Page 1

I S NEWS

[ ส ำ ม ะ ปิ ] = ร ว บ ร ว ม ส า ร ส น เ ท ศ เ พื่ อ อ ง ค์ ค ว า ม รู้ แ ล ะ ปั ญ ญ า

5 Volume


ส ำ ม ะ ปิ PERSONNEL ที่ปรึกษา ผศ.เพ็ญพันธ์ เพชรศร บรรณาธิการอานวยการ ปฏิภาณ ผลมาตย์ บรรณาธิการบริหาร กิตติยา ชนะพาห์ กองบรรณาธิการ กัญญาวีร์ ภาเตาะ, นิลวรรณ ศิริมูล, ปฏิภาณ ผลมาตย์, สร้อยทิพย์ แซ่ลิ้ม, กิตติยา ชนะพาห์ ครีเอทีฟ มาร์เก็ตติ้ง สร้อยทิพย์ แซ่ลิ้ม บรรณาธิการศิลปกรรม ปฏิภาณ ผลมาตย์ ช่างภาพ กัญญาวีร์ ภาเตาะ พิสูจน์อักษร นิลวรรณ ศิริมูล ผู้จัดการผลิต ปฏิภาณ ผลมาตย์


EDITOR’s TALK

กิตติยา ชนะพาห์ บรรณาธิการบริหาร


CONTENTS


Hot Books เรื่อง: สร้อยทิพย์ แซ่ลิ้ม

{ บรรณนิทัศน์ }

บัน-นะ-นิ-ทัด หรือ บัน-นิ-ทัด หมายถึง ข้อความที่แนะนาหนังสือ บรรณนิทัศน์อาจเน้นจุดเด่นของหนังสือ หรืออาจมีความเห็นของผู้ที่ทาบรรณนิทัศน์ด้วยก็ได้ บรรณนิทัศน์มีประโยชน์ สาหรับผู้อ่าน ทาให้สามารถทราบเรื่องราวของหนังสือต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และนาไปสู่การค้นคว้าที่กว้างขวางและลึกึึงงต่อไป

01

ทาเคชิ. MONDAY Vol.02. กรุงเทพฯ : a book, 2555. 176 หน้า. 220 บาท. MONDAY เป็นนิตยสารดิจิตอลรายสัปดาห์ อ่ านได้บน iPad, iPhone และ Android ออกวางแผงทุกวันจันทร์

MONDAY PAPER หรือก็คือ มันเดย์ฉบับกระดาษ "ความเกลียด จะทิงงรอยแผลเป็นอันน่าเกลียด ความรักจะทิงงรอยแผลเป็นอันสวยงาม" เป็ น หนั ง สื อ ที่ เ กี่ ย วกั บ พวกที่ เ บื่ อ หน่ า ยกั บ วั น จั น ทร์ และมั น คื อ ความ พยายามที่จะทาให้วันจันทร์อันแสนจะน่าเบื่อเส็งเคล้ง กลายเป็นวันที่สุข สันต์ด้วยเรื่องราวสุดแนว ตามแบบฉบับของ a book ที่สอดแทรกข้อคิดไว้ มากมายหลากหลายอารมณ์ หนั ง สื อ ที่ อ่ า นสนุ ก เพลิ ด เพลิ น มี ก าร์ ตู น ประกอบหั ว เราะได้ ตลอดเวลา ถ้าได้ลองอ่านแล้วคุณจะวางมันไม่ลง

————————————————————————————————————————————

02

ปี ย์ จิ ต โอสถานนท์ . สวยเป๊ ะ 100 สิ่ ง เพื่ อ ผู้ ห ญิ ง ดู ดี . กรุงเทพฯ : อมรินทร์ How to, 2555. 375 บาท. หนังสือที่จะแนะนาให้ผู้หญิงมีสไตล์เป็นของตนเอง ไม่ยึดตามแฟชั่น

"แฟชั่น" นังนหาึืงอกันได้ไม่ว่าจะมีงบน้อยหรือมาก ยิ่งเงินหนาก็ ยิ่งึืงอหามาชโลมกายได้มากขึงนจนสามารถเนรมิตตัวเองให้เป็นผู้สื่อสารเท รนด์แฟชั่นในแต่ละึีึั่นได้อย่างง่ายดาย ขณะที่ "สไตล์" ไม่ได้มีป้ายราคา ติด อยู่ใ ห้ หยิบ จับ ึืง อหากัน ได้ง่ า ยๆ แต่ เปรี ยบเสมื อนจิ ตวิ ญ ญาณหรื อ สั ญ ชาตญาณ ึึ่ ง หากว่ า ไม่ ไ ด้ ติ ด ตั ว มาตัง ง แต่ เ กิ ด ก็ อ าจต้ อ งอาศั ย ประสบการณ์ที่สั่งสมมานานปี จุดประสงค์ของหนังสือเล่มนีงคือการปลูกฝัง ให้ทุกคนมีสไตล์ส่วนตัว มีความมั่นใจในสไตล์ของตัวเองแทนที่จะต้องเป็น เหยื่อของวงจรแฟชั่ น แต่ก็ไม่ใ ช่ ทุกคนที่จะมีเ งินทองเหลือเฟือเพื่อมา จับจ่ายสินค้าแฟชั่นกันได้ครบ คนส่วนใหญ่มีงบจากัดทังงนังนแหละ ด้ว ย เหตุนีงสไตล์จึงเป็นเรื่องสาคัญ เพราะสไตล์ไม่ต้องใช้เงินึืงอหรือถ้ามีเงิน หนาก็ใช่ว่าจะึืงอได้เสมอไป

10


03

นั ท ธี . เต้ น ร าไปบนท่ อ นแขนอ่ อ นนุ่ ม . กรุ ง เทพฯ : แพรว สานักพิมพ์, 2555. 115 บาท. แปดเรื่องสังนคัดสรร ของนักเขียนรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด และ รางวัลสุภาว์ เทวกุลฯ เต้ น ร าไปบนท่ อนแขนอั น อ่ อ นนุ่ ม เป็ น การรวมเรื่ อ งสัง น คั ด สรร จานวนแปดเรื่องของนักเขียนสาว นทธี ศศิวิมล เจ้าของรางวัลนายอินทร์อะ วอร์ด ปี 2551 และรางวัลสุภาว์ เทวกุลฯ ปี 2553 โดยเรื่องสังนทังงแปดเรื่อง นีง เป็นการเขียนถึงตัวละครผู้ หญิง ในมิติหน้าที่ที่แตกต่างกัน บ้างเป็นแม่, เป็นลูกสาว, เป็นนักศึกษา, เป็นศิลปินนักร้อง ฯลฯ ผู้เขียนสามารถถ่ายทอด เรื่องราวต่างๆ ได้ชวนอ่าน ชวนติดตาม ด้วยสานวนเขียนที่ละเมียดละไม และบางเรื่องอ่านแล้วสะเทือนใจสูง

————————————————————————————————————————————

04

ทยา ฤทธิ์ปรีชา. อยู่ตรงกลางอย่างมีความสุข. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะ, 2555. 141 หน้า. 119 บาท. แึนด์วิชเจเนอเรชั่น หลักธรรมนาทางท่ามกลางแรงบีบคังน เมื่อ ต้องดูแ ลทังง พ่อ แม่ แ ละลูก ๆในคราวเดีย วกั นงานเขีย นสไตล์ How toที่ ผู้เขียนเน้นถึงการแบกรับภาระของคนวัยทางานที่เรียกว่า แึนด์วิชเจเนอ เรชั่ น ึึ่ ง ต้ องดู แ ลทังง พ่ อ แม่ ผู้ สู ง วั ย และส่ ง เสีย เลีง ยงดู ลู ก ของตนเองไป ในขณะเดียว นับเป็นภาระที่เสี่ยงต่อความเครียด ผู้เขียนจึงแนะนาวิธีคิด และข้อควรปฏิบัติต่อพ่อแม่และลูกที่อิงมาจากหลักทางพุทธศาสนา เช่น มงคล 38 ประการ อิทธิบาท 4 พรหมวิหาร 4 เพื่อให้แึนด์วิชเจนเนอ เรชั่นได้มีชีวิตอยู่ตรงกลางอย่างมีความสุข

————————————————————————————————————————————

05

ริ ช าร์ ด พอล เอแวนส์ . Promise Me ภาพฝั น ในวั น วาน ผู้ เ ขี ย น. ธิ ด า รั ต น์ เจริ ญ ชั ย ช นะ. กรุ ง เทพฯ : แพรว สานักพิมพ์, 2555. 265 หน้า. 199 บาท. เรื่องราวรักปาฏิหาริย์ของหญิงสาวผู้สูญสิงนความรัก จากนักเขียน หนังสือขายดีอันดับหนึ่งของนิวยอร์กไทมส์เรื่อง The Christmas Box Promise Me เป็นเรื่องราวความรักปาฎิหาริย์ของเบธ หญิงสาวผู้สูญสิงน ความหวังในความรักและศรัทธาใดๆ เธอพบว่าลูกตัวเองป่วยเป็นโรคที่ไม่ ทราบสาเหตุ ึงาแล้วยังต้องมารับ รู้เรื่องราวอันปวดใจที่ว่าสามีของเธอ นอกใจและมีผู้หญิงคนอื่น เบธสูญสิงนศรัทธาในความรัก และไม่คิดว่าตนเองจะสามารถไว้ใจ ใครได้อีก จนวันที่เธอได้พบกับแมทธิวในวันคริสมาสต์ ชายหนุ่มึึ่งนาปาฎิ หารย์แ ละความประหลาดใจต่างๆมากมายมาให้เบธ ชายหนุ่มที่รักษา สัญญา และทาให้เบธศรัทธาในความรักอีกครังง

10


Cool Webs เรื่อง: นิลวรรณ ศิริมูล

“Podcasting หรือ Podcast” Web 2.0

ทีวีนอกจอยุคใหม่ที่กาลังมาแรงในโลกขณะนี้ บนโลกอินเตอร์เน็ตถือเป็นช่องทางการสื่อสารที่ ทาให้เราเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆได้หลากหลาย ในแวดวงไอที ไลฟ์สไตล์ และความบันเทิงในส่วนผสมที่ ลงตัว รวมไปถึงสาระความบันเทิงจากทีวีออนไลน์ สื่อ ทางเลือกที่มักนาเสนอเรื่องเฉพาะด้านทีห่ าไม่ได้จาก หน้าจอโทรทัศน์ คนไอทีดูได้ คนทั่วไปก็ดดู ีเพราะมี หลากหลายรายการให้ได้เลือกชม “Podcasting หรือ Podcast” คือ? Podcasting หรือ Podcast คือขังนตอนของสื่อ ชนิดหนึ่งบนระบบอินเตอร์เน็ตที่ยินยอมให้ผู้ใช้ทั่วไปทา การสมัครเพื่อรับ feed news มันเริม่ ได้รับความนิยม ประมาณปลายปี 2004 ที่ผา่ นมา ตัว feed news นีงจะ ทางานอัตโนมัติ เพื่อทาการดาวน์โหลดไฟล์มัลติมเี ดีย ต่างๆ เข้าสู่ computer หรือ portable music player (เรียกว่า mp3 player) คาว่า Podcasting หลายๆ คนคิดว่าอาจจะ เป็นมาจากคาว่า Broadcasting กับ iPod แต่ตาม ข้อกาหนดแล้ว มันเป็นการเข้าใจผิด แต่เป็นความ บังเอิญ อันสอดคล่องพอดี หรือประจวบเหมาะ กับ iPod ของ Apple นังนเอง ึึ่ง Steve Jobs ก็ใช้โอกาสนีง โฆษณา feature ใหม่เป็น Broadcasting + iPod = Podcasting นังนเอง พอดคาสต์ เป็นสื่อเชิงสังคมอีกชนิดหนึ่ง ที่ พัฒนามาจากการกระจายข่าวแบบเดิม ที่จะต้องลงทุน มาก พอดคาสต์ ได้ทาให้ประหยัดค่าใช้จา่ ยในการ ลงทุนไปได้มากมาย ไม่ต้องมีห้องสตูดิโอ ไม่ต้องมี เครื่องส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม มีเพียงไมโครโฟน กล้องวิดีโอ และคอมพิวเตอร์ออนไลน์เท่านังน ทาให้ ทุกคนบนโลกออนไลน์สามารถสร้างสถานีโทรทัศน์ขึงน

ได้ด้วยสองมือของเขาเอง และในวันนีง การผลิตสื่อทีวี จะไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแล้ว “พอดคาสต์” ได้ พัฒนาจากเฉพาะเสียง มาเป็น "วิดีโอ พอดคาสต์" ทังง ภาพและเสียง ในปัจจุบันตัวอย่างได้แก่ last.fm, YouTube.com, Blip.tv และรายการทีวีออนไลน์ ใน ประเทศไทย เรามาดูทวี ีนอกจอกาลังเป็นที่นา่ สนใจ อยู่ในขณะนีก ้ ันดีกว่า...

Buzzidea.TV อิ น เตอร์ เ น็ ต ที วี ใ น version web 2.0 เป็ น สถานีหนึ่งที่เสนอเรื่องราวในแวดวงไอที ไลฟ์สไตล์ และ ความบันเทิงในส่วนผสมที่ลงตัว นอจากนีงยังเป็นเว็บที่ เปิดกว้างให้ทุกคนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ content และ เป็นผู้ ผลิต รายการเพื่อความพึงพอใจในการเลื อกชม นอกจากเป็ น สถานี โทรทั ศ น์ ที่ ออนแอร์ ท าง Internet หรือสื่อสารสาระดีๆ สู่สาธารณะชน ด้วยผู้ผลิต Content ระดั บ สื่ อ สารมวลชนแล้ ว สถานี นีง ยั ง จะเป็ น ช่องทาง ของผู้ผลิต Content ในระดับประชาชนอีกด้วย Buzzidea.tv ผลิตรายการตาม section ต่างๆ ได้แก่ 1. IT Snack เป็ น รายการที่ ย่ อ ย IT หนั ก ๆ สาหรั บใครหลายคน ให้ เ ป็ น ของว่ า ง เหมาะแก่ ก าร เรียนรู้ได้อย่างง่ายดาย

10


2. Daily BUZZ นาเสนอข่าวเด่นประเด็นร้อนใน วงการไอที อาทิ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ รุ่ น ใหม่ หรื อเรื่ องราวใน สั ง คมที่ ค นสนใจ จั บ มาน าเสนอตามสไตล์ ค นไอที ที่ สนใจบ้านเมือง 3. Blog Eye View น าเสนอเรื่องราวการเขี ย น บทความผ่า น blog ของประชาชนทังง เยาวชนรุ่น ใหม่ หรือผู้ใหญ่รุ่นเก่า ก็สามารถเล่าประสบการณ์การเขียน blog ผ่าน Blog Eye View ได้ 4. Comtoday น าเสนอความเคลื่ อ นไหว Tip เทคนิค และไลฟ์สไตล์ที่น่าสนใจสาหรับชาว IT 5. Me space นาเสนอวาไรตีงค วามบั นเทิง ึึ่ ง เป็นที่ว่างสาหรับคนมีของให้ได้โชว์ความสามารถผ่าน ช่องทางนีง 6. Com Mart TV นาเสนอฮาร์ดแวร์ใหม่ๆ มุ่ง ตรงสู่ Com Mart 7. Mobile Society ชุมชนคนรักมือถือ ที่รวมเท รนมือถือที่น่าสนใจและกาลังมาแรงอยู่ในขณะนีง หากสาระของคุณดีมีสาระ คุณเองก็สามารถส่ง ไอเดี ย คลิ ป ที่ คุ ณ ผลิ ต ขึง น ด้ ว ยตั ว คุ ณ เองมาได้ ที่ mespace@buzzidea.tv เ พื่ อ อ อ น แ อ ร์ ใ น ส ถ า นี buzzidea.tv

SpokeDark.tv เป็นอีกหนึ่งสถานีที่เป็นช่องทางการสื่อสารที่ทา ให้เราเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ได้หลากหลาย แหล่งรวมคลิบวีดิโอในแวดวงของความบันเทิง ที่มีทังง เรื่องของสุขภาพ ความสวยความงาม ข่าวเหตุการณ์ บ้ า นเมื อ ง รี วิ ว ต่ า งๆ เพลง กี ฬ า เกมส์ สั ต ว์ เ ลีง ย ง ท่องเที่ยว แนะนาเมนูอาหารสาหรับคนชอบทาน และ เทคโนโลยี เป็ นต้ น เรีย กได้ว่ าหากคุ ณเข้า มาในเว็ บนีง คุณจะได้เห็นความหลากหลายที่หาไม่ได้ในทีวีที่บ้าน คุณอย่างแน่นอน

SpokeDark.tv ผลิตรายการตาม section ต่างๆ ได้แก่ 1. รายการเจาะข่าวตืงน เป็นรายการที่นาเสนอการ ร่ ว มกั น แสดงความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ปั ญ หาเหตุ ก ารณ์ บ้านเมือง ในแต่ละตอนนาเสนอในรูปแบบของเนืงอหาที่ ไม่หนักเกินไป และสอดแทรกความสนุกสนานให้ผู้ชมได้ เพลิดเพลิน 2. ร ายกา รเ ก้ า อีง เ สริ ม เ ป็ น รา ยก าร ที่ เ ล่ า ประสบการณ์ของพิธีกรในเรื่องต่างๆึึ่งให้สาระและความ บันเทิงไปพร้อมกัน 3. รายการโมเมพาเพลิ น สาวๆ ที่ รั ก ความ สวยงามห้ามพลาด เพราะรายการนีงนาเสนอวิธีการที่จะ ช่ ว ยให้ คุ ณ ดู ดี ไ ด้ ด้ ว ยการแต่ ง หน้ า ให้ เ หมาะสมกั บ ทุ ก เทศกาล 4. รายการเจ๊จอยลองของ เป็นรายการที่นาเสนอ การทดลองต่างๆ เพื่อมาบอกต่อกับผู้ที่สนใจ หรือกาลัง ตัดสินใจที่จะเลือกหรือึืงอผลิตภัณท์บางอย่าง และการ ทดลองทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสุขภาพในเรื่องของการ กินและการการใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เป็นต้น 5. รายการ a here ที่ น าเสนอเรื่ อ งราวที่ มี ประโยชน์ กับการสัมภาษณ์กับบุคคลต่างๆ ที่ให้ได้เรียนรู้ ประสบการณ์การใช้ชีวิตของแต่ละคน 6. รายการมิวสิคบาบัด นาบทเพลงคลาสสิกมาให้ ผู้ชมได้ฟังกันสดๆ ให้ได้ฟังกันเพลินๆ บาบัดจิตใจให้มี ความสุขไปกับเสียงเพลง 7. รายการ Good shape เป็ น รายการน าเสนอ วิธีการลดนงาหนักที่ไม่ต้องพึ่งยา หรือเข้าคอร์สในราคา แพง มี ก ารตอบค าถามเรื่ องการลดนง าหนั ก การเลื อ ก รับประทานอาหาร เป็นต้น 8. รายการหล่อ เล็ง who รายการที่จะนาผู้ชมได้ ท่องเที่ยวกับหลากหลายประเทศ รวมถึงได้รับประทาน อาหารอร่อยๆ ชมวัฒนธรรมประจาชาติในแต่ละประเทศ 9. Featured Chanels ช่ อ ง ท า ง ใ ห ม่ ใ ห้ กั บ ประชาชน สามารถนา vdo ของคุณสู่สายตาชาวไทย ถ้า คุณมี vdo ที่โพสต์ไว้ใน youtube อยู่แล้วหรือที่เคยโพสต์ ไว้ ที่ใ ดก็ ตาม ที่เ ป็น ผลงานของตั วคุ ณเอง ไม่ว่ าจะเป็ น vdo แนวไหนก็ตาม ขอแค่มีผลงานต่อเนื่องที่เป็นของคุณ spokedark.tv จะเปิดรายการให้คุณแล้วคุณจะมี web ที่ เป็ น ชื่ อ ของคุ ณ แล้ ว VDO ของคุ ณ จะถู ก โปใน facebook.com/spokedarktv ที่มีประชากรตามอยู่หลักแสนใน ขณะนีง

10


นอกจากนีง ยังมีรายการอื่นๆ อีกมากมายที่ให้ ทังงสาระและความบันเทิงกับผู้ชมทุกท่าน แต่อาจมีบาง รายการที่อาจจะไม่เหมาะสมกับเด็ก อายุต่ากว่า 18 ปี ผู้ใหญ่ควรให้คาแนะนา

เกล็ดเล็กเกล็ดน้อย...ทราบหรือไม่? เมื่อปี ค.ศ. 2001 ได้เกิดวิกฤตการณ์อันเลวร้าย ไปทั่วโลก ที่เรียกว่า วิกฤตการณ์ฟองสบู่แตกึึ่งเป็นที่ รู้ จั ก กั น ดี นัง น และในงานการประชุ ม นานาชาติ เพื่ อ ระดมสมองที่ San Francisco สหรัฐอเมริกา เมื่อปี ค.ศ. 2004 ได้เห็นพ้องต้องกันว่า ผู้ใช้ อินเตอร์เน็ตกาลังอยู่ในช่วงคาบเกี่ยวระหว่างเว็บยุคเก่า และเว็บยุคใหม่ เว็บไึต์ใดที่ไม่สามารถจะให้คุณค่าที่ แท้จริงแก่ผู้บริโภคได้ ก็ต้องล้มหายตายจากไป แต่ก็มี เว็ บ ไึต์ อี ก จ านวนหนึ่ ง ที่ ส ามารถผ่ า นพ้ น ช่ ว ง วิกฤตการณ์อันเลวร้ายนีงไปได้ โดยมีลักษณะเด่นของ ตนเองบางประการ ึึ่ง Tim O' Reilly เรียกว่า Web 2.0 และลักษณะเด่นที่ว่านีง ก็คือการที่ผู้บริโภคมีส่วน ร่วมนั่นเอง ผู้บริโภคเป็นผู้ขับเคลื่อนการปฏิวัติข้อมูล ข่ า ว ส า ร อ ย่ า ง ไ ม่ เ ค ย มี ม า ก่ อ น นั บ จ า ก ค . ศ . 2004 จนถึงปัจจุบัน

, YouTube, Wiki Web

เรามาท าความรู้ จั ก กั บ Web 2.0 กันก่อนดีกว่า ปั จ จุ บั นเร าใช้ Internet เ พื่ อ เ ขี ย น บล็ อ ก (BLOG), แชร์รูปภาพ, ร่วมเขียนวีกี (Wiki), แสดงความ คิดเห็น (Post Comment) ในข่าว, หาแหล่งข้อมูลด้วย RSS เพื่อ Feed มาอ่าน รวมทังง Google จะเห็นได้ว่า วิถีการใช้ Internet เริ่มเปลี่ยนไป เว็บ 2.0 คือ การให้ ความหมายของสิ่งที่เปลี่ยนไปของเทคโนโลยีเว็บไึต์ เว็บในยุคปัจ จุบัน ให้ความสาคัญกับผู้เ ข้าชมเว็บไึต์ โดยที่ผู้เข้าชมเว็บไึต์จะมีส่วนร่วมต่อเว็บไึต์มากขึงน ไม่ใช่แค่เข้ามาชมเว็บไึต์ที่เจ้าของเว็บจัดทาขึงนเท่านังน ผู้ เ ข้ า ชมเว็ บ ไึต์ ส ามารถสร้ า งข้ อมู ล (Content) ของ เว็บไึต์ขึงนมาได้เองหรือสามารถกาหนดคาสาคัญของ เว็ บไึต์ ที่เ กี่ย วข้ องข้อมูล (tag content) ตัว อย่ างเช่ น Digg, Flickr, YouTube, Wiki Web 2.0 application นอกจากนังนยังมีคุณสมบัติที่เรียกว่า RIA (Rich Internet Application) คือ มีส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface) ที่ดี ยิ่ ง ขึง น เช่ น คุ ณ สมบั ติ ล ากแล้ ว วางโดยเทคโนโลยี ที่ เกี่ ย วข้ อ งในการสร้ า ง RIA เช่ น AJAX, Flash ส่ ว น สาคัญอีกส่วนหนึ่งของเว็บแอพพลิเคชั่น 2.0 นั่นก็คือ การที่สร้างเว็บแอพพลิเคชั่นแล้วเปิดบริการของเว็บให้ คนอื่นๆ สามารถมาใช้ได้ เช่น สร้างเว็บแอพพลิเคชั่น เกี่ยวกับระบบการึืงอขายสินค้าออนไลน์ขึงนมา ความหมายและจุ ด มุ่ ง หมายของเทคโนโลยี เ ว็ บ 2.0. (2553). ค้ น ข้ อ มู ล เมื่ อ วั น ที่ 27 กรกฎาคม 2555, จาก http://www.thaigoodview.com/node/81571 สุรศักดิ์. แนะนาเว็บยุคใหม่ Web 2.0 ที่กาลังมาแรงในโลกขณะนี้ ที่ทุกคนควรใส่ ใ จ . ( 2 5 5 2) . ค้ นข้ อ มู ล เมื่ อ วั น ที่ 2 7 กร ก ฎา ค ม 25 5 5 , จ า ก http:// www.oknation.net/blog/surasakc/2009/07/27/entry-1 วี ดิ โ อแนะน ารายการ buzzidea.tv. (2551). ค้ น ข้ อ มู ล เมื่ อ วั น ที่ 27 กรกฎาคม 2555, จาก http://www.buzzidea.tv/watch.php?id=1 “Podcasting ห รื อ Podcast” คื อ ? . ( 2 5 4 8 ) . ค้ น ข้ อ มู ล เ มื่ อ วั น ที่ 2 7 ก ร ก ฎ า ค ม 2555, จาก http://www.thaicyberpoint.com/ford/blog/id/168/ SpokeDark.tv. (ม . ป . ป ) . ค้ นข้ อมู ล เมื่ อวั นที่ 29 กร กฎา ค ม 25 5 5 , จ า ก http:// www.spokedark.tv/

10


IS Ideas เรื่อง: กัญญาวีร์ ภาเตาะ

มก. ปิ๊งไอเดียช่องทางสื่อสาร

ภาษามือไทยผ่าน Thai

SL App

มนุษยศาสตร์ มก. ปิ๊งไอเดีย พัฒนานวัตกรรมผสมผสานภาษามือไทยกับ เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็น Thai SL App แอปพลิเคชันภาษามือไทย ทลายกาแพง การสื่อสารระหว่างคนปกติและผู้บกพร่องทางการได้ยิน

ปัจ จุบันเทคโนโลยีท างด้า นการสื่อสาร มีก ารพัฒ นาอย่ างไม่ หยุ ดนิ่ ง สถาบั น ภาษาศาสตร์ แ ละวั ฒ นธรรมศึ ก ษาราชนคริ น ทร์ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ คิดค้นและพัฒนานวัตกรรม Thai SL App แอปพลิเคชันภาษามือไทยที่ ผสมผสานภาษามือไทยกับเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าด้วยกัน ก่อให้เกิดประโยชน์ทางการ สื่อสาร และยังสร้างเสริมความเข้าใจทังงผู้บกพร่องทางการได้ยิน ผู้ได้ยินปกติ รวมถึงผู้ที่ สนใจเรียนภาษามือไทยด้วย รศ.ดร. อภิลักษณ์ ธรรมทวีธิกุล ผู้อานวยการสถาบัน ภาษาศาสตร์แ ละวั ฒ นธรรมศึ ก ษาราชนคริ น ทร์ คณะมนุ ษยศาสตร์ เล่ าถึ ง ที่ ม าของ นวัตกรรมชิงนนีงว่า แอปพลิเคชันภาษามือไทยหรือนวัตกรรมสื่อพกพาภาษามือไทย Thai Sign Language iPhone/IPad App และ Android App (Thai SL App) ถือกาเนิดมา จากงานวิจัยที่ทาร่วมกับนิสิตปริญญาโทที่ใช้ภาษามือ จากพจนานุกรมดิจิตอลภาษามือ ไทย เพื่อให้คนหูหนวกและคนหูดีเชื่อมโยงสื่อสารระหว่าง กัน ต่อมาได้ พัฒนาต่อยอดเป็น พจนานุก รมสารสนเทศ ภาษามือไทยึึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน ในการจัดทา โดยมีคณะผู้วิจัยคือ รศ. ดร. อภิลักษณ์ ธรรม ทวีธิกุล หัวหน้าโครงการ และผู้วิจัยหลัก น.ส. จิรภา นิวาต พั น ธุ์ ผู้ ร่ ว มวิ จั ย และ Mr. Philipp Dill ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า น สารสนเทศ นอกจากนีงยังได้รับการสนับสนุนด้านบุคลากร จากวิทยาลัยราชสุดา และมูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์ใน การร่วมวิจัย จากนังนได้พัฒนาต่อยอดมาเป็นแอปพลิเคชัน ภาษามื อ ไทย ึึ่ ง เปิ ด ให้ ด าวน์ โ หลดฟรี ตัง ง แต่ เ ดื อ น พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา สาหรั บผู้ สนใจสามารถดาวน์ โหลดฟรี ได้ ที่ App Store ห รื อที่ เ ว็ บ ไ ึ ต์ ส ถา บั น ภ า ษา ศ า ส ต ร์ แ ล ะ วัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ และสาหรับผู้ที่ต้องการ ศึกษาระบบเสียงภาษาไทย สามารถเยี่ยมชมนวัตกรรมสื่อระบบเสียงภาษาไทยออนไลน์ ไ ด้ ที่ http://rilc.ku.ac.th/Thai%2 0 Sound%2 0 System%2 0 Online/Home.html ห รื อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ โทร. 02 - 579 - 5567 - 8 ต่อ 1516

10


ผู้ช่วยเปลี่ยนข้อความต่างดาว หมดปัญหาพิมพ์ผิดภาษาแล้วต้องลบพิมพ์ใหม่หมด

หมดปัญหาพิมพ์ผิดภาษาแล้วต้องลบพิมพ์ใหม่หมด กับผู้ช่วย เปลี่ยนข้อความต่างดาว เดาเล่นๆ ว่าหลายคนน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับการพิมพ์สัมผัส คือก้มหน้าก้ม ตาจิงมดีด แล้วมักจะมีปัญหาคือลืมกดเปลี่ยนภาษาจากอังกฤษเป็นไทยบนแป้นคีย์บอร์ด และด้วยความเมามันในการพิมพ์ กว่าจะเงยหน้ามามองจอก็สายเกินไปแล้ว พิมพ์ผิด เป็นภาษาต่างดาวยาวพรืด แถมจาไม่ได้ว่าพิมพ์อะไรไปบ้าง ต้องมานั่งลบ พิมพ์ใหม่ แถมได้ข้อความไม่เหมือนเดิม วันนีงปัญหาเหล่านังนจะหมดไปด้วยผู้ช่วยอัจฉริยะที่จะช่วยเปลี่ยนประโยคหรือ ข้ อ ความที่ พิ ม พ์ ผิ ด จากภาษาอั ง กฤษให้ เ ป็ น ภาษาไทยเวลาลื ม กดเปลี่ ย นภาษา กั บ เว็บไึต์ de.appspot.com คราวนีงเวลาพิมพ์ไทยแต่ดันลืมเปลี่ยนภาษาจะได้ไม่ต้องมา นั่งลบใหม่พิมพ์ใหม่แล้ว

หมดปัญหาพิมพ์ผิดภาษาแล้วต้องลบพิมพ์ใหม่หมด กับผู้ช่วยเปลี่ยนข้อความต่าง ดาว. (2555). ค้นข้อมูล 28 กรกฎาคม 2555. จาก http://www. techxcite.com/topic/10432.html ASTVผู้จัดการออนไลน์. (2555). มก. ปิ๊งไอเดียช่องทางสื่อสารภาษามือไทยผ่าน Thai SL App. (2555). ค้ น ข้ อ มู ล 28 กรกฎาคม 2555. จาก http:// manager. co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9550000091692

10


Terms Plaza เรื่อง: กิตติยา ชนะพาห์

Dictionary for Library and Information Science Annual report

Cover

Annual report หมายถึง รายงานประจาปี เป็นหนังสือที่ มีจานวนหน้าน้อยกว่า 100 หน้า จัดเป็นหนังสือรายปีประเภท หนึ่ง ส่วนมากเป็นหนังสือที่จัดทาโดยหน่วยงานราชการ องค์การ สถาบันต่าง ๆ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร หรือองค์กร บริหารอื่น ๆ ของหน่วยงาน และเพื่อเผยแพร่เกี่ยวกับกิจกรรม ขององค์ ก รในรอบปี ง บประมาณที่ ผ่ า นไปแก่ บุ ค คลทั่ ว ไป ใน รายงานประจาปีจะมีเรื่องเกี่ยวกับผลการดาเนินงานในรอบปีที่ ผ่านไปขององค์การ งบประมาณและการใช้จ่าย รายนามผู้บริหาร หรือบุคลากร อาจมีการเปรียบเทียบกับผลงานในปีก่อน ๆ และ การคาดคะเนผลงานในปีต่อๆ ไปด้วย

เป็นส่วนที่ช่วยยึดตัวเล่มหนังสือให้หยิบจับได้โดยสะดวก อาจมีลวดลายหรือไม่ก็ได้ รวมทังงอาจมีชื่อหนังสือและชื่อผู้แต่ง อาจเป็นได้ทังงปกแข็งและปกอ่อน

รายงานประจาปี

______________________________________________

Book fair

งานแสดงหนังสือ, งานนิทรรศการหนังสือ Book fair หมายถึ ง งานแสดงหนั ง สื อ หรื อ งาน นิทรรศการหนังสือที่จัดขึงนในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาชังนสูง หรือในสถานที่ที่ทีประชาชนสามารถไปร่ว มงานได้โดยสะดวก ความมุ่งหมายของงานนิทรรศการหนังสือเพื่อแสดงหนังสือใหม่ เพื่อเร้า ใจให้ผู้ ช มเกิด ความสนใจในหนังสือได้รู้จักหนัง สือใหม่ และอยากอ่านหนังสือต่างๆ มากยิ่งขึงน อันจะเป็นการสร้างนิสัย รั ก การอ่ า นและการเรี ย นรู้ ต่ อ เนื่ อ งให้ เ กิ ด กั บ ผู้ ช มต่ อ ไป นอกจากนังนในงานอาจมีการจาหน่ายหนังสือใหม่ และมีกิจกรรม อื่ น ๆ ประกอบ เช่ น การสนทนาฯลฯ นอกจากนัง น ยั ง มี ง าน นิทรรศการหนังสือที่จัดขึงนเป็นประจาทุกปีโดยสานักพิมพ์ ผู้ผลิต หนังสือ และร้านหนังสือร่วมออกร้านเป็นจานวนมาก เช่น งาน สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ งานนิทรรศการหนังสือแฟรงค์เฟิร์ต ที่ เป็นแหล่งตลาดสาคัญสาหรับส านักพิมพ์ที่ต้องการึืงอและขาย ลิขสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิในการแปลและเอกสิทธิ์อื่นๆ ให้กับต่างประเทศการอภิปราย การโต้วาที การสาธิต การแสดง ละคร การเล่าเรื่องหนัง สือ เกมและการแข่งขันต่างๆ การทาย ปัญหา

ปกหนังสือ

______________________________________________

Depository library ห้องสมุดรับฝาก

Depository library หมายถึ ง ห้ อ งสมุ ด รั บ ฝาก เป็ น ห้องสมุดประเภทหนึ่งในสหรัฐอเมริกาที่กฎหมายกาหนดไว้ว่าให้ ได้รับสิ่งพิมพ์ทุกชิงนของรัฐบาลที่จัดหาให้โดยสานักงานการพิมพ์ ของรั ฐ บาลสหรั ฐ อเมริ ก า (U.S. Government Printing Office) และหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐบาลกลาง โดยผ่าน Federal Depository Library Program (FDLP) และปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บของ รัฐบาลกลางเกี่ยวกับการบารุงรักษาและการเข้าถึงสิ่งพิมพ์ บาง ศู น ย์ รั บ ฝากของรั ฐ บาลกลางยั ง รวบรวมสิ่ ง พิ ม พ์ ที่ อ อกโดย หน่ ว ยงานของรั ฐ บาล ห้ อ งสมุ ด รั บ ฝากในส่ ว นภู มิ ภ าคได้ รั บ เอกสารทังงหมดที่เผยแพร่ผ่าน FDLP และเก็บไว้อย่างถาวรอย่าง น้อ ยหนึ่ ง ฉบั บ แต่ ห้ อ งสมุ ด รั บ ฝากได้ รั บ เพี ย งร้ อ ยละ 1 ของ สิ่ ง พิ ม พ์ ที่ มี อ ยู่ แ ละต้ อ งการเก็ บ รั ก ษาไว้ อ ย่ า งน้ อ ยที่ สุ ด 5 ปี ปัจจุบันห้องสมุดรับฝากนีงมีสิ่งพิมพ์ 2 ประเภท คือ 1) สิ่งพิมพ์ที่ พิมพ์โดยหน่วยงานต่าง ๆ ของสหรัฐอเมริกา 2) สิ่งพิมพ์ที่พิมพ์ โดยสานักงานการพิมพ์ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา

______________________________________________

Edition ครั้งที่พิมพ์

ครังงที่พิมพ์ (edition) หนังสือที่มีจานวนครังง ที่พิมพ์มาก แสดงว่าเป็นหนังสือที่ได้รับความนิยมอ่านมาก เช่น พิมพ์ครังงแรก พิมพ์ครังงที่ 2 พิมพ์ครังงที่ 3 พิมพ์ครังงที่ 4 พิมพ์ครังงที่ 5

10


Forward คานา

ค านา คื อ หน้ า ที่ ผู้ เ ขีย นต้ องการชีง แ จงผู้ อ่า นเบืงอ งต้ น เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ที่เขียนหนังสือ วิธีการใช้หนังสือ กลุ่มผู้อ่าน ขอบเขตเนืงอเรื่องโดยย่อ ข้อตกลงเบืงองต้นเกี่ยวกับการอ่านเพื่อ ท าความเข้ า ใจ รวมถึ ง อาจเป็ น ค ากล่ า วขอบคุ ณ แก่ผู้ ที่ มี ส่ ว น ช่วยเหลือในการเขียนหรือจัดทาหนังสือความต่างระหว่าง Foreword และ Preface คือ โดยปกติ Foreword มักเขียนโดยบุคคล อื่นึึ่ง ไม่ใ ช้ ผู้ แต่ง หรือบรรณาธิการ ส่ว นใหญ่มักเป็นบุค คลที่มี ชื่ อเสีย ง หรือ ประสบความส าเร็ จ ในสาขาวิ ช าที่เกี่ ยวข้อ งกั บ หนังสือนังนๆ ทังงนีงเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้แก่หนังสือเอกสาร

______________________________________________

Gazetteer

อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ ให้ ค วามหมายว่ า หมายถึ ง หนั ง สื อ ที่ ร วบรวมรายชื่ อ ทาง ภูมิศาสตร์ในท้องถิ่นต่างๆ โดยเรียงลาดับตามตัวอักษร ทังงนีงมี ลักษณะคล้ายพจนานุกรม แต่เป็นการรวบรวมชื่อและสถานที่ทาง ภูมิศาสตร์ต่างๆ เช่น ชื่อเมือง ชื่อภูเขา ชื่อแม่นงา ชื่อป่าไม้ หรือ ชื่ อ ส ถ า น ที่ ส า คั ญ ต ล อ ด จ น ข้ อ มู ล ทัง ง ท า ง ก า ย ภ า พ ทรัพยากรธรรมชาติ การคมนาคม การปกครอง และประวัติความ เป็นมา และความรู้อื่น ๆ ที่ เกี่ย วข้อง พร้อ มภาพแผนที่ และ ภาพประกอบอื่ น ๆ อั ก ขรานุ ก รมภู มิ ศ าสตร์ จั ด เป็ น หนั ง สื อ อ้ า งอิ ง ทางภู มิ ศ าสตร์ (Geographical Sources) ประเภทหนึ่ ง นอกเหนือ จาก หนั ง สื อน าเที่ ยว (Guide Books) และ หนัง สื อ แผนที่ (Atlases)

______________________________________________

Handbook หนังสือคู่มือ

พจนานุก รม ฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ นิยามความหมาย "คู่ มื อ" ว่ า หมายถึ ง สมุ ด หรือ หนัง สื อที่ใ ห้ ความรู้เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ต้องการรู้เพื่อใช้ประกอบตารา เพื่ออานวยความสะดวกเกี่ยวกับการศึกษาหรือการปฏิบัติเรื่องใด เรื่องหนึ่ง หรือเพื่อแนะนาวิธีใช้อุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง คู่มือ จัดเป็นหนังสืออ้างอิงประเภทหนึ่ง ที่รวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง เฉพาะเรื่อง เพื่อใช้เป็นคู่มือตอบคาถามในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ อย่างรวดเร็ว หรือเพื่อใช้เป็นคู่มือในการศึกษาและปฏิบัติง าน หนึ่งๆ ทังงนีงคู่มือมักจะมีการเรียบเรียงเนืงอหาอย่างเป็นระบบเพื่อ ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลแก่ผู้ใช้

______________________________________________

International Serial Data System ระบบข้อมูลวารสารระหว่างชาติ

ระบบข้อ มู ล วารสารระหว่ า งชาติ (ISDS) เป็ นระบบที่ ดาเนินการเก็บรวบรวมและสร้างแหล่งข้อมูลวารสารทั่วโลกด้วย คอมพิวเตอร์ ในการกาหนดเลขมาตรฐานสากลประจาวารสาร (International Standard Serial Number : ISSN) ศูนย์กลางอยู่ที่ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ทังงนีงประเทศต่าง ๆ สามารถเข้าเป็น สมาชิก ISDS ได้ โดยการจัดตังงศูนย์ข้อมูลวารสารระหว่างชาติ ระดับประเทศขึงน ในประเทศไทย หอสมุดแห่งชาติเป็นหน่วยงาน ที่รับผิ ดชอบเรื่องนีง รวมทังงเป็นศูนย์ข้อมูลวารสารระหว่า งชาติ แห่ง ภูมิภ าคเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้ด้วย ประเทศสมาชิก คื อ อินโดนีเึีย มาเลเึีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ISSN เป็นเลขรหัสเฉพาะที่กาหนดให้แก่สิ่งพิมพ์ประเภท วารสารแต่ละชื่อเรื่อง วัตถุประสงค์เพื่อใช้สาหรับการค้นข้อมูล วารสาร การแลกเปลี่ยน และการติดต่อต่าง ๆ เกี่ยวกับวารสาร ได้ถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว

______________________________________________

Manuscript ต้นฉบับตัวเขียน

Manuscript ห ม า ย ถึ ง ( 1 ) ต้ น ฉ บั บ ตั ว เ ขี ย น คื อ ทรั พ ยากรสารสนเทศที่ จั ด ท าขึง น โดยใช้ ล ายมื อ เขี ย น ได้ แ ก่ หนังสือที่จัดทาในสมัยโบราณก่อนที่จะมีการพิมพ์ โดยการใช้จาร หรือสลักลงบนวัสดุต่าง ๆ เช่น แผ่นหิน แผ่นดินเหนียว แผ่นไม้ แผ่ น โลหะ แผ่ น หนั ง ใบลาน กระดาษ เป็ น ต้ น ตั ว อย่ า งของ ต้นฉบับตัวเขียน ได้แก่ ศิลาจารึก สมุดข่อย ใบลาน แผ่นปาปิรัส (papyrus) ต้นฉบับตัวเขียนมีความสาคัญในการใช้เป็นหลักฐาน ทางวิ ช าการและเป็ น แหล่ ง สารสนเทศทางประวั ติ ศ าสตร์ ใ น การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการเมือง การปกครอง ความเป็นอยู่ ประเพณีวัฒนธรรม ของประเทศและชุมชนต่าง ๆ ในอดีต (2) ต้นฉบับของผู้แต่งหนังสือ ก่อนที่จะนาไปพิมพ์เผยแพร่ อาจอยู่ ในรูปของต้นฉบับตัวเขียนที่เขียนด้วยลายมือของผู้แต่งเอง หรือ เป็นต้นฉบับพิมพ์ดีดก็ได้เอกสาร

______________________________________________

Online information service บริการสารสนเทศแบบออนไลน์

บริ ก ารสารสนเทศแบบออนไลน์ คื อ การให้ บ ริ ก าร สารสนเทศผ่านทางระบบออนไลน์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่ ผู้จัดการสารสนเทศสามารถปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย และผู้ใช้ สามารถเข้ า ถึง ได้ตลอดเวลา สารสนเทศแบบออนไลน์ ได้แ ก่ หนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Books) วารสารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (eJournals) รวมทังงฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database)

10


Pamphlet

Video cassette

จุลสาร คือ สิ่งพิมพ์ขนาดเล็ก ถูกจัดพิมพ์ขึงนครังงแรกใน ประเทศอังกฤษเพื่อเผยแพร่งานเขียนข้อโต้แย้งของกลุ่มผู้ปฏิรูป ในศตวรรษที่ 16 ส่วนใหญ่มีจานวนหน้าตังงแต่ 5 หน้า แต่ไม่เกิน 48 หน้า และมีจานวนตัวอักษรโดยประมาณ 500-10,000 ค า ขนาด A5 นาเสนอเนืงอหาสาระเฉพาะด้า น จบสมบูร ณ์ ในเล่ม เย็บ เล่มไม่ท นทาน รูป เล่มไม่แ ข็ง แรง มักจัด ท าโดยหน่ว ยงาน เพื่อเผยแพร่เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของหน่วยงาน นังนๆ หรือเป็นเรื่องที่มีความสาคัญหรือเป็นที่สนใจในระยะหนึ่งๆ เอกสาร

วี ดิ ทั ศ น์ จั ด เ ป็ น ท รั พ ย า ก ร ไ ม่ ตี พิ ม พ์ ป ร ะ เ ภ ท โสตทัศนวัสดุ คือ ทรัพยากรที่ผู้ใช้สามารถรับรู้ข้อมูล ความรู้ผ่าน การดูและฟัง ด้วยภาพและเสียง ทังงนีงต้องใช้อุปกรณ์พิเศษเพื่อ ช่วยในการอ่าน การบันทึกข้อมูลภาพและเสียงในวีดิทัศน์ มีการบันทึกลง บนสารสังเคราะห์ทเี่ คลือบด้วยแม่เหล็กในรูปแบบม้วน ตลับ หรือ สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ด้ ว ยระบบอนาล็ อ ค (Analog) หรื อ ระบบ ดิจิทัล (Digital) โดยสามารถลบแล้วบันทึก หรือบันทึกึงาได้

จุลสาร

______________________________________________

วีดิทัศน์

______________________________________________

Secondary source แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ

Secondary sources หมายถึง แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ เป็น แหล่ง ของข้ อมู ล ที่ ได้ จ ากรายงาน หรือ ถ่ า ยทอดมาจากข้อ มู ล ชังนต้น หรือนาข้อมูลปฐมภูมิมาสังเคราะห์และเรียบเรียงขึงนใหม่ เพื่อเสนอข้อคิดหรือแนวโน้มบางประการ ด้วยเหตุนีงข้อมูลหรือ หลักฐานนังนจึงถูกรายงานโดยผู้ที่ไม่ได้มีส่วนร่วมหรือเป็นพยาน ในเหตุการณ์นังน ผู้เขียนจะรายงานหรือถ่ายทอดในสิ่งที่ผู้อยู่ใน เหตุการณ์พูด หรือเขียน หรือถ่ายทอดในลักษณะต่าง ๆ ไว้ หรือ อาจจะถ่ายทอดมาหลายทอดก็ได้ การนามาใช้ในการวิจัยจึงต้อง ระมัดระวังมากเป็นพิเศษ นอกจากนังน ข้อมูลที่ได้อาจไม่ทันสมัย ดังนังน ในการค้นหาข้อมูลทุติยภูมิจึงต้องเลือกค้นหาข้อมูลที่เป็น ปัจจุบันอยู่เสมอ ส่วนข้อดีของข้อมูลทุติยภูมิ คือ ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการค้นหาข้อมูล แหล่งของข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ หนัง สื อทั่ว ไป หนั ง สือต ารา หนัง สือคู่ มื อการท างาน รายงาน ความก้ า วหน้ า ทางวิ ท ยาการ บทคั ด ย่ อ งานวิ จั ย บทวิ จ ารณ์ หนังสือ วารสารสาระสังเขป เป็นต้น

______________________________________________

Table of content สารบัญ, สารบาญ

หน้าสารบัญ (table of contents) คือ การนาหัวข้อต่างๆ ในเนืงอเรื่อง มาจัดเรียงลาดับตังงแต่หัวข้อแรก จนถึงหัวข้อสุดท้าย และกากับด้วยเลขหน้าที่หัวข้อนังนๆ ปรากฏอยู่ เพื่อช่วยให้ผู้อ่าน สามารถค้ นหาเนืงอเรื่อง ที่ต้องการอ่า นในตัว เล่มได้ร วดเร็ว ขึงน

______________________________________________

ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สานักงานพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. (2552). คลังศัพท์ไทย ฐานความรู้สาหรับสังคมเพื่อการเรียนรู้ . ค้นข้อมูล 17 กรกฎาคม 2555, จาก http://www.thaiglossary.org/groups/ lib/browse/published/search/A/prefix

10


Happiness of life เรื่อง: ปฏิภาณ ผลมาตย์ ภาพ: กัญญาวีร์ ภาเตาะ

Happiness is here and now. HAPPINESS OF LIFE วันนีส ้ าขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้ความสุขกับน้องใหม่แห่งบ้านไอเอสทุกๆคน

10


วันนี้ฉันมีความสุข ที่เพื่อนในสาขารักกัน ทาให้เรียนสนุกขึ้น มากครับ

เป้

คมกริช รุมดอน ปี 1

วันนี้ฉันมีความสุขที่ได้ เจอเพื่อนๆ ได้มาทางาน ร่วมกัน ได้ร่วมกิจกรรม กับอาจารย์

ลูกน้า

ศศลักษณ์ บุญโรจน์ ปี 1

10


วันนี้ฉันมีความสุขที่สาขา นี้ ใ ห้ ม ากกว่ า ความรู้ คื อ ให้ ความรัก ความสามัคคี ทั้งพี่ ทั้ ง น้ อ ง ดี ใ จมากที่ วั น นั้ น ตัดสินใจเลือกเรียนที่นี่

นุ๊กเกอร์ พงศธร บุญเฮ้า ปี 1

วันนี้ฉันมีความสุขที่ เกิ ด จากความรั ก อั น เต็ ม เปี่ยมไปด้วยความศรัทธา จ า ก เ พื่ อ น พ้ อ ง น้ อ ง พี่ สาขาวิชาเดียวกัน

กุ้ง ชญาดา รัตนพันธ์ ปี 1

10


วั น นี้ ฉั น มี ค วามสุ ข ที่ ไ ด้ พูดคุยสนุกเฮฮากับเพื่อนๆ และอาจารย์

สมาร์ท สุรวุฒิ สิมารักษ์ ปี1

วั น นี้ ฉั น มี ค วามสุ ข ที่ ไ ด้ จ า ก บ ร ร ย า ก า ศ ใ น ส า ข า อ บ อุ่ น เ ห มื อ น คร อ บค รั ว มี ปั ญ ห า ก็ ปรึกษากันได้

พริม ณฐมนชญ อุบลสาร ปี 1

10


วันนี้ฉันมีความสุขที่ได้ ก้าวเข้ามาเป็นครอบครัว IS รู้สึกถึงความอบอุ่น เมื่อมี ปัญหา พี่ๆก็สามารถทาให้ น้องๆยิ้มได้

เมย์

เมธาพร ไตรกิจวัฒนกุล ปี 1

วันนี้ฉันมีความสุขที่ได้ เรียนอย่างสนุกกับเพื่อนๆ และได้ทางานร่วมกันใน สาขามีความสุขมากๆ

มาร์ท ธนาคาร พระไตรยะ ปี1

10


Generalist to Specialist เรื่อง: ปฏิภาณ ผลมาตย์

INFORMATION PROFESSIONALS IN THE CREATIVE ECONOMY

นักสารสนเทศ

กับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ “เศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์ ” คื อ แนวคิ ด การขั บเคลื่ อ น

1. ความกระตือรือร้นในการค้นหาความท้าทายและโอกาส

เศรษฐกิจบนพืง นฐานของการใช้องค์ ความรู้ การศึ กษาการ

ใหม่ๆ 2. ความสามารถในการมองเห็นภาพรวมในเรื่องต่างๆ

สร้างสรรค์งาน และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา ที่เชื่อมโยง

ได้ อ ย่ า งชั ด เจน 3. ความสามารถในการสื่ อ สารอย่ า งมี

กับรากฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู้ของสังคม และ

ประสิทธิภาพ 4. ความสามารถในการเสนอความคิ ด ได้

เทคโนโลยี/นวัตกรรมสมัยใหม่

ชัดเจนและมีการเจรจาอย่างมั่นใจ 5. ความสามารถในการ

“นั ก สา รสนเทศ ” คื อ ผู้ ึึ่ ง ท าหน้ า ที่ ใ ห้ บ ริ ก าร

สร้ า งการมี ส่ว นร่ ว มและพั น ธมิ ต ร 6. ความสามารถสร้ า ง

สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสังคมองค์ความรู้และ

สภาพแวดล้อมของการเคารพึึ่งกันและกัน การสร้างความ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จาเป็นต้องมีบทบาทสาคัญในการเติม

เชื่อมั่น และการเคารพคุณค่าที่แตกต่าง 7. ความสามารถใน

เต็มช่องว่างทางความรู้เพื่อลดการแบ่งแยกทางสังคม รวมถึง

สร้างทีมงานและการประสานความร่วมมือ

ลดความแตกต่างทางด้านคุณภาพและปริมาณในการเข้าถึง

ในส่วนขององค์กรแห่งการเรียนรู้ (learning organization) นั ก สารสนเทศจ าเป็ น ต้ อ งมองทุ ก อย่ า งให้ เ ป็ น ระบบ มองการท างานให้ เ ป็ น ภาพรวม และมองให้ เ ห็ น ถึ ง ความ เชื่อมโยงกันของหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร นอกจากนีงนัก สารสนเทศยังจาเป็นต้องเป็นผู้รู้ที่จริง หมายถึง ต้องพัฒนา ความเชี่ยวชาญ ความชานาญของตนเองในเรื่องที่ตนถนัด อย่ า งจริ ง จั ง จนเป็ น ผู้ เ ชี่ ย วชาญ และที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด นั ก สารสนเทศจ าเป็ น ต้ อ งเรี ย นรู้ สิ่ ง ต่ า งๆ รอบตั ว พร้ อ มจะ เรียนรู้จากคนอื่นและให้คนอื่นเรียนรู้จากตนเองไปพร้อมกัน และสุ ด ท้ า ยต้ อ งมี เ ป้ า หมายและวิ สั ย ทั ศ น์ ร่ ว มกั น ระหว่ า ง ตนเอง พนักงานในองค์กรและองค์กรเองด้วย ส่ ว นการเตรี ย มสารสนเทศเพื่ อ สนั บ สนุ น สั ง คม เศรษฐกิจสร้างสรรค์นังน นักสารสนเทศจาเป็นต้องทาความ เข้ าใจถึง ค าว่ า เศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์ หรื อเศรษฐกิจ ความรู้ เสี ย ก่ อน ึึ่ งจากข้อมู ลที่ไ ด้ จ ากการสั ม มนาในครัง ง นีง ค าว่ า เศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์ สามารถสรุ ป ความได้ ว่ า เป็ น การใช้ ความรู้เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนในการพัฒนาสังคมในระยะยาว และอย่ า งยั่ ง ยื น และเป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ในการแข่ ง ขั น ทาง เศรษฐกิจของประเทศ เพราะเศรษฐกิจสร้างสรรค์นังน เป็นการ สร้างมูลค่าที่เกิดจากความคิดของมนุษย์ ไปสู่อุตสาหกรรม

องค์ ค วามรู้ ึึ่ ง การจะท าเช่ น นัง น ได้ นั ก สารสนเทศต้ อ ง เตรี ย มความพร้ อ มของการจั ด การความรู้ แ ละการจั ด การ สารสนเทศโดยเน้นการรวบรวมข้อมูลในแต่ละเรื่อง และทา การจัดระบบ เพื่อการบริการที่มีประสิทธิภาพ ึึ่งการจัดระบบ ที่ ดี นัง น ควรจะแยกข้ อ มู ล เป็ น เฉพาะด้ า น นอกจากนีง นั ก สารสนเทศควรจะต้องมีทักษะในด้านต่างๆ ดังนีง - ทักษะการจัดการองค์กรสารสนเทศ - ทักษะการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ - ทักษะการจัดการงานบริการสารสนเทศ - ทักษะการประยุกต์ใช้เครื่องมือสารสนเทศและเทคโนโลยี นอกเหนื อจากทั ก ษะดั งกล่ าวนีง สิ่ ง ที่นั ก สารสนเทศ จาเป็นต้องให้ความสาคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ คุณลักษณะของ ตนเองในการปฏิบัติงานให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพร้อม สนับสนุนเป้าหมายขององค์กร ึึ่งคุณลักษณะนีงหมายความ รวมถึ ง ทั ศ นคติ และคุ ณ ค่ า ในตนเองด้ ว ย ึึ่ ง คุ ณ ลั ก ษณะ สาคัญๆ ที่นักสารสนเทศทุกคนควรจะต้องมีก็คือ 1. ความกระตื อ รื อ ร้ น ในการค้ น หาความท้ า ทาย

10


สร้างสรรค์ ึึ่งประเภทของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์อาจแบ่ง ออกได้เป็น 4 ประเภท ดังนีง คือ 1. ประเภทมรดกทางวัฒนธรรม 2. ประเภทศิลปะ 3. ประเภทสื่อ 4. ประเภทกลุ่มสินค้าและบริการที่ตอบสนองความ ต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน นอกจากนีงนักสารสนเทศยังสามารถจัดระบบความรู้ โดยแบ่งเป็น 9 กลุ่ม ตามกลุ่มของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ที่ สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้กาหนดไว้ ึึ่งได้แก่ 1. งานฝีมือและหัตถกรรม (crafts) 2. งานออกแบบ (design) 3. แฟชั่น (fashion) 4. ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (film & video) 5. การกระจายเสียง (broadcasting) 6. ศิลปะการแสดง (performing arts) 7. ธุรกิจโฆษณา (advertising) 8. ธุรกิจการพิมพ์ (publishing) 9. สถาปัตยกรรม (architecture) ดัง นัง น จึ งสามารถสรุ ปได้ ว่ า การที่ นั กสารสนเทศจะ สามารถมี ส่ว นช่ว ยในการสนั บสนุ น ทาให้ ประเทศไทยเป็ น สังคมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้นังน นักสารสนเทศจาเป็นต้อง ตระหนัก เสมอว่า ตนเองมีบทบาทในการช่ วยส่ง เสริม และ พัฒนาระบบศึกษา วิธีการการเรียนรู้ ระบบสารสนเทศ การ จัดการความรู้ และส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศในการเสริมสร้าง ความคิดสร้างสรรค์ได้ ทังงนีงเพื่อทาให้เกิดความพร้อมในการ พัฒ นาองค์ ค วามรู้ และทาให้เ กิ ดศู น ย์ร วมความคิด ในการ สนับสนุนสังคมไทยให้พัฒนาได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ปฐมสุดา สาเร็จ. (2553). จากโต๊ะเสวนา “บทบาทนักสารสนเทศในวาระเศรษฐกิจ สร้างสรรค์” ค้นข้อมูล 11 กรกฎาคม 2555, จาก http://kmlite.wordpress. com/2010/06/18/v3i3-03/ พิมพ์ราไพ เปรมสมิทธ์. (2554). สมรรถนะของบรรณารักษ์ในสังคมเศรษฐกิจสร้าง สรรค์. ค้นข้อมูล 11 กรกฎาคม 2555, จาก http://liblog.dpu.ac.th/ download/06.pdf

10


Get Point เรื่อง: ปฏิภาณ ผลมาตย์ และ กัญญาวีร์ ภาเตาะ ภาพ: อ.ชมนาด บุญอารีย์

อ.ชมนาด บุญอารีย์ ผู้ เ ป ลี่ ย น ค ว า ม ก ด ดั น ให้ เ ป็ น แ ร ง บั น ด า ล ใ จ

ทาไมถึงเลือกเรียนบรรณารักษศาสตร์

ที่ธรรมศาสตร์ในคณะศิลปศาสตร์ให้เลือกตอนปี 2 ที่ เลือกเพราะว่าชอบอ่านหนังสือค่ะ จริงๆ แล้วช่วงมัธยมต้น อยากเรียนมัณฑศิลป์ แต่ว่าต้องไปเรียนที่วิทยาลัยเพาะช่าง ตอน ม.ปลาย เพราะการสอบเข้ าใช้การสอบวาดเส้นอย่า ง เดียว แต่ครูไม่อยากไปกรุงเทพฯ ต่อมาช่วงสอบเอ็นทรานส์ อยากเรี ย นโบราณคดี แต่ ว่ า สอบปี แ รกตอน ม.5 ได้ อัก ษร ศิลปากร คะแนนต่ากว่าคณะโบราณคดี พอพอสอบปีที่ 2 ก็ สอบได้ศิลปศาสตร์ คะแนนสูงกว่าคณะโบราณคดี เป็นอันว่า ไม่ได้เรียนสิ่งที่ตังงใจแต่แรก แต่ก็ได้ใช้ทาเป็นงานอดิเรก คือ จัดดอกไม้ค่ะ การได้เรียนบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ ศาสตร์นับว่าเป็นโชคดีเพราะช่วยให้ได้งานที่ดีมากตอนเรียน จบค่ะ จากการที่ไม่ใช่คนกรุงเทพฯ ทาให้เราปรับตัวยาก?

ครู เ ป็ น คนอุบล เข้ า ไปเรี ย นกรุง เทพฯ ก็ปรั บตั ว ยาก เหมือนกัน เพราะคณะที่เราเข้าไปเป็นผู้หญิงเกือบทังงหมด มี เด็ ก กรุ ง เทพฯ ที่ โ ตเร็ ว กว่ า เราเยอะ ส่ ว นใหญ่ จ ะมาจาก โรงเรี ย นดั ง แต่ ง ตั ว ด้ ว ยเสืง อ ผ้ า แบรนด์ เ นม แต่ เ รามาจาก ต่างจังหวัด เรื่องที่สนใจจึงต่างกัน ครูหาทางออกด้วยการไป เข้าห้องสมุด ไม่ค่อยเข้ากลุ่มที่รุ่นพี่ในคณะจัดให้ แล้วก็ไปเข้า ชมรมแทน ทางานชมรมโบราณคดีและไทยศึกษาเต็มที่ตอน ช่วงปี 3 ถึงปี 4 กรรมการชมรมจะสนิทกันมากเพราะเป็นเด็ก ต่างจังหวัดทุกคน มี อ.ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ เป็นที่ปรึกษา ชมรม ท ากิ จ กรรมกั บชมรมสนุ ก มาก เช่ น จั ด แข่ ง ขั น Boat Rally ในแม่นงาเจ้าพระยา จัดเสวนาสองสถาบันร่วมกับชมรม โบราณฯ ของศิ ลปากร และจัด ค่า ยอนุ รักษ์ โบราณสถานใน จังหวัดต่างๆ ส่วนเรื่องเรียนต้องปรับตัวด้วยหรือเปล่า

เรื่องเรียนเทอมแรกึึ่งทุกวิชาเรียนรวมทุกคณะสาหรับ นักศึกษาปี 1 เกรอได้ไม่ถึง 3.00 นะคะ ตกใจมากเหมือนกัน แต่พอเข้าวิชาเอกปรับตัวได้ ก็ค่อยๆ ดีขึงน เมื่อรู้วิธีเรียนเลย ปรับตัวได้ แล้วที่เอกมีคนเรียนไม่มากด้วยแค่ 10 คน มีอะไรก็ ถามอาจารย์ได้ อาจารย์ก็จะใกล้ชิดได้มากตอนเรียนวิชาที่ยาก เช่น วิชาทางเทคนิค

“ ”

การที่เพื่อนขยัน เราก็จะได้รบ ั อิทธิพลจากเขา คือ เขาส่งความกดดันในทางที่ดี มาให้เรา เขาขยันเราก็ต้องขยันตาม

10


วิธีเรียนหรือเทคนิคที่สามารถดึงเกรดให้ดีขึ้น?

ตอนปี 1 เราจะไม่ค่อยเข้าใจเวลาเขียนตอบสอบว่า เราต้องเขียนยังไง พอรู้หลักการก็เรียนดีขึงน คือว่าเราต้องมี การวางแผนหรือโครงร่างของการเขียนก่อน เหมือนที่ครูเคย บอกกับนักศึกษาทุกๆ ห้องที่สอน ต้องวางแผนเขียนว่าจะ เขียนกี่ประเด็น จะได้เขียนให้ครบทุกประเด็น เพราะว่าเวลา อาจารย์ตรวจ อาจารย์จะไม่ได้ตรวจความยาวว่าใครเขียนได้ มาก แต่จะหา keywords หรือแนวคิดสาคัญในสิ่งที่เราเขียน สมมุติว่า เรื่องที่เราควรจะตอบมี 10 ประเด็น แต่เราจาได้แค่ 8 ประเด็น เราก็ต้องร่างออกมาก่อนว่า 8 ประเด็นนังนมีอะไร เพื่อที่เราจะได้จัดสรรเวลาถูกและเขียนตอบให้มีความสมดุล กันครบทังง 8 ประเด็น ไม่ใช่ว่าเขียนได้ 5 เวลาก็หมดแล้ว แต่ ถ้าจะให้ดีกว่านังนใน 8 ประเด็นนีง มีประเด็นย่อยอะไรบ้าง เรา ต้องรวบรวมความคิดก่อนที่เราจะเขียนออกมา หลักอีกข้อคือ ถ้าไม่เข้าใจเรื่องอะไรก็พยายามอย่าเก็บไว้นาน คือในแต่ละ วันถ้ากลับมาที่ห้องทบทวนได้สักวิชาละ 5-10 นาทีก็ยังดี ถ้า เราทบทวนเร็ว ตังงคาถามในสิ่งที่สงสัย แล้วแก้ความสงสัยได้ เข้ า ใจได้ เ ร็ ว สิ่ ง นัง น จะอยู่ ใ นความทรงจ าได้ ง่ า ย เวลาอ่ า น หนั ง สื อทบทวนเราจะไม่ ต้ องอ่ า นมาก ครู ต้ องใช้ เ ทคนิ ค นีง

[

อย่างมากว่าฉันจะเป็นเหมือนเขาดีมังย หรือฉันจะยืนหยัดใน ความเป็ น ฉั น ฉั น มี จุ ด เด่ น อะไรที่ ท าให้ ยื น หยั ด เป็ น ตั ว เอง หรือทวนกระแสหลักให้ได้ ครูคิดว่า ถ้าเราไม่มีทางที่จะเหมือนเขาได้เราควรหา จุดเด่นให้ตัวเอง ึึ่งบางคนก็ออกในเรื่องของการทากิจกรรม การเรียน เออ...ถ้าเราไม่สวย ไม่รวยเท่าเขา เราจะเรียนเก่ง กว่าเขาได้มังย คือทางออกก็ควรจะเป็นทางออกที่สร้างสรรค์ ถ้าเหงาก็ไปที่ห้องสมุด หรือคบเพื่อนที่เราคบได้ ก่อนจบครูมี เพื่อนสนิทที่เป็นเด็กกรุงเทพฯ โดยที่เราไม่ต้องใช้ของเหมือน เขา แต่เขาคบเราได้ การปรับตัวจากเด็กบ้านๆ อยู่อุบลตลอด ชีวิต มาอยู่กรุงเทพฯ 11 ปี เป็นเรื่องดี ทาให้ชีวิตเราเปลี่ยน ทาให้เราได้ปรับตัว ทาให้เราเป็นผู้ใหญ่ขึงน ได้ช่วยเหลือตัวเอง หลังจากที่เรียนจบแล้ว เริ่มทางานเลยหรือเปล่า

เรียนจบแล้วครูก็อยากหางานทาที่บ้านนะ ก็คือไม่ได้ รังเกียจกรุงเทพฯอะไร เพียงแต่ว่าการที่เป็นลูกผู้หญิงคนเดียว ก็คิดว่าอยากอยู่กับพ่อแม่ ชอบชีวิตที่สงบในต่างจังหวัด เลย กลับมาหางานที่อุบลแต่ว่าช่วงปี 2540 เศรษฐกิจกาลังตก ไม่

สิ่งที่ต้องพยายามทา คือ ไม่ต้องทาให้นักศึกษารักมาก แต่ต้องทาให้นักศึกษาไม่เกลียดเรา

เพราะไม่ใช่คนขยัน แต่บังเอิญโชคดีว่าอยู่กับเพื่อนที่ขยันมาก รูมเมทที่อยู่ด้วยกันตอนปี 2 ถึงปี 4 เขาอ่านหนังสือครังงละ 4 รอบ ครูอ่านได้แค่ 2 รอบครึ่งก็นับว่าพยายามมากแล้ว คิดว่า ตัวเองโชคดีมากที่ได้อยู่กับเพื่อนดี การที่เพื่อนขยันเราก็จะ ได้รับอิทธิพลจากเขา คือ เขาส่งความกดดันในทางที่ดีมาให้ เรา เขาขยันเราก็ต้องขยันตาม “เพื่อน” มีความสาคัญกับการปรับตัว?

ใช่ค่ะ แล้วแต่กลุ่มเพื่อนที่เราคบ เด็กต่างจังหวัดบาง คนที่ มี วิ ธี ป รั บ ตั ว ที่ ไ ม่ ใ ช่ แ นวท ากิ จ กรรม แต่ เ ป็ น ปรั บ บุค ลิ ก ภาพภายนอก คื อ ใช้ ก ระเป๋ า แบรนด์ เ นมให้ เ หมื อน เพื่อนเด็กกรุงเทพฯ ึึ่งครูคิดว่าทายังไงเราก็ไม่เหมือนนะ ถ้า เราหาความเป็นตัวของตัวเองไม่เจอ การใช้ชีวิตในสังคมที่ต่าง จากสั ง คมที่ เ ราเคยอยู่ จ ะเป็ นเรื่ องยากอยู่ บ้า ง ไม่ ว่ า จะใน จังหวัดที่แตกต่างไป ในที่ทางาน หรือว่าในต่างประเทศ แต่ เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ คนเราต้องเปลี่ยนสังคมอยู่เสมอ เราต้องมี จุดยืนของตัวเอง ว่าถ้าเขามีมือถือรุ่นนังนรุ่นนีง เราจะมีเหมือน เขามังย เขาใช้กระเป๋าหลุยส์ วิตตอง เราจะใช้กับเขามังย ถ้าเขา ใส่ เสืง อยื ด ตัว ละพัน นึ งเราจะึืง อเหมื อนเขามังย จุ ด ยืน ตรงนีง แหละที่ภาพหรือ image ในช่วงวัยรุ่นของหลายคนก็จะสับสน

]

มี ง านในอุ บลฯ เพื่ อ นสนิ ท ก็ แ นะให้ ส มั ค รงานที่ ก รุ ง เทพฯ สมัค รแห่งเดีย ว ก็ ได้ ทางานที่บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายของ ประเทศอังกฤษ เขาเพิ่งมาเริ่มตังงบริษัท ก็สนุกสนานดีเป็นรุ่น ที่เรียกได้ว่าเป็น Pioneer คือเริ่มตังงแต่ึืงอตู้หนังสือตัวแรก ึืงอ หนังสือเล่มแรก ตอนแรกที่เขาบอก ก็ค่อนข้างอึงง เพราะว่า รู้สึกว่าเรายังไม่ พร้อมถึง เราจะจบปี 4 มาแล้ว แต่ให้มาตัง ง ห้ อ งสมุ ด เลยนะ ต้ อ งไปศึ ก ษาห้ อ งสมุ ด กฎหมาย ไปขอดู ห้องสมุดกฎหมายต่างๆ ทังงที่เป็นของรัฐและเอกชน ว่าเขา จัดการกันยังไงเพราะว่าเขาจะมีเอกสารแปลกๆ ไม่เหมือนที่ เราเรียนพืงนฐานในการจัดการห้องสมุดทั่วไป ทาไมถึงเปลี่ยนจากบรรณารักษ์มาเป็นอาจารย์ อิ่มตัวกับการทางานบรรณารักษ์และยังอยากใช้ชีวิต ในต่างจังหวัด ประกอบกับคุณพ่อคุณแม่เป็นอาจารย์ค่ะ การ มาอยู่ต่างจังหวัดต้องทาใจว่าจะมีงานให้เลือกไม่เยอะ อย่าง หนึ่งที่เลือกมาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย ข้อดีก็คือเป็นงานที่ เป็นกุศล แม้ว่าเงินเดือนจะน้อยและงานค่อนข้างหนัก

10


“การสอนให้เข้าใจ” สาหรับอาจารย์คืออะไร

สอนให้เข้าใจ คือตัวคนสอนต้องเข้าใจก่อน ประเด็น แรกเราจะต้องชัดเจนในสิ่ งที่เราสอน ต้องศึ กษาหาความรู้ การสอนคือการทาเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย ถึงเนืงอหาจะยาก เราก็ต้องพยายามที่จะคิดถึงผู้ที่รับสารจากเรา คือนักศึกษา ว่าระดับความรู้มีแค่ไหน ถ้าเราพูดศัพท์วิชาการมากหรือถ้าไม่ พยายามอธิบายขยายความ นักศึกษาก็อาจจะหลงทาง ถ้า เด็กหลงทางไป หรือเสียสมาธิ ก็ต้องมีเทคนิคที่จะควบคุมชังน เรียนให้กลับคืนมาด้วย อาจจะต้องมีมุข มีเวลาพักเบรกให้ สมองไม่ล้าจนเกินไป จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดูจากตัวนักศึกษา?

ใช่ แ ล้ ว ค่ ะ นั ก ศึ ก ษาส าคั ญ ที่ สุ ด ต้ อ งดู ค วามสนใจ เรื่องที่จะนามายกตัวอย่างต้องเป็นเรื่องที่ใกล้เคียงความสนใจ ของเขา แล้วก็ใช้ภาษาที่ง่าย การสอนเป็นปฏิกิริยา 2 ทาง นักศึกษาไม่ใช่แครอท ครูก็ไม่ใช่เครื่องขยายเสียง ดังนังนต้อง มองตา ว่าเข้าใจไหม เขาหลับหรือยัง ถ้าเขาทาหน้าไม่เข้าใจ เราอาจจะต้องพูดึงาหรือเปล่า ก็เพื่อว่าเราจะได้ส่งสารที่เรา

ความใหม่ ข องหลั ก สู ต รสาขาวิ ช าสารสนเทศศาสตร์ ใ น ปัจจุบัน (2555) คืออะไร

เรามีการบูรณาการศาสตร์ที่เราเป็น IM (Information Management) โดยเพิ่ม IT (Information Technology) กับ IC (Information Communication) เข้ามามากขึงน เพื่อสร้างจุดที่ เป็นอัตลักษณ์เป็นความแตกต่าง คือ หลักสูตรเราค่อนข้างจะ ก้าวหน้าเมื่อเทียบกับอื่นๆ ในประเทศไทย การบูรณาการนีง จะช่วยให้เด็กเราโดดเด่นในตลาดงาน ึึ่งเราจะต้องสร้างใน รายวิชาต่างๆ ให้มีความสอดคล้องกัน อาจารย์ทุกคนเข้าใจ ว่าเรามีจุดร่วมที่จะเดินไปในทางเดียวกัน เพื่อเราจะปั้นเด็ก เราให้เป็นรูปทรงที่เราต้องการ เช่น สุดท้ายปี 4 ต้องเป็นรูป สามเหลี่ยมนะ จะเป็นสามเหลี่ยมเตีงยหรือสูง เล็กหรือใหญ่ แต่ก็ต้องเป็นรูปสามเหลี่ยม ถ้าเรามีอัตลักษณ์มันจะค่อยข้าง ชัดเจนในสิ่งที่จะเดินไป จริงหรือไม่ที่จบสารสนเทศ ต้องเป็นบรรณารักษ์อย่างเดียว

ไม่จาเป็นค่ะ อย่างเพื่อนครูจบมาก็เป็นบรรณารักษ์แค่ครึ่ ง เดียวนะ อีกครึ่งไปเป็นนักข่าว สจวร์ตการบินไทย ทาบริษัท

[ เราอยากเรียนดี อยากเป็นคนดีเพราะอยากให้พ่อแม่ภูมิใจ นี่เป็นตัวอย่างของแรงบันดาลใจ ] ตังงใจไปให้ได้ แล้วก็ Power Point ของครูจะมีเนืงอหาไม่เยอะ เพราะจริ งๆ ความจาของเรา มั นไม่ ใ ช่ว่ า ได้ เ ยอะจากการ เลคเชอร์หรอก แต่ถ้าเราเข้าใจ หรือว่าเราประทับอะไร อัน นังนแหละจะจาได้มากกว่า อย่างหนึ่งที่สาคัญคือ มีงานวิจัย ทางสมองออกมาว่า เราจะเรียนรู้ได้ดี ไม่ดี ขึงนอยู่กับเราชอบ วิชานังน หรือชอบตัวผู้สอนหรือเปล่า สิ่งที่ต้องพยายามทาคือ ทาให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อผู้สอน ไม่ต้องทาให้นักศึกษา รักมาก แต่ต้องทาให้นักศึกษาไม่เกลียดเรา

ส่งออกสินค้า และทางานให้บริษัทโพลีพลัส เป็นคนหาข้อมูล ให้รายการสารคดีรายการต่างๆ ทักษะการสืบค้นข้อมูล การ จัด ระเบี ย บ การเรี ย บเรี ย งสารสนเทศ สามารถช่ ว ยให้ เ รา ทางานได้ในหลายสายงาน ทังงนีงขึงนอยู่กับความสามารถพิเศษ ของคุณว่าคุณสนใจอะไร ทาอะไรได้โดดเด่นกว่าคนอื่น ถ้า ภาษาอั ง กฤษ ภาษาจี น ดี ก็ อาจท างานในบริ ษัท เอกชนได้ หลายลักษณะค่ะ

ถ้าให้เปรียบระหว่างครั้งแรกที่มาสอนกับปัจจุบัน นักศึกษา แตกต่างกันหรือเปล่า

จริงๆ แล้วจนจบปี 4 เราไม่รู้หรอกว่าตัวเองจะเป็น อะไร มันขึงนอยู่กับโชคชะตาด้วย ไม่มีใครบอกได้ว่างโอกาส งานในช่วงนังนจะเป็นอย่างไร แต่ความรู้พืงนฐานทางสารสน สนเทศศาสตร์ที่เราให้คุณ จาช่วยให้คุณทางานได้หลากหลาย อย่ า งแน่ น อน ถ้ า เป็ น งานราชการ ต าแหน่ ง เจ้ า หน้ า ที่ บริหารงานทั่วไป การที่เรามีวิชาเกี่ยวกับการจัดการสานักงาน และการจัดการสารสนเทศ ทาให้เราได้เปรียบผู้ที่เรียนภาษา มาอย่างเดียว วิชาเกี่ยวกับการจัดหาทรัพยากร ที่มีเกณฑ์ที่ จะตัดสินถึงคุณค่าสิ่งต่างๆ ขังนตอนการจัดหา เราก็สามารถ เอาไปประยุกต์ใช้กับอย่างอื่นได้ ไม่ต้องพูดถึง Cataloging ึึ่ง

นักศึกษาแต่ละรุ่นก็มีบุคลิกที่แตกต่างกันอยู่แล้ว แล้วก็ นักศึกษาแต่ละชังนปีก็แตกต่างกัน มันเป็นความสนุกของการ เป็นครูนะ เพราะว่าเขาบอกเหมือนเรือจ้าง บางคนบอกว่า เป็นเรื่องน่าเบื่อที่สอนเหมือนกันตลอดเลย แต่เขาลืมไปว่า ว่าสิ่งที่เปลี่ยนตลอด คือนักศึกษา บางคนเปรียบว่า อุ๊ย! เด็ก แต่ก่อนทาไมว่านอนสอนง่าย แต่เด็กเดี๋ยวนีงไม่ใช่ มันก็ไม่ใช่ ทังง หมดเราไม่ สามารถเหมาว่ า เด็ ก 50 คนเหมื อนกั น หมด ดังนังนเด็กแต่ละรุ่นก็แตกต่างกัน เด็กทุกชังนปีที่เข้ามาก็เป็น ความท้าทายของครูนะคะ ว่าห้องนีงจะเป็นยังไงนะ

เมื่ อ เข้ า มาเรีย นในสาขาวิ ช านี้ แ ล้ ว ช่ ว งไหนที่ เ ราจะค้ น พบ อาชีพของตัวเอง

10


สอนให้ เราคิดเป็ นระบบ และถ้ าเราสมัครงานบรรณารักษ์ นัก สารสนเทศ สาขาอื่นมาแข่งกับเราไม่ได้ แน่นอน เพราะเขาจะ ถามว่า Catalog หนังสือเป็ นมัย้ ในการประกอบอาชี พ ถ้ าเรามี จุด เด่น มากๆ อาชี พ เราก็ จ ะ หลากหลายมากขึ ้น เราต้ องหาจุดเด่นตัวเองให้ เจอ ถ้ าเราเก่ง ภาษาอังกฤษต้ องคิด ว่าต้ อ งทุ่มเทกับมัน ต้ องให้ เวลากับมัน กว่าจะจบเราก็มีเวลาว่างเยอะเหมือนกัน แต่ว่าเราจะใช้ เวลา ว่างในทางสร้ างสรรค์หรื อเปล่า การค้นพบตัวเองต้องทาอย่างไร

การค้นพบตัวเองเป็นเรื่องยากมาก บางคนหาทังงชีวิต ไม่พบ เท่าทีเราทาได้คือ ระหว่างที่เราเรียนอยู่ อ่านเว็บ อ่าน หนั งสื อที่ มีสาระ สนทนากั บเพื่อนดี และผู้ รู้ใ นสาขาต่า งๆ เพื่อขยายโลกทัศน์ให้กว้างขวาง จะได้มีทางเลือกมากและรู้ได้ เร็วว่าตัวเองชอบอะไร ระว่างเรียนสมมุติคุณคิดว่าคุณชอบ คอมพิ ว เตอร์ คุ ณ ต้ อ งตัง ง ใจในวิ ช านัง น มากๆ คุ ณ ต้ อ งหา ความชอบให้เจอสักอย่าง ไม่ใช่ไม่ชอบทุกอย่าง สมมติเรามี ข้อจากัดว่าวิชาที่เราเรียนคือ 30 วิชาเหล่านีง ต้องหาวิชาที่เรา ชอบให้เจอ แล้วก็สร้างจุดเด่นทางวิชาการให้ตัวเองให้ได้ หา ในวิชาเอกไม่เจอก็ไปหาในวิชาโท หรืออะไรที่เราไม่ชอบแต่ เราท าได้ดี เราก็ ต้องจดจ่อกับมัน และเสริ มสร้ างจุด นังน ให้ เข้มแข็งขึงน ในโลกนีงไม่มีใครได้อะไรมาโดยไม่ลงทุน สาหรับ การเป็ น นั ก ศึ ก ษา คุ ณ ลงต้ องลงทุ น เวลา เพื่ อ แสวงหาค่ ะ เหมือนที่มีคาถามของ อ.วิทยากร เชียงกูล เคยเปรยว่า “ฉัน เยาว์ ฉันเหงา ฉันทึ่ง......” ถ้าคุณไม่ทึ่ง ไม่แสวงหาสิ่งใดเลย ตลอดเวลาที่อยู่ในมหาวิทยาลัย สุดท้ายการเรียน 4 ปีก็ไม่มี ความหมายค่ะ จาเป็นหรือไม่ที่ต้องมีแรงบันดาลใจ

จาเป็นมากค่ะ เราอยากเรียนดี อยากเป็นคนดีเพราะ อยากให้พ่อแม่ภูมิใจ นี่เป็นตัวอย่างของแรงบันดาลใจ บางที ความกดดั น ก็ เ ป็ น แรงบั น ดาลใจ แรงบั น ดาลใจเป็ น ได้ ทัง ง ตัวอย่างที่ดี อย่างที่เรามี Idol อยากจะเป็นอย่างนังนอยากจะ ไปให้ถึง สาหรับครูนะก็พูดได้ว่าข้อด้อยกลายเป็นแรงบันดาล

ดีกว่า จะแรงผลักดันมากกว่า อันนีงครูเห็นตัวอย่างจากคุณ พ่อคุณแม่ครูเอง ท่านมามาจากครอบครัวชาวนาที่ยากจนจึง ขยันอดทนมาก แต่งงานกันไม่มีเงิ นเลย ตอนครูเป็ นเด็ก ที่ บ้ า นไม่ มี โ ทรทั ศ น์ น ะคะ ต้ อ งไปดู กั บ ข้ า งบ้ า น และครู อ ยู่ บ้านพักอาจารย์วิท ยาลัยครูที่มีห้องนอน 2 ห้อง มีห้องนง า ห้องเดียว แต่มีคนอยู่ 10 คนจนถึงอายุ 15 ปี ฉะนังนครูห่วง คนที่มาจากครอบครัวที่สบาย มีฐานะแล้ว อาจจะไม่มีแรงขับ ที่มากพอ ไม่มีแรงบันดาลใจ จึงอาจจะต้องหาแรงบันดาลใจ จากบุคคลต้นแบบให้พบ ควรอ่านประวัติบุคคลให้มากๆ ค่ะ จะได้แรงบันดาลใจอย่างคาดไม่ถึง

อ.ชมนาด บุญอารีย์

ใจ ตอนที่ไปเรียนธรรมศาสตร์รู้สึกว่าเราด้อยกว่าคนอื่น มัน ส่งให้เรามีความมานะพยายาม ที่ครูเคยถามว่าใครกู้ยืมเงิน กยศ. หรือที่บ้านทานาเพื่อส่งเราเรียน เพราะว่าคนเหล่านีง ส่วนใหญ่จะตังงใจเรียน คนที่รู้สึกว่าตัวเองต้องการไปสู่สิ่งที่ ชมนาด บุญอารีย์. 13 กรกฎาคม 2555. สัมภาษณ์. อาจารย์ ประจากลุ่มวิชาการจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

10

IS News by SUMMER's PEA  

IS NEWS for information

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you