Page 1


rı G R E T M E

N D ERG t

St Y

A Y 1 N L A R 1:

BU VATAN

TÜAKİYE1DİA - IKJNCJ BASKI Tevfik OZBEN

1959 Sevinç Matbaası

Ankara

-

1959

-

9


Sorsanız ııh

bir kere

Saçları ak nineme,

bir ucu Kars'a Bir ucu Edirne'me. Neler gördüklerini Size haykıracaklar, Ne tükenmez sevinçler, nazan acı gerçekler. Yulııız bunu dinlemek Çok Şl'Y vermez insana Birlikte sözleşerek Çekllmell bir yana Ve beraber açmalı Türkiye atlasını Paylaşmalı bu yurdun Sevincini, yasını

Yurdun

.-J

3

.-ı


Sormalı, ôfrenmell Bu yurt klmln, be• neyim? Dttnya uhıslanna Onderltk etmiş beyim, Tarihte atalanm

On salarken dört yana lkl kıt' ad an toprak Eklemiş bu vatana. Anadolu'm Asya'da,

Avrupa'da

Trakya'm.

Bize emanet etti Bu cennet yurdu Atam.

Bu Vatana yan bakan Gözler bir anda erir Hurda doğar, ölürO.z. Bu Vatan Tftrklye'dlr.

- 4

_,


Sen barışın .ruhusun, Canısın ve etisin

insanlığın beşiği, Olmez bereketisin. Sen,

yulnız beş kıt'alık

Uarlp dOnyanın Var

değil,

olan yıldızların,

CeDD etln cennetisin.

-

5


Doğumuzda K a fk asya , Komşu dostumuz ıran. Batıdaki komşumuz Bulğarlstan'la Yunan. Kuzeyde kıyıları, Karadenlz'lm döver,

Güneyde Akdenlz'lm Barboros'umu över.

işte: Gllneylmtzclc Serpilmiş bir �·ok ııda,

Bugün elde

kahırıı,

lmroz'la Bozcaada.

-6-


Ankara'dan dağılı:­ Dört yana can katan,

Kanun kitaplannuı Burada anahtarı, Bu ilden duyurulur Dünyaya

Türkün sesi,

Burada kurulmuştur

Brıyiik Mlllet Meclisi. Burdan seslenir bize Yaşayan Büyük Clö.

Anıt - Kabir içinde

Atalür'lim gömUln. Gönlün şifa dllerse

Kıble tanı bu yeri BU ki, hurda yatıyor

Türklüğün peyğamberl. =�

'l.

�-�


BOrfindü de bayrağa

Ş �hltler dizi dizi, Afyon'da yapraklandı Cumhuriyet filizi Koparsın küçük elln

Çiçeğinden bir nann Serplver, toprağına Kızım Dumlupınar'ın. Bununla

belki diner

Yetimlerin ahları Dokuz Eyini gttnlerl,

Ağustos sabahlan

- 8


Adana' dan geçersen

Yavaşlat yollarını, Seyre dal o güzellm Pamuk

tarlalarını.

V aktın olursa dolaş,

Sokul biraz içeri. Bir

gör nasıl olurmuş

Portakal bahçeleri. Bu diyarı gezenler Mutlak cennete ra.elar.

Uzanır şerit gibi, O dllberim Toroslar. 9 -


Eski çağlardan kalma Mermerden heykel atın. Göğsünde şahlanıyor Suları Manavgat'ın. Razı değilim sana Yediveren gül densin, Sen zümrütten yontulmuş Yurt iç i nde bir bensin. ,

Akdenlzln su l an

Diişiinür i n c e ince Akşamın ışıkları Rodos'a serplllnce.

-

10 -


Rüyamıza glrerdln Antakya, lskenderun, Kül bağladı, gül, sevin, Kalbini yakan korun.

Seni bizden ayıran Ne uğursuz bir andı. Bütün yurt hasretinle Ne yandı ah ne yandı. ,

Şif:\ kaynağın ols un

Pcrtakalı Dörtyol' un, Haykır şarkılarını

Çüzüldii

artık kolun.

-

11 -


Blllrlz ki Aydın'ın Anılıdır efesi. Seyret Topyatağından Sen, Bftyükmenderes'l. Görmeyen

var

mı,

bilmem?

Ne tatlıdır, ne lrl, Altıntop turunçları,

Germencik incirleri. Limon çiçekleri bol,

Salkımlı

asmaları.

Gönnllenle dallanır Nazilli basmaları.

-

12 -:


Ne

zaman ansam seni,

Gider tasam, kederim.

Koç.yiğitler kaynağı GOzel Balıkeslr'lm. Gönen'ln şifa verir Her derde ılıcası, Dolaşmalı bir kere Bandırma'yla, Manyas'ı. Yanık tllrkiilerlml

Her giin Midilli dinler.

Edremit körfezinde öpüşürken zeytinler.

-

13 -


Sürülerin, çobanın Dolaşır kırda, karda Okunur şiirlerde, Söylenir şarkılarda.

Dört bin yıl önce soyum Beğ endi sana koştu. Dalında kuş öterken Tarlaların bomboştu. Çaldıran sırtlarından Duyulur uzun uzun, Kılıç şakırtıları, Naraları Yavuz'un.


Kııyulıklır diirt yanın, Yol hıışlurm merdiven, Ncrden alır suy unu Bağrınd�i dört deren? Sayısız köprülerin Yol

vers in gence, dula,

Türk çocuğu, Türk kızı Geç kalmasın

okula.

Hizan, Ahlat, Tatvan'la Ne şekersin, n e balsın,

Tanrının her glınünde Kovanların çoğalsın

-

15 --

.


Bağışlanmış ta Tfırke Sanatlann nst katı, Bursa'dan Rumell'ne snrmttşnz

yajız

atı.

Bizden önce renk veren Olmamış

taşa, kile,

Çini güzelliğine Aşıksın koş Yeşile. Bursa'da geçmişimin

Her damlası diri, sağ, Oz kızı Ntlüfer'le Bir tablodur Uludağ. -

16 -


Aksanız tarih gibi Gllneye Marmara'dan, lklncı bir boğazı Geçersiniz aradan. Borası dünyamızın Baş

eğdiği

bir boğaz

Ovünerek dikbaşla

Haykmn

avaz avaz

Deyin ki: Anlatamaz Şanlı Çanakkalemı Ne ressamın fırçası, Ne şairin kalem! ...

-

17


Batında sıralanmış

Uzanır Köse dağı, Ulaşmağa bırakmaz San Kızıl

ırmağı.

Görebilsem ne olur Ormanını, kırını? Alev olsam, kavursam Tavada mısınnı. Pınanndan su içer Sülün, keklik, karaca lsk.lllp, Mecitözü, Osmancık ve Alaca.

-

18 .-.;


Kara

taştan bir kale

Dolanmış ta beline, Oç tyandan geçit verir Dostuna, sevgillne.

Seni görmek isteriz Yazık ki yolun uzun, Sığamaz kapılara

Yuvarlansa karpuzun.

Dicle, bir geltn gibi

bağrına, BüUln yurt gönül verdik Ergani bakın.na.

Sokulurken

-

19 -


Selimlye camll Bekçlndlr buna inan. Eseriyle bellrtmlş Gücümil Mimar Sinan.

Sana kötil göz koyan Mutlak ölüme erer.

Sen kl her

zaman

Şahidin mlnareler. Narin

ıöğtlt

dallan

Gölgelerken Mertel Tarih yapraklarını

Okuyor Saraylçl. - 20 -

Türksün


Kahraman dadaşlann Döverken dizle yeri, Gözetliyor sınırda Dflşmam Tflrk erleri. Vanbakana

savrulur

Çelik yumruk bir hızda Gümilşten kaşıkların Dolaşır soframızdıt

Şanlı bayrağım gibi Dik durursun yurdumda Ne dflşmanlar şaşırttı Tiirk gflcö Erzurum'da - 21

-

ı


Yolun düşerse eğer Düşiinme derin derin. Bil ki hurda yapılır Uçakların, şekerin.

Dedenize bir lüle, Kızlara boncuk alm. Tüten bacalannı Görün rabrlkalann. Çalışır gece,

gtlndQz

O nasırlı elleri,

Arı kovanı gibi tşllyor trenleri. -

22


Dindi gllzyaşlannız,

SllndQ artık acınız. Ne güze l de yaraştı Bu Gazilik tacımı.

Ve zaten ak alnına Yazılmış bu ad senin. Yontulurken ilk taşın,

Atılırken temelin. Senin için can verdi Nelerin ah nelerin, Kınalı genç kızların, Duvaklı gelinlerin.

- 23 -


lıısan sevmez olur mu Bahçede

gül dalını,

Kızlann çlçeklermlş

1

TezgAhlarda halını

anı kokan ellerinle Ne gflzel saçın, başın, Saksında birer gonca Eğr!dlr'le Yalvaç' ın

.

Tflrk çocuğu bu lll

!ylfe bil ve tam lsparta'dır süsleyen GWlerlyle vatam.

:-; 24

_-;

..


Asya'nın kıt'alarla Borda birleşir yolu. Bin dörtyüz elll üçte Almışız lstanbul'u Dünyada eş bulunmaz

Bu şehirin yazına, Siz de gezmlye çıkın lstanbul Boğazı'na. inci kıyılannı Görün de Marmara'nın, Hepiniz birer

Fatih

Olun çocuklar, yann.

- 25

:

_-


tık Cihan Savaşının Sönmemişken ateşi, Bin dokuzynz on dokuz Gtin Mayısın onbeşl

.

Saldırmıştı düşmanlar Güzelim Türk tzmlr'e Bir vatan kan ağladık, Çeşme,

Odemlş,

Tire.

Blulen ders alan dfişman Belki dostumuz bu grın. Dünya bilmelidir ki: Jzmir her zaman Türk'ün.

- �6 -


Belirsiz bir yaşın var, Bütün çağlan taşır. Hergiin yurt çocuktan S eninle selAmlaşır. Çalışırsın blllrtz, Şahit

alnındaki ter,

Senden birer parçadır, Kitaplar,

gazeteler.

Koş tzmlt körfezine Nefet al uzun uzun

SfizOldükçe albayrak Direğinde Yavuz'un - 27 -


Toplansın da çocuklar lrl, küçük ne varsa, Birlikte koşmalıyız Sevinçle hemen Kars' a. Burası hepimizin Sütanası saşılır. Bağrında sürü süril inekleri yayılır. Kışları yaman olur Sımr şehri Kars'.µı, Bayraktaki ay-yıldız Glbl varsın, ağarsın. ,_

28 -:


Konya sokaklannda Dolaşsak biraz yaya, Ulaşırız dünyanın Saydığı MevlAııa'�a. Her tarih sayfasında Konya'nın bir payı

var.

Ne biter, ne tükenir Fışkıran hatıralar. Bugünden daha aydın Olmalıdır yarını, Konya'da kurmalıyız Buğday aınbarlarmı.

- 29

�-;


Orpermesln yüreğtn Rüzg4rlann sesinden. Yap kışlık reçellııi Ktltahya vtşnestııden.

Sonra da bir Kal, haşhaşa

halı ser akşamla.

Çlkeli vazolardan

Aşk sızar

Ah

.

.

damla damla.

Bir �olum dUşse de

Ulaşsam erken erken, Pembe karanf1ller1

Koklasam

çinilerden.

- 30 -

1'.


On dokuz Mayıs gtlııfl

Ufuklarda yttkselen Kurtuluş müjdeslnt

Sendin bize ilk veren. o sabah, bir çift g(ineo Süsledi sanki yurdu,

B111Qr

açıklarına

Bir gemi çıka durdu.

Hürriyet Meşalesl Sönme, bağrımda tutuf, Senin iki adın var: Samsun ve ilk kurtuluş. - 31

-


Kim demlş Türk Milleti ihtiyar, verem, hasta, Tarihsel andımızı Bir

gün içtik

Pek tasalı bir

Sivas'ta. yıldı,

Unutulmaz b ir aydı, Yanan yüreklerimiz Çığ gibi sana kaydı.

Fışkıran blr uğur var Suyunda, her varında.

Atamın sesi çınlar Lisen duvarlarında,

- 32 -;


-� -- -

�.:e·�� �-=-: .:::-:- :. -� :.-

7til�Yl/JlJ.�r-... nım=>ıM

-

----=::::

Kırlarında meleşir Koyunlannla, kuzun. Yurt içinde aranır Kavun'unla karpuzun. Yeni temellerine Hergnn birer

taş korlar,

Rıhtımında taşıtlar, lskelende motorlar. Şehrin bir salkım nzttm, Engin denizin

bir

bağ.

Aslan gllreşçilerle Ovünmeli Tekirdağ ..

- 33 -


Yolların, şoselerin tnm'a geçit verir, D::ığ olsa da dalgalar Göcün önünde erir.

Ne kadar coşsa deniz,

Ne kadar köpürse su, Trabzon uşaklarının ı �r-�r?.c'l'l yok korkusu. Koş, yüksel her varınla. Durma, atıl ileri. Ey pırlanta yurdumun Çalışkan liman şehri. - 34 -


Bütün ömrün boyunca En çok yağmurdur payın, Her sabah soframızda Tüter kokulu çayın.

Mandalina, dut, ceviz, Portakal, pirinç varın. ikiz kardeşe benzer. Çayeli'nde Pazar'ına. Kıyıların dalgalı, Çakıllı gümüş kumun. Görünür mü Rlze'den Işıkları Batum'un? - 35 -


Boztepe'den silzülüp, Girer koynuna suyu. Fındık bahçelerini Gör de tanı Ordu'�· Yaz gttıılerl çıkılır Çaınbaşı yaylAsına,

Mis kokulu ayranı

Konur

gtlmOş tasma.

Ordu'da bol yetişir Plrlnç,

fındık, fasulye.

tlzel ilçeleri var. Fatsa, Gölköy ve Onye. - 36 -


t!kçağlardan bu güne Beğenilen bir yersin, Mermer sutunlanna Kızların gergef gersin. Bahçelerin yemyeşll, Yolların geniş, uzun, Ballanır dudaklarda Portakalın ve muzun. Tarsusla aranızı

Bağlayan �ol pek kısa,

Bayrağımın gölgesi Senden

erer

Kıbns'a.

- 37 -


Nice yıl Beydağı'na, yandın, içli bir ana gibi Yamacına yaslandım. Büyük hasretle

Kokulu yemişlerin bulunur dengi, Derme suyundan alır Ba ğ , bahçen yeşil rengi. Zorca

U ğ runa ne kılınçlar Girmez oldu da

kına ,

Yıldırımlar, Timurlar

imr enmiş kayısın a . - 38 -


Yaslanır, durur başın, Y amandağı dizine,

Ş iirler

söyleşirmlş

Kızların, Gedlz'ine. Zümrüt, yeşil

bağların,

Hız vermiş de Murad'a; Salkımında özümler Ballandı, a ğ da ağda. Sen, ne şeker, ne balsın,

Tatmasın gönlün acı Manisa'm yurt içinde Andırır elmas tacı. - 39 -


Aç ta kara bağrını , Serpil, dünyaya görnn Altınla boğsun yurdu,

Karaelmas kömürün. Yüz kızartmaz bu rengin, Mademki değerln ak, Her dakika can katar Canımıza Zonguldak. Karaelmas kömürü Verdl de demet demet Yaşıyor gönlnmUzde Kahraman Uzun Mehmet. - 40 -


Marmara bölgesinde ilk gfineşl sel4mlar, Ak mermer yüklü sırtlar, Gök'e yükselen çamlar.

Yol, alamaz bu yerde, Ne kamyon, ne de kağnı,

Atlasında ararsan Bulursun Kazdağı'nı. Dik, karlı yamaçlardan Alır her gün payını, Bol, gümüş kaynakları Besler Gönen çayını. -

41

-


Bu Çay, kış günlerinde Coşar, baharda çağlar,

Sağında

flalya, Gönen,

Komşu ilçeleri var. Yağmursuz yaz gününde Köylere bu

can verir,

Susuzluktan kavrulan

Tarlalar ne sevinir?.

Yolunda bükülerek, Süznlnp, akar, gider, Denizlerde bırakmaz

Ne acı, ne bir keder. Sayısız yeşil köyler,

de araya Sonunda Gönen ça�ı Dökülür Marmara'ya Girseler

Bir görseniz bu çayı,

Ne güzeldir, ne hoştur, Akar suyu olmayan 8Jr vatan sanki boştur.

- 42 -


Tevfik Özben - Bu Vatan Türkiye'dir  
Tevfik Özben - Bu Vatan Türkiye'dir  
Advertisement