Page 1


   ,   Modeh (Modah) ani l’fanekha, Melekh hai v’kayam, she’he’hezarta bi nishmati b’hemla rabbah emunatekha.

2


 

  Mah tovu ohalekha Ya’akov, mishkenotekha Yisra’el.

3


  Shalom, shalom and boker tov to you!    Your shem is _______________ . Shabbat shalom to you!

4


 

.  .  Bim Bam! Shabbat Shalom!

5


 

- -  .-    Hinei mah tov u’mah na’im shevet a’him gam ya’had.

6


  .  , Halleluyah! hodu la-Shem. .    Mizmor shir l’yom ha-Shabbat.

7


 

       .

8


  Halleluhu b’teika shofar. shofar Halleluhu b’neivel v’khinor. violin Halleluhu b’tof u’mehol. drums Halleluhu b’minim v’ugav. piano Kol ha-n’shamah t’hallel Yah. Halleluyah!

9


    

  -     

  

        

10


 Shema Yisra’el Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Barukh shem k’vod malkhuto l’olam va-ed. V’ahavta et Adonai Elohekha, be-khol l’vavkha, u’v’khol nafshekha u’v’khol me’odekha. V’hayu ha-devarim ha-eilah, asher Anokhi m’tzavkha ha-yom al l’vavekha. V’shinantam l’vanekha v’dibarta bam b’shivtekha b’veitekha u’vlekhtekha va-derekh u’v’shokhbekha u’vkumekha. U’kshartam le’ot al yadekha, v’hayu l’totafot bein einekha. u’khtavtam al mezuzot beitekha u’visha’arekha.

11




 Adonai s’fatai tiftah u’fi yagid t’hillatekha.

Now is a time in our service to thank God. What are you thankful for?

12




  . 

Oseh shalom bimromav hu ya’aseh shalom aleinu v’al kol Yisra’el v’imru, amen.

13




.    .  

Torah tzivah lanu Moshe. Morashah k’hillat Ya’akov.

14




   



  Etz hayyim hi la-makhazikim ba, v’tomkhekhah m’ushar. D’rakhekha darkhei no’am, v’khol n’tivotehah shalom. Hashiveinu Adonai eilekha v’nashuvah hadesh yameinu k’kedem.

15




  —     —      —     —     —     —      —  

16


 Yom Rishon — Avodah Yom Sheni — Avodah Yom Shlishi — Avodah Yom Revi’i — Avodah Yom Hamishi — Avodah Yom Shishi — Avodah Yom Shabbat — Menuhah

17




  















 













18

 




Adon olam asher malakh, b’terem kol y’tzir nivra L’et nasah v’heftso kol, azai melekh sh’mo nikra. V’aharei kikhlot ha-kol, l’vado yimlokh norah V’hu haya vhu hoveh, v’hu yihiye b’tifarah. V’hu ehad v’ein sheni, l’hamshil lo l’hakhbirah B’li r’eshit b’li takhlit, v’lo ha’oz v’hamisrah. V’hu Eili v’hai go’ali, v’tzur hevli b’et tzarah V’hu nisi u’manos li, m’not kosi b’yom ekra. B’yado afkid ruhi, b’et ishan v’a’irah V’im ruhi gevi’ati, Adonai li v’lo ira.

19


                 .    ,     .     ,  .   ,             ,  .          

20


    

Barukh Attah Adonai Eloheinu Melekh ha-olam, borei pri ha-gafen.

21


 Before eating fruit of trees:

   Before eating fruit & vegetables that grew in the ground:

   Before eating cakes & cookies:

    Before drinking & eating other foods:

   

22


 On cake

   

,  

On fruit

On wine & grape juice

()  

()  

                                 .                  .   ,            ,                           .             ,         ,      ,          

On Shabbat

,          ,        

On Rosh Hodesh On Rosh ha-Shanah

     

On Sukkot

,              

On Shimini Arzeret & Simhat Torah

,       

On Pesah

,         

On Shavuot

      ,      On cake

On fruit

On wine & grape juice

. 

 

. 

,   On cake

. 

On fruit

 

On wine & grape juice

.  23


A Shabbat Morning Siddur for Young People  

Two new siddurim designed to be used for Tot Shabbat or family services. These new full-color board books include material for small childre...