Page 1

het eikenblad eiken

11 > 21 november 2010

Week van de smaak

gratis informatiemagazine voor eeklo • oktober 2010 • nr. 7


ŠFotografie: Kurt Sesselle

Beste inwoners, Enkele maanden geleden kon onze stad haar 20.000ste inwoner verwelkomen. Achter dit op zich verheugende feit gaat echter een werkelijkheid schuil die op relatief korte termijn minder gunstig is. Wij moeten immers vaststellen dat Eeklo een uitgesproken oudere bevolking heeft: 22,5% van onze inwoners heeft momenteel de leeftijd van 65 jaar bereikt. In een cluster van vergelijkbare steden ligt dat percentage slechts op 21,5% en in de provincie Oost-Vlaanderen op 20,5%. Volgens de vooruitzichten zal een kwart van onze bevolking minstens 65 jaar oud zijn in 2025. Het feit dat we met zijn allen gemiddeld ouder worden is natuurlijk een zeer goede zaak. Maar die evolutie heeft veel ingrijpende gevolgen. De betrokkenen hebben dikwijls allerlei noden en problemen die op jongere leeftijd veel minder aanwezig zijn. Wij denken daarbij aan mogelijke gezondheidsperikelen, de nood aan aangepaste woningen, beperkte mobiliteit, problemen met vereenzaming, enz.

Colofon v.u. College van burgemeester en schepenen, Industrielaan 2, Eeklo

Van de overheid wordt verwacht dat ze in de mate van het mogelijke aan deze noden tegemoet komt. De te nemen maatregelen vereisen echter veel tijd en middelen. Wij pleiten dan ook voor een vroegtijdige en doordachte aanpak in het belang van onze inwoners.

hoofd- en eindredactie Katty Van de Voorde, communicatie- en informatiecoĂśrdinator

Freddy Depuydt Eerste schepen

Vormgeving en Lay-out ne advertising info@one-advertising.be

o

2


Inhoud Make-over Balgerhoeke

5

STADSKANTOOR Industrielaan 2 tel. 09 218 28 00 info@eeklo.be milieudienst (09 218 28 20, milieudienst@eeklo.be) stedenbouw (09 218 28 40, stedenbouw@eeklo.be) huisvesting, uitvoeringsdiensten (09 218 28 10, td@eeklo.be) secretariaat (09 218 28 50, secretariaat@eeklo.be) financiële dienst (09 218 28 60, belastingen@eeklo.be) personeelszaken (09 218 28 70, personeelsdienst@eeklo.be) communicatie (09 218 28 96, info@eeklo.be) stadsarchief (archief@eeklo.be) STADHUIS (dienst burgerzaken) e-loket via www.eeklo.be > stadsdiensten - burgerzaken Markt 34 tel. 09 218 29 00  burgerzaken@eeklo.be

Hobbykok

STEDELIJKE SPORTHAL B. L. Pussemierstraat 157 tel. 09 377 61 27  sportdienst@eeklo.be www.eeklo.be/sport

6-7

SPORT- EN SPELCENTRUM Oostveldstraat 160-162 I tel. 09 377 36 00 (stedelijk zwembad, sporthome, openlucht sport- en spelcentrum) sportdienst@eeklo.be KUNSTACADEMIE BEELD - MUZIEK - WOORD Pastoor De Nevestraat 26 tel. 09 218 27 50  ac.schonekunsten@eeklo.be www.academie-eeklo.be tel. 09 218 27 60  ac.muziekenwoord@eeklo.be www.samweeklo.be BIBLIOTHEEK Molenstraat 36 tel. 09 218 27 00  bibliotheek@eeklo.be www.eeklo.be/bibliotheek

Vierflapzak

CULTUURCENTRUM De Herbakker Pastoor De Nevestraat 10 tel. 09 218 27 27  info@ccdeherbakker.be www.ccdeherbakker.be

8

JEUGDDIENST J.F.Willemsplein 13 tel. 09 377 77 07  jeugddienst@eeklo.be www.eeklo.be/jeugd Lokaal Dienstencentrum ZONNEHEEM Schietspoelstraat 9 tel. 09 377 02 46  zonneheem@scarlet.be www.zonneheem.be SOCIAAL HUIS Zuidmoerstraat 136/6 tel. 09 218 17 01  sociaalhuis@dezuidkaai.be CONTAINERPARK Ringlaan tel. 09 378 36 62

Smakelijke week

BRANDWEER EN DIENST 100 Gentsesteenweg 2 tel. 09 376 75 82  brandweer@eeklo.be www.eeklo.be/brandweer

31 3

POLITIE Tieltsesteenweg 18 tel. 09 376 46 46  politie@pzmeetjesland.be www.pzmeetjesland.be OCMW Visstraat 16 tel. 09 377 25 32  info@ocmweeklo.be www.ocmweeklo.be


nieuws

eeklo

Viering 11 en 15 november DONDERDAG 11 NOVEMBER 2010 10 uur – stedelijke begraafplaats (hoofdingang Molenstraat): Plechtigheid aan het monument voor de politieke gevangenen en de Belgische gesneuvelden en aan het gedenkteken van de ereperken 1914-1918 en 1940-1945.

11.45 uur – Markt: Vaderlandse plechtigheid aan de gedenkplaat aan het stadhuis.

10.40 uur – Canadaplein: Plechtigheid aan het monument ‘de soldaat en het meisje’.

MAANDAG 15 NOVEMBER 2010 Om 11 uur in de Dekanale kerk, plechtig ‘TE DEUM’ ter gelegenheid van Koningsdag. Vormen van de optocht aan het stadhuis, Markt 34, om 10.45 uur.

De viering wordt opgeluisterd door de Koninklijke harmonie Amicitia en het Gregoriuskoor.

11 uur – Dekanale kerk: Plechtige dienst ter nagedachtenis aan de gesneuvelde militairen en burgerlijke slachtoffers van beide wereldoorlogen.

Winterschade herstellen V

anaf 3 november wordt een aantal straten hersteld die de afgelopen winter veel schade opliepen. Op 3, 4 en 5 november is de Burg. Lionel Pussemierstraat aan de beurt. Daarna volgt de Koning Albertstraat (8 tot 12 november), de Tieltsesteenweg (15 tot 17 november) en de Hoge Bosstraat (22 tot 26 november). De weg wordt afgeschraapt en daarna opnieuw geasfalteerd. Vanaf 18 oktober worden ook de slechtste stroken in de Moerstraat, Boterhoek en Maroyendam aangepakt.

Vrouwestraat wordt heraangelegd

O

wordt in asfalt gelegd. Er zijn 40 werkdagen voorzien (rekening houdend met de weersomstandigheden). Tussen de bewoners en de aannemer worden concrete afspraken gemaakt inzake toegankelijkheid van de woning en het parkeren van de voertuigen.

p 15 november start de heraanleg van de Vrouwestraat (zijstraat van de Teut). De straat ligt op dit ogenblik in slechte toestand en heeft vaak wateroverlast. De weg wordt volledig vernieuwd; er komen boordstenen in beton aan weerszijden van de straat en de straat zelf

Meetfiets komt naar Eeklo I

n 15 Vlaamse steden en gemeenten wordt een fietspadenaudit uitgevoerd in opdracht van minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits. De Fietsersbond staat in voor de praktische uitwerking. Doel is het comfort van de fietspaden meten en gegevens verzamelen over de toestand van de fietspaden. In Oost-Vlaanderen worden ook in Beveren en Sint-Niklaas de fietspaden onderworpen aan een onderzoek. Om dit onderzoek uit te voeren wordt gebruikt gemaakt van meetfietsen. In Eeklo zal de meetfiets op pad zijn in februari 2011.

Ovonde aan de Heilig Grafstraat

H

op versmalde rijstroken. De Brugsesteenweg is op dat ogenblik een doodlopende straat en enkel bereikbaar via de Ringlaan.

et Agentschap Wegen en Verkeer start ten vroegste op 15 november met de aanleg van de ovonde aan het kruispunt Heilig Grafstraat – N9 – Brugsesteenweg. In eerste instantie wordt een voorbereidend werk uitgevoerd aan het kruispunt N9 – Ringlaan, waar de afslagstrook vanuit de Leopoldlaan richting N49-Expresweg wordt verbreed voor het zwaar verkeer. Dit werk zal zeven werkdagen duren en enige hinder veroorzaken. Het verkeer dat naar de expresweg moet, zal omgeleid worden via de Brugsesteenweg.

Daarna wordt de andere helft van de ovonde aangelegd (deze fase zal ook 35 werkdagen duren) en zal er enkel verkeer mogelijk zijn komende vanuit Maldegem richting Eeklo-centrum. Het verkeer vanuit Eeklo-centrum dat naar Maldegem wil wordt omgeleid via de Koning Albertstraat, Raverschootstraat en Ringlaan. De Heilig Grafstraat is op dat ogenblik doodlopend en enkel bereikbaar via de Zandvleuge.

Daarna wordt de eerste fase van de ovonde aangelegd, aan de zijde van de Brugsesteenweg. Tijdens deze fase – die 35 werkdagen zal duren – blijft het verkeer op de N9 in twee richtingen mogelijk, weliswaar

De werken zullen vermoedelijk klaar zijn in april (als de weersomstandigheden meezitten). 4


Balgerhoeke krijgt facelift H

et dorpsplein van Balgerhoeke krijgt volgend jaar een heel ander uitzicht. De parkeerstroken ruimen plaats voor een verkeersvrij kerkplein met podium en voor een bomenplein. Er wordt parkeerruimte gecreëerd op de stationskoer.

petanquespelers wordt gebruikt. In de randzone is een kiss&ride voorzien voor het vlot brengen en ophalen van de schoolkinderen. Ter hoogte van de spoorweg wordt een veilig perron voorzien voor de stoomtrein, een toeristische attractie. Een luifel met zonnepanelen met een laadpunt voor fietsbatterijen biedt niet alleen schuilmogelijkheid, maar brengt ook de recreatieve-toeristische netwerken samen.

Het dorpsplein van Balgerhoeke heeft zowel belangrijke functies te vervullen voor de plaatselijke bewoners en de schoolgemeenschap, als voor de ruime geïnteresseerden in historisch-culturele waarden en de toeristisch-recreatieve activiteiten. Reden te meer om de zwakke staat van het dorpsplein aan te pakken en het plein terug als ontmoetingsplek te laten fungeren en meer uitstraling te bieden. Bovendien wordt de lokale mobiliteit op een gepaste manier geordend en verbeterd. De uitwerking van het dossier is in handen van Buro 4D samen met de Group Jos Dumoulin. Het project beoogt de renovatie van het dorpsplein van Balgerhoeke en de spoorwegomgeving. Het heringerichte dorpsplein zal uit vier ruimtes bestaan:

Tenslotte wordt een parkeerzone voorzien voor lang parkeren. De opstapplaats van de lijnbus blijft op de gewestweg. Aan het kerkplein - langs de gewestweg - zal de schoolbus op de kinderen wachten. Een veilige fietsverbinding wordt voorzien met aansluiting op de aangrenzende fietspaden. Door de ritmische plaatsing van de bomen, zal het beeld van de gewestweg minder in functie van snelheid en doorstroming worden ervaren, maar eerder een rustig rijgedrag langs het plein stimuleren.

Het open hoofdplein voor de kerk en schooltoegang krijgt een podium / verhoogd vlak van ± 45 cm. Hierop is de figuratie van de ondergrondse schuilkelder, overblijfsel van de tweede wereldoorlog, te zien. Dit plein zal, naast de ceremoniële kerkelijke activiteiten, ook plaats bieden als een veilige ontmoetings- en afhaalplek van de schoolkinderen. Het podium kan gebruikt worden voor activiteiten.

Het is de ambitie om de wederzijdse zichtrelatie tussen kerk en ijzeren spoorwegbrug open te houden, zodat wandelaars en fietsers langsheen het Schipdonkkanaal Balgerhoeke met zijn imposante kerk kunnen bewonderen en van op het kerkplein de karakteristieke spoorwegbrug kan worden waargenomen. Er wordt gebruik gemaakt van recuperatiekasseien voor de wegenis en parkeerruimtes en platines voor voetganger- en fietszones. Alle nutsleidingen worden vernieuwd. De verlichting wordt zeer sober gehouden en heeft vooral als doel enkele interessante elementen aan te lichten. De werken worden in het voorjaar 2011 uitgevoerd.

Tussen het plein voor de kerk en de spoorweg is ruimte voor een ritmisch bomenplein met dolomiet, waar een lange zitmuur, picknicktafel en spelelement voor kinderen worden voorzien. De bomen zullen voldoende licht doorlaten op het dolomietplein, dat tevens door

5


interview

eeklo Daphne Aers

Van THEO naar HOBBYKOK? Terwijl ik dit schrijf, kijk ik met één oog naar ‘De Beste hob-

Ondertussen zien we Daphne op TV haar witloof met hesp berei-

in deze kookwedstrijd is Daphne Aers, zaakvoerster van het

ringen van ‘Hobbykok’. Ze valt niet zo hard op, ze blijft bescheiden

bykok van Vlaanderen’ op vtm. Eén van de hoofdrolspelers

den. De afgelopen weken glijdt ze op haar gemak door de afleve-

Eeklose bedrijf TNS bvba. Ze stond eerder dit jaar al regionaal

en doet haar ding. Maar het lijkt alleen maar gemakkelijk te gaan,

in de belangstelling, door het winnen van de Eeklose THEO-

want de druk tijdens en naast het programma is niet te onder-

award – de Trofee Hedendaags Eekloos Ondernemen. Op dat

schatten: ‘Ik zag het als een uitdaging. Vorig jaar heb ik de reeks

ogenblik eind april was ze nog een beetje cameraschuw. Het

gevolgd en dat zag er leuk uit. Ik kook graag, veel en goed. Dus

kan verkeren…

ik wou er voor gaan.’ Ze vindt het alvast een hele toffe ervaring:

‘Twee volle dagen per week ben je met het programma bezig. Het is heel leuk, maar je moet wel met stress leren omgaan. De ca-

Daphne is met haar 31 jaar een jonge en dynamische zaakvoerder.

mera’s draaien toch wel uren lang. Er wordt veel meer opgenomen

TNS – Daphne verklaart deze afkorting ludiek als ’T is Nie Slecht

dan dat je op TV te zien krijgt.’ Na enkele weken ervaring leerde

– startte tien jaar geleden in Lembeke, als een klein bedrijfje. On-

ze gewoon ‘de knop omdraaien’ als ze staat te koken, wie er ook

dertussen zijn er 18 personen actief in het bedrijf dat zich drie

op haar handen staat te kijken. Want zo’n Sergio Herman of een

jaar geleden aan de Eeklose Ringlaan vestigde. TNS verzorgt de

Peter Goossens die tips en commentaar geven, je moet er maar

productie van diverse soorten kroketten (garnaal, kaas, breydel-

mee omgaan terwijl je in de potten roert. Daphne trekt zich op die

ham,…), behalve aardappelkroketten. Ze leveren aan groothandel

momenten als het ware terug in een cocon: ‘Ik hoor wel wat ze

en retail. Daphne runt het bedrijf samen met haar man Jurgen. De

zeggen, ik luister er ook naar, maar ik word er niet door afgeleid.’

jongste Eeklose TV-vedette zit dus hele dagen tussen de voeding. Ook haar hobby speelt zich in de keuken af, want ze doet in haar

vrije tijd niets liever dan met haar neus in de kookboeken, de pot-

BV-schap

graag welgevallen.

ferm bewijzen. Als je tienduizenden garnaalkroketten de deur ziet

Tijdens de ‘garnalen’-aflevering van 28 september moest ze zich

ten en de pannen zitten. Jurgen, Amber en Benne laten zich dit

6


‘DAT BV-SCHAP KAN JE NIET INSCHATTEN’

verrassing; daar had ik zelf niet voor gekozen. Voor het Hobbykokverhaal wel. Maar je weet op voorhand niet waar je landt natuurlijk.’ Op dinsdagavond, iets na half negen, zit Daphne voor de buis.

Soms kijkt ze rustig thuis, soms met een groep vrienden. Op voorhand krijgt ze geen fragmenten te zien, dus ook voor Daphne is

het altijd wel spannend wat ze in beeld brengen. Het is dus elke week weer een verrassing hoe de uitzending verloopt.

De Hobbykok-groep is een vriendengroep geworden. Als je twee

dagen per week met mekaar op pad bent, is dat logisch. De ene

dag zijn ze op uitstap en leren er in gezelschap van Peter Goossens producten kennen. De andere dag zijn ze in de Hobbykok-

keuken in Gent, waar ook Sergio Herman langs komt. ‘Het zijn heel drukke dagen, en buiten de opnames zien wij de koks niet. Dan zijn we gewoon met onze groep samen. Ik heb alvast al heel veel bijgeleerd. De aflevering met de bloedworst vond ik het leukst.’ Voor haar zijn collega-koks Johan, Joyce en Kim de favo-

rieten. Het wordt afwachten of ze gelijk krijgt en of ze misschien

zelf ook tot het selecte kransje zal behoren. Want daar blijft ze uiteraard héél geheimzinnig over. De opnames lopen nog altijd, maar of Daphne nog van de partij is, dat zal u zelf moeten volgen op dinsdagavond. Ze zit na de aflevering van 5 oktober alvast al bij

de laatste acht. Een hele prestatie als je weet dat ze met duizend kandidaten gestart zijn. Kroket?

Daphne vreest wel dat ze in een zwart gat valt als alles achter de rug zal zijn, ‘want die vele aandacht charmeert wel’, geeft ze toe.

Veel tijd had ze de jongste weken niet. ‘De Hobbykok’ slorpt haar

volledig op. In de zaak moeten ze haar vaak missen, maar Jurgen vangt dit prima op. Ook thuis is de Hobbykok veel minder aanwe-

uitgaan, moet je wel in staat zijn om zelf mooie, lekkere exem-

zig. Ze moeten het stellen met watertanden bij de lekkere hapjes

plaartjes te maken. Dat lukte prima, maar toch kreeg ze nogal wat

van vrouw en mama op TV.

kritiek van de chefs. Ze brak even, maar liet het verder niet aan haar hart komen. ‘We worden ook heel goed begeleid door vtm, in

Hoewel Daphne in Waarschoot woont, leeft ze vooral in Eeklo.

alles wat we doen. Ook bij de vele media-aandacht die we krijgen.

‘Ik heb altijd in Eeklo gewoond en ben naar Ten Doorn naar

Ondertussen hebben we al mediatraining achter de rug.’ Daphne

school geweest. Onze kinderen gaan nu naar Balgerhoeke naar

blijft dus haar spontane, goedlachse zelf, maar ze is berekend in

school.’ Ze krijgt alleen maar positieve reacties, ook van klanten.

wat ze vertelt. Dat lijkt ook nodig, want alle media willen haar wel

Er zijn blijkbaar heel veel mensen die het programma bekijken.

interviewen of fotograferen… ‘Ik ben een flapuit en een beetje een

Ook vrienden en vriendinnen van vroeger duiken weer op, voor-

zotte doos. Geen probleem dat mensen mij op die manier typeren,

al via FaceBook. Tot nu toe geniet Daphne duidelijk van alles

ik vind het wel goed zo. Mensen houden er blijkbaar van om over

rond het programma. En wat als ze zou winnen? ‘Ik wil er zeker

mij dingen te lezen.’ Alle tijdschriften en kranten staan inderdaad

iets mee doen. Een kookboek? Ik weet het niet… We zien wel’.

aan Daphnes deur of hangen aan haar telefoon. Eeklo heeft er na

Misschien zit er vanaf januari wel een heuse DAPHNE-kroket in

onze Eurovisiesongvedette Tom Dice een nieuwe BV bij, zoveel

het TNS-assortiment?

Paspoort

is duidelijk.

Daphne kookt veel en graag: ‘Tijdens de week vooral gewone

kost, hoor. In het weekend durf ik al eens iets meer te experimenteren.’ Ze toont inderdaad op het scherm wat ze thuis op het

bord kan toveren. ‘Mijn kinderen vinden het heerlijk dat ik dit doe.

➜ Daphne Aers ➜ Gehuwd met Jurgen Mariman ➜ Mama van Amber (8) en Benne (5)

Maar dat BV-schap kan je niet inschatten en je kan je er ook niet

op voorbereiden. De THEO-verkiezing eerder dit jaar, dat was een 7


milieu

eeklo

Milieuraad zoekt vrouwen D

nig vrouwen om de juiste verhouding te behalen. De milieuraad is dus op zoek naar vrouwelijke kandidaten die geïnteresseerd zijn om een bijdrage te leveren aan het milieu- en natuurbeleid van de stad. Voelt u zich geroepen om te zetelen in de milieuraad van Eeklo, maak dan uw kandidatuur over aan het college van burgemeester en schepenen, t.a.v. de milieudienst, Industrielaan 2 te Eeklo.

e milieuraad is een stedelijke adviesraad die advies uitbrengt over thema‘s die betrekking hebben op het milieu- en natuurbeleid van de stad Eeklo. De milieuraad vergadert minstens 4 keer per jaar. Jaarlijks wordt er een open milieuraad gehouden die toegankelijk is voor alle geïnteresseerden. Het is wettelijk bepaald dat ten hoogste 2/3 van de leden van een raad van hetzelfde geslacht mag zijn. Momenteel telt de milieuraad te wei-

➜ Meer informatie: tel. 09 218 28 20 - milieudienst@eeklo.be

I.V.M. opteert voor nieuwe restfractiezak D

Wat met de voorraad oude restafvalzakken? De oude restafvalzakken en KMO-zakken mogen blijven meegegeven worden met de ophalingen. Ze worden evenwel niet meer aangekocht door de stad. Eens de voorraad ‘oude’ restfractiezakken is uitgeput, zal de stad dus de nieuwe vierflapzak bestellen.

e I.V.M. kiest voortaan voor één type restfractiezak in de 19 deelnemende gemeenten. Vanaf deze maand kunnen de gemeenten de zogenaamde ‘vierflapzak’ (ook gekend als wavetop) bestellen. Het zijn zakken met uitsparingen aan de vulrand waardoor het mogelijk is om de uiteinden diagonaal aan elkaar te knopen zodat de zak kan worden afgesloten. Het is met andere woorden een zak met knoopsluiting.

Waarom een nieuw type zak? > de vorige exemplaren (met trekband zowel als met sluitstrip) gaven regelmatig aanleiding tot klachten > in het werkingsgebied van de I.V.M. waren ongeveer 60 verschillende types zakken in omloop (elke gemeente had keuze tussen verschillende modellen en kleuren). Dit maakte de productie economisch minder aantrekkelijk voor potentiële fabrikanten/leveranciers en dus ook minder voordelig voor de gemeenten en hun burgers.

Het grote voordeel van dergelijke restfractiezak is dat met de invoering ervan de klachten over het scheuren van de trekband (de plastic band die de restfractiezak moest sluiten) uit de wereld worden geholpen. En dit is een zegen voor elke burger, maar ook voor de ophaler die vaak werd geconfronteerd met scheurende zakken. Door zijn vorm verschillen de afmetingen van de nieuwe zak met die van de vorige zak, maar het nuttige volume is hetzelfde gebleven. Net als de vorige zak, mag ook deze restafvalzak maximum 15 kg wegen en dient ze volledig dicht geknoopt aangeboden te worden. Dit type van restfractiezak is gedurende enkele jaren in gebruik in Evergem en Sint-Martens-Latem. De vierflapzak leidde tot grote tevredenheid bij de burgers en het aantal klachten over scheurende zakken is er tot nul herleid. Eenzelfde type zak voor alle gemeenten De nieuwe restfractiezak heeft vanaf oktober dan ook éénzelfde kleur in alle I.V.M.-gemeenten, nl. wit met zwarte opdruk. Let wel: enkel de zak met het logo van Eeklo mag in Eeklo worden meegegeven. De verkoopadressen van deze zakken zijn ongewijzigd gebleven. Voor KMO’s, zelfstandigen en verenigingen met een eigen lokaal is er voortaan ook een uniforme KMO-zak. Deze ‘vierflapzak’ is gelijkaardig aan deze voor particulieren, met dat verschil dat het hier om een zwarte zak met witte opdruk gaat. Ook hier geldt het principe dat enkel de restfractiezak met het juiste logo mag worden meegegeven.

Vragen over milieu? B

ij de milieudienst van Eeklo kunt u terecht voor informatie over milieuvergunningen, afval, energie, water, duurzame materialen, subsidies, … Het is eveneens het centrale meldpunt voor klachten over milieuhinder. Buiten de kantooruren kunt u met dringende milieuproblemen terecht bij de politie. ➜ Informatie? Milieudienst stad Eeklo, Stadskantoor, Industrielaan 2, 9900 Eeklo. tel. 09 218 28 20, e-mail: milieudienst@eeklo.be 8


wonen en leven

D

Ga mee op energiejacht hun verbruik van het jaar voordien, een ‘energiereflex’ krijgen en zo al besparen op hun verbruik. Met een waaier aan kleine vuistregels en energietips kan je nog verder gaan.

it jaar organiseert de provincie Oost-Vlaanderen in samenwerking met de Bond Beter Leefmilieu een heuse Energiejacht. De Energiejacht is de opvolger van de campagne Klimaatwijken, die 5 jaar lang door de provincie Oost-Vlaanderen werd gecoördineerd. We roepen iedereen op om samen op jacht te gaan naar die ellendige energievreters in huis. We jagen op zowel groot als klein wild. De Energiejacht start dit jaar in de badkamer, om van daaruit het hele huis onder handen te nemen. Noteer jouw meterstanden op www.energiejacht.be.

Enkele voorbeelden: > bij het koken het deksel op je kookpotten zetten; > ruimtes die je niet gebruikt niet of minder verwarmen; > elektrische toestellen zoals radio, tv, microgolfoven, computer, cd-speler, … volledig uitschakelen en niet op stand-by laten staan; > de wasmachine of de vaatwasser enkel laten draaien wanneer die volledig vol is; > de wasmachine op maximum 40 graden laten draaien. Dat lukt prima met de moderne wasmiddelen. Enkel bij zeer vuile was is het nodig hogere temperaturen te gebruiken; > spaarlampen gebruiken; > een spaardouchekop installeren; > de diepvries regelmatig ontdooien; > warmwaterleidingen isoleren in onverwarmde ruimtes; > kies voor energiezuinige elektronische toestellen wanneer ze aan vervanging toe zijn;

Hoe deelnemen? Vanaf 1 oktober 2010 is het jachtseizoen geopend en kan je je gratis aanmelden op een volledige vernieuwde, interactieve en onafhankelijke website www.energiejacht.be. Je kan er je energieverbruik (elektriciteit, aardgas en water) registeren, je eigen besparingsdoelstelling vooropstellen, evenals de periode waarin je deze wil behalen. De website www.energiejacht.be is toegankelijk voor elke Oost-Vlaming en biedt daarnaast nog heel wat mogelijkheden, zoals deelnemen aan een samenaankoopactie. Je vindt er bovendien massa’s nuttige tips en informatie over energiebesparing, subsidies en premies. Hoe doe je dat, energie besparen? Energie besparen vraagt echt niet zo veel moeite: met wat aandacht, kleine gedragsveranderingen en enkele doordachte ingrepen kom je al een heel eind ver. Eén van de belangrijkste dingen die je moet doen, is het bijhouden van je meterstanden. Uit ervaring blijkt dat gezinnen die wekelijks hun meterstanden van gas en elektriciteit bijhouden en vergelijken met

➜ Meer info: Provincie Oost-Vlaanderen, Dienst Milieubeleidsplanning, -ondersteuning en Natuurontwikkeling Woodrow Wilsonplein 2-3, 9000 Gent - tel. 09 267 78 17 e-mail: stijn.vandamme@oost-vlaanderen.be energiejacht@oost-vlaanderen.be www.oost-vlaanderen.be/energiejacht

Winnaar juni compostmaand 2010 O

ok dit jaar nam stad Eeklo deel aan juni compostmaand. U kon onze compostmeesters vinden op de Dag van het Park in het Heldenpark, op de jaarmarkt en tijdens de Meetjeslandse Gordel in het Galgenhof. Bij bezoek aan één van deze activiteiten kon iedereen ter plaatse deelnemen aan de kringloopwedstrijd. In gans Vlaanderen waren 26 compostvaten vol tuingereedschap van het merk Polet, elk ter waarde van 250 euro, te winnen! In onze regio benaderde Mieke Meire uit Eeklo het dichtst het juiste antwoord op de wedstrijdvraag. Ze wint een compostvat type Graff, tuinhandschoenen en tien verschillende tuingereedschappen nl. een spade, een zandschop, een spitvork, een tuinhark, een tuinhak, een bladhark, een snoeischaar, een bloembollenplanter, een verplantschopje en een handcultivator!

V.l.n.r.: Bernardine Van Waeyenberghe (milieudienst), Jean-Marie Staelens (secretaris IVM), Rita De Coninck (schepen van milieu), winnares Mieke Meire en Arsène Martens (voorzitter IVM)

➜ Meer info: tel. 09 218 28 38 - milieudienst@eeklo.be

Infoavonden met tips voor duurzaam bouwen en wonen I

Infoavonden Eeklo: Stadskantoor – zaal 0.1 – Industrielaan 2 Energiezuinig renoveren – donderdag 28 oktober Duurzaam omspringen met water – donderdag 18 november

n oktober en november organiseert de provincie Oost-Vlaanderen gratis infoavonden over duurzaam bouwen en wonen.

Je krijgt praktische info waarmee je zelf aan de slag kan, maar ook info over de kostprijs van bepaalde maatregelen, de mogelijke subsidies en de besparing die deze maatregelen kunnen opleveren.

Aanvang: 20 uur. Inschrijven (noodzakelijk!) en info via www.oost-vlaanderen.be/dubo of via het gratis nummer 0800 94 808. 9


gezond & veilig

eeklo

Griepvaccinatie in 2010, alles terug bij het oude? D

oor het ontstaan van een nieuw griepvirus dat zich over gans de wereld verspreidde, verliep de griepvaccinatiecampagne vorig jaar helemaal anders dan gewoonlijk. Voor heel wat mensen werden twee aparte vaccinaties aangeraden. Dit najaar keren we terug naar de vertrouwde manier van vaccineren.

Toen vorig voorjaar in Mexico een nieuw griepvirus werd gesignaleerd, groeide griep uit tot wereldnieuws. De aanvankelijke vrees voor een wereldwijde verspreiding bleek gelukkig overbodig. Dankzij de goed georganiseerde opvang van de eerste griepgevallen, de hygiënische maatregelen en de massale vaccinatie tegen de beide vormen van griep vielen, zeker in ons land, de gevolgen van de griepepidemie mee. Deze winter wordt een normaal griepseizoen verwacht. Griepvaccinatie kan weer met één spuitje dat bescherming biedt tegen drie verschillende griepvirussen, waaronder de Mexicaanse griep. Er is dus maar één prik nodig om goed beschermd de winter in te gaan. Als griepvaccinatie voor jou vorig jaar aangeraden was en je wil weten of dat dit jaar nog zo is, dan weet je huisarts of apotheker raad. Griepvaccinatie blijft aanbevolen voor iedereen vanaf 65 jaar en zeker als u aan een chronische ziekte zoals diabetes, hart- en vaatziekte of longziekte lijdt. Ouderen in woonzorgcentra zijn extra kwetsbaar omdat griep zich bij hen, omdat ze samenwonen, snel kan verspreiden. Minister Vandeurzen maakt vanaf dit jaar griepvaccins gratis voor woonzorgcentrabewoners. Voor alle andere 65-plussers kost een vaccin ongeveer 11 euro. Het wordt voor 65-plussers door het RIZIV bijna voor de helft terugbetaald. Sommige mutualiteiten betalen het zelfs volledig terug. Haal tijdig uw vaccin en bewaar het zo koel mogelijk (midden in uw koelkast). Vaccineren gebeurt best tussen half oktober en half november. De stad Eeklo vindt de gezondheid van haar burgers belangrijk. Daarom ondersteunt uw stadsbestuur ook dit jaar het sensibilisatieproject griepvaccinatie in samenwerking met de huisartsen en het Lokaal Gezondheidsoverleg (Logo) Gezond+ vzw. ➜ Info: www.griepvaccinatie.be

Nieuwe wagen

Brandweer in grotere zones

De brandweer kreeg de sleutels van de nieuwe dienstwagen.

O

m een betere werking van de hulpdiensten te garanderen en om de veiligheid van de burgers te verzekeren legt de overheid een hervorming op van de Civiele Veiligheid. Dit houdt concreet in dat er een brandweerzone voor het Meetjesland moet worden opgericht. Dit gaat om de gemeenten Aalter, Eeklo, Kaprijke, Knesselare, Maldegem, Nevele, Sint-Laureins, Waarschoot en Zomergem. Dit betekent dat de brandweerkorpsen van Aalter (incl. Knesselare), Eeklo (incl. Sint-Laureins), Kaprijke, Maldegem, Nevele, Waarschoot en Zomergem moeten gaan samenwerken om tot één grote zone te komen.

Deze zone Meetjesland krijgt voor de opstart van een zogenaamde Operationele PreZone (OPZ) een subsidie van 260.000 euro. De stad Eeklo zal deze subsidiepot beheren. De zone kiest er onder meer voor om tot een uniforme aankoop van materieel over te gaan, om een zonaal opleidingsplan op te maken (met de aanstelling van een opleidingscoördinator) en om verplichte preventie te ontwikkelen en op elkaar af te stemmen (met de aanstelling van een preventiecoördinator). 10


gezin

wonen en leven

eeklo

Centrum morele dienstverlening H

et Centrum Morele Dienstverlening heeft naast een onthaal- en informatiefunctie en een begeleiding- en vormingstaak een aantal opdrachten: Onthaal en informatie: het CMD biedt een ruim aanbod aan info en documentatie over vrijzinnigheid, vrijzinnige organisaties, de welzijnssector, morele dienstverlening, ethische en maatschappelijke thema’s. Morele bijstand: tijdens cruciale momenten in het leven, bij onverwachte gebeurtenissen, in periodes waarin we het allemaal niet zo goed meer weten en het gevoel hebben de controle over het eigen leven te verliezen, hebben mensen de behoefte om daarover met iemand te praten, even stil te staan, uit te klaren, positie te bepalen. Een gesprek met een ‘derde’, in alle openheid, kan verlichting brengen. De moreel consulent biedt deze mogelijkheid. Morele bijstand is eerste lijnhulpverlening aan mensen met morele problemen, zingevingvragen, rouwverwerking… Het is geen therapie. Morele dienstverlening: tijdens een aantal overgangsmomenten of breuklijnen in het leven (geboorte, relatievorming, de overgang van kind naar jongvolwassene, overlijden…) hebben veel mensen de behoefte er even stil bij te staan en ze vorm te geven in een plechtigheid. Mensen kunnen terecht in het Centrum met informatieve vragen en/of vragen voor het organiseren van een vrijzinnige plechtigheid. De moreel consulent geeft info over de georganiseerde vrijzinnigheid en biedt ondersteuning aan lokale lidorganisaties (Humanistisch Verbond, Oudervereniging voor de Moraal, Humanistische Jongeren…). Begeleiding en vorming: het CMD biedt ondersteuning aan de vaste partners in morele dienstverlening: - Feniks vzw: organiseren van vrijzinnige plechtigheden - Stuurgroep Morele Bijstand: ondersteunen en begeleiden van vrijwillig moreel consulenten en het organiseren van vormingsdagen.

Bibliotheek Eeklo - Molenstraat 36 09 218 27 00 - bibliotheek@eeklo.be

workshops voor kinderen

Het CMD is operationeel in Aalter, Assenede, Eeklo, Evergem, Kaprijke, Knesselare, Lovendegem, Maldegem, Nevele, Sint-Laureins, Waarschoot, Zelzate en Zomergem. Het is elke werkdag toegankelijk tussen 8.30 en 16.30 uur en na afspraak buiten de kantooruren. Iedere vorm van dienstverlening is gratis!

Alle grote tovenaars en kleine heksjes tussen de 6 en 12 jaar die zin hebben om te komen knutselen met pompoenen, zijn welkom op de knutselnamiddag in de bib op 4 november (je mag best verkleed zijn in een akelige heks of een grote pompoen of …)

Boelare 131 - 9900 Eeklo Tel. 09 218 73 50, fax 09 218 73 59, e-mail: cmd.eeklo@uvv.be

Voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Van 14 tot 16 uur. Deelname: 2,50 euro. Vooraf inschrijven in de bibliotheek, via 09 218 27 00 of via bibliotheek@eeklo.be 11


senioren

eeklo

BEWEGING – LDC Zonneheem: WOENSDAG 10/11 om 14 uur i.s.m. LIBERALE MUTUALITEIT OOST-VLAANDEREN

Zumba met oma en opa!

Z

betekent als ‘snel bewegen en plezier hebben’. En leuk is het zeker. Bovendien is het nog gezond ook!

umba is stilaan een ware hype geworden. Het is een fitnessprogramma dat gebaseerd is op Latijns-Amerikaanse dans, zoals de salsa, merengue, samba en cumbia. Bij zumba doet u fitnessoefeningen op muziek, vergelijkbaar met aerobics.

Bent u een dynamische oma of opa en ziet u een lesje Zumba wel zitten? Breng dan uw kleinkinderen mee en beleef een heerlijk ontspannende namiddag! Een aanrader. GRATIS

De naam zumba komt uit het Colombiaans-Spaans, waar het zoveel

Informatieve voordracht – LDC Zonneheem: Dinsdag 23/11 om 14 uur i.s.m. Bond Moyson regio Meetjesland

Denk vroeger over later – vroegtijdige zorgplanning

M

Deze uiteenzetting wordt gegeven door mevrouw Leroux - Thuiszorgcoördinator Bond Moyson regio Meetjesland. Vooraf inschrijven bij Zonneheem is noodzakelijk, ten laatste op dinsdag 16 november 2010.  GRATIS

ensen wensen meer en meer betrokken te worden in beslissingen rond het levenseinde. Voorafgaande zorgplanning maakt het mogelijk deze wensen tijdig te documenteren. Communicatie rond deze beslissingen is belangrijk, rekening houdend met de juiste wensen.

Ouderenmis(be)handeling in de thuissituatie

O

uderenmis(be)handeling is voor veel mensen een nog onbekend fenomeen. Toch wordt in België 1 op 3 ouderen geconfronteerd met één of andere vorm van mis(be)handeling. Ouderen hebben meestal zwaar te lijden onder de situatie. Ook voor naasten en hulpverleners die ermee geconfronteerd worden zijn dit moeilijke en aangrijpende situaties.

Vormen van ouderenmis(be)handeling Onder mishandeling van een ouder persoon (iemand vanaf 55 jaar) verstaan we ‘al het handelen of nalaten van handelen van al diegenen die in een persoonlijke en/of professionele relatie met de oudere staan, waardoor de oudere persoon (herhaaldelijk) lichamelijke en/of psychische en/of materiële schade lijdt, dan wel vermoedelijk zal lijden en waarbij van de kant van de oudere sprake is van een vorm van gedeeltelijke of volledige afhankelijkheid.’ (COMIJS e.a., 1996, pag. 18) > fysieke mis(be)handeling: slaan, vastbinden,… > psychische mis(be)handeling: vernederen, intimideren,… > verwaarlozing: geen aangepaste voeding geven, te weinig medische zorgen,… > financiële uitbuiting: verplichten tot het geven van volmachten, giften eisen, misbruik maken van goedgelovigheid,… > seksueel misbruik: aanranding, exhibitionisme, zich onnodig vaak moeten uitkleden,… > schending van de rechten: post lezen of achterhouden, het niet alleen laten van de oudere met zijn bezoek,… > de oudere krijgt verzorging maar die laat te wensen over. Iedereen die rechtstreeks of onrechtstreeks geconfronteerd wordt met ouderenmis(be)handeling of vermoedens heeft over een mogelijke situatie van ouderenmis(be)handeling kan terecht bij het Vlaams Meldpunt Ouderenmis(be)handeling. Wij bieden de mogelijkheid om anoniem een melding te maken van een situatie van ouderenmis(be)handeling. Alles wat wordt verteld is onderworpen aan het beroepsgeheim.

Vlaams Meldpunt Ouderenmis(be)handeling Sociaal huis Pandora Grotenbergestraat 24-26, 9620 Zottegem Tel. 078 15 15 70, fax 09 361 06 57 E-mail: meldpuntomb@skynet.be www.meldpuntouderenmishandeling.be 12


sport

www.eeklo.be/sport

eeklo

wonen en leven

n e p m a Sportk

ovember n 5 g a d ij r v Woensdag 3 t/m

1. Kleutersportkamp (3-daagse, halve of volledige dag + opvangmogelijkheden)

Klimmen en klauteren, springkastelen, ballenbad, dansen en springen, … en dit alles op maat van de allerkleinsten! Voor kinderen van 3 tot 6 jaar: 3, 4 en 5 november van 9.30 tot 12.15 uur en/of van 13.30 tot 16 uur (inschrijven kan per halve dag) Opvang van 8 tot 9.30 uur, 12.15 tot 13.30 uur en 16 tot 17.30 uur. € 6 per halve dag / € 1 per opvangsessie

2. InlineSKATING & omnisport (3-daagse, voormiddag + opvangmogelijkheden) Zowel beginners als gevorderden zijn welkom op dit inlineskate-kamp, waar trouwens ook nog heel wat andere sporten aan bod komen.

Voor kinderen van 6 tot 12 jaar: 3, 4 en 5 november van 9.30 tot 12.15 uur (inschrijven voor 3 voormiddagen) Opvang van 8 tot 9.30 uur en 12.15 tot 13.30 uur. € 18 voor de 3 halve dagen / € 1 per opvangsessie

3. InlineHOCKEY & omnisport (3-daagse, namiddag + opvangmogelijkheden)

In dit sportkamp ligt de nadruk ligt op aanleren/verbeteren van de stickhandling en het meer inzicht krijgen in het hockeyspel. Ook hier worden de skates even uitgedaan om ter afwisseling een andere sport te beoefenen. Voor kinderen van 6 tot 12 jaar: 3, 4 en 5 november van 13.30 tot 16 uur (inschrijven voor 3 namiddagen) Opvang van 12.15 tot 13.30 uur en 16 tot 17.30 uur. € 18 voor de 3 halve dagen / € 1 per opvangsessie Info en inschrijven bij de stedelijke sportdienst, inschrijven vóór vrijdag 31 oktober om 12 uur. Sportkamp 2 (inlineskating) en sportkamp 3 (inlinehockey) zijn 2 verschillende sportkampen, die je wel kan combineren. In de voormiddag leer je beter skaten, in de namiddag leer je hockey spelen op skates.

Voor de sportieve mama’s, papa’s (en andere geïnte resseerden)

28 VOETBALNA CHT ste

maandag 1 nov ember 2010 - s porthal Eeklo

HET recreatieve voetbaltornooi voor dames- en herenploegen! Elke ploeg bestaat uit 4 spelers of speelsters (wisselspelers zijn toegelaten). Het wedstrijdreglement wordt meegegeven bij de inschrijving. De uurregeling wordt meegedeeld op de dag zelf.

Maandag 1 november van 16 uur tot middernacht - Stedelijke sporthal, B.L. Pussemierstraat 157. Inschrijving: secretariaat Stedelijke sportdienst - afsluiting van de inschrijving: maandag 25 oktober 2010. Inschrijvingen kunnen vroeger afgesloten worden indien volzet ! Prijs: € 35 / herenploeg (minivoetbal), € 25 / damesploeg (boardingtornooi, max. 12 ploegen!) Waarborg: € 15 te betalen bij inschrijving.

ACTIVITEITEN STEDELIJK ZWEMBAD

Oostveldstraat 162 , 09 377 36 00

Waterfun gegarandeerd met de ‘Tsjoeps’ en de ‘Funspider’

Elke woensdag en zaterdag van 14 tot 17 uur, in de herfstvakantie elke dag van 14 tot 16 uur.

Zwembaddagen op 20 en 21 november

Een weekend lang vieren we de zwembadbezoekers !! Op zaterdag is er onder andere een gratis waterpolo-initiatie (11.30 tot 12.30 uur), het spel zonder krokodillengrenzen met Karel de Krokodil (14 tot 16 uur) en nog veel meer ! Op zondagochtend worden de zwemmers dan weer verwend met een hapje en een drankje, … Meer info? Houd de website van de sportdienst in de gaten voor het volledige programma: www.eeklo.be/sport 13


informatie

eeklo

eeklo info

Informatie inzake euthanasie

S

inds 1 september 2008 kan elke burger een voorafgaande wilsverklaring inzake euthanasie laten registreren. Hierin drukt hij of zij de wens uit dat ingeval van wilsonbekwaamheid, een arts euthanasie toepast indien aan de wettelijke voorwaarden is voldaan. Daarover duiken nogal wat vragen op. We geven er enkele mee en komen hier ook in het volgende Eikenblad op terug.

bij een aantal strikte voorwaarden in acht moet worden genomen. De registratie van een wilsverklaring houdt niet automatisch in dat de euthanasie zal worden uitgevoerd. Een arts is bovendien niet verplicht euthanasie uit te voeren. Indien hij weigert, moet hij wel de patiënt of de eventuele vertrouwenspersoon hiervan tijdig op de hoogte brengen en de redenen hiervoor aangeven.

 WAT IS EEN VOORAFGAANDE WILSVERKLARING INZAKE EUTHANASIE ? Het is een schriftelijke wilsverklaring van een persoon die, ingeval hij wilsonbekwaam zou zijn, wenst dat een arts euthanasie toepast volgens de voorwaarden bepaald in de wet. De arts moet vaststellen dat: > de persoon lijdt aan een ernstige en ongeneeslijke aandoening veroorzaakt door ongeval of ziekte; > de persoon buiten bewustzijn is (dus geen bewust verzoek kan uiten); > en dat deze toestand onomkeerbaar is volgens de huidige stand van de wetenschap. Het gaat dus niet om een recht maar om een mogelijkheid waar-

 WANNEER ZAL DE VOORAFGAANDE WILSVERKLARING INZAKE EUTHANASIE WORDEN GERAADPLEEGD ? De wilsverklaring treedt pas in werking ingeval de patiënt buiten bewustzijn en wilsonbekwaam is. Indien de patiënt bij bewustzijn en wilsbekwaam is op het moment dat er eventueel euthanasie zou kunnen worden toegepast, wordt er geen rekening gehouden met deze schriftelijke wilsverklaring. De documenten ‘wilsverklaring inzake euthanasie’ liggen voor u ter beschikking bij de dienst burgerzaken in het stadhuis, Markt 34, bureel 5. Voor afspraak tot registratie en inlichtingen kunt u alle werkdagen terecht op tel. 09 218 29 11 (Laurine Lehoucq).

Verwaarlozing begraafplaatsen: bericht aan nabestaanden

I

oktober 2010. De gemeenteraad zal in zitting van 13 december 2010 voorgesteld worden om de concessies te beëindigen. Het college van burgemeester en schepenen zal achteraf beslissen over de bestemming van de grafmonumenten en over de stoffelijke resten, zonder mogelijkheid tot verder verhaal De begraafplaats van Balgerhoeke van de nabestaanden. werd opgefrist.

n oktober 2009 werd aan sommige grafmonumenten een akte van verwaarlozing aangeplakt met aanvangsdatum 16 oktober 2009. De akte bleef een jaar bij het graf aangeplakt en een lijst bleef een jaar aan de ingang van de begraafplaats hangen. Sommige nabestaanden namen contact met de dienst burgerzaken – begraafplaats administratie en hebben reeds een restauratiedossier ingediend bij de erfgoedcel te Gent. Indien u de dienst begraafplaats administratie niet heeft ingelicht over het bestaan van een restauratiedossier verzoeken wij u dit dringend te doen. Voor de nabestaanden die niet reageerden op de akte van verwaarlozing en die de verplichting tot onderhoud en herstelling van het grafmonument verzuimden bevestigen wij dat de termijn verstreken is op 16

Regeling begraafplaatsen Allerheiligen - Allerzielen

D

pen is verboden ingevolge het politiereglement op de begraafplaatsen (goedgekeurd door de gemeenteraad op 23 maart 2009 Art.178). U wordt vriendelijk verzocht de speciale berichten aan de kantoren en hekkens van de begraafplaatsen te lezen..

e stedelijke begraafplaatsen van Eeklo centrum en Eeklo Balgerhoeke zijn op maandag 1 november (Allerheiligen) en dinsdag 2 november (Allerzielen) voor het publiek open van 8 tot 18 uur. Plaatsen van grafzerken en het kuisen van de grafzerken, kan tot en met woensdag 27 oktober van 8 tot 19 uur. Bloemen aanplanten of bloempotten ingraven is verboden op het gras, in de wegels, op de verhardingen en buiten de afmetingen van de concessie zelf. Het verfraaien van de graven met keien, kiezels of projecteerbare voorwer-

➜ Info: verantwoordelijke begraafplaatsadministratie Laurine Lehoucq, Markt 34, Bureel 5, tel. 09 218 29 11, e-mail: laurine.lehoucq@eeklo.be

Woonwijzer Meetjesland vzw presenteert: DIRECTOR’S CUT FILM WORKSHOP: BOKS EEN KORTFILM IN ELKAAR! zelf regisseren, zelf achter de camera staan en zelf de montage verzorgen. Ervaring hebben is niet nodig. Er is deskundige begeleiding voorzien en je krijgt ook alle benodigde filmmateriaal ter beschikking. De afgewerkte kortfilms worden samengevoegd tot één geheel en verspreid op DVD. Ze worden ook opgenomen in diverse promotie- en sensibilisatiecampagnes, zoals bijvoorbeeld in de activiteiten die de Woonwijzer aan scholen aanbiedt.

Je bent tussen 15 en 18 jaar en je wil je creativiteit op de wereld los laten? Dan is ‘Director’s cut Film Workshop’ jouw ding! Na een inleiding in de wereld van het film maken, krijg je de kans zelf een filmteam samen te stellen en een kortfilm in elkaar te boksen! In drie opeenvolgende workshops (woensdagmiddag 10, 17 en 24 november) maak je kennis met de basisprincipes van het scenarioschrijven, het regisseren en monteren van een film én het hanteren van verschillende cameratechnieken.

Deelnemen is volledig GRATIS! Info en inschrijving: www.woonwijzermeetjesland.be Kom langs op één van onze instuifmomenten: woe 27 oktober of zat 30 oktober tussen 13 en 17 uur in De Meerling, Moeie 16a, 9900 Eeklo

Je brengt de theorie onmiddellijk in de praktijk en werkt in filmteams zelf een kortfilm uit. Je zult in teams dus zelf scenario’s uitwerken, 14


Foto: Šwww.dezmona.com

Vrijdag 22/10 > 20.30 uur Dez Mona Hilfe Kommt

Agenda > 16-17 CC Herbakker > 18 Cultuur > 19-31 Festival van de Tweevoeter > 32 15


agenda

eeklo

T.E.M. 23 OKTOBER TENTOONSTELLING Kunstacademie: laureatententoonstelling Hal en In-Vitro T.E.M. 30 OKTOBER TENTOONSTELLING: Collografie door Germain Coeckelberghs Bibliotheek DIN 19 OKTOBER Ophaling groen- en tuinafval (in speciale zakken verkrijgbaar bij de stadsdiensten) WOE 20 OKTOBER – 19.30 UUR LEZING: ‘Congo’ door David Van Reybrouck Bibliotheek – 2,50 euro WOE 20 OKTOBER – 20.30 UUR HUMOR: Piv Huvluv met ‘Bed, bad, brood’ Ten voordele van de projecten van de vzw tegen Zinloos Geweld CC De Herbakker – 12 euro DON 21 OKTOBER – 20 UUR VOORDRACHT: De wereld rond: reisimpressies uit Indië en Nepal door VtbKultuur Parochiaal Centrum Beukenhof 3,5 / 3 euro – tel. 09 377 76 46 DON 21 OKTOBER – 20.30 UUR THEATER: ’t Arsenaal met ‘Norway Today’ CC De Herbakker – 12 euro VRIJ 22 OKTOBER – VANAF 7.30 UUR Dag van de jeugdbeweging – Marktplein VRIJ 22, 29 – ZAT 23, 30 – ZON 24 OKTOBER – 14 TOT 18 UUR TENTOONSTELLING Kunstacademie: TORSO – prijs van de stad Eeklo Jeneverhuis

DIN 26 OKTOBER – 14 UUR VOORDRACHT: Invloed van medicatie op het geheugen RDC Liberale Mutualiteit Jeneverhuis, Van Hoorebekeplein 2 DIN 26 OKTOBER – 14 UUR Halloweenfeest met muzikale vampier Willy LDC Zonneheem – 5 euro WOE 27 OKTOBER – 20.30 UUR HUMOR: Comedy Café met Guy Folie, Kris Van Spitael & Raf Coppens CC De Herbakker – gratis DON 28 OKTOBER – 20 UUR INFOAVOND: Duurzaam bouwen: Energiezuinig renoveren i.s.m. Provincie Oost-Vlaanderen Stadskantoor – gratis

ZAT 23 OKTOBER MUZIEK: 20 JAAR ALEGRIA (OKRA-KOOR) CC De Herbakker MAA 25 T.E.M. DON 28 OKTOBER Zandmandala’s Veranda bibliotheek MAA 25 OKTOBER – 19.30 UUR Gemeenteraad – raadzaal stadhuis DIN 26 OKTOBER Ophaling takken en struiken. Er mogen maximaal zes bundels (van max. 1,5 meter lang en 30 kg zwaar) worden meegegeven. De struiken moeten van de wortels ontdaan worden.

DIN 2 NOVEMBER – 17 TOT 19.30 UUR Bloedinzameling Rode Kruis - Eeklo Centrum De Leke WOE 3, DON 4 EN VRIJ 5 NOVEMBER Sportkampen (zie pagina 13) WOE 3 NOVEMBER – 14 UUR FILM: CINE LOCAL – Astro Boy CC De Herbakker – 1,50 euro WOE 3 NOVEMBER – 20 UUR FILM: CINE LOCAL – Dossier K CC De Herbakker – 1,50 euro

DON 28 OKTOBER – 20.30 UUR THEATER: Peter De Graef / Dwama & Ensemble Leporello met Zielsverwanten CC De Herbakker – 14 euro

DON 4 NOVEMBER – 14 TOT 16 UUR Workshop voor kinderen – Knutselen met pompoenen Bibliotheek – 2,5 euro

VRIJ 29 OKTOBER – 19.30 UUR INFOAVOND: De wondere wereld van de accordeon N9 Fabriek – 6 euro

DON 4 NOVEMBER – 15 TOT 16 UUR Senioren in de bib De senioren genieten van een kopje koffie. Als ze boeken uitlenen, krijgen ze een langere uitleenperiode

ZAT 30 OKTOBER Wandelen onder satelieten (i.s.m. De Mast) KWB Sint-Jozef – www.kwbsintjozefeeklo.be ZAT 30 OKTOBER – 20 UUR MUZIEK : Electric Boogie De Koperen Leeuw ZAT 30 OKTOBER – 20.30 UUR MUZIEK: The Bony King of Nowhere CC De Herbakker – 12 euro

VRIJ 5 NOVEMBER – 21 UUR MUZIEK: An Pierlé & White Velvet N9 – 12 euro ZAT 6 NOVEMBER – 9 TOT 12 UUR Inzameling Klein Gevaarlijk Afval (KGA) aan containerpark Ringlaan ZAT 6 NOVEMBER – 21 UUR MUZIEK: Aranis N9 – 9 euro MAA 8, 22, 29 NOVEMBER en 6, 13, 20 DECEMBER – 9 TOT 11 UUR VORMING: fietsen herstellen LDC Zonneheem – 13 / 11 / 9 euro

VRIJ 22 EN ZAT 23 OKTOBER – 20.30 UUR THEATER: Twee vrouwen (teksten van Harry Mulisch met filmmuziek van Angelo Badalamenti – regie Vera Van De Woestyne – spel Magda Verminck en Vera Van De Woestyne) De Koperen Leeuw – 8 euro VRIJ 22 OKTOBER – 20.30 UUR MUZIEK: Dez Mona met Hilfe Kommt CC De Herbakker – 12 euro

DIN 2 T.E.M. VRIJ 5 NOVEMBER WORKSHOP: N9 for Kids (muziek/theater of decorbouw) N9 fabriek – 40 / 35 euro

MAA EN WOE 8, 10, 17, 22, 24 EN 29 NOVEMBER – 9 TOT 12 UUR VORMING: Photoshop voor beginners LDC Zonneheem – 81 / 72 / 63 euro ZAT 30 OKTOBER – 21 UUR MUZIEK: Aerts, Riguelle en Casteels N9 Villa – 9 / 12 euro ZON 31 OKTOBER – namiddag Herfstrit voor motoren ten voordele van de Vlaamse Vereniging Autisme – vzw Hartrijders Duizenden motorijders doorkruisen het Meetjesland. Parcours Eeklo: Bus, Kriekmoerstraat, Oostveldstraat, B.L.Pussemierstraat, Roze, Rabautstraat, Peperstraat, Hoogstraat, Moerstraat. MAA 1 NOVEMBER – 16 UUR SPORT: Nacht van de voetbal Sporthal (zie pagina 13) 16

DIN 9 NOVEMBER Ophaling groen- en tuinafval (laatste keer in 2010) DIN 9 NOVEMBER – 17 TOT 19.30 UUR Bloedinzameling Rode Kruis - Eeklo Centrum De Leke DIN 9 NOVEMBER – 19.30 TOT 21.30 UUR Filosofiecafé: Waar is onze tijd? o.l.v. Lieven Verstraete N9 – 5 euro – inschrijven via ward.debaene@uvv.be of tel. 09 218 73 50 WOE 10 NOVEMBER – 14 uur Zumba met oma en opa! – i.s.m. de Liberale Mutualiteit van Oost-Vlaanderen LDC Zonneheem – gratis


agendagendagenda WOE 10 NOVEMBER – 20.30 UUR THEATER: Frank Cools & Ineke Nijssen met Een fijne avond met de Heer en Mevrouw Olman CC De Herbakker – 11 euro DON 11 NOVEMBER – 20 UUR FILM: Cinecittà – In the mood for love De Koperen Leeuw – 2 euro DON 11 T.E.M. ZON 21 NOVEMBER WEEK VAN DE SMAAK Diverse locaties (zie pagina 31) VRIJ 12 T.E.M. ZON 14 NOVEMBER THEATER/MUZIEK: Neuzeneuze CC De Herbakker (zie pagina 19) ZAT 13 NOVEMBER – 21 UUR MUZIEK: The Nighthawks N9 – 10 euro DIN 16 NOVEMBER – 17.30 TOT 19.30 UUR Bloedinzameling Rode Kruis - Eeklo Sint-Jozef Parochiaal centrum Sint-Jozef WOE 17 NOVEMBER - 15 TOT 17 UUR Inzameling Klein Gevaarlijk Afval (KGA) aan sporthal

VRIJ 19 NOVEMBER – 20.30 UUR MUZIEK: De Kleine Avonden – Sneak preview op de Nekkanacht van morgen! CC De Herbakker – 11 euro VRIJ 19 EN ZAT 20 NOVEMBER – 20.30 UUR THEATER: Pterodactylus door Toneelvereniging Excelsior De Koperen Leeuw – 8 euro VRIJ 19 NOVEMBER – 21 UUR MUZIEK: Amatorski N9 – 9 euro ZAT 20 NOVEMBER – 9.30 TOT 11 UUR Spreekuur gezinsbond Veranda van de bibliotheek ZAT 20 EN ZON 21 NOVEMBER Zwembaddagen (zie pagina 13) Stedelijk zwembad ZON 21 NOVEMBER – 15 UUR Sinterklaasfeest – evenementenhal (zie pagina 20) ZON 21 NOVEMBER – 20.30 UUR THEATER: Vernieuwd Gents Volkstoneel met De Vis CC De Herbakker – 14 euro

VRIJ 26 NOVEMBER – 20.30 UUR HUMOR: Humorologie – preselectie CC De Herbakker – 7 euro

VRIJ 26 EN ZAT 27 NOVEMBER VRIJ 3 EN ZAT 4 DECEMBER VRIJ 10 EN ZAT 11 DECEMBER 20.30 UUR THEATER: Pterodactylus door Toneelvereniging Excelsior De Koperen Leeuw – 8 euro ZAT 27 NOVEMBER Speculoosslag Scouts en Gidsen Baden-Powell Eeklo Rondgang + verkoop op Markt (13 tot 17 uur) V.V.K.: 15 t.e.m. 25 november speculoosslag@scoutseeklo.be Tel. 0474 84 85 49 - www.scoutseeklo.be ZAT 27 NOVEMBER – 15 UUR Prijsuitreiking Kunstacademie Muziek en woord CC De Herbakker ZON 28 NOVEMBER – 21 UUR MUZIEK: Bob Brozman N9 – 10 euro

DON 18, 25 NOVEMBER EN 2, 9, 16 DECEMBER – 19.30 TOT 22 UUR VORMING: Spelenderwijs werken aan je persoonlijke uitstraling Inschrijven: Vormingplus Gent-Eeklo, tel. 09 224 22 65, www.vormingplusgent-eeklo.be CC De Herbakker i.s.m. Vormingplus – 50 euro (zie pagina 18)

DON 2 DECEMBER – 15 TOT 16 UUR Senioren in de bib De senioren genieten van een kopje koffie. Als ze boeken uitlenen, krijgen ze een langere uitleenperiode

DON 18 NOVEMBER – 20 UUR INFOAVOND: Duurzaam bouwen: duurzaam omspringen met water i.s.m. Provincie Oost-Vlaanderen Stadskantoor – gratis

ZAT 4 DECEMBER – 21 UUR MUZIEK: .357 string band N9 – 9 euro

DON 18 NOVEMBER – 20 UUR VOORDRACHT: De wereld rond: reisimpressies uit Nieuw-Zeeland door VtbKultuur Parochiaal Centrum Beukenhof 3,5 / 3 euro – tel. 09 377 76 46

VRIJ 3 DECEMBER – 21 UUR MUZIEK: Lonely drifter karen N9 – 10 euro

WOE 24 NOVEMBER – 20.30 UUR HUMOR: Comedy Café met Joris Velleman & Steven Mahieu CC De Herbakker – gratis DON 25 NOVEMBER – 20.30 UUR THEATER: Braakland/ZheBilding met Dansen Drinken Betalen CC De Herbakker – 12 euro

WOE 8 DECEMBER – 19.30 UUR VOORDRACHT: Karel Van de Woestijne, een biografie door Peter Theunynck Bibliotheek – 2,5 euro

LDC Zonneheem: Schietspoelstraat 9 I tel. 09 377 02 46 I zonneheem@scarlet.be I www.zonneheem.be Kunstacademie afdeling Muziek en Woord: P. De Nevestraat 26 I tel. 09 218 27 60 I ac.muziekenwoord@eeklo.be I www.samweeklo.be Kunstacademie afdeling Beeld: P. De Nevestraat 26 I tel. 09 218 27 50 I ac.schonekunsten@eeklo.be I www.academie-eeklo.be Bibliotheek: Molenstraat 36 I tel. 09 218 27 00 I bibliotheek@eeklo.be I www.eeklo.be/bibliotheek N9: Molenstraat 165 I tel. 09 377 93 94 I info@n9.be I www.n9.be N9 Fabriek: Molenstraat 31 CC de Herbakker: P. De Nevestraat 10 I tel. 09 218 27 27 I info@ccdeherbakker.be I www.ccdeherbakker.be De Koperen Leeuw: Tieltsesteenweg 30/1 I tel. 09 377 16 55 I info@koperenleeuw.be I www.koperenleeuw.be Sportdienst: B.L.Pussemierstraat 157 I tel. 09 377 61 27 I sportdienst@eeklo.be I www.eeklo.be/sport UW EIGEN ACTIVITEIT IN DEZE AGENDA? Dit kan via de website: www.eeklo.be > agenda > voeg zelf iets toe aan de agenda

17


herbakker

eeklo

DOE DE

15

www.ccdeherbakker.be

vrij 26 november, 20.30 uur - Humorologie – preselectie Het Humorologieconcours is een tweejaarlijkse zoektocht naar nieuw talent binnen het ruime segment van verwondering, circus en humor. Het concours richt zich tot aankomend talent met professionele ambities uit alle podiumdisciplines die het publiek kunnen verbazen, verrassen en verwonderen. Heel wat - nu bekende - artiesten namen ooit deel aan deze wedstrijd (Wouter Deprez, Kommil Foo, Begijn Le Bleu, Wim Helsen). €7

THEATER

don 21 oktober, 20.30 uur - ’t Arsenaal – Norway Today In Norway Today ontmoeten Julie en August elkaar al chattend. Ze vinden het leven schijn en de wereld hypocriet. Ze besluiten om er samen een eind aan te maken door in Noorwegen zelfmoord te plegen door van een 600 meter hoge klif te springen. Dit is een waargebeurd verhaal over een 24-jarige Noor die via internet een partner voor de dood zocht. Amper tien dagen later sprong hij met een Oostenrijks meisje van de ‘Preekstoelrots’, een bekende klif in Noorwegen. € 12

Elke vijftiende van de maand, twee topfilms!

CINE LOCAL

don 28 oktober, 20.30 uur - Peter De Graef / Dwama & Ensemble Leporello – Zielsverwanten Twee hedendaagse wetenschappers (collega’s en geliefden) deden een baanbrekende ontdekking en verkregen subsidies voor verder onderzoek. Twee extra krachten worden aangetrokken: een ex-leerling van de ene en een vroegere vriendin van de andere. Parallel aan het onderzoek voltrekt zich een emotioneel proces tussen deze vier mensen.  € 14

woe 3 november, 14 uur - ASTRO BOY Metro City, de verre toekomst. Hier leeft de jonge robot Astro Boy, ontworpen door een briljante wetenschapper. Wanneer Astro Boy door zijn schepper achtergelaten wordt, gaat de kleine robot op zoek naar een nieuwe thuis. € 1,5 woe 3 november, 20 uur - DOSSIER K Een brutale moord op een spilfiguur van de Albanese maffia in Antwerpen zet een onontkoombare clanoorlog in gang. Vincke en Verstuyft worden meegesleurd in een noodlottige spiraal waaruit niemand nog lijkt te kunnen ontsnappen.  € 1,5

woe 10 november, 20.30 uur - Frank Cools & Ineke Nijssen – Een fijne avond met de Heer en Mevrouw Olman Het echtpaar Olman put uit de rijke liederenschat van J.H. Speenhof, een van de pioniers van ‘het Nederlandsche Cabaret’. Frank Cools zet als de Heer Olman een Xavier Debaereachtige figuur neer. Mevrouw Olman, Ineke Nijssen, is aandoenlijk in haar onhandigheid. € 11

MUZIEK

zon 21 november, 20.30 uur - Vernieuwd Gents Volkstoneel – De Vis Het is warm in Gent, te warm. Tot overmaat van ramp is de stroom in de hele binnenstad uitgevallen.  € 14

vrij 22 oktober, 20.30 uur - Dez Mona – Hilfe Kommt Hilfe Kommt, het derde album van Dez Mona, is als een zwarte, luxueuze limo waarvan je niet weet of hij ooit op zijn bestemming zal aankomen. Door het raam zie je de voorbijgangers in vertraagd relais, tragiek in beweging. Je ziet landschappen die je troost bieden, die in het leven worden geroepen door de muziek die je hoort. Gospel heelt je ziel op het ene moment, wat later speelt een accordeon plagerig wat noten. De arrangementen die Dez Mona voor dit album heeft bedacht, zijn rijker dan voorheen. Je wil eeuwig vervoerd blijven worden in deze limo van soul, gospel en jazz. € 12

don 25 november, 20.30 uur - Braakland/ZheBilding – Dansen Drinken Betalen Een aantal prangende uren uit het leven van een jong meisje dat van huis is weggelopen en probeert op te gaan in de nachtelijke verlokkingen van een niet nader genoemde stad. Verlaten winkelstraten, bloemenverkopers, nachtwinkels, dat bruine café waar ze die blauwe drankjes schenken. Het feest bij Gory, in het huis dat hij zonet betrok, in die opkomende buurt. En dan is er nog die jongen met dat donker leren vest, die toen zo vriendelijk tegen haar was. € 12

zat 30 oktober, 20.30 uur - The Bony King of Nowhere Bram Vanparys, alias The Bony King of Nowhere, is een jonge Gentenaar, gewapend met een scherpe pen en voorzien van een meer dan markant stemgeluid. Met zijn prachtige debuutalbum gooide hij begin 2009 hoge ogen. De singles Taxidream en The Sunset werden gretig opgepikt door Radio 1 en Studio Brussel. De muziek van The Bony King Of Nowhere is geïnspireerd door namen als Daniel Lanois, Leonard Cohen, The Beatles en zelfs Ennio Morricone. € 12

KUNST & EDUCATIE

don 18 en 25 november – 2, 9 en 16 december – 19.30 tot 22 uur - Spelenderwijs werken aan je persoonlijke uitstraling (i.s.m. Vormingplus Gent-Eeklo) Je wil je graag expressiever en kleurrijker uitdrukken? Uitstraling heeft te maken met intensiteit en energie. Via speelse oefeningen rond beweging, improvisatie, stem, expressie en ademhaling, ga je op zoek naar je eigen intensere uitstraling en présence. We werken met teksten, spel, video en beweging om je scala aan uitstralingsmogelijkheden uit te breiden en je communicatieve en creatieve vaardigheden te vergroten. Inschrijven: Vormingplus Gent-Eeklo, tel. 09 224 22 65, www.vormingplusgent-eeklo.be. Vermeld bij inschrijving: code ‘10147’ (betalen kan met opleidingscheques). € 50 locatie: Jeneverhuis Van Hoorebeke, Van Hoorebekeplein 2, Eeklo

De Kleine Avonden - Sneak preview op de Nekkanacht van morgen! Tijdens de finale van de laatste Nekkawedstrijd lieten Senne Guns, Renee Van Bavel en Überdope zich opmerken en sleepten zo de drie tickets in de wacht voor De Kleine Avonden. Samen met o.a. Raf Walschaerts zullen deze Nekkafavorieten een avondvullende voorstelling creëren waarin hun eigen Nederlandstalig werk centraal staat.  € 11

HUMOR

woe 20 oktober, 20.30 uur - Piv Huvluv – Bed, bad, brood De kracht van Piv Huvluv schuilt in zijn originaliteit en herkenbaarheid. Hij is een comedian waarmee je sympathiseert. Zijn specialiteit is de interactie met het publiek. Een show die opnieuw ferm op de lachspieren zal werken maar ook aan de ribben blijft kleven. € 12 woe 27 oktober, 20.30 uur - Comedycafé met Guy Folie, Kris Van Spitael & Raf Coppens

GRATIS

woe 24 november, 20.30 uur - Comedycafé MET Joris Velleman & Steven Mahieu

GRATIS

OPENINGSUREN TICKETSHOP:

maa: 13.30 uur tot 19 uur din – vrij: 9 uur tot 12 uur / 13.30 uur tot 16.30 uur 18


cultuur

eeklo leeft

eeklo

Film in de Koperen Leeuw N

thematiek, speciale vorm of exotische afkomst ontsnapt zijn aan de aandacht van het grote publiek. De enige voorwaarde is kwaliteit en die is gegarandeerd.

De focus ligt evenwel op ‘de andere film’. De selectie bestaat uit verrassende en spraakmakende internationale films die door hun unieke

Wie toch nog drempelvrees heeft wordt bij alle vertoningen door een ervaren filmkijker op het juiste spoor gezet. Wie zich wil laten verleiden, ontroeren of vermaken door het wonder van de zevende kunst mag deze unieke kijkervaring dus zeker niet missen. ➜ Info: www.koperenleeuw.be

a het succes van het eerste seizoen organiseert Cultuurfactorij De Koperen Leeuw opnieuw een maandelijkse filmavond, telkens op donderdag. Onder de noemer van de legendarische filmstudio’s in Rome (Cinecittà), biedt De Koperen Leeuw een gevarieerd en boeiend programma aan dat zowel volwassenen als jongeren, filmliefhebbers en filmkenners zal aanspreken.

Kunstacademie Beeld T

entoonstellingen Kunstacademie afdeling beeld:

De Kunstacademie afdeling beeld zoekt… voor Eeklo: naaktmodellen voor Aalter-Bellem: persoon voor toezicht op vrijdagavond

> tot en met zaterdag 23 oktober: laureatententoonstelling met beeldhouwwerk van Rita Praet en portrettekeningen van Raph Vandevyvere en Marie-Louise De Laender in de hal en de In Vitro (tijdens de openingsuren van de academie) > tot en met zaterdag 30 oktober in het Jeneverhuis: de geselecteerde werken van de wedstrijd voor beeldende kunst, Prijs van de Stad Eeklo, thema TORSO. Dit is een organisatie van de Cultuurraad i.s.m. de academie. Open op vrijdag, zaterdag en zondag, telkens van 14 tot 18 uur.

Te verwachten in november: ‘Mieke 10’, tentoonstelling naar aanleiding van 10 jaar Mieke als model. De modeltekeningen worden te koop aangeboden ten voordele van het project Mabintu. ➜ Info: tel. 09 218 27 50 - ac.schonekunsten@eeklo.be www.academie-eeklo.be

Kunstacademie Muziek en Woord Z

aterdag 27 november om 15 uur is er in de theaterzaal van CultuurCentrum De Herbakker de prijsuitreiking van het schooljaar 2009-2010, opgeluisterd met een laureatenconcert Muziek en Woord. ➜ Info: tel. 09 218 27 60 ac.muziekenwoord@eeklo.be www.samweeklo.be

Muziekfestival Neuzeneuze N

20.30 uur: theaterMalpertuis – Send all your Horses (vanaf 12 jaar) Een meisje gaat op zoek naar haar verloren gewaande tweelingzus en raakt daarbij steeds meer verstrikt in haar eigen droomwereld. ‘Is ze op zoek naar een ander of naar zichzelf,’ is de vraag die al snel komt bovendrijven. Mix van muziek, film en theater.

euzeneuze is een muziekfestival voor kinderen en hun familie! CC De Herbakker wil haar jong publiek en hun families een herfstig weekend lang verwennen met heerlijke muziek, prachtige voorstellingen en feestelijke randactiviteiten.

Programma: vrij 12 november 18.30 uur: Jeugdtheaterhuis Larf! – Vuurtoren (vanaf 10 jaar) De oudste van vier vertrekt in het geheim met het schip van zijn vader. De middelsten gaan mee. De reis verloopt echter niet zoals verwacht en er is geen weg terug... Een prachtig verteltheater, een ode aan de verbeelding.

Tussendoor: Fanfakids! Fanfakids is een frisse groep ongeregeld en bestaat uit een twaalftal jongeren (tussen 9 en 14 jaar) die hun jeugdig enthousiasme omzetten in aanstekelijke ritmes zoals raï, maracatu of hiphop.

zon 14 november 11 uur / 14 uur / 16 uur: De Dagen – Slaap maar! (vanaf 4 jaar) Nele Verhaert brengt oude en nieuwe slaapliedjes bij de schemering van één nachtlampje. Liedjes voor het slapen gaan, liedjes voor zoete en liedjes voor zotte dromen. Liedjes over wolven en schapen. Liedjes om te slapen.

zat 13 november 15 uur: HET PALEIS – Waar is het feest? (vanaf 4 jaar) Hoe vieren Japanners een geboorte? Wat zijn de tradities bij een huwelijksfeest in Marokko? Hoe gebeurt een doopfeest in Nederland? Wat is er speciaal aan het Chinese Nieuwjaar? Blazen Indische kinderen ook kaarsen uit op hun verjaardag? Hoe nemen Joden afscheid van hun dierbaren? Een rijk klankenpalet van verschillende feestculturen.

Tickets kosten amper € 3 per voorstelling! www.ccdeherbakker.be 19


jeugd

eeklo

20


www.eeklo.be/jeugd

21

wonen en leven


nazomert

eeklo

2

1

De nazomer in Eeklo 7

8

5

6 september de schoolhoeve op 1-2. Landbouwdag op 3. Highlandgames op de Huysmanhoeve op 11 september 4. Onthulling van De Grote kop aan het Jan Frans Willemsplein op 12 september

3

5. 65 jaar vrede op 17 en 18 september op 25 september 6. Europadag op de Huysmanhoeve 7. Modeshow van de Dag van de Klant op 25 september 8. Kaaifeesten – rommelmarkt op 3 oktober

©Fotografie: Joost D’huyvetters en Michel Moens

6

4 22


onderneemt

eeklo

leren en werken

Bebloemingswedstrijd D

e hoofdwinnaar van de bebloemingswedstrijd 2010 is Roger Willems uit de Lekestraat 49 te Eeklo (foto).

©Fotografie: ErikOv

De overige winnaars (in alfabetische volgorde) zijn: Guido De Decker, Georgette De Zutter, Willy Lesage, Carlos Lippens, Johan Rodts, Arnold Steenbeke, Roger Turpijn, Wilfried Van de Voorde, Hugo Vermeeren, Hans Van Landschoot, Lucas Vermeire, Gery Wauters en Marnix Willems. De prijzen waren afkomstig van marktkramer Bloemen en Planten Vangucht, Corbeille, CreaTuin en Tuincenter Hermie.

Goedkope flexibele kinderopvang

B

egin deze zomer merkte vzw Werkwijzer een aanzienlijke stijging op van het aantal werkloze vrouwen in Eeklo. Hoewel de cijfers voor augustus ondertussen veel beter zijn, willen ze hier nog eens de speciale lokale regeling rond kinderopvang in de verf zetten. Werkloosheid bij vrouwen kan veel verschillende redenen hebben, maar vaak heeft het ondermeer te maken met één of meer kleine spruiten. Veel alleenstaande moeders kunnen omwille van de kinderen immers niet zomaar ingaan op elke interessante jobaanbieding. Gelukkig is er hiervoor alvast een oplossing.

dringende opvang. De hulp geldt tot er een structurele oplossing is gevonden. Solliciteren, een nieuwe opleiding of job, … dat zijn allemaal geldige redenen. Tevens beschikt de Stad over een helpdesk die vragen over kinderopvang beantwoordt.

Zo voorziet de stad Eeklo in zeer betaalbare kinderopvang voor mensen die zich op de arbeidsmarkt willen begeven. Bij ‘Schatjeseiland’ in de Zuidmoerstraat kan je terecht met peuters van 0 tot 3 jaar voor

Een vraag over werk of werkloosheid? Contacteer de Werkwijzer: Tel. 09 217 18 40 e-mail: info@werkwijzervzw.be - www.werkwijzervzw.be

Waar? Zuidmoerstraat 136, 9900 Eeklo Contact helpdesk? Tel. 09 228 76 12, e-mail: kinderopvang@eeklo.be

Draagtasactie op de markt ©Fotografie: Michel Moens

N

Wilt u er als eerste bij zijn om een herbruikbare tas te bezitten, dan kan u tijdens de donderdagmarkten in oktober sparen voor deze tas. U kan een volle spaarkaart (12 stempels) inruilen aan de balie van het stadhuis. U ontvangt dan een ‘Eeklo’-tas met als slogan ‘Eeklo, duurzame markt- en winkelstad’.

og tot eind oktober loopt de draagtassenactie op de wekelijkse donderdagmarkt. Het stadsbestuur wil in samenwerking met de marktkramers de marktbezoekers ontlasten van de verschillende plastieken draagtasjes. Er is gekozen voor een milieuvriendelijke herbruikbare boodschappentas. Zo kan u winkelen bij uw favoriete marktkramer en toch zo duurzaam mogelijk zijn.

Wekelijks nemen we foto’s van marktbezoekers. Vanaf november willen we u volop stimuleren om uw gespaarde tas te gebruiken. Heeft u dan een tas bij de hand, dan maakt u kans om op de foto te belanden en een waardebon van 10 euro te winnen.

U LIGT GOED IN DE MARKT!

Hierbij vindt u onze marktbezoekers van september. Wie zichzelf herkent, wint een aankoopbon van 10 euro te spenderen bij één van de marktkramers. Deze bon dient persoonlijk afgehaald te worden op de benedenverdieping van het stadhuis, bij de marktleider. U hebt hiervoor de tijd tot en met 18 november 2010.

SEPTEMBER

23


onderwijs

eeklo

leren en werken

Gered door de bel O

p dinsdag 5 oktober deed de Sint-Jozefsschool mee aan de actie ‘Saved by the bell’! Leerlingen en leerkrachten zijn wel eens opgelucht als ze ‘s avonds de schoolbel horen. Maar miljoenen kinderen en jongeren op aarde horen die schoolbel zelden of nooit rinkelen. Daarom werden de leerkrachten eens in de kijker gezet die vaak in moeilijke omstandigheden het beste van zichzelf geven. Ook miljoenen leerlingen hebben geen toegang tot basisonderwijs, zij verdienen ook aandacht. In de klas werd kennis gemaakt met het leven van kinderen aan de andere kant van de wereld. Alle kinderen van de school zongen het ‘saved by the bell’-lied en lieten honderden bellen rinkelen om een duidelijk signaal te geven dat elk kind recht heeft op onderwijs.

Bezige bijtjes in De Tandem! D

gin van het nieuwe schooljaar werkelijk een prachtresultaat op! Grote zonnebloemen en tal van veldbloemen in allerlei mooie kleuren en vormen zorgen nu voor een geurige én fleurige uitstraling op de speelplaats. Bovendien leerden de kleuters heel wat bij over de honingbijtjes met hun werksters, darren én – niet te vergeten – de koningin!

e kleuters van basisschool de Tandem bewijzen dat ze echte groene vingers hebben! Eind vorig schooljaar zaaiden ze heel wat bloemzaden in een ‘verloren hoekje’ op school en dat leverde aan het be-

Minister jeugd en onderwijs in PM-PTI O

Omdat er wordt nagedacht over een eventuele hertekening van de verschillende bestuursniveaus in ons land, wilde hij een duidelijk beeld krijgen van het provinciaal onderwijs. Omdat in Eeklo zowel een

school voor bijzonder lager onderwijs (PSBLO Meetjesland), een middelbare school en een centrum voor deeltijds onderwijs aanwezig is, viel de keuze voor een bezoek op onze stad.

Geslaagde STRAPDAG

Vlinders tegen geweld

p maandag 13 september bracht Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, een bezoek aan de Provinciale Middenschool, het Provinciaal Technisch Instituut en het Provinciaal Centrum voor Deeltijds Onderwijs aan de Roze in Eeklo.

I

D

n enkele scholen in de stad werd de STRAPdag actief beleefd. Zo werd onder meer in het PM-PTI en in Sint-Antonius in Balgerhoeke aandacht besteed aan het veilig naar school gaan.

e Provinciale school voor Buitengewoon Onderwijs (PSBLO) startte dit schooljaar op een ongewone manier. Alle kinderen leerden elkaar op een originele manier kennen; het project werd afgesloten met de inhuldiging van een vlindertegel tegen Zinloos geweld. De leerlingen lieten een ballon met een vlinder op waarop een boodschap geschreven stond.

24


eeklo

extra

Subsidies cultureel erfgoed E

rfgoedcel Meetjesland heeft sinds 2009 een subsidiereglement voor Meetjeslandse cultureel erfgoedprojecten. Maandag 15 november is de deadline van de tweede indienronde van 2010. In deze indienronde kan u cultureel erfgoedprojecten indienen die starten in de eerste jaarhelft van 2011. Op www.erfgoedcelmeetjesland.be vindt u alle informatie over het subsidiereglement terug.

lijke verenigingen, vzw’s, samenwerkingsverbanden van gemeenten en regionale organisaties uit het Meetjesland.

Wat komt in aanmerking? Projecten cultureel erfgoed met betrekking tot roerend en immaterieel erfgoed in het Meetjesland.

Hulp nodig bij het invullen van het projectdossier of wilt u het project op voorhand bespreken met Erfgoedcel Meetjesland? Dat kan na afspraak op maandag 25, woensdag 27 en vrijdag 29 oktober 2010. Geef een seintje op erfgoedcel@comeet.be of via tel. 09 373 75 96.

Hoe indienen? Het projectdossier volledig ingevuld indienen is voldoende. Je kan het downloaden op de website.

Wie komt in aanmerking? Gemeenten, andere openbare besturen, onderwijsinstellingen, feite-

O

Bij de categorie ‘MUSIC/DANCE’ kreeg Black Passion de hoogste score. Het is een multicolore jeugddansgroep bestaande uit verschillende leerlingen van het PTI. Arano, Mutanga, Chainat, Pedro, Justin en Vinnie zijn echte enthousiaste entertainers en performers.

p de vrijdagavond van de Kaaifeesten werden voor de tweede maal de JONG GEWELD AWARDS uitgereikt. Er kon gestemd worden via facebook, op de avond zelf, de jeugdraad deed zijn deel en ook de pers had inspraak in de stemmen.

Bij ‘EVENT’ haalde het Ledeganck handbaltornooi het. Het tornooi staat bekend om het samenbrengen van landen waarbij alles rond handbal draait. Dit jaar (tiende editie) steunde het tornooi de humanitaire actie Kloppend Hart voor Kenia, i.s.m. SOS Kinderdorpen.

©Fotografie: Michel Moens

Jong Geweld Awards: editie 2

Bij ‘ART’ waren Mathieu Cockhuyt en Thomas Mariman de winnaars met hun ‘tricking’. Ze trainen iedere dag om deze sport ‘Martial Arts Tricking’ groots te maken in België. Het is een unieke sport, een kunstvorm, waarbij je je gevoelens uitdrukt via ‘tricks’.

Bij ‘PERSONALITY’ ging Sara Mussche met de prijs lopen. Sara is lesgeefster in ’S-Pression’, een actieve dansschool waar veel kinderen en jongeren op een moderne wijze aan sport doen. Sara schoolt zich altijd bij in de nieuwste dansmoves, hiervoor trekt ze zelfs naar Amerika.

De vier winnaars kregen een kunstwerk en een cheque van 150 euro.

STIPh steunt personen met handicap H

et ‘Steunfonds voor de Integratie van Personen met een handicap’ (S.T.I.P.h) is een onafhankelijke vereniging die begin 2006 opgericht werd met als doel de integratie van personen met een fysieke, psychische of sociale beperking te bevorderen. Door het organiseren van benefietacties (walking dinners, eetfestijnen, enz.) worden fondsen verzameld. Elk jaar worden projecten uitgekozen die op steun kunnen rekenen: het zijn personen of projecten die passen binnen de doelstelling en bij voorkeur een Meetjeslandse link hebben.

2009: aankoop wagenaanpassing (Eeklo) 2010: steun aan Fonds Jan Filliers voor jonge verkeersslachtoffers (Deinze) / aankoop orthesen (Eeklo).

Sinds 2006 werden volgende personen en projecten ondersteund: 2006: aankoop hoorapparaten (Eeklo) 2007: aankoop rolstoel (Eeklo en Lovendegem) 2008: steun aan ‘Project Franklyn’, een actie van Initiative For Africa (Eeklo) / aankoop visuele hulpmiddelen (Maldegem) / vervoersonkosten bij daguitstap instelling (Waarschoot) / aankoop aangepaste bril (Eeklo)

Personen, groepen, instellingen, acties en initiatieven die een financiële ondersteuning wensen, kunnen telefoneren naar 0475 77 09 79 of e-mailen naar stiphmeetjesland@gmail.com. Giften zijn welkom op rekeningnummer 671-5620529-32 op naam van STIPh. STIPh is: Luc Vandevelde (voorzitter), Livin Delcourt (ondervoorzitter), Christ Braet (secretaris), Marie Aimé Wauters (penningmeester).

Bij steun aan een project bepalen ze zelf de grootte van het bedrag naargelang de aard van het project. Bij een tussenkomst in de aankoop van een hulpmiddel komen ze tussen voor 50 à 60% van het gevraagde bedrag. Gemiddeld werd per jaar 2.000 euro steun gegeven.

Oxfam Eeklo zoekt wereldwinkelier A

ls wereldwinkelier help je met het bestellen van de klanten in de winkel. Je geeft ook uitleg over de producten en hun herkomst. Je voert mee campagne en je bedient de kassa. Je bent aanspreekpartner over eerlijke handel en projecten in het zuiden.

OXFAM-WERELDWINKEL - BOELARE 66 - 9900 EEKLO - e-mail: eeklo@oww.be – www.oxfamwereldwinkels.be/eeklo openingsuren: woensdag van 14 tot 18 uur, donderdag van 9 tot 12 uur, vrijdag van 14 tot 18 uur, zaterdag van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur 25


bestuur&diensten

eeklo

Kort uit de OCMW-RAADSLID gemeenteraad IN DE KIJKER

 Kunstacademie De Academies voor Schone Kunsten en voor Muziek en Woord smelten samen tot één KUNSTACADEMIE Beeld Muziek Woord. De huidige twee scholen komen samen onder één bestuurlijk niveau, met een gemeenschappelijk secretariaat, gezamenlijk gebruik van de infrastructuur en één algemeen directeur. De beide scholen blijven wel afzonderlijke entiteiten ten aanzien van de bevoegde onderwijsdepartementen. De dienstverlening voor de gebruiker moet hierdoor vergroten. Er zal nog één aanspreekpunt zijn voor zowel Beeld, Muziek als Woord. De huidige directeur van de Academie voor Schone Kunsten, Joke De Keyser, wordt algemeen directeur. De directeur van de Academie voor Muziek en Woord, Edward De Geest, gaat op 1 januari 2011 met pensioen. Dan zal overgegaan worden tot de aanwerving van twee halftijdse directeurs: één voor studierichting Muziek en één voor studierichting Woord. Joke De Keyser blijft halftijds directeur van de studierichting Beeld. Het college van burgemeester en schepenen staat in voor de verdere praktische uitwerking van de Kunstacademie.

PASPOORT – Sonia Den Tijn _ 45 jaar _ Ongehuwd

Sonia kreeg de politiek met de paplepel ingegeven. Haar vader had eerder een mandaat als OCMW-raadslid. Toen ze in 1986 (toen 21 jaar) als eerste opvolger in het OCMW terecht kwam, had ze weinig benul van wat het OCMW was, vertelt ze, maar ondertussen heeft ze de materie onder de knie. Ze heeft de meeste jaren dienst in de OCMW-raad en zag diverse voorzitters de revue passeren, maar maakte ook heel wat hervormingen mee. Een politiek beest kan je haar niet noemen. ‘Ik stond nog nooit op de lijst, maar werd door de partijbestuursleden wel beloond voor mijn actieve inzet binnen de partijwerking als ondervoorzitter of secretaris.’ Toch zou de gemeenteraad niets voor haar zijn, weet ze. Bepaalde thema’s interesseren haar wel, maar het politieke spel wordt daar meer gespeeld. Politiek is voor haar een ploegsport: ‘Ik kan me zonder problemen neerleggen bij de meerderheid en loyaal meestemmen, maar ik heb wel een eigen visie over bepaalde dossiers, die ik dan graag verdedig binnen mijn fractie.’

 Stapje vooruit voor Ring Het Eeklose stadsbestuur gaf een positief advies over het ontwerp provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Zuidelijke omleidingsweg R43 Eeklo’. Hierdoor is opnieuw een ambtelijke stap gezet in de aanleg van een zuidelijke ring rond de stad.

Om professionele redenen (directiesecretariaat PM-PTI-PCDO) kan ze zich niet vrijmaken om te zetelen in het vast bureau of andere comités. De vergaderingen vinden immers overdag plaats en ze heeft geen recht op politiek verlof. Als raadslid werd Sonia wel aangeduid als vertegenwoordiger van het OCMW in de raden van bestuur van Centrum Basiseducatie, SVK en PWA. Ze zetelt tevens in de verkeersraad, welzijnsraad, preventieraad en Streekplatform+ Meetjesland. ‘De werking van het OCMW is de afgelopen jaren veel geëvolueerd. Raadszittingen vragen voorbereiding om dossiers in te kijken en te bestuderen. Het is niet alleen een zitpenning halen, ik wil weten waar het om gaat. Een engagement betekent inspanningen leveren. Ik steek er veel energie in en wil actief deelnemen aan vergaderingen.’

De omleidingsweg is noodzakelijk omdat op dit ogenblik de verkeersdrukte in het centrum te hoog is, de drukke doortocht gevaarlijk is voor zwakke weggebruikers, de Markt en omgeving verbijfskwaliteit missen en omdat het handelscentrum op een autostrade lijkt. De zuidelijke ring zal het doorgaand verkeer omleiden, maar ook dienen als verdeelweg voor bestemmingsverkeer (bedrijventerrein, scholen, de te bouwen kliniek AZ Alma, stedelijke woonwijken). Eens de ring er ligt, kan de doortocht heringericht worden als een stadspromenade. De schoolomgeving in de Moeie-Zuidmoerstraat zal verkeersluwer worden en de omgeving Murkelstraat-Leikensweg-Kraaiweg zal minder sluipverkeer kennen. Het meest noordelijke tracé (dichtst bij de stadskern) wordt als voorkeursweg aangegeven in het plan-MER. Hiervoor zijn geen onteigeningen van woningen nodig, het is gunstiger voor de landbouw en er is geringe versnippering van openbare ruimte. Uiteraard zijn er diverse milderende maatregelen voorzien: geluidsbuffers, waterbeheer, …

Tewerkstelling is belangrijk om de armoede te ontlopen. Leefloners aan het werk zetten via art. 60§7 is voor haar zeer belangrijk: ‘Op deze manier leren mensen opnieuw wat arbeidsattitude is en kunnen ze nadien in het reguliere arbeidscircuit terecht. Ook de inspanningen om comfortabel wonen voor iedereen betaalbaar te maken moeten opgedreven worden. De drempel van het OCMW is veel lager geworden dan vroeger. Misschien soms iets te laag. Blijvende sensibilisatie van jongeren om hen voor financiële problemen te behoeden is belangrijk. Een samenwerking van OCMW en scholen kan daar een belangrijke schakel in zijn.’

De voltallige meerderheid, samen met Open-VLD en Vlaams Belang gaven hun zegen over de ring, enkel GROEN! onthield zich. ‘We zijn niet vierkant tegen de ring, maar ook niet ronduit voor’, stak Lut De Jaeger van wal tijdens de gemeenteraad. Eerst een ring en dan de doortochthertekening gaat volgens GROEN! in tegen het mobiliteitsplan en de goede ruimtelijke ordening. Ze betwijfelt bovendien of een ring zal helpen tegen het drukke verkeer op de doortocht. ‘Het centrum blijft ondertussen ongewijzigd onveilig.’ Open-VLD blijft voorstander van een ring, maar ze vragen meer communicatie over de stand van zaken. De nieuwe gemeenteraadscommissie ‘algemeen beleid en financiën’ kan hierin een oplossing bieden. Ze wensen ook een duidelijke visie over de doortocht. Daarvoor moet een timing worden opgemaakt. Voor het Vlaams Belang wordt het na meer dan 40 jaar echt tijd om de ring aan te leggen. ‘Het is vijf voor twaalf’, klinkt het. De meerderheid blijft er van overtuigd dat 35% van het verkeer uit de doortocht zal gehaald worden, waaronder voornamelijk zwaar verkeer.

Naast haar job en de OCMW-raad heeft Sonia niet zoveel tijd voor andere hobby’s. Voor wielrennen maakt ze plaats: ‘Ik stem mijn agenda wel eens af op de koers’, zegt ze. Ze volgt de wielersport zowel live als op televisie en springt bij als de Sportvrienden haar nodig hebben bij de jaarlijkse veldrit. Tot slot merkt ze op dat het toch niet altijd evident is om als vrouw politiek te combineren met een job (en een gezinsleven). Of ze nog een volgende keer mee stapt in het OCMW? Daar is ze niet echt mee bezig, ze ziet wel als het zo ver is, verder meewerken tijdens deze legislatuur om belangrijke OCMW-dossiers af te werken is nu prioritair.

Sonia Den Tijn 26


bestuur en diensten

Stadsmedailles voor Excelsiormonumenten M

arie Jeanne Bruggeman (59), Tieltsesteenweg 12 en Boudewijn Kindts (64), Patersstraat 48 ontvingen een stadsmedaille. Beide zijn steunpilaren van de Toneelvereniging Excelsior, die in de bloemetjes werd gezet omwille van haar 65-jarig bestaan. Marie Jeanne Bruggeman werd in 1973 lid van Toneelvereniging Excelsior en is sedert 1974 bestuurslid, hoofdzakelijk als secretaris en penningmeester. Ze is bij Excelsior actief als acteur, souffleur en productieleider. Ze vertegenwoordigde Excelsior jarenlang in de algemene vergadering van de Eeklose cultuurraad en in de bestuurscommissie van de stedelijke academie voor muziek en woord. Bovendien was ze actief in De Koperen Leeuw, als secretaris van de Eeklose rugbyclub The Oaks, als lid en voorzitter van het oudercomité van de scouts (VVKM-VVKSJ) en als lid van de ouderverenigingen in het basisonderwijs Sint-Gerolf en het secundair onderwijs van het Koninklijk Atheneum.

Foto: ©Joost D’huyvetters

Boudewijn Kindts is sedert 1972 lid van de Toneelvereniging Excelsior en sedert 1978 onafgebroken bestuurslid. Hij speelde meer dan 30 rollen, maar vervulde ook vaak de taak van souffleur en decorbouwer. Hij is ook op andere vlakken actief in het sociaal-cultureel leven van onze stad, o.a. in De Koperen Leeuw waar hij mee instond voor de inrichting van het zaaltje; als natuurfotograaf (een aantal foto’s van hem werden opgenomen in het boek Het Meetjesland natuurlijk!) en als onbezoldigd sociaal werker in De Vierklaver.

Zelfs voor de oudere Eeklonaars valt bij dit onderwerp meestal alleen de naam ‘de Eecloonaar’. Weinigen weten dat dit de laatste overgebleven titel was van een hele reeks bladen. ‘De Gazettte van Eecloo’, ‘Recht voor allen’, ‘De Burgerstem’, ‘Het liberale Noorden’, ‘De stad Eecloo’, ‘De Meetjeslander’ , ‘Het Meetjesland’ … alles bij elkaar zijn er zo’n tiental geweest. De meeste kenden een zorgelijk en meestal kort bestaan, de eerste twee slaagden er samen met de Eecloonaar in een traditie op te bouwen. De historisch geïnteresseerde bezoeker verlaat meestal met gemengde gevoelens het August van Acker-zaaltje van het archief. Vreugde om de vele meters jaargangen die daar ter beschikking liggen, maar ook teleurstelling om de talloze nummers die wellicht onherroepelijk verloren zijn gegaan. Dank zij de grote inbreng van de VVV-Eeklo kan het Stadsarchief nu de grootste nog bestaande collectie van de Eecloonaar ter beschikking stellen. De oudste periode is bijna volledig, vooral dank zij de schenking van de eerste twaalf jaargangen (1849-1860) door oud-minister De Schrijver. Maar in de jaren 1890 gaapt meteen een heel groot gat: van 1892 tot aan de Eerste Wereldoorlog zijn slechts wat losse nummers teruggevonden. Ook in de jaren twintig zitten enkele hiaten, maar van dan af zijn er nauwelijks nog problemen.

ARCHIEF

HOEKJE

DE EEKLOSE WEEKBLADEN Een belangrijk gedeelte van de ‘kleine geschiedenis’ zit opgestapeld in de jaargangen van de Eeklose weekbladen. Zij berichtten over kermissen en feesten, ongelukken, verkeersproblemen, marktprijzen en andere dagelijkse voorvallen die de stad niet in haar registers liet optekenen.

rig. Vanaf 1867 (het oprichtingsjaar) tot 1900 ontbreekt maar sporadisch een nummer, maar de latere jaargangen tot 1931 zijn praktisch volledig verloren gegaan. Gelukkig zitten in het bewaarde gedeelte alle afleveringen van August van Ackers vierdelige geschiedenis van Eeklo.

De collectie ‘Recht voor Allen’ (1895-1914) is ook allesbehalve volledig, maar omvat wel het eerste decennium van de 20ste eeuw, dat voor de twee andere grote titels verloren is gegaan. Op deze manier is het reilen en zeilen in Eeklo toch min of meer continu te volgen. Op wat ingebonden jaargangen van ‘Het Liberale Noorden’ na hebben van alle andere bladen alleen wat losse nummers de jaren overleefd.

De grootste zorg van het Stadsarchief is de bedenkelijke kwaliteit van het gebruikte papier: het is bij wijze van spreken rot van het zuur. Bij elke aanraking dreigt het gevaar dat stukjes afbreken en de zwaar amateuristische ‘herstellingen’ (met doorschijnende kleefband !) uit de jaren zestig en zeventig zijn soms zelfs wraakroepend. Het aangekondigde reddingsproject van Comeet / Erfgoedcel Meetjesland (systematische digitalisering) komt dan ook geen jaar te vroeg.

De situatie van de Gazette van Eecloo is minder rooskleu-

27


sociaal

eeklo

Iedereen kan in armoede terechtkomen

Miss België 2010, Cilou Annys, als boegbeeld Miss België 2010 Cilou Annys engageerde zich voor deze campagne en is er het gezicht van. Samen met ons wil ze armoede bespreekbaar maken en de vooroordelen weerleggen. Want armoede kan iedereen overkomen. Het is voor niemand een schande om hulp te vragen. De OCMW’s staan klaar om iedereen in moeilijkheden te helpen. En ze bieden veel meer dan alleen financiële hulp. Met juridische en psychologische bijstand, opleidingen, thuiszorg, gezondheidszorg, ondersteunen ze mensen die het tijdelijk of langdurig moeilijk hebben. Naast Miss België 2010 zijn er tal van andere personen die hun schouders onder de campagne zetten. Met de krachtige boodschap ‘Iedereen kan in armoede terecht komen’ maken ze duidelijk dat armoede iedereen kan overkomen, of je nu een zakenman bent, een bedrijfsleider, een arbeider of een kassierster. We moeten de armoede aanpakken, niet de armen. U kunt zich ook engageren Op de campagnewebsite www.ook-ik.be vindt u affiches die u kunt afprinten, ophangen aan uw raam, in het lokaal van uw vereniging of verdelen onder vrienden en familie. Laat zo zien dat ook u zich wil inzetten tegen armoede.

Huren en brandverzekering

V

hebben. Die zal volledig gepluimd worden! Ook de verhuurder is trouwens verplicht zich voor zijn aansprakelijkheid te laten verzekeren. De huurder kan zich ook tegen inbraak, vandalisme en glasbreuk laten verzekeren.

oor een huurder is het heel belangrijk om een degelijke brandverzekering te hebben. De huurwet zegt dat de huurder aansprakelijk is voor brand, tenzij hij bewijst dat de brand buiten zijn schuld is ontstaan. Maar dat laatste is niet altijd gemakkelijk of zelfs onmogelijk te bewijzen. De huurder doet er goed aan zowel zijn inboedel als zijn aansprakelijkheid voor brand te verzekeren. Beide zijn nog steeds niet verplicht, in tegenstelling tot sommige berichten in de pers. Als het huurcontract je dat verplicht, moet je je natuurlijk wel laten verzekeren.

Heb je vragen of twijfels, neem dan contact op met de huurdersbond. Huurdersbond Oost-Vlaanderen v.z.w. is een ledenorganisatie die juridisch advies geeft aan sociale en private huurders, voor een bescheiden jaarlidgeld van 15 euro. Wij hebben spreekuren in Sint-Amandsberg, Eeklo (elke dinsdag in de Meerling bij Woonwijzer Meetjesland, Moeie 16a, van 18 tot 20 uur), Aalst en Ronse. Voor meer informatie: 09 223 28 77 of 09 223 63 20 (www.huurdersbond.be).

Vooral je aansprakelijkheid voor brand is belangrijk. Wij hopen allemaal dat het ons niet zal overkomen, maar als er brand uitbreekt en je bent niet verzekerd, kan dit zware gevolgen voor je portemonnee

Vormingsmodules ‘klussen in huis’

W

oonwijzer Meetjesland biedt in de maanden november en december 2010 terug een aantal vormingsmodules aan: sanitair, betegelen van muren, bestrijden van vocht. Alle modules vinden plaats in de lokalen van Woonwijzer Meetjesland – Moeie 16A – 9900 Eeklo, op volgende data: > Sanitair: dinsdag 2 en 9 november (€ 7,50) > Betegelen van muren: dinsdag 16 en 23 november (€ 7,50) > Bestrijden van vocht: dinsdag 30 november en 7 december (€ 7,50) De vormingsmodules vangen telkens aan om 19.30 uur en eindigen omstreeks 22 uur. Inschrijven bij Woonwijzer Meetjesland, Moeie 16 A, 9900 Eeklo. Tel. 09 378 61 70, fax 09 376 71 03. e-mail : info@woonwijzermeetjesland.be (Walter Goethals) - www.woonwijzermeetjesland.be Adviesmomenten Moeie: elke donderdag van 9 uur tot 12 uur en van 13.30 uur tot 17 uur Adviesmomenten in het Sociaal Huis van Eeklo: > elke maandag van 15.30 uur tot 17.30 uur en elke dinsdag van 15 uur tot 18 uur De inschrijving is pas definitief na betaling. Betaling via overschrijving op 890-1741631-27. De plaatsen zijn beperkt. 28


bestuur en diensten

De verwarmingstoelage het hele jaar door! D

Nieuwsbrief Kom Uit Pas. De Eeklose kansenpas!

U gebruikt één van de volgende brandstoffen om uw woning te verwarmen: > huisbrandolie > verwarmingspetroleum (type c) > bulkpropaangas Dus niet voor aardgas via aansluiting op het stadsdistributienet of propaangas en butaangas in gasflessen.

raag willen wij de gebruikers van de Kom Uit Pas er nog eens attent op maken dat de nieuwe pasjes ter beschikking zijn in het Sociaal Huis en kunnen afgehaald worden. Nogmaals hartelijk dank aan de verenigingen die zich opnieuw willen inzetten voor ons en de Kom Uit Passers willen verwelkomen! Ook de scholen van Eeklo doen op dit moment alle inspanningen om mensen te verwijzen naar het Sociaal Huis. Waarvoor onze dank!

e winter komt dichterbij, wat voor sommigen het signaal is om huisbrandolie te bestellen. Een levering van huisbrandolie kan een aanzienlijke hap uit het budget betekenen. Reden genoeg om aan de hand van dit artikel na te gaan of u recht heeft op de verwarmingstoelage!

G

En u behoort tot één van de volgende categorieën: Categorie 1: de gerechtigden op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering (code ..1/..1 op het klevertje van uw ziekenfonds) en het inkomen van uw huishouden is lager of gelijk aan de voor de categorie 2 vastgestelde grenzen.

In oktober wordt ook een evaluatie gepland van het afgelopen werkjaar. In één van de volgende edities van het Eikenblad, mag u hieromtrent meer informatie verwachten. Denkt u recht te hebben op een Kom Uit Pas of wenst u meer informatie over de voorwaarden en de werking van de Kom Uit Pas, dan kan u elke werkdag in de voormiddag terecht in het Sociaal Huis Eeklo, Zuidmoerstraat 136/6, 9900 Eeklo, tel. 09 218 17 00, 09 218 17 01 of e-mail: sociaalhuis@dezuidkaai.be

Categorie 2: de gezinnen met een laag inkomen. Het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van uw huishouden1 is lager of gelijk aan 14.887,95 EUR, verhoogd met 2.756,15 EUR per persoon ten laste2. Categorie 3: de personen met schuldenoverlast. U geniet een collectieve schuldenregeling of een schuldbemiddeling en bovendien heeft het OCMW vastgesteld dat u uw verwarmingsfactuur niet kan betalen.

Dienstenchequebedrijf PWA/DCO Eeklo dankt

Dan heeft u recht op een verwarmingstoelage ! Het bedrag van de toelage hangt af van de brandstofsoort, de prijs per liter en de categorie waartoe u behoort. De levering dient gebeurd te zijn tussen 1 januari en 31 december 2010. Per verwarmingsperiode (kalenderjaar) en per huishouden wordt er een verwarmingstoelage gegeven voor maximum 1.500 liter brandstof. Voor in kleine hoeveelheden aan de pomp aangekochte huisbrandolie of verwarmingspetroleum (type c) is er een forfaitaire verwarmingstoelage van 210 euro.

D

ienstenchequebedrijf PWA/DCO Eeklo verraste de poetshulpen met een gezellige verwenkoffie. Een afvaardiging van het bestuur en de beambten Linda Dobbelaere en Mimoza Mazrekaj wilden op die manier hun werknemers eens extra bedanken.

Waar en wanneer kunt u aanvragen? Sociaal Huis Eeklo, Zuidmoerstraat 136/6, 9900 Eeklo Tel. 09 218 17 00 - fax 09 218 17 09 e-mail: sociaalhuis@dezuidkaai.be Elke werkdag van 9 tot 12 uur en elke dinsdagavond van 18 tot 20 uur en binnen de 60 dagen na de levering. Indien u niet tot één van de voorgaande categorieën behoort en het jaarlijks netto belastbaar inkomen van uw huishouden is lager of gelijk aan 26.000 euro, dan kunt u een aanvraag voor een forfaitaire vermindering van 105 euro indienen bij de FOD Economie. Voor meer inlichtingen: 0800 120 33 of www.mineco.fgov.be of Sociaal Huis Eeklo. 1 Indien u eigenaar bent van één of meerdere onroerende goederen met uitzondering van het goed waarin u woont, zijn bijzondere berekeningsregels van toepassing. 2 Met persoon ten laste wordt bedoeld een lid van het huishouden van de gerechtigde met een netto jaarinkomen, zonder de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor kinderen, dat lager is dan 2.700 euro.

29


dagperdag

eeklo

Zaterdag 4 september

Zondag 5 september

Zondag 12 september

Zaterdag 18 september

Zondag 19 september

Zaterdag 2 oktober

Gustaaf ‘Achilles’ De Buck (°Wondelgem, 21 april 1925) en Lucrèce Stevens (°Evergem, 10 maart 1928), Peperstraat 6, zijn 60 jaar gehuwd. Ze huwden in Eeklo en hebben één dochter. Achilles was vroeger bakker in Evergem en werkte sedert 1948 in een Eeklose bakkerij, tot aan zijn pensioen. Lucrèce was naaister en huisvrouw.  (Marc Van Hulle)

Lucien Matthys (°Boekhoute, 7 april 1939) en Jacqueline Sienack (°Gent, 18 januari 1939), H.Verrieststraat 19, vieren hun gouden huwelijksjubileum. Ze huwden in Assenede. Ze hebben twee zonen en vier kleinkinderen. Lucien was postbode, Jacqueline was huisvrouw.  (Michel Moens)

Johan Sierens (°Maldegem, 27 februari 1938) en Rafaëlla Van Quekelberghe (°Eeklo, 1 januari 1940), Varenslaan 16, vieren hun gouden huwelijksjubileum. Ze huwden in Eeklo en ze hebben zes kinderen en zes kleinkinderen. Johan werkte in een weverij in Gent en was later chauffeur-magazijnier bij diverse zaken in Eeklo. Rafaëlla was actief in de textielsector en later als opnetster. (Michel Moens)

Arnold De Smedt (°Lembeke, 5 maart 1937) en Nicole Tollens (°Gent, 4 juni 1939) uit de Stationsstraat 84/B4 zijn vijftig jaar gehuwd. Ze huwden in Kaprijke op 23 augustus 1960. Arnold en Nicole hebben twee kinderen en drie kleinkinderen. Ze hadden jarenlang een Hondagarage in Lembeke. Zoon Jan en schoondochter Carine namen de zaak over. Ze is nu in Waarschoot gevestigd. (Michel Wijne)

Roger Van den Eeckhout (°Bassevelde, 26 december 1936) en Anna De Windt (°Kaprijke, 22 oktober 1939), Zilverstraat 8, vieren hun 50ste huwelijksjubileum. Ze huwden in Kaprijke op 23 september 1960. Het koppel heeft twee dochters en één zoon en zeven kleinkinderen. Roger werkte jarenlang als brouwerijarbeider in de Krüger in Eeklo. Zijn vrouw was huishoudster en zorgde later vooral voor de drie kinderen.  (Michel Moens)

Léon Teerlinck-Boelens (°Kaprijke, 15 januari 1923) en Jacomina Rijk (°Borssele NL, 8 mei 1926), Koning Albertstraat 17/3, zijn 60 jaar gehuwd. Ze huwden in Kaprijke, hebben vier zonen, twee dochters, twaalf kleinkinderen en drie achterkleinkinderen. Ze woonden vele jaren in Kaprijke, in 1997 verhuisden ze naar Eeklo. Léon was werkzaam in de landbouwsector, als metser en als metaalbewerker. Jacomina had thuis de zorg over een groot gezin. (Michel Moens) 30


cultuur

eeklo

Tentoonstelling Joost Maréchal D

gelijk werken van deze kunstenaar op te sporen. Daarom vragen we iedereen in het Meetjesland en ver daarbuiten: hebt u een kunstwerk, een herdenkingsbord of een andere creatie van Joost Maréchal die zijn handtekening of zijn stempel draagt? Laat het alstublieft zo spoedig mogelijk weten. Stuur ons een foto en – als het kan – het verhaal dat aan dit werk verbonden is. Als dank voor uw reactie op deze oproep zal u een persoonlijke uitnodiging krijgen voor een feestelijke nocturne tijdens de tentoonstelling. Informatie over uw werk van Joost Maréchal is welkom bij Annemieke Pieters, cultuurbeleidscoördinator stad Eeklo, Pastoor de Nevestraat 10, 9900 Eeklo, tel. 09 218 27 28, annemieke.pieters@eeklo. Via dit adres of via www.eeklo.be kan u een formulier krijgen om het werk van Joost Maréchal aan te melden.

e Stad Eeklo organiseert in 2011 een tentoonstelling over het werk van Joost Maréchal, honderd jaar na zijn geboorte en veertig jaar na zijn overlijden. Hij was dé pionier van de moderne keramiek in Vlaanderen en was ook op het gebied van de glasschilderkunst vooruitstrevend. Hij begon zijn carrière evenwel als schilder. Geboren in Brugge, heeft hij zijn meest creatieve jaren in Eeklo doorgebracht. Vazen, schalen en kunstwerken van zijn vaardige hand decoreren talrijke interieurs. In veel huizen en kerken kan u nu nog zien hoe zijn kleurrijke brandglazen oplichten. De Sint-Margarethakerk in Knokke is daarvan een prachtig voorbeeld. Joost Maréchal maakte ook bijzonder mooie borden en tegels als aandenken aan een geboorte, een huwelijk of een andere feestelijke gebeurtenis.

De tentoonstelling loopt van 1 oktober tot en met 27 november 2011 in de voormalige kapel van de Arme Klaren, Tieltsesteenweg 22 in Eeklo. Bij die gelegenheid zal een nieuw boek verschijnen over Joost Maréchal, zijn artistieke loopbaan, het atelier en zijn belang als leraar.

De tentoonstelling is een uitgesproken gelegenheid om zoveel mo-

Bibliotheek Eeklo I Molenstraat 36 I 09 218 27 00 I bibliotheek@eeklo.be

KAREL VAN DE WOESTIJNE, een biografie

PETER THEUNYNCK (Eeklo), dichter en tekstschrijver, brengt een voordracht over Karel Van De Woestijne. ‘Het huis mijns vaders, waar de dagen trager waren’, het gedicht dat Peter Theunynck voor zijn examen voordrachtkunst moest voordragen en het feit dat hij zelf dichter is deed hem kiezen voor het schrijven van de biografie van een andere dichter: Karel Van De Woestijne. Na jaren van geduldig onderzoek licht PETER THEUNYNCK een tip van de sluier op en doorprikt hij de zorgvuldig opgebouwde mythe rond de persoon van Karel Van De Woestijne.

Woensdag 8 december 2010 om 19.30 uur in de bibliotheek Toegang: 2,50 euro. Vooraf inschrijven: 09 218 27 00, bibliotheek@eeklo.be 31


Wo. 27/10

van David Van Reybrouck

Met Guy Folie, Kris Van Spitael & Raf Coppens

Lezing “Congo”

A L VA V I

N

DE

FE ST

Wo. 20/10

Comedycafé

Bibliotheek om 19.30 uur - € 2,50 - inschrijven!

CC De Herbakker om 20.30 uur - gratis

Piv Huvluv Bed, bad, brood

Do. 28/10

CC De Herbakker om 20.30 uur - € 12 € 10 (klein abo) / € 9 (groot abo) / € 8 (hh abo)

Peter De Graef / Dwama & Ensemble Leporello Zielsverwanten CC De Herbakker om 20.30 uur - € 14

TWEEVOETER 2-JAARLIJKS CULTUURFESTIVAL

15/10 > 30/10/2010

Do. 21/10

€ 12 (klein abo) / € 11 (groot abo) en € 9 (hh abo)

CC De Herbakker om 20.30 uur - € 12

Vr. 29/10

’t Arsenaal Norway Today

€ 10 (klein abo) / € 9 (groot abo) / € 8 (hh abo)

The Bootleg Beatles (uitverkocht)

Vr. 22/10

Dez Mona Hilfe Kommt

CC De Herbakker om 20.30 uur - € 24 € 22 (klein abo) / € 21 (groot abo) / € 20 (hh abo)

CC De Herbakker om 20.30 uur - € 12

€ 10 (klein abo) / € 9 (groot abo) / € 8 (hh abo)

Za. 30/10

Toneel “Twee vrouwen”

The Bony King of Nowhere

Cultuurfactorij De Koperen Leeuw om 20.30 uur - € 8

€ 10 (klein abo) / € 9 (groot abo) en € 8 (hh abo)

Za. 23/10

Electric Boogie

Een productie van Toneelvereniging Excelsior

Alegria Okrakoor Passe Passe Le Temps

CC De Herbakker om 20 uur - € 7 in VVK / € 8 ADK

Toneel“Twee

vrouwen”

Een productie van Toneelvereniging Excelsior Cultuurfactorij De Koperen Leeuw

CC De Herbakker om 20.30 uur - € 12

Cultuurfactorij De Koperen Leeuw om 20.30 uur €8

Jean-Marie Aerts, Patrick Riguelle & Filip Casteels

N9 Villa om 21 uur - Prijs: € 9 / € 12

om 20.30 uur - € 8

Cursussen

Beheers je instrument de gitaar Donderdag 28 oktober van 19.30 tot 21.30 uur N9 Villa - € 10

Bloemschikken voor Allerheiligen Donderdag 28 oktober om 14 uur

LDC Zonneheem - € 22 / € 20 (55+) / € 18 (infoblad)

De wondere wereld van de accordeon Vrijdag 29 oktober van 19.30 tot 21.30 uur

Tentoonstellingen

N9 Villa - € 6

Dagelijks te bezichtigen van 15/10 > 26/10 telkens

Boetseren

Kijkdozentento ‘In & Out’

van 10 tot 12 uur en 13.30 tot 16.30 uur (uitgezonderd

Wijkcentrum De Kring - € 10,50 à € 52,50.

en voor en na de voorstellingen - CC De Herbakker

KomUitPas: € 10,50

Tentoonstelling “Torso”

Grafiek voor gevorderden

telkens van 14 tot 18 uur - in het Jeneverhuis

Wijkcentrum De Kring - € 1,50 per les

N DE

FE ST

Te bezichtigen op 16, 17, 22, 23, 24, 29 en 30/10

A L VA IV

TWEEVOETER

Elke woensdag van 9-12 uur en van 13.30 - 16.30 uur

op maandag enkel van 13.30 tot 18 uur)

Elke dinsdag- en donderdagnamiddag om 14 uur

Eikenblad oktober 2010  
Eikenblad oktober 2010  

Het gratis Infomagazine van de stad Eeklo

Advertisement