Page 1

Del 2 al 9 de setembre de '11 · www.eltotdigital.com

Número 1494

El programa de cohesió social Quedem? d’Òmnium Cultural enceta la temporada

120.000 euros cada any per mantenir Pompeu Fabra

Targeta vermella per a la platja

(SVQEFGJMMFTEF.BSJBEF$PMtMFHJ3FMJHJPTFT Adoratrius. Foto. Montserrat

Portada.indd 1

Els llibres de text hauran d’esperar al curs 2012-2013

30/08/2011 15:16:54


TOT Badalona i 21

PlantillaBase-Nova.indd 1

01/03/2011 10:19:51


A LA ESCUELA CON UNA SONRISA

ยกLa ortodoncia eficaz y de moda! ยกTus dientes en su sitio! ย‹WJTJUB WBMPSBDJร˜OQPSVOFTQFDJBMJTUBZEJBHOร˜TUJDPHSBUVJUPT Y LO MEJOR!!! 1รˆHBMPQPDPBQPDPZTJOJOUFSNFEJBSJPT

-PRESUPUESTO SIN COMPROMISO-

Avinguda Catalunya, 68-70 08917-LLOREDA (BADALONA) Tel. 93 383 05 05 tXXXSPCEFOUBMDPN RobClinicaDental.indd 16

29/08/2011 9:50:38


-MFØOB #BEBMPOB  XXXFMUPUEJHJUBMDPN CBEBMPOB!FMUPUEJHJUBMDPN EDITA: 4VCJSBUT4VCJSBUT&EJUPST4-NIF: #DISSENY I MAQUETACIÓ: . 4VCJSBUT . -ØQF[ REDACCIÓ: $ $BSWBKBM (JOBEF5FSB .FSUYF-B5PSSFADMINISTRACIÓ:94VCJSBUT "4PSJBOP / 'FSSFS DIPÒSIT LEGAL: #Distribució gratuïta a: -FTQPCMBDJPOTEF#BEBMPOB .POUHBUJ5JBOB -BSFEBDDJØOPFTGBOFDFTTËSJBNFOUSFTQPO TBCMFEFMDPOUJOHVUEFMTBSUJDMFT PQJOJPOT JNJTTBUHFTDPNFSDJBMTFOMhFEJDJØ2VFEB UFSNJOBOUNFOUQSPIJCJEBMBSFQSPEVDDJØUPUBMP QBSDJBMEhBRVFTUBQVCMJDBDJØ-hFNQSFTBFEJUPSB OPBDUVBDPNBNJUKBODFSBFOMFTUSBOTBDDJPOT RVFQVHVJOEFSJWBSTFEhBRVFTUBQVCMJDBDJØ OJ FTSFTQPOTBCJMJU[BEFMBWFSJDJUBUEFMFTEBEFT GBDJMJUBEFTQFMTBOVODJBOUT

"DUVBMJUBU 1PMÓUJDB &TQPSUT "GPOT 1FSTPOFT 0QJOJØ &TQBJ$ "HFOEB $JOFNFT La Llar 4BMVU &NQSFTB

6 - 10 12 - 13 31 14 16 - 17 18 - 22 24 - 25 26 - 27 28 32 - 37 42 - 45 58

$POTVMUPSJ-FHBM "OJNËMJB /JOT -FDUPST *NNPCJMJËSJB (BTUSPOPNJB (VJB$PNFSDJBM .PUPS 1BTTBUFNQT)PSÛTDPQT $MBTTJGJDBUT 5FOEÒODJFT 5FDOPMPHJB

59 76 54 - 56 60 - 67 40 - 41 77 51 52 - 53 68 - 75 48 78

$POTVMUBMhÞMUJNBIPSBBXXXFMUPUEJHJUBMDPN

(SVQEFGJMMFTEF.BSJBEF$PMtMFHJ3FMJHJPTFT"EPSBUSJVT'PUP.POUTFSSBU

t"TFTPSBNJFOUPFOEJTF×PFEJUPSJBM t$SFBDJØOEFSFWJTUBTDPSQPSBUJWBT t&MBCPSBDJØOEFDPOUFOJEPT 4FSWFJT&EJUPSJBMTrr

{2VFUJQPEFSFWJTUBOFDFTJUB Revistas externas: Revistas internas: Institucionales:

Memorias:

%FTUJOBEBTB QÞCMJDPTFYUFSOPTB TVFNQSFTB 1PUFODJBMB QSPZFDDJØOEF NBSDB&OGPSNBUP JNQSFTPPEJHJUBM

1VCMJDBDJØOBOVBM EFTUJOBEBB JOGPSNBSEFMBT BDUJWJEBEFT MMFWBEBTBDBCP EVSBOUFFMB×PZEFM SFTVMUBEPMPHSBEP

$BOBMEFDPNVOJ DBDJØOJOUFSOB EFTUJOBEPBJOGPSNBS EFMBTOPWFEBEFT ZDPNVOJDBEPT&O GPSNBUPJNQSFTPP EJHJUBM

%FTUJOBEPTBGPNFO UBSMBJOGPSNBDJØO y el valor añadido EFMBTPSHBOJ[BDJP OFT'FEFSBDJPOFT "TPDJBDJPOFTP (SFNJPT

4 i TOT Badalona

QBHJOEE
FOTODEPILACIÓ Abonaments de Sol - Sessió de sol .............................................3€ Abonament Clàssic - 25 € + 3 € de regal - 35 € + 5 € de regal - 50 € + 8 € de regal - 100 € + 20 € de regal

Abonament Club - 20 € + 20 € de regal - 30 € + 30 € de regal

Abonament 30 dies

de Sol des

0 s€ 1,5 r ses ió pe

- 30 € + 10 € de regal

Abonament 90 dies - 100 € + 50 € de regal

Tractaments làser - Fotorejoveniment facial ................... 30 € - Fotodepilacions

- Llavi superior ....................................... 2,50 € - Aixelles ......................................................19 € - Engonals ...................................................19 € - Engonals brasileres ............................... 25 € - Aixelles + engonals brasileres ............. 39 € - Cames senceres...................................... 79 € - Cames senceres + aixelles + engonals ................................................. 99 €

(Preus per sessió, consultar per altres parts del cos).

Tractaments corporals - Peeling facial + mascareta ............... 10 € - Peeling corporal.................................. 25 €

Francesc Layret, 30 - Tel. 933 894 358 Sun_Factory_2011.indd 14

22/03/2011 14:51:50


Els banyistes suspenen l’estat de la platja durant ĂƋƵĞƐƚĞƐƟƵ

t Imatge de la platja de l’Estació, el passat dissabte

Medi Ambient Carles Carvajal

Aquest estiu no ha estat una bona temporada a les platges de Badalona i Montgat. Les pluges del juliol, que van provocar la hissada de la bandera vermella durant més 9 dies i la brutícia del mes d’agost han fet perdre la paciència als banyistes. Tot i que durant força dies ha onejat la bandera verda, la brutícia a l’aigua s’ha acabat imposant a les platges de la ciutat. Molts banyistes s’han mostrat indignats pel gran nombre de dies amb sòlids flotants a l’aigua. Les xarxes socials també s’han omplert de comentaris sobre el mal estat que han presentat les platges badalonines. La regidora de Medi Ambient, Sònia Egea, ha admès al Tot que aquest no ha estat un bon estiu a les platges. Egea ha recordat que hem tingut un mes de juliol atípic amb força dies amb mal temps, i això ha complicat l’estat de les platges. L’ajuntament té

previst durant els propers dies fer una balanç oficial de l’estiu, coincidint amb el final de la temporada alta de les platges, aquest diumenge. Els pelicans no s’ha pogut acostar a la zona de bany Durant el mes de juliol, el consistori badaloní va decidir adquirir una segona embarcació per netejar el litoral. La regidora de Medi Ambient, Sònia Egea ha explicat que “l'ACA va suprimir la seva embarcació de recollida de sòlids. Aquestes embarcacions han tingut un problema afegit, perquè la nova llei no permet que s’acostin a la zona de bany. Això ha dificultat la neteja de sòlids flotants i de la espuma acumulada”, aclareix Egea. La regidora de Medi Ambient, ha volgut recordar que aviat s’iniciaran les obres del primer dipòsit d’aigües pluvials de Badalona, que entrarà d’aquí a un any i mig. Aquest dipòsit podria solucionar par t del problema de brutícia a les platges de la ciutat.

Que s’ha dit al Facebook del Tot sobre l’estat de la platja? Teresa Torrents Lombarte: Això de la qualitat de l' aigua serà broma no? Si a les 9 del matí hi ha una bromera per sobre que sura que fa fàstic!! Rosa Mari Cortès: A l M anre s à l a p l atj a estava molt bruta, una llàstima perquè amb la calor que fa si no et pots banyar tan se val que hagi bandera verda. Lurdes Guillén: B ad a l o n a i m p o s i b l e, Montgat peor, meterse en el agua era arriesgarse a coger como poco el ebola, a este paso me veo fundiendome el sueldo en la piscina de Tiana, que con los niños en casa no queda otra.

6 i TOT Badalona

Actualitat-6-7.indd 2

30/08/2011 13:28:02


www.twitter.com/totbadalona www.facebook.com/tot.badalona

>ůĞŝƐĞĐĂĚƵƌĂŶƚůĂŶŝƚĂůƐƉĞƟƚƐĞƐƚĂďůŝŵĞŶƚƐĚĞĂĚĂůŽŶĂ Societat Carles Carvajal

Comprar begudes alcohòliques, a par tir de les 22h, en molts establiments de la ciutat podria tenir els dies comptats. Les botigues d e m e ny s d e 15 0 m e t r e s quadrats no podran vendre alcohol entre les 22h i les 7 del matí,a partir de mitjans d ’aquest mes de seetem bre. El regidor de seguretat, Miguel Jurado ha justificat la mesura per "raons d'ordre públic" i ha confiat en que la nova norma permeti a la Guàrdia Urbana sancionar

qui la incompleixi. "S'han donat situacions en les quals s' h a n p r o d uï t m o l è s t i e s i queixes dels veïns derivades del consum de begudes alcohòliques en espais de pública concurrència i en horaris nocturns",segons ha explicat Jurado. Per això, l'Ajuntament de Badalona ha aprofitat que la llei d'horaris c o m e r c i a l s d e C at a l u nya aprovada el desembre del 2004 permet als ajuntaments limitar els horaris dels petits establiments que estan exclosos de les normes d'obertura generals "per raons d'ordre públic"."Aquesta mesura és

un primer pas per començar a limitar el consum de begudes alcohòliques al carrer i que provoca conflictes d'incivisme i d e c o nv i vè n c i a a m b e l s veïns", ha assegurat Jurado. I ha afegit que la resolució dota "a la Guàrdia Urbana de Badalona d'una eina per poder aixecar acte i sancionar a tothom que incompleixi la normativa bàsica de venda de begudes alcohòliques a partir de les 22 hores". Durant aquest estiu, s’ha notat un increment de la pràctica del botellón a diverses zones de Badalona, com les platges situades a la zona nord.

ƚƵƌĞŶƚƌĞƐĐŽƉƐĂƵŶĂĨĂŵşůŝĂƋƵĞǀŽůŝĂŽĐƵƉĂƌƵŶĞĚŝĮĐŝ Seguretat Redacció

La Guàrdia Urbana ha detingut, aquest passat dilluns, a una família que havia intentat ocupar dos edificis situats al Centre de Badalona. Segons fonts municipals, la família havia accedit, en tres ocasions, en un edifici

situat al carrer de la Creu i també a un altre del carrer Dos de Maig. Aquests dos edificis del Centre, ara en mans municipals, estan a l’espera de ser enderrocats per part de l’Ajuntament de Badalona. t Edifici que havien intentat ocupar al carrer Dos de Maig

També és notícia CCOO denuncia un augment de les llistes d’espera a l’Hospital Municipal El temps d’espera per operar-se als hospitals catalans ha passat de 3,93 mesos a 4,11 entre el juny de 2009 i el desembre de 2010, segons ha denunciat el sindicat Comissions Obreres. En el cas de l’Hospital Municipal, des de CCOO asseguren que una intervenció de pròtesi de maluc pot representar fins a 3,6 mesos a l’hospital badaloní i fins a 10 mesos l’Esperit Sant. El sindicat ha assegurat que en alguns hospitals s’arriba als 10 mesos de llistes d’espera.

DŽĚŝĮƋƵĞŶů͛ĂĐĐĠƐĂůĞƐ ƵƌŐğŶĐŝĞƐĚĞĂŶZƵƟ Els accessos a les urgències de l'hospital universitari Germans Trias i Pujol de Badalona s’han vist modificats, des de mitjans del mes d’agost, a conseqüència de l'avançament de les obres per construir nous espais en el centre sanitari. Està previst que les modificacions durin uns set mesos. Les línies d'autobús que estan afectades són la B24 i la BD0 que han modificat el seu recorregut. Els particulars i els taxis poden accedir a les urgències per la carretera del tanatori.

Disminueix l’horari d’urgències del CAP de Nova Lloreda i MontgatTiana Continuen les retallades als centres sanitaris de la ciutat. Des d’aquest dijous, 1 de setembre, les urgències de l’ambulatori de Nova Lloreda reduiran el seu horari. El centre tancarà dues hores abans, ara ho feia a les 22h i des d’aquest dijous tancarà a les 20h, i els dissabtes les urgències funcionaran de 9h a 17h. En el cas de l’ambulatori de Montgat-Tiana el centre tanca a les 20h, i no a les 24h, com feia fins ara. Els dissabte, el CAP, tancarà a les 17h. TOT Badalona i 7

Actualitat-6-7.indd 3

30/08/2011 13:28:05


www.twitter.com/totbadalona www.facebook.com/tot.badalona

ZĞƐƚĂďůĞƌƚĞůƐĞƌǀĞŝĚĞůĂůşŶŝĂϮĞŶƚƌĞ ƌƟŐƵĞƐ^ĂŶƚĚƌŝăŝĂĚĂůŽŶĂWŽŵƉĞƵ&ĂďƌĂ Equipament Carles Carvajal

Badalona ha patit durant tot l’agost afectacions importants a la línia 2 del metro i també a Rodalies. Els talls han provocat força molèsties als usuaris que volien desplaçar-se al Centre de Barcelona. El servei de metro entre Artigues Sant Adrià i Badalona Pompeu Fabra va quedar restablert dilluns després que durant tres setmanes hagi estat sense funcionament per treballs de manteniment de la infraestructura i millora de les vies. Des del 8 d'agost, es van executar obres de renovació de la plataforma de la línia 2 de Badalona, amb la substitució d'un canvi d'agulles a Pep Ventura i es va rehabilitar un tram de via que anteriorment era la cua de maniobres posterior a l'estació i que, arran de l'entrada en servei de la prolongació a Badalona Pompeu Fabra, al juliol del 2010, va passar a ser via general. Treballs complicats, segons TMB Els treballs, que s'han fet en tres trams, han tingut un

cost de 360.000 euros per a TMB i eren d'una envergadura superior al manteniment ordinari que es fa regularment a les nits. Per aquest motiu, requeria que els trens no hi circulessin durant almenys tres setmanes. En concret, s'han reparat 40 metres de via entre Sant Roc i Gorg, on s'havia trencat la plataforma de via, fet que comportava inestabilitat, compensada amb el muntatge de travesses de fusta i estampidors; 120 metres més a l'antiga cua de Pep Ventura, on també hi havia una ruptura de la plataforma de via amb mesures; i s'han renovat 200 metres de drenatge entre Pep Ventura i Badalona Pompeu Fabra, per evitar l'entrada d'aigua directament a la plataforma de via.

La fotonotícia

dŽƌŶĂĂĨƵŶĐŝŽŶĂƌ ůΖĂƐĐĞŶƐŽƌĚĞůĐĂƌƌĞƌĚĞ ^ĂŶƚ&ĞůŝƉŝĚ͛ĞŶZŽƐĠƐ

Feia més d’un any i mig que no funcionava, encara que des de la seva instal. lació havia patit nombroses avaries. L’ascensor s’ha renovat i s’han col. locat unes càmeres per reduir els actes vandàlics. E l s veï n s n o s ó n g a i r e optimistes i creuen que aviat deixarà de funcionar.

També és notícia Tanca una pizzeria de ŶƚƌĞŶĂƌŽďĂƌĂůĂƐĂů DŽŶƟŐĂůăŝĚĞŝdžĂĂůĐĂƌƌĞƌ ĚĞ:ŽǀĞƐĚĞůĂ^ĂůƵƚŝ ϭϭƚƌĞďĂůůĂĚŽƌƐ Ɛ͛ĞŵƉŽƌƚĞŶŶŽŵďƌſƐ ŵĂƚĞƌŝĂůŝŶĨŽƌŵăƟĐ El restaurant italià Pizza Grill, ubicat al barri de Montigalà, ha tancat les seves portes aquest dimecres. L'establiment és propietat de l'empresa Areas, dedicada a la restauració, sobretot en àrees de servei d'autopistes o estacions. La clausura de l'establiment a Badalona deixarà sense feina 11 treballadors. Des de CCOO han denunciat que els acomiadaments són injustificats perquè l'empresa "no té pèrdues" i reclaNBMBSFDPMtMPDBDJØEFMTUSFCBlladors.

Uns lladres van buidar, la setmana passada, la sala d'informàtica i la sala dels discjòqueis del Casal de Joves de la Salut, gestionat per l’Associació La Rotllana. En aquests espais es feien dos tallers que havien de començar d’aquí a uns dies. L'entitat badalonina ha presentat factures per valor de 8.300 euros però calcula que el material sostret supera els 10.000 euros. Des de la Rotllana, han demanat al consistori que millori la seguretat dins del Casal.

WƌĞĐŝŶƚĂĚĂƵŶĂƉĞŶƐŝſ ŝůͼůĞŐĂůĂůďĂƌƌŝĚĞ>ůŽƌĞĚĂ La Guàrdia Urbana de Badalona va precintar, la setmana passada, un habitatge del c ar rer d e Cam pr o d o n d e l barri de Lloreda que suposadament s'utilit zava com a pensió il·legal. En total, hi havia vuit habitacions que es llogaven per uns 150 euros cadascuna, i també hi havia empadronades 12 persones, entre les quals dos menors. El govern de Badalona ha anunciat que s’imposarà una sanció important al propietari de la pensió il.legal.

8 i TOT Badalona

Actualitat-8.indd 1

30/08/2011 14:21:03


BUFALĂ€ 04450 Piso en C/ INDEPENDENCIA con 3 hab. (2 dobles), cocina y baĂąo, EDOyQHQKDEÂżQFD con ascensor, soleado. ALQ. 650 â‚Ź

CANYADĂ“

04422 Gran piso 110 m2, 4 hab. (1 suitte), 2 baĂąos, salĂłn 30 m2 en 2 ambientes, grandes ventanales, FDOHIDFDLUHDFRQGÂżQFDFRQ ascensor, listo para vivir. ALQ. 846 â‚Ź

CENTRE

CENTRE

03970 Piso en MARQUES DE MONTROIG con 3 hab. exteriores FRQEDOFyQ VDOyQPÂżQFD con ascensor. 156.500 â‚Ź / 26.040.000 PTS

POMAR

LA MORERA

04463. Piso CERCA IGLESIA con 3 hab., TODO EXTERIOR, calefac., aire acond., LISTO PARA VIVIR, totalmente reformado. 172.000 â‚Ź / 28.618.392 PTS

COLL I PUJOL

03923 Piso de POCOS AĂ‘OS con 2 hab. dobles exteriores, salĂłn 24 m2 indep. con balconera, calefac., aire acond., ascensor. LISTO PARA VIVIR. 210.000 â‚Ź / 34.950.000 PTS

CENTRE

BUFALĂ€

TORTOSA/INDUSTRIA

03251 Piso OBRA NUEVA con 3 hab., 2 baĂąos, parket y cerĂĄmica, aire frĂ­ocalor, balcĂłn 7 m2 a la calle, orientado a mar, 2Âş piso con ascensor, parking opcional. 250.000 â‚Ź / 41.596.500 PTS

04461 Piso MUY CERCA DEL CENTRO de 90 m2 + terraza 30 m2, 3 hab., baĂąo y aseo, salĂłn 30 m2 con salida a tza., calefac, PARKING INCLUIDO. Listo para vivir. 290.900 â‚Ź / 48.401.687 PTS

CASA EN DALT VILA

CENTRE

02453 CASA EN DALT LA VILA de 130 m2 + JARDIN de 60 m2 CON MUCHAS POSIBILIDADES, 3 habitaciones dobles, parking, trastero. A REFORMAR A SU GUSTO. 354.597 â‚Ź / 59.000.000 PTS

CASAGEMES

00893 Piso en PL. CARME GUASCH de 95 m2, Ăşltimo piso, 4 hab. (1 suitte), 2 baĂąos, salĂłn 25 m2 con TERRAZA con VISTAS A MAR, calefac., aire acond., zona comunitaria con piscina, parking opc. 470.000 â‚Ź / 78.200.000 PTS

GORG

04107 Piso JUNTO PL.SOL con 3 hab. (2 dobles), salĂłn 20 m2 indep., 2 balcones, calefac., aire acond., ascensor, muy luminoso. BUENA ZONA. 223.000 â‚Ź / 37.104.078 PTS

03413 Piso JUNTO PRESIDENT COMPANYS con 3 hab. exteriores, cocina de roble, salĂłn 18 m2 con balcĂłn, parket, aire acond. (frĂ­o-calor), ÂżQFDFRQDVFHQVRU 235.500 â‚Ź / 39.180.000 PTS 04453 Piso JUNTO CAN SOLEI de 110 m2, 4 hab., baĂąo y aseo, cocina + galerĂ­a, gran salĂłn 30 m2 con balcĂłn, ÂżQFDFRQDVFHQVRUEXHQDRULHQWDFLyQ 209.000 â‚Ź / 34.774.674 PTS

SANT ADRIĂ€

03060 Piso en planta baja con PATIO 30 m2, JUNTO ESTACIĂ“N TREN Y ALCAMPO, 2 hab. + estudio, listo para vivir, gastos comunitarios: 18 â‚Ź. ALQ. 660 â‚Ź

04423 Piso REFORMADO A ESTRENAR, 3 hab. exteriores, salĂłn 20 m2, 2 balcones, bien orientado, calefac., parket, ascensor, IMPECABLE. 235.500 â‚Ź / 39.183.903 PTS

EL MASNOU

04417 Piso TODO EXTERIOR con 3 hab., JUNTO MERCADO, salĂłn 17 m2, calefac., aire acond., LISTO PARA VIVIR. 239.000 â‚Ź / 39.766.254 PTS

CAN CLARIS-GORG

CENTRE

04342 Piso JUNTO CONDIS C/ PRIM, 80 m2, 3h (2 dobles), SEMI NUEVO, parket, balcĂłn a la calle, calefac., aire acond., TODO EXTERIOR, muy cerca de la playa. 280.000 â‚Ź / 46.588.080 PTS

LA MORERA

04436 Piso 90 m2 JUNTO PL. BACH RODA, 4 hab., TODO EXTERIOR, balcĂłn tipo terraza 15 m2 con toldos, salĂłn 25 m2, parket, calefac., aire acond., ascensor 283.000 â‚Ź / 47.087.238 PTS

CASAGEMES

BUFALĂ€

CENTRE

PROGRÉS FRONT MAR�TIM

TIANA

TIANA

BUFALĂ€

04148 Piso en DOCTOR ROBERT con 3 hab., cocina y baĂąo, salĂłn 18 m2 con balcĂłn a la calle, vistas despejadas, ascensor. 204.500 â‚Ź / 34.026.000 PTS

03936 Piso TODO EXTERIOR, esquinado, 100 m2, 4 hab., baĂąo y aseo, FRFLQDRIÂżFHVDOyQPFDOHIDF ÂżQFDSEMI NUEVA, terraza privada. 300.000 â‚Ź / 49.915.800 PTS

04317 Piso OBRA NUEVA con 3 hab. (1 suitte), 2 baĂąos, salĂłn 20 m2, TODO EXTERIOR, balcĂłn esquinado, parket, aire frĂ­o-calor, parking opcional, ascensor. 295.000 â‚Ź / 49.083.870 PTS

04400 CASA 160 m2 + JARDĂ?N 160 m2, 4 hab (3 dobles), 2 baĂąos y 1 aseo, salĂłn 28 m2 con salida a porche y jardĂ­n, garaje 38 m2, zona comunitaria con piscina. 565.000 â‚Ź / 94.000.000 PTS

04007 Casa JUNTO PLAYA en planta baja, sin vecinos, fachada 5 mts, actualmente pl.baja con 2 grandes VDODV\DVHR3RVLEOHHGLÂżFDUSOEDMD + piso y pequeĂąa buhardilla. 235.000 â‚Ź / 39.100.000 PTS

04462 Piso JUNTO PABELLĂ“N 100 m2 + PATIO 70 m2, 4 hab. (1 suitte), salĂłn 24 m2 independiente con gran balcĂłn, calefac., ascensor, TODO EXTERIOR, parking 3 coches opc. 340.000 â‚Ź / 56.571.240 PTS

04464 Local comercial situado en c/ GERMĂ€ JULI (junto Juzgados y Ayuntamiento), 60 m2, en perfecto estado, gran escaparate, climatizado (aire frĂ­o y caliente), parquet, centralita con adsl. IDEAL PARA TRABAJAR. 390.000 â‚Ź / 64.890.540 PTS 04274 Piso SEMI NUEVO 100 m2 con TERRAZA 20 m2, VISTAS A MAR, 3h (1 suitte con vestidor), calefac., aire acond., ascensor, todo exterior, Parking opc. 375.000 â‚Ź / 62.394.750 PTS

CASAGEMES

04052 Bajos OBRA NUEVA 130 m2 + JARDIN 200 m2, 3h (1 suitte con vestidor \EDxR FRFLQDRIÂżFHPJUDQVDOyQ 50 m2 con salida a jardĂ­n, acabados alta calidad y diseĂąo exclusivo, 2 parkings incluidos. TODO EXTERIOR. 475.000 â‚Ź / 79.033.350 PTS

04370 DUPLEX 145 m2 const. + TERRAZA 20 m2, 3h (antes 4), salĂłn 35 m2 con balcĂłn, aire acond., calefc., parking doble y trastero opc., todo exterior, ascensor. POCOS AĂ‘OS. 399.658 â‚Ź / 66.500.000 PTS

CANYET

04438 Torre a 4 vientos de 300 m2 con jardĂ­n de 500 m2, piscina privada, zona ajardinada con ĂĄrboles y plantas, local-garaje, gran sala con chimenea y salĂłn estar 50 m2, terraza 30 m2 con grandes vistas, calefac., 4 hab., toda exterior, MUY CĂ“MODA. 660.000 â‚Ź / 109.815.000 PTS

TOT Badalona i 9

1 pagina.indd 1

30/08/2011 17:34:59


www.twitter.com/totbadalona www.facebook.com/tot.badalona

ůŐŽǀĞƌŶĚĞĂĚĂůŽŶĂĂŵĞŶĂĕĂĂŵď ƌĞƟƌĂƌůĞƐĂũƵĚĞƐĞĐŽŶžŵŝƋƵĞƐĂƵŶ ũŽǀĞĂĐƵƐĂƚĚĞĚĞƐƚƌŽƐƐĂƌϮϯĐŽƚdžĞƐ Seguretat Carles Carvajal

La Guàrdia Urbana de Badalona va detenir, la setmana passada, un jove de 19 anys com a presumpte responsable de danys a nombrosos vehicles estacionats a l'avinguda del Marquès de Mont-roig. En total hauria destrossat 23 cotxes, 5 motos, 5 ciclomotors i diversos elements del mobiliari urbà. El detingut és d'origen llatinoamericà i l'alcalde, Xavier Garcia Albiol, ha anunciat que en cas que rebi alguna ajuda econòmica per part de l'Ajuntament se li retirarà "de forma immediata". L'alcalde assegura que cometre un delicte a Badalona "pot sortir molt car". El consistori també es personarà com acusació particular i s'ofereix als afectats per donar-los la cobertura legal que necessitin.

Tolerància zero pels que cometin un delicte L'alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, afirma que el govern municipal comprovarà si el presumpte autor dels fets rep alguna ajuda econòmica per part de l'Ajuntament i que, en cas afirmatiu, li serà retirada "de forma immediat a ". S e g o n s A l b i o l , a m b aquesta política de tolerància zero es vol enviar "un missatge clar advertint que cometre qualsevol tipus de delicte a Badalona pot sortir molt car". L'alcalde també ha anunciat que l'Ajuntament es personarà com acusació i ha ofert als afectat la possibilitat de coordinar la denúncia contra el possible autor dels fets i ha anunciat que enviarà una missiva a tots als afectats per si necessiten algun tipus de cobertura legal.

La fotonotícia

També és notícia dĂŶƋƵĞŶƵŶďĂƌĚĞ>ůĞĮă ŽŶĞƐƐĂĐƌŝĮĐĂǀĞŶĂŶŝŵĂůƐ ŝĞƐƚƌĂĮĐĂǀĂĂŵďĚƌŽŐĂ Aliments caducats a les neveres, insectes passejant-se per les peces d'embotit o restes d'animals morts en un magatzem ple de brutícia. Aquest és l'aspecte del bar 'JG', al barri de Llefià que l'Ajuntament va precintar la setmana passada. El local acumulava nombroses denúncies de veïns i la propietària tenia antecedents recents per venda de cocaïna dins l'establiment. La Guàrdia Urbana sospita que al magatzem del bar presumptament s'hi exercia la prostitució.

La Cartoixa de DŽŶƚĂůĞŐƌĞĚŝƐƉŽƐĂƌă ĚĞŵĠƐŵŽŶũŽƐ Lluny de tancar-se, segons s’havia arribat a rumorejar, la Cartoixa de Montalegre, a Tiana, es reforçarà en breu amb l’arribada de diversos monjos procedents de Saragossa i Portugal. Així ho ha anunciat en una entrevista exclusiva a Catalunya Cristiana l’actual prior d’aquest emblemàtic monestir barceloní, P. Manuel M. Mendoza. L’anunci fet públic després de l’últim Capítol General de l’Ordre suposa per a l’envellida comunitat “injecció de vitalitat”.

DŽŶƚŐĂƚƐ͛ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĂůĂ ƉƌŝŵĞƌĂĨĂƐĞĚĞůĂdžĂƌdžĂ ĚĞďĂŶĚĂĂŵƉůĂ

ůĞůůĂĞƐƚƌĞŶĂƵŶĂƉĂƌĐĂŵĞŶƚĂŶƟƌŽďĂƚŽƌŝƉĞƌĂ ďŝĐŝĐůĞƚĞƐ͞DĂĚĞŝŶĂĚĂůŽŶĂ͟ Alella ha estrenat aquest estiu un estacionament segur per a bicicletes, que porta per nom “bike-park”. L’empresa badalonina Perfyplast, situa-

da al polígon de Can Ribó ha inventat aquest sistema que es preveu estendre a d’altres municipis catalans durant els propers mesos.

Un total de 19 municipis del Maresme, entre ells Montgat, disposaran de connexió de banda ampla a través de fibra òptica en almenys un dels seus equipaments municipals gràcies al projecte de Xarxa Comarcal de Banda Ampla del Maresme. El projecte té un pressupost d'1.900.000 euros finançats a través del Pla Únic d'Obres i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional.

10 i TOT Badalona

Actualitat-10.indd 1

30/08/2011 14:35:37


Formato

2.500

A6

21X10

A5

A4

1 cara 2 caras

1 cara 2 caras

1 cara 2 caras

1 cara 2 caras

95€ 105€

95€ 105€

105€ 125€

155€ 175€

5.000 115€ 125€ 125€ 145€ 145€ 175€ 245€ 295€ 7.500 125€ 135€ 135€ 155€ 185€ 215€ 315€ 365€ 10.000 145€ 165€ 185€ 195€ 245€ 275€ 435€ 505€

Formato

A5

A4

50 100 250 500

85€ 90€ 95€

100€ 105€ 115€

A3

A2

A1

50x70

115€

145€

215€

175€

125€ 135€ 145€

155€ 165€ 175€

225€ 235€ 285€

185€ 195€ 220€

TOT Badalona i 11

1494.pag.11.indd 1

30/08/2011 18:10:09


'ĂƌĐŝĂůďŝŽůĚĞŵĂŶĂƋƵĞƐΖĂƵŐŵĞŶƟůĂƉƌĞƐğŶĐŝĂĚĞůƐ Mossos d'Esquadra a la ciutat

tAlbiol ha demanat més agents policials durant la reunió amb el conseller d’interior

Política Carles Carvajal

a barris com Llefià, Sant Roc i Artigues", ha assegurat Albiol.

L'alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha demanat que s'augmenti la presència dels Mossos d'Esquadra a Badalona. Albiol ha explicat que el desplegament policial a la ciutat "és molt just", i per això ha traslladat aquesta problemàtica al conseller d'Interior, Felip Puig, en la reunió que han mantingut aquest dimarts. Xavier Garcia Albiol ha explicat al Tot que “la nostra demanda passa dels 195 agents actuals a uns 220 o 230. El principal problema que té Badalona és la crisi, però com a fet singular té problemes de seguretat i convivència

Tornen a denunciar la manca d’efectius dels Mossos a Badalona El sindicat SME-CCOO dels Mossos d'Esquadra ha denunciat en una car ta dirigida a l'alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, el nombre insuficient de patrulles per fer front a les necessitats que té Badalona i per g arantir la seguretat d els mateixos agents. El sindicat ha explicat que durant el passat mes de juliol una parella d'agents van veure's en una situació de risc en ser envoltats al barri de Sant Roc per més de 40 persones que

van intentar apunyalar-los. L'únic recolzament que van rebre va ser d'una patrulla formada per un sol agent. Badalona té 2 agents menys El sindicat ha denunciat públicament que la darrera promoció d'agents, del passat mes de juny, ha suposat comptar amb dos agents menys, així com també el fet que actualment operen, segons ells, un 20% de les patrulles que haurien de garantir "un servei normal" i el fet que algunes estan compostes per un sol agent. La situació s'agreuja, com es descriu a la car ta, sobretot en els torns de nit i caps de setmana.

ůW^ďĂĚĂůŽŶşƉƌĞŐƵŶƚĂĂůŐŽǀĞƌŶƋƵğŚĂĨĞƚŝƋƵğĨĂƌă ƉĞƌĂƚĞŶĚƌĞĂůƐĐŝƵƚĂĚĂŶƐĂĨĞĐƚĂƚƐƉĞůƐĐĂŶǀŝƐĂůW/ZD/ Política

El Partit dels Socialistes de Badalona ha preguntat oficialment al Govern municipal com afectarà als badalonins i badalonines els canvis que ha aplicat la Generalitat de Catalunya en les ajudes del

PIRMI. Les preguntes, efectuades pel regidor Josep Duran, demanen també quin és el nombre de ciutadans afectats pels problemes al PIRMI a partir de la mala gestió del Govern de la Generalitat. Durant aquest mes d’agost, el Govern català ha començat ha

fet canvis en les condicions per poder cobrar la Renda Mínima d’Inserció, més coneguda com a PIRMI. A diferència del que passava fins ara, i com s’està denunciant per diverses instàncies socials i institucionals, a partir d’ara, es cobra a través d’un xec bancari.

12 i TOT Badalona

Politica-12-13.indd 2

30/08/2011 13:35:13


www.twitter.com/totbadalona www.facebook.com/tot.badalona

ůƐůůŝďƌĞƐĚĞƚĞdžƚŐƌĂƚƵŢƚƐŚĂƵƌĂŶĚ͛ĞƐƉĞƌĂƌĮŶƐĞůĐƵƌƐ 2012-2013 Política Carles Carvajal

El proper dilluns 12 de setembre començarà un nou curs escolar i molts pares i mares es pregunten si hauran, o no, de pagar els llibres de text. Recordem que aquesta va ser una de les promeses electoral del candidat popular, Xavier García Albiol. Després de gairebé tres mesos al govern, l’alcalde ha anunciat que la gratuïtat dels llibres de text haurà d’esperar al curs vinent. Albiol ha explic at al Tot Badalona, que ha heretat un dèficit de 18 MEUR de l'anterior legislatura. L’alcalde ha explicat que algunes partides, com la d’Esports, estaven esgotades ja durant el mes de juny. Tot i això, Albiol ha assegurat que no s'apujaran els impostos i fins i tot ha avançat que

a l g u n s s 'a b a i x a r a n . A m b aquestes dades econòmiques, García Albiol ha explicat que pel pròxim curs escolar 2012-2013, els veïns de Badalona no hauran de p ag a r e l s l l i b r e s d e tex t , gràcies a l'estalvi de més de 2 MEUR que s'haurà aconse-

guit amb la reducció dels sous de direcció i de càrrecs de confiança. "El pressupost del 2012 serà el pressupost dels llibres de text", ha subratllat l'alcalde de Badalona i els pares i mares de la ciutat no hauran de pagar els llibres de text dels seus fills.

ůWWŵĂŶƟŶĚƌăůĂďĂŶĚĞƌĂĞƐƉĂŶLJŽůĂĚƵƌĂŶƚůĂŝĂĚĂ Política

La bandera espanyola onejarà a la Casa de la Vila durant el proper 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya. El nou govern del PP no despenjarà la bandera espanyola de la façana de l'ajuntament de Badalona. Durant els darrers anys, i sobretot amb l’entrada d ’ ER C a l g ove r n m u n i c i pal, la bandera espanyola es despenjava de la façana durant el dia 11 de setembre. Des del Partit Popular s’han limitat a dir que només compliran la llei, tal i com fan altres ajuntaments catalans que pengen la bandera espanyola durant la Diada. Els populars badalonins ja havien denunciat davant la delegació del govern un acord pres en el ple per donar prioritat absoluta a la senyera.

tFaçana de la Casa de la Vila de Badalona TOT Badalona i 13

Politica-12-13.indd 3

30/08/2011 13:35:17


AFONS

www.twitter.com/totbadalona www.facebook.com/tot.badalona

Noves descobertes romanes a la plaça Assemblea de Catalunya

t Imatge de les excavacions a la plaça Assemblea de Catalunya

Ciutat Carles Carvajal

L’enderroc d’un edifici situat a la c antonada del c arrer Termes Romanes i la plaça Assemblea de Catalunya s’ha traduït en noves troballes romanes. A finals del mes de juliol va finalitzar l’excavació de la mansió de Quint Licini Silvà Granià, un patrici de la Baetulo romana del segle I dC tan important que, fins i tot, es va conservar el mateix nom, ara fa uns anys. La seva mansió ja es coneixia i, de fet, el Museu de Badalona n’havia museït zat el jardí interior o peristil, que disposa d’una piscina gegant. Però les noves excavacions de la casa pròpiament dita, realitzades gràcies a l’enderroc d’un edifici, han demostrat que això era només la punta de l’iceberg. Les restes s’han localitzat al costat de la Casa

de Quint Licini amb la qual c o s a d o n e n c o nt i n uït at a l conjunt ja conegut i permeten fer-se una idea de les seves dimensions. Una gran mansió enmig de l’actual plaça Assemblea de Catalunya En concret, durant els darrers mesos s’ha excavat una part d e l ’e str u c tura d e la c a s a de Quint Licini, formada per elements com el mur de tancament del jardí i un tram de corredor a l’interior del mur, al qual s’obren quatre grans habitac ions, amb la peculiaritat que, tot i que els arqueòlegs han excavat fins a tres metres de profunditat, no s’han trobat paviments, però sí fragments de sostres caiguts, alguns dels quals amb restes de pintures. Les noves estructures, però, tampo c no representen la totalitat de la residència de

Quint Licini. Per conèixerla tota caldria excavar sota la plaça de l'Assemblea de Catalunya i dels edificis adjacents, actuació que no es preveu. S’ha de tapar o poder visitar? A més, s’ha localitzat també u n tr a m d e l a d e c u m a nu s m a x i m u s (u n c a r r e r a m b orientació est-oest típic de l’urbanisme romà), que enllaça amb el que ja es conserva a la part museïtzada al subsòl del Museu de Badalona. Ara s’està estudiant les restes i troballes romanes, i decidir què fer amb el jaciment. Ta p a r- l o i v e t l l a r p e r q u è l’edifici que es construeixi a sobre el preservi o musealitzar d’alguna manera l’espai, tal com s’ha fet amb la piscina contigua perquè es pugui visitar. La resposta encara es una incògnita.

14 i TOT Badalona

AFons-14.indd 1

30/08/2011 9:40:43


C/. Francesc Layret, nº 20 08911 BADALONA

T. 93 384 29 60

IMMOBILIÀRIA

PIS MARGARITA XIRGU: Margarita Xirgu, 110 m2, dos habitacions + golfes de 40 m2, 2 cuartos de bany, menjador 35 m2, balcó i terrassa de 40 m2, 470.000 €, Pk Opcional

PIS 2 DE MAIG : OCASIÓ: pis de 87 m2, 3 habitacions, 2 banys, parquet, calefacció, aire condicionat. Impecable. Pkg opcional. 260.000 €

TIANA: Tiana, Cami Dalt, 85 m2, 3 habitacions, dos bany, obra semi nova, jardi 100 m2, 3 places de parking i traster, acabats de 1ª qualitat, zona comunitaria amb piscina, 415.000 €

PIS ROSA DELS VENTS: Zona Port Badalona. 85 m2, 3 habitacions i dos banys, balco-terrassa, totalmente arreglat, finca semi - nova, piscina comunitaria 380.000 €

PIS RIERA CANYADÓ: 3 habitacions, dos banys , balco, molt solejat, menjador independent, molt bona zona, obra semi nova 270.000 €

PIS SANT BRU: Pis al costa del carrer prim.75 m2, 3 habitacions, 1 bany, parquet, calefacció, a/c.Totalment reformat. 250.000 €

PIS CARRER SANTA MARIA: pis de 130 m2. 3 habitacions ( abans 4), 2 banys, calefacció, a/c . Necesita petites reformes. 290.000 €

PIS CARRER GUIXERES: pis de 90 m2, 3 habitacions, 1 banys. Acabats de luxe. Terres de tarima de fusta, calefacció, a/C, terrassa de 24 m2. 269.000 €

PIS AVDA. MARTÍ PUJOL: pis de 65 m2 al costat de la Plana. Necesita reformes.3 habitacions, 1 bany, Ascensor 194.000 €

PLANTA BAIXA AL CARRER MAGATZEM: Planta baixa de 75 m2 i 25 m2 de pati. S’ha de reformar. Al costat de la Rambla. 256.000 €

ÀTIC CARRER MAR: sobreàtic al carrer del Mar de 156 m2 i 50 m2 de terrasses a nivell.Té 4 habitacions, 3 banys, ascensor, calefacció. 525.000 €

PIS CARRER SARAGOSSA: pis de 80 m2, 3 habitacions, calefacció, ascensor. Necesita reformes. 226.000 €

CASA CARRER SANT RAMON: Casa per reformar de 80 m2 i 40 m2 de pati. Possibilitat de 150 m2 de casa i 40 m2 de terrassa. 345.000 €

CASA CARRER INDÚSTRIA: Casa de luxe de 250 m2.amb 6 habitacions, 4 banys, pàrquing per 3 cotxes, ascensor, calefacció. 650.000 €

CASA A LA CONRERIA: Impressionant casa de luxe. De 400 m2 construits i 1.200 m2 de terreny. 8 habitacions, 4 banys. Calefacció, piscina, sala de jocs. 490.000 €

CASA AL MAS RAM: Casa a la millor zona del Mas Ram.Té 250 m2 de casa i 1.600 m2 de. 5 habitacions, 3 banys. `piscina. 600.000 €

CASA A MONTGAT : Casa de luxe de 5 habitacions, 3 banys, pati de 105 m2. Pkg per 3 cotxes. 520.000 €

CASA SANT ISIDRE: Casa al centre. Ara pb de 54 m2 + 30 m2 de pati i Planta Pis de 44 m2 i 15 m2 de pati. Possibilitat P. Baixa i 2 pisos. 320.000 €

CASA FELIP DE ROSÉS: Casa de 150 m2 respartits entre p. baixa i pis i 70 m2 de pati. 360.000 €

CASA AL CARRER MAGATZEM: Casa de luxe. Premiada.Té soterrani, p. baixa , pis i golfes. 4 habitacions, calefacció, a/c, pkg, pati i terrassa.

TOT EL QUE BUSQUES HO TROBARÀS A WWW.PARELLADA.CAT

parellada.N.indd 3

30/08/2011 12:50:02


persones Entrevista a Xavier Gonzàlez director i productor audiovisual

“Hem de començar a tractar als nouvinguts com a éssers humans individuals; si Badalona s’obre a ells i ells s’obren a Badalona, les coses no poden anar malament”

En Xavier Gonzàlez té dues passions: el cinema i Badalona. És director i productor audiovisual, té 26 anys, i gràcies al seu primer projecte com a director del documental “Moviments Glocals” ha pogut conjuminar les seves aficions en un projecte que donarà molt que parlar i que convida a la reflexió. Una nova mirada sobre un tema tan bàsic i necessari com és la bona convivència i l'adaptació davant “un dels grans reptes del segle XXI: la immigració”, que té a Badalona com a protagonista; però que es pot extrapolar a qualsevol altra ciutat. Si voleu fer un tastet del que és aquest documental ho podeu fer al seu bloc: http://movimentsglocals.blogspot.com/ Mertxe La Torre

Quan i com va néixer aquest projecte? El projecte va néixer al desembre del 2010. Jo tenia la inquietud de parlar positivament de Badalona, després que sempre se’n parlés per temes negatius de la ciutat (racisme, conflictes socials…), i això volia reflectirho en un documental. Vaig començar a buscar protagonistes immigrants per les associacions badalonines que m’expliquessin la seva vivència a Badalona fins que em vaig creuar amb Badalona Som Tots. Allà vaig coincidir en una reunió amb en Josep Pera, ex-regidor de Convivència, i a ell li va agradar molt la idea del documental. Em va posar en contacte amb el col·lectiu

Kognitif i el documental tal i com és ara va veure la llum. El tema de la immigració és molt ampli, però l’heu reduït a 26 minuts. Com heu acotat temes i sobre quins heu posat l’accent? La majoria dels documentals ja tracten les causes de l’onada migratòria (tercer món, crisis…), per això vam triar altres temes importants que sempre queden una mica a l’ombra dels informatius del dia a dia, sobretot la feina de persones i associacions. Al documental es tracta el racisme, la política i els tres elements principals en la integració: els immigrants que arriben, els badalonins que acullen, i l’associacionisme. Per acabar es parla de futur, perquè creiem que aquest procés

d’integració no s’acabarà en dos dies, sinó que té molt a veure amb el futur de Badalona. En total són vuit entrevistes, com heu escollit les persones entre tantes que tenen coses a dir sobre sobre aquest tema? Volíem persones de diferents à m b i t s p r ofe s s i o n a l s q u e fossin expertes en integració de la immigració a Badalona. Volíem representació de qualitat. Vam obviar alguns perfils més mediàtics per donar veu a persones conegudes que viuen dia a dia el conflicte a Badalona, i crec que és un dels encerts del documental. Els entrevistats no immigrants tenen o bé una perspectiva professional

16 i TOT Badalona

1P-H9-Persones-16-17.indd 2

30/08/2011 11:05:56


(periodistes, sociòleg, polític) o bé d’associació (La Rotllana, Badalona som tots). I els veïns dels diferents barris que conviuen amb els nouvinguts? Crec que els veïns també estan reflectits en aquests “no immigrants” que surten a l d o c u m e n t a l . En S a l va Periago, la Dolors Sabater, la Cristina Pitarque, en Josep Pera…, tots ells es mouen cada dia pels barris, coneixen les problemàtiques i treballen amb les solucions, i de fet els que viuen a Badalona, ho fan a diferents barris de la ciutat. Entrevisteu dos immigrants: en Gagan Deep i l’Abdelkrim Lafiti, dues persones clarament integrades a Badalona. Quina és la seva visió sobre aquest procés? Primer de tot, m'agradaria que quedés clar que els vam escollir més com a badalonins experts en l’àmbit, que pel fet de ser immigrants. A banda d ’això, els dos coincidien en dues coses bàsiques: la suma de cultures i el nexe de l’idioma. Per ells la integració ha de ser una cosa de tots, on evolucionem cap al futur amb coses d’uns i d’altres, aprofitar la part bona de cada cultura i avançar cap a un futur millor. I per ells, la millor manera de fer-ho és comunic a r- s e, p e r a i xò l i d o n e n molta importància al català o castellà. Per ells un procés d’integració satisfactori passa per la feina que puguin fer les associacions i per l’actitud de la persona immigrada. Gràcies a les càpsules, al llarg del documental coneixem moltes més persones immigrants i quina és la seva manera d’integració. Podríem dir que hi ha una clau, o cadascú troba la seva manera? Crec que hi ha una mica de les dues coses. Si hi ha una clau,

aquesta és l’associacionisme, perquè una persona associada ( ja sigui immigrada o autòctona) és una persona que s’obre al món de l’altre, que té ganes de fer coses i que el seu arbre de relacions s’amplia molt positivament des que forma part de l’associació. Però per altra banda, cadascú troba una manera única de formar part de la ciutat, de conviure amb la seva gent, de relacionar-se amb els diferents barris, de participar en els actes socials (i no cal que sigui dins de l’associació). La teoria diu que tothom s’integra a la seva manera i què quan un nouvingut torna al seu país ha canviat, Badalona l’ha fet canviar, per tant, no hem de menysprear petits gestos d’integració pel fet de ser petits, sinó que els hem de valorar i p ote n c iar p er q u è s i g uin l’inici d’aquesta integració. El contingut del documental és, sense dubte, allò més important; però no hem d’obviar la forma, la imatge, que és molt cuidada: el desenfoc, les diferents perspectives de la ciutat,… Quant de temps heu estat donant forma i fons a aquest documental? El rodatge va ser durant un mes i mig molt intens. Amb el director de fotografia, l’Hector Ferreño, vam estar treballant en una manera diferent de presentar la ciutat. Volíem fer alguna cosa que canviés el punt de vista, que donés peu a l’espectador a veure les coses com no les havia vist fins ara, descobrir una altra Badalona, i vam trobar el desenfoc i la càmera ràpida com a elements vertebradors. També van tenir un pes important membres de l'equip com la Sara o en Roger de Kognitif, i la Caro de so,que van buscar les localitzacions més adequades perquè el nivell audiovisual del projecte pugés. Vam anar per tots els barris de la ciutat amb tot l’equip, intentant trobar una imatge que portés a totes les

zones de Badalona, per no excloure barris ni realitats. I crec que és de les coses que estic més satisfet, de la qualitat audiovisual del projecte. I quins suports heu tingut? Perquè tirar endavant un projecte com aquest no és feina fácil… El suport econòmic ve de part de l’Ajuntament, que ens va derivar una subvenció del Ministeri d’Immigració i del Fons Europeu per la cohesió. A banda d’això, les associacions, liderades per Badalona Som Tots, també s’han bolcat en el projecte i ens han ajudat en tot el que hem necessitat, hi ha molta gent altruista a la nostra ciutat. A nivell personal, el meu entorn m’ha donat molt de suport, ha confiat en el projecte, se l’ha fet seu i estic molt orgullós per això. Viure tan a prop un tema com aquest, conèixer als protagonistes i les seves històries, opinions tan variades, no pot deixar indiferent ningú. Com t’ha canviat aquest documental? Per a mi ha sigut un viatge emocional molt impor tant. M ’h a f e t c o n è i xe r a f o n s Badalona, amb tots els seu racons i peculiaritats i relacionar-me amb la seva gent. I el que trec són les persones que he conegut i que em donen una visió global que no tenia fins ara. A b a n d a d ’a i xò, e l fet d e documentar-me tant sobre la immigració m’ha fet obrir la ment davant del fenomen, he après a no prejutjar a ningú pel seu origen, a confiar en la ciutat i a ser optimista. Penso que tots hem de començar a tractar als nouvinguts com a éssers humans individuals, que si Badalona s’obre a ells i ells s’obren a Badalona, l e s c o s e s n o p o d e n a n ar malament i que en sortirà una societat molt més madura i preparada pels reptes del futur. TOT Badalona i 17

1P-H9-Persones-16-17.indd 3

30/08/2011 11:05:57


amb veu pròpia

Veïns i veïnes de Badalona, setembre és aquí Dolors Sabater blocs.mesvilaweb.cat/miozz

m

El mes de setembre és un mes especial, perquè després del relatiu parèntesi del mes d’agost, tot torna a posar-se en marxa. L’activisme associatiu característic de la nostra ciutat ja està escalfant motors, i setembre apareixerà més vital i participatiu que mai. És un mes especial també econòmicament, sobretot per a les famílies amb membres en edat escolar, ja que els preparatius de l’inici de curs van acompanyats d’una despesa important en llibres i material escolar. Aquest any els veïns i veïnes de Badalona estaven contents, perquè esperaven veure complerta la promesa de l’actual alcalde, i rebre un Xec-Llibre per poder fer front a les despeses. Però el Sr. Garcia Albiol ha donat la raó els qui l’acusaven de fer falses

promeses electorals, i a l’hora de la veritat s’ha fet enrere: no complirà allò que havia dit, i no hi haurà llibres gratuïts per als estudiants de Badalona. Tampoc se sap encara com quedarà el tema dels ajuts socials per a les economies més desafavorides, ja que la idea de restringir-les només als veïns amb més antiguitat no és una idea afortunada: a Badalona hem lluitat molt perquè no existeixin privilegis en funció dels anys que fa que es viu a la ciutat, i perquè allò dels BTV sigui només una anècdota en clau humorística. Badalonins ho som tots, totes i tots, tant si hem nascut aquí com si hem vingut a viure-hi des d’Andalusia, des de Rússia o des de Mataró. Supeditar les ajudes alimentàries, que TØOQFSQBMtMJBSTJUVBDJPOTHSFVT d’emergència, a l’antiguitat com a veïns, no és una solució justa, ni pràctica. Confiem que el govern s’adoni del seu error.

I setembre també és el mes en què celebrem la Diada Nacional Catalana. Una festa important que cal aprofitar per reafirmar el sentit de pertinença al país i per a la construcció nacional des d’una perspectiva socialment inclusiva i políticament lliure. Aquest any hi haurà sorpreses teixides des de la societat civil, estigueu alerta. Jo us en recomano una que no us podeu perdre: l’oportunitat de fer l’itinerari històric amb el programa QUEDEM? per tal de conèixer què passava a Badalona el 1714, itinerari que enguany acabarà a la platja amb una teatralització del trencament del setge. Perquè la societat civil trencava el setge. La societat civil té un gran poder per poder trencar setges de tot tipus. Cal no oblidar aquest esperit constructiu de lluita ciutadana: ens pot ser molt útil per afrontar els setges actuals que amenacen els drets ciutadans en la Badalona del segle XXI.

Passem el full del calendari Joan Soler i Amigó

Passem el full del calendari. El mes d'agost dóna pas al de setembre. Continua fent calor, però potser ja no aquelles calorades que han enxubat el viure dels que ens hem quedat a Badalona. Els que han marxat a fer el turista ens han deixat VOBDJVUBUUSBORVJMtMB QBVTBda, apaivagada, oblidadissa de la sotragada que ens han deixat els malastrucs resultats electorals. Ara, que comencen a tornar, ens saludem: Com ha anat? Doncs, bé. Tot el que és bo dura poc. Sant Tornem-hi... Han tornat i han pogut comprovar com l'ampla i bonica plaça de Pompeu Fabra continua allà on era. Només que els xipressos se'ns estan morint... I han tornat a sentir a la cara la frescor de la marinada, com una carícia a la qual aviat ens tornarem a avesar. I han comprovat com ran de

la sorra continuen passant ciclistes i atletes que corren o caminen comprovant les pulsacions... fins a la barca Maria. O fins al pont del petroli. I com la platja continua acollint banyistes jaient amb les pells multidaurades pels raigs de sol, i no pels raigs UVA que deixen la pell de xocolata en pols. I nois jugant a voleibol, i nens fent castells... com els gran hem estat fent des de fa massa anys, fins a adonarnos que eren de sorra i que no han resistit les primeres onades. Ha passat la festa major d'agost sense pena ni glòria. I el papa ha beneït urbi et orbe la joventut del món, però s'ha descuidat de doldre's pels afamats de Somàlia, amb les ànimes empresonades entre la pell i l'os, i ni tan sols, veient aquelles cares, aquells ulls enfonsats a les conques, i aquelles panxes tristes, ha estat capaç de replantejar-se el dogma antipreservatius... Ens sembla comprovar que tot està al mateix lloc, però res ja no està al mateix lloc. Ni ho

estarà. Perquè la crisi no és només econòmica, ni tan sols financera: és una crisi de valors, d'humanitat. No és només una averia de la societat capitalista. Al segle XXI no ha començat res, s'ha començat a ensorrar tot. També el sistema polític de partits. Les esquerres ja no tenen programa. A l'interior dels partits no fan més que barallarse per les llistes electorals, els uns imposant l'aparell i els altres intentant, a corre-cuita, esbossar alternatives impossibles. Fent veure que tot funciona com abans. Pitjor encara: molts s'ho creuen. La fi d'un passat no garanteix el naixement d'un futur. Però el futur vindrà. I vindrà amb la descoberta d'uns nous valors, d'una democràcia més participativa, del combat pels drets humans, començant pel "dret a tenir drets". I a Badalona ens tocarà ser un camp de batalla, perquè hem tocat fons. De la indignació a impulsar una alternativa: Quina Badalona volem. L'haurem de fer entre tots.

18 i TOT Badalona

Opinio-18.indd 1

30/08/2011 18:19:44


Mantenir la plaça Pompeu Fabra constarà 120.000 euros cada any Via Pública Carles Carvajal

"LAS COSAS BIEN HECHAS"

COLL I PUJOL,188-190 BADALONA 93 460 93 21 620 76 85 30

OFERTAS DE PISOS Y LOCALES EN ALQUILER LLOREDA. LOFT en finca semi-nueva GORG. Junto al <M> de Gorg. Piso de 2 habitaciones. Excelente zona. totalmente amueblado y equipado de Reformado. Gastos de comunidad 3 habitaciones, comedor con salida a incluidos. ALQUILER: 550€/MES. balcón exterior a calle. Gastos de comunidad incluidos. ALQUILER: 680€/ REF.: LO-150.

MES. REF.: GG-205.

SANTO CRISTO. Piso de 3 habitaciones muy luminoso y bien comunicado. 60m2. En perfecto estado. Semi-amueblado. Gastos de comunidad incluidos. ALQUILER: 600€/MES.

REF.: SC-201.

C/ COLL I PUJOL. Amplio piso de 4 habitaciones, comedor con salida a balcón tipo terraza exterior. Finca con ascensor. Gastos de comunidad incluidos. ALQUILER: 700€/MES. REF.:SC-204.

SANTO CRISTO. Ático en finca con

ascensor. 3 hab. 70m2 + terraza 40m2 PREMIA DE MAR. GRAN VIA. Piso con vistas al mar, a/a, plaza de parking de 85m2 + balcón exterior a la Gran Vía. 3 y gastos de comunidad incluidos. AL- habitaciones, amplio comedor de 20m2, QUILER: 650€/MES. REF.: SC- 203. finca con ascensor. Gastos de comunidad incluidos. ALQUILER: 700€/MES.

COLL I PUJOL. Piso de 3 habitacio-

t Xiprer plantat a la plaça Pompeu Fabra

El govern del Partit Popular ha fet públic el cost econòmic que representarà mantenir cada any la plaça Pompeu F a b r a . L'A j u n t a m e n t d e Badalona augura que haurà d'invertir us 120.000 euros cada any per garantir el verd a la plaça. La regidora de Medi Ambient, Sònia Egea, preveu destinar uns 60.000 euros en temes de jardineria i des de Via Pública s’haurà de destinar uns 60.000 euros més. D’altra banda, tal i com va avançar el Tot durant el mes de juliol, alguns dels arbustos de la plaça s’estan morint. Des del consistori s’ha explicat que s'estan tractant els xiprers que s'estan morint perquè estan afectats per un fong. La regidora de Medi Ambient ha explicat al Tot que TIB EFUFDUBU RVF FMT UJMtMFST i els cirerers també tenen problemes d’adaptació. Des del consistori no es descarta canviar par t de l’arbrat i plantar arbrat nou que s’adapti millor a l’espai.

REF.: PM-122.

nes, 75m2, cocina equipada, amueblado, calefacción. Completamente LOCAL JUNTO AL <M> PEP VENexterior. Gastos de comunidad inclui- TURA. 145m2, diáfano, ideal para dos. ALQUILER: 650€/MES. REF.: cualquier negocio. Muy bien ubicado y junto al centro. INFÓRMESE SIN SC-195.

COMPROMISO. C/ COLL I PUJOL. (JTO. AV. PUIGFRED) Piso de 3 habitaciones total- LOCAL EN LA C/ COLL I PUJOL. mente reformado y amueblado. Finca 300m2, todo en una planta, todo exterior con ascensor. Muy acogedor. Gastos a 3 calles, junto futuro Corte Inglés. de comunidad incluidos. ALQUILER: INFÓRMESE SIN COMPROMISO.

700€/MES. REF.: SC-188.

OFERTAS DE PISOS EN VENTA GORG. PISO MUY ECONÓMICO DE 3 HAB. EN ZONA INMEJORABLE, JUNTO AL <M> Y TRANVÍA. EXTERIOR A CALLE. FINCA DE POCOS VECINOS. PRECIO: 100.000€ (16.600.000.-) REF.: GG-652.

GORG. ÁTICO CON ASCENSOR. 80M2, 4 HABITACIONES, COMEDOR DE 20M2 EXTERIOR A CALLE, JUNTO AL PABELLÓN. MUY LUMINOSO Y CON VISTAS PANORÁMICAS. PRECIO: 166.000€ (27.600.000.). REF.: GG-647.

SISTRELLS. ¡¡OCASION!! PISO TOTALMENTE IMPECABLE DE 3 HAB., COCINA REFORMADA, BAÑO COMPLETO CON BAÑERA, COMEDOR CON SALIDA A BALCÓN EXTERIOR A CALLE. MUY LUMINOSO. PRECIO: 108.000€ (17.970.000.-) REF.: ST-442.

LA MORERA. PISO DE EN FINCA SEMINUEVA. TOTALMENTE REFORMADO, CALEFACCIÓN Y A/A, FINCA CON ASCENSOR. INMEJORABLE ZONA. PRECIO: 190.000€ (31.600.000.-) REF. MR- 430.

PEP VENTURA. PISO IDEAL PARA INDEPENDIZARSE EN MUY BUENA ZONA. JTO. AL <M> DE PEP VENTURA. ¡TODO IMPECABLE! TERRAZA 10M2 + TRASTERO. MUY LUMINOSO Y ACOGEDOR. PRECIO: 112.000€ (18.635.000.-). REF.: PV-746.

LLOREDA. JTO. AMBULATORIO. PISO DE 75M2, 3 HABITACIONES, AMPLIO COMEDOR CON SALIDA A BALCÓN EXTERIOR, BUENA FINCA CON ASCENSOR, TODO IMPECABLE. PRECIO: 209.000€ (34.775.000.-) REF.: LO-801.

SANTO CRISTO. MUY PRÓXIMO A RBLA. SAN JUAN. PISO DE 3 HABITACIONES, COMEDOR CON SALIDA A BALCÓN EXTERIOR, FINCA CON ASCENSOR. MUY LUMINOSO. PRECIO: 122.000€ (20.300.000.-) REF.: SC-1631.

LA MORERA. PISO EN FINCA SEMINUEVA. 3 HABITACIONES, 75M2, 2 BAÑOS, TOTALMENTE REFORMADO, CALEFACCIÓN, EXTERIOR A CALLE, FINCA CON ASCENSOR. PRECIO: 225.000€ (37.435.000.-) REF.: MR-432.

JTO. AL MERCADONA (C/ MIQUEL SERVET). PISO EN INMEJORABLE ZONA Y PRÓXIMO AL <M> POMPEU FABRA Y PEP VENTURA. COMEDOR DE 20M2 CON SALIDA A BALCÓN DE 8M2, FINCA CON ASCENSOR. ¡¡OCASION!! PRECIO: 160.000€ (26.600.000.-). REF.: PV-771.

BUFALA. AMPLIO PISO EN FINCA SEMI-NUEVA DE 3 HABITACIONES, 90M2, COMEDOR DE 25M2 CON SALIDA A BALCÓN. 2 BAÑOS, CALEFACCIÓN Y A/A. ASCENSOR. PARKING INCLUIDO. PRECIO: 280.000€ (46.580.000.-) REF.: BU-943.

VISITE NUESTRA PÁGINA WEB www.fincasvazquez.com TOT Badalona i 19

1494.pag.19.indd 1

30/08/2011 20:36:33


amb veu pròpia

Fluorescent inici de curs Jordi Ballesteros hospitabulis.wordpress.com

No sé perquè els anomenàvem fosforitos. A l’època de l’Albèniz els vaig començar a utilitzar. Eren, i són, retoladors fluorescents, que ajuden a destacar frases i conceptes en qualsevol text imprès. Molt útils. Això sí els fosforitos no tenen vida pròpia. Algú els ha de fer anar. Hi pensava aquest a g o s t , q u a n m ’a r r i b a v e n notícies d’aquest nou govern local. Fixeu-vos-hi: fa encara no tres o quatre mesos tu donaves a l’actual Alcalde la frase la guàrdia urbana atrapa un delinqüent i ell amb el retolador pintava de groc la paraula delinqüent. Ara en canvi, l’hi dónes la mateixa frase i, noi, el fosforito només camina sobre les paraules guàrdia i urbana. Coses que passen. Cadascú subratlla el que li interessa i als ciutadans ens pertoca intentar llegir bé la frase sencera i tenir criteri propi per desxifrar-la.

Algú fa anar, doncs, els fosforitos. No van sols, encara que ens ho vulguin fer creure. D’aquí a ben poc, complerts els cent dies de gràcia que mereix el nou govern, podrem començar a parlarne. Mentrestant, deixeu-me que parli de fronteres. Aquest estiu, a Bad Ems, a la Renània, em vaig topar amb una cosa que no m’esperava: el límit de l’imperi romà. Un badaloní com jo, romà de cap a peus, va descobrir, per absolut atzar, les restes de torres i de palissades que marcaven la ratlla del fins aquí hem arribat els romans. Curiosament, al cap d’uns dies vaig ser a Aquisgrà, capital de l’imperi de Carlemany. I en aquell cas la cosa anava del revés. En aquell cas, - quasi mil anys més tard-, la frontera érem nosaltres. La frontera de l’imperi carolingi érem nosaltres, els de la Marca Hispànica. Fronteres, barreres. Protegirse dels altres. Fa dos mil anys, fa mil anys, ara. Qui

De tot i força Verge Maria! Quina ciutat que tenim! Promeses electorals que es descarten en un mes de govern, connexions de transpor t públic que ni als anys 50! Carrers bruts i molta gent! Aquest any a Badalona hi havia molta gent! S’ha notat la crisi... s’ha notat... ningú ha marxat però els bars Déu ni do com n’estaven de plens. La Rambla cada dia a vessar de gent amunt i avall, de gent i caques de gos! Però haig de dir-vos que amb la meva dona hem mar xat uns dies fora, a Calella de Palafrugell, ja fa anys que hi anem. Per la Mare de Déu

i com posa les ratlles. Qui i com diu tu sí, tu no. Aquest serà, probablement, un dels temes que centrarà el debat local els propers mesos. Qui mana i com mana. És un debat interessant, més vell que l’anar a peu, però que dia a dia es pot trufar amb l’actualitat per mica que t’hi interessis. Mireu si no aquesta història de la modificació express de la Santa Mare Constitució. Qui i com retoca el text s ag r at . D o n c s, j a h o h e u vist. El retoquen els grans, passant, -sí, passant-, dels petits. I ho fan ràpid, a l’agost, insensibles al clam que reclama una altra forma de fer política. Mitja horeta i pim pam, la cúspide de la legalitat retocada. I pensar que després el Tribunal Constitucional pot passar-se quatre a ny s p e r a n a l i t z a r- n e u n fragment... Qui i com. Aquesta serà la clau aquest curs. Perquè el què, ja us el dic jo. El què serà res. No hi ha un duro.

Francisco Planas

venim a Badalona, ens agrada fer Festa Major. Calella ens agrada molt, encara que amb els anys s’ha anat massificant, massa gent. Així que sovint agafem el cotxe i anem a voltar per l’Empordà. Hi ha cada racó! Però el que sorprèn, i que passa a gran part de Catalunya és que a petits pobles de pocs habitants tenen uns restaurants! Oh! Quin bé de Déu! O petits comerços BNC QSPEVDUFT FYDFMtMFOUT No saps ben bé què passa però, renoi! Estàs tota l’estona c o m p r a nt m e n j ar ! Q u e s i aquest formatge de Parlavà, que si el recuit de Fonteta,

que si les gambes de Palamós (es clar!), les pomes d’Ullà... vinga a comprar! I arribes a Badalona i... compres però ja no és el mateix. Quant a consum encara pots espavilarte, hi ha petits comerços que ja tenen productes d’aquests de proximitat però... pel que fa als restaurants... dos o tres... la resta no val res! Tanta pizza tanta pizza! Renoi! No hi ha massa varietat! Com pot ser que no pugui fer una bona paella a la Rambla? Com quan hi havia Can Ramonet! O Can Fillol! Anem a pitjor, senyors! La setmana que ve ja parlarem del govern.

20 i TOT Badalona

Opinio-20.indd 1

30/08/2011 18:14:33


8&#/"-*"1"(4&/$&3"JOEE
amb veu pròpia

Volta i Volta Gemma Liñán gemmalinan.blogspot.com

Fa anys que se'n parla. Un projecte d'aquells que flota en l'aire però que no s'acaba de veure mai. Altres projectes semblants han trigat dècades a ser una realitat i tot i esperar amb incer tesa i una mic a de curiositat com acabarà sent, en el fons sempre hem pensat que malament rai. Un exem p le, Can Gaiet à . Ens vam passar anys veient l e s vo r e r e s m i g fe t e s d e l'urbanització que ara queda incrustada entre la riera d'en Font i el Torrent dels Grills. Va trigar, però va arribar i ara s'aixeca descarada i plantant cara quan baixes pel camí de l'Alegria. Un d el s proje c tes que va passant de generació en generació i que tampoc s'acaba de veure mai és la connexió entre el Passeig de

la Vilesa i l'Avinguda Isaac Albéniz. Els autobusos no poden baixar pel segon revolt i es troben de cara amb cotxes que pugen com llamps davant l'antiga escola i davant l'antiga papereria. És incòmode i un pèl perillós. Però la sol·lució, a mi no m'agrada. El projecte que sembla que ara s'està desencallant passa per enderrocar l'antiga casa de la Josepa Nolis, allà on la Marisa hi venia sabates i cada estiu ens compràvem les bambes Victòria... Mireu si fa anys que volta aquest projecte pels caps pensants de l'Ajuntament que la primera vegada que se'n va parlar va ser a l'octubre del 1938, en plena Guerra Civil. L a idea era desfer aquell tap a la carretera tirant a terra els mateixos edificis que ara... bé, encara n'hi havia un més: l'antiga farmàcia del doctor Palau, on ara hi ha els jocs pels avis i on havia estat el local del Grup d'Astronomia i

l'Agrupament Escorta Roger de Flor. Segur que ja no trobarem l'autobús de cara. Però tinc la sensació que la carretera es convertirà en una via ràpida on els cotxes agafaran embrenzida des de l'emprenyador semàfor del Parc del Camp de Futbol Vell fins l'estanc i passaran a tota velocitat per davant el Casal. I ja ni em vull imaginar les casetes de dues plantes que hi han projectat amb locals comercials... locals comercials buits... perquè tal com està el panorama no crec que hi hagi bufetades per posar una botiga nova al poble. Com a esquer, el projecte inclou uns aparcaments... deixem el cotxe a casa ja, i passegem-hi a peu. I si anem carregats perquè hem c omprat al poble, li demanem a la Carme de Ca l'Annita o la Núria de Can Vilaró que ens ho por ti a casa, que també ho fan. De fa anys.

Enguany, la Festa Major d’Agost de Badalona ha tingut una reducció del pressupost d’un 20%. En total s’han destinat uns 54.000 euros.Tot i que s’hi ha destinat menys diners, la programació ha guanyat algun acte respecte l'any passat.

El micaco madur

Ha estat el tema més comentat durant aquest agost. “La platja fa fàstic!”. De poc han servit les millores de neteja introduïdes pel govern municipal. Aquest estiu, el litoral badaloní s’ha tenyit del vermell de la bandera.

El micaco podrit

Ho hem trobat al carrer Un lector del barri de Dalt la Vila ens envia aquesta fotografia per denunciar l’estat d’aquesta petita plaça d el c as c anti c. Les o bres d ’una esc o la privad a han ocupat part de l’espai, situat entre el carrer d’en Lladó i Sant Felip i d’en Rosés. 22 i TOT Badalona

Opinio-22.indd 1

30/08/2011 17:51:24


badagrafia

Un pas endavant Al Tot Badalona, Montgat i Tiana fem un pas endavant i oferim un nou servei gratuït per als nostres anunciants i lectors. En la versió PDF de la versió a internet, consultable a partir de dijous, a www.eltotdigital.com a tots els anuncis on apareixi el seu domini web (del anunciat de Tot) on l’usuari o el lector que consulti aquesta versió electrònica fent un click a sobre del mateix se li enllaçarà amb la pàgina web de l’anunciant. Amb aquesta aplicació tothom hi guanya! Els nostres lectors poden trobar, ràpidament, totes les dades dels nostres anunciats.

TOT Badalona i 23

1494.pag.23.indd 1

30/08/2011 20:39:18


espai c

Gina de Tera redaccio@eltotdigital.com

El programa de cohesió social Quedem? d’Òmnium Cultural enceta la temporada Activitats

Òmnium Cultural Barcelonès Nord segueix apostant pel programa Quedem? que ens ofereix la possibilitat de descobrir històries, racons i persones de Badalona acompanyats amb badalonins d’arreu. La temporada s’encetarà com ja és tradició la vígilia de la Diada Nacional de Catalunya amb una passejada històrica pels carrers de Dalt la Vila. De la mà de diferents historiadors locals coneixerem la història i la vida a la Badalona del segle XVIII a més de saber què va passar l’11 de setembre de 1714. Enguany, la passejada ens portarà fins a Baix a Mar on podrem assistir a una xerrada de l’historiador Joan Rosàs. El 17 de setembre, el Quedem? ens proposa conèixer els secrets d’una de les joies més preuades que tenim a Badalona: el monestir de Sant Jeroni de la Mur tra. L a trobada serà a l’església de Canyet i

SERVICIOS: Jurídicos Económicos

s’anirà caminant fins a Sant Jeroni, on podrem gaudir de la riquesa arquitectònica, de la seva història, del silenci i l’espiritualitat.

constant evolució. Un barri per descobrir i amb moltes vides per conèixer.

J.J. Camps, S.A.

I per acabar el setembre res millor que celebrar la festa de la Verema que cada any organitza la Fundació Cultural l’Oliva del barri de Canyet. Podrem veure com és la premsada tradicional del raïm i acabarem provant el most, acompanyats dels bastoners de Canyet, una de les entitats amb més història de Badalona.

Sta. Madrona, 44-45 08911 BADALONA Tel. 93 389 20 19 - Fax 93 384 59 31 e-mail: jjcamps@jjcamps.com

Pe r m é s i n f o r m a c i ó o s i esteu interessats en alguna d’aquestes activitats: badalona.quedem.omnium.cat

El 24 de setembre al matí podrem descobrir un dels barris amb més personalitat de la nostra ciutat: Llefià. L’Associació Arxiu Històric de Llefià oferirà un recorregut pels indrets més singulars i en Corredoria d' Assegurances

Comerciales Financieros ASESORIA, ASISTENCIA Y GESTIÓN INTERNACIONAL Horario de 9 a 18 horas Badalona: Via Augusta, 4 Barcelona: Balmes, 438 www.seyde.es torrents@seyde.es

902 363 994 629 71 06 06 24 i TOT Badalona

1494.pag.24.25.indd 2

30/08/2011 13:30:42


Els abonaments dels teatres municipals ja estan a la venda Teatre

A par tir d’aquest dijous el Te a t r e Z o r r i l l a o b r e l e s taquilles per a la venda dels abonaments de temporada que, enguany comptaran amb dos torns amb sis espec t a c l e s q u e p o d r a n va r i a r segons l’elecció del torn de l’abonament (preu: 60 euros). A partir del dilluns dia 5 de setembre es podrà adquirir l’abonament a la carta, que permet escollir quatre espectacles. El 8 de setembre serà el dia de comprar les entrades, sense formar part de cap abonament.

L’horari de taquilla serà de 17 a 21 hores. A partir del 15 de setembre les taquilles estaran obertes amb el seu horari habitual, de dijous a dissabte, de 18h a 20.30h e n e l Teatr e Zor r i l l a i e l s dimecres, de 18h a 20h en el Teatre Blas Infante. El teatre, la música, el circ i el ballet marca la programació de setembre-desembre dels teatres Zorrilla, Principal i Blas Infante. La temporada començarà el 25 de setemb r e , a l Te a t r e P r i n c i p a l , amb Xirriquiteula Teatre i l’espectacle de circ que porta per nom “Call me Maria” que

ha estat representat durant el Festival Grec d’aquest any. El tancament, com ja és habitual en els darrers anys, anirà a càrrec de l’Orquestra Simfònica de Sant Cugat amb el “Concert de valsos”. Grans produccions com ara “Pedra de Tartera”, “El Silenci és Or”, “Delicades” de T de Teatre, “Truca un Inspector” o “Sagarra dit per Rosa Maria Sardà” són els plats for ts del semestre. A més dels concer ts de bandes destacades com ara Antònia Font, Anna Roig i l’Ombre de ton chien, Mazoni o Cris Juanico.

Llibert Fortuny i la seva banda de Jazz actuen a la Donzella aquest dilluns Música

Durant aquest estiu, la Donzella de la Costa ha ompler t un impor tant buit d’oci a Badalona. Les nits de dilluns a dijous, des del club situat arran de sorra,s’ha programat música en directe, festes monogràfiques i m o n ò l e g s. Aq u e s t p r o p er dilluns, 5 de setembre, a les 23h, i dins del cicle de Jazz de la Donzella s’ha programat un concer t en directe de Llibert Fortuny i la seva b a n d a d e J a z z Tr i p h a s i c. For tuny es va formar al

Conser vatori de Manresa i al Berklee College of Music de Boston (E.U.A), Llibert Fortuny debuta a Catalunya l'any 2001 amb la formació "Llibert Fortuny Quartet. Des de llavors, Fortuny és un dels integrants més ac tius del DPMtMFDUJV85'EFM+BNCPSFF Jazz Club, que per iniciativa d'Aurelio Santos, intenta reunir a l'escenari innovadors músics de l'escena local barcelonina. La carrera de Llibert Fortuny és molt activa des de 2002: rep els millors premis de ja z z de l'àmbit català.

[+] Concert de Llibert Fortuny, dilluns 5 de setembre, 23h, a la Donzella Beach Club.

DINERO AL INSTANTE a cambio de ORO, JOYAS, TELEVISORES, ORDENADORES PORTÁTILES, VEHÍCULOS...

Con garantía y seguridad.

CONVIERTE EN EFECTIVO TUS OBJETOS DE VALOR Avenida Martí Pujol, 209 - Badalona (junto a Vía Augusta y a 100m. del Hospital Municipal)

S PÉRALO U C E R ¡Y MES! EN UN

T. 93 464 04 55 www.hellomoney.es TOT Badalona i 25

1494.pag.24.25.indd 3

30/08/2011 13:30:46


agenda Badalona

Pròxims actes

Divendres 2 Fira d’Artesania FIRA D’ARTESANIA ARTESANAL, durant tot el dia, al passatge Maignon. Fins el dia 11 de setembre

Diumenge 4 Sport Ciclista Bétulo CAMPIONAT D’EXCURSIONISME a St. Cebrià de Vallalta, 90km, sortida a les 7.30h (A) Masnou, Mataró, Cr. Mata, Coll Pollastre, St. Iscle (T) St. Pol, Mataró, Masnou.

Descobreix la Serralada DE MARINA, durant tot el matí (+) 93.483. 29.89

Dilluns 5 Curs LLENGUA DE SIGNES fins el 7 d’octubre. Info 93 383 12 29 o llarsordbad@gmail. com

Entitats G.A. JUGADORES ANÓNIMOS Intergrupo de Barcelona. TEL. 606 46 18 83 (24h)

Curs d'Escalada EN ROCA NIVELL 1 I 2 organitza el centre excursionista de badalona del 23 de setembre al 23 d'octubre 2011 places limitades inscripcions del 1 al 23 de setembre (dias 1 i 6 inscripcions reservades als socis del ceb)mes informació al local del ceb c/de la Costa, 13 t/ 93 389 43 97 dimarts i dijous de 20 a 22 h

Associació de veins Barri Progrès SORTIDES CULTURALS excursió a Montserrat-24/09/2011-av. barri Progrés 93.3834111. gral. weyler, 136- de 18 a 20 h. EXCURSIÓ A LA VALL D'ARAN (2 dies) 22/10/2011- regal dècim nadal bruixa d'or.-av.barri Progrés-933834111. gral. Weyler, 136- de 18 a 20 h.

Concert CONCERT DE LLIBERT FORTUNY, a les 21h, al Donzella Beach Club

TROBADA DE PUNTAIRES dia 17 /09 /2011- pl. Països Catalansav. barri Progrés

Dimarts 6

Aplec de la Sardana 67è Badalona

Tertúlia TERTÚLIA EN ANGLÈS, a la Biblioteca Can Casacuberta , a les 19h, tindrà lloc una tertúlia en anglès per a usuaris de nivell avançat sobre el llibre From the cradle to the grave (short stories)

Que no se t'escapi!

DISSABTE 17 NIT A LA LA PLAÇA DE LA VILA amb la cobla marinada, Diumenge 18 mati de 10,30 i tarda a les 16,30h al parc de Can Solei cobla marinada, ciutat de Girona, principal de Llobregat

Passeig per la Badalona de 1714 DISSABTE 10 DE SETEMBRE A LES 19,00 HORES Com ja es tradició Omnium Cultural oprganitza la vigilia de la Diada una passejada històrica pels carrers mil.lenaris de dalt de la Vila, per recolzar l´onze de setembre de 1714, de la ma d´historiadors locals, rememoraran la història i la vida badalonina del segle XVIII. Per a més informació tel 92 389 56 80 o be quedembadalona@omnium.cat

Tercera cursa “DONEM LA CARA PER LA SIDA”, dia 9 d’octubre. Els beneficis obtinguts es destinaran als projectes de recerca de la Fundació Lluita contra la Sida, una entitat sense ànim de lucre dedicada a l'assistència, la recerca i la docència en VIH/ sida situada a l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona (més informació a www.flsida.org).

17a Caminada Popular AL VOLTANT DE BADALONA, DIA 16 D’OCTUBRE. S’iniciarà la caminada popular a l’aparcament de Can Ruti. Samarreta i esmorzar per a totes les persones que hi participin. Inscripcions a la llibreria El Full (c. Guifré, 109)

montgat

Divendres 2 Concurs “La Viatgeteca” A TRAVÉS DE FACEBOOK O CORREU ELECTRÒNIC, fins el dia 16 de setembre. Organitza: Biblioteca Tirant lo Blanc i Regidoria de Cultura

Divendres 2 Fira d’Artesania Tradicional. del 2 al 9 de setembre al Mercat municipal Maignon. 93 384 11 15

26 i TOT Badalona

1494.pag.26.27.indd 2

30/08/2011 21:50:50


Dimarts 6 Taller DANSES DEL BOLLYWOOD, DINS DEL TASTET DE DANSES DEL MÓN. De 18h, a 20h, a l’Espai Jove de Montgat, cal inscripció prèvia al mateix Espai Jove (93 469 16 85)

Dimecres 7 Tallers FLAMENC, DINS DELS TALLERS DE L’ESTIU JOVE. Cal inscripció prèvia al mateix Espai Jove (93 469 16 85)

tiana

Divendres 2 Estiu Jazz de Tiana CICLE DE CONCERTS que omple les nits d'estiu de Tiana. Aquesta setmana: Grup $0%" VODPOKVOUB$BQFMtMB que torna a Tiana a presentar el nou CD: "back to 6" A les 22:30h, al pati del Casal

Quart concurs dels superlectors AQUEST ESTIU TINDRÀ LLOC UNA NOVA EDICIÓ DE SUPERLECTORS, a la Biblioteca de Tiana fins el dia 16 de setembre Si sou una associació, centre cívic, agrupació, ONG... de caràcter social o sense ànim de lucre.

Vols practicar el català fent conversa? Vols ajudar a practicar-lo? Només cal 1 hora a la setmana

Posa't en contacte amb nosaltres i anuncia totes les vostres activitats en aquesta secció! Lleó 11-13 2n. 3a. 93 464 69 79 93 464 69 83

T’hi animes?

93 398 46 30 vxl.badalona@cpnl.cat www.cpnl.cat/badalona

badalona@eltotdigital.com

Dissabte 3 Exposició: 'Biscúter, fet a Sant Adrià de Besòs’ fins al 2 d'octubre, al Museu de Badalona. 93 384 17 50

Diumenge 4 Exposició conjunta "Impressions" i "300 papallones" fins el desembre, al Centre Sociosanitari El Carme. 93 507 47 10 TOT Badalona i 27

1494.pag.26.27.indd 3

30/08/2011 21:51:03


cinemes

Cowboys & aliens

La piel que habito

Monte Carlo

1875, territorio de Nuevo México. Un extraño sin recuerdos de su pasado llega a un pueblo del desierto. La única pista de su historia es un misterioso grillete que le rodea la muñeca. Lo que descubre es que la gente del pueblo no da la bienvenida a los forasteros, y nadie hace un movimiento en sus calles a menos que la orden de hacerlo venga de la mano del coronel Dolarhydel. Dir.: Jon Favreau. USA. 2011. Ciencia-ficción, western. Inter.: Daniel Craig, Sam Rockwell, Olivia Wilde, Harrison Ford

Desde que su mujer murió quemada en un accidente de coche, el doctor Ledgard, eminente cirujano plástico, se interesa por la creación de una nueva piel con la que hubiera podido salvarla. Doce años después consigue cultivarla en su laboratorio, aprovechando los avances de la terapia celular. Para ello no dudará en traspasar una puerta hasta ahora terminantemente vedada: la transgénesis con seres humanos. Dir.: Pedro Almodóvar. España. 2011. Drama. Inter.: Antonio Banderas, Elena Anaya

La inesperada llegada de un hijo trastoca los planes de Burt y Verona, que sufren una crisis de ansiedad. Además, los padres de Burt dejan de prestarles ayuda. Así que la pareja decide mudarse a otro sitio donde echar raíces y criar al bebé. Mientras tanto, una serie de excéntricos amigos les hará entender que, para ser felices, sólo se necesitan el uno al otro. Dir.: Thomas Bezucha. USA. 2011. Comedia romántica. Inter.: Selena Gomez, Leighton Meester, Andie MacDowell.

Informació i reserves 93 224 56 11 Horaris Cartellera 93 464 13 13 - 93 464 65 65 Des del 2 de setembre al 8 de setembre del 2011 04.09.11 Sala

Film

1

CONAN EL BARBARO

Pase 1 Pase 2 Pase 3 Pase 4

Pase 5 Pase 6 Matinal

19:55 22:15

Golfa

0:30

LOS PITUFOS DESTINO FINAL 5 CARS 2 ZOOLOCO EL ORIGEN DEL PLANETA DE LOS SIMIOS

16:00 18:00 16:15 18:15 20:15 22:15 16:00 16:00

5

LA PIEL QUE HABITO

16:30

6

CONAN EL BARBARO 3D ANIMALS UNITED 3D COWBOYS & ALIENS

16:30 18:20 16:30 19:30 22:10

12:30 12:15

0:25

SUPER 8

16:00

12:15

0:40

PHINEAS AND FERB MANUALE AMORE 3 EL CAPITAN AMERICA 3D (TECH-PAN) LA BODA DE MI MEJOR AMIGA

16:30 18:30 20:30

16:00

11

DESTINO FINAL 5 ( 3D TECH )

16:40 18:40 20:40 22:40

12:40

12

MONTE CARLO

16:00 18:10

20:20 22:25

12:20

0:30

14

LO CONTRARIO AL AMOR

16:30 18:30 20:30 22:30

12:20

0:30

2 3 4

7 8 9 10

12:25 0:15

18:10 20:20 22:30 18:10 20:30 22:50

12:15 12:15 12:15

0:35 0:30

19:30 22:10

12:15

0:25

20:00

18:10 20:20

22:15

22:30

0:30

12:30 22:10 22:10

19:30

0:25 0:25 12:00 0:40

Avinguda Salvador Espriu, 3. Informació: 93 224 59 36 Bus: 3, 4, B25, B26, B29, B30, B31, N11 Metro: Línia 2 Gorg - TRAM: T5, T6

28 i TOT Badalona

1494.pag.28.indd 4

30/08/2011 19:08:20


Estrenes fugir del seu hĂ bitat, un grup d'animals dirigit per un gall audaç, creua l'oceĂ  en una banyera oxidada. La seva destinaciĂł: El Delta del Okavango a Ă&#x20AC;frica, un dels Ăşltims racons verges de la Terra.

La Piel que Habito Un cirurgiĂ plĂ stic (Antonio Banderes) estĂ  obsessionat amb crear una pell resistent al foc, des que la seva dona va morir cremada en un accident de trĂ nsit.

Cowboys & Aliens

Animals United Les glaceres es fonen a un ritme alarmant a l'Ă&#x20AC;rtic. Els incendis destrueixen l'interior d'AustrĂ lia. Els abocaments de petroli causen estralls a les *MMFT(BMĂ&#x2C6;QBHPT/PJNQPSUB on estiguis al mĂłn, els ĂŠssers humans continuen destruint els ambients naturals. Obligats a

Concurso

1873. Territori d'Arizona. Un estrany (Daniel Craig), sense memòria del seu passat, apareix a la ciutat de Absolution situada en el desert. L'Ăşnic indici de la seva història ĂŠs un lligam misteriĂłs que envolta una de les seves nines a manera de grillet. Aviat descobreix que el poble de Absolution no acull als estrangers, i ningĂş fa un moviment als seus carrers tret que ho ordeni el coronel Dolarhyde (Harrison Ford). Ă&#x2030;s un poble que viu sumit a la por. Però Absolution ĂŠs a punt d'experimentar la por quan ĂŠs atacada pels extranys criatures del cel.

C I N E xL A K

Monte Carlo " MB QFMtMĂ&#x201C;DVMB .PNUF $BSMP Grace (Selena Gomez) ĂŠs una noia normal i corrent que, accidentalment, es veu convertida en princesa transformant les TFWFTWBDBODFTEhFTUJVB1BSĂ&#x201C;T en una extraordinĂ ria fantasia. Vivint com la reialesa, Grace, juntament amb les seves dues millors amigues, descobreix qui ĂŠs ella realment; assumint la identitat d'una altra persona.

RA

Badalona? acine MĂ gic g e M s lo n e o ltimo estren AKARA el Ăş L x r ve sorteo de 3 entrad e c te ÂżTe ape as InformaciĂłn sobre el concurso: Cada jueves sorteamos 3 entradas para acudir a ver cualquier QFMĂ&#x201C;DVMBFOMPTDJOFT.FHBDJOF.Ă&#x2039;HJD#BEBMPOB4JSFTVMUBTTFSVOPEFMPTHBOBEPSFTQPESĂ&#x2C6;TWFS DVBMRVJFSQFMĂ&#x201C;DVMBFODVBMRVJFSTFTJĂ&#x2DC;OEFMVOFTBKVFWFT NFTEFTEFMBGFDIBEFMTPSUFP ÂżCĂłmo saber si has resultado ganador? $BEBTFNBOBTBMESĂ&#x2C6;OMPTHBOBEPSFTEFMBTFOUSBEBT en el apartado de cines de la secciĂłn EspaiC donde publicaremos los nombres de los premiados.

badalona@eltotdigital

ÂżCĂłmo participar?

.com

lla de megacine esta Encuentra la estre cios aparecidos en TB un an los de o QSF en un FN MB EF CSF MOPN SFWJTUB&OWĂ&#x201C;BOPTF arece, el nĂşmero de e ap a anunciante dond y datos de contacto revista, tus datos a@ lon da ba ico Ăłn ctr nuestro correo ele lunes escogeremos s . eltotdigital.com. Lo la semana en curso los ganadores de

Ganadores del sorteo de 1 entrada de la revista 1488-93: $SJTUJOB"MDĂ&#x2C6;OUBSB"TUSBEB )VHP3PESĂ&#x201C;HVF[.PEFMM 4BOUJ+BWJFS-PMFT.BSUĂ&#x201C;OF[

TOT Badalona i 29

1494.pag.29.indd 1

30/08/2011 15:34:40


novetats llibres

mĂşsica Per Gina de Tera

BEIRUT The Rip Tide Beirut ĂŠs un grup que ha dâ&#x20AC;&#x2122;agradar a tots els que segueixen cegament la nova onada pop-folk. Aquest ĂŠs el seu tercer disc que segueix la lĂ­nia del segon i on hi trobem un augment dels vents, un increment que no trobem en el contingut de les lletres. Un bon disc que ens pot fer mĂŠs amè el retorn a la rutina.

EMA Past Life Martyred Saints EMA ĂŠs Erika M. Anderson i amb aquest primer disc es presenta com una artista amb un so diferent al que estem acostumats, un so que es mou entre el lo-fi i un blues proper al noise. Les lletres tampoc deixen indiferent i es posen a lâ&#x20AC;&#x2122;alçada de lâ&#x20AC;&#x2122;explosiĂł musical. Compte amb aquest disc perquè serĂ un dels referents de 2011.

DIONNE BROMFIELD Good for the soul Darrerement hi ha joves promeses vocals que sorprenen. Dionne Bromfield ĂŠs una dâ&#x20AC;&#x2122;elles. Amb 13 anys ja va donar-se a conèixer i ara amb 15 es converteix en un referent del soul actual. Neosoul que pot triomfar o restar en lâ&#x20AC;&#x2122;oblit mĂŠs absolut a casa nostra. Inevitablement se la compararĂ amb Amy Winehouse.

Per SaltamartĂ­ Llibres

HOTEL DE CINC ESPECTRES... Pierdominico Baccalario LA GALERA-GRUMETS VERD +10 En Will Moogley ha heretat l'agència de fantasmes del seu tiet. Ă&#x2030;s un negoci ruĂŻnĂłs, però tot llegint el Periòdic Espectral s'assabenta que uns empresaris volen convertir un antic castell en un hotel de por de cinc espectres. Uns clients perfectes per oferir-los els seus fantasmagòrics serveis i sortir de la crisi. Però la competència ĂŠs molt forta...

CRIS, EL FOLLET DE L'ESPAI Jordi Ortiz EDITORIAL BARCANOVA Els quaranta tripulants d'una nau espacial queden sense sentits en travessar un núvol de pols JOUFSFTUFMtMBS/P mÊs dos nens continuen desperts. Cercant ajuda, s'embarquen en una nau en direcció als planetes de l'estrella Sírius. Abans d'arribar-hi, trobaran en Cris, un èsser estrany que ha viscut sol a l'espai.

OKSA POLLOCK I EL DESCOBRIMENT D'EDĂ&#x2C6;FIA Anne Plichota; Cendrine Wolf COLUMNA EDICIONS El primer dia de classe a la seva nova escola, a Londres, l'Oksa Pollock, una joveneta de 13 anys, veurĂ com la seva vida fa un canvi de 360Âş. Ella sempre s'havia imaginat com una lluitadora ninja capaç de fer front a tots els reptes i desafiaments, i tot d'una descobrirĂ  que tĂŠ poders mĂ gics i haurĂ  d'aprendre a conviure-hi.

mĂşsica Llista d'Ă lbums 1

2

3

4

5

Pablo AlborĂĄn Pablo AlborĂĄn 21 Adele Drama y luz ManĂĄ La orilla de mi pelo NiĂąa Pastori When the sun goes down Selena GĂłmez

Llista de cançons 1

2

3

4

5

Danza Kuduro Don Omar Give me everything Pitbull On the floor Jennifer LĂłpez Bailando por ahĂ­ Juan Mogan Rabiosa Shakira

Llistes facilitades per Promusicae

llibres Els mĂŠs venuts 1

2

3

Un hotel a la costa Nancy Johnstone Los enamoramientos Javier Marias Parlal's de batalles de reis i d'elefants Mathias Enard

Llista facilitada per SaltamartĂ­ Llibres

Canonge Baranera, 78 08911, Badalona 93.384.00.71 www.saltamarti.com saltamarti@saltamartĂ­.com

30 i TOT Badalona

1494.pag.30.indd 2

30/08/2011 13:46:27


esports

Segueix tota l'acutalitat: www.eltotdigital.com

El Badalona suma el primer triomf a casa davant l’Hospi (2-0)

El Fiatc Joventut incorpora nous jugadors i prepara ja la temporada

tPart de la plantilla del FIATC Joventut que van passar les proves mèdiques

Bàsquet Redacció

tImatge del partit C.F.Badalona-L’Hospitalet

Futbol Redacció

Estrena amb victòria al Camp del Centenari. Els escapulats van superar l'Hospitalet amb dos gols transformats abans de la mitja hora de par tit. Els badalonins van administrar perfectament la diferència de gols malgrat veure com el rival va intentar capgirar el marcador, sense èxit, a la segona part. Als vuit minuts de partit, la mala sort va caure sobre el conjunt de l’Hospitalet. El defensa Viale va concedir al Badalona un autogol en un mal refús de la pilota. La pilota aturada va servir als

locals per ampliar distàncies. Goicoechea, a la sortida d'un servei de cantonada, va fer el segon. Els escapulats, després “Hem aconseguit un resultat massa ampli pel que s'ha vist, si bé també hem tingut el nostre mèrit” Manolo Márquez, ntrenador del C.F.Badalona

de disputar el primer partit de la Copa del Rei, aquest dimecres davant el Balompedica Linense, jugaran el tercer parit de lliga aquest diumenge al camp del Huracan València.

68ª edició del Campionat d'Espanya ĚĞWĂơĂsĞůĂ Patí de Vela

La Penya presentarà aquesta temporada un equip amb moltes cares noves. Nacho Llovet, Latavious Williams, Samuel Rodriguez, Alber t Oliver o Pooh Jeter s’han incorporat a les files de Salva Maldonado. D’altra banda, José Ángel Samaniego s’ha afegit com al cos tècnic del primer equip. L’equip badaloní, que durant aquest estiu també ha incorporat com a nou patrocinador la casa d’assegurances FIATC, farà un stage a Benasc (Osca) a partir del proper dimarts. Durant aquest mes de setembre, la Penya jugarà diversos amistosos. El proper dia 10 de setembre jugarà a Vielha, davant el Cajasol.

Nova secció femenina dels Badalona Dracs Futbol Americà Redacció

Redacció

La 68ª edició del Campionat d'Espanya de Patí a Vela, a estat un éxit per els badalonins, que després de quatre dies de regata, Pau Gratacós del CN Badalona ha quedat primer classificat i campió d'Espanya, el segón classificat i campió d'Espanya de veterans, va ser

Carles Crespo, del CN Badalona i el tercer classificat Albert Batllerià, del CN Badalona, el quart Joaquim Roig, del CN Badalona.

Badalona tornarà a comptar amb un equip femení de futbol americà femení. Els Badalona Dracs tindran un nou equip, gràcies al patrocini de GAP Sofás. La nova secció del club portarà per nom “GAP Dracs Girls”. Els Dracs han començat a buscar noies, més grans de 17 anys, per formar part del nou equip. TOT Badalona i 31

Esports.indd 1

30/08/2011 11:24:06


llar Un llit inusual de Vitamin Design

L’empresa de disseny Vitamin Design ha presentat aquest inusual llit. Guanyador del Premi Innovació Interior 2011, aquest llit no és només un llit tal i com l’entenem regularm e nt – a par t d e l a seva funció habitual ens mostra a la seva capçalera una idea molt pràctica, per a qui té espai a casa i no té que ajustar el llit a la paret. A la seva capçalera es troba,

en relació amb el marc del llit, una cornisa / safata / àrea disponible directament darrere d'ell. És u n b o n l l o c p er a p i l ar llibres, revistes que posaries en una tauleta de nit, o mostrar com es veu a les fotografies, fins i tot una mica d'espai verd! Tal i com hem dit anteriorm e n t , a m b a q u e s t a n ova possibilitat de poder mostrar

a q u e s t i n u s u a l p o s te r i o r, aquest llit no s’ha d’ajustar a la paret.

Cortinas Arreglos D.M.

LIMPIEZAS LINA, SCP.

PINTOR PROFESIONAL ECONÓMICO Hace todo tipo de pinturas, estucados, venecianos. Presupuestos sin compromiso. TEL. 93 398 59 98 - 669 33 63 48

Arreglos de cortinas, ropa de vestir y/o hogar, disfraces a medida...

Tel. 666 370 393

Servicios integrales de Limpieza a Comunidades de vecinos y Parkings Telf. 93.460.88.86 Móviles. 661.713.553 661.933.656 WWW.LIMPIEZAS-LINA.COM

PERSIANAS J.A. Reparación, instalación y motorización, no cobramos desplazamientos.

Tel. 637 57 67 20

El que és segur és que aquest nou disseny és interessant des de tots els costats i podria canviar la dinàmica de la teva habitació per sempre. REFORMES I ENRAJOLATS JOSEP

Tot tipus de reformes, enrajolats, paviments i col.locació de pedra natural. Pressupostos sense compromís. Tiana (BCN) TEL. 653 26 96 35 josep.1978@hotmail.com

MUDANZAS Y TRANSPORTES ECONÓMICOS puertaapuerta.b@gmail.com TEL. 660 51 60 66

PALETA LAMPISTA I N S T A L . L A C I O N S S . C . P.

EFICÀCIA I RAPIDESA Instal.lacions - Avaries Electricitat - Aigua Tels. 620 53 45 28 - 93 464 18 28 info@dcacinstall.com

Realizo todo tipo de reformas. Cocinas. Baños. Suelos. Techos de pladur. Pintura. Muebles de cocina. Puertas de interior. Armarios empotrados. Etc. Presupuestos sin compromiso.

Tel. 606 89 95 55

32 i TOT Badalona

1494.pag.32.33.indd 2

30/08/2011 16:07:40


Nuance, rajoles Ăşniques de Lithos

Les rajoles Nuance amb forma de pedra arenisca creades per lâ&#x20AC;&#x2122;empresa Lithos ĂŠs una gran manera d'introduir una elegant textura a qualsevol de les teves parets. Hi ha sis dissenys de rajoles p e r a t r i ar, c a d a u n m o l t diferent dels altres. GrĂ cies a les propietats, clara o bscura de la matèria, la

superfĂ­cie guanya la tercera dimensiĂł: la llum es refracta en un intricat joc de contrastos, i es descompon en una multiplicitat de plĂ nols. D'aquestes rajoles va nĂŠixer la trobada entre Il Casone, c o m p a ny i a c a p d ava n te r a en el sector de l'ex tracciĂł de la Pietra Serena, i Lithos Design, precursora d'un disseny refinat aplicat a la

transformaciĂł de la pedra natural. Aquesta afinitat electiva es tradueix en un projecte ambiciĂłs: l'estudi del dissenyador Raffaello Galiotto sobre les potencialitats expressives d'aquesta tĂ­pica pedra toscana, per revelar el seu carĂ cter mĂŠs intrĂ­nsec i profund, EPOBOUWJEBBVOBDPMtMFDDJĂ&#x2DC; de sis sorprenents textures que pots afegir a la teva llar.

ELECTROMARTI, S.L. - Desembussos - Buidatge de pous - Anul.laciĂł de fosses i males olors - ReparaciĂł i millora del clavegueram

URGĂ&#x2C6;NCIES Fora d'horari Laboral i Festius 608 49 09 81 Calif. empresarial nĂşm. 3887

93 460 19 52

C/. Progres - Nave Industrial 238-240 08918 BADALONA

InstalaciĂłn-reparaciĂłn de: t"OUFOBTUFMFWJTJĂ&#x2DC;OEJHJUBM JOEJWJEVBMFTZDPMFDUJWBT t1PSUFSPTFMFDUSĂ&#x2DC;OJDPT WJEFPQPSUFSPT t"OUFOBTQBSBCĂ&#x2DC;MJDBTJOE ZDPMFDUJWBT t*OTUBMBDJPOFTEFJOUFSJPS t*OTUBMBDJPOFTDBOBMFTMJCSFT WĂ&#x201C;BTBUĂ?MJUFDPNVOJEBEFT t*OTUBMBDJPOFTFMĂ?DUSJDBT

PRESUPUESTO SIN COMPROMISO Tel. 93 398 11 41 Liszt, 36 BADALONA TOT Badalona i 33

1494.pag.32.33.indd 3

30/08/2011 16:07:44


PERSIANES Reparaciรณ - Instal.laciรณ Motoritzaciรณ

Tancaments Finsar DISTRIBUIDOR OFICIAL

No cobrem desplaรงaments

t'*/&453&4*1035&4

Tel. 608 74 20 17

t17$*"-6.*/* t1&34*"/&4 t3&*9&4

Pintura Decorativa Rehabilitaciรณ de Faรงanes

GUANYI EN ESTALVI I SEGURETAT A LA SEVA LLAR 5FM $4BOU#Sรž #"%"-0/"tMBSSBO[!IPUNBJMFT

"MGPOT9** *OUFSJPS

933 891 678 657 971 450

2626jordan@gmail.com

INSTALACIร“N Y REPARACIร“N DE: ANTENAS TV. Y PORTEROS AUTOMรTICOS

Nยบ Autorizaciรณn Junta Residuos T-023

Alcantarillado Desatasco de tuberias en general Extracciรณn de pozos negros Fosas sรฉpticas, lodos y barros Vaciados de pozos de parkings Transporte de residuos

Servicio 24 horas

1POFOU #"%"-0/" 5FMT5FM'BY e/mail: limesa@limesa.com - www.limesa.com

LA CALIDAD DEL PROFESIONAL

C/ Guifrรฉ, 187 Badalona Tel. y Fax: 93 460 37 27

673 571 512 673 571 902 www.desatascosbadalona.eu SERVICIO 24 HORAS 365 DIAS

Reparaciรณn de calderas Aire Acondicionado Calefacciรณn, calentadores, placas solares.

E PLAN R Veus aquest anunci? Doncs els teus clients tambรฉ! Truca i informa't 93 464 69 79 ยท 93 464 69 83 badalona@eltotdigital.com

NOVE SERVICIO Tร‰CNICO

PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO

TODAS Y MARCAS S IA C N E G UR

proyserclima@proyserclima.com

93 278 18 67 - 676 02 81 76 ยกEn tiempo de crisis, la reparaciรณn es su mejor inversiรณn!

34 i TOT Badalona

1494.pag.34.35.indd 2

30/08/2011 18:31:51


Kalla elegant lavabo de Mastella Design

Kalla, és el nom que Mastella Design ha triat per al seu nou disseny de lavabo, un disseny modern i elegant i molt agradable a la vista. La nova peça incorpora una mirada contemporània i sofisticada, amb la seva estructura única d'una sola

peça de Cristalplant, i sembla ser doblat o corbat en forma orgànica intentant assemblar-se a una fulla corbada. La seva bellesa natural i la seva estètica senzilla, transmeten la sensació de calma en qualsevol bany contem-

porani. Dissenyat per Oriana Fav a r e t t o p e r a M a s t e l l a Design, l'empresa familiar italiana, el lavabo Kalla va ser presentat a la fira ISH de Frank fur t d'aquest any. Evidentment, és el germà petit del seu original i complet lavabo de peu Kalla.

LOPEZ Máquinas de coser

VENTA Y REPARACIÓN RECOGIDA A DOMICILIO Avd. Juan Valera, 60-68 Bº LA SALUD - BADALONA

Tel. 93.397.46.03 TOT Badalona i 35

1494.pag.34.35.indd 3

30/08/2011 18:31:57


Llar segura pels infants FABRICANTES DE SOMBRA

TOLDOS, CORTINAS, PERSIANAS. ESPECIALIDAD EN MOTORIZACIĂ&#x201C;N, AUTOMATISMOS Y PROTECCIĂ&#x201C;N SOLAR

C/ Habana NÂş 27 - 08914 - Badalona / Tel/Fax. 933 871 905 toldosjguirao@hotmail.com / www.toldosj.guirao.com

COBERTES I FAĂ&#x2021;ANES, S.L.

S ov i n t s ó n f r e q ß e n t s e l s accidents dins la llar sobretot amb nens petits que els agrada explorar-ho tot. Per això hem de tenir certes precaucions per garantir la segurat dels infants. Un primer consell Ês guardar en un lloc segur i a ser possible tancant amb clau tots els productes de neteja, verins i altres productes perillosos. TambÊ Ês important tapar els endolls de la llar amb cinta aïllant per tal que els infants no hi posin els dits. A mÊs, tambÊ cal que els cable no quedin visibles.

· · | · #NHQPUQ:++|$#&#.10#6GN | web: YYYEQ[HGEQO|e-mail: EQ[HG"EQ[HGEQO ·

Terrazas y cubiertas RehabilitaciĂłn de fachadas 4GJCDKNKVCEKĂ&#x17D;PFGGFKĹżEKQUCNWOKPQUQU Tabiques pluvialaes 2CVKQUFGNWEGU Bajantes (DesagĂźes)

LIMPIEZAS IND. BADALONA +0&7564+#.'5;2#46+%7.#4'5

Cervantes, 79 08912 BADALONA

&'5#6#5%15&' 67$'4Â #5 21<15(15#5 5Â&#x153;26+%#5' +070&#%+10'5

Urgencias las 24 horas incluso Festivos. Tel. 93 399 28 70

â&#x2DC;&#x17D;

93 397 29 36 - 93 387 45 84 y Fax. NO TIRE SU DINERO, CONSĂ&#x161;LTENOS

 LQIR#QHWLLSROLWFRP ZZZQHWLSROLWFRP En tercer lloc, cal que mantinguem les eines organitzades i fora de lâ&#x20AC;&#x2122;abast del nens, ja que poden ser elements perillosos pels infants. Finalment un altre element a tenir en compte ĂŠs posar protectors a les puntes dels mobles que acaben en punta per evitar cops i talls. Aquests nomĂŠs sĂłn alguns dels consells a seguir per tenir una llar segura pels infants, però tambĂŠ hem de tenir en compte altres elements com ara si tenim piscina o vigilar les cordes de les cortines que poden ser un perilloses.

Especialistes en: Â&#x2021;6HUYHLVRUGLQDULVGHQHWHMD (VFDOHVRĂ&#x20AC;FLQHVQDXVSDUNLQJV Â&#x2021;6HUYHLVH[WUDRUGLQDULVGHQHWHMD )LQDOVG REUDYLGUHVJUDĂ&#x20AC;WV Â&#x2021;7UDFWDPHQWLUHFXSHUDFLyGHSDYLPHQWV WHUUDVVD PDUEUHSDUTXHW 5HEDL[DWVGLDPDQWDWVGHFDSDWVFULVWDOLW]DWVSROLWV Â&#x2021;6HUYHLVSURIHVVLRQDOV (OHFWULFLWDWLODPSLVWHULDREUDSODGXUSDYLPHQWV SLQWXUDUHIRUPHVDwOODPHQWVSDUTXHW 75848, 16(/6$&216(//$5(0*5$78Ă&#x17D;7$0(17/$ 0,//2562/8&,Ă?3(5$&$'$1(&(66,7$7 $0%/$*$5$17,$'(0e6'(&/,(176

36 i TOT Badalona

1494.pag.36.37.indd 2

29/08/2011 14:48:49


Rajoles decoratives de formigĂł de Ivanka

Ivanka, empresa coneguda pels seus panells Ăşnics de mur de formigĂł, han afegit les rajoles decoratives Flaster al seu ex tens reper tori de productes. De formes caprit xoses i encaixant com un trencaclosques, aquestes rajoles sĂłn sorprenentment diver tides i acolorides, i ĂŠs que quan pensem en formigĂł sempre ens ve al cap immediatament el color gris. Tot i que el gris estĂ de moda

E TIRĂşEtil! ÂĄNO M o serle pued

en el disseny interior, està m o l t b Ê p o d er i n c o r p o r ar rajoles de color i aconseguir encantadors patrons decoratius, que potencien l'efecte de tot el conjunt. Aquestes plaques de formigó amb una curiosa forma retro i colors d'allò mÊs diversos, permeten aconseguir un conjunt molt original i encara que està previst per al terra, jo tambÊ ho veig a la paret, no en totes les de la casa, però en una zona concreta,

per a poder crear una paret d'impacte, o fins i tot una part d'una paret.Les rajoles Flaster van ser presentades durant aquesta edició del London Design Festival, el prototip de les quals ja va ser mostrat durant Il Salone milanès.Ivanka treballa en estreta c ol.laborac ió amb artistes, dissenyadors, arquitectes i enginyers per desenvolupar productes en formigó que siguin innovadors i que ajudir a decorar la teva llar.

Aluminios GALILEO, S.L.

CarpinterĂ­a CarpinterĂ­a MetĂĄlico MetĂĄlica Â&#x2021;Â&#x2021;Â&#x2021; 6LVWHPDV(XURSHRVHQYHQWDQDFRUUHGHUD SUDFWLFDEOH\SHULPHWUDO Â&#x2021;Â&#x2021;Â&#x2021; 0DPSDUDVGHEDxRHQWRGRVORVFRORUHV Â&#x2021;Â&#x2021;Â&#x2021; 3HUVLDQDVHQ$OXPLQLRWpUPLFR\SOiVWLFR Â&#x2021;Â&#x2021;Â&#x2021; 9LGULRGHFiPDUD&OLPDOLW DxRVJDUDQWtD

Â&#x2021;Â&#x2021;Â&#x2021; 7RGRWLSRGH/DFDGRV FRORUHVPDGHUDV

C/Roger de Flor, nÂş 76 - 08915 BADALONA - Tels. 93 460 08 89- 606 59 20 48 Fax 93 460 75 49 - Horario: Lun. a Viern. 8:00 a 13:30h. - 15:00 a 19:00h.

sin Presupuesto o is m compro www.badaweb.com/galileo galileo@baddaweb.com TOT Badalona i 37

1494.pag.36.37.indd 3

29/08/2011 14:48:56


gastronomia Tomàquets per a tots els gustos Bloc d'educació i benestar alimentari www.menjasa.es menjasa. wordpress.com

Tot i que estem acostumats als to màquets ver mells o rosats, també n’hi ha varietats grogues, verdes i fins i tot gairebé negres. Si ens passegem aquests dies d’estiu per qualsevol mercat podrem trobar moltes varietats de tomàquet, entre elles l ’a n o m e n a t t o m à q u e t d e Montserrat o de rosa, dolç i refrescant, de polpa cruixent i gairebé buit per dins, cosa que el fa apte tant per a amanides com per fer-lo farcit. Una altra varietat semblant i també procedent de la mateixa zona és el tomàquet de cor de bou, de pell fina, molt molsut i amb poques llavors, i de gust dolç i sucós, característiques que el fan apte per assaborir-lo d’una forma ben senzilla: amb una mica de sal i oli de bona qualitat.

També podem provar una varietat curiosa anomenada tomàquet de pebrot per la seva forma allargada i acabada en punxa, que prové de la zona del Lluçanès. Aquesta varietat és molt carnosa i fins i tot es pot pelar i menjar com si fos una poma. I dintre de les varietats més recents i valorades tenim el tomàquet Raf, d’aspecte rugós semblant als tomàquets de Montserrat o de cor de bou però a diferència d’aquests no és rosat sinó tirant a vermellós. Un altre tomàquet que s’està guanyant un lloc entre els paladars més exigents és el tomàquet Kumato, de gust intens i exquisit, d’origen llunyà, ja que ve de les illes Galápagos, situades davant de l’Equador. A part d’aquestes varietats més curioses i pròpies de l’estiu, tenim també el tomàquet rodó, que és potser el més estès i consumit; el tomàquet de branca, que el podem trobar tot l’any i que durant els mesos d’hivern no és gaire gustós;

i el tomàquet xerri, del qual trobem la varietat rodona, bastant plena de llavors, i la varietat pera, molt més gustosa i molsuda. Pel que fa a la composició nutricional, el tomàquet és molt ric en aigua: un 94% del seu pes. Conté un 3,5% d’hidrats de carboni i no arriba a un 1% ni de proteïnes ni de greixos. És un dels aliments més baixos en calories, amb només 21 per 100 grams. El valor del tomàquet resideix en la seva riquesa vitamínica i mineral així com en substàncies no nutritives. Conté molta vitamina C, ja que un tomàquet pot cobrir més de la meitat de les nostres necessitats d’aquesta vitamina. També conté vitamines del grup B i vitamina A, mentre que entre els minerals destaca el contingut en potassi, ferro, magnesi i fòsfor. El tomàquet destaca pels components no nutritius que conté i que compleixen funcions molt importants dintre de l’organisme. Així, conté

CERVESSERIA/TAPES/FRANKFURT

1-"54$0.#*/"54 %&I"I t$&37&44&4&41&$*"-4 &-(3µ70- t$"440-&5&4 PER A GAUDIR DE LES NOSTRES 5"1&4 t7&3.654 t5033"%&4D'IBÈRICS, FORMATGES, ... tVARIETAT DE '3"/,'6354 tGUSTOSES )".#63(6&4&4 tDIFERENTS TIPUS DE #*,*/*4 t&/53&1"/4 FREDS

amanides · botifarres · pa de coca · vins · xatonada · patés formatges · carns a la brasa · tapes · xampanyet · embotits ibèrics

Plaça de la font, 6 · 08911 Badalona Tel. 934 644 121 · 661 422 400

T NOVtrEecToAt

En ngus" "Black Araska, de Neb ente" m "posibler carne la mejo ndo del mu

Carns a la Brasa amb Llenya d'Alzina

Obert de dimarts a diumenge de 13.00h a 2.00h Dilluns tancat

`%JTQPTFNEFUFSSBTTB BQUBQFSBGVNBEPST Santa Madrona, 88 Bdn Tel. 93 566 42 01

CARGOLS ESTIL DE LLEIDA Francesc Planas i Casals 26 BADALONA (Barcelona)

Per Reserves 93 384 52 35 Dilluns tancat

www.elrebostdenmanel.com

38 i TOT Badalona

1494.pag.38.39.indd 2

30/08/2011 18:42:34


fibra vegetal que contribueix a disminuir el colesterol i facilitar el trànsit intestinal. També presenta àcids orgànics que alcalinitzen la sang, malgrat que el tomàquet tingui un gust àcid. Però el que realment el fa especial és el seu contingut en licopè, un pigment que li dóna el color vermell i que segons investigacions recents està present en el nostre organisme a la sang, als testicles, a la pròstata i a les glàndules suprarenals, i que exerceix una poderosa acció antioxidant, ja

que impedeix la formació de radicals lliures, responsables del deteriorament de l’ADN. També és un gran depuratiu i alcalinitzador de la sang, és a dir, que neutralitza i facilit a l ’eliminac ió d e residus metabòlics àcids, que perjudiquen el nostre organisme. A més a més, també és diürètic i facilita la feina dels ronyons. És útil també, pel seu contingut en vitamines i minerals, com a estimulant natural de les funcions immunitàries. I per la seva acció antioxidant prevé l’arterioesclerosi, ja que evita

r L a m e j or í a c o c t e l el o n a a de Bad

LAS TERRAZAS en el centro comercial Màgic JUEVES monólogos a las 22:30 h.

que el colesterol dipositat a les artèries s’oxidi. Finalment, és un protector davant qualsevol tipus de càncer de l’aparell digestiu. Després de tot el que sabem del tomàquet, i sempre que no hi hagi al·lèrgies o intoleràncies personals, faríem bé de consumir-lo en abundància ara que està en el millor moment i posar-lo a les amanides, els guisats, les pizzes, o beure’l en cru en forma de suc o de gaspatxo, ja que és una font excel·lent de licopè, que s’allibera sobretot un cop cuit.

t Cuina de mercat t Esmorzars t Menú laborables t Carta t Especialitat en arrossos

Dijous Nit SARDINADA t Dg. Dm. i Dc. nit tancat, excepte grups min, 10 pers. Pç. Assamblea de Catalunya, 5 08911 Badalona hirusrestaurantbdn@hotmail.com Tel. 93 464 70 13 t facebook. TOT Badalona i 39

1494.pag.38.39.indd 3

30/08/2011 18:42:41


La patata i els hidrats de carboni

La patata és un tubercle que es pot trobar en els nostres mercats durant tot l’any. Conté un alt percentatge en aigua, al voltant del 77% però, especialment, destaca per ser una important font de midó, un tipus de carbohidrat complex que es troba en una proporció del 18%. Pel que fa als minerals, cal mencionar el potassi. Aquest fet ha de ser tingut en compte per aquelles persones que pateixen d el ro nyó i q u e, segons prescripció mèdica, han de fer una dieta baixa en aquest mineral. D’altra band a, quant a la presència de proteïnes i de vitamines, és escassa. En tot cas, les vitamines més

abundants són la B6 i la C, tot i que en el moment de la cocció de l’aliment s’esvaeixen en gran mesura. Hi ha diferències, però, en relació amb el contingut de provitamina A, éssent en la patata groga superior al de la patata blanca. La patata no és un aliment especialment calòric, ja que tan sols aporta 80 calories als 100 grams. El que passa és que aquests valor s es tripliquen quan fem patates fregides, per exemple. Així doncs, el consum més sa i menys calòric de la patata és quan es fa bullida o bé al forn amb la pell. D’aquesta manera, conservarem, també, la majoria de les propietats nutritives d’aquest aliment.

Aquesta és la composició nutritiva per 100 grams de patata consumida: Energia: 84 calories Proteïnes: 2,5 grams Greixos: 0,2 grams Hidrats de carboni: 18 grams Fibra: 2 grams Potassi: 570 mg Vitamina B6: 0,26 mg Vitamina C: 18 mg

t%JTQPOFNPTEFTBMPOFTQSJWBEPTEFB DPNFOTBMFT para comuniones, bodas y bautizos 2011 y todo tipo de eventos, calçotades, etc t.FOÞTFTQFDJBMFT para grupos, celebraciones, empresas y NFOÞEJBSJP de lunes a viernes (martes cerrado) QPSå t0GFSUB.FOÞ%FTBZVOP (carnes brasa) hasta las 12 h, laborables y festivos EFTEF å

40 i TOT Badalona

1494.pag.40.41.indd 2

30/08/2011 19:17:40


Farcellets de carbassĂł i tonyina

Extret del Bloc badalonĂ­: La Taula d'en Bernat http://taulabernat.blogspot.com

El plat que us presento avui estĂ inspirat en una recepta de la revista Comer bien, que he descobert fa poc i que us recomano a tots aquells que us agraden les revistes de cuina, especialment de receptes. Quan la vaig veure la vaig trobar un primer plat molt vistĂłs, ideal per a lâ&#x20AC;&#x2122;estiu. A mĂŠs, no ĂŠs gens complicada de preparar. A veure què us semblaâ&#x20AC;Ś Ingredients per a 4 persones: 2 carbassons grans 1/2 pebrot vermell escalivat 2-3 llaunetes de tonyina 300 g de formatge per untar sal i pebre PreparaciĂł: Temps estimat: 20 minuts t 1SJNFS EF UPU QPTFV VOB cassola gran amb aigua i un polsim de sal a foc fort. t3FOUFVCĂ?FMTDBSCBTTPOT retireu-ne les puntes i feu-ne lĂ mines fines amb lâ&#x20AC;&#x2122;ajut dâ&#x20AC;&#x2122;una mandolina. Us recomano que gradueu la mandolina entre lâ&#x20AC;&#x2122;1 i el 2 però no us passeu de prim perquè si no les tires de carbassĂł es trencaran.

t2VBOMBJHVBFTUJHVJCVMMJOU escaldeu-hi les lĂ mines de carbassĂł durant un minut. 3FUJSFVMFT BNC DPNQUF EF no trencar-les, refresqueu-les en aigua amb gel i escorreuMFTCĂ?3FTFSWFVMFTFTUFTFT sobre una superfĂ­cie plana. t#BSSFHFVFOVOCPMMBUPOZJOB el pebrot vermell escalivat tallat a daus petits, el formatge per untar (jo he fet servir Philadelphia) i un polsim de sal i pebre. Si voleu que el plat sigui mĂŠs refrescant, deixeu-ho una estoneta a la nevera. t'BSDJVMFTMĂ&#x2039;NJOFTEFDBSCBT sĂł col¡locant una cullerada

sopera del farcit en un extrem de la lĂ mina i cargolant sense prĂŠmer massa. Podeu lligar els farcellets amb una tira de cibulet que farĂ  mĂŠs bonic. Jo no he pogut lligar-los perquè no he trobat cibulet en tot Badalonaâ&#x20AC;Ś La revista Comer bien recomana aquest plat a persones que segueixen una dieta hipocalòrica ja que nomĂŠs contĂŠ 105 calories per raciĂł. A mĂŠs em sembla un plat ideal per deixarlo preparat una estona abans, poder gaudir dâ&#x20AC;&#x2122;un dia de platja i arribar a casa i trobar un plat ben fresquet i saludable!

Celebra con nosotros tu banquete, con baile, karaoke o espectĂĄculo Alquilamos salĂłn para cumpleaĂąos u otros eventos

MenĂş desde 18 â&#x201A;Ź todo incluido

Sà BADO 3 SEPTIEMBRE CENA ESPECTà CULO BOYS Rbl. de França, 53 Montigalà (Bdn)

Tel. 93 465 47 11 Mv. 601 204 544 www.angelsidimonis.com

TOT Badalona i 41

1494.pag.40.41.indd 3

30/08/2011 19:17:49


salut Cervicals i dolor

La part més alta de la columna vertebral és la zona cervical, just al coll, i té set vèrtebres que són una c adena d’ossets que es numeren de C-1 a C-7. Es relacionen entre elles mitjançant articulacions, mantenint una distància gràcies als discos intervertebrals, amb una musculatura i uns lligaments que permeten el moviment. Aquestes vèrtebres són les més petites i mòbils de la columna, ja que aquesta part suporta els canvis més intensos i sobtats c ausats pel moviment del cap. Parlem de dolor cer vical o cer vicàlgia per referir-nos

al que es produeix a la part posterior del coll i pot irradiar cap als costats, amb un malestar a la nuca i una limitació del moviment normal del coll. L’estrès pot ser causa de dolor cervical? En la gent jove, les principals causes de dolor a les cervicals són els traumatismes, les contractures musculars i les postures inadequades mantingudes durant un temps, que sobrecarreguen la musculatura i activen els n e r v i s d e l d o l o r. A m é s , l’estrès augmenta la rigidesa de la musculatura i dificulta la

flexibilitat, i això pot provocar dolor. Un exemple és l’estrebada c e r v i c a l p r o d uïd a p e r u n traumatisme amb un estirament brusc i excessiu del coll, com passa a certs accidents de cot xe o a les caigudes violentes en la pràctica d’esports. Causa dolor local intens al coll, amb contractura muscular i limitació de la mobilitat. A més, pot anar acompanyada de ver tigen o sensació d ’inestabilitat. Pel que fa al diagnòstic, la radiografia només ser veix per descartar l’existència de fractures o luxacions a les vèrtebres cervicals.

centre mèdic

Tratamiento regenerativo antienvejecimiento facial y remodelación corporal sin cirugia.

Terapia neural y medicina biológica Visitas concertadas

Tel. 93 464 23 76

-Ortopèdia a mida i estàndar -Sabates i plantilles a mida -Pròtesis mamàries i d’extremitats -Ajudes tècniques per la llar -Venda i lloguer de llits, cadires... Av. President Companys, 57 - 61 BADALONA

Tel. 93.464.71.20 www.ortopediacurto.com

42 i TOT Badalona

1494.pag.42.43.indd 2

30/08/2011 14:32:25


El dolor cervical en la gent gran En canvi, en la gent gran, el principal motiu de dolor es produeix per canvis degeneratius dels ossos, com lâ&#x20AC;&#x2122;artrosi. Lâ&#x20AC;&#x2122;Ăşs dels collars cer vicals, fora de les malalties traumĂ tiques, tĂŠ com a missiĂł combatre el d olor, mitjanç ant la relaxaciĂł de la musculatura. El collar ha de combinar-se amb fisioterĂ pia i rehabilitaciĂł, i no se nâ&#x20AC;&#x2122;ha de fer un Ăşs prolongat, per evitar possibles dependències que no farien mĂŠs que complicar la recuperaciĂł. Recomanacions Cal anar amb compte amb els coixins cervicals. El mercat ofereix un mateix disseny per a tothom, i això no ĂŠs correcte. AixĂ­ doncs, caldria que cada coixĂ­ sâ&#x20AC;&#x2122;adaptĂŠs a la morfologia de cada persona. Altres recomanacions poden MASAJISTA RelĂĄjate durante una hora y olvĂ­date del estrĂŠs acumulado, piernas, glĂşteos, espalda, etc, y sin salir de casa, tardes a partir de las 15h. Jose, solo llamadas, no perdidas, gracias Tel. 645 811 336

ANUNCIA'T EN AQUEST DIRECTORI AMB MIG RECUADRE PER 7,50 â&#x201A;Ź

MÂŞDOLORS MAS DELBLANCH

PSICĂ&#x201C;LOGA NiĂąos y adolescentes t"EVMUPTt Terapia de Pareja t1TJDPUFSBQJB Horas convenidas. Tel.

687 81 40 56

e: dolors.mas@gmail.com C/Coll i Pujol, 95 3r 3a ¡ Badalona

ser, a lâ&#x20AC;&#x2122;hora de conduir, a mĂŠs de fer servir el cinturĂł de seguretat, procurar posar correctament el reposacaps, que ha dâ&#x20AC;&#x2122;estar inclinat cap endavant i amb la part superior situada a lâ&#x20AC;&#x2122;altura del lĂ­mit superior del crani. El seient ha dâ&#x20AC;&#x2122;estar poc inclinat. El tractament de primera elecciĂł per disminuir el dolor ĂŠs el paracetamol, tot i que si no es millora es pot combinar amb lâ&#x20AC;&#x2122;ibuprofèn o algun altre antiinflamatori. Si hi ha espasme muscular, un relaxant pot ajudar a recuperar la mobilitat. Consells t&WJUJMFTNBMFTQPTUVSFT t/PQSFOHVJNFEJDBNFOUTQFM seu compte, consulti amb el farmacèutic. t 4J FM EPMPS EF DFSWJDBMT Ă?T persistent, consulti amb el metge. Dr. RamĂłn Novell i Alsina Susanna Esteba i Castillo Psiquiatria, Psicologia i Neuropsicologia Ansietat, depressiĂł, esquizofrènia, trastorns del son, trastorns de la personalitat i de la conducta. AvaluaciĂł Psicològica i Psicoterapia. Demències i trastorns mentals en les persones d'edat. RehabilitaciĂł cognitiva. EstimulaciĂł i Tallers de memòria. Discapacitat Intel.lectual.

www.inardi.cat

C/. Francesc Planas i Casals, 104. Tel. 93 464 06 33. Hores convingudes

SERVEI DE PSICOLOGIA I PSICOTERĂ&#x20AC;PIA, INDIVIDUAL, PARELLA I FAMILIAR Sara BermĂşdez i Helena Parnaud AvaluaciĂł i tractament en Trastorns de l'Estat d'Ă nim, Ansietat, Problemes d'Estrès, Trastorns Adaptatius, de Personalitat i del Son, Conductes Addictives, Trastorns Alimentaris, Habilitats Socials, Autoestima, OrientaciĂł i Tractament de les dificultats d'Aprenentage. C/ Arbres, 37 bxs. - Badalona Tels. 659 10 36 53 - 655 37 61 02

farmĂ cies guĂ rdia diĂźrna (9h a 22h) Dissabte 3 de setembre - GONZALEZ-JIM Canonge Baranera, 60 - AGUILAR Francesc Layret, 83 - SERENTILL Mar, 23 - FERRE-CLAPES Av. MartĂ­ Pujol, 133 - GAY Av. Marti Pujol, 6-8 - VIVES Joan Valera, 197(Cant. Ă&#x20AC;frica) - VIAYNA Av. President Companys, 45 - BOIX Av. Catalunya, 60-62 - PUCHOL Ctra. Antiga de València, 31 - CONDON Ptge. Riu Ter, 18-20 - BELENGUER CC MĂ&#x20AC;GIC BDN. Concòrdia, 1 B-41

Diumenge 4 de setembre - GONZALEZ-JIM Canonge Baranera, 60 - AGUILAR Francesc Layret, 83 - FERRE-CLAPES Av. Martí Pujol, 133 - VIAYNA Av. President Companys, 45 - BOIX Av. Catalunya, 60-62 - PUCHOL Ctra. Antiga de València, 31 - CONDON Ptge. Riu Ter, 18-20

Del Dilluns 5 al divendres 9 de set. - GONZALEZ-JIM Canonge Baranera, 60 - AGUILAR Francesc Layret, 83 - SERENTILL Mar, 23 - FERRE-CLAPES Av. MartĂ­ Pujol, 133 - GAY Av. Marti Pujol, 6-8 - VIVES Joan Valera, 197(Cant. Ă&#x20AC;frica) - VIAYNA Av. President Companys, 45 - BOIX Av. Catalunya, 60-62 - PUCHOL Ctra. Antiga de València, 31 - CONDON Ptge. Riu Ter, 18-20 - BELENGUER CC MĂ&#x20AC;GIC BDN. Concòrdia, 1 B-41

guĂ rdia nocturna (22h a 9h del dia segĂźent)

Dissabte 3 de setembre - AZOFRA Tortosa, 105 - VIAYNA Av. President Companys, 45

Diumenge 4 de setembre - VIA - VIAYNA

Av. Salvador Espriu,23, Av. President Companys, 45

Dilluns 5 de setembre - VALERO - VIAYNA

GuifrĂŠ, 184 Av. President Companys, 45

Dimarts 6 de setembre - CONDAL Ramiro de Maeztu,29 - VIAYNA Av. President Companys, 45

Dimecres 7 de setembre - RODRIGUEZ Pstge.San Elies,8/10 - VIAYNA Av. President Companys, 45

Dijous 8 de setembre - BATLLERIĂ&#x20AC; Av. MartĂ­ Pujol,649-653 - VIAYNA Av. President Companys, 45

Divendres 9 de setembre - DE LA PEĂ&#x2018;A Av. dels Vents, 9-13 - VIAYNA Av. President Companys, 45 TOT Badalona i 43

1494.pag.42.43.indd 3

30/08/2011 14:32:25


¿Cree que su hijo tendría que acudir a un quiropráctico? Cada vez hay más padres que optan por el cuidado quiropráctico para sus hijos. De hecho, muchos de los problemas que se presentan en la vida adulta tienen su origen en el nacimiento y/o el crecimiento. D ur ante e ste p er i o d o, l o s niños aprenden a mantener la cabeza erguida, a gatear y a caminar, actividades que afectan al alineamiento de la columna. Después, empiezan a practicar ciertas actividades físicas regulares propias de su edad como ir en monopatín o en bicicleta. Durante los años escolares llevan una mochila muy cargada y pasan horas s e n t a d o s e s t u d i a n d o y /o delante del ordenador. Todas e s t a s ac t i v i d ad e s p u e d e n producir pequeñas pero significativas subluxaciones. Si no hacemos caso de estos desajustes durante el crecimiento, los daños causados conducirán a problemas más

severos en la edad adulta. Un chequeo regular puede identificar posibles daños en la columna provocados por dichos traumatismos físicos, emocionales o químicos, y puede indicar la necesidad de realizar la corrección a una edad temprana, contribuyendo así a evitar muchos de los problemas de salud que se podrían presentar más tarde en la edad adulta. Una higiene vertebral es una c lave impor tantísima para gozar de mejor salud. Sin embargo, muchos padres esperan a que sus hijos sufran un accidente o a que desarrollen un síntoma evidente antes de llevarles a la consulta de un quiropráctico. Es importante entender que el Doctor en Quiropráctica no trata enfermedades ni síntomas. La especialidad del Doctor en Quiropráctica es la de revisar la columna vertebral en busca

de puntos de desajuste en el alineamiento o subluxaciones que afectan al sistema ner vioso interfiriendo en la capacidad de los nervios para transmitir la información y, por lo tanto, al organismo entero. Los huesos de la columna (vé r t e b r a s) p r o t e g e n a l a médula espinal, extensión de nuestro cerebro que transporta la información a todos los órganos de nuestro cuerpo en un recorrido de doble sentido. El sistema nervioso (cerebro, médula es pinal y ner vios) controla y coordina las funciones de todos los sistemas del cuerpo: circulatorio, respiratorio, digestivo, hormonal, inmunitario y de eliminación y cualquier aspecto de la salud quedará debilitado cuando se produzca una inter ferencia nerviosa. El ajuste quiropráctico restaura la función del sistema nervioso permitiendo al cuerpo la habilidad de manifestar un mayor grado de salud y bienestar.

DRA. ROSER MELÚS I MORENO PSIQUIATRA Infants-Joves-Adults C/ Marina, 72 - Badalona

Tel. 93.389.45.96 - 659.01.63.51

RESIDÈNCIA GERIÀTRICA

GAUDI Centre col.laborador de la Generalitat

Tel. 93.593.86.56

Residencia Tercera Edad C/. Juan XXIII, 18 - Tel. 93 570 14 80 Sant Fost de Campsentelles (Barcelona)

- Ambient familiar i tranquil en mig de la natura - Casa amb jardí i terrasses - Cuina propia

C/. Antoni Gaudí, 90 (poble) SANT FOST DE CAMPSENTELLES

EMI - ROSA t1&/4*»/$0.1-&5" .&%*"1&/4*»/:)03"4$0/7&/*%"4 t4&37*$*0.²%*$0:."4"+*45" t5&33";":(3"/+"3%¶/ t1-";"4-*.*5"%"4

44 i TOT Badalona

1494.pag.44.45.indd 2

29/08/2011 15:42:07


¿Como lleva su hijo la mochila?

** Llevar la mochila incorrectamente es uno de los estreses físicos más comunes en los niños. Una postura inad ecuada pued e crear subluxacio nes que a su vez alteran el propio flujo de información entre el cerebro y el cuerpo afectando a la salud en general.

INCORRECTO:

INCORRECTO:

La mochila está sobrecargada, creando estrés sobre la columna. Un uso incorrecto de la mochila puede acarrear una vida con problemas de salud.

Llevar la mochila sobre un hombro puede causar una mala posición permanente de la columna, cansancio en los músculos y un estado de salud baja.

Dra. Laurence Goxes Centro Quiropráctica Badalona

Veus aquest anunci? Doncs els teus clients també! Truca i informa't 93 464 69 79 · 93 464 69 83 badalona@eltotdigital.com

CENTRE DE MEDICINA TRADICIONAL XINESA (ACUPUNTURA—DIETOTERÀPIA FISIOTERÀPIA—MASSATGES)

& * &37 * 4 6 /0 . *$ * "%0

Més de 20 anys d’experiència en tractaments de: Obesitat-Sobrepès Processos dolorosos Lesions esportives

Trastorns menstruals Trastorns emocionals Trastorns respiratoris

Consulta informativa gratuïta!! www.carf.cat C/Baldomer Solà 5 Baixos (Badalona) (Davant la parada de l’autobús del: BD1, BD3, B25, B30, B31)

93 388 60 34 TOT Badalona i 45

1494.pag.44.45.indd 3

29/08/2011 15:42:09


Concurs

El TOT a la maleta El Tot també viatja durant ĂƋƵĞƐƚĞƐƟƵ͊ Concurs

A la platja, a la muntanya, en una illa o en una gran ciutat. El Tot ha viatjat aquests dies d’estiu amb el Concurs “El Tot a la maleta”. Molts lectors s’han empor tat el nostre setmanari de vacances amb ells i s’han fet fotografies arreu. Durant el mes de j u l i o l, d e s d e l Tot , vam convocar un concurs per buscar la teva imatge, juntanticosa Jotape des de Pa ment amb la nostra revista durant aquest estiu. D’entre totes les la nostra redacció. El sorteig, fotografies rebudes sorte- e n t r e t o t e s l e s i m a t g e s jarem un cap de setmana rebudes tindrà lloc el proper per a 2 persones al Hotel 12 de setembre, encara hi Spa de Vilassar de Mar. sou a temps si voleu enviarU s v o l e m a g r a i r e l g r a n nos les vostres imatges. El nombre d’imatges enviades a nom del guanyador o guanya-

dora serà publicat al Tot que sortirà el proper 15 de setembre. Gràcies a tots els participants per emportar-vos el Tot a la maleta! Aquí teniu una mostra d’algunes de les imatges rebudes.

Y

Líders gràcies a tu! *Dades de la darrera onada del Baròmetre de la Comunicació.

D’acord amb el que estableix la Lei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades personals recollides en aquest sorteig seran incloses en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de SUBIRATS & SUBIRATS EDITORS S.L. &ORVBMTFWPMNPNFOUQPESËFYFSDJSFMTTFVTESFUTEBDDÏT DBODFMtMBDJØ SFDUJGJDBDJØJPQPTJDJØTFHPOTFMRVFFTUBCMFJYMB-MFJ0SHËOJDB 15/1999 al responsable del fitxer, SUBIRATS & SUBIRATS EDITORS S.L. amb domicili a, C/LLEÓ, 11-13 2º 3ª 08911-BADALONA.

46 i TOT Badalona

ElTOTALaMaleta-46-47.indd 2

30/08/2011 17:40:03


M a rt a i

Jo a n d

es d e P arís

Marc Bernadó de

Yolanda Garcia

gell s de La Seu d'Ur

des de Badalona

Gemma Boronat des de Brienz, Suïssa

TOT Badalona i 47

ElTOTALaMaleta-46-47.indd 3

30/08/2011 17:40:30


tendències Cures de la pell: l'exfoliació Àngels Marín i Elisabet Parra http://bellezaactiva.com

Encara que et pugui semblar mentida, si vols aconseguir un bronzejat lluminós i durador has d’exfoliar i hidratar la teva pell amb regularitat. Sí, sí, no ho has llegit malament. Amb l'acció mecànica d’exfoliar no acabaràs amb el teu bronzejat sinó que prepararàs la pell perquè aquest s'assenti millor i duri més temps... La pell pateix durant tot l'any les condicions climàtiques que es donen durant les quatre estacions: el fred de l'hivern, el vent de la tardor, la sequedat de la primavera i les radiacions solars de l'estiu. Quan arriba el bon temps hem de preparar-la per gaudir al màxim d'un bronzejat lluminós i durador. Amb el bon temps arribarà el moment que dediquem a gaudir del sol, l'aigua de la platja o la piscina i de les activitats a l'aire lliure. Per tot això haurem de preparar la pell del nostre cos per adequarla a les seves exigències durant els mesos de calor. No oblidis que hi ha parts del nostre cos que ha estat protegit per la roba dels raigs solars durant mesos. Aquestes zones requereixen ara de major atenció i majors cures preventives. El sol pot provocar alteracions tan comuns a la pell com la deshidratació i l'aparició de taques, arribant a transformar les pells més hidratades, en pells opaques i fent que perdin la seva flexibilitat i vitalitat. Les claus per evitar aquestes alteracions són la exfoliació profunda en cara i cos i la seva continuada hidratació. Exfoliació i hidratació L'ésser humà, igual que els animals, ha recorregut al llarg de la història a tot tipus de mètodes i productes per aconseguir una pell més suau i fina. Els animals recorren a tot tipus de mètodes

per eliminar del seu cos les rugositats i descamacions que l'alteren i li produeixen picors o molèsties. L'ésser humà ha recorregut en general a productes exfoliants que ajuden a arrossegar les cèl·lules mortes que es dipositen a la capa còrnia o superficial renovant la renovaDJØDFMtMVMBSQFSSFUPSOBSBMB pell la seva suavitat perduda, i aconseguir un aspecte net i fresc. A més d'aportar a la pell lluminositat i ajuden a mantenir una pell més fina, a l'estiu els exfoliants homogeneïtzen el seu color i proporcionen un daurat més uniforme i durador durant l'època del sol. Tractant la pell amb productes exfoliants abans i durant l'època del sol aconseguirem un daurat uniforme durant l'estiu i, un cop passada l'època del sol, evitarem la descamació que es produeix quan el bronzejat comença a desaparèixer.

Per què hem d’exfoliar la pell L' o b j e c t i u p r i n c i p a l d e l’exfoliació és potenciar la regeneració cel·lular. Encara que aquesta es dóna de forma natural a la pell en pells joves cada 28 dies, en pells més madures el temps es duplica, de manera que tindran un aspecte envellit de forma prematura. Exfoliar la pell periòdicament permet aportar lluminositat, homogeneïtzar el to de la pell i deixarla suau. A més amb ella es produeix una major oxigenació a nivell cel·lular, que prevé l'envelliment prematur de la pell. L’exfoliació també estimula la microcirculació superficial de la pell, aconseguint una activació i tonificació d'aquesta retornant-li la vitalitat perduda i preparant-la per la seva exposició durant l'època del sol.

48 i TOT Badalona

1494.pag.48.indd 2

30/08/2011 17:54:47


Puedes contactar con nosotros en:

Av. Gran Via, 919 local 3 08018 Barcelona

Riera Matamoros, 90 Badalona

DIETES PERSONALITZADES Control Mèdic

Et garantim una pèrdua de 3 kg. setmanals

Mesoteràpia Estètica facial i corporal Acupuntura Tractaments antienvelliment Electroestimulació cavitació Aparatologia

Per gaudir d'un cos excel.lent.

Tels. 93 464 69 46 - 669 55 40 16

De dillus a divendres de 9h. a 13h. i de 15h a 20h. TOT Badalona i 49

1494.pag.49.indd 3

30/08/2011 18:12:57


motor Kia Carens

El Kia Carens és un monovolum que presenta diverses modificacions respecte del vehicle precedent comercialitzat el 2006. La major part dels canvis afecten l’exterior, amb un frontal amb nova graella i para-xocs i una part posterior amb nous grups òptics. Aquest monovolum pot disposar de fins a set places, a les quals s’accedeix de manera còmoda gràcies a les quatre portes lateralsbatents. Les dues primeres fileres de seients són especialment còmodes; mentre que per a l’opció de set places, la tercera filera és tan sols aconsellable per fer trajectes curts. Amb la configuració de cinc places, el Carens disposa d’un maleter amb un volum de 430 litres, a banda que hi ha multitud d’espais portaobjectes per tal de desar objectes, comés el cas del portaulleres ubicat en el sostre o el recolzabraços central amb doble compartiment. Alguns del elements de sèrie que equipa el Kia Carens són l’aire condicionat, el seient del conductor amb regulació en altura i lumbar, tancament centralitzat, alçavidres elèctrics

al davant i al darrere, recolzabraços central i retrovisors exteriors elèctrics i calefactables. El vehicle està disponible amb dues versions dièsel: l’1.6 CRDi VGT de 116 cavalls i l’1.6 CRDi VGT de 126 cavalls. Les dues opcions s’associen a una caixadecanvis manual de sis relacions. El motor de 116 cavalls assoleix una velocitat punta de 177 km/h, amb una acceleració de 0 a 100 en 12,8 segons i un promig de consum de 5,7 litres als 100 quilòmetres. L’opció de126 cavalls té unes prestacions de 181 km/h de

velocitat màxima, acceleració de 0 a 100 en 12,5 segons i consum mitjà en circuit combinat de 5,7 litres als 100 quilòmetres. La versió bàsica del Kia Carens inclou de sèrie coixí frontal i lateral per al conductor i el passatger i coixi de seguretat de cap a les places del davant i del darrere. També incorpora antibloquejament de frens ABS, tancament de seguretat en les portes posteriors,cinturons de seguretat al davant amb pretensors i limitadors de càrrega, control d’estabilitat ESP, distribució electrònica de frenada, entre d’altres.

50 i TOT Badalona

1494.pag.50.51.indd 2

30/08/2011 13:21:56


Hyundai Veloster

www.VENTADENEUMATICOS .com

El Hyundai Veloster és un t u r i s m e, a m b u n a i m atg e esportiva, disponible en tres versions, la bàsica - sense denominació comercial,l’Spor t i l’Spor t S. Com a elements de l’equipament, cal parlar dels sis coixins d e s e g u r e t at , d e l c o n t r o l d’estabilitat, de l’aire condicionat, del programador de velocitat, del volant multifunció, dels espatllers posteriors abatibles, llums de mar xa diürna leds i pantalla tàctil de 7 polzades. Altres elements relacionats amb el confor t del vehicle són l’ordinador de viatge, el volant regulable en altura i en profunditat, el tancament centralitzat, els miralls retrovisors calefactables. A nivell d’imatge exterior, el Veloster recorda un cupé, pel seu aspecte esportiu, amb gran franja del radiador frontal i gr u p s ò pt i c s afil at s q u e s’endinsen en les línies del capó. Els laterals són baixos i reforcen la imatge esportiva. Ini c i a l m e nt , e l veh i c l e e s podrà adquirir amb un únic m o t o r d e 14 0 c av a l l s d e potència màxima, l’1.6 GDi,

que acredita una velocitat punta de 200 km/h, amb una acceleració de 0 a 100 en 9,7 segons i un consum mixt de 6,5 litres. El propulsor pot anar acoblat a una caixa de canvis manual de sis relacions o bé a una transmissió automàtica també de sis velocitats i amb doble embragatge. En relació amb la seguretat, el Hyundai Veloster incorpora coixí de seguretat frontal per al conductor i el passatger, de cap davanters

DONEM LA VOLTA ALS PREUS

93 307 25 21

i posteriors i laterals davanters. També cal parlar del sistema antibloquejament de frens ABS i de la distribució electrònica de frenada. El ve h i c l e i n c l o u s i s te m a d’engegada fàcil en rampa, el tancament automàtic de les portes en moviment i els c i ntu d o n s d ava nter s am b pretensors i ajustables en altura. També s’ha d’esmentar el sistema de seguretat infantil Isofix i Top Tether.

Tallers, Recanvis, Vendes i Exposició: President Companys, 11 08911 BADALONA

Tel.: 93 464 05 53 Fax 93 464 05 19

PROMOCIÓ UH 125 Suzuki Burgman

Veus aquest anunci? Doncs els teus clients també! Truca i informa't 93 464 69 79 · 93 464 69 83 badalona@eltotdigital.com

www.motosbadalona.com TOT Badalona i 51

1494.pag.50.51.indd 3

30/08/2011 13:22:01


horÒscops ÀRIES (21/3 al 20/4) CRANC (22/6 al 21/7) BALANÇA (24/9 al 23/10) CAPRICORN (22/12 al 20/1) Si marxas de vaFes el bé i no miris Arribaunasetmana Demanardisculpes a qui, podria ser el lema de la setmana. Dedica amor i temps als del teuvoltant.Treball:t’agrada competir, ser la primera a arribar i solucionar problemes. Prente les coses amb més calma per no tants d'errors cometre errors.

per despreocuparsedetoticentrar-se només en l’amor; gaudeix, surt i omple’t els ulls de coses belles. És un bon moment per aconseguir els teus propòsits. Tot et sortirà bé, confia en la teva professionalitat.

és el correcte quan t’has equivocat, però has de jutjar-te amb menys severitat, forma part del teu aprenentatge. Treball: qui persisteix ho aconsegueix, perquè per fi s’obre la possibilitat que estaves esperant.

cances, mentalitza’t, perquè trigues a assumir-ho. Gaudeix de moments íntims i estigues pendent del que toca. Treball: generes expectatives amb les teves ganes de menjar-teelmón.Però,saps delegar? Pregunta’t-ho.

TAURE (21/4 al 20/5) LLEÓ (23/7 al 23/8) ESCORPÍ (24/10 al 22/11) AQUARI (21/1 al 19/2) S i t’has propoPots experimenLa sinceritat és foAconsegueixes el namental per tenir una relació autèntica basada en la confiança. Obre el teu cor aquests dies, necessites parlar. Treball: és el moment de treure la teva artilleria i aprofitar les bones influències. Centra’t i aconseguiràs el teu objectiu.

que vols, és qüestió de caure bé. Ho tens tot de cara. Aprofitaho, seràs protagonista, felicitats. Treball: Si has de donar explicacions no t’ho prenguis com una submissió. Ningú desconfia de tu, no pensis malament.

tar emocions i sensacions que portes molt sense sentir i això et farà tocar el cel. Recorda que l’amor no té perquè fer-te patir. Treball: la paciència és un do, i la necessitaràs en dosis massives. Et toca ensenyar.

sat canvis, no ho anunciïs, fes-ho quan hagis fet el pas, no sigui que canviïs d’opinió. Treball: Si et compromets has de complir i si et suposa un fastigueig, aguanta i fes-ho canviant la teva predisposició.

BESSONS (22/5 al 21/6) VERGE (24/8 al 23/9) SAGITARI (23/11 al 21/12) PEIXOS (20/2 al 20/3) E t sentiràs allibeUn bany de mulTot el que puja com La curiositat pot l’escuma torna a baixar amb la mateixa facilitat. Es tracta de mantenir l’equilibri i harmonitzar les teves relacions. Has de mantenir la calma. Treball: no abusis de la confiança d’aquells que et coneixen i et consenteixen tot.

rada després de portar el pes de les circumstàncies. Pots celebrar-ho o acomiadarte amb honors. Treball: quan es compliquin les tasques, no les empitjoris amb la teva negativitat. Busca la manera de resoldre-ho sense preocupar-te.

ELENA TAROT 806 599 592 Respuestas claras, Quan? Per què? Com?...¡Compruébalo! VISA 972 21 55 90 TAROT ANGELES, AMULETOS RÚNICOS... Horario convenido TEL. 619 731 535 1ª VISITA Ángeles de Regalo Isabel, luzdeangel.8@gmail.com

ser una benedicció, o no. El joc amorós resulta perillós si forces les situacions. Reprimeix-te una mica. Treball: hi ha assumptes que has de retardar i en uns altres hauràs d'espavilar. Optimitza el temps.

TAROT MARTA

TAROT VIDENCIA SUSANA 100 x 100 ACIERTOS Respuestas claras y rápidas 806 47 48 61 VISA 93 122 00 96 - 902 73 74 76 Chat Tarot envía Susana tu pregunta al 27442 Atiendo personalmente

ANUNCIA'T EN AQUEST DIRECTORI AMB MIG RECUADRE PER 7,50 €

tituds és el que més et convé si has passat per una mala experiència emocional. No et lamentis, segur que trobes algú altre millor. Treball: la teva situació pot canviar, pot ser que truquin a la teva porta.

CARTAS ESPAÑOLAS REIKI RITUALES VELAS Te atiendo personalmente

100% de sinceridad

Tel. 607 51 08 50 Visitas Concertadas

Inicio Cursos: De tarot Nivel 1 Curso - Taller Aprende a protegerte, La Magia de las Velas y Grafoterapia

Información TEL. 606 75 76 25 Rosalía 605 51 90 71 Ramón C/ Galileo, 19 sótano - Badalona www.asociacioncentroajna.com 52 i TOT Badalona

1494.pag.52.53.indd 4

30/08/2011 15:30:26


passatemps 1

2 3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13

1 2 3 4 5 Solucions a la secc. econòmics

6 7 8 9 10 11 12 13 Per Pau Vidal

HORITZONTALS: 1. Mentre es refĂ , com que no penca, es dedica a convalidar el fluorescent / 2. MĂŠs cap enllĂ  que aquest. Per ser una plantaciĂł es podria allargar / 3. Obre llaunes. CelebraciĂł de missa doble (amb combinaciĂł?). Aperitiu de tot tiberi / 4. Sac anatòmic a la panxa del facinerĂłs. Sotmeto a tocaments la carn magra / 5. Maulets disfressats de senyores mĂŠs atractives. Doni ordres contra el sentit comĂş / 6. Aborigen sense origen. Cabuts (i OPQBTDPMtMPDBUT "TUBJCBOEFSB / 7. Avisos sonors: arriben mastegots. Vell enemic dels romans amb escates i tot / 8. Roca cohesionada per lâ&#x20AC;&#x2122;impacte dâ&#x20AC;&#x2122;un meteorit. OraciĂł sense contingut / 9. Amics dâ&#x20AC;&#x2122;Altres Cabòries. VĂ­ctimes de la depressiĂł del respatller /

10. Trio de... de tres electrodes, per exemple. Ni en Gispert ni la Cesca, ĂŠs aire molt fred / 11. Empat. De les retencions vĂ ries, car nâ&#x20AC;&#x2122;hi ha a totes les rutes. Al cor dâ&#x20AC;&#x2122;en Lluc / 12. Matèria primera de lâ&#x20AC;&#x2122;ideòleg. Abans era un tĂ­mid i ara un traumatitzat / 13. Misteriosa relaciĂł Ă­ntima amb la divinitat. Un tibetĂ  a Talamanca. VERTICALS: 1. En solitari neda, en forma dâ&#x20AC;&#x2122;empresa pedrega. Ă&#x2030;s a lâ&#x20AC;&#x2122;esternut com el tatxan als platerets / 2. Centre neurĂ lgic de les parròquies. Triplicar les dimensions del motor. Setze hores del dia / 3. Qualsevol dia la veurem ennuviada. Ni higièniques ni positives / 4. Proximitat residencial, no necessĂ riament al vilatge. Marejat, i això que no va tot enjoiat / 5.

Amics de Lligar Negocis. Cop de cap, per tossuda. Sis sense seguretat social / 6. Com que sĂłn tan remugants poden quedar atrapades entre malles. Poblat antic arrasat pels xoriços / 7. Ve sense ni cinc. Antic indoeuropeu que encara enyora la seva vivenda de paper. Liquiden la Georgina / 8. Executava les penes amb un poc dâ&#x20AC;&#x2122;assaig. Vells costums que es mantenen drets / 9. Com una mica influenciada pel clor. Pot causar una lesiĂł fent Ăşs de lâ&#x20AC;&#x2122;ascensor / 10. Article a contrapèl. Cim en surts, dâ&#x20AC;&#x2122;aquests trĂ ngols?: doncs espantat. No gaire gaire / 11. Per seure necessita sa germana bessona. Tuf de pixum en espai tancat / 12. Guanyis una operaciĂł mĂşsico-televisiva. Rapinyaire en llaor de santedat.

TAROT NURIA ÂżTienes dudas en el amor? Negocio y salud ÂżEres sensible?

ÂĄÂĄLlĂĄmame!! 806 40 25 77 Mayores de 18 aĂąos. Coste llamada red fija 1.18â&#x201A;Ź. MĂłvil 1.54â&#x201A;Ź. AP. Correos 1126 08203 Sabadell BCN-NCS

tarot

anunciaâ&#x20AC;&#x2122;t en aquesta secciĂł

93 464 69 79 93 464 69 83 www.eltotdigital.com badalona@eltotdigital.com

TAROT PILAR

BRUJA, VIDENTE, TAROTISTA Y GUĂ?A ESPIRITUAL ÂżQUIERES CONOCER LO QUE NO SABES?

806 50 18 19

4 2 HORAS

Servicios prestados por Proyectos Integrales Avanzados S.L.SĂłlo mayores 18 aĂ&#x2018;os. Precio mĂĄximo red fija 1,18 â&#x201A;Ź/minuto. Red mĂłvil 1,53 â&#x201A;Ź/minuto (IVA incluido). Zaragoza 30.08912 Badalona

TOT Badalona i 53

1494.pag.52.53.indd 5

30/08/2011 15:30:30


lectors >ĂƉŽůşƟĐĂĠƐĐŽƐĂĚĞƚŽƚƐ Óscar Pujol

Jo també poso en entredit la tisorada adoptada pel Govern i segurament hem arribat a la situació actual per la seva negligència. Dit això, considero que hi ha una part de responsabilitat individual en l’eclosió de la crisi que ens envaeix i que es manifesta en el nostre “modus vivendi”. així, per exemple: Perquè la sanitat pública ha de sufragar aquells tractaments derivats de la despreocupació i desídia personal? Perquè apostem per un sistema educatiu materialista, més onerós que l’humanista?

Perquè no potenciar l’ètica, el civisme, la filosofia o la religió en detriment d’un reguitzell de costoses activitats extraescolars? Perquè no retallem el nostre pressupost en oci, consagrat a un “carpe diem” gairebé paroxístic? Gaudir més és gaudir millor? Perquè no retallem la nostra política de despesa domèstica, basada en la duplicitat – i triplicitat – de béns de consum (cotxes, motos, TV, ordinadors, banys, habitatges, ...), el dispendi energètic i els excessos en la cistella de la compra? Perquè no retallem les fortunes més indecents (per més

legals que siguin), projec t ad e s a l ’h e d o n i s m e m é s salvatge i les rendibilitzem socialment cap a una major tributació fiscal o a la filantropia? Perquè no retallem la nostra picaresca i complim íntegrament amb les nostres obligacions fiscals? Po s s i b l e m e n t , e n a q u e s t context de crisi galopant, el Govern sigui la biga i el ciutadà la palla, però una palla prou significativa perquè requereixi d’una certa dosi d’autocrítica. I és des d'aquesta - i no des de l’autocompalença narcisista – que s’arriba a la millora personal i per extensió, a la social.

YƵĞƉĂƐƐĂĂŵďĞůƐŵĂůĂůƚƐ͍ Teresa Bigas

J a h e s e nt i t e n d i fer e nt s ocasions, queixes del tracte que revèn les persones a Can Ruti, i encara no havia començat la retallada, o sigui que això no era l’excusa. Una amiga meva li van operar el pare del maluc ja era gran però crec que això no té cap connotació amb el tracte. Quan ja feia uns dies de la intervenció, en la visita del metge a l’habitació, li va dir que ja el podien començar a llevar, desprès d’un dia d’espera a què el personal d’infermeria ho fes van reclamar els fills, perquè no el llevaven, la resposta de la infermera va ser “Si el metge vol que la llevem que vingui ell i ho faci, nosaltres tenim molta feina”, si això és vocació, que em pengin. No fa masses dies parlant d’un altre cas va dir que va anar a veure un cosí i varen tenir que tancar la porta de l’habitació tot i la calor que feia, pels crits que feien pels passadissos

les infermeres. L’última queixa una senyora de 77 anys que la van tenir que intervenir de la bufeta de l’orina, ja fa un any just l’havien intervingut i va estar 3 dies ingressada, tot perfecte però aquesta vegada li van dir que degut a la retallada li havien de fer de forma ambulatòria ingressava a les 12 del migdia i l’operaven a la 13:30 hores. La gent acumulada a la sala d’espera juntament amb els acompanyants no tenien lloc per seure. El jovent va acabar assentat per terra. Desprès de la intervenció la van tenir controlada fins a les 8 del vespre que la van enviar cap a casa amb camisa de dormir i sondada. I sense que ningú la pogués portar amb cotxe, li van contestar que tornès amb taxi, que no tenien una ambulància per ella. Desprès de remoure tot l’hospital la persona que l’acompanyava va aconseguir que la portessin amb una ambulància compartida amb un altre malalt, cosa que no trobo malament perquè

si això s’hagués fet abans no hauríem arribat a la situació que estem. (Amb el comentari despectiu no sé que a fet que a aconseguit que la portin amb ambulància). ........ Però és que l’endemà al matí a les 9 tenia de ser a l’hospital per treure la sonda: 2 opcions, perquè per no fer-la anar com un paquet primer la podien tenir una nit a l’hospital de dia o 2ª un ATS a domicili per fer-li això. Cosa que l’endemà va estar unes altres 4 hores per tornar a casa. AHHH! quan la van arribar a casa no tenien esparadrap per aguantar la bossa a la cama i li van lligar amb un tros de gassa. En tot una planta d’un hospital no hi havia un esparadrap?. Poder si molt abans s’hagués posat control al mal gasto del material i el tracte del personal no hauríem arribat a l’extrem que estem ara. I els professionals que han arribat al límit de la seva paciència que es dediquin a una altra feina, però que no ho facin pagar els malalts.

54 i TOT Badalona

Lectors-54-55-56.indd 2

30/08/2011 17:36:26


cartes dels lectors

ƵƚŽďƵƐĞƐǀĂĐşŽƐ Jordi Ferrer García

Desde la inauguración del Metro a Pompeu Fabra, disponemos de una línea de autobuses, que lo único que hacen es pasearse vacíos ¿Si cuando suben dirección a Can Ruti tienen dos paradas intermedias ¿Porque no las tienen cuando bajan dirección metro? Las dos paradas que hacen al subir, son las que mas pasajeros las usan, hasta aquí perfecto, pero, es que en bajada es lo mismo, hay dos paradas que se llevan el 85% de pasajeros, son las mismas en diferentes calles, Independencía y Marti Pujol. Ves la parada llena, y te pasan (A veces dos

de seguidos en intervalos de pocos minutos) completamente vacíos. Es mucha la gente que se queja de ello, el otro día una señora le llamó la atención sobre esto al conductor de la línea 26, y le contestó que fuese al Ayuntamiento a protestar, la contestación de ella fue que a ella sola no le harían ningún caso, estoy completamente de acuerdo, pero ¿No hay ninguna manera de que se dejen de tirar tantos euros? Porque es un gasto incomprensible en época de recortes. Queda muy bonito esto de "Autobús directo" ¿Era necesario? Ya que rectificaron en la subida, ¿Porque no hacen lo mismo en la bajada?

ůŶĂƚƵƌŝƐŵĞŵĂƌĐĂůĂĚŝĨĞƌğŶĐŝĂ Alfons Lasso Rojas, el badaloní inquiet

Si aquests dies d'estiu aneu a la platja que hi ha a l'alçada del futur museu del còmic podreu observar un exemple del que ha de ser una societat oberta, tolerant i respectuosa. En aquests 300 metres de platja, les persones que en gaudeixen, decideixen, lliurement i sense cap problema ni represàlia, si volen o no volen utilitzar vestit de bany. Això és una cosa que no passa a la resta dels més de 4000 metres que té la platja de Badalona, on és probable, que si algú es treu el vestit de bany, seria increpat i maltractat. Jo no ho he provat, però, és que no m'atreveixo. Sí, tinc por, perquè corre la veu de què algú que ho ha intentat, se n'ha anat agredit. I és que, el fet tan natural de no utilitzar roba quan el clima ho permet, encara està per seguit. Si no, mireu l'exemple més recent com és la veïna, "cosmopolita" i "lliure" ciutat de Barcelona que ha prohibit anar sense roba a tot arreu i en tot moment. El més fort és que ha estat prohibit per un partit que es diu progressista i que fa uns

anys estava prohibit, com és el PSC i per un altre partit que, fins fa uns quants anys, no podia parlar en català per prohibició com és CiU. Fins i tot, el tan temut PP es va abstenir, per si de cas. Esperem que la nostra ciutat, fins i tot amb en Xavier Garcia Albiol com a alcalde, no segueixi les passes de la veïna Barcelona i mantingui i incrementi la llibertat i la tolerància, i, en particular, en l'acceptació del cos humà tal com és i que no és segueixi pel camí de la criminalització i que podem gaudir de la platja amb o sense banyador, si pot ser, al llarg dels seus 5 kilòmetres de forma natural i normal. He pogut constatar que hi ha gent naturista que ve de molt lluny per la qualitat de la nostra platja, i, sobretot, l'any passat que teníem dutxes que aquest any no hi són. Per tant, que quedi clar que la platja del museu del Còmic no és nudista, sinó que és lliure i normal, és a la resta de la platja on la gent va amb vestit de bany per obligació, per pudor o per por. Així, doncs, convido a tothom a viure la tolerància humana en aquest tros de platja badalonina.

En aquesta secció es publiquen les opinions rebudes a la secció de cartes dels lectors del TOT. La direcció no és fa responsable de les opinions expressades en aquesta secció. Aquestes han sigut expressades lliurament i de forma voluntària per les persones que signen cada escrit. Els comentaris referents a informació apareguda en aquesta secció són única i exclusivament responsabilitat de la persona o institució que la realitza, i en cap cas serà responsabilitat de la nostra publicació. El TOT agraeix les cartes dels seus lectors i escolleix per a la seva publicació aquelles que compleixen la normativa aquí explicada. Els texts d'aquesta secció: t/PQPEFOFYDFEJSMFTQBSBVles, en cas contrari seran resumides o no seran publicades. t-FTDBSUFTSFCVEFTWÓBXFCOP necessàriament seran publicades a la revista, per ser així hauran de complir la present normativa. t&TJNQSFTDJOEJCMFBQPSUBSFM nom, dades de contacte i DNI de l’autor. El TOT no és fa responsaCMFEFMFTEBEFTOPTPMtMJDJUBEFT que siguin facilitats pels usuaris. t&M505FTSFTFSWBFMESFUEF publicar les cartes, així com de resumir-les quan ho consideri oportú, o eliminar part del text si és considera que vulnerin el següent punt de la normativa. t/PÏTQVCMJDBSBOMFTDBSUFT que continguin obscenitats, atacs personals i difamatoris evidents, així com qualsevol tipus de comportament antisocial que atemptin a les bones costums o escrits malintencionats o inadequats. t/PFTSFUPSOBSBOFMTPSJHJOBMT OJ és facilitarà la informació facilitada pels autors. t/PÏTNBOUJOESËDPSSFTQPOEÒOcia ni s’atendrà visites o trucades respecte els originals enviats o publicats. Poden enviar les seves cartes a través de: Fax: 93 464 69 79 Email: badalona@eltotdigital. com Assumpte: Cartes dels lectors web: eltotdigital.com/pagines/cartes Correu: C/Lleó, 11-13 2on. 3a. 08911 Badalona Per enviar la foto denuncia: Email: badalona@eltotdigital. com Assumpte: Foto Denúncia TOT Badalona i 55

Lectors-54-55-56.indd 3

30/08/2011 17:36:27


ůƐĞŶLJŽƌ'ĂƌĐŝĂůďŝŽů T.B.

Sr. Albiol, he estat seguint les seves primeres accions que ha anat fent, en el poc temps que fa que és Batlle de Badalona. He de reconèixer que no el vaig votar, però la seva gestió d e s p er t a e l m e u i nter è s. Espero pugui fer la meitat del que va prometre. Però la meva petició cap a vostè, és que tal com va dir que Badalona s’ha d’endreçar, si us plau, posi algun encarregat de controlar les bicicletes a la Rambla, i més amb dies de festa. El dia 25 de Juliol (festiu), corrien amb bici una colla de “gallimarsots”, que si enganxen alguna per sona pren mal de debò, però desprès n’hi

havia un parell d’uns 11-12 anys enfilant les bicicletes pel pedrís, dels recentment arreglats jardinets amb cops de pedal a les pedres i fent cabrioles per l’esmentat lateral, i en increpar-los de què ho podien fer malbé i fer-se mal van contestar “Calla”. Si no tenim prou urbana, no es pot demanar la col.laboració dels voluntaris, inclús poder retenir la bicicleta si s’escau, i que vagin els pares a reclamar-la i sabran la pasta de fills que tenen. Desitjo que la idea li sembli bé, i la millor manera d’endreçar la ciutat és començant amb l’educació dels petits i joves. Moltes gràcies per endavant. I bona neteja que això sempre es bo.

tu ets el protagonista

WĞƌƌƵƋƵĞƌŝĂ ĚĞůĂƐĂů WĞƉsĞŶƚƵƌĂ

^ΖŚĂŶƌŝŐƵƚĚĞŶŽƐĂůƚƌĞƐ Marta Giralt

La meva és una de les candid atures present ad es a la convocatòria del procés de provisió de llocs de treball d e p e r s o n a l d ir e c t i u q u e l’ajuntament de Badalona va fer pública, a mitjans de juliol, de manera ostensible. Durant aquest temps, el consistori sembla haver escollit les pàgines d’El Punt per informar els aspirants sobre el procés de selecció -almenys oficiosament- atès que la 2ª Tinent d’alcalde i Regidora de Govern, Maritxu Her vàs, opinava sobre el procés de selecció i generava expectatives entre els candidats abans de l’acabament del termini de presentació de mèrits; i, a principis d’agost, el 1er Tinent d’alcalde i Regidor d ’Hisenda, Ramon Riera, informava sobre la resolució final: que les vacants havien estat adjudicades a persones que ja treballaven per al

partit, tot i convocar un concurs públic. Certament, a data d’avui el taulell d’anuncis oficials de l’ajuntament no està actualitzat amb aquesta informació. Com a candidata, tampoc he rebut cap mena de comunicació privada sobre el procés de selecció i/o el resultat del mateix. I, el millor!: trucat el depar tament de RRHH, m’informen de què (literalment) qui pren aquestes decisions fa temps que està de vacances. Per sort, les pàgines d’aquest diari també ser veixen per donar veu als qui volem expressar obertament el malestar davant d’unes maneres, les de l’ajuntament de Badalona, que no han estat ni correctes ni procedents; manifestar la indignació davant d’un procés de selecció “amanyat”, que no ha estat ni públic ni transparent; i als qui creiem que vergonyosament l’ajuntament de Badalona, en aquest cas, s’ha rigut de nosaltres.

El passat diumenge dia 10 va tenir lloc una festa a càrrec de la perruqueria del Casal Pep Ventura en agraïment a totes les seves clientes. La Núria es va presentar junt amb el seu marit vestits com el dia del seu casament. La festa va ser fantàstica, amb un pernil boníssim, música, sangria i xocolata. Ens ho vam passar fenomenal. Des d’aquí els volem agrair el detall que van tenir amb nosaltres, i donar-los les gràcies de tot cor.

Visca la perruqueria del Casal!!! T’Estimem!

Totes les cartes al nostre web: eltotdigital.com 56 i TOT Badalona

Lectors-54-55-56.indd 4

30/08/2011 17:36:28


TVB_1494.indd 1

29/08/2011 11:10:12


empresa Societats i empreses individuals

Les Societats de responsabilitat Limitada, Societats Limitades de Nova Empresa (SLNE) i els empresaris individuals (autònoms), es poden c o n s t i tuir te l e m Ă t i c a m e nt als Punts dâ&#x20AC;&#x2122;Assessorament i Inici de TramitaciĂł (PAIT), els quals concentren en un Ăşnic lloc dâ&#x20AC;&#x2122;atenciĂł, els procediments relatius a les obligacions tributĂ ries, amb lâ&#x20AC;&#x2122;administraciĂł de la Generalitat i amb la Tresoreria de la Seguretat Social. TambĂŠ sâ&#x20AC;&#x2122;assigna automĂ ticament la reserva del nom de la societat al Registre Mercantil, per a les SLNE. Un cop feta la tramitaciĂł a un punt PAIT, nomĂŠs cal demanar hora al Notari

per formalitzar lâ&#x20AC;&#x2122;escriptura de constituciĂł. A qui va dirigit Als emprenedors que, un cop elaborat el seu pla dâ&#x20AC;&#x2122;empresa, optin per la constituciĂł dâ&#x20AC;&#x2122;una SL una SLNE o una empresa individual, per desenvolupar el seu negoci. Com començar els trĂ mits? No hi ha un termini concret per a la constituciĂł de la societat, sempre ĂŠs a decisiĂł de lâ&#x20AC;&#x2122;emprenedor. On i com es pot tramitar 1. Per internet: Podeu crear la vostra empresa per internet directament, sempre que

disposeu de certificaciĂł digital. 2. De forma presencial: En un dels punts de la xarxa OGE. La tramitaciĂł es realitzarĂ de forma telemĂ tica, evitant aixĂ­ haver de desplaçar-vos per realitzar la resta dels trĂ mits, i sense utilitzar formularis en paper. Ă&#x2030;s un requisit imprescindible demanar cita prèvia en algun dels punts de xarxa OGE. Requeriments Documentals Per poder iniciar la tramitaciĂł, lâ&#x20AC;&#x2122;emprenedor ha de facilitar al personal de lâ&#x20AC;&#x2122;OGE la informaciĂł que se sol¡licita per a cada tipus de societat i aportar els documents indicats en cada cas.

Societats i empreses individuals A lâ&#x20AC;&#x2122;hora dâ&#x20AC;&#x2122;obrir un negoci o simplement si hem creat una marca o un nom comercial i no volem que ningĂş mĂŠs lâ&#x20AC;&#x2122;utilitzi, ĂŠs necessari que el registrem a lâ&#x20AC;&#x2122;Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) Quins registres existeixen? t&M3FHJTUSFEF.BSDB Ă&#x2030;s el tĂ­tol que tâ&#x20AC;&#x2122;atorga el dret exclusiu a la utilitzaciĂł dâ&#x20AC;&#x2122;un signe que et permeti posicionar el teu producte o servei al mercat i diferenciar-lo de la resta. El registre de marca tĂŠ una durada

de 10 anys però finalitzat aquest perĂ­ode es pot renovar. t&M3FHJTUSFEVO/PN$PNFScial: Protegeix el nom comercial que permet diferenciar una empresa de les altres que exerceixen activitats similars. t&M3FHJTUSFEFMT%JTTFOZT Industrials: Protegeix jurĂ­dicament les creacions de forma, els aspectes ornamentals i lâ&#x20AC;&#x2122;aparença dâ&#x20AC;&#x2122;un producte per tal que cap altre pugui assemblarse. t &M 3FHJTUSF EVOB 1BUFOU

PNPEFMEVUJMJUBU Equival al registre dâ&#x20AC;&#x2122;un nou invent i seâ&#x20AC;&#x2122;n protegeix els seus aspectes tècnics i funcionals per tal que ningĂş mĂŠs ho pugui crear. Com puc registrar una marca? Abans de formalitzar el registre, cal saber si aquell nom ja estĂ essent utilitzat, per saber-ho cal consultar la base de dades de lâ&#x20AC;&#x2122;OEPM.Si el nom encara no ha estat registrat, nomĂŠs cal que tâ&#x20AC;&#x2122;adrecis de lâ&#x20AC;&#x2122;OGE i allĂ­ et facilitaran els formularis a omplir i el full de pagament de les taxes.

58 i TOT Badalona

1494.pag.58.indd 1

29/08/2011 14:05:09


consultori legal ¿Qué es un pagaré? Gabinete Jurídico Hernández Vicente hv@gabinte.net

El pagaré es un documento escrito mediante el cual una persona promete pagar a otra una determinada cantidad de dinero en una fecha acordada previamente. En esta relación jurídica aparecen dos figuras la del deudor y la del acreedor. El deudor es el que emite el pagaré y se compromete a pagar una cantidad de dinero a otra persona en una fecha determinada, que es el acreedor.

La persona que emite el pagaré se conoce con el nombre de ‘librado’, y la persona que es beneficiario de la deuda, el ‘tenedor’ del pagaré, y por último, existe la posibilidad que haya una tercera persona que puede ser el avalista, que será el que garantice el pago del pagaré. El ‘pagaré’ produce un derecho de cobro, y a la vez, una obligación de pago, que para ser considerado como válido son imprescindibles los siguientes requisitos. El primero de ellos es la denominación en el documento de ‘PAGARÉ’, si no constará esta mención no será considerado como un auténtico ‘pagaré’ y no produciría los mismos efectos jurídicos. En e l d o c u m e nto t am b i é n deberá incluirse la fecha de vencimiento, que será el día en la que se deberá abonar la cantidad. La fecha del pagaré tiene gran transcendencia porque no será hasta ese momento

cuando el “tenedor” del pagaré podrá hacer efectivo el cobro. Ta m b i é n d e b e c o n s t a r l a cantidad exacta por el que se compromete el librado, y el lugar en el que debe efectuarse el pago. Otros de los requisitos, e imprescindible a la hora de la reclamación, es la inclusión en el documento del nombre de la persona a la que debe efectuarse el pago. La firma e identificación del deudor es necesario que quede reflejado en el pagaré, ya que será la persona que deba realizar el pago de la cantidad. Si llegado el día en hacer efectivo el cobro del pagaré el “tenedor” no pudiera liquidar el cobro, éste como beneficiario puede reclamar judicialmente el pago. Un pagaré completado con todos sus requisitos por sí solo tiene fuerza ejecutiva, lo que consiste en la posibilidad, ante un impago, de poder reclamar su cobro de manera rápida por la vía judicial, utilizando el Juicio Cambiario.

Envíenos sus preguntas sobre Derecho, Administración de Comunidades o Asesoría: hv@gabinete.net

Abogados $FFLGHQWHV7Ui¿FRā/DERUDOHV Administración Comunidades Oficinas: Delegación Badalona: c/ Coll i Pujol, 101 08912 Badalona Tel 93 399 54 96 Fax 93 460 77 84 Delegación Premià: Gran Vía 157, 1º 4ª, 08330 Premia de Mar Tel 93 752 90 84 Fax 93 752 90 95 www.gabinete.net

*HVWLyQGHDOTXLOHUHV El Gabinete Jurídico Hernández Vicente es un desp ac ho profesional fund ado en el año 19 9 2. Contamos con un equipo completo de profesionales especializados en cada una de las disciplinas con el objetivo de ofrecer un servicio integral de calidad y satisfacer todas las necesidades legales y fiscales de nuestros clientes. Nuestro trabajo se basa en premisas de compromiso y seriedad con el cliente. Por ello, tratamos cada caso de forma individual y con una atención personalizada.

TOT Badalona i 59

1494.pag.59.indd 3

30/08/2011 15:42:11


immobilià ria Inspecció tècnica dels edificis (ITE) - Certificat d'Aptitud de l'Edifici La inspecció tècnica dels edificis, en vigor des del 26 de febrer de 2011, Ês un sistema de control periòdic de l'estat d e l s e d ifi c i s d ' ha b it atg e s per tal de verificar el deure que tenen els propietaris de conservar i rehabilitar els seus immobles. La inspecció Ês visual i es fa sobre aquells elements accessibles de l'edifici. No tÊ per objecte detectar possibles vicis ocults ni preveure causes sobrevingudes, tot i que se'n pot extreure la conveniència d'una diagnosi mÊs acurada. L'ha de dur a terme el/la tècnic/a amb titulació d'arquitecte, aparellador, arquitecte tècnic o enginyer de l'edificació, contractat/ da pels titulars de l'edifici a

&TUĂ&#x2039;PCMJHBEBBFODBSSFHBSMB ITE la propietat dels edificis de mĂŠs d'un habitatge i que:

inspeccionar. L'ITE dĂłna lloc a un informe que descriu l'estat actual de l'edifici, les deficiències detectades i termini per esmenar-les i la qualificaciĂł de l'estat general de l'edifici. L'informe ha de donar lloc al Certificat d'Aptitud de l'Edifici, expedit per l'AdministraciĂł. A qui va dirigit? t"QSPQJFUBSJTĂ&#x2039;SJFTEhFEJGJDJT d'habitatges (propietat vertical) t"MBDPNVOJUBUEFQSPQJFUBSJT Ă&#x2039;SJFT QSPQJFUBUIPSJU[POUBM

/PWBEJSJHJUBQSPQJFUBSJTUĂ&#x2039;SJFT d'edificis unifamiliars ni tampoc a la propietat d'edificis declarats inicialment en ruĂŻna per l'ens local competent.

t4VQFSJOMhBOUJHVJUBUFTUBCMFSta al programa d'inspeccions ( p e r exe m p l e e l s e d i f i c i s anteriors a 1930 han de disposar de la inspecciĂł abans de 2013). t 7VMHVJO BDPMMJSTF B BKVUT pĂşblics per a la seva rehabilitaciĂł o algun dels seus habitatges. t%FUFSNJOJOFMTQSPHSBNFTP ordenances locals. t % F D M B S J M h" E N J O J T U S B D J Ă&#x2DC; davant de causes justificades com ara situacions de risc, determinades deficiències o MhVCJDBDJĂ&#x2DC;FOĂ&#x2039;SFFTEFDPOTFSvaciĂł i rehabilitaciĂł.

Jaume Montserrat i Vives Gestor Administratiu Col.legiat Assessor Fiscal Agent de la Propietat ImmobiliĂ ria Administrador de Finques ASSESSOREM LES OPERACIONS IMMOBILIĂ&#x20AC;RIES EN TOTS ELS ASPECTES â&#x153;&#x201C; FISCAL â&#x153;&#x201C; LEGAL â&#x153;&#x201C; FINANCER â&#x153;&#x201C; ADMINISTRATIU

LOCALS EN LLOGUER ZONA MERCAT TORNER, 71m2 aprox., planta baixa + 71m2 aprox. de sĂłtan500e C/FRANCESC DE PAULA (jto C/Mar) 1ÂŞplanta, 200m2 (140m2+60m2) aprox. Molta lluminositat ............................................................. Consultar C/ARNĂ&#x161;S-SOLEDAD entresol comercial, 50m2 aprox., molta lluminositat, en perf. estat ......................................................................................... 550 e ZONA MERCAT TORNER. 135m2 aprox. en planta baixa + 135m2 aprox. de sòtan ...............................................................................................1180 e OFICINA. 90m2 aprox., 2ÂŞ planta, ascensor, al costat autopista. A 10 min. del centre en perfecte estat........................................ Precio total: 750 e OFICINES LLOGUER. Avda. BufalĂ , entresol, 150m2 aprox., varis despatxos, A/A, asc......................................................................................1.400 e C/ Ă&#x20AC;NGEL GUIMERĂ&#x20AC;. 95m2 aprox., entresol .................................. 480 e RBLA. ST. JOAN/GUIXERES. 36m2 aprox., zona de pas.............. 550 e SISTRELLS 60 m2 aprox. ................................................................... 300 e C/SELVA. SANT CRIST. 50m2 aprox., en bon estat ...................... 450 e 100m2 aprox., zona sant Crist, taller-magatzem ............................. 475 e ZONA LA MORERA, 224m2 aprox., actualment oficines i magatzem. 900 e BARRI BONAVISTA, 25m2 aprox., en perfecte estat ..................... 350 e C/HAVANA, 30m2 aprox. ................................................................... 480 e REPĂ&#x161;BLICA PORTUGUESA, 100m2 aprox. ...................................500 e C/ GIRONA, BUFALĂ&#x20AC;, 190m2 aprox., almacĂŠn o similar ...............800 e C/ RIERA MATAMOROS, 100m2 aprox. + altell .............................. 850 e C/ SELVA (SANT CRIST), 100m2 aprox........................................... 550 e

â&#x2DC;&#x2026; COMPRA â&#x2DC;&#x2026; VENDA â&#x2DC;&#x2026; LLOGUER â&#x2DC;&#x2026; TRASPASSOS

â&#x2DC;&#x2026; ADMINISTRACIONS â&#x2DC;&#x2026; ASSESSORAMENT â&#x2DC;&#x2026; i GESTIĂ&#x201C; IMMOBILIĂ&#x20AC;RIA

C/ CARLES I (SANT CRIST), 50m2 aprox.. ..................................... 325 e C/ ALFONSO XII/GĂ&#x153;ELL I FERRER, zona muy comercial, 43 m2 aprox...850 e C/ GENERAL WEYLER, 5,5x30m2 aprox., alçada aproximada 5 mts........ 980 e C/ FRANCESC LAYRET local oficina, de 40 m2, 3ÂŞ planta ........................... 475 e AV. MARTĂ? PUJOL 90m2 ..................................................................................1.100 e

PISOS I CASES EN LLOGUER C/ PORVENIR, 3er sense ascensor, 3 hab., exterior, reformat. ....... 685 e C/ INDEPENDĂ&#x2C6;NCIA, 3 hab., parquet, reformat, ascensor............ 690 e

PARKINGS I TRASTERS EN LLOGUER PARKINGS I TRASTERS EN LLOGUER, PLAĂ&#x2021;A LA PLANA .. 150 e TRASTER, 3m2 aprox. ...........................................................................60 e PARKING PL. LA PLANA, plaça gran ..............................................110 e C/ COLĂ&#x201C;N NÂş 37, plaça gran i còmode.................................................................... 103 e

NAUS EN LLOGUER POLĂ?GON BONAVISTA, costat autopista, 741 m2, 3 plantes + pati + 10 places de aparcament ...................................................................... 3.600 e NAU 420m2, 2 plantes + 4 places de aparcament .......................1.950 e ZONA ITV, 1000m2 + 100m2 de pati ...............................................5100 e

VENDA CASA, (ALQUILADA POR 700â&#x201A;Ź), C/ GĂłngora (Sant Crist), 100 mts aprox., a reformar........................................................174.300 e (29 mill. ptas.) OPORTUNITAT! SOBREĂ&#x20AC;TIC, 96 m2, 3-4 hab., 2 banys, C/ Ă&#x20AC;ngel GuimerĂ (Sant Crist) , terraza de 12 m2, ascensor ....................................182.000 e

HORARIO: 9 a 13 HORAS - 15 a 19 HORAS - Plaça Baró de Maldà nº 3 - Tels. 93 387 66 45 - 93 399 49 11 - 650 17 61 04 Apartat 190 - 08915 BADALONA (Barcelona) - FAX 93 399 48 15 ¡ www.gestoriamontserrat.com

60 i TOT Badalona

1494.pag.60.61.indd 2

30/08/2011 13:20:21


IMMOBILIàRIA

F INQUES R OJAS ASSESSORAMENT i GESTIÓ IMMOBILIÀRIA

C/. Alfonso XII, 6 bajos - 08912 BADALONA

Troba el teu immoble

93 388 03 04 - 93 388 07 00 - 629 079 049 - Fax 93 464 19 04 LOCALES EN ALQUILER Y VENTA MORERA -#X2TCVFGNC4KDCOCUGQ +FGCNQſEKPCGRTGUCUGTXKEKQUGVE .....................................700 € C/ CALDERÓN DE LA BARCA - OFK¶HCPQURWGTVCUCUGQ KFGCNEQOGTEKQUWRGTOGTECFQ 2QUKDKNKFCF XGPVC.....................................................................................................................................................alq. 1500 € C/. ISAAC PERAL – JTO. PABELLÓN OLIMPICO NQECNFGOCUGQRWGTVCCNCECNNGGPVTCFCFGXGJKEWNQU KFGCN VCNNGTOGECPKEQCNOCEGPGVE ............................................................................................................600 € GUIFRÉ - PONENT -OCUGQKFGCNRGSWGÌQCNOCEGPEQOGTEKQQſEKPCUGVE ...................................500 € PEP VENTURA - MIQUEL SERVET -OO¶UCNVKNNQUKPXGEKPQU ........................................................750 € ARTIGAS – SIMANCAS –O KFGCNUWRGTOGTECFQHTWVCGVE ..........................................................700 € BUFALA – CASTILLEJOS – OKFGCNGORTGUCFGUGTXKEKQU ............................................................650 € GRAL. WEYLER / LLEFIA –/CUGQXKFTKGTCKFGCNRGSWGÌQEQOGTEKQ ............................................550 €

VIVIENDAS EN ALQUILER FRANCES MACIA –OŌJCDEQOEQEDCÌQTGHQTOCFQHTGPVG#DCEWU650 € GASTOS INCLUIDOS. SALUD – %CNFGTÎPFGNC$CTECŌJCD%QODCNEEQE$CÌQTGEKGPRKPVCFQ ...................................... 500E € JTO. PEP VENTURA –5'/+#/7'$.#&1ŌJCD%QODCNEEQE$CÌQECNGHCECUE .......................700 € LOFT – JTO. AYUNTAMIENTO –EQOCFKUVKPVQPKXGNJCD#TOCTKQGORQVEQE#OGTKECPCEQPGNGEVTQFQOGUVKEQU DCÌQ ..............................................................................................................................................................550 € B. SOLÀ -MIQUEL SERVET –JCDEQODCNEÎPDCÌQECNGHCEEKÎPRQEQUXGEKPQURGTHGEVQ .............. 700 € PROGRESO - FINCA NUEVA –OJCDEQOGFQTDCNEÎPITCPFGEQEKPCDCÌQECNGHCUEGPUQT . 750 €

VIVIENDAS EN VENTA CAÑADÓ –/ŌJCD%QODCNEEQEDCÌQCUGQCUEſPECUGOKPWGXCECNGHCECC260.000 € GANGA! STO. CRISTO – OJCDEQODCNEEQEDCÌQCUEDWGPGUVCFQGZV.......................................150.000 € CAÑADÓ –5CPV,QTFKOJCDEQOGFQTDCNEÎPEQEKPCDCÌQXKUVCUCNRCTSWG ...................186.000 € GORG – JTO. MÀGIC –OŌJCD FQDNGU EQOEQEDCÌQDCNECUEPRECIO OFERTA – 186.000 € VÉALO. JTO. PEP VENTURA – OJCDEQOGFQTDCNEÎPEQEKPCDCÌQECNGHRCTSWGVCUEGPUQT2'4('%61 '56#&1 .....................................................................................................ANTES 228.385 € >> AHORA 206.000€ LLOREDA – #X%CVCNWP[CſPECCÌQUOJCDEQODCNECUEGECNGH2'4('56#&1 ....234.395 €

TRAMITACIÓN HIPOTECAS - TERRENOS - ABOGADO - TASACIONES - PLAZAS DE PARKING - ADMINISTRACIONES - CONSÚLTENOS

93 5179797

COMPRAMOS SU PISO

AL DO CONTA TOT Badalona i 61

1494.pag.60.61.indd 3

30/08/2011 13:20:27


Foix Carbó & associats Güell i Ferrer, 77, baixos. BADALONA · www.foixcarbo.es L L O G U E R B A D A L O N A

VENDA BADALONA

PIS A C/LISTZ,4 hab, amb mobles ........................797€ PIS A C/GÜELL I FERRER, 3 habitacions............575€ PIS A C/CERVANTES, 3hab. ................................750 € CASA A C/GRACIA, 4hab, pati .............................700 € TRASTER C/GUIXERES, 3m2 ................................ 65€ LOCAL C/SANT PERE, 300m2, (3 plantes) ....... 2.500€ LOCAL A C/MAR,130m2................................... 1.600€ LOCAL A C/GUIFRE, 88m2 .............................. 1.000€ LOCAL C/IG.I LOIOLA-LA PLANA, 190m2 .... 2.500€ LOCAL C/MIQUEL SERVET,100m2 .....................700€ LOCAL C/ALFONS XII, 60m2 (soterr. 80m2) .......600€ LOCAL C/GUIFRÉ, 88m2 .................................. 1.000€ LOCAL A C/AV.MARTI. PUJOL,35m2 ...............350 € DESPATX A C/SOLEDAT, 350m2 ..................... 3.900€ DESPATX C/ CREU, 65m2 ....................................600€ DESPATX C/FRANCESC MACIÀ, 80m2 (3 despatx + sala espera) .......................................................... 900€ PLAÇA PK. MOTO A C/GUIXERES ....................... 40€ PLAÇA PK. COTXE A C/ARNÚS............................ 90€ NAU A C/ CAMELIA, 900m2............................. 2.000€

CASA A C/GRACIA, 88m2,4hab................................. 150.253 € CASA C/M. SERVET, 5 hab., 3 banys, tsses + solar....660.000€ CASA C/GARBI, 144m2, 4 hab......................473.296€ CASA C/UNIO,138m2,3hab,+badiu ...............438.500€ CASA C/INDUSTRIA, 385m2 ......................... 950.000€ PIS C/PRES. COMPANYS, 110m2, 4 hab ......380.000€ PIS C/AGUEDA MOMPEL, 55m2, 2 hab., Ref.155.000€ PIS C/CONQUESTA, 81m2, 3 hab...................215.000€ PIS C/MADOZ,104m2, 4hab .........................350.200€ PIS C/MARTI PUJOL, 80m2, 3 habitacions, reformat, terrassa. ...........................................................247.200€ PIS C/M. NICOLAU, 130m2, 4 hab.,+pk.......480.809€ PIS C/MERCÈ, 121m2, 3hab., tssa................463.500€ PIS CALD. BARCA, 155m2, 3 hab., pati.......298.700€ PL. PARKING. G.WEYLER, ..........................17.300€ PL. PARKING. JOAN d'AUSTRIA, ...............17.000€ LOCAL C/ALFONS XII,405m2 ......................615.000€ LOCAL C/M. AUXILIADORA,132m2 ...........200.000€ LOCAL A C/CALD. BARCA, 364m2 .............376.000€ LOCAL A C/AV.MARTI. PUJOL,35m2 .........72.000 € TIANA PL. PK. C/PASSEIG VILESA .........................12.000€ SANT ISCLE DE VALLALTA PARCELA,1258m2 .........................................150.000€ NOVA PROMOCIÓ A BADALONA C/ISSAC PERAL,19-21 Pisos a partir de 235.000 euros

SANT ADRIÀ BESÓS LOCAL A C/MARAGALL, 120m2........................ 1.100€ PREMIÀ DE MAR CASA A C/DE LA PLAÇA, 4 hab., pati ....................750€

Tel.: 93 387 29 98 Oficinas: Delegación Badalona: c/ Coll i Pujol, 101 - 08912 Badalona Tel 93 399 54 96 - Fax 93 460 77 84 Delegación Premià: Gran Vía 157, 1º 4ª - 08330 Premia de Mar Tel 93 752 90 84 Fax 93 752 90 95 www.gabinete.net

TRAMITAMOS LA GARANTÍA GRATUITA DEL COBRO POR IMPAGO DE ALQUILERES Sr. Propietario: CONSÚLTENOS SOBRE LA COBERTURA DE DEFENSA JURÍDICA PARA LA PROTECCIÓN EN CASO DE IMPAGO DE ALQUILERES

URGENTE

precisamos ampliar la cartera de inmuebles para cubrir

la demanda de nuestros clientes 62 i TOT Badalona

1494.pag.62.63.indd 2

30/08/2011 20:57:14


W/^K^d/E WZKWZKE^dZh/MEKDhE/ddWZKW/dZ/^ Ç&#x20AC;Ä&#x161;Ä&#x201A;Í&#x2DC;Ć&#x152;Ä&#x17E;ĆľÄ&#x161;Ä&#x17E;dÄ&#x17E;Ć&#x152;ĹľÄ&#x17E;Ä?Ä&#x201A;ĹśĆ&#x161;ŽŜÄ&#x201A;Ä&#x161;Ä&#x201A;ÍŹŽžÄ&#x;ĹśÄ&#x17E;Ä?Ä&#x161;Ä&#x17E;ŽŜÄ&#x201A;ĨÄ

WZhK^d ^ĎŽĎ´ĎŹÍ&#x2DC;ĎŹĎŹĎŹÎŚ

ÍťWĹ?Ć?Ĺ˝Ć?Ď­ĎŹĎŹĹľĆ&#x161;Ć?ĎŽ ͝ϯ,Ä&#x201A;Ä?Ĺ?Ć&#x161;Ä&#x201A;Ä?Ĺ?ŽŜĆ? ͝ώÄ&#x201A;ĹśÇ&#x2021;Ć?͞ϭĆ&#x161;Ĺ?Ć&#x2030;ĆľĆ?Ć?ĆľĹ?Ć&#x161;Ä&#x17E;Íż ÍťWÍ&#x2DC;Ć&#x2030;Ä&#x201A;Ć&#x152;Ä?Ä&#x201A;ĹľÄ&#x17E;ĹśĆ&#x161;Ĺ?ĹśÄ?ĹŻĹžĆ?

ÍťĆ&#x161;Ĺ?Ä?Ć?Ä&#x161;ĆľĆ&#x2030;ĹŻÄ&#x17E;Ç&#x2020; ÍťWÍ&#x2DC;Ä&#x201A;Ĺ?Ç&#x2020;Ä&#x17E;Ć?͞ŊÄ&#x201A;Ć&#x152;Ä&#x161;Ĺ&#x;Íż ÍťŽŜÄ&#x201A;Ä?ŽžƾŜĹ?Ć&#x161;Ä&#x201A;Ć&#x152;Ĺ?Ä&#x201A;Ä&#x201A;ĹľÄ?Ć&#x2030;Ĺ?Ć?Ä?Ĺ?ĹśÄ&#x201A; ÍťÇ&#x2020;Ć&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ĺ?Ĺ˝Ć&#x152;Ć?Ä&#x201A;Ć?Ć?ŽůÄ&#x17E;ĹŠÄ&#x201A;Ć&#x161;Ć? C/ MarquĂŠs de Monistrol 6A 08391 Tiana Tel. 93 395 02 20 / 38 www.tianallars.com

PRECIOSO LOCAL

EN VENTA (C/ Muntanya esquina con C/ Verge de Lorda)

Els millors immobles

tNTJODPMVNOBT CBĂ&#x2014;PZUSBTUFSP totalmente reformados. t1MBOUBCBKBBWJFOUPT DPOQFSTJBOBT para acristalamiento frontal y lateral. t*EFMQBSBUJFOEB EFTQBDIP PGJDJOB comercio,â&#x20AC;Ś

0$"4*Âť/ ĂĽ 5FMFTPMF!POPDPN

IMMOBILIĂ RIA TOT Badalona i 63

1494.pag.62.63.indd 3

30/08/2011 20:57:19


LOCALS EN LLOGUER GUIFRÉ, 238 Local Comercial 150 m2., + 93 m2 planta. SANT BRÚ Martí Julià, Local Comercial 340 m2. Façana carretera N-II. JOAN PEIRÓ Local comercial industrial 130 m2. FRANCESC LAYRET Local comercial 52 m2. Múltiples usos. Apte tallers, despatxos, comerços, etc… PRIM Local cial. pl. baixa 100 m2. Abstenir-se hosteleria.

" Una firma de prestigi " www.finquesbellavista.com Avinguda Martí Pujol, núm. 174, 3r 1a

Tel. 93 389 33 66

VISITI LA NOSTRA PÀGINA WEB ON TROBARÀ LES NOSTRES OFERTES IMMOBILIÀRIES I TOTS ELS SERVEIS EN EL QUE EL PODEM ASSESSORAR www.salvatassessors.com Av. Sant Ignasi de Loiola 110 Badalona 08912 Tel. 93 399 46 61 Fax 93 399 01 69

(

"ENJOJTUSBEPST"TTPDJBUT "HFOUEFMB1SPQJFUBU*NNPCJMJËSJB"1* Vol llogar el seu pis? Faci-ho sense por. Li garantim el cobrament del lloguer cada mes. Màxima eficacia i serietat. Tenim una amplia borsa de llogaters. Professionals des de 1967

VENDA CASA CENTRE pati molt gran, necessita reformes ............................. 270.000 € TERRENY PER EDIFICAR varis-urb.Mas Ram 600 m .......................... 450.760 € MAS RAM magnífica torre, vistes excel.lents p.b, menj. a 2 nivells, sala d’estar, cuina 15m, despatx, lavabo, gran tssa, pis 4 hab, 2 banys compl., tssa, pk i celler1.060.000 € PISOS AL CARRER LLIBERTAT 1er pis i 2on, 2 hab 1 bany, 1 aseo,cuina americana, nou a estrenar ideal parelles també en lloguer amb opció a compra. .. 340.000 € LOCAL EN VENDA 78m2 en planta, planta baixa 52 m2 + sótan de 50 m2, 2 aseos i dutxa. Ideal per consultori, centre d’estetica, etc ..................... 300.000 € PIS AL CENTRE Prop <M>, 2 hab. ,A/C, calef., perfecte per entrar a viure .. 250.000 € PIS 80m2, 4 hab., menjador, cuina, 1 bany, 1 aseo, terrassa 12m2, vister a mar i muntanya, zona Can Mercader .......................................................................... 420.000 € ALELLA, CASA EN VENTA, 270m2 edificats, 1000m2 parcel·la, 4 hab., menjador, cuina, 2 banys, piscina, golfes. ................................................................... 900.000 €

PISOS

LLOGUER

PIS CENTRE 2hab, cuina off., menjador gran, 2 balcons, asc., molt asoleiat, calefacció, A/A, traster.. 850 € PIS AL CENTRE 4hab, 2 banys complets, AACC, balcó, tot reformat ........ 950 € PIS AL CARRER JUAN DE LA CRUZ, 70m2, 3hab, 1bany, ascensor i moblat 700 € PIS A SANTA COLOMA, carrer Ciutadella Baixa 3hab. 1bany, asc., cuina,menjador i habi. matrimoni ext, ben conservat ............... 700€+GTOS DE ESCALERA I IBI PIS C/SANT FRANCESC D'ASSIS 70m2, 2 hab., pintat, ben conservat, per entrar a viure ...............................................................800€+DESPESES ESCALA I IBI PIS CENTRE 4 hab. amb bany i aseo. Garatge al mateix edifici, tot inclòs.................... 850 €

LOCALS I GARATGES LOCAL SANT GONÇAL, 100m, bany, magatzem, molt lluminós.......500€ NEG. LOCAL, 78m2 en planta, planta baixa 52 m2+sòtan de 50m2, 2 aseos i dutxa. Ideal per consultori, centre d'estètica, etc. .............................................. 1.200 € LOCAL, (centre de estetica y perruqueria a lloreda), saló de perruqueria, 2 hab. per estetica, 1 hab. de UVA, recepción, (inclou maquinaria) ....................... 800€ LOCAL-MAGATZEM, a prop del C/Mar .........................................CONSULTAR GARATGE, C/ Caritat ............................................................................... 100 €

Via Augusta 8, Lletra B1r (Galeries Victòria) Tel. 93 384 64 14 'BYt#BEBMPOB

64 i TOT Badalona

1494.pag.64.65.indd 2

30/08/2011 21:03:48


BADALONA ALQUILER NAVES INDUSTRIALES Pol. Ind. “LAS GUIXERES”

SUP: 1.000 m2. En 2 plantas de 477 c/u., acc. Camiones: 5 m. , Ancho 12 m.; antigüedad, 7 años. Contratos 8 años ampliables. Trato directo.

COMUNICACIONES: a 5 minutos de autopistas B-30 y C-32 y a 10 minutos AP 7.

Información y visitas:

629.34.62.75

C/ Guifré, 211 Badalona Tel. 93 383 28 06 - 93 383 04 68

www.promocat.es GORG A PROP DEL METRO Ref B-2206:Pis de 100 m², 4hab, bany i aseo, cuina office, menjador de 25m² ext a balcó de 10m², parquet, roure, alumini, calef i a/a, pis alt amb grans vistes i ascensor. 38.6Mptes (232.000€)

PISOS EN LLOGUER PEP VENTURA:3hab, terrassa de 12m², balcó, entrada independent, en bon estat.630€ LA SALUD: 3hab, reformat i moblat.650€ LA SALUD: 50m², 2hab, reformat.550€ CENTRE:65m², 3hab, cuina amb galeria, pis conservat, asc.630€ MORERA:100m², 4hab,per entrar a viure, amoblat.800€ PEP VENTURA: 2hab, menjador ext a balcó.560€ CENTRE: 3hab,cuina i bany reformat, ascensor.700€ CANYADO:Dúplex de 124m², 3hab, 2 banys, calef i a/a, asc.750€ ARGENTONA:Casa 275m² + 130 m² de jardí, 4hab, garatge.1.180€ CENTRE:60m², 3hab, terrat de 80m², pis conservat.750€ ST. ANDREU DE LLAVANERES:95m², 3hab, terrassa, 2banys, asc.1.200€ (pis +pk +traster)

PEP VENTURACENTRE Ref B-2208:Dúplex de 150m², 4hab, bany i cuina conservats, menjador ext a terrassa de 12m², balcó, terrassa de 25m², calef i a/a, parquet i alumini. Finca de 2 veïns. 47.5Mptes (280.000€) LA PLANA – CENTRE Ref B-2195: Pis de 100m² amb 4hab, bany i aseo conservats, cuina office conservada, menjador de 22m² ext a terrassa de 70m², 2 balcons, finca de pocs veïns. 56.6Mptes (340.000€)

MORERA- A PROP GASOLINERA Ref B-2188 i B-2189:Pisos de 55m², 3hab, cuina i bany per reformar, menjador de 16m², ideal per posar al teu gust.19.8Mptes (119.000€) i 15.980Mptes (96.000€)

OFERTA PIS TIPUS CASA A PEP VENTURA- SALESIANS Ref B-2133: Pis de 3hab, menjador ext a terrassa de 13m², finca d’un veí amb entrada independent. 33.5Mptes (201.339€) DRET A VOL.

MONTGAT A PROP AJUNTAMENT Ref B-2190:Pis de 74m², 2hab/abans 3, cuina i bany en bon estat, menjador de 25m² ext a balcó, parquet, sapeli, calef i a/a. Per entrar a viure. 36.6Mptes (220.000€)

OFERTA-PEP VENTURA- PLÇ BADALONA Ref B-2186: Pis de 3hab, cuina i bany d’origen, menjador ext a balcó, terres de ceràmica, portes de sapeli, finca amb ascensor. Oportunitat. 18.6Mptes (112.000€) OPORTUNITAT PEP VENTURA/ GUIFRÉ Ref B2077:Pis de 65m², 3hab, menjador ext a balcó, parquet, nogal, alumini, altell, a/a i calef. Tot reformat. 29.7Mptes (178.500€) Ideal parelles.

OPORTUNITAT GUIFRÉ/SAGUNT Ref B-2161:Pis completament reformat de 2hab, gres, alumini, a/a, calef, orientat a BCN, per entrar a viure. Ideal parelles. 35Mptes (210.000€)

PEP VENTURA CASAGEMES A CASA A PEP VENA PROP DEL PROP DE C/PRIM TURA Ref B-1807: METRO Ref Casa amb terreny Ref B-2135:Pis B-2207:65m², de 113m² i façana de 4hab, bany i de 5,15m, pati de cuina en bon estat, 3hab, cuina i bany reformats, menjador menjador ext a pati de 18m² ext a balcó, 35m² i terrasssa de 75m², orientació comunitari, terrazo, a/a amb bomba mar, té sol tot el embero, alumini, calor, per entrar a dia. Es pot edificar calef, ascensor. viure. 30.5MPtes PB+2+GOLFES. 33Mptes (183.000€ ) 41.5MPtes (199.000€) Pk opcional (249.000 €)

TOT Badalona i 65

1494.pag.64.65.indd 3

30/08/2011 21:04:23


CONSULTING Y GESTIÓN INTEGRAL 87, S.L. PRESIDENT COMPANYS, 124, 1º 5ª - BADALONA / FAX 93 384 75 31 HORARIO DE OFICINA DE 8 A 15,30 HORAS JORGE FILELLA MAS

93 384 75 30

LOCALES Y NAVES EN VENTA Y ALQUILER OFERTA NAVES INDUSTRIALES EN VENTA EN LES FRANQUESES DEL VALLÈS, 800MTS. EN DOS PLANTAS DE 430 MTS. CADA UNA, PATIO DE 800 MTS., 940.000 EUROS OFERTA NAVE EN ALQUILER DE 550 MTS EN BADALONA, POLÍGONO CAN RIBÓ, C/ CORDERS 350 MTS, MÁS 200 MTS DE ALTILLO Y OFICINAS TODOS LOS SUMINISTROS, ENTRADA DE CAMIONES, 2.500 EUROS AL MES MÁS IVA OFERTA NAVE INDUSTRIAL EN ALQUILER EN POLIGONO LES GUIXERES, PLAZA DEL VAPOR, 374 MTS, ENTRADA DE CAMIONES, OFICINAS, TODAS LAS INSTALACIONES, 2000 € AL MES. LOCAL EN ALQUILER EN CARDEDEU, PJE. PAU PICASSO, 180M2, 50M2 PLANTA BAJA CON 4 DESPACHOS, 1 LAVABO Y SÓTANO DE 130M2, CON 7 DESPACHOS, LAVABOS Y DUCHAS. TODOS LOS SUMINISTROS. ALQUILER 1.000€ AL MES LOCAL EN ALQUILER EN BADALONA, CTRA. DE MATARO, 200 MTS. PLANTA BAJA, ESCAPARATE. ENTRADA DE COCHES Y TALLER DE REPARACIÓN, 1.800 €/ MES LOCAL EN ALQUILER EN BADALONA CENTRO, C/ FRANCESC LAYRET, LOCAL PARA OFICINAS, DESPACHOS U OTROS NEGOCIOS, 900 MTS. TRES PLANTAS, LAVABOS, TODOS LOS SUMINISTROS, ANTES RESTAURANTE, QUEDARÁ LIBRE EN MARZO, 12.000 € AL MES, MÁS IVA EN VENTA LOCAL EN BADALONA, C/ GALILEU, LOCAL DIÁFANO DE 144 MTS. APTO PARA CUALQUIER NEGOCIO, OPCIÓN A CONSTRUIR VIVIENDA O DÚPLEX ENCIMA, DE 78 MTS. 390.000 € EN ALQUILER NAVES INDUSTRIALES EN LES FRANQUESES DEL VALLÈS 430M2. EN PLANTA BAJA 430M2. EN PL. SUPERIOR GRAN PATIO DE 800M2. 1.500 EUROS AL MES MÁS IVA EN ALQUILER LOCAL EN BADALONA, AV. PRESIDENT COMPANYS, DESTINADO A OFICINAS, CONSULTORIO U OTRO NEGOCIO, 70 M2, 480 €/MES MÁS IVA. EN ALQUILER LOCAL EN C/ SAN JUANISTAS, ZONA C/ BALMES, BARCELONA, PLANTA BAJA DE 50 MTS Y SÓTANO 50 MTS, TOTAL 100 MTS, 550 EUROS AL MES EN ALQUILER LOCAL EN BADALONA, BUFALA C/DOCTOR RUBER, 80M2, DIÁFANO, LAVABO, SÁLIDA DE HUMOS, NO HAY CONTADORES, PERMISO DE OBRAS HACE DOS AÑOS. 850€ MÁS IVA. LOCAL EN ALQUILER EN BADALONA, SANTO CRISTO, AV. PUIG FRED, DE 51M2 Y 8M2 DE PATIO, CON LAVABO, TODO NUEVO, DESTINADO A OFICINA U OTRO NEGOCIO. 500€ AL MES MÁS IVA LOCAL EN ALQUILER EN BADALONA, SANTO CRISTO, C/ MILA I FONTANALS, DE 100M2, BAÑO, CON PATIO, NECESITA REFORMAS. 400€ AL MES MÁS IVA

PISOS EN VENTA Y ALQUILER

Sr. Propietario:

PISO EN ALQUILER EN BADALONA CENTRO, C/SAN JOSEP DE ROSES, PISO NUEVO. 3 HABITACIONES, 2 BAÑOS, COCINA EQUIPADA, AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN, ASCENSOR, CON PARKING PARA COCHE GANDE, ALQUILER 700€ CON PARKING 800€ AL MES, MÁS GASTOS DE COMUNIDAD E IBI 930 € AL MES

Precisamos pisos

PISO EN ALQUILER EN BARCELONA, ZONA HOSPITAL DE SAN PABLO, RBLA. VOLART, 64 MTS, 2 HABITACIONES, 1 BAÑO, 1 ASEO, COCINA, COMEDOR, 40 MTS DE TERAZA CON ASCENSOR, EN BUEN ESTADO, 670 € AL MES, GASTOS DE COMUNIDAD E IBI INCLUIDOS

de alquiler para

PISO EN ALQUILER EN BARCELONA, CALLE PAMPLONA, 45 MTS, 1 HABITACION DE MATRIMONIO Y UNA PEQUEÑA, 1 BAÑO COMPLETO Y COCINA AMERICANA. 600 € AL MES.

dar salida a la gran

PISO O LOCAL EN VENTA EN BADALONA, PLAZA DE LA VILA, 87 M2, 4 HABITACIONES, NO HAY BAÑO NI COCINA, ASCENSOR. VENTA 370.000€ ANTES CONSULTORIO MÉDICO, NECESITA REFORMAS.

demanda de

EN VENTA CASA EN BADALONA, BUENAVISTA, AVDA. ROS I GÜELL VIVIENDA DE DOS PLANTAS, 115 MTS. MÁS 43 MTS. DE JARDÍN, 3 HAB., 3 BAÑOS CON PISCINA. 409.000 € (68.200.000 PTS.)

clientes que

EN VENTA PISO, BARCELONA C/ BALMES, 5 HAB., 1 BAÑO, COCINA, GALERÍA CUBIERTA, 140 MTS. 600.000 €

tenemos en cartera

EN VENTA PISO EN BADALONA, LLEFÍA BAJA, C/ REUS, 65 MTS., 3 HAB., 1 BAÑO Y COCINA REFORM., SUELO DE GRES, VENTANAS DE ALUMINIO Y PUERTAS DE EMBERO, BALCÓN Y ASCENSOR, GAS NATURAL. 164.325 €

seleccionados

EN VENTA VIVIENDA BADALONA, C/ MURILLO, PLANTA BAJA, 125 MTS. DIÁFANO, TERRAZA, SÓTANO DE 125 MTS., DIÁFANO, OBRA PENDIENTE TERMINAR, 253.000 €. TERMINADA, 330.000 €

y solventes. Tel. 93 460 06 96

CASA EN VENTA, CAMÍ D'ALELLA, 4 PLANTAS 280 MTS. HABITABLES Y 180 MTS. SIN HABITAR, 1º PLANTA, 4 CUARTOS DE BAÑO COMPLETOS. SALÓN COMEDOR, COCINAS 2, HABITACIONES 3, GOLFAS, GARAJE PARA 2 COCHES. ESQUINERA JARDÍN 60 MTS. Y OTRO DE 100 MTS. TERRAZAS 2, DE 15 MTS., ZONA COMUNITARIA CON PISCINA. A 500 MTS. DE LA PLAYA. 735.000 €

CONSULTAR PRECIOS

66 i TOT Badalona

1494.pag.66.67.indd 2

30/08/2011 21:11:18


Casas de obra nueva de 310m2, con ascensor privado en PREMIA DE DALT Situación y calidades inmejorables. Visite casa muestra. Grandes facilidades, alquiler con opción a compra. Consulte nuestra oferta en el Maresme.

www.casasdeartesania.com

Tels: 93 752 57 99 -606 17 57 83

IMMOBILàRIA anuncia’t en aquesta secció 93 464 69 79 · 93 464 69 83 badalona@eltotdigital.com

CHALETS DE CATALUNYA S.L. Tlf.: 687 746 931 www.chaletsdecatalunya.com ¡¡CASAS OBRA NUEVA!! a 2 Km. Campo Golf Sant Esteve de Sesrovires

2 CASAS A 4 VIENTOS. OBRA VISTA. 400m2 PARCELA, 4 HAB. (1 suitte), 3 BAÑOS, PARKING PRIVADO, FRENTE F.F.C.C., A 25 MIN. BCN Infórmese sin compromiso

PISAZO EN BADALONA

OBRA NUEVA A 2 min. PEP VENTURA

FINCA ESQUINERA OBRA VISTA CON ASCENSOR TODO EXTERIOR 140M2 + BALCÓN 4 HAB. (3 DOBLES) PARKING INCLUIDO

2 DÚPLEX EXTERIORES, OBRA VISTA. 3 HAB, 2 BAÑOS, PARKING PRIVADO PATIO 47 M², 2 TZAS ORIENT. MAR SOLO 2 VECINOS!

¡¡IDEAL POR PRECIO!! PREGUNTE SIN COMPROMISO

ÚNICO EN LA ZONA

V I V I E N DA S D E O B R A N U E VA D E 1 ª C A L I DA D A P R E C I O D E C O S T E , C O N S Ú LT E N O S . (En Badalona y otras poblaciones) TOT Badalona i 67

1494.pag.66.67.indd 3

30/08/2011 21:11:22


CLASSIFICATS Immobiliaris

Treball

Motor

Varis

O F E R TA - P E P V E N T U RA- PLÇ BADALONA REF B -2186: Pis de 3hab, c u i n a i b a ny d ’o r i g e n , menjador ex t a balcó, terres de ceràmica, portes d e s a p e l i . A s c e n s o r. O p o r t u n i t a t .1 8 . 6 M p t e s (112.000€) TELS. 93 383 28 0 6 - 93 383 04 68

Classes

B U FA L À - O P O R T U N I TAT REF B -18 8 8: Pis de 2hab ex t, bany c om pler t i reformat, cuina conserva d a , m e n j a d o r, p i s p e r entrar a viure.Ideal parelles. 18.4Mptes(111.000€) TELS. 93 383 28 06 - 93 383 04 68

Immobiliaris Compra - Venta GORG A PROP DEL METRO REF B-2206:Pis de 100 m², 4hab, bany i aseo, cuina office, menjador de 25m² ext a balcó de 10m², parquet, roure, alumini, calef i a/a, pis alt amb grans vistes i ascensor. 38.6Mptes(232.000€) TELS. 93 383 28 06 - 93 383 04 68

Amistats

SANT CRIST – SOLAR PER E D I F I CA R R E F B - 2 0 4 9: Solar de 140m², es pot edificar PB + 1 + golfes, la planta baixa es pot edificar tota; actualment es un magatzem de construcció. 22.6Mptes (136.000€) TELS. 93 383 28 06 - 93 383 04 68 M E R C AT T O R N E R C / GUIFRÉ REF B-2161: Pis tot reformat de disseny , 2hab, menjador amb cuina americana, balcó, calef i a/a, persianes elèctriques, sol tot el dia. Ideal per zona i preu.35Mptes(210.000€) TELS. 93 383 28 06 - 93 383 04 68 PIS TIPUS CASA A PEP V E N T U R A - SA LE S I A N S REF B-2133: Pis de 70m² am b 3 hab, menjad or ex t a terrassa de 13m², finca d ’u n veí. I d e a l p ar e l l e s . Entrada independent 33.5Mptes(201.339€)DRET A VOL TELS. 93 383 28 06 - 93 383 04 68

MORERA- A PROP GASOLINERA REF B -218 8 - B -218 9:Pisos de 55m², 3hab, cuina i bany per reformar, menjador de 16m², ideal per posar al teu gust.19.8Mptes(119.000€) i 15.9 8 0 M ptes (9 6.0 0 0 €) TELS. 93 383 28 06 - 93 383 04 68

ECONÒMIC- PEP VENTURA /GORG REF B - 2 0 3 4 :7 0 m ² , 3 h a b (2 d o b l e s), b a ny i c u i n a conservats, menjador ext, p a r q u e t , r o u r e, a l u m i n i , a /a amb bomba de calor, ideal parelles. 25.6Mptes (153.900€) TELS. 93 383 28 06 - 93 383 04 68

CASA A TIANA A PROP ESGLÈSIA REF B -20 03: C a s a d e 12 0 m ² , 4 h a b (2 dobles), 2 banys complerts, cuina office , menjador de 35m² amb llar de foc ext a pati de 45 m², a/a i calefacció. 62.4Mptes(375.000€) TELS. 93 383 28 06 - 93 383 04 68

M O N T G AT A P R O P A J U N TA M E N T R E F B-2190:Pis de 74m², 2hab/ abans 3, cuina i bany en bon estat, menjador de 25m² ext a balcó, parquet, sapeli, calef i a/a. Per entrar a viure.36.6Mptes(220.000€) TELS. 93 383 28 06 - 93 383 04 68

PEP VENTURA - GORG REF B - 2158: Pis de 90m², 3 hab(2 dobles) i ext, bany complert i arreglat, cuina en bon estat amb galeria, menjador de 30m² ext a balcó, parquet, sapeli, alumini i ascensor. Per entrar a viure. 39.9Mptes (239.800€) TELS. 93 383 28 06 - 93 383 04 68 TERRENY EN VENDA A LA CONRERIA. 500 m2. possibilitat d'edificar una casa de 200 m2. assoleiat. 120.000 euros TEL. 605 80 77 66 ES VEN PLAÇA DE PARK I NG a montgat per cotxe gran. 20.000 euros TEL. 605 80 77 66 SE VENDE CASA de 400 m2 en Gironella (Berga) a pie salida autopista. OCASIÓN 150.000 € reformado. + INFO TEL. 601 204 544 LOCAL EN VENTA en C/ Quevedo (barrio La Salud), de 110m2, diáfano, con vado. 210.000 TEL. 615 669 048 P I S O E N V E N TA Z O N A BUFALA. Magnífico piso de 85m Salón - comedor 24m,3 amplias habitaciones, 2 cuartos de baño, gran cocina of fice, lavadero, balcon terraza 14m, calefacción, toldos, climalit, etc., totalmente exterior, finca pocos años, ascensor, magníficas vistas, bien comunicado. NO DEJE DE VERLO. PVP 260.000 € TEL. 696 10 74 39

68 i TOT Badalona

Economics_Nou.indd 68

30/08/2011 20:46:49


Com insertar un anunci classificat? · A través d'Internet: Insereixi els seus anuncis a través del nostre web www.eltotdigital.com/classificats · A les nostres oficines: C/Lleó, 11-13 2n. 3a. 08911 Badalona · Tel. 93 464 69 79 · 93 464 69 83 No es poden vendre o regalar animals si no es disposa i es fa constar a l'anunci el número de Nucli Zoològic. DOGC NÚM. 3926 de 16/7/2003 No es publicaran aquells anuncis que tinguin contingut inapropiat, ni de contactes · Les abreviatures seran comptabilitzades com una paraula. Tots aquells anuncis rebuts abans de diumenge al vespre es publicaran a l'edició del dijous següent, en cas de dies festius les dates poden variar.

M A R G A R I TA X I R G U par ticular vende ático , 90m2, totalmente exterior a reformar TEL . 606 82 25 85

BUFAL A ME URGE VENDER PISO DE 130 M2, todo exterior, y soleado, con hipoteca concedida TEL. 93 460 75 68 - 645 45 03 56 ES VEN PLAÇA DE PARKING PER A COTXE GRAN, Carrer Martí Julià / Santa Maria. 29.0 0 0 EUROS, TEL. 661 76 21 38

R E F. 413 - P E P V E N T U RA- piso 3 habitaciones 75 m2 ascensor reformad o balcon calefaccion gas natural todo exterior muy luminoso parking opcional 207.0 0 0 € TEL . 9 3 4 6 0 06 96

REF 439 - CENTRE- piso estudio 50 m2 reformado aacc 1 habitacion independiente cocina americana amplio salon patio comunitario al lado metro pompeu fabra 141.000 € TEL. 93 460 06 96 REF.447- PEP VENTURApiso 70 m2 3 habitaciones balcon exterior conservado calefaccion gas natural al lado metro y cerca playa 147.000 € TEL. 93 460 06 96

REF.2472- CENTRE- piso 85 m2 4 habitaciones reformado ascensor todo ex ter i o r 2 b a l c o n e s m u y luminoso estupendas vistas al lado metro pompeu fabra. 255.400 € TEL. 93 460 06 96

93 5179797 S E VE N D E AT I CO CAÑADO, obra vista, baño nuevo, coina a renovar, 2 habitaciones, sala grande, ascensor, 67,5m2, 12 m2 de balcon, 180.000€ opccion a parking, 18.000€ TEL. 655 77 47 76 Av. Catalunya Piso 95 m2, 3 hab (antes 4) Excelente situación. Alto, vistas a mar y montaña. Precio negociable. TEL. 26 59 16 14 PISO MUY CUCO, IDEAL PAREJAS de 2 habitaciones a 5 minutos del mar (ático s i n a s c e n s o r) C / G u i f r e altura Pep Ventura. Ideal por precio y zona.Precio: 100.000 euros. Contactar TEL. 647 63 67 51

PISOS DE OCASIÓN BADALONA JUNTO AL MÀGIC

BADALONA CENTRO

Último ático en OBRA NUEVA “A ESTRENAR”, 2 habitaciones, amplio salón, 2 baños, a.a, GRAN TERRAZA PRIVADA. 199.000 €

Ático de tres habitaciones. salon comedor. baño y cocina bien. terraza. Ascensor. perfecto estado para entrar a vivir. " Oportunidad". Llámanos y hablamos 245.000€

BADALONA CENTRO 'ATICO DÚPLEX CON 42 M2 TERRAZA. FINCA NUEVA DE OBRA VISTA. perfecto estado. dos habitaciones y dos baños. amplio salón. cocina equipada. plaza de aparcamiento y trastero en la finca opcional. financiación a su medida 100%. "mejor que un alquiler" llámenos y le informaremos....PRECIO 319.500 € BADALONA LLEFIÀ FANTÁSTICO piso de tres habitaciones. ext. todo reformado. para entrar a vivir. procedente de entidad bancaria. 100% financiado incluido gastos. te obsequiamos con un cheque reformas de 5.000€ si compras ahora. .............................................................................................................................................................PRECIO 145.000€ BADALONA SANTO CRISTO piso de tres habitaciones con balcón y ascensor. junto Coll i Pujol. muchas posibilidades. llámenos y hablamos ......................................................................................................................... SOLO 103.000€ BADALONA. CENTRO piso de 4 habitaciones (2 dobles). amplio salón. alto y soleado. ascensor. terraza. para entrar a vivir. excelentes vistas. muy cerca de la playa llámenos y hablamos ............................................. PRECIO 209.500 € BADALONA FRONT. (PRIMERA LÍNEA) espectacular piso frente al mar, amplio salón, terraza con excelentes vistas, alto y soleado, 3 habitaciones, 2 baños, plaza de aparcamiento en la misma finca opcional. “semi-nuevo para entrar a vivir”................................................................................................................................................PRECIO 385.000 €

- OFERTA DESTACADA PLAZA TRAFALGAR MAGNÍFICO PISO DE 3 HABITACIONES, TODO REFORMADO, COCINA OFFICE, SALÓN COMEDOR CON SALIDA A TERRAZA, AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN, SUELO PARQUET, ASCENSOR, PARA ENTRAR A VIVIR. LLÁMENOS Y HABLAMOS

PVP. 198.000€

AL

COMPRAMOS SU PISO CONTAD

O

TOT Badalona i 69

Economics_Nou.indd 69

30/08/2011 20:47:14


FINCAS MONTIGALÀ TEL. 93 465 56 06

PISOS EN VENTA Y ALQUILER

Llefià, línea 9 de metro, 4 hab., 74m2, con ascensor, solo .............132.000 € Piso jto. a Montigalà, 3 habitaciones............................102.000 € (17 mill.) En Montigalà, por traslado de lugar de trabajo, 110 m2, 4 hab., 2 lavabos, ascensor ...........................................................................258.000 € (43 mill.) Fondo de Sta Coloma, 3 hab., 60m2, exterior, ascensor.............. 125.000 € Casa en La Salud, 3 alturas, con local, expléndidas vistas .......... 336.000 €

LOCALES EN VENTA Y ALQUILER En Montigalà, 35m2, dos persianas, una con motor ..................... 48.000 € En Calderón de la Barca, 190m2 en dos plantas, esquinero ....... 78.000 € (13 millones) Se traspasa bar, por jubilación, 60m2, salida de humos, alquiler 500 € ingresos netos, más de 3.000 euros al mes. Traspaso 12.000 €

Immobiliaris Lloguer

CASA EN VENTA O ALQUILER C/ DIANA - BADALONA Casa Adosada 280 Habitac ión princ ipal tipo suite con terraza, resto habitaciones dobles. 1 Aseo, 2 WC, amplia cocina y salón con salida al jardín con barbacoa. Espaciosa Buhardilla con Solarium. Materiales 1ª calidad: mármoles, Roble, Aluminio,… Garaje para 2 coches con trastero y bodega. PRECIO ALQUILER 1.500,00 € MES. PRECIO VENTA 750.000,00 € TEL. 93 399 54 96 FRANCESC

LOCAL- ZONA C/GUIFRÉ: Local de 70m² tot reformat cantoner.600€ TELS. 93 383 28 06 - 93 383 04 68 PEP VENTURA: 3hab, terrassa de 12m ², balcó, entrada independent, en bon estat.630€ TELS. 93 383 28 06 - 93 383 04 68 LA SALUD: 3hab, reformat i amoblat.650€ TELS. 93 383 28 06 - 93 383 04 68 L A SALUD: 50 m ², 2hab, reformat.550€ TELS. 93 383 28 06 - 93 383 04 68 CENTRE:65m², 3hab, cuina amb galeria, pis conservat, asc.630€ TELS. 93 383 28 06 - 93 383 04 68 MORERA:100m², 4hab,per entrar a viure, amoblat.800€ TELS. 93 383 28 06 - 93 383 04 68 PEP VENTURA: 2hab, menjador ext a balcó.560€ TELS. 93 383 28 06 - 93 383 04 68

SOLUCIONS PASSATEMPS

ARGENTONA:Casa 275m² + 13 0 m ² de jardí, 4hab, garatge.1.180€ TELS. 93 383 28 06 - 93 383 04 68 CENTRE: 60m², 3hab, terrat de 80m², pis conservat.750€ TELS. 93 383 28 06 - 93 383 04 68 ST. ANDREU DE L L AVA N E R E S : 9 5 m ², 3 h a b, t e r r a s s a , 2 b a ny s , a s c .1. 2 0 0 € ( p i s + p k +traster) TELS. 93 383 28 06 - 93 383 04 68 ES LLOGA PIS. AL COSTAT CARRER PRIM. 80 m2. 3 hab, bany cuina i menjador. carrer peatonal. finca de pocs veïns. per entrar a viure. molt lluminós. 750 euros/mes TEL. 605 80 77 66 ES LLOGA PIS. CARRER GU IFR É . 75 m 2. 3 hab., bany, menjador, cuina i petita terrassa. per entrar a viure. 600 euros/mes TEL. 605 80 77 66 H AB I TATG ES N O U S D E LLOGUER Zona Centre. 1 ó 2 habitacions. Des de 600 €. Grup Famadas. TEL. 93 389 14 05 BADALONA CENTRO Se alquila plaza parkin grande en calle Riera Matamoro al lado cementerio viejo muy facil de aparcar. Interesados llamar TEL. 619 27 36 53

MOTS

CENTRE: 3hab,cuina i bany r efor m at , a s c e n s o r.70 0 € TELS. 93 383 28 06 - 93 383 04 68

C A N YA D O : D ú p l e x d e 124m², 3hab, 2 banys, calef i a/a, asc.750€ TELS. 93 383 28 06 - 93 383 04 68

70 i TOT Badalona

Economics_Nou.indd 70

30/08/2011 20:47:20


ES BUSCA PERSONA JOVE PER COMPARTIR PIS (amb internet ) centre badalona costat metro Pompeu Fabra TEL. 647 60 90 14 ALQUILO PLAZAS DE PARKING por el centro TEL. 619 77 36 68

LOCAL EN ALQUILER EN C/ CONQUISTA Local comercial en Badalona, calle Conquista, 121, 70 m², diáfano.1 wc, escaparate, instalación eléctrica nueva. PRECIO ALQUILER 550€ TEL . 93 39 9 54 9 6 FRANCESC

Tel. 93

460 06 96

ALQUILO PISO CALLE CUBA , 3 hab., ascensor, semiamueblado 650 euros TEL. 619 77 36 68 REF.454- SANT CRIST- piso 3 habitaciones exterior reformado balcon amueblado con electrodomesticos 6 0 0 € TEL. 93 460 06 96 R E F. B O N AV I S TA apar tamento 1 habitacion 35 m2 reformado patio 15 m2 aacc y calefacción amueblado con electrodom e s t i c o s 425 € T E L . 9 3 460 0 6 9 6

REF. 458-PEP VENTURApiso 3 habitaciones reformado exterior calefaccion suelos parket sin muebles al lado metro 600 € TEL. 93 460 06 96 REF. 2564 - BONAVISTApiso 2 habitaciones reformado aacc balcon amueblado con electrodomesticos 600 € TEL. 93 460 06 96 REF. 2569- BUFALA- piso 3 habitaciones 70 m2 ascens or b al c o n to d o ex ter i or conservado sin muebles 650 € TEL. 93 460 06 96 REF- 2567- CENTRE- piso 70 m2 ascensor reformado calefaccion gas natural aacc sin muebles parket al lado metro 700 € TEL . 93 460 06 96

ALQUILER EN PREMIA DE MAR C/ JOAN PRIM Piso 80m² aprox., 3 habitaciones, baño completo, cocina reformada, salón comedor muy luminoso con balcón/ terraza, lavadero con trastero, c ar pintería d e aluminio. PRECIO ALQUILER: 580€ TEL . 93 39 9 54 9 6 FRANCESC PISO ALQUILER C/ BAILEN 15-17, BADALONA Vivienda 50m² aprox. con 2 hab, comedor, cocina (despensa + lavadero), baño completo, m u y b u e n e s t ad o. 1ª planta. PRECIO ALQUILER: 475€ TEL . 9 3 39 9 5 4 9 6 FRANCESC OFICINA-LOCAL COMERC I AL C /. ROS ELLO 9 BADALONA Zona: Peatonal-comercial muy poblada. ACONDICIONADO. METRO a 200m. Mes:400 TEL. 93 389 55 26 LLOGO PIS A PEP VENTURA, molt bon preu TEL. 622 64 10 37

PUBLIQUE SUS ANUNCIOS DIRECTAMENTE DES DE LA WEB: www.eltotdigital. com

TOT Badalona i 71

Economics_Nou.indd 71

30/08/2011 20:47:28


Immobiliaris Traspassos T R A S PA S O PA P E L E RIA LIBRERIA PREMSA JUGUETERIA en Badalona gran oportunidad de explotación y negocio en frente de comisaria de policia y parada de bus, interesados TEL. 93 395 25 60

S E N E C E S I TA PAT R O NISTA, conocimientos en tallas grandes, con mucha experiencia, sistema i ve s t r o n i c a . D e j a r c u r r i culuo en CENSURED. C/ Alemania, 37 Montigalà, Badalona. VENDO SOBRANTE de 17 m 2 d e p o r c e l a n o s a tono marron, de 40x40 pre c i o 110 € T E L . 6 3 6 7 3 52 9 0

C H I C O : AY U D A N T E D E C O C I N A O FR I EG A PL ATOS o para almacén busca trabajo incorporación inmediata TEL . 69 8 80 48 09 TECNICO INFORMÁTICO GENER AL CON TITULO BUSCA TRABAJO fijo en empresas , con estudios universitarios disponibilidad inmediata urgente TEL. 661 12 48 88

CARNICERA Y CHARCUTERA se precisa para supèrmercado en Badalona, impresicinble experiencia interesadas llamar al TEL. 93 397 73 50 O PASSAR POR AV CARITG 15-19 DE BDN T R A S PA S O B O U T I Q U E de ropa, en el centro de Badalona, a 10m de la C/ del mar,110m2,con clientela fija, precio traspaso 15.000€ TEL. 605 85 26 61

SE OFRECE SEÑORA ESPAÑOLA, PARA LIMPIEZA con expereincia y referencias con coche propio TEL. 691 09 38 23

SE OFRECE CHICA PARA LIMPIEZA por horas, TEL. 664 03 62 89

SE OFRECE CHCICA PARA LIMPIEZA por horas , papeles en regla TEL. 603 50 74 80

SE PRECISA PINTOR CON EXPERIENCIA interesados llamar TEL. 670 09 80 03 JOSE

SE ALQUILA HABITACIÓN E N CASA D E 15 0 M T S amueblada en el centro de Santa Coloma llamar al TEL. 638 70 77 97

S E N E C E S I TA P E R S O NA PREJUBILADA,55- 60 A Ñ O S , PA R A M A N T E N I MIENTO Y CULTIVO FINCA en el Maresme. Casa incluida ,preferible casado,sin hijos a cargo ,carnet conducir. Dejar en el contestador nombre y número de Teléfono TEL. 93 464 13 10

CENTRE CARRER GUIFRE local comercial de 90m2, en lloguer, per jubilacio TEL. 680 35 70 59

Treball SE PREC I SA CH I CA DE ACA D E M I A p a r a p r á c t i cas en peluqueria. Rambla San Juan, 99, d. Lloreda. BUSCAMOS OFICIAL AS Y AY U DA N TAS D E PE LU Q U E R I A PA R A BA DA LO N A , s e p r e c i s a buena imagen, ser muy activa y dinamica con don de gentes, y se ofrece jornada completa en cotnrato minimo de un año con sueldo desde 12 0 0 0 e u r o s n e t o s a ñ o, interesadas enviar curriculum vitae a estilistasbadalona@yahoo.es

S E N YO R A D E 6 0 A N YS VIDUA, AMB TEMPS LLI U RE T I N D R Í A CU R A D E N E N S, p er p or t arl o s a l 'e s c o la , g uar d er ia e t c .. ex p e r i e n c i a , t r a c t e f a m i l i a r, zo n a c e n t r e d e Badalona. TEL . 654 99 82 52 SEÑORA BUSCA TRABAJO media jornada o jornada completa, cuidando personas mayores, canguro y limpieza TEL. 664 08 42 91

Agost ’11

NÚMEROS PREMIATS

S E N E C E S I T A COSEDORA para taller de confeccion. TEL . 93 465 89 01 CHICA ESPAÑOL A VEHICULO PROPIO TITUL ACIÓN OFICIAL GENERALITAT MONITO RA Escolar lleva recoge al colegio y atiende niños. TEL. 637 49 18 68 NECESITAS UN EXTRA? información TEL. 618 90 96 86/WWW.GANAUNEXTRA. NET

DILLUNS 22/08 ..................................................................................................................................64.130 DIMARTS 23/08 ............................................................................................................................. 40.439 DIMECRES 24/08.........................................................................................................................95.522 DIJOUS 25/08 ...................................................................................................................................92.310 DIVENDRES 26/08 .....................................................................................................................71.586 DISSABTE 27/08..................................................................................87.852 (Serie: 041 ) DIUMENGE 28/08 ................................................................................. 62.531 (Serie: 018)

72 i TOT Badalona

Economics_Nou.indd 72

30/08/2011 20:47:29


CATALANA DE 55 ANYS S'OFEREIX PER CUIDAR GENT GRAN.Domicilis, h o s p i t a l s...R efer è n c i e s i experiència. TEL . 636 37 47 66 S E Ñ O R I TA S E O FR EC E PA R A L I M P I E Z A E N GENERAL, cudar personas myores, canguro horario a convenir TEL. 629 38 37 64 MESTRA DÓNA CLASSES PARTICULARS primària i ESO. TEL . 617 0 8 02 8 6 CARME C H I CA BU S CA T R A BA JO los fines de semana con referencias. TEL . 687 33 73 07 CHICA RESPONSABLE Y CON BUENAS REFERENCIAS se ofrece para trabajar en limpieza, cuidado de niños y ancianos , disponibilidad inmediata. TEL . 698 28 00 07 - 676 16 80 58 SENYOR DE 58 ANYS FA PETITS ARREGLOS A LA LLAR I FINQUES. lampisteria (aigua, llum, gas),paleta... Eduardo TEL.699 88 89 13 SE OFRECE SR A PAR A JORNADA COMPLETA O P O R H O R A S d e noche o dia para ser vicio domestico,cuidar personas mayores, canguro TEL .632 18 32 11 CHICO SE OFRECE PARA TR ABAJAR EN EMPRESAS Y PA R T I C U L A R E S con experiencia en fontanería, lampistería, y reformas y pintrua TEL. 636 35 72 81

tREPARACIÓ tINSTAL·LACIÓ t4&37&*5µ$/*$ tMANTENIMENT t505&4-&4."326&4

SERVEI TÈCNIC

93 185 58 60 699 60 35 69

MÒBIL PREUS ECONÒMICS www.informatica-badalona.com

"44*45µ/$*""%0.*$*-*t%&41-"±".&/54(3"56¸54

SRA CON EXPERIENCIA BUSCA TR ABAJO como limpieza por horas, TEL. 690 14 48 58 SE OFRECE SRA DE 9 A 16 ,0 0 H OR AS CO N PA P E L E S E N R E G L A , buenas regferencias para cuidar personas mayores, canguro por horas TEL. 618 58 27 67

Varis SE VENDE COFRE MASCOTAS Dogpack de Carrypack ex tensible con vaca de 100x60x50 cm. Homologado. No limita la velocidad. De 1 a 7 perros 600 € + INFO TEL. 601 204 544 SE VENDE CAMA ARTICULADA Y SILLA DE RUEDAS plegable ultraligera. TEL. 93 464 23 76 SE VENDE MOBILIARIO DE OFICINA de ocasión y antigüedades TEL. 601 204 544 V E N D E M O S M AQ U I N A RIA DE HOSTELERIA DE OCAS IÓN DE GR AN EXPOSICIÓN en almacén. Interesados/as llamar TEL. 902 11 75 57 COMPRO MAQUINARIA DE HOSTELERIA DE OCASIÓN. Interesados/as llamar TEL. 654 311 506 - 666 452 600

C H I CA R E S P O N S A B L E CON BUENA REFEREN CIA se ofrece para trabajar, sea fija o por horas, interina, cuidar personas mayores, limpieza o canguro TEL. 671 58 25 82

GR AC IAS SAN JUDAS TA D E O Y S A G R A D O CORAZÓN por los deseos recibidos. A.C.V.

SE NECESITA COSEDORA para taller de confeccion. TEL. 93 465 89 01

FELICIDADES ABUELA M.R.

Classes LLICENCIAT DÓNA CLASSES D'ESO, BATXILLERAT, SELECTIVITAT, MÒDULS, etc. (Mates, Física, Química). C/Industria,102. TELS. 93 383 37 15 - 93 389 34 33 - 635 33 63 28 (RAMON) ANGLÈS, CLASSES PARTICULARS INDIVIDUALS, petits grups, horari flexible, conversa, Business. Mètodes personalitzats. TEL. 678 33 59 81 CLASSES PARTICULARS INFORMÀTICA A DOMICIL. LI Internet Excel Word 17 eur hora Jordi TEL. 657 57 33 78 PROFESORA TITULADA DA CLASES PARTICULARES Y GRUPO, primaria, secundaria, bachillerato, módulos, francés, selectividad, formación habitos de estudio. TEL. 93 461 09 24 - 677 35 89 67

Motor VOLKSWAGEN TRANSPORTER VIVIENDA año 88, 1,6 Turbo diesel. 4.800 €. Enrique TEL. 667 66 59 91 GANGA PEUGEOT 308 Sport 1600 , 90 cv., km 5700,12.000 euros, negociagles TEL. 678 72 11 70 MOTOS SE VENDEN : Kymko 250 cc grand dink 1000 € - Kymko 125 cc 500 € - Yamaha XT 600 cc 1200 € TEL. 601 204 544

GRACIAS AL espiritu santo M.R.

SE OFRECE CHICA PARA CUIDAR PERSONAS MAYORES O Ñ I ÑOS por l a s t ar d e s o n o c h e ,c o n experiencia TEL . 69 8 47 59 76 TOT Badalona i 73

Economics_Nou.indd 73

30/08/2011 20:47:46


Quieres colaborar? Vols col·laborar? ANM pone a tu disposición el máximo de facilidades a la hora de hacerte socio y formar parte de este gran proyecto de ayuda integral para las niñas y niños huérfanos de Wukro. Con este fin, ANM te ofrece tres caminos posibles para hacerte socio: - A través de nuestra página web africanosmira.com. - A través de nuestros folletos que encontrarás en las oficinas y tiendas de nuestros colaboradores. - Y finalmente, una tercera vía posible es contactando directamente con nosotros mediante nuestro número de teléfono.

Infórmate aquí o en/Informa't aquí o a:

www.africanosmira.com

93 415 88 69 74 i TOT Badalona

Economics_Nou.indd 74

30/08/2011 20:47:56


TOT Badalona i 75

Economics_Nou.indd 75

30/08/2011 20:48:03


animĂ lia Acaba lâ&#x20AC;&#x2122;estiu!!!!!!!

Lâ&#x20AC;&#x2122;estiu ja s´acaba i amb ell el calor, els mosquits tigres i com no, les vacances dels nens, un altre vegada son a casa o marxem de vacances ,anem a la platja, al cinema, esperant anar-nos al poble a passar uns dies amb els avis, al cĂ mping, al hotel petitet de l'any passat, però de cop i volta ens adonem de que tenim un gos o un gat a casa, que fen? Aquesta historia, aquest estiu es repetirĂ  a milers de llars a les nostres ciutats, doncs el

problema esta solucionat. Aquest gos o gat que durant tot lâ&#x20AC;&#x2122;any, os a colmat de alegries al arribar a casa, de satisfaccions, quant una cosa la feia bĂŠ... no podeu deixar-lo anar al carrer, primerament, perquè es un delicte fer-ho, però lo mĂŠs important, perquè es un membre mĂŠs de la familia, i per això lâ&#x20AC;&#x2122;estimen. No os preocupeu, nâ&#x20AC;&#x2122;hi ha moltes solucions; 1. El podeu deixar amb algun familiar que sapigueu que estarĂ per ell.

2 . El p o d e u p o r t a r a u n a residencia canina i felina; es un lloc on el deixeu per uns dies amb gent que es preocuparĂ . 3. Aquesta es la millor i la que mes li agrada al gos o al gat, que es que el porteu amb vosaltres, nâ&#x20AC;&#x2122;hi ha molts hotels i cĂ mpings que el deixen portar, els avis segur que no diuen res si el porteu a casa, i per viatjar en cotxe, pregunteu-li al vostre veterinari per si te necessitat EFQSFOESFVOUSBORVJMtMJU[BOU per que passin un bon viatge. Be, desprès dâ&#x20AC;&#x2122;això, des de ASOA, dir-vos que feu el que feu, mai abandoneu un animal ni al carrer ni al qualsevol lloc, es lo mĂŠs dolent que es pot fer contra ells, que a mĂŠs a mĂŠs a format part de la vostra vida i ha estat en moments molt delicats. Per això, passeu un bon estiu i feu-li passar al vostre gos o gat. NO Lâ&#x20AC;&#x2122;ABANDONEU MAI! Ricardo MartĂ­n Secretari ASOA

adopta' m Kira La Kira tĂŠ 10 anys i es queda sense llar perque malauradament la seva propietĂ ria es queda sense casa i no es pot fer cĂ rrec d'ella en aquesta situaciĂł. La Kira tĂŠ problemes de cor medicats, ĂŠs molt bona, afectuosa i educada.

Cape Aquest gatet tĂŠ nomĂŠs 3 anys i actualment estĂ vivint al carrer. Segurament s'ha perdut, però busca urgentment una famĂ­lia que l'adopti, BMDBSSFSIJIBNPMUTQFSJMMT²TNPMUEĂ&#x2DC;DJM FTUĂ&#x2039;FTUFSJMJU[BUJFTEFJYBUPDBS i acariciar. Porta'l a casa teva rĂ pid. AsociaciĂłn Segunda Oportunidad Animal Apartado postal 222 607.259.753

Creu, 59 Bjs Badalona

Tel. 934 640 992 Fax 93 3841740

asoa@asoa.net 607.259.753

NZ:B-2500636 www.asoa.net Apt. 222 08910 Badalona

Veus aquest anunci? Doncs els teus clients tambÊ! Truca i informa't 93 464 69 79 ¡ 93 464 69 83 badalona@eltotdigital.com

76 i TOT Badalona

1494.pag.76.indd 1

29/08/2011 15:06:40


guia comercial ESTÈTICA BADALONA SOL Sol uva, depilació laser C/ Francesc Layret, 30 DECORACIÓ LASPEGATINAS.NET vinilos decorativos, decoracion www.laspegatinas.net

DISSENY SINGULARS Logotips, maquetació, publicitat TEL. 659 08 74 59

IMPRENTA SERVEIS EDITORIALS Creació revistes, catàlegs, etc. 93 464 69 79 · 93 464 69 83

MOTOR VENTA NEUMÁTICOS Juegos de 4 neumáticos www.ventadeneumaticos.com

WEBNALIA Creació de pàgines web www.webnalia.com

ÓPTIMA IMPRESIÓN Flyers, díptics, tríptics TEL. 676 06 32 53

LLANTAS Llantas adaptables online www.llantasreplica.com

MODA 08302 COMPLEMENTS Complements de moda TEL. 676 06 32 53

SERVEIS TALLER NOELIA RAMOS Selección, montaje, manipulación y recuperación de piezas. TEL. 617 89 60 29

CLIC DISSENY Disseny pàgines webs www.clicdisseny.com

ANUNCIA'T A LA SECCIÓ GUIA COMERCIAL

PER NOMÉS 3,5 € / SETMANA *

( )

INFORMA'T AL 93 464 69 79 · 93 464 69 83 (*) Contractació mínima

TELÈFONS BADALONA AJUNTAMENT BADALONA www.badalona.cat 93 483 26 00 GUÀRDIA URBANA 092 COMISSARIA GUÀRDIA URBANA 93 483 29 01 MOSSOS D'ESQUADRA 088 COMISSARIA MOSSOS 93 497 72 00 BOMBERS GENERALITAT 112 POLICIA NACIONAL 93 497 24 60 ATENCIÓ VIOLÈNCIA DOMÈSTICA 016 HOSPITAL MUNICIPAL BSA.CAT 93 464 83 00

HOSPITAL CAN RUTI gencat.cat/ics/germanstrias 93 465 12 00 TAXIS BÉTULO 93 460 10 20 RADIO TAXI CATALANA 93 399 37 37

POLICIA LOCAL 93 395 15 15 CAP TIANA 93 469 49 30 RÀDIO TIANA 93 465 33 99 PORTALS LOCALS

FUNERÀRIA BADALONA funerariabadalona.com 93 497 04 97 TELÈFONS MONTGAT AJUNTAMENT MONTGAT www.montgat.cat 93 469 49 00 POLICIA LOCAL 93 469 07 07

EL TOT eltotdigital.com VILAWEB vilaweb.cat/badalona EL BADIU elbadiu.net BADAWEB badaweb.com TV BADALONA tvbadalona.cat BADABIT badabit.org FÒRUM BÉTULO betulo.cat INFO MONTGAT montgat.cat EL DIAL LOCAL

CAP MONTGAT 93 469 49 30

RÀDIO CIUTAT BADALONA 94.4 FM RÀDIO TIANA 107.2 FM RÀDIO POMAR 101.2 FM ONA MAR 99,7 FM

TELÈFONS TIANA

TELEVISIÓ

AJUNTAMENT TIANA www.tiana.cat 93 395 50 11

TELEVISIÓ BADALONA Canal 26 TDT

El Tot Badalona més a prop teu!

Cada setmana troba EL TOT BADALONA, MONTGAT i TIANA en els teus punts de distribució habitual

Ara, A MÉS A MÉS, si vols el pots rebre AL TEU CORREU ELECTRÒNIC! Envia'ns les teves dades personals i el teu correu electrònic a badalona@eltotdigital.com*. Rebràs còmodament i cada setmana el TOT DIGITAL amb tota l'actualitat, notícies i publicitat en format PDF al teu correu

* no s'atendran sol·licituds que no estiguin degudament complimentades amb nom, adreça i correu electrònic. TOT Badalona i 77

1494.pag.77.indd 1

29/08/2011 12:08:57


tecnologia Google Maps incorpora un servei de meteorologia

Piulades badalonines al Twitter <<Hay un hombre pintando señales en la carretera! Ya es raro que arreglen algo en Sant Roc #Badalona>> @Isaac Carmona <<Deia que feia anys que no havia anat a córrer pel Pg. Maritim de #Badalona. No recordava tanta #xafogor. He perdut 20 kilos d'aigua! #redeu! >> @Ferran Burriel

Google ens posa cada vegada més fàcil organitzar un cap de setmana o un viatge a un indret determinat. Ara ja sabrem quin tipus de roba haurem de prendre o si no val la pena anar-hi perquè es preveu que plogui a bots i barrals. Google Maps ha afegit informació meteorològica als seus gràfics, un servei que permet conèixer les temperatures i el temps que fa a tot el planeta, així com una previsió a quatre dies vista. El gegant d'internet indica al seu bloc oficial que aquest nou servei es nodreix dels recursos del web de meteorologia www.weather. com i l'US Naval Research Lab, que ofereix informació de la cobertura de núvols vigent en tot el planeta. En buscar qualsevol regió del

planeta, Google Maps desplega un mapa en el qual es mostren les temperatures que fan en aquest instant, icones que resumeixen l'estat del temps: assolellat, ennuvolat, plujós, etc . I fins i tot podrem saber si és de dia o de nit. Si, per exemple, aquest cap de setmana volem anar a Tarragona, només cal buscar a Google maps i se'ns desplegarà aquest mapa amb la informació: Si l'usuari vol obtenir més detalls meteorològics, pot desplegar un quadre que inclou una previsió de quatre dies i ofereix dades d'humitat i vent (es pot triar la unitat de mesura: milles per hora o quilòmetres per hora, graus centígrads o Fahrenheit). REPARACIÓN DE ORDENADORES

VENTA Y REPARACIÓN SERVICIO A DOMICILIO

C/Coll i Pujol, 192 Badalona

www.lekkernet.es

Tel. 93 460 17 09

-

Limpieza de virus Instalación de Software Mantenimiento PC Copia cintas Video a DVD

Tel. 93 384 24 82 93 469 01 47

C/España, 21 Mongat

TÉCNICO INFORMÁTICO LAS 24 HORAS S.I.A D.

<<Arreglan calle. Ponen bancos. Chusma sentada. Vecinos llaman a la poli. Quitan bancos. Problema resuelto y poli feliz. Qué nivel! #Badalona>> @Frank Olivares <<Si l’aigua de mar a #Badalona sembla caldo de Nadal(hi ha espuma marró segons @iuforn),vol dir q si em banyo semblaré la pilota pel caldo? XD >> @Laia Morgui <<#Badalona, multes a diari! RT @LaVanguardia: Puig quiere sancionar a los bañistas que se salten la bandera roja>> @Marc Ustrell

ACADÈMIES Cursos de informàtica. Contabilidad, facturación y nóminas por ordenador. Cursos especiales para empresas. Ofimática. Programación y Multimedia.

93 384 66 00 - 93 383 47 50 - 93 388 18 51

INSTITUT CATALÀ DE COMERÇ Cursos inglés todos los niveles. Grupos especiales para niños a partir de 7 años. Las aulas cuentan con TV conectado vía satélite para hacer más divertidos y efectivos los ejercicios de adiestramiento del oído a la dicción del idioma.

Reparaciones puntuales y totales a domicilio. También programador Web, electrónico, analista... Desplazamientos y presupuestos gratis para siempre. Rafael Martínez.

Tel. 666 82 16 24

<<A la gent que menja pipes a la platja de #Badalona i les llença a la sorra són uns marranos!! La platja és de tots!!! >> @Mar Massip

www.integer.cat

Tel. 93 397 40 04 - 93 383 47 50 93 384 61 55

78 i TOT Badalona

1494.pag.78.indd 2

30/08/2011 16:04:12


PEDALS RUTES guiades amb BTT, CARRETERA i a PEU Descobreix el Maresme com mai l'has vist. ET PORTEM PER: t$PSSJPMT t-MPDTFNCMFNร‹UJDT t-MPDTBNCIJTUร›SJB t.POVNFOUT EPMNFOT GPOUT FUD

RUTES: t*OJDJBDJร˜ t'BNJMJBST t(BTUSPOร›NJRVFT t&TQPSUJWFT t$VMUVSBMT t&YUSFNFT

SORTIDES: t%FNBUร“ UBSEB EJFT TFODFSTPNรTEhVOEJB

t3VUFTGPSBDPNBSDB t/PDUVSOFTTFUNBOBMT t(SBOTSVUFT t3VUFTBMBDBSUB

...descobreix un entorn al costat de casa que no t'imagines

PREUS ESPECIALS PER A GRUPS Informaciรณ i reserves als telรจfons

606 960 378 - 629 34 21 84 รณ info@pedals.cat

PEDALS.indd 14

30/08/2011 17:18:16


S ยกMUCHA RA S PA E N O Z A R VENIR A ! TAL N E D I N U

ESPECIALISTAS EN IMPLANTOLOGรA, ORTODONCIA Y ODONTOLOGรA GENERAL

AHORA MรS CERCA DE Tร!!!

.FOPT.PMFTUJBT .รˆT3BQJEF[ .รˆT4FHVSJEBE .FOPT$PTUF

1ยช Consulta y Radiografรญa

GRATUITA IMPLANTES

ORTODONCIA "TENER UNA Dr. Roberto Koenig 0EPOUร˜MPHPtOยDPMFHJBEP 1SPQJFUBSJPEFMB$Mร“OJDBEF#BEBMPOB - Mรกster en Implantologรญa y Rehabilitaciรณn oral por: European School of Oral Rehabilitation Implantology and Biomaterials. New York University College of Dentistry. - Tรญtulo nivel Europeo en Implantologรญa.

Dra. Fรกtima Dominici OยDPMFHJBEP 1SPQJFUBSJBEFMB$Mร“OJDBEF#BEBMPOB - Mรกster en Odontologรญa conservadora y restauradora por la Universidad de Barcelona. - Mรกster en Implantaciรณn Bti. t.JFNCSPTEFMB"TPDJBDJร˜O&TQBร—PMBEF*NQMBOUFT 4&*

t.JFNCSPTEFMB"TPDJBDJร˜O&TQBร—PMB&OEPEPODJB

SONRISA BONITA, ME ABRE MUCHAS PUERTAS"

t3รˆQJEBF *OWJTJCMF t3FDPOTUSVDDJร˜O EFQJF[BT t#MBORVFBNJFOUP 3รˆQJEPZ %VSBEFSP

$"MGPOTP9*** #BEBMPOB( frente antiguo pabellรณn Juventud) Tel. 93 387 58 02

TODOS NUESTROS SERVICIOS EN:

WWW.UNIDENTALBADALONA.ES 6OJ%FOUBMJOEEtot badalona, montgat i tiana num. 1494  

revista d'informacio local i comercial de les poblacions de badalona, montgat i tiana. revista numero 1494

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you