TİMDER Algı ve Beklenti Araştırması Sonuç Raporu

Page 1

ALGI VE BEKLENTİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORUALGI VE BEKLENTİ ARAŞTIRMASI 2016


ALGI VE BEKLENTİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ 5 GİRİŞ 6 ARAŞTIRMANIN AMACI 8 ARAŞTIRMANIN KAPSAMI VE METODOLOJİSİ 8 8ARAŞTIRMANIN ANALİZ NOTLARI 9 MEMNUNİYET ORANI HESAPLAMA 9 YÖNETİCİ ÖZETİ 10 DEMOGRAFİK BİLGİLER 11 HİZMET ALGISI VE BEKLENTİLERİ 3 ÇALIŞANLAR AÇISINDAN EĞİTİMLER 14 YÖNETİCİLER AÇISINDAN EĞİTİMLER 18 EĞİTİM OLANAKLARI 21 EĞİTİM İÇERİĞİ 26 EĞİTİM TALEPLERİ 29 1. Stresi Mutluluğa Dönüştür! Mutluluk Psikolojisi 29 2.Hikayen Kadar Güçlüsün! 30 3. İletişim Komedisi 31 4. İş’te Karizma 32 5. Bermuda Diksiyon Hitabet Sunum Üçgeni 33 6. Zor İnsanlarla Zorlanmadan Çalışın 34 7. Yönetemediğiniz Zaman Sizin Değildir! 35 8. Nöropazarlama: Tüketicinin Karar Alma Süreci 36 9. Global Markaların Etkili Satış ve Pazarlama Stratejileri ve Vizyonları 37 10. Yüksek Performanslı Ekipler Kurmak ve Yönetmek 38 11. Satış ve Pazarlamada KnowBrainer! Problem Çözme, Anatilik Karar Verme ve İnovatif Düşünme 39 12. İşiniz İçin En İyi Pazarlama Fikirleri 40 13. Dijital Dünyayı Yönetmenin Altın Kuralları 41 14. Her Şeye Müşteri Gözünden Bakın!-Müşteri Şikayetlerini Çözme, Zor Müşterilerle Başa Çıkma ve Müşteri Sadakati Yaratma 15. Satış İkna Sanatıdır! İtirazları Karşılayın ve Satışa Dönüştürün 43 16. Satıcıların Bilmesi Gereken Pazarlama Teknikleri 44 17. Doğrudan Satış-Günümüzün ve Geleceğin İşini Öğrenin!-Müşteri ile Aranızdaki Sınırları Kaldırın! 45 18. Satış Kanalı Yönetimi!-Dağıtım Kanallarını Etkin Yöneterek Hedeflere Ulaşma Yöntemleri 46 GENEL DEĞERLENDİRME

48

TABLO 1 LİKERT ÖLÇEK TABLO 2 EĞİTİMLERİN ÇALIŞMA ARKADAŞLARINA TAVSİYE EDİLMEME NEDENLERİ TABLO 3 TÜM EĞİTİMLER KONU DEĞERLENDİRMESİ TABLO 4 PERFORMANS ETKİ ANALİZİ TABLO 5 GÖRÜŞ VE ÖNERİLER

9 18 47 48 49

2


2016

GRAFİK 1 YILLARA GÖRE GENEL MEMNUNİYET DEĞERLERİ 10 GRAFİK 2 GENEL MEMNUNİYET FREKANS DEĞERLERİ 11 GRAFİK 3 KATILIMCILARIN CİNSİYET DURUMLAR 11 GRAFİK 4 KATILIMCILARIN YAŞ DURUMLARI 12 GRAFİK 5 KATILIMCILARIN EĞİTİM DURUMLARI 12 GRAFİK 6 KATILIMCILARIN FİRMALARDAKİ POZİSYONLARI VE KATILIM DURUMLARI 13 GRAFİK 7 KATILIMCILARIN KURUMLARDAKİ POZİSYONLARINA GÖRE MEMNUNİYETLERİ 13 GRAFİK 8 ÇALIŞAN-YÖNETİCİ BAZINDA KRİTER MEMNUNİYETLERİ 14 GRAFİK 9 EĞİTİMLERİN ÇALIŞANLARA KATKISI 15 GRAFİK 10 CİNSİYET BAZINDA EĞİTİMLERİN KATKISI 16 GRAFİK 11 YAŞ BAZINDA EĞİTİMLERİN KATKISI 16 GRAFİK 12 EĞİTİM DURUMU BAZINDA EĞİTİMLERİN KATKISI 17 GRAFİK 13 EĞİTİMLERİN TAVSİYE EDİLME DURUMU 17 GRAFİK 14 EĞİTİMLERİN ÇALIŞANLARA KATKISI 18 GRAFİK 15 YÖNETİCİLER NEZDİNDE CİNSİYET BAZINDA EĞİTİMLERİN KATKIS 19 GRAFİK 16 YÖNETİCİLER NEZDİNDE YAŞ BAZINDA EĞİTİMLERİN KATKISI 20 GRAFİK 17 YÖNETİCİLER NEZDİNDE EĞİTİM DURUMU BAZINDA EĞİTİMLERİN KATKISI 21 GRAFİK 18 EĞİTİM YERİ 22 GRAFİK 19 EĞİTİM YERİNE ULAŞIM OLANAKLARI 22 GRAFİK 20 EĞİTİM YERİ ÖNERİLERİ 23 GRAFİK 21 EĞİTİM GÜNÜ 24 GRAFİK 22 EĞİTİM GÜNÜ ÖNERİLERİ 24 GRAFİK 23 EĞİTİM SAATİ 24 GRAFİK 24 EĞİTİM SAATİ ÖNERİLERİ 25 GRAFİK 25 EĞİTİM SÜRESİ 25 GRAFİK 26 EĞİTİMLERİN BEKLENTİLERİ KARŞILAMASI DURUMU 26 GRAFİK 27 EĞİTİM İÇERİKLERİNİN KONULARA UYGUN OLMASI DURUMU 26 GRAFİK 28 ÖZELLİKLE ALINMAK İSTENEN EĞİTİMİN OLMASI DURUMU 27 GRAFİK 29 ÖZELLİKLE ALINMAK İSTENEN EĞİTİMLER 28 GRAFİK 30 STRESİ MUTLULUĞA DÖNÜŞTÜR EĞİTİMİNİN TERCİH EDİLME DURUMU 29 GRAFİK 31 HİKAYEN KADAR GÜÇLÜSÜN EĞİTİMİNİN TERCİH EDİLME DURUMU 30 GRAFİK 32 İLETİŞİM KOMEDİSİ EĞİTİMİNİN TERCİH EDİLME DURUMU 31 GRAFİK 33 İŞ’TE KARİZMA EĞİTİMİNİN TERCİH EDİLME DURUMU 32 GRAFİK 34 BERMUDA DİKSİYON HİTABET SUNUM ÜÇGENİ EĞİTİMİNİN TERCİH EDİLME DURUMU 33 GRAFİK 35 ZOR İNSANLARLA ZORLANMADAN ÇALIŞIN EĞİTİMİNİN TERCİH EDİLME DURUMU 34 GRAFİK 36 YÖNETEMEDİĞİNİZ ZAMAN SİZİN DEĞİLDİR EĞİTİMİNİN TERCİH EDİLME DURUMU 35 GRAFİK 37 NÖROPAZARLAMA: TÜKETİCİNİN KARAR ALMA SÜRECİ EĞİTİMİNİN TERCİH EDİLME DURUMU 36 GRAFİK 38 GLOBAL MARKALARIN ETKİLİ SATIŞ VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ VE VİZYONLARI EĞİTİMİNİN TERCİH EDİLME DURUMU 37 GRAFİK 39 YÜKSEK PERFORMANSLI EKİPLER KURMAK VE YÖNETMEK EĞİTİMİNİN TERCİH EDİLME DURUMU 38 GRAFİK 40 SATIŞ VE PAZARLAMADA KNOWBRAİNER! EĞİTİMİNİN TERCİH EDİLME DURUMU 39 GRAFİK 41 İŞİNİZ İÇİN EN İYİ PAZARLAMA FİKİRLERİ EĞİTİMİNİN TERCİH EDİLME DURUMU 40 GRAFİK 42 DİJİTAL DÜNYAYI YÖNETMENİN ALTIN KURALLARI EĞİTİMİNİN TERCİH EDİLME DURUMU 41 GRAFİK 43 HER ŞEYE MÜŞTERİ GÖZÜNDEN BAKIN! EĞİTİMİNİN TERCİH EDİLME DURUMU 42 GRAFİK 44 SATIŞ İKNA SANATIDIR! EĞİTİMİNİN TERCİH EDİLME DURUMU 43 GRAFİK 45 SATICILARIN BİLMESİ GEREKEN PAZARLAMA TEKNİKLERİ EĞİTİMİNİN TERCİH EDİLME DURUMU 44 GRAFİK 46 DOĞRUDAN SATIŞ-GÜNÜMÜZÜN VE GELECEĞİN İŞİNİ ÖĞRENİN! EĞİTİMİNİN TERCİH EDİLME DURUMU 45 GRAFİK 47 SATIŞ KANALI YÖNETİMİ! EĞİTİMİNİN TERCİH EDİLME DURUMU 46

3


ALGI VE BEKLENTİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU

4


2016

ÖNSÖZ TİMDER Akademi kapsamında 2015 yılından bu yana eğitim faaliyetlerini sürdürmekte olan TİMDER, sektörümüzün eğitim misyonunu üstlenmiş olmanın bilinci ve onuru ile 2015 dönemi eğitim programını da başarı ile tamamladı. On bir yıldır aralıksız sürdürülen eğitim faaliyetlerine duyulan memnuniyet, her eğitimin sonunda yapılan “Algı ve Beklenti Araştırması” ile ortaya çıkıyor. TİMDER Akademi’nin katılımcılar tarafından nasıl algılandığının ortaya konması, katılımcıların beklentilerinin ne olduğunun tespiti, eğitim konularının değerlendirilmesi ve eğitim konuları hakkındaki beklentiler yapılan araştırma ile belirleniyor. Eğitimlerin yöneticilerin gözünde çalışanlara katkısı, eğitim yeri, saati, süresinin uygunluğu, eğitimin çalışanlara katkısı, eğitimden yeni dönem beklentilerinin neler olduğunun belirlenmesi araştırmanın amaçları arasında bulunuyor. Uzun yıllardır sürdürülen akademi eğitimlerinden memnuniyetin sorgulanmasını ve katılımcıların fikirlerini ortaya koyması TİMDER için önemli bir konudur. Bu araştırmanın önemli sonuçlardan birisi de TİMDER Akademi’den memnuniyetin, önceki yıllara göre artmasıdır. 2011 de 81,0% olan memnuniyet oranı artış trendi izleyerek 2015 yılında 86,9%’a ulaşmış, 2016 yılında 85,3% olarak hesaplanmıştır. Aynı zamanda katılımcıların “TİMDER Akademi Eğitimlerini çalışma arkadaşlarınıza tavsiye eder misiniz?” sorusuna 96,0% oranında evet cevabı vermesi memnuniyetin ve Akademi’den beklentilerin oldukça yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Yeni eğitim dönemi hazırlıklarına ışık tutan ve her eğitim döneminin sonunda yapılan “Algı ve Beklenti Araştırması” nın oluşumuna katkı sağlayan tüm katılımcılara, işletme sahipleri ve yetkililerine, fikir ve düşüncelerini TİMDER Akademi’ye iletmeleriyle verdikleri destekten dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Saygılarımla, Ertan Sapankaya Yönetim Kurulu Başkanı TİMDER

5


ALGI VE BEKLENTİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU

GİRİŞ Eğitim; “önceden saptanmış amaçlar doğrultusunda insanların düşüncelerinde, tutumlarında, davranışlarında ve yaşamlarında belirli iyileştirmeler ve geliştirmeler sağlayan sistematik süreç” olarak tanımlanmaktadır. Geliştirme var olan yeteneklerin iyileştirilmesidir. Yetiştirme ise belli bir işin gerektirdiği nitelik ve niceliklerin bireye kazandırılması olarak tarif edilmektedir. Diğer pek çok alan gibi, yönetim bilimi de sürekli olarak değişmekte ve gelişmektedir. Şüphesiz ki; işletmelerin tümü başarılı olmayı amaçlarlar. Fakat; başarıya ulaşabilmek için pek çok konuda doğru bilgiye sahip olabilmek ve bunları etkin bir şekilde yöneterek işletmeye fayda sağlayacak biçimde değerlendirebilmek gerekir. 21. yy Türkiye’sinde değişen piyasa koşullarında ayakta kalabilmenin yegâne yolu rekabet etmek ve rekabet etme gücünü geliştirmektir. Firmaların rekabet güçlerini geliştirebilmeleri piyasayı iyi anlayıp yorumlayabilmekle ve eğitimli, yetişmiş insan kaynaklarıyla mümkün olacaktır. Bu nedenle İnşaat Malzemeleri Sektöründe yer alan firmaların geleceğe emin adımlarla yürüyebilmeleri ancak bulundukları pazarın mevcut durumunu net bir biçimde tanımaları ile mümkündür. Piyasada, sadece firmaların dış çevreleri ile sınırlı olmadığını, iç çevredeki aktörlerin etkisinin yüksek olduğunu unutmamak gerekir. Sektörde yer alan firmaların insan kaynakları ile rekabet edebilirliğini arttırabileceği açıktır. Bu nedenle İnşaat Malzemeleri sektöründe önemli bir sivil toplum kuruluşu olan TİMDER (Tesisat ve İnşaat Malzemecileri Derneği), insan kaynağına verdiği önemi Asil ve Fahri Üyelerine sunmuş olduğu eğitim faaliyetleri ile ortaya koymaktadır. TİMDER, sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin günümüz koşullarında geçerli olan bilgiye rahatça ulaşabilmeleri ve etkin bir biçimde uygulayabilmeleri için, eğitim faaliyetlerine devam etmektedir. TİMDER aşağıdaki misyonu ile eğitim faaliyetlerini yerine getirmektedir. • Tesisat ve İnşaat Malzemesi satıcılarının satmakta olduğu malzemelerin yurdumuzda üretilmesine katkıda bulunmak, • Haksız rekabeti önlemek, • Ortak sosyal, ekonomik, kültürel, mesleki ihtiyaçlara destek vermek, • Mesleki sorunların çözümüne yardımcı olmak malzemeciler arasında birlik ve beraberlik sağlamak,

6


2016

• Fuar ve sergiler düzenleyerek kitleselleşmeyi sağlamak, • Üretici & Satıcı arasında köprü kurmak, • Sektörümüz hakkında yayınlar yapmak, • Eğitim & Öğretime katkıda bulunmak ve burs vermek Eğitim ve öğretime katkıda bulunmak misyonundan hareketle TİMDER, eğitim hizmetlerini TİMDER Akademi çatısı altında on bir yıldır üyelerine sunmaktadır. Bu süre zarfında pazarlama satış eğitimlerinden kişisel gelişim eğitimlerine kadar onlarca konuda eğitim profesyonel kadrolarla verilmiştir. TİMDER Akademi faaliyetlerinin katılımcılar ve eğitime katılımcı gönderen firma temsilcileri tarafından değerlendirilmesi amacıyla 2015 dönemi sonunda bir araştırma yapılması kararlaştırılmıştır. Araştırma, verilerle yönetim ilkesi gereği yapılan işlerin, sunulan hizmetlerin performanslarının değerlendirilmesi, algı ve beklentilerin ortaya çıkarılması açısından çok önemlidir. Bu amaçla TİMDER Akademi Algı ve Beklenti Araştırması tasarlanmış ve uygulamaya alınmıştır. Bu rapor, bu çalışmanın sonuçlarını açık ve net bir biçimde TİMDER Üyelerine, firmalara ve eğitime katılanlara sunmaktadır. TİMDER Akademi ve Algı ve Beklenti Araştırma raporu beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde yaklaşım ve metodoloji, ikinci bölümden genel memnuniyet, üçüncü bölümde araştırma bulguları, dördüncü bölümde eğitim talepleri, beşinci bölümde 2015 dönemi eğitim konularının katılımcılar tarafından değerlendirilmesi yer almaktadır. Birinci bölümde araştırmanın amacı, kapsamı metodoloji ve analiz notlarına yer verilmiştir. Araştırma, kantitatif araştırma tekniklerinden CATI (Bilgisayar destekli telefonla anket) ile gerçekleştirilmiştir. İkinci bölümde katılımcıların TİMDER Akademi’den memnuniyeti ortaya koyulmuştur. Üçüncü bölümde eğitimlerin katkısı, eğitimlerin içerikleri, eğitim olanakları, eğitmenler hakkında sorgulamalar yapılmış ve sonuçlara ulaşılmıştır. Dördüncü bölümde katılımcıların eğitim talepleri kapsam, içerik, konu bazında alınmıştır. Bu bölümde katılımcıların TİMDER Akademi’den beklentileri açıkça ortaya koyulmuştur. Beşinci bölümde TİMDER Eğitim Komisyonu tarafından değerlendirilmiş ve sunulmuş 30 eğitim konusu katılımcılar tarafından değerlendirilmiş ve puanlandırılmıştır.

7


ALGI VE BEKLENTİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU

ARAŞTIRMANIN AMACI Timder Akademi 2015 döneminde eğitime katılan firma çalışanlarının eğitimler hakkındaki fikir ve görüşlerini almak, Eğitime katılımcı gönderen firma yetkililerinin görüşlerini almak, Eğitime katılanlarla ilgili olarak eğitimin sağladığı faydayı ortaya çıkarmak, Eğitime katılanlardan eğitim dönemi hakkında değerlendirmeleri almak, Eğitim programları hakkında algı ve beklentileri ortaya çıkarma amacıyla çalışma gerçekleştirilmiştir.

ARAŞTIRMANIN KAPSAMI VE METODOLOJİSİ Araştırma altı temel adımdan oluşan metotla tamamlanmıştır. Araştırma planı, anketin tasarımı, saha organizasyonu, anketlerin uygulanması, verilerin girişi ve analizi, raporlama şeklinde tamamlanmıştır. Saha çalışması yapılmadan önce görüşmeci eğitimleri verilmiştir. Araştırma eğitime katılanlar ile telefonda anket “CATI” (Bilgisayar Destekli Telefonla Arama) yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Ayrıca eğitime katılan firmaların yetkilileri ile görüşmeler yapılmıştır. Anket formu kullanılarak görüşmeler kayıt altına alınarak memnuniyet puanları 100 üzerinden hesaplanmıştır. Kodlama sistemi Çok memnun:5, Hiç memnun değil:1 aralığındadır. Memnuniyet puanları, akademi ve genel tüm faaliyetler hakkında sorulan soruların toplam puanlanmasıyla ortaya çıkarılmıştır. Anketler çeşitli firmalardan 62 çalışan ve 63 yöneticinin katılımıyla 06.05.2016 ile 16.05.2016 tarihleri arasında uygulanmıştır. Anketlerin girişinin tamamlanmasıyla raporlama safhasına geçilmiştir. Raporlamada, frekans analizleri, anlamlılık testleri ve korelasyon tekniklerinden yararlanılmış, pasta ve çeşitli histogramlar kullanılmıştır. Açık uçlu sorulara verilen cevaplar belirli başlıklar altında toplanarak frekans değeri elde edilmeye çalışılmıştır.

8


2016

ARAŞTIRMANIN ANALİZ NOTLARI Memnuniyet Oranı Hesaplama Araştırma raporunun tamamında bir % puanı hesaplanmıştır. Bu puan 100 üzerinden aşağıdaki likert ölçeği kullanılarak elde edilmiştir. Toplam puan araştırmaya katılanlarının verdikleri cevap sayısının aşağıdaki 1-5 arası puanla çarpılmasıyla elde edilmiştir. Maksimum puan ise herkesin 5 puan vermesi durumunda elde edilen sayıdır. Toplam puanın maksimum puana oranının yüzdesel ifadesi bize memnuniyeti puanını vermektedir. • Çok Memnunum • Memnunum • Ne Memnunum Ne De Değilim • Memnun Değilim • Hiç Memnun Değilim

= 5 puan x Frekans = 4 puan x Frekans = 3 puan x Frekans = 2 puan x Frekans = 1 puan x Frekans

Toplam Puan / Maksimum Puan = % Memnuniyet Puanı

Örnek Hesaplama; Aşağıdaki tabloda 541 kişinin verdiği cevapların likert ölçeğinde frekansları görülmektedir. Verilen cevaplara göre elde edilen toplam puan 1910’dur. Skala

Frekans

Puan

Hesap

Hiç Memnun Değilim

25

1

25

Memnun Değilim

68

2

136

Ne Memnunum Ne De Değilim

134

3

402

Memnunum

223

4

892

Çok Memnunum

91

5

455

Toplam

541

1910

Tablo 1 Likert Ölçek • Toplam Puan: 1910 • Maksimum Puan: 541*5=2705 • Memnuniyet Puanı: 1919/2705=70,6% olarak elde edilir.

9


ALGI VE BEKLENTİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU

YÖNETİCİ ÖZETİ Algı ve beklenti araştırmasında akademiden genel memnuniyet sorgulanmıştır. 2011 yılından itibaren akademinin değerlendirildiği araştırmada 2015 yılı memnuniyet değerine göre 2016 yılında yaklaşık 1,6% oranında düşüş yaşanmıştır. Yıllara göre memnuniyet değerlerine bakıldığı zaman ise artan bir trendin olduğu ancak 2016 yılında bir düşüş meydana geldiği gözlemlenmektedir. Yıllara göre gerçekleştirilen araştırma puanları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

100 %81,0

%81,7

%83,6

2011

2012

2013

%86,1

%86,9

%85,3

2014

2015

2016

80

60

40

20

0

Grafik 1 Yıllara Göre Genel Memnuniyet Değerleri 2016 yılı memnuniyet değerine frekanslar nezdinde bakıldığında katılımcıların 56,0%‘sı memnun olduklarını belirtmişlerdir. Genel olarak düşünüldüğünde katılımcıların 35,2%’si akademiden çok memnun olduğunu belirtmişlerdir. Detaylı frekans değerleri aşağıdaki tablodadır.

10


2016

Genel Memnuniyet = %85,3

%8,8 Çok Memnunum

%35,2

Memnunum Ne Memnunum, Ne Memnun Değilim

%56,0

Memnun Değilim Hiç Memnun Değilim

Grafik 2 Genel Memnuniyet Frekans Değerleri

DEMOGRAFİK BİLGİLER Araştırma evrenini oluşturan, katılımcı listesinde yer alan tüm kişilere ulaşılmaya çalışılmış ancak tamamının katılımı sağlanamamıştır. Araştırmaya katılan kişilerin cinsiyet dağılımına bakıldığı zaman erkek katılımcıların %73,6 ile akademi hakkında daha fazla görüş bildirdiği gözlemlenmiştir. Katılımcıların cinsiyet kırılımlarına göre katılım durumları aşağıdaki grafiktedir.

%26,4

Erkek Kadın

%73,6 Grafik 3 Katılımcıların Cinsiyet Durumları Araştırmaya katılım gösteren kişilerin 52,0%’ı 18-34 yaş aralığındadır. 55 yaş ve üzeri kişilerden 3,2% ile en az katılım sağlanmıştır.

11


ALGI VE BEKLENTİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU

%3,2 %17,6 %7,2

18-24 25-34

%44,8 %27,2

34-44 45-54 55+

Grafik 4 Katılımcıların Yaş Durumları Araştırmaya katılan katılımcılarının %80,0’ı üniversite ve üzeri eğitim almışlardır. Katılımcıların %18,4’ü lise mezunu iken eğitim durumları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

%0.8

Ortaokul / İlköğretim Lise / Lise dengi

%21,6

%18,4

İki yıllık Yüksek Okul Üniversite Yüksek Lisans / Doktora

%58,4

Grafik 5 Katılımcıların Eğitim Durumları Katılımcıların firmalarındaki pozisyonlarına bakıldığı zaman 49,6%’sının çalışan, 50,4%’ünün firma yöneticileri oldukları gözlemlenmiştir. Ayrıca firma yöneticilerinin toplam yüzde içerisinde 30,4%’ünün hem katıldığı hem de katılım sağladığı gözlemlenmiştir. Katılımcıların firmalardaki pozisyonları ve katılım durumları aşağıdaki grafiktedir.

12

%0,8


2016

%19,2

%49,6

%50,4 %30,4 %0,8

Çalışanlar

Katıldım

Müdür/Ortak/Yön. Kur. Üyesi

Katılımı Sağladım

Hem Katıldım Hem katılımı Sağladım

Grafik 6 Katılımcıların Firmalardaki Pozisyonları ve Katılım Durumları

HİZMET ALGISI VE BEKLENTİLERİ Akademide gerçekleştirilen eğitimler çalışan ve yöneticiler nezdinde değerlendirilmiştir. Akademiye katılan kişilerin firmalardaki konumlarına ilişkin memnuniyet ve beklentileri ayrı ayrı tespit edilmeye çalışılmıştır. 2016 yılı TİMDER Akademi Algı ve Beklenti Araştırmasına katılım gösteren yöneticilerin (Müdür/Ortak/Yön. Kur. Üyesi) memnuniyet oranı %85,4 iken eğitime ve araştırmaya katılan çalışanların memnuniyet değeri %85,2’dir. Katılımcıların pozisyonlarına göre memnuniyet puanları aşağıdaki grafikte yer almaktadır.

100

%85,2

%85,4

%85,3

80

60

40

Grafik 7 Katılımcıların Kurumlardaki Pozisyonlarına Göre Memnuniyetleri

20

0

Çalışan

Müdür/Ortak/ Yön. Kur. Üyesi

Genel Memnuniyet

13


ALGI VE BEKLENTİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU

Katılımcıların çalıştıkları kurumlardaki pozisyonlar bazında kriter memnuniyetleri incelendiği zaman tüm kriterlerde yöneticilerin(Müdür/Ortak/Yön. Kur. Üyesi) çalışanlara göre daha memnun oldukları gözlemlenmektedir. Çalışanyönetici bazında kriter memnuniyetleri aşağıdaki grafiktedir. 100 %81,5

%82,4

%79,4

%80,0 %74,8

80

%77,3

60

40

20

0

Çalışan Yönetici

Çalışan Yönetici

Kişisel Gelişime Katkısı

İş Yapma Becerisine Katkısı

Çalışan Yönetici Kariyerine Katkısı

Grafik 8 Çalışan-Yönetici Bazında Kriter Memnuniyetleri

ÇALIŞANLAR AÇISINDAN EĞİTİMLER Akademi eğitimlerinin amacı, TİMDER ’e üye olan firmaların çalışanlarının yetenek ve becerilerinde gelişim ve değişimi sağlamaktır. Bu değişimin ölçülebilmesi ya da fark edilebilmesi adına eğitim faaliyetlerinin katkısı aşağıdaki grafikte gösterilen üç önemli unsurda araştırılmıştır. Katılımcıların eğitimlerin kişisel gelişime olan katkısını %81,5 oranında değerlendirirken, eğitimlerin iş yapma becerisine katkısının %79,4 oranında değerlendirmişlerdir. Eğitimlerin kariyere katkısı diğer iki başlıktan farklı olarak %74,8 oranında değerlendirilmiştir. Eğitimlerin katkılarının, frekansları ve kriterler arasındaki değişim aşağıdaki grafikte yer almaktadır.

14


2016

%81,5

%79,4 %74,8

%12,3

%17,7

%22,6

%65,3

%59,8

%65,3

%18,0 %9,7

%13,7 %2,4

%1,6

Kişisel Gelişime Katkısı

%9,0

İş Yapma Becerinize Olan Katkısı

Kariyerime Olan Katkısı

Hiç Katkısı Yok

Katkısı Yok

Ne Katkısı Var, Ne Katkısı Yok

Katkısı Var

Yüksek Katkısı Var

Puan

Grafik 9 Eğitimlerin Çalışanlara Katkısı

Katılımcıların cinsiyetleri bazında eğitimlerin katkısına bakıldığında erkek katılımcıların memnuniyetlerinin daha yüksek olduğu gözlemlenmektedir. Kriterlerin üçünde de erkek katılımcılar kadın katılımcılara nazaran daha yüksek memnuniyet belirtmişlerdir. Kriterlerin cinsiyetler bazında memnuniyet değerleri aşağıdaki grafiktedir.

15


ALGI VE BEKLENTİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU

100 %82,9

80

%81,1

%77,6

%74,5

%73,9

%75,1

Kadın

Erkek

60

40

20

0

Kadın

Erkek

Kadın

Kişisel Gelişimime Katkısı

Erkek

Kariyerime Olan Katkısı

İş Yapma Becerinize Olan Katkısı

Grafik 10 Cinsiyet Bazında Eğitimlerin Katkısı

%75,2

%78,2

35-44

45-54

%70,0

%73,1

%77,5

%80,0

%83,6

%80,6

25-34

80

%76,4

%82,2

%85,5

%81,8 35-44

%85,0

%80,0 25-34

55+

%77,8 18-24

100

45-54

Katılımcıların yaş aralıkları bazında eğitimlerin katkısı incelendiği zaman 45-54 yaş grubundaki katılımcıların diğer gruplara nazaran daha yüksek oranlarda memnuniyet bildikleri gözlemlenmektedir. Diğer yaş grupları ve kriter memnuniyetleri aşağıdaki grafiktedir.

60

40

Grafik 11 Yaş Bazında Eğitimlerin Katkısı

Kişisel Gelişimime Katkısı

İş Yapma Becerisine Olan Katkısı

55+

18-24

55+

45-54

35-44

25-34

0

18-24

20

Karıyerime Olan Katkısı

Katılımcıların eğitim durumları bazında eğitimlerin katkılarına ilişkin kriter memnuniyet puanları aşağıdaki grafikte yer almaktadır.

16


%68,1

%75,8

%80,0

%79,0

%76,3 Yüksek Lisanas / Doktora

80

%80,0

%79,2

%82,6 Lise / Lise Dengi

Üniversite

%80,0

%82,2 Üniversite

Ortaokul / İlkokul

%80,0 İki Yıllık Yüksek Okul

%79,3

%81,7 Lise / Lise Dengi

Yüksek Lisanas / Doktora

%80,0

100

Ortaokul / İlkokul

%100

2016

60

40

20

Kişisel Gelişimime Katkısı

İş Yapma becerinize Olan Katkısı

Yüksek Lisanas / Doktora

Üniversite

İki Yıllık Yüksek Okul

Lise / Lise Dengi

Ortaokul / İlkokul

İki Yıllık Yüksek Okul

0

Kariyerime Olan Etkisi

Grafik 12 Eğitim Durumu Bazında Eğitimlerin Katkısı Çalışan katılımcıların eğitimleri, çalışma arkadaşlarına tavsiye etme durumu incelendiğinde %96,0 oranında tavsiye edecekleri gözlemlenmektedir. Çalışanların eğitimleri çalışma arkadaşlarına tavsiye etme durumu aşağıdaki grafiktedir.

%4,0

%96,0

Evet Hayır

Grafik 13 Eğitimlerin Tavsiye Edilme Durumu

17


ALGI VE BEKLENTİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU

TİMDER Akademi eğitimlerini çalışma arkadaşlarına tavsiye etmeyeceklerini belirten katılımcıların, neden tavsiye etmek istemediklerinin bilgisi aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Tavsiye Etmeme Nedenleri Sunum yapan eğitmenlerin profesyonel olmamaları İddialı eğitim başlıklarının, eğitim içeriklerine yansımaması Eğitim içeriğinin katılımcı profiline uygun olamaması Eğitiler için uygun ortamın oluşmaması Eğitmenlerin iyi seçilmemesi

Tablo 2 Eğitimlerin Çalışma Arkadaşlarına Tavsiye Edilmeme Nedenleri

YÖNETİCİLER AÇISINDAN EĞİTİMLER Yönetici katılımcıların eğitimlerin çalışanlara katkısı incelendiğinde kişisel gelişime katkı %82,4 oranında, iş yapma becerisine katkı 80,0% oranında, kariyere katkı %77,3 oranında elde edilmiştir. Kriterlere ilişkin yöneticilerin belirttikleri memnuniyet puanları ve frekans oranları aşağıdaki grafikte yer almaktadır. %82,4

%80,0 %77,3

%27,1

%20,0

%61,0

%66,7

%8,5

%3,4

Kişisel Gelişime Katkısı

%59,3

%11,9 %6,7

%10,2

İş Yapma Becerinize Olan Katkısı

Kariyerime Olan Katkısı

Hiç Katkısı Yok

Katkısı Yok

Ne Katkısı Var, Ne Katkısı Yok

Katkısı Var

Yüksek Katkısı Var

Grafik 14 Eğitimlerin Çalışanlara Katkısı

18

%6,7

%18,6

Puan


2016 Yönetici katılımcıların cinsiyetleri bazında eğitimlerin katkısına bakıldığında erkek katılımcıların memnuniyetlerinin daha yüksek olduğu gözlemlenmektedir. Kriterlerin üçünde de erkek katılımcılar kadın katılımcılara nazaran daha yüksek memnuniyet belirtmişlerdir. Kriterlerin yöneticilerin cinsiyetleri bazında memnuniyet değerleri aşağıdaki grafiktedir. 100 %83,3 80

%78,2

%76,4

%80,8

%76,4

%77,5

Kadın

Erkek

60

40

20

0

Kadın

Erkek

Kişisel Gelişimime Katkısı

Kadın

Erkek

İş Yapma Becerisine Olan Katkısı

Kariyerine Olan Katkısı

Grafik 15 Yöneticiler Nezdinde Cinsiyet Bazında Eğitimlerin Katkısı Katılımcıların yaş aralıkları bazında eğitimlerin katkısı incelendiği zaman 18-24 yaş grubundaki yönetici katılımcıların diğer gruplara nazaran daha yüksek oranlarda memnuniyet bildikleri gözlemlenmektedir. Diğer yaş grupları ve kriter memnuniyetleri aşağıdaki grafiktedir.

19


%75,0

%70,5

80

%93,3

%83,8

%100,0

%93,3

%81,2

%74,7

%81,0

%100,0 %86,7

%83,8

%78,9

100

%83,0

%100,0

ALGI VE BEKLENTİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU

60

40

Kişisel Gelişime Katkısı

İş Yapma Becerisine Olan Katkısı

55+

45-54

35-44

25-34

18-24

55+

45-54

35-44

25-34

18-24

55+

45-54

25-34

18-24

0

35-44

20

Karıyerine Olan Katkısı

Grafik 16 Yöneticiler Nezdinde Yaş Bazında Eğitimlerin Katkısı Yönetici katılımcıların eğitim durumları bazında eğitimlerin katkılarına ilişkin kriter memnuniyet puanları aşağıdaki grafikte yer almaktadır. Ortaokul/ilköğretim ve iki yıllık yüksekokul mezunu yönetici katılımcı yer almadığından kriter puanları hesaplanmamıştır.

20


%78,2

%75,4

Üniversite

Yüksek Lisanas / Doktora

%76,7

%75,7

%82,4

%78,3

100

%75,7

%85,0

%84,2

2016

80

60

40

20

Kişisel Gelişime Katkısı

İş Yapma becerisine Katkısı

İki Yıllık Yüksek Okul

Lise / Lise Dengi

Ortaokul / İlkokul

Yüksek Lisanas / Doktora

Üniversite

İki Yıllık Yüksek Okul

Lise / Lise Dengi

Ortaokul / İlkokul

Yüksek Lisanas / Doktora

Üniversite

İki Yıllık Yüksek Okul

Lise / Lise Dengi

Ortaokul / İlkokul

0

Kariyerine Katkısı

Grafik 17 Yöneticiler Nezdinde Eğitim Durumu Bazında Eğitimlerin Katkısı

EĞİTİM OLANAKLARI TİMDER Akademi bünyesinde gerçekleştirilen eğitim olanaklarının değerlendirildiği bölümde katılımcılar eğitimin yeri, günü, saati, süresi ve eğitim yerine ulaşım olanaklarının uygunluğunu değerlendirmişlerdir. Katılımcıların eğitim yerini değerlendirdikleri kriterde, 92,7’si eğitim yerini uygun olarak değerlendirmiştir. Çalışanların 8,1’i eğitim yerini hiç uygun değil olarak değerlendirmişlerdir. Eğitim yerinin çalışanlar ve yöneticiler bazında değerlendirmeleri aşağıdaki grafiktedir.

21


ALGI VE BEKLENTİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU

%35,5

%56,5

%8,1 Çalışan

%43,5

%39,5

%50,0

%53,2

%6,5

%7,3

Müdür/Ortak/Yön. kur. Üyesi Uygun

Hiç Uygun Değil

Genel Çok Uygun

Grafik 18 Eğitim Yeri Katılımcıların eğitim yerine ulaşım olanaklarını değerlendirdikleri kriterde, 86,3’ü eğitim yerine ulaşım olanaklarını uygun olarak değerlendirmiştir. Çalışanların 11,3%’ü, yöneticilerin 16,1%’i eğitim yerine ulaşım olanaklarını hiç uygun değil olarak değerlendirmişlerdir. Eğitim yerine ulaşım olanaklarının çalışanlar ve yöneticiler bazında değerlendirmeleri aşağıdaki grafiktedir.

%22,6

%66,1

%11,3 Çalışan Hiç Uygun Değil Grafik 19 Eğitim Yerine Ulaşım Olanakları

22

Uygun

%24,2

%23,4

%59,7

%62,9

%16,1

%13,7

Müdür/Ortak/Yön. kur. Üyesi

Genel Çok Uygun


2016 Eğitim yerini ve eğitim yerine ulaşım olanaklarını hiç uygun değil olarak değerlendiren katılımcıların eğitim yeri önerileri ilçeler olarak aşağıdaki grafikte yer almaktadır. %17.6

%5.9

%5.9

%5.9

%5.9

Beyoğlu

Şişli

Küçükçekmece

Kağıthane

%11.8

Maltepe

%11.8

Bakırköy

%11.8

Avcılar

Beylikdüzü

Kadıköy

Bahçelievler

%11.8 %11.8

Grafik 20 Eğitim Yeri Önerileri Katılımcıların eğitim gününü değerlendirdikleri kriterde, 90,3’ü eğitim gününü uygun olarak değerlendirmiştir. Çalışanların %11,3’ü, yöneticilerin %8,1’i eğitim gününü hiç uygun değil olarak değerlendirmişlerdir. Eğitim gününün çalışanlar ve yöneticiler bazında değerlendirmeleri aşağıdaki grafiktedir.

Grafik 21 Eğitim Günü

%14.5

%19.4

%16.9

%74.2

%72.6

%73.4

% 11,3

% 8,1

% 9,7

Çalışan

Müdür/Ortak/Yön. Kur. Üyesi Hiç Uygun Değil

Uygun

Genel Çok Uygun

23


ALGI VE BEKLENTİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU

Eğitim gününü hiç uygun değil olarak değerlendiren katılımcıların eğitim günü önerileri (Sadece Cuma ve cumartesi günleri tercih edilmiştir) aşağıdaki grafikte yer almaktadır.

%60.0

%40.0

Cuma

Cumartesi

Grafik 22 Eğitim Günü Önerileri Katılımcıların eğitim saatini değerlendirdikleri kriterde, %90,3’ü eğitim saatini uygun olarak değerlendirmiştir. Çalışanların %12,9’u, yöneticilerin 6,5%’i eğitim saatini hiç uygun değil olarak değerlendirmişlerdir. Eğitim saatinin çalışanlar ve yöneticiler bazında değerlendirmeleri aşağıdaki grafiktedir.

%14.5

%16.1

%15.3

%72.6

%77.4

%75.0

%6,5

%9,7

%12,9 Çalışan Hiç Uygun Değil Grafik 23 Eğitim Saati

24

Müdür/Ortak/Yön. Kur. Üyesi Uygun

Genel Çok Uygun


2016

Eğitim saatini hiç uygun değil olarak değerlendiren katılımcıların eğitim saati önerileri aşağıdaki grafikte yer almaktadır.

%41.7 %33.3

%16.7 %8.3

17:30-18:00

18:00-18:30

19:00-19:30

19:30-20:00

Grafik 24 Eğitim Saati Önerileri Katılımcıların eğitim süresini değerlendirdikleri kriterde, 97,6’sı eğitim süresini uygun olarak değerlendirmiştir. Çalışanların %3,2’si, yöneticilerin %1,6’sı eğitim süresini hiç uygun değil olarak değerlendirmişlerdir. Eğitim süresinin çalışanlar ve yöneticiler bazında değerlendirmeleri aşağıdaki grafiktedir.

%14.5

%17.7

%16.1

%82.3

%80.6

%81.5

%3,2

%1,6

%2,4

Çalışan Hiç Uygun Değil

Müdür/Ortak/Yön. Kur. Üyesi Uygun

Genel Çok Uygun

Grafik 25 Eğitim Süresi

25


ALGI VE BEKLENTİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU

EĞİTİM İÇERİĞİ Araştırmanın en önemli başlıklarından birisi eğitim içeriklerinin uygun olup olmadığı hususudur. Hem içeriklerinin uygunluğu hem de beklentilerin karşılanması konuları ayrı ayrı irdelenmiştir. Ankete katılan çalışanlardan %88,7’si “Aldığınız eğitimler beklentilerinizi karşılıyor mu?” ifadesine evet cevabı vermişlerdir. Kriterin çalışanlar ve yöneticiler bazında katılım durumu aşağıdaki grafikte yer almaktadır. %11.3

%8.1

%88.7

%91,9

Çalışan

Müdür/Ortak/Yön. Kur. Üyesi Evet

%9.7

%90,3

Genel

Hayır

Grafik 26 Eğitimlerin Beklentileri Karşılaması Durumu Ankete katılan yöneticilerden %98,4’ü “Aldığınız eğitimlerin içerikleri konularına uygun mu?” ifadesine evet cevabı vermişlerdir. Kriterin çalışanlar ve yöneticiler bazında katılım durumu aşağıdaki grafikte yer almaktadır. %6.5

%1.6

%4.0

%93,5

%98,4

%96,0

Müdür/Ortak/Yön. Kur. Üyesi

Genel

Grafik 27 Eğitim İçeriklerinin Konulara Uygun Olması Durumu

Çalışan

Evet

26

Hayır


2016

Ankete katılan çalışanlardan %27,4’ü “Özellikle almak istediğiniz bir eğitim var mı?” ifadesine evet cevabı vermişlerdir. Kriterin çalışanlar ve yöneticiler bazında katılım durumu aşağıdaki grafikte yer almaktadır.

%72.6

%61.3

%66.9

%27,4

%38,7

%33,1

Çalışan

Müdür/Ortak/Yön. Kur. Üyesi

Genel

Evet

Hayır

Grafik 28 Özellikle Alınmak İstenen Eğitimin Olması Durumu “Özellikle almak istediğiniz bir eğitim var mı?” sorusuna evet cevabı veren katılımcıların, almak istedikleri eğitimler aşağıdaki grafikte yer almaktadır.

27


28

Grafik 29 Özellikle Alınmak İstenen Eğitimler %2.1 %2.1

Beden Dili Finansal Değerlendirme

0 %2.1

Müşteri İlişkileri Yönetimi

Liderlik

Motivasyon

Yönetim ve Organizasyon

5

Bilgisayar Programları

Zaman Yönetimi

10

Finansal Analiz

Teknik

Kişisel Gelişim

Satış ve Pazarlama

ALGI VE BEKLENTİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU

40

35 %35.4

30

25

20 %16.7

15 %10.4

%8.3 %6.3 %4.2 %4.2 %4.2 %4.2


2016

EĞİTİM TALEPLERİ Katılımcıların 2016 yılında TİMDER akademi bünyesinde gerçekleştirilmesi planlanan eğitimleri, tercih etme durumları sorgulanmıştır. 18 eğitimin amacı ve katılımcıların tercih etme durumu bu bölümde yer almaktadır. Ayrıca eğitimin amacının yanı sıra eğitim içerikleri de yer almaktadır.

1. Stresi Mutluluğa Dönüştür! Mutluluk Psikolojisi İnsanın beyni, adeta bir orkestra şefidir. Ruh yapımız ve kişiliğimiz, beyin aracılığı ile kendisini ifade etmektedir. Beynimizin stres altında olması, bütün organlarımızın faaliyetine olumsuz etki yapacaktır. Stres ve zaman yönetiminde; duygu, düşünce ve davranış denetiminde beynimizi doğru kullanırsak, mutlu, başarılı ve nitelikli yaşayabiliriz. Bu yaşantı bizim vereceğimiz kararlara bağlı olduğuna göre, dünyayı değiştirmek yerine kendimizi değiştirmeye öncelik vermeliyiz. • Pozitif Düşünebilme Tekniği • Korkularla Baş Etme Terapisi • Mutluluk Puanını Öğrenme Testi • Alışkanlıklardan Kurtulmak İster Misin? Ankete katılan katılımcılardan 79,0%’ı “Stresi Mutluluğa Dönüştür! Mutluluk Psikolojisi eğitimini almak ister misiniz?” ifadesine evet cevabı vermişlerdir. Kriterin çalışanlar ve yöneticiler bazında katılım durumu aşağıdaki grafikte yer almaktadır.

Genel

%79,0

Müdür/Ortak/Yön. Kur. Üyesi

%83,9

Çalışan

%74,2

Evet

%21.0

%16.1

%25.8

Hayır

Grafik 30 Stresi Mutluluğa Dönüştür Eğitiminin Tercih Edilme Durumu

29


ALGI VE BEKLENTİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU

2. Hikayen Kadar Güçlüsün! Hikaye anlatmak, liderlik ve motivasyon için en önemli araçlardan biridir. Geleceğin liderleri için attıkları her adımda gerekli olan en önemli becerilerden biri de hikaye anlatmaktır. Tarihte bütün liderler hikayenin gücünü kullanarak toplulukları etkilemiş, algılarını değiştirmişlerdir. • Konuştuğum Kadar Varım • Liderlik İletişiminde Hikayenin Gücü • Kurumsal Ve Bireysel Hikayelendirme Ne Denli Önemli? Nasıl Yapılır? • İlham Veren Başarı Hikayeleri Ankete katılan katılımcılardan 60,5%’i “Hikayen Kadar Güçlüsün! Eğitimini almak ister misiniz?” ifadesine evet cevabı vermişlerdir. Kriterin çalışanlar ve yöneticiler bazında katılım durumu aşağıdaki grafikte yer almaktadır.

Genel

%60,5

Müdür/Ortak/Yön. Kur. Üyesi

%66,1

Çalışan

%54,8

%39.5

%33.9

%45.2

Evet Grafik 31 Hikayen Kadar Güçlüsün Eğitiminin Tercih Edilme Durumu

30

Hayır


2016

3. İletişim Komedisi Kurumlarda iletişim kavramının tanımı, işletmeler açısından önemi, bireysel iletişim becerileri, bir örgütsel araç olarak iletişim sistemi, örgütsel davranış olarak iletişim sistemi, sözsüz iletişim ve izlenim oluşturma, ikna edici iletişim, sosyal etki, otorite ve uyum hakkında teorik ve pratik bilgi verilerek, alanla ilgili derinlemesine sorgulama yapılacaktır. • Kişilik Tipleri • İnsan Tanıma Sanatı • İletişim Oyunları • Hominem Te Memento: Sadece Bir İnsan Olduğunu Unutma Ankete katılan katılımcılardan 79,0%’ı “İletişim komedisi eğitimini almak ister misiniz?” ifadesine evet cevabı vermişlerdir. Kriterin çalışanlar ve yöneticiler bazında katılım durumu aşağıdaki grafikte yer almaktadır.

Genel

%79,0

%21.0

Müdür/Ortak/Yön. Kur. Üyesi

%77,4

%22.6

Çalışan

%80,6

Evet

%19.4

Hayır

Grafik 32 İletişim Komedisi Eğitiminin Tercih Edilme Durumu

31


ALGI VE BEKLENTİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU

4. İş’te Karizma İşe ilk adım atma çabanız olan mülakattan, kariyerinizin zirvesine ulaşacağınız ana kadar, en büyük yardımcınızdır karizma. Yeteneklerinizle, niteliklerinizle, kişiliğinizle kazandığınız değerleri, görünümünüzle bir anda kaybetmeniz olasıdır. Kişisel imajınız, üzerinize tam gelen bir elbise olmalıdır. Yanlış oluşturulan imaj, dar gelen ya da üzerinizden dökülen bir elbise gibidir! • İş Yaşamında Dış Görünüş ve Temsilin Önemi • Kendini Tanı, Yerine Göre Giyin! • Gardrop Detoksu, Moda ve Markalaşma • İmajınız Sizsiniz Ankete katılan katılımcılardan 72,6%’sı “İş’te karizma eğitimini almak ister misiniz?” ifadesine evet cevabı vermişlerdir. Kriterin çalışanlar ve yöneticiler bazında katılım durumu aşağıdaki grafikte yer almaktadır.

Genel

%72,6

Müdür/Ortak/Yön. Kur. Üyesi

%67,7

Çalışan

%77,4

Evet Grafik 33 İş’te Karizma Eğitiminin Tercih Edilme Durumu

32

%27.4

%32.3

%22.6

Hayır


2016

5. Bermuda Diksiyon Hitabet Sunum Üçgeni Eğitimimizin hedefi; etkili sunum hazırlamak ve topluluk önünde aktarabilmek için gerekli tüm teknik donanım ve bireysel becerilerin, zengin uygulamalar ve teorik aktarımlarla sağlanmasıdır. Bunu yaparken genel bir takım normlardan ziyade bireylerin kendi becerileri üzerine bir yapılandırma sağlanması amaçlanmaktadır. • Sunumda Fark Yaratmak • Topluluk Önünde Konuşma Becerisi • Hitabet Sanatı • İş Hayatında Yorumlayıcı Beden Dili Ankete katılan katılımcılardan 82,3%’ü “Bermuda Diksiyon Hitabet Sunum Üçgeni eğitimini almak ister misiniz?” ifadesine evet cevabı vermişlerdir. Kriterin çalışanlar ve yöneticiler bazında katılım durumu aşağıdaki grafikte yer almaktadır.

Genel

%82,3

Müdür/Ortak/Yön. Kur. Üyesi

%79,0

Çalışan

%85,5

Evet

%17.7

%21.0

%14.5

Hayır

Grafik 34 Bermuda Diksiyon Hitabet Sunum Üçgeni Eğitiminin Tercih Edilme Durumu

33


ALGI VE BEKLENTİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU

6. Zor İnsanlarla Zorlanmadan Çalışın Zor insanlar ’iletişim kurmakta zorluk çekilen kişiler’ dir. Zor insan tiplerinin sizin konumunuza, iletişim biçiminize ve kendi bireysel özelliklerinize göre artabilir. Yani yöneticiler için zor elemanlar, çalışanlar için zor iş arkadaşları ve astlar için zor yönetici tipleri farklılık gösterebilir. Bu eğitimde; en sık karşılaşılan zor insan modelleri ve onlarla mücadele yolları anlatılacaktır. • Ofisteki Ruh Hastalarını Tanıyalım! • Tükenmişlik Sendromu ve Stresi Yönetebilmek • Otokontrollü Analitik İletişim • Öfkeyi Yenmek: Yaşam Kalitemizi Değiştirmek Ankete katılan katılımcılardan 84,7%’si “Zor İnsanlarla Zorlanmadan Çalışın eğitimini almak ister misiniz?” ifadesine evet cevabı vermişlerdir. Kriterin çalışanlar ve yöneticiler bazında katılım durumu aşağıdaki grafikte yer almaktadır.

Genel

%84,7

%15.3

Müdür/Ortak/Yön. Kur. Üyesi

%87,1

%12.9

Çalışan

%82,3

%17.7

Evet Grafik 35 Zor İnsanlarla Zorlanmadan Çalışın Eğitiminin Tercih Edilme Durumu

34

Hayır


2016

7. Yönetemediğiniz Zaman Sizin Değildir! Geçip giden zamanın ardından bakmak istemiyorsanız zamanı yönetmenin pratik tekniklerini öğrenmeniz gerekmektedir. • Zamana Yetişemiyorsan Onu Yönetmeyi Öğren • Hız, Her Zaman Başarı Getirmez • Zamandan Nasıl Tasarruf Edilir? • Zamanı Etkin Yöneterek Satışları Artırma Ankete katılan katılımcılardan 81,5%’i “Yönetemediğiniz Zaman Sizin Değildir! eğitimini almak ister misiniz?” ifadesine evet cevabı vermişlerdir. Kriterin çalışanlar ve yöneticiler bazında katılım durumu aşağıdaki grafikte yer almaktadır.

Genel

%81,5

%18.5

Müdür/Ortak/Yön. Kur. Üyesi

%83,9

%16.1

Çalışan

%79,0

Evet

%21.0

Hayır

Grafik 36 Yönetemediğiniz Zaman Sizin Değildir Eğitiminin Tercih Edilme Durumu

35


ALGI VE BEKLENTİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU

8. Nöropazarlama: Tüketicinin Karar Alma Süreci Hızla değişen pazar koşullarında tüketicilerin satın alma kararını nasıl aldığını anlamak şirketlerin başarıya giden yolda bir adım önde olmalarını sağlamaktadır. İşte bu noktada “Nörobilim”, pazarlama ve satış alanlarında insan davranışlarını anlamada yeni bir yaklaşım getirmiştir. Nöropazarlama eğitimi sayesinde tüketicilerin satın alma kararlarını etkileyecek stratejileri nasıl yaratacağımız daha net bir şekilde anlaşılacak ve sonuç olarak satış potansiyelinizi yükseltecektir. • Nöropazarlama ve Satışın Kimyası • Satınalma Dürtüsünü Tetiklemek • Nöropazarlamanın Kullandığı Yöntem • Dünyada ve Türkiye’de Bu Yöntemi Hangi Firmalar Kullanıyor? • PRISM modeli nedir? Müşteriye özel satış teknikleri olarak nasıl kullanılır?

Kimler İçin? • En güncel yöntemleri kullanılarak yapılan analizler ve gerçek örnekler ile kendilerini geliştirmek isteyen kurumların satış & pazarlama bölümlerinde çalışan adaylar için uygundur. Ankete katılan katılımcılardan 65,3%’ü “Nöropazarlama: Tüketicinin Karar Alma Süreci eğitimini almak ister misiniz?” ifadesine evet cevabı vermişlerdir. Kriterin çalışanlar ve yöneticiler bazında katılım durumu aşağıdaki grafikte yer almaktadır.

Genel

%65,3

Müdür/Ortak/Yön. Kur. Üyesi

%74,2

Çalışan

%56,5

Evet

%34.7

%25.8

%43.5

Hayır

Grafik 37 Nöropazarlama: Tüketicinin Karar Alma Süreci Eğitiminin Tercih Edilme Durumu

36


2016

9. Global Markaların Etkili Satış ve Pazarlama Stratejileri ve Vizyonları Dünya genelindeki yoğun ticari rekabet sonucu ön plana çıkan, modern yönetim, stratejik pazarlama, marka stratejileri, markaya aidiyet gibi kavramların ayrılmaz bir bütün olarak değerlendirildiği akademik yaklaşımlı bilgi aktarımlarını ve aktarılan bilgilerin yaşanmış uluslararası şirket vaka analizleri ile pekiştirildiği eğitimimiz dünyadan örnekler ile aktarılacaktır. • Değişen Dünya ve Megatrendler • Satış ve Pazarlamada Değişen Boyutlar! Müşteri, Farklılaşma ve Teknoloji • Tüketici Krallığı, Radikal Marka Bakışı • Küresel Markalaşma Teknolojileri, Dünyadan Örnekler

Kimler İçin?

• Pazarlama, Marka, Satış ve Kurumsal İletişim Yönetimi konularındaki kariyerlerinde ilerlemek isteyen kişiler veya kariyer planı yapmayı hedefleyen kişiler. Ankete katılan katılımcılardan 75,0%’ı “Global Markaların Etkili Satış ve Pazarlama Stratejileri ve Vizyonları eğitimini almak ister misiniz?” ifadesine evet cevabı vermişlerdir. Kriterin çalışanlar ve yöneticiler bazında katılım durumu aşağıdaki grafikte yer almaktadır.

Genel

%75,0

%25.0

Müdür/Ortak/Yön. Kur. Üyesi

%75,8

%24.2

Çalışan

%74,2

%25.8

Evet

Hayır

Grafik 38 Global Markaların Etkili Satış ve Pazarlama Stratejileri ve Vizyonları Eğitiminin Tercih Edilme Durumu

37


ALGI VE BEKLENTİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU

10. Yüksek Performanslı Ekipler Kurmak ve Yönetmek Eğitimimiz, iş ortamlarında ‘birey olabilme’, ‘iletişim araçları’, ‘takım üyeliği’, ‘grup dinamikleri’ ve ‘stresle başa çıkma’ başlıklarında katılımcıların, önemli temalara ilişkin olarak bilgi ve becerilerini geliştirir. • Satış ve Pazarlama Ekipleri için “Takım Oyunları” • SPIN Selling Modeli ile Ekibinizi Zirveye Taşıyın • Satış Mesleğinde Kariyer Hedefleri Belirleme ve Ulaşma • Mutlu Çalışanlar ile Mutlu İşler

Kimler İçin? • Başta Pazarlama ve Satış olmak üzere yönetim konularında kariyerlerinde ilerlemek isteyen kişiler veya kariyer planı yapmayı hedefleyen kişiler. Ankete katılan katılımcılardan 79,0%’ı “Yüksek Performanslı Ekipler Kurmak ve Yönetmek eğitimini almak ister misiniz?” ifadesine evet cevabı vermişlerdir. Kriterin çalışanlar ve yöneticiler bazında katılım durumu aşağıdaki grafikte yer almaktadır.

Genel

%79,0

Müdür/Ortak/Yön. Kur. Üyesi

%88,7

Çalışan

%69,4

Evet

%21.0

%11.3

%30.6

Hayır

Grafik 39 Yüksek Performanslı Ekipler Kurmak ve Yönetmek Eğitiminin Tercih Edilme Durumu

38


2016

11. Satış ve Pazarlamada KnowBrainer! Problem Çözme, Anatilik Karar Verme ve İnovatif Düşünme Kurumlarda anlaşmazlık yaratan durumları ve kaynaklandığı nedenleri katılımcılara tanıtarak, bu tür çatışmaları en az indirgemek; engelleri aşmak için sağlıklı çözüme ulaşmayı sağlayan yöntem ve becerileri kişilere inovatif düşünme ile kazandırmak amaçlanmaktadır. Bunun yanı sıra, katılımcıların karar verme ve problem çözme yeteneklerinin geliştirilmesi de hedeflenmektedir. Karar sürecinin aşamaları ve problem çözme teknikleri uygulamalı olarak aktarılacaktır. • Satış ve Pazarlamada Yaratıcı Düşünme Teknikleri • Sonuç Odaklılık • Müşteri Nasıl Kazanılır? Nasıl Kaybedilir?

Kimin İçin? • Çatışma yönetimi, yaratıcı düşünme, problem çözme ve karar verme konusunda kendini geliştirmek isteyen herkes Ankete katılan katılımcılardan 83,1%’i “Satış ve Pazarlamada KnowBrainer! Problem Çözme, Anatilik Karar Verme ve İnovatif Düşünme eğitimini almak ister misiniz?” ifadesine evet cevabı vermişlerdir. Kriterin çalışanlar ve yöneticiler bazında katılım durumu aşağıdaki grafikte yer almaktadır.

Genel

%83,1

Müdür/Ortak/Yön. Kur. Üyesi

%88,7

Çalışan

%77,4

Evet

%16.9

%11.3

%22.6

Hayır

Grafik 40 Satış ve Pazarlamada KnowBrainer! Eğitiminin Tercih Edilme Durumu

39


ALGI VE BEKLENTİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU

12. İşiniz İçin En İyi Pazarlama Fikirleri Eğitimimiz, analitik yaklaşımla kurgulanacak doğru stratejiler ile rekabetin arttırılmasına, firma standardizasyonunun sağlanmasına, önemli/kilit müşterilerin belirlenmesine, etkin olarak yönetilmesine ve uzun soluklu iş birlikteliklerinin kurgulanmasına yönelik akademik yaklaşımlı bilgi aktarımları ile uygulamalar içermektedir. • Marka Büyümesinde Başarıyı Sağlayan Dikkat Çekici Hikâyeler Nasıl Derlenir? • İnovatif Teknolojileri Kullanarak Müşteri Kazanmak • Binlerce İnsanı Gönüllü Olarak Harekete Geçirecek Eşsiz Fikirler • Çarpıcı Marka Örnekleri

Kimin İçin? • En güncel örnekler ile kendilerini geliştirmek isteyen kurumların satış & pazarlama bölümlerinde çalışan adaylar için uygundur. Ankete katılan katılımcılardan 76,6%’sı “İşiniz İçin En İyi Pazarlama Fikirleri eğitimini almak ister misiniz?” ifadesine evet cevabı vermişlerdir. Kriterin çalışanlar ve yöneticiler bazında katılım durumu aşağıdaki grafikte yer almaktadır.

Genel

%76,6

Müdür/Ortak/Yön. Kur. Üyesi

%82,3

Çalışan

%71,0

Evet

%23.4

%17.7

%29.0

Hayır

Grafik 41 İşiniz İçin En İyi Pazarlama Fikirleri Eğitiminin Tercih Edilme Durumu

40


2016

13. Dijital Dünyayı Yönetmenin Altın Kuralları Hızlı şekilde değişen günümüz dünyasında yeni teknolojiler biz tüketicilerin hayatına çok hızlı şekilde giriyor. Bu teknolojileri iyi bilmek ve anlamak iş hayatımızda çok farklı şekilde yön vermemize imkan tanıyacaktır. Bu eğitimde hem yeni teknolojilerin neler olduğunu hem de farklı sektörlere nasıl etkiler yarattığını inceleyeceğiz. Örneklerle yeni teknolojilerin bazı sektörleri nasıl değiştirdiğini ve farklı iş fırsatları yarattığını göreceğiz. • Dijital Mecralar Nasıl Anlamlandırılıyor? • Son Çağrı Pazarlamada Dijital Dokunuşlar • Sosyal Medya ve Pazarlama • Türkiye Sosyal Medya Pazarlama Örnekleri

Kimin İçin? •Dijital pazarlama ve sosyal medyayı tüm yönleri ile tanımak isteyenlere açıktır. Ankete katılan katılımcılardan 63,7%’si “Dijital Dünyayı Yönetmenin Altın Kuralları eğitimini almak ister misiniz?” ifadesine evet cevabı vermişlerdir. Kriterin çalışanlar ve yöneticiler bazında katılım durumu aşağıdaki grafikte yer almaktadır.

Genel

%63,7

Müdür/Ortak/Yön. Kur. Üyesi

%71,0

Çalışan

%56,5

%36.3

%29.0

%43.5

Evet

Hayır

Grafik 42 Dijital Dünyayı Yönetmenin Altın Kuralları Eğitiminin Tercih Edilme Durumu

41


ALGI VE BEKLENTİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU

14. Her Şeye Müşteri Gözünden Bakın!-Müşteri Şikayetlerini Çözme, Zor Müşterilerle Başa Çıkma ve Müşteri Sadakati Yaratma Bu eğitimde, müşteriler ile iletişim ve müzakere yetkinliklerinin geliştirilmesi belirli durum ve şartlara uygun iletişim, ihtiyaçları karşılama, problem çözme ve müşterileri etkileme tekniklerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. • Müşterileri, Müşteri İhtiyaçlarını, Pazarları ve Pazar Koşullarını Anlamak ve Beklentileri Karşılamak • Artık Sadece Ürün Yeterli Değil: Müşteri İçin Değer Yaratmak, Müşteriye Deneyim Yaşatmak • Pazar ve Müşteri Hakkında Bilgi Toplamanın Yolu: Pazarlama Araştırmaları • Gittikçe Önem kazanan Bir Pazarlama Alanı: Hizmet Pazarlaması

Kimin İçin? • Zor insanlarla başa çıkabilme, müşteri sadakati yaratabilme, problem çözme ve karar verme konusunda kendini geliştirmek isteyen herkes Ankete katılan katılımcılardan 81,5%’i “Her Şeye Müşteri Gözünden Bakın!-Müşteri Şikayetlerini Çözme, Zor Müşterilerle Başa Çıkma ve Müşteri Sadakati Yaratma eğitimini almak ister misiniz?” ifadesine evet cevabı vermişlerdir. Kriterin çalışanlar ve yöneticiler bazında katılım durumu aşağıdaki grafikte yer almaktadır.

Genel

%81,5

%18.5

Müdür/Ortak/Yön. Kur. Üyesi

%83,9

%16.1

Çalışan

%79,0

Evet

Hayır

Grafik 43 Her Şeye Müşteri Gözünden Bakın! Eğitiminin Tercih Edilme Durumu

42

%21.0


2016

15. Satış İkna Sanatıdır! İtirazları Karşılayın ve Satışa Dönüştürün İkna tekniklerine sahip olmak bir silaha sahip olmaya benzer. O silahı nasıl kullandığınız çok önemlidir. Bu eğitimde öğrenilen tekniklerin insanların aldatılması, gerçeğin manipüle edilmesi için değil, satışın doğru yönlendirilebilmesi için kullanılmasıdır. • İkna psikolojisine giriş, etkili konuşmanın önemi, uygulamalar. • İkna psikolojisinde hitabet sanatının yeri, mimik-ikna ilişkisi. • İkna Psikolojisinde insan tiplerini tanımanın önemi, sezgi ve korku ögelerinin kullanımı. • İkna psikolojisinde öz saygı, liderlik, otorite, çekici olmanın gücü ve önemi.

Kimin İçin? • Satış, Pazarlama, Medya, Kurumsal İletişim Yöneticileri ve konuya ilgi duyan bütün katılımcılara açıktır. Ankete katılan katılımcılardan 68,5%’i “Satış İkna Sanatıdır! İtirazları Karşılayın ve Satışa Dönüştürün eğitimini almak ister misiniz?” ifadesine evet cevabı vermişlerdir. Kriterin çalışanlar ve yöneticiler bazında katılım durumu aşağıdaki grafikte yer almaktadır. üşteri Sadakati Yaratma eğitimini almak ister misiniz?” ifadesine evet cevabı vermişlerdir. Kriterin çalışanlar ve yöneticiler bazında katılım durumu aşağıdaki grafikte yer almaktadır.

Genel

%68,5

%31.5

Müdür/Ortak/Yön. Kur. Üyesi

%67,7

%32.3

Çalışan

%69,4

%30.6

Evet

Hayır

Grafik 44 Satış İkna Sanatıdır! Eğitiminin Tercih Edilme Durumu

43


ALGI VE BEKLENTİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU

16. Satıcıların Bilmesi Gereken Pazarlama Teknikleri Kurumların pazarlama ve satış bölümleri çalışanlarının, temel pazarlama ilkelerinin yanı sıra tüketicilerin satın alma kararını etkileyen faktörleri anlamasıdır. Çalışmalar, vaka çalışması ve örnekler ile desteklenecektir. • Artık Sadece Ürün Yeterli Değil: Müşteri İçin Değer Yaratmak, Müşteriye Deneyim Yaşatmak • Müşterileri, Müşteri İhtiyaçlarını, Pazarları ve Pazar Koşullarını Anlamak ve Beklentileri Karşılamak • Satış Arttırıcı Çabalar, Kişisel Satış ve Promosyonlar • Gittikçe Önem kazanan Bir Pazarlama Alanı: Hizmet Pazarlaması

Kimin İçin? • Satış Yönetimine ilgi duyan, bu alanda kariyer yapmak isteyen lisans ya da ön lisans öğrenimini tamamlamış kişiler ile satış alanında çalışan genç yönetici adayları Ankete katılan katılımcılardan 76,4%’ü “Satıcıların Bilmesi Gereken Pazarlama Teknikleri eğitimini almak ister misiniz?” ifadesine evet cevabı vermişlerdir. Kriterin çalışanlar ve yöneticiler bazında katılım durumu aşağıdaki grafikte yer almaktadır.

Genel

%76,4

Müdür/Ortak/Yön. Kur. Üyesi

%83,9

%23.6

%16.1

Çalışan %68,9

Evet

%31.1

Hayır

Grafik 45 Satıcıların Bilmesi Gereken Pazarlama Teknikleri Eğitiminin Tercih Edilme Durumu

44


2016

17. Doğrudan Satış-Günümüzün ve Geleceğin İşini Öğrenin!-Müşteri ile Aranızdaki Sınırları Kaldırın! Bu eğitim programının amacı satış ekibinde yer alan kişilerin, satışla ilgili temel kavramları öğrenmeleri, bir şirket içerisinde satış organizasyonunun yerini, görevlerini ve hedeflerini kavramalarıdır. Müşteri ile verimli bir iletişim kurma, müşteri ilişkilerinin yürütülmesi ve piyasalardan şirkete yönelik bilgi akışının organizasyonu da bu eğitim içerisinde ele alınacak diğer konulardır. • Nasıl Başarılı Satış Stratejileri Hazırlarız? • Tüketiciler Algısı Nasıl Çalışır? • Müşteriler Nasıl Karar Veriyor? • Tüketicilerin Duygularına Hitap Eden Satış Stratejileri Nasıl Oluşturulur?

Kimin İçin? • Doğrudan satış departmanlarında çalışanlar ve ileri pazarlama ilkelerini farklı görüş açılarından anlamak isteyen kişiler Ankete katılan katılımcılardan 70,2%’si “Doğrudan Satış-Günümüzün ve Geleceğin İşini Öğrenin!-Müşteri ile Aranızdaki Sınırları Kaldırın! eğitimini almak ister misiniz?” ifadesine evet cevabı vermişlerdir. Kriterin çalışanlar ve yöneticiler bazında katılım durumu aşağıdaki grafikte yer almaktadır.

Genel

%70,2

Müdür/Ortak/Yön. Kur. Üyesi

%74,2

Çalışan

%66,1

Evet

%29.8

%25.8

%33.9

Hayır

Grafik 46 Doğrudan Satış-Günümüzün ve Geleceğin İşini Öğrenin! Eğitiminin Tercih Edilme Durumu

45


ALGI VE BEKLENTİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU

18. Satış Kanalı Yönetimi!-Dağıtım Kanallarını Etkin Yöneterek Hedeflere Ulaşma Yöntemleri Kitlelere ulaşmanın ve bulunabilirliğin zaman geçtikçe daha da önem kazandığı bir dünyada etkin ve güçlü bir dağıtım kanalına sahip olmak büyük bir avantajdır. Ancak günümüzde internet kullanımının yaygınlaşması ve hızla gelişen teknoloji üretici ve tüketici arasındaki mesafeyi giderek daraltıyor. Bu daralma dağıtım kanalının da mevcudiyet nedenini ve başarı kriterlerini de tekrar tekrar gözden geçirmeye zorunlu kılıyor. • Pazar Koşullarının Analizi ve Pazar İhtiyaçlarının Tespiti • Pazara Uygun Satış Kanalı yapılandırması için Kanal Satış Stratejisi oluşturma • Bölge, ürün veya sektör bazında farklı Satış Kanalı sistemleri • Doğru İş Ortaklarının seçiminde temel kriterler

Kimin İçin? • Satış Kanalları aracılığı ile çalışmakta olan firmaların, kanal yönetimi yetkinliklerini geliştirmek isteyen satış ve pazarlama ekipleri ve yöneticileri Ankete katılan katılımcılardan 64,5%’i “Satış Kanalı Yönetimi!-Dağıtım Kanallarını Etkin Yöneterek Hedeflere Ulaşma Yöntemleri eğitimini almak ister misiniz?” ifadesine evet cevabı vermişlerdir. Kriterin çalışanlar ve yöneticiler bazında katılım durumu aşağıdaki grafikte yer almaktadır.

Genel

%64,5

Müdür/Ortak/Yön. Kur. Üyesi

%71,0

Çalışan

%58,1

Evet

%35.5

%29.0

%42.9

Hayır

Grafik 47 Satış Kanalı Yönetimi! Eğitiminin Tercih Edilme Durumu 2016 yılında gerçekleştirilmesi planlanan eğitimlerin katılımcılar tarafından tercih edilme durumları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

46


2016

Kriter

Evet

Hayır

Zor İnsanlarla Zorlanmadan Çalışın

84,7%

15,3%

Satış ve Pazarlamada KnowBrainer! Problem Çözme, Anatilik Karar Verme ve İnovatif Düşünme

83,1%

16,9%

Bermuda Diksiyon Hitabet Sunum Üçgeni

82,3%

17,7%

Her şeye Müşteri Gözünden Bakın!-Müşteri Şikayetlerini Çözme, Zor Müşterilerle Başa Çıkma ve Müşteri Sadakati Yaratma

81,5%

18,5%

Yönetemediğiniz Zaman Sizin Değildir!

81,5%

18,5%

Stresi Mutluluğa Dönüştür! Mutluluk Psikolojisi

79,0%

21,0%

İletişim Komedisi

79,0%

21,0%

Yüksek Performanslı Ekipler Kurmak ve Yönetmek

79,0%

21,0%

İşiniz İçin En İyi Pazarlama Fikirleri

76,6%

23,4%

Satıcıların Bilmesi Gereken Pazarlama Teknikleri

76,4%

23,6%

Global Markaların Etkili Satış ve Pazarlama Stratejileri ve Vizyonları

75,0%

25,0%

İş’te Karizma

72,6%

27,4%

Doğrudan Satış-Günümüzün ve Geleceğin İşini Öğrenin!-Müşteri ile Aranızdaki Sınırları Kaldırın!

70,2%

29,8%

Satış İkna Sanatıdır! İtirazları Karşılayın ve Satışa Dönüştürün

68,5%

31,5%

Nöropazarlama: Tüketicinin Karar Alma Süreci

65,3%

34,7%

Satış Kanalı Yönetimi!-Dağıtım Kanallarını Etkin Yöneterek Hedeflere Ulaşma Yöntemleri

64,5%

35,5%

Dijital Dünyayı Yönetmenin Altın Kuralları

63,7%

36,3%

Hikayen Kadar Güçlüsün!

60,5%

39,5%

Tablo 3 Tüm Eğitimler Konu Değerlendirmesi

GENEL DEĞERLENDİRME Araştırma sürecinde puanlama yapılan ve likert ölçekli cevap barındıran kriterlere yönelik aksiyon alınması, geliştirilmesi planlanan başlıkların tespitinde performans/etki analizinden faydalanılır. Performans etki analiz tablosunda yer alan Acil aksiyon yap, takibe al alanında bulunan kriterler öncelikli aksiyon alınması gereken alandır. Akademiden genel olarak memnun olma durumu ile kriter memnuniyet puanının korelasyonu sonucu elde edilen değer, koordinat düzleminde x ekseninde yer almaktadır. Koordinat düzleminin y ekseninde ise kriter memnuniyet değerleri yer almaktadır. Aşağıdaki tabloda da görüldüğü gibi acil aksiyon yapılması gereken kriter eğitimlerin kariyere olan katkısında çalışan katılımcıların memnuniyet düzeyinin arttırılmasıdır. Performans etki analiz tablosundan hareketle, yönetici katılımcılar nezdinde eğitimlerin kariyere olan katkısını geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Araştıramaya ilişkin ortaya çıkan performans/etki analiz tablosu aşağıdadır.

47


ALGI VE BEKLENTİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU

İletişim yap, güçlü yön haline getir

2016 Şürekli geliştir, daha iyiyi hedefle ve izle

%83.0 Yönetici-Kişisel gelişime katkı

%82.0

Çalışan-Kişisel gelişime katkı

%81.0 Yönetici-İş yapma becerisine katkı

%80.0

Çalışan-İş yapma becerisine katkı

%79.0 %78.0 %77.0

Yönetici-Kariyere olan katkı

%76.0

Çalışan-Kariyere olan katkı

%75.0 %74.0 0.42

0.44

0.46

0.48

Yeniden tasarla, uzun vadede iyileşme hedefle

0.50

0.52

0.54

Acil aksiyon yap, takibe al

Tablo 4 Performans Etki Analizi Katılımcıların akademi yöneticilerine iletmek istedikleri görüş ve öneriler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Görüş ve Öneriler Geçen yılki eğitim süresinin üzerine çıkılmalı, daha fazla ders olmalı Eğitimin başlangıç ve bitiş saatleri düzenlenmeli Eğitimlerin bir kısmı Anadolu Yakasında olmalı Eğitim günü ve saati değişiklikleri mesajla bildirilmeli Eğitim dışında insanları bir araya getirici sosyal aktiviteler düzenlenebilir. Tüm güne süren birden fazla eğitimcinin yer aldığı programlar düzenlenebilir. Eğitimler uygulamalı olmalı Eğitimlerin gerçekleştiği otel servisi farklılaştırılmalı Eğitimciler donanımlı ve üst düzey bilgi, birikime sahip olmalı Eğitim başlıkları ile içerikleri uyumlu olmalı

Tablo 5 Görüş ve Öneriler

48

0.56Atatürk Mh. Namık Kemal Cd. Ekincioğlu Sk. No:44/1 K:1 34758 Ataşehir / İstanbul T: (0216) 629 0 100 F: (0216) 580 88 84 timder.org.tr

/timder1988

www.stararastirma.com

issuu.com/timder


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.