Page 1

GOSPODI VOZZVAH Tihomir Jovikj q = 60

rit.

? b 44

Baritone solo

& b 44 ˙ F

Soprano

-

& b 44 ˙

-

Bass

Go

?b w be

S

& b #˙

˙

be

A

B

&b w

Go

-

spo - di

voz

-

zvah k`te -

-

spo - di

Go

-

spo - di

-

zvah k`te -

˙

˙

j œ. œ ˙

voz

U di

Go - spo-di

voz

-

zvah k`te -

Go - spo-di

voz

-

zvah k`te -

spo

˙

-

˙ p

-

-

w

be

-

-

-

-

-

spo - di

spo - di

-

-

-

-

be

u

-

sli

-

˙

-

-

sli

-

-

shi

u

-

-

-

-

-

1

-

-

zvah k`te -

˙

mja

˙

shi

mja

˙

˙

shi

mja

j œ œ #œ

-

˙

œ œ

œ œ

#˙ -

˙

sli

-

˙

-

voz

j œ œ œ

œ #œ œ

˙

˙

˙

∑ œ.

œ

Go - spo-di

œ -

œ.

œ. œ ˙ J

U

œ #œ œ œ ˙ u

œ œ œ œ œ #œ

œ œ

œ. œ ˙ J p

œ œ # œ n œ U˙ J

˙.

œ nœ #˙

Vb ?b

-

u

be

T

-

œ #œ

U

? 4 œœ b 4 œ œ œ œ œ #œ w Go -

B

-

. V b 44 œ œ œ œ F

Tenor

5

-

˙

œ œ

P

œ œ

˙

Go

˙

˙

Go

Alto

a tempo

˙

sli

-

œ bœ

shi

w

mja


9

B

?

b

œ

œ

F

Go

S

-

& b œ. P

Go -

A

T

B

œ

j œ ˙

spo - di

œ ˙ J

˙

spo- di

voz

Go -

spo- di

voz

b œ œ

˙

?b -

S

&b w -

A

&b ˙ -

T

˙ b V

-

-

-

-

œ #œ #˙

-

? b n˙. sli

-

œ

shi

k`te

mja

˙.

-

œ

shi

-

˙

-

-

u

-

-

-

nw #˙

œ œ ˙

#˙.

-

be

-

be

˙

gla

œ ˙ P

von

mja

œ. P

œ

von

œ

-

sli -

-

œ -

œ

von - mi

mja

œ

-

von - mi

F

shi

2

-

œ

˙

mja

u

-

œ

w

˙.

-

sli

nœ œ ˙

w

-

u

œ

˙

u

be

mja

w

œ #œ

k`te

sli -

-

-

j œ ˙.

˙

˙

u

k`te

voz -zvah

- shi

be

zvah

œ œ nœ œ -

˙

˙

zvah

œ

sli

-

-

-

w

œ

j #œ œ

-

-

shi

B

˙

-

voz - zvah

nœ œ

-

-

œ

˙

-

j œ œ

œ.

Go -

k`te

Ó

˙

Go - spo - di

B

œ

voz - zvah

j œ ˙

. Vb œ P

13

˙

spo - di

& b œ. P

?

œ œ

gla -

˙ -

-

mi

j œ ˙

mi gla

œ

˙

von - mi

gla

-

-


?

17

B

b

sou

B

-

le

mo

&b œ œ

-

le

˙ mo

V b œ.

j œ ˙

sou

mo

? b #˙

mo

-

ni - ja mo - je

œ œ œ œ

ni - ja mo - je

-

-

-

-

-

je

œ œ œ œ œ. -

-

j nœ ˙

le

-

-

-

-

ni - ja mo

œ œ

-

je

-

Œ

go

Œ

˙.

-

go U

Œ

˙.

-

go

j U

œ -

a tempo

U

œ œ

˙

œ.

sou

-

œ

˙

sou

gla - sou

T

mo

&b œ œ -

A

œ # œ œ œ œ œ œ œ œ # œ n œ #U˙ .

œ œ -

S

rit.

Œ

˙.

je - go

Œ

U

˙.

go

-

∑ ˙

˙ F

Go

-

-

-

-

-

-

˙

˙ Go

-

-

Go

-

-

-

spo-

Go

-

-

-

spo-

œ œ œ œ. F

œ J

œ œ œ œ œ œ #œ œ

# >œ .

a tempo

?b

21

B

S

&b œ œ -

A

&b ˙ spo

T

B

rit.

#œ. nœ œ J f

˙

spo - di

di

Go - spo - di

V b œ #œ nœ ˙ ?

di

œ œ J

#œ. f

di

b ˙.

> nw P

Go - spo - di

œ #œ #w

Go

j œ ˙

#œ.

#˙ >

w œ nœ #w

Go - spo - di

œ

Go

-

nœ ˙ J

f

Go - spo - di

˙ -

˙

spo

-

3

#œ ˙ di

œ

-

-

œ œ

Go

-

spo - di

P

Go

-

spo - di

#œ œ

Go

-

spo - di

n˙ >

œ œ

-


˙

?b Ó

25

B

F

S

A

j & b œ. œ ˙ > spo

-

vneg

& b n˙

-

˙

di

vneg

œ #œ #œ.

Go

?

29

B

-

b

A

& b #˙

B

#œ #œ œ œ ˙

da

voz - zva - ti mi

˙

-

zva

shi mja

u

k`te - bja

œ

ti

-

œ ˙ J

ti mi

k`te - bja

sli

-

œ œ J

œ

>œ # œ ˙ #œ

U w

shi mja

ti

Go - spo

U

-

di

Go

œ nœ

œ

œ

nw

sli - shi

mja

˙.

œ

> nœ #œ #œ ˙

shi

mja

ti

Go - spo

sli

b nœ. sli

-

-

j œ œ

shi mja

œ ti

Œ #œ

œ. #œ #œ J #œ

ti

˙

u -

u -

shi

-

˙

mi

-

k`te - bja

-

-

u

u

-

rit.

œ. -

-

-

u

œ œ #˙

œ n˙

œ œ #œ œ œ #œ. J

vneg - da voz

k`te - bja

mi

˙

zva

œ

œ œ nœ nœ

voz - zva - ti

-

œ œ J

mi

F

œ

V b #˙ ?

da

ti

œœœœ

œ #œ

œ œ

sli

&b

j œ #œ

-

˙

œ

-

T

-

-

œ

zva

voz

poco a poco

sli

S

vneg - da

spo - di

œ.

-

œ #œ

Go - spo-di

B

œ.

-

P

-

voz

-

vneg

f

>œ . œ ˙ b V J ? b >˙

da

nœ #œ P

Go - spo-di

T

˙

œ #œ

˙ -

#œ -

-

#w

spo

-

di

w ∑

-

∑ w

U

di

U

˙

Go

-

˙

spo

4

-

#w di

w


?b

33

B

S

A

T

B

q = 60

& b #œ. F &b

?b

˙

?

A

b ˙ P

&b &b

Go

#œ. p

-

˙

spo

œ œ -

spo - di

j œ ˙

œ.

j œ ˙ j œ ˙

B

V b œ. p ?

j œ ˙

Ó

Go - spo - di

b œ.

Go - spo - di

˙

˙

œ

w

k`te

be

j #œ œ

k`te - be

j œ w

voz -zvah

j œ œ

k`te - be

voz -zvah

j œ œ

k`te - be

voz -zvah

k`te - be

5

k`te - be

j j œ œ œ w

j j œ œ œ w

voz -zvah k`te - be

Ó

j j œ œ œ œ œ œ œ

voz -zvah k`te - be

˙

voz -zvah k`te

j œ ˙

j œ ˙.

be

˙

F

Go

j œ #œ ˙

j œ œ

w

j j œ œ œ w

˙

Go - spo - di

˙

œ

voz -zvah k`te - be

j œ. œ ˙ > π Go - spo - di >. œ œ œJ œ œ

voz -zvah

˙

voz -zvah

Go - spo - di

voz - zvah

˙

spo - di

j œ. œ ˙ >

di

œ

œ ˙

Go - spo - di

œ ˙

Go - spo - di

Go - spo - di

T

-

-

œ œ

j œ. œ ˙ > π

j œ. œ ˙ w F Go - spo - di j j b N œ V œ œ œ œ œ w F

38

S

j œ œ œ nœ #w

Go - spo - di

> ˙ p

Go

Go - spo - di

Go

B

-

œ -

-

œ. p

œ œ -

spo - di

j œ ˙

Go - spo - di

œ.

j œ ˙ j œ #˙

Go - spo - di

˙

œ. p Nœ

j œ œ bœ

Go - spo - di

nœ.

Go - spo di


?

42

B

S

b

œ ˙

œ

voz - zvah

k`te

&b œ ˙

& b œ œ œ.

B

?b

-

-

u

-

S

& b ˙. p u

A

T

B

&b ˙

-

-

-

u

-

u

-

˙. π

be

u

œ

-

-

sli -

-

-

sli

-

-

u

be

˙ π

-

-

-

-

-

sli -

œ -

-

-

-

-

-

-

sli- shi

sli

-

-

œ.

œœ œ œ

˙

œ J œ

-

- shi mja

u

œ #œ œ œ œ -

-

-

-

œ -

sli

œ

-

sli - shi

œ

w

shi

mja

-

sli

sli - shi

-

w

shi

mja

6

-

-

œ -

shi

œ

shi

mja

˙

mja

-

œ

œ œœœ

shi

mja

˙

˙

shi

mja

œ nœ

œ

von - mi

gla

-

#œ p

gla

-

œ

von - mi

mja

˙

œ #œ œ œ œ

P

mja

œ œ œ œ œ #œ nœ ˙ -

shi mja

œ

œ ˙

˙

u

˙

-

-

-

sli

-

-

œ

˙

u

œ ˙ J

œ #œ œ œ ˙ ˙

u

be

-

sli

˙

-

-

-

œ.

œ

œ œ ˙

-

sli-shi

-

˙

be

œ #œ œ œ ˙

u

w

-

zvah k`te

œ

V b œ œ ˙. p ?b

-

j œ œ

? b œ #œ œ œ œ P

u

j #œ œ Nœ ˙

46

B

-

zvah k`te

œ #œ.

voz

be

j œ œ œ w

V b œ œ. voz

œœœœœ p

œ

w

k`te

voz - zvah k`te

T

-

œ

voz - zvah

A

˙.

j‰Œ œ

mja

œ bœ œ ˙

gla

N˙ p

Ó

-

œ bœ œ œ œ J J

von

-

mi gla

-


?b

B

F -

S

A

T

B

&b ˙ P &b Vb

-

-

-

-

-

-

-

P

?

-

-

-

-

b

U

&b œ œ

je

T

Vb

B

? U w b

go

sou

˙ F

-

mo

mo

-

œ œ œ nœ œ. -

sou

mo

le

-

œ -

-

-

-

-

˙ -

-

-

je -

œ œ ˙

le

-

ni - ja mo

-

œ œ b˙

œ

-

ni - ja mo

bœ J

-

le

ni - ja mo

-

œ œ nœ œ œ bœ œ œ œ œ #œ J

bœ.

˙

-

-

œ nœ

sou

-

œ J

rit.

w

sou

-

mo

je

-

-

œ œ bœ.

-

-

-

-

le

-

ni - ja mo - je

-

a tempo

& b œ #œ Nœ ˙ -

f

œ

F -

U w go

A

-

? b œ bœ œ œ 54

S

-

œ ˙.

-

B

>˙ .

œ #œ œ #œ

50

-

-

j œ œ œ

˙ œ œ

∑ œ

œ

go U

Nœ. P

˙

œ.

go

Go - spo - di

Go - spo - di

vneg

Go - spo - di

Go - spo - di

œ œ nœ bœ

vneg - da

Go - spo - di

vneg - da

Go - spo - di

œ. P œ.

Go - spo - di

j œ ˙

˙ œ œ

j œ œ œ œ ˙ J

Go - spo - di

7

˙ œ œ

vneg - da

œ. œ œ

œ

œ œ

voz - zva -

œ œ J

œ

- zva œ da voz œ œ œ

-

œ

voz - zva -

œ.

voz

-

j œ

zva -


B

?b

S

œ œ œ œ œ & b #œ

58

ti

A

T

B

&b œ

mi

ti

œ b V

mi

ti

mi

k`te - bja

mi

k`te - bja

?b ?b

62

S

A

B

œ œ

œ œ œ #œ

k`te - bja

œ œ

œ

œ

f

u

-

œ œ

f

-

˙

œ œ

u - sli - shi

u - sli

œ œœœ œ

sli - shi mja ti

œ œ œ œ

-

œ œ œ œ

shi mja ti

œ

˙

œ œ

u

˙

-

sli - shi

œ œ

u

˙

-

sli

-

shi

u

-

sli - shi

u

-

sli - shi

u

-

sli

-

shi

∑ œ -

-

˙. Go

spo

-

spo

Go

-

-

spo

8

w

-

di

-

œ Nœ nœ bœ ˙

w

œ

w

-

di

di

œ

w

#œ -

œ

˙ œ . œj œ Vb œ œ œ œ F Go - spo - di Go - spo - di œ j ?b œ œ. œ œ #œ œ œ w Go - spo - di

u

sli - shi

Go

spo - di

œ œ

sli - shi

-

Go - spo - di

-

˙

-

œ œ œ œ J œ

œ.

u

œ œ ˙.

j #œ ˙

u

#œ œ œ œ œ

œ

& b œ.

sli - shi

œœ œ J

œ.

u - sli - shi

&b œ œ F

œœ œ J

œ.

poco a poco rit.

Go

T

k`te - bja

œ

ti

B

w

Gospodi vozzvah for baritone & mixed choir  
Gospodi vozzvah for baritone & mixed choir  
Advertisement