Page 1


PEK

YAKINDA:

Kızıl Faaliyet! Tlrklyedekl

Komanıstıerın içyflzil

ı

Gerçek Türklü ğü içinden yıkmak i s tiye n

bu

bütün mikrobları, vesikalarile, broşürde meydana vurulmuş bulacaksımz Milliyetçilerin en kati cevabıdır !

OKUYUCULARIMIZA

KANDAŞLAR! ...

Gök-Börü'müz kapalı kaldığı müddetçe, br�şür .. risale neşriyatile ülkü yo­ lunda yürümeğe ve çalışmağa devam edeceğiz. (Bozkurtçu Y aymı) adı altında çıkacak olan bu neşriyat serisini, en temiz ve en ateşli Türkçüler idare etmektedir. •••

Her ayda bir veya 2 ayda bir, ufak bir kitap bastırmak emelindeyiz..

Bu

brÖ§Ür - risaleler, kah ülkümüzün mücadelesini yapacak, kah idealimizin fikir tarafını işreyecek, kah Türklük bilgilerini ve §erefini yaymağa çal.şacaktır. •••

Kapak içlerinde ise, daima sizleri ilgilenÇirecek havadisler ve faaliyetimiz

hakkında malumat bulacaksınız. Arka kap ağımızı da okuyunuz. •••

Bozkurt ve Gök - Börü okuyucular.mm, h_er risaleyi fark gözetmeden alıp

okuyacaklarını ve etraflarına ·okutacaklarmı umuyoruz.

P. K. 330 ISTANBUL YAYIM MQOüRO ; R. Q$UZ TQRKKAN MUHABERE

:

-


Kızıllar Yabancı bir devlete Türkiyeyi peşkeş çek­ mek için memleket�mizde komünist ihtilali ko­ pa rmağa uğraşanlar, henüz hazırlık safhasm­

çekinmiyecek kadar kudretinden emindir. Fran. sız Büyük Locasının resmi bülteninin treşrini� evvel 1922 tarihli nüshasında, ·şu veciz satırla­

i.ı

dadırlar. Bizim soyum zdan olmıyan' bu sefil­ ler, Mondros mütarekesindenberi propaganda

rı okuyoruz: «Farmason kardeşler, bir ür.-ı;djmj

ifade etmeme ·müsaade edin : insan lan n h ü rri ­

Ettikleri fikirlerle zemini hazırlarken, zaman zaman da azıyor ve bütün Türk büyüklerini

yeti için bu kad ar uğraşmış olan ve ihtil aHer tari:hin in bu kadar borç l u bu lunduğu Mason luk, en güzel ihtilali de yapmağa müvaffak ol acak­ tır: « B EYN E L M i L E L IH'YILAL!»

Lütün Türk mUliyetçilerini - yani sapık hare­ ketlerine engel olabilecek yegane kuvvetleri yıkmağa, karalamağa, lekelemeğe çalışıyorlar. Kısa bir dErgu:ıluktan .sonra, bu azgmlık gene

İşte bu. sebeple, ımeşhur Yahudi ve Mason

Kari M arks, eskidenberi fikir aleminde dolaşan müsavat, komü n izm ve ame l e diktatoryası.

haşlamıştır.

_

Membaı- lekeli ve bulanık düzinelerle mec'.'

broşür fikir hayatrm i zı kapladı, kıp-. k1zıl bir kan etrafa - açık, gizli � zehirini akıtr yor. Böyle bir günde, propagandası yapılan fikirlerin ve hazırlanmağa çalışılan kızıl ihtila­ lin mahiyetini ve içyüziinü iyi bilmek şarttır. İşte bunun için, Avrupada ve Tür-kiyede, bütün bu Solcu ve Kızılla�ın neler yaptıklarmı ve neler yapmak istediklerini kısaca gösteren bu kitap­ çığı yazdık. Her Türk, tehlikeyi olanca açık-·

fikirlerini ele alarak, koca bir kitap· yazdı

mua ve

lığile görmeli ve bu yazılan her TÜrke malrdır.

okut-

azdı·!

ler arasında yaymağa muvaffak oldu. Her- yerde «Irk yok, milliyet

bilecektir.

Yahudilerin idare ettiği Masonluk, Yahudi gayesine erişmek için

kılmaktan komünizmi

ibaret olan

en

sağlam

vasıta bildi. Bir taraftan, dünya servetini

ya· ta­ raftan da, bütün dünya üzerinj.eki ameleler ve sefil t �baka ar-asmda yayılacak bir hareketle, devletlerin inhilalini temin edecek, milliyet hudi kapitalistlerin eline toplarken, diğer

duygusunu boğacak

yok,

kapitalistlerle

bütün

mücadelesi

ve hak�miyeti için çalışmak var!» diye ve

«Bütün m emleketl erin amelel eri,

n iz ! » (Proletaires de tous les

pays,

yazar

bir l e şi­ unissez­

vous!) formülünü ortaya atarken, bir taraftan da gizli Yahudilik emellerini sırdaşlarma tevdi ediyordu. Yah.,udi Baruch Levy'nin Karı Marksa yaz­ dığı bir mektupta, gfrya, İnsaniyet, Müsavat ve

Amele ta:bakası uğruna yürütülen bu mücade-

Yahudililı - Ma sonluk Kom ünistlik ırkını diıinyaya hakim

t�bakasmın

amele ·

.

Kızıl kabus, ancak bu uyanıklıkla savuıa­

ve

yorulmak bilmez faaliyetile bu fiki�leri amele·

ve

yahu ilerin

istifade

edecekleri korkunç bir anarşi doğuracaktı. Hat­

ta mason teşkilatı, bunu ifşa

etJm.ekten

bil_e

lenin masonluk ve Yahudilik için yapıldığını iti­ ; ;.. ; raf ediyordu: «İnsaniyetin bu zünün her kil

tarafına

etmemekle

tzrail oğullarr, ceklerdir; devamlı

aynı

ırktan,. aynı

ananeden

olan

amele

kütıele ine,

tesis

Beynelmilel pek

kendilerinden birkacmm

edebilirlerse Cümhuriyeti kolaylıkla

Proletaryanın

zaferi

teşkil

edecek milletle·

Yahudi

kardeşlerimizin

ge�ecektir.

«hte

bu suretle Tevratın vadi tahakkuk edecektir:

«Peygamberin lerinin

yeryü-

her yerde kolaylıkla idareci unsur olab1le·

hakimiyetleri

ellerine

teşkilatlanmasında, -� imdi

dağılmış bulunan ve, ayrı btr tnillet tes­

beraber,

idaresini

sayesinde, rin

hele

yeni

hepsinin

günü

gelince,

Yahudiler,

n

dütlya

malları ın anahtarlarını ellerine

· caklardır.» (Salluste: Revue de Paris,

millet­

almış ola·

1928).

Bu okadar doğru ki, meşhur Amerikalı

mil·


-Nazariyenin kıymeti

yarder Ford, şu satırları yazıyor:

«Tecavüz edi l en k apitalist lik, Yah udi olını­ yan kapitalistliktir�. (H. Ford -

Y a hu d i ,

Beynehnilel

tür k çeye çeviren, Selma Gücüyener,

1920,

İstanbul,

1943 sah. 115).

Bu ok adar doğrudur ki, R.:ııs

O zamandanberi, komünist mezhebinin in­

cili haline gelen Marksın «Sermaye» adlı eseri,

bolşev ik

ihti­

laline hep Amerikan ve İsveç Yahudi bankerle­ ri, milyonlar akıtarak yardı m etmişlerdir

Bu okadar doğrudur ki� Rusya,

(1) .-

Almanya,

Macaristan, İspanya ve Fra nsa ihtilallerini, on· da 9 nisbetinde, hep Yahudiler idare etmişler­

dir. herki sahifelerde bunu,

deliileriyle

ğiz. Bir nokta ya daha dikkat

ederiıp.:

Komünist

görece­

edilmesini rica

Yahudiler,

bulundukları

memleketlere - uygun isimler alıyor ve Yahudi istmlerini bırakıyorlar: Mesela, Rus yada

Fin­

kes tayn » ( Litvinof) oluyor ; Fransada «Kalkun­

fenştayn » (Leon B l u m) oluy o r .

Alma ny ada (Le

vy » ler ( Kurt Eisner), Macaris tanda

Kohen» ler ( Be l a kun),

«Aaron

İs panyada Moizler ( A l ­

c a l a Zamora) v e Türkiyede «Swbatay 8evi»- ler (AJımet Em in) oluyor!

bahis bahis, sahife sahife, hatta satrr satır de­

falarca tenkit edildi. Bu. ımuazzam eser, bütün kaypak lığın a rağmen, baştanaşağı yı kı lmı ştır. Çeyr-ek asırdır, ne tarihi maddecilik, ne

fazla

mesai, ne « fat alizm historik» ne de proletarya­ nın diktat o ryası

diye. ilmi

bir nazariye kalma­

rıuştır. nk komünist ihtilalin tahmin lerinin

-

Marksın bütün

hilafına - Rusyad_a

kopma sı ve

hele bu mem lek e tin 26 yıllık tecrübeleri,

yalmz

nazariyatça değil, tatbikatça da bu ideol oj ini n çürüklüğünü isbat eden eır k uvvetli bir delil ol­

ımuştur. Artık

bugün,

komünist aleyht arı o lm a

­

y an lar bile, Marksizmin ilmi bir değeri olmadı­

ğım kabul etmi şlerdir.

Marksın 3 ciltlik parlak safsata ve s o fi zm

yığ ı n ı , obj e k ti f bir 'tetkik metodu- altmda yıkı­ ·

lınca, taraftarları, «ilimciliğe» veda etmiş ve işi

daha çok bir «iman», «his» ve

«dini m ezhe p »

ş ek line sok mu şlardır .

Bunları da t afsilat il e göreceğiz. Kari Marks öldükten sonra, Yahudi gels,

üstadının

En­

hem e serlerinin neşrini, hem

de

hareketini tamamladı. 1 nci E;n ternasyonal böy­

le doğdu.

(1)

sah.

Guilbeaux - Lenine

202, not. ve

L. Rebateit:

n'

etait

pas

Les .Juifs dans

communiste,

ı�

Revolution

1lh. (bakın, sah. 3)

dünyaya

f HTILALDE YAHUDİLER

dan Plehve, daha

1896

Çarın

nazırların·

da, bir Yahudi delegas�

yonuna şarta bağlı vaidlerde bulunım.uş ve ihfr

_

lalci güruhunun yüzde 80 inin Yahudi olduğun a işaret ederek, buna bir son verilm e sini tenbih etmişti. Buna rağmen bu ni sbet azalmamış, bi­ lakis artmıştır. Nihayet, ,bir avuç Rusun etrafında bir sü­

rü Yahudi, ameleleri tahrik ederek 1917 ihtila

gere, Yahudilerin

(P. Vremii,

i938)

linf yaptılar ve iktidarı ele al dıl ar . 1917 ihti la·

1905 t enberi Rusyayı allak bullak eQ.en anarşist ve komünist karışıklıkların içi nd e, çok miktarda Yahudinin bulunduğu h erk esin gözü­ ll;e çarpıyordu. Okadar ki,

hakiınlyeti

k omü n i z mi

Rusların KIZIL

Bir Rumanya gazetesine

·

lini yapmak üzere Leninle beraber - muhtelif - · R u syaya gi;renler, ırklarına göre,

tarihlerde

şu şekildeydileı:-:

27 Rus,

30 Po lonyalı , Ermeni, Gürcü, 170 Yahudi.

�htilale bütün kasalarını

açarak

y�rdnn

eden Ifühn, Otto Kalın, Seromo Hanauer gibi Amerikan bankalari: hep Yalıudiydi.

İs veçli

iki

Yah udi_ banker - Max Varburg, Olef Ashberg

İ

ve Aımerikan Yahudi ,milyarderi Jacob Schiff,

ihtilalcilere su

gibi para akıttılar.


3 İhtilalin devletin başına geçirdiği komünist­ lerin içinde şu Yahudiler, aşırı bir rol oynuyor­ . lardı: Troç ki (asıl adı: Leon Bronştayn), Zino­ " viev (asıl adı: Abfelbaum), Kameneff (asıı adı: Kro chmal ) , U ritzky ( - SHberstein), Steckloff ( - Katz), Martoff ( - Goldberg), Souchanoff ( -.Golbenbach), Sagarski ( - Rein), Bogdanov ( - Natansohn) Lorin, Kamkoff, Dan, Riasanoff

ilh. Bunlardan- başka, meşhur Radek ( asıl adı: Sebelsohn), Sikolnikow, Litvinof (Finkeştayn), Jarolawski ( asıl adı: Gubelmann).. gibi nke meşhur komünist ihtilalcilerinin de Yahudi ol­ duklarını unutmamak gerek. Madam Kolontay da yarnm Yahudidir. Bu liste birkaç cilt doldurur. Daha mufas­ sal malumat için, «Je Suis Partout» · gazetesinin 15 nisan 1938 de çıkardığı hususi nüshanın Rtis­ ya b ah sin e bakılabilir.

iDAMLAR VE TELEFAT Rus devletini ele geçirenler, Yahudi olsun­ lar, hakiki Rus olsunlar,· müfrit Marksist fikirli kimselerdi. Hepsi de memleket içinde mutlak komünizmi tatbi� etmeği düşünüyor ve millet vatan farkı gözetmeyen büyük bir dünya ihfr _lali tasa.rlıyorlardı. Daha doğTusu, yalmz_ Rus

ihtilalciler böyle düşünüyorlardı .. Yahudiler,

ay­ nı laflan söyleımekle beraber, ırklarının cihan hakimiyetini tasarlıyorlardı. Rejim, pek kanlı bir şekilde işe koyuldu. i l k beş yı l içinde, bizzat So vyet kaynaklarına ve en müsbet malftmata gö:ı:_e , 2 milyo n insan idamı edildi: 6.000 öğretmen ve profesör, 8.800 doktor, 54.000 subay, 260.000 er, 105.00o zabıta - memuru, 48.000 jandarma, 12.800 m e m ur� 355.000 ımütef ekkir ve münevver, 192.000 am e­ le, 81'5.000 köylü .. ilh. (La Oerbe des Forces, A. de Chatcaubriant, l937) ve bu, yalnız Ruslar içindiİ'; (mesela, yalnız 1921-22 yılında, 400.000 Başkurt Türkü öldü. 1917�1924 arasında, Cenup . ' Türkistanın 5 vilayetinde 2,5 �ilyon Türk yok oldu .. ilh). ·26 yıllık rejim boyunca idam edilen­ lerin sayısı bizce meçhuldür. Bundan başka, ilk ·yılların mutlak komünizm devri, milyonlarca insanİn açlıktan ölmesine ve bütün cemiyet ha­ yatının adeta felce uğramasına sebep oldu. Bu ga:yrılabii rejimin tadil ediLmeden kullanılamr­ ya c a.ğı ve nazariyecilerin aldandıkları anlaşıldı.

KO MONIZMDEN DÖNOŞ 1921 de Lenin, N. E. P. denilen yeni bir de­ vir açmağa, küç ük ticareti zanaatı ve küçük endüstriyi kabul etmeğe; köylülerin mahsulleri­ ni parayla satmalarına müsaade etmeğe mec· bur oldu. Ondan sonra Stalin, rejimi büsnütün «toFnistan» ettirmeğe devam etti. Bir dereceye kadar hususi millkiye:te izin verildi; para siste­ mi konuldu, ımaaş farkları ihdas edildi ve ni­ hayet, bugünkü şekliyle, yaşay1ş farkları dahi . kabul edilerek, mü savat prensibi üzerinden ·ıgo derecelik bir döneklik yapıldı. Bilhassa 193f? kanunu esasisi ile birçok rejim tadi.Iat r yapıldr. Daha sonraları - Stalinin 1935 de annesini ziya! ret etmesi üzerine - aile aJ.eyhtarlığr b:ı:::-:ak_ıldı, Evlenmelere istikr ar verilmeğe çalışıldı; �ha­ yet, eskiden si.irfümek veya kurşuna d,\film�lt için kafi sebep olan ·«Vatan», «Mill��» k.eJirr.ıe: kri kullamldi, Ru;::;. vata.nperverliğ·i. a�Il�HµıR.ğa uğraşıldı, milli Rlrn edebiyatına, mHii. oy-q.r.ıla,rı;ı. ve Rus folkloruna avdet edildi, .hat ta: ]:luış : tari · : hi b:le y·s·niden şeref mevkiine ge,tiriJÇH, Çar DE:r •li Petro en büyük bir kahrruman, olarnk �pcil edildi. B ütiin bu « Yeniliklerb>,_ .,.ga�,et�le.-: ri ·« b ol s evik inkılabm eş�iz . zaJ�_ r l�:ri �>>: . . diy� ' : ·. ' . :-: . . ,. � �� polşev �vy��çe bunlar,,. k8.�ı;siladılar! Halbuki l i u mili� kih a a uğraştığı, b n ar� bağlı kalan arı kurşuna dizdiği v� 'PUtUn « menfur burjua Av,-

._S_qvyet

·.

YQlga. köylerinde

açlık manz:.ırala.rından (1931) -"-·

'

ğ

'

.


4

'

rupanı n »

içinde yaşadığı tabii

müesseselerdir!

din

Rusların sevincini anlıyoruz; çün.kü Nasred

Hoca da, eşeğini kaybettikten sonra tekrar bu 7 lunca, böyle bir sevince kapılmıştı!

Nihayet, bu savaştanberi, dinsizlik ve kili­

sesizlik inkılapla.rından bile geri dönüldüğü ma· lfımdur.

Rusyada, komünizmden kalan şey, ancak

adıdır.

lerle müştereken

yaşanır

ve karı kocanın ekse­

riya bekar bir erkekle aynı odada ikamete mec·

bur cdild"ikl�ri görülür. Para biriktirmenin, mal

alıp satmanın fayda sı pek cüzidir ve istenilen

rahata ve refaha kavuş m a ğa, hatta en asgari bir sükunet içinde sevilenlerle birlikte yaşana·

yuva ve

bilecek bir

bir hayat kurmağa imkan

yoktur. Nihayet, en as gari hususi mülkiyet hak­

larından başka her ş ey ve her teşebbüs devle­

ŞiMDİKİ SOVYET REJİMi

tindir ve müşterektir.

Fakat bununla, Sovyet ülkesinin

bize ve

Ayrupaya benzer bir rejim havasında yaşadığı sanılmasın. Bitaraf bir içtimaiyatçı gözüyle ba­

kılırsa, Rusyada, gene de «Sovyet rejimi» diye­ bileceğimiz

(1),

iptidai geri ve fert için ıztırap

dolu bir aizamın mevcut olduğu anlaşılır� Ora·

1922

da fert,

denberi, insan takatini- aşan

bir

çalışm aya koşulmuş, dilediği işte ve müessesede · çalışma hürriyeti kendisine verilmemiştir. tn­

sanlar ora.da, bir kabusta gibi yaşar. Kadınlar

da

olur;- en sevilmeyen, hatta nefret edilen kimse­

«erkeğin

hakimiyetinden ve evin tencere ve

çocuk dertlerinden kurtarma»

bahanesile, en

ağır işlere koşulmuş, nefes alacak, hatta zaval­

lılara sevecek, sevilecek

vakit

bırakılmamış­

tır. (2) En ufak istirahat ve serbest anlarını, ımaddi temastan ibaret olan vücut aşkma ayır­ malarına müsaade edilmiştir! Ev ve oda buhra­ nı, çok kere kocalarından bile ayrı yerlerde._ya­

şamal arm ı mec'bur. kılar. Bütün tadilat teşeb­

büslerine rağmen, evlilik gene de en yakın me­

mur odasında alelacele bir tasdik muamelesin­

den ibaret kalmakta ve yüzde 80 gibi hallerde 2 aydan sonra, başit resmi bir

mu amele sonun­

da, boşanılmaktadrr. Çocuk devletin malıdır ve

işe giden anne, onu

ancak kısa bir

goruşme

Her yerde olduğu

s1=1iistimaller ve haksızlıklar, musavatı

gibi

bozan

münferit vakalar Qlarak kalmakta ve tabiat, en ;büyük kanunu olan ımüsavatsızlığı, hiç olmazsa

·bu anormal şekliyle zorla tatbik

etmektedir.

İş çiler, mühendisler, ustabaşılar .. v.s. gibi de­ ı·eceli vatandaşlar için devletin

kabul

ettiği

gayrımüSa.vi yaşayışlar, ancak ·evvelki mutlak komünizm

devrine

nazaran bir mana ifade

eder; yoksa bunların da yaşayışı, bizim anladri

ğrmız manada en asgari ve hak edilmiş mesut

yaşayıştan pek aşağıdır; esasen bu «farklılar» dahi, kendi

aralarında

!müşterek bir yaşayış

standardına tabi tutulmuşlardır. Nihayet idam bolluğu ve memiştir.

kolaylığı,

1917

denberi hiç değiş­

Bunlar sayılmakla bitmez. «Le Mois Suisse»

adlı bitaraf İsviçre tetkik

ımecmuasında, Paul

Gentizon gibi birçok İsviçreli muharrirler pek etraflı malumat vermektedirler. Hala Mosko­

vanın gözdesi ol�ı Sir Walter Citrine,

yazılıp

12

1934 de

dile tercüme ·edilen ( R u syad a H aki·

k atın Peşinde) adlı eserinde. şunları yazıyor:

«Sovy·et ü l kesiın d e işçile� Sovyet :makinesi­

n in sadece ·birer m ak anizmas ıdı rlar... lizm hile,

tazyikte bu derece

Kapita­

m ükemmeliyeti

içinde sevip okşryabilir. Hala yaşayış şekli, meş­

dlişün ememişti. Her n e bah as ı n a o l ursa olsun,

ğ·i

yaşamayı istemem!»

hur Amerikan filmi «Fredonya» nm tasvir etti­ şekilde «müşterek

(1)

..

26.7.1937

t arihli

odalarda» ve

«Le

tercih

gazetesi,

Rusya.daki

«Stalinizm» tabi-

(nasyonnllze edildiği)

müsaade edilmediğine

göre, L.

V.

ve bu hususta mülkiyete Mises'in t�rifine uyan

bu

rejime koyu sosyalizm di yebillriz .

�)

l\Iekslkanın

Rodri�ez,

eski Başvekili

bir

riguez olsun, aynı ateşle yanarken, Moskovada

3 yıl kaldıktan sonra bolşevizmden nefret eden gazete­

sinde yazan Amerikan gazetH�iler olsun, hıü­

ta bizzat Sovyet gazete ve kitaplarından sızan

malumat� ·birkaç kelimeyle tasvire çalıştığnmız acıklı hali delilleriyle anlatmaktadırlar. Niha­

·

ve sabık

komünist

şöyle demektedir: «Bolşevikler, kadına cok ezici

işler yükleyebilmek için aldılar!»

etmeden önce ateşli

ve intibalarını «New-York Amei"ican»

ediyor.

.l\Iamafih, istihsal Aletlerinin istisnasız hepsinin devlet­

leştirildiği,

Rusyayı ziyaret

komÜJlist olan Meksikanın eski Başvekili Rod·

Temps»

rejime ne isim vereceğini bilemediği tein, rini

dairelerde

dünya tarihinde eşi o lmayan böyle bir rejimde

ondan aileyi, kocayı ve

çocukları

(Le Mois Sulsse, No. 50, Mayıs l9'!3, sah.

32).

yet sanat da çılgınca bir fütürizm ve kübizme mecbur edilmiş, acayip şiirler ve resimler

tarafı kaplamıştır.

Sovyet Rusya,

müthiş sıkı bir nizam

her

ve


5 dev vüsatte bir propagandayla bu ,rejimi idarm.e

temlekeci

ettiriyor; dışarıyla hertürfü temast3:n mahrum

halk yı ğın ları

bu hali «ehvenişer» zannedi­ yor ve Avrupamn daha müthiş bir sefalet için­ de y üzdüğü nü sanarak teselli bulu yorlar . Ga­ ye ol arak gözetilen harp uğrunda, fevkalbeşer da,

bir hazrrlanma içi n fert tamamen

ruz

ihmal edil­

tabii hayat hakkından nıc-ı.hrum edilmiş 1,.-e bütün kuvvet, Krzrl Ordu ya silah, silah , dai­ ·:ıı� silah yapmağ·a veri_lmiştir. Rrnya, 26. yıldır

parılıp alınması, nihayet, Boğazlar hakkındaki

taleplerini ·ifşa eden ALman ve Bulgar notaları­

nı Ru s la rın hemen

BEYNELMİLELCİLiK - RUSÇULUK

siyasetini idame

etti.

g eop olitik icabı,

ettirdiğini

kat'i surette isbat

Esasen bunu, Ruslar dahi itiraf etmiş bu­

Komünizm hakkında m ükemmel ve taraf­ tetkik yapmış olan <;La petite Iilustrat­

ion», k omünist ideolojinin

«Rusyamn menfaat­ «ta­ l eri için» hariçte propaganda edildiğini, mamen emperyalist olan Sovyet Ru syanın, fe­ deral izm maskesi altınd a , T ürkleri ve d iğer Asya ve .Kafkasya �avimlerini müstemleke

cak, b ütü n dünya milletlerinde ihtilaller çıka­ rılacak, kapitali2t alem yıkılacak ve Sovyetle­ çen bu miÜ ::;tl er, kardeşçe ve farksız olarak, Bü­

·

haikı

yük Snvyet camias�:na katrlacaklar<lr. Sverdloff, Sovyctl er :rı.�erkezi Konseyinde, ızomiınternin gc:-ı;ycsiııi şöyle anlatmıştı: d{omintern, biıtün dünyadaki aımele küt­ lelerini bolşevikleştirmek için Sovyetler Birli­

olarak»

tuttuğunu ve

İngiliz, Fransız,

Belçik a

sömürgelerinde müthiş bir propagan­ dayla b ur ala rı kendine mal etmeğe çalıştığını vesikalari le birlikte yazıyor (Le Communisnıe,

s ah . 12, 17, 18).

Ancak, Rus komünistlerinin, «beynelmilel

Komünist partisinin vasıtası olacaktır».

1922 d enberi, Kor.ninternin 12 milyarlık bir

komünizmi» Rus mi lleti uğruna kullanmaları, ihtilalin başa geçirdiği Yahudi komün istlerin

Fr..kat, i;:) tiklallerini ilan . etmiş olan Türk

hoşuna

bi-1tç esi vardı.

ülkelerinin Kızrl Ordu

tarafından istilası ve

başlarma

ilk delil

�ldu. İşgal

edilen bu

milletce

mllletdaş1arın

hazırlanmak

rahat,

icabettirmez.

Böyle

va

d{;vler

yapanlar,

durabilir ve muvaffak olabilirler ...

(1)

gibi ·calıs-

refah ve saadetini hiç

düşün-

bir an için ayalüa

Fakat insanın en tabii

·

1sgali

Baltık memleketlerinde 1

aylık

(1939-4Çl)

y apılan tahkikat ve neşredilen rapor, şu neticeyi bildiriyor:

Estonyada: 60.000 ida)n

:

Litvanya.da

şeyin birdenbire çökeceği tabiidir.

�eton;rada :_ 32.895 kayrp ve 1355 idam.

En iyi rejim, cemiyet halinde müthiş çalxşmayı, hazırıanmayı ve

cemiyet menfaatini fert menfaatinden

üstün

tutmayı esas bilmekle beraber, her bir ferdini, bilhassa şahsiyet olabilen her bir ferdini daima düşünen, refah ve saadetıerini isteyen ve temin eden rejimdir. Bundan ötes i komünizm

olsun,

ta.dil

edilmi ş·

sekliyle

Sovyet

sakat ve- bozuk olmaktan kurtulamaz.

rejimi

ol�

Sovyet

haldnnda bu memleketlerin hükumetleri tarafından

haklarım hiçe sayan bu hal daha fazla devam ederse, her

-

büs­

bütün ele almak i çin gizli hazırlıklara girişti-

Burada; hususi bir kanaatimi ifade etm e}{ ister im :

Topyekün

memeği

Troçki

di. Troçkistler; Stalini devirmek ve iktidarı

memleketlerde Ruslaştırma siyasetine ve müs-

(�)

teşekkül etti ve Yahudi

geçti. Komünist partisinin umumi ka-

tibi olan ve Sovyet ülkesini bilfiil idare ed.en Ştalin ise, Rus kom ünistlerinin tezini benimse­

meleri, €zeli Rus emperyalizminin. devaım etfr ğ.ini gösteren

gitmedi. «Daimi ihtilal » bayrağı etrafın­

da bir parti

buraların� fethedilmiş ülkeler ·muamel�si gör­

sun

Çar

sız bir

Rusya, beyn elmilel ihtilalin ancak bir basama­ ğ1 olup, millet ve vatan diye bir şey tanınmay a­

mak,

tabi!

lunu yorlar.

......

Beynelmilelciliğe gelince: ilk şekline göre

ğ"inin

hemen tekzip etmemeleri,

Sovyet Rusyanrn, en

?

:�.;

harpleri a çılma sı, Estonya, Leto�ı::,- J. ve Li,,�­

sarabya ve -Bukovinyamn bi r ültimatomla ko-·

bu buhranla hazrrlamyordu. l Bu -anormal hali, «dünyanın en gü zel, en r:.1eımt n iza mı » diye gö'Stermek isteyen gayret­

demeli (1)

:.�e;r;lmesi, hele tat­

şiddet

vanyamn (1) iş gal edilmesi, Ruma:a:7:.dan L..�'"

miş·, en

keş propagandacrlarrmıza ne

zihniyete

hişin, Rus olmayan topr a kl arda mi3li görülın-.3miş derecelere vanmnsr, burada da. ga.yedeL ·bir inhiraf olduğunu daha o zamandar:_ isbat et­ · mişti (sonraları, Polon;ya ve Finlandiya.ya ":�_ar­

55.000 idam

Polonyalılar ise ka ecliyorlar.

yıplarım

Katyn ornı.anında

2·2,5 milyo n

kadar tah_nıin

ense.den sık:tlan kursunla öl-

dürülmüş lunan 10.000 Leh esir subayları hakkında Lon, dradaki Polonya hükumetinin tahlö at tnUra·caa tr,

bu

M�slrn·

k

vanın şiddetli infiali üzerine yarım Baltık ve

bxral<ılmıştır.

B esa rabya memlell'.etlerinde, o

Ni ha yetp

ülkelerdeki Yahu·

dilerin bu katilama önayak oldukları tesblt edllmi;itir.

·


8 ler. Stalin ise, Gepeu şefi Menjinskl vasıtasile, Troçkinin darbeihükumet

chklarmd.an, eilerind.eki kudretH silahtan

va2geçmek istemiyorlar: beyne l milel amele ihtila­ lini n şampi yon u o l a rak mey d an a at ı l acak ve, Rus emperyal'i zmi içi n değil, d ünya üzerine ko­ mÜ'n izmi tesis etmek için h arbettik!eri.n i i ddia

hazırlıldarını kollu­

yor ve taraftarlarının hep Yahudi olduğunu öğ­ reniyordu (1). Bolşevik ihtilalinin

10 ncu yıldönümünde,

Troçki, taım tören eşnasmda kopardığı bir ihti­

edecekler. Bu su:r:etle, mücadele edecekleri dev­

lalle Stalini devirmeğe kalkıştı. Fakat, müver­

letler içlerinden yıkılacak: Almanyanın Umu­

rfö Malapartenin dediği gibi, «Yahudiler, göğüs

göğüse çarpışmalar için ler>:>

kabiliyetli

mi Harpte yıkıldığı gibi.

değildir­

İLK fHTILAL D�NEMELERİ

(2). Troçkistler yenildi ve hepsi, şeflerini ter­

kedip kaçtılar. Troçki ise, mucize

" Sovyet Ruslarr, daha 1919-20 de bu emel­

kabilinden

lerine varmak istediler: Rusyada rejimi bir par­

Rusyadan kaçabildi ve Norveçte, «ihanete uğ­

ça sağlamca yerleştirir yerleştirmez, Polonya­

ramış ihti l afa (La Revolution Trahie) adlı eser­ ler yazdı. Beynelmile Yahudi ihtilalini isteyen bu komünizm şampiyonu da, bir suikastle o rta ­

ya saldırdılar. Aynı anda da, delegelerinin terti­ biyle Almanya, İtalya, Macaristan ve İsviçrede Olten kantonunda komünist ihtilalleri çıkardı­

dan kaldırıldı. Rusyada «temizlik» yıllarca de­

lar, hatta buralarda - İtalya müstesna - Sov­

vam etti; Yahudi Kamenev, Zinoviev, Radek ...

yet hükumetleri bile kurulabildi. Rusya Polon­

hep «temizlendiler».- Hakikatlerle yüzyüze gel­

yayı çiğniyecek ve adamlarının eline geçen di­

dikten sonra tebdili m€zhep eden ve «milliyet­

ğ·er Avrupa memleketlerini ilhak edecekti!

siz ihtilalcilik» ten vazgeçen Rus komünistleri ve başlarında Stalin, memleketin mutlak

yada, Mareşal Pilsudzky ile general

« K omünist» ve «en­

kimi oldular. Fakat hala ternasyonalist»

Fakat� evdeki pazar çarşıya uymadı. Polon­

ha­

ın ordusu, Kız!l Orduyu yendi ve Lehistandan

(beynelmilelci) adlarını bırak·

sürdü çıkardı. Finler de - daha

mamak kurnazlığını gösterdiler. Çünkü Sovyet

leri ·tepelediler ve ihtilallerini bastırdılar. Ma­

ki Çarların ve bugünkü faşist devletlerin yayılı­

car ve İsviçre Sovyetleri de çarçabuk silindi ve

cı ve emperyalist milliyetçiliğini benimsemişti.

Avrupa nefes aldı. 1919 ve 1920 yılları böylece

ve

kapandı. Sovyet Rusları

kurmak

sürerek,

dünya hakimiyetinde haklarından du !

· ( Revue Universelle,

da

Rusların

bahsediyor­

«insaniyetçilik ve

bey­

nelmilelcilik» ten vazgeçmiş, Rus egemonyası altında bir ·cihan tasavvur ediyor ve istiyorlar.

Fakat

bu

muazzam

emellerine

erişmek için,

yalnız Rus ordusunun kafi gelmiyeceğini anla-

faşistlerden

bu kanaatlerini takviye etti.

xelles, Sah. 359). Muharrir, İngiliz, Fransız ve Alman milletlerinin artık ihtiyarladıklarmı, ha­

ta da, tatbilFatta da

komünistlerinin

daima dayak yemiş... o1maları, Rus idarecilerinin

critique sur la

ediyor! Görülüyor ki Sovyet Ruslarr, J::!.azariyat-

dayanmadıkça, başka memleketlerdeki ko­

belliydi. İtalyan

formation de la doctrine des Races, 1922, Bru­

kimiyet sırasının Ruslarda olduğunu da, ilave

ve

münist hareketlerden bir netice beklenmiyeceği

1922, Sah. 459. -

Zikreden: T. Siımar. - Etude

ettiklerini

dirmek gerektiğini anladılar. Kızıl Ordu hudu­

eden mühim bir yazr, «Sl av ı r kını n ü stü n ­

lüğün ü ve gen çliği ni > ileri

acele

dünyayı fetetmeden önce, ordularım kuvvetlen­

istiyordu. Hatta, daha 1922 de, Moskovada in­

tişar

kovdular.

Almanyada ve İtalyada milliyetçiler, komünist­

züm yok» diyen burjua milliyetçiliğini değil, es­

büyük bir Rus Cihan İmparatorluğu

-o zamandan

Manerhaymm idaresinde -, Rusları

Rusya, hudutlarının içine kapalı, «kimsede gö­

Hiç olmazsa Avrupa ve Asyayı fethetnrek

Weygand'

IC HAZIRLIGI VE DIŞ_TAKTIGI .

1922. yılından itibaren, Sovyet , Rusya işe koyuldu. Hiç yoktan bir ağır sanayi yaratıldık­ tan ve yerli uçak,

tank

ve

her çeşit

silah

fabrikaları kurulduktan sonra, . muazzam

bir

Kızıl Ordu teşkil edildi. Lenin öldü, Stalin de­ vam etti. Beynelmilelci

Yah:udiler de tasfiye

edildikc:en sonra, harp hazırlığına daha· müthiş bir hız verildi (1 ) . Bütün Rusya bir silah depo-

(1)

Yahudi aleyhtarlığını ilk önceleri takbih eden Le·

ntn hayatının sonlarında, Yahudi tahakkümüne mağa çalışmı!itI •�

.{2).

karsı

(H. Gu1lbeaus, Lenine, Sah. 202),

La tckhnique

du Coup

d'etat1 1931, Sah. 105.

koy-

(1)

Şayanı dikkat bir

nizmin Rus

..,.nokta. Bazı Yahudiler,

menfaatlerine kullanılmasına razı

komü·

oldular

ve

derhal Stalinin �tra!mda, Yahudil�rd�n müte�ekkil yen( bir


7 �u ";e bütün -fertler, bu uğurda son takatlarma ��dar çal�ştrnlan ameleler oldular. Her şey bu­ :ı:ı

feda edildi: yalnız fertle1:iı1 asgari saadet ve

!·-:-falı hakkı değil, sanayi ile ziraat, sanayi ile !::: :::ihsalin diğer kolları arasrndaki ahenk bile �,_zara alınmadı. Kızıl Ordu, dünyanın en bü­ :::..ik ve en bol teçhizatlı kuvveti haline getirildi. Bu arada da, muhtelif memleketleri, günü

gelbce, içinden fethetmek için hiç bir şey ih­ =.ıal edilmedi. Bilhassa demokrat memleketler • tJna müsait olduğu için, oralarda k:.ırulan komü:ıist ve amele fırkaları kuvvetlendirildi. Mos­ k8vadaki Komintern

-

ill ncü

Enternasyonal

;;:.:::�:nı takınan beynelmilel komünist teşkilatı h�r zamanki gibi «dünya amele ihtilalinden»,

lerin

aksülfi.rneii pek şiddetli oldu ve Franko,

Kızıllrtra karşı. dahili bir harp açtı. Rusya, Kr zıllara her türlü yarcümı yaparken, Fransr.da da komünist partisinin faaliyetini arttır·2:.:.

Fr�nsız solcu partileri - komünistler, sos� a­ listler .. ilh. - birleştiler ve İspanyadaki «Fren­ te Popu l are» ye muadil bir «Fron t Pop�lairl-�> hükumeti kuruldu. Başına Yahudi ve sosyalist Blum geçti. Fransız milliyetçilerinin tabiri veçhile, bu «pembe» Başvekil, İspanyol kızılları· na müıınkün olan her yardım yaptı. Fakat Rus­ ya, Fransız komünist partisinin taşkınlıklarım arttırıyor. yardımın genişletilmesini, hatta

Frankoyu tutan İtalya ve Almanyaya harp açıl­ masını istetiyordu. Çünkü Moskova, demokra­ �eynelmi!elcllikten, «bütün dünya proleterleri­ silerle Faşistler arasında bir harp kopmasını is::Jin birleşeceğinden» bahsederek propaganda . tiyordu. Nasılsa İspanya kızılların elinde, Fran­ yapyor, teşkilatları idare ediyor ve Rus emper­ sa yarıdan fazla Moskovaya tabi, Çekoslovakya ::alist siyas2tine dair tek kelime söylemiyordu. da Sovyetlere kulköleyd� . Kızıl Ordu, muharip� Her memlekette satılmışlar, gafiller, saflar, ap­ leri arkadan vuracak ve hei' yerde kopacak ko­ .

t;;.1!ar ve hele o milletten olmayan unsurlar, :,foskovadan gele!ı bu sese uydular ,-e milletle­ ı ini yrlüp «SovyEt cennetine» katmr•k için ha­

zırlıklara koyuldular. Komünist olmayan bir çok beynelmilelciler ve sulhçular bile, «istikba­ E_1 mev'ut müsavat ve adalet nizamı» uğruna

- cloğ-rudan doğruya veya bilvasrta - çalrştr i� ı·. Gerçi milliyetperverler ve vatanperverler,

bu sözlerin bir tuzak olduğunu, arkasında Rus Emperyalizminin giz1endiğini söylüyorlardı am­

ma, Solc:.ılar, büyük bir veıveleyıe bunların ses­ l erini örtüyorlardı. Hele Hitler rejimi Almanya­ da kurulunca, Solcuların içyüzünü meydana vu'.' ran milliyetçilere karşı, Kızıl muharrirler, «Hit­ lerci! Almancı!> iftirasrm kullandılar ve halkı

münişt ihtilalleriyle inhilal esecek olan Avrupa devletlerini işgal edip kıtaya hakim olacaktı.

B� sebepten, Fransayr durmadan harbe tahrik ediyor ve İspanyol Kızıllarının yıkılmaması için elinden geleni yapıyordu. Fakat, Fransız sağ ve ıtn.illiyetçilerinin artan tazyikleri ve İngilter,eııin isteksizliği, barutun ateşlenmesine mani oldu. Somınsa Franko Kızılları ezdi, memleketini ko­ münizmden kuratrdı; Fransada Blum kabinesi düştü ve Fransız solculuğu bir adım geriledi..

Sovyetler hir kere daha sukutu hayale uğra drla.r.

1938 ·de, yeni bir hadise patlak veraı: Qe­ kosiovakya meselesi. Rusya,· Avrupa devletleri arasında bir savaşın patlak vermesiiçin yeniden

çok kere milliyetçilerden soğutarak tahrip işle­ rini rahatça gördüler.

kolları sıvadı. Fransada komünist partisi bütün s'oıcular, eşi az görülür bir şiddetle

komünizme doğru sürüklendi. Fakat milliyetçi-

dar kendilerini unutarak, Fransayı harbe sü­ rüklemek istediler. Fakat Sağcılar, hu seıfer .da·

llk defa olarak İspanyada, Solcu bir hüku­ met başa geçti ve memleket hızla mutlak bir

zümre

t e şekkü l

etti: Meselll Kaganovic ailesiyle Litvinof..

Stalinin kayınbabası olan Kaganovic ( asıl adı Lazar Kohn), pelt: kalabalık olan ailesini en m üh i m mevkilere dağıtmış­

tır. İspanya ve

denemelerinde de Yahudiler

Fransa

Rus

emperyalizmine yardım etmişlerdir. Anlaşılan, Yahudi Ma­ son

Teşkilatı,

bolşevik

Beynelmilelcilik

harekeHnden

Evveke

kullanan

büsbütün kovulmaktansa,

İ

dım ediyor görünUP ka enin

etmek istiyor.

kalkanını

i<:inde adamlarını

komünizmi

olduğu gibi,

Rus

ona

-

yar­

muhafaza

b ugü n d e

Rus emperyalizmini, beynelmilel Yahudi tahakkümü uğrun­

a..:. harcamak için istenilen kalıba giriyor.

·

ve ve

Moskovaya tabi olduklarım gizliyemiyecek .ka­

ha ımüthiş bir reaksiyon gösterdiler ve Mosko· vanın emriyle Çekoslovakya için dövüşmiye­ ceklerini -ve geride komünistlerin ihtilal çıkar­ malarına· meydan vermiy�ceklerini söylediler ve

yazdılar. Ancak harbin kopmasına asıl mües­

sir olan İngiltere idi. Büyük Britanya, Alman emperyalizminin kendi menfaatlerine dokundu­ ğunu anlamakla bera.ber, hazırlıksız bir haldey­ ken harbe ginm:.ek istemiyordu. Çemberlayn, srrf bu sebepten, Münihe gitti ve Meşhur kısa ömürlü anlaşma imzalandı. Sovyet Rıu sları ve

drşardaki ajanları öfkeden şaşkına döndüler.


8 ALMAN EMPERY ALIZMI YE iKiNCİ DONYA SAVAŞI Fakat

Almanlar,

ler dileklerince yürüyordu. Dünyanın �n muaz­ zam, en ezici ve en teçhizatlı ordusu kurulmuş­

Ruslara yeni bir fırsat

hazırlryarak ümitlerini kuvvetlendirdiler: Rus emperyalizminin yambaşında, emperyalizmi de gitgide

Alman

şiddetleniyordu.

Al­

manlar 1918 de yarım kalmış olan cihan haki­ miyeti iddialarım, 1938 de tahakkuk

ettirmek

istiyor ve bunun için muazzam bir harbe hazır-· !anıyorlardı. R'lls egemonyası siyaseti, aldatıcı ve fethetmek istediği ülkeleri içinden çökertici bir «beynelmilelci» renge bürünürken, Alman­ ların dünyaya hakimiyet istekleri, daha çıplak ve kabaca ortaya atılıyordu. Ve gayesine eriş­ mek

için,

Savaşı

yor ki bugünkü

hazırlıyorlardı.

Savaş, hem

Görülü­

Alman, hem de

Rus emperyalizminin bir neticesidir. (Bu nok­ ta üzerinde

ehemmiyetle

duruyorum.

öbürgün, bu kitapçığı, Alman tezini

Yarın

müsafaa

etmek, onları ·masum ve mazlum gösterip bü­

tün için

1938

kabahati Rus emperyalizmine yükletmek yazdığımı iddia .edecek bir alçak çık!bilir.

de Ergenekon

mecmuasında ve 1940 da,

«Türkçülüğe Giriş» adlı eserimde de yazdığım e ­ gibi, Almanların dünyaya - ve dolayı�ile .� � leketianize - hakimiyet emellerini pek ıyı bı­

liyorum. Bunu gizlemek, yalnız bitaraflığa ve hakikate değil, vatana da ihanettir).

,.. . Almanlar, bütün Çekoslovakyayı da anıde

işgal ettikten sonra, Polonyaya ç t ağa baş­ � � lamışlardı. Ruslar, bu sefer de yem bır anlaşma­

ya varılıp harbin önlenmesinden endişe ettikle­

rinden

İ

Almanların cüretini arttırmayı muva­

fık bu dular. İki eephede harbetmekten daima çekinen Alman ordusuna ·emniyet vermek· için, _ yıllardır Almanların en müthiş düş am k sı ­ � . miş olan Sovyet Rusya, Hitler hükumetıne ıttı­

fak teklif etti. AL-rnan-Rıus anlaşması ve bunun akabinde patlryan İkinci Diinya savaşının safa­ " hatı m.a!Umdur. Bu anlaşmıya Sovyetler, hem Avrupayı harbe sokmuş, hem

tehlike dü ­ :� � _ manı Almanyayı, bitap düşecegını umdugu b r � macer2,ya s·evketmiş, hem vakit kazaııarak sr

Iahlanmasmı arttırmış, hem de Polonya, Leton­

ya Litvanya, Estonyayı ve Rumanyamn Buko­

�ya ile Besarabyasını ele geçirmişti. Boğazl�­

.. rı dahi bizden koparmak için teşebbuse geçtı­ A ğini lmanlar ve Bulgarlar iddia ettiler.

UMUMT SOVYET PLANI Artık Sovyet Ruslarmm P,lanı kurulmu§., i§·

tu. Mihver, hasımlarım ezerken

yıpranacak ve

Ruslar, Alman ordulannm en meşgul anınd·�-·.

milyonlarca kişilik Kızıl orduyu, on binlerce t:: yareyi ve on binlerce tankı· arkadan

üzerler;

atıp ezeceklerdi. Avrupamn en kuvvetli

ordusl.

yenildikten sonra, Enternasyonal marşım söyle­ yerek ilerliyecekler ve önlerinde, her memleke­ tin komünistleri ve aımeleleri Myan €dip millet­

lerini Sovyetlere teslim edeceklerdi.

Karşı kay­

mağa çalrşacak demokrat ordular bile arkadan çöktürüiecekti (1) . Daha 1928 İlkkanunda, Mos­ kovada 3 üncü Enternasyonal bürosu ş u esas-

ları tesbit etmişti:

,

Rusya halkı için:

____

«Proleter ve burjua devletler arası n d a harp muh ak k ak bir glin k o p acak. Bunun içitidir ki, proleteryanın i l k vazifesi, hu savaş için gerekli her tü r l ü siyasi, iktisadi ve askeri hazı rl ığı yap­ mak, p ro leteryanın en kuvvetli sil ahı o lan Kızıl o rduyu kuvvetlen dirmektir... Sovyet devletinde sulculuk - savaşcıl ı k tezatı yo ktur; o m ü d afaas� ve dfüıya ihtil al harpleri için h azır lık l arın ı yap ·ı­ yor.» Theses de l a troisieme internationale; co rrespo n dance intern ationale, Numero special� i l dec. 1928, Par.60, sah. 1724 Başka memlel�etlerin halkı için :

«Harp ko ptuğu güi1, parola sul h değil, pro­ .ıeter ihtilalidir!» (aynı , Par. 18, s. 1715) «Eımperyalist (burjua) mem leketlerin p ro­ leterleri, bu harpte, yalnız kendi meml·eketleri­ nin m ağlup o l masına değil, Sovyet o rdusun un zaferine de faal surette çalışm alıdırl ar. Kızıl o r­ du, bir dlişman ordusu değil , beyneimilel prole­ teryan ın o rdusudur;» (ayn ı, Par. 29, sah. 1717) «Geçen cih an h a r binin tecrübesi k ü tlelere an l atılmalıdır. B o lşevik lerin paro lası şu o l m alı­ dır: «E ınperyali"st h arbi d ahili h arp h aline so k a� fon!» (aynr, Par. 14, s. 1714) . Fransada

önce

meşhur olan «tüfek lerimizi il k kendi subayları m ı za çevireceğiz!» parola­

sı, Kızıl ordunun mevut

·zaferini

hazırlamak

için kullanılacaktı. Stalin bile,

20

mayıs 1938 de, Enternasyo­

- nal Komünist teşkilatının idare komitesi azala rına aynı açıklıkla hitap etmişti:

«Ü�niş çapta ve d oğrudan doğruya bir ha· (1) Bu satırlar, meşhur İsviçreli diplomat Paul G-.::n· _ tizon'un, «Le Mois Suisse» mecmuasında yazdığı «L'Europe

et ıe Communismeı> ba�lıklı makale.sinden te.Ihis e.dilmlştır.


8 rek ete gi r i şeb i l m e m i z, k apital is t dev l etler ara­ s ı n d ak i ihtilafl a rd an i stifade edebilmemize ve a n l a r ı s i l ahlı bi r mü cadeleye atabiln:ıemiz ş artı­

b ağl ı d ı r. M arks, Enge l s ve Leninin bildirdik· l s r i n a gö re, bu Devletler aras ı n d a Uimumi bir h a rp ko pars a otomati k olarak i hfüat doğacak­ t ı r . Ey komünist kardeşler, partilerimizi. n esas na

v az i fes i , böyle bir çarpış m ayı kol ayl aşt ı rmaktır. 9 u rı u anlamıyan lar, ihti lalci M arksizmi n icaba­ t ı n ı h azmetmem.işler demektir. H a r1eıketle rini i d a re ettiğimiz yold aşlara bunu h atır l atmakta k u s u r etm iyeceğin izi umarım. B i zim için kati

s aat çaldı.»

(1 )

Sovyet Rusya Reisi K alenin ise şöyle söylü­

şu şekilde izah etti : « B u ba � arı n m kah raman l a.· r ı n d a, d ü n yayı bo lşevi Jsleştirmek isteği n i n alevi

yanıyord u!» Gene sıkışınca müttefiklerden 2 nci cephe istiyor ve onları ürkü ten Komüntemi-Bey nelmilel Komünist teşkilatı merkezini - güya lağvediyorlar. Kominterni n tantanayla ve gürül tüye lağvi, kimseyi aldatmadı. Leninin parolası herkesin hatırındadır : « H e r fed akar l ığa razı olur gö rü.n ebilmeli, h er çeşit taktikten istifade etm e li, kur n az lık yapmal ı , gayrı ka:n uni yo l l ar d an d a gitmeli, bazen susmal ı, baZen de hakika­

ti gi zlemeli. . . B ütü n · bun l ar, sı rf ve her şeye rağmen kom ü n is t ese ri başartmak için.» (La

maladie infantile du Communisıme) . Kominter·

yordu :

nin en nüfuzlu aza ve idarecilerinden

<(�Bolşevizmin Sovyetler Birliğindeki zaferi, diğer devletler Bolşevik olmayan bir rejimde yc_şadıklarr müddetçe trumamlanmamış kala· c- g.lüır ! )> (3 üncü Enternasyonal kongresi, Ha-

ise, Kominternin 7 inci dünya kongresinde, şu sözleri söylemişti :

3fran 1938)

İşte Sovyet Rusya, bugün için hazırlanır Alman sınırına k uvvet yığarken (2 ) Alman­ lar. «Sözde müttefiklerinin» planlarım sezmek­ te güçlük çekmediler. Fransa çarçabuk yenildi, Balkanlar halledildi ,ve, arkasında müthiş bir t �hdit varken başka maceralara atılmak iste rneyen Alman ordusu, peşine ufaklı büyüklü Av r upa devletlerini de katarak, Sovyet Rusyaya saldırdı. Dev boğuşması başladı ve hala devam F diyor. Ruslar, yenilip gerileımeğ·e başlayınca.. 1939 da aldattıkları Müttefikleri yardımlarıria çağırdılar. Fakat kendilerini galip gelmek üze­ r e görünce, müttefiklerin «Adalet ve küçük mil lçtleri himaye» garantilerini hiçe sayıyor, hatta a 1enen alay ediyor ve Polonyadan 1939 da aldık­ lan parçalarla Baltık memleketlerini vermiye cekler.� ni söylüyorlar. Kızıl ordu, bu yıl içindeki taarruzunda Stalıngradı �aptedince, Albay So­ · kolo:(f, Pravda gazete.sir1de bu zaptın manasını ·,· e-

·

(H Alman - Rus savaşı başladıktan sonra, Türkiye -

Rusya hududundan binlerce tanlnn alelacele harp\ sahasına sürülmek için alındığı malumdur. Türkiye sınırınca yığılan

hu muazzam kuvvetlerin herkesi hayrete düşürdüğü tabiidir. (2) Yeniden çıkan ( Yeni Ses) mecmuasının

2 inci sa­

yısında, Sovyet Sosyalist Rusyayı temize çıkarmak gayretl­ h� <cSosyalistler mak

(Koınü"nistler ) , sosyalizmi (Komünismi)

iç!ıı burjuva

ıarbi

I

çıkarmağı akıllarına bile

kur

getirmez :­

� er ! » diyerek sahte propaganda yapan A. Nesiminin bu ve ­ sikalara ne cevap vereceği muhtelif yerlerinde de,

merak edilir. Esasen, yazısının

Harp sayesinde Kızıl ihtilali ko

,t:armak te zini kaleminden .Kı;ı.çırmı�tlr!

� şa?"i

;?1 �ah. 6

-

7)

-

Dimit rov

«Taktiğimizi n bütün dön ekl ikleriın i;n ve zi k zakl arımn bir tek hedefi vard ı r : D ünya i hti l ft.l i ! »

Şimdi, aynı Dimitrov Kominternin tasfiye­ si işlerine memur edilirse, bunun hakikiliğine kim inanır ? Kaganoviç dahi, ım.uhtelif vesilelerle, bü tün siyasi anlaşmaların, görüşmelerin, muka­ veJelerin ve imzaların birer kurnazlık oyunu için yapıldığını, bunu karşı tarafın da bilip bil­ miyor, görünmek işine geldiği için ehemmiyet atfettiğini söylemiş ve· yazmıştır . İşte bu sehepten, hiç kimse bu yeni Bolşe­ vik kurnazlığına inanmamıştır. Esasen, dağıl­ ,:au.dan evvel, HJoo.ıinternin icra komitesi «za­ man Ye t� IJY�Je uygun bir hattıhareket takibi zarur.eti neticesinde, amele hareketi teşkilatının o an l ı k tarihi şartlara göre hareltet ettiğini,, i­ lan etmiştir. Bu karardan sonra, Buenos Ay­ reste sürgün yaşıyan Peru komünist partisi şe· fi Carnejo, Arjantinin sol matbuatına şu şaya­ m dikkat ifşaatta bulunmuştur: ·

·

« Koınintern in lağv ı , gayet güzel b i r manav olmuştu r ; bu sayede, b azı mem l ekeUerin Sov yet Rusyaya karşı bes l edik l eri çekingen lik d ağı l acak ve h arp bitince d ü n ya i htil ali d aha kolay · ilerliyecektir . Esasen d ü ı:ı yad aki bütü.n komu rn

·

n istler� ge'ne M oskov an m· ·etm!r iyle h areket et mekte devam edeceklerdir.» (G r i ngoire, 4 . 6.

9 43 ) .

Amerikan komünist partisi genel sekreteri Browder ise, bu karar hakkında fikri soruldu­ ğunda, «Pek ·enteresan» cevabını vermekle ikti fa etmiştir . . Bitaraf Türk ve İsveç matbuatıyla An kara radyosu da, hiç bir şeyin değişmediğini,


10 Müttefikleri teskin için bir jest yapıldığını yazmış ve söylemişlerdir. lWlterede, bile, ko· münisf. partisiyle işbirliğini, yabancı bir devle­ te tabi olduğunu ileri sürerek (1) daima red deden İngiliz «İş ıLa bour) Partisi» , bu ka­ rardan sonra da işbirliği teklifini 2 milyon rey· le reddetmiştir . . . , . . . Dahiliye Nazırı , M. Morri son, bu münasebetle verdiği sert bir nutukta, milliyetçi İngiliz ruhunu belli etmiş ve şöyle haykırmıştır :

srrf

« Kom ü n istl_er i şçi P artisi'nin s afların a gi­ rerlerse , o·n l ann te m asiy le bu parti leke l,en miş olur ! »

. Reynolds ve Stanley Wilson ·gibi Amerika Ayan azaları ve İngiliz gazetelerinin bazıları da, bu kurnazlığa kimsenin kanmadığını ·bildirme !erinden başka, Amerika Reisicuımhur muavini H . Wal l ace bile, 8 Mart 1943 de verdiği meşhur nutkunda, Sovyet Rusyanm beynelmilel ihtilal fa aliyetinin, 3 ncü bir dünya harbine sebep ola· cağını pek bedbin bir lisanla söyk�miştir . . . .

İşte Ru syad_a komünizmin geçirdiği safa· hat budur. Rusyada koirıünizm ve insaniyetçi­ lik tatbik' edilmiyor ; fakat bu fikirler, fethedil­ mek istenilen meımleketleri içinden çürütmek ve uyutmak için, ihracat malı olarak kullanr lıyor. Kızıl Rus ordusu, Arerbaycana aayamp «beynelmilel bir dünya kardeşliği getiriyorum ! » propagandasryla aldattığt bazr g:rliller - mese­ la Dr. Neriman Neriıiıanof - memleketlerini Rusyaya teslim etmek için milliyetçilerle çar pışmış ve Kızıl o/duya öncülük etmişlerdi. Fa­ kat sonra., «beynelmilel dünya kardeşliğinin» Rus egemonyası olduğunu anlayan Nerimanof, asil bir öfkeyle isyan ,etmiş ve öldürtilmüştür. ·

(1)

Her memleketin komünist partisi,

hemen hemen

resmen Sovyet Rusyaya bağlıdır. Bunu ileriki bahislerde de misalleriyle görecek isek de, ,burada, bunu açığa vuran bir Sovyet vesikasmdan bahsetmek isterim. Bu, Enternasyonal

Komünist

te:sklla.tı

Moskovadakl

nizamnamesinin

12

ve

13 üncü maddeleridir: Madde 12. - İcra komitesi, kongre­

ler arasında Enternasyonal Komünist te5k.ilA.tuıın idare mer kezidir. lerine

Enternasyonal (yani,

Komünist

teşkilatının

bütün

oube.·

muhtelif milletlerin Komünist partilerine)

rektif veren ve onların faaliyetlerini kontrol

di­

e den, bu mer­

Madde 13. - icra komitesinin kararları, uutün şube

ceklerdir.»

sak , -en · ümitsiz çı rp!'n �a l ar ım ı z bile biZi elin -

den kurtaram ı y acaktJı r !»

Bu solcu faaliyetin ve teşkilatların meş'um rolü, 25 yıllık ciha,n tarihinde, kanlı harflerle yazılıdır. Dikkat ! Daima Di·kkat ! ·

.

Not: Metindeki eserlerden ayrıca, su 9 e ser de, vesika ·

lar ihtiva etmek bakımına_ an şayanı tavsiyedir (1) :

1) 2)

De Lenine

a Staline - V. Serge,

Le Bolchevisme, -

Dr.

· !W.

1937,

Crapouillot.

Gurian, . Frans. tere. 1933,

G Beau,_chesne edit

�)

Lenine n'�tait pas Comrnuniste · - H. Guilbeux, 1937,

edit. lit. et techniques.

kezdir.

lerce mecburidir

Bu müthiş misal ı boş laflara ba na n gafillere ders olmalı Ye hele . m emlekeü-:n izde bunu kul­ la nma ğa kalk�şacak olan s a tilmrşlan derhal teş­ h1s2 yaramal:ı:d.rr. Klzil ord unun muzaffer ola rak ve enterna syon a l marşnı s öyliyer 2 k gele­ ceği gün için, her memleketin komünistleri lı zırlanmaktadır. Milli a k s ül a m e li felce uğrat­ mak, fikirleri ç e lm ek . idar = ci leri ve milliyetçi leri öldürmek içhı gizli teşkilatlar kurulmakta­ dır ; bin bir nam ve maske a ltınd a neşriyat ya· pılıyor, zemin ve muhit hazırlanıyor : Teşkilata veya masonluğa mensup olanlar mühim mevki­ lere konuluyor, milleti uyanıklığa davet e d e bi ­ lecek olanlar, faşistlikle, Almanctlıkla damgala­ nıyor .. L. Nodeau, meş�ur l l l ustratio n mecmuası­ nın ilave olarak neşrettiği (Le Communisme) adlı ufak eserinde, meselenin can alacak nok" tasma şöyle temas ediyor : «Hedef, talihsizleri refaha kavuşturmak, a· şağı tabakaya ümit v:e gerçek selah temin et­ mek olsa, kim bu nazariyeye, bu partiye iltihak­ etmez ? Her namuslu insan, en koyu burjuva da olsa, böyle bir cereyana katılmaktan kendi· sini alıkoyamaz. Fakat amaç bu mudur ? Maa­ lesef yürünülen yol, kin ve garezlerin tahriki, ümitsizliğin kurcalanması ve biınlar vasrtasile kanlı bir ihti.13.1 doğurmaktİr .. Komünistler, her türlü in'kilap ve islahatı reddediyor, ihtilal diye bağırryorlar. Çünkü arkada, yabancı bir dev­ let siyaseti bu faciayı tertip etmektedir ... «Eski cömert sosyalizmden ,eser kalma mıştır . Onun yerine, vidaları müthiş bir itinay­ lc.ı. kurulmuş muazzam bir teşkilat makanizma sı vardır ; öyle korkunç ve hemen hemen gözle görülmez tefrika makinesi ki, ,eğe r k üç ü ms e yip te en semizi ve bil ek l erimizi yak alasm b ı rak ı r

ve bunlar tarafından derhal tatbik edile­

4) Roter İmperialismus - Cleino w,

193/1, Berlin.

5) Lenin und Lenlnismus - Staline,

1924, Viyana

6 Le Document (L, U. R. S. S.) - M. Percheron,

1934


il 7 .ı Retonr L, U. R. S. s.

-

Gi de,

Andre

nrf.

1936,

8 J Le

Co mmunisme. -

Le. Socialisme

9ı v

(1)

-

( bilhassa dol(trin tenkidi için) L.

vesika - e serlerdir. Daha mufassal blbloyarafya

lerine mtiracaat edilebilir. M a mafih, verdiğim rnehazl arm çoğu,

A;ri"Ic.;a : Sovyet Irnnunu esasileri, Avrupa matbuatı � c : � s : :•1Jnl arı

.

.

ko ­

evvelki

bu

kitapcık

boyunca

ese rimd e kaydetmemiş

old uklanmdır.

ilh,

B. O. T• •

A lm a n y a da Geçen Cihan Savaşmda

Alınan ordulan

!

· - · · -'

ı .

k om ün is tler

he ­

Garp cephesinde

dayanırlarken, arkada,

müthiş bir komünist

ihtilali patlak vermişti.

B u;.mn neti�si ve Aİmanyanm, eli ayağı bağlı

yerlerde kurulmuş olan mahalli Sovyet idarele· rine karşı. mücadel_eye girişiliyor ve. oraları temizleniyor. Ruhr gibi Almanyanın en

da

can

alacak mmtakasmda dahi Kızıllar isyan etmek­

ımalum. 1918 den

ten ve Sovyet idaresi kurmaktan çekinmiyor -

iktidarı ele alan mutedil Sosyalist hüku­

lar. Orada vatanperver bir gazeteci - Severing .

olarak Versaya sürüklenişi,

Ecın:ra

vereceğim blbliyorafya ar, ancak

icin, «Türkçülüğe Giriş» adlı e s eri min 41 ve 42 in ci sahife­

( Lapetite İllustration) , 1938

)!i ses.

n üz

İ

Bahis sonlarında

en m ü hi m

F',� : : s .

metler"J Komünistlerin müfrit hareketlerine set

asileri eziyor.

ç ekmek_ için nafile yere

uğraştılar. Bir avuç R us ve Yahudi komünist, büyük a:mele kütlele ­

En çetin çarpışmalar · Bavyerada oluyor. Daha 1918 de, Ku rt E i s n er adlı Galiçyah bir

r!:ü kandırarak, vatan ve milliyet bağlarım ko

Yahudi, Bavyerayı ve merkezi Münihi Alman

partmak ve Sovyetlere . iltihak ettirmek için ça-

devletinden ayrı ilan ediyor ve ihtilalcilere da­

·

balryordu.

yanarak başa geçiyor. Fakat milliyetçi bir su­

Berlinde, Siegesallee'den Alexanderplatz

meyda�ma

bay - Kont Valley - bir kurşunla onu öldürüyor.

başlarında

Mesele bununla ·-halledilmiş olmuyor. Toller ad­

si lhassa Yahudilerin ve yabancıların ekseriyet­

lı başka bir -Yahudi komünistin idaresi altında

te bulunduğu bir güruhun tahriklerile ( 1) delir ::rjş bir halde, polisleri, inzibat kuvvetlerini çiğ neyip geçiyorlar .. Kızıl ihtilalciler her yeri yağ­

Kızıllar Bavyeraya hakim oluyorlar. Almanya­ ilk fırsatta, Sovyet Rusyayla birleşmektir. Kış·

ediyor, bütün iş hayatını durduruyor, bir

la ve garnizon altedilmiş, Kızıl terör (tethiş)

ma

kadar, yığınlarla

halk,

ç o k masumu boğazlıyorlar .. O sırada, ateşli mil

dan ayrı bir Sovyet hükumeti kuruluyor. Gaye,

salıverilmiştir. Bir sürü Yahudi, Ruh

ve akıl

miskinliği

hastaları :.. mesela zırdeli olduğu tesbit edilen

karşısmda, henüz terhis edilmemiş olan orduda

Dr. Lipp - komünist rejimini halka zorla kabul

liyetçr birkaç general,

hükumetin

nekadar vatanperver, yiğit ve gürbüz unsur bu

ettirmek için mezalime başlıyor. Her gün yüz­

hı rlarsa �opluyor ve «milli çeteler» teşkil

lerce kişi öldürülüyor ve kurşuna diziliyor.

edi

-

He­

Hanofer, Har.ır

le Moskovadaki Beynelmilel komünist teşkila·

burg ve Breslavda da yapılıyor. 11 ve 12 Sonka ­ nun 1919 tarihlerinde, milliyetçilerle, vatanla·

tmi:ıi 3 delegesi olan Lewien, Levine ve Axelrad

rmı Ruslara teslim edip mev'ut bir koımünist re

dehşete düşürüyorlar. Münihte kan sel gibi a­

jime kavuşmak isteyenler arasında amansız bir

kıyor. Sebepli sebepsiz her münevver öldürülü·

boğuşma oluyor. Mitralyözler, mavzerler, alev

yor. Neden sonra ,Noske ve General Von Ove­

kullanılıyor.

nin kuvvetleri, komünist amele ordusunu n mu­

yarlar. Aynı şey Mağdeburg,

makineleri ve bıçaklar karşılıklı

adlr 3 Rus ( 2) , vahşet örnekleriyle Avrupayı

Sonunda, komünistler eziliyor. Başlarında_ bulu

kavemetini yenerek şehre giriyor ve nizamı ia

nan B i ck h o rn, Sc h o l tze ve R ad ek gibi Yahudi

de ediyorlar. Komünist tahrikçiler

ve

Rus kom.ünistler kaçabiliyorlar. Kari Lieb­

k n ec ht' l e Rosa Luxembu rg ad lı iki meşhur Ya·· hudi komünist şefi yakalanıyor ve öldürülüyor. Berlin bu suretle kısmen

temizlendikten

�onra, Laypzik, Hamburg, Brunsvik.. (1)

A. Rivau

d

ilh. gibi

Le Rel eve men t a.� L' Al 1ema �ne , 1938,

kovalanıp

öldürülüyor. Tahrikçi Ruslar tayyareyle kaçı yorlar. Nihayet, Dresden ve Saksonya da sindirili(2)

BenoJst-1\Iechln

-

Le Document (Vingt

a ns

d'His­

toire d' Allemagne) 1938, s ah . 5 Luclen Rebatet fse, Je s u is

ı

Partout gazetesinde, , b unl ar n da Yahıı,cU olduğu.nu söylü"'


12 yor. Arkasından, Hugenbergin ve Hit�erin nas· yonal ve nosyanal - sosyalist teşkilatları m � ca deleye atılıyor ve komünist yuvalarım büsbü tün _ €ziyorlar. Ancak, bu suretle ve bukadar ·

l t a l y a da

kan bahasına, Almanyayı rara.'T.parça edip Rus yaya peşkeş çekeccl� ol::ın ko.t :-::. U n i�:t fa aliyet ön lene biliyor. ·-

·

· l

-..

..

..

� .c.. • � -

kalayıp katletmişlerdir . Bir yerde, �:öprüden a tıp suda boğmak istedikleri bir delikanlının na­ sılsa demirlere sarılıp düşmemeğe çalrşmasma karşı, parmaklarım kunduralarıyla ezip dü�ür­ meleri , facialarla dolu 1919 - .2 0 yıllarının bir ufak misalidir. Bütün bunlara rağmen muvaf­ fa kiyetleri, sokak cinayetlerinden öteye gideme diği için İtalyan komünistlerinin rapo�larm( a­ lan Lenin, Moskovada, kahkahalarla 'tu myor muş ! (1 ) . Sonunda, faşistler Romaya yürüdü ­ ler, hükumeti ele aldılar v e komünistleri yoket­ tiler . Moskova, İtalyan __Jrnmünistlerinin becerik· sizliğine daima lanet etmiştir. ·

( 1 ) Malaparte, sah. 233.

ltl a c a r i s t a n d a

·

Aaoron Kohen adında kurbağa suratlı bir Yahudi ga.zeteci, Macaristana geldikten sonra takındığı . B e l a K un adıyla, yakın tarihin en kan 1 c simalarından biri o!m uştur. 1916 da esir olmak suretile bulunduğu Rus yada, derhal Yahudi Karı Radekle dost olmuş ve Bolşevik ihtilalinde bk rol almıştı. Bu rol pek de metediLmeğe layik değildi ; çünkü, «ta­ raftar» dövüşücü toplamak için cebine koyduk­ ları - 100.000 ruhlu yell).iş, ancak 8 serseriyle dönmüştü ( 1 ) . Mamafih ırkdaşı Radek, onu tek rar Leninin gözüne sokmak için, Macaristanda kullanmağa karar verdi. Komintern kasasmdan bir kaç milyon rubl tahsisat alan · Bela Kun (Aron Kohen ) , Moskovadan çıktı. İlk önce bir- tereddüt geçirdiğini itiraf etmiştir : Bu mil­ yonla,rla Amerikaya kaçıp bir film stüdyosu aç mağ·ı veya açık saçık resimli bir mağazin neş­ retmeği düşünmüşse de, Macaristam ateş ve (1) Bu hu�usta sabıkalıydı. Çünkü daha evvelce mUş · tere_k bir amele kasasını da so�UJ? kaçmıştı!

. ..

k o m ü n i z m

ltalyada komünistler, diğer m emleketler­ deki kadar vahşi ve milliyetsiz olmakla beraber, pek beceriksiz çıkmışlardı. Şehirlerden köylere kadar yayılan komünist ayaklanmalar, hiçbir yerde iktidari ele alrp _«Sovyet hükfrme ti» ilan edememiş, fakat her yerde subayların elbiselerini parçalaımak, suratlarına tükürmek­ le, burjualari: ve milliyetperverleri katletmek ve çfftlikleri ateşe vermekle vakit geçirmişler dir. Hangi viiayette tethişle tutulu bir müsta kil idare kurmak isteseler oraüa, Mussolininin idare ettiği faşistleri karşılarında bulmuşlar dır. Kan davaları gibi sürüp giden karşİlıklı öl­ dürmeler ve vuruşmalar sonunda kızıllar dai­ ma korkuya kapılmış ve kaçmışlardır. Fakat fır sat buldukları yerde de hasımlarını tek tek ya-

YAH U Dİ BELA KUN

· '

k o m ü n i z m

kana boğmağı tercih etmiş. Peşteye yerleşen Bela Kun, «Kızıl Gazete» adlr bir gazete ·kuruyor ve her gün halkı, zeır ginleri öldürrneğe, mallarını yağmaya ve ko­ münist ihtilale teŞvik ediyor. Harpten bılfan Macar halkı, bir sokak ihtilalile başa geçirdiği Karolyi'nin etrafına hep Yahudi nazırla� top­ lamasına aldırış etmiyor. Bu mason Yahudiler, ırkdaşlarr Bela Kunun taşkmlıklarm • diyorlar. 1919 Sonkanununda, Bela Kun, bir kaç düzine Yahudi talebeyi etrafına alıyor, ame lelerden birkaç yüz serseriyi de peşine takıyor ve nüımayiş yapıyor. Nutuklarında sövüp saydı ğı askerler kızıyorlar ve onu yakalayıp hapse tıkıyorlar. Yahudi ve mason nazırlar onu ser· best bıraktırıyorlar. Bela Kun bu sefer Karpat lara gidiyor, cahil maden amelelerini isyan et· tfrip birlikte bir kasabayı yağma ediyorlar. O­ radan Peşteye dönen Radekin arkadaşı, tekrar nümayişler yapıyor, ameleleri azdırıyor, birkaç matbaayı yağma ettiriyor ve nizamı kurmağa çalışan 8 polisi öldürtüyor. Diğer polisler azğm Yahudiyi yakalıyor, müthiş dövüyor ve hasta· haneye yatırıyorlar. Başvekil Karolyi Bela Ku� ·


13 nu bu sefer hapse tıktırıyor. Fakat ertesi gün, t ü tün Yahudi matbuat, sözleşmiş gibi, Bela

tikleri mu azzann maaşlarla, Yahudilere ve

ye ç rğ lığ·J basıyorlar. Yeni Harbiye Nazırı Ya·

k u rutuyorlar . Fakat en büyük pay, komiseri,

ı-:unu bir kahraıman yapıyor ve «haksızlık» di·

lmdi Böhin, hapis ha n ed e ki Bela Kunun ve bil· ·

tün Yahudi Komünist mahpusların, dışardaki komünist ihtilalini serbestçe hazırlıyabilmeleri için gerekli bütün tertibatı alıyor. Bu sırada,

Ç e k lerle Rumenler, Macaristanın karga.şal ı ğm ·

ü1 an bı" lıs " t".f ı... a d e, hudutlarma tecavüz ediyor ve Uerlemeğe başlıyorlar. Karolyi istifa ediyor. Ko münistler vatanın bu en tehlikeli a:riında ayak­ lanıyor ve hükumeti ele alıyorlar. Derhal Sov­ yet Cumhuriyeti ilfuı ediliyor ve Bela Kun, hü­ kumetin reisi oluyor. Teşkil ettiği 26 komiserlik hükumetin

18

azası Yahudidir. Diğer k0ımiser­

ler, en önemsiz mevkileri işgal ediyorlar. Bu tarihten itibaren, tarihin

bir d e lilik anı başlıyor.

133

günlük

şişesini alıp

sofraya koymak bile yasak : Bütün mallar kay

dedi.lecek ve sonra, işçilere

dağıtılacak. Gıda veriliyor, fakat karneler,

li�tesi yapılan «çalışanlara» tevzi ediliyor. Ça·

lışp.nların içine doktorlar bile dahil -edilmiyor !

Binlerce kişi açlıktan kıvranıyor. Ameleler bay ediyor ve yağmaya koyuluyorlar.

Maarif k0ımiseri, . asıl adı Löwinger olan Ya

hudi Jorj Lukacz'dır. İlk işi kütüphaneleri ka·

patmak, ikinci işi de, ü niversite profesörlerinin

hepsini azledip yerlerine Yahudi talebeleri tayin.

etmek oluyor ! Her okulda 10 kişilik «kontrol­

cular» tayfn ediliyor ; bunlar, hocaların komü·

nizm dersi verip vermediklerini kontrol ve jur­ nal edecekler. Macar edebiyatı

proğramlardan

siliniyor ve K ah an a adlı bir Yalı udi şairin eser·

leri �zberletiliyor. 15 � 20 yaşlarında Yahudi ço­

cuklara, �«te m si li ve tatbiki cinsiyet dersleri» ö·ğ

retiyorlar ! ! Böylelikle,

lnzcağız lekeleniyor.

Bolşeviklerine gönderdikleri yardımlarla kasa ·,,­

:

rin suiistJ.mallerle kaptıkları milyonlar oluyor ; bunlar derhal İsviçre

ve

Wn giltere bankala.rL�

da gizli hesaplar açıyorlar.

Neticede, ·bütün cemiyet hayatı duruyw. endüstri mahvoluyor, gıda maddeleri hemen ı

men bulu nımuyor.

KIZIL TETHIŞ r·u

Bu kargaşalık ve anarşi içinde, yegane doğ . ışleyen şey cinayet ve katliamdır. Lenin kış

lasında karargah . kuran tethiş çeteleri sehri kr . na buluyorlar. Bunları

teşkil eden, Ru

� Yahudi

si Grunblattır. Amele Czerny'nin çetesi müstes· r. a , bütün bu katliam çetelerinin reisleri

Yahu­

Tuna üzerindeki iskelel erde, gecel eyin , r·

yor, hiç kimse eviı:.ı.de bir tek eşyanm bile yeri­

ni değiştiremiyor. Dolaptan bira

kc

Almany�l.

yısız kurbanlar kurşuna diziliyor. Bütün Peşte

Bela Kunun ilk kararı , her türlü alışverişi yasak etme"k oluyor. Bütün d1=1.kkanlar kapatılı­

ra m

ikramiyelerle,

didir.

KOMONIST REJİMi

m�d·.leleri karneyle

münistlere dağıtılan

10 - 16 yaşında sayısız

. Bu Sovyet hükumeti zengindir : Hep scı" vetler ve mallar m ü sade r e edilmiştir. Ele geçi·

rHen bütün stoklar yok bahasına harice satıh· yor.

Kızıl bir düman altında : Kı0müıiistle.r asıyorlar, göz oyuyor, barsak deşiyorlar .. Ve mahzenlerin pençereleri önünde, kızıl muhafızlar ,bir kam yon motörü işletip gürültüsüyle çığlıkları örtü­ yorlar : Moskova usulü . .

Fakat çok geçmeden Taşra vahşetleri, Peş­

teninkiler k2.f ::ı r şöhret yapıyor. Bilha�sa Zsod­

daki. Yahudilerin idaresindeki çeteler temayüz .

ediyor.

Bütün bunların içinde canavar Tibor Sza­

m u e l y en başta geliyor. Bir Macar ·kadını - Ma­ dam dö Tormay - bizzat görgüye müstenit va· kalar nakletmiş ve sonraki tahkikat raporları ve resmi vesikalar, bu kadın muharririn kita hında yazdıklarım tamamı tamamına teyit -et­ rn işlerdir. ( 1)

Tibor Zsamuely, Rumen hududundan gel­

ıme bir Yahudidir. Peşteye en eski Yahudi kılı­

ğı ile ge�p.ikten sonra harp patlıyor ve askere a­

lınıyor. Cepheye gider gitmez kaçıyor ve Rus13.ra iltica ediyor. BolŞevik ihtilalinde onU: da

«takım reisi» yapıyorlar. İlk kahramanlığı, si­ lahsız ve esir 92 Ma car

boğ·azlatmak

gidiyor. Irkdaşı onu ,ihtilal Mahkemesi Reisi ya

pıyor. Zulmü, Fr an sı z ihtilalinin Fönauier - Tin· "'" ville'inkini çoktan geçiyor. Peştedeki bütün bur

juvaları giyotinle öldürmeği tasarlıyor. «Otomo-

Fakat 5 hafta içinde bu ihtilalci hazine tam

takır oluyor ; ihtilalciler, kendilerine tahsis et -

subayı

oluyor. Sonra, Bela K_unun peşinden Peşte ye

(1)

CecHo de

Tormay: Livre interdit.


14 bilimin lastikfori kan içinde yürüyecek kadar

edip Bolşevikleştirmesini ve onlara kavuşmayı kafa kesilmelidir ; » sözü meşhur oluyor. Bu iş beklerken, onlar. Polonyada dayak yiyor ve yüz için hazırlıklar başlarıken, Macaristam şehir gui ediyorlar. Macarlar arasında da mukabil is­ şehir dolaşıyor ve kütle halinde idamlara ·karar yan biiyüyor. Milliyetperverler, Amiral Horty' v eriyor. Bilhassa köylülere mussallat oluyor. mn ordusu etrafında toplanırlarken, Rumen Çok kere ımahkemeyi tek başına teşkil ediyor. ordu su da Peşteye hızla yaklaşıyor. 1 Ağustos Maroken bir koltuğa gömülür, bir İngiliz püı 1919 da, Bela Kun, 50 kadar jandarma daha öl­ su yakar ve gülümsiyerekte n maznunları din­ dUrttükten sonra, tethişçi komünist ve Yahudi lermiş. Emri altında çalışan diğer hakimler şun komiserler Pogany, K:unfi, Amburger v. s. ile lardır : Yahudi Kohen Kere.kes (yalnız başına birlikte Rusyaya kaçıyor (1) . Rumen ordusu 153 kişi öldürdüğünü itiraf etmiştir) , Yahudi Peşteye giriyor. Huduttan kaçım:ak istiyen Ya­ Kovacs, Yahudi Bergf.eld, Yahudi Bratman, Ya lıudi Szamuely, yakalanacağını anlayınca inti hudi Reiheimer .. ilh. Szamuely, neş_eli günle­ har ediyor. rinde, mahkfı.mlarm ipini bizzat boyunlarına ge Rumen ordusu Peştede yerleşmek temayül çirmekten ve iskeımleyi karısına veya oğluna leri gösterince, Müttefikler tazyik ediyorlar ve çektirmekten de zevk alıyor ! (1) korkunç vah Macaristandan çıkartıyorlar. Amiral Horty'nin şet misalleri saymakla bitmez. Ne mahkumla­ milli ordusu P.eşteye giriyor ve bugünkü milli rın çocuklarının kanlı gözyaşları, ne çektiği iş­ .Macar rejimi kuruluyor. Komünistler - ki çoğu kencelerden bitap düşenlerin feci manzarası mm Yahudi tahrikçiler olduğu tesbit ediliyor . bu dejenere mahlfı.ğu insafa getiremiyor. Baş pek sert bir şekilde cinayetlerinin cezasını gö­ kaldırmalar, isyanlar bir misli vahşetle bastırı­ ri1 yorlar . lıyor. Bu da ·yetmiyormuş gibi, trenle · seyahat İşte Macar kardeşlerimiz de bukadar kor­ ederken bile fıırgonlara ve vagonlara esirleri kunç bir Kızıl tehlike geçirdikten ve kan ağla­ doldurtuyor, yol b oyunca bu zavallılar korkunç dıktan sonra, komünizm nedir öğreniyorlar. bir işkenceyle hadım edildikten sonra boğulup N OT: Maca:::f stan için, bakınız : rayların üzerine cıt!1ıyor J erôme ve Jean Tharan d Duand tsrael est roi. Cec i l ·J d e Tormay Livrf ifiterdit La Terre juiv-e en Hon­ L u c i en Rebatet KIZI LLARIN KOVU LMASI grie (Je suis partout, 1938) G. Balanyi - Histoir de la Nation Hong Bı ·la Kun, P. uslarm bütün Avrupayı istila roise, 1937 Buda peşte. . ·

..

-

-

-

·

-

tt�::<· ·

(1) Cenubi Rusyada ve Kırımda da (1)

adlı

Kapmar'da idam

sehbasına

götürülen

( Fabian)

bir Yahudiyi derhal serbest bıraktırışı şayanı d ik

kattir.

binlerce Türkü

imha ettirmekle şöhret alan bu · adam, İspanya ihtilalinde orayj:l da gönderiliyor. Tel<rar Rusyaya döndüğünde, Stalinle

geçinemediği

ve idam edildiği söyleniyor.

i s p a n y a da MASON VE KOMÜNİST LABORATUARI iSPANYA Leiıin, «ilk komünist ihtilali İspanyada çr karılacak» demişti. Filvaki, 1919 - 20 yılların -

dan sonra gelen ikinci devi�de ilk tecrübe burada yapıldı. 1931 de İspanya kralı ç·ekilip memlekette

k o m ü n i z m Cumhuriyet ilan olunduğu zaman, henüz Wspan yol halkının ekseriyeti kralcıydı ; en son seçim­ ler bunu sarahatle belli · etmişlerdi. Kralı istifa­ ya mecbur ede n ihtilal, sadece beynelmilel ma· son teşkilatının eseriydi. Hükumetin başına ge çe• bütün adamlar - iki tanesi ımüstesna - ma­ sondur. Sonraları Cumhurreisi olan Zamora ve Lerroux, başvekil olan Azana ve Ouriro 2"a. c fa


15 hep masondurlar ( 1 ) . Hatta, Beynelmilel

Ya­

larr, «milliyetçi» leri ve «faşistleri» dövmeler,

hudi teşkilatı olan Masonluk, zaferini ilan et­

sonra da öldürmeler günlük hadiseler olur. Gü­

mekten bile çekinmiyordu. İşte Arjantinin meş hu.r Mason gazetesi cacıen a de Union, 1931 ni­ sanında yazdığı coşkun bir İnakaled� bunu hay

ya demokrat . hükumet vaziyete haki.m olamr yormuş gibi roller oynar, saJ;ıte bir enerjiyle ni­ zamı iade.ye çalışır, vaziyeti büsbütün çığrından

katilleri

efk ar ı u m u m i yesi n i'n Öin cüsü o l arak, i span y a d a B ü y ü k Eseri yaratan M ason k ardeşler i m iz, bin yaşaym ı z ! » ( Mathieu, sah.

çıkarır ve tefkif ettiği

43 ) . · Aynı gazete, Arturo Labriola ' ya da bu tez

heriflerin tazyikile seçime bir hayli hile karış­

ü zerinde bir ımakale yazdırıyor ve ( F.

lur. İdare sosyalist ve komünistlerin elinde dir.

kırmıştı : « D ün y a

·

M) nin

gizli bültenleri de bu zaferi tesit ediyorlar. Bilhassa yeni nazırların çoğu,

4 ü n c ü safh a :

UmUJmj seçim yapılır, azgın

tırılır ve meşhur Halk Cephesi hükumeti kuru­ Sosyalistler az sonra

«marrane>

Yahudi]eriydi (Marane Yahudileri, bizim Sela -

de bir iki gün

sonra sebest bıraktırır . .

ko�nist�er

tarafından

temsil edilir, grevler ve cinayetler artar, ordu� ya karşı, «Kızıl Milis» ler kurulmağa başlanır.

5 i nci safha

nik dönmeleri gibi, zor karşısında din değiştir

: Hazırlık tamam olunca, ko­

miş İspanyol yahudileridir) . Hatta Cumhurrei­

münist ameleler, bilhassa

si Zamora da Yahudiydi.

silahlarla teçhiz edilir ve «iktidar, kütleler tara­

Yeni hükiımet, şeklen burjua - demokrat­

Rusyadan

getirilen

fından fethedilir.» Bolşeviklik ve o meımleketin

tır. Fakat gizlice, sosyalistlerin ve komünistle-

Sovyetliği ilan edilir, demokratlar sosyalistler

:rin, fikirleri hazrlamalarmı teşvik ediyor, taş

- ve Cumhuriyetçiler, faşistlerle ve milliyetçiler-

da koruyor. Esasen Mason ve Bol­

le bir arada katledilir, memleket yağma edilir

kmlıklarL�ı

şevik teşkil�tlarınm yeni taktiği - 1919 yılının

ve Rus �ızıl ordusunun Avrupayı fethedişi bek

tecrübelerinden ders alarak - şu şekle girmiş -

lenir�

tir :

.

.

İşte İspanyada cta,

1 inci safha : Diktatörlük ve ·sıkı disiplinli rejimleri yıkmak, yerine

getirmek

demokrat bir nizam

5 ınci sa±na müstesna,

hadiseler aynen bu taktik mucibince cereyan etmiş, ancak milliyetçiierin umumi isyanile son safhanın önüne geçilebiLmixtir.

için faaliyet.

.,.

2 i n c i safha: Demokrasi kurulunca, ilk ön· ce, memleketi ürkütmemek için, mutedil

bir

O RTADAN, SOLA..

radikal siyaset takip etmek , sonra yavaşça sos yalistliğe kaymak .. Başa, enerjisi zayıf

cuınhurreisi olarak,

birisini geçirmek .. Grevler çıkar­

İlk safhalar, krallığın

devrilişi v e demok­

mak, sosyalist ve komünist propagandayı git­

rat programlı hükumetin başa geçirilişiyle ta­

gi de şiddetlendirmek. Bunun neticesi, sosyalist

mamlanmıştır. Bütün solcular , ondan sonraki

bir hükumet tesis etmek .. Komünistler bu saf­

safhaları oynamak için hazırlanıyorlar.

hadp. hükumete dahil olmıyacak ve arkadan ida

bir komünist gazeteci - Joachim Maurin - daha

re ettikleri hükumetin 'mutedilliğini, bir maske

7 Hazir.an 1931 de, bu plam basit bir cüml·eyle

V·e paravan olarak kullanacaklar . .

belli ediyor :

3 üncü saf h a :

Hükllnıet gitgide sola kayar.

Müesseseler yavaş yavaş fertlerden al: ;

<< İ s p any a, iht i l a l i n e d ah a hen üz baş lad ı ; her i hti l al i k i saf h ad an - geçer : D e mokrasi i h ti l a l i ve Sos y al i st i hti l a l i . B i rincisi o lmadan ik i n· cisi o l amaz.» .

h ak i ki

k omünizmin propagandası arttırılır. Sonra «irti­ ca kuvvetleri ve faşistler inkılabı

Ş:atta

yıkacaklar ! »

parolasile, · bütün solcu partiler ittifaka davet

İspanyol Mason locaları . vaziyett�n ımem

·

edilir : «Halk cepheı5İ» (Front Populaire, Frente

nun. 1931 hkkanun tarihli «iBoletin oficial del

Populare) projesi ortaya atılır. Şiddetini arttı­

grand Oriente Espanol» adlı Mason bülteni, Ma

ran

bir

p !.' o p a gan dayle işsizler ve ameleler �z­ ·

dJrılır ; grevler, mitingler� sokaklarda «burjua» (1) G. de Poncins: Histoire Secrete de la Revoltıtion es pangole, C.

Beauchene edit.. Paris.

Matlıieu: Ce n'est pas

eait. La Bourdonnais

son nazırların ihtilali güzel idare ·ettiklerini yazıyor;

"\

Klomünist

propaga.ndası

artıyor.

·

Tab'an

tembel olan İspanyol halkı, çok kere bu telkin­ lere karşı müsait davranıyor. «Zenginlerin mal

Franco

qui a commence,

ları müsadere edilip herkese dağıtılacak, her kes ölünceye kadar çalışmadan yaşayabilecek»


16 deniyor. Bu fikirlerle

eden ler, Rus

mücadele

halkının da böyle aldatıldığım, bugün Avrupa­

mn en fazla, en ezici i.şlere koşulanlarm , Bolşe­ vik ameleleri olduğunu anlatmak istiyorlarsa da, solcuların yaygarası seslerini örtüyor.

Yıllar ; grevler, cinayetler ve propaganda­

larla kıpkızıl, geçiyorlar. 1934 güzünde, azgın bir komünist olan Largo K aba! l ero, Estüryada

bir ihtilal ç ıkarıyor. Kızıllar, ilk önce rahipleri)

sonra subayları parçalıyor ve cesetlerini sırala

yıp _ «satılık do.muz eti» yı;ı,ftasiyle teşhir ediyor lar. Delillerin, dejenerelerin, alkoliklerin ve fren

gililerin büyük ekseriyette bulunduğu kızıllar,

Estüryada binbir vahşet yapıyor, tarihi binaları ve 200.000 kitaplık Q ni"';ersite dinamitle uçuruyorlar.

-İspanyanın

ğini görünce, ordu gönderip bastırmağa mec bur oluyor. Tabii Kızıl mebus olup bu ihtilalin elebaşısı bulunan ne Azanaya ne de dokunuluyor.

sini emretmiş bulunuyor. Sokaklarda, her yer·

dt:: «Enternasyonal» .marşı söyleniyor. <<Frente Popular»

Kaballero,

Gonzales

kısacık bir

müddet için hapse giriyor .. 89.000 tüfek,

40

top, 10 bin kilo dinamit ve sayısız mitralyöz iğ� tinam ediliyor. Bu silahları asiler nereden bul

muşlar ? Cevabı basit : Rusyadan. Esasen Sov· yet Rusya, inkar değil, iftihar ediyor : Moskova da, Kremlin sarayında toplanan 7 inci Enter -

nasyonal komünist kongresinde, Estü ry a hare­ k atı, Rus B o l şevi zm i n i n b i r zafer i » olarak tes'it

(Halk Cephesi) denilen sarih solcu

hükumet teşekkül ediyor. Cumhurreisliğine, Es tü ryanm komünist isyanına dahil mason Azan a · getiriliyor.

Başvekil,

olanlardan çok eski

komünist ve 33 dereceli mason Casares Quo riga oluyor . İspanyol Lenini rolünü oynayan Largo

Kaballero ( hapiste n çoktan çıkmıştır ! ) , Sosya· list ve Komünistleri birleştirerek «Marksist cep hesi» kurmağa çalışıyor. Bu Kaballero, «Clari­ dad» gazetesinde -şunları yazıyor :

kütüphaneleri.ni

Hükumet,

bu ihtilali takip etmediğini, bilakis takbih etti­

Penaya

hur Dimitrov, «isyan» safhasına acele gelinme­

«Proleteryanm klm çıkarsa

kütleler

tek

partisi

yolumuza

sayesinde

tarafından silinip süpürülecektir. Kah-

ramanlığımız

Beynel milel

say esinde

proıeterya

muzaffer ihtilaline

olacağız yardım

ve

zaferimizle!,

edeceği z ;

Y aşasın

bütün Proletaryanın tel<:: cephesi :

Meclis, azgın komünist

mebusların elinde

oyuncak oluyor. ( Pasionara) gibi Kızıl kadın mebuslar, milliyetçi mebuslara « Sizi ldürece­

Ö

ğ·iz ! » diye bağırıyorlar. Bütün sağcılar ve mil­

liyetçiler sokakta Kızıl amelelerin tecavüzün

uğruyor ve sık sık aralarından vurulanlar olu­

yor. Falanjist partisinin şefi Jose Antonio

de

Rivera ve kardeşi, ( meşhur general Primo dö Riveranın

oğulları ) ;

mahkemesiz,

kanunsuz,

Ağustos 1935

hapse tıkılıyorlar ( daha sonra , gene mahkeme­

r·efli S ovyet b ay rağı Estü r y ada 1 5 gÜ'n d alga­

ölürken «Yaşasın İspanya ! » diye bağırıyorlar) .

ediliyor .. Pravda gazetesi de, 9

tarihli nüshasında « Komün istler sayesi1n de şe·

lan d ı !» diye yazıyor ! Bütün bunlara rağım en, 1936 daki Franko ihtilali karşısında sıkışan Kr

zrl hükumetin masum rollerine ve «faşist teca­ vüz İspanyayı rahatından alıkoydu ; onların

tahriki olmasaydı memlekette sulh, sükun

ve

demokrasi vardı » gibi propagandalarına Avru

siz ve hükümsüz olarak kurşuna

diziliyor ve

Sokağa çıkmak, harp meydanına girımek oluyor.

gibi

RUSY ADAN GÖNDERi LEN «M üTEHAS.. SISLAR»t

·

patla inananlar bulunmuş olmasına sadece hay ret edilir.

Rusya, ·en meşhur tahrikatçrlarmı ve kan­

lı ihtilal ustalarıni İspanyaya

gönderiyor. ( 1

Temmuz 1936 ) . Bunların başında, Macaristan­ da meşhur olan meş'um Yahudi B e l a K u n var·

PEM B EDEN KIZI LA.. 1936, İspanya için :f.eci bir yıl. Cumhuriye tin ilanındanberi 45 hükumet değişmiş, binlerce kişi katledilmiş, 9000 grev olmuş, sayısız yan­ genlar tarihi binaları" kül etmiş, 1 ihtillal, 7 is· yan kopmuş bulunuyor. 1936 da, 700.000 işsiz

var ( grev yapıyorlar ! . ) . İşte bir memleket, ko­ münizme bu usullerle götürülüyor ! 1936 yılr, faktiğin 4 üncü safhasıdır. Moskovada , ·Enter· nasyonal komünist teşkilatının sekreteri

meş·

dır. (Bu katil, Macaristandan kaçtıktan sonra, Cenubi Rusyada ve Kırımda

tethiş

vaZifeleri

görüyor. Sovyet ıstatistikleri, 50.000 kişiyi kur şuna dizdirdiğini kabul ediyorlar. Rus müver­

rihi Chmeler ise 150.000 diyor. Bu feci Yahu­ di, , Krrrmda, yığınlarla insanı mitralyözle, bi­

çakla, veya telgraf direklerine asıp süngület·

mek suretile eğlenmesiyle meşhurdur. Yalnız Simferopolda 10.000 kişi öldürtmüştür) . İspan yaya gönderilen bu «mütehassıs» la

beraber1 Ya


17 hudi Neumann-Wrons'ki, Yahudi Artadel, Ôsve­

Haik eephesi hükumeti ve başında mason Ya­

jenko, Yahudi Moyiz Rozemberg, Yahudi Hai­

hudiler vardır ! )

kjn, Yahudi İlaya Ehrenburg, Yahudi Kolzow, Yahudi Bitchiz­

Yahudi Plimakoff , Tupolyew,

1 Mayıs 1936 tarihi için tesbit

Ediyorlar. Fakat Fransız

koımünistleri, henüz

hazır olmadıklarım bildirmeleri

üzerine, daha

Yahudi

geri bırakılıyor. Bu zaman zarfında İspanya so

Kleber ( Frekete-Schwartz) .. ilh. gibi 78 tethişçi

kaklarında her gün yüzlerce kişi kattediliyor,

ki, Yahudi Fratkin, Yahudi d.e gelmiştir.

Scapiro,

N eva ve J erek isimli Sovyet ge­

kiliseler ve manastırlar - faşistler silah saklr

mileri Sevile ve Arjezirasa gizlice silah ve mü­

yor bahanesile - , yakılıyor, rahibelerin ırzlarına

himmat boşaltıyorlar. Bilahare

Portek i z hükfi.·

geçiliyor ve Avrupa tarihinin yüz karası meş'·

meti, Sovyet Rus hükfıım etinin İspanyada nasıl

u m «dinamitero» lar, yüzlerce masum halkr di

muazzam bir ihtilal hazırladığım en müsbet ve

namitle uçuruyorlar !

sikalarla tesbit etmiş ve

«Coınite de

nonAır

tervention» . a teslim etmiştir. Largo Kaballero, nutuklarında :

Pro ıeteryan ı n d i ktato ryası i ç i n k ati gi..i n yaklaşıyor ! D ev ad ı m l a r ı y l a yak l aşı yo r ! Ey amelele·r, h azı r o l un , siza gü n ü gel i n ce h aber vereceğiz ; » diye bağırıyor (15 nisan 1936

KizrJ: ihtilal için hazırlıklar İspanyada

ta­

mamlamyor. Rus teknisyenlerinin tertip ettik leri ve bir nüshası Fransızca, bir nüshası

da

İspanyolca yazılan «Kızıl Milis talimatnamesi» orduyu felce uğratacak olan her 2 memleketin Kızıl teşekküllerine dağıtılıyor. Bu mühim ve·

da, Kortes'de , Sotelonu rr beyanatı ) . Aynı Kızıl, .

sikayr ele geçiren Fransrz milliyetçi gazeteleri

Madrid sinemalarının birinde verdiği bir ni.ıtuk ta «Orduyu da temizli yeceği z ! gere k i r se on ba­

bunu neşrederek bütün

ş ı l ar

g e n e r a l , general ler de onbaşı o fıj.cak lar ! »

vahşeti fahşetmişlerdi.

dünyaya,

hazırlanan

Bu vesikada,

·

yüksek

rütbeli subaylar ve yaverleri nasıl tevkif veya

d i yo r .

katledilecek , büyük kapitalistler nasıl yakala­ -.nacak, bunlardan para istendiğinde, ihtilale ya

MILLiYETCİLER Bu müth�ş

ihtilal

tehlikesi

memleketlerini bolşeviklikten

rıyacak servetlerini gizlerlerse nasıl födürüle­ cekler ve hele, boyun eğmeyen subaylar nasıl karşısında,

kurtarmak iste­

yen milliyetçiler, daha şiddetle mücadeleye ka­ rar veriyorlar

.Milliyetçi ,

şeflerden

mebus

Calvo Sot e lo, Mecliste hükumete şiddetle çatı -

a ileleriyle birlikte katledilec·ekler, teker teker

izah edilmiş ve pek teferrüatlr talimat verilmiş tir. Yalnız, garip bir çekingenlikle, hiçbir

yer

d� «öldürmek» kelimesi· kullamLmamış, daima «şahısların tam · tasfiyesi» tabiri tercih edilmiş

yor ve onu l\lızıllara gizlice yardım etmek ve

tir ! (Bu vesikanın tam metni,

paravana vazifesi gö:rmekle itham ediyor: Sote­

Ce n'est pas Franco qui a Commence» adlı ese· rinin 200.202 sahifelerinde vardır. ) .

lo diyor ki : «halk o kadar değişmiştir ki, sokak larda

«V atan m ı , V at an m ı , H ay ı r !» diye bağı­ rıyor ve «Y aas m i s p an ya» çığlığına «Yaşası n R usya ; » diye cevap veriyor ! » Ve milliyetçi me­ bus, başvekil Azanaya soruyor : « ( M i l l etler i s· ti kbal l e r i ne k en d i l e r i h ak im o l mal ı d ı r l ar ) l af l a· r ı n a rağmen, U k ray n a ve K afkasy a m i l l etfo r i · n i n h ü rriyet i n i h içe sayan Rusyan ın i sp a:nya iş l e r i n e karışmas ı tl a n as ı l m üsaade ed i l i yo r ? . . N i­ ç i n i sp an yJt..y a si l ah so k u lm as ı n a en ge l o l mu yo r ? B u s i l ah larla k i m l e r teç h i z ed i l i yo r ?» �

Fakat milliyetçi mebusun bu sualleri, s ol­ cuların küfür ve tehdit çığlıkları altında boğu· Ilıyor.

C. Mathieu' nün

Bu aleni Bolşevik ihtilali hazrrlığı İspanya­ yr Ç>lüm tehlikesine sürüklediğfaden, ordu ge· neral Sanjurjo v:e General Franko etrafında is­ yana hazırlanıyor. Milliyetçi mebuslar ise, Mad ridde, Meclisteki vazifelerine devam ediyorlar.

Calvo Sotelo, 11 Temmuz 1936 da, hüki1meti tek ra.r şiddetle planlı miskinlikle itham ediyor ve «Seni öldüreceğiz ! » diye bağrran Kızıl mebusla­

ra şu müthiş c evabı veriyor :

�< Be;n k en d i h aya­ t ı m i ç i n deği l , İ span yan ı n ·Ö lmemıes i i ç i n ç ı r p ını­ yo ru m !» Pasionaria ayağa kalkıyor ve deli gibi bağırıyor : «Bu adam son de.fa konuşmuştur-! » İki gün sonra,

15 'kadar ·polis memuru, g.e­

ceyarısı ikide milliyetçi mebusu evinden alıyor· lar. Ertesi gün ölüsü sokakta bulunuyor. Ense

KIZI L İHTİ LAL HAZIRLI KLARI Sovyetler, İspanya ve Fransa Kızıl ihtilal·

lerini

(dikkat edilsin : iki memlekette de solcu

sinden giren bir kurşun, beynini delmiş, sol gö· zünden çıkmıştır.

( General Franko , «diaro de

N oticias» adlı Forte'kiz gazetesine verdiği beya­

natta, .sotellonun katil ·emrini Cenevre Mason


18 locasından, farmason Bardanın getirdiğini söy

Fransada kurulmakta olan :Kızıl rejimi, ileride,

!emiştir.)

Avrupaya karşı saldırışlarında, en sağlam kale­ ler olarak kulla:n:may1 tasarladıklarından, bun -

MİLLİYETÇİ İ HTiLALi

ların milliyetçiler tarafından yıkılması�a müsa­ ade edemezlerdi.

Sotelonun katli, bardağı taşıran damla o­ luyor. Kızıl ihtilal patlak vermeden bir

Bundan ba;şka, Kızılların her yerde tatbik ettikleri vahşet ve tethiş, ko münizmin değiş -

kaç

1936 da, İspanya ordusu isyan ediyor. Afrika ordusu ilk isyan edenler­

bir şekilde meşhur

dendir. Milliyetçi ihtilalin başına geçecek olan

marifeti, çoluk çocuk ve kadınların sığındıkları

gün evvel, 17 Temmuz

mez huyunu bir kere daha gö-�.teriyor. Meş'um

sürgün General Sanjurjo Lizbondan tayyareyle

Hele Barselonda tatbik edilen kızıl işken ­ ce, bütün medeni Avrupayı n efr ete bnğmuş -

tur. Kızıllar kovulunca, bu

ya . adalarında sürgün bulunan diğer milliyetçi General Franko İspanyaya geliyor ve ihtilalin başına geçiyor. Cereyana, derhal Falanjist, Fa· şist, Kralist, Kralcı, Liberal, Cumhuriyetçi, Ra­ dikal ve Katolik partileri de iştirak ediyorlar. Bütün vatanperverler, İspanyayı kana ve aleve ,bulamış olan ve neredeyse Kızıl Bolş'eviklere ve s·ovyetlere teslim edecek olan Solculara kar ayaklanıyorlar.

salonları

rupa matbuatı fotoğraflarla bu:ılan nakletmiş­

tir. lliç te sağ·cı

olmıyan

Figaro

gazetesinde,

General Dufioux'nün yazdıkları, en bitaraf mü­ şahade sayılarak « Le M o i s» me cmuası tarafın­

d an iktibas edilmiştir. (No. 98) . Burada, beyni tazyik eden elektrik tertibatları ; :mahpusu gün· lerce ofurtmıyacak ve yatırtmıyacak

!

rı,

KIZILLARININ İÇ YOZO

3 y:rl süren korkunç dahili harp

işkence

h akkında komisyonlar _raporlar yazmış ve Av­

yapılmış

fSPANYOL

« d i tı amit e ro » iarn bütün

binaları dinamitle «kmizlemek» ti.

hareket ediyor ;:- fakat tayyarenin havalanma.sile düşmesi ve Generalin ölmesi bir oluym ·

şı

..

eğri

şekilde

tuğla zeminli zindanlar ; duvarla·

uzun etütler n eticesi insanı d eli eder şekilde

karma karışık

cizgilerle

kaplı, acayip renk­

lerle · boyalı höcreler ; kıpırdıyamıyacak şekilde

herkesin

bağlandığı

sandalyesinden, gözünün önünde parlayıp sönen 500 mumluk ampulleri seyretme

hatırinda olduğu için teferrüata lüzum yoktur. Bu dahili harp hakkında bir iki noktayı hatır

ğe mecbur edilen, başaşağr

·

kırbaçla

dövU.len

mahkum o:l.aları ; katran kokularile zehirli hava

latmak faydalı olur : Bir kere Sovyet Rusya, kendi memleketLTJ.-

dolu odalar ; havasının yarısı boşaltılıp mahkfı.­

de aç yaşarken, olanca gücüyle Kızıllara yar drm etti, erzak, silah cephane ve nihayet asker

at� osfer tazyıkile karŞrlaştmlmca, derisi şişip

gönderdi.

Sovyetler,

Ispanyada kurulmuş v·e

mun içine sokulduğu

kuyular (zavallı, normal

ölmektedir) .. İşte, medeniyet icatlarım bile vah

şe tine kullanan Kızıl ve sol rejim . .

Nihayet, yenilince; Ispanyol komünist h ü kfı.meti azalarının, başta Reisicümhurları, dev­ letin milyonlarca liralık altmlarıpı ve müzeler­ de.ki müc·evherlerini kaçirdıkları ve Meksikada bunların hemen hepsini yiyip soranlara hesap

veremedikleri de hatırlardadır.

İşte komünizmin değişmeyen suratı .. Büyük savaşın galip devletl�inde komü nizm ilk zamanlar pek

ehemmiyetsiz

·

olmuşsa

da , sonraları gitgide kuvvetlenmiştir. İngiltere­ de İngilizlerin anane ve milliyet

duygularının

derinliği sayesinde bugüne kadar pek beliremi­ yen komünist tehlikesi, Fransayı az zamanda sarmış, büsbütün ele geçirmemişse de sokmuş ze hirlemiş ve bugünkü . felaketine başlıca sebep ol :muştur. Dlnamlterolar (Bil' Fransız .re11saminm çlzltl)

Fransada komünistler,

1848 den, hele 1870


19 ele «İtomÜn» � en sonra gltgide kuvvetlenmiş, Dreyfüs meselesinde de sarih olarak, Yahudi a­ leti olduklarım belli etmişlerdir. Fransız ordff sunun sırlarını Almanlara satan Yahudi yüzbaşı tevkif ve mahkum edildiği zaman, «·kahrolsun ordu» diye bağıranların eİı başında komü· nistler görünüyordu. Büyük savaştan sonra ko münistler hep gözlerini Sovyet Rusyaya çevirmiş, nihayet teinamen Moskovaya satılmış bir parti haline gelmişlerdir. Yahudilerin ekserisi teşkil ettiği Fransız ko;münistleri, milliyet ve vatan duygusunu yıkmak için pek çok uğraşmış !ardır. Komünist partisüıin naşiri efkarı (L' Hu . manite) gazetesidir. ( 1 ) Bu gazete 1904 de 12 ka pitalist tarafından kurtulmuş ve müessisler resıni gazete ile ilan edilmiştir. Bu 12 kişinin 11 ri Yahudidir: Levy- B r uh l , Levy-B r ahın, D re y fü s Lou is D r e y f ü s, E l i e R o d r i g u ez, Leoın R i card , Sa1 o ,

-

nı o n , B l u m , R o uff, C assaw'itch, Sachs.

İdarecileri ise hemen daima Yahudiler olmuştur. Bu gazete , büyük savaştan sonra, Rusyaya satılmış komünist partisinin organı oldu. Bütün solcular ve çeşit çe.şit isimlerle, çıkan sayısız neşriyatları, Fransayı içinden yıkacak hiç bir şe yi ihmal etmediler. Vatan ve milliyet duygusu baltalandı, askerlik ve vazife şerefi çürütüldüKomünistler her yere sokuldular ve Fransız mil !etinin can alacak yerlerini zehirlediler. Mesela, «Öğretmenler sendikası» adı altında kurulan ve 81.000 Fransız öğretmeninin (bütün Fransız öğ· retmenleri 135.000 dir.) dahil oduğu bu cemi .. ytt, 1935 umumi kongresinde, komünizmini alenen ilan ediyor, iktidarın zorla ele alınmasın dan , ordunun «temizlenmesinden» bahsediyor ve şu meş'um kararı kabul ediyor : H ar betmek tense kölelik» (2) İşte bu komünist sendika, ezici ekseriyeti sayesinde, pedagoji komitelerin de daima müessir oluyor. Ve okullarda okutu laca kkitaplarda vatanperverlik aşılayabilecek tek bir kelime bile bulunmamasına çalışıyor, bu lunanları kabul etti�miyor; Böyle kitaplarla v � ·

·

·

böyle öğretmenlerle yetişen Fransız neslinin ne

· olacağı bellidir. !

KIZILLAR VE MILLf MO DAFAA Fransız komünistleri, bilhassa harbin en şiddetli aleyhtarları, o rd uın u n en b i r i n c i d ü ş m a nıdırlar. Abidin Dave�, Cümhuriyette . yazdığı , ntakalede, meş'um gayretlerini şöyle tasvir et­ miştir : « Sovyet Rusyada komünizm, bütün var· lığile her şeyden önce Kızıl orduyu kuvvetlen dirmeğe çalışır, askere ve orduya en büyük şe­ ref ve itibarı verirken, Fransada komünistler, milli müdafaayı zaiflatmak için yapmadıklarr nı bırakmadılar ; harp meydanlarında vücutları delik deşik olmuş generallere, «bizim paramızı çalarak böyle yaldızlı üniformalarla caka sa­ tıyorsunu z» di ye bağırıyorlar ; Fası Fransaya iihaka ve oradaki mukavemeti yatıştırmağa mu vaffak olmak suretile F'ransız. vatanına büyük hizmet eden mareşal Lyautey öldüğü gün ga"' zetelerinde, «Katil» diye tel'inden zevk duyuyor , l ardı. Sovyet Rusyada komünizm, işçileri tam bir disiplin içinde çalıştırmağr vazife bilirken, Fransız komünistleri, halleri Rusyadaki arka daşlarmdan çok daha iyi olan Fransız, amelesi­ m gr. e ve, isyan ve ihtilale teşvik ediyor, , onlara fabrikaların damları�da günlerce «Enternasyo n al» marşını bağrrtmayr bir marifet sayıyorlar dı .. » ( Geç kalmadılar m ı ?. 15. 1. 4 2) Kızıl Yahudi Bernard Lekah (Fransız adile Lecache) , 8 Mayıs 1925 tarihli. (Humanite) de «Sırmalıların kölesiyiz, yoldaşlar ; » diye yazıyor ve haykırıyordu. Fransayı Büyük Savaşta Al­ ınan esaretinden kurtaran ımareşal Foş'la Gene ral Mangin'in mim cenaze törenlerinde, Fran sız solcuları : «Kasketliler kahrolsun ; lnek surat lıları asınız ; kahrolsun harp» çığlıklariyle bu hü yük kahramanlara sövmüşlerdir.

mecmualarında da

Bu marifetlerden başka, komünist fırkası milli müdafaa aleyhine de şiddetli -bir mücade­ leye başlamıştı.

gözüme carpmıstı ( Bk : Sabiha Zekeriya Sertelin projektörü, ' sayı 1, s ah. 48)

Humap.ite gazetesinde, Kızıl mebus Andre Marty şöyle yazıy<?rdu :

( 1 ) Bu gazetede erkan bircok karikatürler

nağı gizlenerek - Türkiye

,

Kızıllarının

tabii kay­

(2) General Weygand: Comment elever nos fil s ? 1937,

Flamarion edit. Sah. 32

ve

H, - Guilbeau:ıt

pas communiste, 1937, Sah. 183.

Lenine n',eteait

« Parti m i z, M i l li M ü d af aan ı n y ı l maz d üş­ man ı d ı r. Partim iz, bütü n teşekk ü l lerinden , b ü· tü n azaların dan , 2 y ı l l ı k askerıl i k h i zmeti aley�


h i n d e gay retler i n i artt ı r ma l arı n ı i sti y o r.» (1 7 M a r t , 1 935) . Komünist: partisi şefi ve mebus T h o rez, şu beyanatta bulunuyordu : « M i l li m ü d afaa ·iç i n o n p a ra v e rmey i n ! » 15 Mart 1935) Diğer Kızıl ·mebus · Marcel Cachin de şöyle yazıyordu :

SOVYET RUSYA VE FRANSIZ SO LCULAR!

Fransız komünist fırkasının Sovyet Rusyaya t8,bi olduğu herkesin malffm u idi. Fransız mahkemeleri, matbuat ve haktri;t davalarında, daima, kar�rla �m da bu hakikati l::a bul eder ve yazariardı. ffa:ta «Sen» m::ıhkeme2�, komünist partisi bürosuna «<merkezi ecnebi bir devlette olan cemiyet» Slfatiyla ilmühaber gön Bundan başka,

·« İ k i y ı l l ı k as k e r l i k h i zmeti aley h i n de,.. h e p ·

elele!»

Humanite,

17. 3. 935 ) .

« İ k i y l l ı k, 1 5 ay l ı k veya her t ü r l ü ask e r l ik

h i zmeti

der.mişti. Nihayet, l?rar:.sız matbuatından 4 30 gazete, 1938 de müşterek bir beya n nam e imzala

a l ey hi n de,

mücadelemizi arttl ra l ı m ! » H u m a n ite , 9 . 4. 935) «Gece man evraları y a p ı l ı rsa, . h av a· nıanev­

r afa.r ı n ı bozmak i ç i n ı ş ı k y ak ı n ız, s o k ağa i n i n i z, d ep o l a r d a

,

fab r i k a l a r d a,, gar l a rda,

n ü may i ş yapı n ı z

Kızıl

Şantiyalerde

.

( Hµmanite, 28 Ağustos 1934)

Torez daha açıkça ihaneti tavsiye

şef

ediyordu : . «Taraftar l ar ı m ı za o rd uy a gi r me l e ri n i tavs i ye ed i y o r u z ; ç ü n k ü ame l e s ı n ı f ını n v azi fes i ,, bu

orduyu

i ç i n d en ç ü r ütmekti r ! »

İ J. O. Sah. 1671)

(30. 3. 935

Komünist partisinin bir broşüründe de şun­ lar yazılıydı : cProleterlerln vazifesi, emperyalist h arbi �evirmek

suretilf' lhtllı1lln

zaferi i�in

Durumun sonraki inkişafı her ne

dahili harbe

mücadele

olursa

etmektir.

ollilun, sava.tın bas­

laıigıcı bizi ihtilale ı:öttt.re�ktir.ıt

(La .marche au Bir başka «Sayaşın

socialisme,

broşürde :

baıslangıcı, bir

ihtilal krizinin başlangıcına

lamet olacaktır. Bu krizde., bnrjua

peryalist h a rbin

c

da ol an a

dahill

güeümilzle

Sah. 73) a-

sınıfının aleyhine em­

harbe �eyrllişi için, kütlelerin lıa�m­

�arpışacağız..

cihtiUil ve iktidan ele

almak

iein savaşacağız ; •

(La !utte c ontre la guerre, 1935, S. 70) . kadar misal kafi. Komünistlerin, nasıl

Bu

ordu ve askerlik aleyhinde çalıştıkları ve ilk fırsatta vatanlarmım düşman karşısında, için­ den yıkm ak için hazırlandıkları iyice anlaşılmış tır sanırım . ( 1 ) (1 )

S u nokta

da

-

bizdekilerin foyasını meydana vurdu­

ğu için - dikkat edilmei'e

Jcomüni stleri, eskisi

değer. 1935

d en itibaren Fransız

gibi a�ıkea 'Ç'e kabaca meydana atdma­

nıış, fikirl erini cKamuflıl.j:ı.

yapmağa

man vatanperver, hatta Fr.ansı

z

başlamıştır. Zurnan za­

söveni

görünmüş,

proğra-

mını, ihtlHl.lci 5ekilde değil en doğru, ::\dil ve genb i nkilap ...

istekleri mahiyetıncle göstermiı:ı, cırçıplak komünist fikirle-

yarak :M:eclisten, komünist fırl;:asmm feshini is­ .

t emi şlerdi . «T o p rağ ı m ı zd a, h erkGsh1 m a l Cı m u o l ­

d uğu

v e çh i l e, yabanc ı bi r dev l ete b ağl ı b i r

k i l a:�ı

me m l e k eti miZd e

şıyo r,

p r o p aga n d a yap ı yo r, ame,l e l e r i tah r i k ve

tat1zim

te � ­

parti k avgal a rr n a k a r ı ­

e d i y o r , mebus o l ar ak

Parla.mentoya gi­ r i y o r ve en gi z l i encü men k o n u ş ft1:al ann a d ah i l o l uy o r ! » diye haykıran bu beyanname maalesef gerekli tesiri yapamadr. Halbuki, Sovyet Rusyadaki Enternasyonal komünist teşkilatının talimatnamesi, muhtelif memleketlerdeki komünist partilerinin katiyyen milli olamıyacaklarmr gösteriyordu. Hatta, bu talimatnamenin 5 _n�i maddesinin (C) fıkrası, « mu h te l i f m i llet l erde b u l u n a n k o mti n i st teşk i l a tı n ı n , en y ü k s e k t e k i ( M os k o v adak i )

E n te rn as­

y on a l k o rn i..i n ist b ü rosu n u n d i r e k t i f l e r i n e

h arfi

Nasıl olurdu da, Rusyaya bağlı bir teşkilatın mensupları, mebus olarak meclise girer, mahrem görüşmelere ve encümenlere dahil olabilirlerdi ? 1937 Haziranında, M e�us an meclisinde 37 azasr bulunan Fransız Komünistleri , tam birer Rus kölesi gibi hareket ederek büsbütün hay ret uyandırmışlardı : B l um kabinesinin istediği mutlak mali salahiyetlere, sa·bah 4 e kadar de- ' vam eden gece celsesinde bir türlü rey verme­ yen Komünist mebuslar, o saatte Sovyet elçili· ğinden bir Fransız kızıl mebusun alelacele getir diği emir üzerine derhal rey vermişlerdi ! Daha müthişi : 12 Eylfi.l 1935 de, Moskovada, Stalinin Kremlin sarayında, Kiominternin, «Praesidium» denilen idare heyeti toplanıyor ve Sovyet Rus­ ya Hariciye Komiserliği şefleri ve Politbüro a zalarile birlikte görüşülen «beynelmilel komü­ nist ihtilali» meselelerinden sonra, bir mazba­ ta tanzim ve ilan ediliyor. Bu m azbatanın şu frk h a rf ı n a r i ayeti » em red i y o rd u !

· ,


21 «Kominternin birçok

direktifleri

gerekli

mükemmeliyette tatbik edilmediği anlaşıldığın

·

dan, s e kreterlik , Iı,ransada bir «Kontrol komite­ si» kurmağı kararlaştırmıştır. Bu komitenin 5 azası vardır : D u c l os , M arty, E rco l i , D o l o res B a­ ru r i ( meışh u r İ sp a n yo l P as i o n ar a ) ve J acq ueınotte .. »

Tasavvur edilsin ki,

emirlerinin

tatbikiIJ.i

kontrol için tayin edildiklerini, Moskovanın giz

lCmeden ilan ettiği bu adamlar, Fransada g�ze·

tecilik yapmakta .. daha müthişi, ikisi ve Marty

- mebus bulunmaktadırlar !

·

Du clos

FRANSIZ KIZIL TİPLERi VE MARİFETLERi D uc l os, Fransanın en azılı komünistlerin · _

den olup, mebus ve Meclis Reis Vekili bulu n

muştur ! Bu

adam, 1929 da, Orduyu 30 yıl hapse mahkfıın

vik ettiği için

·

isyana teş·

edilmiş, fa.

liyor ve vatan hai_ni Marty, bir kahraman olarak gösteriliyor. Marty masondur. Mason

Millerand,

1923

başveki1

de Marty'ye affı hususi çıkan ..

yor ! Herif kurtulur kurtulmaz k omünist

par­

tisine resmen aza oluyor, ve Humanite gazete·

sinde neşrettiği bir m ektupta, şunları yazıyor :

« P roğram r m ve gayem, b ütü n b u rjua dev l eti'n i , memu rl uğu, ad alet makan i zm as ı n r, o rd uyu v e po l is i k ö k ü n den y ı k maktı r ! .. »

Hayret : Bu adam mebus - seçiliyor ve teşrii ma suniyeti sayesinde en azgın bir Bolşevik propaganda.sın a başlıyor. Bilhassa ordu aleyhta

rı faaliyeti ayyuka çrkıyor ve tekrar tevkif edi­ liyor. Bu

sefer ( 1927) , Hüman1te

gazetesind e

bir makale yazyor ve vatanı kurtaran Mareşal Foşa, en kaba hakaretlerde bulunuyor !

yük

kahramana bir hayli

Bu bü

sövdükten sonra,

vatanı kurtarmak için değil, Fransız kapitalist..

kat Almanyaya kaçmıştı. Berlinde ikameti sıra

leri uğrunda amele halkım c ephede kırdırdığını,

maktan suçlu olarak gıyaben idamına karar ve

m ve Fransada Sovyet idaresi ilan edileceğini

smda, Fransız askeri planlarını Almanlara sat­

rilecekken, mason arkadaşları ettiriyor ve

8

.meseleyi örtbas

yıl sonra casusu tekrar memlekete

sokuyorlar ! Almanyada Nazi rejimi kurulunca,

y

Moskovanm direktifi le şiddetli Alman aleyhtar Iığ·ı yapan Kızıllar meyanında, casusu

da vardır !

bu eski Alman

Daha müthişi, yaygara­

hı.rla mazisini unutturan bu adam,

komünist

partisinin mebusu olarak Parlamentoya giriyor

ve Meclis Reis Vekilliğine seçiliyor ! !

Daima vesikalı polemik yapan Fransız sağ

�ı t1k proleter-yanın i syan

edi p

ordu yu yık acağı

de yazmaktan çekinmiyor ! Mareşal Foş, şahsi

hakaretten bu kızıl herifi mahkum ettiriyor. Fa·

kat mason ve kı zıl arkadaşları onu gene hapis·

haneden çıkartıyorlar !

1928

de, askerleri isyana

sevkettiği için yeniden tevkif ve hapse mahkum ediliyor. İki sene yattıkt an

:ma so nlar o nu gene

tahliye

kIZillar ve

sonra,

ettiriyorlar.

1931

den beri, Humanite gazetesinin neşriyat mü·

dürü oluyor. İspanya dahili harbi çıkınca, m e ­

bus derhal İspanyaya gidiyor, Kızılların emrine

- Rus

giriyor ve Albacete'te bir karargah kuruyor. En

patlayınca,

dusunda harbeden bir çok gönüllü Fransız su .

sıl - tekrar - ihanet ettiğini bilahare anlataca ..

halde - kurşuna dizdirmesi oluyo r ! İspanyol kı

matbuatı ona açıkça « eski Alman,, Ia.hik

casusu» sıfatile her gün hakaret ettiği halde,

farketmemezlikten

geliyor.

Harp

Th o ı-ezle birlikte neler yaptığım ve vatanına na

ğız.

M arty 'ye gelince,hayatı vatana ihanet ko

leksiyonlarile dolu , yarı - deli bir adamdır.

·

1919

d�., bah riye subayı olarak bulunduğu «Protet»

torpitosu subaylarını zehirleyip zırhlıyı Rus bal şeviklerine teslim etmeğe teşebbüs ediyor. Pia:

mm tatbik edem eden, Waldeck - Rousseau zırh·

hsma na.kkdiliyor . Orada da, gemiyi

Odesaya

götürüp Ruslara teslim etmek i çin bir isyan ha-

zırlıyor, fakat yakalamp divanıharbe veriliyor. Büyük babasının deliliği naza.ra

alınarak idam

edilmi yo r ve 20 yıl kürek mahkumiyetine karar

veriliyor. Faka t

1

Fransa.da .bütün sol

matbuat

ve.lveleyi kopartıyor ; yüzlerce miting tertip edi·

feci iş!, kızılların eline esir düşen . ve Franko or baylarını · esir oldukları ve Fransız

zıllarının bile yapmaktan

oldukları

çekindiği bir işi bir

Fransız mebusunun yapması Fransız matbuatı­ m galeyana getiriyor.

O gündenberi

ona

her

yerde «katil Marty» diyôrlarsa da, hiçbir takiba

ta uğramıyor. Daha müthişi : Mecliste, Milli Mü

dafaa encümenine seçiliyor ! ! Orduyu yıkacağı.. nı ilan eden , neşreden ve askerleri isyana teş·

vik ettiği için defalarca hapse mahkum edilen, n ihayet ,

1935

de, Moskova tarafından

açıkça

«memur» addedilen bu adam, Milli Müdafaa en­

cümeninin sırlarına sokuluyo r ! Milliyetçi m at

·

buatm isyanı hiçbir netice vermiyor. Böyle ko r

kunç bir işi ancak deli Fransız demokrasisi ya­

!

pabilirdi ! B ugü1n M a rty, M osk ovad ad r r ve k o ın i n

_,Dikkat : 18 nci s�hif�ni�2--;;cl sütununda, şu başlık unutulmuştur. F R A N SA D A KOM ü N·i z M


22 te m i n icra k e>mitesi azası d ı r ! ! ( 1 ) Artık yüzün­

de en ufak bir maske bile yoktur� ( Th orezi ileri

de anlatacağız) .

Fransız Kızılları Vatanı o derece hiçe sayr

yorlardı ki, komünist partisine mensup mebus

ve muharrirler, ancak Sovyet Rusyanrn . taltif

yılını, Humanite

gazetesi,

131)

mülayim

proğ­

ramlar arzeden sosyalistler - tesirlerini arttın . yor, kızıl ihtilalin . öncüsü oluyorlardı. Tıpkl is­

panyadaki gibi, bütün Solların iştirakile

bir

« H al k Ceph esi » ( Front. Populaire) kuruldu ; Sos

yaiist partisinin şefi Yahudi Leon Blum başve­

kil oldu. Sosyalist partisinin gazetesi olan Po­ pulaire de - Humanite gibi -. hep Yahudilerin e­ lindeydi. Başta başmuharrir Yahudi Blu·m ol

-_

ımak üzere : R osen fe l d , H e rman n , , H i rsch , M oc h

Zy romsk i , Coh en , A d ri a, G o l dsch i l d, J u l i us D e­ utsch ( bi ziını « Leon Asl antU rk, gibi ! ) L i ebe r m an n, L o u i s Levy, l m r.e Gyo m ai, Scherma n ..

ilh. Halk Cephesi - hükumeti de, büyük bir ekse

riyetle, solcu yahudilere teslim edildi. Meşhur Je

an Z ay ve M an d e l b u n l ar d an d r. ( B l um h ü k Q'­

52 si Yahudi ve yüzde �O maso!ı -

du) . (2)

Maarif Nazırı olan Jean Zay, Polonyadan

_

vatan ye

:milliyet

aileşindendir.

düşmanıdır.

Fransız bayrağı için ve onu, bilmem ne «Silme bezi ! » diye tahkir ettiği parça meşhurdur. «San

cak» adını taşıyan bu yaiıdan bir iki parça : 3

ıBu

Bu

renkli

pislik

� ı:i n

bir

buçuk

milyon insan öld ü !

bez parçası, senden vahşicesine nefret ediyorum. Seni selam için,

nl'ı.mus s�zlar,

hayvanlar, madrabazlar,

senin

· .· � ··· . �=-� · (1>

K;:rninternin gO.ya

bilemiyoruz.

(2)

Mathieu, sah.

64

reshinden

zaferlerine

İşte bir Yahudi, işte

için

rağmen, b e n i m

bir

Solcu, barındığı ve

edebilir ! Ve bu adam, Maarif Nazın olur ! Onun

idare ettiği Fransız neslinden ne umulabilirdi !

sonra ne

rağ ı .

Z a yın da

göreceğiz.

"'. - . �

olduğunu

!

.

. ( Saint - Nazaire nutku, 15. 3. 1937) .

Solcu Halk Ce.phesi hükumeti , bunlar yet

miyor.nıuş gibi, Kızıl mebuslardan P i e r r e Cot'u

Hava Nazırı yaptı. Bu adam da, Fransayı tay­

yaresiz bırakmak için ne mümkünse yaptı.

Blum

,

hükfuneti işe koyuldu. Bütün dünya

ve hele Almanlar, haftada

48 saat çalışmayı az

görerek arttınsl3:rken, bu solcular, 48 saati GOk ..

görerek

40

saat e indirdiler ve Fransanm büs .

bütün geri kalmasına sebep oldular ! Kıasadaki paralar grev yapan

amelelere ve sendikalara

d ağıtıldı.- Grevler büsbütün arttı ;

1937 Beynel­

milel Paris sergisinde, bütün yabancı devlet pav

yonlan hazır olduğu halde, açılış günü, Fransız lannki hazır olamadı ; aylarca sonra, kapanır ken, Fransİz paviyonlarmın yarısmdan çoğu ha­

la açılmamış, hazine

milyonlarca frank zarar

etmişti. Blum hükumeti, defalarca frangm kıy­

metini düşürmü�, nihayet yarıyarıya indirerek Fransaye iflasa ·sürüklemişti. İspanya . iç sava .

şı kopunca, Fransayı harbe sokmak için yap madıklan kalmadı.

«İspanya»

tafsilatile anlattığım için tekra·r

bahsinde bunu etmiyeceğim.

Kızılların t ahri ki yl e amele tabakası sokaklarda d olaşıyor ve «Les S o vi ets Partout ! » ( Heryede S ovyet idaresi kurulmalı ! )

dı.

l e ş k ü c:- ü k paçavra için! . . Bir sopaya çivilenmiş korkunç

!ayanlar

ve

Başvekil Blum aynı açıklıkla söylüyordu :

beler - yani, ilk hamlede, iktidarı ele alırken

Bir n'Umaralı

demirine

« B en b i r tek bay rak tan ı rı m : Entern asyon al bay

Kızıllar bÖylecesine iş görürlerke:q, Pem -

yaldız

so ­

sen, gene r a l ­

ancak ... s i l m e bezisin !

n el er yaptığını sonra

..� ··

gelme Zah riye adlı bir Yahudi

lerine,

Harp koptuktan f-1onra askere alınan

PEMBELER (SOSYALISTLER)!

tinin yüzde

ki

ekmeğini yediği milletin bayrağını böyle tahkir

sine bakın : «Sen, büyük Stalinimizin en iyi bir

halkı ürkütmemek için daha

alçaklığının

luk beyazİndan .. Ey iğrenç sem bol, unutma

taltif cümle­

Martynin bir açık

talebesisin ! » Guilbeuax,, Sah .

renklerinden nefret ediyorum : döktü ğün k a n l a ­

(6 Mart 1924, zikr : L. Vigvier , Les Juifs a travers Leon Blum, Sah. 117, Not) .

J eanın 50

mektubuyla kutluyordu. İçindeki

Pis

rın .kırmızısından, g ö k t e n çaldığın maviden,

nci

ve tecziyesine ehemmiyet verir olmuşlardı. Me­ sela, mebus ve muharrir Renaud

gölgende sapkalarmı camura sUrenler için senden nefret ed i yorum !

diye

ba.ğırryorlar·

Fakat Fransada m illi ye tç i reaksion pek şi:i­

d etli oldu ve Blum hükumeti diiştü. Halk cep­ hesi yıkıldığı

Fransız d evle tin in

gün,

kasa

-

smda, ancak dört günlük para kalmıştı ! Birkaç aylık S olcu idare,

-

Fransızların tabiri veçhile -

«Fransayı bir harpte!.ı daha

fazla ifE,s ettirmiş:»

hayat müthiş pahalılaşmıştı !

Çekoslovakya meselesinde, Kızıllar büsbü-

tün azdr. Moskova, mutlaka

Fransanın

harbe,


23 liayrettir : Yıllardır :F'ran yıkmağa u ğraşanlar , grevlerle ,

girmesin! istiyordu. s:ı:z ordusunu

40

saatlik proğramlarla Fransayı zayıf düşürüp

silahsız bırakanlar, ,şimdi de onu ha rbe sürmek için tepin iyorl ardı !

(1)

Solcu ve Yahudi Jean Zay da -. eski Maa -

rif Nazırı - Askere alınmışken cepheden kaç­ mış ve tevkif edilmişti.

Komünist Ş eflerinin bu hainane faaliyeti se

m ereler vermiş; Fransadaki Kızıllar, tarihin

az

tes bit ettiği ihan.�tleıri yapmışlardır. Cihat Ba -

ban · Tasviri efkar gazetes in de

BU SAVAŞTA FRANSIZ SOLCULARI Bu mesele de kapandıktan sonra,

yet Rus yanm , son dakikada müttefikini aldatıp

Fransızları çok kızdır yani iş işten geçtikten

-

sonra . Komünist partisi lağvedildi, , Humanite gazetesi kapatıldı. Bu tedbirlere rağmen, Solcu

larm vatana ihanet etmelerinin önüne .geç�leme di. Moskovanın direktifi üzerine « B i z h a l a A l nı an aleyhtanyız ! Vazifemizi yapacağız.

.«Amele fabrikalarda sabotaj yaptı. K-0mü

nist

mebuslar da,

diğer mebuslarla birlikte

alındı. Fakat

Harp 1ropar kopmaz Thorez.' le Duclos - Komü nist partisinin bu yüce şefleri - derhal ,..Alman

·

.partisi erltanr w! başta Torez,

m ak icap ettiği

d in am i t kesel er i·n i n i ç i n

1941) .

Nihayet, A. Daver yukarda zikri geçen ma

kalesinde, komünist faaliyetinin neticesini şöy­ le anlatıyor : o:Harpten önceki b arı e yıllarında, Fransa.da, disiplinin,,

ve

milli blrllfin, nizam

intizamın, &ilkftn ve asayl&ln , ada­

letin, ordunun en b ü yük döımanı olan Frans ız komönlstle­ rl, harp başladıktan & on:ra

yaya iltica e�tiler. 7 Yıld ır Almanya aleyhine a·

teş püsküren bu adamlar, 1939 da, Alman erka nıharbiyesinin en adi casusl arı olmaktan çekin­ mediler. Bu müthiş ihanete rağmen, - Thorez, Fransız Komünistlerinin nazarında haıA «Ya -

memlt

Tho rez İsviçreye yerleşiyor,

zaman,

d e n k u m ç ı ktı ! ( Tasviri Efkar, 2 2 Mayıs

ler. · Milletin

man adam» kaldı !

askeri vazife

!erini yapmamak için fellik fellik ka çtılar. Düş m an taar ruzu n u durdu rmak içi n kö p r ü l eri at -

Bizi

ön safa sürün ! » diyen komünist askere

daha iyi

belirtelim : .

malum

hadiseler oldu ve Fransa harbe girdi Fakat Sov

Alman yayla birleşmesi dr. İşt� ancak o mman

bunu pek- güzel

a nlatm rştm. Bir parça alarak vaziyeti

bir

Frana:m

ve

da, en

ını

bozmak

Icln

görül­

ıekll� çalıştılar; nihayet muvaffak da oldular' .

ordusu, Alman - dlAlılarmm

FFansıa komüni11tlerl

tarafından

östünlüftlnde:o ziyade, kemlrlldlll

lclııden

fırtına

t>ilrti.mö.ı · kof bir afaç e-lbl, &"itti.•

aza-ın bozguncu kesildi­

ordunun maneviyat

.

I.çin,

patlar patlamaz yıkılıp

( 1 5. ı. 948 )

oradan da, Fra nsada gizlice neşredilen Humani·

te gazetesi ne yazdığı mektuplarla, Fransız ordu

Fransayı yıkan mikropların biri, _belki de en

sunu, ihtilale ve silahlan bırakmağa davet edi­

büyüğü , komünizm<;li. Harpten evvel,, her türlü

yor ! Makalelerinin altına «Fransada bir m ahal »

vatan, millet ve vazife duygusunu yıkan,: Fran­

leri ise İsviçre hükumeti

mahveden, -kasasını kurutan, parasını yok eden. ve hele tayyaresiz bırakan S olcular , harpte de düşmanla anlaşarak rransayı yıktılar. ( 1 )

diye yazıyor. İsviçreden Almanyaya gelip gidiş­ ·

tarafından defalarca

tesbit edilmiştir. Duclas ondan

daha

cü retkar

çıkmış ve Fransaya kadar sokularak ko.münist

sız sanayiini, iktisadiyatım,

faaliyeti arttırmış, orduyu geride n vurmak için her çareye baş vurmuştur. Her yerde komünist

Tabiatlle . Kızıllar;

( 1)

Ş

silah

endü trisini

b u milthis me sullyetln altından

beyannameleri, Fransız amelelerini, silah fabri

sıyrılmak lcin, Ftansanın mağlubiyetini bamb � eka s eb epler­

kalannda sabotaj yapmağa davet

de göst-erlyor

Alman orduları meşhur ilkbahar

ediyorlardı . . taarruzlarına

başlarken, oparlörlerle «Th o rez est

avec

n o us!»

( Torez bizimle beraber ! ) diye bağırmışlardır. :. Komünistlerin nasıl vatan haini ve düşmana satılmış adamlar olduklarını bundan iyi isbat e­ den misal olabilir mi ? (1) harp srz

Petain r ej im i ,

Riom

ve

dei

vaziyetine

dikkati dağıtma�

girmek istiyorlar:

200

kapitalistin

nıııt

ve

emellndeler!

elinde oldnğu

Fransanın

lcln

Harp

MeselA

müd­

mukadderatı,

bu memleket . geri kal­

ni h ayet yenilmiş!

Hayrettir: Dünya)

Aynı

iddiaya, Türkiyedeki

mecmuasıoda da rastlıy oruz

s olcu

(Yurt

( sayı 22 - 23,

ve

Sah.·

381, 882 ) . Fransız Komünistlerinin iddialarının okadar tpa­ davasında,

«niçin Almanyaya

ilan edildi» meselesini değil, q;nfcin memleket sila.h-

bırakıldı

ve

te n evveldenberi yürüttükleri teze büsbütün sarılarak,

hazırlıksız bir

halde

iken

sualinin mesullerini arastırmak istem!�U.

harbe

atıldı?»

tıp aynısı ki, den eb i lir!

Bu

<Humanite) bos

mi& ve k ofl u ğunu

gazetesind en tercüme edilmiştir,

iddi aya L.

Naudeau cokt�dır cevap ver­

göstermlstlr. Fransız

s anayii ü.cte

iki

devletlerstlrllmiliken, mally� sosyallstlestirllmia ve mti.ntehlp ..


Fransa ; Almanyanın Macaristanın

ve

İs

Hül&sa, solcular, hel" yerde vatan haini,

-

panyanın geçirdiği Kızıl vahşet, katliam ve Te­ rör devirlerini geçirmemiştir ; fakat gene de can

alacak yerind en vurulmuş ve yıkılmıştır.

iddia bir an bile na.ali lnsaıu lııandrabllir!

bir

(bk. Le Comme­

nisme, Sah. 1 1 ) Kızılların

tılmış insanlardır. Renkleri ve dereceleri ·

lere dafıtılmak s11:retlle tamtakı:r yapıl.mı9ken, böyle

.mil­ sa

liyet düşmanı, tahripçi ,katledici ve düşmana -

daha

iyi aldatmak için - farklı olabilir. Fakat her yer de ve her zam an, tek bir hüviyetleri vardır : Kr zıllar , bulundukları, memleketi yıkmak isteyen ve

Beynelmilelci

Yahudilikten,

Masonluktan,

Beynelmilelci yeni Rus emperyalizminden emir

bir ba.tka. kurtulma teıebbüsle:rinl de, me�­

hu:r Sabiha Z. Sertelln kaleminden öfrendlk: Fransa hü kO.­

alan yabancı kanlı, yabancı ruhlu insanlardır !

metl komünist fırka&mı lafvedlp nifak soktuğu için yenllmfs!

(Ta�,

zo. s.

9U ) .

Cihat Baban, zikrettiğimiz yazısile,

Fransa için:

bu gülünç iddiaya cevap vermis ve dinamit keselerini kum

Le Temps, Le Matın, L' Humanite, •Le Populafre,

VAc-

lo do ldu ran liomönı.tlerln Fransayı naaıl haince mahva sü

tion Fran�a.ise, Le Figaro,, Grlngolre, Candlde, Je Suis Par­

rökledlkle:rlııl anlatmıştll'.. Kızıllar eevap veremediler. Çüu-

tout, L'Oeuvre

1939

verllecak cevap yoktuz.!.

r

19-lO)

koleksiyonları. 093-l - 1 939

gazeteleri

!

Pek yak ı n da ç ı k acak o l an

Kızı l Faaliyet! Kitabım ızın baş ı ı ca bah isleri •

*

A paçı k Sovyet tah r i k at ı d ev r i . Nazım Hikmet devri Sinsi Komünistlik Bazı Solcular ve Faaliyetleri

*

Tü rk i ye k o m ü n i st l er i n in :

Soyları - Yazı dilleri - Yaşayışları - Sosyal durumları Maske ve Bilmeceleri •

$

"'

*

*

*

Rus hayranlığı ve ihanetler

Eroirtci Ziya

-

Orak · Çekiç gazetesi

T ürk lüğe hakaret İnkıla'bımız tamam değilımiş ?

"'

_

İhtilal hazırlıyor, ihtilali çağırıyor, ihtilali bekliyorlar !

Sımf'::ı.J:-ı tahrik ediyor, Türk kö·ylüsünü kışkırtıyorlar !

-

Gençliğin ve· k adı nın kışkırtılması

*

An'aneye, Dine Terakkiye düşmanlık Milliyetçiliğ·e ve T ür k çü lüğe hücüm, Türkçülere tecavüz ! . .

En

işitilmemiş,

en

m üthi

ş

vesikala r ! .

B Uy ü k boy 70 sah i fe ( k itap boy u , 1 50 sah i fe )

(P. K. 330 dan isteyiniz)

50 k rş. •

ve


Boz k u rtç u

h a be rl e r

Gök - Börü mecmuası, 13 ncü ( Aze rba yc an ) nüshasından sonra,

. .*

"' * *

gayrımuayyen bir

-

müddet için tatil edilmiştir.

Çıkmayışmıı zı görünce Bozkurtçulara içten gelen teessürlerini ve sevgilerini

mektup ve telgrafla bildiren Türkçü ·o}ruyu cu l arı mı za aynı heyecanla ***

(Sağolunuz !�

Gök . Börünün içinde il ave olarak bulduğunuz « I r k ve ı r kçı l ı k : l rk a d a i r

l ar» kitabı, Oğuz

Tü rkk an

Adı geçen eser, «La Republique» gazetesinat, «Le Racisme est

tmda 7. 6. 943 tari hinden

.. 4

-

Justifi e ?» adı

_

Bu risale baskıdayken, ( E n B ü y ü k Teh l i k e) broşürüne cevap veren

broşürün fiatı 30 krş .. tur. 53 sahife tutan bu

krş. tur . Küçük boy

yeniden

muallak aı­

defa intiŞar ettiği için sorularak aldırılmalıdır) .

Biri ( Asi l Teh l i k e ) admı taşıyor. Yazanlar : F. Oğuzkan , z. benziyen bu

mü n ak aşa­

itibaren tefrika edilmektedir. Fransızca bilenler oradan da takip ede�

bilirler. ( Haftada ancak 3 0 "'

deriz.

tarafından ileride ba stırılacaktır. Bu iş bazı mali şartla ra

kalmaktadr.

sayısız

İlhan.

2

risale çıkmıştır.

Maales ef biraz acele yazılmışa

İkincisi A ds ı�ı n ( En s insi Teh l i ke) . kitabıdır. eserde, evvelce

· neşredilmiş 2

Fiatı 50

broşür · muhteviyatı da

basılmıştır. Komünistlerin. içyüzlerini göstermek bakımından okunmağa ve okutulma­

ğa değer.

P eyam i Safa'mn « M i .il et ve i n san » adhkitabı ç ıkm ıştır . Fiatı

* "' *

75

krş. olan bu es eri bü­

tün kandaşlarımıza yalnız okumalarlnı değil, okutmalarını da hararetle tavsiye ederiz. Birçok Tü:rkçüler, ( Tasviri Efkar) gazetesini okurlar. Türkçü, neşriyatile

* *"'

matbuatı­

mızda tek -kalan bu gazeteyi her milliyetçi devamlı olarak takip etmelidir. ***

B undan sonra çıkarmak istediğiımiz broşürlerden bazıları : K ı zı l Faal i yet, Azerbayca­

n ı n k u rtu l u ş h am l el e r i (Altunbay,

Ellmas Yıldırım , Oğuz Türkkan ) , Büyü k Türk l ü k , ı rkçı l ığın (0. Türkkan, Prof. A. 1nan1 ş, ülküta şı r) , Ah l aksızl ık cere­

M ak u l tar afı , Tü rkçü l ü k Demetleri yan ı .. i lh .

BİZE

YA R D I M

ETtv1 EK lSTEDlKLERf N I

lf AZAN

ü LK O DAŞ LAR I M IZA

Aldığımız birçok· m ektuplarda, yaratıcı ve müsbet ruhlarını

belli

eden bazı okuyucula­

rımız, bize yardım etmek ve bizleri bu çetin yol da tek başına bırakmamak istediklerini bildiri­ yorlar. Bu istek, bizi

sevince

ve sarsılmaz ümid e sevkeden kaynak oluyor.

Ş imdili k bizlere yapılacak en büyük yardım, 375 krş . gönderip 1 Gök - Börü cildi

al­

mak olacaktır. Hatta, koleksiyonunuz tamam olsa dahi bize bu yardımı yapmalısınız. Çünkü bu · s ayede, heım bu cildi bir arkadaşınıza hediye ederek veya elden ele d olaştmp okutarak mukad­ des ülkü m üzü yaymış, hem

�e

bize para temin ederek, daha büyük

Ier neşretmemi zi mümkü.p. luhnış olurstınuz. •

Bütün okuyucularnn;nzdan böyle -bir yardımı beklerken

ctu�ıı�µ d�

bildiri:ri�,

( P Q�a ijcreti lQ krş. ilavesile 385

h amleler yapmamızı

ve eser

elimizde ancak 80 cilt bulun"

kr�. gönderilmesi gerekir) ,


Bozkurtçu Yayın ı , P. K. 330 - l stan.bu l

BOZKURTÇULAR I N NESREIT iKLERi· ESERLER -

1 ) I r k muh ite tabi m i d i r ? � R. Oğuz Tü rkkan (1000 baskı) - 1939 - ( tü ken d i )

.�-

2 ) Tü rkçü l üğe Oi riş -

,,

(2000

3) Dört içtimai mesele - -

"

(1500

4) Kuyruk Ac ı s ı -

"

(2000

"

( 5000) ,,) - 1943 - (2 forması neşredildi)

5) l rka dai r münakaşalar

-

, , ) - 1940 ,,) - 1941 -

,,

.

,,

, , ) � 1943 - 80 kuruş

6) Çingiz Moğo l l ar ve Tü rklük - Prof. Zeki Vel i d,,_I Toğan (800 baskı) - 1941 (tükendi) 7) Tü rkçülüğün ·esaslan ( K. S. K. tarafından ) 8 ) Ç�layan lar

-

Ziya Gök alp

-

1 940 - ( tü k�nd i )

- A hmet H i k met, - 1 940 - (tü ken d i )

,,

9 ) E rgen ekon Mecmuası (1 - 3 ncü sa y ı ) 1938 - 39 {2000 baskı) - beher nüsha 15 kr�

-

10) Bozk urt Mecmuas ı : 1 . · n c i ci lt ( 1 - 1 2n c i say ı ) , 2 nci c i lt (1 - 4 ncü say ı ) - 1 939 · � 41 (5000 baskı) - (tükendi) 11) Gök - Börü Mecm u.ası : 1 nci ci lt (1 - 1 2 nci say ı) - 1942 - 43 - ciltli ( 1den 13 e ka _dar) 375 kuruş. 2 nci cildin 1 nci sayısı olan 13 ncü sayı 20 kuruştur.

.:J�

1 2) Solcu lar

r.

ve

K ızı l lar - R . Oğuz T ü r k k an ( 3000) baskı) . 1943 - 30 krş.

TOKENMEMIŞ BOTUN NEŞ R İYATIMIZ ELDE EDİLEBİLİ R '

Tükeumemişse, neşrettiğimiz her eseri (P. K. 330 - İstanbul) adresinden edin ebilirsi ­ niz. Tekrar ediyoruz : Listesini verip te yanına (tükenmiştir) kaydını koymadığımız h e r eseri

bizden istiyebilirsiniz . 11un

Bozkurtçu yayını muntazaman takip etmek, her Türkçünj.in . ve her Bozkurtçu okuyucu· en içten isteği

olduğuna şüphe etmeyiz.

ülküdaşlardan her türlü yardım teklifi sevinçle kabul edilir. .

( P . K. 330 -- İstanbul) adresini unutmayın

Fi.ati

·:

30 Krş.

B asıld ığı ye r : İ stanbul -- $TA D M atbaası.

Reha Oğuz Türkkan - Solcular ve Kızıllar  
Reha Oğuz Türkkan - Solcular ve Kızıllar  
Advertisement