PrimaOnderwijs Juni 2020

Page 36

podcasts

Ontdek voor het onderwijs DOOR MALINI WITLOX BEELD TJEERD VAN DEN ELSEN

‘Een kinderpodcast stimuleert de verbeeldingskracht en leerlingen zijn actiever bezig’ 36


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.