Page 1

khaophuket khaophuket khaophuket.com

ปที่ 2, ฉบับที่ 16

วันศุกรที่ 8 มิถุนายน ถึง วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ราคา 20 บาท ภาพ: AFP

ภูเก็ตอันดับ 1 ไข้เลือดออกไทย

สสจ.เตือนประชาชนตระหนักภัยร้ายจากภาวะ ระบาดของโรคไข้ เลือดออกที่ยังคงน่าเป็ น ห่วง จุฑารัตน์ เปลรินทร์

thai@classactmedia.co.th

■ นพ.กฤษณ สกุลแพทย รองนาย แพทยสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ในฐานะ ผูท ที่ าํ งานดานสถานการณไขเลือดออกของ จังหวัดภูเก็ต ไดแสดงความเปนหวงพี่นอง ประชาชนชาวภูเก็ต เนื่องจากสภาวะการ ระบาดอยางหนักของโรคไขเลือดออกใน ปจจุบัน ที่อัตราการปวยสะสมของจังหวัด ภูเก็ตติดอันดับ 1 ของประเทศไทย “เจ า หน า ที่ สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข

จังหวัดภูเก็ต ทองถิ่น และผูที่เกี่ยวของได รวมกันดําเนินการรณรงคปองกันการแพร ระบาดของโรคไขเลือดออกในพื้นที่จังหวัด ภูเก็ตอยางเต็มที่ เนื่องจากไขเลือดออกยัง ระบาดในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งลาสุดพบวามี ตัวเลขสะสมของผูปวยเขาขายติดเชื้อไข เลือดออกเปนจํานวนมาก ในขณะเดียวกัน เจาหนาที่ผูเกี่ยวของก็ไดเรงทําการสํารวจ และทําลายแหลงเพาะพันธุล กู นํา้ ยุงลายใน สถานที่ตาง ๆ เชนบริเวณบานเรือน หรือ โรงเรียน ตามยุทธศาสตรลดการระบาดของ โรค” นพ.กฤษณ กลาวกับ ขาวภูเก็ต

อางอิงจากรายงานสถานการณโรคไข เลือดออกประจําสัปดาหที่ 21 ป 2561 โดย สํานักโรคติดตอนําโดยแมลง กรมควบคุม โรค ที่เปดเผยวา อัตราปวยสะสมของโรค ไขเลือดออกตัง้ แตวนั ที่ 1 มกราคม จนถึงวัน ที่ 5 มิถุนายน 2561 พบวาจังหวัดภูเก็ต อั ต ราป ว ยสะสมสู ง สุ ด ในประเทศไทย คํานวณอัตราปวยตอแสนประชากรที่ 91.45 รองลงมาคือจังหวัดกระบี่ นครปฐม พังงา นครศรีธรรมราช ระนอง สมุทรสาคร พิจติ ร ระยอง และ เพชรบุรี เปน 10 อันดับแรก ของประเทศตามลําดับ

อ่านต่อหน้า 3

จากขอมูลของสํานักงานสาธารณสุข จังหวัดภูเก็ต (สสจ.) ระบุวา ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม – 28 พฤษภาคม 2561 จังหวัด ภูเก็ตมีผูเสียชีวิตจากโรคไขเลือดออกแลว จํานวนทัง้ สิน้ 2 ราย โดยผูเ สียชีวติ รายแรก เปนเด็กชายอายุ 13 ขวบ และรายที่ 2 เปน หญิงอายุ 23 ป สําหรับอําเภอที่มีอัตราปวยสูงสุดคือ อําเภอถลาง รองลงมาคืออําเภอกะทู และ อําเภอเมืองภูเก็ต โดยพื้นที่เสี่ยงสูงสุด 5 อันดับแรกคือ เชิงทะเล รองลงมาคือ กมลา เทพกระษัตรี ศรีสุนทร และ กะรน...

ข่าว

หน้า 3

อุ โมงค์ป่าตอง 13.9 พันล้านผ่าน EIA รอยื่น ครม.

บันเทิง หน้า 7 นักเรียน KIS เรียน รูโ้ ลกกว้างจากเหล่า เพื่อนสัตว์ตวั น้อย

กีฬา

หน้า 16

3 ทีมภูเก็ต แชมป์ ภูเก็ต อินเตอร์เนชั นแนล รักบี้ เทนส์ 2018


2

บรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ

KHAOPHUKET.COM

วันศุกร์ท่ี 8 มิถนุ ายน 2561

thai@classactmedia.co.th

ติดต่อเรา

thai@classactmedia.co.th 076 612 550

จุ ฑารัตน์ (อุ ้ม) เปลรินทร์ บรรณาธิการไทย

088 766 1615 thai@classactmedia.co.th

ในวันที่ฝนตก วันที่ทกุ คนต่างหาที่หลบฝน

■ และแลวชาวภูเก็ตเราก็ไดสมั ผัสกับพิษ

ภัยธรรมชาติ (บวกนํา้ มือมนุษย) เมือ่ ชวงกลาง สัปดาหที่ผานมากับสภาพนํ้าทวมขังจากฝน ตกหนักติดตอกันหลายชัว่ โมง หลายพืน้ ทีต่ อ ง ประสบภาวะนํ้าทวมขังรุนแรง บางแหงตอง เดือดรอนจากนํ้าไหลทะลักเขาบานเรือน ดิน ไหล ลมพายุพดั ตนไมลม ทับทรัพยสนิ เสียหาย แตสําหรับบางทานที่โชคดีหนอยที่ไมตอง เจอกับเรือ่ งทรัพยสนิ เสียหาย แตแนนอนสิง่ ที่ ผูคนสวนใหญหนีไมพนก็คือ “ฝนตกรถติด” สําหรับทานที่ขับรถยนตก็คงขาชากันไปเลยที

เดียว แตยงั ดีทไี่ มตอ งเปยกปอนเหมือนทานที่ ต อ งใช ร ถจั ก รยานยนต ใ นการสั ญ จรไปมา เพราะนอกจากจะตองเปยกฝนแลวยังตองเสีย่ ง อันตรายกับอุบตั เิ หตุบนทองถนนอีกดวย ชวงเชาของวันอังคารที่ 5 มิ.ย. ทีผ่ า นมา เมือ่ ตองตืน่ จากทีน่ อนตอนเชามาพบกับทองฟามืด ครืม้ และฝนทีต่ กลงมาอยางหนักจนแทบจะมอง ไมเห็นวัตถุเบือ้ งหนา แตดว ยหนาทีก่ ารงานจึง ตองถีบตัวเองใหลกุ ออกไปเพือ่ ทํามาหากินตาม ประสามนุษยเงินเดือน ซึง่ ระหวางทางจากบาน ถึงทีท่ าํ งานก็มฝี นตกหนักจนยากทีจ่ ะมองเห็น

ธัญลักษณ์ (มะม่วง) สากูต

จุฑารัตน เปลรินทร บรรณาธิการหนังสือพิมพ ขาวภูเก็ต

นักข่าว

091 165 0260 reporter2@classactmedia.co.th

เจสัน บีแวน ผู จ้ ัดการทัว่ ไป

086 479 7471 gm@classactmedia.co.th

ศิรพ ิ ร (นก) แสงมาศ ผู ช้ ่ วยฝ่ ายขาย

หนทางขางหนายิ่งกวา “ความรักเขาตา” เสียอีก และวันนัน้ เองก็เปนอีกวันทีต่ อ งซาบซึง้ ใน นํา้ ใจของพี่ ๆ เจาหนาทีต่ าํ รวจจราจรทีน่ อกจาก จะเสียสละยืนตากฝนเพือ่ อํานวยความสะดวก จราจรแลวยังชวยเก็บขยะทีไ่ หลมากับนํา้ ดวย 2 มือเปลา ชางเปนภาพทีน่ า ประทับใจอยางทีส่ ดุ คนทําเขาคงไมรูสึกวามันเปนเรื่องใหญอะไร เพราะทําไปดวยใจ แตภาพทีอ่ อกมานัน้ ก็ทาํ ให รูส กึ ประทับใจ ขาวภูเก็ต ขอชืน่ ชมในความเสีย สละและการทําความดีเพือ่ สวนรวมของทุกทาน

1 2 3 4 5

10 ข่าวยอดนิยมประจําสัปดาห์ บนเว็บไซต์ www.khaophuket.com สุดยื้อ! หนุ่ม 17 ขับบิ๊กไบค์เสียหลักชนเกาะกลางดับ แท็กซี่ ป้ายเขียวชนดะป้ายบอกทาง เสาไฟฟ้า เจ้าของรถ ทิ้งรถไว้ข้าง จนท.เข้าตรวจสอบ ฝนตกหนักติดต่อกันหลายชั่ วโมง ภูเก็ตนํ้าท่วมขังหลายพื้นที่ โปรดระมัดระวัง ดวงถึงฆาต! คนขับรถทัวร์มุดล้อหลังซ่ อมสายยางลมเบรก ตัวถังยุ บทับศีรษะดับคาที่ ตร.ภ.8 แถลงรวบ 2 ผู ต้ อ้ งหา เครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ ภาคใต้ พร้อมยาบ้า 2.5 แสนเม็ด

6 7 8 9 10

ตร.วิชิตจับแบงค์ชาติ! เหตุทะเลาะวิวาทและ ใช้อาวุ ธปื นยิงข่มขู่ กรมอุ ตุฯ เตือนฝนภูเก็ตตกต่อเนื่องร้อยละ 70 คลื่นสูงกว่า 2 เมตร อุ โมงค์ป่าตอง 13.9 พันล้านผ่าน EIA เปิ ดให้เอกชน ร่วมลงทุน รอยื่นครม.อนุมัติ ประชาพิจารณ์สรุปทําหมันลิงทัง้ หมด ซอยท่าจีนและซอย กิ่งแก้วขอย้ายลิง เกาะสิเหร่ เขารัง เขาโต๊ะแซะไม่ย้าย เพลิงไหม้หอ้ งควบคุมไฟโรงแรมดารา เสียหาย 1 ล้าน ไร้เจ็บ

086 479 7470 sales@classactmedia.co.th

เกียรติศกั ดิ์ (รูด)ี้ ดีมเมอร์

ทิวทัศน์ภเู ก็ต

ตัวแทนฝ่ ายขาย

088 754 1371 sales2@classactmedia.co.th

นิทสั น์ (เต้) มณี ธนพงศ์ (โอ๊ค) ขาวอําไพพันธ์ นิรวิทธิ์ (มอส) วรวณิชชา กราฟฟิ กดีไซเนอร์

Khao Phuket - ข่าวภูเก็ต @khaophuket ติดต่อลงโฆษณา

076 612 550 ext. 605 Fax: 076 612 553 info@classactmedia.co.th thephuketnews.com 99/7 Moo 1 (Billion Plaza), T. Kathu, A. Kathu, Phuket 83120

ถือว่าเหมาะเจาะ! ติดตัง้ ป้ายไม่ปรึกษาถังกันเลย / ภาพ: สุธารัตน์ ขาวดี หากท่านมีภาพทิวทัศน์แสนสวยสะดุดตาสะกดใจหรือภาพแปลกของภูเก็ต (ความละเอียดภาพสูง) ส่งอีเมลมาได้ท่:ี thai@classactmedia.co.th


วันศุกร์ท่ี 8 มิถนุ ายน 2561

ท้องถิ่น

KHAOPHUKET.COM

3

อุโมงค์ป่าตอง 13.9 พันล้านผ่าน EIA เปิ ดให้เอกชน ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ รอเสนอครม.เซ็นอนุมตั ิ ข่าวภูเก็ต

thai@classactmedia.co.th

■ รอง ผอ.สนข.เปดเผยความ

คื บ หน า โครงการทางพิ เ ศษสาย กะทูปาตองจังหวัดภูเก็ตวา คณะ กรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติมี มติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห ผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) เมื่อ ตนเดือน มี.ค. ที่ผานมา โดย สคร. จะนําเสนอคณะกรรมการนโยบาย การใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการ ของรั ฐ พิ จ ารณา ก อ นนํ า เสนอ ครม.พิจารณาเพื่ออนุมัติโครงการ ตอไป นางวิไลรัตน ศิริโสภณศิลป รองผูอ าํ นวยการสํานักงานนโยบาย และแผนการขนส ง และจราจร กลาววา “โครงการทางพิเศษสาย กะทูปาตองจังหวัดภูเก็ตเปนการ กอสรางเพื่อเชื่อมโยงการเดินทาง จากอําเภอกระทูไปยังปาตองเพื่อ อํ า นวยความสะดวกในการเดิ น ทางใหกบั คนในพืน้ ที่ นักทองเทีย่ ว รวมทั้งสงเสริมการทองเที่ยวใน จังหวัดภูเก็ตเพื่อแกไขปญหาการ จราจรและอุบัติเหตุบนทางหลวง แผนดินหมายเลข 4029 และจะใช เป น เส น ทางอพยพกรณี เ กิ ด ภั ย พิบัติเชน เกิดสึนามิเปนตน มูลคา การลงทุนในโครงการรวม 13,917

ภาพ: การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ลานบาท แบงเปนคาจัดกรรมสิทธิ์ ที่ ดิ น 5,686 ล า นบาทและค า กอสรางรวมคาควบคุมงาน 8,231 ลานบาท” ในระหว า งการประชุ ม คณะ อนุกรรมการจัดระบบการจราจร ทางบกจังหวัดภูเก็ตครัง้ ที่ 3/2561 ร ว มกับ จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต เมื่ อ ปลาย สัปดาหที่ผานมา ณ หองประชุม คอซิมบี้ อาคารคอซิมบี้ ศาลากลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายนรภัทร ปลอดทอง ผูวาราชการจังหวัด ภูเก็ต พรอมดวย นายถาวรวัฒน คงแกว รองผูวาราชการจังหวัด

ภูเก็ต รวมเปนประธานการประชุม โดยมีคณะอนุกรรมการจัดระบบ การจราจรทางบกจังหวัดภูเก็ตเขา รวม นางวิไลรัตน กลาวอีกวา แนว สายทางโครงการจะเปนทางพิเศษ ขนาด 4 ชองจราจรตอทิศทาง (สําหรับรถยนต 2 ชองจราจร และ รถจักรยานยนต 2 ชองจราจร) มี จุดเริ่มตนโครงการที่ตําบลปาตอง บริเวณถนนพระเมตตา เปนทาง ยกระดั บ ข า มถนนพิ ศิ ษ ฐ ก รณี ย  จนถึงเขานาคเกิด ระยะทาง 0.9 กม. แลวจึงเปนอุโมงค ระยะทาง

ทุกคนต้องป้องกันและกําจัดยุงลายเป็นกิจวัตร จุฑารัตน์ เปลรินทร์

thai@classactmedia.co.th

ต่อจากหน้า 1 ส ว นกลุ  ม อายุ ที่ มี อั ต ราป ว ย สูงสุด คือ กลุม 10-14 ป รองลง มาคือ กลุม 15-24 ป กลุมอายุ 25-34 ป กลุม 5-9 ป และกลุม อายุ 35-44 ป ตามลํ า ดั บ โดยระบุ จํานวนผูปวยชายทั้งสิ้น 197 ราย และหญิงอีก 130 ราย ทั้งนี้ นพ.กฤษณ ไดกลาวถึง การดําเนินการรณรงคปอ งกันการ แพรระบาดของโรคไขเลือดออก ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ว า เป น สถานการณทนี่ า เปนหวงพรอมกับ ใหความเห็นวา การทีจ่ งั หวัดภูเก็ต มี อั ต ราผู  ป  ว ยโรคไข เ ลื อ ดออก สะสมสูงสุดในประเทศไทยนั้นถือ เป น สิ่ ง ที่ ทุ ก คนควรตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ในการป อ งกั น และ กําจัดยุงลายเพิ่มมากยิ่งขึ้น “จากตั ว เลขที่ แ สดงให เ ป น วาการระบาดของโรคไขเลือดออก ในจังหวัดภูเก็ตอยูในสภาวะที่นา เปนหวงนั้น ทางภาครัฐอยากขอ ความร ว มมื อ ของประชาชนให ร ว มใจป อ งกั น ตนเองและกํ า จั ด แหลงเพาะพันธุยุงลายใหหมดไป เพราะสิ่งที่เราทุกคนตองใหความ สํ า คั ญ ที่ สุ ด คื อ การตระหนั ก รู  ถึ ง อันตราย ยิ่งอัตราผูปวยของภูเก็ต ขึน้ อันดับ 1 ของประเทศ เราก็ควร ที่จะตองตื่นตัว เพราะแมวาหนวย งานภาครัฐและผูเกี่ยวของจะเรง

ทํา การสํา รวจและทํา ลายแหล ง เพาะพันธุลูกนํ้ายุงลายในสถานที่ ตาง ๆ ตามยุทธศาสตรลดการ ระบาดของโรคอย า งเต็ ม ที่ เ ต็ ม กําลังแลวก็ตาม แตทายที่สุดแลว สิ่งที่สําคัญที่สุดคือทุกคนตองดูแล ปองกันตัวเองจากยุงลาย ตองหมัน่ กําจัดแหลงเพาะพันธุยุงลายดวย ตนเองใหเปนกิจวัตร เพื่อความ ปลอดภั ย ของตั ว ท า นเองและ ครอบครัว” นพ.กฤษณ กลาว ซึ่งนอกจากการปองกันไมให โดนยุงกัด ในเบื้องตน เชน ทา โลชัน่ กันยุง จุดยากันยุงในรูปแบบ ตาง ๆ หรือนอนกางมุง และอื่น ๆ แลว รองนายแพทยสสจ.ภูเก็ต ยัง มีคาํ แนะนําในการทําลายยุงตัวแก ดังนี้ วิธีป้องกันและกําจัดยุงลาย 1.ป ด ภาชนะนํ้ า กิ น นํ้ า ใช ใ ห มิดชิด ปองกันยุงลายวางไข 2.เปลี่ยนนํ้าในแจกันหรือถัง เก็บนํา้ ทุก 7 วัน เพือ่ ตัดวงจรลูกนํา้

ยุงลายที่จะกลายเปนยุง 3.ปล อ ยปลาหางนกยู ง หรื อ ปลากินลูกนํ้า ลงในอางบัวหรือที่ กักเก็บนํ้าไมมีฝาปด 4.ปรั บ ปรุ ง สิ่ ง แวดล อ มให ปลอดโปรง โลงสะอาด ลมพัดผาน ไมเปนที่เกาะพักของยุงลาย 5. ทําลายแหลงเพาะพันธุยุง ลายบริเวณรอบ ๆ บานและชุมชน เชนกองขยะ โดยเฉพาะอยางยิง่ ใน ฤดูฝนเชนตอนนี้ “อยากฝากไปถึ ง พี่ น  อ งชาว ภูเก็ตวา ยุงลายนั้นมักจะวางไขใน นํ้านิ่ง สะอาด และมีรมรําไร ซึ่ง บางทานอาจมีความเขาใจคลาด เคลื่อนวายุงลายวางไขในนํ้าเนา” นพ.กฤษณ กลาว “หากพบวามีอาการไขสงู ปวด ศีรษะ ปวดเมือ่ ยกลามเนือ้ คลืน่ ไส ออนเพลีย นานเกิน 2 วันใหรีบไป พบแพทย และหามซือ้ ยามากินเอง โดยเด็ดขาด เพราะยาบางตัวอาจ ทําใหมีเลือดออกในอวัยวะภายใน อาจรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได”

1.85 กม. หลังจากนั้นเปนทางยก ระดับ ระยะทาง 1.23 กม. สิ้นสุด โครงการที่ ตําบลกะทู บริเวณจุด ตัดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 4029 ระยะทาง 3.98 กม. ทั้งนี้ โครงการถูกบรรจุอยูใน แผนยุ ท ธศาสตร ก ารให เ อกชน รวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2558-2562 โดยคณะกรรมการ นโยบายการใหเอกชนรวมลงทุน ในกิจการของรัฐ ไดมีมติเห็นชอบ แผนดังกลาวแลวเมื่อวันที่ 3 เม.ย. ป 58 ไดนําเสนอ ครม. ใหความ เห็นชอบแลวเมื่อวันที่ 26 พ.ค. 58

สําหรับความคืบหนาโครงการ ในปจจุบัน นางวิไลรัตน ชี้แจงราย ละเอียดดังนี้ วันที่ 7 มีนาคม 2561 คณะ กรรมการสิ่ ง แวดล อ มแห ง ชาติ (กก.วล.) ไดมีมติเห็นชอบรายงาน การวิ เ คราะห ผ ลกระทบสิ่ ง แวดลอม วันที่ 8 มีนาคม 2561 คค.ได เห็นชอบรายงานผลการศึกษาและ วิเคราะหโครงการ (รายงาน PPP) วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 กทพ.ไดจัดสงรายงาน PPP ให สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจ (สคร.) จากนั้น สคร. จะนําเสนอคณะกรรมการนโยบาย การใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการ ของรัฐพิจารณากอนนําเสนอ ครม. พิจารณาเพือ่ อนุมตั โิ ครงการตอไป นอกจากนี้ นางวิไลรัตน ได กล า วถึ ง ความคื บ หน า โครงการ รถไฟฟารางเบาของจังหวัดภูเก็ต (ท า นุ  น -ห า แยกฉลอง) ใช ง บ ประมาณลงทุน 39,406 ลานบาท ว า ป จ จุ บั น การศึ ก ษาออกแบบ เสร็จสมบูรณแลว เมื่อพฤษภาคม 2560 ถูกบรรจุอยูในโครงการของ กระทรวงคมนาคมทีจ่ ะดําเนินการ ตามมาตรการ PPP Fast Track ป 2560 สนข.สงเรื่องให กระทรวง คมนาคม เมื่ อ มิ ถุ น ายน 2560

กระทรวงคมนาคมมอบหมายให รฟม.รั บ ผิ ด ชอบดํ า เนิ น การขั้ น ตอนการลงทุ น ก อ สร า ง รฟม. ดําเนินการศึกษา PPP ในเดือน มิถนุ ายน 2561 กระทรวงคมนาคม พิจารณาใหความเห็นชอบรายงาน PPP ป จ จุ บั น ความคื บ หน า อยู  ระหว า งปรั บ แก ไ ขรายงานEIA ตามความเห็ น ของ คชก. และ รฟม.กําลังศึกษาและวิเคราะหการ ให เ อกชนร ว มลงทุ น (รายงาน PPP) โครงการระบบขนสงมวล ชนจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต และทํ า หน า ที่ ที่ปรึกษาตามกําหนดในพระราช บัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนใน กิจการของรัฐ พ.ศ 2556 (เริ่ม มิถุนายน 2561) โดยรายงาน PPP (4เดื อ น) จากนั้ น จั ด ทํ า เอกสาร ประกวดราคาขัน้ ตอนการประกวด ราคา (8 เดือน) เมื่ อ เดื อ นมกราคมที่ ผ  า นมา นายศิริเกษ อภิรัตนนักวิชาการ นโยบายและแผนการขนสงและ จราจร สนข.รวมลงพื้นที่กับคณะ สํารวจพื้นที่การกอสรางโครงการ ระบบขนสงมวลชนจังหวัดภูเก็ต คาดวาโครงการจะเริ่มไดภายในป นี้ ดวยงบลงทุนในเฟสแรกจาก สนามบิน – หาแยกฉลอง ซึง่ ลาสุด อยูที่ 30,154 ลานบาท


4

ท้องถิ่น

KHAOPHUKET.COM

วันศุกร์ท่ี 8 มิถนุ ายน 2561

ภ.8 รวบเครือข่ายยารายใหญ่ 2 ผู ต้ อ้ งหาชายชาวยะลารับสารภาพว่าได้คา่ จ้าง 1 แสนบาท

ดับคาที่! คนขับรถทัวร์มุด ล้อหลังซ่ อมสายยางลม เบรก ตัวถังยุ บทับศีรษะ เอกภพ ทองทับ

thai@classactmedia.co.th

คนขับรถทัวรโดยสารมือ 2 สายกรุงเทพ – ภูเก็ต เขาไป ซ อ มสายลมเบรกล อ รถหลั ง ตรวจพบลมหมดจนขับเคลื่อน ไมได แตเกิดเหตุระทึกตัวถังรถ ทัวรยุบตัวลงมาหนีบศีรษะติด กับลอรถดับคาที่ ในลานจอรถ ในพื้นที่ บานสะปา ต.เกาะแกว ภูเก็ต เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 30 พ.ค. เจ า หน า ที่ ตํ า รวจ สภ.เมืองภูเก็ต ไดรบั แจงวา เกิด เหตุรถทัวรโดยสารประจําทาง กรุงเทพ - ภูเก็ต ทับศีรษะคน ขับรถติดอยูกับลอรถ เสียชีวิต คาที่ 1 ราย เหตุเกิดบริเวณลาน จอดรถหลั ง ป  ม นํ้ า มั น เซลล บานสะปา ต.เกาะแกว อ.เมือง จ.ภูเก็ต ขอใหเดินทางไปตรวจ สอบด ว ย หลั ง จากรั บ แจ ง ร.ต.ท.อนุวรรตน รักษายศ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองภูเก็ต จึ ง รายงานให ผู  บัง คั บ บัญ ชา ทราบ ก อ นเดิ น ทางไปตรวจ สอบ พรอมดวย เจาหนาที่ชุด สื บ ส ว น ส ภ . เ มื อ ง ภู เ ก็ ต เจาหนาที่สายตรวจตําบลเกาะ แกว และเจาหนาที่มูลนิธิกุศล ธรรมภูเก็ต ร.ต.ท.อนุวรรตน กลาววา ที่ เกิ ด เหตุ เ ป น ลานจอดพบรถ ทัวรโดยสารประจําทาง สาย กรุ ง เทพ – ภู เ ก็ ต ม.4ก 949-26 ปายเหลือง 15-6838 กรุ ง เทพมหานคร จอดอยู  ที่ บริ เวณลอหลั งฝงซ ายของรถ ทัวร พบศพผูเสียชีวิตทราบชื่อ นายนัฐกิจ บํารุงไร อายุ 25 ป ชาวจ.กําแพงเพชร สภาพนั่งลํา ตัวติดอยูกับลอรถ ไมสวมเสื้อ ■

สวมเพียงกางเกงขาสั้นตัวเดียว ทีศ่ รี ษะถูกตัวถังรถทัวรหนีบติด กับรถลอ มีเลือดไหลออกทาง จมูก ทางเจาหนาที่มูลนิธิกุศล ธรรมภูเก็ตจึงไดแมแรงยกรถให สูงขึ้นกอนําศพออกมาได และ นําสงโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เพื่ อ ให แ พทย ชั น สู ต รเพื่ อ หา สาเหตุการเสียชีวิตที่แทจริงอีก ครั้ง จากการสอบถาม นาย นิวัฒน บุญเรือง คนขับรถ คน ที่ 1 ทราบวา กอนเกิดเหตุ ตน ได ขั บ รถคั น ดั ง กล า วมาจาก กรุงเทพฯ มาถึงที่ขบส.ภูเก็ต เวลาประมาณ 09.30 น. จาก นั้นไดนํารถมาจอดที่บริเวณดัง กลาว ตอมาตนพรอมดวย นาย นัฐกิจฯ ผูตายซึ่งเปนคนขับรถ มือ 2 และเด็กรถ ไดนอนพัก ผ อ นกั น บนรถ และได ตื่ น มา เวลาประมาณ 15.30 น. ตนก็ ไ ด ไ ปสตาร ท รถเพื่ อ เช็คความพรอมของรถกอนนํา รถจอดที่สถานีขนสงภูเก็ตใน เวลา 18.30 น. แตระหวางนั้น ที่หนาจอของรถมีเครื่องหมาย โชว ว  า ลมเบรกของรถหมด ทําใหไมสามารถขับรถเคลื่อน รถออกไปได ผูตายจึงไดมุดหัว เขาไปดูที่บริเวณลอเพื่อซอม สายยางลมรถ ระหวางที่ผูตาย ไดกาํ ลังซอมสายยางนัน้ จู ๆ รถ ก็ไดยุบตัวลงมาผูตายพยายาม หนีออกมาแตถูกตัวถังรถหนีบ หัวติดกับลอรถเสียชีวิตในที่สุด อยางไรก็ตาม ทางพนักงาน สอบสวนได เ ชิ ญ ผู  ที่ อ ยู  ใ น เหตุการณไปสอบปากคําเพิ่ม เติ ม เพื่ อ หาสาเหตุ ที่ แ ท จ ริ ง และ ประสานใหญาติมารับศพ นําไปประกอบพิธีทางศาสนา ตอไป

เอกภพ ทองทับ

thai@classactmedia.co.th

■ เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 61 เมื่อ เวลา 11.00 น.พล.ต.ต.ธี ร พล คุปตานนท รอง ผบช.ภ.8 พรอม ดวย พล.ต.ต.ชินรัตน ฤทธาคณา นนท ผบก.สส.ภ.8 และเจาหนาที่ ชุ ด สื บ สวน ร ว มแถลงข า วการ จับกุม 2 เครือขายยาเสพติด ณ อาคารที่ทําการตํารวจภูธรภาค 8 ถ.เทพกระษัตรี ต.ไมขาว อ.ถลาง จ.ภู เ ก็ ต พร อ มของกลางยาบ า 250,000 เม็ ด รถยนต โ ตโยต า คัมรี่ ทะเบียน ชภ-5529 กทม. โทรศัพทมือถือ และของกลางอื่น อีกหลายรายการ สารภาพรับคา จาง 1 แสนบาท ผูตองหาทั้ง 2 รายประกอบ ดวย นายมะนาเซ หรือเซ โตบู อายุ 40 ป ชาว จ.ยะลา และนายหามะ หรือมะ ลาเซ อายุ 40 ป พรอมของ กลางยาบ า 3 กระสอบภายใน รีสอรทพืน้ ทีจ่ งั หวัดกระบี่ สืบเนือ่ งจาก ชุด ชปส.ภาค 8 และชุด ชป.บก.สส.ภ.8 ประจํา จังหวัดกระบี่ ไดรบั แจงจากสายลับ เกี่ยวกับขอมูลเครือขายยาเสพติด รายใหญในพื้นที่ภาคใต โดยให ขอมูลวา จะมีการซือ้ ขายยาเสพติด ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดกระบี่ จึงไดดาํ เนิน การติดตามจับกุม ตอมาเมื่อวันที่ 3 มิ.ย.2561 ไดรบั แจงจากสายลับ วา มีการรับสงยาเสพติดทีโ่ รงแรม ต น ปาล ม รี ส อร ท อ.คลองท อ ม จ.กระบีพ่ .ต.ท.ประภาส ศรีสงั ขจร

สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.8 จึงไดนาํ กําลังเจาหนาที่เขาไปตรวจสอบ จนกระทัง่ เวลาประมาณ 02.30 น. ไดมีรถยนต(ของกลาง) ขับเขามา ในโรงแรมและเข า ไปจอดที่ โ รง จอดรถ หอง 12 โรงแรมตนปาลม รีสอรท ดังกลาว จากนัน้ พ.ต.ท.ประภาส จึงได สงสัญญาณใหเจาหนาที่ตํารวจที่ ซุม ดูอยูเ ขาตรวจสอบ เมือ่ เขาไปใน หองดังกลาว พบผูตองหาอยูใน หองดังกลาว เจาหนาที่ตํารวจชุด จับกุมจึงไดแสดงตัวเพือ่ ขอทําการ ตรวจคน ผลการตรวจคนพบยาบา 3 กระสอบยาบารวม 250,000 เม็ดวางอยูบ นพืน้ หอง จึงไดทาํ การ

ตรวจยึดไว รายงานแถลงขาวระบุวา จาก การสอบถามเบือ้ งตน นายมะนาเซ ใหการรับสารภาพวา ไดรับคําสั่ง จากนายอั บ ดุ ล เลาะ ดาแม ซึ่ ง อาศั ย อยู  ใ นพื้ น ที่ ต.บั น นั ง สตา อ.บั น นั ง สตา จ.ยะลา ให เ อา รถยนตคันดังกลาวขับมารับยาบา ในพืน้ ที่ จ.กระบี่ โดยจะไดคา จาง 100,000 บาท เมือ่ นํารถยนตและ ยาบา(ของกลาง) กลับไปสงมอบให กับนายอับดุลเลาะ แตตนเองไม ทราบจํานวนยาบาและไมทราบ เส น ทางด ว ย จึ ง ได ชั ก ชวนนาย หามะนัง่ รถมาเปนเพือ่ น เนือ่ งจาก นายหามะ ชํานาญพืน้ ทีก่ วาตนเอง

โดยตกลงจะแบงคาจางกันคนละ ครึ่ง ซึ่งตนเองและนายหามะเคย รวมกันเดินทางมารับยาบาแลว จํ า นวน 2 ครั้ ง ครั้ ง ที่ 1 เมื่ อ ประมาณกลางเดือน เม.ย. ทีผ่ า น มา มารับของในพื้นที่ อ.ทุงใหญ จ.นครศรี ธ รรมราช กระทั่ ง ถู ก จับกุมในครั้งนี้ จากนั้นเจาหนาที่ ตํารวจชุดจับกุม จึงไดแจงขอกลาว หาใหทราบวา รวมกันมียาเสพติด ใหโทษประเภท 1 (ยาบา) ไวใน ครอบครองเพื่อจําหนายโดยผิด กฎหมาย และนําตัวผูถ กู จับพรอม ของกลางส ง พนั ก งานสอบสวน สภ.ทรายขาว จ.กระบี่ เพือ่ ดําเนิน คดีตามกฎหมาย

ประชาพิจารณ์สรุปทําหมันลิงทัง้ หมด ชาวบ้านซอยท่าจีน และซอยกิ่งแก้วขอย้ายลิง เกาะสิเหร่-เขารัง-เขาโต๊ะแซะไม่ยา้ ย ข่าวภูเก็ต

thai@classactmedia.co.th

■ เมื่ อ วั น ที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.30 น. นายนรภัทร ปลอดทอง ผูวาราชการจังหวัด ภู เ ก็ ต เป น ประธานการประชุ ม ติดตามงานตามโครงการ ‘วาระ ยามเชา บําบัดทุกข บํารุงสุข’ และ

ติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย รัฐบาลของผูบริหารจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 22/2561 ติดตามประเด็น สําคัญทีเ่ ปนเรือ่ งเรงดวน อาทิ การ ขับเคลื่อนแกปญหาลิงกังและลิง แสมในจังหวัดภูเก็ต ทีห่ อ งประชุม จวนผูว า ราชการจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายสนิท ศรีวิหค, นาย ถาวรวัฒน คงแกว รองผูว า ราชการ จังหวัดภูเก็ต ทหาร หัวหนาสวน ราชการที่เกี่ยวของ และผูบริหาร องคกรปกครองสวนทองถิน่ เขารวม ที่ประชุมไดพูดคุยติดตามผล การประชาพิจารณรับฟงความคิด เห็นเรื่องการเคลื่อนยายลิงและ แนวทางการขับเคลือ่ นแกปญ  หาลิง กังและลิงแสมในจังหวัดภูเก็ตอยาง ยั่ ง ยื น ซึ่ ง ผลจากการทํ า ประชา พิจารณทุกเวทีประชาชนเห็นดวย กับการทําหมันใหลิง ในสวนของ ประชาชนในซอยทาจีนและซอยกิง่ แก วต องการใหยายลิ งออกจาก ชุมชนเนือ่ งจากมีปญ  หาสรางความ เดือดรอนใหชมุ ชน สวนของแหลง ทองเทีย่ วทีเ่ กาะสิเหร, เขารังและ เขาโตะแซะ ผลประชาพิจารณ ตองการใหลงิ อยูท เี่ ดิม โดยพรอมให มีการทําหมันใหลิง ซึ่งทั้งหมดนี้

ภาพ: ศูนย์ศกึ ษาธรรมชาติ และสัตว์ป่าเขาพระแทว

จังหวัดภูเก็ตจะดําเนินการใหแลว เสร็จภายในเดือนมิถนุ ายนนี้ สําหรับการตรวจสอบขอมูล เกาะตาง ๆ พบวาพื้นที่เกาะดัง กลาวไมเปนพืน้ ทีป่ า อนุรกั ษ การใช ประโยชนในพื้นที่โดยไมไดมีการ ก อ สร า งสิ่ ง ปลู ก สร า งสามารถ ดําเนินการได ซึง่ อยูใ นอํานาจของ ผูว า ราชการจังหวัดภูเก็ต ในเรือ่ งนี้ นายนรภั ท ร ได ม อบหมายให สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดลอม จังหวัดภูเก็ต และ หนวยงานที่เกี่ยวของ วางแผนใน การบริหารจัดการพืน้ ที่

ทั้งการออกกฎระเบียบใหกับ นักทองเทีย่ วในการออกกฎการให อาหารลิง กําหนดจุดใหอาหารลิง หามใหอาหารบนฟุตบาทโดยเด็ด ขาด จั ด ทํ า ป า ยประชาสั ม พั น ธ ภาษาไทย, อังกฤษ, จีน, รัสเซียให นั ก ท อ งเที่ ย วได รั บ ทราบในการ ปฏิบัติตัวเพื่อเขารวมชมลิงใหถูก ตอง รวมทัง้ ใหมกี ารจัดจางเจาหนา ทีอ่ ปพร.ดูแลความปลอดภัยและจัด ระเบียบพื้นที่ใหมีความเรียบรอย รวมถึงความประชาสัมพันธใหนัก ทองเทีย่ วและประชาชนปฏิบตั ติ าม กฎทีว่ างไว


วันศุกร์ท่ี 8 มิถนุ ายน 2561

สกู๊ป

KHAOPHUKET.COM

5

“จับถูก” โครงการส่ง่ เสริมทั่ ศนคติดา้ นบวก ขอเชิ ญผูใ้ ช้รถใช้ถนนชาวภูเก็ตมาร่วมกันเปลียนความรูส้ กึ ทีเคยถูก “จับผิด” ให้เป็น “จับถูก” จุฑารัตน์ เปลรินทร์

thai@classactmedia.co.th

■ จังหวัดภูเก็ตจัดทําโครงการ

“จั บ ถู ก ” เพื่ อ เป า หมายในการ เปลีย่ นทัศนคติของผูใ ชรถใชถนนที่ มีตอ การถูกตรวจและการจับ-ปรับ พฤติกรรมเสีย่ งตาง ๆ โดยเปลีย่ น จากความรูส กึ ทีถ่ กู “จับผิด” เปน “โครงการจับถูก” ซึง่ เปนสวนหนึง่ ของการรณรงคความปลอดภัยใน การใชรถใชถนนของประชาชนทีม่ ี เปาหมายลดการสูญเสียชีวติ จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ให ค วามสํ า คั ญ เรื่องความปลอดภัยในการใชรถ ใชถนนของประชาชนโดยกําหนด Vision 50 ทีม่ เี ปาหมายลดการสูญ เสียชีวติ ลงครึง่ หนึง่ ภายในป 2563 จึงจัดทําโครงการจับถูกขึ้น ดวย ความรวมมือของภาคีเครือขายลด อุบตั เิ หตุทางถนนจังหวัดภูเก็ต เพือ่ เปลี่ยนทัศนคติของผูใชถนนที่มี ตอการถูกตรวจและในการจับปรับ พฤติกรรมเสีย่ งตาง ๆ โดยเปลีย่ น จากความรู  สึ ก ที่ ถู ก จั บ ผิ ด เป น โครงการจับถูก เพือ่ กระตุน ใหเกิด การสนับสนุนพฤติกรรมที่ถูกตอง ตามวิ นั ย จราจรและสร า งความ สัมพันธอนั ดีระหวางเจาหนาทีแ่ ละ ประชาชน “โครงการจับถูกเปนมาตรการ

ในการปองกันลดอุบตั เิ หตุทางถนน ของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งที่ผานมานั้น เรามักจะเห็นการจับผิด เชน มีการ ตั้งดานตรวจตามจุดตาง ๆ ดวย มี ก ารตั้ ง สมมติ ฐ านว า จะมี ก าร กระทําความผิด และตอนนีเ้ ราไดมี การมองตางมุมดวยการสรางแรง จูงใจใหคนเขามาปฏิบัติตามขอ กฎหมายมากขึ้ น ” นายนรภั ท ร ปลอดทอง ผูวาราชการจังหวัด ภูเก็ต กลาวกับ ขาวภูเก็ต ทัง้ นี้ ขาวภูเก็ต ภูมใิ จทีไ่ ดเปน สวนหนึง่ ของโครงการดี ๆ ดวยการ รวมเปนแอดมินของเพจ “จับถูก” (@Jaabtook) เพจพิ เ ศษบน เฟซบุกที่จัดทําขึ้นเปนเพจเฉพาะ กิจเพื่อรณรงคกิจกรรมใหเกิดการ

ตืน่ ตัวอยางตอเนือ่ งตลอดป 2561 โดยใหมีภาพประชาชนผูใชรถใช ถนนถายภาพรวมกับตํารวจที่จุด ตรวจที่ มี ก ารบั ง คั บ ใช ก ฎหมาย และโพสตขึ้นเพจดังกลาววาโดน จับถูก (ใจ) ทีจ่ ดุ ตรวจไหน มีขอ มูล เปนรายวัน รายสัปดาห หรือเปน รายเดือน สําหรับภาพทีส่ อื่ ความหมายดี ทีส่ ดุ มีการแชรหรือโพสตตอ หรือ มียอดไลคมากที่สุดในแตละเดือน จะไดรับการคัดเลือกโดยเพจแอด มิน แลวแจงตอสํานักงานปองกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ภูเก็ต (ปภ.) เดือนละ 1 ครัง้ เพือ่ ใหบคุ คลหรือองคกรดังกลาวไดรบั รางวัล ซึง่ มาจากการสนับสนุนของ

ภาคประชาชนในจังหวัดภูเก็ต และ ภาพการรับรางวัลจะถูกโพสตและ แชรเพื่อกระตุนการทําความดีตอ เนือ่ งไปยังสังคมสวนอืน่ ๆ “เมื่อปฏิบัติตามขอกฎหมาย เปนอยางดี เราก็จะมีรางวัลเล็ก ๆ นอย ๆ ใหเพือ่ ใหผใู ชรถใชถนนได เห็นวาถาคุณทําความดีคุณก็จะ ไดรับการยกยองชมเชยจากการ เป น พลเมื อ งดี โดยเราจะมี ก าร มอบรางวัลใหเพื่อเปนการสราง แรงจูงใจใหคนมากระทําความดี มากขึ้ น ความดี ใ นที่ นี้ คื อ การ ปฏิ บั ติ ตามกฎจราจรโดยเคร ง ครัด เชน ไมจอดรถใหทหี่ า มจอด (ขาว-แดง) สวมหมวกนิรภัยเพื่อ ความปลอดภั ย ในชี วิ ต เราจึ ง

เรียกโครงการนีว้ า การจับถูก ถึงแม มูลคาของรางวัลหรือของที่ระลึก อาจจะไมมากมาย แตมากดวย เกียรติภมู ”ิ นายนรภัทร กลาว นอกจากนี้ บุคคลทัว่ ไปองคกร ต า ง ๆ สามารถพู ด แสดงความ คิ ด เห็ น ด า นบวกสามารถโพสต กิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นภายใน จังหวัดบนเพจได เพือ่ ใหเกิดความ ปลอดภัย เชน การแกไขจุดเสี่ยง ของจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต การแก ไ ขจุ ด เสี่ยงของทองถิ่น การจัดกิจกรรม รณรงคเพื่อความปลอดภัย มาตร การองค ก รที่ ดี การช ว ยเหลือ ผู  ประสบภัยบนถนนแบบมืออาชีพ การทํางานทีท่ มุ เทเสียสละของเจา หนาทีต่ าํ รวจ เปนตน ทั้งนี้ การโพสตขอมูลภาพจับ ถูกในเพจจับถูกบนเฟซบุก ในแตละ วันนัน้ ถือเปนหนึง่ ในภาพทีอ่ าจจะ ไดรบั รางวัลประจําเดือน เพือ่ เปน แบบอยางตอการรณรงคโครงการ และสรางกําลังใจใหเจาหนาที่ผู ปฏิบตั งิ าน ตลอดจนผูใ ชรถใชถนน ทีส่ ญ ั จรไปมา อยางไรก็ตาม เนื่องจากเพจ “จับถูก” เปนเพจทีส่ รางขึน้ ภายใต การสนับสนุนใหเกิดสังคมสงเสริม พฤติกรรมเชิงบวก ทางทีมแอดมิน จึงจําเปนตองมีการคัดกรองและ อาจตองทําการลบการโพสตเชิงลบ

ใหเหลือขอความจับถูกหรือโพสตที่ มีเนื้อหาเฉพาะดานบวกเทานั้น สวนความเห็นเชิงลบ เชน การ ดาทอหรือการกลาวโทษจะไมตรง กับจุดประสงคของโครงการนี้

กฎระเบียบของเพจ “จับถูก ” 1. งดนําเขาขอมูลใด ๆ ทีเ่ ปน เรื่องการเมือง ศาสนา และสอให เกิดความขัดแยง 2. งดนํ า เข า ข อ มู ล ใด ๆ ที่ เปนการขายของ การคา ฝากราน โฆษณา หรือแอบแฝง 3. งดนํ า เข า ข อ มู ล ที่ เ ป น สิ่ ง ลามกอนาจาร ละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ บุคคลอืน่ 4. ไมใชคาํ หยาบคาบ และไม ใชเปนชองทางโจมตี บุคคล หรือ หนวยงานใด ๆ 5. เสนอในเชิงสรางสรรคให กําลังใจผูป ฏิบตั งิ าน งดเวนการใช วาจาสอเสียด 6. การเสนอความคิ ด เห็ น ที่ แตกตางสามารถกระทําได ภายใต กรอบกฎหมาย และศีลธรรมอันดี งาม 7. กระทําการอื่นใดที่มีความ ผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ ว  า ด ว ย การกระทํ า ความผิ ด เกี่ ย วกั บ คอมพิวเตอร พ.ศ. 2560


6

ธุรกิจ

KHAOPHUKET.COM

วันศุกร์ท่ี 8 มิถนุ ายน 2561

ภาพ: Bangkok Post

กสทช.ไฟเขียวการบินไทย ยิงสัญญาณสดฟุ ตบอล โลก 2018 ตรงถึงเครื่อง ข่าวภูเก็ต

thai@classactmedia.co.th

■ เมื่อวันพุธที่

30 พ.ค. ที่ผานมา กสทช. พิจารณาอนุญาตให บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ถายทอดสดการแขงขันฟุตบอลโลก 2018 บนอากาศยานทั้งเสนทางใน ประเทศไทยและระหวางประเทศ นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะ กรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) ยืนยันวา จากการประชุม กสทช. ไดมีมติเห็น ชอบให บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) สามารถถายทอดสดการแขงขันฟุตบอลโลกบน อากาศยาน หรือเครื่องบินระหวางทําการบิน ไปในเสนทางระหวางประเทศได โดยไมตองขอ ใบอนุญาตจาก กสทช. เนื่องจากมีความเห็นวา การใหบริการ เนื้อหารายการโทรทัศนบนเครื่องบินของ การบินไทย เปนกิจการที่ไมถือเปนการ ประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการ โทรทัศน จึงไมจําเปนตองมาขอรับใบอนุญาต จาก กสทช. ซึ่งกอนหนาที่จะมีการประชุมอนุญาต นาย ฐากร เคยระบุวา กสทช.พรอมสนับสนุนให ถายทอดสด หากเปนลิขสิทธิ์ที่ไมทับซอนกับ ลิขสิทธิ์การถายทอดสดภายในประเทศ ถือเปน สิ่งที่ดีที่ทําใหผูโดยสารบนเครื่องบินเสนทาง ระหวางประเทศสามารถดูถายทอดสดฟุตบอล โลกบนเครื่องบินได

นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชี้ ตลาดคอนโดภูเก็ตโตต่อเนื่อง เอกภพ ทองทับ

thai@classactmedia.co.th

■ สมาคมอสังหาริมทรัพยภูเก็ตรวม

มือกับศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยธนาคาร อาคารสงเคราะห โดย นายบุญ ยงสกุล พรอมดวย ดร.วิชัย วิรัตกพันธ รักษาการ ผูอํานวยการศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย พรอมดวยผูประกอบการอสังหาริมทรัพย จังหวัดภูเก็ตจัดสัมมนาเพื่อจัดเก็บขอมูล ตลาดที่อยูอาศัยของจังหวัดภูเก็ต หลัง คอนโดมิเนียมเติบโตอันดับหนึ่งและจะโต ตอเนื่องสงผลเศษรฐกิจประเทศ เพื่อจัดเก็บขอมูลใบอนุญาตจัดสรร, ใบอนุญาตกอสราง, ใบอนุญาตอาคารชุด, ขอมูลสรางเสร็จทะเบียนอาคารชุดและ ขอมูลโอนกรรมสิทธิ์ ที่อยูอาศัย รวมถึง การซื้อขายที่ดิน นายบุญกลาววา การจัดสัมมนาครั้งนี้

เพื่อเตรียมบันทึกขอตกลงในการรวมกัน แชรขอมูลผานแอปพลิเคชั่น ที่ทางศูนย ขอมูลอสังหาริมทรัพยธนาคารอาคาร สงเคราะห เพื่อใชเปนขอมูลใหกับผูประ กอบการอสังหาริมทรัพยเปนแนวทางใน การลงทุนในตลาดอสังหาริมทรัพยใน อนาคต ซึ่งจากสถานการณตลาดที่อยู อาศัยที่ผานมามีการเปลี่ยนแปลงทิศทาง ของผูบริโภครวมถึงกลุมลูกคาที่เปนชาว ตางชาติตลอดจนนักลงทุนตางชาติที่หันมา ลงทุนในจังหวัดภูเก็ตเพิ่มมากขึ้นตลอด ระยะเวลาที่ผานมา โดยเฉพาะอาคารชุดมี แนวโนมที่เติบโตเปนอยางมาก ซึ่งจะชวย สงเสริมการลงทุนและเศรษฐกิจของ ประเทศ ดาน ดร.วิชัย วิรัตกพันธ รักษาการ ผู อํานวยการศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย เปดเผยวา การรวมมือจะทําใหมีขอมูลที่ ชัดเจน ทําใหผูประกอบการ มีการวางแผน

ลงทุนที่ถูกตองและประสบความสําเร็จซึ่งจะดีกวาที่จะลงทุนมากเกิน หรือโอเวอรซัพพลายซึ่งจะทําใหเกิดฟองสบู ขณะที่นายอิกอร โปรโตโซฟ สมาชิกสมาคมอสังหาริมทรัพย เปน หนึ่งในผูประกอบการคอนโดมิเนียม ที่มียอดขายดีที่สุดในภูเก็ต กลาว วา ตลาดคอนโดมิเนียมอยูในชวงเติบโตเปนอยางมาก มีกลุมลูกคาทั้ง ไทยและตางชาติ เชน ยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย เอเชียเชนสิงคโปร ฮองกงและ จีน เชื่อวาภายในป 2561 และ 2562 ตลาดคอนโดมิเนียม ภูเก็ตจะโตขึ้นอีกอยางแนนอน

อาคารภายในประเทศแล้วเสร็จ ทภก.พร้อมให้บริการเต็มรูปแบบ ข่าวภูเก็ต

thai@classactmedia.co.th

ภาพ: ทภก.

■ นายเพ็ชร ชั้นเจริญ ผูอํานวยการทาอากาศยานภูเก็ต นําเยี่ยมชมอาคารผูโดยสาร ภายในประเทศ ทภก. หลังจากที่ การดําเนินการปรับปรุงเสร็จสิ้นสมบูรณแลว สามารถเปดใหบริการ อยางเต็มรูปแบบพรอมสิ่งอํานวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และระบบรักษาความปลอดภัยที่ครบครันแลวตั้งแต 1 มิ.ย.เปนตนมา โดย ผภก.มั่นใจวาการปรับปรุงในครั้งนี้จะทําใหขีดความสามารถ ในการรองรับผูโดยสารเพิ่มขึ้น ประกอบดวยเคานเตอรเช็คอินจํานวน 66 เคานเตอร และจุดตรวจคนสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องพรอมเครื่อง เอ็กซเรย จํานวน 8 เครื่อง ประตูทางออกขึ้นเครื่องหมายเลข 4 – 10 (Boarding Gate) สะพานเทียบอากาศยานจํานวน 7 ชุด รานคาและ สิ่งอํานวยความสะดวกแกผูโดยสาร พรอมทั้งหองนํ้าจํานวน 5 จุด (ชาย หญิง และคนพิการ) และชั้น 3 เปนพื้นที่ใหบริการผูโดยสาร ประมาณ 3,500 ตารางเมตร ประกอบดวย รานคา พื้นที่พักคอย สํานักงานสายการบิน และอาคารผูโดยสารภายในประเทศที่ปรับปรุง แลวเสร็จ ทําใหโครงการพัฒนา ทภก. (ปงบประมาณ 2553 – 2557) เสร็จสิ้นสมบูรณ ซึ่งเปนการเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณ การจราจรทางอากาศของ ทภก. สวนภายในอาคารผูโดยสารจะไดรับ ความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น จากสิ่งอํานวยความสะดวกที่ครบครัน พรอมระบบรักษาความปลอดภัย ที่เปนไปตามมาตรฐานสากล


วันศุกร์ท่ี 8 มิถนุ ายน 2561

บันเทิง

KHAOPHUKET.COM

7

่ ตว์ตวั น้อย เรี ย นรู โ ้ ลกกว้ า งจากเพื อนสั นักเรียน KIS ประสานเสียงคําราม โก่งคอขัน และร้องเหมียว ๆ ในละครเพลง “Doctor Dolittle Jr.” ■ เมื่อเหลาสรรพสัตวเริงราและตางพูดจาเปนภาษาเดียวกัน ดวย หั ว ใจแห งความบริสุทธิ์ที่เต็มเปยมไปดวยความรัก กับการแสดงปด thai@classactmedia.co.th ภาคเรียนชุดลาสุดแสนพิเศษจากนอง ๆ โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ ละครเพลง ภูเก็ต (KIS) ในเรื่อง “Doctor Dolittle JR” ซึ่งอาจารยแกเรธ ไอนอน “ด็อกเตอร์ อาจารยใหญของ KIS ไดประกาศอยางเปนทางการและภูมิใจนําเสนอ การแสดงประจํ าปที่จะนําคุณไปสูความสนุกสนานและรอยยิ้มในวันที่ ดูลติ เติล้ จูเนียร์” 22 และ 23 มิถุนายน นี้ เป็นการแสดง “ด็อกเตอร ดูลิตเติ้ล จูเนียร” การแสดงมิวสิคัลสุดหรรษา ที่จะพา ่ มิวสิคลั สุดหรรษา ทีจะพาคุณไป สูโ่ ลกแห่งการผจญภัยของคุณ คุณไปสูโลกแหงการผจญภัยของคุณหมอใจดีคนหนึ่งจากเมืองเล็ก ๆ ของประเทศอังกฤษในสมัย Victorian ผูมีพรสวรรคในการพูดคุยกับ หมอใจดีจากเมืองเล็ก ๆ ใน สัตวนอยใหญได เพื่อเรียนรูเกี่ยวกับโลกอันแสนกวางใหญใบนี้ผานผอง ประเทศอังกฤษสมัย Victorian เพื ่อนผูมีขนบนในหนา Doctor Dolittle JR คือสวนหนึ่งของเอ็มทีไอ ที่มพ ี รสวรรค์ในการพู ดคุยกับ (Music Theatre International (MTI) Broadway Junior Collecสัตว์นอ้ ยใหญ่ได้ เพื่อเรียนรู เ้ กี่ยว tion) ละครเพลงคลาสสิกที่ถูกเขียนขึ้นเปนพิเศษเพื่อเหลานักแสดงตัว กับโลกอันแสนกว้างใหญ่ใบนี้ นอย การแสดงละครเพลงตลอด 60 นาทีโดยนักเรียนชั้นมัธยมและอีก ผ่านผองเพื่อนผู ม้ ขี นบนในหน้า 30 นาทีจากนักเรียนระดับประถมศึกษา “ในละครเพลงเรื่องนี้ คุณหมอดูลิตเติ้ลไดกลายมาคุณสัตวแพทยที่ โดงดังไปทั่วโลกจากการเรียนรูภาษาของสัตวตางๆ หลากหลายพัน ชนิด และความสามารถสุดพิสดารนี้นี่เองที่นําพาเขาไปสูชีวิตแหงการ ทองโลกกวางพรอมกับการผจญภัยสุดตื่นตา และในทํานองเดียวกันใน ดานของ ‘ภาษา’ ในการแสดงละครเวทีในครั้งนี้ เด็กนักเรียนก็ไดชวย กันทํางานผานความสนใจเดียวกันเพื่อสรางสรรคผลงานรวมกัน พวก เราหวังวาเราจะไดใหการตอนรับบรรดาทานผูชมมากมายสูอาณาจักร แหงสัตวนอยใหญแหงนี้” เฟรดดี้ เกอรชอน ซีอีโอ ของ เอ็มทีไอ กลาว จากการรอยเรียงผานตัวหนังสือจากเลม เพลง และเนื้อรอง ของ เลสลี บริคุซ ด็อกเตอร ดูลิตเติ้ล จูเนียร อิงจากเรื่องราวของ ด็อก เตอร ดูลิตเติ้ล โดย ฮิวจ ลอฟติ้ง และ ทเวนตี้ เซนจูรี่ ฟอกซ นําแสดง โดย เรกซ แฮรริสัน ที่ไดควารางวัลออสการสาขา เพลงประกอบ ภาพยนตรยอดเยี่ยม และ เทคนิคสมจริงยอดเยี่ยม เริ่มตนในป 1837 การแสดงละครเวที ตามติดชีวิตของคุณหมอ จอหน ดูลิตเติ้ล ผูซึ่งเปนที่รักของทุกคนในฝงอังกฤษตะวันตกที่เปน ชุมชนตกปลาเล็ก ๆ Puddle-By-The-Sea และหลังจากการพบปะที่ ไมพึงประสงคกับเจเนอรัล เบลโลวส คุณหมอดูลิตเติ้ลจึงไดรูตัวและ สาบานวาเขาจะเปนคุณหมอเพื่อเหลาสัตวนอยใหญ ดวยความชวย เหลือของนกแกวแสนฉลาดอยางโพลีนีเซีย คุณหมอดูลิตเติ้ลจึงเริ่ม เรียนรูภาษาของสัตวตาง ๆ 5 ปตอมา หมอดูลิตเติ้ลก็ สามารถเรียนรูภาษาสัตวตาง ๆ ได เกือบ 500 ภาษาซึ่งประสบความ สําเร็จไดจากการผจญภัย เพื่อตาม หาสัตวที่มีอายุยาวนานและสุดแสน ฉลาดเปนเลิศบนโลกใบนี้ สุดยอด แหงหอยทากทะเลสีชมพู และดวย ความพยายามในการทําภารกิจให ลุลวง หมอดูลิตเติ้ลไดใหสัญญาที่จะ ชวยเจาแมวนํ้าใหหนีออกไปจาก คณะละครสัตวใหไดเพื่อที่จะไดพบ กับสามีของเธออีกครั้ง และจาก นํ้าใจในมิตรภาพอันใสบริสุทธิ์และ การกระทําที่พิสูจนความจริงใจของ เขา ก็ทําใหหมอตองขึ้นศาลและ เขาไปอยูในในสถานที่คุมขังที่เขา ตองหนีออกมาใหได เพื่อจะไดพบ กับหอยทางทะเลสีชมพูผูยิ่งใหญ และเรียนรูโลกและสิ่งมีชีวิตที่อาศัย อยูบนโลกมากขึ้น นักเรียนโรงเรียนขจรเกียรติ นานาชาติภูเก็ต (KIS) จะทําการ แสดงละครเวทีของเอ็มทีไอ เรื่อง “ด็อกเตอร ดูลิตเติ้ล จูเนียร” ในวัน ศุกรที่ 22 มิถุนายน เวลา 12.0014.30 น. และ เสารที่ 23 มิถุนายน นี้ เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ออฟฟศชั้น 1 เลขที่ 125/1 ซอย เดอะวัลเลย 1 ถนน พระภูเก็ตแกว ต.กะทู บัตรราคา 300 บาท สามารถซื้อไดที่สํานักงาน KIS แลว วันนี้! การแสดงปดภาคเรียนประจําป นี้ จะเปนอีกครั้งที่คุณจะไดพบกับ ข่าวภูเก็ต

ความตื่นเตน ที่จะเติมเต็มบรรยากาศภายในโรง ละครดวยบทเพลงที่ยากจะลืมเลือนรวมทั้งตัวละคร ที่เต็มไปดวยความสนุกสนานและสุดยอดการแสดง พรอมไปกับเสียงดนตรีจากนักเรียน KIS ที่พรอมจะ มอบความสุขใหกับโรงเรียน ผูปกครอง และ

ชาวภูเก็ต โอกาสนี้เราขอเชิญทุกทานเขามารวมเปน สวนหนึ่งของงานในครั้งนี้! สําหรับขอมูลเพิม่ เติมโปรดติดตอคุณชีปป ผูจ ดั การฝายการตลาด KIS ไดทเี่ บอรโทร 091 034 0240 หรือ act@kisp.academy


8

ภาพประทับใจ

จากซ้าย: เบรนดอน, แฮร์ร่ี, เซดริก, ซู ซาน, เจสัน และเกรก

KHAOPHUKET.COM

วันศุกร์ท่ี 8 มิถนุ ายน 2561

จากซ้าย: โธมัส, โรเบิร์ต และ จอย

หอการค้าออสเตรเลีย-ไทย ซั นดาวเนอร์ส เดือนพฤษภาคม 2018 จัดขึน้ อีกครัง้ ที่ โนโวเทล โภคีธรา

หอการค้าออสเตรเลีย-ไทย ร่วมกับ สภาหอการค้าอังกฤษแห่งประเทศไทย และ สภาหอการค้าเนเธอร์แลนด์-ไทย จัดงานสังสรรค์ ภูเก็ตซั นดาวเนอร์ส เมื่อคํ่าคืนวันศุกร์ท่ี 25 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ Estrela Sky Lounge ชั้ น 17 ของโนโวเทล โภคีธรา ที่เปิ ดโอกาสให้บรรดาสมาชิ กและผู ้ติดตามได้ด่ืมดํ่าไปกับความงดงามอันตราตรึงแห่งใจกลางเมืองภูเก็ต ไปพร้อม ๆ กับอาหารรสเลิศในระหว่าง การพบปะซึ่ งถือเป็นโอกาสอันคุ้มค่าในการสังสรรค์กับเพื่อนเก่าและรู ้จักกับเพื่อนนักธุ รกิจใหม่ ๆ ในงาน อย่าบอกนะว่าคุณพลาดงานนี้! แต่อย่าเสียใจไปคราวหน้ายังเจอกันได้!

จากซ้าย: กอร์ดอน และ บาร์ท

จากซ้าย: ปี เตอร์, ซู และ ไมเคิล

BB&B เปิ ดตัว ‘DISCOVER AUSTRALIAN PREMIUM DRINK DIVERSITY’ ณ ดุสติ ธานี ลากูนา่ BB&B เป็นเจ้าภาพจัดงาน “Discover Australian Premium Drinks” ที่ โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤษภาคม ที่ผ่านมา และงานนี้เองก็ได้ให้การต้อนรับบรรดา บุ คลากรทางด้านโรงแรมและแวดวงร้านอาหาร เพื่อลิ้มลองและดื่มดํ่าไปกับรสชาติใหม่ของเจ้าแห่งเครื่องดื่มองุ ่นจากออสเตรเลียชื่ อก้องอย่าง BB&B และแบรนด์คุ้นหูอ่นื ๆ อีกมากมาย

อมารี ภูเก็ต ฉลองความสําเร็จ กับสองรางวัลแห่งปี จากทริป แอดไวเซอร์ (TripAdvisor) นับเป็นข่าวดีแห่งปี ท่ี โรงแรมอมารี ภูเก็ต ได้ฉลองความ สําเร็จกับรางวัลที่ได้รบั จากทริปแอดไวเซอร์ (TripAdvisor) ที่จัดเต็มไปถึงสองรางวัล โดยอมารี ภูเก็ต เป็นหนึ่งใน 25 โรงแรมในประเทศไทยที่ได้รับประกาศนียบัตรชนะเลิศด้าน การบริการยอดเยี่ยม และห้องอาหารลากริตต้า ซึ่ งเป็นห้อง อาหารอิ ต าเลี ย นของโรงแรมอมารี ภู เ ก็ ต ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รหนึ่ งในห้ อ งอาหารชั้ น เลิ ศ ที่ ดี ท่ี สุ ดใน ประเทศไทยอีกด้วย ทีมอมารีและรางวัลที่ทุกคนภาคภูมิใจ

ผภก.ร่วมส่งเสริมงานฝี มือกลุ่มแม่บ้าน

“HKT Love Phuket Culture” ส่งเสริมงานหัตถกรรมสมาชิ กกลุ่มกระเป๋ าสานบ้านไม้ขาว ท่าอากาศยานภูเก็ตจัด “โครงการ HKT Love Phuket Culture” กิจกรรมสาธิตการทําเครื่องจักรสานเครื่องใช้สอยในครัวเรือน โดยกลุม่ กระเป๋ าสานบ้านไม้ขาว ซึ่ งงานนี้ นายเพ็ชร ชั้ นเจริญ ผู อ้ าํ นวยการท่าอากาศยานภูเก็ต พร้อมด้วยผู บ้ ริหารท่าอากาศยานภูเก็ต ตัดริบบิน้ เปิ ดกิจกรรม ณ ห้องโถงผู โ้ ดยสารขาออก อาคารผู โ้ ดยสารระหว่างประเทศ ณ ทภก. เมื่อวันที่ 4 มิถนุ ายน ที่ผา่ นมา


วันศุกร์ท่ี 8 มิถนุ ายน 2561

ภาพประทับใจ

KHAOPHUKET.COM

9

หนุ่มสาวชาวโกรวโบ๊ทติ้งเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

จากซ้าย: ไมเคิล และ โอจาชวี

Grow Boating จัดงานพบปะสังสรรค์เพื่อเสริมสร้างเครือข่าย ที่ รอยัล ภูเก็ต มารีนา่

เป็นอีกหนึ่งงานที่เรียกได้ว่าประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีกับงานสังสรรค์ของ Grow Boating ที่จัดไปเมื่อวันศุกร์ท่ี 1 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ รอยัล ภูเก็ต มารีน่า (RPM) เพื่อโปรโมทอุ ตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ทางนํ้าของประเทศไทยและอื่น ๆ อีกมากมายที่กลายเป็นหัวข้อสนทนาอันน่าสนใจภายในงาน ที่ซ่ึ งเต็มไปด้วยเครือข่ายธุ รกิจที่นอกจากจะได้พบปะพู ดคุยแล้วยังเป็นการเปิ ดโอกาสที่ ดีทางด้านธุ รกิจอีกด้วย

เดอะ Viagrabonds ได้พิสูจน์แล้วว่าเขาเหล่านี้ใช่ จะล้มได้ง่าย ๆ

ทีมงานจากนอตี้ นูรี้ส์ อิน เดอะ ฟอเรสต์ ภูเก็ต กับซี่ โครงหมู ในตํานาน

ออสซี่ บาร์ ภูเก็ต เป็ นเจ้าภาพ อินเตอร์เนชั นแนล รักบี้ เทนส์ 2018 ที่ ธัญญปุ ระ

เมื่อวันศุกร์ท่ี 25 พฤษภาคม ที่ผ่านมา คือวันเปิ ดสุดยอดงาน ออสซี่ บาร์ ภูเก็ต อินเตอร์เนชั นแนล รักบี้ เทนส์ 2018 ซึ่ งเฉลิมฉลองเป็นปี ท่ี 20 ที่ธัญญปุ ระ ด้วยความเข้มข้น สนุกสนาน หยาดเหงื่อ ของลูกผู ้ชาย และแน่นอนงานนี้มันกันแบบสุด ๆ ตามคาด

งานที่สามารถระดมทุนได้มากถึง 2.5 แสน

เด็ก ๆ พร้อมใจหยิบหมวกและขึ้นปั่ นจักรยานภายในโรงเรียน

โรงเรียนนานาชาติบริตชิ ภูเก็ต (BISP) ร่วมสนับสนุนโครงการ ไรด์ 4 คิดส์ น้อง ๆ จากโรงเรียนนานาชาติบริติช ภูเก็ต (BISP) และเครือข่ายต่างก็ร่วมกันให้การสนับสนุนงานปั่ นการกุศลดี ๆ อย่าง ไรด์ 4 คิดส์ V2.0 ด้วยการจัดกิจกรรมระดมทุนผ่านการจัดงานภายใน โรงเรียน โดย BISP ได้จัดงานไรด์อะธอนและอบขนมขายเพื่อหารายได้ เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 31 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ซึ่ งรายได้จากการจัดงานกว่า 250,000 บาท จะนําไปมอบเพื่อช่ วยเหลือเด็ก ยากจน เป็นอีกครัง้ ที่ ข่าวภูเก็ต ภูมิใจที่ได้มีโอกาสเป็นผู ส้ นับสนุนงานนี้

ลิตเติล้ เมอร์เมด ป่ าตอง เลีย้ งอาหารคํ่า สมทบทุนบริจาคให้กบั มูลนิธิเพื่อสุนขั ในซอย

จากซ้าย: ชาร์ลอต และน้องสาวของเธอลูซ่ี

ชาร์ลอต แทรชฮีโร่ตวั น้อย ประจําเดือนพฤษภาคม ชาร์ลอต นักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติบริติช ภูเก็ต (BISP) สาวน้อยวัย 11 ปี ได้รับความช่ วยเหลือ ในการทําความสะอาดชายหาดจากน้องสาวตัวน้อยของเธออย่างลูซ่ี อายุ 10 ขวบในช่ วงวันหยุ ด

คุณก้อยหุน้ ส่วนร้านลิตเติล้ เมอร์เมดพาครอบครัว เข้าเยี่ยมชมมู ลนิธิฯ และนําเงินเข้าบริจาค

ร้านอาหารลิตเติล้ เมอร์เมด ป่ าตอง จัดงาน เลี้ ย งอาหารคํ่ าการกุ ศ ลเพื่ อ สมทบทุ น บริจาคให้กับมู ลนิธิเพื่อสุนัขในซอย (Soi Dog Foundation) เพื่อเป็นการขอบคุณ และสนับสนุนภารกิจของมู ลนิธิฯ โดยงาน นี้ถูกจัดขึ้นภายใต้บรรยากาศที่อบอุ ่นเป็ น กันเอง พร้อมกับอาหารรสเลิศจากทาง ร้ า น ซึ่ งกิ จ กรรมจากทางร้ า นสามารถ ระดมทุนให้กับมู ลนิธิได้ถึง 22,805 บาท


10

วาไรตี้

KHAOPHUKET.COM

วันศุกร์ท่ี 8 มิถนุ ายน 2561

ลงเอยกันด้วยดี “พระมหาไพรวัลย์” ขอยุตวิ วิ าทะกับโยมบอย หลังเกิดความผิดหวังที่รา่ งทรงเปรียบ พระบิณฑบาตกับการขอข้าวกินข้างถนน โพสต์ทูเดย์

thai@classactmedia.co.th

■ กลายเปนประเด็นถกเถียงที่กําลังไดรับความสนใจอยางมาก

สําหรับเรื่องราวของรางทรง ลาสุดเมื่อตนสัปดาหที่ผานมาโพสต ทูเดยรายงานวา “บอยคลองหนึ่ง” ผูอางตัวเปนรางทรงพระพิฆเนศ ไดใหสัมภาษณกับทางสถานีโทรทัศนอัมรินทร ทีวี พรอมกับการตั้ง คําถามเเละตอบโตถึง พระมหาไพรวัลย แหงวัดสรอยทอง ที่กอน หนานี้ออกมาระบุวา รางทรงไมมีจริง โดย “บอยคลองหนึ่ง” ไดใหสัมภาษณบอกวา รางทรงไมใช มิจฉาชีพเหมือนที่พระมหาไพรวัลยตั้งขอสังสัย รางทรงอยูใน ตําหนัก ไมเคยเดินขอขาวใครกิน ไมเคยไปบิณฑบาต ไมเคยเอา สังฆทานที่คนเอามาถวายมาวนซํ้า และยากที่จะเอาอะไรมาวัดวา รางทรงลงจริงหรือไมจริง เชนกันกับพระทั่วประเทศไทยมีเปนแสน รูป แตมีจริงสัก 50 รูปหรือไม รักษาศีล 227 ขอครบทุกองคหรือไม เเละรางทรงดี ๆ ก็ทําประโยชนใหวัดตั้งมากมาย ภายหลังการใหสัมภาษณดังกลาว พระมหาไพรวัลย ก็ไดแชร คลิปวีดิโอและโพสตบนเฟซบุกสวนตัว เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พรอม คําอธิบายวา “บิณฑบาตขอขาวเขากินนี่ ดายันพระพุทธเจาเลยนะ ทําไมเปน คนไมรูจักแยกแยะประเด็นอะไรเลย จะเปรียบเทียบก็ใหมันมี เหตุผลหนอยสิ อยางที่บอกการขออยางคนทั่วไปกับการแอบอาง และหลอกลวงวา เปนผูวิเศษ เปนเทพเปนเจา มันไมเหมือนกันนะ ทําไมโยงมั่ว ตั้งคําถามอยางอื่นอาตมาไมมีปญหานะ เชน พระบางรูปทําไม ทําพิธีกรรมไสยศาสตร อวดอาง ปลุกเสก อะไรแบบนี้ ไมมีปญหา เลย แตมาตั้งคําถามเปรียบเทียบเรื่อง ไมไดขอขาวใครกิน กับพระ บิณฑบาต ขอขาวขางถนน อันนี้ใชไมได การบิณฑบาตเปนอริยวงศ และพระพุทธเจาก็ใหพระเลี้ยงชีพดวยวิธีนี้ ขอแบบไมเอยปากขอ

ภาพ: เฟซบุ ๊ก ไพรวัลย์ วรรณบุ ตร

ใครเขาใหก็รับ ไมใหก็สุดแลวแตเขา เอยปากขอ เพื่อตัวเองไมได ผิดพระวินัย โยมบอยนี่อันธพาล มาก ลามปาม การขอโดยสุจริต กับการหลอกลวง เขากิน ไมเหมือนกันนะ แยกแยะดวย” อยางไรก็ตาม เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. (หลังจากการ โพสตขางตน 1 วัน) พระมหาไพรวัลย ก็ไดโพสต ขอความบนเฟซบุกสวนตัวพรอมลงรูปถายคูกับ บอยคลองหนึ่ง วา “บางทีคนเราคุยกันคนละที วากันคนละครั้ง มันก็อาจทําใหเขาใจกันผิด เขาใจกันคลาดเคลื่อน

ได ตอเมื่อไดมีโอกาสเปดใจสนทนากันแลว จึง สามารถลดความอคติที่มีตอกัน เมื่อเหตุผลเกิด อารมณก็จางหาย เมื่อไรความโกรธ เมตตาก็ยอม เขามาแทนที่ อาตมาเองบางทีก็อาจใชคําพูด รุนแรงไป แมไมไดเจตนา เอาเปนวาเรื่องวิวาทะ กับโยมบอย ก็ขอใหจบกันไป นับถือโยมบอยที่ยัง มีนํ้าใจ ไมถือโทษโกรธเคืองอะไรอาตมา ขอให โยมบอยปฏิบัติตนอยูในวิถีความเชื่อของตนเอง อยางเปนสุจริตธรรม ปล. หามใชคําหยาบคายใน การคอมเมนต”

ครูภเู ก็ตอบรมสวัสดิภาพสัตว์ เพื่อเป้า หมายในการต่อยอดความรูส้ เู่ ยาวชน ข่าวภูเก็ต

thai@classactmedia.co.th

จังหวัดภูเก็ตเตือนเกษตรกร อย่าหลงเชื่ อ กลุม่ มิจฉาชี พหลอกให้ปลูกอินทผาลัม ข่าวภูเก็ต

thai@classactmedia.co.th

■ สําหรับกลโกงที่ทางภาครัฐออกประกาศ เตือนลาสุดคือ กลุมมิจฉาชีพจะทําการมีการ โนมนาวเกษตรกร ดวยการใหผลตอบแทนสูง หากสมัครเปนสมาชิกกลุมแลว จะมอบเงินให มากถึง 1.5 ลานบาทตอราย เพื่อไปปลูก อินทผาลัม รวมถึงรับซื้อผลหรือตนกลาพันธุใน ที่ราคาสูง และกับการสมัครเปนสมาชิก ใน ราคาเริ่มตนประมาณ 100-500 บาท แลกกับ หลักฐานบัตรประจําตัวประชาชน สําเนา ทะเบียนบาน สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก นายนรภัทร ปลอดทอง ผูวาราชการจังหวัด ภูเก็ต เปดเผยวา ดวยจังหวัดภูเก็ตรับแจงจาก กระทรวงมหาดไทย กรณีตรวจพบกลุมบุคคลที่ มีพฤติการณหลอกหลวงราษฎรในสวนภูมิภาค ลักษณะชักชวนใหปลูกอินทผาลัม โดยจําหนาย เมล็ดพันธุอินทผาลัมใหราษฎรปลูก และทําการ

โนมนาวราษฎรวาจะรับซื้อผลผลิตกลับคืนใน ราคาที่สูง โดยพฤติการณการหลอกลวงประชาชนให ปลูกอินทผาลัม จะทําในรูปแบบ วางแผน จําหนายเมล็ดพันธุอินทผาลัมใหราษฎรปลูก และอางวาจะรับซื้อผลผลิตกลับคืนในราคาที่สูง เพื่อโนมนาวใหราษฎรรวมดําเนินการ มีการจัด ตั้งแกนนําและเครือขายในพื้นที่ตาง ๆ เพื่อทํา หนาที่รวบรวมสมาชิกใหไดจํานวนมาก อธิบาย รายละเอียดโครงการในเบื้องตน และโนมนาว ใหเขามารวมประชุม รับฟงการชี้แจงจากกลุมฯ โดยโฆษณาแอบอาง องคกร/หนวยงานตาง ๆ เพื่อสรางความเชื่อถือวามิไดมีการหลอกลวง ดําเนินการในนามวิสาหกิจชุมชน ซึ่งมี สํานักงานที่ตั้งจริงในพื้นที่ ไดรับการสนับสนุน เงินทุนจํานวนมากจากองคการสหประชาชาติ หรือโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ เพื่อให นําเงินมาชวยเหลือราษฎรในรูปแบบโครงการ ตาง ๆ

■ มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยจัดกิจกรรมอบรมความ รูดานสวัสดิภาพสัตวแกครูจากโรงเรียนในทองถิ่น จังหวัดภูเก็ต 12โรงเรียน เล็งปลูกฝงและตอยอด ความรูใหแกเยาวชนอนาคตของชาติ จากการที่เล็งเห็นวาเยาวชนคือกําลังสําคัญที่สุด ของการพัฒนาความรูและการศึกษาก็เปนเครื่องมือ ที่ทรงพลังที่สุดในการสรางความเปลี่ยนแปลง มูลนิธิฯ จึงไดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต โครงการ คนรักสัตว สัตวรักสิ่งแวดลอม ปที่ 2 ขึ้น เพื่อใหความรูเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตวแกเหลา คณาจารย ผูซึ่งจะเปนตัวกลางที่ดีที่สุดในการสงตอ ความรูเหลานี้สูนักเรียนในความดูแล โดยไดรับ เกียรติจากทานรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ภานุพงศ สุขอภิรมย มาเปนประธานในพิธีเปดโครงการ โดยประธานมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย กิรณี นรบาล ไดกลาวถึงความสําคัญของการเรียนรูเรื่อง สวัสดิภาพสัตววา “หลาย ๆ ครั้งเรามองถึงสิ่งแวดลอม เราจะ นึกถึงเรื่องของดิน นํ้า ลม ไฟ นึกถึงอากาศ นึกถึง นํ้าเสีย แตเราลืมไปวาสัตวตาง ๆ โดยเฉพาะสัตว จรจัดนั้น ก็ดํารงชีวิตอยูในสิ่งแวดลอมรวมกับพวก เรา ปริมาณที่เพิ่มขึ้นอยางขาดการควบคุมนําไปสู การเกิดโรคและความเสี่ยงตอชีวิตมนุษย นี่ยังไม รวมไปถึงผลกระทบในแงของเศรษฐกิจและสังคมใน ฐานะเมืองทองเที่ยวระดับตน ๆ ของภูมิภาคนี้” “เพราะสัตวจรจัดไมสามารถกําจัดไดในเวลาอัน รวดเร็ว วิธีการที่ดีที่สุดก็คือ การอยูรวมกับพวกเขา ไดอยางถูกตอง รูวิธีการที่จะคุมกําเนิด สิ่งที่ใกลตัว

ภาพ: มู ลนิธิเพือ่ สุนัขในซอย

ภาพ: มู ลนิธิเพือ่ สุนัขในซอย

ที่สุดก็คือสัตวเลี้ยง หรือสัตวที่อยูในโรงเรียน การ ดูแลอยางถูกวิธี การควบคุมประชากร การปองกัน โรค คือแนวทางที่เราตองการนําเสนอ เพราะเรา เชื่อวา ความรูความเขาใจจะนําไปสูประโยชนอยาง แทจริง” ดวยความมุงหมายใหบุคลากรครูและบุคลากร ทางการศึกษานําองคความรูไปบูรณาการเพื่อใหเกิด ประโยชนอยางแทจริง คือการนําไปถายทอดสู นักเรียนในกํากับดูแล สามารถนําเสนอโครงการ ดี ๆ ใหแกผูบริหาร เปนสามารถที่จะเปนบุคคล สําคัญที่จะรวมขับเคลื่อนใหจังหวัดภูเก็ตมีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น ลดการแพรกระจายของโรคติดตอที่มี สัตวเปนพาหะ รวมทั้งสามารถที่จะทําใหเด็กเกิด ความเขาใจที่ถูกตอง วาเราควรจะดูแลสัตวอยางไร ทําอยางไรจึงจะปองกันโรค ทําอยางไรที่เราจะอยู รวมกับสัตวจรจัดไดอยางปลอดภัย ซึ่งก็จะถายทอด ไปยังครอบครัว และบริเวณชุมชนนั้น


วันศุกร์ท่ี 8 มิถนุ ายน 2561

สลากกินแบ่งรัฐบาล

KHAOPHUKET.COM

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจําวันที่ 1 มิถนุ ายน 2561 รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท

เลขหนา 3 ตัว 2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท

เลขทาย 3 ตัว 2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท

เลขทาย 2 ตัว 1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

988117

310 553

248 650

95

รางวัลขางเคียงรางวัลที่ 1 2 รางวัลๆละ 100,000 บาท

988116

988118

ผลสลากกินแบงรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท

331728

497522

550794

637992

694302

ผลสลากกินแบงรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท

035084

073985

273002

352674

509924

605427

636516

764354

775783

902638

ผลสลากกินแบงรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บาท

11

ผลสลากกินแบงรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท

001358

021344

093911

102528

122339

018847

088169

102070

122266

134170

143217

159751

219397

230705

254476

149094

178992

221612

252832

264811

268260

280915

291041

295722

314271

270223

288611

295588

314056

322764

333278

341410

351429

363158

371974

336119

348560

356049

370784

373917

381930

390403

392769

412051

427652

387069

392254

405971

412309

445566

046009

050953

079090

083147

087450

447916

466934

499474

512428

535177

100426

130839

136086

143786

178267

449030

485716

511601

525481

535869

189402

283149

283572

300994

347539

546958

618311

626540

645514

664638

355419

370718

375189

447861

455343

598838

621551

628733

662513

668827

487859

534180

540143

563881

567864

680320

697474

699359

701714

752900

599644

622409

645047

668248

681835

691695

699173

701314

738888

760042

684780

687847

690235

698186

705347

773764

782236

794651

805183

838245

707107

717383

731859

743815

744710

776296

793145

797821

810378

872008

750731

849175

887879

893855

924502

911378

941312

962634

972141

986181

933319

941821

961138

976163

981815

930503

954902

966442

978722

993865

ภาพ: Horoworld

เจ็บนิดๆ!!! ดวงความรัก ราศีใดช่ วงนีต้ อ้ ง “ห่างกันสักพัก ” Horoworld

www.horoworld.com

■ เจ็บแปลบขึ้นมาทันที !!! Horoworld. com ชี้เปา ราศีที่ดวงความรักชวงนี้ตองไมคอย แฮปปนัก เพราะเจอฟาผากลางความสัมพันธ ทะเลาะกับคนรักอยางไมสาเหตุ จนถึงขั้นตอง แยกกันอยู ในเดือนมิถุนายนนี้ มากที่สุด! ดูดวง ความรัก

เวลาเจ็บแตจบ บางคนอาจจะไดเริ่มชีวิตรักกับ คนใหม ทําใจไดเร็วก็เริ่มไดเร็ว ใสใจสุขภาพกาย ใจที่ดีทําใหกิจกรรมความรักดี สุดทายนี้การ ทํานายตามพื้นฐานดวงของแตละคน แตการที่ เราจะ ดวงดี ดวงตก นั้นมันก็ขึ้นอยูกับความ ประพฤติของแตละบุคคลนั้น ๆ ดังเชนคํากลาวที่ ราศีเมษ วา “ทําอะไรไป ก็ไดอยางนั้น” (เกิด 13 เมษายน - 13 พฤษภาคม) ชาวเมษมีคู เดือนนี้การพูดจาดี ๆ ทําให และอยาลืมมาติดตามดวงแบบฉบับเต็มกัน สถานการณดีขึ้น อยาโอนเอียงไปตามขาวสาร ไดที่ Horoworld.com กันนะ สุดทายนี้ใคร อาจมีความปรารถนารายแอบแฝง ทําใหเรื่อง อยากคุยดวงความรักกับหมอเมี่ยง โทริอิ โทรเลย เล็กกลายเปนเรื่องใหญ คนมีปญหาเรื้อรังอาจถึง 1900-111-080 รหัส 240


12

อีเวนต์

KHAOPHUKET.COM

PBS #2 ภูเก็ต บิซิเนส ซันดาวเนอรส (PBS) คือการพบปะ เครือขายนักธุรกิจที่แสนจะเปนกันเอง งานรวมตัว กันที่จัดขึ้นทุกวันศุกรที่ 2 ของเดือน ดวยคาผาน ประตูราคาสบายกระเปาเพียง 500 บาทตอทาน เพื่อรับเครื่องดื่ม 3 แกวแรกฟรีและบุฟเฟตเบา ๆ อยาลืมเตรียมนามบัตรของคุณใหพรอมแจก และ ทําความรูจ กั กับเครือขายนักธุรกิจอันเปนเปาหมาย หลักของ PBS วันศุกรที่ 8 มิ.ย. นี้ งานประชุม จะมีขึ้นที่ Grizzlys Sports Bar กะทู กรุณาแจง ทางเราล ว งหน า ผ า นทางข อ ความส ว นตั ว ใน เฟซบุ  ก https://www.facebook.com/ events/178587919526284/

บุ ฟเฟ่ต์วีแกนเพื่อสุขภาพ ที่ร้านอาหาร DiLite เปด: ทุกวันจันทร - เสาร มือ้ เทีย่ ง: 12.00–15.00 น. มือ้ คํา่ : 18.00–20.30 น. ราคา: มือ้ เทีย่ ง 350 บาท/ มือ้ คํา่ 550 บาท www.thanyapura.com/hotel/ dining/ ที่อยู : รานอาหาร DiLite, ธัญญปุระ, 076 336 000

8 มิ.ย.

9 มิ.ย.

เวิล์ด คัพ ลีก @ BISP เทอม 3 วันที่ - 28 เม.ย., 12 พ.ค., 19 พ.ค., 26 พ.ค., 2 มิ.ย., 9 มิ.ย. และ 16 มิ.ย 2018 อายุ/เวลา U9: 9:30-10:30 U11: 10:30-11:30 U15: 11:3012:30 *ประเภทหญิงสามารถเลนในรุนอายุที่ตํ่า กวาได แพคเกจรวม – อุปกรณเวิลด คัพ ทีม, เหรียญรวมการแขงขัน, แขงขันทั้งสิ้น 7 เสาร คาสมัคร 3,000 บาท หากสมัครและชําระเงินกอน วันที่ 8 เม.ย. 2018 3,500 บาท สําหรับผูสมัคร และชําระเงินหลังจาก 8 เม.ย. สนใจลงสมัครติดตอ infobisp@cruzeirothailand.com

ประชุม - สโมสรโรตารีป่าตองบีช งานประชุมประจําสัปดาหของสโมสรโรตารีปา ตอง บีช ใหการตอนรับ นิค แอนโธนี มาเปนผูบรรยาย ในหั ว ข อ กลยุ ท ธ ก ารรั ก ษาความสะอาดของ มหาสมุ ท รอิ น เดี ย 500 บาท รวมอาหารเที่ ย ง สําหรับทานทีไ่ มไดเปนสมาชิก การประชุมเริม่ เวลา 12.00 น. ที่ มิลเลนเนียม รีสอรท ปาตอง ขอมูล สนามวิ่งระดับนานาชาติในเอเซี ยอาคเนย์ เพิ่มเติมเขาชมไดที่ www.rotarypatong.org วิ่งมาราธอน ลากูนา ภูเก็ต จัดขึ้นครั้งแรกในป พ.ศ. 2549 โดย โก แอดเวนเจอร เอเชีย ปจจุบัน 21 จัดเปนปที่ 13 งานวิง่ มาราธอนลากูนา ภูเก็ต ไดรบั มิ . ย. รางวัล “งานกีฬาสมัครเลนยอดเยี่ยมแหงปของ ประเทศไทย” ระดับ GOLD จากงานประกาศรางวัล สุดยอดแหงวงการกีฬาเอเชีย (SPIA Asia 2017) เสนทางการแขงขันรับรองมาตรฐานโดย สมาคม วิ่ ง มาราธอนนานาชาติ แ ละการแข ง ขั น ทาง เรี ย บ หรื อ AIMS ดู ข  อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ได ที่ www.phuketmarathon.com/th

พฤ

11 มิ.ย.

ไรด์ 4 คิดส์ ไรด 4 คิดส V2,0 พรอมสยายปกไปกับ 20 นักปน ทีจ่ ะรวมกันปน ลงลอใหหมุนเปนระยะทางกวา 700 กิโลเมตรจากภูเก็ต ในวันที่ 11 – 16 มิถุนายน นี้ สู การระดมทุนเพื่อมูลนิธิกูดเชพเพิรด, PHBGTU และ Share4Change ของเอาทริกเกอร ขอเชิญ ทุ ก ท า นมาร ว มงานปาร ตี้ ต  อ นรั บ กลั บ บ า นที่ Metzos ในวันที่ 16 มิ.ย. นี้ และพบปะกับทีมนัก ปน , สํารองบัตรไดในราคา 2,500 บาท โปรดติดตอ donna.thethaiger@gmail.com หรือเขาชม www.ride4kids.co เพื่อรับทราบขอมูลเพิ่มเติม

15 มิ.ย.

ฮอสพิทาลิตี้ กอล์ฟ ชาเล็นจ์ 2018 การแขงขันกอลฟ ลากูนา ภูเก็ต ฮอสพิทาลิตี้ ชาเล็นจ ประจําปทจี่ ดั ขึน้ เปน ครัง้ ที่ 3 กําลังจะเกิด ขึ้นในวันศุกร ที่ 15 มิถุนายน นี้ ที่สนามกอลฟ “ลากูนากอลฟภูเก็ต” เพื่อชวยเหลือเด็ก ๆ ใน โครงการ The Children First Fund ขอเชิญทุก ทานเขามารวมการแขงขันนีท้ เี่ ต็มไปดวยความสนุก สนานจากสปอร น เซอร ใ นภู เ ก็ ต ที่ จ ะทํ า ให ก าร แขงขันตลอดทัง้ วันเปนวันแหงความสุขและตืน่ เตน ดวยอาหารและเครื่องดื่มสุดประทับใจ งานนี้เรา ภูมิใจที่ไดมี 89.5FM, Phuket News TV เปนสื่อ พันธมิตรและผูใหการสนับสนุน เขาชมเว็บไซตที่ www.asean-events.com หรืออีเมล mark@ asean-events.com ที่อยู : ลากูนากอลฟภูเก็ต, golf@lagunaphuket.com, เบอรโทร 076 324 350

22 มิ.ย.

27 มิ.ย.

Quiz Night - สโมสรโรตารีป่าตองบีช สโมสรโรตารีปาตองบีช ขอเชิญแขกผูมีเกียรติทุก ทาน เขารวมดืม่ ดํา่ ไปกับคํา่ คืน ทีค่ ณ ุ จะเต็มทีไ่ ปกับ คําถามมากมายทีร่ อคุณอยูท ี่ ออสซี่ ผับ กมลา รวม จับฉลาก + ตอบคําถาม + เครื่องดื่ม + อาหาร + ระดมทุนเพื่อการกุศลA = นาสนุก, B = งานนี้สนุก แนนอน และ C = นาเบื่อ? ถาคําตอบของคุณคือ A หรื อ B พบกั น ทุ  ม ครึ่ ง ข อ มู ล เพิ่ ม เติ ม : www.rotarypatong.org

พฤ

การแสดงปิ ดภาคเรียน KIS เดื อ นมิ ถุ น ายนของทุ ก ป โรงเรี ย นขจรเกี ย รติ นานาชาติ ภูเก็ต (KIS) ไดเปนเจาภาพจัดการแสดง ปดภาคเรียน (KIS End of Year Show) เริ่มตั้งแต KIS เปดทําการในป 2011 และในเดือนมิถุนายนนี้ การแสดงป ด ภาคเรี ย นของพวกเราคื อ เรื่ อ ง Dr.Dolittle JR. ซึ่งการแสดงจะมีขึ้นที่ KIS ที่ตั้ง ภูเก็ต 125/1 ซอย เดอะ วัลเลย, ถ.พระภูเก็ตแกว, กะทู, ภูเก็ต ในวันศุกรที่ 22 มิ.ย. และ เสาร 23 มิ.ย. งานแสดงอันนาตื่นเตนนี้เองที่จะเติมเต็มโรงละคร ไปดวยบทเพลงที่ยากจะลืมเลือน รวมทั้งตัวละคร ทีเ่ ต็มไปดวยความสนุกสนานและสุดยอดการแสดง พรอมไปกับเสียงดนตรีจากนักเรียน KIS ทีพ่ รอมจะ มอบความสุขใหกับทางโรงเรียน ผูปกครอง และ ชาวภูเก็ต โอกาสนี้เราขอเชิญทุกทานเขามารวม เปนสวนหนึ่งของงานในครั้งนี้!

23 มิ.ย.

สมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต จัดกอล์ฟการกุศล 2018 สมาคมอสังหาริมทรัพยภูเก็ต จัด P-REA Charity Golf 2018 หารายไดเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย มอบให โ รงพยาบาลถลาง ทีม ละ 4 คน ราคา 11,000 บาท, เดี่ยวทานละ 2,900 บาท รวมกรี นฟส, เสื้อยืด, หมวก, มื้อเย็น, เครื่องดื่ม, รางวัล ชนะเลิศ และของรางวัลอืน่ ๆ อีกมากมาย รถกอลฟ – กรุณาจองลวงหนา 700 บาท/แชร Rego – 10:30 น. Shotgun เริ่ม – 12:29 น. ดินเนอร 18:30 น. โฮลอินวัน - Volvo V60 (1.9ลานบาท) จาก Stockholm Auto. ติดตอ prea.news@gmail. com, 086 471 4874, 081 982 9208 (แซม)

มื้อเที่ยง PIWC มิถุนายน 2018 พบกันที่ ราน Ethos หาดกะหลิม บัตรราคา 700 บาทสําหรับสมาชิก และ 850 บาทสําหรับผูต ดิ ตาม ลงทะเบียนเวลา 11.30 น. เพื่อรับประทานอาหาร เที่ยงในเวลา 12.00 น. สํารองที่นั่งไดที่ info@PIWC-Phuket.com

วันศุกร์ท่ี 8 มิถนุ ายน 2561

19 ก.ค.

มื้อเที่ยง PIWC กรกฎาคม 2018 งานพบปะมื้ อ เที่ ย งเดื อ น ก.ค.นี้ จะจั ด ขึ้ น ที่ Mom Tri’s Villa Royale 700 บาทสําหรับสมาชิก และราคาผูติดตาม 850 บาท ลงทะเบียน เวลา 11.30 น. เพื่อรับประทานอาหารเที่ยง 12.00 น. สํารองโตะไดที่ info@PIWC-Phuket.com

DAILY AILY EVEN EVENT ATES O UPDATES ON


วันศุกร์ท่ี 8 มิถนุ ายน 2561

ประกาศซื้ อขาย

KHAOPHUKET.COM

อยากซื้ อ อยากขาย ต้องการแม่บ้านประจําบ้าน

ตองการแมบา นประจําบานทีก่ ะตะ เขาใจภาษาอังกฤษและรักสุนขั บานนาอยูเงือ่ นไขดี เยีย่ ม ติดตอ : ลิเลียน ไดนิก, 31/3 ซอยปลักเจ กะตะ ภูเก็ต, lil@ladolcevitare.com.au, 080 690 5248

หลังคาเรียบกันนํ้า

เรารับทําหลังคาเรียบกันนํา้ พรอมการันตี 20 ป ดวยงาน คุณภาพกับอุปกรณถึง 4 ชั้น ผนังกันรอน + ซอมแซม รอยแตก! ติดตอ : แอนเดรส รูธ, 22/5 หมู 1 กมลา, กะทู, office@tcm-asia.com, 086 943 9834, 076 385 081

ผู ้จัดการฝ่ ายงานรับจองหญิง

ไทล์ อิท - ร้านขายกระเบื้อง ที่มีคุณภาพในภูเก็ต

ดิ เอ็กซแพท โฮเต็ล กรุป กําลังเฟนหาพนักงานหญิงที่มีทักษะภาษาอังกฤษดีเยี่ยม มี ทักษะคอมพิวเตอรทดี่ ี รวมถึงทักษะการเขาสังคมและประสบการณการทํางานเกีย่ วกับ ตัวแทนจําหนายการทองเทีย่ วออนไลน หากมีความรูเ กีย่ วกับระบบ Cloudbeds จะรับ พิจารณาเปนพิเศษ, คาตอบแทน : ตอรองกันได, pauljames@expathotel.com

ทําความสะอาดกระเบื้อง และงานการดูแลปองกันการลื่น ติดตอ 076 620 168 info@tile-asia.com

ขายอสังหาริมทรัพย์

ขายโต๊ะสนุก๊ Rasson Victory 2 โปร ทัวร์นาเมนต์

ความมีสไตลคืออะไรที่ยั่งยืน! โตะพูลมาตรฐานสูง 9 ฟุต Victory Tournament สไตลโตะพูลเพื่อการแขงขัน ดวย การออกแบบทีย่ อดเยีย่ มและมีคณ ุ ภาพ สามารถใชไดทงั้ การ เลนสวนตัวและเพื่อการพาณิชย พื้นหินชนวน, ราคา : 228,000

เบ็ดเตล็ดสําหรับขาย ขาย

อุปกรณกอลฟใหมทั้งเซต Kasco G7 RH R FLEX, ไดรฟเวอร 10.5°, 3 ไม 15°, U4 ไฮบริด 19°, 5,6,7,8,9,P,S เหล็ก. Milled head putter. 11 Clubs, 4 Head Covers, ดามแกรไฟต ยกเวนพัตเตอร, ราคา : 25,000, ติ ดตอ : Bob Mather, กะทู, bobmather_4@hotmail.com, 095 549 2748

ขายรถ/เช่ ารถ ด่วน

ขาย

รถยนต์ให้เช่ า ราคายุ ติธรรม

พวกเราใหบริการรถเชาในราคาทีจ่ บั ตองได ราคาตอเดือน เริ่มตนที่ 10,000 บาท ราคาตอวันเริ่มที่ 400 บาท โทรหาเราเพื่ อ รั บ ข อ เสนอเพิ่ ม เติ ม , ราคา : 10,000 ต อ เดื อ น, ติ ด ต อ : Stig Johansson, 110/78 หมู  2 ป า คลอก, ถลาง 83110 ภู เ ก็ ต , stigisaan@gmail.com, 084 847 4377 ด่วน

ขาย

ฟอร์ด เรนเจอร์ 2.2 โอเพ่น แค็บ ปี 2012

78,000 กม. ระบบ 6 เกียรธรรมดา รูปทรงภายนอกและสัมผัส ความรูส กึ เหมือนรถใหม เจาของดูแลรถเปนอยางดี เครือ่ งยนต สะอาด เปลี่ยนยางใหมเอี่ยมทั้ง 4 ลอ ราคา 500,000 บาท ติดตอ 081 427 5168

ขายเรือ ด่วน

ขาย

ขาย

ขาย SILVERCRAFT 31

ขายเรือ

เรืออวนลากสัญชาติไทยขนาด 72 ฟุต (22 เมตร) ปรับให เปนเรือทัวร ทําใหมทงั้ ลํา เมือ่ 3 ปทแี่ ลว (คาใชจา ยมากกวา 1 ลานบาท) รวมทั้งเครื่องยนตที่ติดตั้งใหเหมาะกับการทํา ธุรกิจเรือทัวร เจาของเรือเดิมตองกลับประเทศอังกฤษ จึงจําเปนตองขายเรือ ที่มีความ เสียหายบางจากคลื่นลมและบางสวนตองการการซอมแซม เครื่องยนตใชเพียงแค 6 ชั่วโมง มีเครื่องปนไฟใหม 12 kua ตอนนี้จอดอยูที่หัวหิน สามารถนัดเวลาชมได เรา จําเปนตองขายใหไดภายใน 3-5 เดือนขางหนา เปดรับขอเสนอราคาเงินสดที่นาพอใจ ติดตอ เชน 093 418 9529 หรือ shayne.inbox@gmail.com

ขายธุรกิจ มินิรีสอร์ท - ใกล้ลากูน่า

วิลลาหรู 4 และ 3 หองนอน พรอมสระวายนํ้า, ออฟฟศ/อพารทเมนท, 0.5 ไร ตกแตง เฟอรนิเจอรครบครัน มีสวนสีเขียวไวหยอนใจ ตอนนี้กําลังปลอยเชา สรางรายไดเปน อยางดี เพียง 13.5 ลาน - 089 594 4067 ด่วน

ขาย

ขายเพนเฮ้าส์

ขายเพนเฮาส 432.44 ตร.ม. วิว 320 องศา ชายหาดปาตอง และเมืองปาตอง สระวายนํา้ สวนตัว ชัน้ บนสุดของอันดามัน บีช คอนโดมีเนียม, ปาตอง, ภูเก็ต, ประเทศไทย พรอมสิ่ง อํานวยความสะดวกของคอนโดอยาง สนามเทนนิส 2 สนาม สระวายนํ้ามาสเตอร 10x24 เมตร ฟตเนสและหองเลนเกม, รานอาหาร พรอมที่จอดรถ ราคา : 60 ลานบาท (หรือราคาเสนอที่ใกลเคียง), ติดตอ : Songpan, songpanpirom@hotmail.com, 081 737 8662

ขายตึก

ขายตึก 1 คูหา ในยานธุรกิจของโบท อเวนิว ใกล วิลลา มารเก็ต ลากูนา 3 ชัน้ ครึง่ 24 ตร.ว. ติดตอ : คุณหมี (เจาของ), 49/23 เชิงทะเล, anmehee@hotmail.com, 095 545 0017, 086 346 2622 ด่วน

ขาย

บ้าน 1 ห้องนอนสวย ทําเลดี

บานสรางใหม 1 หองนอนใจกลางราไวย เฟอรนิเจอรครบ ครัน พรอมที่จอดรถ ยายเขาอยูไดทันที บนบานทําเลที่ดี ที่ สุ ด ใจกลางราไวย ราคาสุ ด พิ เ ศษบนพื้ น ที่ ที่ ทุ ก คน อยากเปนเจาของ หามพลาด!, ราคา : 2,900,000 ติดตอ : เบนนิ, ราไวย, ภูเก็ต, b_gholami@hotmail.com, 088 168 5032

ขายบ้านเดี่ยว

ตั้งอยูที่ทางไปยามู ต.ปาคลอก หางจากถนนเสนหลัก 500 เมตร บานขนาด 55 ตร.ว. 3 หองนอน 2 หองนํ้า พรอมหอง ครัวดีไซนทันสมัย จอดรถยนตได 2 คัน และพื้นที่วางอีก 140 ตร.ม.. ราคา : 3.5 ลาน บาท, ติดตอ : คุณสุวิทย ทางอีเมล suwitlap5@gmail.com โทร 081 895 6969 น

ด่ว ขาย

เกาะหมากไอส์แลนด์

บังกะโลว 2 ชั้น เนื้อที่ 3 ไร เพียง 50 เมตรจากชายหาด มี 4 หองนอน และ หองนั่งเลน มองเห็นวิวสวยงามมาก ประมาณ 2 กม.จากเกาะตะปู ราคา : เพียง 4.4 ลานบาท, ติดตอ : โจสตีน เพเดอสัน, เกาะหมากไอสแลนด, jospeder@live.no, 089 872 6895

ออฟฟิ ศที่ฉลอง, เวิรค์ ช็อป/ร้านค้า

เหมือนใหมหมดจด ใชงานเพียง 35 ชัว่ โมงเทานัน้ ยังอยูภ าย ใตการรับประกัน พรอมตัวจับพิเศษ พรอมใหคณ ุ เปนเจาของ แลววันนี้ ลงทะเบียนเรือไทยพรอมจายภาษีเรียบรอย เขาชม ตัวเรือได เรือใหมราคา เราขายเพียง 4.6 ลานบาท จากราคาของใหม 4,863,000 บาท รวม คาจดทะเบียนและสัญญาตาง ๆ ติดตอ : วิลเลียม, wfphelps@me.com, 086 943 0333 ด่วน

Khao Phuket - ข่าวภูเก็ต @khaophuket

การปรับปรุงบ้าน

งาน ด่วน

13

ขายต่อธุรกิจ

เช า /ขายธุ ร กิ จ ร า นอาหารพื้ น ที่ ฉ ลอง บนถนนเจ า ฟ า ตะวั น ออก เฟอร นิ เ จอร ค รบครั น พร อ มให บ ริ ก าร 50 ที่ นั่ ง เพี ย ง 400 เมตร จากวงเวี ย นห า แยก, shchalong@gmail.com

ออฟฟส 2 ชัน้ อยูบ นพืน้ ทีข่ นาด 300 ตร.ม. พรอมบริการตางๆ เชน สายโทรศัพท 3 สาย + รานคา/สโตรเก็บของมีหลังคา ขนาด 300 ตร.ม. สูง 4 เมตร & 3 เฟส พรอมโฉนด 0.5 ไร, ราคา : 12,000,000 ติดตอ : ไซมอน จูป, 29/4 ซอยนาใหญ, ฉลอง, ภูเก็ต, simonj@cscoms.com, +66878832542

โอกาสที่ดีแห่งการลงทุนที่ไม่เหมือนใคร

โอกาสในการลงทุนทีไ่ มเหมือนใคร พลาดไมได! กับบานพักพืน้ ที่ ขนาดใหญ 5 หลังพรอมสระวายนํา้ พืน้ ทีค่ วามบันเทิงกวางขวาง ทีจ่ อดรถและทางเขาแบบสวนตัว ขอมูลเพิม่ เติม: www.thegardenkptphuket.com

ขายอสังหาริมทรัพย์ ด่วน

ขาย

หาดสุรินทร์: ขายบาร์ แอนด์เรสเตอรองสไตล์หรู

รานพรอมใชงาน เฟอรนเิ จอรสไตลอติ าเลีย่ น อุปกรณครัวและบาร นําเขาใหมทงั้ หมด ตกแตงเพิม่ เติมไดทนั ที บารกวางพรอมบูธดีเจ เลาจในสวนสวย ชัน้ ดาดฟา สามารถรับลูกคาได 50 ทีน่ งั่ อินดอร 50 ทีบ่ ริเวณสวน และ 40 ทีน่ งั่ ชัน้ ดาดฟา สนใจติดตอ พาโบล 080 143 5541

ด่วน

ขาย

ขายด่วน! เป็ นเจ้าของคอนโด RPM

คอนโดหรู 2 หองนอน 2 หองนํา้ 155 ตร.ม. ชาวตางชาติเปนเจาของ ได ตกแตงใหมโดยสถาปนิก อางจากุซซีใ่ หม วิวทะเลสาบ ภูเขา มา รีนา สระวายนํา้ และอืน่ ๆ อีกมากมาย ตกแตงเฟอรนเิ จอรพรอม เพียงทานหยิบแปรงสีฟน มาดามเดียวก็สามารถเขาอยูไ ดเลย เจาของกําลังจะเดินทางออกจากประเทศไทย ในราคา 16 ลานบาท ขายดวน สนใจติดตอ ไบรอัน (เจาของ) 089 054 4354, 076 360 943. bggvirgo@gmail.com RoyalPhuketMarinaCondos.com

อสังหาริมทรัพย์ให้เช่ า พร้อมให้เช่ า 01/07/2018

ใหเชา Heritages Suites Nice 2 หองนอน, 2 หองนํ้า, จากูซซี่ 160 ตร.ม. เฟอรนิเจอรทันสมัย เชาระยะยาว (ขั้นตํ่า 1 ป) มีที่จอดรถ, สระวายนํ้า, ฟตเนส ใกล KIS และ เทสโกโลตัส, ราคา : 39,000, ติดตอ : Aouiche, กะทู, Thai 089 552 9303/Eng 093 717 9343

ให้เช่ าพู ลวิลล่า พังงา

พูลวิลลา 4 หองนอน ใกลหาดนาใต ลอมรอบดวยธรรมชาติ ทางเหนือของเกาะภูเก็ต 25 นาทีจากสนามบิน เหมาะกับการใช ชีวิตวัยเกษียณหรือพักอาศัยระยะยาวแบบครอบครัว ติดตอ : Yupadee, miakcg@yahoo.com, 0819263286

วิลล่า 3 ห้องนอน ตกแต่งแบบตะวันตก

ใกลลากูนา เฟอรนเิ จอรครบครันคุณภาพดี หองครัวใหญ พรอมสวนสวยสีเขียว ปลอดภัย เงียบสงบ 6 ลาน เชา 2 หมื่น/เดือน โทร 089 594 4067


14

งาน

รับสมัครงาน

KHAOPHUKET.COM

วันศุกร์ท่ี 8 มิถนุ ายน 2561

Khao Phuket - ข่าวภูเก็ต @khaophuket


วันศุกร์ท่ี 8 มิถนุ ายน 2561

กีฬา

KHAOPHUKET.COM

สมาคมอสังหาริมทรัพย์ภเู ก็ต จัดกอล์ฟการกุศล 2018 กอล์ฟ ข่าวภูเก็ต

thai@classactmedia.co.th

■ สมาคมอสั ง หาริ ม ทรั พ ย

ภูเก็ต จัดกอลฟการกุศล ประจําป 2018 หรือ “P-REA Charity Golf 2018” ณ สนามลากูนา กอลฟ ภูเก็ต ในวันเสาร ที่ 23 มิถุนายน นี้ ซึ่งทางสมาคมมีความยินดีและ เปดโอกาสใหทกุ ทานไดมสี ว นรวม กับงานการกุศลในครั้งนี้ เพื่อหา รายไดเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย มอบใหโรงพยาบาลถลาง

การจัดงานใน P-REA Charity Golf 2018 ในปนี้ก็ยังคงความมุง หมายเดิมคือการจัดการแขงขัน กอลฟอันยอดเยี่ยมและเปนการ เลนกอลฟทีส่ นุกสนานตลอดระยะ เวลาของการจัดงาน ซึ่งนับวาเปน กิจกรรมที่เปดโอกาสใหเหลาชาว นักธุรกิจอสังหาริมทรัพยที่มีใจรัก ในกีฬากอลฟของจังหวัดภูเก็ตและ ใกลเคียง ไดพบปะสังสรรคและ สานสัมพันธสรางโครงขายธุรกิจได เปนอยางดี ณ สนามกอลฟที่มา พรอมกับรางวัลการันตีชนะเลิศ สนามกอลฟยอดเยี่ยมแหงนี้ และก็เหมือนเชนทุกปที่ผาน

มา ที่หลักใหญใจความของการจัด งานโดยสมาคมอสังหาริมทรัพย ภู เ ก็ ต กั บ ความตั้ ง ใจในการจั ด กิจกรรมเพื่อสังคมอยางตอเนื่อง ซึ่งก็คือการระดมเงินทุนเพื่อการ กุศล สําหรับปนี้รายไดจากการจัด งานจะถูกสงตอไปยังโรงพยาบาล ถลาง เพือ่ ใชในการจัดซือ้ เครือ่ งมือ แพทยที่จําเปนในโรงพยาบาล ผู  ส นั บ สนุ น หลั ก ของการจั ด งานในครั้งนี้ไดแก Tostem และ American Standard รวมถึ ง ผูสนับสนุนรายอื่น ๆ เชน Vista Flooring, โบ ท พั ฒ นา และผู  สนับสนุนใจดีอกี มากมาย นอกจาก

ภายใต้ความสนุกสนานที่ยงั มีความอาลัย รักบี้ ข่าวภูเก็ต

thai@classactmedia.co.th

ต่อจากหน้า 16 และในวันอาทิตยนั่นเองที่ เดอะ มูแรบบิน แรมส ที่ชนะ เลิศรุน อายุ 45 ป, สวนแบงคอก แบงเกอร เบลส ไดครองถวย แชมปประเภทหญิง และทีมสาว ใตอยาง เดอะเซาเธิน เลดี้สก็ได รับโลรางวัลไป สําหรับรอบชิงถวยเกี ย รติ ยศ แอธีนา สยาม โคฟน ดอจ เจอรส ทีม มูแรบบิน แรมสพา ย ตอ โกลด โคสท บารบาเรียนส สวนภูเก็ต วิอากรา บอนดสได รับโลรางวัล ในขณะที่ เอเชียน เจแปนิส โกลด ไดครองถวย รางวัล ในสวนของออสซี่ บาร โอ เพน โลรางวัลชิลดไดตกไปอยู ในมือของ โอลดแมนมิกซ ซึ่ง ถือวาเปนผลการแขงที่ดีทีเดียว สําหรับหนุมไทย ในขณะที่ถวย รางวัลตกเปนของ โกลดโคสท สวนโลแชมปถูกชิงไปโดยนอตี้ นู รี ส  วากาบอนด เพื่ อ แสดง แสนยานุภาพแหงทีมฝงภูเก็ต แตอยางไรก็ตาม การทดสอบ อั น หนั ก หน ว งก็ ไ ด ร อท า ที ม แชมปเปยนหลายสมัย อยาง

ภูเก็ต วิอากราบอนดส หลังจาก เอาชนะ เดอะ อีสต ในรอบชิงถวย รองชนะเลิศ โดยเหลาวากาบอนด บุกเกมส แรกนําไปสูคะแนน 7-0 แตทาง ดานหนุม ๆ เดอะอีสต ก็จัดการ สวนกลับหลังครึ่งเวลาแรกจนนํา มาซึง่ คะแนน 7-5 เกมสในครึง่ หลัง ตอเนื่องไปเกือบนาทีทาย ๆ เมื่อวิ อากราบอนด ส ที่ ไ ด ฉ กช ว งได เปรียบจากการผานบอลทําแตมไป ไดและเก็บชัยชนะไปดวยคะแนน 12-5 เขาสูรอบชิงชนะเลิศ สวน เฮดฮันเตอรก็ไดรับสิทธิ์ผานเขา รอบไปอยางงายดาย เมื่อวันเดอ เรอรไมสามารถจัดการรวมทีมได รอบชิงชนะเลิศไดเริ่มตนขึ้น ดวยความคาดหวัง เมื่อทีมที่มาก ดวยประสบการณอยางบารบา ที่ ทุ  ม เทเพื่ อ ที่ จ ะคุ ม เกมส แ ต ก็ ไ ม สามารถทํ า ลายแนวป อ งกั น อั น

แข็งแกรงของวิอากราบอนดส ได และดวยลูกเตะของบารบา ไปให ฝ  า ยตรงข า มจนทํ า ให คะแนนตกเป น ของวิ อ ากรา บอนดสไป ทําใหขึ้นนําที่ 7-0 ส ว นเฮดฮั น เตอร ก็ ไ ด ทํ า การ โจมตีกลับทันที จบครึ่งแรกไป ดวยคะแนน 7-5 เกมสในครึ่งหลังทั้งสองทีม ยังคงทําไดดี และจากการบุก และทักษะในเกมของทั้งคูก็ดู เหมือนวาคะแนน 7-5 นาจะ เพียงพอสําหรับชัยชนะแลว แต ความซุม ซามของบารบานัน่ เอง ที่สงผลใหทีมวิอากราบอนดส กลับมาเปนผูคุมเกมสและเรง ทําคะแนนจนทําใหวากาบอนด ไดครองแชมป ป 2018 ในที่สุด และรั บ ถ ว ยรางวั ล แห ง ความ ภูมิใจไปครอบครองสมใจ ภายใต บ รรยากาศแห ง ความสนุกสนานและความสุข ตลอดการแขงขัน เกมสในปนี้ก็ ยั ง ถู ก คละเคล า ไปด ว ยความ เศร า โศก ด ว ยความรํ า ลึ ก ถึ ง บุคคล 2 ทานที่ทําใหมีภูเก็ต รักบี้ และความเปนเดอะ เทนส ในมีวันนี้ นายเอี่ยม ถาวรวอง วงศ (2489-2561) และ มาเรีย อลิซาเบธ (2506-2561) ที่แม จะจากไปแลวแตยังคงอยูในใจ เสมอไป! แพท คอตเตอร

นี้ ยั ง มี สื่ อ พั น ธมิ ต รอย า ง The Phuket News ผูสนับสนุนรวม อยาง ลากูนาภูเก็ต ที่ยังคงใหการ สนับสนุนสนามแขงขันและบริการ อันเปนมิตรอยางตอเนื่อง ซึง่ ก็แนนอนวา รางวัลจากการ รวมแขงขันในครัง้ นีม้ ใี หคณ ุ ไดควา กันมากมาย และที่สําคัญรางวัล สุ ด พิ เ ศษสุ ด คื อ Volvo V60 (มูลคากวา 1.9 ลานบาท) ที่ไดรับ การสนับสนุนจากผูอุปถัมภหลัก อยาง Stockholm Auto สําหรับ ทานที่สามารถทําโฮลอินวันไดใน การแขงขันครั้งนี้ ยินดีตอนรับทุกทาน คาธรรม

15

สมาชิ กสมาคมอสังหาริมทรัพย์ภเู ก็ตในงาน แถลงข่าว การจัดงานกอล์ฟการกุศล 2018

เนี ย มการสมั ค ร 11,000 บาท สํ า หรั บ ประเภทที ม ละ 4 คน และเดี่ ย วท า นละ 2,900 บาท สนใจสมั ค ร กรุ ณ าติ ด ต อ ได ที่ อีเมล prea.news@gmail.com หรื อ โทร 086 471 0871,

081 8929208 (แซม) หรื อ 087 382 3838 (แอมป) The Phuket News และ ขาว ภูเก็ต ภูมิใจสนับสนุน Phuket Real Estate Association Charity Golf Tournament for 2018


16

กีฬา

KHAOPHUKET.COM

วันศุกร์ท่ี 8 มิถนุ ายน 2561

ประวัตศิ าสตร์จารึก! 3 ทีมจากภูเก็ต คว้าแชมป์ ภูเก็ต อินเตอร์เนชั นแนล รักบี้ เทนส์ 2018

ผู ้ก่อตัง้ ภูเก็ตรักบี้เทนส์และภูเก็ตวากาบอนดส์ แพท คอตเตอร์ (ซ้าย) และกัปตันทีม วากาบอนด์ ทาร์ท วัน เดอ วัลท์ ภาพ: SEALS Sports Photography

รักบี้ ข่าวภูเก็ต

thai@classactmedia.co.th

■ เป น อี ก ครั้ ง ที่ ธั ญ ญปุ ร ะ

รีสอรทสุขภาพและกีฬารับบทเปน สถานที่อันยอดเยี่ยมในการเฉลิม ฉลองปที่ 20 ของ ออสซี่ บาร ภู เ ก็ ต อิน เตอร เ นชั น แนล รั ก บี้ เทนส ครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 25-27 พฤษภาคมที่ ผ  า นมา ซึ่ ง ถื อ เป น สัปดาหแหงประวัตศิ าสตรของการ แข ง ขั น ที่ 3 ที ม จากภู เ ก็ ต ทํ า ผลงานสุดเจงควารางวัลทั้งถวย โอเพน ทัวรนาเมนต คัพ และโล รางวัลการแขงขันรายการเดียวกัน และอีกหนึง่ โลรางวัลเกียรติยศจาก ทัวรนาเมนตเปดสนาม การแขงขันแบบทัวรนาเมนต เกมส แ รกเริ่ ม ขึ้ น ในวั น ศุ ก ร ที่ 25พฤษภาคม ใน แอธีนา สยาม โคฟ น ดอจเจอร ส (Athena Siam Coffin Dodgers) ที่เปด

การแขงขันแบบ 2 กลุมจาก 4 ทีม เป น การแข ง ขั น เพื่ อ ให ไ ด ม าซึ่ ง เกียรติยศ ซึ่งแชมปเกาอยางทีม เดอะ มูแรบบิน แรมส (Moorrabbin Rams) จากออสเตรเลียซึ่งอยู ในกลุม เอไดเอาชนะเอเชียน เจแป นิส ดรากอน โกล (Asian Japanese Dragons Gold) ไปอยาง ขาดลอยดวยฝมือที่เหนือชั้นกวา อยางเห็นไดชัดจากการคุมเกมส ในเวลาอันรวดเร็ว ทวา ทีมเดอะ ออสเตรเลียน โคสท บารบาเรียนส (Australian Gold Coast Barbarians) ก็ทําใหเห็นวาเดอะแรมส ไมใชผชู นะเพียงฝายเดียวดวยการ เอาชนะทีมฮองกง บูลส (Hong Kong Bulls) สําหรับกลุมบี เดอะ เยเกอร ไมสเตอร วันเดอเรอร วริงคลีส (Jaegermeister Wanderers Wrinklies) ไดเอาชนะทีมสิงคโปร บั ค ส (Singapore Bucks) ใน ขณะที่ทีมภูเก็ต วิอากราบอนด (Phuket Viagrabonds) ตองแพ

ใหกบั ทีมอัล ไอน แอมเบลอรส (Al Ain Amblers) เรียกไดวา เปนเรือ่ งใหมในทัวร นาเมนตนี้สําหรับการแขงขันที่ผู เขาแขงขันแหยขาขางนึงลงไปใน หุบเหวแหงความตายอยาง “ One Foot in the Grave” กับผูเลนที่ มีอายุ 45 ปขึ้นไป ประกอบดวย 3 ทีมแกรง คือ มูแรบบิน แรมส และ เชม 69 คอตเทสโล ไพเรทส (Sham 69 Cottesloe Pirates) ที่ สามารถเข าไปไปสู รอบตั ดสิน หลังจากทีม ภูเก็ต วิอากราบอนด ไมอยูใ นเสนทางของพวกเขาอีกตอ ไป หลังจากการแขงขันวันแรกได ผานไปแบบฝุนฟุงตลบอบอวล ก็ มาถึงการแขงขันรอบชิงชนะเลิศ ในวันอาทิตย (27 พฤษภาคม) แอธี นา สยาม เป น การแข ง ขั น ของ สิงคโปร บัคส พบกับ เอเชียน เจ แปนิส ดรากอน โกลด เพื่อแชมป ถวยชิงโบลไฟนอล และ เยเกอร ไมสเตอร วริงคลีส แอแซซินส พบ

กับ ภูเก็ต วิอากราบอนด ในรอบ ชิงโลรางวัลเกียรติยศและเดอะมู แรบบิน แรมส พบกับ เดอะโกลด โคสท บารบาส ในการถวยชิงชนะ เลิศคัพไฟนอล การแข ง ขั น วั น เสาร (28 พฤษภาคม) ตรงขามกับเกมสวัน ศุ ก ร อ ย า งสิ้ น เชิ ง เมื่ อ ต อ งเล น กั น ท า มกลางสายฝนที่ ต กลงมา อยางหนัก ในการแขงขันประเภท หญิ ง (Ladies Tournament) ระหวางทีม เซาเธิน เลดีส้  (Southerners Ladies) และ บางกอก แบงเกอร เบลส (Bangkok Bangers Belles) ที่สามารถเอาชนะฝง HKFC ลงได สุดทายแลว ทีมสาว ใต ก็ ส ามารถเข า ชิ ง โล แ ชมป กั บ HKFC Fire และ แบงเกอร เบลส ตองชิงกับ HKFC Ice. ส ว นในทั ว ร น าเมนต อ อสซี่ บาร โอเพน ประเภทชายหนุม ก็มี ใหเห็นลาง ๆ แลววาทีมที่ตองเขา ทํ า การแข ง ขั น จะเป น ที ม อี ส ต แอดมิ รัล ตี้ ฟุ ต บอลคลั บ (East

Admiralty Football Club) และ เฮดฮันเตอร สปอรต บารบา เรี ย นส (Headhunter Sport Barbarians) จากความสามารถใน การคุมเกมส แตการปรากฏตัวของ สิงคโปร วันเดอเรอรส และ ภูเก็ต วิ อ ากราบอนด ส ที่ ดู จ ะมี ค วาม แข็งแกรงขึ้นระหวางทัวรนาเมนต ก็ทําใหรูวาพวกเขาคงไมสามารถ ควาชัยมาไดงาย ๆ สว นเอเชี ย น เจแปนิ ส ดรา กอน, บีดอค คิงส (Bedok Kings), นอตี้ นูรีส (Naughty Nuris), วิอา กราบอนด และ บีเวอร โนแมดส (Beaver Nomads) ก็ไดตั๋วเขาไป สูร อบควาเตอรไฟนอล เพือ่ ชิงถวย วันอาทิตย ในขณะที่ทีมที่เหลือจะ แขงเพื่อชิงถวยและโลเกียรติยศ วันอาทิตยแหงเกมชิงชนะเลิศ ไดเริ่มขึ้นดวยอากาศอันสดใส ทีม พัทยาแพนเธอรส (Pattaya Panthers) เขาสูรอบรองชนะเลิศไป ด ว ยชั ย ชนะเหนื อ ที ม ไทยอย า ง เดอะ โอลดแมนมิกซ (Old Man

Mix) ในขณะที่ ดูไบ วอพส (Dubai Wasps) โกลด โคสท บาร บ า และ และกรูท อีแลนดท มัดชูคส (Groote Eylandt Mudchooks) ต า งก็ ไ ด ตั๋ ว สู  ร อบรองชนะเลิ ศ สวนโอลดแมนมิกซ, ปริ้นซ ออฟ สงขลา (Prince of Songkla) มิส ฟตส (Misfits) และจาการตา โคโม โดส (Jakarta Komodos) ไดเขา สูรอบชิลเซมิเพื่อชิงตั๋วสูรอบรอง ในรอบกอนรองชนะเลิศ ภูเก็ต วิอากราบอนด ก็พบวาเสนทาง สู  ร อบรองชนะเลิ ศ นั้ น แสนจะ ง า ยดายเมื่ อ ต อ งแข ง กั บ เดอะ บีเวอร โนแมดส ขระที่อีสต แอด มิรัลตี้ เหยียบเกียรสุดเอาชนะทีม บีดอค คิงสดว ยคะแนน 26-5 และ เดอะ เฮดฮันเตอรจัดการกับทีมที่ แข็งแกรงอยางเอเชียน เจแปนิส ดวยคะแนน 26-0 สวนทีมวันเดอ เรอร ไ ด ชั ย ชนะจากการแข ง กั บ นอตีน้ รู สี  ทีต่ อ งตกลงไปสูร อบรอง ชนะเลิศชิงโลรางวัลชิลดเซมิ อ่านต่อหน้า 15

ประกาศเส้นทางวิ่งมาราธอน ลากูนา่ ภูเก็ต ครัง้ ที่ 13 วันที่ 9-10 มิ.ย. นี้ วิ่งมาราธอน

ข่าวภูเก็ต

thai@classactmedia.co.th

■ เพือ ่ การรักษาความปลอด

มิ ถุ น ายน และงานลงทะเบี ย น นั ก กี ฬ าและแสดงสิ น ค า จากผู  สนับสนุนการแขงขัน ระหวางวันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2561 ณ ลาน กิจกรรม ลากูนา โกรฟ ทางผูจัด งานจึ ง ขอเชิ ญ ชวนพ อ แม พี่ น  อ ง รวมชมการแขงขันพรอมเปนกําลัง ใจใหนกั กีฬาจากทัว่ โลกกวา 8,000 คน ที่จะทําการวิ่งแขงขันบนเสน ทางสาธารณะในวันและเวลาดัง กลาว เพือ่ ความปลอดภัยและการ บริหารจัดเสนทางจราจรเปนไป ดวยความเรียบรอย โดยเสนทาง ดังกลาวยังเปดใหรถผานแตจะมี การกัน้ ผิวจราจรในบางชวง ดังนี้

ภัยและหลีกเลีย่ งเสนทางแขงขัน ที่ไดรวมเอานักกีฬาจากทั่วโลก กวา 8,000 คน บนเสนทางการ แขงขันผานถนนสาธารณะใน เขตตําบลเชิงทะเล ตําบลเทพ กระษัตรี และ ตําบลสาคู ซึง่ ทาง คณะกรรมการจึงใครขอความ ร ว มมื อ จากประชาชนและผู  สัญจรหลีกเลีย่ งเสนทางดังกลาว ในวันเสารท่ี 9 มิถนุ ายน ตัง้ แต เวลา 15.30 น. และวันอาทิตย วันเสาร์ท่ี 9 มิถุนายน 1. ถนนทุกเสนในเขตโรงแรม ที่ 10 มิถนุ ายน 2561 ตัง้ แตเวลา บริ ษั ท ลากู น  า รี ส อร ท แอนด แขงขันวิง่ มาราธอน ลากูนา ภูเก็ต 04.00 น. เปนตนไป โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) และบริษทั ครั้งที่ 13 ประจําป 2561 ในวัน กลุมลากูนา ภูเก็ต, ซ.เชิงทะเล งานนี้ จังหวัดภูเก็ต รวมกับ ภูเก็ตมาราธอน จํากัด จะจัดการ เสารท่ี 9 และ วันอาทิตยที่ 10 16, ถนนสายหลักเขาสูโรงแรมฯ

15.30 น. – 19.00 น. 2. ถ.ปาสัก-โคกโตนด-โรงแรม อังสนา วิลลา 17.00 น. – 19.30 น. 3. ถ.บานดอน-โคกโตนด และ ถ.บานดอน-เขาในทอน (4018) 17.15 น. – 19.30 น. 4. ซ.ลายัน 2, ถ.เลียบหาดลา ยัน ดานหลังโรงแรมบันยันทรี ถึง โบสถ ลากูนา 17.20 น. – 20.00 น.

วันอาทิตย์ท่ี 10 มิถุนายน 1. ถนนทุกเสนในเขตโรงแรม กลุมลากูนา ภูเก็ต, ซ.เชิงทะเล 16, ถนนสายหลักเขาสูโรงแรมฯ 04.00 น. – 12.00 น. 2. ถ.บ า นดอน-เชิ ง ทะเล (4030) ตลาดบ า นดอน-ตลาด ทต.ถลาง และ ถ.บานคาย 04.00 น. – 10.00 น. 3. ถ.บานพรุจาํ ปา, ถ.นาเกาะ-

พรุจวก, ถ.หนองหวา และ ถ.บาน เหรียง 04.00 น. – 11.00 น. 4. ถนนเทพกระษัตรี-ในยาง (4031) ตั้ ง แต แ ยก ถ.เทพ กระษัตรี ถึงสามแยกสนามบิน ใหม 05.30 น. – 11.00 น. 5. ถ.บานดอน-โคกโตนด, ซ.โคกโตนด 1 และ 3, ถ.เลียบ หลังทุง ถลางชนะศึก 06.30 น. – 11.30 น. 6. ซ.ลายัน 2, ถ.เลียบหาด ลายัน ดานหลังโรงแรมบันยันทรี ถึง โบสถลากูนา 07.00 น. – 12.00 น. ทั้งนี้ทางผูจัดงานไดแสดง ความขอบคุณในความรวมมือ และขออภัยในความไมสะดวก มา ณ โอกาสนี้ สอบถามขอมูล เพิ่ ม เติ ม ติ ด ต อ ได ที่ คุ ณ ชาลี โทร 089 666 0725

ข่าวภูเก็ต 08 มิถุนายน 2018  
ข่าวภูเก็ต 08 มิถุนายน 2018  
Advertisement