Page 1

TEPLÁREŇ PÚCHOV IVANA ČOBEJOVÁ THOMAS JULIAN IVANOV

Úvodná strana

1


sprievodná správa report Objekt sa nachádza v areáli bývalého závodu Syenit na začiatku mesta Púchov. Areál sa rozprestiera na pravej strane od hlavnej cesty do centra Púchova, priamo oproti vlakovej a autobusovej stanici. Objekt teplárne sa nachádza v časti pôvodnej fabriky Sienit, a momentálne je zastavaný zo všetkých štyroch strán. Z dvoch pôvodnou zástavbou, z ostatných dvoch novými prístavbami skladov. Ide o dvojpodlažnú budovu so sedlovou strechou a obvodovým nosným systémom z tehál plných pálených. Na juhozápadnom rohu je umiestnená veža. Na severovýchodnej strane je hlavný vstup do 2.NP. K juhovýchodnej strane je pristavený objekt trafostanice. Fasáda je členená tehlovými balustrádami a veľkými členenými oknami . Tepláreň bola postavená v 20.storočí a momentálne je asi 30 rokov nevyužívaná. Jej prínos zhľadiska historických hodnôt je najmä po technickej stránke, kde stavba dokumentuje priemyselnú pamäť mesta Púchov. Ďalej sú to hodnoty funkčné a dokumentačné. Budova má porušenú strechu, drobné defekty na fasáde z exteriéru a interiéru, nevyhovujúcu dispozíciu. V súčasnosti sa objekt nevyužíva. Náš návrh ráta s transformáciou teplárne na multifunkčný priestor pre využitie na kultúrno-spoločenské akcie. Za týmto účelom navrhujeme vybúrať základy na 1.NP, ktoré plnili funkciu základov pre ťažké stroje na hlavnom 2.NP. Ďalej deliace priečky v dispozícii. Navrhujeme zbúrať aj neskoršiu prístavbu trafostanice na zadnej strane stavby. Týmto sa vytvorí open space halový priestor v strede dispozície. Na oba konce budovy sme umiestnili nemenné prvky ako sú vertikálne komunikácie, sklady, šatne, toalety, kanceláriu pre správu a fungovanie objektu. Pri tomto návrhu chceme naplno vychádzať z výzoru budovy, ponechať mu súčasný výzor, vykonať iba nutné opravy, ako napríklad oprava strechy, opravy klenieb alebo zaliatie dier v podlahe. Stavebné úpravy budú viditeľne odlíšené od tehlovej pôvodnej stavby a to použitím železobetónu. Variabilita priestoru je dosiahnutá vytvorením gridového systému s hlavnou nosnou oceľovou konštrukciou, ktorá poskytuje flexibilitu usporiadania ľahkých horizontálnych a vertikálnych tyčových alebo doskových prvkov. Prvky sa radia do gridu podľa požadovaného eventu. Priestor sa môže pretransformovať na galériu, miesto na koncert, kino, divadlo, labyrint, atď.

Sprievodná správa

2


predslov about PU, Okres Púchov, Trenčiansky kraj Rozloha: 41,50 km2 Area: 41,50 km2 púchov

Počet obyvateľov: 18 500 People: 18 500 Hustota obyvateľstva: 450 obyv./km Density: 450 obyv./km Púchov - Bratislava = 170 km Púchov - Považská Bystrica = 20 km Púchov - Žilina = 50 km Púchov - Česko = 20 km Púchov - Czech rep. = 20km

Predslov

3


centrum

širšie centrum

púchov širšie vzťahy Plánovaný podchod

mikona Tepláreň

rodinné domy

univerzita matador kontinental

Situácia

4


Pešia zóna Športové centrum

Dom Kultrúry Župný dom

púchov poi

Futbalový klub

Múzeum

Kostol všetkých Svätých

Tepláreň

Situácia - POI

5


strenghts

industriálne dedičstvo industrial heritage

SWOT

výhodné dopravné napojenie good transport connection blízkosť železničnej stanice train station nearby oddelené od pôvodného centra separate from the old center

SWOT - strenghts

6


weaknesses

zastavanosť priehľadu od ulice no viewable from the street

SWOT

bez voľnému pohybu chodcov no free pedestrian movement súčasný stav current condition aká funkcia? what function?

SWOT - weaknesses

7


opportunities druhé centrum second centre alternatíva alternative

SWOT

prístup access industriálne dedičstvo industrial heritage využiť polohu use the good location prestupný uzol - Čechy transit hub - Czech rep.

SWOT - opportunities

8


threats

mimo mierky a funkcie out of scale and function

SWOT

problematický urbanizmus problematic urbanism malé mesto small city náklady budget

SWOT - threats

9


NOVÉ CENTRUM? NEW CENTRE?

konverzia priemyselného parku na druhé centrum conversion of the industrial park to a second city center vytvorenie vstupov, chodníkov, námestí, parkovanie creating entrances, pavements, squares, parking

Nové centrum

10


teraz now

priemyselné budovy - sklady industry /in use/ pôvodné priemyselné budovy old industrial buildings tepláreň heating plant

žel. stanica train station

hlavná dopravná línia main transport line

Funknčno - prevádzkova

11


potom then

expo expo

Pešie línie

obchod / služby bussiness / service sociálne / kultúra / vzdelávanie social / culture / education Vstup pre autá

aministratíva administration

Vstup pre peších Žel. stanica

Vstup pre peších

Hlavná Hlavná dopravná dopravná línia línia

Námestie Firemný vchod

Firma

Funknčno - prevádzkova

12


detail detail pavilion 2 - classic - administration - storage rooms

parking

park

pavilón 1 - konštrukcia - open space

námestie square

Nové centrum - detail

13


TEPLÁREŇ HEATING PLANT

Tepláreň

14


technická hodnota technical value

HISTORICKÉ HODNOTY HISTORICAL VALUES

funkčná hodnota function value dokumentačná hodnota documentation value

Historické hodnoty

15


funkcia function

ako? how?

výstavy exhibitions koncerty concerts kongresy congress party party

ako zabezpečiť variabilitu? how to provide variability? ako zaujať ľudí? how we could make it interesting for people? ako odlíšiť históriu a súčasnosť? how to differ the history and the present?

divadlo theatre

Funkcia? Ako?

16


KONTRAST CONTRAST

ťažké heavy

ľahké light

ledoux - cimetière de chaux, 1804

sol lewitt, 1980

monumentálnosť monumentality

systém system

symetria symetry

modul module konštrukcia construction

Kontrast - inspire

17


KONTRAST CONTRAST

ťažké heavy

ľahké light

syenit - púchov, 20. storočie syenit - púchov, 20th century

oceľová konštrukcia, 2013 steel construction

monumentálnosť monumentality

modul module

symetria symetry

konštrukcia construction variabilita variability

Kontrast - návrh

18


otvorená časť open space

FUNGOVANIE FUNCTION

nemenné časti closed parts

vertikálne komunikácie vertical circulation

Fungovanie

19


1.NP 1st floor

pôvodné murivo original walling

2.NP 2nd floor

zrušené murivo dismantled walling

teraz now

teraz now

návrh proposal

návrh proposal

dostavané časti added parts

Búracie práce

20


pôdorysy floorplans

1.NP 1st floor

m 1:200

2.NP 2nd floor

Pôdorysy

21


rezy sections m 1:200

pozdĺžny rez longitudinal section

priečny rez vertical section

Rezy

22


pohľady views m 1:200

pohľad zľava lefthand view

čelný pohľad front view

Pohľady

23


pohľady views m 1:200

pohľad zprava righthand view

zadný pohľad back view

Pohľady

24


návrh proposal

KONŠTRUKCIA FRAMEWORK

celý modul whole module

permanentná konštrukcia permanent framework

Konštrukcia

25


konštrukčný detail framework detail

modul modul 3500

3500 35

00

montovacie úchyty mounting clips

35

00

35

00

35

00

00

35

00

35

00

5 0 3 0 35

oceľový stĺp 200 x 200 steel column 200 x 200

1750 1750

montovaný stĺp 120 x 120 module columm 120 x 120

Modul a detail

26


SPOJENIE CONNECTION

Spojenie

27


labyrint labyrinth

VARIÁCIE VARIATIONS

kino cinema divadlo theathre výstava exhibition

Variácie

28


labyrint labyrinth

Labyrint

29


kino cinema

Kino

30


divadlo theathre

Divadlo

31


výstava exhibition

Výstava

32


Nรกvrh - vizuรกl

33

Tepláreň Púchov  
Advertisement