Page 1

9

th

JED YOD GROUP Contemporary Art Exhibition


9th Jed yod Group

Contemporary Art Exhibition by Guest Artists and The Art Instructors of Faculty of Art and Architecture Rajamangala University of Technology Lanna, Northern Campus Chiang mai at Poh-Chang Gallery Bangkok on 9th - 23th December, 2011


ผลงานศิลปะของศิลปินคือผลสรุปของการสร้างสรรค์แต่การสร้างสรรค์ศิลปกรรมของ ผู้สอนศิลปะ มีความหมายมากกว่านั้น คือ เนื้อหาความรู้ ตลอดจนกระบวนการ ค้นคว้าทดลองจาก ประสบการณ์ตรงในการพัฒนาศิลปะส่วนตน จะถูกน�ำมาสร้างฐานความคิด เพือ่ แก้ไขปัญหาปรับปรุง วิธีถ่ายทอดการเรียนการสอนศิลปะแก่นักศึกษาเชิงรูปธรรม อย่างแท้จริง นิทรรศการผลงานผู้สอนศิลปะสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เจ็ดยอด) จึงน�ำเสนอผลงานศิลปกรรมที่มี การสร้างสรรค์ อย่างต่อเนื่อง เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาทั้งงานศิลปะส่วนตนและงานในหน้าที่สอน ควบคู่ไปด้วยกัน

กลุ่มเจ็ดยอด 9 พฤศจิกายน 2554


ครูศิลป์ สร้างศิลปะ เพื่อ ศิลปะและศิษย์ โดย ผศ. สุรสิทธิ์ เสาว์คง

บทบาทของครูสอนศิลปะ ถ้าไม่สร้างผลงานศิลปะเลย ผลร้ายที่จะตามมา มีหลายประการ เช่น 1. ขาดความเชื่อมั่นในตัวเอง, ความแข็งแกร่งในจิตใจ ลดน้อยลง 2. ทักษะทางฝีมือถดถอย, นิ่งอยู่กับที่ ไม่มีการพัฒนา ผลงานที่ปรากฏลดคุณค่าลง 3. สติ ปัญญาทางความคิด สร้างสรรค์ ขาดช่วง ไม่เลื่อนไหล กลายเป็นคนเฉื่อยชา ล่าถอยในความคิด 4. เสื่อมศรัทธาจากเหล่าบรรดาลูกศิษย์ ทั้งหลาย (ศิษย์ที่มีนิสัยเกียจคร้านติดตัว ยิ่งเสริมให้ มีมากขึ้น เพราะ ขาดตัวอย่างที่ จะช่วยเสริม ให้เกิดแรงผลักดัน ในการสร้างผลงาน)


5. อย่าลืมว่า โลกของศิลปะมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ถ้าครูสอนศิลปะไม่เปิดหูตาให้ทันต่อ โลกาภิวัตน์ ก็จะเป็นผลร้ายแก่ เหล่าลูกศิษย์ เปรียบเสมือน พ่อแม่ เลีย้ งลูกให้อดุ มสมบูรณ์แค่รา่ งกาย แต่โลกทัศน์ ไม่เปิดให้ลกู ได้สมั ผัส ไม่เสริมส่งให้ลกู ได้มโี อกาส ในแต่ละช่วงของการพัฒนาการทางความคิด โอกาสและสภาพแวดล้อมมีส่วนช่วยมากกับวัย เจริญพันธุ์ ลูก 6. ศิลปะเป็นศาสตร์ที่ละเอียดอ่อน ครูจึงเป็นตัวอย่าง ที่ต้องชี้แนะในสิ่งที่ถูก ที่เกิดประโยชน์ และคุณค่าทางความคิดที่นำ�ไป สู่การพัฒนาการ และการคลี่คลาย ถ้าให้ในสิ่งที่ผิด ตราบาปก็จะติดตัวและสะท้อนกลับ มาสู่ครู องค์ประกอบของการก่อเกิดศิลปะ พอสรุปได้ :-

ที่มาของศิลปะ

ศาสนา ความเชื่อ ปรัชญา ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ประสบการณ์

ศิลปะ (รูปแบบ, เนื้อหา, เทคนิค) ส่งผล ต่อการสัมผัสแก่ผู้ดู

ปัจจุบัน ศิลปะเกิดขึ้นจาก ฝีมือและความคิดของเหล่า ศิลปิน ทั่วโลก มีหลากหลายรูปแบบและความคิด ตราบใดที่ โลกยัง หมุน สุริยะจักรวาลยัง ด�ำเนินไป ของกลไก ตามธรรมชาติ โลกของศิลปะ ก็จะผันแปล ไปโดยไม่ยึดอยู่เพียง แค่ คุณค่าทาง ความ รู้สึก, ความมีระเบียบ, ไม่มีระเบียบ, ความงาม – อารมณ์, รูปแบบทางรูปธรรม, นามธรรม, กึ่งรูปธรรม ฯลฯ ประเด็นอยู่ที่ว่า ยัง เหลืออะไรอีก ที่ศิลปินคนอื่นๆ ยังไม่คิดค้นแล้ว เอามาสร้างสรรค์ เพื่อแสดงออก เพราะโลกของศิลปะในปัจจุบันไม่มีขอบเขตจ�ำกัด ถึงการแสดงออกแล้ว ! ดังนั้น จึงขอเตือนครูศิลปะทุกคน จงอย่าหลงทาง เพลิดเพลินไปตามกระแสของโลกศิลปะเพราะ อย่างน้อย สุด ครูอย่างเราๆ ก็มาจากสายเลือด ความมีมาตรฐานตามหลักทฤษฎีวิชาของศิลปะ (ACADEMY) ทั้งของ เพาะช่าง, ศิลปากร และ สถาบันสอนศิลปะ มีในประเทศไทย ที่นักศึกษาได้เรียนจบ และสามารถ ท�ำได้ทุกอย่าง ไม่ว่าเขียนคน, สัตว์, สิ่งของ และสรรพสิ่ง ต่างๆ ท�ำได้หมด ดังนั้นความภาคภูมิใจ ของบรรดาอาจารย์ที่สอนลูกศิษย์ให้จบตามกรอบของหลักสูตรซึ่งได้ก�ำหนดไว้ ก็น่าจะเป็น ฐานก�ำลังให้เขาได้น�ำเอาประสบการณ์ความรู้ ไปสานต่อ ตามก�ำลังของศักยภาพของแต่ละคน เท่านี้ก็น่าจะภาคภูมิใจแล้วส�ำหรับผู้ เป็นครูอย่างเราๆ การรวมตัวของครูเพื่อสร้างสรรค์ผลงานให้สังคมได้รับรู้ ชื่นชม หรือ ติชม เป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์อย่างอนันต์ ทุ ก สถาบั น การศึ ก ษาศิ ล ปะน่ า จะบรรจุ ไว้ ใ นโครงการประจ� ำ ปี เพื่ อ ให้ เ กิ ด การสื บ สาน ในการ สร้ า งสรรค์ และเผย แพร่เป็นเกียรติและศักดิ์ศรี ของสถาบัน และ แห่งความเป็น “ครูศิลป์ สร้างศิลปะ เพื่อ ศิลปะและศิษย์” อย่าลืมว่า “ศิลปะยืนยาว ชีวิตสั้น” เป็นค�ำพูด อมตะที่สุด ที่ท่าน ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี ได้กล่าวไว้.


GUEST ARTISTS

KAMOL SRIWICHAINAN / กมล ศรีวิชัยนันท์ Chieng Dao 8, Mezzotint, 16.5 x 23.5 cm.


GUEST ARTISTS

SRIWANNA SAOKONG / ศรีวรรณา เสาว์คง

โอเอซิส TAMERZA ตูนิเซีย, Water colour on Paper, 36 x 51 cm.


GUEST ARTISTS

SURASIT SAOKONG / สุรสิทธิ์ เสาว์คง

ทรงพระเจริญ, Water colour on Paper, 20 x 29 cm.


GUEST ARTISTS

THATCHAI HONGPHAENG / ธัชชัย หงษ์แพง Donation, Mixed Media, Dimension Variable


GUEST ARTISTS

SOONTORN SUWANHEM / สุนทร สุวรรณเหม Tear of Sky, 2011/1, Ink on Papers, 12 x 30 cm.


WICHIT CHOMTAVEEWIROOT / วิชิต ชมทวีวิรุตม์, ไอยราวตะ, Acrylic on Canvas, 120 x 80 cm.

GUEST ARTISTS


PRASERT WANNARAT / ประเสริฐ วรรณรัตน์ Faith, Bronze, 14 x 35 x 43 cm.


SOMMAI PHANBANLAME / สมหมาย พันธุ์บ้านแหลม Born-Die No. 2, Acrylic and Pen on canvas, 100 x 100 cm.


SOONTORN SUEBSIRIVIRIYAKORN / สุนทร สืบสิริวิริยกร, Untitled, Pencil on Paper, 60 x 45 cm.


PRAKITSIL VARAMISRA / ประกิตศิลป์ วรมิศร์ ทางโค้ง, 2554, Acrylic on canvas, 74 x 105 cm.


CHAIRAT PANSUVANNAJIT / ชัยรัตน ปานสุวรรณจิตร์, Portrait, Acrylic on Canvas, 150 x 100 cm.


SRIJAI KUNTAWANG / ศรีใจ กันทะวัง, August in Lanna, 2011, woodcut, 76 x 56 cm.


KITTICHAI KANTANG / กิตติชัย กันแตง Fingers, Fiber glass, 25 x 23 x 43 cm.


PATCHARIN MEELARP / พัชรินทร์ มีลาภ

Blooming Heart_Golden Shower Flower, Ink and Tempera on paper, Holed on paper, 59 x 59 cm.


U-KAEW SANASEN / อู่แก้ว สาณะเสน China, Oil on canvas, 130 x 150 cm.


LIPIKORN MAKAEW / ลิปิกร มาแก้ว, A Thought - Moment, 2011, Drawing on Tai Shirt, 180 x 150 cm.


THEERAYUTH INKAEW / ธีรยุทธ อินทร์แก้ว Yesterday, Intaglio & Mono print, 65 x 50 cm.


KRIENGKRAI MUANGMOOL / เกรียงไกร เมืองมูล ชนบท (พอเพียง), Acrylic on canvas, 60 x 80 cm.


SIRIRUNYA NA CHIANGMAI / สิริรัญญา ณ เชียงใหม่

“I found something interesting in the lake, before it changes”, Oil on canvas, 80 x 100 cm.


THAVICHON CHOMTAVEEVIRUT / ทวิชนม์ ชมทวีวิรุตม์ My lovely, Acrylic on canvas, 150 x 150 cm.


KITIKONG TILOKWATTANOTAI / กิติก้อง ติลกวัฒโนทัย, Enigma, 2011, Scorch Plate Print, 100 x 70 cm.


SUWAN LAMOM / สุวรรณ ละม่อม, Timeless Buddhism Philosophy, 2010, Acrylic, Gold Leaf on canvas, 140 x 200 cm.


CHAIWAT KAMFUN / ชัยวัฒน์ คำ�ฝั้น, Garuda capturing Naga, 2011, Acrylic, Gold Leaf on canvas, 150 x 130 cm.


TRAIRAT PATTAPONG / ไตรรัตน์ ปัตตะพงศ์ Oh My Buddha, Digital Art, 40 x 60 cm.


RONNACHIT BUMEE / รณชิต บุม,ี DESIRE AND NERVOUS, 2010, Drawing, 100 x 70 cm.


ARTIST’ S BIOGRAPHY

KAMOL SRIWICHAINAN : กมล ศรีวิชัยนันท์

Born : 1946 December 23, Bangkok, Thailand Education : B.F.A. (Graphic Arts) Silpakorn University. Bangkok, Thailand : M.F.A. (Graphic Arts) Silpakorn University. Bangkok, Thailand Present : Assistant Professor Adress : 79/4 Moo 5, Leabklongcholpratan Rd., Suthep, Muang, Chiangmai 50200, Thailand. Phone : +66-053-811649

SRIWANNA SAOKONG : ศรีวรรณา เสาว์คง Born Education Address Phone

: 1944 March 18, Thailand : B.F.A. (Painting), Silpakorn University, Bangkok, Thailand : 126/7 Soi Photaram 2 Muang Chiang Mai 50300, Thailand : +66-053-217656

SURASIT SAOKONG : สุรสิทธิ์ เสาว์คง

Born : 1949 November 13, Roi-Et , Thailand Education : B.F.A. (Painting), Silpakorn University, Bangkak, Thailand Present : Assistant Professor of Department of Fine Arts, Faculty of Art and Architecture, Rajamangala University of Technology Lanna, Northern Campus, Chiang Mai Address : 126/7 Soi Photaram 2 Muang Chiang Mai 50300, Thailand Phone : +66-053-217656

THATTCHAI HONGPHAENG : ธัชชัย หงษ์แพง

Born : 1968 December 4, Loey, Thailand Education : 1986 - B.F.A. (Sculpture) Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand : 1992 - M.F.A. (Sculpture) Silpakorn University, Bangkok, Thailand Present Address Phone

: Assistant Professor of Department Visual Arts, Faculty of Fine Arts, Chiangmai University : Faculty of Fine Arts, Chiangmai University, Chiang Mai, Thailand : +66-053-9944836

SOONTORN SUWANHEM : สุนทร สุวรรณเหม

Born : 1967 December 29, Pattanee ,Thailand Education : 1992 - BFA. (Sculpture) Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand : 1999 - MFA. (Sculpture) Silpakorn University, Bangkok, Thailand Present Address Phone

: Assistant Professorr of Department Visual Arts, Faculty of Fine Arts, Chiangmai University : Faculty of Fine Arts, Chiangmai University, Thailand : + 66-53-9944836


ARTIST’ S BIOGRAPHY

WICHIT CHOMTAVEEWIROOT : วิชิต ชมทวีวิรุตม์

Born : 1953 September 4, Chiang Mai, Thailand Education : 1961 : Certificate in Arts, Pho Chang College. Bangkok : 1981 : Bachelor Degree in Education (Major : Arts) Chiang Mai Teacher’s College Present : Associate Professor of Department of Fine Arts, Faculty of Art and Architecture, Rajamangala University of Technology Lanna, Northern Campus, Chiang Mai Address : Rajamangala University of Technology Lanna, Northern campus, Muang, Chiang Mai E-mail : chitchom499@hotmail.com

CHAIRAT PANSUVANNAJIT : ชัยรัตน ปานสุวรรณจิตร์

Born : 1955 Bangkok, Thailand Education : B.A. (Printmaking), Rajamangala Institute of Technology. Poh chang Present : Assistant Professor of Department of Fine Arts, Faculty of Art and Architecture, Rajamangala University of Technology Lanna, Northern Campus, Chiang Mai Address : Rajamangala University of Technology Lanna, Northern campus, Muang, Chiang Mai Phone : +66-08-18815245, + 66-053-414250-52, Fax : + 66-053-414253 E-mail : tan-chairat@hotmail.com

PRASERT WANNARAT : ประเสริฐ วรรณรัตน์

Born : 1958 March 19, Songkla, Thailand Education : 1981 - B.F.A. (Sculpture Arts) Silpakorn University, Bangkok Present : Assistant Professor of Department of Fine Arts, Faculty of Art and Architecture, Rajamangala University of Technology Lanna, Northern Campus, Chiang Mai Address : Rajamangala University of Technology Lanna, Northern campus, Muang, Chiang Mai Phone : +66-053-414250 Fax : +66-053-414253 Mobile : +66-08-17961095 E-mail : joeyman99@hotmail.com

SOMMAI PHANBANLAME : สมหมาย พันธุ์บ้านแหลม

Born : 1957 MAY 31, Petchburi, Thailand Education : B.F.A. (Thai Arts) Silpakorn University, Bangkak, Thailand Present : Art Instructor of Department of Fine Arts, Faculty of Art and Architecture, Rajamangala University of Technology Lanna, Northern Campus, Chiang Mai Address : 284 moo 2, Tumbol Sansai - Noi, Sansai, Chiang Mai 50210, Thailand Phone : +66-053-399209 , +66-08-17963070 E-mail : panbanlam@hotmail.com

PRAKITSILP VARAMISRA : ประกิตศิลป์ วรมิศร์

Born : 1954 Lopburi, Thailand Education : B.F.A.(Thai Arts) Silpakorn University, Bangkak, Thailand Present : Art Instructor of Department of Fine Arts, Faculty of Art and Architecture, Rajamangala University of Technology Lanna, Northern Campus, Chiang Mai Address : 72 M. I T. Nongyang A. Sansai Chiangmai 50210, Thailand Phone : +66-053-255654, +66-08-4996357


ARTIST’ S BIOGRAPHY

SOONTORN SUEBSIRIVIYAKORN : สุนทร สืบสิริวิริยกร

Born : 1958, Febbuary 25, Phare, Thailand Education : B.F.A. (Painting) Silpakorn University, Bangkok : M.F.A.(Painting) Silpakorn University, Bangkok Present : Art Instructor of Department of Fine Arts. Faculty of Ast and Architecture, Rajamangala University of Technology Lanna, Northern Campus, Chiang Mai. Address : 90/59 Kunklongcholpratan road, Tumbol Sutap, Muang, Chiang Mai Phone : +66-053-810083, +66-082-8985882

SRIJAI KUNTAWANG : ศรีใจ กันทะวัง

Born : 1961 December, Lumpoon, Thailand Education : 1993 - B.ed. (Graphic Arts), Rajamangala Institute of Technology. Pathumthani : 2009 - Master of Fine Art (Painting) Faculty of Fine Arts. Chiang Mai University Present : Assistant Professor of Department of Fine Arts, Faculty of Art and Architecture, Rajamangala University of Technology Lanna, Northern Campus, Chiang Mai Address : 206/174 M. 3 Klonglprathan T. Mae Heer, A. Muang, Chiang Mai 50100, Thailand Phone : +66-053-839084, +66-053-414250-52, Fax : +66-053-839084 E-mail : srijaipun@gmail.com

KITTICHAI KANTANG : กิตติชัย กันแตง

Born : 1965 March 20, Phisanulok, Thailand Education : 1984 - College Of Fine Arts, Bangkok, Thailand : 1989 - B.F.A (Sculpture) Silapakorn University, Bangkok ,Thailand Present : Assistant Professor of Department of Fine Arts, Faculty of Art and Architecture, Rajamangala University of Technology Lanna, Northern Campus, Chiang Mai Address : Rajamangala University of Technology Lanna, Northern campus, Muang, Chiang Mai Phone : +66-0-5341-4250 (-52) FAX: +66--5341-4253 MOBILE: +66-087-1764744 HOME: +66-053-040155 E-Mail : dang_noy08@hotmail.com

PATCHARIN MEELARP : พัชรินทร์ มีลาภ

Born : 1965, March 9, Suphanburi, Thailand Education : 1989 - B.F.A. ( Graphic Arts ) Silapakorn University, Bangkok ,Thailand : 2008 - M.F.A. ( Printmaking ) Chiang Mai University, Chiang Mai ,Thailand Present : Art Instructor of Department of Fine Arts, Faculty of Art and Architecture, Rajamangala University of Technology Lanna, Northern Campus, Chiang Mai, Thailand Address : Rajamangala University of Technology Lanna, Northern campus, Muang ,Chiang Mai, Thailand Phone : + 66-08-17062834, + 66-053-414250-52 Fax : + 66-053-414253 E-mail : patcharin_meelarp@yahoo.com

U-KAEW SANASEN : อู่แก้ว สาณะเสน

Born : 1967 December 9, Bangkok, Thailand Education : 1994 : B.F.A (Painting) Central St. Matrins College of Art & Design, London, UK : 2005 : M.F.A (Painting) Silpakorn University, Bangkok, Thailand Present : Art Instructor of Department of Fine Arts, Faculty of Art and Architecture, Rajamangala University of Technology Lanna, Northern Campus, Chiang Mai, Thailand Address : 259 Moo 1, Mae Ram, Maerim Dist., Chiangmai 50180, Thailand Phone : +66-053-044-344


ARTIST’ S BIOGRAPHY

KRIENGKRAI MUANGMOOL : เกรียงไกร เมืองมูล

Born : 1968 June 14, Thailand Education : 1989 - Diploma, Rajamangala Institute of Technology Northrn Campus, Chiang Mai Fine Art Division Present : Art Instructor of Department of Fine Arts, Faculty of Art and Architecture, Rajamangala University of Technology Lanna, Northern Campus, Chiang Mai Address : 145/2 sanpapao, sansai, Chiang Mai, 50210, Thailand Phone : +66-08-95532545, +66-053-867022

LIPIKORN MAKAEW : ลิปิกร มาแก้ว

Born : 1972 Chiang Mai Thailand Education : B.F.A.Painting The Faculty of Fine Arts Rajamangala Institute of Technology,Prathumthani : M.F.A. Thai Art, The Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn Univrsity Present : Assistant Professor of Department of Fine Arts, Faculty of Art and Architecture, Rajamangala University of Technology Lanna, Northern Campus, Chiang Mai Address : Rajamangala University of Technology Lanna, Northern campus, Muang, Chiang Mai, Thailand Phone : +66-053-414250-3 Home : +66-053-395005, +66-08-19924139 E-mail : lipikornart@gmail.com

THEERAYUTH INKAEW : ธีรยุทธ อินทร์แก้ว

Born : 1974 January 8, Bangkok, Thailand Education : 1998 - B.F.A.(Printmaking) King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok, Thailand : 2004 - M.F.A.(Graphic Arts) Silpakorn University, Bangkok, Thailand Present : Art Instructor of Department of Fine Arts, Faculty of Art and Architecture, Rajamagala University of Technology Lanna, Northern campus,Muang, Chiang Mai, Thailand Address : Rajamagala University of Technology Lanna, Northern campus, Muang, Chiang Mai, Thailand Phone : +66-08-65195685 E-mail : theerayuth9@gmail.com

KITIKONG TILOKWATTANOTAI : กิติก้อง ติลกวัฒโนทัย

Born : 1978 April 21, Lampang, Thailand Education : 2001 - B.F.A. (Printmaking) Chiang Mai University, Chiang Mai : 2003 - Master of Arts in Printmaking, University of new South Wales, Australia Present : Art Instructor of Department of Fine Arts, Faculty of Art and Architecture, Rajamagala University of Technology Lanna, Northern campus, Muang, Chiang Mai, Thailand Address : C.A.P. Studio. 368/13 Nimmanhemin Rd. Soi 17 T.Suthep Muang,Chiang Mai 50200, Thailand Phone : +66-08-78108860 E-mail : kitikong@gmail.com

RONNACHIT BUMEE : รณชิต บุมี

Born : 1979 November 18, Pijit, Thailand Education : 2001 : B.F.A. (Sculpture) Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand : 2007 : M.F.A. (Sculpture) Silpakorn University, Bangkok, Thailand Present : Art Instructor of Department of Fine Arts, Faculty of Fine Art and Architecture, Rajamangala University of Technology Lanna, Northern Campus, Chiang Mai, Thailand Address : Rajamangala University of Technology Lanna, Northern Campus, Chiang Mai, Thailand Phone : +66-08-95577104, +66-053-892216, +66-053-4141250-52 E-mail : ronnachit.bumee@hotmail.com


ARTIST’ S BIOGRAPHY

CHAIWAT KAMFUN : ชัยวัฒน์ คำ�ฝั้น

Born : 23 December 1980, Chiang Mai, Thailand Education : 2003 - B.F.A. (Thai Art) Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University : 2005 - M.F.A. (Thai Art) Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University Present : Art Instructor of Department of Fine Arts, Faculty of Art and Architecture, Rajamangala University of Technology Lanna, Northern Campus, Chiang Mai Address : 122/2 Moo.3, Tonpao Sub-district, Sunkampaeng District, Chiang Mai 50130 Phone : +66-08-4592739 E-mail : kamfun_tue@yahoo.com

TAVICHON CHOMTAVEEVIRUT : ทวิชนม์ ชมทวีวิรุตม์

Born : 1979 October 15, Chiang mai, Thailand Education : 1995 - B.F.A (Painting) Burapha University, Thailand : 2000 - M.F.A (Graphic Art) Kala Bhavana,Santiniketan, India Present : Art Instructor of Department of Fine Arts, Faculty of Art and Architecture, Rajamangala University of Technology Lanna, Northern Campus, Chiang mai Address : 12 M.3 Tonpao Sunkumpang Chiang mai 50130 Phone : +66-08-06724119 E-mail : noobiz@hotmail.com

SIRIRUNYA NA CHIANGMAI : สิริรัญญา ณ เชียงใหม่

Born : 1978 May 27, Chiang mai, Thailand Education : Bachelor of Fine Arts (Painting) Chiangmai University : Master of Fine Arts (Visual Arts) Chiangmai University Present : Art Instructor of Department of Fine Arts, Faculty of Art and Architecture, Rajamangala University of Technology Lanna, Northern Campus, Chiang mai Address : Rajamangala University of Technology Lanna, Northern Campus, Chiang Mai, Thailand Phone : +66-08-32045323

SUWAN LAMOM : สุวรรณ ละม่อม

Born : November 27th, 1978, Chiang Mai Education : B.F.A.,Faculty of Fine Art, Rajamangala Institute of Technology (Painting) : M.F.A.,(Thai Art), Silpakorn University Present : Art Instructor of Department of Fine Arts, Faculty of Art and Architecture, Rajamangala University of Technology Lanna, Northern Campus, Chiang Mai Address : 129 mu7 Barnpan Muang, Lampoon Phone : +66865540517

TRAIRAT PATTAPONG : ไตรรัตน์ ปัตตะพงศ์

Born : 1974 November 22, Chiang Mai, Thailand Education : 1999 - B.F.A. (Painting) Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand : 2009 - M.A. (Media Arts and Design) Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand Present : Design Instructor of Department of Fine Arts, Faculty of Fine Art and Architecture, Rajamangala University of Technology Lanna, Northern Campus, Chiang Mai, Thailand Address : 124/100 M.7 T.Nongpakhrang A.Muang Chiang Mai 50000, Thailand Phone : +66-08-05218874 E-mail : trairat2004@gmail.com


ขอขอบคุณ หอศิลป์เพาะช่าง วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ทุกท่าน นิตยสารไฟน์อาร์ท

JED YOD GROUP

ออกแบบ : ไตรรัตน์ ปัตตะพงศ์ ถ่ายภาพ : กิติก้อง ติลกวัฒโนทัย จำ�นวนพิมพ์ : 1,000 เล่ม พิมพ์ : สุเทพการพิมพ์ โทร. 0-5321-8976


9

th

JED YOD GROUP Contemporary Art Exhibition at Poh-Chang Gallery Bangkok on 9 th - 23th December, 2011


Facebook: fineartmagazine.thailand Email: fineartmag@gmail.com, fineart@fineart-magazine.com


JED YOD GROUP

สูจิบัตรกลุ่มเจ็ดยอด ครั้งที่ 9  
สูจิบัตรกลุ่มเจ็ดยอด ครั้งที่ 9  

สูจิบัตรงานแสดงศิลปกรรม กลุ่มเจ็ดยอด ครั้งที่ 9 วันที่ 9 - 23 ธันวาคม 2554

Advertisement