Page 1

BUTLLETí INFORMATIU DEL PSC-PM DE L'AMETLLA DE MAR

AN RE

MARTr: DIMISS Ó

El PSC de l'Ametlla de Mar en el penúltim Pie muni­ cipal va demanar la dimissió de I'alcalde Andreu Martí per: PUJADA D'IMPOSTOS + SITUACIÓ ECONOMICA que ha quedat al descobert al pressupost. L'equip de govern de CiU ha aprovat una pujada d'impostos de I'IBI ratllantquasi eI40%. L'Ajun: tament recaptara més de 800.000 € que sortiran de les economies familiars del nostre poble. • Pujada del rebut de I'aigua de125% pel que fa a la taxa de clavegueram, el que suposara realment un increment del rebut de I'aigua de més del 12%. • Per la situació economica en que se troba el nostre Ajuntament y que fa que molts industri­ als del nostre poble no puguin cobrar les obres que han realitzat per a l'Ajuntament i que pugen quantitats importants. • Si tota la pujada d'impostos que han fet i faran servis per a mantenirels Ilocs de treball de l'Ajuntament i els serveis que es donaven fins ara, encara tindria una justificació, ja que ens trobem en una epoca de crisi . Tot i la brutal pujada d'impostos, s'han acomiadat ¡ s'acomiadaran molts treballadors de l'Ajuntament, amb el daltabaix que representa en aquests moments per a les seues famílies Per que es produeix aquesta situació? La situació economica del'Ajuntament és "desastrosa" i no per culpa de la crisi, sinó com a conseqüencia de les decisions de l'Andreu Martí. A finals d'any (2010) ens van donar la raó quan el PSC deia que el deute de l'Ajuntament superava el 24 mil!ions d'euros (Ajuntament + Cala Gestió), aixo s'ha de pagar, més el interessos que comporta, perque el "conte de la Iletera" en que es justificava I'alcaldia en cap cas s'ha complit. Durant els últims quatre anys I'alcalde ha enganat al pobl,e de la Cala dient que la situació economica era immillorable, si realment es digues la veritat i es do­ nessin dades reals, al comparar-nos amb altres pobles com han fet als mitjans de comunicació loca Is, veuríem

PROGRÉS

Núm. 21 - Abril 2012

que'som els primers a molta distancia deis segons en

quan a deute per capita en quan a ratio d'endeutament.

Si fos veritat tot el que diu I'alcalde Andreu Martí pel

que fa a la situació economica, no caldria pujar brutal­

ment els impostos ni acomiadar a ningú ni reduir els

~erveis. Només amb una més bona gestió deis diners

de tots els caleros, es podria fer front a la disminució

d'ingressos que comp"orta aquesta situació de crisi.

Pero quan s'ha creat un deute de 24 milions, tots els

diners que es recaptaran seran per a pagar interessos+

capital i encara no n'hi ha prou i igualment s'haura

d'acomiadar personal i reduir més els serveis per poder

fer front a tots els deutes.

Com hem arribat a tants de deutes?

On estan els 6 milions d'euros del conveni de I'aigua i

que ara ens els toca tornar a tots amb les pujades del

rebut de I'aigua.

On estan els més de 10 mllions d'euros deis convenis urba­

nístics per la venda del territori ( increment de la densitat

d'habitatges davant de la costa de Tres Cales i 100% d'incre­

ment d'habitatges a tota I'urbanització Tres cales 2a fase).

Demanen la dimissió de l'Andreu Martí per: tots els

CONTENCIOSOS.

• L'enrenou jurídic que ha portat a l'Ajuntament, contenciosos amb els ve'lns de Roques Daurades, Sant Jordí, Tres Cales 2a. fase. • Contenciosos amb tots els afectats de les cons­ truccions il'legals i que a dia d'avuí, I'equíp de govern (CíU) encara no ens han explicat perque s'ha arribat a aquesta situació. Demanen la dimíssíó de l'Andreu Martí per: TEMA SON REPÓS. • A bombo i platillo I'equip de govern (CíU) va anunciar abans de les eleccions que el Son Repos era del poble. Per aixo el volien? Per a que desa­ pareguéssim la meitat de la superfície arbrada (palmeres i d'altres) i que deis quatre arbres que han quedat la meítat s'han mort (el nostre pulmó verd com deia algú, esta tocat de mort). A més a


més, I'edifici seguira sent deis antics propietaris i Demanen la dimissió de l'Andreu Martí per: POLfGON el poble de la Cala haura de pagar quasi 600 mil INDUSTRIAL. euros en quatre anys, per haver-Io tancat abans , • Durant els 8 anys que l'Andreu Martí ha estat del que tenia previst pel propietari. alcalde no ha fet res per a desenvolupar el po-­ lígon industrial, segurament perque no havia la Demanen la dimissió de l'Andreu Martí per: RESIDEN­ motivació suficient per tirar-lo endavant, més CIA O'AVIS. aviat, tot el contrario A més a més ens van posar • L'Alcalde ha carregat al poble amb un deute de els pals a les rodes a les empreses interessades 50.000 € cada mes durant 20 anys, per voler en instal'lar-se al nostre poble. Polígon que podria fer una residencia d'avis que no s'adequa a les comportar la creació de lIocs de treball. necessitats reals del nostre poble. A més a més hem d'afegir aquíles retallades que ha fet la Gene­ PER TOTS AQUESTS TEMES ralitat en materia de benestar social, comportara IMPORTANTS I DrALTRES que aquesta residencia no sigui viable, com esta DEMANEN LA DIMISSIÓ DEL passant amb el parquing que per falta d'ocupació els treballadors han vist reduida la seva jornada SR. ANDRE U MARTí. laboral a mínims.

El sistema sanitari un valor a.protegir també en epoca de crisi

El sistema sanitari ca­ tala obté bons resul­ tats en qualitat, equi­ tat amb un cost baix comparat amb altres territoris, és doncs eficient. La despesa sanitaria real a final deis 2010 era de 1300 euros per a persona i any. (Durant els darrers set anys estaven recapitalitzant el sistema per adaptar-lo a I'envelliment, al creixement poblaci­ onal divers i a I'alta innovació). Ara amb les retallades del Govern de CiU a final d'any sera de 1200 euros any, 1000 milions d'euros menys. Comparat amb la majoria de CCAA espanyoles i UE la despesa és baixa ( entre 1600 i més de 2000 euros persona i any). Per tant reduir el pressupost de Salut utilitzant la crisi, el suposat malbaratament deis Governs an­ teriors catalanistes i d'esquerres és perdre rapida­ ment qualitat i equitat i respon clarament a la falta d'ambició pel servei públic sanitari que afavorira als serveis privats. L'any 2003 el deticit del Departament de Salut era el doble que el del 2010 i en pie creixement economic. A més s'estan perdent Ilocs de treball; segons di­ verses fonts entre 6000-9000 si comptem direc­ tes i indirectes ja que el sistema sanitari arrossega molts altres sectors economics.

El PSC des del debat d'investidura del president Mas, els pressupostos 2011, tot el període de ses­ sions ofereix al Govern un acord a canvi de no fer aquesta retallada drastica i indiscriminada que esta ja afectant a moltes persones. El més impor­ tant de la perdua de qualitat i equitat és I'empitjo­ rament de j'acGessibilitat a les visites, diagnostic i tractament. El Govern de CiU, el Departament de Salut de mo­ ment fa cas omís de les denúncies polítiques, ciu­ tadanes, professionals, sindicals. Malgrat cal aturar el camí iniciat. No podem deixar consolidar les re ­ tallades. En epoques de crisi encara ha de prendre més valor, més orgull del sistema sanitari i educatiu per garan­ tir igualtat d'oportunitats almenys en aquests dos elements basics de la vida guanyats com a drets en els darrers trenta anys gra cies a decisions po­ lítiques on els socialistes varem ser protagonistes. Ouan el sistema sanitari públic i deixar de ser li­ derat amb ambició el retorn a la qualitat i equitat cada dia que passa es fa més difícil. Els professio­ nals sanitaris són una pe~a clau que cal tenir pre­ sent i pels que call1uitar. Ara més que mai política i defensar el sistema sa­ nitari pÚblic.

Marina Geli Fabreqa, diputada i ex-con se llera.

PROGRÉS


" de ras

El g r up dei s (eco)socialistes de la Cala vam de­ m anar el m aig passat que el poble t r iés recon­ d u ir !a política del nostre govern local, que obrís els ulls i que veiés que al16 no comportava pro­ g rés per al nostre poble, i que anar andavant significava anar endavant pero malament, en tots els sentits .

fet només entre uns . quants i no' -com conside r em no sal­ tres- de manera assemblearia entre els diferents mú­ sics. Era el pream­ bul del tema estre­ El cas é s que al maig s'acabava d'obr·ir una eta­ lla del següent Pie, de 29 de juliol: la pa més de govern de lés dretes al poble nostre, fruit d'una campanya milionaria i de practiques ' ,destitució del direc­ electorals moralment discutibles. I aquesta nova tor de la banda de etapa , en tan sois sis mesos, continua deixant I'escola de música, el Sr. Chorda per raons sense un r eguerall de males practiques o, en el menys fonament logic, fet que va desencadenar el caos dolent deis casos, aclarix el q\Je han estat fent a la institució i tota ' una serie de manifestaci­ 21s passats 8 anys. Nosaltres vam proposar ons deis seus membres pels carrers de la nostra vila, amb Ilagrimes inc1loses. canviar abé, buscant els ideals comuns de la gent progressista i d'esquerres, presentant un programa electoral realista, sense aparences, Dijous 29 de setembre va haver un altre Pie. Va durar 4 hores i el nostre representant va inter­ sense desgavells, sense caciquisme i sen se ma­ nipulació. Pero continuem en el mate ix paisatge venir-hi el 30% del temps; si tenim en compte de desigualtats laborals, d'economia insosteni­ que només conformem un 7,7% del Pie, és com ble i de desil'lusió. El que més m'entristeix és si els nostres vots tinguessen quatre vegades el que fa tota la pinta que hagem de continuar així seu valor. almenys durant els propers tres anys i migo El govern convergent es quedava sol apujant la Al Pie del 28 de juny ja apareixien comporta­ contribució un 40% i tota una serie de mesu­ ments que apuntaven que I'economia del nostre res que ens van fer veure legitimats per -que­ ajuntament anava malament: el nostre alcalde dant-nos curts- de manar la dimissió del nostre s'abaixa el sou un 40% i el regidor d'hisenda alcalde. Ja ho expliquem més detalladament a passa a cobrar més de 1.700 € al mes, xifra molt la revista que teniu a les manso El que no pot superior al que cobrarien la resta de regidors ser és que acabem per deure 24 M€ i que els que també només comptessen amb una cartera. deguem per desgavells: un parquing massa gran Aixo era incongruent amb la situació de bonan­ i massa car, un complex esportiu massa ambici­ ~a economica que ens havien venut: ni caldria ós, una residencia cara i mal acabada, un pare una rebaixa deis sous ni caldria que la regidoria municipal que ens podria haver sortit gratis si d'hisenda tingués tanta feina per fer, si ja esta­ no haguessen pretés fer electoralisme ..., i espe­ vem bé i si tenim en compte que un organisme re u-vos, perque encara tenim pendent el Centre privat ja cuida, en principi, d'aix6. Cívic i moltes coses més. Aixo sí, creant deute i hipotecant el nostre futuro En aquell Pie també aprovaven els represen­ tants al consell plenari de l'Associació de Mú­ sics de les Terres de l'Ebre, una tria que s'havia Joan Borras-Comes

L'Ajuntament mente·x una vegada més

Gran part deis 11.572.971,72 € d'ingressos que segons diu l'Ajuntament al seu pamflet s'han de rebre, son d'hipotetics convenis que estan pendents de sentencia judicial (exemple: els 3.866.654,16 € de Marina Sant Jordi).

PROGRÉS


..

BUTLLETi DE L'AGRUPACIÓ LOCAL DEL PSC DE L'AMETLLA DE MAR

ABRIL 2012

eus

/

Si en 2 o 3 mesos no surt una empresa que

La inve rsió del parquing ha e,stat una ru'¡"na pel poble (5.000.000 € ) per falta d'usuaris s'ha de tancar a les nits.

arrendi I'edifici de la Residencia d'Avis, l'Ajuntament haura de pagar 50.000 € cada mes durant 20 anys. \

Finalment l'Ajuntament reconeix que en factures pendents de pagament deu 10.373.096,13 €. Entre interessos i amortització deis credits bancaris, l'Ajuntament paga 70,000 € cada mes.

A més a més, l'Ajuntament deu al Con­ per la re­ sell Comarcal un 1.000.000 € , collida de brossa (diners que els caleros ja hem pagat amb els n.ostres impostos). --------------~,

Moltes empreses locals s'han vist per­ judicades per la mala gestió económica I ) "'-- de l'Ajuntament .

Per a I'any 2013 al Pla de Sanejament presentat al Govern Central, es preveuen in­ crements entre un 20% i 25% a totes les taxes, preus públics, activitats dependents de l'Ajuntament (escola de música, guarderia, CEM, area municipal d'esport, etc ........ ).

A LA CALA

Edita:

PSC~PM

AMETLLA DE MAR

PROGRÉS - Agrupaeió Socialista de l'Ametlla de Mar Repografia: el Nicaragua, 75-77 - 08029 BARCELONA

PSC PM quiere que rueden cabezas  

PSC PM pide la dimisión del alcalde de l'Ametlla de Mar Andreu Marti, por su mala gestión como alcalde de dicho pueblo.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you