Page 1

khaophuket khaophuket khaophuket.com

ปที่ 3, ฉบับที่ 10

วันศุกรที่ 10 พฤษภาคม ถึง วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

พระราชพิธี

ราคา 20 บาท

ข่าว

หน้า 4

รพ.ฉลอง เตรียม เปิ ดอาคารผู ้ป่วย นอกฯ ก่อนสิ้นปี นี้

บรมราชาภิเษก ๒๕๖๒ การศึกษา หน้า 7 ศูนย์เรียนรูศ้ าสตร์ พระราชา เพื่อการ พัฒนาท้องถิ่น ภาพ: สํานักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดภูเก็ต/ช่ างภาพจิตอาสา

จังหวัดภูเก็ตเชิ ญชวนลงนามถวายพระพรชั ยมงคล ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 1-31 พ.ค. กีฬา ข่าวภูเก็ต

thai@classactmedia.co.th

■ เนื่ อ งในการพระราชพิ ธี บ รม ราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จังหวัดภูเก็ต ได จั ด โต ะ ลงนามถวายพระพรชั ย มงคล หนาพระบรมฉายาลักษณ พระบาทสมเด็จ พระเจ า อยู  หั ว และจั ด นิ ท รรศการ เ ฉ ลิ ม พ ร ะ เ กี ย ร ติ พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เ ษก ณ บริ เ วณ ศาลากลางจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ระหว า งวั น ที่

1 - 31 พฤษภาคม 2562 สํ า หรั บ กรอบแนวทางในการจั ด นิทรรศการแบงเปน 2 สวน ประกอบดวย พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ซึง่ มีเนือ้ หาทีส่ าํ คัญ เชน ตราสัญลักษณ และ ความหมายของตราสัญลักษณพระราช พิธบี รมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 หมาย กําหนดการพระราชพิธี ความสําคัญและ ความเปนมาของพระราชพิธีพลีกรรมตักนํ้า จากแหลงนํา้ ศักดิส์ ทิ ธิ์ และพิธที าํ นํา้ อภิเษก ของจังหวัดภูเก็ต, พระราชพิธบี รมราชาภิเษก, พระราชพิธเี ฉลิมพระราชมณเฑียร, การเสด็จ

พระราชดําเนินเลียบพระนคร โดยกระบวน พยุหยาตราทางสถลมารค เปนตน และในสวนของพระราชกรณียกิจใน พื้ น ที่ เช น เนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ การเสด็ จ พระราชดําเนินโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดํ า ริ การดํ า เนิ น โครงการจิ ต อาสาพระราชทาน 904 วปร. และ พระมหากรุณาธิคุณที่มีตอประชาชน โอกาสนี้ จังหวัดภูเก็ตไดขอเชิญชวน ขาราชการ ภาคเอกชน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา รวมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่ อ แสดงความจงรั ก ภั ก ดี แ ละสํ า นึ ก ใน

อ่านต่อหน้า 3

พระมหากรุณาธิคุณ และเยี่ยมชมนิทรรศ การเฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจาอยูห วั ไดจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ไมเวนวันหยุดราชการ ณ บริเวณโดย รอบศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ทัง้ นี้ รัฐบาลไทยเตรียมพรอมจัดมหรสพ สมโภช เนือ่ งในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 ระหวางวันที่ 22 – 28 พฤษภาคม 2562 เพื่อสืบทอด โบราณราชประเพณีการเฉลิมฉลองอยางยิง่ ใหญเชิญชวนประชาชนเขารวมกิจกรมทีจ่ ดั ขึน้ ทัว่ ประเทศ

หน้า 16

สัมภาษณ์พิเศษ ไอคอนใหม่การ แข่งรถเมืองไทย


2

บรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ

KHAOPHUKET.COM

วันศุกร์ท่ี 10 พฤษภาคม 2562

thai@classactmedia.co.th

คนไทยผู กพัน กับสถาบันพระมหากษัตริย์

■ สถาบันพระมหากษัตริยกับสังคมไทย

ติดต่อเรา

thai@classactmedia.co.th 076 612 550

จุ ฑารัตน์ (อุ ้ม) เปลรินทร์ บรรณาธิการไทย 088 766 1615 thai@classactmedia.co.th

ธัญลักษณ์ (มะม่วง) สากูต นักข่าว 091 165 0260 reporter2@classactmedia.co.th

วรัญญา (จอย) พรหมพิณพิลาส นักข่าว 091 165 0259 reporter1@classactmedia.co.th

เจสัน บีแวน ผู จ้ ดั การทัว่ ไป

มีความผูกพันกันมาอยางยาวนาน โดยเฉพาะ อยางยิ่งบทบาทแหงการเปนศูนยรวมจิตใจ ของคนทั้งชาติ ในระบอบการปกครองแบบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน ประมุ ข ซึ่ ง ถื อ เป น การปกครองที่ อ ยู  คู  กั บ ชนชาติไทยมาอยางยาวนาน กอปรกั บ ความเชื่ อ ในแบบเทวราชาที่ ตกทอดกันมาแตครั้งโบราณ ตามหลักศาสนา พราหมณ-ฮินดู ที่ไดยกยองใหกษัตริยเปนดั่ง สมมติ เ ทพ จึ ง ทํ า ให ป ระเทศไทยเรามี ขนบธรรมเนียมประเพณีอันเปนเอกลักษณ และสืบทอดกันมาจากรุนสูรุน ตามความเชื่อ ที่หยั่งรากลึกลงไปบนผืนแผนดินไทย ในปพุทธศักราช 2562 ชาวไทยและชาว โลกไดรวมเปนสวนหนึ่งของพิธีสําคัญและยิ่ง ใหญทสี่ ดุ ในประวัติศาสตรชาติไทยอีกพิธีหนึง่

1 2 3 4 5

ซึง่ ก็คอื “พระราชพิธบี รมราชาภิเษก ๒๕๖๒” โดยเฉพาะคนไทยที่ไดรวมแสดงความจงรัก ภักดี และสํานึกในพระมหากรุณาที่คุณพระ บามสมเด็จพระเจาอยูหัวโดยพรอมเพรียงกัน แตในขณะเดียวกันสื่อตางชาติบางรายก็ มิไดเขาใจและใหความเคารพขนบธรรมเนียม การกราบไวของไทย ซึ่งแสดงออกผานการ ผลิตรายการที่มีเนื้อหาพาดพิงถึงวัฒนธรรม การกราบไหว หมอบคลานของไทย ดวยการ เอาไปเปรียบเทียบกับทาทางของแมวนํา้ แถม ยังแสดงอาการลอเลียน และหัวเราะกันอยาง สนุกสนาน ซึ่งภายหลังคลิปดังกลาวเผยแพร ออกไปในโลกโซเชียล ปรากฎวามีชาวไทย และชาวตางชาติจาํ นวนมากเขาไปแสดงความ คิดเห็นและตอวาการนําเสนอเนื้อหาดังกลาว ในแงของการไมเคารพในวัฒนธรรมของชาติ อื่นอยางรายแรง กอนคลิปดังกลาวจะถูกลบ

ออกไปในภายหลัง แตก็ยังมีหลายคนที่ยังคง แสดงความไม พ อใจกั บ การแสดงความไม เคารพอยางรายกาจดังกลาว ทุกวันนี้เราอยูในโลกที่เรียกไดวามีความ ‘เสรี’ แมวาจะไมเสรีสุดโตงรอยเปอรเซ็นต แตเชื่อวาเรามีชีวิตอยูในยุคที่ดีที่สุดยุคหนึ่ง เพราะเราทุ ก คนมี เ สรี ที่ จ ะเลื อ กเชื่ อ หรื อ ปฏิบัติตามสิ่งใดก็ไดดังใจปรารถนา ตราบเทา ที่มันไมสรางความเดือดรอนใหกับบุคคนอื่น และแน น อนว า การกระทํ า ของรายการดั ง กลาวถือวาไมเหมาะสม เพราะคุณตองเขาใจ วาในแตละประเทศ แตละพื้นที่ มีวัฒนธรรม ความเชื่อ ความศรัทธาแตกตางกัน เนื่องดวย บริบทแหงรากเหงาความเปนมาทีแ่ ตกตางกัน เพราะฉะนั้นเราตองใหความสําคัญและให ความเคารพตอวัฒนธรรมประเพณีของทอง ถิ่นหรือชนชาติอื่น ๆ ดวย

10 ข่าวยอดนิยมประจําสัปดาห์ บนเว็บไซต์ www.khaophuket.com ตร.เตรียมขอหมายค้นบุ กรวบตัวชายบริติชขังตัวเองในคอนโด ล่าสุดผอมแห้งเหลือแต่กระดูก ่ ้อบ้านหรูบนเขาภายใน 30 วัน ทม.กะทู้ปิดประกาศสังรื รปภ.ควบจยย.จะยูเทิรน์ เปลี่ยนเลนกระทันหัน ปาดหน้ารถตูช้ นดับ พ่อค้าข้าวขาหมูซึม ถูกรวบตัวพร้อมของกลางยาไอซ์ พ่วงปื นพร้อมกระสุน 68 นัด พบศพชายเปลือยกายลอยขุมนํ้าสวนหลวง ร.9 มารดาตาม หาทัง้ คืนก่อนพบเป็ นศพ

6 7 8 9 10

เมียนมาโหดแทง 2 สามีภรรยาเพื่อนร่วมชาติดับ แค้น ฟ้องนายกินนํ้าท่อมเวลางาน หนุม่ อังกฤษถูกแทงปมชูส้ าวปลอดภัยแล้ว ตร.เร่งติดตาม ตัวมือแทงและหนุ่มอีกราย ทต.ฉลอง ปิ ดซอยธนูเทพหลังรถบรรทุกทําเสาไฟฟ้าล้ม 7 ต้นการไฟฟ้าตัดไฟถึง 2 ทุ่ม กําหนดจัดกิจกรรมในช่ วงพระราชพิธพ ี ระบรมราชาภิเษก ของจังหวัดภูเก็ต ภูเก็ตฝนฟ้าคะนองสูงสุดร้อยละ 70 ตลอดช่ วง หยุ ดยาวสุดสัปดาห์นี้

086 479 7471 gm@classactmedia.co.th

ศิรพ ิ ร (นก) แสงมาศ ผู ช้ ่ วยฝ่ ายขาย

ภูเก็ตผ่านเลนส์

086 479 7470 sales@classactmedia.co.th

นิทสั น์ (เต้) มณี ธนพงศ์ (โอ๊ค) ขาวอําไพพันธ์ นิรวิทธิ์ (มอส) วรวณิชชา กราฟฟิ กดีไซเนอร์

Khao Phuket - ข่าวภูเก็ต @khaophuket ติดต่อลงโฆษณา

076 612 550 ext. 605 Fax: 076 612 553 info@classactmedia.co.th thephuketnews.com 99/7 Moo 1 (Billion Plaza), T. Kathu, A. Kathu, Phuket 83120

โอ้ทะเลแสนงาม ฟ้าสีครามสดใส / ภาพ: จุ ฑารัตน์ เปลรินทร์ หากท่านมีภาพทิวทัศน์แสนสวยสะดุดตาสะกดใจหรือภาพแปลกของภูเก็ต (ความละเอียดภาพสูง) ส่งอีเมลมาได้ท่:ี thai@classactmedia.co.th


วันศุกร์ท่ี 10 พฤษภาคม 2562

ท้องถิ่น

KHAOPHUKET.COM

3

พ่อเมืองรับนํา้ ฝนยังไม่เพียงพอ เตรียมยื่นของบปรับปรุงแหล่งนํา้ ข่าวภูเก็ต

thai@classactmedia.co.th

มหรสพสมโภชเฉลิมฉลอง ยิ่งใหญ่ 7 วัน 22–28 พ.ค.

■ เมื่อวันที่ 2 พ.ค. ณ หอง

ประชุ ม โครงการชลประทาน จังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ ทวิพฒ ั น ผู  ว  า ราชการจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต เป น ประธานการประชุ ม พิ จ ารณา แนวทาง เร ง สํ า รวจแหล ง นํ้ า ธรรมชาติ ทุ ก พื้ น ที่ เพื่ อ ของบ ประมาณในการพัฒนา ปรับปรุง ซอมแซม แหลงเก็บกักนํา้ ทีเ่ หมาะ สมจังหวัดภูเก็ต ใหสามารถเก็บกัก นํ้ า ในฤดู ฝ น และนํ า นํ้ า มาใช ใ น หนาแลง แกปญ  หานํา้ ทวม และนํา้ แลงอยางเปนระบบ นายภั ค พงศ กล า วว า ตาม คํ า สั่ ง การของปลั ด กระทรวง มหาดไทยใหจังหวัดสํารวจแหลง นํ้ า ตามธรรมชาติ ที่ เ ป น แม นํ้ า ขนาดเล็ ก เช น ลํ า คลอง ห ว ย ลําธาร ที่เปนตนนํ้า หรือมีความ เหมาะสมที่ จ ะกั ก เก็ บ นํ้ า และ สามารถใชแรงงานคนจัดทําฝาย ชะลอนํ้ า ในช ว งฤดู ฝ นได และ แหล ง นํ้ า ที่ อ งค ก รปกครองส ว น ท อ งถิ่ น ได รั บ การถ า ยโอน ที่ มี สภาพชํารุดทรุดโทรมไมสามารถ ใชการได โดยใหจังหวัดรวบรวม ข อ มู ล เพื่ อ ของบประมาณมา ดําเนินการพัฒนา ปรับปรุง และ ซอมแซม ใหสามารถกักเก็บนํา้ ไดใน ฤดูฝน และนํานํา้ มาใชไดในฤดูแลง จากการสํารวจ จังหวัดภูเก็ตมี แหลงนํ้าที่มีสภาพชํารุดทรุดโทรม จํานวน 46 แหง ประกอบดวย ฝาย 15 แหง แกมลิง 2 แหง สระ 25 แหง คลอง 5 แหง อางเก็บนํ้า 3 แหง เชน ฝายบานหัวควน ฝาย บานเหนือโตน ในพื้นที่กมลา ที่ ชาวบ า นยั ง ใช ป ระโยชน แ ละมี สภาพที่ชํารุด จะตองซอมแซมใน สวนของระบบสงนํ้า ฝายคลอง

ข่าวภูเก็ต

thai@classactmedia.co.th

ภาพ: สํานักงานประชาสัมพันธ์จงั หวัดภูเก็ต

กะทู ฝายคลองบางทอง ในพื้นที่ กะทู ฝายคลองขี้อน ในพื้นที่ปา ตอง อาคารปองกันนํ้าเค็มในพื้นที่ ฉลอง 3 แหง ทํานบดินบานอาว นํ้าบอ ฝายคลองในเล พื้นที่เชิง ทะเล อาคารอั ด นํ้ า โคกโตนด เปนตน นายภัคพงศ กลาวอีกวา ทาง จังหวัดจะนําเสนอโครงการตาง ๆ ไปยั ง กรมส ง เสริ ม ปกครองส ว น ทองถิ่นในการของบประมาณมา ดํ า เนิ น การ ทั้ ง ในส ว นของการ ปรับปรุงงานโครงการระบบสงนํ้า ขุ ด ลอกจากการตื้ น เขิ น เพราะ แหลงนํ้าทั้งหมดที่มีอยู สวนใหญ แลวประชาชนยังใชในเรื่องของ เกษตรกรรม ใชในการอุปโภคใน ครัวเรือน รวมไปถึงฝายดังกลาว จะทําหนาที่ในการกักเก็บนํ้าแก ปญหานํ้าทวมและนํ้าแลงได ผูวาราชการจังหวัดภูเก็ต ยัง กล า วถึ ง ป ญ หาขาดแคลนนํ้ า ใน

ภูเก็ตวา สถานการณยงั ไมกลับเขา สูภ าวะปกติ แมวา จะมีฝนตกลงมา ติดตอกัน 4-5 วัน ทําใหปริมาณ นํ้าในอางเก็บนํ้าเพิ่มขึ้น เชน ที่ อางเก็บนํ้าบางวาดมีปริมาณนํ้า เพิ่มขึ้นอีก 1 แสน ลบ.ม. และ ทําใหมีนํ้าสูบเขาอางเพิ่มขึ้น แตก็ ยังไมสามารถแกปญหาไดทั้งหมด ประชาชนที่อยูในพื้นที่ปลายทอ นํ้าประปานํ้ายังไหลไมเปนปกติ เพราะทางชลประทานไดปลอยนํา้ ลดลง เพื่อประคองใหมีนํ้าใชไป จนถึงสิ้นเดือน พ.ค. ซึ่งหนวยงาน ที่รับผิดชอบ ทั้งการประปา และ องคกรปกครองสวนทองถิน่ ยังนํา นํ้าไปแจกจายใหกับชาวบานใน บางพื้นที่ ซึ่งจะดําเนินการจนกวา สถานการณ จ ะกลั บ เข า สู  ภ าวะ ปกติ ส ว นการแก ป  ญ หาในระยะ ยาวนั้น ทางกรมชลประทานไดมี การวางแผนในการเพิ่มนํ้าเขาอาง

พ่อเมืองนําจิตอาสาทําความสะอาดคลองบางใหญ่ ข่าวภูเก็ต

thai@classactmedia.co.th

■ เมือ่ วันจันทร ที่ 6 พ.ค. 2562 เวลา 08.00 น. นายภัคพงศ ทวิพัฒน ผูวาราชการจังหวัดภูเก็ต เปนประธานในการจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทํา ความดีดว ยหัวใจ” พัฒนาฟน ฟูและพัฒนาลํานํา้ คูคลอง เพื่อรักษาสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิต ณ คลองบางใหญ เขตเทศบาลนครภูเก็ต เนื่อง ในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก นายภั ค พงศ กล า วว า พระบาทสมเด็ จ พระเจาอยูห วั ทรงหวงใย และทรงคํานึงถึงความ อยูดีมีสุขของประชาชนเปนสําคัญ พระองคมี พระราชปณิธานแนวแน ที่จะทําใหประเทศชาติ มั่นคง ประชาชน มีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น โดย มีพระราชประสงคที่จะสืบสานรักษา และตอย อดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และ แนวทางพระราชดําริตาง ๆ ในการบําบัดทุกข บํารุงสุข ใหประชาชน พัฒนาประเทศใหเจริญ กาวหนา เนื่องในวโรกาส มหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก จังหวัดภูเก็ต จึงจัดทํากิจกรรม

ภาพ: ส.ปชส.ภูเก็ต

จิตอาสา “เราทําความดีดว ย หัวใจ” พัฒนาฟน ฟูและ พั ฒ นาลํ า นํ้ า คู ค ลอง เพื่ อ รั ก ษาสิ่ ง แวดล อ มและ คุณภาพชีวิต ณ คลองบางใหญ เขตเทศบาลนคร ภูเก็ต โดยกิจกรรมในครั้งนี้ มีจิตอาสารวมกิจกรรม ประกอบดวย สวนราชการ ตํารวจ ทหาร องคกร ปกครองส ว นท อ งถิ่ น กํ า นั น ผู  ใ หญ บ า น และ ประชาชนทุกหมูเหลา ที่มีจิตอาสา กวา 1,000 คน เขารวมฟนฟูพัฒนากําจัดขยะ วัชพืช ในแหลงนํ้า และเก็บกวาดขยะโดยรอบ เพื่อรักษาสิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ของประชาชนชาวจังหวัด ภูเก็ต ซึ่งบรรยากาศเปนไปดวยความสุข มีรอยยิ้ม และมีความสามัคคี

เก็บนํ้า การนํานํ้าจากขุมเหมือง ของเอกชนที่ สํ า รวจพบว า มี ถึ ง 109 แหง มาใช ซึ่งทางการประปา ก็ไดมีการซื้อนํ้าดิบจากขุมเหมือง มาผลิ ต นํ้ า ประปาอยู  แ ล ว ใน ปจจุบัน รวมไปถึงโครงการผลิต นํ้าทะเลเปนนํ้าจืด เปนตน ขอมูล: สํานักงานประชาสัมพันธ จังหวัดภูเก็ต

ต่อจากหน้า 1 เนือ่ งในโอกาสมหามงคลพระ ราชพิ ธี บ รมราชาภิ เ ษก พ.ศ. 2562 ซึ่ ง ถื อ เป น พระราชพิ ธี ครั้งประวัติศาสตรสรางความ ปลาบปลืม้ ยินดีแกเหลาพสกนิกร ใต ร  ม พระบารมี อ ย า งสุ ด ที่ จ ะ พรรณนาได ในโอกาสสําคัญนี้ รัฐบาลจึงรวมกับหนวยงานภาค สวนตาง ๆ จัดมหรสพสมโภช เฉลิมฉลองอยางยิง่ ใหญภายหลัง เสร็จสิ้นพระราชพิธี กําหนดจัด งานระหว า งวั น ที่ 22 – 28 พฤษภาคม 2562 พรอมกันทั่ว ประเทศ รวมระยะเวลา 7 วัน นายวี ร ะ โรจน พ จนรั ต น รั ฐ มนตรี ว  า การกระทรวง วั ฒ นธรรม กล า วว า คณะ อนุกรรมการจัดมหรสพสมโภช ภายใตคณะกรรมการฝายโครงการ

และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เ นื่ อ ง ใ น พ ร ะ ร า ช พิ ธี บ ร ม ราชาภิเษก ไดเตรียมความจัดงาน มหรสพสมโภชโดยเน น การ สืบทอดราชประเพณีที่มีมาแต โบราณดําเนินการอยางสมพระ เกียรติ ซึ่งในแตละวันจะมีการ แสดงทีห่ ลากหลาย ศึกษาการจัด งานมหรสพสมโภชในสมัยกอน มา มีการแสดงดัง้ เดิมทีเ่ ปนการ แสดง เชน กระตัว้ แทงเสือ โขน สด ดนตรีไทย ดนตรีสากล รวม สมัย การแสดงนานาชาติรวม เฉลิมฉลอง รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชน ที่สนใจเขารวมกิจกรรมสวมใส เสื้ อ สี เ หลื อ ง แสดงพลั ง ความ จงรักภักดีเขารวมชมงานมหรสพ สมโภชเฉลิ ม ฉลองด ว ยความ สํ า นึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ พร อ มชื่ น ชมความงดงาม บรรยากาศรอบงานทีเ่ ต็มไปดวย ความสุขและความอิม่ เอมใจ


4

ท้องถิ่น

วันศุกร์ท่ี 10 พฤษภาคม 2562

KHAOPHUKET.COM

รพ.ฉลอง เตรียมเปิ ดอาคารผู ป้ ่ วยนอกและบําบัดรักษา ภายในสิน้ ปี นี้ ตัง้ เป้าขยายการให้บริการ 156 เตียง ปี 64 วรัญญา พรหมพิณพิลาส

reporter1@classactmedia.co.th

■ สื บ เนื่ อ งจากสภาพป จ จุ บั น ของ

จังหวัดภูเก็ตที่เปนแหลงทองเที่ยว ซึ่งมี คนรู  จั ก กั น อย า งกว า งขวางในระดั บ นานาชาติ มีนักทองเที่ยวเดินทางเขามา เปนจํานวนมาก รวมถึงผูคนจากตางถิ่นที่ ไดยายเขามาอาศัยและทํางานบนเกาะ แหงนี้อยางลนหลาม เพราะเปนเขตที่มี เศรษฐกิจดีติดอันตับตน ๆ ของเมืองไทย กอใหเกิดการเพิ่มจํานวนของอุบัติเหตุบน ทองถนน มีการบาดเจ็บและเสียชีวิตมาก ขึ้น ซึ่งถือเปนปญหาที่สําคัญของจังหวัด และจําเปนตองรับมือกับสภาพ การขยาย ตัวของสังคมเมืองอยางรวดเร็ว สงผลให เกิดการจราจรที่คับคั่ง และโอกาสในการ เกิดอุบัติเหตุที่พุงสูงขึ้น ด ว ยเหตุ ผ ลข า งต น ทางสํ า นั ก งาน สาธารณสุ ข จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต โรงพยาบาล ศูนยวชิระภูเก็ต โรงพยาบาลถลาง และ โรงพยาบาลป า ตอง จึ ง ร ว มกั บ จั ด ตั้ ง อาคารรับอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาล ฉลองขึ้น เพราะหากผูบาดเจ็บเขารับการ รักษาพยาบาลไมทันทวงทีก็จะเสียชีวิต ระหวางการเดินทางไปยัง รพ.วชิระภูเก็ต รพ.ถลาง และ รพ.ปาตอง จึงรวมกับจัด ตั้งอาคารรับอุบัติเหตุฉุกเฉิน รพ.ฉลองขึ้น การจัดตั้งอาคารรับอุบัติเหตุฉุกเฉิน รพ.ฉลอง ในครั้งนั้นถือเปนการทํางาน รวมกันเปนเครือขายสุขภาพ โดยบูรณา การด า นบุ ค ลากร งบประมาณและ อุปกรณทางการแพทย โดยมีโรงพยาบาล ศูนยวชิระภูเก็ต เปนแกนนําหลักสําคัญ ในการเปดอาคารรับอุบัติเหตุฉุกเฉิน เพื่อ รองรับผูปวยฉุกเฉินในพื้นที่ 4 ตําบล คือ ฉลอง ราไวย กะรน และวิชิต รวมถึงพื้นที่ ใกลเคียง นอกจากนี้ยัง รพ.ฉลอง ยังได รับการสนับสนุนจากทั้งหนวยงานภาครัฐ

อาคารรับผู ป้ ่ วยฉุกเฉิน รพ.ฉลอง

เตรียมเปิ ดให้บริการ 24 ชม. ภายในปี 2562 ภาพ: ธัญลักษณ์ สากูต

และเอกชน ทีต่ ระหนักในความสําคัญของ การชวยเหลือเพื่อนมนุษยไดผลึกกําลัง รวมสมทบทุนอีกดวย อาคารรับอุบัติเหตุฉุกเฉิน รพ.ฉลอง เริ่มเปดใหบริการเมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2558 โดยมีพิธีเปดในวันเดียวกัน เพื่อใหทันกับ การรองรับ ผู  ป ว ยฉุ ก เฉิ น ชว งเทศกาลป ใหม ตอมากระทรวงสาธารณสุขไดรับงบ ประมาณรายจายประจําป 2559 จํานวน 103,215,000 บาท สรางอาคารผูปวย นอกและบําบัดรักษา เปนอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใชสอยประมาณ 6,230 ตร.ม. (อาคารสีฟา) สวนตัวอาคารสรางเสร็จ และสงมอบเรียบรอยแลว กําลังดําเนิน การปรั บ ปรุ ง อาคาร เพื่ อ การขยายขี ด ความสามารถของรพ.ฉลอง ลาสุดผูอํานวยการโรงพยาบาล เปด เผยวา ภายในสิ้นปนี้จะสามารถเปดให บริการอาคารผูปวยนอกและบําบัดรักษา ซึ่ ง จะสามารถให บ ริ ก ารได ต ลอด 24 ชั่วโมงในฐานะโรงพยาบาลชุมชน และ กํ า ลั ง อยู  ใ นระหว า งดํ า เนิ น การสร า ง

อาคาร 7 ชั้น 156 เตียง เพื่อเปดใหบริการ ในป 2564 “สําหรับความคืบหนาการกอสราง โรงพยาบาลฉลอง เนื่องจากเรามีอาคาร ที่ไดรับงบประมาณมากอสรางเสร็จเพียง อาคารเดียว คือ อาคารผูปวยนอกและ บํ า บั ด รั ก ษา มี ก ารรั บ มอบอาคารเมื่ อ เดือนพฤษภาคม 2561 แตจําเปนจะตอง เปดใหบริการเต็มรูปแบบโรงพยาบาล จึง จํ า เป น ต อ งปรั บ ปรุ ง อาคารนี้ ใ ห มี อ งค ประกอบครบในอาคารเดียว เพื่อเปดให บริการเปนโรงพยาบาล ขณะนี้กําลังอยู ในขั้ น ตอนของการขออนุ ญ าต จาก สํานักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข เพื่อ ปรับปรุงและดัดแปลงอาคารผูปวยนอก และบําบัดรักษา ใหมีทั้งงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ผูปวยนอก ผูปวยใน ทันตกรรม เภสัชกรรม กายภาพบําบัด หองปฏิบัติ การ (Laboratory) ฯลฯ” นพ.ชูชาติ นิจ วัฒนา ผอ.รพ.ฉลอง เปดเผยกับ The Phuket News “ทางโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตในฐานะ

โรงพยาบาลแมขาย ไดทําเรื่องสงไปยัง สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2561 แลว แตยัง อยู  ใ นกระบวนการพิ จ ารณาอนุ มั ติ ใน ระหว า งรออนุ มั ติ ก ารเข า ไปปรั บ ปรุ ง อาคารจากกระทรวง ขณะนี้ไดเตรียมงาน ในสวนทีท่ าํ ไดกอ น คือไดแตงตัง้ กรรมการ เพื่อกําหนดราคากลางทองถิ่น และเมื่อได รับอนุมัติจากกระทรวงสาธารณสุข ก็จะ ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบพัสดุ ตอไป โดยจะใชเวลาในกอสรางประมาณ 6 เดือน หากไดรับอนุมัติภายใน พ.ค. นี้ นาจะแลวเสร็จปลายป 2562 โดยใชเงิน จากการบริจาคทั้งหมด” สวนโครงการกอสรางอาคารเอ็กซเรย ซึ่งไดรับงบสนับสนุนจากศาลเจาปุดจอ จังหวัดภูเก็ต ก็คาดวาจะสามารถเปดให บริการปลายปนี้เชนเดียวกัน “ทางศาลเจาปุดจอไดจัดหาและมอบ เงินเพื่อจัดซื้อเครื่องเอ็กซเรย และเครื่อง เอ็กซเรยคอมพิวเตอร พรอมสรางอาคาร 2 ชั้น งบประมาณราว 14 ลานบาท ซึ่ง

ทางเราไดแจงกระทรวงสาธารณสุขรับ ทราบแลว ซึง่ อยูร ะหวางดําเนินการจัดซือ้ จัดจาง คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จ กอนเปดโรงพยาบาลปลายป 2562 นี้เชน กัน” นพ.ชูชาติ กลาว “ตั้งใจไววาจะเปด ให บ ริ ก ารสํ า หรั บ ผู  ป  ว ยนอก รวมทั้ ง รองรับผูปวยในจํานวน 20 เตียง และจะ ยายงานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินจากอาคารเล็ก ดานหนามาอยูบนอาคารผูปวยนอกและ บําบัดรักษา เพื่อเปดใหบริการ 24 ชั่วโมง ในตอนปลายป 2562 โดยเชื่อวาในเดือน ธันวาคม เราจะสามารถเปดใหบริการได” “สวนอาคารผูปวยใน 7 ชั้น ขนาด 156 เตียง งบประมาณกอสราง 153 ลาน บาท หากไดรับการอนุมัติจากสํานักงบ ประมาณประมาณ คาดวาจะเริ่มกอสราง ไดในเดือนตุลาคม 2562 และกอสราง เสร็จในป 2564” “สําหรับอาคารอื่น ๆ เชน อาคาร ซักฟอก หนวยจายกลาง บําบัดนํ้าเสีย ที่พักแพทย พยาบาล เจาหนาที่ ก็อยูใน แผนงบประมาณปถดั ไป” นพ.ชูชาติ กลาว

่ยวห้ามฝ่ าฝื นธง ไลฟ์ ก าร์ ด เตื อ นนั ก ท่ อ งเที รวบพ่อค้าข้าวขาหมูเสพไอซ์ แกว่งปื นข่มขู่ แดงในช่ ว งฤดู ม รสุ ม เพราะอาจหมายถึ ง ชี ว ต ิ ่ ในบ้านคนอืน ยึดไอซ์ ปื น กระสุน 68 นัด วรัญญา พรหมพิณพิลาส ป ก ธงแดงและจุ ด ใดควรป ก ธง reporter1@classactmedia.co.th

ข่าวภูเก็ต

thai@classactmedia.co.th

เมื่อวันอังคารที่ผานมา (7 พ.ค.) เวลาประมาณ 11.45 น. ชุดจับกุมนําโดย พ.ต.ท.นพรุจ สุขกรี สวป.สภ.กะทู เขารวบตัว นายพีรพันธ แซฉวั่ อายุ 43 ป อาชีพเปนพอคาขาวขาหมู หลัง รับแจงจากผูเสียหายวาถูกชาย คนดังกลาวใชอาวุธปนขมขูแ ละ เขามาเสพยาเสพติดภายในบาน ของตน พ.ต.ท.นพรุจ กลาวกับ ขาว ภูเก็ต วา ทางเจาหนาทีไ่ ดรบั แจง จากของบานเลขที่ 43/2 ต.กะทู อ.กะทู จ.ภูเก็ต วานายพีรพันธได เขาไปเสพยาในบานหลังดังกลาว พรอมกับหลานเจาของบาน ซึง่ ภายหลังคาดวามีอาการเมายา และไดใชอาวุธปนกวัดแกวงไปมา พรอมขมขูตัวเจาของบาน จาก นั้นจึงไดแจงเจาหนาที่ตํารวจ เขาไปตรวจสอบและจับกุมดัง ■

ภาพ: สภ.กะทู้

กลาว หลังรับแจงเจาหนาทีต่ าํ รวจรุด ไปยังทีเ่ กิดเหตุ พบของกลางเปนยา ไอซทเี่ สพแลวจํานวนหนึง่ พรอมทัง้ ปนพก SIG Sauer P226 ขนาด 9x19 มม. จํานวน 1 กระบอก พรอม กระสุนจํานวน 68 นัด โดยในเบือ้ ง ตนผูตองหาไดวิ่งหลบหนีเขาไปใน ปาหลังบาน กอนถูกจับกุมตัวไดใน เวลาตอมา แตจนถึงขณะนีย้ งั ไมพบ ตัวหลานชายของเจาของบาน อยางไรก็ตาม ภายหลังจากรวบ ตัวนายพีรพันธ เจาหนาทีต่ าํ รวจได แจงขอกลาวหา พกพาอาวุธปน

ติดตัวไปในเมือง หมูบาน หรือ ทางสาธารณะโดยไม ไ ด รั บ อนุญาตใหมอี าวุธปนติดตัว และ ไมมีเหตุเรงดวนตามสมควรแก พฤติการณ และมียาเสพติดให โทษประเภท 1 (ยาไอซ) ไวใน ครอบครองโดยผิดกฎหมาย จาก นั้นจึงไดนําตัวสงพนักงานสอบ สวนสภ.กะทู เพือ่ ดําเนินคดีตาม กฎหมายตอไป สวนหลานชาย ของเจาของบานซึง่ เปนเพือ่ นรวม วงเสพยาที่ ยั ง คงลอยนวลนั้ น ทางเจาหนาที่จะไดติดตามตัว เพือ่ มาดําเนินคดีตอ ไป

■ เจาหนาที่ไลฟการดหาดปา ตองเตือนนักทองเที่ยว ขอใหนัก ท อ งเที่ ย วเชื่ อ ฟ ง คํ า สั่ ง ของเจ า หนาที่ไลฟการด เนื่องจากขณะนี้ เขาสูเดือนพฤษภาคมแลว ซึ่งถือ เปนเดือนแรกของฤดูมรสุม เนนยํา้ ให สั ง เกต ‘ธงสี แ ดง’ ที่ ป  ก อยู  บริ เ วณชายหาด ซึ่ ง เป น จุ ด ที่ อันตรายมากเพราะมีนาํ้ ทะเลเชีย่ ว กรากและเปนกระแสนํา้ วน ซึง่ ยาก ต อ การว า ยนํ้ า กลั บ เข า ฝ  ง โดย เฉพาะผูที่ตกใจแลววายนํ้าทวน กระแสคลื่นจะกอใหเกิดอันตราย ถึงชีวิตได สวน ‘ธงสีเหลือง-แดง’ เปนจุดทีส่ ามารถลงเลนนํา้ ทะเลได และมีเจาหนาทีไ่ ลฟการดคอยดูแล ความปลอดภัยอยู “ตอนนี้ เรามีเจาหนาที่ไลฟ การดประจําหาดปาตองอยู 26 คน เพือ่ คอยดูแลนักทองเทีย่ วใน 9 จุด และเรามีเจาหนาทีไ่ ลฟการดอาสา จากมูลนิธิพัฒนาปาตองประมาณ วันละ 20-25 คน ที่มาชวยดูแล

ภาพ: ไลฟ์ การ์ดหาดป่ าตอง

นั ก ท อ งเที่ ย วในตอนกลางวั น ประมาณ 4-6 จุดดวยกัน อีกทัง้ เรา มีเจาหนาที่ไลฟการด คือทีมเบย วอชจากมูลนิธพิ ฒ ั นาปาตอง 8 คน ที่เขามาชวยดูแลนักทองเที่ยวใน ตอนกลางคืน นอกจากนี้ เรายังมี กลุ  ม ผู  ป ระกอบการเจ็ ท สกี ที่ ม า ช ว ยดู แ ลนั ก ท อ งเที่ ย วบริ เ วณ ชายหาดดวย ทําใหการทํางานของ เรามีประสิทธิภาพมากขึ้น” นาย สมประสงค แสงชาติ หัวหนาชุด ไลฟการดประจําหาดปาตอง เปด เผยกับ The Phuket News “ทางเราจะพิ จ ารณาสภาพ อากาศวันตอวัน เพือ่ ดูวา จุดใดควร

เหลือง-แดง จึงขอใหนักทองเที่ยว โปรดสังเกตธงใหดกี อ นทีจ่ ะลงเลน นํ้า” นายสมประสงค กลาว ดานนางสาวเฉลิมลักษณ เก็บ ทรั พ ย นายกเทศมนตรี เ มื อ ง ป าตอง กล าวเพิ่มเติ มกับ The Phuket News ว า “เรามี เ จ า หนาทีไ่ ลฟการดประจําหาดปาตอง อยูแ ลว ซึง่ พวกเขามีประสบการณ มายาวนาน และรูด วี า ชวงฤดูมรสุม จะตองมีการดูแลนักทองเทีย่ วแตก ตางจากชวงปกติอยางไร ซึง่ มีหนา ทีต่ อ งไปตักเตือนนักทองเทีย่ วและ คอยเฝาระวังความปลอดภัยอยาง เขมงวด “สวนเจาหนาที่ไลฟการดของ มูลนิธิพัฒนาปาตองที่เขามาชวย นั้น ถือวาชวยสงเสริมในการดูแล ความปลอดภัยของนักทองเที่ยว ดวย ซึง่ เปนการรวมมือกันระหวาง เทศบาลเมืองปาตองซึง่ เปนภาครัฐ และมูล นิธิพั ฒ นาปา ตองซึ่งเปน ภาคเอกชน ที่เห็นความสําคัญใน เรื่องความปลอดภัยของนักทอง เทีย่ ว” นางสาวเฉลิมลักษณ กลาว


วันศุกร์ท่ี 10 พฤษภาคม 2562

สกู๊ป

KHAOPHUKET.COM

5

ภูเก็ตแจ้งดําเนินคดีผูเ้ กี่ยวข้องบ้านลอยนํา้ ขึน้ บัญชี ดาํ เจ้าของชาวต่างชาติ เป็นบุ คคลเฝ้าระวัง ข่าวภูเก็ต

thai@classactmedia.co.th

■ สืบเนื่องจากเมื่อชวงเชา ของวันที่ 23 เมษายน ที่ผานมา ทัพเรือภาคที่ 3 และศูนยอํานวย การรั กษาผลประโยชน ของชาติ ทางทะเลภาค 3 (ศรชล. เขต 3) รวมกับจังหวัดภูเก็ตและหนวยงาน ที่เกี่ยวของ แถลงขาวการเคลื่อน ยายสิ่งกอสราง seasteading ณ บริเวณทาเรือนํ้าลึกภูเก็ต โดยมี พลเรื อ โทสิ ท ธิ พ ร มาศเกษม ผู  บัญชาการทัพเรือ ภาคที่ 3 ใน ฐานะผูอ าํ นวยการศูนยอาํ นวยการ รักษาผลประโยชนของชาติทาง ทะเลภาค 3, นายภัคพงศ ทวิพฒ ั น ผู  ว  า ราชการจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต และ หนวยงานที่เกี่ยวของ รวมเเถลง ความสําเร็จในภารกิจการเคลื่อน ยายที่ไดปฏิบัติการไปเมื่อวันที่ 22 เม.ย. นั้น วั น ที่ 3 พ.ค. จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ประชุมคณะทํางานตรวจสอบและ ติดตามกรณีคณะบุคคลสรางวัตถุ ลอยนํ้า (Seasteading) บริเวณ นอกชายฝ  ง จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ครั้ ง ที่ 5/2562 แถลงความคืบหนา สั่ง การหนวยงานทีเ่ กีย่ วของเรงตรวจ สอบและดําเนินการตามอํานาจ หนาที่ที่กฎหมายกําหนด ณ หอง ประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายสุพจน รอดเรือง ณ หนองคาย รองผูว า ราชการจังหวัด ภู เ ก็ ต พร อ มด ว ยพลเรื อ ตรี กฤษณะ กุณฑียะ เสนาธิการทัพ เรือภาคที่ 3, ผูแทนตํารวจภูธร จังหวัดภูเก็ต, อัยการจังหวัดภูเก็ต, ตํ า รวจตรวจคนเข า เมื อ งภู เ ก็ ต , ดานศุลกากรภูเก็ต, ที่ดินจังหวัด ภู เ ก็ ต , พาณิ ช ย จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต , ประชาสั ม พั น ธ จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต , กสทช., อุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต, ฝายความมั่นคง, ประมงจังหวัด ภู เ ก็ ต , ผู  แ ทนโยธาธิ ก ารและ ผังเมืองจังหวัดภูเก็ต, ผูแทนที่ดิน จังหวัดภูเก็ต และผูแทนเจาทา

ภาพ: ปชส.ภูเก็ต

ภูมิภาคสาขาภูเก็ต เขารวม ซึ่งภายหลังการประชุม นาย สุ พ จน ได ทํ า การแถลงข า วแก สื่อมวลชนวา การดําเนินการกรณี ทีม่ ี 2 สามีภรรยาชาวตางชาติและ ภรรและชาวไทยติดตั้ง “วัตถุลอย นํา้ ” จังหวัดไดมอบหมายใหหนวย งานที่เกี่ยวของตรวจสอบขอเท็จ จริง โดยทางจังหวัดไดรวมกับทุก ภาคสวนดําเนินการตามอํานาจ หน า ที่ ข องกฎหมายด ว ยความ รอบคอบ เนื่ อ งจากเป น เรื่ อ งที่ ละเอี ย ดอ อ น มี ผ ลต อ อํ า นาจ อธิ ป ไตยของประเทศและความ สัมพันธระหวางประเทศ ซึ่งการ ดําเนินการแยกเปน 2 สวน คือ สวนในทะเล และสวนบนฝง ซึง่ สวนในทะเล “วัตถุลอยนํา้ ” ที่ ส ร า งขึ้ น พนั ก งานสอบสวน สภ.วิชิตไดรับคํารองทุกขไวแลว ขณะนีไ้ ดดาํ เนินการรวบรวมพยาน หลักฐาน เพื่อดําเนินคดีกับกลุม บุคคลและสวนทีเ่ กีย่ วของ ในเรือ่ ง นี้เปนกรณีที่เกิดขึ้นนอกเขต 12 ไมลทะเล ดังนั้นอัยการสูงสุดจะ เปนผูรับผิดชอบในการดําเนินคดี เพื่อสั่งการใหพนักงานสอบสวน ของ สภ.วิ ชิ ต มี อํ า นาจในการ

สอบสวนนอกราชอาณาจักร โดย การดําเนินการมีความคืบหนาเปน อยางมาก ทางดานอุตสาหกรรมจังหวัด ภูเก็ต ชีแ้ จงวาทองทีท่ ไี่ ดมกี ารตอ และกอสรางวัตถุลอยนํา้ ตัง้ อยูห มูท ี่ 7 ตําบลไมขาว อําเภอถลาง จังหวัด ภูเก็ต โดยพื้นที่ดังกลาวนั้นมีนาง ดวงฤดี ฐิตะดิลก เปนเจาของทีด่ นิ เนื้ อ ที่ ร วม 1904-0-49 ไร ใน ลั ก ษณะถื อ ครองโฉนดตราจอง ทัง้ นีน้ างดวงฤดี ฐิตะดิลก เจาของ ทีด่ นิ 1904-0-49 ไร ไดดาํ เนินให เชาทีด่ นิ แกบริษัทตาง ๆ โดยราย ละเอียดสําคัญดังนี้ 1. นางดวงฤดี ฐิตะดิลก เจาของ ทีด่ นิ ไดแบงให บริษทั ภูเก็ตพรีเมียร โบทยารด จํากัด เชา 30 ไร (มีเพียง สัญญาเชา) 2. บริษัทภูเก็ตพรีเมียรโบท ยารด จํากัด ไดนําที่ดินแปลงดัง กลาว แบงใหบริษัท ดรีม ยอชท ชารเตอร (ไทยแลนด) จํากัด เชา อาคาร และพืน้ ที่ 900 ตารางเมตร เพือ่ ดําเนินการตอและซอมแซมเรือ 3. บริษัท ภูเก็ตพรีเมียรโบท ยารด จํากัด ไดให บริษัท ภูเก็ต พรีเมียรโบทเซอรวสิ จํากัด แบงเชา

จํานวน 5 ไรเพือ่ ใหเชาบริการลาก และ ตอและซอมแซมเรือ 4. ที่ ดิ น อี ก ส ว นหนึ่ ง นาง ดวงฤดี ฐิ ต ะดิ ล ก ได ใ ห เ ช า ดิ น จํานวน 12 ไรกับ บริษัท ภูเก็ต ซุปเปอร ยอรท ชิปยารท ขอเชากับ สํานักงานที่ดิน (แปลงนี้ยังไมได ก อ สร า งโดยจะยื่ น ขอต อ และ ซอมแซมเรือ) อุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต กลาวรายงานเพิม่ เติมวา สํานักงาน อุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ได ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง เบื้ อ งต น ได ดํ า เนิ น การตาม กฎหมายคือ แจงความ ในขอกลาว หา ตัง้ และประกอบกิจการโรงงาน จําพวก 3 โดยไมไดรบั อนุญาต ตอ เรือและซอมแซมเรือ (ตามมาตรา 12 วรรคหนึ่งและวรรคสอง) กับ บริษทั ดรีม ยอชท ชารเตอร (ไทย แลนด) จํากัด (ไดแจงความดําเนิน คดี ไวที่ สภ.ทาฉัตรไชย เมือ่ วันที่ 24 เม.ย. 62) และดําเนินการกับ บริษทั ภูเก็ตพรีเมียรโบท เซอรวสิ จํากัด (ไดกลาวหาและสงเรื่องให กั บ สํ า นั ก กฎหมายดํ า เนิ น ตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535 ดานพาณิชยจังหวัดภูเก็ต ได

ดํ า เนิ น การตรวจสอบบริ ษั ท ที่ เกีย่ วของทัง้ หมด ในเรือ่ งการขอจด ทะบียน ทุนจดทะเบียน และคณะ กรรมบริษัท ที่มีรายชื่อของแตละ บริษัท เพื่อดําเนินการในสวนที่ เกีย่ วของตอไป ดานนายสุวรรณรักษ ทองใส ผูอํานวยการสํานักงานกสทช.เขต 42 (ภูเก็ต) กลาววา จากการลงพืน้ ที่ ต รวจสอบวั ต ถุ ล อยนํ้ า พบ อุ ป กรณ ก ารสื่ อ สาร จํ า นวน 3 รายการ ประกอบดวย 1.เครือ่ ง รับ ส ง วิ ท ยุ ค มนาคม CB 27 MHz Super star รุน Super star 2400 2.เครื่องวิทยุคมนาคม AIS ยี่หอ HAB รุน HAB- 80 และ 3.โทรศัพท มื อ ถื อ ยี่ ห  อ L-MAX จํ า นวน 1 เครือ่ ง เบือ้ งตนไดทาํ การตรวจสอบขอ เท็จจริงวาเปนเครือ่ งมือสือ่ สารทีม่ ี การขออนุญาตถูกตองหรือไม โดย พบวามีการทําผิดกฎหมายติดตั้ง วิ ท ยุ แ ละเสาวิ ท ยุ โ ดยไม ไ ด รั บ อนุ ญ าต ซึ่ ง จะดํ า เนิ น การตาม กฎหมายตามพระราชบัญญัติวิทยุ คมนาคม. พ.ศ. 2498 ตอผูก ระทํา ผิ ด ซึ่ ง มี โ ทษสู ง สุ ด ปรั บ ไม เ กิ น 100,000 บาท จําคุกไมเกิน 5 ป

หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ ตอไป ผู  แ ทนองค ก ารบริ ห ารส ว น ตําบลไมขาว กลาววา ขณะนี้ได ดําเนินการตรวจสอบประเด็นการ ขออนุญาตประเภทของอาคารและ การระงับการใชอาคารผิดประเภท ตามพ.ร.บ.ควบคุ ม อาคารพ.ศ. 2522 และการรับแจงเหตุขดุ ดินถม ดิน ซึ่งการตรวจสอบพบการกระ ทําผิดการขุดดินถมดิน โดยมีการ ขุ ด ดิ น ในพื้ น ที่ เ กิ น กว า ที่ ม าขอ อนุญาตเบื้องตนไดแจงความเพื่อ ดําเนินการตามกฎหมายในสวนที่ เกีย่ วของ ในส ว นของ พ.ต.ต. ทศพล กิติลาภ ตํารวจตรวจคนเขาเมือง จังหวัดภูเก็ต กลาววาไดดาํ เนินการ เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตใหอ ยู  ใ นราช อาณาจักรของ นายแอนดริว เอล วารโตวสกี (และการติดตามตัวผู กระทําผิด โดยมีการดําเนินการรอง ทุกขในขอหา เปนบุคคลเขาออก ประเทศโดยไมผา นวิธกี ารตรวจคน เขาเมือง ขึ้นบัญชีดํา (Blacklist) และเปนบุคคลเฝาระวัง (Watchlist) ขอมูล: สํานักงานประชาสัมพันธ จังหวัดภูเก็ต

กระท่อมยืนหนึ่งยาเสพติดยอดนิยมภูเก็ต 6 เดือนไฮซี ซ่ั นคดีเพิ่ม 3.83% ข่าวภูเก็ต

thai@classactmedia.co.th

ข อ มู ล จากการประชุ ม คณะ ทํางานประมวลผลและวิเคราะหขอ มูล เฝาระวังปญหายาเสพติดจังหวัดภูเก็ต (โตะขาวยาเสพติด) ลาสุดเมื่อวันที่ 29 เม.ย. ที่ผานมา พบวาสถิติการจับกุม คดียาเสพติดของจังหวัดภูเก็ต เพิ่มขึ้น รอยละ 3.83 พืชกระทอมมีการคาและ แพรระบาดมากที่สุด การประชุมจัดขึน้ ทีห่ อ งประชุมชัน้ 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัด ภู เ ก็ ต มี น ายสุ พ จน รอดเรื อ ง ณ หนองคาย รองผูวาราชการจังหวัด ภูเก็ต เปนประธานการประชุมเพื่อ ■

ภาพ: เอกภพ ทองทับ

วิเคราะหสถานการณการแพรระบาดของ ยาเสพติด, สถิติการจับกุมคดียาเสพติด, สภาพปญหาและแนวโนมสถานการณยา เสพติด และการเฝาระวังยาเสพติดใน พื้นที่ภาคใตตอนบน ภายในพื้นที่จังหวัด

ภูเก็ต และพื้นที่อื่นที่เกี่ยวของ นายสุพจน กลาววา จากการรายงาน พบวาสถิติการจั บกุ มคดี ยาเสพติดของ จังหวัดภูเก็ตป 2562 (ชวงเดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนมีนาคม 2562) ซึ่งถือเปน ชวงฤดูทองเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตหรือไฮ ซีซั่น จับกุมได 677 คดี เพิ่มขึ้นรอยละ 3.83 เมือ่ เทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป ที่ผานมา มีผลการจับกุมในขอหาครอบ ครองสูงที่สุด 356 คดี, เสพ 187 คดี, ครอบครองเพื่อจําหนาย 73 คดี, ผลิต 44 คดี และจําหนาย 16 คดี โดยพืชกระทอมเปนยาเสพติดทีม่ กี าร คาและแพรระบาดมากทีส่ ดุ รองลงมาคือ ยาบาที่ยังคงมีการระบาดอยางตอเนื่อง จากปจจัยการลดราคา หาไดงาย และ

พกพางาย, ยาไอซ มีการแพรระบาดสูงตอ เนื่องเชนกัน โดยผลการจับกุมใกลเคียง กับสถิติของการจับกุมยาบา, สวนกัญชา พบระบาดในกลุม นักทองเทีย่ วและวัยรุน , เฮโรอีนมีผลการจับกุมทีต่ อ เนือ่ ง แตจาํ กัด ในกลุ  ม ผู  เ สพบางกลุ  ม ส ว นโคเคนพบ ระบาดในกลุมนักทองเที่ยวตางชาติผิวสี ในสวนของพฤติกรรมการคาและวิธี การลําเลียงพบวาเสนทางบก กลุมผูคา ส ว นใหญ อ ยู  น อกพื้ น ที่ สั่ ง การทาง โทรศัพท, แอปพลิเคชั่นไลน หรือเฟซบุก ใหเครือขายรายยอยขนลําเลียงเขามาใน พื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยใชรถบรรทุก, รถ โดยสาร หรือรถสวนบุคคล ซุกซอนมากับ สินคาหรืออําพรางในรูปแบบตาง ๆ รวม ถึ ง ซุ ก ซ อ นในรู ป แบบพั ส ดุ ภั ณ ฑ ม ากั บ

ระบบขนสงเอกชนซึ่งมีแนวโนมเพิ่มมาก ขึ้น สวนเสนทางเรือจะลําเลียงมากับเรือ ขนาดเล็กขามฝงมาจากจังหวัดใกลเคียง และเรือบริการทองเที่ยว ทั้งนี้ทางจังหวัด ไดมีการเฝาระวังการซุกซอนที่อาจจะมา กับเรือประมงและราคาสินคาดวย สําหรับเสนทางอากาศ ยังคงมีการเฝา ระวังในผูลักลอบขนยาเสพติดมากับตัว ผานสายการบินทั้งในและตางประเทศ รอง ผวจ.เปดเผยอีกวา จากขอมูลยัง พบวาพื้นที่พักยาและกระจายตัวยาเสพ ติดสวนใหญจะอยูกระจายอยูทั่วไป ตาม หองเชารายวัน, บานเชา, อพารทเมนท, แฟลต, คอนโดมิเนียม รวมถึงแหลงทอง เที่ยว สถานบริการ และชุมชนแออัด


6

สุขภาพ

KHAOPHUKET.COM

กรมสุขภาพจิต แนะเคล็ดลับ 6 ประการ เติมพลังวัยทํางาน

ภาพ: Rosanetur/Flickr

ข่าวภูเก็ต

thai@classactmedia.co.th

วันศุกร์ท่ี 10 พฤษภาคม 2562

เติมเต็มพลังใจ พลังกาย พลังสติ พลังความคิด พลังในการปรับตัว และพลังชี วติ ■ กรมสุขภาพจิต แนะนําเคล็ดลับ 6 ประการ เติมพลังใหกับคน วัยทํางาน ไดแก พลังใจ พลังกาย พลังสติ พลังความคิด พลังในการ ปรับตัว และพลังชีวิต เพื่อใหทํางานอยางมีความสุข ในโอกาสวันแรงงานแหงชาติ ประจําป 2562 นายแพทย เกียรติภูมิ วงศรจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต ไดกลาวถึงคนในวัยทํางาน วาเต็มไปดวยหนาที่ความรับผิดชอบ ปญหา อุปสรรคตาง ๆ ที่ผาน เขามาใหตองเผชิญ ซึ่งอาจทําใหคนเราหมดพลัง เกิดความเครียด และทอแทตามมาได ดังนั้น หากเรามีการเติมพลังที่ดี จะเปนสวน สําคัญในการชวยใหเราฟนคืนกลับมามีพลังในการทํางาน อีกทั้ง ทําใหเราสามารถฝาฟนตอปญหาอุปสรรค ตลอดจนสามารถหาวิธี แกไข และมีทางออกที่ดีได

ภาพ: Vladimir Pustovit/Flickr

อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวต่อไปอีกว่า กรมสุขภาพจิต ขอแนะนําเคล็ดลับ 6 ประการ เติมพลังคนวัยทํางาน ดังนี้ 1. เติมพลังใจ โดยการฝกมองโลกในแงดี เมื่อเรามีทัศนคติที่ดี ทุก อยางก็จะดีตามไปดวย สรางกําลังใจใหตัวเองและผูอื่น จะทําใหเรามี ความสุขและสนุกกับการทํางาน

ภาพ: Jennifer C/Flickr

2. เติมพลังกาย โดยการออกกําลังกายอยางนอยวันละ 30 นาที การรับประทานอาหารที่มีประโยชน และนอนหลับพักผอนใหเพียงพอ ซึ่งการที่เรามีสุขภาพกายดี จะสงผลใหสมองทํางานไดอยางเต็ม ประสิทธิภาพ มีการเรียนรูและมีความจําที่ดี ควบคุมอารมณของตัวเองได เรียนรูแ ละเขาใจอารมณ ของผูอ นื่ รูจ กั แบงปนชวยเหลือผูอ นื่ ตามความ 3. เติมพลังสติ การมีสติตอทุกเรื่องราว จะทําใหเรามีการตัดสินใจ สามารถ รวมทัง้ หาโอกาสทําประโยชนตอ สังคม ที่ดี รูจักที่จะทําหรือพูดในเวลาที่เหมาะสม สามารถลงมือทําสิ่งตาง ๆ ไดอยางมีสมาธิ ตลอดจนหาวิธีผอนคลายความเครียด และมีการ 5. เติมพลังในการปรับตัว รูจักปรับตัวใหเขา จัดการกับความเครียดได กับสถานการณตาง ๆ สามารถปรับตัวไดกับสภาพ สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป อยูรวมกับผูอื่นไดเปนอยาง 4. เติมพลังความคิด มีหลักคิดในการดําเนินชีวิตและการทํางาน ดี และสามารถจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้นไดอยาง โดยใชแนวคิด “คิดเปน คิดดี คิดให” มีความคิดยืดหยุน สามารถ เหมาะสม

6. เติมพลังชีวิต คือ การที่เราไดทําในสิ่งที่ ตัวเองชอบ ซึ่งความชอบของคนเรานั้นแตกตาง กัน การไดทําในสิ่งที่ชอบหรือกิจกรรมที่ชอบ จึง เปรียบเสมือนการเติมเต็มกําไรใหกับชีวิต เชน การทํากิจกรรมรวมกับคนในครอบครัว การไป ทองเที่ยว อานหนังสือ ดูหนัง ฟงเพลง ปลูก ตนไม ฯลฯ จะทําใหเราสามารถกลับมาทํางาน ไดอยางสดชื่น และเปนการสรางสมดุลใหกับ ชีวิตอีกดวย

ประกันสังคม แจงสิทธิผูป้ ระกันตนกรณีการปลูกถ่ายเซลล์ตน้ กําเนิดเม็ดโลหิต ข่าวภูเก็ต

thai@classactmedia.co.th

■ ตนเดือนพฤษภาคม

2562 สํานักงาน ประกันสังคม ออกประกาศเพื่อชี้แจงและเนนยํ้า กันอีกครั้ง ถึงสิทธิผูประกันตน กรณีการปลูกถาย เซลลตนกําเนิดเม็ดโลหิต (Stem Cell) ของผู ประกันตนเจ็บปวยเปนโรคมะเร็ง และตองไดรับ การปลูกถายเซลลตนกําเนิดเม็ดโลหิต จากสาเหตุ การเจ็บปวยดวยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวมัยอีลอยด ชนิดเรื้อรัง, มะเร็งเม็ดเลือดขาว มัลอีลอยด ชนิด เฉียบพลัน, มะเร็งเม็ดเลือดขาวลิมโฟบลาสชนิด เฉียบพลัน, มะเร็งตอมนํ้าเหลือง, ไขกระดูกฝอ ชนิดรุนแรง, ไขกระดูกผิดปกติ ระยะกอนเปน มะเร็ง, มะเร็งไขกระดูกชนิดมัยอีโลมา และ ไขกระดูกผิดปกติชนิดเปนพังผืด ศูนยสารนิเทศ สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปดเผยวา นายอนันตชัย อุทัย พัฒนาชีพ เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กลาวถึงสิทธิผูประกันตนที่เจ็บ ปวยดวยโรคมะเร็ง ตองไดรับการปลูกถายเซลล ตนกําเนิดเม็ดโลหิตวา ผูประกันตนเจ็บปวยเปน โรคมะเร็ง และมีตองไดรับการปลูกถายเซลลตน กําเนิดเม็ดโลหิต จากสาเหตุดังนี้ ผูประกันตนเจ็บ ปวยดวยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวมัยอีลอยดชนิด เรื้อรัง, มะเร็งเม็ดเลือดขาว มัลอีลอยด ชนิด เฉียบพลัน, มะเร็งเม็ดเลือดขาวลิมโฟบลาสชนิด เฉียบพลัน, มะเร็งตอมนํ้าเหลือง, ไขกระดูกฝอ

นายอนันต์ชัย อุ ทยั พัฒนาชี พ ภาพ: โพสต์ทเู ดย์

ชนิดรุนแรง, ไขกระดูกผิดปกติ ระยะกอนเปน มะเร็ง, มะเร็งไขกระดูกชนิดมัยอีโลมา และ ไขกระดูกผิดปกติชนิดเปนพังผืด ซึ่งในการขอรับสิทธิผูประกันตนสามารถยื่นเรื่อง ไดที่ สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ทั้ง 12 แหง สํานักงานประกันสังคมจังหวัดหรือ สาขาที่สะดวก สําหรับเอกสารที่ใชประกอบการพิจารณา คือ ประวัติการรักษาเกี่ยวกับโรคมะเร็ง และความเห็น แพทยผูรักษาใหไดรับการปลูกถายเซลลตนกําเนิด เม็ดโลหิต อยางไรก็ตามเมื่อผูประกันตนไดรับการ

ภาพ: SciTechTrend.com/Flickr

พิจารณาอนุมัติใหไดรับสิทธิ สํานักงานประกันสังคม จะสงตัวผูประกันตนไปยังสถานพยาบาลที่ทําความ ตกลง เพื่อทําการรักษาผูประกันตนกรณีปลูกถาย เซลลตนกําเนิดเม็ดโลหิต โดยไมเสียคาใชจาย ซึง่ ปจจุบนั มีอยูจ าํ นวน 10 แหง ไดแก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลศิรริ าช โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา โรงพยาบาลสงขลานครินทร โรงพยาบาลศรีนครินทร ขอนแกน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม โรงพยาบาล สรรพสิทธิประสงค และโรงพยาบาลหาดใหญ

สํานักงานประกันสังคมไดเหมาจายคาบริการ คาบริการทางการแพทย จากสํานักงานประกัน สังคมโดยตรง ถาเปนเนื้อเยื่อของตนเองจายใหใน อัตรา 750,000 บาทตอราย แตถาเปนเนื้อเยื่อผู อื่นที่เปนพี่นองรวมบิดามารดาเดียวกัน เหมาจาย ใหในอัตรา 1,300,000 บาทตอราย สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่สํานักงานประกัน สังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แหง สํานักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา ที่ทาน สะดวก หรือโทร. 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง


วันศุกร์ท่ี 10 พฤษภาคม 2562

การศึกษา

KHAOPHUKET.COM

7

กสิกรรมธรรมชาติสรู่ ะบบเศรษฐกิจพอเพียง

ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติอนั ดามัน แหล่งเรียนรูศ้ าสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยัง่ ยืน ม.ราชภัฏภูเก็ต

■ ดวยบทบาทขององคกรเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ม.ราชภัฏภูเก็ต ไดนอมนําแนวทางพระราชดําริ และสนองพระราโชบายดานการ ศึกษาในสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ รัชกาลที่ 10 ผานการดําเนินโครง การบูรณาการพันธกิจสัมพันธเพื่อแกไขปญหาความยากจนของ ประชาชนในทองถิ่น โดยในระยะที่ 1 มหาวิทยาลัยไดปฏิบัติงานรวมกับหนวยงาน และ องคกรภาคีเครือขายในการแกไขปญหาความยากจน ซึ่งมุงเนน ครอบครัวของเกษตรกร ผูมีรายไดนอย และประชาชนผูสนใจใน ศาสตรพระราชา ในพื้นที่รับผิดชอบคือ จังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ เขารวมการฝกอบรมหลักสูตร “การพัฒนากสิกรรมธรรมชาติสูระบบ เศรษฐกิจพอเพียง รุนที่ 1” ณ ศูนยกสิกรรมธรรมชาติอันดามัน ม.ราชภัฏภูเก็ต ระหวางวันที่ 25-27 มีนาคม 2562 ที่ผานมา นางสาวขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ผูดําเนินงานศูนยกสิกรรม ธรรมชาติอันดามัน กลาวถึงรายละเอียดการจัดอบรมศาสตรพระราชา ในครั้งนี้วา “เพื่อปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของผูคนในสังคมใหดํารงอยูอยาง พอเพียงและอยูรอดไดภายใตสภาวะแวดลอมที่ผันผวน รวมทั้งเปน ศาสตรที่ผูเขารวมอบรมสามารถทําได ทําเปน และดํารงชีวิตแบบพึ่ง ตนเองอันนําสูการใชชีวิตแบบพอเพียงไดจริง มหาวิทยาลัยซึ่งไดมีการ จัดตั้งศูนยกสิกรรมธรรมชาติอันดามันขึ้นมา ซึ่งเปนเครือขายของ มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ เพื่อเปนแหลงเรียนรูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และการเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเอง ดวยความรวมมือของทีมงานศูนย กสิกรรมธรรมชาติทุงสง จ.นครศรีธรรมราช บุคลากร นักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต และประชาชนจิตอาสา รวมกันซอแรง* (*เปนคํา ภาษาใต หมายถึง การออกแรงรวมกัน เกื้อกูลกัน) ออกแบบและจัด สรางศูนยการเรียนรูขึ้นภายในมหาวิทยาลัย จึงเปนที่มาของการจัด อบรมหลักสูตรดังกลาว เปนเวลา 3 วัน 2 คืน โดยมีการบรรยายให ความรูและสอนเทคนิควิธีการในการทําเกษตรแบบศาสตรพระราชา โดยผานกิจกรรมการบรรยายและการปฏิบัติตามฐานตางๆ ไดแก ฐาน คืนชีวิตใหแผนดิน / ฐานฅนรักษแมธรณี / ฐานควนปานาเล (ปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง) / ฐานฅนมีนํ้ายา / ฐานฅนรักษนํ้า / ฐาน ขยะทองคํา / ฐานผักอินทรียคนเมือง และ ฐานฅนรักษสุขภาพ” ดาบตํารวจ นิรันดร พิมล ผูอํานวยการศูนยกสิกรรมธรรมชาติ ทุงสง วิทยากร เผยถึงประโยชนที่ผูเขารับจากการเรียนรูศาสตรพระ ราชา วา “เงินทองเปนมายา ขาวปลาสิของจริง เปนแนวคิดที่ขับ เคลื่อนศูนยกสิกรรมธรรมชาติอันดามัน เนื่องจากเปนศูนยการเรียนรูที่ สอน ‘วิชาเอาตัวรอด’ เมื่อประชากรมากขึ้น แตสวนทางกับจํานวนทรัพยากรหรือแหลง อาหารที่มาจํากัด เมื่อเกิดภัยพิบัติหรือ เหตุการณฉุกเฉิน มีโอกาสที่อาหารจะ ขาดแคลน แมจะมีทรัพยมากเพียงใดก็ไม สามารถซื้อหากันได ดังนั้นประเด็นเรื่องการ ผลิตแหลงอาหารเปนเรื่องหลัก สําหรับศูนย กสิกรรมธรรมชาติอันดามันไดนอมนําหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนํามาประยุกตใชกับ เกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ ซึ่งมุง หวังวาแหลงเรียนรูจะชวยจุดประกายและปรับ มุมมองคนเมืองในภูเก็ตและอันดามันที่มีพื้นที่

ดาบตํารวจ นิรนั ดร์ พิมล

กลับมาพลิกผืนดินสรางแหลงทรัพยากร เพิ่มความ มั่นคงทางอาหารใหกลับมาอีกครั้ง” ดานคุณวณิชนันท ชัยชนะ หนึ่งในทีมงาน วิทยากร เผยถึงสาเหตุที่ไดสละเวลาเขารวมการเปน จิตอาสาในการดูแลศูนยกสิกรรมฯ วา “คนในยุคนี้ นอยคนนักที่จะสามารถปลูกพืชผัก หรือผลิตสวน ประกอบอาหารทานในครัวเรือนไดเฉกเชนคนในยุค กอน ในขณะที่ภูเก็ตมีความแออัด มีแตผูที่รอการ บริโภค แตไมเรียนรูการผลิต เชื่อวาความมั่นคงทาง ดานอาหารจะแยลงในอนาคตอันใกล ทางรอดคือ การเรียนรูการดูแลดิน ปลูกผัก ปลูกขาว หมุนเวียน ไดอยางยั่งยืน โดยใชพื้นที่เพียงเล็กนอย ซึ่งศูนย กสิกรรมธรรมชาติอันดามัน ณ ม.ราชภัฏภูเก็ต ได พัฒนาพื้นที่ในมหาวิทยาลัย เปนแหลงเรียนรูที่ทรง คุณคากับคนทุกเพศ ทุกวัย ไดมาเรียนรูศาสตรแหง การดํารงชีวิต สิ่งเหลานี้เปนเครื่องผลักดันใหตนเขา รวมในกิจกรรมครั้งนี้” คุณกิติยา ตอทีฆะ ผูประกอบการธุรกิจ Phuket Boat Quay - Boutique Hotel ผูเขาอบรม กลาว ถึงประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรูในครั้งนี้วา “ใน ฐานะของผูประกอบการทองเที่ยว ที่ตองพึ่งพา ความสมบูรณของธรรชาติและสิ่งแวดลอมในการทํา ธุรกิจ แตในขณะเดียวกันเรามักใชทรัพยากรอยาง เกินตัวจนขาดความสมดุล จึงไดมาศึกษาเทคนิคการ ผลิตนํ้ายาเอนกประสงคนําไปพัฒนาใชกับธุรกิจ ของตน เพื่อรักษาสิ่งแวดลอม ปลอดสารพิษตกคาง และชวยประหยัดตนทุนไดอีกทาง” คุณสุชาติ เลิศศุภกุล ขาราชการเกษียณอายุ บอกถึงจุดประสงคในการเขาอบรม วา “มีพื้นดิน วางเปลาที่บานอยูหนึ่งแปลง เปนดินถมไมสามารถ ปลูกพืชได จึงตองการความรูในรูปแบบเกษตร

นางสาวขนิษฐา ธนาวิรตั นานิจ

ทฤษฎีใหมที่สอนใหเลี้ยงดิน เพื่อใหดินเลี้ยงพืช และ สอนเทคนิคการทําปุยจุลินทรีย หลังจากนี้จะนํา ความรูกลับไปปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษทาน ในครัวเรือน และปลูกตนไมใหญเพื่อสรางรมเงาให กับพื้นที่ หลักสูตรนี้ไมเพียงเหมาะกับเกษตรกร แต คนเมืองก็สามารถมาเรียนรูกันได ขอเชิญชวนผู สนใจมาศึกษาศาสตรพระราชาได ณ ศูนยกสิกรรม ธรรมชาติอันดามัน ม.ราชภัฏภูเก็ต คุณธรรมภรณ สุวรรณ จิตอาสาผูประสานงาน ศูนยกสิกรรมฯ เผยวา “จากการใชชีวิตอยางเรงรีบ ตามวิถีคนเมืองมาเปนระยะเวลานาน รูสึกเหนื่อย ลา และตั้งคําถามกับตัวเองถึงคุณคาของการอยูใน สังคม วาเหตุใดเราจึงเปนผูตักตวงทรัพยากร มากกวาจะเปนผูใหหรือผูสรางประโยชนใหกับพื้นที่ ที่อาศัยอยู เมื่อไดมีโอกาสเรียนรูศาสตรพระราชา จึงเห็นถึงแนวคิดที่ยั่งยืน เกิดประโยชนกับสวนรวม เปนสิ่งที่เขาใจงาย และสามารถหลอเลี้ยงเกาะภูเก็ต ไดในระยะยาว คือการทําการเกษตรและผลิตแหลง อาหารเพื่อชุมชน เมื่อมหาวิทยาลัยไดเปดแหลง เรียนรูขึ้นมา จึงยินดีที่จะเขารวมสนับสนุนและแลก เปลี่ยนองคความรูรวมกับประชาชน จิตอาสาทุกคน ที่ศูนยฯ ทุกคนทํางานดวยใจ เพื่อตองการสานตอ งานของ ‘พอ’ ใหเกิดขึ้นเปนรูปธรรมใหได” ศูนยกสิกรรมธรรมชาติอันดามัน สําเร็จเปนรูป เปนรางจากความมุมานะและการสนับสนุนของ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัย และจิตอาสาผู ทุมเท เพื่อหวังถายทอด “ศาสตรพระราชา” ใหกับ ทุกคนที่อาศัยอยูในดินแดนศิวิไลซอยาง “อันดามัน” มีโอกาสเปดใจ และลงมือทํา พลิกผืน ดินสรางโอกาส และรักษาหลักปรัชญาอันทรง คุณคาใหคงอยูสรางประโยชนสืบไป


8

ไอส์แลนด์ ซี น

นายเครก เฟอร์กูสัน กงสุลใหญ่ออสเตรเลีย ประจําจังหวัดภูเก็ต พร้อมครอบครัว

คาร์รา ไวท์, ดาร์เรน สมิธ และเอียน สเกีย กองทัพเรือออสเตรเลีย

KHAOPHUKET.COM

วันศุกร์ท่ี 10 พฤษภาคม 2562

เจ้าหน้าที่ระดับสูงร่วมรําลึกถึงวีรชนทหารกล้า

นาวาเอก ชํ านาญ นบนอบ และ นาวาเอกภุชงค์ รอดนิกร ทัพเรือภาคที่ 3

สถานกงสุลออสเตรเลียประจําจังหวัดภูเก็ต จัดงาน ANZAC Day อย่างสมเกียรติ

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ผู ้บริหารระดับสูงของจังหวัดและชาวออสเตรเลีย นิวซี แลนด์ ที่พํานักอยู ่ในภูเก็ตจํานวนมาก เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานวันอนุสรณ์ทหารผ่านศึก ออสเตรเลียนิวซี แลนด์ (ANZAC Day) ซึ่ งสถานกงสุลออสเตรเลียประจําจังหวัดภูเก็ตจัดขึ้น ณ ภูเก็ต ยอช์ทคลับ อ่าวฉลอง โดยมี นายเครก เฟอร์กูสัน กงสุลใหญ่ออสเตรเลียประจําจังหวัดภูเก็ต และเจ้าหน้ากงสุลฯ ให้การต้อนรับเหล่าบรรดาผู ้เข้าร่วมงาน สําหรับวันแอนแซคนับเป็นวันสําคัญวันหนึ่งของชาวออสเตรเลียและนิวซี แลนด์ เนื่องจากวันที่ 25 เม.ย. 2458 เป็นวันที่กองกําลัง ทหารออสเตรเลียและนิวซี แลนด์ พร้อมด้วยเหล่าทหารจากสหราชอาณาจักร อินเดีย และฝรั่งเศส ได้ยกพลขึ้นบก ณ ชายฝั่ งตะวันตกของคาบสมุ ทรคาบสมุ ทรกัลลิโพลี เปิ ดยุ ทธการดาร์ ดาเนลส์ ในสงครามโลกครัง้ ที่ 1 ซึ่ งการสู้รบในครัง้ นัน้ มีผู้บาดเจ็บล้มตายจํานวนมาก โดยเฉพาะทหารชาวออสเตรเลียได้เสียชี วิตมากกว่า 8 พันนาย และทหารนิวซี แลนด์เสียชี วิตอีกไม่น้อย

ซู , ทีน่า, ลอเรน, วาลเลอรี, เจเนท, แอน และ ไค

โอ.บี. ดอน, ซู , เจเนท, เควิน และ คริส

ความสง่างามอันพราวพร่างท่ามกลางดวงดารา ณ คํ่าคืนแห่งสีขาว Rotary’s Elegant White Gala

คํ่าคืนของวันเสาร์ท่ี 20 เมษายน ที่ผ่านมา สโมสรโรตารีป่าตองบีช เป็นเจ้าภาพจัดงานสุดแสนพิเศษแห่งเกาะภูเก็ต ด้วยการจัดงานเลี้ยงอาหารคํ่าสุดหรู เพื่อการกุศลประจําปี ซึ่ งจัดขึ้นเป็นครัง้ ที่ 10 ณ โรงแรมเอาท์ริกเกอร์ ภายในลากูน่า การจัดงานในคํ่าคืนสุดหรู มีทงั้ การประมู ลและการเต้นรําแบบจัดเต็มบนพรมแห่งดวงดาว และการจัดงานในครัง้ นี้มีขึ้นเพื่อระดมเงินทุนสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ของสโมสรโรตารีป่าตองบีช เพื่อเป้าหมายในการช่ วยเด็กด้อยโอกาสในท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต

ผู ้บริหารและเชฟจากเจดับเบิ้ลยู แมริออท, นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู ้ว่าฯ และ น.ส.จอมสุรางค์ เฉลิมขวัญ จาก ททท.ภูเก็ต หนึ่งในกรรมการตัดสิน

เรเนซองส์ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา แชมป์ Marriott Cooking Battle 2019

เชฟรุน่ เยาว์ประลองฝี มือแข่งขันการประกอบอาหาร Marriott Junior Chefs Cooking Battle 2019 เจดับเบิล้ ยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา จัดงานประลองฝี มือการแข่งขันประกอบอาหาร ในโครงการ “Marriott Junior Chefs Cooking Battle” สานฝั นอาชี พและความก้าวหน้าไปกับแมริ ออท ซึ่ งปี นจี้ ดั ขึน้ เป็นครัง้ ที่ 3 (26 เม.ย.) โดยมีนายประกอบ วงศ์มณีรุง่ รองผู ว้ า่ ราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิ ดงาน เชฟรุ น่ เยาว์และนิสติ นักศึกษาฝึ กงานแผนกครัวโรงแรมในเครือแมริออทฯ มีเวลา 1 ชั่ วโมงในการสร้างสรรค์ 3 เมนูเพื่อให้กรรมการกิตติมศักดิ์ตดั สิน ปี นขี้ อแสดงความยินดีกบั เรเนซองส์ภเู ก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ที่โชว์ความสามารถโดดเด่นจนคว้าแชมป์ เชฟแห่งปี 2019


วันศุกร์ท่ี 10 พฤษภาคม 2562

ไอส์แลนด์ ซี น

KHAOPHUKET.COM

ตัวแทนจากภูเก็ตเข้าร่วมงานสานมิตรภาพ

ทัพเรือออสเตรเลียร่วมบําเพ็ญประโยชน์และความร่วมมือทางทหาร

เรือรบหลวงแคนเบอร์รา แห่งออสเตรเลีย เปิ ดบ้านจัด เลีย้ งกระชั บความสัมพันธ์ ในโอกาสเยือนเกาะภูเก็ต

เรือรบหลวงแคนเบอร์รา (HMAS Canberra) เปิ ดบ้าน ต้อนรับชาวภูเก็ต (29 เม.ย.) ในโอกาสเดินทางมาเยือน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมและภารกิจความร่วมมือทางการ ทหารในจังหวัดภูเก็ต ภายใต้โครงการกระชั บความ สัมพันธ์ในภูมิภาคอินโด-แปซิ ฟิก ภายในเรือลํานี้มีศูนย์ บริการทางการแพทย์ พร้อมห้องผ่าตัด 2 ห้อง และมี เภสัชกรจ่ายยา และเรือสามารถบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ได้ 18 ลํา พร้อมทัง้ ยานพาหนะ และอุ ปกรณ์อ่นื ๆ มากมาย

เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจําประเทศไทย เดินทางเข้าร่วมงานในครัง้ นีด้ ว้ ย

จัสติน, แบม และ ฟิ ลล์

9

อัลลัน แมคคินนอน, เจสัน บีแวน และ เครก เฟอร์กูสัน

เอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจําประเทศไทย ให้เกียรติ เข้าเยี่ยมเยือนพร้อมพู ดคุยกับ คลาส แอ็ค มีเดีย

นายอัลลัน แมคคินนอน เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจํา ประเทศไทย ให้เกียรติเดินทางเข้าเยี่ยม คลาส แอ็ค มีเดีย (CAM) เมื่อวันอังคารที่ 30 เม.ย. พร้อมกับนายเครก เฟอร์ กูสัน กงสุลใหญ่ออสเตรเลีย ประจําจังหวัดภูเก็ต ซึ่ งมีนาย เจสัน บีแวน ผู ้จัดการทั่วไป CAM ให้การต้อนรับ โอกาสนี้ ได้มีการพู ดคุยถึงประเด็นความปลอดภัยชาวออสเตรเลีย เน้นยํ้าว่านักท่องเที่ยวต้องดูแลตัวเองขณะเดินทางท่องเที่ยว ในจังหวัดภูเก็ต และต้องทําประกันภัยเพื่อให้ครอบคลุมด้วย

นานา, ซาร่า, แจโค, เชอรีล และ นิค

คํ่าคืนความสําเร็จแห่งชาวเครือข่ายโกรวโบ๊ทติง้ ภูเก็ต ประจําเดือนพฤษภาคม ณ The D’Deck Bar

เครือข่ายชาวธุ รกิจเรืออิ่มเอมเต็มที่กับบรรกาศยามเย็นวันศุกร์ ที่ 3 พ.ค. ณ The D’Deck Bar อ่าวปอแกรนด์มารีน่า ในงาน Grow Boating Networking Evening ประจําเดือนพฤษภาคม ซึ่ ง งานนี้มี C & C Marine เป็นผู ้สนับสนุนเครื่องดื่มภายในงาน และบุ ฟเฟ่ ต์เบา ๆ โดย The D’Deck Bar กับเครื่องดื่มสุดโปรดราคาพิเศษตลอดงาน แล้วพบกันเดือนหน้า!

ครู ธาลิกับรู ปแบบงานจัดงานแนวใหม่ไฉไลกว่าที่เคย

คู่หูจากอนาคต

น้อง ๆ เฉิดฉายและสวยงามในชุดจากวัสดุรไี ซเคิล

แฟชั่ นรักษ์โลก ‘แทรช แฟชั่ น โชว์’ งานประจําปี ที่ คิวเอสไอ ภูเก็ต จัดขึน้ อย่างต่อเนื่องเป็ นครัง้ ที่ 11

วันศุกร์ท่ี 3 พ.ค. โรงเรียนนานาชาติคิวเอสไอ ภูเก็ต (QSIP) จัดงาน แทรช แฟชั่ น โชว์ งานที่เปิ ดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้สร้างสรรค์ผลงานแฟชั่ นจากวัสดุรีไซเคิล ซึ่ งงานนี้เป็นงานประจําปี ของทางโรงเรียน โดยปี นี้ถือเป็นครัง้ ที่ 11 สําหรับปี นี้งานแทรชแฟชั่ นโชว์ “Trash Fashion” หรืองานแฟชั่ นจากขยะไอเดียสุดบรรเจิด ได้รับการควบคุมและเป็นเจ้าภาพโดย Ms. Thali คุณครู ศิลปะคนใหม่


10

รอบโลก

KHAOPHUKET.COM

วันศุกร์ท่ี 10 พฤษภาคม 2562

อังกฤษลุน้ “พระนาม” พระโอรสใน ่ เจ้าชายแฮร์รี

7 ปอนด์ 3 ออนซ์ รัชทายาทลําดับที่ 7 แห่งราชวงศ์องั กฤษ

ภาพ: เว็บไซต์ โพสต์ทเู ดย์ โพสต์ทูเดย์

thai@classactmedia.co.th

■ สํานักพระราชวังบักกิงแฮมออกประกาศ

แถลงการณ ถึงการมีพระประสูติกาลรัชทายาท พระองคแรก ของเจาชายแฮรรี่ และเมแกน มาร เคิล พระชายา ดยุกและดัชเชสแหงซัสเซกซวา ดัชเชสแหงซัสเซกซมีประสูติกาลพระโอรสองค แรกในเจาชายแฮรรี่วา ที่ 7 ปอนด 3 ออนซ หรือราว 3.2 กิโลกรัม ทั้ง เมื่อชวงเชาของวันที่ 5 พ.ค. ตามเวลาทองถิ่น ดัชเชสและพระโอรสนอยปลอดภัยทั้งคู ที่พระตําหนักใกลพระราชวังวินเซอรชานกรุง สมเด็จพระราชินี เจาชายฟลิป ดยุกแหง ลอนดอน นํ้าหนักแรกคลอดของพระโอรสนอยอยู เอดินเบอระ และพระบรมวงศทุกพระองคตาง

ทราบขาวอันนายินดีของการประสูติของเจาชาย นอยแลว พระโอรสองคนอยของเจาชายแฮรรี่จะอยูใน ลําดับที่ 7 ของการสืบราชสันตติวงศแหงราชวงศ อังกฤษ โดยมีเจาฟาชายชาลส เจาชายวิลเลียม เจาชายจอรจ เจาหญิงชารล็อตต เจาชายลูอิส และเจาชายแฮรรี่ ซึ่งภายหลังจากมีประสูติกาลพระโอรสองค แรกในเจาชายแฮรรี่ หลายฝายตางคาดเดาวาเจา ชายนอยจะใชพระนามวาอะไร และแมวาจะยัง ไมมีการเปดเผยพระนามของเจาชายพระองคนอย อยางเปนทางการ แตบรรดารานรับแทงพนันใน

อังกฤษตางกําลังคาดเดาพระนามของเจาชายองค นอยวาจะใชพระนามวาอยางไร ซึ่งตาม ธรรมเนียมของราชวงศอังกฤษจะเลือกพระนาม ของสมาชิกราชวงศใหมตามชื่อของสมาชิกเดิมใน ราชวงศ โดยขณะนี้พระนามวา ชาลส, อาเธอร, เจมส, อเล็กซานเดอร และ ฟลิป กําลังเปน พระนามที่มาแรงในหลายสํานักรับแทงพนั ทั้งนี้ เจาชายแฮรรี่ก็ไดทรงประกาศขาวดีดวย พระองคเองดวยพระพักตรที่เปอนยิ้มอยูตลอด เวลา และขอขอบใจพสกนิกรที่ไดใหกําลังใจเสมอ และเมื่อทรงถูกถามถึงพระนามของพระโอรส เจา ชายแฮรี่ ตรัสวากําลังทรงคิดเรื่องนี้อยู

บรูไนยอมถอย ระงับโทษประหารเกย์ดว้ ยการขว้างหินให้ตาย โพสต์ทูเดย์

thai@classactmedia.co.th

■ หลังเผชิญกับการโจมตีจากทั่วโลก รวมถึงกระแสเรียกรองใหเลิกลงทุนกับ กิจการของสุลตานแหงบรูไน สมเด็จพระราชาธิบดีสุลตานฮัสซานัล โบล เกียห ทรงประกาศระงับการลงโทษ ประหารชีวิตตามหลักกฎหมายอิสลาม อัน ไดแกการประหารชีวิตผูที่กระทําความผิด ในขอหามีพฤติกรรมรักรวมเพศและการ ลวงประเวณี หลังจากเผชิญกับกระแส โจมตีอยางรุนแรงจากทั่วโลก โดยทรงชี้วา บรูไนไมไดประหารชีวิตนักโทษตาม กฎหมายอาญามานานถึง 20 ปแลว จึงจะ ไมมีการประหารนักโทษตามหลักกฎหมาย อิสลามเชนกัน สุลตานแหงบรูไนทรงมีพระราชดํารัส ผานการแพรภาพทางโทรทัศน โดยตรัสวา “ขาพเจาทราบวาเกิดคําถามมากมาย และ เกิดความเขาใจผิดเกี่ยวกับการประใช (กฎหมายอาญาอิสลาม) แตไมควรมีขอ กังวลใดๆ เกี่ยวกับกฎหมายอิสลาม เพราะ กฎหมายนี้เปยมไปความกรุณาและพรของ พระเจา” องคสุลตานตรัสดวยวา “ดังที่ปรากฎ ชัดมานานกวาสองทศวรรษที่ผานมาวา ใน ทางพฤตินัย เราไดระงับการลงโทษ ประหารชีวิตสําหรับคดีตามกฎหมายอาญา

ภาพ: เว็บไซต์ โพสต์ทเู ดย์

ผอ.นาซาเตือนชาวโลกควรตระหนัก ภัยคุกคามจากอุ กกาบาตชนโลก โพสต์ทูเดย์

thai@classactmedia.co.th

ภาพ: เว็บไซต์ โพสต์ทเู ดย์

สามัญ ดังนั้นจะมีการระงับการบังคับใชโทษ ประหารเชนกัน ในกรณีอื่น (ประมวล กฎหมายอาญาอิสลาม) ซึ่งมีชองทางใหการ ใหอภัยโทษที่กวางขวางกวา” นอกจากนี้ องคสุลตานยังทรงใหคํามั่นสัญญา วาจะใหสัตยาบันอนุสัญญาสหประชาชาติวา ดวยการตอตานการทรมาน ซึ่งบรูไนลงนาม ไวเมื่อหลายปกอน ทั้งนี้ บรูไนใชระบบกฎหมายสองทาง โดยมีศาลกิจการทางโลกควบคูไปกับศาล ตามหลักอิสลาม หรือศาลชารีอะห ซึ่งจะ

พิพากษาปญหาตางๆ ที่เกี่ยวของกับหลัก ศาสนา เชนกรณีสมรสและมรดก นับเปนครั้งแรกที่สมเด็จพระราชาธิบดี สุลตานฮัสซานัล โบลเกียห ทรงมีพระราช ดํารัสตอสาธารณชนเกี่ยวกับประมวล กฎหมายอาญาใหมตามหลักกฎหมายอิสลาม นับตั้งแตมีการบังคับใชอยางเต็มที่เมื่อเดือนที่ แลว โดยเฉพาะการกําหนดโทษประหารผูมี พฤติกรรมรักรวมเพศ ดวยการขวางดวยหิน จนเสียชีวิตตามหลักอิสลาม ซึ่งสรางกอให เกิดเสียงวิจารณในทางลบไปทั่วโลก

■ นาย จิม ไบรเดนสไตน ผูอํานวยการองคการบริหารการบินและ อวกาศแหงชาติสหรัฐ (นาซา) ไดกลาวในที่การประชุมการปองกันดาว เคราะห ที่กรุงวอชิงตันดี.ซี.เมื่อวันที่ 1 พ.ค. ที่ผานมา โดยตอนหนึ่ง นายไบรเดนสไตนไดกลาวถึงวา ชาวโลกควรตระหนักถึงภัยคุกคาม จากอุกกาบาตที่ตกลงมายังชั้นบรรยากาศโลก ใหมากกวาที่เปนอยูใน ปจจุบัน “เราตองทําใหแนใจวา ผูคนเขาใจเรื่องนี้ในฐานะที่ไมใชหนังฮอลลีวูด นี่เปนเรื่องของการปกปองโลกเพียงดวงเดียวที่เรามีอยู และเราเปน เจาของรวมกัน” นายไบรเดนสไตนยังไดยกตัวอยางถึงเหตุการณที่อุกกาบาตขนาด 20 เมตร ที่ตกลงมายังบริเวณภูมิภาคอูราลของรัสเซียเมื่อป 2013 วา เหตุการณครั้งนั้นสงผลใหมีผูบาดเจ็บกวา 1,000 ราย จํานวนนี้เปน เด็กกวา 200 คน หลายคนบาดเจ็บจากการที่ถูกกระจกบาดเนื่องจาก คลื่นสะทอนโซนิคบูมจากการชนของอุกกาบาต อาคารหลายแหงเสีย หายนับไมถวน สวนใหญเสียหายในลักษณะกระจกแตก ผอ.นาซายังบอกอีกวา จากระบบแบบจําลองของนาซาชี้ใหเห็นวา ทั่วโลกอาจจะเกิดเหตุการณในลักษณะคลายๆกันนี้ในทุก 60 ป


วันศุกร์ท่ี 10 พฤษภาคม 2562

ดูดวง

KHAOPHUKET.COM

เช็กนิสยั ด้านร้าย หรือ ด้านมืด ของเธอ..อย่างแม่น!!! Horoworld

www.horoworld.com

■ วันนี้ Horoworld.com จะขอเผย นิสัยดาน มืดของชาว 12 ราศี ใหไดรูกันคะ วาแตละราศีมีมุม มืด มุมดารกๆ ในเรื่องไหนกันบาง ตามมาดูกันเลย

ราศีเมษ (21 มี.ค.-20 เม.ย.) แมจะเปนชาว ราศีที่นาตื่นเตน ชวนสนใจกวาใคร แตก็ใจรอน ใจเร็ว ไมอดทนอยูสงบไมเปน สะเพรา บุมบาม เจาโทโส เอาตัวเองเปนศูนยกลางของโลก หัวดื้อ ตลบตะแลง ชอบบงการและเพียบพูนดวยตัณหา

11

มา ขุนใจเปนประจํา หวั่นไหวงายถาเปนหญิงก็มัก นํ้าตาหยดบอย เพราะอารมณกระฉูดอยูเสมอ

ราศีสงิ ห์ (24 ก.ค.-23 ส.ค.) ชาวสิงหเกิดมา เปนนักปกครองจึงมักหยิ่งยโสโอหัง เชื่อมั่นตัวเอง จนลนเกิน มีความทะเยอทะยานสูง ชอบคุยโว ชอบ วางมาด ขี้อิจฉา เจาทิฐิ เจาเลห ชอบควบคุม อวดดี ชอบกาวกายแทรกแซง และครบเครื่องเรื่องตัณหา ทั้ง โลภะ ราคะ โทสะ และโมหะ

ราศีกันย์ (24 ส.ค.-23 ก.ย.) เปนชาวราศี ที่สุดเซ็กซี่ แตก็สามารถครองตําแหนงจอมจูจี้จุกจิก ชอบติ ชอบบน เจาทุกข ชางวิตกกังวล โลเล ชอบ ราศีพฤษภ (21 เม.ย.-21 พ.ค.) ขอเดนคือเปน อวดรู ชอบโตแยง และอาจสําสอน คนหนาตาดีเอามากๆแตก็ดื้อหัวชนฝาทีเดียวเชียว นิยมวัตถุ ขี้อิจฉาเจาคิดเจาแคนชอบทําเปนเจาขาว ราศีตุลย์ (24 ก.ย.-23 ต.ค.) ชาวราศีนี้สุด เจาของ ตามใจตัวเอง ดันทุรัง ชอบโตแยงเปนที่สุด ฟูฟาก็จริง หากชอบหนีปญหา ไมยอมตัดสินใจไมวา เรื่องอะไร ชอบนินทาเปนนักยักยายเปลี่ยนแปลง ราศีเมถุน (22 พ.ค.-21 มิ.ย.) ถึงจะเปนคนที่ ถูกชักจูงงาย ถูกหลอกก็งาย เจาชูเอาแตใจตัวเอง สนุกสนานรื่นเริงเปนสองเทาเมื่อคบหา แตขอเสีย ทนการวิจารณติติงไมไดเลย ประจําราศีนี้ก็คือ เหลาะแหละ โลเล ขี้เบื่อกวน ประสาท อยูไมสุข ชางกังวลและเครียดงาย ชอบ ราศีพิจกิ (24 ต.ค.-22 พ.ย.) มีลับลมคมนัย สอดรูสอดเห็น ชอบยักยายเปลี่ยนแปลง และมัก คิดมาก ขี้หงุดหงิด อารมณแปรปรวนงาย และ พาลหาเรื่องทะเลาะวิวาท รุนแรง เดี๋ยวดีเดี๋ยวราย ดื้อรั้น ขี้โมโห ขี้อิจฉา ชอบ เรียกรองคนอื่น เจาคิดเจาแคน และก็เปนอีกราศีที่ ราศีกรกฎ (22 มิ.ย.-23 ก.ค.) เปนชาวราศีที่ บริบูรณดวยตัณหานานา นารักมีนํ้าใจกวาใครอื่น ทวาขอเสียคือชอบผัดวัน ประกันพรุง ขี้ระแวง นึกถึงแตตัวเอง หงุดหงิดงาย ราศีธนู (23 พ.ย.-21 ธ.ค.) เปนพวกมองโลก ทําอะไรไมเรียบรอยอยากไดโนนไดนี่ ไมตรงไปตรง ในแงดีอยางหลับหูหลับตา อยูนิ่งไมได ไมมีไหวพริบ

ภาพ: Petras Gagilas, alex.ch, mario/Flickr

ราศีมีน (20 ก.พ.-20 มี.ค.) นี่ก็เปนอีกราศี หนึ่งที่ชอบหลบเลี่ยงปญหาชอบมีลับลมคมในและ ทําตัวเปนปริศนา ใจลอยเปนที่หนึ่ง จะพูดจะทํา อะไรก็คลุมเครือ ไมชัดเจน ขี้เกียจหลุดโลก ลังเล ออนไหวเกินเหตุถูกหลอกหรือถูกชักจูงไปในทาง ที่ ราศีมงั กร (22 ธ.ค.-20 ม.ค.) เอาใจยาก ชาง ไมถูกไมควรไดงายก็เพราะสาเหตุนี้ ติขี้ระแวง ทะเยอทะยานสูง หัวรั้น เขมงวด ชางวิตก ใหหมอดูดัง Horoworld เช็กดวงประจําป2562 กังวล มักเก็บความขุนเคืองไวในใจ ชอบไตเตา แสวงหาตําแหนงหรือสถานภาพสูงไมเคยพึงพอใจ @LINE http://bit.ly/2GFAnQ1 ขอมูลจาก www.horoworld.com ดูดวงสดกับหมอดู อะไรเลย โฮโรเวิลด 24 ชม. โทร. 1900-111-080 ราศีกุมภ์ (21 ม.ค.-19 ก.พ.) ชาวราศีนี้แมดู สมบูรณแบบไปหมด แตเปนพวกไรอารมณไมมีไหว พริบ ชอบมีความลับ เย็นชาไมออนไหว ดันทุรังไม ชอบสุงสิงกับใคร ตอตานสังคม เดาใจยาก มักมี อะไรประหลาดหรือทําอะไรพิลึกพิลั่น ชอบเปนเผด็จการ ไมยอมใคร เชื่อมั่นตนเองจนลน เกิน ชอบเรียกรองจากคนอื่น ทื่อมะลื่อ ขวานผา ซาก ชอบอยูตามลําพัง ไมสนใจใคร และไมรับผิด ชอบ แตนาแปลกที่ใครๆ กลับมารุมรักชาวราศีนี้กัน


12

อีเวนต์

10 พ.ค.

อา

26 พ.ค.

KHAOPHUKET.COM

วันศุกร์ท่ี 10 พฤษภาคม 2562

8 มิ.ย.

1 มิ.ย.

ลากูน่า ภูเก็ต มาราธอน 2019 ลากูนา ภูเก็ต มาราธอน สยายปกผลักดัน ‘ภูเก็ต’ เปนปลายทางสําคัญบนแผนที่ของกลุมนักวิ่งทั่ว โลก ดวยมาตรฐานการจัดงานระดับสากล มีระบบ ประเมินผลแขงขันโดย สปอรตสแตทส เอเชีย (Sportstats Asia) และรับรองเสนทางแขงขันโดย สมาคมวิ่งมาราธอนนานาชาติและการแขงขันทาง เรียบ (The Association of International Marathons and Distance Races) หรือ เอมส (AIMS) จึงเปนหนึ่งในสนามที่ไดรับคัดเลือกเพื่อ รับรองผลเขารวมการแขงขันมาราธอนชัน้ นําระดับ โลกอยาง ‘บอสตัน มาราธอน’ การแขงขันวิ่งในป นี้แบงเปน 6 ประเภท คือ วิ่งยุวชน 2 กิโลเมตร (Kids Run), วิ่ง 5 กิโลเมตร, วิ่ง 10.5 กิโลเมตร แขงกันในบายวันเสารที่ 8 มิถุนายน และวิ่งฮาลฟ มาราธอน 21.0975 กิโลเมตร (Half Marathon), มาราธอน 42.195 กิโลเมตร (Marathon) และ มาราธอนที ม 42.195 กิ โ ลเมตร (Marathon Relay) จะแข ง เช า วั น อาทิ ต ย ที่ 9 มิ ถุ น ายน ตารางการแขงขันเขาชม: http://www.phuket marathon.com/race-schedule

คืนแห่งหอยแมลงภู่ ่ทีร้านอาหารเชคเกอร์ (Shakers) หอยแมลงภู เสิรฟ คูก บั เฟรนชฟรายส สามารถเลือก ไดในแบบของคุณ ไมวาจะเปนแบบ ธรรมชาติ, mariniere, provencale, กระเทียม & ครีม หรือ สไตล ไ ทยๆ โปรดสํ า รองโต ะ ล ว งหน า ราคา 295 บาท P.P. Shakers 081 891 4381

บุ ฟเฟ่ต์ปิ้งย่างวันอาทิตย์ รับประทานได้ไม่อัน้ มีเนือ้ , หมู และแกะ – กะหลํา่ , บรอกโคลี, ถัว่ ลันเตา, แครอท, เห็ดทอด, มะเขือเทศยาง – พุดดิ้งยอรค The Phuket News - Match Play เชอร – มันฝรั่งยาง, มันบด – เกรวี่, ซอสเห็ด, เริ่มตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน รายไดทั้งหมดเพื่อ ซอสมิ้น สํารองโตะลวงหนา 350 บาท ติดตอ สนับสนุนมูลนิธิภูเก็ตมอบสิ่งดี ๆ แกเรา งานนี้เปด P.P. Shakers 081 891 4381 โอกาสใหผูเลนทุกคนที่มาพรอมกับแตมตออันเปน ที่ยอมรับ(Handicap)* โดยแตละรอบจะเลนใน 12 คอรสที่ผูเลนคนหนึ่งเปนสมาชิก ในกรณีที่ผูเลน พ.ค. ทั้งสองเปนสมาชิก ผูเขาแขงขันที่มีแตมสูงกวาจะ ไดเปนผูเลือกคอรส ลากูนากอลฟคลับเสนอราคา พิเศษใหกับคูผูเลนที่ไมไดเปนสมาชิกของภูเก็ต คลับ ซึ่งจะไดเริ่มเลนจากไวทที ยกเวนวาทั้งคูเห็น พองตองกัน คาธรรมเนียมแรกเขาคนละ 500 บาท / คาธรรมเนียมตอรอบคนละ 300 บาท บรรดาผู แพ ทั้ ง หมดในรอบที่ ห นึ่ ง จะต อ งลงเล น ในการ แขงขันชิงโลรางวัล ‘PLATE’ การแขงขันจะการ 9 เลนแบบแมตชมาตรฐาน พรอมรางวัลสําหรับผู ส.ค. ชนะ โดยมีถวยรางวัลสําหรับผูชนะเลิศและรอง ชนะเลิศ ทั้งรายการหลักและโลรางวัล รวมไปถึง บั ต รกํ า นั ล สํ า หรั บ ทุ ก ผู  เ ล น ที่ ผ  า นเข า รอบรอง ชนะเลิ ศ ทั้ ง นี้ ดั ช นี แ ฮนดิ แ คปอาจมี ก าร เปลี่ยนแปลง สงอีเมลสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ matchplay@classactmedia.co.th และ บุ ฟเฟ่ต์ปิ้งย่างวันอาทิตย์ สามารถชํ า ระค า ธรรมเนี ย มแรกเข า ผ า น รับประทานได้ไม่อนั ้ phuketticketmaster.com มีเนือ้ , หมู และแกะ – กะหลํา่ , บรอกโคลี, ถัว่ ลันเตา, แครอท, เห็ดทอด, มะเขือเทศยาง – พุดดิ้งยอรค 7 เชอร – มันฝรั่งยาง, มันบด – เกรวี่, ซอสเห็ด, บางวาด อะ ธอน มิ . ย. ซอสมิ้น สํารองโตะลวงหนา 350 บาท ติดตอ ขอเชิญทุกทานเขารวม Community Ride / P.P. Shakers 081 891 4381 พร็อพเพอร์ตี้กูรู ไทยแลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ Scoot / Walk A Thon ไมวาคุณจะขี่ สกูต หรือ อวอร์ดส์ 2019 นบางวาด บริจาคอยางนอย 200 บาท 24 ตเดิอนทาณน เขืมีขอ่ นมขบเคี รวมเฟนหานักพัฒนาอสังหาริมทรัพยที่ดีที่สุดของ อ่ งดืม่ จําหนาย และ พ.ค. ไสกรอกรอน ๆ รายไดทย้ วและเครื ประเทศไทย โดยการสงชื่อผูเขาแขงขันในศึกอสัง งั้ หมดมอบให ไรด 4 คิดส V3.0 หาฯ เพื่อรับรางวัลอันทรงเกียรติสูงสุดแหงวงการ อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย! ดวยระบบการตัดสิน 27 ระดับมืออาชีพ โดย บีดีโอ เครือขายการตรวจสอบ พ.ค. บัญชีรายใหญที่สดุแหงหนึ่งของโลก เอเชีย พร็อพ เพอรตี้ อวอรดส คือเปาหมายแหงอุตสาหกรรมอสัง กท่สุดในเอเชีย งานกาลาดินเนอร หาฯที่ยิ่งใหญมากที & พิธีประกาศรางวั ศรางวัล 9 สสิงหาคม 2019 ณ โรงแรม ดิ แอทธินี อะ ลักชัวรี คอลเลค คอลเลคชั่น กรุงเทพฯ

อา

ภูเก็ต อินเตอร์เนชั นแนล รักบี้ เทนส์ ครัง้ ที่ 21 The Aussie Bar Phuket International Rugby Tens 2019 กํ า ลั ง จะกลั บ มาอี ก ครั้ ง แล ว บน สนามการแขงขันกีฬาที่ครบครันและยิ่งใหญอยาง ธัญญะปุระสปอรตคลับ ในชวงสุดสัปดาห 24-26 พฤษภาคมนี้ ทีมผูเขาแขงขันทั้งประเภทชายและ หญิงจะเขามารวมในทัวรนาเมนต Athena Siam Coffin Dodgers โดยนัดชิงชนะเลิศแหงเกียรติยศ จะมีขนึ้ ในวันอาทิตย งานนีเ้ ปดใหเขาชมฟรี เพือ่ ให ทุกทานไดเขามาสัมผัสประสบการณรักบี้และใช เวลาสุดสัปดาหไปกับกิจกรรมการแขงขันกีฬาที่ สนุกสนานและตื่นเตน แถมยังไดมีโอกาสระดมทุน เพื่อ Asia Center Foundation อีกดวย

คืนแห่งหอยแมลงภู่ ที่ร้านอาหารเชคเกอร์ (Shakers) หอยแมลงภู เสิรฟ คูก บั เฟรนชฟรายส สามารถเลือก ไดในแบบของคุณ ไมวาจะเปนแบบ ธรรมชาติ, mariniere, provencale, กระเทียม & ครีม หรือ สไตล ไ ทยๆ โปรดสํ า รองโต ะ ล ว งหน า ราคา ไรด์ 4 คิดส์ 2019 ไรด 4 คิดส ป 3 Ride 4 Kids V3.0 พรอมแลวกับ 295 บาท P.P. Shakers 081 891 4381 การออกเดินทางบนเสนทางปน 700 กิโลเมตร จาก ภูเก็ตระหวางวันที่ 27 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน เพื่อระดมทุนและสงมอบรายไดเพื่อ มูลนิธิกูดเชพ เพิรด , ภูเก็ตมอบสิง่ ดี ๆ แกเรา (Phuket Has Been Good To Us) และ Share4Change ของเอาทริก เกอร ขอเชิญรวมงานเลีย้ งตอนรับเหลานักปน กลับ บาน ณ Metzo ในวันที่ 1 มิ.ย.และพบกับทีมงาน บัตรราคา 2,500 บาท สนใจกรุณาอีเมลติดตอผูจ ดั งาน และ คลื่นเอฟเอ็ม Live 89.5 ชวงดีเจดอนนา ทูน lunch@classactmedia.co.th และเขาชม www.ride4kids.co เพื่อรับขอมูลเพิ่มเติม

DAILY EVENT UPDATES ON


วันศุกร์ท่ี 10 พฤษภาคม 2562

KHAOPHUKET.COM

ประกาศซื้ อขาย

อยากซื้ อ อยากขาย

Khao Phuket - ข่าวภูเก็ต

ขายธุรกิจ

ขายรถ/เช่ ารถ

ด่วน

ร้านอาหาร & บาร์ ตกแต่งใหม่เอี่ยม ขายรานอาหาร & บาร ตกแตงใหมเอี่ยม พื้นที่กะรน จ.ภูเก็ต พรอมที่พักอาศัยดานบน ติดตั้ง CCTV ตลอด ทั้งตึก ขายธุรกิจในราคา 2 ลานบาท หรือราคาเสนอที่ ใกลเคียง ตอรองกันได 062 210 1368

ด่วน

สุรินทร์: ขายบาร์-ร้านอาหารสุดหรู รานพรอมใชงาน เฟอรนิเจอรสไตลอิตาเลี่ยน อุปกรณ ครัวและบารนําเขาใหมทั้งหมด บารกวางพรอมบูธดีเจ เลาจในสวนสวย ชั้นดาดฟา สามารถรับลูกคาได 50 ที่ นั่งอินดอร 50 ที่บริเวณสวน และ 40 ที่นั่งชั้นดาดฟา สนใจติดตอ Pablo 080 143 5541

โตโยต้า GT 2013 - FT86 รถยนตสภาพดีเยี่ยมไรทตี่ ิ ขายดวนลดแหลก รวมกวา 1 ลานบาทเลือกได; ระบบเบรก GT Brembo ชวงลาง ปรับระดับได (Adjustable suspension) ทอไอเสียทรง ประสิทธิภาพ ระบบเสียง 2Din Pioneer AVH-X8850BT ลําโพง Audison ลอ ADV7.1SL แบบชิ้นเดียวจากโรงงาน, ราคา: 1.35 ลาน, ราคาคุยได, ติดตอ: Dan Miles, danmilesmedia@gmail.com, 065 621 5541, Thai 091 165 9332

่วน

โอกาสทองทางธุรกิจ ขายรานนวด 2 ชั้น พรอมเฟอรนิเจอรสุดหรู 10 เตียง 6 เกาอี้ และอุปกรณทาํ เล็บ สุดยอดแหงโอกาสทองชวง ไฮซีซั่น, ราคา: 900,000 บาท หรือราคาใกลเคียง, ติดตอ: Lek, ถนนหนาหาดปาตอง, sweet_lek55@ hotmail.com, 099 362 7979

ขายรถ ขายรถ Ford Fiesta ป 2012 อังกฤษ 095 420 9662 ไทย 082 629 1419, ติดตอ: Janthisa Jaikwang, 199/14 หมู  5 ตํ า บลศรี สุ น ทร อํ า เภอถลาง จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต , info@lifestyleinthailand.com, 082 629 1419

ขาย

ขาย

ด ขาย

Paul MOORHOUSE ขายธุรกิจกําไรงามบริเวณทางเขาลากูนา ภูเก็ต ความ เชี่ยวชาญทางดานแฟชั่นสตรี ชุดเที่ยวทะเล รองเทา เครือ่ งประดับและอัญมณี สัญญาเชาใหม 3 ป กวางขวาง เฟอรนเิ จอรและอุปกรณตกแตงครบครัน พรอมหองเก็บ ของ พรอมใหคณ ุ ดําเนินการตอแลว ไมมกี ารเพิม่ ราคา ขอมูลเพิม่ เติมโทร 089 873 7075

เครื่องดนตรี เบบี้แกรนด์ พร้อมเครื่องเล่นดิสก์ “คลาสสิกเบบีแ้ กรนดเปยโน พรอมเครือ่ งเลนดิสก” สภาพสมบูรณแบบ 7 ป ราคาเดิม 428,000 บาท ราคา: 170,000, เมืองภูเก็ต, daryldavies9@gmail.com, 080 159 5239

สมาชิ ก สมาชิ กบลูแคนยอนกอล์ฟ 425,000 บาท ผูข ายจายคาโอนกรรมสิทธิ์ ขอมูลเพิม่ เติม โทร 098 946 0709, ติดตอ: Rob George

ต้องการสินทรัพย์ ด่วน

ต้องการคอนโด 3 ห้อง กําลังมองหาคอนโด/อพารทเมนตทุกพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ต ราคา 3 ลานบาท หรือราคาใกลเคียง กรุณาอีเมลติดตอ mick11468@gmail.com ขอบคุณครับ! ติดตอ: Mike ต้องการ Mandala Condo - ฟรีโฮลด์ ต อ งการห อ งพั ก ภายใน แมนดาลา คอนโดมิ เ นี ย ม (Mandala Condominium) พื้นที่กมลา ชาวตางชาติสามารถถือครองได (Foreign Freehold) กรุณาอีเมลรายละเอียด: mick11468@gmail.com ต้องการห้อง เดอะวิวกะตะ ผูซื้อสนใจหองพักที่ชาวตางชาติสามารถถือครองได (Foreign Freehold) ภายใน เดอะ วิว ภูเก็ต (The View Kata Phuket) หากคุณเปนเจาของหรือมียูนิตวาง ๆ กรุณาติดตอ +66 87 269 9206 หรืออีเมล mick11468@gmail.com THE HEIGHTS PHUKET – ฟรีโฮลด์ ผูซื้อสนใจหองพักภายใน เดอะ ไฮท ภูเก็ต (The Heights Phuket) ชาวตางชาติสามารถถือ ครองได (Foreign Freehold) หากคุณเปนเจาของหรือมียูนิตวาง กรุณาติดตอ 087 269 9206 หรืออีเมล mick11468@gmail.com

ขายเรือ 42 ฟุ ต สปอร์ตยอช์ ท, ลดราคา Monterey 415SY สภาพสมบูรณแบบ เจาของคนเดียว ไดรบั การรักษาดูแลจากศูนยทมี่ มี าตรฐาน Twin Volvo IPS600 435hp จอยสติก๊ คอนโทรล ชัว่ โมงเครือ่ งยนต: 670 เรดาร Furuno GPS, ราคา: 6,900,000 Sunreef 60 Loft, ปี 2016 เช่ าเหมาลํา 185,000 บาทต่อวัน ราคาสําหรับ 6 ทาน รวมรถรับ-สง, มือ้ เทีย่ ง, ซอฟทดริงค, นํา้ , ชา, กาแฟ และ เครือ่ งดืม่ ทีก่ าํ หนด, ผลไม และบริการ จากกัปตันและลูกเรือ เชาเหมาลําเริม่ 9 โมงเชา ถึง 5 โมงเย็ น ช ว งเวลาสามารถปรั บ ได , ติ ด ต อ : Pavel, fortuna-2009@bk.ru, +7 984 188-62-89. Pavel (WhatsApp) +7 914 790-73-78 Pavel (WhatsApp) +66 83-475-7351 Pavel + +35799989736(WhatsApp) ขายที่จอดเรือ M320 ขายที่ จอดเรื อราคา 250,000 บาท รวมภาษี แลว สามารถจอดเรือไดถึง 32 ฟุต/9.5 เมตร ติดตอ: ASIA YACHT AGENCY CO.,LTD, CONTACT@ ASIAYACHTAGENCY.COM, 081 894 3234 — FRENCH ENGLISH 086 269 0808 THAI ENGLISH

ขายรถ/เช่ ารถ ด่วน

ด่วน

ขาย

มิตซูบิชิ 2.0 GT Mivec Auto รถคุณภาพเยีย่ ม ชุดแตงรถทอไอเสียสแตนเลสคู กันชน ฝากระโปรงหองเครื่องหนา & หลัง, สเกิรตดานขางอัพ เกรท Evo X กระจกตัดแสงทั้งคัน ลอแตงอัพเกรทอัล ลอย 470,000 บาท ติดตอเล็ก 099 167 7378

ขายอสังหาริมทรัพย์ อพาร์ทเม้นต์ในซอยตาเอียด ขายทีพ่ กั อาศัยทีค่ ณ ุ ตองประทับใจ ประกอบดวย 5 x 190 ตร.ม. ตกแตงพรอมอยู 3 หองนอน ครบครันดวยเฟอรนเิ จอรทดี่ ที สี่ ดุ บนสิง่ กอสรางคุณภาพยอดเยีย่ ม ทุกหองติดตัง้ ระบบเสียงรอบ ทิศทางภายใน และอินเทอรเน็ตไรสายภายในผนัง ครบเครือ่ งดวยหองครัวแบบตะวันตก สระวาย นํา้ ระบบเกลือบนชัน้ ดาดฟา พรอมอางจากุซซีแ่ ละบารสาํ หรับ 8 ทาน ทัศนียภาพอันงดงาม ตระการตา ปจจุบนั ทุกยูนติ ถูกเชาไปแลวเกือบ 100% นีเ่ ปนโอกาสทองแหงการลงทุน ทีม่ ผี ล ตอบแทนมากถึง 9% ตอป, ราคา: 61,500,000, ติดตอ: Tina, phuket@thairesidential.com ด่วน

RPM โดยเจ้าของ คอนโดหรูมเี อกลักษณเฉพาะตัว 2 หองนอน 2 หองนํา้ 155 ตร.ม. ชาวตางชาติเปนเจาของได ตกแตงใหมโดย สถาปนิกในบรรยากาศ tropical white พรอมวิวสวย รอบตัว ตกแตงพรอมอยูดวยเฟอรนิเจอรคุณภาพสูง เจาของกําลังจะเดินทางออกจากประเทศไทย ในราคา 16 ลานบาท สนใจติดตอ ไบรอัน (เจาของ) 089 054 4354, 076 360 943 bggvirgo@gmail.com ขาย

ด่วน

ขาย

ลายัน การ์เด้น อพาร์ทเม้นต์สุดหรู ลายัน การเดน คือคอมเพล็กซของอพารทเมนตหรู ขนาด 3 และ 4 หองนอน ใกลกับลากูนาพรอมสิ่ง อํานวยความสะดวกอันยอดเยี่ยม ประกอบดวย 3 สระวายนํ้า อางจากุซซี่ พื้นที่สําหรับทําบารบีคิว สนามเทนนิสมาตรฐานมีไฟสองสวาง สนามเปตอง สนามพิชชิ่งกอลฟ และอื่น ๆ อีกมากมาย เรามีเพียง 2 อพารทเมนต (ราคาเริ่มตนที่ 15.5 ลานบาท) และอีก 2 อพารทเมนตที่ยังวางสําหรับการ เชาระยะยาว (อยางนอย 12 เดือน) สามารถเขาชมไดที่เว็บไซตของเราและติดตอเพื่อซื้อ หรือเชา, ceopaulm@hotmail.com, +66 89 873 7075 ด่วน

ขาย

Paul MOORHOUSE ทําเลดานฝงตะวันตกของแหลมพันวา ซึ่งสามารถ มองเห็ น ทั ศ นี ย ภาพอั น งดงามของอ า วฉลอง อสังหาริมทรัพยหลังงามนีต้ งั้ อยูบ นพืน้ ที่ 1.75 ไร บน พื้นที่อันเปนเลิศทางภูมิทัศน มีสระวายนํ้าใหญ อาง จากุซซี่ นํา้ ตก รมเงา และพืน้ ทีไ่ รหลังคาเพือ่ คุณ รวม ไปถึงศาลาดินเนอรกวางขวาง และอื่น ๆ อีกมากมาย พรอมดวย 4 หองนอนสวีท และพื้นที่ กวางที่รอใหคุณปลูกสรางไดอีกตามประสงค คุณตองเขามาชมอสังหาริมทรัพยสุดหรูบน ทําเลทองมองเห็นทะเลแสนงามนี้ ขายที่ราคาใหม ขายดวน พรอมเฟอรนิเจอรและอุปกรณ ตกแตงครบครัน สามารถ ยายเขาอยูไดทันที, ราคา: 57,000,000 ติดตอ: ceopaulm@ hotmail.com, +66 89 873 7075 น

ด่ว ขาย

Paul MOORHOUSE วิลลาตกแตงใหมเอี่ยมบนใจกลางลากูนาภูเก็ต พื้นที่ กวางขวาง 4/5 หองนอน หองศึกษา หองอาหาร เลานจ ครัวยุโรป พื้นที่พักผอนมากมาย สวนใหญโต ศาลาที่สระวายนํ้าและที่จอดรถกวางขวาง สามารถ เดินไปทุกทีใ่ นลากูนา และโบทอะเวนิวดวยเวลาเพียง 5 นาที รวมไปถึงสิทธิ์การเปนสมาชิกแฟมิลี่ลากูนา กอลฟและคลับ เฟอรนเิ จอรและอุปกรณตกแตงครบครัน ขายหรือใหเชาตามประสงคลกู คา ลดราคาเหลือ 22 ลานบาท เพื่อการขายที่เร็วขึ้น, ราคา: 22 ลานบาท, ceopaulm@ hotmail.com, +66 89 873 7075 Paul MOORHOUSE วิลลาวิวทะเลอาวยนตและเกาะแกงทางใตไรสงิ่ บดบัง อสังหาริมทรัพยที่เต็มไปดวยความสงางาม ที่มา พรอมกับลิฟตสว นตัว 4 หองนอนสวีท 6 หองนํา้ และ อีก 2 หองนั่งเลน/พื้นที่ใชสอย หองครัวออกแบบ สไตลยุโรป หองเลนเกมส บาร ซาวนา หองอบไอนํ้า และสระว า ยนํ้ า พร อ มหลั ง คา จากุ ซ ซี่ บ นพื้ น และนํ้ า ตก วิ ล ล า สุ ด หรู นี้ หั่ น ราคาเหลื อ เพี ย ง 65 ล า นบาท เพื่ อ การขายที่ เ ร็ ว ขึ้ น , ceopaulm@hotmail.com, +66 89 873 7075

เช่ ารถ @ราคายุ ติธรรม เราใหบริการรถเชาในราคาทีจ่ บั ตองได ราคาตอเดือน เริ่มตนที่ 10,000 บาท ราคาตอวันเริ่มที่ 400 บาท โทรหาเราเพื่ อ รั บ ข อ เสนอเพิ่ ม เติ ม ติ ด ต อ : Stig Johansson, stigisaan@gmail.com, 084 847 4377

ขายคอนโดไม้ขาว 1 ห้องนอน ไมขาวบีชคอนโด คอนโดเทลใหมทําเลดี หางจากทะเล เพียง 470 เมตร ขนาด 36 ตร.ม. คอนโดสวยแหงภูเก็ต ราคา 3.5 ลานบาท +66812958526, วิคตอเรีย

ขายรถยนต์ ขาย Chevrolet Trailblazer LTZ 2.8 CC. 4X4 อังกฤษ 095 420 9662 ไทย 082 629 1419, ติดตอ: Janthisa Jaikwang, 199/14 หมู 5 ตําบลศรีสนุ ทร อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต, info@lifestyleinthailand.com

ขายคอนโด 1 ห้องนอนกะตะ ขายคอนโด Utopia Kata ตกแตงนารัก ๆ สรางเสร็จป 2017 ใกลกับหาดกะตะ เฟอรนิเจอร ของตกแตงพรอม ใกลกบั รานอาหารและแหลงทองเทีย่ ว สุดยอดวิว เครือ่ ง อํ า นวยความสะดวกครบครั น , ติ ด ต อ : Dimtry, 082 030 7199

13

@khaophuket

ขายอสังหาริมทรัพย์ ขายคอนโด 1 ห้องนอน กมลา มอนทเอซัวร ทวินปาลม เรสซิเดนซ คอนโดสวยพื้นที่ กมลา ทีส่ ดุ แหงคอนโดหรู ตองเขาชมและสัมผัสดวยตัว เอง สิง่ อํานวยความสะดวกครบครันในแบบคอนโดสไตล รี ส อร ท ราคา: 15,800,000 บาท ติ ด ต อ : Tina, 087 269 9206 ขายคอนโด 2 ห้องนอน บางเทา ภูเก็ต Mandala Condominium คอนโดกวาง ทําเลเยี่ยม ใกลหาดบางเทา และ ลากูนา 184 ตร.ม. พรอมสระวาย นํ้าและสวนสวยเขียวขจีสวนตัว, ราคา: 15,900,000 ติดตอ: Andy 083 800 1888 วิลล่า MISSION HEIGHTS สระว่ายนํ้าใหญ่ 3 หองนอน 3½ หองนํา้ พืน้ ทีใ่ ชสอย 330 ตร.ม. บนเนือ้ ที่ 900 ตร.ม. เงียบสงบมาก เพียง 2 กม.หางจากสนามกอลฟ มิชชั่นฮิลล 6 กม.จากธัญญปุระ และเพียง 8 กม.ถึง สนามบิน เจาของขายเอง 087 060 8400 อังกฤษ/ เยอรมัน 12.9 ลานบาท picharly@gmail.com ขายเพนเฮ้าส์ ขายเพนเฮาส 432.44 ตร.ม. วิว 320 องศาชายหาด ปาตองและเมืองปาตอง สระวายนํา้ สวนตัว ชัน้ 22 บน สุดของอันดามัน บีช คอนโดมีเนียม, ปาตอง, ภูเก็ต ครบครั น ด ว ยสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกของคอนโด ชมภาพ www.beachsuites.com/gallery.html ไมรบั โบรกเกอร, ราคา: 60 ลานบาท หรือ ราคาใกลเคียง, ติดตอ: Songpan, songpanpirom@hotmail.com, 081 737 8662 ขายคอนโด 1 ห้องนอน ราไวย์ Saturdays Residence คอนโดสวยพืน้ ทีร่ าไวย ตกแตง สวยงามอยางมีสไตล ขับรถไมนานก็ถึงชายหาด เครื่อง อํานวยความสะดวกคอนโดพรอมสรรพ เปนคอนโดที่ ตกแตงไดอยางสวยงามและลงตัว เขาชมได แลวคุณจะหลง รักเมือ่ แรกพบ, ราคา: 6,300,000 ติดตอ: Dimitry, phuket@thairesidential.com, 082 030 7199 ขายคอนโด 1 ห้องนอน วิวหาดราไวย์ สุดยอดวิวทะเล ตกแตงครบครัน พรอมสรรพดวยเครือ่ ง อํานวยความสะดวก รวมถึงสระวายนํ้าและยิม ใกลกับ แหลงทองเที่ยว คอนโดขนาด 58 ตร.ม. ณ Babylon Sky Garden คื อ คํ า ตอบแห ง การเป น เจ า ของ, ราคา: 3,600,000 ติดตอ: แอนดี้, phuket@thairesidential.com, 083 800 1888 ขายคอนโด 2 ห้องนอน เกาะแก้ว คอนโด 2 หองนอนรอยัลภูเก็ตมารีนา ตองดูใหเห็นกับตา แลวจะเชือ่ ! พืน้ ทีก่ วางขวาง 195 ตร.ม. คอนโดมีเนียมที่ ไดรบั การตกแตงอยางมีสไตลและรสนิยม เฟอรนเิ จอรครบ ครั น มองเห็ น ท า จอดเรื อ ราคาสามารถต อ รองได @ 13.5 ลานบาท, ติดตอ: คริสติน, 094 841 1918 บ้านดรีมวิลเลจภูเก็ต 2 หอนนอน 2 หองนํ้า ที่ดิน 295 ตร.ม. พื้นที่ใชสอย 100 ตร.ม. + ระเบียง ตกแตงใหม: ระบบนํ้า, ไฟฟา, กระเบื้อง, ทาสีภายนอก/ใน, หนาตาง, แอร 3 ตัว, หองครัวบิวทอิน 087 060 8400 อังกฤษ/เยอรมัน, picharly@gmail.com

อสังหาริมทรัพย์ให้เช่ า ให้เช่ าอสังหาริมทรัพย์ยามู บานสวยหลังใหญ ขนาด 400 ตร.ม. ที่ดิน 4,400 ตร.ม. วาง 1 พ.ค. 4 หองนอน 4 หองนํ้า สระวายนํ้า ใกลกับ BISP, UWCT ตองเขามาชม เชาระยะยาว 110,000/ เดือน รวมคาบริการดูแลสระวายนํ้าและสวนหยอม ติดตอ: Khun DIDIER, aouichedidier@hotmail.com, 093 717 9343 (อังกฤษ+ฝรั่งเศส)/ 089 552 9303 (ไทย) ให้เช่ าร้านภายในอมารีภูเก็ต, หาดป่าตอง ตัง้ อยูท ตี่ กึ ล็อบบีข้ องโรงแรมอมารีภเู ก็ต ขนาด 33 ตร.ม. ตกแต ง แล ว บางส ว น: ชั้ น วาง, เคาน เ ตอร , เครื่ อ ง ปรับอากาศ และ สายโทรศัพท 40,000 บาท/เดือน (ตอรองได), ติดตอ: คุณมาลิกา, mallika.t@amari.com, 076 340 106 #8006

อสังหาริมทรัพย์ให้เช่ า

บ้าน 3 ห้องนอน โบ๊ทลากูน ตกแต่งพร้อมสรรพ หองวาง: 3 หองนอนทีไ่ ดรบั การปรับปรุงและ ตกแตงอยางสวยงาม + ระเบียงรวมสมัย, บาน ขนาด 250 ตารางเมตร ทีม่ าพรอมกับ ทีจ่ อดเรือ, อางจากุซซีบ่ นดาดฟา, หองครัวแบบเปด, ตูแ ช ไวน, ทีจ่ อดรถ 2 คัน, ทีเ่ ก็บของและพืน้ ทีซ่ กั รีด ราคา: 75,000 ตอเดือน, ติดตอ: Henry Cumberlege, hcumberlege@gmail.com

วิวทะเลสะกดทุกสายตา! พูลวิลลาขนาดใหญ 4 หองนอน/หองนํ้า สวน ตัวภายใน Cape Heights แหลมยามู ตกแตง เฟอรนเิ จอรครบครัน สวนสวย ไวไฟ เชาระยะ ยาว 80,000 หรือขายในราคา 30 ลานบาท ติ ด ต อ : Richard, แหลมยามู , ภู เ ก็ ต , richarddesmondcapeheights@yahoo. co.uk, +66824203270, WhatsApp


14

งาน

KHAOPHUKET.COM

รับสมัครงาน

วันศุกร์ท่ี 10 พฤษภาคม 2562

Khao Phuket - ข่าวภูเก็ต @khaophuket

งาน ครูสอนโยคะคนไทย

รับสมัครตําแหนงงานประจําครูสอนโยคะ - เดือนละ 24 คลาส ทักษะการดูแล รักษาสุขภาพ - ใบรับรองการสอนโยคะในหลากหลายรูปแบบ เชน โยคะฟลาย (Aerial Yoga) แอ็คโครโยคะ (Acro Yoga) และอืน่ ๆ รวมถึงทักษะดานสุขภาพ ชวยเหลือคลาสเรียนอืน่ ตามความจําเปน และใหคาํ ปรึกษาดานการฟน ฟูสขุ ภาพ มีทักษะการพูดภาษาอังกฤษ สัญชาติไทยเทานั้น, เงินเดือน : 25,000 - 30,000

บริษัท Art House Real Estate

ผู ้ดูแลเว็บไซต์

ผูดูแลเว็บไซต (หญิง) สามารถออกแบบเว็บไซตชอปปง และเพิ่มทราฟฟคเขา สูเ ว็บไซตผา นกูเกิล เฟซบุก ทวิตเตอร ชอปปฟาย บล็อก และระบบอืน่ ๆ ชัว่ โมง การทํางานยืดหยุน ประมาณ 4 ชั่วโมงตอวัน 5 วันตอสัปดาห เงินเดือน 20,000 + คอมมิชชั่น 5% จากยอดขายในเว็บไซต, ติดตอ : รอน, Siam.serenity.th@ gmail.com, 087 417 8715

อารทเฮาสมองหาผูจัดการฝายขายคนไทยประจําบูธพร็อพเพอรตี้ พื้นที่ปาตอง ขอมูลเพิ่มเติมกรุณาติดตอ info@arthouse.asia ด่วน

ผู ้ช่วยส่วนตัว

ชวยเหลืองานนักธุรกิจชายชาวยูเค/แคนาดา วัยเกษียณ พํานักในรีสอรทไฮเอนด ทักษะภาษา อังกฤษดี, ขับรถได, ซือ้ ของ ฯลฯ สามารถทําเปนพารทไทมได ติดตอ ไบรอัน 089 054 4354


วันศุกร์ท่ี 10 พฤษภาคม 2562

กีฬา

KHAOPHUKET.COM

“หงส์แดง” สร้างปาฏิหาริย์

15

แข่งขันทายผลพรีเมียร์ลกี 2018 – 2019 กับ THEPHUKETNEWS.COM

ผู ส้ นับสนุนหลัก

เปิ ดบ้านยิงรัวบาร์ซ่า 4-0 พลิกเกมนรกฝ่ าปฐพีกลับมาชนะ ฟุ ตบอล ข่าวภูเก็ต

thai@classactmedia.co.th

■ ทะลุเขาชิงศึกแชมเปยนส

ลี ก ได อ ย า งเหลื อ เชื่ อ เป น ที่ เรียบรอยแลว สําหรับ “หงสแดง” ลิเวอรพูล ที่สามารถกลับมาผงาด ในศึกฟุตบอลยูฟา แชมเปยนสลีก รอบรองชนะเลิศ นัดทีส่ อง เมือ่ คืน วันอังคารที่ 7 พ.ค. ที่ผานมา หลัง จากเปดสนามแอนฟลดตอนรับ “เจาบุญทุม” บารเซโลนา และ ลงกลอนยิงถลมแบบไมยั้งไปถึง 4-0 ทะลุเขาไปรอในรอบชิงชนะ เลิศแบบเหนือความคาดหมาย โดยจะลงสนามพบกับผูชนะ ระหวาง อาแจ็กซ อัมสเตอรดัม กับ สเปอรส ซึ่งมีตารางลงสนาม รอบตัดเชือก นัดที่สอง ในคืนวัน พุธที่ 8 พ.ค. หลังจากผลนัดแรก อาแจ็กซบุกชนะ 1-0 สําหรับเกม ในศึกแชมเปยนสลีกที่ปาฏิหาริย อยูขางหงสแดง จนสามารถลม ยั ก ษ ใ หญ อ ย า งบาร ซ  า ลงได จ น สําเร็จนั้น ฉายแววตั้งแตนาทีที่ 7 เพราะลิ เ วอร พู ล ยิ ง ประตู ขึ้ น นํ า 1-0 อย า งรวดเร็ ว จาก ดิ ว อก โอริกี้ กองหนาตัวสํารอง ซึ่งไดรับ โอกาสลงสนามโชวฝเทาหลังจาก

ผู ส้ นับสนุนประจําเดือน

ภาพ: AFP

ตัวจริงอยาง โมฮาเหม็ด ซาลาห และโรแบรโต ฟรมิโน ที่มีอาการ บาดเจ็ บ ก อ นจะจบครึ่ ง แรกที่ สกอร 1-0 จากนั้ น นาที ที่ 54 ลิเวอรพูลยิงผานมือผูรักษาประตู บารเซโลนาซํ้าไปเปน 2-0 จาก จังหวะที่ เทรนต อเล็กซานเดอร อารโนลด เปดบอลจากกราบขวา เขาเขตโทษให จอรจินโย ไวจนัล ดุม ซัดตุงตาขาย และถัดมาอีก เพียง 2 นาที สาวกเดอะค็อปทัง้ ใน แอนฟ ล ด แ ละตั้ ง ตาชมอยู  น อก สนามก็ไดเฮกันสนัน่ เมือ่ เซอรดาน ชาคิ รี่ เป ด บอลให จอร จิ น โย ไวจนัลดุม คนเดิม เทกตัวขึ้นไป

โขกงาม ๆ เขาประตูไป ลิเวอรพูล ขึน้ นํา 3-0 สกอรรวมกลับมาเสมอ กันที่ 3-3 หลังจากนั้นนาทีที่ 79 ผู เลนลิเวอรพูลฉวยโอกาสเลนลูก เตะมุมเร็ว เทรนต อเล็กซานเดอร อารโนลด เปดให ดิวอก โอริกี้ ซัด โลง ๆ แบบไรตวั ประกบ เปนประตู ที่ ส องของเขาในเกมนี้ แ ละเป น ประตูชัยใหทีมหงสแดงชนะ 4-0 พลิ ก นรกกลั บ มาเข า รอบอย า ง ปาฏิหาริยดวยประตูรวม 4-3 เกมนี้แมแต เจอรเกน คล็อปป ผู  จั ด การที ม หงส แ ดงเองก็ ยั ง ไม อยากจะเชื่อในสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นตอ หนาตอตาของเขา

การพิสจู น์ความสามารถคือการก้าวข้าม ความผิดพลาดของตัวเองและกลับสูส่ นาม BOX OF NEUTRALS Michael Lamonato

michael@boxofneutrals.com

ต่อจากหน้า 16 ...และแม ว  า เขาอาจจะหลุ ด เรดารไปบางในชวงกอนฤดูกาล แขงขัน แตเขาเองก็ภาคภูมิใจ ในการลงแขงในสนามภายใต ธงชาติไทย “ผมเลือกสัญชาติไทย” เขา กลาว “ผมมองวาตัวเองเปนคน ไทย ผมสนิทกับแมมาก รวมไป ถึงสมาชิกในครอบครัวทุกคนใน ประเทศไทย และผมก็ไปเยี่ยม พวกเขาบ อ ย ๆ ผมนั บ ถื อ ศาสนาพุทธ และผมก็รูสึกวา ประเทศไทยคือบานของผม” แตเขาก็ไมใชนกั แขงคนแรก ที่ลงแขงขันในสนามฟอรมูลา วั น ภายใต ธ งชาติ ไ ทย เพราะ พระวรวงศ เ ธอ พระองค เ จ า พีรพงศภาณุเดช หรือ พระองค พีระ ทรงลงแขงขันในฐานะนัก แขง ในระหวางป ค.ศ. 1950 ถึง 1954 พระองคทรงชนะเลิศการ แข ง รถกรั ง ด ป รี ซ  ใ นยุ โ รปอี ก หลายครั้ง และทรงเปนนักแขง คนแรกของไทยทีไ่ ดเขารวมการ

แขงขันรายการแขงรถสูตรหนึ่งชิง แชมปโลก นอกจากนัน้ พระองคยงั ทรงเปนผูเ ขาแขงขันกีฬาเรือใบใน การแขงระดับโอลิมปกอีกดวย พระองค ท รงใช สี ฟ  า และ เหลืองในการแขงขันบนสนาม ซึ่ง ทั้งสองสีก็ถูกใชอยางโดดเดนบน หมวกกันน็อคของอัลบอน และ สําหรับการแขงขันชิงแชมปโลก ครั้งที่ 1,000 ในประเทศจีน เพื่อ เปนการสรรเสริญพระองคพรี ะ ใน ฐานะผูที่ทรงบุกเบิกและนําทาง บนเสนทางนักแขงรถใหชาวไทย “ผมมีความรูสึกสวนตัววาผม มี ค วามเชื่ อ มโยงบางอย า งกั บ พระองคพีระ เพราะพระองคทาน เองก็ทรงเคยศึกษาอยูที่ประเทศ อังกฤษ” อเล็กซ กลาว “มันอาจ จะฟงดูเชย ๆ ไมไดบอกวาผมมี

บางอยางที่เหมือนกับพระองค ท า น แต ผ มมองเห็ น ว า มั น มี ความสัมพันธบางอยาง” สํ า เ นี ย ง ก า ร พู ด ภ า ษ า อังกฤษที่เปลงออกมาในแบบ ผูดีอังกฤษอันออนโยนอาจจะ ปกปดความเปนไทยของเขา แต อเล็กซ อัลบอน คือบทลาสุดใน หนาประวัติศาสตรการแขงรถ ของเมืองไทย และแมวา เขาอาจ จะไมไดมีเชื้อสายหรือภูมิหลัง อั น สู ง ส ง และยิ่ ง ใหญ เ ยี่ ย ง พระองคผูทรงเปนผูนําทางของ เขาและเปนที่รูจักบนเสนทาง แหงรถสูตรหนึ่ง แตในไมชานี้ อเล็กซอาจจะไดรับการยกยอง อย า งสู ง สุ ด ในโลกแห ง สนาม การแขงขันเอฟวันก็เปนได ขาวภูเก็ต: แปล

หลั ง จบเกมเขาให สั ม ภาษณ กับ AFP วา “แมจะเปนทีมอื่น ๆ ผมก็ไมคดิ วามันจะเปนไปได ผูเ ลน ทุกคนแข็งแกรงมากในดานจิตใจ” เขากลาว “มันชางเปนฤดูกาลทีน่ า เหลือเชื่อ รูปเกมที่เราเลน และ อาการบาดเจ็ บ ของผู  เ ล น ที่ เ รา กําลังเผชิญอยูในขณะนี้” “พวกเขาลงสนามและเล น อยางเต็มที่ ทําเกมไดอยางดีเยี่ยม ดังที่ปรากฏตอสายตาทุกคน มัน เปนอะไรที่นาทึ่ง ผมรูสึกภูมิใจ มากที่ไดเปนผูจัดการของทีมนี้” บิ๊กบอสเดอะค็อป กลาว รายงานเพิ่มเติม: โพสตทูเดย

ผู ้ชนะเลิศสูงสุดรับรางวัลที่พักบาบาบีชคลับ ภูเก็ต 3 วัน/2 คืน พู ลวิลล่า 2 ห้อง นอนสุดหรู รวมอาหารเช้า และสปา 90 นาที สําหรับ 2 ท่าน รวมมู ลค่าถึง 130,000 บาท! รางวัล ประจํา เดื อ นกั น ยายนรับ ทั น ที เ วาเชอร์ 3,000 บาท เพื่อใช้ท่ี แองกัส โอ’ทูลส์

ผู เ้ ข้าชิ งประจําเดือน 1. 2. 3. 4. 5.

opinioated farange giggs Griffsbar diggersd Smiley Bar

7 7 7 7 7

ผู เ้ ข้าชิ งรางวัลสูงสุด 1. 2. 3. 4. 5.

giggs Griffsbar fazza Pugwash phils64

216 215 212 207 204


16

กีฬา

KHAOPHUKET.COM

วันศุกร์ท่ี 10 พฤษภาคม 2562

อเล็กซานเดอร์ อัลบอน สปี ดเข้าโค้งใน การแข่งขันรถสูตรหนึ่งออสเตรเลียน กรังด์ปรีซ์ 17 มี.ค. ภาพ: AFP

สัมภาษณ์พเิ ศษไอคอนใหม่ แห่งมิตกิ ารแข่งรถเมืองไทย อเล็กซานเดอร์ อัลบอน หนุม่ ลูกครึง่ ไทยกับเส้นทางสุดท้าทายบนสนาม F1 BOX OF NEUTRALS Michael Lamonato

michael@boxofneutrals.com

■ เริ่ ม ต น ด ว ยเสี ย งอั น ดั ง กึ ก ก อ ง แทรกลึ ก ลงไปในโสต ประสาทการรับฟง บรรดาผูช มบน อัฒจรรยอาปากคาง และจากนั้น ก็กลับกลายเปนความเงียบงัน ดวยเวลาที่เหลือเพี ยงแค 7 นาที ในระหวางการฝกซอมรอบ สุดทายสําหรับการแขงขันกรังด ปรีซจีน หรือ Chinese Grand Prix, อเล็ ก ซานเดอร อั ล บอน (Alexander Albon) จาก ประเทศไทย สูญเสียการควบคุม รถของเขาที่ทางออกคอรนเนอร สุดทาย เพราะเขาดูจะโลภมาก เกินไปกับการบดคันเรงในขณะขับ ขี่บนเคิรบ ทําใหรถเขาตองถึงกับ หมุนปนไปรอบ ๆ และเหวี่ยงเขา ไปชนเขากับกําแพงผนังยางดวย แรง 49G กลุม เมฆหมอกพวยพุง บวกกับ เครื่องยนตที่พังเสียหาย ทําใหเขา ไม ส ามารถกลั บ เข า สู  ส นามการ แขงขันได ทําใหเจาโตโร รอซโซ (Toro Rosso) ของเขาตองหลับ พักผอนไปในที่สุด สวนอเล็กซเอง เดินออกมาจากรถโดยไรรอยขีด ขวน แตความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ กับ รถคูใจของเขานั้นมันมากเกินกวา จะซอมแซมใหแลวเสร็จทันแขงใน

Alexander Albon และ Toto Wolff Mercedes GP exec director ณ สนามแข่งในเซี่ ยงไฮ้ ภาพ: AFP

รอบคัดเลือก (Qualifying) ซึง่ เขา ตัง้ เปาเอาไวที่ 1 ใน 10 แตจากการ แขงขันในวันเสารของเขานัน้ ทําให ตองหยุดชะงักไปอยางนาเสียดาย แตสําหรับเสนทางของรถสูตร หนึง่ (Formula One) ขอกําหนด ของนักแขงทีจ่ ะเรียกวาเจงได คือ การพิ สู จ น ค วามสามารถในการ กาวขามความผิดพลาดของตัวเอง และกลับเขาสูส นามแขง อเล็กซ ในวัย 23 ปเริม่ ตนจาก ทายสุดสูพิทเลน ทําผลงานการ ควบคุมรถสุดเฉียบดวยการขึน้ แซง ถึง 8 ครั้งในสนามแขงและหยุด เพียง 1 พิทเพื่อเปลี่ยนยาง ซึ่งมี เพียงนักแขงจํานวน 4 คนเทานัน้ ที่สามารถใชกลยุทธเดียวกันนี้ได ทํ า ให เ ขาจบที่ อั น ดั บ 10 และ สามารถเก็บคะแนนในรอบสุดทาย ของการแขงขันไปได ซึง่ ถือเปนการ

ขับที่ทรงพลังและมีฝมือเปนอยาง มาก กับการแขงกรังปรีซค รัง้ ทีส่ าม ของเขา และเห็นไดชัดวามันเกิด จากจิตใจอันแข็งแกรงของเขา กับ การสร า งความประทั บ ใจสู ง สุ ด ภายในสนาม ทวาอเล็กซนั้นเคยไดตอสูกับ ความพ า ยแพ แ ละผิ ด หวั ง ซึ่ ง แนนอนวาเพียงแคการเขามาแขง เอฟวัน หรือรถสูตรหนึ่งนั้นก็ถือ เปนการตอสูดิ้นรนอันยาวนานถึง 6 ปมาแลว ตัง้ แตทเี่ ขาตองตกจาก ทีมเรดบูลจูเนียรในปลายป 2012 “ผมรูมาตลอดวามันตองเกิด ขึ้นอยางแนนอน เพราะผลลัพธ ที่ อ อกมานั้ น ไม ดี ” อเล็ ก ซ ย อม รั บ อย า งตรงไปตรงมากั บ The Phuket News ที่สนามแขงใน เซีย่ งไฮ “พูดตรง ๆ เลยวามันไมมี เหตุ ผ ลที่ ผ มต อ งไปต อ อี ก ป กั บ

เรดบูล เพราะฉะนัน้ ผมตองเตรียม ตัวเอาไวใหพรอม” “มันเปนชวงเวลาทีย่ ากลําบาก แต ใ นขณะเดี ย วกั น ก็ ถื อ เป น ประสบการณทดี่ ี และมีคณ ุ คาทาง จิตใจ เพราะมันทําใหคุณมีความ ปรารถนาและความกระตือรือรน ทีจ่ ะแสดงออกและพิสจู นใหทกุ คน เห็นวา ‘เราก็ดพี อ’ และจะกลับมา แข็งแกรงยิง่ กวา” แชมปโลกรายการรถแขงโก คารทจูเนียรสามารถระดมทุนมาก พอที่จะเขารวมการแขงขันซีรีส European Formula Renault 2.0 อีกครัง้ และตัง้ ใจวาจะลงแขง คนเดียว ซึง่ เขาเองก็คอ ย ๆ สราง โมเมนตัมของตัวเอง เขาจบอันดับ สามในซีรสี น นั้ ภายในป 2014 และ กระโดดไปตําแหนงสนับสนุน F1 ของ GP3 ในป 2016 ที่เขาได

อั น ดั บ รองชนะเลิ ศ เป น รองแค ชาร ล ส เลคเลอร ซ (Charles Leclerc) นั ก แข ง ที่ ไ ด รั บ การ สนับสนุนจาก Ferrari สองฤดูกาลในการแขงรถสูตร สอง (Formula Two) ไดสราง ปรากฏการณใหมใหเขาเกิดขึ้นมา ในฐานะนั ก แข ง รุ  น เยาว แต ถึ ง กระนั้น แม ว า ในป 2018 ที่ เ ขา สามารถควาอันดับในรอบสุดทาย กั บ การแข ง ขั น กั บ แชมป อ ย า ง จอรจ รัสเซล (George Russell) ประตู สู  เ อฟวั น ก็ ยั ง คงป ด ตาย สําหรับนักแขงรถชาวไทย และยัง คงปดอยูอยางนั้นจนกระทั่งความ ไปกันไมไดระหวาง โตโร รอซโซ กับอดีตนักแขงอยาง เบรนดอน ฮารทลีย (Brendon Hartley) ที่ ทํ า ให ป ระตูแ ห ง เส น ทางเอฟวั น ของเขาไดเปดออกอีกครั้งหนึ่ง “ผมทํ า ผลงานได อ ย า งยอด เยี่ ย มและดี ที่ สุ ด ในสนามการ แขงขันในชวงปลายป ซึง่ มีผลอยาง มากตอการสรางชือ่ เสียง… กอนจะ ไดรับสายโทรศัพทและตอบไปวา “โอ! โอเค เริ่มกันเลย! เพราะนี่คือ สิ่งที่ผมตองการตลอดมา” ทวาการไดเขาไปสูการแขงรถ สูตรหนึง่ นัน่ ก็เปนเรือ่ งหนึง่ แตการ พยายามสรางผลงานใหดนี นั้ ก็คอ น ขางจะเปนอีกเรื่องหนึ่งเลยทีเดียว และในฐานะมือใหมคนสุดทายที่ จะไดเซ็นสัญญาแขงในป 2019 อเล็กซอยูในจุดที่เรียกไดวาเขา ไมมีการเตรียมตัว และไมไดมีการ

ฝกซอมเลยตลอดป 2018 หรือ แมแตการเขาทําบททดสอบใด ๆ “ผมไมไดมโี อกาสนัน้ เลย” เขา กลาว “ หากคุณรูล ว งหนาวาสวิตช เหลานั้นใชงานยังไง เปดแบบไหน และคุณจะตองตอบสนองอยางไร บาง มันจะทําใหคณ ุ อยูใ นตําแหนง ที่แข็งแกรงกวามากเลยทีเดียว” “ผมคิดวาผมพรอมและเตรียม ตัวมาอยางดีจากนอกตัวรถ แต แนนอนวามันจะมีชวงเวลาที่รูสึก ว า ‘มั น จะเป น อย า งไรต อ ไป’ เพราะวานี่คือกาวที่ยิ่งใหญ” การทดสอบเริม่ ตนขึน้ อยางไม เปนทา เพราะรถของเขาหมุนปน และจอดนิ่งคางเติ่งบนกอนกรวด ในสนาม “มันทําใหความมั่นใจ ของผมลดตํ่าลงมาก!” แตเขาก็ กลับขึ้นมาไดอยางรวดเร็วกับการ ขับรถของเขาที่สนาม Circuit de Barcelona-Catalunya และ พิสูจนฝมือของเขาเคียงขางเพื่อน รวมทีมที่มีประสบการณมากกวา อยาง ดานีล ควาท (Daniil Kvyat) เห็นไดชัดเจนวาอเล็กซเติบโต และสรางความเชื่อมั่นไดอยางดี เยีย่ มกับ Toro Rosso STR14 เมือ่ เขามีความเปนมาตรฐานชี้วัดใน สนามแขง แนนอนวากับอายุที่ยัง นอย แตอัลบอนก็เปนอีกคนที่ถูก จับตามองในฐานะนักแขง F1 เขาคื อ นั ก แข ง รถผู  ถื อ สอง สัญชาติคือบริติช-ไทย ซึ่งคุณพอ ของเขาเองก็ยังเปนอดีตนักแขง... อ่านต่อหน้า 15

Profile for The Phuket News

ข่าวภูเก็ต 10 พฤษภาคม 2562  

ข่าวภูเก็ต 10 พฤษภาคม 2562  

Advertisement