De Nieuwe Dubbeldammer - Editie 5 - 2020

Page 1

J aargang 2 5 - N ummer 4 - S eptember2 02 0 2 2 0 0 J aargang 2 5 - N ummer 5 - December

Dubbeldams bij de Dordts e R eddings brigade H E L P T E L K eA j ongeren N DE R te zien naast de hoofdingang van de kerk. De ‘ Dordrechtsche Courant’ deed verslag van de De Reddingsbrigade z owel in het water op land verz: orgt R ijdDordtse je Dubbeldam binnen langsishet O verkamppark dan alsopening op 10actief mei , 1913 “Het z wordt wemlessen het Z wem C en leert leden hoe z e van z ichz‘ Helpt elf Elkander’ en anderen je blik volgens bij de rotonde op deA O B udendijk gevangen bestuur heeft kunnen redden uitdat het water. door het kerkje op de hoek O udendijk/ E ikenlaan eer van zijn werk ... De zaal was staat. O ok zal het je opvallen dat je de hoogbouw van Zaterdagavond gegeven worden stampvol, en door de meer DRB Dordrecht, met de recent verrezen veertien etages dan 4 0 0 personen vulden het voor je betaald worden. Zo 160 ben tellende appartementsgebouwen, achter je gelaten hebt vierkante meter grote EHBO’er, lokaal ... ik zweminstructrice, en meer in dorpse sferen bent beland. Het formaat van het gebouw zelf geeft eengetraind indruk strandwacht, schipper, het kerkje, een gemeentelijk monument, past daarbij. van netheid en frischheid”. in Lifesaving sport èn ik ben Aan zelf nu DRB-instructeur geworden. De B eeld: tek ening Otto Dick e RA D vereniging investeert echt in je en je doet er toe als persoon.”

Anouk en Nova in actie. De DRB heeft een grote groep sporters die de wedstrijdsport Lifesaving op hoog niveau uitoefenen. Verder kan je bij de DRB ook terecht voor EHBO lessen en kun je de vrijwilligers vinden op en rond het water bij evenementen. Ik interviewde Arjan en Anouk, twee actieve jonge Ges c h mensen iedenis en lid van de DRB.

De geschiedenis van het kerkje Nkan iemand meer grofweg in verdrinken twee perioden Ik stelde wat vragen aanTweede Arjen verdeeld worden: vó ó r de de Bruin, enthousiast lid en Wereldoorlog was het voornamelijk vrijwilliger. Heeft de Dordtse een verenigingsgebouw, erna Reddingsbrigade veel leden en een kerk. In de oorlog werd het welke leeftijden moet ik aan dengevorderd door de Wehrmacht. ken? “Ja,aan wijdehebben 700 Op hetArjen: terrein Oudendijk leden in Dordrecht, volwassenen (4 61 m2 eigen grond) heeft en kinderen van 80plusaanvankelijk eind6 jaar 19e tot eeuw een sers. De kinderen volgen voornahouten gebouwtje gestaan van de melijk de ABC Gemeente zwemlessenwaar en Gereformeerde wij hopen dat er leden bij zijn die plaats was voor ongeveer 150 toenaar ‘Junior hoorders. HetRedders’ gebouwtjedoorgaan had de en uiteindelijk vrijwilliger of spornaam ‘ R ehoboth’. Door terugloop ter ons worden. doen ook vanbij het aantal Wij kerkgangers projecten, een recent project was werd het begin 20 e eeuw het geven van zwemlessen aan verkocht aan de Dubbeldamse

Foto’s: Anouk Wolst statushouders. In deze groep van mensen met een verblijfsvergunning komen helaas veel verdrinkingen voor. Ons hoofddoel is het voorkomen van de verdrinkingsdood in de ruimste zin. Maar uiteraard draait het bij ons ook om sportiviteit en gezelligheid. We zijn een heel actieve club en iedereen is Werkliedenvereniging ‘ Helpt welkom.” Elkander’. “Aan het eind van de e en begin 20 e eeuw was deze A 19nouk Wolst vereniging de belangrijkste en Op Dubbeldam woont DRB-vrijgrootste arbeidersvereniging in williger Anouk Wolst. Zij is nu 25 e Dubbeldam” (blz.26, ‘ Dubbel en jaar en al sinds haar 12 jaar Dwars’, devertelt: geschiedenis de lid. Anouk “Na hetvan halen sociale beweging in Dubbeldam). van mijn zwemdiploma’s ABC in Zwembad De Dubbel, wilde V angraag h out door naar smet teenzwemmen. ik Helpt Elkander had Mijn moeder ontdektevoldoende de DRB vermogen om Aquapulca. het houten gebouw in, toen nog, Samen te slopen en in de plaats met mijn tweelingzus Lindaervan ben hettoen thanslidnog bestaande stenen ik geworden en ik ben gebouw op te richten. 26 voortdurend meer gaan Opdoen februari 1913 legde G.F. de R oo bij de DRB. Dat vind ik ook het (burgemeester vanje Dubbeldam mooie aan de DRB: kunt allerlei 1914 – 194 5) de Die opleidingen gaaneerste doen steen. die intern steen is tot op de dag van vandaag

Strandw acht Anouk besteedt zelfs elk jaar twee weken van haar vakantie aan strandwacht zijn in Ouddorp. Ze vertelt: “Als strandwacht let je natuurlijk op mensen die in gevaar verkeren in het water. We halen nogal eens kiters uit het water met onze boot. Op het strand doen we reanimaties, maar ook kleine EHBO als pleisters plakken. Als groep strandwachten worden wij gehuisvest in Ouddorp en je begrijpt dat het een gezellige boel is. Je ontmoet mensen uit heel Nederland en het is een hecht

bijeenkomsten hielden. Naast de contributie van de leden vulde de verhuur aan verenigingen de kas van Elkander’. Deze aan kas team.‘ Helpt Ik raad zeker jongeren fungeerde ook alsvan ziekenfonds. om lid te worden de DRB.”

V Jon erbouwd geren tot kerk Na de oorlog in 194 7 werd het De DRB is al opgericht in 1956, gebouw tot kerk maar is aangekocht beslist metenhaar tijd verbouwd door de meegegaan. ZoGereformeerde hebben zij Gemeente. Het en kreeg vervolgens moderne boten materieel voor weer de naam ‘ R Evenementen ehoboth’. Dit reddingsacties. bleef 1966. Toen werd moetenzo tottegenwoordig aan de hoge Maranathakerk eisen voldoen aan voor de Gravensingel in gebruik genomen waarborging van de veiligheid. De en kerk ook verkocht aan DRBwerd wordtdedaarom ingehuurd de parochieDordrecht ‘ Heilige doorkatholieke de Gemeente Antonius van P adua’, dieDenk het of de Veiligheidsregio. de naam ‘ Emmanuë l’ gaf. Bij de bijvoorbeeld aan ‘Dordt in Stoom’. inrichting katholieke kreeg Jongerentot tussen de 16 kerk en 25 jaar het gebouw een opengewerkt geveltorentje met luidklok. In 20 15 kreeg de kerk een nieuwe bestemming. Het pand werd (zonder klok) aangekocht door Henk Stok van de Stichting ‘ Wis en Waarheid’, die er een nieuwe kerkelijke gemeente startte. Zij stond het gebruik van computer en smartphone niet toe, maar wilde wèl een klok terug. Daar is het helaas niet van gekomen. Op de gevel verscheen weer de oude naam ‘ R ehoboth’ en later het raadselachtige ‘ Nog 4 0 dagen’. Ter onderbreking van dit historische overzicht een kort persoonlijk intermezzo. Kleinzoon Anouk brandoefening.

Má nu kon pas lezen en herkende de letters van zijn naam in ‘ Emmanuë l’. Toen er later sprake was van hun verkoop van de kerk kunnen maatschappelijke vroeg hij mij te informeren of diensttijd (stage) doen bij de hij die letters mocht hebben. DRB. Voorwaarde is dat je het Ik bracht het verzoek aan zwemdiploma B hebt. over Je wordt Henk Stok. Kort erna bezorgde dan opgeleid en kan aan de slag hij gewenste letters aan huis. als de strandof zwembadbewaker, Zij sieren nu Má in zweminstructeur, nu’s kamer EHBO’er, Deventer. evenementenbewaker, trainer of sportinstructeur. Je wordt Wgecoached oonh uis en volgt je persoonlijk De nieuwe kerkelijke gemeente traject. Aan het eind krijg je een vond te weinig aanhang in certificaat en heb je een kijkje Dordrecht. Op 9 augustus genomen in de wereld van politie, 20leger, 19 beveiliging, werd het kerkgebouw te zorg en sport. koop aangeboden (vraagprijs Bij sollicitaties heb je dan zeker€ 4een 4 9.0streepje 0 0 ). Twee voor. maanden later werd het al verkocht. Op het hek Konnie van Sluys rond het gebouw hangt sindsdien nog het makelaarsbericht: “Verkocht onder voorbehoud”. Wat dit voorbehoud inhoudt is onduidelijk. Wel is bekend dat de gemeente Dordrecht op 14 juli 20 20 een omgevingsvergunning heeft verleend voor de locatie Oudendijk 110 voor het transformeren van een kerk naar een woning. Het zou leuk zijn als de kerk vó ó r die tijd nog een dag open gesteld zou worden als Dubbeldams monument. Bij deze een oproep aan de nog onbekende nieuwe eigenaar dit te doen.

Rem M aters de opening werd o.a. meegewerkt door harmonievereniging Anouk indede reddingsboot. ‘ OBK’ (Oefening Baart Kunst), de muziekvereniging ‘ Ex celsior’, We hebben afscheid genomen van redactieleden K onnie van de zangvereniging ‘ Soli Deo Van de redactie Fotog w illen f otog eren, ze schrij vers w illen schrij ven. Sluysrafenen L ita H arpe. Werafhebben persoonlijk al bedankt Gloria’ en het gemengd koor ‘ Ons voor hun vrijwillige inzet afgelopen jaren wijkkrant, maar coö willen dit hen ook langs Genoegen’. W ievoor wilde onze redactierdinator worden? deze weg nogmaals laten weten. We gaan ze missen. Versterking van onze redactie is hierdoor Iemand die de mail behandelt, het overzicht houdt en regelt wel weer van harte welkom. L ijkt het je leuk om mee te doen aan de leukste wijkkrant vanje over V erenigingen wat nodig is, verwelkomen wij met open armen. Beschik Schrijven of coör dineren: ervaring is niet nodig, enthousiasme wel. Neem voor VijfDordrecht? Dubbeldamse jongemannen organisatorische en communicatieve vaardigheden? Maak ons meer informatie op met tienplusblij@ endeskom ocialebas is n . l. H ou ook onze acebookpagina besloten op 1 juni 1913contact , ’s avonds de redactie versterken. NeemF voor meer informatie www.facebook.com/ denieuwedubbeldammer om half elf, gezeten op een bankje in de gaten: contact met ons op via denieuwedubbeldammer@ gmail.com of 0 6-13 7 3 3 94 0 . voor gebouw ‘ Helpt Elkander’ de turnvereniging DVO op te O De verschijnt woensdag 16 december. Wil je tekst of ns volgende rest ons wijkkrant om u een prettigeopjaarwisseling toe te wensen. richten (vandaar: Door Vrienden R beeld ontvangen dat 2021? graag voor november. Hebvrolijk je een tip? ustig,aanleveren? in kleine We kring. E n voor We11hopen op een Laat het weten, via mailadres denieuwedubbeldammer@ gmail.com kun je ons Opgericht). Zij gingen ook gebruik nieuw jaar met vele gezellige ontmoetingen en bruisende altijd bereiken. maken van het gebouw. ‘ Helpt activiteiten in ons mooie Dubbeldam! Elkander’ werd de plaats waar Kijk voor actuele nieuwtjes ook eens op onze Facebookpagina www.facebook. vele verenigingen vergaderden en com/denieuwedubbeldammer

Van de redactie

I I nhoudsopgave nhoudsopgave H oe goed kent u D ordt? De boom in uw straat De boom in uw P agina 2 straat P agina 2

De dierenarts E cologische P agina 3 zone P agina 3

C RY P T O G RA M 2 0 2 0 T uinmomentje P agina 4 P agina 4

T erugkijken P agina 5 P agina 5

E inde zelfstandig Dubbeldam

B egraaf plaats Z uidendijk 5 0 jaar geleden... P agina 7 P agina 7

Bewoners weten het beste wat er speelt in de wijk - Buurtwerk Dordrecht


2 2

Servicekolom Servicekolom

W W erelds erelds gerecht gerec h t op op een een Dubbeldams Dubbeldams bord bord

I eder jaar koop ik aan het begin van de decembermaand een kalkoen bij de Huis arts enpos t tel. 654 26 00 ze de restanten van de cake had groothandel van ongeveer 4 totinterview 5 kilo. H elaas is het tegenwoordig een diepgevroren N u ik nog steeds mensen niet vanwege coroA H afuij s eart s enp os t tel. 654 26 0 0 verwerkt. Niets werd er in die tijd kalkoen, de poelier waaruit ik het altijd kwam, niet meer bestaat. na heb ikomdat deze keer een toetje receptenschriftje Bereikbaar 7 dagen per week en 24 van mijn moeder, dat ik bij het opruimen van haar huis de A af j e onnodig weggegooid. kruidentakjes en snijd ze fijn. uur per dag,7 dagen per week en Bereikbaar de kruiden B enodigdh edenmet peper, zout vond. Alles nog geschreven in het E ngels en met illu- Meng tel. 233 233 24 088 uur 8per dag, en boter door het kruim en meng Voor de vanille custard straties uit een E ngels weekblad W omen’s W eekly . Het 8 8 23 3 23Dubbeldam 3 W tel.ij 0 k 8 agenten het gehakt 4 25door ml slagroom is al weer een jaar geleden dat ze op 9 0 jarige leeftijd dit Overkampweg W i j k agent en109, Dubbeldam 4 eidooiers overleed. Leg de kalkoen in een vergiet Dordrecht, tel. 0900-8844 Overkampweg 10 9, 25 schenk g suiker er kokend water over Linda van Zwieten Dordrecht, tel. 0 90 0 -8 8 4 4 en 1 afgestreken dessertlepel Esmeralda Folkersma Linda van Zwieten (hierdoor wordt het vel extra maizena Folkersma knapperig). Dep de kalkoen aan T Esmeralda rivi re wonen 1 theelepel ex tract droog Callistolaan 2 T ri vi re w onen de binnen- vanille en buitenkant Voor de trifle: Op werkdagen Callistolaan 2 tel. te met keukenpapier. Stop de vulling bereiken van 8.30 restanten cake in plakken Op werkdagen tel.tot te 16.30 uur losjes in de kalkoen en sluit de onder tel. van 078 8 633 bereiken .3 0 16 tot 00. 16.3 0 uur gesneden holte af met de rest van de ui. Openingstijden onder tel. 0 7 8 63kantoor: 3 16 0 0 . 150 mlvoorzichtig droge sherry Maak het vel los bij het ma/di/do van 08.30-16.30 Openingstijden kantoor: uur 2 grote lepels jam borstvlees, duw wat boter tussen email: wonen@trivire.nl ma/di/do van 0 8 .3 0 -16.3 0 uur vanille custardZo( zie hierboven) vel en vlees. blijft het sappig. website: www.trivire.nl email: wonen@ trivire.nl 27 5 g vruchten Bestrooi rondom met peper en www.trivire.nl W website: ij k centrum De Gravi n 2 bananen zout. Smeer de boter over de Vijverlaan 43 33 W i j k c ent1004 rumtel. De616 G ravi n Voordat u aan dit recept begint, de se kruiden naar smaak en onge- bodem van de braadslede, leg de Voor de bovenlaag: Openingstijden: Vijverlaan 10 0 4 tel. 616 4 3 3 3 kalkoen een avond van te voren zouten boter. kalkoen op de borst erin en verdeel 50 g geschaafde amandelen, ma - vrij 8.30-13.00 uur Openingstijden: al laten ontdooien in de koelkast. de van de boterklontjes kort rest geroosterd uur ma - vrij 13.30-17.00 8 .3 0 -13 .0 0 uur Het is een recept van mijn B ereidingsw ijz e: erover. Bedek de kalkoen met de 27 5 ml slagroom 13 .3 0 -17 .0 0 uur C lienten S ervi ce Bureau de foto' kalkoen minstens min. Na de moeder TweedeenWereldoorlog ten en s heen had 30 geplakt. Engelse je kunt de Laat ontbijtspek. Mijn moeder gebruikte suiker naar smaak Het P ark C li ent en huis S ervi c e B ureau op kamertemperatuur komen. had zeaanpassen mijn vaderalsleren Blijkbaar was er zelfs geen geld vulling je datkennen wilt. ‘streaky bacon’, maar ontbijtspek is Op H etwerkdagen P ark h ui s van 8.30 uur tot de oven voorteopkopen. 200 ºC. toen ze als penvriendin met hem Verwarm om een leeg schriftje een goed alternatief. W erkwijze 17.00 uur Op werkdagen van 8 .3 0 uur tot Zij vanuit Sevenoaks in Verwijder de korst van het brood. I schreef. ngredienten: tel. 00 11 of Begin met het snijden de 17 .0622 0 uur de braadslede op een van rooster en mijn vader T oetje het brood (in een keu- Zet 1Kent diepgevroren kalkoenvanuit van 4Dortot Verkruimel csb@hetparkhuis.nl tel. 622 0 0 11 of cake in plakjes en bestrijk deze Snipper in de oven en braad de kalkoen in Begin jarenwit' 50oudbesloten Ik heb er dezeheel keer fijn. voor gekozen 5drecht. kilo, pond gehakt, brood, kenmachine) hetparkhuis.nl met½deuur jam. Snijd de en plakjes U csb@ itz endingen R T V - D goudbruin gaar.cake Als de ui. Voeg de ui toe aan het 2-2 te trouwen in Dordrecht 2zekleine uien of en 1 grote, 150 gramin om haar recept van een dessert Tips nieuws U i t z en endi ngenuitR de T V wijken - D vervolgens in kleinere stukjes en de kalkoen bruin begint te worden, broodkruim. Ris de blaadjes van te wonen bijpeper, haar zout, schoonouders ontbijtspek, Italiaan- met u te delen. Een toetje dat ik bekleed hiermee de bodem van graag doorgeven Tips en nieuws uitaan de wijken vanwege de woningnood. Er was als kind heerlijk vond. Bij speciale RTV tel. 649 26 49 graag- Ddoorgeven aan weinig geld en dat is te zien aan gelegenheden bakte mijn moe- de schaal. P rik met een klein mes RS erv TVi -cepunt D tel. 64Dubbeldam 9 26 4 9 haar receptenschriftje; een boekje der cake voor de visite en een gaatjes in de cake en schenk de Vijverlaan S ervi c ep 1004 unt Dubbeldam met tekst waarover mijn moeder of twee dagen later kwam er dan droge sherry langzaam over de 3319 PK Dordrecht Vijverlaan 10 0 4 ( Mijn moeder liet prachtig de sherry De is een en elegante hangende takken, haarberk blaadjes met sierlijke Engelse recephet e eboom ht i met e opgaande ta el aa in of cake Openingstijden: 3 3 19 P K Dordrecht in het voorjaar met haar lange, hangende katjes en het lichtgroene blad. Deze boom dinsdag 13.00-17.00 uur Openingstijden: woensdag dinsdag 10.00-12.00 13 .0 0 -17 .0 0 uur uur wordt door zi jn meestal witte bast, ook wel lady van het woud genoemd of de witte donderdag woensdag 13.00-20,00 10 .0 0 -12.0 0 uur uur vrouw met de groene sluier. vrijdag V ruchtbaar heid donderdag 10.00-12.00 13 .0 0 -20 ,0 0 uur uur .0 0 -12.0 0 uur Van het Oudindische woord P vrijdag os tagents 10chap ‘bharg’(glanzend) is het woord Rechte Zandweg P os t agent s c h ap 10 tel. 616 23 35 berk waarschijnlijk afgeleid. R echte Zandweg 10 Openingstijden: tel. 616 23 3 5 Betula is ook afgeleid van het ma - vrij 8.00-17.30 uur Openingstijden: Keltische woord betu en betekent za ma - vrij8.00-15.00 8 .0 0 -17 .3 0 uur uur slaan. Dit heeft in de sauna een 8 .0 0 -15.0Dubbeldam 0 uur W zaij k netwerk functie: slaan met berkentakken Ondersteund W i j k net w door: erk Dubbeldam stimuleert de bloedsomloop. Dordt Sport, door: Ondersteund In Scandinavische landen en Dubbelmonde, Dordt Sport, Rusland wordt dit in de sauna De lariks Gemeente Dordrecht, GraDubbelmonde, venhorst, Helpende HanGemeente Dordrecht, massaal toegepast om met frisse Er staat een volwassen lariks in den, BuurtwerkHelpende Dordrecht, Gravenhorst, energie het dagelijkse leven te de Lariksstraat op het pleintje Parkhuis, Politie,P R-newt, Handen, MEE, arkhuis, kunnen voort zetten. met de huisnummers tot en met Sociaal en Trivire P olitie, Team R -newt, De mannelijke bloeiwijze van 58 . Hij staat daar heel mooi in Sociaal Team enDubbeldam: Trivire Wijkmanager berken heeft gele, hangende het plantsoen tezamen met onder William JacobsDubbeldam: Wijkmanager rupsvormige katjes, die reeds andere nog een conifeer, een Jacobs oJ William n gerenwerk Cedrus Atlantica “Glauca”. Door De berk is de loofboom waarbij van hooguit 1 meter hoogte. voor de winter aanwezig zijn. De R Jon - N gerenw ewt C ontourdeT wern, erk vorm lenen zij Héél bijzonder is de Betula staande vrouwelijke bloeiwijzen inhunhetstevigheid bos de en vliegenzwammen Tel. 41 00 R - N 078 ew 632 t C ont ourdeT w ern, zich uitstekend als speelobject woonadviesdordt@contour Tel. 0 7 8 63 2 4 1 0 0 (paddenstoel rood met witte allegganiensisis, die berk heeft onder aan de mannelijke bloeivoor de jeugd. Behalve in detwern.nl woonadviesdordt@ contour stippen) worden aangetroffen.veel De een geelachtige bast die er wijzen zijn met knopschubben omgeven. De verspreiding van grote tuinen en parken, waar ze krullend van afrolt. Internet www.contourdetwern.nl detwern.nl vliegenzwam leeft in symbiose* vaak solitair staan, komen ze voor Internet www.contourde twern.nl Nederlandse plaatsen als Berkel- stuifmeel vindt plaats door de N etwerk tel. 622 22 44 met de Berk. in bijna ieder pinetum** en op de Rodenrijs, Berkel, Berlicum wind. De zaadjes zelf zijn klein en tel.14 622 22 4 4 W N etij k w lijerkn tel. 078 Veluwe, in de Achterhoek en in duiden op oorden waar veel plat en kunnen eveneens met de W i j k li j n tel. 14 0 7 8 Strenge w inters wind heel ver weg waaien. Drenthe zijn dit de woudreuzen De berk is een veel voorkomende berken groeiden. T I E N P lus in de wat oudere bossen op boom in Europa, Azië en NoordUitgever Dordtse Wijkkranten zandgrond. Jacob Marisweg 7 0 Amerika. Hij is in staat om de Redactie: Wil van 3 3 14 TK DordrechtHouwelingen strengste winters te overleven. De B ladviserliezend www.tienplus.net Linda Wouters © M arian V ermeeren berk op IJsland en Groenland Deenige lariks, die in het Latijn de tienplus@ meeplus.nl de van nature voorkomende Lita Harpe Tel. 0 7 8 7 50 8 9 66 Larix heet, De is een bladverliezende loofboom. witte bast wordt Europa maar é é n soort tegen de S c h oonh eid Konnie van conifeer die in de gunstigste witter naarmate de berk hoger Larix decidua. Decidua betekent Behalve zijn imposante verschijSluys ning - ‘ s winters zijn de takken en ideale omstandigheden kan in het latijn: bladverliezend. naar het noorden staat. De berk Paul Seesink geelachtig of roodachtig bruin uitgroeien tot een boom van wel is een éénhuizige bladverliezende O R pmaak: Nol edactie: Wil Bakker van - valt de larix in het voorjaar op 15 tot 3 0 meter hoog. L ork boom, waarvan de Betula Houwelingen F oto’s: Marian door zijn jonge zachte naalden Van de 15 soorten lariksen In de Benelux wordt de lariks ook verrucosa, de ruwe berk, de Vermeeren Linda Wouters die frisgroen van kleur zijn. Deze wereldwijd, komen we in West aangeduid als lork. De Europese Betula pubescens, de zachte berk Guus Koenders Lita Harpe naalden groeien in bundels aan lork is in het hooggebergte, en een kruising van de twee: de Druk: Rodi Rotatiedruk Konnie van het uiteinde van korte loten. De onder andere in de Alpen en Betula alba, de Zilverberk de Sluy s T I E N P lus roodbruine, soms paarse, kegels de Apennijnen, de hoogst meest voorkomende Berken in de Uitgever Dordtse Wijkkranten P aul Seesink verschijnen in de zomer. Wanneer voorkomende naaldboom en Benelux zijn. Jacob Marisweg 70Nol Bakker O pmaak: ze rijp zijn zijn ze slechts 5 cm markeert de boomgrens. Ondanks Ook zijn er vele cultivars, zoals de 3314 TK Dordrecht Marian F oto’s: groot en grauw van kleur. De dat de Lork een echte originele Betula tristis, de treurbeuk met de www.tienplus.net Vermeeren naalden vallen in de herfst op bergboom is voelt hij zich in de tienplus@desocialebasis.nl sierlijk afhangende takken. Guus Koenders doordat ze een mooie, oranjelaaglanden enorm senang en Tel. 078 750 89 66 Marian V ermeeren En de Betula nanais een berkje Druk: R odi rotatiedruk gele kleur krijgen voor ze afvallen. zorgt zelfs voor nageslacht. De nieuwe Dubbeldammer De nieuwe25Dubbeldammer Jaargang - Nummer 5 - December 2020 Jaargang 25 - Nummer 4 - September 2020

De boom in uw s traat De Berk ( Betula)

De boom ( c oni f eer) i n uw s t raat

C olof on

C olof on

bedek de bovenkant dan met aluminiumfolie. Doe dit losjes vaak ook weg voor de er kinderen) overheen. Schakel na 1 uur de Zet de schaal apart en maak dan oventemperatuur terug naar 175 de vanille custard. ºC. de kalkoen regelmatig DoeBedruip de slagroom in een pan op met braadvocht. Verwijder de een laag vuur, maar laat het niet laatste 30 min. de aluminiumfolie koken. R oer het met een houten en draai dedekalkoen zodat lepel terwijl slagroomom, opwarmt. het vel op de borstkas bruin Doe ondertussen het eigeel, en de krokant suiker, wordt. het vanille ex tract en de maizena in ofeen schaal Controleer deandere kalkoen gaar en is mix de ntendeel met een door in ingredië het dikste van kleihet ne garde. warme dijbeen eenSchenk satépendan of de vleesvork roeren de teslagroom steken.erbij. HetBlijf vocht datmet eruit garde ommoet klonteren te voorkomen. druppelt helder zijn. Neem Dan het mengsel terug in Wikkel de pan de braadslede uit de oven. waarkalkoen de slagroom opgewarmd de in eenin nieuw stuk is. Blijf roerenenmet garde tot aluminiumfolie laatdehem op het de custard dik wordt. Let erop dat aanrecht minstens 15 min. rusten. je dedecustard opdan eenover laagop vuurtje Doe kalkoen een houdt. Laat custard (om afkoelen snijplank metde gootje het als deze dik is. en snijd vleessap op genoeg te vangen) Maakaan dantafel de met vruchten klaar en en hem vleesmes snijd aan. de De bananen in stuffing’ plakjes. -vork vulling, ‘de P laatsde deze op de cake en schenk zoals Engelsen zeggen, kan dan een de koud custard als geheelgeworden uit de kalkoen erover heen. wordt gehaald wordenAlsenlaatste in plakken de slagroom met deHeerlijk suiker opgeworden gesneden. met kloptcranberrysaus. en op de dikkeGarneren custard met geeen plaatst. Tenslotte wateen geschaafde sinaasappel is ook succes. amandelen, die van te voren licht Een fijn kerstmaal gewenst. geroosterd zijn,L over slagroom indadeWouters heen doen en eventueel versieren met wat frambozen. Laat het dessert in de koelkast opstijven. Eet smakelijk van dit overheerlijke toetje. L inda W outers B erkensap K ruishetingen Op moment dat er bij een Al vroeg in de lente berk in voorjaar een verschijnen tak wordt zowel de mannelijke als de afgezaagd gaat hij bloeden. vrouwelijke bloemen aan de Bij de bereiding van zalven, boom* die door de wind bestoven shampoos en haarwater wordt worden. In de bosbouw het berkenwater gebruikt gebruikt om de men kruisingen. Deze vinden huid en het haar te verjongen. hun oorsprong in de Japanse Thee van berkenblad werkt lariks. Deze ishetnauw verwant vochtafdrijvend, bevat kalizout aan de Europese. Op deze en ook saponine. manier ontstaan er bomen die Berkensap kan puur gedronken snel groeien en dus ideaal zijn worden, het heeft een zoete om ergens een bos te laten smaak. Om snel voorjaarsmoeheid en ontstaan. lusteloosheid te bestrijden is het een probaat middel. Gezondh eid De lariks of lork is een sterke gezonde conifeer, waar heel soms een schimmel op de wortels wordt is onderzoek Inaangetroffen. mythen en Er sagen speelt de gedaan naar een roest schade berk door de eeuwen die heen een veroorzaakt aan de naalden. belangrijke rol. De boom der Deze blijkt afkomstig te zijn van wijsheid volgens de Germanen. de in de buurt staande populieren Die waren er van overtuigd dat die hiervoor gastheer zijn. de bladeren, de twijgen en het

sap behalve geneeskrachtige T oepmagische as s ingenkrachten bezat. En ook Het larikshout is vanbehuizing nature dat berken de aardse duurzaam en is goed bestand vormden van de godin Freya. En tegen wordt gebruikt zo zijn vocht er nog en volop verhalen te voor tuinhuizen, pergola’s, ravinden. men en deuren. Maar ook voor T meubels. riplex Het hout is heel geschikt voor bouwwerken in enmet op het Het lichte berkenhout de water, zoals bij scheepsbouw en in ringen gerangschikte bruine bruggen. vlekjes wordt verwerkt in triplex van H gebruikt ouw elingvoor en en wordtW iltevens *W anneer er zo w van el mannelij k e het vervaardigen parket en en vrouw Berkenschors elij ke bloemen aan meubels. in plaats é é n boom g roeien dan heet dit van dakpannen werd e vroeger é é nhuiz i g : het mannetj en het op de daken van de vrouw tj e w onen in é é neenvoudige huis. huizen ze dan ** E en p gelegd. inetum Wanneer is een bomentuin, met afgedekt kwam eenaarde g esp werden ecialiseerd arboretum w aarin of hoof dza ke lij k er geen uitsluitend druppel water door.*

conif eren zi j n aang ep lant. Wilop van B ij P utten de V Houwelingen eluw e staat het p inetum *oudste Symbiose, beide h van ebbenNederland voordeel “ Schovenhorst”


Dubbeldams e dieren - De dierenarts I n deze serie zi jn veel dieren op Dubbeldam met hun eigenaars aan je voorgesteld. A l die dieren hebben zo rg nodig en soms is dat de zo rg van een dierenarts. Daarom ging ik op zo ek naar een dierenarts die praktijk houdt in Dubbeldam en dat bleek A lan Diddens van B asic Vets te zi jn aan de Rechte Z andweg 1 . I k was welkom om hem wat vragen te stellen. Care’. Je kunt er met je dier terecht voor alle gebruikelijke diagnosen, behandelingen, operaties en preventie. Op een rijtje gezet zijn dat:

Guus Koenders

Alan, waarom ben je dierenarts geworden en ben je blij met je beroepskeuze? “Ik was altijd dol op dieren en wilde zelfs vanaf mijn 5e jaar al dierenarts worden en dat is gelukt. Ik doe al het dierenartsenwerk graag, maar heb speciale interesse in opereren. Laparoscopie, dat wil zeggen kijkoperaties, voer ik op een andere locatie van Basic Vets regelmatig uit. Misschien ga ik me er ooit nog wel in specialiseren.” D e praktijk De vestiging van Basic Vets aan

de Rechte Zandweg is ongeveer 1,5 jaar open en is druk beklant. Er is elke dag een dierenarts aanwezig. Voor spoedgevallen is deze locatie beschikbaar tijdens werkuren. Daarnaast kunnen mensen het spoednummer bellen en dan kunnen zij altijd terecht bij één van de andere Basic Vets Clinics of Hospitals. Er zijn drie vestigingen in Dordrecht. Basic Vets is een diergeneeskundig concept waar de prijzen laag worden gehouden. Ook werken zij met een speciale dieren ziektekostenverzekering ‘Total

Algemene chirurgie Bloedanalyse Röntgenonderzoek Echografie/endoscopie Hersen- en gewrichtsonderzoek Tandheelkunde Oren en ogen Dermatologie (huid) Dracht begeleiding Diabetes consultatie Preventie

D ubbe ldamse baas jes Mijn volgende vraag is: zorgen Dubbeldammers goed voor hun dieren? Alan vindt dit zeker wel: “Ik zie hier eigenlijk nooit dieren waar slecht voor gezorgd is. Wel heb ik dat ooit ergens anders meegemaakt. Mensen kwamen met een sterk vermagerde hond die zogenaamd de laatste dagen niet goed at. Wij hebben als dierenartsen de mogelijkheid om de Dierenpolitie te bellen bij verdenking van verwaarlozing of

Tenslotte vroeg ik Alan om een grappig voorval uit zijn praktijk dat hem bijgebleven was. Alan: “Er kwam een oudere dame met een klein langharig hondje in consult. Ik pakte hem bij zijn kop om hem te behandelen, maar op hetzelfde moment begon de mevrouw hem te kussen, waardoor ze mijn hand kuste en dat niet in de gaten had.” Basic Vets vind je op www. basicvets.nl en via 085-8221500 Konnie van Sluys

C avia’ s Terug naar de dierenarts: welke dieren zie je het meest en heb je zelf ook dieren thuis? Alan vertelt: “We zien hier op deze locatie alle dieren, maar het meest wel katten, honden en konijnen. Maar vogels, reptielen en boerderij- en manegedieren komen ook voor. We doen bijvoorbeeld vaccinaties van paarden. Ik vind alle dieren

Het K L E I N T oneel gered

ontvangen. Ze zijn gestart met een productie, speciaal om hun I n onze vorige krant hebben we een oproep geplaatst achterban te bedanken. Een om het K L EI N T oneel te steunen tijdens de moeilijke voorstelling die ze op 1,5 meter kunnen spelen in de theaterzaal periode waain tten vanwege corona. De wens vanwe dezi gemeente Dordrecht om de komende jaren veel te bouwen wringt van De Oude School voor met van de zorg overvan de klimaatontwikkeling. Met steeds meer hete en droge periodes Edwin Heusden het P roductie maximaal 25 bezoekers (die neemt behoefte verkoeling, schaduw toe. Het woonklimaat ook in Het blijftdoorwaaien een onzekereenperiode, KLEIN Toneel schrijft aan hierover: metermensen van elkaaren af aangenaam uit de populariteit van deallemaal wijk bij1,5jonge maar het KLEIN Toneel bestaat “WeDubbeldam zijn overstelptismet heel veel blijkt zitten). Het KLEIN Toneel kan huizenkopers. Helaas zijn er op Dubbeldam mensen die, zodra zij verhuizen, nog.ook Er worden plannen gemaakt reacties en dat heeft ons bijzonder dus volle een paar kuub zand en pallets grijze stenen laten aanrukken omkracht hun vooruit!” ‘tuin’ mee te en gerepeteerd voor betere goed gedaan. bedekken. Kleine, groene plekken in Dubbeldam worden al snel als rommellandje Dit had ik niet verwacht. Ik maakte tijden. De toneelgroep kijkt er en bebouwd een stuk villa’s.weer van E rwin van Heusden naar of uit wat het publiek me aangeduid ernstige zorgen over onzemetenorm en L inda Wouters toekomst, maar al die hulp, in in De Oude School te mogen welke vorm dan ook, heeft ons een ‘boost’ gegeven om door te gaan en niet bij de pakken neer te zitten. De toneelgroep kan door de overweldigende steun blijven bestaan en kan weer plannen gaan maken.”

De groene longen van Dubbeldam

Een ommetje

A ctiviteiten Erwin vertelt verder: “We zijn gestart met een nieuwe speltraining en repetities voor nieuwe voorstellingen. Voor de voorstellingen die liepen zijn we op zoek naar alternatieve data om deze op een later tijdstip in te halen. Omdat we zorgvuldig met de financiële giften om willen gaan en de komende maanden onzeker zijn over de maatregelen vanuit de overheid, hebben we besloten om alle producties tot januari te annuleren. Reden dat we die beslissing hebben moeten nemen, heeft alles te maken met het feit dat de Dordwijkzone repetities voor de producties een eenGelukkig half jaar totis eenerjaar ook voor de tegenbeweging. Uit diverse uitvoering beginnen. Dit jaar dus nota’s* dat er landelijk geen eersteblijkt leesrepetitie van deen in Dordrecht oog is voor het Sint-voorstelling eind juni (vaak belang van open ruimte, water, met 32 graden) en dus ook geen (sport)parken, polders en groene Sintvoorstelling in december. geledingszones. MaandagWe29 hopen op jullie begrip.” juni j.l. is minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur & Waterstaat) op bezoek geweest in Dordrecht en zij heeft de Dordwijkzone bezocht. Deze strook verbindt het Wantij, het Vlijpark, via Sportparken, landgoed Dordwijk, Overkamppark, vijvers

leuk en interessant. Je moet wel een tactische aanpak hebben. Vooral katten zijn soms angstig en daardoor agressief. Maar het lukt ons met wat trucs altijd om ze te behandelen. Zelf heb ik thuis twee cavia’s. Dat zijn echt heel slimme en leuke dieren.”

3

mishandeling. Alan wil mensen met een ouder huisdier wèl graag meegeven om hier regelmatig mee langs te komen voor een check up. Voorkomen kan dan worden dat een dier lijdt of dat je het plotseling moet laten inslapen. Rondom het laatste stukje van een dierenleven en het overlijden geeft de dierenarts ook graag goede zorg met aandacht voor de gevoelens van de baasjes.“

Foto’s: Guus Koenders is een wilddoorgang gemaakt, *Nota RO Gemeente Dordrecht zodat dieren ongehinderd en de Structuurvisie Dordrecht de hele groenzone kunnen 2040 (2013) gebruiken. En het werkt: diverse Dubbeldammers hebben de G eregeld maak ik een wandelingetje door Dubbeldam. G oed voor bever al gespot in en rondom de lichaam en geest. M eestal neem ik dan mijn telef oon of camera Overkamp/Stevenspad vijvers. mee, want er is zo veel moois te zien onderweg. H ierbij een kleine Opvallend is ook de toename van Marian V ermeeren impressie. het aantal en de diversiteit van vogels die opgemerkt worden in dit gebied zoals de groene- en bonte specht, vlaamse gaai en koekoek. Heel fijn dus dat het Rijk de

K erstdiner houden door de jaren heen Afstand

3

Dit jaar ziet het ernaar uit dat we Het werd steeds moeilijker, afKerstmis in kleine kring vieren. Geen stand houden van elkaar, elkaar of weinig visite, dus waarschijnlijk ook niet meer aanraken, omhelzen, beduidend minder kerstdinerstress. knuffelen of kussen. Aan het Vroeger vierden we altijd op die manier geen handen schudden wenden kerst. we wat makkelijker. Een glimlach, Ineen devriendelijke jaren zestig stond erensteevast hoofdknik een een gebraden kip op menu met mondelinge begroetinghetvormden aardappelen en -onwaarschijnlijk een goede vervanging. zacht gekookte- boontjes, bloemkool bij familie goede ofVooral spruiten. Eigenlijkenzo’n beetje vrienden hielden we het niet meer wat wel vaker zondag op het menu vol. Bijna iedereen vond een en stond. Zelfgekookte soep wel vooraf keer hetniet vandaag die ene zelfgekookte pudding toe, met vel,dat dus uit een voor pakje. keer wel even mocht. Een kus bij een verjaardag, een kroel In de jarenofzeventig volgde de kerstfondue, nog als troost een omhelzing bij feestelijke een huwelijksjubileum. “Hetsteeds is met pudding toe, maar nu met Klop-Klop. Kent u dat nog, die toch familie, het is mijn kind, ik heb dat gewoon even nodig.” nepslagroom. Later gegronde werd de pudding vervangen door ijs -mama Het waren allemaal en begrijpelijke redenen. kreeg een ijsschep voor Sinterklaasen de Klop-Klop werd Maar toch…. ingewisseld voor de supermoderne slagroomspuit met sifon. Die is Juist in deze ook omstandigheden is hetvoor aantal besmettingen tegenwoordig weer populair, maar iets andere doeleinden. weer enorm toegenomen. Waar we ons in de winkels en de In de jaren tachtig van meer weelde en een schoonfamilie horeca misschien nog aan de 1,5 meter hielden, zagwaar ik opalles toch net weer iets anders ging, kwamen er grotere veranderingen. Facebook vele foto’s verschijnen van verjaardagen, borrels Dit feestjes was het tijdperk van de krabcocktail, in magere jaren vervangen en thuis, waar mensen elleboog aan elleboog aan door garnalencocktail, de rollade én nog een soort vlees, tafel zaten, waar familieleden knus als vanouds metaltijd z’n met gebakken champignons, dat was mijn bijdrage aan het familiediner. vieren op de driezitsbank plaatsnamen. Want het mocht Het dessert bestond nog steeds uit bij ijs, elkaar maar nu twee soorten weer! Nou ja, we mochten weer opmet bezoek, we saus uit een flesje. De chocoladesaus en de kiezenverslindende konden weer met het hele gezin samenzijn en we hadden ongelooflijk zoete rode saus, die naar, dat aardbeien elkaar zo gemist. Het is zo moeilijk vindenzou we smaken. allemaal. Weer nu laterzien werd vervangen hetwe gourmetstel. Maar wehet datfonduestel het ook zo nodig is. door Zullen proberen IJs met slagroom werd een grand dessert. Er kwamen een het nog even vol te houden? Misschien hebben we opwarm een én een koud voorgerecht en de kip was inmiddels verworden tot de gegeven moment gedacht dat het nu allemaal wel meeviel, Amerikaanse kalkoen. dat we wel wat makkelijker konden omgaan met die strenge Ook nu Maar heb ikde al waarheid jarenlang heeft min ofons meer hetzelfde op de menukaart regels. ingehaald. staan. Inmiddels staat daarop vermeld: “diverseDubbeldame soorten groenten”, zodat de kaartjes volgend jaar weer gebruikt kunnen worden. Enige tijd geleden opperde ik nu weer eens wat anders op tafel te zetten. Maar de jongere generatie, allemaal dertigers, hadden hier unaniem maar één verongelijkt antwoord op: NEE! Dubbeldame

De nieuwe Dubbeldammer Jaargang 25 - Nummer 5 - December 2020


4 C RY P T O G RA M

2 0 2 0

Let op: de ‘ij’ telt als één letter en komt dus in één vakje (y).

Hoe goed k ent u Dordt?

Maak dit cryptogram, test uw kennis en vind de oplossing. Naast 3 cadeaubonnen t.w.v. 15 euro geven we meerdere tickets voor een geheel verzorgde puzzelmiddag weg. U kunt winnen als u de zin van 23 letters (die door de puzzel heen staan) goed heeft. Daarnaast moet u inwoner zijn van gemeente Dordrecht. De oplos s ing k unt u mailen naar: puz z el. dordrecht@ gmail.c om A ls onderwerp graag ‘ Dordts e P uz z elactie’ z etten. Per gewone post kan ook, stuur in dat geval de envelop naar: T I E N P lus . T .a.v . D ordts e P uz z elactie Jac ob M aris s traat 70. 314 T K Dordrecht Vermeld naast de oplossing altijd uw naam, adres, postcode en telefoonnummer.* Sluitingsdatum is 10 januari 2021. Winnaars worden vóór 30 januari op de hoogte gesteld.

V eel puz z elplez ier! * Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het opnemen van contact na winst en het toezenden van de prijzen. Na de actie worden de gegevens verwijderd. HORIZONTAAL 2. Gij kunt hiermee het schip in en ten onder gaan (1-4) 5. Droge vaargeul? (8) 8. Ed en zijn broer Willem zijn het (6) 10. Eigen en voornaam (2) 13. Zo mooi kan een zanggroep zijn (9) 15. Nat niks waard (5) 16. Kleine koninkrijken (6) 20. Één zijn (5) 22. Geen waterhoofd (3,3,3,4) 24. Die jongens zien bleek (10,2,4) 25. Tokkie natie? (6) 27. U als Vlaming (2) 28. Zucht, frisse randen (6) 30. Mondig bedrijf (4) 32. Geeft vlekken op de huid (3) 33. Wie geen kracht heeft moet dit zijn (4) 34. Plaat op de bon (5) 35. Wollig hoofd (10) 37. Overdreven lidmaatschappen (5) 39. Belastbaar speelgoed (3) 40. Koude rivier (3) 41. Waterstand van een mand? (5) 42. Thuis aan het water (5) 45. Damp van een heilig familielid (5)

Een ommetje

De nieuwe Dubbeldammer Jaargang 25 - Nummer 5 - December 2020

46. Trommel met zwemvliezen? (8) 49. Klinkt als een maatje die schrijver (8) 50. (Te) gek (3) 51. (Geen) geestelijke (3) 54. Ondeugende boekwinkel (2,6) 55. Vooraanstaand (5) 56. Daarachter schijnt de zon (6) 57. Plaatselijke vrouw aan het front? (7,5) VERTICAAL 1. Het heen en weer van een vogel (4) 3. Tweederangs Europeaan drinkt dit (4) 4. Mede plat gezegd, prima! (2) 5. In en uit de buurt (3) 6. Empathische koffie (6) 7. Daar is gemeentepils op niveau (10) 9. Welgesteld land (3) 11. Daaraan wonen geen ouders? (15) 12. Hippe slaapbank om tussen te liggen (9) 14. De Dordtse heeft een baan in Rotterdam (4) 17. Stroomstoring? (13) 18. Open ruimte waar de generaal kan landen (11) 19. Aanhaling van de beurs (3) 20. Bomen en bloemenboeket (3) 21. Die geeft advies over boten? (11) 23. IJsbaan (12)

26. Stevige afsluiter (3) 28. Overtuigd in de rechtbank (2) 29. Kledingstuk in de gracht (4) 31. Volwassen kop (10) 32. Milieu dat droog niet kan bestaan (10) 36. Klinkt als een lachwekkende woning (4,3,3) 38. Geldig kruid (4) 43. Minister-president aan de drank? (5) 44. Binnen stoppen de activiteiten niet (6) 45. Daar leren vissen (6) 46. Stevie gelooft erin (6) 47. Rivier die krom lag lag? (6) 48. Dronken kleur (5) 52. Keurige selectie (4) 53. Drassige grond van Herman (4) Het team achter de Dordtse Puzzelactie, v.l.n.r.: Marianne Gravendeel, Clarissa Griffioen, Manouk Uijtdehaag en Annemieke Rich. De Dordtse Puzzelactie wordt mede mogelijk gemaakt door gemeente Dordrecht en WolkenTV.


5

T erugk ij k en met het oog op N u

A ls ik de gevelletters ‘G G D’ zi e aan de K arel L otsy weg denk ik weer aan het G G Dgebouw in Rotterdam. I n deze covid-pandemietijd gaan mijn gedachten terug naar mijn kindertijd, toen T ubercolose een minstens zo erg schrikbeeld was. Dankzi j het massa-onderzo ek, de opsporing en preventie van toen, mag ik nu nog als senior op Dubbeldam van een goede gezo ndheid genieten. altijd in de voorkamer bij het raam. Het Rotterdamse ‘spionnetje’ als enige contact met het leven in de straat beneden. Met enige regelmaat moest hij voor controle naar de GGD. Eerder ging dat met een ambulance. Toen er in 1944 geen brandstof meer voorhanden was, werd hij met een raderbrancard vervoerd; een draagbed met grote wielen. Ik zie hem nog de straat uitgaan. Hij lag ziek op bed bij het raam; zeven lange jaren. Sterk vermagerd en verzwakt stierf mijn vader in 1945 op zijn 38e verjaardag. Ik was bijna negen. Het begon in 1938 met een gewone verkoudheid, opgedaan door oververmoeidheid bij het wegbrengen van meubelen naar klanten. Die verkoudheid ontaardde in longontsteking. Hij kreeg een vreemde blos op zijn gezicht en bleef maar hoesten; een rare hoest. Uiteindelijk moest de dokter constateren dat de Tuberculose-bacterie vat op mijn vader had gekregen. Tbc, de tering zoals die in Rotterdam werd genoemd, werd als ‘Tb’ een begrip in ons gezin en bij heel veel gezinnen in ons land. Spionnetje Mijn vader werd opgenomen in het Sint Franciscus Gasthuis aan de

Rotterdamse Schiekade, omdat zijn longen dreigden te scheuren. Daar is hij geopereerd: een thoracotomie, waarbij een deel van een long werd verwijderd. Als mijn vader even uit bed kwam, kon ik onder zijn schouder duidelijk de holte zien waar een paar ribdelen waren verwijderd. Later moest hij gaan kuren in een sanatorium. Dat moet financieel gezien niet zo simpel geweest zijn, want in principe werd toen een sanatoriumopname niet vergoed door de ziekenfondsen. Mijn pa kwam terecht in sanatorium Dekkerswald bij Groesbeek. Zeker voor die tijd, niet naast de deur. Ook heeft hij nog gelegen in Berg en Bosch bij Bilthoven. Platliggen, rusten onder de zon, goed eten en drinken waren de voorwaarden voor herstel, dacht men toen. Een afdoende medicatie ontbrak. Later terug thuis, 2-hoog, lag hij

V erdwenen in een boom

O ok de F itclub is gestopt. W anneer het past in de maatregelen, hopen we de wandelingen te hervatten.

Zaailingen Wat kan je dichtbij huis in het groen ontdekken? Dit keer aandacht voor een waarneming waar je zo aan voorbij zou lopen. Als u naar het landje kijkt, links naast het parkeerterrein van landgoed Dordwijk, ziet u achter twee kastanjebomen een scheefgezakt rond hek. De oudste

boom in dit hek heeft het allang begeven, maar er zijn nieuwe zaailingen (essen) opgekomen. Die hadden echter niet veel ruimte om te groeien. Ziet u waar het hek in de voorste stam is verdwenen? B omenproject Wist u dat dat u bijna vijftig jaar geleden een dergelijke

Spondy litus Cobi, mijn jongere zusje, werd ook besmet met de Tuberkelbacil en kreeg spondylitis (ruggenwervelontsteking). Zij kwam met haar derde jaar in het Sint Franciscus Gasthuis terecht. Later werd zij door dr. J.H. ten Kate geopereerd in het nieuwe Sophia Kinderziekenhuis aan de Gordelweg in de Maasstad. Enkele ruggenwervels werden daarbij gefixeerd. Vervolgens ging haar behandeling over naar het bekende ‘kuren’ in sanatorium Heliomare in Wijk aan Zee. Voor mijn moeder en mij in die tijd een hele reis. Mijn zusje moest daar en later thuis, PAS slikken; Para-aminosalicylzuur. Een zwakwerkend medicijn met vervelende bijwerkingen. D e B aan Mijn moeder en ik zijn gelukkig niet besmet geraakt. Wel gingen waarneming kon opsturen naar een bomenproject van de kunstenaar Sjoerd Buisman uit Gorinchem? De liefde voor de boom, opgedaan tijdens een jeugd met vele zwerftochten in de Biesbosch en langs de oevers van de Merwede, spat ervan af in zijn werk. In 1971 onderzocht hij met pen en camera alle bomen in Woudrichem op bepaalde, nietnatuurlijke vergroeiingen. Heggen deden niet mee, en gesnoeide bomen ook niet. Maar een boom zoals in dit scheve hek, dat was nou typisch een waarneming waar Buisman indertijd naar op zoek was. Het bomenproject was heel succesvol; mensen stuurden hem uiteindelijk uit het hele land waarnemingen van bomen. Geen wonder, want ergens beseffen we dat we naar iets heel bijzonders kijken. “Zoals de tijd alle wonden heelt, namen de bomen liefdevol het vlijmscherpe metaal op en omarmden het”, schreef Werner van den Belt in 2015. Een mooie beeldspraak, nu er zoveel is dat de samenleving prikkelt en we hopen op betere tijden waarin een liefdevolle omarming weer normaal is.

we met regelmaat samen naar ‘de Baan’. Zo noemde iedere Rotterdammer het gebouw van de GGD. Een modern pand, als een roodbruin baken in een verwoeste stad aan de Schiedamsedijk met haar entree aan de Baan. Daar keek ik mijn ogen uit. Een grote lichte hal met een bijna koninklijke gebogen trap naar de eerste verdieping. Langs die 16 meter lange trap een 5 meter hoge, kleurige fresco van Marie Willebroordse uit 1941.

Een allegorische voorstelling van patiënten, artsen en verpleegkundigen. In het midden natuurlijk een gezond gezin met daarboven de tekst: ´Voorkomen is beter dan genezen´. Het maakte op mij een blijvend diepe indruk. Eenmaal boven doemde een rij omkleedcabines op. Net zoals in een zwembad. De deur werd afgesloten doordat ik het bankje neerklapte. Dat vond ik een vernuftige vinding. Een kordate verpleegkundige kwam mij halen. Ik moest in een hokje gaan staan voor een ijskoude glasplaat. Dan kwam de bekende opdracht. “Borst tegen de plaat, kin op de steun, schouders naar voren, inademen, adem inhouden …. je bent klaar, kleed je maar aan.” Voor ik het wist, stond ik alweer buiten. Gauw terug naar huis en … buiten spelen.

C reativiteit kan helen Dat ‘voorkómen’ op die muurschildering in het GGD-gebouw stond gelukkig in de 20e eeuw al voorop in de geneeskunde. Het staat nu in 2020 centraal bij de bestrijding van het coronavirus. Naast de aanhoudende bestrijding van TBC, hebben de GGDmedewerkers ook nog eens hun handen vol aan de bestrijding van de Covid-19-pandemie. Voor Tuberculosepatiënten is er nu goedwerkende medicatie, maar voor Covid-19 nog niet. Treurig dat enkelen het nodig vinden de bestrijders te bestrijden en de maatregelen niet serieus nemen. Er is nu veel onvrede om verloren maanden, om een jaar van strijd. Er wordt veel wantrouwen geuit naar overheden. Laten we ons realiseren dat in de jaren 40 van de vorige eeuw velen hun ziektetijd niet in maanden, maar in járen moesten tellen. Waar bleef hun jeugd, hun onderwijs, het werk en inkomen? Een grote groep van hen moest uiteindelijk zelfs de lange strijd opgeven. TBC drukte een blijvende stempel op gezinnen. Zij die het nu kunnen navertellen, weten dat vroeger zeker niet alles beter was. Ze weten dat men toen met alle macht probeerde de ziekte buiten de deur te houden. Tóch hielden die mensen van toen vertrouwen en hoop op toekomst. Dankzij de wereldwijde krachtsinspanning van de zorg is er nu zícht op toekomst. Ondanks het lijden aan de corona-pandemie brengt deze tijd ook veel goeds uit de mens naar boven. Nog nooit is zo snel en wereldwijd naar een vaccin gezocht. Nog nooit vonden we zoveel mogelijkheden om minder te reizen door thuis te studeren en te werken. Wat wij nodig hebben is vertrouwen, scheppingskracht en fantasie. Prinses Delphine van SaksenCoburg zei het al. “Creativiteit kan helen.” P aul Seesink – Dordtse R otterdammert

Een ommetje

C orine B ouma, wandelcoach van de F itclub Dubbeldam B ron: De B omen van B uisman, Werner van den B elt, U itgeverij de Kunst, Z wolle, 2 0 1 5 .

De nieuwe Dubbeldammer Jaargang 25 - Nummer 5 - December 2020


Het gemaal draait door

A an de L aan der Verenigde N aties, recht tegenover het B astion hotel, staat het uit 1 9 7 1 daterende hoof drioolgemaal van Dordrecht.

Wijkgemaal Nijhoflaan. De inmiddels sinds oktober gepensioneerde Aart van der Nat was vanaf beginjaren ‘80 als adviseur-vakspecialist werkzaam bij het riool. Samen met zijn team was hij er verantwoordelijk voor dat de bewoners van het Eiland droge voeten hielden. Septic tanks Aart begint met een stukje geschiedenis: ”In het verleden werd het huishoudelijke afvalwater afgevoerd naar de, op dat moment goed functionerende, septic tanks. Iets wat nu bijna volledig is overgenomen door rioolgemalen. In de periode van 37 jaar dat ik bij het gemaal werkzaam ben, is het

Marian Vermeeren rioolstelsel uitgebreid van 40 naar zelfs 360 gemalen.” Gemengd riool Aart legt uit: ”Bij het hoofdgemaal aan de Maria Montessorilaan wordt via de wijkgemalen* en het grootste gedeelte van de overige 360 gemalen, zo’n 90% van het Dordtse rioolwater aangevoerd. Vanaf het hoofdgemaal, met een capaciteit van 3000.000 tot 6000.000 liter per uur, gaat het rioolwater naar de rioolwaterzuivering aan de Baanhoekweg. Het rioolwater van de Staart en Stadspolders gaat rechtstreeks naar de Baanhoekweg.”

Zicht op Dubbeldam

H ans en Riny de B ruijn zi jn gelukkig met Dubbeldam, ook nu ze er hoog boven wonen.

Hans en R iny de B ruyn

Wij zijn geen geboren Dubbeldammers, maar na ruim 40 jaar wonen in Dubbeldam hebben we zeker niet het gevoel dat we ‘import’ zijn. Het mooie is dat we een Dubbeldamse achternaam hebben en daardoor vanaf het

begin al aangesproken worden op onze naam; zeg, ben jij er één van die of die? Sinds deze zomer wonen we op een fijne plek met een prachtig uitzicht op ‘ons’ Dubbeldam en op de wijk Sterrenburg. Of we nu

De nieuwe Dubbeldammer Jaargang 25 - Nummer 5 - December 2020

Het afvalwater wordt vuilwater genoemd en regenwater wordt hemelwater genoemd dit tezamen heet rioolwater. Het transport van het rioolwater gaat in de meeste gevallen via een gemengd riool en dit gaat door één buis .Echter in de nieuwe wijken en daar waar het mogelijk is bij rioolrenovaties worden beide waterstromen afzonderlijk afgevoerd. Het rioolwater gaat via de gemalen naar de rioolwaterzuivering en het hemelwater word afgevoerd naar het dichtstbijzijnde oppervlaktewater. Zuiveringsinstallatie Gepassioneerd vertelt Aart: ”In de jaren ’60 werd het rioolwater nog ongezuiverd op de Beneden Merwede geloosd, maar tegenwoordig worden er de modernste technieken toegepast. Daardoor hebben we een

De Pompinstallatie. wel of niet in Dubbeldam wonen, weten we eigenlijk niet maar de Overkampweg heeft postcode 3318 en dat schurkt tegen de postcode van Dubbeldam aan. Het ‘dorpse’ gevoel is in ieder geval duidelijk aanwezig en we wonen met veel plezier op de 13de etage in ons nieuwe appartement. Het uitzicht is niet alleen in de zomer, maar ook nu in de herfst geweldig mooi. In het begin konden we ons moeilijk oriënteren; een gebouw of een stukje dak in de verte… wat is waar en waar is wat. Vanuit de woonkamer kijken we over het Overkamppark / bos van Repelaer richting Papendrecht / Sliedrecht. Nu de bomen blad verliezen, zien we steeds meer mooie plekjes tevoorschijn komen. Per etage zijn vier appartementen gebouwd met ieder een terras, waardoor we in de verte zelfs de grote kustvaarders langs zien varen over de Nieuwe Merwede / Hollands Diep. Overdag is het uitzicht rondom een levend schilderij en ‘s avonds sprookjesachtig door de verlichting van de flats en de bedrijven. Het verkeer op de N3 en A16 richting Moerdijkbrug is dan goed te volgen. Dat we in een mooie omgeving wonen wisten we al, maar nu we van kennissen horen dat onze wijk en eigenlijk heel het eiland van Dordrecht een ontzettend mooie, groene plek is, beseffen we dat steeds meer. Wij blijven zo lang als mogelijk is inwoners van Dubbeldam. Hans en R iny de B ruij n

Modernste technieken. goed rioolstelsel. Veel aandacht is er bijvoorbeeld voor het zo efficiënt mogelijk laten draaien en onderhouden van de pompen. Alvorens het water in de rivier wordt geloosd, wordt het op de zuiveringsinstallatie, door middel van roosters, ontdaan van wat de mensen doorspoelen aan: maandverband en tampons, papier, blikjes en plastic. Dit afval kan de leidingen verstoppen en kan toestellen op het waterzuiveringsstation beschadigen. Er zijn ook voorzieningen om vetten of grote hoeveelheden zand, leem of klei af te vangen. Om het uiteindelijk weer gezuiverd op de Beneden Merwede te lozen.” Milieuonvriendelijk Vaak hebben mensen er geen erg in dat ze verkeerd bezig zijn en op een onschuldige manier vervuilen ze het milieu. Als voorbeeld noemt Aart: “Doordat er nog dagelijks mensen hun auto’s langs de straat wassen, loopt het vervuilde sop de straatkolken in, met als gevolg dat dit via het riool in de singels, vijvers en sloten terecht komt en onder andere tot vissterfte kan leiden. Neem liever de wasstraat, dit is een goed alternatief. Hier wordt het water gerecycled.” zegt Aart. Wateroverlast Tijdens de hoosbuien van de laatste jaren kan het gebeuren dat het water niet altijd direct weg kan. Daarom is er een bergbezinkbassin dat bij een hoogwaterpeil in de rioleringen vol

kan stromen. Dit is in feite een grote (dichte) betonnen bergingskelder die wordt gekoppeld aan het bestaande rioleringsstelsel. Met de bouw van een bassin wordt de inhoud van een rioleringsstelsel vergroot. Zo komt er tijdens de hoosbuien minder vervuild water in het oppervlaktewater. Aart geeft nog mee: “Wanneer er na langdurige regen of na een hoosbui water in uw tuin blijft staan, bent u zelf verantwoordelijk als huiseigenaar. Buiten uw tuin is de verantwoording voor de gemeente. Het is wel zo handig wanneer uw tuin lager ligt dan het huis.” Kleindochter “Het is mooi geweest na 37 jaar, maar ik heb altijd met plezier gewerkt met fijne collega’s.” Lachend zegt hij: “Op een gegeven moment ben je er aan toe om met pensioen te gaan.” Zijn vrouw Marja vult aan: “We kunnen ons geluk niet op, allebei in oktober met pensioen in een goede gezondheid.” Behalve van een fraai hoekhuis met garage is het Dubbeldamse echtpaar in het bezit van een schitterende Camper. ”Maar ons grootste geluk ligt boven te slapen.” Zeggen ze beiden. Tien minuten later was kleindochter Sophie beneden en kon ik hun geluk alleen maar beamen. Wil van Houwelingen * Voor Dubbeldam staat het wijkgemaal in de Nijhoflaan

Oplichting via WhatsApp Vriend-in-nood

W aakza am en dienstbaar Slachtoffer van WhatsApp-fraude? Voorkom dat u slachtoffer wordt! is WhatsApp-fraude? Scherm uw gegevens op sociale WWatat is W hatsA pp-f raude? media zoveel af. via · Doe altijdmogelijk aangifte bij de politie · Onthoud altijd: appt een bekende u Een vriend of familielid verstuurt een Ebericht e n dat vr hiji e dringend n d o f financiële f a m i lhulp i e l i d ve omr st geld? u u Betaal r t nooit voordat u 0900–8844 of kijk op W hebt e e s kr i www.politie.nl/vinfraude t i sch m e t h e t d e l e n va n hebt gebeld of fysiek enodig e n heeft. b e r i ch t d a t h i j d r i n g e n diegene d gesproken persoonlijke gegevens. fiU wordt nanciële hulp nodig · Voordat u aangifte doet, neem gevraagd om snel geld over te heeft.

contact op met uw bank. Zij kunnen uw Scherm uw gegevens op sociale media Umaken. w o r d t g e vr a a g d o m sn ·e zoveel l g e mogelijk ld blokkeren en zo af la t rekening er van ats pp ra e kan erger voorkomen worden. Achteraf blijkt het account van deze over te maken. · Wees kritisch met het delenDoe altijd aangifte bij de politie via vriend gehackt te zijn of is er een vals · Meld het ook bij de fraudehelpdesk Aaccount ch t e of r nieuw a f b telefoonnummer l i j kt h e t a co u n van t va persoonlijke n d e ze gegevens 0900-8844 of kijk op via www.fraudehelpdesk.nl gebruikt door een oplichter. vr i e n d g e h a ckt t e zi j n o f i s e r e e n www.politie.nl/vinfraude Oplichting via WhatsApp va l s a co u n t o f n ie u w te le fo o n n u m V o o r d a t u a a n g ifte d o e t, n e e m mer gebruikt door een oplichter. contact op met uw bank. Zij kunnen Vriend-in-nood u w r e ke n i n g b l o ke r e n e n zo r at sla t er w r t kan erger vorkomen worden. Onthoud altijd: appt een bekende M e l d h e t o o k b Voorkom i j d e dat u slachtoffer wordt! u o m g e l d ? B e t a a l n o o i t vo o r d a t u Wat is WhatsApp-fraude? Slachtoffer van WhatsApp-fraude? d i e g e n e h e b t g e b e l d o f f ysi e k h e b t Een vriendfraudehelpdesk.nl · Doe altijd aangifte bij de politie via · Onthoud altijd: appt een bekende u of familielid verstuurt een 0900–8844 of kijk op om geld? Betaal nooit voordat u bericht dat hij dringend financiële hulp gesproken www.politie.nl/vinfraude diegene hebt gebeld of fysiek hebt nodig heeft. POL-477321-nl-NL-1020-1

6

gesproken

Groei en Bloei weg uit Dubbeldam U wordt gevraagd om snel geld over te maken. Achteraf blijkt het account van deze vriend gehackt te zijn of is er een vals account of nieuw telefoonnummer gebruikt door een oplichter.

De afdeling Dordrecht van de vereniging Groei en Bloei stopt met de activiteiten in de Gravin. Zij verhuizen naar de Vogelvereniging de Voliere op de Staart.

· Scherm uw gegevens op sociale media zoveel mogelijk af · Wees kritisch met het delen van persoonlijke gegevens

· Voordat u aangifte doet, neem contact op met uw bank. Zij kunnen uw rekening blokkeren en zo kan erger voorkomen worden. · Meld het ook bij de fraudehelpdesk via www.fraudehelpdesk.nl

De Nieuwe Dubbeldammer zal dan ook geen verslag meer uitbrengen van hun activiteiten. Wilt u toch graag op de hoogte blijven, kijk dan bij www.dordrecht.groei.nl


De Dubbeldams e begraaf plaats aan de Zuidendij k

Monument Infanterie. Geschiedenis In het oude dorp Dubbeldam werden overledenen begraven in en rond de Hervormde kerk. Toen het begraven in kerken verboden werd richtte men op 15 september 1872 de Dubbeldamse begraafplaats op. Deze was eigendom van de gemeente Dubbeldam tot 1970 en daarna van de gemeente Dordrecht. Binnen de gemeente Dordrecht is het kernteam Essenhof verantwoordelijk voor de gemeentelijke begraafplaatsen en het crematorium. De kerntaken van het team zijn het beheren van de gemeentelijke begraafplaatsen en het crematorium en het bieden van een betaalbare uitvaart voor elke Dordtenaar. In samenwerking met

Guus Koenders Sociale Dienst Drechtsteden verzorgt Essenhof ook de uitvaarten van overledenen, wanneer niemand anders de uitvaartzorg op zich neemt. O ntw ikkelingen in be graven Op een mooie herfstdag kreeg ik een rondleiding met uitleg over de begraafplaats Zuidendijk door Igle Weidenaar, vakspecialist bij de gemeentelijke begraafplaatsen en het crematorium. Ik vroeg hem of er dingen zijn veranderd in het begraven. Igle vertelt: “Je ziet de laatste jaren dat de mensen meer open zijn over het sterven en de dood. Men beschouwt dit als een onderdeel van het leven en stopt het minder weg. Vroeger werd er gezwegen over de dood

O h dennenboom, oh dennenboom Een kerstboom is volgens de traditie een versierde ‘naaldboom’ met kaarsjes, ballen, slingers en engelenhaar. De originele dennenboom was oorspronkelijk een spar, een fijnspar wel te verstaan. De vraag is: is het nu een den of een spar? Het antwoord: een spar of zoals hij in het Latijn heet, de Picea abies, is een conifeer uit de dennenfamilie de Pinaceae. Wanneer wij hem niet omzagen kan hij heel oud worden. De oudste boom ter wereld is waarschijnlijk een fijnspar met een leeftijd geschat op 9563 jaar in de Zweedse provincie Dalarna. D ennengeur De originele fijnspar, die de kamer vult met zijn bekende welriekende dennengeur, heeft steeds meer plaats moeten maken voor de minder ruikende Nordmann, waarvan wordt beweerd dat het een sterke en naaldvaste boom is. Dit laatste hangt af van kamertemperatuur, luchtvochtigheid, hoe lang geleden is hij gezaagd en of hij wel of geen kluit heeft. De reclame die de kwekers voeren, waar we gevoelig voor zijn, om vooral de uit Denemarken afkomstige Nordmann aan te schaffen, heeft als reden de grotere winst bij de kweker, omdat het een snelle groeier is. Een fijnspar heeft na aanplant zes of zeven jaar nodig om als fatsoenlijk boompje gerooid of gezaagd te worden. De Nordmann doet dit in drie tot vier jaar. Dit scheelt

op een perceel van duizenden bomenheel wat winst. Maar een ieder andere boomsoort kan tegenwoordig als kerstboom fungeren. Wanneer je nu in Sliedrecht het tuincentrum binnen stapt is er de trend: de Ceder als kerstboom.* Groene boom Medio 1200 werd er voor het eerst een groene boom beschreven vol kaarsen. Aan het eind van de middeleeuwen werd er in de Elzas een met kaarsen versierde boom geplant, versierd met appels suikergoed koek, gekleurd papier en klatergoud. Oorspronkelijk waren het de heidenen die een boom uit het heilige bos haalden en deze in het centrum op het marktplein decoreerden. Het heeft tot eind 1500 geduurd voor de christenen het boomgebeuren accepteerden, maar mondjesmaat en alleen op marktplaatsen. Dit gebruik zou bij ons en in andere Europese landen rond 1850 aan de basis hebben gestaan van onze versierde kerstboom. De traditie dat er nu, niet alleen bij de beter gesitueerden maar bij vrijwel alle gezinnen een kerstboom staat, dateert pas van na de Tweede Wereldoorlog. De laatste tijd maakt de

en het bezoeken van graven en herdenkingsplekken was minder gebruikelijk. Tegenwoordig gaat men hier veel bewuster mee om. Er worden andere keuzes gemaakt ten aanzien van de invulling van de uitvaartplechtigheid en het herdenken. Overigens is de invulling van de uitvaart grotendeels het werk van de uitvaartbegeleiders. De medewerkers van Essenhof verzorgen de daadwerkelijke begrafenis of crematie en geven uitvoering aan de asbestemming. Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor het onderhoud van de begraafplaatsen. Uitvaarten worden de laatste jaren steeds persoonlijk van invulling. Hiermee hangt ook de tendens samen dat er meer vraag is naar particuliere graven en minder naar algemene. Een andere tendens is de toename van het aantal crematies en vervolgens het creëren van een gedenkplek als een urnenmuur, urnengraf of uitstrooiveld. De laatste twee zijn ook aanwezig op de Dubbeldamse begraafplaats.” D ubbe ldam De Dubbeldamse begraafplaats is minder bekend dan die op de Nassauweg, maar toch een geliefde plek. Van de circa 40 begrafenissen die er jaarlijks plaatsvinden bestaat het grootste deel uit die van overleden Dubbel-

kunstboom een opmars. Je moet er dan wel een spuitbus ‘dennengeur’ bijnemen. Na afloop kan hij weer naar zolder, dat is een milieuvoordeel. V roege kerstboom Het is eigenlijk in de Benelux een ongeschreven regel dat kaarsjes en andere kerstversieringen in kerstbomen pas na het sinterklaasfeest mogen worden aangebracht en uiterlijk met Driekoningen op 6 januari weggehaald. Wanneer een boom verwijderd wordt vóór Driekoningen, betekent dit ongeluk. Hopelijk brengt het vroeg neerzetten van een kerstboom geen ongeluk. In oktober waren er dit coronajaar al versierde kerstbomen op straat te zien in Dordrecht. Wil van Houwelingen * De ceder als kerstboom (de nieuwste trend)

dammers. Veel bekende Dubbeldamse namen zijn er op de grafstenen te vinden als: Van der Merwe, Van Efferen en Van Andel. Als tuin van de voormalige buitenplaats Wielborg, eigendom van Johan van Neurenberg en nog geschilderd in 1747 door Aart Schouman, is dit een uniek stukje Dubbeldam, met een vijver (wiel) en monumentale bomen. Als onderdeel van de ecologische zone Dordwijk is de begraafplaats een groene oase van stilte en rust. Op deze begraafplaats zijn ook de graven te vinden van 26 soldaten die op 10 mei 1940 de dood vonden bij de Duitse inval. Daarbij liggen enkele burgers die in de tweede wereldoorlog omgekomen zijn o.a. een 12 jarige jongen en een gefusilleerde verzetsheld. De Dubbeldamse Oranje Vereniging organiseert (niet in coronatijd) elk jaar een herdenking bij het monument van het 28e Regiment Infanterie en bij de eregraven op de begraafplaats om hun nagedachtenis levend te houden.

7

De begraafplaats aan de Zuidendijk omvat ook een kindergedeelte, een urnentuin en een mogelijkheid bij de vijver voor het verstrooien van crematie-as. V ernieuw ing be graaf plaats Omdat er meer behoefte is aan particuliere graven dan aan algemene graven, wordt een geruimd grafveld opnieuw ingericht voor particuliere graven. Sinds begin van dit jaar is er ook differentiatie aangebracht in de eerste uitgiftetermijn van particuliere graven. Doordat een particulier graf zowel voor 1 als voor 2 overledenen uitgegeven kan worden èn er gekozen kan worden voor een eerste uitgiftetermijn tussen 10 en 30 jaar, is een particulier graf voor meer mensen bereikbaar. Na de eerste uitgiftemijn bepaalt de rechthebbende van het graf hoelang het graf vervolgens in stand blijft. De begraafplaats van Dubbeldam sluit hiermee beter aan bij de wensen van nabestaanden. Er is momenteel binnen de gemeentelijke organisatie overleg hoe de parkeerproblematiek bij de begraafplaats aangepakt kan worden. De begraafplaats is dagelijks vanaf 8 uur te bezoeken. In de wintermaanden tot 18.00 uur en in de zomermaanden tot 21.00 uur. Konnie van Sluys

Igle Weidenaar.

M eepraten ove r wij k wens en? Vacature voor Dubbeldammer in Regiegroep Al sinds 2011 heeft de gemeente Dordrecht jaarlijks een budget beschikbaar voor bewoners met een goed idee voor hun wijk of straat. Een afvaardiging uit de wijken, verzameld in een zogenaamde Regiegroep, beoordeelt de aanvragen. In Regiegroep Oost komt een plek vrij voor een Dubbeldammer. Wat is een Wijkw ens Een Wijkwens is een idee of plan, dat bijdraagt aan goed wonen en leven in de wijk. Een Wijkwens moet een bijdrage leveren aan de sociale samenhang, leefbaarheid en/of veiligheid in de buurt en moet een (breder) maatschappelijk belang dienen. En er moet voldoende draagvlak zijn in de buurt. Iedereen kan een wijkwens indienen. Zie www. wijkendordrecht.nl/wijkwensen R egiegroepen Voor het beoordelen van de wijkwensen heeft de gemeente drie Regiegroepen ingesteld. Eén voor West (Crabbehof, Krispijn, Wielwijk, Zuidhoven), één voor Centrum (Binnenstad, Noordflank, Reeland en Staart) en Regiegroep Oost beoordeelt de aangevraagde wijkwensen uit Sterrenburg, Stadspolders en Dubbeldam. De regiegroepen beschikken over een jaarlijks, door de gemeente vast te stellen, bedrag. In 2020 was dat ongeveer 48.000 euro per

stadsdeel. Formeel adviseert de Regiegroep de gebiedsmanager van de gemeente, maar bijna altijd neemt deze het advies van de Regiegroep over. In O ost In de regiegroep Oost zitten zes personen. Van elke wijk zijn er twee bewoners. De groep komt ongeveer eens in de zes weken in een korte vergadering ’s avonds bij elkaar, bij iemand thuis, op een locatie of – als het niet anders kan - online. In de afgelopen jaren zijn vele aanvragen behandeld. Door middel van een goede discussie worden onderbouwde en consequente besluiten genomen. V acature D ubbe ldammer Vijf leden van de Regiegroep Oost zijn in mei 2017 gestart, één is er later bij gekomen. Dit voorjaar zal een van de Dubbeldamse leden de regiegroep verlaten. “Voor mij is het tijd voor wat nieuws”, zegt Lita Harpe. “Maar als vrijwilligerswerk kan ik het van harte aanbevelen. De samenwerking in de groep is erg prettig; er wordt echt geluisterd naar ieders argumenten. Het is interessant, kost weinig tijd en je doet iets voor de wijk. Ook naast een baan en/of gezin is dit prima te doen.” Wil je je aanmelden of meer weten? Mail dan naar regiegroepoost@gmail.com of wijkwensen@ dordrecht.nl

De nieuwe Dubbeldammer Jaargang 25 - Nummer 5 - December 2020


DordtseVanderlaan kalender 2021

Voel je je vaak alleen? Of zou je meer contacten willen? Dan is de cursus ‘Creatief Leven’ iets voor jou! Je ontvangt individuele begeleiding en gaat aan de slag in een kleine groep.

Er wordt gewerkt met het werkboek Creatief Leven. De opdrachten voer je zowel tijdens de bijeenkomsten als thuis uit. Hierbij krijg je begeleiding van een specialist eenzaamheid.

wie zich hierin

k voel me vaak

Te koop: per stuk€ 10,-

et hervonden na enis in mijn leven ndere contacten

Bij deelname aan de cursus ontvangt u het werkboek Creatief Leven. De cursus Creatief leven, voor wie zich hierin

herkent: • Ik voel me eenzaam • Ik weet niet wat ik wil, ik voel me vaak een buitenstaander • Ik heb mijn evenwicht niet hervonden na een belangrijke gebeurtenis in mijn leven • Ik zou wel wat meer of andere contacten willen • Ik weet dat ik best wat in mijn mars heb, maar ik ben te verlegen.

Info:

Creatief Leven - 2021

n mijn mars heb,

Waar? Wijkhaven de Staart Maasstraat 25 3313 GE Dordrecht

Bij deelname aan de cursus ontvangt u het werkboek Creatief Leven.

Wanneer? Vanaf 19 januari om de week op dinsdag van 13:00 tot 16:00 uur.

johnvanderlaan@upcmail.nl Deelname is kosteloos. De cursus is inclusief

het werkboek, koffie, thee en materialen voor Leven - 2021 Creatief de acht bijeenkomsten. Deelname is kosteloos. De cursus is inclusief

De Rollende fotog raaf Waar? Verandering is uitdagend, maar het Wijkhaven de Staart kan ook bedreigend zijn. Deze cursus Maasstraat 25,gemaakt 3313is om GEjeDordrecht is speciaal te helpen.

pMeedoen?

Nu

Wanneer? Vanaf 19 januari om de week op dinsdag van 13:00 tot 16:00 uur. Meedoen? Aanmelden kan vanaf 7 januari via telefoonnummer 06-52 86 85 83 of viveca.chatlein@desocialebasis.nl.

te

p

Faktor5.nl

bij:

8

bij:

JUMBOAanmelden kan vanaf 7 januari via telefoonnummer 06-52 86 85 83 of viveca.chatlein@desocialebasis.nl. Sterrenburg

Deelname is kosteloos. De cursus is inclusief het werkboek, koffie, thee en materiaal voor de acht bijeenkomsten.

Waar? Wijkhaven de Staart Maasstraat 25, 3313 GE Dordrecht

https://www.facebook.com Wanneer? Vanaf 19 januari om de week op dinsdag van 13:00 tot/fotolaandruk/ 16:00 uur. ko o ko o Het biedt een veilige omgeving, waarin iedereen hetzelfde wil bereiken. Bel of mail. Doe die stap. Bepaal je eigen levensweg!

te

het werkboek, koffie, thee en materialen voor de acht bijeenkomsten.

Nu

maar het eze cursus e te helpen. ving, waarin iken.

Tijdens acht bijeenkomsten maak je een positieve omslag in je leven door op zoek te gaan naar je eigen waarden, interesses en vaardigheden. Je wordt zowel individueel als in klein groepsverband gecoacht. Op een creatieve manier, met eenvoudige opdrachten, leer je je gevoelens van eenzaamheid zelf aan te pakken. Zo leer je jouw leven in eigen hand te nemen.

is er voor jou

Meedoen? Aanmelden kan vanaf 7 januari bij Viveca Chatlein via 06-52 86 85 83 of viveca.chatlein@desocialebasis.nl

Faktor5.nl

Fototentoonstelling

T e r g e le g e n h e id v a n d e h e rd e n k in g v a n d a t D u b b e ld a m 5 0 ja a r g e le d e n e e n w ijk v a n D o rd re c h t w e rd , is o p 1 ju li e e n e x p o s itie in h e t s ta d s k a n to o r g e o p e n d . L a te r u een i s d e t e n t o o n s t e l Wij l i n g m wensen e t m o o i e f o t o ’ s v a n Beter h i s t o r i s c Voor h Dordt D u b b e ld a m o v e rg e p la a ts t n a a r d e G r a 2021! v in .

Adverteren in de Nieuwe Dubbeldammer © Marian Vermeeren ‘n Heel jaar voor € 465,-

W ens en voor uw w i j k Dubbeldam?

De Nieuwe Dubbeldammer wordt vijf keer per jaar huis aan huis bezorgd, met een oplage van 5000 en openbare ophaalplekken verspreid door de wijk.

Uw advertentie verschijnt in een afgebakend -voor u relevantgebied en dat betekent lage tarieven. Dit formaat á 1/4e pagina N ú is het moment voor actieve wijkbewoners om de plannen voor bijvoorbeeld jaar. Beslist u om inzo drie of meer het kost laatste deel van € dit465,jaar per te maken en hiervoor nodig financiële ondersteuning te vragen. Dordtse wijkkranten te adverteren, dan krijgt u 10% korting. De opmaak is altijd gratis.

De R egiegroep Oost heeft nog budget wijken van ons stadsdeel. Misschien is beschikbaar voor Wijkwensen in het door corona dat het aantal aanvragen Stadspolders, Dubbeldam en Sterrenburg. minder is dan in andere jaren. Feit is dat Wie een goed idee heeft voor een activiteit er nog voldoende te besteden is! De of voorziening die de leefbaarheid in de R egiegroep Oost vergadert in 20 20 nog op Meer weten? Kijk op www.tienplus.net buurt ten goede komt en daarvoor geld 27 oktober en 8 december. Stuur uw wens twee weken voor de mail nodig heeft, kan een aanvraagof doen bijnaar de tienpus@meeplus.nl regeling Wijkwensen. € 4 8 .3 90 heeft de vergadering in. Alle informatie staat op website www.wijkendordrecht.nl/ gemeente Dordrecht dit jaar beschikbaar de wijkwensen gesteld voor dit soort initiatieven in de drie

Voor al uw

drukwerk ONTWERP | PRINTEN | DRUKKEN KOPIËREN | AFWERKEN VOLG ONS OP

REEWEGPAD 22

DORDRECHT

078 - 621 38 82 WWW.DRUKKERIJ-RAD.NL

GOOS STAM Leen en Anthony Vermeij Damstraat 92 - tel 616 04 60

Dordtse roomboter SCHAPEKOPPEN

leuk om te trakteren of cadeau te geven! nú ook chocolade schaapjes!

BANKETBAKKERIJVANDERBREGGEN.NL

REEWEG OOST 31 • 078- 6134702


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.