Page 1

GYMNÁZIUM LACA NOVOMESKÉHO, TOMÁŠIKOVA 2, BRATISLAVA VYDANIE ČÍSLO 110 | ŠKOLSKÝ ROK 2012/2013

časopis ocenený 3. miestom v celoslovenskej súťaži Štúrovo pero 1997 a cenou Televízie Markíza 3. stupňa 2003

Výnimočný študent Chodí do maturitného ročníka a je značne osrstený str. 8-9

Útulok pre stratených psíkov

Keď sa nevieme správať k zvieratám, vieme sa správať k ľuďom? str. 7

Mgr. Adriána Dudová Diablo alebo WOW? Ťažký výber. Oboje. str. 4-5

Review

Vyše dvoch rokov som nevidela film, ktorý by sa mi páčil viac. str. 16

Zlatá matka miest Der Aufenthalt in Prag war super str. 12

WWW.GLNT.EDUPAGE.ORG | TOMASICKAR@GMAIL.COM | WWW.FACEBOOK.COM/TOMASICKAR


Úvodník Prvé slová...

Obsah: Úvodník................................................................... str. 2 Čakajúci pútnik str. 3 Interview s pani prof. Dudovou....................... str. 4-5 Interview s Paulínou Šmatlákovou str. 6 Útulok pre stratených psíkov........................... str. 7 Výnimočný študent str. 8-9 Mesto lásky, syrov a bagiet............................... str. 10-11 Zlatá matka miest str. 12 Zelená škola ......................................................... str. 13 Ako to vidia maturanti str. 14 atrAKTIVITA nielen triedy 6.B6...................... str. 15 Review: Les Misérables str. 16 Zaperlili.................................................................. str. 17

obč asnık ́ Gymná zia Ladislava Novomeské ho č asopis ocenený 3. miestom v celoslovenskej sú ťaž i Stú rovo pero 1997 a cenou Televıźie Markıźa 3. stupň a 2003

Tomá š ič ká r - vnú troš kolský č asopis/obč asnık ́ Gymná zia Ladislava Novomeské ho na Tomá š ikovej ulici pre ž iakov, rodič ov a profesorov. Vydanie číslo 110 | Jún 2013 | Školský rok 2012/2013 Šéfredaktor: Tibor Petrık ́ ; Koordinátor Redakčnej rady: PhDr. Natá lia Zajač eková ; Odborný poradca: Mgr. Lenka Cederlová ; Redakčná kuchyňa: Silvia Filová , Michaela Soltysová , Miroslava Nemč eková , Lucia Michlerová ; Grafická úprava: Tibor Petrık ́ ; Foto na titulke: Romana Zá vodská ; Použitý ilustračný materiál: autori, internet; Internetové vydanie Tomá š ič ká ra aj na www.gln.sk resp. www.glnt.edupage.org. Ná jdete ná s aj na sociá lnej sieti Facebook: www.facebook.com/tomasickar

2

Foto: Romana Závodská

. . . s ú a k o ťa h š t e t c o m p o snehobielom plá tne. Vý razné , zreteľné , vytvá rajú ce obrysy c hys t a n é h o d i e l a . C l ove ka p r i c h y t i a a k o p o l i c a j t i hliadkujú ci na okraji ulice, ktorı ́ zbystria, akoná hle sa na nich č o i len pozriete. Zapnú svoje majá ky a už si pý tajú vá š vodič ský preukaz, nie kvô li priestupku, ale pretož e mô ž u. Svojimi oč ami si vá s pomaly premeriavajú a vy len prosıt́e vš etký ch svä tý ch, aby o d v á s n e c h c e l i m e n š i e predvedenie dychovej skú š ky. Caká te. Zdravıt́e. Pamä tá te. Mali by ste si pamä tať, pretož e ak si nedá te pozor, tak sa do vá s nabudú ce zaryjú viac. Prvé slová s ú a k o v ý d y c h p o odpochodovanı ́ p á n o v dozerajú cich na zá kon. Aj keď nie je n i č ı́ m p r ı́ j e m n ý m a najradš ej by ste sa mu vyhli, tak p r ı́ d e v ž d y , samovoľne a ste radi, ž e ho mať mô ž ete. Pretož e p r vé s l ová s ú š t a r tova c o u pá skou pre tie nasledujú ce. Prajem prıj́emné č ıt́anie. Tibor Petrík, šéfredaktor


Čakajúci pútnik Saty má biele ako nevesta, no ú smev zrač ı,́ ž e je neistá . Neistá , nesmelá v snoch eš te ukrytá , č aká , len č aká , na to zistenie, ž e krá sa okolo nie je len sen. V rozprá vke ukrytá s č arovný m princom, poč úva pokyny len tichý m srdcom. Cistá duš a, anjel svä tý, vo vlasoch jej ž iaria kvety, a ona sa na parkete vzná š a, vô ň u jarnú , sviež u naň rada vná š a. Z chlapcov sú hneď mladı ́muž i, ktovie, č o im hlavou krú ž i, keď namiesto za plecia, v pá se dievč a oblapia. Na krá snom modrom Dunaji sa krú tia, pohľady zná mych slá vnych bohov sa na ne rú tia, ale oni vidia len to jediné , to v oč iach partnera ukryté .

Foto: archív Márie Rybanskej

Partnerovi nemo veria, na iné sa nesú stredia, iba na to jediné , do muziky vyryté ... ...Takto sa plesá v Redute, kto neverı ́– ten uverı,́ aký zá zrak sa tam stvorı:́ do ná dhery obleč ený ch, š estná sť pá rov š tudentov, hneď od dverı ́vá m vyč arı,́ najmenej sto ú smevov. Chcete zaž iť tento pocit? Nebudeme vá m v tom brá niť, veď ak Pá n Boh (a vedenie š koly) dá , do roka Reduta brá ny svoje opä ť otvá ra... (ma.ry)

3


INTERVIEW

Mgr. Adriána Dudová

O sebe :

Obľúbený/á/é:

Prezývka: žiadna Znamenie: vodnár Záujmy: Keďže som slovenčinárka, tak samozrejme knihy. Rada čítam, chodím do kina. Mám rada hudbu, takže rôzne festivaly, koncerty a všelijaké undergroundové kapielky, ktoré hrajú pred desiatimi ľuďmi, ktorí majú iba pohár piva v ruke a potom ho hodia do davu. Zvieratká a starostlivosť o ne a šport.

Farba: modrá alebo čierna Jedlo: hocičo z kyslej kapusty Film: Mlčanie jahniat (knižné aj filmové spracovanie patria medzi obľúbené) Počítačová hra: World of Warcraft Hudba: Metallica, Iron Maiden Obchod: Orsay, Camaieu Číslo: 13 Kniha: Pýcha a predsudok Seriál: Myšlienky zločinca Žáner hudby: rock a metal

Buď/alebo od čitateľov: Crysis 3 alebo GTA 5 (Grand Theft Auto 5)? Ani jedno. Diablo alebo WOW (World of Warcraft)? Ťažký výber. Oboje.

4

Foto: Laura Hutárová

Buď/alebo: Dovolenka pri mori alebo turistika? Dovolenka pri mori, pretože som ešte pri mori nebola a chcela by som to zažiť. Ktoré z miest Londýn alebo New York? Oboje, ale najprv asi Londýn, pretože ma viac láka a je mi sympatickejší. Sukňa alebo krátke nohavice? Sukňa. Mám teraz sukňové a šatové obdobie. Film si radšej pozriete doma alebo v kine? V kine jednoznačne. Ja som kinový typ, niekedy idem do kina aj 10krát do mesiaca. Niektoré filmy si pozriem aj dvakrát, aj trikrát. Cesta okolo sveta alebo opravovanie písomiek? Cesta okolo sveta. Išla by som pozrieť Austráliu, lebo v Austrálii je najviac rôznych jedovatých živočíchov, plazov, pavúkov a nesmierne ma to láka.


INTERVIEW

Foto: Laura Hutárová

Interwiev T: Spomínali ste, že ste ešte neboli pri mori. Prečo to tak je? Nebola na to prıĺež itosť, lebo moji rodič ia nemajú v obľube chodiť k moru. Nie je to u ná s vo zvyku. T: Spomínali ste, že medzi vaše záujmy patrí aj šport. Aký šport to je? Kedysi som hrá vala volejbal, ale volejbal je taká vý nimka, lebo nemá m rada kolektıv́ne zá lež itosti, kde sa musı́m buď podriaďovať, prispô sobovať alebo poč ú vať rozkazy. Volejbal ma ale veľmi b a v i l . J a s o m s k ô r t a k á individualistka. Rada si idem sama z a b e h a ť. K e d y s i s o m v i a c e j š portovala ako dnes. Teraz na to nie je č as a hlavne energia, pretož e prıd ́ em domov taká unavená , ž e už sa mi nič nechce. T: Ako je to s vami a zdravým životným štýlom? Doma sa tak zdravš ie stravujeme. T: Je toho v škole veľa? Aj á no, je toho teraz zo zač iatku trochu veľa. Ja som vlastne priš la poč as roka, lebo som uč ila aj na inej š kole a ten prechod z jedné ho typu š koly na druhý, inı ́ľudia, iné triedy a opä ť si zvykať. Bolo to také ná roč nejš ie, ale už si pomaly zač ın ́ am zvykať na ten rež im dň a a na celé fungovanie. T: Ktorých žiakov preferujete ? Mladších alebo staršie ročníky? Kaž dý ma svoje pre a proti. Ja som na GLN posielala ž ivotopis s tý m, ž e b y s o m c h c e l a p r a c o va ť n a gymná ziu. Mala som dosť problé m vybrať si, č i by som radš ej chcela m e n š ı́ c h a l e b o v ä č š ı́ c h a o s e m r o č n é a š t v o r r o č n é gymná zium mi mô j problé m vyrieš ilo tý m, ž e oboje spá ja dokopy. T: Páči sa vám na GLN? Ano, mne sa tu pá č i. Decká sú super, kolektıv́ je v poriadku. Rozumiem si tu, myslım ́ s viacerý mi. Jediná nevý hoda je, ž e to má m ďaleko z domu. T: Ako vychádzate so svojimi kolegami a kolegyňami resp. učiteľským zborom? Myslı́ m , ž e fajn. Sú tu ľudia, s

ktorý mi som si pomerne sadla, a potom sú ti ľudia, ktorý ch eš te až tak nepozná m a dú fam, ž e bude č as a priestor sa s nimi viac spoznať.

Otázky čitateľov: T : N e s k ú s i l i b y s t e c s - k o (counter-strike) ? Nie, ja strieľač ky a podobné veci nemá m rada. Mož no by som to skú sila, ale asi by ma to nebavilo. T: Prečo nosíte tričká s motívom Wo r l d O f Wa rc ra f t a D o t A (Defense of the Ancients)? Dotu nemá m, má m Diablo. Dotu som hrala asi trikrá t v ž ivote a budem v tom mož no pokrač ovať, keď bude č as. Nosım ́ ich preto, lebo ich má m kú pené a há dam mi nebudú visieť v skrini.

Spať k normálnemu interview: T: Aké bolo vaše detstvo? Mala som pomerne dobré detstvo. Myslım ́ , ž e nič také zaujım ́ avé sa neodohralo, č o by mohlo č itateľov š okovať. Celkom rada na svoje detstvo spomın ́ am. Keď sa na to teraz tak spä tne pozerá m, myslım ́ , ž e som mala lepš ie detstvo, ako majú niektoré deti teraz. Celé mi to prıd ́ e také uponá hľané a niektoré deti chcú straš ne skoro vyrá sť a byť dospelé a pritom nevyuž ıv́ajú č as, ktorý by mohli strá viť zá bavou a bezstarostný m už ıv́anım ́ si ž ivota a v e ľm i r ý c h l o c h c ú r i e š i ť

dospelá cke problé my, ale len po tú mieru, kde im to vyhovuje a potom už ruky preč , rieš te rodič ia za mň a, keď sa ná hodou nieč o zlož ité stane. T : A k o u v á s ž i a k m ô ž e zabodovať alebo si to pokašlať? Kladné je samozrejme to, ak vidım ́ , ž e ich nieč o bavı,́ nadchne alebo zaujı́ma. Majú potrebu byť tam, nieč o sa nauč iť, chcú sa zapojiť a sú vďač nı ́vô bec za to, ž e tam niekto je a venuje sa im. No a na druhej strane mın ́ usom pre mň a je presný opak, nemajú ž iadny zá ujem a podobne. T: Ako zvyčajne vypĺňate voľný čas? Mô j voľný č as tento š kolský rok spoč ıv́al hlavne v tom, ž e prıd ́ em domov a spım ́ . Niekedy si ale aj ra d a p o s e d ı́ m s k a m a rá t m i , zná mymi, ná vš teva kina, divadla, koncerty. T: Baví vás práca učiteľa? Bavı ́ma, zatiaľ ma veľmi bavı.́ T: Chceli by ste zažiť nejaké dobrodružstvo? Asi aj á no, nejaké urč ite, ale neviem a ké . M o h l o by t o by ť n i e č o prekvapujú ce, neč akané . T: Bolo pre vás tohtoročné uzatváranie známok ťažké? J e t o ťa ž k é , a l e n e b o l i t a m vyslovene problé my. Uzatvá ranie zná mok je vž dy mierne stresujú ca zá lež itosť, lebo rozhodujem o osude niekoho iné ho. T: A ko b u d e te t ráv i ť t i e to prázdniny? Na zač iatku prá zdnin sa chystá m na motorká rsky zraz, a potom neviem. Potom to má m ú plne otvorené . Uvidım ́ . T: Máte nejaký životný citát, motto alebo krédo? Dô lež ité pre mň a je: Nikdy nevieš , kedy tvoj ž ivot skonč ı,́ treba si ho už iť, ale nie vž dy myslım ́ na to , ž e to tak je. T: Čo by ste chceli odkázať čitateľom? Aby na hodiná ch poslú chali tı́ , ktorý ch uč ım ́ , aj tı,́ ktorý ch neuč ım ́ . Aby boli takı,́ akı ́sú , a robili vš etko tak, ako pokladajú za sprá vne. T: Ďakujem za rozhovor. Silvia Filová

5


CHODIA MEDZI NAMI

Od detstva hrám na klavír, bicie, občas spievam a

hlavne tancujem

Paulína Šmatláková

T: Si členkou nejakej tanečnej skupiny? Ano, som č lenkou taneč nej skupiny RDS Company, ktorá reprezentuje taneč n ú š kolu Riverpark dance

6

school v Bratislave. Dalej tancujem v taneč nom divadle Elledanse a č asto navš tevujem rô zne taneč né workshopy so slovenský mi a zahranič ný mi lektormi. T: Čo všetko si už stihla vo svojej tanečnej kariére dosiahnuť? O d r o k u 2 0 1 1 ú č i n k u j e m v divadelnej inscená cii muziká lu Sladká Charity v Divadle Andreja Bagara v Nitre. Sıće tam má m skô r hereckú ú lohu ako taneč nú , je to vš ak pre mň a veľká skú senosť. Pamä tá m si, ako som prvý krá t s e d e l a v z a s a d a č ke d iva d l a , vystraš ená z toho, č o odo mň a budú vš etci oč aká vať. V mnohý ch situá ciá ch som sa musela rý chlo adaptovať a tiež nauč iť sa nebrať kaž dú malič kosť prı́ l iš vá ž ne. P ra c ova ť s p ro fe s i o n á l ny m i h e r c a m i v y ž a d u j e v e ľ k ú zodpovednosť a psychickú silu. P o c i t , k t o r ý p r i š i e l p o t o m namá havom skú š kovom obdobı́, vš ak stá l za to. Od novembra 2012 tancujem v slovenskej verzii divadelnej inscená cie muziká lu Pomá da v ré žii Já na Durovč ık ́ a v divadle Heineken Tower Stage v Bratislave. Tu som sú č asťou taneč nej company, takž e má m len č isto taneč nú ú lohu. Poč as troch mesiacov sme museli nacvič iť celý taneč ný repertoá r muziká lu. Sú č asťou prıp ́ rav boli aj celodenné generá lky od 9 rá na do 2 v noci. Museli sme pohotovo reagovať na vš etky podnety a pripomienky r e ž i s é ra , s k t o r ý m s m e my, taneč nıći, intenzıv́ne pracovali len t ý ž d e ň p r e d s l o v e n s k o u p r e m i é r o u . N o o p ä ť m u s ı́ m potvrdiť, ž e vš etka tá drina a

ná maha mali zmysel. Stá ť na j a v i s k u p r e d v y p r e d a n ý m hľadiskom, vidieť nadš ený ch divá kov, ako stoja a tlieskajú , je neopı́sateľný pocit. Vž dy ma to pozitı́ v ne nabije. Poč as tohto ná roč né ho roku predstavujú pre mň a tieto divadelné predstavenia miesto a č as, kedy sa cıt́im š ťastná a spokojná .

V mnohých situáciách som sa musela rýchlo adaptovať a tiež naučiť sa nebrať každú maličkosť príliš vážne.

T : M á š v p l á n e v t a n c i a j pokračovať? Čo budeš robiť ďalej, keď zmaturuješ? Koncom januá ra som absolvovala prijım ́ acie skú š ky na Vysokú š kolu mú zický ch umenı́ v Bratislave, odbor Taneč ná interpretá cia. Keďž e vý sledky boli zverejnené eš te v ten več er, dnes už viem, ž e mi stač ı́ iba ú speš ne zmaturovať. Dú fam, ž e sa mi to podarı ́ podľa mojich predstá v aj podľa predstá v pá nov profesorov a od septembra budem ž iač kou prvé ho roč nık ́ a na VSMU. Verı́m, ž e sa tý mto moja cesta profesioná lneho taneč nı́ka eš te len zač ın ́ a. Uvedomujem si, ž e tú to profesiu nemô ž em robiť več n e a som rozhodnutá popri VSMU š tudovať aj psycholó giu a niekde, dnes eš te pre mň a vo vzdialenej budú cnosti, tieto dve cesty spojiť. Dovtedy by som vš ak chcela eš te veľa tancovať a teš iť sa z toho, ž e moja prá ca je aj mojou zá ľubou a naplň a ma radosťou a š ťastım ́ . Miriama Konrádová

Foto: archív Paulíny Šmatlákovej

T: Vieme o tebe, že sa venuješ umeniu. Môžeš nám povedať, čo presne robíš? Od detstva hrá m na klavıŕ, bicie, obč as spievam a hlavne tancujem. Najintenzıv́nejš ie som sa venovala hre na klavıŕ, v ktorej som zıśkala aj viacero ocenenı ́ z celoslovenský ch aj medziná rodný ch sú ťaž ı.́ Avš ak č ım ́ som bola starš ia, tý m viac ma zač ın ́ al baviť tanec, ktorý je dnes nielen mojou najvä č šou zá ľubou, ale už aj trochu profesiou. T: Ako dlho sa tancu už venuješ a kto ťa k nemu priviedol? Tancu sa venujem od svojich 5 rokov. Priviedli ma k nemu moji rodič i a, ktorı́ ma prihlá sili na Ta n e č n ý o d b o r Z á k l a d n e j umeleckej š koly Ľudovıt́a Rajtera na Sklená rovej ulici v Bratislave. Myslım ́ si vš ak, ž e vtedy nemali ani potuchy, ž e z mô jho detské ho hopkania sa raz vyvinie taká vá š eň pre tanec.


NÁVŠTEVA ÚTULKU

Keď sa nevieme správať k zvieratám, vieme sa správať k ľuďom?

Ahoj , Rád by som sa s tebou podelil o zážitok, ktorý som zažil pred pár týždňami v jednom z bratislavských útulkov pre stratených psíkov. o l a s t r e d a s i e d m a Bvyuč ovacia hodina a ja som

Foto: internet

sedel na nechvá lne zná mej uč e bni č ı́ s lo 1, kde sa pani profesorka Janč iová snaž ila do ná s natlač iť nejaké informá cie o Rusku. Seminá r z geografie je jednoducho TOP! Ako tam tak s e d ı́ m a p ı́ š e m s i p o c t ivo pozná mky ako vzorný ž iak ná š ho milované ho gymná zia, otvoria sa dvere a v nich sa zrazu u k á z a l a p a n i p r o f e s o r k a Zajač e kova s ďalš ı́ m i dvoma mladý mi ľuďmi. Pomyslel som si, ž e priš li novı ́ spoluž iaci ale bol som na omyle. Boli to ľudia z m i e s t n e j t e l e v ı́ z i e , k t o r ı ́ potrebovali š tudenta gymná zia n a v ý p o m o c p r i n a t á č a n ı ́ jedné ho prıśpevku do relá cie o zvieratá ch.

Na otá zku, ktorú polož ila pani redaktorka: „Kto by š iel s nami do ú tulku pre psov?“ zostalo

hrobové ticho. Po niekoľký ch trá pnych tichý ch minú tach, kedy sa snaž ili zı́ s kať naš u pozornosť, niekto z mojich i n i c i a t ı́ v nyc h s p o l u ž i a kov zakrič al: „Luká š , choď ty, ty si taký vý reč ný, to je nieč o pre teba.“ Tejto vety sa chytila celá trieda a razom som sa ocitol v aute smerujú com za tý mto š ľachetný m č i nom. Ako sme sedeli v aute a rozprá vali sa, vyš lo na povrch, ž e sú to naozaj milı ́ ľudia a nechcú ma predať na orgá ny do Rumunska, v tej chvı́ l i mi odľahlo. Keď sme koneč ne priš li do ú tulku, ktorý sa nachá dza na konci Bratislavy, spomenul som si, ž e už som m o h o l s e d i e ť v m o j o m m i l o v a n o m a u t o b u s e smerujú com domov.

Tieto psíky vedia spraviť zázraky s každým človekom..

Keď sme voš li do budovy, bolo jasné , ž e som zabudol na pocit domova. Vô ň a č i zá pach stoviek p s o v , p o c i t b e z n á d e j e , frustrá cie, samoty , sklamania z ľudskej rasy. Toto je len zlomok toho, č o sa na tom mieste dalo b a p r i a m k r á j a ť. P o p á r minú tach ná m doniesli zopá r psık ́ ov. Steniatka vo veku 2 až 6 mesiacov. Tieto psı́ k y vedia spraviť zá zraky s kaž dý m č lovekom. Boli plné lá sky, p o k o j a , m i e r u , t ú ž b y p o ľ u d s k o m p o h l a d e n ı́ a

samozrejme plné hravosti. Kameraman spravil zopá r zá berov š antiacich psık ́ ov a pani redaktorka mi podala prvé ho z nich, aby som o ň om č osi povedal.

Ja ako amaté rsky chovateľ zvierat som povedal jedine to, č o bolo na nich vidieť. Ze tú ž ia po domove, po mieste zá bavy, prijatia, lá sky a je jedno, č i u starš ı́ c h ľudı́ , alebo mladý ch r o d ı́ n . P o a s i p o l h o d i n e strá venej na tomto mieste, kedy sme sa stihli poprechá dzať aj medzi psı́mi volié rami, videl som v oč i ach tý chto zvierat vý čitky, ale aj lá sku. Polož il som si otá zku: Keď sa nevieme sprá vať k zvieratá m, vieme sa s p r á v a ť k ľu ďo m ? ? Tá t o skú senosť mi dala veľa. Na jednej strane som si mohol vyskú š ať nieč o nové , ako je moderovanie, na strane druhej som mohol vidieť prı́ k ladnú starostlivosť ľudı ́ , ktorı ́ nikdy nebudú poč uť od tý ch, o ktorý ch sa starajú , DAKUJEM. Lukáš Markech

7


CHODIA MEDZI NAMI

r i s , i n a k k r ı́ ž e n e c Chlabradorské ho a zlaté ho retrievera, je klasifikovaný ako k o m p e n z a č n á p o m ô c k a p r e zdravotne postihnuté ho č loveka – asistenč ný pes, podobne ako vodiaci pes pre slepca. Konkré tne Chris slú ž i na podporu stability prá ve mojej chô dze a ak ste dobre č ı́ t a l i m i n u l o r o č n é č ı́ s l a Tomá š ič ká ra, iste prı́dete na to, preč o ho potrebujem :D. Inak je jediný, kto mô ž e na vyuč ovacı́ch hodiná ch spať, a nikto sa nesťaž uje, dokonca je to ž iaduce, a dá sa povedať, ž e celkovo som bola veľmi p r ı́ j e m n e p r e k v a p e n á , a k o pozitıv́ne naň ho uč itelia reagujú . Samozrejme, na š kole sa ná jdu rô zni ľudia, aj takı́ , ktorı́ psov nemusia, ale v drvivej vä č š ine prı́ p adov je už len pohľad naň priam balzamom na duš u. Dá sa povedať, ž e mô j ž ivot vš eobecne nadobudol t r o š k u i n ý r o z m e r, pretož e nikdy predtý m som psa nemala. Naš i mi ho nechceli nikdy dovoliť a už vô bec nie také ho, aké ho by som chcela, pretož e ja som „medzichlebové “ typy havinov, veľkosti ako naprı́ k lad foxterié r a menej, ani predtý m n e p o v a ž o v a l a z a plnohodnotný ch psov. A s d á v k o u č i e r n e h o

8

humoru musı́m povedať, ž e som zabila dve muchy jednou ranou, pretož e nielenž e má m teraz vďaka mô jmu extempore vytú ž ené ho psa, a s i s t e n č n ý p e s j e d n o d u c h o nemô ž e byť malý :D. A taktiež som už poč as svojich prvý ch vychá dzok s nı́ m zistila, aké pravdivé je tvrdenie, ž e č loveku so psom sa kaž dý prihovorı,́ a má m s nım ́ už viacero zaujı́ m avý ch, povä č š ine komický ch zá ž itkov. Naprık ́ lad: Však ho doneste v taške... Cuduj sa svete, bola to prá ve moja mama, dlhé roky sa desiaca predstavy psa v naš om byte, kto necelý rok po mojom ú raze zistil, ž e existuje nieč o také ako asistenč ný pes, a aj sa veľmi angaž ovala v jeho k r ko l o m n o m v y b avova n ı́ p o ú radoch. Ale troš ku sa vrá ťme k tomu, ako to zač alo. Kontaktovali s m e s a s manž elmi, o ktorý ch sme sa dozvedeli, ž e c v i č i a t a k ý c h t o psov a bý vajú v Bratislave, a dohodli sme si stretnutie. Povedali, ž e naň prinesú so sebou aj p á r p s o v , ktorý ch majú t e r a z v o

vý cviku a obozná mia ná s s tý m, v č o m ich prá ca vlastne spoč ı́va. P o v e d a l i , ž e d o k o n c a m a j ú jedné ho, Chrisa, ktorý by sa mož no hodil. Medzič a som sme na ich internetovej strá nke naš li sekciu „Psy vo vý cviku“ a tam medzi iný mi bola aj tá to fotografia s popisom „Chris (LR x GR).“

Rovnako to bolo aj v budove NR SR

Ale deň predtý m, ako sme mali dohodnuté stretnutie povedali, ž e Chrisa so sebou neprivedú , aby nemusel prı́ l iš chodiť, lebo má poranenú labku. Nato moja mama zareagovala: „Vš ak ho doneste v t a š ke .“ Pa n i z re j m e c hv ı́ ľ ku nevedela, č o jej nato odpovedať, ale vzá pä tı ́ zo seba dostala: „Ale on je n a to ve ľ k ý .“ A ko by to b o l a najsamozrejmejš ia vec na svete. Skrá tka, zozná mili sme sa s nimi aj s dvoma psami, ktorý ch akurá t mali vo vý cviku ako budú cich vodiacich. A dohodli sme sa, ž e budú ci vık ́ end ná m privedú Chrisa a my si ho na jeden deň mô ž eme pokojne zobrať domov, aby sme sa s nım ́ lepš ie zozná mili. Tý ždeň preš iel rý chlo a my sme sa pobrali na dohodnuté miesto stretnutia. Videli sme, ž e naš i novı ́ zná mi tam už sú . Moja mama s jej hlboko zakorenený m reš pektom voč i psom skoro odpadla a mne zasvietili oč i , keď sme zbadali havina, ktoré ho mali so sebou.

Foto: Lucia Michlerová

Výnimočný študent

Dovoľte mi priblížiť vám jednu s ku to č n o s ť, k to r ú s te n a našich školských chodbách už zrejme zaregistrovali, pretože jednoducho...prehliadnuť ju je skoro nemožné. Od septembra máme nového študenta, a nie hocijakého. Tento študent totiž začal chodiť rovno do m a t u r i t n é h o r o č n í k a , konkrétne do 4.B, chodí tam na štyroch nohách a je značne osrstený.


CHODIA MEDZI NAMI

Foto:Foto: Lucia Michlerová

Vtedy mama pochopila, ž e ná vrh: „Vš ak ho doneste v taš ke,“ bol naozaj trochu mimo a dozvedeli sme sa aj, ž e retrievery v tom veku rastú naozaj rý chlo, takž e fotku na ich strá nke sa im eš te nepodarilo vymeniť. Co už . Mama sa z toho š oku č oskoro spamä tala a my sme zač ali vybavovať formality. Chris k ná m takto chodil na vık ́ endy poč as celé ho trvania svojho vý cviku a od leta 2012 sa mô ž em hrdiť tý m, ž e už u ná s má aj trvalé bydlisko.

Nevidíš...?! Už vyjsť s taký mto chlpá č om na ulicu je v mnohý ch prıp ́ adoch zá ž itok. Ako som povedala, č l oveku so psom sa ľudia radi prihová rajú . V mojom prı́pade, keď vidia jeho postroj a ž e ho vedie dievč a, s ktorý m na prvý pohľad nie je nič v neporiadku, sa povä č šine pý tajú , č i ho cvič ı́m. To ma vž dy poteš ı́ , pomyslım ́ si, ž e aj Chris robı ́dobrú prá cu, keď pô sobı́ m e tak, ako pô sobım ́ e, a ochotne im poviem, aký je to pes a nač o vlastne slú ž i. Ale stá va sa mi aj, ž e sa ma ľudia asi hanbia osloviť alebo č o, a vtedy okolo seba poč úvam rozhovory ľudı́, ktorı́ sa na to snaž ia prı́sť sami, plné krá snych, zvä č ša dosť nepravdepodobný ch, teó riı́: „Aký krá sny pes!“ „No, to je taký š peciá lny.“ „Jeeej, zá chraná rsky pes.“ Potom rodič ia vysvetľujú ci svojim malý m deťom: „Vieš , to je taký dobrý psı́ k , on dievč a tku pomá ha.“ (to, ako ma v tý chto rozhovoroch označ ujú , sa rô zni, raz povedia, ž e dievč atku a raz ž e tete), prı́ p adne veľmi zá bavné

filozofické debaty typu: „Nač o má toho psa?“ „Nevidıś̌, ž e je slepá ?!“ :D Chodí po rôznych inštitúciách... Ale existujú aj ľudia, ktorı́ si zo zá sady nenechajú nič vysvetliť. Veľmi negatıv́nu skú senosť má m prá ve z miesta, kde by som to najmenej č akala. Mali sme ho doma už nejaký č as a povedali sme si, ž e by sme ho mali ı́sť prihlá siť na miestny ú rad. Doč kali sme sa asi takejto reakcie: „Nač o ste sem priviedli toho psa?!“ „Priš li sme ho prihlá siť.“ „Ale tu ste na ú rade! To ste nemali chodiť s nım ́ !“ „Ale to je moja kompenzač ná pomô cka, on so mnou chodı ́ vš ade.“ „A to ste si nevš imli, ž e tam dole je ceduľa, ž e zá kaz vstupu psov?!“ „Ale preň ho to neplatı́!“ No š koda reč i. Eš te navrhla, ž e sme mu mali dať aspoň ná hubok a pritom v zá kone je, ž e má prı́ s tup do š kô l, ú radov, z d r avo t n ı́ c k yc h z a r i a d e n ı́ a stravovacıćh prevá dzok, a taktiež to, ž e je oslobodený od povinnosti nosiť ná hubok. Lebo podá va predmety a tak. Naš ťastie som mala so sebou aj mamu, ktorá to teda iš la vybaviť priamo do kancelá rie a my sme ju poč kali na chodbe, lebo pani vyzerala, ž e do jej blıźkosti naozaj neradno vodiť psov. Hlavne, ž e keď som bola na Kramá roch pozrieť leká rov, ktorı ́ sa o mň a pred dvoma rokmi starali, do nemocnice Chrisa pustili ú plne v pohode, a veľmi ma poteš ilo, ako sa tam kaž dé mu pá č il. Rovnako to bolo aj v budove NR SR, do ktorej kaž doroč ne chodia m a t u r a n t i z n a š e j š k o l y n a exkurziu. A keďž e Chris je sprá vny maturant, samozrejme nemohol chý bať, a aj vďaka pozitı́vnemu p r ı́ s t u p u k n e m u s a m i v parlamente fakt pá č ilo. Ale zas tak veľmi, aby som si prá ve tú to inš titú ciu vybrala pre svoje ďalš ie k a r i é r n e s m e r o v a n i e , n i e , poslankyň a Michlerová by bola asi dosť desivá .

Ale oficiality rád nemá... O tom som sa presvedč ila 2. 12. 2012, v deň stuž kovej naš ej triedy, na ktorej nemohol chý bať. Plá n bol taký, ž e keď budeme na zač iatku nastupovať, z jednej strany pô jde spoluž iak a z druhej Chris. Potom bude tá oficiá lna č a sť, odznejú prejavy, po celý ten č as tam bude so mnou nastú pený, pô jdeme sa dať ostuž kovať, potom bude č as na več e ru, a keďž e nebý vame tak ďaleko, zatiaľ ho otec stihne odviezť domov a eš te sa aj vrá tiť a najesť. Aby tam Chris poč as programu a voľnej zá bavy už nemusel byť, lebo tá hudba, pobehujú ci ľudia a pod. by ho urč ite stresovali. Lenž e potom sa ná m naskytla otá zka, č i tam so mnou celý ten č as vydrž ı ́ stá ť. Ci nebude nejako zavý jať alebo sa vrtieť a stresovať ma, č i naš i budú vedieť odhadnú ť, ž e radš ej preň ho majú prıśť a odviezť si ho k stolu, ž e to bude vyzerať veľmi trá pne, keď tam bude niekto pobehovať a tak rô zne, ale povedala som si, ž e to há dam nejako dopadne. Aj to tak bolo. Chris to vyrieš il sá m, pretož e keď sme nastupovali, na polceste sme sa mali pokloniť do viacerý ch strá n a ja som vtedy uvoľnila zovretie na jeho postroji. Ký m som sa spamä tala, už pekne maš ıŕoval pomedzi stoly a hľadal naš u rodinu. Tak som si povedala, no dobre teda, radš ej som sa po ň om „nesá pala“ a zaradila som sa aj so s v o j ı́ m d r u h ý m v ä č š m i spolupracujú cim partnerom tam, kam sme sa zaradiť mali. Mô j otec medzič asom odchytil Chrisa, ten si ľahol k stolu, kde sedeli naš i, a poč a s celej oficiá lnej č a sti tam ticho zotrval. Potom sa s nami eš te odfotil, lebo na fotke 4.B., ako niekto, kto tú to triedu kaž dý deň navš tevuje, nesmie chý bať. Otec ho poč as več ere zobral domov a mama mi na druhý deň povedala, ž e to vyzeralo, akoby to tak malo byť. Ja som usú dila, ž e mô j pes to vymyslel fakt dobre a oficiality ako stuž ková slá vnosť ho asi naozaj nezaujım ́ ajú . Lucia Michlerová

9


TOMÁŠIČKÁRSKY GLOBETROTTER

Mesto lásky, syrov a bagiet

Zač ali sme ň ou a treba povedať, ž e vo mne osobne, ale aj v mojich spoluž iakoch zanechala veľmi silný a p e k n ý p o c i t . P o n á v š t e v e Eiffelovky sme iš li na Ná mestie Trocadé ro, odkiaľ je na ň u najkrajš ı ́ vý hľad, a tak sme si tam urobili z o p á r f o t i e k . P r e š l i s m e a j Ná mestım ́ Concorde a pokrač ovali eď sme priš li do Parı́ ž a, sme ďalej na jednu z najslá vnejš ıćh rozhodli sme sa zdolať rovno ulı́c sveta Champs Elyseé , ktorá najvä č šı́ symbol mesta Eiffelovu vedie cez majestá tny Vı́ ťazný vež u. Pani sprievodkyň a ná m dala oblú k. Je veľmi dlhá a hemž ı́ sa inš trukcie a už itoč né rady a už sme ľuďmi a vychý rený mi obchodmi. aj mohli ıśť. Kú pili sme si lıśtky, Cakal ná s eš te Chrá m Matky Bož ej preš li asi tromi prehliadkami v Parıź̌i-Notre-Dame. Mohli sme sa batož iny a nastú pili sme do pokochať jeho krá sou zvnú tra a vý ťahu, ktorý ná s odviezol na obdivovať obrovské a krá sne okná druhé poschodie. ž iariace rô znymi farbami. Potom A tak sme si tam urobili zopár sme už iš li do hotela, ktorý bol jednoduchý a to ho robilo ú tulný m fotiek... a veľmi pekný m. Navyš e mal vypracovaný systé m toaliet a Naskytol sa ná m ná dherný vý hľad spŕ ch, č o ná m spoč iatku nahá ň alo na celý Parıź̌ a Marschallove polia. hrô zu :). V pondelok sme vyrazili Boli sme pripravenı ́vý stú piť až na na zá mok Chantilly, v ktorom sa ten najvyš š ı́ mož ný bod tejto skrý va prekrá sna kniž nica, ale aj prekrá snej stavby. galé ria obrazov. Podarilo sa ná m navš tıv́iť aj konské mú zeum, kde b o l i ž ivé ex p o n á t y, a t a k s i milovnıći zvierat a konı ́ priš li na svoje. Nenechali sme si ú jsť ani p r e h l i a d k u k o n ı́ , k d e n á m vysvetľovali princıp ́ y ich cvič enia. Potom sme si mohli prezrieť eš te zá hrady s fontá nami č i poblú diť si v b l u d i s k u , k t o r é t a m b o l o vysadené . Bagety utıś̌ili ná š hlad a mohli sme pokrač ovať ďalej Ani sme sa nenazdali a bol tu dlhoočakávaný jedenásty máj. Keď sa nás pomaly zmocnila cestovná horúčka, rozlúčili sme sa s rodičmi, kamarátmi, školou a odišli na týždeň do mesta lásky, syrov a bagiet.

K

lež érnou parıź̌skou premá vkou do Louvre. Zná my pyramıd ́ ový vchod ná s lá kal už z diaľky a v paviló ne Denon sme si mohli pozrieť najzná mejš ı ́obraz od Leonarda da Vinciho Monu Lisu, ktorá sa na ná s zá hadne usmievala. Keby sme sa chceli zastaviť pri kaž dom jednom obraze na 30 sekú nd, museli by sme byť v Louvri tri mesiace.

Keby sme sa chceli zastaviť pri každom jednom obraze na 30 sekúnd, museli by sme byť v Louvri tri mesiace

10

Foto: Martin Jajcay


TOMÁŠIČKÁRSKY GLOBETROTTER N e n e c h a l i s m e s i ú j s ť Chamurapiho zá konnık ́ č i Svadbu v Kane Galilejskej. Po blú denı́ v Louvri sme iš li na več eru do reš taurá cie Flunch. Po ceste sme sa zastavili v historickom centre Parıź̌a, kde sa nachá dza Mú zeum moderné ho umenia Pompidou. Tá to stavba je vý nimoč ná najmä t ý m , ž e v š e t k y r o z v o d y , klimatizá cia a technické zariadenia budovy sa nachá dzajú priamo na fasá de a nie vo vnú tri budovy. Eš te ná s č akala več erná plavba po Seine, ktorá ná m ponú kla Parıź̌ z iné ho pohľadu, keď sa zotmelo. Oslavy vı́ťazstva parı́žskeho futbalové ho klubu Paris Saint-Germain boli v ten deň cı́tiť na kaž dom kroku. Atmosfé ra na Champ Elyseé bola naozaj neobyč ajná , a tak sa plavba po Seine stala peknou bodkou za pondelkom.

Foto: Martin Jajcay, Simona Juríková

Nenechali sme si ujsť ani stretnutie s Goofym či Myckey Mousom

Nasledoval utorok a s nım ́ kopec ďalš ı́ch zá ž itkov. Navš tı́vili sme najvä č šie krá ľovské sıd ́ lo na svete, Ve r s a i l l e s , k t o r é s a p ý š i r o z s i a h l ý m i a n á d h e r n e upravený mi zá hradami. Vnú tri ná jdete š tá tne apartmá ny krá ľa Slnka a honosnú Zrkadlovú sieň . V tento deň sme navš tı́ v ili eš te najmodernejš iu č asť Parı́ža La Defé nse. Stoja tu vý škové budovy najrozlič nejš ı́ch tvarov, farieb a p o u ž i t ý c h m a t e r i á l o v. N a betó novej platni sa nachá dzajú

a d m i n i s t r a t ı́ v n e b u d o v y , re š t a u rá c i e , o by t n é d o my a ná kupné centrá . Neskô r ná s č akal eš te Monmartre, kde stojı ́ Bazilika Najsvä tejš ieho Srdca Jež iš ovho Sacré Coeur. Tento chrá m bol krá sny ako vš etko v Parı́ ž i. Po več eri sme si iš li pozrieť Moulin Rouge, v ktorom vznikol kanká n. Rovnako ho preslá vili aj taneč nice Doris girls. Odtiaľ sme iš li na Ná mestie Trocadé ro, kde sme sa rozlú č ili s Eiffelovkou a vybrali sa po ďalš om peknom dni do hotela nač erpať sily na nasledujú ci deň . D y s n e y l a n d l á k a t u r i s t o v množ stvom skvelý ch atrakciı́, na ktoré sme mali celý deň . Urč ite najvä č šı́m zá ž itkom boli horské drá hy. Nenechali sme si ujsť ani stretnutie s Goofym č i Myckey Mousom. Mohli sme navš tıv́iť dom hrô zy č i atrakciu Pirá ti z Karibiku, k t o ré b o l i p re p ra c ova n é d o detailov a zaviedli ná s tak do skutoč né ho pirá tskeho ž ivota č i filmu. Hlad sme zahnali v bufete s veľmi prı́jemnou a t m o s f é r o u , k d e n á m premietali krá tke filmy od Dysneyho. Vyvrcholenı́ m toho vš etké ho bol kú zelný sprievod rozprá vkový ch postavič iek, ktoré tancovali a spievali na obrovský ch rozprá vkový ch vozoch pri prı́ l ež itosti 20. vý roč i a. Poriadne vyblá znenı ́ a plnı ́ zá ž itkov sme sa vydali na cestu domov. Vý let do

Parı́ža bol skvelý a poďakovanie urč i te patrı́ pani profesorká m S i l v a n o v e j , B a r a n č o k o v e j a Gaá lovej, ž e na ná s dá vali pozor a s t á l e n á s l e n p o č ı́ t a l i . Pa n i sprievodkyni, ž e mala trpezlivosť s naš ou nedochvı́ľnosťou, a ujom š ofé rom, ž e ná s doviezli v poriadku a nesmiem zabudnú ť eš te na ná s, ž e sme boli takı ́posluš nı ́a dobrı.́ :) Miroslava Nemčeková

11


TOMÁŠIČKÁRSKY GLOBETROTTER

Zlatá matka miest Saint Augustine povedal: „Svet je kniha, a tí, čo necestujú, čítali len prvú stranu.“ Preto sme sa pustili do našej prvej kapitoly s názvom Praha. tý ždne sa nehovorilo o Uničž dlhé om inom. Hlavnou té mou u

war auch super. Ich habe mich zmieš aný ch ná rodnostı ́ sme mali gefreut, dass ich Prag gesehen s p l ň a ť r ô z n e z a d a n i a a habe. Prag gefä llt mir sehr. Das ist navš tevovať rô zne miesta. Vie n á s b o l v ý m e n n ý p o b y t s eine sehr schö ne Stadt. Alles war niekto z vá s, č ı́ m je zaujı́ m avé nemecký mi š tudentmi v zlatej gut und super. Das war eine super praž ské metro alebo ako sa po matke miest. Ná š prvý odsek sa Woche. Danke schö n fü r alles. anglicky nazý va praž ský orloj? z a č a l p ı́ s a ť p r e c h á d z k o u a Posledný deň voľné ho č asu vý stupom neďaleko centra. Vô kol Hor sa za dobrodružstvom! sme museli naplno využ iť. ná s sa rozprestierala ná dherná Daniela Kšinská: P r e n i e k o h o n a k u p o v a n ı́ m , idylka prıŕody. Jazero, do ktoré ho In Prag habe ich viele schö ne und n a m a ľo v a n ı́ m p o r t r é t u n a ú stil malý potô č ik, vysoké skaly a interessante Plä tze gesehen. Die Karlovom moste, dokú penı́ m vš ade zeleň . Spisovateľ, ktorý sa astronomische Uhr und Petř ı́ n suvenı́rov pre kaž dé ho, kto ná s nechá uniesť fantá ziou, by mohol h a b e n m i r s e h r g e f a l l e n . d o m a č a k a l , n a v š t ı́ v e n ı́ m vidieť dú hu, na ktorej konci sa „Stefá nikova hvezdá reň “ war auch zostá vajú cich pamiatok ... trbliece kotlı́ k plný zlata. Po super. „Kř iž ı́kova fontá na “ war Poznanie je poklad, ale prax je ná roč nom vý stupe, ktorý niektorı ́ erstaunlich. Schade, dass der kľú č om k nemu. Naš e jazykové absolvovali v balerın ́ ach, sa ná m Ausflug so kurz war. Ich mö chte schopnosti boli využ ıv́ané na plné naskytol vý hľad na rozľahlú gern nach Prag wieder fahren. obrá tky od raň ajok až do več ere a panorá mu mesta. s l ov n ı́ k v m o b i l e p o u ž ı́ v a ný P r i z o z n á m e n ı́ s n a š i m i Silvia Filová: č astejš ie, než si myslıt́e. Avš ak naš e brieffreund-ami sme vyč arili P r a g i s t e i n e w u n d e r b a r e , znalosti v anglič tine aj v nemč ine n e j e d e n ú s m e v d a r o v a n ı́ m r o m a n t i s c h e , h i s t o r i s c h e , darč eka. Poznanie je poklad, ale prax je i n t e r e s s a n t e , p r o g r e s s i v e , Hneď po kľúčom k nemu. moderne Stadt. Wir haben viele sa zlepš ili. Za č o sme vďač nı.́ vykuknutı ́ Sehenswü rdigkeiten gesehen. Die Chceli by sme poďakovať p.p. prvý ch slneč ný ch lú č ov sa zač al d e u t s c h e n M ä d c h e n w a r e n Klaudın ́ yovej a p.p. Zarevú ckej za p ı́ s a ť d e ň p l n ý p a m i a t o k , kommunikativ, freundlich und zorganizovanie ú ž asnej akcie, p r e d s t a v e n ı́ a o b j a v o v a n i a witzig und sehr nett zu uns. Ich praž ské ho dobrodruž stva. A skrytý ch zá kutı́ hlavné ho mesta. mö chte den Ausflug nach Prag gern s a m o z r e j m e v š e t k ý m v á m Naš e pero by mohlo napı́ s ať wiederholen. Danke schö n fü r č itateľom, č o ste prá ve doč ı́t ali mnohé : od dokonalý ch ťahov alles. prvú kapitolu. Teraz je len na vá s, č i š tetca umelcov na Karlovom si zoberiete pero do ruky a zač nete moste, neopakovateľnú show Nikola Kočmárska: pıśať. Pıśať svoj svet. Kř iž ı́ k ovej fontá ny, cez presný Die Reise nach Prag war super. Das P.S.: Ak sa chcete dozvedieť viac Praž ský orloj až po jazdu lanovkou Wohnen war toll und die Metro alebo si pozrieť celú Rallye, tak na Petř ın ́ . Dozvedeli sme sa č o-to interessant. Wir haben viele má te mož nosť zastaviť sa pri nielen o histó rii Prahy, ale aj s c h ö n e S e h e n s w ü rd i g ke i te n ná stenke na 2. poschodı.́ ž iariacich hviezdach, malý ch gesehen. Ralley- Prag hat mir Spaß Tu sú vý povede š tudentov o vý lete plané tkach aj o naš ej najbliž š ej gemacht. An die Lennon-Wand (samozrejme v nemeckom jazyku): hviezde. h a b e i c h e i n p a a r W o r t e Hor sa za dobrodruž stvom! Rallye geschrieben. Dann habe ich die Praque is coming. Nie, nejazdili KVARTA Brü cke mit vielen Schlö ssern sme na preteká rskych autı́čkach, Kristína Gelatičová: gesehen. Das war interessant. Der ako asi mnohý m z vá s napadlo. Der Ausflug hat mir sehr gut Aufenthalt in Prag war super. Jazdili sme sıće po Prahe, ale po gefallen. Am meisten hat mir Rallye Silvia Filová vlastný ch. Rozdelenı́ do tı́ m ov – Prag gefallen und der freie Tag

12

Foto: Silvia Filová


Odpady, odpady, odpady alebo problém blízkej budúcnosti

zberoch papiera a monoč lá nkov, ktoré sa organizujú dvakrá t do roka. Ako zaujım ́ avosť by sme radi doplnili, ž e tento rok sme v zberoch papiera vyzbierali dokopy 21ton staré ho papiera a 840kg použ itý ch monoč lá nkov!

Skládky odpadov až dý z ná s asi vie, ako taká sklá dka odpadu vyzerá . Je to aká si vaň a v zemi zrekonš truovaná tak, aby pojala odpadky, ktoré vyprodukujeme. Mož no to na prvý pohľad vyzerá celkom neš kodne, ale taká to sklá dka doká ž e spô sobiť veľké problé my prı́ rode. Vďaka daž ďovej vode a postupné mu rozkladaniu produktov sklá dky vznikajú nebezpeč né toxické zmesi. Ako ná m vš ak tieto zmesi mô ž u uš kodiť?

Foto: Miriama Konrádová, Boris Borovička

K

Lepšia voľba – recyklácia Rieš enı́m a zá roveň prevenciou proti také muto sklá dkovaniu je recyklá cia. Recyklá cia je proces, pri ktorom sa opä tovne využ ıv́ajú už predtý m použ ité produkty a materiá ly. Tento proces má jednu veľkú vý hodu a to, ž e zabraň uje mrhaniu surovinami, pretož e ich využ ije druhotne a š etrı ́ tak naš e ž ivotné prostredie.

Toxické zmesi vplývajú na:

N a š e g y m n á z i u m b u d u j e v š t u d e n t s k ý c h r a d o c h environmentá lne cıt́enie a radosť z č isté ho ž ivotné ho prostredia ako i š etrný vzťah k nemu. A k o m n o h ı́ z v á s vedia, v priestoroch š koly ná jdete mnoho koš ov na triedený odpad. Nachá dzajú sa v š a d e , č i u ž n a chodbá ch alebo v triedach. Tı,́ ktorı ́ nie s ú ľ a h o s t a j n ı́ k ž i v o t n é m u prostrediu, sa veľmi radi zú č astň ujú aj na

horniny – výsledkom ich prenikania môžu byť nebezpečné zlúčeniny pre človeka. vodu – nositeľ toxických zmesí do okolia. ovzdušie – na skládke sa uvoľňujú plyny, napr CO2 a metán, ktoré spôsobujú skleníkový efekt. pôdu – toxické zmesi presakujú do pôdy a tým sa dostávajú i do potravinového reťazca. živé organizmy – vplyvy na zdravotný stav a fyziologické vlastnosti živočíchov. Nie je ťaž ké zač ať sa sprá vať k ná š mu prostrediu, v ktorom ž ijeme, š etrnejš ie. Kaž dý , aj ty, mô ž eš pomô cť svojou troš kou, a tý m vytvoriť lepš iu budú cnosť a krajš ie ž ivotné prostredie pre tvoje deti a nastá vajú ce generá cie. Samozrejme, vš etko sa dá , len musıś̌ chcieť... Miriama Konrádová

13


Ako to vidia maturanti Nenapadlo vám niekedy, s akými pocitmi asi budete odchádzať z GLN? Nuž mne nie, kým to naozaj neprišlo, ale môžem povedať, že v maturitnom ročníku človek u v a ž u j e o r ô z n y c h skutočnostiach. Aby som zistila, ako som na tom v porovnaní so svojimi spolužiakmi, týchto pár otázok som položila niekoľkým maturantom zo štvorročného aj o s e m r o č n é h o g y m n á z i a a pozrite sa sami, ako to dopadlo.

V e c , k t o r ú m á t e n a G L N najradšej? Ľudia - mnohı ́spoluž iaci aj viacerı ́ uč itelia. Super kolektıv́. Bufet. Spoluž iaci, kamará ti, tomá š ič ká ri. Ve c , k t o r ú n a G L N n a o z a j nemusíte? Tiež niektorı ́ľudia. V maturitnom roč n ı́ ku mať do tý ž dň a tri hodiny predmetu, z ktoré ho nematurujeme. To, ž e odtiaľto odchá dzam prá ve teraz, keď som si to tu zač al najviac vá ž iť. To, ž e ho musım ́ opustiť. Obľúbený učiteľ? P. p. Janč iová , p. p. Koprivová , p. p. Olš ová , p. p. Silvanová , p. p. Siš tık ́ ová Na čo zo svojho štúdia máte najkrajšie spomienky?

Pobyty v Chorvá tsku a Anglicku. Bratislavský bá l, stuž ková . Už asné vý lety: Parıź̌, CERN, Praha, Krakov, Disneyland. Skolské vý lety (Praha, Poľsko, Chorvá tsko) a akcie ako Dni narcisov alebo jablk, stuž ková a Bratislavský bá l.

Čo by ste odkázali budúcim generáciám tomášičkárov? UCTE SA (s mierou), CHODTE NA V Y L E T Y , N E S T V I T E MATURANTOV. Na š tvorroč nom gymná ziu je to asi takto - prvé mesiace vyzerajú ako raj, potom prı́de 2. a 3. roč nı́k ťaž ké ho uč enia sa, a nakoniec je vá m ľú to, ž e to konč ı.́ Vo 4. roč nık ́ u sa uč ıt́e už len to, č o vá s zaujım ́ a, treba si ho už iť aj napriek maturite. Zapojte sa do aktivı́t Ligy proti rakovine a Integrované ho dň a zá chrany. Už ı́ v ajte si š tudentské č asy a neprehá ň ajte to s uč enım ́ . A P.S. : Veľa š ťastia! Lucia Michlerová

Foto: Michal Fickuliak

Čo vás priviedlo k rozhodnutiu prihlásiť sa na túto školu? Rodinnı ́prıśluš nıći. Odporú č ania kamará tov. GLN je neďaleko mô jho domu a ponú kalo odbor informatika. Veľmi dá vno , v lete 2001, som tu bola ako sedemroč ná v dennom tá bore s ná zvom Tomaš ič ká rske leto, ktorý sa tu vtedy konal (nie je to dobre označ ené , ale na š kolskej strá nke v sekcii „Aktivity naš ej š koly“ ná jdete odtiaľ aj pá r fotiek) a vtedy som si povedala: V tejto

š kole majú bazé n a celá je taká super, sem chcem chodiť. :D

14


AKTIVITA – atrAKTIVITA – neAKTIVITA nielen triedy 6.B6 Vedecká cukráreň, zber papiera, fyzikálna olympiáda, zber bateriek, SOČ-ka, Integrovaný deň záchrany, športové turnaje, aktivity PPP, Happening, zdravé raňajky, ZOO, Bratislavský bál a mnohé ďalšie...

Foto: archív Márie Rybanskej

T

o sú vš etky aktivity, do ktorý ch sa naš a trieda mohla zapojiť, a mô ž em s hrdosťou povedať, ž e sa aj zapojila! Tak a zá viďte! Veď trieda, to nie sú iba osamotenı ́ ž iaci uprostred vesmıŕu, to sú aj stolič ky, lavice, uč ebne, chodby a odpadky, ktoré trieda vyprodukuje a neodprace (za č o by sa mal hanbiť kaž dý sá m za seba, lebo pani upratovač ky nie sú otrokyne, aby upratovali oceá ny š piny kaž dý deň ). Trieda to je najmä triedny profesor - v naš om prıp ́ ade pani profesorka fyziky. Ona sa kaž dý rok zú č astnila vš etký ch mož ný ch aj n e m o ž n ý c h š k o l s k ý c h , a j mimoš kolský ch aktivı́ t . A svoju pozitı́v nu energiu sa pokú š ala posledné tri roky prená š ať aj na ná s (roky predtý m to naš e bý valé triedne s naš ou "vzornosťou" už nemohli vydrž ať). Pokú š ala sa ná s motivovať do vyhrá vania vš etké ho, č o sa len dá vyhrať - poč nú c vedomosťami. Tie do ná s vlievali profesori denno-denne, kaž dú jednu hodinu, lenž e ten diablik lenivosti a pohodlnosti, ktorý drieme, ž iaľ, v kaž dom z ná s, ná m ich eš te usilovnejš ie z hlavy vylieval, a č ım ́ viac sme sa mali uč iť, tý m rý chlejš ie vesloval. A my sme pritom o fyzike, ktorá poč ı́ t a rý chlosť a intenzitu veslovania; informatike, ktorá naprogramuje tohto š kriatka, a o geografii, ktorá mohla vytvoriť rieč nu sieť naš ich vedomostı́, nemali ani pá ru. Tak sme sa brodili bahnom, ktoré ostalo a ktoré sa sná ď nikdy nevyplavı ́ z naš ich mozgovnı.́ Tak to bolo aspoň prvú dvadsatinu s t o r o č i a ( p r e h o r š ı́ c h

matematikov: prvý ch 5 rokov), no od septembra sa mnohé zmenilo. U č i t e l i a u ž n i e s ú t ı́ m i l ı́ a t o l e r a n t n ı́ , a k o b ý v a l i , a l e nekompromisnı́ pri skú š anı́ . Uč enie už nie je to, č o kedysi, lebo už vidı́ m e obrovský skokanský mostık ́ , ktorý spá ja nielen priepasť medzi tý m, č o by sme mali vedieť, a tý m, č o vieme, ale aj medzi naš ou stredoš kolskou minulosťou a nezná mou, mož no vysokoš kolskou budú cnosťou. S blıź̌iacou sa hranicou dospelosti ná m vzrá stla chuť vyhrá vať š k o l s k é s ú ťa ž e a a s p o ň p r i n i e k to r ý c h j e d n o t l ivc o c h s a zlepš ila aj dochá dzka. No chorobné vymeš ká vanie sa už asi nikdy nezlepš ı ́- mož no až na maturitá ch - mož no. Ci sa uč ı́me poctivejš ie, posú diť neviem, ale rozhodne visı ́nad nami vo dne v noci Damoklov meč , ktorý striehne na kaž dú jednu chybu, ktorú urobım ́ e, a na kaž dú minú tu neuč enia, ktorú si doprajeme. Dosť bolo slov, na zá ver by sa patrilo uviesť nejaké pouč e nie alebo myš lienku č lá nku. Stá le mi d u n ı́ v h l ave : „ N i kdy n i e j e neskoro!" Veľmi zná my vý rok, hlá š ka, myš lienka - nazvite to, ako chcete. Nieč o na tom pravdy je, no aj tak s tý m nemô ž em ú plne sú hlasiť. Pretož e t o , č o r o b ı́ t r i e d u skutoč nou triedou, je triedny duch. Mnohı ́toho d u c h a c h á p u a j a k o "straš idlo" a mož no ich aj naozaj má ta. Aké ho má te

t r i e d n e h o d u c h a - č o m a j ú spoluž iaci spoloč né - tak je chá paná aj celá trieda. A až teraz spä tne zisťujem, aký je tento "straš iak" dô lež itý. Kolektıv́ triedy je skutoč ne neskoro zač ať budovať pri dohadovanı ́ stuž kovej, lebo v tom zhone, zmä tku vä č šina myslı ́ iba na dozvuky, ako si vš etci vyhodia z kopý tka... Ale duch je to, č o ná s spá ja: spoloč ná chuť trá viť spolu č as, chrá niť plané tu (ú č asťou v zberoch), vô ľa stať sa lepš ı́m č lovekom a vzorom pre ostatný ch - mož no aj pre dospelý ch, ktorı ́ spadli do kolobehu jednotvá rnosti ž ivota.

Zrejme vaš a neú č asť na š kolskom dianı ́nie je ani tak založ ená na tom, ž e vá s samotný ch nezaujım ́ a daná aktivita, ale ide skô r o strach zo vš eobecnej hanby pred kamará tmi a spoluž iakmi. Nebojte sa byť inı ́v d o b r ý c h v e c i a c h a s v o j ı́ m prı́kladom sa snaž te zı́skať si aj iný ch na svoju stranu. Veď aktivita patrı́ k ž ivotu č loveka a ž ivot je zmena. Tak sa nebojte zmeniť svoju neaktivitu na hyperaktivitu. Vyjdite zo svojej kukly a pamä tajte: č ım ́ skô r, tý m lepš ie! (ma.ry)

15


Review na vš etko, č o sa udialo, a urč iť, č o sa mi pá č ilo najviac. Dej Poďme sa troš ku pobaviť o deji. Pıś̌e sa rok 1815 a muž a menom Jean Valjean (Hugh Jackman) na podmienku prepú š ťajú z ťaž ký ch nú tený ch prá c v lodenici, kde pod označ e nı́ m Trestanec 24601 a dozorom kruté ho strá ž nika Javerta (Russell Crowe) strá vil devä tná sť rokov za to, ž e ukradol peceň chleba a pokú š al sa trestu uniknú ť. Cestou z lodenice ho na noc vo

ne Bedá ri iste viete z O hromá o d ı́ n l i t e r a t ú r y (romantizmus vo Francú zsku, hm? ;)) a dosť zná my jej aj rovnomenný muziká l, uvá dzaný n a m n o h ý c h s v e t o v ý c h javiská ch. Ré žiu filmu si vzal pod taktovku Tom Hooper, oscarový rež isé r filmu Krá ľova reč , a tvorcovia sa oproti javiskové mu muziká lu snaž ili trochu viac priblıź̌iť romá nu.

Vyše dvoch rokov som nevidela film, ktorý by sa mi páčil viac. To, ako sa im to podarilo a č i vytvorili umelecky hodnotné dielo, ktoré chytı ́ za srdce, to už musı ́ kaž dý divá k posú diť sá m. Rozhodne to nie je dielo pre č loveka, ktorý nie je schopný vnı́ m ať vá ž ne té my a hlbš ie myš lienky. Poč ula som aj ná zory, ž e f i l m s a n e s i e v p r ı́ l i š m e l a n c h o l i c k o m d u c h u , a l e ú primne neviem, č i sa Bedá ri dajú stvá rniť inak, a keď č lovek chce, tak v nich ná jde aj momenty ,na ktorý ch sa dá zasmiať. Ja som ich pá r naš la a ozaj, na Bedá rov som v p r i e b e h u dvo c h t ý ž d ň ov š l a dvakrá t, pretož e po prvom pozretı ́ som mala toľko dojmov, ž e som to jednoducho musela vidieť eš te raz, aby som sa vô bec vedela sú strediť

16

svojej svä tyni prichý li istý biskup (Colm Wilkinson), ale zú falý Valjean, ktorý celý ž ivot poznal len krutosť, sa mu poč as noci pokú si u k r a d n ú ť s t r i e b o r n é bohosluž obné predmety. Chytia ho a chcú ho poslať spä ť na vý kon trestu, ale keď to vidı ́biskup, povie, ž e striebro Valjeanovi daroval. Keď ú rady odı́du, biskup to skutoč ne urobı,́ ale zaviaž e ho sľubom, ž e použ ije striebro na to, aby sa stal č estný m muž om. Podarilo sa vytvoriť umelecky hodnotné dielo? Znova som sa zaľú bila do filmovej

h u d b y, a j k e ď v B e d á r o c h nená jdete pesnič ky, ktoré by dej odľahč ovali a dá vali mu svojou prıt́omnosťou pozitıv́nejš ı ́ ná dych, ako to bež ne bý va v muziká loch. A otá zka, ktorú som nač rtla na zač iatku – podarilo sa vytvoriť umelecky hodnotné dielo?

Do You Hear the People Sing?

Ja osobne som vyš e dvoch rokov nevidela film, ktorý by sa mi pá č il viac. Ako je to v porovnanı́ s javiskový m muziká lom alebo r o m á n o m , t o ž i a ľ n e v i e m posú diť. Jedna vec, ktorú by sme filmu mohli vytknú ť, ak by sme c h c e l i z a c h á d z a ť d o p r ı́ l i š veľký ch detailov – je mierne bizarné , keď Američ ania a A u s t r á l č a n i a s b r i t s k ý m i prı́zvukmi hrajú Francú zov. :D P l u s p o s t a v y v r a j c e l k o m nezodpovedali ich romá nové mu opisu. Naprık ́ lad taká Cosette vo filme v porovnanı́ s Eponine pô sobila trochu plytko. A prá ve Eponine podľa knihy Cosette v detstve š ikanovala, nebola milá ani pekná , ale film z nej spravil skvelú , prepracovanú postavu, k t o r e j v á m j e z v i a c e r ý c h dô vodov naozaj ľú to.

A či vás Bedári chytia za srdce? Predpoklady na to jednoznač ne majú , a keď okolo mň a nakoniec zač alo nariekať celé kino, ale ja s o m n e p l a k a l a , e š t e s o m s i pripadala, ž e som necitlivá :D. Ale urč ite ma to chytilo za srdce, najmä keď sa na konci spustilo zá vereč né Do You Hear the People Sing?. Takž e á no, keď ste schopnı ́ bez predsudkov vnı́ m ať literá rnu klasiku, keď vá s zaujme trailer, skvelé obsadenie č i sná ď tá to r e c e n z i a , a l e b o b a b y, k e ď j e d n o d u c h o m i l u j e t e H u g h a Jackmana :D (v mojom prıp ́ ade sú vš etky tieto tvrdenia pravdivé ), B e d á r o v v á m j e d n o z n a č n e odporú č am! Neoľutuje! Lucia Michlerová

Foto: internet

Akoby prešla večnosť, odkedy s o m n a p o s l e d y p í s a l a d o Tomášičkára nejakú filmovú recenziu. Ale pamätám si, že pred pár rokmi som sa v tomto žánri našla. A odkedy som videla filmovú verziu muzikálu Bedári a uvedomila si, že toto číslo T o m á š i č k á r a j e v e ľ m i pravdepodobne posledné, v ktorom budem mať príspevok (podľa letopočtov v starých číslach, ktoré som doma našla, to s ním ťahám už sedem rokov, viete si to vôbec predstaviť?), z a t ú ž i l a s o m s a s v a m i rozlúčiť práve pár slovami o tomto filme.


ZAPERLILI

Na konci minulého školského roka to u nás vyzeralo asi takto: T r i e d n a : N e j a k é n o v i n k y o k o l o stuž kovej? . . . z avl á d n e h ro b ové ticho... Student: Ste pozvaná . Angličtina: Eš te niekto chce povedať nieč o, č o s dneš nou hodinou absolú tne nesú visı?́ Mali ste nieč o za domá cu? Student: Z matiky, ale to nemá m. Nemčina: Co sa tý ka vaš ich pıśomiek... Student 1: Die Katastrofe. No, kaž dý hovorte za seba, u teba das stimmt. Inak vá m musım ́ vyjadriť... Student 2: Sú strasť. ...s vami je viel Spaβ. Matematika: Tá vedecká beseda... prıd ́ e jeden Anglič an pracujú ci vo Svajč iarsku alebo Svajč iar pracujú ci v Anglicku, teraz neviem, ktorý má č eský pô vod. Ale uká ž ky vyzerali veľmi zaujım ́ avo. Kde sa využ ıv́a taká podobnosť, ž e obraz je vä č šı ́ako predmet? Student: V kine. Preč o v kine? Student: Tak tam má me taký malý film a taký veľký obraz.

Chémia: Takž e je to medzi 2, 3. Ja sa priklá ň am viacej k trojke. Student: Dobre. . . . n o a l e . . . m o h o l s i m a presvedč iť. Student: ...Ako? Zlatý mô j, no v mojom veku už jedine vedomosťami. My má me iné bielkoviny ako lev...ja neviem, ako kura...aj vypadá me iná č . Biológia: . . . p r e t o v k a ž d e j d o b r e j reš taurá cii by vá m mali dať ku ká ve vodu. No, v nejakej krč me vá m asi nedajú ...jaaaj, tam vlastne nechodıt́e.

4. B Student: A č o mi vychá dza? Trojku má š , s Bož ou pomocou. Má š tam 2, 3, 4. Keď chceš , mô ž em ťa eš te na tú š tvorku vyvolať. Dejepis: ...a niež e ná jdem na pı́somke znova takú kresbu s popisom, ž e toto je nindž a, ktorý chrá ni tú to pıśomku pred zlou zná mkou.

Seminár z geografie: Ciž e chemické zvetrá vanie... musı ́ tam byť nejaká kyselina. Ale to teraz nemyslım ́ e, ž e tam bude behať pani Gá alová a vylievať kyselinu na pô du. Seminár z angličtiny: (na š tudentkinu prezentá ciu) Už zaujım ́ avejš ie by ani nebolo, keby som sa postavil na stô l a vyzliekol sa!

Pani vedúca jedálne vám to tiež povie na rovinu: Chceš zajtra rizoto alebo pizzu? Daj si r i z o t o , t ú p i z z u nerobım ́ e moc dobre. A takto sme s tou stužkovou nakoniec dopadli :D : (rieš ime ná pady na program a jeden z nich je, ž e má me veľa chalanov, mož no najviac zo vš etký ch tried na š kole, tak nech urobia striptıź) Student: Ano, prıd ́ eme tam, ž e „ A t e r a z n i e č o p r e p a n i profesorku triednu!“ Archivované Luciou Michlerovou

Občianska náuka: (o bezpeč nostný ch kontrolá ch p r i v s t u p e d o b u d o v y parlamentu) ...takž e prosım ́ vá s aj revolver, ak ná hodou ste vlastnık ́ om, tak si ho nechajte doma...

17


Slnko za černastou clonou, Popolček na strechách domov, Kyslý dážď kropí ulice, Toxínov plné police. Džemy a krémy s éčkami, Zlatý vek je už za nami. Kde je ten lekvár od mamy, Vzduch čerstvou vôňou pretkaný, Kde krištáľová studnička, Nie iba v plastoch vodička. Poďme zas všetci zdravo žiť, Kus lesa spolu obnoviť, Odpad vždy pekne vytriediť, Rajčinu toľko nehnojiť. Konečne menej konzumu, A o to viacej rozumu, Vnúčik raz bude spomínať, Jak múdra bola stará mať.

Foto: Romana Závodská

Lenka Hapáková

TOMASICKAR JUN 2013  
TOMASICKAR JUN 2013  

110. vydanie časopisu Tomášičkár, občasníku Gymnázia L. Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava Školský rok 2012/2013

Advertisement