Karpaty vs. Dunaj

Page 1

karpaty

dunaj

BOOKLET2.indd 1

07/02/15 13:42


študenti: thomas julian ivanov filip marčák téma: rozvojová os bratislavy, priečna os karpaty - dunaj rok: 2014/2015 vedúci práce: doc. ing. arch. jaroslav coplák, phd. ing. arch. igor hianik ing. arch. tomáš hanáček

BOOKLET2.indd 2

07/02/15 13:42


BOOKLET2.indd 3

07/02/15 13:42


Pohorie Malé Karpaty a rieka Dunaj sú dva najväčšie a významovo najsilnejšie prírodné prvky, ktoré sa v meste Bratislava nachádzajú. Sú tu zároveň dva prvky, ktorými začína a končí priečna rozvojová os mesta, od úbočia Malých Karpát na vrchu Koliba, po mestské nábrežie rieky Dunaj.

BOOKLET2.indd 4

07/02/15 13:42


BOOKLET2.indd 5

07/02/15 13:42


BOOKLET2.indd 6

07/02/15 13:43


BOOKLET2.indd 7

07/02/15 13:43


Priečna os pretína vychodnú stranu Bratislavy a vytvára hranicu vnútorného a vonkajšieho mesta. Prepája tiež dôležité dopravné uzly, spoločensky dôležité body a verejné priestory. Hlavná vlaková stanica, Hlavná autobusová stanica, Americké námestie, Národná banka Slovenska, Úrad vlády, viaceré ministerstvá, Medická záhrada, Nová budova Národného divadla a nové nábrežie Dunaja. Priečna os sa vo svojej dĺžke delí na charakterovo rozličné častí, ktoré sa od seba líšia svojimi uličnými profilmi, funkčným využitím priestorov a uzlovými bodmi. Tieto úseky s rôznou atmosférou podporujú celkovú rozmanitosť priečnej osi. Návštevníci a užívatelia však nemusia využívať celú os, ale môžu fungovať iba v jej jednotlivých častiach.

BOOKLET2.indd 8

07/02/15 13:43


predstaničné nám.

úrad vlády pyramída a národná banka

vonkajšie mesto

americké námestie

medická záhrada

malý trh

vnútorné mesto

dostojevského rad

nábrežie / eurovea

hlavná stanica praha

košice

VLAK rača zlaté piesky

ružinov

americké námestie

TRAM

autobusová stanica podunajské biskupice

BUS

staré centrum

nové centrum viedeň

BOOKLET2.indd 9

LOĎ

budapešť

07/02/15 13:43


Návrh karpaty vs. dunaj má za cieľ extrahovať z prvkov Karpát a Dunaja ich charakteristické črty a v abstraktnej podobe ich aplikovať na priestory v podobe navigačných prvkov. Vďaka tomuto by náhodný užívateľ vždy po vstupe do priečnej osi vedel či sa hýbe smerom na sever ku Karpatom, alebo na juh k Dunaju. Týmto “navigačným systémom” by zároveň boli prepojené a zjednotené jednotlivé charakteristické úseky do jedného celku.

BOOKLET2.indd 10

07/02/15 13:43


karpaty les / stromy statika kľud / oddych

dunaj voda / tok dynamika ruch / život

BOOKLET2.indd 11

07/02/15 13:43


BOOKLET2.indd 12

07/02/15 13:43


BOOKLET2.indd 13

07/02/15 13:43


Podľa schémy hľadáme na rozvojovej osi priestor - bod, v ktorom sa charaktery karpaty vs. dunaj najviac prelínajú. Týmto bodom je Americké námestie. Ruch a dynamiku reprezentuje jeho úloha ako významný dopravný a prestupový uzol pri vstupe do centra zo severo-východných a východných mestských častí. Na druhej strane, námestie poskytuje zelené oddychové plochy a je úzko prepojené na blízku Medickú záhradu.

BOOKLET2.indd 14

07/02/15 13:43


BOOKLET2.indd 15

07/02/15 13:43


Problém Amerického námestia je jeho roztrieštenosť. Verejné priestory sú križované cestami a električkovými koľajami. Veľkú časť zo spevnených plôch zaberajú parkovacie miesta. Priamy prechod od ulice Imricha Karvaša na Špitálsku ulicu je ohradený plotom areálu Štátnej nemocnice.

BOOKLET2.indd 16

07/02/15 13:43


BOOKLET2.indd 17

07/02/15 13:43


strecha strecha zeleň zeleň oddych oddych

národná banka / rozhlas centrum

kostol blumentál

ľudia ľudia námestie námestie trhovisko trhovisko

ružinov rača vajnory

doprava doprava uzol uzol ruch ruch

medická záhrada

hlavná stanica centrum dunaj

parkovanie parkovanie

BOOKLET2.indd 18

07/02/15 13:43


BOOKLET2.indd 19

07/02/15 13:43


BOOKLET2.indd 20

07/02/15 13:43


BOOKLET2.indd 21

07/02/15 13:43


trhovisko

BOOKLET2.indd 22

07/02/15 13:43


AXO_TRHY.pdf

1

07/02/15

13:30

BOOKLET2.indd 23

07/02/15 13:43


kultúra

BOOKLET2.indd 24

07/02/15 13:43


AXO_DIVADLO.pdf

1

07/02/15

13:02

BOOKLET2.indd 25

07/02/15 13:43


Å¡port

BOOKLET2.indd 26

07/02/15 13:43


AXO_SKATE.pdf

1

07/02/15

13:01

BOOKLET2.indd 27

07/02/15 13:43


BOOKLET2.indd 28

07/02/15 13:43


pred / verejné plochy 15%

po / verejné plochy 50%

BOOKLET2.indd 29

07/02/15 13:44


BOOKLET2.indd 30

07/02/15 13:44


BOOKLET2.indd 31

07/02/15 13:44


BOOKLET2.indd 32

07/02/15 13:44


BOOKLET2.indd 33

07/02/15 13:44


BOOKLET2.indd 34

07/02/15 13:44


BOOKLET2.indd 35

07/02/15 13:44


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.