Page 1

NR 1 2019

BO MAGASINET

SENASTE NYTT FRÅN VALLONBYGDEN

S I D

9

S I D

5

T H O R M A N S

S I D

7

P O S I T I V T

M O D E R N T S I D

1 0

O C H

S J U

S T O R T R I V S

S A M A R B E T E M I L J Ö S M A R T

S K Ä L

A T T

N J U T A

I

F I N S P Å N G

M E D P Å I

P O L I S E N

R Ö D A

H Å R S T O R P

F I N S P Å N G


2 0 1 9 1 N R B O M A G A S I N E T I N N E H Å L L

”INTE SVÅRT ATT BEHÅLLA DET GODA HUMÖRET” Inför år 2020 kommer Vallonbygden att lämna tillbaka uppdraget att förvalta alla fastigheter som Finspångs Kommun äger (exempelvis skolor, förskolor, äldreboende, idrottshallar, Arena Grosvad, mm). Det är ett uppdrag som Vallonbygden har haft sedan 1994, men från årsskiftet kommer alltså kommunens egen personal genomföra uppdraget. Eftersom förvaltningsuppdraget som ”försvinner” är ungefär lika stort som Vallonbygdens egna fastighetsbestånd kommer vår organisation att ses över och bli mindre. Hur den nya organisationen i Vallonbygden kommer att se ut från årsskiftet kommer jag att återkomma till i kommande Bomagasin. När jag i början av året tillsammans med ekonomiavdelningen sammanställde affärshändelser och siffror i bokslutet för 2018 var det inte svårt att behålla det goda humöret. Bolaget är där vi hade hoppats, med ett plus på 11,2 miljoner kronor före störande poster.

Nybyggnation av 18 lägenheter på Humlevägen har sedan byggstarten fortgått enligt tidsplanen. Vi slutbesiktigar lägenheterna i början av september med inflytt av hyresgäster 1 oktober 2019. Men innan allt detta händer önskar jag er alla en skön varm och avkopplande sommar och semester.

Man får inte glömma att som bostadsbolag gynnas vi dels av det låga ränteläget och den höga uthyrningsgraden (99,3%) under 2018. Med beaktande av ovanstående har vi kunnat ha en hög nivå på underhållet, då vårt fastighetsbestånd är gammalt och i behov av renovering. Läs mer om våra större underhållssatsningar under

Hans-Erik Olofsson

2019 i det här numret av Bomagasinet.

VD, Vallonbygden AB

6 4

9

10

3

Ny gård på Profilen

4

På gång hos Vallonbygden

4

Thormans Entreprenad

6

Samarbete med Polisen

8

Miljösmart tvättstuga

9

Sju skäl att njuta i Finspång

10 Tävling – Gissa platsen! 10 Hitta ut i vår vackra natur


Projektledare Laszlo Toth i samspråk med entreprenören Åhlin & Ekeroths projektledare Mattias Holmgren.

NY GÅRD PÅ PROFILEN Profilvägen 10 A-K får en ny gård. Svårskötta rabatter byts ut mot lättskötta blomlådor. Gården får även en ängsmatta, bänkar, lekplats med multiredskap och gungställning med kombinerad sandlåda.

Projektledare Laszlo Toth berättar att gården var i stort behov av

gård är det ändå en kostsam affär. Slutnotan landar på omkring

en uppfräschning, då senaste renoveringen gjordes på 80-talet.

3,2 miljoner kronor, där hälften är statliga bidrag.

Funktionellt och lättskött har varit viktiga ord under planeringsstadiet.

– Det finns hyresgäster som undrat varför vi tar bort rabatterna.

Vallonbygdens boendeutvecklare Maja Damjanovic har tagit emot

Vi har valt att satsa på mer lättskötta och smakfulla blomlådor.

hyresgästernas önskemål om den ny gården.

Den tidigare rabatten krävde mycket omvårdnad och fasaden blev

– Jag tycker att vi fått bra respons från hyresgästerna. Ett av

delvis förstörd av rabatten närmast husen. Vi hoppas att de nya

flera förslag som blir verklighet är exempelvis cykelställ med väder-

blomlådorna ska vara till belåtenhet. Då de nästan är underhåll-

skyddande tak. Vi tar in alla önskemål och gör vad vi kan utifrån

ningsfria kan vi också hålla nere hyreskostnaderna.

vad som är möjligt på den aktuella ytan och vad ekonomin tillåter. När det gäller den nya lekplatsen, som kommer att se ut som en

Upprustningen påbörjades under maj och beräknas vara klar

båt, har vi valt att rikta in oss på åldern 0-6 år då kommunen

i slutet av augusti. Nästa projekt på Profilvägen är en fristående

redan har en fin lekplats för äldre barn i grönområdet bakom

tvättstugan under 2020, i samma stil som den nya på Röda

Profilvägen, säger Laszlo.

Hårstorp (läs mer på sidan 6).

Gården får ny belysning, fler sittytor och gemenskapsutrymmen för alla åldrar. Trots att man projekterat för en nästintill underhållsfri

A N S I K T S L Y F T

P Å

P R O F I L V Ä G E N

3/


Johnny Wallin och Pierre Claesson vid en nyplantering framför kommunhuset på Förvaltningstorget i Finspångs centrum.

”SKA MAN JOBBA KAN MAN LIKA GÄRNA HA ROLIGT SAMTIDIGT” GENOMFÖRT • PORTAR/ENTRÉTAK –

H O S

V A L L O N B Y G D E N

RÖDA HÅRSTORP • GARAGEPORTAR – KAPELLVÄGEN 61 OCH KAPELLVÄGEN 39-41 • BYTE FÖNSTER OCH BALKONGDÖRRAR – EKKÄLLEVÄGEN 1-5

SOMMAR/HÖST • UTEMILJÖFÖRBÄTTRINGAR – PROFILVÄGEN 10 • BYTE FÖNSTER OCH BALKONGDÖRRAR – TEGVÄGEN • PORTAR + NYTT LÅSSYSTEM +

P Å

G Å N G

MÅLNING FÖNSTER – ERKERS VÄG • NYA LÄGENHETER – RÖDA HÅRSTORP • 50 KR I FAKTURAAVGIFT • HÖJD ÅLDER FÖR LÄGENHET TILL 65+ FRÅN 55+ – HÖGBY

U T V Ä N D I G

F A S T I G H E T S S K Ö T S E


E L

PIERRE STORTRIVS MED ATT JOBBA I FINSPÅNG Thormans Entreprenad sköter den utvändiga fastighetsskötseln för Vallonbygdens räkning. – Jag måste säga att jag stortrivs att jobba här. Finspång är ett jättetrevligt ställe, säger Thormans projektledare Pierre Claesson.

Bomagasinet träffar vångabon Pierre på Thormans kontor

I uppdraget ingår skötsel av lekplatser, skolgårdar, gräs-

i Finspång. Vi sätter oss i fikarummet, som har en skön

klippning och planteringar. För dagen pågår bygget av

och lekfull stämning med konstgräs på golvet, biljardbord

en helt ny lekpark vid Vita Stan bakom Storängsskolan och

och soffa.

plantering av nya växter på Förvaltningstorget i centrum.

– Min grundinställning är att om man ska jobba kan

Den nya lekparken landar på 1400 kvadratmeter och blir

man lika gärna ha roligt samtidigt. Varje dag har nya

därmed en av Finspångs största lekplats till glädje för barn-

möjligheter. Jag vill förmedla till mina kollegor att idag

familjer på Dunderbacken, Gula Hårstorp och för andra

kan jag göra något bra för någon annan, säger Pierre.

leksugna barn. Förutom en handikappanpassad studsmatta kommer där också att finnas gungor, rutschkana och andra

Thormans Entreprenad har sitt huvudkontor i Linköping

inslag som lockar till lek. Lekparken kommer att stå färdig

och finns på en handfull orter, främst i Östergötland.

lagom till sommarlovet.

Finspångskontoret har 5 till 8 anställda beroende på

– Rätt många utomhusmiljöer i beståndet är gamla och

säsong. Merparten av de anställda är finspångsbor.

slitna. Men det är roligt att Vallonbygden satsar och har

Avtalet med Vallonbygden upptar den största delen av

en ambition och vilja att fräscha upp och skapa tilltalande

tiden, men varvas också med mindre uppdrag, som

miljöer för deras hyresgäster.

gräsklippning vid Stjärnviks slott och andra liknande uppdrag för privatpersoner och företag. – Jag tycker att vi har en bra relation och dialog med Vallonbygden. Det är bra folk med en sund inställning. Vi jobbar främst mot Bengt Lundqvist, som är en sann finspångspatriot, säger Pierre med ett leende.

T H O R M A N S

E N T R E P R E N A D

5/


H Y R E S G Ä S T E R N A

POSITIVT NÄTVERK MED POLISEN Vi tar vårt samhällsansvar och har nyligen påbörjat ett samarbete med Polisen i Finspång. Vår boendeutvecklare Maja Damjanovic har varit i

F Ö R

kontakt med hyresvärdar på andra orter. De vittnar om framgångsrikt trygghets- och brottsförebyggande arbete i vardagen enligt modellen effektiv samordning för trygghet (EST). Mot bakgrund av detta tog Maja

T R Y G G H E T

kontakt med Polisen i Finspång med förhoppning om ett lokalt samarbete. Gensvaret från Polisen var mycket positivt och nu välkomnas fler företag och organisationer att delta i trygghetsnätverket. – Drivkraften till trygghetsarbetet är att våra hyresgäster ska känna sig trygga i sitt boende och i vardagslivet. Ju fler vi är som samarbetar och kan få en heltäckande bild, desto tidigare kan vi också sätta in förebyggande insatser för ett tryggare Finspång, säger Maja. Karl Landström, gruppchef för områdespolisen i Finspång, välkomnar samarbetet. Han menar att det inte i första hand handlar om några stora visioner utan att i det lilla tillsammans ringa in var problematiken finns för att sätta in resurser på rätt plats.


”VI HAR ALLA ETT ANSVAR ATT FÅ ETT TRYGGARE SAMHÄLLE”

– Vi brukar prata om broken window-effekten. Om någon ser en krossad ruta så ökar chansen att det snart sker igen. Därför är det viktigt att snabbt meddela oss om när skadegörelse och brott inträffat för att åtgärda problemet. Där har vi alla tillsammans ett ansvar att hjälpas åt för att få ett tryggare samhälle, säger Karl. Han tror att kontinuerlig kontakt i trygghetsnätverk med bostadsbolag, näringsliv, föreningar, kyrkor och fritidsgårdar har en stor effekt i allas önskan om att känna trygghet i vardagen. Konkreta åtgärder för ökad trygghet och säkerhet för Vallonbygdens hyresgäster kan exempelvis vara bättre belysning och att beskära buskar på hyreshusens gårdar. – Ingen ska behöva mötas av brända bilar på parkeringsplatserna. Under våren hade vi en brand i ett av våra källarförråd. Då träffade vi Räddningstjänsten på den aktuella gården för att tillsammans med dem prata med hyresgästerna. Jag tror det betyder mycket att visa att vi står tillsammans när något tillbud inträffar, säger Maja. Till hösten fortsätter och utvecklas det nya och positiva samarbetet mellan Polisen och Vallonbygden.

V Ä L K O M M E T

S A M A R B E T E

M E D

P O L I S E N

7/


E F F E K T I V T O C H M I L J Ö V Ä N L I G T S M I D I G T ,

NIM AUTE VLISQUOD QU NIM I

MODERNT OCH ENERGIBESPARANDE PÅ RÖDA HÅRSTORP Vi har investerat i en helt nybyggd tvättstuga

i området Röda Hårstorp på Hårstorpsvägen 15.

Tvättstugan har toppmoderna torktumlare och tvättmaskiner

mot den gamla tvättstugan. Han tror också att de effektivare

med självdosering, som bokas med en lättnavigerad digital

maskinerna kommer göra det möjligt att utöka antalet

skärm. Den nya tvättstugan har varit i drift i en dryg månad

tvättider per dygn till fem jämfört med dagens tre.

och hittills har projektledaren Laszlo Toth bara hört lovord från de boende.

– Den här tvättstugan är våra nya standard och starten på en långsiktig upprustning av tvättstugorna i vårt bestånd.

– Jag pratade med en äldre dam här i huset som både

Det är hög tid att fräscha upp många av våra områden

tyckte om tvättstugan och den digitala bokningsskärmen.

men det är ingen billig affär då varje maskin kostar omkring

Jag tror många också uppskattar att slippa tänka på tvätt-

50 000 kronor. Tanken är att rusta upp omkring tre tvätt-

och sköljmedel.

stugor per år. Om cirka 10-12 år kommer samtliga tvättstugor i våra områden att se ut så här.

Självdoseringssystemet innebär att maskinen själv känner av vilken dos tvättmedel och vatten som går åt för respektive

Nästa steg är att installera de digitala bokningsskärmarna

program och mängd kläder i trumman. Tvättdebiteringen

till samtliga trapphus på området för ännu smidigare

betalas månadsvis på hyresavin via hyresgästernas person-

bokning för de boende. Där kommer också annan viktig

liga tagg. Laszlo uppskattar att självdoseringen kommer att

boendeinformation kontinuerligt läggas ut och därmed

innebär en energibesparing med upp till 40 procent jämfört

ersätta dagens klassiska anslagstavlor.

V A L L O N B Y G D E N

S A T S A R

M I L J Ö S M A R T


TIPS!

Mjukglass på Sommartorget

SJU SKÄL ATT NJUTA I SOMMAR

O-RINGEN 21-27 JULI VÄRLDENS STÖRSTA ORIENTERINGSTÄVLING KOMMER TILL KOLMÅRDEN OCH FINSPÅNG. VAD KAN VARA BÄTTRE ÄN ATT DRA IGÅNG HELA TÄVLINGSVECKAN I GROSVADSSKOGEN?

VI SES I VIBJÖRNSPARKEN Parken erbjuder skönt parkhäng med liggstolar, lekpark, grillplats, naturstig eller varför inte minigolf och fika?

SKOGSRÖJET 2-3 AUGUSTI Sveriges mysigaste rockfestival finns i Rejmyre. För fjortonde gången rockar festivalen loss med internationella och svenska rockakter i världsklass. Psst! Missa inte vår tävling på sid 10

HUR MÅNGA SJÖAR

där du har chans att vinna två

TESTAR DU I SOMMAR?

biljetter till sommarens Skogsröj!

Vår sjörika kommun erbjuder faktiskt en ny sjö för årets alla dagar. Ta med

HISTORIENS VINGSLAG

mat vid någon av alla fina vattendrag.

NJUT AV LIVETS GODA…

Om du inte vill ta bilen eller cykeln

…PÅ NÅGON AV

spännande historia som går att

– ta båten, kajaken

FINSPÅNGS FINA

upptäcka i både den vackra

eller kanoten!

UTESERVERINGAR. PERFEKT

frukost, lunch, fika eller grillen för kvälls-

Grillens omtalade mjukglass ger rätt sommarfeeling för både barn och vuxna. Kombinera glassupplevelsen med lek och spel på mysiga Sommartorget (Bergslagstorget)

KVÄLL MED FAMILJ, SLÄKT, VÄNNER ELLER ARBETSKAMRATER!

Finspångs kommun har en

slottsmiljön i centrum men också utanför centralorten. Många platser att besöka, ingen nämnd och ingen glömd!

mitt i centrala Finspång.

9/


V I N N !

GISSA PLATSEN!

O C H

vinna två biljetter till Skogsröjet som

T Ä V L A

Gissar du rätt har du chansen att

Maila ditt svar tillsammans med

går av stapeln 2-3 augusti. SER DU VAR DENNA BILD ÄR TAGEN?

namn och telefonnummer till info@vallonbygden.se senast den 15 juli. LYCKA TILL!

VAR ÄR NÄSTA CHECKPOINT?


HITTAUT – I VÅR VACKRA NATUR! Friskvårdsprojektet hittaut handlar om att hitta ut i naturen i jakt på checkpoints som finns på den fysiska kartan eller i hittaut-appen. Hittaut syftar till att motionera på ett roligt sätt och få gammal som ung att hitta ut och upptäcka allt det fina som finns på hemmaplan. Med hjälp av orienteringskartan handlar det om att hitta de angivna kontrollerna, checkpoints, och rapportera koderna direkt via en smartphone eller dator. Totalt kommer det att finnas 100 checkpoints i Finspång. De första 70 finns tillgängliga nu i Finspångs tätort. 1 augusti släpps 15 checkpoints till i Lotorp och 1 september tillkommer 15 ytterligare på Grosvadsområdet. Förutom för det rena nöjet och konditionens skull finns också chans till fler vinster med projektet. Alla som registrerar checkpointskoder finns med i utlottningar med lokala prissponsorer. som dras månadsvis. Hittauts karta har skickats ut till alla hushåll i Finspångs kommun och Svärtinge och finns också att hämta på kommunhuset, Arena Grosvad och Finspångs Turistbyrå. Den kostnadsfria hittaut-appen finns att ladda ner där appar finns.

G Å ,

S P R I N G

E L L E R

C Y K L A

11/


SOMMARÖPPETTIDER Förvaltningen har under veckorna 27-32 låg bemanning på grund av semester. Under tiden utförs endast akuta arbeten, därför ber vi er att inte ringa in fel som kan vänta till efter vecka 32.

BoButiken har under veckorna 27-32 öppet mellan 10-12 på måndagar, onsdagar och fredagar. Övriga tider enligt överenskommelse. Följande telefonnummer gäller alltid: Felanmälan: 0122-155 50, mån-fre kl. 07-09 (Under veckorna 27-32 endast mellan 07-08) Akuta fel efter 09: Securitas 0122-127 20 (Under veckorna 27-32 efter klockan 08) Störningsärenden (kväll/natt): Securitas 0122-127 20 Låsöppning: Jouren 0122-127 20 (En avgift tas ut vid öppningen)

BoButiken Besöksadress: Bruksgatan 19 Postadress: Vallonbygden AB, Box 30, 612 30 Finspång Telefon: 0122-249 50 E-post: info@vallonbygden.se

Profile for totalmedia7

Vallonbygden - Bomagasinet nr 1 2019  

Vallonbygden - Bomagasinet nr 1 2019  

Advertisement