__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Woensdag 7 juli 2021

VOO RPAG I N A

Schore opent ‘Durpshart’ na grondige verbouwing Kom lekker genieten van onze zomerkaart!

B R A S SBERRAI ES •SCEARF IEET A• RCI A AFETARIA

WEEKMENU

Natuurlijk ben je welkom om zo binnen te lopen, maar wil je verzekerd zijn van een tafeltje? Dan is reserveren zeker aan te raden!

DE SPECIALIST IN KOZIJNEN, DEUREN EN SCHUIFPUIEN!

BRASSERI

Voorgerechten:

Soep van lente ui en kaascroutons of Salade van de zee

Au sc

Hoofdgerechten:

Gegrilde rumpsteak met seizoensgroenten en pepersaus of Wemeldings vispannetje met lamsoren en zeekraal

Dessert:

Soepje van zomerfruit, vanille ijs en slagroom

€22,50

Geldig van 07-07 t/m 11-07 2021

Slagveldstraat 56 A 4416 CC Kruiningen 0113 745 202 06 13 20 71 17 L.huissen@solidekozijn.nl

Producten Kozijnen Buitendeuren Schuifpuien

Kijk ook eens op onze website www.solidekozijn.nl

Een merk van

Persoonlijk advies in hypotheken en verzekeringen.

Graag vooraf reserveren! W. Kanaalweg 23-25, Wemeldinge | 0113-621262 www.ietsanderswemeldinge.nl

Hoi! Ik ben Carlein Help Carlein een rolstoelbus bij elkaar te sparen. Kijk voor meer info op: carleinwilerbijzijn.nl

Marijkelaan 2b, 4401 GG Yerseke • 0113 570 500 • info@zhhuys.nl • zhhuys.nl

Schoudeeweg 1 | 4424 NB Wemeldinge Tel: 0113-626088 | info@schoudee.nl

Autoruitschade?

Doneer

www.schoudee.nl

Autoruitschade?

Vrijwillige hulp thuis in de laatste levensfase Bel 0113 - 251 700

Clarathuis.nl

Bel 0113 - 251 700

Be


2

De Scheldepost Woensdag 7 juli 2021

Nieuws- en informatiepagina van de gemeente Kapelle Bezoekadres : Kerkplein 1, Kapelle Postadres

: Postbus 79, 4420 AC Kapelle

Burgerzaken? Afspraak maken!

Telefoon

: 14 0113

De balie Burgerzaken werkt op afspraak. U maakt een

E-mail

: gemeente@kapelle.nl

afspraak via www.kapelle.nl. Voor het maken van een

Website

: www.kapelle.nl

afspraak kunt u ook langskomen of bellen naar 14 0113.

Inwonersfeest 50 jaar Kapelle in Wemeldinge Op 11 september vieren we het 50-jarig bestaan van de gemeente Kapelle. Vorig jaar kon de feestavond niet doorgaan vanwege corona. We willen er een gezellig feest van maken met volop muziek. Het feest vindt plaats bij de Jachthaven in Wemeldinge en start om 17.00 uur.

www.facebook.com/gem.kapelle @Gem_Kapelle gemeentekapelle

18.

Vaststellen Lijst Ingekomen Stukken (LIS) 13 juli 2021

19.

Bouwsteen Elektriciteit deel 2

20.

Bouwsteen Natuur en Biodiversiteit

21.

Nieuw voorbereidingsbesluit voormalige sluizencomplex te Wemeldinge

Het feestprogramma van 11 september •

17.00 – 17.45 uur:

DJ Amyntas

17.45 – 18.15 uur:

Emma Heesters

18.15 – 18.45 uur:

Albertina

18.45 – 19.15 uur:

Lee Towers

19.15 – 19.45 uur:

Albertina

20.00 – 20.45 uur:

Alwin

21.00 – 01.00 uur:

Q-Music The (Foute) Party

23.00 – 23.30 uur:

Back to Waterloo (Laura Vlasblom en Brigitte Nijman)

22.

Regionale samenwerking via Bestuurlijk platform de Bevelanden

23.

Overheveling restantkredieten 2020 naar 2021 (investeringen en voorzieningen)

24.

Goedkeuren overschrijding kredieten 2020

25.

Jaarstukken 2020 gemeente Kapelle

26.

Voorstel bestemming rekeningresultaat 2020

27.

Vaststellen Notitie herziening grondexploitaties 2021

28.

1e Bestuursrapportage 2021

29.

Sluiting

Kortom een leuk programma voor jong en oud Dus reserveer 11 september alvast in uw agenda voor deze gezellige avond. Meer informatie volgt later via de Scheldepost en op www.kapelle.nl/50jaar.

Afsluiting Annie MG Schmidtsingel Op donderdag 8 en vrijdag 9 juli 2021 is de Annie MG Schmidtsingel

Raadsvergadering dinsdag 13 juli Onder normale omstandigheden zijn belangstellenden van harte welkom voor het bijwonen van de raadsvergadering. Helaas is dit tot nader order niet mogelijk. De uitzending van de raadsvergadering op dinsdag 13 juli start om

afgesloten ter hoogte van het huisnummer 6. Het doorgaande verkeer wordt omgeleid. De afsluiting is nodig om de nieuwe riolering in Zuidhoek 3 aan te sluiten op het bestaande rioolsysteem. De werkzaamheden gaan enige overlast veroorzaken. Wij vragen hiervoor uw begrip.

19.30 uur en volgt u live met beeld via https://kapelle.notubiz.nl/live. Conceptagenda: 1.

Opening

2.

Mededelingen en orde van de vergadering.

3.

Vaststellen van de agenda

Afsluiting Stationsstraat maandag 12 juli t/m donderdag 22 juli De Stationsstraat wordt op maandag 12 juli afgesloten voor het doorgaand verkeer tot donderdag 22 juli . In deze periode worden er proefsleuven

Beeldvormend deel

gegraven om werkzaamheden voor te bereiden die Evides en de gemeente

4.

Spreekrecht

in 2022/23 willen uitvoeren. Deze werkzaamheden in de Stationsstraat

5.

Vragenuurtje voor raadsleden

vormen de basis voor het maatregelenplan om de kans op wateroverlast in

6.

Mededelingen raadsleden/college B&W/ Klankbordgroepen

de Warretjes, Vijverstraat, Jagtlust en de Dijkwelsestraat te beperken. Het

7.

Presentatie Rekenkamerrapport ‘Kapelle maakt werk van participatie’’

verkeer wordt omgeleid.

door de heer A. Mast en mevrouw D. Derksen 8.

Sluiting beeldvormend deel

Oordeelsvormend deel 9.

1e Bestuursrapportage 2021

10.

Budgettaire ruimte Begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025

11.

Vaststellen normenkader en controleprotocol 2021 en verder

12.

Verlenen toestemming aan college om gewijzigde

Kennisgeving publicatie Provincie Zeeland - Kennisgeving publicatie ontwerpprojectplan Waterwet dijkversterking Hansweert, ontwerpbestemmingsplan dijkversterking Reimerswaal en ontwerpbestemmingsplan dijkversterking Kapelle, ontwerpvergunning Wet Natuurbescherming en Milieueffectrapport dijkversterking Hansweert

gemeenschappelijke regeling VRZ aan te gaan 13.

Wijzigen structuurvisie ten behoeve van ontwikkeling woningbouwlocatie en bedrijventerrein

14.

Vestiging voorkeursrecht Langeweg te Kapelle (Smokkelhoek II)

15.

Vestiging voorkeursrecht Gilden-straat te Kapelle (Zuidhoek fase 4)

16.

Sluiting oordeelsvormend deel

Onderwerp Bij de laatste beoordeling op veiligheid is de primaire waterkering bij Hansweert-Willem Annapolder (tussen dijkpaal 244,5: het sluizencomplex Hansweert, en dijkpaal 290: de Kapellebank) afgekeurd. Om de waterkering weer aan de veiligheidsnormen te laten voldoen heeft het dagelijks bestuur van het waterschap Scheldestromen op 1 juni 2021 een ontwerpprojectplan Waterwet tot versterking van de waterkering vastgesteld. Over een

Besluitvormend deel 17.

Vaststellen besluitenlijst 22 juni 2021

lengte van 5150 meter zijn maatregelen nodig. Deze worden beschreven in het ontwerpprojectplan Waterwet. Het doel is om uiterlijk in 2028 een veilige waterkering te realiseren die voldoet aan de nieuwe normering, passend in de omgeving.


De Scheldepost Woensdag 7 juli 2021

3

Kijk voor meer informatie op: www.kapelle.nl Bezoekadres : Kerkplein 1, Kapelle Postadres

: Postbus 79, 4420 AC Kapelle

Burgerzaken? Afspraak maken!

Telefoon

: 14 0113

De balie Burgerzaken werkt op afspraak. U maakt een

E-mail

: gemeente@kapelle.nl

afspraak via www.kapelle.nl. Voor het maken van een

Website

: www.kapelle.nl

afspraak kunt u ook langskomen of bellen naar 14 0113.

www.facebook.com/gem.kapelle @Gem_Kapelle gemeentekapelle

Procedure

Gedeputeerde Staten. De besluiten worden gelijktijdig gepubliceerd. In deze publicatie

Voor de versterking van de waterkering bij Hansweert zijn de volgende plannen voorbereid:

wordt u geïnformeerd hoe u beroep kunt instellen bij de Raad van State.

1.

Een ontwerpprojectplan conform artikel 5.4 van de Waterwet door het waterschap

Naast de nu voorliggende stukken, is bekend dat er nog een aantal besluiten noodzakelijk

Scheldestromen;

is, die ook ter inzage worden gelegd. Het gaat dan bijvoorbeeld om de ontheffing

2. wee ontwerpbestemmingsplannen van de gemeente Kapelle en de gemeente Reimerswaal; 3. Een ontwerpvergunning Wet natuurbescherming door Gedeputeerde Staten van

soortenbescherming of een eventueel noodzakelijke vergunning voor kappen van bomen. Alle overige besluiten in het kader van het project zullen op de gebruikelijke wijze afzonderlijk worden kenbaar gemaakt.

Zeeland; 4. Een milieueffectrapport door het dagelijks bestuur van het waterschap Scheldestromen ter onderbouwing van de hiervoor genoemde plannen.

Milieueffectrapport (MER) Het MER is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht. Een dergelijke beslissing is niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en

Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben op 5 juli 2018 besloten op dit project artikel

beroep. Zienswijzen tegen het MER kunnen gelijktijdig met een zienswijze tegen het

5.8 van de Waterwet van toepassing te verklaren. Dit betekent dat Gedeputeerde Staten

ontwerpprojectplan Waterwet, de ontwerpbestemmingsplannen en/of de ontwerpvergunning

de besluiten, die voor de uitvoering van het projectplan nodig zijn, op gecoördineerde

Wet natuurbescherming voor het project dijkversterking Hansweert naar voren worden

wijze zullen voorbereiden. Zij dragen er zorg voor dat de zienswijzen op het ontwerp-

gebracht.

projectplan Waterwet, de ontwerpbestemmingsplannen en de ontwerp-vergunning Wet natuurbescherming worden behandeld door de verschillende bevoegde gezagen.

Crisis- en Herstelwet

Gedeputeerde Staten van Zeeland dienen uiteindelijk het vastgestelde projectplan Waterwet

Op de besluitvorming is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van

goed te keuren (artikel 5.7, lid 1 Waterwet).

toepassing. Dit betekent dat in het vervolg van de procedure, in het geval er beroep wordt ingesteld bij de Raad van State, er sneller een uitspraak wordt gedaan.

Ter inzage Het ontwerpprojectplan Waterwet, de ontwerpbestemmingsplannen, de ontwerpvergunning

Nadere informatie

Wet natuurbescherming, het milieueffectrapport en bijbehorende stukken zijn in te zien met

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de Provincie Zeeland,

ingang van 8 juli 2021 tot en met 18 augustus 2021 via:

telefoonnummer 0118-631011.

Provinciale website van Zeeland: https://www.zeeland.nl/publicaties-en-bekendmakingen/

Middelburg, 7 juli 2021

Het college van Gedeputeerde Staten van Zeeland

nu-ter-inzage Op werkdagen kunnen de stukken worden ingezien bij de volgende instanties tijdens de daar gebruikelijke openingstijden: -

Waterschap Scheldestromen, Kanaalweg 1 te Middelburg en Kennedylaan 1 te Terneuzen

-

Gemeente Kapelle, Kerkplein 1 te Kapelle

-

Gemeente Reimerswaal, Oude Plein 1 te Kruiningen

-

Provincie Zeeland, Abdij 6 te Middelburg

Bovengenoemde stukken zijn ook digitaal in te zien via de website www.overheid.nl zie => “Bekendmakingen” => “officiële bekendmakingen”. De ontwerpbestemmingsplannen zijn in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl onder identificatienummers: -

Kapelle: identificatienummer NL.IMRO.0678.buitengebiedHZ007-OW01

-

Reimerswaal: identificatienummer NL.IMRO.0703.01HaBPDijk.on01

Zienswijzen indienen Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk zijn zienswijze kenbaar maken over het ontwerpprojectplan dijkversterking Hansweert, de ontwerpbestemmingsplannen en de ontwerpvergunning Wet natuurbescherming. Schriftelijke zienswijzen kunt u indienen bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg. U kunt uw zienswijze ook mondeling naar voren brengen. Voor mondelinge zienswijzen kan telefonisch een afspraak worden gemaakt met Provincie Zeeland, telefoonnummer 0118-

Laadzuilen AgriSnellaad Personenauto’s worden steeds vaker elektrisch aangedreven door een accu wat bijdraagt aan een verduurzaming van de mobiliteit. Om deze auto’s te kunnen laden zijn laadzuilen nodig. Om het aantal laadvoorzieningen aan te laten sluiten bij de verwachte groei van het aantal elektrische auto’s moet het laadnetwerk worden uitgebreid. CZAV uit Wemeldinge bouwt met haar bedrijf AgriSnellaad aan een laadzuilen netwerk in heel Zuid-West Nederland. De gemeente en CZAV/ AgriSnellaad hebben overeenstemming bereikt voor het plaatsen van laadzuilen op de volgende locaties: •

Één laadzuil bij de parkeervakken aan de Kaardebol in Kapelle.

Één laadzuil op het parkeerterrein aan de Vroonlandseweg 53 in Kapelle.

Één laadzuil bij de parkeervakken aan de Ottertjes in Kapelle, tegenover

huisnummers 11, 13, 15. Na plaatsing kunt u, of uw bezoekers met elke gewenste laadpas gebruik maken van deze laadzuilen. Er wordt geen parkeerverbod voor auto’s met een verbrandingsmotor ingesteld op de laadplaatsen om een toename van parkeerdruk te voorkomen.

631011. Het is niet nodig om uw reactie apart per plan/besluit in te dienen. In de zienswijze dient vermeld te worden of deze gericht is tegen het ontwerpprojectplan Waterwet, de ontwerpbestemmingsplannen en/of de ontwerpvergunning Wet natuurbescherming. Vervolg

Aanwijzingsbesluit honden op strand Wemeldinge

Het voorliggende ontwerpprojectplan dijkversterking Hansweert, de

Vanuit hondeneigenaren is de wens gekomen om honden op het strand van

ontwerpbestemmingsplannen en de ontwerpvergunning Wet natuurbescherming zullen,

Wemeldinge los te laten lopen. Het college van B& W heeft hiervoor een

nadat de ingediende zienswijzen zijn beoordeeld, voor vaststelling worden voorgelegd aan

aanwijzingsbesluit vastgesteld. Honden mogen er loslopen van:

het betreffend bevoegd gezag. Het projectplan Waterwet behoeft daarna goedkeuring van


AT

4

De Scheldepost Woensdag 7 juli 2021

Nieuws- en informatiepagina van de gemeente Kapelle Bezoekadres : Kerkplein 1, Kapelle Postadres

: Postbus 79, 4420 AC Kapelle

Burgerzaken? Afspraak maken!

Telefoon

: 14 0113

De balie Burgerzaken werkt op afspraak. U maakt een

E-mail

: gemeente@kapelle.nl

afspraak via www.kapelle.nl. Voor het maken van een

Website

: www.kapelle.nl

afspraak kunt u ook langskomen of bellen naar 14 0113.

1 oktober tot 1 mei en

tussen 1 mei en 1 oktober voor 09.00 uur en na 21.00 uur.

Het loslopen in deze perioden mag alleen als de eigenaar de hond(en) in zijn macht heeft. Er is gekozen om honden dan los te laten lopen, omdat er dan geen grote drukte is op het strand.

www.facebook.com/gem.kapelle @Gem_Kapelle gemeentekapelle

Bekendmakingen De officiële bekendmakingen en kennisgevingen van de gemeente Kapelle maken we elektronisch bekend. Kijk hiervoor op www.officielebekendmakingen. nl. Wilt u nieuw geplaatste bekendmakingen en kennisgevingen van uw buurt in uw mailbox ontvangen? Dan kunt u zich hiervoor aanmelden via www.overheid. nl/attenderingsservice. Onderstaande informatie in de Scheldepost is een extra

Waar kan ik terecht voor VRAG EN OVE R:

• Opgroeien en opvoeden • Zorg over mijn kind (Jeugdhulp)

service, geen officiële bron voor bekendmakingen. U kunt hier dan ook geen

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Kapelle T 06 - 40 73 62 70

rechten aan ontlenen. Burgemeester en wethouders van de gemeente Kapelle informeren u over het

E cjg@kapelle.nl

volgende:

Telefonisch bereikbaar:

Vergunningen

maandag t/m woensdag en vrijdag van 09.00 tot 11.30 uur. U kunt het telefoonnummer ook gebruiken voor WhatsApp.

VRAG EN OVE R:

• Informatie en advies over allerlei zorg en ondersteuning

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning 1

Buurtteam Kapelle:

van de woning.

T 0113 - 34 34 74 (heel de week telefonisch bereikbaar) of via spreekuur/inloop van Cederhof Welzijn in Kapelle of Wemeldinge

Ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure) 1

E info@cederhof.eu

Dorpsstraat 57 in Wemeldinge: het plaatsen en vervangen van de kozijnen

Kerkweg 1A Wemeldinge: Ontwerp omgevingsvergunning voor de (her) bouw van een woning aan de Kerkweg 1A in Wemeldinge en de inrichting

VRAG EN OVE R:

• Werk, inkomen en schulden • Hulp bij het zelfstandig thuis wonen (Wmo), bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, de regiotaxi en begeleiding

Afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ)

van een openbare rust- en picknickplaats aan de Moolweg / Wemeldingse

van GR de Bevelanden

Zandweg.

M.A. de Ruijterlaan 2 in Goes T 0113 - 23 91 00

Verleende omgevingsvergunningen

E wiz@grdebevelanden.nl

1

Kerkweg 10A in Wemeldinge: het uitbreiden van de woning.

2 Paardeweegje 1A in Wemeldinge: het bouwen van een woning. Telefonisch bereikbaar: maandag t/m donderdag van 08.30 uur tot 17.00 uur

Meldingen

vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur

1 VRAG EN OVE R:

• Mantelzorgondersteuning • Vrijwilligerswerk en vrijwillige hulp • Activiteiten in de buurt

Cederhof Welzijn

Kloosterweg 1A in Kapelle: activiteitenbesluit voor oprichting inrichting TSG Vastgoed.

Locatie Bruelisstraat 107 in Kapelle:

Ruimtelijke plannen

inloop maandag t/m donderdag van 10.00 uur tot 12.00 uur Locatie Dorpshuis De Wemel Dorpsplein 1 in Wemeldinge: inloop vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur T 0113 - 34 34 74 (heel de week telefonisch bereikbaar)

Bestemmingsplannen 1

Dijkversterking: Ontwerpbestemmingsplan voor de dijkversterking van Hansweert tot aan de Willem Annapolder.

E info@cederhof.eu

2 Oostweg 15 – 19 Kapelle: Ontwerpbestemmingsplan voor de bestaande VRAG EN OVE R:

• Sociaal domein

agrarische bedrijfsactiviteiten op het perceel Oostweg 15 – 19.

Burger Adviesraad Kapelle De Burger Adviesraad (BAR) is ingesteld door de gemeente Kapelle en benoemd door de gemeente-

Deze bestemmingsplannen liggen gedurende zes weken ter inzage

raad voor het geven van gevraagd en ongevraagd advies

in het gemeentehuis, Kerkplein 1 in Kapelle. Meer informatie: afdeling

over zaken binnen het sociaal domein.

Leefomgeving, gemeente@kapelle.nl, telefoon 14 0113.

T 06 – 23 38 55 55 E bar@kapelle.nl

SCHADE? Geen probleem

Voor tapijt, gordijnen en meubelstoffering.

apijt, gordijnen Scooter/motorverhuur eubelstoffering. Voor tapijt, gordijnen Onderhoud oofstraat 6-8 | 4421 JR Biezelinge | T: (0113) 34 23 54 VAT en meubelstoffering.

Hoofstraat 6-8 | 4421 JR Biezelinge | T: (0113) 34 23 54 1 JR Biezelinge | T: (0113) 34 23 54

Choorhoekseweg 12a, 4424 NW Wemeldinge kloostermanmotoren@gmail.com, 06 23 89 86 10

www.kloosterman-motoren.nl

Handelsweg Handelsweg 41 41 4421 4421 SH SH Kapelle Telefoon Telefoon 0113 0113 -- 343436 343436 Mobiel Mobiel 06 06 51 51 825793 825793 kosterautoschade@live.nl kosterautoschade@live.nl


De Scheldepost Woensdag 7 juli 2021

KE RKDIE N ST E N

Kerkdiensten Zondag 11 juli

Biezelinge Christelijk Gereformeerde Kerk 10.00 uur

Ds. A.D. Fokkema

Kerkwerve

17.00 uur

Ds. J. van Langevelde

Zierikzee

Protestantse Gemeente 10.00 uur

Ds. Douwe de Roest

VOORPAG I NA

Een groep van veertig tot vijftig vrijwilligers

liepen volgens Franciella erg gestroomlijnd.

ruimte hebben om een overlijden te

Kapelle

heeft anderhalf jaar lang samengewerkt

“Via een appgroep hadden we onderling

verwerken. Diezelfde familiekamer heeft

Hervormde Gemeente

aan de verbouwing van het dorpshuis in

contact met elkaar over wie wat uitvoert.

overigens ook meerdere functies. Zo is

10.00 uur

Schore. Het is een behoorlijke operatie

Dan gaf er bijvoorbeeld iemand aan dat hij

het ook mogelijk dat daar vergaderingen

geweest want er moest onder meer

graag wilde verven. En een ander voelde

kunnen plaatsvinden. Op die manier

Gereformeerde Gemeente

worden gesloopt, geschilderd en elektra

zich weer geroepen om iets te slopen. Je

proberen we ervoor te zorgen dat het

10:00 uur

Leesdienst

worden aangelegd. Franciella Chamuleau

bent natuurlijk afhankelijk van vrijwilligers

dorpshuis ook gebruikt kan worden voor

16:30 uur

Leesdienst

van Stichting Dorpshuis Schore is

dus je kunt geen harde afspraken maken

verschillende doeleinden.”

erg tevreden met al het werk van de

met een strakke planning. We waren

vrijwilligers. “De gemeente Kapelle wilde

daarom ook erg flexibel en in de praktijk

graag meer burgerparticipatie zien hier

zag je terug dat alle klusjes zo konden

Officiële opening ‘Durpshart’

Protestantse Gemeente

in de gemeenschap en dat is meer dan

worden uitgevoerd.”

Nadat alle werkzaamheden afgerond zijn,

9.30 uur

gelukt. Alle vrijwilligers komen uit het dorp

Ds. L.C.P. Deventer

Hansweert-Schore Dhr. Ko de Visser

was er afgelopen zaterdag een officieel

en voelen zich erg betrokken met het

Rouwkamer

openingsmoment waarbij twee wethouders

dorpshuis.”

Het dorpshuis heeft een behoorlijke

van de gemeente Kapelle aanwezig

Wemeldinge

metamorfose ondergaan. Zo is er ook

waren. “We hebben een looproute door

Vrije Evangelische Gemeente

Flexibel

een rouwkamer met een bijbehorende

het dorpshuis aangelegd waarbij we

10.00 uur

De werkzaamheden aan het dorpshuis

familiekamer ingericht. “Zoiets was er

ook uiteraard rekening hielden met de

voorheen nog niet in Schore. We merkten

coronamaatregelen. En omdat we het een

Protestantse Gemeente

als stichting zijnde dat hier erg veel

beetje feestelijk wilden aankleden is er

10.00 uur

behoefte aan was. De eerste rouwdiensten

ook gezorgd dat de mensen een hapje en

staan ook al ingepland. Kijk, ons doel was

een drankje konden nuttigen. Voor alle

vooral om ervoor te zorgen dat mensen in

vrijwilligers die zo hard hun best hebben

alle rust afscheid konden nemen van hun

gedaan om de verbouwing tot een succes

dierbaren. En de familiekamer hebben we

te maken, willen we binnenkort ook nog

zo ingericht dat mensen alle beschikbare

een speciale avond organiseren.”

“Alle vrijwilligers zijn erg betrokken met het dorpshuis”

Ds. Reehorst

Ds. DHJ Steenks

COLOFON

Dit is een weekelijkse uitgave van Trainews SUD O KU

Media. Wij zijn bewust met het milieu bezig,

Puzzel mee en maak kans op een boekenbon!

jij als trouwe lezer ook? Leg dan deze uitgave na het lezen bij het oud papier zodat de krant wordt gerecycled. Samen zorgen we voor een prettig leesbare krant en een schoner milieu.

Wie deze puzzel goed weet in te vullen, maakt kans op een cadeaubon t.w.v. € 10,- te besteden bij diverse lokale ondernemers in heel Midden-Zeeland!

Redactie: Redactie kan worden ingezonden via de website of redactie@trainews.nl.

Stuur het juiste antwoord voor maandag a.s. in via onderstaande website

Commerciële redactie wordt niet geplaatst.

of stuur de oplossing naar Kerkplein 3, 4401 ED Yerseke. Vermeld bij uw

Website:

postverzending uw NAW-gegevens. De naam van de winnaar wordt in de

scheldepost.nl

volgende uitgave gepubliceerd.

Contact: Trainews Media

Website: scheldepost.nl/puzzel

Kerkplein 3 | 4401 ED Yerseke 0113 70 02 02 | trainews.nl

De winnaar van vorige editie is:

Oplossing van de vorige editie:

M.H. Eversdijk

58154

5


6

Altijdbin en3dagenterecht

De Scheldepost Woensdag 7 juli 2021

Directonlineafspra kplan en

Cederhof welzijn Bingo in de Vroone

Aanmelden voor deze activiteiten kan door te bellen naar 0113 – 34 34 74 of stuur

Op vrijdag 9 en 23 juli organiseert Cederhof Welzijn een Bingo in de Vroone te

een mail naar welzijnclienten@cederhof.eu

Kapelle. Beide middagen duren van 14.00 tot 16.00 uur. U kunt gratis deelnemen aan de Bingo, consumpties zijn voor eigen rekening. Er zijn nog voldoende

Contactgroep mantelzorg

plekken dus mocht u het leuk vinden meld u dan zeker aan!

De volgende contactgroep mantelzorg is op woensdag 14 juli tussen 14.0015.30 uur in de Vroone te Kapelle. Zorgt u voor een naaste (partner, gezinslid,

Sociaal Café

Al-inclusivevo rmaxima l

buurvrouw, vriend etc.) en vind u het prettig om ervaringen te delen met

Vrijdag 9 juli om 9:30 uur organiseren we weer het Sociaal Café bij Optisport

andere mantelzorgers? Dan bent u van harte welkom! U kunt in gesprek

Dorpscentrum De Wemel te Wemeldinge. Dit keer een creatieve ochtend waar

gaan met andere mantelzorgers en vragen

we zelf kaarten gaan maken. De nodige knutselmaterialen worden door ons

stellen aan de medewerker van het Steunpunt

geregeld. Deelname is gratis.

Mantelzorg. Aanmelden is verplicht vanwege de

U bent natuurlijk ook van harte welkom als u enkel voor de gezelligheid wilt komen!

€29

0113- 34 34 74 of mantelzorg@cederhof.eu

Wij zijn weer open!! ATC Scheldestromen Stationssingel 10 4421 BG Kapelle Tel.: 06 82 10 57 10

95

coronamaatregelen en kan via:

Spullen over? We halen ze graag bij u op! Tel.: 06 82 10 57 10

Let op, onze openingstijden zijn: dinsdag t/m donderdag van 9.00-12.00 en van 13.00-16.00 uur, vrijdag van 9.00-12.00 uur

onderdeel van:

Vraag naar onze speciale aanbiedingen! Ooststraat 7 | Kapelle Tel. 0113 344820 www.booneoptiek.nl

APK ZONDER ZA 10 JULIVERRASSINGEN APK ZONDER

Advertentie weer open!.indd 1

22-06-2021 09:18

VERRASSINGEN Vlissingen, Industrieweg 23, 0118-410800 APK ZONDER Goes, Pearyweg 10, 0113-214810 VERRASSINGEN All-inclusive voor maximaal

TIJD: 17:00 - 20:00 UUR

Adres: c.d. Vereekestraat 74 Altijd binnen 3 dagen terecht *Kinderen tot 12 jaar 15 euro Altijd binnen 3 dagen terecht Direct online afspraak plannen p.p. excl. drankjes Direct online afspraak plannen

OPENINGSTIJDEN

De Jonge

Dinsdag

9595 €29 €29 95 €2995 De Jonge All-inclusive voor maximaal

€29 De Jonge Altijd binnen 3 dagen terecht

10.00-16.00 uur

Donderdag 10.00-16.00 uur Zaterdag

10.00-12.30 uur

Direct online afspraak plannen

Adresgegevens

All-inclusive voor maximaal

DeJonge

Ooststraat 13 4421 CZ Kapelle Tel. 0113 - 340787 (tijdens openingsuren)

Goes, Pearyweg 10, 0113-214810 Vlissingen, Industrieweg 23, 0118-410800

De Jonge

www.dorcas.nl/winkels/kapelle/

Vlissingen, Industrieweg 23, 0118-410800

DORCAS, in actie voor de allerarmsten

Goes, Pearyweg 10, 0113-214810

Goes, Pearyweg 10, 0113-214810 Industrieweg 23, 0118-410800 All-inclusiveVlissingen, voor maximaal

Direct online afspraak plannen Altijd binnen 3 dagen terecht

VERRASSINGEN APK ZONDER

RESERVEREN VERPLICHT! UITERLIJK DONDERDAGMIDDAG 12 UUR DOORGEVEN

AANMELDEN VIA PLANNING@VROONE.NL

0113 341 954 WWW.VROONE.NL

Goes,Pearyweg10,01 3-214810 A H Vlis ingen,Industrieweg23,01 8-41080

Is mijn administratie- of belastingadvieskantoor NOAB-gecertificeerd? .. m bij.. o k l e W

ERSELMAN

CCOUNTS

administratiekantoor

Ooststraat 1 - 4421 CZ Kapelle - Telefoon 0113 - 330039 - ha@zeelandnet.nl


De Scheldepost Woensdag 7 juli 2021

7

LOKAL E O ND ER NEMER

Janny Schoop van J&R Schoenmode is lokale ondernemer van de week: “Ik hang mijn schoen nog niet aan de wilgen” Janny begon ongeveer twintig jaar geleden met haar eigen schoenenzaak. Daarvoor werkte ze in damesmodezaak Kreijenborg als filiaalmanager. Toen die winkel op hield met bestaan besloot ze om op eigen benen aan de slag te gaan als ondernemer. Dat werd dus J&R Schoenmode aan de

werk gaat. “Het ondernemerschap is leuk.

Biezelingseweg. “Ik zag dat er een markt

Iedere dag heb je hier andere mensen over

was voor een schoenenzaak hier op het

de vloer. Het sociale contact met mensen

dorp. Er was wel een andere ondernemer

vind ik erg leuk. De mensen vertellen altijd

die ook schoenen verkocht, maar die was

hele verhalen aan mij. Als mensen vragen

al drie jaar gestopt met zijn winkel.”

of ze de schoenen even mogen meenemen

Het was voor Janny best een switch om

om ze te passen dan vind ik dat geen enkel

Wat verder opvalt is dat Janny zich bij

Opvolger

probleem.”

de promotie van haar winkel zich focust

Als de coronacrisis er niet was geweest

op voornamelijk traditionele kanalen. “Ik

had Janny nu al de schoen aan de wilgen

een eigen onderneming te starten. Maar de voordelen van haar baan zorgen ervoor dat

Klantenbestand

heb ook geen webshop erachter zitten.

gehangen. Maar ze heeft besloten om nog

ze nog elke dag met veel plezier naar haar

Janny kan wat dat betreft ook leunen op

Ik moet het vooral hebben van mond-

een tijdje door te gaan. “We zijn natuurlijk

een trouw klantenbestand. “We hebben

tot-mondreclame. We doen wel wat op

bijna vijf maanden uit de running geweest.

niet alleen klanten uit Kapelle, maar er

Facebook, maar schoenen online verkopen

Het zou ergens nog fijner zijn als ik iemand

komen ook mensen uit Goes, Kruiningen

is er niet bij. Kijk, een jong iemand zou

vond die de zaak graag wil overnemen.

en ’s-Heerenhoek. Daarnaast zie ik

dat onmiddellijk doen, maar ik heb dat

Maar dat moet ook op je pad komen. Ik zou

geregeld dat er dagjesmensen op bezoek

nooit gedaan. Vanmorgen had ik ook weer

het in ieder geval heel fijn vinden als de

komen. En ik merk dat mijn doelgroep, die

mensen uit Goes in de zaak die het fijn

schoenenzaak behouden blijft voor Kapelle

tussen de 20 en 80 jaar ligt, erg loyaal is.”

vonden om naar een winkel te gaan en

en dat iemand daar geïnteresseerd in is om

persoonlijk geholpen te worden.”

als ondernemer aan de slag te gaan.”

“Er komen ook klanten van buiten Kapelle schoenen passen”

Webshop

CO LU MN

TA A RT

Een inspirerende dag met collega’s

Taart van de week

Zoals ik in mijn vorige column al aan gaf, had

beter te begrijpen hoe jij op anderen reageert en

Elke week reikt De Scheldepost een taart van de

ik in juni een afspraak met alle Bevelandse

zij op jou.

week uit. Ken jij iemand die een taart verdient?

kinderburgemeesters en wethouders op het

Ik vond het heel erg leuk en interessant om te

Geef die persoon dan op via scheldepost.nl.

gemeentehuis in Kruiningen. Burgemeester

doen.

De taart van deze week gaat naar:

heette ons welkom en het was echt leuk om

Na de workshop hebben we nog ervaringen

Janno van den Ende

mijn ‘collega’s’ eens te ontmoeten en kennis

en tips met elkaar gedeeld. We willen samen

met elkaar te maken. We kregen een workshop

iets gaan doen tegen ‘pesten’. Door dit bij de

Hij is genomineerd door Annet van de Berge: ‘’1 juli

over communicatiestijlen. Door het kiezen van

kinderen in onze gemeenten onder de aandacht

is hij dertig geworden en op 25 juli gaat hij weg als

de antwoorden die het beste bij je passen, op de

te brengen, hopen we te voorkomen dat er gepest

predikant in Wemeldinge. Dat verdient een taart!’’

vragen die aan ons werden gesteld, verzamelde

wordt. We gaan nu nadenken over hoe we dat het

je gekleurde stickers. Op het einde had je van één

beste kunnen doen. Daarover horen jullie later

of twee kleuren de meeste stickers verzameld.

meer!

van Egmond, van de gemeente Reimerswaal,

Je kon dan aflezen wat voor een persoon je ongeveer bent. Bijvoorbeeld dat je daadkrachtig en direct bent of juist interactief en inspirerend of misschien wel een beetje van allebei! Dat was heel leerzaam en daarmee leer je jezelf ook beter kennen. Daarna werd ons uitgelegd hoe je iemand met de kleur rood, geel, blauw of groen het beste iets kunt vragen en ook wat vooral niet werkt bij deze mensen. Daardoor leerden we ook

Een heerlijke taart van de banketterie van ATC Scheldestromen in Kapelle.

Steyn Almekinders Kinderburgemeester gemeente Kapelle


8

De Scheldepost Woensdag 7 juli 2021

Fabiusstraat 100, 3248 AK Melissant Tel. 0187 - 60 36 30 - e-mail: cndonselaar@kliksafe.nl www.cordekaasboer.nl

Superstunt!!!

7.95 1.49

Boeren belegen heerlijk romig, kilo

Slagersbacon 100 gram

Verse scharreleieren

Aanbieding geldig op de markt in Goes en Yerseke

Tegen inlevering van deze bon 500 gram

CHINESE BOLLENMIX 2,50 400 gram

LUXE MIXNOTEN 7,50

0.

99

10 stuks

Op de markt in Yerseke en Wemeldinge

ZO KUNNEN WE WEER FEESTJES BOUWEN!

B R A S SBERRAI ES •SCEARF IEET A• RCI A AFETARIA

Afhaalmenu’s Cafetaria:

BRASSERIE • CAFE

WEEKAANBIEDING Geldig van 07-07 t/m 11-07 2021

Gegrilde rumpsteak met seizoensgroenten, pepersaus en verse friet of Wemeldings vispannetje met lamsoren, zeekraal en verse friet

€12,50

Sate-, of Schnitzel-, of Kibbeling menu

€9,50

ONS RESTAURANT EN TERRAS IS WEER OPEN! Wilt u zeker zijn van een plekje? Reserveer dan van tevoren via: 0113 - 626 454

Zie ook ons weekmenu op de voorpagina W. Kanaalweg 23-25, Wemeldinge | 0113-621262 Of kijk op onze website www.ietsanderswemeldinge.nl

Afhalen is ook nog steeds mogelijk!

Prinses Julianastraat 30, Wemeldinge | Tel. 0113 - 626 454 www.thongthairestaurant.nl | elke maandag en dinsdag gesloten

Luxe brood- en banketbakkerij

en, Wie tot 3 kan tell len! r bel kan De Gangmake

Korringaweg 33 - Yerseke - tel. 0113 - 57 09 30

Weekaanbiedingen 06-07 t/m 10-07-2021

Kapelle:

ZE ZIJN ER WEER,

Yerseke:

DE ZEEUWSE BODEMMOSSELEN

Tong 1

6 halen 5 betalen Paella

huisgemaakt, 500 gram

Noordzeesalade 150 gram

Vis ovenschotel huisgemaakt, 2 voor

8.95 3.00 14.50

Tot ziens bij Vishandel Van As Zeeland BV

Kruiningen:

0113 - 321 321

Markt 20 - Tel. 0113 - 321 321 info@degangmaker.nl

Biezelingsestraat - Tel. 0113 - 34 03 08 kapelle@degangmaker.nl

Paardenmarkt 12 - Tel. 0113 - 57 00 74 yerseke@degangmaker.nl

Kamperland: Veerweg 38 - Tel. 0113 - 37 12 56 kamperland@degangmaker.nl

Week 27+28, 5 t/m 17 juli: MEERGRANEN

heel

APPELBEIGNETS

4 voor

HAWAÏTASJES

3 voor

DEENSE LUXE

3 voor

TARWE ROZIJNENBOL

1.99 3.99 3.99 3.49 1.75

Bolletje van de maand juli: MERIENBOL

voor

1.10


De Scheldepost Woensdag 7 juli 2021

Week 27 2021 - Acties geldig t/m zaterdag Kamperfoeliestraat 85, 4461 VM Goes Tel. 0113 220 948 | www.marosgoes.nl ma - zo gesloten | di, wo en vrij 8:30 tot 18:00 uur do 8:30 tot 20:00 uur | za 8:30 tot 16:00 uur

juli-AANBIEDING - Viscounter

€ 1,93

Verse scholfilet per 100 gram van € 2,15 voor

Bollywoodsalade (Gamba’s in heerlijke Indische saus)

per 100 gram van € 3,85 voor

€ 2,99

De befaamde Hollandse Nieuwe per stuk € 1,95, 4 voor

€ 7,00

VIS OP DE BBQ?

VARKENSHAASJES

3,-

500 GRAM

Ook voor verse ambachtelijke friet en allerlei vis- en vleessnacks, bent u bij ons aan het juiste adres!

BBQ VLEES

super actie!

KEUZE UIT 50 VLEES/VISSOORTEN PER PERSOON (500 GRAM),

SCHOUDERKARBONADE

4,-

RUNDERBIEFSTUK 250 GRAM

3,-

GEGRILDE DRUMSTICKS KILO

5,-

KILO

5,50

VANAF:

VARKENS SAUCIJZEN

5,-

VARKENS ENTRECOTE

5,-

10 STUKS

VERSE WORST

3,50

VERSE WORST

10,-

3 KILO

Voor vele andere leuke producten of gerechten, kijk hiervoor op www.webshopviskeete.nl.

juli-menu - Zee-eterij

2,-

500 GRAM

KILO

Goed idee! U bent dan bij ons aan het juiste adres!

Hollandse Nieuwe met bietensalade vooraf, als hoofdgerecht Noordzeetongetje met gebakken mosselen en Hollandse garnalen en als nagerecht ananas-bosvruchtenparfait

KIPFILET GEMARINEERD

3 STUKS

VARKENSHAAS 4+1 GRATIS BROCHETTE

Online bestellen, afhalen en bezorgen mogelijk! www.Vleesbaas.com

29,

95

LAAGWATERmenu - juli Mossel-kerriesoep met stokbrood en kruidenboter vooraf, als hoofdgerecht plate roodbaarsfilet met huisgemaakte frietjes en een frisse salade en als nagerecht sorbet met vers fruit en slagroom

21,

95

LET OP: Bestel gemakkelijk via onze webshop! U kunt deze vinden via WWW.WEBSHOPVISKEETE.NL In onze webshop vindt u het grootste deel van ons assortiment. Dat is genieten!

U kunt uw gerechten en producten uit de webshop laten bezorgen voor een bedrag van minimaal € 25,00. In Yerseke bezorgen wij gratis. Bezorging in Kruiningen, Wemeldinge of Kapelle voor € 2,50. SPAART u bij ons al mee voor GRATIS PRODUCTEN met Piggy, het landelijke spaarsysteem? (geldt niet bij bezorging)

Verse prei

500 gram

Blanke witlof

500 gram

Nectarines

10 stuks

Nieuw Zeelandse kiwi´s

10 stuks

0.69 0.69 2.99 2.99

LET OP: Voor onze openingstijden: kijk op www.deviskeete.nl

WIJ HEBBEN VERSCHILLENDE VACATURES. Kijk voor een beschrijving van onze vacatures op onze website. Volg ons op facebook: www.facebook.com/viskeete

www.pietvanoost.nl

NU 30% korting op vele artikelen zoals: speeltjes, krabpalen, halsbanden, klompen laarzen enz. (exclusief voeding en aanbiedingen). Onze laatste verkoopdag is 31-07-2021. Vanaf 01-08-2021 zijn wij definitief gesloten aanbiedingen geldig van woensdag t/m zaterdag

9


10

De Scheldepost Woensdag 7 juli 2021

Reclameprijzen 07-07 t/m 17-07 * aanbiedingen zijn 2 weken geldig

Frietje stoofvlees Kant en klaar stoofvlees á 500 gram verpakt dv Verse friet á 1 kilo

€ 7,95 € 1,40

per pak per pak

Minute steak (biefstuklapje) 2 x 150 gram Gerookte kipfilet á 450 gram

€ 5,95 € 9,50

per pak per kilo

Gehakt cordonbleu 2 x 140 gram

€ 2,65

per pak

Ciabatta broodje wit/bruin x 4 stuks Kipshoarma 500 gram Knoflooksaus 150 gram Ijsbergsla per krop

€ 1,40 € 3,95 € 1,60 € 0,90

per zak per pak per bakje per krop

Porc ribroasted (vleeswaren) 140 gram

€ 2,50

per pak

Verse vismix á 300 gram Zeebaarsfilet per 6 verpakt Hollandse garnalen 100 gram

€ 2,95 € 12,25 € 3,85

per pak per pak per pak

Broccoli Radijs

€ 0,60 per stuk

€ 0,65 per bos Zeeuwse kersen 400 gram € 3,85 Roomboterrolletje gezouten 250 € 2,50 per stuk

‘Lekker voor te snacken’ Gepaneerde inktvisringen € 5,50 per kilo Gepaneerd mosselvlees € 5,95 per kilo Torpedo garnalen (garnalen in panko) € 9,20 per kilo G&B rundvleesbitterballen 72 x 25 gram € 12,50 per doos Hartendiefjes 6 stuks € 6,50 per pak Perensap uit de boomgaard 0,75ltr € 2,20 per fles

Vis- en vleeshandel G&B Kreeft 35/ Wulk 8 4401 NZ, Yerseke 0113-57 45 48 info@genbyerseke.nl

Maandag en dinsdag gesloten Woensdag 09:00 tot 17:00 Donderdag en vrijdag 10:00 tot 17:00 Zaterdag 09:00 tot 15:00


De Scheldepost Woensdag 7 juli 2021

en ct u d ro p e k ij rl ee h ze on n va is u Geniet th Diverse ovenschotels | drie-luik aperitief | tonijn sashimi | huisgemaakte vissoep en kreeftensoep | visbami | belegde broodjes | salades en meer!

Weekaanbieding

Kersen te koop!! Kole Fruit B.V. Chezeeweg 33a Wemeldinge

Kom gezellig langs in de winkel of geef je bestelling telefonisch of via Whatsapp door via 0113 - 572079 Korringaweg 31, Yerseke

8 juli t/m 14 juli:

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 17.30 uur, zaterdag van 08.30 uur tot 16.00 uur.

Broodje (hard) van de week: duo van gerookte zalm en tonijnsalade € 4,50 King crab salade € 2,25/100g

Deze week op het menu

Voor de laatste nieuwtjes en aanbiedingen volg ons via @viswinkel.aquatritonmossel

steak van de slager Dry-aged Côte à lʼos

Alles voor de bbq

Kijk op: www.slagerij-jankees.nl

Schnitzel week Kip schnitzel, Kip krokant schnitzel, Kip zigeuner schnitzel Kip saté

per stuk

€ 1,75 4+1 gratis

Verse Hollandse kip

per stuk

Varkensschnitzel

€ 1,50

Schouderham

per 100 gram

Mager rundergehakt

per 400 gram

Voor de boterham, E-nummer vrij, uit eigen keuken Uit de regio

€ 1,69

€ 3,20

Aanbiedingen zijn geldig van donderdag 8 t/m woensdag 14 juli. Kijk voor meer reclame in de winkel of kijk op www.slagerij-jankees.nl

Weststraat 23 | 4421 AC Kapelle | Tel. 0113-330938

www.slagerij-jankees.nl

vangst van de week Gegrilde Tonijnsteak

‘t Scheld 22 | Wemeldinge | 0113-620606

www.cascowemeldinge.nl

11


12

De Scheldepost Woensdag 7 juli 2021

Uw familiebericht hier plaatsen? Het is mogelijk hier uw familiebericht te plaatsen. Denk aan een jubileum, trouwdag, geboorte, overlijden of een dankbetuiging. Uw uiting kan naar uw eigen wensen en op een persoonlijke manier samengesteld worden. Naast de algemene kennisgeving is het ook mogelijk om uw medeleven te betuigen in een bericht op deze pagina. Informatie of reserveren? Bel vrijblijvend: 0113 70 02 02 of mail naar support@trainews.nl

Coolhofflaan 4 Rouwcentrum “Waardig” 4414 BK Waarde Koninginneweg 2 0113-50 41 99 4414 AM Waarde 06-50 88 40 62 www.mariva-uitvaart.nl

UITVAART ZORG Peter Butler Telefoon 01130113 340 340 381381| |Benonistraat | 4421 DN Kapelle Telefoon Benonistraat 3|34421 DN Kapelle www.peterbutler.nl || info@uitvaartpeterbutler.nl www.peterbutler.nl info@uitvaartpeterbutler.nl StiltehuisRouwcentrum: Peter Butler: Kitskinderscheweg 4421 PJ Kapelle Maalstede 1a 1,Kapelle

persoonlijke

Voor een uitvaart begeleiding Het adres voor een

Respectvol afscheid.


De Scheldepost Woensdag 7 juli 2021

PETRAKERK

13

M INI’S

Zaligheid voor zondige mensen

Atelier Cobi Groenendijk

Wil je een mini insturen?

Het atelier van Cobi Groenendijk is in

• Wil je iemand feliciteren met zijn

En het zal zijn, dat een iegelijk, die den Naam des Heeren zal aanroepen, zalig

de zomerperiode vanaf 15 juli tot en

nieuwe werk?

zal worden. (Hand. 2:21)

met 10 september alleen op dinsdag

• Heb je (tweedehands) spullen te

en woensdag geopend.

koop?

Meer informatie: 0113 34 20 78.

• Ben je op zoek naar een

Bovenstaande tekst is een citaat

die man uit Biezelinge bent, dat meisje

uit een toespraak van Petrus

uit Wemeldinge, die vrouw uit Schore

(een volgeling van Jezus) die hij

of die jongen uit Kapelle; er is genade

Gezin zoekt koopwoning

• Heb je een vakantiehuisje wat je wilt

heeft uitgesproken op het eerste

voor iedereen die gelooft in de kracht

Weet u een woning die binnenkort

verhuren?

Pinksterfeest. Wat een krachtige

van Jezus’ offer. Hij wilde zo ver gaan,

of over een aantal maanden in de

• Ben je op zoek naar woonruimte?

belofte; er is zaligheid (verlossing door

zelfs sterven om zondaren te redden!

verkoop komt? Wij zouden graag al

• Ben je iets verloren?

God en eeuwig geluk) te verkrijgen

Vlucht daarom tot deze Jezus, belijd

even komen kijken.

• Wil je iemand in het zonnetje zetten

voor iedereen! En deze belofte geldt

dat u of jij gezondigd hebt en het totaal

Tel: 06 19 91 74 55.

bij een verjaardag?

nu nog steeds. Denk niet dat het niet

hebt verknoeid. Jezus wil u of jou

• Heeft je (klein)- zoon of dochter het

meer kan omdat u of jij te slecht bent

vergeven en zalig maken! Stel het niet

zwemdiploma behaald?

en te veel zonden hebt gedaan. Of u

langer uit; doe het vandaag nog!

• Wil je iemand feliciteren bij een

schoonmaakster voor je huis?

geboorte? Of wil je iets anders vertellen in De Scheldepost? Ga naar scheldepost.nl en lever je mini gratis aan.

Een particuliere mini plaatsen is helemaal gratis! Lever je mini aan via de website scheldepost.nl

Opgenomen op verzoek van de Petrakerk Kapelle. www.petrakerkkapelle.nl of mail naar: eckapelle@petrakerkkapelle.nl

LOKAAL

Voor bedrijven, politieke of commerciële diensten of de verkoop/verhuur van een (vakantie)huis kan een commerciële mini geplaatst worden voor €19,00. Dat kan via de knop 'commerciële mini aanleveren'.

IN HET KO RT

Bloeme Foundraine kroont zich tot beste ringrijdster in Wemeldinge

Garageverkoop in Wemeldinge

Iedereen die geïnteresseerd is, is van harte

Op zaterdag 17 juli van 9.00 uur tot 15.00

welkom aan de Goessestraatweg 6.

uur vindt er in het Herdershoefje en de

Ringrijderijvereniging ‘Ons Genoegen’

Antoinette Vermast en Malou Tieleman

Reephof te Wemeldinge, op diverse

heeft voor het eerst in lange tijd weer een

achter zich in de strijd om het hoogste

adressen een grote garageverkoop plaats.

Wil je redactie plaatsen?

wedstrijd kunnen organiseren. Zeventien

eremetaal. Daarnaast was er ook nog een

Er wordt een groot scala van goederen

Dit mag je aanleveren op scheldepost.nl.

ringrijders waren afgelopen zaterdag actief

strijd om de felbegeerde Pollepel. Die werd

aangeboden. Iedereen die geïnteresseerd

Tijdens het aanleveren kun je gelijk de

tijdens dit evenement in de Dorpsstraat in

gewonnen door Joey van Stee.

is kan een kijkje komen nemen in De

datum van de plaatsing doorgeven. De

Wemeldinge.

Ons Genoegen had daarnaast nog een

Réépe.

Scheldepost is niet verantwoordelijk voor de inhoud van ingezonden berichten.

uitreiking georganiseerd voor het mooist Mede door een hoge opkomst en een

versierde paard. Antoinette Vermast won

stralend zonnetje was het een meer dan

uiteindelijk en ging met de prijs aan de

Maartenskerk Wemeldinge open op

geslaagde dag voor de organisatie. Bloeme

haal. Elise Schalk eindigde als tweede

woensdag en zaterdag

Heb je een mooie foto en wil je die delen?

Foundraine legde beslag op de eerste

en de derde plaats was weggelegd voor

De Maartenskerk in Wemeldinge is vanaf

Stuur je foto dan in via de website:

plaats in het dagklassement. Zij hield

Sandra de Dreu.

woensdag 7 juli tot en met zaterdag 28

scheldepost.nl/foto, redactie@trainews.nl

augustus open op woensdagmiddag van

of via WhatsApp 0113 70 02 02.

14.00 tot 17.00 uur en op zaterdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. Op deze dagen is het mogelijk om de kerk te bezoeken, een kaarsje aan te steken en om even tot rust te komen. Daarnaast zijn de aquarellen van kunstenaar Henk Bisschop te bekijken. Koffie, thee of limonade staat klaar voor bezoekers. De Maartenskerk is te vinden aan de Kerkweg 5.

Memorial 40-45 geopend Vanaf zaterdag 10 juli is Memorial 4045 weer geopend van 10.00-17.00 uur.

Memorial 40-45


14

De Scheldepost Woensdag 7 juli 2021

Uw vacature hier plaatsen? Het is mogelijk om hier uw vacature te plaatsen. Informatie of reserveren? Bel vrijblijvend: 0113 70 02 02 of mail naar support@trainews.nl.

SPECIALIST IN BMW MOTOREN, ONDER

Wij zijn een bedrijf wat zich al meer dan 20 jaar bezigh reparatie, restauratie en verkoop van gebruikte BMW m Wij zijn op zoek naar een

magazijnmedew

Wouw Agro } Wittesteeweg 22 Kruiningen } Ronald 06-53724302 }

Wouw Agro en Hooi hooi zoeken

De werkzaamheden omvatten: • Het bijhouden van de voorraden in het magazijn. • Het verwerken van binnenkomende leveringen. • Het verzendklaar maken van bestellingen vanuit d • Het helpen van mensen aan de balie. • En het bijhouden van de webshop. Wij bieden: • Een vast dienstverband in een leuk team. • Fulltime baan van 38 uur in de week.

Reacties kunt u sturen naar: jack@knalpot.nl of De Knalpot - Haltestraat 55 - 4411

Wouw Agro is een akkerbouwbedrijf te Kruiningen en Hooi hooi een agrarisch kinderdagverblijf te Vlake. Wij zijn voor beide bedrijven op zoek naar meerdere mensen (j/m) voor

} Schoonmaak } Onderhoud } Hand- en spandiensten } } Verzorging dieren en stallen } Tuinonderhoud } Bij voorkeur beschikbaar op zaterdag en schoolvakanties. Je werkt op één van onze locaties: Vlake of Kruiningen, natuurlijk mag je een voorkeur aangeven in werkzaamheden en locatie. Leeftijd maakt niet uit, wij zijn op zoek naar een mix van jong en ervaren, om samen met z’n allen op zaterdag (ochtend) alles goed op te ruimen, achterstallig klussen te klaren, schoon te maken, de tuin onderhouden, de dieren verzorgen ect. Per persoon bekijken wij welke locatie en werkzaamheden het beste passen.

Voor vragen kun je contact opnemen, bij interesse stuur een e-mail naar info@wouwagro.nl.

Ronald & Stephanie

VACATURE VACATURE PRODUCTIELE VACATURE PRODUCTIELE PRODUCTIELE

Aansturen van het productieproces verse sch Leidinggeven aan de teamleiders; van vissen t Realiseren van het de gestelde productieschema' Aansturen van productieproces verse sch Waarborgen van de gestelde kwaliteitsnorme Leidinggeven aan de teamleiders; van vissen Aansturen van het productieproces verse schaat Personeelsplanning Realiseren van de gestelde productieschema' Leidinggeven aan de teamleiders; van vissen t/m Procesoptimalisatie capaciteitsbenutting Waarborgen van de en gestelde kwaliteitsnorme Realiseren van de gestelde productieschema's Het betreft dagverse handel, levering A voor A Personeelsplanning Waarborgen van de gestelde kwaliteitsnormen tot 5 baan) Procesoptimalisatie en capaciteitsbenutting Personeelsplanning Het betreft dagverse handel, levering A voor A Procesoptimalisatie tot 5 baan) en capaciteitsbenutting

Het betreft dagverse handel, levering A voor A (d tot 5 baan)


De Scheldepost Woensdag 7 juli 2021

RDELEN EN REPARATIE

houdt met onderhoud, motoren en onderdelen.

werker Kom jij ons team versterken? Personeel gezocht: voor in de bediening en extra krachten voor de keuken en frituur!

de webshop.

Bel of kom eens langs!

‘t Scheld 22 | Wemeldinge | 0113-620606 | www.cascowemeldinge.nl

1 NE Rilland - 0113-552298.

Grintweg 32, 4401 NE Yerseke Wij zijn een onderneming die zich al meer dan 35 jaar bezighoudt met de handel in nieuwe en gebruikte pallets en kisten. Kapotte pallets repareren wij in onze modern ingerichte werkplaats. Daarvoor maken wij gebruik van een unieke arbovriendelijke pallet-reparatielijn. Voor onze reparatieafdeling hebben wij een vacature voor een

EIDER EIDER EIDER

haal- en schelpdieren t/m inpak 's en schelpdieren haalen (IFS, MSC, BIO) t/m inpak alen schelpdieren 's m inpak en (IFS, MSC, BIO) A (daardoor geen 9

(IFS, MSC, BIO)

A (daardoor geen 9

daardoor geen 9

Interesse? Bel of mail Interesse? Interesse? mij: Bel ofofmail Bel mail QUALIMER mij:

mij:

Kees Vette QUALIMER T 0113571451

Kees Vette QUALIMER E info@qualimer.com T 0113571451 www.qualimer.com Kees Vette

E info@qualimer.com

T 0113571451

www.qualimer.com

E info@qualimer.com www.qualimer.com

ENTHOUSIASTE MEDEWERKER Functie-eisen: • Je werkzaamheden bestaan voornamelijk uit operatorwerkzaamheden en daarnaast allround werkzaamheden. • Je bent handig en houdt van aanpakken. • Je hebt een collegiale instelling en bent bereid om goed samen te werken met o.a. onze Poolse medewerkers. • Je beheerst de Nederlandse taal goed, ook schriftelijk. Je sollicitatiebrief kun je mailen naar liesbeth@dirkvanderjagt.nl Wil je meer informatie over bovengenoemde functie, dan kun je bellen met Liesbeth (tel. 0113 - 57 60 76 / 06 - 13 28 36 93).

15


16

De Scheldepost Woensdag 7 juli 2021

Stichting Leergeld helpt steeds meer kinderen EEN ZORG MINDER! DOOR STICHTING LEERGELD HOEVEN DE KINDEREN UIT GEZINNEN WAAR ARMOEDE HEERST NIET LANGS DE KANT TE STAAN, MAAR KUNNEN ZE GEWOON MEEDOEN MET HUN LEEFTIJDSGENOOTJES. MEER INFO? LEERGELD OOSTERSCHELDE REGIO IS TE BEREIKEN VIA:

Inschrijfformulier Mosselmaaltijd65+ 65+vrijdag vrijdag 6 augustus. Inschrijfformulier Mosselmaaltijd 6 augustus. Wat: Mosselen met stokbrood, én van Wat: Mosselen eten met eten stokbrood, saus, bingo saus, en eenbingo optreden Corry Konings. een optreden van Corry Konings. Kosten: € 5,00 Kosten: € 5,00 Contante betaling bij aankomst. Contante betaling bij aankomst. Wanneer: Vrijdag 6 augustus Wanneer: Vrijdag 6 augustus Tijd: Van 12.00 tot 16.00 uur. Tijd: Van 12 uur uur.altijd staat] Plaats: Julianahaven [waartot de 16 kermis Plaats: Julianahaven [waar de kermis altijd staat] U komt met eigen vervoer. U komt met eigen vervoer.

ngstijden sdag 9.00 ‐ 17.00 uur g 9.00 ‐ 17.00 uur dag Naam:_____________________________________________________ 10.00 ‐ 13.00 uur Naam:

INFO@LEERGELDOOSTERSCHELDEREGIO.NL

Draagt u ons mooie Fruitteeltmuseum in Kapelle ook een warm hart toe?   

Adres:

Woonplaats: Adres:____________________________________________________

  

 

 

Telefoonnummer:

Woonplaats_______________________________________________

wsgierig? Telefoonnummer:__________________________________________ Het evenement is rolstoeltoegankelijk. Ook aan een passende toiletvoorziening is gedacht.

Het evenement is rolstoeltoegankelijk. .deelcafedebuurvrouw.nl Ook aan een passende toiletvoorziening is gedacht. U kunt dit volledig ingevulde formulier inleveren bij: Echte Bakker Vroonland Of Tourist Shop Yerseke.

__________________________________________________________ Tickets kunnen ook online besteld worden:

elcafedebuurvrouw U kunt dit volledig ingevulde formulier inleveren bij : www.yersekepromotie.nl/mosselfestival

VOL=VOL Echte Bakker Vroonland Of Tourist Shop Yerseke.

elcafedebuurvrouw Tickets kunnen ook online besteld worden:

Bij vragen bel: Yvonne 06-53679848 of Petra 06-53153833 Bereikbaar op woensdag en de donderdag tussen 10 en 12 uur.

www.yersekepromotie.nl/mosselfestival

inghartelijk@gmail.com VOL=VOL

Ben je maatschappelijk betrokken en wil je het lokale Rode Kruis graag helpen? Bekijk dan de vacatures op de website of mail ons. Kijk voor alle informatie op www.rodekruis.nl/zeeland of neem contact op via bevelanden@rodekruis.nl

___________________________________________________________________

6‐18697713

Bij vragen bel: Yvonne 06-53679848 of Petra 06-53153833 Bereikbaar op woensdag en de donderdag tussen 10 en 12 uur.

Vrijwillige hulp thuis in de laatste levensfase

m langs!

Clarathuis.nl

straat 27

Openingstijden Woensdag Vrijdag Zaterdag

AC Kapelle

Nieuwsgierig?

Bouw een thuis, bouw met ons mee en...

9.00 ‐ 17.00 uur 9.00 ‐ 17.00 uur 10.00 ‐ 13.00 uur

www.deelcafedebuurvrouw.nl /deelcafedebuurvrouw

doneer!

/deelcafedebuurvrouw Wij verzamelen kraammaterialen in stichtinghartelijk@gmail.com voor kraamprojecten in Afrika, India, Zuid-Amerika en Oost-Europa tel. 06‐18697713 Gooi uw ongebruikte kraammaterialen niet weg , u kunt er Of levens redden! kommee langs!

Kijk op: www.doneeractie.nl/ bouw-een-thuis/-45822

Weststraat 27 4421 AC Kapelle Klaproos 98 in Kapelle | 0113-269491 | stichtingbabyhope.org


De Scheldepost Woensdag 7 juli 2021

FOTO PAG I NA

Door de lens van onze lezers In deze editie plaatsen we zomerse kiekjes. We krijgen veel mooie beelden binnen. Prachtige foto’s van natuurgebieden, dieren die genieten van het zonnetje en oogverblindende luchten. Daar worden wij ontzettend vrolijk van! We bedanken alle lezers voor de enthousiaste berichtjes en de mooie foto’s. Natuurlijk hopen we dat jullie nog meer zomerse kiekjes naar ons sturen. Heb je een mooie foto en wil je deze delen in De Scheldepost? Stuur je foto dan in via de website: scheldepost.nl, redactie@ trainews.nl of via WhatsApp 0113 70 02 02.

Zonsondergang vanaf de Coxstraat. Foto: Pauwe/Blok

Akira en Moon tijdens een zomerse stranddag. Foto: M.Stroosnijder

Na een stevige regenbui. Foto: J.Hendriks

Een heksenkring van paddenstoelen onder een boom in eigen tuin. Foto: Herman Clement

De lucht na een zomerse bui genomen in de “Bok”. Foto: Jorin Sentse

De bloemen staan mooi in bloei. Foto: Viola Visbeen

17


18

De Scheldepost Woensdag 7 juli 2021

ntie Uw gara abel rt o f voor com ! wonen

APK Airco Banden Uitlijnen Onderhoud Schadeherstel haal- en brengservice

Uw vertrouwde specialist voor Sanitair- en verwarmingsinstallaties Gas, water, airco en elektra Dakbedekkingen en loodgieterswerk

verkoop nieuw/gebruikt alle merken

Onderhoud en service

BEL: 0113 561386

Ongelukkig in je relatie?

Openingstijden Woensdag • Ambachtelijk schilderwerk Vrijdag • Decoratieve muurschilderingen • Wand- en vloerafwerking Zaterdag • • • • ••• •• ••

Ambachtelijk schilderwerk Decoratieve muurschilderingen Wanden vloerafwerking Ambachtelijk schilderwerk Decoratieve muurschilderingen Wanden vloerafwerking Ambachtelijk schilderwerk Ambachtelijk schilderwerk

Ik kan helpen!

9.00 ‐ 17.00 uur 9.00 ‐ 17.00 uur 10.00 ‐ 13.00 uur

Corine Hotting

Decoratieve Decoratieve muurschilderingen muurschilderingen Wanden vloerafwerking Wand- en vloerafwerking

Nieuwsgierig?

Driesnoer specialist in relaties

Columbusweg 16 | Goes | Tel. Tel. 0113-621908 0113-621908

Cederlaan 15 | 4421 BZ Kapelle (Zld.) 06-37226933 | driesnoer-verbindt.nl contact@driesnoer-verbindt.nl

www.deelcafedebuurvrouw.nl Columbusweg 16 | Goes | Tel. 0113-621908

Gezond blijven en fit worden is nu belangrijker dan ooit!

/deelcafedebuurvrouw Columbusweg Columbusweg 16 16 || Goes Goes || Tel. Tel. 0113-621908 0113-621908

:Personal training :Duo training :Deskundig voedingsadvies :Yoga

/deelcafedebuurvrouw

Kom langs voor een intakegesprek of bezoek de website en bekijk de mogelijkheden. 06-10481129 www.naylabelza.nl

stichtinghartelijk@gmail.com

Nayla Belza Personal Training Dorpsstraat 57, Wemeldinge

Tel. 0113-343253 | 06-53642216

06-53642216

Inkoop van metaal

Voor bedrijven en particulieren (Koper, zink, ijzer, lood, RVS, etc.)

zie voor onze actuele prijzen: www.metaalhuiskes.nl/inkoop GEEN KOELKASTEN OF OLIEHOUDENDE PRODUCTEN

Scottweg 17 | 4462 GS Goes | info@metaalhuiskes.nl 0113 - 34 01 70 | 06 - 20 92 05 57 ma-vrij 08.15 uur - 17.00 uur | za van 08.15 uur - 12.00 uur

www.metaalhuiskes.nl

Ben je maatschappelijk betrokken en wil je het lokale Rode Kruis graag helpen? Bekijk dan de vacatures op de website of mail ons.

tel. 06‐18697713

Vrijwillige hulp thuis in de laatste levensfase

Of kom langs!

Kijk voor alle informatie op www.rodekruis.nl/zeeland of neem contact op via bevelanden@rodekruis.nl

Clarathuis.nl

Weststraat 27 WWW.COLOURYOURHEART.NL

Openingstijden Woensdag Vrijdag Zaterdag

tegelwerk 4421 AC Kapelle leidingwerk

Nieuwsgierig?

NIEUWBOUW NIEUWBOUW NIEUWBOUW

VERBOUW ONDERHOUD ONDERHOUD VERBOUW VERBOUW ONDERHOUD

Tevens adres adres voor: voor: Tevens Tevens adres voor:

De Klinker 8 8 De De Klinker Klinker 8 4421 KC Biezelinge 4421 4421 KC KC Biezelinge Biezelinge tel. 0113-343973 0113-343973 tel. tel. 0113-343973 06-53155056 06-53155056 06-53155056

9.00 ‐ 17.00 uur 9.00 ‐ 17.00 uur 10.00 ‐ 13.00 uur

www.deelcafedebuurvrouw.nl

/deelcafedebuurvrouw timmerwerk Twijfel je of coaching iets voor jou is? /deelcafedebuurvrouw metselwerk Neem dan contact op voor een gratis kennismaking. stichtinghartelijk@gmail.com dakbedekking COACHING OP BASIS VAN BIJBELSE PRINCIPES GESPECIALISEERD IN HOOGGEVOELIGHEID, STRESS EN BURN-OUT.

tel. 06‐18697713

jacqueline@colouryourheart.nl/06-83535611

Of kom langs!


De Scheldepost Woensdag 7 juli 2021

Molendijk 10 • Yerseke Tel. 0113 - 57 22 77 • Fax 0113 - 57 44 77 Tel. privé: 0113 - 57 49 41

• verkoop van nieuwe en gebruikte auto’s • onderhoud van alle merken • APK-keuringen erkend keurings• roetmetingen bedrijf • financiering APK • schadereparatie + spuiten LID • aircoservice + reparatie • gratis leenauto AUTO • haal- en brengservice • banden, schokdempers, uitlaten, accu’s enz.

Airco

75.895 km € 3.750,bj. 2008

Fiat 500 1.2 Lounge Airco

bj. 2013

Ford Fiësta 1.25 Titanium, airco

Ford Ka 1.2 Cool Sound, airco

Mercedes A160 Avantgarde, airco

Opel Corsa 1.4-16V Nieuw model, edition, airco

Opel Meriva 1.4-16V 100.750 km Cosmo, 140 pk, airco

33.000 km € 7.750,-

Peugeot 107 1.0-12V Airco, urban move

88.836 km € 6.950,bj. 2012

bj. 2012

Toyota Aygo Xplay

bj. 2010

Toyota Aygo

bj. 2006

60.000 km € 7.450,117.000 km € 3.850,bj. 2009

VW Polo Tdi

Wil je leren reanimeren, een cursus EHBO aan baby’s en kinderen volgen of ga je voor de cursus uitgebreide EHBO? Het kan allemaal bij het Rode Kruis afdeling Kapelle.

211.000 km € 4.750,-

Airco, comfortline

115.167 km € 3.250,-

76.157 km € 5.450,-

  

 

 

bj. 2015

Airco

127.000 km € 6.250,-

bj. 2010

bj. 2013

Airco

88.000 km € 4.850,-

Draagt u ons mooie Fruitteeltmuseum in Kapelle ook een warm hart toe?   

OCCASIONS: Fiat Panda 1.2

19

bj. 2011

VW Polo 1.4-16V Airco

104.714 km € 6.950,bj. 2010

Hoi! Ik ben Carlein We hebben een rolstoelbus nodig! Alleen die is heel duur en kunnen wij niet betalen. Daarvoor hebben we jullie hulp nodig. Wij sparen kroondoppen, en plastic doppen. Kijk voor meer info op: carleinwilerbijzijn.nl

Doneer

Kijk voor alle informatie op www.rodekruis.nl/zeeland of neem contact op via bevelanden@rodekruis.nl

ADVERTORIAL Erfrechtspecialist Rodger Schoenmakers geeft donderdag 22 juli een lezing in De Vroone

Testament kan veel familieleed voorkomen én geld besparen KAPELLE - Er bestaan veel misverstanden over de verdeling van een nalatenschap wanneer één van de twee partners overlijdt. De meeste vijftigplussers denken dat de afwikkeling van een erfenis in Nederland prima bij wet geregeld is. Maar niets is minder waar, stelt erfrechtspecialist Rodger Schoenmakers van Erfrechtplan. Volgens hem kan een goed testament veel familieleed én geld besparen. ‘Wie dan leeft, wie dan zorgt’, wordt weleens gezegd. Toch kan het leven van een achterblijvende partner na een overlijden, los van alle verdriet en rouw, door het ontbreken van een testament op een regelrecht drama uitlopen. Door wetswijzigingen in de afgelopen decennia, is het vaak onduidelijk hoe het erfrecht nu wettelijk is geregeld. “Met een testament weet men vooraf al precies waar ze aan toe zijn wanneer een dierbare wegvalt”, zegt Rodger. “Bij verhalen over testamenten en erfenissen wordt vaak gedacht dat het iets is voor vermogende mensen”, gaat Rodger verder. “Binnen de generatie vijftigplussers heeft misschien niet iedereen een kapitaal op de bank opgebouwd. Een groot deel heeft wel een eigen huis dat (bijna) hypotheekvrij is. Ook dat is vermogen waarover erfbelasting verschuldigd kan zijn.” In de wet is inmiddels geregeld dat bij het overlijden, de overblijvende ouder en de kinderen samen erven. De langstlevende is eigenaar van alle eigendommen en de kinderen zijn weliswaar erfgenaam maar krijgen nog niets in handen. Ze krijgen een soort tegoedbon op de overblijvende ouder.

www.erfrechtplan.nl 085 - 8000 100

Aan de hand van een simpel rekensommetje legt Rodger uit dat bij het ontbreken van een testament, het overlijden van een partner tot een financieel drama voor de achterblijvers kan leiden. “De nog levende partner heeft weliswaar een grote vrijstelling van erfbelasting, maar deze ouder moet de erfbelasting over de erfdelen van de kinderen al wel direct afrekenen.

schikken en beslissen over de (gezamenlijke) eigendommen. Het is daarom verstandig om bij leven samen een volmacht vast te laten leggen in een levenstestament. Is dat niet het geval, dan zal het er in de praktijk op uitdraaien dat de partner van iemand die bijvoorbeeld door ziekte wilsonbekwaam is geworden ineens voor alledaagse zaken bij de rechter om toestemming moet vragen.”

Zo’n acht maanden na het overlijden van een partner ligt de blauwe envelop op de deurmat. Als de erfenis voor het meren- De kosten van een testament wegen niet op tegenover de deel bestaat uit het huis, hoe ga je dan die erfbelasting beta- lasten die anders voor rekening van nabestaanden en partlen?” ners komen”, zegt Rodger tot slot. “Laat staan het onvoorziene leed dat er mee gemoeid kan zijn. Dat wens je niemand Rodger kent meerdere voorbeelden van mensen die hierdoor toe.” in financiële problemen zijn gekomen. “Onnodig familieleed, dergelijke schrijnende situaties zijn te voorkomen door het op- Lezing op locatie stellen van een testament. Maar je moet het wel even doen.” Donderdag 22 juli om 13:00 uur geeft Rodger Schoenmakers een lezing over de noodzaak van een testament en levenVreemd genoeg is het maken van een afspraak bij een nota- stestament. U kunt deze lezing kosteloos bijwonen door u in ris voor veel mensen nog een erg grote stap. Dat ziet Rodger te schrijven op www.erfrechtplan.nl of te bellen naar 085 ook. “Mensen vrezen vaak dat het handenvol geld kost of dat - 8000 100. de materie erg ingewikkeld is. En nadenken of praten over een testament is ook niet de leukste bezigheid die je kunt beden- Er zijn maar een beperkt aantal stoelen beschikbaar. Daarom ken, dus schuiven ze het opstellen van een testament voor zich is aanmelden noodzakelijk. uit. Soms té ver.” Blijft u liever thuis? Geef u dan op voor onze online lezingen. Erfrechtplan heeft in samenwerking met een groot aantal nota- Deze worden dagelijks gehouden op verschillende tijdstipriskantoren een laagdrempelige service ontwikkeld, waarbij op pen. U bepaalt zelf wanneer u de lezing volgt via uw eigen heel persoonlijke wijze een testament kan worden opgesteld. computer, tablet of smartphone. Bovendien blijven de totale kosten inzichtelijk en relatief laag. “Onze erfrechtspecialist komt bij de mensen thuis om de wensen en verzoeken op te tekenen en vertaalt dit naar een concept-testament in begrijpelijke taal. Locatie: De Vroone C.D. Vereekestraat 74 De erfrechtspecialist gaat samen met de klant naar de notaris 4421 CE Kapelle om het definitieve testament te laten bezegelen. We verlagen Datum: donderdag 22 juli 2021 niet alleen de drempel naar de notaris, we ontzorgen ook. ” Aanvang: 13:00 uur Naast een testament kan ook een levenstestament familiedrama’s voorkomen, legt Rodger uit. “ Inschrijven kan via: www.erfrechtplan.nl 085 - 8000 100 “Stel, één van de twee partners wordt wilsonbekwaam, dan is het niet vanzelfsprekend dat de ander zonder meer kan be-


20

De Scheldepost Woensdag 7 juli 2021

HOUTEKAMER

HOUTEKAMER HOUTEKAMER Administraties & Belastingen Administraties & & Belastingen Belastingen Administraties Voor het MKB, ZZP-ers en particulieren

BEN JIJ AL IBIZA PROOF

Voor het MKB, ZZP-ers en particulieren Voor het MKB, ZZP-ers en particulieren

Vraag vrijblijvend een Vraag vrijblijvend een Vraag vrijblijvend eenaan (kennismakings)gesprek (kennismakings)gesprek aan (kennismakings)gesprek aan en en kijk kijk wat wat ik ik voor voor u u kan kan betekenen betekenen en kijktegen wat ik voor u kan betekenen tegen scherpe scherpe tarieven! tarieven!

tegen scherpe tarieven! • Verzorgen/inrichten administraties • Verzorgen salarisadministraties • Verzorgen jaarrekeningen • Verzorgen belastingaangiften • Afwikkelen nalatenschappen • Overige (bedrijfs)adviezen

Dijkwelsestraat Dijkwelsestraat5555- -4421 4421AG AG Kapelle Kapelle Dijkwelsestraat Dijkwelsestraat5555- -4421 4421AG AG Kapelle Kapelle Tel.: 0113-853744 / Gsm: 06-15204056 Dijkwelsestraat 55 4421 AG Kapelle Tel.: 0113-853744 / Gsm: 06-15204056 Dijkwelsestraat 55 -Gsm: 442106-15204056 AG Kapelle Tel.: 0113-853744 / /Gsm: Tel.: 0113-853744 06-15204056 E-mail: info@houtekamer-ab.nl E-mail: houtekamer-ab@zeelandnet.nl Tel.: 0113-853744 / Gsm: 06-15204056 Tel.: 0113-853744 / Gsm: 06-15204056 E-mail: E-mail:info@houtekamer-ab.nl houtekamer-ab@zeelandnet.nl

BIKINI

SEIZOENS OPRUIMING in de kleding! Tot 50% korting. Koopjes rek € 10,- en € 20,-

BENEN

TENEN

Permanent ontharen middels Soprano Titanium laser.

€ 199,prijs per behandeling

Leuke juf en meester cadeautjes vanaf € 1,50 met GRATIS kaartje.

Grote sortering DAMES en HEREN ondergoed van BEEREN. V O LG O N S O P FAC E B O O K E N I N S TAG R A M

E-mail: E-mail:info@houtekamer-ab.nl houtekamer-ab@zeelandnet.nl Ook verkrijgbaar: WILGERMAIN GEUREN, MARC INBANE & QMS Wil jij de SKINSY EXPERIENCE ervaren? Kom gerust eens langs, de koffie staat klaar!

Mijn kind is onverschillig en het raakt me.

Tijd voor verandering! Ik help graag! Cederlaan 2b, Kapelle | Tel. 06 - 12908986 info@highfivekapelle.nl | www.highfivekapelle.nl

Weststraat 15, Kapelle | salon@skinsy.nl | 0618896512 | www.skinsy.nl Skinsy comfort your skin @skinsy.nl

30% - 50% - 70% KORTING op de GEHELE COLLECTIE met uitzondering van basis- en nieuwe collectie

DE STOFFENKANTINE

Industrieweg 1 | 4401 LA Yerseke | Tel. (0113) 57 16 99

BOVAG PECHHULP - ZOMER-/WINTERBANDENOPSLAG AIRCOSERVICE - HAAL- EN BRENGSERVICE - LEENAUTO’S

Storing diagnose Onderhoud Ruitschade Schadereparatie Voor verkoop zie onze site! Bij ons kunt u ook terecht voor verkoop en onderhoud van elektrische auto’s. Sinds 1970-2021 Autoverhuur: Personenwagens - Bestelauto’s - 9-persoonsbussen Openingstijden maandag t/m vrijdag: 7.30 t/m 18.00 uur, za. 8.00 t/m 12.00 uur ’s avonds op afspraak

www.autobedrijfdekramer. nl mail: info@autobedrijfdekramer. nl

Deze week weer TASJES VULLEN!!! Knip zelf je stof en vul een tasje voor 20 euro!! De stoffen staan beneden in de loods zodat er voldoende ruimte is om afstand te houden. De kantine is ook gewoon open. Deze actie is op: Donderdag 8 juli van 9 tot 9 Vrijdag 9 juli van 9 tot 12 Zaterdag 10 juli van 9 tot 12 Tips: neem zelf je stoffenschaar mee gepast betalen is fijn (pinnen kan ook) Tot dan! Zuidweg 21 Krabbendijke Tel. 06-15584950

Bouw een thuis, bouw met ons mee en...

doneer!

Wij zijn gesloten vanaf 3 augustus tot 25 augustus, vanaf 26 augustus staan wij weer voor u klaar!! OPENINGSTIJDEN:

Kijk op: www.doneeractie.nl/ bouw-een-thuis/-45822

Dorpsstraat 70 4413 BN Krabbendijke - Tel. 0113-26 99 59 www.rodekruis.nl/zeeland

www.eloisemode.nl

Volg ons ook op facebook!

k o e l -

e n

e l e k t r o t e c h n i e k

goede se

Voor eeninstallatiebedrijf Koel- & elektrotechnisch REPARATIE • SERVICE • NIEUWBOUW

Goudverf

Voor KOEL- EN

VERF en TOEBEHOREN

VRIESCELLEN

uitstekend advies en service WWW.GOUDVERF.COM

Dinsdag 09.00-12.00 uur Woensdag 09.00-12.00 uur 13.00-17.00 uur Donderdag 09.00-12.00 uur 13.00-17.00 uur Vrijdag 09.00-12.00 uur 13.00-17.00 uur ‘s avonds op afspraak Zaterdag 09.00-15.00 uur

06-40 64 92 39 info@goudverf.com

Verzending, afhalen en bezorgen mogelijk!

Tel. 0113 801 991 - www.dtcs.nl - info@dtcs.nl Tel. Tel.0113 0113801 801991 991- -www.dtcs.nl www.dtcs.nl--info@dtcs.nl info@dtcs.nl D.T. Computer Services Molenpolderweg 22A Yerseke D.T. Computer Services Molenpolderweg 22A Tel. 0113 801 991 www.dtcs.nl - info@dtcs.nl D.T.Tel. Computer Services Molenpolderweg 22A Yerseke Yerseke 0113 801 991 - www.dtcs.nl - info@dtcs.nl D.T.D.T. Computer Services Molenpolderweg 22A Yerseke Computer Services Molenpolderweg 22A Yerseke

Tevens uw adres voor airconditioning Nijverheidstraat 1 • Kruiningen • tel. 0113 - 38 11 13 • mobiel 06 - 53 78 07 32

Profile for Trainews Media

Scheldepost | week 27  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded