Page 1

PRAKTIJKMANAGEMENT

Geestelijke gezondheidszorg werkt aan kwaliteitsindicatoren ‘Bijna 100 aanwezigen bij ondertekening #QualityIndicatorProtocol GGZ Vlaanderen. Brede sector participatie. Vlaamse GGZ beweegt!!!’ Met die tweet verheugde psychiater professor Geert Dom zich vorige week over het ambitieuze project om kwaliteitsindicatoren te ontwikkelen voor de geestelijke gezondheidzorg. e Vlaamse overheid gaf vorige week samen met het werkveld de aftrap van het zogeheten QI-project. Tineke Oosterlinck van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid legt uit wat de bedoeling is. “We willen samen met de sector de kwaliteit van onze geestelijke gezondheidszorg (ggz, red.) systematisch gaan meten. Dat moet gebeuren aan de hand van kwaliteitsindicatoren. Deze graadmeters zullen op welbepaalde tijdstippen gemeten worden en zullen een welbepaald onderdeel van de zorg- en dienstverlening uitdrukken in een cijfer.” Op basis van die resultaten moeten specifieke, sectorbrede en klinisch relevante ggz-indicatoren ontwikkeld worden. Die moeten toelaten om een goed onderbouwd, relevant en helder zicht op de kwaliteit van zorg

© Universiteit Antwerpen

D

Psychiater dr. Geert Dom.

in de hele ggz-sector te krijgen. En door die klinische proces- en resultaatindicatoren te

gebruiken, moet uiteindelijk de kwaliteit bij kinderen, continuïteit en coördinatie van de verhoogd worden. zorg, patiëntveiligheid en patiëntparticipatie. Het Quality Indicator Project GGZ werkt ‘voor“We zijn verheugd dat we als Vlaamse zieningsoverstijgend’ en past Vereniging voor Psychiatrie in dit zo in de hervormingsbeweging Via specifieke, sectorbrede unieke en ambitieuze project naar zorgcircuits en netwermee aan de kar kunnen treken klinisch relevante ken. De initiatiefnemers onderken”, aldus dr. Geert Dom. indicatoren kan de tekenden eind vorige maand het “Waarom noem ik het uniek? kwaliteit van de geestelijke Omwille van de bottom-upbenaQI-protocol, dat de verwachtingen en doelstellingen expli- gezondheidszorg beter in dering: het project krijgt volleciteert en een aantal organi- beeld gebracht worden dig vorm vanuit het werkveld. Het satorische, operationele en strakke tijdsschema en het mullogistieke aspecten regelt. tidisciplinaire karakter van de ontwikkelingsgroepen die de indicatoren zullen ontwikkeVijf groepen len, getuigen dan weer van ambitie.” Een sleutelrol in het project is weggelegd voor de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie. Die VVP Eind 2013 levert niet alleen de voorzitter af in de figuur In totaal zijn maar liefst 112 hulpverleners van professor Geert Dom, de vereniging zit uit 69 verschillende organisaties betrokken ook de vijf betrokken multidisciplinaire bij het QI-project, samen met een boel patiënontwikkelingsgroepen voor. Die groepen ten, ex-patiënten en familieleden. Eind 2013 zullen het komende jaar indicatoren op punt moet de eerste set indicatoren klaar zijn. stellen voor vijf zorgdomeinen: depressie bij volwassenen en ouderen, gedragsstoornissen Kari Van Hoorick

Psychologen krijgen eigen deontologische code Tot op vandaag moesten psychologen enkel het juiste diploma bezitten en ingeschreven staan op de lijst van de Psychologencommissie om hun beroep te mogen uitoefenen. Voor het verlies van hun erkenning hoefden ze niet te vrezen, zelfs niet na deontologisch wangedrag. Maar daar komt nu, op voorstel van federaal minister van KMO’s en Zelfstandigen Sabine Laruelle, verandering in. ind vorige maand keurde de ministerraad een wetsontwerp goed van minister Sabine Laruelle om een deontologische code voor psychologen in te richten én om de Psychologencommissie uit te breiden met een tuchtraad en een raad van beroep. De commissie zal psychologen die deontologisch gezien in de fout gaan, formeel kunnen waarschuwen, maar ook tijdelijk of zelfs definitief kunnen schrappen. “Een belangrijke stap naar een optimale bescherming van onze cliënten en patiënten”, reageerde Edward Van Rossen, coördinator van de Psychologencommissie, verheugd op het nieuws.

E

Gezondheidsberoep Lowet voegt er nog aan toe dat zijn federatie blijft strijden voor de erkenning van het beroep klinisch psycholoog als gezondheidsberoep en in spanning het initiatief van minister Onkelinx hierover afwacht. De hoop op een positieve uitkomst is wel gegroeid bij de BFP, aangezien Onkelinx dit voorstel van minister Laruelle ook ondersteunde.

20

© Imageglobe

Misbruik Volgens minister Laruelle is deze aanpassing noodzakelijk voor de verdere professionalisering van het beroep. “Ze kan ook misbruik helpen voorkomen. Nu kunnen psychologen die door een veroordeling hun beroep niet meer mogen uitoefenen in het

buitenland, hun activiteiten hier gewoon verder komen zetten. In de huidige wetgeving is immers geen mogelijkheid voorzien om hun erkenning te weigeren als ze de vereiste opleidingsbewijzen kunnen voorleggen. Maar deze eigen deontologische code én tuchtcommissie zal die situatie veranderen.” Vorige maand besloot de Belgische Federatie van Psychologen (BFP) om haar eigen commissie Ethiek en Deontologie de bevoegdheid te geven om maatregelen te treffen tegenover leden die deontologisch in de fout gingen. “Maar onze commissie had enkel bevoegdheid over de eigen leiden. Terwijl aan dit nieuwe tuchtorgaan àlle geregistreerde psychologen onderworpen zullen worden”, aldus Koen Lowet, sectorverantwoordelijke klinische psychologie van de BFP. “In tussentijd, tot het nieuwe orgaan gevormd is, zet onze commissie haar werkzaamheden wel verder.”

ARTSENKRANT Vrijdag 3 mei 2013 Nr. 2316

Tot nog toe konden psychologen die door een veroordeling hun beroep niet meer mochten uitoefenen in het buitenland, hun activiteiten hier zomaar verderzetten.

Tijs Ruysschaert

Psychologen krijgen eigen deontologische code  

Tot op vandaag moesten psychologen enkel het juiste diploma bezitten en ingeschreven staan op de lijst van de Psychologencommissie om hun be...

Psychologen krijgen eigen deontologische code  

Tot op vandaag moesten psychologen enkel het juiste diploma bezitten en ingeschreven staan op de lijst van de Psychologencommissie om hun be...

Advertisement