Page 1

khaophuket khaophuket khaophuket.com

ปที่ 2, ฉบับที่ 14

วันศุกรที่ 11 พฤษภาคม ถึง วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ราคา 20 บาท

ห้ามจําหน่าย

ข่าว

หน้า 3

ชุมชน

หน้า 7

กีฬา

หน้า 15

รอง ผบช.ตร.ทท. แถลงข่าวรวบนัก อสังหาฯ ภูเก็ต

ผู ้คนนับหมื่นเข้า ร่วมงานเทศกาล อาหารและดนตรี

นายกอบต.เชิ งทะเล ชี้ แผนที่ครอบคลุมที่ดนิ 178 ไร่ บริเวณชายหาดลายัน–หาดเลพัง

โฆษณาขายที่ดินรัฐออนไลน์ มูลค่ากว่า 3.66 พันล้าน ข่าวภูเก็ต

thai@classactmedia.co.th

■ ขอความโฆษณาขายที่ดินทําเลทอง ฝงตะวันตกของเกาะภูเก็ตที่มีมูลคากวา 3.66 พันลานบาท เรียกความสนใจของ เจาหนาที่รัฐใหตรวจสอบและดําเนินการ ตามอํานาจหนาที่บนผืนดินพื้นที่มากกวา 40 ไร ซึง่ กําลังเปนขอพิพาทกรณีรกุ ลํา้ ทีด่ นิ ของรัฐอยางผิดกฎหมายและถูกสั่งใหรื้อ ถอนโดยศาลฎีกา หลังจากมีการประกาศ ขายอยางโจงแจงออนไลน ในราคาไรละ กวา 90 ลานบาท ผานแผนที่เดียวกันกับที่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI ใชในการ ประกาศคําพิพากษาของศาลฎีกา ซึ่งการ โฆษณาขายนี้ ถู ก ค น พบและเป ด เผยสู  สาธารณะและดึงความสนใจจากหนวยงาน ภาครัฐโดย The Phuket News เมื่อ สัปดาหที่ผานมา ทีด่ นิ ผืนนีถ้ กู โพสตเพือ่ การโฆษณาขาย ผานเฟซบุกเพจ “224Land” เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2561 ซึง่ จนถึงสัปดาหนไี้ ดมยี อดไลค

และผูคนแสดงความรูสึกตอโพสตดังกลาว ถึงกวา 8,900 ไลค ขอความแสดงความคิด เห็น 3,800 ขอความ และ 8,400 แชร เมื่ อ เดื อ นพฤศจิ ก ายนป ที่ ผ  า นมา จังหวัดภูเก็ตนําโดย นายนรภัทร ปลอดทอง ผูว า ราชการจังหวัดภูเก็ต ไดตงั้ คณะทํางาน บริหารจัดการที่ดินจํานวน 178 ไร บริเวณ ชายหาดลายั น –หาดเลพั ง ต.เชิ ง ทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต (ซึ่งรวมถึงพื้นที่ที่มีการ ประกาศขายออนไลน) หลังศาลฎีกามีคํา พิพากษาใหเปนพื้นที่สาธารณประโยชน ของจังหวัดภูเก็ต เนนหลักการใหประชาชน ไดใชรวมกัน เพื่อเปนสวนสาธารณะสถาน ที่พักผอนทองเที่ยวของประชาชนอยาง ยั่งยืน พอเมืองระบุวา “สําหรับความชัดเจน ในการบริหารจัดการก็จะนําขอกฎหมาย การบังคับคดีจากศาลมาใชดําเนินการให เปนรูปเปนรางทีช่ ดั เจนตอไป โดยเปาหมาย หลักของการบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะ ประโยชนจะเนนหลักการใหประชาชนไดใช รวมกัน แนวทางในการดําเนินการของผูที่

บุ ก รุ ก และยั ง ไม อ อกไปจากพื้ น ที่ ทาง จั ง หวั ด จะดํ า เนิ น การโดยใช อํ า นาจทาง กฎหมายและอํานาจจากศาลมาใชในการ ดํ า เนิ น การและจะประชาสั ม พั น ธ ใ ห ประชาชนที่บุกรุกไดเขาใจสถานะวาพื้นที่ ดังกลาวเปนพื้นที่สาธารณะ การบุกรุกถือ เปนความผิด ทางกฎหมายซึง่ ประชาชนจะ ตองมีความเขาใจในเรื่องดังกลาว” พรอมเนนยํ้าชัดเจนวา การเปนพื้นที่ สาธารณะประชาชนหรือกลุม บุคคลจะไมมี สิทธิค์ รอบครอง หรือเขามาทําประโยชนได ลาสุด เมื่อวันพุธที่ 9 พ.ค. นายมาแอน สําราญ นายกองคการบริหารสวนตําบลเชิง ทะเล กลาวกับ ขาวภูเก็ต ชัดเจนวา ที่ดิน ผืนดังกลาวไมสามารถทําการซื้อขายได อยางแนนอน เนื่องจากศาลฎีกาไดมีคํา พิพากษาใหเปนพื้นที่สาธารณประโยชน ของจังหวัดภูเก็ต เพื่อใหประชาชนไดใช รวมกัน “ที่ดินผืนนี้ไมสามารถซื้อขายไดอยาง แนนอน เพราะเปนทีด่ นิ ของหลวง ศาลฎีกา ทานก็สั่งมาแลวและตอนนี้ก็ยังอยูในขั้น

ตอนการบังคับใชกฎหมาย เชื่อไดเลยวาที่ ตรงนี้ ไ ม ส ามารถออกโฉนดได แ น น อน” นายมาแอน กลาว อยางไรก็ตาม ผูสื่อขาว The Phuket News ไดติดตอไปยังหมายเลขโทรศัพทที่ ปรากฏอยูบนขอความโฆษณา ซึ่งผูรับสาย ปลายทางยื น ยั น ว า ที่ ดิ น ผื น ดั ง กล า วมี กรรมสิ ท ธิ์ ก ารครอบครองถู ก ต อ งตาม กฎหมายทุกประการ ไมวาสื่อหรือใคร ๆ จะกลาวถึงที่ดินผืนนี้วาอยางไร ทางผูขาย รับรองวามีหลักฐานการครอบครองที่มาก พอและสามารถทํ า การซื้ อ ขายได อ ย า ง แนนอน นอกจากนี้ยังระบุอีกวา มีผูสนใจ โทรสอบถามติ ด ต อ ซื้ อ ที่ ดิ น ผื น ดั ง กล า ว หลายราย แตยังไมมีผูใดวางเงินมัดจําแต อยางใด นายกเล็กเชิงทะเลระบุอีกวา หลังจาก รับทราบการโฆษณาขายที่ดินผืนดังกลาว ก็ไดแจงไปทางนายนรภัทรแลว ทั้งยังได ทํ า การตรวจสอบและขอยื น ยั น ว า การ โฆษณาขายนัน้ ไมสามารถกระทําไดและจะ ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป

ลากูน่า ภูเก็ต ฮอสพิทาลิตี้ ชาเล็นจ์ ครัง้ ที่ 3


2

บรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ

KHAOPHUKET.COM

วันศุกร์ท่ี 11 พฤษภาคม 2561

thai@classactmedia.co.th

ติดต่อเรา

thai@classactmedia.co.th 076 612 550

จุ ฑารัตน์ (อุ ้ม) เปลรินทร์ บรรณาธิการไทย

088 766 1615 thai@classactmedia.co.th

ธัญลักษณ์ (มะม่วง) สากูต นักข่าว

091 165 0260 reporter2@classactmedia.co.th

ฤดูฝนกับเจ้าสาวที่กลัว “นํ้าขังรอระบาย”

■ “เหตุ อั น ใดพอความรั ก เธอเริ่ ม ต น

ชายทุกคนหลีกไกล เหตุอนั ใดเธอเคยคิดดูหรือไม ใครลอมกรอบตัวเอง ตัง้ ขอแมรกั เสียมากมาย จะมีชายใดเปนไดดัง เชนกฎเกณฑเธอวางไว ใครบางจะมีทางเปนชายของเธอ เธอเห็นใคร ไยถึงตองหลอกตัวเอง...” พอกอน!! สัปดาหนเี้ ราจะเห็นวาฝนฟาเริม่ ตกลงมาอีกแลว กระหนํา่ ยิง่ กวาซัมเมอรเซลกัน เลยทีเดียว เลนเอาสาว ๆ ทีก่ ลัวเสียงฟารอง ฟาผาผวากันไปเสียหลายรอบ ฝนฟากับเกาะภูเก็ตนัน้ เปนของคูก นั อยาง ทีเ่ รา ทราบกันดีอยูแ ลว และปนเี้ หมือนพีฝ่ นจะ มาชาไปสักนิดหนอยดวยซํา้ สําหรับทานทีช่ อบ ฤดูฝน ชอบบรรยากาศเย็น ๆ แสงแดดสีทอง หลังเมฆฝนพัดผานก็คงจะยิม้ ออกแบบกวาง ๆ กันไปกับอากาศในสัปดาหนี้ แตสาํ หรับทานที่

ผู จ้ ัดการทัว่ ไป

ศิรพ ิ ร (นก) แสงมาศ ผู ช้ ่ วยฝ่ ายขาย

086 479 7470 sales@classactmedia.co.th

จําไดเลยวามวลนํ้าครั้งนั้นไดสรางความเดือด ร อ นให กั บ ผู  ค นที่ ขั บ ขี่ ทั้ ง รถยนต แ ละรถ จักรยานยนตมากมาย ซึ่งวันนั้นพบวามีรถที่ เครือ่ งยนตดบั ไปเพราะนํา้ กันหลายคัน นอกจากนัน้ ยังมีเจาหนาทีต่ าํ รวจ เจาหนาที่ กูภ ยั และผูท มี่ สี ว นเกีย่ วของในการใหความชวย เหลือตองคอยยืนตากฝนอํานวยความสะดวก กับรถราทีผ่ า นไปมา เพือ่ ใหเกิดความเสียหาย นอยทีส่ ดุ นึกแลวก็ตอ งขอชืน่ ชมทุกทานจากใจ จริง ทีย่ อมเสียสละตนเองเพือ่ สวนรวม แตไมวา ฝนจะตก ฟาจะรอง แดดจะออก หรือวันทีม่ ลี มแรง ชีวติ ก็ตอ งเดินตอไป และไมวา ภูเก็ตจะชุม ฉํา่ ไปดวยเม็ดฝนจากฟากฟาหรือเต็ม ไปดวยแสงแดดจาตลอดทัง้ วัน ไขมกุ เม็ดนีก้ ย็ งั คงสวยงามในแบบของตัวเองเสมอ และสุดทาย ฝนตกแลวก็อยาลืม “รักษาสุขภาพ” กันนะคะ จุฑารัตน เปลรินทร บรรณาธิการหนังสือพิมพ ขาวภูเก็ต

เจสัน บีแวน 086 479 7471 gm@classactmedia.co.th

ชื่นชอบแสงแดดจาเหมาะแกการอาบแดดบน ชายหาดแลวละก็ อาจจะตองรอไปอีกสักหนอย เอาเปนวาภูเก็ตตอบโจทยคนทัง้ สองกลุม ไดเปน อยางดี ไมวา จะเปนสาว ๆ ทีช่ อบสายฝนหรือ นิยมแสงแดด บายวันหนึง่ ในขณะขับรถกลับเขาทีท่ าํ งาน หลังอาหารมือ้ เทีย่ งชวงกลางสัปดาห ก็ไดมฝี น ตกลงมาอยางหนัก เมือ่ ขับผานบริเวณทางลอด สามกองก็ชวนใหขนลุกขึน้ มานิดหนอย เพราะ นึกถึงเหตุการณนาํ้ ทวมหรือ “นํา้ ขังรอระบาย” ครั้งใหญในประวัติศาสตรการใชชีวิตบนเกาะ แหงนีเ้ มือ่ ปทผี่ า นมา ในใจก็คดิ วา “เอาอีกแลว หรือนี”่ และก็แอบหวังวาฝนจะไมตกหนักตอ เนือ่ งจนเกิดปรากฏการณซาํ้ รอยใหตอ งออกไป เดินตากฝนไลฟสดใหแฟนขาวภูเก็ตไดรบั ชมอีก เพราะเหตุการณเมื่อปที่แลวยังคงติดตา

1 2 3 4 5

10 ข่าวยอดนิยมประจําสัปดาห์ บนเว็บไซต์ www.khaophuket.com ปริศนาโรงแรมร้างลึกลับบนเนินเขาหาดกะตะ ่ รวบ 2 ผู ้ต้องหาค้ายาเสพติด สารภาพสังยาออนไลน์ รับ ของทางไปรษณีย์ ส่งมอบตัว ตร.ภูเก็ตให้กองปราบ หลังถูกตัง้ ข้อหาเกี่ยวข้อง กับวัตถุระเบิด เร่งติดตามคนร้ายย่องขโมยทอง พบมีรอยสักที่แขนขวา สาวซิ่ งกระบะชนแท่งแบริเออร์ยางระเบิด ชนต่อรถบัส วิ่งสวนทางมา เจ็บ 1 ราย

6 7 8 9 10

จับกุมนักธุรกิจหลอกขายห้องชุดหรู นัดโอนปี 58 แต่ยัง ไม่มีการก่อสร้าง สงสารดีไหม? 3 คนร้ายงัดตู้บริจาควัดเขารัง อ้าง ไม่มีเงินกินข้าว หนีไม่รอด! ตํารวจภูเก็ตปิ ดคดีโจรเจาะเพดานร้าน ทองภายใน 24 ชม. สลด! คนขับแบคโฮพบห่อผ้าขาวลอยติดขอนไม้ในคลอง เปิ ดเจอศพเด็กทารก เพลิงไหม้ชุมชนซอยท่าจีน โชคดีไร้เจ็บ เสียหาย 1 หลัง

เกียรติศกั ดิ์ (รูด)ี้ ดีมเมอร์ ตัวแทนฝ่ ายขาย

088 754 1371 sales2@classactmedia.co.th

นิทสั น์ (เต้) มณี ธนพงศ์ (โอ๊ค) ขาวอําไพพันธ์ นิรวิทธิ์ (มอส) วรวณิชชา กราฟฟิ กดีไซเนอร์

Khao Phuket - ข่าวภูเก็ต @khaophuket ติดต่อลงโฆษณา

076 612 550 ext. 605 Fax: 076 612 553 info@classactmedia.co.th thephuketnews.com 99/7 Moo 1 (Billion Plaza), T. Kathu, A. Kathu, Phuket 83120

ทิวทัศน์ภเู ก็ต อีกภาพที่คุ้นตา ณ หาดราไวย์ / ภาพ: ปวริศร์ มู สิกา หากท่านมีภาพทิวทัศน์แสนสวยสะดุดตาสะกดใจหรือภาพแปลกของภูเก็ต (ความละเอียดภาพสูง) ส่งอีเมลมาได้ท่:ี thai@classactmedia.co.th


วันศุกร์ท่ี 11 พฤษภาคม 2561

ท้องถิ่น

KHAOPHUKET.COM

3

รองโจ๊ ก แถลงรวบนั ก ธุ ร กิ จ หลอกขายห้ อ งชุ ด ่ ่ ่ เจ้าหน้าทีตาํ รวจระบุ หากผูใ้ ดทีได้รบั ความเดือดร้อนจากโครงการสามารถแจ้งความเพิมเติมได้ เอกภพ ทองทับ

thai@classactmedia.co.th

■ จากกรณี เมื่ อ สั ป ดาห ที่ ผานมา ณ บริเวณโครงการกอสราง คอนโดมิ เ นี ย มเนิ น เขาริ ม หาด กะหลิม ต.ปาตอง อ.กะทู จ.ภูเก็ต ตํารวจทองเที่ยวไดลงพื้นที่ตรวจ สอบโครงการคอนโดมิ เ นี ย มหรู และรวบตัวผูก ระทําผิดฐานฉอโกง ประชาชนและชาวตางชาติหลัง หลอกใหวางดาวนและผอนชําระ แตไมมกี ารโอนกรรมสิทธิใ์ หลกู คา มูลคาความเสียหายกวารอยลาน บาท พล.ต.ต.สุรเชษฐ หักพาล รอง ผบช.ตร.ทท. พรอมดวยกําลังเจา หนาทีเ่ ขาตรวจสอบพืน้ ทีโ่ ครงการ กําลังกอสรางที่ถูกรองเรียนจาก ประชาชนและชาวตางชาติจาํ นวน หลายราย จากการขายคอนโด มิเนียมและหองชุดในพื้นที่จังหวัด ภูเก็ตและกระบี่ รายงานของสํานักงานตํารวจ แหงชาติระบุวา ศูนยปฏิบัติการ ฉปทน.ตร.ไดรับการประสานงาน จากพนักงานสอบสวน สภ.ปาตอง วามีผเู สียหายถูกหลอกลวงโดยการ โฆษณาเสนอขายคอนโดและหอง ชุดชื่อโครงการ ดิ เอมเมอรัลด เนอรวานา คอนโดมีเนียม ปาตองกะหลิม (บริษทั ภูเก็ตฟวเจอร กรุป

ภาพ: เอกภพ ทองทับ

จํากัด) มีพฤติกรรมหลอกลวงผูเ สีย หายโดยการนําเสนอคอนโด/หอง ชุดแลวหลอกใหผูเสียหายวางเงิน จองพรอมทัง้ ผอนชําระคางวดเปน จํานวนเงินมากกวา 2 ลานบาทอีก ทัง้ ยังตรวจสอบพบขอมูลความเสีย หายที่กําลังฟองรองในคดีอีกเปน จํานวนมากเปนเงินกวา 127 ลาน บาท ซึง่ ครบกําหนดสัญญานัดโอน กรรมสิทธิ์ในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 แต ป รากฏว า ไม ส ามารถ ดําเนินการโอนกรรมสิทธิไ์ ด

ทางผู  เ สี ย หายจึ ง ได ติ ด ตาม ทวงถามและตรวจสอบพื้นที่การ กอสรางของโครงการ พบวาไมมี การกอสรางโครงการหรืออาคาร อีกทัง้ ทางโครงการไมยอมคืนเงินที่ ผูเสียหายไดชําระไวใหครบตาม จํานวน ในขณะเดียวกันก็ยงั มีการ เสนอขายคอนโดและหองชุดดัง กลาวอยางตอเนือ่ ง ทัง้ ทางเว็บไซต และโฆษณาขายทัว่ ไป โดยมีลกู คา ทั้งชาวไทยและชาวตางชาติหลง เชือ่ หลายราย

ศิลปิ นภูเก็ตเรียกร้องความยุ ตธิ รรมกรณีฆา่ เสือดําทุง่ ใหญ่นเรศวร สนับสนุนมูลนิธสิ บื ฯ ข่าวภูเก็ต

thai@classactmedia.co.th

นอกจากการพนกําแพงรูป เสื อ ดํ า ตามจุ ด ต า ง ๆ ในพื้ น ที่ กรุงเทพมหานครทีป่ รากฏเปนขาว ในชวงที่ผานมาแลว ศิลปนชาว ภูเก็ตก็ยังไดสรางสรรคผลงานพน กราฟตที้ ใี่ จกลางเมืองภูเก็ต พรอม จัดกิจกรรมเพือ่ ระดมทุนบริจาคให มูลนิธสิ บื นาคะเสถียร จากกรณีการฆาเสือดําซึ่งเปน สัตวสงวนในพื้นที่ทุงใหญนเรศวร โดยหัวหนาเขตรักษาพันธุสัตวปา และเจาหนาที่ในคณะทํางานได จั บ กุ ม นายเปรมชั ย กรรณสู ต ร ประธานฯ บมจ. อิตาเลียนไทย ดิเวลอปเมนต พรอมพวก และ สามารถยึดซากสัตวปาอยางไกปา เกง และเสือดําทีถ่ กู ถลกหนังและ ชําแหละเปนชิน้ ๆ ตัง้ แตวนั จับกุม เมื่อตนเดือนกุมภาพันธ ที่ผานมา นัน้ คดีความดังกลาวยังไมสามารถ หาขอสรุปได โดยนายเปรมชัยฯ ยัง คงใหการปฏิเสธ และยืนยันวาไมได ฆาเสือดําแตอยางใด ซึง่ การกระทํา ดังกลาวนั้นไดนํามาซึ่งกระแสตอ ตานอยางตอเนือ่ ง โดยสามารถเห็น ไดจากการพนกําแพงตามจุดตางๆ ของกรุงเทพมหานคร รวมถึงบน ปายทางกอสรางขอบริษทั อิตาเลียน ไทยฯ ซึ่ ง ขณะนี้ ใ นตั ว เมื อ งภู เ ก็ ต ที่ ■

กําแพงและประตูของราน Drawing Room Phuket เต็มไปดวยภาพพน กราฟตเี้ สือดํา ทีท่ างกลุม ศิลปนได รวมกันทําไว โดย ‘อามาน’ อัครเดช ตันเหมนายู ตัวแทนจากกลุม กลาว วา สาเหตุทตี่ อ งพน เพราะตองการ แสดงออกและเรี ย กร อ งความ ยุตธิ รรมใหกบั กรณีนี้ “รูสึกยินดีที่เราเปนสวนหนึ่ง จากศิลปนทั่วประเทศที่ไดแสดง ออกถึงความคิด ความเห็น เกีย่ วกับ กระบวนการยุตธิ รรมเรือ่ งนี้ ไมวา งานชิน้ นีจ้ ะดังหรือไม ผมก็ดใี จทีไ่ ด เปนสวนหนึง่ ทีไ่ ดทาํ ตอนเราไปพน กันก็มนี อ ง ๆ ในเมืองหลาย ๆ คน มารวมพนดวย” “ตอนแรกก็ไมแนใจวาจะพน จบหรือเปลา มีคนมาขีม่ อเตอรไซค ตระเวนดูอยูห ลายรอบ แตสดุ ทาย ก็เสร็จสมบูรณไดดว ยดี” “อิสรภาพและกระบวนการ

ยุตธิ รรมมันมีผลตอทุก ๆ สวนของ ประเทศ ซึง่ กรณีเสือดํานีส้ ะทอนให เราเห็นวาสุดทายคนจนก็เขาคุก และคนรวยก็สามารถซื้ออิสรภาพ ได ไมวา จะรวยจะจนคนเราตองรับ ผิดชอบตอสิง่ ทีต่ วั เองทํา” “มันตลกดีที่งานสตรีทอารตก ลับถูกมองวาเปนอะไรทีร่ า ยแรง ใน ขณะที่กรณีอยางเสือดํากลับไมได รับการจัดการอยางเด็ดขาด” เขา กลาวปดทาย หลังจากกิจกรรมพนรูปเสือดํา เสร็จสิ้น เหลาศิลปนก็ยังไดรวม ตัวกันที่รานเซงดวนเพื่อจัดงาน นิทรรศการโชวภาพวาดเสือดําและ จัดประมูลผลงานเพื่อระดมทุนให มูลนิธสิ บื นาคะเสถียรอีกดวย และนอกจากกิจกรรมขางตน แลว ทางกลุม ยังผลิตเสือ้ เสือดําทีม่ ี โลโก ห น า เสื อ ดํ า และตาชั่ ง เอี ย ง พรอมคําวา ‘The loss is more than just a death’ (ความสูญเสีย นี้ ไมใชแคความตาย) ซึ่งรายได ทัง้ หมดโดยไมหกั คาใชจา ยจะนําไป บริจาคใหกบั มูลนิธสิ บื นาคะเสถียร เชนกัน ผูที่สนใจสามารถติดตอและ ติดตามออนไลนไดที่ Instagram @ kkstadiumgoods หรือ Facebook Fanpage https://www. facebook.com/HLOYJINGNGEA/ และ https://m.facebook. com/KKStadiumgoods/

ทางพนักงานสอบสวน สภ.ปา ตอง จึงรองขอศาลออกหมายจับ นายสาวิตร เกตุโรจน ในขอหา ฉอโกงประชาชน ตามหมายจับของ ศาลจังหวัดภูเก็ต ซึง่ การกระทําดัง กล า วอาจเข า ข า ยเป น ความผิ ด ทั้งฐานความผิดฉอโกงประชาชน โฆษณาเปนเท็จหรือเกินความจริง ตาม พ.ร.บ.คุ  ม ครองผู  บ ริ โ ภค มาตรา 22 วาดวยสัญญาเรื่องให ธุ ร กิ จ ขายห อ งชุ ด เป น ธุ ร กิ จ ที่ ควบคุมสัญญาและนําเขาสูระบบ

คอมพิ ว เตอร ซึ่ ง เป น ข อ มู ล คอม พิวเตอรปลอมไมวาทั้งหมดหรือ บางสวนหรือขอมูลคอมพิวเตอรอนั เปนเท็จ นอกจากนี้ยังมีโครงการอื่น ๆ ที่คาดวาอาจจะมีความเกี่ยวของ และเขาขายการกระทําความผิด ในลั ก ษณะเดี ย วกั น นี้ อี ก หลาย โครงการประกอบดวยโครงการ ดิ เอมเมอรัลด ซิตี้ไลฟ คอนโด ป า ตอง บริ ษั ท เอมเมอรั ล ด ดี เวลลอปเมนท กรุป จํากัด, ดิ เอม

เมอรัลด อาวนาง คอนโด บริษัท เอมเมอรัลด ดีเวลลอปเมนท กรุป จํากัด, ดิ เอมเอมรัลด เทอเรส ปาตอง บริษัทภูเก็ต ฟวเจอร ดี เวลอปเมนท จํากัด และ ดิ เอม เมอรัลด-เซ็นทรัล บริษทั แคปปตอล เรียลเอสเตทจํากัด ดาน พล.ต.ต.สุรเชษฐ เปดเผย วาจากการรองเรียนของชาวตาง ชาติเปนสวนใหญเกีย่ วกับเรือ่ งการ ขายคอนโดมิเนียมและหองชุดของ โครงการหลายโครงการ จนกระทัง่ สามารถจับกุมผูที่มีสวนเกี่ยวของ ในขอหาฉอโกงประชาชน ซึง่ ถือวา เหตุการณลกั ษณะนีเ้ ปนการทําลาย ชื่ อ เสี ย งของประเทศชาติ อี ก ทั้ ง ระบบเศรษฐกิ จ ของประเทศจึ ง ขอให ผู  ที่ ไ ด รั บ ความเสี ย หายใน โครงการดั ง กล า วหรื อ โครงการ อื่น ๆ เขาแจงความรองทุกขกับ พนักงานสอบสวนในพื้นที่รับผิด ชอบ เพือ่ ทางสํานักงานตํารวจแหง ชาติจะไดสืบสวนสอบสวนดําเนิน คดี ตลอดจนชวยเหลือเยียวยาให ไดรบั ความยุตธิ รรมทางอาญาตอไป ในสวนของผูต อ งหา เจาหนาที่ ได นํ า ตั ว ส ง พนั ก งานสอบสวน สภ.ป า ตอง เพื่ อ ดํ า เนิ น คดี ต าม กฎหมายแลว อยางไรก็ตามสําหรับ ผู  ที่ ไ ด รั บ ความเดื อ ดร อ นจาก โครงการดังกลาวก็สามารถดําเนิน การแจงความเพิม่ เติมได


4

ท้องถิ่น

KHAOPHUKET.COM

วันศุกร์ท่ี 11 พฤษภาคม 2561

่ ่ ชาวเลวอนรือ้ เขือนกันคลืน

นักท่องเที่ยวให้อาหารนก เงือกแสนรูอ้ ย่างใกล้ชิด ้าํ ขนาดเล็ก ให้ เ หตุ ผ ลชั ด เจนว่ า ไร้ ป ระโยชน์ แ ถมทํ า ลายสั ต ว์ น แห่แชะภาพแชร์ในโลกโซเชี ยล ข่าวภูเก็ต อนุกรรมการทางทะเลและชายฝง thai@classactmedia.co.th

เอกภพ ทองทับ

thai@classactmedia.co.th

■ เมื่อปลายสัปดาหที่ผาน มาเราไดเห็นภาพนารัก ๆ ของ เจานกเงือกแสนรูที่ไมกลัวคน แถมยั ง เป ด โอกาสให นั ก ท อ ง เทีย่ วไดถา ยรูปแบบใกลชดิ ซึง่ ผู สือ่ ขาวไดรบั แจงจากนางสุชาดา หนูกลับ อายุ 60 ป เจาของราน อาหารภายในนํ้ า ตกบางแป ต.ปาคลอก อ.ถลาง วามีนก เงือกขนาดใหญลําตัวมีสีดํา ใต ทองสีขาว หางยาว ปากสีเหลือง ได บิ น มาเกาะที่ ร  า นและมี ลักษณะคุนไมตื่นกลัวคน ก็ได รุ ด ไปตรวจสอบและพบเห็ น ภาพประทับใจ โดยเมื่ อ นั ก ท อ งเที่ ย วชาว ต า งชาติ ที่ เ ข า มาท อ งเที่ ย ว ภายในนํ้าตกบางแปไดพบเห็น ตางก็ถา ยรูปแบบใกลชดิ พรอม นํามะเขือเทศ ขนมขบเคี้ยว ไข ดาว ไปปอน โดยนกเงือกตัวดัง กลาวไดกนิ อาหารและบินไปมา บริเวณรอบ ๆ ราน ทําใหนทท. เข า มาเล น กั บ นกเงื อ กพร อ ม กั บ ถ า ยรู ป เก็ บ ไว เ ป น ที่ ร ะลึ ก จํานวนมาก

■ เมื่อวันที่ 4 พ.ค. ที่ผานมา

ทั้งนี้ เจาของรานกลาวอีก วา นกตัวดังกลาวไดเขามาอยู ภายในนํา้ ตกบางแปประมาณ 1 เดือนเศษ โดยมีนสิ ยั คุน เคยและ ไมตนื่ กลัวแตอยางใด คาดวานา จะเปนนกที่เคยถูกเลี้ยงและได หลุดออกมา เนื่องจากลักษณะ ทาทางคุนกับคนเปนอยางมาก ซึ่งนั่นก็ทําใหกลายเปนจุดเดน และสร า งสี สั น ทางธรรมชาติ ภายในนํ้าตกบางแป

รองผู  ว  า ราชการจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต พรอมคณะรวมประชุมและลงพื้น ทีเ่ พือ่ ตรวจสอบขอเท็จจริงตามขอ รองเรียนของผูแทนชาวเลราไวย และแก ป  ญ หาเรื่ อ งการรื้ อ ถอน เขื่อนกันคลื่นชุมชนชาวเลราไวย นายถาวรวัฒน คงแกว รอง ผูวาฯ เปนประธานในการประชุม ร ว มกั บ สว นราชการที่ เ กี่ ย วข อ ง และผู  แ ทนเครื อ ข า ยสิ ท ธิ ค นจน พัฒนาภูเก็ต โดยมีนายอธิวัฒน ยอดหวาน ผอ.กลุมงานศูนยดํารง ธรรมจังหวัดภูเก็ต, นายนิรันดร หยังปาน ผูแทนชุมชนชาวเลยรา ไวย และหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง พรอมสื่อมวลชนรวมประชุมและ ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบขอเท็จจริง นายอธิวัฒน กลาววา มติที่ ประชุมมอบอํานาจใหนายถาวร วัฒน เปนประธานในการประชุม ร ว มกั บ ส ว นราชการที่ เ กี่ ย วข อ ง และผู  แ ทนเครื อ ข า ยสิ ท ธิ ค นจน พัฒนาภูเก็ต เพือ่ แกไขปญหาใหแก ราษฎรผูยากไร ที่ไมมีที่ดินทํากิน และไดอาศัยอยูใ นทีด่ นิ ของรัฐ เมือ่ วันที่ 23 มี.ค.ที่ผานมา ซึ่งในที่ ประชุมไดมีมติมอบใหศูนยดํารง

ภาพ: ปชส.ภูเก็ต

ธรรมจังหวัดภูเก็ต เปนผูประสาน หนวยงานตาง ๆ รวมกันตรวจสอบ พื้นที่และแกไขปญหาเรื่องเขื่อน กันคลื่นในชุมชนชาวเลราไวย นายนิรันดร แจงในที่ประชุม วา ชุมชนมีการจัดทําประชาคมใน พื้นที่แลว ซึ่งเสียงสวนมากเห็นวา ไมตองการเขื่อนและตองการใหมี การรื้อถอน ทั้งนี้เขื่อนดังกลาวมี ความยาวประมาณ 125 เมตร และ แนวกําแพงบางสวนไดพงั ทลายลง พรอมใหเหตุผลวาในชวงทีม่ มี รสุม นํา้ ทะเลทีซ่ ดั มาปะทะกับสันเขือ่ น จะทําลายในเรื่องของทรัพยากร ทางทะเลตาง ๆ รวมไปถึงสัตวนํ้า ขนาดเล็ ก ที่ อ ยู  บ ริ เ วณแนวหน า ชายหาด อีกทัง้ เขือ่ นดังกลาวไมได

ใชประโยชนแตประการใด นายถาวรวัฒน กลาวเสริมวา คณะเจาหนาทีจ่ ากสวนราชการได รวมกันลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบขอ เท็ จ จริ ง ตามข อ ร อ งเรี ย นของผู  แทนชาวเลราไวย ในประเด็ น เขือ่ นกันคลืน่ ราไวยใครเปนผูส ราง และใครเป น ผู  อ นุ ญ าตให มี ก าร กอสราง รวมถึงเขื่อนดังกลาวมี การใชประโยชนอยางไร การขอให มีการรือ้ ถอนเขือ่ น ซึง่ อาจจะใชงบ ประมาณในโครงการไทยนิ ย ม ยั่ ง ยื น ของรั ฐ บาล งบประมาณ จํานวน 2 แสนบาท ในกรณีมีการ รือ้ ถอนเขือ่ น ตองขอความเห็นจาก สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่ ง แวดล อ มจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต และ

ถึงมาตรการปองกันผลกระทบการ กัดเซาะชายฝง รวมไปถึงเรือ่ งของ การออกเอกสารสิทธิ จัดสรรที่ดิน ทํากิน และโฉนดชุมชน ซึ่งทาง คณะทํ า งานและหน ว ยงานที่ เกี่ยวของจะไดมีการประชุมหารือ เพื่อหาขอสรุปในการดําเนินการ ตอไป ในสวนของประเด็นเรือ่ งเขือ่ น กันคลื่น กอนหนานี้ไดเกิดเปนขอ พิพาทมาแลว ระหวางชาวบานกับ หน ว ยงานภาครั ฐ เมื่ อ ปลายป ที่ ผานมา ซึง่ เมือ่ วันที่ 16 พ.ย. 2560 นายศศิน เฉลิมลาภ ประธานมูลนิธิ สืบนาคะเสถียร ในฐานะที่ปรึกษา ด า นการกั ด เซาะชายฝ  ง กรม ทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝ  ง พรอมเจาหนาทีจ่ ากกรมทรัพยากร ทางทะเลและชายฝ  ง นายสุ ท า ประทีป ณ ถลาง คณะกรรมการ ผู  ท รงคุ ณ วุ ฒิ บ ริ ห ารจั ด การ ทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝ  ง จังหวัดภูเก็ต และชาวบานหาด สุรนิ ทร เดินสํารวจบริเวณชายหาด สุรินทรที่จะมีการกอสรางเขื่อน ปองกันตลิ่งริมทะเล พรอมกับยํ้า ว า โครงการสร า งเขื่ อ นคื อ การ ทํ า ลายทรั พ ยากรชายฝ  ง อย า ง รุนแรง สงผลใหโครงการตองเปน อันระงับไป

3 คนร้ายงัดตูบ้ ริจาควัด อ้างไม่มเี งินกินข้าว พบหวังขโมยพระเกศทองคํามูลค่าหลักล้าน เอกภพ ทองทับ

thai@classactmedia.co.th

เจาหนาที่ตํารวจ สภ.เมือง ภู เ ก็ ต เป ด เผยว า เมื่ อ เวลา ประมาณ 19.30 น. ของวันที่ 1 พ.ค. ที่ ผ  า นมา เจ า หน า ที่ ตํ า รวจชุ ด สืบสวนสอบสวน สภ.ภูเก็ต นําโดย พ.ต.ท.รุง ฤทธิ์ รัตนภักดี รอง ผกก. สส.สภ.ภูเก็ต, ร.ต.อ.ตะวัน นวลแกว รอง สว.สส.สภ.เมืองภูเก็ต, ร.ต.อ. พีรสิทธิ์ หนูพยันต รอง สว.สส. สภ.ภู เ ก็ ต พร อ มเจ า หน า ที่ ชุ ด สื บ สวน สภ.เมื อ งภู เ ก็ ต จั บ กุ ม คนรายชาวตางดาว 3 ราย หลังกอ คดีรว มกันลักทรัพยเงินในตูบ ริจาค วัดเขารังสามัคคีธรรม หรือวัดเขารัง พ.ต.ท.รุงฤทธิ์ กลาววา จาก กรณี เ มื่ อ วั น ที่ 27 เม.ย. เวลา ประมาณ 17.20 น. ไดมคี นรายเปน ชาย 3 คน ขับขีจ่ ยย.ยีห่ อ ยามาฮา นูโวมายังวัด กอนจะเดินขึ้นไปที่ บริเวณโบสถของวัดกอนทีท่ บุ ตูเ งิน บริจาคของญาติโยมจํานวน 500 บาทแลวหลบหนีไป หลังจากนั้น ทางเจาหนาทีไ่ ดหลักฐานจากกลอง วงจรปดจึงนําไปสูการสืบสวนจน สมารถจับกุมคนรายทัง้ 3 คนไดที่ บริเวณที่พักคนงานใกลกันกับวัด เขารังฯ ทีเ่ กิดเหตุ ทราบชือ่ คือ นาย ยา ลิน นิง อายุ 18 ป, นายคยาว คยาว เพียว อายุ 22 ป และนาย ออง มยัท ซอว อายุ 19 ป พรอม ■

หลั ก ฐานเป น รถจั ก รยานยนต เสือ้ ผา-หมวกทีส่ วมใสในวันกอเหตุ โดยผู  ต  อ งหาทั้ ง หมดให ก ารรั บ สารภาพวาไดกอ เหตุจริง เนือ่ งจาก วันนัน้ ไมมเี งินทีจ่ ะกินขาว พรอมทัง้ ไดกลาวขอโทษกับพุทธศาสนิกชน ทัง้ หลายทีก่ ระทําการดังกลาวดวย นอกจากนี้ ยังพบหลักฐานวา คนรายหวังจะขโมยพระเกศทองคํา พระประธานมูลคากวาลานบาท แต ถือเปนความโชคดีทไี่ มสามารถเอา ไปได ในวันเกิดเหตุ พระครูบรรพต สารธรรม เจ า อาวาสวั ด เขารั ง สามัคคีธรรม เปดเผยวา “ปกติตู บริ จ าคจะนํ า มาเก็ บ ทุ ก สั ป ดาห ขณะเกิดเหตุนนั้ ทางวัดเปดโบสถให ประชาชนและนักทองเทีย่ วเขามาก ราบไหวพระในโบสถเปนประจําทุก วันซึง่ จะปดประมาณ 20.00 น. ทุก วัน จนกระทัง่ เมือ่ วันทีเ่ กิดเหตุเจา หนาที่ของวัดจะทําการปดโบสถ ตรวจสอบความเรียบรอยจึงเห็นวา ตูบริจาคถูกทุบกระจกขโมยเงิน

บริจาคจึงแจงอาตมา” เจาอาวาสระบุวา เกิดเหตุการณ งัดตูบ ริจาคทีว่ ดั หลายครัง้ “วันรุง ขึน้ (28 เม.ย.) อาตมาจึง เขามาตรวจสอบและพบวารอบ ฐานพระประธานกลับพบรองรอย คนรายปนขึน้ ไปทีอ่ งคพระพุทธมุก มณีศรีสุนทร ซึ่งเปนพระประธาน ภายในโบสถ ซึ่งพระเกศทําดวย ทองคําบริสุทธิ์ นํ้าหนัก 50 บาท พรอมดวยพลอยอีกจํานวนหนึ่ง มูลคามหาศาล เฉพาะทองคํามูลคา ก็กวาลานบาท ถาคนรายขโมยไป เป น เรื่ อ งที่ ร  า ยแรงมาก เพราะ กระจกใตฐานพระไดถกู เปดแลวแต คนรายนาจะทําอะไรไมได หรืออาจ จะมีคนมาพอดีทาํ ใหคนรายไมกลา ทีจ่ ะขโมย นับวาเปนโชคดีเปนอยาง มาก” พระครู บรรพตสารธรรม กลาว อยางไรก็ตาม ทางเจาหนาที่ ตํารวจไดตั้งขอกลาวหา “รวมกัน ลักทรัพย” พรอมสงตัวใหพนักงาน สอบสวนดําเนินคดีตามกฎหมาย


วันศุกร์ท่ี 11 พฤษภาคม 2561

ท้องถิ่น

KHAOPHUKET.COM

5

คสช. ส่งมอบตัว ร.ต.ท.ภูเก็ตให้กองปราบ ภายหลัง โดนตัง้ ข้อกล่าวหา “มีสว่ นเกี่ยวข้องกับวัตถุระเบิด” ข่าวภูเก็ต

thai@classactmedia.co.th

■ เจ า หน า ที่ ตํ า รวจสั ง กั ด

สภ.สาคู จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ตกเป น ผูตองหา 1 ใน 5 ราย ที่มีสวน เกี่ ย วข อ งกั บ คดี ต รวจพบวั ต ถุ ระเบิดชนิดพาวเวอรเจล 1,800 แท ง ภายในกล อ งกระดาษ ที่ จังหวัดปทุมธานีเมื่อปลายเดือน เมษายนที่ผานมา บางกอกโพสต รายงาน จากรายงานของ ขาวสด ได ระบุวา พ.อ.บุรินทร ทองประไพ คณะทํางานฝายกฎหมาย คณะ รักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) สง มอบตัวผูต อ งหาทัง้ 5 ราย ประกอบ ดวย 1.นายณัฎฐชัย ธนภัทรสัจจพร อายุ 57 ป 2.นางชเนตตี ธนภัทร สัจจพร อายุ 55 ป 3.นายโสภณ เติ ม พั น ธ ทุ นั น ท อายุ 47 ป 4.ร.ต.ท.ยุทธนา ชิตชลธาร อายุ 46 ป เจาหนาทีต่ าํ รวจ สภ.สาคู จ.ภูเก็ต และ 5.นายบุญเลิศ แนนพิมาย อายุ 55 ป ใหกับเจาหนาที่ตํารวจกอง ปราบปรามดําเนินคดีตามกฎหมาย เมือ่ วันที่ 3 พ.ค. 61 ในขอหารวม กันมี ใช คา หรือจําหนายดวย ประการใด ๆ ซึง่ วัตถุระเบิดโดยไม ไดรับอนุญาต และรวมกันเคลื่อน ยายวัตถุระเบิดจากทีแ่ หงหนึง่ ไป

ภาพ: ชป.รส.ร.25

ยังอีกแหงหนึง่ โดยไมไดรบั อนุญาต ตามหมายจับศาลจังหวัดธัญบุรี ทัง้ นี้ ร.ต.ท.ยุทธนา ถูกจับกุม ตัวหลังจากมีการตรวจพบสารเคมี จํานวนมากภายในบานพักที่บาน บางเทา หมู 2 ซอย 11 โดย สภ.เชิง ทะเล จนท.พิสจู นหลักฐาน หนวย EOD ชุ ด สื บ สวนกองกํ า กั บ การ ตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 29 เม.ย. ทีผ่ า นมา โดยพบของกลาง หลายรายการรวมถึง เชือ้ ประทุเชิง พานิชย รวมสายไฟ ประมาณ 200 ชุด และดินระเบิดอีมลั ชัน่ จํานวน 5 กอน ซึ่ ง ในวั น เกิ ด เหตุ เจ า หน า ที่

ตํารวจ สภ.เชิงทะเลรายงานวา เวลาประมาณ 17.00 น. สภ.เชิง ทะเล จนท.พิสจู นหลักฐาน หนวย EOD ชุ ด สื บ สวนกองกํ า กั บ การ ตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ตเขาไปตรวจ สอบภายในบานบางเทาหมู 2 ซอย 11 พรอมผูใ หญบา นไปรวมในทีเ่ กิด เหตุ พบของกลางหลายรายการ เจาหนาที่ตํารวจ ภ.จว.ภูเก็ต นําโดย พล.ต.ต.ธีรพล ทิพยเจริญ ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต พ.ต.อ.ชัยวัฒน อุ  ย คํ า รอง ผบก.ภ.จว.ภู เ ก็ ต พ.ต.อ.เสริ ม ขวั ญ นิ มิ ต ร ผกก. สภ.เชิงทะเล กับพวก, จนท.ทหาร ชป.รส.ร.25 นําโดย ร.ต.วัฒนชัย

คลองประดิษฐ หน.ชุด ชป.รส.ร.25 ไดเขาตรวจคนบานหลังดังหลาว ซึง่ เปนบานของ ร.ต.ท.ยุทธนา โดยมี นายเกชา เกราะเหล็ก ผูใ หญบา น ม.2 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เปนผูร ว มในการตรวจคนดวย ผล การตรวจคนพบของกลางหลาย รายการ ดังนี้ 1.ปุย แอมโมเนียมไน เตรต จํานวน 4 แกลลอน นํา้ หนัก รวมประมาณ 70 กก. 2.ปุ  ย แอมโมเนียมไนเตรต จํานวน 1 กระสอบ นํา้ หนักประมาณ 30 กก. 3.เชือ้ ประทุเชิงพานิชย รวมสายไฟ ประมาณ 200 ชุด และ 4.ดินระเบิด อีมลั ชัน่ จํานวน 5 กอน

โดยของกลางรายการที่ 1-4 พบวางไวบริเวณขางบานหลังทีท่ าํ การตรวจคน ของกลางรายการที่ 2 บรรจุอยูในกระสอบอาหารสัตว เขียนระบุขา งกระสอบวา คุณเลิต จ.ภูเก็ต และของกลางรายการที่ 3 และ 4 บรรจุอยูใ นกลองพัสดุ ซึง่ มี การระบุชอื่ วา นายชางเลิต พรอม เบอรโทรติดอยูบริเวณดานหนา กลอง ซึ่งจากการตรวจสอบเปน เบอรโทรศัพทของ ร.ต.ท.ยุทธนา โดยในเบือ้ งตนเจาหนาทีไ่ มพบตัวผู กระทําผิด กระทัง่ ในเวลาตอมาเจา หนาทีไ่ ดควบคุมตัว ร.ต.ท ยุทธนา เอาไวไดและนําตัวเดินทางไปยัง กรุงเทพมหานคร ดังกลาว ดาน พล.ต.ต.ชยพล ฉัตรชัยเดช รอง ผบช.ส. เปดเผยวา เมือ่ วันที่ 26 เม.ย.ทีผ่ า นมา เจาหนาทีต่ าํ รวจ สภ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ไดทาํ การตัง้ จุดตรวจอยูบนถนนเลียบคลอง 8 พืน้ ที่ อ.ธัญบุรี และไดเรียกตรวจคน รถกระบะ ยี่ ห  อ อี ซู ซุ ดี แ มคซ สีบรอนซเทา ทะเบียนสระบุรี ซึง่ มี นายชัยพงษ แกวอินทร อายุ 37 ป และ น.ส.เปรมวดี บุญชาลี อายุ 33 ป อยูภ ายในรถ และพบวัตถุระเบิด ชนิ ด พาวเวอร เ จล 1,800 แท ง ภายในกลองกระดาษ รอง ผบช.ส. กลาวอีกวา นาย ชัยพงษ ใหการกับเจาหนาทีต่ าํ รวจ

วาตนไดรบั การวาจางจาก นายกิตติ ศรีศลิ ป อายุ 43 ป ซึง่ มีอาชีพเปน วิศวกร ใหนาํ ไปสงใหลกู คา จากนัน้ เจาหนาทีต่ าํ รวจจึงไดตดิ ตามจับกุม นายกิตติ พรอมกับเขาทําการตรวจ คนโรงงานแหงหนึ่งที่ อ.แกงคอย จ.สระบุรี และไดพบวัตถุระเบิด หลายรายการ ในความผิดฐานรวม กันมี ใช คา หรือจําหนายวัตถุ ระเบิดโดยไมไดรบั อนุญาต และสง มอบใหตาํ รวจสระบุรี ดําเนินคดีไป กอนหนานีแ้ ลว อยางไรก็ตาม ในเบื้องตนผู ตองหาทัง้ 5 รายอางวาจะขนวัตถุ ระเบิดทั้งหมดไปใชในกิจการโรง โมหิน และเหมื องแร โดยก อน หนานี้ก็เขาตรวจคนบานพักของ ร.ต.ท.ยุทธนา ใน อ.ถลาง จ.ภูเก็ต และไดพบปุยแอมโมเนียไนเตรท และวัตถุระเบิดพาวเวอรเจล อีก หลายรายการ จึงยึดไวเปนหลักฐาน ซึ่งภายหลังจากการจับกุมก็ไดคุม ตั ว ผู  ต  อ งหาส ง ให กั บ ทหารฝ า ย ความมั่นคงทําการสอบสวน สวน ประเด็นที่วาจะเชื่อมโยงกับเหตุ ความไมสงบในพื้นที่ 3 จังหวัด ชายแดนภาคใตหรือไมนนั้ ขณะนี้ อยูระหวางการสอบสวนขยายผล ตอไป รอง ผบช.ส. กลาว รายงานเพิ่มเติมจาก บางกอกโพสต


6

ท่องเที่ยว

KHAOPHUKET.COM

วันศุกร์ท่ี 11 พฤษภาคม 2561

เกาะยาวน้อย ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเข้มแข็ง การันตีดว้ ยรางวัลระดับประเทศและนานาชาติ ข่าวภูเก็ต

thai@classactmedia.co.th

■ เมือ่ สุดสัปดาหทผี่ า นมา ศูนยบริการนักทอง

เทีย่ วชุมชนทองเทีย่ วเกาะยาวนอย อําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ไดใหการตอนรับคณะสือ่ มวลชน ผูป ระกอบการนําเทีย่ ว และผูเ กีย่ วของเดินทางลงพืน้ ทีช่ มุ ชนทองเทีย่ วเกาะยาวนอย เพือ่ รวมประเมิน ศักยภาพการทองเทีย่ วโดยชุมชน เพือ่ สรางอาชีพและ สรางรายไดแกประชาชนอยางยัง่ ยืน ควบคูก บั การ รักษาธรรมชาติและสิง่ แวดลอม นางศิรวี วาเลาะ ทองเทีย่ วและกีฬาจังหวัดภูเก็ต ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ พัฒนาการทองเทีย่ วประจําเขตพัฒนาการทองเทีย่ ว อันดามันเปนประธานนําคณะสือ่ มวลชน, ผูป ระกอบ การนําเทีย่ วและผูเ กีย่ วของ กวา 30 คน ตามโครง การพัฒนาศักยภาพเครือขายการทองเทีย่ วโดยชุมชน CBT ของเขตพัฒนาการทองเทีย่ วอันดามัน (ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง และ สตูล) ลงพืน้ ทีโ่ ดยไดรบั เกียรติจาก นายสุรสิทธิ์ ขันติพนั ธุกลุ นายอําเภอ เกาะยาว กลาวตอนรับ พรอมระบุวา อําเภอเกาะยาว ประกอบดวย 3 ตําบล 18 หมูบ า น ประชาชนรอยละ

90 นับถือศาสนาอิสลาม โอกาสนี้ นายสําเริง ราเขต ประธานชุมชนทอง เทีย่ วเกาะยาวนอย กลาววา ชุมชนทองเทีย่ วเกาะยาว นอย รวมตัวกันเมือ่ ประมาณ 20 ปทผี่ า นมา เพือ่ รวม กันฟน ฟูทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรทางทะเลให ฟน คืนความอุดมสมบูรณเพิม่ มากยิง่ ขึน้ โดย ประชาชนในพืน้ ทีร่ อ ยละ 80 ประกอบอาชีพประมง ตอมาในป 2540 เมือ่ ทรัพยากรมีความอุดม สมบูรณเพิม่ มากขึน้ กลุม ชุมชนจึงรวมตัวกันสงเสริม เรือ่ งราวของการทองเทีย่ วชุมชนโดยบริหารจัดการ เปนโฮมสเตยใหนกั ทองเทีย่ วทีม่ าพักไดเขามาพักผอน เมือ่ ชาวประมงในชุมชนออกไปทําการประมง ดักอวน จับปลาจับปู นักทองเทีย่ วเองก็สามารถเดินทางไปชม ทําการประมงรวมกับชาวประมงได จึงทําใหชมุ ชน ทองเทีย่ วเกาะยาวนอย มีความโดดเดนดานการ จัดการทองเทีย่ วชุมชน เพราะยังคงมีธรรมชาติทอี่ ดุ ม ความสมบูรณและมีการคงไวซงึ่ วิถชี วี ติ ชาวประมงพืน้ บานและภูมปิ ญ  ญาทองถิน่ ทีเ่ ปนเอกลักษณ จึงเกิด เปนมนตเสนหท ดี่ งึ ดูดนักทองเทีย่ วใหเดินทางมาพัก ผอนและชืน่ ชมธรรมชาติ สรางอาชีพสรางรายไดให กับประชาชนในพืน้ ทีไ่ ดเปนอยางดี รวมทัง้ มีจดุ เดน ของการ บริหารจัดการชุมชนทีด่ มี กี ารจัดทําผังเมืองมี การออกกฎหมายของชุมชน เปนตน นอกจากนี้ ชุมชนทองเทีย่ วเกาะยาวนอยยังไดให ความสําคัญกับการสอดแทรกวิถชี วี ติ พืน้ บานจน ประสบความสําเร็จมาอยางตอเนือ่ ง สงผลใหทาง ชุมชนไดรบั รางวัลการันตีมากมาย อาทิ ป 2545 ได รับรางวัล World Legacy Award จากนิตยสารของ สหรัฐอเมริกา, ป 2545 และ 2547 ไดรบั รางวัลดีเดน จากการทองเทีย่ วแหงประเทศไทย, ป 2548 ถึง 2561 ไดรบั รางวัลมาตรฐานโฮมสเตยไทยจาก

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ตเยี่ยมชมการประมง ภาพ: ปชส.ภูเก็ต

กระทรวงการทองเทีย่ วและกีฬา, ป 2552 ไดรบั รางวัลยอดเยีย่ ม Tourism Award จากการทองเทีย่ ว แหงประเทศไทย และ ป 2559 ไดรบั รางวัลโฮมสเตย ยอดเยีย่ มอาเซียน ซึง่ ทุกรางวัลถือเปนการการันตี คุณภาพดานการบริหารจัดการการทองเทีย่ วโดย ชุมชน จากความสําเร็จดัง่ กลาวชุมชนทองเทีย่ ว เกาะยาวไดมโี ครงการทีจ่ ะถายทอดองคความรูข อง การจัดการทองเทีย่ วเชิงอนุรกั ษใหกบั ชุมชนใกลเคียง ในอนาคตตอไปดวย จากนัน้ คณะจึงไดลงพืน้ ทีเ่ ยีย่ มชมการผลิตปุย อินทรียท ศี่ าลาเรียนรู ศพก. ของชุมชนเกาะยาวนอย โดยมี นายมงคล กลาสมุทร เปนวิทยากรบรรยายให ความรูเ กีย่ วกับกระบวนการผลิตปุย อินทรีย วากลุม ผลิตปุย อินทรียไ ดมกี ารนําขยะอินทรียจ ากชุมชนมา ใชเปนวัตถุดบิ ในการผลิตปุย หมักอินทรีย ซึง่ สามารถ สรางอาชีพสรางรายไดใหกบั ประชาชน โดยมีตน ทุน ในการผลิตปุย กก.ละ 7 บาทแตสามารถจําหนายไดใน ราคากก.ละ 10 บาท โดยมีกาํ ลังการผลิต 300 กก. ตอวัน จุดเดนของการดําเนินการของศาลาเรียนรูก าร ผลิตปุย อินทรียข องชุมชนแหงนีค้ อื มีการผลิตปุย ที่ ปลอดสารพิษจําหนายใหแกประชาชนในชุมชนใน

ราคาถูก ซึง่ จากเดิมประชาชนตองซือ้ ปุย เคมีในราคา กก.ละ 20-30 บาท แตเมือ่ มีการผลิตปุย หมักชีวภาพ ปุย อินทรียใ นพืน้ ทีท่ าํ ใหประชาชนสามารถหาซือ้ ปุย อินทรียไ ปใชในการทําการเกษตรไดในราคาถูกลง และปุย ทีใ่ ชไมมสี ารพิษตกคางทําใหเปนการรักษา ธรรมชาติและสิง่ แวดลอมควบคูไ ปไดดว ย โดยสวน ใหญปยุ อินทรียด งั กลาวถูกนําไปใชในการทําการ เกษตรการทํานาขาว, ทําสวนยางพารา และสวนผล ไมในพืน้ ที่ เมือ่ เสร็จจากกลุม ปุย อินทรีย ก็ไดเวลาเดินทางตอ ไปยังแปลงเรียนรูเ กษตรอินทรียภ ายในชุมชนของ นายอุสนั บัวทอง ทีม่ ลี กั ษณะเปนสวนมะพราวและ ยังสามารถเยีย่ มชมการเลีย้ งควายในทุง นา ตอเนือ่ ง ดวยการเยีย่ มชมการทํานาขาวเขียวขจีกวา 800 ไร จากภาคการเกษตรคณะไดเดินทางตอไปเยีย่ มชม ดานการประมง จึงจัดใหมกี ารดูกระชังเลีย้ งกุง มังกร และเลีย้ งปลาชนิดตาง ๆ ไดแก ปลามอง 150 บาท/ ก.ก., ปลาเกา 280 บาท/ก.ก., ปลาชอนทะเล 150 บาท/ก.ก. นอกจากนีย้ งั มีปลาฉลามเสือ, ปลาหูชา ง, ปลาดาว, ปลาฉลามหนู, แมงดาทะเล, ปลางัว และ ปลาสิงโตทะเล เปนตน

ชุมชนบ้านหนองทะเล ทัศนียภาพสวยงาม อากาศเย็นสบาย และ สายหมอกยามเช้า ตนจิก,ตนหวา,ตนเสม็ด รวมทั้งมีนกเปดนํ้า, นกกระสาและสัตวอื่นๆ จากนั้นคณะจะไดทํา thai@classactmedia.co.th กิจกรรมรวมกันคือการทํานกกระสาจากวัตถุดิบ ■ ชุมชนทองเที่ยวบานหนองทะเลไดกอตั้ง ธรรมชาติ มาประมาณ 2 ป เนนการจัดการการทองเที่ยว จากนั้นก็ขึ้นแพและพายเรือคายัคกลับมายัง ดวยความเขมแข็งของการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม จุดที่ตั้งของชุมชนทองเที่ยวบานหนองทะเล เพื่อ ใหประชาชนมีสวนรวมเพราะ “ธรรมชาติสราง มาชิมนํ้ามะขามหวานอมเปรี้ยวเย็นชื่นใจรวมถึง ชีวิตเศรษฐกิจสรางชุมชน” ชิมขนมไทยไทย เชน ขนมชั้น ขนมถั่วแปบ ซึ่งมี สําหรับกิจกรรมที่สามารถเขารวมไดก็จะเริ่ม กลุมแมบานในพื้นที่มาสาธิตและทําใหชิมกัน ตั้งแตการเลือกลงแพหรือการเลือกพายเรือ สด ๆ เลยทีเดียว คายัคลองไปตามบึงหนองทะเลเพื่อไปชม สําหรับจุดเดนของชุมชนทองเที่ยวบาน พระอาทิตยขึ้นและชมทะเลหมอก จากนั้นลง หนองทะเล คือควรมาทองเที่ยวชมในชวงเวลา จากแพขึ้นบนเนินปาพรุเพื่อชื่นชมธรรมชาติจิบ 06.00-09.00 น. หรือชวงฤดูฝน ซึ่งจะเปนชวงที่ กาแฟยามเชา รับประทานขาวยํา อาหารพื้น มีทัศนียภาพอันสวยงาม อากาศเย็นสบาย สาย บานมีจุดเดนที่นําสมุนไพรพื้นบานมาเปน หมอกยามเชา ทิวเขางดงาม บึงนํ้ากวางใหญ วัตถุดิบในการทํา อาหารไปดวยความสุขพรอม โดยธรรมชาติที่ยังคงความอุดมสมบูรณ และ เพลิดเพลินกับการฟงเพลง รัก (บึงหนองทะเล) เสนหดานภูมิปญญาชาวบานทั้งเรื่องการทําขนม ที่ บอกเลาเรื่องราวความสวยงามของบึงหนอง ไทยการทําของที่ระลึกจากวัตถุดิบพื้นบาน เชน ทะเล โดยเมื่อรับประทานอาหารเสร็จสิ้น เดิน การทํานกกระสา จากไมระกํา และเปลือก ทางไปชมปาพรุซึ่งมีตนไมหลากหลายชนิดทั้ง มะพราวแหง เปนตน ข่าวภูเก็ต


วันศุกร์ท่ี 11 พฤษภาคม 2561

ชุมชน

KHAOPHUKET.COM

7

ผู ค้ นนับหมื่นร่วมงานเทศกาล อาหารและดนตรีลากูนา่ ภูเก็ต งานที่สามารถระดมทุนเพื่อบ้านเด็กกําพร้ากว่า 5 แสนบาท ใหผูรวมงานไดชอปชิมชิลอาหารและเครื่องดื่มจาก บูธรานอาหารชั้นนํา ทั้งอาหารนานาชาติ อาหาร thai@classactmedia.co.th เปอรานากัน และอาหารทองถิ่นแท ๆจากชุมชน ■ เมื่อสุดสัปดาหที่ผานมา กลุมรีสอรทครบ ทองเที่ยวภูเก็ต วงจรลากูนาภูเก็ต ไดจัดงานเทศกาลอาหารและ พิธีเปดมีขึ้นในคืนวันศุกร ที่ 27 มี นายนรภัทร ดนตรีลากูนาภูเก็ตฟูดแอนดมิวสิคเฟสติวัล ครั้งที่ 2 ปลอดทอง ผูวาราชการจังหวัดภูเก็ต นายราวี ชาน ประจําป 2561 ณ ลานกิจกรรมริมนํ้าลากูนาโกรฟ ดราน กรรมการผูจัดการ กลุมลากูนาภูเก็ต ภายในลากูนาภูเก็ต ซึ่งงานนี้ไดจัดตอเนื่องเปน นายสจวต เรดดิ้ง รองประธานกรรมการอาวุโสฝาย เวลาถึง 3 วัน คือในระหวางวันที่ 27-29 เม.ย. พัฒนาอสังหาริมทรัพย กลุมลากูนาภูเก็ต พรอม ภายใตแนวคิด “ตะวันออกพบตะวันตก” นํา ดวยสมาชิกวงบอดี้สแลม และ สวีตมัลเล็ต รวมเปด เสนออาหาร ดนตรี และวัฒนธรรมของทั้งสองฝง งานอยางเปนทางการ โลก ประตูเปดใหเขางานฟรีทุกวันตั้งแต 4 โมงเย็น และจากนั้นก็ไดสงมอบความสุขและบันเทิงให ข่าวภูเก็ต

มูลนิธซิ อยด๊อกเชิ ญเที่ยวชมเพื่อนซี้ ส่ขี า กิจกรรมดี ๆ ที่สร้างสุขได้ทงั้ ครอบครัว ขีอ้ ายทีอ่ าศัยอยูใ นคอกเดียวกัน และยังสามารถแวะ เขาไปเลนกับเหลาแมวเหมียวไดอกี ดวย thai@classactmedia.co.th หลังจากการทัวรจบลง หากผูเ ขาชมถูกตาตองใจ ■ เมือ ่ วันเสารทผี่ า นมา (5 พ.ค. 61) มูลนิธเิ พือ่ สุนขั หรือแมวตัวใด สามารถพูดคุยปรึกษากับทีม สุนขั ในซอยเปดบานตอนรับคณะสือ่ มวลชนภูเก็ต อุปการะทีพ่ รอมจะตอบทุกคําถามและอํานวยความ และผูส นใจเขาเยีย่ มชมภายในมูลนิธฯิ และทักทาย สะดวกให ทีมงานอุปการะจะสอบถามขอมูลทีจ่ าํ เปน เหลาสุนขั และแมว โดยทางมูลนิธฯิ ไดเริม่ ขยายเวลา เพือ่ ใหแนใจวาสุนขั หรือแมวตัวนัน้ ๆ จะไดไปอยูใ น การเขาชมเพิม่ ในวันเสาร ตัง้ แตเวลา 09.00 น. ถึง บานทีแ่ สนอบอุน หลังสุดทายของพวกเขา โดยสุนขั เวลา 12.00 น. เพือ่ เปดโอกาสใหผทู ที่ าํ งานวัน และแมวเหลานีไ้ ดรบั การทําหมัน ฉีดวัคซีน และไดรบั จันทร- ศุกร และมีวนั หยุดในชวงสุดสัปดาหไดเขามา การดูแลสุขภาพครบครันซึง่ รวมไปถึงสุขภาพชองปาก เยีย่ มเยียนเพือ่ นตัวนอย และสุขภาพผิวหนังทีป่ ลอดเห็บและหมัด ทัง้ กิจกรรม ทางมูลนิธฯิ จัดใหมรี อบการทัวรสองรอบคือ การทัวรและการอุปการะนัน้ ไมมคี า ใชจา ยใด ๆ 09.30 น. และ 10.30 น. ซึง่ นําทัวรโดยอาสาสมัครที่ นอกจากนี้ ทางมูลนิธฯิ จึงยังเปดรับอาสาสมัคร สามารถสือ่ สารไดทงั้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อีกจํานวนมาก เพือ่ ทําหนาทีจ่ งู สุนขั ทัง้ 500 ตัวเดิน ภายในมูลนิธทิ เี่ ต็มไปดวยคอกสุนขั ขนาดใหญหลาย เลนในแตละวัน ทัง้ ยังคอยเลนกับแมวทัง้ 100 ตัว ไม คอก เพือ่ ดูแลสุนขั ทีม่ อี ายุและอุปนิสยั ทีแ่ ตกตางกัน วาคุณจะอาศัยอยูใ นภูเก็ตหรือมาเทีย่ วพักผอน ก็ อาทิ คอกสุนขั ทีไ่ ดรบั การชวยชีวติ จากขบวนการคา สามารถรวมเปนสวนหนึง่ ในการชวยเหลือชีวติ เล็ก ๆ เนือ้ สุนขั ซึง่ สุนขั จากคอกนีจ้ ะคอนขางหวาดระแวง เหลานีไ้ ด เพราะอดีตทีโ่ หดราย นอกจากนี้ ยังมีคอกสุนขั แก สนใจติดตอไดที่ volunteering@soidog.org คอกสุนขั วัยรุน และโรงพยาบาลทีด่ แู ลสุนขั ไรบา นที่ งานอาสาสมัครจูงสุนขั และดูแลแมวนี้ เริม่ ตนเวลา เจ็บปวยหรือบาดเจ็บ รวมทัง้ รับทําหมันและฉีดวัคซีน 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. วันจันทร – วันศุกร หาก ใหทงั้ สุนขั และแมวทีม่ เี จาของและไรบา นอีกดวย โดย ตองการบริการรับ-สง ทางมูลนิธฯิ มีรถรับ-สงในพืน้ ที่ ในวันเสารนนั้ ผูเ ยีย่ มชมจะไดเขาไปเลนและคลุกคลี หาดในยางทุกวันโดยรับในเวลา 08.40 น. และสงใน กับลูกสุนขั และสุนขั พันธุเ ล็ก รวมถึงสุนขั ทีม่ อี ปุ นิสยั เวลา 16.00 น. ข่าวภูเก็ต

กับผูเขารวมงานกวาหมื่นคนตลอดระยะเวลาที่จัด งาน โดยทางเจาภาพไดจัดใหมีคอนเสิรตการกุศล เปนประจําทุกคืน ในคืนแรก (27 เม.ย.) ในธีม “ร็อคคอนเสิรต” โดยวงร็อคชั้นนําของเมืองไทย “บอดี้สแลม” และ “สวีตมัลเล็ต” มีผูชมคอนเสิรต รวมกวา 5 พันคน ตอดวยคืนวันเสารที่ 28 ในธีม “คํ่าคืนแหงแจส” โดย โก มิสเตอรแซกแมน, ปุย ดวงพร, นักเปยโนและนักรองโอเปราชาวรัสเซีย อีวาน ชาราโปฟ และวงแบล็คแอนดบลู และคืน สุดทาย (29 เมษายน) เปน “ปอบไนท” โดยสอง หนุมโจและกอง นักรองที่ครองหัวใจของคนไทยมา อยางยาวนาน

งานเทศกาลอาหารและดนตรีลากูนาภูเก็ต จัด เปนเวลา 3 วัน มีผูเขารวมงานรวมกวา 10,000 คน และระดมทุนแกกองทุนเพื่อเด็กซีเอฟเอฟเปน เงินทั้งสิ้นกวา 527,066 บาท กองทุนซีเอฟเอฟ กอตั้งขึ้นในป 2560 เพื่อใหความชวยเหลือแกบาน เด็กกําพราและสถานสงเคราะหเด็กและเยาวชนใน ภูเก็ต 7 แหง เปนที่พํานักของเด็กๆ กวา 400 ชีวิต งานเทศกาลอาหารและดนตรีครั้งที่ 3 จะจัดให มีขึ้นในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 ติดตามขอมูลเพิ่ม เติมไดที่ www.lagunaphuket.com/ foodandmusicfestival หรือ Facebook/ LagunaPhuketResort.


8

ภาพประทับใจ

KHAOPHUKET.COM

เยาวชนคนเก่งกับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ในฐานะผู ้ชนะเลิศจากทุกประเภทการแข่งขันถ่ายรู ปช่ วงเวลาแห่งความสําเร็จร่วมกันบนเวที

วันศุกร์ท่ี 11 พฤษภาคม 2561

จู เลียนา เมสเตอร์ (ซ้าย) และ ดาชา โกโรดสโตวา สาวสวยเสียงดี ผู ช้ นะเลิศและรองชนะเลิศในประเภทขับร้อง

ปี ที่ 7 ของการประกวดความสามารถพิเศษระดับเยาวชน งานนี้ทาํ เอากระหึ่มไปทัง้ เวทีฮาร์ดร็อคคาเฟ่ ฮาร์ดร็อคคาเฟ่ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน การประกวดความสามารถพิเศษของบรรดาเหล่าเยาวชนคนภูเก็ต (PAPA Youth Talent Contest) ปี ท่ี 7 งานที่ได้เปิ ดต้อนรับน้อง ๆ วัยใสที่มีความสามารถ ทัง้ ด้านการร้องและเล่นดนตรี และงานนี้เองก็ทําเอาคณะกรรมการต้องทํางานกันอย่างหนัก ก่อนจะทําการตัดสินผู ้ชนะเลิศที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ท่ีสุด ในการประชั นกันเมื่อวันที่ 29 เม.ย. ที่ผ่านมา

นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ถ่ายรู ปร่วมกับกลุ่มศิลปิ นแจ๊สชื่ อดัง

สุดยอดงานแจ๊สแห่งภูเก็ตกับการต้อนรับซุ ป’ตาร์จากทั่วภูมิภาค

ภูเก็ต แจ๊ส เดย์ ครัง้ ที่ 7 กลับมาอีกครัง้ พร้อมการสร้างความประทับใจและมอบสุดยอดความบันเทิง

คํ่าคืนของวันจันทร์ ที่ 30 เมษายน ที่ผ่านมา จังหวัดภูเก็ตได้เป็นเจ้าภาพจัดงานที่เรียกได้ว่าเป็นสุดยอดงานแจ๊สและได้ให้การต้อนรับซุ ป’ตาร์จากทั่วภูมิภาค งาน “ภูเก็ต ยู เนสโก้ อินเตอร์เนชั น แนล แจ๊ส เดย์ ได้ถูกจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมากว่า 6 ปี แล้ว และสําหรับการจัดงานในปี ท่ี 7 ความสนุกสนานและบรรยากาศของเทศกาลวันแจ๊สสากลที่ย่งิ ใหญ่ท่สี ุดในภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้ นี้ก็มิได้ลดลงเลย ยังคงสานต่อความเป็นแจ๊สบนถนนชนะเจริญภายในตัวเมืองภูเก็ตได้อย่างยอดเยี่ยมเช่ นเคย งานนี้ ภูมิสนับสนุนโดย ข่าวภูเก็ต

ทีมผู ้ชนะเลิศการแข่งขัน ตัวแทนทีมจากโรงแรมเจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา

โฉมหน้า 21 เชฟรุ น่ เยาว์และนิสติ นักศึกษาฝึ กงานแผนกครัว จากโรงแรมในเครือแมริออทฯ ที่รว่ มประลอง

เจดับเบิล้ ยู แมริออท ภูเก็ต คว้าแชมป์ เชฟรุน่ เยาว์ “Marriott Junior Chefs Cooking Battle” 21 เชฟรุ ่นเยาว์และนิสิตนักศึกษาฝึ กงานแผนกครัว ของ 6 โรงแรมในเครือแมริออท อินเตอร์เนชั่ นแนล ในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและพังงา ร่วมประลองฝี มือการแข่งขันประกอบอาหาร ในโครงการ “Marriott Junior Chefs Cooking Battle” สานฝั นอาชี พและความก้าวหน้าไปกับแมริออท เพื่อค้นหาสุดยอดเชฟรุ ่นใหม่ท่ีมีใจรักการปรุ งอาหาร เมนูรังสรรค์จากวัตถุดิบพื้นเมือง ซึ่ งการจัดงานดัง กล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสนับสนุนสัปดาห์ Marriott International’s Journey Week โดยจัดขึ้นในวันศุกร์ท่ี 4 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องอาหารแมริออท คาเฟ่

คุณวรรณดี (กลาง) ผู จ้ ดั การฝ่ ายขายและการตลาด ร่วมถ่ายภาพกับพนักงานสาวสวยจากฮู เตอร์ส

รายได้จากการจัดงานเพื่อน้อง ๆ ในโครงการ Destination Kid

Hooters Phuket จัดงานการกุศลผ่านการโชว์ลา้ งรถสุดเซ็กซี่ ภายใต้ช่ื องาน “Hooters Bike Wash” เมื่อวันเสาร์ ที่ 5 พฤษภาคม ที่ผ่านมา เป็นอีกครัง้ ที่ฮูเตอร์สจัดงานการกุศลประจําปี เพื่อระดมทุนในการช่ วยเหลือน้อง ๆ ที่ด้อยโอกาสในโครงการ Destination Kid งานนี้บอกได้เลยว่าสาว ๆ จากฮู เตอร์ส ที่ทงั้ สวยและเซ็กซี่ ต่างก็เต็มที่กับการจัดกิจกรรมภายในงานแบบไม่มีใครยอมใคร ด้วยการโชว์ล้างรถสุดแสนเซ็กซี่ จนยากจะละสายตา


วันศุกร์ท่ี 11 พฤษภาคม 2561

ภาพประทับใจ

KHAOPHUKET.COM

9

ฟลอร์เต้นรําที่ไม่เคยเงียบเหงาตลอดคํ่าคืนของการจัดงาน

จากซ้าย: สามหนุ่ม โวฟกัง มัสเบอร์เกอร์, บิล บาร์เนท และ แอนโทนี ลาร์ค ถูกขนาบข้างด้วยสาวสวย

งานแห่ง Glam, Glitz และ Glitter แห่ง Phuket Hotels Association Benefit สมาคมโรงแรมภูเก็ต องค์กรเครือข่ายโรงแรมที่ไม่แสวงหาผลกําไรและยังมุง่ หวังโปรโมทภาพลักษณ์ดา้ นบวกเพื่อจังหวัดภูเก็ต เป็นเจ้าภาพจัดงานกาล่าดินเนอร์สดุ หรู เมื่อคืนวันเสาร์ท่ี 28 เม.ย. ที่ผา่ นมา เพื่อระดมทุนการศึกษาด้านการโรงแรมจํานวน 20 ทุนหรือมากกว่า เพื่อสนับสนุนการฝึ กงานของนักเรียนในท้องถิ่น และงานนีเ้ องก็เป็นที่รูจ้ กั กันในนาม PHAB 2 งานที่บรรยากาศภายในถูกเติมเต็มไปด้วย มนต์เสน่ห์ ความน่าหลงใหล และความพราวพร่างดุจพลังจากดวงดาว ณ ละติจูดมาร์ค,ี ลากูนา่ ภูเก็ต

งานที่สามารถระดมทุนเพื่อบ้านเด็กกําพร้าได้มากกว่า 5 แสนบาท

แฟน ๆ จากทั่วเกาะภูเก็ตพร้อมสนุกอย่างเต็มที่ไปกับนักร้องวงร็อคขวัญใจ

บอดีส้ แลม นําทีพนักดนตรีสร้างความสนุกแบบจัดเต็มในงาน “ลากูนา่ ภูเก็ตฟู ด้ แอนด์มวิ สิคเฟสติวลั ” “บอดีส้ แลม” วงร็อคชั้นนําของเมืองไทย นําทีมนักร้องและนักดนตรี มอบความสุขและความสนุกสนานสูผ่ ู ช้ มคอนเสิรต์ ทีไ่ ด้เข้ามาร่วมงานกว่า 5 พันคน ในคํ่าคืนแรกของการจัดงานเทศกาลอาหารและดนตรี ที่ จัดขึน้ เป็นครัง้ ที่ 2 เพือ่ สนับสนุนเด็กด้อยโอกาส จากโรงเรียนภูเก็ตปั ญญานุกลู (ศึกษาพิเศษภูเก็ต) บ้านเด็กกําพร้า และสถานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนอืน่ ๆ ในจังหวัดภูเก็ต ทัง้ นี้ ตลอดระยะเวลาของการจัด งานทัง้ 3 วันช่ วงวันหยุดสุดสัปดาห์สดุ ท้ายของเดือนเมษายน ก็ได้สร้างปรากฏการณ์ทม่ี ผี ู เ้ ข้าร่วมงานนับหมืน่ คน (อ่านต่อหน้า 7) ภูมใิ จสนับสนุนโดย ข่าวภูเก็ต และ Live 89.5

บรรดาแขกกิตติมศักดิ์ต่างร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน

จากซ้าย: พล.ต.ต. ธีระพล ทิพย์เจริญ ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต, นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู ้ว่าฯ และนายเครก เฟอร์กูสัน กงสุลใหญ่ออสเตรเลีย ประจําจังหวัดภูเก็ต

กงสุลใหญ่ออสเตรเลีย ประจําจังหวัดภูเก็ต เป็ นเจ้าภาพจัดงาน นายเครก เฟอร์กูสัน กงสุลใหญ่ออสเตรเลีย ประจําจังหวัดภูเก็ต เป็นเจ้าภาพจัดงาน ANZAC DAY ทัง้ นี้ ANZAC ย่อมาจาก Australian and New Zealand Army Corps เป็นวันสําคัญของประเทศ ออสเตรเลีย งานนี้ถุกจัดขึ้นที่ ภูเก็ต ยอทช์ คลับ บริเวณอ่าวฉลอง เมื่อวันที่ 25 เมษายน ที่ผ่านมา ซึ่ งงานนี้เองทางเจ้าภาพก็ได้้ให้การต้อนรับแขกผู ้มีเกียรติจากจังหวัดภูเก็ตมากมายอย่างอบอุ ่น และ มีความหมายพร้อมไปกับการสื่อความหมายในวันสําคัญของชาวออสเตรเลีย

บทเพลงแจ๊สที่จะเติมเต็มคํ่าคืนของคุณ

บรรดาผู ้ท่รี ักในมนต์แห่งแจ๊สเต็มอิ่มกับดนตรีและบรรยากาศสุดประทับใจ

คํ่าคืนแห่ง แจ๊ส ไนท์ (Jazz Night) ที่ Mom Tri’s Wok Pagoda บทเพลงแจ๊สที่ถูกบรรเลงสอดประสานในคํ่าคืนแห่ง แจ๊ส ไนท์ (Jazz Night) ที่ Mom Tri’s Wok Pagoda Kitchen พร้อมที่จะมอบความสุขและความบันเทิง ทุกวันเสาร์ตงั้ แต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ซึ่ งจะมีขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม นี้ ท่านจะได้อ่ิมเอมไปกับความเป็นแจ๊สพร้อมบริการคานาเป้และค็อกเทล งานนี้จัดขึ้นเป็นพิเศษเพื่อคอแจ๊สโดยเฉพาะ ให้ท่านได้สัมผัสกับดนตรีในสไตล์แจ๊สสุดโปรดและเต็มสุขกับบรรยากาศรอบตัว เพราะฉะนัน้ แล้ว หากท่านเป็นอีกคนที่หลงใหลและรักในบรรยากาศแห่งแจ๊ส ก็ไม่ควรพลาดด้วยประการใด ๆ ทัง้ ปวง


10

เทคโนโลยี

KHAOPHUKET.COM

วันศุกร์ท่ี 11 พฤษภาคม 2561

ภาพ: Anthony Quintano

่ นหาคูใ่ นงาน 20 เฟซบุก๊ เเปิ ดตั ว ฟั ง ก์ ช ั ่ ่ ่

F8

18 ่ ่

พร้อมประเด็นน่าสนใจอืน ๆ ทีเน้นความปลอดภัย เป็นส่วนตัว การเชื อมต่อ และรายได้ทเี พิมขึน้ จุฑารัตน์ เปลรินทร์

thai@classactmedia.co.th

■ นายมารค ซัคเคอรเบิรก ประธานเจาหนาที่บริหาร (ซีอีโอ)

และผูรวมกอตั้ง Facebook ขึ้นเวทีในงานประชุมนักพัฒนา Facebook F8 ประจําป 2018 จัดขึ้นไปเมื่อวันที่ 1 – 2 พฤษภาคม ที่ผาน มา ณ เมืองแซนโฮเซ รัฐแคลิฟอรเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีบาง ประเด็นที่ตอบสนองขอกังขาดานความปลอดภัยของขอมูลผูใช เฟซบุก ภายหลังจากเหตุการณขอมูลผูใชหลายลานคนเกิดรั่วไหลเมื่อ เดือนมีนาคมที่ผานมา นอกจากนี้ เจาพอเฟซบุกและเหลาผูบริหารยัง ไดพูดถึงบริการและลูกเลนใหม ๆ สําคัญ ๆ อีกหลายอยาง ดังนี้

เฟซบุ ๊กสู่บริการ “หาคู่ ” เฟซบุกจะมีการนําเอาฟงกชั่นการหาคูออนไลน เขามาผสมผสานกับบัญชีหลักของผูใ ชเฟซบุก ซึ่งจะ มีตัวเลือกที่เรียกวา “Dating Home” ที่ผูใชจะ สามารถเขาถึงไดโดยการคลิกที่รูปหัวใจเล็ก ๆ บน มุมขวาของเฟซบุกแอปพลิเคชั่น โดยผูท่ีใชที่ทํา การสรางโฟรไฟลหาคูนี้จะสามารถพูดคุยกับคนที่ คุณมองหา บนฐานของความสนใจ งานอีเวนต และกลุมตาง ๆ บนเฟซบุก ซึ่งมารคเองก็ไดกลาว ในงานวา “นี่จะเปนการสรางความสัมพันธอันลึก ซึ่งที่แทจริง ไมใชเพียงแคการจีบเลน ๆ” รวมถึงการสแกนหาขาวปลอมและบัญชีผูใช ปลอม ซึ่งงานนี้ มารคประกาศกราววาทางเฟซบุก ใชเทคโนโลยีและเครื่องมืออันลํ้าสมัยในการตรวจ จับและลบบัญชีผูใชปลอมตาง ๆ ที่พยายามทุกวิถี ทางใหคุณคลิกเขาไปเพื่อใหไดมาซึ่งคาตอบแทน

ใหมของเฟซบุก นั่นก็คือ ผูใชสามารถดูวีดิโอใน ขณะที่แชทกับเพื่อน ๆ ไดดวย ซึ่งเขาเองได หยิบยกตัวอยางแบบติดตลก ดวยการพูดถึงตนเอง ในขณะที่ใหเขาขึ้นใหปากคําตอสภาคองเกรส สหรัฐฯ ถึงกรณี ขอมูลผูใชเฟซบุกรั่วไหลไปยัง ‘เคมบริดจ อนาไลติกา’ เมื่อปลายมีนาคม “ยกตัวอยางเชน เพื่อนของคุณกําลังขึ้นใหการ ตอสภาคองเกรส และนั่นมันก็ทําใหคุณหัวเราะไป ดวยกัน รองไหไปดวยกัน ซึ่งจริง ๆ แลวเพื่อนผม หลายคนก็เปนแบบนั้นตอนที่ดูวีดิโออยู เอาเปนวา อยาใหมันเกิดขึ้นอีกในเวลาอันใกลนี้จะดีกวา” มารคกลาว พรอมเสียงหัวเราะ รวมไปถึง Instagram และ WhatsApp กับ การแชทวีดิโอเปนกลุม เพราะตอนนี้ผูใชสามารถ แชทกับหลายคนผานชองทาง Facebook Messenger แลว คราวนี้ก็ถึงคิวของอินสตาแกรม กับ วอตสแอป (WhatsApp) อีก 2 แอปพลิเคชั่น Messenger กับการใช้งานที่ง่ายขึ้น ยอดนิยมที่เฟซบุกเปนเจาของกันบางแลว และ การปรับปรุงโฉมครั้งลาสุดจะทําใหการใชงาน สําหรับอินสตาแกรมผูใชยังสามารถยอขนาด แอปพลิเคชั่นสงขอความแชทของเฟซบุกไดงายขึ้น หนาตางวิดีโอแชทลงในขณะเดียวกันก็จะสามารถ ดวยการตัดแท็ปการใชงานที่ไมจําเปน เชน โฆษณา ใชงานอินสตาแกรมไดตามปกติ และเกมสตาง ๆ ซึ่งการแชทโฉมใหมนี้จะโฟกัสกัน ที่ขอความเทานั้น ในขณะเดียวกันยังมีฟงกชั่นแปล ถึงเวลาของ Oculus Go ภาษาใหไดใชกันอีกดวย และยังมีความสนุกอื่น ๆ แวนตา VR ‘Oculus Go’ ผลิตภัณฑของ อีกมากมายที่ปรับโฉมเพื่อเอาใจผูใชเฟซบุกทั่วโลก เฟซบุกที่มีเปาหมายในการดึงคนเขามาอยูในโลก รวมถึงการเปดประสบการณใหมของการซื้อ-ขาย เสมือนจริง หรือ Virtual Reality (VR) ซึ่งมีจุด ของออนไลนใน Messenger อีกดวย ที่มารคมั่นใจ เดนของการใชงาน คือความสามารถในการตัด วาจะถูกใจทั้งผูซื้อและผูขายอยางแนนอน ความยุงยาก เพราะเจาสิ่งนี้สามารถใชงานไดโดยที่ ไมตองพึ่งพาอุปกรณอื่น ๆ เชน สมารทโฟนหรือ ปั ญญาประดิษฐ์ หรือ AI และ ถ้อยคํา คอมพิวเตอร ราคาวางจําหนายอยูที่ 199 เหรียญ สร้างความเกลียดชั ง สหรัฐ หรือประมาณ 6,400บาท ซึ่งมารคไดเปด มารคไดประกาศกราวบนเวทีอยางชัดเจนวา ตัวเจาแวนตาอัจฉริยะนี้ไปเมื่อปลายปที่ผานมา ขณะนี้เฟซบุกไดเขาสูสงครามตอตานถอยคําสราง ความเกลียดชังและรุนแรง (Hate Speech) ดวย เปลี่ยนภาพเก่าเป็ น เทคโนโลยีปญญาประดิษฐ หรือ Artificial โลกแห่งความทรงจํา 3 มิติ Intelligence ที่จะชวยตรวจจับขอความกอนจะ ดวยเทคโนโลยีที่เรียกวา “point-cloud ถูกเผยแพร ทั้งนี้ เฟซบุกเองก็เขาใจวาการใชเอไอ reconstruction” ที่ทางเฟซบุกใชทําใหอุปกรณ ตรวจจับขอความนั้นอาจจะตองใชมนุษยเขามามี ตัวนี้สามารถจดจําและสรางภาพรอบตัวใหกลาย สวนรวมดวย เพื่อปองกันความผิดพลาดที่อาจจะ เปนโลก 3 มิติจากภาพถายธรรมดา เพียงสวมเจา เกิดขึ้นจากการตรวจจับของเทคโนโลยีปญญา VR นี้เขาไป คุณเองก็จะสามารถเขาไปอยูในโลก ประดิษฐ เชน เซ็นเซอรโพสตเสียดสีวาเปนถอยคํา จําลองที่ถูกสรางขึ้นมาและสัมผัสกับความทรงจํา แสดงความเกลียดชัง อยางไรก็ตาม จากจํานวนผู หรือมุมเล็ก ๆ ในใจที่มิอาจลืมเลือน เรียกไดวา ใชมากกวา 2 พันลานคน เทคโนโลยีนี้ก็ดูจะเปน เปนอีกหนึ่งผลงานที่นาตื่นเตนและไดใจผูใชเฟซ อะไรที่มีประสิทธิภาพมากทีเดียว บุกไปเต็ม ๆ แตอาจจะตองรอสักหนอย เพราะ ทางเฟซบุกยังไมไดประกาศออกมาอยางชัดเจน Watch Party หรือ เลยวาเจาความทรงจํา 3 มิตินี้จะถูกปลอยออกมา การดูวิดโี อกับกลุ่มเพื่อน ใหพวกเราไดสัมผัสและเปดประสบการณภาพจํา เจาพอเฟซบุกไดเปดเผยถึงอีกหนึ่งนวัตกรรม ครั้งอดีตสูโลก 3 มิติในปจจุบันเมื่อไร


วันศุกร์ท่ี 11 พฤษภาคม 2561

ดูดวง

KHAOPHUKET.COM

11

ดูดวงรอบสัปดาห์ประจําวันที่ 11 - 17 พ.ค. 2561 โดย พรายพรรณ โคบุ ตร/โพสต์ทเู ดย์

ราศีเมษ หรือผู ท้ ่ีเกิด ระหว่าง 21 มี.ค.-20 เม.ย. การงานมีความสับสน ดูเหมือนคน ทํางานแตละคนจะไมคอ ยเขาใจวา หนาทีข่ องตัวเองคืออะไร คุณอาจ ตองทํางานบางชิ้นโดยไมมีความ มั่นใจวาจะไดผลลัพธที่ดี การเงิน อาจเกิ ด ความขั ด แย ง ในกลุ  ม ผู  รวมลงทุนกับคุณ ระวังชองโหวใน เอกสารหรือสัญญาตาง ๆ สุขภาพ ควรพยายามปรับปรุงตัวเอง โดย เฉพาะเรือ่ งการกิน ความรัก คนโสด มีโอกาสพบคูร กั ทีเ่ ปนคนโรแมนติก

ราศีพฤษภ หรือผู ท้ ่ีเกิด ระหว่าง 21 เม.ย.-21 พ.ค. การงานอาจหยุดชะงัก คุณตอง กลับไปเรียนรูเรื่องใหม ๆ และรับ ฟงความคิดเห็นของคนอืน่ ใหมาก ขึน้ เพราะตองทํางานทีค่ ณ ุ ไมถนัด อยามีเรื่อง การเงิน คนที่ทําธุรกิจ สวนตัว เปนพอคาแมขาย อาจจะ ตองเปลีย่ นแนว เปลีย่ นสินคา เผือ่ จะดีขึ้น สุขภาพ ตองทํากินใหดี พักผอนใหพอ แลวทุกอยางจะดี เอง ความรัก เดี๋ยวดีเดี๋ยวราย นา เหนื่อยใจ

ราศีเมถุน หรือผู ท้ ่ีเกิด ระหว่าง 22 พ.ค.-21 มิ.ย. คุณจะผิดหวังเรือ่ งงาน มีอปุ สรรคที่ ยากจะฝาฟนขามไป หรือการลงแรง ของคุณเปนเรือ่ งเสียเปลา อยาปลอย ใหเรือ่ งจุกจิกมาดึงความสนใจของ คุณไปจากเปาหมายสําคัญ การเงิน การลงทุนอาจสูญเปลาหรือไมใหผล กําไรในเวลาทีก่ าํ หนดไว อยาเพิง่ เอา ทรัพยสนิ ไปแปลงเปนทุน สุขภาพ ถากําลังมีปญหา ควรปรึกษาหมอ หลาย ๆ คน ความรัก เจออุปสรรค มีขอจํากัดทางสังคมขวางไว

ราศีกรกฎ หรือผู ท้ ่ีเกิด ระหว่าง 22 มิ.ย.-23 ก.ค. บางคนจะไดเริม่ ตนงานใหม ตําแหนง ใหม หรือไดรับมอบหมายใหดูแล โครงการใหม จะมีหลายสิ่งหลาย อยางที่คุณตองเรียนรู ระวังจะเกิด ความไมลงรอยกันระหวางผูร ว มงาน การเงิน หากจะลงทุน ตองคิดใหดี หรือขอคําปรึกษาจากผูเชี่ยวชาญ อยาลงเงินกับสิง่ ทีค่ ณ ุ ไมรจู กั ไมเขาใจ สุขภาพ ยังไมมปี ญ หารายแรงเกิดขึน้ ในตอนนี้ ความรัก คูรักที่มีปญหา ระหวางกันอาจไปไมรอด

ราศีสงิ ห์ หรือผู ท้ ่ีเกิด ระหว่าง 24 ก.ค.-23 ส.ค. การงานของคุณกําลังไปไดสวย ผล งานจะทําใหคุณไดรับเสียงชื่นชม เพือ่ นรวมงานมองเห็นความสําคัญ ของคุณ นอกจากนีค้ ณ ุ ยังอาจตอง แบงเวลาไปชวยงานทางบานดวย การเงิน โดยรวมแลวดูดมี าก มีเงิน ทองใหใชสอยไดไมขาดมือ การ ลงทุนกอนหนานีจ้ ะใหผลกําไรทีน่ า พอใจ สุขภาพ ตองใสใจเรือ่ งอาหาร การกินใหมากขึน้ ความรัก คูร กั จะ ไดจบั เขาคุยเพือ่ ปรับตัวเขาหากัน

ราศีกันย์ หรือผู ท้ ่ีเกิด ระหว่าง 24 ส.ค.-23 ก.ย. คุณตองอดทนตอชวงเวลาทีด่ สู บั สน และยุง เหยิงในออฟฟศ เพราะงาน ตาง ๆ กําลังเดินหนาไปอยางรวดเร็ว คุณตองคิดถึงสถานการณรอบตัว และตัดสินใจหลายเรือ่ งอยางรวดเร็ว การเงิน จะมีเงินเขาและออกจาก กระเปาเกือบตลอดเวลา จะตองจาย เงินคาซอมยานพาหนะที่เสียหาย สุขภาพ ยังคงแข็งแรงดี ตอใหลม ปวย ก็จะฟน ตัวไดไว ความรัก คูร กั อาจ เขาใจผิดกัน ตองคอยๆ พูดจากัน

ราศีตุล หรือผู ท้ ่ีเกิด ระหว่าง 24 ก.ย.-23 ต.ค. คุณกําลังนึกเบื่องาน ตองการพัก สมองและเปลีย่ นมุมมองทีม่ ตี อ งาน ปจจุบนั สิง่ ตาง ๆ อาจไมเปนไปตาม ทีค่ ณ ุ อยากใหเปน ตองอาศัยความ อดทนตอกระบวนการดําเนินงาน อยางมาก การเงิน ตองพิจารณาการ ใชจา ยอยางระมัดระวัง อยาแบกรับ ภาระหนีส้ นิ จนเกินตัว ถาไมมนั่ ใจก็ อยาเพิง่ ลงทุน สุขภาพ ตองเรงมือ เพือ่ ปรับปรุงตัวเองในจุดนี้ ความรัก คนโสดคงยากทีจ่ ะสมหวังในตอนนี้

ราศีพิจกิ หรือผู ท้ ่ีเกิด ระหว่าง 24 ต.ค.-22 พ.ย. คุณอาจจะใสอารมณในการทํางาน มากเกินไป ซึ่งจะทําใหคนอื่น ๆ ลําบากใจ อยาเอาคุณคาตัวเองไปผูก ติดกับงาน การทีค่ ณ ุ ทํางานบางชิน้ ไมสาํ เร็จไมไดแปลวาคุณไมมคี วาม สามารถ การเงิน คุณจัดการเรือ่ งเงิน ทองไดไมดเี ทาไหร บางครัง้ ก็ไวใจคน งายเกินไปจนทําใหถูกหลอก ถูก โกง สุขภาพ ระวังอาการแพยาความ เครียดก็ทาํ ใหปว ยได ความรัก คน โสดจะพบวามีคนใกลตวั แอบชอบ

ราศีธนู หรือผู ท้ ่ีเกิด ระหว่าง 23 พ.ย.-21 ธ.ค. การงานโดยทัว่ ไปจัดวาราบรืน่ ทุก อยางเดินหนาไปสูเ ปาหมายทีว่ างไว ไดอยางสะดวกเพราะสถานการณ เอือ้ อํานวย ประสบการณในอดีตจะ ทําใหคุณทํางานบางชิ้นไดงายขึ้น การเงิน ภาพรวมดูดี มีแนวโนมจะได เงินกอน การลงทุนกอนหนานีจ้ ะให ผลกําไรทีน่ า พอใจ แตอาจจะไดมาชา สุขภาพ ระวังอาการปวดหลังจะ กลายเปนปญหาใหญ ความรัก คูร กั ควรแสดงความใสใจกันใหมากขึน้

ราศีมงั กร หรือผู ท้ ่ีเกิด ระหว่าง 22 ธ.ค.-20 ม.ค. คุณจะไดทาํ งานแบบหามรุง หามคํา่ นอกจากนีย้ งั อาจจะตองรับทํางาน ที่ตัวเองไมชอบ เพื่อเสริมความ มัน่ คงของตําแหนงหนาทีใ่ นตอนนี้ ระวังงานที่เกี่ยวของกับกฎหมาย ตองรอบคอบ การเงิน ยังไมถงึ กับ เลวราย แคมเี ทาไหรกใ็ ชหมดเกลีย้ ง เทานัน้ เปนชวงทีเ่ งินไหลออกงาย มาก สุขภาพ ดูไมคอ ยดี พักผอน นอย เครียดงาย ปวยงาย ความรัก คนโสดอาจตองผิดหวัง ไดแตทําใจ

ราศีกุมภ์ หรือผู ท้ ่ีเกิด ระหว่าง 21 ม.ค.-19 ก.พ. การงานอาจจะติดขัดบาง แตอาศัย ประสบการณของคุณก็สามารถผาน ไปได บางครั้งแคเปลี่ยนมุมมองก็ ชวยใหแกปญหาไดอยางงายดาย คุณจะมีโอกาสฝกฝนทักษะใหม ๆ เพิม่ การเงิน เรือ่ งเงินทองทีค่ า งคา มาจากอดีตจะไดรับการสะสางให เรียบรอย การชดใชหนีส้ นิ จะจบลง ดวยดี สุขภาพ ตองดูแลตัวเองใหดี กอนจะดูแลคนอืน่ ความรัก คนโสด จะมีผใู หญชกั นําใหรจู กั คนใหม ๆ

ราศีมีน หรือผู ท้ ่ีเกิด ระหว่าง 20 ก.พ.-20 มี.ค. คุ ณ ทํ า งานด ว ยความลํ า บากใจ เพราะความขัดแยงในออฟฟศ หรือ สภาพแวดลอมที่มีการแบงพรรค แบงพวกกัน อาจมีปญ หาทีแ่ อบซอน ไว อยาเปดเผยทุกอยางทีค่ ณ ุ รูก บั คน อืน่ การเงิน ยังพอมีหนทางหาราย ไดกอ นใหญ แตคณ ุ ก็ตอ งจัดการเรือ่ ง เงินทองใหดี อยาลงทุนแบบเหวีย่ ง แห สุขภาพ โดยรวมแลวเปนไปในแง ดี ไมนา เปนหวง ความรัก อาจมีการ เปลีย่ นแปลงในทางทีไ่ มดเี ทาไหร

ภาพ: Angus MacAskill

เผยความนัย ทํานายฝั นตามตัวอักษร เด็ด เลขมงคล 47, 14, 19, 479, 797 และ 704 ผลคําทํานายฝน ฝนเห็น คนตาย ฝนเห็นคน www.horoworld.com ตายหรือศพ สงกลิ่นเหม็น ทายวาจะไดลาภจาก ■ วันนี้ ขาวภูเก็ต จะนําคําทํานายฝนจาก เสี่ยงโชค หรือโชคลาภทางการคาขาย และ หมอดูคนดังแหง Horoworld มาฝากทานผูอาน หนาที่การงาน ถาฝนวาคนตายนั้น มีนํ้าเหลือง คนเราพอนอนหลับแลวก็ตองเจอกับความ และหนอนไตยั้วเยี้ย ฝนนั้นจะทําใหโชคลาภสูง ฝน ดีบางไมดีบาง แลวเคยไหมที่บางครั้งคุณ ขึ้น เลขเดน 4 เลขรอง 0 ดวงเด็ด เลขมงคล 14, อยากรูเหลือเกินวา “ฝนเมื่อคืน” มันหมายความ 10, 44, 404, 004 และ 409 วาอยางไร มันมีนัยสําคัญอะไรซอนอยู เพราะสิ่ง ผลคําทํานายฝน ฝนเห็น ปลา หญิงชายใด ที่เราเห็นในความฝนบางครั้งบางคราวเราก็ไม ฝนวาไดจับปลา ทํานายวา จะไดลาภหรือไดขาว เคยนึกถึงมันเลย และบางทีก็เจอคนบางคนใน ของทั้งหนาที่การงานจะดีขึ้น เลขเดน 8 เลขรอง ฝนที่เราเองไมเคยพบเจอมากอน 7 ดวงเด็ด เลขมงคล 88, 78, 287, 878 และ เพราะฉะนั้นอยารอชา ขาวภูเก็ต จะลองสุม 808 ทํานายฝนตามตัวอักษร ลองมาดูกันวาพอหมอ ขอมูลจาก www.horoworld.com ดูดวงสดกับ แมหมอของเราจะพูดถึงเรื่องนี้กันวาอยางไรบาง หมอดูโฮโรเวิลด 24 ชม. โทร. 1900-111-080 ผลคําทํานายฝน ฝนเห็น จรวด ฝนเห็นจรวด ยาน หรือจรวดดอกไมไฟพุงขึ้นไปสูทองฟาทาย วา จะไดรับขาวรายของญาติมิตรที่อยูตางแดน หรือไดรับทุกขลาภทางหนาที่การงาน หรือการ คาพอเสมอตัว แตมักจะเปนเคราะห เกี่ยวกับ ญาติมิตรมิใชตนเอง เลขเดน 7 เลขรอง 7 ดวง Horoworld


12

อีเวนต์

11 พ.ค.

คืนแห่งหอยแมลงภู่ ่ทีร้านอาหารเชคเกอร์ (Shakers) หอยแมลงภู เสิรฟ คูก บั เฟรนชฟรายส สามารถเลือก ไดในแบบของคุณ ไมวาจะเปนแบบ ธรรมชาติ, mariniere, provencale, กระเทียม & ครีม หรือ สไตลไทยๆ โปรดสํารองโตะลวงหนา ราคา 295 บาท P.P. Shakers 081 891 4381

มื้อเที่ยงวันศุกร์ ณ เดอะโบ๊ทเฮ้าส์ สัมผัสรสชาติและดื่มดํ่า 3 คอรสเมนู ควบคูกับ เครื่องดื่มนํ้าองุนหมักทั้งสีแดงและขาว ที่จะเสิรฟ ทุกทานแบบไมจํากัด เงื่อนไขที่ดีที่สุดกอนเริ่มวัน หยุดสุดสัปดาห เพียง 1,000 บาท/ทาน เทานั้น สํารองที่นั่ง โทร 076 330 015-7 หรือ Pinyo.T@ boathouse-phuket.com - เดอะโบทเฮาส, ภูเก็ต, หาดกะตะ

แทรช แฟชั่ น โชว์ คิวเอสไอ ภูเก็ต จัดงานประจําป แทรช แฟชัน่ โชว เปดโอกาสใหเด็ก ๆ ไดสรางสรรคผลงานแฟชัน่ จาก วัสดุรีไซเคิล ยินดีตอนรับทุกทาน ขอมูลเพิ่มเติม ติดตอ rob-peters@qsi.org บุ ฟเฟ่ต์วีแกนเพื่อสุขภาพ ที่ร้านอาหาร DiLite เปด: ทุกวันจันทร - เสาร มือ้ เทีย่ ง: 12.00–15.00 น. มือ้ คํา่ : 18.00–20.30 น. ราคา: มือ้ เทีย่ ง 350 บาท/ มือ้ คํา่ 550 บาท www.thanyapura.com/hotel/ dining/ ที่อยู : รานอาหาร DiLite, ธัญญปุระ, 076 336 000

สิงห์ ลากูน่า ภูเก็ต โอเพ่น 2018 จังหวัดภูเก็ตและสนามกอลฟลากูนา กอลฟภูเก็ต ได รับคัดเลือกใหเปนสถานที่จัดการแขงขันกอลฟ อาชีพ “สิงหลากูนาภูเก็ตโอเพน 2018” ในการ แขงขันกอลฟอาชีพ “ออล ไทยแลนด กอลฟ ทัวร ฤดูกาล 2018” โดยมี บริษทั สปอรตแมนเนจเมนท กรุป จํากัด เปนผูจ ดั บริษทั สิงหคอรเปอเรชัน่ จํากัด เปนผูสนับสนุนหลักอยางเปนทางการ และกลุม รีสอรทครบวงจรลากูนาภูเก็ตรวมสนับสนุน การ แขงขันกอลฟอาชีพรายการ “สิงหลากูนาภูเก็ต โอเพ น 2018” จะจั ด ขึ้ น ระหว า งวั น พฤหั ส ที่ 10 – อาทิตยที่ 13 พฤษภาคม นี้ ณ สนามกอลฟ ลากู น  า กอล ฟ ภู เ ก็ ต เป น การแข ง ขั น แบบผสม (co-sanction) รวมกับเอเชียน ดีเวลลอปเมนต ทัวร (เอดีท)ี โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ ขยายรายการ “ออล ไทยแลนดกอลฟทัวร” ไปยังแหลงทองเทีย่ วทีส่ าํ คัญ ของประเทศ และประชาสัมพันธกิจกรรมดานการ กีฬาและการทองเทีย่ วของจังหวัดภูเก็ต รวมแขงขัน โดยนักกอลฟมืออาชีพชัน้ นําของไทย ชิงรางวัลกวา 2 ลานบาท รายการนี้จะออกอากาศใหชมทาง ทรูวิชันส พรอมการถายทอดสดในวันเสาร ที่ 12 และวันอาทิตยที่ 13 พฤษภาคมนี้ โดยเวลาเริม่ การ แขงขันในแตละวันคือ 7.00 น. ผูส นใจสามารถมา รวมชมรายการและเชียรผเู ขาแขงขันทุกทานไดฟรี ที่ สนามกอลฟลากูนา ภูเก็ต ทุกวันตลอดระยะเวลา การแขงขัน, ติดตอ : ลากูนา กอลฟ ภูเก็ต

12 พ.ค.

KHAOPHUKET.COM

วันศุกร์ท่ี 11 พฤษภาคม 2561

15 มิ.ย.

18 พ.ค.

ประชุม - สโมสรโรตารีป่าตองบีช งานประชุมประจําสัปดาหของสโมสรโรตารีปา ตอง บีช ใหการตอนรับ นิค แอนโธนี มาเปนผูบรรยาย ในหั ว ข อ กลยุ ท ธ ก ารรั ก ษาความสะอาดของ มหาสมุ ท รอิ น เดี ย 500 บาท รวมอาหารเที่ ย ง สําหรับทานทีไ่ มไดเปนสมาชิก การประชุมเริม่ เวลา ฮอสพิทาลิตี้ กอล์ฟ ชาเล็นจ์ 2018 12.00 น. ที่ มิลเลนเนียม รีสอรท ปาตอง ขอมูล การแขงขันกอลฟ ลากูนา ภูเก็ต ฮอสพิทาลิตี้ เพิ่มเติมเขาชมไดที่ www.rotarypatong.org ชาเล็นจ ประจําปทจี่ ดั ขึน้ เปน ครัง้ ที่ 3 กําลังจะเกิด ้นในวันศุกร ที่ 15 มิถุนายน นี้ ที่สนามกอลฟ 30 ขึ“ลากู ฟภูเก็ต” เพื่อชวยเหลือเด็ก ๆ ใน พ.ค. โครงการนากอล The Children First Fund ขอเชิญทุก ทานเขามารวมการแขงขันนีท้ เี่ ต็มไปดวยความสนุก สนานจากสปอร น เซอร ใ นภู เ ก็ ต ที่ จ ะทํ า ให ก าร แขงขันตลอดทัง้ วันเปนวันแหงความสุขและตืน่ เตน ดวยอาหารและเครื่องดื่มสุดประทับใจ งานนี้เรา ภูมิใจที่ไดมี 89.5FM, Phuket News TV เปนสื่อ Quiz Night - สโมสรโรตารีป่าตองบีช พันธมิตรและผูใหการสนับสนุน เขาชมเว็บไซตที่ สโมสรโรตารีปาตองบีช ขอเชิญแขกผูมีเกียรติทุก www.asean-events.com หรืออีเมล mark@ ทาน เขารวมดืม่ ดํา่ ไปกับคํา่ คืน ทีค่ ณ ุ จะเต็มทีไ่ ปกับ asean-events.com ที่อยู : ลากูนากอลฟภูเก็ต, คําถามมากมายทีร่ อคุณอยูท ี่ ออสซี่ ผับ กมลา รวม golf@lagunaphuket.com, เบอรโทร 076 324 350 จับฉลาก + ตอบคําถาม + เครื่องดื่ม + อาหาร + ระดมทุนเพื่อการกุศลA = นาสนุก, B = งานนี้สนุก แนนอน และ C = นาเบื่อ? ถาคําตอบของคุณคือ A หรื อ B พบกั น ทุ  ม ครึ่ ง ข อ มู ล เพิ่ ม เติ ม : www.rotarypatong.org

1 มิ.ย.

ประชุม - สโมสรโรตารีป่าตองบีช งานประชุมประจําสัปดาหของสโมสรโรตารีปา ตอง บีช ใหการตอนรับ นิค แอนโธนี มาเปนผูบรรยาย ในหั ว ข อ กลยุ ท ธ ก ารรั ก ษาความสะอาดของ มหาสมุ ท รอิ น เดี ย 500 บาท รวมอาหารเที่ ย ง สําหรับทานทีไ่ มไดเปนสมาชิก การประชุมเริม่ เวลา เวิล์ด คัพ ลีก @ BISP เทอม 3 วันที่ - 28 เม.ย., 12 พ.ค., 19 พ.ค., 26 พ.ค., 12.00 น. ที่ มิลเลนเนียม รีสอรท ปาตอง ขอมูล 2 มิ.ย., 9 มิ.ย. และ 16 มิ.ย 2018 อายุ/เวลา U9: เพิ่มเติมเขาชมไดที่ www.rotarypatong.org 9:30-10:30 U11: 10:30-11:30 U15: 11:305 12:30 *ประเภทหญิงสามารถเลนในรุนอายุที่ตํ่า มิ . ย. กวาได แพคเกจรวม – อุปกรณเวิลด คัพ ทีม, เหรียญรวมการแขงขัน, แขงขันทั้งสิ้น 7 เสาร คาสมัคร 3,000 บาท หากสมัครและชําระเงินกอน วันที่ 8 เม.ย. 2018 3,500 บาท สําหรับผูสมัคร และชําระเงินหลังจาก 8 เม.ย. สนใจลงสมัครติดตอ infobisp@cruzeirothailand.com มื้อคํ่า - สโมสรโรตารีป่าตองบีช 13 ปา ตองบีช ขอเชิญแขกผูม เี กียรติและ พ.ค. สโมสรโรตารี ทานทีส่ นใจเขาเปนสมาชิกรวมรับประทานอาหารและ ดืม่ ดํา่ ในบรรยากาศอันเปนมิตรไปกับเราชาวสมาชิก สโมสรโรตารีปาตองบีช งานเริ่มเวลา 18.30 น. ขอมูลเพิม่ เติม: www.rotarypatong.org

อา

บุ ฟเฟ่ต์ปิ้งย่างวันอาทิตย์ รับประทานได้ไม่อนั ้ มีเนือ้ , หมู และแกะ – กะหลํา่ , บรอกโคลี, ถัว่ ลันเตา, แครอท, เห็ดทอด, มะเขือเทศยาง - พุดดิง้ ยอรคเชอร - มันฝรั่งยาง, มันบด – เกรวี่, ซอสเห็ด, ซอสมิ้น สํารองโตะลวงหนา 350 บาท ติดตอ P.P. Shakers 081 891 4381

ประชุม - สโมสรโรตารีป่าตองบีช งานประชุมประจําสัปดาหของสโมสรโรตารีปา ตอง บีช ใหการตอนรับ นิค แอนโธนี มาเปนผูบรรยาย ในหั ว ข อ กลยุ ท ธ ก ารรั ก ษาความสะอาดของ มหาสมุ ท รอิ น เดี ย 500 บาท รวมอาหารเที่ ย ง สําหรับทานทีไ่ มไดเปนสมาชิก การประชุมเริม่ เวลา 12.00 น. ที่ มิลเลนเนียม รีสอรท ปาตอง ขอมูล เพิ่มเติมเขาชมไดที่ www.rotarypatong.org

27 มิ.ย.

Quiz Night - สโมสรโรตารีป่าตองบีช สโมสรโรตารีปาตองบีช ขอเชิญแขกผูมีเกียรติทุก ทาน เขารวมดืม่ ดํา่ ไปกับคํา่ คืน ทีค่ ณ ุ จะเต็มทีไ่ ปกับ คําถามมากมายทีร่ อคุณอยูท ี่ ออสซี่ ผับ กมลา รวม จับฉลาก + ตอบคําถาม + เครื่องดื่ม + อาหาร + ระดมทุนเพื่อการกุศลA = นาสนุก, B = งานนี้สนุก แนนอน และ C = นาเบื่อ? ถาคําตอบของคุณคือ A หรื อ B พบกั น ทุ  ม ครึ่ ง ข อ มู ล เพิ่ ม เติ ม : www.rotarypatong.org

DAILY LY EVEN EVENT ES ON UPDATES


วันศุกร์ท่ี 11 พฤษภาคม 2561

ประกาศซื้ อขาย

KHAOPHUKET.COM

อยากซื้ อ อยากขาย

Khao Phuket - ข่าวภูเก็ต @khaophuket

งาน ด่วน

13

ขายอสังหาริมทรัพย์

ต้องการแม่บ้านประจําบ้าน

ตองการแมบา นประจําบานทีก่ ะตะ เขาใจภาษาอังกฤษและรักสุนขั บานนาอยูเงือ่ นไขดี เยีย่ ม ติดตอ : ลิเลียน ไดนิก, 31/3 ซอยปลักเจ กะตะ ภูเก็ต, lil@ladolcevitare.com.au, 080 690 5248

ผู ้จัดการฝ่ ายงานรับจองหญิง

ดิ เอ็กซแพท โฮเต็ล กรุป กําลังเฟนหาพนักงานหญิงที่มีทักษะภาษาอังกฤษดีเยี่ยม มี ทักษะคอมพิวเตอรทดี่ ี รวมถึงทักษะการเขาสังคมและประสบการณการทํางานเกีย่ วกับ ตัวแทนจําหนายการทองเทีย่ วออนไลน หากมีความรูเ กีย่ วกับระบบ Cloudbeds จะรับ พิจารณาเปนพิเศษ, คาตอบแทน : ตอรองกันได, pauljames@expathotel.com

ขายโต๊ะสนุก๊ Rasson Victory 2 โปร ทัวร์นาเมนต์

ความมีสไตลคืออะไรที่ยั่งยืน! โตะพูลมาตรฐานสูง 9 ฟุต Victory Tournament สไตลโตะพูลเพื่อการแขงขัน ดวย การออกแบบทีย่ อดเยีย่ มและมีคณ ุ ภาพ สามารถใชไดทงั้ การ เลนสวนตัวและเพื่อการพาณิชย พื้นหินชนวน, ราคา : 228,000

เบ็ดเตล็ดสําหรับขาย

ด่วน

ด่วน

ขายรถ/เช่ ารถ

ขายเพนเฮาส 432.44 ตร.ม. วิว 320 องศาชายหาดปาตองและเมืองปาตอง สระวายนํา้ สวนตัว ชัน้ บนสุดของอันดามัน บีช คอนโดมีเนียม, ปาตอง, ภูเก็ต, ประเทศไทย พรอม สิง่ อํานวยความสะดวกของคอนโดอยาง สนามเทนนิส 2 สนาม สระวายนํา้ 10 x24 เมตร ฟตเนสและหองเลนเกม, รานอาหาร พรอมทีจ่ อดรถ ไมรบั โบรคเกอร! ราคา : 60 ลาน บาท O.N.O., ติดตอ : Songpan, songpanpirom@hotmail.com, 081 737 8662

รถยนต์ให้เช่ า ราคายุ ติธรรม

ฟอร์ด เรนเจอร์ 2.2 โอเพ่น แค็บ ปี 2012

78,000 กม. ระบบ 6 เกียรธรรมดา รูปทรงภายนอกและสัมผัส ความรูส กึ เหมือนรถใหม เจาของดูแลรถเปนอยางดี เครือ่ งยนต สะอาด เปลี่ยนยางใหมเอี่ยมทั้ง 4 ลอ ราคา 500,000 บาท ติดตอ 081 427 5168

ขายเรือ ด่วน

ขาย

ขาย SILVERCRAFT 31

เหมือนใหมหมดจด ใชงานเพียง 35 ชัว่ โมงเทานัน้ ยังอยูภ าย ใตการรับประกัน พรอมตัวจับพิเศษ พรอมใหคณ ุ เปนเจาของ แลววันนี้ ลงทะเบียนเรือไทยพรอมจายภาษีเรียบรอย เขาชม ตัวเรือได เรือใหมราคา เราขายเพียง 4.6 ลานบาท จากราคาของใหม 4,863,000 บาท รวม คาจดทะเบียนและสัญญาตาง ๆ ติดตอ : วิลเลียม, wfphelps@me.com, 086 943 0333 ด่วน

ขาย

ขายเรือ

เรืออวนลากสัญชาติไทยขนาด 72 ฟุต (22 เมตร) ปรับให เปนเรือทัวร ทําใหมทงั้ ลํา เมือ่ 3 ปทแี่ ลว (คาใชจา ยมากกวา 1 ลานบาท) รวมทั้งเครื่องยนตที่ติดตั้งใหเหมาะกับการทํา ธุรกิจเรือทัวร เจาของเรือเดิมตองกลับประเทศอังกฤษ จึงจําเปนตองขายเรือ ที่มีความ เสียหายบางจากคลื่นลมและบางสวนตองการการซอมแซม เครื่องยนตใชเพียงแค 6 ชั่วโมง มีเครื่องปนไฟใหม 12 kua ตอนนี้จอดอยูที่หัวหิน สามารถนัดเวลาชมได เรา จําเปนตองขายใหไดภายใน 3-5 เดือนขางหนา เปดรับขอเสนอราคาเงินสดที่นาพอใจ ติดตอ เชน 093 418 9529 หรือ shayne.inbox@gmail.com

ขายธุรกิจ

มินิรีสอร์ท - ใกล้ลากูน่า

วิลลาหรู 4 และ 3 หองนอน พรอมสระวายนํ้า, ออฟฟศ/อพารทเมนท, 0.5 ไร ตกแตง เฟอรนิเจอรครบครัน มีสวนสีเขียวไวหยอนใจ ตอนนี้กําลังปลอยเชา สรางรายไดเปน อยางดี เพียง 13.5 ลาน - 089 594 4067 ด่วน

ขาย

ขายเฟอรนิเจอรสวย อุปกรณสํานักงาน กระถางตนไม และอื่น ๆ อีกมากมาย สนใจ กรุณาโทรติดตอ : EVELYN DEGEN, 119/17, บานสวนอยูเจริญ 5, หมู 8 ต.ปาคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต, evelyndegen@yahoo.de, 084 851 7950

ขายอสังหาริมทรัพย์

พวกเราใหบริการรถเชาในราคาทีจ่ บั ตองได ราคาตอเดือน เริ่มตนที่ 10,000 บาท ราคาตอวันเริ่มที่ 400 บาท โทรหาเราเพื่ อ รั บ ข อ เสนอเพิ่ ม เติ ม , ราคา : 10,000 ต อ เดื อ น, ติ ด ต อ : Stig Johansson, 110/78 หมู  2 ป า คลอก, ถลาง 83110 ภู เ ก็ ต , stigisaan@gmail.com, 084 847 4377 ขาย

ขายเครื่องใช้ในบ้าน

ขาย

อุปกรณกอลฟใหมทั้งเซต Kasco G7 RH R FLEX, ไดรฟเวอร 10.5°, 3 ไม 15°, U4 ไฮบริด 19°, 5,6,7,8,9,P,S เหล็ก. Milled head putter. 11 Clubs, 4 Head Covers, ดามแกรไฟต ยกเวนพัตเตอร, ราคา : 25,000, ติ ดตอ : Bob Mather, กะทู, bobmather_4@hotmail.com, 095 549 2748

ขาย

ขายเฟอร์นิเจอร์

ขายต่อธุรกิจ

เชา/ขายธุรกิจรานอาหารพื้นที่ฉลอง บนถนนเจาฟาตะวัน ออก เฟอรนิเจอรครบครันพรอมใหบริการ 50 ที่นั่ง เพียง 400 เมตร จากวงเวียนหาแยก, shchalong@gmail.com

การปรับปรุงบ้าน หลังคาเรียบกันนํ้า

เรารับทําหลังคาเรียบกันนํา้ พรอมการันตี 20 ป ดวยงาน คุณภาพกับอุปกรณถึง 4 ชั้น ผนังกันรอน + ซอมแซม รอยแตก! ติดตอ : แอนเดรส รูธ, 22/5 หมู 1 กมลา, กะทู, office@tcm-asia.com, 086 943 9834, 076 385 081

ไทล์ อิท - ร้านขายกระเบื้อง ที่มีคุณภาพในภูเก็ต

ทําความสะอาดกระเบื้อง และงานการดูแลปองกันการลื่น ติดตอ 076 620 168 info@tile-asia.com

ขายเพนเฮ้าส์

ขายตึก

ขายอสังหาริมทรัพย์

ขายตึก 1 คูหา ในยานธุรกิจของโบท อเวนิว ใกล วิลลา มารเก็ต ลากูนา 3 ชัน้ ครึง่ 24 ตร.ว. ติดตอ : คุณหมี (เจาของ), 49/23 เชิงทะเล, anmehee@hotmail.com, 095 545 0017, 086 346 2622 ่วน

ด ขาย

บ้าน 1 ห้องนอนสวย ทําเลดี

บานสรางใหม 1 หองนอนใจกลางราไวย เฟอรนิเจอรครบ ครัน พรอมที่จอดรถ ยายเขาอยูไดทันที บนบานทําเลที่ดี ที่ สุ ด ใจกลางราไวย ราคาสุ ด พิ เ ศษบนพื้ น ที่ ที่ ทุ ก คน อยากเปนเจาของ หามพลาด!, ราคา : 2,900,000 ติดตอ : เบนนิ, ราไวย, ภูเก็ต, b_gholami@hotmail.com, 088 168 5032

ขายบ้านเดี่ยว

ตั้งอยูที่ทางไปยามู ต.ปาคลอก หางจากถนนเสนหลัก 500 เมตร บานขนาด 55 ตร.ว. 3 หองนอน 2 หองนํ้า พรอมหอง ครัวดีไซนทันสมัย จอดรถยนตได 2 คัน และพื้นที่วางอีก 140 ตร.ม.. ราคา : 3.5 ลาน บาท, ติดตอ : คุณสุวิทย ทางอีเมล suwitlap5@gmail.com โทร 081 895 6969 ด่วน

ขาย

เกาะหมากไอส์แลนด์

บังกะโลว 2 ชั้น เนื้อที่ 3 ไร เพียง 50 เมตรจากชายหาด มี 4 หองนอน และ หองนั่งเลน มองเห็นวิวสวยงามมาก ประมาณ 2 กม.จากเกาะตะปู ราคา : เพียง 4.4 ลานบาท, ติดตอ : โจสตีน เพเดอสัน, เกาะหมากไอสแลนด, jospeder@live.no, 089 872 6895

ออฟฟิ ศที่ฉลอง, เวิรค์ ช็อป/ร้านค้า

ออฟฟส 2 ชัน้ อยูบ นพืน้ ทีข่ นาด 300 ตร.ม. พรอมบริการตางๆ เชน สายโทรศัพท 3 สาย + รานคา/สโตรเก็บของมีหลังคา ขนาด 300 ตร.ม. สูง 4 เมตร & 3 เฟส พรอมโฉนด 0.5 ไร, ราคา : 12,000,000 ติดตอ : ไซมอน จูป, 29/4 ซอยนาใหญ, ฉลอง, ภูเก็ต, simonj@cscoms.com, +66878832542

หาดสุรินทร์: ขายบาร์ แอนด์เรสเตอรองสไตล์หรู

รานพรอมใชงาน เฟอรนเิ จอรสไตลอติ าเลีย่ น อุปกรณครัว และบารนาํ เขาใหมทงั้ หมด ตกแตงเพิม่ เติมไดทนั ที บารกวางพรอมบูธดีเจ เลาจในสวน สวย ชัน้ ดาดฟา สามารถรับลูกคาได 50 ทีน่ งั่ อินดอร 50 ทีบ่ ริเวณสวน และ 40 ทีน่ งั่ ชัน้ ดาดฟา สนใจติดตอ พาโบล 080 143 5541 ด่วน

ขาย

ขายด่วน! เป็ นเจ้าของคอนโด RPM

คอนโดหรู 2 หองนอน 2 หองนํา้ 155 ตร.ม. ชาวตางชาติเปนเจาของ ได ตกแตงใหมโดยสถาปนิก อางจากุซซีใ่ หม วิวทะเลสาบ ภูเขา มา รีนา สระวายนํา้ และอืน่ ๆ อีกมากมาย ตกแตงเฟอรนเิ จอรพรอม เพียงทานหยิบแปรงสีฟน มาดามเดียวก็สามารถเขาอยูไ ดเลย เจาของกําลังจะเดินทางออกจากประเทศไทย ในราคา 16 ลานบาท ขายดวน สนใจติดตอ ไบรอัน (เจาของ) 089 054 4354, 076 360 943. bggvirgo@gmail.com RoyalPhuketMarinaCondos.com

โอกาสที่ดีแห่งการลงทุนที่ไม่เหมือนใคร

โอกาสในการลงทุนทีไ่ มเหมือนใคร พลาดไมได! กับบานพักพืน้ ที่ ขนาดใหญ 5 หลังพรอมสระวายนํา้ พืน้ ทีค่ วามบันเทิงกวางขวาง ทีจ่ อดรถและทางเขาแบบสวนตัว ขอมูลเพิม่ เติม: www.thegardenkptphuket.com

อสังหาริมทรัพย์ให้เช่ า

วิลล่า 3 ห้องนอน ตกแต่งแบบตะวันตก

ใกลลากูนา เฟอรนเิ จอรครบครันคุณภาพดี หองครัวใหญ พรอมสวนสวยสีเขียว ปลอดภัย เงียบสงบ 6 ลาน เชา 2 หมื่น/เดือน โทร 089 594 4067


14

งาน

รับสมัครงาน

KHAOPHUKET.COM

วันศุกร์ท่ี 11 พฤษภาคม 2561

Khao Phuket - ข่าวภูเก็ต @khaophuket


วันศุกร์ท่ี 11 พฤษภาคม 2561

กีฬา

KHAOPHUKET.COM

เกมแข่งขันกอล์ฟกระชั บมิตร

แข่งขันทายผลพรีเมียร์ลกี 2017 – 2018 กับ THEPHUKETNEWS.COM

“ลากูนา่ ภูเก็ต ฮอสพิทาลิตี้ ชาเล็นจ์” ศุกร์ 15 มิ.ย. นี้ กอล์ฟ ข่าวภูเก็ต

thai@classactmedia.co.th

■ “ลากูนา ภูเก็ต ฮอสพิทาลิตี้

ชาเล็นจ” การแขงขันกอลฟ ประจํา ป ทีจ่ ดั ขึน้ เปนครัง้ ที่ 3 กําลังจะเกิด ขึ้นที่สนามกอลฟ “ลากูนากอลฟ ภูเก็ต” ในวันศุกร ที่ 15 มิถนุ ายน นี้ ซึง่ งานนีก้ ไ็ ดถกู จัดขึน้ มาอยางตอ เนือ่ ง เพือ่ เปนการตอนรับนักกอลฟ ทีเ่ ปนบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม การทองเที่ยวและบริการ ทั้งใน ภูเก็ตและพื้นที่ใกลเคียง เพื่อรวม เลนกอลฟ ณ สนามทีไ่ ดรบั การันตี รางวัลชนะเลิศสนามกอลฟยอด เยีย่ ม ภายใตบรรยากาศการแขงขัน แบบทีม สูก ารเปนสุดยอดนักกอลฟ ในภาคอุตสาหกรรมทองเทีย่ วและ บริการระดับภูมภิ าค งานนี้คือเปนเพียงงานเดียวที่ จะเปดโอกาสอันดีในการรวมตัวกัน ของบุคลากรภาคการโรงแรม ราน อาหาร เจาของอสังหาริมทรัพย เจาของคลับ และอื่น ๆ ในภาค อุตสาหกรรมทองเทีย่ วและบริการ ใหเปนหนึ่งเดียวกันในบรรยากาศ อั น แสนจะผอ นคลายของสนาม หญาทีก่ ารันตีดว ยรางวัลคุณภาพ มารค คาเมรอน ผูจ ดั งานจาก

Asean Events กลาววา “งาน ลากูนา ภูเก็ต ฮอสพิทาลิตี้ ชาเล็น จ ครัง้ ที่ 2 ทีจ่ ดั ขึน้ ในปทผี่ า นมานัน้ ประสบความสําเร็จอยางยอดเยีย่ ม เพราะเราไดมโี อกาสใหการตอนรับ ผูเขาแขงขันซึ่งเปนผูนําดานฮอส พิทาลิตี้ มากกวา 80 ทานบนสนาม แหงนี้ และแนนอนวาการแขงขันที่ เกิ ด ขึ้ น ถื อ เป น การแข ง ขั น ที่ น  า ประทับใจมาก เพราะนอกจากการ แขงขันอันดุเดือดแลว มิตรภาพใน สนามกอลฟก็มีใหเห็นอยูตลอด เวลา บุคคลเหลานี้คือมืออาชีพที่ แขงขันกันดานธุรกิจอยูแลว และ เมื่ อ พวกเขารวมตั ว กั น กิ จ กรรม กระชับมิตรนี้ก็จะกลายเปนการ

แขงขันนาสนใจมากทีเดียว เพราะ นอกจากการแขงขันที่สนุกสนาน แลว พวกเขายังไดพบปะพูดคุยกับ เพือ่ นรวมวงการอีกดวย สิง่ สําคัญ อีกอยางคือ การจัดงานในครัง้ นี้ เรา จะทําการระดมทุนเพือ่ การกุศลให แกบา นเด็กในโครงการ Children First Fund (CFF)” และนีจ่ ะเปนอีกครัง้ ที่ ลากูนา กอลฟภูเก็ต ในฐานะเจาภาพรวม จะเปดสนามกอลฟอันสมบูรณแบบ เพือ่ ตอนรับเหลาผูเ ลนดวยรูปแบบ “Gourmet Golf” ทีไ่ มเหมือนใคร งานนีโ้ รงแรมในเครือลากูนา ภูเก็ต เชน บันยัน ทรี, อังสนา, แคซเซีย, ดุสติ ธานี และ เอาทรกิ เกอร จะให

บริการอาหารและเครือ่ งดืม่ สําหรับ เหลานักกอลฟในสนาม และยิง่ ไป กวานัน้ เหลาผูน าํ ดานความบันเทิง จากเกาะภูเก็ต จะเขารวมงานในนี้ ดวย อาทิ Tile It Whisky Hole, Luna Walk International Cigar Hole, Captain Hook’s Smokehouse และ Two Chefs สนใจลงสมัครหรือเขารวมเปน สปอนเซอรเขาชมไดที่ www.lagunagolf.com/phuket หรืออีเมล golf@lagunaphuket.com สําหรับขอมูลเพิม่ เติม และในปนี้ทีมที่ไดลงทะเบียน เขารวมแลวคือกลุม โรงแรมในเครือ แอคคอร (Accor), เอาทริกเกอร รีสอรท, ไทปน, ไอริช ไทม และทีม จากโอมาน และ The Phuket News ทัง้ 18 หลุมไดมผี สู นับสนุน อาหารสดใหมและเครื่องดื่มแลว และทีพ่ เิ ศษกวานัน้ จะมีหลุมพิเศษ ที่ นั ก กอล ฟ จะได รั บ บริ ก ารนวด ตนคอจากบันยันทรี ทีห่ ลุมพาร 3 จะมี “Beat-The-Pro” ทีท่ จี่ ะมีนกั กอลฟมืออาชีพของสมาคมกีฬา กอลฟอาชีพแหงประเทศไทยจาก ลากูนา กอลฟ อคาเดมี (Laguna Golf Academy) จะมาทาทาย เหลานักกอลฟใหเอาชนะเขาใหได ภูมใิ จสนับสนุนโดย ขาวภูเก็ต, The Phuket News และ Live 89.5

15

ผู ส้ นับสนุนหลัก

ผู ส้ นับสนุนประจําเดือน

ผู ้ชนะเลิศสูงสุดรับรางวัลที่พักศรีพันวา 3 วัน/2 คืน ในพู ลวิลล่า 1 ห้อง นอนสุดหรู รวมอาหารเช้า และสปา 120 นาที สําหรับ 2 ท่าน รวมมู ลค่า ถึง 123,000 บาท! รางวัลประจําเดือนกันยายนรับทันทีเวาเชอร์ 3,000 บาท เพื่อใช้ที่ แองกัส โอ ทูลส์

ผู เ้ ข้าชิ งประจําเดือน 1. 2. 3. 4. 5.

aquamarine AVFCwoody bazerb bondi brummie diggersd

4 4 4 4 4

ผู เ้ ข้าชิ งรางวัลสูงสุด 1. 2. 3. 4. 5.

adamrosindale diggersd TC thailand express MRB

196 195 195 192 190

*หมายเหตุ ผลรางวัลอาจมีการเปลีย่ นแปลง ่ เนืองจากเกมกลางสัปดาห์เกิดขึน้ หลังข่าวภูเก็ตส่งพิมพ์


ข่าวภูเก็ต 11 พฤษภาคม 2018  
ข่าวภูเก็ต 11 พฤษภาคม 2018  
Advertisement