n’GO nr 35

Page 26

n’GO juni 2017

© AVATAR_023 - FOTOLIA

spotlight

Voluntourism, geen synoniem van goed doen. Bedenkingen bij buitenlandse stages in het Hoger Onderwijs

Televisiekijkers houden ervan: jonge idealisten die op precaire plaatsen in de wereld al hun kennen en kunnen in de strijd gooien tegen armoede en ellende. Pure feel good. De academische wereld is een al even grote fan, met talloze oproepen tot internationale ervaring. Is dit zonder meer een positieve evolutie, of zitten er ook angels aan dergelijke Zuidervaringen? Zoekt wie vraagtekens plaatst spijkers op laag water (wie kan iets hebben tegen goed doen?) of is een grondig debat op zijn plaats?

26


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.