Page 1

CLUBBLAD STC

KOMTIE NR 1 / 2013

INFO PASJES OPHALEN TEAMINDELING COMPETITIE


Rabobank Schagen-Wieringerland hoofdsponsor jeugd STC De Rabobank is een bank met ideeën. Ook ideeën over sport. Sport verbindt en inspireert ons. Daarom steunen we niet alleen sporten waar we allemaal naar kijken, maar ook sporten waar we allemaal wat aan hebben. Dus sponsoren wij de jeugdtennis van STC. Want het gaat om meer winnen dan de wedstrijd. Dat is het idee.

Rabobank Schagen-Wieringerland Verrassend dichtbij! Rabobank. Een bank met ideeën.

2

www.rabobank.nl/sw

KOMTIE 1 / 2013


KOMTIE NR 1 / 2013

INHOUD

COLOFON 4 VAN DE VOORZITTER

6

VEKO NIEUWE HOOFDSPONSOR

6

INSCHRIJFFORMULIER NIEUWE LEDEN

8

PASJES OPHALEN EN OPEN DAG

9

AUTOMATISCHE INCASSO

10

DUIDELIJK VERHAAL

ACTIVITEITENKALENDER 11 IVA CERTIFICAAT

14

RESTYLING ‘T PAVILJOENTJE

17

VERTROUWENSPERSOON 18 VAN DE JEUGDCOMMISSIE

20

REGENBOOGCOMPETITIE

22

VOORLOPIGE TEAMINDELING JUNIOREN

24

PIET DIVENDAL

27

VAN DE TECHNISCHE COMMISSIE

30

COMPETITIEDATA 2013

31

INSCHRIJFFORMULIER TRAINING JUNIOREN 33 INSCHRIJFFORMULIER TRAINING SENIOREN 35 VOORLOPIGE TEAMINDELING SENIOREN

36

AANLEVERING KOPIJ Kopij voor de volgende Komtie s.v.p. doormailen naar redactie@stcschagen.nl

DS Podium Square Schokbestendig Saffier glas Waterdicht tot 100 m Zwitsers Kwarts Uurwerk Advies verkoopprijs €475,-

3

www.certina.com

Tel. 040 219 99 21

Uiterlijke aanleverdatum voor de volgende Komtie:

8 MAART 2013

KOMTIE 1 / 2013


COLOFON KOMTIE nr. 316 - Clubblad van de Schager Tennis Club (opgericht 23 april 1931) TENNISPARK Wilgenlaan 1c 1741 ZP Schagen T 0224-296187 POSTADRES Postbus 241 1740 AE Schagen

BANK Rabobank 1090.28.120 Postbank 3547.674 WEBSITE www.stcschagen.nl EMAIL secretaris@stcschagen.nl

BESTUUR (per 1 januari 2013) VOORZITTER Hans Bouterse

E voorzitter@stcschagen.nl T 0224-212635

VICE-VOORZITTER Nanno Mein

SECRETARIS

Esther Veldboer

PENNINGMEESTER

Sander Kliphuis

E voorzittertc@stcschagen.nl T 0224-291962

E secretaris@stcschagen.nl T 0224-217158

E penningmeester@stcschagen.nl T 0224-573319

VOORZITTER JEUGDCOMMISSIE Maureen Bakker

E voorzitterjc@stcschagen.nl T 06-14519299

VOORZITTER TECHNISCHE COMMISSIE

Nanno Mein

E voorzittertc@stcschagen.nl T 0224-291962

VOORZITTER WEDSTRIJD- EN TOERNOOI COMMISSIE Fenna Herrema

E voorzitterwtc@stcschagen.nl T 0224-298563

VOORZITTER KANTINE COMMISSIE Nel Mud

4 NOTULIST Hans Udink

E nel.mud@hotmail.com T 0224-215949 G 06-19032269 T 0224-296633

KOMTIE 1 / 2013

LEDENADMINISTRATIE Laan 16

Marja Kramer 1741 EB Schagen E ledenadministratie@stcschagen.nl T 0224-216168

BAANCOMMISSARISSEN Jan Huiberts Cees den Adel

TRAINERS

Kor Leegstra Manon van Amstel Aron Schipper

E jp.huiberts@quicknet.nl T 0224-213411 E cees.anny@quicknet.nl T 0224-213251

E T E T E T

kleegstra1976@gmail.com 0224-297108 / 06-22236962 manon@csts.nl 0226-390600 / 06-21208021 aronschipper@hotmail.com 0224-298748 / 06-23406405

SPONSORCOMMISSIE

John Duiven

REDACTIE KOMTIE Jelle de Visser

WEBMASTER

Cor-Jan Molenaar

E sponsorcommissie@stcschagen.nl T 0224-213547

E redactiekomtie@stcschagen.nl T 0224-218300 / 06-20942489

E webmaster@stcschagen.nl T 0224-298004

DIGITALE COMMISSIE

Huib Voorbraak

E h.voorbraak@xs4all.nl T 0224-215511


SPORTCAFE - SCHAGEN

CONTRIBUTIE per 1 APRIL 2013 Lidmaatschap is vanaf 2012 voor een geheel jaar (365 dagen). Er zijn dus geen winterabonnementen meer. SENIOREN Inschrijfgeld

€ 132 met incasso (365 dagen tennis) € 134 zonder incasso (365 dagen tennis) € 13 inclusief administratiekosten

€ 63 met incasso (365 dagen tennis) € 65 zonder incasso (365 dagen tennis) € 6 inclusief administratiekosten HCS

Inschrijfgeld

C - EFA

JUNIOREN

TROP

S

Voor senioren geldt de verplichting tot het draaien van kantinediensten.

or tieve adres vo t is hét spor 20 tot ar n va va s er d ie al pt eW ijen en rece rt Sportcafé d pa kend n, te te ts es orgde fe ent zich ui volledig verz s olle locatie le tie rv ta ee sf en e es ez pr .D n, 100 personen n, reünies, vergaderinge dage voor verjaar sten. ld bedrijfsfee ee rb oo of bijv heden bij: 74 vele mogelijk : 06 - 19 77 85 de ar na r ee s de Zeeuw an H Inform of 43 - 27 09 23 Ed Neeft: 06 art e Walderva Sportcafé d Schagen JM 42 38, 17 Merelstraat 0 uur) .0 19 019 (na Tel: 0224-212

NEGA

Je wordt senior wanneer je op 1 januari 18 jaar oud bent. De incasso voor het lidmaatschap zal in 2 delen worden geïnt, te weten begin maart en begin mei. Lidmaatschap is per kalenderjaar en wordt automatisch voor een jaar verlengd, tenzij men zich vóór 1 november heeft afgemeld als lid voor het komende jaar.

KOMTIE 1 / 2013

5


VAN DE

VOORZITTER

NIEUW SEIZOEN Hoewel wat laat wil ik toch iedereen een gezond en sportief 2013 toewensen. Er gaat in 2013 weer heel veel gebeuren. Er worden weer veel activiteiten georganiseerd door de diversen commissies. Ik verwijs jullie hiervoor naar de website van onze vereniging of naar de lijst die in deze Komtie is bijgevoegd. ALV Terugkomend op de algemene ledenvergadering (ALV) van 2012 moet ik constateren dat deze matig bezocht is, ca 30 leden. In vergelijking met de ALV van 2011, waar ruim 80 leden aanwezig waren, is dit wel erg teleurstellend. Als voorzitter zie ik deze lage opkomst als compliment aan het huidige bestuur dat we het gevoel hebben dat we het beleid wat ons voor ogen staat niet verkeerd doen. TOEGANG NAJAAR EN WINTER Uit de gesprekken die wij gehad hebben met de leden die in het najaar, en tot nog toe, getennist hebben begrijp ik dat de commissiekamer als tijdelijke kantine prima functioneert. Ook het toegangssysteem werkt prima.

OPEN DAG Op 24 maart 2013 organiseren we weer een open dag waar wij iedereen voor uitnodigen om hun pasje op te halen. We zullen op deze dag weer veel activiteiten organiseren waarover u nog geïnformeerd zult worden. Tevens kunnen de voormalige ‘winterleden’ die in het bezit zijn van een sleutel hun borg ophalen bij inlevering van hun sleutel. Of ze kunnen ervoor kiezen om dit geld, €10, aan de club te sponsoren. NIEUW LEDEN BLIJVEN WELKOM Het leden aantal van onze vereniging blijkt iets te stijgen, toch kunnen we nog steeds nieuwe leden gebruiken. Mocht u in uw omgeving mensen weten te interesseren voor onze vereniging dan horen wij dit graag, want tennissen het blijft toch een geweldige sport!

Met vriendelijke groet, Hans Bouterse Voorzitter STC

VEKO LIGHTSYSTEMS NIEUWe hoofdsponsor STC Op 13 december j.l. is op het kantoor van VEKO lightsystems te Schagen de sponsorovereenkomst tussen STC en VEKO getekend. Op de foto Lianne Rozendaal, verantwoordelijk voor sponsoring bij VEKO, Menno Veldboer, directeur VEKO en Hans Bouterse, voorzitter STC. Er is een contract voor 3 jaar gesloten met optie voor verlenging na die 3 jaar. VEKO wordt ook hoofdsponsor van het Komtie toernooi onder de naam VEKO lightsystems Komtie toernooi.

6

KOMTIE 1 / 2013


LED’s go

LED lijnverlichting: breedstralend, diepstralend of dynamisch? Bespaar tot 90% op energie! www.veko.nl


INSCHRIJFFORMULIER

SCHAGER TENNIS CLUB

NIEUWE LEDEN • Dit formulier zo spoedig mogelijk retourneren bij de Ledenadministratie: Marja Kramer Laan 16 1741 EB Schagen • Voeg een originele pasfoto bij dit inschrijfformulier. • Zonder pasfoto kunnen geen ledenpassen worden gemaakt. • Zonder inschrijfformulier kan er niet worden aangemeld bij de KNLTB. Voorletters : ...................................................................................................................

Voornaam : ....................................................................................................................

Achternaam : ................................................................................................................

Tussenvoegsel : ........................................................................................................

Straat :....................................................................................................................................

Huisnummer : .................................. Toevoeging : ................................

Postcode: ...........................................................................................................................

Plaats :...................................................................................................................................

Telefoon : ..........................................................................................................................

Mobiel :................................................................................................................................

Email : ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Geslacht : ...........................................................................................................................

Geboortedatum : ...................................................................................................

Speelsterkte* :.............................................................................................................

KNLTB nr* : .....................................................................................................................

* Voor zover van toepassing

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Schager TC om de verschuldigde bedragen voortvloeiend uit het lidmaatschap en lessen af te schrijven van

Bank/giro nr. : Als er hierboven een rekening van de Postbank is opgegeven vul dan de tenaamstelling van de rekening in :

Naam : ...................................................................................................................................

Plaats : .................................................................................................................................

Ondertekening

8

Datum : ....................................................................................................

Handtekening :

.............................................................................................................................

(Voor jeugdleden tot 18 jaar dient één van de ouders of verzorgers te ondertekenen)

KOMTIE 1 / 2013


24 maart A.S.

TENNISPAS 2013 OPHALEN

KNLTB OPEN-TENNIS-DAG ZONDAG 24 MAART (tijdstipPEN volgEN): Ook dit jaar kiezen we er weer voor om iedereen op zondag 24 maart a.s. hun pasjes te laten ophalen als ook de competitiebescheiden. Dit geldt dus zowel voor de bestaande als de nieuwe leden. Deze dag zal tevens weer gepromoot worden door de KNLTB in verband met de landelijke actie Open-tennisdagen. Tevens zullen er op deze dag ook clinics en andere leuke activiteiten georganiseerd worden waarover u op een later tijdstip nader wordt geïnformeerd. Bestaande leden indien u nog in bezit bent van uw oude pasje, deze bijvoorkeur inleveren op 24 maart. Zoals bekend, zijn aan het verkrijgen van het pasje een drietal voorwaarden verbonden: 1. Indien u geen automatische incasso heeft afgegeven, dient de penningmeester uiterlijk 12 maart a.s. uw contributie voor het jaar 2013 te hebben ontvangen. De acceptgiro hiervoor vindt u binnenkort bij u in de bus. Voor degene die wel een automatische incasso heeft afgegeven, zal de contributie in 2 delen geïnd worden, te weten 50% begin maart en de resterende 50% in mei. 2. Op het moment van uitreiken van het pasje moet aan alle financiële verplichtingen ten opzichte van de club zijn voldaan. 3. Het kantinedienstformulier moet uiterlijk 18 februari a.s. zijn ingeleverd bij: Marcel Zomerdijk, Kerkepad 14, 1741 EX Schagen. U kunt deze ook via onze website downloaden (www. stcschagen.nl) en emailen naar marcelzomerdijk@ quicknet.nl.

Nieuwe leden Voor de nieuwe leden wordt op zondag 24 maart a.s., tijdstip volgt, op het park een ontmoetingsmiddag georganiseerd. U krijgt oa uitleg over de kantine, afhangbord, toernooien, lessen enz. Tijdens deze middag kunt u ook uw tennispasje voor 2013 in ontvangst nemen. Nieuwe leden zullen schriftelijk voor deze middag worden uitgenodigd. Openingsinstuif Voor de seniorleden wordt op deze dag, mits het weer en de baangesteldheid goed is, een openingsinstuif georganiseerd. Tijdstip volgt! Borg winterleden Tijdens de Algemene Ledenvergadering van vrijdag 14 december 2012 hebben wij gemeld wat ons voorstel is ten aanzien van de borg van € 10.00 die de voormalige winterleden hebben betaald voor het gebruik van de sleutel. Deze sleutel wordt niet meer gebruikt in verband met 365 dagen tennis. Ons voorstel is om op 24 maart je wintersleutel bij het ophalen van je pasje in te leveren. Je kunt er dan voor kiezen om contant € 10.00 te ontvangen of deze € 10.00 aan de club te schenken (waarvoor dan uiteraard heel erg bedankt!). Gevonden voorwerpen Tevens zullen we op deze datum de gevonden voorwerpen tentoonstellen. Hetgeen die dag NIET wordt opgehaald zullen we aan een goed doel schenken.

Esther Veldboer, secretaris

Houdt u deze voorwaarden alstublieft goed in de gaten.

KOMTIE 1 / 2013

9


VAN DE

PENNINGMEESTER

INCASSO Automatische incasso contributie en/of lesgelden Een belangrijke reden voor het laten incasseren van bedragen is het verlagen van de kosten voor de vereniging. Het levert minder werk op voor de penningmeester en de ledenadministratie. Om automatisch te incasseren dient u als lid toestemming te geven door middel van een machtiging.

Het voordeel u is dat machtigen makkelijk is: • U vergeet nooit te betalen en loopt dus niet het risico dat uw ledenpas later wordt uitgereikt • U bespaart uzelf rompslomp van terugkerende betalingen • Indien noodzakelijk kunt u het afgeschreven bedrag terug laten boeken of uw machtiging intrekken.

Indien u uw lidmaatschap schriftelijk opzegt, vervalt automatisch de machtiging. • U heeft geen extra kosten • De bedragen worden in twee termijnen afgeschreven (maart en mei) U kunt de machtiging inleveren bij; - de ledenadministratie Marja Kramer, Laan 16 - Sander Kliphuis, Kogerlaan 61. Eventueel opsturen mag ook naar Postbus 241, 1740 AE Schagen. Als u geen machtiging afgeeft, ontvangt u een acceptgirokaart. De kosten ad. € 2,- worden dan doorberekend.

(Leden die al een machtiging hebben afgegeven, niet opnieuw invullen).

MACHTIGING Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Schager Tennis Club om de verschuldigde bedragen voortvloeiend uit het lidmaatschap en/of lessengelden af te schrijven van zijn/haar rekening:

Bank/giro nr. : Naam rekeninghouder : ................................................................................................................................................................................................................................................. Indien afwijkend lid, naam lid: .............................................................................................................................................................................................................................. Straat :....................................................................................................................................

Huisnummer : .................................. Toevoeging : ................................

Postcode: ...........................................................................................................................

Plaats :...................................................................................................................................

Geboortedatum : ....................................................................................................

*

10

Ondergetekende verklaart zich akkoord met de regeling zoals hierboven is vermeld.

Datum : .................................................................................................... *

Handtekening :

.............................................................................................................................

(Voor jeugdleden tot 18 jaar dient één van de ouders of verzorgers te ondertekenen) KOMTIE 1 / 2013


2012 - 2013

ACTIVITEITENKALENDER FEBRUARI

za ma vr ma wo ma ma wo

02-02-13 04-02-13 08-02-13 11-02-13 13-02-13 18-02-13 25-02-13 27-02-13

Veko STC Wintertennistoernooi in Sportcentrum Joop Nijziel Instuif senioren Carnaval voor de Jeugd Instuif senioren Interne wintermix competitie Instuif senioren Instuif senioren Interne wintermix competitie MAART

ma ma wo ma zo zo ma wo

04-03-13 11-03-13 13-03-13 18-03-13 24-03-13 24-03-13 25-03-13 27-03-13

Instuif senioren Instuif senioren Interne wintermix competitie Instuif senioren Open tennisdag Pasjes ophalen nieuwe seizoen Instuif senioren Interne wintermix competitie

UITERLIJK 9 FEBRUARI

INLEVEREN INDELINGSFORMULIER KANTINEDIENSTEN

Dit bericht is bestemd voor alle bardienstplichtigen. (iedereen van 18 tot 70 jaar per 01-01-2013) Leden die hebben opgezegd hoeven dit formulier uiteraard niet in te vullen. Het nieuwe jaar staat alweer voor de deur en doordat het seizoen op onze tennisclub verlengd is door de nieuwe banen verandert ook het rooster voor de kantinediensten! Het nieuwe indelingsformulier kunt u weer terugvinden op onze website.

INLEVEREN U wordt vriendelijk verzocht dit formulier uiterlijk 9 februari 2013 in te leveren bij Marcel Zomerdijk, Kerkepad 14, 1741 EX Schagen. Of door te mailen naar marcelzomerdijk@quicknet.nl

Met vriendelijke groet, Namens de kantinecommissie, Marcel Zomerdijk

KOMTIE 1 / 2013

11


12

KOMTIE 1 / 2013


De restyling van deze Komtie werd verzorgd door TO4press [Jelle de Visser] Uw persoonlijke adres voor: • Logo’s en huisstijlen • Adver tenties • Fotograf ie • Website’s • Alle soor ten druk werk • Maar vooral... persoonlijke advies, ser vice en k waliteit!

TO4press ● Bijlestaal 54 ● 1721 PW Broek op Langedijk [telefoon Saskia] 06 432 889 88 [telefoon Jelle] 06 209 424 89 [email] mail@to4press.nl [web] www.to4press.nl

Uw l ic haam ve r d ie nt de b e ste b e hande l i ng All round fysiotherapiepraktijk met een prettige sfeer en ruime openingstijden, ook ‘s avonds. Speciale interesse voor sportfysiotherapie, revalidatie, rug- en bekkenklachten, reumatische aandoeningen en artrose.

13

Bel voor informatie of maak een afspraak via 0224 - 214 852 of bezoek www.fysiotherapierobmars.nl Hoep 87a • 1741 MB Schagen

KOMTIE 1 / 2013


VOOR

ALLE SENIOR-LEDEN

IVA CERTIFICAAT HERINNERING! Beste senior-leden van STC, Per 1 januari 2013 wijzigt de Drank- en horecawet. Hierdoor is het voor barvrijwilligers verplicht een certificaat ‘Instructie Verantwoord Alcohol’ schenken (zogenaamde IVA-certificaat) te kunnen overleggen. De instructie die een aantal STC-leden in het verleden heeft gehad, voldoet niet aan deze nieuwe eisen. Wanneer een barvrijwilliger geen certificaat kan overleggen, kan aan STC een boete worden opgelegd en in het ergste geval heeft het gevolgen voor onze vergunning.

Het is dus van het grootste belang dat alle barvrijwillers dit IVA certificaat HEBBEN! Het certificaat is eenvoudig online te behalen; je hoeft er niet voor naar een cursus. 1. Ga naar de site http://www.nocnsf.nl 2. Vervolgens naar “onderwerpen A-Z” 3. Onder de “I” klik je “IVA: instructie verantwoord alcohol schenken” aan.

Vóór je de test gaat doen, lees je eerst “wat u moet weten” even door en vervolgens doe je de test. Vul de startpagina volledig in. Het wijst zichzelf.

14

4. Vul bij e-mailadres barverantwoordelijke -> secretaris@stcschagen.nl 5. Vul bij “aangesloten bij welke bond” -> KNLTB in 6. en bij “barverantwoordelijke” -> STC.

KOMTIE 1 / 2013


De test is multiple choice. Indien je 16 van de 20 vragen goed hebt beantwoord, heb je het certificaat behaald! Je ontvangt hiervan zelf een exemplaar en STC ontvangt een exemplaar per mail. Zo niet, dan kun je het direct wéér proberen. STC zorgt er voor dat de certificaten in een map in de kantine komen te liggen en dat er bijgehouden wordt welke senioren de test hebben gedaan. Degene die géén kantinedienst draaien of het diploma Sociale Hygiëne hebben, hoeven het IVA-certificaat niet te halen.

Deze instructie is uiteraard niet voor leden die inmiddels het certificaat hebben gehaald. Mochten er nog vragen zijn dan kun je me altijd bellen. Succes! Nel Mud-Groot Voorzitter Kantinecommissie T 215949 / 06 19032269

KOMTIE 1 / 2013

15


AUTOZENTER Autoverzekering - 24 uur service - Airco controle - APK keuring - Drive-in service

• Renault dealer voor Schagen e.o. • Lease tegen zeer scherpe tarieven in eigen beheer! • Aandeelhouder van ABS de Lange Autoschade • 14% bijtelling, wegenbelasting vrij en BPM-vrij! De Fok 8, 1742 PD Schagen telefoon 0224 - 21 64 64 info@autozenter.nl www.autozenter.nl

16

KOMTIE 1 / 2013


WIE OH WIE?

RESTYLING ‘T PAVILJOENTJE

OPROEP Als bestuur hebben we geld gebudgetteerd om de inrichting van de kantine, ’t Paviljoentje, aan te passen. Het lijkt ons echter verstandig eerst een gedegen stylingplan te maken hoe we het willen hebben.

Mocht je geïnteresseerd zijn of vragen hebben dan kun je met ondergetekende contact opnemen hierover.

WIE KAN EN WIL ER EEN STYLINGSPLAN MAKEN? Onze vraag is daarom of er iemand van onze leden, of partner/ kind, een stylingplan zou willen maken? Bijvoorkeur gratis daar ons budget erg summier is. Een vriendenprijsje is, mogelijk, ook bespreekbaar.

Namens het bestuur Nel Mud - voorzitter Kantinecommissie

Met vriendelijke groet,

E nel.mud@hotmail.com T 0224-215949 / 06-19032269

KOMTIE 1 / 2013

17


VAN HET

BESTUUR

VERTROUWENSPERSOON STC wil een veilige vereniging zijn waar iedereen zich thuis voelt en waar iedereen zich op een plezierige manier met tennis kan bezighouden. De vereniging wil er alles aan doen om zaken als pesten, agressie en geweld, discriminatie en seksuele intimidatie te voorkomen. Maar stel nu dat het toch gebeurt… daarom heeft de vereniging een vertrouwenspersoon benoemd. Soms gebeuren er zaken waarmee je als lid niet graag te koop loopt of die erg gevoelig liggen. Er zijn verschillende mogelijkheden hoe je hiermee om kunt gaan. Meestal kan dit het beste worden besproken met een commissielid of bestuurslid. Soms blijkt deze stap toch te groot te zijn. In een dergelijk uitzonderingsgeval kan een vertrouwenspersoon de helpende hand bieden. De vertrouwenspersoon werkt onafhankelijk en zal alles wat hem of haar ter ore komt vertrouwelijk behandelen. Na een melding bij de vertrouwenspersoon vindt een eerste gesprek plaats en naar aanleiding hiervan wordt een plan van aanpak opgesteld. De aanpak kan bestaan uit advisering of bemiddeling, of tot hulp bij het zetten van de eerste stappen naar professionele ondersteuning. TINKA KRIENS Het bestuur heeft Tinka Kriens, wederom, bereid gevonden om deze functie te vervullen. Tinka hoopt en verwacht dat ze niet veel te doen zal hebben. Maar als het nodig is dan kan zij worden gebeld op 0224-213236 of 06-40427071.

Het bestuur heeft de onderstaande reglementen en spelregels benoemd. Bestuursreglement vertrouwenspersoon • Het bestuur van STC wijst minimaal één persoon aan die de functie van vertrouwenspersoon voor de vereniging zal vervullen. • Hij/zij hoeft geen lid van de vereniging te zijn dan wel te worden. • Hij/zij mag niet als lid worden geschorst of geroyeerd

18

KOMTIE 1 / 2013

• • •

naar aanleiding van een actie die hij/zij vanuit zijn/ haar functie als vertrouwenspersoon onderneemt. Een uitzondering is wanneer de betreffende actie ingaat tegen de reglementen en statuten van de vereniging. Hij/zij mag alleen uit zijn/haar functie ontheven worden met eigen instemming of op eigen verzoek, tenzij zijn/haar handelen ingaat tegen de reglementen en statuten van de vereniging. Hij/zij krijgt de mogelijkheid om zich op kosten van de vereniging te bekwamen in zijn/haar functie, dit na overleg met het bestuur. Hij/zij geeft jaarlijks voor 1 oktober het aantal meldingen van ongewenst gedrag door aan het bestuur. De secretaris neemt dit op in het jaarverslag. Bestuursleden en vrijwilligers, die in eerste instantie worden benaderd met een ernstig probleem rond ongewenst gedrag, wordt verzocht om de melder te wijzen op het bestaan van een vertrouwenspersoon.

Gedragsregels Om een ieder gelijk tegemoet te treden hebben wij als bestuur een aantal (gedrag-)regels opgesteld. Van ieder lid wordt verwacht dat hij/zij zich daar aan houdt. Een benadeeld lid kan te allen tijde zijn/haar ongenoegen over clubregels of medeclubleden kenbaar maken aan het bestuur. Ook kleine gebreken of beschadigingen aan het park of materialen kunnen bij het bestuur kenbaar worden gemaakt. Leden kunnen bij het bestuur kenbaar maken dat spelers zich niet houden aan het baanreglement. Het bestuur verwacht van alle leden dat men elkaar aanspreekt op ongewenst gedrag. Van ieder lid wordt verwacht dat

• Hij/zij zich bewust is van het uitgangspunt dat de

Schager Tennis Club een vereniging is van alle leden, die daar ook verantwoordelijkheid voor willen dragen met alle rechten en plichten van dien. • Hij/zij zich houdt aan de maatschappelijk geldende normen van goed fatsoen op het gehele terrein van de tennisclub.


• Hij/zij zich houdt aan de spelregels die binnen de vereniging gelden.

Algemene regels

(normen die gewoon voor iedereen gelden)

1. Respecteer de regels van jouw sport. 2. Respecteer de medespelers, de tegenstanders, de begeleiding en de leiding.

3. 4. 5. 6. 7.

Behandel de deelnemers in jouw sport gelijkwaardig. Gebruik geen fysiek, mental of verbaal geweld. Sta samen voor een faire sport. Ga zorgvuldig om met materialen en accommodatie. Gebruik geen alcohol of verdovende middelen tijdens het sporten.

Namens het bestuur, Hans Bouterse.

JAARREKENINGEN | ADMINISTRATIES | AUTOMATISERING | FISCALE ADVIEZEN | ALLE BELASTINGAANGIFTES

MEER DAN DUBBELPARTNERS

NOORD 164, POSTBUS 136 1740 AC SCHAGEN TEL. (0224) 297 444 FAX (0224) 298 028 WWW.GORTERENPARTNERS.NL

© 02-2007 SdH

19

KOMTIE 1 / 2013


VAN DE

JEUGDCOMMISSIE

WIST JE DAT... Of je nou klein bent of groot, beginner of gevorderde, jongen of meisje: bij STC staat ieder jeugdlid op nummer één!

En wist je ook dat … • • • • • • • • • •

Je op zaterdag 16 februari nog met de bus meekan naar het ABN-AMRO toernooi in Rotterdam? Je trainer Aron of Kor je hierover meer kan vertellen? Wij op vrijdag 15 maart samen met Aron, Kor en Manon een ‘Doeg winter, hi zomer’ toernooi organiseren bij STC? Je daar na schooltijd spannende wedstrijden kunt spelen en een lekker hapje kunt eten? Je je weer kunt opgeven voor de Regenboogcompetitie? Wij op zoek zijn naar ouders die kunnen helpen tijdens de competitiedagen? Dat heel erg gezellig is! Op zondag 18 mei het traditionele luilak toernooi is? We ook dit jaar de Jeugdclubkampioenschappen in het voorseizoen organiseren, namelijk van 10 – 16 juni? Je je als ouder jeugdlid altijd kunt melden om te helpen bij een activiteit of er zelf één te organiseren?

20

KOMTIE 1 / 2013


EVEN VOORSTELLEN Wie zitten er in de Jeugdcommissie? Hier een ‘snelle’ introductie... Van boven links met de klok mee…

Suzanne in ’t Veld-Bouterse

“Na een tijdje in Utrecht gewoond te hebben wonen we sinds 2009 weer in Schagen. Ik ben in Schagen opgegroeid en heb als klein meisje les gehad van Manon. In 2009 is ons zoontje Lars geboren waardoor ik een tijdje niet heb getennist. Ik ben nu weer lid van STC (en zwanger van nummer 2!) en vind het leuk om dingen te regelen en organiseren en dan vooral voor de jeugd. Ik zal me vooral bezig houden met het maken van advertenties/flyers en de website. Ik heb er zin in!”

Maureen Tuin

“Zes jaar geleden kwam ik in Schagen en sinds vier jaar tennis ik bij STC. Dit is mijn derde jaar als voorzitter van de JC: een hele leuke en leerzame rol! We hebben een heel enthousiast team en ik ben trots op wat we het afgelopen jaar allemaal hebben georganiseerd. Ik heb al ervaring met kinderen, ik heb er namelijk vier. Jill is 9, Floor 7 en tweeling Pien en Gijs is 5. Jill en Floor hebben twee jaar tennisles gehad maar zitten nu op hockey en atletiek. Ik heb nu mijn hoop gevestigd op de tweeling…!”

Karin-Annet Geldtmeijer

“Als kind heb ik enkele jaren getennist in Groningen, waar ik toen woonde. Sinds enkele jaren zijn we met de hele familie lid bij STC, en ik vond het gelijk weer helemaal leuk. Mijn zoon speelt competitie. Op competitiedagen realiseer je het belang van vrijwilligers! Vanwege mijn onregelmatige diensten besloot ik het een jaar te proberen als commissielid en dat is prima gegaan. Iedereen is heel flexibel. Als je uitgaat van het motto alle kleine beetjes helpen, draag je zo toch het nodige bijdragen als lid van de JC!”

Sonja Klijnsma:

“Sinds mijn zoontje Luca (bijna 12) is gaan tennissen, kreeg ik ook kriebels en twee jaar geleden ben ik weer lid geworden. Luca doet dit jaar voor het derde seizoen mee aan de jeugdcompetitie. Ik vind het heel leuk om wat voor de vereniging te doen en betrokken te zijn bij zijn hobby. Mijn man Denis tennist ook en we staan regelmatig met zijn drieën op de baan.”

Caroline Kroon

“Ik tennis al vanaf mijn 9e (ik ben nu 46). Ook mijn zoon Jordy van 16 heeft er veel lol in. Wij spelen alle twee competitie op de zaterdag en ‘s zomers spelen we heel veel toernooien. Ik vind het heel leuk om wat voor de club te doen. Daarom zit ik in de jeugdcommissie.”

Sieuw Kapitein

Hallo iedereen ik ben Sieuwtje De Bruijn. Mij is gevraagd je jeugdcommissie te komen versterken. Met het hele team gaan we ons best doen voor de club. We hopen dat de jeugd met plezier naar STC komt voor allerlei tennisactiviteiten.

Caroline Boersen

“Ik tennis al jaren bij STC. Mijn zoon Coen speelt ook. Ondanks dat hij dat leuk vindt, denk je als ouder al snel dat je kind vaker naar de baan zou kunnen om vrij te tennissen. Omdat wellicht de Jeugdcommissie daar een bijdrage in kan leveren, zei ik direct ‘ja’ toen ik gevraagd werd om lid te worden. Nu hou ik me voornamelijk bezig met de clubkampioenschappen voor de jeugd, een supergezellige week!”

Manon van Amstel

Trainer en al jaren een goede adviseur voor de JC.

21

Ik wens jullie allemaal een mooi en oneindig lang tennisseizoen toe! Maureen Tuin Voorzitter Jeugdcommissie

KOMTIE 1 / 2013


LEUKE WEDSTRIJDEN TEGEN ANDERE STC JEUGDLEDEN

DOE MEE

DE REGENBOOG 2013 Wat is de Regenboogcompetitie? De Regenboogcompetitie is onze interne jeugdcompetitie. Hij is opgezet om alle jeugdspelers tot zo’n jaar of 13 wedstrijden te laten spelen. Iedereen die al een half jaar of langer op les heeft gezeten en de bal dus over het net kan slaan, kan hieraan meedoen. Je wordt door ons ingedeeld in kleine groepjes. HOE ZIET HET REGENBOOGSYSTEEM ERUIT? Als je meedoet aan de Regenboog, dan wordt je ingedeeld in groepjes van 4 met kinderen van dezelfde leeftijd en speelsterkte, je speelt dus 3 wedstrijdjes. Elke partij duurt een half uur en de uitslag noteer je op een kaart in de kleur van de regenboog. Als je nog te jong bent om zelf de puntentelling te doen, dan neem je gewoon iemand mee naar de baan om dat voor je te doen. De kleintjes kunnen gerust een half speelveld gebruiken en halverwege de baan serveren. Je maakt onderling een afspraak hoe er gespeeld wordt. Als je al de wedstrijden uit de serie gespeeld hebt, lever je deze kaart in. Als beloning krijg je op de algemene vaantjesuitreikingen in juni (1ste serie) en/of september (2de serie) een vaantje in dezelfde kleur als die van je kaart. Na drie jaar kun je alle vaantjes in de kleuren van de regenboog gespeeld hebben, want per seizoen kun je twee kleuren halen en er zijn 6 kleuren in totaal. Te weten: oranje, geel, groen, blauw, roze en violet. Als je zover gekomen bent dat je het laatste vaantje krijgt, dan ontvang je tegelijkertijd die supermooie Regenboogbeker met inscriptie. VOOR WIE IS HET BEDOELD De Regenboog is bedoeld voor alle jeugdleden die, zoals eerder vermeld, in ieder geval een half jaar getennist hebben. Het is een stimulans voor degene die uit zichzelf niet zo gemakkelijk naar de baan gaan of alleen maar met hetzelfde vriendje of vriendinnetje spelen. Zo leer je ook andere kinderen kennen die graag willen tennissen. Ook competitie spelende kinderen kunnen zich gewoon inschrijven. Bedenk wel dat je dan vaak op de baan staat. Je kunt je natuurlijk ook alleen voor de tweede serie opgeven.

22

KOMTIE 1 / 2013

Bij de Regenboogwedstrijden leer je spelenderwijs het tel- en puntensysteem en door veel te spelen tegen verschillende kinderen word je vanzelf steeds beter. Want ook bij tennis geldt: Oefening baart kunst…!!! Als je dit seizoen (weer) aan de Regenboog wilt meedoen, vul dan het strookje voor de eerste serie in dat hieronder afgedrukt staat. Als je je inschrijft voor de eerste serie, word je automatisch ingedeeld bij de tweede Hoe meld je je aan? Op de volgende pagina van deze Komtie staat een inschrijfformulier. Lever het formulier voor 20 maart 2013 (één formulier per kind) in bij Manon van Amstel of bij Caroline Kroon. Bachstraat 9, 1741 HM Schagen. Je kunt je ook per mail inschrijven: ckroon1966@hotmail.com WACHT NIET TE LANG! Na de inleverdatum is het helaas NIET MEER MOGELIJK om in te schrijven. Jullie krijgen de groepsindeling en de regenboogkaarten bij de eerste of tweede tennisles van je eigen tennisleraar(es). De eerste serie loopt van begin april tot half juni 2013. De tweede serie loopt van juli tot eind september 2013. Veel plezier in het nieuwe tennisseizoen en ik hoop op veel nieuwe inschrijvingen. Caroline Kroon en Manon van Amstel


INSCHRIJFFORMULIER REGENBOOGWEGSTRIJDEN

APRIL / JUNI 2013

Naam : ......................................... ...................................................................................

Geboortedatum : ...............................................................................................

Adres : ............................................................................................................................

Telefoon : ....................................................................................................................

.........................................

.............................................................................

Ik tennis al .................................... jaar en heb ..................................................... vaantjes. INSCHRIJFFORMULIER REGENBOOGWEGSTRIJDEN JULI / SEPTEMBER 2013 Naam : ......................................... ...................................................................................

Geboortedatum : ...............................................................................................

Adres : ............................................................................................................................

Telefoon : ....................................................................................................................

.........................................

.............................................................................

Ik tennis al .................................... jaar en heb ..................................................... vaantjes.

INSCHRIJFFORMULIER REGENBOOGWEGSTRIJDEN

APRIL / JUNI 2013

Naam : ......................................... ...................................................................................

Geboortedatum : ...............................................................................................

Adres : ............................................................................................................................

Telefoon : ....................................................................................................................

.........................................

.............................................................................

Ik tennis al .................................... jaar en heb ..................................................... vaantjes. INSCHRIJFFORMULIER REGENBOOGWEGSTRIJDEN JULI / SEPTEMBER 2013 Naam : ......................................... ...................................................................................

Geboortedatum : ...............................................................................................

Adres : ............................................................................................................................

Telefoon : ....................................................................................................................

.........................................

.............................................................................

Ik tennis al .................................... jaar en heb ..................................................... vaantjes.

INSCHRIJFFORMULIER REGENBOOGWEGSTRIJDEN APRIL / JUNI 2013 Naam : ......................................... ...................................................................................

Geboortedatum : ...............................................................................................

Adres : ............................................................................................................................

Telefoon : ....................................................................................................................

.........................................

.............................................................................

Ik tennis al .................................... jaar en heb ..................................................... vaantjes. INSCHRIJFFORMULIER REGENBOOGWEGSTRIJDEN JULI / SEPTEMBER 2013

23

Naam : ......................................... ...................................................................................

Geboortedatum : ...............................................................................................

Adres : ............................................................................................................................

Telefoon : ....................................................................................................................

.........................................

.............................................................................

Ik tennis al .................................... jaar en heb ..................................................... vaantjes.

KOMTIE 1 / 2013


VOORJAARSCOMPETITIE 2013

VOORLOPIGE TEAMINDELING

JUNIOREN vrijdag meisjes t/m 17 woensdag jongens t/m 12 Maite Perez y Perez dispensatie Tijn Gielen Daniella van der Meer Thijs Meegdes Anahit Hayrabedjan Thomas Konijnenberg Anna Botic Stijn Orij Angela Hayrabadjan Tom Geldtmeijer Fenna Deutekom captain Joost van Dijk vrijdag meisjes t/m 17 woensdag jongens t/m 12 Myrthe Bleeker Max van Bilsen Illa Carrion Braakman Arwin Kwantes Maaike Oppenhuis captain Joran Kwantes Jaike Botic Pier Wijnker Robin van Wieringen

dispensatie captain

captain

vrijdag meisjes t/m 17 woensdag meisjes t/m 12 Sabine Buis Babette de Ruijter Sofie Leijen Iris Bakker Tessel Vogel Sterre Rijstenberg Nina Derks Bo van Twuijver captain Eva Perez y Perez captain Maud Herkemij woensdag meisjes t/m 12 Anne Braun captain zaterdag meisjes t/m 17 Roos van der Jagt Lot de Boer captain ZoĂŤ Bonarius Marion Verduin Amanda Jansen Krissy Hogervorst Vivienne Jansen Fleur Hogervorst Lotte Dekkers vrijdag jongens t/m 17 woensdag jongens t/m 12 Lars Grooten captain Jay Tromp captain Bernard Konijnenberg Jaeden Aanonsen Coen Boersen Bjorn Stokkermans Luca Pinkse vrijdag jongens t/m 17 Luc Landru woensdag jongens t/m 12 Bart de Jonge Justin Ralling captain Alex Kok Max Sijnesael Pepijn Hubbelmeijer captain Rik Twaalfhoven Jaimy Kos Ramon Wenker

24

KOMTIE 1 / 2013


vrijdag jongens t/m 17 woensdag meisjes t/m 10 Jan Velema captain Rosita Kaager Merijn Kwantes Floor Beers Thiemo Koster Marieke Braun Lieve Limmen captain zaterdag jongens t/m 14 Jasmijn Bonarius Tom Kapitein Kees Emmaneel woensdag meisjes t/m 10 Luca Klijnsma Sophie Mein Nanno Mein Macha Verblauw Stefan van de reyde captain Lieke Geldtmeijer Brechje Botic woensdag jongens t/m 8 mini Roos de Boer captain Mart Engel Zoe van der Laan Levi Smit Quincy Van Wijngaarden Daan Leegstra captain Kayne Buil Cas de Waard Maarten Cremers

Lekker & gezellig eten in Schagen.

De Posthoorn Markt 20 1741 BS Schagen

25

KOMTIE 1 / 2013


Presenteer uw bedrijf of vereniging op uw eigen SenseView display. Een flatscreen op kantoor, achter de toonbank, in de wachtruimte, boven de bar in de kantine van de sportvereniging. Je ziet het wel vaker. Toch staat het scherm vaak uit of wordt er informatie afgespeeld die niet relevant is. Ziber springt hierop in met het product, SenseView. SenseView is altijd actueel, betaalbaar en gemakkelijk te beheren. De Ziber SenseView is een ideaal verlengstuk van een Ziber website. U plaatst met 1 klik de informatie van de website ook naar het scherm. Heel gemakkelijk dus.

Bepaal zelf eenvoudig wat er op het display getoond word met de Ziber MediaPublisher

Kijk voor meer informatie op www.senseview.nl of bel 0224 290 989.

Specialist in: Verouderde vloeren, Parket op vloerverwarming Planken- en Laminaatvloeren, Schuur- en Renovatiewerk TraprenovAatie, Speciale modellen

26

Witte Paal 227 - Schagen - Tel. 0224-212827 - www.klitsieparket.nl KOMTIE 1 / 2013


27

KOMTIE 1 / 2013


28

KOMTIE 1 / 2013


INSCHRIJFFORMULIER

STC WINTERTENNISTOERNOOI

Zaterdag 9 februari 2013 zal vanaf 20.00 uur het Veko Lightsystems - STC wintertennistoernooi plaatsvinden. Een fantastisch toernooi, dat elk jaar weer verzekerd is van succes. Natuurlijk zal er weer lekker fanatiek getennist worden, echter GEZELLIGHEID staat voorop!!! Locatie? Als vanouds, tenniscentrum Schagen. Voor wie? Voor alle STC seniorenleden, met dien verstande dat er een maximale deelname geldt van 40 personen, dus vol is vol!!! Er zullen dames, heren en gemengd dubbels gespeeld worden. Je kan je uitsluitend individueel opgeven. Op de avond wordt met wisselende partners gespeeld.

Het inschrijfgeld bedraagt â‚Ź 8,00 en kan op de avond zelf betaald worden.

Inschrijven kan door het formulier in te leveren bij: Anne van Es, Kogerlaan 1, 1741 DA Schagen Of door een e-mail te sturen naar wtc-stc@live.nl. Zet dan wel alle gegevens van het inschrijfformulier in jouw e-mail.

INSCHRIJVEN IS DEELNEMEN, U KRIJGT GEEN EXTRA UITNODIGING! WIJ VERWACHTEN DAT IEDEREEN OM 19.45 UUR AANWEZIG IS!

Naam : ......................................... ............................................................... * M / V

Geboortedatum : ...............................................................................................

Adres : ............................................................................................................................ .........................................

.............................................................................

29

Telefoon huis: ........................................................................................................

Eventueel telefoon mobiel : 06 - ....................................................

E-mail : .........................................................................................................................

Speelsterkte dubbel : ....................................................................................

KOMTIE 1 / 2013


VAN DE

TECHNISCHE COMMISSIE

NIEUW SEIZOEN Voorjaarscompetitie 2013 De competitieteams bij de junioren en senioren zijn inmiddels ingeschreven bij de KNLTB voor het nieuwe competitieseizoen in het voorjaar. Graag wil ik u verwijzen naar de voorlopige teamindelingen verderop in deze Komtie. Het kan zijn dat er nog verschuivingen kunnen plaatsvinden in de teams en/of dat de klasse waar een team in uit zal komen nog niet vermeld staat. De definitieve indeling zal in de volgende Komtie komen te staan.

Noteer wel alvast de competitiedata in uw agenda. Mochten er toch nog vragen of onduidelijkheden zijn over de voorjaarscompetitie senioren dan graag per mail naar onze verenigingscompetitieleider (VCL) Huib Voorbraak s.v.p. (huib@huibvoorbraak.nl). Voor de jeugdcompetitie kunt u terecht bij Rob Wever (rob.wever@quicknet.nl). Lessen/trainingen 2013 Wat betreft de lessen/trainingen kunt u zich opgeven bij onze trainer Kor Leegstra. Voor vragen zijn Kor, Manon en Aron beschikbaar. De inschrijfformulieren voor de lessen staan elders in deze Komtie vermeld. Deze worden ook op de website geplaatst. Ledenwerving en - behoud Er wordt gesproken over werving en behoud van leden/ vrijwilligers binnen STC. Een werkgroep is bezig om de uitgangspunten te formuleren waarna advies volgt naar

het bestuur. Hierbij kan verenigingsondersteuning vanuit KNLTB worden verleend. Ook zullen er promotie/werving acties worden opgezet in samenspraak met de JC en de trainers (b.v. clinics/basisscholen). De Open-Dag tennis wordt georganiseerd in maart. STC all season De tennisclub raakt geleidelijk aan gewend aan het allseason karakter. In de wintermaanden is de commissiekamer tijdelijk in gebruik als kantine. De toegang tot het clubgebouw met behulp van je eigen KNLTB-clubpas werkt naar behoren. De koffie- en frisdrankautomaten staan in de hal. ’s Avonds dient de baanverlichting van de tennisbanen 1/2, 5/6 resp. 9/10 zelf aan en ook weer uit te worden geschakeld mits er geen andere leden op dat moment aanwezig zijn die willen tennissen.

De gravelbanen zijn gesloten. In deze winterse periode is het van belang dat de smashcourtbanen veilig worden bespeeld. Mocht er sneeuw of ijs op de tennisbanen liggen dan niet erop gaan tennissen, ook niet de sneeuw eraf vegen s.v.p. Bij dooi zijn de banen niet bespeelbaar. Sportieve groet, Nanno Mein Voorzitter TC

MEDEDELING VAN DE KANTINECOMMISSIE

30

Door de prijsverhogingen van de groothandel en de ingevoerde BTW-verhoging gaan ook wij onze consumptieprijzen per 1 februari in de kantine aanpassen. Nel Mud vz kantinecommissie KOMTIE 1 / 2013


DISTRICTS- / REGIOCOMPETITIE

REGIO NOORDWEST

COMPETITIEDATA 2013 DATA DISTRICTS- / REGIOCOMPETITIE VOORJAAR 2013 REGIO NOORDWEST

COMPETITIEDATA 2013 SPEELDAGEN WEEK

14

15

16

17

18

19

INHAALDAGEN 20

21

22

23

27-mei

3-jun

18

18

19

20

MAANDAG

8-apr

15-apr 22-apr

6-mei 13-mei

DINSDAG

9-apr

16-apr 23-apr

7-mei 14-mei 21-mei 28-mei

30-apr 1)

10-apr 17-apr 24-apr

8-mei 15-mei 22-mei 29-mei

30-apr 1) 1-mei 1) 9-mei 2)

11-apr 18-apr 25-apr

16-mei 23-mei 30-mei

30-apr 1) 2-mei 1) 9-mei 2)

WOENSDAG DONDERDAG

4-apr

12-apr 19-apr 26-apr

VRIJDAG ZATERDAG ZATERDAG (Regio hoofdklasse)

6-apr 6-apr

13-apr 20-apr 27-apr 13-apr 20-apr 27-apr

30-apr 1) 29-apr 1) 9-mei 2) 9-mei 2)

10-mei 17-mei /24-mei 31-mei 30-apr 1) 3-mei 1) 9-mei 2) DATA DISTRICTSREGIOCOMPETITIE VOORJAAR 2013 REGIO NOORDWEST 11-mei

25-mei

1-jun

30-apr 1) 4-mei 1) 9-mei 2)

COMPETITIEDATA 2013

11-mei 18-mei 25-mei

30-apr 1) 4-mei 1) 9-mei 2)

SPEELDAGEN DATA DISTRICTS- / REGIOCOMPETITIE VOORJAAR 2013 7-apr 1514-apr 21-apr 28-apr 12-mei 2-jun 2) ZONDAG 30-apr 14 21 REGIO A DISTRICTS- / REGIOCOMPETITIE VOORJAAR 201316 /26-mei REGIOCOMPETITIE 2013 WEEK 17 18 DATA 19DISTRICTS20 22NOORDWEST 23 VOORJAAR 18 1) 5-mei 181) 9-mei19 REGIO NOORDWEST ZONDAG (Landelijk)

7-apr

14-apr 21-apr

8-apr

COMPETITIEDATA 2013

19

-mei

-mei

-mei

0-mei

1-mei

1-mei

2-mei

2-mei

REGIO NOORDWEST 26-mei 2-jun

9-mei 2)

COMPETITIEDATA 20131) 9-mei 2) 18-mei 1) mei 2) 27-mei 3-jun 30-apr 1) 29-apr ma 20SPEELDAGEN INHAALDAGEN FEESTDAGEN INHAALDAGEN 4-ju 9-apr 16-apr 23-aprINHAALDAGEN 7-mei 14-mei 21-mei 28-mei 9-mei 2) 18-mei 1) mei 2) DINSDAG 30-apr 1) SPEELDAGEN INHAALDAGEN 14 15 31 maart 21 Pasen: WEEK 1) vrijwillige inhaaldagen 16 & 1 april 17 18 19 20 22 23 18 18 19 20ma 20- 21 22 21 WEEK 14 15 18 3016 21 20 Koninginnedag: 22 23 18 2018 21 22 23 19 20 2224 23 2) 18 18 19 20 21 22 23 verplichte inhaaldagen april19 17 mei 2)ma 205-ju 10-apr 17-apr 24-apr 8-mei 15-mei 22-mei 29-mei WOENSDAG 30-apr 1) 1-mei 1) 9-mei 2) 18-mei 1) ma 20-1) mei 2) ma 20Hemelvaartsdag: 8-apr9 mei 15-apr 22-apr 6-mei 13-mei 27-mei 3-jun 30-apr 1) 29-apr 1) 9-mei 2) 18-mei MAANDAG ma 208-apr 15-apr 22-apr 6-mei 13-mei 27-mei 3-jun 9-mei 2) 18-mei 1) mei 2) 13-mei Pinksteren: 27-mei 3-jun 9-mei 2) 18-mei 1) mei 2) 10-jun 2) 30-apr 1) 29-apr 1) MAANDAG 30-apr 1) 29-apr19 1) & 20 mei mei 2)ma 206-ju 4-apr 11-apr 18-apr 25-apr DONDERDAG 30-apr 1) 2-mei 1) 9-mei 2) 18-mei 1) ma 20ma 20- 16-mei 23-mei 30-mei 9-apr 16-apr 23-apr 7-mei 14-mei 21-mei 28-mei 9-mei 2) 18-mei 1) mei 2) DINSDAG 30-apr 1) 7-mei 21-mei 9-mei 2) 18-mei 1) meima 2) 204-juni 2) 14-mei KAMPIOENSCHAPPEN 21-meiDINSDAG 28-mei 9-mei23-apr 2) 18-mei 1) mei 2) 14-mei 4-juni 2) 28-mei 30-apr 1) 30-apr 1)9-apr 16-apr mei 2)ma 207-ju 12-apr 19-apr 26-apr 10-mei 24-mei 31-mei VRIJDAG 30-apr 1) 3-mei 1) 9-mei 2) 18-mei 1) ma 20ma 20- 17-mei Regiokampioenschap: zaterdag 8 juni 10-apr17-apr 17-apr 24-apr 8-mei 15-mei 22-mei 29-mei 9-mei 2) 1)18-mei WOENSDAG 30-apr 1) 1-mei 1) ma 10-apr 24-apr 8-mei 15-mei 22-mei 29-mei 9-mei 2) 18-mei mei 2)1)20-mei 2) 5-juni 2) 15-mei 22-mei 29-mei 9-mei 2) 18-mei 1) mei 2) 5-juni 2) 30-apr 1) 1-mei 1) WOENSDAG 30-apr 1) 1-mei Inhaal: 1) zondag 9 juni mei 2)ma 208-ju 6-apr 13-apr 20-apr 27-apr 11-mei 25-mei 1-jun ma 20ma 20ZATERDAG 30-apr 1) 4-mei 1) 9-mei 2) 18-mei 1) 4-apr1)11-apr 11-apr1) 18-apr 25-apr 16-mei 23-mei 30-mei 30-apr 30-apr 2) 1)18-mei DONDERDAG 1)1)2-mei 1)2)9-mei 4-apr 18-apr 25-apr 16-mei 23-mei 30-mei 9-mei 18-mei mei 2)1)20-mei 2) 6-juni 2) 16-mei Landskampioenschap 23-mei 30-mei 9-mei 2) 18-mei 1) mei 2) 6-juni 2) 1) 2-mei DONDERDAG 30-apr 2-mei ZATERDAG ma 1e ronde: zaterdag 15 juni 20- 2) ma 20ma 20- 18-mei 6-apr 13-apr 20-apr 27-apr 11-mei mei 2)ma1-jun (Regio 30-apr 1) 4-mei 1) 9-mei 2) voorhoofdklasse) regiokampioenen: inhaal: zondag 16 juni 25-mei 12-apr1) 19-apr 10-mei 17-mei 24-mei 2) 1)18-mei VRIJDAG 1)1)3-mei 1)2)9-mei 19-apr 26-apr 10-mei 17-mei 24-mei 9-mei 18-mei meima 2)1)20-mei 2) 7-juni 2) 17-mei 24-meiVRIJDAG 31-mei 9-mei 2)26-apr 18-mei 1) mei 2) 2) 31-mei31-mei 30-apr 30-apr 1) 3-mei 30-apr 1)12-apr 3-mei halve finale: zaterdag 22 juni7-juni ma 20ma 20- 23 juni 26-mei 2-jun 7-apr 14-apr 21-apr 12-mei mei 2)ma 209-ju ZONDAG 30-apr 1) 5-mei 1) 9-mei 2) 18-mei 1) finale 28-apr zondag 6-apr1)13-apr 13-apr1) 20-apr 11-mei 25-mei 2) 1)18-mei 6-apr 20-apr 11-mei 25-mei 9-mei 18-mei meima 2)1)20-mei 2) 8-juni 2) 25-mei 1-jun 9-mei27-apr 2)27-apr 18-mei 1) mei 2) 8-juni 2) 1-jun 1-jun ZATERDAG 1)1)4-mei 1)2)9-mei 30-apr 30-apr 1) 4-mei ZATERDAG 30-apr 4-mei ZATERDAG ma 20ma 207-apr 14-apr 21-apr 5-mei 12-mei 26-mei 2-jun 9-mei 2) mei 2)ma 209-ju ZONDAG ZATERDAG (Landelijk) 18-mei 25-mei 6-apr 20-apr 11-mei 18-mei 25-mei 9-mei mei 2) 1-jun 9-mei27-apr 2)27-apr mei 2) (Regio 30-apr 30-apr 1) 4-mei 4-mei 1-jun 2) 6-apr1)13-apr 13-apr1) 20-apr 11-mei 18-mei 25-mei mei2) 2) 1-jun 2 (Regiohoofdklasse) hoofdklasse) 30-apr 1)1)4-mei 1)2)9-mei 2) ma 20ma 20- ma 20FEESTDAGEN INHAALDAGEN 26-meiZONDAG 2-jun 9-mei28-apr 2)28-apr 18-mei 1) mei 2) 9-juni 2) 2-jun 2-jun 7-apr 21-apr 12-mei 26-mei 9-mei 18-mei mei 2)1) mei 2) 9-juni 2) 30-apr 5-mei 30-apr 30-apr 1) 5-mei 7-apr1)14-apr 14-apr1) 21-apr 12-mei 26-mei 2) 1)18-mei ZONDAG 1)1)5-mei 1)2)9-mei Pasen: 31 maart & 1 april 1) vrijwillige inhaaldagen ma 20ma 20ma 20Koninginnedag: 2) verplichte inhaaldagen 30 april9-mei 2) 26-mei 2-jun mei 2) 9-juni 2) 2-jun 2-jun 7-apr 5-mei 12-mei 26-mei 9-mei 2)9-mei 2) mei 2) mei 2) 9-juni 2) ZONDAG 7-apr 14-apr 14-apr21-apr 21-apr 5-mei 12-mei 26-mei ZONDAG(Landelijk) (Landelijk) Hemelvaartsdag: 9 mei Pinksteren: 19 & 20 mei FEESTDAGEN INHAALDAGEN INHAALDAGEN FEESTDAGEN INHAALDAGEN Pasen: 1) vrijwillige 31 maart inhaaldagen & 1 april 1) vrijwillige inhaaldagen Pasen: 31 maart & 1 april 1) vrijwillige inhaaldagen KAMPIOENSCHAPPEN Koninginnedag: 2) verplichte inhaaldagen 2) verplichte inhaaldagen 30 april Koninginnedag: 2) verplichte inhaaldagen 30 april Hemelvaartsdag: 9 mei Regiokampioenschap: zaterdag 8 juni Hemelvaartsdag: Pinksteren: 19 9&mei 20 mei Inhaal: zondag 9 juni Pinksteren: 19 & 20 mei MAANDAG

AGEN

5-mei 12-mei

21 22 23 ma 2018-mei 1) mei 2) ma 204-juni 2) 18-mei 1) mei 2) ma 205-juni 2) 18-mei 1) mei 2) ma 206-juni 2) 18-mei 1) mei 2) ma 207-juni 2) 18-mei 1) mei 2) ma 208-juni 2) 18-mei 1) mei 2) ma 20mei 2) 1-jun 2) INHAALDAGEN ma 2018-mei 1) mei 2) 20 21 229-juni 2)2 ma 20ma 20mei 2) 9-juni 2)

KAMPIOENSCHAPPEN Landskampioenschap KAMPIOENSCHAPPEN aterdag 8voor juni regiokampioenen: Regiokampioenschap: ondag 9 juni Regiokampioenschap:

aterdag 15 juniLandskampioenschap ondag 16 juni voor regiokampioenen: Landskampioenschap aterdag 22 junivoor regiokampioenen: ondag 23 juni

15-apr 22-apr

1e ronde: inhaal: Inhaal: halve finale: Inhaal: finale

1e ronde: inhaal: 1e ronde: halve finale: inhaal: finale halve finale:

finale

6-mei 13-mei

zaterdag 15 juni zaterdag juni zondag 168juni zaterdag 8 juni zondag 922juni zaterdag juni zondag 9 juni zondag 23 juni

COMPETITIEDATA 2013

zaterdag 15 juni zondag 16 juni15 juni zaterdag zaterdag 22 juni zondag 16 juni zondag 23 juni22 juni zaterdag

zondag 23 juni

31

KOMTIE 1 / 2013


JA A R G A R A N TI

E

E •

K

5

EIT

32

L WA IT

• &S

HOUTEN VLOEREN TAPIJT RAAMDECORATIE SHUTTERS GIETVLOEREN

ERVIC

Witte Paal 229, Schagen, 0224 - 291090 www.martijndewitvloeren.nl

KOMTIE 1 / 2013

Wij streven naar maximaal gebruik van FSC-producten.


AANMELDEN

ZOMERTRAINING 2013

JUNIOREN Hieronder ziet u een overzicht van de trainingsmogelijkheden. Met dit formulier kunt u zich hiervoor aanmelden. Mail het z.s.m. ingevuld per e-mail naar onderstaand adres.

NAAM : .................................................................................................................................................. M / V

GEB. DATUM : ..................................................................

ADRES : .....................................................................................................................................................................

SPEELSTERKTE : ...........................................................

.....................................................................................................................................................................

TEAM : ............................................... ......................................

TELEFOON : ......................................................................................................................................................... MOBIEL : .................................................................................................................................................................

AANTAL JAREN LES GEHAD : .......................

E-MAIL :

LIDNUMMER : .................................................................

..................................................................................................................................................................

Ik geef me op voor 18 weken les met 8 personen voor 1 lesuur per week.

€ 96,00 p.p.

Ik geef me op voor 18 weken les met 8 personen voor 2 lesuren per week. € 192,00 p.p.

Eventuele medecursisten : 1)

...................................................................................................................................................................................................... *

2)

...................................................................................................................................................................................................... *

3)

...................................................................................................................................................................................................... *

4)

...................................................................................................................................................................................................... *

Eventuele verhinderingen :

* Let op : deze mensen moeten zich wel zelf inschrijven!

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

DATUM : ..................................................................................................

HANDTEKENING :

33

.......................................................................................................................

Stuur het formulier z.s.m. ingevuld per e-mail naar het gezamelijke e-mail adres: Manon van Amstel T 06-21208021 Aron Schipper T 06-23406405 Kor Leegstra T 06-22236962

tennisleeraar@stcschagen.nl

KOMTIE 1 / 2013


EEN GOEDE SERVICE EEN HELE ZORG MINDER

• Hypotheken

• Pensioenen

• Schadeverzekeringen

• Kredieten

• Levensverzekeringen

• Beleggingen

34

Zuiderweg 14i | 1741 NA Schagen | T 0224 210910 Postbus 49 | 1740 AA Schagen info@onnovanoverbeeke.nl www.onnovanoverbeeke.nl

KOMTIE 1 / 2013


AANMELDEN

ZOMERTRAINING 2013

SENIOREN Hieronder ziet u een overzicht van de trainingsmogelijkheden. Met dit formulier kunt u zich hiervoor aanmelden.

NAAM : .................................................................................................................................................. M / V

GEB. DATUM : ..................................................................

ADRES : .....................................................................................................................................................................

SPEELSTERKTE : ...........................................................

.....................................................................................................................................................................

TEAM : ............................................... KLASSE :............

TELEFOON : ......................................................................................................................................................... MOBIEL : .................................................................................................................................................................

AANTAL JAREN LES GEHAD : .......................

E-MAIL :

LIDNUMMER : .................................................................

..................................................................................................................................................................

Ik geef me op voor 16 weken les met 4 personen voor 1 lesuur per week. ca. € 180,00 p.p. Ik geef me op voor 16 weken les met 2 personen voor 1 lesuur per week. ca. € 360,00 p.p.

Eventuele medecursisten : 1)

...................................................................................................................................................................................................... *

2)

...................................................................................................................................................................................................... *

3)

...................................................................................................................................................................................................... *

4)

...................................................................................................................................................................................................... *

Eventuele verhinderingen :

* Let op : deze mensen moeten zich wel zelf inschrijven!

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

DATUM : ..................................................................................................

HANDTEKENING :

35

.......................................................................................................................

Geef dit formulier ingevuld aan Manon, Aron of Kor mee, of stuur het ingevuld per e-mail naar het gezamelijke e-mail adres: tennisleeraar@stcschagen.nl Manon van Amstel T 06-21208021 Aron Schipper T 06-23406405 Kor Leegstra T 06-22236962 KOMTIE 1 / 2013


VOORJAARSCOMPETITIE 2013

VOORLOPIGE TEAMINDELING SENO DINSDAG

Dames 18+ Schagen 1 1e klasse Lies van Eijsden* Annelies v.d.Meer Gabi Kesteloo Corrie Zuiker Monique Hendriks

Dames dubbel 18+ Schagen 1 Hoofdklasse An Kroon* Alie Vrieling Ans Beesteheerde Evelien Dekker Betty Meyerman

Schagen 2 Hoofdklasse HenriĂŤtte Konijnenberg* Loes Smal Marian Bijwaard Margreet Veldman

WOENDSDAG

Dames dubbel 18+ Schagen 1 Hoofdklasse Caroline Orij* Sandra Koning Evelien Mol Simone Meegdes Marit Kaan Carrie Pronk

Schagen 2 1e klasse Chris Speur* Babette Nuver Marieke Blom Albertien Derksen Marina Zuidema Marjan Beemster

Schagen 2 1e klasse Chris Speur* Babette Nuver Marieke Blom Albertien Derksen Marina Zuidema Marjan Beemster

DONDERDAG

Dames dubbel 18+ Schagen 1 1e klasse Riet v.d. Pol* Nicole Speth Sujen Witty Bea Meijers Ans Moolenaars Riet Zonneveld

Schagen 2 1e klasse Christel Bruin* Christa Bosch Meri Huipen Monique Kroon Linda Louter

VRIJDAG

Dames dubbel 18+ Schagen 1 2e klasse Marjo v.d.Wal* Ank Polle Josine Meereboer Nelly Sier Angret Sinnige Henriette Verdoorn

Dames dubbel 18+ Schagen 2 2e klasse Everien van de Waal* Carolien Boersen Anja v/d Zande Belinda Limmen Karina Schaafsma Gerie Kikkert

Dames dubbel 18+ Schagen 3 2e klasse Saskia Arentsen* Franka de Bruine Inge v.d.Hulst Karin Sijnesael Petra Kruit Wilma Knoop

VRIJDAG

Heren dubbel 50+ Schagen 1 1e klasse Jaap Goudsmit* Arend Jan Meijers Gerard Hagelstein John Duiven Cees den Adel

Schagen 2 2e klasse Nico Kuin* Jan Steinz Jelle Vrijhof Jos de Waard Jan Seppenwolde Harry Buis

Schagen 3 3e klasse Hans Udink Gert v.d. Meer Cees v.d. Nieuwedijk Cor v.d.Woude Huib Voorbraak Hans v.Alphen Rienk Mud

36

KOMTIE 1 / 2013

Schagen 3 1e klasse Alie Dekker* Ineke v.d.Woude Marianne Hagelstein Heleen van Zanten Nellie Kok Aline Udink

Schagen 4 2e klasse Marjoke Natzyl* Clary Buijsse Hannie Leendertse Elly Bakker Lisette Valkenier Anneke Duiven

VRIJDAGAVOND Gemengd dubbel 25+ Schagen 1 geen klasse Marjan Veenboer* Joyce Plukker Marjon Twijnstra Anet Boswijk Frank Tuin Edwin Smit Jan de Braber


OREN ZATERDAG

Heren 17+ Schagen 1 1e klasse Nanno Mein* Arnold Spruit Koen Pinkse Hans de Git Alexander v.d. Berg Bas Twaalfhoven(Disp) Vic Mens (Disp) Kor Leegstra Jan Schreur

Heren 17+ Schagen 2 3e klasse Hugo Jong* Bas de Weger Sander Kliphuis Germen Engel Jeroen van Dijk

Heren 17+ Schagen 3 4e klasse Jan de Git* Michel de Jong Jurgen Veldman Stef Stendert Marc Vader Willy Snellen Lex Redecker

Heren 17+ Schagen 4 4e klasse Pablo de Groot* Bart Bruin Jaap Vink Frank Louter Emiel Prikkel Tom Redecker

ZATERDAG

Heren 17+ Schagen 5 4e klasse Piet Daalder* Wilco van Wieringen Herman Groot Peter Kikkert Joost Wenker Frank Hogervorst Erik de Graaf

Heren 17+ Schagen 6 4e klasse Aron Schipper Jurre Pannekeet Wim Hogenvorst Jurjen Ruyter

Heren 17+ Schagen 7 5e klasse Jaap Bregman* Cees Smit Eric Snaas Roland Mohr Simco Kruijer

Heren 17+ Schagen 8 5e klasse Ramon Hoogwoud Tom Gouwenberg* Dries v.d. Jagt Maarten Leijdekkers Thijs van Twisk

Heren 17+ Schagen 9 5e klasse Barry Verwey* Niels Dol Niels Voorbraak Angelo Calvisi Bart van Leeuwen Casper Mol Erik Voorbraak

ZATERDAG

Dames 17+ Schagen 1 2e klasse Nathalie Raadgers* Sonja Deutekom Rianne Blaauboer Linda de Groot Rianne Laan

Dames 17+ Dames 17+ Schagen 2 Schagen 3 2e klasse 3e klasse Monique Houwing* Mirjam Niesten* Marieke Visser-van BeekVanessa Langendijk Marjolein Deutekom Annemieke Leijnse Suzanne Bruin Lucia Jong Marit Glas Femke van Beek Lilian van der Wardt

Dames 17+ Schagen 4 3e klasse Sanneke Koeman* Marieke Ploeger Manon Wijnker Jo-Nele Blokzijl Mascha de Wit Martine Wolkers

Dames 17+ Schagen 5 4e klasse Rosanne Brommer* Lucinda Beemster Jolanda van der Stoop Marieke de Wit Femke Beelen

ZATERDAG

Heren dubbel 35+ Schagen 1 3e klasse Jan Korteland* Koos Kruijer Henry Hoogenberg Janot Peijen Sjon Molenaar Antonio Perez y Perez

Heren dubbel 50+ Schagen 1 1e klasse Jan Bakker* Jan Kamp Hans de Weerd Albert Sier Rien Ouwerkerk

Gemengd Dubbel 30+ Schagen 1 1e klasse Ella Heddes* Gerard Louter Jack van Diepen Ellen Moorman Jacqueline v Kesteren Berend Schop

Heren 30+ Schagen 1 4e klasse Siem Hartman* Marco Rijstenberg Matien Grooten Kees Pronk

ZATERDAG

Gemengd 17+ Schagen 1 2e klasse Esther Veldboer* Kirsten v.d. Waal Christien Broersma Manon Pinkse Peter Jan v.d. Waal Bob Boersen Richard Brood

Gemengd 17+ Schagen 2 3e klasse Carolien Kroon* Tinka Kriens Maarten Groot Loes de Leeuw Joop Bommer Harrie Pieck

ZATERDAGAVOND

Gemengd 17+ Schagen 3 4e klasse Astrid Carels* Marcel Groen Mieke Feijen Anne van Es Pieter de Ruiter Manon Heddes Bianca Kooij

Gemengd 17+ Schagen 4 5e klasse Isabel Wijnker* AndrĂŠ Wijnker Rocco Emmaneel Katja Rens Christiaan Bos Lenny Hogervorst Kees Wenker Carla Smit

37

KOMTIE 1 / 2013


LANDELIJK ZONDAG

NOORDWEST ZONDAG

Gemengd Senioren Gemengd Senioren 6e klasse 7e klasse Schagen 1 Schagen 2 Jack Stins Jordy Katoen Max Tiebie Job Rustenburg Gijs Scheltema de HeerePamala Wever Merel Scheltema de Heere* Sanne Boot Sophie de Graaf Anouk Boersen Lindi Helsloot

Heren 3e klasse Schagen 1 Bas Twaalfhoven Roy van Kempen Vic Mens Björn Abbink

Dames 21+ Schagen 1 4e klasse Caroline Laan Ingrid Laan* Mieke de Git Brigitte Sauer Janneke van Schagen Steffie Tetro (res) Manon Kikkert (res)

Heren 18+ Schagen 1 4e klasse Arnold Rodenburg Cor-Jan Molenaar Coen Jong* André Vethman Bert Borst Bart Kwaaitaal

Dames 21+ Schagen 1 4e klasse Conny van Haaster* Danielle Onderwater Linda Meskers Ingrid Smiers Marijke v.d. Salm Mirjam v.d. Jagt

Heren 4e klasse Schagen 2 Marcel Kroese Ruud Tonkes Eduard Hendriks Rogier Zuurbier* Wouter Kunst

DENKT U OM HET INVULLEN VAN UW INDELINGSFORMULIER KANTINEDIENSTEN?

38

U vindt deze terug in deze Komtie of u kunt hem downloaden via onze website. Ook alle jeugdleden die in 2012 18 jaar zijn geworden zijn in 2013 bardienstplichtig. Uiterlijk inleveren voor 9 februari 2013.

KOMTIE 1 / 2013


Indelingsformulier Kantinediensten 2013

( ook te vinden op de website www.stcschagen.nl )

In te vullen door alle seniorleden (1 januari 18 jaar en ouder) die gebruik maken van de € 85,- kortingregeling en hiermee de consequentie aanvaarden om 2 of 3 maal kantinediensten te verrichten. (Afkopen van kantinediensten kost € 85,-. Bedrag a.u.b. zelf overmaken naar rek.: 3547674 tnv STC Schagen.) U dient dit formulier uiterlijk 9 Februari 2013 in te leveren of door te mailen op onderstaand adres:

Marcel Zomerdijk Kerkepad 14 1741 EX Schagen 06-52657310 marcelzomerdijk@quicknet.nl Naam: …. Adres: ….. Telefoon: …..

Geb. Datum: ….. E-mail: …..

Bent U bestuurs- of commissielid? Ja / Nee Zo ja, welke commissie? ---------------------------Heeft U ervaring met het verrichten van kantinediensten? Ja / Nee Wilt U tijdens toernooien kantinedienst verrichten? Ja / Nee Zo ja, welk toernooi? -----------------------------Bent U in het bezit van diploma Sociale Hygiëne of IVA (instructie verantwoord alchol)

Summerbreak Schager Jeugd Toernooi Komtietoernooi

Ja/ Nee

22 Juni t/m 30 Juni 17 t/m 25 Augustus

Hieronder aankruisen op welk moment van de week en voor welk soort dienst u NIET beschikbaar bent.

MA

DI

O M NM A

WO

O M NM A

DO

VR

ZA

ZO

O M NM A O M NM A O M NM A O M NM A O = ochtend (8.00/8.30/9.00 tot 12.00/13.00) A = avond (19.00/20.00 tot einde dienst)

O M NM A

Middag of Namiddag diensten alleen tijdens competitie en toernooien!!! M = middag (12.00 tot 16.00) NM = namiddag ( 16.00-20.00)

Hieronder aankruizen wanneer U NIET beschikbaar bent. Maximaal 8 weken doorstrepen als niet beschikbaar, over het seizoen verspreid. De heren worden vriendelijk verzocht s’avonds beschikbaarheid op te geven! Januari ma di

Februari wo do

7 14 21 28

vr

za

zo

10 17 24 31

vr

za

zo

7 14 21 28

Juni

ma didi di

wo do

vr

za

zo

1 8 15 22 29

16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12

ma di

wo do

vr

za

zo

2 9 16 23 30

4 11 18 25

6 13 20 27

7 14 21

8 15 22

27

wo do

4 11 18 25

Mei

6 13

ma di

Maart

7 14 21 28

2

26

September 3 10 17 24

ma di

wo do

4 11 18 25

6 13

5 12 19 26

Juli

27

vr

za

zo

zo

ma di

wo do

vr

3 10 17 24

5 12 19 26

6 13 29 27

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

1 8 15 22 29

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

wo do

vr

za

zo

ma di

wo do

vr

2 9 16 23 30

4 11 18 25

5

7 14 21 28

1 8 15 22 29

8 15 22 29

24 31

za

ma di

ma di

23 30

vr

2 9 16 23 30

zo

1 8 15 22 29

wo do

4 11 18 25

za

7 14 21 28

ma di

Oktober 5 12 19 26

April

November 3 10 17 24 31

4 11 18 25

wo do

vr

za

zo

3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

ma di

wo do

vr

za

zo

5 12 19 26

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

17 24

18 25

2 9 16 23

Augustus

6 13 20 27

39

December

7 14 21 28

za

zo

ma di 9 16

KOMTIE 1 / 2013

wo do 5 12 19

vr

za

zo

Komtie 1 2013 - STC Schagen  

Clubblad van de Schager Tennisclub

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you