡T 31. á s√E n+<ä]˝Àq÷ dü]ø=‘·Ô ìs¡íj·÷\ s¡÷|üø£\Œq≈£î Áù|s¡DìdüTÔ+~. ÄX¯\‘√ eTT+<äT≈£î kÕπ> X¯øÏÔì ì+|ü⁄‘·T+~. $»j·÷\qT kÕ~Û+#ê\ì ‘·|æ+#˚ yês¡+‘ê Ç˝≤+{Ï ø=ìï s√E\qT yÓTÆ\Tsêfi¯fl>± uÛ≤$+∫ Á|üD≤[ø£\qT dæ<ä∆+ #˚düTø=+{≤s¡T. yê{Ï neT\T≈£î ∫‘·ÔX¯ó~∆‘√ ø£èwæ #˚j·÷\ì ìX¯ÃsTT+#·T ≈£î+{≤s¡T. Äq+<ä+‘√ >∑&çù| Ä s√E rdüTø=H˚ ìs¡íj·÷\T nø£ÿ&ç‘√fÒ b˛≈£î+&Ü \øå±´ìï #˚sê\+fÒ dü¬s’q Á|üj·T‘·ïy˚T düT\TyÓ’q e÷s¡+Z . eTq≈£î ø£*π> Äq+<ä+, ñ‘ê‡Vü≤+, ñ<˚«>∑+ @<Ó’Hê eTq≈£î n+~q |òü*‘ê\qT ã{°º ñ +≥T+~. Ä |òü*‘ê\T eTq+ #˚ùd |üqT\qT nqTdü]+∫ ñ+{≤sTT. Ä |üqT\T #˚j·T&Üìÿ eTq+ ìs¡íj·÷\T rdüT≈£î+{≤+. Ä ìs¡íj·÷\T eTq Ä˝À#·q\ qT+#· s¡÷|ü⁄~<äT›≈£î+{≤sTT. n+fÒ eT+ Ä˝À#·q $<Ûëqy˚T eTq+ n+<äT≈£îH˚ |òü*‘ê\qT ìπs›•düTÔ+~. Áø=‘·Ô dü+e‘·‡sêìï ˇø£ dü+<äs¡“¤+>± rdüTø=ì $X‚¢wæùdÔ eTq≈£î ñ‘ê‡Vü‰ìï ø£*–+#˚ ø=ìï ìC≤\T ‘Ó\TkÕÔsTT. Ä s√E m<äT{Ïyêfi¯ófl ªªVü‰´ &˚ q÷´ Çj·TsYµµ nHêïs¡+fÒ, Ä dü+e‘·‡s¡eT+‘ê eTq≈£î Äq+<ä+>± >∑&Éyê\ì Äø±+øÏådüTÔqïfÒ¢ n+fÒ eT+∫ |òü*‘ê\T m|ü&ÉT ekÕÔsTT? eT+∫ Ä˝À#·q\T #˚ùdÔH˚, n+fÒ m<äT{Ïyêfi¯ófl |üs√ø£å+>± eTq*ï Á|üjÓ÷»Hê‘·àø£yÓTÆq Ä˝À#·q\qT #˚j·TeTì #ÓãT‘·TqïfÒ¢. dü‘·Œ*‘ê*#˚Ã Ä˝À#·q\T #˚j·TeTì #ÓãT‘·TqïfÒ¢ n+fÒ Ä ñ‘ê‡Vü≤uÛÑ]‘·yÓTÆq ø£åD≤˝À¢ $TÁ‘·T\T ‘Ó*j·TCÒùd dü÷#·q\qT eTq+ eTqdü÷Œ¤]Ô>± Á>∑Væ≤+#ê*. J$‘·+˝À ñ qï‘·+>± m<ä>±\ì ø√s¡T‘·÷H˚ #Óù|Œ X¯óuÛ≤ø±+ø£\å qT d”«ø£]dü÷Ô n+<äT≈£î nqT>∑TD+>± Á|üD≤[ø£ dæ<ä∆+ #˚düTø√yê*. eTTK´+>± Ä‘·àC≤„q uÛ≤eq˝À eTq eT+<äs¡+, yÓTT≥ºyÓTT<ä{ Äs√>∑´+ô|’ <äèwæº ô|{≤º*. n+fÒ XÊØs¡ø£ Äs√>∑´+‘√ bÕ≥T, eTHêdæø£ Äs√>∑´+ ≈£L&Ü. Ä˝À∫+#˚ rs¡T, ìs¡íj·T+, kÕeTs¡´ú + e+{Ï yêìì e÷qdæø£ Äs√≥´+ Á|üu≤Û $‘·+ #˚ùd,Ô uÛÖ‹ø£+>± #˚ùd |üqT\T $wüjT· +˝À ø±yê*‡ X¯øÏÔ kÕeTsê∆´\T XÊØs¡ø£ Äs√>∑´+ n+~düTÔ+~. j·Te«q+˝À ñqïyês¡T ø=+‘· eT+~ ªªn‹µµ $XÊ«dü+ ø±s¡D+>± Äs√>∑´+ |ü≥¢ n+‘·>± C≤Á>∑‘·Ô\T rdüTø√ø£ b˛e#·TÃ. Äs√>∑´+ $\Ty˚$T{À nHês√>∑´ |ü]D≤e÷\qT nqTuÛÑ$düTÔqïyê]øÏ u≤>± ‘Ó\TdüTÔ+~. n˝≤ ‘Ó\TdüTø√e*‡q |ü]dæ‹ú sê≈£î+&Ü C≤Á>∑‘Ô· rdüTø√e&É+ nedüs+¡ . Ç‘·sT¡ \ düV‰ü j·T+, dü+ã+<Û+ä ˝Ò≈î£ +&Ü $»j·T+ kÕ~Û+#ê\qTø√e&É+ me]¬øH’ ê kÕ<Û´ä + ø±<äT . n+<äTøπ ‘√{Ïyê]‘√ düeT÷Vü≤ düuTÑÛ ´\‘√ ø£*dæ b˛e&É+, M]‘√ n_ÛÁbÕj·÷\T |ü+#·Tø√e&É+ e÷≥ ø±–‘êìï nes¡TÃø√e&É+ January | 2019 |

»qe]

10

www.gvmasia.org


e+{Ï$ eT kÕ+|òTæ ø£ JeHêìøÏ ÁbÕD+ b˛kÕÔsTT. eTq $»j·÷ìøÏ dü+|üPs¡yí TÓ qÆ nsêúìïkÕÔsTT. ô|’>± eTq|ü≥¢ Ç‘·s¡T\T #˚ùd n_ÛÁbÕj·÷\T eTq $<ÛëHê\qT ìj·T+Á‘·+#·T ø√e&ÜìøÏ dü÷∫ø£\T>± |üì#˚kÕÔsTT. Áø=‘·Ô dü+e‘·‡s¡+ J$‘ê˝À¢ yÓ\T>∑TqT ø=‘·Ô<äHêìï ì+ù|˝≤ n+<äs¡T eTdüT\Tø√yê*. n|ü&˚ ø=‘·Ô ø=‘·Ô $»j·÷\T kÕ<Ûäq düVü≤» \ø£åD+>± e÷s¡T‘·T+{≤sTT. 2019 q÷‘·q dü+e‘·‡sêìï |ü~ <˚e⁄ì ôV≤#·Ã]ø£\T 1. <˚e⁄&ÉT qs¡T\qT j·T<Ûës¡úe+‘·T\T>± |ü⁄{Ϻ+#ÓqT. >±ì yês¡T $$<ÛäeTT˝…’q ‘·+Á‘·eTT\T ø£*Œ+#·Tø=ìj·TTHêïs¡T. 2. >=|üŒ ◊X¯«s¡´eTT ø£+f…, eT+∫ ù|s¡TqT, yÓ+&ç ã+>±s¡eTT\ø£+f… <äj·TqT ø√s¡<ä–q$. 3. <˚e⁄ì j·T+<äT uÛÑj·TuÛÑ≈£îÔ\T ø£*– j·TT+&ÉT≥ BsêÈj·TTe⁄≈£î ø±s¡DeTT. 4. <˚e⁄q j·T+<äT uÛj Ñ T· uÛ≈Ñ î£ \Ô T ø£*–qyê] #·T≥Tº Äj·Tq <ä÷‘· ø±e* j·TT+&ç yê]ì s¡ø+åÏ #·TqT. 5 >∑TD|ü‹jÓÆTq uÛ≤s¡´ <=s¡T≈£î≥ ns¡T<äT. n~ eT‘·´eTTø£+f… neT÷\´yÓTÆq~. 6. $kÕÔs¡yÓTÆq e÷≥\˝À <√wüeTeTT+&Éø£e÷q<äT. ø±e⁄q ˙ e÷≥\T ø=~›>± qT+&Ée˝…qT. 7. y˚T\T#˚j·TT≥ ˙ #˚‘Ó’q|ü&ÉT <ëì bı+<ä<ä–qyê]øÏ #˚j·T≈£î+&É yÓqTø£ rj·T≈£îeTT. 8. ;<ä\qT ø£{≤øÏå+#·Tyê&ÉT <ÛäqT´&ÉT. Ä|ü‘êÿ\eT+<äT <˚e⁄&ÉT yêìì ‘·|æŒ+#·TqT. 9. ~qeTT\T #Ó&ɶ$ ø£qTø£ MTs¡T nC≤„qT\e˝… ø±ø£ C≤„qT\e˝… q&ÉT#·Tø=qT&ç. 10. >∑‘· dü+e‘·‡s¡+˝À <˚e⁄&ÉT #˚dæq ñ|üø±s¡eTT\˝À <˚ìì eTs¡Te≈£î&ç. Wish you happy & Successful NEW YEAR -2019.

j˚TdüT Áø°düTÔ sêE\≈£î sêE ` Á|üø£≥q 4:3 @+ #˚kÕÔe⁄? <˚e⁄ì¬ø’ á s√E e<äT› ˙≈£î ˝Àø±X¯\ô|’ yÓ÷E ` 1 jÓ÷Vü‰qT 2:15 <äT\T|ü⁄ø√ ˙ Äràj·T ø£+{Ïì ã÷E ` jÓTwü. 52:1.

January | 2019 |

»qe]

11

www.gvmasia.org

¬seˆˆ _. CÀdü|òt s¡M+Á<ä

1. 2. 3. 4.

:: Äràj·T <Ûä«qT\T :: Áø°düTÔ ùdyê s¡‘·ï

44


Donation made to GVMWA are exempted U/S 80G of Income Tax Act, 1961.ø°sqÔ¡ 116:15 Donations accepted.

jÓTVü≤ √yê uÛ≈Ñ î£ \Ô eTs¡DeTT Äj·Tq <äèwæøº Ï $\Te>∑\~:

January | 2019 |

»qe]

12

www.gvmasia.org


January | 2019 |

»qe]

13

www.gvmasia.org


˙‘√ ekÕÔ&ÉT ` ¬seˆˆ &܈ˆ $T]j·÷\ bÕs¡«‹

ªªq÷‘·q dü+e‘·‡s¡ yê>±∆Hê\qT #·<äTe⁄≈£îì dü+ãs¡|ü&çb˛‘·THêïs¡T Ä #·]Ã˝Àì $XÊ«düT\T. ‘·eT≈£î e∫Ãq ÁbÕ$Tdt ø±s¡T¶qT sTT‘·s¡T\≈£î #·÷|ædü÷Ô ‘êeTT #·<äTe⁄≈£îqï Ä yê>±∆ q+ ‘·eT J$‘·+˝À n|ü⁄&˚ HÓs¡y˚s¡Tq≥T¢ Äq+<ëìï e´ø£Ô+ #˚düT≈£î+≥THêïs¡T ˇø£]‘√ ˇø£s¡T. yÓT*ÿ e÷Á‘·+ ‘·q ÁbÕ$Tdt ø±s¡Tq¶ T n˝≤H˚ #·÷dü÷Ô e⁄+&çb˛j·÷&ÉT n‘·ìøÏ n+<äT˝À sêdæ + ~ ns¡ ú + ø±˝Ò < ä T . ìC≤ìøÏ n˝≤+{Ï yê>±› H ê\qT á dü + <ä s ꓤ ì øÏ Á|æ + {Ÿ #˚sTT+#·s¡qT≈£î+{≤qT. eT] Hê¬ø˝≤ e∫Ã+<√.... Ä˝À∫q‘√ ø£fi¯ófleT÷düT≈£îqï yÓT*ÿ ø£fi¯ófl ‘Ós¡∫ eTs√e÷s¡T yêø±´ìï #·~yê&ÉT. ªªH˚qT ◊>∑T|ü⁄Ôq≈£î ˙‘√ ≈£L&Ü e#ÓÃ<äqT. n+‘˚ø±<äT ìX¯Ãj·TeTT>± ìqTï ‹]– rdüTø=H=#ÓÃ<äqTµµ (Ä~ 46:4) ø±s¡T¶qT n˝≤H˚ |ü≥Tº≈£îì eT∞fl nqT≈£îHêï&ÉT. H˚qT ◊>∑T|ü⁄Ô≈£î yÓfi≤ÔHê? $<˚oj·÷q+ Hê >√˝Ÿ ø±<˚...? ô|’>± Äj·TH˚ Hê‘√ sêe#·Tà eT∞fl qqTï πøåeT+>± Hê <˚XÊìøÏ rdüT≈£î ekÕÔq+≥THêï&ÉT. ns¡+ú ø±e≥+ ˝Ò<Tä ... nqT≈£î+≥÷ e⁄+&É>H∑ ˚ n‘·ì m&ÉeT #ÓsTT´ ø£qTu§eTàô|’ uÛ≤>±ìøÏ #˚]+~. yÓT*ÿ ìX¯Ùu≤›edüq∆ T >∑eTì+∫q n‘·ì nø£ÿ Äq+~ n‘·ì ÁbÕ$Tdt ø±sY¶ rdüT≈£îì #·~$+~. ªª˙πøyÓTÆHê ‘Ó*dæ+<ë nø±ÿ? H˚qT ◊>∑T|ü⁄Ô yÓfi¯fl≥+ @$T{Ï? düπs, ˝Àø±ìï ◊>∑T|ü⁄Ô‘√ b˛\Tà ‘ês¡T ø£<ë? n˝≤ #·÷dæHê H˚qT ˝Àø£+˝ÀH˚ e⁄Hêï ø£<ë?µµ ‘·q≈£îqï C≤„q+ Á|üø±s¡+ Á|ü•+#ê&ÉT yÓT*ÿ. ªªá e÷≥\T <˚e⁄&ÉT Äs√E j·÷ø√ãT‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·THêï&ÉT. ‘·q ≈£îe÷s¡T&ÉT jÓ÷ùd|ü⁄ Áã‹øÏ e⁄Hêï&Éì ‘Ó\TdüT≈£îì dü+‘√wæ+#ê&ÉT, ‘·è|æÔ|ü&ܶ&ÉT. ø√]ø£ Á|üø±s¡+ ◊>∑T|ü⁄Ô≈£î ‘·q≈£î ñqï<ä+‘ê rdüT≈£îì Á|üj·÷DeTj·÷´&ÉT. ãjÓTs¡¸yê <ä>∑Zs¡ Ä– <˚e⁄ìøÏ ã\T\T n]Œ+∫q Ä sêÁ‹ <˚e⁄&Ó’q jÓTVü≤√yê n‘·ì‘√ e÷{≤¢&qç e÷≥\T sTT$. dü+‘·è|æ,Ô dü+‘√cÕ\‘√ bÕ≥T ◊>∑T|ü⁄Ô yÓfifl‚ +<äT≈£î j·÷ø√ãT eTqdüT˝À ˇøÏ+‘· uÛÑj·T+ e⁄qï≥Tº+~. n~ <˚e⁄ìøÏ yÓTs¡T¬>’ e⁄+&É˝Ò<äT. n+<äTπø n+≥THêï&ÉT qTe⁄« uÛÑj·T|ü&É≈£î H˚qT ˙‘√ ≈£L&Ü ◊>∑T|ü⁄Ô≈£î ekÕÔqT. ìqTï ‹]– ˙ <˚XÊìøÏ ‘ÓkÕÔqT n+≥÷ Ä uÛÑj·÷ìï yê>±›Hêìï j·÷ø√ãT≈£î sTT#êÃ&ÉT. eè<ë∆|ü´+˝Àq÷ j·÷ø√ãT ‘·q Vü≤è<äj÷· ìï m˝≤ e⁄+#·T≈£îHêï&É+fÒ ∫e] es¡≈î£ <˚e⁄&ÉT n‘·ìøÏ q&ç|+æ |ü⁄qT, yê>±›Hê\qT sTTdüTÔHêï&ÉT. n‘·&ÉT nqïqT ‘·+Á&çì yÓ÷dü+ #˚dæ bı+~q Äosê«<ë\˝À ÁbÕD uÛÑj·T+˝À \÷E nqT }] <ä>∑Zs¡ ìÁ<äb˛j·÷&ÉT. n‘·ì eTqdüT˝À uÛÑj·T+, ≈£î≥T+u≤ìï $&ç∫q <äT:K+, ‘·|ü #˚dHæ ê |üXÊÑêÔ|+ü e⁄HêïsTT. Ä |üXÊÑêÔ|yü T˚ <˚e⁄&ÉT #·÷kÕ&ÉT. Ç|ü⁄&ÉT eè<ë∆|ü´+˝À n‘·ì uÛÑj·÷ìï #·÷dæq≥T¢, n+<äTπø n|ü⁄&ÉT nHêï&ÉT qTe⁄« yÓfi‚fl Á|ü‹ #√{ÏøÏ ˙≈£î ‘√&ÉT>± ìqTï Äo s¡«~kÕÔqT nì. Ç|ü⁄&ÉT eTs√kÕ] j·÷ø√ãT ◊>∑T|ü⁄Ô yÓfi≤fl*‡ eùdÔ January | 2019 |

»qe]

14

www.gvmasia.org


uÛÑj·T|ü&Éø£ yÓ[fleT+≥THêï&ÉT. nB H˚qT ˙‘√ ekÕÔqH˚ yê>±∆q+˝À $e]+∫+~ Äq+~. ªªn~ düπs, á yê>±›q+ Hê¬ø˝≤ nô|¢Ì ne⁄‘·T+~?µµ nqTe÷q+‘√H˚ e⁄Hêï&ÉT yÓT*ÿ. ªªn‘ê...? Ä s√E j·÷ø√ãT‘√ e÷{≤¢&çq <˚e⁄&ÉT á q÷‘·Hê_∆˝À ˙‘√ Hê‘√ eTq‘√ ôd\$düTHÔ êï&ÉT. eTq+ @ $wüj÷· ìøÏ uÛj Ñ T· |ü&TÉ ‘·THêïyÓ÷, @ |üìMT<ä mø£ÿ&çøÏ ãj·T\T<˚sT¡ ‘êyÓ÷ nø£ ÿ &ç ø Ï Äj· T q eTq‘√ ekÕÔ & É ì Äj· T q eTq‘√ edü T Ô H êï&É q ï uÛ ≤ yêìï eTq+ nqTuÛÑ$+#·>∑\>±*. n˝≤ ‘Ó\TdüT ≈£îH˚˝≤ <˚e⁄&ÉT eTq eTH√H˚Á‘ê\T ‘Ós¡#·TqT>±ø£!µµ Ä‘·àqT nsê∆ìï $|ü⁄©ø£]+#˚ Á|üj·T‘·ï+ #˚dæ+~ Äq+~. ªªÄj·Tq eTq yÓ+≥ eùdÔ Çø£ nìï Äosê«<ë˝Ò>±? @+ #˚ùdÔ Äj·Tq eTq yÓ+≥ ekÕÔ&ÉT?µµ ÄX¯>± n&ç>±&ÉT yÓT*ÿ. ªªeTq Á|ües¡ÔqqT ã≥º, kÕyÓT‘·. 16:7 #·<äTe⁄. ˇø£ì Á|ües¡Ôq jÓTVü≤ √yê≈£î Á|”‹ø£s¡yÓTÆq|ü⁄&ÉT yêì X¯Á‘·Te⁄qT ≈£L&Ü yê&çøÏ $TÁ‘·T&ÉT>± #˚kÕÔ&É≥ Äj·Tq nHê´j·T+>± Ä]®+∫q Äosê«<ë\T n‘·ì MT<ä |üì #˚j·Tq|ü⁄&ÉT j·÷ø√ãT ‘Ó\TdüT≈£îHêï&ÉT. <˚e⁄ì Äosê«<ëìï eT+∫+~ ˝Ò<äì. j·T˝À“≈£î πse⁄ <ä>∑Zs¡ <˚e⁄ì Äosê«<ä+ bı+<˚+‘·es¡≈£î b˛sê&ç ¬>*∫ ÇÁXÊj˚T\T nj·÷´&ÉT. n‘·ì ø£qT$|ü Äj·Tq≈£î q∫Ã+~ ø£qTø£ #·+|ü⁄‘êqT n+≥÷ e÷{≤¢&çq @XÊe⁄ j·÷ø√ãTqT Áù|$T+#ê&ÉTµµ ‘·q≈£î ‘Ó*dæ+~ #Ó|æŒ+Ç Äq+~. ªªne⁄qT nø±ÿ, Äj·Tq eTq‘√ eùdÔ jÓTwüj·÷ Á|üe#·q Á|üø±s¡+ n–ï eTq*ï ø±\Ã˝Ò<äT, »\eTT\T eTq MT<ä bÕ]Hê eTq≈£î @$Tø±<äT. n+fÒ á˝Àø£ u≤<Û\ä T ≈£L&Ü eTq*ï ø£<\ä Ã˝Òe⁄µµ kÕ˝À#·q>± nHêï&ÉT yÓT*ÿ. ªªn+‘˚ø±<äT Äj·Tq eTq‘√ sê≈£î+&Ü eTq Á|üj·÷D+ Ä–b˛‘·T+~. Ä<Ûë´‹àø£ j·÷Á‘· eTT+<äT≈£î kÕ>∑T≈£î. Äj·Tq |üH˚ï+&˚fi¯fl ÁbÕj·T+˝À j˚Tdüj·T´ yê]‘√ ˝Òq+<äT≈£î jÓ÷ùd|ü⁄, eT]j·T\ Á|üj·÷D+ ˇø£ s√E kÕ–q ‘·s¡Tyê‘· Ä–b˛sTT+~. ã+>±s¡T <ä÷&É $wüj·T+˝À $dæ–q <˚e⁄&ÉT Çø£ ÇÁXÊj˚T©j·TT\‘√ yÓfi¯flqT >±ø£ yÓ[flqT nHêï&ÉT. yÓ÷ùw e÷≥\‘√ eT[fl eTqdüT e÷s¡TÃ≈£îì yêfi¯fl‘√ q&É∫ ªªì»y˚T, Äj·Tq≈£î Çwüº ˝Òì |üqT\T #˚ùdÔ Äj·Tq eTq‘√ sê&ÉT. eTq≈£î $»j·÷\T e⁄+&Ée⁄, dü+‘√wü+, Äosê«<ä+ @M e⁄+&Ée⁄. Äj·Tq eTq‘√ sêyê\+fÒ eTq Á|ües¡Ôq Äj·Tq≈£î Á|”‘· bÕÁ‘·+ ø±yê*. >=|üŒ yê>±∆q+ H˚qT bı+<äT≈£îHêïqT á dü+e‘·‡s¡+ ªªdü+‘√wü+‘√ ÁbÕ$Tdt ø±s¡Tq¶ T ø£fifl¯ ø£<Tä ≈› î£ Hêï&ÉT yÓT*ÿ. n‘·ì rsêàHêìï #·÷∫ <˚e⁄ì düTÔ‹+∫+~ Äq+~. q÷´ Çj·TsY Vü‰´|”HÓdt yê]˝À yÓ\¢$]dæ+~. <

¬seˆˆ &܈ˆ $T]j·÷\ bÕs¡«‹>±s¡T #˚j·TT#·Tqï |ü]#·s¡´ ø=s¡≈£î <˚e⁄&ÉT B$+#ê\ì ÁbÕ]ú+#·+&ç. January | 2019 |

»qe]

15

www.gvmasia.org


H˚H˚ jÓTVü≤ √yêqT... ªªMTs¡T »]–q nÁø£eT ÁøÏj·T*ï{Ïì $&ç∫ q÷‘·q Vü≤è<äj·TeTTqT, q÷‘·q ãT~∆j·TT ‘Ó#·TÃø=qT&çµµ ` jÓTôV≤CÒÿ\T 18:31. leT‹ |æ. XÊ+‘ê ≈£îe÷] Çe÷àqTj˚T\T

ªªeTq e÷s¡eZ TT\qT |ü]XÀ~Û+∫ ‘Ó\dæø=ì eTqeTT jÓTVü≤ √yê‘·≥Tº ‹s¡T>∑T<äeTTµµ $˝≤|ü yêø£´eTT\T 3:40. Á|æj·TyÓTÆq düVü≤ √<äØ! <˚e⁄ìøÏ k˛ÔÁ‘·eTT\T! eTq ‘·+Á&çjÓÆTq <˚e⁄ì#˚ Áù|$T+|üã&ç, @s¡Œs¡#· ã&çqyês¡yTÓ Æ |üs˝¡ Àø£ j·÷Á‘·˝ÀqTHêïeTT. ‘·q ≈£îe÷s¡T&Óq’ j˚TdüTÁø°dTü HÔ ˚ e÷s¡eZ TT>± eTq jÓT<äT≥ qT+∫, ‘·q jÓTT<ä≈› î£ #˚sT¡ Ãø√yê\H˚ <˚e⁄ì ∫‘êÔìï eTqeTT HÓsy¡ s˚ á e˝…qT. H˚H˚ e÷s¡ZeTT nì #Ó|æŒq j˚TdüT q&ç|æ+#ê\ì ÁbÕ]ú+#·T<äeTT. jÓ÷Vü‰qT 14:6, mô|òd” 2:18, ôV≤Á; 7:25, 10:19`22, yê>±›qeTT #˚dæq |ü]X¯ó<ë∆‘·à eTq*ï sT÷˝Àø£+˝À q&ç|ædüTÔHêï&ÉT. s√e÷ 8:14, 11:4, 139:1,2,23,24, 123:1`4, jÓ÷ãT 23:10, Äø±X¯eT+<äT ÄoqT&Ó’q Jee÷s¡ZeTT˝À q&ç|æ+#·T#·T+&É>± eTqeTT eTq e÷s¡ZeTT\qT |ü]XÀ~Û+#·Tø=HÓ<äeTT. n|ü&ÉT eTqøÏ ãT~∆ e#·TÃqT. Vü≤ √ùwj·T 6:1`3, 3:5, 14:1, sTT]àj·÷ 50:4,5, ÄyÓ÷qT4:12, MTø± 4:1`5, 6:9, Äj·Tq yê≈£îÿ ø=s¡≈î£ ø£ìô|≥Tº<eä TT 5:24, Vü≤ã≈£L≈£îÿ 1:3, jÓ÷Vü‰. 12:25, 18:4, 27:32. eTq <˚e⁄ì ‘·≥Tº ‹]–, eTq Vü≤è<äj·TeTT\qT, #˚‘·T\qT m‘·TÔ<äeTT. $˝≤|ü 3:41, \÷ø± 15, ªª<˚yê Hêj·T+<äT X¯ó <ä∆ Vü≤è<äj·TeTT ø£\T>∑TCÒj·TeTT Hê n+‘·s¡+>∑eTT˝À dæús¡yÓTÆq eTqdüT‡qT q÷‘·qeTT>± |ü⁄{Ï+º #·TeTT. ˙ düìï~Û˝À qT+&ç qqTï Á‘√dæyj ˚ T· ≈£îeTT. ˙ |ü]X¯ó<ë∆‘à· qT Hê jÓTT<äq› T+&ç rdæyj ˚ T· ≈£îeTT. ˙ s¡øDå£ ≤q+<äeTT Hê≈£î eTs¡\ |ü⁄{Ï+º #·TqT. düeTà‹>∑\ eTqdüT‡ ø£\T>∑CdÒ æ qqTï <Ûèä &É|sü T¡ #·TeTT.µµ ø°sqÔ¡ 51:10`12, \÷ø± 18:13, Äj·Tq >=|üŒ yê>±›qeTT\qT nqTuÛ$Ñ +#·Tq≥T¢ ‘êH˚ eTq*ï <Ûs’Ó ´¡ |üs#¡ T· #·THêï&ÉT. C…|Hüò ê´ 3:12`20, Vü≤>∑sZ TT 2:4`9,23, C…øs£ ê´ 2:8`13, 3:7`10, ªª˙‹ |ò*ü +#·TqT≥T¢ MTs¡T $‘·qÔ eTT y˚jT· T&ç Áù|eTj·TqT ø√‘· MTs¡T ø√j·TT&ç. jÓTVü≤√yêqT yÓ<äT≈£î≥≈£î Ç<˚ düeTj·TeTT. >∑qTø£ Äj·Tq Á|ü‘·´ø£åyÓTÆ MT MT<ä ì‹ es¡¸eTT ≈£î]|æ+#·Tq≥T¢ Ç~es¡≈î£ mqï&ÉT <äTqïì ;&ÉT uÛ÷Ñ $T <äTqTï&ç.µµ Vü≤ √ùw 10:12, 12:5,6,14:1`9 Äj·Tq düìï~ ø±+‹ eTqô|’ Á|üø±•+#·Tq|ü⁄&ÉT eTq Á|ür bÕ|üeTTqT Äj·TH˚ ‘Ó*j·TCÒj·TTqT. >∑qTø£ ≈£îe÷s¡T&Óq’ j˚TdüT s¡øeÔ£ TT eTq*ï Á|ü‹ bÕ|üeTT qT+&ç $&ç|+æ #·Tqì eTqeTT $X¯«dædüTÔHêïeTT. Äj·T e÷s¡ZeTT˝À eTs¡DeTT |üs¡˝Àø£ <˚e⁄ì Ä‘·à eTq*ï q&ç|æ+∫ ì‘·´JeeTT qqTÁ>∑V≤æ +#·TqT>±ø£! <˚e⁄ìøÏ k˛ÔÁ‘·eTT\T. 1jÓ÷Vü‰. 1:7, 2:25 #·<eä +&ç, $˝≤|ü 3:22,23. January | 2019 | »qe] www.gvmasia.org 16


St. John An Extraordinary Study book for Bible students, Bible teachers and Pastors. Compiled by Simon Dannie, India. Chapters 1-7 in Greek, Hebrew and English but you can read all! A4 size, Pages 293. Total words 2,51,567, Spiral binding for easy use. One National Christian Business Directory FREE. Not available in bookstores. 2nd & 3rd volumes will be sold only to those who buy Volume One. 100% satisfaction guaranteed or 100% of your money will be returned: I don’t even deduct the postage! St John+ Directory+ packing and postage only Rs. 400 by on line transfer only. MO is only a second option. Available within India for Indians only. Place your order in my Facebook message box or call me at this number. Please don’t forget to give your postal address and phone number to my Fb message box Simon Dannie or spdannie@yahoo.com Phone/ whatsapp: 798 190 5841. Bank info: Simon Peter Dannie , A/C. 418 1010 11000 317, IFSC-VIJB0004181 (Vijaya Bank), Pendurthi Branch. Vizag. Order before this month and I will pay the postage Rs. 52. Thank you!

˙ ÄVü‰s¡eTT ˙fi¯flMT<ä y˚j·TTeTT, #ê˝≤ ~qeTT˝…’q ‘·s¡Tyê‘· n~ ˙≈£î ø£qã&ÉTqT. - Á|üdü+– 11:1 <˚e⁄ì <ë«sê MTs¡T bı+<äTø=ìq y˚T\T\T, á |ü⁄düÔø£+˝Àì Ä<Ûë´‹àø£ yê´düeTT\T #·<äTe⁄≥ <ë«sê Äràj·T+>± y˚T\T bı+<äTqf…¢Ì‘˚ e÷≈£î ‘Ó*j·T|üs¡#·+&ç. y˚TeTT e#˚à dü+∫ø£˝À Á|ü#·T]kÕÔeTT.. - m&ç≥sY

Please visit : www.gvmasia.org

Á^Héyê´© dü+|òüT ø±s¡´Áø£eTeTT\ ø=s¡≈£î ÁbÕ]ú+#·+&ç &

Ä~yês¡+ Äsê<Ûäq : ñˆˆ 9 >∑+ˆˆ\ ` 11.30 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î R.K.|ü⁄s¡+. : ñˆˆ 10 >∑+ˆˆ\ `12.30 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î SBI ø√\ì. Sunday Worship : 9 a.m. - 11.30 a.m. (R.K.Puram). : 10 a.m. - 12.30 p.m. (SBI Colony). & Á|ür eT+>∑fi¯yês¡+ (Åd”Ô\ düe÷»+) : eTˆˆ 2 >∑+ˆˆ\ ` 4 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î. Every Tuesday (Women Fellowship) : 2 p.m. - 4 p.m. & Á|ür ãT<Ûäyês¡+ (>∑èVü≤ ≈£L&çø£) : kÕˆˆ 6 >∑+ˆˆ\ ` 8.30 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î. Every Wednesday (Cottage Prayer) : 6 p.m. - 8.30 p.m. & Á|ür >∑Ts¡Tyês¡+ (j·Te«qdüTú\ ≈£L&çø£) : kÕˆˆ 6 >∑+ˆˆ\ ` 8 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î. Every Thursday (Youth Service) : 6 p.m. - 8 p.m. & Á|ür X¯óÁø£yês¡+ (ñ|üyêdü ÁbÕs¡úq) : ñˆˆ 11 >∑+ˆˆ\ ` eTˆˆ 2 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î. kÕˆˆ 6 >∑+ˆˆ\ ` 8 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î R.K.|ü⁄s¡+. Every Friday (Fasting Prayer) : 11 a.m. - 2 p.m. & 6 p.m. - 8 p.m. (RKPuram) & Á|ür HÓ\ yÓTT<ä{Ï X¯ìyês¡+ (M~Û düTyês¡Ô): ñˆˆ 10 >∑+ˆˆ\ ` kÕˆˆ 5 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î. Every Month 1st Saturday (Outreach Gospel) : 10 a.m. - 5 p.m. January | 2019 |

»qe]

17

www.gvmasia.org


Ad/-

January | 2019 |

»qe]

18

www.gvmasia.org


e÷d|ü ‹ Áü $ese¡ TT\øT£

Á^Hé yê´© eTTK∫Á‘·+ ˝À|ü* ù|õ ∫e]ù|õ ˝À|ü\ ˝À|ü\ @ ù|õjÓÆTHê dü>∑+ ù|õ (1/2 ù|õ) 1/4 ù|õ

: s¡÷. 8,000 /` (eT©ºø£\sY) : s¡÷. 7,000 /` (eT©ºø£\sY) : s¡÷. 4,000 /` (u≤¢ø˘ yÓ’{Ÿ) : s¡÷. 2,900 /` (u≤¢ø˘   yÓ’{Ÿ) : s¡÷. 1,900 /` (u≤¢ø˘   yÓ’{Ÿ)

+ GST

eT]j·TT kÕe÷q´ »qq, eTs¡D, $eVü≤ yês¡Ô\T s¡÷.

800/`

| Á dü Tü ‘Ô +· á HêeTø±s¡ú sπ ≥¢qT eTqdüT‡˝À ñ+#·Tø=ì MT ≈£î≥T+ã, e´øÏ>Ô ‘∑ ,· yê´bÕs¡ | Á øü ≥£ q\T á |üÁ‹ø£≈£î |ü+|æ+∫ á |üÁ‹ø£ ì‘·´+ q&ç|æ+#·&ÜìøÏ MT düVü≤ø±s¡+ n+~+#ê*‡+~>± Áø°düTÔ Áù|eT˝À $TeTTà\qT ø√s¡T‘·THêïeTT. Á|üø£≥q\‘√ dü+ã+<Ûä+ ˝Ò≈£î+&Ü dü+ˆˆeT+‘ê |üÁ‹ø£qT ` ø£è‘·»„‘·‘√ b˛düTº <ë«sê bı+<ä>√s¡Tyês¡T ø£˙dü+ s¡÷.400 /`\qT m+.z <ë«sê |ü+|æ+#·e#·TÃ. MT |üÁ‹ø± dü+bÕ<ä≈£î&ÉT.

Contributions, Donation made to The GVMW Association are exempted U/S 80G of Income Tax Act, 1961. Donations accepted. The G . V. M . W. A . , VIZAG No: 063310011020800 IFSC: ANDB0000633

PNB Bank, MVP Branch A/c. The G . V. M . W. A . , VIZAG

No:4636002100001986 IFSC: PUNB0463600

P.B.TUK ARAM

e÷ ∫s¡THêe÷ :`

P.B.No.:139, D.No.:1-13-10, Flat.No.-15, SBI Colony, VSP-17 Cell: 9866 787 557. Email:gvm_vizag@yahoo.co.in

Smt. D. Shalem Kumari, B.Sc Postal Assistant, Gopalapatnam S.O., Visakhapatnam-530027 80 January | 2019 |

»qe]

19

www.gvmasia.org

Ad/-

Andhra Bank A/c.:


M] ø=s¡≈£î ÁbÕ]ú+#·+&ç! 01. myéT.ø£dü÷Ô] (yÓ’C≤>¥), ìXÊ+‘Y ≈£îe÷sY &Ó+>∑T »«s¡+ qT+&ç $&ÉT<ä\ø=s¡≈£î, düV≤ü √. Á|üø±XŸsêe⁄, b˛\eTà yê]øÏ |üP]Ô Äs√>∑´eTT dü«dü‘ú · ø=s¡≈î£ ÁbÕ]ú+#·+&ç. 02. <Ó’e»qT\T u§_“* sêC≤sêe⁄ >±s¡T (ôV’≤<äsêu≤<é) ø£≥Tºã&ÉT#·Tqï <˚e⁄ì eT+~s¡eTT ø=s¡≈î£ ÁbÕ]∆+#·+&ç. 03. <Óe’ »qT\T Äs√>∑´+ >∑T]+∫, yê] |ü]#·s´¡ \ ø=s¡≈î£ ÁbÕ]ú+#·+&ç. ~≈£îÿ˝Òì nHê<ÛäT\T, eè<äT∆\ ø=s¡≈£î ÁbÕ]∆+#·+&ç. 04. e#˚à $<ë´ dü+e‘·‡s¡+˝À n&ÉT>∑Tô|&ÉT‘·Tqï $<ë´s¡T\ú Ä]úø£ nedüsê\T <˚e⁄&ÉT rs¡TÃ˝≤>±q ÁbÕ]∆+#·+&ç. 05. sêπøwt sêCŸ (#ÓHï’Ó ), Çyꈈ CÒyTé ‡ s¬ õHê˝Ÿ¶ (>∑T+≥÷s¡T) \øÏàå ø±+‘·eTà >±s¡T Äs√>∑´+ ≈£î≥T+ãeTT ø=s¡≈î£ qT ÁbÕ]ú+#·+&ç. 06. dædüºsY dü«s¡í\‘· ≈£î≥T+ã+ ø=s¡≈£î, yê] _&ɶ\ ñ<√´>∑ n_Ûeè~› ø=s¡≈£î ÁbÕ]ú+#·+&ç.

07. dü+|òüTeTT˝À ◊ø£´‘·, Ä‘·à\ s¡ø£åD eT]j·TT dü+|òü÷_Ûeè~∆ ø=s¡≈£î ÁbÕ]ú+#·+&ç. 08. n;<é Ä©yé U≤Hé yÓT<ä&ÉT˝À s¡ø£Ô+ >∑&ɶø£{Ϻ+~. M] Äs√>∑´+ >∑T]+∫ ÁbÕ]∆+#·+&ç. 09 ^Á Héyê´© q÷‘·q ∫qï|æ\¢\ edü‹ >∑èVü≤eTT bÁ Õs¡+uÛÀ‘·‡e+ ø=s¡≈î£ kÕŒq‡sY‡ ø=s¡≈î£ bÁ Õ]ú+#·+&ç.

10. Á^Héyê´© dü+|òüT j·TÚe«qdüTú\ $yêVü‰\ ø=s¡≈£î ÁbÕs¡úq #Ój·T´+&ç. 11. u…’_˝Ÿ ø±˝ÒJ\˝À #·<äTe⁄‘·Tqï $<ë´s¡Tú\ ø=s¡≈£î, yê] nedüs¡‘·\T rs¡Ãã&ÉT˝≤>∑Tq ÁbÕ]ú+#·+&ç. 12. Åø¬ d’ yÔü ê´ìøÏ e´‹πsø£+>± |üì#˚dTü qÔ ï kÕ‘êqT X¯≈î£ \Ô ≈£îj·TT≈£î\Ô qT \j·T|üs#¡ ã· &ÉT˝≤>∑Tq ÁbÕ]ú+#·+&ç. 13. düV≤ü √ˆˆ lìyêdt, \ø°Î>±s¡¢ (mdt.ø√≥) >∑èVü≤ ìsêàD+ dü+|üP]Ô n>∑T≥ø=s¡≈î£ , Äs√>±´\ø=s¡≈î£ ÁbÕ]ú+#·+&ç

13. Á|ü|ü+#· <˚XÊ\˝À qTqï Á|ü‹ Ŭø’düÔe⁄ì πøåeTeTT ø=s¡≈£î ÁbÕ]ú+#·+&ç. 15. Äq+<ä|ü⁄s¡+˝À q÷‘·q ªªÁ^Héyê´© ÁbÕs¡H ú ê >√|ü⁄s¡+µµ ìsêàDeTT ø=s¡≈£î ÁbÕ]ú+#·+&ç. å ÷_Ûeè~∆ ø=s¡≈î£ bÁ Õ]ú+#·+&ç 1 6. ^Á Héyê´© dü+|òTü øπ e 17. á |ü‹Á ø£ |ü]#·s´¡ ≈£î düøÁ e£ TeTT>± yê]¸ø£ #·+<ë Ç#·Tà eTqdüT‡ #·<Tä es¡T\≈£î <˚e⁄&ÉT Ç#·T˝Ã ≤>∑Tq bÁ Õ]ú+#·+&ç. 18. Á^Héyê´© ø=s¡≈£î kÕŒHé‡sY‡ (b˛wü≈£î\T)qT <˚e⁄&ÉT nqTÁ>∑Væ≤+#·T˝≤>∑Tq ÁbÕ]ú+#·+&ç 19. <˚X¯+˝À ñqï Ŭø’düÔe Ä<Ûë´‹àø£ |üÁ‹ø£\T ø=qkÕ>∑T ì$T‘·ÔeTT ÁbÕ]ú+#·+&ç. 20. uÛ≤s¡‘< · X˚ +¯ ˝À »s¡T>∑T#·Tqï ^Á Hé yê´© düTyês¡Ô |ü]#·s´¡ \≈£î m≥Te+{Ï Ä≥+ø£+ »s¡>≈∑ î£ +&Ü

bÁ Õ]ú+#·+&ç. 21. m&ç{À]j·T˝Ÿ uÀs¡T¶ yê] ≈£î≥T+u≤\ ø π eå TeTT

|Á j ü ÷· D≤\ |Á u ü TÑÛ e⁄ ø±|ü⁄<ä\

ø=s¡≈î£ bÁ Õ]ú+#·+&ç. >∑eTìø£ : düú\eTT #ê\q+<äTq MT ù|s¡T ˝Ò<äì ∫+‘·qedüs¡+ ˝Ò<äT. MT ø=s¡≈£îqT, MT ≈£î≥T+u≤\ ø=s¡≈£îqT nqT~qeTT y˚TeTT, e÷ ÁbÕs¡úHê ãè+<äeTT‘√ $&ÉTeø£ ÁbÕ]ú+#·T#·THêïeTT. ` m&ç≥sY

January | 2019 |

»qe]

20

www.gvmasia.org

Adv /-

á |üÁ‹ø£ ‘√&ÜŒ≥T ø=s¡≈£î RENEWAL #˚sTT+#·Tø=qì yês¡T, Ç+ø± á |üÁ‹ø£ Ç+ø± n+<äìyês¡T yÓ+≥H˚ á ÁøÏ+~ ∫s¡THêe÷˝À dü+Á|ü~+#·>∑\s¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü Ç+ø± MT≈£î |ü]#·j·TeTTqï yê]‘√ ≈£L&Ü á |üÁ‹ø£ >∑÷]Ãq $wüj·÷\qT |ü+#·Tø=ì <˚e⁄ì sê»´yê´|æÔ ø=s¡≈£î düVü‰j·T|ü&É>∑\s¡T.


46

PRAISE THE LORD!

á ÁøÏ+~ Á|üXï¯ \T ªª|ü]X¯ó<ä∆ > Á +∑ <∏eä TTµµ˝À qT+&ç Çe«ã&çq$. á Á|üXï¯ \≈£î dü]jÓTÆ q »yêãT\qT düŒwüyº TÓ qÆ ]|òs¬ü qT‡‘√ düV‰ü Áyêdæ |ü+|æ+#·>\∑ s¡T. düs¬ q’ düe÷<ÛëHê\qT Áyêdæq yê]øÏ \ø°ÿ&ç|t <ë«sê s¡÷ˆˆ 100 /` Áô|’CŸ |ü+|æ+#Ó<eä TT.

ø°s¡Ôq\T 101 ` 150 n<Ûë´j·÷\T

:: Á|üX¯ï\T ::

leT‹ |æ. XÊ+‘ê ≈£îe÷] bò˛Hé : 2523256

1. jÓTVü≤ √yê ì‘·´eTT y˚{Ïì C≤„|üø£eTT #˚dæø=qTqT? » : 2. @$ XÊX¯«‘·eTT>± kÕú|æ+|üã&çj·TTqï$ ? »: 3. jÓTVü≤ √yê me]ì eTs¡Teø£ Äos¡«~+#·TqT ? » : 4. n|ü]$T‘·yÓTÆq~ @~ ? »: 5. eTqøÏ düVü‰j·TeTT <˚ìe\q ø£\TZ#·Tqï~ ? »: 6. yÓ÷düø£s¡yÓTÆq Hê\Tø£qT jÓTVü≤ √yê @$T #˚j·TTqT? » : 7. sTTdüTø£ø£+fÒ ˝…ø£ÿ≈£î m≈£îÿyÓ’q y˚$? »: 8. 150e ø°s¡Ôq˝À ªªÄj·TqqT düTú‹+#·T&çµµ nqT e#·qeTT Áyêj·Tã&ÓqT? » : 9. 26e e#·Hê\˝À 26kÕs¡T¢ ˇπø e#·qeTT @ ø°s¡Ôq˝À? » : 10. ªªMTs¡+<äsT¡ Äj·TqqT düT‹Ô +#·T&çµµ ` @ ø°sqÔ¡ ˝À 3kÕs¡T¢ Áyêj·Tã&ÓqT? » : á ô|’ Á|üX¯ï\≈£î »yêãT\qT yê{Ï Á|üø£ÿqTqï U≤∞˝À¢ |üP]+∫q ‘·s¡Tyê‘·, á ù||üs¡TqT XEROX (C…sêø˘‡) ø±|” rdæ, Ä ø±|”ì m&ç≥sY, Á^Héyê´© ∫s¡THêe÷≈£î |ü+|æ+#·>∑\s¡T. >∑eTìø£ : MT düe÷<ÛëqeTT\T Á|ürHÓ\ 20 e ‘˚~˝À|ü⁄ |ü+|æ+#·>∑\s¡T. >∑eTìø£ : &Á Ü˝À >¬ \Tbı+~q ø=ìï ∫s¡THêe÷\≈£î ãVüQe÷q+ |ü+|ædù ,Ô n$ ‹]– e#˚dà Tü HÔ êïsTT. ø±e⁄q <äjT· #˚dæ MT dô ˝Ÿ HÓ+ãs¡q¢ T ≈£L&Ü yÁ êdæ |ü+|æ+∫q#√ Ä ∫s¡THêe÷qT dü]>±Z ‘Ó\TdüTø=ì |ü+|æ+#·T≥≈£î M\>∑T‘·T+~.

u…’_˝Ÿ øÏ«CŸ`45 düe÷<ÛëqeTT\T ...

$CÒ‘· : •Øwü ` KeTà+

»yêãT\T : 1) ø°s¡Ôq\T 81:8`9, (2) ø°s¡Ôq\T 52:2`4, (3) ø°s¡Ôq\T 68:11 (4) ø°s¡Ôq\T 73:11`12 (5) ø°s¡Ôq\T 84,85,87,88, (6) ø°s¡Ôq\T 68:3, (7) ø°s¡Ôq\T 85:11 (8) ø°s¡Ôq\T 58:11, (9) ø°s¡Ôq\T 88e ø°s¡Ôq (10) ø°s¡Ôq\T 51:19. MTs¡T |üÁ‹ø£ #·+<ë #Ó*+¢ #êsê? ˝ÒìjÓT&É\ <äjT· #˚dæ MT yê]¸ø£ #·+<ëqT, ãø±sTT\qT á s√CÒ eT]ìï $es¡eTT\≈£î á ÁøÏ+~ M.O. ˝Ò<ë Online Bank Account <ë«sê >±ì ∫s¡THêe÷ / bò˛Hé˝À dü+Á|ü~+#·>∑\s¡T |ü+|æ+∫, |üÁ‹ø±_Ûeè~∆øÏ ‘√&ÉŒ&É+&ç!

á |üÁ‹ø£ ñ∫‘·+ ø±<äT

ADDRESS : The Editor, D.No.:1-13-10, Flat.No.-15, SBI Colony, VSP-17

` m&ç≥sY

Cell: 9866 787 557. Email:gvm_vizag@yahoo.co.in, Web:www.gvmasia.org

January | 2019 |

»qe]

21

www.gvmasia.org


January | 2019 |

»qe]

22

www.gvmasia.org


January | 2019 |

»qe]

23

www.gvmasia.org


January | 2019 |

»qe]

24

www.gvmasia.org

Green Valley_ January _ 2019  

Dear beloved in Christ Bro & Sis, Greetings in the name of the Lord and Savior Jesus Christ. Prosperous New Year-2019. Green Valley magazine...

Green Valley_ January _ 2019  

Dear beloved in Christ Bro & Sis, Greetings in the name of the Lord and Savior Jesus Christ. Prosperous New Year-2019. Green Valley magazine...

Advertisement