Page 1

June | 2018 |

pHé

1

www.gvmasia.org


June | 2018 |

pHé

2

www.gvmasia.org


dü+bÕ<äø£es¡Z+ (EDITORIAL BOARD)

$wüjT· dü÷∫ø£ (INDEX)

dü+bÕ<ä≈£î\T : d”ºô|òHé ô|+&Ü´\. Editor düVü‰j·T dü+bÕ<ä≈£î\T : ¬se.õ.C≤Hé |”≥sY. Sub-Editor &ç.{Ï.|æ. : Áã<äsY ¬ø.mHé.¬s&ç¶. D.T.P düs¡Tÿ˝ÒwüHé : Áã<äsY õ.XÊ´yéT Á|ükÕ<é. Circulation ÁbÕs¡úq >∑T+|ü⁄ : ñyÓTHé‡ düe÷»+. Prayer Warriors 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

n+X¯eTT\T

Do We Let Love Drive Out Our Fear?

: Stephen Pendyala. : Rev.G.John Peter. : Bro K.N. Reddy : Bro.G.Syam Prasad. : GVM Womens Fellowship.

ù|J

dü+<˚X¯+ (¬se. {Ï.m.Á|üuÛÑTøÏs¡DY) jÓT¨yê Ä e÷≥ $qTqT (|æ._. ‘·Tø±sêyéT ) |ü⁄\dü (¬se. $Tsê´\ bÕs¡«‹) Äràj·T <ä«qT\T ªª|ü]X¯ó<ä∆\>∑T≥j˚T <˚e⁄ì ∫‘·ÔeTTµµ (Áã<äsY ◊»ø˘) eT‘· dü+düÿs¡D ñ<ä´eTT (¬se. ≈£îe÷sY<ëdt $\÷¢]) e÷s¡T eTqdüT‡ bı+<ä+&ç (leT‹ |æ. XÊ+‘ê≈£îe÷] Çe÷àqTj˚T\T ) <˚e⁄ì >=|üŒ s¡ø£åD (|æ.Çe÷àqTj˚T\T) Á^Héyê´© e÷dü|üÁ‹ø£ $es¡eTT\T ÁbÕ]ú+#·+&ç u…’_˝Ÿ øÏ«CŸ (leT‹ |æ. XÊ+‘ê≈£îe÷] Çe÷àqTj˚T\T )

` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `

4 6 7 8 11 14 15 16 17 19 20 21

á HÓ\˝À |ü⁄{Ïqº s√E, $yêVü≤ yê]¸ø√‘·‡eeTT\T »s¡T|ü⁄ø=qT#·Tqï å T... yê]ø£+<ä]øÏ <Óe ’ »qT\ ≈£î≥T+ãeTT qT+&ç Vü‰]∆ø£ X¯óuÛ≤ø±+ø£\

n_Ûùwø˘ ô|+&Ü´\≈£î n_Ûq+<äq\T Ä+Á<Ûëj·T÷ìe]‡{°: @|” |”Jáôd{Ÿ˝À 7e sê´+≈£î kÕ~Û+∫q n_Ûùwø˘ ô|+&Ü´\≈£î n_Ûq+<äq\T yÓ\TyÓ‘T· ‘Ô T· HêïsTT. á dü+<äs“¡ +¤ >± Á^Hé yê´© m&ç≥sY ô|+&Ü´\ d”ºô|òHé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ n_Ûùwø˘ 7e sê´+≈£ î kÕ~Û+#·&É+ m+‘√ Äq+<ä+>± ñ+<äHêïs¡T. j˚TdüTÁø°düTÔ eTVü‰ ø£è|ü e\q á kÕúsTT˝À sê´+≈£î sêe&É+ »]–+<äHêïs¡T. kÕøÏ,å $$<Ûä q÷´dt #êqfi¯¢ yês¡T n_Ûùwø˘qT n_Ûq+~+∫, X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± n_Ûùwø˘ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ uÛÑ$wü´‘Y˝À HêH√ f…ø±ï\J˝À XÊÁdüÔy˚‘·Ôqe⁄‘êqHêïs¡T. ‘êqT s¡|òüTT Ç+»˙]+>¥ ø£fi≤XÊ\˝À ;f…ø˘ |üP]Ô #˚XÊqHêïs¡T. ôd’+{Ïdtº>± <˚XÊìøÏ ñ|üjÓ÷>∑|ü&˚ mH√ï |ü]XÀ<Ûäq\T #˚j·÷\qï~ ‘·q ÄX¯j·TeTHêïs¡T. June | 2018 |

pHé

3

www.gvmasia.org` m&ç≥sY


Do W ve Wee let Lo Lov Dri ve Out Our FFear? ear? Driv

EDITORIAL

Greeting to you in the precious naame of our Lord and Savior Jesus Christ The Most liked word from the bible is: For God so loved the world, that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through him. John 3:16-17. Granted, the second sentence isn’t as well known as the first, but the message is clear. God loves the world, especially the people of the world. This love is universal. It is not limited to one part of the world, one class of people, one part of society, or one race of humanity. This love was given, not to be rationed. Shared to bring salvation to human kind, but not to separate people from grace. So, why is it so hard for believers for those of us who claim allegiance to Jesus, the only Son whom God sent to live out the love our Father has demonstrated? The main reason is Fear, There is a vast subject to discuss regarding this fear but let us discuss what we needed.

FEAR Fear of losing what we have achieved or received. Fear of other cultures, races, and perspectives that see life and faith differently from us receiving God’s love just as we have. Fear that the love God has shown toward others will be wasted because we feel they don’t deserve it or appreciate it as we do. Fear that others will target that love, try to take advantage of it, persecute those who believe in it, or misuse the grace that propels it. Fear that our emulation of God’s kind of love will leave us too soft, too vulnerable, to those who hate us and want to eradicate any who do not see life and religion as they do. Fear that our response to that love will be in vain because our efforts at living morally in response to that love are ridiculed as unnecessary, close-minded, and culturally insensitive. At some level we fear that Paul’s promise might not be true: So now faith, hope, and love abide, these three; but the greatest of these is love 1 Corinthians 13:13. Our fear indicates that the love that the Holy Spirit is pouring into our hearts Romans 5:5 is being thwarted by our flesh. There is no fear in love, but perfect love casts out fear… 1 John 4:18. God’s loving desire is to bless all people and that is the foundation on which he called Abraham to become the father of a new nation, the nation of Israel Genesis 12:1-3. When Israel refused to be his servant to the other nations and bring them to June | 2018 |

pHé

4

www.gvmasia.org


faith in the LORD God of Israel, God began to talk about a suffering servant Messiah who would bring all nations to him Isaiah 53. Even in God’s call for Israel to be a separate people fully dedicated to him, he sent reminders of his love for all people. These reminders emphasized the inclusion of people into the family of God not based on race, but on faith. Rahab, because of her faith, helped give Israel victory and won her family at the time of King David and Jesus. Ruth, who practiced the steadfast love God longed to see in his chosen people, was adopted into the same family line as Rahab. Jonah, despite his hate and prejudice against Israel’s most feared enemy, Nineveh, proclaimed the people’s need repentance. When Nineveh repented, God spared this nation, despite Jonah’s frustration and anger lowered because of his love towards all peoples. Jesus saw going through the land of the hated Samaritans as a divine necessity John 4:4. The Lord demonstrated to his disciples, contemporary and today, that the historical, religious, gender and racial barriers must fall. Jesus broke down every barrier between people with Father’s love. The community of formerly shunned Samaritans proclaimed their faith in response to this love: We no longer believe just because of what you said; now we have heard for ourselves, and we know that this man really is the Savior of the world John 4:48. In case Jesus’ disciples missed this lesson, he taught them the truth again when he made a Samaritan man and a Jewish woman great in Luke’s gospel Luke 10:25-42. Paul proclaimed it repeatedly in his ministry. He taught that God had torn down the wall that separated people and brought them together into one new holy identity through grace, empowered by the Holy Spirit Ephesians 2:1-22. God’s love was demonstrated at great risk and high cost Romans 5:6-11. As disciples, we must realize that our Father in heaven is serious about us, his spiritual children, practicing this kind of love and letting that love drive out all our fleshly fear1 John 4:16-21. The Almighty, the LORD of heavens and earth, the God that we worship, is the God of sacrificial love 1 John 4:8-12. This love must not be controlled by fear that manifests as prejudice, superiority, retaliation, or conquest. Victory for God’s people must be seen in sharing our God’s love regardless of the response of those with whom we share it. Being conduits of this love, both in word and deed, becomes our passion and our mission -1 John 3:16-18. Being children of such God is not displayed by the size of their churches, the wealth of their members, or the worldly success of our leaders. There is one standard indication that shown is the Spirit of Jesus lives in the hearts of those who praise and proclaim him: they share the love they have received with others. Dear Friends be strong and bold in Christ and question yourself that “Do we let love drive out our fear, or are we still holding it back”? If you’re holding it then please leave the fear and turn towards God. He is going to set you free by his LOVE… Amen Yours Editor,

Stephen Pendyala

June | 2018 |

pHé

5

www.gvmasia.org


dü+<˚X¯+

<˚e⁄ì uÛÑj·TeT÷ ñ+&Ü*!

ªbÕdüºsY >±s¡T #·]Ã˝À Á|üdü+>∑+ #˚düTÔHêïs¡T.

#·]à ãj·T≥ >∑Te÷àìøÏ ˇø£yÓ’|ü⁄ j˚TdüTÁø°düTÔ u§eTà\T, eTs√yÓ’|ü⁄ kÕ‘êqT u§eTà\T ô|{Ϻ Ä ¬s+&ç+{Ï˝À ˇø£{Ï |ü≥Tºø=eTà+fÒ MTs¡T <˚ìï rdüT≈£î+{≤s¡T? nì Äj·Tq Á|ü•ï+#ês¡T. j˚TdüT Á|üuÛÑTe⁄ u§eTà.. ø±yê\Hêïs¡+‘ê! ªˇø£y˚fi¯ j˚TdüTÁø°düTÔ~ #Óø£ÿu§eTà, kÕ‘êqT~ ã+>±s¡T u§eTà nsTT‘˚ <˚ ì ï rdü T ≈£ î +{≤s¡ T ? nì n&ç>±sêj·Tì. #·]Ã˝À n+‘ê ìX¯Ùã›+ »yêãT ns¡∆yÓTÆ+~. <Ûäq Á|ü˝ÀuÛÑ+‘√ $XÊ«dü ÁuÛÑwüߺ˝…’q Ä~eT ø±\|ü⁄ uÛ≤sê´uÛÑs¡Ô\T nq˙j·T, dü|”Œs¡. j˚TdüT ñ+fÒ #ê˝qT≈£îqï Hê{Ï #ê˝≤ eT+~ $XÊ«düT\T ‘·eT ÄdüTÔ\$Tà Ä &Éã“+‘ê ‘Ó∫à nbıdüÔ\T\ bÕ<ë\ e<ä› ô|&ÉT‘·Tqï s√E\$. nq˙j·T, dü|”Œs¡ ≈£L&Ü ‘·eT bı\+ ne÷às¡T. ø±ì <ë+{À¢ ø=+‘· <ë#·Tø=ì $T–*q yÓTT‘·Ô+ ‘Ó∫Ã#êÃs¡T. bı˝≤ìï MT]+‘·fÒ ne÷àsê nì ù|‘·Ts¡T Á|ü•ïùdÔ n+‘·πø ne÷àeT+≥÷ Ç<ä›s¡÷ ≈£L&Éã\Tø=ÿì eTØ nã<ä›e÷&Üs¡T. n+‘˚! <˚e⁄ì ñÁ>∑‘·≈£î ˝Àqj·÷´s¡T. <˚e⁄&É+fÒ uÛÑøÏÔ e÷Á‘·y˚T ø±<äT. <˚e⁄ì uÛÑj·TeT÷ ñ+&Ü*. <˚e⁄ì ø√dü+ yês¡T bı\+ n$Tà ‘·eT uÛÑøÏÔì #ê≥T≈£îHêïs¡T. ø±ì n+<äT˝À ø=+‘· <=+–*+∫ ‘·eT~ <˚e⁄ì uÛÑj·T+ ø£s¡TyÓ’q <=+>∑uÛÑøÏÔ nì s¡TEe⁄ #˚düT≈£îHêïs¡T. ns¡ŒD\T, Äsê<Ûäq\T, bÕ≥\T, ÁbÕs¡q∆ \T, Á|üd+ü >±\T, kÕøå±´\T Çe˙ï uÛÑøÏÔ‘√ eTT&ç|ü&çq n+XÊ\T. nsTT‘˚ J$‘·+˝À j· T <Û ë s¡ ∆ ‘ · , dü N ä \ ‘· <˚ e ⁄ì uÛ Ñ j · T +‘√ eTT&ç|ü&çq n+XÊ\T. ≈£î≥T+u≤edüsê\ ø√dü+ bı\+ n$Tà ñ+fÒ n+<ä T ˝À y˚ T y˚ T MT June | 2018 |

pHé

` ¬se. {Ï.m.Á|üuÛÑTøÏs¡DY

I (HYD)

Çe«˝ÒeTì ‘Ó\dæ ñ+fÒ ndü\T düeTdü´\T ˝Ò<äT. ø±ì Ä~eT dü+|òüT+˝À <˚e⁄ìøÏ <Ûësêfi¯+>± ÇdüTÔqï #ê˝≤ eT+~ ø£+fÒ Äràj·T+>± ‘êeTT ‘·≈£îÿy˚MT ø±<äì >=|üŒ\T #Ó|ü⁄Œ≈£îH˚+<äT≈£î bı\+ neTà>± e∫Ãq &Éã“+‘ê ÇdüTÔHêïeTì nã<ä∆+ #ÓbÕŒs¡T. ø±ì Äràj·T‘·qT q{Ï+#·uÀsTT, ‘·eT J$‘êìï HêX¯q+ #˚düT≈£îHêïs¡T yês¡T. <˚e⁄ìøÏ m+‘√ ùV≤j·TyÓTÆqq~ y˚wü<Ûës¡D! ø£s¡&ÉTø={Ϻq bÕ|ü ⁄ \ |ü ≥ ¢ ≈£ L &Ü j˚ T dü T Áø° d ü T Ô ø£ s ¡ T D #· ÷ |æ + #ê&É T . ø±ì |ü ] dü j · T T´\ e+{Ï y˚wü<Ûës¡T\qT düTqï+ ø={Ϻq düe÷<ÛäT˝≤¢sê! n+≥÷ m+‘√ |ü s ¡ T wü y Ó T Æ q |ü < ä C ≤\+‘√ dü + ã+~Û + #ê&É T . nq˙j· T , dü | ” Œ sê ˝Ò ì Äràj·T‘·qT #·÷|æ+#·T≈£îH˚ >=|üŒ\≈£î b˛sTT #·]Á‘·V”≤qT\j·÷´s¡T. dü e ÷»+˝Àì nìï s¡ + >±˝À¢ q ÷ |ü<ës¡∆yê<ä+ (yÓT{°]j·T*»+) Á|üã* &ÉuÒ“ πø+Á<ä+>± kÕ>∑T‘·Tqï n<Ûäs¡àj·TT>∑+˝À eTq+ J$dü T Ô H êï+. <˚ e ⁄&É T eTqdü T #· ÷ &É & É T ˝Ò nqT≈£îHêïs¡T. yê]<äs› ÷¡ , <˚e⁄&ÉT #·÷&É&yÉ T˚ ø±<äT nø£ÿ&çø£ÿ&É ‘·ø£åD rs¡TŒì∫à ‘·q ñÁ>∑‘·≈£î ãj· T \T|ü s êÃ&É T ! <Û ä q +˝À ì$T‘· Ô + ˝Ò ì ìwüÿ\wüyÓTÆq <˚e⁄ì Áù|eT ;<ä, >=|üŒ ‘˚&Ü ˝Ò≈£î+&Ü n+<ä]˙ ‘·q e<ä›≈£î Äø£]¸düTÔ+~. Ç~ ‹s¡T>∑T˝Òì yêdüÔe+. <˚e⁄ì |ü≥¢ j·T<Ûës¡∆‘· ø£ * –q $XÊ«dü T \T, ≈£ î ≥T+u≤\T, #· ] Ã\T <ÛäHêù|ø£å≈£î, Á|ü˝ÀuÛ≤\≈£î nr‘·+>± ñ+{≤s¡T. kÕøÏå ~q|ü‹Á ø£ k»q´+‘√...

6

www.gvmasia.org


jÓT¨yê Ä e÷≥ $HÓqT

<Ó’e»qT\T ô|+&Ü´\ uÛÑø£Ô ‘·Tø±sêyéT

(>∑‘· dü+∫ø£ ‘·s¡TyêsTT) Á|üuÛÑTe⁄ q+<äT e÷≈£î n‘·´+‘· Á|æj·TT˝…’q Á^Héyê´© bÕsƒ¡≈£î\≈£î j˚TdüTÁø°düTÔ n~«rj·T

X¯óuÛÑ HêeTeTT˝À X¯óuÛeÑ TT\T ‘Ó\TŒ#·THêïqT. eTqdü÷Œ¤]>Ô ± y˚T\T #˚ùd+<äT≈£î Á|üjT· ‹ï+#·sê? yês¡T n˝≤ #˚j·T´&É+ ˝Ò<äT >∑qTø£ ‘·eT #·s¡´\ <ë«sê ‘·eT dü«uÛ≤e+ #Ó&çb˛sTT+<ä˙, <˚e⁄ì $wüj·T+ yês¡T ø£q|üs¡#˚ qeTàø£+ e{Ϻ<ä˙ ‘˚*b˛‘·Tqï~. Á|ü‹ e´øÏÔ ˝ÀqT ñ+&˚ ÁuÛÑwüߺ dü«uÛ≤yêìï, <√cÕìï #·÷|æ+#˚+<äT≈£î bÂ\T á$<Ûä+>± ÁyêdüTÔHêï&ÉT. n˝≤¬>’q @eT+<äTeTT? y˚TeTT yê] ø£+fÒ ÁX‚wüߺ\e÷? ‘·≈£îÿe yês¡e÷? m+‘· e÷Á‘·eTTqT ø±eTT j·T÷<äT˝Ò$T Á^düT <˚X¯düTÔ˝Ò$T n+<äs¡Tq÷ bÕ|üeTTq≈£î ˝ÀHÓ’j·TTHêïs¡ì sTT+‘·≈£î eTT+<äT <√cÕs√|üD #˚dæ j·TTHêïeTT. Ç+<äTqT >∑÷]à Áyêj·Tã&çq<˚eTq>± ªª˙‹eT+‘·T&ÉT ˝Ò&ÉT, ˇø£ÿ&ÉTqT ˝Ò&ÉT Á>∑V≤æ +#·T yê&Óe&ÉTqT ˝Ò&TÉ <˚e⁄ì yÓ<≈ä î£ yê&Óe&ÉTqT yê&ÉT n+<ä sT¡ qT Á‘√e ‘·|Œæ @ø£eTT>± |üìøÏ e÷*q yê¬s’]. y˚T\T #˚j·TTyê&ÉT ˝Ò&ÉT. ˇø£ÿ&Ó’qqT ˝Ò&ÉTµµ (s√e÷ 3:9`12) es¡≈£î. eTìwæì á$<Ûä+>± e]í+#·&É+ eTØ ø£]ƒq+>±q÷, ìsêXÊyê<ä+>±q÷ ñ+<ë? ø±H˚ ø±<äT. <˚e⁄&ÉT <ëìï #·÷düTÔqï~ á$<Ûä+>±H˚ <˚e⁄ì Ä‘·à‘√ ì+|üã&çq <ëM<äT ªª$y˚ø£+ ø£*– <˚e⁄ì yÓ<Tä ≈£îyês¡T ø£\sπ yÓ÷nì jÓT¨yê Äø±X¯eTT qT+&ç qs¡T\qT |ü]o*+#ÓqTµµ (ø°sqÔ¡ \T 14:2) <˚e⁄&ÉT n‘·ìøÏ yÓ\¢&ç #˚dæq+<äT e\¢H˚ á $wüj·T+ <ëM<äT≈£î ‘Ó*dæ+~. eTqTwüß´\T ‘·eT nC≤„q+˝À, n+<Ûäø±s¡+˝À ñ+≥÷ ‘·eT˝À @<√ ÁX‚wüºyÓTÆq~ ñ+<äqTø=+{≤s¡T. nsTT‘˚ <˚e⁄&ÉT yê] ø£+fÒ dü÷ø£àå <äèwæ>º \∑ yê&ÉT. Äj·Tq eTqTwüß´\T #·÷#·Tq≥T¢ #·÷&É&TÉ µµ. eTqTwüß´\T ô|’ s¡÷|üeTTqT \ø£å´ô|≥Tº<äTs¡T >±ì jÓT¨yê Vü≤è<äj·TeTTqT \ø£å´ô|≥TºqTµµ (1 düeT÷j˚T\T 16:7). j˚TdüT.. MTs¡T <˚e⁄&çì dæ]ì ùd$+|ü˝Òs¡ì #Óù|ŒqT (\÷ø± 16:13) á ø°s¡Ôq˝À eTqTwüß´\ >∑T]+∫ <˚e⁄&ÉT #·÷#˚~ e÷Á‘·y˚T ñ+~ >±ì eTqTwüß´\ n_ÛÁ bÕj·T+ ø±<äT. eTq <˚e⁄&ÉT eTq e÷≥\qT $H˚yê&ÉT. JeeTT >∑\ <˚e⁄&ÉT eTq\qT m+<äT≈£î mqTï≈£îHêï&√, |æ*#ê&√ #ê˝≤ eT+~ Á>∑Væ≤+#·˝Òì dæú‹˝À ñHêïs¡T. kÂ\qT bÂ\TqT >∑÷]à |ü]X¯ó<ë∆‘à· <˚e⁄&ÉT Á|üeø£j Ô TÆÓ q nqìj·÷‘√ ªªnqT´»qT m<äT≥qT, sêE\ m<äT≥qT, ÇÁXÊj˚T©j·TT\ m<äT≥qT Hê HêeTeTT uÛÑ]+#·T≥≈£î Ç‘· &ÉT H˚qT @s¡Œs¡#·≈£îqï kÕ<ÛäqyÓTÆj·TTHêï&ÉTµµ (n.bı.ø±. 9:15, 22:14,15) áHê&ÉT ˙≈£î ñ<√´>∑ düú\eTT\˝À, ˙ yê´bÕs¡ düú\+˝À, ˙ bıs¡T>∑T yê] jÓTT<ä› ˙ kÕøå±´ìï ø±bÕ&ÉTø√e&É+, Ç‘·s¡T\≈£î ˙ s¡ø£åD kÕøå±´ìï $ì|ædüTÔHêïyê? Äj·Tq ˙ e÷≥\qT $+≥÷ ˙ Á|ües¡ÔqqT #·÷düTÔHêï&ÉT. >∑eTì+#·T uÛÑ÷$T MT<ä kÕ≈£åî´\T>± J$+∫ <˚e <˚e⁄ì ByÓq H=+<äT<äTs¡T >±ø£ ! ÄyÓTHé!! June | 2018 |

pHé

7

www.gvmasia.org


|ü⁄\dü ` ¬se. &܈ˆ $T]j·÷\ bÕs¡«‹

VüQ´eTHé u≤&ûøÏ |òæwt #˚dæq+‘· y˚T\T HêHé yÓõfÒ]j·THé |òü⁄&é‘√ @~ #˚j·T<˚yÓ÷

nì|æk˛Ô+~ Hê≈£îµµ ‘·è|æÔ>± ø=s¡y˚TqT |ü⁄\TdüT ‹+≥÷ ø±yÓT+{Ÿ #˚XÊ&ÉT nqTsê>¥. ªªn˝≤ @+ ø±<äT ø=ìï >±j·÷\T ñqï|ü⁄Œ&ÉT #˚|\ü T ‹q≈£L&É<Tä . #ÓsT¡ |ü⁄ #˚dTü +Ô ~. ‘Ó\TkÕ? Äs√>∑´e+‘·T˝πø Äs√>±´ìkÕÔsTT #˚|ü\Tµµ dü]#˚dü÷Ô ‘·q≈£î ‘Ó*dæ+~ #Ó|æŒ+~ nqTsê>¥ ‘·*¢ Á|ædÿæ ˝≤¢. ªª@~ @yÓTÆHê neTàeTà ‘ê‘·j·T´ @\÷s¡T qT+∫ edü÷Ô eT+∫ #˚|ü\T ≈£Ls¡ ‘Ó#êÃs¡T. eTT\T¢ ˇø£ÿ&˚ ñ+~. á #˚|ü˝À fÒdtº ≈£L&Ü m+‘·˝≤ ñ+<√...µµ yÓT#·TÃ≈£î+~ nqTsê>¥ #Ó*¢ nqq´. ªªm+<äT≈£î n+‘·˝ìÒ KØ|ü⁄ ñ+≥T+<ë neTàe÷à? e÷≈£î sêj·T\d”eT˝À Ç˝≤+{Ï$ n+‘·>± <=s¡ø£e⁄. <=]øÏ‘˚ Hêqï ‘·s¡#·÷ ‘Ó#˚Ãùdyês¡Tµµ $Tdü‡e⁄‘·Tqï≥T¢ nHêï&ÉT nqTsê>¥. ªªø=s¡ MTqT ø£+fÒ eTs√ #˚|ü ñ+~. <ëì ù|s¡T |ü⁄\dü n~ øÏ˝À eT÷&É T y˚\ s¡÷bÕj·T\T, ˇø√kÕ] n+‘·ø£+fÒ m≈£îÿe>±H˚ ñ+≥T+~. Ä ≈£Ls¡ J$‘·+˝À zkÕ¬s’Hê ‹ì rsê‡*+<˚.. µ u≤>± }]+∫ #Ó|æŒ+~ Á|ædæÿ\¢. n˝≤ #Ó|üŒ≥+˝À #˚|ü |òüTq‘·˝À #ê≥T>± |ü⁄{Ϻ+~ >=|üŒ‘·q+ ≈£L&Ü ø£*dæ b˛sTT+~. ªªnsTT‘˚ ‹Hê‡*+<˚! eT] m+<äTø£ì rdüT≈£îsê˝Ò<äT ‘ê‘·j·÷´.. |ü⁄\dü e÷≥ $Hêïø£ ø=s¡MTqT ø√]ø£ b˛sTT+~µµ Á|ü•ï+#ê&ÉT nqTsê>¥ ªªd”»qY ø±<äT HêHêï... ákÕ] ‘·|üŒ≈£î+&Ü ‘ÓkÕÔ+. n+‘·>± nsTT‘˚ Áb˛»qY |òæwt nsTTHê ‘·|üŒø£ ‘ÓkÕÔ+µµ yê>±›q+ #˚dæ+~ neTàeTà neTè‘·+ ªª|æ\¢\÷.. <˚e⁄&ÉT düèwæº+∫q Á|ü‹ J$‘·+ qT+∫ eTq≈£î @<√ ˇø£ bÕsƒ¡+ ñ+~. ˝…’ø˘ ø√&ç, ø±øÏ, >±&ç<ä Ç˝≤ nH˚ø+£ yê{Ï˝À¢ #˚|\ü T Á|ü‘´˚ ø£+ nqTsê>¥ nHêï&ÉT #·÷&ÉT. VüA´e÷Hé yê&çøÏ |òæwt y˚T\T #˚düTÔ+<äì u…’_˝Ÿ n+≥T+~ |òæwt VüA´eTHé k˛˝Ò ≈£î ≈£L&Ü kÕj·T+ #˚düTÔ+~µµ #˚|ü\ >=|üŒ‘·HêìøÏ eTT+<äT e÷≥>± nHêïs¡T ‘ê‘·j·T´ <∏ëeTdt >±s¡T. ªª X¯Øsêìπø ø±ø£ e÷qe⁄ìøÏ Äràj·T y˚T\TqT #˚|ü\T n+~kÕÔj·÷? Vt≤? m˝≤? #Ó|üŒ+&ç ‘ê‘·j·÷´...µµ Ä|ü⁄ø√˝Òq+‘· ÄdüøÏÔ‘√ n&ç>±&ÉT nqTsê>¥. June | 2018 |

pHé

8

www.gvmasia.org


ªª |ü]X¯ó<ä∆ Á>∑+<Ûä+˝À #˚|ü\ dü T >∑ D ≤\T mH√ï s¡ ø ±\T>± $e]+|üã&ܶsTT. eTq˝À eTq+ nqT≈£î+<ë+! düeTTÁ<ä+˝À ñ|ü⁄Œ ˙{Ï˝À Áã‹πø #˚|ü ‘·q ˇ+{ÏøÏ ñ|ü⁄Œ ˙{Ï‘√ Áã‹πø #˚|ü ‘·q ˇ+{ÏøÏ ñ|ü⁄ŒqT n+≥ìe«<äT. ˝Àø£ + ˝À Áã‹π ø eTq+ ˝Àø£ e÷*Hê´ìï n+{Ï+#·Tø√≈£L&É<äì #˚|ü bÕsƒ+¡ . #˚|ü ˙{Ï Á|üyêVü‰ìøÏ m<äTØ<äT‘·T+~. &Ó&é |òæwt, ø£|üŒ\T, ãTs¡<ä bÕeTT\T e+{Ïy˚ ˙fi¯¢˝À ø=≥Tº≈£îb˛‘êsTT. eTq+ ≈£L&Ü Äràj·T+>± m<ä>∑&ÉeT+fÒ ˝Àø±ìï »sTT+#ê*. ˝Àø±ìøÏ m<äTØ<ë&É+. #·ìb˛sTTq #˚|ü\T Á|üeVü‰+˝À ø=≥Tº≈£î b˛sTTqfÒ¢ eTq+ ˝Àø£+˝À ø£*dæ b˛‘˚ Äràj·T+>± #·∫Ãq yês¡y˚T. n˝≤ ø=ìïkÕs¡T¢ »s¡T>∑T‘êsTT. MT neTàeTà #Ó|æŒ+<˚ |ü⁄\dü nH˚ #˚|ü >∑T]+∫ <ëì yÓTT<ä{Ï ù|s¡T bı\dü. n~ düeTTÁ<ä ˙{Ï Á|üyêVü≤+˝À ø=≥Tº≈£î b˛sTT ‹s¡T>∑T Á|üj·÷D+˝À |ü⁄\düü>± e÷] q~˝ÀøÏ edüTÔ+~. düeTTÁ<ä+ qT+∫ q~˝ÀøÏ e∫Ãq yÓ+≥H˚ Ä |ü⁄\dü≈£î n+‘·>± $\Te ñ+&É<äT. n~ q~˝À ø=Hêïfi¯ó¢ ñqï ‘·s¡Tyê‘˚ ì»+ |ü⁄\dü, $\TyÓ’q |ü⁄\dü ne⁄‘·T+~. eTq+ ≈£L&Ü ˇø√kÕ] ˝Àø£+˝À ø=≥Tº≈£îb˛sTTHê ‹]– <˚e⁄ì˝ÀøÏ e∫Ãq|ü⁄Œ&ÉT eTq+ $\Te ø£*–q yês¡+. Ç<√ H˚qT s¡ø£åD bı+<ëqT. H˚qT $XÊ«dæì n+fÒ ø±<äT. m≈£îÿe ø±\+ q~˝À e⁄qï |ü⁄\düπø $\Te ñqï≥T¢ s¡ø£åD˝À ø=qkÕ>∑T‘·÷ |ü]X¯ó<ë∆‘· à q&ç|æ+|ü⁄ ñqï yêπs ì» $XÊ«dæ. s¡ø£åD ‘·s¡Tyê‘· eTq˝À Je »\q~ Á|üeVæ≤+#ê*. n+fÒ |ü]X¯ó<ë∆‘·à≈£ î bı+<äT≈£îì Ä‘·à q&ç|æ+#·T˝ÀH˚ ñ+&Ü*. n<˚ eTq≈£î |ü⁄\dü dü+<˚X¯+. u…’_˝À¢ ˝Àã&çq #˚|ü ‹$T+>∑fi¯+, nø£ÿ&É ‘˚]Ãq ôw¬ø\T #˚|ü, Äø£* r]Ãq ¬s+&ÉT #˚|ü\T, ì|ü⁄Œ\ MT<ä (ÁX¯eT\˝À) e⁄+#·ã&çq #˚|ü Ç˝≤ #˚|ü\ìï eTq‘√ e÷{≤¢&ç eTqdü Äràj·T y˚T\TqT n+~düTHÔ êïsTTµµ nì ≈£î|¢ øÔ” ]£ +#ê&ÉT ‘ê‘·j÷· ´. Ä‘·à ø=s¡ø¬ q’ Äø£* nø£ÿ&ç yê]q+<ä]˙ ÄÁø£$T+∫+~. eTØ MT≈£î? June | 2018 |

pHé

9

www.gvmasia.org


June | 2018 |

pHé

10

www.gvmasia.org


MTs¡T á |üÁ‹ø££qT kÕŒq‡sY #˚j·÷´\qT≈£î+≥THêïsê ? á |üÁ‹ø£ |ü]#·s¡´≈£î Á|ü‹HÓ\ <˚e⁄ì Áù|πs|üDø=\~ ns¡ŒD\T |ü+|ü>√s¡T#·Tqïyês¡T, düTyês¡Ô |ü]#·s¡´ nH˚ bı\eTT˝À MTs¡T $‘·Ô>√]q Ä]úø£ düVü‰j·T+ nH˚ $‘·Ôq+ q÷s¡+‘·\T>± |òü*+#·Tq≥T¢ ÁbÕs¡úHê |üPs¡«ø£eTT>± MT jÓTTø£ÿ ns¡ŒD\T |ü+|ü>∑\s¡T. ñ‘ê‡Vü≤eTT>± Ç#·TÃyê]ì <˚e⁄&ÉT m+‘√ Áù|$T+#·TqT. ` 2 ø=]+~∏ˆˆ 9:6 ø£˙ïs¡T $&ÉT#·T#·÷ $‘·TÔyê&ÉT dü+‘√wü>±qeTT‘√ |ü+≥ø√ôd<äs¡T. ` ø°s¡Ôq 126:5

m˝Ÿ.πø.J qT+&ç |”J es¡≈£î »s¡T>∑T‘·Tqï |üØø£å\T Áyêj·TqTqï $<ë´]∆, $<Ûë´s¡T∆ ø=s¡≈£î e÷qø£ ÁbÕ]∆+#·+&ç y˚TeTT ≈£L&Ü yê] ø=s¡≈£î ÁbÕ]∆+#·T#·THêïeTT.

:: Äràj·T <Ûä«qT\T ::

June | 2018 |

pHé

11

Áø°düTÔ ùdyê s¡‘·ï

1. j˚Tùd eTq+<ä]øÏ ô|<ä› nqï ` eT‘·ÔsTT 12:49,50 2. ø±yê* n+<ä] eTqdüT‡ yÓqï ` 1 ø=]+BÛ 14:1 3. <˚e⁄&ÉT ˝Òì J$‘·+ düTqï ` \÷ø± 12:18`21 4. |üs¡˝Àø£+˝À >=|üŒ uÛÑT$˝Àì ∫qï ` eT‘·ÔsTT 18:4

¬seˆˆ _. CÀdü|òt s¡M+Á<ä

37

www.gvmasia.org


Please visit : www.gvmasia.org

Á^Héyê´© dü+|òüT ø±s¡´Áø£eTeTT\ ø=s¡≈£î ÁbÕ]ú+#·+&ç Ä~yês¡+ Äsê<Ûäq : ñˆˆ 9 >∑+ˆˆ\ ` 11.30 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î R.K.|ü⁄s¡+. : ñˆˆ 10 >∑+ˆˆ\ `12.30 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î SBI ø√\ì. Sunday Worship : 9 a.m. - 11.30 a.m. (R.K.Puram). : 10 a.m. - 12.30 p.m. (SBI Colony). & Á|ür eT+>∑fi¯yês¡+ (Åd”Ô\ düe÷»+) : eTˆˆ 2 >∑+ˆˆ\ ` 4 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î. Every Tuesday (Women Fellowship) : 2 p.m. - 4 p.m. & Á|ür ãT<Ûäyês¡+ (>∑èVü≤ ≈£L&çø£) : kÕˆˆ 6 >∑+ˆˆ\ ` 8.30 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î. Every Wednesday (Cottage Prayer) : 6 p.m. - 8.30 p.m. & Á|ür >∑Ts¡Tyês¡+ (j·Te«qdüTú\ ≈£L&çø£) : kÕˆˆ 6 >∑+ˆˆ\ ` 8 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î. Every Thursday (Youth Service) : 6 p.m. - 8 p.m. & Á|ür X¯óÁø£yês¡+ (ñ|üyêdü ÁbÕs¡úq) : ñˆˆ 11 >∑+ˆˆ\ ` eTˆˆ 2 >∑+ ˆˆ\ es¡≈£î. kÕˆˆ 6 >∑+ˆˆ\ ` 8 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î R.K.|ü⁄s¡+. Every Friday (Fasting Prayer) : 11 a.m. - 2 p.m. & 6 p.m. - 8 p.m. (RKPuram) & Á|ür HÓ\ yÓTT<ä{Ï X¯ìyês¡+ (M~Û düTyês¡Ô): ñˆˆ 10 >∑+ˆˆ\ ` kÕˆˆ 5 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î. Every Month 1st Saturday (Outreach Gospel) : 10 a.m. - 5 p.m. &

Donation made to GVMWA are exempted U/S 80G of Income Tax Act, 1961. Donations accepted.

June | 2018 |

pHé

12

www.gvmasia.org


‘˚~: 20`5`2018q Á^Hé yê´© dü+|òTü eTT˝À <˚e⁄ì yêø£´eTT uÀ~ÛdTü qÔ ï Áã<äsY

CÒyéT‡ >±s¡T

(πs|ü˝…¢, >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢). ÁX¯<ä∆>± $+≥Tqï Á^Hé yê´© dü+|òüT $XÊ«düT\T

‘˚~: 31`5`2018q HÓ˝≤K] ñ|üyêdü ÁbÕs¡∆q˝À bÕ˝§Zqï Á^Hé yê´© dü+|òüT düuÛÑT´\T. nq+‘·s¡+ Áù|eT $+<äT @sêŒ≥T #˚dæq dü¨<ä] eT<ÛäT] eT]j·TT ]u≤ÿ June | 2018 |

pHé

13

www.gvmasia.org


ª

|ü]X¯ó<äT∆\>∑T≥j˚T <˚e⁄ì ∫‘·Ô+µµ ` Áã<äsY ◊»ø˘

|ü]X¯ó<äT∆\>∑T≥j˚T <˚e⁄ì ∫‘·Ô+ (1 <∏Ódü‡˝À 4:3) <˚e⁄ì ∫‘·Ô+ n+fÒ @$T{À, #ê˝≤eT+~øÏ ‘Ó*j·Tø£ ‘·eT C≤„q+‘√, $yêVü ‰\T, yê´bÕsê\T, s¡ø£s¡ø±\ ˇ|üŒ+<ë\T ô|≥Tºø=ì yÓ÷düb˛‘·÷ ñ+{≤s¡T. <˚e⁄ì ∫‘·Ô+ n+fÒ ñ‘·eÔ T+ nqT≈£L\+, |üPs¡yí TÓ qÆ ~ n+fÒ |ü]X¯ó<ä‘∆ ˝· À á eT÷&ÉT ñHêïsTT (s√e÷ 12:2) jÓ÷ùd|ü⁄ ñqï‘·dæú‹˝À ñ+&ÉT≥≈£î ø±s¡D+ |ü]X¯ó<ä∆‘·j˚T. <ëìj˚T\T dü«<˚oj·TT&ÉT ø±ø£b˛sTTq 120 eT+~˝À eTT>∑TZs¡T eTTKT´\T, Ä eTT>∑TZ]˝À <ëìj˚T\T yÓTT<ä{Ïyê&ÉT. ø±s¡D+ |ü]X¯ó<ä∆‘·. n˝≤π> jÓT¨wüßyê dü÷s¡T´ì, #·+Á<äTì Ä|ü>±*>±&É+fÒ ø±s¡D+ |ü]X¯ó<ä∆‘·. nsTT‘˚ á |ü]X¯ó<䛑· m˝≤ bı+<ä>∑\+? 1 yÓTT<ä{Ï>± »qà bÕ|ü+, ø£s¡à bÕ|ü+ ø£*–q eTqTwüß´&ÉT, bÕ|æ nì Áø°düTÔqT n+^ø£]+∫ bÕ|üeTT ˇ|ü ⁄Œø√Hê*. 1 jÓ÷Vü‰qT 1:9, jÓTwüj÷· 6:5,6,7. s¬ +&Ée~ düV≤ü yêdü+ #˚jT· T≥ <ë«sê <˚e⁄ì _&É\¶ ‘√, #·]ÃøÏ yÓfió¯ ≥¢ , yÓqT≥ bÕ&ÉT≥, Äsê<Ûqä #˚jT· T≥ 1 jÓ÷Vü‰qT 1`7. eT÷&Ée~. yêø£´eTT Vü≤è<äjT· +˝À ñ+#·Tø=qT≥ ø°sqÔ¡ \T 119:9,11 #ê˝≤ eT+~ $qT≥≈£î n\yê≥T #˚dTü ø=ì, Vü≤è<äj·T+ es¡≈£î sêìe«s¡T. @$T $Hêïs¡T n+fÒ eT]Ãb˛j·÷qT >∑Ts¡TÔ ˝Ò<äT n+{≤s¡T. 4e~>± dü‘·´eTTq≈£î $<Û˚j·TT\>∑T≥ <ë«sê 1 ù|‘·Ts¡T 1:23. $ìyÓ÷düb˛≈£L&ÉT nì Áyêj·Tã&ç ñ+~. $qï e÷≥\≈£î ˝Àã&Ü\ì. n+fÒ $<Û˚j·TT\yê«*. 5e~>± ‘·qTï ‘êqT |ü]X¯ó<äT&∆ >É T∑ ≥ Á|üjT· ‘·ï+ #˚j÷· *. 2 ‹yÓ÷‹ 2:21. eTq+ ˇø£ n&ÉT>∑T eTT+<äTøπ ùd,Ô ø=ìï n&ÉT>∑T ˝Òùd yê&ÉT>±, |üs¡T¬>‘˚Ô yê&ÉT>± #˚kÕÔ&ÉT. 6e~>± >=|üŒ yê{Ïì nq>± dü‘·´eTT <Ûë´ì+#·T≥ <ë«sê, e÷q´yÓTÆq$, Hê´j·TyÓTÆq$, |ü$Á‘·yÓTÆq$, eTqdüT‡ ô|≥Tº≥ <ë«sê |ü]X¯ó<ä\∆ e«>∑\+. |ò*æ Œ 4:8. |ü]X¯ó<äT\› >∑T≥πø |æ\Teã&ܶ+ >±ì n|ü$Á‘·\>∑T≥≈£î |æ\eã&É˝Ò<äT 1 <∏Ódü‡ 4:7. H˚qT |ü]X¯ó<ä∆&ÉqT >∑qTø£ MTs¡TqT |ü]X¯ó<ä∆˝…’ ñ+&ÉT&ç. 1 ù|‘·sT¡ 1:14 ˙e⁄ |ü$Á‘·T&ÉT>± ñ+&ÉTq≥T¢ #·÷#·Tø=qTeTT. 1 ‹yÓ÷‹ 5:22, ≈£îø£ÿ yê+‹øÏ ‹]–q≥T¢ , |ü+~ ãTs¡<˝ä À <=]¢q≥T¢ ø±ø£ ôV≤s¡àHé »+‘·Te⁄˝≤>∑ |ü]X¯ó<ä‘∆ q· T ø±bÕ&ÉTø√yê* (ø=ìï <Ûä]+#·Tø√yê* 7e~) ø=\dü‡ 3:12, 8e~ yÓ+{≤e\dæ$ ˙‹, $XÊ«dü +, Áù|eT, düe÷<Ûëq+, Äj·Tq |ü]X¯ó<äT&∆ TÉ , |ü]X¯ó<äT&∆ TÉ , |ü]X¯ó<äT&∆ &É ìÉ ~yêsêÁ‘·T\T>± |ü‹>±Hê\T #˚j·Tã&ÉT‘·Tqï <˚e⁄&ÉT. 9e~ Ä‘·à. Ä‘·à $TeTTàqT |ü]X¯ó<ä∆|üs¡#·T≥ e\q Ä‘·à #˚‘· n_Ûùwø£eTT bı+~ m+<äs¡T Ä‘·à #˚‘· q&ç|æ+ã&ÉT<äTs√ yês¡+<äs¡T <˚e⁄ì ≈£îe÷s¡T˝…’ ñ +<äTs¡T (10e~˝À) ˝Àø£eTTq≈£î y˚s¬ ’ 2 ø=]+<∏Tä 6:18, y˚sT¡ >± <˚e⁄ìøÏ H˚sT¡ >± ñ+<ë+. June | 2018 |

pHé

14

www.gvmasia.org


eT‘· dü+düÿs¡D ñ<ä´eTT

¬se. ≈£îe÷sY<ëdt $\÷¢]

(Áô|dæ&Ó+{Ÿ bò˛s¡yéT ≥T kÕº+&é |òüsY \÷<∏äs¡Hé #·s¡Ãdt (m|òtmdt m˝Ÿdæ)

$XÊ«düeT÷\eTTq eTqeTT ˙‹eT+‘·T\eTT>∑ rs¡Ãã&ç eTq Á|üuTÑÛ yÓq’

j˚TdüTÁø°dTü Ô <ë«sê <˚e⁄ì‘√ düe÷<ÛëqeTT ø£*–j·TT+<äTeTTµµ (s√e÷ 5:1) eT]j·TT s√e÷ 3:28, s√e÷ 3:24, mô|òd” 2:8 #·<äe+&ç. ø£è|ü $XÊ«düeTT, s¡ø£åD≈£î eT÷\ dæ<ë›+‘·eTT\T nì u…’_\T Á>∑+<ÛäeTT˝À |ü\T#√≥¢ *œ+#·ã&çj·TTqï~. nq>± ªª˙‹eT+‘·T&ÉT $XÊ«düeT÷\eTT>± J$+#·TqT nqï~ Á¬ø’düÔe⁄\T qy˚Tà u…’_\T dæ<ë∆+‘· eTTµµ nsTT‘˚ Äj·÷ ø±\eTT˝À Á|ü»\ ne÷j·Tø£‘ê«ìï, eT÷&Û‘É ê«ìï, ã\V”≤q‘·\qT, Ä\+ãq #˚dTü ø=ì yÓTT<ä{,Ï s¬ +&ÉT, eT÷&ÉT X¯‘êã∆eTT\ ˝ÀH˚ eT‘· Hêj·T≈£î\T yêø£´ $s¡T<äe∆ TT>± ‘·eT dü«+‘· n_ÛÁbÕj·÷\‘√ ‘·eT dü«+‘· \_›ø=s¡≈£î, ‘·eT dü«+‘· Ä˝À#·q\qT, n_ÛÁbÕj·÷\qT <Ó’ e XÊdüqeTT\T>± |üs¡>∑DÏ+∫ Á|ü»\ô|’q, sêE\ô|’q ‘·eT n~Û|ü‘ê´ìï Á|ü<ä]Ùdü÷Ô eT‘·eTTqT ÁuÛÑwüߺ|ü{Ï+#ês¡T. ˝ÒKqeTT\T ø£Hêï b˛e⁄ e÷≥\≈£î ÁbÕeTTK´‘·, n~Ûø±s¡eTT ñqï s√E\$. <˚e⁄ìøÏ e÷qe⁄\≈£î eT<Ûä´ ø£q´ eT]j·TT, Ç‘·s¡ |ü]X¯ó<äT∆\T, s√eTHé πø<∏ä*ø˘ b˛e⁄ eT<Ûä´es¡TÔ\T>± #·˝≤eTDÏ nj˚T´ø±\+. yÓ÷ø£å kÕ<Ûäq≈£î b˛e⁄ ‘·q <ÛäHês¡®q ø√dü+ Ç#˚à bÕ|ü ø£åe÷|üD |üÁ‘ê\ <ë«sê |üs¡˝Àø£ ÁbÕ|æÔ nì mH√ï <äTsê#êsê\T n$˙‹, Á¬ø’düÔe dü+|òü÷ìï |ü{Ϻ|”&çdüTÔqï s√E\$. u…’_˝Ÿ Á>∑+<Ûä dæ<ë›+‘ê\≈£î e´‹πsø£yÓTÆq eT÷&ÛÉqeTàø±\‘√ ø=ìï X¯‘êu≤›˝Ò Á¬ø’düÔe dü+|òüT+ q&É|æ+#·ã&ç+~. ø=+‘· $es¡D Çyê«\+fÒ n|üŒ{Ï s√E\˝À u…’_˝Ÿ Á>∑+<Û ä+ $XÊ«düT\≈£î n+<äTu≤≥T˝À ˝Ò<Tä . u…_’ ˝Ÿ ã+~Û+#·ã&çq~. Á|ü»\ bÕbÕ\≈£î ÁbÕj·T•Ã‘·+Ô »s¡>±\+fÒ #˚dqæ bÕ|üeTT jÓTTø£ÿ rø£åD‘· ã{Ϻ b˛e⁄ Ç#˚à ø£å|üe÷D |üÁ‘ê\T <ë«sêH˚ »s¡T>∑T‘·T+~. u…’_˝Ÿ Á>∑+<ÛäeTTq≈£î, Áø°düTÔ≈£î, dæ\Te eTs¡D≤ìøÏ ÁbÕeTTK´‘· Çe«ã&É˝Ò<äT. á |ü]dæú‹ XÀ#·˙j·T+. <äT:Kø±s¡D+. á |ü]dæ‹ú ì #·øÿ£ ~<ä&› ÜìøÏ <˚e⁄&˚ eT]jÓTTø£ |üsê´j· T+ |üPqT≈£îHêï&ÉT. <˚e⁄&ÉT ‘·q<Óq’ Ø‹˝À ‘·q düeTj·T+˝À Á|ü|+ü #· dæ‹ú >∑‘T· \qT dü]~<ä&› +É Äj·Tq ]yêE. á ø±sê´ìï ìs¡«]Ô+#·&ÜìøÏ e÷]ºHé \÷<∏äsY nH˚ »s¡à˙ <˚X¯düTÔìï m+#·T≈£îHêï&ÉT.

e÷]ºHé \÷<∏äsY (1483`1546)

e÷]ºHé \÷<∏äsY Çùd¢ãdt (»s¡à˙) nH˚ |ü≥ºD+˝À Áø°.X¯. qe+ãs¡T 10e ‘êØKTq 1483˝À ù|<ä ‘·*¢<ä+Á&ÉT\≈£î »ìà+#ê&ÉT. ø±ì e÷]ºHé \÷<∏äsY ‘Ó*yÓ’qyê&ÉT . @ø±Á>∑‘· >∑\ eTìwæ. |ü≥Tº<ä\ n‘·ì kı‘·TÔ. á ¬s+&ÉT dü«uÛ≤yê\T n‘·ìøÏ 1502˝À _.m, 1505˝À myéT.m+.$<ë´s¡Ω‘\· qT dü+bÕ~+∫ô|fÒsº TT. n‘·ì |ü\T≈£î\˝À m+‘√ #·‘T· s¡‘· Á|ü<]ä Ù+#ê&ÉT. n<äT“¤‘· Á|üd+ü ^≈£î&ÉT, >=|üŒ >±j·T≈£î&ÉT, yêsTT<ä´ø±s¡T&ÉT, ‘·q ‘·+Á&ç ø√]ø£ y˚Ts¡≈î£ Hê´j·TXÊÁdü+Ô #·<äyê\ì ÄX¯ ñ+~. ø±ì ˇø£Hê&ÉT ˝…’ÁãØ˝À ˝≤{ÏHé (‘·s¡TyêsTT e#˚à dü+∫ø£˝À) June | 2018 |

pHé

15

www.gvmasia.org


ªªe÷s¡T eTqdüT‡≈£î ‘·–q |òü\eTT |òü*+#·T&çµµ

leT‹ |æ. XÊ+‘ê ≈£îe÷] Çe÷àqTj˚T\T

ªªe÷s¡T eTqdüT‡≈£î ‘·–q |òü\eTT |òü*+#·T&çµµ \÷ø± 3:8

Á|æj·T dü¨<ä] >∑‘· dü+∫ø£˝À e÷s¡TeTqdüT‡qT >∑÷]à #·<äTe⁄≈£îHêïeTT. sTT+ø± ø=+#Ó+ ˝À‘·T>± eTqeTT yêø£´eTT\qT <Ûë´ìùdÔ e÷s¡TeTqdüT‡ G s¡ø£åD bı+~q ‘·s¡Tyê‘· j˚TdüT Á|üuÛÑTe⁄ HêeTeTTqT u≤|æÔdüà+ bı+~ sT÷ ˝Àø£+˝À düTyês¡Ô $wüj·TyÓTÆ u≤<Ûä´‘· ø£\<äì eTqeTT Á>∑Væ≤+#·>∑\eTT. Ä düTyês¡ÔqT Á|üø£{Ï+#·T≥ e\q eTqøÏ ˙‹ |òü\eTT, Ä‘·à |ò\ü eTT\qT >∑÷]Ãq nqTuÛeÑ C≤„qeTT ø£\TZ‘T· +~. n|ü⁄Œ&ÉT |ü]X¯ó<ë∆‘à· <˚e⁄&ÉT eTq*ï q&ç|dæ ÷ü Ô e{Ϻ e÷≥\ düTyês¡Ôj˚T ø±ø£ ÁøÏj·T\ <ë«sê |òü*+#·T≥˝À düVü‰j·TeTT #˚dü÷Ô q&É|ækÕÔ&Éì yêø£´eTT düŒwü+º #˚dTü +Ô ~. |ò\ü eTT R |ò*ü +#·T≥˝À eè~∆ ø£\T>∑T≥. uÛ÷Ñ e÷´ø±XÊ*ï düèõ+∫q|ü⁄Œ&˚ <˚e⁄&ÉT qs¡T\qT, düeTdüÔ düèwæºì |òü*+#ê\ì B$+#ÓqT. Ä~ø±+&ÉeTT 1:28, 9:1,7,8, ø°s¡Ôq 127:3`5, 128:3`4, 2 ~q 26:5`8, 31:21, 1 ø=]+~∏ 3:5, 15:2 ˙‹|òü\eTT ` düe÷<Ûëq #˚j·TTyê]øÏ düe÷<ÛëqeT+<äT $‘·Ôã&ÉTqT. j·÷ø√ãT 3:18, eT‘·ÔsTT 5:9, s√e÷ 12:18, mô|òd” 2:14`17, 1 ø=]+~∏ 15:33, s√e÷ 13:11`14, 8:30, 9:10,14. e÷s¡TeTqdüT‡ bı+~q eTqeTT ˙‹eT+‘·T\T>± rs¡Ãã&ç‹$T 1 ø=]+~∏ 6:11, 15:34, s√e÷ 4:22, jÓTwüj·÷ 32:16,17, 1:26,27, ø°s¡Ôq 72:3, 60:21, kÕyÓT‘·\T 11:18, ÄyÓ÷düT 5:24. |òü*+#·T≥ <˚e⁄ì ø£è|ü e\qH˚ »s¡T>∑TqT. ¨wüj·÷ 10:12, 2:19,23, jÓ÷Vü‰qT 15:4,5,8,16 |ò*æ |”Œ 1:9`11, ø=\dü‡ 1:6, 9`12, dü‘ÁY øÏjT· \ j·T+<äT ÄdüøÏÔ ø£*Z+#·T |òü\eTT ` eTqeTT <˚e⁄ìøÏ ÇwüºyÓTÆq ÁøÏj ·T\T #˚j·TT≥ e\q eTqøÏ ‘·|üŒø£ Á|ü‹|òü\eTT <=s¡T≈£î‘·T+~. <˚e⁄ìøÏ eTVæ≤eT ø£\TZ‘·T+~. eT‘·ÔsTT 9:78, jÓ÷Vü‰qT 1:12, 15:8 eTqeTT Á|üuÛÑTe⁄øÏ •wüß´\eT>∑T<äTeTT. eTq˝À yÓ\T>∑T ø£\TZqT eT‘·ÔsTT 5:17, mô|òd” 2:10, r‘·T 2:8,14, 1 ‹yÓ÷‹ 6:19 <Ûäqe+‘·T\eTT. |ü]X¯ó<ë∆à‘·qT bı+<äT<äeTT. n.ø±s¡´eTT\T 2:32, 17,10:45,46, 2 <∏Ódü‡ 1:11,12 eT+∫ |òü\eTT\T |òü*+#ê\ì yêø£´eTT uÀ~ÛdTü qÔ ï~. j˚TdüT Á|üuTÑÛ e⁄ qsêe‘ê]>± yÓTT<ä≥ $‘·qÔ eTT (<˚e⁄ì yêø£´eTT) eT+∫ H˚\qT >∑÷]à $es¡+>± uÀ~Û+#ÓqT. \÷ø± 8:15, 3:9, e÷s¡Tÿ 4:20, eT‘·ÔsTT 7:19,20, 3:10 (rs¡TŒ) jÓ÷Vü‰qT 15:2, 8 ze÷ 10:1 eTqeTT |òü*+#ê\ì eT+∫ |òü\eTT\T eTqqT+&ç ø√s¡T‘·÷ eTqøÏ ìs¡+‘·¬s’$ C≤„|üø£ø£s¡ÔjÓÆTq j˚TdüT Á|üuÛÑTe⁄ eTqøÏ ‘√&Ó’ j·TTHêï&ÉT. jÓ÷Vü‰qT 18:15`21, 6:29, ôV≤Á; 6:10, eTqeTT m{Ϻ|òü\eTT\T |òü*düTÔHêïyÓ÷ yêø£´eTT <ë«sê ‘Ó\TdüT≈£î+<äeTT. jÓTôV≤ 18:30`32, 33:20, Á|üuTÑÛ e⁄ yê>±∆qeTT Á|üø≥£ q 22:12`14, 21:27, ¨wüj·T 2:19 <˚e⁄&ÉT eTq≈£î ‘√&Ó’ j·TT+&ÉTqT >±ø£ Á|üuÛÑT e⁄ q+<äT $XÊ«düeTT‘√ Äj·Tq nqTÁ>∑V≤æ +#·T |ò˝ü ≤*ï nqTuÛ$Ñ +#·T<äeTT. ÇVü≤ |üs˝¡ Àø£eTT\+<äT Äj·Tq≈£î kÕø£\å T>± eTq*ï <˚e⁄&ÉT |òü*+#·T #˚j·TTq≥T¢ ÁbÕ]∆+#·T<äeTT June | 2018 |

ø=s¡≈£î ÁbÕ]∆+#·T#·THêïeTT.

pHé

16

www.gvmasia.org


<˚e⁄ì >=|üŒ s¡ø£åD

|æ.Çe÷àqTj˚T\T BA, CAIIB

ø√s¡T≈£îqï $<Ûä+>± J$+#˚ neø±X¯+ eTìwæøÏ m+‘Ó’Hê

N|òt y˚TH˚»sY (]f…Æs¡T¶), State Bank of India.

ñ+~. n‘·&TÉ |ü]$T‘·T\T ˝Ò≈î£ +&Ü kÕ–b˛j˚T+<äT≈£î ø±s¡D+.. ˝À|ü* X¯øÏÔ <ëìï $ìjÓ÷–+#ê\Hêï, <äT]«ìjÓ÷–+#ê\Hêï n+‘ê n‘·&ç #˚ ‘·T˝À¢H˚ ñ+~. á Á|üø£è‹˝À nH˚ø£ JesêdüT\THêïsTT. eTìwæ‘√ bÕ≥T nB Jeq+ kÕ–düTÔHêïsTT. »qq eTs¡D≤\T ‘·|Œü e⁄. eTìwæ düèwæ˝º À uÛ≤>∑yT˚ nsTTHê dü«uÛ≤e+˝À e÷s¡TŒ\T ‘Ó#T· Ã≈£î+≥÷, mH√ï JesêdüT*ï n~Û>∑$T+#˚ n<äèwüº+ n‘·&çøÏ dü+Áø£$T+∫+~. $y˚ø£+‘√ ø=s¡T≈£îqï $<Ûä+>± |ü]DÏ‹ kÕ~Û+#·e#·TÃ. ∫Á‘· ø£fi¯˝À ≈£î+#Ó <ë«sê ˇø=ÿø£ÿ s¡+>∑T‘√ ˇø√ÿ uÛ≤e+ Á|ü<ä]ÙkÕÔs¡T. ˇø√ÿ |ü<ä+˝À uÛ≤yê*ï n\T¢‘·T+{≤s¡T. ˇø√ÿ Ç≥T ø£qTù|]à n+<äyÓTÆq uÛÑe+‹øÏ Äø±s¡+ ø£*ŒkÕÔs¡T. nes√<Ûë*ï <ë≥T≈£î+≥÷ ø=‘·Ô |ü]<ÛäT˝À¢øÏ ñ‘ê‡Vü≤+‘√ Á|üy˚•düTÔ+&Ü* n<˚ Á|ü>∑‹ o\yÓTÆq e÷s¡TŒ. m+|æø£ #˚düTø√e&ÜìøÏ J$‘·+˝À ¬s+&ÉT e÷sêZ\T m|ü⁄Œ&É÷ dæ<ä∆+>± ñ +{≤sTT. @~ nqTdü]+#ê\H˚~ eTìwæ $»„‘· MT<ä Ä<Ûës¡|ü&ç ñ+≥T+~. Áø=‘·Ô e÷s¡Z+˝ÀøÏ Á|üy˚•+∫q|ü⁄Œ&ÉT, nq+‘·yÓTÆq neø±XÊ\T+{≤sTT. ˇø£ düeTj·T+ yÓqøÏ ÿ ˝≤π> Á|üj·T‘·ï+ #˚düTÔ+≥T+~. n_Ûeè~∆ì ø±+øÏå+#˚ dü+X¯j·÷ìï kı+‘·+ #˚düT≈£î+{≤s¡ T. ì•Ã‘·, nìX¯Ã‘· á ¬s+&ç+{ÏøÏ eT<Ûä´ eTìwæ J$‘·+ ˇ‹Ôfi¯¢≈£î ˝Àqe⁄‘·T+~. uÛÑÁ<ä‘·, nuÛÑÁ<ä‘·, e´edüú ˆ ne´düÔ\ eT<Ûä´ }–dü˝≤&ÉT‘·T+~. düèwæº˝À Á|ü‹ #√≥ ˇø£ Áø£eT+ ø£ì|ædüTÔ+~. eTìwæ nì ‘Ó\TdüTø=ì e´eVü‰]+#·>∑\>±*. düŒwüº‘·, <ÛÓ’s¡´+, uÛÑÁ<ä‘·, qeTàø£+ M{Ïì n‘·&ÉT düVü≤»+>± Çwüº|ü&É‘ê&ÉT. á Áø£eT+ yÓqTø£ >∑+<äs¡>√fi¯+ HÓ\ø=+fÒ , e÷qe⁄&ÉT nuÛÑÁ<ä‘ê uÛ≤yêìøÏ >∑Ts¡e⁄‘ê&ÉT. ‘Ó*j·Tì X¯øÏÔ eTìwæ˝À ìøÏå|üÔyÓTÆ ñ+≥T+~. nq+‘·yÓTÆq neø±XÊ\T ìe⁄s¡T>∑|æŒq ì|ü⁄Œ˝≤ ñ +{≤sTT. ‘Ó–+|ü⁄ ˝Òø£b˛‘˚ neø±X¯+ m+‘· >=|üŒ<√ ‘Ó\TdüTø√e&É+ n‘·&çøÏ kÕ<Ûä´|ü&É<äT. Á|ü|ü+#·+˝À kÕVü≤dæ+#·ì yês¡T m+‘·>±H√ qwüºb˛‘ês¡T. $y˚ø£+‘√ ‘Ó–+∫q yês¡T $»j·÷\T kÕ~Û+#ês¡T. J$‘·eT+fÒH˚ nuÛÑÁ<ä‘√ ≈£L&ÉT≈£îqï~. n~ Nø£{Ï yÓ\T>∑ T\ düeTà[‘·+. m‘·TÔ |ü˝≤¢\T ø£wüºdüTU≤\T n˙ï ‘·|üŒe⁄. q÷´≥Hé, ◊Héd”ºHé #·<äTe⁄˝À yÓqTø£ã&ç ñ+&˚yês¡T. d”ºyÓHé dæŒ˝ŸãsYZ ~yê´+>∑T\ ‘·s¡>∑‹˝À H˚s¡Tø=Hêïs¡T <∏ëeTdt m&çdüHé #·<äTe⁄ $wüj·T+˝À ∫qï|ü⁄Œ&ÉT ã&ç˝À Nyê≥T¢ ‹qï e´πøÔ. $HédüºHé #·]Ã˝Ÿ Äs√ ‘·s¡>∑‹˝À |üØø£å ‘·bÕŒ&ÉT. >=|üŒ yê] J$‘ê\T #·~$q|ü⁄Œ&ÉT eTìwæ˝À <ÛÓ’s¡´+, |ü≥Tº<ä\ ô|s¡T>∑T‘êsTT. J$‘êìøÏ ˇø£ <Û˚´j·T+ nedüs¡eTH˚ dü+<˚X¯+ n+<äT‘·T+~. Á|ü|ü+#·+˝À mH√ï Ä$wüÿs¡D\T, nH˚«wüD\T #√≥T #˚düT≈£îHêïsTT. $»j·÷\T kÕ~Û+∫qyêπs. J$‘·+˝À eTs¡Tø£åD+ @˝≤ ñ+≥T+<√ #Ó|üŒ˝ÒeTT. eTs¡DeTH˚~ dü‘´· +. @ e÷sêZìï Çwü+º >± m+#·T≈£î+{≤&√ n+<äT˝À eTìwæ dü]ø=‘·Ô Á|üe÷D≤*ï HÓ\ø=˝≤Œ*. June | 2018 |

pHé

17

www.gvmasia.org


kÕ<Ûës¡DyÓTÆq e´øÏÔøÏ, nkÕ<Ûës¡DeTqï yê]øÏ ˇπøfÒ ‘˚&Ü. õC≤„dü‘√ eTT+<äT≈£î yÓfi¯¢&É+. ø£\\T ø£+≥÷ yê{Ïì ì»+ #˚j÷· \ì ‘·V≤ü ‘·V≤ü ˝≤&ÉT‘·÷ Á|üjT· ‘êï\T kÕ–+#˚ yê]øÏ }Væ≤+#·ì $<Ûä+>± $»j·T+ \_ÛdüTÔ+~. ªªMTs¡T Äø±X¯ |ü≈£åî\qT #·÷&ÉT&ç. nì Á|üuÛÑTyÓ’q j˚TdüTÁø°düTÔ |ü*øÏq e÷≥\T Ä<Ûës¡+>± ¬s’≥T k˛<äs¡T\T 100 @fi¯¢ ÁøÏ+‘· $e÷Hêìï ø£ìô|≥ºã&çq~ »>∑yÓT]–q dü‘·´+. j˚TdüT s¡ø£ÔeTT Á|ü‹ bÕ|üeTT qT+&ç eTq\qT |ü$Á‘·T\T>± #˚j·TTqT. eTq bÕ|üeTT\qT eTqeTT ˇ|ü⁄Œø=ìq jÓT&É\, Äj·Tq qeTà<ä–q yê&ÉTqT, ˙‹eT+‘·T&ÉTqT >∑qTø£ Äj·Tq eTq bÕ|üeTT\qT ø£å$T+∫ düeTdüÔ <äTØï‹ qT+&ç eTq\qT |ü$Á‘·T\TqT>± #˚ j·TTqT nì |ü]X¯ó<ä∆ Á>∑+<ÛäyÓTÆq u…’_˝Ÿ uÀ~ÛdüTÔqï~. á uÛ÷Ñ Á|ü|+ü #·+˝À »ìà+∫q Á|ü‹ eTìwæ bÕ|üeTT #˚dqæ yê&˚. bÕ|üeTT ˝Òì ˙‹eT+‘·T&ÉT Á|ü|ü+#·eT+‘ê ˇø£ÿ&Ó’qq÷ ˝Ò&ÉT. Ä˝À#·q\ <ë«sê, e÷≥\ <ë«sê, #·÷|ü⁄\ <ë«sê, $ìøÏ&ç <ë«sê , #˚‘·\ <ë«sê, q&É‘·\ <ë«sê, ÁøÏj·T\ <ë«sê nH˚ø£ s¡ø£eTT\T>± Á|ür eTìwæ bÕ|üeTT #˚dü÷ÔH˚ ñHêï&ÉT. bÕ|üeTT\T ø£å$T+#·ã&É≈£î+&Ü @ eTìwæ ≈£L&Ü |üs¡˝Àø£eTT #˚s¡˝Ò&ÉT. ◊‘˚ bÕ|üeTT\qT mes¡T ø£$å TkÕÔsT¡ ? bÕ|üeTT\qT ø£$å T+#˚ n~Ûø±s¡eTT me]≈£îqï~? ˇø£ÿ j˚TdüTÁø°dTü Ô Á|üuÛÑTeøÏ e÷Á‘·y˚T á n~Ûø±s¡eTTqï~. s¡ø£ÔeTT Áb˛øÏå+|üãã≈£î+&Ü bÕ|ü ø£åe÷|üD »s¡T>∑<äT. n~ bÕ|üeTT Bì |ü]e÷‘·Tàì s¡ø£ÔyÓTÆ j·TT+&Ü*. meØ bÕ|üeTT ˝Òì |üs¡e÷‘·Tà&ÉT. Äj·TH˚ |ü]X¯ó<äT∆&Ó’q j˚TdüTÁø°düTÔ Á|üuÛÑTe⁄ á j˚TdüTÁø°düTÔ Á|üuÛÑTe⁄ |üs¡˝Àø£eTT qT+&ç ~– e∫à ø£q´ eT]j·TT >∑s¡“¤eTTq |ü]X¯ó<ë∆‘·à e\q X¯Øsê<Ûë]jÓÆT uÛÑ÷˝Àø£eTT˝À ne‘·]+∫ <Ó’edüT‘·T&ÉT Äj·Tq n<äèX¯´ <˚e⁄ì dü«s¡÷|æjTÆÓ düs«¡ düèwæøº Ï Ä~ dü+uÛ÷Ñ ‘·T&Ó’ jT· THêï&ÉT. ÁÁø°dTü Ô <˚e⁄ì X¯øj ÔÏ T· T <˚e⁄ì C≤„qyÓTÆj·TTHêï&Éì u…’_˝Ÿ uÀ~ÛdüTÔqï~. j˚TdüTÁø°düTÔ Á|üu ÛÑTe⁄ jÓ÷s¡÷wü˝ÒeTT˝À uÛÑ÷ Á|ü|ü+#·eTTq≈£î eT<ä´uÛ≤>∑eTT˝À ø£\«] –]ô|’ eTqTwüß´\+<ä] jÓTTø£ÿ bÕ|üeTT\ ì$T‘·ÔeTT dæ\Tey˚j·Tã&ç, s¡ø£ÔeTT ø±]à ÁbÕDeTT <Ûës¡b˛dæ eTè‹ bı+~ düe÷~Û #˚j·Tã&ç eT÷&Ée ~qeTTq düJe&Ó’ ˝Ò#ÓqT. Äj·Tq ìqï H˚&ÉT j·TT>∑j·TT>∑eTT\≈£îqT dü Je⁄&ÉT>± ˇø£fÒ Ø‹>± ˇπø Ø‹>± ñHêï&ÉT. bÕ|ü⁄\qT s¡øÏå+#·T≥≈£î j˚TdüTÁø°düTÔ á ˝Àø£eTTq≈£î e#ÓÃqì u…’_\T Á>∑+<ÛäeTT uÀ~Û+#·T#·Tqï~. ˙ bÕ|üeTT\ ì$T‘·ÔeTT |üXÊÑêÔ|üã&ç, j˚TdüTÁø°düTÔ Á|üuÛÑTe⁄ |ü]X¯ó <ä∆ HêeTeTT˝À ˙e⁄ ÁbÕ]∆ùdÔ, Äj·Tq ‘·q eTVü‰ ø£è|ü #˚‘· ˙ Á|ür bÕ|üeTT\qT ø£å$T+∫ ìqTï |ü$Á‘·Tì>± #˚kÕÔ&ÉT. Äj·Tq ˙ y˚<äHêø£s¡yÓTÆq ì‘·´qs¡ø±–ï qT+&ç ìqTï ‘·|æŒ+∫ s¡øÏåkÕÔ&ÉT. ˙e⁄ j·TT>∑j·TT>∑eTT\≈£î ì‘·´ JeyÓTÆq |üs¡˝Àø£+˝À XÊ+‹, dü+‘√wüeTT\‘√ ñ+&˚ >=|üŒ <Ûqä ´‘·qT ˙≈£î nqTÁ>∑V≤æ kÕÔ&TÉ . ªªdüeTdüÔ C≤„qeTTq≈£î $T+∫q <˚e ⁄ì düe÷<ÛëqeTTµµ j˚TdüTÁø°dTü Ô e\q MT ‘·\+|ü⁄\≈£î ø±e*j·TT+&ÉTqT >±ø£! (|òæ*|”Œ 4:7) ÄyÓTHé! ÄyÓTHé! ÄyÓTHé! June | 2018 |

pHé

18

www.gvmasia.org


Á^Hé yê´© eTTK∫Á‘·+ ˝À|ü* ù|õ ∫e]ù|õ ˝À|ü\ ˝À|ü\ @ ù|õjÓÆTHê dü>∑+ ù|õ (1/2 ù|õ) 1/4 ù|õ

e÷d|ü ‹ Áü $ese¡ TT\øT£ : s¡÷. 8,000 /` (eT©ºø£\sY) : s¡÷. 7,000 /` (eT©ºø£\sY) : s¡÷. 4,000 /` (u≤¢ø˘ yÓ’{Ÿ) : s¡÷. 2,900 /` (u≤¢ø˘   yÓ’{Ÿ) : s¡÷. 1,900 /` (u≤¢ø˘   yÓ’{Ÿ)

+ GST

eT]j·TT kÕe÷q´ »qq, eTs¡D, $eVü≤ yês¡Ô\T s¡÷.

800/`

| Á dü Tü ‘Ô +· á HêeTø±s¡ú sπ ≥¢qT eTqdüT‡˝À ñ+#·Tø=ì MT ≈£î≥T+ã, e´øÏ>Ô ‘∑ ,· yê´bÕs¡ | Á øü ≥£ q\T á |üÁ‹ø£≈£î |ü+|æ+∫ á |üÁ‹ø£ ì‘·´+ q&ç|æ+#·&ÜìøÏ MT düVü≤ø±s¡+ n+~+#ê*‡+~>± Áø°düTÔ Áù|eT˝À $TeTTà\qT ø√s¡T‘·THêïeTT. Á|üø£≥q\‘√ dü+ã+<Ûä+ ˝Ò≈£î+&Ü dü+ˆˆeT+‘ê |üÁ‹ø£qT ` ø£è‘·»„‘·‘√ b˛düTº <ë«sê bı+<ä>√s¡Tyês¡T ø£˙dü+ s¡÷.400 /`\qT m+.z <ë«sê |ü +|æ+#·e#·TÃ. MT |üÁ‹ø± dü+bÕ<ä≈£î&ÉT.

Contributions, Donation made to The GVMW Association are exempted U/S 80G of Income Tax Act, 1961. Donations accepted. The G . V. M . W. A . , VIZAG No: 063310011020800 IFSC: ANDB0000633

PNB Bank, MVP Branch A/c. The G . V. M . W. A . , VIZAG

No:4636002100001986 IFSC: PUNB0463600

e÷ ∫s¡THêe÷ :`

P.B.TUK ARAM

P.B.No.:139, D.No.:1-13-10, Flat.No.-15, SBI Colony, VSP-17 Cell: 9866 787 557. Email:gvm_vizag@yahoo.co.in

Smt. D. Shalem Kumari, B.Sc Postal Assistant, Gopalapatnam S.O., Visakhapatnam-530027 80 June | 2018 |

pHé

19

www.gvmasia.org

Ad/-

Andhra Bank A/c.:


M] ø=s¡≈£î ÁbÕ]ú+#·+&ç! 01. myéT.ø£d÷ü ]Ô (yÓC’ ≤>¥), MTsêu≤jYT ($»j·Tyê&É), düV≤ü √. Á|üø±XŸsêe⁄, b˛\eTà yê]øÏ |üP]Ô Äs√>∑´eTT dü«dü‘ú · ø=s¡≈î£ ÁbÕ]ú+#·+&ç. 02. <Óe’ »qT\T u§_“* sêC≤sêe⁄ >±s¡T (ôV≤’ <äsêu≤<é) ø£≥Tºã&ÉT#·Tqï <˚e⁄ì eT+~s¡eTT ø=s¡≈î£ ÁbÕ]∆+#·+&ç. 03. <Óe’ »qT\T Äs√>∑´+ >∑T]+∫, yê] |ü]#·s´¡ \ ø=s¡≈î£ ÁbÕ]ú+#·+&ç. ~≈£îÿ˝Òì nHê<ÛäT\T, eè<äT∆\ ø=s¡≈£î ÁbÕ]∆+#·+&ç. 04. e#˚à $<ë´ dü+e‘·‡s¡+˝À n&ÉT>∑Tô|&ÉT‘·Tqï $<ë´s¡T\ú Ä]úø£ nedüsê\T <˚e⁄&ÉT rs¡TÃ˝≤>±q ÁbÕ]∆+#·+&ç. 05. sêπøwt sêCŸ (#ÓHï’Ó ), Çyꈈ CÒyTé ‡ s¬ õHê˝Ÿ¶ (>∑T+≥÷s¡T) õ.XÊ´yéT Á|ükÕ<é >±s¡≈¢ î£ Äs√>∑´+ ≈£î≥T+ãeTT ø=s¡≈î£ qT ÁbÕ]ú+#·+&ç. 06. dædsºü Y dü«s¡\í ‘· ≈£î≥T+ã+ ø=s¡≈î£ , yê] _&É\¶ ñ<√´>∑ n_Ûeè~› ø=s¡≈î£ ÁbÕ]ú+#·+&ç.

07. dü+|òüTeTT˝À ◊ø£´‘·, Ä‘·à\ s¡ø£åD eT]j·TT dü+|òü÷_Ûeè~∆ ø=s¡≈£î ÁbÕ]ú+#·+&ç.

08. n;<é Ä©yé U≤Hé yÓT<ä&TÉ ˝À s¡ø+Ô£ >∑&ø¶É {£ +ºÏ ~. M] Äs√>∑´+ >∑ T]+∫ ÁbÕ]∆+#·+&ç. 09 ^Á Héyê´© q÷‘·q ∫qï|æ\¢\ edü‹ >∑èVü≤eTT bÁ Õs¡+uÛÀ‘·‡e+ ø=s¡≈î£ kÕŒq‡sY‡ ø=s¡≈î£ bÁ Õ]ú+#·+&ç.

10. Á^Héyê´© dü+|òüT j·TÚe«qdüTú\ $yêVü‰\ ø=s¡≈£î ÁbÕs¡úq #Ój·T´+&ç.

11. u…_’ ˝Ÿ ø±˝ÒJ\˝À #·<Tä e⁄‘·Tqï $<ë´s¡T\ú ø=s¡≈î£ , yê] nedüs‘¡ ·\T rs¡Ãã&ÉT˝≤>∑Tq ÁbÕ]ú+#·+&ç. 12. Åø¬ d’ yÔü ê´ìøÏ e´‹πsø£+>± |üì#˚dTü qÔ ï kÕ‘êqT X¯≈î£ \Ô ≈£îj·TT≈£î\Ô qT \j·T|üs#¡ ã· &ÉT˝≤>∑Tq ÁbÕ]ú+#·+&ç. 13. düV≤ü √ˆˆ lìyêdt, \ø°Î>±s¡¢ (mdt.ø√≥) >∑èVü≤ ìsêàD+ dü+|üP]Ô n>∑T≥ø=s¡≈î£ , Äs√>±´\ø=s¡≈î£ ÁbÕ]ú+#·+&ç

13. Á|ü|ü+#· <˚XÊ\˝À qTqï Á|ü‹ Ŭø’düÔe⁄ì πøåeTeTT ø=s¡≈£î ÁbÕ]ú+#·+&ç.

15. Äq+<ä|⁄ü s¡+˝À q÷‘·q ªªÁ^Héyê´© ÁbÕs¡H ú ê >√|ü⁄s¡+µµ ìsêàDeTT ø=s¡≈î£ ÁbÕ]ú+#·+&ç. å ÷_Ûeè~∆ ø=s¡≈î£ bÁ Õ]ú+#·+&ç 1 6. ^Á Héyê´© dü+|òTü øπ e 17. á |üÁ‹ø£ |ü]#·s¡´≈£î düÁø£eTeTT>± yê]¸ø£ #·+<ë Ç#·Tà eTqdüT‡ #· <äTes¡T\≈£î <˚e⁄&ÉT Ç#·TÃ˝≤>∑Tq ÁbÕ]ú+#·+&ç. 18. Á^Héyê´© ø=s¡≈£î kÕŒHé‡sY‡ (b˛wü≈£î\T)qT <˚e⁄&ÉT nqTÁ>∑Væ≤+#·T˝≤>∑Tq ÁbÕ]ú+#·+&ç 19. <˚X¯+˝À ñqï Ŭø’düÔe Ä<Ûë´‹àø£ |üÁ‹ø£\T ø=qkÕ>∑T ì$T‘·ÔeTT ÁbÕ]ú+#·+&ç. 20. uÛ≤s¡‘< · X˚ +¯ ˝À »s¡T>∑T#·Tqï ^Á Hé yê´© düTyês¡Ô |ü]#·s´¡ \≈£î m≥Te+{Ï Ä≥+ø£+ »s¡>≈∑ î£ +&Ü

bÁ Õ]ú+#·+&ç.

21. m&ç{À]j·T˝Ÿ uÀs¡T¶ yê] ≈£î≥T+u≤\ ø π eå TeTT

ø=s¡≈î£ bÁ Õ]ú+#·+&ç.

|Á j ü ÷· D≤\ |Á u ü TÑÛ e⁄ ø±|ü⁄<ä\

>∑eTìø£ : dü\ú eTT #ê\q+<äTq MT ù|s¡T ˝Ò<ìä ∫+‘·qedüs+¡ ˝Ò<Tä . MT ø=s¡≈î£ qT, MT ≈£î≥T+u≤\ ø=s¡≈î£ qT nqT~qeTT y˚TeTT, e÷ ÁbÕs¡Hú ê ãè+<äeTT‘√ $&ÉTeø£ ÁbÕ]ú+#·T#·THêïeTT. ` m&ç≥sY

June | 2018 |

pHé

20

www.gvmasia.org

Adv /-

á |üÁ‹ø£ ‘√&ÜŒ≥T ø=s¡≈£î RENEWAL #˚sTT+#·Tø=qì yês¡T, Ç+ø± á |üÁ‹ø£ Ç+ø± n+<äìyês¡T yÓ+≥H˚ á ÁøÏ+~ ∫s¡THêe÷˝À dü+Á|ü~+#·>∑\s¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü Ç+ø± MT≈£î |ü]#·j·TeTTqï yê]‘√ ≈£L&Ü á |üÁ‹ø£ >∑÷]Ãq $wüj·÷\qT |ü+#·Tø=ì <˚e⁄ì sê»´yê´|æÔ ø=s¡≈£î düVü‰j·T|ü&É>∑\s¡T.


39

PRAISE THE LORD!

á Áø+Ï ~ Á|Xü ï¯ \T ªª|ü]X¯ó<ä∆ > Á +∑ <∏eä TTµµ ˝À qT+&ç Çe«ã&çq$. á Á|üXï¯ \≈£î dü]jÓTÆ q »yêãT\qT düŒwüyº TÓ qÆ ]|òs¬ü qT‡‘√ düV‰ü Áyêdæ |ü+|æ+#·>\∑ s¡T. düs¬ q’ düe÷<ÛëHê\qT Áyêdæq yê]øÏ \ø°ÿ&ç|t <ë«sê s¡÷ˆˆ 100 /` Áô|’CŸ |ü+|æ+#Ó<eä TT.

s¡÷‘·T Á>∑+<ÛäeTT (4 n.\T) 1 düeT÷j˚T\T (31 n.\T)

:: Á|üX¯ï\T ::

leT‹ |æ. XÊ+‘ê ≈£îe÷] bò˛Hé : 2523256

1) düeT÷j˚T\T ≈£îe÷s¡T\ ù|s¡T¢ ? »..................................................... 2) düeT÷j˚T\T kÂ\TqT sêE>± $#·TÃ≥ Á|ü»\øÏ ø£qãs¡#ÓqT? »......................... 3) Ád”Ô\T qjÓ÷$T‘√ ∫qï _&ɶqT >∑÷]à @eTì #Ó|æŒ]? »...................... 4) Vü≤Hêï≈£î düeT÷j˚T\T ‘·s¡Tyê‘· m+‘·eT+~ _&ɶ*ï <˚e⁄&ÉT nqTÁ>∑Væ≤+#ÓqT ? ».................. 5) qjÓ÷$T ø√&Éfió¯ ¢ ù|s¡T?¢ »................................................. 6) MTs¡T ì*∫ #·÷#·T#·T+&É>±.................ø£ìô|≥Tº&ç. |üP]Ô #˚j·TTeTT? 7) kÂ\T uÛ≤s¡´ ù|s¡T? »............................................. 8) 2e kÕ] kÂ\TqT Á|üeø£\Ô ˝À qTHêï&Ü? nH˚ kÕyÓT‘· mø£ÿ&É »............................. 9) m<√MTj·TT&Óq’ <√y˚T>∑T m+‘· eT+~ j·÷»≈£î*ï #·+ô|qT? »................................... 10) Hêu≤\T mes¡T? »...................... á ô|’ Á|üX¯ï\≈£î »yêãT\qT yê{Ï Á|üø£ÿqTqï U≤∞˝À¢ |üP]+∫q ‘·s¡Tyê‘·, á ù||üs¡TqT XEROX (C…sêø˘‡) ø±|” rdæ, Ä ø±|”ì m&ç≥sY, Á^Héyê´© ∫s¡THêe÷≈£î |ü+|æ+#·>∑\s¡T. >∑eTìø£ : MT düe÷<ÛëqeTT\T Á|ürHÓ\ 20 e ‘˚~˝À|ü⁄ |ü+|æ+#·>∑\s¡T. >∑eTìø£ : Á&Ü˝À >¬ \Tbı+~q ø=ìï ∫s¡THêe÷\≈£î ãVüQe÷q+ |ü+|æùdÔ, n$ ‹]– e#˚ÃdüTHÔ êïsTT. ø±e⁄q <äjT· #˚dæ MT ôd˝Ÿ HÓ+ãs¡q¢ T ≈£L&Ü Áyêdæ |ü+|æ+∫q#√ Ä ∫s¡THêe÷qT dü]>±Z ‘Ó\TdüTø=ì |ü+|æ+#·T≥≈£î M\>∑T‘·T+~.

u…’_˝Ÿ øÏ«CŸ`38 düe÷<ÛëqeTT\T ...

$CÒ‘· : .......

»yêãT\T ` 1) Hê´j·÷~Û 6:11,12 2) Hê´j·÷~Û 24:29, 30 3) jÓT¨wüßyê 5:24 4) Hê´j·÷~Û 13:2 5) ôV≤ÁuÀqT jÓT¨wüßyê 6) jÓT¨wüßyê 15:13 7) jÓT¨wüßyê 9:14, 15 8) Hê´j·÷~Û|‘ü T· \T 16:16 9) jÓT¨wüßyê 10:2`4 10) Hê´j·÷~Û 20:18)

áeT]ìï |ü‹Á $es¡ ø£ ñ∫‘· + ø±<ä T eTT\≈£î á ÁøÏ+~

MTs¡T |üÁ‹ø£ #·+<ë #Ó*¢+#êsê? ˝ÒìjÓT&É\ <äj·T #˚dæ MT yê]¸ø£ #·+<ëqT, ãø±sTT\qT á s√CÒ M.O. ˝Ò<ë Online Bank Account <ë«sê >±ì ∫s¡THêe÷ / bò˛Hé˝À dü+Á|ü~+#·>∑\s¡T |ü+|æ+∫, |üÁ‹ø±_Ûeè~∆øÏ ‘√&ÉŒ&É+&ç! ADDRESS :

The Editor, D.No.:1-13-10, Flat.No.-15, SBI Colony, VSP-17

` m&ç≥sY

Cell: 9866 787 557. Email:gvm_vizag@yahoo.co.in, Web:www.gvmasia.org

June | 2018 |

pHé

21

www.gvmasia.org


June | 2018 |

pHé

22

www.gvmasia.org


June | 2018 |

pHé

23

www.gvmasia.org


June | 2018 |

pHé

24

www.gvmasia.org

Color june 18  

Dear brothers and sisters, Greetings in the name of the lord and savior Jesus Christ. Green Valley magazine is running successfully with the...

Color june 18  

Dear brothers and sisters, Greetings in the name of the lord and savior Jesus Christ. Green Valley magazine is running successfully with the...

Advertisement