Page 1

PUB Agreement N0 40009120

R

The Vietnamese Newspaper www.THOIBAO.COM

XEM TRANG 82

ISSUE 630

HOUSTON DEC.07.2018

Vị tổng thống dễ thương


HOUSTON

TM

2

|No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com


TM

HOUSTON

No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com|

3


HOUSTON

TM

4

|No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com


TM

HOUSTON

No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com|

5


HOUSTON

TM

6

|No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com


TM

HOUSTON

THỜI BÁO HOUSTON The Vietnamese Newspaper 11209 Bellaire Blvd. #C20 Houston, TX 77072

Thư từ: suzynguyen@thoibao.com Bài vở: contributions@thoibao.com Sửa chữa quảng cáo: quangcao@thoibao.com Advertisingthoibao@gmail.com Điều hành quảng cáo: (281) 568- 0632 Tel: 1-866-898-6925 Fax: 1-866-898-0186 Các ý kiến để giúp cải tiến: publisher@thoibao.com

Biên tập viên & Cộng tác viên: Bùi Bích Hà, Chu Nguyễn, Đoàn Dự, Hà Huyền Chi, Hải Phong, Hoàng Yên Lưu, Huy Phương, Lý Anh, Nguyễn Ngọc Ngạn, B.S. Nguyễn Ý Đức, B.S. Đặng Phú Ân, Nguyễn Tuấn Hoàng, Trùng Dương, Nguyễn Thượng Chánh, Nhị Khê, Nguyễn Mạnh Trinh, Ngythanh, Phan, Phan Hạnh, Soạn giả Nguyễn Phương, Song Thao, Tống Minh Long Quân, Trà Lũ, Văn Quang, Tưởng Năng Tiến

Hình ảnh do AFP cung cấp

Thể lệ gởi bài cho Thời Báo Bài vở gửi cho Thời Báo xin viết bằng các word processor sử dụng các font chữ Việt Nam của VNI hay Unicode và gửi về tòa soạn qua email address: contributions@thoibao.com. Tòa soạn không hoàn trả lại bản thảo hoặc hình ảnh dưới bất cứ dạng nào và không chịu trách nhiệm về mọi sự mất mát hay thất lạc. Xin quí vị tự lưu lại một bản sao trước khi gửi. Tòa soạn giành quyền sửa chữa, hiệu đính nếu thấy cần thiết cho phù hợp với Thời Báo. Bài vở muốn có nhuận bút xin ghi rõ nơi đầu bài và cho biết địa chỉ và số điện thoại liên lạc. Thời Báo không đăng những bài vở không có tên tác giả, không có địa chỉ và số điện thoại liên lạc. - Thoi Bao® is the registered trade mark of Thoi Bao Inc. - Thoi Bao® is not responsible for the advertising content. It is up to the consumers to check and validate the claims in the advertisements. No part of this publication can be reproduced without written consent of the publisher.

ACCOUNTING - KEÁ TOAÙN HN Tax & Financial

55

Thôøi Baùo New Media

117

Thôøi Baùo Radio-Thoâng Baùo

123

Thôøi Baùo-T/B Ngaøy Leã

131

ATTORNEY AT LAW - LUAÄT SÖ Voõ & Phaïm PLLC

AUTO BODY - GLASS - REPAIR Anfa Collision, Corp. 17 Caàn Mua Xe Cuõ 135 BEAUTY SALON - TMV, UOÁN TOÙC Sonic Skin Care

United Health Care

35

Alpha Realtors-Jane Nguyeãn David Huy Nguyen

11 35 13 35

DOCTORS - BAÙC SÓ APEX Cardiology of Houston 136 My Care Plastic Surgery 33 Nguyeãn Coâng Thöù 19 Nguyeãn Xuaân Cöôøng 47 Phan Hoàng Ñöùc 59 Tang James - Cosmetic Surgery 25 Westlake Medical-Vuõ Toâ 39

INSURANCE - BAÛO HIEÅM Allstate Insurance - Cecile Nguyen Andrew Insurance Agency Diane Tran Insurance DP Insurance Agency & Tax Harry Dao Insurance Agency JJ Insurance & Multi Services John Milton Nguyeãn Kim Anh Nguyen Lan Nguyeãn Leon Vuõ Tieán Laäp - Allstate Nguyeãn Thanh Lieät Phan Pham Insurance Tammy Pham Thaùi Phaïm Insurance

21 55 31 23 1 20 21 20 1 17 21 29 9 136

1

43

Thanh Tran Vicki Lam - Star Realty

PRIVATE ANNOUNCEMENT - TANG SÖÏ, HYÛ SÖÏ C/P- “Vuõ Thöôøng vieät” P/U- “Vuõ Thöôøng Vieät” Amida Life-Slim Body Acai Berry Quyõ CÑ Thôøi Baùo-Thoâng Baùo Thö Caûm Taï

75 136

RESTAURANT-CAFE A-Lyù Oriental Food Restaurant Cajun Kitchen

59 132

Ñöùc Höông Gioø Chaû

45

Phaùt Kyù Restaurant

31

Phôû Gaø Ñoàng Nai

134

Phôû Ñieän

49

Quaùn Dì Tö - Côm Bình Daân

55

Quaùn Nhö Thaûo

67

Rieâu Cua

61

Thaïch Cheø Hieån Khaùnh

61

Töôøng Kyù Fast Food

29

SERVICES - DÒCH VUÏ Alfa One Electric-Victor Tran

136

All Seasons Mechanics

136

Amviet Learning Center Bet Phoenix-Live Casino Enstyle Beauty Academy

57 2 39

Haûo Leâ - Remodelings

79

Kingsley Home Care

85

Lam Son Carpet Cleaning

1

Naskila Gaming-Bus Schedule

3

Ñoaøn Voõ - Thôï Moäc

53

Phong Construction

17

Texair

31

Tom Nguyeãn

1

Tom Nguyeãn - Maùy Credit Card

136

Tran’s A/C

136

Tröôøng Thaåm myõ Ba Leâ

27

TT Dòch Vuï Pacific

75

Vöôïng - Plumbing

79

SUPERMARKET - SIEÂU THÒ Ca Mau Food Market

69

17

Chôï Thaéng Höng

133

Chôï Thanh Bình

25

37 59 41 21 39

Dong Mai Market

15

Höng Ñoâng Supermarket II

63

PHARMACY - NHAØ THUOÁC TAÂY Biocare Pharmacy Darcy Pharmacy DB Pharmacy J&I Pharmacy Westlake Pharmacy

6

Quang Mai - First Realty Associates

JEWELLERY - TIEÄM VAØNG World Time Services

1

Jimmy Nguyeãn-Realtor

53

Capital 1 Finance 71 Car Title Loans 1 I Approve Lending 9 Amida Life-Man Of Iron 132 Confidence-Fe Mon 9-Livercon II 51 Phaïm Hoaøng Trung-Döôïc Thaûo 81 Supplement Depot-Sure Meal 135 Vaïn Hoøa Ñöôøng 43

1

Luke Ñinh

FINANCIAL - TAØI CHAÙNH

HERBALIST - ÑOÂNG Y

23

Gina Huyønh John Woo-Passion Realty

DENTIST - NHA SÓ ABS Dental Hi-Tech Dental Care Laâm Quang Thaéng

4

REAL ESTATE - ÑÒA OÁC

Hongkong City Mall

5

My Hoa Food Market

65

Tieán Höng chôï Ñoàng Khaùnh cuõ

25

SUPPLIER - ÑAÏI LYÙ CUNG CAÁP 101 103 6 94 88

NTT Nail Supply & Spa

53

Payless Flooring

23

Phöông My

23

VIDEO STORE - TIEÄM BAÊNG

No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com|

7


TIN HOUSTON

HOUSTON

TM

Người Houston tiễn đưa cựu TT George H.W. Bush

Vị tổng thống thứ 41 của Hoa Kỳ, George H.W. Bush (thường gọi là Bush Cha để phân biệt cựu TT Bush Con là con trai cả của ông) vừa qua đời tại tư gia ở Houston vào cuối tuần qua, hưởng thọ 94 tuổi. Tuy không phải là người sinh trưởng tại địa phương, nhưng ông đã quyết định rời nơi chốn cũ ở miền đông bắc để dời về lập nghiệp tại Texas và sau đó trở thành cư dân tại Houston trước khi đắc cử dân biểu liên bang, mở đầu một sự nghiệp chính trị kéo dài trong nhiều thập niên để lên đến chức vụ tổng thống trước khi về lại Houston và sinh sống cho đến khi qua đời. Đám tang của ông trở thành một cuộc quốc táng trên cả nước với nhiều nghi thức theo đúng lễ nghi quân cách tại địa phương cũng như ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Đầu tiên

là nghi thức tại phi trường quân sự Ellington để chuyển đưa linh cữu ông đến vùng thủ đô và đặt tại hội trường của Quốc Hội Hoa Kỳ bằng chiếc phi cơ Air Force One chuyên dành cho tổng thống. Nhiều người hàng xóm và thân bằng quyến thuộc đã đến khu nhà quàn trên đường Bering để tiễn biệt chiếc quan tài lên đường. Tại phi trường, một nghi lễ với 21 phát súng đại bác cũng được tiến hành để đưa linh cữu lên phi cơ. Cùng tham dự trong chuyến bay có cựu TT Bush Con cùng phu nhân và nhiều thân nhân khác trong gia đình. Khi đến thủ đô Hoa Thịnh Đốn, linh cữu được đưa đến hội trường của Quốc Hội với một nghi lễ vinh danh và tưởng niệm bởi nhiều viên chức cao cấp trong chính quyền. Sau đó linh cữu sẽ được đặt tại đây trong 3 ngày để cho công chúng có thể ghé ngang cúi chào lần chót để bầy tỏ sự thương tiếc. Đến sáng thứ Tư là nghi lễ tôn giáo tại Vương Cung Thánh Đường Quốc Gia ở Washington. Sau đó, linh cữu sẽ được chở về lại Houston để được đặt tại nhà thờ St. Martin’s Episcopal. Một nghi lễ vinh danh và tưởng niệm khác cũng được thực hiện tại đây trong ngày thứ Năm trước khi linh cữu được chở đến Thư Viện TT George Bush tại College Station để được chôn cùng với bà vợ Barbara và cô con gái của họ là Robin đã qua đời từ lúc còn trẻ. 

Truy tìm thiếu niên bị mất tích trong lúc đang chạy bộ Các điều tra viên của Sở Cảnh Sát Houston đang truy tìm tông tích của một thiếu niên 16 tuổi đã bị mất tích trong ngày Chủ nhật khi đang chạy bộ tập thể dục ở phía bắc thành phố. Đó là em Jared Chapellat, lần chót còn được thân nhân trong gia đình nhìn thấy là vào khoảng 8 giờ 45 phút tối tại khu nhà ở địa chỉ 1400 đường Sue Barnett Drive ở khu The Heights gần trung tâm thành phố. Vào lúc đó,

8

anh ta đang mặc một chiếc áo thun dài tay màu xám thuộc loại trùm qua đầu, cùng với chiếc quần cụt màu xám và đôi giầy tennis màu đen. Jared Chapellat chiều cao khoảng 6 ft 4 và cân nặng cỡ 180 pounds, với đôi mắt và tóc mầu nâu. Ai biết được những thông tin về em có thể gọi cho Sở Cảnh Sát Houston ở số 832-394-1840 chuyên phục vụ các hồ sơ những người bị mất tích. 

|No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com

Jared Chapellat


TM

HOUSTON

No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com|

9


TIN HOUSTON

HOUSTON

TM

Vợ giết con, chồng gặm nhấm hối hận Anh Kai Xu hiện đang phải đối mặt với nỗi đau khổ to lớn và dằn vặt khôn nguôi vì nghĩ rằng mình đã lơ là không chăm sóc kỹ lưỡng nên mới dẫn đến một thảm họa trong gia đình khi bà vợ của anh đã bị cảnh sát bắt giữ vì tội đã giết chết đứa con trai mới 5 tuổi. Anh tự trách mình là đã để vợ ở nhà cùng với đứa con trai Jiandong Xu vào ngày thứ Sáu vừa qua để đi làm vì nghĩ rằng đứa con sẽ giúp cho người vợ bớt được bệnh trầm cảm mà bà ta đang mang kể từ tháng 3 vừa qua. Anh cùng với vợ là Lihui Liu, 43 tuổi, đã dọn nhà từ Tân Gia Ba để đến lập nghiệp tại Houston từ năm 2012. Chị vợ đã có nhiều dấu hiệu bị bệnh trầm cảm nghiêm trọng sau khi đã toan tính quyên sinh hồi tháng 8 vừa qua, khoảng một năm sau khi chị ta đi giải phẫu cắt bỏ tử cung vì có bướu. Sau đó chị rơi vào cơn trầm cảm nặng và có lúc tự trầm mình để quyên sinh nhưng được cứu thoát. Có lúc chị ta đứng một mình bên ngoài căn nhà vào giờ đêm khuya, và nói với anh chồng rằng chị ta nghe có nhiều tiếng nói ở trong đầu bảo chị ta phải làm như vậy.

Bé Jiandong Xu

Lihui Liu

10

Chị vợ được các bác sĩ tâm thần chẩn bệnh và cho toa thuốc uống nhưng chị lại từ chối không uống vì sợ những phản ứng phụ hành hạ như khó ngủ vào ban đêm và mệt mỏi lúc ban ngày. Có lúc chị ta bỏ nhà đi giữa đêm khuya trước khi cảnh sát tìm thấy vào sáng hôm sau. Anh ta đã đưa vợ về quê nhà ở Trung quốc để thăm gia đình trong hai tuần vì nghĩ rằng việc nghỉ ngơi cùng với con cái sẽ khiến chị ta vui trở lại. Vào tối thứ Sáu tuần trước khi anh đi làm về thì không thấy con trai. Sau khi tìm kiếm khắp nơi, chị vợ nói rằng đứa con trai nằm trong thùng rác. Khi nhìn vào trong, anh Xu mới giật mình thấy cái đầu của con mình bị cắt lìa và thân thể đầy máu được gói trong một bao nhựa. Anh Xu đã liền gọi báo cho cảnh sát biết và họ đã đến nơi để bắt giữ bà mẹ này. Chị ta từ chối không trả lời cảnh sát về việc chặt đầu con nhưng nói rằng chị ta đã trấn nước nó. Chị vợ sẽ phải ra hầu toà trong những ngày sắp tới để phải đối diện với những cáo buộc về tội cố sát. 

|No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com


TM

HOUSTON

Cho phép bán nhà ở tạm của FEMA Theo yêu cầu của tiểu bang Texas, một số nạn nhân của cơn bão Harvey hiện đang sống tại các nhà ở tạm (THU) của FEMA do Tổng cục Địa chính Texas quản lý sẽ có cơ hội được mua chính căn nhà đang ở tạm của mình. Để đủ tiêu chuẩn mua một THU, bao gồm nhà ở xây mới và xe kéo lưu động, họ phải không có giải pháp nhà ở lâu dài và chỉ có thể mua chính THU nơi mà họ hiện đang cư trú. Người ghi tên mua nhà phải tuân thủ các điều kiện của giấy phép mà họ đã ký khi mới chuyển vào sống tại THU, và phải đồng ý mua bảo hiểm cho căn nhà đó, bao gồm bảo hiểm nguy cơ và bảo hiểm lũ lụt. Người mua phải chấp nhận mọi chi phí cần thiết để đảm bảo THU tuân thủ các bộ quy định và pháp lệnh tại địa phương.

Nếu một người muốn mua nhà đã nhận được tiền hỗ trợ sửa chữa hoặc thay thế đồ đạc từ FEMA, họ có thể sử dụng số tiền này để mua THU. Sau khi mua xong, người mua và các thành viên trong gia đình của họ sẽ không còn đủ tiêu chuẩn nhận hỗ trợ nhà ở của FEMA nữa. Giá bán của mỗi căn nhà sẽ được dựa trên một công thức xét đến loại

căn, số phòng ngủ và số tháng mà người mua đã sống ở căn nhà đó. Những người không đủ khả năng trả giá bán có thể khiếu nại mức giá đó, nhưng THU sẽ không được bán với giá thấp hơn 25% giá trị thị trường hợp lý được điều chỉnh của căn nhà đó. Để biết thêm chi tiết có thể gọi số 855-336-2003 hoặc fax tới số 512490-1248. u

No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com|

11


TIN HOUSTON

HOUSTON

TM

Một giáo viên thú nhận có quan hệ tình dục với nữ sinh Một thầy giáo trong vùng Houston đã vừa thú nhận chuyện có quan hệ tình dục với một nữ sinh trường Trung học Bellaire trong khoảng thời gian từ tháng 5/2015 đến tháng 6/2018. Có nhiều lúc hai người đã bị bắt gặp có quan hệ tình dục bên trong nhiều chiếc xe hơi, cũng như đã từng có thời gian sống chung nhà với nhau. Thông cáo của Sở Cảnh Sát Học Khu Houston cho biết những cáo buộc các tội danh này đã được nộp tại toà án của Harris County, và nói rằng đó là anh David Ziesmer, 26 tuổi, trước đây đã từng giảng dạy môn Địa Lý tại trường Trung học Bellaire trong cương vị một sinh viên thực tập làm thầy giáo. Chính trong khoảng thời gian này,

anh Ziesmer đã làm quen với cô nữ sinh lúc đó chỉ mới có 15 tuổi và đang học lớp 9 dưới sự hướng dẫn của anh ta. Hai người đã nhiều lần có quan hệ tình dục trên nhiều chiếc xe hơi của anh ta và cũng đã chung sống với nhau sau khi cô được 18 tuổi. Mới đây cô nữ sinh này đã đi tố cáo với nhà chức trách về những hành động trái phép của anh Ziesmer trong lúc anh đang làm thầy giáo tại Khu Học Chính Crosby. Sau khi những cáo buộc về các tội danh hình sự có quan hệ tình dục trái phép với một nữ sinh vị-thành-niên, anh Ziesmer đã nộp đơn xin từ chức. Khoảng một tháng sau đó, Sở Cảnh Sát Khu Học Chính Houston mới nộp đơn chính thức cáo trạng buộc tội này.

Các viên chức của Khu Học Chính Crosby nói rằng họ đã thông báo cho văn phòng chứng thực các giáo viên của Texas về hành vi của thầy giáo Ziesmer cũng như mở cuộc điều tra này. Ngoài ra, Khu Học Chính Houston cũng nói rằng khi họ điều tra về lý lịch của anh Ziesmer trong quá khứ, họ đã không tìm thấy có những dấu hiệu đáng báo động hay bất thường nào. Khi bị cảnh sát thẩm vấn, anh Ziesmer đã thú nhận chuyện quan hệ tình dục với cô nữ sinh nhưng nói thêm rằng những hành động tình dục đó chỉ bắt đầu sau khi cô nữ sinh đã trên 17 tuổi. Anh ta sẽ phải ra toà đối mặt với những cáo buộc này vào ngày 19 tháng Hai sắp tới. 

HOA KỲ

Bác chính sách cấp ngân quỹ kèm điều kiện chấp hành di trú

Theo phán quyết của một thẩm phán liên bang ở New York, đưa ra hôm thứ Sáu vừa qua, chính phủ liên bang không thể bắt buộc các bang và các thành phố hợp tác với các cơ quan di trú liên bang như một điều kiện để được nhận hàng triệu đôla ngân quỹ chấp pháp của liên bang. Phán quyết của Thẩm phán Liên bang Edgardo Ramos ở quận Manhattan là một chiến thắng cho thành phố New York và các bang New York, Connecticut, Massachusetts, New Jersey, Virginia và Washington. Những nơi này đã kiện chính phủ về các điều kiện này hồi tháng 7. Ông Ramos là thẩm phán liên bang thứ tư ra phán quyết chống lại chính phủ

12

liên bang về vấn đề này. Ông Ramos ra lệnh cho chính quyền cấp các ngân khoản này mà không kèm theo các điều kiện. Hồi năm ngoái, chính phủ liên bang thông báo rằng để nhận được ngân quỹ, chính quyền cấp bang và cấp địa phương phải cho các cơ quan di trú liên bang tiếp cận nhà tù của họ và phải thông báo trước về việc phóng thích di dân. Sáu bang này, nhận được ngân quỹ tổng cộng là 25 triệu đôla trong năm tài chính vừa qua, nói trong hồ sơ kiện của họ rằng họ được cho hạn chót là ngày 10 tháng 8 để quyết định có nhận ngân quỹ kèm theo các điều kiện này hay không.

|No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com

Thành phố New York, trong một vụ kiện riêng rẽ, cho biết họ có quyền nhận được 4 triệu đôla nhưng Bộ Tư pháp đã từ chối giải ngân. Các thẩm phán liên bang ở các bang Pennsylvania, California và Illinois đã phán quyết chống lại chính sách này. Tòa án Phúc thẩm Liên bang Khu vực 7 đã giữ nguyên phán quyết ở Illinois, nói rằng Quốc hội chứ không phải chính quyền mới có thẩm quyền quyết định ngân quỹ được chi tiêu thế nào. Ông Ramos hôm thứ Sáu nói rằng ông đồng ý với quyết định đó, và rằng giới hạn pháp lý về thẩm quyền hành pháp là “một sự kiểm soát nền bạo chính và sự tập trung quyền lực.” 


TM

HOUSTON

No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com|

13


HOA KỲ

HOUSTON

TM

Air Force One đón linh cữu cựu TT George H. W. Bush

Báo People dẫn một thông báo của Bạch ốc cho biết ông Trump sẽ điều Air Force One tới đưa linh cữu ông George Herbert Walker Bush tổng thống thứ 41 của Hoa Kỳ- tới điện Capitol

Phi cơ Air Force One - sẽ không được gọi là Air Force One trừ khi có tổng thống trên đó - sẽ bay tới Houston (Texas) để đón quan tài của cựu Tổng thống Bush (cha), qua đời hôm 30/11, ở tuổi 94, tới căn cứ quân

sự Andrews ở Maryland hôm 3/12. Theo lịch trình tang lễ, linh cữu của ông Bush sẽ được đưa đến căn cứ vào lúc 15h30 và được chuyển tới điện Capitol. Sau một nghi lễ ngắn gọn, thi hài của ông sẽ được đặt tại Mái vòm Rotunda, điện Capitol vào sáng 5/12. Một lễ tang cấp nhà nước diễn ra tại Nhà thờ Quốc Gia vào hôm 5/12. Tổng thống Trump hôm 1/12 cũng tuyên bố ngày 5/12 là ngày quốc tang để tưởng nhớ cựu Tổng thống George Herbert Walker Bush. Sau lễ tang cấp nhà nước, linh cữu ông Bush được chuyển về Houston. Tổng thống thứ 41 của nước Mỹ được mai táng tại Thư viện và Bảo tàng Tổng thống George H.W. Bush ở Đại học A&M Texas. Trước đó, người vợ quá cố của ông, phu nhân Barbara cùng với con gái Robin cũng được chôn cất tại đây. Tổng thống Donald Trump có mặt tại lễ tang hôm 5/12. 

Động đất 7 độ Richter tại Alaska Một trận động đất lên đến 7 độ Richter đã xảy ra ở vùng Anchorage, Alaska, vào lúc 8 giờ 30 sáng hôm 30 tháng 11. Vùng trung tâm của trận động đất đã diễn ra ở vùng cách thành phố Anchorage khoảng 16 cây số về hướng đông bắc. Các nhà khoa học dựa vào những dữ kiện thâu thập, đã tiên đoán về trận động đất này từ nhiều tháng qua. Trận động đất đã làm hư hại đường sá, nhá cửa sập, và hàng ngàn gia đình bị mất điện, nhưng không có thông báo nào về những thiệt hại nhân mạng.

14

Những trận động đất dọc theo bờ Thái Bình Dương, từ tiểu bang

|No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com

California, lên đến tiểu bang Washington và đến Alaska. 


TM

HOUSTON

Lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Mexico bị tấn công

Chính quyền Mexico đang điều tra một vụ tấn công bằng lựu đạn vào lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Guadalajara. Vụ tấn công xảy ra sáng 1/12, trước khi diễn ra lễ nhậm chức của Tổng thống Andres Manuel Lopez Obrador vào cuối ngày. Reuters dẫn lời một giới chức Mỹ ở Mexico nói rằng không ai thiệt mạng hay bị thương trong vụ tấn công, và chính quyền Mexico đang điều tra vụ việc. Tiểu bang Jalisco là nơi hoạt động của một trong những nhóm tội phạm khét tiếng nhất ở Mexico. Tình trạng bạo lực ở Jalisco và ở khắp Mexico gần đây gia tăng với số vụ giết người kỷ lục. u

Lãnh sự quán Mỹ ở Ciudad Juarez, Mexico. (Nguồn: AP)

No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com|

15


HOA KỲ

HOUSTON

TM

Hoa Kỳ chi gần 7 triệu đô chế tạo khung xương trợ lực cho binh sĩ Trung tâm kỹ thuật, nghiên cứu và phát triển Natick của quân đội Mỹ ngày 29/11 trao gói thầu trị giá 6,9 triệu Mỹ kim cho tập đoàn Lockheed Martin nhằm hoàn thành việc nghiên cứu và phát triển khung xương trợ lực ONYX cho binh sĩ trên chiến trường. Theo Reuters, tập đoàn Mỹ cho biết ONYX vận hành bằng pin, sử dụng hệ thống cảm biến, trí thông minh nhân tạo và nhiều công nghệ khác để hỗ trợ các chuyển động tự nhiên của con người, giúp lính Mỹ tăng khả năng tác chiến như những “siêu chiến binh”. Khung xương ONYX sẽ được tích hợp vào bộ trang phục đặc biệt dành cho lính Mỹ bao gồm áo giáp, kính nhìn đêm cùng thiết bị radio tối tân khác. Áo giáp cùng các thiết bị của lính Mỹ hiện nay có tổng trọng lượng

có thể lên tới 64kg, gần gấp đôi mức tải trọng 23kg cho mỗi binh sĩ mà Tòa Bạch Ốc khuyến nghị. Keith Maxwell, quản lý công nghệ

khung xương trợ lực tại Lockheed Martin, cho biết hệ thống ONYX có thể giúp các binh sĩ chiến đấu trong thời gian dài mà không bị kiệt sức. 

Hai người Ba Tư bị cáo tội tấn công hệ thống điện toán của Atlanta Các công tố viên liên bang vừa mới đưa ra cáo trạng buộc tội hai người dân của Ba Tư (Iran) về chuyện tấn công trên mạng điện toán của thành phố Atlanta và nhiều cơ quan công quyền khác hồi tháng 3 vừa qua. Đó là hai nghi can Faramarz Shahi Savandi và Mohammad Mehdi Shah Mansouri, bị cáo buộc là đã chế ra một con bọ điện toán (ransomware) có tên là SamSam để cài đặt vào các hệ thống điện toán và gây tê liệt, rồi từ đó sẽ đòi các chủ máy điện toán này phải trả tiền chuộc để các máy có thể được hoạt động trở lại. Trong cuộc họp báo tại thủ đô, Thứ trưởng Rod Rosentein của Bộ

16

Tư Pháp Hoa Kỳ nói rằng hai nghi can này đã chủ động việc cài đặt các con bọ điện toán này trong một thời gian dài từ năm 2015 đến nay, gây thiệt hại cho khoảng hơn 200 nạn nhân và đã thu được khoảng 6 triệu Mỹ-kim tiền chuộc. Hành động tấn công này cũng đã gây thiệt hại khoảng hơn 30 triệu Mỹ-kim cho nhiều cá nhân và cơ quan công quyền vì hệ thống điện toán bị tê liệt trong nhiều ngày. Một bản báo cáo trong nội bộ cho biết là riêng tại thành phố Atlanta, vụ tấn công này đã khiến cho toà thị chính có thể bị thiệt hại tốn kém lên đến 17 triệu Mỹ-kim.

|No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com

Cả hai nghi can này vẫn chưa bị bắt giữ và chính quyền hai nước Hoa Kỳ và Ba Tư lại không có hiệp ước dẫn độ các tội phạm. Tuy nhiên, các viên chức chính quyền nói rằng họ có thể theo rõi hành tung di chuyển của họ để từ đó có thể sẽ tóm cổ được cả hai nghi can trong tương lai. Các viên chức tại Atlanta từ trước tới nay đều phủ nhận tin đồn rằng họ đã trả tiền chuộc khoảng $51,000 cho các tay tin tặc trên mạng điện toán này, và bản cáo trạng của chính phủ liên bang cũng không cho biết là những thành phố hay cơ quan công quyền nào đã phải trả tiền chuộc. 


TM

HOUSTON

No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com|

17


HOA KỲ

HOUSTON

TM

Đại tá mất việc vì lấy F-16 đi gặp nhân tình Đại tá Thomas “TJ” Jackman, chỉ huy Không quân Vệ binh Quốc gia (ANG) tại tiểu bang Vermont, từng lái phản lực chiến đấu cơ F-16 tới thủ đô Washington DC để gặp người tình là một nữ đại tá lục quân hồi giữa năm 2015. Các cấp lãnh đạo ANG cho phép sĩ quan này nộp đơn từ chức để tránh bị xét xử vì hành động dùng của công vào việc riêng. Theo Washington Examiner, cuộc điều tra nội bộ của ANG cho thấy Jackman và nữ đại tá ở Ngũ Giác Đài đã tán tỉnh nhau qua email từ cuối năm 2014, dù Jackman khi đó đã kết hôn và đang sống cùng vợ ở Vermont. Họ tìm cách gặp mặt từ ngày 27/1 đến 29/1/2015, nhân chuyến công tác

THẾ GIỚI

Cam Bốt cho phép phe đối lập hoạt động trở lại Hôm 03/12, chính phủ Cam Bốt thông báo rằng các nhà đối lập nước này đang lưu vong ở nước ngoài được phép “tiếp tục hoạt động”. Bên cạnh đó, Phnom Penh cho phép mở lại các cơ sở truyền thông Mỹ, như Đài Á Châu Tự Do và Tiếng nói Hoa Kỳ, cũng như báo Cambodia Daily, một tờ báo độc lập, bị đóng cửa mới đây. Hoa Kỳ sẵn sàng thực hiện mọi cam kết nếu Bắc Hàn thực sự phi hạt nhân hóa. Đây là thông báo hôm 03/11 của tổng thống Nam Hàn Moon Jae In. Tổng thống Nam Hàn cho biết, nhân cuộc gặp bên lề thượng đỉnh G20 thứ Sáu tuần trước, tổng thống Trump đã yêu cầu ông chuyển thông điệp này đến ông Kim Jong Un.

18

của Jackman tới căn cứ không quân Andrews ở Washington DC. Với tư cách là chỉ huy không đoàn ANG ở Vermont, Jackman đã lấy một phản lực chiến đấu cơ F-16 để bay thẳng tới phi trườ ng Andrews mà không bị ngăn cản. Người duy nhất có quyền cấm chiếc F-16 do Jackman điều khiển cất cánh là sĩ quan phụ trá ch phi hà nh Terry Moultroup, nhưng sĩ quan này từ chối bình luận. Ngũ Giác Đài cho biết mỗi giờ bay trên phả n lự c cơ F-16 tốn khoảng 8.000 Mỹ kim, trong khi vé máy bay từ Vermont đến Washington DC chỉ vào khoảng vài trăm Mỹ kim. Sự việc bị phát giác ngay sau đó, các nguồn tin giấu tên cho biết cấp

Đại tá Thomas “TJ” Jackman

trên đã ra lệnh cho Jackman trở về Vermont trên một chuyến bay dân sự, trong khi Moultroup phải đến phi trườ ng Andrews để lái chiếc F-16 về căn cứ. Jackman sau đó bị cách chức. 

TIN VẮN

Một dân biểu đấu tranh cho dân chủ Hong Kong bị tước quyền tranh cử. Chính quyền Hồng Kông hôm 2/12thông báo dân biểu Eddie Chu không được phép ra ứng cử trong một cuộc bầu cử tại cơ sở. Eddie Chu là dân biểu đầu tiên bị chính quyền đặc khu cấm ra ứng cử. Trước đó nhiều nhà hoạt động Hong Kong khác đã bị cấm ra ứng cử vào Nghị viện đặc khu.

|No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com

Eddie Chu

Qatar từ bỏ OPEP. Ngày 03/12, bộ trưởng Năng Lượng Qatar Saad al-Kaabi cho biết Dohar sẽ rời khỏi Tổ chức các nước xuất cảng dầu hỏaOPEP vào năm 2019. Chính quyền Dohar bị Saudi Arabia, thành viên quan trọng nhất trong khối OPEP và ba quốc gia khác trong vùng Vịnh trừng phạt kinh tế từ tháng 6/2017, nhưng bộ trưởng Năng Lượng Qatar giải thích việc từ bỏ OPEP đã được Dohar tính toán từ lâu nay, bởi Qatar chủ yếu là một quốc gia khai thác khí đốt hơn là dầu hỏa. 


TM

HOUSTON

No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com|

19


THẾ GIỚI

HOUSTON

TM

Cựu tổng thống Bush (cha) qua đời Tổng thống thứ 41 của Hoa Kỳ George H.W. Bush qua đời hôm 30/11 sau thời gian bị bệnh, hưởng thọ 94 tuổi. Cựu tổng thống Mỹ George W. Bush viết trên mạng xã hội Twitter: “Jeb, Neil, Marvin, Doro và tôi rất buồn khi phải thông báo cha mình đã qua đời sau 94 năm đáng nhớ. George H.W. Bush là người có nhân cách cao đẹp, cũng là người cha tuyệt vời nhất mà những đứa con có thể đòi hỏi”. Tổng thống Trump ca ngợi những thành tựu trong cuộc đời Bush “cha” và phát biểu bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại Argentina: “Melania cùng tôi và cả đất nước tiếc thương trước sự ra đi của cựu tổng thống George H.W. Bush”. Cựu tổng thống Obama bà y tỏ thương tiếc: “Nước Mỹ đã mất một người ái quốc và hết lòng phụng sự đất nước. Dù nặng trĩu trước sự ra đi của

20

George H.W. Bush, trái tim chúng tôi cũng ngập tràn sự biết ơn với ông ấy”. Hồi tháng 4, ông Bush phải và o bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, huyết áp tụt do “bị nhiễm trùng máu” chỉ một ngày sau tang lễ của vợ ông, bà Barbara Bush. Bà Barbara Bush qua đời hôm 17/4, hưởng thọ 92 tuổi. Vị tổng thống thứ 41 của Mỹ chống chọi với bệnh Parkinson trong những năm gần đây và từng nhiều lần phải vào bệnh viện điều trị các vấn đề về hô hấp. George Herbert Walker Bush làm phó tổng thống hai nhiệm kỳ dưới thời Ronald Reagan. Sau đó ông được bầu làm tổng thống Mỹ thứ 41 nhiệm kỳ 1989-1993. Trong cuộc bầu cử năm 1992, ông thua trước ứng viên đảng Dân chủ Bill Clinton. Con trai ông là George W. Bush sau đó trở thành tổng thống thứ 43 của Mỹ. George H.W. Bush từng là phi công

|No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com

Cựu Tổng thống George H.W. Bush (Ảnh: AP)

hải quân, tham gia nhiều trận đánh ác liệt trong Thế chiến II khi phục vụ trên hàng không mẫu hạm USS San Jacinto. Ông từng giữ vai trò giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) trong giai đoạn 1976-1977. George H.W. Bush có quan điểm đối ngoại cứng rắn, là người đề ra thuật ngữ “trật tự thế giới mới” vào năm 1990. Ông ra lệnh can thiệp quân sự vào Trung Đông với chiến dịch Bão táp sa mạc vào năm 1991, nhằm đẩy lực lượng Iraq ra khỏi lãnh thổ Kuwait. 


TM

HOUSTON

No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com|

21


THẾ GIỚI

HOUSTON

TM

Cuộc chiến mậu dịch Mỹ-Trung: hưu chiến nhưng vẫn bất định Tổng thống Mỹ Donald Trump nói Trung Quốc đã đồng ý “giảm và loại bỏ” thuế đánh trên xe hơi sản xuất tại Hoa Kỳ, hiện ở mức 40%, giữa lúc cuộc chiến tranh thương mại giữa hai nước đang bắt đầu lấy đà, mang tin vui đến cho các thị trường. Ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thỏa thuận hoãn áp dụng các mức thuế mới trong các cuộc đàm phán ở Argentina hôm thứ Bảy vừa qua, tuyên bố ‘ngưng chiến’ sau nhiều tháng căng thẳng leo thang về thương mại và nhiều vấn đề khác. Trong một cuộc họp kéo dài hai tiếng rưỡi, Hoa Kỳ đồng ý không tăng thuế quan cao hơn (từ 10% lên 25%) vào ngày 1/1/2019, trong khi Trung Quốc đồng ý sẽ lập tức mua thêm nông sản của các nông dân Mỹ. Hai bên còn đồng ý khởi sự thảo luận về cách giải quyết các vấn đề quan tâm, kể cả bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, các rào cản thương mại phi thuế quan và vấn đề tin tặc, đánh cắp thông tin trên mạng.

Tuy nhiên Toà Bạch Ốc nói thuế suất 10% hiện tại đánh trên 200 tỷ đô la hàng Trung Quốc sẽ được nâng lên tới 25% nếu hai bên không đạt được thỏa thuận trong vòng 90 ngày, và như vậy một lần nữa, phía Mỹ lại đặt ra một hạn chót mới cho hai bên giải quyết tranh chấp. Phát biểu tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng lặp lại những phát biểu của nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc, Vương Nghị, hôm thứ Bảy vừa qua: “mục tiêu cuối cùng là tháo gỡ tất cả các loại thuế quan”. Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo thỏa thuận giữa Mỹ và Trung Quốc, tạm ngưng leo thang chiến tranh thương mại chỉ có tính cách tạm thời, mua thêm một ít thời gian để tiếp tục tranh cãi về những bất đồng sâu sắc về thương mại và chính sách. Họ cảnh báo rằng bất chấp mọi sự, nền kinh tế Trung Quốc sẽ tiếp tục hạ nhiệt do nhu cầu nội địa tiếp tục suy yếu. Ông Paul Kitney, chiến lược gia chính tại Daiwa Capital Markets ở

Hong Kong, nhận định: “Đây không phải là thỏa thuận “ ngừng bắn”, mà chỉ là một sự xuống thang. Các mức thuế hiện hành vẫn đang tác động tiêu cực đến nền kinh tế Trung Quốc, những sắc thuế đó vẫn còn đó.” Một giới chức cấp cao của CNOOC, tập đoàn năng lượng khổng lồ Trung Quốc, nói với Reuters: “Chính sách của ông Trump khó đoán tới mức các công ty Trung Quốc tỏ ra vô cùng thận trọng khi mua hàng hóa Mỹ dù là có hay không có thuế quan”. Ông này ước đoán Hoa Kỳ sẽ lại tăng thuế quan trở lại sau 90 ngày, bất chấp những cố gắng và thiện chí của Bắc Kinh. 

WHO cảnh báo dịch Ebola tái phát với quy mô lớn thứ 2 trong lịch sử Mới đây Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông bá o dịch Ebola đã bùng phát trở lại tại Congo với quy mô lớn thứ 2 trong lịch sử sau khi đã cướp đi hàng ngàn sinh mạng ở Tây Phi vài năm trước. Theo AP, giám đốc điều hành chương trình khẩn cấp của WHO, bác sĩ Peter Salama, dẫn thống kê của Bộ y tế Congo cho biết số trường hợp nhiễm Ebola tới nay là 426. Trong đó có 379 ca đã xác định và 47 trường hợp chưa rõ ràng. Kể từ ngày tuyên bố tái phát dịch 1/8.2018 tới nay đã có 198 người chết.

22

Những cuộc tấn công của các nhóm nổi loạn đang tạo ra thách thức nghiêm trọng với các nhân viên y tế ở cấp độ mà theo các chuyên gia Ebola họ chưa từng thấy trước đây. Rất nhiều đợt dập dịch chỉ có thể thực hiện được với sự giúp đỡ, bảo vệ của lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ tại những khu vực ngày nào cũng có súng nổ. Chính bác sĩ Salahma trong tháng này cũng từng dự đoán dịch bệnh Ebola ở đông bắc Congo sẽ còn kéo dài ít nhất sáu tháng nữa trước khi có thể được kiểm soát.

|No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com

Trong thờ i gian 2014-2016 dịch Ebola ở Tây Phi đã cướp đi sinh mạng của hơn 11.000 người. Trong đợt dịch bùng phát trở lại này, báo cáo của các tổ chức y tế gần như mỗi ngày đều ghi nhận những khó khăn mới nảy sinh liên quan tới công tác ngăn chận dịch. Hơn 37.000 người đã được chích ngừa Ebola và Congo cũng đã phát động cuộc thử nghiệm đầu tiên trước nay về hiệu quả và mức độ an toàn của 4 loại thuốc điều trị Ebola. 


TM

HOUSTON

No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com|

23


THẾ GIỚI

HOUSTON

TM

Pháp vẫn hỗn loạn vì chuyện tăng giá xăng Hôm 02/12, Bộ Nội vụ Pháp thông báo khoảng 75.000 người biểu tình khắp nước này vào cuối tuần nhằm phản đối giá xăng dầu tăng cao và nhiều chính sách khác của Tổng thống Emmanuel Macron. Theo AFP, bạo động bùng phát tại thủ đô Paris khi đám đông đốt phá hàng chục xe cộ và cửa hàng, đồng thời hô hào đòi ông

Macron từ chức trong khi khoảng 5.000 cảnh sát trấn áp bằng hơi cay và vòi rồng

nhắm vào đám đông. Đến ngày 2/12, đã có ít nhất 287 người bị bắt và

110 người bị thương, bao gồm 17 cảnh sát. Cùng ngày, Tổng thống Macron tuyên bố luôn lắng nghe ý kiến đối lập nhưng “những kẻ kích động bất ổn sẽ bị xét xử”. AFP dẫn lời người phát ngôn chính phủ Benjamin Griveaux cho biết thêm Pháp đang cân nhắc nhiều biện pháp bao gồm ban bố tình trạng khẩn cấp nhằm ngăn chặn bạo động. 

TIN VIỆT NAM

Giá điện trong lộ trình “tận thu”

Trang VnMedia của VN đưa tin: Giá điện vẫn có thể tăng! Theo đó, mặc dù Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) lãi 2.792 tỷ đồng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh điện năm 2017, “nhưng vẫn còn treo khoảng 5.000 tỷ đồng chi phí vẫn chưa được tính vào giá thành này. Khả năng tăng giá điện trong năm 2019 là hoàn toàn có thể xảy ra”. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực, Bộ

24

Công Thương, cho biết: “Việc cung ứng điện 2019 vẫn có thể đảm bảo, tuy nhiên tại một số thời điểm do tình hình căng thẳng nguồn sẽ phải huy động nguồn điện từ dầu”. Theo báo Dân Trí trong nước, lúc thì báo lãi, lúc thì nói lỗ hơn 1.300 tỷ đồng, EVN “tính chuyện” tăng giá điện. Chuyện Bộ Công Thương VN và EVN cùng kêu gánh nặng bù lỗ, cảnh báo thiếu điện đã gây xôn xao dư

|No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com

luận từ tuần qua đến nay. Không ít ý kiến trong dư luận “lề dân” nhận định rằng, đây là hậu quả tất yếu của ngành điện độc quyền ở Việt Nam. Chế độ đã toàn trị, lại thêm ngành điện độc quyền nên họ tự tính toán lỗ lãi với nhau để có thể hợp thức hóa việc móc túi của người dân. Trong khi các nước trên thế giới từ lâu đã chuyển dần sang dùng điện sạch, năng lượng sạch, Việt Nam cứ quanh quẩn ở con đường nhiệt điện than và hậu quả: “Các nhà máy nhiệt điện than ở miền Bắc phải dừng hoạt động một số tổ máy vì thiếu than do không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nguồn vừa qua”. EVN không quên dọa người dân bằng nguy cơ cúp điện. EVN thừa biết, người dân sẽ không dễ dàng chấp nhận tăng giá điện, nên cảnh báo cúp điện đầu năm 2019. Họ độc quyền ngành điện nên có thể buộc người dân lựa chọn: Tiếp tục đóng thêm tiền điện hoặc không có điện để sử dụng. 


TM

HOUSTON

No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com|

25


TIN VIỆT NAM

HOUSTON

TM

Quốc tế phản ứng trước việc Huỳnh Thục Vy lãnh án 2 năm tù Hôm 30/11, nhà hoạt động Huỳnh Thục Vy đã bị tòa án tại Buôn Hồ, tỉnh Dak Lak tuyên án 2 năm 9 tháng tù giam với cáo buộc ‘xúc phạm quốc kỳ’ theo điều 276 Bộ Luật Hình Sự. Hiện Huỳnh Thục Vy đang có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên bản án sẽ có hiệu lực khi con của cô tròn 3 tuổi; tuy nhiên hiện nay cô không được phép rời khỏi nơi cư trú. Nói với đài Á Châu Tự Do sau phiên xử, Huỳnh Thục Vy cho biết luật sư đại diện cho cô đã đưa ra những luận điểm phản bác lại cáo buộc tại toà: “Luật sư nói có 3 điều. Điều thứ nhất là không có lá cờ nào màu đỏ có ngôi sao vàng nào cũng được gọi là quốc kỳ, bởi vì muốn gọi là quốc kỳ thì lá cờ đỏ có ngôi sao vàng ở giữa phải đúng với kích thước đã được quy định trong hiến pháp và hai lá cờ mà Thục Vy đã xịt sơn lên, một lá bị dôi lên 2 phân, một lá bị dôi lên 4 phân không đúng quy định của hiến pháp nên lá cờ đó không phải là của quốc kỳ.

26

Nhà hoạt động Huỳnh Thục Vy

Điểm thứ hai mà luật sư Mạnh nói là cái điều mà Thục Vy nhắm vào thể chế chính trị chứ không nhằm vào danh dự quốc gia. Bởi vì theo luật quy định là xúc phạm quốc kỳ là xúc phạm danh dự quốc gia mà điều Thục Vy làm không phải là xúc phạm đất nước mà là bày tỏ sự phản khán chế độ độc tài và điều đó cho thấy Thục Vy là một người yêu nước, nhưng Thục Vy có một quan điểm khác với chế độ đang cai trị. Khoảng cách yêu nước của Thục Vy khác với những người thông thường. Điều thứ ba là điều 276 của BLHS Việt Nam nó không phù hợp với công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị được quy định trong điều 19 là cho phép người dân có quyền xúc phạm quốc kỳ bởi vì quốc kỳ chỉ là biểu tượng của thể chế công thôi nên người dân có quyền đả kích nó”. Huỳnh Thục Vy cho biết tất cả các lập luận của luật sư biện hộ đều bị toà bác bỏ. Ngay sau khi có bản án đối với

|No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com

nhà hoạt động nữ Huỳnh Thục Vy, tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch ra thông cáo nêu rõ quyết định bỏ tù cô Huỳnh Thục Vy chỉ vì hoạt động xịt sơn lên cờ đỏ sao vàng cho thấy mức độ cực đoan của biện pháp tấn công vào các nhà hoạt động và giới bloggers. Trước đó, hôm 29 tháng 11, Tổ chức Ân Xá Quốc Tế- Amnesty International ra thông cáo kêu gọi chính phủ Việt Nam bãi bỏ cáo buộc ‘xúc phạm quốc kỳ’ đối với Huỳnh Thục Vy mà tổ chức này cho là một cáo buộc lố bịch. Ông Nicholas Bequelin, Giám Đốc Khu Vực Đông và Đông Nam Á- Thái Bình Dương của Amnesty International, nói rõ rằng cáo buộc như thế chỉ nhằm bịt miệng một nhà hoạt động nhân quyền ôn hòa và nhiệt tâm. Ân Xá Quốc Tế cho rằng sự xúc phạm thật sự ở đây là cơ quan chức năng thiếu tôn trọng đối với nhân quyền, luật pháp và các chuẩn mực quốc tế. 


TM

HOUSTON

No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com|

27


TIN VIỆT NAM

HOUSTON

TM

Nghệ An tiếp tục tổ chức hội nghị đòi trục xuất linh mục Đặng Hữu Nam

Người Công giáo đòi bảo vệ môi trường biển. Linh mục Đặng Hữu Nam (áo tim) đứng thứ hai từ trái sang trên hàng đầu

Hôm 30/11, hội nghị của các tổ chức đoàn thể tỉnh Nghệ An họp tại UBND xã Khánh Thành, huyện Yên Thành lên án linh mục Anton Đặng Hữu Nam và đòi trục xuất ông ra khỏi địa phương. Linh mục Đặng Hữu Nam, quản xứ Giáo xứ Mỹ Khánh, xã Khánh Thành, huyện Yên Thành, người từng hỗ trợ hàng trăm ngư dân Nghệ An kiện công ty Hưng Nghiệp Formosa ra tòa, chiều 3/12 cho Đài Á Châu Tự Do biết như sau: “Trong phiên đấu tố đó tôi cũng có được một số tài liệu, video clip, hình ảnh ghi lại những người lên đọc bản cáo trạng tôi vi phạm pháp luật cũng như xuyên tạc lịch sử. Tuy nhiên, điều hài hước ở đây mà người ta thấy là tất cả những gì mà người ta luận tội tôi, không có căn cứ pháp lý. Điều thứ hai, người ta không trưng dẫn được là tôi đã làm gì để tôi giám sát; ví dụ như nói tôi nói xấu chế độ, thì là nói xấu như thế nào. Tôi bôi

28

nhọ lãnh tụ và xuyên tạc lịch sử như thế nào. Thêm một điều hài hước nữa là trong phiên đấu tố đó người ta kể tội tôi dùng các bóng đèn cao áp để thắp sáng khu vực nhà thờ cũng như dùng camera an ninh để lắp ở nhà xứ, nhà thờ của tôi. Họ phản đối cả điều đó thì thật là buồn cười, vì bóng đèn tôi mua, điện tôi trả để thắp sáng nơi tôi ở, nơi tôi làm việc và đất thánh của tôi thì liên hệ tới ai.” Những bức hình và video chụp tại hội nghị cho thấy phần đông người tham dự là những người lớn tuổi, nhiều người khoác áo cựu chiến binh, đeo huy chương của quân đội nhân dân Việt Nam. Linh mục Đặng Hữu Nam cũng cho hay, hôm đó ông không được mời tham dự, thậm chí những xóm trưởng các xóm theo Công giáo mà ông biết cũng không hề biết đến sự việc. Hội nghị tổ chức ở Nghệ An lần này là hành động tiếp diễn sau sự việc

|No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com

vị linh mục này nhiều lần cáo buộc trong 2 tháng qua bị những thành viên hội cờ đỏ địa phương dọa giết. Hồi tháng 5 năm ngoái, một cuộc biểu tình có đến hơn 2000 người dân xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, bao gồm phụ nữ, cựu chiến binh, đoàn thanh niên… tham gia, để phản đối việc linh mục Đặng Hữu Nam rao giảng với giáo dân rằng: “Ngày 30 tháng 4 là ngày mà dân tộc Việt Nam mất đi tự do, ngày mà người dân không có quyền làm người, ngày đã làm cho đất nước tang thương, ngày đã đưa đất nước trở thành lạc hậu, nghèo đói, ngày mà Việt Nam mất đi cơ hội phát triển, ngày đã tạo nên bất công trên mọi miền đất nước…” Trong sự kiện Formosa xả thải gây ô nhiễm môi trường năm 2016, vị linh mục này cũng ít nhất 2 lần dẫn đầu đoàn giáo dân từ Nghệ An đến tòa án huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh nộp đơn để kiện công ty của Đài Loan ra tòa nhưng bị ngăn cản, thậm chí có giáo dân còn bị đánh đập. 


TM

HOUSTON

Hải sản chết hàng loạt tại nhiều nơi Trong mấy ngày qua, người dân ở một nơi phát giác tình trạng hải sản chết hàng loạt, thậm chí trương nổi, bốc mùi nồng nặc. Theo báo Dân Việt, tại hồ điều hòa nằm giữa phường Cửa Nam và Đội Cung của thành phố Vinh, Nghệ An, cá chết nổi trắng, bốc mùi. Dân Việt trích lời người dân ở địa phương cho biết hồ điều hòa đã bị ô nhiễm bốc mùi từ lâu nhưng bây giờ mới hay cá chết hàng loạt. Loại cá chết chủ yếu là rô phi. Trước đó, người dân địa phương đã kiến nghị lên cấp trên nhiều lần về tình trạng hồ nước ô nhiễm nhưng đến giờ vẫn chưa được giải quyết. Tại vịnh Cam Ranh, nhiều người nuôi tôm hùm phát giác tôm bỏ ăn, lờ đờ, sau đó lăn ra chết. Lúc đầu tôm chỉ chết rải rác nhưng

sau đó số tôm chết tăng lên ngày càng nhiều. Báo Dân Việt cho biết từ sau ảnh hưởng của đợt mưa bão hồi tuần trước, đã có trên 100 gia đình ở Cam Ranh có tôm hùm bị chết. Ông Nguyễn Hữu Dũng, Chủ tịch

Ủy ban nhân dân thành phố Cam Ranh cho báo chí biết lực lượng chuyên trách của địa phương đã lấy mẫu xét nghiệm để làm rõ nguyên nhân tôm hùm chết. u

No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com|

29


TIN VIỆT NAM

HOUSTON

TM

Doanh nghiệp nước ngoài cảnh báo về thiệt hại kinh tế nghiêm trọng do Luật ANM Đại diện các doanh nghiệp Mỹ và châu Âu hôm 4/12 đã cảnh báo việc thực thi Luật An ninh Mạng có thể gây ra “thiệt hại kinh tế nghiêm trọng”, cũng như “ảnh hưởng” đến sức hấp dẫn và tính cạnh tranh của Việt Nam. Những cảnh báo trên được đưa ra tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam ở Hà Nội, một sự kiện thường niên. Các bài tường thuật của báo chí trong nước cho hay đại diện cho Phòng Thương mại Hoa Kỳ, AmCham, tại sự kiện này nêu ra lo ngại rằng Luật An ninh Mạng và một dự thảo nghị định liên quan nếu được thi hành sẽ “buộc cục bộ hoá dữ liệu”, đồng nghĩa với “cản trở luồng dữ liệu tự do”, mà điều này có thể gây ra “thiệt hại nghiêm trọng” cho nền kinh tế Việt Nam. Luật An ninh Mạng gây nhiều tranh cãi, lo lắng, được ban hành hồi tháng 6/2018, sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2019 sắp tới, với một số điều khoản bị xem là “xâm phạm không gian riêng tư” càng làm gia tăng sự phản đối từ nhiều giới. Có hai điểm trong dự thảo nghị định bị giới kinh doanh và công chúng xem là “hết sức nghiêm trọng”. Thứ nhất, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ internet phải lưu trữ dữ liệu người dùng và cung cấp theo yêu cầu từ Cục An ninh mạng, Bộ Công an VN. Dữ liệu đó gồm thông tin cá nhân, kể cả số thẻ tín dụng, hồ sơ y tế, hồ sơ tài chính, quan điểm chính trị; dữ liệu do cá nhân tạo ra như nội dung tương tác, thông tin tải

30

lên; và dữ liệu về mối quan hệ của cá nhân. Thứ hai, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ internet phải lưu trữ thông tin trong suốt thời gian hoạt động hoặc đến khi không còn cung cấp dịch vụ. Quy định này, nếu chính thức được áp dụng, sẽ “tạo nên gánh nặng lớn” về kinh tế cho doanh nghiệp. “Việc ngăn chặn luồng dữ liệu tự do khiến cho sự kết nối trở nên tốn kém hơn cho người dân và doanh nghiệp… Sự ngăn chặn này cũng làm suy yếu khả năng tồn tại và sự tin cậy của các dịch vụ dựa trên các ‘đám mây’ [điện toán] trong một loạt lĩnh vực kinh doanh cần thiết cho nền kinh tế số hiện đại”, đại diện của AmCham nêu ý kiến. Luật sư Trần Vũ Hải, chủ hãng luật có hợp đồng với nhiều công ty ở Việt Nam, đưa ra nhận định rằng do “ngao ngán” với các rào cản và chi phí ở

|No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com

Việt Nam, các công ty công nghệ của nhiều nước sẽ tránh làm ăn, và như vậy “có lẽ chỉ có những công ty công nghệ Trung Quốc sẽ chiếm ưu thế trong không gian mạng Việt Nam”. Riêng về các đại công ty như Facebook, Google và YouTube, luật sư Hải rằng họ “chưa chắc đã chịu” tuân thủ các quy định của Luật An ninh Mạng, mà thay vào đó họ sẽ vận động để giới chức Mỹ can thiệp thông qua “những thoả thuận song phương”. Vẫn theo luật sư Hải, Nghị viện châu Âu sẽ có cuộc tranh luận về Luật An ninh Mạng của Việt Nam. Và họ cho rằng Luật An ninh Mạng là cản trở, và dẫn tới có khả năng là sẽ có nhiều người không ủng hộ luật đó. Và nếu không thông qua [EVFTA], Việt Nam phải mất thêm 1, 2 năm để vận động, và cũng chưa biết thế nào. 


TM

HOUSTON

No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com|

31


LÁ THƯ CANADA

HOUSTON

TM

XIN MỪNG ÁNH SÁNG TRÀ LŨ

M

ọi năm mùa Giáng Sinh bắt đầu từ tháng Mười Hai, năm nay tại Toronto thành phố lớn nhất Canada này, mùa Giáng Sinh đã bắt đầu ngay từ trung tuần tháng Mười Một, khởi sự từ cuộc diễn hành rước Ông Già Santa Claus từ ngoại biên vào thành phố. Đây là một lễ hội văn hóa truyền thống, với bao nhiêu xe hoa, bao nhiêu ban nhạc, bao nhiêu đoàn thể. Điều đặc biệt là tất cả mọi người tham dự, từ ông già bà già đến các đấng con nít nhi đồng, ai cũng tươi cười, gặp nhau là ai cũng ôm hôn rồi chúc Merry Christmas. Cả một thành phố 3 triệu dân này đã bừng lên những tiếng reo hò. Ông già Santa Claus ngồi trên xe cao chót vót, luôn luôn vẫy tay chào mọi người, và nói lời chúc mừng lễ Giáng Sinh và năm mới. Tôi thấy em bé nào cũng đều hướng về ông già Santa Claus với những nét nhìn đắm đuối. Chắc em nào cũng đang nghĩ trong đầu đây là ông già sẽ chui ống khói mang quà xuống cho mình đêm Giáng Sinh đây. Cả làng An Lạc của tôi vẫn theo truyền thống là đi xem cuộc rước vui vẻ này. Tôi nói là xem thôi chứ không tham gia vào việc chạy nhảy theo ông già. Ai cũng mang áo thật ấm và cái ghế xếp để ngồi chờ ông già, ông già

32

đi lâu lắm, những 3 giờ đồng hồ lận. Sau lễ diễn hành này, làng An Lạc của tôi về nhà anh chị John ăn trưa, vui vẻ quá sức. Cái vui thứ nhất là làng được gặp nhau đủ mặt và có bao nhiêu chuyện vui để nói, cái vui thứ hai, không ai nói ra, nhưng ai cũng sướng, đó là nghiệp đoàn bưu điện đã đình công mấy tuần, nay được lệnh quốc hội phải đi làm trở lại từ ngày 27 tháng Mười Một. Nghiệp đoàn bưu điện hiện có tới 50.000 nhân viên, 8.000 ở nông thôn và 42.000 ở thành phố. Ngày xưa khi tôi mới đến Canada thì được một người bạn Canada cho biết: Ở Canada bạn không phải sợ cái gì cả, trừ mấy nghiệp đoàn bưu điện và xe bus. Chị Ba Biên Hòa chủ nhà nói: Phải vậy chứ, tháng 12 là tháng mọi người gửi quà gửi thiệp cho nhau, chẳng lẽ năm nay các anh bưu điện trói tay chúng tôi sao? Ở Canada có một biệt lệ rất hay về việc các thư gửi Ông già Santa Claus. Các em bé nhi đồng vừa biết viết là nhiều em viết ngay cho ông già để xin quà, bao thư chỉ cần đề “kính gửi Ông Già Santa Claus ở Bắc Cực” và không cần dán tem, là thư tới tay ông già liền. Canada có một bộ phận nhận các loại thư này, thư nào đặc biệt sẽ được phúc đáp. Bởi đó mới

|No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com

sinh ra một câu chuyện nổi tiếng vẫn còn truyền miệng ở đây. Rằng có một em bé kia cha mẹ nghèo lắm, em liền viết thư cho ông già kể cảnh đói rách và xin ông cho 100 đồng. Nhân viên bưu điện đọc thư này ai cũng cảm động và thương em bé nên họ đã hùn tiền làm quà phước thiện. Và họ chỉ hùn được 70 đồng mà thôi. Rồi họ gửi tiền này theo ngả bưu điện. Một tuần sau thì họ nhận được thư thứ 2 em bé gửi Ông Già Santa Claus. Em viết lời cám ơn và thêm lời này: Lần sau Ông có gửi tiền cho con xin ông đừng gửi qua bưu điện vì nhân viên bưu điện đã ăn cắp tiền. Ông gửi 100 mà con chỉ nhận được 70. Ông ODP bồ chữ nghe tôi kể chuyện này thì cười hà hà rồi nói: Chuyện này có gốc từ Mễ Tây Cơ, của nhà văn nổi tiếng Gregorio Lopez Fuentes, mang tên A Letter to God. Truyện được nguyệt san Reader’s Digest 1974 chọn đăng trong tập The Great Short Stories of the World. Chuyện kể anh nông dân Lencho nghèo đói sắp chết đã viết thư cho Thượng Đế xin cứu. Một nhân viên bưu điện đã đọc bức thư này, đã xúc động, và đã hô hào bạn bè góp tiền giúp Lencho, nhưng chỉ góp được 70 đồng. Nhận được tiền qua bưu điện, Lencho nổi giận, anh nghĩ rằng chắc


TM

HOUSTON

No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com|

33


LÁ THƯ CANADA

Thượng Đế cho 100 chẵn chứ không cho lẻ 70, anh viết lá thư thứ hai cũng gửi Thượng Đế, anh nói rằng anh chỉ nhận được 70 đồng, còn 30 đồng thì bọn bưu điện khốn nạn đã ăn cắp... Cụ Chánh tiên chỉ của làng nghe xong liền nói: Thì gốc truyện ở dưới Mexico, nó lên tới Canada thì nó phải biến thể chút ít chứ. Ai cũng cười xòa và phục cái bộ óc thông thái của bác ODP. Chuyện thời sự thứ hai là Canada vừa phát hành tiền giấy polymer $10 mới. Đồng tiền này mang hình bà Viola Desmond. Bà này gốc Da Đen, bà là một trong những lãnh tụ chống kỳ thị đen trắng ở Canada. Khi xưa bà đã bị đuổi khỏi rạp hát chỉ dành cho da trắng ở bang Nova Scotia. Bà Desmond đã được chọn từ một danh sách dài hơn 10.000 tên những người nổi tiếng bị kỳ thị. Nước Canada này lớn quá và nhiều chuyện quá, tôi đến Canada từ năm 1975 mà bây giờ mới nghe chuyện bà Viola Desmond và nạn kỳ thị đen trắng, cũng y như chuyện nghề dắt chó, dog walk, mà tôi mới biết. Các cụ có nghe nói về nghề này bao giờ chưa? Năm ngoái trong một buổi

34

HOUSTON

TM

nhậu, tôi nói chuyện với cả làng rằng ở Canada sao có người nuôi nhiều chó quá, vì hằng ngày đi bách bộ, tôi thấy nhiều người dắt chó đi bộ, không phải một con mà nhiều con. Có lần tôi đếm thì thấy một ông dắt tới 7 con chó lận. Anh John nghe xong thì cười hà hà. Anh bảo cái ông dắt 7 con chó đó không phải là chủ nhân đâu, ông ta được người ta thuê dắt đấy. Ở Canada, những ai nuôi chó thì đều yêu chó như con. Người biết đi bộ thì cũng phải cho chó đi bộ chứ, cũng như phải cho chó ăn thức ăn ngon, cho chó đi tỉa lông, cho chó đi bác sĩ... Nhiều chủ nhân không có thời giờ và có sức khoẻ nên đã thuê người dắt chó đi bộ thay cho mình. Nghề này cũng lắm công phu, phải được học hỏi về chó, biết cách cho chó ăn, cho chó đi cầu, biết cách chụp ipad lúc chó đi bộ gửi về cho chủ nhân để chủ nhân an lòng... Nghề này cũng làm ra nhiều tiền, mỗi giờ dắt một chú chó đi bộ, công những 20 đô đấy các cụ ạ. Chuyện thời sự tiếp theo là tin cháy rừng ở California. Nói là cháy rừng vì nó phát xuất từ rừng chứ các đám cháy đã lan vào thành phố, thiêu rụi

|No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com

mấy ngàn căn nhà, bao nhiêu người chết, thiệt hại không biết bao nhiêu tiền của. May mà nhờ các trận mưa lớn nên mới hết, chứ nếu để sức người thì coi như vô phương. Bên Canada này chúng tôi nghe tin ông Hoàng Kiều một tỷ phú VN và chủ nhân công ty Lee’s Sandwiches của người VN đã cung cấp thực phẩm miễn phí và dài hạn cho nhiều nạn nhân và cảnh sát cùng nhiều lính cứu hỏa, chúng tôi bên này nghe tin ai cũng vui và hãnh diện về những hành động cứu trợ này. Xin hoan hô và bái phục tấm lòng bác ái của quý vị. Một tin thời sự nữa cũng rất Canada, đó là Thủ tướng Justin Trudeau của Canada, đã tới viếng mộ của bà cố ngoại 4 đời của ông ở Singapore. Họ ngoại của ông bắt đầu từ bà mẹ Margaret Sinclair, người vợ đầu tiên của cựu thủ tướng bố Pierre Trudeau. Tổ 4 đời là Thiếu tướng William Farquhar, thống đốc người Anh ngày xưa ở Singapre, 1819-1823. Lăng mộ hai cụ tổ này vẫn còn ở Singapore. Nhân dịp Thủ tướng Justin Trudeau tới Singapore dự hội nghị quốc tế ASEAN, ông đã tới viếng mộ và dâng hương. Chuyện cá nhân nhưng đã gây sự kính nể của nhiều người. Mấy Cô Huế trong làng đòi nghe chuyện thời sự VN, ông bồ chữ ODP kể ngay: Chuyện VN thì thiếu gì, các cô cứ mở Youtube ra là có đầy. Trong cái đầy này thì mình phải biết chuyện nào là thực chuyện nào là giả. Theo tôi thì tin về ông Trịnh Xuân Thanh là có thực và hay nhất: Cứ theo phát ngôn của các ngài CSVN thì ông Thanh tự ý từ Đức về VN đầu thú, ông bị bỏ tù, và rồi ông đã trốn khỏi tù mà trở lại Đức. CSVN đã cho diễn vở kịch này hay như chuyện trinh thám vậy, trong khi chính quyền Đức thì không chịu tin như vậy. Họ bảo các anh tầm bậy, các anh sang nước chúng tôi bắt người trái phép rồi đem về VN xử tội, nay


TM

HOUSTON

No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com|

35


LÁ THƯ CANADA

thấy chuyện này không trôi nên muốn trả lại ông Thanh cho chúng tôi. Và các anh đóng kịch bảo ông ta trốn tù rồi chạy trở lại Đức... Chưa biết rồi sau đây vở kịch sẽ kết thúc như thế nào. Theo ông ODP thì CSVN đã thành công 100% trong việc răn đe các người chống đối: Các anh không thể chạy trốn bàn tay của Đảng. Hãy xem gương Trịnh Xuân Thanh. Đảng muốn bắt thì các anh trốn ở đâu Đảng cũng sẽ biết và sẽ bắt được, các anh có mà chạy lên trời! Nghe đến đây thì Bà cụ B.95 xin ngưng chuyện về CSVN vì nhức đầu quá. Mấy Cô Huế thì thưa với ông bồ Chữ ODP: tháng 11 là tháng về cõi âm, xin bác kể các chuyện ma. Ông ODP xưa nay vẫn chiều ý mấy cô Huế. Ông liền trả lời ngay: Xưa nay lão già này không tin có ma, chưa hề gặp ma trong cuộc đời, mà chỉ gặp ma trong sách vở báo chí. Có một chuyện ma mà tôi rất thích và rất nhớ, vì đây là chuyện liên hệ tới tôi. Rằng ngày xưa còn bé tôi là đứa học trò hợm hĩnh, luôn luôn cho mình là thần đồng học giỏi. Năm đó trong tỉnh có cuộc thi lớn, tôi đi thi mà trong lòng tin rằng mình sẽ đoạt giải. Bài thi như thế này: Em hãy đọc câu chuyện sau đây và cho biết chuyện này khuyên ta điều gì, và tìm một câu ca dao hay tục ngữ thích hợp với lời khuyên đó. ... Đây là chuyện ông Dương Phủ trong sách Cổ Học Tinh Hoa. Rằng ông Dương Phủ rất hiếu thảo với cha mẹ. Nhưng một buổi kia ông nghe bên đất Thục có Võ Tề là bậc đại sư rất đông môn sinh, ông bèn bỏ cha mẹ rồi lên đường tầm sư học đạo. Đi được nửa đường thì Võ Tề gặp một lão tăng. Lão tăng mới bảo Dương Phủ rằng gặp được Võ Tề cũng chẳng bằng gặp được Phật. Dương Phủ liền hỏi Phật ở đâu. Lão tăng trả lời: Anh cứ trở về, hễ gặp ai mặc áo có sắc như thế này và đi đôi dép kiểu này thì đó chính là Phật. Ông tin lời lão tăng nên đã quay trở

36

HOUSTON

TM

Thủ tướng Justin Trudeau tới Singapore dự hội nghị quốc tế ASEAN, đã tới viếng mộ

về vì ông rất muốn gặp Phật. Suốt dọc đường ông không hề gặp một ai như lão tăng đã tả. Khi về tới nhà thì trời đã tối, đêm đã khuya. Ông bèn lên tiếng gọi cửa. Mẹ ông còn thức, nghe tiếng ông gọi thì mừng qúa bèn khoác vội chiếc áo mền và loạng quạng xỏ ngược đôi dép rồi cầm đèn ra mở cửa. Dương Phủ trông thấy mẹ lúc đó đúng là hình dáng Đức Phật mà lão tăng đã tả. Ông ODP kể tiếp: Tôi đọc câu chuyện này cả chục lần, suy nghĩ rất lung, rồi viết câu trả lời như sau: Bài này có ý khuyên ta không nên đi chơi đêm. Câu tục ngữ thích hợp là “Đi đêm có ngày gặp ma”. Tôi nộp bài thi rồi hân hoan ra về vì nghĩ mình sẽ trúng giải vì tôi là thần đồng không thể nghĩ sai được! Ngày công bố kết quả, tôi không trúng giải mà thằng Tý hàng xóm trúng. Bài của nó được đăng lên báo. Câu trả lời của nó hoàn toàn khác câu của tôi. Nó trả lời thế này: Truyện Dương Phủ có ý khuyên ta: Cha mẹ ở nhà chính là Phật, ta chẳng cần đi mộ Phật đâu xa. Câu ca dao thích hợp với truyện này: Tu đâu cho bằng tu nhà Thờ cha kính mẹ mới là chân tu Sự thất bại này đã làm tôi tỉnh mộng và mở mắt, có lẽ Đức Phật đã giúp tôi mở mắt. Tôi đã tỉnh mộng

|No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com

và biết rõ rằng tôi rất dốt, không phải thần đồng. Và tôi đã bắt đầu làm lại cuộc đời. Tôi được hạnh phúc như ngày nay là do cuộc tỉnh mộng đổi đời trên đây. Nghe xong lời tự thuật kể về chính đời mình của ông ODP thì cả làng đã vỗ tay râm ran. Nhưng mấy cô Huế chưa thỏa mãn, mấy cô hỏi: Chúng em xin kể chuyện ma cơ mà, trong chuyện chẳng thấy con ma nào cả. Ông ODP trả lời ngay: Vị cao tăng hiện ra với Dương Phủ trong truyện không phải dưới dạng ma là gì. Chính Đức Phật lấy dạng một cao tăng để hiện ra với Dương Phủ cho Dương Phủ bớt sợ. Dương Phủ thấy việc gặp cao tăng trên đường là chuyện bình thường... Hai cô Huế liền chắp tay vái ông ODP rồi nói: Chúng em bái lậy sư phụ đã mở mắt chúng em, sư phụ cũng giống y như vị cao tăng đã mở mắt Dương Phủ. Ông ODP thấy hai cô Huế này dễ thương quá, bèn nói tiếp: Các cô muốn chuyện ma thì đây là 2 câu chuyện ma Canada mà tôi mới đọc trên báo: Chuyện 1. Tối đó, một cô gái trên đường về nhà đã gặp một chàng trai cũng đang lững thững đi bộ. Cô gái lên tiếng: Anh có thể đi với em đi qua nghĩa trang trước mặt được không?


TM

HOUSTON

Chàng trai gật đầu rồi nói: OK, em hãy đi theo anh, anh cũng đi về đó. Cô gái cám ơn rối rít. Chàng trai đáp ngay: Không có chi, lúc còn sống anh cũng sợ ma y như em... Chuyện thứ 2: Một đêm kia có một chàng trai đi ngang qua một nghĩa trang. Bỗng anh nghe thấy tiếng lục cục từ nghĩa trang phát ra. Anh ngoái cổ nhìn vào thì thấy có ông già đang đục cái gì trên bia mộ. Anh ta nói vọng vào: Ông làm cái gì giữa đêm khuya thanh vắng như thế này, ông làm cháu nghĩ là ma. Ông già liền đáp: Lão phải lên sửa mấy chữ trên mộ bia vì con cháu đã đề sai. Lão nằm ở dưới không thể chịu được cái sai này. Và ông ODP xin hết chuyện ma. Cô Huế Tôn Thất nghe xong liền khen hai chuyện hay nhưng cô bảo như vậy thì từ nay bọn em không ai dám đi ngang qua nghĩa trang ban đêm vì thế nào cũng gặp người cõi âm.

Liền sau đó thì trong nhà bếp vang ra tiếng cười. Chị Ba Biên Hòa nói lớn tiếng: Như vậy là anh mắng vốn bọn liền bà chúng em nha. Cụ Chánh trên phòng ăn hỏi vọng xuống: Chuyện gì thế? Mời Chị Ba lên đây kể cho cả làng nghe. Chị Ba liền đi lên và kể rằng cái anh H.O. vừa kể chuyện về con ruồi. Rằng bữa ấy có bà vợ ở dưới bếp gọi chồng đang xem TV trên phòng khách. Anh chồng trả lời rằng mình đang phải đập ruồi. Vợ hỏi: Anh đã đánh được mấy con rồi? Ông chồng đáp: Được 5 con, 2 con đực và 3 con cái. Nghe thấy thế, cô vợ liền hỏi: Làm sao anh biết được là ruồi đực với ruồi cái? Anh chồng đáp tỉnh bơ: Khó gì! Con nào đậu ở miệng ly bia của tôi thì là con đực, còn con nào đậu ở cái phôn của em thì rõ ràng nó là con cái! Nghe xong, cả làng lại bò ra cười, và tự nhiên quên được chuyện ma

rồi chuyển sang chuyện nam nữ. Vui quá sức. Rồi mấy bà mấy cô quay vào anh John, chàng rể da trắng trong làng, xin anh kể chuyện anh học tiếng Việt ngày xưa. Anh nói ngay: Chuyện này dài và nhiều loại lắm, bữa nay đang trong mùa Giáng Sinh tôi xin kể chuyện tôi thán phục tiếng Việt. Cái tên XMAS ngày xưa tôi nghĩ là tên tiếng Anh, ai dè tôi học tiếng Việt thì mới biết: cái gốc của nó là tiếng Việt, đó là lời cầu khấn xin Thiên Chúa mang ánh sáng và các ân sủng đến, đúng y như lời sách thánh Isaia đoạn 9 câu 1. XMAS = Xin Mừng Ánh Sáng + Xin Mưa Ân Sủng Nghe anh John nói xong, tự nhiên cả làng ai cũng chắp tay thưa Amen. Kính chúc các cụ Mùa Giáng Sinh và năm mới 2019 đầy ánh sáng và ân sủng. TRÀ LŨ

No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com|

37


CHUYỆN BÊN NHÀ

HOUSTON

TM

CÂU CHUYỆN GIA ĐÌNH Đoàn Dự ghi chép

HƯA QUÝ BẠN, những chuyện chính trị hoặc chuyện này chuyện nọ đao to búa lớn trong nước có lẽ bên ấy quý bạn đều biết do vấn đề truyền thông, điện tử mau lẹ và có tính cách toàn cầu. Nhưng những chuyện lặt vặt trong gia đình như chuyện mẹ chồng nàng dâu; chuyện anh em tranh chấp gia tài... thì chẳng có gì quan trọng đến mức người ta phải đưa lên Facebook hay lên Internet nói chung, nên có lẽ quý bạn ít biết. Vậy nay chúng tôi xin kể một vài chuyện nho nhỏ ở trong nước, quý bạn thấy rất quen nhưng các nước bên ấy không có. Tại sao như thế? Bởi vì người già ở bên ấy thì có trợ cấp xã hội, lại có nursing home, họ không cần phải sống nhờ vào con cái. Về phần con cái, khi đã đến tuổi trưởng thành, họ thích sống tự lập hơn là sống chung với cha mẹ. Ngoài ra, do trình độ văn minh của các nước bên ấy cao hơn nên họ thường tế nhị, tránh được trường hợp chỉ một câu nói theo kiểu “lắm chuyện” của mình mà làm tan vỡ hạnh phúc của một cặp vợ chồng trẻ tuổi. Những câu chuyện dưới đây, đặt ra những câu hỏi mà không chỉ người trong cuộc mới thấy băn khoăn. Bây giờ xin mời quý bạn xem xét…

T

mỉa mai hai chị em tôi vì lớn lên bằng đồng tiền nhơ bẩn của mẹ. Họ ác miệng bảo sau này chúng tôi rồi cũng chỉ đi theo nghề của mẹ. Về sau, biết mẹ phải bán thân để có tiền trang trải cho gia đình, tôi buồn vô hạn. Nhưng từ sâu thẳm trong tâm trí, tôi thương mẹ vô cùng. Mẹ đã hy sinh bản thân, dứt bỏ tự trọng để nuôi chúng tôi khôn lớn, trưởng thành. Sớm nhận ra hoàn cảnh của gia đình để bản thân không sa vào vết xe đổ của mẹ, hai chị em tôi đã cố gắng học hành thành đạt. Năm 30 tuổi tôi lên xe hoa về nhà chồng. Chồng tôi là chủ một công ty tư nhân, cha mẹ giàu có, gia đình hết sức bề thế. Những tưởng hạnh phúc mỉm cười với tôi sau bao nỗ lực của bản thân, nhưng tôi không ngờ sóng gió từ đâu bỗng ập đến, đổ lên đầu tôi chỉ vì câu nói của một người đàn ông tương đối cũng đã lớn tuổi, sang trọng, bạn với bố chồng tôi, nhưng ông ta là người lắm chuyện, đàn ông mà rất tầm thường. Tôi vốn giấu kín quá khứ của mẹ

Người đàn ông lắm chuyện

Hồi nhỏ, sau khi bố tôi qua đời vì bạo bệnh, mẹ tôi đã ở vậy và làm tất cả để nuôi con. Có dạo mẹ về nhà với bộ dạng ủ ê, nằm bẹp mấy ngày liền. Họ hàng hai bên hắt hủi,

38

|No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com

với nhà chồng. Cho đến hôm mẹ tôi tới thăm cháu ngoại và tình cờ gặp người bạn “lắm chuyện” của bố chồng tôi cũng vừa mới tới chơi. Cả ông ta lẫn mẹ tôi đều bối rối khi trông thấy nhau dù hai người không gặp lại nhiều năm. Hóa ra đó là “khách quen’’ của mẹ tôi ngày trước. Tôi hoang mang không hiểu gì cả, chỉ thấy mẹ tôi tái mặt, vội vã chào và ra về khi chưa kịp nựng nịu cháu ngoại. Khi mẹ tôi đi rồi, ông ta hỏi tôi một câu mà tôi không bao giờ quên được. Tôi căm hờn ông ta suốt đời. Đàn ông mà sao lắm chuyện đến thế, không biết tế nhị là gì: “Mẹ cháu bây giờ còn đi đêm nữa không?’’. Tôi sợ hãi, kinh hoảng khi nghe câu hỏi kèm theo nụ cười khinh bỉ của người đàn ông mà chính ông ta mới đáng khinh bỉ đó. Còn bố mẹ chồng tôi thì hết sức ngạc nhiên nên hỏi ông ta thật kỹ. Khỏi phải nói, khi biết rõ mọi chuyện về mẹ tôi do ông ta kể, cả gia đình chồng tôi đã tức giận như thế nào. Mẹ chồng tôi chửi tôi không ngớt lời vì cho rằng tôi đã lừa đảo để


TM

HOUSTON

No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com|

39


CHUYỆN BÊN NHÀ

lấy con trai bà. Bà còn lao vào tát tôi mấy cái. Đắng cay thay, lúc ấy người chồng đã từng cùng tôi thề non hẹn biển lại chỉ im lặng. Nhưng có lẽ tôi không có quyền giận anh, bởi vì anh nghĩ mình đã bị lừa khi lấy phải “đứa con gái mẹ đi làm đĩ”, điều đó đúng chứ không phải sai. Tôi đã che giấu sự thật thì có nghĩa là lừa dối rồi chứ còn gì nữa. Kể từ đó tôi sống trong sự ghẻ lạnh của gia đình nhà chồng. Thậm chí, chồng tôi dù không mắng mỏ hay đánh đập tôi nhưng thờ ơ, lãnh đạm như một người xa lạ. Sự việc lên đến đỉnh điểm khi một thời gian sau, mẹ chồng tôi đi vắng, mẹ tôi biết chuyện nên tranh thủ tới thăm cháu. Không ngờ mẹ chồng tôi về sớm, bắt gặp. Trông thấy bà “thông gia”, bà không ngần ngại cầm chổi đánh tôi tới tấp. Mẹ tôi vừa khóc vừa nói nếu thế thì hãy đánh bà vì lỗi là do bà gây ra. Tôi không thể chịu đựng được bao nhiêu uất ức bấy lâu dồn lại nên đã có hành vi chống cự, đẩy mẹ chồng ngã giúi dụi. Nhân chuyện đó, mẹ chồng đã lấy hết đồ đạc của tôi ném ra ngoài và không quên nói: “Mày với con mụ kia cút ngay cho khuất mắt tao! Tao ghét nhất những đứa dối trá. Còn con mày thì phải kể lại đây, tao không muốn nó nhơ nhớp vì có bà ngoại làm gái như mẹ mày”. Hai mẹ con tôi khóc suốt trên quãng đường về nhà. Những lời xin lỗi không ngừng của mẹ như hàng ngàn nhát dao cứa vào lòng tôi. Về đứa con, tôi đã nhờ chính quyền can thiệp và đón cháu về bên nhà ngoại. Nhưng về chồng mình, tôi vẫn rối bời chưa biết phải xử sự như thế nào. Phần vì tôi cảm thấy mình có lỗi đã không nói sự thật cho anh. Phần vì tôi cảm thấy khá sốc khi anh tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt, bỏ mặc tôi với sự khinh bỉ của cả nhà mình. Theo quý vị độc giả, tôi có nên níu kéo cuộc hôn nhân này hay không?

40

HOUSTON

TM

Con tôi còn quá nhỏ, tôi không muốn cháu lớn lên không có sự yêu thương, đùm bọc của cha. Nhưng tôi cũng lo sợ và hoảng loạn khi nghĩ đến nhà chồng. Làm sao tôi có thể chung sống với những người coi khinh tôi như rác rưởi. Hiện tại, tôi đang đau khổ vô cùng. Trần Tuyết M. Chồng tôi, tôi, và cô em chồng

Chồng tôi là con trai duy nhất trong gia đình có hai anh em. Vậy nên sau đám cưới, chúng tôi sống chung với mẹ chồng để hàng ngày phụng dưỡng, chăm sóc bà. Thời gian đầu làm dâu của tôi khá khó khăn. Cái khó ấy không phải bởi mẹ chồng mà là từ cô em chồng chua ngoa, quá quắt. Cô em chồng thua tôi 4 tuổi, nhưng đối với chị dâu thì luôn luôn tỏ ra không mấy lễ độ. Từ ngày có tôi về, cô ấy chẳng động tay đến việc nhà. Nhiều tối cô ấy về muộn, ăn cơm sau nhưng có mấy cái bát cũng không buồn rửa, ngâm ở trong chậu. Mẹ chồng tôi tâm sự, bố chồng mất sớm, bà thương hai đứa con nên ít khi nặng lời thế nên bây giờ cô con gái mới ương ngạnh như vậy. Bà cũng nói tôi làm chị đừng chấp nhặt em. Biết là thế nhưng cũng có vài lần tôi và em chồng cãi nhau từ chuyện to đến chuyện nhỏ. Cuộc sống trở nên dễ thở hơn khi cô ấy đi lấy chồng. Mẹ chồng tôi luôn lo lắng con gái mình tính nết lười biếng, ngang ngạnh, sẽ khó sống ở nhà chồng. Và đúng như thế thật. Mới lấy chồng được 2 tháng cô ấy đã 4 lần về nhà khóc lóc với mẹ, kêu ca mẹ chồng khe khắt, xét nét đủ thứ, còn bố chồng thì gia trưởng, trong khi chồng nhu nhược, bảo sao nghe vậy, chẳng bao giờ dám bênh vực vợ được lấy một lời. Mẹ chồng tôi cũng chỉ biết an ủi dăm câu để cô ấy nguôi ngoai và trở lại nhà bên kia. Tôi và mẹ chồng tuy cũng có

|No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com

những khi bằng mặt mà chẳng bằng lòng, nhưng với tôi, bà vẫn là một người mẹ tốt vô cùng. Tôi sinh con, một tay bà chăm sóc cho cả mẹ lẫn con. Tôi đi làm, bà ở nhà trông cháu rất chu đáo. Tôi cũng chẳng mong mẹ con phải tình cảm ngọt ngào, chỉ cần hiểu nhau một chút, sẻ chia và bao dung nhau một chút là ổn. Dạo này, chồng tôi cứ hay dò hỏi tôi có thích ra ở riêng hay không. Tôi ngạc nhiên chẳng hiểu vì sao anh lại có ý nghĩ đó. Tôi và mẹ chồng không có xung khắc gì đến mức không thể ở chung được với nhau. Nhà chồng tuy nhỏ nhưng sắp xếp gọn gàng thì cũng không đến nỗi chật chội lắm. Hơn nữa vợ chồng tôi đi làm suốt ngày, thằng bé đi học, bà nội cả ngày ở nhà một mình, tối đến cũng chỉ quanh quẩn bữa cơm xong rồi đi ngủ. Nhất là nhà chỉ còn có mẹ, chúng tôi ở riêng thì bỏ mẹ cho ai lo? Ấy, nhưng chồng tôi lại cứ nói anh thích ra ở riêng chứ sống chung thế này vợ chồng muốn “tình cảm” một tí cũng khó, rồi anh lại nói muốn mẹ tham gia câu lạc bộ người cao tuổi, hoạt động này hoạt động nọ mà không phải lo chuyện con cháu, cơm nước hàng ngày. Chồng tôi còn nói mẹ chồng cũng đồng ý cho chúng tôi ra riêng, nếu chưa đủ tiền thì thuê nhà ở tạm, khi nào muốn mua nhà thì mẹ vay thêm tiền giùm cho mà mua. Ở riêng, đó là mơ ước của mọi nàng dâu. Thế nhưng, trong hoàn cảnh gia đình mình, tôi lại thấy không mấy hợp lý. Thế rồi tình cờ tôi được biết nguyên nhân thực sự khiến chồng tôi có ý định đó. Sáng chủ nhật vừa rồi, tôi đi chợ, về nhà sớm thì nghe chồng và mẹ chồng đang chuyện trò. Chồng tôi nói mẹ nên xem xét lại việc cho vợ chồng cô em gái về nhà mình sinh nở và anh cũng nói tôi không đồng ý thuê nhà ra ở riêng. Mẹ chồng thì một hai khuyên con trai thuyết phục vợ,


TM

HOUSTON

vì em gái ở nhà chồng khổ sở quá, nó muốn thời gian sinh nở về nhà mẹ ruột để mẹ chăm sóc và được thoải mái. Đợi đến lúc mẹ chồng có công việc đi khỏi nhà tôi mới hỏi chồng tôi. Lúc này anh thú nhận là mẹ muốn đưa cô em gái về nhà ở một thời gian. Cô ấy sắp sinh rồi, dĩ nhiên là chồng cô ấy cũng sẽ sang ở cùng. Hóa ra là vì cô ấy ăn ở không biết trên biết dưới nên không được lòng nhà chồng. Người mẹ chồng thấy con dâu sắp sinh bèn than thở rằng chưa được con dâu chăm sóc ngày nào mà sắp tới lại phải phục dịch cả con dâu lẫn cháu nội. Cô em gái chồng tôi nghe vậy thì khó chịu nên đòi chồng và mẹ chồng cho về nhà mẹ đẻ. Không ngờ vừa mới nói là bố mẹ chồng đã bằng lòng liền vì ông bà vốn không ưa cô con dâu này. Chồng tôi nói với tôi rằng mẹ thương con gái nhưng không biết làm thế nào. Nhà cửa đã chật chội,

lại thêm vợ chồng em gái nữa thì sợ rất bất tiện. Vả lại, hồi cô ấy chưa lấy chồng, hai chị em vốn đã xích mích, không ưa gì nhau, sợ về sống chung lại va chạm, nảy sinh rắc rối. Chính vì thế chồng tôi mới đề nghị giải pháp vợ chồng tôi tạm thời sẽ thuê nhà ra ở riêng và mẹ chồng tôi cũng đồng ý như vậy. Tôi nghe xong thấy tức giận vô cùng. Không hiểu sao cả chồng tôi lẫn mẹ chồng lại có thể lính toán vô lý như vậy được. Cô ấy là con gái đã xuất giá thì phải ở nhà chồng, nếu bố mẹ chồng khó quá, không ở được thì ra ngoài thuê nhà mà ở chứ sao lại muốn về nhà mẹ đẻ rồi đẩy vợ chồng tôi ra thuê nhà bên ngoài? Mẹ chồng tôi chỉ biết thương con gái, còn con trai thì sao? Chồng tôi chỉ biết thương em gái, đối xử tốt với em gái, còn vợ mình thì sao? Lại còn con tôi nữa, nó không đáng kể bằng con cô ta à? Tôi nói với chồng, kệ, không đi

đâu hết, nhà mình thì mình ở, cô ấy chịu được chật chội thì về, không chịu được thì thôi, ráng đi thuê nhà mà ở. Làm gì có chuyện con trai phải đi ở chỗ khác nhường nhà cho em gái và em rể ở? Nói qua nói lại, chồng tôi bảo tôi suy nghĩ như thế là ích kỷ, rằng em út nó có khó khăn thì nó mới phải nhờ đến anh chị. Vả lại, mẹ vẫn còn sống, nhà là nhà của bố mẹ, trai hay gái gì cũng là con cái trong nhà, nếu không ra ngoài ở thì cứ sống chung, tính khí cô ấy em biết rồi, sau này có xung đột hay mâu thuẫn gì thì đừng kêu ca, than trách. Chồng tôi nói như thể dọa tôi vậy. Rốt cuôc thì ai là người ích kỷ, chỉ biết có em, không biết có vợ? Tôi nghĩ như vậy có đúng không? Đoàn Thu Hương ĐOÀN DỰ GHI CHÉP

No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com|

41


TẠP GHI HUY PHƯƠNG

HOUSTON

TM

Những trận đánh không có thương binh HUY PHƯƠNG

Một truyền đơn của VNCH dành cho cán binh VC, nhắm vào nỗi sợ hãi của thương binh phải bị bỏ lại ngoài mặt trận

M

ột trận đánh không có thương binh có nghĩa là chỉ có lính tử trận, hoặc là một trận đánh mà cấp chỉ huy không muốn đem thương binh về. Thương binh bị bỏ lại trận địa, vì quá xa hậu cứ, không có phương tiện và nhân lực tản thương, không đủ bệnh viện hay thuốc men để săn sóc họ. Do vậy, thương binh có thể bị phát đạn ân huệ cuối cùng của đồng đội, để khỏi bị vào tay giặc, giữ kín được tin tức tình báo. Việt Cộng thường có chủ trương nghiên cứu kỹ chiến trường, đánh mạnh và rút nhanh vì sợ viện binh, pháo binh tiếp ứng hay phi cơ thả hoả châu soi sáng trận địa, nên vấn để đem thương binh theo khi rút khỏi chiến trường, là chuyện bất khả thi. Nếu đem những con số chênh lệch khó tin giữa con số binh sĩ tử thương và thương binh của cả hai phía, Bắc Việt và VNCH cũng như quân đồng minh, chúng ta sẽ thấy rõ chủ trương của Bắc Việt, thường không coi mạng người là quý. Không thể có một cấp chỉ huy vô lương tâm nào hơn những cấp chỉ huy quân sự của Bắc Việt. Tướng Giáp đã từng nói: “Mỗi một phút, có hàng trăm ngàn người chết trên khắp thế giới. Cái sống hay cái chết của hàng ngàn người, ngay cả khi họ là người cùng quê hương, có ý nghĩa rất ít trong thực tế.” Ở một chỗ khác: -“Non! Pas du tout!” Ðó là câu trả lời lạnh lùng của Võ Nguyên Giáp cho báo chí quốc tế khi người ta hỏi viên tướng này là ông có hối tiếc gì về chuyện 4 triệu người Việt chết vì chủ nghĩa Cộng Sản hay không? Thử nhìn lại những con số về binh sĩ tử trận và thương binh của cả hai bên: - Quân lực Việt Nam Cộng hòa có 310.000 tử trận và 1.170.000 người bị thương.Tính ra 1 người tử trận, có 4 người bị thương.

42

- Hoa Kỳ khoảng 58.200 tử trận và hơn 304.000 bị thương. Tính ra 1 người chết có đến 5 người bị thương. - Nam Hàn có 5.099 tử trận và 11.232 bị thương. Tính ra 1 chết thì có hơn 2 người bị thương. - Thái Lan có 351 tử trận và 1.358 bị thương. Tính ra 1 chết có gần 5 người bị thương. - New Zealand có 55 tử trận và 212 bị thương. Tính ra 1 chết có 4 người bị thương. Về phía Cộng Sản BắcViệt, theo tài liệu thống kê chính thức của Cục Chính Sách - Tổng Cục Chính trị - Bộ Quốc Phòng thì đến năm 2012, toàn quốc có 1.146.250 “liệt sĩ” và chỉ có khoảng 600,000 thương binh. Tính ra số tử trận của quân Bắc Việt cao gấp hai lần số thương binh trong khi phía tự do cứ 5 thương binh đem về hậu cứ mới có một người tử trận. Điều này cho chúng ta thấy rõ thế nào là “một trận đánh không có thương binh!” Sau chiến thắng tháng 5-1975, ngoài hàng triệu “bộ đội” tử trận chưa được thông báo, để cho dân chúng thấy được bộ mặt huy hoàng của người thắng trận, Bắc Việt đã “cách ly” tất cả thương binh đến những vùng xa, khỏi những nơi dân cư đông đúc. Không phải chỉ có thương binh, mà ngay cả tù binh sau khi lọt vào tay địch, được giải thoát mang về, để khỏi bị lộ những bí mật quân sự, cũng được Cộng Sản thủ tiêu. Theo Phan Ba ‘s Blog, ngay cả trong chiến tranh biên giới Hoa- Việt, năm 1989, được biết quân đội Bắc Việt có đến 10% nữ làm tù binh, nhưng chính quyền Việt Cộng dối trá chưa bao giờ tuyên bố con số tù binh nằm trong tay Trung Cộng, vì Cộng Sản hẹp hòi tính dân tộc, yếu hèn sợ mất lòng Trung Cộng. Những nữ tù binh này không được về lại quê hương, sau khi trao trả tù binh, Việt Cộng lập tức phi tang họ trong rừng sâu. Cho đến ngày nay nhân dân Việt Nam không hề biết thân phận của tù binh chiến tranh sống chết thế nào! Việt Cộng không công bố lấy lý do là vì “bí mật quốc phòng.” Trong một cuộc họp mặt của cán bộ Cộng Sản cũ với nhà tranh đấu Bùi Minh Hằng tại Vũng Tàu vào tháng 6-2017, một cán bộ ly khai đã phát biểu về những gì ông biết về thương binh bộ đội. Người cộng sản ly khai này, dù không là Đảng viên, nhưng cũng là một nhân viên cao cấp, đã xác nhận việc giết sạch các thương phế binh bộ đội. Và nhiều chuyện kinh hãi khác nữa!

|No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com


TM

HOUSTON

Theo ông thời chống Pháp, như Phạm Duy đã viết “Nạng thương binh chống rổ mặt đường làng,” nhưng vào thời chống Mỹ, thương binh bị giết sạch, y như Trung Cộng sau chiến tranh biên giới, thương binh của họ bị tập trung lại, rào dây thép gai và đốt cháy. Sau năm 1975 chỉ thấy thương binh chế độ cũ mà không thấy thương binh chế độ mới. Vậy thì họ ở đâu? Đều bị thủ tiêu ở chiến trường! Không lẽ bộ đội khiêng nhau mà đi hành quân? Cuộc gặp gỡ và lời phát biểu này có quay phim và đưa lên Youtube. (*) Dương Thu Hương, một người “ở trong chăn” Bắc Việt cũng đã tiết lộ: “Đến tận bây giờ, cuộc chiến vẫn ám ảnh tôi. Lúc tôi tình nguyện vào Nam, số học sinh của cả bốn lớp 10 của trường chúng tôi vào chiến trường khoảng 120 người, vậy mà chỉ 2 người may mắn sống sót, là tôi và một người nữa... Khi tôi đi tìm mộ của những bạn đã chết, tôi mới biết, trong những trận đánh mà bộ đội miền Bắc thua, thì người ta xóa sạch dấu vết và tên tuổi liệt sĩ không được ghi lại. Họ giải thích rằng dân tộc ta là dân tộc anh hùng phải chiến thắng quân thù, nhưng trận này chưa thắng cho nên không thể kiểm kê các liệt sĩ được. Cho nên hàng trăm người chết dưới đáy hồ, dưới đáy vực mà hoàn toàn không ai tìm được tung tích.” (“Ký 2” của Đinh Quang Anh Thái.)

Chính vì vậy mà sau này, Bắc Việt đã quy tập hàng chục nghìn mộ tử sĩ để lập nên những nghĩa trang “hoành tráng” nhưng phần lớn chỉ là những “mộ gió” hay chôn xương trâu xương bò, tất cả đều là những nấm mồ vô danh, không tên tuổi. Vì với trận địa rải rác quá lớn, thời gian và thời tiết tàn phá, thiên nhiên thay đổi và vì chính sách đã có từ trước, gia đình tử sĩ hầu hết chỉ nhận được một cái giấy ghi công, công nhận là gia đình liệt sĩ, nhưng xương cốt chưa bao giờ được về nhà! Không phải lúc nào kẻ thiện cũng thắng phe tà! HUY PHƯƠNG

________________ (*)www.youtube.com/watch?v=y50xHWjcC7U

No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com|

43


NGƯỜI VIẾT RONG

HOUSTON

TM

BỎ XỨ RA ĐI

NGUYỄN THƠ SINH

iữa lúc nhiều người mải mê chuyện Black Friday, chuyện Cyber M o n d a y, c h u y ệ n Noel… thì đâu đó trên thế giới, hương vị Lễ Noel hình như vẫn là chuyện xa vời. Bởi cuộc sống. Bởi những lo toan. Những tai nạn xui xẻo. Cháy rừng. Súng đạn. Tù tội… Tại Tijuana, biên giới Mỹ-Mễ, Noel không nằm trong suy nghĩ của nhiều người vì họ đang trong cảnh bỏ xứ ra đi, bơ vơ nơi đất khách. Nói đến bỏ xứ, người Việt mình có lẽ đã nếm trải được không ít cảm nghiệm rất thực. Khổ không ai biết. Người ta chỉ nhìn thấy những hào nhoáng bên ngoài, màu xanh của những tờ Mỹ kim, vị ngọt của chocolate những ngày đầu Việt Kiều đem về. Họ nhìn thấy Việt Kiều da dẻ trắng trẻo, cách ăn nói có vẻ ngồ ngộ, đi mua đồ mà cảm ơn người bán, chuyện nhỏ như con kiến mà cứ rối rít xin lỗi, hay trên tay cầm khư khư mảnh rác mà không chịu liệng đại xuống đường… phải đợi tìm được một thùng rác bỏ vô mới chịu. Không nói chuyện người bỏ xứ hay người ở lại ai văn minh hơn, bởi những Việt Kiều không ra nước ngoài sống chưa hẳn sẽ xử sự với phong thái văn minh lịch sự. Còn

G

44

bà con quốc nội, nếu có dịp bỏ xứ thành công, biết đâu họ cũng sẽ ngồ ngộ như Việt Kiều cho coi. Tóm lại một câu, cách sống của chúng ta luôn chịu ảnh hưởng giao lưu với các nền văn hóa mới; như cách nói dân dã của bà con mình: Đi một ngày đàng học một sàng khôn. (Nói gì chuyện sống ở xứ người hàng chục năm). Bỏ xứ ra đi có nhiều bối cảnh khác nhau. Có thể do không sống nổi tại một địa phương, dù đó là nơi chôn nhau cắt rốn, người ta lũ lượt gồng gánh bỏ đi. Bỏ xứ có thể do nghẹt thở bởi những đàn áp khắc nghiệt nên họ khao khát được hít thở bầu không khí tự do dân chủ. Dẫu biết có thể là mất mạng, có thể bị hãm hiếp, bị đe dọa, tám phần chết, thế mà họ vẫn liều mình. Bỏ xứ có thể vì mong muốn một đời sống kinh tế khấm khá hơn. Bỏ xứ vì cứ tưởng sẽ có nơi khác đời sống tốt đẹp mỹ mãn như thiên đường, nên họ tìm mọi cách ra đi cho thỏa chí, dù tốn kém biết bao tiền bạc, thậm chí cả tánh mạng… Gần đây sân khấu chính trị Mỹ nói nhiều về những đoàn caravan từ Honduras kéo đến biên giới Mỹ. Họ gồng gánh, bồng bế. Trẻ con có. Người lớn có. Nam phụ, lão ấu. Khát khao của họ là được hưởng quy chế tỵ nạn tại Mỹ. Họ sợ hãi chốn cố hương. Họ bỏ xứ với hy vọng tìm

|No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com

được một nơi yên bình an toàn cho bản thân và gia đình. Họ đi bộ. Cái đói. Cái lạnh. Vốn liếng lận lưng được bao nhiêu (nào ai biết). Họ trực chỉ Bắc tiến đến Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, cái nôi của sữa tươi và bánh mì, đất lành chim đậu. Và họ đi. Họ có lý do của họ. Họ quyết chí dốc tâm. Bỏ xứ đồng nghĩa với bỏ lại những gì họ từng biết, từng quen thuộc. Bỏ xứ là nhắm mắt đưa chân đến nơi xa lạ, đầy dẫy những nguy hiểm với giá đắt phải trả không bàn cãi. (Cũng) có thể họ suy diễn theo hướng tích cực. Chứ nếu chỉ thấy chết, thấy ngõ cụt u ám, tuyệt vọng mù mịt; họ thà chết ở nhà, mắc gì phải mang xương thịt vùi chôn nơi đất lạ. Mà có thể họ được rỉ tai, thêu dệt. Những viễn cảnh tốt đẹp hơn. Không nguy lắm hiểm đâu. Không đi làm sao biết được nguy hiểm hay không? Mỹ là thiên đường. Nếu Mr. Trump có hăm dọa cũng là chuyện giơ cao đánh khẽ. Cứ đi thử xem. Sẽ có thế giới ủng hộ, sẽ có Hội Chữ thập đỏ can thiệp, sẽ có Liên Hiệp Quốc giúp đỡ, sẽ có những triển vọng… Vả lại Mỹ cũng là con người. Hơn nữa họ đi theo đoàn chứ đâu có đi cô lẻ. Ở lại Honduras nguy hiểm rình rập, nói gở, sơ sểnh vẫn mất mạng như chơi. Đã thế, sao lại không đi Mỹ, chứ!


TM

HOUSTON

Không biết đoàn caravan “vượt biên” có phải đóng tiền lộ phí? Liệu có những đường dây dẫn dắt tổ chức vận chuyển người chuyên nghiệp nào đó hứa hẹn, dỗ ngọt? Thế là bức tranh bỗng trở nên xán lạn hơn. Họ đi. Có chết thì cũng chết với đồng hương. Ở lại, những gì họ nhìn thấy rặt là những ám ảnh nhãn tiền. Nay nghe lời rủ rê đường mật, họ càng có thêm nghị lực để lên đường. Cuối cùng họ bỏ xứ. Từ Guatemala, Honduras đến Tijuana dài hơn 6.300 cây số. Họ đi bằng sức mạnh của niềm tin và hy vọng. Trái tim họ ngùn ngụt khí thế lạc quan. Người già và trẻ em. Mệt thì nghỉ tạm đâu đó qua đêm lấy sức. Rồi đoàn caravan lại khởi hành. Đói. Khát. Nóng ban ngày, lạnh ban đêm. Những cơn sốt cao. Thiếu thốn trăm bề. Râm ran những lời cầu nguyện mong cho chân cứng đá mềm, những điều tốt lành sẽ xảy ra. Họ nhẩm đếm những biến cố. Họ tính tháng, tính

ngày. Ánh mắt động viên của những kẻ đồng hội, đồng thuyền. Họ được tiếp thêm sức mạnh từ đồng hương cùng cảnh ngộ. Cứ thế. Họ bước đi. Có lúc đã nản chí, tuyệt vọng toan bỏ cuộc. Hay là quay về. Rồi lưỡng lự không biết có nên đi tiếp. Con đường phía trước vẫn dài thăm thẳm, không

biết đến nơi có được như ý? Chùng chình. Dùng dằng. Họ mệt mỏi, cảm thấy bất lực giữa hai quyết định: Về hay đi? Thị trưởng của Tijuana, Juan Manuel Gastelum, tuyên bố sự có mặt của khoảng 5.000 “bộ nhân” (chính xác là 4.976 mạng người) từ

No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com|

45


NGƯỜI VIẾT RONG Honduras kéo đến đang trở thành khủng hoảng nhân đạo (humanitarian crisis) đối với thành phố cửa khẩu này. Ông kêu cứu Liên hiệp quốc hãy giúp đỡ Tijuana. Cảnh đoàn tỵ nạn ngủ qua đêm trong những lều trại dã chiến (makeshift) tại một sân vận động sau hơn một tháng ròng rã cuốc bộ khiến người ta xốn mắt. Giữa lúc đó Nội các Tổng thống Trump vẫn mạnh mẽ tố cáo họ là phần tử tội phạm, thành viên băng đảng, thậm chí là những kẻ khủng bố. Nhìn những khuôn mặt hốc hác mệt mỏi. Những đứa trẻ ngơ ngác đáng thương. Những người phụ nữ bơ phờ thần sắc. Họ là khủng bố ư? Họ là thành phần băng đảng ư? Họ là tội phạm ư? Hay những gì được mô tả về họ đã bị chính trị hóa, cốt ý tạo ra những làn sóng phẫn nộ hoặc sợ hãi trong dân chúng Mỹ! Một cán sự Sở an sinh Tijuana là Manuel Figueroa cho biết nỗ lực cung cấp nhà xí công cộng, giấy vệ sinh, xà phòng và dầu gội từ phía thành phố cho đoàn tỵ nạn chẳng thấm tháp gì so với khó khăn họ đang đối diện. Ông cho biết chính phủ liên bang đã làm ngơ buộc Tijuana phải lên tiếng kêu cứu Liên Hiệp Quốc. Bác Rene Vazquez, 60 tuổi, một thiện nguyện viên giúp đoàn tỵ nạn cho biết chính quyền liên bang Mexico không quan tâm đến, thậm

HOUSTON

TM

chí không hỗ trợ hoặc ngăn cản đoàn tỵ nạn nên thành phố Tijuana (1.6 triệu dân) phải hứng chịu hậu quả vì đây là điểm sát biên giới Mỹ. Thị trưởng Juan Manuel Gastelum cho biết ông sẽ không sử dụng ngân sách của thành phố giúp đỡ những bộ nhân đến từ Honduras. Ông kêu gọi Liên Hiệp Quốc hãy ra mặt đối diện với nan đề này. Hiện tại những thiện nguyện viên như bác Rene Vazquez giúp phân phối bánh pizza và thịt gà nướng từ các nhà hảo tâm dành cho các bộ nhân tỵ nạn Honduras. Được biết đoàn caravan tỵ nạn rời Honduras giữa tháng mười năm nay. Ròng rã những thiếu thốn, song họ luôn được các thị trấn trên lộ trình Bắc tiến giúp đỡ, đặc biệt là thực phẩm và chỗ ngủ qua đêm; trong đó nhiều thị trấn rất nghèo vẫn cố gắng thể hiện tinh thần lá lành đùm lá rách. Thông thường đoàn caravan chỉ dừng lại một hai đêm. Còn tại Tijuana, quá trình phỏng vấn thanh lọc kéo dài nên đoàn người này sẽ ở đây nhiều tháng trời. Nên Tijuana dẫu có lòng vẫn chẳng thể làm gì khác hơn vì lực bất tòng tâm. Vẫn theo lời Thị trưởng Juan Manuel Gastelum, chính phủ liên bang Mexico gởi 20 tấn hiện vật đến Tijuana nhưng 15 tấn trong số đó là vật liệu hỗ trợ biên phòng, 5 tấn phẩm vật còn lại dành cho đoàn tỵ

nạn Honduras. Ông còn trách chính phủ Mexico xem nhẹ lời cảnh cáo của Tổng thống Trump, nếu có biện pháp đóng cửa biên giới Mễ ở miền Nam từ sớm tình trạng này đã không xảy ra. Tóm lại, cảnh tình của đoàn bộ nhân tỵ nạn Honduras thật éo le thay. Họ bỏ xứ. Họ đi tìm con đường sống. Bất luận lý do của họ có chính đáng hay không, cảnh ngộ người tỵ nạn vất vưởng màn trời chiếu đất không thể không khiến người ta chạnh lòng. Dù được các nhà thờ, các hội đoàn và các nhà hảo tâm độc lập nhiệt tình giúp đỡ, cuộc sống của họ vẫn vất vả lắm thay. Chính quyền tiểu bang Baja California đưa ra danh sách khoảng 7.000 công việc cho đoàn tỵ nạn, nhưng mấy người trong đoàn caravan hội đủ tiêu chuẩn điều kiện yêu cầu? Trong khi đó họ phải ngủ trên nền đất lạnh, chờ 30 phút mới được đi vệ sinh hay lãnh thức ăn. Cuộc sống thật cơ cực biết bao nhiêu. Tại sao họ phải khổ như thế? Theo lời chị Adelaida Gonzalez, 37 tuổi, cùng con trai 15 tuổi bỏ Guatemala City nhập đoàn caravan: Nếu biết khổ thế này, chúng tôi đã không mạo hiểm vượt mọi nguy hiểm để đến đây. Đó là câu chuyện thương tâm của những người bỏ xứ ra đi. Họ mong đợi. Họ hy vọng. Nhìn về tương lai với mơ ước tìm thấy một nơi bình yên lập nghiệp. Một số sẽ may mắn được toại? Một số sẽ ra về trắng tay? Một số khác sẽ bằng lòng tỵ nạn tại Mexico khi biết họ không còn lựa chọn nào khác? Trong số 5.000 bộ nhân ấy, không biết có mấy người may mắn được nhập cư Mỹ, chỉ biết trước mắt, lần đầu tiên trong đời họ nếm trải dư vị cay đắng của thân phận người bỏ xứ lang thang trên đất người giữa lúc mùa Noel đang đến. NGUYỄN THƠ SINH

46

|No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com


TM

HOUSTON

THƯ CỦA TIẾN

Phố Trịnh Văn Bô TƯỞNG NĂNG TIẾN

Độc ác thay, trúc Nam Sơn không ghi hết tội! Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa sạch mùi! Lẽ nào trời đất dung tha? Ai bảo thần dân chịu được? Bình Ngô Đại Cáo Khoảng bằng giờ này năm trước, báo Thanh Niên Online (số ra ngày 7 tháng 11) ái ngại loan tin: Cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ, quả phụ nhà tư sản dân tộc yêu nước Trịnh Văn Bô vừa trút hơi thở cuối cùng vào đêm 5.11 tại Hà Nội trong sự tiếc thương và ngưỡng mộ của hàng triệu người Việt Nam yêu Tổ quốc. Không nhiều

No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com|

47


THƯ CỦA TIẾN người biết, lúc cụ nhắm mắt, nỗi buồn sâu thẳm trong lòng vẫn chưa được khơi thông, thậm chí còn là nỗi buồn nhân đôi! Chuyện gì mà buồn dữ vậy, Trời? Tác giả bài báo thượng dẫn, nhà báo Quốc Phong, cho biết: Năm 1954, sau khi Cách mạng về tiếp quản Thủ đô, hai vợ chồng cụ Trịnh Văn Bô khi đó đã cho Tổng Tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái mượn ngôi biệt thự tại 34 Hoàng Diệu, Hà Nội có khuôn viên rộng 3.000 m2 trong 2 năm. Lý do tướng Thái muốn mượn là vì nó rất tiện cho công việc. Nhất là lúc này, đất nước vẫn còn chia cắt và cuộc chiến đấu giải phóng đất nước vẫn chưa trọn vẹn. Vị trí này rất tiện làm việc vì nó rất gần Bộ Quốc phòng. Theo như lời hứa của tướng Thái (sau này là đại tướng) thì “khi nào Bắc Nam thống nhất, quân đội sẽ trả anh chị”... Thế rồi, phải đến ngày 9.9.1994, vợ chồng cụ Trịnh Văn Bô mới có quyết định của Thủ tướng trả nhà, dù rằng có chút tế nhị, ngôi biệt thự 34 Hoàng Diệu được ghi là “Tặng” gia đình, do ông bà Trịnh Văn Bô có công lao to lớn đối với đất nước trong Cuộc cách mạng giải phóng dân tộc... “Ngày vui vắn chẳng tày gang”, tiếc thay, vì lý do nào đó, quyết định “Tặng nhà” trên đã bị tạm dừng (tháng 3.1995) đến nay vẫn chưa được thi hành. Qua đến năm nay, câu chuyện về “nỗi buồn sâu thẳm” kể trên lại “rẽ” hướng khác (e) cũng chả vui gì – theo bản tin của báo Việt Nam Mới, số ra hôm 26 tháng 11 năm 2018: “Tuyến phố dài 900 m ở quận Nam Từ Liêm vừa được UBND TP Hà Nội đề xuất đặt tên nhà tư sản Trịnh Văn Bô.” Sự kiện này khiến tôi nhớ đến bức thư (“Gửi Bạn Ở Cõi-Bên-Kia”) của dịch giả Dương Tường, viết vào ngày giỗ đầu của nhà văn Bùi Ngọc Tấn: “Mình đang đi trên một con phố mới, hình như ở Hải Phòng. Lạ hoắc song lại có nét gì quen quen mà không

48

HOUSTON

TM

tài nào xác định nổi. Giống như khi ta cố nhớ ra một cái tên rất thân quen, chắc chắn nó ở quanh quanh đâu đây trong bộ nhớ, chỉ dấn chút xíu nữa là ‘bắt’ được mà nó vẫn vuột mất để rồi đến một lúc thôi không cố nhớ nữa thì nó lại bất ngờ hiện ra. À, đây rồi cái biển tên phố gắn trên một cột đèn. Mình tiến lại và đọc thấy: BÙI NGỌC TẤN… Thế là mình thức giấc. Và ngồi viết thư cho Tấn đây... Hà Nội đã có những đường phố mang tên Nguyễn Tuân, Nguyên Hồng, Nam Cao, Vũ Trọng Phụng, Xuân Diệu, Nguyễn Công Hoan, Nguyễn Huy Tưởng …, những điểm son của văn học Việt Nam. Thế còn bao giờ Nam Định có phố Trần Dần, Bắc Ninh có phố Hoàng Cầm, Thanh Hóa có phố Hữu Loan, Yên Bái có phố Lê Đạt, Thừa Thiên-Huế có phố Phùng Quán? Và Hải Phòng có phố Bùi Ngọc Tấn? Một dự cảm tâm linh nói với mình: rồi những giá trị đích thực sẽ được trả về đúng vị trí. Con đường mình vừa dạo chơi trong mơ – đường Bùi Ngọc Tấn – rồi sẽ thực sư có trong thực tại. Và biết đâu đấy, mình lại có dịp thả bộ trên con đường ấy, như đã thả bộ trên đường Văn Cao dăm năm trước ...” Con đường “trong mơ” của Dương

|No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com

Tường, tiếc thay, chưa chắc đã được mọi người chia sẻ: “Tôi thỉnh thoảng dạo phố vẫn hay dừng lại nhìn lên một tên phố mà chuyện trò lặng lẽ với con người ngồi ở trên cái bảng sắt tây dó. Để nghe anh ta giãi bày. Và cũng để anh ta đừng tưởng bở. Thí dụ Văn Cao, ngày hai lượt ra trung tâm thành phố và về Cầu Giấy, tôi từng có lần hỏi anh: Cậu khỏe không? ... Bây giờ ở trên cao này có thấy sao không?” Thì Văn Cao bảo tôi: “Tao làm nhạc, làm thơ, vẽ, ai hay nay làm diễn viên lên sân khấu đóng vai kịch ca ngợi đảng trọng hiền tài. Mày với tao sống trong cái chăn toàn rận này, mày lạ đ. gì nữa.” (Trần Đĩnh. Đèn Cù II. Westminster, CA: Người Việt, 2014). Cá i chăn đờ i củ a Bù i Ngọ c Tấ n không chỉ toàn rận mà còn thấm đẫm biết bao nhiêu mồ hôi cùng nước mắt. Ở trang bìa sau tác phẩm cuối cùng (Hậu Chuyện Kể Năm 2000) của ông, do Tiếng Quê Hương xuất bản năm 2014, có in nhữ ng dò ng sau: “Tôi mong đợi từng ngày và mong đợi quá lâu rồi, sự sụp đổ của cái trật tự bóp chết con người, bóp chết tự do, sự dối trá thống trị, cái trật tự làm thành một bầu trời đá xám úp chụp lên đầu ..! Cái trật tự xã hội tôi đã sống gần trọn đời và ghê sợ nó.” Chả ai ước mơ được đặt tên đường trong một cái xứ sở mà mình “mong đợi từng ngày” cho nó “sụp đổ” cả. Đã thế, thực chả vinh hạnh chi khi tên mình bị đặt nằm giữa những con phố đầy rẫy bất trắc và tệ đoan xã hội: - “Quét Gái Mãi Dâm Trên Đường Nguyễn Chí Thanh” – báo An Ninh Thủ Đô - “Đột Nhập Động Mãi Dâm Trên Đường Phạm Văn Đồ ng” – báo Người Đưa Tin - “Bắt Kẻ Giao Hàng Trắng Dọc Đường Trường Chinh” – báo An Ninh Thủ Đô - “Trộm Vàng Táo Tợn Trên Đường


TM

HOUSTON

Xuân Thuỷ” – báo VietNamNet - “Phóng Viên Truy Đuổi Đối Tượng Trộm Cắp Trên Đường Phạm Hùng” – báo An Ninh Thủ Đô - “Dàn Cảnh Cướp Xe Trên Đường Hồ Chí Minh” – báo Dân Trí -“Đột Kích Hàng Loạt Tụ Điểm Mát Xa Kích Dục Trên Đường Nguyễn Duy Trinh” – Báo Vnexpress. Thế còn Trịnh Văn Bô? Liệu cụ có hào hứng đứng cạnh các vị “danh tướng” (Hoàng Văn Thái, Võ Nguyên Giáp) mà chính họ hay con cháu đã giựt mất tài sản và nhà cửa của gia đình mình không? Tôi cũng không tin rằng cụ lại “muốn làm diễn viên lên sân khấu đóng vai kịch ca ngợi đảng trọng hiền tài” trong khi cái đảng ôn dịch này không chỉ vô ơn mà còn độc ác nữa: Năm 1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho tiến hành “cải tạo xã hội chủ nghĩa” trên toàn miền Bắc, các nhà tư sản Việt Nam buộc phải giao nhà máy, cơ sở kinh doanh cho Nhà nước.

Bà Trịnh Văn Bô lại được kêu gọi “làm gương”, đưa xưởng dệt của bà vào “công tư hợp doanh”. Bà Bô cùng các nhà tư sản được cho học tập để nhận rõ, tài sản mà họ có được là do bóc lột ... Cho dù được ghi nhận công lao, trong lý lịch các con của ông Trịnh Văn Bô vẫn phải ghi thành phần giai cấp là “tư sản dân tộc”, và rất ít khi hai chữ “dân tộc” được nhắc tới. Con trai ông Trịnh Văn Bô, ông Trịnh Kiến Quốc kể: “Ở trường, các thầy giáo, nhất là giáo viên chính trị, nhìn chị em tôi như những công dân hạng ba. Vào đại học, càng bị kỳ thị vì lượng sinh viên người Hà Nội không còn nhiều... Cả gia đình ông Trịnh Văn Bô, sau khi về Hà Nội đã phải ở nhà thuê. Năm 1954, Thiếu tướng Hoàng Văn Thái có làm giấy mượn căn nhà số 34 Hoàng Diệu của ông với thời hạn 2 năm. Nhưng cho đến khi ông Trịnh Văn Bô qua đời,

gia đình ông vẫn không đòi lại được. (Huy Đức. Bên Thắng Cuộc, tập II. OsinBook, Westminster, CA: 2013). Sau đường Trịnh Văn Bô, rồi ra sẽ có đường Nguyễn Thị Năm, Nguyễn Mạnh Tường, Trần Đức Thảo chăng? Cứ giết người, cướp của, đầy đọa, chôn sống nhân tài rồi tìm cách xí xoá mọi chuyện bằng một cái bảng tên đường (vớ vẩn) gì đó là coi như xong sao? Chuyện đời đâu có giản dị như vậy. Trúc Nam Sơn có thể không ghi hết tội nhưng mạng internet thì bảo đảm sẽ lưu giữ không thiếu thiếu tội nào. Lẽ nào trời đất dung tha? Ai bảo thần dân chịu được? TƯỞNG NĂNG TIẾN

No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com|

49


VIẾT TỪ DALLAS

HOUSTON

TM

Giải quyết nạn kẹt xe ở Mỹ HUY LÂM

D

ịp Lễ Tạ Ơn vừa qua được phỏng đoán có khoảng 54.3 triệu người di chuyển xa qua nhiều phương tiện, trong đó lái xe là nhiều nhất. Và ngày Chủ Nhật sau lễ được cho là ngày đường xá bận rộn nhất trong năm là vì ai cũng muốn về lại nhà trong ngày hôm đó để chuấn bị đi làm lại vào ngàyhôm sau. Do đó trên nhiều tuyến đường được báo cáo là có kẹt xe, nhiều nơi xe kẹt cứng và chỉ có thể nhích đi từng chút một. Nạn kẹt xe ở Mỹ không phải là chuyện hiếm, hơn nữa, ở nhiều thành phố lớn, đây là chuyện xảy ra hằng ngày. Tính ra trong năm ngoái người Mỹ bị kẹt xe trên đường trung bình 42 tiếng đồng hồ - tương đương với hơn một tuần lễ làm việc. Riêng ở những thành phố lớn như Los Angeles trung bình bị kẹt 102 tiếng, New York là 91 tiếng, San Francisco 79 tiếng và Atlanta 70 tiếng. Thế nên các giới chức ở những nơi này luôn nỗ lực tìm đủ mọi phương cách với những ý tưởng mới mẻ để có thể làm giàm bớt nạn kẹt xe, nhưng kết quả cho đến nay khá khiêm nhượng. Ý tưởng mới gần đây là sử dụng Uber - nghĩa là dùng xe nhỏ để làm phương tiện di chuyển công cộng. Trong một số trường hợp, sử dụng loại xe nhỏ cho dịch vụ di chuyển công cộng là một ý tưởng rất hay là vì nhiều thành phố không có đủ chỗ chứa cho xe của tất cả mọi người, và những chiếc xe này sẽ đến ngay tận cửa để đón hành khách. Tuy nhiên, trên thực tế thì đây vẫn chưa hẳn là cách giải quyết ổn thoả. Cách hay nhất, theo ý kiến của một số chuyên gia, để có thể đưa được số

50

đông người di chuyển quanh thành phố vừa tiện lợi lại vừa rẻ thực ra không hẳn phải nhờ đến kỹ thuật hiện đại gì cả mà chỉ cần sử dụng phương cách đã có từ bao lâu nay cho được hiệu quả - đó là những chiếc xe buýt chạy trên những tuyến đường nhất định. Ý tưởng sử dụng Uber cho dịch vụ di chuyển công cộng không hẳn mới. Trước đây người ta cũng đã từng thử nghiệm theo cách này nhưng dùng loại xe van. Khách hàng có thể gọi điện thoại và yêu cầu xe đến đón rồi đưa tới nơi họ muốn tới, hay ít ra là tới một địa điểm chuyển tiếp qua một tuyến đường khác. Hiện nay vẫn còng hàng trăm dịch vụ kiểu này ở Mỹ. Nếu có điều gì mới trong việc sử dụng dịch vụ Uber thì đó là chiếc điện thoại thông minh. Với một ứng dụng được cài đặt trong đó để khách hàng đặt chỗ cho chuyến xe mà không cần phải gọi điện thoại. Nhưng dịch vụ mới này cũng bất tiện giống như dịch vụ cũ gọi qua điện thoại trước đây vậy, và dù kỹ thuật tân tiến tới đâu

|No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com

cũng vẫn chưa thể giải quyết được nạn kẹt xe. Cứ thử hình dung ở một vùng ngoại ô có mật độ người ở không quá cao, với những khách hàng cần đến dịch vụ di chuyển trải rộng ra trong một khu vực rộng lớn. Thử hỏi tài xế có thể tớ i đó n được bao nhiêu người trong một tiếng đồng hồ, tính luôn mộ t, hai phú t mà khá ch hà ng cầ n để lấy giỏ xách, mũ nón và các thứ vật dụng khác trước khi bước ra xe? Hiển nhiên câu trả lời có ngay tức khắc mà không cần suy nghĩ là không bao nhiêu. Một bản phúc trình trưng ra kết quả một cuộc nghiên cho biết một xe có thể đó n không hơn bố n khách hàng cho một tiếng. Các dữ liệu thu thập được cho thấy hầu hết các dịch vụ xe buýt không tệ như vậy. Như tại khu vực Silicon Valley bên California, các chuyến xe buýt trên tuyế n đườ ng nhấ t đị nh có thể chở từ 12 đến 45 người một tiếng trong năm 2015. Ở thành phố đông dân như Philadelphia, con số có thể vượt quá 80 người.


TM

HOUSTON

No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com|

51


VIẾT TỪ DALLAS Mặc dù là thế, đối với người bàng quang nhìn vào thì việc sử dụng loại xe van nhỏ vẫn có vẻ như rẻ hơn loại xe buýt lớn cho dịch vụ di chuyển công cộ ng. Nhấ t là và o nhữ ng lú c ngoài giờ cao điểm, nhiều chiếc xe buýt chạy trên đường nhưng hầu như không có khách. Tuy nhiên, đó không hẳn là vấn đề vì chi phí điều hành cao nhất là lương trả cho tài xế. Một tài xế lái chiếc xe chở bốn khách hay bốn chục khách thì lương cũng tương tự như nhau. Và cho đến khi nào các loại xe vẫn chưa hoàn toàn tự động lái thì chi phí vận hành cho tất cả các loại xe chở khách chiếm ít nhất 70 phần trăm tổng chi phí trả cho nhân viên. Tiền công trả cho tài xế cao hơn nhiều so với chi phí bảo trì, xăng nhớt và tất cả các chi phí khác. Để dịch vụ di chuyển công cộng bằng loại xe nhỏ đạt được thành công thì dịch vụ này phải giúp cho việc di chuyển quanh thành phố được suôn sẻ hơn chứ không chỉ là làm cho người sử dụng dịch vụ cảm thấy thoải mái, tiện lợi khi kêu xe tới chở bằng chiếc điện thoại thông minh. Loại xe hoàn toàn tự động lái, nếu thật sự một ngày nào đó kỹ thuật này sẽ được đưa vào sử dụng, có thể giải quyết được vấn đề chi phí vận hành (nghĩa là không còn cần đến tài xế) - mặc dù điều này sẽ đưa đến kết quả là nhiều ngàn tài xế bị mất việc. Nhưng vấn nạn kẹt xe thì vẫn còn. Thành phố là nơi nhiều người sống gần với nhau. Vấn đề của giao thông nơi đô thị là vấn đề chia sẻ không gian. Khi một người tự lái xe một mình (hay đi bằng xe Uber) trên một con đường hay một xa lộ thường kẹt xe, có nghĩa là người đó đang lấy đi một phần chỗ trống rất giới hạn trong thành phố. Và khi bị kẹt trong dòng xe cộ, có nghĩa là chiếc xe của người đó đang cản đường những chiếc xe khác vậy. Nếu như thành phố muốn giúp người dân di chuyển được nhanh và đồng thời giải quyết được nạn kẹt xe

52

HOUSTON

TM

thì có hai lựa chọn. Một là sử dụng những loại xe thật nhỏ, như xe đạp và xe tay ga (scooters). Những loại xe này thích hợp cho một số người ở một số hoàn cảnh nào đó nhưng không hẳn là cho mọi người. Chọn lựa thứ hai là đi chung xe. Nếu là một thành phố chật chội không có nhiều không gian thì chiếc xe đó phải chở được thật nhiều người. Những chiếc xe chở khách loại thật lớn đó chạy trên một tuyến đường nhất định, và khách đi xe tụ tập tại một trạm. Cách này, những chiếc xe chở khách có thể chạy trên một đường tương đối thẳng và không cần phải ngừng nhiều lần để đón từng khách hàng một, tránh được tình trạng cản đường gây kẹt xe và khách đi xe phải đi bộ tới trạm cũng là cách tập thể dục. Đây là một trong những ý tưởng tuyệt vời nhất trong lịch sử giao thông. Riêng trong lãnh vực kỹ thuật có thể làm được gì để giải quyết nạn kẹt xe? Tuỳ ở mỗi trường hợp riêng biệt, kỹ thuật đã được sử dụng một cách thích hợp. Xe điện được sử dụng ở những nơi đông đúc, và mỗi chuyến xe chở từ hàng trăm đến hàng ngàn người. Phà và cáp treo sử dụng để vượt qua những chướng ngại địa thế. Nhưng ở tất cả mọi nơi khác, xe buýt là phương tiện đơn giản và dễ nhất để có được số nhiều. Hiện nay số xe buýt còn giới hạn là vì lý do chi phí lương bổng quá cao, nhưng một khi kỹ thuật tự động được mang ra sử dụng thì số xe buýt chạy trên đường cũng sẽ nhiều hơn. Xe buýt nhiều và chạy thường xuyên hơn cũng có nghĩa là người đi xe không phải chờ quá lâu cho mỗi chuyến xe, và như thế sẽ thu hút được thêm người sử dụng xe buýt công cộng. Điều này đã được thấy xảy ra ở Seattle. Khi thành phố Seattle quyết định đầu tư cho dịch vụ xe buýt công cộng chạy nhiều chuyến và thường xuyên hơn thì số người đi xe buýt đã tăng lên ngay sau đó. Mà không

|No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com

chỉ ở những thành phố lớn, những thành phố bậc trung nếu đầu tư đúng cũng sẽ có kết quả tương tự. Lấy ví dụ Canada, là quốc gia có dịch vụ xe buýt công cộng ở hầu như khắp nơi và hoạt động gần như suốt ngày đêm, số người sử dụng xe buýt rất đông và mỗi ngày con số người sử dụng mỗi tăng. Nhiều người dân Canada không cần phải lái xe vì đã có xe buýt chở họ tới những nơi họ cần tới, và vì vậy họ cũng không cần phải mua xe. Người Mỹ có thể học được bài học hữu ích này và không cần nhiều đến kỹ thuật. Chỉ cần cho nhiều xe buýt chạy như Canada đã làm, và khi ấy người dân sẽ tự động tìm đến sử dụng vì họ thấy mang lại tiện lợi cho họ. Các công ty kỹ thuật vẫn thường có nhiều sáng kiến để giải quyết những vấn đề hệ trọng. Với vấn đề khí thải, họ chế ra xe điện. Xe tự động trong tương lai và những hệ thống an toàn có trong xe hiện nay giúp cho người lái xe được an toàn hơn. Những ứng dụng cài đặt trong điện thoại thông minh giúp cho người lái xe tìm đường dễ dàng hơn, và trả chi phí thuận tiện hơn nếu sử dụng dịch vụ đưa đón của Uber hay Lift. Tuy nhiên, những kỹ thuật này đến nay vẫn chưa giải quyết được nạn kẹt xe. Người ta sẽ còn thử nhiều cách khác nữa nhưng rồi cuối cùng có lẽ giải pháp duy nhất còn lại chính là chiếc xe buýt muôn thuở đó mà thôi. HUY LÂM


TM

HOUSTON

No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com|

53


KIẾN THỨC PHỔ THÔNG

HOUSTON

TM

Những trò lừa gạt thường thấy dịp lễ cuối năm TUẤN MINH

V

iệc sử dụng mạng thông tin Internet càng ngày càng phổ biến và kéo theo đó là việc mua bán qua mạng Online rất dễ dàng, tiện dụng và cũng khá an toàn. Thật vậy, từ nhiều thập niên trước đây, đa số người dân Mỹ cũng như các cửa hàng lớn nhỏ khắp nơi đều chú ý đến Black Friday là ngày Thứ Sáu sau lễ Thanksgiving. Đó là ngày mua bán lớn nhất trong năm, mở đầu một giai đoạn làm ăn khấm khá nhất cho các cửa tiệm kéo dài cho đến lễ Giáng Sinh và Tết Dương Lịch cuối năm. Mọi người đổ xô đến các cửa tiệm và xếp hàng dài chờ giờ mở cửa để mong mua được những món hàng được rao bán với giá thật rẻ, thường gọi là “blockbusters”, coi như các cửa tiệm sẵn sàng bán lỗ vốn (loss leaders) nhằm lôi cuốn giới tiêu thụ chịu khó bước vào tiệm. Khách quan mà nói, quả tình cũng có những món hàng được bán giá hạ rất rẻ chỉ trong ngày này mà thôi, chẳng hạn như năm nay các tiệm Walmart tặng các phiếu tặng phẩm từ $300 đến $400 cho những ai mua các điện thoại iPhone hay Samsung. Chính vì thế mà nhiều người không ngần ngại đứng xếp hàng dài để mong mua được những món hàng được quảng cáo “đại hạ giá” như vậy. Cách đây khoảng một thập niên đã xảy ra tình trạng số người đứng xếp hàng quá đông tại một cửa tiệm Walmart, và sau đó xô đẩy dữ dội khi cửa tiệm được mở khiến một người bị thiệt mạng vì bị chen lấn và xô đạp của đám đông đứng chờ phía sau để mong đổ ào vào. Nhưng giờ đây với sự phát triển nhanh lẹ của mạng Internet cùng với sự hưởng ứng mạnh mẽ của các cửa hàng, rất nhiều người tiêu thụ đã không còn phải mất thì giờ để đứng xếp hàng dài tại các cửa tiệm. Dĩ nhiên họ cũng phải thức sớm, chờ đúng giờ mở màn (12 giờ khuya hay 5 giờ sáng tuỳ theo tiệm) để có thể lên mạng Internet mua các món hàng “đại hạ giá” kiểu này. Đây là một tiện lợi rất đáng kể, vừa đỡ tốn thời gian và công sức, khỏi phải nhọc lòng chạy qua nhiều cửa tiệm khác nhau vì chỉ cần làm vài cái bấm nút trên con chuột và bàn phím máy điện toán là có thể duyệt xét qua tất cả những món hàng ưa chuộng và đặt mua. Việc nhiều cửa hàng còn miễn luôn chi phí gửi hàng

54

lại càng là một yếu tố hỗ trợ cho khách hàng ưa thích lối mua bán kiểu này. Hình thức trả tiền trên mạng qua các thẻ tín dụng thật ra rất an toàn và bảo đảm cho người tiêu thụ, cho dù là kẻ gian có đánh cắp thông tin của mình hoặc khi xảy ra những trường hợp tranh chấp vì không hài lòng. Do bởi truyền thống làm ăn lâu năm và dựa trên chữ “tín”, đa số các cửa hàng lớn và nghiêm túc đều tôn trọng những quy luật làm ăn đứng đắn để phục vụ khách hàng (chứ không phải lợi dụng để đánh lừa), và các nhà băng chủ các thẻ tín dụng bao giờ cũng luôn đứng về phía khách hàng của mình là chủ nhân các thẻ tín dụng mỗi khi xảy ra tranh chấp hoặc bị mất thẻ, thông tin thẻ bị đánh cắp v.v… Tuy nhiên điều này không có nghĩa là tình trạng lừa gạt hoặc gian trá đã chấm dứt, đặc biệt là trong dịp mua sắm của mùa nghỉ lễ cuối năm khi mà người ta sẵn sàng mở “hầu bao” để tiêu pha khá rộng rãi, dù là trên mạng Internet. Trong một bài viết mới đây trên diễn đàn truyền thông CNBC.com, nhà báo Kelli Grant đã đưa ra thống kê của Hiệp hội những Nhà Bán lẻ (National Retail Federation) cho biết là giới tiêu thụ tại Hoa Kỳ sẽ tiêu pha trong mùa nghỉ lễ cuối năm nay cao hơn năm ngoái khoảng 4.5%, tức là có thể lên đến 721 tỷ Mỹ-kim. Vì thế nên đây là cơ hội hấp dẫn nhất cho những kẻ gian muốn ra tay để lừa gạt hoặc đánh cắp nhiều người

|No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com


TM

HOUSTON

No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com|

55


KIẾN THỨC PHỔ THÔNG

vì sơ ý hoặc lơ đễnh. Lý do là vì, theo bà Katherine Hutt, phát ngôn viên của Better Business Bureau, “những người mua hàng thường vội vã vì mong muốn mua được nhiều thứ cùng một lúc, do đó những kẻ gian dễ lợi dụng cơ hội này.” Trong khoảng thời gian từ ngày lễ Thanksgiving đến đêm cuối năm 31/12 của năm ngoái, con số các vụ toan tính lừa gạt trên mạng Internet đã gia tăng đến 22%, theo như thống kê ghi nhận được từ công ty ACI Worldwide, công ty chuyên thanh toán các giao dịch trả tiền trên mạng. Còn theo thống kê của công ty Enigma Software Group có thảo chương SpyHunter chuyên theo rõi các con bọ điện toán “malware” thì chỉ trong 4 ngày từ Thanksgiving đến Cyber Monday (ngày thứ Hai đầu tuần kế tiếp chuyên bán đại hạ giá trên mạng Internet), con số các vụ xâm nhập của những con bọ vào các máy điện toán đã tăng vọt đến 123%. Vì thế nên các chuyên viên của Better Business Bureau, văn phòng phục vụ công ích cho giới tiêu thụ, đã đưa ra những lời báo động cho người dân cần để ý đến một số những hình thức lừa gạt hoặc gian lận sau đây nhằm tránh trở thành nạn nhân của nó trong khi lo mua sắm. NHỮNG DẤU HIỆU BẢO ĐỘNG ĐỎ

Đừng vì mải mê chú ý đến việc phải mua được những món hàng bán “đại hạ giá” trong một thời gian ngắn mà quên để ý đến một vài chi tiết nhỏ cho thấy những thứ quảng cáo rất hấp dẫn đó đôi khi là chuyện lừa đảo. Đó là những hình thức lừa gạt như cho đăng quảng cáo trên các trang mạng giả trá trông giống như các cửa tiệm lớn khiến nhiều người mới nhìn qua dễ lầm lẫn. Chớ nên vội bấm vào những “links” nối vào các trang mạng quảng cáo hàng rẻ trước khi kiểm tra xuất xứ của những điện thư quảng cáo. Bởi vì quý vị có thể vô tình bấm vào những trang mạng giả trá (trông giống như thật của các hãng lớn với những thương hiệu được biết tiếng), để rồi từ đó chúng ta sẽ cung cấp cho họ những thông tin cá nhân về các thẻ tín dụng và địa chỉ, số điện thoại v.v… Khi đến trang trả tiền (checkout), điều quan trọng nhất là nhìn trên trang mạng “browser” có dấu hiệu của chìa khoá và hàng chữ “https” chứ không phải là “http” thì chúng ta mới có thể an tâm rằng đây là một trang mạng uy tín, và giữ kín những thông tin cá nhân về tài chính của mình.

NHỮNG THÔNG BÁO GIẢ MẠO VỀ CHUYỆN GỬI HÀNG

Với hình thức lừa gạt này, thỉnh thoảng quý vị nhận được một bức điện thư thông báo từ một cửa hàng lớn (mà có thể mình không nhớ rõ là đã có đặt mua hàng trước đó hay không). Hoặc có thể là một thông báo của một hãng chuyên chở lớn như UPS hoặc FedEx.

56

HOUSTON

TM

Thông thường nội dung của bức điện thư đó nói một cách tổng quát và sơ sài rằng một gói hàng nào đó đang bị chậm trễ trong việc chuyên chở và yêu cầu quý vị hãy bấm vào cái “link” kèm theo để biết rõ thêm chi tiết và sớm nhận được hàng. Câu mời chào kiểu này thường kích thích sự tò mò của nhiều người nên sẵn sàng bấm nút vào đoạn móc nối đó. Nhưng khi lỡ bấm vào rồi, vô tình chúng ta có thể bị tự động dẫn đến việc truyền tải xuống (download) một chương trình bọ điện toán (malware) xâm nhập vào để quấy phá tiếp hoặc thu thập thông tin cá nhân của chúng ta. Nếu có thắc mắc nào đó, tốt nhất là lên trực tiếp ngay trang mạng của những cửa hàng hoặc các hãng vận chuyển để biết thêm thông tin. Nếu có đặt mua hàng trước đó và muốn theo dõi diễn tiến hàng chừng nào đến nhà, tốt nhất là kiểm tra bằng những con số xác nhận đặt hàng (confirmation, tracking number). Ngoài việc gian trá trong lãnh vực mua hàng của giới tiêu thụ, những kẻ gian cũng còn tìm cách lừa gạt nhiều người dưới những hình thức khác. Chẳng hạn như dụ dỗ quý vị nếu muốn các con em nhỏ trong nhà được nhận được lá thư của ông già Noel (Santa letter). Trong thực tế, con em mình sẽ không bao giờ nhận được thư của ông già Noel, mà ngược lại những công ty mà quý vị gửi thư yêu cầu có thể thu thập được những thông tin cá nhân của quý vị và con em mình khi điền đơn đặt xin các lá thư đó. Một hình thức lừa gạt khác là yêu cầu quý vị gửi tiền ủng hộ cho các quỹ từ thiện (charities) do bởi nhiều người Mỹ cũng dễ có lòng từ tâm và quảng đại đối với những người kém may mắn vào các dịp lễ lạc cuối năm. Từ đó họ cũng dễ dàng gửi những món tiền về các hội từ thiện này để thực hiện những chương trình giúp đỡ theo quảng cáo. Thống kê của một cơ quan chuyên đánh giá về các hội từ thiện có tên là CharityNavigator cho biết là khoảng 40% các món tiền tặng cho mục đích từ thiện được gửi đến đều chỉ trong vòng vài tuần lễ cuối năm. Những kẻ gian lận thường tìm cách kêu gọi sự đóng góp từ thiện này qua hình thức tin nhắn hoặc điện thư, hay trên các trang mạng xã hội như Facebook. Trước khi quyết định giúp đỡ những kẻ sa cơ hoặc thiếu may mắn vào những dịp lễ lạc cuối năm, quý vị hãy nên kiểm tra kỹ lưỡng để biết rõ là những quỹ kêu gọi đang xin tiền đó có là những hội từ thiện thật sự hay không. Những cơ quan cần nhờ đến để kiểm tra có thể là CharityNavigator hoặc Give.org của BBB. Đôi khi đó là những cơ quan từ thiện chính danh, nhưng hệ thống kêu gọi gửi tiền về lại là một mạng tin giả để thu thập những thông tin cá nhân của quý vị.

|No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com

TUẤN MINH

Houston, Texas ngày 25/11/2018


TM

HOUSTON

No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com|

57


VIẾT TỪ SÀI GÒN

HOUSTON

TM

TAI NẠN GIỮA ĐƯỜNG - Chính mắt tao trông thấy chồng mày đi với một con nọ, tao mà nói xạo cho xe cán tao. - Tới tháng sau mà em không trả nợ cho anh thì trời đánh em chết. - Tôi mà tiết lộ chuyện bí mật của bà cho người thứ ba biết thì tôi sẽ chết bất đắc kỳ tử. … Chủ nhân của những lời lẽ trên toàn là người khỏe mạnh, tính tình cẩn thận, không bao giờ xay xỉn, ra ngoài đường lúc trời mưa to gió lớn, không bao giờ… vi phạm luật giao thông… nên mới dám thốt ra những lời thề độc địa như vậy. Thế nhưng dù những người cả đời tử tế ăn hiền ở lành vẫn không dưng gặp tai nạn từ… trên trời rớt xuống (!) Đúng nghĩa từ trên trời rơi xuống là những thứ rớt đâu chẳng rớt, đang yên ổn lại rớt đúng đầu người chẳng may đúng lúc đó, đi qua đúng nơi đó, nếu không bị thương cũng tử vong oan ức. Tại Hà Nội, một khung sắt từ công trình xây dựng bất ngờ rơi xuống khiến một phụ nữ mất mạng và một người đàn ông bị thương. Khổ quá người phụ nữ mất mạng lại là một bà mẹ trẻ độc thân để lại con gái mới 6 tuổi. Một thanh sắt khác dài 4 mét từ tầng 16 rơi xuống làm chết một người đi đường... Những tai nạn này rõ ràng do các công trình xây dựng không bọc lưới kỹ nên sắt thép mới bay lượn tự do như vậy. Cho nên đi ngoài đường nhìn thấy nhà cửa đang xây nên né né đi xa xa cho an toàn. Dù sao đó là đang đi lơ ngơ trên vỉa hè sát với công trường, đằng này

58

ở Ninh Bình, một chiếc taxi đang chạy trên đường, tức là cũng xa xa chứ không sát rạt nơi đang xây dựng, thì thanh sắt được dùng làm xà gồ để dựng cốt pha đổ bê tông phần mái rơi xuống xuyên nóc xe khiến người đàn ông chết tốt ngay trước mặt vợ con, khi hai vợ chồng trên đường đưa con đi khám bệnh. Công trường xây dựng thường phủ bạt che chắn, thế nhưng có một món không bạt nào che nổi nên luôn luôn thò ra và gần đây liên tiếp gây tai nạn. Do chỗ nào cũng thấy các công trình xây cất mọc ra ngay giữa phố xá đông đúc chật chội nên chiếc cần cẩu cao vòi vọi chọc lên trời xanh được ví như thần chết lơ lửng trên đầu. Cả nước như một đại công trường với các tòa chung cư cao tầng vội vã tranh nhau mọc lên, kéo theo đó là các tay cẩu vươn dài vắt vẻo hàng chục mét trên cao khiến người đi đường nhìn lên hết hồn. Ở Hà Nội, khi tài xế đang cẩu cát lên cao thì dây cáp đứt, hàng tấn cát đổ xuống đè lên một sinh viên đang chạy xe máy

|No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com

SGCN

qua. Tại Hải Phòng, cũng cần cẩu, dĩ nhiên không có bạt phủ, bạt chỉ ngăn chặn gạch cát bụi bặm rơi vãi, chứ cỡ cần cẩu thì chịu thua, bạt không thể vươn tới. Vả lại, phủ bạt khi cần cẩu rơi xuống, bạt xỏa ra còn nguy hiểm hơn. Thành ra cần cẩu khi ngã xuống vắt ngang đường khiến một người đi đường vong mạng, người khác bị thương. Tại Nghệ An, cũng một cần cẩu đổ gục khiến ba mẹ con chết thảm… Ngoài ra còn giàn giáo đổ sụp, thậm chí nhà đang xây sửa, balcon vẫn có thể đổ xuống khơi khơi… Nguyên nhân một phần do số tiền phạt không bao nhiêu nên người ta vẫn vi phạm. Nhà thầu tiết kiệm tối đa, làm ăn cẩu thả, thậm chí chấp nhận đóng phạt một cách dễ dàng nên tai nạn trời ơi từ các công trình xây dựng vẫn xảy ra thường xuyên, luật bị lờn khó mà sửa đổi. Tuy nhiên tai nạn xảy ra giữa đường nhiều nhất phải kể đến tai nạn xe cộ ngày nào cũng vài vụ lớn nhỏ. Ở Kiên Giang, cha mẹ chở hai con


TM

HOUSTON

No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com|

59


VIẾT TỪ SÀI GÒN

tới ngã tư đèn đỏ, dừng xe lại trước vạch trắng đàng hoàng chờ tới lượt đèn xanh thì bị xe ben đằng sau quẹo cua tông thẳng khiến một bé tử vong. Phải chi vượt đèn đỏ tai nạn cũng đáng tội, đằng này theo đúng luật lệ giao thông vẫn gặp nạn mới ức chứ. Bà cụ đang đứng ở phần hành lang dành cho người đi bộ trên cầu Tân Việt Hòa ở Đồng Tháp, bị thanh niên chạy xe máy lao như gió tông bà xuống sông chết tốt. Cũng thế, tại Lâm Đồng, ông cháu bước dạo trên lề đường hẳn hoi, chứ không phải do lề đường bị xe nước sâm, sạp bún riêu... chiếm dụng mà đi lấn xuống lòng đường, bỗng xe tải ở đâu lạc tay lái leo thẳng lên lề tông chết hai ông cháu. Một phụ nữ đang đi bộ trên vỉa hè ở Thanh Hóa cũng bị xe của cảnh sát trật tự đâm vào gây thiệt mạng. Một người đàn ông đang ngồi uống nước giải khát thảnh thơi trên vỉa hè ở Phú Yên, thì xe rơ moóc bỗng đâu xuất hiện, lao lên hè tông trực diện chết một cách oan uổng. Không đi đâu cả, không hề ló mặt ra ngoài mà ngồi yên trong nhà đóng cửa kín mít vẫn không được Diêm vương buông tha vì xe ben đổ cầu Nhị Thiên Đường bị đứt thắng, lao thẳng vào nhà khiến hai người chết và nhiều người khác bị thương. Gần đây là vụ ở Bình Phước vào giấc 4 giờ sáng, một xe bồn chở xăng va chạm với xe ba bánh chở nước đá đã lật sang bên kia đường làm đổ xăng, cháy một dãy nhà dân và

60

HOUSTON

TM

làm chết 6 người gồm một gia đình 4 người và một gia đình 2 người. Xe húc cả dọc thì xảy ra thường xuyên vì đường sá lúc nào cũng dày đặc. Nhà cửa mọc chi chít như nấm, người như dòi, xe cộ như mắc cửi nên mỗi khi đụng xe, rất dễ xảy ra tai nạn dây chuyền. Xe khách giường nằm chạy tới vòng xoay An Lạc (quận Bình Tân) đụng xe tải, sẵn trớn đâm vào con lươn giữa đường, lôi ngã hàng loạt xe máy đang dừng đèn đỏ kéo lê nằm la liệt trên đường. Bây giờ ra ngoài đường, thôi thì mắt nhìn mũi, chớ ngó quanh ngó quất ngắm cảnh ngắm người mà dễ gặp họa chứ chẳng chơi. Một thanh niên ở Trà Vinh dắt bộ chiếc xe máy hết xăng, một thanh niên khác trong quán nghe tiếng động, chạy ra nhìn anh chàng đạp xe mãi không nổ. Người mình chuyện gì cũng hiếu kỳ mà, hình như cuộc đời chẳng bao giờ được vui nên chuyện gì cũng thao láo nhảy vào coi, xem như được giải trí trong chốc lát, gặp đám đánh nhau như trúng số bu đen bu đỏ vòng trong vòng ngoài. Cho là bị nhìn đểu nên anh hư xe tức mình gây sự, anh đứng nhìn chẳng vừa, lấy luôn vỏ chai bia xông vào đánh khiến anh hư xe tử vong và người bạn đi cùng bị thương nặng. Khổ quá tai bay họa gió, chắc tại anh đạp xe hoài không nổ, dắt bộ quãng đường dài mệt nhoài nên dễ phát bẳn và anh kia không cho phép ai phát bẳn với mình. Chỉ là đừng nhìn thôi mà mà một mạng người

|No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com

cũng đi toong! Cùng nguyên nhân, một thanh niên ở Nha Trang trở thành hung thủ giết người chỉ vì cho rằng người chạy xe ngược chiều nhìn đểu mình Ở Hải Phòng, một thanh niên đi ngang, chỉ lỡ đứng lại nhìn vào phòng karaoke mà bị cả nhóm người truy sát đến tử vong. Tiệm karaoke là nơi ăn chơi (!), giống như quán ăn, quán nhậu, dễ phấn khích phát sinh gây gổ dẫn đến đánh đấm nhau. Thế nhưng khơi khơi ở ngoài đường, chẳng va chạm cũng không hiềm khích, hai nhóm thanh niên ở Bạc Liêu lao vào ẩu đả làm một người chết, một trọng thương, mười mấy người bị bắt giam chỉ vì nguyên cớ là “nhìn thấy ghét”… “Nhìn đểu” là một chữ đơn giản giải thích cho các cuộc gây hấn vô cớ, lãng xẹt. Đúng là hiện nay ra ngoài đường chẳng những mắt nhìn mũi, chớ nhìn ngang ngó dọc ngắm quang cảnh chung quanh mà miệng cũng phải tự dán băng keo mới mong yên thân, không thì hậu họa xảy ra nhanh như chớp không ngờ. Tại Đà Nẵng, anh bán xe nước mía ngoài vỉa hè, đã nổi nóng khi nghe khách chê ly nước bán mắc hơn giá bình thường, thế là rủ người đánh chết anh khách hàng dám cả gan nói mắc! Tại Thủ Đức, do bị một chiếc xe máy từ đằng sau chạy vượt làm văng vũng nước mưa lên người, hai bên sinh mâu thuẫn. Kết quả một người chết và hai anh em dắt tay rủ nhau vào tù. Có lẽ là cuộc sống quá căng thẳng khiến người ta dễ nổi nóng, không giữ được bình tĩnh tới nỗi chỉ là hai anh bạn ngủ nhà người quen ở Quảng Bình, lời qua tiếng lại thì dẫn đến mâu thuẫn cự cãi nhau. Một anh đuối lý không cãi được, bèn xuống bếp vác con dao bầu lên chém anh kia chết liền tại chỗ. Vô vàn những lý do tai nạn từ ngoài đường dẫn vào tới trong nhà. Ở Trà Vinh, hai ông bạn sau chầu


TM

HOUSTON

nhậu chở nhau về nhà, hỏi thăm đường nhưng ông nọ chỉ dẫn lòng vòng không hiểu. Tức mình, một ông ra quyền đánh chết ông chỉ đường cho khỏi nghe dài dòng lôi thôi. Tương tự, khi hỏi địa chỉ quán cà phê nhưng ông bảo vệ lớn tuổi, lãng tai lại người miền ngoài nên nói khó nghe. Một thanh niên cho rằng ông bảo vệ “láo” nên lao đến đấm đá ông tới chết. Có vẻ cuộc sống thật hỗn loạn và mạng người vô nghĩa. Lại chuyện khác ở Hà Tĩnh, một thanh niên can ngăn đám đánh nhau ngoài đường. Khi về nhà, nhóm thanh niên chạy theo xông vào đánh anh thanh niên bị thương nặng dẫn đến tử vong. Những việc như thế này xảy ra rất nhiều và khắp nơi. Cứ vậy trách chi còn ai dám làm Lục Vân Tiên thời nay nữa. Chẳng lẽ cứ “Giữa đường thấy chuyện bất bình làm ngơ”, ngoảnh mặt chỗ khác cho yên thân?! Say xỉn thì khỏi nói rồi, ma men đưa lối dẫn đường người ta tới hậu

họa không thể tưởng tượng nổi. Ở Gò Vấp, đám người nhậu nhẹt rồi tiểu vào cổng nhà người dân gần đó. Khi bị nhắc nhở, nhóm này rủ nhau kéo đến, mở chốt cổng lao vào chém chủ nhà trọng thương. Ở Bà Rịa, thấy bạn đánh người khác, thanh niên can ngăn thì bị bạn bảo: “Mày là bạn tao không bênh tao mà lại đi bênh người khác à”, rồi lấy dao đâm một nhát khiến nạn nhân tử vong. Trong lúc ngồi nhậu, cả hai tranh cãi về việc con bò trên lon nước tăng lực là đực hay cái, hậu quả 1 người mất mạng, người còn lại ngồi tù trong ân hận. Xin tô thịt cầy không được mà còn bị dượng rể mắng nhậu nhẹt không lo làm ăn, Đảo chạy về nhà lấy dao quay lại đâm chết dượng rể trước sự bàng hoàng của nhiều người trong gia đình. Trường hợp khác, đang chơi dưới sân khu chung cư ở Hà Nội, bé gái năm tuổi bị “vật thể lạ” rơi trúng đầu, dẫn đến trọng thương.

Những “vật thể lạ” từ trên trời rơi xuống như thế này không là chuyện lạ chút nào ở các chung cư VN. Không phải chỉ rác rến, vỏ hoa, quả, giấy bánh kẹo tiện tay thả xuống mà ngay cả nhưng vật có thể gây thương tích như dao, thớt… tử các cửa sổ các tầng cao cũng cứ bay vèo vèo xuống chẳng cần biết dưới đất có ai. Ở Long An, cho rằng một người quen biết có tướng đi và cách ăn nói khó ưa nên một thanh niên đã lợi dụng đường vắng, đeo khẩu trang rồi ép xe để chém cho bõ ghét người đó. Không kể xiết những tai nạn giữa đường như trên xảy ra. Dường như trong mỗi người, nhất là các thanh niên máu nóng, đều chứa đựng một “anh hùng rơm” nên chỉ cần xảy ra mâu thuẫn nho nhỏ, xa vài cây số cũng bùng nổ thành án mạng như chơi. Tai nạn giữa đường không thể nào lường được. SGCN

No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com|

61


TRÒ CHUYỆN VỚI @

HOUSTON

TM

Khúc An - Trò Chuyện Với @ @ (a còng) là ký hiệu một địa chỉ, một nơi đến; có thể đến nhiều người, cũng có thể chỉ đến được một mình bạn, người đọc những dòng này.

231

ô gái mười tám tuổi. Người nhà trói cô vào gốc cây giữa nơi công cộng cho mọi người trong làng chứng kiến. Và người nhà của cô thay phiên nhau quất những ngọn roi tàn độc lên người cô. Băng hình không ghi được âm thanh nhưng chẳng cần âm thanh người ta cũng hình dung ra được tiếng khóc của cô gái, và tiếng quất vun vút của những ngọn roi ác độc, cùng lời

C 62

KHÚC AN

nguyền rủa của những người đang vung tay quất ngọn roi vào cái thân thể mềm rũ, trói chặt vào thân cây ấy. Sau năm tiếng đồng hồ tra khảo. Những sợi dây buộc quanh người cô gái được tháo ra. Thân thể mềm nhũn của cô gái nghiêng đổ bên gốc cây. Áo dài chấm gót chân màu đỏ nâu, áo khoác bên ngoài màu ngà. Đầu cô gái dựa vào thân cây, nơi nương tựa cuối cùng. Không người thân thích nào, không cha mẹ, cô

|No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com

dì, chú bác, anh em nào ở cạnh cho cô dựa vào mà nương nhờ sự che chở. Ngược lại họ chính là những người đã siết chặt sợi dây, trói cô vào thân cây; đã vung những ngọn roi vào thân thể cô, và đã không ngừng buông ra những lời nguyền rủa, nhục mạ. Bạn thân mến. Ấy là bản tin tôi tình cờ đọc được sáng nay, trên tờ báo mạng Daily Mail. Cái tựa đề đã níu lấy tôi ngay những chữ đầu tiên.


TM

HOUSTON

Cô gái Hồi Giáo, 18, bị buộc vào thân cây trong nhiều giờ và bị đánh bằng roi vì đã trốn đi với người yêu theo Ấn Độ Giáo ở Ấn Độ. Chuyện xảy ra ở một ngôi làng nhỏ trong khu Nawasa, phía đông bắc bang Bihar của Ấn Độ. Bản tin không nêu tên cô gái nhưng cho biết tên của chàng trai, Rupesh Kumar. Bị gia đình cấm cản, hai người đã trốn đi và dự tính làm đám cưới với nhau. Cô gái bất chấp sự chống đối của cha mẹ, họ hàng, làng xóm... đi theo người thanh niên mà cô đem lòng yêu mến. Cô trốn đi với người tình. Cô gái theo Hồi Giáo. Chàng trai theo Ấn Độ Giáo. Chức sắc trong làng đã ra lệnh trừng phạt cô gái vì cô đã đem lại nỗi “ô nhục” cho xóm làng. Bản tin cho biết thêm là cảnh sát đã được thông báo nhưng không bắt giữ hay truy tố ai. Sự áp bức của con người dành cho

con người có lẽ không bao giờ kết thúc. Và đặc biệt những bất công dành cho người phụ nữ không biết đến bao giờ mới giảm bớt. Tôi chỉ dám mơ rằng với những nhận thức nhân bản hơn theo thời gian, sự áp bức mà xã hội dành cho người phụ nữ sẽ giảm bớt chứ không dàm mơ tưởng (cao xa) rằng sẽ kết thúc. Kết thúc thế nào được, trừ khi xóa bỏ hết mọi thứ, làm lại từ đầu. Ấy là chuyện ở một nơi xa xôi, hẻo lánh; ở một xứ sở mà sự bình đẳng, sự áp bức người khác - nhiều khi - được coi như phong tục tập quán. Bây giờ mời bạn về lại cái chốn đã từng là nơi chôn nhau cắt rốn của chúng ta. Trước hết, gửi đến bạn những con số: 19, 11, 6, 41, 10, 27, 4, 23, 230, 1, 231, 185, 140, 134, 16, 20, 26, 37. Và bạn thử đoán xem những con số ấy là gì (dĩ nhiên không phải là những con số gợi ý để mua số đề).

Mới đây, trong nước Việt Cộng lại xôn xao cái chuyện một (trong rất nhiều) cô giáo thực thi “bạo lực cách mạng” với học trò. Một em học sinh chửi tục trong giờ ra chơi, bị bọn Cờ Đỏ, những đứa học trò đóng vai tình báo nhân dân, tố cáo với cô giáo. Thế là không cần biết chuyện tố cáo ấy đúng sự thật hay chỉ do tư thù, cô giáo ra ngay án lệnh cho em học sinh ấy bị cả lớp trừng phạt, và hình phạt là những cái tát tai thẳng cánh. Mỗi học sinh sẽ tát can phạm mười cái. Kẻ nào “nhân nhượng với kẻ thù” nghĩa là nhẹ tay thì sẽ bị can phạm tát lại – cũng mười cái. Với những điều kiện như thế thì những học sinh dù rất không muốn thẳng tay tát bạn mình cũng không dám nương tay. Quả là một thứ hình phạt độc đáo và tàn bạo. Chẳng khác gì những tên SS của Quốc Xã ngày trước, nhét khẩu súng vào tay một người Do Thái, ra lệnh, “Cho mày chọn

No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com|

63


TRÒ CHUYỆN VỚI @ lựa; mày bắn nó hay là tao bắn mày. Quyết định nhanh lên!” Bạn cũng như tôi chắc sẽ phải ngẩn người ra trước thứ hình phạt độc địa mà cô giáo – một nhà giáo dục nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Cộng – nghĩ ra. Nó mang hơi hướm những cuộc đấu tố thời miền Bắc Việt Nam mới lọt vào tay lũ cướp cạn. Những con người bị bắt buộc phải thẳng tay tát vào mặt bố, mẹ, anh, em, bạn bè... mình để chứng tỏ rằng lòng mình đã quyết. Sau khi bị cả lớp đánh - mỗi bạn mười cái - và bị cô giáo tát cái ân huệ cuối cùng, thằng bé học trò trở thành bệnh nhân và được đưa vào bệnh viện để điều trị. Chuyện này xảy ra ở huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Cộng. Khi làng nước khắp nơi đã xôn xao và phẫn nộ với cái tin không thể tưởng tượng ra ấy, hiệu trưởng lại năn nỉ báo chí đừng làm lớn chuyện, nếu không nhà trường sẽ mất đi cái danh hiệu “Trường Chuẩn Quốc Gia Mức Độ II”, bởi lâu nay mọi người đã cố gắng “phấn đấu” hết sức mình, nếu chỉ vì chuyện (nhỏ) này mà bị mất đi cái danh hiệu quý giá kia thì bao nhiêu công lao đổ sông đổ biển hết ráo. Chuyện đấu tố lẫn nhau, tôi cũng đã từng trải qua khi vướng năm học cuối dưới “mái trường xã hội chủ nghĩa”. Sinh viên được chia thành tổ, thành nhóm và họp hành liên miên. Một trong những công việc chính trong những buổi họp ấy là cái phần mệnh danh “phê và tự phê”; nghĩa là mình phải tự khai ra (với lòng thành khẩn) những suy nghĩ và hành động chưa thấm nhuần đường lối cái đảng cướp kia áp đặt, sau đó bạn bè trong tổ sẽ (xúm vào) vạch lá xem trong đầu, trên vai, trong lòng bàn tay mình có con sâu (tư bản) nào trú ngụ hay không. Cái sự phê bình ấy chính là một hình thức đấu

64

HOUSTON

TM

tố mềm. Nhiều đứa bạn tôi bị “dũa” te tua và dù không đúng cũng phải thành khẩn hứa với tập thể (tức là bọn chúng nó) rằng sẽ cố gắng phấn đấu “thành con người mới.” Bọn sinh viên chúng tôi cũng thi đua, dẫu biết chỉ mất thì giờ và chẳng ăn cái giải gì. Một ví dụ nhỏ: những ngày sau tháng Năm 1975, chúng tôi phải thi đua đi bán báo Nhân Dân, “Cơ quan Trung ương của Đảng Cộng Sản Việt Nam, tiếng nói của Đảng, Nhà Nước và Nhân Dân Việt Nam” vân vân và vân vân. Bán được ít thì bị kết tội là không thực tâm phổ biến đường lối cách mạng; nghĩa là có hy vọng bị đuổi học, không được lên lớp... bán được nhiều thì được danh hiệu Chiến Sĩ Thi Đua. Chẳng biết bạn có được (hay bị) sống với những người Cộng Sản Việt ngày nào không. Nếu có chắc bạn cũng biết người dân miền Nam chẳng ai thèm đếm xỉa đến cái tờ báo Nhân Dân chẳng có chút hơi hướm nhân dân nào ấy. Vậy mà chúng tôi phải gõ cửa, phải cười cầu tài và nhét tờ báo vào tay những người đang bấn lên vì không biết ngày mai hết gạo sẽ lấy gì cho lũ con đang nheo nhóc trong nhà kia ăn. Chúng tôi không đem “bạo lực cách mạng” ra bắt người dân mua báo; chúng tôi chỉ nói lên sự thật bằng khuôn mặt u uất của những kẻ đứng về bên thất trận (như những người dân miền Nam tội nghiệp ấy). Chúng tôi rì rầm với người chủ nhà đang đói nhăn ra rằng “nếu không bán được báo, chúng cháu sẽ không được ra trường, chúng cháu sẽ bị bọn họ đuổi học.” Và chúng tôi đã bán được rất nhiều những tờ báo vớ vẩn ấy. Ơi, thương những người dân Sài Gòn thuở đó biết bao nhiêu! Trở lại những con số 19, 11, 6, 41, 10, 27, 4, 23, 230, 1, 231, 185, 140, 134, 16, 20, 26, 37 bạn nhé. Những

|No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com

con số ấy dịch thành văn bản như thế này: Ngày 19 tháng 11, một học sinh lớp 6 bị cô giáo 41 (tuổi) phạt bằng cách cho mỗi bạn học tát em 10 cái, trong lớp có 27 học sinh, có 4 em bị đuổi về nhà lấy tập vở vì bỏ quên, còn lại 23 em, tổng số sẽ là 230 cái tát, cô giáo sẽ tát 1 cái cuối cùng. Tổng cộng là 231 cái tát. Đây không chỉ là hành vi có tính bạo lực (sadistic) không thôi mà cô giáo còn có thể bị truy tố hình sự dựa trên các điều luật 185, 140 (hành hạ người khác), 134 (cố ý gây thương tích), các điều 16, 20, 26, 37 của đạo luật về bạo lực với trẻ em. Những chi tiết về các đạo luật này tôi mượn của mấy ông luật sư trong nước khi nghe trộm họ bàn về nguy cơ cô giáo bạo lực cách mạng kia có thể bị truy tố. Với tôi luật pháp của nước Việt Cộng chỉ là một mớ bòng bong muốn áp dụng sao cũng được mà không áp dụng cũng chả sao. Luật nơi ấy là một túm dây leo rối rắm, nhằng nhịt, bởi luật rừng thì làm sao mà không rối rắm cho được. Không biết bạn nghĩ sao, riêng tôi, tôi tin rằng chuyện cô gái Ấn Độ bị trói vào gốc cây và bị đánh đòn suốt 5 tiếng đồng hồ cũng dễ dàng xảy ra ở đất nước Việt Cộng, nhưng sẽ không em bé học trò nào ở Ấn Độ phải nhận 231 cái tát tai vì lỡ miệng làm nhà trường mất điểm thi đua. Và nỗi ô nhục của ngôi làng Ấn Độ kia nằm ở cách cư xử của dân làng đối với cô gái dám đi theo tiếng gọi của trái tim; còn 231 cái tát trong khuôn viên ngôi trường ở Quảng Bình lại chính là những cái tát đích đáng vào bộ mặt nham nhở nền giáo dục “trăm năm trồng người” của Cộng Sản Việt Nam. KHÚC AN


TM

HOUSTON

No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com|

65


SỐNG KHỎE

HOUSTON

TM

Lý do nên tránh bột ngọt SGCN

ó thể bạn đã biết rằng thành phần thực phẩm bột ngọt không tốt cho bạn. Thậm chí có thể bạn cũng đã biết một số lý do phổ biến tại sao. Nhưng bạn có biết rằng bột ngọt chủ yếu được ngành công nghiệp thực phẩm sử dụng để giữ cho chúng ta nghiện “hương vị thơm ngon nhưng ít bổ dưỡng” không? Đó là một bí mật. Hãy cùng tìm hiểu xem lý do tại sao bột ngọt làm cho nhiều người thích ăn những loại thức ăn nhanh và gián tiếp làm giàu cho ngành thực phẩm. Vậy bột ngọt gồm có những thành phần nào? Ngoài xi-rô bắp chứa nhiều chất đường hoa quả (fructose), bột ngọt có chất màu nhân tạo và các thành phần được làm từ hóa chất gọi là “gói hương vị”. Chính gói hương vị này mà bột ngọt bị xếp hạng trên cùng của danh sách phụ gia thực phẩm cần nên tránh. Bột ngọt là một chất kích hoạt mà các nhà sản xuất thực phẩm rất quen thuộc. Nó được đưa vào thực phẩm để gây ra phản ứng Pavlov tức phản xạ có điều kiện tạo ra một kích hoạt cho bạn ăn nhiều hơn và không bao giờ cảm thấy no. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (Food and Drug Administration- FDA) nhận định bột ngọt là “đại khái tương đối an toàn”, mặc dù thành phần này được cho là gây ra ban da, ngứa, nổi mề đay, nôn mửa, hen suyễn, bất thường về tim, co giật, đau ngực, buồn nôn, yếu, đặc biệt là đau đầu và đau nửa đầu cùng các vấn đề sức khỏe khác. Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí về Bệnh Nhức đầu cho thấy

C

66

chỉ một phân lượng bột ngọt nhỏ duy nhất cũng đủ gây đau đầu ở các đối tượng khỏe mạnh được thử nghiệm. Nghiên cứu khảo sát tỉ mỉ này cho thấy rằng lượng bột ngọt gây ra đau hàm, cao huyết áp và các tác dụng phụ không mong muốn khác bao gồm buồn nôn, mệt mỏi, đau bụng, hàm thắt, chóng mặt, và nén ngực. Vì vậy, sự nhận xét bột ngọt “đại khái tương đối an toàn” của cơ quan FDA có chính xác lắm không? Khi loại bột rẻ tiền này được thêm vào thức ăn của bạn, nó làm cho bạn thèm đường, và nó cũng can thiệp vào một bộ kích thích tố quan trọng kiểm soát sự no đầy. Điều đó có nghĩa là khi bạn ăn bột ngọt, cơ thể bạn không nhớ làm thế nào để nói với bạn rằng nó đã no, vì vậy bạn cứ tiếp tục ăn. Vì hương vị ‘mặn’ làm cho bạn thèm hương vị “ngọt”, bạn sẽ muốn ăn đồ ngọt sau khi ăn những món mặn có bột ngọt bán ở các tiệm thức ăn nhanh. Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao vừa mới ăn một bữa ăn giàu năng lượng một tiếng đồng hồ trước đây mà bây giờ lại cảm thấy muốn ăn nữa? Đó là tại vì nguyên liệu chế biến ít dinh dưỡng trong thức ăn đó khiến bạn muốn ăn nhiều hơn. Đó là cách thức của ngành kỹ nghệ thực phẩm gây

|No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com

nghiện thực phẩm, để họ kiếm tiền. Bột ngọt chỉ là một trong hàng ngàn thành phần nhân tạo được ngành kỹ nghệ thực phẩm sử dụng để làm hỏng sức khỏe của bạn và khiến bạn ghiền ăn sản phẩm của họ. Chắc bạn để ý nhìn thấy nhiều bảng hiệu của nhà hàng Tàu tuyên bố là thực phẩm của họ “MSG free”, không dùng bột ngọt. Chắc không? Đã từng xảy ra những trường hợp thực khách bị dị ứng bột ngọt nghiêm trọng, ăn xong ngã bệnh. Bột ngọt làm cho người dùng nó có cảm giác đói thường trực dai dẳng khiến cho họ dù đã ăn no nê mà vẫn chưa hài lòng. Điều này có thể dẫn đến ăn quá nhiều, thường là các sản phẩm có chứa nhiều bột ngọt hơn, bắt đầu lại chu kỳ lẩn quẩn. Vì xi-rô ngô nhiều chất đường trong bột ngọt có xu hướng gây nghiện nên cũng không có gì ngạc nhiên khi một phần ba dân số Mỹ hiện được coi là thừa cân hoặc béo phì. Ngoài việc bột ngọt gây nghiện qua thực phẩm chế biến kém phẩm chất, còn nhiều lý do tại sao người tiêu thụ khôn ngoan nên tránh phụ gia nhân tạo này. Mặc dù vẫn được FDA công nhận là “an toàn”, nó có thể kích hoạt bất kỳ dấu hiệu và triệu chứng không mong muốn nào, bao gồm:


TM

HOUSTON

Các vấn đề về da như ban và ngứa dữ dội Các vấn đề về tiêu hóa như buồn nôn và ói mửa Các vấn đề về thần kinh như nhức đầu và đau nửa đầu - cũng như các vấn đề nghiêm trọng hơn như co giật Các vấn đề về cơ xương như yếu và đau hàm Các vấn đề tim mạch như nhịp tim nhanh hay yếu. Trong ngắn hạn, hầu như không có một hệ thống cơ thể nào mà không bị ảnh hưởng bởi việc tiêu thụ bột ngọt! Dị ứng bột ngọt có thể đưa đến hậu quả chết người. Cách tốt nhất là nên áp dụng một chế độ ăn uống thực phẩm tươi và nấu nướng thức ăn ở nhà. Và tránh dùng bột ngọt ngay từ đầu. Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng tiêu thụ bột ngọt có liên quan đến sự gia tăng chỉ số khối lượng cơ thể. Những người dùng bột ngọt lên ký nhanh hơn so với những người không

dùng. Bột ngọt làm tăng thêm hương vị của thức ăn, nhưng không phải theo cách bạn nghĩ. Bột ngọt hoạt động trên não, đánh lừa não khiến cho người dùng nó nghĩ rằng thức ăn thực sự ngon tuyệt vời. Nguyên là một chất kích thích tố, bột ngọt kích thích não sản xuất ra nhiều dopamine, một chất dẫn truyền thần kinh, tạo cảm giác thích thú cho người dùng, thôi thúc người dùng thèm và ăn hoài, ăn nhiều hơn và kết thúc là ghiền/ nghiện. Trong quá trình này, các tế bào não bị hư hại. Bột ngọt làm tổn thương não, sửa đổi khả năng đáp ứng tín hiệu hormone leptin báo hiệu khi dạ dày đã no đầy, làm cho người ta cứ tiếp tục ăn quá mức dẫn đến bệnh béo phì. Các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm bột ngọt với chuột và kết quả chứng minh điều đó là đúng. Bột ngọt đã phá hủy dây dẫn truyền thần kinh trong não của chuột giống y như

trong não của người. Các công ty sản xuất thực phẩm chế biến thích dùng bột ngọt trong sản phẩm của họ vì dù sản phẩm của họ làm bằng nguyên liệu rẻ, dù phẩm chất có kém nhưng ăn vẫn ngon nhờ có hương vị tuyệt vời. FDA, cơ quan trách nhiệm về chuẩn mực an toàn thực phẩm của Hoa Kỳ đã bảo trong nhiều năm rằng việc tiêu thụ bột ngọt là an toàn. Họ xem nó như một chất phụ gia tăng cường hương vị và không cấm nó được dùng trong vô số các sản phẩm thực phẩm chế biến mang nhãn hiệu có tên tuổi. Con số thống kê cho thấy một phần ba dân số Hoa Kỳ bị bệnh mập hay béo phì. Nếu đó là một vấn nạn thì bột ngọt là một trong số các thủ phạm chăng? Chiêu Ấn (Theo Natural Society.com, Natural News.com, Info Wars.com, Food Matters.com)

No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com|

67


TRUYỆN DÀI

 Tiếp theo kỳ trước

“Gã ấy đang chờ cơ hội lúc phù hợp chứ còn sao nữa. Là đàn ông với nhau anh biết. Vì thế anh cấm em đi đâu một mình với gã ấy. Trước đây em qua lại với hắn như thế nào anh không biết, nhưng từ giờ trở đi em có anh rồi”. “Anh trở thành kẻ độc đoán từ bao giờ vậy?”. “Từ lúc em trở thành người yêu của anh đó”. Paremai mỉm cười: “Em gặp đội trưởng chỉ là vì công việc thôi, chưa bao giờ có chuyện cá nhân cả. Anh mới khiến em lo ngại đó. Ai đảm bảo anh sẽ không si mê

68

HOUSTON

TM

những cô gái khác khi không có em chứ?”. “Anh bị bất lực trước các cô gái khác mất rồi, tại em cả đó em yêu ạ. Trước kia không bao giờ có chuyện đó cả. Giờ ngay cả đóng các cảnh phim gonzo với một diễn viên phim khiêu dâm anh cũng phải quay đi quay lại vì không có hứng đó”. Paremai đáp lại với giọng lúng túng: “Không liên quan gì tới em”. “Thì sự thật nó là vậy mà. Vì thế chuyện si mê cô gái khác em đừng có lo”. “Chắc cùng lắm là ba bẩy hai mươi mốt ngày thôi. Chán em rồi, anh sẽ quay lại như cũ”. “Nếu em vẫn nói cái kiểu

đó, anh sẽ phạt em trên xe đó. Tại sao em lại không tin anh chứ? Anh đã nói không là không mà”. Paremai nuốt câu định cãi lại vào cổ, không nói gì nữa. Không phải cô sợ lời đe dọa của anh… chỉ là muốn tập trung lái xe mà thôi. Mộ của bố mẹ Patiya được tách hẳn ra thành một khu riêng biệt. Họ được chôn sát cạnh nhau. Khu vực nghĩa trang được bao bọc bởi những bãi cỏ rộng. Không khí yên tĩnh, thỉnh thoảng có làn gió nhẹ thoảng qua. Cô đứng sau tấm lưng rộng của Patiya đang quỳ trước hai tấm bia mộ của đấng sinh thành. “Pare! Đến ngồi đây đi”. Paremai e dè bước lại đặt bó hoa xuống, chắp tay lạy rồi ngồi xuống cạnh anh. Tiếng của Patiya vang lên: “Thưa ba mẹ! Con đưa Pare tới chào ba mẹ. Cô ấy là người tốt và là người phụ nữ mà con quyết tâm sẽ chung sống cả cuộc đời này. Ba mẹ chúc phúc cho chúng con nhé”. Paremai vẫn chắp tay, giật mình nhìn anh, anh nói: “Lạy ba mẹ chồng tương lai đi Pare!”. Cô nhìn anh ngạc nhiên: “Ý anh muốn nói sao anh Pat?”. “Có nghĩa là anh quyết định sẽ cưới em”. “Cái gì?”. “Anh thừa nhận rằng đây là quyết định không dễ dàng gì vì anh rất thích cuộc sống độc thân, nhưng khi phải cân nhắc chọn lựa giữa nó và việc mất em mãi mãi, anh không thể chọn nó. Anh không

|No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com

muốn em rơi vào tay người đàn ông khác đâu Pare. Và vì khi chúng ta ở xa nhau, không thường xuyên gặp nhau được, anh muốn chắc chắn rằng em sẽ không chia sẻ trái tim của mình cho bất kỳ người đàn ông nào khác. Hãy nhận lời cầu hôn của anh nhé! Khi nào em sẵn sàng, chúng ta sẽ cưới luôn”. Patiya tháo chiếc nhẫn kim cương từ ngón út ra, nâng bàn tay mềm mại lên hôn, sau đó anh đeo chiếc nhẫn vào ngón tay đeo nhẫn. “Đây là nhẫn cưới của mẹ anh. Anh nhờ em giữ nó cho tới khi anh tìm được nhẫn đính hôn của chúng ta”. “Anh cấu em một cái đi”. Vừa nói cô vừa đưa cánh tay trắng ngần ra trước mặt anh. “Sao vậy em?”. “Để em biết rằng đây là sự thật chứ không phải mơ”. Patiya ậm ừ trong cổ: “Thế này xem có thực hơn không nhé?”. Nói rồi anh kéo cô lại ôm ghì lấy và hôn cô cho tới khi cơ thể của cô mềm nhũn đổ vào vòm ngực của anh. “Đừng anh Pat. Chúng ta đang ở trong nghĩa trang, trước mặt mộ ba mẹ anh đó”. Paremai yếu ớt phản đối. “Vì lý do này mà chúng ta có mặt ở đây”. Patiya dịu dàng trả lời. “Ý anh là sao?”. Paremai rời ra ngẩng mặt lên nhìn anh, ánh mắt khó hiểu. “Anh cố tình đưa em tới đây để cầu hôn trước mặt ba mẹ anh. Anh muốn ba mẹ làm chứng cho lời cầu hôn của anh”.


TM

HOUSTON

No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com|

69


TRUYỆN DÀI

Paremai sững lại, rồi nở nụ cười tươi rói, ánh mắt lấp lánh trong khi nép người vào vòng tay anh: “Em không mơ có phải không? Lạy Phật! Em không nằm mơ”. Patiya mỉm cười với vẻ vui mừng như trẻ nhỏ đó. Chàng đạo diễn trẻ ôm chặt người yêu hơn, giọng anh thủ thỉ: “Là sự thật em yêu. Những gì anh nói đều là thật. Em có muốn khẳng định sự thật này thêm một lần nữa hay không?”. Cô lắc đầu trên bờ vai rộng lớn: “Không cần đâu. Em tin rồi”. “Anh rất vui. Anh không nghĩ em lại vui nhiều đến thế. Lạy Chúa! Thật là hạnh phúc”. “Vui chứ. Được người cỡ như anh cầu hôn đâu phải là chuyện dễ dàng chứ”. Patiya mỉm cười, ánh mắt lấp lánh, dịu dàng: “Đợi anh thay hoa trong lọ đã nhé”. “Vâng”. Paremai nhìn anh thay hoa với cử chỉ nhẹ nhàng, trái ngược hoàn toàn với thân hình cao lớn. Rồi nhìn cách anh gọt táo một cách thành thạo. Cô gợi chuyện: “Anh có thường xuyên đến thăm mộ ba mẹ không?”. “Nếu có dịp về Thái Lan, anh đều cố gắng đến”. “Cái này cũng được tính là mặt tốt rồi nhỉ”. “Anh vẫn còn nhiều mặt tốt em cứ từ từ mà khám phá”. “Hứ!”. Paremai chun mũi, quay sang chắp tay khấn: “Mong hai bác chứng giám. Cháu yêu con trai của hai bác thật lòng. Cháu hy vọng có cơ hội

70

HOUSTON

TM

được chăm sóc anh ấy cả đời. Mong hai bác yên nghỉ dưới suối vàng phù hộ độ trì cho cháu và anh ấy vượt qua mọi chông gai để cập bến bờ hạnh phúc”. *** Ngày tháng trôi qua như cái chớp mắt. Sau khi Patiya lên đường sang Moroco không lâu, việc điều tra Pasakorn bị buộc tội hiếp dâm giết Yaimai đã có kết quả. Kết quả xét nghiệm ADN từ mẫu tóc, móng tay và máu của hắn hoàn toàn trùng khớp với mẫu AND thu được từ hiện trường vụ án. Vì vậy cảnh sát đã thụ lý hồ sơ chuyển cho công tố viên để khởi tố vụ án. Bên cạnh đó cảnh sát đã cho họp báo để công bố diễn biến mới của vụ án. Các tít tin bài cỡ chữ lớn được đưa lên khắp các báo và xuất hiện trên khắp các đài truyền hình ở cả Thái Lan và nước ngoài. Sự việc này đã khiến cho dòng họ Warakorn điêu đứng, nhiều người đã nói rằng việc làm này của Pasakorn còn đồi bại hơn cả chuyện Patiya nhận đóng phim khiêu dâm nữa. Trong khi hỏi cung, lúc đầu Pasakorn phủ nhận tất cả những lời buộc tội nhưng không đưa ra được bằng chứng ngoại phạm. Sau đó hắn chịu khai nhận đã ra tay không có chủ ý bởi nạn nhân chống cự. Trong quá trình thu thập bằng chứng, cảnh sát đã tìm thấy những đoạn hội thoại chat qua mạng, clip

quay lại cảnh hắn thực hiện các hành động khiêu dâm không chỉ với một mình Yaimai, mà còn với rất nhiều cô gái nữa. Từ việc điều tra làm rõ các đoạn hội thoại chat với Yaimai, cảnh sát đã điều tra ra hắn đã sử dụng tên Patiya để nói chuyện với nhiều thiếu nữ có tuổi từ mười lăm đến hai mươi lăm trong cùng một thời gian, rồi lừa gạt các cô gái ngây thơ đến khách sạn để làm những việc đồi bại, sau đó quay, chụp lại để khống chế họ không tố cáo hắn. Sau khi các thủ tục tư pháp được tiến hành, các phóng viên báo chí trong đó có Paremai là người đứng đầu đã đi phỏng vấn các chuyên gia tâm lý và bác sĩ tâm thần để tìm ra động cơ mà Pasakorn lừa các thiếu nữ với cái tên Patiya và hình thức giết người tàn nhẫn của thủ phạm. Nhưng gia đình Pandon lại vin vào cớ là hắn từng bị bệnh tâm thần để xin tòa án chuyển sang trường hợp bị can có sự bất thường về tâm lý, hòng giảm tội cho con trai. Paremai không tin đó là sự thật vì cô đã từng nhờ người kiểm tra các thành viên của dòng họ Warakorn nhưng không tìm thấy hồ sơ bệnh án chứng tỏ có một ai đã từng điều trị bệnh tâm thần cả. Trong khi tìm các bằng chứng để chống lại, cô đã đề nghị cảnh sát đưa Pasakorn đến bác sĩ tâm thần để khám bệnh nhằm khẳng định

|No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com

sự thật. Vì vậy cảnh sát đã đưa Pasakorn đến viện Kanlaya Rachanakharin để kiểm tra lại. Kết quả khám bệnh đã khiến bà lớn Nongkhran phải nhập viện trong cùng ngày hôm đó vì sốc. Các bác sĩ tâm thần phân tích tình trạng tâm lý của Pasakorn rút ra kết luận rằng nguyên nhân dẫn đến trạng thái tâm lý bất thường của Pasakorn bắt nguồn từ chính mẹ của hắn. Mẹ hắn, một giảng viên đại học, là người rất mộ đạo Phật đã quá khắt khe với con cái, đặc biệt là Pasakorn. Lúc nhỏ, Pasakorn và các em của mình đều phải tụng mười bài kinh Phật trước khi đi ngủ và trong tất cả các ngày nghỉ đều phải theo mẹ lên chùa làm phúc. Sự khắt khe đã khiến họ bị kìm kẹp mất tuổi thơ. Khi bảy tuổi Pasakorn đã từng nghịch bộ phận sinh dục của mình mà không biết rằng đó là việc thủ dâm. Đứa bé chỉ cảm thấy rằng việc đó khiến cho cậu sung sướng và giảm được sự căng thẳng do sự khắt khe của mẹ đem lại. Vào đêm xảy ra sự việc, sau khi xuống hâm lại sữa trong bếp để uống, người mẹ lên gác và thấy đèn trong phòng con trai bật sáng và có tiếng kêu kỳ lạ nên bà đã đẩy cánh cửa bước vào. Hình ảnh cậu con trai khỏa thân, tay cầm bộ phận sinh dục của mình để cọ xát vào chiếc gối khiến người mẹ đứng tim và nổi trận lôi đình. Pasakorn giật mình khi


TM

HOUSTON

nhìn thấy mẹ, cuống quít tìm quần áo để mặc nên vô tình đâm vào tấm gương, vết thương ở mu bàn tay là do mảnh vỡ gây nên. Mẹ của Pasakorn đã lao vào đánh đấm chửi rủa cậu. Đêm đó, bà phạt Pasakorn phải tụng tới năm mươi bài kinh trước mặt bà đ ể g h i n h ớ v i ệ c n à y. Hậu quả là mỗi lần nhớ tới sự sung sướng do bộ phận sinh dục đem lại luôn đi cùng với nỗi đau và tội lỗi khiến cho mỗi lần thực hiện hắn luôn cảm thấy hồi hộp. Một nguyên nhân nữa là vì Pasakorn phải chịu áp lực quá lớn từ cha mẹ trong việc sẽ trở thành người thừa kế sự nghiệp kinh doanh của dòng họ Warakorn. Bởi vậy vào ngày Patiya từ Mỹ trở về, việc Patiya có thể sẽ được bà lớn nhường toàn bộ số cổ phiếu của công ty Warakorn cho đã đe dọa đến lợi ích của hắn khiến hắn tức giận. Đó chính là điểm mấu chốt khiến Pasakorn quyết định dùng mọi thủ đoạn để hủy hoại thanh danh của Patiya. Nhưng sự việc đã không xảy ra theo kế hoạch vì khi Yaimai thấy hình dáng và mặt mũi của Pasakorn không giống với những bức ảnh cô từng nhận được thì cô cố gắng trốn khỏi phòng của khách sạn. Hắn hành hung, cưỡng ép cô để được chiêm ngưỡng thân thể trong trắng tuyệt đẹp của cô. Sau đó hắn cưỡng hiếp Yaimai, quay video và chụp ảnh của cô

lại. Khi cô tỉnh lại, hắn dọa rằng sẽ tung những hình ảnh đó lên mạng internet nếu cô đi báo cảnh sát. Lời đe dọa đã từng có tác dụng với những cô gái khác lại không có tác dụng gì với Yaimai cả. Yaimai chống cự lại để giằng lấy máy quay phim và chửi rủa hắn vì căm giận. Cô nói rằng hắn không thể sánh với Patiya được. Câu nói đó đã kích động hắn, hắn điên tiết, cảm thấy bị coi thường ghê gớm nên ra tay quá mạnh khiến Yaimai tử vong. Bà lớn Nongkhran đặt tờ báo xuống khi cô con gái út bước vào phàn nàn: “Mẹ, bác sĩ bảo mẹ phải nghỉ ngơi, không được nghĩ ngợi gì cả. Mà tại sao mẹ còn đọc báo làm gì? Ai lại rỗi hơi tìm những chuyện vớ vẩn này cho mẹ thế không biết?”. Vừa phàn nàn, bà vừa nhìn nữ y tá thuê riêng và người giúp việc trong phòng. “Đừng có đổ lỗi cho bọn trẻ. Mẹ bảo chúng nó đem vào cho mẹ đó. Mà con đã gọi điện cho Pat giúp mẹ chưa?”. “Con gọi rồi. Pat nói rằng chút nữa sẽ gọi điện cho mẹ. Bây giờ cháu nó đang bận với đoàn làm phim”. Bà lớn Nongkhran gật đầu rồi lẩm bẩm: “Nó đang quay phim ở Ma-rốc à?”. “Vâng ạ. Con nghe nói là quay được hơn một tháng rồi, còn chưa đầy một tháng nữa là xong”. Người chủ của vương quốc Warakorn gật đầu lần nữa rồi gợi chuyện: “Mẹ được tin là nó đã

hủy bỏ hợp đồng đóng phim khiêu dâm rồi”. “Đúng ạ. Trên báo không thấy nói về lý do nó bất ngờ hủy bỏ hợp đồng. Nhưng các báo nhận xét rằng có lẽ có lý do tốt nào đó, nếu không nó sẽ không chịu mất một số tiền bồi thường lớn đến gần hai triệu đôla”. Người đang nằm bẹp trên giường gật đầu đồng ý: “Pat là đứa cứng đầu. Mẹ cầu xin thế nào nó cũng không chịu từ bỏ, nhưng tự nhiên nó lại làm vậy, nên mẹ muốn biết lý do?”. “Mẹ bảo con gọi điện để hỏi chuyện này à?”. “Cũng không hẳn thế. Chuyện mẹ muốn nói quan trọng hơn nhiều. Mẹ muốn nó trở về Thái Lan. Mẹ đã quyết định sẽ trao

toàn bộ cổ phiếu của công ty cho nó và trao toàn bộ tài sản thuộc quyền thừa kế của bố nó cho nó rồi”. Người nghe im lặng không nói gì. “ C o n k h ô n g phản đối chứ?”. “Không đâu. Tài sản thuộc quyền thừa kế của anh Pi là quyền lợi đương nhiên của nó rồi. Còn chức chủ tịch hội đồng quản trị công ty là quyền riêng của mẹ, mẹ muốn giao lại cho ai cũng được”. Bà lớn Nongkhran gật đầu: “Chuyện xảy ra với Pas khiến cho mẹ ngộ ra nhiều điều. Người chúng ta nghĩ là vàng vì hình ảnh bên ngoài quá đẹp đẽ thì lại trở thành sỏi đá, ¬¬ Xem tiếp kỳ sau

No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com|

71


VUI CHỤP HÌNH

Kỳ 09

HOUSTON

TM

CÂU HỎI

chánh đáng ANDY NGUYỄN

Đây là một câu hỏi cụ thể tôi đã nhận được từ một độc giả trong tuần vừa qua…

Andy Nguyễn Andy Nguyễn là một người cầm máy có hạng, làm việc toàn phần trong ng ành nhiếp ảnh nghệ thuật thế giới, có trong tay nhiều giải thưởng quốc tế. Anh là nhiếp ảnh gia gốc Việt đầu tiên vinh dự đoạt giải Wildlife Photographer of the Year của BBC. Nhiều tác phẩm của Andy Nguyễn được trưng bày trong các viện bảo tàng quốc gia tại Mỹ, Anh Quốc; và cho tới nay anh đã đoạt được 29 Huy Chương Vàng trên toàn cầu. Anh hiện làm việc và cư ngụ tại vùng GTA, ON, Canada.

72

Chào anh Andy, cám ơn anh đã viết những bài về chụp hình trên Thời Báo, tôi đã học hỏi nhiều điều. Tôi thấy mục Vui Chụp Hình rất bổ ích. Tôi rất ủng hộ anh. Trở ngại của tôi là rằng tôi có một máy ảnh point and shoot (bỏ túi) mà không có chức năng thay đổi Aperture và Shutter Speed bằng tay. Tôi thật sự muốn có khả năng điều khiển những thông số đó để theo bài học của Anh đưa ra. Có cách nào Anh giúp tôi được không? Cám ơn anh. (Đức Trần) Câu hỏi hay lắm anh Đức – tôi đã được hỏi về vấn đề này vài lần trong quá trình dạy kỹ thuật nhiếp ảnh căn bản cho nên anh không phải là người duy nhất xài máy bỏ túi muốn có thêm quyền điều khiển máy. Thật ra anh có hai sự lựa chọn: 1.Nâng cấp máy ảnh

Nếu đi theo con đường nâng cấp máy ảnh, một là anh chọn loại máy DSLR, hai là loại máy point-and-shoot với nhiều nút điều chỉnh bằng tay. Có lẽ sự lựa chọn tốt nhất nếu anh muốn có sự kiểm soát hoàn toàn (không phải chỉ Aperture và Shutter Speed) là đi với một máy DSLR, tất nhiên nó sẽ cho phép anh thay nhiều ống kính khác nhau, chụp trong chế độ điều chỉnh bằng tay, và có khả năng điều khiển những thông số khác như ISO, cân bằng trắng (White Balance), phơi sáng (exposure), v.v… Ngoài ra, anh cũng có thể tìm loại máy point and shoot (bỏ túi) hạng cao hơn, tối tân hơn. Thời buổi này, ngay cả một vài máy bỏ túi căn bản cũng được cho ra thị trường với chế độ chụp bằng tay toàn phần hoặc bán phần. Loại máy “bán phần” ít nhất cũng có hai chế độ: ưu tiên Aperture, và ưu tiên Shutter Speed.

|No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com

Hoa Tulip. Chụp ở khẩu độ f/1.4. Hình: Andy Nguyễn

Aperture Priority Mode (chế độ ưu tiên Aperture) (thường mang ký hiệu “A” hoặc “Av” để chứng tỏ được dùng) Trong mode này, người điều khiển chọn khẩu độ mà họ muốn dùng và máy ảnh sẽ quyết định chọn shutter speed nào tùy theo hoàn cảnh hiện tại. Khi nào nên dùng Aperture Priority Mode? Nếu còn nhớ bài viết Vui Chụp Hình kỳ 7, bạn đã thấy Aperture có ảnh hưởng trực tiếp đối với Chiều Sâu Trường Ảnh (DOF). Vì vậy, nhiều người dùng Aperture Priority Mode khi họ cố gắng có chút ít quyền điều khiển trong lãnh vực này. Nếu họ muốn Depth Of Field cạn (chẳng hạn như trong tấm hình bông hoa bên trên) họ sẽ chọn một khẩu độ lớn (thí dụ f/1.4 như trong hình) và để máy ảnh chọn một

Hoa Tulip trong vườn. Chụp ở khẩu độ f/8. Hình: Andy Nguyễn


TM

HOUSTON

shutter speed thích hợp. Nếu họ muốn một tấm ảnh có mọi thứ trong ảnh rõ, họ sẽ chọn một khẩu độ nhỏ hơn (thí dụ f/22) và để máy ảnh chọn một tốc độ cửa chập thích hợp (chậm hơn). Shutter Priority Mode (chế độ ưu tiên Shutter Speed) (thường mang ký hiệu “S” hoặc “Tv”) Trong mode này, người chụp hình chọn một tốc độ mà họ muốn chụp và để máy ảnh tự quyết định chọn khẩu độ để có một tấm ảnh phơi sáng đúng. Khi nào nên dùng Shutter Priority Mode? Trong bài viết vừa qua (Vui Chụp Hình kỳ 8) chúng ta đã học về sự ảnh hưởng chính của những tốc độ cửa chập khác nhau là cách những động tác sẽ được ghi lại trong ảnh. Vì vậy, đa số người chụp hình đổi qua shutter speed priority mode khi họ muốn có thêm quyền điều khiển khi chụp một vật đang di chuyển. Để thí dụ, nếu muốn chụp một chiếc xe đua nhưng muốn hoàn toàn “đóng băng” chiếc xe để không bị chút vết nhòa nào, họ sẽ chọn một tốc độ nhanh (như 1/2000 trong tấm hình đầu tiên dưới đây) và máy ảnh sẽ cân nhắc xem có bao nhiêu ánh sáng có sẵn và chọn một khẩu độ thích hợp. Nếu ngược lại, muốn chụp chiếc xe đua nhưng muốn có chút vết nhòa để cho thấy xe đua đang chạy nhanh, có thể chọn một shutter speed khá chậm (như trong tấm hình thứ nhì dưới đây được chụp với tốc độ cửa chập 1/125 giây) và máy ảnh sẽ chọn một khẩu độ nhỏ hơn dựa vào đó.

Dĩ nhiên, sự chọn lựa này sẽ tốn kém về mặt kinh tế. Nếu anh không có đủ ngân khoản, xin đọc tiếp. 2.Học cách chấp nhận với máy ảnh bỏ túi, và học làm thế nào để “gạt” chiếc máy ảnh, làm những gì mình muốn

Nói tóm lại, anh có một máy ảnh được thiết kế để dùng trong chế độ Auto – tức là mình phó thác cho cái máy tự quyết định chọn những thông số để chụp. Tuy nhiên, như tôi đã nói trên, ngay cả những máy ảnh bỏ túi căn bản nhất thời đại ngày nay cũng có một loạt chế độ chụp hình đa dạng để cung cấp cho người chụp một cách “sai khiến” máy ảnh biết đại khái mình đang chụp trong hoàn cảnh nào và mình đang muốn chụp kiểu hình nào. Những chế độ chụp phổ biến nhất gồm có “thể thao”, “chân dung”, “phong cảnh”, “macro”, “ban đêm”. Hiểu và dùng những mode này sẽ cho chúng ta thêm một chút quyền điều khiển những thông số như Aperture và Shutter Speed vì mỗi mode sẽ khơi động một thông số khác nhau trong máy ảnh của anh. Anh viết trong câu hỏi rằng anh muốn có khả năng điều khiển những thông số như Aperture và Chiều Sâu Trường Ảnh. Tôi đề nghị anh chụp trong hai mode – “Chân dung (Portrait)” và “Phong Cảnh (Landscape)”. • Nếu muốn có một Chiều Sâu Trường Ảnh cạn (để có tiền cảnh và hậu cảnh mờ đi), chọn Portrait mode vì nó sẽ “biểu” máy ảnh chọn một khẩu độ rộng hơn.

Xe đua Ferrari. Chụp ở Shutter Speed 1/2000 giây. Hình: Andy Nguyễn

Xe đua F1 của đội Ferrari. Chụp ở Shutter Speed 1/125 giây để biến chỗ khán giả ngồi thành một vệt nhòa. Hình: Andy Nguyễn

• Nếu muốn có một Chiều Sâu Trường Ảnh rộng hơn (tất cả mọi thứ trong hình đều rõ), chọn Landscape mode. Máy ảnh sẽ chọn một khẩu độ nhỏ trong chế độ này. • Nếu muốn có shutter speed nhanh, chọn Sports mode vì trong chế độ này, máy ảnh “nghĩ” anh muốn làm “đóng băng” chủ thể di động nhanh. • Nếu muốn có tốc độ cửa chập chậm, anh sẽ gặp phải một thử thách lớn vì hầu hết những máy ảnh không có chế độ Auto nào mà chọn kiểu chụp này. Anh có thể thử chụp bằng Night mode (nếu máy ảnh của anh có) nhưng mode này cũng sẽ chớp đèn flash. Cố gắng che đèn flash lại và anh có thể đạt được kết quả mình muốn.

Dĩ nhiên trong tất cả những modes này không mode nào cho phép chọn chính xác những thông số anh muốn nhưng máy ảnh vẫn còn hơi “mềm dịu” với người xử dụng. Nếu vẫn một mực muốn có toàn quyền điều khiển máy ảnh bằng tay, có lẽ anh nên tận dụng dịp Boxing Day sale sắp tới để mua cho mình một máy ảnh DSLR hoặc mirrorless! Một lần nữa, cám ơn anh Đức với câu hỏi chánh đáng. Hy vọng câu hỏi của anh cũng sẽ giúp những người khác cùng thắc mắc về đề tài này. Và cũng để nhắc lại, các bạn độc giả có thể liên lạc trực tiếp với người viết qua địa chỉ email: andyfotopro@yahoo.com

No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com|

AN

73


THẾ GIỚI ĐÀN ÔNG

HOUSTON

TM

Yoga

Tác dụng của với nam giới

N

gày nay có không ít đấng mày râu tìm đến các phòng tập yoga thay vì đến phòng gym. Một cuộc thăm dò năm 2012 cho biết có khoảng 18% nam giới trong số 20 triệu người Mỹ tập yoga. Một số học viên nam cho rằng các bài tập tư thế downward dogs (tư thế chó cúi mặt) là hữu hiệu nhất. Điều đó chứng tỏ, việc rời xa phòng gym để đến phòng tập yoga không hề khiến họ cảm thấy bớt phần nam tính, mà ngược lại, họ đã hoàn toàn bị thuyết phục bởi những tác dụng của yoga đối với sức khỏe, vẻ đẹp hình thể và quan trọng hơn hết là giúp cải thiện phẩm chất cuộc sống của chính mình. Hài lòng nhiều hơn Một trong những tác dụng của yoga có thể khiến bạn ngạc nhiên là những người đàn ông tập Yoga thường có hình thể đẹp hơn những người tập gym. Trái ngược với những lầm tưởng rằng những động tác của yoga quá nhẹ, không thể tác động đến những lớp cơ. Thật ra, khi kết hợp với hơi thở đều và sâu, yoga cũng đòi hỏi một thể lực dẻo dai để thực hiện những động tác cân bằng hay căng cơ.

74

Theo tạp chí Journal of Sexual Medicine, yoga cũng giúp nam giới cải thiện đời sống tình dục. Đối với những người đàn ông có nhu cầu cao, yoga tăng khả năng kiểm soát và khả năng chịu đựng. Giảm căng thẳng Tác dụng của yoga được biết đến nhiều nhất là giảm stress. Một loạt các nghiên cứu gần đây về hiệu suất hoạt động của những người lính cho thấy, tập yoga thường xuyên sẽ làm giảm căng thẳng, giảm lo âu và trầm cảm, đồng thời giúp cải thiện trí nhớ. Giảm lo âu Một nghiên cứu trên tạp chí Journal of Traumatic Stress Disorders and

Treatment cho biết, khi những cựu chiến binh luyện tập Yoga, các triệu chứng PTSD (triệu chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương tâm lý) đều giảm. Một bài báo khác về sĩ quan cảnh sát cũng cho thấy, chỉ sau sáu lớp học yoga, họ đã giảm căng thẳng và giận dữ cũng như kiểm soát cảm xúc tốt hơn. Cải thiện sự thăng bằng Để ngăn ngừa rủi ro té ngã và chấn thường đòi hỏi phải có sự thăng bằng tốt. Theo tờ International Journal of Yoga, chỉ sau 5 tháng tập yoga, nam giới có thể cải thiện đáng kể các tư thế của cơ thể và giữ thăng bằng tốt hơn.

|No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com

Một trái tim khỏe mạnh hơn Tập Yoga hàng ngày sẽ giúp làm giảm huyết áp và cholesterol trong máu ở những người đàn ông lớn tuổi. Cao huyết áp và lượng cholesterol trong máu lớn là hai yếu tố chính gây ra bệnh tim. Giảm mất ngủ Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Journal of Clinical and Diagnostic Research cho thấy, sau 8 tuần tập yoga, 40 người đàn ông bị chứng mất ngủ – triệu chứng làm gia tăng trạng thái căng thẳng – đã giảm căng thẳng đáng kể và trở nên tự tin hơn. Tập yoga thường xuyên có thể ngủ ngon hơn. 


TM

HOUSTON

Thực phẩm giúp tăng testosterone Testosterone là nội tiết tố nam vô cùng quan trọng, giúp hình thành các đặc điểm giới tính nam, đồng thời can thiệp vào hoạt động của hầu hết các hệ cơ quan, quyết định sức khỏe và phẩm chất cuộc sống nam giới Theo TheHealthSite, các thực phẩm sau giúp tăng mức testosterone cho nam giới: Hạt hạnh nhân Đây là một trong những nguồn giàu khoáng chất selen nhất. Selen là chất làm tăng cao nồng độ nội tiết tố nam testosterone.

Mỗi ngày chỉ cần 1 hoặc 2 hạt. Vì những hạt này rất giàu selen nên chỉ giới hạn một hoặc hai hạt một ngày là tốt nhất. Lòng đỏ trứng Lòng đỏ trứng có thể giúp tăng mức testosterone và còn giàu vitamin D. Mỗi ngày chỉ cần một lòng đỏ trứng trong bữa ăn sáng. Nhưng nếu bạn có vấn đề về cholesterol thì nên ăn cá thay cho trứng. Tỏi Theo các nghiên cứu, tỏi có thể làm tăng nồng độ testosterone ở nam giới. Chỉ cần thêm một tép tỏi

vào một bữa ăn là đủ cho một ngày. Lựu Các nghiên cứu cho thấy rằng quả lựu có liên quan đến sinh sản. Nước ép quả lựu làm nồng độ testosterone tăng mạnh, đồng thời làm giảm huyết áp và lo lắng, và có thể ảnh

hưởng tích cực đến tâm trạng. Có thể ăn hạt lựu hoặc uống nước ép quả lựu. Hạt bí đỏ Hạt bí đỏ là loại hạt lý tưởng để thúc đẩy mức độ testosterone vì chúng giàu kẽm. Thiếu kẽm có thể dẫn đến nồng độ testosterone thấp hơn. u

No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com|

75


Gregg Gregg Berhalter Berhalter THỂ THAO

HOUSTON

TM

huấn luyện viên mới của đội tuyển nam Hoa Kỳ

HUY VŨ

T

heo nhiều nguồn tin từcác cơ quan truyền thông, trong mấy ngà y sắ p tớ i, Liên đoà n Túc cầu Hoa Kỳ sẽ chính thức loan báo ông Gregg Berhalter, cự u cầ u thủ đội tuyển và hiện đang là huấn luyện viên của câu lạc bộ Columbus Crew, sẽ là huấ n luyệ n viên mớ i củ a độ i tuyển bóng đá nam Hoa Kỳ. Tiến trình tìm kiếm huấn luyện viên mới được nhiều người cho là kéo dài quá lâu. Kể từ khi huấn luyện viên Bruce Arena từ chức ngay sau khi đội tuyển Hoa Kỳ thua đậm cho đội tí hon Trinidad & Tobago và mất luôn vé để dự World Cup 2018 tính ra cho đến nay là hơn 400 ngày. Trong suốt thời gian này, đội tuyển Hoa Kỳ hầu như chỉ dành nỗ lực chỉnh sửa lại đội bóng, mà việc làm này hợp lý là vì những vấn đề mà đội tuyển Hoa Kỳ vấp phải không chỉ là ở người huấn luyện viên mà còn liên quan đến nhiều thứ khác nữa. Vào Tháng 6, Earnie Stewart được chọn làm tổng giám đốc điều hành của Liên đoàn Bóng đá Hoa Kỳ, và trong những nhiệm vụ còn nhiều lu bu đó là trọng trách đi tìm một huấn luyện viên. Đó là năm tháng trước, và tên Berhalter đã được nhắc đến như là người có triển vọng được mướn nhất vào lúc ấy, và cho đến nay vẫn không có gì thay đổi. Và như mọi người cũng đã biết, chỉ có hai ứng viên duy nhất được phỏng vấn – Berhalter và

76

Gregg Berhalter

cựu huấn luyện viên Oscar Pareja của câu lạc bộ FC Dallas. Đầu tuần qua, Pareja về làm huấn luyện viên cho câu lạc bộ Tijuana thuộc liên đoàn Liga MX, và đây được cho là dấu hiệu rõ ràng cho thấy Liên đoàn Bóng đá Hoa Kỳ đã có quyết định chọn Berhalter rồi. Sự dậm chân tại chỗ trong việc mướn huấn luyện viên cho đội tuyển Hoa Kỳ trong mấy tháng qua chỉ đơn giản là họ chờ cho mùa bóng kết thúc và Berhalter được rảnh rang với đội Crew, và thời điểm đã đến sau khi đội Crew bị loại khỏi vòng tranh vô địch hôm 12 Tháng 11. Cộng thêm hai tuần lễ để bàn thảo về hợp đồng, và nay có thể nói mọi việc đã xong và đội tuyển nam Hoa Kỳ có một huấn luyện viên mới. Việc mướn Berhalter được cho

|No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com

là không có gì đặc biệt nếu đem so sánh với một vài tên tuổi từng được nhắc tới trong năm vừa qua. Đã có lúc huấn luyện viên của câu lạc bộ Atlanta United và huấn luyện viên tương lai của đội tuyển Mexico, Tata Martino, cũng từng là huấn luyện viên của Barcelona và của đội tuyển Argentina, được cho là người có triển vọng. Một tên tuổi khác cũng đã được nhắc tới là Julen Lopetegui, từng là huấn luyện viên cho đội tuyển Tây Ban Nha, câu lạc bộ FC Porto, và nay là huấn luyện viên cho đội Real Madrid. Mặc dù chiếc ghế huấn luyện viên của đội tuyển Hoa Kỳ đã được những tên tuổi lớn của làng bóng đá quốc tế chú ý tới, nhưng phía Hoa Kỳ thì dường như không có nỗ lực thật sự nào trong việc đi tìm một huấn


TM

HOUSTON

luyện viên giỏi, và cuối cùng chỉ có hai ứng viên là được mời phỏng vấn như nói ở trên. Gregg Berhalter, 45 tuổi, sẽ là huấn luyện viên thứ 37 trong lịch sử của đội tuyển. Việc mướn Berhalter đến vào lúc khi mà đội tuyển Hoa Kỳ đang rất cần một huấn luyện viên toàn thời gian để dìu dắt và hướng dẫn đội bóng chuẩn bị cho World Cup bốn năm tới. Mặc dù Berhalter không có ánh hào quang của một Martino hay một Lopetegui, nhưng ông là một huấn luyện viên được nhiều người nể trọng trong làng túc cầu Hoa Kỳ. Berhalter đã từng thi đấu 44 trận cầu quốc tế cho đội tuyển Hoa Kỳ trong khoảng thời gian từ 1994 đến 2006 và hai lần thi đấu tại World Cup cũng dưới màu áo của đội tuyển Hoa Kỳ. Trong vai trò là cầu thủ, ông chơi cho đội Đại học North Carolina trước khi qua chơi cho một số đội Âu châu và kết thúc sự nghiệp cầu thủ với đội L.A. Galaxy. Sau khi từ giã sân cỏ trong vai trò cầu thủ, ông chuyển qua làm huấn luyện phụ cho đội Galaxy và sau đó được mướn làm huấn luyện viên cho câu lạc bộ Hammarby IF của Thuỵ Điển, tại đây ông huấn luyện cho đội một mùa bóng rưỡi trước khi bị sa thải. Berhalter sau đó trở về lại liên đoàn MLS và huấn luyện cho đội Columbus Crew. Trong năm năm làm huấn luyện viên cho đội Crew, Berhalter đã đưa đội lọt vào vòng tranh vô địch bốn lần, trong đó một lần vào đến chung kết của giải MLS Cup năm 2015. Một trong những lời chỉ trích nặng nhất trong việc mướn Berhalter là

người ta lại đưa một nhân vật thuộc liên đoàn nội địa MLS để nắm giữ đội tuyển Hoa Kỳ trong khi có những chọn lựa khác được cho là khởi sắc hơn đang sẵn sàng chờ đợi để được trao trọng trách. (Mặc dù được biết là vào lúc Lopetegui tìm cách liên lạc với Liên đoàn Bóng đá Hoa Kỳ thì việc chọn Berhalter đã được quyết định rồi.) Có một số đông người ủng hộ muốn có một huấn luyện viên với nhiều kinh nghiệm của bóng đá Âu châu để một lần nữa dìu dắt đội tuyển, và điều này cũng có lý do của nó là vì ngày càng có nhiều cầu thủ trẻ trong đội tuyển Hoa Kỳ chơi cho các câu lạc bộ Âu châu. Tuy nhiên, sau lần thất bại, đặc biệt là trong mấy năm cuối của thời Jurgen Klinsmann làm huấn luyện viên, dường như có sự thúc đẩy từ bên trong nội bộ của Liên đoàn Bóng đá Hoa Kỳ để mướn một nhân vật nào đó mà mọi người cảm thấy quen thuộc và có thể dễ dàng làm việc chung.

Một chỉ trích khác nữa cho rằng Berhalter có sự liên hệ thân thuộc – có người anh trai Jay Berhalter hiện là giám đốc điều hành của Liên đoàn Bóng đá Hoa Kỳ - và vì vậy đã được mướn. Nhưng đây sẽ không trở thành vấn đề nếu như Berhalter mang lại những kết quả cụ thể mà nhiều người mong đợi. Nếu như Berhalter cũng thất bại – như đã xảy ra cho cả Klinsmann lẫn Arena – và nếu như vẫn không bị sa thải thì sự liên hệ này chắn chắn sẽ bị soi mói. Tuy nhiên, những điều lo ngại trên có thể để qua một bên chờ một ngày khác bàn tới. Điều quan trọng là nay đội tuyển Hoa Kỳ có một huấn luyện viên mới. Trong khi Berhalter không hẳn là một lựa chọn gây nhiều phấn khởi, ông hiện vẫn còn là một huấn luyện viên tương đối trẻ với con đường dài sự nghiệp huấn luyện viên còn đang ở phía trước và có nhiều hy vọng là ông sẽ mang đến cho đội tuyển sự tươi trẻ và những ý tưởng mới lạ. Ông sẽ được đánh giá qua việc làm, và ông có được một thế hệ cầu thủ trẻ trung đầy tài năng để giúp ông đạt được thành công. Nếu không còn điều gì khác, ta có thể coi việc tìm kiếm huấn luyện viên đã xong và nên bắt đầu chú trọng tới bóng đá trở lại. Với Berhalter nay nắm giữ ghế huấn luyện viên, đội tuyển Hoa Kỳ có thể lật sang trang mới và bắt đầu một thời kỳ mới, để sự thất bại vì không được tham dự World Cup và một năm mất phương hướng lại phía sau, hãy cố gắng lấy lại niềm tin và hướng về tương lai. HUY VŨ

No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com|

77


THẾ GIỚI QUANH TA

HOUSTON

TM

Nỗi lo về “thiên tài điên” chỉnh sửa gene của Trung Quốc hà khoa học Hạ Kiến Khuê (He Jiankui) vừa khiến giới khoa học thế giới choáng váng với tuyên bố đã bí mật tạo hai em bé chỉnh sửa gene đầu tiên trên thế giới.

N

Hạ Kiến Khuê là ai?

Những ngày qua, giới khoa học thế giới đổ dồn sự chú ý vào cái tên Hạ Kiến Khuê, một giáo sư giảng dạy tại Đại học Khoa học và kỹ thuật miền Nam (SUST) ở Thâm Quyến. Ông Hạ tuyên bố đã tạo ra được hai bé gái sinh đôi chỉnh sửa gene đầu tiên trên thế giới, có khả năng miễn nhiễm virus HIV/AIDS. Báo South China Morning Post (SCMP) của Hong Kong ngày 27/11 dẫn các nguồn tin tiết lộ một số câu chuyện gây “sốc” không kém về nhà khoa học này. Theo đó, các đồng nghiệp của Hạ Kiến Khuê mô tả ông là một “thiên tài điên”, với niềm đam mê nghiên cứu vật lý từ sớm. Hạ Kiến Khuê sinh ra trong một gia đình làm nông ở huyện Tân Hóa, tỉnh Hồ Nam - một trong những khu vực nghèo nhất ở miền nam Trung Quốc. Dù hoàn cảnh khó khăn, ông đã đậu vào trường trung học tốt nhất của huyện. Thời trung học, ông Hạ từng tạo ra một phòng thí nghiệm nhỏ tại nhà để thỏa niềm đam mê vật lý. Ông còn mơ ước sẽ trở thành nhà thiên tài vật lý Albert Einstein của Trung Quốc. Sau đó, Hạ Kiến Khuê theo học tại Đại học Khoa học và kỹ thuật Trung Quốc (USTC) và tốt nghiệp ngành

78

Nhà khoa học Hạ Kiến Khuê (He Jiankui)

vật lý. Nhận được học bổng chính phủ, ông Hạ đến Mỹ để theo đuổi giấc mơ. Tuy nhiên, trên đất Mỹ, những hoài bão ấp ủ về một nhà bác học Einstein thứ hai của ông đã tan biến. Chia sẻ với tạp chí Thousand Talents Programme đầu năm nay, ông Hạ nói rằng thời điểm đó ông nhận ra “kỷ nguyên vàng của vật lý đã qua đi”. Thế là Hạ Kiến Khuê quyết định theo học ngành lý sinh học tại Đại học Rice ở Houston. Tại đây, lần đầu tiên trong đời, ông Hạ có cơ hội tiếp xúc với CRISPR - công nghệ chỉnh sửa gene đã được ông sử dụng để tạo ra cặp song sinh miễn nhiễm HIV. Sau đó, Hạ Kiến Khuê chuyển tới Đại học Stanford, nơi ông được học với thầy Stephen Quake - một giáo sư về kỹ thuật y sinh. Tờ Beijing News cho biết các công trình nghiên cứu gene của giáo sư Quake đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho ông Hạ. Ông Hạ quay lại Thâm Quyến vào năm 2012 và giữ một vị trí nghiên cứu tại SUST. Ba năm sau đó, ông thành lập hai công ty nghiên cứu gene là Direct Genomics và Vienomics.

|No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com

Ngoài hoài bão trở thành Einstein của Trung Quốc, ông Hạ từng được các đồng nghiệp so sánh với nhà sáng lập Tesla - Elon Musk. “Thông minh, điên khùng, sáng tạo là những từ đúng nhất để mô tả ông ấy”, một đồng nghiệp nói về ông Hạ khi trả lời phỏng vấn trang Jiemian.com. Đến nay, ông Hạ chưa cung cấp bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh tuyên bố gây “sốc” của ông. Nghiên cứu của ông cũng chưa được xuất bản trên các tạp chí khoa học và cũng chưa được các nhà khoa học trong ngành thẩm định. Đây là một phần quan trọng trong quá trình khoa học nhằm đánh giá giá trị của một nghiên cứu. Tại sao giới khoa học sợ hãi khi chỉnh sửa gene bào thai?

Tuyên bố tạo ra hai bé gái chỉnh sửa gene gây choáng váng, thậm chí là tức giận trong giới hàn lâm thế giới. Tại sao lại như vậy? CRISPR, công cụ chỉnh sửa gene mà ông Hạ nói là ông đã sử dụng, thì không phải là thứ gì mới lạ đối với giới khoa học. Lần đầu tiên được


TM

HOUSTON

khám phá ra hồi 2012, CRISPR hoạt động bằng cách sử dụng “cây kéo phân tử” để làm thay đổi một đoạn rất cụ thể của DNA - hoặc là cắt bỏ đoạn đó, hoặc là thay thế, hoặc vặn nó. Việc chỉnh sửa gene có thể giúp tránh các bệnh di truyền bằng cách xóa bỏ hoặc thay đổi các đoạn code xấu trong phôi thai. Nhưng giới khoa học lo rằng việc can thiệp vào gene của phôi thai có thể gây hại không chỉ thay đổi gene ở một người, mà còn cả khả năng sinh sản của chúng, không chỉ cho cá nhân ra đời từ phôi thai đó mà còn cả các thế hệ sau, những người sẽ thừa kế các thay đổi gene. Năm ngoái, bà Jennifer Doudna một trong các nhà khoa học đi tiên phong của kỹ thuật chỉnh sửa gene CRISPR, từng tuyên bố: “Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho cái ngày khi tôi mở hộp thư hoặc trả lời điện thoại và nghe được tin ai đó sắp công bố

em bé CRISPR đầu tiên”. Cái ngày đó chính xác là ngày 25/11/2018. Một trong những bản tin tiếng Anh đầu tiên về sự kiện chấn động này đăng trên Tạp chí MIT Technology Review. Hạ Kiến Khuê tự nhận đã tạo ra hai bé gái biến đổi gene đầu tiên trên thế giới. “Hai bé gái xinh đẹp người Trung Quốc, Lộ Lộ và Na Na, đã cất tiếng khóc chào đời khỏe mạnh như bất cứ em bé nào cách đây vài tuần. Hai bé hiện đang ở nhà với mẹ Grace và cha Mark” - ông Hạ thông tin trong đoạn video đăng trên Youtube ngày 25/11. “Phẫu thuật gene là và nên vẫn là một công nghệ để chữa bệnh. Tăng cường chỉ số IQ hoặc chọn màu tóc hay màu mắt không phải là điều mà những bậc phụ huynh yêu con được làm. Điều đó nên bị cấm”, ông nói trong một trong các video. “Tôi hiểu công việc của tôi sẽ gây tranh cãi, nhưng tôi tin rằng các gia đình cần

công nghệ này, và tôi sẵn sàng chấp nhận những lời chỉ trích cho họ”. Tuy chưa được kiểm chứng chính thức, nhưng nếu tuyên bố của ông Hạ là sự thật, đây là cột mốc mới trong cuộc tranh luận kéo dài về đạo đức và khoa học xung quanh kỹ thuật chỉnh sửa gene người. Trên lý thuyết, bằng cách “tắt” gene CCR5, họ có thể giảm nguy cơ lây nhiễm HIV ở các em bé. Dù thí nghiệm trên có thành công hay không, vẫn hết sức gây tranh cãi. Trước nay, các nhà khoa học đã dùng kỹ thuật CRISPR và các công cụ khác chỉnh sửa tế bào người nhằm chữa ung thư, rối loạn gene… nhưng trong các trường hợp này, gene bị ảnh hưởng ở yên trong cơ thể một người. Chỉnh sửa gene một bào thai rất khác: Nó thay đổi tất cả tế bào trong cơ thể của em bé sắp ra đời, bao gồm cả tinh trùng (nếu là bé trai) và trứng (nếu là bé gái), và chúng sẽ truyền lại

No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com|

79


THẾ GIỚI QUANH TA những thay đổi đó cho các thế hệ sau. Đó là hành động bị cấm ở nhiều nước châu Âu và Mỹ. Chính Hạ Kiến Khuê cũng thừa nhận: “Tôi hiểu công trình của mình gây tranh cãi, nhưng tôi tin các gia đình cần kỹ thuật này và tôi sẵn sàng nhận sự chỉ trích thay họ”. Giới khoa học và đạo đức đã kịch liệt chỉ trích công trình của Hạ Kiến Khuê bằng những từ nặng nề như “quái vật”, “vô cảm”, “vi phạm nghiêm trọng quyền con người”… Ông Feng Zhang, một trong những nhà phát minh kỹ thuật chỉnh sửa gene CRISPR (là kỹ thuật ông Hạ Kiến Khuê đã sử dụng), kêu gọi chấm dứt sử dụng kỹ thuật này trong việc chỉnh sửa gene của phôi thai với những trường hợp thụ tinh trong ống nghiệm. “Đây có phải một điều đúng đắn nên làm? Tôi nhấn mạnh là không” - nhà khoa học Paula Cannon từ Đại học Southern California nêu ý kiến. “Tôi muốn ai đó kiểm chứng giúp liệu điều đó (chỉnh sửa gene trên bào thai) đã xảy ra chưa… Nếu là sự thật, tôi hết sức thất vọng. Nó hết sức dại dột nếu xét về an toàn, bất cẩn và ngu ngốc nếu xét về xã hội” - chuyên gia Hank Greely thuộc Đại học Stanford bình luận. Trong trường hợp của Lộ Lộ và Na Na, giới khoa học cũng chỉ ra cha mẹ hai bé không muốn sinh ra đứa trẻ theo sở thích, họ chỉ muốn nó không mắc một căn bệnh vốn y học hiện đại đã có thể ngăn chặn. Về bản chất, nhóm của ông Hạ Kiến Khuê đã vô hiệu hóa một gene bình thường để giảm nguy cơ mắc một căn bệnh cả hai em bé đều không có. Hiện nay y học có nhiều phương pháp giúp ngăn virus HIV truyền từ cha mẹ sang con, thậm chí đơn giản như dùng thuốc. Ngoài ra, “tắt” gene CCR5 không đồng nghĩa hai em bé sẽ được bảo vệ hoàn toàn khỏi HIV, một số chủng virus có thể xâm nhập tế bào thông

80

HOUSTON

TM

qua một protein khác gọi là CXCR4. Lộ Lộ và Nana còn có thể đề kháng yếu trước các bệnh khác như viêm não Nhật Bản, thậm chí nguy cơ tử vong cao hơn khi mắc cúm. Chính giới khoa học Trung Quốc cũng phản ứng mạnh mẽ trước công bố của ông Hạ. Thậm chí Đại học Khoa học và kỹ thuật miền Nam (SUST) ở Thâm Quyến, nơi ông Hạ giữ chức danh giáo sư, cũng lên án ông. Họ lập tức phủ nhận sự liên quan và phê phán công trình “vi phạm nghiêm trọng đạo đức hàn lâm và các chuẩn mực”. Ông Chen Shiyi, chủ tịch đại học SUST nơi ông Hạ làm việc, đã triệu tập cuộc họp khẩn với các nhà nghiên cứu có liên quan tới dự án chỉnh sửa gene cho phôi thai. “Việc này không liên quan gì tới SUST, nghiên cứu đó đã không được thực hiện tại SUST”, ông Chen Shiyi trả lời truyền thông Trung Quốc. Theo thông cáo của khoa sinh học của SUST, nghiên cứu của ông Hạ đã “vi phạm nghiêm trọng các tiêu chuẩn đạo đức và học thuật cùng các quy định”. Ở Trung Quốc, từ năm 2003 các bệnh viện được phép thụ tinh trong ống nghiệm đã nghiêm cấm việc sử dụng các phôi thai chỉnh sửa gene. Hiện tại có một điều vẫn chưa rõ là không biết ông Hạ tiến hành nghiên cứu tại đâu và ai đã trả tiền cho nghiên cứu đó. Phát ngôn viên của ông Hạ, ông Ryan Ferrell, cho biết ông Hạ chỉ giải thích với ông ấy là đã nghỉ phép nhiều năm trước để tập trung toàn thời gian cho nghiên cứu và cũng không giảng dạy. Ông Hạ Kiến Khuê đang bị điều tra về việc ông có vi phạm luật pháp cũng như quy định của Trung Quốc hay không. Tin tức về việc hai bé gái sinh đôi được chỉnh sửa gene đã chào đời được công bố vào đúng dịp hội nghị toàn cầu về chỉnh sửa gene người

|No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com

(ISHGE) khai mạc tại Hong Kong. Một trong những nội dung chính của hội nghị này là bàn về cách quản lý công nghệ chỉnh sửa gene, đặc biệt sẽ là những tranh luận sôi nổi xung quanh việc quản lý cách thức ứng dụng kỹ thuật này với con người. Xuất hiện tại hội nghị có tới 700 nhà khoa học này, hôm 28/11, nhà khoa học Hạ Kiến Khuê đã công khai bảo vệ nghiên cứu của mình sau khi “xin lỗi”. “Trước hết, tôi phải xin lỗi. Nghiên cứu này đã được tiết lộ một cách bất ngờ trước khi trình bày tại một địa điểm khoa học, cũng như không có quá trình xem xét của các đồng nghiệp trước hội nghị này”. Tuy nhiên, ông Hạ tuyên bố ông tự hào về kết quả thử nghiệm của mình. “Đối với trường hợp riêng biệt này, tôi thật sự cảm thấy tự hào. Tự hào nhất là vì Mark (cha của cặp song sinh Lộ Lộ và Na Na) lúc đầu cứ nghĩ rằng ông đã mất hết hy vọng sống”. Ông Hạ cho biết cha của Lộ Lộ và Na Na đã nói với ông rằng sau khi hai em bé được sinh ra, ông sẽ cố gắng làm việc để kiếm tiền và chăm sóc cho vợ con trong nửa cuộc đời còn lại. Ông Hạ cho biết thêm rằng đã có kế hoạch để theo dõi tình hình hai bé trong vòng 18 năm tới. Ông Hạ cho biết có tám cặp cha mẹ - gồm có cha mang dương tính HIV và mẹ có âm tính với HIV - đã tình nguyện tham gia thử nghiệm; một cặp sau đó đã rút lui. Ông Hạ Kiến Khuê biện minh là các cặp cha mẹ tham gia thí nghiệm đều ý thức được những nguy cơ của việc chỉnh sửa gene. Ông Hạ Kiến Khuê thừa nhận rằng trường Đại học Khoa học và Công nghệ Phương Nam không hay biết gì về thí nghiệm của ông. Trước làn sóng phản đối của giới khoa học trong và ngoài nước, hôm 28/11, ông Hạ Kiến Khuê tuyên bố tạm ngưng cuộc thí nghiệm này. P.H (TỔNG HỢP)


TM

HOUSTON

No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com|

81


CÂU CHUYỆN NƯỚC MỸ

HOUSTON

TM

VỊ TỔNG THỐNG DỄ THƯƠNG MAI LOAN

gay sau khi cựu tổng thống George Herbert Walker Bush (GHWB) qua đời vào cuối tuần qua tại tư gia ở Houston, Texas, nhiều lời khen tán dương công đức của ông đã được gióng lên từ khắp nơi để tiếc thương một nhân vật đã suốt đời tận tuỵ hy sinh cho đất nước trong vai trò của một công bộc của dân, ngay cả từ lúc mới vừa tròn 18 tuổi khi tình nguyện gia nhập vào Hải quân sau khi Hoa Kỳ bị tấn công tại Trân Châu Cảng (Pearl Harbor) để trở thành một sĩ quan hoa tiêu gan dạ và anh hùng, dám lăn xả vào chiến trường khốc liệt thay vì trốn lính như nhiều thanh niên con nhà giầu có khác. Để rồi trong nhiều thập niên sau đó, ông đã dành suốt cuộc đời còn lại phục vụ cho đất nước với tinh thần nhân bản đáng quý của một lãnh tụ thực sự biết lo cho quyền lợi thiết thực của người dân thay vì cố theo đuổi một lý tưởng đầy cảm tính. [Ông thường được báo giới gọi là TT Bush Cha, hay Bush 41, để giúp nhiều người khỏi lầm lẫn với một vị tổng thống khác mang cùng tên nhưng là Bush Con, hoặc Bush 43, không ai khác hơn chính là vị con trai trưởng, George W. Bush, đắc cử vào năm 2000 ngay sau 8 năm cầm quyền của người đánh bại cha mình là Bill Clinton.] Một cựu viên chức cao cấp và cũng là bạn thân lâu đời của gia đình và có mặt bên giường bệnh của ông Bush trong những giờ phút lâm chung, cựu Ngoại Trưởng James Baker, đã tóm gọn khá đầy đủ một tiểu sử đáng cho mọi người phải ngưỡng phục: “Cái di sản của George H.W. Bush sẽ khắc sâu mãi mãi trong dòng lịch sử của

N

82

Cựu tổng thống George Herbert Walker Bush

nước Mỹ và thế giới. Nó là một hồ sơ dọc theo suốt giòng đời về tinh thần ái quốc lúc nào cũng hy sinh cho đất nước chúng ta.” Bản thông báo của ông Baker viết tiếp để liệt kê những ưu điểm của người vừa nằm xuống: “Ông ta đã là một sĩ quan hoa tiêu trẻ nhất của Hải Quân Mỹ trong thời Đệ Nhị Thế Chiến, một vị dân biểu liên bang tại Texas, từng làm đại sứ của Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc, cũng là đại sứ đầu tiên của Mỹ tại Trung Cộng, rồi đến chức vụ tổng giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương và cuối cùng là phó tổng thống, rồi đến tổng thống. Ở mỗi chức vụ nào, ông cũng điều khiển công việc với tất cả những năng lực, sự chính trực và lòng độ lượng cùng với tính khiêm cung, vốn là những đặc tính xác định một lãnh tụ hữu hiệu và một con người thực sự vĩ đại.” Ông cũng là vị tổng thống cuối cùng của Hoa Kỳ đã từng phục vụ trong quân đội trong thời Đệ Nhị Thế Chiến, và cũng là vị tổng thống cuối cùng mà cái nhìn của ông về

|No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com

tình hình thế giới gần như được định hình bởi một chủ trương thiết thực nhất là phải cầm chân lại tham vọng bành trướng của chủ nghĩa cộng sản. Những kinh nghiệm dồi dào của ông trong lãnh vực ngoại giao sau này đã giúp ông rất đắc lực trong việc điều hành đất nước khi đế quốc Sô Viết bỗng lâm vào tình trạng tan rã, và sau đó là sự trỗi dậy của Trung Cộng về mặt kinh tế và có thể cùng hợp tác với Hoa Kỳ. Ông Bush là người rất cẩn trọng và chừng mực khi giải quyết những hồ sơ về mặt ngoại giao. Nhưng riêng trong đời sống cá nhân, ông lại là người có tính sẵn sàng “thử lửa” để theo đuổi đam mê và lý tưởng của mình, từ việc sẵn sàng nhập ngũ để trở thành một sĩ quan phi công thời chiến, một trong những ngành rất nguy hiểm trong quân đội, cho đến việc sẵn sàng rời bỏ cuộc sống hạnh phúc và bình an với một công việc vững vàng tại New York để lao mình đến tiểu bang Texas để đầu tư vào ngành dầu hoả tại thành phố Midland.


TM

HOUSTON

Tương tự như vậy, đến khi niềm đam mê của ông quay sang lãnh vực chính trị khoảng một thập niên sau đó, ông cũng sẵn sàng từ bỏ công việc nhàn hạ của một viên chức cao cấp trong văn phòng để lao đầu vào chính trường khi ra tranh cử dân biểu và nghị sĩ. Có lẽ chính vì tinh thần muốn phục vụ đất nước như là một công bộc của dân là yếu tố dẫn đưa ông lao vào chính trường, bắt đầu bằng việc được lựa chọn để làm đại diện cho chi bộ của đảng Cộng Hoà tại thành phố Houston. Và trong suốt ba thập niên sau đó, với một sự nghiệp trải qua nhiều thăng trầm sóng gió khiến ông gặp thất bại nhiều hơn là thành công, nhưng rồi cuối cùng ông cũng đạt được giấc mộng trở thành chủ nhân của Bạch Cung. Ông đắc cử tổng thống vào cuối năm 1988 trong vai trò người thừa kế chức vụ của TT Ronald Reagan, một thủ lãnh bảo thủ kiên định mà trước đó ông Bush đã từng đọ sức như là một đối thủ trong kỳ tranh cử sơ bộ để rồi cuối cùng chịu hợp tác trong vai trò phó tổng thống. Nhưng khác với TT Reagan, TT Bush là một nhà lãnh đạo có đầu óc thực dụng và luôn chủ trương tinh thần ôn hoà, cùng nhau kết hợp và đoàn kết để giải quyết vấn đề thay vì luôn đưa ra những luận điệu tấn công theo bè phái. Bắt chước theo thân phụ của mình vốn là một nghị sĩ liên bang tại Connecticut, ông Bush không nhất định trung thành với những giáo điều chính thống nào, một điều khiến ông gặp nhiều đối kháng sau này với những tầng lớp các viên chức đảng Cộng Hoà cực đoan, và do đó đã góp phần làm cho ông bị thất bại trong kỳ tái bầu cử năm 1992 để bắt buộc phải giã từ chính trường sớm hơn dự tính. Ông đã phải đối phó với những thử thách lớn ngay khi mới lên cầm quyền. Vào lúc đó, nhiều phong trào nổi dậy tại các nước Đông Âu đang

dâng lên để mong thoát khỏi gọng kềm kiểm soát của đế quốc Sô-viết, một phần là dưới ảnh hưởng thả lỏng tự do của lãnh tụ Mikhail Gorbachev lúc bấy giờ. Thế nhưng TT Bush lúc bấy giờ đã có thái độ chừng mực và để cho những diễn biến tuần tự diễn ra theo đà tự nhiên của nó, trong đó có việc bức tường Bá-Linh bị đánh đổ để thống nhất hai miền Tây Đức và Đông Đức mà không xảy ra những phản ứng dữ dội của những thành phần bảo thủ trong đảng Cộng sản Liên Sô có thể dẫn đến những hậu quả đẫm máu kinh hồn. Vào mùa hè năm 1990, TT Bush cũng được dịp chứng tỏ những tài năng khéo léo của ông trong lãnh vực đối ngoại khi đã thành công phối hợp được đại đa số các nước trên thế giới cùng hợp tác với Hoa Kỳ để đánh bật được đội quân Iraq dưới quyền của lãnh tụ Saddam Hussein đã xâm chiếm lân bang nhỏ bé hơn là Vương quốc Kuwait. Chiến dịch quân sự có tên là Operation Desert Storm (Bão Sa Mạc) thành công to lớn và mau chóng đã giúp tăng cao uy tín và lòng ngưỡng mộ ông từ cả cộng đồng thế giới cũng như người dân trong nước Mỹ, khiến nhiều người nghĩ rằng ông sẽ dễ dàng được tái đắc cử. Ấy vậy mà rồi trời lại không chiều người. Những diễn biến kinh tế tiêu cực bắt đầu xuất hiện trong năm 1992 khiến người dân bắt đầu cảm nhận những hậu quả không tốt. Rồi lại đến sự xuất hiện của một nhà tỷ phú cao ngạo là Ross Perot nhảy ra tranh cử để chia phiếu trong khối cử tri bảo thủ, và đã khiến cho một chính trị gia trẻ tuổi khác từ một tiểu bang nghèo nàn là Arkansas bỗng chụp được thời cơ để đắc cử tổng thống. Dù thua đau đớn như vậy nhưng TT Bush lại không hề cảm thấy đắng cay và tức giận, ngay từ lúc đó chứ không phải đợi đến nhiều năm sau khi cả hai đều đã trở thành cựu tổng thống thì mới trở thành đôi bạn thân cùng hợp tác trong các mục đích cứu

trợ nhân đạo. Bức thư ngắn ngủi của TT Bush trong ngày chót trước khi rời khỏi Bạch Cung để gửi lời chúc cho vị tân tổng thống Bill Clinton là một áng văn đi vào lịch sử để làm gương cho mọi người về tính khiêm cung, và lúc nào cũng nghĩ đến việc phục vụ cho công chúng là mục tiêu cao nhất. Trong một bài viết trên tạp chí The New Yorker, nhà báo Thomas Mallon lại nhấn mạnh đến bản chất dễ thương thật lôi cuốn (irreducible niceness) của vị tổng thống thứ 41 của Hoa Kỳ. Có thể nói không sợ sai lầm rằng TT Bush Cha sẽ được mọi người sau này nhắc đến như là vị tổng thống Mỹ sau cùng mà không bị chống đối hay thù ghét dữ dội bởi một khối đông dân chúng trong nhiệm kỳ của mình. Nhà báo Thomas Mallon của tờ The New Yorker đã thuật lại chuyện ông Bush Bố, ngay từ lúc còn là một học sinh tiểu học tại Andover, đã chứng tỏ khả năng can đảm và tranh đấu để bảo vệ cho những người thế cô. Khi thấy một em học sinh cùng lớp là Bruce Gelb đang bị một tên học sinh to lớn khác uy hiếp, ông Bush đã nhảy vào can thiệp để nói với kẻ uy hiếp rằng: “Hãy để yên cho nó đi!” Sau đó, anh Gelb đã hỏi một người khác rằng kẻ cứu giúp mình là ai vậy thì được trả lời rằng đó là Bush, một người trẻ có biệt danh là “kẻ khá nhất tại ngôi trường này.” Chuyện cậu học trò Bush đã không ngần ngại đứng ra chống đối những kẻ “ỷ mạnh hiếp yếu” đã trở thành một sự tích thần kỳ bắt đầu từ Andover và kéo dài đến suốt cuộc đời. Sự tích đó nói về một cậu thiếu niên mà gần 50 năm sau đã gây ngạc nhiên cho cử toạ của Đại Hội đảng Cộng Hoà toàn quốc đang đề cử ông vào chức vụ ứng viên Tổng thống với lời phát biểu rằng ông mong muốn có một “quốc gia dễ thương, nhẹ nhàng

No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com|

83


CÂU CHUYỆN NƯỚC MỸ

hơn”. Bởi vì cái khẩu hiệu đó gần như đi ngược lại với quan điểm của nhiều người, và còn bị đem ra chế giễu thay vì thẩm định. Bởi vì lúc đó cả cử toạ đều gần như chỉ thích nghe và vỗ tay trước cái khẩu hiệu “Hãy đọc kỹ lời từ cửa miệng tôi đây, sẽ không hề có chuyện tăng thêm thuế”. Nhưng éo le thay, cái nhận định cực đoan ấy lại không hề thích hợp tí nào với một chính trị gia ôn hoà theo chủ nghĩa thực dụng. Vì thế nên chỉ 4 năm sau, lời hứa hẹn đó đã khiến ông gặp phải thảm bại lớn trên chính trường. Một phụ tá thân cận của ông là Robert Gates, một viên chức cao cấp đã từng phục vụ dưới quyền của 8 vị tổng thống khác nhau, đã nói rằng ông Bush chưa hề nhận được những vinh hạnh mà ông đáng hưởng được từ công lao “xoa dầu nhớt cho trơn tru” việc sụp đổ của phe Cộng sản khi bị mất quyền hành tại Liên Sô. Ông nhận định rằng: “Từ trước tới nay chưa hề có một tiền lệ trong lịch sử về việc một đế quốc có vũ lực hùng mạnh như vậy bị tan rã mà lại không trải qua một trận chiến kinh hồn. Vì thế nên ông Bush phải là một hình tượng có tầm mức quan trọng to lớn trong lịch sử.” Đối với nhiều người, hình ảnh ông Bush không thể so sánh bằng hình ảnh huy hoàng của vị tiền nhiệm là TT Reagan nổi tiếng là một lãnh đạo có tinh thần cứng rắn. Nhưng thực ra ông Bush chỉ là một chính trị gia có cung cách và tiểu sử khác biệt, vì ông là một người của đảng Cộng Hoà mà chủ nghĩa giới hạn vai trò của chính quyền lại không thể nào đi ngược lại cái tinh thần dấn thân cho việc phục vụ công ích. TT Reagan có câu phê bình nổi tiếng rằng chính phủ không phải là giải pháp cho vấn đề mà chính là nguyên nhân gây ra vấn đề. Nhưng điều này lại không phải là cái nhìn của ông Bush. Và đó có lẽ chính là

84

HOUSTON

TM

TT Reagan và Phó TT Bush

điều giải thích vì sao mà chỉ trong một nhiệm kỳ ngắn ngủi có 4 năm, chính quyền của ông đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể hơn so với 8 năm dưới thời của TT Reagan: đó là vì ông Bush đã giúp thông qua được những đạo luật quan trọng như Americans with Disabilities Act (giúp đỡ những người tàn tật), Clean Air Act (bảo vệ môi sinh trong lành), và tăng mức lương tối thiểu cho người dân. Nếu như có người khen ngợi thành quả của TT Reagan như là một cầu thủ quarterback nổi tiếng đã ném quả banh làm bàn thành công (touchdown) trong trận đấu thời Chiến Tranh Lạnh, thì người ta cũng có thể nói thêm rằng ông Bush cũng là một cầu thủ quarterback kế thừa khi phá được thành trì của đối phương đã từ chối không làm cái hành động thông thường là đập quả banh xuống mặt đất (spike the ball) như thói quen thường thấy trong bộ môn football để biểu lộ sức mạnh thành công của mình. Vì có lẽ cầu thủ đó đang chợt thấy hình ảnh của mẹ mình đang ngồi trên khán đài xem banh, một người đã luôn dạy dỗ con mình rằng chớ có nên tự phụ quá

|No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com

lố. (Và đó có lẽ là lý do vì sao mà ông Bush là vị tổng thống duy nhất trong lịch sử cận đại đã không hề viết hồi ký của mình.) Những câu nói để đời

Trong một bài viết khác nhằm ghi lại những dấu ấn đặc biệt của vị tổng thống thứ 41 của Hoa Kỳ, nhà báo Allie Morris của tờ Houston Chronicle cũng nhắc đến những câu nói hay thành ngữ nổi tiếng liên quan đến TT Bush Cha mà nhiều người còn nhớ đến. Kinh tế “phù phép” Trong kỳ bầu cử sơ bộ năm 1980 khi cá nhân ông và Ronald Reagan là hai đối thủ đang chạy đua để được đảng Cộng Hoà lựa chọn, ông Bush là người đầu tiên đã lên tiếng chê bai kế hoạch kinh tế của ông Reagan đưa ra và gọi đó là một chính sách “kinh tế theo kiểu phù phép”. Vốn là một người đã từng tốt nghiệp cử nhân kinh tế từ Đại học Yale, ông Bush đã chỉ trích kế hoạch kinh tế của ông Reagan cho rằng việc cắt giảm thuế sẽ là động lực giúp cho nền kinh tế được tăng trưởng. Ông phát biểu rằng: “Điều đó không thể nào xảy ra, vì nó là một chính sách


TM

HOUSTON

kinh tế phù phép.” Sau khi đồng ý gia nhập trong liên danh với ông Reagan để đứng vai trò phó tổng thống, ông Bush đã phải lúng túng khi bị nhiều người cật vấn và có một lần đã phủ nhận việc này. Tuy nhiên, nó đã được nhiều người trong nhóm chống đối ông Reagan còn nhớ tới để thỉnh thoảng đem ra để công kích. “Bản chất yếu xìu” Trong lúc vận động tranh cử tổng thống năm 1987 để lên kế vị TT Reagan, ông Bush đã phải chật vật phá vỡ cái yếu tố mà nhiều người gọi là “bản chất yếu xìu” (the wimp factor) mà nhiều người thường đánh giá về ông dựa theo một bài phân tích trên tạp chí Newsweek. Bài báo này đưa ra những câu hỏi mà nhiều người lo ngại rằng không biết rằng ông Bush liệu có đủ cứng rắn và mạnh mẽ (như TT Reagan hay không) để có thể đối phó với những thử thách to lớn của Hoa Kỳ trong thời Chiến

Tranh Lạnh. Bài báo ghi nhận một chi tiết rằng ông Bush với chiều cao 6 foot 2, đứng cao lớn hơn TT Reagan. Nhưng nhiều người dân khi gặp ông lần đầu đều cho biết là họ rất ngạc nhiên khi thấy ông không phải là “một người nhỏ bé” như thường nghĩ. Dĩ nhiên cái nhìn lầm lẫn này đã không hề ngăn cản việc ông thành công trong kỳ bầu cử năm 1988, dù rằng ông đã thất cử cho nhiệm kỳ thứ hai. Mới đây, một trong những chủ biên của tờ Newsweek về loạt bài đó đã nói rằng ông ta đã sai lầm khi nghĩ rằng ông Bush đã không hề có bản lãnh kiên cường để lãnh đạo khối các nước tự do. “Nhìn kỹ mồm miệng tôi đây: Không hề có thêm thuế mới.” Lời tuyên bố mạnh mẽ kể trên được đưa ra khi ông đọc bài diễn văn khi được Đại hội Đảng Cộng Hoà toàn quốc chính thức lựa chọn là ứng viên tranh cử tổng thống của

đảng vào năm 1988: “Các dân biểu và nghị sĩ trong) Quốc Hội sẽ thúc đẩy tôi phải tăng thuế. Nhưng tôi sẽ nói không, và họ sẽ tiếp tục thúc đẩy, và tôi cũng sẽ nói không, và họ sẽ tiếp tục thúc đẩy lần nữa, và lần này tôi sẽ nói với họ như thế này: ‘Hãy nhìn kỹ mồm miệng tôi đây: không hề có chuyện thêm thuế mới’.” Lời hứa này được cử toạ vỗ tay hoan hô nồng nhiệt, nhưng chính nó lại gây khó khăn nhiều cho ông sau này. Vào năm 1990, TT Bush đã đồng ý một thoả thuận với phe Dân Chủ đang nắm quyền đa số tại Quốc Hội về dự luật ngân sách trong đó có việc tăng thuế để giúp làm giảm bớt nạn thâm thủng ngân sách. Việc đảo ngược lời hứa này đã trở thành một trong những điều tấn công ông khi vận động tái tranh cử cho một nhiệm kỳ thứ hai khiến ông cuối cùng đã phải thất cử trước đối thủ Bill Clinton của phe Dân Chủ. Sau này, ông Bush đã thuật lại với

No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com|

85


CÂU CHUYỆN NƯỚC MỸ

HOUSTON

TM

nhà báo John Meacham viết về tiểu sử ông rằng: “Đúng là điều đó đã làm hại tôi. Nhưng lời hứa đó là một sai lầm, dù rằng tôi thực sự mong muốn như vậy vào lúc đó cũng như trong suốt nhiệm kỳ của tôi. Nhưng khi anh phải đối diện với thực tế, cái thực tế rõ ràng anh chỉ còn có cách đóng cửa chính quyền hoặc là hợp tác với một Quốc hội đối lập, anh chỉ còn có cách là phải hoàn thành một điều gì đó.”

“Một quốc gia dễ thương, nhẹ nhàng hơn” Cũng trong thời gian vận động tranh cử năm 1988, ông Bush đã đưa ra viễn tượng một nước Mỹ dễ thương và nhẹ nhàng hơn dưới thời ông làm tổng thống. “1,000 điểm sáng” Cũng trong dịp Đại hội đảng Cộng Hoà toàn quốc vào năm 1988 ông Bush đã đưa ra câu nói trên khi mô tả về Hoa Kỳ như là một quốc

gia có nhiều tổ chức thiện nguyện trong cộng đồng “rực sáng tỏa rộng khắp nơi như những ngôi sao sáng đa dạng, giống như cả ngàn điểm sáng trên một bầu trời rộng lớn và an bình.” Chủ trương nhấn mạnh đến tinh thần phục vụ thiện nguyện đã được đẩy mạnh trong suốt nhiệm kỳ của TT Bush qua việc vinh danh một nhân vật nào đó như là Một Điểm Sáng về những đóng góp thiện nguyện của họ trong cộng đồng. Câu nói này sau đó cũng được công chúng hưởng ứng, dẫn đến việc thực hiện một bản nhạc nhưng cũng kèm theo nhiều lời chế riễu, trong đó có việc nhiều người đưa ra những hình ảnh nhiều khu phố xuống dốc thể thảm như là “một ngàn điểm tăm tối” (a thousand point of blight). Mai Loan Houston, Texas, ngày 3/12/2018

GÓC ĐỜI SỐNG

Một loại đường có thể ngăn chặn ung thư Theo Medical News Today, trong một nghiên cứu gần đây, các nhà khoa học nhận thấy việc thêm một loại đường có tên Mannose vào nước uống của chuột làm chậm sự tăng trưởng của khối u và tăng cường hiệu quả của hóa trị. Bởi vì các tế bào ung thư phân chia nhanh chóng, chúng cần rất nhiều nhiên liệu. Cũng như các tế bào khỏe mạnh, nguồn năng lượng chính của tế bào ung thư là glucose. Do đó, việc cắt giảm glucose để tiêu diệt các tế bào khối u

86

là cách hữu ích để hạn chế sự tăng trưởng của tế bào ung thư nhưng thực tế, đây là một thách thức. Cơ thể kiểm soát chặt chẽ mức glucose trong cơ thể vì tất cả các tế bào đều cần glucose, cơ thể không thể loại bỏ nó hoàn toàn khỏi hệ thống. Trong một nghiên cứu, mới được công bố trên tạp chí Nature, nhóm nghiên cứu đã tìm hiểu việc làm thế nào Mannose có thể can thiệp vào quá trình chuyển hóa glucose trong tế bào ung thư. Mannose thường xuất hiện như một chất bổ sung

gọi là d-mannose. Mannose xâm nhập vào các tế bào sử dụng các thụ thể giống như glucose. Khi ở trong tế bào, nó tích tụ thành mannose-6-phosphate. Khi chất chuyển hóa này tích tụ, nó làm chậm sự chuyển hóa glucose, theo Medical News Today. Để nghiên cứu khả năng chống ung thư của nó, các nhà khoa học đã thêm loại đường này vào nước uống của những con chuột bị ung thư tuyến tụy, ung thư da hoặc ung thư phổi. Họ thấy rằng những con chuột này không bị phản ứng phụ nhưng sự tăng

|No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com

trưởng khối u đã chậm lại đáng kể, giáo sư Kevin Ryan, thuộc Viện Nghiên cứu Ung thư Beatson (Anh), tác giả chính của nghiên cứu vui mừng cho biết trên Medical News Today. Trong nghiên cứu, các chuyên gia đã tìm ra lượng Mannose cần thiết để làm giảm một lượng glucose vừa đủ để có thể làm chậm sự tăng trưởng khối u ở chuột, nhưng không quá nhiều đến nỗi các mô bình thường bị ảnh hưởng.


TM

HOUSTON

Ăn trái cây nhiều

có tốt cho giảm cân?

rái cây luôn chứa lượng đường nhất định. Điều này này có thực sự ảnh hưởng đến cân nặng của bạn không? Thực ra, đường là một là một trong những nguyên liệu cung cấp carbohydrate từ đó làm tăng lượng glucose trong máu (hay còn gọi là đường trong máu). Chỉ khi lượng đường trong máu liên tục tăng cao thì bạn mới có thể bị tăng cân và mắc những căn bệnh liên quan đến tăng đường huyết. Ngoài đường, trái cây còn cung cấp cho cơ thể hàng loạt các loại vitamin, khoáng chất, chất xơ, chất chống oxy hóa và hàng tấn các chất dinh dưỡng khác. Chất xơ trong trái cây giúp làm giảm lượng đường trong máu sau ăn. Điều này giải thích tại sao ăn một quả táo hay chuối

T

sẽ không làm cho lượng đường trong máu tăng nhiều như khi ăn kẹo hay cookie– những thực phẩm ít chất xơ. Các nghiên cứu cũng cho thấy rằng những người ăn nhiều trái cây có nguy cơ mắc bệnh tim, huyết áp, ung thư và các bệnh khác thấp hơn. Bên cạnh đó, trái cây có thể bổ sung nước cho cơ thể. Ngay cả những loại cây có chứa nhiều đường như dưa hấu cũng không phải là một mối đe dọa đối với cân nặng. Dưa hấu quả thật có chứa nhiều đường, nhưng chủ yếu trong một quả dưa hấu lại là nước. Miễn là không ăn nhiều hơn một nửa quả dưa hấu trong một lần, lượng đường trong máu sẽ không bị tăng quá nhiều. Chính vì thế, bạn vẫn nên ăn trái cây trong quá

trình giảm cân. Hơn nữa, có thể cần phải ăn nhiều hơn bởi rất ít người trong chúng ta ăn đủ số lượng trái cây được khuyến nghị mỗi ngày. Cần lưu ý là trái cây bảo quản lạnh cũng tốt như trái cây tươi, do đó, việc lựa chọn trái cây tươi hay bảo quản lạnh cũng không ảnh hưởng đến lượng vi chất bạn nhận được. Ba cách để ăn nhiều trái cây hơn: 1. Ăn cùng với những loại thực phẩm khác

2. Xay hoặc ép trái cây tươi

Xay hoặc ép lấy nước sẽ là một cách thay đổi khẩu vị và tạo thêm hứng thú với các loại trái cây.

3. Nướng trái cây

Đường tự nhiên trong trái cây sẽ trở nên ngọt hơn dưới tác động của nhiệt độ. Phủ lên trên trái cây một chút dầu mỏng và nướng chúng, bạn sẽ có một món ăn hoàn toàn mới lạ nhưng vô cùng ngon miệng. u

Phô mai và trái cây được coi là “cặp đôi hoàn hảo” quả hương vị và dinh dưỡng. Trái cây có chứa chất xơ và phô mai có chứa protein, chúng đều giúp bạn lấp đầy dạ dày của mình.

No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com|

87


HOUSTON

TM

88

|No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com


TM

HOUSTON

No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com|

89


LĂNG KÍNH CUỘC ĐỜI

HOUSTON

TM

Tình yêu trong cuộc biển dâu! CHU NGUYỄN

Đầu thế kỷ 19, thi hào Nguyễn Du từng viết: Trải qua một cuộc bể dâu Những điều trông thấy mà đau đớn lòng... Hơn hai trăm năm trôi qua, tang- thương vẫn vận hành. Thế kỷ 21 có “tân bể dâu” và chiều hướng biến đổi còn khốc liệt hơn hẳn dĩ vãng. Nhưng ngày nay nhiều chuyện trông thấy mà khi xưa cau mày thì nay phần lớn được chấp nhận, cho dù miễn cưỡng chấp nhận. Thay đổi nhiều hơn cả là những giá trị về đạo đức, cả về hôn nhân lẫn tình yêu. Truyền thống xưa kia “có âm dương có vợ chồng”, ngày nay gái sắc yêu nhau, trai tài kết bạn uyên ương là việc bình thường. Tình yêu khi xưa lấy hai chữ chung thủy và hy sinh làm trọng. Người ta ca tụng tình yêu trong Hồn bướm mơ tiên, trong Đôi bạn nhưng ngày nay những cuộc tình này được xếp vào loại lãng mạn cuối mùa. Ngược lại trong thời đại chúng ta, tình yêu đầy chất đam mê, khi mới gặp thì rực lửa và hoả thiêu khi chia tay. Khi mới gặp, kẻ si tình, bất cứ việc nào cũng quyết làm cho có nhau, cho dù phải dùng bạo lực và khi quyết định chấm

90

Lưỡi dao oan nghiệt lấy mạng chị ruột của Sabah Khan

dứt thì biện pháp nào cũng có thể thực hiện cho bằng được kể cả sát nhân. Những câu chuyện bi hài kịch xảy ra trong thởi gian gần đây được giới truyền thông Âu Mỹ không ngớt tốn hao bút mực và ngôn ngữ đã chứng tỏ điều trên. GIẾT CHỊ RUỘT ĐỂ ĐOẠT ANH RỂ. CÔ EM GÁI THÂM ĐỘC RA TAY!

Muốn biến anh rể thành “của riêng”, trong cơn ghen ngược, một cô gái 27 tuổi đã gây ra tội ác động trời khi đâm chết chị gái mình bằng 68 nhát dao chí mạng để cướp chồng của chị.

Ngày 23/5/2016, Saima Khan (34 tuổi), một nữ y tá, khi đang trực đêm, nhận được 4 tin nhắn của em gái Sabah Khan (27 tuổi) nói rằng con gái út của mình đang khóc đòi mẹ và Sabah không thể nào dỗ được. Lúc này, cả gia đình đang ở một đám tang người thân, chỉ có Sabah ở nhà trông các cháu. Saima Khan vội trở về nhà ở Luton, Bedfordshire (Anh). Lúc này, ở nhà, Sabah đeo sẵn găng tay, mặc quần áo đen, trên tay cầm một con dao nhà bếp cỡ lớn rồi chờ chị gái mình về. Tám phút sau khi Saima Khan trở về nhà, cô bị chính em

|No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com

gái tấn công dã man ở hành lang trong khi 4 đứa con của cô đang ở trên gác. Những người hàng xóm xung quanh dù đang ngủ nhưng cũng nghe thấy tiếng la hét trong đau đớn của cô. Camera quan sát của nhà hàng xóm cho thấy Saima bước vào nhà lúc 23h07 và bật đèn lên. 45 giây sau đó, điện vụt tắt trong hơn tám phút - khoảng thời gian mà cô bị sát hại. Sau đó, Sabah đập vỡ kính ở một cửa sổ và giấu con dao cùng bộ quần áo dính máu đi, trước khi gọi điện cho bố lẫn cảnh sát vào lúc 23h25 thông báo chị gái bị một kẻ


TM

HOUSTON

lạ mặt đột nhập vào nhà sát hại trong khi bản thân cô ta đang tắm. Bị cáo thậm chí còn bịa ra câu chuyện rằng cô ta tình cờ nghe thấy cuộc điện thoại giữa chị gái và người tình bí mật, người đe dọa sẽ làm hại cô ta nếu lộ chuyện. Khám nghiệm tử thi cho thấy bà mẹ 4 con sau đó bị đâm tổng cộng 68 nhát trên khắp cơ thể, từ đầu tới chân với các vết chém ngang tay và cổ họng. Tuy nhiên, những chiêu trò của cô gái 27 tuổi không thể qua mặt được các nhà điều tra. Sabah Khan cuối cùng phải nhận tội giết chị gái sau những bằng chứng không thể chối cãi. Một trong những chứng cớ buộc tội là: Ba tháng trước khi giết Saima, Sabah đã lên Internet tìm hiểu về cách giết người và thậm chí chi gần 150 triệu đồng cho một thầy phù thủy ở Pakistan để thực hiện hành vi giết người “bằng cách điều khiển từ xa”. Ngoài ra, trong khoảng thời gian này, Sabah Khan còn thường xuyên tìm kiếm các nội dung nói về cách giết người, bao gồm dùng “rắn độc”, “làm thế nào để thuê một kẻ giết người” hay “16 bước để giết ai đó mà không bị bắt”... Thẩm phán cho biết, đây là một vụ “giết người rùng rợn”, “vô nhân đạo,” “mất nhân tính” vì sau khi nạn nhân chết, bị cáo vẫn tiếp

tục đâm liên tục chị gái mình. BI KỊCH TỪ CUỘC TÌNH LOẠN LUÂN

Cả gia đình Sabah Khan đều sốc khi biết con gái mình là hung thủ giết chị gái. Theo các nhà điều tra, đằng sau vụ án này ẩn chứa sự thật vô cùng bất ngờ về mối quan hệ sai trái giữa anh rể và em vợ. Theo đó, cô gái trẻ Sabah Khan đã đem lòng yêu Hefeez Rehman - chồng của chị ruột. Sabah và Hefeez đã có quan hệ “vụng trộm” với nhau một thời gian sau lưng Saima. Thấy hai người có phần thân thiết nhưng tin chồng, tin em, Saima vẫn vui vẻ, nhiệt tình mà không hay mình bị lừa dối. Tại tòa án, bị cáo cho biết Rehman cưới chị gái mình chỉ với mục đích duy nhất là lấy thông hành. Để vợ không phát giác mình “ăn vụng”, Hefeez cho em vợ một ám hiệu khi nhắn tin thì viết công việc gặp vấn đề và hẹn địa điểm gặp mặt bàn hướng giải quyết. Cuộc tình vụng trộm này như một chất kích thích khiến cả hai không biết chán. Tuy nhiên, không được bao lâu thì rắc rối bắt đầu xuất hiện khi Hefeez muốn chấm dứt mối quan hệ bất chính với em vợ để quay về với gia đình. Một trận tranh cãi nảy lửa đã nổ ra giữa hai người. Dù Sabah đã đe dọa sẽ tự

tử nếu anh rể chấm dứt quan hệ nhưng Rehman vẫn quyết tâm và thậm chí sử dụng tính năng chặn tin nhắn của Sabah. Đau khổ vì bị anh rể phụ tình, Sabah trở nên điên loạn và vạch kế hoạch cướp chồng của chị trong nhiều tuần. Sát hại dã man chị gái, người phụ nữ tội lỗi ấy đã phải trả giá bằng tối thiểu 22 năm trong tù. Giờ đây, đã 2 năm trôi qua nhưng những người thân trong gia đình của cả bị cáo và nạn nhân vẫn không nguôi nỗi đau trước tấn bi kịch của gia đình mình. HẾT CHUYỆN BÊN ANH, SANG CHUYỆN BÊN MỸ: GIẾT CẢ GIA ĐÌNH ĐỂ THEO BỒ

Kẻ táng tận lương tâm là Chris Watts, 33, có nghề nghiệp vững vàng, làm việc tại một khu vực giếng dầu ở Colorado. Watts đã xây được một tổ âm mà nhiều người bằng tuổi mơ ước. Trước hết Watts có

người vợ xinh xắn có tên là Shanann, 34 tuổi và hai bé gái tươi như hoa hồng tháng 5, là Bella, 4 và Celeste, 3 tuổi. Bà Shanann lại có bầu được 15 tuần và bác sĩ cho biết cái thai khỏe mạnh cho dù mới lớn như trái cam! Lần này là tin mừng vì sẽ cho ra đời một bé trai mà bà mẹ trẻ dự định đặt tên là Nico. Thế là có nếp có tẻ, có gái có trai, gia đình hạnh phúc biết bao. Hơn nữa, mái ấm gia đình Watts thực là tuyệt vời. Căn nhà khang trang, rộng rãi, có sân trước vườn sau, hoa cỏ tốt tươi ở Greeley, Colorado ai trông cũng ao ước khen ngợi và chúc tụng. Hạnh phúc tràn đầy: Nhưng phải chăng đầy quá hóa tràn nên bi kịch xảy ra. Lỗi tại ai? Phải chăng kẻ sớm thành công trên đường sự nghiệp như Watts cảm thấy bà vợ cho anh ta những đứa trẻ bụ bẫm, không còn xinh xắn nữa mà trở nên xồ xề

Chris Watts sát hại vợ con vì tình yêu mù quáng với nhân tình

No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com|

91


LĂNG KÍNH CUỘC ĐỜI nên vào 13 tháng 8, 2018, đã tuyên bố với vợ là anh ta muốn chia tay. Nguyên nhân nào? Phải chăng như ở bên ta người dân thường nói: Bây giờ tình bạn muốn thôi, Bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu xa! Thì ra Watts muốn loại bỏ cái gia đình đang êm ấm để theo một cô gái nảy lửa có tên là Nichol Kessinger. Nhưng làm sao thuyết phục người tình chanh cốm rằng anh ta sẵn sang bỏ bà vợ già Shanann và xây tổ ấm với nàng. Chính Kessinger khai trước tòa rằng Watts cho biết cái thai trong bụng vợ không phải do hắn tạo ra mà Shanann đã ngoại tình. Lý do “cổ điển” để bỏ cũ thay mới Hẳn có chuyện cãi lẫy giữa kẻ toan phụ tình và người phụ nữ muốn níu kéo hạnh phúc. Chỉ biết cái gia đình êm đẹp đó biến mất sau một đêm mưa gió xảy ra dưới mái ấm ở Greeley. Ai hỏi Watts vợ con đâu. Hắn nói vợ mang con ra đi biệt tích. Nhưng là lời nói dối cho qua vì chẳng ai

tin và dấu hỏi nảy ra trong đầu cảnh sát trong vùng Frederick, cách Denver khoảng 30 dặm về phía bắc. Anh ta còn nói rất buồn và mong vợ trở về. Nhưng Shanann không thể trở về “mái ấm” vì chỉ mấy ngày sau có người phát giác ra một tử thi một phụ nữ trẻ, vùi nông một nấm nơi bãi hoang gần giếng dầu Colorado. Cảnh sát điều tra tìm ra tung tích nạn nhân. Đó chính là xác của Shanann với dấu hiệu bị bóp cổ tới chết. Khi phát giác ra án mạng, cảnh sát ráo riết tìm dấu vết của hai bé gái Bella và Celeste. Thực là bi đát, chúng cũng bị sát hại và xác bị vứt bỏ vào các bồn dầu phế thải của công ty, nơi cha chúng làm. Thi hài của hai bé xấu số được vớt ra nhưng khó tìm được DNA của kẻ đã hạ sát chúng. Vì dầu mỡ đã thấm ướt tất cả áo quần. Ban dầu Watts chối tội và khai rằng khi anh ta nói chia tay thì bà vợ nổi hung bóp cổ hai con tới chết. Nóng lòng phụ tử, anh ta nhảy vào bóp cổ vợ tới chết để “báo thù.”

Nơi ném xác con thơ của Watts

92

HOUSTON

TM

Lời khai loanh quanh và với những bản án cố sát và hành động man rợ của Watts với người vợ mang thai, có thể dẫn anh ta tới án tử hình. Nhưng bên nhà vợ cho rằng mình không có quyền đòi án tử hình kẻ phạm tội, mà muốn dành việc này cho Thượng đế. Cuối cùng Watts nhận tội cố sát “bốn mạng” và nhờ nhận tội, nên trong phiên kết án vào cuối tháng 11, 2018, có thể anh ta chỉ lãnh bản án tù chung thân mà thôi. Bỏ vợ theo bồ không phải là chuyện lạ nhưng giết vợ con để thực hiện mục tiêu này thì thực khó hiểu. Chính Công tố viên Michael Rourke trong phiên tòa xử Watts phải nhìn nhận, khó moi ra từ đầu bị cáo, tại sao bị cáo làm vậy và hắn đã thực hiện hành vi sát nhân ra sao. Còn chánh án chủ trì phiên xử Marcelo Kopcow tâm sự: những cái chết ở ngoại ô Denver “rất vô nhân đạo, rất tàn nhẫn mà tôi đã xử hàng ngàn vụ án lần này mới gặp.” Kẻ ác sẽ nhận hình phạt về các vụ cố sát, sát hại thai nhi, tẩu tán xác chết... và không còn hy vọng cuộc đời còn lại thấy ánh sáng tự do. Bản án tạm kết thúc, dấu than còn đó và câu hỏi vì đâu nên nỗi còn dai dẳng mãi mãi trong tâm ư những người biết chuyện.

|No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com

KHI GIẤC MỘNG HÔN NHÂN ĐỒNG TÍNH TRỞ THÀNH SỰ THỰC

Quay về Canada, mới đây tờ Daily Mail thuật lại mối tình giữa con gái ngoại hôn của tài tử Thành long với một cư dân Toronto. Câu chuyện phải bắt đầu kể từ cuối thế kỷ 20. Vào năm 1999, hoa hậu châu Á Ngô Ỷ Lợi (sinh năm 1973) đang độ nhan sắc lên hương thì gặp tài tử Thành Long. Giữa đôi trai tài gái sắc có lúc thân mật nhưng không hiểu vì sao sớm chia tay và kết quả cô bé Ngô Trác Lâm ra đời. Trác lâm không được cha nhìn nhận, lớn lên lại bướng bỉnh nên có lúc bơ vơ lại thích phiêu lưu sống ở Toronto. Ngô Trác Lâm đính hôn với một phụ nữ ngoại quốc hơn 12 tuổi hồi tháng 4. Hai người quyết định sống lâu dài tại Canada. T h e o O n , N g ô Tr á c Lâm và bạn gái Andi đã đính hôn hôm 29/4. Bạn gái Andi đã xác nhận tin tức này trên mạng xã hội Facebook. Người phụ nữ ngoại quốc còn tiết lộ đang bắt đầu công việc mới thay vì sống lang thang không nghề nghiệp như trước. Con gái Thành Long cùng Andi mở một studio nhỏ có tên Uchu Hause tại Toronto. Đây là studio giá rẻ chuyên cung cấp dịch vụ ảnh và trang điểm.


TM

HOUSTON

Ettoday cho biết studio này có diện tích khoảng 10 m2, trang thiết bị sơ sài và giá dịch vụ thuộc hạng bình dân. Andi cùng Ngô Trác Lâm còn lên kế hoạch tổ chức lễ cưới bất chấp sự phản đối của Ngô Ỷ Lợi. Trả lời phỏng vấn On, Ngô Ỷ Lợi mệt mỏi: “Tôi và con gái đã lâu không còn liên lạc. Nhưng việc con gái đính hôn tôi có biết từ trước đó hai tuần. Kết hôn cũng tốt, tôi không còn gì để nói”. Ngô Trác Lâm năm nay 19 tuổi, là kết quả sau cuộc tình ngắn ngủi của Thành Long - Ngô Ỷ Lợi. Nam diễn viên gạo cội không thừa nhận con gái. Đối với ông, Trác Lâm là “hậu quả của kịch bản được dàn dựng”. Ông tuyên bố không để lại một xu cho con gái trong di chúc. Thời thơ ấu bị truyền thông theo sát, không được cha thừa nhận, mẹ bất

thường, Ngô Trác Lâm bị chẩn đoán rối loạn tâm lý. Cô từng tự sát bằng cách cứa cổ tay đến mức phải nhập viện. Cuối tháng 4, Ngô Trác Lâm gây chấn động truyền thông khi kể về cuộc sống không nhà cửa, trú ngụ dưới gầm cầu với bạn gái. N g ô Tr á c L â m g i ớ i thiệu: “Tôi là con gái Thành Long và cô gái này là bạn gái tôi, Andi”. Nhờ lời giới thiệu này, đoạn video đã thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế. Con gái 19 tuổi của ngôi sao võ thuật tâm sự bị gia đình ruồng rẫy vì là người đồng tính. Cô cũng nói chưa bao giờ liên lạc với người cha giàu có suốt những năm qua. Qua clip, Ngô Trác Lâm kêu gọi sự giúp đỡ về tiền bạc và tinh thần từ cộng đồng. Cô còn khẩn khoản xin cộng đồng LBGT bảo vệ mối tình của cô với Andi.

Trác Lâm và người tình Andi chính thức kết hôn tại Canada

Ngô Trác Lâm và mẹ

Mới đây, thông tin con gái của Thành Long đã về Hong Kong nhận được nhiều sự quan tâm từ phía người hâm mộ. Theo đó, sau nửa năm sống vất vưởng ở Canada, Ngô Trác Lâm đã về Hong Kong. Xuất hiện ở sân bay, Ngô Trác Lâm được chú ý với phong cách tomboy. Bạn gái của Ngô Trác Lâm cũng về cùng con gái của Thành Long. Diễn viên Ngô Ỷ Lợi cũng đã xác nhận thông tin con gái trở về. Tuy nhiên, nữ diễn viên không lên tiếng chuyện kết hôn của Ngô Trác Lâm. Ngô Ỷ Lợi chia sẻ “Chúng đều đã trưởng thành, và tôi buộc phải tôn trọng chúng”. Diễn viên họ Ngô cũng cho biết con gái và “con dâu” sẽ ở Hong Kong một thời gian để tìm cơ hội công việc. Sau khi trở về Hong Kong, Ngô Trác Lâm cùng Andi đã bị bắt gặp đi mua sắm. Cặp đôi đang vô cùng hạnh phúc. Ngày 26/11, Ngô Trác

Lâm đăng tải giấy hôn thú của mình và bạn gái như một lời khẳng định rằng cả hai đã làm thủ tục trở thành vợ chồng và đang rất hạnh phúc. Ngô Trác Lâm tâm sự “Gắn kết bởi tình yêu và luật pháp. Trong tình yêu, nếu bạn không từ bỏ và đặt trọn vẹn trái tim của mình vào tổ ấm thì sẽ dẫn bạn tới hạnh phúc. Chúng tôi đều từng đeo đuổi hạnh phúc từ ngày mình sinh ra. Bị đối xử như một đứa trẻ ngoại đạo, không nhận được tình yêu thương. Chúng tôi khát khao được yêu thương và trao cho nhau yêu thương. Chúng tôi vỗ về nỗi sợ hãi của nhau, chấp nhận lỗi lầm của nhau. Tình yêu là điều đẹp đẽ, không cần ai phán xét. Tình yêu vừa mạnh mẽ, lại vừa yếu đuối. Và tình yêu có thể tạo nên sự thay đổi. Tình yêu sẽ chiến thắng”. Phải chăng đó là tuyên ngôn của Đam mê? CHU NGUYỄN

No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com|

93


HOUSTON

TM

94

|No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com


TM

HOUSTON

No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com|

95


CHUYỆN MỖI TUẦN

HOUSTON

TM

Người Sentinel trên bãi biển. Ảnh: Christian Caron - Creative Commons A-NC-SA

Nhà truyền giáo trẻ và những người muốn thế giới để cho họ yên

C

hí nh quyề n Ấ n độ thông báo họ đã quyế t đị nh kết thúc việc tìm kiếm xác của John Allen Chau, chà ng thanh niên người Mỹ được cho là bị thổ dân trên hòn đảo Bắc Sentinel giết chết bằng tên hôm 16 tháng 11. Một nhà nhân chủng học có tham gia vào nội vụ cho hay giớ i chứ c Ấ n độ kế t luận rằng không thể thu hồi xác của John Allen Chau mà không tạ o thêm xung đột với thổ dân của bộ lạc sống ẩn dật trên đảo North Sentinel. Ông nói, “Họ (người Sentinel) bắn tên vào bất kỳ kẻ xâm lược nào. Đó là thông điệp của họ, nói rằng đừng đến đảo, và chúng tôi

96

ĐỖ QUÂN

John Allen Chau. Ảnh trên mạng xã hội/Reuters

tôn trọng điều này.” Quyết định này cũng đã được thông báo cho tòa đại sứ Hoa Kỳ ở Delhi và “họ hiểu tình hình và không ép buộc chúng tôi.” Tr ư ớ c đ ó , c ả n h s á t trưởng khu vực Dependra Pathak cho biết cuộc tìm kiếm đã được thực hiện từ xa để tránh tạo thêm bất kỳ xung đột nào với bộ lạc trên đảo, có rất nhiều điều

cần cân nhắc, trong đó có cả tâm lý của những người đang sống ở đó. “Có những luật lệ mà chúng tôi phải tôn trọng khi bắt tay thực hiện công tác. Chúng tôi cũng đang nghiên cứu trường hợp năm 2006, khi hai ngư dân địa phương bị giết và sau đó đã thu hồi được các thi thể.” Nhưng ông e ngại rằng lần

|No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com

này, họ sẽ không lấy được xác của John A. Chau. Hôm thứ Bảy, cảnh sát neo tàu ở khoảng cách 400 mét ngoài khơi. Qua ống nhòm, họ thấy một đám thổ dân mang cung tên trên bãi biển. Dependra Pathak nói với phóng viên của hãng thông tấn AFP: “Họ gườm gườm nhìn chúng tôi và chúng tôi nhìn lại họ.” Sau đó , chiếc tà u cả nh sát rút lui. Survival International, một tổ chức bênh vực quyền của các dân tộc bộ lạc, cũng đã kêu gọi nhà chức trách Ấn Độ từ bỏ nỗ lực thu hồi xác của Chau, họ cho rằng việc đó sẽ “hết sức nguy hiểm” cho cả hai bên. Stephen Corry - Giám đốc


TM

HOUSTON

của tổ chức này nói, “Nguy cơ (thổ dân) mắc dịch cúm, sởi hoặc các bệnh chết người khác của thế giới bên ngoài là rất thật, và tăng thêm lên theo mỗi lần sự tiếp xúc như vậy. Xác của ông Chau cần được để yên đó, và những người Sentinel cũng cần được để yên đó.” CÁI CHẾT TRÊN ĐẢO SENTINEL

John Allen Chau đã chết trong khoảng giữa buổi chiều ngày 16 tháng 11, sau khi anh được những ngư phủ đưa trộm đến đảo Sentinel, và sáng sớm ngày 17, những người này thấy thi thể của anh bị kéo lê trên cát rồi bị chôn vùi. Theo nhật ký của Chau, anh đổ bộ lên đảo khoảng 14 giờ 30 sáng ngày 15. Có tin là anh đã trả cho các ngư dân 26 ngàn rupee để đưa anh đến đó - một việc phạm pháp. Tàu đi vào vào một vịnh nhỏ ở mé phải của đảo và thả anh xuống chỗ nước cạn. Sau khoảng bốn tiếng đồng hồ, khi không có thấy một thổ dân Sentinel nào, anh mạo hiểm tiến lên bãi. Ở nơi đó, anh chạm trán với một số người mang vũ khí, mặt vẽ vằn vện bằng mỗt thứ bột màu vàng. Họ xua đuổi anh và bắn tên về phía anh. Một mũi tên xuyên thủng quyển Kinh thánh không thấm nước mà anh mang theo. Anh rút lui, để trở lại lại khoàng 2 giờ chiều cùng ngày và gặp một người đàn ông – theo anh người này đội trên đầu một cái vòng kết bằng hoa, “trông có vẻ

Đảo Bắc Sentinel. Photo: Gautam Singh/AP

thủ lãnh”. Chau thả một số cá mà anh mang theo xuống cát, anh nói có vài người Sentinel đã nhặt. Anh cố thử nói chuyện với họ bằng tiếng Nam Phi, nhưng chỉ được chào đón bằng sự im lặng và tiếng cười. Anh trở về thuyền đêm đó, bơi về vì chiếc thuyền nhỏ của anh bị đập vỡ. Ở lần thứ ba quay lại đảo, Chau đã ở lại đó. Họ chỉ muốn được để họ yên Những người đó sống trên hòn đảo Bắc Sentinel, một hòn đảo rộng chưa được đến 60 cây số vuông, trong Vịnh Bengal, thuộc về lãnh thổ Andaman và quần đảo Nicobar Islands của Ấn Độ. Đảo Bắc Sentinel chỉ cách Port Blair, thủ phủ của lãnh địa này chừng 50 cây số, một khu vực hấp dẫn du khách với các bãi biển xanh biếc và các môn thể thao dưới nước. Họ đã ở đó từ nhiều ngàn năm nay, và vì ở trên hòn đảo này, người ta gọi họ là Người Sentinel (Sentinelese) chứ thật ra, chẳng ai biết bộ lạc này tên

là gì. Họ cũng chẳng muốn và chẳng cần ai biết đến họ, mặc dù ở rất gần với thế giới bên ngoài. Dựa trên các phỏng đoán của các nhà nhân chủng học, người ta cho rằng họ có liên quan đến các những nhóm sắc tộc Andaman khác. Tất cả đều được cho là đã di cư từ châu Phi đến hàng chục ngàn năm trước. Những người ở North Sentinel ăn cá và rùa, quấn thắt lưng bện bằng vỏ cây quanh vòng eo và có cung tên làm vũ khí. Chính phủ Ấn Độ đã bảo vệ hòn đảo này trong nhiều thập niên - vừa để giữ cho

bộ lạc này khỏi bị mắc các bệnh của thế giới ngày nay, vừa để người bên ngoài khỏi bị họ giết chết. Luật buộc tàu bè và mọi người phải giữ khoảng cách 5 hải lý xa hòn đảo, và Hải quân Ấn tuần tra vùng biển đó ngày đêm. Dân số của họ, theo ước tính điều tra dân số của Ấn Độ năm 2011 có thể đến...15 người. Một con số khác cao hơn, chừng 40. Năm 1981, chiếc tàu vận tải Primrose giạt lên một bãi san hô trong Vịnh Bengal. Sóng to gió lớn có thể đã cứu mạng 28 thủy thủ của chiếc tàu. Sau một vài ngày mắc kẹt, một thủy thủ canh tàu đã trông thấy một nhóm người xuất hiện từ cánh rừng ở một hòn đảo chỉ cách đó vài trăm mét. Hy vọng được cứu thoát vừa bùng lên của thủy thủ này đã tắt ngúm khi anh thấy các vị cứu tinh gần như trần truồng, huơ những cây lao và cung tên về phía con tàu. Thuyền trưởng của chiếc

Người Sentinel bắn lên máy bay trực thăng của tuần duyên Ấn Độ. Photo: AFP/Getty

No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com|

97


CHUYỆN MỖI TUẦN Primrose gọi về trụ sở của công ty ở Hong Kong báo rằng ông thấy “khoảng hơn 50 người man rợ, mang theo nhiều loại vũ khí tự chế, đang đóng hai ba cái thuyền gỗ. E rằng họ sẽ lên tàu của chúng tôi vào chiều xuống. Sinh mạng của thủy thủ không đảo đảm.” Thủy thủ đoàn này gặp may hơn John Allen Chau. Các thủy thủ đoàn của Primrose sống sót. Biển động mạnh đẩy lùi thuyền của thổ dân và những cơn gió mạnh làm lạc hướng các mũi tên. Sau ba ngày sống trong kinh hoảng thủy thủ đoàn tự vệ bằng ống sắt, súng bắn flare và vài thứ vũ khí tiện tay khác - một chiếc tàu của hải quân Ấn Độ đã kéo được các thủy thủ sang tàu của họ. Đến nay, chiếc Primrose vẫn nằm ở đó. Chính đời sống bí ẩn của những con người lẩn tránh thế giới, và cả sự cấm đoán của chính phủ Ấn Độ nhân danh việc bảo vệ thổ dân khỏi các thứ bệnh của thế giới bên ngoài, đã thúc đẩy những người như Chau, tìm đến một trong những cộng đồng bị cô lập nhất thế giới. Những lần gặp gỡ với bộ lạc này, được ước tính không đến 100 người, và thế giới bên ngoài đã là những cuộc chạm trán không hoà bình. Năm 1974, một thành viên đoàn làm phim tài liệu của tạp chí National Geographic khi quay phim trên đảo đã trúng một mũi tên vào chân. Năm sau đó, có tin là

98

HOUSTON

TM

Thổ dân đảo Bắc Sentinel. Photo: Dinodia Photos/Alamy

vị vua lưu vong của Bỉ đã phải hủy bỏ chuyến ghé đảo của ông khi thấy một thổ dân xuất hiện từ trong rừng, huơ cây cung về phiá ông. Năm 2006, hai người đi đánh cá trộm trên đảo North Sentinel bị mắc cạn trên bãi cát, và bị tấn công bằng rìu. Xác của họ được cắm trên sào tre, nhìn từ biển vào giống như những con bù nhìn đuổi chim. Sau trận sóng thần hung hãn năm 2004 ở Ấn Độ Dương, một máy bay trực thăng được gửi đến để tìm hiểu xem các thổ dân có bị thiệt hại nhiều vì sóng thần hay không. Phi hành đoàn của máy bay chụp được ảnh một người Sentinel từ dưới bãi bắn tên lên máy bay của họ. Thế nhưng những người quên thuộc với chuyện của thổ dân Sentinel bác bỏ quan điểm rằng đây là những người hung bạo. TN Pandit, một nhà nhân chủng học đã thành công trong việc tiếp xúc, rất

hiếm hoi, với bộ lạc này vào năm 1991, nói với một hãng tin Ấn Độ trong tuần này: “Họ là một dân tộc hiếu hòa. Sự thù nghịch của họ là một dấu hiệu của tâm lý bất an.” Vivek Rae, một cựu quản trị trưởng đảo Andaman và Nicobar, lãnh thổ Ấn Độ trong đó có đảo Sentinel đồng ý như thế. Theo ông Pandit, điều mà người ta thường coi là man rợ phi lý, lòng ngờ vực hết mực những “người bên ngoài” là có căn cứ chính đáng, và “đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ.” Người ở Amadan và quần đảo Sentinel không phải là chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Họ không phải là “bị cô lập” mà chính họ muốn “tự cô lập.” Nhiều thế kỷ trước, quần đảo Andaman thu hút các lái buôn nô lệ Miến Điện, bọn này bắt nhiều người của 4 bộ lạc sống bằng săn bắn hái lượm và bán

|No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com

họ làm nô lệ ở Đông Nam Á. Từ năm 1857, các hòn đảo này bị Anh chiếm làm thuộc địa và trở thành một nhà tù giam giữ những người đã tham gia vào cuộc nổi dậy vũ trang lớn nhất của người Ấn chống lại sự cai trị của đế quốc Anh. Clare Anderson, giáo sư sử của Đại học Leicester, nói, “người Anh đã tiến hành ở đó một chính sách trộn lẫn giữa sự đồng hóa, giam cầm và hủy diệt.” Maurice Vidal Portman, một sĩ quan Hải quân Hoàng gia Anh đã bắt một đôi vợ chồng và bốn trẻ em thổ dân trên đảo North Sentinel năm 1880. Những người bị bắt ngã bệnh rất nhanh, Portman viết, “cặp vợ chồng qua đời, vì vậy bốn đứa trẻ được thả về cùng với nhiều quà”. Người của các bộ lạc chịu sự cai trị của Anh chết dần mòn bị bệnh tật và những tai hại khi tiếp


TM

HOUSTON

xúc với rượu, thuốc lá, đường và các thứ xấu xa khác được đem đến thuộc địa cùng với thực dân. Năm 1858, người Anh đếm được ít nhất 5.000 người của các bộ lạc trên khắp vùng Andamans. Đến năm 1931, số lượng này đã giảm xuống chỉ còn 460. Ngay cả Portman cũng phải thú nhận rõ ràng là việc thổ dân hòa mình với “người ngoài” chẳng đem lại cho họ được gì ngoài tai hại.” Ông nói trước Hội Hoàng gia (Royal Society) ở London, “và nó là một vấn đề khiến tôi mang hối tiếc lớn, một chủng tộc như vậy lại nhanh chóng trở nên tuyệt chủng đến thế”. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, vùng Andamans là một chiến trường khốc liệt và nơi bị oanh tạc dữ dội. PC Joshi, một giáo sư nhân chủng học tại Đại học Delhi, cho rằng điều này có thể có ảnh hưởng đến người Sentinel. “Họ chắc đã mang trong đầu những ký ức đó.” Từ năm 1967, các nhà nhân chủng học của chính phủ Ấn Độ đã kiên nhẫn tìm cách giành được lòng tin của người Sentinel. Họ thả những món quà như dừa, chuối và thanh sắt xuống đảo. Để rồi món quà cuồi cùng trong số đó đã trở thành đầu nhọn của các mũi tên thỉnh thoảng lại được bắn vào họ khi họ đến nghiên cứu. Các học giả Ấn coi đó là bằng chứng cho thấy bộ lạc này, ít nhất là 30.000 năm tuổi, không phải là tàn tích của thời đại đồ đá mới: lối

sống của họ có thể tiến hoá giống như mọi cộng đồng nhân loại khác. Đến cuối thập niên 1990, các cuộc thám hiểm “thả quà” đã chấm dứt. Chính sách hiện tại của chính phủ Ấn Độ chỉ đơn giản là để yên cho người Sentinel. Chính sách này có lẽ đã bị ảnh hưởng một phần bởi một kinh nghiệm với Jarawa, một bộ lạc Andaman khác. Năm 1996, một cậu bé người Jarawa bị gãy chân trong khi định ăn cắp trái cây ở một khu định cư tân tiến. Em được đưa đến bệnh viện và hồi phục sau 5 tháng. Em học được một chút tiếng Hindi và làm quen với vô tuyến truyền hình. Sau đó, em trở lại bộ lạc của mình. Khoảng một năm sau, thằng bé dẫn một nhóm người Jarawa ra khỏi rừng, khởi đầu màn làm hòa chính thức của cộng đồng bộ lạc này với “người ngoài” sau nhiều thế kỷ thù địch. Nhưng sự việc không diễn ra một cách lạc quan. Những thứ bệnh của thế giới bên ngoài nhanh chóng tàn phá cộng đồng Jarawa. Họ chết hang loạt vì những thứ bệnh tầm thường như bệnh sởi. Cuộc phiêu lưu bất hạnh của Chau trên Đảo Bắc Sentinel đã gây ra sự phẫn nộ ở Ấn Độ và tái khẳng định lập trường của chính phủ nước này. Như nhà nhân chủng học Ấn đã nói: “Họ bắn tên vào bất kỳ kẻ xâm lược nào. Đó là thông điệp của họ, nói rằng đừng đến đảo, và chúng tôi tôn trọng điều

này. ” NHÀ TRUYỀN GIÁO TRẺ

Những tin tức đầu tiên nay sau cái chết của John Allen Chau hôm 16 tháng 11 khiến người ta nghĩ rằng anh là một thanh niên thích phiêu lưu mạo hiểm, và bỏ mạng vì một cuộc phiêu lưu dại dột của tuổi trẻ. Nhưng những thông tin mới, và sâu hơn, đưa ra một hình ảnh khác hẳn. Anh là một thanh niên thích cuộc sống ngoài trời và những chuyến đi, nhưng với chuyến đi Sentinel, anh đã sắp xếp, tính toán rất thận trọng một sứ mạng mà anh tự đặt ra cho mình là đem “Jesus đến với những người này.” Anh cũng khẳng định “Tôi không muốn chết.” John Allen Chau, năm nay 26 tuổi, lớn lên ở Vancouver, Washington, mẹ là một luật sư người da trắng, cha là một bác sĩ phân tâm người Hoa. Tr o n g m ộ t b à i v i ế t trên mạng The Outbound Collective gần đây, anh nói mình mê phiêu lưu từ ngày còn ở tiểu học, khi lần đầu tiên đọc được quyển “Robinson Crusoe”. Anh tốt nghiệp đại học Oral Roberts University, nơi anh tham gia vào Covenant Journey, một hội thánh Cơ đốc giáo thường tổ chức những chuyến đi thâm nhập ở Israel. Anh đã cùng với hội thánh này sang Israel, và các chuyến truyền giáo ở Nam Phi cùng với một nhóm sinh viên của Oral Roberts.

Starver, chủ tịch của Covenant Journey nói rằng ngay từ thuở còn là học sinh trung học, “John đã muốn đến Bắc Sentinel để đem Jesus đến cho các thổ dân này.” Sau đại học, Chau lên đường. Anh làm những công việc không lâu dài - huấn luyện viên túc cầu, hướng dẫn đi rừng, AmeriCorps - để có thể đi dã ngoại, leo núi, chèo thuyền kayak và lặn biển, và viết blog trong các chuyến đi. Trước chuyến đi Bắc Sentinel, anh đã tham dự trại huấn luyện truyền giáo, một trại huấn luyện gian khổ (boot camp), trong ba tuần lễ. Trong cuộc huấn luyện, anh đã được thả từ máy bay xuống một khu vực hoang vắng ở Kansas và phải đối đầu với một nhóm đóng giả thổ dân, vũ trang bằng lao và nói thứ ngôn ngữ không ai hiểu. C h a u c ũ n g đ ã h o à n thành một khóa học mùa hè tại Viện Ngôn ngữ học Canada, ở British Columbia để chuẩn bị cho chuyến đi. Là người từng đến Bắc Sentinel cách đây ít năm, Chau biết rõ rằng sứ mệnh truyền giào của anh là bất hợp pháp. Nhật ký của Chau ghi lại cách anh được đưa đến đảo trong bóng tối, trốn tránh các cuộc tuần tra. “Chính Chúa đã che giấu chúng ta khỏi Tuần duyên và nhiều cuộc tuần tra,” Khi đến Ấn, Chau nhờ một người bạn ở địa

No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com|

99


CHUYỆN MỖI TUẦN phương, tìm cho mình một chiếc thuyền và cũng tuyển dụng những người khác một số ngư dân và một chuyên gia thể thao dưới nước - những người có thể giúp anh ta. Trong tập nhật ký dài đến 13 trang người ta tìm đượ c sau nà y, kế hoạch của chuyến truyền giáo của Chau được anh soạn cẩn thận từ ng đườ ng đi nướ c bướ c từ trướ c cho đế n khi đến hòn đảo và, sau đó, một số ghi chép. Sau khi trả tiền cho các ngư dân - khoảng 350 đô la, nhóm ngư dân và Chau lên “một chiếc thuyền gỗ được trang bị động cơ” và đi đến hòn đảo vào đêm ngày 15 tháng 11. Họ dừng lại cách đó chưa đến nửa dặm và chờ trong bóng tối. Gần sáng, Chau “đã sử dụng một chiếc xuồng để đến bờ của hòn đảo,” Anh trở lại sau ngày hôm đó, trên mình có các vết thương do tên bắn. Nhưng điều đó không ngăn cản anh trở lại ngày hôm sau. Không ai rõ chuyện gì đã xảy ra nhưng “người (thổ dân) đã phá vỡ chiếc xuồng của anh” khiến Chau đành phải bơi trở lại thuyền. Trong lần thứ ba lên đảo để tiếp tục sứ mệnh, Chau đã không trở lại. Nhữ ng trang nhật ký cuối của anh tiết lộ những ngày cuối cùng của cuộ c đời anh. Châu kể lại nhưng lần anh lên đảo và những thách thức mà anh phải đối mặt. Trong nhật ký, Chau kể

HOUSTON

TM

trướ c khi bị một thổ dân bắn, “Tôi hét lên,” Tên tôi là John, tôi yêu bạn và Jesus yêu bạn.” Mũ i tên, do một thành viên trẻ của bộ lạc bắn đi, xuyên thủng quyể n Thá nh kinh mà Chau mang theo. Chau viết trong nhật ký củ a anh: “Chúa ơi, hòn đảo này có phải là thành trì cuối cùng của Satan nơi chưa ai từng nghe hay thậm chí có cơ hội nghe tên của Ngài không?” Khi chuẩn bị quay lại bãi biển đảo North Sentinel vào buổ i sá ng ngà y đị nh mệ nh, Chau đã viết thư cho cha mẹ: “Ba mẹ có thể nghĩ con điên trong tất cả những chuyện này, nhưng con nghĩ rằng rao giảng về Jesus cho những người này là việc rất đáng làm. “Xin đừng giận họ hay Chúa Trời nếu con bị giết. Thay vào đó, xin hãy sống cuộc đời của ba mẹ trong sự vâng lời bất cứ điều gì Chú a Trờ i đã kêu gọi và con sẽ gặp cha mẹ khi cha mẹ đi qua tấm màn che.”

100 |No 630 - Dec 07 2018 |

CÓ CẦN PHẢI DẪN DẮT NHỮNG NGƯỜI Ở BẮC SENTINEL ĐẾN VỚI TÔN GIÁO VÀ VĂN MINH?

Cuộ c điề u tra và hoạ t độ ng củ a chí nh phủ Ấ n quanh cá i chế t củ a John Allen Chau đã sắ p chấ m dứ t, nhưng câu hỏ i, và nhữ ng quan điể m mâu thuẫn vẫn tiếp tục còn đó: Có cần phải dẫn dắt những người ở Bắc Sentinel đến với tôn giáo và văn minh? Tổ chức Survival International nó i: “Từ những gì có thể được nhìn thấy từ xa, người dân đảo Sentinel rõ ràng là hết sức khỏe mạnh và đang phát triển mạnh, tương phản rõ rệt với các bộ lạc Great Adamanese mà người Anh đã từ ng cố gắng mang ‘văn minh’ đế n cho họ . Những người được nhìn thấy trên bờ Bắc Sentinel trông tự hào, mạnh mẽ và khỏe mạnh và nhữ ng ai từng quan sát thấy họ đều nhận thấy có nhiều trẻ em và phụ nữ đang có thai... Sự cô lập hết mức của họ khiến họ rất dễ bị các bệnh

mà họ không có khả năng miễn nhiễm, có nghĩa là sự tiếp xúc gần như chắc chắn sẽ có các hậu quả bi thảm đối với họ.” Chính phủ Ấn cũng đồng ý với quan điểm này, và vì thế, họ đã quyết định bảo vệ sự cô lậ p củ a ngườ i Sentinel, không tìm cách tiếp xúc nữa mà chỉ thỉnh thoảng có các kiểm tra, từ thuyền neo trong khoảng cách an toàn ngoà i khơi, để bảo đảm bảo rằng người Sentinel trông khỏe mạnh. Và, trong khi một số người Cơ đốc giáo tin rằng nhà truyền giáo trẻ tuổ i người Mỹ đã tử đạo trong khi thi hành những gì anh được sinh ra để thi hành, nhiều người cũng cho rằng anh đã đưa mình và những người khác và o nhữ ng nguy cơ không cần thiết bằng cách cố gắng xâm nhập một cộng đồng người số ng bằ ng cá c sinh hoạ t săn bắn hái lượm không tin vào “những người bên ngoài.” ĐỖ QUÂN (tổng hợp)

Vị trí đảo North Sentinel trong Vịnh Bengal. Ảnh của BBC

THOI BAO INC. | www.thoibao.com


TM

HOUSTON

No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com|

101


GIA CHÁNH

HOUSTON

TM

Ba Rọi Xông Khói (Bacon) Cuộn Nấm Kim Châm Áp Chảo Giòn Chỉ với 20 phút là bạn đã có ngay món ba rọi xông khói (bacon) cuộn nấm kim châm áp chảo cực kỳ ngon, hấp dẫn với vị nấm giòn sựt, dai ngọt bên trong và lớp thịt xông khói mằn mặn bên ngoài tăng khẩu vị đậm đà ăn nhiều không bị ngán

Nguyên liệu: 200 gram nấm kim châm 4 lát thịt xông khói 1 muỗng cà phê mè rang

Cách làm: Nấm kim câm cắt bỏ gốc, rửa sạch, để ráo, cắt bớt phần thân cho nấm ngắn lại bớt và tách thành từng bó bằng nhau. Thịt xông khói cắt làm đôi. Đặt nấm kim châm vào giữa miếng thịt và cuộn tròn lại, dùng que xiên

102 |No 630 - Dec 07 2018 |

nhỏ cố định. Làm đến khi hết nguyên liệu. Đun nóng chảo, cho các que xiên thịt vào, áp chảo đến khi các bề mặt thịt chín vàng giòn, nếm thơm là gắp ra được rồi nha. Bày thịt ra dĩa, rắc mè lên trên là xong Ba rọi xông khói cuộn

THOI BAO INC. | www.thoibao.com

nấm kim châm áp chảo giòn thơm ngon, hấp dẫn tuyệt vời nhờ vào phần thịt béo ngon và nấm giòn sựt, ngọt thanh. Cuối tuần tụ tập bạn bè hãy chuẩn bị một buổi ăn cho cả nhà các bạn nhé 


TM

HOUSTON

No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com|

103


GIA CHÁNH

HOUSTON

TM

Móng Giò Heo Luộc Trộn Nước Mắm Tỏi Nhắc đến móng giò heo chắc ai cũng nghĩ món này ăn sẽ ngán lắm, nhưng với cách làm giò luộc trộn nước mắm tỏi vừa có vị chua chua, mằn mặn, đặc biệt phần thịt móng giò, dai dai, sần sật ngấm gia vị kèm nước sốt rất ngon. Nhanh tay lưu ngay công thức lại bạn nhé.

Nguyên liệu: 750 gram móng giò heo 1 củ gừng nhỏ nhỏ 1 muỗng canh rượu trắng 1 lít nước đá lạnh 1/4 muỗng cà phê muối 2 muỗng canh nước mắm 1 muỗng cà phê nước tương 1 muỗng canh đường 1 muỗng cà phê tỏi bằm nhuyễn 1 trái ớt 1/2 trái chanh 1 nắm ngò rí

Cách làm: Móng giò heo rửa thật sạch, cạo hết phần lông còn xót rồi chặt miếng vừa ăn (có thể nhờ tiệm cưa nhỏ vừa ăn sẵn). Gừng xắt lát. Cho móng giò vào nồi, chế nước vào ngập giò, cho gừng, rượu gạo và muối vào nấu cho đến khi thấy móng giò vừa mềm (khoảng 40 phút). Sau đó vớt chân giò ra cho vào tô nước đá lạnh để thịt giò giòn, ngon. Ớt và tỏi băm nhuyễn, ngò

104 |No 630 - Dec 07 2018 |

xắt khúc ngắn. Chanh xắt lát. Cho nước mắm, nước tương vào chén khuấy tan với đường. Cho giò heo vào tô lớn, rồi thêm nước cốt chanh, tỏi và ớt, ngò vào trộn cùng, để 30 phút trong tủ lạnh cho thấm sốt Cách làm giò luộc trộn mắm tỏi khá đơn giản, ngon lành với vị giòn sựt, beo béo rất tuyệt để bạn thưởng thức mà không có cảm giác ngán. Đây sẽ là món nhậu ăn quên thôi 

THOI BAO INC. | www.thoibao.com


TM

LÁ THƯ ÚC CHÂU

HOUSTON

Rạch Giá thuở lên 10! ĐOÀN XUÂN THU

R

ạch Giá nằm ven biển, có hai nơi dòng nước ăn thông với nhau và chạy gần như song song, một là rạch Vàm Trư, hai là Sông Kiên, sông Cái Lớn, bắt nguồn từ rạch Cái Lớn, U Minh Thượng, quận Long Mỹ, tỉnh Chương Thiện, khi vào xã Vĩnh Thắng, quận Gò Quao, tỉnh Kiên Giang (quê của soạn giả tuồng cải lương nổi tiếng Hà Triều chung với Hoa Phượng người Núi Sập, tỉnh An Giang), rạch rộng dần ra thành sông. Từ đây, dòng sông chảy theo hướng Tây Bắc, ôm lấy một cù lao, trên đó mọc nhiều cây giá (cùng họ với mắm, đước) rồi trổ ra biển. Thấy mặt đặt tên, những người đến trước đã đặt tên cho khu vực này là “Cù lao Giá”, con rạch bám riết cù lao là rạch Cây Giá. Rồi tỉnh lỵ Rạch Giá thành lập trên đất cù lao nầy. Từ Rạch Sỏi về tỉnh lỵ Rạch Giá, có cái cổng Tam Quan. Phía trên cổng có hàng chữ “CHÂU THÀNH RẠCH

Cầu Vàm Trư, Rạch Giá

GIÁ”; chiều ngược lại có hàng chữ “TỔ QUỐC TRÊN HẾT”. Muốn vào tới trung tâm tỉnh lỵ Rạch Giá ngày xưa đó, bà con mình phải đi qua hai chiếc cầu quay. (Nhắc tới cầu quay, tui lại nhớ tới Mỹ Tho, thị xã quê mình. Khoảng 1890, Tây xây cây cầu đầu tiên bắc qua kinh Bảo Định để thay thế cho những cây cầu tre thô sơ hay những chiếc đò ngang nhỏ bé. Cầu quay Mỹ Tho theo thiết kế của ông Gustave Eiffel, tác giả của tháp Eiffel, một thắng cảnh kiến trúc lừng danh tại thủ đô Paris, nước Pháp. Thời thực dân chiếm đóng nước ta, Tây xây cầu xe lửa Bến Lức, cầu xe lửa Tân An (bắc qua sông Vàm Cỏ Tây và Vàm Cỏ Đông) ở trong Nam; cầu Hàm Rồng Bắc Trung bộ, thuộc tỉnh Thanh Hóa (bắc qua sông Mã xa rồi Tây tiến ơi); cầu Long Biên, gần Hà Nội (bắc qua sông Hồng). Tây gọi là cầu Doumer, theo tên Toàn quyền

Đông Dương Paul Doumer (Mà dân mình khi kêu tên cầu như một tiếng chửi thề quân cướp nước). Cầu quay, thoạt kỳ thủy, hoàn toàn làm bằng sắt thép vì thế giới chưa chế ra bê tông cốt sắt. Để cho tàu bè lưu thông qua lại, hai đoạn của nhịp giữa tách ra và được kéo lên cao như hình mái nhà; xong hạ xuống, hai nhịp lại ráp vào nhau cho xe cộ và người bộ hành qua lại. Dĩ nhiên tàu bè qua lại dòng sông nầy phải chờ tới giờ công nhân dùng tay quay hệ thống ròng rọc để kéo hai đầu nhịp cầu lên cao, mở ra. Cầu quay nhà lồng chợ Rạch Giá bắt ngang sông Kiên, nối liền khu thương mại với khu hành chánh cũng vận hành y như thế. Riêng cầu quay Vàm Trư, trước khi vào tới nội ô Rạch Giá, thì khi quay nhịp cầu, nó chơi kiểu khác, thụt vào đất liền, dòng rạch thông thoáng để tàu bè chạy tới, chạy lui. Cầu Vàm Trư bị VC gài mìn giật sập vào tháng Bảy, năm 1967. Công binh VNCH xây lại cầu mới và có đặt tấm bia: “Ngày...tháng Bảy, năm 1967. Ngày Uất Hận của toàn dân Kiên Giang vì trên 30 đàn bà, cụ già và trẻ em đã thác oan nơi đây. Xin cầu nguyện cho họ”. Tấm bia đã bị VC đập bỏ vào ngày Một, tháng Năm, năm 1975, khi CS chiếm được miền Nam. *** Tháng Sáu năm 1960, tui mới được 9 tuổi, thì thân phụ tui đổi từ quận Cái Bè, tỉnh Định Tường về làm Trưởng ty Bưu Điện Rạch Giá. Coi như được thăng chức vì từ quận lên tỉnh.

No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com|

105


LÁ THƯ ÚC CHÂU

HOUSTON

TM

Đường Phó Cơ Điều và rạp Châu Văn

(Tỉnh Rạch Giá lớn nhứt về diện tích miền đồng bằng sông Cửu Long, dẫu vậy tỉnh lỵ lại nhỏ; nhỏ nhưng trù phú; vì vừa có rừng vừa có biển. Năm 1960 Đại tá Hoàng Văn Lạc, làm Tỉnh trưởng; ông nầy lon lá hơi to; thường chỉ cấp bậc Thiếu tá mà thôi. Còn ông Phó hành chánh là Nguyễn Văn Nam. Hai ông nầy là “xếp” của thân phụ tui, theo hàng ngang. Còn theo hàng dọc, Ty Bưu Điện trực thuộc Nha Bưu Điện Nam Phần đóng tại thủ đô Sài Gòn.) Ngày dọn đi, ông quận trưởng Cái Bè Nguyễn Bá Cẩn (sau làm tới Thủ tướng cuối cùng của chế độ VNCH mình) cho xăng và tài xế để chở ba, má với 6 anh em tôi, cùng con chó Ki Ki (của ông quận đoàn trưởng Công Dân vụ quận Cái Bè cho lại trước khi ông lên đường đi Mộc Hóa, tỉnh Kiến Tường để đáo nhậm nhiệm sở mới) trên một chiếc xe bán tải (pick-up) Citroen trực chỉ qua Bắc Mỹ Thuận, Bắc Vàm Cống. Khởi hành từ 8 giờ sáng, chạy hoài chạy hủy, tới 4 giờ chiều mới tới Bưu Điện Rạch Giá nằm ở số 2 đường Tự Đức. Ông ngoại tui từ quê theo tiếp con gái, con rể để dọn nhà. Tới nơi mệt quá, nằm lăn ra ngủ. Được một lát, miệng ú ớ la, rồi choàng tỉnh, mặt xanh lè, xanh lét. Ông ngoại tui gặp “quỷ”; vì đang nằm ngủ có một ông

106 |No 630 - Dec 07 2018 |

mặt đằng đằng sát khí đến, kéo giò hỏi: “Chú em là ai? Sao lại dám đến đây?” Má tui thuật lại chớ tui không dám đặt chuyện đâu nhe, thưa quý bà con. Chắc vì tin tưởng có người khuất mày, khuất mặt như vậy nên thân mẫu tui rất siêng đi chùa. Mỗi lần rằm lớn, má đều dắt tui lên chùa Tam Bảo, hay gặp thầy Thành, dạy tui lớp Nhứt trường tiểu học tỉnh ly Rạch Giá, mặc áo dà, chắp hai tay lâm râm đọc kinh Phật. (Lúc đó ông Mã Sanh Long làm Trưởng ty Tiểu học). Rằm tháng Bảy, cúng cô hồn các đảng, thì đi chùa Thập Phương. Trên

THOI BAO INC. | www.thoibao.com

vách tường có vẽ mấy cái hình quỷ sứ cưa hai người ta đem nấu dầu; hình người ngồi trên bàn chông đầu đội chậu máu, những hình phạt tàn khốc cho kẻ làm ác ở thế gian. Coi ghê lắm. Lúc má kêu vào ngồi bàn đàng hoàng ăn cơm chay, tui no ngang hông hè, nuốt hổng vô, bèn buông đũa ra thơ thẩn phía sau chùa kế một dòng kinh. Cảnh vật coi êm đềm, u tịch. Trước cổng chùa, có một chú tiểu ngồi vắt vẻo bên cạnh cái thúng, thí cô hồn, ném xuống nào là mía, bắp, khoai mì, khoai lang luộc, bánh tét, bánh ít… Có cả tiền cắc, tiền giấy, nhiều nhứt là 5 đồng. Đứa cô hồn nào giựt được khoái chí, la inh ỏi. Nhỏ tuổi, nhỏ con, giựt không lại đám cô hồn sống nầy, đành chịu thua, tui làm khán giả đứng coi chơi. (Có lẽ từ đó, học được bài học nầy, lớn lên ra đời thấy thiên hạ giành danh, giành lợi, giành gái, la chí chóe; tui chỉ lặng lẽ chuồn êm. Vì trong cái vòng danh lợi cong cong đó mình không đủ sức). Ngang Bưu Điện, cũng ở trên đường Tự Đức, số 1, bên tay trái, là công quán. Lâu lâu gánh cải lương về hát ở rạp Đồng Thinh bên chợ là mấy ông kép chánh đến trọ ở đây. Trong đó có

Chụp từ chợ Cá đồng. Phía xa là cầu sông Kiên


TM

HOUSTON

Chùa Tam Bảo

danh ca Minh Chí, vua xàng xê, hát cho đoàn Minh Chí Việt Hùng. Thuở ấy là thằng nhóc mới 9, 10 tuổi thôi nhưng rành sáu câu như vậy vì Tía tui ngoài làm cho Bưu Điện, còn có thêm nghề tay trái là ký giả kịch trường nên mấy đoàn hát về Rạch Giá, soạn giả Bạch Diệp Minh Nguyên hay gởi thiệp mời và Tía tui luôn dẫn tui theo coi chơi. Ngoài ra Rạch Giá còn hai rạp hát chiếu bóng là rạp Hòa Lạc và rạp Châu Văn ở đường Phó Cơ Điều gần bến xe đi Sài Gòn. Nhớ Noel năm 1961, rạp Châu Văn chiếu phim Nhựt Bổn “Quỷ đồng đen”, mặc áo giáp sắt đi nhát con nít. Coi phim xong về ngủ nằm mơ thấy “quỷ” không hè. Rạp Châu Văn bề thế, nhiều ghế ngồi hơn rạp Đồng Thinh nên đại ban nào cỡ Thủ Đô của ông bầu Ba Bản, chủ hãng dĩa Hoành Sơn, về mướn, hát tuồng dã sử “Tiếng trống sang canh” của soạn giả Thu An. Vai chánh vua Lê Long Việt do vua vọng cổ Út Trà Ôn đóng, mặc hoàng bào bị em mình, hôn quân Lê Long Đỉnh, rượt phải chạy tuốt vô rừng. Sương xuống lạnh, tuyết (bằng bông gòn) thả xuống rơi rơi, chơi luôn 6 câu vọng cổ muồi rệu nên ăn khách tợn. Ngoài ra còn có người khổng lồ cao tới 2 mét 2 (tên là Nguyễn Văn Dữ quê ở Ba Tri, Bến Tre) theo xe ngựa đi phát quảng cáo, kích thích sự tò mò của bà con mình nên càng ăn khách tợn hơn nữa. Nhắc tới Rạch Giá là phải nhắc tới nhà lồng chợ, nơi bán cái gì cũng ngon hết ráo. Mà nổi tiếng nhứt là

bún cá nên có câu rằng: “Lần đầu ăn tô bún cá. Chạy dìa Rạch Giá bỏ má theo em!” Tấm tắc khen, ca tụng bún cá Rạch Giá của người em xứ Kiên Giang như vậy là đụng la phông rồi. Bún cá ngon, ham ăn đến nỗi thành thằng con bất hiếu. Giống như mấy đứa con nít khác, cùng tuổi, thèm đường, hảo ngọt (giờ già khú đế rồi tui vẫn còn “hảo ngọt”) khoái ăn bánh bao ngọt của tiệm cà phê Quách Xái bên hông chợ, giá 2 đồng một cái. Nhưng ba tui lại thích ăn sáng bằng bắp với xôi. Bắp giã, hột bắp xay sơ sài rồi đem hầm, trắng nõn, ăn với dừa rám nạo, rắc đường với lại muối mè. Ngoài ra còn xôi nước dừa, xôi nghệ. Vừa ngon vừa rẻ cũng chỉ tốn 2 đồng. Mấy đứa em tui thì khoái bánh bò, bánh da lợn, bánh tằm nước cốt dừa. Còn cái xe bán mì hủ tiếu ở đường Phó Cơ Điều nữa chớ. Nhớ một hôm, tui ngủ sớm, giựt mình dậy, nhà vắng hoe; mới hay ba má dắt đám em mìmh qua đó ăn hủ tiếu mì. Tui bèn lấy chiếc xe máy (hồi xưa gọi là xe máy nhưng không có gắn cái máy nào hết, tức xe đạp bây giờ) chạy theo. Chiếc xe đạp đòn vông cao, tui lại lùn beo, đâu đủ thước tấc để ngồi

lên yên xe mà chạy. Bèn thọt cái chân ngang qua cái khung hình tam giác, đạp cà ẹo, cà ẹo nhưng vẫn chạy vo vo như người ta làm xiếc. Qua cầu Cá chợ Rạch Giá quẹo tay trái chạy dọc bờ sông, xe đạp cán cục đá, tui té xuống, dộng đầu xuống mặt lộ nghe cái cốp. Tới nơi, được má cho ăn tô hủ tiếu mì lớn, ngon hết biết, mà vẫn còn hoa mắt, đầu vẫn quay mòng mòng. Tối hôm đó về, nửa khuya lên cơn sốt, tui ói hết tô mì ra gối. Mở mắt nhìn lên, thấy má tui đang chườm nước đá lên cái trán nóng hâm hấp của mình. Sau nầy lớn lên mới biết là tui bị té nặng đến nỗi chấn thương đầu, chưa nứt sọ để đi chầu ông bà ông vải đã là may. Chắc ông Trời bắt tui phải sống trên cõi đời ô trọc nầy mà trả cho xong nợ tiền kiếp cho con vợ của tui sau nầy. Ôi! Nếu có kiếp sau, Diêm Vương hỏi: “Ê đầu thai trở về dương thế, chú mầy có muốn sống sướng như Tổng thống Mỹ Donald Trump hay không?” “Dạ không! Chỉ xin Diêm Vương cho tui được tiếp tục làm con của má tui thế thôi!” ĐOÀN XUÂN THU

Melbourne

Chợ Rạch Giá với 2 bên cầu là Chợ Cá Đồng và Chợ Cá Biển

No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com|

107


BẠN GÁI NHỎ TO

HOUSTON

TM

Trả lại phù vân HỎI: Câu chuyện tôi sắp đem hỏi bà nó xưa như trái đất nhưng cách người ta ứng xử trong hoàn cảnh này rất khác nhau. Tôi muốn vấn kế với bà để có thêm một nhận định hay ý kiến mà tôi tin rằng thường khá khách quan và công bằng, để tôi được yên tâm với quyết định của mình. Gia đình tôi gồm vợ chồng và 3 con, hai trai một gái, vượt biên tới Mỹ năm 1985. Chồng tôi vốn là sĩ quan quân lực VNCH, ngành công binh tạo tác. Gia cảnh đông người, vốn liếng cầm hơi không có, cũng chẳng nhờ vả được ai nên anh không đi học lại như lời khuyên của bạn bè tới trước mà đăng báo làm công việc sửa chữa nhà cửa. Biết nghề, khéo tay, lại chăm làm và uy tín, cứ người nọ giới thiệu người kia, công việc gạt ra không hết. Tôi ở nhà lo công chuyện bếp núc, con cái, đưa đón và kèm học các cháu. Chẳng bao lâu dư ăn, dư để, chúng tôi hùn hạp, mua nhà cũ sửa lại bán. Gặp thời, phất lên như diều, anh làm không kịp thở. Sẵn cơ hội, chúng tôi khuếch

108 |No 630 - Dec 07 2018 |

trương qua cả lãnh vực nhà hàng. Trời thương, đụng đâu cũng ra tiền. Sang chỗ này, mở chỗ khác, dễ dàng như ăn cơm sườn. Hơn 20 năm chèo chống, con cái khôn lớn, nên người, cũng vừa lúc đánh hơi thấy tình hình địa ốc bắt đầu có dấu hiệu sa sút, nhà tôi ngừng tay, chỉ còn giữ lại cơ sở sửa chữa tư gia do anh làm chủ để kiếm tiền lẻ và cũng để thợ thuyền, những người thân tín từng đồng cam cọng khổ với anh có kế sinh nhai. Có thời giờ rộng rãi, chúng tôi đi du lịch, đi chơi. Nhớ quê, nhớ thân quyến, chúng tôi về Việt Nam lần đầu tiên năm 2008. Với riêng tôi, chỉ một lần là đủ. Cảnh cũ, người xưa, tất cả đều thay đổi, khiến tôi cảm thấy buồn bã hơn là lúc chưa về. Ráng đi với anh thêm một lần thứ hai vào dịp Tết cùng năm đó rồi tôi quyết định không về nữa. Tuy vậy, với anh thì Việt Nam quá vui. Không phải là tôi không tự cảnh báo mình về nguy cơ khi để chồng đi VN một mình nhưng tôi tin anh là người đàn ông kiên tâm, có trách nhiệm và tự chủ, chưa kể anh còn

THOI BAO INC. | www.thoibao.com

có cái tánh sợ dơ gần như là bất trị, nhìn đâu cũng thấy đầy vi trùng. Trong tình cảnh như vừa nói, thực sự tôi đã không học được chữ ngờ. Tệ hơn nữa, từ xưa tới nay, chồng tôi lo bao biện gia đình nên anh cũng là người nắm kinh tế. Mặc dầu trương mục ngân hàng có tên tôi nhưng tôi không có nhu cầu kiểm soát hoặc lui tới ngân hàng vì anh luôn đưa tiền mặt rộng rãi cho tôi xài và vì tôi rất tin tưởng anh. Chừng thấy anh coi bộ đắm đuối ở VN, tôi mới mở coi thư của nhà băng và thấy anh rút ra những số tiền quan trọng. Tôi lập tức gọi điện thoại kêu anh về và dọa nếu anh không về ngay, tôi sẽ bay qua. Tất nhiên là anh về nhưng để nói với tôi rằng anh đã chu toàn bổn phận với gia đình. Tôi cũng như các con đã và luôn có đủ mọi thứ cần thiết, vậy hãy biết điều để cho anh có tự do sống và làm những gì mà trải qua gần hết đời người, anh vì bổn phận, trách nhiệm, đã phải hy sinh. Trước sự thật quá phũ phàng, bản thân tôi lại là cô giáo, cộng thêm đầu óc theo mới của đám con, nói rằng chúng tôn trọng tự do của ông bố, tôi đành thuận nghiệp, để ông đi theo sở thích của ông. Chúng tôi chia tài sản hiện có làm 3 phần, một cho anh, một cho tôi và một cho 3 đứa con. Sau đó, anh xách vali về VN. Anh sống ra sao, làm gì bên đó, tôi nhắm mắt, bịt tai, coi như không biết, không liên quan gì đến tôi. Phần tôi ở lại bên này, tôi tìm vui với các cháu nội ngoại, làm vườn, trồng hoa, đi chùa, đi du lịch gần xa với bạn già, làm thiện nguyện, đọc sách báo, nghe nhạc... Cuộc sống đang tạm yên ổn thì nhà tôi trở về, tuy chưa hẳn thân tàn ma dại nhưng cũng rất tang thương. Anh cho biết bị tiểu đường, cao áp huyết, bị viêm gan, sức khỏe sa sút


TM

HOUSTON

nhiều nên muốn về Mỹ chữa trị. Anh ngỏ ý muốn được ở một phòng trong ngôi nhà 4 phòng tôi vẫn giữ, hứa sẽ không phiền hà gì tôi cả, chỉ như một người thuê nhà thôi. Dĩ nhiên là tôi từ chối, với lý do tôi cần sự yên tĩnh trong tâm hồn để có đủ sức mạnh và sự tinh tấn chấp nhận cuộc sống anh đã đẩy tôi vào 3 năm trước đây. Ngày đó, anh đã từ bỏ gia đình một cách quyết liệt, giờ đây, anh cũng nên có sự quyết liệt với chính mình mà đừng làm phiền vợ con nữa. Mặc dầu vậy, ngoại trừ đứa con gái của tôi lấy chồng xa, không có ý kiến, hai cậu con trai của tôi đều muốn tôi phải đón cha chúng về vì theo chúng, dù có lỗi lầm thế nào chăng nữa thì nay ông cần gia đình giúp đỡ, tôi không nên đóng cửa chính ngôi nhà ông đã tạo dựng nên. Tôi cảm thấy rất khó xử nên dự tính sẽ xin lên công quả ở chùa, nếu có phước duyên, sẽ xuống tóc xuất gia luôn, trả lại cho trần gian mọi của cải phù vân, mọi buồn phiền, tranh chấp thật không đáng gì. Trước khi thực hiện một quyết định quan trọng như vậy, sực nhớ đến bà, tôi vội viết thư này, mong bà góp ý giùm. Cám ơn bà vô cùng và kính chúc sức khỏe. Vân Nguyễn

cũng giống như bà, trước khi làm một quyết định quan trọng nhường ấy, có lẽ chúng ta cũng nên nhìn lại một lần cuối cùng, kỹ lưỡng hơn, cái nơi chúng ta sắp rời bỏ, coi sự chia tay có thực sự bắt buộc không hay còn những lựa chọn khác? Coi chuyến đi sẽ đưa mình về đâu, có đúng là nơi mình muốn đến chăng? Trở lại câu tục ngữ dẫn ở đầu thư, nếu đàng nào bà cũng đã muốn lánh mình ra khỏi cõi đời nhiều phiền trược này, phủi tay trả hết buồn vui cho người đời, lên chùa quy ẩn, thì tu ở nhà, bà có nhiều cơ hội gieo duyên lành cho người xung quanh hơn là khép cửa để tu riêng mình nơi chốn thiền môn. Thấu hiểu sự yếu đuối của con người trước nghiệp lực lôi cuốn, để từ bi hỷ xả, chính là con đường giác ngộ giúp bà tháo gỡ mình ra khỏi sự giày xéo của lòng sân hận, có lẽ tốt cho thân tâm hơn là lấy oán báo oán, oán ấy chồng chất, không bao giờ giải trừ được uất khí, bà có lên chùa, cũng khó mà viên mãn hạnh tu lắm. Ðến đây, tôi lại mạn phép xin nhắc bà một câu nói ở cửa miệng dân gian: “đánh người chạy đi, không ai đánh người chạy lại,” để ủng hộ ý kiến của hai cháu trai. Sự thật, đối với lỗi lầm ông đã gây ra, bà trừng phạt ông

cách nào cũng xứng đáng cho ông cả và đó là chuyện ăn miếng trả miếng rất thường tình. Tuy nhiên, nếu làm được hơn thế, hơn cái thường tình, bà có thấy thỏa lòng hơn không? Cho dù nợ gối chăn, ông cam tâm bội ước song lúc ra đi, ông nhà đã làm được cái việc tối thiểu là công bằng với vợ con trong sự san sẻ những đồng tiền mồ hôi nước mắt được ghi nhận là do công sức của cả hai vợ chồng cùng tạo dựng. Mai kia mốt nọ rời khỏi cõi đời, mọi người ra đi với hai bàn tay trắng, tâm linh sẽ càng thanh thản hơn khi trút bỏ hết gánh nặng thất tình lục dục để nhẹ nhàng bay vào cõi trời an tịnh. Trong giai đoạn chuyển tiếp, nếu nhất đán bà chưa kịp chuẩn bị mình, bà có thể tiếp tục đi du lịch nếu điều kiện cho phép, đi thăm con cháu, đi chùa làm công quả để dần dần gây nhân lành cho những ngày sắp tới. Có phước báu đem cho là hiếm lắm, không phải ai cũng được vậy đâu. Kính chúc bà thân tâm thường lạc để tinh tấn việc tu tập của người Phật tử. BÙI BÍCH HÀ

TRẢ LỜI: Tục ngữ nước ta có câu: “Thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa.” Ðọc thư bà, thấy được cái tâm an tịnh, đưa tới chánh niệm tinh tấn, sẽ giúp bà tìm ra con đường an lạc ngay trong cõi đời này. Thuyền qua sông chở nặng, vứt bớt đồ đạc đi để thuyền khỏi chìm là một quyết định khôn ngoan. Nhiều phần trăm tôi sẽ đồng thuận với quan điểm “bỏ của chạy lấy người”của bà. Tuy nhiên, No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com|

109


PHỤ NỮ

HOUSTON

TM

Thách thức “mùa rụng tóc”

ào những ngày cuối năm, thời tiết trở nên hanh khô. Các tuyến dầu ở chân tóc hoạt động kém khiến tóc bị thiếu độ ẩm cần thiết dẫn đến dễ gãy rụng. Thời điểm giao mùa này thường được gọi vui là “mùa rụng tóc”. ELLE có những cách chăm sóc tóc từ thiên nhiên giúp cải thiện tình trạng rụng tóc vào những ngày cuối năm.

V

110

Gội đầu đúng cách Ngay hôm nay hãy từ bỏ thói quen gội đầu với nước nóng! Vì nước nóng có thể làm hỏng tóc bạn tương tự như các sản phẩm tạo kiểu dùng nhiệt. Bạn nên gội đầu bằng nước thường để giúp tóc giữ được độ ẩm và độ đàn hồi tự nhiên. Nên tạo bọt dầu gội với nước trước khi để lên tóc. Điều này sẽ hạn chế chất tẩy có trong dầu gội bào mòn trực tiếp lên chân tóc của bạn.

Khi gội đầu nên massage da đầu nhẹ nhàng thay vì chà xát quá mạnh sẽ khiến tổn thương chân tóc. Di chuyển các ngón tay theo vòng tròn nhỏ khi gội đầu. Một sai lầm thường gặp là sử dụng conditioner lên cả da đầu. Thói quen này khiến da đầu dễ tích tụ bã nhờn. Chỉ nên xài dầu xả từ giữa đến cuối tóc và rửa sạch sau 5 phút.

Nâng niu mái tóc nhiều hơn Nhiệt từ máy sấy thổi làm hỏng tóc cũng giống như máy ép tóc. Vì vậy, nên hạn chế tối đa việc sấy tóc. Nếu vẫn thấy việc sấy tóc là cần thiết, thì lau tóc bằng khăn khô hoặc ngồi trước quạt. Khi tóc khô tự nhiên khoảng 70% thì có

|No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com

thể sấy tóc. Cách này giúp lớp biểu bì của tóc đã đóng lại, giảm tác hại của nhiệt gây ra. Nên dùng lược có răng cưa lớn và không nên chải tóc khi tóc còn đang ướt. Khi tóc ướt sợi tóc sẽ rất yếu, chải tóc lúc này sẽ làm tóc thêm gãy rụng.

Lựa chọn sản phẩm phù hợp Trong giai đoạn chuyển mùa này nên ưu tiên các loại dầu gội có chiết xuất từ thảo dược. Các sản phẩm chăm sóc tóc từ


TM

HOUSTON

vời cho mái tóc vào những ngày cuối năm. Có thể massage bằng đầu ngón tay với một chút dầu dưỡng từ thân tóc đến ngọn tóc. Để trong khoảng 30 phút rồi gội cho tóc sạch dầu thừa.

nhiên nhiên sẽ tránh làm mất đi lượng dầu tự nhiên của tóc. Giúp tóc phát triển tốt hơn nhờ cung cấp những dưỡng chất thiếu yếu sâu bên trong. Cũng có thể tự làm các loại dầu gội từ thảo dược như bồ

kết, vỏ bưởi, hương nhu…

Dưỡng tóc với dầu dưỡng Các loại dầu dưỡng như dầu dừa, dầu ô liu, dầu castor, dầu gạo luôn là dưỡng chất tuyện

Mặt nạ chăm sóc tóc từ tự nhiên Phục hồi tóc hư tổn với mặt nạ dâu tây: Dâu tây với hàm lượng vitamin C cao, giúp kiểm soát lượng dầu thừa trên tóc hoàn hảo. Mật ong giúp điều chỉnh độ pH tự nhiên của da đầu. Dưỡng chất từ dầu dừa sẽ nuôi

dưỡng tóc từ bên trong giúp phục hồi mái tóc bị hư tổn. Mặt nạ trái bơ dưỡng ẩm và hạn chế gãy rụng hiệu quả: Trái bơ từ lâu đã được sử dụng trong các liệu pháp làm đẹp bởi hàm lưỡng dinh dưỡng cao. Hỗn hợp chăm sóc tóc từ thiên nhiên gồm có trái bơ + sữa tươi + dầu ô liu là công thức hoàn hảo dành riêng cho những bạn gái có mái tóc khô ráp. Tóc bóng mượt với mặt nạ chuối: Chuối giàu kali, vitamin, chất chống oxy hóa và các

loại dầu tự nhiên. Khi kết hợp cùng với mật ong và dầu hạnh nhân, hỗn hợp sẽ giúp tăng độ đàn hồi tự nhiên cho tóc. Giúp tóc mượt mà, óng ả. Detox cho mái tóc khoẻ mạnh hơn với mặt nạ yogurt: Công thức chăm sóc tóc từ thiên nhiên này sẽ giúp thanh lọc da đầu và sợi tóc bị tích tụ bụi bẩn và dưỡng chất thừa ngày qua ngày, mang lại mái tóc mềm mượt bồng bềnh. Có thể thêm vài giọt tinh dầu bạc hà để tăng hiệu quả. u

No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com|

111


LÁ THƯ ĐI TRƯỚC

HOUSTON

TM

Lá Thư Đi Trước 316 - (Trên 4 kỳ) Nam, 30 tuổi, tốt nghiệp đại học, sự nghiệp vững chắc, tài chính khá, độc thân, vui tánh, thích đơn giãn. Tìm bạn tuổi từ 21-35, không phân biệt nam nữ, giàu nghèo (cùng trình độ càng tốt), cần đạo đức, hiền lành, thích nội trợ nấu ăn.Nếu hợp sẽ làm bạn lâu dài. 317 - (Trên 4 kỳ) - Nữ, ngoài 50, cao 5-3, nặng 120lbs, Công giáo, cần tìm bạn đồng hành (nam / nữ OK). Lịch sự, vui vẻ, chia sẻ hạnh phúc tuổi già. Có kinh nghiệm nhà hàng, thích nấu ăn, yêu mái ấm gia đình, thích làm từ thiện. Ai mến xin được làm bạn. Thư đầu xin gởi về Thời Báo Houston 318 - (Trên 4 kỳ)- Nam, 50 tuổi, ly dị, cô đơn, có việc làm ổn định, không tứ đổ tường. Cần tìm bạn gái ở Houston, biết yêu mái ấm gia đình Việt Nam, tuổi từ 40-45, độc thân hoặc đã ly dị. Hợp sẽ tiến xa. Thư đầu xin nhờ Thời Báo chuyển hộ. 319 - (Trên 4 kỳ)- Nữ, 31 tuổi, đang ở Việt Nam, chưa lập gia đình, có học, có việc làm, trên trung bình mọi phương diện, đạo Phật. Muốn làm quen với bạn nam độc thân thành thật, từ 40 tuổi trở xuống, không tứ đỗ tường, cùng tôn giáo. Xin đừng đùa giỡn. Thư đầu xin nhờ Thời Báo chuyển hộ. 321 - (Trên 4 kỳ) - Nữ, sinh năm 1962, đang làm việc tại Bình Dương, Việt Nam. Sở thích: nấu ăn, đọc sách, du lịch, xem phim … Tính tình hòa nhã, yêu mái ấm gia đình, quan tâm chăm sóc người thân. Hiện đang sống

112

độc thân, không con cái. Mong nhận được thư của các anh, tuổi từ 56-60, không tứ đổ tường, chân thành, cùng sở thích, cùng cảnh ngộ. 322 - (Trên 4 kỳ) - Nữ, 61 tuổi, sống ở Houston - TX, người miền Nam, vần còn đi làm. Muốn tìm nam, góa vợ, tuổi từ 62-72, có học thức, không tứ đổ tường, ngoại hình dễ nhìn, chân thật, yêu mái ấm gia đình, sống ở Houston, để làm bạn, nếu hợp sẽ cùng nhau nương tựa đến hết đời. Rất mong thư. 323 - (Trên 4 kỳ) - Đàn ông, tuổi đã về hưu, độc thân, đang sống một mình. Muốn làm quen phái nữ, tuổi từ 60-66. Góp gạo thổi cơm chung. Thư đầu xin nhờ Thời Báo chuyển hộ. 324 - (Trên 4 kỳ) – Nữ, 48 tuổi, tìm bạn gần xa, không phân biệt tuổi tác. Nếu hợp sẽ tiến xa. Thư đầu xin nhờ Thời Báo chuyển hộ. 325 - (Trên 4 kỳ) - Cần tìm những người bạn tốt đã về hưu. Thư đầu nhờ tòa soạn Thời Báo chuyển dùm. 326- (Trên 4 kỳ) - Nữ, 55 tuổi, người miền nam, đạo công giáo, chồng chết đã lâu, muốn làm quen, kết bạn với người đồng đạo, thường siêng đi lễ, để giúp đỡ lẫn nhau lúc tuổi già. Điều kiện: phải vợ chết đã lâu, lớn tuổi hơn, là người thành thật, không vướng bận con cái, không cờ bạc rượu chè, không lăng nhăng, không lừa dối. Nếu hạp sẽ tiến tới. 327- (Trên 4 kỳ) - Nữ, sống tại Houston - TX, 62 tuổi, người miền Nam, độc thân đã lâu, sức khỏe tốt,

|No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com

công việc ổn định, có nhà riêng. Rất mong được làm quen với phái nam, tuổi từ 62-67, có kiến thức, nhân hậu, đế an ủi nhau suốt quảng đời còn lại. Điều kiện: phải là người miền Nam và trong độ tuổi mà tôi muốn tìm (nếu không xin đừng làm mất thời gian của nhau). 328 - (Trên 4 kỳ) - Nữ, diện mạo trên trung bình, việc làm ổn định, thích nấu ăn, văn nghệ và du lịch. Tìm bạn Nam từ 57-67, nếu là người Công Giáo hoặc người miền Nam thì thật là vui. Xin đừng đùa giỡn. Thành thật cám ơn. 329 - (Trên 8 kỳ) - Nữ, 59 tuổi, trình độ đại học, việc làm tốt, trên trung bình về mọi phương diện. Thích du lịch và văn nghệ. Không tứ đổ tường. Tìm bạn nam cùng sở thích, ở Houston càng tốt. Xin gửi thư đầu về Thời Báo Houston. 330 - (Trên 8 kỳ) - Thanh Lam, 19 tuổi, quê ở Long Xuyên, đang học đại học năm 2, vui vẻ, dễ nhìn. Muốn kết bạn trai thật lòng, nếu thấy hạp sẽ tiến xa hơn. 331 - (Trên 4 kỳ) - Nữ, ngoài 50, công dung ngôn hạnh, cuộc sống ổn định. Muốn tìm bạn nam làm nghề đánh cá or đi tôm, ngoại hình dễ nhìn, tuổi từ 52-57, cần thành thật, vui tính và không bị ràng buộc. Xin thư về Thời Báo Houston. 332 - (Trên 4 kỳ) - Nữ, nấu ăn ngon, sạch sẽ, đẹp hay xấu tùy theo người đối diện. Ly di, sống độc thân đã lâu, kinh tế vững, có nhà riêng, tự do, không vướng bận. Muốn làm quen với các anh từ 50 trở lên. Phải có công ăn việc làm, không tứ đổ tường, chung thủy, thành thật. Nếu hợp sẽ đi hết tương lai còn lại. Cho xin hình và phone để liên lạc. Dù thư đến muộn vẫn hồi âm tất cả. 333 - (Trên 4 kỳ) - Nam, 64 tuổi, việc làm ổn định, thành thật, không hút thuốc, không rượu chè cờ bạc. Tìm nữ dưới 58 tuổi, sống ở Houston, để làm bạn và chăm sóc nhau tuổi già. Không phân biệt tôn giáo. Cần người thành thật. Thư đầu nhờ Thời Báo chuyển hộ. Xin cho số phone. Cảm ơn!


TM

HOUSTON

334 - (Trên 8 kỳ) - Nam, 56 tuổi, người Công giáo, có nhà cửa, công ăn việc làm, không vướng bận con cái. Muốn tìm người 50-56 tuổi, cùng cảnh ngộ. “Áo anh sứt chỉ đường tà, vợ anh chết sớm mẹ già chưa khâu”. Ai thương thì nhờ khâu giùm, ấm êm chăn gối lạnh lùng có đôi.” 335 - (Trên 12 kỳ) - Đàn ông về hưu (công nhân), hiện tại độc thân, muốn tìm phụ nữ người miền nam, cùng hoàn cảnh nghèo, chân thật. Quyết tâm cùng tôi đi tiếp con đường còn lại. Điều kiện: tuổi trên 60, so đo, tính toán xin miễn gửi thư.

336 - (Trên 4 kỳ) - Nam 68 tuổi, mới về hưu, sức khỏe tốt, sống tại Houston, TX. Không vướng bận. Có nhà riêng, ở một mình, cuộc sống rất ổn định. Độc thân đã lâu nên muốn có người vợ hiền, nhân hậu, vui tính cùng kết hợp sống chung. Tuổi từ 60 trở lên, thành thật. 337 - (Trên 4 kỳ) - Đàn ông độc thân, người niềm nam, đạo Phật, đã về hưu. Mong tìm bạn gái để tâm sự. Thư đầu xin nhờ Thời Báo chuyển hộ 338 - (Trên 4 kỳ) - Nữ 55 tuổi, ở Houston, TX. Cuộc sống ổn định, thích giãn dị, trầm tĩnh, rất hiền lành, người Bắc, đạo Công giáo. Cao 5 feet, trông rất trẻ hơn tuổi, dáng người thon nhỏ. Ở góa đã lâu, nay muốn kết bạn nam, nếu có duyên sẽ lâu bền. 339 - (Trên 4 kỳ) - Nam mới về hưu, ly dị, không vướng bận con cái. Hiện sống rất cô đơn ở Houston. Sức khỏe tốt, không tứ đổ tường. Mong tìm bạn gái tuổi từ 50-62, hiền, chân thật để chia sẻ, giúp đở nhau trong quảng đường còn lại. Xin vui lòng cho số phone. Thank you 340 - (Trên 4 kỳ) - Nữ, tên Thanh Sang, gần 24 tuổi, trông cũng dễ nhìn, đạo Công giáo, học xong 4 năm đại học, có việc làm. Muốn tìm 1 bạn trai đồng đạo, hơn tuổi mình, chăm chỉ làm ăn, nhìn về tương lai. Xin 1 tấm ảnh và sẽ tặng lại để coi xem có dể nhìn thật không. 341 - (Trên 4 kỳ) - Nữ, 55 tuổi, cư

ngụ ở Houston TX, độc thân. Tìm bạn nam, không phân biệt tuổi tác. Nếu hợp sẽ tiến xa. 342 - (Trên 4 kỳ) - Nam, 66 tuổi, sĩ quan chế độ cũ VNCH, sống chân thành, đạo đức, con cái trưởng thành, không vướng bận. Tìm bạn tri âm nữ, dưới 55 tuổi, hiền, thật lòng nương tựa nhau cuối đời. Tìm con làm dưỡng tử, đỡ đầu, 1 trai, 1 gái, tính hiền lành, chân thành. 343 - (Trên 4 kỳ) - Nữ, 58 tuổi, ở Houston. Góa phụ, không con nên rất cô đơn. Mong mỏi tìm 1 người bạn hoặc anh trên tinh thần, tuổi từ 60 trở lên, thành thật, cùng ở Houston. Thư đầu gửi về Thời Báo Houston xin chuyển hộ. 344 - (Trên 4 kỳ) - Nữ, ngoài 50, muốn tìm bạn nam hoặc nữ tuổi từ 5060 để tâm sự cũng như đi nghe nhạc sóng cuối tuần cho đời bớt cô đơn. (Nữ fren only). Cần thành thật, độc thân và dễ tính. Xin thư về Thời Báo nhờ chuyển. 345 - (Kỳ 7/8) - Nữ, ngoại hình dễ nhìn, còn đi làm, thích nghe nhạc xưa và du lịch. Mong tìm bạn nam cùng sở thích, tuổi từ 58 trở lên. Mong thư bạn.

346 - (Kỳ 5/8) - Nam, 58 tuổi, ở Mỹ đã lâu, không vướng bận, không rượu, không cờ bạc. Muốn tìm bạn nữ từ 48-55 tuổi sống ở Housotn hay vùng phụ cận. Cùng nhau đi uống café cuối tuần, chia sẻ buồn vui. Nếu hợp sẽ tiến xa. Ai mến xin thư về (kèm theo số phone và hình). Xin chân thành cảm ơn!”. 347 - (Kỳ 3/8) - Nữ, 32 tuổi, tốt nghiệp đại học, tính tình hiền lành. Đang sống ở Đà Lạt, là nhân viên văn phòng, 1 lần li dị. Xin được làm quen bạn trai có kiến thức, đạo đức, đạo Phật giáo, người ở Houston càng tốt. Hợp sẽ tiến xa hơn. Xin đừng đùa giỡn THƯ ĐÃ CHUYỂN: T. L e . , P e a r l a n d , T X - M ộ t Người, Cheektowaga, NY - H. Ng., Houston, TX - Ph. D., Houston, TX (2 thư) - D. Tr., Cheektowaga, NY - H. B., Houston, TX - H. B., Houston, TX - T. PH., Houston, TX - D. T. D., Houston, TX - J., Houston, TX - D., Houston, TX K. Ng., Cheektowaga, NY - D., Houston, TX NY - T. Ng., Kansas City, MO- H. Ng., Cheektowaga,

NHẮN CHUNG:

- Lời Tìm Bạn xin viết trong vòng 60 chữ trở lại, kèm tên, địa chỉ đầy đủ để giúp việc chuyển thư được nhanh chóng. - Thư Nhờ Chuyển xin bỏ vào phong bì nhỏ hơn và dán kín, KHÔNG CẦN dán tem, tòa soạn không chịu trách nhiệm về nội dung thư nhờ chuyển. Bỏ Thư Nhờ Chuyển và lệ phí vào phong bì lớn hơn, và xin nhớ ghi rõ ở mặt sau bì thư (lớn hoặc nhỏ) là muốn chuyển đến số nào. - Thư xin đề rõ: Thời Báo Houston / “Lá thư đi trước” 11205 Bellaire Blvd., #B4, Houston, TX 77072 LỆ PHÍ THAM GIA: - Đăng Lời Tìm Bạn: 10 USD (tối thiểu 4 kỳ báo, Thời Báo Houston được lược bớt nội dung). - Nhờ chuyển thư: 5 USD cho mỗi thư. Xin trả bằng Chi phiếu, chỉ cần ghi trả cho “Thoi Bao”. No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com|

113


TỬ VI TUẦN

HOUSTON

TM

Văn phòng Tử Vi Tuyết Lưu Theo lịch thư của Tống Thiều Quang thì trong tuần này các ngày âm lịch sau đây được kể là các ngày tốt nên làm các việc quan trọng: 02, 05. Còn các ngày âm lịch sau đây là ngày bất lợi cho mưu sự nên thận trọng: 07, 08.

Tuổi Tý: Tuần đầu tháng 11 năm Mậu Tuất người tuổi Tý gặp tháng trung bình nên chưa thuận lợi về công việc như ý và cũng chưa giảm hao thoát về tài chính. Đối với nam giới: Tài chính tăng khoản chi cho sửa chữa, lễ lạt và mua sắm. Có chuyện cạnh tranh gây áp lực nơi làm việc hay nơi học hành nên thân tâm mệt mỏi. Sinh hoạt hay di chuyển nên thận trọng. Gia đạo kém êm thắm, với người thân khó tránh mâu thuẫn về ngôn ngữ. Đối với nữ giới: Có thể đau răng hay nhức khớp. Hòa hợp hơn là chịu sự căng thẳng trong giao tế vì có thể ảnh hưởng tiêu cực tới việc làm. Chưa có quý nhân phù trợ trong việc làm hay việc học nhưng cố gắng bản thân đã có kết quả. Hao tốn vì sửa chữa và bảo trì. Đối với các vị cao niên: Có dịp đi xa thăm thân thích hay du ngoạn nhưng ra ngoài nên chừng mực tránh rủi ro. Nhận tin vui về người thân hay về sức khỏe.

Tuổi Sửu: Tuần đầu tháng 11 năm Mậu Tuất người tuổi Sửu gặp tháng tốt hy vọng có biến chuyển thuận lợi nhiều mặt, nhất là về công việc phải hoàn tất như dự định. Đối với nam giới: Việc làm ổn định, trong tuần giải quyết được một khó khăn về công việc phải trì hoãn từ tuần trước. Nhưng chưa thể đầu tư khoản lớn hay đen đỏ vì tài chính mới bước đầu ổn định. Tinh thần có cơ hội giải tỏa áp lực trong các cuộc hội họp, vui chơi. Đối với nữ giới: Tình cảm giao hòa, được người quan tâm và giúp đỡ. Có tin vui về nhà cửa hay về một công tác xã hội hay từ thiện mà mình tham dự. Việc làm ổn định dần và kết quả như ý. Nhưng coi chừng phải tốn tiền sửa chữa nhà cửa hay xe cộ chuẩn bị cho cuối năm dương lịch. Đối với các vị cao niên: Đề phòng cảm cúm. Có quà tặng hay phần thưởng. Được thăm hỏi và săn sóc.

114

Tuổi Dần: Tuần đầu tháng 11 năm Mậu Tuất vận trình của người tuổi Dần gặp tháng trung bình nên chưa êm xuôi cả về sự nghiệp lẫn tài chính. Tuy nhiên, tình cảm giao hòa, tinh thần phấn khởi. Đối với nam giới: Một tuần có áp lực vì công việc bề bộn và tài chính suy thoái, chi nhiều hơn thu. Không nên thay đổi kế hoạch đã dự trù vì việc làm còn có thành quả, và mối lo về sức khỏe giảm. Không nên đi xa trong tuần này và nên giảm tham dự vui chơi để giữ gìn an khang. Đối với nữ giới: Phòng ho suyễn. Tình cảm màu hồng nhưng cần hạn chế cảm xúc cho chừng mực và khoan quyết định quan trọng đổi cũ thay mới. Chưa có cơ hội thăng tiến khiến phải đắn đo suy nghĩ và nhẫn nại chờ thời. Áp lực tiền bạc chưa giảm vì cuối năm dương lịch nhu cầu chi tiêu cao. Đối với các vị cao niên: Tiền bạc eo hẹp vì khoản chi tiêu tăng nhưng hy vọng được tài trợ hoặc nhận tặng vật. Cần thư giãn và lạc quan để bảo đảm sinh hoạt được tri túc, tri nhàn. Tuổi Mão: Tuần đầu tháng 11 năm Mậu Tuất người tuổi Mão gặp tháng trung bình nên công việc tạm thời bình ổn nhưng dao động về tài chính chưa chấm dứt. Sinh hoạt nên lấy việc bảo vệ an khang làm trọng. Đối với nam giới: Tiền bạc hao thoát vì chi tiêu nhiều ngoài dự liệu chuẩn bị cho cuối năm 2018. Chưa thể đầu tư khoản lớn vì hoàn cảnh bên ngoài kém ổn định. Sinh hoạt nên thận trọng và chừng mực trong vui chơi. Áp lực công việc giảm nhưng chưa thể đổi việc hay đổi dự án trong thời gian cuối năm. Đối với nữ giới: Được người quan tâm nhưng cũng bận tâm tới người khác. Cần suy tính thận trọng trước nhiều đề nghị hợp tác hay kết bạn hoặc tham dự vui chơi hay đi xa. Tiền bạc dao động nên có kế hoạch chi tiêu hợp lý cho lễ lạt và giải trí. Đối với các vị cao niên: Phòng cảm cúm. Thể lực có chút suy giảm cần điều độ trong sinh hoạt để giữ tinh thần lạc quan và năng động.

|No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com


TM

HOUSTON

Văn phòng Tử Vi Tuyết Lưu Tuổi Thìn: Tuần đầu tháng 11 năm Mậu Tuất vận trình của người tuổi Thìn gặp tháng tốt hy vọng giảm khó khăn về sự nghiệp dù có thử thách về tài chính. Phương châm của tuần này là “dĩ hòa vi quý.” Đối với nam giới: Có nhiều cơ hội cải thiện quan hệ bè bạn và với thân nhân như thăm viếng, giải trí và hội họp. Việc làm hay việc học có sự thay đổi theo chiều hướng có lợi và tạo sự lạc quan. Chưa ổn định về tiền bạc vì dự tính chi nhiều cho lễ hội cuối năm 2018. Đối với nữ giới: Có dịp đi xa, thăm viếng hay du lịch nhưng mọi hoạt động nên chừng mực từ di chuyển tới họp hành và giải trí. Một tuần thành tựu cao nhưng phải lao tâm, lao lực nhiều trước thử thách nhưng có quý nhân giúp đỡ. Tài chính chưa ổn định, tránh đầu tư các khoản bấp bênh và tiêu pha quá mức. Đối với các vị cao niên: Được săn sóc, thăm hỏi, nhận tặng vật. Sinh hoạt và ẩm thực nên thận trọng. Phòng bệnh đường ruột.

Tuổi Tỵ: Tuần đầu tháng 11 năm Mậu Tuất vận trình của người tuổi Tỵ gặp tháng trung bình nên về sự nghiệp và tiền bạc có chuyển biến theo hướng hy vọng cải thiện. Phòng cảm cúm. Đối với nam giới: Nên thư giãn và bảo vệ sức khỏe vì có thể ho suyễn hay mệt mỏi do thời tiết thay đổi đột ngột. Nhiều cơ hội vui chơi, giải trí nhưng nên chừng mực. Có đề nghị đổi việc hay đổi ngành nhưng cần thận trọng chọn lựa vì chưa phải lúc thay đổi có lợi về lâu dài. Tài chính tạm ổn định. Cuối tuần khoản chi tăng cao. Đối với nữ giới: Có tin vui như tăng lương hay nhận quà cáp hoặc lời thăm hỏi hoặc chúc tụng. Việc làm chưa nhiều kết quả nhưng hy vọng có cơ may mở đường cải thiện. Tài chính tuy dao động vì sửa chữa hay cho việc hiếu-hỷ nhưng có nguồn phụ như được tài trợ. Đối với các vị cao niên: Phòng ho suyễn hoặc rối loạn tiêu hóa. Một tuần có nguồn vui sum họp và hòa hợp với thân thích.

Tuổi Ngọ: Tuần đầu tháng 11 năm Mậu Tuất vận trình của người tuổi Ngọ gặp tháng xấu nên về công việc và tiền bạc có áp lực gây mối bận tâm. Sinh hoạt mọi mặt nên thận trọng bảo vệ an khang. Đối với nam giới: Phòng ho cảm. Đề phòng tranh cãi, tranh tụng và rủi ro khi vui chơi hay di chuyển. Trí sáng tạo tăng cao, có hướng mới để giải quyết bế tắc nhưng thân tâm phải thêm cố gắng. Tài chính kém ổn định vì chưa có nguồn phụ mà nguồn chính lại giảm, khoản chi lại tăng. Đối với nữ giới: Được người quan tâm nhưng gây mối bận tâm và tạo thêm áp lực trong một tuần phải lao tâm, lao lực. Coi chừng đau nhức gây khó chịu và bực mình. Tài chính chỉ tạm ổn định vì khoản chi chuẩn bị lễ-tết tăng nhiều. Nhiều sáng kiến để thực hiện mục tiêu nhưng chưa có điểu kiện thi hành. Đối với các vị cao niên: Sức khỏe ổn định. Chưa có tin vui về tài chính nhưng có nguồn vui được săn sóc, thăm hỏi. Nhiều cơ hội vui chơi kể cả du lịch hay thăm viếng. Tuổi Mùi: Tuần đầu tháng 11 năm Mậu Tuất người tuổi Mùi gặp tháng trung bình nên có nhiều thay đổi và chuyển biến về tình cảm và sự nghiệp dù chỉ là bước đầu cải thiện. Tiền bạc tạo áp lực hơn tuần trước Đối với nam giới: Tài chính chỉ tạm ổn định, cuối tuần hao tốn hơn đầu tuần. Có cơ hội hòa hợp với người thân và bè bạn. Trong tuần có nhiều chuyển dịch và việc làm có thay đổi theo hướng tích cực dù không bằng tuần trước. Đối với nữ giới: Có dịp thi thố sáng kiến quản trị hay lãnh đạo nhưng việc thực thi bị hạn chế, kết quả không nhiều. Có thể bị dị ứng hay bị rắc rối về răng lợi. Tài chính chưa vượng vì chi nhiều hơn thu cho lễ nghi và tặng vật mà chưa có quý nhân phù trợ và cơ may tới tay. Đối với các vị cao niên: Sức khỏe ổn định, hoàn cảnh vật chất tạm đủ nhưng có tin buồn từ xa hay mất mát tài chính hoăc hư hỏng máy móc.

No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com|

115


TỬ VI TUẦN

HOUSTON

TM

Văn phòng Tử Vi Tuyết Lưu Tuổi Thân: Tuần đầu tháng 11 năm Mậu Tuất người tuổi Thân gặp tháng tốt nên về tài chính hưng vượng hơn, việc làm thoải mái hơn nhưng cần đề phòng cảm cúm hay rủi ro trong sinh hoạt. Đối với nam giới: Hô hấp có chút rắc rối, nên nghỉ ngơi và bỏ chất kích thích. Một tuần thêm lao tâm, lao lực nhưng việc làm hay việc học có kết quả. Khó tránh áp lực do cạnh tranh và từ ngoại cảnh, nên lấy tĩnh chế động. Tiền bạc nguồn chính ổn định nhưng chưa nên đỏ đen, tiêu pha quá mức vì chưa có ngoại tài. Đối với nữ giới: Đề phòng khẩu thiệt thị phi hay rắc rối với pháp luật hoặc phải đi làm răng hay đau, nhức khớp. Tài chính chỉ ổn định vì chi phí cho lễ nghi, giao tế tăng cao. Nhận quà tặng hay tin vui từ thân thích. Đối với các vị cao niên: Có tin vui từ bè bạn và thân thích. Di chuyển cần thận trọng nhất là khi ra ngoài khi tiết trởi thay đổi khắc nghiệt.

Tuổi Dậu: Tuần đầu tháng 11 năm Mậu Tuất vận trình của người tuổi Dậu gặp tháng xấu nhìn chung khó ổn định, hơn nữa tình cảm có sóng gió cần “quẳng gánh lo đi mà vui sống.” Đối với nam giới: Tài chính chưa ổn định như ý vì cuối năm dương lịch chi tiêu nhiều cho lễ lạt và giao tế. Việc làm chưa hy vọng có kết quả vì thiếu điều kiện thực hiện. Cần bỏ bớt chất kích thích vì có dấu hiệu mất ngủ hay tinh thần căng thẳng. Được người quan tâm nhưng chỉ gây thêm phiền lụy và áp lực. Đối với nữ giới: Việc làm hay việc học có chút thử thách nhưng chưa được quý nhân hay cơ may phù trợ nên phải thêm lao tâm, lao lực mà kết quả kém khả quan. Nhận được tin không vui trong giao tế hay từ gia đình. Cần nhẫn nhịn và bao dung, chừng mực cảm xúc vì áp lực chỉ tạm thời. Tài chính chưa có dấu hiệu khởi sắc nên “thắt lưng buộc bụng” dù gặp ngày lễ lớn. Đối với các vị cao niên: Tài chính chỉ tạm ổn định. Nên tri túc để thân tâm tránh áp lực, giúp giải tỏa sức ép từ hoàn cảnh và duy trì an khang.

116

Tuổi Tuất: Tuần đầu tháng 11 năm Mậu Tuất vận trình của người tuổi Tuất gặp tháng trung bình có nhiều biến chuyển tạo hy vọng thành công về công việc. Nhưng áp lực tài chính còn căng trong dịp chuẩn bị lễ -tết. Đối với nam giới: Tiền bạc hao thoát kể cả nguồn chính, vì thất thu, và nhu cầu chi tiêu trong giao tế và sinh hoạt tăng cao khó tiết kiệm. Thân tâm có áp lực, vì thiếu cơ hội thực hiện kế hoạch nhưng lại thừa dịp hội họp vui chơi. Sinh hoạt hay di chuyển nên thận trọng nhất là lúc đi xa. Đối với nữ giới: Cần thư giãn và sinh hoạt điều độ vì gặp một tuần nhiều việc, bận rộn, lắm thử thách. Có tin vui về một thương lượng tài chính nhưng sẽ phải chi tiêu nhiều cho việc bảo trì hay sửa chữa máy móc hay nhà cửa và lễ nghi. Coi chừng có mâu thuẫn trong sinh hoạt nhất là trong các cuộc hội họp, vui chơi hay cơ hội giao tế khác. Đối với các vị cao niên: Có cơ hội hòa đồng với sinh hoạt bên ngoài, như với bạn bè, đoàn thể. Di chuyển nhiều, có thể đi xa thăm viếng cho tinh thần thư giãn. Tuổi Hợi: Tuần đầu tháng 11 năm Mậu Tuất vận trình của người tuổi Hợi gặp tháng tốt nên hy vọng có nhiều biến chuyển khả quan về việc làm. Tài chính vượng dần nhưng sức khỏe có chút vấn đề, nhất là có mối lo cho thân thích. Đối với nam giới: Hy vọng có người hợp tác bảo đảm công việc thuận lợi hơn. Tài chính dù vượng nhưng chưa thể đầu tư khoản lớn hay đỏ đen vì khoản chi tiêu khó giảm trong dịp gặp các lễ lớn. Ho cảm trong mùa lạnh có thể gây chút khó khăn cho hoạt động. Đối với nữ giới: Khó khăn tình cảm chỉ giải quyết bằng thông cảm và nhượng bộ. Di chuyển nhiều, có thể đổi nhà, đổi xe hay du ngoạn, du lịch, nhận hay gửi quà cáp, tuy tạo sinh khí hoạt động nhưng khó tránh hao tốn tăng cao, gây áp lực lên thân tâm. Đừng quên tài chính tuy tạm thời ổn định nhưng có khoản chi tiêu khó tránh. Đối với các vị cao niên: Cần điều độ trong vui chơi và trong chi tiêu cũng như trong giao tiếp. Trong sinh hoạt và khi ra ngoài nên duy trì an khang để có một tuần thân tâm thư thái và nhàn lạc.

|No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com


TM

HOUSTON

No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com|

117


SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG

HOUSTON

TM

Tặng quà cho người vô gia cư BẠCH CÚC

N

hóm Houston Thông Tin và Trao Đổi do anh Võ Hoài Trung chủ quán Bún Chả Cá Đà Nẵng và nhóm bạn trẻ thành đạt tại thành phố Houston thành lập, với mục đích giúp đỡ mọi người cập nhật thông tin hữu ích, trao đổi kiến thức, thông tin việc làm, thuê bán nhà cửa, quảng cáo, bảo hiểm, trợ cấp xã hội... với tinh thần vô vị lợi, tất cả đều miễn phí. Ngoài ra, nhóm còn tổ chức phát quà từ thiện. Ngày 26/11/2018 nhóm đã tổ chức phát quà cho những người vô gia cư trong thành phố. Nhiều nhà hảo tâm đã tài trợ và các thiện nguyện viên đã tham gia nhóm từ thiện trong buổi phát quà. Buổi phát quà bắt đầu từ 4.30 chiều và kết thúc gần 12 giờ đêm. Khoảng 25 thiện nguyện viên dù trời lạnh, kẹt xe nhưng vẫn đến đúng giờ giúp làm bánh mì, gói quà... Một khung cảnh ấm áp, đầy ấp tình người trong quán Bún Chả Cá Đà Nẵng giửa mùa đông lạnh lẽo của Houston. 

118

|No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com


TM

KHU VƯỜN TUỔI THƠ

HOUSTON

Cá Sấu và cái Răng Sâu - Ồ, nếu hắn ta chết thì chừng đó chúng ta sẽ trở lại đây uống nước, tắm rửa mà không lo sợ gì hết. Cứ thế, các thú vật bàn qua, tán lại. Có đứa thương hại, chép miệng tội nghiệp. Có đứa ghét bỏ trề môi, nhún mày. Những đứa ghét Cá Sấu không muốn giúp đã đành nhưng những đứa tội nghiệp nó cũng không dám đến gần để hỏi han, tìm cách giúp đỡ nó vì sợ hãi. Bỗng từ đâu xuất hiện một con Chuột xăm xăm đi tới. Khi đến gần Cá Sấu, nó hếch mũi lên ngửi ngửi rồi trèo lên mình, bò dần tới cổ và chui tọt vào miệng Cá Sấu. “Hãy tránh xa con suối của ta! Nếu kẻ nào dám đến dùng nước con suối này, ta sẽ nhai cho tan xương, nát thịt!” Đó là lời hăm he của con Cá Sấu sinh sống lâu ngày nơi con suối ẩn sâu trong cánh rừng già. Với tánh tình hung dữ và rất ích kỷ, Cá Sấu tự cho mình có quyền sở hữu con suối và cấm các sinh vật từ trên bờ lẫn dưới nước được bén mảng đến con suối. Mỗi buổi sáng, cá sấu lên bờ ngoác miệng hét to, lặp đi lặp lại câu hăm dọa đó. Trước thân xác to lớn như con khủng long và những chiếc răng bén nhọn tua tủa nhe ra hăm dọa của Cá Sấu, các thú vật biết mình không đủ sức chống chọi nên đều lánh xa. Có lúc chúng phải đi hàng dặm để tìm nguồn nước khi cần uống, cần tắm. Ngay cả cá, nòng nọc, ếch, cua là những sinh vật từng sống trong dòng suối đó cũng bỏ đi tìm nơi khác cư ngụ.

Cho đến một hôm khi trời vừa hừng sáng, các thú vật trong rừng bị đánh thức bởi tiếng kêu la của một vật như đang bị cơn đau khủng khiếp hành hạ. Chúng đều tưởng có con thú nào ngốc nghếch, léng phéng đến con suối nên đã bị Cá Sấu tóm được. Các thú vật tò mò kéo nhau đến con suối - dĩ nhiên là không quá gần - để xem con thú nào là nạn nhân của Cá Sấu. Nhưng đến nơi, các thú vật chỉ thấy Cá Sấu nằm dài bên bờ suối, nước mắt đầm đìa và một bên mặt sưng vều đang rên la ầm ĩ. - Ôi! Tưởng ai? Hóa ra là tên Cá Sấu gặp nạn. - Nhưng chuyện gì xảy ra cho hắn ta vậy? - Ai mà biết được! - Trông hắn đau đớn như vậy, chắc sắp lăn quay ra chết.

- Ôi trời! Con Chuột này có điên không? Nó không sợ bị Cá Sấu nuốt trọng vào bụng sao? Trong khi đó, con Chuột nắm vật gì đó trong miệng Cá Sấu, kéo, kéo và kéo. Loay hoay một lát, Chuột bước ra khỏi miệng Cá Sấu, trên vai vác một vật thể gì bén nhọn, màu trắng. Cả đám thú vật vỗ tay ầm lên tán thưởng trong sự thích thú, kinh ngạc khi biết đó là chiếc răng sâu mà Chuột vừa mới nhổ từ miệng Cá Sấu. - Hoan hô Chuột! Bạn dũng mãnh quá! Riêng Cá Sấu mặt mày không còn nhăn nhó nữa. Nó bật dậy và thấy Chuột đang khệ nệ vác chiếc răng của nó. Cá Sấu tươi tỉnh nói với Chuột: - Cơn đau của ta biến mất rồi. - Cái răng sâu này đã cho ông cơn đau khủng khiếp đấy. Ông có muốn giữ nó lại không? - Thôi thôi, giữ nó làm gì. Ném nó đi rồi trở lại đây ta có món quà cho mi.

No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com|

119


KHU VƯỜN TUỔI THƠ

HOUSTON

TM

Sau khi Chuột đem ném chiếc răng sâu vào bụi cây, nó trở lại được Cá Sấu tặng cho một túi hạt dẻ rừng. - Không có mi giúp ta nhổ cái răng sâu thì ta đau đến chết mất. Ta cám ơn mi nhiều lắm. Nhưng sau này, nếu ta bị đau răng nữa ta sẽ phải làm sao đây. - Đừng lo. Nếu ông bị đau răng nữa thì cứ kêu tôi. Từ đó Cá Sấu và Chuột trở nên đôi bạn thân thích. Cá Sấu cũng nghiệm ra sống ích kỷ thì ai cũng ghét bỏ, xa lánh. Nếu hôm nay không có Chuột đến nhổ dùm cái răng sâu thì nó phải chịu sự đau đớn biết bao lâu. Một hôm, Cá Sấu gởi thư đến các thú vật trong rừng. Trong thư nó viết - Hãy đến con suối để uống và tắm. Tôi sẽ không làm hại các bạn. Con suối này thuộc về tất cả mọi sinh vật trong khu rừng. Các thú vật dần dần trở lại, kể cả cua, cá, nòng nọc kéo về đầy suối. Cá Sấu giờ sống rất thân thiện với bạn bè. Đôi

lúc nó còn làm “tàu” chở các bạn qua bên kia bờ suối. Cá Sấu vẫn còn tánh quạu quọ, la hét khi bực mình nhưng chả có con vật nào còn sợ nó nữa. DẾ MÈN TB

Theo Bookworm for Kids

TRONG LÀNG GIẢI TRÍ

Viên kim cương Marilyn Monroe từng đeo được bán 1,3 triệu đô Tại nhà đấu giá Christie’s Hong Kong, viên kim cương Moon of Baroda đã được chốt giá 1,3 triệu Mỹ kim, tức gần gấp 5 lần giá rao bán cách đây 28 năm. Nặng 24,04 carat, được cắt gọt thành hình trái lê, Moon of Baroda, viên kim cương ánh vàng hoàng yến trong suốt được đính vào sợi dây da màu đen thành mề đay đeo cổ, đã có riêng cho mình một lịch sử đặc biệt. Được khai thác từ tên tuổi dòng họ vương giả giàu nhất Ấn Độ ở khu mỏ kim cương nổi tiếng số một thế giới, các công ty kim hoàn danh tiếng thế kỷ trước chế tác, và đặc biệt Marilyn Monroe đã từng mang. Năm 1990, ở buổi đấu giá của nhà Christie’s New York, Moon of Baroda được mua ở mức 297.000 Mỹ kim. Còn tại lần đấu giá cách đây không lâu trước khi nó được mua với giá 1,3 triệu Mỹ kim cuối tháng 11 này, con số đó là 750.000 Mỹ kim. Thật ra, trị giá hiện kim của viên ngọc Moon of Baroda chưa phải là cao so với một số nữ trang của những người nổi tiếng, nhưng cuộc phiêu lưu đầy thú vị của

120 |No 630 - Dec 07 2018 |

viên ngọc từ thế kỷ 16 đến nay đã khiến nó được nhắc đến nhiều. Viện kiểm tra chất lượng đá quý Gemologica của Mỹ đã giúp Christie’s xác định xuất xứ của Moon of Baroda. Viên kim cương này được khai thác vào khoảng giữa thế kỷ 15 đến 17 tại khu mỏ thuộc vùng Golconda, Ấn Độ (nay là Hyderabad), địa điểm tìm thấy những viên kim cương đẹp nhất thế giới như Koh-i-Noor, Hope Diamond hay Grand Mazarin. Qua kiểu cắt gọt hình trái lê, nó được cho là đã nằm

THOI BAO INC. | www.thoibao.com

trong bộ sưu tập nữ trang của một trong những vương tộc giàu có nhất Ấn Độ thời ấy, Gaekwads of Baroda. Hành trình chu du của Moon of Baroda từng qua tay Nữ hoàng Áo Maria Theresa, Hoàng tử Ấn Độ Maharaja, rồi các nhà chế tác kim hoàn nổi tiếng thế giới như Samuel H. Deutsch, Meyer Rosenbaum... Rồi sau cù ng, viên ngọc được Marilyn Monroe đeo, từ đó tiếng tăm được tăng lên gấp bội. 


TM

HOUSTON

RAO VAËT CAÙ NHAÂN - THÖÔNG MAÏI

No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com|

121


RAO VAËT CAÙ NHAÂN - THÖÔNG MAÏI

122

| No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com


TM

TRONG LÀNG GIẢI TRÍ

HOUSTON

Trang phục phim Aquaman gây rắc rối cho diễn viên

Trang phục của Aquaman gây ra vô số khó khăn cho tài tử 39 tuổi người Hawaii trong việc sinh hoạt trên phim trường. Trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ Entertainment Weekly, tài tử Jason Momoa đã phát biểu về những khó khăn của anh trên phim trường

Aquaman, đặc biệt là khi phải mặc trên mình bộ trang phục đặc biệt. Momoa cho biết: “Bạn trông bộ trang phục và có thể nghĩ tiểu tiện rất dễ. Nhưng thực tế không như vậy đâu. Còn đại tiện là một thách thức lớn hơn thế gấp nhiều lần. Tôi nghĩ mình là người chịu nhịn rất giỏi khi mặc nó”. Trong Aquaman , Jason Momoa đóng cặp với Amber Heard - người thủ vai Mera. Bộ trang phục đặc biệt của nhân vật Mera cũng khiến người đẹ p gặp nhiề u khó khăn tạ i phim trường. Minh tinh 32 tuổi cho biết: “Trang phục của chúng tôi rất phức tạp. Nó như gắn chặt vào cơ thể. Thậm chí, với tôi, người ta còn phải dùng cả

máy hút chân không”. Cô cũng nói đùa với Jason Momoa rằng lần sau anh nên thử mặc áo ló t ngự c xem trang phục của ai gây ra nhiều rắc rối hơn. Nhiều đoạn video quảng cáo của Aquaman cho thấy trang phục của các nhân vật trong phim tỏ ra rất trung thành với nguyên tác truyện tranh. Sau các buổi chiếu sớm, phim được báo chí đánh giá rất cao, và thậm chí có người còn cho rằng đây là phim dựa trên truyện tranh DC hay nhất kể từ sau The Dark Knight. Ê-kíp của Aquaman hiện trong thời gian quảng cáo tại các thành phố trên thế giới. 

No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com|

123


SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG

HOUSTON

TM

Họp mặt cựu tù Tiên Lãnh

H

àng năm, sau Lễ Tạ Ơn, các cựu tù Tiên Lãnh đều tổ chức buổi họp mặt. Năm nay cũng không ngoại lệ, ngày 25/11, cựu tù Tiên Lãnh tổ chức buổi họp mặt rất long trọng do cựu tù Nguyễn Thực trưởng ban tổ chức, với sự hiện diện khoảng 100 người cựu tù Tiên Lãnh gia đình và thân hữu. Tiên Lãnh (Phước Lãnh) là một xã thuộc quận Tiên Phước tỉnh Quảng Nam, và trại tù cải tạo Tiên Lãnh do Công an quản lý nằm cạnh ngả ba sông Tranh cách Tam Kỳ 50 cây số. Khác với trại tù Kỳ Sơn chỉ giam cầm sĩ quan VNCH, trại tù Tiên Lãnh còn có các thành phần khác như nhân viên hành chánh, cảnh sát, đảng phái chính trị, văn nghệ sĩ, tù hình sự cộng sản. Các nhà giam có cửa sắt xây bằng gạch bao bọc bởi nhiều hàng rào kãm gai kiên cố. Đặc biệt cán bộ quản lý trại đều là cán binh, bộ đội từng hoạt động tại Quân khu 5 trước tháng 4/ 1975, đây là cơ hội để bọn chúng trả thù cá nhân. 

124

|No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com

BẠCH CÚC


TM

HOUSTON

Lễ vía Đức thượng đẳng thần Trần Thượng Xuyên BẠCH CÚC

Đ

ức ông Trần Thượng Xuyên (1655 – 1720) quê làng Ngũ Giáp Điền Thủ, Huyện Ngô Xuyên, Phủ Cao Châu, tỉnh Quảng Đông Trung Quốc. Ông nguyên là Tổng binh ba châu Câu – Lôi – Liêm dưới triều nhà Minh, không quy phục triều đình Mãn Thanh,ông cùng đoàn tùy tùng dùng thuyền vượt biển Đông qua VN xin tỵ nạn và lập nghiệp. Ông là người có công khai phá xây dựng và phát triển vùng đất Trấn Biên (Biên Hòa ngày nay), được Chúa Nguyễn ban danh hiệu cao quý “Nguyễn Vi Vương,Trần Vi Tướng Đại công thần bất tuyệt” và được vua Minh Mạng, Thiệu Trị sắc phong thượng đẳng thần. Ngày 23 /10 âm lịch năm 1720 ông mất, được an táng ở làng Mỹ Lộc xã Tân Mỹ huyện Tân Uyên tỉnh Bình Dương. Để ghi nhớ công ơn của ông, người dân kính trọng gọi danh tướng Trần thượng Xuyên là Đức Ông và lập đền thờ ở đình Tân Lân, dưới chân cầu Hóa An Biên Hòa vào năm 1820. Hôm 25/11, Ban quý tế Ái Hữu Biên Hòa đã long trọng tổ chức Lễ Vía Đức Thượng Đẳng Thần Trần Thượng Xuyên, kỷ niệm 298 năm ngày ông mất tại khuôn viên chùa Ông Bổn ở Houston. Rất đông đồng hương và thân hữu đến tham dự. u

No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com|

125


RAO VAËT CAÙ NHAÂN - THÖÔNG MAÏI

126

| No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com


TM

HOUSTON

RAO VAËT CAÙ NHAÂN - THÖÔNG MAÏI

No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com|

127


RAO VAËT CAÙ NHAÂN - THÖÔNG MAÏI

C01 : Nhà Bán Nhà bán Nhà đẹp, rộng, mới xây năm 2015, trần cao, diện tích 2,754 sqf, gần khu Pearland town shopping center. Có 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm rưởi, bếp có granite countertop, nhiều upgrade, sân sau rộng, đổ ximăng. Giá $290,000. Xin gọi Tony: 832-715-6690

C02 : Nhà Cho Thuê Nhà Cho Thuê Nhà trệt, mới, đẹp, rộng 3000 sq (có thể ở 3 gia đình): 4 phòng ngủ, 3.5 phòng tắm, 2 phòng ăn, 2 phòng khách,1 phòng computer, giá $2,200/ tháng. Nếu mướn riêng: Master bedroom lớn $650/ t háng ; M a ste r bedroom nhỏ $500/

128

tháng; phòng thường $350/tháng. Địa chỉ: 17326 Meadow Light Dr, Richmond,TX 77407. Xin gọi: 408-726-0032; 240-429-2113 or 713-391-9843

C03 : Phòng Share/Thuê Cho Share Phòng Nhà sạch đẹp, khu yên tĩnh, rất an ninh, vùng HW6 & Westheimer, cách chợ Walmart 5 phút lái xe, cách chợ HongKong 4 khoảng 15 phút. Có nhiều phòng cho thuê: 1 phòng lớn giá $600/tháng; 2 phòng nhỏ giá $400/tháng/ phòng. Bao điện nước, internet. Nấu ăn thoải mái. Xin gọi chị Tiến: 346-221-1444 or 832-744-0633

Cho Share Phòng Nhà có cháu gái nhỏ nên cần tìm nữ độc thân muốn share phòng. Khu 290 & Barker Cypress, cách trường College khoảng 2 miles. Phòng thoáng mát, sạch sẽ, an ninh, giá $300/tháng. (Cũng có master bedroom nhỏ, đẹp cho thuê nếu có người cần). Xin gọi chú Nam: 210-725-4566

C09 : Sang Tiệm Sang Tiệm Tiệm fast food vùng Kirby & 610, nằm trong khu building lớn: 2626 S Loop West, Ste. 101, Houston, TX 77054, khu Mix, khách văn phòng. Rent $1,288/tháng, bao điện nước. Tiệm đang hoạt động tốt, thích hợp cho gia đình kinh doanh. Vì không người trông coi nên cần sang lại. Xin gọi: 713-966-0050

| No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com

C10 : Sang Business Cần Sang Nhà Hàng Nhà hàng phở khu Montrose, gần Downtown, đông khách, cần sang lại. Muốn biết thêm chi tiết xin gọi Peter: 832-830-3213

C11 : Cần Bán Cần Bán Lò đậu hủ & fast food khu chợ Cà Mau, vì thiếu người trông coi cần bán gấp. Giá cả thương lượng. Để biết thêm chi tiết xin liên lạc: 281-656-8130 Bán Tiệm Chủ về hưu cần sang lại tiệm Dry Clean / Laundry full plan. Máy móc hoàn hảo + extra. Tiệm hoạt động từ 1984, cách Houston 128 miles, thành phố đại học;


RAO VAËT CAÙ NHAÂN - THÖÔNG MAÏI

TM

HOUSTON

Building for lease giá rẻ hoặc bán. Xin liên lạc: 936-355-3336 (gửi tin hoặc để lại lời nhắn, sẽ gọi lại ngay)

D06 : Điện - Nước Thợ Điện Chuyên sữa chữa và làm mới. Bảo đãm, uy tín, kinh nghiệm và giá cả phải chăng. A Chau (Electrician): 281-730-4560 Free estimate

D08 : Điện Lạnh Sưởi - Bếp Brand Air Service State License & Insurance TACLB61835C. We service in all brand name: Air Conditioning, Heating, Refrigeration (Commercial), Ve n t i l a t i o n - D u c t System - Home Water heater. Việc làm tận tâm, giá nhẹ nhàng. Định giá miễn phí khi thay máy mới. Xin liên lạc: Cường: 832-517-6122 We appreciate your business Long A/C & Appliance Commercial & Residential Chuyên sửa máy lạnh, máy heat (sưởi), tủ lạnh, máy giặt sấy, lò nấu ăn, bình nước nóng. Có license & bảo hiểm: TACLA44251C. Mọi sửa chữa có bảo đảm. Có kinh nghiệm làm ở Sears. Liên lạc: 713-505-7534

G01 : Cần Người Cần Người Tiệm phở ở Highway 249 Louetta cần người phụ bếp và nhân viên chạy bàn, full time / part time. Xin gọi Nicky: 832-761-1706 or 503-816-6511 (sau 2pm) Cần Tuyển Thư Ký Cathy Hom Care, cơ quan chăm sóc tại gia, cần tuyển thư ký làm việc full time. Phải biết dùng máy vi tính, biết fillings, biết Anh và Việt ngữ. Cty có vacation, sick leave, 401k, bảo hiểm. Cty cũng cần nhều nhân viên chăm sóc quý cao niên. Gọi: 713-779-8998 or send resume cathyhomecare@ sbcglobal.net Cần Người Nhà hàng vùng Northwest 249 cần gấp người chạy bàn và phụ bếp. Full time or part time. Xin gọi sau 3pm: 832-688-5922 Cần Người Nhà hàng khu Pearland, cần người chạy bàn và người phụ bếp. Xin liên lạc: 713-498-2249 or 832-348-6251 Cần Thợ May Cần 1 nữ biết sửa quần áo, làm tại tiệm khu Sugar Land. Full time or part time. Lương trả theo kinh nghiệm. Xin gọi: 832-477-0282

Cần Người Cần người nam giúp chăm sóc tại gia một cụ ông. Xin liên lạc: 713-259-1068 (cô Huệ Dung - cell) or 281-818-3885 (cô Thuần Tuệ - viber). Cần Người Nhà khu 610 & Westheimer, cần người trông coi bé gái 8 tháng, ở lại nhà 5 ngày/tuần, từ thứ Hai - thứ Sáu. Điều kiện thương trẻ em, ngăn nắp sạch sẽ và thật đúng hẹn khi tới làm việc. Để biết thêm chi tiết xin gọi cô Lan: 832-866-2553

G11 : Cần Thợ Nails / Tóc Cần thợ Nails Tiệm nail ở Airline & Little York, cần 1 thợ bột biết làm chân tay nước và waxing. Có bao lương, tips cash out. Xin liên lạc Tâm: 713-835-8881 (c) or 281-591-6515(w) Cần thợ Nail Tiệm vùng Northwest 290 Antoine & Tidwell, cần gấp thợ biết làm bột và chân tay nước. Full time or part time. Bao lương $600/tuần + ăn chia tùy khả năng. Khách dễ tính, chổ làm vui vẻ. Không kinh nghiệm ok, sẽ chỉ thêm. Liên lạc Kim: 713-688-2489 (w) or 281-919-5124 (c)

Cần gấp thợ nails Tiệm vùng North 45, gần chợ Thắng Hưng & Hong Kong 3, cần thợ làm bột và tay chân nước. Giá cao. Có thể bao lương hoặc ăn chia, tùy theo khả năng. Xin gọi cô Lan: 281-796-6677 Cần thợ Nails Ti ệ m ở 1 9 6 0 , g ầ n Willowbrook Mall, cần gấp thợ nam / nữ biết làm everything, thợ bột và tay chân nước. Có bao lương. Liên lạc: 832-538-6687 or 832-465-3099

I06 : Dạy Lái Xe Dạy Lái Xe - John Lai Chuyên nhận dạy lái xe cho người 18-60 tuổi, lý thuyết bằng tiếng Việt. Bảo đảm 90% đậu, giá rẻ tận tâm, vui vẻ, uy tín, đúng giờ, dạy dễ hiểu, xe có 2 thắng. We offer Driving Education Programs for 18-60 years old, Vietnamese Drivers Permit Test. Guarantee 90% pass, cheap price, loyalty, easy understand always on me. John Lai (Driving Instructor): 832-875-7007

Quảng cáo Rao Vặt trên Thời Báo

281.568.0632

No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com|

129


THẾ GIỚI ĐÓ ĐÂY

HOUSTON

TM

Quốc vương Mã lai kết hôn với hoa khôi Nga Vua Muhammad V tổ chức đám cưới với Oksana Voyevodina ở rạp hát giao hưởng Barvikha, tại một trong những vùng ngoại ô đẹp nhất Moscow hôm 22/11. Theo Moscow Times, Quốc vương Malaysia 49 tuổ i mặc đồ truyền

thống, còn cô dâu 25 tuổi mặc váy cưới trắng đính đá lấp lánh, vây quanh là các cô phù dâu trong bộ váy xanh nhạt, tay cầm hoa trắng. Các trang tin của Malaysia cho hay cô dâu đã cải đạo sang Hồi giáo và đổi tên thành Rihana Oxana Gorbatenko

hồi đầu năm. Voyevodina đăng quang Hoa khôi Moscow năm 2015, từng làm người mẫu chuyên nghiệp tại Trung Quốc và Thái Lan. Cô là con gái của một bác sĩ chỉnh hình ở miền Nam nước Nga. Tuy nhiên, chưa rõ cô gặp nhà vua 49 tuổi của Malaysia trong dịp nào. Vua Muhammad V hiệ n đang trong thời gian tạ m rời nghĩa vụ hoàng gia vì lý do sức khỏe cho tới cuối năm nay. Trước cuộc hôn nhân này, ông từng kết hôn với một thành viên của hoàng gia Malaysia. Hai người ly hôn năm 2008 và tới năm 2016, ông trở thành vị vua Malaysia đầu tiên trong lịch sử lên ngôi mà không có hoàng hậu. Cung điện quốc gia Istana Negara chưa đưa ra công bố chính thức nào dù là xác nhận hay bác bỏ thông tin này, mặc dù đây là một vấn đề thu hút rất nhiều sự quan tâm. 

Chi 855.000 đô để mua đá Mặt trăng Ba mẫu đá nhỏ đưa về từ Mặt trăng vào năm 1970 đã được bán với mức giá 855.000 Mỹ kim tại phiên đấu giá ở thành phố New York. Các mẫu đá này được thu thập từ Mặt trăng trong chuyến thám hiểm không gian Luna16 của Liên Xô, và có giấy tờ xác nhận có thể bán cho tư nhân Theo Reuters, người mua là một nhà sưu tập không được nêu tên tại Mỹ. Bà Cassandra Hatton đại diện nhà đấu giá Sotheby’s cho biết đây là vật phẩm vô cùng hiếm hoi từ Mặt trăng được bán đấu giá. Bà Hatton nói: “Các bạn không thể mua hoặc bán các vật liệu từ Mặt trăng trừ khi có giấy tờ chứng minh nó có thể bán cho tư nhân. Theo tôi biết thì từ trước đến nay chỉ có các mẫu đá này có giấy tờ đó”.

130 |No 630 - Dec 07 2018 |

Được thu thập từ Mặt trăng trong sứ mệnh Luna-16 của Liên Xô, các mẫu đá này đã được tặng cho bà Nina Ivanova Koroleva, vợ của cựu Giám đốc chương trình không gian Liên Xô

Sergei Pavlovich Korolev. Thông qua Sotheby’s, chúng từng được bán lại cho một nhà sưu tập người Mỹ không rõ danh tính vào năm 1993 với giá 442.500 Mỹ kim. 

Thiết bị chứa 3 mẫu đá nhỏ thu được từ Mặt trăng /// Reuters

THOI BAO INC. | www.thoibao.com


TM

HOUSTON

No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com|

131


HOUSTON

TM

132

|No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com


TM

HOUSTON

No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com|

133


HOUSTON

TM

134 |No 630 - Dec 07 2018 |

THOI BAO INC. | www.thoibao.com


TM

HOUSTON

No 630 - Dec 07 2018 | THOI BAO INC. | www.thoibao.com|

135


www.thoibao.com

-

Printed in Canada - Giá bán ngoài Houston: $3

Thoi Bao Houston 630  
Thoi Bao Houston 630  
Advertisement