Page 1

Beter onderwijs met Lerarenbeurs

Jaarlijks zijn er meer aanvragen dan beurzen, dus wees er snel bij Ook dit jaar stelt het ministerie van OCW weer een flink

van de speerpunten van dit kabinet, namelijk de verhoging van de

budget beschikbaar voor de Lerarenbeurs. Iedere bevoegde

professionaliteit van leraren.

leraar in het po, vo, mbo en hbo kan deze beurs inzetten voor een bachelor- of masterstudie. Hiermee vergroot je je pro-

Animo

fessionaliteit als leraar en draag je bij aan de kwaliteit van

Er bestaat ontzettend veel animo voor de Lerarenbeurs. Tot op heden

het onderwijs. Vier leraren vertellen wat de Lerarenbeurs hen

zijn al ruim 26.000 beurzen toegekend. Jaarlijks zijn er meer aanvragen

heeft opgeleverd.

dan beurzen, dus wees er snel bij.

Het werkt als volgt: je neemt zelf het initiatief. Na overleg met je werk-

Budget en vergoeding

gever kies je een opleiding en vraag je via de Dienst Uitvoering On-

Het ministerie van OCW vindt het belangrijk om te investeren in de

derwijs (DUO) een beurs aan. DUO bekijkt of je aanvraag op tijd is en

kwaliteit van het onderwijs en stelt voor de Lerarenbeurs in 2012 een

aan de voorwaarden voldoet. Iedere docent heeft eenmalig recht op

bedrag van veertig miljoen euro beschikbaar. Hiervan is zestien mil-

deze beurs en kan hiermee een bachelor- of masteropleiding volgen.

joen euro bij voorrang bestemd voor leraren in het (voortgezet) speci-

De beurs is tweeledig: als je een opleiding volgt, krijg je een financiële

aal onderwijs die met ontslag bedreigd worden als gevolg van de be-

vergoeding voor collegegeld en je werkgever kan een vergoeding krij-

zuinigingen op passend onderwijs. Door een nieuwe studie te volgen,

gen om studieverlof te verlenen. Deze vergoeding is bedoeld om een

vergroten zij hun kansen op de (onderwijs)arbeidsmarkt. Elke leraar

vervanger aan te stellen.

kan maximaal zevenduizend euro per jaar ontvangen om collegegeld te betalen en maximaal zevenhonderd euro voor studie- en reiskosten.

Door gebruik te maken van de beurs verhoog je als docent je professionele niveau. Hierdoor verbeteren je lessen, word je breder inzetbaar en draag je bij aan een hogere kwaliteit van het onderwijs. Daar hebben vooral de leerlingen profijt van. Ook de loopbaanmogelijkheden binnen de school waar je werkt kunnen hierdoor worden verruimd. De Lerarenbeurs draagt bij aan één

Vraag snel een beurs aan! De nieuwe aanvraagtermijn loopt van 2 april 2012 tot en met 1 juni 2012 . Het aanvraagformulier is te downloaden via www.ocwduo.nl. Hier vind je ook meer informatie over de aanvraag en de voorwaarden.


‘Zonder de beurs was het me niet gelukt Marleen van Overbeek stond tien jaar voor de klas op een basisschool en was toe aan een nieuwe uitdaging. Ze zette de Lerarenbeurs in om haar tweedegraads bevoegdheid aardrijkskunde te halen. ‘Een paar jaar geleden ging ik met groep 8 op bezoek bij middelbare scholen. Toen ik Naam: Nienke van Koldam (31)

zag hoe het er daar aan toe gaat, leek het

School en functie: Roelof Venema School

me ook ontzettend leuk om in het voortge-

(po), leerkracht en intern begeleider

zet onderwijs les te geven. Ik hoorde dat er

Opleiding: Master Interne Begeleiding (IB)

mensen werden gezocht op verschillende middelbare scholen. Zo is het balletje eigenlijk gaan rollen en heb ik bedacht dat ik

‘Ik zou iedere leraar deze studie aanraden’

de overstap naar het voortgezet onderwijs

Nienke van Koldam is intern begeleider

vond. Vanuit school kreeg ik gelukkig alle sup-

heb ik deze studie gedaan, naast mijn baan

van zes groepen 3 en 4. Om zich te ver-

port, mijn collega’s vonden deze functie en

op de basisschool. Het laatste jaar heb ik

diepen in dit vak, heeft ze de Master In-

studie echt iets voor mij.

stage gelopen in het voortgezet onderwijs

terne Begeleiding gedaan.

Ik heb nu zo veel kennis over welke problemen er kunnen spelen bij kinderen, dat ik

‘Ik werd op school benaderd of ik intern be-

leerkrachten daarin beter kan adviseren.

geleider wilde worden, want we hadden er

Een voorbeeld daarvan is als een leerkracht

te weinig. Daarbij vroeg de directie ook of ik

naar me toe komt met een vermoeden dat

openstond om de opleiding Interne Begelei-

een kind dyslexie heeft en me vraagt wat we

ding (IB) te gaan doen. Dat vond ik prima en

kunnen doen. Ik ga dan met deze leerkracht

het was voor mij een logische stap om voor

kijken naar de resultaten en indien nodig no-

deze studie de Lerarenbeurs te gebruiken.

digen we de ouders uit. We nemen dan sa-

Tijdens het eerste jaar van de master heb

men met de leerkracht en de ouders de juiste

ik veel geleerd over coaching en heb ik me

stappen om dit kind verder te begeleiden. Ik

verdiept in de organisatie van de school. Het

heb een ondersteunende rol en een advise-

tweede jaar heb ik me verdiept in remedial

rende functie.

teaching en heb ik geleerd hoe ik kinderen

De master heeft me diepgang en veel meer

met gedrags- en leerproblemen kan onder-

bagage gegeven. Ik zou bijna iedere leraar

steunen. Ik vond het eerste jaar zwaarder

deze studie willen aanraden, want ik weet nu

dan het tweede, omdat ik de stof wat lastiger

zoveel meer.’

wilde maken. Ik heb voor aardrijkskunde gekozen, dat vak heeft me altijd geboeid. Ik heb de Lerarenbeurs ingezet om mijn tweedegraads bevoegdheid te halen. De eerste twee jaren


en ben ik langzaam overgestapt. Sinds dit schooljaar geef ik volledig les aan het Spinoza Lyceum. Zonder de Lerarenbeurs was het me niet gelukt deze opleiding te doen. Naast het collegegeld moest ik ook uren minder gaan werken om te kunnen studeren. Het is mooi dat de Lerarenbeurs er is, dat scheelt enorm in de kosten. Naarmate de studie Aardrijkskunde vorderde, werd ik steeds enthousiaster. Het is

Naam:

superleuk om me in één vak te verdiepen.

José de Clerck- Grotenbreg (59)

Ook al was de combinatie werk en studie

School en functie: Dendron College

soms druk, ik bleef gemotiveerd doordat ik

(vmbo, havo, atheneum,

het zo interessant vond. Mijn nieuwe baan

gymnasium), docent Zorg & Wel-

biedt veel mogelijkheden. Ik ga bijvoorbeeld

zijn, remedial teacher

op studiereis naar Marokko en ik begeleid

Opleiding: Master SEN (Special

de mini-mentoren.

Educational Needs), remedial

Nu ik de smaak van het studeren te pakken

teaching voortgezet onderwijs

heb, wil ik ook mijn eerstegraads bevoegdheid halen. Maar eerst ga ik me twee jaar volledig op het lesgeven en mijn nieuwe baan richten.’

Naam: Marleen van Overbeek (32) School en functie:

‘We zijn er met zijn allen beter op geworden’

Spinoza Lyceum (Daltononderwijs voor mavo, havo, atheneum en

Toen de kinderen van José de Clerck de

Na verloop van tijd ging het beter en werd ik

gymnasium),

deur uit waren, had ze genoeg vrije tijd

sneller. Toen ik ongeveer driekwart jaar aan het

docent aardrijkskunde

om weer een studie op te pakken. Om-

studeren was, ontstond er bij ons op school

Opleiding:

dat de leerlingen bij haar in de klas vaak

behoefte aan een remedial teacher. Die uren

Bachelor aardrijkskunde

tegen taalproblemen aan lopen, koos ze

heb ik toen gekregen. Door mijn studie heb ik

voor de Master Remedial Teaching Voort-

voor mezelf een verbetering van mijn arbeids-

gezet Onderwijs.

situatie gecreëerd. Ik wil nog graag een aantal jaren werken, maar op mijn vakgebied hebben

‘De keuze om weer te gaan studeren, kwam

we sinds een jaar of vijf een groot werkplein

honderd procent vanuit mezelf en niet vanuit

waar negentig leerlingen tegelijk les kunnen

een vraag van school naar remedial teachers.

krijgen van vier of vijf docenten. Dat is een hele

Ik geef les op de afdeling Zorg en Welzijn, een

leuke, maar ook vermoeiende setting. Doordat

beroepsgerichte richting binnen het vmbo. Ik

ik ook remedial teacher ben, heb ik een mooie

merk dat deze leerlingen vaak tegen taalpro-

mix tussen de lessen in dat drukke lokaal en

blemen aanlopen. Ze hebben moeite met lezen

daarnaast een aantal uren leerlingen begelei-

of snappen de tekst niet. Ik wilde graag een op-

den in kleine groepjes of één-op-één.

leiding volgen, waar ik op de werkvloer direct

Ook voor mijn collega’s heeft mijn studie een

baat bij zou hebben. Zo ben ik bij de opleiding

duidelijke meerwaarde, want zij kunnen naar

Remedial Teacher Voortgezet Onderwijs uit-

me toekomen als er iets aan de hand is met

gekomen. Het was 34 jaar geleden dat ik voor

een leerling op het gebied van taal, of studie-

het laatst had gestudeerd, dus ik moest er ze-

aanpak. We kunnen makkelijker communice-

ker wel even inkomen. Vooral het maken van

ren, er zijn korte lijnen. We zijn er met zijn allen

werkstukken kostte me in het begin veel tijd.

beter op geworden.’


‘Vooral die extra studietijd was welkom’ Hugo Hakkenberg behaalde eerder al zijn tweedegraads bevoegdheid aardrijkskunde, maar kreeg uiteindelijk een baan buiten het onderwijs. Nu werkt hij als docent bewegingsonderwijs, nadat hij deels met de Lerarenbeurs een bachelor lichamelijke opvoeding volgde. ‘Na mijn lerarenopleiding aardrijkskunde ben ik sociale geografie gaan studeren aan de Universiteit van Utrecht. Omdat deze studie me destijds niet beviel, ben ik bij een verzekeringsbedrijf gaan werken. Een paar jaar geleden merkte ik dat ik me verveelde op mijn werk en werd het tijd een beroep te zoeken dat beter bij me past. Ik heb gekozen voor het onderwijs en de school waar ik nu lesgeef,

Naam: Hugo Hakkenberg (33)

zocht op dat moment gymdocenten. Dat sprak me direct aan. Ik werd

School en functie: Jacobus Fruytier Scholengemeen-

aangenomen op voorwaarde dat ik de opleiding lichamelijke opvoe-

schap, docent bewegingsonderwijs

ding zou gaan volgen. Na een jaar te hebben lesgegeven, kon ik hier-

Opleiding: Bachelor lichamelijke opvoeding

voor de Lerarenbeurs inzetten, want deze beurs heeft als voorwaarde dat je minimaal één jaar voor de klas hebt gestaan. Door de Lerarenbeurs kreeg ik wat meer ruimte om te studeren; ik

al eerder mijn lerarenbevoegdheid had gehaald. Inmiddels ben ik afge-

werd een dag in de week vrijgeroosterd voor mijn studie. Dat mijn col-

studeerd en ben ik fulltime aan de slag als docent bewegingsonderwijs.

legegeld werd vergoed, was ook fijn, maar vooral die extra studietijd

Ik doe het met veel plezier. Ik houd van dingen doen, sporten is mijn

was welkom. Met een gezin met drie kleine kinderen en daarnaast een

hobby en ik vind de middelbareschoolleeftijd interessant. Ik heb tijdens

baan is er geen tijd in overvloed.

de sportlessen het idee dat ik de leerlingen echt zie hoe ze zijn, tijdens

De opleiding beviel goed, er was veel ruimte voor eigen initiatief en een

het sporten kunnen ze zich niet anders voordoen. Met mijn lessen

eigen invulling. In totaal duurde de verkorte opleiding 2,5 jaar, omdat ik

hoop ik zo een bijdrage te leveren aan de vorming van hun persoon.’

Nu ook een Promotiebeurs Naast een Lerarenbeurs is er sinds 2011 ook een Promotiebeurs. Hiermee wil het ministerie van OCW de kwaliteit verhogen van leraren in het primair en voortgezet onderwijs en in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs. Een groter aantal gepromoveerde leraren voor de klas verhoogt de kwaliteit van het onderwijs en versterkt de aansluiting tussen scholen en universiteiten. De aanvraagtermijn voor de Promotiebeurs loopt tot en met 27 maart 2012.

Surf naar www.nwo.nl/leraren en vraag een Promotiebeurs aan!

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Kijk op de website www.ocwduo.nl voor meer informatie over de regeling en de aanvraagtermijn. Op deze website zijn ook alle voorwaarden om gebruik te kunnen maken van de regeling te vinden.

Lerarenbeurs PO  

Ook dit jaar stelt het ministerie van OCW weer een flink budget beschikbaar voor de Lerarenbeurs. Iedere bevoegde leraar in het po, vo, mbo...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you