Page 1


28-11-2012 (Ak'¨[l;aeY)


28-11-2012 (Ak'¨[l;aeY)


28-11-2012 (Ak'¨[l;aeY)


28-11-2012 (Ak'¨[l;aeY)


28-11-2012 (Ak'¨[l;aeY)


28-11-2012 (Ak'¨[l;aeY)


28-11-2012 (Ak'¨[l;aeY)


28-11-2012 (Ak'¨[l;aeY)


28-11-2012 (Ak'¨[l;aeY)


28-11-2012 (Ak'¨[l;aeY)


28-11-2012 (Ak'¨[l;aeY)


28-11-2012 (Ak'¨[l;aeY)


28-11-2012 (Ak'¨[l;aeY)


28-11-2012 (Ak'¨[l;aeY)


28-11-2012 (Ak'¨[l;aeY)


28-11-2012 (Ak'¨[l;aeY)


28-11-2012 (Ak'¨[l;aeY)

(u) ukefwif^ukefcs aqmif&Gufaeonfh oabFmrsm; pOf

qdyfurf;trnf

oabFmtrnf

ukefwif^ukefcstajctae

xD;wef;qdyfcHwHwm;(2)

TUSON

opfvHk; (2660)wef ukefwif

2 3 4

at;½Sm;a0gvfqdyfcH (1) at;½Sm;a0gvfqdyfcH (2) ql;avqdyfurf; (1)

BANG SAO TONG SAGAING

opfvHk; (3000)wef ukefwif bdvyfajr(16044)wef ukefcs bdvyfajr(11700)wef ukefcs

5

ql;avqdyfurf; (3)

NIAMUN NASIR

opfvHk; (3200)wef ukefwif

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

ql;avqdyfurf; (4) ql;avqdyfurf; (5) ql;avqdyfurf; (6) ql;avqdyfurf; (7) AdkvfatmifausmfqdyfcH(1) AdkvfatmifausmfqdyfcH(2) AdkvfatmifausmfqdyfcH(3) oDv0gqdyfurf; (MIPL) oDv0gqdyfurf; (MITT-1) oDv0gqdyfurf; (MITT-3) oDv0gqdyfurf; (MITT-4) oDv0gqdyfurf; (MITT-5) usef;rma&;qdyfurf; jrefrmhMu,fig;yGifhqdyfurf;

ITT LION

opfvHk; (550)wef ukefwif bdvyfajr(11300)wef ukefcs bdvyfajr(6100)wef ukefcs v,f,mxkwfukef (21000)wef ukefwif bdvyfajr(10000)wef ukefcs opfvHk; (4700)wef ukefwif opfvHk; (5800)wef ukefwif pwD;ESifharmfawmf,mOfypönf;(5459)wef ukefcs opfvHk; (10000)wef ukefwif taxGaxGukef (14710)wef ukefcs armfawmf,mOf(2007)pD; ukefcs opfvHk; (4800)wef ukefwif taxGaxGukef(200) wef ukefwif Kenal Oil (500) wef ukefcs

1

GUN KUL-1

PLATINUM JADE YAAN BYAE SKY STAR SITTWE SEA PALACE BANGLAR URMI XIN XIANG HAI NIAMUL MOWLA AN HUA JIANG OCEAN DOMINANCE BANGLAR ROBI KYAW YADANAR WHTHU KAMMA

(c) ukefwif^ukefcs&ef apmifhqdkif;aeaom oabFmrsm; pOf

oabFmtrnf

ukeftrsdK;tpm;

qdkufxm;onf qdyfurf;

qdkufa&muf onfh&uf

1

HOPE

opfvHk;(3300)wef ukefwif&ef

-

21.11.2012

2

AQUA MARINE

v,f,mxkwfukef(4000)wef ukefwif&ef

-

22.11.2012 11.11.2012 12.11.2012

3

SPLENDOUR

opfvHk; (11000)wef ukefwif&ef

-

4

TUG DANUM 141+BARGE LANAU 115

uGefu&pfydkif (4000)wef ukefcs&ef

-

5

SANG THAI IRIS

bdvyfajr(5718)wef ukefcs&ef

6

MT.COUNTESS

pm;tkef;qD(4200)wef ukefcs&ef

7

MT.SMOOTH SEA-3

8

NECATI KALKAVAN

17.11.2012 19.11.2012

pm;tkef;qD(4200)wef ukefcs&ef

-

opfvHk; (7000)wef ukefwif&ef

-

21.11.2012 21.11.2012

19.11.2012

9

MAAN AUNG

bdvyfajr(7500)wef ukefcs&ef

-

10

SARAR.A.MOSTAFA

opfvHk; (2700)wef ukefwif&ef

-

21.11.2012

11

DELIGHT

bdvyfajr(6000)wef ukefcs&ef

-

21.11.2012

12

BANG PA KAEW

bdvyfajr(5700)wef ukefcs&ef

-

22.11.2012

13

EVER ABLE

ukefaowåm(450)vHk; ukefcs&ef

-

22.11.2012

14

MT.OCEAN NEPTUNE

"mwfaiGU&nf(43000)wef ukefcs&ef

-

12.11.2012

pOf

(*) qdkufa&muf&ef arQmfvifhqJ taxGaxGukefoabFmrsm; a&mufrnfh qdkufuyfrnfh oabFmtrnf cefYrSef;&uf qdyfurf;

ukeftrsdK;tpm;

pwD;ESihftaxGaxGukef(16350) wef ukefcs&ef

1

FU KANG SHAN

24.11.2012

-

2

FORESIGHTER

24.11.2012

oDv0g (MITT)

armfawmf,mOf(2007)pD; ukefcs&ef (ukd&D;,m;)

3

JASMIN

25.11.2012

oDv0g (MITT)

opfvHk;(15000)wef ukefwif&ef

4

CHRISTINA

25.11.2012

ausmufjzL

5

BAY ISLAND

25.11.2012

-

opfvHk;(950)wef ukefwif&ef

6

ASSAD ULIAH

25.11.2012

-

opfvHk;(7000)wef ukefwif&ef

7

BANG KHON THI

25.11.2012

-

bdvyfajr(7400)wef ukefcs&ef

8

HAN LINN

25.11.2012

-

bdvyfajr(7500)wef ukefcs&ef

9

DAHIATUL KALBI

25.11.2012

-

opfvHk;(7000)wef ukefwif&ef

10

HAI PHOUG-27

25.11.2012

-

taxGaxGukef (286)wef ukefcs&ef

11

MAW LA MYINE

25.11.2012

-

bdvyfajr(10000)wef ukefcs&ef

12

GLOAM-E-MOSTAFA

26.11.2012

-

opfvHk;(7200)wef ukefwif&ef

13

SHENG SHI

27.11.2012

-

armfawmf,mOf(1294)pD; ukefcs&ef (*syef)

Equipment (9000)wef

ukefcs&ef

14

PINE LEADER

29.11.2012

-

armfawmf,mOfypönf;ESifhtaxG axGukef (300)wef ukefcs&ef

15

MAKASSAR HIGHWAY

29.11.2012

-

armfawmf,mOf(573)pD; ukefcs&ef (*syef)

16

BRUSSEL

30.11.2012

-

armfawmf,mOf(400)pD; ukefcs&ef (*syef)

17

TCI PRABHU

30.11.2012

-

opfvHk;(1500)wef ukefwif&ef

(C) qdkufa&muf&ef arQmfvifhqJ ukefaowåmoabFmrsm; pOf

oabFmtrnf

a&mufrnfh&uf

qdkufrnfhqdyfurf;

vma&mufrnfh qdyfurf;

1

ESM CREMONA

22.11.2012

jrefrmhpufrIqdyfurf;

SINGAPORE

2

HANNA MARIE

24.11.2012

at;½Sm;vfa0g

SINGAPORE

3

SIGAPORE BRIDGE

25.11.2012

at;½Sm;vfa0g

SINGAPORE

4

KOTA TEGAP

25.11.2012

at;½Sm;vfa0g

SINGAPORE

5

KOTA TABAH

26.11.2012

at;½Sm;vfa0g

SINGAPORE

6

KMA II

27.11.2012

jrefrmhpufrIqdyfurf;

SINGAPORE

7

PAC ARIES

28.11.2012

at;½Sm;vfa0g

SINGAPORE

8

FRISIA LAHN

29.11.2012

jrefrmhpufrIqdyfurf;

SINGAPORE

9

MOROTAI

29.11.2012

jrefrmhpufrIqdyfurf;

SINGAPORE

10

ORA BHUN

29.11.2012

jrefrmhpufrIqdyfurf;

SINGAPORE

11

BLPL BLESSING

29.11.2012

jrefrmhpufrIqdyfurf;

SINGAPORE

12

KOTA TAMPAN

29.11.2012

at;½Sm;vfa0g

SINGAPORE

13

MATTYS

30.11.2012

at;½Sm;vfa0g

SINGAPORE

pOf

(i) qdkufa&muf&ef arQmfvifhqJ pm;tkef;qD^pufoHk;qDoabFmrsm; oabFmtrnf a&mufrnfhcefYrSef;&uf qdkufrnfhqdyfurf;

ukefypönf; MOGAS 92 RON

(55

1

MT.CHULAN-2

23.11.2012

-

2

MT.OCEAN HAWK

24.11.2012

-

'DZ,fqD(6688)wef ukefcs&ef

3

MT.PETRO ALPHA

24.11.2012

-

'DZ,fqD(6233)wef ukefcs&ef

4

MT.OCEAN MANTA

24.11.2012

-

'D Z ,f q D ( 11200)wef ukefcs&ef

5

MT.FAIR ENERGY

25.11.2012

ppfawG

'DZ,fqD(750)wef ukefcs&ef

6

MT.OCEAN SEAL

25.11.2012

-

'D Z ,f q D ( 10000)wef ukefcs&ef

7

MT.PRIMROSE

25.11.2012

-

pm;tk e f ; qD ( 4200)wef ukefcs&ef

8

MT.CHAO ANOMA

25.11.2012

-

pm;tk e f ; qD ( 4300)wef ukefcs&ef

9

MT.GPT-21

25.11.2012

-

'DZ,fqD(2100)wef ukefcs&ef

37)wef ukefcs&ef


28-11-2012 (Ak'¨[l;aeY)


28-11-2012 (Ak'¨[l;aeY)


28-11-2012 (Ak'¨[l;aeY)


28-11-2012 (Ak'¨[l;aeY)


28-11-2012 (Ak'¨[l;aeY)


28-11-2012 (Ak'¨[l;aeY)


28-11-2012 (Ak'¨[l;aeY)


28-11-2012 (Ak'¨[l;aeY)


28-11-2012 (Ak'¨[l;aeY)


28-11-2012 (Ak'¨[l;aeY)


28-11-2012 (Ak'¨[l;aeY)


28-11-2012 (Ak'¨[l;aeY)


28-11-2012 (Ak'¨[l;aeY)


28.11.2012  
28.11.2012  

28.11.2012

Advertisement