Page 1

8

th

JED YOD GROUP Contemporary Art Exhibition

at Chiang Mai City Art & Cultural Centre

on Friday 5 th - Monday 29th August, 2011


8 th Jed yod Group

Contemporary Art Exhibition by Guest Artists and The Art Instructors of Faculty of Art and Architecture Rajamangala University of Technology Lanna, Northern Campus Chiang mai at Chiang Mai City Art & Cultural Centre Phra-pokklao Rd. Sriphum, Muang, Chiang Mai on Friday 5th - Monday 29th August, 2011


ผลงานศิลปะของศิลปินคือผลสรุปของการสร้างสรรค์แต่การสร้างสรรค์ศิลปกรรมของ ผู้ สอนศิลปะ มีความหมายมากกว่านั้น คือ เนื้อหาความรู้ ตลอดจนกระบวนการ ค้นคว้าทดลองจาก ประสบการณ์ตรงในการพัฒนาศิลปะส่วนตน จะถูกน�ำมาสร้างฐานความคิด เพือ่ แก้ไขปัญหาปรับปรุง วิธีถ่ายทอดการเรียนการสอนศิลปะแก่นักศึกษาเชิงรูปธรรม อย่างแท้จริง นิทรรศการผลงานผู้สอนศิลปะสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เจ็ดยอด) จึงน�ำเสนอผลงานศิลปกรรมที่มี การสร้างสรรค์ อย่างต่อเนื่อง เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาทั้งงานศิลปะส่วนตนและงานในหน้าที่สอน ควบคู่ไปด้วยกัน

กลุ่มเจ็ดยอด 9 กรกฏาคม 2554


พลังศรัทธาต่อพุทธศาสนาท�ำให้เกิดเจดีย์จ�ำนวน 1,000 องค์ เต็มลานกว้างใน เมืองพุกาม ประเทศพม่า

พลังศรัทธา

ผศ. สุรสิทธิ์ เสาว์คง

เมื่อมนุษย์ มีความเชื่อในสิ่งที่ควร ไม่งมงายไร้เหตุผล เป็น ความเชื่อที่ประกอบด้วยปัญญา ในทางพุทธศาสนา ว่า กรรมคือ เรือ่ งของการกระท�ำ ทีเ่ กิดขึน้ ด้วย กาย, วาจา, ใจ ผลแห่งกรรมมี จริง ท�ำดีย่อมได้ดี ท�ำชั่วได้ชั่ว เชื่อมั่นในหลักธรรมของพระพุทธ องค์ ความศรัทธา จึงเกิดขึ้นกับมนุษย์ได้ มนุษย์ เป็นสัตว์ที่ประเสริฐ มี สติ ปัญญา ที่ลึก ล�้ำ มี จินตนาการสูงส่ง กว้างไกล เกินกว่าทีจ่ ะคาดคะเนได้ จึงท�ำให้เกิด สิง่ ก่อสร้างและผลงานศิลปะ ทีน่ า่ ทึง่ และอัศจรรย์มากมาย ความ ศรัทธา หรือความเชื่อ เมื่อเกิดขึ้นกับบุคคลใดไม่ว่ารวย หรือ จน

ล้วนน�ำมาซึง่ สิง่ ทีเ่ กินคาดคิด ยิง่ ถ้าเกิดกับคนทีม่ คี วามพร้อม ทัง้ อ�ำนาจ ราชศักดิ์ ทรัพย์สนิ เงิน ทอง ยิง่ เสริมให้เกิดสิง่ น่าอัศจรรย์ ไว้มากมาย ขึ้นบนโลกเรา อาทิ เช่น :- มหาปิรามิดแห่งเมืองกีซา ทัสมาฮาล, วิหารเซนต์โซเฟีย, ปราสาทหินนครวัต, เจดีย์เมือง พุกาม, วัดที่สุโขทัย หรือ อยุธยา เป็นต้น มนุษย์ มี พลัง อ�ำนาจ อยู่ในจิต และกายด้วยกันทุกคน ขึ้นอยู่กับใจเท่านั้นเป็นขุมพลังที่จะบัญชาการให้เกิดสิ่งต่างๆขึ้น มาได้ ศรัทธา หรือความเชือ่ มัน่ ในตัวเอง จึงเป็นปัจจัยทีส่ ำ� คัญยิง่ ขึ้นอยู่กับ พลังสติ ปัญญา รวมทั้งร่างกายและสุขภาพที่สมบูรณ์


เป็นบรรยากาศตอน ตี 4.30 น ด้วยความศรัทธา เจ้าอาวาท ก�ำลังเตรียมล้างหน้าพระ มหาญามุณี ถือเป็นพระพุทธรูป ศักด์สิทธิ์ และสวยงามที่สุดของชาวพม่า ปฏิบัติสืบ เนื่องกันมาหลายร้อยปี

เป็นภาพจิตรกรรมไทยแนวสร้างสรรค์ ตอนพระเวสสันดร ชาดก นายมนตรี ได้สร้างสรรค์ผลงานให้ออกมาด้วยสีสัน ที่สดใส และจัดองค์ประกอบของภาพได้อย่างลงตัว

พิธีท�ำบุญฉลองอุโบสถและภาพจิตรกรรมฝาผนัง พุทธประวัติ เขียนโดย นายภาสุร ศรี ส�ำอางค์ และเพื่อน ( เป็นศิษย์เก่าสาขาจิตรกรรม มทร ล้านนาเกิดแรงศรัทธาเขียนถวาย วัด ฯ ) ณ วัดสุทธาวาส อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

ภาพจิตรบนฝาผนัง ตอนพระนางสิริมหามายา ประสูติ เจ้า ชายสิทธัตถะ ศิลปินได้สร้างภาพและจัดองค์ประกอบขึ้น มาใหม่

บรรดาศิลปินทีป่ ระสพความส�ำเร็จและมีชอื่ เสียงของโลก ล้วนแล้วแต่สร้างความเชือ่ มัน่ มีความศรัทธาในตัวเอง จนบางคน มีอตั ตาในตัวเองสูง เกิน พลังของความศรัทธา จึงเป็นหัวใจส�ำคัญ ของการเร่งเล้า ให้กายและจิต ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา ผู้เขียนจึง ประมวลสูตร ของ ศิลปิน ที่สามารถเดินทางไปถึงเป้าหมาย จน ประสพความส�ำเร็จในชีวิต ไว้ดังนี้ :1. มีความศรัทธา และความเชือ่ มัน่ ในตัวเอง (ใช้ สติ ปัญญา ควบคุม ได้ถูกต้อง) 2. มีสมาธิ ของจิต, กาย, ใจ ที่เต็มเปี่ยมตั้งรับ และพร้อม

บรรยากาศภายในพระอุโบสถ วัดศรีมงคล จ.เชียงราย ซึ่งนาย มนตรี จีนา ศิษย์เก่า สาขาจิตรกรรม มทร ล้านนา เกิดความศรัทธาเขียนถวาย วัด แต่เพียงผู้เดียว เป็นเวลากว่า 2 ปี

อยู่เสม�ำ่ เสมอ (ตื่นตัวตลอดเวลา) 3. ใช้ประสบการณ์ แล้วน�ำมา สร้างจินตนาการ ให้เหนือ กว่าสายตาที่เก็บเกี่ยวมา (ไม่หลงใหลในรูปแบบที่ได้เห็นมา จน ยึดติด) 4. มุ่ง ขยัน มั่นเพียร เรียนรู้ สู้กับงาน สร้างสรรค์ พัฒนา คลีคลาย 5. สร้างสรรค์ผลงานอย่างมีความสุข (ไร้สิ่งครอบง�ำและ กดดัน)


WORK OF ART ON EXHIBITION


GUEST ARTISTS

PICHAI NIRAND / พิชัย นิรันต์

ดอกบัวแห่งชีวิต, Oil and Gold Leaf on Canvas, 80 x 100 cm.


GUEST ARTISTS

WATTANA WATTANAPUN / วัฒนะ วัฒนาพันธุ์

TRANSLUCENCE, Print …letting light pass through, 60 X 45 cm.


GUEST ARTISTS KAMOL SRIWICHAINAN / กมล ศรีวิชัยนันท์ Chieng Dao 8, Mezzotint, 16.5 x 23.5 cm.


GUEST ARTISTS

SRIWANNA SAOKONG / ศรีวรรณา เสาว์คง

Doi Chiang Dao, Watercolour on paper, 37 x 53 cm.


GUEST ARTISTS

SURASIT SAOKONG / สุรสิทธิ์ เสาว์คง

Land of Serenity, Acrylic on canvas 80 x 100 cm.


GUEST ARTISTS

THATCHAI HONGPHAENG / ธัชชัย หงษ์แพง Donation, Mixed Media, Dimension Variable


GUEST ARTISTS SOONTORN SUWANHEM / สุนทร สุวรรณเหม Tear of Sky, 2011/1, Ink on papers, 200 x 110 cm.


CHAIRAT PANSUVANNAJIT / ชัยรัตน ปานสุวรรณจิตร์ Landscape, Acrylic on canvas, 60 x 80 cm.


WICHIT CHOMTAVEEWIROOT / วิชิต ชมทวีวิรุตม์ Kiew – Lom Dam, Acrylic on wood, 60 x 80 cm.


PRASERT WANNARAT / ประเสริฐ วรรณรัตน์

Faith, Fiber glass, 53 x 70 cm.


PRAKITSIL VARAMISRA / ประกิตศิลป์ วรมิศร์ Sape - Som, Acrylic on canvas, 80 x 100 cm.


SOMMAI PHANBANLAME / สมหมาย พันธุ์บ้านแหลม Born-Die No. 2, Acrylic and Pen on canvas, 100 x 100 cm.


SOONTORN SUEBSIRIVIRIYAKORN / สุนทร สืบสิริวิริยกร Deterioration of Material, Mixed Media, 90 x 63 cm.


SRIJAI KUNTAWANG / ศรีใจ กันทะวัง, Untitled, 2011 No. 1, Acrylic and Oil on canvas, 100 x 80 cm.


KITTICHAI KANTANG / กิตติชัย กันแตง Fingers, Acrylic on canvas, 100 x 80 cm.


PATCHARIN MEELARP / พัชรินทร์ มีลาภ

Summer Bloom, Ink on paper, Drawing and Stamp print, 59 x 59 cm.


U-KAEW SANASEN / อู่แก้ว สาณะเสน lotus, Oil on canvas, 40 x 30 cm.


KRIENGKRAI MUANGMOOL / เกรียงไกร เมืองมูล Country, Acrylic on canvas, 60 x 80 cm.


LANNA, Chinese ink on Sa paper, 150 x 100 cm .

LIPIKORN MAKAEW / ลิปิกร มาแก้ว


THEERAYUTH INKAEW / ธีรยุทธ อินทร์แก้ว

Line 2 - 2011, Chinese ink on canvas, 120 x 140 cm.


KITIKONG TILOKWATTANOTAI / กิติก้อง ติลกวัฒโนทัย Untitled, 2011, Etching, 100 x 70 cm


GONE WITH THE MOON, Fiber glass and Metal, 50 x 75 x 105 cm.

RONNACHIT BUMEE / รณชิต บุมี


The Movement of Naga, Acrylic on canvas, 100 x 80 cm.

CHAIWAT KAMFUN / ชัยวัฒน์ คำ�ฝั้น


THAVICHON CHOMTAVEEVIRUT / ทวิชนม์ ชมทวีวิรุตม์ My lovely, Acrylic on canvas, 150 x 150 cm.


SIRIRUNYA NA CHIANGMAI / สิริรัญญา ณ เชียงใหม่ Where are you my darling?, Oil on canvas, 80 x 100 cm.


SUWAN LAMOM / สุวรรณ ละม่อม

Enlightenment, Acrylic and Gold leaf on canvas, 100 x 100 cm.


TRAIRAT PATTAPONG / ไตรรัตน์ ปัตตะพงศ์ Demon in Suit, Digital Art, 30 x 30 cm.


ARTIST

BIOGRAPHY


ARTIST’ S BIOGRAPHY

PICHAI NIRAND : พิชัย นิรันต์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)

Born : 1936 February 7, Bangkok, Thailand Education : 1956-59 - Faculty of Painting and Sculpture, Silpakorn University Address : 35 Moo 3 Larntakfa, Nakornchaisri, Nakornprathom 73120 : 181/42 Moo 2 MooBan KadeKaew Soi U-Yen 2 Hoiuy- Kaew Rd. T. Changpoung Muang Chiangmai 50300 Phone : (66 34) 299 408, 299 965 Mobile. (66 89) 206-1657 Website : www.pichainirand.com

KAMOL SRIWICHAINAN : กมล ศรีวิชัยนันท์

Born : 1946 December 23, Bangkok, Thailand Education : B.F.A. (Graphic Arts) Silpakorn University. Bangkok, Thailand : M.F.A. (Graphic Arts) Silpakorn University. Bangkok, Thailand Present : Assistant Professor Adress : 79/4 Moo 5, Leabklongcholpratan Rd., Suthep, Muang, Chiangmai 50200, Thailand. Phone : +66-053-811649

WATTANA WATTANAPUN : วัฒนะ วัฒนาพันธุ์

Born : 1941 February 20, Nakonpathom, Thailand Education : 1976 - THE RHODE ISLAND SCHOOL OF DESIGN, Providence, Rhode Island, USA M.A.E. in Painting : 1968 - THE UNIVERSITY OF FINE ARTS (Silpakorn University), Bangkok, Thailand B.F.A. in Painting Address : 100/1 Soi Wat U-Mong, M.10 T. Sutep, A. Muang Chiangmai 50200, Thailand : +66-053-278747, +66-08-94291883 Phone E-mail : wwattana@loxinfo.co.th

SRIWANNA SAOKONG : ศรีวรรณา เสาว์คง Born Education Address Phone

: 1944 March 18, Thailand : B.F.A. (Painting), Silpakorn University, Bangkok, Thailand : 126/7 Soi Photaram 2 Muang Chiang Mai 50300, Thailand : +66-053-217656

SURASIT SAOKONG : สุรสิทธิ์ เสาว์คง

Born : 1949 November 13, Roi-Et , Thailand Education : B.F.A. (Painting), Silpakorn University, Bangkak, Thailand Present : Assistant Professor of Department of Fine Arts, Faculty of Art and Architecture, Rajamangala University of Technology Lanna, Northern Campus, Chiang Mai Address : 126/7 Soi Photaram 2 Muang Chiang Mai 50300, Thailand Phone : +66-053-217656


ARTIST’ S BIOGRAPHY

THATTCHAI HONGPHAENG : ธัชชัย หงษ์แพง

Born : 1968 December 4, Loey, Thailand Education : 1986 - B.F.A. (Sculpture) Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand : 1992 - M.F.A. (Sculpture) Silpakorn University, Bangkok, Thailand Present Address Phone

: Assistant Professor of Department Visual Arts, Faculty of Fine Arts, Chiangmai University : Faculty of Fine Arts, Chiangmai University, Chiang Mai, Thailand : +66-053-9944836

SOONTORN SUWANHEM : สุนทร สุวรรณเหม

Born : 1967 December 29, Pattanee ,Thailand Education : 1992 - BFA. (Sculpture) Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand : 1999 - MFA. (Sculpture) Silpakorn University, Bangkok, Thailand Present Address Phone

: Assistant Professorr of Department Visual Arts, Faculty of Fine Arts, Chiangmai University : Faculty of Fine Arts, Chiangmai University, Thailand : + 66-53-9944836

CHAIRAT PANSUVANNAJIT : ชัยรัตน ปานสุวรรณจิตร์

Born : 1955 Bangkok, Thailand Education : B.A. (Printmaking), Rajamangala Institute of Technology. Poh chang Present : Assistant Professor of Department of Fine Arts, Faculty of Art and Architecture, Rajamangala University of Technology Lanna, Northern Campus, Chiang Mai Address : Rajamangala University of Technology Lanna, Northern campus, Muang, Chiang Mai Phone : +66-08-18815245, + 66-053-414250-52, Fax : + 66-053-414253 E-mail : tan-chairat@hotmail.com

WICHIT CHOMTAVEEWIROOT : วิชิต ชมทวีวิรุตม์

Born : 1953 September 4, Chiang Mai, Thailand Education : 1961 : Certificate in Arts, Pho Chang College. Bangkok : 1981 : Bachelor Degree in Education (Major : Arts) Chiang Mai Teacher’s College Present : Associate Professor of Department of Fine Arts, Faculty of Art and Architecture, Rajamangala University of Technology Lanna, Northern Campus, Chiang Mai Address : Rajamangala University of Technology Lanna, Northern campus, Muang, Chiang Mai E-mail : chitchom499@hotmail.com

PRASERT WANNARAT : ประเสริฐ วรรณรัตน์

Born : 1958 March 19, Songkla, Thailand Education : 1981 - B.F.A. (Sculpture Arts) Silpakorn University, Bangkok Present : Assistant Professor of Department of Fine Arts, Faculty of Art and Architecture, Rajamangala University of Technology Lanna, Northern Campus, Chiang Mai Address : Rajamangala University of Technology Lanna, Northern campus, Muang, Chiang Mai Phone : +66-053-414250 Fax : +66-053-414253 Mobile : +66-08-17961095 E-mail : joeyman99@hotmail.com


ARTIST’ S BIOGRAPHY

SOMMAI PHANBANLAME : สมหมาย พันธุ์บ้านแหลม

Born : 1957 MAY 31, Petchburi, Thailand Education : B.F.A. (Thai Arts) Silpakorn University, Bangkak, Thailand Present : Art Instructor of Department of Fine Arts, Faculty of Art and Architecture, Rajamangala University of Technology Lanna, Northern Campus, Chiang Mai Address : 284 moo 2, Tumbol Sansai - Noi, Sansai, Chiang Mai 50210, Thailand Phone : +66-053-399209 , +66-08-17963070 E-mail : panbanlam@hotmail.com

PRAKITSILP VARAMISRA : ประกิตศิลป์ วรมิศร์

Born : 1954 Lopburi, Thailand Education : B.F.A.(Thai Arts) Silpakorn University, Bangkak, Thailand Present : Art Instructor of Department of Fine Arts, Faculty of Art and Architecture, Rajamangala University of Technology Lanna, Northern Campus, Chiang Mai Address : 72 M. I T. Nongyang A. Sansai Chiangmai 50210, Thailand : +66-053-255654, +66-08-4996357 Phone

SOONTORN SUEBSIRIVIYAKORN : สุนทร สืบสิริวิริยกร

Born : 1958, Febbuary 25, Phare, Thailand Education : B.F.A. (Painting) Silpakorn University, Bangkok : M.F.A.(Painting) Silpakorn University, Bangkok Present : Art Instructor of Department of Fine Arts. Faculty of Ast and Architecture, Rajamangala University of Technology Lanna, Northern Campus, Chiang Mai. Address : 90/59 Kunklongcholpratan road, Tumbol Sutap, Muang, Chiang Mai Phone : +66-053-810083, +66-089-9512406

SRIJAI KUNTAWANG : ศรีใจ กันทะวัง

Born : 1961 December, Lumpoon, Thailand Education : 1993 - B.ed. (Graphic Arts), Rajamangala Institute of Technology. Pathumthani : 2009 - Master of Fine Art (Painting) Faculty of Fine Arts. Chiang Mai University Present : Assistant Professor of Department of Fine Arts, Faculty of Art and Architecture, Rajamangala University of Technology Lanna, Northern Campus, Chiang Mai Address : 206/174 M. 3 Klonglprathan T. Mae Heer, A. Muang, Chiang Mai 50100, Thailand Phone : +66-053-839084, +66-053-414250-52, Fax : +66-053-839084 E-mail : srijaipun@gmail.com

KITTICHAI KANTANG : กิตติชัย กันแตง

Born : 1965 March 20, Phisanuloke, Thailand Education : 1984 - College Of Fine Arts, Bangkok, Thailand : 1989 - B.F.A (Sculpture) Silapakorn University, Bangkok ,Thailand Present : Assistant Professor of Department of Fine Arts, Faculty of Art and Architecture, Rajamangala University of Technology Lanna, Northern Campus, Chiang Mai Address : Rajamangala University of Technology Lanna, Northern campus, Muang, Chiang Mai Phone : +66-0-5341-4250 (-52) FAX: +66--5341-4253 MOBILE: +66-087-1764744 HOME: +66-053-040155 E-Mail : dang_noy08@hotmail.com


ARTIST’ S BIOGRAPHY

PATCHARIN MEELARP : พัชรินทร์ มีลาภ

Born : 1965, March 9, Suphanburi, Thailand Education : 1989 - B.F.A. ( Graphic Arts ) Silapakorn University, Bangkok ,Thailand : 2008 - M.F.A. ( Printmaking ) Chiang Mai University, Chiang Mai ,Thailand Present : Art Instructor of Department of Fine Arts, Faculty of Art and Architecture, Rajamangala University of Technology Lanna, Northern Campus, Chiang Mai, Thailand Address : Rajamangala University of Technology Lanna, Northern campus, Muang ,Chiang Mai, Thailand Phone : + 66-08-17062834, + 66-053-414250-52 Fax : + 66-053-414253 E-mail : patcharin_meelarp@yahoo.com

U-KAEW SANASEN : อู่แก้ว สาณะเสน

Born : 1967 December 9, Bangkok, Thailand Education : 1994 : B.F.A (Painting) Central St. Matrins College of Art & Design, London, UK : 2005 : M.F.A (Painting) Silpakorn University, Bangkok, Thailand Present : Art Instructor of Department of Fine Arts, Faculty of Art and Architecture, Rajamangala University of Technology Lanna, Northern Campus, Chiang Mai, Thailand Address : 259 Moo 1, Mae Ram, Maerim Dist., Chiangmai 50180, Thailand Phone : +66-053-044-344

KRIENGKRAI MUANGMOOL : เกรียงไกร เมืองมูล

Born : 1968 June 14, Thailand Education : 1989 - Diploma, Rajamangala Institute of Technology Northrn Campus, Chiang Mai Fine Art Division Present : Art Instructor of Department of Fine Arts, Faculty of Art and Architecture, Rajamangala University of Technology Lanna, Northern Campus, Chiang Mai Address : 145/2 sanpapao, sansai, Chiang Mai, 50210, Thailand Phone : +66-08-95532545, +66-053-867022

LIPIKORN MAKAEW : ลิปิกร มาแก้ว

Born : 1972 Chiang Mai Thailand Education : B.F.A.Painting The Faculty of Fine Arts Rajamangala Institute of Technology,Prathumthani : M.F.A. Thai Art, The Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn Univrsity Present : Assistant Professor of Department of Fine Arts, Faculty of Art and Architecture, Rajamangala University of Technology Lanna, Northern Campus, Chiang Mai Address : Rajamangala University of Technology Lanna, Northern campus, Muang, Chiang Mai, Thailand Phone : +66-053-414250-3 Home : +66-053-395005, +66-08-19924139 E-mail : lipikornart@gmail.com

THEERAYUTH INKAEW : ธีรยุทธ อินทร์แก้ว

Born : 1974 January 8, Bangkok, Thailand Education : 1998 - B.F.A.(Printmaking) King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok, Thailand : 2004 - M.F.A.(Graphic Arts) Silpakorn University, Bangkok, Thailand Present : Art Instructor of Department of Fine Arts, Faculty of Art and Architecture, Rajamagala University of Technology Lanna, Northern campus,Muang, Chiang Mai, Thailand Address : Rajamagala University of Technology Lanna, Northern campus, Muang, Chiang Mai, Thailand Phone : +66-08-65195685 E-mail : theerayuth9@gmail.com


ARTIST’ S BIOGRAPHY

KITIKONG TILOKWATTANOTAI : กิติก้อง ติลกวัฒโนทัย

Born : 1978 April 21, Lampang, Thailand Education : 2001 - B.F.A. (Printmaking) Chiang Mai University, Chiang Mai : 2003 - Master of Arts in Printmaking, University of new South Wales, Australia Present : Art Instructor of Department of Fine Arts, Faculty of Art and Architecture, Rajamagala University of Technology Lanna, Northern campus, Muang, Chiang Mai, Thailand Address : C.A.P. Studio. 368/13 Nimmanhemin Rd. Soi 17 T.Suthep Muang,Chiang Mai 50200, Thailand Phone : +66-08-78108860 E-mail : kitikong@gmail.com

RONNACHIT BUMEE : รณชิต บุมี

Born : 1979 November 18, Pijit, Thailand Education : 2001 : B.F.A. (Sculpture) Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand : 2007 : M.F.A. (Sculpture) Silpakorn University, Bangkok, Thailand Present : Art Instructor of Department of Fine Arts, Faculty of Fine Art and Architecture, Rajamangala University of Technology Lanna, Northern Campus, Chiang Mai, Thailand Address : Rajamangala University of Technology Lanna, Northern Campus, Chiang Mai, Thailand Phone : +66-08-95577104, +66-053-892216, +66-053-4141250-52 E-mail : ronnachit.bumee@hotmail.com

CHAIWAT KAMFUN : ชัยวัฒน์ คำ�ฝั้น

Born : 23 December 1980, Chiang Mai, Thailand Education : 2003 - B.F.A. (Thai Art) Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University : 2005 - M.F.A. (Thai Art) Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University Present : Art Instructor of Department of Fine Arts, Faculty of Art and Architecture, Rajamangala University of Technology Lanna, Northern Campus, Chiang Mai Address : 122/2 Moo.3, Tonpao Sub-district, Sunkampaeng District, Chiang Mai 50130 Phone : +66-08-4592739 : kamfun_tue@yahoo.com E-mail

Tavichon Chomtaveevirut : ทวิชนม์ ชมทวีวิรุตม์

Born : 1979 October 15, Chiang mai, Thailand Education : 1995 - B.F.A (Painting) Burapha University, Thailand : 2000 - M.F.A (Graphic Art) Kala Bhavana,Santiniketan, India Present : Art Instructor of Department of Fine Arts, Faculty of Art and Architecture, Rajamangala University of Technology Lanna, Northern Campus, Chiang mai Address : 12 M.3 Tonpao Sunkumpang Chiang mai 50130 Phone : +66-08-06724119 E-mail : noobiz@hotmail.com

SIRIRUNYA NA CHIANGMAI : สิริรัญญา ณ เชียงใหม่

Born : 1978 May 27, Chiang mai, Thailand Education : Bachelor of Fine Arts (Painting) Chiangmai University : Master of Fine Arts (Visual Arts) Chiangmai University Present : Art Instructor of Department of Fine Arts, Faculty of Art and Architecture, Rajamangala University of Technology Lanna, Northern Campus, Chiang mai Address : Rajamangala University of Technology Lanna, Northern Campus, Chiang Mai, Thailand Phone : +66-08-32045323


ARTIST’ S BIOGRAPHY

SUWAN LAMOM : สุวรรณ ละม่อม

Born : November 27th, 1978, Chiang Mai Education : B.F.A.,Faculty of Fine Art, Rajamangala Institute of Technology (Painting) : M.F.A.,(Thai Art), Silpakorn University Present : Art Instructor of Department of Fine Arts, Faculty of Art and Architecture, Rajamangala University of Technology Lanna, Northern Campus, Chiang Mai : 129 mu7 Barnpan Muang, Lampoon Address Phone : +66865540517

TRAIRAT PATTAPONG : ไตรรัตน์ ปัตตะพงศ์

Born : 1974 November 22, Chiang Mai, Thailand Education : 1999 - B.F.A. (Painting) Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand : 2009 - M.A. (Media Arts and Design) Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand Present : Design Instructor of Department of Fine Arts, Faculty of Fine Art and Architecture, Rajamangala University of Technology Lanna, Northern Campus, Chiang Mai, Thailand Address : 124/100 M.7 T.Nongpakhrang A.Muang Chiang Mai 50000, Thailand Phone : +66-08-05218874 E-mail : trairat2004@gmail.com

ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด ลิขิตศิลป์

ร้านชัยธวัช Chaitawat BKK Bikeshop


8

th

JED YOD GROUP Contemporary Art Exhibition ขอขอบคุณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่พายัพเชียงใหม่ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาจารย์พิชัย นิรันต์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ เสาว์คง คณาจารย์สาขาศิลปกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ทุกท่าน เจ้าหน้าที่คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ทุกท่าน Sombatpermpoon Gallery ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด ลิขิตศิลป์เชียงใหม่ ร้านชัยธวัช เชียงใหม่ ออกแบบ : ไตรรัตน์ ปัตตะพงศ์ ถ่ายภาพ : ธีรยุทธ อินทร์แก้ว จำ�นวนพิมพ์ : 1,000 เล่ม พิมพ์ : สุเทพการพิมพ์ โทร. 0-5321-8976


JED YOD GROUP

สูจิบัตรกลุ่มเจ็ดยอด ครั้งที่ 8  

สูจิบัตรงานแสดงศิลปกรรม กลุ่มเจ็ดยอด ครั้งที่ 8 ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่