Page 1

GYMNÁZIUM LACA NOVOMESKÉHO, TOMÁŠIKOVA 2, BRATISLAVA VYDANIE ČÍSLO 109 | ŠKOLSKÝ ROK 2012/2013

časopis ocenený 3. miestom v celoslovenskej súťaži Štúrovo pero 1997 a cenou Televízie Markíza 3. stupňa 2003

“ “

I´m talkative, communicative, crazy and curious. str. 4 Je zvláštny pocit prechádzať bránou, ktorou prešlo tak veľa ľudí. Hlavne, keď mnohí z nich už nevyšli živí. str. 9 Dávid Králik: Príbeh jedného „loosera“ str. 12 Ste hladní? Tak vás ešte trošku podráždime. str. 14 - 15

Rozmýšľala som nad padákom alebo bungee jumpingom str. 6 - 7

WWW.GLNT.EDUPAGE.ORG | TOMASICKAR@GMAIL.COM | WWW.FACEBOOK.COM/TOMASICKAR


ÚVODNÍK

DRUHÁ STRANA

foto: Nikola Kopšová

Here we go! Len vč era ná m skonč ili letné prá zdniny a už o pá r dnı ́tu má me tie zimné . Ten č as ale letı,́ vš ak? To aby sme už pomaly zač ali stresovať a nahá ň ať zná mky... Ale eš te pred tý m sa pohodlne usaďte a už ite si n a j n o v š i e v y d a n i e n á š h o milované ho č asopisu. V tomto č ıśle sa okrem iné ho dozviete aj aká nová tvá r sa ná m premá va po chodbá ch, alebo aj preč o priš li naš i š tudenti z vý letu so slzami v oč i ach... Toto č ı́ s lo prichá dzalo na svet poriadne d l h ú c h v ı́ ľu , t a k u ž v i a c n e z d r ž u j m e . P r a j e m v á m prıj́emné č ıt́anie! Tibor Petrík, šéfredaktor

Boli to naš e kroky, č o preš li sme skratkou. spomeň si na zelenú , tá chvıľ́a trvá krá tko. Ad revidendum zas. tam kde už ž ivoty, ž ivoty ľudı ́v ná s ako vo filme zazrieš , ked preskoč ım ́ e ploty. Nezabudni na ten deň . v ten ,keď si sa dıv́al. a videl si zelený svet cezň trochu inak ako sá m bý val. Filip Ožvold

obč asnık ́ Gymná zia Ladislava Novomeské ho č asopis ocenený 3. miestom v celoslovenskej sú ťaž i Stú rovo pero 1997 a cenou Televıźie Markıźa 3. stupň a 2003

Tomá š ič ká r - vnú troš kolský č asopis/obč asnık ́ Gymná zia Ladislava Novomeské ho na Tomá š ikovej ulici pre ž iakov, rodič ov a profesorov. Vydanie číslo 109 | November 2012 | Školský rok 2012/2013 Šéfredaktor: Tibor Petrık ́ ; Koordinátor Redakčnej rady: PhDr. Natá lia Zajač eková ; Odborný poradca: Mgr. Lenka Cederlová ; Redakčná kuchyňa: Silvia Filová , Michaela Soltysová , Miroslava Nemč eková , Lucia Michlerová ; Grafická úprava: Tibor Petrık ́ ; Obrázok na titulke: Michaela Soltysová ; Použitý ilustračný materiál: autori, internet; Internetové vydanie Tomá š ič ká ra aj na www.gln.sk resp. www.glnt.edupage.org. Ná jdete ná s aj na sociá lnej sieti Facebook: www.facebook.com/tomasickar


POSLUŠNE HLÁSIM Ďakujeme! Nedalo sa nevš imnú ť, ž e naš e chodby dý chajú prı́jemnou a prıv́etivou atmosfé rou, hlavne v č ase po skonč enı́ vyuč ovania. Dakujeme vedeniu za precıźny a ú speš ný vý ber upratovacieho personá lu. Mne osobne vš ak poč úvanie ž ivotný ch skú senosti vš evediacich, vš evidiacich ľudı ́ obč as chý ba, neviem ako Vá m...

Lyžička a mištička Jedno prı́ j emné rá nko ná s v š kole vı́ t ali vysmiate baby a kvalitné raň ajky... Sen? Na GLN realita! Stač ilo si doniesť lyž ič ku a miš tič ku a naš e ž alú dky s nadš enım ́ prijali nieč o iné ako š álku ká vy a š iš ku. Racioná lne a zdravo – nech sme vš etci krá sni a zdravı,́ ako sa na naš u š kolu patrı.́ Za tú to ozdravovaciu kú ru ďakujeme Mime Konrá dovej a jej rodine. Mô ž eme naš epkať, ž e p o d o b n é g a s t r o n o m i c k é v y c h y t á v k y s a p l á n u j ú v dohľadnej dobe.

TRETIA STRANA Ahojte prváci :)

Privıt́ali sme prvá kov, musım ́ povedať, ž e veľmi ú speš ne – ďa ku j e m e 1 . A , 1 . B , a l e a j š ikovnej 3.B. Bilancia nula zranený ch, veľa vysmiatych a eš te viac zimatrikulovaný ch. Krá sna akcia v š tý le gangam sa niesla v hesle „ Co zabudneš , tvoj ž alú dok ti pripomenie“ . P. S . Ve ľ k á p o k l o n a p a t r í zúčastneným , naozaj sme n e č a k a l i ž e v š e t k y n a š e d e l i k a t e s y s k o n z u m u j e t e ! P r a j e m e v e ľ a š ť a s t i a v tomášičkárskej kariére.

Stále mi tečú slinky

Apple pie, asi najobľú benejš ia akcia na naš ej š kole ú speš ne prebehla tradič ne s veľkou ú č asťou a eš te vä č šım ́ bruchom po odchode.... nie nadarmo v y r á b a j ú n o h a v i c e s neuveriteľný m množ stvom gombık ́ ov. Papier, drevo, les Zbierali sme veľa papierov, l e t á č i k o v, z o š i t o v, k n ı́ h , č a s o p i s o v a p o d o b n ý c h celuló zový ch vý robkov . Nie nadarmo sme ekoš kola – zber bol tradič ne ú speš ný, triedy sa bili o najvä č š iu hmotnosť p r i n e s e n é h o s n a ž e n i a . G r a t u l u j e m e k v ý h r e a p r i p o m ı́ n a m e z b e r m o n o č l á n k o v. Z b i e r a m e , triedime, myslım ́ e a bojujeme – viva la ž ivot tomaš ič ká ra!

Nečakaj a rob! P r e d n a m i j e 4 0 . r o č n ı́ k S t re d o š ko l s ke j o d b o r n e j č i n n o s t i , k t o r é h o vyhlasovateľom je Ministerstvo š kolstva Slovenskej republiky. SOC-ka je dobrovoľná , zá ujmová č innosť ž iakov denné ho š tú dia g y m n á z i ı́ , s t re d ný c h š kô l , konzervató riı́ a stredný ch odborný ch uč ilı́šť a na naš ej š kole má dlhodobú a veľmi ú speš nú tradıćiu. Dô kazom sú ú speš né prezentá cie naš ich ž iakov v Slovenskom kole SOC a aj v zahranič ı.́ Jej vý sledkom je samostatná prá ca, ktorá sa p r e d k l a d á n a o d b o r n é p o s ú d e n i e . Vy v rc h o l e n ı́ m SOC-ky je sú ťaž ná prehliadka, ktorá sa na naš ej š kole bude konať 4. marca 2013, o 8:00 hod. v aule š koly, kde budú ž iaci obhajovať vý sledky svojej prá ce. Vš etký m sú ťaž iacim drž ım ́ e plce. Michaela Šoltysová


INTERVIEW

ŠTVRTÁ STRANA

I would like to motivate them somehow or make them interested in life in general

Zuzana Barančoková My favorites’

Color: blue, but I like green too Food: pasta Sport: volleyball Musician: Alicia Keys Movie: Holiday Foreign language: English and French Number: 17 Quote: A truth spoken with bad intent beats all the lies you can invent.

T: Why did you choose GLN as a school, where did you want to teach? O n e o f my f r i e n d s f ro m my university was studying here and she said it´s a very good school. One of my colleges now gave me very good recommendation too. So I checked up the school website and I saw all the events and projects that this school organizes and it sounded very interesting. I applied and they chose me. T: What do you like about our school the most? I like the contact with students. They want to study and they have funny ideas which is great but sometimes they are lazy and they disturb too which is a shame. I´m talkative, communicative, crazy and curious and I would like to motivate them somehow or make them interested in life in general, I would like them to explore more

and be more curious. T: Would you like to change something if you could? I would like to change disturbing on my lessons. I would like my students to pay more attention. T: All of your students know that yo u a re ve r y c re a t ive a n d curious person. As homework before holiday you gave them project about Halloween. Did you like the projects? They were brilliant. Some students put there crazy videos, music which scared me and one student made a survey about Halloween, so I was surprised in a good way and it was really nice because I didn´t tell them to do this. Good job. T: You are not a couch potato, are you? Sometimes I like to be lazy and watch TV series or watch the sky and the clouds. But during the weekends or holidays I like hiking or roller-skating. I like travelling a n d I w o u l d l i k e t o t r a v e l everywhere. T: Could you tell us some kind of funny story which happened to you?

Either - or? Summer/winter: winter London/Paris: London Pizza/hamburger: pizza Gangnam style/Skyfall: Skyfall

OK. This didn´t happen to me but I was there. I went with my friends from high school to a cottage in Liptovský Mikulá š and we went hiking during the day. In the evening we played table tennis. One day, my friend was in a very funny mood and he decided that it´s very boring to play ping-pong with the racket, so he said to himself “let´s try it with the flipflop”. Then he swapped it for a cauldron. Even this wasn´t enough for him and he chose door from the wardrobe… You can imagine what damage did he leave but we were young and silly and at that time it was great fun :) Miriama Konrádová


IMATRIKULAČKY

PIATA STRANA

Nočná mora študentov

V pondelok 22. októ bra ná m naš i starš ı́ spoluž iaci pripravili imatrikulá ciu pre prvá kov. Aj napriek obavá m a poč iatoč ný m pochybnostiam sme sa ich nakoniec zú č astnili skoro vš etci. Prež ili sme si chvıĺe strachu a nervozity, keď ná m zaviazali oč i a po dvojiciach ná s vodili do auly. Horš ie ako prechá dzka so zaviazaný mi oč ami bolo č akanie na to, č o ná s č aká . Keď sme to ú speš ne zvlá dli, zanechali sme o t l a č k y n a š i c h p a l c o v n a triednom plagá te a dostali sme z a o d m e n u “ c h u t n é obč erstvenie.“ Potom si pre ná s starš ı ́spoluž iaci pripravili rô zne sú ťaž e. Nechý balo ani karaoke, hrabanie sa v nieč om, o č om radš ej nechcem vedieť č o to bolo, sú ťaž v jedenı,́ viazanı ́š nú r z obleč enia, č i oberanie spiniek so zaviazaný mi oč ami. Na zá ver si vš etci zatancovali v š tý le Gangnam Style. Za svoju triedu mô ž em povedať, ž e vš etký m sa to pá č ilo. A eš te jedna pozná mka nakoniec: Už sa neviem doč kať, kedy budeme my organizovať imatrikulá cie naš im budú cim prvá kom. Dakujeme tretiaci za skvelé Imatrikulá cie! Ivana Lehocká


NA KÁVIČKE S KLASIKOM

ŠIESTA STRANA

No mám svoj idol a tým je Bratt Pitt.

Profesori, s ktorými sa rozprávame v tejto rubrike, majú na GLN svoju históriu, takže ich čitateľom hádam netreba predstavovať. A v tomto prípade ide o profesorku, ktorú by ste ani náhodou nemuseli predstavovať nám členom redakčnej rady. Pretože práve ona má výrazný podiel na tom, že tento časopis vyzerá tak, ako vyzerá. Sama vraj nevie, koľko rokov má už Tomášičkára "pod palcom". Nielen o časopise, ale aj o tom, ako nás a svoje povolanie vidí, sme sa s ňou porozprávali. A rozprávalo sa nám veľmi dobre. Ale pozrite si sami, čo o sebe prezradila, lebo ono to naozaj stojí zato.

Obľúbený/á/é:

Buď, alebo :

Farba: Modrá Jedlo: Cestoviny na hocijaký spôsob Deň v týždni: Sobota Hudobný interpret: Sade Kniha: Ťažko vybrať, ale tak z tých posledných prečítaných Majster šarkanov Film: Dom duchov Animovaná rozprávka: Všetky staré disneyovky Seriál: Zúfalé manželky Ovocie: Banán, jediné, na čo nemám alergiu, zo všetkého ostatného sa vyhádžem Kvet: Konvalinka T: Chceli ste byť odmalička učiteľkou alebo ste v minulosti mali iné plány? Aké? Bohuž iaľ, ú plne odmalič ka. Ale v ô smej triede ma spoluž iač ka prehová rala, aby sme spolu š li na hotelovú akadé miu . Chceli sme byť letuš ky, a pritom nená vidı́ m lietanie (smiech). Potom vš ak rodič ia hotelovú š kolu zamietli, iš la som na gymná zium a vydala sa touto cestou.

Mám rada takých ľudí s hlavou v oblakoch.

T: Čo teda bolo vašou motiváciou stať sa učiteľkou? Nielenž e je to u ná s viacgenerač né povolanie z otcovej strany (starı ́ rodič ia aj tety boli uč iteľky), ale aj to vnú torné presvedč enie, keďž e som chcela uč iť už odmalič ka

Futbal alebo hokej?.... Fúha, viac asi ten hokej Rifle alebo tepláky?.... Rifle Eiffelova veža alebo Koloseum? .... Koloseum, to je také impozantnejšie Rozprávanie alebo úvaha? .... Úvaha Moderna alebo realizmus? .... Moderna Biele alebo červené? .... Biele Ranné vtáča alebo nočná sova? .... No tak ranné vtáča určite nie. Robiť niekde za pásom a vstávať na šiestu, to by ma asi zabilo. Bývam päť minút cesty odtiaľto, ale vždy som posledná v kabinete, akoby som dobiehala z električky. Už odmala som nemala rada ranné vstávanie. Nezvykla som meškať, ale vždy to bolo len tak tak.

T: Ktorý predmet ste mali ako študentka najradšej a ktorý naopak najmenej? Najradš ej som mala literatú ru a najmenej ché miu. Asi netreba hovoriť preč o. (Pani profesorka, myslım ́ e, ž e veľa Tomá š ič ká rov a predovš etký m ná s, č lenov redakč nej rady, s Vami bude sú hlasiť )

T : N a j k r a j š i e a najnepríjemnejšie veci na tomto povolaní? Vž dy aj to zlé je na nieč o dobré . Na tejto prá ci má m veľmi rada, ž e nie je stereotypná , aj keď robıt́e s tý mi istý mi ľuďmi š tyri roky. Kaž dý deň prinesie nieč o nové . Keď vš ak má m povedať, č o naozaj nemusım ́ , tak zná mkovanie. Uč ila a rozprá vala by som od nevidım ́ do nevidım ́ , ale zná mkovanie je stá le ťaž šie. T: Ako podľa vás vlastne vyzerá dobrý učiteľ? Ako pani profesorka Silvanová . Lebo za zdanlivou prı́snosťou a tý m, ž e ju š tudenti reš pektujú , sa skrý va kus dobré ho č loveka. U nej je to vš ak taká tá prirodzená autorita, nemusı ́ si ju vynucovať. Clovek si proste povie, keď ju vidı,́ ž e j u b y j e d n o d u c h o n e m a l sklamať, a ani to urobiť nechce.


NA KÁVIČKE S KLASIKOM T: Ako si spomínate na Vaše začiatky na GLN? Na GLN? Tak rozpač ito, no. Bola som hneď triedna a hneď prvý rok sa mi po taký ch dvoch, troch m e s i a c o c h s t a l o a s i t o najtrá pnejš ie, č o sa mô ž e uč iteľovi stať. Roztrhli sa mi nohavice na zadku, keď som sa tak vehementne prechá dzala po triede a decká m to bolo asi eš te trá pnejš ie ako mne :D . T: Čo sa Vám na študentoch GLN páči a čo naopak nie? Pá č i sa mi, ž e napriek vš etkej kritike mladý ch sú š tudenti naš ej š koly kultivovanı.́ Vo vš eobecnosti asi tak, ž e majú hranicu, za ktorú nejdú . Nikto ma nesklamal tak, ž e by si zaslú ž il kritiku.

T: S ú p o d ľa vá s d n e s d e t i skutočne horšie ako kedysi? Nie. Ale č ım ́ sa na to pozerá m viac optikou veku, tý m mi toho viac vadı.́ V 25 sa to nemusı ́zdať , ale v 50 mi budú pripadať horš ı ́ a v 60 ich budem mož no vš etký ch há dzať do jedné ho vreca. Vž dy bude starš ia generá cia nesú hlasiť s tou mladš ou a naopak, ale v zá sade sa asi š tudenti ani uč itelia nemenia. T: Čo rada robíte, keď nerobíte? C ı́ t a m , c h o d ı́ m d o d i v a d l a , stretá vam sa s kamará tkami. Má m rada pasıv ́ nejš ı́ oddych. Také to sladké nič nerobenie. T: Keby ste neboli učiteľkou, boli

SIEDMA STRANA by ste .... No letuš kou nie. Uvı́tala by som pasaž ierov prež ehnanı́m sa. Fakt neviem. Jedine asi hovorkyň ou ministra š kolstva. Alebo mož no veš tkyň ou. Dnes rá no som u tretiakov vyveš tila, ž e budú vš etci spať a fakt to tak bolo. T: Va d í Vá m , a k s a n i e k to vyjadruje nespisovne? To už je profesioná lna deformá cia. Dnes už aj kamará tky opravujem a lezie im to na nervy. Doma mi už musia hovoriť, ž e nie som v š kole. T: Iste Vám napadne aj pár vtipných príbehov, ktoré ste zažili počas pôsobenia na našej škole. Podelíte sa s nami o nejaký? Okrem tý ch nohavıć...No tý ch bolo. Asi najbizarnejš ie bolo, keď som bola triedna prım ́ anom, iš la som celej triede kupovať lı́ s tky na obedy a sekundá n ma poslal do radu, ž e nech sa nepredbieham. To bolo zlaté , ale vzhľadom na moju vý šku je to vž dy tak. Alebo aj na maturitá ch toho je...naprık ́ lad, keď odpovedajú ci netuš ı,́ č o je vlastne obsahom zadania. Jeden š tudent naprık ́ lad už odchá dzal a eš te od dverı ́ krič al, ž e on si spomenul na nejaké zlož ené slovo. Ze myš lienka. Myš a lienka :D. T : M á t e v o s v o j o m ž i v o t e niekoho, koho pokladáte za svoj vzor? Vzor ani nie, mne imponujú o b yč a j n ı́ ľu d i a , k t o r ı́ r i e š i a k a ž d o d e n n é z á l e ž i t o s t i s nadhľadom a skromnosťou, kaž dý, kto charakterovo obstojı ́ v nejakej situá cii. No má m svoj idol a tý m je Bratt Pitt. Cım ́ je starš ı,́ tý m vyzerá lepš ie .

Roztrhli sa mi nohavice na zadku

T: Čo má človek mať, aby bol vašou krvnou skupinou? Zmysel pre humor, nadhľad!!!, optimistický pohľad na svet, chuť zabá vať sa a má m rada taký ch ľudı ́ s hlavou v oblakoch. T: Je dobrodružstvo, ktoré by ste

chceli vyskúšať (skok padákom, l e t b a l ó n o m , p o t á p a n i e v Egypte... :D)? Rozmý š ľala som nad padá kom alebo bungee jumpingom, ale asi by ma musel niekto sotiť. No skok padá kom by som si vyskú š ala skô r ako bungee jumping, tam aspoň nevisıt́e dole hlavou. A nepreviezla by som sa na motorke. T: Súhlasíte s tým, aby bola m a t e m a t i k a p o v i n n ý m maturitným predmetom? Nie. Teraz ma asi kolegovia zjedia a m a t e m a t i k a j e n e p o c h y b n e dô lež itá , ale podľa seba mô ž em povedať, ž e urč ite nie.

Doma mi už musia hovoriť, že nie som v škole.

T: Ako ste strávili hokejové majstrovstvá? Sledovali ste zápasy ? Ja sa prizná m, ž e veľmi nie. Rodina to naozaj prež ı́vala, ale ja to nedoká ž em, mne je vž dy ľú to tý ch, č o prehrajú . Keď ide o nieč o veľké , tak na to nemá m nervy. Ale v h o ke j ove j t r i e d e n a š ko l e v Trenč ı́ n e som uč ila Dominika Graň á ka a toho si vž dy pozriem. On bol aj v š kole veľmi talentovaný a š ikovný. T: Je myslím všeobecne známe, že práve pod vaším dohľadom vzniká tento úžasný a skvelý č a s o p i s . P r e z r a ď t e n á m úprimne niečo na svojich zverencov z redakčnej rady. Poslúchajú Vás? Sú dostatočne kreatívni? :D Fú ha...no jasné . Myslı́m, ž e sme teraz nabrali ten sprá vny kurz, dú fam, ž e to vidia aj inı ́ a prajem č a s o p i s u , a b y s a č ı́ t a l . V Tomá š ič ká rovi má vame také a m p l i t ú d y. M a l i s m e v e ľm i kreatı́v ne obdobia, pamä tá m si š éfredaktora Mateja Lauka, ktorý naozaj pracoval na tom, aby č asopis potiahol a zlepš il a potom aj také , kedy to nejako upadlo. Vž dy to zá visı́ od aktuá lnej redakč nej rady. Lucia Michlerová Miroslava Nemčeková


ÔSMA STRANA

Zaujali ste ma natoľko, že v druhom živote budem učiť fyziku

Zá erečná správa v V pondelok 5.11.2012 sme spolu s Miš kou Soltysovou, S i lv i o u F i l ovo u , M a re ko m Karmanom, Viktorom Korbom, Martinom Jajcayom, Matejom Ivanom a Tomá š om Lehoczký m prezentovali v aule naš ej š koly G y m n á z i a L a d i s l a v a Novomeské ho na Tomá š ikovej ulici prá ce z fyziky. Naš ou snahou bolo aspoň taký mto spô sobom priblı́ ž iť potrebu fyziká lneho vzdelania naš im spoluž iakom a ľudom, ktorı́ o n e j ve ľa n e ve d i a , n e m a j ú mož nosť informovať sa alebo k nej len jednoducho nemajú vybudovaný vzťah.

Postupne sme ich oboznamovali s vý vojom fyziky v minulosti aj v s ú č a s n o s t i , s r ô z n y m i osobnosťami, ktoré jej vý voj v ý z n a m n e ov p ly v n i l i i s j e j využ itım ́ v ž ivote. Naš e prezentá cie sa tý kali rô znych sú ťaž ı,́ ako sú IJSO a Turnaj mladý ch vedcov, kde si mladı ́ ná dejnı ́ fyzici, bioló govia a c h e m i c i m e ra j ú svo j e s i ly v

n i e k o ľ k ý c h t e o r e t i c k ý c h a praktický ch ú lohá ch. Tı́ najlepš ı ́ bojujú o medziná rodné uznanie na celoslovenský ch aj celoeuró pskych kolá ch.

Využ itie fyziky v bež nom ž ivote s m e d e m o n š t r o v a l i j e d n o d u c h ý m i k r á t k y m i pokusmi aj oboznamovanı́m s krité riami fyziká lnej znalosti pre niektoré zamestnania. Prık ́ ladom pre odborné využ itie bola prezentá cia o CERN-e. Tiež sme rozprá vali o propagá cii fyziky a o jej približ ovanı ́ sa k verejnosti rô znymi akciami ako je naprık ́ lad Noc vý skumnık ́ ov, ktorý mi sa vedci snaž ia fyziku u bež ný ch ľudı ́spopulá rniť i ná jsť ďalš ie nadané a talentované osobnosti, ktoré by sa podieľali na jej vý voji v budú cnosti. Dú fame, ž e sa vš etký m naš a prezentá cia pá č i la a ž e sme a s p o ň t a k t o s y m b o l i c k y priblı́žili ná š „fyziká lny“ svet, ktoré ho tajomstvá sa ná m p r o s t r e d n ı́ c t v o m v e d y a v z d e l á v a n i a p o s t u p n e odkrý vajú a aj svet sá m sa ná m stá le viac a viac odhaľuje. Recenzia našej profesorky dejepisu p.p. Bartalovej o našej prezentácii: „Zaujali ste ma natoľko, ž e v druhom ž ivote budem uč iť

fyziku (s ú smevom na tvá ri). A t o s o m s a n i kdy o f y z i k u nezaujım ́ ala.“

tajomstvá sa nám p ro s t re d n í c t vo m vedy a vzdelávania postupne odkrývajú

Tejto akcie sa zú č astnili ž iaci zo siedmich tried ná š ho gymná zia a aj nejakı ́dobrovoľnıći a budú ci maturanti z fyziky.Pozvali sme aj š tudentov z Gymná zia na Ceskej ulici, vzhľadom k tomu, ž e boli s nami v CERN-e, ale tı ́sa ospravedlnili, nakoľko ich vedenie š koly nechcelouvoľniť. Na program sa priš iel pozrieť aj ná š pá n riaditeľ, ktorý v zá vere ocenil naš ich troch najlepš ı́ch š tudentov v tejto oblasti a pá n Peter Bokes z FEI, s ktorý m naš a š kola ú zko spolupracuje na poli fyziká lnych experimentov. V budú cnosti by sme také to aktivity chceli obohatiť eš te viacerý mi experimentami, o č om tiež naš i spoluž iaci hovorili – TMF, experimenty na FEI.

Simona Poórová


TOMÁŠIČKÁRSKY GLOBETROTTER

DEVIATA STRANA

T

iene Histórie

Je zvlá š tny pocit prechá dzať brá nou, ktorou preš lo tak veľa ľudı.́ Hlavne, keď mnohı́ z nich už nevyš li ž ivı.́ Je zvlá š tny pocit krá č ať po chodnı́koch, keď viete, ž e na kaž dom kroku, ktorý ste urobili, zomrelo toľko ľudı́ . Ze ste na m i e s t e , k t o r é s t e v i d e l i n a obrá zkoch alebo o ň om č ı́tali v knihá ch, č i poč u li na hodiná ch dejepisu. Taž ko povedať, č o bolo horš ie. Detské topá nky, nad ktorý mi preplač e zamestnankyň a celú smenu, keď ich pripravuje na v y s t ave n i e ? Ve ľ ké v i t r ı́ ny s kuframi, na ktorý ch si mô ž ete preč ı́ t ať mená a adresy ľudı́ , ktorý m patrili? Plynové komory?

P e c e ? K e ď s m e c h o d i l i p o jednotlivý ch ,,barakoch“, stretala som ľudı,́ č o plakali. Hlavne, keď vychá dzali z miestnosti, ktorá vykresľovala hrô zy vykoná vané na deťoch. Musı́ m spomenú ť eš te miestnosť s fotografiami ľudı,́ č o t a m b o l i uvä z n e n ı́ . Vy z e ra l i obyč ajne ako kaž dý druhý č lovek. Pritom ste vedeli, ž e sa dıv́ate na niekoho, kto trpel vä č šmi, než si doká ž ete predstaviť . Na kaž dej f o t o g r a f i i b o l i d á t u m y i c h transportu do tá bora a dá tum smrti. Povä č šine bol medzi nimi r o z d i e l z o p á r m e s i a c o v. V niektorý ch sektoroch ste ani nemali chuť fotiť to, č o ste videli,

a b y s t e t o u k á z a l i r o d i n e , kamará tom, ktorı ́ tam eš te neboli. Keď sme konč ili prehliadku, zapá lili sme spolu pri stene, kde popravovali ľudı ́svieč ku a odiš li do ďalš ieho koncentrač né ho tá bora Birkenau . Viac vá m už napı́sať nemô ž em. Nielen preto, ž e sa to vš etko nedá zhrnú ť pá r vetami . M y s l ı́ m s i , ž e t o t o b y m a l absolvovať kaž dý a sá m si o tom utvoriť svoj vlastný ná zor. Je rozdiel raz vidieť a stokrá t poč uť. Prajem vá m, aby ste mali mož nosť sa tam raz dostať. Ja som mala prıĺež itosť zaž iť to s kamará tmi a v i e m , ž e n a t e n t o v ý l e t nezabudnem. Miroslava Nemčeková


DESIATA STRANA

Environmentálny projekt Školský rok 2012/2013

Environmentálny projekt „Škola je tiež naše životné prostredie“ sa na našej škole realizuje od septembra roku 2000.Ťažiskom projektu je environmentálna súťaž, ktorú tvorili disciplíny:

Cieľom sú ťaž e je uvedomiť si, ž e ž ivotné prostredie je kaž dé reá lne prostredie, v ktorom ex i s t u j e m e , te d a a j š ko l a . Studenti sa prakticky uč ia, ž e toto prostredie bude presne také , ako sa oň budeme starať.

V z b e r e s t a r é h o p a p i e r a s p o l u p r a c u j e m e s f i r m o u Z b e r n é s u r o v i ny. V z b e r e p o u ž i t ý c h m o n o č l á n k o v spolupracujeme s firmou INSA . V r á m c i c e l o s l o v e n s k é h o p ro j e k t u M a l é b a t e r k y s a pravidelne už niekoľko rokov umiestň ujeme na popredný ch miestach.

História environmentálnej 1)Dvakrá t do roka zber staré ho súťaže: papiera. Termı́ n realizá cie: Sú ťaž sa u ž iakov stretla s októ ber a má j veľký m ú spechom a nadš enım ́ , o 2 ) D v a k r á t d o r o k a z b e r p o u ž i t ý c h m o n o č l á n k o v. č om svedč ia aj dosiahnuté vý sledky. Termın ́ realizá cie: november a aprıĺ Školský rok Zber papiera [kg] 3 ) Z a s a d e n i e i h l i č n a t é h o 2000 - 2001 9 696,5 stromč eka triedou v areá li š koly. 2001 - 2002 17 600 Termın ́ realizá cie: jeseň a jar 2002 – 2003 19 446,5 2003 - 2004 13 108 4) Jesenné a jarné upratovanie v 2004 2005 9 000 areá li š koly a starostlivosť o 2005 – 2006 23 023 z e l e ň v b u d o v e . T e r m ı́ n 2006-2007 19 904 realizá cie: jeseň , jar 2007-2008 23 941 2008 - 2009 23 700 5) Tvorba billboardu alebo 2009-2010 19 986 l i t e r á r n e j p r á c e n a t é m u 2010-2011 26 690 „ Z a c h r á ň t e Z e m “ . 2011-2012 22 990 Termı́ n realizá cie: do konca SPOLU 202 395 má ja 6)Separovaný zber PET fliaš . Termın ́ realizá cie: celý š kolský rok 7) Starostlivosť o vtá č ie bú dky inš talované v areá li š koly. Termın ́ realizá cie: celý š kolský rok 8 ) S t a r o s t l i v o s ť o environmentá lne zdravie ž iakov š koly. Termı́n realizá cie: celý š kolský rok

Zber monočlánkov [kg] 154 182,6 394 425 600 520 1 076 1 460 695 962 770 875 7 873,6


JEDENÁSTA STRANA

V minulosti sa naš a š kola ú speš ne zapojila do projektov : Enedis, Green Debate, Ekoš kola, Bawnet, Orange (Dajme š kole zelenú ), Fyzika okolo ná s a Zelená š kola.

vý razne označ ené veľké zberné ná doby na separovaný zber papiera , monoč lá nkov a PET fliaš , ktoré sme umiestnili v r e s p ı́ r i u š k o l y a n a medziposchodiach. Naš i ž iaci navrhli a š kola dala vytlač i ť plagá ty s environmentá lnou tematikou a veľké pú tač e na zber papiera a monoč lá nkov. V š kolskom roku 2010/2011 sme osadili zatiaľ 12 vtá č ı́ch bú diek na stromy v areá li š koly a ďalš ı́ c h 15 v š kolskom roku 2 0 1 1 / 2 0 1 2 . V p a rku p re d budovou š koly sme vytvorili ná uč ný chodnık ́ z naš ich drevın ́ a zasadili sme trvalky , ktoré sme rozmiestnili na 1. poschodı.́

V š kolskom roku 2006-2007 sa n a š a š k o l a z a p o j i l a d o celosvetové ho projektu „Zelená š k o l a“ , k t o r ý o r g a n i z u j e Slovenská agentú ra ž ivotné ho prostredia v Ziline. Projekt navä zuje na euró psky projekt „Ekoš kola“. V rá mci nové ho p r o j e k t u s m e n a š k o l e v spoluprá ci s firmou OLO zaviedli separovaný zber PET fliaš . V kaž dej triede má me zberné ná doby na umelohmotné fľaš e a na š kolskom dvore označ e ný zberný kontajner. Inš talovali sme hlinık ́ ové termo – izolač né fó lie vo vybraný ch triedach a na chodbe š koly. Zakú pili sme

Plán práce koordinátora environmentálnej výchovy pre šk. rok 20012-2013 Ulohy koordiná tora:

ž ivotné ho prostredia, Zivicou, metodický m centrom mesta Bratislavy. 5) Zaisťuje bezproblé movú r e a l i z á c i u p r o j e k t o v Enviromentá lny projekt, Zelená š kola, atď. 6) Zaisťuje separovaný zber papiera, monoč lá nkov, PET fliaš , upratovanie v areá li š koly, z a s a d e n i e i h l i č n a t ý c h stromč ekov. 7) Zaisťuje propagá ciu č innosti a u p o z o r ň u j e n a g l o b á l n e environmentá lne problé my ( s t á l a n á s t e n k a s environmentá lnou tematikou, š kolský rozhlas, Tomá š ič ká r, TV, rozhlas) 8) Stará sa o environmentá lne zdravie naš ich ž iakov 9) Stará sa o environmentá lnu kniž nicu - doplň a materiá ly. 10) Zaistı ́starostlivosť o vtá č ie bú dky a ná uč ný chodnık ́ poč as celé ho š kolské ho roka. Eva Gaálová Koordiná tor environmentá lneho projektu

1) Vypracuje tematický plá n prá ce pre environmentá lnu vý chovu na š kole 2) Plnı ́ú lohu š kolské ho poradcu pre environmentá lnu vý chovu. 3) Venuje osobitnú pozornosť ž ivotné mu prostrediu ž iakov - vetranie v triedach, dostatok zelene, č istota, š etrenie energie. 4) Sprostredkuvá va prepojenie š koly so Slovenskou agentú rou


DVANÁSTA STRANA

Dávid Králik: Príbeh jedného „loosera“ Už na zá kladke ma triedna zhodnotila ako debila, ktorý je predurč ený na karié ru murá ra a to sa so mnou tiahlo až do deviatky. Bol som...Ako to vravı ́ moja dcé ra? „Looser?“... Lenž e, preš lo pá r rokov a je zo mň a celkom iný č lovek. Ľudia si ma vá ž ia, volajú ma na konferencie, pıś̌em do rô znych odborný ch i laický ch č asopisov, robı́ m s p e a k e r a , p r e d n á š a m , hodnotım ́ projekty, s priateľmi z a k l a d á m v l a s t n ú š k o l u , rozbieham s jedný m blá znom iniciatı́ v u inı́ - alternatı́ v a k rutine (www.ini.sk) a dokonca mi č ochvıľ́a vyjde rozprá vková k n i ž k a . P r e d s t a v t e s i t ú absurditu. Triedny hlupá k a „outsider“ sa stane uzná vaný m, vá ž ený m a ú speš ný m č lovekom. Svet je celý naruby! „Ako je to mož né ?“ spý tal by sa jeden. Nuž , stalo sa to celkom ná hodou a neplá novane.Vo svojom voľnom č ase som organizoval rozlič né š portové a kultú rne podujatia, re a l i z ova l s o m s d e c ka m i vš akovaké akcie a vý lety,

hľadal cesty, ako decká zaujať netradič ný mi prejavmi poč as vyuč ovania i mimo neho.Vš etky tie vyš šie spomı́nané aktivity rozvıj́ali moje komunikačné a prezentačné schopnosti, tiež ma nú tili efektívne pracovať s ľuďmi a organizovať ich prácu, aby sme vš etko stihli (č o sa ná m prirodzene nie vž dy podarilo :), oprá š il som svoju detskú fantá ziu a prezliekol ju do odevu s ná zvom kreativita, no a napokon to hlavné , nauč il som sa motivovať seba i druhých, aby sme ako tím, v koneč nom dô sledku podali nadľudské vý kony. A dnes som tý m, ký m som ;) P r e č o v á m t o t o v š e t k o rozprá vam(pıś̌em)? Lebo prá ve tie zruč nosti, ktoré som ja zıśkal v bež nom ž ivote, má te vy mož nosť nadobudnú ť v rá mci ná rodné ho projektu KomPrax – K o m p e t e n c i e p r e p r a x ( w w w . k o m p r a x . s k ) . Pravdepodobne tajne dú fam, ž e v á s m ô j p r ı́ b e h b u d e inš pirovať...Drž ım ́ vá m vš etký m palce... (Sem si dopı́ š te svoj vlastný prıb ́ eh)... adios Mgr. Dá vid Krá lik Autor v minulosti viedol kampaň „Uznanie“ v rámci národného p r o j e k t u K o m P r a x – k o m p e t e n c i e p r e p r a x , m o m e n t á l n e p r a c u j e n a vytvorení siete kvalitnejších stredných škôl. A práve Iuventa je miesto, kde ťa podporia a kde môžeš získať skúsenosti. M á m e p r e t e b a t r i h l a v n é p r o j e k t y , k t o r é zastreš ujeme a do ktorý ch sa mô ž eš zapojiť, keďž e cieľovou skupinou IUVENTY sú mladı ́ ľudia vo veku od 13 do 30 rokov.

A k t u á l n y p r o j e k t I U V E N T Y – K o m P r a x (Kompetencie pre prax) sa snaž ı́ zlepš iť kompetencie m l a d ý c h ľ u d ı́ , k t o r é nenadobudnú poč a s š kolskej dochá dzky. Mladı ́ ľudia priamo t vo r i a a o r g a n i z u j ú m a l é p r o j e k t y. V š e t k y b l i ž š i e i n f o r m á c i e n á j d e t e n a www.komprax.sk alebo na i n t e ra k t ı́ v n e j F B s t rá n ke : www.facebook.com/komprax. Asi „najeuró pskejš ım ́ “ zo vš etký ch programov č i akciı ́ je prá ve Mlá dež v a kcii. B ol zriadený Euró pskou komisiou aj parlamentom a č l enský mi š tá tmi EU a zameriava sa na podporu aktıv́neho obč ianstva mladý ch ľudı ́ a pod. Na strá nke www.mladezvakcii.sk si ná jdete vš etky informá cie o tomto projekte. Posledný projekt, ktorý spomenieme je Eurodesk - euró pska informač ná sieť, ktorá poskytuje nielen informá cie o m o ž n o s t i a c h z ı́ s k a n i a finanč n ý ch prostriedkov na vzdelá vacie, voľno č asové aktivity, ale informuje aj o aktuá lnych vý zvach, sú ťaž iach, n á vo d o c h a ko s a k t ý m t o aktivitá m dostanete. A ako sa dostanete k Eurodesku? Vš etky informá cie sú poskytované b e z p l a t n e , n a z á k l a d e telefonickej, pı́ s omnej alebo elektronickej ž iadosti. Niektoré z informá ciı́ mô ž ete ná jsť priamo na www.eurodesk.sk alebo na www.eurodesk.eu.


FAJNŠMEKER

TRINÁSTA STRANA

Zem plná oblakov „Nemô ž eš utekať več ne!“ zadunelo v dž ungli. „Bang“ zaznel vý strel „bang“ a hneď na to druhý, tento až nebezpeč ne blıźko prefrč al pri chlapcovom uchu. „Ja ťa dostanem!“ zakrič al muž prenasledujú ci chlapca. Mohol mať taký ch 40 rokov, p r a v d e p o d o b n e u ž z a č a l pleš ivieť, nasvedč ovala tomu vyholená hlava. Na sebe mal bielu elegantnú koš eľu znač ky Ralph Lauren, dlhé č ierne nohavice a topá nky, ktoré by si ž iadny normá lny č lovek do dž ungle nevzal. Ani nie tak kvô li nepohodliu pri behu v drsnom teré ne, ale na prvý pohľad ho museli stá ť mailand. „Bang“ zaznel ďalš ı́ vý strel. Chlapec pridal, cıt́il, ž e keď tak nespravı,́ bude s nım ́ amen. Mın ́ ̌ al stromy, desiatky stromov, ale zastaviť nemohol. „Musı́ š ı́ s ť ďalej,“ opakoval si v hlave sá m pre seba. „Len pred tý ž dň om si zmaturoval, celý ž ivot má š pred s e b o u ,“ m o t i v o v a l s a . „ A Susan...doma ťa č a ká Susan, nemô ž eš sa vzdať!“ zasmial sa na tom, ako sa rozprá va sá m so sebou. „Susan!“ pridal eš te viac. Asi pol kilometra pred nım ́ mal k e m p i n ý v ý s k u m n ý t ı́ m , chlapec o tom vedel, pretož e sa č asto tú laval po dž ungli. Jeho mama mu to zaká zala, ale č o iné m o h l a r o b i ť s t a k ý m dobrodruhom ako on, ako veriť a dú fať, ž e sa naspä ť vrá ti ž ivý a zdravý . Miloval to ticho a zá roveň ten hluk, na ktorý ste

mohli naraziť len tu. Vž dy keď sa vydal na prechá dzku, prvé č o spravil bolo, ž e objal jeden s t r o m . „ S i a k o t a k ý greenpeaceak,“ hovorievala mu s ú smevom jeho mama. Mal to od svojho otca, ktorý to robieval tiež , pretož e mu raz jeden strom zachrá nil ž ivot, keď sa mu neotvoril padá k. Chlapec si skô r m y s l e l , ž e j e h o o t c o v i preskoč i lo, ale keď pred 10 rokmi zahynul, zač al to robievať tiež . Pripomın ́ alo mu to vš etky tie vý lety, ktoré spolu zaž ili, vš e t k y p r ı́ b e hy, k to ré m u rozprá val. Pripomı́nalo mu to jeho zosnulé ho otca. „Bang“ guľka trafila neďaleký strom. Chlapec sa intuitıv́ne otoč il a vtom sa zrazu potkol o koreň jedné ho obrovské ho stromu. Narazil si hlavu a zač al krvá cať. „ M á m ťa ,“ p ove d a l m u ž a namieril naň ho zbraň . „Aaaaaaa!“ chlapec sa s krikom prebudil. „Sakra, to bol a l e s e n . . “ p o v e d a l u ž s pokojnejš ım ́ hlasom a otoč il sa na ľavý bok, z ktoré ho mohol vidieť svoju mamu eš te stá le lež iacu v spacá ku. V dž ungli sa prá ve rozvidnievalo. „Mami?“ v hlase mu bolo cıt́iť vzruš enie: „Neuverila by si mi, č o sa mi prá ve snıv́alo,“ zasmial sa. „Vieš , ž e má vam č udné sny, ale tento bol doslova extré mny. Priš iel som z menš ej prechá dzky do ná š ho kempu a vš etci ste boli mŕ tvi. A to nie je vš etko. Zrazu m a z a č a l n a h á ň a ť n e j a k ý

psychopat so zbraň ou v ruke a skoro som mu aj uš iel, ale potom som sa potkol o jeden z tý ch sprostý ch koreň ov, o ktorý ch si mi minule rozprá vala, aké sú u ž i t o č n é , a t e n c h l a p m a dobehol a strelil do hlavy. Cudné vš ak? Mami? Eš te stá le spı́š? Veď zvyč ajne už o takomto č ase c hys t á š ra ň a j k y. M a m i . . ? “ Postavil sa a pomalý m krokom š iel k nej. Zdalo sa mu divné , ž e nikto z tım ́ u eš te nie je hore, ani len pá n Reff, ktorý tak veľmi miloval ká vu, ž e bol zá zrak, ž e jeho srdce doká zalo eš te stá le fungovať. „Mami, preč o vš etci....“ skoro skolaboval, keď ju uvidel. Lež ala tam ako bá bka, bez ž ivota, bez citov. Hrdlo mala podrezané a okolo seba mala kaluž krvi. „Koneč ne si vstal chlapč e,“ povedal hlas patriaci muž ovi s holou hlavou a bielou koš eľou sediaci na neďalekom pnık ́ u. „Spıś̌ ako bá bä tko, nemal som to srdce ťa zobudiť, ale už si hore, takž e nestrá cajme č as a povedz mi, kde to ná jdem.“ C h l a p e c m u ž a n e p o č ú va l , vnım ́ al len obrovské dunenie v hlave a tlkot svojho srdca, ktoré m u š l o o c hv ı́ ľu v ys ko č i ť. Nedoká zal zostaviť ani jedinú zmysluplnú myš lienku, zo vš etký ch jeho spomienok sa zrazu vytvorila len jedna č ierna machuľa. Adrenalı́ n v ň om pomaly rá stol. Pozrel sa eš te posledný krá t na svoju mamu. „Nikdy!“ zakrič a l na muž a a rozbehol sa. Tibor Petrík


ŠTRNÁSTA STRANA

Jablčko koláčičko Pravdepodobne kaž dé mu z ná s sa ťaž ko spamä tá va z ná vratu do š koly. Z leta prechá dzame do sychravé ho a neprı́ j emné ho poč a sia, chorobá m sa darı́ a povinnostı ́neustá le pribú da. Jablko - jesenný symbol zdravia plný vitamın ́ ov by ná m mohol p o m ô c ť a s t a ť s a n a š ı́ m kaž dodenný m kamará tom, no ú primne, ako č a sto po ň om s k u t o č n e s i a h n e m e ? A j S n e h u l i e n k e v z n á m e j rozprá vke sa to nevyplatilo.

Naš ťastie, GLN má pre ná s rieš enie. Keďž e nikto z ná s neodolá sladké mu pokuš eniu, s p o j i l i s m e p r ı́ j e m n é s už itoč ný m a opä ť sme sa spoloč ne stretli pri ochutná vke tradič ný ch tomaš ič ká rskych dobrô t. Dň a 24.9.2012 vô ň a jablk a š korice zaplavila chodby naš ej modrej š koly a sladkastá chuť domá cich kolá č ikov si p o d m a n i l a n e j e d e n m l s ný jazý ček. Stretli sa tu malı ́i veľkı,́ dievč atá aj chlapci a vybrať tú

najlepš iu pochú ťku bolo veľmi ná roč né . Naš ťastie, vš etko d o p a d l o p o d ľa o č a k á va n ı́ . Okrem ochutná vky sladký ch dobrô t sme mali mož nosť sa navzá jom lepš ie spoznať a spoloč ne zabaviť. Akcia sa niesla v o v e ľm i d o b r e j , t a k m e r rodinnej atmosfé re. Dú fame, ž e aj naš im nový m tomá š ič krom sa s nami pá č ila a stretneme sa pri ďa l š e j , d ú f a j m e r o v n a k o podarenej akcii znova o rok. Nikola Lépesová


.. PATNÁSTA STRANA

KULINÁRSKE OKIENKOˆ

ჩაცჰაპური (Chačapuri)

Lahodný zázrak Východu POSTUP: Ak robım ́ e kysnuté cesto:

C h a č a p u r i j e g r u z í n s k y národný a veľmi zdravý koláč. Tento koláč má viacero podôb a z toho dôvodu je aj viacero možností, ako sa dá napiecť. Ale v žiadnom prípade to nie je nič zložité.

Ingrediencie: 1.)cesto: a) kysnuté : 500 g polohrubej mú ky 125 ml mieka (izbovej teploty) 60 g roztopené ho a vychladnuté ho masla 20 g cukru 3 vajıć̌ka kocku drož dia (izbovej teploty) š tipka soli b) v prıp ́ ade, ž e nemá te dostatok č asu na vykvasenie cesta (aspoň hodinu), tak použ ite obyč a jné „kupenské ” lıśtkové alebo pizzové cesto a má te to viac-menej bez roboty ;-) 2.) plnka: vajce, soľ a mlieko (iba na potretie) 400 g syru (v originá li by to mal byť tradič ný syr suluguni, ktorý n a h rá d z a m b u ď m o z a re l o u , balká nom alebo ovč ı́ m syrom podľa chuti, ná lady a obsahu naš ej chladnič ky)

1. Pripravım ́ e si kvá sok zmieš anım ́ kvasnı́c, mlieka a 20 g cukru. A nechá me kvasiť. 2. Do misky si pripravım ́ e mú ku. Keď kvá sok zvä č š ı́ svoj objem pomaly ho zač neme vmieš avať do mú ky a pridá me aj maslo a vajıć̌ka.

8. Okraje potrieme zmesou vajıć̌ka, mlieka a soli a peč ieme na plechu s papierom na peč enie asi 15-20 minú t. Predpokladá m, ž e tento je aj p r ı́ č i n o u d l h o v e k o s t i j e h o obyvateľov. No a najlepš ı ́ liek na hocič o je predsa prevencia, tak preč o nezač a ť ž iť zdravš ie už teraz? Dobrú chuť! Mária Rybanská

3. Poriadne vymieš ame a na teplom mieste nechá me asi hodinu zakryté utierkou a posypané mú kou vykysnú ť. Dalej je postup rovnaký bez ohľadu na cesto: 4. Rú ru predhrejeme na cca 220°C. 5. Cesto vyvaľká me na veľkú , podľa mož nosti okrú hlu, placku asi polcentimetra hrubú .

A)

6. Navrch postrú hame, namrvım ́ e alebo nadrobno pokrá jame syr, respektıv́e zmes syrov. 7 . C e s t o u p r a v ı́ m e d o pož adované ho tvaru: A) rozdelım ́ e na dve č asti, prič om v kaž dej ostane polovica ná plne. Vytvorı́me gule, kt. na plechu s papierom na peč enie utlač ım ́ e na č o najtenš ie placky (cca 1-1,5 cm hrubé – aby nevyliezala ná plň ) B ) k o n č e k m i p r s t o v c e s t o vtiahneme do stredu a mierne zatlač ım ́ e (vznikne ná m š atô č ka) C) nebudeme meniť tvar cesta

B)

C)


ZAPERLILI

ŠESTNÁSTA STRANA

"Také hnusné hnedé gabandž e ...noo tak bagandž e.." by Adam K "Keď sa pozriete hore v š kole – vidıt́e š karedý strop. Keď sa pozriete hore v kostole – vidıt́e rebrovitú klenbu." by Mrs Bartalová "Chý balo mi len 5 bodov do 4-ky!! Do kelu.." by Maťo K

“Aký je opač ný uhol k pravé mu??" "Ľavý ýý!!!!!!!!" by Adam B "No Domč o, Kika nevie č o to znamená obriezka, tak by si jej to mohol vysvetliť." "To je keď ti ho obrež ú." "Ale zá lež ı ́na tom aký je veľký," hovorı ́ Milč ová . "Hahahahahahahah." "Ale dievč atá my sa rozprá vame o darč ekoch." "Ahaaaa...my o nieč om inom..!“ by Kika & Domčo & Milčová

"Bol som len nevinný kú sok mä sa" by Maťo

"On nakreslil ovisnutý strom!!!"

„Preč o si viaž eš š nú rky na hlavu?"

"Aby sa ti mozog nevyzul" xD by Adam B

"Caj bez cukru je ako poč ıt́ač bez internetu xD" by Maťo

Sadlo - Maso :D by Maťo

Ak nieč o nevieš Google to istı.́" by Mrs Bartalová

v Sade na mape "Icte von s tý ma kolesá ma!" Vrá tnič ka a š kolnık ́ stoja na semafó re. Padne by Mrs Vrátnička zelená a vrá tnič ka hovorı:́ "Icte, š ak zelenš ı ́ "Paraaa-paraaa-pardajkaaaa..." už nebude!" by Adam B by Mrs Vrátnička

k vart a

ilová F a i v l i S


SEDEMNรSTA STRANA

Podporujeme umenie ....Kreslite....

Obrรกzok: Silvia Filovรก


TOMASICKAR NOVEMBER 2012  
TOMASICKAR NOVEMBER 2012  

109. vydanie časopisu Tomášičkár, občasníku Gymnázia L. Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava Školský rok 2012/2013

Advertisement