Page 12

Door met curriculumherziening Wat hebben leerlingen in deze snel veranderende wereld nodig om hun steentje bij te dragen aan de maatschappij, economisch zelfstandig te zijn en om met zelfvertrouwen in het leven te staan? Deze vragen staan centraal in het plan om de onderwijsinhoud te herijken. Binnenkort debatteert de Tweede Kamer over een gezamenlijk voorstel van de Onderwijscoöperatie, PO-Raad, VO-raad, AVS, LAKS en Ouders & Onderwijs. Zij stellen voor dat elf ontwikkelteams van leraren en schoolleiders en meer dan zestig ontwikkelscholen de bouwstenen gaan ontwikkelen voor herziene kerndoelen en eindtermen. tekst tefke van dijk foto arenda oomen fotografie

Na twee jaar oriëntatie, debat en verdieping is het nu tijd om de bouwstenen te creëren die de kern beschrijven van wat leerlingen moeten kennen en kunnen in een doorlopende leerlijn van vier tot en met 18 jaar: de ver­ nieuwde kerndoelen en eindtermen. Een groep van meer dan 150 leraren en schoolleiders gaat in elf ontwikkel­ teams en in samenwerking met meer dan zestig ontwikkel­ scholen deze bouwstenen neerzetten. Het herziene curriculum moet volgens de initiatiefnemers de samen­ hang in het onderwijs bevorderen, de overladenheid van het ­onderwijsprogramma terugdringen en leiden tot een meer stabiele en heldere opdracht aan scholen.

Terugblik Om te weten hoe het voorstel tot stand is gekomen moeten we terug naar januari 2016, toen het Platform Onderwijs2032 zijn visie uitbracht over de onderwijs­ inhoud van de toekomst. Staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker vroeg de Onderwijscoöperatie vervol­

Nog van deze tijd? Om leerlingen optimaal voor te bereiden op de toekomst, is het goed het curriculum van tijd tot tijd te herzien. Nederland kent echter geen systematiek van periodieke en integrale herijking van de onderwijs­ opdracht. De huidige kerndoelen zijn elf jaar geleden voor het laatst vastgesteld. Het voorstel is nu om deze integraal te herzien en leraren hierbij een centrale rol te geven. Op de hoogte blijven van de behandeling in de Tweede Kamer en het vervolgtraject? Houd onsonderwijs2032.nl in de gaten voor meer i­nformatie of meld je aan voor de nieuwsbrief.

gens in een verdiepingsfase met leraren in gesprek te gaan over die visie en welke rol leraren daarin willen spelen. Ook vroeg hij een regiegroep, waarin partijen uit het onderwijsveld zijn vertegenwoordigd, te bekijken in hoeverre verschillende elementen uit het voorstel haalbaar zijn in de praktijk. Deze regiegroep bezocht scholen en sprak met de teams, maar ook met leerlingen, ouders, lerarenopleiders en vervolgopleidingen.

Opbrengsten verdiepingsfase Het LAKS, Ouders & Onderwijs en de lerarenopleidingen voerden verschillende peilingen uit. Volgens de peiling van het LAKS staan leerlingen positief tegenover de curriculumvernieuwing. Ze zijn van mening dat een sterkere nadruk op persoonsvorming en burgerschap en het aanbieden van meer keuzevrijheid ervoor kunnen zorgen dat het onderwijs leerlingen beter in staat stelt zich optimaal te ontplooien. Ondervraagde leraren­ opleiders vinden dat er in de opleiding van leraren meer aandacht nodig is om leerlingen kritisch te leren denken, maar ook voor persoonsvorming, probleem­ oplossend vermogen, het leggen van een relatie met de actualiteit en doorlopende leerlijnen. In de ge­ sprekken met leraren bleek dat zij positief zijn over meer aandacht voor burgerschap, digitale en vakoverstijgende vaardigheden, maar ze zijn ook ­k ritisch. Bijvoorbeeld over het voorstel te komen tot drie kennisdomeinen, die voor meer samenhang ­moeten zorgen. De verdiepingsfase liep tot november 2016. Daarna zijn de uitkomsten verwerkt in een ­vervolgvoorstel. Belangrijke conclusie is dat leraren een centrale rol moeten krijgen in het vormgeven van een nieuw curriculum. De eerdergenoemde kennis­ domeinen uit het advies Ons­Onderwijs2032, die bedoeld

12

EDG_APR_012-013_Onderwijs2032_v08.indd 12

23-03-17

09:03

PrimaOnderwijs april 2017  
PrimaOnderwijs april 2017  

PrimaOnderwijs is het magazine voor alle onderwijsprofessionals en wordt in een oplage van 160.000 exemplaren verspeid op alle basisscholen...

Advertisement