Page 1

Afgiftekantoor Tielt 1

oPde HOOGTE www.tielt.be

Verschijnt maandelijks behalve augustus

stadsmagazine van Aarsele . Kanegem . Schuiferskapelle . Tielt

JULI 2019

TIELTSE EUROPAFEESTEN

STADSFESTIVAL - INTERNATIONAAL STRAATTHEATER


Beste inwoners,

Inspraak meerjarenplan P. 3-4

Tielt Zomert middenkatern

Gildhof Cultuurcentrum Tielt p. 17-20

verder INSPRAAK MEERJARENPLAN 3 . BEVOLKING 5 . UIT DE RAAD 6 . HULPLIJN 1712 7 . MAYORS FOR PEACE 7 . OPROEP JEUGDRAAD TIELT 7 . VREEMDELINGENLOKET 8 . SIGNALISATIE EVENEMENTEN 8 . VACATURE 8 . JAARREKENING 9 . WEET WAT JE KOOPT! 10 . VERHUIS BOERENMARKT 10 . AZIATISCHE HOORNAAR 11 . TEKENCHECK 11 . MILIEUEFFECTRAPPORTAGE SCHUIFERSKAPELLE 11 . BOFAS 11 . HUURWAARBORGLENING 12 . MOBILITEITS­ TIP 12 . WARM WEER 13 . DUURZAME ZOMERTIPS 14 . GASTVRIJE GEMEENTE TIELT 14 . INZAMELACTIE BH'S 15 . BLOEDINZAMELING 15 . IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE 15 . LUNA DI TANNEKE IN DE ZOMER 16 . SCHOOLTOESLAG 16 . GILDHOF CULTUURCENTRUM TIELT 17 . SPORTPLEZIER 21 . BELEEF HET, DEEL HET! 23 . STEDELIJKE ACADEMIES 23 . LEZEN IN DE ZOMERVAKANTIE 24 . DE BOEMELKAR 26 . UIT IN TIELT 27 . TOT UW DIENST 30 Colofon Op de hoogte is het officiële informatieblad van de Stad Tielt. Het Stadsmagazine verschijnt maandelijks (behalve in de maand augustus) en wordt gratis aangeboden aan de Tieltse bevolking. Redactieadres Communicatie, Stadhuis, Markt 13, 8700 Tielt, T 051 42 81 70, info@tielt.be Binnenbrengen teksten Suggesties voor teksten voor het Stadsmagazine van september 2019 dienen uiterlijk op 1 augustus om 8u00 bezorgd te worden aan de dienst Communicatie, Stadhuis, Markt 13, T 051 42 81 70 of info@tielt.be. Activiteiten voor de UIT-kalender dienen uiterlijk op 5 augustus ingevoerd te zijn in www.uitdatabank.be. Verantwoordelijke uitgever Luc Vannieuwenhuyze, burgemeester Realisatie Kliek Creatieve Communicatie, www.kliek.be © Stad Tielt - Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd worden zonder toestemming van de verantwoordelijke uitgever.

In juli en augustus proef je de zomer op de meest uiteenlopende manieren in Tielt en deelgemeenten. In een handig uitneembaar middenkatern stellen we alle zomerse activiteiten in detail aan je voor. Enkele uitschieters zijn de Tieltse Europafeesten, de weekend­ rondleidingen in de Hallentoren, de herdenkingsevenementen in het kader van 75 jaar Poolse bevrijding, nieuwe edities van de drive-in cinema en het foodtruckfestival ‘Kantien Royal’ en de retro theater­ wandelingen in Tielt-centrum onder de noemer ‘Tielt vanessentens’. Uiteraard komen ook de kinderen deze zomer aan hun trekken in Tielt. Op het Feest van de Vlaamse Gemeenschap is er een heuse kindernamiddag met tal van workshops op de Markt en de mobiele speelpleinwerking ‘De Boemelkar’ houdt de hele maand juli halt op verschillende locaties. Speelplezier verzekerd! Zomer en warm weer, een heerlijke combinatie, maar niet zonder gezondheidsrisico’s. Hoe je jezelf daarop kan voorbereiden én hoe je zorg kan dragen voor anderen, verneem je binnenin dit nummer. We geven je ook een aantal tips mee voor een duurzame vakantie. Blik je tussen alle zomerse activiteiten door graag al eens vooruit naar het nieuwe cultuurseizoen? Een vernieuwend theaterstuk bij­ wonen, met het hele gezin naar een fijne familievoorstelling, in vorm blijven met een verrassende workshop of een avondje topcinema met vrienden beleven … in het najaar heb je keuze te over dankzij het ruime en gevarieerde aanbod. Of misschien ben je van plan dit najaar de sportieve toer op te gaan? De dienst Sport werkte verschil­ lende lessenreeksen en activiteiten uit waarvoor je je deze zomer alvast kan inschrijven. Geniet volop van de zomer in je thuisstad. We zien je graag op één van de vele activiteiten en evenementen! Vriendelijke groeten, Luc Vannieuwenhuyze Burgemeester, namens het schepencollege


in de kijker

Schrijf mee aan het meerjarenplan Kies mee waar Tielt de volgende zes jaar op inzet Net als alle andere Vlaamse gemeenten maakt het stadsbestuur van Tielt dit jaar een

Laat je s tem horen!

nieuw meerjarenplan op voor de komende zes jaar. De opmaak van een dergelijk plan doen we echter niet alleen. We willen de Tieltenaar actief betrekken bij het beleid. Waar wil jij de klemtoon leggen? Laat je stem horen via onze online bevraging. Richtinggevend Het lokaal bestuur Tielt maakt dit jaar een beleidsplan op waarin de prioriteiten voor de komende zes jaar worden vastgelegd. Het bestuur vindt het belangrijk om de Tieltse burger hierbij te betrekken.

om op alle beleidsdomeinen maximaal in te zetten. Daarom willen we de Tieltenaar met deze bevraging betrekken bij de keuzes die gemaakt moeten worden. Zo krijgen we een duide­ lijk zicht op wat de inwoner prioritair vindt en hoe realistisch het is om een aantal beleidsdomeinen te realiseren.

We willen weten wat jouw prioriteiten zijn en waar meer of minder moet worden op ingezet. Uiteraard kunnen we niet alle concrete ideeën en projecten bevragen. Daarom werden er twaalf beleidsdomeinen vastgelegd en willen we van jou weten wat je belangrijk vindt. Je vindt ze op de volgende pagina. Deze bevraging geeft op die manier richting aan het beleidsplan en aldus kunnen er gerichte keuzes gemaakt worden voor de komende zes jaar.

Begrotingsplatform Er is gekozen voor een online begrotingsplatform (via de web­ site www.tielt.kiesmee.be) waarop je kan aanduiden welke van de in totaal twaalf beleidsdomeinen voor jou echt van belang zijn. Alle beleidsdomeinen zullen uitvoerig gedocumenteerd zijn zodat je keuze beredeneerd kan gebeuren.

De opmaak van een meerjarenplan is immers ook keuzes maken. De financiële middelen van een stad laten niet toe

Alle items krijgen een basisbedrag mee uitgaande van het huidige beleid/budget. Aan de hand van jouw prioriteiten kunnen er telkens meer, minder of evenveel middelen als vandaag toegekend worden aan één van deze beleids­

JULI 2019

3


domeinen. Hier geldt het principe van het winkelmandje: zolang er geld beschikbaar is, kunnen er meer middelen toegekend worden. Indien het budget ontoereikend is, zal er geschoven moeten worden. Per beleidsdomein wordt via een fiche beschreven hoe het basisbedrag momenteel wordt aangewend en is aan­gegeven waaraan een extra geldschijf zou worden besteed. Op die manier krijg je een duidelijk zicht op hoe realistisch het is om jouw favoriete beleidsdomeinen effectief te realiseren.

Praktisch  Webadres: www.tielt.kiesmee.be  Om in te loggen op de website wordt jouw rijksregister­ nummer gevraagd. Op die manier zijn we zeker dat de deelnemers van Tielt zijn en slechts éénmaal hun ideale begroting kunnen doorgeven. Er is geen koppeling tussen jouw gemaakte keuzes en jouw rijksregisternummer.  Ook inwoners die niet (voldoende) vertrouwd zijn met een computer kunnen hun mening kwijt. Het lokaal dienstencentrum ’t Vijverhof organiseert sessies waar onder bege­ leiding en stap voor stap deze bevraging ingevuld wordt.  Maandag 12 augustus om 14u00  Dinsdag 20 augustus om 10u00  Donderdag 29 augustus om 10u00

De

4

twaalf

Tielt Stadsmagazine

meer info FINANCIEEL DIRECTEUR MARKT 13, TIELT - T 051 42 81 61 - financieel.directeur@tielt.be

beleidsdomeinen

Mobiliteit, fietsbeleid en verkeer, openbare werken

sport

veiligheid

cultuur en bibliotheek, toerisme en erfgoed

ruimtelijke ordening en stedenbouw

jeugdbeleid en onderwijs

communicatie en digitalisering

landbouw, milieu en natuur

ouderenbeleid, zorg en kinderopvang

burgerparticipatie en buurtwerking

sociaal beleid

lokale economie en evenementen


bevolking

geboorten 14.05 17.05 18.05 23.05 23.05 24.05 25.05 28.05 29.05 31.05 31.05 03.06 03.06 03.06 05.06

Leon Rushiti te Deinze: Ellie Callens te Izegem: Matteo Mouton Santo Ysewyn Louise Cocquyt Maenhout te Deinze: Aude Van Hulle Kaitlyn Verbeure Hladchuk te Brugge: Henri en Léon Ranson te Gent: Tine De Roo te Roeselare: Médard Deweerdt Youcef Mekki Matthis en Mathijs Strubbe te Gent: Miel Deschildre Elize Goethals Gust Van Overbeke

huwelijk

Zaterdag 25 mei

Anne-Laure Lannoo en Sam Timmermans

jubilea

50 Zaterdag 18 mei

Magdalena Devolder en Noël Vanderbeke

overlijdens 16.05 Roland Berteloot, °Menen 21/08/1949, e. Marijke Vanrobaeys 16.05 te Aalter: Paula Heytens, °Tielt 09/11/1923, w. Frans Labrosse 16.05 te Roeselare: Roger Van Compernolle, °Tielt 23/11/1935, e. Magdalena Stofferis 17.05 Maria Vermarcke, °Aarsele 01/01/1933, w. Roger Lassuyt 20.05 Martina Casteleyn, °Tielt 20/04/1947, e. Christian Lisabeth 25.05 te Dentergem: Jeanne Loosveldt, °Tielt 24/04/1931, ongehuwd 25.05 te Roeselare: Linda Vandendriessche, °Tielt 03/07/1954, e. Claerhout Godfried 28.05 Cecilia Lambrecht, °Aarsele 01/08/1936, e. Marc Colombie 30.05 Noella Ollevier, °Menen 17/04/1949, e. Luc Watteny 02.06 Palmer Haverbeke, °Ingelmunster 25/07/1930, w. Marie-Louise Marey 03.06 Julia Vangampelaere, °Ruiselede 27/03/1925, w. Frans Haelewyn

60 Vrijdag 24 mei

Maria Vande Walle en Noël Vander Meulen

100-jarige

Woensdag 22 mei

Germana D’hondt

JULI 2019

5


onze stad

uit de raad VAN 6 JUNI 2019

GEMEENTERAAD

De raad nam kennis van:  het schrijven van de gouverneur dd. 03.05.2019 houdende de klacht tegen de gemeenteraadsbeslissingen dd. 21.02.2019 inzake de aanduiding van vertegenwoordigers en bestuurders in diverse intercommunales en verenigingen;  de rapportage organisatiebeheersing 2018. De raad ging over tot het vaststellen van:  de jaarrekening 2018 van stad Tielt;  de budgetwijziging 1 - dienstjaar 2019 van stad Tielt;  het aantal vertegenwoordigers van de gemeenteraad per politieke fractie in de raden van bestuur van het Cultuurcentrum Gildhof en de bibliotheek. De raad ging over tot het opheffen en hervaststellen van:  de overeenkomst van renteloze lening tussen stad Tielt en AGB Tielt;  de statuten van de Stedelijke Jeugd­ raad dd. 28 januari 1993 en gewijzigd dd. 06 mei 1993 en 4 november 1999;  het reglement dd. 03.05.2012 voor de erkenning en subsidiëring van jeugd­ verenigingen. De raad verleende goedkeuring aan:  de jaarrekening, de bestemming van het resultaat en het activiteiten­ verslag (opgenomen in de doelstel­ lingenrealisatie) 2018 van het AGB Tielt, het verlenen van kwijting aan de commissaris revisor en het bekend­ maken van de beslissing conform het Decreet lokaal bestuur;  het evaluatieverslag beheersovereen­ komst tussen stad Tielt en AGB Tielt 2018;  de budgetwijziging 1 - dienstjaar 2019 van AGB Tielt;  de tijdelijke politieverordening n.a.v. de Tieltse Europafeesten op 5, 6, 7 en 8 juli 2019;

6

Tielt Stadsmagazine

 het bijzonder nood- en interventie­ plan (BNIP) Europafeesten 2019;  de basisovereenkomst tussen de stad Tielt en Verstraete Beatrijs, aangaande de voorwaarden tot het realiseren van een verkaveling gelegen langs de Gross Geraulaan; evenals de bijhorende zaak der wegen, aanleg infrastructuur en kostenraming;  de overeenkomst voor 2019 met de Kruispuntbank i.v.m. de mededeling van persoonsgegevens met het oog op automatische toepassing van een aanvullend recht t.v.v. gerechtigden op de verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, evenals het verlenen van machtiging aan de algemeen directeur en de burgemeester tot ondertekening van de overeenkomst;  de samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap over Erfgoedinzicht;  de agenda’s van de algemene vergaderingen van Gaselwest op 17.06.2019 en van de DVV Midwest op 25.06.2019 en de bepaling van het respectievelijke mandaat van de vertegenwoordiger van de stad. De raad ging over tot:  de principiële aanvaarding van de straatnaam 'Weverijstraat' voor de nieuwe verkaveling in de Bedevaart­ straat;  het aanstellen leden van de stedelijke verkeerscommissie;  het aanduiden van de vertegenwoor­ digers van de gemeenteraad bij de raden van bestuur Cultuurcentrum Gildhof en bibliotheek;  het bekrachtigen van de vertegen­ woordigers van de gebruikers­ geledingen bij de raden van bestuur Cultuurcentrum Gildhof en Bibliotheek;  het aanduiden van een vertegen­ woordiger voor de algemene vergade­ ringen van ERSV West-Vlaanderen vzw.

OCMW-RAAD

De raad nam kennis van de notulen van de Raad van Bestuur dd. 01.04.2019 en 24.04.2019. De raad ging over tot het vaststellen van de jaarrekening 2019 van het OCMW Tielt.

De raad keurde goed:  de overdracht van de contractuele medewerkers, van de statutaire mede­werkers en van twee halftijdse statu­t aire medewerkers zoals bepaald in de betreffende nominatieve lijst van het OCMW Tielt naar de welzijns­vereniging Zorg Tielt;  de aanvraag tot afwijking van de tewerkstellingsverbintenis Sociale Maribel en goedkeuren van de overdracht van 13,09 VT equivalenten in het kader van Sociale Maribel van het OCMW Tielt naar de welzijns­ vereniging Zorg Tielt.

meer info De volgende ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD EN VAN DE OCMWRAAD VINDT plaats op 4 juli om 20u00 in de raadzaal van het stadhuis www.tielt.be /gemeenteOCMWraad


kort

bel 1712

© 1712.be

bij vragen over geweld

Heb je een vermoeden van misbruik, geweld of kindermishandeling? Dan kan je terecht bij de hulplijn 1712. Contact opnemen kan op verschillende manieren en is steeds discreet en gratis:  telefonisch op werkdagen van 9u00 tot 17u00;  per e-mail via www.1712.be;  per chat voor 12- tot 18-jarigen via https://teens.1712.be/chat. Je zorgen kunnen gaan over geweld tussen kinderen, partnergeweld, ouder(en)mis(be)handeling, kinder­

mishandeling, eergerelateerd geweld, slachtofferschap of stalking. De mede­ werkers nemen de tijd om naar jou te luisteren, geven informatie en advies op maat en verwijzen je indien nodig door naar hulpverlening of justitie. De hulplijn 1712 kwam er in opdracht van de Vlaamse overheid en is het resultaat van een samenwerking tussen de Vertrouwenscentra Kindermishande­ling en de Centra Algemeen Welzijnswerk.

Mayors for Peace - Tielt gaat voor vrede zonder kernwapens Stad Tielt heeft haar lidmaatschap aan het netwerk ‘Mayors for Peace’ voor deze nieuwe legislatuur verlengd. Mayors for Peace is een internationaal netwerk van steden en gemeenten dat onder het voorzitterschap van de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki wereldwijd ijvert voor nucleaire ontwapening. Het netwerk telt vandaag 7.709 leden verspreid over 163 landen. Ieper is momenteel ondervoorzitter van dit netwerk. Eén van de initiatieven is om een Mayors for Peace-vlag uit te hangen op de Markt in Tielt. De vlag wordt gehesen op 6 augustus om 8u15 en het strijken van de vlag vindt plaats op 9 augustus om 11u02. Dit zijn twee momenten waarop kernwapens in 1945 respectievelijk zijn ingezet in Hiroshima en Nagasaki. Op deze manier toont Tielt zich solidair met deze twee steden.

www.1712.be

Vertel eens, jonge Tieltenaar!

Wat vind je van Tielt? Waar hou jij je zoal mee bezig in je vrije tijd? Hoe zou jij Tielt willen veranderen? Jeugdraad Tielt probeert de verwachtingen en noden van de Tieltse Jeugd te benoemen. Samen concretiseren we ze en maken ze in adviezen over aan het stadsbestuur. Onze nood? Dat is jouw verhaal! Je hoeft daarom niet in een academie of vereniging te zitten, iedereen tot 30 jaar is welkom!

nieuwsgierig? Lees onze standpunten in ons handvest op www.JeugdraadTielt.be, volg ons op Facebook/Instagram @jeugdraadtielt of vertel ons meer via mail info@jeugdraadtielt.be.

JULI 2019

7


Wijziging openingsuren Vreemdelingenloket

SIGNALISATIE EVENEMENTEN

Vanaf 15 juli t.e.m. 31 december 2019 worden de openingsuren van het Vreemdelingenloket in het stadhuis aangepast. De dienst zal open zijn op:

Het evenementenseizoen is aangebroken. Dat betekent dat de ploegen van onze Technische Dienst druk in de weer zijn om overal pas­ sende signalisatie te voorzien. Mogen wij vragen om de signalisatie die zij aanbrengen op die specifieke plaats te laten staan, die niet om te draaien en na het event in kwestie zeker niet in de struiken te gooien? Ook brengen wij graag nog even in herinnering dat tijdelijke parkeerverbodsborden dienen geplaatst 24 uur voor aanvang van het eigenlijke verbod. Dank op voorhand voor de aandacht en medewerking.

 Maandag 9u00-12u00  Dinsdag 14u00-17u00  Woensdag 14u00-17u00  Donderdag 14u00-18u00  1 zaterdag per maand 9u00-11u30

     

13 juli 10 augustus 7 september 5 oktober 30 november 14 december meer info Vreemdelingenloket T 051 42 81 33 - bevolking@tielt.be

HOST(ESS)EN BIJ RECEPTIES & EVENEMENTEN Op recepties, evenementen en feeste­ lijkheden doet stad Tielt graag een beroep op host(ess)en. Je verwelkomt de gasten, je staat hen te woord met een glimlach en maakt hen wegwijs in het feestgebeuren, je bedient hapjes en drankjes … Je ontvangt hiervoor een forfaitaire onkostenvergoeding. Kan je je in het weekend of ’s avonds vrij maken, ben je vriendelijk en klantgericht en werk je graag samen met andere mensen? Neem contact op met de dienst HR en Loopbaan­beheer, Markt 13, Tielt - T 051 42 81 69 personeelsdienst@tielt.be.

8

Meer info vind je op www.tielt.be > onze stad > vacatures bij de stad

Tielt Stadsmagazine


Jaarrekening 2018 Ieder jaar wordt de jaarrekening van het vorige dienstjaar ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. De jaarrekening toont de financiële resultaten van de werking van het afgelopen jaar en leert ons hoe het gesteld is met de financiële gezondheid van het bestuur. De gemeenteraad van Tielt keurde op 6 juni de jaarrekening 2018 van onze stad goed. Het is de vijfde en voorlaatste rekening van het meerjarenplan 2014-2019. De rekening 2018 sluit af met een overschot van 2.246.722 euro t.o.v. het budget. Exploitatie-uitgaven Dit overschot is grotendeels te danken aan de uitgaven: er werden in 2018 voor 1.602.891 euro minder exploitatieuitgaven gedaan dan voorzien in het budget.

Exploitatie-ontvangsten De gerealiseerde exploitatie-ontvangsten liggen 713.054 euro hoger dan voorzien in het budget.

Overzicht exploitatie-uitgaven

Jaarrekening 2018

Overzicht exploitatie-ontvangsten

Jaarrekening 2018

Uitgaven

21.976.199,52 euro

Ontvangsten

27.873.026,61 euro

 Operationele uitgaven

19.905.180,27 euro

 Operationele ontvangsten

26.098.191,80 euro

1. Goederen en diensten

4.021.494,68 euro

1. Ontvangsten uit de werking

2.115.157,79 euro

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

9.670.611,47 euro

2. Fiscale ontvangsten en boetes

14.828.069,16 euro

3. Toegestane werkingssubsidies

5.894.428,01 euro

3. Werkingssubsidies

9.016.853,71 euro

4. Andere operationele uitgaven

318.646,11 euro

4. Andere operationele ontvangsten

138.111,14 euro

 Financiële uitgaven

2.071.019,25 euro

 Financiële ontvangsten

1.774.834,81 euro

2% 27%

9%

18%

1% 44%

De overschotten op goederen en diensten zijn een samen­ loop van verschillende elementen. Op sommige elementen, zoals een strenge winter of de energieprijzen, heeft het stadsbestuur geen impact. Andere elementen zijn een gevolg van een bewust beleid van zuinig beheer. De overschotten op de bezoldigingen zijn het gevolg van de gefaseerde invoering van het nieuwe personeelskader. Autofinancieringsmarge De autofinancieringsmarge geeft weer in welke mate de stad in staat is om op een structurele wijze de langlopende schuldenlasten te dragen uit het saldo van de gewone werking. Door het overschot op de exploitatierekening stijgt ook de autofinancieringsmarge.

6%

32%

8%

53%

De ontvangsten liggen grotendeels in de lijn van wat gebudget­ teerd was. Enkel de fiscale en financiële ontvangsten liggen iets hoger dan gebudgetteerd.

Schuldenlast In 2018 verminderde de schuldenlast van de stad met 2.575.878 euro. Eind 2018 heeft de stad nog een schuld uitstaan van 24.602.768 euro. Er werden in 2018 geen nieuwe leningen aangegaan. Evolutie schuldenlast

Evolutie autofinancieringsmarge per inwoner

2013

38.709.823 euro

2016

29.905.241 euro

2014

35.654.113 euro

2017

27.178.646 euro

2015

32.732.295 euro

2018

24.602.768 euro

meer info FINANCIEEL DIRECTEUR MARKT 13, TIELT T 051 42 81 61 - financieel.directeur@tielt.be De volledige jaarrekening vind je op www.tielt.be

JULI 2019

9


ondernemen

Koopje of verdacht aanbod?

Weet wat je koopt!

Heel wat consumenten komen in contact met onbetrouwbare webshops. Zo ontving de FOD Economie in 2018 meer dan 248 meldingen over oplichting bij het online boeken van reizen. Een stijging van 43% ten opzichte van 2017. Het gemiddelde financiële verlies kwam op 1.062 euro. Daarom voeren de FOD Economie en het Europees Centrum voor de Consument een campagne en geven ze tien eenvoudige tips om malafide websites te herkennen. Hoe kan je een onbetrouwbare website herkennen?  Check de reputatie van de website Surf via een zoekmachine naar de meningen en ervaringen van andere consumenten. Koppel termen als 'fraude', 'misleiding' of 'bedrog' aan je zoekopdracht.  De eerste is niet altijd de beste Stort je niet op de eerste resultaten die een zoekmachine oplevert. Meestal gaat het om advertenties, soms voor onbetrouwbare sites.

© adobestock.com

Je vindt online een mooi aanbod voor een reis, maar je weet niet of dat betrouwbaar is? Neem nooit overhaast beslissingen en informeer je grondig over de website en het aanbod. Zorg ervoor dat je weet wat je koopt.

 Informeer je grondig over het aanbod Laat je niet te snel door het aanbod beïnvloeden. Neem de tijd om alle kenmerken te bekijken en check eerst de totale prijs vooraleer je bestelt.  Ga na of je met kredietkaart kunt betalen Kies voor deze betaalmethode. Bij problemen heb je meer kans om je geld terug te krijgen.  Geen httpS, geen deal! Controleer voordat je betaalt of het adres van de site begint met "https". Als dat niet het geval is, betekent het dat de site niet veilig is. Benieuwd naar meer tips? Wil je weten wat jouw rechten zijn? Kijk snel op www.weetwatjekoopt.be

en ontdek alle tips en antwoorden op de veelgestelde vragen. Heb je toch problemen met een online aankoop? Meld het aan de FOD Economie via meldpunt.belgie.be en bij het Europees Centrum voor de Consument via eccbelgie.be wanneer het bedrijf zich in een ander Europees land bevindt. Heb je met een kredietkaart betaald? Probeer dan je geld te recupereren via de website www.mijnkaart.be.

www.weetwatjekoopt.be

‘Weet wat je koopt" is een actie van de FOD Economie i.s.m. het Europees Centrum voor de Consument. Ze sluit aan bij Fraud Prevention Month, een jaarlijkse sensibiliseringscampagne over consumentenbedrog en -rechten, op initiatief van het International Consumer Protection and Enforcement Network (ICPEN).

BOERENMARKT VERHUIST Vanaf 13 juli verhuist de boerenmarkt voorlopig van de Markt naar het gedeelte van de Tramstraat ter hoogte van het administratief centrum van de belastingdiensten. Het verkeer komende van het rondpunt richting centrum zal een kleine omleiding moeten volgen via de Pontweg en de Sportlaan. Het verkeer vanuit het centrum kan via de Tramstraat wegrijden. Op de boerenmarkt kan je wekelijks op zaterdag vanaf 14u00 tot 16u30 je aankopen doen bij producenten die enkel land- en tuinbouwproducten van eigen teelt te koop aanbieden. Tijdens het weekend van de Tieltse Europafeesten (5-7 juli) vindt er geen boerenmarkt plaats. meer info lokale economie


wonen

honingbij

duitse wesp

aziatische hoornaar

europese hoornaar

nieuw meldpunt

AZIATISCHE HOORNAAR

De Aziatische hoornaar vormt een bedreiging voor honingbijen en andere bestuivers van gewassen. Jammer genoeg is deze uitheemse wespensoort vorig jaar aan een invasie in ons land begonnen. Ook jij kan helpen om ze te bestrijden. De Aziatische hoornaar is een grote, donkere wesp. Ze is groter dan een gewone wesp en iets kleiner dan de inheemse Europese hoornaar. Je kan een Aziatische hoornaar herkennen aan haar unieke kleuren­ combinatie (zie figuur). Op de kop en het borststuk is ze volledig zwart. Ook het achterlijf is grotendeels zwart met slechts één brede gele band. De pootjes zijn zwart met opvallende gele tipjes.

kort Beslissing onderzoek tot milieueffectrapportage De beslissing aangaande het onderzoek tot milieueffectrapportage van de aanvraag tot planologisch attest voor Uitbreiding van een metaalverwerkend bedrijf AlnaPress in Schuiferskapelle, de screeningnota en bijhorende adviezen liggen ter inzage in het stadhuis van Tielt, Markt 13, dienst Ruimtelijke Omgeving - Omgevingsloket en kunnen geraadpleegd worden op www.mervlaanderen.be in de dossierdatabank onder het nummer SCRPL19001.

Vespa-Watch Via 'Vespa-Watch' kan iedereen helpen om de Aziatische hoornaar in kaart te brengen. Heb je een nest ontdekt of heb je ergens hoornaars waargenomen? Geef het door via het meldingsportaal vespawatch.be. Jouw gegevens worden gebruikt voor bestrijding en onderzoek.

www.vespawatch.be

Wees niet gek, doe de tekencheck! Heb je een dagje in de tuin, het bos of het park doorgebracht? Fijn! Genieten van de natuur is goed voor je gezondheid, maar controleer jezelf dezelfde dag nog op teken. Ze kunnen de bacterie overdragen die de ziekte van Lyme veroorzaakt. Controleer je lichaam van kop tot teen, want een teek is erg klein en zoekt een warm plekje. Heb je een tekenbeet? Verbrand de teek niet, smeer er niets op, knijp ze niet plat en draai er niet aan. Verwijder de teek wel rustig en in één beweging met een tekentangetje, te ver­ krijgen bij onder meer de apotheek. Volg een maand lang de symp­ tomen op: een rode vlek rond de plaats van de beet die groter wordt, of griepachtige symptomen zoals koorts, gewrichts- of spierpijn. Ga naar de huisarts als je dit zou vaststellen. app TekenNet www.tekenbeten.be - www.lyme-int.com

BODEM VERONTREINIGD?

DOE EEN BEROEP OP BOFAS Ben of was je uitbater van een tankstation of stond er op jouw eigendom een tankstation? Nog tot 8 november kan je een aanvraag indienen om je grond door BOFAS te laten saneren. De meeste risicogronden zijn bekend: wie recent een brief van BOFAS ontving aan­ gaande eventuele bodemverontreiniging, negeert die best niet. Wie geen brief ont­ ving en twijfelt, doet er goed aan de histo­ riek van zijn of haar perceel na te gaan. Het bodemsaneringsfonds voor tankstations betaalt gemaakte kosten voor het zuiveren van de grond, al dan niet gedeeltelijk, terug of saneert de grond voor jou onder een aantal wettelijk vastgelegde voorwaarden. Nog tot 8 november kan je een aanvraag indienen om je grond door BOFAS te laten saneren. Erna moet je zelf de kosten betalen. Doe de test op www.bofas.be en kom te weten of je in aanmerking komt voor een tussenkomst

JULI 2019

11


DE HUURWAARBORGLENING Het Vlaams Woningfonds verstrekt huurwaarborgleningen opdat huurders hun waarborg zouden kunnen betalen bij het huren van een woning of appartement. De lening kan gratis worden aangevraagd voor huurcontracten gesloten vanaf 1 januari 2019.

© vlaamswoningfonds.be

het maximale bedrag van de huurwaar­ borg is nodig om voldoende zekerheid te kunnen verschaffen aan de verhuur­ der. De huurwaarborglening zorgt er dan weer voor dat de toegankelijkheid tot de huurmarkt voor huishoudens met lagere inkomens wordt bevorderd.

Het Vlaams Woninghuurdecreet bevat de volledige herziening van het woning­ huurrecht, waarbij onder meer ook de huurwaarborgregeling wordt herzien. Een van de wijzigingen op dat vlak is dat het maximale bedrag van de huurwaar­ borg in alle gevallen op drie maanden huur wordt gebracht. De verhoging van

Het is belangrijk dat na de aanvraag van de kandidaat-huurder de huurwaarborg­lening zo snel mogelijk wordt verstrekt. Om het risico te vermijden dat de verhuurder de huurovereenkomst in tussentijd met iemand anders afsluit, is een behandeltermijn van twee weken voorzien. Voor de kredietverstrekker is een duidelijk en eenvoudig af te toetsen kader uitgewerkt om de aanvraag effectief rond te krijgen. Tegelijk kan de aanvrager vooraf een principiële toelating tot de huurwaarborglening verkrijgen. Zo kan hij zich op de private huurmarkt begeven met de quasi zekerheid dat hij de huurwaarborg via de huurwaarborglening zal kunnen betalen (enkel de voorwaarden met betrekking tot de huurovereenkomst zelf zullen nog afgetoetst moeten worden).

Mobiliteitsweetje Het zebrapad

Je bent in het verkeer óf fietser óf voetganger. Wil je gebruik maken van het zebrapad, dan moet je van je fiets stappen om voorrang te genieten. Voorrang op zebrapaden is enkel voorbehouden aan voetgangers. Steek je al fietsend het zebrapad over, dan moet je dus voorrang verlenen. Daar is een goede reden voor. Een voetganger nadert en gebruikt het zebrapad aan maximum 5 km/u. Als je het zebrapad nadert op je fiets, rijd je makkelijk vier keer zo snel. Een automobilist heeft dus een pak minder tijd om je op te merken en gepast te reageren. Hoe traag hij ook rijdt ... meer info MOBILITEIT

12

Tielt Stadsmagazine

De huurwaarborglening  is renteloos;  dient te worden terugbetaald in 24 maanden;  het maximaal bedrag wordt o.a. vastgesteld in functie van het aantal personen ten laste en de ligging van de woning of het appartement. Bij de beoordeling van je aanvraag  moet je ingeschreven zijn in het bevolkingsregister;  mag je inkomen de vastgestelde grenzen niet overschrijden;  moet je voldoen aan de voorwaarden betreffende eigendomsbezit ( je mag geen eigenaar zijn);  mag de ondertekening van de huurovereenkomst maximaal 3 maanden geleden zijn;  mag je geen betalingsachterstand hebben naar aanleiding van het aangaan van een krediet. Sociale woningen komen niet in aanmerking, tenzij ze onderverhuurd worden door een sociaal verhuur­kantoor.

meer info woonwinkel


leven

Wat te doen bij warm weer?

“Wees voorbereid en zorg voor anderen” We verlangen met zijn allen elk jaar naar het warme weer. Maar extreme warmte heeft soms minder prettige gevolgen. Elk jaar sterven nog honderden mensen aan de gevolgen van warmte. Vaak gaat het om alleenwonende ouderen of chronisch zieken.

Zorg voor anderen Geef deze kwetsbare groep daarom extra aandacht. Ken je alleenstaande senioren of zieken? Vermoed je dat er zo iemand in je straat woont? Ga op warme dagen eens kijken of ze zich goed voelen en voldoende vocht binnenkrijgen. Help ook jonge kinderen vol­ doende te drinken. Laat kinderen nooit achter in een geparkeerde auto, ook niet voor twee minuten.

tomen zijn van ernstige problemen. Drink dan meteen meer water, zoek een koele plek en rust. Als je toch twijfelt, bel je huisarts. Reageer jij of iemand anders abnormaal op warmte? Dat kan bijvoorbeeld braken zijn of overvloedig zweten, kortademigheid, een hoge lichaamstemperatuur … Bel dan meteen de spoeddienst. Koel de persoon in moeilijkheden af en pas eerste hulp toe indien nodig.

Wees voorbereid Zorg dat je altijd water bij hebt. Hou de weersvoorspellingen in de gaten. Smeer op tijd zonnecrème. Verbouw en bouw hittebestendig.

Website met advies en praktische tips Op www.warmedagen.be vind je een antwoord op vragen als ‘mag je koffie drinken bij warm weer’, ‘hoe krijg ik mijn slaapkamer koel’ en ‘hoe nuttig is airco’?

Wanneer hulp zoeken? Banale symptomen als hoofdpijn of duizeligheid kunnen de eerste symp-

Drink voldoende

 Drink meer dan gewoonlijk, ook als je geen dorst hebt.

Hou jezelf koel

 Zoek koele plekken op en vermijd de zon.  Verplaats inspanningen naar een koeler moment.  Draag lichte kledij en een hoofddeksel.  Koel je lichaam af (lauwe douche, (voeten)bad ...).

Hou je huis koel

 Verlucht op momenten dat het buiten koeler is dan binnen.  Hou de zon buiten.

www.warmedagen.be

JULI 2019

13


7 TIPS

VOOR EEN DUURZAME ZOMER

We geven je enkele duurzaamheidstips mee voor deze zomer. Niet enkel voor wie op reis gaat, maar ook voor de thuisblijvers. Te warm? Kies voor zonwering. Zolang het buiten warmer is dan binnen, houd je best rolluiken, ramen en gordijnen dicht. Zet zoveel mogelijk open als het afkoelt. Gebruik zo weinig mogelijk de airco. Het is immers een echte energievreter. Een ventilator is een zuiniger alternatief. Bespaar energie in huis, ook als je weg bent. Hou rekening met de ‘thuisblijvers’: doof de lichten, trek de stekkers van zo veel mogelijk elektrische toestellen uit en repareer lekkende kranen. Verfrissing nodig? Neem een douche in plaats van een bad. Met het water voor één bad kan je drie tot vijf keer douchen … Ga je op reis? Wees dan ook steeds zuinig met water. Trek je deze zomer de natuur in voor een wandeling? Laat dan zeker geen afval achter. Waarom niet eens de auto thuislaten en meer de fiets gebruiken? Al gedacht aan seizoensgroenten en -fruit voor een lekkere maaltijd? Advies vind je op www.velt.nu. Nog meer tips voor een duurzame vakantie? Kijk dan zeker eens op www.bewustverbruiken.be (rubriek ‘reizen en vrije tijd’). meer info duurzaamheid

14

Tielt Stadsmagazine

GASTVRIJE GEMEENTE Dit voorjaar is de Tieltse Noord-Zuidraad omgevormd naar een Mondiale Raad. Binnen deze stedelijke adviesraad zijn momenteel drie werkgroepen actief: de 11.11.11werkgroep, de werkgroep ‘Duurzame Gemeente’ – waaronder ook de werking rond FairTradeGemeente – en de werkgroep ‘Gastvrije Gemeente Tielt’. Over deze laatste werkgroep lichten we graag een en ander toe. De werkgroep ‘Gastvrije Gemeente Tielt’ ging van start in 2017 naar aanleiding van de 11.11.11-campagne rond het thema migratie. Het is een lokale migratiecoalitie die nieuwkomers van vreemde origine, migranten en vluchtelingen verwelkomt in de Tieltse gemeenschap en hen begeleidt in hun integratieproces. De werking wordt gedragen door professionals van verschillende sociale diensten (waaronder OCMW, Regionaal Sociaal Verhuurkantoor, Open School, CVO, VDAB, Troev, De Kringwinkel, De Rinkel, Agentschap Integratie en Inburgering, De Doorgang, Opvangcentrum Wingene …) en een aantal vrij­ willigers. De werkgroep werkt rond drie kernactiviteiten: wonen, werk en taal.

Een tweevoudige oproep Een geschikte woning zoeken wanneer vluchtelingen hier aankomen, blijft een uitdaging. Daarom organiseerde de werk­ groep ‘Gastvrije Gemeente Tielt’ in samenwerking met vzw Orbit een inspiratieavond ‘Woning Gezocht, Buren Gevonden’. De aanwezigen kregen er informa­ tie over hoe we als burgers of vereniging samen een zoektocht kunnen ondernemen naar huur­ woningen voor erkende vluchtelingen. We doen een oproep aan iedereen die kansen ziet om zulke woningen aan te brengen. Daarnaast zijn taal en taalonder­ steuning essentieel in het inte­ gratieproces van nieuwkomers. Naast de taalcursussen die zij volgen bij Open School en CVO biedt de werkgroep ‘Gastvrije Gemeente Tielt’ hen ook de kans om het Nederlands verder te oefenen in informele ‘praattafels’ in enkele basisscholen. We zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers die zich hiervoor willen inzetten. Wie deel wil uitmaken van de werkgroep zelf is ook van harte welkom. Tielt kan zo haar naam als Gastvrije Gemeente verder waarmaken. meer info duurzaamheid


ER EVEN TUSSENUIT …

OOK WANNEER JE HET IETS MINDER BREED HEBT Het netwerk ‘Iedereen Verdient Vakantie’ is er voor vakantiegangers met een klein budget, een beperking of een bijzondere vraag. Voor mensen die nood hebben aan een dagje weg of vakantie, maar niet zo gemakkelijk kunnen vertrekken.

Inzamelactie GUN JE OUDE NOG DRAAGBARE BH EEN 2DE LEVEN Breng die tussen 1 mei en 30 september binnen in een van de volgende inzamelpunten: Sociaal Huis Deken Darraslaan 60, Tielt Dienstencentrum ‘t Vijverhof Kortrijkstraat 68, Tielt meer info SOCIAAL HUIS

kom BLOED GEVEN IN 2019

Heb je een laag inkomen, verhoogde tegemoetkoming bij je mutualiteit of ben je in schuldbemiddeling? Dan kun je van korting genieten om op daguitstap of vakantie te gaan. Je kan op drie manieren boeken:  via een sociale organisatie: Sociaal Huis Tielt, Deken Darraslaan 60, Tielt - T 051 40 90 52;  via een Rap op Stap-kantoor: Rap op Stap Tielt, Bruggestraat 19, Tielt - T 051 40 15 57 of T 0498 06 00 52 (maandag van 14u00 tot 16u00 of op afspraak);  rechtstreeks via de website www.iedereenverdientvakantie.be. Je kan er terecht met al je vragen rond vakantie, daguitstappen, georganiseerde vakanties en vakantieverblijven. meer info sociaal huis

www.iedereenverdientvakantie.be

TIELT

16u30-20u00 dinsdag 16 en dinsdag 23 juli, Europahal (polyvalente zaal), Gen. Maczekplein 5, Tielt

AARSELE

17u00-19u00 vrijdag 12 juli, OC Aarsele, Schoolstraat 1, Aarsele

JULI 2019

15


Schooltoelage schooltoeslag Vanaf schooljaar 2019-2020 vervangt de schooltoeslag de huidige schooltoelagen voor kleuter-, lager en secundair onderwijs. Dat is een gevolg van de invoering van het Groeipakket op 1 januari 2019.

LUNA DI TANNEKE IN DE ZOMER Ontmoetingsruimte Luna di Tanneke is er voor ouders met kinderen tussen 0 en 3 jaar. Er worden doorheen het jaar verschillende workshops en vormingen georganiseerd in de Belgiëlaan 2 te Tielt. In de zomervakantie vindt Luna di Tanneke echter op locatie plaats! Je kan op volgende data terecht in het Buurthuis, Zwartegevelstraat 66, in de wijk Dierdonk-Zwarte Gevel te Tielt. Dinsdag 2 juli van 9u00 tot 12u00 Luna’s Freestore Grote ruilwinkel voor kledij, speelgoed en babyspullen Donderdag 4 juli van 9u00 tot 13u00 Wereldkeuken Iedereen bereidt een gerecht uit zijn land van herkomst. Donderdag 22 augustus van 9u00 tot 12u00 Gezond ontbijt - Spelletjes Dinsdag 27 augustus Daguitstap met de bus Uitstap naar Sea-Life (Blankenberge) en naar De Haan.

16

meer info SOCIAAL HUIs

Tielt Stadsmagazine

De afdeling Studietoelagen van het Ministerie van Onderwijs en Vorming staat vanaf dan enkel nog in voor de studietoelagen voor studenten in het hoger onderwijs. Wat wil dit zeggen? Ben je een leerling in het kleuter, lager of secundair onderwijs of volg je een graduaatsopleiding verpleegkunde?  Je moet vanaf schooljaar 2019-2020 geen aanvraag meer indienen bij de afdeling Studietoelagen. De berekening en uitbetaling van de schooltoeslag gebeurt via je uitbetaler van het Groeipakket (het vroegere kinderbijslagfonds).

 Al je vragen over de schooltoe­ slag kan je stellen via info@groeipakket.be. Ook op www.groeipakket.be vind je heel wat informatie. Ben je een student hoger onderwijs?  Je moet vanaf academiejaar 2019-2020 nog altijd een aanvraag indienen bij de afdeling Studietoelagen. Dit kan vanaf 1 augustus 2019 via het digitaal loket.  Voor wie in het verleden al een studietoelage kreeg, start de afdeling Studietoelagen zelf een dossier op. Je krijgt dan een vooraf ingevuld formulier waarmee je je gegevens moet bevestigen. meer info sociaal huis

www.groeipakket.be


HANDIG UITNEEMBAAR KATERN! ZIE OOK WWW.TIELTZOMERT.BE


TIELTSE EUROPAFEESTEN

STADSFESTIVAL - INTERNATIONAAL STRAATTHEATER

TENTOONSTELLINGEN FOTOTENTOONSTELLING FOTOCLUB KNIPOOG

‘NATUURgetrouw’ in CRELAN bank (Markt 18). Van 1 juli t.e.m. 31 augustus in het kader van de 61ste Tieltse Europafeesten. Open tijdens de kantooruren. Realisatie: Fotoclub KNIPOOG en CRELAN bank - Tielt - Info: Erik Vanneste - T 051 40 42 25

FOTOTENTOONSTELLING FOTOKRING GAMMA

Ook dit jaar presenteert fotokring Gamma een verscheiden­heid aan mooie foto’s in ‘t Vijverhof (Kortrijkstraat 68). Samen met onze gastclub SzOK Szamotuly uit Polen laten we je opnieuw genieten van een 100-tal mooie foto’s. De tentoonstelling is te bekijken op vrijdag 5 juli van 14u00 tot 20u00; op zaterdag 6 en zondag 7 juli telkens van 10u00 tot 12u00 en van 14u00 tot 20u00. Realisatie: Fotokring GAMMA TIELT - Info: Luk Van Biesbrouck - Manestraat 8 - info@fotokringgammatielt.be

VRIJDAG 5 JULI Koopjesdagen in de centrumstraten

18u00 - Markt

Vlaggenhijsing muzikaal opgeluisterd door Koninklijke Harmonie De Goede Vrienden (BE) Europese apotheose door brassband Orchestra SzOK (PL)

Vanaf 16u00 - Patersdreef 3de Dreeffestival  Von Detta  Kookaburra  PEUK  Brigitte & Chantal

MARKTOPTREDENS 19u00 Belle 'Fiesta' Perez 21u00 Christoff Live 23u00 The Amazing Flowers 00u30 DJ Triple R

19U00 21U00

23U00

© Astrid Heggerick

Vanaf 10u00 - Tielt centrum

00U30


ZATERDAG 6 JULI Vanaf 10u00 - Tielt centrum Koopjesdagen in de centrumstraten

Vanaf 15u00 - Tielt centrum

Internationale straatanimatie in de centrumstraten

INTERNATIONAAL STRAATTHEATER TUKKERSCONNEXION: JACKPOT (NL)

Waag eens een gokje op deze onvoorspelbaar komische gokkast. Aan de buitenkant precies een slotmachine uit de roerige jaren 20; binnenin vol menselijk ‘vernuft’. Haal de hendel over en de machine begint te draaien. Drie illustere figuren heten je welkom en komen één voor één voorbij. Is het geluk aan jouw zijde? Drie op een rij is natuurlijk JACKPOT! Over de uitslag kan in goed overleg worden gecorrespondeerd. Uiteindelijk is niets menselijks hen vreemd. 15u30, 16u30, 17u30 Steenstraat

KOMPANIE OFWEL: RACEBOB (BE)

Als een held rondrijden in een botsauto en ondertussen meisjes versieren. Wie heeft daar als puber niet van gedroomd? Zij in ieder geval niet. Tot ze beseften wat ze gemist hadden. Met een supersize flashy botsauto en dreunende discobeats maken ze de omgeving onveilig. En als vrouwen dan ook nog voor bloemen vallen, kan hun geluk niet op. Een act die duidelijk op de lachspieren werkt. 15u00 Kortrijkstraat - 16u00 Bruggestraat & Markt - 17u00 Kortrijkstraat

RON JULUAI: KING FOR A MINUTE (BE)

Als winnaar van de ROYAL tombola win je een ROYAL cruise op een rondrijdende troon, vol koninklijke verwennerijen, hilarische poëzie, royale jukebox, koninklijke vochten … en een onvergetelijke herinnering! Je wordt door 2 koninklijke dienaars ondergedompeld in een kingdom van 1 minuut met vooral veel hilariteit, schaterlach en aanzien bij het omstaand publiek! Lachen en interactie in overvloed! 15u30 Bruggestraat & Markt - 16u30 Kortrijkstraat - 17u30 Brugge- & Kortrijkstraat

JONAS & FRIENDS: WISSELING VAN DE WACHT (NL)

Tijd voor de wisseling van de wacht. Hij had al lang op het paleis moeten zijn. Een navigatiesysteem zou geen overbodige luxe zijn geweest, want hij is flink uit koers geraakt. Met zijn mobiele wachthokje is hij nog wel even onderweg. Maar gelukkig zijn er altijd weer behulpzame voorbijgangers die hem de weg wijzen. Hij kan het nog wel even uitzingen: zijn wachthokje is uitgerust met allerhande praktische voorzieningen. Als alles naar behoren blijft functioneren, tenminste … 15u15 Kortrijkstraat - 16u15 Bruggestraat & Markt - 17u15 Kortrijkstraat

THEATER DAKWERKEN: HANS EN GRIETJE (BE)

Hans leest een boek. Een heel spannend boek. Een boek over een broer en een zus. Over een bos met 876 lolly’s, 45 chocoladetaarten, 300 kilo marsepein, 103 sneetjes peperkoek en 1 huisje van snoep. ‘Daar wil ik heen’, denkt Hans! Maar was het wel een goed idee om het boek niet helemaal uit te lezen ... Met ‘Hans en Grietje’ brengt Theater Dakwerken voor de 5de maal op rij een knotsgekke bewerking van een bestaand sprookjesverhaal. 14u00 - 17u00 Sportzaal ‘Sint-Michiel’ (ingang via College-parking)


CONCERTEN

MARKTOPTREDENS

JET SYMPHONIC BAND (BE)

18u00 Bucht 20u00 Maïskie Molie 22u00 The Van Jets 23u30 Dirk Stoops 01u00 J-Castle

14u00 - 15u00 Markt - Hallentoren

K. H. VERMAAK NA ARBEID (BE) 15u00 - 16u30 Podium Kortrijkstraat

ORCHESTRA SZOK (PL)

17u00 - 18u30 Podium Kortrijkstraat

18U00

20U00

3de Dreeffestival Doorlopend kinderanimatie / springkasteel / grime DJ Plezierboot / Lisa bakt / zomerbar / Morpho Hair & Beauty …

© Tina Herbots

Vanaf 14u00 - Patersdreef

 Capibara  MIAVA  NTREK  DJ 4T4  Stino Lapino ft. Boekake

22U00

23U30

01U00

ZONDAG 7 JULI MARKTOPTREDENS 15u00 BlitZ 16u00 De KetnetBand

16U00

21u45 Paul Young 23u00 Vuurwerk

17U45

© studio brussel

15U00

17u45 Pancrase & LOSB 19u45 André Brasseur

21U45

19U45

23U00


09u30

Europa-mis in de Sint-Pieterskerk muzikaal opgeluisterd door koren Cantiga, Amuzang en gemengd koor O.L.V.-kerk

Vanaf 10u00 Tielt centrum

11u00 Tielt centrum

Vanaf 15u00 Tielt centrum

Koopjesdagen in de centrumstraten

Beiaardconcert door leerlingen academie muziek & woord Tielt o.l.v. Tom Hoornaert

Internationale straatanimatie in de centrumstraten

INTERNATIONAAL STRAATTHEATER COMPAGNIE MINIMAX: COMME CHEZ ARMOIRE (BE)

Een kastje op wielen wordt door 2 mannen het straatbeeld ingeduwd. Eens hun plekje gevonden, blijken de heren letterlijk en figuurlijk heel wat uit de kast te halen. Vol enthousiasme maar wel wat onhandig bouwen ze een heus restaurantje, met levensechte gasten erin, echt eten op de bordjes en natuurlijk echte drank in de glaasjes. Maar kunnen ze wel de hiërarchie van de horeca onder elkaar verdelen? Kom met je ogen en oren mee-eten tijdens deze absurde, culinaire en poëtische straatshow! 15u00 Steenstraat - 16u00 Steenstraat - 17u30 Steenstraat

KOBOOFIEM: FOTOCARAVAN (BE)

Fotocaravan is een volledig automatische fotobooth in een authentieke De Reu-caravan. Met zijn opvallende rode kleur, grappige vogeltjes en ledverlichting is deze caravan dé eyecatcher aan het stadhuis! 15u00 - 19u00 Markt

MARIE-ANNE DIRCKX: IKAROS! (BE)

Een wervelend, interactief en speels avontuur rondom het vliegtuigje Pou du Ciel 0041 en zijn piloot. Met dans, muziek en theater. Poëtisch, grappig en absurd. 15u00 Kortrijkstraat - 16u00 Bruggestraat & Markt - 17u00 Kortrijkstraat

JONAS & FRIENDS: HET STALEN ROS (NL)

‘Het Stalen Ros’ … Of politie te paard! Deze agent van de bereden politie heeft van alles in petto: alcohol- en veiligheidscontroles, het op geheel eigen wijze in goede banen leiden van het verkeer, een merkwaardig opsporingsbevel en subtiele dienderfratsen. En o ja, die promotie? Dat zal hem vast wel een keertje lukken … 15u15 Bruggestraat - 16u15 Kortrijkstraat - 17u15 Bruggestraat & Kortrijkstraat

THEATER DAKWERKEN: HANS EN GRIETJE (BE) Zie zaterdag 6 juli. 14u00 - 17u00 Sportzaal ‘Sint-Michiel’ (ingang via College-parking)

CONCERTEN K.M. SINT-CECILIA AARSELE (BE) 12u00 - 13u00 Markt - Hallentoren

TIELTSE BLAASKAPELLE (BE) 14u45 - 15u45 Vijverhof

ORCHESTRA SZOK (PL) 16u30 - 17u30 Vijverhof

Vanaf 14u00 - Patersdreef 3de Dreeffestival Doorlopend kinderanimatie / grime / springkasteel …  Kapitein Seppos  Mr. B  Nick & Rentie van de Keet geweest ft. DJ Bert


DEZE ZOMER BEN JE MEER DAN

WELKOM IN TIELT! maandag 1 juli t.e.m. zaterdag 31 augustus

DE SCHATTEN VAN VLIEG Vlieg heeft een schatkistje verstopt in de bib en jij kan het vinden! Maar Vlieg geeft de verstopplaats niet zomaar vrij. Je kan een zoektip verdienen door opdrachtjes uit te voeren. De afgelopen jaren verkenden de zintuigen. Eén zintuig kwam nog niet aan bod: SMAAK. Dat is dan ook het thema van 2019 geworden. TIJDSTIP Tijdens de openingsuren van de bib PRIJS Gratis LOCATIE, ORGANISATIE EN INFO Bibliotheek, Lakenmarkt 9, Tielt T 051 42 82 10 - bibliotheek@tielt.be www.tieltzomert.be

woensdag 3 t.e.m. zaterdag 6 juli

CD-VERKOOP BIBLIOTHEEK De bibliotheek ontleent anno 2019 nauwelijks nog cd’s en houdt daarom begin juli een grote uitverkoop. De hele collectie van 10.287 cd’s wordt van de hand gedaan. TIJDSTIP Tijdens de openingsuren van de bib PRIJS 1,00 euro/cd - 5 + 1 gratis LOCATIE, ORGANISATIE EN INFO Bibliotheek, Lakenmarkt 9, Tielt T 051 42 82 10 - bibliotheek@tielt.be www.tieltzomert.be


vrijdag 5, zaterdag 6 en zondag 7 juli

DREEFFESTIVAL DREEF is aan zijn derde editie toe en dat zullen we geweten hebben! VRIJDAG Zoals altijd kan je op vrijdag in de Dreef terecht voor het steviger gitaarwerk. Openers zijn de locals van Von Detta. Daarna kan je Kookaburra aan het werk zien, een garage fuzzband die je volledig zal klaar­ stomen voor de main act van de avond: PEUK. Deze band met leden van o.a. Millionaire en Horses on Fire zal je als een wervelwind meenemen en je verdwaasd achterlaten. Weer op positieven komen doe je op de afterparty met Brigitte & Chantal. ZATERDAG Net als bij de twee vorige edities, is de zaterdagnamiddag volledig gericht op het rustige karakter van DREEF, want dat is er ook. Vanaf 14u00 is iedereen welkom om te genieten van een idyllische Patersdreef met springkasteel, schminkstand, ploeterbadje voor de kleintjes en fijne muziek van DJ Plezierboot. De bar is uiteraard al open en biedt diverse frisse drankjes aan. De foodcorner draagt zorg voor de lege maag en als toemaatje zijn er de heerlijke taartjes van Lisa bakt, voor jong en oud. Ook Morpho is van de partij met ‘free haircuts en make-up’. Zaterdagavond zegenen de grungejongens van Capibara het podium als eersten in, waarna het de

beurt is aan niemand minder dan MIAVA. Volgens kenners het beste dat België te bieden heeft in de wereld van de poststonerrock. Na MIAVA gooien we het over een andere boeg met NTREK. Samen met zijn vaste partner in crime JTOTHEC zal hij de Patersdreef laten daveren met harde beats en vlijmscherpe teksten. Hiphop is back, baby! DJ 4T4 en het in Tielt wereld­beroemde duo Stino Lapino ft. Boekake ver­ zorgen de afterparty. ZONDAG Zondag vanaf 14u00 kan iedereen weer wat bekomen, dit keer onder begeleiding van deuntjes door Kapitein Seppos. Mr. B zorgt voor de overgang naar de avond, met het beste uit de funk en de alternatieve muziekscene. Afsluiters op zondag zijn naar goede gewoonte Nick en Rentie van de Keet geweest ft. DJ Bert. Tot op DREEF! PRIJS Gratis LOCATIE Patersdreef, Tielt ORGANISATIE EN INFO Dreef vzw - www.facebook.com/DREEFFESTIVAL www.tieltzomert.be


zondag 7 juli

APERITIEFCONCERT EN OPTREDEN LIEVEN DEBRAUWER Aperitiefconcert en optreden van Lieven Debrauwer naar aanleiding van het Feest van de Vlaamse Gemeenschap. TIJDSTIP Om 10u30 PRIJS 5,00 euro (leden Davidsfonds) 8,00 euro (niet-leden) LOCATIE Oud-gemeentehuis, Aarselestraat 4, Aarsele ORGANISATIE EN INFO Davidsfonds Aarsele-Kanegem T 051 63 30 91 – chris@umail.be www.tieltzomert.be

donderdag 11 juli

FEEST VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Al vele jaren viert de Stedelijke Raad voor Cultuur­ beleid in samenwerking met het Tieltse stadsbestuur de Vlaamse Feestdag. Dit jaar is er een gewijzigd concept. Hieronder vind je het programma, dat volledig gratis aangeboden wordt.

18u45 Muzikale wandeling naar Cultuurcentrum Gildhof

13u30–16u30 Kindernamiddag: Feest op de Markt!

20u00 Schouwburg Gildhof - Muzikaal en Nederlandstalig duet JET Symphonic Band en Jo Lemaire

De kinderen kunnen kiezen uit talrijke workshops op de Markt. Bij regenweer vindt deze activiteit plaats in de Europahal. Let wel: dit is geen begeleide activiteit, kinderen jonger dan 6 jaar dienen begeleid te worden door een volwassene. 18u30 Markt Tielt - vlaghijsing en verwelkoming

19u00 Schouwburg Gildhof - Academische zitting

Eind jaren 70 concerteert Jo Lemaire voor het eerst met haar groep ‘Jo Lemaire + Flouze’. In 1981 wordt ze bekend met ‘Pigmy World’ en in 1983 brengt ze haar eerste soloplaat uit. Resultaat: goud. In 1990 pakt ze uit met het album ‘Duelle’ vol sobere Franse chansons, opnieuw goed voor goud en een aardig onthaal in Frankrijk. In 1998 debuteert ze als actrice/zangeres in het muziektheaterstuk ‘Brel Blues’, waarin 19 chansons van de meester in het Nederlands werden vertaald. Ondertussen staat ze 40 jaar op de planken. Reserveren via Gildhof Cultuurcentrum Tielt, Sint-Michielstraat 9 - T 051 42 82 20 reservatiedienst.gildhof@tielt.be 21u30 Schouwburg Gildhof - Stadsreceptie ORGANISATIE EN INFO Stad Tielt www.tieltzomert.be


zaterdag 13 juli t.e.m. zondag 15 september

WEEKENDRONDLEIDINGEN HALLENTOREN In 2019 is het maar liefst twintig jaar geleden dat het Unesco Werelderfgoedcomité een reeks Vlaamse en Waalse belforten erkende als werelderfgoed. Ook onze geliefde Tieltse Hallentoren was er daar één van en dat dient natuurlijk gevierd te worden! Van zaterdag 13 juli tot en met zondag 15 september wordt de Hallentoren opengesteld voor het ruime publiek. Iedereen is welkom onder gratis begeleiding van de Tieltse Gidsenkring. Je krijgt er de nodige uitleg en toelichting over de geschiedenis van de Hallentoren en de tijdelijke tentoonstelling die er is opgebouwd. TIJDSTIP Op zaterdagen en zondagen van 14u00 tot 17u00 PRIJS Gratis LOCATIE Hallentoren, Markt, Tielt ORGANISATIE EN INFO Stad Tielt - dienst Toerisme in samenwerking met de Tieltse Gidsenkring - T 051 42 81 79 - toerisme@tielt.be www.tieltzomert.be

zaterdag 13 juli

TIELT ZOMERTOCHT WATEWYSTAPPERS Wandeltocht in en rond het bloemendorp Kanegem, langs vele mooie onverharde natuurwegen. Er kunnen verschillende afstanden gewandeld worden: 6, 12, 18 of 24 km. TIJDSTIP Starten tussen 6u00 en 15u00, einde voorzien om 18u00 PRIJS 1,10 euro (leden Wandelsport Vlaanderen) 1,50 euro (niet-leden) LOCATIE Ontmoetingscentrum, Sint-Bavostraat 4, Kanegem ORGANISATIE EN INFO Watewystappers T 0477 36 85 16 - secretaris@watewystappers.be www.watewystappers.be


zondag 14 juli

TIELT LOOPT Om 14u00 start De Poesloop: een recreatieve loop met rondjes van 1,5 km van de looppiste naar de Markt en via het Vredespark terug naar de looppiste. Deelnemers ontvangen 1 flesje De Poes per afgelegde ronde (max. 6 ronden). Vanaf 16u00 is er Mini Tielt Loopt: een gezamenlijke loop van 10 minuten op de piste voor iedereen tot 10 jaar. Elke deelnemer ontvangt een medaille en naturapakket en maakt kans op een tombolaprijs.

Om 16u15 start Junior Tielt Loopt en Tielt Loopt 5K: een wedstrijdloop van 2,5 km (tot 16 j.) of 5 km (iedereen). Beide wedstrijden starten tegelijkertijd. Deelnemers Junior Tielt Loopt ontvangen een bioscoopticket, deelnemers Tielt Loopt 5K (+16 j.) ontvangen een De Poes-pakket (6 flesjes). Vanaf 17u00 is er Tielt Loopt 10K (+12 j.): een wedstrijdloop van 10 km (4 ronden). Geldprijzen volgens klassement, tombola en De Poes-pakket voor alle deelnemers (+16 j.). Tielt Loopt maakt deel uit van het criterium ‘Danneels Lopen in het Molenland’. PRIJS 8,00 euro (vooraf) 10,00 euro (de dag zelf) LOCATIE Atletiekpiste - sportterreinen Tielt, Sportlaan 3, Tielt ORGANISATIE EN INFO Joggingclub Molenland T 0498 65 45 75 - luc@tieltloopt.be www.tieltloopt.be

zaterdag 3 augustus

SUPERVISION FESTIVAL Voor het 7de jaar op rij vindt het Supervision Festival plaats op het Generaal Maczekplein in Tielt. Supervision gaat dit jaar voor een sprookjesbos met tal van top retro-dj's! TIJDSTIP 16u00-2u00 PRIJS 20,00 euro (regular) 50,00 euro (VIP) Tickets te verkrijgen via www.supervisionfestival.be LOCATIE Generaal Maczekplein - parking Europahal, Tielt (in openlucht) ORGANISATIE EN INFO Supervision vzw T 0474 93 12 33 - info@supervisionfestival.be www.supervisionfestival.be


zaterdag 3 en zondag 4 augustus

KERMISWEEKEND AARSELE ZATERDAG STREEKBIERLOOP Met de Streekbierloop biedt de Koninklijke Muziekvereniging Sint-Cecilia Aarsele je een sportief evenement aan waar jouw inspanning integraal beloond wordt. De beloning bestaat uit zorgvuldig geselecteerde streekbieren, van populaire blondjes over eerder onbekende bruine biertjes tot vergeten amber-klassiekers. De Streekbierloop heeft plaats op kermiszaterdag 3 augustus. Je mag lopen, wandelen of joggen. De beloning komt er nadat je de rondes hebt afgelegd. De streekbieren worden meegegeven in een mooi pakket. De rondes beslaan ongeveer anderhalve kilometer en brengen je doorheen het centrum van Aarsele dat voor de gelegenheid verkeersvrij is gemaakt. Het parcours bestaat volledig uit verharde wegen. Er is een maximum voorzien van 6 streekbieren; meer lopen is natuurlijk toegestaan. Ook je kinderen zijn welkom op deze Streekbierloop. Zij kunnen eveneens deelnemen, maar dan met een aangepaste (snoep)beloning. Daarnaast kunnen de kinderen zich doorheen de namiddag uitleven op het springkasteel. TIJDSTIP 13u30-17u00 PRIJS 12,00 euro VVK - 15,00 euro ADD (volwassenen) 5,00 euro VVK - 7,00 euro ADD (kinderen, voor snoep) Sportverzekering, EHBO-voorziening en douches in de prijs inbegrepen LOCATIE Omgeving Parochiezaal, Jules Van Ooststraat 14, Aarsele INSCHRIJVEN Vooraf inschrijven via www.cecilia-aarsele.be

BIERKISTENRACE Per team van 4 personen (+12 j.) kan je inschrijven voor een heuse ‘Bierkistenrace’! Met een billenkar (die de organisatie voorziet) leg je een hindernissenparcours af, waarbij enkele opdrachten vervuld moeten worden. Elke deelnemer op de kar krijgt een afzonderlijke opdracht. TIJDSTIP 17u00-19u30 PRIJS 25,00 euro per team (4 personen) LOCATIE Omgeving Parochiezaal, Jules Van Ooststraat 14, Aarsele INSCHRIJVEN Vooraf inschrijven via www.cecilia-aarsele.be STREEKBIERAVOND Voor de 18de keer op rij zet de Koninklijke Muziekvereniging Sint-Cecilia Aarsele de deuren van de parochiezaal wagenwijd voor je open tijdens de Streekbieravond. Binnen een gezellige setting in en rond de parochiezaal kan je genieten van een fijne selectie streekbieren tegen democratische prijzen. In de selectie is er altijd plaats voor blonde, bruine, amber, tripel, dubbel en witbieren van gekende merken tot microbrouwerijen. TIJDSTIP Vanaf 19u00 PRIJS Gratis toegang, democratische prijzen voor streekbieren LOCATIE Parochiezaal, Jules Van Ooststraat 14, Aarsele ORGANISATIE EN INFO KM Sint-Cecilia Aarsele T 0474 75 91 72 - streekbier@cecilia-aarsele.be ZONDAG WAGENSPEL TONEELVRIENDEN AARSELE De Toneelvrienden Aarsele brengen jaarlijks hun wagenspel, een gratis stuk theater in een gezellige sfeer. Vanaf 20u00 live-dj, sangria en gin-tonicbar. Allen welkom! TIJDSTIP Voorstellingen om 11u30 en 19u00 PRIJS Gratis LOCATIE In de tuin van het Oud-gemeentehuis, Aarsele ORGANISATIE EN INFO Toneelvrienden Aarsele toneelvrienden.aarsele@myonline.be www.cecilia-aarsele.be


zondag 4 augustus

FIETSTOCHT PASAR Pasar Tielt organiseert ‘Ip de kleinste vitesse: een toerk’alomme rond Tielt’, een ontspannende fietstocht op eigen snelheid en naar eigen vermogen in de regio Tielt. Er is keuze tussen een tocht van 30 of 50 km met stops onderweg voor een drankje en een ijsje én een muzikale afsluiter.

TIJDSTIP 13u00-15u30 PRIJS 4,00 euro (leden Pasar) 5,00 euro (niet-leden) LOCATIE Cafetaria De Ponte, Sportlaan 3, Tielt ORGANISATIE EN INFO Pasar afdeling Tielt T 0494 62 63 34 - pasartielt@hotmail.com www.pasar.be/Tielt

zaterdag 10 t.e.m. zondag 18 augustus

STATIONSKERMIS EN STATIONSFEESTEN

DONDERDAG 15 AUGUSTUS ROMMELMARKT Gestart in 2001 als een bescheiden rommelmarkt met een 100-tal deelnemers en door de jaren heen uitgegroeid tot een middelgrote rommelmarkt met meer dan 400 standhouders uit (bijna) het gehele land en zelfs naburige landen. Door bezoekers gekend als een gevarieerde markt waar ieder zijn gading vindt. Kom tussen 8u00 en 18u00 snuisteren in het ruime aanbod! ZONDAG 18 AUGUSTUS JAARMARKT, SPEELSTRAAT EN KINDERANIMATIE De Stationstraat wordt van 14u30 tot 22u00 verkeersvrij gemaakt vanaf de ‘Vierhoek’ tot het Stationsplein. Er is een gezellige jaarmarkt met diverse voedingswaren,

streekproducten, artisanale juwelen, lederwaren … De kinderen kunnen zich naar hartenlust uitleven in een heus speeldorp met verschillende springkastelen, hindernisbanen, volksspelen, grime, een ballonnenclown … Om 15u00 is er een concert van de Accomusicband aan het Stationsplein. PRIJS Gratis toegang LOCATIE Stationsomgeving Tielt ORGANISATIE EN INFO Spoor 10 Jaak Pelgrims - rommelmarktverantwoordelijke T 0475 35 91 86 - jaak.pelgrims@skynet.be Saskia Goethals - marktverantwoordelijke T 051 40 14 41 / T 0479 37 87 65 - saskia@terminustielt.be www.tieltzomert.be © michaël van wiele

Wist je dat de Stationskermis 106 jaar bestaat en daarmee de oudste kermis is van Tielt? Pal in de zomer zorgen de Stationsfeesten voor vakantie in eigen land!


zondag 11 augustus

MELKROCK

HOOFDPODIUM SPINVIS Spinvis is de nom de plume van de Nederlandse artiest Erik de Jong, bekend van songs als 'Voor Ik Vergeet', 'Bagagedrager', 'Oostende' en 'Kom Terug'. Op Melkrock speelt Spinvis een set met full band. STAKE STAKE herrees vorig jaar uit de assen van Steak Number Eight, de piepjonge West-Vlaamse metalband die in 2008 Humo’s Rock Rally won en nadien de grootste concertzalen van België uitverkocht en op de grootste metalfestivals van Europa speelde. STAKE heeft een iets strakker geluid, met meer referenties naar de nineties, maar met minstens evenveel energie! JAGUAR JAGUAR Jaguar Jaguar bracht met 'Montoji' een eerste EP uit in 2018 en wierp hoge ogen in De Afrekening van StuBru met de single 'So Long'. Jaguar Jaguar speelde in 2019 in een uitverkochte AB club en een bomvolle Trix in Antwerpen. Deze zomer ontbreekt ook Melkrock niet op de agenda. MOONEYE De band rond de West-Vlaamse singer-songwriter Michiel Libberecht, won onlangs De Nieuwe Lichting van Studio Brussel. Met zijn vorige groep Mickey Doyle was de man met de gouden stem twee jaar geleden tevens de winnaar van de tiende editie van de Melkrock Rally. Op Record Store Day 2019 verschijnt de eerder uitgebrachte 'Mooneye EP' nu ook op vinyl.

CRAYON SUN De nieuwe psychstonerbluesband rond Aldo Struyf (Mark Lanegan Band, ex-Millionaire, Creature With The Atom Brain) en Big Dave (The Electric Kings). Stevige en vette live act! LA JUNGLE Techno/kraut/trance/noise duo uit Mons dat door het Britse blad NME vergeleken wordt met LCD Sound­ system, Battles en Glass Animals. BAGUDEBASTARD Deze groovy indieband met Tieltse roots omschrijft zichzelf als ‘not black, not white, not gray, but bright as the sun’. Ze vonden elkaar in hun liefde voor het zelf­ gecreëerde genre Bastard Soul. ZIJPODIUM Interactieve ambiance met de wacko dj’s van Radio Topkaas, ‘Belgicana’ van Vito, een eclectische trip van hip hop, funk en jazz door PAARD., garageblues van the original Belgian blues tiger Little Jimmy (60 jaar op de planken in 2019!) en de shoegaze van de Leuvense band Slow Crush. De presentatie van Melkrock 2019 is in handen van Luc Dufourmont (Roste Luc in de tv-reeks Bevergem en frontman van ID!OTS en Ugly Papas). TIJDSTIP Vanaf 14u00 PRIJS 20,00 euro VVK / 25,00 euro ADD Jongerentarief (-21 j.) 20,00 euro ADD Kinderen (-12 j.) gratis LOCATIE Recreatiedomein Watewy, Hondstraat 100, Tielt ORGANISATIE EN INFO Vzw Heelal T 0485 68 18 40 - bram@melkrock.com www.facebook.com/Melkrocktielt www.melkrock.com

© bjorntagemose / © Shoottheartist

Melkrock is inmiddels aan zijn 22ste editie toe! Het festival dat zich afspeelt op het feeërieke recreatiedomein Watewy is er eentje op maat van jongeren, gezinnen en pure muziekliefhebbers. De organiserende vzw Heelal heeft ook dit jaar een gevarieerd programma samengesteld met heel wat ronkende namen.


donderdag 15 augustus

NITRO PRODUCTIONS WSD BECOMES CARISMA – FOREST BASE Internationale oldtimer- en autoshow met een unieke statische show op en rond de volledige site van de Patersdreef en -parking. Voor de derde maal op rij wordt er een mega-attractie naar Tielt gebracht, die volledig gratis is voor jong en oud. Spektakel verzekerd! TIJDSTIP 10u00-17u00 PRIJS Gratis LOCATIE Patersdreef en parking Collegesite, Tielt ORGANISATIE EN INFO Nitro Productions T 0468 06 32 20 - stefaanderuyck@hotmail.com www.tieltzomert.be

zaterdag 17 augustus t.e.m. zondag 15 september

HERDENKINGSEVENEMENTEN 75 JAAR POOLSE BEVRIJDING

ZATERDAG 17 AUGUSTUS - ZONDAG 15 SEPTEMBER EXPO ‘GEWAPENDE VLEUGELS’ De internationale en rondreizende expo ‘Gewapende vleugels’ strijkt tussen 17 augustus en 15 september neer

in de Kleine Zaal van de Europahal. Ontdek uniek fotoen filmmateriaal over de Poolse bevrijding afkomstig van verschillende gemeenten en privécollecties en kom meer te weten over het verloop van de bevrijding maar vooral over de heldendaden van de Poolse soldaten. OPENINGSUREN Donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14u00 tot 18u00 PRIJS Gratis

© stad tielt

Op 8 september is het precies 75 jaar geleden dat Tielt bevrijd werd door de Eerste Poolse Pantserdivisie o.l.v. Generaal Maczek. Ook de 100ste verjaardag van de Pools-Belgische diplomatieke betrekkingen wordt gevierd. In Tielt wordt de Poolse bevrijder door een ruim publiek herdacht met volgende evenementen:


LOCATIE Europahal (Kleine Zaal), Generaal Maczekplein 5, Tielt ORGANISATIE Poolse Ambassade van België in Brussel, de Vlaamse Gemeenschap, de Vereniging Eerste Poolse Pantser­ divisie België en Stad Tielt INFO www.tielt.be

UNIEKE KANS! BEGELEIDE MACZEKWANDELING Heel wat gebouwen in het stadscentrum herbergen sporen van de Poolse bevrijding. Ook heel wat monumenten verwijzen naar de bevrijdingsdag van 8 september 1944. Elke zondag tijdens de looptijd van de expo ‘Gepantserde vleugels’ verzorgt de Tieltse Gidsenkring begeleide stadswandelingen ‘In de voetsporen van Generaal Maczek’. De wandeling wordt afgesloten met een bezoek aan de expo én met een Maczekbiertje. DATA Zondag 18 en 25 augustus, 1, 8 en 15 september van 10u00 tot 12u00 VERTREK Shermantank, Generaal Maczekplein EINDE Expo ‘Gepantserde vleugels’, Europahal PRIJS Gratis Inschrijven via T 051 42 81 11 of stadspunt@tielt.be DONDERDAG 22 AUGUSTUS HERDENKINGSCEREMONIE 11e POOLSE CAVALERIE DIVISIE De 11e militaire cavaleriedivisie uit Zagan (Polen) gaat terug op het oorspronkelijke leger van Generaal Maczek. Een twintigtal actieve soldaten eren hun grote voorbeeld, Generaal Maczek. Samen met hun opperbevel en het stadsbestuur brengen zij hulde aan de Shermantank, de Stanislaspoort en het militaire ereperk. Daarna speelt het Poolse militaire orkest op de Markt.

ZATERDAG 14 SEPTEMBER LIBERATION RIDE Op 14 september vindt een grote herdenkingsdag voor de Poolse bevrijding plaats. Tijdens de Liberation Ride kan je fietsen in het spoor van de bevrijding. Om 9u00 en 10u00 vertrekken er twee begeleide groepsritten (120 km - richting Poperinge / 80 km richting Adegem). Deelnemen kost 30 euro en inschrijven kan via www.grinta.be/liberationride. Tussen 10u00 en 13u00 kan je vertrekken voor twee gezinsvriendelijke fietstochten van ofwel 20 ofwel 40 km (richting Aalter en Ruiselede). Deelnemen is gratis. Inschrijven is niet nodig. Tussen 12u00 en 17u00 geniet je samen met de teruggekeerde fietsers van een heus Pools dorp met heel wat kinderanimatie, optredens van Poolse groepen, een demonstratie fietsacrobatie van Krzysztof Herba en een vliegtuigshow! Eveneens is er een wedstrijd ‘Bestemming Polen’ waarbij je een Poolse vakantie kan winnen én is er een fotoexpo over 16 Poolse vakantieregio’s. LOCATIE Europahal (Grote Zaal), Generaal Maczekplein 5, Tielt ORGANISATIE Poolse Ambassade van België in Brussel, de Vlaamse Gemeenschap, het Pools Informatiebureau voor Toerisme, de Vereniging Eerste Poolse Pantserdivisie België en Stad Tielt INFO www.grinta.be/liberationride - www.tielt.be

www.tieltzomert.be

© grinta! - Michaël Salens

INFO Meer info over het tijdschema op www.tielt.be.


woensdag 21 t.e.m. zaterdag 24 augustus

BOEKENVERKOOP BIBLIOTHEEK Elk jaar moet de bib boeken afvoeren. Ook al hebben die al wat jaren op de teller staan, vaak zijn ze nog in goede staat. Daarom bieden wij boekenfans graag de

kans om die boeken tegen een lage prijs over te kopen. Gun jij een afgevoerd boek nog een tweede leven? TIJDSTIP Tijdens de openingsuren van de bib PRIJS 1,00 euro/boek - 3 + 1 gratis 0,50 euro/prentenboek, A-boekje en J-strip LOCATIE, ORGANISATIE EN INFO Bibliotheek, Lakenmarkt 9, Tielt T 051 42 82 10 - bibliotheek@tielt.be www.tieltzomert.be

vrijdag 23 t.e.m. zondag 25 augustus

HOEVEFEESTEN AARSELE Vrijdag vanaf 20u00 zomerhoevebar, op zaterdagavond hoeve- en streekproductenkaarting en vanaf zondagmiddag culinaire hoevewandel- en fietstocht. LOCATIE Artemeerstraat 4, Aarsele ORGANISATIE EN INFO De Landelijke Raad - T 051 63 38 93 / T 0494 90 88 72 johan.vandebroecke@telenet.be www.tieltzomert.be

zondag 25 augustus

SMOEFELTOCHT KANEGEM Gezinsbond Kanegem organiseert een landelijke wandeltocht van ongeveer 8 km met diverse versnaperingen langs het parcours. En dit reeds voor de 26ste keer. Onderweg is er voor groot en klein ook een leuke zoektocht ‘100 jaar Briek Schotte’.

TIJDSTIP Starten tussen 13u30 en 14u30 PRIJS Gratis (-2,5 j.) / 13,00 euro (-12 j.) / 18,00 euro (+12 j.) LOCATIE Parochiezaal, Sint-Bavostraat 2, Kanegem ORGANISATIE EN INFO Gezinsbond Kanegem T 051 68 74 84 - gezinsbondkanegem@telenet.be www.facebook.com/gezinsbondkanegem INSCHRIJVEN Enkel vooraf (vóór 18 augustus) www.gezinsbond.be/kanegem


donderdag 29 augustus

DRIVE-IN CINEMA Droomde jij er ook altijd al van om ‘op zijn Amerikaans’ de sfeer van een échte drive-in cinema op te snuiven? Dat kan! Kom op donderdag 29 augustus tegen 21u00 naar de Tieltse Collegesite. Parkeer, installeer je comfortabel in je auto en zet je schrap voor de film. De parking wordt omgevormd tot een heuse ‘old fashion’ drive-in cinema. Waan je in de VS en stem je radio alvast af op de aangegeven frequentie, zodat de klankgolven een ware ‘wall of sound’ kunnen creëren binnenin je auto. TIJDSTIP Vanaf 21u00 (bij zonsondergang) PRIJS Gratis LOCATIE Parking Collegesite, Tielt ORGANISATIE Stad Tielt - dienst Evenementen T 051 42 81 15 - evenementen@tielt.be www.tieltzomert.be

vrijdag 30 augustus t.e.m. zondag 1 september

FOODTRUCKFESTIVAL ‘KANTIEN ROYAL’ Kantien Royal is een foodtruckfestival dat heel Vlaanderen doorkruist en gratis toegankelijk is voor het publiek! Het Generaal Maczekplein wordt voor het derde jaar op rij omgevormd tot een sfeervolle eigentijdse foodmarkt met een aaneenschakeling van mobiele keukentjes (foodtrucks). Kantien Royal is er voor iedereen: hippe foodies, jong en wat minder jong, complete families met kinderen, buren, creatievelingen, dagjesmensen ... Zowat twintig trucks serveren betaalbare wereldse gerechten en vormen een attractie op zich. Bezoekers kunnen drie dagen lang volop genieten van culinaire hoogstandjes in een zomers kader.

TIJDSTIP Vrijdag vanaf 14u00 Zaterdag en zondag vanaf 12u00 Iedere dag doorlopend tot 23u30 PRIJS Gratis toegang LOCATIE Generaal Maczekplein, Tielt ORGANISATIE EN INFO Stad Tielt - dienst Evenementen T 051 42 81 15 - evenementen@tielt.be www.tieltzomert.be


vrijdag 30 augustus t.e.m. zondag 1 september

TIELT VANESSENTENS RETRO THEATERWANDELINGEN IN TIELT-CENTRUM Op en top Tielts! Tielts vanessentens. Of ook ineens de titel van de nieuwe typisch Tieltse theaterwandelingen. Scenaristen Stefaan De Cloet en Danny Verlinden nemen al wie wil mee op sleeptouw doorheen het levendige Tielt van de jaren 50, 60 en 70. Een vleugje nostalgie, een tintje retro, maar vooral heel veel plezier!

Deze twee uur durende retro theaterwandeling (3 km) houdt halt op zes locaties. Zes locaties die je Tielt tonen zoals je onze stad nog nooit zag. Of toch? Heel veel herkenbare zaken flitsen door je geheugen en toveren ongetwijfeld een glimlach op eenieders gezicht! Een leuke activiteit voor het hele gezin! Het parcours is rolstoeltoegankelijk. Met consumptiebonnetje voor Foodtruckfestival ‘Kantien Royal’. TIJDSTIP Vrijdag om 19u00, 19u30, 20u00 en 20u30 Zaterdag om 14u00, 14u30, 15u00, 15u30, 16u30, 17u00, 17u30 en 18u00 Zondag om 14u00, 14u30, 15u00, 15u30 en 16u00 PRIJS 8,00 euro (-12 j.) 12,00 euro (+12 j.) Tickets vanaf 1 juni via Gildhof Cultuurcentrum Tielt, Sint-Michielstraat 9 T 051 42 82 20 - reservatiedienst.gildhof@tielt.be LOCATIE Start en einde aan stadhuis Tielt, Markt 13 ORGANISATIE EN INFO Stad Tielt - dienst Evenementen T 051 42 81 15 - evenementen@tielt.be www.tieltzomert.be


TIELT ZOMERT VERDER IN SEPTEMBER … ZONDAG 1 SEPTEMBER FOODTRUCKFESTIVAL ‘KANTIEN ROYAL’ Ook de eerste dag van september kan je op het foodtruckfestival ‘Kantien Royal’ op het Generaal Maczekplein genieten van wereldse gerechten en culinaire hoogstandjes in een zomers kader.

ZATERDAG 7, 14, 21 EN 28 SEPTEMBER ORGELCONCERTEN CHAMADE Concertenreeks in de Decanale Sint-Pieterskerk met o.a. Tom Hoornaert en Benoit Mernier (organisten), Bart Rodyns (harmonium), David Van Maele (klarinet) en Jan Smets (trombone).

ZONDAG 1 SEPTEMBER TIELT VANESSENTENS RETRO THEATERWANDELINGEN IN TIELT-CENTRUM Herontdek het Tielt van de jaren 50, 60 en 70 met deze twee uur durende retro theaterwandeling die halt houdt op zes locaties in het centrum van Tielt.

ZONDAG 8 SEPTEMBER OPEN MONUMENTENDAG BIJ THEATER MALPERTUIS Actrice Karlijn Sileghem neemt je mee achter de schermen in Theater Malpertuis.

ZONDAG 1 SEPTEMBER ERFGOEDBEURS Regionale afdelingen van Familiekunde Vlaanderen en andere verenigingen stellen hun werking voor. Mogelijkheid tot ruilen of kopen van publicaties. ZONDAG 1 SEPTEMBER TIELT CLASSIC TOUR Bijeenkomst van een veertigtal oldtimers op de Markt. VRIJDAG 6 SEPTEMBER MUZIKAAL CONCERT VOCAAL ENSEMBLE SEPTEM VIRI Hoboïst Bram Nolf en a capella-groep ‘Septem Viri’ concerteren in de kerk van Aarsele. VRIJDAG 6 T.E.M. ZONDAG 8 SEPTEMBER SEPTEMBERKERMIS & DORPSFEESTEN SCHUIFERSKAPELLE Een gezellig weekend gevuld met dorpsfeesten, feestreceptie, kinderanimatie en livemuziek. Het feestweekend wordt afgetrapt met een quizavond in Club 77. Op zaterdag is er voor sportieve zielen een wandelvoetbal-, petanque- en voetbaltornooi en kunnen de liefhebbers van het genre naar Rock@schuiferskapelle in Club 77. ZATERDAG 7 EN ZONDAG 8 SEPTEMBER FEESTWEEKEND BRIEK SCHOTTE Precies 100 jaar geleden werd Briek Schotte geboren. Tijdens dit feestweekend vinden diverse initiatieven plaats als eerbetoon.

VRIJDAG 20 T.E.M. ZONDAG 22 SEPTEMBER TRADE! TIELT Nieuwe handelsbeurs met meer dan 30 handelaars uit het Tieltse ondernemersleven. Samenwerking tussen Unizo Tielt, Ondernemend Aarsele en de Tieltse Middenstand. ZATERDAG 21 SEPTEMBER APRÈS SOLEIL PARTY EAT-Drink-Enjoy-Dance Party @Tielt. ZATERDAG 21 EN ZONDAG 22 SEPTEMBER SEIZOENSOPENING THEATER MALPERTUIS Voorstelling van Marte Boneschansker over intimiteit en sensualiteit. Het team van Malpertuis staat je graag te woord over de plannen voor het nieuwe theaterseizoen. ZONDAG 22 SEPTEMBER KOELIBRIE FAMILIEFESTIVAL Het Paterspark vormt het decor voor de tweede editie van dit familiefestival van Cultuurcentrum Gildhof. ZATERDAG 28 SEPTEMBER INTERNATIONAAL ACCORDEONFESTIVAL 19de internationaal accordeonfestival met De Accomusicband, Ensemble Rudi Beauprez, Seppe Vande Walle en Frédéric Langlais (FR). ZONDAG 29 SEPTEMBER HONDENWANDELING PASAR Wandelen met het baasje in de omgeving van de Poelberg. Keuze tussen 5 of 7 km. ZATERDAG 28 EN ZONDAG 29 SEPTEMBER TIELT KERMIS MET KEIZER DER NIEUWELINGEN Feest voor jong en oud op de Markt met vele kermisattracties. Op zondag koers Keizer der Nieuwelingen en concert Vermaak Na Arbeid op de Markt.

WWW.TIELTZOMERT.BE


DE TIELTSE EUROPAFEESTEN EN TIELT ZOMERT WORDEN ONDERSTEUND DOOR VOLGENDE PARTNERS:


SEIZOEN Beeld: COSÌ - DESCHONECOMPANIE - ELLEN GOEGEBUER

2019-2020

AVOND VOORSTELLINGEN

VR 18.10.19

Bert Huysentruyt

GILDHOF CULTUURCENTRUM TIELT ‘Een nieuwe zaal, een nieuw geluid’. Vrij recent heropende de schouwburg van ons cultuurcentrum. Nieuwe wanden, plafonds en zetels, een moderne toneeltoren en state-of-theart geluid voor zalig podiumcomfort. Als habitué proefde je daar vast al van. Voor wie de weg nog niet vond: dit nieuwe, volle seizoensaanbod is dé aanleiding om dat goed te maken. Zoals gewoonlijk bieden we moois voor liefhebbers van diverse genres. Wie de kleinsten wil trakteren op een culturele microbe, kan naar ‘Koelibrie’, dit keer in het Paterspark. Verder nog het beste van het witte scherm dat in Ciné Gildhof passeert, of de talrijke lezingen en workshops. Klik, bel, of kom langs en geef je avonden kleur. We staan klaar om je in de watten te leggen in gloednieuwe zitjes!

VR 11.10.19

ZA 12.10.19

ZWINS Het Eenzame Westen

DE BLOTE BELG Bert Kruismans

VR 25.10.19

ESA–C. Carreau

VR 08.11.19

Jean-Pierre Swirko

Fred Debrock

VAN ALLE TIJDEN Della Bosiers, Clara Cleymans, Riet Muylaert

A CONCERT CALLED LANDSCAPE LOD / Josse De Pauw, Kris Defoort

HET KONINKRIJK VAN HENRY DARGER Peter De Graef, Lynn Van Royen, Thomas Janssens

ZA 09.11.19

VR 15.11.19

ZA 16.11.19

SaraMorris

RIVERSIDE HOTEL TOUR Eriksson Delcroix

Luk Monsaert

Diego Franssens

ZAKMAN Vernieuwd Gents Volkstoneel

GENOEG BAAR

VR 29.11.19

VR 29.11.19

EEN ZANGER MOET TRACHTEN PIJN TE VERZACHTEN - Guido Belcanto

HELDEN UIT HET CABARET An Nelissen, Nele Goossens, Intgeniep

THE EXACT POSITION OF THINGS Nicole Beutler Projects / Theater Malpertuis

ZA 30.11.19

VR 06.12.19

VR 13.12.19

EINDSPEL-BECKETT/ A CASE STUDY Theater Malpertuis / Opendoek

SINGALONG Met De Wim Opbrouck Singalong Songbook

VR 22.11.19

Johan Jacobs

Johan Jacobs

Anja Beutler

Joris Casaer

MARX Stefaan Van Brabandt / De Verwondering / Het Zuidelijk Toneel

JULI 2019

17


DO 09.01.20

Diego Franssens

KNAUS Alexia Leysen en Valentijn Dhaenens / BRUT

MEVROUW BOB De Kolonie MT

VR 17.01.20

VR 24.01.20

Tim Wouters

Jan Marchand

WO 15.01.20

Johnny Speight

IF THERE WEREN’T ANY BLACKS YOU’D HAVE TO INVENT THEM Aurelie Di Marino

Koen Broos

ZA 25.01.20

Jimmy Kets

EG ER VINDEN, IK BEN DE WIND Tg Stan en Maatschappij Discordia

MARS OM DE MACHT (TE VERSPELEN) Jan Decleir / I Solisti

MURDERBALLADS EXTENDED Lady Linn, Gregory Frateur, Klaas Tomme, Stijn Meuris, Bart Van Lierde, Karel De Backer

WO 29.01.20

VR 07.02.20

VR 14.02.20

Fred Debrock

T.A.N.I.A.! Theater Malpertuis

ZA 15.02.20

Annejet Brandsma, Lucy Piotrowska

ZA 22.02.20

ZA 29.02.20

DO 05.03.20

WO 18.03.20

Sammy Slabbinck

Kurt Van der Elst

VR 20.03.20

HEIMAT 3 De Nwe Tijd

FREDDY FOR PRESIDENT Freddy De Vadder

ZA 21.03.20

DO 02.04.20

ZA 04.04.20

THE BEST OF 20 JAAR Stenzel en Kivits

OLIVETTI 82 Theater Malperuis / Vzw Twijfel

DE AANZEGSTER Zuidpool

VR 17.04.20

JUKEBOX 2020 Lucas Van den Eynde, Tine Embrechts, Nele Bauwens

LIVE IN NERDLAND: DNA Lieven Scheire

ZA 02.05.20

ZA 09.05.20

Stephan Vanfleteren

JUNGFRAU Toneelgroep Maastricht

ZA 23.05.20

ACHTER/AF de KOE

Goran Despierre

HULLEP! Maaike Cafmeyer en Peter De Graef

Tielt Stadsmagazine

VR 29.05.20 TIJD Stef Bos

Jelle Vermeersch

SKETCH 2 Bert of Roy

DEN BEER HEEFT MIJ GEZIEN Arsenaal/Lazarus

Pol Deroo

Frank Clauwers Diego Franssens

DE POPKLASSIEKER Gert Bettens, Eva De Roovere, De Flandriens

KOMT David Galle

Koen Broos

Benny De Grove

EEN MAN EEN MAN Herbert Flack, Bob De Moor, Fleur Hendriks

EEN JIHAD VAN LIEFDE Rataplan / Amara Reta en Rashif El Kaoui

VR 10.04.20

18

VR 10.01.20

KREW

ZA 18.04.20

Tom Verbruggen

Kaat Pype

Youri Dirkx

IEMAND VAN ONS Tristero

Koen Broos

VR 15.05.20

Johan Jacobs

SMARTSCHADE Lien Van de Kelder, Mauro Pawlowski, Jan De Smet, Wouter Berlaen, Ad Cominotto, Stoy Stoffelen

AVOND VOORSTELLINGEN Liesbeth van den Bos


JONGE LEEUWEN

ZA 26.10.19

Kurt van der Elst

ZA 21.09.19 ZO 22.09.19

ZA 19.10.19

BLOOS Marte Boneschansker

THE BIG DROP-OUT Hof van Eede

WO 06.11.19

Dries Segers

VR 08.11.19

Lynn Van Oijstaeijen

LE CHICON Maxime Waladi / Action Zoo Humain

YOUNG BAGHDAD Toneelhuis / Mokhallad Rasem

ZIELZOEKERS TRIPTIEK Mokhallad Rasem

ZA 07.12.19

ZA 18.01.20

VR 31.01.20

ALEX MOONS Anouk Friedli

TITUS Theater FroeFroe

LAGUNA BEACH Frankie / Campo

ZA 01.02.20

Shirin Rabi

ZERO FOR CONDUCT fABULEUS en Kloppend Hert

ZA 07.03.20

Ruben Hamelink

COSÌ Deschonecompanie

Alessandra Ruyten en Hendrik Van Doorn

TOTAL RESET Anke Jochems

DO 23.04.20

VR 21.02.20

Bart Grietens

SCREWS Alexander Vantournhout

VR 13.03.20

ZA 22.02.20

simon lenskens

Kerlijn van der Cruysen

MIA KERMIS Stefanie Claes / Lucinda Ra en Vooruit

Bart Grietens

ZA 28.03.20

HEEN EN TERUG Tim Oelbrandt / Villanella

2020 Woodman

VR 24.04.20

WO 27.05.20 DO 28.05.20 VR 29.05.20

Nienke Van Amelsfort

THE GOOD PEOPLE Neal Leemput i.s.m. Koninklijk Conservatorium Antwerpen, Villanella/De Studio

KOELIBRIE

Fred Debrock

DE KLEINE PRINS Theater Malpertuis

Op zondagnamiddag 22 september vormen het Paterspark en Huis Mulle de Terschueren het decor voor de tweede editie van het familiefestival ‘Koelibrie’. Bijzondere speeltuigen en gekke installaties, zoals het pretpark van Theater Froe Froe, originele animatie, kleine openluchtvoorstellingen en een spectaculair slotevenement vormen de ingrediënten van deze namiddag cultureel spelplezier voor de kinderen en hun familie. Dit jaar kijken we uit naar niet minder dan drie speciale caravans: de vertel-caravan, de caravan van meneer De Wit en de Caravan van Tom Ternest. Er komt ook een speciaal mini-vlooiencircus!

Beeld: DEN DRAAD

Wij zorgen voor een natje en een droogje voor de kinderen, de mama’s en de papa’s en de ganse familie.

JULI 2019

19


FAMILIE VOORSTELLINGEN

ZO 08.09.19

Stefanie De Clercq

KONTROL CIE kRaK!

Kontrol

WO 30.10.19

Inge van Zomeren

15 JAAR HANDJES DRAAIEN Kapitein Winokio

Copyright © 2018 Compagnie Krak vzw – Foto: Stefanie De Clercq – Verantwoordelijke uitgever: Dieter Missiaen & Els Degryse – Molenstraat 83, B-8310 Assebroek

ZA 21.12.19

ZO 19.01.20

ZO 16.02.20

KIKKER EN HET AVONTUUR Theater Terra

ZETELS VAN GOUD Laika i.s.m. Rataplan / kunstZ

LE DÎNER Kopergietery

Beeld: CONSTANTIN BRANCUSI

IN VORM Met ‘In Vorm’ mikt Cultuurcentrum Gildhof op iedereen die zijn vrije tijd liefst nieuwsgierig en actief besteedt. Niet enkel je lijf, ook je mind verdient een goede conditie. Workshops, kleine reeksen, lezingen, interessante uitstappen … Voor het najaar hebben we weer veel moois in de korf: filosoferen in groep, een initiatie herborist, kunstgeschiedenis, je dromen ontleden, een bezoek aan de expo Brancusi, een visite aan het vernieuwde Afrikamuseum, klassieke muziek, culinaire avonden, een eigen botanische poster maken, verschillende boeiende middaglezingen in de bib …

BOTERHAMMEN IN DE BIB

Sassafras Debruyn

VR 20.09.19

Happy birthday, Abbey Road

MA 23.09.19 / MA 21.10.19 MA 25.11.19

Filocafé Tielt

DI 08.10.19

Koken langs de Lange Muur De Chinese culinaire keuken

DO 10.10.19 / DO 17.10.19

Een “Urban Jungle” aan de wand

ZA 19.10.19

Van anachronisme naar ontvoogding

ZA 26.10.19

Hedendaagse kunst: de passie van een collectioneur

DI 05.11.19

Birds with feathers Wild en tam gevogelte

WO 06.11.19 / WO 13.11.19 WO 20.11.19

Droomanalyse Wat jouw onderbewustzijn je probeert te vertellen

MA 18.11.19 / MA 25.11.19 MA 02.12.19

Initiatie cursus herborist

DI 19.11.19 / DI 26.11.19 DI 03.12.19 / DI 10.12.19 DI 17.12.19

Bauhaus wordt 100

MA 25.11.19 / MA 02.12.19 MA 09.12.19 / MA 16.12.19

Een dwarse kijk op de geschiedenis van het Christendom

ZA 07.12.19

Europalia Romania Constantin Brancusi

DO 26.09.19

Onze lucht - Luchtkwaliteit opgeklaard

DO 31.10.19

Waarom wij vreemdgaan en parachutespringen Ons onbegrijpelijke brein Luc Swinnen Japan: het leven in het land van de rijzende zon

DO 28.11.19

Maak je eigen botanische tekening Het Afrika Museum in Tervuren

Bezoek aan Vanhaerents Art Collection

De geest en erfenis van Bauhaus, Kandinsky en Klee

Wouter Lefebvre

Luk Van Haute

CINÉ GILDHOF Cinema in je eigen stad, met een uitgelezen programma van de betere, actuele titels: Ciné Gildhof biedt het aan! De digitale filmprojectie kreeg een tweede leven in de schouwburgrenovatie. Bij de herinstallatie hoorde een systeemupdate en een nagelnieuwe, optimale klankinstallatie die de beste filmstandaarden waarborgen. Wie aanschuift voor de woensdagavonden blijft op de hoogte van het beste wat het witte scherm te bieden heeft. Ciné Gildhof biedt tweemaandelijks een overzicht van zijn playlist met een vouwfolder en een digitale nieuwsbrief. Blijf op de hoogte en contacteer ons met jouw gegevens.

PRAKTISCH Abonnementen en voorstellingen boek en betaal je nu vlot online op onze eigen webstek www.gildhof.be. Toch liever alles even nakijken in een brochure? Vraag ze gerust aan! Uiteraard blijft ook de dienstverlening via de vertrouwde balie in het cultuurcentrum bestaan. De contactgegevens en openingsuren vind je op p. 30.

20

Tielt Stadsmagazine


ontspannen

sportplezier Maandag 19 t.e.m. vrijdag 23 augustus

TIELTSE ZWEMWEEK

Het Tieltse zwembad wordt de voorlaatste week van augustus opgevrolijkt met twee opblaasbare structuren: Experience Center en de Adventure Run. Kom dagelijks ravotten in en op het water. Waterpret verzekerd! PRAKTISCH  Voor iedereen  Van maandag t.e.m. vrijdag van 9u30 tot 11u45 en van 14u00 tot 17u00  Prijs: toegangsticket

Vanaf zaterdag 7 september

Bootcamp on water

voor jongeren en volwassenen ‘Bootcamp on water’ is een originele en aansprekende nieuwe vorm van aquafitness op een opblaasbare drijvende mat in het zwembad. Je verbrandt tijdens zo’n training in een korte tijd veel vet en kweekt gelijk spierweefsel. Een les duurt gemiddeld 30 minuten wegens de hoge intensiteit. PRAKTISCH  Zwembad Tielt  Vierdelige lessenreeks  Lesdata: zaterdag 7, 14, 21 en 28 september  Groep 1: om 14u30, Groep 2 om 15u00 (max. 8 deelnemers per groep)  32,00 euro voor de vierdelige lessenreeks  Inschrijven vanaf 6 juli via https://tielt.kwandoo.com Zondag 8 september

Gezinssportdag

Samen met je (klein)kind sporten kan! Op deze gezinssportdag worden verschil­lende sporten aangeboden. Kom langs en test ze uit! Na afloop kan je een kijkje gaan nemen op de Modeloper in het centrum van Tielt. Amusement verzekerd! PRAKTISCH  Sportsite De Ponte, Sportlaan 3, Tielt  Van 9u30 tot 15u30  Inschrijven bij de dienst Sport (vóór 6 september gratis, de dag zelf 1,00 euro per persoon)

JULI 2019

21


Vanaf maandag 9 september

Lekker Actief

OKRA Schuiferskapelle en de dienst Sport lanceren in september ‘Lekker Actief’, een bewegingspro­ gramma over twaalf weken waarbij deelnemers één keer per week bijeenkomen voor een groeps­ activiteit en daarnaast ook individueel aan de slag kunnen met een stappen- en krachttrainings­ programma op maat. Elke deelnemer ontvangt een stappenteller, bewegingswekker, bewegings­ driehoek, voedingsdriehoek, doosje ‘elke stap telt’ en een box met een krachttrainingsprogramma. PRAKTISCH  Startmoment op maandag 9 september, daarna elke maandag in september, oktober en november  15,00 euro (zowel leden als niet-leden)  Info bij de dienst Sport of OKRA Schuiferskapelle, inschrijven via T 051 40 28 19 of rafdhont@telenet.be

Vanaf maandag 9 september

Multisport

voor kinderen Multisport staat voor puur sportplezier. Kleuters van de 2de en 3de kleuterklas maken kennis met een gevarieerd bewegingsprogramma, waarbij de focus ligt op de algemene ontwikkeling van vaardigheden. Leerlingen van het 1ste, 2de en 3de leerjaar proeven wekelijks van verschillende sporten. AANBOD Multisport voor de 2de en 3de kleuterklas  In Aarsele iedere maandag van 16u20 tot 17u20  In Tielt iedere woensdag van 14u00 tot 15u00 of van 15u30 tot 16u30 Multisport voor het 1ste, 2de en 3de leerjaar  In Tielt iedere donderdag van 16u25 tot 17u25  Vereiste: minimum 10 deelnemers PRAKTISCH  Sporthal Aarsele of sporthal De Ponte Tielt  Elk trimester  15,00 euro per trimester  Online inschrijven en online betalen vanaf 19 augustus via https://tielt.kwandoo.com

22

Tielt Stadsmagazine


Beleef het, deel het!

STEDELIJKE ACADEMIES Wie zijn artistieke vaardigheden wil ontwikkelen op het vlak van muziek, woordkunst of beeldende kunsten, zit goed bij de Tieltse Stedelijke Academie voor Muziek en Woord (SAMW) en de Stedelijke Kunstacademie (SKAT). Een ruim aanbod van didactische middelen en gespeciali­seerde lesgevers staan garant voor jarenlang creatief plezier en een brede waaier van vormende kansen. Inschrijven voor het academiejaar 2019-2020 kan online via www.academietielt.be. Eind augustus organiseren de academies bovendien enkele inschrijvingsdagen: op woensdag 28, donderdag 29 en vrijdag 30 augustus zitten onze secretariaatsmedewerkers telkens van 14u00 tot 19u00 klaar om de inschrijvingen te verwerken. Ook van 1 tot en met 30 september kan je tijdens de openingsuren van het secretariaat inschrijven.

SPORT

meer info vind je op www.academietielt.be

Heb je tijdens je ochtendlijke fietstochtje met vrienden een oogverblindende zonsopgang gezien, een wereldgoal gescoord tijdens je wekelijkse voetbalpartijtje of een andere fantastische sport­ ervaring beleefd? Deel sportbelevingsfoto’s van jezelf, je gezin en je vrienden massaal op sociale media (Facebook, Twitter, Instagram …) met vermelding van de hashtags #sportersbelevenmeer én #tielt en help onze stad net zoals vorig jaar de #sportersbelevenmeer-award winnen! Dit jaar daagt Sport Vlaanderen alle Vlaamse steden en gemeenten opnieuw uit om deel te nemen aan de #sportersbelevenmeer-award. Wie erin slaagt om vijf van de zeven voorgestelde uitdagingen tot een goed einde te brengen, mag zich vanaf eind 2019 een jaar lang #sportersbelevenmeer-gemeente of -stad noemen. Jij kan ons alvast helpen bij één uitdaging! Toon dat sporters in Tielt méér beleven en deel je foto’s!

meer info SPORT www.sport.vlaanderen/sportersbelevenmeer

JULI 2019

23


tien tips Lezen is leuk . . Ook in de zomervakantie! Lezen is altijd een goed idee. Omdat het ontspannend is, je horizon verbreedt, je taalvaardigheid stimuleert ... Ook voor de schoolresultaten is het een zegen: graag lezen en goede schoolresultaten gaan hand in hand. Blijf dus ook vooral tijdens de zomervakantie lezen! Enkele tips ... Leesscores zijn de beste indicator voor schoolprestaties, dat blijkt uit verschil­ lende onderzoeken. Wie als kind veel gelezen heeft, plukt daar zijn of haar hele leven de vruchten van. Zelfs de grootste boekenwurmen riskeren hun lees­ vaardigheden echter te verliezen tijdens de zomervakantie. Want dan durven kinderen het lezen al eens naar het achterplan schuiven. Hoe ga je daar als ouder mee om? Hoe kun je je kinderen aan het lezen houden, zonder dat je de hele tijd voor hen moet staan met de opgeheven vinger? Het is voor hen tenslotte ook vakantie en boeken lezen wordt al gauw als iets schools gezien. Dat hoeft echter niet zo te zijn want in essentie is lezen vooral leuk! De bibliotheek geeft graag enkele tips mee om kinderen met zachte hand over de leesdrempel te zetten. BOEKEN VOOR ELK LEESNIVEAU Leren lezen, het is niet altijd makkelijk. Al die lettertjes, die bovendien af en toe ook nog eens anders worden uitgesproken. Maar oefening baart kunst en in de bib vinden de kinderen alles om op een leuke manier veel te kunnen oefenen. Het is daarbij belangrijk dat de kinderen boeken kiezen die niet te moeilijk zijn, maar zeker ook niet te gemakkelijk. Daarom ordent de bib de boeken voor eerste lezertjes (de zogenaamde A-reeks) op niveau. De kinderen starten op niveau 1 en gaan in regel per trimester één niveau omhoog. Op het einde van het eerste leerjaar zitten ze doorgaans op niveau 3. Op het einde van het tweede leerjaar is dat niveau 6. Omdat de bibliotheekcollectie voor eerste lezertjes vrij groot is, kan het gebeuren dat je door de bomen het bos niet ziet. Aarzel dan zeker niet om even advies te vragen aan één van de medewerkers. Ze helpen je met plezier verder!

24

meer info bibliotheek

Tielt Stadsmagazine

Lees af en toe een verhaaltje voor Door verhalen voor te lezen, ontwikkel je bij kinderen een liefde voor het verhaal. En waarom niet voorlezen uit boeken van de bibliotheek? Op het moment dat de kinderen zelf leren lezen, worden ze zo vanzelf nieuwsgierig naar die onuitputtelijke bron van onbekende verhalen in de bib. Stel vragen tijdens het voorlezen Pauzeer tijdens het vertellen af en toe om een vraag te stellen over het verhaalverloop of om eens in te gaan op de illustraties: hoe zou het verhaal nu verder gaan, wat zou dat hondje in het fietsmandje nu aan het denken zijn … Zorg dat er altijd iets te lezen valt in huis Kinderen beslissen heel impulsief wat ze willen doen. Ze gaan aan de slag met wat ze in hun directe omgeving zien. Staan er boekjes in het zicht, dan is de kans groot dat ze er af en toe spontaan eentje in hun handen nemen.


voor ouders en jonge lezertjes Geef het goede voorbeeld en lees zelf ook af en toe iets Zien lezen, doet lezen. En kinderen leren vooral door imitatie. Ze doen daarbij het liefst van al hun grootste idolen na: mama en papa. Zak dus zonder enig schuldgevoel onderuit in die tuinzetel om in het zicht van je kinderen te lezen. Je bent namelijk volop bezig een belang­ rijke opvoedkundige taak te volbrengen! Grijp elke gelegenheid aan om kinderen te laten lezen We moeten niet meteen een boek vastnemen om te lezen. Laat de kinderen eens de merknamen van enkele toestel­ len in huis achterhalen. Laat ze zelf een menu ontcijferen. Vraag welke letters er op de nummerplaat staan van de auto die voor je rijdt. En kunnen ze daar dan ook een woord mee vormen? Bied diverse soorten leesmateriaal aan Kinderen hebben niet allemaal dezelfde leesvoorkeur. Naast verhalende boeken zijn er ook nog informatieve boeken,

kindertijdschriften, strips, moppen­ boekjes, dicht­bundels voor kinderen … Laat ze proeven van alle mogelijkheden van het uitgebreide boekenbuffet. Laat hen zelf boekjes uitkiezen in de bib Weinig kinderen lusten radijzen. Behalve als het een radijs is die ze zelf hebben gekweekt. Dan is het plots de lekkerste radijs van de wereld. Met boeken gaat het soms net zo. Kom naar de bib en laat de kinderen zelf hun boekjes uitkiezen. Ze moeten de boekjes zelf lezen, laat ze dan ook maar zelf kiezen. Laat hen een boekje kopen met hun eigen zakgeld Kinderen moeten leren sparen maar ze moeten ook op de juiste manier leren uitgeven. Door de kinderen met hun eigen centen een boekje te laten kopen, geef je het signaal dat dit een verstandige aankoop is. Vooral strips komen hier in aanmerking omdat die doorgaans vrij goedkoop zijn en omdat ze naderhand gemakkelijk geruild kunnen worden met vriendjes.

Zet gerust wat moderne technologie in De tablet maakt vandaag deel uit van ons leven dus we kunnen er maar beter nuttig gebruik van maken. Er bestaan al heel wat apps die kinderen spelenderwijs leren lezen. Sommige apps zijn gebaseerd op een verhaal, andere apps zijn veeleer educatieve spelletjes. We zetten de populairste even op een rijtje (let op, niet allemaal gratis): Pelle flitst, RomPomPom ik leer letters, Borre en de ijscoman, Ketnet Dub, Lola’s ABC-feest, Kees Komma en de boekenbende, Freddie wil worst, Bru-taal (enkel iPad), Kweenie (enkel iPad). Toon interesse in wat je kind leest Tot slot: stel vragen over wat je kind leest. Dat vinden ze leuk. Heeft je dochtertje iets geleerd wat ze nog niet wist? Heeft je zoontje ergens heel hard om moeten lachen? Ze zullen er met plezier over vertellen. De interesse van mama of papa is een vorm van aandacht en het is een stimulans om morgen een nieuw boekje te lezen.


MOBIELE SPEELPLEINWERKING

DE boemelkar KOMT NAAR JE TOE! wat?

De Boemelkar is een mobiele speelpleinwerking voor kinderen tussen 6 en 12 jaar uit de buurt. Twee enthousiaste monitoren komen met een boemelkar propvol spelmateriaal naar je toe! Zeker is alvast dat er een pak spectaculaire spelletjes aan bod zullen komen! Jij komt toch ook?

Waar en wanneer?

Alles voor een grave zomer! De boemelkar is maar een van de vele mogelijkheden om je deze zomer te amuseren! Bekijk zeker eens het uitgebreide aanbod van de diensten Jeugd, Sport en Kinder­opvang Tanneke. Dat kan via het vakantiemagazine dat je vindt op www.tielt.be en te verkrijgen is via de diensten Jeugd, Sport, kinder­opvang Tanneke, de bibliotheek en het Stadspunt. Inschrijven voor activiteiten doe je via https://tielt.kwandoo.com.

maandag 1 juli Robert Schumanstraat, Tielt

donderdag 11 juli Markt, Tielt

dinsdag 2 juli Dierdonk, Tielt

vrijdag 12 juli Grensstraat *, Tielt

woensdag 3 juli Ten Broucken, Kanegem

maandag 15 juli Blekerijstraat, Tielt

donderdag 4 juli Dierdonk, Tielt

dinsdag 16 juli Dierdonk, Tielt

vrijdag 5 juli Magdalena Huysstraat, Tielt

woensdag 17 juli Wulfstraat, Tielt

dinsdag 9 juli Dierdonk, Tielt

donderdag 18 juli Dierdonk, Tielt

woensdag 10 juli Ontmoetingscentrum, Aarsele

vrijdag 19 juli Klokkestraat *, Schuiferskapelle *

MEER INFO

speelstraat

 Deelnemen aan het aanbod van de Boemelkar is gratis.  De Boemelkar komt aan om 13u30 en vertrekt om 16u30.  Inschrijven is niet noodzakelijk en de kinderen komen en gaan wanneer ze willen.  Anders dan de vaste speelpleinwerking is de Boemelkar dus géén opvangformule en staan kinderen niet onder toezicht van de monitoren.

meer info JEUGD


AGENDA JUli-augustus 2019

vakantiewerking © jasper léonard

DOORLOPEND JULI-AUGUSTUS

Vakantieaanbod Zomer 2019 Alles voor een grave zomer!

Tentoonstelling MAANDAG 1 JULI T.E.M. DONDERDAG 5 SEPTEMBER

EVENEMENT

Fotografiecircuit

DOORLOPEND JULI-AUGUSTUS

Resized Jasper Léonard

Tielt Zomert vorming DOORLOPEND JULI-AUGUSTUS

Luna di Tanneke

Alle info in het uitneembaar middenkatern


agenda DOORLOPEND JULI-AUGUSTUS vakantiewerking

VAKANTIEAANBOD ZOMER 2019 Kinderopvang, speelpleinwerking, sportkampen, uitstappen, activiteiten en meer! Zie Vakantiemagazine 2019 en www.tielt.be.

evenement

DE SCHATTEN VAN VLIEG Zie middenkatern.

vorming

LUNA DI TANNEKE Zie p. 16.

sport

KINDERYOGA Creatieve activiteiten worden afgewisseld met easy flow yoga en relaxatiemomentjes (voor kinderen 4-12 jaar). Locatie: Bedevaartstraat 20, Tielt Organisatie en info: Kinderyoga Lucie T 0499 74 35 78 - lucielane9@gmail.com www.facebook.com/kinderyogaLucie

sport

TURNEN IN HET GROEN Turnen in het groen (voor kinderen 2,5-10 jaar). Verschillende leeftijdsgroepen. Elke zaterdag in juli en augustus, behalve 27 juli en 3 augustus. 9u00-10u00 Locatie: Kerk, Schuiferskapelle Organisatie, info en inschrijven: Gezinsbond Schuiferskapelle gezinsbond.schuiferskapelle@gmail.com

evenement

WEEKENDRONDLEIDINGEN HALLENTOREN Zaterdag 13 juli t.e.m. zondag 15 september. Zie middenkatern.

evenement

HERDENKINGSEVENEMENTEN 75 JAAR POOLSE BEVRIJDING Zaterdag 17 augustus t.e.m. zondag 15 september. Zie middenkatern.

WOENSDAG 3 T.E.M. ZATERDAG 6 JULI evenement

CD-VERKOOP BIBLIOTHEEK Zie middenkatern.

VRIJDAG 5 JULI evenement

TIELTSE EUROPAFEESTEN Zie middenkatern.

evenement

DREEFFESTIVAL Zie middenkatern.

evenement

FAIRTRADETERRAS Tijdens de Tieltse Europafeesten kan je hier terecht om je dorst te lessen. 13u00-21u00 Locatie, organisatie en info: Oxfam Wereldwinkel, Bruggestraat 17, Tielt

ZATERDAG 6 JULI evenement

TIELTSE EUROPAFEESTEN Zie middenkatern.

evenement

DREEFFESTIVAL Zie middenkatern.

evenement

FAIRTRADETERRAS Zie 5 juli.

ZONDAG 7 JULI evenement

TIELTSE EUROPAFEESTEN Zie middenkatern.

Tielt Stadsmagazine

TIELT ZOMERTOCHT WATEWYSTAPPERS Zie middenkatern.

ZONDAG 14 JULI sport TIELT LOOPT Zie middenkatern.

ZATERDAG 27 JULI evenement

VLINDERINVENTARISATIE In het kader van ‘De Grote Vlindertelling’ van Natuurpunt vertelt een gids je alles wat je wil weten over deze kleurrijke en mysterieuze insecten. Iedereen is welkom, geen voorkennis vereist. Max. 25 deelnemers. 14u30-16u30 Locatie: B&B Gezellehof, Axpoelmolenstraat 13, Tielt Organisatie, info en inschrijven: Natuurpunt De Torenvalk T 0479 92 21 86 - d.willemyns@telenet.be

ZATERDAG 3 AUGUSTUS evenement SUPERVISION FESTIVAL Zie middenkatern.

evenement

evenement

STREEKBIERLOOP, BIERKISTENRACE EN STREEKBIERAVOND KERMISWEEKEND AARSELE Zie middenkatern.

evenement

ZONDAG 4 AUGUSTUS evenement

DREEFFESTIVAL Zie middenkatern. FAIRTRADETERRAS Zie 5 juli.

muziek

APERITIEFCONCERT EN OPTREDEN LIEVEN DEBRAUWER Zie middenkatern.

DONDERDAG 11 JULI evenement FEEST VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Zie middenkatern.

muziek

KINDERNAMIDDAG: FEEST OP DE MARKT! Zie middenkatern.

28

ZATERDAG 13 JULI sport

www.uitintielt.be

WAGENSPEL TONEELVRIENDEN AARSELE - KERMISWEEKEND AARSELE Zie middenkatern.

sport

FIETSTOCHT PASAR Zie middenkatern.

ZONDAG 11 AUGUSTUS evenement MELKROCK Zie middenkatern.

DONDERDAG 15 AUGUSTUS evenement NITRO PRODUCTIONS Zie middenkatern.


agenda evenement

ROMMELMARKT - STATIONSKERMIS EN STATIONSFEESTEN Zie middenkatern.

ZONDAG 18 AUGUSTUS evenement

JAARMARKT, SPEELSTRAAT EN KINDERANIMATIE - STATIONS­ KERMIS EN STATIONSFEESTEN Zie middenkatern.

evenement

BEGELEIDE MACZEKWANDELING Zie middenkatern.

MAANDAG 19 T.E.M. VRIJDAG 23 AUGUSTUS sport TIELTSE ZWEMWEEK Zie p. 21.

WOENSDAG 21 T.E.M. ZATERDAG 24 AUGUSTUS evenement BOEKENVERKOOP BIBLIOTHEEK Zie middenkatern.

DONDERDAG 22 AUGUSTUS evenement HERDENKINGSCEREMONIE 11E POOLSE CAVALERIE DIVISIE Zie middenkatern.

VRIJDAG 23 AUGUSTUS evenement HOEVEFEESTEN AARSELE Zie middenkatern.

ZATERDAG 24 AUGUSTUS evenement HOEVEFEESTEN AARSELE Zie middenkatern.

ZONDAG 25 AUGUSTUS evenement HOEVEFEESTEN AARSELE Zie middenkatern.

evenement

SMOEFELTOCHT KANEGEM Zie middenkatern.

evenement

BEGELEIDE MACZEKWANDELING Zie middenkatern.

DONDERDAG 29 AUGUSTUS film DRIVE-IN CINEMA Zie middenkatern.

VRIJDAG 30 AUGUSTUS evenement FOODTRUCKFESTIVAL ‘KANTIEN ROYAL’ Zie middenkatern.

theater

TIELT VANESSENTENS RETRO THEATERWANDELINGEN IN TIELT-CENTRUM Zie middenkatern.

ZATERDAG 31 AUGUSTUS evenement FOODTRUCKFESTIVAL ‘KANTIEN ROYAL’ Zie middenkatern.

theater

TIELT VANESSENTENS RETRO THEATERWANDELINGEN IN TIELT-CENTRUM Zie middenkatern.

ZONDAG 1 SEPTEMBER evenement FOODTRUCKFESTIVAL ‘KANTIEN ROYAL’ Zie middenkatern.

theater

TIELT VANESSENTENS RETRO THEATERWANDELINGEN IN TIELT-CENTRUM Zie middenkatern.

MAANDAG 1 JULI T.E.M. DONDERDAG 5 SEPTEMBER tentoonstelling FOTOGRAFIECIRCUIT: RESIZED JASPER LEONARD Jasper Léonards passie voor beeld komt voort uit het plezier dat hij beleefde aan het onbesuisd prutsen aan cameralenzen. Het zou de fotografie niet heruitvinden, maar het heeft hem wel gevormd tot de fotograaf die hij nu is. Met zijn speciale Tilt-Shiftlenzen zet hij de kijker op het verkeerde been en toont hij de wereld zoals hij is in miniatuur

vorm. Dat levert fascinerende beelden op. Open ma, di, woe, vr 9u00-12u00 en 13u30-17u00, do 9u00-12u00 en 13u30-18u00 en za en zo één uur voor de voorstelling Locatie, organisatie en info: Gildhof Cultuurcentrum Tielt

VRIJDAG 5 T.E.M. ZONDAG 7 JULI tentoonstelling

IN HET PARK Schilderijen Geert Verstaen 14u00-19u00 Locatie: Koetshuis Mulle de Terschueren, Ieperstraat 46, Tielt Organisatie en info: Geert Verstaen T 0477 31 54 49

NOG T.E.M. VRIJDAG 9 AUGUSTUS tentoonstelling

GEMEENSCHAPPELIJKE EXPO Alle leden van Viva paint, de schrijfklas, kunsthuis@home, Ruisleeds atelier, keramiek roma. Locatie: Sint-Andriesziekenhuis, Bruggestraat 84, Tielt Info: T 0476 50 93 73

ZATERDAG 17 AUGUSTUS T.E.M. ZONDAG 15 SEPTEMBER tentoonstelling GEWAPENDE VLEUGELS Zie middenkatern.

OPROEP 70-JARIGEN

Ben je geboren in 1949? Noteer dan alvast vrijdagavond 18 oktober in je agenda, want dan vieren we feest in hotel-restaurant Shamrock. Meer informatie via T 0474 56 38 28 of ihandschoewerker@hotmail.com.

Jouw activiteit in deze agenda van het Stadsmagazine editie september 2019? Voer ze uiterlijk op 5 augustus in op www.uitdatabank.be!

www.uitintielt.be

JULI 2019

29


tot uw dienst

STADSDIENSTEN STADHUIS Markt 13 - Tielt info@tielt.be - www.tielt.be Volg ons ook op Facebook/StadTielt en Twitter (@StadTielt) ma en vr: 9u00-12u00 di en wo: 9u00-12u00 / 14u00-17u00 do: 9u00-12u00 / 14u00-18u00 za: 9u00-11u30: enkel Stadspunt en Dienst Burgerzaken en op afspraak Gesloten op maandag 8 en donderdag 11 juli en op donderdag 15 augustus.

Stadspunt T 051 42 81 11 - stadspunt@tielt.be

burgerzaken Burgerlijke Stand T 051 42 81 30 - burgerlijkestand@tielt.be Bevolking T 051 42 81 35 - bevolking@tielt.be

omgevingsloket T 051 42 81 40 - technischedienst@tielt.be

ruimtelijke omgeving Stedenbouw T 051 42 81 40 - stedenbouw@tielt.be Milieu-Duurzaamheid T 051 42 81 50 - milieudienst@tielt.be T 051 42 81 49 - duurzaamheid@tielt.be Mobiliteit T 051 42 81 42 - mobiliteit@tielt.be

evenementen T 051 42 81 16 - evenementen@tielt.be

toerisme en lokale economie T 051 42 81 79 - economie@tielt.be

BELEIDSCOÖRDINATOR VRIJE TIJD T 051 42 82 56 - vrijetijd@tielt.be

bestuursadministratie Secretariaat T 051 42 81 20 - secretariaat@tielt.be Archief T 051 42 81 75 - archivaris@tielt.be Leeszaal: do 14u00-18u00 en op afspraak Gesloten op donderdag 11 juli en op donderdag 15 augustus en van maandag 22 juli t.e.m. vrijdag 9 augustus.

30

Tielt Stadsmagazine

BEHEER EN UITBATING INFRASTRUCTUUR Reservatiedienst T 051 42 82 30 - reservatiedienst@tielt.be

andere stadsdiensten WOONWINKEL REGIO TIELT Markt 13 - Tielt - T 051 42 81 81 M 0474 12 80 66 - woonwinkel@tielt.be www.wonen-regio-tielt.be Enkel op donderdag (9u00-12u00 / 14u00-18u00) en op afspraak Gesloten van maandag 29 juli t.e.m. vrijdag 9 augustus.

Gildhof Cultuurcentrum Tielt Reservatiedienst: Sint-Michielstraat 9, Tielt T 051 42 82 20 - ccgildhof@tielt.be reservatiedienst.gildhof@tielt.be ma, di, wo en vr: 9u00-12u00 / 13u30-17u00 do: 9u00-12u00 / 13u30-18u00 Gesloten op maandag 8 juli en van donderdag 11 juli t.e.m. zondag 18 augustus.

Bibliotheek en kenniscentrum Hoofdbibliotheek Tielt Lakenmarkt 9 - Tielt T 051 42 82 10 - bibliotheek@tielt.be ma, di en vr: 15u00-19u30 wo: 13u30-19u30 do: 9u00-12u00 / 15u00-19u30 za: 9u00-12u00 Aarsele Aarselestraat 4 - Aarsele T 051 42 82 16 wo: 16u00-18u30 za: 10u00-12u00 Gesloten op maandag 8 en donderdag 11 juli en op donderdag 15 augustus.

Jeugd Generaal Maczekplein 7 - Tielt T 051 42 82 40 - jeugddienst@tielt.be Tijdens het schooljaar: ma-vr: 8u00-12u00 / 13u00-17u00 za: 10u00-12u00 Tijdens de vakantie: ma-vr: 8u00 tot 12u00 Gesloten op donderdag 15 en vrijdag 16 augustus.

Kinderopvang Tanneke Kinderopvang Tanneke Tielt Belgiëlaan 2 - Tielt

T 051 42 82 50 - tanneke@tielt.be Gesloten op donderdag 15 en vrijdag 16 augustus. Kinderopvang Tanneke Aarsele Jules Van Ooststraat 43 - Aarsele T 051 54 43 88 - tanneke@tielt.be Gesloten van maandag 22 juli t.e.m. vrijdag 2 augustus en op donderdag 15 en vrijdag 16 augustus. Kinderopvang Tanneke Kanegem Kanegemstraat 168 - Kanegem T 051 72 20 08 - tanneke@tielt.be Gesloten van maandag 22 juli t.e.m. vrijdag 9 augustus en op donderdag 15 en vrijdag 16 augustus.

sport en sporthal De Ponte Sportlaan 3 - Tielt T 051 42 82 80 - sportdienst@tielt.be ma: 8u00-12u00 / 13u30-16u30 di, wo en do: 8u00-12u00 / 13u30-17u00 vr: 8u00-12u00 / 13u30-16u00 Sporthal (en dienst Sport) Tielt en Aarsele gesloten van donderdag 11 juli t.e.m. zondag 4 augustus (overdag). Sporthal Tielt en Aarsele gesloten van maandag 1 juli t.e.m. woensdag 31 juli ’s avonds. Daarnaast ook gesloten op maandag 8 juli en op donderdag 15 en vrijdag 16 augustus (overdag).

Zwembad Tielt Generaal Maczekplein - Tielt T 051 40 19 16 - sportdienst@tielt.be Tijdens het schooljaar: ma en do: 8u30-11u45 / 13u30-20u15 di: 8u30-11u45 / 13u30-19u15 wo en vr: 8u30-11u45 / 13u30-19u00 za: 14u00-17u45 zo: 9u00-11u45 Tijdens de vakantie: ma en do: 14u00-20u15 di: 14u00-19u15 wo: 9u30-11u45 / 14u00-19u00 vr: 14u00-19u00 za: 14u00-17u45 zo: 9u00-11u45 Gesloten op vrijdag 5, zaterdag 6, zondag 7, maandag 8, donderdag 11 en zondag 21 juli en op donderdag 15 augustus.

STEDELIJKE ACADEMIE voor Muziek en Woord Lakenmarkt 4 - Tielt T 051 42 82 60 - samw@tielt.be www.academietielt.be


Gesloten tijdens de zomervakantie, behalve op de inschrijvingsmomenten op woensdag 28, donderdag 29 en vrijdag 30 augustus (zie p. 19).

Stedelijke Kunstacademie Lakenmarkt 3 - Tielt T 051 42 82 70 - kunstacademie@tielt.be www.academietielt.be Gesloten tijdens de zomervakantie, behalve op de inschrijvingsmomenten op woensdag 28, donderdag 29 en vrijdag 30 augustus (zie p. 19).

openbaar domein Meulebeeksesteenweg 2D - Tielt Gebouwen T 051 42 81 52 - gebouwendienst@tielt.be Wegen en water T 051 42 81 53 - wegendienst@tielt.be Groen en proper T 051 42 81 54 - groendienst@tielt.be

brandweer midwest post Tielt Felix D'Hoopstraat 124 - Tielt lieven.rijckaert@zonemidwest.be Bij dringende gevallen: T 112 Noodnummer: T 1722* Opgelet! Enkel indien geactiveerd door de Vlaamse overheid en voor nietdringende oproepen in verband met wateroverlast en/of stormschade.

*

Brandweer Midwest Post Aarsele Molenweg 3 - Aarsele dirk.debeuckelaere@zonemidwest.be Bij dringende gevallen: T 112 Noodnummer: T 1722* Opgelet! Enkel indien geactiveerd door de Vlaamse overheid en voor nietdringende oproepen in verband met wateroverlast en/of stormschade.

*

Andere Recyclagepark Tenhovestraat 7 - Tielt T 051 31 17 96 ma: 14u00-16u45 di: 14u00-18u45 wo: 14u00-17u45 vr: 9u30-17u45 za: 9u30-15u45 Gesloten op donderdag 11 juli en op donderdag 15 augustus.

Sociaal Huis Deken Darraslaan 60 - Tielt T 051 40 90 52 - sociaalhuis@ocmwtielt.be www.ocmwtielt.be ma en vr: 9u00-12u00 / namiddag gesloten di en wo: 9u00-12u00 / 13u30-17u00 do: 9u00-12u00 / 13u30-18u00 Gesloten op maandag 8 en donderdag 11 juli en op donderdag 15 augustus. Juridische bijstand 1ste dinsdag van de maand: 14u00-16u00 Pro Deo 2de en 4de dinsdag van maand: 13u30 Aanvraag sociale tegemoetkomingen 3de woensdag van de maand: 13u30-15u30 Aanvraag pensioen werknemers 1ste donderdag van de maand: 9u00-10u30 Aanvraag pensioen zelfstandigen 1ste donderdag van de maand: 9u30-10u30

Lokaal Dienstencentrum ’t Vijverhof Kortrijkstraat 68 - Tielt T 051 40 26 46 dienstencentrum.vijverhof@telenet.be www.ocmwtielt.be Openingsuren dienstencentrum ma-vr: 8u15-12u00 / 13u15-18u00 Openingsuren cafetaria ma-vr: 10u00-12u00 en 14u00-18u00 Kantoor van de centrumleidster ma-do 9u00-12u00, in de namiddag op afspraak (behalve op vrijdag) Gesloten op maandag 8, donderdag 11 en vrijdag 12 juli en op donderdag 15 en vrijdag 16 augustus.

Lokale politie Kortrijkstraat 86 - Tielt T 051 42 84 00 - fax 051 42 84 09 pz.regiotielt.wijk.tielt@police.belgium.eu www.pzregiotielt.be ma: 8u00-20u00 di-za: 8u00-18u30

Werkwinkel Lakenmarkt 6 - Tielt T 051 42 79 40 - wwtielt@werkwinkel.be www.werkwinkel.be

Spoorwegstation Tielt

sint-andriesziekenhuis tielt Bruggestraat 84 - Tielt T 051 42 51 11 - info@sintandriestielt.be www.sintandriestielt.be

FLUVIUS Algemene info T 078 35 35 34 - www.fluvius.be Gasreuk T 0800 65 0 65 Storingen en defecten T 078 35 35 00 Defecte straatlampen T 0800 6 35 35 - www. straatlampen.be

De Watergroep (VMW) Roggelaan 2 - 8500 Kortrijk T 056 23 17 11 www.dewatergroep.be

andere Medische spoedgevallen en brandweer T 112 Dringende politiehulp in BelgiĂŤ T 101 Huisartsenwachtdienst Tielt-Schuiferskapelle: T 051 40 22 22 Aarsele-Kanegem: T 051 68 99 88 Permanentiedienst apothekers T 0903 99 000 www.apotheek.be Tele-Onthaal T 106 of www.tele-onthaal.be Zelfmoordlijn T 1813 of www.zelfmoord1813.be Hulplijn 1712 bij vragen over geweld T 1712 of www.1712.be Kinder- & Jongerentelefoon T 102 of www.awel.be Al-Anon en Alateen (voor familie en vrienden van alcoholisten) T 03 218 50 56 of www.al-anonvl.be Antigifcentrum T 070 245 245 Ophaling huisvuil Voor meer info kan je terecht bij de dienst Milieu, bij IVIO (T 051 31 17 96 of info@ivio.be) of via www.tielt.be > Wonen > Afval en containerpark.

Stationsplein 16 - Tielt T 050 30 48 23

Belbuscentrale T 059 56 52 56

JULI 2019

31


Deze zomer kan je opnieuw zorgeloos genieten in Tielt. Er valt altijd wel iets te beleven in onze stad! Maak er een fijne vakantie van!

Profile for Informatiedienst Stad Tielt

Stad Tielt | Stadsmagazine juli-augustus 2019  

Stad Tielt | Stadsmagazine juli-augustus 2019  

Profile for tieltmag
Advertisement