Page 1

Z A L E Z na tekst od Mateja Matevski

& 68

Soprano solo

Soprano 1 1 2

Soprano 2 1 2

Alto 1 1 2

& 68

6 &8

6 &8

p

& œ bœ

A2

&

ru

-

œ ru

9

S1

A2

& &

-

-

j œœ J

œ ..

œœ ..

j œ J

me - no

-

me - no

œ ..

A1

A2

& œ

&

˙ ..

-

j œ J

œ.

-

j œ J

œ ..

me - no

p

œ Ru

-

j œ J

-

j œœ J

j œœ J

œœ ..

j œœ J

me - no

-

me - no

œœ ..

œ˙. .

œ

œ

œ

˙.

œ.

œ. œ

œ

b œœ

ru

-

me - no

ru

˙ ..

j œœ J

ru

ru

-

œœ ..

me - no

j œ J

-

œœ ..

me - no

‰ j œ J

me -

-

œ ..

me - no

˙˙ .. œ ..

j œœ J

œ

Œ

œ

-

j œœ J

œœ .. j œ J

ru

j œœ J

œœ . .

-

b œœ

j œ œ .. J

œ ..

œ.

˙ ..

œ

˙˙ ..

me - no

me - no

me - no

œœ ..

˙.

˙.

p

& Œ.

ru

˙ ..

& ˙.

Ru

# œœ

œ.

œ

me - no

no

S2

˙ ..

ru

p

13

S1

Ru

œœ

œ˙ ..

œ.

j œ J

b œœ

˙˙ ..

Ru

œ

p

˙ ..

me - no

p

Ru

j œ J

œ

Ru

A1

T. Jovi}

& 68

Alto 2 1 2

q. = 60

œ.

˙˙ .. œ.

œ ..


2

j œœ J

œ & bœ

17

S1

S2

A1

A2

œœ ..

j œœ J

ru

& œœ

-

me - no

ru

-

me

&

œœ

ru

-

j œœ J

& œ bœ ru

œœ ..

-

œœ

˙œ ..

ru

œ.

no

œœ ..

-

˙˙ ..

# œœ

-

me - no

˙˙ ..

ru

-

me - no

œœ

ru

œœ ..

me - no

& Œ.

œœ ..

˙˙ ..

me - no

j œœ J

j œœ J

˙˙ ..

˙œ ..

œ.

œ

bœ.

# œœ

ru

j œœ J j œœ J

œœ ..

-

œœ . .

me - no

˙˙ . .

-

œœ ..

˙˙ ..

j œœ J

me - no

Œ

21

A2

p

œ

S2

A1

A2

œ

œ

za - ne - se - na

& &

j œ œ

Vo

œ

bœ.

si - no - to

mo

œ.

#˙.

bœ. mo

-

-

œ

-

-

-

S1

S2

A1

A2

& #œ

&

œ

go - ri - te

to

œ

œ

œ

go - ri - te

to

œ

œ

& œ &

œ

œ

œ

œ

go - ri - te

to

œ

œ

œ

œ

go - ri - te

to

-

-

-

-

ne

j œ

za

ne

za

j œ

Vo

si - no - to

mo

ne

œ

j œ

#œ.

-

za

œ

-

-

-

-

-

-

j U œ #œ. -

-

œ za

p

Œ œ.

œ

ne

na

œ

-

œ

-

-

œ J

-

œ

-

-

˙.

2 29

pes

p j

Œ

p

& Π&

œ

Ka - ko

25

S1

œ

-

-

U

j œ

œ.

U

le - zot

j œ

œ.

U

-

-

vo

si - no - to

œ.

si - no - to

mo

œ

#œ.

-

-

-

˙.

re

˙.

-

œ to

-

œ.

re

to

œ. œ.

œœ

p

œ

œ

œ

Vo

rit.

le - zot

œ J

j œ

-

œ

j œœ œœ J

ne

za

j œ œ

-

ne

-

za

j œ œ

j œœ J

U

# ˙˙ .. U

le - zot

j œ

˙.

U

le - zot

j œ

˙.

U

le - zot

to

-

ne

za

-

le - zot

œ.

œ

-

ne

za

-

le - zot

j œ

le - zot

to

j œ œ

j œ

˙.

œ

-

œ

œ

j œ

re

na

œ

j œ

- re

na

œ œ

j œ

na

j œ

na


3

S1

S2

A1

A2

& Œ.

rit.

& Œ. & Œ.

œ

za

π

œ œ

za

37

Sop.

S1

&

ru

S2

& #œ P

ru

A1

A2

& œ &

ru

œ. œ.

ru -

S1

S2

A1

A2

j œ J

&

-

j œ J

-

&

no.

#˙.

œœ ..

˙˙ ..

œœ ..

˙œ .

me - no

-

me - no

œœ

-

j œœ J

Œ.

œ ..

p

œ. œ.

- me -

U

˙ ..

U -

˙. ˙.

˙. ˙.

œ.

Ka -

˙. -

Œ.

- ko

Ru

Œ.

Œ.

Œ.

j œ

œ

π

-

me -

-

me -

-

me -

j œ

œ

Ru

j œ

œ Ru

j œ

œ

- no.

œ

œ

ka - ko

˙.

œ.

˙ ..

œ ..

˙˙ ..

me - no

U

me - no.

-

j œœ J

-

˙˙ . .

me - no.

-

œœ ..

Ru

œœ

˙˙ ..

j œœ J

me - no

Ru

U

œœ . .

œœ ..

-

œœ

˙.

j œœ J

Ru

Ru

le - zot.

no.

˙.

U

j œ

˙.

no.

˙.

me - no.

-

p

U

le - zot.

& ˙. ˙.

˙.

j œ

Œ.

&

U

le - zot.

& ˙.

41

Sop.

j œœ J

œ & œ

œœ

˙.

j œ

-

za

a tempo

le - zot.

-

za

& Œ.

j œ

-

œ

U

œ

œ

œ

œ

za - ne - se - na

œ

∑ ∑ ∑ ∑

pes -

j œ

-

˙.

- na

Œ. Œ. Œ. Œ.

j œ

œ Ru

π

-

me -

-

me -

-

me -

œ Ru

œ

Ru

œ

j œ j œ j œ


4

Œ.

45

Sop.

S1

S2

A1

A2

& ˙. & ˙. &

no.

&

no.

&

no.

P

˙.

˙.

S1

S2

˙. #˙.

& œ.

&

π

Ru

Ru

œ.

. & ˙

me -

no.

-

me -

no.

œ

-

j œ j œ

Sop.

j œ

S1

& ˙.

f

& ˙.

A1

&

A2

&

si - no - to

-

˙. - na

Ru

π

˙. ˙. ˙. ˙.

-

-

-

œ.

Œ. Œ. Œ. Œ.

j œ

œ Ru

p

-

œ Ru

-

bœ Ru

œ

-

me - no.

j œ œ. j œ œ.

Œ.

re

-

me

œ.

j œ

-

me

j œ

-

me

-

j œ

no.

˙. no.

b˙. no.

˙.

j œ

œ

p

-

me -

Ru

-

me -

-

me -

bœ Ru

œ œ œ.

j œ

Ru

œ

Œ.

˙. - re

me - no.

œ

Œ.

˙.

-

Ru

Œ.

no.

-

-

j œ œ.

˙.

˙.

-

me - no.

œ

˙.

œ.

-

œ

Ru

œ.

mo -

j œ œ.

œ

˙.

˙.

mo -

no.

˙.

pes -

œ.

œ

œ.

œ.

no.

b˙.

vo

œ

˙.

no.

S2

œ

˙.

me -

53

j œ

F

œ.

-

œ

j œ

j œ

œ

œ

œ

Ru

A2

za - ne - se - na

˙.

œ

œ.

ka - ko

˙.

& œ.

&

œ

˙.

& ˙.

A1

œ

œ

49

Sop.

œ

œ

œ

j œ j œ

œ J na


57

Sop.

œ

& œj ‰ go -

S1

œ

œ

œ

-

-

-

Œ

œ

œ -

-

œ

œ bœ

-

-

ri

œ

œ

œ

-

te

to

-

5

j œ œ

œ

œ

ne

-

le - zot

za

˙. Œ.

& œj ‰

Œ

Œ.

A1

& j ‰ œ

Œ

Œ.

A2

& j ‰ œ

Œ

Œ.

S2

& ˙.

61

Sop.

S1

& œ.

œ P

to

œ.

œ.

-

j œ

œ

œ

œ

˙.

ne

za

Œ

-

le - zot

Œ.

Œ

Œ.

Œ

Œ.

Œ

Œ.

zot.

S2

A1

A2

& ˙. &

œ.

zot.

b˙.

&

œ.

zot.

˙.

œ.

65

Sop.

p

to

S1

S2

& œ. &

A1

&

A2

&

œ. œ. œ.

-

j œ

œ.

ne

za -

Œ

œ.

œ. -

- le

-

-

Za

pp

Œ

Œ

-

le

œ Za

-

œ Za

-

p

j œ -

œ Za

j œ

le

j œ

-

le

-

œ

œ.

b˙. zot.

˙. zot.

˙.

˙.

j œ

œ.

j œ

œ.

j œ

œ.

le - zot.

-

le - zot.

˙. ˙. ˙.

le -

-

le -

-

le -

œ.

le - zot.

-

œ Za

Za

œ

zot.

-

œ

Za

˙.

œ Za

p

œ. -

j œ

œ

zot

Œ

j œ

˙.

Za

˙. œ

j œ

œ

j œ j œ j œ


q = q.

6 69

rit.

& œ.

p

Sop.

za

S1

& . œ

S2

&

A1

&

A2

&

˙.

œ. -

-

le

Œ

œ. œ. œ.

2U &4 Œ

-

-

Œ.

Œ

Œ.

Œ

Œ.

œ.

2U &4 Œ

œ J

tre

A1

& 42

A2

& 42

S2

F Od

A1

& œ.

œ

A2

&

ka

œ.

œ

-

œ

œ

va - lot

Za

pp

-

-

Za

œ

œ œ

j œ

-

le

j œ

-

j œ

-

œ -

Za

œ

œ.

vi - te

do

ka

œ

œ

œ.

Œ

zot.

˙.

œ J

sta

œ.

-

2 4

U

42

F

˙ j œ

œ.

Od

tre

j œ

-

œ.

œ.

œ

œ.

do - to

do

o

œ

œ

œ

U

˙

#œ œ

œ.

2 4

˙.

va - lot

Œ

U

˙.

œ œ

œ.

42

˙.

zot.

Œ

P Od ‰ œJ Œ

zot.

˙.

-

U

˙.

˙.

le

œ

˙.

˙.

le

œ

S2

œ.

œ

œ.

œ -

j œ

77

S1

Œ.

œ J

S1

˙.

zot.

Œ

73

-

U

œ.

∑ ∑

œ.

Œ Œ

œ

œ.

vi - te

do

œ

œ.

œ

œ -

œ

œ

bla - kot

œ ‰

P

j œ Od

j œ


7

S1

˙

œ J

Œ

S2

˙

j œ

Œ

A1

& œ.

j œ

j œ

81

A2

&

œ.

œ

œ.

do - to

do

o

œ

sta

-

œ.

œ

œ.

& Œ

85

S1

S2

A1

A2

p

& Π& &

œ -

pa

œ.

œ

Se

e

œ.

œ

˙

e

buj

œ

S1

&

S2

&‰

A1

&‰

A2

&‰

- no

j œ j œ

Za

j œ

> œ.

pa

>

pa

œ.

œ.

œ

-

-

-

œ.

-

-

œœ -

œ

œ.

-

U

˙˙

œ

œ œ

U

le - no

œ

˙

buj -

-

˙

buj -

œ bœ

U

œ

U

œ

rit.

œ J

Za

‰ ‰

f

j œ j œœ J

Za

j œ

- no

-

œ

le - no

œ -

-

œ

no

œ bœ -

œ

U

le - no

˙

œ. -

pa

œ.

œ -

œœ .. -

pa

œ.

œœ -

U

U

le - no.

œ

˙

U

˙

U

le - no.

œ

œ

œ.

-

œ

œ -

œ.

˙

le - no

œ

e

-

za - pa

> œ. -

e

œ

œ

> b œœ .. -

Se

za - pa

˙

Za

F

-

le - no

j œ J

p

œ

bœ.

œ

œ.

buj -

˙

œ

œ.

no

89

bla - kot

œ.

Se

Se

bœ.

-

œ.

œ

œ

œ

˙

za -

-

-

U

œ

U

œ

U

œ

-


8

&‰

93

S1

P

#œ J

œ.

Od

gra

j œ

#œ.

œ œ.

di - te

do pes

œ -

œ.

œ -

˙

na - ta

S2

&‰

A1

&

&

A2

97

S1

S2

A1

&

A2

&

œ œ

˙

œ

ta

˙

œ

œ

œ.

‰ ‰

S2

A1

A2

&

œ.

j œ

Od

~e

œ.

-

ko - rot

œ

œ.

di - te

do pes

œ.

œ

œ œ.

œ.

œ

œ.

ko - rot

do

~e{

œ

Od

gra

j œ

œ.

œ -

œ

œ.

œ -

œ.

Œ

œ

U

se

e

~ud - no

œ

do

œ

#œ.

~e{

œ.

U

-

œ œ

U

ma - ta

œ œ

œ

p

œ

se

œ œ

e

œ œ

œ 3

3

œ 3

œ

~ud - no

œ

œ

œ

œ

œ

j œ

p

Od

j œ

j œ

œ.

raz - ga

-

le -

œ

œ.

j œ

œ

œ.

j œ

œ

œ.

raz - ga

3

œ

na -

œ

œ

-

ma - ta

œ

˙

œ

œ

Œ

˙

œ.

œ #œ.

P

U

œ

j œ #œ.

œ.

#œ -

˙

Œ

& ˙

~e

œ.

#œ J

˙

& ˙

& . #œ

œ

Œ

101

S1

p

œ œ.

˙

-

le -

j #œ


9 105

S1

& œ

no

œ.

œ

œ

raz -

-

- ga

œ -

le

-

no

S2

& ˙

œ

œ.

œ

˙

œ

A1

&

œ

œ.

œ

˙

œ

A2

S1

&

˙

raz -

no

œ. & bœ.

œœ -

& ˙ P

A1

& œ. bœ.

A2

&

œœ

Ru

-

œœ

6 &8

S1

S2

& 68 œ

œœ

œœ

œœ

Sta - do

vo

ka - val

za

œ

œ

œ

œ

œ

> b œœ

œ

œ

œ

œ

œ

œ œ

F

A2

6 &8

œ

Sta - do

œ

œ

vo

œ

œœ

> b œœ

ka - val

œ

œ

œœ

za

-

me - no

F

Ru

-

me - no

ru

-

me - no

-

-

Œ j œ œ. J

>

F

œ œœ œ

œ

Œ

œ

œœ

œœ

œ

U

œœ

œ J

œ.

Za - qu - be - no

œ. ˙.

˙˙ ..

˙˙ ..

j œ œ.

˙.

˙.

j œ œ.

˙.

˙.

j # œœ œœ .. J

qu - be - no

q. = q

6 8

U

Œ

68

U

Œ

68

U

6 8

Œ

œ

me - no

œ J

Œ

˙.

qu - be - no

>

œœ

-

Ru

Œ

œ œ

ru

#œ.

Œ.

6 & 8 # œœ

& 68

œ

œ

113

˙ ˙ œœ

œœ . .

Œ

no

œ

#œ.

me - no

O

A1

œ

˙˙

˙

-

le

œœ ..

œ

œœ

-

œ.

b ˙˙

me - no

O

Sop.

- ga

œ

Ru

S2

-

Œ

œ

bœ.


10

U

Sop.

S1

S2

A1

A2

U U

& &

˙.

U

œ

œ

œ

zvo - no

˙.

œ

œ

& ˙˙ ..

œ

F

U

&

œœ

zvo - no

& ˙˙ ..

-

S1

œœ

& ˙.

121

Sop.

& ˙.

117

œ J -

œ.

be - no

œ

˙˙ ..

& ˙.

˙.

A1

& ˙.

˙.

&

vo

œœ

œœ

œœ

pes - na

iz

˙.

Œ

œœ

j œœ b œœ .. J

gu

œ

œ

œ

œ

œ

vo

pes - na

iz

gu

œ

œ

œ

œ œ

œ

œ

-

-

F

# œœ

œœ

œœ

œœ

˙.

j œ

œ.

˙.

j œ

œ.

œœ

bo - `ur

œœ

b œœ

j # œœ œœ .. J

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

za

-

Œ

œ

bo - `ur

za

Œ.

œ

œ

-

-

˙.

œ

œ

-

be - no

œ P

œ

˙˙ ..

œ.

vo

œ

Iz - gu

j œ

o - ko

vo

œ.

œ.

œ J

be - no

o - ko

˙.

-

˙.

S2

A2

œœ

Œ.

-

lu

lu

œ

-

-

de - no

j œ œ. j œ œ.

de - no

j #œ œ.

P

j œ

za -


j œ

& bœ

125

Sop.

lu

S1

& ˙˙ ..

S2

& ˙.

A1

&

A2

&

S2

A1

A2

de - no

A1

A2

lu

-

˙˙ ..

œ.

Œ

de - no

œœ ..

Œ

Œ

Œ

Œ

˙.

˙.

˙.

œ.

˙.

˙.

˙.

œ.

rit.

&

p

j œ bœ

za - lu

j #œ

-

œ j œœ J

œ & œ

j œ j œ

œœ ..

me

j œœ J

-

no

ru

-

me

no

ru

-

j œœ J

-

me

-

no

F

& œœ

b œœ ru

-

j œœ J

me

œœ .. œœ ..

œœ .. -

no

Œ.

Œ.

U

˙.

U

de - no

-

& b œœ

a tempo

&

&

˙˙ ..

-

œ.

œ.

ru

S2

za

j œ

˙.

134

S1

œ J

˙.

129

S1

-

œ

bœ.

œ.

11

˙.

œ

P

Ru

œ

Ru

-

-

œ

j œ

U

j œ

U

P

Ru

me - no

P

œ

-

Ru

-

me - no

j œ œ.

˙.

U

me - no

j œ œ.

˙.

me - no

U

# œœ ..

˙˙ ..

ru

œœ ..

-

-

me -

-

- no.

ru

-

-

me -

-

- no.

ru

-

-

me -

-

- no.

-

˙. ˙.

˙˙ .. ˙˙ ..

# œœ .. œ. œ.

ru

œœ ..

-

-

œœ .. œœ .. œ. œ.

me -

˙.

U

˙˙ ..

f

˙.

# ˙˙ .. U˙ .

˙.

U

# ˙˙ .. U

- no.

Sunset for soprano & female choir  
Sunset for soprano & female choir  
Advertisement