Page 1

CLUBBLAD STC

KOMTIE NR 1 / 2012

NOTULEN ALV 2011 VOORLOPIGE TEAMINDELINGEN INSCHRIJVEN TRAININGEN


2

KOMTIE 1 / 2012


KOMTIE NR 1 / 2012

INHOUD

COLOFON 4 VAN DE VOORZITTER.

6

OPENING BUITENSEIZOEN

7

VAN DE SECRETARIS

9

VERTROUWENSPERSOON 10 VACATURE VOORZITTER KC

11

VOMAR SPAARACTIE

13

ORGANISATIESCHEMA STC

15

NOTULEN ALV 2011

17

INDELINGSFORMULIER KANTINEDIENST

23

VAN DE TECHNISCHE COMMISSIE

24

COMPETITIEDATA 2012

25

VOORLOPIGE TEAMINDELING SENIOREN

26

AANMELDEN ZOMERTRAINING SENIOREN

29

INSCHRIJVEN VEKO WINTERTENNIS

30

VAN TRAINER KOR

31

UITSLAGEN WINTERBREAKTOERNOOI

32

AANMELDEN ZOMERTRAINING JUNIOREN

35

DUIDELIJK VERHAAL

REGENBOOGCOMPETITIE 36 VOORLOPIGE TEAMINDELING SENIOREN

39

AANLEVERING KOPIJ Kopij voor de volgende Komtie s.v.p. doormailen naar redactie@stcschagen.nl

DS Podium Square Schokbestendig Saffier glas Waterdicht tot 100 m Zwitsers Kwarts Uurwerk Advies verkoopprijs €475,-

Uiterlijke aanleverdatum voor de volgende Komtie:

VRIJDAG 9 MAART 2012 KOMTIE 1 / 2012

3

www.certina.com

Tel. 040 219 99 21


COLOFON KOMTIE nr. 311 - Clubblad van de Schager Tennis Club (opgericht 23 april 1931) TENNISPARK Wilgenlaan 1c

1741 ZP Schagen T 0224-296187 POSTADRES Postbus 241 1740 AE Schagen

BANK Rabobank 1090.28.120 Postbank 3547.674 WEBSITE www.stcschagen.nl EMAIL secretaris@stcschagen.nl

BESTUUR (per 1 jan 2012) VOORZITTER Hans Bouterse

E voorzitter@stcschagen.nl T 0224-212635

VICE-VOORZITTER Nanno Mein

SECRETARIS

Esther Veldboer

E voorzittertc@stcschagen.nl T 0224-291962

E secretaris@stcschagen.nl T 0224-217158

LEDENADMINISTRATIE Laan 16

Marja Kramer 1741 EB Schagen E ledenadministratie@stcschagen.nl T 0224-216168

BAANCOMMISSARISSEN Jan Huiberts Cees den Adel

TRAINERS

E jp.huiberts@quicknet.nl T 0224-213411 E cees.anny@quicknet.nl T 0224-213251

Jaap Goudsmit E penningmeester@stcschagen.nl T 0224-298476 (per 1 juli 2012 Sander Kliphuis)

Kor Leegstra Manon van Amstel

VOORZITTER JEUGDCOMMISSIE

SPONSORCOMMISSIE

VOORZITTER TECHNISCHE COMMISSIE

REDACTIE KOMTIE

VOORZITTER WEDSTRIJD- EN TOERNOOI COMMISSIE

WEBMASTER

VOORZITTER KANTINE COMMISSIE

DIGITALE COMMISSIE

PENNINGMEESTER

Maureen Tuin

Nanno Mein

Marko Gielens

4

Marcel Zomerdijk

NOTULIST Hans Udink

E voorzitterjc@stcschagen.nl T 06-14519299

E voorzittertc@stcschagen.nl T 0224-291962

E voorzitterwtc@stcschagen.nl T 06-45297005

E marcelzomerdijk@quicknet.nl T 06-52657310 (na 18.00 uur)

T 0224-296633

KOMTIE 1 / 2012

John Duiven

Jelle de Visser

Cor-Jan Molenaar Huib Voorbraak

E T E T

kleegstra@quicknet.nl 0224-297108 / 06-22236962 manon@csts.nl 0226-390600 / 06-21208021

E sponsorcommissie@stcschagen.nl T 0224-213547

E redactiekomtie@stcschagen.nl T 0224-218300 / 06-20942489

E webmaster@stcschagen.nl T 0224-298004

E h.voorbraak@xs4all.nl T 0224-215511


SPORTCAFE - SCHAGEN

CONTRIBUTIE per 1 APRIL 2012 Lidmaatschap is vanaf 2012 voor een geheel jaar (365 dagen). Er zijn dus geen winterabonnementen meer. SENIOREN Inschrijfgeld

€ 132 met incasso (365 dagen tennis) € 134 zonder incasso (365 dagen tennis) € 13 inclusief administratiekosten

€ 63 met incasso (365 dagen tennis) € 65 zonder incasso (365 dagen tennis) € 6 inclusief administratiekosten C - EFA

Inschrijfgeld

HCS

JUNIOREN

TROP

S

Voor senioren geldt de verplichting tot het draaien van kantinediensten.

or tieve adres vo t is hét spor 20 tot ar n va va s er d ie al pt eW ijen en rece rt Sportcafé d pa kend n, te te ts es orgde fe ent zich ui volledig verz s olle locatie le tie rv ta ee sf en e es ez pr .D n, 100 personen n, reünies, vergaderinge dage voor verjaar sten. ld bedrijfsfee ee rb oo of bijv heden bij: 74 vele mogelijk : 06 - 19 77 85 de ar na r ee s de Zeeuw an H Inform of 43 - 27 09 23 Ed Neeft: 06 art e Walderva Sportcafé d Schagen JM 42 38, 17 Merelstraat 0 uur) .0 19 019 (na Tel: 0224-212

NEGA

Lidmaatschap is per kalenderjaar en wordt automatisch voor een jaar verlengd, tenzij men zich vóór 1 november heeft afgemeld als lid voor het komende jaar.

KOMTIE 1 / 2012

5


VAN DE

VOORZITTER

SMASHCOURT BANEN Allereerst wil ik jullie vanaf deze plaats een gelukkig en gezond 2012 toewensen. Daarbij hoop ik op een sportief en gezellig jaar.

Als voorzitter ben ik bijzonder blij met deze geweldige steun van zo veel leden en hoop ik op een spoedige ontwikkeling van de banen.

4 NIEUWE SMASCHCOURT BANEN Graag wil ik nog even terugkomen op de ledenvergadering van 9 december 2011. Ten eerste was er een geweldige opkomst, nl. 80 leden. Na de presentatie van de commissie “365 dagen”, ingeleid door oud-voorzitter Henk van Zanten, ontstond er een levendige discussie. Na deze discussie stelde het bestuur het volgende voor : • Banen 1, 2, 5 en 6 vervangen door Smashcourt banen (dezelfde ondergrond als de banen 9 en 10) met de mogelijkheid 365 dagen te kunnen tennissen en na een natte periode zo snel mogelijk weer op de baan te staan. Ook is er rekening gehouden met het groot onderhoud van deze banen, dat er op korte termijn aan zit te komen. • Wij hebben als bestuur één contributiesysteem voorgesteld, te weten een verhoging van € 18.00 per jaar voor de senioren (hiervoor dus gehele jaar tennissen) en geen verhoging voor de junioren. Hierdoor willen we de gezinnen tegemoet komen alsook nieuwe juniorleden aantrekken (de jeugd heeft tenslotte de toekomst!).

NIEUWE LEDEN ZIJN WELKOM Naast bovengenoemd onderwerp hebben wij gesproken over het aantrekken van nieuwe leden. Wij kunnen, zeker met de nieuwe banen, nog nieuwe leden gebruiken omdat er 365 dagen getennist kan worden. Kent u iemand of kunt u iemand enthousiast maken voor het tennissen, dan horen wij dit graag. Noteer alvast de open dag en opening van het seizoen op zondag 25 maart a.s.! Deze dag is zowel voor de bestaande leden, nieuwe leden maar ook voor potentiële nieuwe leden (jong & oud!).

VOORSTEL AANGENOMEN Een grote meerderheid stemde in met dit voorstel, nl. 75 (92%) aanwezige leden. Dit geeft het bestuur de mogelijkheid dit plan verder uit te werken.

ANDERE ZAKEN Ook willen we mogelijk in 2012 het interieur van de kantine iets vernieuwen en zijn we bezig met het oplossen van het elektraprobleem.

Kortom, voor het nieuwe jaar is er voor het bestuur, naast het organiseren van competitie, wedstrijden, toernooien, e.d. voldoende te doen. Groeten, Hans Bouterse Voorzitter

VERVOLG Na deze ledenvergadering hebben we inmiddels vele gesprekken gehad en zullen er ook nog vele volgen, met o.a. de gemeente Schagen, Rabobank, Sport Garantiefonds en Oranjewoud. Als deze gesprekken voorspoedig verlopen, en daar ziet het wel naar uit, kunnen we zo spoedig mogelijk starten met de ombouw van deze banen, zodat deze klaar zijn voor de start van het nieuwe seizoen (dus voor 1 april 2012!).

6

KOMTIE 1 / 2012


NOTEER ALVAST IN DE AGENDA

25 MAART A.S.

FEESTELIJKE AFTRAP FEESTELIJKE AFTRAP NIEUWE BUITENSEIZOEN Dit jaar gaan wij het nieuwe buitenseizoen anders dan anders openen… namelijk met een feestje voor iedereen, op zondagmiddag 25 maart. Wij zijn bezig een gezellige middag te organiseren, inclusief openingsinstuif, afhalen pasjes en competitieformulieren en een rondleiding voor nieuwe leden en andere geïnteresseerden. En nog méér...

Dus denkt jouw buurvrouw of zwager erover na ook te gaan tennissen: neem haar of hem mee. En de kinderen ook. Al is het maar voor een gezellig drankje en even kennismaken/bijkletsen. Over de verdere invulling lees je meer in de volgende Komtie. Het bestuur

KOMTIE 1 / 2012

7


INSCHRIJFFORMULIER

SCHAGER TENNIS CLUB

NIEUWE LEDEN • Dit formulier zo spoedig mogelijk retourneren bij de Ledenadministratie:

Marja Kramer Laan 16 1741 EB Schagen

• Voeg een originele pasfoto bij dit inschrijfformulier. • Zonder pasfoto kunnen geen ledenpassen worden gemaakt. • Zonder inschrijfformulier kan er niet worden aangemeld bij de KNLTB. Voorletters : ...................................................................................................................

Voornaam : ....................................................................................................................

Achternaam : ................................................................................................................

Tussenvoegsel : ........................................................................................................

Straat :....................................................................................................................................

Huisnummer : .................................. Toevoeging : ................................

Postcode: ...........................................................................................................................

Plaats :...................................................................................................................................

Telefoon : ..........................................................................................................................

Mobiel :................................................................................................................................

Email : ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Geslacht : ...........................................................................................................................

Geboortedatum : ...................................................................................................

Speelsterkte* :.............................................................................................................

KNLTB nr* : .....................................................................................................................

* Voor zover van toepassing

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Schager TC om de verschuldigde bedragen voortvloeiend uit het lidmaatschap en lessen af te schrijven van

Bank/giro nr. : Als er hierboven een rekening van de Postbank is opgegeven vul dan de tenaamstelling van de rekening in :

Naam : ...................................................................................................................................

Plaats : .................................................................................................................................

Ondertekening

8

Datum : ....................................................................................................

Handtekening :

.............................................................................................................................

(Voor jeugdleden tot 18 jaar dient één van de ouders of verzorgers te ondertekenen)

KOMTIE 1 / 2012


VAN DE

SECRETARIS

PASJES EN MEER ZONDAG 25 MAART (TIJDSTIP VOLGT): Ophalen tennispasjes 2012, kennismaking nieuwe leden en openingsinstuif senioren

Ook dit jaar kiezen we er weer voor dat iedereen op zondag 25 maart a.s. zijn/haar pasje te laten ophalen. Dit geldt dus zowel voor de bestaande als de nieuwe leden. We hopen dat het ook mogelijk is om op deze datum de competitiebescheiden op te halen. Hierover zult u via de Technische Commissie worden geïnformeerd. BESTAANDE LEDEN Indien u nog in bezit bent van uw oude pasje, levert u deze dan bij voorkeur in op 25 maart. Zoals bekend, zijn aan het verkrijgen van het pasje een drietal voorwaarden verbonden: 1. Indien u GEEN automatische incasso heeft afgegeven, dient de penningmeester UITERLIJK 12 MAART A.S. uw contributie voor het jaar 2012 te hebben ontvangen. De acceptgiro hiervoor vindt u binnenkort bij u in de bus. Voor degene die WEL een automatische incasso heeft afgegeven, zal de contributie in 2 delen geïnd worden, te weten 50% begin maart en de resterende 50% in mei. 2. Op het moment van uitreiken van het pasje moet aan alle financiële verplichtingen ten opzichte van de club zijn voldaan.

3. Het kantinedienstformulier moet uiterlijk 18 FEBRUARI A.S. zijn ingeleverd bij: Marcel Zomerdijk, Kerkepad 14, 1741 EX Schagen. U kunt deze ook via onze website downloaden (www. stcschagen.nl) en e-mailen naar marcelzomerdijk@ quicknet.nl. Houdt u deze voorwaarden alstublieft goed in de gaten! NIEUWE LEDEN Voor de nieuwe leden wordt op zondag 26 maart a.s., tijdstip volgt, op het park een ontmoetingsmiddag georganiseerd. U krijgt o.a. uitleg over de kantine, het afhangbord, de toernooien, de lessen, enz. Tijdens deze middag kunt u ook uw tennispasje voor 2012 in ontvangst nemen. Nieuwe leden zullen schriftelijk voor deze middag worden uitgenodigd. OPENINGSINSTUIF Voor de seniorleden wordt op deze middag (zondag 25 maart), mits het weer en de baangesteldheid goed is, een openingsinstuif georganiseerd. Tijdstip volgt.

Esther Veldboer Secretaris

DENKT U OM HET INVULLEN VAN UW INDELINGSFORMULIER KANTINEDIENSTEN?

U vindt deze verderop in deze Komtie of u kunt hem downloaden via onze website. Ook alle jeugdleden die in 2011 18 jaar zijn geworden zijn in 2012 bardienstplichtig. Uiterlijk inleveren voor 18 februari 2012. KOMTIE 1 / 2012

9


VAN HET

BESTUUR

VERTROUWENSPERSOON STC wil een veilige vereniging zijn waar iedereen zich thuis voelt en waar iedereen zich op een plezierige manier met tennis kan bezighouden. De vereniging wil er alles aan doen om zaken als pesten, agressie en geweld, discriminatie en seksuele intimidatie te voorkomen. Maar stel nu dat het toch gebeurt… daarom heeft de vereniging een vertrouwenspersoon benoemd. Soms gebeuren er zaken waarmee je als lid niet graag te koop loopt of die erg gevoelig liggen. Er zijn verschillende mogelijkheden hoe je hiermee om kunt gaan. Meestal kan dit het beste worden besproken met een commissielid of bestuurslid. Soms blijkt deze stap toch te groot te zijn. In een dergelijk uitzonderingsgeval kan een vertrouwenspersoon de helpende hand bieden. De vertrouwenspersoon werkt onafhankelijk en zal alles wat hem of haar ter ore komt vertrouwelijk behandelen. Na een melding bij de vertrouwenspersoon vindt een eerste gesprek plaats en naar aanleiding hiervan wordt een plan van aanpak opgesteld. De aanpak kan bestaan uit advisering of bemiddeling, of tot hulp bij het zetten van de eerste stappen naar professionele ondersteuning. TINKA KRIENS Het bestuur heeft Tinka Kriens, wederom, bereid gevonden om deze functie te vervullen. Tinka hoopt en verwacht dat ze niet veel te doen zal hebben. Maar als het nodig is dan kan zij worden gebeld op 0224-213236 of 06-40427071.

Het bestuur heeft de onderstaande reglementen en spelregels benoemd. BESTUURSREGLEMENT VERTROUWENSPERSOON • Het bestuur van STC wijst minimaal één persoon aan die de functie van vertrouwenspersoon voor de vereniging zal vervullen. • Hij/zij hoeft geen lid van de vereniging te zijn dan wel te worden. • Hij/zij mag niet als lid worden geschorst of geroyeerd

10

KOMTIE 1 / 2012

• • •

naar aanleiding van een actie die hij/zij vanuit zijn/ haar functie als vertrouwenspersoon onderneemt. Een uitzondering is wanneer de betreffende actie ingaat tegen de reglementen en statuten van de vereniging. Hij/zij mag alleen uit zijn/haar functie ontheven worden met eigen instemming of op eigen verzoek, tenzij zijn/haar handelen ingaat tegen de reglementen en statuten van de vereniging. Hij/zij krijgt de mogelijkheid om zich op kosten van de vereniging te bekwamen in zijn/haar functie, dit na overleg met het bestuur. Hij/zij geeft jaarlijks voor 1 oktober het aantal meldingen van ongewenst gedrag door aan het bestuur. De secretaris neemt dit op in het jaarverslag. Bestuursleden en vrijwilligers, die in eerste instantie worden benaderd met een ernstig probleem rond ongewenst gedrag, wordt verzocht om de melder te wijzen op het bestaan van een vertrouwenspersoon.

GEDRAGSREGELS Om een ieder gelijk tegemoet te treden hebben wij als bestuur een aantal (gedrag-)regels opgesteld. Van ieder lid wordt verwacht dat hij/zij zich daar aan houdt. Een benadeeld lid kan te allen tijde zijn/haar ongenoegen over clubregels of medeclubleden kenbaar maken aan het bestuur. Ook kleine gebreken of beschadigingen aan het park of materialen kunnen bij het bestuur kenbaar worden gemaakt. Leden kunnen bij het bestuur kenbaar maken dat spelers zich niet houden aan het baanreglement. Het bestuur verwacht van alle leden dat men elkaar aanspreekt op ongewenst gedrag. VAN IEDER LID WORDT VERWACHT DAT

• Hij/zij zich bewust is van het uitgangspunt dat de

Schager Tennis Club een vereniging is van alle leden, die daar ook verantwoordelijkheid voor willen dragen met alle rechten en plichten van dien. • Hij/zij zich houdt aan de maatschappelijk geldende normen van goed fatsoen op het gehele terrein van de tennisclub.


BESTUUR

VACATURE

VOORZITTER KANTINE COM. Wij denken aan een persoon met affiniteit in de horecabranche of inkoop in het algemeen. Maar vooral zijn we op zoek naar een persoon die begaan is met de tennisclub, goed kan organiseren en communiceren. Taken o.a.: • Medio februari prijzen in overleg met bestuur vastleggen naar aanleiding van huidige inkoopprijzen. • Maart oproepen commissie om kantine schoon te maken. Tevens aanzetten koelkasten en vriezers. • Medio maart eerste bestellingen inkopen. Tevens diverse kantinebenodigdheden inkopen gedurende loop van het seizoen. • Controle houdbaarheidsdata. • Maximaal 5x per jaar overleg met kantinecommissie en vastleggen van deze vergaderingen (door notulist). • Overleg met bestuur ca. 5x per jaar. Tevens aanwezig zijn bij de Algemene Ledenvergadering (ALV) in december. Denkt u de persoon te zijn die hiervoor geschikt is of meent u iemand te kennen die hiervoor capabel is, neem dan contact op met ondergetekenden voor nadere uitleg en vervolg. Marcel Zomerdijk - huidige voorzitter kantinecommisie: E T Esther Veldboer - secretaris: E T

• Hij/zij zich houdt aan de spelregels die binnen de vereniging gelden.

ALGEMENE REGELS

(normen die gewoon voor iedereen gelden)

1. Respecteer de regels van jouw sport. 2. Respecteer de medespelers, de tegenstanders, de begeleiding en de leiding.

marcelzomerdijk@quicknet.nl 06-52657310) secretaris@stcschagen.nl 06-20000518)

3. 4. 5. 6. 7.

Behandel de deelnemers in jouw sport gelijkwaardig. Gebruik geen fysiek, mental of verbaal geweld. Sta samen voor een faire sport. Ga zorgvuldig om met materialen en accommodatie. Gebruik geen alcohol of verdovende middelen tijdens het sporten.

Namens het bestuur, Hans Bouterse.

KOMTIE 1 / 2012

11


Presenteer uw bedrijf of vereniging op uw eigen SenseView display. Een flatscreen op kantoor, achter de toonbank, in de wachtruimte, boven de bar in de kantine van de sportvereniging. Je ziet het wel vaker. Toch staat het scherm vaak uit of wordt er informatie afgespeeld die niet relevant is. Ziber springt hierop in met het product, SenseView. SenseView is altijd actueel, betaalbaar en gemakkelijk te beheren. De Ziber SenseView is een ideaal verlengstuk van een Ziber website. U plaatst met 1 klik de informatie van de website ook naar het scherm. Heel gemakkelijk dus.

Bepaal zelf eenvoudig wat er op het display getoond word met de Ziber MediaPublisher

Kijk voor meer informatie op www.senseview.nl of bel 0224 290 989.

Specialist in: Verouderde vloeren, Parket op vloerverwarming Planken- en Laminaatvloeren, Schuur- en Renovatiewerk TraprenovAatie, Speciale modellen

12

Witte Paal 227 - Schagen - Tel. 0224-212827 - www.klitsieparket.nl KOMTIE 1 / 2012


VAN HET

BESTUUR

DE STC ‘KAS’ SPEKKEN Het bestuur heeft een overeenkomst gesloten met Vomar Voordeelmarkt. Leden van onze club die bij Vomar hun boodschappen doen, krijgen gratis een Klant-isKoningkaart. Deze kaart biedt veel voordeel- o.a. sparen met hoge rente- maar met de kaart kan ook de kas van de club worden gespekt. Daar zeggen wij als bestuur natuurlijk geen nee tegen. Het enige dat je als lid van onze club moet doen, is bij de Vomar zo’n Klant-is-Koningkaart aanvragen, tenzij je al in bezit bent van zo’n kaart. Bij het afrekenen van de boodschappen worden de totaalbedragen steeds op de kaart opgeteld. Na 3 maanden wordt over het totaal van de door jou bestede bedragen 0,5% door Vomar overgemaakt naar onze club. Jij als lid en wij hoeven er niets voor te doen. Met andere woorden: als je bij de Vomar jouw boodschappen koopt, zorg dan dat je de Klant-is-Koningkaart gebruikt.

wordt geregistreerd. Ons verzoek is of je het nummer wilt doorgeven aan de penningmeester: penningmeester@ stcschagen.nl . Wij zorgen voor de verdere administratieve afhandeling met Vomar. Alleen het nummer wordt geregistreerd en niet jouw naam. Als vereniging blijven wij op zoek naar verdere bronnen van inkomsten. Wij willen de bijdrage van Vomar zoveel mogelijk gebruiken voor de jeugd. SAMENGEVAT Koop bij de Vomar de boodschappen, gebruik de kaart en geef het kaartnummer door aan de penningmeester

BELANGRIJK Wat nodig is, dat jouw Klant-is-Koningkaart nummer

KOMTIE 1 / 2012

13


STC

2012

ORGANISATIESCHEMA SCHAG ORGANISATIESCHEMA SCHAGER TENNISCLUB Algemene Ledenvergadering

Kascommissie

Voorzitter WTC

Vertrouwenspersoon

Bestuur

Voorzitter TC

Voorzitter

Komtiecommissie VTL Winterbreak senioren toernooi VTL Ballencommissie Instuifcommissie

Trainers

14

Secretaris

Pe me

Ledenadministratie

Competities VCL

Sponsorcommissie

Baancommissarissen

Webmaster

Onderhouds commissie

Digitale commissie

Contactpersoon 50+

Dagelijks bestuur: - Voorzitter - Secretaris - Penningmeester - Vice-voorzitter

Redactie Komtie (clubblad)

L

Opgesteld: 01-01-12

KOMTIE 1 / 2012


GER TENNISCLUB SAMENSTELLING BESTUUR PER 1 JAN 2012 Voorzitter Hans Bouterse Secretaris Esther Veldboer Penningmeester Jaap Goudsmit per 1 juli 2012 Sander Kliphuis Voorzitter J.C. Maureen Tuin Voorzitter W.T.C. Marko Gielens Voorzitter T.C. Nanno Mein Voorzitter K.C. Marcel Zomerdijk Notulist Hans Udink

enningeester

Voorzitter KC Verfraaiingscommissie Schoonmaker(s)

Voorzitter JC Summerbreak jeugdtoernooi VTL Winterbreak jeugdtoernooi VTL

LEGENDA WTC = TC = KC = JC = VCL = VTL =

Wedstrijd & Toernooi commissie Technische commissie Kantine commissie Jeugd commissie Verenigingscompetitieleider Verenigingstoernooileider

KOMTIE 1 / 2012

15


Lekker & gezellig eten in Schagen.

16

KOMTIE 1 / 2012

De Posthoorn Markt 20 1741 BS Schagen


NOTULEN

ALG. LEDENVERGADERING STC

9 DECEMBER 2011 LOCATIE : HOTEL IGISZ (LINGEZAAL) AANWEZIG VOLGENS PRESENTIELIJST : 80 LEDEN AFMELDINGEN : 19 LEDEN NOTULIST : HANS UDINK 1. OPENING. De voorzitter (Hans Bouterse) heet allen hartelijk welkom. Hij is erg tevreden over de grote opkomst en ziet dit als een teken dat velen meeleven met STC. Hij hoopt op een constructieve avond. 2011 was een erg wisselend jaar qua weersomstandigheden. Banen waren door de regenval soms niet bespeelbaar, toernooiwedstrijden moesten hierdoor uitwijken naar de Nijziel-hal. Het STC bestuur maakt zich zorgen over het dalende ledenaantal. Waarom het aantal sterker daalt dan voorheen is niet goed te verklaren. Er worden extra activiteiten ontplooid om de daling een halt toe te roepen. Als er leden zijn die ook ideeën hebben hoe dit moet gebeuren, meldt het a.u.b. bij het bestuur. Terugkijkend, na één jaar voorzitterschap, stelt de voorzitter vast dat hij erg tevreden is over de samenwerking. Velen zijn bezig voor de club. Een ieder doet dat op zijn eigen manier. Vrijwilligers zijn erg belangrijk voor STC. Daar moet je zuinig op zijn. Een speciale pluim geeft de voorzitter aan twee vrijwilligers t.w. Jan Huiberts en Cees den Adel. Aan allen de vraag: heb je al de presentielijst getekend? Enkele leden tekenen alsnog. Hierna verklaart de voorzitter de vergadering voor geopend. 2. NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 10-12-2010. In verslag staat dat voor de Jeugd Commissie nog geen nieuwe voorzitter is gevonden. In 2011 is dat toch gelukt. Maureen Tuin heeft de plaats ingenomen van Margo Hoogervorst. Geen op- of aanmerkingen. Notulen worden vastgesteld. 3. INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN. Ingekomen stukken: alleen verslag van de kascommissie. Secretaris Esther Veldboer geeft informatie over het

ledental. Op dit moment heeft STC 773 leden, waarvan 545 senioren en 228 junioren. Er zijn 87 afmeldingen en er zijn 7 aanmeldingen. Het aantal afmeldingen is niet zoveel anders dan in andere jaren. Het aantal aanmeldingen blijft echter sterk achter. Bestuur gaat een commissie/ werkgroep instellen om zaken uit te zoeken en om de interesse voor STC te vergroten. Wij moeten ons meer profileren. De tennisbond KNLTB doet ook onderzoek naar de landelijke daling van ledenaantallen. De getallen die hieruit komen zullen worden vergeleken met de gegevens van onze eigen club. STC heeft aan alle stoppers gevraagd waarom zij zich hebben afgemeld. 4. VASTSTELLING VAN DE JAARVERSLAGEN. Verslag secretariaat: verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Verslag WTC: verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Verslag Technische Commissie: verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Verslag Jeugd Commissie: verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Verslag Kantine Commissie: verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 5. FINANCIEEL VERSLAG. De penningmeester (Jaap Goudsmit) presenteert met behulp van een beamer de exploitatiecijfers op een scherm en waar nodig geeft hij toelichting op deze cijfers. Resultatenrekening: Aan de reserve groot onderhoud wordt € 17.000 toegevoegd. De belangrijkste verschillen tussen werkelijkheid en begroting zijn: Opbrengsten sponsoring [o.a. geen extra kosten voor maken doeken/ borden], hierdoor is bijdrage hoger dan begroot. Kantine opbrengst, winstmarge is uitgekomen op plm. 49% [ondanks slechte weer bij verschillende toernooien]. Zomer-, wintertraining saldo opbrengsten en kosten bedraagt plm. € 12.000. Verenigingsbijdrage is lager dan begroot doordat er minder jeugdleden zijn. 2011 was een goed jaar voor de vereniging. De penningmeester wordt bedankt door voorzitter Hans Bouterse.

KOMTIE 1 / 2012

17


VERVOLG NOTULEN

ALG. LEDENVERGADERING STC

6. VERSLAG KASCOMMISSIE. De kascontrolecommissie bestond dit jaar uit Maarten Jan Bok en Anne van Es. De voorzitter geeft aan dat de commissie schriftelijk heeft meegedeeld dat de boeken en bescheiden over het boekjaar 2010/2011 zijn gecontroleerd. De commissie is van oordeel dat de administratie keurig en correct is bijgehouden. Bij globale controle van de boeken en bescheiden zijn door hen geen onregelmatigheden aangetroffen. De commissie verzoekt daarom het bestuur de algemene ledenvergadering voor te stellen de penningmeester te bedanken en het bestuur te dechargeren voor het gevoerde beleid ten aanzien van het verslagjaar 2010/2011. De voorzitter bedankt de leden van de kascommissie voor het controleren van de boeken. 7. VASTSTELLING VAN HET FINANCIËLE VERSLAG 2011. Financieel verslag wordt zonder op- of aanmerkingen door vergadering goedgekeurd. De penningmeester wordt bedankt en het bestuur wordt decharge verleend voor het gevoerde beleid ten aanzien van het verslagjaar 2010/2011. 8. BENOEMING KASCOMMISSIE. Op voorstel van de voorzitter wordt besloten om Anne van Es en Jan Korteland [nieuw] te benoemen tot leden van de nieuwe kascommissie. Eric Snaas wordt het nieuwe reservelid. De voorzitter bedankt de kascommissie voor de medewerking gedurende het afgelopen jaar. 9. 365 DAGEN TENNIS – PRESENTATIE HENK VAN ZANTEN. Henk van Zanten presenteert het rapport dat is gemaakt door Jaap Goudsmit, Eric Snaas en Henk van Zanten. Net als de penningmeester is de presentatie met behulp van een beamer. Henk constateert dat de opkomst voor deze vergadering erg groot is: meer dan tweemaal de gemiddelde opkomst. Het moet dus wel om belangrijke zaken gaan. Het gaat vanavond vooral over nieuwe banen en over geld. Zeer uitgebreid wordt uitgelegd wat de commissie heeft gedaan, met wie hebben zij gesproken [Commissie+leden

18

KOMTIE 1 / 2012

STC, andere verenigingen, KNLTB, enz.] Hoeveel banen gaan we ombouwen, twee, vier of zes. Financiële consequenties van enkele opties zijn uitgewerkt. Wat is de invloed van het dalende ledental? Wat zijn de voordelen en wat zijn de nadelen van de nieuwe baansoort? Wat zijn de consequenties? Welke abonnementsvorm is de beste voor STC? Verenigingen die al eerder gestart zijn met 365 dagen tennis is gevraagd hoe dat bij hen heeft uitgepakt. Uiteindelijke hebben deze verenigingen voor één abonnementsvorm gekozen. Extra werk voor de vrijwilligers viel bij deze verenigingen erg mee. Winteromzet in de kantine is zeer gering. De keuze welke ballen het meest geschikt zijn, vraagt aandacht. Voor wintertoernooien is belangstelling, maar die belangstelling is gering. Bij de jaarrond verenigingen om ons heen worden automaten gebruikt i.p.v. openstelling van de kantine met bezetting. Buiten trainen is nog een apart punt. Bij enkele verenigingen is er training voor oudere jeugd en voor senioren. Voorzitter Hans Bouterse geeft nog extra toelichting over de uitstekende beschikbaarheid van de nieuwe banen in voorjaar en in najaar. Over openstelling van de kantine, buiten de zomermaanden, wordt nog nagedacht [wanneer, wie houdt toezicht, enz.]. Er ontstaat nog een discussie over de ondergrond van de banen [gravel t.o.v. andere baansoorten], afschrijftermijnen van verschillende baansoorten, switchen van baan bij competitie of toernooi. Bestuur is van mening dat de beslissing hierover al enkele jaren geleden is genomen. In 2009 hebben de leden tijdens de algemene ledenvergadering aangegeven door te willen gaan met één ondergrond. Destijds zijn de slechte ‘French court’ banen, 9 en 10, vervangen door ‘Provision’ banen. [We spreken ook vaak over ‘smash court banen’. De naam is afhankelijk van de leverancier]. Daar binnen enkele jaren de banen 1, 2, 5 en 6 groot onderhoud nodig hebben, stelt het bestuur voor, geadviseerd door ‘de commissie 365 dagen tennis’, om ook deze betreffende banen om te bouwen naar ‘Provision’ banen. Tevens is het


voorstel deze 6 ‘Provision’ banen het gehele jaar open te stellen voor ALLE leden. Hiervoor betalen alle seniorleden een summiere lidmaatschapsverhoging van € 18,00 en is er geen verhoging voor junioren (dit i.v.m. stimulering van de jeugd). BESTUUR STELT AAN DE VERGADERING VOOR:

• 4 gravel banen vervangen door ‘smash court banen’ [het betreft de banen 1,2, 5 en 6].

• Om dit te kunnen doen moet STC beperkt geld lenen.

• • • •

Totalen kosten zijn plm. € 145.000. Eigen geld is ca. € 70.000. Voor ca. € 75.000 moet een lening worden afgesloten. Aan de gemeente zal een gemeente garantie worden gevraagd. Er komt één contributie vorm, jaar lidmaatschap. Er zullen geen winterleden meer zijn. De kantine zal beperkt open zijn in de wintermaanden. Contributie zal stijgen in 2012 met € 18 per jaar voor de seniorleden, voor de juniorleden blijft de contributie gelijk. In 2014 zal worden besloten wat we gaan doen met de banen 3, 4, 7 en 8. Er zal dan worden meegewogen hoe het leden aantal zich ontwikkelt en hoe het er financieel voor staat.

74 van de aanwezige 80 leden stemmen in met het voorstel van het bestuur. Ruim 92% van de aanwezige leden steunt dus het voorstel van het bestuur. Het bestuur doet zijn uiterste best om deze banen voor aanvang van het nieuwe tennisseizoen (dus voor 1 april 2012) gereed te krijgen. De aanwezige leden worden door het bestuur enorm bedankt voor hun positieve inbreng bij de besluitvorming. 10. BEGROTING EN VASTSTELLING CONTRIBUTIE 2012.. Gezien de uitgebreide bespreking van het voorstel van het bestuur t.a.v. ombouw banen was het niet echt meer nodig om de begroting uitgebreid te behandelen. De relevante informatie is behandeld bij agendapunt 9. Voor de begroting 2012 is uitgegaan van een contributieverhoging

+ € 18 voor seniorleden. Een grote meerderheid van de aanwezigen heeft ingestemd met de voorstellen van het bestuur. In verband met de nieuwe banen zullen de kosten voor water iets verminderen, de kosten van elektra zullen iets stijgen; per saldo zal het eindresultaat neutraal zijn. 11. COMMUNICATIE MET DE LEDEN. Voorzitter geeft uitleg over zaken waarmee bestuur bezig is: STC website moet nog beter leesbaar worden. Op dit moment zijn we niet erg gelukkig met site. KNLTB belooft regelmatig positieve aanpassingen. Het komt er echter steeds niet van. Als we zelf een site ontwikkelen dan vallen de eenvoudige koppelingen naar de KNLTB weg. Via omwegen moet je die dan zelf gaan zoeken. De webmaster gaat in 2012 in gesprek met commissies en bestuur. In deze gesprekken moeten commissies en bestuur aangeven wat zij willen vertellen via de website. De digitale KOMTIE ziet er erg goed uit [luid applaus]. Willen we de huidige KOMTIE handhaven of willen we gaan werken met nieuwsbrieven? Afgesproken wordt: handhaven huidige KOMTIE en nieuwsbrieven toepassen alleen wanneer dat nodig is. Zorg is nog of de adverteerders willen blijven als de KOMTIE in de huidige vorm blijft verschijnen. De webmaster deelt mee dat er op de website een mogelijkheid is om te werken met banners. Elke keer dat er door een bezoeker van de site wordt gewisseld van onderwerp verschijnt er een andere adverteerder [via een banner]. Misschien kan de sponsorcommissie adverteerders wijzen op de mogelijkheden van de banner op de STC website. 12. BESTUURSVERKIEZINGEN. • Jaap Goudsmit is volgens rooster aftredend in de functie als bestuurslid en is niet herkiesbaar. Het bestuur stelt voor Sander Kliphuis te benoemen in de functie van penningmeester. Uiterlijk 1 juli 2012 zal het penningmeesterschap worden overgedragen aan Sander Kliphuis. Jaap Goudsmit zal nog een halfjaar meelopen met de nieuwe penningmeester.

19

KOMTIE 1 / 2012


EEN HUIS KOPEN? DAT IS EEN BELANGRIJK

MATCHPOINT

BEL ONS VOOR HET WINNENDE HYPOTHEEKADVIES

20

Zuiderweg 14i | 1741 NA Schagen | T 0224 210910 Postbus 49 | 1740 AA Schagen info@onnovanoverbeeke.nl www.onnovanoverbeeke.nl KOMTIE 1 / 2012


VERVOLG NOTULEN

ALG. LEDENVERGADERING STC

Hans Bouterse bedankt Jaap voor de jarenlange inzet voor de vereniging. • Marcel Zomerdijk treedt af als voorzitter van de Kantine Commissie. De indelingen van de bardiensten wil hij nog blijven doen. Helaas is er nog geen vervanger gevonden. STC heeft dus een vacature voor de functie van voorzitter KC. Wie interesse heeft wordt verzocht zich te melden. Marcel wordt toch alvast bedankt voor de jarenlange inzet voor de vereniging. Voorstel van het bestuur om Sander Kliphuis te benoemen tot penningmeester wordt goedgekeurd. 13. MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT EN DE DIV. COMMISSIES. Zie punt 3, ingekomen stukken. 14. RONDVRAAG. • Waarschijnlijk zijn er twee soorten ballen nodig voor gravel en voor smash court. Er wordt nog uitgezocht of dit werkelijk zo is. • Gedurende het Komtie-toernooi waren er problemen met de baanverlichting. I.v.m. hiermee heeft bestuur een gesprek gehad met de gemeente Schagen. Er is behoefte aan elektrakabels met een hogere capaciteit. Bij SRC zijn ook problemen, er wordt gekeken of beide problemen gelijktijdig kunnen worden opgelost. • Er zijn klachten over de douches (water wordt niet warm genoeg). Aan het einde van een competitiedag is er onvoldoende warm water. Elektrische boiler is leeg. Misschien is de oplossing ‘bestaande boiler vervangen door een gas boiler’. • Enkele leden vinden dat er gekeken moet worden of de kwaliteit van de koffie, uit de koffiemachine, verbeterd kan worden. • Besproeien van de gravelbanen geeft problemen. Oorzaak is nog niet bekend. Er wordt door de baancommissarissen aan gewerkt. • Er is nu een onderscheid tussen jeugdbanen en andere banen. Kunnen we niet stoppen met jeugdbanen? Maak alle banen gelijk. Als dit onderwerp is besproken

in de jeugdcommissie (JC) dan zal het worden meegenomen naar STC bestuursvergadering. • Worden de heaters in 2012 aangesloten? Dit punt heeft op dit moment niet de hoogste prioriteit. 15. SLUITING. De voorzitter [Hans Bouterse] dankt allen hartelijk voor de inbreng en dankt allen voor de komst naar deze vergadering. Hij wenst iedereen prettige feestdagen en een sportief en gezond 2012 toe en sluit de vergadering. Na afloop van de vergadering is er voor iedereen één consumptie voor rekening van de club.

Hans Bouterse, voorzitter Esther Veldboer, secretaris

21

KOMTIE 1 / 2012


JA A R G A R A N TI

E

E •

K

5

EIT

22

L WA IT

• &S

HOUTEN VLOEREN TAPIJT RAAMDECORATIE SHUTTERS GIETVLOEREN

ERVIC

Witte Paal 229, Schagen, 0224 - 291090 www.martijndewitvloeren.nl

KOMTIE 1 / 2012

Wij streven naar maximaal gebruik van FSC-producten.


U dient uw formulier uiterlijk 18 februari 2012 in te leveren op het volgende adres: Marcel Zomerdijk, Kerkepad 14, 1741 EX Schagen Het formulier is ook via de website te downloaden en te versturen naar: marcelzomerdijk@quicknet.nl. U kunt hier ook uw eventuele vragen stellen. Evt ’s avonds bellen na 19.00 uur tel. 06-52657310.

INDELINGSFORMULIER

KANTINEDIENSTEN In te vullen door alle seniorleden die gebruik maken van de € 85,- kortingsregeling en hiermee de consequentie aanvaarden om twee- of driemaal kantinediensten te verrichten. (Afkopen van kantinediensten kost € 85,-. Bedrag a.u.b. zelf overmaken naar postbankrekening 3547674). 1. UW GEGEVENS Naam : ..................................... ...................................................................... M / V Geboortedatum : ........................................................................................... Adres : .......................................................................................................................... Telefoon : ........................................................................................................... .............................................................................. E-mail : .................................................................................................................

......................................

Vul uw e-mail adres in, u krijgt dan ook informatie via uw mailbox!

2. VRAGEN • Bent u bestuurs- of commissielid? Zo ja, wilt u alsnog kantinedienst verrichten? • Heeft u ervaring met het verrichten van kantinediensten? • Wilt u tijdens toernooien kantinedienst verrichten? • Bent u in het bezit van diploma Sociale Hygiëne of IVA (Instructie Verantwoord Alcohol)

Ja / Nee Zo ja, welke commissie:...................................................... Ja / Nee Zo ja, indelingsformulier verder invullen. Ja / Nee Ja / Nee Zo ja: welk toernooi: ............................................................ Ja / Nee

3. BESCHIKBAARHEID DIENSTEN Hieronder doorkruizen op welk moment van de week en voor welke soort dienst u NIET beschikbaar bent. MA O

M

DI

NM

A

O

M

NM

WO A

O

M

JanuariVR2012

DO

NM

A

O

M

NM

52 52

Ma Ma

A

Di Di

O

Wo Wo

M

Do Do

Vr Vr

NM

Februari 2012 ZO

ZA Za Za

A

Zo Zo 11

O

11

22

33

44

55

66

77

88

22

99

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

33 16 16 17 17 18 18 4. BESCHIKBAARHEID DATA 44 23 23 24 24 25 25 Hieronder aangeven wanneer u NIET beschikbaar bent. 55 30 30 31 31 Maximaal 8 weken doorstrepen als niet beschikbaar over het seizoen verspreid.

19 19

20 20

21 21

22 22

26 26

27 27

28 28

29 29

M

55

Ma Ma

Di Di

NM

A

Wo Wo

Do Do

11

22

O

M

Vr Vr

Maart 2

Za Za

Zo Zo

44

55

NM

33

Ma Ma

A

Maart 2012 Za

Zo

Ma

4

5

9

11

12

10

18 25

5

Di

6

Wo

7

Do

Vr

3

4 11

14

2

3

4

5

6

7

8

15

9

10

11

12

13

14

15

16

16

17

18

19

20

21

22

20

21

22

23

24

13

26

27

28

29

30

31

Ma

Di

15

16

17

18 25

17

23

18

30

24

Do

Vr

Ma

Zo

2

3

9

10

27

2

3

4

5

6

7

8

16

17

28

9

10

11

12

13

14

15

23

24

12 Zo

6

7

13

14

20

21

27

28

18 18 19 19

29

77

Di

Wo

Do

Vr

Za

10 10

55

66

77

88

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

11 11

12 12

13 13

14 14

11

88

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

12 12

19 19

20 20

21 21

22

99

27 27

28 28

29 29

13 13

26 26

27 27

28 28

22

Ma Ma

Di Di

Ma Ma

Di Di

Juni 2012

Di Di

Wo Wo

Do Do

Vr Vr

Za Za

Zo Zo

11

22

33

44

55

66

22 22

88

99

10 10

11 11

12 12

13 13

23 23

17 17

18 18

11

23 23

24 24

25 25

22

31 31

30 30

31 31

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

22 22

28 28

29 29

30 30

31 31

26 26

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

September 2012 Ma Ma

Di Di

Wo Wo

Do Do

Vr Vr

Za Za

Oktober 2012 Zo Zo

11

22

66

77

88

99

41 41

33

13

14

15

16

17

18

19

37 37

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

34

20

21

22

23

24

25

26

38 38

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

35

27

28

29

30

31

39 39

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

11 januari januari 66 januari januari 14 14 februari februari 19 19 februari februari 25 maart 25 maart 66 april april 88 april april

Nieuwjaarsdag Nieuwjaarsdag Drie Drie koningen koningen Valentijnsdag Valentijnsdag Carnaval Carnaval Zomertijd Zomertijd Goede Goede vrijdag vrijdag 1e 1e Paasdag Paasdag

Di Di

Wo Wo

Do Do

Vr Vr

Za Za

Zo Zo

12

13

14

15

16

17

18

50

10

11

12

13

14

15

16

51

17

18

19

20

21

22

23

52

24

25

26

27

28

29

30

26

27

28

29

30

1

31

Ma Ma

Di Di

Wo Wo

D D

11

22

33

44

55

66

77

88

99

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

45 45

55

66

77

88

42 42

15 15

16 16

20 20

21 21

46 46

12 12

13 13

14 14

11

23 23

43 43

22 22

27 27

28 28

47 47

19 19

20 20

21 21

22

30 30

44 44

29 29

48 48

26 26

27 27

28 28

22

18 februari 2012 inleveren! 17 17 18 18 19 19

99 april april 2e 2e Paasdag Paasdag 30 30 april april Koninginnedag Koninginnedag

23 23

24 24

30 30

31 31

11

23

(adres zie boven) 25 25

KOMTIE 1 / 2012 47 27 28 19 20 21 22 23 24 25 48

D D

44 44

26 26

27 27 mei mei 28 28 mei mei

1e 1e Pinksterdag Pinksterdag 2e 2e Pinksterdag Pinksterdag

17 11 mei Dag Wilt u samen iemand verrichten, nietenVaderdag en 17 juni juni Vaderdag mei Dag van van de de arbeid arbeid aan elkaar Ma Di met Wo Do Vr Zakantinedienst Zo Ma Di Wo Do en Vru bent Za Zoervaren, dan alstublieft de indelingsformulieren 20 Ramadan 44 mei Dodenherdenking 20 juli juli Ramadan mei Dodenherdenking samen inleveren. Deze mogelijkheid geldt alleen bij toernooien. 48 1 2 19 55 mei Bevrijdingsdag 44 1 2 3 4 19 augustus augustus Suikerfeest Suikerfeest mei Bevrijdingsdag 18 13 mei 18 september september Prinsjesdag Prinsjesdag mei Moederdag Moederdag 49 4 t/m 5 6 juli 7 2012 8 9 Summerbreak -37 juli 15 Komtie toernooi1713 18 Hemelvaartsdag augustus 45 5 6 7Schager 8 9 jeugdtoernooi 10 11 44 oktober Dierendag oktober 2012 Dierendag 17-mei mei Hemelvaartsdag t/m 26 augustus 46

Wo Wo

Novembe

Formulier uiterlijk Ma Ma

55

December 2012

16 16

30 30

12 12

18 18

44

31

29 29

11 11

33

30

11

25 25

36 36

31

55

11 11

24 24

5

29

44

10 10

27 27

12

22

33

99

20 20

4

28

22

28 28

26 26

11

21

27 27

19 19

3

27

10 10

25 25

10

20

99

18 18

9

19

88

24 24

2

26

26 26

17 17

8

18

33

23 23

1

25

22

16 16

7

17

11

22 22

6

24

Zo Zo

15 15

32

16

77

Za Za

21 21

31

23

66

Juli 20 2

Vr Vr

14 14

40 40

30

55

Do Do

21 21

35 35

29

44

Wo Wo

20 20

Zo

11

13 13

1

November 2012

Za

26

1

Augustus 2012 Za

26

30

25

Ma Ma

Zo

10

19

Wo

Za

9

26

Zo

Vr

2

Juli 2012 Za

Do

8

12

14

Wo

1

11

13

Di

13

19

12

Ma

Zo

D D

77

Mei 2012

April 2012 Za

Wo Wo

99

66 77 (19.00/20.00 88 99 10 11 12 O = ochtend (08.00/08.30 tot 12.00 uur), M = middag (12.00 tot 16.00 uur), NM = namiddag (16.00 tot 20.00 uur), 66A = avond 10 tot 11 einde) 12

12

Di Di

28 28 oo 11 11 nn 55 de de 25 25 dd 26 26 dd 31 31 dd


VAN DE

TECHNISCHE COMMISSIE

STC ALL SEASON VOORJAARSCOMPETITIE 2012 Voor het nieuwe competitieseizoen in het voorjaar zijn de competitieteams bij de junioren en senioren inmiddels ingeschreven bij de KNLTB Graag wil ik u verwijzen naar de voorlopige teamindelingen verderop in deze Komtie. Het kan zijn dat er nog verschuivingen kunnen plaatsvinden in de teams en/of dat de klasse waarin een team uit zal komen nog niet vermeld staat. De definitieve indeling zal in de volgende Komtie komen te staan. Noteer wel alvast de competitiedata in uw agenda. Mochten er toch nog vragen of onduidelijkheden zijn over de voorjaarscompetitie senioren, dan kunt u terecht bij onze verenigingscompetitieleider (VCL) Huib Voorbraak, bij voorkeur via de mail (huib@huibvoorbraak.nl). Voor de jeugdcompetitie kunt u terecht bij Rob Wever (rob.wever@quicknet.nl). LESSEN/TRAININGEN 2012 Wat betreft de lessen/trainingen kunt u zich opgeven bij onze trainer Kor Leegstra. Voor vragen zijn Kor en Manon beschikbaar. Met Aron wordt gesproken over een vervolg van de lessen in 2012. De inschrijfformulieren voor de lessen staan elders in deze Komtie vermeld. TOEKOMST TENNISBANEN Tijdens de Algemene Ledenvergadering in december is zeer positief gereageerd door onze leden voor wat betreft de toekomst van onze tennisclub met haar banen. Mede door de goede voorbereiding en prima presentatie door de werkgroep zijn een aantal relevante zaken de revue gepasseerd, die invloed hebben op 365 dagen tennis bij STC (o.a. financiĂŤn en gevolgen voor de club). Het ombouwen van 4 stuks gravelbanen naar ProVision banen (smashcourt) heeft met ruime meerderheid van stemmen groen licht gekregen. De contributie is tevens vastgesteld voor de senioren in de ALV - junioren geen verhoging - waarbij geldt dat het gehele seizoen/jaar gespeeld kan worden op de ProVision banen mits er natuurlijk geen sneeuw/vorst aanwezig is. De werkgroep wordt nogmaals bedankt voor alle inzet, tijd en energie. Het instituut ISA sport heeft alle tennisbanen inclusief ondergrond reeds in kaart gebracht.

24

KOMTIE 1 / 2012

Het streven is om de vier tennisbanen in 2012 omgebouwd en speelklaar te hebben. Liefst willen we op een zo kort mogelijke termijn aan de slag, alleen wordt er nog met de bank over de financiĂŤn (garantiestelling) gesproken en wordt er intussen met de banenbouwer onderhandeld. STC ALL SEASON Er zal komend jaar invulling gegeven worden aan STC als een all-season vereniging. Binnen de Technische Commissie zullen we bijvoorbeeld onderwerpen bespreken als de najaarscompetitie KNLTB en meer buiten lesgeven. Daarentegen is de daling in het aantal leden bij STC duidelijk merkbaar. De landelijke trend laat een lichte daling zien. Er wordt gesproken binnen het bestuur over promotie, werving en behoud van leden/vrijwilligers. De KNLTB kan hierbij ondersteuning geven op diverse manieren waar dat gewenst is. We zijn reeds indoor bezig geweest samen met de Jeugd Commissie om tennisclinics aan de jeugd te geven. De opkomst was goed en de reacties waren positief. Ook zullen er de komende tijd weer promotie-/ wervingsacties worden opgezet in samenspraak met de JC en de trainers (b.v. bezoek basisschool en/of open-dag tennis). De jeugd heeft de toekomst.

Sportieve groet, Nanno Mein Voorzitter TC


EN

9

mei

mei

mei

mei

mei

mei

mei

mei

mei

DISTRICTS- / REGIOCOMPETITIE

REGIO NOORDWEST

COMPETITIEDATA 2012

DATA DISTRICTS- / REGIOCOMPETITIE VOORJAAR 2012 REGIO NOORDWEST

COMPETITIEDATA 2012

SPEELDAGEN WEEK

14

MAANDAG

2-apr

15

16

17

18

19

INHAALDAGEN 21

20

22

23

7-mei 14-mei 21-mei

16-apr 23-apr

17

4-jun

18

18

20

21

17-mei 2) 26-mei 1)

30 apr 1)

DINSDAG

10-apr 17-apr 24-apr

8-mei 15-mei 22-mei 29-mei

30 apr 1) 1-mei 1) 17-mei 2) 26-mei 1)

WOENSDAG

11-apr 18-apr 25-apr

9-mei 16-mei 23-mei 30-mei

30 apr 1) 2-mei 1) 17-mei 2) 26-mei 1)

12-apr 19-apr 26-apr

10-mei

24-mei 31-mei

30 apr 1) 3-mei 1) 17-mei 2) 26-mei 1)

13-apr 20-apr 27-apr

11-mei 18-mei 25-mei

5-apr

DONDERDAG VRIJDAG

7-apr

ZATERDAG ZATERDAG (Regio hoofdklasse)

14-apr 21-apr

7-apr 14-apr 21-apr ma 9DATA DISTRICTS/ REGIOCOMPETITIE VOORJAAR 2012 apr 15-apr ZONDAG 22-apr REGIO NOORDWEST ma 9apr 15-apr 22-apr ZONDAG (Landelijk)

5-mei 12-mei 19-mei

30 apr 1) 4-mei 1) 17-mei 2) 26-mei 1)

1-jun 2-jun

5-mei 12-mei 19-mei 26-mei

28 apr 1) 30 apr 1)

17-mei 2) 26-mei 1)

28 apr 1) 30 apr 1)

17-mei 2)

DATA DISTRICTS/ REGIOCOMPETITIE VOORJAAR 2012 DISTRICTS/ REGIOCOMPETITIE 6-mei 13-mei DATA 20-mei 3-jun 29 apr 1)VOORJAAR 30 apr 1) 2012 REGIO NOORDWEST REGIO NOORDWEST

17-mei 2) 26-mei 1)

6-mei 13-mei 20-mei

17-mei 2)

3-jun

22 ma 28mei 2) ma 28mei 2) ma 28mei 2) ma 28mei 2) ma 28mei 2) ma 28mei 2) ma 28mei 2) ma 28mei 2) ma 28mei 2)

COMPETITIEDATA 2012 COMPETITIEDATA 2012

COMPETITIEDATA 2012 FEESTDAGEN Pasen: 21 WEEK 22 WEEK Koninginnedag:

INHAALDAGEN SPEELDAGEN INHAALDAGEN SPEELDAGEN INHAALDAGEN INHAALDAGEN 8 & 9 april 1) vrijwillige inhaaldagen 15 21 14 15 21 16 17 18 19 20 22 23 17 18 18 20 21 21 22 22 20 23 3014 17 18 18 20 21 22 22 23 24 * 16 17 18 19 20 22 17 verplichte 18 inhaaldagen 18 20 april 2) ma ma 28- 2 ma 2817 mei Hemelvaartsdag: 2-apr 4-jun 1) 1)meimei 2) 21-mei 26-mei 1) mei21-mei 2) MAANDAG 23-apr 3030 aprapr 1) 1) 17-mei 2) 26-mei 2-apr 21-mei 4-jun 14-mei Pinksteren: 30 apr16-apr 1) 11-jun 2) MAANDAG4-jun 27 16-apr 23-apr17-mei 2)7-mei 7-mei 14-mei 14-mei 17-mei 2) 26-mei & 28 mei ma ma 28- 2 ma 2810-apr 1) 1)meimei 2) 22-meiDINSDAG 26-mei 1) mei22-mei 2) 24-apr 29-mei 3030 aprapr 1) 1)1-mei 1) 1) 17-mei 2) 26-mei 15-mei KAMPIOENSCHAPPEN 29-mei 30 apr17-apr 1) 1-mei 1) 17-mei 2)8-mei 10-apr 22-mei DINSDAG 17-apr 24-apr 8-mei 15-mei 15-mei 29-mei 5-jun 2) 1-mei 17-mei 2) 26-mei ma ma 28- 2 ma 28zaterdag 9 juni Regiokampioenschap: 11-apr 1) 1)meimei 2) 26-mei 1) mei23-mei 2) WOENSDAG 18-apr 25-apr 9-mei 30-mei 3030 aprapr 1) 1)2-mei 1) 1) 17-mei 2) 26-mei 16-mei 23-mei 30-mei 30 aprInhaal: 1) 2-mei 1) 17-mei 2)zondag 11-apr 23-mei WOENSDAG 18-apr 25-apr 9-mei 16-mei 16-mei 30-mei 6-jun 2) 2-mei 17-mei 2) 26-mei 10 juni ma ma 28- 2 ma 285-apr 1) 1)meimei 2) 24-mei 26-mei 1) mei24-mei 2) DONDERDAG 19-apr 26-apr 10-mei 3030 aprapr 1) 1)3-mei 1) 1) 17-mei 2) 26-mei 31-mei 30 apr1e 1)ronde: 3-mei 1) 17-mei 2)zaterdag 5-apr 12-apr 12-apr DONDERDAG 19-apr 26-apr 10-mei 31-mei 7-jun 2) 3-mei 17-mei 2) 26-mei 16 juni 24-mei31-mei Landskampioenschap ma ma 28- 2 ma 28voor regiokampioenen: inhaal: zondag 17 juni 13-apr 1) 1)meimei 2) 26-mei18-mei 1) mei25-mei 2) 27-apr 1-jun 3030 aprapr 1) 1)4-mei 1) 1) 17-mei 2) 26-mei 18-mei 25-meiVRIJDAG 1-jun 30 apr20-apr 1) 4-mei 1) 17-mei 2)11-mei 8-jun 2) 13-apr VRIJDAG 20-apr 27-apr 11-mei 18-mei 4-mei 17-mei 2) 26-mei halve finale: zaterdag 23 juni 25-mei 1-jun ma ma 28- 2 ma 28finale zondag 24 juni 7-apr 1) 1)meimei 2) 26-mei19-mei 1) mei 2) ZATERDAG 5-mei 2-jun 2828 aprapr 1) 1)3030 aprapr 1) 1) 17-mei 2) 26-mei 19-mei 2-jun 28 apr 1)14-apr 30 apr21-apr 1) 17-mei 7-apr 14-apr ZATERDAG 21-apr 5-mei2)12-mei 12-mei 19-mei 2-jun 9-jun 2) 17-mei 2) 26-mei ZATERDAG ma ma 28- 2 ma 28ZATERDAG 7-apr meimei 2) mei26-mei 2) (Regio 5-mei 2828 aprapr 1) 1)3030 aprapr 1) 1) 17-mei 2) 2) 19-mei 26-mei apr 1)14-apr 30 apr21-apr 1) 17-mei 2-jun 2) 7-apr 14-apr 26-mei (Regio hoofdklasse) hoofdklasse) 28 21-apr 5-mei2)12-mei 12-mei19-mei 19-mei 17-mei ma ma ma 28- 2 ma 28ma9-91) 1)meimei 2) 26-mei20-mei 1) mei 2) ZONDAG 6-mei 3-jun 2929 aprapr 1) 1)3030 aprapr 1) 1) 17-mei 2) 26-mei 20-mei 3-jun 29apr apr 1)15-apr 30 apr22-apr 1) 17-mei apr 15-apr ZONDAG 22-apr 6-mei2)13-mei 13-mei 20-mei 3-jun 10-jun 2) 17-mei 2) 26-mei ma ma ma 28- 2 ma 28ma9-9apr meimei 2) mei 2) (Landelijk) 6-mei 3-jun 17-mei 2) 2) 17-mei 20-mei ZONDAG 3-jun apr 15-apr 15-apr 22-apr 22-apr 6-mei2)13-mei 13-mei20-mei 20-mei 3-jun 10-jun 2) 17-mei ZONDAG (Landelijk) FEESTDAGEN FEESTDAGEN Pasen: Pasen: Koninginnedag: Koninginnedag: Hemelvaartsdag: Hemelvaartsdag: Pinksteren: Pinksteren:

INHAALDAGEN 8 & 9 april vrijwillige inhaaldagen 1) 8 & 9 april 30 2) april verplichte inhaaldagen 30 april 17 mei 17 mei 27 & 28 mei 27 & 28 mei

KAMPIOENSCHAPPEN KAMPIOENSCHAPPEN rdag 9 juni Regiokampioenschap: Regiokampioenschap: dag 10 juni

rdag 16 juniLandskampioenschap Landskampioenschap dag 17 juni voor regiokampioenen: voor regiokampioenen: rdag 23 juni dag 24 juni

1) 1) 2) 2)

Inhaal: Inhaal:

zaterdag 9 juni zaterdag 9 juni zondag 10 juni zondag 10 juni

1e ronde: 1e ronde: inhaal: inhaal: halve finale: halve finale: finale finale

zaterdag 16 juni zaterdag 16 juni zondag 17 juni zondag 17 juni zaterdag 23 juni zaterdag 23 juni zondag 24 juni zondag 24 juni

INHAALDAGEN INHAALDAGEN vrijwillige inhaaldagen vrijwillige inhaaldagen verplichte inhaaldagen verplichte inhaaldagen

25

KOMTIE 1 / 2012


VOORJAARSCOMPETITIE 2012

VOORLOPIGE TEAMINDELING

SERIOREN Dinsdag Dames 18+ Schagen 1 1e klasse Lies van Eijsden* Annelies v.d.Meer Alie Vrieling Corrie Zuiker Gabi Kesteloo Woensdag Dames 18+ Schagen 1 1e klasse Margo Hogervorst* Diana Mathijssen Fenna Herrema Sabine Kapitein Linda Swijtink

Dinsdag Dames 18+ Schagen 1 Hoofdklasse An Kroon* Thea Wijnker Ans Beesteheerde Jose Karsman Betty Meyerman

Schagen 2 1e klasse Evelien Mol* Tonny Plukker Caroline Orij Simone Meegdes Marit Kaan Carrie Pronk

Donderdag Dames 18+ Schagen 1 2e klasse Riet v.d. Pol* Nicole Speth Sujen Witty Bea Meijers Ans Moolenaars

Schagen 2 2e klasse Christel Bruin* Christa Bosch Karin Annet Geldtmeijer Monique Kroon Linda Louter

Vrijdag Dames 18+ Schagen 1 1e klasse Henriette Verdoorn* Ank Polle Josine Meereboer Nelly Sier Angret Sinnige Marjo v.d.Wal

Schagen 2 2e klasse Yvonne Verhagen* Belinda Limmen Karina Schaafsma Everien v.d.Waal Fenny Swart Gerie Kikkert

Vrijdag Heren 50+ Schagen 1 2e klasse Wik de Visser* Zaia Albazy Jelle Vrijhof Nico Kuin Jan Steinz

26

Schagen 2 1e klasse Ineke v.d.Woude* Alie Dekker Marianne Hagelstein Heleen van Zanten Nellie Kok Aline Udink

Schagen 3 1e klasse HenriĂŤtte Konijnenberg* Loes Smal Marian Bijwaard Margreet Veldman Mariette Veenhuis Marion Blaauboer

Schagen 4 2e klasse Hannie Leendertse* Clary Buijsse Marjoke Natzyl Elly Bakker Lisette Valkenier Anneke Duiven

Schagen 3 2e klasse Chris Speur* Babette Nuver Marieke Blom Albertien Derksen Marina Zuidema Marjan Beemster

Schagen 3 2e klasse Saskia Arentsen* Franka de Bruine Inge v.d.Hulst Karin Sijnesael Petra Kruit

Schagen 2 3e klasse Hans Udink* Gert v.d. Meer Cees v.d. Nieuwedijk Cor v.d.Woude Huib Voorbraak Hans v.Alphen

KOMTIE 1 / 2012


Zaterdag Heren Schagen 1

Schagen 2

Schagen 3

Schagen 4

Schagen 5

Koen Pinkse

Sander Kliphuis

Eric Snaas

Jurgen Veldman

Jaap Vink

1e klasse Nanno Mein* Arnold Spruit Hans de Git

Alexander v.d. Berg Bas Twaalfhoven

3e klasse Hugo Jong* Bas de Weger

Germen Engel

Jeroen van Dijk

Kor Leegstra Jan Schreur

Schagen 7 5e klasse

Herman Groot Peter Kikkert Joost Wenker Frank Hogervorst

Dries v.d. Jagt Maarten Leijdekkers Victor v.d. Maat

Ramon Hoogwoud* Tom Gouwenberg

Erik de Graaf

Zaterdag Dames

Ron Maarsen Simco Kruijer Ton Rus

Roland Mohr

Schagen 6 klasse

Piet Daalder* Wilco van Wieringen

4e klasse Jaap Bregman* Cees Smit

4e klasse Jan de Git* Michel de Jong Stef Stendert Marc Vader

Willy Snellen

Lex Redecker

4e klasse Pablo de Groot* Bart Bruin Frank Louter

Emiel Prikkel

Tom Redecker

Schagen 8 5e klasse

Barry Verwey* Mario Smit

Ard Broers Angelo Calvisi Bart van Leeuwen Casper Mol

Erik Voorbraak Niels Voorbraak Niels Dol

Schagen 1 2e klasse Nathalie Raadgers* Sonja Deutekom

Schagen 2 2e klasse Josette Jimmink* Monique Houwin

Schagen 3 2e klasse Mirjam Niesten* Vanessa Langendijk

Schagen 4 3e klasse Sanneke Koeman* Marjan Veenboer

Schagen 5 3e klasse Lisanne Kuilman* Lucinda Beemster

Rianne Laan

Mirjam Wit

Marit Glas Lilian van der Wardt Noraly Pronk

Mascha de Wit Martine Wolkers Manon Wijnker

Femke Beelen Jolanda van der Stoop

Rianne Blaauboer Linda de Groot

Marjolein Deutekom Marieke Ploeger

Annemieke Leijnse Lucia Jong

Marjon Twijnstra Jo-Nele Blokzijl

Rosanne Brommer Marieke de Wit

Heren dubbel 35+

Heren dubbel 50+

Heren Dubbel 50+

Zaterdagavond Gemengd Dubbel 30+

3e klasse Jan Korteland* Koos Kruijer

1e klasse Jan Bakker* Jan Kamp

2e klasse Arend Jan Meijers* Gerard Hagelstein

1e klasse Ella Heddes* Gerard Louter

Schagen 1

Henry Hoogenberg Janot Peijen

Sjon Molenaar Antonio Perez y Perez

Schagen 1

Hans de Weerd Albert Sier

Rien Ouwerkerk

Schagen 2

Jaap Goudsmit John Duiven

Cees den Adel Henk van Zanten

Schagen 1

Jack van Diepen Ellen Moorman

Jacqueline v Kesteren Berend Schop

Gemengd 17+ Schagen 1

Gemengd 17+ Schagen 2

Gemend 17+ Schagen 3

Gemend 17+ Schagen 4

Kirsten v.d. Waal Christien Broersma Manon Pinkse

Tinka Kriens Maarten Groot Loes de Leeuw

Marcel Groen Mieke Feijen Anne van Es

AndrĂŠ Wijnker Rocco Emmaneel Katja Rens

3e klasse Esther Veldboer*

Peter Jan v.d. Waal Bob Boersen

Richard Brood

klasse Carolien Kroon*

Joop Bommer Harrie Pieck

4e klasse Astrid Carels*

Pieter de Ruiter Manon Heddes

Roy van Twuiver Bianca Kooij

4e klasse Isabel Wijnker*

Christiaan Bos

Lenny Hogervorst Kees Wenker Carla Smit

27

KOMTIE 1 / 2012


Zondag Landelijk

Gemengd Senioren 7e klasse

Heren 3e klasse

Heren 4e klasse

Jurjun Ruyter Aron Schippers

Roy van Kempen Dennis van Rooyen

Ruud Tonkes Eduard Hendriks

Schagen 1 Jurre Pannekeet

Merel Scheltema de Heere* Feline van Wijk

Schagen 1 Bas Twaalfhoven

Max Blaauboer Vic Mens Kor Leegstra*

Schagen 2 Marcel Kroese*

Rogier Zuurbier Wouter Kunst

Jongens 1e klasse

Dames 1e klasse

Dames 4e klasse

Gijs Scheltema de Heere BjĂśrn Abbink*

Steffie Tetro Daphne Voulon

Ingrid Laan* Mieke de Git

Schagen 1 Wim Hogervorst

Max Tiebie

Zondag Gemengd 18+ Schagen 1 3e klasse Marjolein Stendert* Edo Velema Annegien v.d. Markt Willem Smudde Maikel Bauer Edgar Luten

Schagen 1 Manon Kikkert

Ellen Zandvliet Nathalie Voulon Zondag Dames 21+ Schagen 1 5e klasse Danielle Onderwater Conny van Haaster Linda Meskers Ingrid Smiers Marijke v.d. Salm Mirjam v.d. Jagt

Schagen 2 Caroline Laan

Brigitte Sauer Janneke van Schagen Zondag Heren 18+ Schagen 1 4e klasse Arnold Rodenburg Cor-Jan Molenaar Coen Jong AndrĂŠ Vethman Bert Borst

DENKT U OM HET INVULLEN VAN UW INDELINGSFORMULIER KANTINEDIENSTEN?

28

U vindt deze iets terug in deze Komtie of u kunt hem downloaden via onze website. Ook alle jeugdleden die in 2011 18 jaar zijn geworden zijn in 2012 bardienstplichtig. Uiterlijk inleveren voor 18 februari 2012.

KOMTIE 1 / 2012


AANMELDEN

ZOMERTRAINING 2012

SENIOREN Hieronder ziet u een overzicht van de trainingsmogelijkheden. Met dit formulier kunt u zich hiervoor aanmelden. Geef dit formulier ingevuld aan Manon of Kor mee, of stuur het z.s.m. naar onderstaand adres.

NAAM : .................................................................................................................................................. M / V

GEB. DATUM : ..................................................................

ADRES : .....................................................................................................................................................................

SPEELSTERKTE : ...........................................................

.....................................................................................................................................................................

TEAM : ............................................... KLASSE :............

TELEFOON : ......................................................................................................................................................... MOBIEL : .................................................................................................................................................................

AANTAL JAREN LES GEHAD : .......................

E-MAIL :

LIDNUMMER : .................................................................

..................................................................................................................................................................

Ik geef me op voor 16 weken les met 4 personen voor 1 lesuur per week. ca. € 180,00 p.p. Ik geef me op voor 16 weken les met 2 personen voor 1 lesuur per week. ca. € 360,00 p.p.

Eventuele medecursisten : 1)

...................................................................................................................................................................................................... *

2)

...................................................................................................................................................................................................... *

3)

...................................................................................................................................................................................................... *

4)

...................................................................................................................................................................................................... *

Eventuele verhinderingen :

* Let op : deze mensen moeten zich wel zelf inschrijven!

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

DATUM : ..................................................................................................

HANDTEKENING :

Geeft dit formulier ingevuld aan Manon of Kor mee, of stuur het naar: T E

29

.......................................................................................................................

Kor Leegstra De Vaart 4, 1741 DE Schagen 0224-297108 / 06-22236962 kleegstra@quicknet.nl

KOMTIE 1 / 2012


INSCHRIJFFORMULIER

STC WINTERTENNISTOERNOOI

Zaterdag 4 februari 2012 zal vanaf 20.00 uur het Veko Lightsystems - STC wintertennistoernooi plaatsvinden. Een fantastisch toernooi, dat elk jaar weer verzekerd is van succes. Natuurlijk zal er weer lekker fanatiek getennist worden, echter GEZELLIGHEID staat voorop!!! LOCATIE? Als vanouds, tenniscentrum Schagen. VOOR WIE? Voor alle STC seniorenleden, met dien verstande dat er een maximale deelname geldt van 40 personen, dus vol is vol!!! Er zullen dames, heren en gemengd dubbels gespeeld worden. Je kan je uitsluitend individueel opgeven. Op de avond wordt met wisselende partners gespeeld.

Het inschrijfgeld bedraagt â‚Ź 8,00 en kan op de avond zelf betaald worden.

Inschrijven kan door het formulier in te leveren bij: Ans Beesteheerde, Lindenlaan 57, 1741 TT Schagen Of door een e-mail te sturen naar wtc-stc@live.nl. Zet dan wel alle gegevens van het inschrijfformulier in jouw e-mail.

INSCHRIJVEN IS DEELNEMEN, U KRIJGT GEEN EXTRA UITNODIGING! WIJ VERWACHTEN DAT IEDEREEN OM 19.45 UUR AANWEZIG IS!

Naam : ......................................... ............................................................... * M / V

Geboortedatum : ...............................................................................................

Adres : ............................................................................................................................

30

.........................................

.............................................................................

Telefoon huis: ........................................................................................................

Eventueel telefoon mobiel : 06 - ....................................................

E-mail : .........................................................................................................................

Speelsterkte dubbel : ....................................................................................

KOMTIE 1 / 2012


VAN DE

TRAINER

FANTASTISCH TOERNOOI Het jaar 2011 zit er weer op en het nieuwe seizoen komt met rasse schreden dichterbij. De gravelschoenen weer uit de kast. Oh nee, als het goed is, beschikken we in april over 6 smash court banen. Wel even wennen! Ik zal met veel belangstelling de ontwikkelingen volgen en met mij waarschijnlijk nog vele andere leden. Voor mij persoonlijk is 2011 een vervelend jaar geweest. Door een auto ongeluk heb ik minder kunnen lesgeven. Op dit moment ben ik druk bezig met revalideren. Ik hoop dat het in de toekomst beter zal gaan. Maar nu genoeg over mij… WINTERBREAK TOERNOOI We hebben weer een fantastisch winterbreak toernooi gehad. Met Gorter & Partners als nieuwe hoofdsponsor is ons toernooi gewaarborgd voor de komende jaren. Ik wil alle sponsoren bedanken voor hun bijdrage. Ook de resultaten waren zeer goed te noemen (zie uitslagen). Vele jeugdige STC-ers stonden met bloed, zweet en tranen te strijden op de finaledag. Met uiteindelijk ook goede en terechte winnaars. Er werd mij door een journalist gevraagd wat mijn mooiste moment was (tijdens dit toernooi. Ik zat met de beste man aan tafel en zag 5 banen voor me, die bezet waren met enthousiaste tennissers (het merendeel STCers) en achter de wedstrijdtafel zaten allemaal leerlingen van me: Daphne en Nathalie Voulon, Manon Kikkert en Steffie Tetro, geflankeerd door twee nieuwe commissie leden: Wim Hoogervorst en Vic Mens. Ik dacht toen wel heel even: Kor, dat heb je goed geregeld. Beiden gaan de

cursus wedstrijdleider doen, samen Bas Twaalfhoven, Roy van Kempen en Max Blaauboer. Dit betekent dat volgend jaar het toernooi nieuwe impulsen zal krijgen en STC er nieuw kader bij heeft waar we nog lang van kunnen genieten. ABN AMRO TOERNOOI Op 18 februari gaan we weer voor de vierde keer naar het ABN AMRO toernooi. Het belooft weer een waar spektakel te worden! Nu maar hopen op leuke potjes. De sfeer zal wederom super zijn. Ik heb er in ieder geval weer zin in. Mocht er nog iemand interesse hebben: ik heb nog 5 plaatsen over. 2012 zal ook in het teken staan van het werven van (jeugd) leden. Hier draag ik mijn steentje graag aan bij. We zijn reeds gestart met clinics en dit heeft zijn vruchten reeds afgeworpen. Maar ik zal pas tevreden zijn wanneer we weer op het “ oude” niveau zitten van zo’n 300 jeugdleden. In de Komtie staan weer de inschrijfformulieren voor de tennislessen. Geef je snel op, want ieder jaar is het weer dringen geblazen. Sportieve groet, Kor

31

KOMTIE 61 //2011 2012


UITSLAGEN

STC GORTER & PARTNERS

WINTERBREAKTOERNOOI DE WINNAARS ONDERDEEL POS. NAAM

CLUB

JD T/M 17

1 2

Bjorn Abbink+Gijs Scheltema De Heere Marc Hof+Nick Visser

T.V. Anna Paulowna/Schager T.C. T.C. Egmond aan Zee

GD T/M 17

1 2 3 3

Wim Hogervorst+Roxan van Wooning Tom Weggelaar+Pamela Wever Perry Farla+Dian Farla Job van der Tas+Michelle de Boer

Schager T.C./t.v. Het Vennewater Schager T.C. Helderse T.C. T.V. Heerhugowaard

ME T/M 17

1 2 3 4

Roxan van Wooning Liselot Bakker Pamela Wever Michelle de Boer

t.v. Het Vennewater T.V. Heerhugowaard Schager T.C. T.V. Heerhugowaard

JE T/M 17

1 2 3 3

Bjorn Abbink Marc Hof Rick van Galen Koen Tros

T.V. Anna Paulowna T.C. Egmond aan Zee HTC Santana/TV Hoorn T.C. Langedijk

ME T/M 16 JRT *

1 2 3 4

Liselot Bakker Bo Kager Nanda Buisman Anouk Boersen

T.V. Heerhugowaard T.C. Alkmaar T.V. Hoorn Schager T.C.

JE T/M 16 JRT *

1 2 3 4

Martijn de Does Max Bonaccorso Max van Gaans Job Rustenburg

T.V. De Vlieter T.C. Bergen Helderse T.C. Schager T.C.

MD T/M 14

1 2 3

Fleur Eisenburger+LoÔs Stijsiger Bo Kager+Romy Min Melissa de Boer+Moniek Stins

T.C. Het Grootslag T.C. Alkmaar/T.C. Egmond aan Zee T.C. De Kogge

JD T/M 14

1 2

Floris Broersma+Lucas Sterk Giovanni Bos+Menno Nolten

T.C. Bergen T.V. Oudorp/T.V. Tulp

GD T/M 14

1 2 3 3

Bodhy Ottenbros+Karlijn Bakker Tom Dekker+Mijs Visser Mees Kuijpers+Julia Dijkshoorn Michael van Leeuwen+Lisa van Leeuwen

T.V. Heerhugowaard t.v. Het Vennewater/T.C. Egmond aan Zee T.C. Bergen/T.C. St. Pancras T.C. Uitgeest

32

KOMTIE 1 / 2012


ME T/M 14 JRT *

1 2 3 4

Laura Roos Melanie van Wensveen Karlijn Bakker Marleen van Soest

T.V. Hoorn T.V. Hoorn T.V. Heerhugowaard T.V. Hoorn

JE T/M 14 JRT *

1 2 3 4

Nick Bouwman Giovanni Bos Floris Broersma Victor Bonaccorso

T.C. Middenmeer T.V. Oudorp T.C. Bergen T.C. Bergen

MD T/M 12

1 2

Fleur Hogervorst+Krissy Hogervorst Emma Oudeman+Daphne Temme

Schager T.C. T.V. Hoorn

JD T/M 12

1 2 3 3

Sven de Graaf+Alex van der Sluis Maxim Correia+Sem van Velzen Tom Kapitein+Nanno A. Mein Martijn Jacobs+Vinnie Stins

T.C. Wieringerwaard/T.V. Sluis I T.V. Swaegh/T.V. Hoorn Schager T.C. O.L.T.C. Animo/Helderse T.C.

ME T/M 12 JRT * 1 2 3

Anna Hirschfeldt Nikki Joon Mijs Dekker

T.V. Hoorn T.V. Heerhugowaard t.v. ‘t Zijpken

JE T/M 12 JRT *

1 2 3 4

Rolf Coffeng Tim van Osch Menno Nolten Floris Coffeng

T.V. Hoorn T.C. Uitgeest T.V. Tulp T.V. Hoorn

JD T/M 10

1 2 3

Bart Groenhuizen+Daan van Kooten Rens Douma+Liam Vinkenborg Nils Lesterhuis+Tygo Nierop

T.V. Julianadorp/t.v. z.a.p. T.V. Sluis I/T.C. Middenmeer T.V. Julianadorp/Helderse T.C.

ME T/M 10

1 2 3 3 V-1

Yannick Sijtsma Daphne Kamp Zoe de Haan Loes Douma Caleta Kager

T.V. Sluis I T.C. Alkmaar Helderse T.C. T.V. Sluis I T.V. DEUCE

JE T/M 10

1 2 3 3

Nanno A. Mein Bart Groenhuizen Daan van Dijk Rens Douma

Schager T.C. T.V. Julianadorp T.C. Bergen T.V. Sluis I

33

KOMTIE 1 / 2012


JAARREKENINGEN | ADMINISTRATIES | AUTOMATISERING | FISCALE ADVIEZEN | ALLE BELASTINGAANGIFTES

NOORD 164, POSTBUS 136 1740 AC SCHAGEN TEL. (0224) 297 444 FAX (0224) 298 028 WWW.GORTERENPARTNERS.NL

34

KOMTIE 1 / 2012

© 02-2007 SdH

MEER DAN DUBBELPARTNERS


AANMELDEN

ZOMERTRAINING 2012

JUNIOREN Hieronder ziet u een overzicht van de trainingsmogelijkheden. Met dit formulier kunt u zich hiervoor aanmelden. Geef dit formulier ingevuld aan Manon of Kor mee, of stuur het z.s.m. naar onderstaand adres.

NAAM : .................................................................................................................................................. M / V

GEB. DATUM : ..................................................................

ADRES : .....................................................................................................................................................................

SPEELSTERKTE : ...........................................................

.....................................................................................................................................................................

TEAM : ............................................... ......................................

TELEFOON : ......................................................................................................................................................... MOBIEL : .................................................................................................................................................................

AANTAL JAREN LES GEHAD : .......................

E-MAIL :

LIDNUMMER : .................................................................

..................................................................................................................................................................

Ik geef me op voor 18 weken les met 8 personen voor 1 lesuur per week.

€ 96,00 p.p.

Ik geef me op voor 18 weken les met 8 personen voor 2 lesuren per week. € 192,00 p.p.

Eventuele medecursisten : 1)

...................................................................................................................................................................................................... *

2)

...................................................................................................................................................................................................... *

3)

...................................................................................................................................................................................................... *

4)

...................................................................................................................................................................................................... *

Eventuele verhinderingen :

* Let op : deze mensen moeten zich wel zelf inschrijven!

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

DATUM : ..................................................................................................

HANDTEKENING :

Geeft dit formulier ingevuld aan Manon of Kor mee, of stuur het naar: T E

35

.......................................................................................................................

Kor Leegstra De Vaart 4, 1741 DE Schagen 0224-297108 / 06-22236962 kleegstra@quicknet.nl

KOMTIE 1 / 2012


LEUKE WEDSTRIJDEN TEGEN ANDERE STC JEUGDLEDEN

DOE MEE

REGENBOOGCOMPETITIE WAT IS DE REGENBOOGCOMPETITIE? De Regenboogcompetitie is onze interne jeugdcompetitie. Hij is opgezet om alle jeugdspelers tot zo’n jaar of 13 wedstrijden te laten spelen. Iedereen die al een half jaar of langer op les heeft gezeten en de bal dus over het net kan slaan, kan hieraan meedoen. Je wordt door ons ingedeeld in groepjes. WAAROM ZOU JIJ JE OPGEVEN? Meedoen aan een dergelijke competitie is een stimulans voor degenen die uit zichzelf niet zo gemakkelijk naar de baan gaan of die vaak met hetzelfde vriendje of vriendinnetje tennissen. Zo leer je ook andere kinderen kennen die graag willen tennissen! Bovendien leer je spelenderwijs het tel- en puntensysteem. Door veel te spelen tegen verschillende kinderen, word je vanzelf beter. Want ook bij tennis geldt: Oefening baart kunst……….!!! HOE ZIET DE REGENBOOGCOMPETITIE ER UIT? Je speelt in het buitenseizoen twee series van ongeveer 7 partijtjes met kinderen van dezelfde leeftijd en speelsterkte. De eerste serie loopt van begin april tot half juni 2012. De tweede serie loopt van juli tot eind september 2012. Elke wedstrijd duurt een half uur en de uitslag noteer je op een kaart in een kleur van de regenboog. Nadat je alle wedstrijden uit de serie gespeeld hebt, lever je deze kaart in. Als beloning krijg je na elke wedstrijdserie een vaantje in dezelfde kleur als die van jouw kaart. Er zijn 7 kleuren: rood, oranje, geel, groen, blauw, roze en violet en je kunt dus 2 kleuren per tennisseizoen halen. Kortom: na 3,5 jaar kun je alle vaantjes in de kleuren van de regenboog gespeeld hebben. Bij het laatste vaantje ontvang je bovendien een supermooie Regenboogbeker met inscriptie.

36

je gewoon iemand mee naar de baan die dat voor je doet. Ook kun je gerust een half speelveld gebruiken en halverwege de baan serveren. Je maakt onderling een afspraak daarover. ALS JE AL COMPETITIE SPEELT…. Ook competitie spelende kinderen kunnen zich gewoon inschrijven. Bedenk wel dat je dan vaak op de baan staat. Je kunt je natuurlijk ook alleen voor de tweede serie opgeven. HOE MELD JE JE AAN? Op de volgende pagina van deze Komtie staat een inschrijfformulier. Als je je inschrijft voor de eerste serie, word je automatisch ingedeeld bij de tweede. Lever het formulier VOOR 19 MAART 2012 (één formulier per kind) in bij: Manon van Amstel of bij Caroline Kroon. Bachstraat 9, 1741 HM Schagen.

Je kunt je ook per mail inschrijven: ckroon1966@hotmail.com HET WEDSTRIJDOVERZICHT… Jullie krijgen de groepsindeling en de regenboogkaarten bij de eerste of tweede tennisles van jouw eigen tennisleraar(es). Veel plezier in het nieuwe tennisseizoen en wij hopen op veel nieuwe inschrijvingen!

Groetjes, Caroline Kroon en Manon van Amstel

OOK VOOR DE KLEINSTE SPELERS.. Ook als je nog heel jong bent en/of net begonnen met lessen, kun je meedoen met de Regenboog. Als je nog te jong bent om zelf de puntentelling te doen, dan neem KOMTIE 1 / 2012


INSCHRIJFFORMULIER REGENBOOGWEGSTRIJDEN APRIL / JUNI 2012 Naam : ......................................... ...................................................................................

Geboortedatum : ...............................................................................................

Adres : ............................................................................................................................

Telefoon : ....................................................................................................................

.........................................

.............................................................................

Ik tennis al .................................... jaar en heb ..................................................... vaantjes. INSCHRIJFFORMULIER REGENBOOGWEGSTRIJDEN JULI / SEPTEMBER 2012 Naam : ......................................... ...................................................................................

Geboortedatum : ...............................................................................................

Adres : ............................................................................................................................

Telefoon : ....................................................................................................................

.........................................

.............................................................................

Ik tennis al .................................... jaar en heb ..................................................... vaantjes.

INSCHRIJFFORMULIER REGENBOOGWEGSTRIJDEN APRIL / JUNI 2012 Naam : ......................................... ...................................................................................

Geboortedatum : ...............................................................................................

Adres : ............................................................................................................................

Telefoon : ....................................................................................................................

.........................................

.............................................................................

Ik tennis al .................................... jaar en heb ..................................................... vaantjes. INSCHRIJFFORMULIER REGENBOOGWEGSTRIJDEN JULI / SEPTEMBER 2012 Naam : ......................................... ...................................................................................

Geboortedatum : ...............................................................................................

Adres : ............................................................................................................................

Telefoon : ....................................................................................................................

.........................................

.............................................................................

Ik tennis al .................................... jaar en heb ..................................................... vaantjes.

INSCHRIJFFORMULIER REGENBOOGWEGSTRIJDEN APRIL / JUNI 2012 Naam : ......................................... ...................................................................................

Geboortedatum : ...............................................................................................

Adres : ............................................................................................................................

Telefoon : ....................................................................................................................

.........................................

.............................................................................

Ik tennis al .................................... jaar en heb ..................................................... vaantjes. INSCHRIJFFORMULIER REGENBOOGWEGSTRIJDEN JULI / SEPTEMBER 2012

37

Naam : ......................................... ...................................................................................

Geboortedatum : ...............................................................................................

Adres : ............................................................................................................................

Telefoon : ....................................................................................................................

.........................................

.............................................................................

Ik tennis al .................................... jaar en heb ..................................................... vaantjes.

KOMTIE 1 / 2012


De restyling van deze Komtie werd verzorgd door TO4press [Jelle de Visser] Uw persoonlijke adres voor: • Logo’s en huisstijlen • Adver tenties • Fotograf ie • Website’s • Alle soor ten druk werk • Maar vooral... persoonlijke advies,

sportfysiotherapie bekkeninstabiliteit psoriasisbehandelingen

ser vice en k waliteit!

's avonds behandelingen mogelijk behandeling op telefonische afspraak

38

TO4press ● Bijlestaal 54 ● 1721 PW Broek op Langedijk [telefoon Saskia] 06 432 889 88 [telefoon Jelle] 06 209 424 89 [email] mail@to4press.nl [web] www.to4press.nl

KOMTIE KOMTIE1NR/ 52012 / 2011


VOORJAARSCOMPETITIE 2012

VOORLOPIGE TEAMINDELING

JUNIOREN In teams gekleurd betekent speler met leeftijds dispensatie max. 1 per team spelen Schagen 1 t/m 10 jongens

Schagen 1 vrij t/m 17 jongens

Luca Pinkse Jay Tromp Ard Verduin Jaeden Aanonsen Bjorn Stokkermans

Luc Landreu Bart de Jonge Joris de Vries Alex Kok Pepijn Hubbelmeyer

Schagen 1 wo t/m 12 jongens

Schagen 1 vrij t/m17 gemengd

Schagen 1 vrij t/m 17 meisjes

Jaimy Kos Max Synesael

Lars Grooten Tom Weggelaar

Anouk Boersen Manouk Verduin

Rick Twaalfhoven Noah Baaren Joost van dijk Jip Mens

Pamela Wever Captain Moniek Stins

Sanne Boot

Schagen 1 wo t/m 12 meisjes

Schagen 1 vrij t/m 14 jongens

Schagen 1 za t/m 12 jongens

Babette de Ruijter Sterre Rijstenberg Thirza Schilder Bo van Twuijver Captain Zoe Bonarius Eva Perez y Perez

Coen Boersen Bernard konijnenberg Thom Roest Joran Kwantes Stan de bruin

Nanno Mein Tom Kapitein Yannick van Wijngaarden Luca Kleinsma Kees Emmaneel

Schagen 3 wo t/m 12 jongens Tim Daalder

Schagen 3 vrij t/m 17 meisjes Maaike Oppenhuis

Schagen 1 za t/m 14 meisjes Fleur Hogervorst

Robin van Wieringen Merijn de Haas Arwin Kwantes

Jaike Botic Julia Rijstenberg Myrthe Bleeker Captain

Marion Verduin Samantha Veldboer Krissy Hogervorst

Max van Bilsen Ramon Wenker

Illa Carrion

Lot de boer

Schagen 2 wo t/m 12 jongens

Schagen 4 vrij t/m 17 meisjes

Schagen 1 za t/m 17 jongens

Thomas Konijnenberg Tom Geldtmeyer Stijn Orij Thijs Meegdes

Nina Derks Tessel Vogel Captain Maud Herkemij Sofie Leijen Danique Huiberts Julia Korthouwer

Jordy Katoen Job Rustenburg Max Tiebie Kinny Admiraal

Schagen 2 wo t/m 12 meisjes Myrthe Kager

Schagen 2 vrij t/m 17 meisjes Angela Hayrabedjan Captain

Schagen 1 Zo junioren jongens Bjorn Abbink

Roos van der Jagt Jorien van der Wardt Iris Bakker Lotte Dekkers Captain

Anna Botic Anahit Hayrabedjan Maite Perez y Perez Ilonka Witsen Danielle van der Meer

Gijs Scheltema de heer Max Tiebie Wim Hogervorst

Hilde Konijnenberg

39

KOMTIE 1 / 2012


CLUBBLAD STC

KOMTIE NR 2 / 2012

De volgende Komtie verschijnt in maart. U kunt kopij insturen tot uiterlijk VRIJDAG 9 MAART redactiekomtie@stcschagen.nl

40

KOMTIE 1 / 2012

Komtie 1 2012 - STC Schagen  

Clubblad van de Schager Tennis Club

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you