DIGITAL - Team Bolig - Vedlikeholdshefte

Page 1

VEDLIKEHOLD


Viktig! Informasjon til deg som leietaker

© Copyright


Som leietaker har du ansvar for vedlikehold både inne og utenfor boligen. Dette heftet inneholder nyttige tips om hvordan du utfører deler av vedlikeholdet. Du er ansvarlig for nødvendige innkjøp i forbindelse med vedlikeholdet.


1. BRANNSIKKERHET

.......................................................................... RØYKVARSLERE Du må passe på å skifte batteri i røykvarsleren når det trengs, minst en gang i året. Gjerne 1. desember som er røykvarslerens dag. Du bør også teste at røykvarsleren fungerer jevnlig, ved å trykke på testknappen.

BRANNSLUKKERE Du har ansvaret for å kontrollere at brannslukningsapparatet finnes i din bolig og at det er i orden. Pila på trykkmåleren på apparatet skal peke på det grønne feltet, og apparatet skal ikke ha synlige skader. Apparatet skal ha en datostempling og som hovedregel skal apparatet kontrolleres hvert femte år, og skiftes ut hvert tiende år. DU kan kontrollere apparatet ved å snu det på hodet i 5-10 sekunder, og høre etter om pulveret er løst. Hvis du ikke hører at pulveret beveger seg inne i apparatet, bør du skifte det ut.

..........................................................................


2. BAD

.......................................................................... TØRKETROMMEL Rense filter hver gang etter bruk. Tømme kondensbeholderen hver gang etter bruk.

AVLØP OG SLUK Det er leietakers ansvar og sørge for regelmessig rensing av avløp, både badekaret/dusjen og servant, samt hovedsluk.

BADEKAR / DUSJ Rengjøres ukentlig med egnede rengjøringsmidler. Hår og annet smuss som blir igjen i badekaret/dusjen, eller på slukristen etter bruk, skal kastes i søpla. IKKE skylles ned i sluket.

..........................................................................


3. KJØKKEN

.......................................................................... AVLØP OG SLUK Det er leietakers ansvar og sørge for regelmessig rensing av avløp.

WATERGUARD Waterguarden skal hindre/varsle vannlekkasje. Hvis “reset”- knappen lyser, har det forekommet vannlekkasje. Tørk sensorer med klut, og sjekk vannrørene. Deretter tilbakestill ved å trykke på reset-knappen. Ved vannlekkasje kontakt Avdeling bolig 69108600 eller din boligkontakt.

KOMFYRVAKT Komfyrvakt skal forhindre brann og er montert i de fleste kommunale boliger. Dersom du opplever problemer med komfyrvakt ring Avdeling bolig på 69108600 eller din boligkontakt.

KJØKKENVIFTE Løsne ristene som sitter i vifta. Vask de med varmt såpevann, skyll godt og la de renne av seg. Skyll godt før de settes på plass igjen. Dette bør gjøres hver 3. mnd. Kullfilter skal byttes, ikke vaskes

..........................................................................


4. ALLE ROM

.......................................................................... BYTTE AV LYSPÆRER OG LYSRØR MED TENNPLUGGER Slå av strømbryter eller skru ut/vipp av sikring. Ta av kuppel eller skjerm på lampen. Sett inn nytt lysrør/ ny lyspære. Ved bytte av lysrør skal også tennplugg byttes.

SKJØTELEDNINGER Bruk minst mulig skjøteledninger. Hvis du må benytte skjøteledning er det viktig å bruke riktig type og at ledningen er jordet.

..........................................................................


4. ALLE ROM

.......................................................................... STRØMKONTAKTER Kontakter kan løsne fra koblingsboks eller feste. Over tid blir det slitasje når man drar ut støpsel. Tips er å holde på kontakt når støpsel dras ut. Ta aldri ut støpsel ved å dra i ledningen.

DØRLÅSER OG NØKLER Leietaker skal smøre dørlåser og hengsler 2 ganger i året for å hindre treghet. Bruk låsolje eller universalolje. Du skal ikke kopiere nøkler selv. Ved behov for flere nøkler kontakt Avdeling bolig på 69108600 eller din boligkontakt.

..........................................................................


4. ALLE ROM

.......................................................................... DØRER OG VINDUER Luft jevnlig for å forhindre fuktskader i treverk og rammer. Ikke ha åpne dører og vinduer i mye regnvær. Vask og rengjør vinduer regelmessig. Smør hengsler minst 2 ganger i året. Sørg for å ha isfrie terskler i ytterdør og verandadør.

LUFTING Sørg for god lufting av boligen. Ikke ha for mange ting tett på vegg. Overfylte boliger kan gi soppdannelse. Ha alltid alle lufteventiler åpne.

..........................................................................


5. DIVERSE

.......................................................................... SIKRINGSSKAP Sikringsskapet av gammel type: Du som leietaker bytter ut sikringer som har gått. VIKTIG å se på styrke av sikringer som byttes ut (hvor mange ampere) og erstatte dem med tilsvarende. I automatiske sikringsskap har de automatsikringer, jordfeilbryter og overspenningsvern. I motsetning til eldre sikringsskap, hvor du må bytte ut en sikring som er gått, kan du her bare aktivere sikringen igjen. Om da sikringen går igjen må du ta kontakt med Avdeling bolig på 69108600 eller din boligkontakt.

KABEL TV / INTERNETT Leietaker må tegne eget abonnement.

..........................................................................


5. DIVERSE

.......................................................................... PLENKLIPP Du som leietaker er ansvarlig for å klippe plen. Det vil bli bestilt eksternt firma om det ikke blir klippet. Faktura sendes deg som leietaker.

SNØMÅKING Du som leietaker er ansvarlig for snømåking. Det vil bli bestilt eksternt firma om det ikke blir måket. Faktura sendes deg som leietaker.

..........................................................................Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.