__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

DE

TI E

U UT UU

T

1/2021

N

KIRJA E D


SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo......................................................................................................................2 Tutkittua tietoa ....................................................................................................................3 Forskningsbaserad kunskap...............................................................................................3 Historia..................................................................................................................................4 Kulttuurihistoria ja kulttuurintutkimus ..........................................................................11 Kieli ja kirjallisuus...............................................................................................................16 Teologia ja uskonnontutkimus.........................................................................................21 Nuorisotutkimus................................................................................................................27 Filosofia...............................................................................................................................29 Luonnontiede ja tähtitiede...............................................................................................32 Liikunta................................................................................................................................34 Oikeustiede.........................................................................................................................36 Varia.....................................................................................................................................37

2


TUTKITTUA TIETOA FORSKNINGSBASERAD KUNSKAP

V

uosi 2021 on Tutkitun tiedon teemavuosi. Tiedekirja on mukana teemavuoden ohjelmassa tuottamillaan podcasteilla. Tiedekirjan podcastit esittelevät uutuuskirjoja ja tieteellisiä seuroja, jotka julkaisevat vertaisarvioituja artikkeleita ja monografioita. Tiedekirjan uutuusluettelo on täynnä tutkittua tietoa kotimaasta, mutta myös ainutlaatuisia suomennettuja tekstejä maailmalta, kuten julkaisu Matka pyhälle maalle (s. 21). Matkapäiväkirjan on kirjoittanut Rooman antiikista kotoisin oleva nainen Egeria 300-luvulla. Reilut tuhat vuotta Egerian jälkeen Nicolaus Cusanus horjutti mustavalkoista käsitystä keskiajan kirkon suhteesta maailmankuvaan teoksessaan Oppineesta tietämättömyydestä (s. 23). Kieli ja identiteetti liittyvät oleellisesti yhteen ja kysymykset kiinnostavat useita tutkijoita uutuuskirjoissa. Karjalankieliset rajalla (s. 16), Ääniä idästä (s. 16) ja Suomalaisten kielellistä elämää (s. 17) keskittyvät Itä-Suomessa puhuttaviin kieliin ja suomalaisten monikielisyyteen. Julkaisut ovat vertaisarvioituja ja kuuluvat tieteellisiin julkaisusarjoihin. Tervetuloa tieteen omaan kirjakauppaan www.tiedekirja.fi! Tiedekirja – Tieteen puolesta.

Å

r 2021 är Temaåret för forskningsbaserad kunskap. Vetenskapsbokhandeln deltar i temaårets program med sina egna podcaster. Vetenskapsbokhandelns podcaster presenterar nya böcker och vetenskapliga sällskap som utger referentgranskade artiklar och monografier. Vetenskapsbokhandelns nyhetskatalog är fylld med forskningsbaserad kunskap från hemlandet, men också till finska översatta texter från världen, såsom Matka pyhälle maalle (s. 21). Resedagboken har skrivits av en kvinna Egeria från antikens Rom på 300-talet. Drygt tusen år efter Egeria rubbade Nicolaus Cusanus den svartvita uppfattningen om den medeltida kyrkans förhållande till världsbilden i sitt verk Oppineesta tietämättömyydestä (s. 23). Språk och identitet är nära sammankopplade och frågorna intresserar flera forskare i de nya böckerna. Karjalankieliset rajalla (s. 16), Ääniä idästä (s. 16) och Suomalaisten kielellistä elämää (s. 17) fokuserar på de talade språken i östra Finland och finländarnas flerspråkighet. Publikationerna är referentgranskade och ingår i vetenskapliga publikationsserier. Välkommen till vetenskapens egen bokhandel www.tiedekirja.fi! Vetenskapsbokhandeln – För vetenskapen. Markkinointisuunnittelija Eija Lappi, översättning: Lena Lönngren 3


HISTORIA MAIJA MÄKI

POLKUJA ESIHISTORIASTA TULEVAISUUKSIIN

Matkailun tulevaisuuksia ja toimijoita arkeologisilla maastokohteilla Havaitsemme maastossa painanteita tai kiviröykkiöitä ja erotamme kalliosta punertavia maalauksia. Menneisyyden ihmisen jäljet ovat läsnä nykymaisemassa, mutta niiden ymmärtäminen vaatii arkeologista osaamista. Arkeologiset jäänteet kiehtovat: ne herättelevät uteliaisuuttamme ja haastavat kuvittelemaan mennyttä. Mäki nostaa esille matkailun mahdollisuuksia sekä uhkia. Ääneen pääsevät arkeologisen kulttuuriperinnön suojelun, hoidon ja tuotteistamisen ammattilaiset. Suomen Muinaismuistoyhdistys • Kansatieteellinen Arkisto 61 • ISBN 978-952-6655-20-8 • ISSN 0355-1830 • 336 s. • Nid. • EUR 30

4


historia

TEPPO KORHONEN

KARHUVERKOSTA SUSIPANTAAN

Karhun ja suden pyynti keskiajalta 2000-luvulle Suurpetojamme metsästettiin kuopilla, silmukoilla, loukuilla, raudoilla, myrkyllä ja ampuma-aseilla vaihtelevalla menestyksellä 1800-luvun lopulle asti. Pesien etsinnällä ja moderneilla tuliaseilla karhu- ja susikannat saatiin supistettua 1800-luvun jälkipuolella niin pieniksi, että eläinsuojelu alkoi nostaa päätään. Karhunverkosta susipantaan avaa suurpetojen metsästyksen vuosisataista historiaa ja siihen liittyneitä käytänteitä.

Suomen Muinaismuistoyhdistys • Kansatieteellinen Arkisto 62 • ISBN 978-952-6655-22-2 • ISSN 0355-1830 • 392 s. • Nid. • EUR 35

ANTTI PARPOLA JA LAURA PURO

SUKUPOLVENSA ÄÄNI

SYL ja suomalainen opiskelijaliike 1921–2021 Nykyinen Suomi on monella tavalla suomalaisten ylioppilaiden luoma. Suomen ylioppilaskuntien liittoa (SYL) onkin kuvattu ”Suomen suurimmaksi mafiaksi” ja ”vaikuttamistieteiden korkeakouluksi”. Lukuisat liiton vaikuttajat ovat nousseet keskeisiin asemiin suomalaisessa yhteiskunnassa. SYL on ollut kansainvälinen yhteistyöjärjestö, palvelujärjestö, poliittinen foorumi, nuorisojärjestö ja kansalaisjärjestö. Kirja kurkistaa opiskelijoiden elämään, aatteisiin ja toiveisiin. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Kirjokansi 268 • ISBN 978-951-858-249-9 • ISSN 2323-7392 • 597 s. • Sid. • EUR 41 5


historia

LARI AHOKAS

AATTEITA JA OSAKUNTAHENKEÄ

Hämäläis-Osakunnan historia 1970–2020 Helsingin yliopiston osakuntalaitos oli 1970-luvun alussa ajautunut kriisiin. Hämäläis-Osakunta kykeni kuitenkin uudistamaan toimintaansa. Kirjassa kuvataan viime vuosikymmenten opiskelijamaailmassa vaikuttaneita aatesuuntauksia ja niiden kehitystä. Hämäläis-Osakunta on lyönyt leimansa paitsi yliopiston opiskelijaelämään, myös lukuisille muille elämänaloille. Ilman sitä näyttäisivät toisenlaisilta koko Suomen rockklubiskene ja pääkaupunkiseudun teatteritarjonta. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Kirjokansi 111 • ISBN 978-952-222-694-5 • ISSN 2323-7392 • 423 s. • Sid. • EUR 37

SAKARI SILVOLA

NUKKUMATIN KYLMÄ SOTA Nukkumatti oli Itä-Saksan ja sosialismin lempeä lähettiläs, joka oli ahkera vieras myös Suomen televisiossa. Unihiekan lisäksi Nukkumatti tarjoili lapsille välähdyksiä hauskoista pioneerileireistä, kiiltävistä Trabanteista ja hohdokkaista betonilähiöistä - kaikista itäblokin insinööritaidon saavutuksista. Matka Nukkumatin seurassa vie Silvolan syvälle Stasin ja Honeckerin Itä-Saksaan ja kylmän sodan maailmaan, jossa käytiin ideologista kamppailua myös lasten sieluista. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Kirjokansi 249 • ISBN 978-951-858-179-9 • ISSN 2323-7392 • 228 s. • Nid. • EUR 29 6


historia

VÁCLAV HAVEL, SUOM. MINNA SUIKKA

EUROOPAN TOIVO

Esseitä ja puheita 1978–2002 Euroopan toivo on suomalaisille lukijoille räätälöity valikoima Václav Havelin (1936–2011) aiemmin Suomessa julkaisemattomia puheita ja kirjoituksia. Tekstien punaisena lankana kulkee Euroopan tehtävän ja historian puntaroiminen: Havel pohtii, miten Euroopasta voitaisiin rakentaa oikeudenmukaisempi paikka elää. Teos esittelee Havelin vision kylmän sodan jälkeisestä Euroopasta. Euroopan nykyisessä poliittisessa tilanteessa hänen ajattelunsa on erittäin ajankohtaista. Eurooppalaisen filosofian seura • niin & näin -kirjat 117 • ISBN 978-952-7189-65-8 • 213 s. • Nid. • EUR 28

JUKKA KOKKONEN

RAJAN RAUHA

Itäraja ja suojautumisen keinot 1490–1809 Ruotsi ja Venäjä sotivat itärajan yli tämän tästä 1490-luvulta Suomen sotaan 1808–1809 asti. Rauhanaikaa kesti enimmillään muutaman vuosikymmenen verran, kun taas päädyttiin uuteen konfliktiin. Jotta elämä rajaseudulla olisi ollut suhteellisen turvallista ja ylipäätään mahdollista, paikallisella väestöllä oli käytössään koko joukko selviytymiskeinoja. Tässä teoksessa tarkastellaan lähemmin näitä puolustusmenetelmiä.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Historiallisia tutkimuksia 284 • ISBN 978-951-858-248-2 • ISSN 0073-2559 • 391 s. • Nid. • EUR 32 7


historia

TOIM. PENTTI AIRIO, RIITTA BLOMGREN, MIKKO KARJALAINEN YM.

SOTAHISTORIALLINEN AIKAKAUSKIRJA 40 Teos sisältää mm. artikkelit: Erkki Hietaniemi, Pohjanmaan rykmentin selviytyminen Preussin sodassa 1626–1629; Veikko Kärnä, Lillerin hiihtokomennuskunta – valkoisen armeijan erikoisjoukko vuonna 1918; Antti Ruokonen, Linnoittaminen kylmässä Pohjolassa – belgialainen sotilasvaltuuskunta Suomessa; Vladimir Panschin, Neuvostoliiton Suomeen suuntaama tiedusteluja tuhotyötoiminta 1941–1944; Jukka Riskakki, ”Villi Jurtsen” ja suunnitelmat Suomen vakoojakoulun tuhoamiseksi. Suomen Sotahistoriallinen Seura, Krigshistoriska Samfundet i Finland • ISSN 0357-816X • 248 s. • Nid. • EUR 20

TOIM. MARIA VASENKARI JA P. T. KUUSILUOMA

SUKUTARINAT 2019 Suomen Sukututkimusseura on vuodesta 2017 lähtien järjestänyt Sukutarinakilpailun. Tämän antologian tarinoista valtaosa sisältää elämäkerrallisia aineksia ja kertoo yhden henkilön, perheen tai suvun tarinan. Tarinoiden keskeisimmät lähdeaineistot ovat kirkonkirjat ja muut arkistolähteet, joiden lisäksi muistitietoa on käytetty runsaasti. Suuressa osassa tarinoista on mukana myös fiktiivisiä aineksia. Sukutarinakilpailu on kehittänyt sukututkimuksen kerronnallisuutta.

Suomen Sukututkimusseura • Suomen Sukututkimusseuran sukutarinoita 3 • ISBN 978-952-5130-23-2 • ISSN 2489-754X • 490 s. • Nid. • EUR 14

8


historia

TOIM. OLAVI K. FÄLT

FARAVID 50

Historian ja arkeologian tutkimuksen aikakauskirja Faravid sisältää muun muassa seuraavat artikkelit: Esko Nevalainen, A Necessary Union with a Powerful but Divided People: The Covenant-Centred British Agenda of the Scottish Covenanters during the British Civil Wars; Kari Mäki, Provinssin valistusporvareita – Johan ja Baltzar Fellmanin kirjasto Raahessa 1800-luvulla; Olavi K. Fält, Maailma oli jo pieni – Japanin murros 1865–1868 suomalaisessa lehdistössä. Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys • Faravid 50 • ISSN 0356-5629 • 170 s. • Nid. • EUR 30

MARKO LAMBERG, ÖVERS. ANN-CHRISTINE RELANDER

HÄXMODERN

Berättelsen om Malin Matsdotter När Malin Matsdotter på 1630-talet flyttade från Österbotten till Stockholm kunde hon inte ana sitt öde. Hennes liv innehöll en rad tragedier och när rädslan för den svarta magin och jakten på misstänkta häxor tog fart i staden stod hon bland de utpekade. År 1676 brändes Malin levande – och hon var inte det enda offret för stadsbornas vrede. Bara en kort tid därefter började det gå upp för överheten att hela klappjakten var resultatet av påtryckningar och lögner. Svenska litteratursällskapet i Finland • SLS Varia 6 • ISBN 978-951-583-523-9 • ISSN 2489-7841 • 351 s. • Inb • EUR 28 9


historia

JULIA DAHLBERG

MITT I SAMHÄLLET, NÄRA MÄNNISKAN

Samfundet Folkhälsan i svenska Finland 1921–2021 Folkhälsans historia inleds när den så kallade Florinska kommissionen vid SLS grundas 1911, för att tio år senare ombildas till Samfundet Folkhälsan. Vi får följa Folkhälsans utveckling från starten med ärftlighetsforskning och hälsosystrar till dagens mångfasetterade roll som medborgar- och forskningsorganisation samt producent av utbildning och service. Boken är rikt illustrerad och bygger på tidigare oanvända källor ur Folkhälsans arkiv. Svenska litteratursällskapet i Finland • Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 854 • ISBN 978-951-583-524-6 • ISSN 0039-6842 • 541 s. • Inb • EUR 34

UTG. BERNT ÖSTERMAN

SKRIV SÅ OFTA DU KAN

Brevväxlingen mellan Georg Henrik von Wright och Eino Kaila 1937–1958 Korrespondensen mellan de finländska filosoferna Georg Henrik von Wright och Eino Kaila omfattar mer än 20 år. Den ger en unik bild av vänskapen mellan två betydande filosofer. I breven kan vi följa von Wrights utveckling från en känslosam ung man till en mera återhållsam akademisk gestalt. Beskrivningarna av von Wrights många möten med Ludwig Wittgenstein i Cambridge ger även värdefulla bidrag till bilden av en av 1900-talets viktigaste filosofer. Svenska litteratursällskapet i Finland • Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 851 • ISBN 978-951-583-522-2 • ISSN 0039-6842 • 284 s. • Inb • EUR 28

10


KULTTUURIHISTORIA JA KULTTUURINTUTKIMUS

MARJUT HJELT

YLILUONNOLLISEN KAUNIS

Taikoja, yrttejä ja vanhaa viisautta Ulkoinen olemus ja kasvojen miellyttävyys ovat kautta aikojen olleet niin tärkeitä, että niiden kohentamiseksi on tehty taikoja ja käytetty mitä erilaisimpia, jopa vaarallisia, aineita. Monien kasvien hyvää tekevät vaikutukset on tunnettu kauan, ja niiden arvostus on taas palaamassa luonnonkosmetiikan myötä. Kirjassa esitellään ulkonäön vaalimisen välillä yltiöpäistäkin historiaa Egyptin ja Mesopotamian tuoksujen täyteisistä hoveista suomalaisiin pirtteihin. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Kirjokansi 231 • ISBN 978-951-858-121-8 • ISSN 2323-7392 • 191 s. • Sid. • EUR 29

11


KULTTUURIHISTORIA JA KULTTUURINTUTKIMUS

KAROLINA KOUVOLA, KUVITTANUT APILA PEPITA MIETTINEN

POHJOLAN JUMALATTARET Mielikki, Ilmatar, Osmotar; muinaisuutemme myyttiset naiset ovat samastuttavia, kuka sinä niistä olisit? Pohjolan jumalattaret kertoo elävästi ja kiinnostavasti vanhoista suomalaisista, suomenruotsalaisista ja karjalaisista uskomuksista. Apila Pepita Miettisen kuvittamassa teoksessa esitellään kiehtova joukko jumalattaria, haltioita, metsänneitoja ja muita esivanhempiemme kunnioituksen herättäneitä olentoja. Kansanuskon vanhat tarinat saavat samalla tuoreita tulkintoja.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Kirjokansi 247 • ISBN 978-951-858-172-0 • ISSN 2323-7392 • 119 s. • Sid. • EUR 30

MAURI KARVONEN

AAVETALOJA JA IHMISKOHTALOITA

Hyytävää historiaa Napapiiriltä Suomenlahdelle Kotimaanmatkailu tutuissa kohteissa saa uusia sävyjä, kun kuulet tarinat niiden takana. Idyllinen Fiskarsin ruukkikylä kätkee taakseen synkkää historiaa: selittämättömät kuolemantapaukset eivät jätä asukkaita rauhaan vieläkään. Yhtenä Helsingin suosituimpana turistikohteena tunnetussa Suomenlinnassa on varsinainen kummituskeskittymä hymyilevästä haamusta kuristajakummitukseen. Entä uskallatko enää yöpyä Imatran valtionhotellissa tai Rovaniemen Pohjanhovissa? Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Kirjokansi 259 • ISBN 978-951-858-214-7 • ISSN 2323-7392 • 309 s. • Nid. • EUR 31 12


KULTTUURIHISTORIA JA KULTTUURINTUTKIMUS

TUOMAS RÄSÄNEN JA NORA SCHUURMAN

KANSSAKULKIJAT

Monilajisten kohtaamisten jäljillä Länsimaisessa kulttuurissa ihminen on perinteisesti esitetty omalakisena ja itseriittoisena toimijana, vaikka yhteiskunta on aina rakentunut monilajisen vuorovaikutuksen varaan. Eläimillä kuitenkin on ollut ja on yhä merkittävä vaikutus ihmisten historiaan ja yhteiskuntaan. Teos tarkastelee erilaisia tapoja, joilla ihmiset ovat esihistoriasta nykyaikaan suhtautuneet kohtaamiinsa eläimiin sekä sitä, miten eläinten kanssa on jaettu arki, työt ja koti. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1464 • ISBN 978-951-858-225-3 • ISSN 0355-1768 • 402 s. • Nid. • EUR 32

TOIM. SULEVI RIUKULEHTO JA ARI HAASIO

VIRTUAALINEN KOTISEUTU Arkikokemuksen muuttuessa myös ihmisten käsitys omasta kotoisuuden piiristä on saanut uusia sisältöjä. Internet on uusi kotoisuuden osa-alue. Verkon foorumit ja sosiaalisen median palvelut ovat virtuaalisia; ne eivät ole olemassa samalla tavoin kuin käsin kosketeltava elämisympäristö. Silti ne ovat elinpiirimme olennainen osa – virtuaalinen kotiseutu. Tutkijat eri tieteenaloilta pohtivat virtuaalisen kotiseudun ja internetin merkitystä ihmisten arjessa.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Tietolipas 266 • ISBN 978-951-858-219-2 • ISSN 0562-6129 • 235 s. • Nid. • EUR 34

13


KULTTUURIHISTORIA JA KULTTUURINTUTKIMUS

TOIM. JAANA KOURI, TUOMAS RÄSÄNEN JA NINA TYNKKYNEN

MUUTOKSEN TYRSKYT JA KOTIRANNAN MAININGIT Kulttuurisia näkökulmia merentutkimukseen

Meren merkitys on suomalaisille monipuolinen. Monitieteinen teos analysoi ihmisen ja meren välistä suhdetta ja vuorovaikutusta sekä niissä tapahtuneita muutoksia. Meneillään oleva ympäristökriisi on synnyttänyt tarpeen tutkia niitä moninaisia tapoja, joilla ihmiset ovat vuorovaikutuksessa meren ja merellisten ympäristöjen kanssa. Kokoomateoksen artikkelien teemat kattavat niin myytit kuin eletyn ja koetun historian 1800-luvulta nykypäivään. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1462 • ISBN 978-951-858-223-9 • ISSN 0355-1768 • 314 s. • Nid. • EUR 34

ANNA KINNUNEN

JOHTOLANKOJA HULLUUTEEN

Tutkimus mielen sairastamiseen kytkeytyvistä kulttuurisista käsityksistä Mielen sairastamisesta keskustellaan niin tieteessä kuin sen ulkopuolellakin. Aihe herättää kiinnostusta ja synnyttää monenlaisia mielikuvia: se kiehtoo, houkuttaa ja hämmentää. Mutta miten ajattelumme on oikeastaan rakentunut? Millaisina mielen sairaudet ja niistä kärsivät ihmiset on kulloinkin esitetty? Kinnunen tutkii mielen sairastamiseen kytkeytyviä kulttuurisia käsityksiä 1900-luvulta 2000-luvulle. Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura • Kultaneito XX • ISBN 978-951-9451-13-8 • ISSN 1239-3843 • 316 s. • Nid. • EUR 30 14


KULTTUURIHISTORIA JA KULTTUURINTUTKIMUS

PÄÄTOIM. OUTI JÄRVINEN

SUOMEN MUSEO – FINSKT MUSEUM 2020 Vuosikirja sisältää mm. seuraavat artikkelit: Heidi Haapoja-Mäkelä, Elävät perintömme; Heikki Hanka, Kyrkokonstens och den visuella kulturens epoker; Kari Korolainen, Nyt ja perinne; Liisa Kunnas-Pusa ja Tarja Knuutilainen, ”Kyllä tuon sais jo polttaa kun on tuommonen rähjänä”; Ildikó Lehtinen, Kansanpuvusta kulttuuriperinnöksi; Virpi Mäkinen, Oma maisema; Juha Ruohonen ja Kirsi Vertainen, ”Juvan risti”; Niina Uusi-Seppä, Henrikille muistopatsas.

Suomen Muinaismuistoyhdistys • Suomen Museo 2020 • ISBN 978-952-6655-19-2 • ISSN 0355-1806, 0355-1814 • 272 s. • Nid. • EUR 25

TOIM. HANNA PIRINEN, TUULI LÄHDESMÄKI JA ANNIKA WAENERBERG

KULTTUURIPERINNÖN MUUTTUVAT MERKITYKSET Heikki Hangan juhlakirja

Teos on moniääninen puheenvuoro taiteen ja visuaalisen kulttuurin, kirkon ja vallan sekä pyhän ja maallisen kytkennöistä. Artikkelit liikkuvat niin kulttuuriperinnön kysymyksissä itäisen ja läntisen kirkollisen kulttuurin alueella, kristillisen ikonografian konteksteissa kuin myös laajemmin hengellisen kulttuuriympäristön merkitysten muodostumisen piirissä. Kulttuuriperintöä tarkastellaan erilaisten tutkimusmenetelmien avulla sekä konkreettisina ympäristöinä. Taidehistorian seura - Föreningen för konsthistoria • Taidehistoriallisia tutkimuksia - Konsthistoriska studier 52 • ISBN 978-952-5533-25-5 • ISSN 0355-1938 • 204 s. • Nid. • EUR 30

15


KIELI JA KIRJALLISUUS

TOIM. PEKKA SUUTARI

KARJALANKIELISET RAJALLA Karjalankielisisiä elää molemmin puolin Suomen ja Venäjän rajaa. Tämän tutkimuksen kohteena ovat Karjala, karjalankieliset Suomessa sekä kielivähemmistöt Venäjän Karjalassa. Monitieteisen kulttuuritutkimuksen keinoin kirjan artikkeleissa tehdään analyysejä rajakarjalasten haastattelupuheesta, musiikista, kielikontakteista sekä median etnisyyskäsityksistä. Kielenelvyttäjistä tarkastelussa ovat karjalankieliset radiouutiset, vepsänkielinen media sekä lyydin puhujat. Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura • Kultaneito XXI • ISBN 978-951-9451-14-5 • ISSN 1239-3843 • 297 s. • Nid. • EUR 30

KIELI JA KIRJALLISUUS TOIM. LEENA KOLEHMAINEN, HELKA RIIONHEIMO JA MILLA UUSITUPA

ÄÄNIÄ IDÄSTÄ

Näkökulmia Itä-Suomen monikielisyyteen Teos avaa ikkunoita Itä-Suomessa eri aikoina puhuttuihin kieliin ja valottaa eri kielten puhujien välisiä kohtaamisia ja niitä jälkiä, joita kielistä ja kohtaamisista on jäänyt. Artikkeleissa käsitellään itäsuomalaisten kieliyhteisöjen ja yksilöiden monikielisyyttä sekä tilanteita, joissa erikieliset yksilöt kohtaavat. Teoksessa nousee esille myös kielellisen monimuotoisuuden kaventuminen: kieliä hylätään ja unohdetaan, ja ne voidaan vaientaa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1461 • ISBN 978-951-858-206-2 • ISSN 0355-1768 • 331 s. • Nid. • EUR 34

16


KIELI JA KIRJALLISUUS

TOIM. KAARINA HIPPI, ANNA MÄNTYNEN JA CAMILLA LINDHOLM

VANHUUS JA KIELENKÄYTTÖ Miten vanhuksista ja vanhuksille puhutaan? Miksi kieli muuttuu? Teos purkaa yksipuolista kuvaa vanhuudesta ja tarjoaa uutta tutkimustietoa ikääntymisestä suomalaisessa nyky-yhteiskunnassa. Teos nostaa esiin uusia ja kriittisiä näkökulmia paljon puhuttuihin vanhenemisen, vanhustenhoidon ja kielenkäytön teemoihin. Ikä on vain yksi muuttuja, ja vanhuus ja kielenkäyttö kytkeytyvät moniin muihin taustatekijöihin, kuten terveyteen tai kielitaustaan liittyviin eroihin. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1463 • ISBN 978-951-858-224-6 • ISSN 0355-1768 • 321 s. • Nid. • EUR 32

TOIM. KAARINA HIPPI, HANNA LAPPALAINEN JA PIRKKO NUOLIJÄRVI

SUOMALAISTEN KIELELLISTÄ ELÄMÄÄ

Sata suomalaista kielellistä elämäkertaa -hankkeen satoa Teoksen artikkeleissa tutkitaan, miltä kielimaisemamme näyttää elämäkertojen valossa. Tarkastelunäkökulmia nykysuomalaiseen monikielisyyteen ovat erikielisten yksilöiden arjen kielivalinnat, ruotsinkielisten suomalaisten kielelliset tilanteet, monikielisten vanhempien kielistrategiat perheessä sekä käänteinen kielenvaihto ja palaaminen lapsuuden kieleen. Keskeistä on haastateltavien suhde omaan äidinkieleen, suomen kieleen ja muihin kieliin. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1465 • ISBN 978-951-858-247-5 • ISSN 0355-1768 • 387 s. • Nid. • EUR 32

17


KIELI JA KIRJALLISUUS

TOIM. MILLA LUODONPÄÄ-MANNI, MARKUS HAMUNEN, REETTA KONSTENIUS, MATTI MIESTAMO, URPO NIKANNE JA KAIUS SINNEMÄKI

KIELENTUTKIMUKSEN MENETELMIÄ I

Kielentutkimuksen menetelmiä esittelee kielentutkimuksen menetelmien kirjoa sekä aineistoon ja tutkimusprosessiin liittyviä kysymyksiä. Useita kielentutkimuksen aloja käsittävä teos auttaa tunnistamaan menetelmien sovellusalat, vahvuudet ja heikkoudet. Laaja teos koostuu neljästä niteestä. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1457:1 • ISBN 978-951-858-190-4 • ISSN 0355-1768 • 198 s. • Nid. • EUR 32

KIELENTUTKIMUKSEN MENETELMIÄ II Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1457:2 • ISBN 978-951-858-191-1 • ISSN 03551768 • 556 s. • Nid. • EUR 32

KIELENTUTKIMUKSEN MENETELMIÄ III Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1457:3 • ISBN 978-951-858-192-8 • ISSN 03551768 • 748 s. • Nid. • EUR 32

KIELENTUTKIMUKSEN MENETELMIÄ IV Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1457:4 • ISBN 978-951-858-193-5 • ISSN 03551768 • 1023 s. • Nid. • EUR 32

18


KIELI JA KIRJALLISUUS

ARTO MOISIO, OLEG SERGEJEV, NADEŽDA KRASNOVA JA JORMA LUUTONEN

MARIN KIRJAKIELTEN TERMISTÖN KEHITYS 1920- JA 1930-LUVULLA Elollista luontoa tutkivat tieteet

Marilaiset saivat 1920-luvun Neuvostoliitossa mahdollisuuden vapaasti kehittää kirjakieltään. Reilun vuosikymmenen aikana luotiin eri tieteenaloja varten runsaasti termistöä, jota hyödynnettiin marinkielisissä oppikirjoissa. Poliittinen tilanne kuitenkin muuttui 1930-luvun lopussa, ja marin kielen omapohjainen kehittyminen katkesi. Marilaiset termit korvattiin venäjän kielellä. Teos on laaja tutkimus marin kielten 1920- ja 1930-luvun sanastonkehittelyn tuloksista. Suomalais-Ugrilainen Seura • Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia 276 • ISBN 978-952-7262-23-8 • ISSN 0355-0230 • 445 s. • Nid. • EUR 40

RED. MONA FORSSKÅHL, JANNIKA LASSUS, BEATRICE SILÉN OCH SOFIA STOLT

MODERSMÅLSPROVET I BRÄNNPUNKTEN

Studentexamensprovet i modersmålet svenska på 2000-talet I Modersmålsprovet i brännpunkten granskar sju forskare, lärare och språkexperter det svenska modersmålsprovet och de studerandes prestationer ur flera olika synvinklar. De sätter fokus på vilka förutsättningar och förmågor finlandssvenska unga har att skriva utifrån givna anvisningar och material, men också på hur lärarna ser på provet. Dessutom diskuteras vilka färdigheter undervisningen ger och hurdana skrivkompetenser som behövs i arbetslivet. Svenska litteratursällskapet i Finland • Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 848 • ISBN 978-951-583-512-3 • ISSN 0039-6842 • 256 s. • Hft • EUR 24

19


KIELI JA KIRJALLISUUS

UTG. HANNA KURTÉN OCH ULRIKA GUSTAFSSON MED INLEDNING AV OLLE WIDHE ZACHARIAS TOPELIUS

LÄSNING FÖR BARN I Läsning för barn (1865–1896) samlade Zacharias Topelius sina verk för unga och skapade samtidigt en serie klassiker. Här samsas kända sagor som »Sampo Lappelill» och »Adalminas pärla» och pjäser som »Fågel blå». Topelius arbetade i många genrer och omskapade dem på sätt som kom att bli bestämmande för flera av 1900-talets största nordiska barnboksförfattare. Han tog barnets fantasi på allvar och bjuder in läsaren genom humor, lyhördhet och ett direkt tilltal. Svenska litteratursällskapet i Finland • Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 852 • ISBN 978-951-583-525-3 • ISSN 0039-6842 • 1530 s. • Inb • EUR 44

RED. ANNA BISTRÖM OCH MAREN JONASSON

HISTORISKA OCH LITTERATURHISTORISKA STUDIER 95 Teman för HLS 95 är mellanrum, gråzoner och gränser. I artiklar diskuteras litterära verk som befinner sig i eller tematiserar mellanpositioner, mellan språk och kropp, det digitala och analoga, djur och det mänskliga, olika språk och kulturer och mellan familjemedlemmar. Bland andra K.H. Wiik, Aili och Runar Nordgren och Brutus Lagercrantz är föremål för biografiska undersökningar, och historiska perspektiv anläggs på finlandssvenska döva och debatten om ”tvångssvenskan”. Svenska litteratursällskapet i Finland • Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 846 • ISBN 978-951-583-509-3 • ISSN 0073-2702, ISSN 0039-6842 • 340 s. • Hft • EUR 26

20


TEOLOGIA JA USKONNONTUTKIMUS EGERIA, SUOM. ANNI MARIA LAATO

MATKA PYHÄLLE MAALLE Egerian matkapäiväkirja on ainutlaatuinen dokumentti varhaisen kirkon ajalta. Egeria kuvaa siinä yksityiskohtaisesti ja elävästi pyhiinvaellustaan 300luvun lopulla Hispaniasta Raamatun tapahtumien paikoille. Sieltä käsin hän teki retkiä Egyptiin ja pitkin Pyhää maata. Paluumatkalla hän kävi vielä Mesopotamiassa, Vähässä-Aasiassa ja Konstantinopolissa. Egerian matkapäiväkirja on yksi harvoista naisen kirjoittamista nykyaikaan säilyneistä antiikin ajan teksteistä. Suomen patristinen seura ry • Studia Patristica Fennica 12 • ISBN 978-952-69567-1-8 • ISSN 2341-7447 • 180 s. • Nid. • EUR 23,90

21


TEOLOGIA JA USKONNONTUTKIMUS

TOIM. SERAFIM SEPPÄLÄ

SANAN SAATTAJAT

Kirkkoisät reetoreina Miten sanat kantavat sisältöä? Miten Paavali ja Johannes Krysostomos ymmärsivät uskon ja retoriikan suhteen? Miten Vanhaa testamenttia käytettiin alkukirkon opetuksessa? Kokoelman artikkeleissa tarkastellaan varhaiskirkon suurimpien ajattelijoiden opetuspuheita ja retoriikkaa. Mukana on myös Kristuksen syntymäjuhlakauteen liittyvien puheiden käännöksiä kolmelta kirkkoisältä Efraim Syyrialaiselta, Augustinukselta ja Andreas Kreetalaiselta. Suomen patristinen seura ry • Studia Patristica Fennica 11 • ISBN 978-952-69567-0-1 • ISSN 2341-7447 • 180 s. • Nid. • EUR 23,90

TOIM. JOANNA TÖYRÄÄNVUORI JA KIRSI VALKAMA

TEKSTEJÄ BABYLONIALAIS- JA PERSIALAISAJAN LÄHI-IDÄSTÄ Kokoelma koostuu teksteistä Babylonin hovista 500-luvulta eaa. aina Aleksanteri Suuren valloituksiin asti. Kirjaan on käännetty tekstejä Egyptistä Kreikkaan, Anatoliasta Mesopotamiaan ja Levantin alueelta aina Italian Etruriaan saakka. Niiden kautta ymmärrämme paremmin sitä maailmaa, jossa Juudan kuningaskunnan asukkaat elivät Jerusalemin tuhon jälkeen. Teksteissä esiintyvät uskonnolliset traditiot edustavat samanlaisia tapoja, joita tunnetaan Vanhasta testamentista. Suomen Eksegeettinen Seura • Suomen Eksegeettisen Seuran Julkaisuja 119 • ISBN 978-951-9217-74-1 • ISSN 0356-2786 • 424 s. • Nid. • EUR 28

22


TEOLOGIA JA USKONNONTUTKIMUS

TOIM. ANTTI MARJANEN, ULLA TERVAHAUTA JA VILLE VUOLANTO

VARHAISKRISTILLISET LAPSUUSEVANKELIUMIT Kirja sisältää johdannot ja suomennokset neljästä keskeisestä kaanonin ulkopuolisesta varhaiskristillisestä kirjoituksesta, jotka kuvaavat Jeesuksen perhetaustaa ja lapsuutta. Marian ja Jeesuksen lapsuudesta kertovia tekstejä on kirjoitettu runsaasti, mutta tämän kokoelman tekstit ovat näistä varhaisimpia ja keskeisimpiä. Ne edustavat myös vähintään kolmella eri maantieteellisellä alueella syntyneitä kertomuksia sekä erikielisiä (kreikka, latina, kopti) perinteitä. Suomen Eksegeettinen Seura • Suomen Eksegeettisen Seuran Julkaisuja 120 • ISBN 978-951-9217-75-8 • ISSN 0356-2786 • 214 s. • Nid. • EUR 28

NICOLAUS CUSANUS, SUOM. JUHA PIHKALA

DE DOCTA IGNORANTIA – OPPINEESTA TIETÄMÄTTÖMYYDESTÄ Nicolaus Cusanus (1401–1464) oli teologi, filosofi, kirkkojuristi, matematiikan ja tähtitieteen tutkija, ekumeenikko, mystikko, paavien luottomies ja lähettiläs. Cusanuksen ajattelu horjuttaa mustavalkoisia käsityksiä keskiajan kirkon suhteesta maailmankuvan murrokseen. Hänen rohkeutensa tarttua suuriin ongelmiin ja kykynsä keskustella maailmankuvallisista kysymyksistä rakentavasti ja luovasti käy ihanteeksi nykylukijallekin.

Suomalainen Teologinen Kirjallisuusseura • Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran julkaisuja 287 • ISBN 978-952-7272-00-8 • ISSN 0356-9349 • 230 s. • Sid. • EUR 26

23


TEOLOGIA JA USKONNONTUTKIMUS

TOIM. SINI MIKKOLA JA OLLI LAMPINEN-ENQVIST

VALTA JA VASTARINTA

Suomen kirkkohistorian seuran vuosikirja 110 Kristinusko, valta ja vastarinta ovat kietoutuneet yhteen lukemattomin eri tavoin aivan kristillisen kirkon alkutaipaleelta lähtien. Uskontoa on käytetty sekä pönkittämään valtarakenteita että kyseenalaistamaan niitä mitä moninaisimmin tavoin. Ketkä voidaan kristinuskon historiassa lukea vallankäyttäjiksi? Uskonnollis-poliittisista vallankäyttöä tarkastellaan paitsi valtaapitävien työkaluna myös ja erityisesti ruohonjuuritason ilmiöinä. Suomen kirkkohistoriallinen seura - Finska kyrkohistoriska samfundet • Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja 2020 • ISBN 978-952-5031-97-3 • ISSN 0356-0767 • 208 s. • Nid. • EUR 30

ANTTI LUOMA

INKERIN KIRKON NOUSU JA SUOMALAISET 1988–1993 Stalinin vainoissa 1930-luvulla kokonaan tuhottu inkerinsuomalaisten kansallinen luterilainen kirkko aloitti uudelleen itsenäisen toimintansa Venäjällä vuoden 1992 alussa, kun inkeriläisseurakunnat irtaantuivat Viron kirkosta. Inkerin kirkon nousu tapahtui 1980-luvun lopulla käynnistyneen inkerinsuomalaisten kansallisen ja kirkollisen heräämisen innoittamana. Tässä väitöskirjassa on tutkittu, mikä oli suomalaisten rooli, merkitys ja vaikutus tässä kehityksessä.

Suomen kirkkohistoriallinen seura - Finska kyrkohistoriska samfundet • Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia 240 • ISBN 978-952-5031-96-6 • ISSN 0356-0759 • 429 s. • Nid. • EUR 28

24


TEOLOGIA JA USKONNONTUTKIMUS

TOIM. TALVIKKI AHONEN, PEKKA METSO JA JUHA RIIKONEN

PAPPI, OPETTAJA, PARANTAJA Isä Jarmo Hakkaraisen juhlakirja

Elämäntyönsä pappina ortodoksisessa kirkossa ja opettajana teologikoulussa tehnyt Jarmo Hakkarainen tunnetaan laajasta kirjallisesta tuotannostaan ja terapeuttisesta teologiastaan. Isä Jarmon juhlakirjaan on koottu hänen työtoveriensa ja oppilaidensa tutkimus- ja katsausartikkeleita sekä henkilökohtaisia puheenvuoroja. Niiden kirjossa peilautuu Hakkaraisen syvä näkemys kristinuskosta, historiasta, kulttuurista ja taiteesta. Karjalan teologinen seura • Karjalan teologisen seuran julkaisuja 4 • ISBN 978-952-61-3387-4 • ISSN 1798-7695 • 192 s. • Nid. • EUR 25

TOIM. LAURA KALLATSA, PEKKA METSO, MARI PARKKINEN JA KATI TERVO-NIEMELÄ

USKONTO, PERHE JA HYVINVOINTI

Juhlakirja dosentti Jouko Kiiskin täyttäessä 65 vuotta 8.12.2020 Uskonto, perhe ja hyvinvointi on dosentti Jouko Kiiskille omistettu juhlakirja. Kiiski on toiminut pitkään käytännöllisen teologian opettajana Joensuun, sittemmin Itä-Suomen yliopistossa. Hänet tunnetaan erityisesti sielunhoidon ja parisuhteiden tutkijana. Juhlakirjan artikkeleissa käsitellään uskonnollista sosialisaatiota ja vähemmistöasemaa, seksuaalietiikkaa, elämän kriisejä sekä kuolemaa ja surua. Karjalan teologinen seura • Karjalan teologisen seuran julkaisuja 5 • ISBN 978-952-67348-3-5 • ISSN 1798-7695 • 247 s. • Nid. • EUR 25

25


TEOLOGIA JA USKONNONTUTKIMUS

TOIM. ELINA VUOLA

ELETTY USKONTO

Arjen uskonnollisuudesta ja sen tutkimuksesta Eletyn uskonnon tutkimuksessa on kyse kiinnostuksesta uskontoon sellaisena, kuin se toteutuu ihmisten jokapäiväisessä elämässä, heidän toiminnassaan ja ajattelussaan. Eletyn uskonnon tutkimussuuntauksen kehittäjät ovat vaikuttaneet siihen, että ei tutkita vain instituutioita, oppia ja virallista uskontoa. Huomio kiinnittyy arkiseen, tavalliseen, materiaaliseen, epäviralliseen ja ruumiilliseen sekä yksilöön. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura • Tietolipas 265 • ISBN 978-951-858-254-3 • 0562-6129 • 269 s. • Nid. • EUR 32

TOIM. SUVI-MARIA SAARELAINEN JA JOONA SALMINEN

USKONTO AJASSA JA TILASSA Maailman uskontoperinteet elävät – ja ovat aina eläneet – ajassa ja paikassa. Vuosikirja kokoaa katsausten ja vertaisarvioitujen artikkeleiden kautta kattavasti tietoa uskonnollisista ilmiöistä ajan ja tilan näkökulmasta avaten kiehtovia näkymiä uskonnollisiin ilmiöihin. Kirja osoittaa, että uskontoa, aikaa ja tilaa voidaan lähestyä monin eri tavoin paitsi käsitteellisesti myös historiallisina ja nykyaikaisina ilmiöinä. Suomalainen Teologinen Kirjallisuusseura • Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran julkaisuja 294 • ISBN 978-952-7272-07-7 • ISSN 0356-9349 • 241 s. • Nid. • EUR 20

26


NUORISOTUTKIMUS

NUORISOTUTKIMUS

TOIM. TIINA VALKENDORFF JA ELLA SIHVONEN

NUORTEN PERHEET JA LÄHEISSUHTEET Nuorten elinolot -vuosikirja 2020

Nuorten elinolot -vuosikirjassa tarkastellaan nuorten moninaisia perhe- ja läheissuhteita. Vuosikirjan tilasto-osuudessa tutkitaan lasten ja nuorten perheitä ja perhetyyppien muutoksia. Kirjan artikkeleissa tarkastellaan nuorten tapoja puhua perheestä ja käsityksiä tulevaisuuden perheestä, nuorten perheelle antamia merkityksiä, perheen määrittelyitä sekä pohdintoja siitä, ketkä muodostavat nuorten perheen.

Nuorisotutkimusseura • Nuorisotutkimusseura. Julkaisuja 227 • ISBN 978-952-372-009-1 • ISSN 1799-9219 • 230 s. • Nid. • EUR 28 27


NUORISOTUTKIMUS

TEKIJÄT ANTTI KÄÄRIÄLÄ, MARKUS KESKI-SÄNTTI, MIKKO AALTONEN, LOTTA HAIKKOLA YM.

SUOMI SEURAAVAN SUKUPOLVEN KASVUYMPÄRISTÖNÄ Seuranta Suomessa vuonna 1997 syntyneistä lapsista, joilla on ulkomailla syntynyt vanhempi

Tutkimuksen kohteina ovat lasten perhetaustat, koulutus, terveys, lastensuojelu ja rikollisuus. Tutkimustulosten mukaan suurin osa ikäluokan lapsista voi hyvin riippumatta siitä, ovatko heidän vanhempansa syntyneet Suomessa vai ulkomailla. Eroja oli muun muassa perheiden taloudellisessa tilanteessa, lasten koulutuksessa sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden käytössä. Nuorisotutkimusseura • Nuorisotutkimusseura. Julkaisuja 228 • ISBN 978-952-343-583-4 • ISSN 1798-0070 • 108 s. • Nid. • EUR 27,5

TOIM. KARI PAAKKUNAINEN JA JURI MYKKÄNEN

NUORISOPOLITIIKKA JA POLIITTINEN NUORISO: OBJEKTEISTA SUBJEKTEIKSI? Suomen ja muun Euroopan nuorisolle 2000-luvun talouskurimukset, kilpailullisuus ja pettymys ovat tosia, ahdistavia ja lamauttavia. Yhteiskunnallinen aktivismi tai edes konventionaalinen politiikka eivät suurinta osaa nuorista juurikaan kiinnosta. Toisaalta osa nuorista seuraa maailmaa valppaasti ja tiedostaa oman poliittisuutensa ja elämänsä yhteiskunnallisuuden syvällisesti. Näillä aktiiveilla on institutionaalista politiikkaa uudistavia ajattelu- ja toimintatapoja. Nuorisotutkimusseura • Nuorisotutkimusseura. Julkaisuja 229 • ISBN 978-952-372-011-4 • ISSN 1799-9219 • 207 s. • Nid. • EUR 28 28


FILOSOFIA

FILOSOFIA

PÄÄTOIM. ARTO LAITINEN

AJATUS 77

Suomen Filosofisen Yhdistyksen vuosikirja Ajatus 77 sisältää mm. artikkelit: Matias Slavov, Syy-seuraussuhteen ajallinen epäsymmetria; Ari Peuhu, Luonnolliset lajit ja essentialismi; Tuukka Brunila, Vahva valtio ja talouden depolitisaatio. Carl Schmitt, liberalismi ja moderni käsitteellinen erottelu valtion ja yhteiskunnan välillä; Tiia Sudenkaarne, Kohtuja ja kohtuuttomuuksia: sijaissynnytystyön bioetiikkaa.

Suomen Filosofinen Yhdistys - Filosofiska Föreningen i Finland • ISBN 978-951-9264-93-6 • ISSN 0355-1725 • 448 s. • Nid. • EUR 20 29


FILOSOFIA

ANNA LOWENHAUPT TSING

LOPUN AIKOJEN SIENI

Elämää kapitalismin raunioissa Anna Lowenhaupt Tsing jäljittää matsutake-sienen matkaa kapitalismin reunamilta Oregonin ja Suomen Lapin metsistä japanilaisten herkkusuiden ruokapöytiin. Matsutake, tuoksuvalmuska, on kenties maailman arvokkain sieni ja myös laji, joka menestyy ihmisen muuttamissa ympäristöissä. Sienen kautta avautuukin näkymä kapitalismin ja sen marginaalien suhteisiin, vuorovaikutukseemme ei-inhimillisten toimijoiden kanssa ja lopulta elämän mahdollisuuksiin kapitalismin jälkeen. Tutkijaliitto • Paradeigma • ISBN 978-952-7093-22-1 • 378 s. • Sid. • EUR 34

LAURI KALLIO

MAAILMANHENKI POHJOLASSA Snellman, Hegel ja hegeliläiset

Maailmanhenki Pohjolassa piirtää yleiskuvan Snellmanin ja hänen esikuvansa G. W. F. Hegelin (1770–1831) filosofiasta. Se toimii johdantoteoksena heidän ajatteluunsa ja kertoo samalla 1800-luvun Suomen henkisen elämän kansainvälisyydestä. Teos selittää, miten Snellman Hegelin ajattelua käytti ja tulkitsi, ja korostaa, millaisissa asioissa Snellman teki pesäeron sekä Hegeliin että maineikkaisiin hegeliläisiin kuten Ludwig Feuerbachiin ja David Friedrich Straussiin. Eurooppalaisen filosofian seura • niin & näin -kirjat 118 • ISBN 978-952-7189-73-3 • 219 s. • Nid. • EUR 29 30


FILOSOFIA

CATHERINE MALABOU, SUOM. EETU VIREN

MITÄ ON TEHTÄVÄ AIVOILLEMME? Biotieteiden uudet kehityskulut ovat paljastaneet ihmisaivojen olevan plastiset: ne kehittyvät ja muuttuvat läpi elämän vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Kirjassa Catherine Malabou tarkastelee uusien biotieteiden tutkimustuloksia filosofisesti suhteessa nyky-yhteiskuntaan. Ihmisaivoille ominainen plastisuus on kuitenkin myös jotain aivan muuta: olosuhteisiin sopeutumisen lisäksi se on kykyä muuttaa juuri noita olosuhteita.

Tutkijaliitto • Paradeigma • ISBN 978-952-7093-24-5 • 120 s. • Nid. • EUR 28

ESA KIRKKOPELTO

LOGOMIMESIS

Tutkielma esiintyvästä ruumiista Logomimesis on filosofinen ja taiteellinen tutkielma taiteista, ruumiista ja kielestä. Omintakeisen filosofisen analyysin ja tarkan kokemusperäisen kuvauksen avulla teos näyttää, mihin taiteellinen tutkimus voi yltää. Teos synnyttää uudenlaista ymmärrystä ruumiillisuudesta. Kun esiintyvää ruumista tarkastellaan kielellisenä ilmiönä, kielen jäljittelynä – logomimesiksenä – alkaa taiteellisen kokemuksen ja muiden kokemuksen lajien välille ilmetä odottamattomia yhteyksiä. Tutkijaliitto • Paradeigma • ISBN 978-952-7093-19-1 • 351 s. • Nid. • EUR 31 31


LUONNONTIEDE JA TÄHTITIEDE

TOIM. HENRY VÄRE, JAAKKO SAARINEN, ARTO KURTTO JA LEENA HÄMET-AHTI

SUOMEN PUU- JA PENSASKASVIO Teos on Suomessa luontaisina ja viljeltyinä tavattavien puuvartisten kasvien – puiden, pensaiden, varpujen ja puuvartisköynnösten – tunnistamis- ja käyttöopas. Tämä kolmas painos on perusteellisesti uusittu ja nykyaikaistettu. Uutta ovat myös korkeusvyöhykkeiden esittely, koska viljelyssä on yhä enemmän vuoristokasveja, ja alkuperäislajistomme risteymien kuvaukset ja levinneisyyskartat. Kirjassa on lähes 1 200 piirroskuvaa, ja teos on ainutlaatuinen maailmanlaajuisesti. Dendrologian Seura - Dendrologiska Sällskapet • Publications of the Finnish Dendrological Society 10 • ISBN 978-951-96557-4-1 • ISSN 0783-3903 • 552 s. • Nid. • 3.p. • EUR 48 32


LUONNONTIEDE JA TÄHTITIEDE

HEIKKI NEVANLINNA

ILMATIETEIDEN VAIHEITA JA VAIKUTTAJIA SUOMESSA Suomessa harjoitettu ilmatieteellinen tutkimus sai alkunsa 1700-luvulla. Varhaisista alan tutkijoista tärkein oli Helsingin yliopiston fysiikan professori G. G. Hällström (1775–1844). Merkittävä tapahtuma oli magneettismeteorologisen observatorion (nykyisin Ilmatieteen laitos) perustaminen vuonna 1838. Ensimmäiset yleisölle suunnatut sääennusteet aloitettiin 1880-luvulla. Nykyään laitoksen toimintaan kuuluvat tutkimukset ilmakehän kaikista kerroksista aina avaruuteen asti. Finska Vetenskaps-Societeten - Suomen Tiedeseura • Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 215 • ISBN 978-951-653-455-1 • ISSN 0067-8481 • 341 s. • Sid. • EUR 35

HANNU KARTTUNEN

KEMIA

Tiedettä kaikille Elolliseen luontoon liittyy tavaton määrä mutkikkaita kemian ilmiöitä. Luonnon oman kemian lisäksi ympärillämme on lukemattomia ihmisen keksimiä kemian tuotteita. Millaista elämä olisi vaikka ilman muoveja, pesuaineita, maaleja, bensiiniä, lääkkeitä? Ilman kemiaa palaisimme oikeastaan aikaan ennen kivikautta. Ursan nuorten tietokirjasarjassa Tiedettä kaikille on aiemmin ilmestynyt neljä teosta.

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa • Ursan julkaisuja 170 • ISBN 978-952-5985-69-6 • ISSN 0357-7937 • 144 s. • Sid. • EUR 29 33


LIIKUNTA

DAN HOOPER

KAIKEN ALKU

Universumin ensimmäiset sekunnit Tutkijat ovat viime aikoina tehneet ratkaisevia löytöjä siitä, kuinka kosmoksemme on kehittynyt 13,8 miljardin vuoden ajan. Tietämyksessämme on kuitenkin edelleen kriittinen aukko. Emme tiedä juuri mitään siitä, mitä tapahtui maailmankaikkeuden ensimmäisten sekuntien aikana. Kaiken alku kertoo, miten yritämme ymmärtää tätä tärkeintä ja salaperäisintä ajanjaksoa kosmisen historian alussa. Tähtitieteellinen yhdistys Ursa • Ursan julkaisuja 169 • ISBN 978-952-5985-83-2 • ISSN 0357-7937 • 223 s. • Sid. • EUR 36

LIIKUNTA ANNA-LIISA OJALA

KAUKALOISSA KASVANEET Teos tarkastelee korkealla tasolla jääkiekkoilevia nuoria miehiä. Tutkija AnnaLiisa Ojala seurasi heidän elämäänsä läheltä kahden vuoden ajan etnografisen tutkimuksen metodein. Ojala käsittelee nuorisojääkiekkoa investointina ja sosiaalisena ympäristönä. Kaikista jääkiekkoa vakavasti harrastavista ei tule ammattilaisia. Jääkiekkoilijat ja heidän perheensä eivät kuitenkaan koe, että heidän ajallinen ja rahallinen panostuksensa lajiin olisi mennyt hukkaan.

Nuorisotutkimusseura • Nuorisotutkimusseura. Julkaisuja 230 • ISBN 978-952-372-012-1 • ISSN 1799-9219 • 181 s. • Nid. • EUR 28

34


LIIKUNTA

TIMO ALA-VÄHÄLÄ

MIKÄ IHMEEN PT?

Selvitys personal trainer -alasta Suomessa Tavallisten ihmisten henkilökohtainen liikuntavalmennus on Suomessa vielä melko uusi ilmiö. Ennen 1990-lukua personal trainereita (PT) näkyi vain valkokankaalla amerikkalaisissa elokuvissa. Suomeen PT-palveluita ja -koulutusta alkoi syntyä 1990-luvun lopulla. Erityisen nopeasti ala kasvoi 2010-luvulla. Timo Ala-Vähälän selvitys tarjoaa yleiskuvan alan koulutuksesta ja palveluntarjoajista. Liikuntatieteellinen Seura • Liikuntatieteellisen Seuran tutkimuksia ja selvityksiä 17 • ISBN 978-952-5762-16-7 • ISSN 1798-2464 • 48 s. • Nid. • EUR 10

SATU KASKI, MONNA ARVINEN-BARROW, ULLA KINNUNEN JA JARI PARKKARI

MITEN HUIPPU-URHEILIJAN MIELI VOI?

Nykyisten ja entisten huippu-urheilijoiden henkinen hyvinvointi Suomessa Huippu-urheilu on urheilijalle henkisesti vaativa toimintaympäristö. Julkaisu kertoo, mikä tuottaa urheilijoille hyvinvointia ja mikä aiheuttaa heille pahoinvointia. Tarkastelussa ovat niin uraansa jatkavat kuin sen jo lopettaneet urheilijat. Niin uraansa jatkavat kuin uransa lopettaneet huippu-urheilijat kokevat itsensä keskimäärin varsin hyvinvoiviksi. Urheilijoiden mielenterveys oirehtii kuitenkin enemmän kuin väestön keskimäärin. Liikuntatieteellinen Seura • Liikuntatieteellisen Seuran tutkimuksia ja selvityksiä 18 • ISBN 978-952-5762-17-4 • ISSN 1798-2464 • 32 s. • Nid. • EUR 10 35


OIKEUSTIEDE

JURKKA JÄMSÄ

OIKEUDELLISET TODISTELUNRAJOITTEET RIKOSASIASSA Oikeustieteellinen väitöstutkimus tarkentaa todistusoikeuden käsitteistöä ja yleisiä oppeja jäsentämällä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännössä kehittyneitä periaatteita todistelunrajoitteista ja todisteen hyödyntämiskielloista suhteessa uusiin, kansallisiin todistelua rajoittaviin säännöksiin. Todistelun vapautta rajoittavien oikeusnormien vaikutusta pyritään kuvaamaan aikaisempaa monipuolisemmin. Suomalainen Lakimiesyhdistys • Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja 343 • ISBN 978-951-855-385-7 • ISSN 0356-7206 • 497 s. • Sid. • EUR 135

36


VARIA

TOIM. JUHA JANHUNEN

SPHINX 2019–2020 Sphinx sisältää seuraavat esitelmät: René Gothóni, Forty-five years but one night: A Buddhist monastery in Sri Lanka revisited; Tuomas Hytönen, Matematiikka: niin__abstraktia (täydennä genetiivillä); Antti Sajantila, Mitä muinaisDNA-tutkimukset ovat paljastaneet Levänluhdan arkeologisesta mysteeristä? Odo Diekman, The 1927 epidemic model of Kermack and McKendrick: A success story or a tragicomedy? Anni Huhtala, Kaivosvero: Kuinka soveltaa Hotellingin ja Pigoun oppeja? Finska Vetenskaps-Societeten - Suomen Tiedeseura • Årsbok - Vuosikirja Yearbook 2019-2020 • ISBN 978-951-653-453-7 • ISSN 0783-5892 • 237 s. • Nid. • EUR 25

37


VARIA

TOIM. ILARI HETEMÄKI, ANNA-KAISA KUUSISTO, MARIA LÄHTEENMÄKI JA ESA VÄLIVERRONEN

HYVÄ JA PAHA TIETO Tiede ja teknologia ovat muovanneet ihmisten elämää ja ajattelutapoja. Tiedon tavoittelu on vuosituhansien ajan kietoutunut myös uskonnolliseen ja poliittiseen valtaan. Vuoden 2021 Tieteen päivien kirja pohtii tiedon luonnetta sekä sen asemaa päätöksenteossa ja tulevaisuuden suunnittelussa. Millaista tietoa tarjoavat tilastot ja digitaaliset sovellukset? Kenellä on viimeinen sana, kun väitellään terveellisestä ruoasta tai ilmastonmuutoksesta?

Tieteellisten seurain valtuuskunta • TSV julkaisuja • ISBN 978-952-345-103-2 • 304 s. • Nid. • EUR 21

RED. BO LINDBERG

VÅRT GEMENSAMMA INNANHAV Finskt och svenskt kring Östersjön

Denna volym handlar om finska och svenska aspekter av miljö, musik, arkitektur, historia, religion och ishockey, mer eller mindre betingade av de båda ländernas läge vid Östersjön. Hur skall Östersjöns vatten räddas? Varför grundade man universitet på 1600-talet? Vilken har finska språkets ställning varit i Sverige? Vilken roll har väckelserörelserna spelat i Norden? Finns det en särartad nordisk musik? Finska Vetenskaps-Societeten - Suomen Tiedeseura • Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 216 • ISBN 978-951-653-457-5 • ISSN 0067-8481 • 129 s. • Sid. • EUR 25

38


TERVETULOA TIETEEN OMAAN KIRJAKAUPPAAN TIEDEKIRJAAN!

Tilaa uutuuskirjat kätevasti verkkokaupastamme tiedekirja.fi tai tule käymään kivijalkamyymäläämme Helsingin Kruununhaassa. Snellmaninkatu 13, Helsinki

MYYMÄLÄN AUKIOLOAJAT ma, ti, to ke pe

10.30–17 10.30–18 10–16

Snellmaninkatu 13, Helsinki puh. 09 635 177 tiedekirja@tsv.fi www.tiedekirja.fi

Profile for Tiedekirja

Tiedekirjan uutuudet 1/2021  

Advertisement
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded