Page 1

_dc\ZgZcWZaZ^Y'%%-"'%&&

_dl[ij[h[d_djWb[dj


)N OPDRACHT VAN 3TADSDEEL $E "AARSJES

0ROJECTTEAM (ERIJKING *ONGERENBELEID AFDELING 3TRATEGIE EN BELEID !UTEUR 2OOS VAN 3EN 6!. 3%. PRODUCTIE EN ADVIES $E½NITIEVE NOTA APRIL VERSIE 

/NTWERP EN VORMGEVING %DWIN "OERING $%$!!$#/&OTOGRA½E BINNENWERK #ARO "ONINK ˆ 


mffinffi[

thY_afY+tAfn]kl]j]faflYd]flœ<]:YYjkb]k*((0%*())


Afn]kl]j]faflYd]flœ<]:YYjkb]k*((0%*())thY_afY,t


JXd\emXkk` e^ „

@em\jk\i\e`eKXc\ek

3AMENVATTING 3IGNALEN VAN JONGEREN ZELF NIEUWE ONDERZOEKSUITKOMSTEN EN HET VERSCHUIVEN VAN POLITIEKE PRIORITEITEN

KADER *ONG !MSTERDAM VRAGEN OM EEN NIEUWE VISIE OP HET JONGERENBELEID IN $E "AARSJES (ET IS BELANG RIJK DAT JONGEREN ENTHOUSIAST ZIJN OVER HUN EIGEN BUURT EN DAT ZIJ HET LEUK VINDEN OM HIER OP TE GROEIEN $IT STIMULEERT DE BEHOEFTE VAN JONGEREN HIER ZELF OOK AAN BIJ TE DRAGEN 7E WILLEN IN HET HELE JONGEREN BELEID JONGEREN AANSPREKEN OP HUN KRACHT EN NIET OP HUN ONVERMOGEN )N DE VISIE )NVESTEREN IN 4ALENT

STAAN HIERBIJ DRIE THEMA´S CENTRAAL 4ALENTONTWIKKELING *ONG "URGERSCHAP EN /VERLAST 4ALENTONTWIKKELING BEGINT BIJ EEN GOEDE AANSLUITING TUSSEN DE NETWERKEN ROND SCHOLEN EN HET EIGEN NETWERK  (IERMEE IS WINST TE BOEKEN OP HET GEBIED VAN ONDERWIJS ZORG AANSLUITING OP DE ARBEIDSMARKT EN OVERLASTPREVENTIE (ET IS BELANGRIJK DAT JONGEREN DAARNAAST IN DE EIGEN BUURT OP EEN TOEGANKELIJKE MANIER KUNNEN ONT

DEKKEN WAAR ZIJ GOED IN ZIJN EN WAAR ZE ZICH VERDER IN KUNNEN ONTWIKKELEN $E MIX VAN GEORGANISEERDE

AANDACHT VOOR JONGEREN BEREIKBARE DOELEN EN EEN UITDAGEND AANBOD WERKEN STIMULEREND (IERBIJ WILLEN

WE ONS VOORAL INZETTEN OP DE METHODIEK VAN EMPOWERMENT EN SUPPORT HET STIMULEREN VAN SPORT EN MEER DEELNAME VAN MEIDEN -ET *ONG "URGERSCHAP WILLEN WE DE SAMENHANG IN DE BUURT VERGROTEN EN JONGEREN

MEER UITDAGEN GEZAMENLIJK AAN ACTIVITEITEN DEEL TE NEMEN *ONGEREN LEREN SNEL VAN ELKAAR /VERLAST BLIJVEN WE BESTRIJDEN EN TEGENGAAN MAAR VOORAL OOK VOORKOMEN .AAST HET ORGANISEREN VAN NETWERKEN ROND JON GEREN EN HET AANGEVEN VAN EEN ONTMOETINGSPLAATS MET PASSEND ACTIVITEITENAANBOD BIEDEN WE JONGEREN NOG EEN LAATSTE MOGELIJKHEID OP MAAT EEN ³OFFER YOU CAN´T REFUSE´

$E VISIE HEEFT DIRECT INVLOED OP DE INRICHTING VAN EEN BELANGRIJK ONDERDEEL VAN HET JEUGDBELEID HET JONGE RENWERK NIEUWE STIJL (ET JONGERENWERK MAAKT DEEL UIT VAN HET HELE NETWERK DAT JONGEREN BIJ HUN ONTWIK KELING ONDERSTEUNT $E JONGERENCENTRA ZIJN ONTMOETINGSPLEKKEN WAAR DIVERSE ACTIVITEITEN VOOR EN MET

JONGEREN ZELF WORDEN GEORGANISEERD "INNEN DE JONGERENCENTRA WORDT HET ZO MOGELIJK OM DICHT BIJ HUIS DE

EIGEN TALENTEN TE ONTDEKKEN EN VERDER TE ONTWIKKELEN (ET JONGERENWERK SPREEKT EEN BREDE DOELGROEP AAN EN BRENGT JONGEREN OUDERS EN ANDERE BUURTBEWONERS SAMEN OP DATGENE WAT HEN BINDT BIJVOORBEELD HET

ONTWIKKELEN VAN DIVERSE VAARDIGHEDEN WAARONDER SOCIALE VAARDIGHEID EN )#4 SPORT EN BEWEGING OF CULTU RELE ACTIVITEITEN ZOALS ZANG DANS EN ³OPEN MICS´ $E JONGERENWERKERS NIEUWE STIJL WINNEN HET VERTROUWEN VAN DE JONGEREN EN MOTIVEREN JONGEREN ZELF ACTIEF BIJ TE DRAGEN AAN DE INVULLING VAN VRIJETIJDSBESTEDING

7E WILLEN DOOR TE INVESTEREN IN TALENT WINST BOEKEN VOOR JONGEREN ZELF MAAR OOK VOOR ALLE BUURTBEWONERS EN PROFESSIONALS DIE JONGEREN BIJ HUN VOLWASSENWORDING ONDERSTEUNEN

thY_afY-tAfn]kl]j]faflYd]flœ<]:YYjkb]k*((0%*())


OWi[c_d'/[d>kboW(&

Afn]kl]j]faflYd]flÂ&#x153;<]:YYjkb]k*((0%*())thY_afY.t

XYX YbY XYX A A/A A XaX aaa XaX E.E E.E E.E nfn fkf nfn lfl flf lfl #"# ### #"# OZO ZOZ OZO << @ << mmm mpm mmm 'N' NNN 'N' eae aaa eae *** AAA *** jlj sas klk II II mar a ram WVW TaT WVW


XXYX YYbY XXYX A AA/A A XXaX aaaa XXaX EE.E EE.E EE.E nnfn ffkf nnfn llfl fflf llfl ##"# #### ##"# OOZO ZZOZ OOZO <<< @ <<< mmmm mmpm mmmm ''N' NNNN ''N' eeae aaaa eeae **** AAAA **** jjlj ssas kklk III III rmar a mram WWVW TTaT WWVW

c\\jn`aq\i „

,EESWIJZER Mffinffi[ JXd\emXkk`e^\ PAGINA :feZclj`\1l`k^Xe^jglek\eafe^\i\eY\c\`[)''/$)'((\ PAGINA 

$E CONCLUSIE GEEFT EEN OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN EN AANBEVELINGEN UIT DE VISIE MET EXTRA TOEVOEGING NAAR AANLEIDING VAN DE INSPRAAKREACTIES

(%@ec\`[`e^\ PAGINA 

$E INLEIDING BESCHRIJFT HET THEORETISCH KADER WAAR DE VISIE ZICH OP BASEERT EN GEEFT AAN WAT WE WILLEN BE

REIKEN MET HET JONGERENBELEID IN DE TOEKOMST (IER STAAN OOK DE MISSIE DOELEN EN WERKWIJZE AANGEGEVEN

)%;\9XXija\j`eY\\c[\ PAGINA 

/VER WIE HEBBEN WE HET EIGENLIJK $E MEEST RECENTE CIJFERS GEVEN AAN HOE HET ER VOOR STAAT MET DE JONGE REN UIT $E "AARSJES $RIE SPEERPUNTEN IN DEZE VISIE ZIJN

*%KXc\ekfekn`bb\c`e^\ PAGINA 

4ALENTONTWIKKELING BEGINT OP SCHOOL -AAR STADSDEEL $E "AARSJES SLUIT HIER DIRECT OP AAN ALS HET GAAT OM DE INVULLING VAN VRIJETIJDSBESTEDING ZORG EN BIJSCHOLING VOOR  (IERBIJ LEGGEN WE ACCENTEN DIE ZICH

TOESPITSEN OP ONS STADSDEEL DE METHODE OM JONGEREN TE ACTIVEREN HET BELANG VAN SPORT DE DEELNAME VAN MEIDEN EN HET ORGANISEREN VAN SUPPORT

+%Afe^9li^\ijZ_Xg\ PAGINA 

*ONGEREN ZIJN DEELNEMERS AAN DE SAMENLEVING $OOR PARTICIPATIE KRIJGEN ZIJ MEER GREEP OP ZAKEN DIE DAAR VAN BELANG ZIJN 7E WILLEN DIVERSE GROEPEN JONGEREN MEER SAMENBRENGEN MET ELKAAR EN MET ANDERE BUURTBEWONERS

,%Fm\icXjk\ PAGINA 

)N DIT HOOFDSTUK WORDT INGEGAAN OP JONGEREN DIE TOT EEN RISICOGROEP BEHOREN EN DE BEHOEFTE AAN MEER SAMENWERKING TUSSEN NETWERKEN TEN BEHOEVE VAN OVERLASTPREVENTIE

-%L`kn\ib`e^1afe^\i\en\ibe`\ln\jk`ac\eZfddle`ZXk`\\ PAGINA 

.A DE VISIE OP DEZE DRIE SPEERPUNTEN VOLGT HIER EEN UITWERKING OP EEN AANTAL ONDERDELEN VAN HET JONGE

RENBELEID NAMELIJK DE ONTWIKKELING VAN HET JONGERENWERK NIEUWE STIJL EN DE INZET VAN COMMUNICATIE EN DE ROL VAN HET STADSDEEL

.%@ejgiXXb\ PAGINA 

(IER STAAT WELKE INSPANNINGEN ZIJN VERRICHT OM JONGEREN OUDERS ANDERE BEWONERS EN ONDERNEMERS TE

SPREKEN OVER HET VOORGESTELDE JONGERENBELEID EN WAT DE VOORNAAMSTE UITKOMSTEN ZIJN VAN DE INSPRAAK

/%;f\c\e\e\]]\Zk\e\ PAGINA 

(IER STAAN DE BEOOGDE MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN BESCHREVEN EN DE VERWACHTINGEN VAN HET JONGERENWERK VANAF 

„ 'ERAADPLEEGDE BRONNEN \ PAGINA „ 'EBRUIK VAN AFKORTINGEN \ PAGINA 

thY_afY/tAfn]kl]j]faflYd]flœ<]:YYjkb]k*((0%*())


Afn]kl]j]faflYd]flœ<]:YYjkb]k*((0%*())thY_afY0t


ZfeZclj`\ ˜:FE:CLJ@<

5ITGANGSPUNTEN JONGERENBELEID  $E VISIE GEEFT EEN AANTAL UITGANGSPUNTEN VOOR HET JONGERENBELEID 

8Xejgi\b\efgbiXZ_k

*ONGEREN AANSPREKEN OP HUN KRACHT NIET OP HUN ONMACHT IS EEN MANIER OM JONGEREN UIT EEN IMPASSE TE

HALEN $IT KAN VAN INVLOED ZIJN OP DE HELE BENADERING VAN JONGEREN OP DIVERSE TERREINEN VAN HET JONGEREN BELEID

FgjZ_ffcYc`am\e

4ALENTONTWIKKELING BEGINT OP SCHOOL 3CHOOLVERZUIM EN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN WORDT VANUIT EN ROND

DE SCHOOL TEGENGEGAAN $E "AARSJES DRAAGT HIER AAN BIJ EN WIL MET ACTIVITEITEN EN DE NETWERKEN VANUIT DE BUURT BIJ AAN SLUITEN .AAST HUISWERKBEGELEIDING IN HET WEEKEND IS HET MOGELIJK DAT INZET IN DE VRIJE TIJD WORDT BELOOND OP SCHOOL $E BUURT STIMULEERT ZO DIRECT EN INDIRECT DE SCHOOLLOOPBAAN

D\\i[XejZ_ffc

-AAR TALENT ZIT NIET ALLEEN IN SCHOOLPRESTATIES /M DE KANSEN OP TALENTONTWIKKELING VOOR JONGEREN TE

VERGROTEN IS EEN TOEGANKELIJK LAAGDREMPELIG ACTIVITEITENAANBOD MET GOEDE BEGELEIDING BELANGRIJK "INNEN HET STADSDEEL IS HET MOGELIJK OM TE ONTDEKKEN WAT JE NOG MEER KUNT EN STAAN DE WEGEN OPEN NAAR MOGE LIJKHEDEN DOOR HEEL DE STAD OM VERDER TE KOMEN 4ALENTONTWIKKELING GAAT NIET ALLEEN OVER PRESTATIES VAN

HET INDIVIDU $OEL HIERBIJ IS OOK HET SAMENBRENGEN VAN JONGEREN ONTMOETING EN KENNISMAKING VERGROTEN DE SOCIALE COMPETENTIES

<`^\e`emcf\[

*ONGEREN MOETEN KUNNEN ZIEN DAT ZIJ HUN EIGEN TOEKOMST EN SITUATIE KUNNEN BEtNVLOEDEN "ELANGRIJK ZIJN VOORTDURENDE STIMULANS EN PERSPECTIEF #ONTINU MOET AANSPRAAK WORDEN GEDAAN OP HUN MOGELIJKHEDEN IEMAND TE ZIJN TE WORDEN VERDER TE KOMEN 3TEL JONGEREN DOELEN VOOR DIE MET OEFENEN OOK ECHT BINNEN HUN BEREIK LIGGEN

>\\ekf\jZ_fln\idXXi[\\ce\d\i

*ONGEREN WILLEN DEEL UITMAKEN VAN EEN BUURT DIE SUCCESVOL IS $IE SAMENHORIGHEIDSGEVOELENS KAN $E

"AARSJES VERDER STIMULEREN DOOR ZE UIT TE NODIGEN HIER ZELF AAN BIJ TE DRAGEN (IER LIGGEN OOK MOGELIJK

HEDEN VOOR NIEUWE INITIATIEVEN EN HET JONGERENWERK NIEUWE STIJL *ONGEREN KUNNEN BIJVOORBEELD ONDER BEGELEIDING EEN TALENTENJACHT ORGANISEREN 3UCCESSEN VAN DE BUURT MOETEN OOK OP JONGEREN AFSTRALEN

9c`am\e[\jk`dlcXej

)NDIEN JONGEREN WEL IN AANRAKING KOMEN MET BIJVOORBEELD JEUGDMAATSCHAPPELIJK WERK IS HET BELANGRIJK DAT EEN OUDER FAMILIELID OF VRIEND HIERBIJ WORDT BETROKKEN :O BLIJFT EEN CONTACTPERSOON VOOR JONGEREN AANWEZIG NADAT INTERVENTIE VAN EEN ZORGVERLENER IS GESTOPT

Fm\i\\ebfdjk\eq`Z_kYXXidXb\e

(ET HUIDIGE AANBOD VAN VRIJETIJDSBESTEDING EN JONGERENWERK GEEFT ONBEDOELD EEN ETNISCHE SCHEIDING

AAN TUSSEN DOELGROEPEN $IT KAN WORDEN DOORBROKEN DOOR ACTIVITEITEN AAN TE BIEDEN DIE JONGEREN SAMEN

BRENGT OP DATGENE WAT HEN BINDT ZOALS MUZIEK SPORT EN DIGITALE NETWERKEN $OOR MENGING VAN DOELGROE PEN NEMEN JONGEREN KENNIS VAN ELKAAR $IT BEVORDERT OOK DE ACCEPTATIE VAN VERSCHILLEN TUSSEN MENSEN

8Zk`m`k\`k\eXXeYf[ife[XXejgi\b\e[\k_\dXÀj

/M DIVERSE JONGEREN SAMEN TE BRENGEN IS HET BELANGRIJK HEN AAN TE SPREKEN OP DAT WAT ZIJ GEMEEN HEBBEN MET ELKAAR $IT KAN DOOR HET AANBOD GECLUSTERD AAN TE BIEDEN ROND THEMA´S DIE VOOR ALLE JONGEREN BELANG

thY_afY1tAfn]kl]j]faflYd]flœ<]:YYjkb]k*((0%*())


RIJK ZIJN *ONGEREN OUDERS EN ONDERNEMERS GEVEN DAARBIJ AAN DAT ER BEHOEFTE IS AAN WORKSHOPS DIE DE

KANSEN OP STAGE WERK EN OPLEIDING VERGROTEN 6OORBEELDEN ZIJN SOCIALE VAARDIGHEIDSTRAINING SOLLICITATIE TRAINING WEBDESIGN HUISWERKBEGELEIDING ETC (ET AANBOD WORDT GECLUSTERD ROND DE VOLGENDE THEMA´S 

SPORT BEWEGING GEZONDHEID STAGE WERK OPLEIDING )#4 $E INZET VAN EEN JONGERENSTEUNPUNT IS HIERBIJ WENSELIJK EN MUZIEK PERFORMANCE KUNST *ONGEREN NOEMEN EXPLICIET DE BEHOEFTE AAN TALENTENJACHTEN EN OPEN MICS

D\\ijgfik\e

$E "AARSJES WIL BEWEGING EN SPORTACTIVITEITEN VOOR JONGENS mN MEISJES STIMULEREN /UDERS NOEMEN SPORT VOOR HUN OPGROEIENDE TIENERS EEN GOEDE MANIER OM IETS VAN ELKAAR TE LEREN %R MOET EEN VEILIGE EN BESLO

TEN PLAATS ZIJN WAAR MEIDEN ONGESTOORD EN MET ELKAAR KUNNEN SPORTEN OM HEN OVER DE DREMPEL TE KRIJGEN /UDERS GEVEN AAN DAT ZIJ JONGEREN STIMULEREN DEEL TE NEMEN AAN SPORTBUURTWERK

9llik#fe[\in`aj\eXiY\`[

"ELANGRIJK IS DE ZOGENAAMDE ³WARME OVERDRACHT´ TUSSEN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS %N VAN HET 6-"/ NAAR HET -"/ )NFORMATIE OVER LEERLINGEN DIE EXTRA AANDACHT NODIG HADDEN TIJDENS HET PRIMAIR

ONDERWIJS MOET BEKEND WORDEN GEMAAKT AAN DE MENTOR VAN HET VOORTGEZET ONDERWIJS )NFORMATIEOVER DRACHT TUSSEN NETWERKEN EN AANSLUITING MET ARBEID IS ESSENTIEEL "IJ DE TOELEIDING NAAR WERK IS DE STADS DEELOVERSCHRIJDENDE AANPAK ZOALS NU GEBEURT ONDER DE NAAM 7ERKVIRUS VAN BELANG

M\ijk\ib\ee\kn\ib\eife[afe^\i\e

$E NETWERKEN TUSSEN SCHOLEN OVER STADSDEELGRENZEN HEEN ZORG ARBEIDSINSTELLINGEN EN HET LOKALE

NETWERK IN DE EIGEN BUURT ZIJN ZICH AAN HET ONTWIKKELEN $IT DOEN ZIJ GROTENDEELS ONAFHANKELIJK VAN EL KAAR +ENNIS DELEN OVER ELKAARS WERKZAAMHEDEN GEBEURT NOG TE WEINIG $OOR DEZE KENNISOVERDRACHT BETER TE ORGANISEREN EN AAN TE STUREN KAN DE AANSLUITING TUSSEN DE SCHOOL EN HET NETWERK IN DE EIGEN BUURT BETER FUNCTIONEREN (ET IS VAN BELANG DAT DE ORGANISATIE VRAAGGERICHT BLIJFT WERKEN "IJ DEZE KENNISOVER

DRACHT EN HET STUREN VAN DEZE COMPLEXE SAMENWERKINGSVERBANDEN KAN HET STADSDEEL EEN REGIEFUNCTIE OP

ZICH NEMEN $E NETWERKCOyRDINATOR WERKT VANUIT HET STADSDEEL EN WORDT IN DEZE FUNCTIE OP MANAGEMENT NIVEAU GESTEUND

Fm\icXjkgi\m\ek`\

(ET BESTRIJDEN VAN DAADWERKELIJKE OVERLASTPROBLEMEN DOOR DE CRIMINELE JONGEREN TE ISOLEREN EN OP TE PAK KEN HEEFT GROTE PRIORITEIT -AAR DE INZET VAN STRAATCOACHES GEZINSCOACHES EN DE INRICHTING VAN VRIJETIJDS BESTEDING EN DE INZET VAN HET JONGERENWERK RICHTEN ZICH OOK OP OVERLASTPREVENTIE VOOR EEN GROTE GROEP

JONGEREN $IT DOEN ZIJ GEZAMENLIJKE EN MET EEN GEMEENSCHAPPELIJK DOEL "ELANGRIJK HIERBIJ IS HET BESEF DAT PROBLEEMJONGEREN EN VOORTIJDIGE SCHOOLVERLATERS NIET DEZELFDE GROEPEN ZIJN %EN DEEL VAN DE SCHOOLVERLA

TERS VEROORZAAKT GEEN PROBLEMEN EEN DEEL VAN DE PROBLEEMJONGEREN ZIT GEWOON OP SCHOOL (ET BETEKENT OOK DAT MET EEN GROOT AANTAL JONGEREN NOG HET EERSTE CONTACT MOET WORDEN GELEGD ZIE 0OSITIONERING

JONGERENWERK *ONGEREN DIE DE MEESTE KANSEN AAN ZICH VOORBIJ HEBBEN LATEN GAAN KRIJGEN NOG EEN LAATSTE KANS $IT IS EEN ³OFFER YOU CAN´T REFUSE´ 6OOR IEDERE JONGERE BETEKENT DIT EEN OPLOSSING OP MAAT

Afe^\i\en\ibe`\ln\jk`ac

(ET JONGERENWERK MAAKT DEEL UIT VAN SAMENHANGEND JEUGDBELEID EN RICHT ZICH OP EEN BREDE DOELGROEP (ET JONGERENWERK IS BELANGRIJK OM OVERLAST TE VOORKOMEN $E NIEUWE STIJL SPREEKT JONGEREN AAN OP HUN COMPETENTIES EN DRAAGT BIJ AAN HET VERBREDEN EN STIMULEREN VAN TALENT BIJVOORBEELD FUTURELABS EN

BIJDRAGEN AAN PORTFOLIO OP SCHOOL (ET JONGERENWERK ORGANISEERT EEN TOEGANKELIJKE ONTMOETINGSPLAATS

VOOR JONGEREN ZODAT JONGEREN BEREIKBAAR EN AANSPREEKBAAR BLIJVEN 7E WILLEN JONGEREN NADRUKKELIJK NIET

ISOLEREN MAAR JUIST SAMENBRENGEN /NTMOETEN EN ACTIVITEITEN GAAN HAND IN HAND (ET JONGERENWERK KAN

JONGEREN VAN  JAAR LANGER VASTHOUDEN DOOR DE ACTIVITEITEN VOOR HEN LANGER DOOR TE LATEN LOPEN 6OOR DE GROTE GROEP ERS WORDT HET VRIJETIJDSAANBOD UITGEBREID )NTENSIEVE BEGELEIDING IS NODIG VOOR DE MOEI

LIJKSTE DOELGROEP $E INZET VAN STUDENTEN WERKT NU NOG MONDJESMAAT MAAR MISSCHIEN MET EEN TEGENPRES TATIE STUDIEPUNTEN KUNNEN ZIJ MEER BETEKENEN VOOR DE BUURT

Afn]kl]j]faflYd]flœ<]:YYjkb]k*((0%*())thY_afY)(t


Afe^\i\en\ib\ie`\ln\jk`ac

$E JONGERENWERKER IS EEN GOED GEKWALI½CEERDE PROFESSIONAL DIE IN STAAT IS JONGEREN ADEQUAAT TE BEJEGE

NEN CONTACT TE MAKEN EN VOLDOENDE PROFESSIONELE AFSTAND KAN BEWAREN $E JONGERENWERKER HEEFT EEN BE

LANGRIJKE SIGNALERENDE FUNCTIE EN WERKT SAMEN MET ORGANISATIES UIT HET NETWERK WAARONDER POLITIE $E CAPACITEIT EN INZET VAN DE JONGERENWERKER WORDEN REALISTISCH GESCHAT "IJSCHOLING VAN DE JONGERENWERKER IS BELANGRIJK ZODAT HIJ NIEUWE TRENDS EN INZICHTEN KAN TOEPASSEN OP DE WERKVLOER %R IS RUIMTE VOOR EIGEN IDEEpN VAN JONGEREN MAAR ER ZIJN DUIDELIJKE GRENZEN EN AFSPRAKEN BINNEN DE JONGERENCENTRA

Gfj`k`fe\i`e^afe^\i\en\ib

$OOR DE INSPRAAK IS HET ONTBREKEN VAN DE RELATIE TUSSEN JONGERENWERK EN EEN BREDE DOELGROEP IN $E "AARS JES DUIDELIJK BLOOT KOMEN TE LIGGEN /M DIT TE VERANDEREN IS NAUWE SAMENWERKING TIJD EN DESKUNDIGHEID

NODIG $OOR DE GROTERE BEKENDHEID VAN SPORTBUURTWERK EN HET GROTERE VERTROUWEN IN HET AANBOD DOOR DE COMMUNICATIE HIEROVER LIGT HIER OOK EEN KANS VOOR HET JONGERENWERK (ET OPNIEUW POSITIONEREN VAN HET JONGERENWERK EN EEN HELDERE WERVENDE COMMUNICATIE OVER HET AANBOD VERGROOT DE BEKENDHEID BIJ EEN BREDE GROEP JONGEREN EN HUN OUDERS DIE GEBAAT ZIJN BIJ HET AANBOD EN DE INZET VAN HET JONGERENWERK

;`^`kXc\XXejcl`k`e^

(ET DIGITALE VERKEER ONDER JONGEREN BLIJFT STERK TOENEMEN *ONGERENBELEID KAN HIER OP IN SPELEN )#4 IS EEN KANS OM JONGEREN TE BEREIKEN BETER TE LEREN KENNEN EN EEN KANS OM DEZE INTERESSE ALS COMPETENTIE BIJ

JONGEREN TE VERSTERKEN $IGITALE NETWERKEN KUNNEN OOK DE KENNIS OVER EN DE INTERACTIE TUSSEN BUURTBE WONERS VERGROTEN (ET OPZETTEN VAN BIJVOORBEELD EEN DIGITALE JONGERENMARKTPLAATS WAAR EEN UITWISSE

LING MOGELIJK IS VAN DIENSTEN TUSSEN JONGEREN OF ANDERE BUURTBEWONERS KAN DE BUURTBINDING EN SOCIALE SAMENHANG VERGROTEN

;\ebkXeb

*ONGEREN ZIJN GEtNTERESSEERD IN DEELNAME AAN EEN DENKTANK OVER JONGERENBELEID (ET IS BELANGRIJK OM HEN BIJ HEEL CONCRETE VOORSTELLEN TE BETREKKEN (UN BIJDRAGE MOET HELDER EN DICHT BIJ DE EIGEN BELEVINGSWERELD ZIJN :IJ WILLEN GRAAG DAT HUN BIJDRAGEN ZICHTBAAR OF MERKBAAR EFFECT HEBBEN /M DIT TE BEREIKEN WORDEN

PROCEDURES VAN HET STADSDEEL OP HUN MERITES BEKEKEN (ET VOORBEREIDEN EN BEGELEIDEN VAN DEZE DENKTANK MOET ZORGVULDIG GEBEUREN $E DENKTANK KAN BIJVOORBEELD BIJDRAGEN AAN TRENDSPOTTING

thY_afY))tAfn]kl]j]faflYd]flœ<]:YYjkb]k*((0%*())


Afn]kl]j]faflYd]flÂ&#x153;<]:YYjkb]k*((0%*())thY_afY)*t

XYX YbY XYX 'N' NNN 'N' XaX aaa XaX E.E E.E E.E lfl flf lfl eae aaa eae #"# ### #"# WVW TaT WVW << @ << mmm mpm mmm *** AAA *** OZO ZOZ OZO A A/A A jlj sas klk II II nfn fkf nfn mar a ram

IWhW^'([d:[\Wd_['(


XYX YbY XYX 'N' NNN 'N' XaX aaa XaX E.E E.E E.E lfl flf lfl eae aaa eae #"# ### #"# WVW TaT WVW << @ << mmm mpm mmm *** AAA *** OZO ZOZ OZO A A/A A jlj sas klk II II nfn fkf nfn mar a ram

` ec\`[` e^ „

 )NLEIDING 8c^\d\\e

.AAR AANLEIDING VAN NIEUWE PEDAGOGISCHE INZICHTEN OVER JEUGDBELEID EN HET VERSCHUIVEN VAN POLITIEKE

PRIORITEITEN KADER *ONG !MSTERDAM HEBBEN WE OPNIEUW GEKEKEN HOE DE JONGEREN VAN $E "AARSJES ER MO MENTEEL VOORSTAAN (ET STADSDEEL HEEFT OP BASIS VAN DEZE INZICHTEN EN DE UITKOMSTEN VAN KWANTITATIEF EN KWALITATIEF ONDERZOEK EEN VISIE GEFORMULEERD DIE RICHTING GEEFT AAN HET JONGERENBELEID VOOR DE KOMENDE

JAREN $EZE VISIE DIENT EVENEENS ALS BASIS VOOR DE AANBESTEDING VAN NIEUWE VRIJETIJDSBESTEDING EN DE INZET VAN HET JONGERENWERK IN 

9flnjk\e\emffi;\9XXija\j

"ELANGRIJKE BOUWSTENEN VOOR HET JEUGDBELEID VAN $E "AARSJES ZIJN GEGEVEN DOOR DE THEORIE VAN DE PEDA

GOOG -ICHA DE 7INTER +ERN VAN DEZE THEORIE IS DAT WE ER GOED AAN DOEN OOK PEDAGOGISCHE DOELEN TE STEL

LEN DIE HET ALGEMEEN BELANG DIENEN $E RUIMTE EN MOGELIJKHEDEN BIEDEN AAN JONGEREN OM ZICH TE ONTWIK KELEN IS EN BLIJFT EEN BELANGRIJK VERWORVEN GOED -AAR DE RUIMTE VAN HET INDIVIDU IS NIET ONBEGRENSD EN MAG NIET TEN KOSTE GAAN VAN HET ALGEMEEN BELANG !LLE KERNDOELEN VAN BASISSCHOLEN CURSUSSEN OPVOE

DINGSONDERSTEUNING EN GEMEENTELIJK JEUGDBELEID LIJKEN ZICH MOMENTEEL VOORAL TE RICHTEN OP INDIVIDUELE DOELEN *ONGEREN MOET ZICH ONTPLOOIEN EN ALLERLEI KENNIS EN VAARDIGHEDEN OPDOEN (ET INDIVIDU STAAT

DAARBIJ CENTRAAL MAAR HET ALGEMEEN BELANG HEBBEN WE DAARBIJ TEVEEL UIT HET OOG VERLOREN ALDUS -ICHA

DE 7INTER (ET IS BELANGRIJK DAT WE JONGEREN BIJBRENGEN DAT IEDEREEN ZIJN EIGEN MENING EN WAARHEID MAG HEBBEN MAAR EVEN BELANGRIJK IS HET DAT WE DAAR ANDEREN OOK OP EEN RESPECTVOLLE MANIER DE RUIMTE VOOR

GEVEN (ET IS DAARBIJ CRUCIAAL DAT JONGEREN NIET ALLEEN DEMOCRATISCHE PRINCIPES BIJ WORDEN GEBRACHT MAAR OOK VERTROUWD RAKEN MET DEMOCRATISCHE OMGANGSVORMEN ' /M JONGEREN HIERIN TE STIMULEREN IS PARTICI PATIE VAN JONGEREN IN DE SAMENLEVING LEIDEND BIJ HET UITWERKEN VAN EEN VISIE OP HET JEUGDBELEID VOOR $E "AARSJES

D`jj`\\ejg\\iglek\ea\l^[Y\c\`[ C_ii_[ *ONGEREN ONTPLOOIEN VOLOP HUN TALENTEN :IJ ZIJN ENTHOUSIASTE DEELNEMERS VAN DE SA

MENLEVING EN ZIJN BLIJ IN $E "AARSJES OP TE GROEIEN 7E ONDERSTEUNEN ALLE JONGEREN HIERBIJ DOOR TE INVESTEREN IN HUN MOGELIJKHEDEN

JWb[dj (ET CREpREN VAN VOORWAARDEN DIE MAXIMALE TALENTONTWIKKELING VAN ALLE JONGEREN DIE IN HET STADSDEEL OPGROEIEN MOGELIJK MAKEN

@ed]8kh][hiY^Wf 0ARTICIPATIE INZETTEN ALS MIDDEL VOOR JONGEREN OM DE SAMENLEVING BE TER TE LEREN KENNEN (ET STADSDEEL WIL JONGEREN MEER MET ELKAAR EN MET ANDERE BUURBEWONERS IN CONTACT BRENGEN

El[hbWij (ET STADSDEEL WIL DE BESTE MIX PREVENTIEVE CURATIEVE EN REPRESSIEVE MIDDELEN INZETTEN OM OVERLAST TEGEN TE GAAN

7E RICHTEN ONS OP DE POLITIEKE PRIORITEITEN ZOALS DEZE STAAN BESCHREVEN IN HET ONDERWIJS EN JEUGDPLAN *ONG !MSTERDAM  EN WERKEN DAARBIJ EEN AANTAL SPEERPUNTEN UIT DIE MET NAME IN $E "AARSJES VAN TOEPASSING ZIJN $EZE SPEERPUNTEN UIT *ONG !MSTERDAM ZIJN

 SUCCESVOLLE SCHOOLLOOPBAAN BREDE TALENTONTWIKKELING AANSLUITENDE AANPAK ZORG JONG BURGERSCHAP

 VAN ONDERWIJS NAAR ARBEIDSMARKT EN UITDAGENDE LEER WERK EN LEEFOMGEVING '

8hed0>[jZ[ceYhWj_iY^e\\[di_[\ÅC_iY^WZ[M_dj[hÅk_j8ekmij[d[dleeh[[dX[jheaa[d`[k]ZX[b[_Z#MHHhWffehj

thY_afY)+tAfn]kl]j]faflYd]flœ<]:YYjkb]k*((0%*())


N\ibn`aq\

"IJ HET TOT STAND KOMEN VAN DEZE VISIE IS ONDERMEER GEBRUIK GEMAAKT VAN TWEE ONDERZOEKEN

 HET KWANTITATIEF ONDERZOEK DAT DEEL UIT MAAKT HET ONTWIKKELINGSPROJECT NORMERINGEN JONGERENWERK EN IS UITGEVOERD DOOR .OORDA CO

 VOOR KWALITATIEVE AANVULLING OP DEZE GEGEVENS IS EEN ONDERZOEK NAAR DE BELEVING VAN JONGEREN IN $E "AARSJES UITGEVOERD DOOR BUREAU 9OUNGWORKS

4OT SLOT ZIJN DIVERSE BIJEENKOMSTEN EN GESPREKKEN GEHOUDEN MET PROFESSIONALS DIE JONGEREN BEGELEIDEN

OM ER ACHTER TE KOMEN WELKE SIGNALEN OVER EN INZICHTEN IN DE HUIDIGE SITUATIE VAN JONGEREN ZIJ ONTVANGEN

WAAR ZIJ LEEMTEN IN HET HUIDIGE AANBOD ZIEN EN WELKE TRENDS EN ONTWIKKELINGEN ZIJ WAARNEMEN $EZE ON DERZOEKEN EN GESPREKKEN GECOMBINEERD MET DE BESTAANDE BELEIDSKADERS HEBBEN GELEID TOT HET OPSTELLEN

VAN DEZE VISIE OP HET JONGERENBELEID $E RESULTATEN VAN BEIDE ONDERZOEKEN ZIJN ALS BIJLAGEN AAN DEZE VISIE

TOEGEVOEGD /P DE NOTA IS INGESPROKEN DOOR JONGEREN OUDERS ONDERNEMERS EN OVERIGE BUURBEWONERS $E INSPRAAKREACTIES ZIJN IN DEZE NOTA VERWERKT /UDERS ZIJN INTENSIEVER ONDERVRAAGD $E INSPRAAKREACTIES EN HET ONDERZOEK ONDER OUDERS ZIJN EVENEENS ALS BIJLAGEN AAN DE VISIE TOEGEVOEGD

8Xejcl`k`e^fm\i`^\Y\jkXXe[\Y\c\`[jbX[\ij

:OALS AANGEGEVEN IN HET EERSTE HOOFDSTUK BIJ BOUWSTENEN MAAKT $E "AARSJES GEBRUIK VAN DE NIEUWE

INZICHTEN UIT HET RAPPORT VAN DE 7ETENSCHAPPELIJKE 2AAD VOOR HET 2EGERINGSBELEID 722 "OUWSTENEN VOOR EEN BETROKKEN JEUGDBELEID $E THEMA´S VAN $E "AARSJES SLUITEN AAN BIJ DE SPEERPUNTEN UIT HET ONDERWIJS EN JEUGDPLAN *ONG !MSTERDAM $E VISIE HOUDT VERBAND MET HET "ESTUURSAKKOORD ¯ DE 7ET -AAT

SCHAPPELIJKE /NDERSTEUNING 7-/ EN HET MEERJARENPLAN *EUGD EN 6EILIGHEID  VAN POLITIEDISTRICT -ET ONS 0ROGRAMMA AKKOORD  +ANSEN "IEDEN +ANSEN 0AKKEN EN NOTA´S ALS +ANSEN VOOR +INDEREN

EN /UDER EN +IND #ENTRUM EN DE INZET VAN OPVOEDINGSONDERSTEUNING // EN HET ARMOEDEBELEID HEBBEN WE EIGEN REFERENTIE EN AANSLUITINGSPUNTEN VOOR DE ONTWIKKELING VAN ONS JEUGDBELEID IN HANDEN "IJ DE

UITWERKING VAN DE VISIE GEVEN WE DE DWARSVERBANDEN AAN TUSSEN DE BELEIDSTERREINEN /OK DE AANPASSING VAN DE LEERPLICHT DE INRICHTING VAN HET 2EGIONAAL -ELD EN #OyRDINATIEPUNT 2-# HET PLAN 7ERKVIRUS EN DE OPZET VAN EEN MOGELIJK JONGERENSTEUNPUNT VALLEN ONDER DEZE VISIE OP HET JONGERENBELEID

9\jcl`kmfid`e^

$E VISIE IS NA OPMERKINGEN VAN DE COMMISSIE VAN ONDERWIJS OP DECEMBER DE INSPRAAK INGEGAAN .A HET VERWERKEN VAN DE OPMERKINGEN VANUIT DE COMMISSIE DE UIKOMSTEN VAN EEN ONDERZOEK ONDER OUDERS

EN DE INSPRAAKRONDES IS DE NOTA OPNIEUW BESPROKEN IN DE COMMISSIE VAN ONDERWIJS VAN APRIL 6ER VOLGENS IS DE NOTA )NVESTEREN IN TALENT OP APRIL DOOR DE STADSDEELRAAD VASTGESTELD

Afn]kl]j]faflYd]flœ<]:YYjkb]k*((0%*())thY_afY),t


thY_afY)-tAfn]kl]j]faflYd]flœ<]:YYjkb]k*((0%*())


Ce^Wcc[Z'/

Afn]kl]j]faflYd]flÂ&#x153;<]:YYjkb]k*((0%*())thY_afY).t

XYX YbY XYX A A/A A XaX aaa XaX E.E E.E E.E nfn fkf nfn lfl flf lfl #"# ### #"# OZO ZOZ OZO << @ << mmm mpm mmm 'N' NNN 'N' eae aaa eae *** AAA *** jlj sas klk II II mar a ram WVW TaT WVW


afe^\i\e` eY\\c[ „

*ONGEREN VAN $E "AARSJES IN BEELD )N $E "AARSJES WONEN JONGEREN TUSSEN DE EN JAAR /PVALLEND IS HET HOOG AANTAL 

ERS IN DE BUURT (ET GAAT VOORAL OM EEN GROTE TOENAME VAN AUTOCHTONE BEWONERS $IT IS TE

VERKLAREN DOOR DE INSTROOM VAN STUDENTEN EN STARTERS OP DE WONINGMARKT DIE ZICH IN STADSDEEL

$E "AARSJES VESTIGEN $E VERDELING VAN JONGEREN NAAR HERKOMST IS VERGELIJKBAAR MET HET !MSTER DAMS GEMIDDELDE 4OT JAAR HEEFT STADSDEEL $E "AARSJES EEN BOVENGEMIDDELD AANTAL JONGEREN MET EEN NIET 7ESTERSE ACHTERGROND (ET AANTAL JONGEREN MET LAAGGESCHOOLDE OUDERS IS RELATIEF HOOG EN LIGT BOVEN HET !MSTERDAMS GEMIDDELDE /OK HET AANTAL JONGEREN MET OVERGEWICHT LIGT BOVEN HET !MSTERDAMS GEMIDDELDE .A HUN TWAALFDE JAAR GAAN JONGEREN NAAR SCHOLEN

VERSPREID OVER HEEL DE STAD +WANTITATIEVE GEGEVENS OVER DE JONGEREN IN $E "AARSJES GEEFT HET VOLGENDE BEELD

8XekXcafe^\i\e

%R WONEN JEUGDIGEN  JAAR IN STADSDEEL $E "AARSJES (ET AANTAL JONGEREN VAN  JAAR TELT PERSONEN $E "AARSJES HEEFT RELATIEF IETS MINDER JEUGD VAN  JAAR DAN DE REST VAN !MSTERDAM %R ZIJN VOORAL MINDER JONGEREN IN DE LEEFTIJD VAN HET VOORTGEZET ONDERWIJS  JAAR (ET GROTE AANTAL KINDE REN IN DE LEEFTIJD TUSSEN  JAAR WEKT DE VERWACHTING DAT HET AANTAL JONGEREN DE KOMENDE JAREN WEER

TOENEEMT $E ERVARING LEERT ECHTER DAT GEZINNEN NA DE GEBOORTE VAN HET TWEEDE OF DERDE KIND $E "AARSJES

VERLATEN VANWEGE KLEINE BEHUIZING $E LEEFTIJDSGROEP  JAAR IS ZWAAR OVERVERTEGENWOORDIGD "INNEN DE PLUSSERS IS EEN TOENAME VAN VAN AUTOCHTONE BEWONERS (ET AANTAL JONGEREN IN DEZE LEEFTIJDSCATE GORIE DIE IN $E "AARSJES IS OPGEGROEID IS AL STERK VERTEGENWOORDIGD $AARBIJ IS DEZE TOENAME TE VERKLAREN DOOR DE INSTROOM VAN STUDENTEN EN STARTERS OP DE WOONMARKT

4ABEL *EUGD IN $E "AARSJES NAAR LEEFTIJDSGROEP IN VERGELIJKING MET !MSTERDAM EN .EDERLAND PER  ABSOLUUT "RON "EWERKING GEGEVENS / 3 ONDERZOEK .OORDA  

$E "AARSJES

!MSTERDAM

.EDERLAND

 

 

 

 

  

 

)N $E "AARSJES IS IETS MEER DAN DE HELFT VAN DE JEUGD VAN  JAAR VAN NIET WESTERSE HERKOMST 

OFTEWEL JEUGDIGEN CA 7ESTERS ALLOCHTOON JEUGDIGEN EN EEN KLEINE AUTOCHTOON JEUGDIGEN 7AT BETREFT OMVANG ZIJN IN $E "AARSJES DE AUTOCHTONE JEUGD  DE -AROKKAANSE JEUGD  EN DE 4URKSE JEUGD  HET STERKST VERTEGENWOORDIGD )N DE LEEFTIJDSGROEP  JAAR TELT $E

"AARSJES JONGEREN VAN NIET WESTERSE ALLOCHTONE HERKOMST IN DE LEEFTIJDSGROEP  JAAR ZIJN GAAT HET

OM JONGEREN $E TOTALE SAMENSTELLING VAN HERKOMST VAN DE JONGEREN IS VERGELIJKBAAR MET HET !MSTER DAMS GEMIDDELDE

4ABEL *EUGD IN $E "AARSJES NAAR ETNISCHE HERKOMST EN LEEFTIJDSGROEP IN VERGELIJKING MET !MSTERDAM EN .EDERLAND PER  "RON BEWERKING GEGEVENS / 3

3URINAAMS

!NTILLIAANS 4URKS

  -AROKKAANS7ESTERS ALLOCHTOON/VERIG NIET WESTERS ALLOCHTOON !UTOCHTOON 4OTAAL   

     

 thY_afY)/tAfn]kl]j]faflYd]flœ<]:YYjkb]k*((0%*())

   XYX YbY XYX A A/A A XaX aaa XaX E.E E.E E.E nfn fkf nfn lfl flf lfl #"# ### #"# OZO ZOZ OZO << @ << mmm mpm mmm 'N' NNN 'N' eae aaa eae *** AAA *** jlj sas klk II II mar a ram WVW TaT WVW


4ABEL 5ITSTROOM VAN "AARSJESJONGEN NAAR VOORTGEZET ONDERWIJS BRON $-/ PEILDATUM OKTOBER 3TADSDEEL VO SCHOOL

!MSTERDAM .OORD "OS EN ,OMMER #ENTRUM #ENTRUM

$E "AARSJES

3CHOOLKEUZE VOORTGEZET ONDERWIJS VAN JONGEREN $E "AARSJES 0URMERENDSE 3CHOLENGEMEENSCHAP7ATERLANT "EROEPSOPLEIDINGEN )*DOORN "EROEPSCOLLEG5NIE .OORD LOCATIE 4OOROP

2OCVA (UBERTUS 6AKSCHOOL "ARLAEUS 'YMNASIUM

$E !MSTERDAMSCHE 3CHOOL

%SPRIT 3CHOLENGROEP $E 7ISSEL

/OST 7ATERGRAAFSMEER

)SA :UIDOOST 0IETER .IEUWLAND #OLLEGE

/SDORP

#ALANDLYCEUM

/SDORP

/UD 7EST

-SA !MSTELLYCEUM

7ELLANTCOLLEGE 6MBO 3LOTEN

(ERVORMD ,YCEUM :UID

-SA -ONTESSORI ,YCEUM !MSTERDAM DIVERSE NIVEAUS

/UD :UID

2OCVA 4OBIASSCHOOL 6MBO

/UD :UID

3G !MSTERDAM :UID ,OCATIE (UYGENS

/UD :UID /UD :UID /UD :UID /UD :UID

3LOTERVAART

3LOTERVAART

3G !MSTERDAM :UID ,OCATIE 'ERRIT 6D 6EEN 3G !MSTERDAM :UID ,OCATIE 3WEELINCK

$E 0OORT 3VO

(ERVORMD ,YCEUM 7EST DIVERSE NIVEAUS

)SA )EDERSLAND #OLLEGE

3LOTERVAART

)SA .IEUW 7EST -ERIDIAAN

3LOTERVAART

6MBO 6AN (ET 2OCVA

 

  %SPRIT 3CHOLENGROEP -ARCANTICOLLEGE 6-"/

#HR 3GM "UITENVELDERT

$E 0ASSIE

$ALTON 3GM 3PINOZALYCEUM DIVERSE NIVEAUS

3G !MSTERDAM :UID ,OKATIE $E !POLLO

:UIDERAMSTEL

6RIJE 3GM 'EERT 'ROOTE

3INT .ICOLAAS ,YCEUM /PEN 3G "IJLMER

:UIDERAMSTEL

:UIDOOST%SPRIT 3CHOLENGROEP #ARTESIUSLYCEUM

:UIDERAMSTEL

:UIDERAMSTEL

(ET E 'YMNASIUM

:UIDERAMSTEL)SLAMITISCH #OLLEGE !MSTERDAM

7ESTERPARK 7ESTPOORT

)SA .IEUW 7EST #ALVIJN -ET *UNIOR #OL 6-"/

7ESTERPARK6OSSIUS 'YMNASIUM

3LOTERVAART

7ESTERPARK

3T )GNATIUS 'YMNASIUM

)SA #OMENIUS ,YCEUM

3LOTERVAART3G !MSTERDAM :UID ,OCATIE :UIDERLICHT

3LOTERVAART 3LOTERVAART&ONS 6ITAE ,YCEUM

/UD :UID%SPRIT 3CHOLENGROEP "ERLAGELYCEUM 6-"/ (AVO67/

/UD :UID

/UD :UID

!MSTERDAMS ,YCEUM

/UD :UID3G !MSTERDAM :UID ,OCATIE (UYGENS 6-"/

/UD :UID

/UD :UID3CHOLENGEMEENSCHAP 0ANTA 2HEI VOOR -AVO 6BO ,WOO

'EUZENVELD 3LOTERMEER %SPRIT 3CHOLENGROEP .OVA #OLLEGE 6-"/ /OST 7ATERGRAAFSMEER

!ANTALLEN  

Afn]kl]j]faflYd]flœ<]:YYjkb]k*((0%*())thY_afY)0t


JZ_ffc\en\ib

)N $E "AARSJES ZIJN RELATIEF VEEL BASISSCHOOLLEERLINGEN UIT EEN LAAGGESCHOOLD MILIEU TEGENOVER IN

!MSTERDAM EN IN .EDERLAND 7E NEMEN DEZE GEGEVENS OP OMDAT DIT EEN INDICATIE IS VOOR HET BEPALEN VAN EEN GROEP DIE ALS ER MEER KANS HEEFT OM UIT TE VALLEN BIJ SCHOOL (ET GROOTST AANTAL SCHOOLVERLATERS ZIJN JONGEREN UIT HET -"/ NIVEAU EN 

4ABEL *EUGD IN BASISSCHOOLLEEFTIJD NAAR LEERGEWICHT EN IN SCHOOLJAAR "RON / 3 EN #"3 ( 

$E "AARSJES.EDERLAND

 

!MSTERDAM 

 

 

 

  

)N TABEL OP DE PAGINA HIERNAAST IS TE ZIEN DAT EEN AANTAL SCHOLEN IETS MEER "AARSJESJONGEREN ONDER HUN

HOEDE HEEFT -ARCANTICOLLEGE IN HET 7ESTERPARK HEEFT "AARSJESJONGEREN HET .OVACOLLEGE IN 'EUZENVELD

 EN NAAR HET 3' !MSTERDAM LOCATIE (UYGENS IN 7EST EN HET *UNIORCOLLEGE IN 3LOTERVAART GAAN JONGEREN UIT $E "AARSJES NAAR SCHOOL )N DE TABEL IS TE ZIEN HOE DIVERS HET AANTAL SCHOLEN IS WAAR JONGEREN NAAR TOE

GAAN %EN GROOT AANTAL LEERLINGEN GAAT NAAR HET 6-"/ BIJ EN NA DE OVERGANG VAN HET 6-"/ NAAR HET -"/ IS DE SCHOOLUITVAL HET HOOGST

4ABEL 4OTALE POPULATIE BOVENLEERPLICHTIGEN VAN TM JAAR NAAR RMC STATUS EN STADSDEEL OP SEP TEMBER 

Visie jongerenbeleid 22 april 2008 Tabel 5. Totale populatie bovenleerplichtigen van 17 t/m 22 jaar naar rmc-status en stadsdeel op 28 september 2007 voortijdig voortijdig Voortijdig Start op schoolverlater schoolverlater schoolverlater kwalificatie school stadsdeel // rmc-status op traject in bemiddeling in beeld (onbekend) 19 15 5 1 5 Amsterdam-Noord 2.619 2.301 792 153 553 Bos en Lommer 1.202 747 209 80 190 Centrum 3.403 832 235 75 212 Geuzenveld-Slotermeer 1.339 1.320 336 141 326 Oost-Watergraafsmeer 2.916 1.109 280 50 286 Osdorp 1.615 1.244 336 133 235 Oud-West 1.210 371 121 50 123 Oud-Zuid 3.279 918 268 73 221 Slotervaart 1.710 1.250 239 77 293 Westerpark 1.451 552 132 49 159 Westpoort 12 1 4 0 3 Zeeburg 1.452 930 210 42 230 Zuideramstel 1.854 439 108 16 116 Zuidoost 2.994 2.609 981 116 333 Totaal Amsterdam 28.472 15.184 4.457 1.122 3.408

stadsdeel // rmc-status (onbekend) Amsterdam-Noord Bos en Lommer Centrum Geuzenveld-Slotermeer Oost/Watergraafsmeer Osdorp Oud-West Oud-Zuid Slotervaart Westerpark Westpoort Zeeburg Zuideramstel Zuidoost Totaal Amsterdam

Start kwalificatie 33% 40% 47% 62%

op school 26% 35% 29% 15% 37% 60% 44% 61% 65% 45% 57% 55% 49% 68% 42% 51%

voortijdig schoolverlater op traject 9% 12% 8% 4% 37% 23% 34% 19% 18% 33% 22% 5% 31% 16% 36% 27%

voortijdig schoolverlater in bemiddeling 2% 2% 3% 1% 9% 6% 9% 6% 5% 6% 5% 18% 7% 4% 14% 8%

voortijdig schoolverlater in beeld 9% 8% 7% 4% 4% 1% 4% 3% 1% 2% 2% 0% 1% 1% 2% 2%

mogelijke voortijdig schoolverlater 12 186 126 770 132 232 144 121 250 237 191 2 114 193 181 3.028

totaal 57 6.604 2.554 5.527 3.594 4.873 3.707 1.996 5.009 3.806 2.534 22 2.978 2.726 7.214 55.671

mogelijke voortijdig schoolverlater 21% 3% 5% 14% 9% 4% 6% 5% 6% 4% 6% 6% 4% 5% 8% 6% 6% 8% 14% 9% 8% 4% 4% 7% 5% 3% 6% 5%

stadsdeel t.o.v. totaal Amsterdam 0% 12% 5% 10% 6% 9% 7% 4% 9% 7% 5% 0% 5% 5% 13% 100%

15

(

B[[hb_d]][m_Y^j'$/&X[j[a[djW\aecij_]k_j[[dbWW]][iY^eebZWbbeY^jeedc_b_[k"b[[hb_d]][m_Y^j'$(+X[j[a[djW\aecij_]k_j[[d

bWW]][iY^eebZWkjeY^jeedc_b_[k$:[p[_d\ehcWj_[mehZjf[h_eZ_[al[hpWc[bZZeeh^[jC_d_ij[h_[lWdEdZ[hm_`i[dM[j[diY^Wff[dj[d X[^e[l[lWdZ[Ă&#x201C;dWdY_[h_d]lWd^[jXWi_iedZ[hm_`i$

thY_afY)1tAfn]kl]j]faflYd]flÂ&#x153;<]:YYjkb]k*((0%*())


Afn]kl]j]faflYd]flœ<]:YYjkb]k*((0%*())thY_afY*(t


4OELICHTING BIJ TABEL 

$EZE TABEL GEEFT HET MEEST RECENTE EN UITGEBREIDE OVERZICHT VAN DE STAND VAN ZAKEN OP SCHOLEN VAN DE

 ERS PEILDATUM SEPTEMBER  /VER HET ALGEMEEN LATEN JONGEREN UIT $E "AARSJES EEN TYPISCH !M

STERDAMS BEELD ZIEN ALS WE KIJKEN NAAR HET AANTAL SCHOLIEREN DAT UITVALT OF DREIGT UIT TE VALLEN VAN SCHOOL (ET PERCENTAGE SCHOLIEREN UIT $E "AARSJES DAT OP SCHOOL ZIT IS ECHTER LAGER DAN HET !MSTERDAMS GEMID DELDE 7E HEBBEN NU VOORTIJDIG SCHOOLVERLATERS MET EEN WOONADRES IN $E "AARSJES IN BEELD !AN 

JONGEREN MET EEN WOONADRES IN $E "AARSJES IS IN HET SCHOOLJAAR  EEN PROCESVERBAAL OPGEMAAKT IN VERBAND MET SCHOOLVERZUIM$-/ GEGEVENS SEPTEMBER 

*ONGEREN DIE VAN SCHOOL GAAN EN NOG GEEN STARTKWALI½CATIE HEBBEN TENMINSTE -"/ NIVEAU WORDEN GEMELD VIA HET 2-# BIJ HET JONGERENLOKET !LS HET JONGERENWERK OF 2-# VOORTIJDIG SCHOOLVERLATERS NIET

KUNNEN BEREIKEN SCHAKELEN ZIJ DE LOKALE TRAJECTBEGELEIDERS IN VAN HET STADSDEEL ,4" $E ,4" ER WORDT OOK DOOR HET JONGERENLOKET INGESCHAKELD ALS JONGEREN EEN OPROEP VAN HET JONGERENLOKET NEGEREN *ONGEREN

KUNNEN DAN ALSNOG IN EEN TRAJECT $E MEEST RECENTE CIJFERS VAN HET ,4" OVER ZIJN AANMELDING

 OP TRAJECT EN UITSTROOM NAAR WERK SCHOOL OF LEERWERKSTAGE ,4" NEEMT DEEL AAN HET NETWERK  4ABEL *EUGDWERKLOOSHEID IN $E "AARSJES .77 NAAR LEEFTIJDSGROEP PER "RON / 3 EN #7)

$E "AARSJES

!MSTERDAM .EDERLAND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ET JEUGDWERKLOOSHEIDSCIJFER IN TERMEN VAN INGESCHREVEN ALS NIET WERKENDE WERKZOEKENDE .77 STAAT PER JANUARI IN $E "AARSJES OP JONGEREN VAN  JAAR $AT IS ONGEVEER  VAN ALLE JONGEREN IN

DIE LEEFTIJDSGROEP 6OOR !MSTERDAM LIGT DAT PERCENTAGE OP HETZELFDE NIVEAU /NDERZOEK NAAR GEREGISTREER DE EN NIET GEREGISTREERDE JEUGDWERKLOOSHEID WIJST UIT DAT ER ONGEVEER TWEE KEER ZOVEEL JEUGDIGE WERKLO ZEN ZIJN ALS HET #7) REGISTREERT )N $E "AARSJES ZOU HET DAN GAAN OM CA JONGEREN

M\`c`^_\`[

$E VEILIGHEIDSINDEX LAAT IN OBJECTIEVE EN SUBJECTIEVE ZIN IN $E "AARSJES SINDS EEN VERBETERING ZIEN )N IS EEN AANTAL ZAKEN OPVALLEND :O IS ER RELATIEF VEEL VANDALISME IN DE #HASSmBUURT WAT TERUG TE

VINDEN IS IN RELATIEF HOGE GEVOELENS VAN ONVEILIGHEID ONDER BEWONERS )N DE 7EST )NDISCHE BUURT PIEKEN DE CIJFERS VOOR OVERLAST EN VERMIJDINGSGEDRAG

6ERHOUDINGSGEWIJS LIGT HET PERCENTAGE GEREGISTREERDE JEUGDCRIMINALITEIT VAN  JAAR IN $E "AARSJES 

 ROND HET !MSTERDAMSE GEMIDDELDE   (ET .EDERLANDSE CIJFER VOOR GEREGISTREERDE JEUGDCRIMINALI TEIT VAN MINDERJARIGEN BEDRAAGT OF½CIEEL CA  

@ebfd\e

6OOR ZOVER BEKEND WIJKT HET BEELD VAN JONGEREN MET EEN UITKERING IN $E "AARSJES NIET AF VAN HET BEELD VAN !MSTERDAM ALS GEHEEL )N DE LEEFTIJDSGROEP  JAAR IS RUIM EENDERDE VAN DE JEUGD IN $E "AARSJES EEN MI

NIMAJONGERE  TEGENOVER  STEDELIJK EN IN DE LEEFTIJDSCATEGORIE  JAAR  TEGENOVER  STEDELIJK *ONGEREN VAN -AROKKAANSE OVERIG BUITENLANDSE EN 3URINAAMSE HERKOMST HEBBEN VIER KEER

ZOVEEL TE MAKEN MET EEN GEZIN DAT DRAAIT OP EEN MINIMUM INKOMEN DAN AUTOCHTONE JONGEREN /NGEVEER VAN ALLE MINIMAHUISHOUDENS HEEFT SCHULDEN $IT IS VERGELIJKBAAR MET HET !MSTERDAMS GEMIDDELDE

Qfi^

6OOR $E "AARSJES LIGT HET PERCENTAGE JEUGDIGEN MET GEWICHTSPROBLEMEN OP BOVEN HET STEDELIJKE

GEMIDDELDE VAN  7AT BETREFT EEN VERHOOGDE KANS OP PSYCHOSOCIALE PROBLEMATIEK GAAT HET IN $E "AARSJES OM   JONGEREN VAN  JAAR 

)NDICATOREN DIE VOLGENS HET ONDERZOEK VAN .OORDA CO AANGEVEN DAT JONGEREN EEN VERHOOGDE KANS HEB BEN OP SCHOOLUITVAL GEZONDHEIDSPROBLEMEN HET ONTWIKKELEN VAN PSYCHOSOCIALE OF GEDRAGSPROBLEMEN

ZIJN LEERLINGGEWICHT ETNICITEIT JEUGDWERKLOOSHEID EN JEUGDCRIMINALITEIT 6OLGENS DEZE INDICATOREN IS DE

thY_afY*)tAfn]kl]j]faflYd]flœ<]:YYjkb]k*((0%*())


PREVENTIECATEGORIE IN !MSTERDAM WAAR NIETS MEE AAN DE HAND IS IN $E "AARSJES DE HELFT KLEINER GEMID DELDE VAN !MSTERDAM  TEGENOVER  IN $E "AARSJES DE RISICOGROEP GROTER GEMIDDELDE VAN !MSTERDAM  TEGENOVER  IN $E "AARSJES EN DE HARDE KERN KLEINER GEMIDDELDE VAN !MSTERDAM

 TEGENOVER  )N VERGELIJKING MET HET .EDERLANDSE GEMIDDELDE ZIJN RISICO´S OP EN PROBLEMEN VAN

JONGEREN VAN  JAAR IN $E "AARSJES TWEE OF DRIE KEER HOGER (ET GAAT DAN OM DIVERSE RISICO´S VERHOOGDE KANS OP SCHOOLUITVAL OP GEZONDHEIDSPROBLEMEN OP PSYCHOSOCIALE PROBLEMEN OF GEDRAGPROBLEMEN

L`kbfdjk\e^\m\ei`Z_k`e^XXem`j`\

$E ONDERZOEKSGEGEVENS VAN .OORDA EN UIT HET KWALITATIEF ONDERZOEK VAN 9OUNGWORKS ZIJN RICHTINGGEVEND VOOR DE VISIE )NVESTEREN IN 4ALENT 5ITKOMSTEN DIE ZIJN OPGENOMEN IN DE VISIE ZIJN „ 2ELATIEF LAGE SCHOLINGSGRAAD VAN OUDERS ZOWEL ALLOCHTOON ALS AUTOCHTOON

„ )NSTROOM VAN STUDENTEN EN GEZINNEN ALS STARTER OP DE PARTICULIERE WONINGMARKT

„ #ONCENTRATIE VAN RISICO´S EN PROBLEMEN OP HET GEBIED VAN SCHOLING LICHAMELIJKE EN PSYCHOSOCIALE GEZONDHEID BIJ LAAGGESCHOOLDE ALLOCHTONE EN AUTOCHTONE GEZINNEN

„ "OVENGEMIDDELDE SCORE VAN JONGEREN OP HET GEBIED VAN OVERGEWICHT 6ANUIT HET KWALITATIEF ONDERZOEK YOUNGWORKS HOUDEN WE REKENING MET „ +RACHT EN AFBREUKRISICO DIVERSITEIT IN DE WIJK

„ $E POSITIEVE UITWERKING MEER KENNIS VAN ELKAAR TE NEMEN DOOR MEER SAMEN TE DOEN „ (ET POTENTIEEL AAN TALENT DAT BIJ JONGEREN IN DE BUURT AANWEZIG IS „ $E BEHOEFTE VAN JONGEREN AAN MEER ACTIVITEITEN

„ $E BEHOEFTE DINGEN SAMEN TE DOEN BIJVOORBEELD OPEN MICS „ $E POPULARITEIT VAN DE STRAATCOACHES

„ $E BEHOEFTE VAN JONGEREN DEEL UIT TE WILLEN MAKEN VAN EEN SUCCESVOLLE BUURT „ $E BEHOEFTE AAN CONTACT EN AANDACHT „ $UIDELIJK ZICHT OP ACTIVITEITENAANBOD

„ $E BEHOEFTE AAN BEGELEIDING EN STIMULANS 6ANUIT HET ONDERZOEK ONDER OUDERS EN DE INSPRAAKREACTIES LEGGEN WE EXTRA NADRUK OP „ )NSPANNINGEN OM CONTACT TE MAKEN MET NIEUWE BREDE DOELGROEP „ (ET BELANG VAN SPORT

„ $E BEHOEFTE OM JONGEREN SAMEN TE BRENGEN

„ "ELANG VAN POSITIONERING VAN HET JONGERENWERK

„ (ET BELANG OM OOK OUDERS IN DE COMMUNICATIE OVER INZET EN ACTIVITEITEN VAN HET JONGERENWERK TE BETREKKEN

(ET TOTAAL AAN UITKOMSTEN UIT ONDERZOEK EN INSPRAAK EN DE KADERS VAN *ONG !MSTERDAM HEBBEN GELEID TOT UITWERKING VAN DEZE VISIE LANGS DE THEMA´S 4ALENTONTWIKKELING *ONG "URGERSCHAP EN /VERLAST EN HEBBEN MEDE INVULLING GEGEVEN AAN DE UITWERKING VAN HET JONGERENWERK EN DE JONGERENWERKER NIEUWE STIJL

Afn]kl]j]faflYd]flœ<]:YYjkb]k*((0%*())thY_afY**t


thY_afY*+tAfn]kl]j]faflYd]flœ<]:YYjkb]k*((0%*())


Afn]kl]j]faflYd]flÂ&#x153;<]:YYjkb]k*((0%*())thY_afY*,t

XYX YbY XYX 'N' NNN 'N' XaX aaa XaX E.E E.E E.E lfl flf lfl eae aaa eae #"# ### #"# WVW TaT WVW << @ << mmm mpm mmm *** AAA *** OZO ZOZ OZO A A/A A jlj sas klk II II nfn fkf nfn mar a ram

I[bcW.[dDWi_hW'&


XYX YbY XYX 'N' NNN 'N' XaX aaa XaX E.E E.E E.E lfl flf lfl eae aaa eae #"# ### #"# WVW TaT WVW << @ << mmm mpm mmm *** AAA *** OZO ZOZ OZO A A/A A jlj sas klk II II nfn fkf nfn mar a ram

k Xc\ekfekn`bb\c` e^ „

 4ALENTONTWIKKELING @\[\i\\eeXXijZ_ffc

/NTDEKKEN EN STIMULEREN VAN TALENT BEGINT OP SCHOOL $AAROM VOEREN !MSTERDAM EN WIJ OOK IN $E "AARS JES HET MOTTO GEEN KIND MEER THUIS (ET GAAT EROM JONGEREN TE STIMULEREN EEN PASSENDE SCHOOLOPLEIDING

TE VOLGEN EN DEZE OOK AF TE MAKEN (ET VERBETEREN VAN DE AANSLUITING EN SAMENWERKING TUSSEN ONDERWIJS

ZORG POLITIE WELZIJN EN ARBEIDSMARKT BINNEN HET STADSDEEL EN OVER DE STADSDEELGRENZEN HEEN ¯ MAAKT VROEGTIJDIG INGRIJPEN MOGELIJK $E SCHOLEN HEBBEN HIERBIJ EEN BELANGRIJK EN EEN EERSTE SIGNALERENDE ROL

$EZE BEGELEIDINGSSTRUCTUUR VANUIT HET PRIMAIR ONDERWIJS LOOPT NU BETER DOOR BIJ HET VOORTGEZET ONDERWIJS EN OOK BIJ DE BEROEPSOPLEIDINGEN VAN HET 2/# (ET STADSDEEL HEEFT SINDS KORT DIGITAAL OVERZICHT VAN ALLE

ZORGCOyRDINATOREN VERBONDEN AAN DE SCHOLEN WAAR JONGEREN UIT $E "AARSJES NAAR TOE GAAN $E AANSLUITING TUSSEN DE NETWERKEN KAN NOG STEEDS BETER (ET IS BELANGRIJK DAT OOK HET CONTACT TUSSEN DE ZORGSTRUCTU

REN ROND DE SCHOLEN EN HET NETWERK IN HET STADSDEEL GOED AANSLUITEN +ENNISOVERDRACHT OVER ELKAARS

NETWERKEN IS DAARBIJ BELANGRIJK (ET IS NODIG DAT ZORGSTRUCTUREN ZICH NIET ONAFHANKELIJK VAN ELKAAR ONTWIK KELEN ZIJ DIENEN EEN GEMEENSCHAPPELIJK DOEL (ET STADSDEEL KAN EEN REGIEROL INNEMEN ALS HET GAAT OM

KENNISOVERDRACHT EN AANSLUITING TUSSEN DE NETWERKEN ROND SCHOLEN EN IN DE BUURT $E NETWERKCOyRDINATOR DOET DIT DOOR VANUIT HET STADSDEEL TEN BRENGT ORGANISATIES BIJ ELKAAR

9i\[\kXc\ekfekn`bb\c`e^

7E STREVEN ER NAAR DAT JONGEREN DE KOMENDE JAREN MOGELIJKHEDEN KRIJGEN OM HUN TALENTEN OPTIMAAL TE ONTWIKKELEN "EHALVE DE SCHOOL SPEELT OOK DE VRIJETIJDSBESTEDING IN DE BUURT DAARBIJ EEN BELANGRIJKE ROL

(ET IS NODIG OM EERST JE TALENTEN TE ONTDEKKEN 7ANT HOE KOM JE ER ACHTER WAT JE IN JE MARS HEBT ALS JE NOG JONG BENT EN NOG WEINIG ERVARINGEN HEBT OPGEDAAN /M DAAR ACHTER TE KOMEN IS HET BELANGRIJK DAT ZIJ

DICHTBIJ HUIS EN OP EEN TOEGANKELIJKE MANIER VAARDIGHEDEN KUNNEN UITPROBEREN OM ZO UIT TE VINDEN WAAR ZE PLEZIER IN HEBBEN EN GOED IN ZIJN "INNEN OF BUITEN HET STADSDEEL KAN HET MOGELIJK ZIJN DEZE TALENTEN

VERDER TE ONTWIKKELEN /M JONGEREN TE MOTIVEREN EN NIET TE FRUSTREREN IS HET WEL BELANGRIJK AAN TE GEVEN

DAT HET BIJ TALENTONTWIKKELING GAAT OM INZET EN VEEL OEFENEN )ETS KUNNEN EN DIT TRAINEN EN JEZELF DAAR IN VERBETEREN IS GOED VOOR EEN ACTIEVE HOUDING VOOR HET VERGROTEN VAN ZELFVERTROUWEN EN DE VORMING VAN EEN GEZOND ZELFBEELD *ONGEREN DIE VOORUITGAAN IN BIJVOORBEELD SPORT MUZIEK DANS )#4 OF IETS ANDERS WORDEN DIRECT VERDER GESTIMULEERD

8Xejcl`k\e[\XXegXbjZ_ffc\eYllik

7E WILLEN NIET ALLEEN INSPELEN OP PROBLEEMJONGEREN MAAR MEER JONGEREN BIJ ACTIVITEITEN IN HET EIGEN

STADSDEEL BETREKKEN /M DIT TE BEREIKEN MOET HET VRIJETIJDSAANBOD INSPELEN OP NIEUWE TRENDS OMDAT DIT MEER JONGEREN AANSPREEKT EN ZE DAN BETER EN SNELLER ZIJN TE MOTIVEREN

$E ACTIVITEITEN IN $E "AARSJES KUNNEN BETER AANSLUITEN BIJ DE GEVRAAGDE COMPETENTIES VAN LEERLINGEN OP HUN SCHOOL %EN IDEE IS DAT ERVARINGEN OPGEDAAN BINNEN HET EIGEN STADSDEEL OOK GELDEN IN DE PORTFOLIO

DIE ZIJ VOOR SCHOOL MOETEN BIJHOUDEN !ANSLUITING MET GEVRAAGDE COMPETENTIES IN HET ONDERWIJS KAN OOK

WORDEN GEZOCHT IN HET HELPEN VAN ANDEREN *ONGEREN DIE HUISWERKBEGELEIDING VOLGEN KUNNEN ANDERE JON

GEREN BIJVOORBEELD HELPEN MET ONDERWERPEN WAAR ZE ZELF BETER IN ZIJN !NDERE VOORBEELDEN DIE JONGEREN IN DE EIGEN PORTFOLIO KUNNEN OPNEMEN MEEDRAAIEN IN EEN BARDIENST VAN BIJVOORBEELD EEN JONGERENCENTRUM

ORGANISEREN BIJEENKOMST OF FEEST

+ORTOM TALENTONTWIKKELING IS ONTDEKKEN EN OEFENEN !LLEEN OEFENING BAART KUNST EN HET BESEF DAT

OEFENING LOONT GEEFT EEN STIMULANS (ET IS OOK BELANGRIJK DAT DOOR EEN BREDERE DOELGROEP AAN TE SPREKEN

JONGEREN MEER VOOR ELKAAR BETEKENEN 6OORBEELDFUNCTIES GEVEN AAN JONGEREN EN DOELEN STELLEN DIE BINNEN HUN BEREIK LIGGEN WERKEN MOTIVEREND

thY_afY*-tAfn]kl]j]faflYd]flœ<]:YYjkb]k*((0%*())


<dgfn\id\ek

(OE STIMULEER JE EN ACTIVEER JE JONGEREN (ET IS BELANGRIJK OM BINNEN DE LEEFWERELDEN VAN JONGEREN AAN

DACHT GOED EN TOEGANKELIJK TE ORGANISEREN *ONGEREN STIMULEREN BETEKENT DAT ZE ZELF IN BEWEGING MOETEN KOMEN $AARVOOR ZORGEN IS LASTIG :E HEBBEN VEEL AAN HUN HOOFD OPGROEIEN VRIENDEN MAKEN ONTDEKKEN

WIE ZE ZIJN OMGANG MET OUDERS VERANDERINGEN $AAROM KIEZEN ZE VAAK VOOR GEMAKKELIJK EN TOEGANKELIJK VERMAAK *ONGEREN GEVEN DIT ZELF OOK AAN ³WE WILLEN WEL MAAR WETEN NIET WAT´ $E KANSEN OP TALENTONT WIKKELING MOET VOOR JONGEREN DUS HEEL TOEGANKELIJK LAAGDREMPELIG EN MET GOEDE BEGELEIDING WORDEN AANGEBODEN

6OOR JONGEREN IS HET PRETTIG ALS ZIJ MERKEN EN ZIEN DAT ZIJ HUN EIGEN TOEKOMST EN SITUATIE KUNNEN BEtNVLOE DEN :OALS JONGEREN IN DE JAREN MASSAAL HUN EIGEN ARBEIDERSMILIEU ONTGROEIDEN IS HET BELANGRIJK DAT JONGEREN UIT $E "AARSJES DE MOGELIJKHEID HEBBEN OM ZICH UIT EEN BESTAANDE SITUATIE TE VECHTEN %N MIS SCHIEN WEL TEN OPZICHTE VAN HUN OUDERS EEN GROTE ONTWIKKELINGSSLAG TE MAKEN (IERVOOR IS POWER NODIG

"ELANGRIJK DAARBIJ ZIJN VOORTDURENDE STIMULANS EN PERSPECTIEF #ONTINU MOET AANSPRAAK WORDEN GEDAAN

OP HUN MOGELIJKHEDEN IEMAND TE ZIJN TE WORDEN VERDER TE KOMEN :E MOETEN MERKEN DAT HET GAAT OM EEN VERANDERING VAN HOUDING )N !MERIKAANSE STEDEN ZIJN DIVERSE METHODIEKEN ONTWIKKELD OM DEZE HOUDING

DEZE ³EMPOWERMENT´ TE VERGROTEN $IT ZOU VOOR $E "AARSJES HEEL GOED KUNNEN WERKEN OMDAT ER NU EEN

BEPAALDE PASSIEVE EN CONSUMPTIEVE HOUDING BIJ JONGEREN AANWEZIG IS *ONGEREN WORDEN NU VAAK AANGE

SPROKEN OP HUN ONVERMOGEN (ET ONVERMOGEN TE LEREN GOED .EDERLANDS TE SPREKEN HET ONVERMOGEN ZICH

NORMAAL TE GEDRAGEN (ET VERANDEREN VAN HOUDING DOOR GEEN AANSPRAAK TE DOEN OP ONMACHT MAAR OP

KRACHT IS EEN METHODIEK DIE IN DE HELE BENADERING VAN HET JEUGDBELEID ZOU KUNNEN HELPEN (ET GELOOF ZELF INVLOED UIT TE KUNNEN OEFENEN OP DE EIGEN ONTWIKKELING HAALT JONGEREN UIT EEN IMPASSE (ET IDEE DAT ZE

IETS KUNNEN EN DAT ZIJ DIE PERSPECTIEF HEBBEN IS DAARBIJ ONONTBEERLIJK (ET HELPT HEN OOK OM DE INSPANNIN

GEN VAN ANDEREN TE WAARDEREN %EN GEZOND ZELFBEELD VAN JONGEREN DRAAGT OOK BIJ AAN DE TOLERANTIEGRAAD NAAR ANDERE GROEPEN IN DE SAMENLEVING 722 RAPPORT

;\9XXija\j`eY\n\^`e^

*ONGEREN IN $E "AARSJES SPELEN STEEDS MINDER BUITEN (ET AANTAL DIABETESPATIpNTEN NEEMT SNEL TOE EN HET AANTAL JONGEREN MET ERNSTIG OVERGEWICHT OBESITAS LIGT MET ONDERZOEK JUMP IN 6/ DE KLAS

BOVEN HET !MSTERDAMS GEMIDDELDE 7E WILLEN DAN OOK DE KOMENDE JAREN JONGEREN JONGENS mN MEISJES

MASSAAL AAN HET SPORTEN KRIJGEN 3PORTBUURTWERK KAN UITBREIDEN EN OP DE PLEINTJES REGELMATIG ZICHTBAAR EN WERVEND AANWEZIG ZIJN !ANGEZIEN $E "AARSJES DICHTBEBOUWD IS IS HET GOED OM CREATIEF OM TE GAAN

MET DE BEPERKINGEN VAN DE BUURT %EN AANTAL SPORTCLUBS HEBBEN ZICH INMIDDELS IN $E "AARSJES GEVESTIGD 3PORTBUURTWERK HEEFT EEN GOED EN POPULAIR AANBOD *UMP IN GEEFT VOORLICHTING EN STIMULEERT SPORT EN

GEZONDHEID %R IS VEEL MOGELIJK ZONDER GROTE CLUBS EN RUIME GRASVELDEN 4E DENKEN VALT AAN HARDLOPEN IN

GROEPSVERBAND EEN RONDJE "AARSJES EN DE VERHUUR VAN SKEELERS 6OORLICHTING OVER GEZONDHEID WORKSHOPS

INHUREN VAN BEKENDE SPORTERS +RAJICEK PLAYGROUNDS APARTE SPORTMOGELIJKHEDEN VOOR MEIDEN IN JONGEREN CENTRA ZOALS NU HET FUNBOKSEN EN OOK HIER INSPELEN OP TRENDS JUMPEN 2" STREETDANCE /MDAT GOEDE VOORBEELDEN DOEN VOLGEN IS HET BELANGRIJK OUDERS HIERBIJ TE BETREKKEN

D\\id\`[\e

6ANUIT DE JONGERENPROFESSIONALS BLIJKT DAT EEN GROTE GROEP VROUWEN EN MEIDEN VRIJ AFGESCHERMD EN GEtSO LEERD LEEFT $EZE MEIDEN EN MOEDERS MOBILISEREN IS INZET GEWEEST BIJ DE CHEBBA LOUNGE :OALS BLIJKT UIT DE

ERVARINGEN VAN JONGERENWERKERS EN HET ONDERZOEK VAN 9OUNGWORKS LIJKEN MEIDEN GEVOELIGER VOOR HET TYPE AANBOD DE SFEER IN JONGERENCENTRA EN DE INVLOED VAN HUN OUDERS :IJ KOMEN NIET OF HAKEN SNELLER AF DAN

DE JONGENS $E "AARSJES KAN HIER GERICHT OP STUREN (ET IS BELANGRIJK DAT ER EEN VEILIGE EN BESLOTEN PLAATS IS WAAR MEIDEN ONGESTOORD EN MET ELKAAR KUNNEN SPORTEN EN BEWEGEN (ET IS BELANGRIJK DAT OOK OUDERS HET

ACTIVITEITENAANBOD KENNEN /M MEIDEN OVER DE DREMPEL TE TREKKEN IS HET GOED OM OP EEN BREDE DOELGROEP TE RICHTEN ZODAT MEER BEKENDHEID EN VERTROUWDHEID ONTSTAAT MET VRIJETIJDSAANBOD VOOR MEIDEN (IER IS HET GOED OM OOK DE OUDERS TE BETREKKEN BIJ HET AANBOD ZELF !LS DE MOEDERS ZIEN DAT HET OM SPORTMOGE

LIJKHEDEN GAAT MET VOLDOENDE PRIVACY EN TOEZICHT KUNNEN DOCHTERS OOK ACTIEF DEELNEMEN %EN PROGRAMMA

WAARBIJ BEKENDE VORMEN VAN CONDITIETRAINING WORDEN AFGEWISSELD MET NIEUWE TRENDS TREKT DE MEESTE

Afn]kl]j]faflYd]flœ<]:YYjkb]k*((0%*())thY_afY*.t


DEELNEMERS "IJVOORBEELD EEN COMBINATIE VAN BEKENDE VORMEN VAN ½TNESS AANGEVULD MET TRENDS ZOALS BIKRAMYOGA OF POWERPLATES

9c`am\e[jlggfikfi^Xe`j\i\e

2OND DE SCHOLEN ONTSTAAN NETWERKEN DIE JONGEREN PROFESSIONEEL STIMULEREN OM EEN SCHOOLLOOPBAAN TE VOL GEN !LS DIT NIET WERKT IS PROFESSIONELE BEGELEIDING AANWEZIG /M JONGEREN BLIJVEND BIJ HUN ONTWIKKELING TE STIMULEREN IS HET BELANGRIJK DAT OOK NA INMENGING VANUIT DE PROFESSIONELE HOEK DOOR BIJVOORBEELD EEN MENTOR MAATSCHAPPELIJK WERKER EEN DOCENT OF JONGERENWERKER EEN BLIJVENDE STIMULANS VANUIT FAMILIE

VRIENDEN OF DIRECTE OMGEVING TOT STAND WORDT GEBRACHT 6OOR JONGEREN KUNNEN DIT OOK ANDERE PERSONEN

ZIJN DAN DE OUDERS -ISSCHIEN IS ER EEN NEEF EEN VRIEND OF IEMAND ANDERS DIE DE JONGERE VERTROUWT (ET IS BELANGRIJK DAT ZO IEMAND BETROKKEN WORDT OMDAT DEZE PERSOON EEN VOORBEELDFUNCTIE EN VERTROUWENSPER SOON BLIJFT NA PROFESSIONELE INTERVENTIE VAN EEN ZORGVERLENER $E INZET VAN HET /+# DIE ER OOK VOOR OUDERS

VAN PUBERS IS KAN HIER OP INSPELEN "EHALVE VOOR OUDERS KAN DIT VOOR OPGROEIENDE EN ³BOTSENDE´ JONGEREN OOK EEN ANDER FAMILIELID OF VERTROUWENSPERSOON ZIJN

thY_afY*/tAfn]kl]j]faflYd]flœ<]:YYjkb]k*((0%*())


Afn]kl]j]faflYd]flÂ&#x153;<]:YYjkb]k*((0%*())thY_afY*0t

*** AAA *** OZO ZOZ OZO A A/A A jlj sas klk II II nfn fkf nfn mar a ram XYX YbY XYX 'N' NNN 'N' XaX aaa XaX E.E E.E E.E lfl flf lfl eae aaa eae #"# ### #"# WVW TaT WVW << @ << mmm mpm mmm

7dZo'-


*** AAA *** OZO ZOZ OZO A A/A A jlj sas klk II II nfn fkf nfn mar a ram XYX YbY XYX 'N' NNN 'N' XaX aaa XaX E.E E.E E.E lfl flf lfl eae aaa eae #"# ### #"# WVW TaT WVW << @ << mmm mpm mmm

afe^Yli^\ijZ_ Xg „

 *ONG "URGERSCHAP M\ijZ_`cc\e

)N $E "AARSJES LEVEN VERSCHILLENDE CULTUREN $IT WORDT DOOR JONGEREN ZELF EEN STERK PUNT VAN DE BUURT

ERVAREN 6EEL VERSCHILLEN DIVERSITEIT STAAT VOOR AFWISSELING VOOR DYNAMIEK (ET IS NIET EENTONIG EN SAAI

IN $E "AARSJES (ET IS HET KENMERK VAN EEN STEDELIJKE WOON EN LEEFOMGEVING (ET IS EEN KRACHT DIE ECHTER

OOK EEN KEERZIJDE HEEFT /NBEKEND MAAKT ONBEMIND 0OLARISERING CONCURRENTIE EN ONBEGRIP ZORGEN SOMS VOOR CONFRONTATIES TUSSEN JONGEREN MET EEN VERSCHILLENDE ETNISCHE ACHTERGROND $IVERSE JONGERENGROE

PEN LEVEN IN GESCHEIDEN WERELDEN (ET HUIDIGE AANBOD VAN VRIJETIJDSBESTEDING VERSTERKT SOMS DIT BEELD

,A 2AINBOW IS DAN VOORAL 3URINAAMS GEORIpNTEERD EN DE :UIDPOOL -AROKKAANS :O STAAN ER BIJ ,A 2AINBOW ALLEEN MAAR 3URINAAMSE HAPJES OP DE KAART EN DRAAIEN ZE ALLEEN 3URINAAMSE MUZIEK ONDERZOEK 9OUNG

WORKS (ET IS BELANGRIJK DAT ACTIVITEITEN WORDEN GEORGANISEERD DIE JONGEREN SAMENBRENGT OP DATGENE WAT HEN BINDT )EDEREEN ZOEKT HERKENBAARHEID BIJ VRIENDEN $AT GEEFT SNEL EEN GEVOEL VAN VERTROUWDHEID $AAR IS OP ZICH NIETS MIS MEE -AAR JONGEREN MOETEN WEL VAN ELKAAR WETEN DAT ZIJ OOK ONDANKS CULTURELE VER

SCHILLEN VEEL MET ELKAAR GEMEEN HEBBEN ZOALS SCHOOL OUDERS VRIENDEN SPORT MUZIEK CULTUUR OPGROEIEN

EN VERLIEFDHEDEN (ET IS VEEL BELANGRIJKER OM DE OVEREENKOMSTEN TE BENADRUKKEN DAN DE VERSCHILLEN EN DIE TE POLARISEREN /P SCHOOL WERKT DIT DOOR DIVERSITEIT IN KLASSEN (ET SLUIT OOK AAN OP HET DOEL VAN HET PLAN

³KIES EEN SCHOOL IN DE BUURT´ OM VAN ZWARTE EN WITTE SCHOLEN GEMENGDE SCHOLEN TE MAKEN $EZE SAMEN

HANG KAN OOK MEER STIMULANS KRIJGEN BINNEN DIGITALE NETWERKEN WAAR JONGEREN DEEL VAN UITMAKEN $OOR INFORMATIE VIA EN HET SCHAKELEN VAN DIGITALE VRIENDENGROEPEN IS HET OOK MOGELIJK MEER OVEREENKOMSTEN

BIJ ELKAAR TE ONTDEKKEN /NDANKS INCIDENTEN WAARVAN WE DE ERNST NOOIT MOETEN BAGATELLISEREN IS HET JUIST OOK KENMERKEND VAN JONGEREN HOE VERTROUWD ZIJ ZIJN MET ZOVEEL DIVERSITEIT VEEL MEER DAN DE OUDERE EN IETS OUDERE GENERATIES $IE VOORSPRONG IN KENNIS EN ERVARING HEBBEN ZE 6AN DIE ERVARINGEN MOETEN WE GEBRUIK MAKEN

D\\ijXd\e

(ET SAMENBRENGEN VAN JONGEREN OP BASIS VAN HUN OVEREENKOMSTEN IS NIET VREEMD IN $E "AARSJES $E

EFFECTEN EN POPULARITEIT VAN 3PORTBUURTWERK ZIJN DAARVAN EEN BELANGRIJK VOORBEELD 3PORTPRESTATIES HET WILLEN WINNEN VAN EEN ANDER TEAM IS EEN GEMEENSCHAPPELIJK DOEL HOE DIVERS DE SAMENSTELLING VAN EEN

TEAM OOK IS $OOR DE INZET OP TALENTONTWIKKELING KAN DIT NOG VERDER WORDEN UITGEBREID *ONGEREN GEVEN

AAN DAT MEER ³GESCOUT´ KAN WORDEN IN DE BUURT :IJ OPPEREN ³OPEN MICS´ TALENTJACHTEN OPEN PODIA WAARBIJ JONGEREN EEN ACT OPTREDEN RAP DANS OF VOORDRACHT KUNNEN LATEN ZIEN $ERGELIJKE ACTIVITEITEN RICHTEN

ZICH NIET OP SPECI½EKE ACHTERGRONDEN (ET BRENGT JONGEREN SAMEN OP WAT ZIJ ALLEMAAL LEUK VINDEN OM

TE DOEN $US DE KRACHT VAN ACTIVITEITEN DIE SPORT EN MUZIEK IN ZICH DRAGEN KAN IN $E "AARSJES NOG VERDER

WORDEN UITGEBREID /M TOT EEN UITDAGEND VRIJETIJDSAANBOD TE KOMEN DAT DIVERSE JONGEREN AANSPREEKT EN

SAMENBRENGT IS HET EEN IDEE DE JONGERENCENTRA EEN EIGEN THEMA TE GEVEN "IJVOORBEELD EEN CENTRUM VOOR SPORT BEWEGING EN GEZONDHEID WAAR OOK SPORTBUURTWERK EEN BELANGRIJKE ROL IN VERVULT %mN CENTRUM

VOOR MUZIEK DANS EN THEATER 7AAR VOORAL GOEDE APPARATUUR AANWEZIG IS EN WAAR TALENT WORDT GESCOUT EN WAAR NATUURLIJK ALLE BUURTBEWONERS KUNNEN ZIEN HOEVEEL TALENT JONGEREN VAN $E "AARSJES HEBBEN 7EER EEN ANDER CENTRUM ZOU ZICH VOORAL KUNNEN RICHTEN OP 3KILLS SOCIALE VAARDIGHEID WEBDESIGN SOLLICITATIE

EN HUISWERKBEGELEIDING "INNEN HET JONGERENCENTRUM VOOR SKILLS IS HET EEN KANS EEN GOED GECOyRDINEERD

JONGERENSTEUNPUNT IN TE RICHTEN *ONGEREN VERDWALEN NIET TUSSEN DE INSTANTIES MAAR HEBBEN mmN LOKET IN DE BUURT WAAR ZIJ AANKLOPPEN ALS HET GAAT OM SCHOLING ARBEID OF ZORG (ET IS HIERBIJ WEL BELANGRIJK GOED AAN TE SLUITEN BIJ ANDERE LOKETFUNCTIES 7-/ /+#

L`k[X^\e[\fd^\m`e^

(ET GAAT BIJ SOCIALE SAMENHANG NIET ALLEEN OVER OMGANG MET ELKAAR MAAR OOK OM DATGENE WAT JONGEREN

BINDT MET BIJVOORBEELD DE OUDERS FAMILIE DE OUDERE DOELGROEPEN OF JUIST HEEL JONGE KINDEREN /F JONGE

REN DIE NIET DIRECT DEEL UITMAKEN VAN HUN EIGEN VRIENDENKRING /F WAT HEN BINDT MET DE EIGEN OMGEVING

thY_afY*1tAfn]kl]j]faflYd]flœ<]:YYjkb]k*((0%*())


EN MET DATGENE WAT VOOR DE MEESTE JONGEREN ALS PRETTIG WORDT ERVAREN $EEL UIT WILLEN MAKEN VAN EEN VEI LIGE GEZELLIGE EN LEUKE BUURT DIE KWALITEIT UITSTRAALT *ONGEREN ZIJN GEEN AFNEMER MAAR HUN EIGEN INBRENG TELT /M DIT TE BEREIKEN IS HET GOED OM AF EN TOE EEN VOORBEELD VOOR JONGEREN UIT DE SPORT OF MUZIEKWE

RELD EEN WORKSHOP TE LATEN GEVEN /OK IN DE HELE OPZET EN BEGELEIDING VAN VRIJETIJDSBESTEDING IS KWALITEIT BELANGRIJK $E CENTRA MOETEN ER GOED UITZIEN $E ACTIVITEITENBEGELEIDERS ZIJN PROFESSIONEEL EN OOK HET

AANBOD HEEFT NIVEAU 7ANNEER $E "AARSJES POSITIEF IN HET NIEUWS KOMT MOETEN JONGEREN DIT OOK WETEN

)N IEDER GEVAL IS HET GOED OM BLIJVEND AANDACHT TE VESTIGEN OP POSITIEVE NIEUWTJES OF POSITIEVE PRESTATIES VAN JONGEREN UIT $E "AARSJES

Afn]kl]j]faflYd]flœ<]:YYjkb]k*((0%*())thY_afY+(t


thY_afY+)tAfn]kl]j]faflYd]flœ<]:YYjkb]k*((0%*())


eae aaa eae #"# ### #"# WVW TaT WVW << @ << mmm mpm mmm *** AAA *** OZO ZOZ OZO

Afn]kl]j]faflYd]flÂ&#x153;<]:YYjkb]k*((0%*())thY_afY+*t

XYX YbY XYX 'N' NNN 'N' XaX aaa XaX E.E E.E E.E lfl flf lfl A A/A A jlj sas klk II II nfn fkf nfn mar a ram

>ekZW')


XYX YbY XYX 'N' NNN 'N' XaX aaa XaX E.E E.E E.E lfl flf lfl A A/A A jlj sas klk II II nfn fkf nfn mar a ram

fm\ic Xjk „

 /VERLAST Ffbm\iY\k\i`e^

*ONGEREN GEVEN AAN DAT HET STEEDS BETER GAAT IN $E "AARSJES 6ERGELEKEN MET EEN AANTAL JAREN GELEDEN IS

DE BUURT VEILIGER EN RUSTIGER GEWORDEN ±6ROEGER STAKEN JONGENS HIER KERSTBOMEN IN BRAND´ ZEGT EEN DEEL NEEMSTER AAN HET ONDERZOEK VAN 9OUNGWORKS ±$AT KOMT NU NIET MEER VOOR² ±(ET IS VEEL RUSTIGER GEWOR

DEN OP STRAAT² /OK UIT HET KWANTITATIEF ONDERZOEK BLIJKT DAT HET VEILIGER IS GEWORDEN IN $E "AARSJES :OWEL BIJ DE OBJECTIEVE ALS DE SUBJECTIEVE BELEVING IS EEN VERBETERING GEMETEN 4OCH IS DIT NIET HET BEELD DAT OVER $E "AARSJES OVERHEERST $IT KOMT VOORNAMELIJK DOOR DE ERNSTIGE PROBLEMEN DIE WORDEN VEROORZAAKT DOOR EEN GROEP JONGEREN IN $E #HASSmBUURT (ET BESTRIJDEN VAN DEZE PROBLEMEN DOOR ER VOOR TE ZORGEN CRIMI NELE JONGEREN TE ISOLEREN EN OP TE PAKKEN BEHOUDT GROTE PRIORITEIT

8Xejcl`k\e[\XXegXbqfi^

$E "AARSJES WIL NAAST DE BESTRIJDING VAN ACUTE OVERLAST INZETTEN OP PREVENTIEVE MAATREGELEN )N HET

WERKPLAN *ONG IN 7EST ONDERTEKEND DOOR 3!3 DE 3AMENWERKENDE !MSTERDAMSE 3TADSDELEN WORDT HET VERSTERKEN VAN LOKALE NETWERKEN ROND PREVENTIEVE ZORG BELANGRIJK OM GROTE GROEPEN JONGEREN GOED TE

BEGELEIDEN NAAR EEN VOLWASSEN EN ZELFSTANDIG LEVEN $IT BEGINT AL OP HET PRIMAIR ONDERWIJS 3CHOLEN HEB

BEN DE OPDRACHT JONGEREN OPTIMAAL TE STIMULEREN %N HET BELEID OM VERZUIM EN SCHOOLUITVAL TEGEN TE GAAN IS VERSCHERPT $E INZET VAN OUDERBETROKKENHEID WORDT GESTIMULEERD 2OND DE SCHOOL IS EEN STEVIG NETWERK GEORGANISEERD VAN INSTELLINGEN DIE MET JONGEREN TE MAKEN HEBBEN )N DEZE ZORGBREEDTE COMMISSIES ZIT DE MENTOR VANUIT DE SCHOOL DE '''$ JEUGDZORG MAATSCHAPPELIJK WERK EN LEERPLICHT :O KRIJGEN JONGEREN DIE DOOR REDENEN THUIS OF DOOR BIJVOORBEELD MINDER LEERVERMOGEN DREIGEN UIT TE VALLEN SNEL EEN OPLOS

SING OP MAAT )N DE NOTA +ANSEN VOOR KINDEREN EN DE NOTA OVER DE DOORONTWIKKELING VAN HET /UDER +IND

#ENTRUM WORDT HIER VOOR JONGEREN TOT JAAR EN VOOR OUDERS MET KINDEREN VAN TOT JAAR ACTIEF BELEID OP GEFORMULEERD (ET IS BELANGRIJK DAT JONGEREN VANAF JAAR NIET IN EEN GAT VALLEN $E VOORTGEZETTE OP

LEIDINGEN HEBBEN DE VERANTWOORDELIJKHEID OM EEN VERGELIJKBARE STRUCTUUR VOORT TE ZETTEN (ET STADSDEEL

WIL JONGEREN BIJ DE OVERSTAP VAN HET BASIS NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS EN VAN HET VOORTGEZET NAAR HET

BEROEPSONDERWIJS ONDERSTEUNEN MET EXTRA UITWISSELING TUSSEN DEZE JONGEREN HUISWERKBEGELEIDING OF OOK DOOR DE INZET VAN BIJVOORBEELD SCHOLIEREN EN STUDENTEN VAN JAAR EN OUDER

L`kjkiffdY\^\c\`[\e

$E ACHTSTEGROEPERS VAN $E "AARSJES VERSPREIDEN ZICH NA HUN TWAALFDE JAAR OVER DE STAD :IE TABEL 

"ELANGRIJK IS DE ZOGENAAMDE ³WARME OVERDRACHT´ TUSSEN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS 3CHOLEN

SCHRIJVEN LEERLINGEN PAS UIT ALS ZE STAAN INGESCHREVEN BIJ DE VERVOLGOPLEIDING $IT GELDT OOK VOOR DE JONGE REN DIE OVERGAAN VAN HET 6-"/ NAAR HET -"/ (IER IS NAMELIJK DE SCHOOLUITVAL EVENALS UIT HET MBO EN HET HOOGST GEGEVENS AANVAL OP DE UITVAL $-/ )NFORMATIE OVER LEERLINGEN DIE EXTRA AANDACHT NODIG HADDEN TIJDENS HET PRIMAIR ONDERWIJS OF TIJDENS HET 6-"/ WORDT BEKEND GEMAAKT AAN DE MENTOR VAN

DE VERVOLGOPLEIDING *ONGEREN EXTRA STIMULEREN TIJDENS DEZE OVERGANGSFASEN IS BELANGRIJK 6AN SCHOLIER

WORDEN ZIJ EERDER DEELNEMER AAN HET ONDERWIJS %R WORDT VEEL MEER BEROEP GEDAAN OP ZELFSTANDIGHEID EN

ER IS MINDER PERSOONLIJKE AANDACHT $IT TERWIJL ZIJ JUIST ENORM VERANDEREN HET WORDEN PUBERS BOTSEN OVER HET ALGEMEEN MEER THUIS MET OUDERS EN VRIENDEN :E MOETEN NIEUWE VRIENDEN MAKEN %N KOMEN IN EEN

NIEUWE OMGEVING WAAR MEER VAN ZE WORDT VERWACHT +ORTOM VOOR EEN GROOT AANTAL JONGEREN ZIJN DIT GROTE VERANDERINGEN DIE GEPAARD GAAN MET ONZEKERHEID .ET ALS BIJ HET PRIMAIR ONDERWIJS WERKT HET VOORTGE

ZET ONDERWIJS HET 6-"/ EN DE BEROEPSOPLEIDINGEN VAN HET -"/ AAN BETERE AANSLUITING MET DE ZORG EN ONDERWIJSSTRUCTUUR VAN HET PRIMAIR ONDERWIJS /OK HIER ZET DE SCHOOL IN OP HET TEGENGAAN VAN VERZUIM

EN HET VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN $E PRESENTIE VAN SCHOLIEREN MOET WORDEN GECONTROLEERD EN AFWEZIGHEID WORDT DIRECT GEMELD ,EERPLICHT WORDT NA DRIE DAGEN VERZUIM ZONDER AANGEGEVEN REDEN INGESCHAKELD %N

OOK HIER WERKEN INSTELLINGEN IN DE ZORG LEERPLICHT JONGERENWERK MAATSCHAPPELIJK WERK MENTOREN EN HET JONGERENLOKET SAMEN OM JONGEREN ALTIJD OP EEN PASSENDE SCHOOL TE HOUDEN OF DAAR NAAR TOE TE GELEIDEN

%IGENLIJK KUN JE ZEGGEN DAT OOK HET VOORTGEZET ONDERWIJS AANDACHT ORGANISEERT VOOR EEN GROTE GROEP JON

thY_afY++tAfn]kl]j]faflYd]flœ<]:YYjkb]k*((0%*())

eae aaa eae #"# ### #"# WVW TaT WVW << @ << mmm mpm mmm *** AAA *** OZO ZOZ OZO


GEREN WAARBIJ HET DREIGT MIS TE GAAN $AARNAAST MOETEN DE 2/#´S VAN !MSTERDAM ZORGEN VOOR VOLDOENDE

OPLEIDINGSPLEKKEN STAGEPLEKKEN EN AANSLUITING OP DE ARBEIDSMARKT $E 2/#´S VAN !MSTERDAM DIE OF½CIEEL

ONDER HET RIJK VALLEN HEBBEN ZICH HIER EVENALS DE STADSDELEN AAN GECOMMITTEERD (ET UITWERKINGSPLAN VAN DE !MSTERDAMSE BESTUURSOPDRACHT *ONG !MSTERDAM ONDERTEKEND DOOR STADSDEEL $E "AARSJES IS HIERVOOR

HET BESTAANDE KADER $E AMBITIE IN !MSTERDAM IS HOOG ³'EEN KIND ZIT MEER THUIS´ IS HET STREVEN $E "AARS JES ONDERSTEUNT DIT BELEID EN ZOEKT DE SAMENWERKING MET ANDERE STADSDELEN VOOR EEN OPTIMALE AANSLUI

TING OP DE ARBEIDSMARKT 7ERKVIRUS (IERBIJ WERKT HET STADSDEEL AAN DE SAMENWERKING MET ARBEIDSINSTEL LINGEN EN DE INZET VAN HET BEDRIJFSLEVEN BIJ HET ORGANISEREN VAN STAGES OF LEERWERKTRAJECTEN !ANSLUITING OP INITIATIEVEN VANUIT HET ONDERWIJS VERGROOT DE EF½CIENCY

Mffik`a[`^jZ_ffcm\icXk\e`j`\kjXe[\ij[Xefm\icXjk

!MSTERDAM ZIET ONDERWIJS ALS DE EERSTE SLEUTEL VOOR OPTIMALE ONTWIKKELINGSKANSEN VOOR JONGEREN $E

AANNAME DAT SCHOOLVERLATERS OOK DE JONGEREN ZIJN DIE PROBLEMEN VEROORZAKEN IS GEBASEERD OP HET FEIT DAT DE GROEP WERKLOZE VOLWASSENEN MET PROBLEMEN VROEGER VAAK SPIJBELDE ENOF MET SCHOOL STOPTE 2EDENEN OM MET SCHOOL TE STOPPEN ZIJN DIVERS PROBLEMEN THUIS PSYCHOSOCIALE PROBLEMEN GEDRAGSPROBLEMEN OF

LEERACHTERSTANDEN (ET KOMT OOK VOOR DAT JONGEREN OM ECONOMISCHE REDENEN DE VOORKEUR GEVEN AAN HET VERWERVEN VAN EEN INKOMEN OF OMDAT ZE LIEVER LEREN IN DE PRAKTIJK 4OCH IS HET BELANGRIJK HIER NUANCES TE BLIJVEN ZIEN %EN GROOT AANTAL SCHOOLVERLATERS KOMT LATER GOED TERECHT VINDT SNEL EEN PLEK OP DE ARBEIDS

MARKT OF LEERT ALS ZE BETER DOOR HEBBEN WAT ZE WILLEN VERDER DOOR $EZE NUANCE IS BELANGRIJK OMDAT VORMEN VAN OVERLAST OOK WORDEN VEROORZAAKT DOOR JONGEREN DIE GEWOON GOED MEEKOMEN OP SCHOOL .OG MEER

REDEN OM VOORAL VEEL JONGEREN IN BEELD TE HOUDEN EN DE BEGRIPPEN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATER NIET GELIJK TE STELLEN AAN OVERLASTGEVENDE JONGEREN

Fgk`a[`e^i`ag\e

/VERLAST VOORKOMEN IS ALTIJD BETER DAN GENEZEN -AAR HELAAS HOE GOED OOK DE ZORG OM DE SCHOOL HOE GOED OOK HET NETWERK IN DE EIGEN BUURT EN DE AANSLUITING VAN HET JONGERENWERK PROBLEMEN DUIKEN OP %N AL

ZIJN ZE NU MINDER FREQUENT BELEID OP REPRESSIEMAATREGELEN BLIJFT NODIG $E STRAATCOACHES WERKEN GOED

GEVEN JONGEREN AAN *ONGEREN WORDEN ³MET ACHTERDOCHT BEKEKEN´ ³EN DAAR BALEN WE VAN´ -AAR ZIJ GEVEN EVENEENS AAN DAT ZE HET GEVOEL HEBBEN DAT ZE BINNEN EEN GROEP MEER KUNNEN MAKEN 3TRAATCOACHES

³BREDE MANNEN MET OVERWICHT DIE NIET MET ZICH LATEN SOLLEN EN WEL TEGEN EEN GRAPJE KUNNEN´ BRENGEN RUST IN DE STRAAT ALDUS DE JONGEREN (ET STADSDEEL KAN DE INZET VAN STRAATCOACHES UITBREIDEN

9\jki`a[`e^

)NGRIJPEN TOT ACHTER DE VOORDEUR LIJKT HET NIEUWE MOTTO VAN HET KABINET $E INTERVENTIE ZOALS NU GEBEURT

IN HEEL ERNSTIGE GEVALLEN MET EEN GEZINSCOACH WERKT 4OCH GAAT MOMENTEEL HEEL VEEL TIJD VERLOREN OM HET

GESPREK TUSSEN INSTANTIES ROND EEN GEZIN WAAR HET MISLOOPT GAANDE TE HOUDEN $E INTERNE COMMUNICATIE VERGT MEER TIJD EN ENERGIE DAN DIRECTE OPLOSSINGSGERICHTHEID NAAR DE JONGEREN EN HUN GEZINNEN WAAR ZIJ

DEEL VAN UIT MAKEN $AT IS OOK BEGRIJPELIJK 0ROBLEMEN ZIJN VAAK DIVERS MULTIPROBLEM GEZINNEN EN HULP

KOMT UIT VERSCHILLENDE GELEDINGEN %EN NETWERKCOyRDINATOR DIE VANUIT HET STADSDEEL REGIE VOERT IS NOODZA

KELIJK $EZE FUNCTIE VALT OF STAAT WEER VOOR EEN HEEL GROOT DEEL OP PERSOONLIJKE INZET EN VOLHARDENDHEID %mN DIRECT VERANTWOORDELIJKE DIE BINNEN HET GEZIN HET CONTACT VOERT MET VERSCHILLENDE HULPVERLENINGSINSTAN TIES LIJKT HET BEST TE WERKEN /OK mmN VERANTWOORDELIJKE DIE KAN INDICEREN EN HET MANDAAT HEEFT OM KNO

PEN DOOR TE HAKKEN IS NODIG (ET ONDERHOUDEN VAN NETWERKEN EN KUNNEN SCHAKELEN TOT TUSSEN NETWERKEN MAAKT DEEL UIT VAN IEDERS FUNCTIE DIE MET BESTRIJDING VAN OVERLAST HEEFT TE MAKEN 6ANUIT HET STADSDEEL IS

EEN REGIEFUNCTIE ESSENTIEEL $E AANPAK VAN DERGELIJKE ERNSTIGE PROBLEMEN BINNEN GEZINNEN IS NIET IETS DAT BELEIDSMAKERS KUNNEN OPLOSSEN

7EL KAN OOK HIER HET STADSDEEL EEN REGIEROL INNEMEN $E ENORME HOEVEELHEID INSTANTIES WAARMEE MULTI

PROBLEM GEZINNEN IN AANRAKING KUNNEN KOMEN VRAAGT OM SPECIALISTISCHE AANSTURING )N DE FUNCTIEPRO½E

LEN VAN DE DEELNEMERS AAN HET NETWERK IS HET NODIG DAT ZIJ CAPACITEIT KRIJGEN OM DE COMMUNICATIE TUS SEN INSTANTIES TE STROOMLIJNEN $OOR HET ORGANISEREN VAN EEN INLOOP EEN ONTMOETINGSPLAATS VOOR JONGEREN EN EEN GOED ACTIVEREND AANBOD ZIJN ER VOLDOENDE KANSEN EN DAARMEE ALTERNATIEVEN VOOR HET VERZORGEN

VAN OVERLAST :IJN ER VOOR JONGEREN KANSEN MAAR BENUTTEN ZIJ DIE NIET EN ZORGEN ZIJ WEL VOOR OVERLAST DAN

Afn]kl]j]faflYd]flœ<]:YYjkb]k*((0%*())thY_afY+,t


WORDT HIER HARD TEGEN OPGETREDEN *ONGEREN DIE ECHT ALLE MOGELIJKHEDEN AL AAN ZICH VOORBIJ HEBBEN LATEN GAAN KRIJGEN NOG EEN LAATSTE KANS OM HET TIJ TE KEREN (ET ³OFFER YOU CAN´T REFUSE´

M\ijk\ib\ee\kn\ib\eife[afe^\i\e

$E ORGANISATIE VAN ZORG VOOR JONGEREN ROND DE SCHOOL IS GESTART $EZE SCHOLEN BEVINDEN ZICH ECHTER NIET IN HET STADSDEEL $E "AARSJES $E "AARSJES ZELF HEEFT WEL TWEE VOORTGEZETTE ONDERWIJSINSTELLINGEN MAAR HIER

VOLGEN JONGEREN ONDERWIJS DIE VERSPREID WONEN OVER HEEL !MSTERDAM *ONGEREN UIT $E "AARSJES HEBBEN TE MAKEN MET LEERPLICHT EN DE OPVANGSTRUCTUUR ROND DE SCHOOL IN ANDERE STADSDELEN 6ALLEN ZIJ UIT EN ZIJN ZIJ

ONDER DE DAN KOMT LEERPLICHT VAN HET EIGEN STADSDEEL WEER OM DE HOEK KIJKEN :IJN ZIJ PLUS EN SCHOOL

VERLATER DAN REGISTREERT 2-# DEZE JONGEREN :IJ VERWIJZEN DE JONGEREN NAAR BIJVOORBEELD HET JONGERENLOKET $E ERVARING IS DAT HIER VEEL TIJD OVERHEEN GAAT "RON ,4B ³DOORVERWIJZING VIA 2-# DUURT DRIE MAANDEN´

DIT GAAT NU SNELLER )NDIEN DEZE JONGEREN NIET OP EEN OPROEP VAN HET JONGERENLOKET REAGEREN WORDT ,4B IN GESCHAKELD $IT KAN EN MOET SNELLER /OK HET SCHAKELEN TUSSEN HET NETWERK ROND DE SCHOOL EN HET NETWERK PLUS BINNEN HET STADSDEEL WAARIN DE JONGEREN WONEN MOET GOED VERLOPEN (IER LIGT EEN AFBREUKRISICO

OP DE LOER OMDAT DE KANS BESTAAT DAT VERSCHILLENDE NETWERKEN LANGS ELKAAR HEEN WERKEN $E "AARSJES ALS STADSDEEL MET VEEL JONGEREN DIE ELDERS NAAR SCHOOL GAAN ONDERSCHRIJFT DAT HET NETWERK ROND DE SCHOOL IN

EERSTE INSTANTIE VERANTWOORDELIJK IS VOOR DE JONGEREN DIE VERZUIMEN OF DREIGEN UIT TE VALLEN )S DE JONGERE VAN SCHOOL EN IN DE EIGEN WOONBUURT DAN MOET HET JONGERENLOKET OF HET ,4B BINNEN DAGEN CONTACT

LEGGEN OP HET WOONADRES )NFORMATIEOVERDRACHT TUSSEN NETWERKEN EN AANSLUITING MET ARBEID BLIJFT PUNT

VAN AANDACHT (IERBIJ HEBBEN WE OPTIMALE SAMENWERKING VOOR OGEN MET ANDERE STADSDELEN WERKVIRUS

2-# WERKPLAN

thY_afY+-tAfn]kl]j]faflYd]flœ<]:YYjkb]k*((0%*())


OZO ZOZ OZO mar a ram

E.E E.E E.E lfl flf lfl eae aaa eae #"# ### #"# WVW TaT WVW << @ << mmm mpm mmm *** AAA ***

Afn]kl]j]faflYd]flÂ&#x153;<]:YYjkb]k*((0%*())thY_afY+.t

XYX YbY XYX 'N' NNN 'N' XaX aaa XaX A A/A A jlj sas klk II II nfn fkf nfn

@[he[d'(


XYX YbY XYX 'N' NNN 'N' XaX aaa XaX A A/A A jlj sas klk II II nfn fkf nfn E.E E.E E.E lfl flf lfl eae aaa eae #"# ### #"# WVW TaT WVW << @ << mmm mpm mmm *** AAA ***

OZO ZOZ OZO mar a ram

l`kn\ib` e^ ˜L@KN<IB@E>

 *ONGERENWERK NIEUWE STIJL EN COMMUNICATIE )N HET VOORAFGAANDE ZIJN WE INGEGAAN OP DE DRIE SPEERPUNTEN DIE CENTRAAL STAAN BIJ HET JONGERENBELEID

TALENTONTWIKKELING JONG BURGERSCHAP EN OVERLAST %EN AANTAL ONDERDELEN VAN HET JONGERENBELEID WERKEN WE IN DIT HOOFDSTUK VERDER UIT !LLEREERST GAAN WE IN OP HET JONGERENWERK NIEUWE STIJL 7E WILLEN EEN

NIEUWE KOERS VAREN ALS HET GAAT OM DE INZET VAN HET JONGERENWERK EN HET PRO½EL VAN DE JONGERENWERKER (ET JONGERENWERK WERD OORSPRONKELIJK INGEZET OM LASTIGE JONGEREN VAN DE STRAAT TE HOUDEN 7E WIL

LEN GEZIEN DE UITKOMSTEN VAN HET KWANTITATIEF ONDERZOEK DAT JONGERENWERK ZICH BLIJFT INZETTEN OM DEZE MOEILIJKE GROEP TE BEREIKEN (ET IS BELANGRIJK DAT HET CONTACT EN DE TOEGANG TOT DEZE JONGEREN IN STAND

BLIJFT :IJ MOETEN ZICH ALS GROEP NIET ISOLEREN MAAR DEEL UITMAKEN VAN DE SAMENLEVING $AARNAAST VINDEN

WE HET BELANGRIJK DAT HET JONGERENWERK ZICH GAAT VERBREDEN EN ZO OOK WORDT INGEZET ALS OVERLASTPREVENTIE .IEUWE DOELGROEPEN KUNNEN OOK VOORBEELDFUNCTIES EN EEN EXTRA STIMULANS ZIJN VOOR JONGEREN DIE MEER RISICO LOPEN

9i\[\[f\c^if\g

$E POSITIE VAN DE JONGEREN IN $E "AARSJES BEPAALD DOOR DE HERKOMST HET LEERLINGGEWICHT EN DE ARMOEDE PROBLEMATIEK GEEFT AAN DAT $E "AARSJES OOK IN DE KOMENDE JAREN REKENING MOET HOUDEN MET EEN GROEP JONGEREN MET EEN VERHOOGD RISICO OP VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN OF HET ONTWIKKELEN VAN PSYCHOSOCIALE

PROBLEMEN OF GEDRAGSPROBLEMEN (ET JONGERENWERK NIEUWE STIJL SLUIT AAN BIJ DE BEHOEFTE OM EEN BREDERE DOELGROEP AAN TE SPREKEN (ET GAAT DAN VOORAL OM ALLE JONGEREN TUSSEN DE EN DE JAAR DIE IN $E "AARS JES OPGROEIEN $EZE WERKWIJZE SLUIT OOK AAN BIJ ONZE DOELSTELLING OVERLASTPREVENTIE TE VERBETEREN EN OM

JONGEREN HIER OPTIMALE KANSEN TE GEVEN DE EIGEN TALENTEN TE ONTWIKKELEN /OK HET JONGERENWERK ZAL ZICH IN DE KOMENDE JAREN GAAN RICHTEN OP EMPOWERMENT VAN JONGEREN

$E JONGERENWERKER NIEUWE STIJL MAAKT CONTACT MET JONGEREN EN BIEDT HUN MOGELIJKHEDEN OM TE PARTICI

PEREN EN HET GEVOEL VAN EIGENWAARDE TE VERGROTEN DOOR ACTIVERING %EN JONGERENCENTRUM IS VOOR DIVERSE

GROEPEN JONGEREN INTERESSANT OMDAT ER ACTIVITEITEN ZIJN DIE JONGEREN SAMENBRENGT OP WAT JONGEREN ALLE

MAAL LEUK OF INTERESSANT VINDEN /OK HIER GELDT DAT NIEUWE TRENDS DIE INSPELEN OP DE BELEVINGSWERELD VAN JONGEREN EEN BREDE GROEP INTERESSEERT

%EN VOORBEELD VAN EEN DERGELIJK ACTIVITEIT IS DE INZET VAN &UTURELABS (IERBIJ WORDEN JONGEREN ZELF ACTIEF

AAN HET WERK GEZET :IJ GAAN DIRECT MET DE EIGEN AMBITIES AAN DE SLAG WAARBIJ DE EIGEN CAPACITEITEN DIRECT WORDEN AANGESPROKEN

Jg\Z`É\b\`eq\k[f\c^if\g\e()$(+aXXi\e(/$)*aXXi

(ET JONGERENWERK KAN DE JONGEREN VAN  JAAR LANGER VASTHOUDEN DOOR ACTIVITEITEN VOOR DEZE LEEFTIJD DOOR TE LATEN LOPEN $E RISICO´S IN DEZE LEEFTIJDSGROEP ZIJN GROOT $AARNAAST ZIJN DEZE JONGEREN NOG ONT

VANKELIJKER VOOR GOEDE BEGELEIDING GOEDE MOTIVERENDE VOORBEELDEN EN MEER GEWEND AAN DE VRIENDEN

KRING EN ACTIVITEITEN IN DE EIGEN BUURT !LS DEZE LEEFTIJDSGROEP GOED ZIJN WEG VINDT BINNEN HET VOORGEZET

ONDERWIJS EN MET VRIENDEN IN DE EIGEN BUURT BLIJVENDE AANSLUITING HEEFT KAN HIER EEN STERKE PREVENTIEVE

WERKING VAN UIT GAAN .U ZIJN ER VOOR DEZE DOELGROEP TE WEINIG ACTIVITEITEN (ET VOORSTEL IS VOOR DEZE GROEP MEER HUISWERKBEGELEIDING TE ORGANISEREN HEN MEER SOCIALE VAARDIGHEDEN BIJ TE BRENGEN -EER ONDER

STEUNING TE GEVEN BIJ HUN VERANDERDE OMGEVING 6ERTROUWDE VRIENDINNEN EN VRIENDENGROEPEN IN STAND TE HOUDEN 4E ZORGEN VOOR UITWISSELINGEN TUSSEN DE ³UITSTROMERS´

,EUKE EN ONTSPANNEN A¾EIDING TE VERZORGEN %N NATUURLIJK VEEL TE BEWEGEN ALS TEGENWICHT TEGEN HET NIEUWE ZITTENDE LERENDE EN COMPUTERENDE BESTAAN

*ONGEREN BLIJVEN LANGER JONG 722 RAPPORT $E BEGELEIDING VAN JONGVOLWASSENEN NAAR EEN VOLWASSEN EN VERANTWOORDELIJK BESTAAN LOOPT LANGER DOOR (ET JONGERENWERK IS ER OP UIT OM DE OUDERE DOELGROEP

TE BEREIKEN EN TE BETREKKEN BIJ ACTIVITEITEN VOOR JONGERE KINDEREN $IT GEBEURT NU DOOR HET WERVEN VAN STUDENTEN EN DOOR ACTIEVE BENADERING VAN PLUSSERS $EZE LIJKEN ECHTER HET MOEILIJKST TE MOTIVEREN

VOOR HET JONGERENWERK $E GROOTSTE GROEP HEEFT NAMELIJK AL ZIJN WEG IN DE STAD GEVONDEN 6OOR DE GROEP

thY_afY+/tAfn]kl]j]faflYd]flœ<]:YYjkb]k*((0%*())


WAARBIJ DAT NOG NIET IS GELUKT IS DE STIMULANS VAN EIGEN INITIATIEF MET DAARBIJ INTENSIEVE BEGELEIDING ZOALS DIT GEBEURT BIJ VOORBEELDEN UIT EDUTAINEMENT EEN AANRADER $IT ZIJN GOED BEGELEIDE ACTIVITEITEN WAARAAN JONGEREN HEEL ACTIEF BIJDRAGEN EN DIE DUIDELIJK HET EIGEN TOEKOMSTPERSPECTIEF VERBETEREN 7E WILLEN DUS

TEGEMOET KOMEN AAN DE BEHOEFTE VAN PLUSSERS ELKAAR TE ONTMOETEN OMDAT WE HEN ZO BLIJVEN BEREIKEN

EN KUNNEN ACTIVEREN 7E WILLEN STUDENTEN MOTIVEREN OM ANDERE JONGEREN TE BEGELEIDEN EN TE STIMULEREN

EN ZO GEBRUIK MAKEN VAN ONZE STUDENTENPOPULATIE "IJVOORBEELD DOOR TE HELPEN BIJ HUISWERKBEGELEIDING OF

HET BIJBRENGEN VAN )#4 VAARDIGHEDEN 3TUDENTEN ZELF MOETEN ER OOK BETER VAN WORDEN DOOR BIJVOORBEELD ZO STUDIEPUNTEN TE VERDIENEN $AARNAAST KUNNEN WE STUDENTEN INZETTEN VOOR BIJVOORBEELD DE CREATIE VAN EEN JONGERENMARKTPLAATS 7AAR JONGEREN IETS VOOR ELKAAR OF VOOR ANDERE BUURBEWONERS KUNNEN DOEN

GifÉ\cafe^\i\en\ib\ie`\ln\jk`ac

(ET STIMULEREN VAN EEN ACTIEVE HOUDING VAN JONGEREN VERGT NOGAL WAT VAN DE JONGERENWERKER NIEUWE STIJL DIE WE VOOR OGEN HEBBEN 6ANUIT DE VISIE DIE HET STADSDEEL UITDRAAGT EN GEVOED DOOR DE OPMERKINGEN VAN

JONGEREN ZELF GAAT HET IN EERSTE PLAATS OM IEMAND MET GOEDE COMMUNICATIEVE EIGENSCHAPPEN #ONTACT EN AANDACHT NOEMEN JONGEREN HET ALLERBELANGRIJKSTE -AAR OOK DUIDELIJKE REGELS EN AFSPRAKEN HOREN ER BIJ

!LS DEZE ER NIET ZIJN HEBBEN ZE WEINIG RESPECT VOOR DIE PERSOON $E JONGERENWERKER HEEFT DUS EEN VERTROU WENSRELATIE MET DE JONGEREN MAAR IS NIET mmN VAN HEN $E JONGERENWERKER HEEFT EEN SIGNALERENDE FUNCTIE EN ONDERHOUDT EEN STEVIG CONTACT MET BUURTREGISSEUR STRAATCOACHES EN OVERIGE ORGANISATIES UIT HET

NETWERK  )N DE FUNCTIE VAN JONGERENWERKER WORDT TIJD INGERUIMD OM BIJ DIT NETWERK AAN TE SLUITEN $E JONGERENWERKER KRIJGT MOGELIJKHEDEN OM KENNIS VAN HET EIGEN VAKGEBIED BIJ TE HOUDEN %R ZIJN DUIDELIJKE GEDRAGSREGELS BINNEN DE JEUGDCENTRA EN DE JONGERENWERKER IS IN STAAT DAAR OP TOE TE ZIEN

9\k\i\XXejcl`k`e^afe^\i\en\ib\ejZ_ffc

(ET JONGERENWERK IN $E "AARSJES SLUIT AL VOOR EEN GROOT DEEL AAN BIJ DE SCHOOLACTIVITEITEN $IT VERDER

UITBREIDEN IS NODIG *ONG IN 7EST VERSTERKEN PREVENTIEVE NETWERKEN EN *ONG IN !MSTERDAM AANSLUITING

SCHOOL EN LOKALE AANBOD (ET BLIJKT DAT HET AANBOD VOOR HUISWERKBEGELEIDING WERKT DE BEHOEFTE HIERAAN IS GROOT EN DE VRAAG IS OF DIT OOK IN HET WEEKEND KAN WORDEN AANGEBODEN LEEFT (ET BLIJKT DAT JONGEREN

GRAAG AFSTAND NEMEN VAN DE SCHOOLLESSEN EN NA EEN PAUZE IN DE EIGEN BUURT EN IN EEN ANDERE OMGEVING HUISWERK MAKEN (ET INRICHTEN VAN HET JONGERENWERK OP DEELNAME COMPETENTIE EN ONTWIKKELING LUKT

ALS JONGEREN DOOR HUN EIGEN INZET BIJVOORBEELD ZO DE EIGEN PORTFOLIO VOOR SCHOOL AAN KUNNEN VULLEN (ET

POSITIEVE EFFECT IS DAN DRIELEDIG ZE DRAGEN BIJ AAN HET FUNCTIONEREN VAN EEN JONGERENCENTRUM ZIJ ERVAREN DAT ZE IETS KUNNEN EN DIT WORDT OOK NOG EENS DOOR SCHOLEN OP WAARDE GESCHAT

M\`c`^_\`[afe^\i\eZ\ekiX

/M MEER VEILIGHEID TE GARANDEREN VOOR JONGEREN DIE DEELNEMEN AAN ACTIVITEITEN IN JONGERENCENTRA IS DE

INVOERING VAN EEN PASJESSYSTEEM EEN GOED HULPMIDDEL $IT MOET DAN ZORGVULDIG EN OP EEN POSITIEVE MA

NIER GEBEUREN "IJVOORBEELD IEDERE ER KRIJGT EEN PASJE EN IS ZO DEELNEMER VAN DE TALENCENTRA IN 7EST OF $E "AARSJES EN KRIJGT DAARMEE KORTING OP HET AANBOD IN DE EIGEN BUURT "IJ ACTIVERING VAN HET PASJE DOOR DEELNAME AAN EEN ACTIVITEIT SLUIT JE ALS JONGEREN OOK AAN OP EEN DIGITAAL NETWERK (ET GEEFT TOEGANG TOT

HET TOTAALAANBOD DAT DIGITAAL WORDT AANGEBODEN EN SPECIALE ACTIVITEITEN BIJVOORBEELD EEN FEEST WORDEN VIA DE MAIL EN DE MOBIEL EXTRA DOORGEGEVEN +ORTOM VOOR HET OPGEVEN VAN ANONIMITEIT KRIJGEN JONGEREN

IETS TERUG EEN VEILIG EN TOEGANKELIJK AANBOD VAN VERSCHILLENDE ACTIVITEITEN DIGITAAL EN VAN ALLE JONGEREN CENTRA IN DE BUURT

;`^`kXc\e\kn\ib\e

*ONGEREN BRENGEN GEMIDDELD DRIE UUR PER DAG DOOR ACHTER DE PC 722 RAPPORT /3 :IJ BEVINDEN ZICH

DAN BINNEN DE INVLOEDSSFEER VAN DIGITALE NETWERKEN $E KOMENDE JAREN VERWACHT MEN NOG EEN TOENAME

VAN HET DIGITALE VERKEER ONDER JONGEREN $EZE INVLOEDSSFEER IS NIET MEER WEG TE DENKEN *ONGEREN HEBBEN

DAARIN EEN EIGEN TAAL ONTWIKKELD EN ONDERHOUDEN DIVERSE SOMS DUIZENDEN ³DIGITALE VRIENDSCHAPPEN´ VIA

BIJVOORBEELD HYVES *ONGERENBELEID MOET EN KAN HIER OP IN SPELEN "ESTUURDERS EN RAADSLEDEN KUNNEN HIER BIJVOORBEELD ZELF BIJ AANSLUITEN %N ZICH INSPANNEN OM DEZE ³WERELD´ GOED TE BLIJVEN VOLGEN $EZE DIGITALE

INVLOEDSSFEER IS OOK EEN KANS -ASSAAL REAGEREN JONGEREN VIA DE DIGITALE WEG OP BIJVOORBEELD INGRIJPENDE

Afn]kl]j]faflYd]flœ<]:YYjkb]k*((0%*())thY_afY+0t


MAATSCHAPPELIJKE KWESTIES )#4 IS EEN KANS OM JONGEREN TE BEREIKEN BETER TE LEREN KENNEN EN EEN KANS OM DEZE INTERESSE ALS COMPETENTIE BIJ JONGEREN TE VERSTERKEN +ENNIS EN ERVARING MET )#4 IS VOOR VEEL LATERE BANEN EEN GROTE PRm *ONGEREN KUNNEN HIER ZELF EEN ACTIEVE ROL IN SPELEN

9\b\e[_\`[XXeYf[

7AT JONGEREN KUNNEN DOEN IN DE BUURT OM HUN TALENTEN TE ONTDEKKEN EN ONTWIKKELEN MOET ANDERS SNEL LER EN VOLLEDIGER WORDEN GECOMMUNICEERD MET JONGEREN $E "AARSJES STREEFT ERNAAR EEN TOTAALOVERZICHT

TE GEVEN DAT DIGITAAL EN IN ¾YERS EN IN $E "AARSJESKRANT WORDT AANGEBODEN %ENMALIGE ACTIES KUNNEN VIA E MAIL EN MOBIEL KENBAAR WORDEN GEMAAKT AAN JONGEREN $E VINDBAARHEID EN BEKENDHEID VAN HET ACTIVI

TEITENAANBOD VOOR JONGEREN DRAAGT BIJ AAN DE INTERESSE BIJ EEN BREDERE DOELGROEP 4E VAAK ZIJN JONGEREN NU NIET OP DE HOOGTE *ONGERENCENTRA KUNNEN DIKWIJLS GEEN ¾YER GEVEN VAN DE ACTIVITEITEN

;\ebkXeb

6ANUIT HET KWALITATIEF ONDERZOEK VAN 9OUNGWORKS IS GENOEG ANIMO GEBLEKEN VOOR HET OPZETTEN VAN EEN DENKTANK VAN JONGEREN :IJ ZULLEN BLIJVEND GERICHT OP AANSPREKENDE THEMA´S HET JONGERENBELEID EN DE

KEUZES DIE HET STADSDEEL HIERIN MOET MAKEN BEGELEIDEN EN BEtNVLOEDEN 0ER THEMA IS HET MOGELIJK DAT AN

DERE JONGEREN AANSLUITEN (ET IS BELANGRIJK OM HEN BIJ HEEL CONCRETE VOORSTELLEN TE BETREKKEN (UN BIJDRAGE MOET HELDER EN DICHT BIJ DE EIGEN BELEVINGSWERELD ZIJN :IJ WILLEN GRAAG DAT HUN BIJDRAGEN EFFECT HEBBEN

0ARTICIPATIE IS MIDDEL EN GEEN DOEL OP ZICH (ET VOORBEREIDEN EN BEGELEIDEN VAN DEZE DENKTANK MOET ZORG VULDIG GEBEUREN (ET IS BELANGRIJK DAT ZIJ ZICHT HEBBEN OP DE CONSEQUENTIES VAN KEUZES DIE ZIJ MAKEN $E DENKTANK KAN BIJVOORBEELD BIJDRAGEN AAN TRENDSPOTTING

thY_afY+1tAfn]kl]j]faflYd]flœ<]:YYjkb]k*((0%*())


Afn]kl]j]faflYd]flÂ&#x153;<]:YYjkb]k*((0%*())thY_afY,(t

XYX YbY XYX E.E E.E E.E WVW TaT WVW << @ << mmm mpm mmm *** AAA *** OZO ZOZ OZO A A/A A jlj sas klk II II nfn fkf nfn mar a ram 'N' NNN 'N' XaX aaa XaX lfl flf lfl eae aaa eae #"# ### #"#

H[X[YYW'&


XYX YbY XYX E.E E.E E.E WVW TaT WVW << @ << mmm mpm mmm *** AAA *** OZO ZOZ OZO A A/A A jlj sas klk II II nfn fkf nfn mar a ram 'N' NNN 'N' XaX aaa XaX lfl flf lfl eae aaa eae #"# ### #"#

` ejgiXXb „

 )NSPRAAK N`aq\mXe`ejgiXXb

$E CONCEPTNOTA IS OP DIVERSE MANIEREN GETOETST BIJ JONGEREN EN ANDERE BEWONERS EN ONDERNEMERS IN $E

"AARSJES $OOR STELLINGEN VOOR TE LEGGEN VIA HET DIGITALE PANEL REACTIES DOOR EEN INSPRAAKBIJEENKOMST TE ORGANISEREN REACTIES WAARVAN DE HELFT ONDER DE JAAR EN EEN EXTRA RONDE MET REACTIES IN DE LEEF TIJD  JAAR EN DOOR EEN ONDERZOEK ONDER OUDERS IN TOTAAL IS MET OUDERS GESPROKEN IS MEER INZICHT VERKREGEN IN DE MANIER WAAROP HET VOORGESTELDE JONGERENBELEID EN IN HET BIJZONDER HET JONGERENWERK WORDT GEZIEN EN WORDT BELEEFD

>\jZ_\`[\en\i\c[\e

7AT ALLEREERST OPVALT IS DAT HET JONGERENWERK MAAR BIJ EEN KLEINE GROEP JONGEREN LEEFT (ET CONTACT MET

DEZE DOELGROEP IS GESPANNEN $E HOUDING IS WANTROUWIG EN $E COMBINATIE EN DAARMEE OOK HET 3TADSDEEL ZIJN IN DE OGEN VAN EEN AANTAL JONGEREN SNEL DE ³GEMEENSCHAPPELIJKE VIJAND´ 7AT EVENEENS BLIJKT UIT DE

GESPREKKEN MET OUDERS EN JONGEREN IS HET ONTBREKEN VAN BETROKKENHEID BIJ DE BREEDTE VAN HET JONGEREN

WERK BIJ HET OVERGROTE MERENDEEL VAN DE JONGEREN :OALS ENKELE OUDERS AANGEVEN ASSOCIpREN ZIJ JONGEREN

CENTRA MET OVERLASTGEVENDE JONGEREN %EN OUDER GEEFT AAN DAT HET TWEE GESCHEIDEN WERELDEN LIJKEN 7EER EEN ANDERE OUDER GEEFT AAN VANWEGE DE KWALITEIT VAN HET AANBOD UIT TE WIJKEN NAAR EEN ANDER STADSDEEL 5IT DE INSPRAAKREACTIES VAN HET DIGITALE PANEL BLIJKT DAT MEN VAN MENING IS DAT EEN KLEINE GROEP JONGEREN

ONEVENREDIG VEEL AANDACHT EN MIDDELEN KRIJGT /OK HET GEVAAR DAT ZO EEN GROTE GROEP WORDT GEMIST WORDT

GENOEMD %EN GROOT AANTAL JONGEREN EN OUDERS VOELEN ZICH MOMENTEEL NIET AANGETROKKEN TOT DEELNAME OF INZET VOOR HET JONGERENWERK

9i\[\kXc\ekfekn`bb\c`e^1^\n\ejkdXXicXjk`^

$E SCHEIDING TUSSEN DE JONGEREN DIE GEBRUIK MAKEN VAN JONGERENWERK EN GEASSOCIEERD WORDEN MET

OVERLAST ENERZIJDS EN DE GROTE GROEP JONGEREN DIE NIET DEELNEEMT AAN HET JONGERENWERK ANDERZIJDS IS NIET WENSELIJK :OALS 3HERIEN 6ERKAIK YOUNGWORKS DIT IN EEN INGEZONDEN BRIEF FORMULEERT ³%EN GROTE GROEP JONGEREN WORDT NU NIET BEREIKT DOOR HET JONGERENWERK TERWIJL DEZE GROEP WEL DEGELIJK BEHOEFTES HEEFT

MET BETREKKING TOT VRIJE TIJDSBESTEDING IN DE BUURT´ %EN REACTIE UIT HET DIGITALE PANEL GEEFT AAN DAT HET ³VERWAARLOZEN VAN EEN GROTE GROEP LATER PROBLEMEN KAN GEVEN´

6OOR DE JONGEREN DIE WEL DEELNEMEN AAN HET JONGERENWERK IS DIT OOK ONGEWENST (ET VERSTERKT HET STIGMA ³OVERLASTGEVEND´ BIJ DEZE GROEP :IJ RAKEN GEtSOLEERD VAN ANDERE JONGEREN WAARDOOR ZIJ JUIST MINDER GOED SOCIALISEREN %R ZIJN WEINIG ANDERE JONGEREN OM BIJ AAN TE SLUITEN OF AAN OP TE TREKKEN "EHALVE DAT DIT

SLECHT IS VOOR DE EIGENWAARDE VAN DEZE JONGEREN IS HET OOK NOG EENS REDEN VOOR ANDERE JONGEREN OM WEG TE BLIJVEN /F ZOALS EEN OUDER HET FORMULEERT ³$E GROEP NIET OVERLASTGEVENDE JONGEREN WIL IN IEDER GEVAL NIET GEASSOCIEERD WORDEN MET OVERLAST´ :OWEL IN DE LIJN VAN DE NOTA ALS UIT DE REACTIES VAN BEWONERS EN JONGEREN ZOU HET GOED ZIJN DE NEGATIEVE SPIRAAL TE DOORBREKEN

Gfj`k`\]fm\ijgfik

5IT DE INSPRAAK KOMT EXPLICIET DAT OUDERS SPORT ZIEN ALS EEN GOED MIDDEL OM JONGEREN SAMEN TE BRENGEN /PMERKELIJK IS HET POSITIEVE IMAGO VAN SPORTBUURTWERK (ET IS VOOR OUDERS DUIDELIJKER WAT JONGEREN HIER

GAAN DOEN $E ACTIVITEITEN ZIJN GOED IN BEELD /UDERS WETEN WAAR HUN KINDEREN HEENGAAN EN STIMULEREN DIT ZO MAKKELIJKER (ET IS VOOR OUDERS ECHTER DIKWIJLS ONDUIDELIJK WAT ER IN JONGERENCENTRA GEBEURT $AAR LIGT NOG EEN KANS DIE HET JONGERENWERK BETER KAN BENUTTEN (ET JONGERENWERK KAN EN ZAL ZICH ANDERS EN INTENSIEVER KUNNEN POSITIONEREN OM ZO MEER JONGEREN EN DE OUDERS AAN TE SPREKEN

D\\ijXd\e`jY\cXe^i`ab

/PVALLEND UIT DE INSPRAAKREACTIES IS DE BEHOEFTE OM WERELDEN NIET TE SCHEIDEN MAAR OM MEER DINGEN SAMEN TE DOEN *ONGEREN ZIJN HIEROVER UNANIEM :E ZIJN NIEUWSGIERIG NAAR ELKAAR EN VINDEN DIVERSITEIT

EEN BELANGRIJK PLUSPUNT VAN DE BUURT 6OLWASSENEN /UDERS ZIEN OOK HET BELANG OM JONGEREN EN ANDERE

thY_afY,)tAfn]kl]j]faflYd]flœ<]:YYjkb]k*((0%*())


BEWONERS SAMEN TE BRENGEN DOOR GEMEENSCHAPPELIJKE ACTIVITEITEN TE ORGANISEREN -AAR ENKELE VOLWAS SENEN GEVEN AAN HIER WEL EEN HARD HOOFD IN TE HEBBEN "EWONERS KOMEN MET VOORSTELLEN HOE JONGEREN

EN ANDERE BUURTBEWONERS MEE MET ELKAAR IN CONTACT TE BRENGEN %EN INSPREKER GEEFT AAN ³ER MOET MEER

GEMENGD WORDEN QUA PUBLIEK EN ACTIVITEITEN ONDER EEN DAK´ INSPRAAKBIJEENKOMST OF DOOR THEMADAGEN

TE ORGANISEREN DIGITALE PANEL %R IS DUIDELIJK POSITIEF GEREAGEERD OP HET IDEE NIET ZOZEER IN TE SPELEN OP DE VERSCHEIDENHEID TUSSEN MENSEN MOZAtEK VOOR -AROKKAANSE MEISJE PANNA VOOR 3URINAAMSE JONGENS ETC MAAR JUIST IN TE SPELEN OP GROTE GEMEENSCHAPPELIJKE DELERS OPEN MICS ROBOTS MAKEN SPORTEN ETC

$E INSPRAAKREACTIES ZIJN VERWERKT IN DE NOTA $E RAPPORTAGE VAN HET ONDERZOEK ONDER OUDERS EN DE IN SPRAAKANALYSEN ZIJN ALS BIJLAGEN AAN DE NOTA TOEGEVOEGD

Afn]kl]j]faflYd]flœ<]:YYjkb]k*((0%*())thY_afY,*t


thY_afY,+tAfn]kl]j]faflYd]flœ<]:YYjkb]k*((0%*())


Afn]kl]j]faflYd]flÂ&#x153;<]:YYjkb]k*((0%*())thY_afY,,t

XYX YbY XYX mmm mpm mmm *** AAA *** OZO ZOZ OZO A A/A A nfn fkf nfn #"# ### #"# WVW TaT WVW << @ << eae aaa eae 'N' NNN 'N' XaX aaa XaX E.E E.E E.E lfl flf lfl

HeX[hje()

jlj sas klk II II

mar a ram


XYX YbY XYX mmm mpm mmm *** AAA *** OZO ZOZ OZO A A/A A nfn fkf nfn #"# ### #"# WVW TaT WVW << @ << eae aaa eae 'N' NNN 'N' XaX aaa XaX E.E E.E E.E lfl flf lfl

_ff][c`ae\e „

 5ITWERKING OP HOOFDLIJNEN Kf\c`Z_k`e^ $IT HOOFDSTUK BESTAAT UIT TWEE TABELLEN %mN WAARIN STAAT WAT WE MET HET JONGERENBELEID WILLEN BEREIKEN

EN mmN WAARBIJ WE APART INGAAN OP DE KWALITEITSEISEN AAN HET JONGERENWERK IN VERBAND MET DE AANBESTE DING VAN 

)N DE EERSTE TABEL STAAN DE GEWENSTE MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN VAN HET JONGERENBELEID IN ZIJN GEHEEL OP

HOOFDLIJNEN BESCHREVEN $US DE TALENTONTWIKKELING OP EN ROND SCHOOL DE TOELEIDING EN DOORSTROMING NAAR OPLEIDING ARBEID OF ZORG EN DE INZET VAN HET JONGERENWERK $IT TOT HET NIVEAU VAN DE MEETBARE DOELSTELLIN GEN EN IN AANSLUITING MET DE PROGRAMMABEGROTING 6OOR ONDERDELEN DIE HET JONGERENWERK BETREF FEN BLIJVEN WE OP HET NIVEAU VAN DE KWALITATIEVE DOELSTELLINGEN OM ZO DE FASERING EN UITWERKING AAN DE

UITVOERENDE ORGANISATIE OVER TE LATEN (ET GEHELE JONGERENBELEID WORDT GETOETST AAN DE NOTA EN KRIJGT EEN VERVOLG IN DE PROGRAMMABEGROTING VAN 

$E NOTA GEEFT DE KADERS AAN VOOR HET SCHRIJVEN VAN DE BESTEKKEN )N WORDT HET JONGERENWERK OP

NIEUW AANBESTEED )N VOORBEREIDING HIEROP ZETTEN WE DE SPECI½EKE KWALITEITSEISEN AAN HET JONGERENWERK NIEUWE STIJL VOOR IN TABEL ONDER ELKAAR

 %FFECTEN EN DOELEN JONGERENBELEID

-ET DEZE EFFECTEN EN DOELEN SLUITEN WE AAN BIJ DE INDELING VAN DE NOTA 4ALENTONTWIKKELING *ONG "URGERSCHAP /VERLAST

(ET MAATSCHAPPELIJK EFFECT STAAT VOOR DATGENE WAT WE WILLEN BEREIKEN DE OUTCOME $E MEETBARE DOELEN

GEVEN EEN STREEFWAARDE WAARVOOR INDICATOREN BRONNEN OM TE METEN BESCHIKBAAR ZIJN 3AMENWERKEN TEN BEHOEVE VAN TALENTONTWIKKELING BIJ HET JONGERENBELEID STAAT VOOROP

-ISSIE *ONGEREN ONTPLOOIEN VOLOP HUN TALENTEN :IJ NEMEN ENTHOUSIAST DEEL AAN DE SAMENLEVING EN ZIJN

BLIJ IN $E "AARSJES OP TE GROEIEN 7E ONDERSTEUNEN ALLE JONGEREN BIJ HUN ONTWIKKELING DOOR TE INVESTEREN IN HUN MOGELIJKHEDEN

'EHEEL IN LIJN MET DE 7ET -AATSCHAPPELIJKE /NDERSTEUNING STIMULEREN WE JONGEREN ZICH ZELFSTANDIG HUN EIGEN ONTWIKKELING EN EIGEN TALENTEN TE STUREN EN ZICH IN TE ZETTEN VOOR DE SAMENLEVING OF DAT NU DE

KLEINSCHALIGE SAMENLEVING VAN DE BUURT OF SCHOOL IS OF DE GROOTSCHALIGE SAMENLEVING VIA BIJVOORBEELD EEN MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIE "ELANGRIJK HIERBIJ IS HET BIJ ELKAAR BRENGEN VAN JONGEREN MET ELKAAR MET ANDERE GROEPEN JONGEREN EN MET ANDERE DELEN VAN DE SAMENLEVING VAN DE "AARSJES

jlj sas klk II II

mar a ram

thY_afY,-tAfn]kl]j]faflYd]flœ<]:YYjkb]k*((0%*())


4ABEL 

7AT WILLEN WE BEREIKEN MET HET JONGERENBELEID "EOOGD EFFECT

+WALITATIEVE DOELSTELLING

-EETBARE DOELSTELLING

4ALENT *ONGEREN ONTDEKKEN EN ONTPLOOIEN HUN TALENTEN

!LLE JONGEREN WERKEN OF GAAN NAAR SCHOOL OF VOLGEN EEN PASSEND TRAJECT *ONG !MSTERDAM

„ (ET AANTAL SCHOOLVERLATERS NEEMT JAARLIJKS AF MET „ 'EEN LEERLING VALT UIT BIJ DE OVER STAP NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS „ (ET AANTAL DOELGROEPLEERLINGEN DAT NAAR (AVO6WO DOORSTROOMT IS TOEGENOMEN 0ROGRAMMABEGROTING P 

-EER JONGEREN ONTPLOOIEN TALENT IN DE VRIJE TIJD -EER JONGEREN WAARDEREN DE VRIJE TIJDSBESTEDING IN DE BUURT

„ %EN TOENAME VAN HET AANTAL DEELNEMERS VRIJETIJDSBESTEDING IN $E "AARSJES MET IN TEN OPZICHTE VAN „ 4OENAME DEELNAME MEISJES MET IN TOV „ $E WAARDERING VAN JONGEREN VOOR HUN BUURT NEEMT TOE „ *ONGEREN WAARDEREN IN TOENE MENDE MATE HET VRIJETIJDSAANBOD IN DE BUURT

*ONGEREN ZIJN EN LEVEN GEZOND ZIE SPORTNOTA 3PORT IN BEWEGING *UMP IN P 

„ (ET PERCENTAGE JONGEREN MET OBE SITAS BLIJFT STABIEL „ (ET AANTAL JONGEREN DAT VOLDOENDE BEWEEGT NEEMT TOE

"IJDRAGE VAN JONGEREN AAN ACTIVITEI TEN OF INITIATIEVEN IN DE EIGEN BUURT NEEMT JAARLIJKS TOE

)NVULLING TOEKOMSTIGE UITVOERDER 

*ONGEREN KOMEN MEER SAMEN DOOR GEDEELDE INTERESSESGEMEENSCHAP PELIJKE DELERS

)NVULLING TOEKOMSTIGE UITVOERDER 

*ONGEREN HEBBEN EEN POSITIEVE BETE KENIS VOOR ELKAAR

)NVULLING TOEKOMSTIGE UITVOERDER 

*ONGEREN HEBBEN GELEERD AFSPRAKEN TE HOUDEN EN VERANTWOORDELIJK TE VOELEN VOOR HUN LEEFOMGEVING

„ JONGEREN DIE IN HET NETWERK ZIJN INGEBRACHT ZIJN OP TRAJECT GEZET (ET AANTAL JONGEREN DAT WEGENS ONGEWENST GEDRAF STRAFPUNTEN KRIJGT IN HET CREDITSYSTEEM VAN HET JONGERENWERK MET IN ALS NUL METING TBV FORMULEREN MEETBAAR DOEL „ GEZINNEN KRIJGEN ONDERSTEUNING

 *ONG BURGERSCHAP *ONGEREN ZIJN OP EEN POSITIEVE MA NIER BIJ ELKAAR BIJ ANDERE BEWONERS EN HUN OMGEVING BETROKKEN

 /VERLAST 4IENERS EN JONGEREN VEROORZAKEN GEEN OVERLAST DIE TOT EEN GEVOEL VAN ONVEILIGHEID LEIDEN

'EZINNEN HEBBEN ONDERSTEUNING GEKREGEN ZODAT ZIJ HUN EIGEN PROBLE MEN KUNNEN OPPAKKEN 2ISICOJONGEREN ZIJN VROEG IN BEELD 6OORKOMEN EN INDAMMEN VAN OVER LASTGEVEND GEDRAG 3IGNALEN OVER EXTREMISME EN OF RADICALISERING BIJ JONGEREN KOMEN VROEGTIJDIG OP DE JUISTE PLEK TERECHT *ONGEREN WORDEN TOEGELEID NAAR SCHOOL OF WERK :IE 0ROGRAMMABEGROTING P 

„ JONGEREN JAARLIJKS TOEGELEID NAAR DE AANWEZIGE NETWERKEN EN HET ACTIVITEITENAANBOD DOOR HET AMBULANT JONGERENTEAM „  VAN HET AANTAL HINDERLIJKE EN OVERLASTGEVENDE JONGEREN IS IN BEELD BIJ HET NETWERK WAARVAN IN EEN GROEPSAANPAK WORDT OPGENOMEN )N IS AANTAL &IRST /FFENDERS AFGENOMEN VAN NAAR DOELSTELLING '3" ))) „ )N IS HET DEEL VAN DE DELICTPLE GENDE JONGEREN DAT DOORSTROOMT NAAR DE HARDE KERN BEPERKT TOT „ /NTWIKKELEN OF GEBRUIKEN VAN INSTRUMENTEN OM RADICALISEREN EN EXTREMISTISCH GEDRAG TE METEN VANAF VERBETERINDICATOREN KOPPELEN

BnXc`k\`kj\`j\eXXe_\kafe^\i\en\ib)''0

/NDERDEEL UIT HET HELE JONGERENBELEID IS DE INZET VAN HET JONGERENWERK *EUGD EN JONGEREN DE ONTWIKKELING

EN OPVOEDINGSONDERSTEUNING EN SPEELTUINWERKEN MOETEN DIT JAAR OPNIEUW WORDEN AANBESTEED (IERBIJ STAAT AANGEGEVEN WELKE KWALITEITSEISEN WIJ STELLEN AAN DE TOEKOMSTIGE UITVOERDER VAN HET JONGERENWERK

Afn]kl]j]faflYd]flœ<]:YYjkb]k*((0%*())thY_afY,.t


Gi`dX`i\mffinXXi[\e

7AT WE ALS PRIMAIRE KWALITEITSEISEN STELLEN AAN EEN ORGANISATIE ZIJN GOEDE GEKWALI½CEERDE JONGEREN

WERKERS DIE BEKEND ZIJN MET HET JEUGD EN JONGERENWERK EN DE VOORZIENINGEN IN STADSDEEL $E "AARSJES

EN DE STAD !MSTERDAM *ONGERENWERKERS STIMULEREN EIGEN INITIATIEF EN INBRENG VAN JONGEREN ZELF $EZE

JONGERENWERKERS WERKEN SAMEN MET ANDERE ORGANISATIES EN MAKEN ACTIEF DEEL UIT VAN HET NETWERK  :IJ ZIJN ONDERDEEL VAN DE KETENAANPAK DIE JONGEREN VERDER BRENGT EN STIMULEERT $E BELANGRIJKSTE DOELGROEP BLIJVEN DE JONGEREN TUSSEN DE EN JAAR $OELGROEPEN ZIJN OOK JONGEREN TUSSEN DE EN JAAR EN DE JONGEREN TUSSEN DE  JAAR

%EN ANDERE VOORWAARDE IS DAT DE ORGANISATIE IDEE HEEFT OVER DE MANIER WAAROP ZIJ TOEGANKELIJK EN ZICHT

BAAR ZIJN IN DE BUURT $US HOE ZIJ HET JONGERENWERK IN DE MARKT POSITIONEREN $OOR IN TE ZETTEN OP OVERLAST PREVENTIE EN BREDE TALENTONTWIKKELING WILLEN WE NAMELIJK MEER JONGEREN AANSPREKEN DAN TOT NU TOE HET

GEVAL IS /M EEN RELATIE OP TE BOUWEN MET EEN DOELGROEP DIE NU NIET OF NAUWELIJKS VAN HET JONGERENWERK GEBRUIK MAAKT IS HET NODIG EEN VERANDERING DOOR TE VOEREN IN WERKWIJZE EN BEJEGENING VAN JONGEREN

DE UITSTRALING EN DE COMMUNICATIE OVER HET AANBOD NAAR JONGEREN ZELF MAAR OOK NAAR DE OUDERS (ET IS DAAROM BELANGRIJK DAT HIERVOOR OOK VOLDOENDE TIJD WORDT GEGEVEN AAN DE TOEKOMSTIGE UITVOERDER

$EZE KWALITEITSEISEN AAN HET JONGERENWERK WORDEN IN HET BESTEK OVERGENOMEN EN VERDER UITGEWERKT 4ABEL 

+WALITEITSEISEN AAN HET JONGERENWERK NIEUWE STIJL 4ALENT *ONGEREN ONTDEKKEN EN ONTPLOOIEN HUN TALENTEN

 *ONGERENCENTRA WERKEN AAN TOEGANKELIJKHEID EN AANTREKKINGSKRACHT IN DE BUURT OM MEER JONGEREN AAN TE SPREKEN *ONGERENWERK BEREIKT MEER MEISJES *ONGERENWERKERS SIGNALEREN WAAR JONGEREN BIJ GEBAAT ZIJN EN KUNNEN JONGEREN DOORVERWIJZEN BINNEN HUN NETWERKEN *ONGERENWERKERS STIMULEREN JONGEREN DEEL TE NEMEN AAN WORKSHOPS OF ACTIVITEITEN STADSDEEL BREED EN STADS DEELOVERSCHRIJDEND WAAR JONGEREN HUN TALENTEN KUNNEN ONTDEKKEN EN VERDER ONTWIKKELEN !CTIVITEITEN VAN HET JONGERENWERK ZELF SLUITEN AAN BIJ BESTAANDE VOORZIENINGEN EN DRAGEN BIJ AAN HET ONTDEK KEN EN VERDER ONTWIKKELEN VAN TALENT

 *ONG BURGERSCHAP *ONGERENWERK BRENGT DIVERSE VRIENDENGROEPEN EN *ONGEREN ZIJN OP EEN POSITIEVE MANIER BIJ ELKAAR BIJ ANDE DIVERSE NATIONALITEITEN SAMEN OP GEMEENSCHAPPELIJKE RE BEWONERS EN HUN OMGEVING BETROKKEN INTERESSES *ONGERENWERK DRAAGT BIJ AAN POSITIEVE BEELDVORMING OVER JONGEREN DOOR HET STIMULEREN OUDERBETROKKENHEID EN DOOR SUCCESSEN VAN JONGERENACTIVITEITEN TE COMMUNI CEREN NAAR OUDERS ANDERE BEWONERS EN PERS *ONGEREN LEREN VAN ELKAAR *ONGEREN INZETTEN ALS VRIJWILLIGER OF TEGEN EEN VERGOEDING BIJVOORBEELD IN RUIL VOOR STUDIEPUNTEN IN HET JONGERENWERK IS MOGELIJK *ONGERENWERK ORGANISEERT REGELMATIG ACTIVITEITEN VOOR EN MET JONGEREN IN COMBINATIE MET ANDERE DOELGROEPEN /VERLAST 4IENERS EN JONGEREN VEROORZAKEN GEEN OVERLAST DIE TOT EEN GEVOEL VAN ONVEILIGHEID LEIDEN

thY_afY,/tAfn]kl]j]faflYd]flœ<]:YYjkb]k*((0%*())

 (ET JONGERENWERK WEET CONTACT TE LEGGEN MET JONGE REN DIE WEINIG OF NIET MAATSCHAPPELIJK PARTICIPEREN $E JONGERENWERKERS WERKEN SAMEN MET ANDERE ORGA NISATIES OM HET CONTACT MET JONGEREN TE MAKEN EN HEN VERDER IN HUN ONTWIKKELING TE STIMULEREN (ET JONGERENWERK SPREEKT EEN BREDE DOELGROEP AAN MET HET OOG OP OVERLASTPREVENTIE


Afn]kl]j]faflYd]flÂ&#x153;<]:YYjkb]k*((0%*())thY_afY,0t

Activiteiten buiten De Baarsjes

Andere buurt

Werk buiten De Baarsjes

Aanvulling schoolprestaties: Huiswerkbegeleiding (incl. weekend) Bijles Sociale vaardigheden ICT Aanvullen portfolioBs

Invloed op jongeren buiten het stadsdeel, school, zorg, vrije tijd

Aansluiting op bestaand aanbod talentontwikkeling: Expertise binnenhalen Talent doorverwijzen Inspelen op trends Budget ad- hoc initiatieven

Voortgezet onderwijs andere stadsdelen

Zorgstructuur rond school andere stadsdelen

Leerplicht andere stadsdelen

Figuur 1 A Actoren en invloedsferen

6. School

5. Buurt

4. Digitale netweken

3. Vrienden

2. Vrije tijd

1. Ouders & familie

Jongeren 12-23 jaar (& denktank)

RMC 18-23

Leerplicht <18 LTB

5. Deel uitmaken Kwaliteit Samenleven Diversiteit Pleinen Sport op straat

4. Democratisering Platvorm Kennismaking Uitlaatklep Aanbod communiceren

2. en 3. Muziek Dans Scouting Zang Open mic Trends Sport en edutainement Uitgaan feest en ontspanning

1. 2. en 6 Empowerment Talentontwikkeling Beweging/ gezondheid Opvoeding Democratische begrippen Solliciteren Sport

Vrijetijdsbesteding in samenhang met invloedssferen.

Netwerk 12-23 jaar Lokale jeugdvoorzieningen Jeugdzorg Politie Gezinscoach LTB

DWI jongerenloket

Stadsdeel De Baarsjes

Centrale stad

Het rijk

Arbeidsmarkt


>\iXX[gc\\^[\[fZld\ek\e Deeh ZW"@ 6RIJETIJDSBEGELEIDING VOOR *ONGEREN IN DE "AARSJES &EITEN TRENDS EN SCENARIO´S

*EUGDZAKEN EN -AATSCHAPPELIJKE VRAGEN .OORDA #O /NDERZOEK IN OPDRACHT VAN STADSDEEL $E "AARSJES

L[haW_a"I$[d8[bj"@ *ONG IN $E "AARSJES VERSLAG VAN EEN EXPLORATIEF ONDERZOEK ONDER ZOEKSBUREAU 9OUNGWORKS +WALITEITSONDERZOEK IN OPDRACHT VAN STADSDEEL $E "AARSJES

,IESHOUT 0!( VAN "OUWSTENEN VOOR BETROKKEN JEUGDBELEID 7ETENSCHAPPELIJKE 2AAD VOOR HET 2EGERINGSBELEID 722 !MSTERDAM !MSTERDAM 5NIVERSITY 0RESS

:[IjWWjlWdZ[IjWZ7cij[h ZWc?L /NTWIKKELINGEN IN PARTICIPATIE EN LEEFSITUATIE

!MSTERDAM 3TADSDRUKKERIJ !MSTERDAM .6

8kkhcWd"@ 7ERKPLAN 0REVENTIEF *EUGDBELEID  3AMENWERKENDE !MSTERDAMSE 3TADSDELEN

CWjkb[iio"7 $E DOORONTWIKKELING VAN HET /UDER +IND #ENTRUM IN DE "AARSJES PREVENTIE DOOR AFSTEMMING EN SAMENWERKING NOTITIE $E "AARSJES

87]he[f %DUTAINMENT IN EEN !MSTERDAMSE 0RAKTIJK IN OPDRACHT VAN $-/ 3TADSDRUKKERIJ !MSTERDAM

8_Yad[i[b$"Ibej"@$ 6RIJETIJDSBESTEDING !MSTERDAMSE JONGEREN !MSTERDAM STADS DRUKKERIJ !MSTERDAM .6

=[c[[dj[7cij[h ZWc""ESTUURSAKKOORD  !ANPAK /VERLAST EN 6OORTIJDIG SCHOOLVERLATEN =[c[[dj[7cij[h ZWc "ESTUURSAKKOORD STAD EN STADSDELEN  !ANPAK ONDERWER

PEN UIT BESTUURSAKKOORD  "EDRIJFSVOERINGAKKOORD  EN BIJLAGEN BESTUURLIJK EN AMBTE LIJK NETWERK PER ONDERWERP 'EMEENTE !MSTERDAM

FWhjd[hi@ed]7cij[h ZWc *ONG !MSTERDAM ONDERWIJS EN JEUGDPLAN  ³JEUGD INVESTEERT IN !MSTERDAM !MSTERDAM INVESTEERT IN JEUGD´

@EK<IE

IjWZiZ[[b:[8WWhi`[i 0ROGRAMMA AKKOORD $E "AARSJES  @ed]_d:[8WWhi`[i NOTITIE $OELSTELLINGEN ONDERWIJS EN JEUGDBELEID  FbWdlWd7WdfWa@ed]_d:[8WWhi`[i UITWERKING NOTITIE $OELSTELLINGEN ONDERWIJS EN JEUGDBELEID 

PmWhj"C *ONG IN 7EST "ESTUURSOPDRACHTEN VANUIT BESTUURLIJK KOPPEL RONDOM THEMA *EUGD 'EMEENSCHAPPELIJKE UITGANGSPUNTEN SAMENWERKINGSREGIO *EUGDZORG !MSTERDAM 7EST EN /+#

IjWZiZ[[b:[8WWhi`[i !CTIEPLAN 7ERKVIRUS IjWZiZ[[b:[8WWhi`[i 7ERKPLAN 2-# 7EST :_[dijEdZ[hpe[a[dIjWj_ij_[a 3TADSDEELMONITOR $E "AARSJES GEMEENTE !M STERDAM

MCEfhe]hWccW:[8WWhi`[i )EDEREEN TELT MEE

thY_afY,1tAfn]kl]j]faflYd]flœ<]:YYjkb]k*((0%*())


9\^i`gg\e\eX]bfik`e^\e Leehj_`Z_]iY^eebl[hbWj[h %EN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATER IS EEN LEERLING TUSSEN DE EN JAAR DIE ZONDER STARTKWALI½CATIE VAN SCHOOL GAAT

IjWhjamWb_ÓYWj_[ %EN STARTKWALI½CATIE IS EEN DIPLOMA DIE EEN GOEDE BASIS GEEFT OM ZELFSTANDIG IN DE MAATSCHAPPIJ TE KUN NEN FUNCTIONEREN )EMAND MET EEN HAVO OF VWO DIPLOMA OF EEN DIPLOMA OP MBO NIVEAU HEEFT EEN STARTKWALI½CATIE

B[[hfb_Y^j +INDEREN IN .EDERLAND HEBBEN DE PLICHT OM NAAR SCHOOL TE GAAN %EN KIND MOET NAAR SCHOOL OP DE EERSTE DAG VAN DE NIEUWE MAAND NA ZIJN OF HAAR VIJFDE VERJAARDAG $E VOLLEDIGE LEERPLICHT DUURT TOT EN MET HET SCHOOLJAAR WAARIN DE JONGERE ZESTIEN WORDT 4ER BESTRIJDING VAN HET VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN HEEFT HET MINISTERIE VAN /#7 EEN AANVALSPLAN INGESTELD %mN VAN DE BELANGRIJKE ONDERDELEN VAN DIT PLAN IS DE

INVOERING VAN DE KWALI½CATIEPLICHT (ET KABINET STELT MET INGANG VAN HET SCHOOLJAAR  DE KWALI½ CATIEPLICHT IN TOT DE E VERJAARDAG OF TOT EEN EERDER MOMENT WAAROP DE STARTKWALI½CATIE WORDT BEHAALD *ONGEREN VOLDOEN AAN DE KWALI½CATIEPLICHT DOOR GEREGELD EEN VORM VAN ONDERWIJS TE VOLGEN DIE NAAR EEN

STARTKWALI½CATIE LEIDT $IT KAN MET VOLLEDIG DAGONDERWIJS MAAR OOK MET COMBINATIES VAN LEREN EN WERKEN

ZOALS DE BEROEPSBEGELEIDENDE LEERWEG

HC9 2-# STAAT VOOR 2EGIONALE -ELD EN #OyRDINATIEFUNCTIE (ET 2-# IS ER VOOR JONGEREN DIE NIET MEER LEERPLICH

TIG ZIJN EN HUN SCHOOL VOORTIJDIG VERLATEN OF DREIGEN TE VERLATEN ZONDER DAT ZE EEN STARTKWALI½CATIE HEBBEN (ET 2-# MOET VOORTIJDIG SCHOOLVERLATERS TOT JAAR REGISTREREN EN ERVOOR ZORGEN DAT ZIJ VIA EEN PASSEND TRAJECT ONDERWIJS BAAN OF COMBINATIE ALSNOG EEN STARTKWALI½CATIE KUNNEN HALEN

@ed][h[dbea[j 3AMENWERKINGSCONSTRUCTIE WAARIN VERSCHILLENDE LOKALE GEMEENTELIJKE INSTANTIES VANUIT mmN LOKET ADVIES EN BEGELEIDING BIEDEN AAN WERKLOZE EN UITGEVALLEN JONGEREN

BJ8 ,OKALE TRAJECTBEGELEIDING 6OOR JONGEREN DIE MET DE SCHOOLOPLEIDING ZIJN GESTOPT WERKEN LOKALE TRAJECT

BEGELEIDERS IN DE BUURT OM JONGEREN DAAR OP TE SPOREN EN TE BEGELEIDEN NAAR WERK STAGE SCHOLING OF EEN ANDERE COMBINATIE OP MAAT

LC8E 6OORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS

C8E -IDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS

>7LE (OGER ALGEMEEN VOORBEREIDEND ONDERWIJS

Afn]kl]j]faflYd]flœ<]:YYjkb]k*((0%*())thY_afY-(t


Investeren in Talent  

Jongerenbeleid 2008-2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you