Page 1

Przedmiotowy system oceniania Fizyka w medycynie Program Fizyka w medycynie opiera się na wielostronnym kształceniu, którego efekt będzie zależeć od zdolności uczniów i umiejętności nauczyciela, doboru metod nauczania, sposobów oceniania i kontroli pracy ucznia, a także systematycznego aktywizowania i motywowania uczniów do pracy. Nauczyciel powinien stosować różne metody nauczania: pogadankę, dyskusję, wykład, pokaz, ćwiczenia laboratoryjne, projekt. Fizyka jest nauką przyrodniczą, dlatego nauczanie powinno się opierać na: •

obserwacji i opisywaniu zjawisk fizycznych oraz wykonywaniu doświadczeń;

zapisywaniu i analizowaniu wyników;

sporządzaniu i interpretacji wykresów;

formułowaniu wniosków stanowiących podstawowe źródło wiedzy.

Te umiejętności można rozwijać, posługując się metodami nauczania praktycznego – pokazem połączonym z obserwacją i doświadczeniem. Każdy eksperyment powinien być wcześniej zaplanowany; po jego wykonaniu należy przeprowadzić rachunek błędów pomiarowych, a wnioski końcowe – zaprezentować i przedyskutować. Obserwacje i eksperyment fizyczny stanowią źródło wiedzy i potwierdzenie teoretycznych założeń. Praca eksperymentalna powinna obejmować zarówno pokazy w wykonaniu nauczyciela, jak i samodzielne eksperymenty uczniów. W programie wymieniono ponad 10 doświadczeń do wykonania na lekcjach – najlepiej w grupach. Nauczyciel może – w miarę możliwości – zwiększyć ich liczbę. Wyniki pomiarowe uczniowie zapisują w tabelach i na tej podstawie rysują wykresy, obliczają wielkości fizyczne i formułują wnioski. Warto pamiętać, że efektywne współdziałanie w zespole poszerza horyzonty, pomaga podejmować decyzje, ćwiczy umiejętność spoglądania na problem z różnych stron oraz – co bardzo ważne – buduje więzi międzyludzkie. Zastosowanie metod problemowych, np. dyskusji poświęconej analizie zaobserwowanych zjawisk, wyzwala stany emocjonalne: przeżywanie sukcesu lub niepowodzenia. Wprowadzenie nowych treści teoretycznych należy w miarę możliwości poprzedzać pokazami i doświadczeniami wykonanymi w grupach. Wprowadzenie treści fizycznych związanych z tematyką medyczną można połączyć z wycieczką do placówki medycznej, co ułatwi ich zrozumienie i ukaże praktyczne aspekty przedmiotu – sprawi, że stanie się on bardziej atrakcyjny, a uczniowie zrozumieją, jak bardzo jest potrzebny w dalszej edukacji. Zważywszy na niewielką liczbę godzin i często skromne wyposażenie pracowni fizycznej, rzeczywiste doświadczenia fizyczne można zastąpić symulacjami komputerowymi zjawisk fizycznych, dostępnymi w internecie filmami przedstawiającymi doświadczenia, animacjami, zdjęciami,


foliogramami, schematycznymi rysunkami. Co prawda doświadczenie symulowane nie zastąpi doświadczenia rzeczywistego, jednak dobrze przygotowany nauczyciel może je stosować w nauczaniu problemowym z korzyścią dla uczniów. Program zakłada wykorzystanie internetu, literatury popularnonaukowej i publikacji multimedialnych jako źródła informacji. Uczniowie mogą z nich korzystać, realizując projekty indywidualne i grupowe. Zaleca się przygotowanie listy tematów przeznaczonych do realizacji metodą projektu, rozszerzających wiedzę, obejmujących zagadnienia z fizyki oraz z pogranicza fizyki i medycyny. Uczniowie mogą je opracowywać w formie referatów, prezentacji lub programów komputerowych, a następnie przedstawiać na forum klasy. Opracowując temat, uczeń jest zmuszony do: samodzielnego wyszukiwania i gromadzenia materiałów, korzystania z różnych źródeł informacji, analizy wybranych treści, wreszcie prezentacji efektów swojej pracy. Stosując metodę projektu, nauczyciel powinien wspierać ucznia w rozwiązywaniu trudniejszych kwestii, nadzorować rytmiczność i postęp pracy. Uczniowie powinni zapoznać się z zagadnieniami, które mogą być realizowane metodą projektu, wybrać jeden temat projektu, a następnie wspólnie z nauczycielem opracować cele, plan i harmonogram działań. Nauczyciel udziela konsultacji i wskazuje działania, które pomagają uczniom porządkować oceniać materiały.

Propozycje tematów, które można zrealizować metodą projektu 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Jak grawitacja działa na zdrowie człowieka. Maszyny proste w ciele człowieka. Szybciej, wyżej, dalej – ułożenie ciała a równowaga. Jak powstaje głos. Do czego służy ucho. Badanie ciała dźwiękami – efekt Dopplera. Dźwięki, które leczą. Wpływ pogody na organizm człowieka. Przepływ krwi w organizmie człowieka. Zjawiska fizyczne w układzie oddechowym. Jak człowiek przewodzi prąd – elektryczność w twoim ciele. Pole magnetyczne – uzdrowiciel czy zabójca. Wpływ promieniowania elektromagnetycznego na organizm człowieka. Wady wzroku – czego są przyczyną, jak je badać, jak je leczyć. Kolory, które widzimy – biofizyka procesu widzenia. Działanie światła na organizmy – wykorzystanie światła w medycynie. Światłowody – nie tylko komunikacja. Promienie X – zastosowanie w medycynie. Radiodiagnostyka i radioterapia – diagnoza i leczenie. Dozymetria, czyli jak dawkować promieniowanie. Energetyka jądrowa – dobro czy zło.

i


Uczniowie często mają problemy z formułowaniem dłuższych wypowiedzi i posługują się niepoprawnym językiem fizyki. Warto ich mobilizować do publicznych wystąpień poprzedzonych współpracą w grupach i konsultacjami z nauczycielem. Równie często nie rozumieją czytanego tekstu, czego skutkiem są kłopoty z rozwiązywaniem zadań. Nauczyciel powinien stosować metodę pracy z tekstem, aby uczniowie nauczyli się samodzielnie, własnymi słowami prezentować poznane treści. Zyska wówczas możliwość wykształcenia u uczniów umiejętności: •

posługiwania się poprawnym językiem fizyki i poprawną polszczyzną,

właściwej interpretacji wielkości fizycznych,

odczytywania sensu fizycznego wzorów definicyjnych,

poprawnego wypowiadania treści praw fizycznych i zapisywania ich w języku matematyki,

poprawnej interpretacji praw przedstawionych w formie matematycznej,

stosowania języka fizyki do opisywania zjawisk medycznych.

Praca z podręcznikiem, wybranymi tekstami i instrukcjami do ćwiczeń może być wstępem do dyskusji, podczas której uczniowie wykorzystają zdobytą samodzielnie wiedzę do rozwiązywania problemów fizycznych i medycznych. Uczniowie powinni czytać teksty (dostosowane do ich poziomu), porządkować zdobyte wiadomości pod względem ważności i struktury, kontrolować stopień ich zrozumienia zapamiętania.

i

Do pełnej realizacji proponowanego programu niezbędny jest dostęp do różnych środków dydaktycznych, zwłaszcza: •

przyrządów i zestawów laboratoryjnych w pracowni fizycznej,

prostych pomocy dydaktycznych wykonanych przez uczniów i nauczyciela,

filmów, animacji, foliogramów, symulacji komputerowych,

podręcznika, zeszytu ćwiczeń, zbioru zadań.

IX. Opis założonych osiągnięć ucznia Po realizacji programu Fizyka w medycynie uczniowie będą mogli się wykazać: •

umiejętnością wyjaśniania zjawisk, zasad i związków fizycznych;

umiejętnością analizy danych, wykonywania i odczytywania wykresów, tabel, schematów;

umiejętnością posługiwania się terminologią fizyczną;

umiejętnością obliczania szukanych wielkości fizycznych i podawania odpowiedniej jednostki;


umiejętnością planowania i wykonywania prostych doświadczeń;

umiejętnością wykonywania pomiarów i dobierania odpowiednich narzędzi pomiarowych;

umiejętnością sprawnego posługiwania się technologią informacyjną;

umiejętnością tworzenia prostych modeli fizycznych i matematycznych;

umiejętnością wyjaśniania zjawisk medycznych za pomocą praw fizyki;

• znajomością nowych źródeł informacji i umiejętnością selektywnego wyszukiwania informacji; •

poczuciem odpowiedzialności za siebie, kolegów i wspólną pracę;

umiejętnością samodzielnego i twórczego zdobywania wiedzy;

precyzją w formułowaniu własnych myśli i informacji;

umiejętnością pracy grupowej.

. Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć Sprawdzanie i ocena osiągnięć ucznia powinny być zgodne z PSO i WSO. Kontroli i ocenie podlegają: •

znajomość i rozumienie zjawisk fizycznych, pojęć, praw, zasad, teorii;

umiejętność stosowania wiedzy w sytuacjach typowych poznanych na lekcjach;

umiejętność stosowania wiedzy w sytuacjach nietypowych;

umiejętność przeprowadzania eksperymentów;

samodzielne prace uczniów;

udział w sprawdzianach zewnętrznych (konkursach, olimpiadach).

Bieżąca kontrola i ocena mają na celu dostarczenie uczniom, nauczycielom i rodzicom pełnej informacji o aktualnym poziomie wiedzy i umiejętności ucznia oraz jego postępach lub ich braku. Treści związane z medycyną proponuje się uznać za nadobowiązkowe. Ich znajomość należy traktować jako czynnik aktywizujący ucznia i podwyższający ocenę z przedmiotu.


Metody sprawdzania osiągnięć uczniów 1. Sprawdziany pisemne: • sprawdzające szerszy zakres materiału, np. zrealizowany dział tematyczny, • w formie testów lub krótkich wypowiedzi (15 minut), obejmujące wąski zakres materiału, np. trzy ostatnie jednostki lekcyjne, • w formie ćwiczeń polegających na analizie i interpretacji przygotowanych materiałów. 2. Sprawdziany laboratoryjne polegające na analizie dokumentacji wykonywanych doświadczeń, opracowywaniu wyników badań, szacowaniu niepewności pomiarowych. 3. Ocenianie wypowiedzi ustnych sprawdzających znajomość wiadomości z fizyki i medycyny. 4. Sprawdzanie umiejętności rozwiązywania zadań rachunkowych oraz problemów dotyczących zastosowania fizyki w medycynie. 5. Obserwacja pracy uczniów (w tym aktywności na lekcji oraz wszelkich form przygotowania do lekcji). 6. Zadania domowe. 7. Aktywność na lekcjach. 8. Ocena projektu. Oceniając projekt, należy brać pod uwagę: ujęcie tematu, realizację zamierzonych celów, dobór źródeł informacji, stopień rozwinięcia i wyczerpania tematu, pomysłowość, samodzielność wykonania, terminowość prac, sposób i formę prezentacji, dbałość o język, zaangażowanie wszystkich członków grupy.

Metoda projektów W programie nauczania Fizyka w medycynie proponuje się nauczać treści medycznych metodą projektu, która sprzyja rozwojowi myślenia, wyzwala inicjatywę, skłania do twórczych poszukiwań, rozwija umiejętności pracy w grupie i selektywnego, krytycznego korzystania z różnych źródeł informacji. Jej zaletą jest także rozwijanie samodzielności i konieczność integrowania wiedzy z różnych dziedzin, w przypadku fizyki w medycynie: fizyki, chemii, matematyki, medycyny i biofizyki. Nauczyciel powinien przygotować zadania, a następnie koordynować samodzielne działania uczniów. Uczniowie mogą pracować indywidualnie lub w grupach liczących maksymalnie trzy osoby. Realizację każdego projektu należy wcześniej przemyśleć. Ten etap pracy nad projektem oraz jego realizację ułatwia karta projektu (zał. 3). Powinna ona zawierać: temat i cele projektu, zadania przewidziane do realizacji przez każdego ucznia lub grupę uczniów, wskazówki, źródła informacji, termin realizacji, sposób i czas prezentacji, terminy konsultacji. Każdy opracowany projekt należy ocenić zgodnie z kartą oceny projektu i kartą samooceny (zał. 4). Ocenę ułatwią kryteria oceny (zał. 6). Ocenić należy pracę każdego ucznia na poszczególnych etapach pracy. Wszyscy uczniowie muszą znać wymagania, które należy spełnić przed jej rozpoczęciem. Do procesu oceniania można włączyć samoocenę uczniów wykonujących projekt (zał. 4).


Etapy pracy Lp. I

II

III

Nazwa etapu Zainicjowanie projektu

Podział na grupy

Rozważenie propozycji tematów

Czynności nauczyciela i uczniów 

Nauczyciel przedstawia zasady pracy metodą projektu (na wybranym przykładzie).

Nauczyciel przedstawia listę tematów do wyboru oraz ramowy harmonogram (zał. 1).

Uczniowie mogą może wykonać projekt samodzielnie lub stworzyć 2–3 osobowe grupy.

Grupy wybierają liderów.

Uczniowie wybierają temat projektu, określają jego cele oraz przewidywaną formę realizacji i prezentacji.

Nauczyciel przedstawia kartę oceny projektu (zał. 5), którą można opracować na wzór kryteriów oceny zaproponowanych w załącznikach (6 i 7).

Nauczyciel informuje o możliwych formach wykonania projektu. Mogą to być: 

Termin

wrzesień

wrzesień

zgodnie z planem

odczyt, wykład, prelekcja,

 seminarium dla klasy lub wszystkich zainteresowanych,  wystawa prac przez uczniów (albumy, plakaty, rysunki, modele, prezentacje multimedialne itp.)

IV

V

Podpisanie kontraktu

Realizacja projektu

prezentacja problemu w formie inscenizacji,

pokaz filmu wideo,

prezentacja modelu, folderu, książeczki, broszury.

Nauczyciel podpisuje z uczniami kontrakt (zał. 2).

Przekazuje uczniom kartę pracy do wypełnienia (zał. 3).

Uczniowie samodzielnie wykonują projekt. W wyznaczonych terminach konsultują się z nauczycielem, który pełni funkcję koordynatora.

Na zakończenie uczniowie przedstawiają sprawozdanie z wykonania projektu (zgodnie z zał. 4).

wrzesień

zgodnie z planem

VI

Prezentacja

Prezentacja projektu powinna się odbyć w czasie lekcji związanej z jego tematyką, w wybranej wcześniej formie.

zgodnie z planem

VII

Ocena projektu

Nauczyciel ocenia projekt zgodnie z kryteriami określonymi w karcie oceny projektu (zał. 5) udostępnionej uczniom z chwilą rozpoczęcia realizacji projektu.

po prezentacji


Poziom opanowania wiadomości i umiejętności uczniów ocenia się według sześciostopniowej skali ocen (celująca, bardzo dobra, dobra, dostateczna, dopuszczająca, niedostateczna). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: •

zdobył wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania;

stosuje zdobyte wiadomości w sytuacjach nietypowych (problemowych);

formułuje problemy i dokonuje analizy zjawisk; rozwiązuje problemy w sposób nietypowy;

samodzielnie wybiera temat projektu i konstruuje plan działania;

samodzielnie decyduje o konieczności konsultacji i szuka informacji;

terminowo wykonuje pracę, wybiera właściwą formę prezentacji;

mieści się w zaplanowanym czasie prezentacji;

dba o precyzję i poprawność języka, wykazuje wysoki poziom syntezy wiedzy i zrozumienia zagadnienia;

obiektywnie ocenia wyniki swojej pracy;

zwięźle, konkretnie i estetycznie wykonuje projekt;

osiąga sukcesy w olimpiadach i konkursach pozaszkolnych.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności programowe;

zdobytą wiedzę potrafi zastosować w nietypowych sytuacjach;

jest samodzielny – korzysta z różnych źródeł wiedzy;

potrafi zaplanować i przeprowadzić doświadczenia fizyczne;

samodzielnie rozwiązuje złożone zadania rachunkowe i problemowe;

krytycznie korzysta z różnych źródeł informacji;

analizuje wyniki wykonanego doświadczenia;

przewiduje wynik doświadczenia;

interpretuje wyniki doświadczeń;

interpretuje wyniki zadań rachunkowych;


wyprowadza wzory i równania fizyczne;

stosuje treści fizyczne w celu wyjaśnienia zjawisk medycznych;

samodzielnie opracowuje projekt dotyczący zagadnień związanych z fizyką lub fizyką medyczną;

samodzielnie wybiera temat projektu i konstruuje plan działania;

samodzielnie decyduje o konieczności konsultacji i szuka informacji;

wybiera właściwą formę prezentacji;

mieści się w zaplanowanym czasie prezentacji;

dba o precyzję i poprawność języka, wykazuje się dobrym poziomem syntezy wiedzy i zrozumienia zagadnienia;

obiektywnie ocenia wyniki swojej pracy;

konkretnie i estetycznie wykonał projekt;

podczas prezentacji projektu posiłkuje się notatkami.

.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

opanował w szerokim zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania;

poprawnie stosuje wiadomości do rozwiązywania typowych zadań lub problemów;

potrafi wykonać zaplanowane doświadczenie z fizyki;

wykorzystuje narzędzia matematyki i zdobytą wiedzę do opisu zjawisk fizycznych;

samodzielnie rozwiązuje proste zadania;

samodzielnie sporządza i interpretuje wykresy;

interpretuje wzory i prawa fizyczne;

analizuje złożone zjawiska fizyczne;


wybiera temat projektu, z pomocą nauczyciela konstruuje plan działania;

wybiera właściwą formę prezentacji;

dobrze wykonał projekt;

podczas prezentacji projektu posiłkuje się notatkami.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: •

opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania;

potrafi z pomocą nauczyciela zastosować wiedzę do rozwiązywania prostych zadań;

stosuje zdobytą wiedzę do opisu prostych zjawisk fizycznych;

podstawia wartości do wzoru i wykonuje proste obliczenia wielkości fizycznych, podaje jednostkę fizyczną;

potrafi z pomocą nauczyciela wykonać proste doświadczenie fizyczne;

wymienia podstawowe prawa, wzory i jednostki wielkości fizycznych;

definiuje podstawowe wielkości fizyczne;

wyjaśnia różnice między wielkościami fizycznymi;

wykazuje niski poziom syntezy wiedzy i zrozumienia zagadnienia;

podczas prezentacji projektu posiłkuje się notatkami.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: •

ma niewielkie braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych programem nauczania, nieprzekreślające jednak możliwości dalszego kształcenia;

stosuje podstawowe prawa i wielkości fizyczne;

potrafi z pomocą nauczyciela wykonać proste doświadczenie fizyczne;

definiuje proste wielkości fizyczne;

wstawia do wzoru dane i wykonuje proste obliczenia;

posługuje się pojęciami fizycznymi;


opisuje proste zjawiska fizyczne.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: •

nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności, które są konieczne do dalszego kształcenia;

• nie potrafi rozwiązać zadań teoretycznych i praktycznych o elementarnym stopniu trudności, nawet z pomocą nauczyciela; •

nie zna podstawowych praw, pojęć i wielkości fizycznych.

Uwagi końcowe

Nauczanie treści fizycznych oparto w nim na podstawie programowej fizyki, IV etap edukacyjny, zakres rozszerzony. Zaangażowanemu uczniowi pozwoli on przygotować się do egzaminu maturalnego z fizyki, szczególnie istotnego dla uczniów zamierzających studiować medycynę lub przedmioty przyrodnicze czy techniczne.


Załącznik 1. Lista tematów i harmonogram pracy Lp.

Temat projektu

Nazwiska uczniów

Data rozpoczęcia projektu

Data podpisania kontraktu

Temat lekcji, termin prezentacji

1

Jak grawitacja działa na zdrowie człowieka

Przyspieszenie grawitacyjne

2

Maszyny proste w ciele człowieka

Ruch bryły sztywnej

3

Szybciej, wyżej, dalej – ułożenie ciała a równowaga

Energia potencjalna bryły sztywnej

4

Jak powstaje głos

5

Do czego służy ucho

6

Badanie ciała dźwiękami – efekt Dopplera

Dźwięki proste i złożone Dźwięki proste i złożone Zjawisko Dopplera

7

Dźwięki, które leczą

Zjawisko Dopplera

8

Wpływ pogody na organizm człowieka

Statyka ośrodka ciągłego

9

Przepływ krwi w organizmie człowieka

Przepływ płynu

Zjawiska fizyczne w układzie oddechowym

Model gazu doskonałego

Jak człowiek przewodzi prąd – elektryczność w ciele człowieka Pole magnetyczne – uzdrowiciel czy zabójca

Elektryczne własności komórki

Wpływ promieniowania elektromagnetycznego na organizm człowieka

Fale elektromagnetyczne

10

11

12

13

Wpływ pola elektromagnetycznego na człowieka


14

Wady wzroku – czego są przyczyną, jak je badać, jak je leczyć

Układ optyczny oka

15

Kolory, które widzimy – biofizyka procesu widzenia

Biofizyka procesu widzenia

16

Działanie światła na organizmy – wykorzystanie światła w medycynie

Emisja i absorpcja promieniowania elektromagnetycznego

17

Światłowody – nie tylko komunikacja Promienie X – zastosowanie w medycynie

Załamanie światła

19

Radiodiagnostyka i radioterapia – diagnoza i leczenie

Fizyka promieniowania (elektromagnetycznego i jądrowego)

20

Dozymetria – jak dawkować promieniowanie

Fizyka promieniowania (elektromagnetycznego i jądrowego)

21

Energetyka jądrowa – dobro czy zło Mikroskop elektronowy a mikroskop optyczny Mechanizm powstawania tsunami Półprzewodniki

Metody obrazowania mózgu

18

22

23

24

Promienie rentgenowskie

Fale materii de Brogile’a

Zjawisko ruchu falowego Teoria elektronowa przewodnictwa


Załącznik 2. Kontrakt

Kontrakt

zawarty w dniu ……………………........................… między nauczycielem …………………………………………………………………………………………………. a uczniami …………………….................................................................................................. Dotyczy samodzielnej, terminowej, i twórczej realizacji projektu pt.: ……………………………………………………………………………………………… Prezentacja projektu odbędzie się na lekcji fizyki w medycynie w dniu ………………………. Czas prezentacji …………………………………..

Podpis nauczyciela

………………………………………

Podpisy liderów grup

I ………………………………… II ………………………………... III ………………………………...


Załącznik 3. Karta projektu Karta projektu Temat projektu: ......................................................................................................................... 2.

Czas realizacji:..................................................................................................................

3.

Data rozpoczęcia:............................................................

4.

Data zakończenia:...........................................................

Skład zespołu (imiona i nazwiska uczniów)

Podpis ucznia

1. .............................................................. 2. .............................................................. 3. ..............................................................

............................................. ............................................. .............................................

Lider zespołu Podpis nauczyciela (imię i nazwisko ucznia) .............................................................. ............................................. Cele projektu ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... Plan pracy Uczeń

Zadania

Termin konsultacji

Co będzie oceniane?

Uwagi

Konsultacje Cel konsultacji: ........................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... Uczestnicy konsultacji (Imiona i nazwiska uczniów) 1. .............................................................. 2. .............................................................. 3. ..............................................................

Podpis ucznia


Załącznik 4. Sprawozdanie

Sprawozdanie 1.

Temat projektu ……………………………………………………………………………………...................

2.

……………………………………………………………………………………….. (Imię i nazwisko ucznia, imię i nazwisko nauczyciela koordynującego projektu)

3.

Spis treści

4.

Najważniejsze osiągnięcia.

5.

Wstęp

Cele

Charakterystyka problemu, który jest tematem projektu

Najważniejsze osiągnięcia autorów projektu

6.

Część główna

Rozdziały projektu

Metody osiągania celu

7.

Działania, które pozwoliły osiągnąć cel

8.

Wnioski

9.

Bibliografia


Załącznik 5. Karta oceny projektu Karta oceny projektu

Numer grupy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Termin prezentacji: . . . . . . . . . . .

Imiona i nazwiska uczniów: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................... Ocena w skali 0–6.

Oceniane elementy

Suma punktów

Nauczyciel sam wybiera kryteria według załącznika 7.


Załącznik 6. Karta samooceny

Karta samooceny

Oceń w skali 0–6 swój wkład w pracę nad realizacją projektu.

Oceniane elementy Zrealizowanie zadań Dotrzymywanie terminów Zaangażowanie w pracę Współpraca z innym członkami grupy Udzielanie pomocy pozostałym osobom z zespołu Prezentacja materiału Konsultowanie wątpliwości z opiekunem projektu Suma punktów

Liczba punktów


Załącznik 7. Kryteria oceny projektu

Kryteria oceny projektu Element oceniany Ocena pracy nad projektem

Lista kryteriów           

Ocena prezentacji

konstrukcja planu działań samodzielność decyzji o konieczności konsultacji stopień samodzielności w wyborze zmian wyszukiwanie źródeł informacji uzasadnienie konieczności wykorzystania zgromadzonych informacji terminowość obiektywizm oceny wyników własnej pracy umiejętność uzasadnienia wyboru sposobu rozwiązania problemu poziom syntezy wiedzy poziom zrozumienia zadań posługiwanie się fachową terminologią

  

wybór właściwej formy prezentacji, np. raport, plakat, referat, pokaz, program komputerowy, prezentacja, organizacja i plan prezentacji (wprowadzenie, zakończenie, przeprowadzenie dyskusji) czas prezentacji (czy prezentacja zmieściła się w zaplanowanym czasie) sposób korzystania z notatek dbałość o precyzję i poprawność języka komunikatywność wystąpienia

Ocena raportu

   

przetworzenie zdobytych informacji zwięzłość i konkretność prezentacji rozplanowanie rozdziałów estetyka pracy

Ocena organizacji

  

  

terminowość spójność pracy sposób podejmowania decyzji i rozwiązywania konfliktów podział pracy w grupie zaangażowanie wszystkich członków grupy samoocena uczniów

Pso fizyka w medycynie  

Pso z przedmiotu fizyka w medycynie

Pso fizyka w medycynie  

Pso z przedmiotu fizyka w medycynie

Advertisement