Spelling in de lift adaptief - Werkboek niveau 8

Page 1

WERKBOEK van:

niveau

Niveau 8 moeilijke letters moeilijke uitgangen leenwoorden moeilijke Nederlandse woorden


Doelenkaart niveau 8 Hoe goed kan jij dit?

moeilijke letters

bijna goed

goed

heel goed

bijna goed

goed

heel goed

q, x y

c als s, c als k th

alles door elkaar moeilijke uitgangen trema

-iaal, -eaal, -ueel, -ieel

Spelling in de lift werd ontwikkeld met medewerking van het Centrum Educatieve Dienstverlening/ Pedologisch Instituut te Rotterdam.

-isch

Over ThiemeMeulenhoff ThiemeMeulenhoff ontwikkelt zich van educatieve uitgeverij tot een learning design company. We brengen content, leerontwerp en technologie samen. Met onze groeiende expertise, ervaring en leeroplossingen zijn we een partner voor scholen bij het vernieuwen en verbeteren van onderwijs. Zo kunnen we samen beter recht doen aan de verschillen tussen lerenden en scholen en ervoor zorgen dat leren steeds persoonlijker, effectiever en efficiënter wordt.

-tie

-teit, -heid

alles door elkaar leenwoorden

Samen leren vernieuwen. bijna goed

goed

heel goed

www.thiememeulenhoff.nl

-eum,- ium, ch = sj, g = zj

ISBN 978 90 06 95467 8 Versie 1.1 © ThiemeMeulenhoff, Amersfoort

rest leenwoorden

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

ou = oe, -air, -eau, een accent alles door elkaar

moeilijke Nederlandse woorden

bijna goed

goed

Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B Auteurswet 1912 j° het Besluit van 23 augustus 1985, Stbl. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie (PRO), Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp (www.stichting-pro. nl). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet) dient men zich tot de uitgever te wenden. Voor meer informatie over het gebruik van muziek, film en het maken van kopieën in het onderwijs zie www. auteursrechtenonderwijs.nl.

heel goed

ch, g b, p

‘s, wr

alles door elkaar

Redactie: Projectteam ThiemeMeulenhoff Vormgeving en opmaak: Podivium, Haarlem Illustraties: Zwart/wit: Richard Flohr Overig: Marijn v/d Wateren, Podivium

De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de uitgever wenden. Deze uitgave is volledig CO2-neutraal geproduceerd. Het voor deze uitgave gebruikte papier is voorzien van het FSC®-keurmerk. Dit betekent dat de bosbouw op een verantwoorde wijze heeft plaatsgevonden.


werkboek niveau 8 moeilijke letters moeilijke uitgangen leenwoorden moeilijke Nederlandse woorden


In het alfabet vind je een aantal moeilijke letters, zoals c, q, x, y.

Vul de letters van het alfabet hieronder in.

moeilijke letters

moeilijke letters

moeilijke letters

Als je het goed gedaan hebt, staan de lastige letters in een De letter q gebruiken we bijna nooit, maar wél in het woord aquarium. Schrijf langs de rand van de bak steeds aquarium. Zet op de vissen namen van dieren die je in een aquarium kunt houden. Zoek uit: goudvissen – dolfijnen – stekelbaarsjes – lekkerbekjes – kikkervisjes – haaien – watervlooien – rolmopsen – zeepaardjes – maanvissen – poelslakken – guppy’s – snoeken – kogelvissen

Maak drie verschillende zinnen met het woord aquarium. 1. 2. 3.

2

3


Welk woord met een x past bij de zin?

Ook de letter x wordt niet zo vaak gebruikt. Hij wordt uitgesproken als ’ks’.

explosie

1. Hij deed dat met opzet.

extra

2. De ontploffing was in de verre omtrek te horen.

3. Om je rijbewijs te krijgen moet je een test doen.

moeilijke letters

maximum

4. Die proef mislukte helemaal.

expres

5. In de stad is 50 kilometer de topsnelheid.

export

6. Slagroom klop ik het liefst met een elektrische klopper.

examen

7. Bas krijgt één koekje meer dan de anderen.

experiment 8. De Edammer kaas is vooral bestemd voor de uitvoer.

Schrijf de x-woorden in alfabetische volgorde op. box

Maak deze zinnen kloppend. De eerste stukjes staan al op de goede plaatst. 1. De taxi – deed – 2. De muzikant – zaagde – 3. Moeder – zette – 4. Het examen – bracht – 5. De leraar – speelde – 6. Pieter – was –

de dame een figuur de baby een deuntje te moeilijk een experiment

– – – – – –

in de box. op zijn saxofoon. naar het station. voor de jongen. in de klas. uit triplex.

1. De taxi

Welke woorden passen bij de plaatjes?

2. 3. 4. 5.

4

6.

5

moeilijke letters

mixer


Yvonne leert typen. Ze typt allemaal woorden waarin een y voorkomt.

Schrijf jij de getypte woorden eens over.

Lees het verhaal. Verbeter de foute woorden.

s y m f o n i e =

De hex reed samen met haar ex in de taksi. Nauwelijx waren ze ingestapt of linxs van hen sloeg de blixem in. Er volgde een grote explosie. ‘Hé, kijk daar eens,’ zei de heks, ‘wat is dat voor gex, in die boom zit een exter met een saksofoon!’ ‘Ik zag nix!’ zei haar ex, ‘die taksi rijdt ook zo hard, hij overschrijdt beslist de maximumsnelheid. Is dat per ongeluk of ekspres?’ ‘Als we strax uitstappen,’ fluisterde de heks, ‘gaan we iets leux doen. Ik weet nog een spannend eksperiment met een mixer.’

Maak zelf zinnen met:

moeilijke letters

moeilijke letters

Kleur de ballonnen met de x-woorden groen en die met de ks-woorden blauw.

p y j a m a = h y e n a =

h o b b y = t y p e n = y o g h u r t = s y s t e e m = t y p e = m y s t e r i e = h y p n o s e = E g y p t e = s y m b o o l = y o g a = g y m n a s t i e k =

taxi – luxe 1. aquarium – extra 2. exemplaar – dagelijks 3. straks – Luxemburg

Als je de woorden uit oefening 1 opleest, hoor je dat de y wordt uitgesproken als:

4.

i bijvoorbeeld in gymnastiek en in

nauwelijks – examen

ie bijvoorbeeld in typen en in

5.

j bijvoorbeeld in yoghurt en in Controledictee

6

7