Page 1

khaophuket khaophuket khaophuket.com

สงคราม ยาเสพติด

ปที่ 2, ฉบับที่ 29

วันศุกรที่ 7 ธันวาคม ถึง วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ข่าว

หน้า 3

สังคม

หน้า 7

ราคา 20 บาท เตือนแก๊งเก็บเงิน ปลายทาง ไม่ได้ M พ e r ิเ สัง่ แต่มีของมาส่ง ry ศ Ch

ษ!

ri s 

as

นักปั่ นภูเก็ตเตรียม ความพร้อม ร่วม “Bike อุ ่นไอรัก”

เจ้าหน้าที่ประจําด่านตรวจภูเก็ตกําลัง ปฏิบตั หิ น้าที่ ภาพ: ธัญลักษณ์ สากูต

จังหวัดภูเก็ตประกาศสงครามยาเสพติด หลังมีผู้ค้า ทะลักเข้าเกาะ กระท่อมยังครองแชมป์ ยาเสพติดยอดฮิต กีฬา ทวี อาดัม

reporter1@classactmedia.co.th

■ จังหวัดภูเก็ต กําลังประสบกับปญหา การแพร ร ะบาดของยาเสพติ ด อย า งต อ เนื่ อ ง ล า สุ ด ตั ว เลขเฉลี่ ย ในการจั บ กุ ม ผูต องหาไดเปนจํานวนมากกวา 20 รายตอ วัน ในหวงปงบประมาณที่ผานมา จากขอมูลการประชุมศูนยอํานวยการ ปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด ภูเก็ต (ศอ.ปส.จ.ภก.) ประจําปงบประมาณ 2562 เมื่อเดือนตุลาคมที่ผานมา โดยมี นายภัคพงศ ทวิพัฒน ผูวาราชการจังหวัด ภูเก็ต เปนประธานในที่ประชุม พรอมดวย

นายสุพจน รอดเรือง ณ หนองคาย รอง ผูวาราชการจังหวัดภูเก็ต เขารวมประชุม ติดตามปญหาการแพรระบาดของยาเสพ ติดในจังหวัดภูเก็ต ที่ไดพบวายังคงมีการ แพร ร ะบาดอยู  อ ย า งต อ เนื่ อ ง โดยพื ช กระทอมยังคงแพรระบาดเปนอันดับแรก ระบุขอมูลการจับกุมผูตองหาคดียาเสพติด จากวันที่ 1 มกราคมเปนตนมา มีจํานวน กวา 7,000 คดี ซึ่งเฉลี่ยแลวสามารถจับกุม ไดถึง 20 กวารายตอวัน นายภัคพงศ กลาววา การวิเคราะหการ แพรระบาดยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ในปงบประมาณ 2561 (ต.ค. 60 - ก.ย. 61) พบวา มีการจับกุมคดียาเสพติดจํานวนกวา

7 พันคดี โดยสวนใหญจะจับกุมในขอหา ครอบครองมากที่สุด รองลงมาจะเปนการ ครอบครองเพื่อจําหนาย เสพ ผลิตและ จําหนายตามลําดับ สวนยาเสพติดที่มีผล การจับกุมมากที่สุด ไดแก พืชกระทอม ตามมาดวยยาบา ไอซและกัญชา สวนชนิด ของยาเสพติดที่มีปญหาการแพรระบาด มากทีส่ ดุ ไดแก พืชกระทอม สวนยาบาและ ไอซพบวามีการแพรระบาดเพิม่ ขึน้ อยางตอ เนื่อง สวนกัญชาจะระบาดในกลุมนักทอง เที่ยวและกลุมวัยรุน สําหรับเฮโรอีนพบวา ป จ จุ บั น มี ผ ลการจั บ กุ ม อย า งต อ เนื่ อ ง และมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น แตยังจํากัดใน กลุมเสพบางกลุม

อ่านต่อหน้า 3

นายสุพจน ระบุวา จากสถิติการจับกุม พบวา มีแนวโนมทีจ่ ะสูงขึน้ และเชือ่ วาการ เพิ่มขึ้นของการเสพยาเสพติดมีสาเหตุมา จากผูคารายสําคัญไดทําการลดราคาของ ยาเสพติดลงอยางมากเพื่อดึงดูดใหผูซื้อให เขามาซื้อยาเสพติดไดทุกวัน ดานนายสมพร ศรีปานรอด เจาหนาที่ ศอ.ปส.จ.ภก. เปดเผยเพิ่มเติมอีกวา “ใน ขณะนีจ้ งั หวัดภูเก็ต มีตวั เลขการจับกุมและ ตรวจยึดยาเสพติดใหโทษเพิม่ มากขึน้ กวาที่ เคยมีมา” ลาสุดทีป่ ระชุม ศอ.ปส.จ.ภก. (29 พ.ย.) นายสุพจน เปดเผยวา ตําบลทีม่ ปี ญ  หาการ แพรระบาดของยาเสพติด ที่ตอง...

หน้า 16

เริ่มแล้ว! ภูเก็ต คิงส์คัพ รีกัตต้า ครัง้ ที่ 32


2

บรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ

KHAOPHUKET.COM

วันศุกร์ท่ี 7 ธันวาคม 2561

thai@classactmedia.co.th

อาลัย “แมทธิว พอนด์”

ติดต่อเรา

thai@classactmedia.co.th 076 612 550 จุ ฑารัตน์ (อุ ้ม) เปลรินทร์ บรรณาธิการไทย 088 766 1615 thai@classactmedia.co.th

ธัญลักษณ์ (มะม่วง) สากูต นักข่าว 091 165 0260 reporter2@classactmedia.co.th

ทวี (วี) อาดัม นักข่าว 095 042 2777 reporter1@classactmedia.co.th

■ เชาวันศุกรที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ตื่นเชา ขับรถมาทํางานตามปกติ และในขณะ ที่กําลังจะกาวเขาไปในออฟฟศ เพื่อเริ่มวัน ทํางานตามปกติ แตไมทันจะพนประตู เพื่อน รวมงานคนหนึ่งก็เดินมาหยุดที่ตรงหนาพรอม กับนัยนตาสีแดงระเรื่อ จากภาพที่ปรากฏอยู ตรงหนา ความคิดแรกที่ผานเขามาในหัวคือ “เกิดอะไรขึ้น เรื่องรายแน ๆ” เพื่อนยังไมไดอธิบายเรื่องราวในทันที รู แตเพียงวาบรรยากาศในตอนนั้นดูเศรามาก กระทั่ ง เพื่ อ นคนนั้ น พู ด ออกมาเบา ๆ ว า “แมทเสียแลว” ชั่วขณะนั้นเองมันเหมือนมี ก อ นอะไรบางอย า งมาจุ ก ที่ อ ก พู ด ไม อ อก เหมือนกําลังมีคําถามในสิ่งที่เพิ่งไดยินวา “นี่ เรื่องจริงเหรอ” ที่ทํางานวันนั้นเงียบมาก ไมมี ใครพูดคุยถึงเรื่องเศรา ไดแตมองตากันและ รับรูไดวา พวกเราไดเสียเพื่อนไปแลวจริง ๆ “Matthew Pond” อายุ 47 ป ชาว อั ง กฤษ บก.ข า ว/กี ฬ า ของหนั ง สื อ พิ ม พ The Phuket News สามีและพอของลูก เสีย ชีวิตลง หลังจากที่เขาและครอบครัวตองตอสู กั บ โรคมะเร็ ง ร า ยอยู  ร ะยะหนึ่ ง เมื่ อ เวลา

ประมาณตี 5 ของวั น นั้ น เองเขามี อ าการ หายใจไม อ อก แมทเสี ย ชี วิ ต ขณะนํ า ส ง โรงพยาบาล เมื่อขาวการจากไปของแมทแพรกระจาย ออกไป ก็สงผลใหทุกคนที่รูจักและเคยทํางาน รวมกับเขาเศราโศกเปนอยางมาก ขอความ ไวอาลัยถูกโพสตบนโลกโซเชียล รวมถึงกําลัง ใจที่สงไปถึงครอบครัวของเขาที่กําลังประสบ กับความทุกขโศกอันใหญหลวง แมทฝากผล งานอั น น า ประทั บ ใจเอาไว ม ากมายตลอด ระยะเวลา 3 ปที่ผานมา โดยเฉพาะผลงาน โดดเดนดานการขาวกีฬาที่เขารัก เมื่อวันจันทรที่ 3 ธันวาคม กําหนดเปน วันฌาปนกิจ ครอบครัวและเพื่อนก็ไดไปรวม งานกันอยางพรอมหนา เพื่อไวอาลัยเปนครั้ง สุดทาย… วันนั้นทําไดเพียงนั่งเงียบ ประนมมือ ฟง พระสวด ภาวนาขอใหวิญญาณของแมทไปสู สุคติ ถึงพิธีวางดอกไมจันทนก็เดินไปตามแถว เอามือแตะที่โลงศพ พรอมกับพูดสั้น ๆ วา “Bye Matt” จู ๆ นํ้าตามันก็ไหลออกมา... ไม อยากจะเชื่อวาเพื่อนที่เคยนั่งทํางานในหอง

เดียวกัน คนที่คอยชวยเหลือเรื่องงานตลอด มา คนที่คอยมอบเสียงหัวเราะ เคยพูดคุยทั้ง เรื่องงาน และเรื่องอื่น ๆ นานาจิปาถะตาม ประสาคนในหองขาวไดจากไปแลวจริง ๆ ...พวกเราจะคิดถึงคุณ “แมท”

10 ข่าวยอดนิยมประจําสัปดาห์ บนเว็บไซต์ www.khaophuket.com หนุ่มต้มนํ้าในห้องพัก ไฟช็อตดับ ญาติไม่ติดใจสาเหตุการตาย

หนุ่มควบจยย.โดนรถยนต์เฉี่ยวล้มร่างกระเด็นติดใต้ ท้องรถริมถนน

รัษฎา ราไวย์ แชมป์ ยาเสพติดภูเก็ต พบมีการระบาดสูงสุด กระท่อมขึ้นแท่นเบอร์ 1

ผภก.เผยบอร์ด ทอท.เตรียมอนุมตั ิ 6.2 พันล้าน ขยาย สนามบินภูเก็ตรับ 25 ล้านคน

รวบหนุ่มรัสเซี ยขณะรอขึ้นเครื่องที่สนามบินภูเก็ต ตามคําร้อง ขอจากรัฐบาลสหรัฐ

สนข.ร่ ว มกั บ ภู เ ก็ ต เดิ น หน้ า รณรงค์ ร ะบบขนส่ ง สาธารณะ งบรางเบาล่าสุดชน 4 หมื่นล้าน

เจสัน บีแวน ผู จ้ ัดการทัว่ ไป

เก๋งป้ายแดงเลี้ยวยู เทิร์นตัดหน้าบิ๊กไบค์ ชนเข้าอย่างจัง ดับนักท่องเที่ยว 2 ศพ

เลือดร้อน! ขี้เมาพู ดจาไม่เข้าหู แทงเพื่อนร่วมชาติ หวิดดับ ขัดแย้งเรื่องเสียบปลัก๊ ไฟ

086 479 7471 gm@classactmedia.co.th

ภูเก็ตเปิ ดลงทะเบียน ‘Bike อุ ่นไอรัก’ วันแรกคึกคัก

ชุดเฉพาะกิจสุ่มตรวจโรงงาน จับกุมผู ้ประกอบการเปิ ด แปรรูปสัตว์น้ําไม่ได้รับอนุญาต

ณัฏฐิณี (มิล้ ค์) กิตติสิทโธ ผู แ้ ปลข่าว 082 422 7933 translate@classactmedia.co.th

ศิรพ ิ ร (นก) แสงมาศ ผู ช้ ่ วยฝ่ ายขาย 086 479 7470 sales@classactmedia.co.th

นิทสั น์ (เต้) มณี ธนพงศ์ (โอ๊ค) ขาวอําไพพันธ์ นิรวิทธิ์ (มอส) วรวณิชชา กราฟฟิ กดีไซเนอร์

ภูเก็ตผ่านเลนส์

Khao Phuket - ข่าวภูเก็ต @khaophuket

ติดต่อลงโฆษณา 076 612 550 ext. 605 Fax: 076 612 553 info@classactmedia.co.th thephuketnews.com 99/7 Moo 1 (Billion Plaza), T. Kathu, A. Kathu, Phuket 83120

นํ้าทะเลแห้งเหือดพระอาทิตย์อัสดงที่ชายหาดลายัน / ภาพ: จุ ฑารัตน์ เปลรินทร์ หากท่านมีภาพทิวทัศน์แสนสวยสะดุดตาสะกดใจหรือภาพแปลกของภูเก็ต (ความละเอียดภาพสูง) ส่งอีเมลมาได้ท่:ี thai@classactmedia.co.th


วันศุกร์ท่ี 7 ธันวาคม 2561

เตือนภัย!แก๊ ง เก็ บ เงิ น ปลายทาง ่ บิก๊ โจ๊กเตือนอย่าหลงเชื อมิจฉาชี พแนวใหม่ รวมถึงนานากลโกงออนไลน์ ภาพ: เพจเฟซบุ ๊ก สุรเชษฐ์ หักพาล

จุฑารัตน์ เปลรินทร์

thai@classactmedia.co.th

■ เพจเฟซบุก สุรเชษฐ หักพาล เตือนใหประชาชนระมัดระวังอยา หลงเชื่อมิจฉาชีพแนวใหมที่กําลัง หากินกับสินคาเก็บเงินปลายทาง ระบุไมไดสั่งหามเซ็นรับ เผยเจา หนาทีต่ าํ รวจเตรียมการชําระบัญชี ยกกวน รวมถึงบริษัทที่ขายขอมูล ทีอ่ ยูล กู คาใหกบั แกงมิจฉาชีพดวย ลาสุดพบมีชาวภูเก็ตไดรับพัสดุใน ลักษณะนี้แลวเชนกัน ระบุขอความในสวนของเหยื่อ สินคาเก็บเงินปลายทางวา “อยา ตกเปนเหยื่อ สินคาเก็บเงินปลาย ทาง!!! ไมไดสงั่ อยาเซ็นรับ อยาจาย เงิน กําชับคนที่บานดวย เตรียม สาวถึงบริษทั ขายขอมูลทีอ่ ยูล กู คา รวมถึงเว็บไซตขายของปลอม” พรอมทัง้ เปดเผยขอมูลการบุก ทลายโกดังยานคลองหลวง (22 พ.ย.) รวบผูตองหาชาวจีน 3 ราย ในความผิ ด ฐานร ว มกั น ฉ อ โกง ประชาชน ภายหลังจากที่มีชาว บานรองเรียนกรณีมีพัสดุเก็บเงิน ปลายทาง สงมาใหโดยที่ตนไมได สั่งสินคา ยึดของกลางไดมากกวา 8 พันชิ้น โดยมีระบุเพิ่มเติมอีกวา “ทลายแลว!! มูลคาสูญ 15 ลาน โกดังของละเมิดลิขสิทธิ์ 7 คูหา แกงจีนยัดเยียดสงของปลอมเก็บ

ท้องถิ่น

KHAOPHUKET.COM

เงินปลายทาง ใครตกเปนเหยื่อ มิจฉาชีพออนไลน แลวบาง??” ในขณะเดียวกันทีจ่ งั หวัดภูเก็ต ก็ พ บว า มี ผู  เ ดื อ ดร อ นจากกรณี พัสดุเก็บเงินปลายทางจาก “กลุม มิจฉาชีพแนวใหม” นี้เชนเดียวกัน โดยผูเ ดือดรอนรายดังกลาว เลาวา ในขณะที่ตนกําลังนั่งทํางานอยูที่ บานคนเดียว ก็ไดมีบริการนําสง กลองพัสดุใบหนึง่ มาทีบ่ า น จาหนา ผูร บั เปนชือ่ ของพีช่ ายตน พรอมทัง้ แจงวามีเก็บเงินปลายทาง ระบุ ยอดในราคาที่คอนขางสูง (เกือบ หนึ่งพันบาท)

ขณะที่ตนกําลังจะจายเงินคา พัสดุกลองนั้นก็ฉุกคิดขึ้นมาไดวา ปกติแลวพี่ชายของตนไมเคยสั่ง ของแบบเก็บเงินปลายทาง เพราะ จะไม ส ะดวกให ค นที่ บ  า นต อ ง สํารองเงินให จึงไดโทรศัพทหาพี่ ชายเพื่อสอบถามใหแนใจ และได คําตอบจากปลายสายวา “พี่ไมได สั่งของชิ้นนั้น” นอกจากนั้นพี่ชาย ของตนยั ง บอกอี ก ว า ในรอบ สัปดาหนี้มีพัสดุลักษณะนี้มาสงที่ บานหลายรอบ แตกต็ กี ลับทัง้ หมด สั ง เกตที่ ก ล อ งพบว า ชื่ อ ผู  ส  ง ระบุเปนชื่อบริษัทคลายภาษาจีน

ซึ่งตนก็นึกไดวาเมื่อประมาณ 2-3 เดือนที่ผานมา พี่ชายเคยสั่งของ จากเจานี้ แตก็จายเปนเงินสดไป กอนแลว กอนจะตัดสินใจสงพัสดุ ดังกลาวคืนใหผูสงไป พรอมทั้งได โพสต เ รื่ อ งราวของตนเพื่ อ เป น อุทาหรณ ใหกับเพื่อน ๆ ที่อาจจะ ตกเปนเหยื่อของมิจฉาชีพที่มาใน คราบ “พัสดุเก็บเงินปลายทาง” นอกจากนีเ้ พจยังไดยาํ้ เตือนถึง กลโกงอื่น ๆ อีกมากมาย ไมวาจะ เปน แชรออนไลน ที่พบวามีผูเสีย หายจํานวนมาก “เตือนคนชอบ เสี่ยงเลนแชรออนไลน มีแต เสีย กับ เสีย” หรือ แมแตกลลวงสุด คลาสสิ ก ที่ ยั ง คงมี เ หยื่ อ ให เ ห็ น อยางตอเนื่องกับ กลลวงแหงรัก โดยมีเปาหมายอยูที่เหยื่อสาวไทย ผูคลั่งไคลฝรั่งตางชาติ หลอกลวง ใหรกั ดวยการสรางภาพชวนฝนให สาวไทยหลงใหล ไมนานก็ทําที คบหาดูใจดวย บางก็อางวากําลัง เดินทางมาหาทีป่ ระเทศไทย พรอม กับสงสิ่งของเครื่องใชมีคามากอน ล ว งหน า แต ติ ด ขั้ น ตอนทาง ศุลกากรหรือแมแตอา งวาถูกกักตัว ไวกบั ตม.จะตองนําเงินไปเสียภาษี โดยกลลวงตาง ๆ เหลานีไ้ ดถกู ตีแผ และพูดถึงกันมากมาย เพื่อใหได รู  ทั น กลโกงของพวกแก ง ต ม ตุ  น กอนจะเสียรู เสียทรัพยใหคนไมดี แถมยังตองมานั่งชํ้าชอกเสียใจอีก

3

รัษฎา ราไวย์ แพร่ระบาดสูงสุด ทวี อาดัม

reporter1@classactmedia.co.th

ต่อจากหน้า 1 ...มีการดําเนินการตรวจสอบอยาง เรงดวน ไดแก ตําบลรัษฎาและ ตํ า บลราไวย พื้ น ที่ อํ า เภอเมื อ ง ภูเก็ต ในขณะที่ปญหาการแพร ระบาดของยาเสพติดของภูเก็ตก็ยงั ไมมที ที า วาจะลดลง สําหรับยาเสพ ติดทีย่ งั ครองแชมปการแพรระบาด มากทีส่ ดุ ในจังหวัดภูเก็ต ไดแก พืช กระทอม รองลงมาไดแก ยาบา และ ยาไอซ ตามลําดับ “ปจจุบันพบวามีผูคารายใหม ใชแผนการลักลอบคายาเสพติด ผานทางกลุมเยาวชน มีผูคาราย หนึง่ ใชเด็กอายุเพียง 12 ขวบ” อยางไรก็ตาม แมวา ทางจังหวัด จะปฏิบัติ การปองกันและปราบ ปรามยาเสพติ ด รวมถึ ง มี ก าร สื บ สวนหาข า วเพื่ อ ดํ า เนิ น การ จับกุมดําเนินคดีตามกฏหมายอยาง เขมขนและตอเนือ่ ง เพือ่ ลดปญหา การแพรระบาดของยาเสพติดใน ภูเก็ต แตก็ยังคงพบวามีผูลักลอบ ลําเลียงเขามาในจังหวัดทุกเสนทาง ไม ว  า จะเป น ทางบก จะมี ก าร ลักลอบโดยใชรถโดยสารประจํา ทาง รถยนตสวนบุคคล รถขนสง โดยมี ก ารอํ า พรางมาในรู ป แบบ ตาง ๆ สวนทางเรือจะใชทาเรือ ขนาดเล็ก เปนจุดขนถายยาเสพติด และการลักลอบลําเลียงผานระบบ ขนสงเอกชน และพัสดุภัณฑ เขา มาในพืน้ ทีจ่ งั หวัดภูเก็ต

ในเรื่อ งนี้ พล.ต.ต.นัน ทเดช ยอยนวล รอง ผบช.ภ.8 กลาววา ทางเจาหนาทีต่ าํ รวจไดมงุ เนนไปที่ “ความเสี่ยง” หลัก 3 ขอคือ ตัว บุคคล คือกลุมที่เคยตองโทษหรือ เกีย่ วของกับยาเสพติด, พฤติกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมวัยรุน และสถานที่ เชน ชุมชนแอดอัด หรือ ไนทคลับตาง ๆ ทัว่ เกาะภูเก็ต ภายใตแผนงานยุทธศาสตรการ ปองกัน การปราบปราม และการ บําบัด นอกจากนี้ยังไดสรางเครือ ข า ยป อ งกั น ยาเสพติ ด ในทุ ก หมูบ า นและชุมชนตาง ๆ อีกดวย เพือ่ ใหทกุ คนมีสว นรวมในการสอด สองและเฝาระวังพฤติกรรมเสี่ยง ตาง ๆ ในพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่ อ เป น การป อ งกั น และแก ไ ข ปญหายาเสพติดภายใต “โครงการ บานสีขาว ปลอดยาเสพติด” ของ รัฐบาล “คาดวาโครงการนีจ้ ะสามารถ แกปญหายาเสพติดไดภายใน 3 เดือน และคาดวาภายใน 1 ปของ การดําเนินโครงการ เราจะไดเห็น การเปลี่ ย นแปลงในทางที่ ดี ขึ้ น อยางแนนอน” พล.ต.ต.นันทเดช กลาว

หนุม่ ออสเตรเลียเมาแอ๋ กุเรื่องถูกแท็กซี่ ทงิ้ ไว้ ่องที่สนามบิน รวบหนุ ม ่ รั ส เซี ย ขณะรอขึ น ้ เครื กลางทาง แถมคนร้าย 4 คนใช้ปืนจีช้ ิ งทรัพย์ และไดนํามาแจงความที่ สภ.สาคู ภูเก็ต ตามคําร้องขอจากรัฐบาลสหรัฐ ทวี อาดัม reporter1@classactmedia.co.th

นักทองเที่ยวหนุมสัญชาติ ออสเตรเลีย อายุ 19 ป เดินทาง เข า แจ ง ความร อ งทุ ก ข กั บ เจ า หนาที่ตํารวจ สภ.ถลาง อางวาตน ไดถกู คนรายจํานวน 4 คน จีช้ งิ เงิน พรอมโทรศัพทมือถือไป 1 เครื่อง หลั ง จากที่ ถู ก คนขั บ แท็ ก ซี่ ทิ้ ง ไว กลางทาง เหตุเกิดกอนถึงแยกสาคู ถนนมุ ด ดอกขาว-สาคู หมู  ที่ 3 ต.สาคู อ.ถลาง ตร.ยืนยันเปนเรือ่ ง ที่กุขึ้นมาเองทั้งสิ้น เนื่องจากนัก ทองเทีย่ วรายดังกลาวดืม่ จนเมาไม ไดสติและทําทรัพยสินหายไปเอง วันเสารที่ 24 พ.ย. เทอเรนซ จอหน ไวท อายุ 19 ป จาก อินนิส เฟล รัฐควีนสแลนด เขาแจงความ รองทุกขกับเจาหนาที่ตํารวจ โดย อางวาตนถูกคนราย 4 คน จี้ชิง เงินสดกวา 1 หมื่นบาท พรอม โทรศัพทมือถือไป ภายหลังจากที่ ถูกคนขับแท็กซีท่ งิ้ ไวกลางทางหลัง เพราะมี ก ารโต เ ถี ย งกั บ คนขั บ แท็กซี่ถึงการไมเปดใชมิเตอร เหตุ เกิดกอนถึงแยกสาคู ถนนมุดดอก ขาว-สาคู เวลาประมาณ 03.00 น. วันเดียวกัน ต อ มาในช ว งสายของวั น รั บ แจงเหตุ พ.ต.ท.บรรดาศักดิ์ ศรีเลิศ พนักงานสอบสวน สภ.สาคู พรอม เจาหนาที่ตํารวจทองเที่ยวประจํา ■

ภาพ: เอกภพ ทองทับ

ท า อากาศยานภู เ ก็ ต ได นํ า นาย เทอเรนซไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ พบว า เป น พื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบของ สภ.ถลาง จึ ง ได เ ดิ น ทางมายั ง สภ.ถลาง ในเวลา 16.00 น. ของ วันเดียวกัน พร อ มกั บ เข า แจ ง ความร อ ง ทุกขกับ พ.ต.ท.กิติภูมิ ถิ่นถลาง สว.(สอบสวน) สภ.ถลาง เบื้องตน นายเทอเรนซ เลาวาตนนั้นวาจาง รถแท็กซี่ปายเขียวมาจากพื้นที่ปา ตอง เพื่อใหมาสงยังที่พักในพื้นที่ ต.สาคู อ.ถลาง แตปรากฏวาเมื่อ ถึงจุดเกิดเหตุไดเกิดการถกเถียง กันขึ้น ซึ่งตนไดตอวาคนขับแท็กซี่ วาทําไมไมเปดมิเตอร จากนั้นคน ขับแท็กซีก่ ใ็ หลงจากรถ ตนจึงไดลง จากรถแลวเดินกลับที่พัก ระหวาง นัน้ ไดมคี นราย 4 คนไดใชอาวุธปน 2 กระบอกมาจีช้ งิ เงินสดไป 1 หมืน่ บาท และโทรศัพทมือถือยี่หอไอ โฟน 1 เครือ่ ง หลังเกิดเหตุไดไปพบ ตํารวจทองเที่ยวที่สนามบินภูเก็ต

และ สภ.ถลางดังลาว หลังรับแจงพนักงานสอบสวน อยูระหวางการตรวจสอบขอมูล โดยเฉพาะกลองวงจรปดในเสน ทางที่นักทองเที่ยวระบุวาเดินทาง มาจากปาตอง เพื่อตรวจสอบขอ เท็จจริง พ.ต.ท.กิติภูมิ ยืนยันวา นาย เทอเรนซรบั สารภาพในเวลาตอมา ขณะที่ เ จ า หน า ที่ ตํ า รวจทํ า การ สอบสวนทีส่ ภ.ถลาง ในวันเกิดเหตุ วาตนเองไดกเุ รือ่ งทัง้ หมดขึน้ มา ไม วาจะเปนเรื่องที่ถูกแท็กซี่ทิ้งกลาง ทาง และเหตุคนรายชิงทรัพยลวน แลวแตเปนเรื่องแตงขึ้นมาทั้งสิ้น “ความจริงก็คือนักทองเที่ยว รายนี้เมามาก และไดทาํ ทรัพยสิน หายไปเอง โดยที่ไมทราบวาทําตก หายที่ใด” พ.ต.ท.กิติภูมิ กลาว “นอกจากนี้ น ายเทอเรนซ ยั ง ยอมรับอีกวา เขาไดเรียกแท็กซี่ จริ ง และแท็ ก ซี่ ไ ด ไ ปส ง เขาที่ โรงแรมเรียบรอย และยังบอกอีก ว า ตนนั้ น อาเจี ย นในรถแท็ ก ซี่ ระหว า งทางที่ นั่ ง โดยสารมาอี ก ดวย” อยางไรก็ตาม พ.ต.ท.กิตภิ มู ิ ยัง ได เ ป ด เผยอี ก ว า ทางเจ า หน า ที่ ตํ า รวจมิ ไ ด มี ก ารตั้ ง ข อ กล า วหา ฐาน “แจ ง ความเท็ จ ” กั บ นาย เทอเรนซแตอยางใด รายงานเพิ่มเติม: เอกภพ ทองทับ

The Phuket News

thai@classactmedia.co.th

■ พ.ต.อ.ศุภโชค หยงสตาร ผกก.ดาน ตม.ทอ.ภูเก็ต ยืนยัน กับ The Phuket News วา ผูตองหาที่ถูกจับกุมตัวคือ นาย แอนทอน โบดานอฟ อายุ 33 ป ถูกจับขณะรอเทีย่ วบิน ณ ทา อากาศยานนานาชาติ ภู เ ก็ ต เมื่อวันพุธที่ 28 พ.ย. โดยการ จับกุมดังกลาว เปนคํารองขอ จากทางรั ฐ บาลของประเทศ สหรัฐอเมริกา “ทางเราได รั บ แจ ง จาก ตํ า รวจท อ งเที่ ย วภู เ ก็ ต ให เ ข า จับกุมตัวผูตองหา โดยเขาเอง ไดเดินทางมายังจังหวัดภูเก็ต เพื่ อ พั ก ผ อ น ขณะนี้ ท างเจ า หน า ที่ ไ ด ค วบคุ ม ตั ว ผู  ต  อ งหา เพื่ อ ดํ า เนิ น การตามขั้ น ตอน ของกฎหมาย” พ.ต.อ.ศุภโชค กลาว ผกก.ด า น ตม.ทอ.ภู เ ก็ ต อธิบายวา “การจับกุมในครั้งนี้ เนื่องมาจากว าทางการสหรัฐ อมเริ ก าได ร  อ งขอให ทํ า การ จั บ กุ ม ตั ว นายแอนทอน และ ทางสํานักงานตํารวจแหงชาติ ก็ดําเนินการตามคําขอนั้น” “ตํ า รวจท อ งเที่ ย วพบว า

ภาพ: เว็บไซต์ The Phuket News

นายแอนทอนอยูกับเพื่อนสาวคน หนึ่ง ที่บริเวณประตูทางออกขึ้น เครื่อง โดยทั้งคูกําลังรอขึ้นเครื่อง เพื่อบินกลับประเทศในชวงบาย” เขากลาว อยางไรก็ตาม พ.ต.อ.ศุภโชค ไมไดใหคําตอบวาทางการสหรัฐฯ ต อ งการตั ว นายแอนทอนเนื่ อ ง จากฐานความผิดใด บอกเพียงวา ตอนนี้แฟนสาวของนายแอนทอ นก็ไดถูกควบคุมตัวและสงตัวไป ยัง กองบังคับการปราบปราม ที่ กรุงเทพมหานครแลว โดยขาวนี้ ถู ก เป ด เผยเมื่ อ ช ว งเย็ น ของวั น เกิ ด เหตุ เมื่ อ สถานทู ต รั ส เซี ย ประจําประเทศไทย ไดรายงาน

การจั บ กุ ม ตั ว นายแอนทอน พลเมื อ งรั ส เซี ย ได ที่ บ ริ เ วณ สนามบินภูเก็ต สํ า นั ก ข า วรั ส เซี ย RIA Novosti รายงานวานายวลาดิ เมียร โปรนิน ที่ปรึกษาสถาน เอกอัค รราชทู ต และหัว หน า กงสุล กลาววา “ชาวรัสเซียคน นี้ถูกจับขณะเดินทางทองเที่ยว ในจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต พร อ มกั บ ภรรยา เขาได รั บ อนุ ญ าตให แจงสถานทูต และเขาไดแจง กับผมเองทางโทรศัพท วาเขา ถูกจับกุมโดยเจาหนาที่ตํารวจ ของไทย แมวาจะมีเจาหนาที่ FBI ของสหรัฐอเมริกาอยูดวย”


4

ท้องถิ่น

วันศุกร์ท่ี 7 ธันวาคม 2561

KHAOPHUKET.COM

สนข.-ภูเก็ต เดินหน้ารณรงค์ ร ถไฟรางเบา ่ ่ ล่าสุดตัวเลขประเมินมูลค่าโครงการ 58.5 กิโลเมตรอยู ท่ ี 4 หมืนล้านบาท ยืนยันเปิ ดใช้ปี 2566 ข่าวภูเก็ต

thai@classactmedia.co.th

■ สํ า นั ก ง า น น โ ย บ า ย และแผนการขนส ง และจราจร (สนข.) รวมกับจังหวัดภูเก็ต เดิน หน า รณรงค ก ารใช ร ะบบขนส ง สาธารณะและความปลอดภัยใน การใชรถใชถนนในจังหวัดภูเก็ต ตอกยํา้ คาดป 2566 สามารถเปด บริการรถไฟฟารางเบา ลาสุดไดจดั ใหมกี จิ กรรมรณรงคประชาสัมพันธ ระบบขนสงสาธารณะฯ เมื่อวัน อาทิตยที่ 2 ธ.ค. ทีผ่ า นมา ที่ สวน เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหา ราชินี นายสุ พ จน รอดเรื อ ง ณ หนองคาย รองผูว า ราชการจังหวัด ภู เ ก็ ต พร อ มด ว ยนายวิ จิ ต ต นิมติ รวานิช นักวิชาการ สนข. รวม กั น เป ด กิ จ กรรม เพื่ อ เผยแพร ประชาสัมพันธสรางการรับรูตอ การพัฒนาระบบขนสงสาธารณะ และความปลอดภัยในการใชรถใช ถนน และหั น มาใช ร ะบบขนส ง สาธารณะแทนการใชยานพาหนะ สวนตัว รวมทัง้ ใหตระหนักถึงความ ปลอดภัยในการใชรถใชถนน ใน พืน้ ทีจ่ งั หวัดภูเก็ตและพังงา นายวิจติ ต เปดเผยวา กระทรวง คมนาคมตระหนักถึงความสําคัญ ของการรณรงค ส  ง เสริ ม ความ

ภาพ: สนข.

ปลอดภัยทางถนน กําหนดใหการ ปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุ ทางถนนเปนนโยบายสําคัญที่ทุก หนวยงานในสังกัด จะตองรวมกัน ขั บ เคลื่ อ นการดํ า เนิ น งานอย า ง จริงจัง เพื่อลดความสูญเสียจาก อุ บั ติ เ หตุ พร อ มจั ด บริ ก ารและ อํานวยความสะดวกทุกโหมดการ เดินทางของประชาชนอยางเพียง พอและต อ งปลอดภั ย ผ า นการ ทํ า งานร ว มกั น แบบบู ร ณาการ ของทุกหนวยในสังกัดกระทรวง คมนาคม ภายใตนโยบาย One Transport, One Family แนวคิด “ขับชา เปดไฟหนา คาดเข็มขัด”ใน ระบบขนสงทุกรูปแบบการเดินทาง ทีต่ อ งเชือ่ มตอกัน เพือ่ ความสะดวก

และปลอดภัยสูงสุดของประชาชน ภาคีเครือขายทุกภาคสวนทุกพืน้ ที่ ทัว่ ไทย ทุกประเด็นทีเ่ กีย่ วของกับ ความปลอดภั ย ควบคู  กั บ การ ควบคุม กํากับ ดูแล และอํานวย ความสะดวกในการเดินทาง ของ ประชาชน “โดยเฉพาะที่ จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ตลอดเวลาที่ผานมามีปญหาการ จราจรที่คับคั่ง ติดขัด ทําใหเกิด ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ ผลเสีย ตอสุขภาพ ชีวิต ทรัพยสิน และ ความสูญเสียทางงบประมาณและ การลงทุนอยางมหาศาล ซึ่งเปน ปญหาที่สะสมมาเปนระยะเวลาที่ ยาวนานจนกระทัง่ ปจจุบนั อันเปน ผลมาจากความตองการการเดิน

ทางของประชาชนตลอดถึงนักทอง เที่ยวที่มีมากเกินกวาความจุของ ถนน ซึง่ มีสาเหตุมาจากการขยาย ตัวของเมือง การขาดแคลนระบบ ขนสงสาธารณะที่เหมาะสม โดย จะเรงรัดใหมีการกอสรางระบบ รถไฟฟารางเบา (Light Rail Transit หรือ Tramway)” ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรี ไดมมี ติอนุมตั หิ ลักการรางพระราช กฤษฎี ก าให ก ารรถไฟฟ า ขนส ง มวลชนแหงประเทศไทยดําเนิน กิจการรถไฟฟาในจังหวัดเชียงใหม จั ง หวั ด พั ง งา และจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต โดยการก อ สร า งทางวิ่ ง ช ว งท า อากาศยานนานาชาติจงั หวัดภูเก็ต ถึ ง ห า แยกฉลองจะเป น ทางคู 

(Double Track) ตลอดแนวเสน ทาง มีการใชชองจราจรรวมกับ รถยนตในบางชวง โดยจะมีการ ปรับเปลี่ยนการจราจรในเมืองที่ ความเร็วสูงสุด 100 กม./ชม. ใน เขตนอกเมือง และความเร็วเฉลี่ย 20-40 กม./ชม. ในเขตเมือง และ ทัง้ โครงขายจะมีจาํ นวนทัง้ สิน้ 24 สถานี โดยในชวงทาอากาศยาน นานาชาติจังหวัดภูเก็ต - หาแยก ฉลอง มี 21 สถานี แบงเปน สถานี ระดับพืน้ ดิน 19 สถานี, สถานียก ระดับ 1 สถานี และสถานีใตดนิ 1 สถานี ป จ จุ บั น รฟม. อยู  ร ะหว า ง ดําเนินการศึกษารูปแบบการเปด ใหเอกชนรวมทุน (PPP) ซึ่งเมื่อ

ดําเนินการศึกษาแลวเสร็จ จากนัน้ จะสรุปผลการศึกษาฯ เสนอบอรด รฟม. เพื่ อ เสนอคณะกรรมการ นโยบายการให เ อกชนเข า ร ว ม ลงทุ น ในกิ จ การของรั ฐ (บอร ด PPP) ตอไป เบือ้ งตนมีภาคเอกชน ในจังหวัดภูเก็ตใหความสนใจที่จะ รวมลงทุน ซึง่ คาดวาจะใชรปู แบบ PPP Net Cost เพือ่ ลดภาระการ ลงทุนภาครัฐ โดยจะเริ่มทําการ ก อ สร า งได ใ นป 2563 และจะ สามารถใหบริการประชาชนและ นักทองเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดพังงาไดในป 2566 นี้ ลาสุด สนข.เปดเผยวา การ ประเมินเงินลงทุนในโครงการอยูท ี่ 40,000 ลานบาท แนวเสนทางเริม่ ตนจากบริเวณสถานีรถไฟทานุน จังหวัดพังงา ผานทาอากาศยาน ภูเก็ตและสิ้นสุดที่บริเวณหาแยก ฉลอง จังหวัดภูเก็ต ระยะทาง 58.5 กิโลเมตร ซึง่ ไดบรรจุไวในมาตรการ เรงรัดโครงการใหเอกชนรวมลงทุน ในกิจการของรัฐ หรือ PPP Fast Track เมือ่ ตนป 2560 สนข.เปดเผย วามูลคาโครงการอยูที่ 24,000 ลานบาท กอนจะมีการปรับแกรปู แบบของระบบรถไฟฟ า รางเบา ทําใหมูลคาการดําเนินโครงการ เพิม่ เปน 39,400 ลานบาท รายงานเพิม่ เติม: เอกภพ ทองทับ

รองผู ว้ า่ ประชุมด่วนแก้ปัญหาความเดือดร้อนงาน ก่อสร้างถนนสาย 402 หลังชาวบ้านเจ็บหลายสิบราย เอกภพ ทองทับ

thai@classactmedia.co.th

รองผูวาราชการจังหวัด ภูเก็ตสั่งเรงผูรับเหมา พรอมสั่ง เยียวยาผูบาดเจ็บโดยดวน ใน โอกาสลงพื้นที่พรอมดวย นาย สมหวัง โลหณุต แขวงทางหลวง ภูเก็ต และผูเ กีย่ วของ (25 พ.ย.) เพื่อตรวจสภาพพื้นที่ถนนสาย 402 ที่อยูระหวางการปรับปรุง เสนทาง กม. 32+500- กม. 36+500 RT ระยะทาง 4 กม. ณ หองประชุม ที่วาการอําเภอ ถลาง เพื่อแกปญหาความเดือด รอนของพีน่ อ งประชาชน หลังมี ผู  บ าดเจ็ บ หลายสิ บ ราย จาก อุ บั ติ เ หตุ ร ถจั ก รยานยนต ล  ม บริ เ วณเส น ทางก อ สร า งผู  รั บ เหมาขูด ถนนเทพกระษั ต รี ข า ออก บริเวณจุดกลับรถปูนตรา นก หน า ห า งแม็ ค โคร สาขา ถลาง ซึ่งในเบื้องตนผูสื่อขาว รายงานวา งานกอสรางผานไป เปนเวลากวา 10 วันแลว แต ผูร บั เหมาก็ยงั ไมสามารถราดผิว แอสฟ ล ต คื น พื้ น ผิ ว ถนนให ผู  สัญจรไปมาได ทําใหประชาชน ทีใ่ ชเสนทางนัน้ เปนประจํา และ ทีต่ อ งผานเสนทางดังกลาว หรือ ผานไปยังจังหวัดใกลเคียง ไดรบั ■

ความเดื อ ดร อ นอย า งหนั ก จาก ถนนขรุขระ ซึง่ บางรายก็ไดเขาแจง ความรองทุกขกับทางเจาหนาที่ ตํารวจ สภ.ถลาง แลว นายประกอบ วงศมณีรุง รอง ผูวาราชการจังหวัดภูเก็ต กลาววา การก อ สร า งบู ร ณะโครงข า ย ทางหลวง มีผูรับเหมากอสรางคือ บริษัทชัยกร จํากัด ระยะเวลาเริ่ม ดําเนินการกอสรางตั้งแตวันที่ 19 ตุลาคม 2561 - 5 กุมภาพันธ 2562 ระยะเวลาการกอสราง 120 วัน โดยมีนายปริญญา หาญใจ เปนชาง ผูควบคุมงาน, นายสุรศักดิ์ ใจงาม เปนวิศวกร เนื่ อ งด ว ยระยะทางการ ก อ สร า งที่ ค  อ นข า งยาว 4 กิ โ ล เมตร จึงไดใหบริษัทที่รับจางใช เครื่องจักรจํานวน 2 ชุด ในการ ปฏิบัติงาน เพื่อที่จะลดระยะเวลา ทํ า งาน ให สั้ น ที่ สุ ด เท า ที่ จ ะทํ า ได ประกอบกั บ เป น การบู ร ณะ ซอมแซมพืน้ ทางทีช่ าํ รุด เนือ่ งจาก ในชวงกลางวันเปนชวงทีม่ ี อากาศ แหงจึงทําใหเกิดฝุน จึงเนนยํ้าใหผู ก อ สร า งปฏิ บั ติ ง านในช ว งเวลา 19.00 น.- 05.00 น. เพือ่ หลีกเลีย่ ง ปญหาการจราจร อยางไรก็ตาม กอนหนานี้เจา หนาที่ตํารวจรายงานวา โครงการ ดังกลาวมีระยะเวลาดําเนินการ

30 วัน โดยทางผูรับจางไดเริ่ม ลงมือปฏิบตั งิ านปรับปรุงถนนเมือ่ วันที่ 11 พฤศจิกายน ที่ผานมา นายประกอบ กลาววา จาก กรณีทมี่ ปี ญ  หาการกอสรางทีส่ ง ผล ใหประชาชนไดรบั ความเดือดรอน จากการใชรถใชถนนเกิดอุบัติเหตุ บนพื้นที่ที่มีการกอสรางถนน รวม อยางนอย 36 ราย ในเรื่องนี้ นาย ภั ค พงศ ทวิ พั ฒ น ผู  ว  า ราชการ จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ได ม อบหมายให หนวยงานที่เกี่ยวของเรงประชุม แกปญ  หา เนือ่ งจากเปนหวงเปนใย ในหลายประเด็นที่เกี่ยวกับความ เดื อดรอนของประชาชน โดยที่ ประชุ ม ในวั น นี้ ไ ด มี ก ารพู ด คุ ย หารือเพื่อแกปญหาใน 4 ประเด็น ไดแก เรื่องฝุน, เรื่องปายสัญญาณ จราจร เรื่องการเรงรัดกอสรางให เสร็จโดยเร็ว และเรือ่ งการเยียวยา ผู  ที่ ไ ด รั บ บาดเจ็ บ จากอุ บั ติ เ หตุ และผูที่ไดรับผลกระทบจากการ กอสรางถนนในครั้งนี้ รอง ผวจ.ยํา้ วา ทางบริษทั ผูร บั จ า งมี ค วามยิ น ดี จะดํ า เนิ น การ แกไขปญหา ดังนี้ในเรื่องของปาย สัญญาณไฟจราจร กํานัน, ผูใหญ บ า น เจ า หน า ที่ แ ขวงการทาง และ ผู  รั บ จ า งจะลงไปดู พื้ น ที่ เพือ่ กําหนดจุดติดตัง้ ปายสัญญาณ ไฟจราจรเพิ่ ม เติ ม ให มี ค วาม

ครอบคลุมและชัดเจน จะตองเรง ดําเนินการโดยทันทีเพื่อจะไดลด และปองกันการเกิดอุบตั เิ หตุใหกบั ประชาชน ในสวนของการเรงรัด การกอสรางปรับปรุงถนนใหแลว เสร็จ โดยบริษทั ผูร บั จางจะดําเนิน การจั ด ทํ า แผนเพื่ อ เร ง รั ด การ กอสรางใหเสร็จเร็วทีส่ ดุ เพือ่ แกไข ปญหาความเดือดรอน สําหรับแนวทางการแกปญหา เรื่องฝุนละออง ไดสงั่ การใหบริษทั ผูร บั จางดําเนินการฉีดนํ้าบอยครัง้ และบางจุดหากจําเปนตองมีการ ลางถนนก็ใหดําเนินการลางถนน ด ว ยเพื่ อ ไม ใ ห มี ฝุ  น สร า งความ เดือดรอน แกประชาชนทีอ่ าศัยอยู ในบริเวณขางเคียง ในแตละครัว เรือน เรื่องของการเยียวยา ไดมีการ ตั้ ง คณะทํ า งาน 1 คณะโดยมี ตัวแทนอําเภอ กํานันผูใหญบาน เจาหนาทีแ่ ขวงทางหลวง และผูร บั จาง แกไขปญหาใหกบั ประชาชนที่ ไดรับผลกระทบ โดยใหประชาชน ที่ ไ ด รั บ บาดเจ็ บ จากการเกิ ด อุบัติเหตุ นําหลักฐาน ประกอบ ดวยใบแจงความและบัตรประจํา ตัวประชาชนมาสงเรือ่ งใหกบั คณะ ทํางาน เพื่อรวมกันพิจารณาและ เยียวยาใหแกประชาชนตอไป โดย คณะทํางานจะรับเรือ่ งทีศ่ นู ยดาํ รง

ถ่ายเมื่อ 4 ธ.ค./เอกภพ ทองทับ

ธรรมอําเภอถลาง จากการประชุมแกไขปญหาใน ครัง้ นี้ ประชาชนทีไ่ ดรบั ความเดือด รอนมีความพึงพอใจ ทั้งนี้ในสวน ของจังหวัดภูเก็ตจะเรงรัดใหบริษทั ทีร่ บั จางดําเนินการตามขอสรุปใน การประชุมอยางเครงครัด เพื่อ ประชาชนที่ไดรับผลกระทบจะได มีความสบายใจในเรื่องของความ ปลอดภัย รอง ผวจ.กลาวตออีกวา ใน นามของจังหวัดภูเก็ตตองขออภัย ประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตทีไ่ ดรบั ความเดื อ ดร อ นเนื่ อ งจากว า ใน ขณะนี้ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมีการ กอสราง ถนนในหลายพื้นที่ เชน ถนนสาย 402 ที่มีการปรับปรุง ถนนเนื่องจากผิวถนนมีการชํารุด ในบางส ว น หากไม ดํ า เนิ น การ ปรับปรุงแกไขโดยดวน จะกอให เกิดปญหาทีจ่ ะตองมารือ้ ถอนหรือ สรางถนนใหม ซึ่งการดําเนินการ ดั ง กล า วจะมี ร ะยะเวลาในการ กอสรางยาวนานขึ้น จะสงผลกระ ทบตอพี่นองประชาชนที่สัญจรไป

มาและประชาชนที่อาศัยอยูใน พื้นที่ใกลเคียง ดังนั้นจึงขอใหประชาชนที่ ขับขี่รถใชความระมัดระวังการ จราจรที่มีการกอสรางถนน ใน ปจจุบันและในอนาคตคาดวา จะมีการกอสรางถนนเพิม่ ขึน้ อีก โดยในส ว นของจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต จะมี ก ารวางแผน พู ด คุ ย กั บ แขวงการทางทองถิน่ ทองทีแ่ ละ อําเภอ ในการแกไขปญหาเพื่อ ใหประชาชนไดรับผลกระทบ นอยที่สุด ซึ่งลาสุดผูสื่อขาวรายงาน (4 ธ.ค.) บริเวณทีม่ กี ารกอสราง นั้น ทางผูรับเหมาไดมีการเรง ดําเนินการกอสรางปรับปรุงพืน้ ผิ วถนนเพื่ อบรรเทาทุ กข ของ ชาวบานแลว ในขณะเดียวกัน ทางภาครัฐไดนดั กลุม ผูบ าดเจ็บ รั บ ค า ทํ า ขวั ญ ณ ที่ ทํ า การ อําเภอถลาง เปนจํานวนเงิน 2,000 - 5,000 บาท ตามความ เดือดรอนที่ชาวบานประสบ ขอมูลขาว: ส.ปชส.ภูเก็ต


6

ธุรกิจ

KHAOPHUKET.COM

วันศุกร์ท่ี 7 ธันวาคม 2561

ทอท.เตรียมอนุมตั ิ งบ 6.2 พันล้าน ขยายสนามบินภูเก็ต ผภก.เผยบอร์ดทอท. เตรียมดันขยายอาคาร ผู โ้ ดยสารระหว่างประเทศรองรับ 25 ล้านคน สําหรับการประชุมในวันนี้ เปนการประชุมตอ เนื่อง ตามคําสั่งจังหวัดภูเก็ตที่ 384/2560 ลงวันที่ thai@classactmedia.co.th 15 กุมภาพันธ 2560 แตงตั้งคณะทํางานแกไข ■ จังหวัดภูเก็ตจัดงานประชุมจัดระเบียบแกไข ปญหาดานการทองเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตในการจัด ปญหาสนามบิน และดานตรวจคนเขาเมือง สนาม ระเบียบแกไขปญหาพื้นที่สนามบินและดานตรวจ บินภูเก็ต เรงสรางความเชื่อมั่น ฟนฟูการทองเที่ยว คนเขาเมือง สนามบินภูเก็ต ไดกําหนดแนวทาง ชวงไฮซีซั่น ขณะที่ทาอากาศยานภูเก็ต ลดคาจอด แกไขปญหาเรื่องดังกลาว หรือ Landing Parking และภาษีเขาสนามบิน โดย พลโทวิชาญ กลาววา หลังเกิดเหตุเรือฟนิกซลม มี พลโทวิชาญ สุขสง แมทัพภาคที่ 4 เปนประธาน รัฐบาลมีนโยบายกระตุนการทองเที่ยวโดยเพิ่ม ประชุม มีนายประกอบ วงศมณีรุง รองผูวาราชการ มาตรการตาง ๆ เพื่อจูงใจใหนักทองเที่ยวกลับมา จังหวัดภูเก็ต และเจาหนาที่ผูเกี่ยวของจากทางภาค ทองเที่ยวภูเก็ตเชนเดิม มาตรการจัดระเบียบ รัฐและเอกชน เขาประชุมอยางพรอมเพรียง สนามบิน และดานตรวจคนเขาเมือง เปนมาตรการ ร.ต.ธานี ชวงชู ผูอํานวยการทาอากาศยานภูเก็ต หนึ่ง ที่ตองการใหนักทองเที่ยวมาแลวมีความ (ผภก.) เปดเผยในที่ประชุมวาในอนาคตคาดวา สะดวกไมถูกเอารัดเอาเปรียบ และที่สําคัญมีความ บอรดคณะกรรมการ ทอท.จะอนุมัติงบประมาณ ให ปลอดภัย และมีมาตรฐานสากล กับทาอากาศยานภูเก็ตจํานวน 6,200 ลานบาท ผภก. กลาววา ตามที่รัฐบาลมีมาตรการ ที่จะ เพื่อมาขยายอาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ใน สรางแรงจูงใจ ใหกับนักทองเที่ยว เดินทางเขามา ระยะที่ 2 เพื่อรองรับผูโดยสารไดถึง 25 ลานคน ทองเที่ยวในประเทศไทย โดยไดยกเลิกคา โดยขณะนี้ไดรับผานการเห็นชอบจากบอรดคณะ ธรรมเนียมวีซา ที่ใหกับนักทองเที่ยว 22 ประเทศ ที่ กรรมการทอท. เรียบรอยแลว อยูในขั้นตอนการขอ จะเขามาทองเที่ยวในประเทศไทยและจังหวัดภูเก็ต อนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เมื่อผานคณะรัฐมนตรีแลว ในสวนของทาอากาศยานภูเก็ตไดรับนโยบายจาก ก็ จะมาดําเนินการประมูลหาผูรับจางและทําการ สวนกลาง ใหเตรียมพรอมใหบริการและตอนรับ กอสราง ซึ่งการสํารวจออกแบบไดดําเนินการเสร็จ นักทองเที่ยว ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2561 เรียบรอยแลว โดย ทภก.ไดบูรณาการประสานกับตํารวจตรวจ ข่าวภูเก็ต

ผภก.ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการจัดระเบียบและเป้าหมายการให้บริการ / ภาพ: ส.ปชส.ภูเก็ต

คนเขาเมือง ในเรื่องของการอํานวยความสะดวกใน เรื่องของการดูแลความปลอดภัยใหกับนักทองเที่ยว ที่จะเขามาทองเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งจะเดินทาง ผานทภก. ใหเกิดความคลองตัว การอํานวยความ สะดวก และการดูแลเรื่องความปลอดภัยภายในเขต สนามบิน โอกาสนี้บริษัททาอากาศยานไทย จํากัด มหาชน (ทอท.) ไดสนับสนุนมาตรการที่ทางรัฐบาล ไดกําหนดขึ้น จึงอนุมัติใหกับทางสายการบิน ที่มี ความประสงคที่จะพานักทองเที่ยว มาลงที่จังหวัด ภูเก็ตในชวงเวลาที่ ทอท.กําหนดไว สายการบินจะ ได รับสวนลดในเรื่องของคา Landing และในเรื่อง ของคาภาษี สําหรับผูโดยสาร จากปกติราคาหัวละ 700 บาท ก็จะไดสวนลดไป 200 บาท โดยจะเรียก เก็บเพียง 500 บาทเปนการคืนโบนัสใหกับนักทอง เที่ยว ทั้งนี้สายการบินที่ใหบริการนักทองเที่ยวใน หวงเวลาตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 61 ไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 62 เปนชวง Winter Skate หรือเปน ชวงไฮซีซั่นของจังหวัดภูเก็ต ร.ต.ธานี กลาวอีกวา นอกจากทาอากาศยาน ภูเก็ตไดมีมาตรการอื่น ๆ ที่ออกมาเพื่อชวยกระตุน การทองเที่ยว เชน เรื่องการจัดระเบียบการให บริการรถสาธารณะแลว ยังมีแผนดําเนินการเปด จุดบริการเคานเตอรเพิ่มขึ้นในกับการเช็คอินของ

ภาพ: ทภก.

กรุปทัวร สวนของผูโดยสารภายในประเทศ เคานเตอร เช็คอินไดดําเนินการปรับปรุงเพิ่มเติมอีก 22 เคานเตอรเรียบรอยแลว ตอนนี้อยูระหวางรอการ เชื่อมตอสายพานลําเลียงกระเปา กับระบบ เคานเตอรเช็คอินใหเรียบรอย ก็จะทําใหการให บริการมีความสะดวกสบายยิ่งขึ้น โดยคาดวาในชวง High Season ถาเปนไปตามเปาที่รัฐบาลคาดหวัง นักทองเที่ยวจะกลับเขามาในจังหวัดภูเก็ตเชนเดิม ร.ต.ธานี กลาวยืนยัน ขอมูลขาว : สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดภูเก็ต

“THE POSH 2018” เซ็นทรัลภูเก็ตจัดเต็มแคมเปญส่งท้ายปี เพื่อการจับจ่ายอันคุม้ ค่า เสร็จ / บัตรกํานัลสามารถใชไดจนถึงวันที่ 31 มี.ค. 62) และ รับสวนลดพิเศษ 20% สําหรับ thai@classactmedia.co.th Personal Shopping Service Experiment ■ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) เมื่อทําการจองในระหวางวันที่ 30 พ.ย. ถึงวันที่ รวมกับบริษัทในเครือเซ็นทรัลกรุป พันธมิตร 31 ธ.ค. 61 ธุรกิจ เตรียมจัดแคมเปญสงเสริมการขาย “THE MATARA STUDIO รับสวนลดพิเศษ 30% POSH 2018” ณ ศูนยการคาเซ็นทรัล ภูเก็ต จากราคาปกติ (จํากัด 2 ชิ้น/ทาน) ระหวางวันที่ 21 พ.ย. 2561 -19 ม.ค. 2562 4. Exclusive Happeningกิจกรรมพิเศษจาก (รวม 60 วัน) ตอกยํ้าภาพลักษณความเปนจุด รานคาหรือแบรนดที่เขารวมรายการ เพื่อเชิญ หมายของ ‘Luxury & Leisure Lifestyle’ ไลฟ Celebs & VIP ภูเก็ตเขารวมงาน (by Invitation สไตลการทองเที่ยวที่ ผสมผสานความหรูหราและ Only) และตอกยํ้าความเปน Luxury Destinaการพักผอนหยอนใจ, กระตุนการจับจายใชสอย tion ซึ่งเมื่อวันที่ 30 พ.ย. - 2 ธ.ค. ที่ผานมาไดมี และเชิญชวนลูกคากลุม High Spenders ให การจัดกิจกรรม “TEA PARTY IN THE GARมาซื้อสินคาและใชบริการตาง ๆ ภายในศูนยการ DEN” BY JUBILEE งานปารตี้จิบนํ้าชาดูเพชร คาฯ พรอมทั้งเปนการสนับสนุนรานคาภายใน พรอมเวิรคชอปสุดเอ็กซคลูซีฟในบรรยากาศที่ สมนาคุณของศูนยการคาฯ / เงื่อนไขเปนไปตามที่ สวนลด 10% เมื่อโชว SMS ที่ไดรับ รับสิทธิ์สมาชิกตลอดชีพ รับสวนลด 15% เมื่อ หรูหรา และสัมผัสประสบการณกับนวัตกรรม ศูนยฯ ใหเกิดการจับจายใชสอยหรือมาใชบริการ บริษัทกําหนด) ใชจายสะสมครบ 120,000.- (จากปกติ 150,000.-) ลาสุดจาก Julbilee ไดแก Jubilee iMoment ของลูกคา กลุม High Spenders ใหมากที่สุด 2. Instant Privilege: ชอปครบ 200,000.รับฟรีของสมนาคุณจาก Marimekko ชอปครบ ครั้งแรกในโลก บันทึกความทรงจําผานเครื่อง ขึ้นไป (ยอดใชจายสะสม) รับฟรี! สิทธิพิเศษในการ พบกับโปรโมชั่ นสุดจีด๊ ต่าง ๆ ประดับอันทรงคุณคา ดวยการผสานเทคโนโลยี ใชบริการที่จอดรถ VIP และ VIP Lounge เปนเวลา ตามยอดที่กําหนด 1) ชอปครบ 20,000.- ขึ้นไป รับฟรี Marime- “AI” เขากับเครื่องประดับเพชร และทานยังจะ มากมาย ไม่วา่ จะเป็ น... 1 ป (สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกคาที่มียอดใชจายสะสม kko Unikko slippers มูลคา 1,950.ไดพบกับกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย ที่จะมีขึ้น 1. Top Spender Privilege: ลูกคา 10 ทาน ตลอดรายการสงเสริมการขายครบ 200,000.- ณ 2) ชอปครบ 15,000.- ขึ้นไป รับฟรี Marime- ตลอดเดือนธันวาคมนี้ แรก ที่มียอดใชจายสูงสุดและมียอดใชจายสะสม ศูนยการคาเซ็นทรัล ภูเก็ต / เฉพาะลูกคา The 1 * ตรวจสอบเงื่อนไขโปรโมชั่นตาง ๆ ได ณ 200,000 บาทขึ้นไป ที่สะสมยอดใชจายที่จุดแลกของสมนาคุณของศูนย kko Unikko Keijutar pouch มูลคา 1,200.3) ชอปครบ 8,000.- ขึ้นไป รับฟรี Marimekko จุดขาย หรือจุดแลกของสมนาคุณ ทานสามารถ รับฟรี! ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ภูเก็ต-ฮองกง 2 การคาฯ / เงื่อนไขเปนไปตามที่บริษัทกําหนด) รวบรวมใบเสร็จภายในวันเดียวกันและเฉพาะ จากการบินไทย (สงวนสิทธิ์เฉพาะ 10 ทานแรกที่ 3. Special Privilege จากรานคาที่รวมรายการ Logo Tote Bag สีทอง มียอดใชจายสะสมสูงสุดตลอดรายการสงเสริม ไมวาจะเปน Jubilee, Marimekko , TOPSHOP, TOPSHOP ใชจายสะสมครบ 50,000.- รับฟรี ศูนยการคาเซ็นทรัล ภูเก็ต เทานั้น สอบถามเพิ่มเติมไดที่ CPN Call Center การขาย ณ ศูนยการคาเซ็นทรัล ภูเก็ต / เฉพาะ MATARA STUDIO และ Calvin Klein บัตรกํานัล มูลคา 5,000.- (เปนบัตรมูลคา 1,000.สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิก The 1 Card รับ ลูกคา The 1 ที่สะสมยอดใชจายที่จุดแลกของ จํานวน 5 ใบ / สามารถใชไดเพียง 1 ใบ ตอ 1 ใบ โทร. 02-021-9999 ข่าวภูเก็ต


วันศุกร์ท่ี 7 ธันวาคม 2561

สังคม

KHAOPHUKET.COM

พ่อเมืองภูเก็ตนํานักปั่ น ร่วมพันเข้าร่วมกิจกรรม ซ้อมใหญ่ Bike อุ น่ ไอรัก

เตรียมพร้อมปล่อยขบวน 5,360 คน 9 ธันวาคม 61 พร้อมกันทัว่ ประเทศ โดยเริ่มตนตั้งขบวน ถนนนริศร บริเวณหนาลาน พระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระจุลจอม thai@classactmedia.co.th เกาเจาอยูหัว หนา ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต เลี้ยว ■ เมื่อวันอาทิตยที่ผานมา (2 ธันวาคม 2561) ขวา หนาวงเวียน สี่แยก หนา สํานักงานสาธารณสุข จังหวัดภูเก็ตไดจัดใหมีการซอมใหญ กิจกรรมปน เลี้ยวซาย ผาน หนา เรือนจํา ตรงไปแยก โรงเรียน จักรยาน Bike อุนไอรัก 2018 โดยมี นายภัคพงศ สตรีภูเก็ต ตรงไปแยกเขารัง เลี้ยวขวาเขาสูถนน ทวิพัฒน ผูวาราชการจังหวัดภูเก็ต และ นางสิทธินีย หลวงพอแชม เขาจุดพัก ณ วัดไชยธาราราม หรือวัด ทวิพัฒน นายกเหลากาชาดจังหวัดภูเก็ต หัวหนา ฉลอง ออกจากวัดฉลอง เลี้ยวขวา เขาสูถนน เจาฟา สวนราชการ เเละทีมนักปนที่ลงทะเบียนไวแลวกวา ตะวันตก ผานสามแยกวัดนาคาราม เลี้ยวขวา เขาสู 1,000 คนเขารวมกิจกรรม ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ตมีผู ถนนวิรัชหงสหยก ตรงไปถนนบางกอก เลี้ยวซาย สมัครเขารวมกิจกรรมจํานวนทั้งสิ้น 5,360 คน แยกถนน บางกอก -พูนผล เขาสูถนนเยาวราช เลี้ยวขวาเขาสูถนนถลาง เลี้ยวขวาเขาสูถนนภูเก็ต เลี้ยวซายวงเวียนสุรินทร ตรงไปสะพานหิน วนกลับ ที่ปลายแหลมสะพานหิน มาที่วงเวียนสุรินทร เขาสู ถนนมนตรี แยกถนนมนตรี - ถนนนริศร และเลี้ยว เขาศาลากลางจังหวัดภูเก็ตถือเปนจุดสิ้นสุด รวม ระยะทาง 27.122 กิโลเมตร ซึ่งเปนเสนทางจริงที่ จะใชปนในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 สําหรับการซอมใหญและวันปนจริงนั้น ทาง จังหวัดภูเก็ตไดประสานตํารวจทองเที่ยว ตํารวจ ทางหลวง เเละตํารวจจาก สภ.เมืองภูเก็ต สภ.วิชิต สภ.ฉลอง เเละรถพยาบาล หนวยกูชีพฉุกเฉินจาก

7

พ่อเมืองนํานักปั่ นซ้อมใหญ่ Bike อุ ่นไอรัก ภาพ: ส.ปชส.ภูเก็ต

ข่าวภูเก็ต

โรงพยาบาลองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต โรง พยาบาลวชิระภูเก็ต โรงพยาบาลมิชชั่น คอยอํานวย ความสะดวกและดูแลความปลอดภัยอยางใกลชิด มี จุดใหนํ้าดื่ม ทั้งที่ศาลากลางซึ่งเปนจุดเริ่มตน จุดพัก ทํากิจกรรม และจุดสิ้นสุด โดยสํานักงานที่ดิน จังหวัดภูเก็ต และหนวยงานที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ยังมีทีมอาสาสมัคร Marshall (มารแชล) กวา 200 คน คอยอํานวยความสะดวก เเละกํากับขบวนนักปน ใหมีความเปนระเบียบ เรียบรอยสวยงาม และปลอดภัย ใหชาวภูเก็ตได แสดงออกถึงพลังแหงความสามัคคีความจงรักภักดี ที่มีตอสถาบันพระมหากษัตริย สําหรับการจัดแถว

ขบวนจักรยานแบงเปนกลุม A ขาราชการ,กลุม B ชมรมนักปนจักรยาน,กลุม C ประชาชนทั่วไปและ กลุม D ประชาชนกลุมครอบครัว ทั้งนี้จะจัด เปน แถวแถวละ 5 คัน และใหมี Marshall ขนาบซาย ขวาขางละ 1 คัน รวมเปน 7 คัน โดยในวันที่ 9 ธันวาคม ซึ่งเปนวันปนจริง จะเริ่ม ตั้งขบวน ณ จุดเดิม คือบนถนนนริศร บริเวณหนา ลานพระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระ จุลจอมเกลาเจาอยูหัวฯ ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต เเละปลอยขบวนในเวลา 15.00 น. พรอมกันทั่ว ประเทศ - สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดภูเก็ต


8

ไอส์แลนด์ ซี น

KHAOPHUKET.COM

สาว ๆ มาในชุ ดสวยงามและโดดเด่น ที่ใครเห็นเป็นต้องร้องอ๋อ

ครอบครัวสตาร์วอร์ส เจ้าของรางวัลชนะเลิศการแต่งกายคูย่ อดเยี่ยม

วันศุกร์ท่ี 7 ธันวาคม 2561

แน่นอนว่ามอร์เฟี ยสคือผู ้ครองรางวัลดาวเด่นสะดุดตา

Skal Phuket Charity Event 2018 คํ่าคืนพรมแดงเพื่อการกุศลสุดอลังการ แห่งเกาะภูเก็ต

เหล่าซุ ป’ตาร์ช่ื อดังก้องโลกตบเท้าร่วมในงาน Skal Phuket Charity Event ที่จัดขึ้นเมื่อคํ่าคืนวันเสาร์ท่ี 1 ธันวาคม ที่ผ่านมา ณ อังสนา ลากูน่า บอลรู ม งานนี้ผู้เข้าร่วมงานต่างก็แต่งตัวจัดเต็ม พร้อม ไปกับการดึงประกายความเป็นดาวในตัวเองออกมาประชั นกันอย่างไม่มีใครยอมใคร เพราะงานนี้คือ “สกาล ภูเก็ต 2018”

มือ้ คํ่าที่รงั สรรค์มาเพื่อคุณเคียงคูเ่ ครื่องดื่มที่ใช่ ในบรรยากาศสุดประทับใจ

ศรีราม ไคลาซั ม ผู ้จัดการทั่วไป และ ผู ้ช่วยอาวุ โส รองประธานกรรมการ โรงแรม บันยันทรี ภูเก็ต ให้การต้อนรับสื่อมวลชนอย่างอบอุ ่นและเป็นกันเอง

ซู เชฟเครตัน คูทาจาร์ แห่งร้านเตร, บันยันทรี

งานเลีย้ งเปิ ดตัว 6 เมนูใหม่ลา่ สุด ร้านอาหารเตร, บันยันทรี ภูเก็ต จัดเต็มความอลังการแห่งรสชาติ บันยันทรีจัดงานเลี้ยงเปิ ดตัว 6 เมนูใหม่ของ “ร้านอาหารเตร” รังสรรค์โดยสุดยอดเชฟมือทองแห่งร้านเตรอย่างซู เชฟเครตัน คูทาจาร์ ที่มาพร้อมกับจินหอมกรุ ่นเสริฟคู่ทุกเมนู ในบรรยากาศร้าน อาหารริมนํ้า เต็มที่กับความเป็นส่วนตัว อาหารแสนอร่อย กลมกล่อมไปกับเครื่องดื่มที่คัดสรรมาเพื่อคุณ และดวงดาวพราวพร่างบนท้องฟ้า

ดุสติ ธานี ลากูนา่ ภูเก็ต จัดงานกาล่า ดินเนอร์ การกุศล

เจสัน ดีเจสุดฮาจาก Live 89.5 ร่วมสนุกไปกับวัลเตอร์ด้วยการรับลงทะเบียนการแข่งขัน (21 พ.ย.)

Live89.5 เติมเต็มความสนุกภายในงาน PST 2018

ผ่านไปกับ PST ‘Offshore Fishing’ 2018 รายการตกปลาในทะเลหนึ่งเดียวของไทย ที่รวมเอานัก ตกปลาไว้ท่ี “Rosi’s Restaurant and Bar” ณ ร้านอาหารและบาร์สุดชิ ล สุดชิ ลริมทะเลอ่าวฉลอง

1,500 ผู เ้ ล่น 145 ทีม 41 โรงเรียนนานาชาติ 10 ประเทศ

นายกอร์ดอน เอเรีย (GM) ให้เกียรติมอบภาพใน งานประมู ลเพื่อการกุศล สําหรับเด็ก ๆ ทั่วประเทศ

ร็อบ ปี เตอร์ ผอ. QSI, นก CAM อีวอน ไซมอนส์ ผจก.ทั่วไป ไอซ์อารีน่า และ หนุ่มน้อยแฮร์ร่ี

ดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต จัดงานกาล่า ดินเนอร์ การกุศล ร่วมกับมูลนิธสิ ร้างรอย ยิ้ม แห่งประเทศไทย (Operation Smile Thailand Foundation) โดยการประมู ล ภาพของศิลปิ น Giovanni Orgera เมื่อ วันศุกร์ท่ี 23 พ.ย. เพื่อให้ความช่ วยเหลือ ด้ า นศั ล ยกรรมแก้ ไ ขภาวะปากแหว่ ง เพดานโหว่และความผิดปกติบนใบหน้า แก่ เด็ก ๆ ทั่วประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

หนูน้อยในชุ ดซานต้าโชว์ลีลาสุดน่ารัก

ฟุ ตบอลเล็ก BISP รวมดาวนักเตะกว่า 1,500 คน เหล่าภูตตัวน้อยร่วมงานเปิ ดตัว Ice Arena ภูเก็ต แข้งเยาวชนกว่า 1,500 ผู ้เล่น 145 ทีม 41 โรงเรียนนานาชาติ จาก 10 ประเทศ ได้เข้าร่วม ทําการแข่งขันฟุ ตบอล 7 คน ที่จัดขึ้นเป็นครัง้ ที่ 17 ณ โรงเรียนนานาชาติบริติช ภูเก็ต

ไอซ์ อารีน่า ภูเก็ต เปิ ดให้สัมผัสกับประสบการณ์เย็นเยือกบนเกาะภูเก็ตแล้ววันนี้!! กับงานเปิ ดตัวสุด แกรนด์ (30 พ.ย.-2 ธ.ค.) ท่านจะได้พบกับความสนุกและโชว์มากมาย (แต่ขอแอบเตือนว่าควรเตรียม ชุ ดกันหนาวไปสักหน่อย เพราะอากาศข้างในค่อนข้างจะชิ ลพอสมควรเลยทีเดียว)


วันศุกร์ท่ี 7 ธันวาคม 2561

ไอส์แลนด์ ซี น

KHAOPHUKET.COM

9

ครอบครัวและเพื่อนร่วม ไว้อาลัย แมทธิว พอนด์ บก. The Phuket News เมื่อวันจันทร์ ที่ 3 ธันวาคม 2561 ครอบครัว และเพื่อนได้รว่ มไว้อาลัย แด่ แมทธิว พอนด์ อายุ 47 ปี บก. ข่าว/กีฬา หนังสือพิมพ์ The Phuket News ผู ้ท่ีเป็นทัง้ ลูกชาย พ่อ สามี และเพื่อนที่ แสนดี ชายผู ้ท่ีถูกจดจําในภาพของคนที่ตั้งใจ ทํางาน จริงจัง เอาใจใส่ในทุกชิ้ นงาน และคอย สร้างเสียงหัวเราะกับผู ้คนที่อยู ่รอบข้างเป็นครั้ง สุดท้าย ณ วัดแสนสุข อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต บรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความโศกเศร้า ระคนกับความทรงจําอันแสนดี ที่ทุกคนได้ร่วม กับพู ดถึงและแลกเปลี่ยนความสุขที่เคยมี และจะ ยังคงจดจําอยู ่ในความรู ้สึกไปตลอดกาล ครอบครัวและเพื่อน ร่วมไว้อาลัย แมทธิว พอนด์ เป็นครัง้ สุดท้าย

เจสัน, ไบรอัน, อสา และ โรเบิร์ต

ยิ่งใหญ่! โอเชี่ ยน มารีนา่ พัทยา โบ๊ทโชว์ 2018 มหกรรมการแสดงเรือ สินค้าไลฟ์ สไตล์ และเทคโนโลยีสดุ ลํ้า มหกรรมการแสดงเรือและสินค้าไลฟ์ สไตล์ท่ยี ่งิ ใหญ่ท่สี ุดในประเทศไทย หลากหลายอุ ตสาหกรรมสินค้ามารีนและไลฟ์ สไตล์ ไม่ว่าจะเป็นเรือใบ เครื่องยนต์ทงั้ ขนาดใหญ่และเล็ก ได้รวมไว้ในงานนี้งานเดียว กับกลไกและเทคโนโลยีทางนํ้าใหม่สุดลํ้า พร้อมไปกับการดื่มดํ่าบรรยากาศสุดชิ ลกับเพื่อน ๆ และครอบครัว งานนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29 พ.ย.-2 ธ.ค. ที่ผ่านมา ณ โอเชี่ ยน มารีน่า ยอช์ทคลับ, พัทยา

งานนี้เปิ ดให้เข้าฟรี เพื่อรับข้อมู ลสุดลํ้าค่า สู่การใช้ชีวิตที่ง่ายยิ่งขึ้น

บุ ญ ยงสกุล นายกนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต ร่วมตัดริบบิ้นเปิ ดงานอย่างเป็นทางการ

มหกรรม ลีฟวิ่ง อิน ภูเก็ต ครัง้ ที่ 3

Architect & Hotelex Phuket 2018

มหกรรม “ลีฟวิ่ง อิน ภูเก็ต” ครัง้ ที่ 3 เพื่อช่ วยให้ชาวต่างชาติและครอบครัวที่พํานักในภูเก็ต ได้มีชีวิตที่ง่ายยิ่งขึ้น (1 ธ.ค.) ณ ห้องประชุ มคิง คาร์ล กุสตาฟ โรงพยาบาลกรุ งเทพ ภูเก็ต

สุดยอดงานแสดงเทคโนโลยีและสินค้าก่อสร้าง การออกแบบสถาปั ตยกรรม และการบํารุ งรักษา จัดยิ่งใหญ่เป็นปี ท่ี 18 ณ โรงแรม โนโวเทล ภูเก็ต โภคีธรา (28 พ.ย.- 1 ธ.ค.)

เทรเวอร์, เจเรมี, ไบรอัน และ ดัสติน

เทรเวอร์ ครุก กับแขกรับเชิ ญสายฮา ไบรอัน อีลวาร์ด งานแสดงเดี่ยวสุดฮาที่เทรเวอร์และไบรอัน แปะมือกับเพื่อนร่วมก๊วนอย่างเจเรมีและดัสติน งานนีต้ า่ ง คนต่างยิงมุ ขกันแบบไม่ให้ผู้ชมได้หยุ ดพักหายใจ ทําเอานํ้าตาเล็ดนํ้าตาร่วงไปตาม ๆ กัน (2 ธ.ค.)

แขกผู ้มีเกียรตินร่วมยินดีกับความสําเร็จตลอด 6 ปี

อัลฟ่ า คลับ แอนด์ เรสเตอรอง ฉลองครบ 6 ปี อัลฟ่ า คลับ แอนด์ เรสเตอรอง “ALFA Club and Restaurant” ณ โรงแรมวินแดม ซี เพิร์ล รีสอร์ท ภูเก็ต เชิ ญแขกผู ้มีเกียรติร่วมฉลองครบรอบ 6 ปี ในสไตล์สุดหรู (23 พ.ย.)


10

วาไรตี้

KHAOPHUKET.COM

วันศุกร์ท่ี 7 ธันวาคม 2561

ปราบผุ ดไอเดียเด็ด “หมอนสับปะรดรักษ์โลก” เปิ ดรับบริจาคหลอดพลาสติกใช้แล้ว สร้างประโยชน์ ลดโลกร้อน สร้างจิตสํานึกสาธารณะ สิ่งแวดล้อมและชุมชน

ข่าวภูเก็ต

thai@classactmedia.co.th

■ “มูลนิธิพัฒนาปาตอง ริเริ่มโครงการใหม

“หมอนสับปะรดรักษโลก” ชวยดูแลสิ่งแวดลอม และแบงปนความสุข เปนภารกิจสงทายป 2561 และตอนรับป 2562” เชิญชวนคนภูเก็ต และผู สนใจ รวมลดขยะพลาสติกจากหลอด โดยบริจาค หลอดดูดนํ้า ที่ทําความสะอาดแลว เพื่อใหอาสา สมัครมูลนิธิพัฒนาปาตอง ไดนําไปทําหมอนหลอด และนําหมอนที่เสร็จแลว ไปบริจาคใหโรงพยาบาล หรือ โรงเรียน ที่ขาดแคลน โดยปลอกหมอน จะมี สัญลักษณ รูปสับปะรด ซึ่งเปนผลไม ดีและเดนของ ภูเก็ต ที่หวานกรอบหอมอรอย เปนสินคาขึ้นชื่อของ จังหวัดภูเก็ต และเปนที่ยอมรับในความอรอยที่แตก ตางจากสับปะรดพันธุอื่น มานานเกือบ 100 ป ดร.ปรีชาวุฒิ ‘ปราบ’ กี่สิ้น ประธานบริษัท พิโซ นา กรุป จํากัด เปนผูจัดตั้งมูลนิธิพัฒนาปาตอง องคกรที่ไมแสวงหาผลกําไร โดยมีประชาชนคนปา ตองสมัครเปนสมาชิกจํานวนหลายรอยคน ตั้งแต เด็ก ๆ ไปจนถึงผูสูงอายุ รวมทําหนาที่จิตอาสาดาน ตาง ๆ และทํางานคูขนานไปกับภาครัฐ ในการดูแล ความสงบเรียบรอยของชุมชน มุงพัฒนาใหปาตอง เปนเมืองนาเที่ยวสําหรับนักทองเที่ยวตางชาติ และ สงเสริมใหปาตองเปนชุมชนที่ประชาชนจะอยูได สงบ ปลอดภัย และมีสุขภาพที่ดี อีกทั้งยังเกื้อกูลกัน ระหวางคนและสิ่งแวดลอมใหอยูรวมกันไดอยาง ยั่งยืน ดร.ปรีชาวุฒิ กลาววา หมอนหลอดกาแฟ

(Straw Pillow) เปนหมอนเพื่อสุขภาพ ที่ผลิตจาก หลอดกาแฟ (Straw Pillow หรือ Pipe Pillow) มี ที่มาจากประเทศญี่ปุนที่ไดมีการนําพอลิโพรพิลีน (Polypropylene:PP) ซึ่งมีคุณสมบัติที่คงตัวไมเสีย รูปงาย มีความยืดหยุน มีความตานทานการซึมผาน ของไอนํ้าและกาซไดดี สามารถทนอุณหภูมิสูงที่ใช ในการฆาเชื้อ (Sterilization) คือทนความรอนที่ 0ºC ได มาทําเปนทอพลาสติกเสนผานศูนยกลาง ประมาณ 6-8 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 10 มิลลิเมตร หลายๆ ชิ้นมารวมกันเพื่อทําเปนไส หมอน โดยทอดังกลาวจะมีการคงรูปและมีความ ยืดหยุน เมื่อนํามารวมกันจะเกิดเปนชองอากาศ เล็กๆเปนจํานวนมาก เมื่อถูกกดทับจะยุบตัวลงตาม รูปสรีระคอของแตละบุคคล ซึ่งทอเล็กๆ ดังกลาว นั้นก็คือหลอดกาแฟที่คนไทยรูจักกันดีนั่นเอง สําหรับขอดีของหมอนสุขภาพจากหลอดกาแฟ

หลังขณะนั่งพรอมทั้งชวยนวดหลังใหผอนคลาย โรงพยาบาลหลายแหงนําไปใชกับผูปวยหลังผาตัด และหลังคลอด เพื่อชวยพยุงตัวเวลานั่ง และให นมบุตร ประธานมูลนิธิพัฒนาปาตอง กลาวอีกวา จุดเริ่ม ตนของโครงการ มาจากความตั้งใจในการลดปญหา ขยะและดูแลสิ่งแวดลอมในพื้นที่ปาตอง และเห็นวา ในพื้นที่ภูเก็ต ซึ่งเปนแหลงทองเที่ยวชั้นนําของโลก มีนักทองเที่ยวและประชาชนจํานวนมาก โดย ประมาณการณวา มีการใชหลอดสําหรับดูดนํ้า มากมายถึงปละ 20 ลานชิ้น และเปนขยะที่เคยถูก ทิ้งอยางไรคา เปนสวนหนึ่งในภาระการกําจัดขยะที่ ตองมีคาใชจายจํานวนมาก โครงการนี้จึงตั้งขึ้นเพื่อชวยดูแลสิ่งแวดลอม ชวยภาครัฐและผูเกี่ยวของ ในการลดงบประมาณ คือสามารถใชสําหรับหมอนหนุนศีรษะเหมาะ กําจัดขยะ และหมอนที่ไดจากหลอดยังเปนของใช สําหรับผูมีปญหาเกี่ยวกับตนคอ ปวดคอ แกอาการ ที่ผูรับมีความสุขในการรับ นอนตกหมอน เพราะหมอนจะชวยรองรับขอตอ “เปาหมายของโครงการนี้ ผมมองวามันเปนใน ของกระดูกไดพอดีกับสรีระ และมีการยืดหยุนตาม เรื่องของเชิงจิตวิทยา ในการสรางจิตสํานึก สรีระกระดูกคอจึงเสมือนเปนการนวดผอนคลาย สาธารณะ กระตุนใหเกิดความรักและรับผิดชอบตอ ตนคอขณะนอนหลับ เหมาะสําหรับผูเปนภูมิแพ สังคม ผมมองวาความสําเร็จมันเปนอัตลักษณ เมือง เนื่องจากไมเปนที่สะสมของไรฝุน ไมอับชื้น เปนเชื้อ ปาตองของเราจะยั่งยืนได เพราะคนในสังคมคิดถึงผู รา สามารถซักลางทําความสะอาดไดงาย มีอายุการ อื่น เพราะการพัฒนามันตองเกิดจากจิตสํานึกของ ใชงานนานกวาหมอนทั่วไป พวกเราทุกคน” ดร.ปรีชาวุฒิ กลาว นอกจากนี้ยังสามารถใชเปนหมอนอิง เบาะรอง ผูที่สนใจสามารถรวมบริจาคหลอดได ที่มูลนิธิ นั่ง หมอนอิงพนักเกาอี้ สําหรับผูนั่งทํางานติดตอกัน พัฒนาปาตอง หากอยูในพื้นที่ ต.ปาตอง และ เปนเวลานาน เพราะหมอนจะชวยรองรับสรีระ สามารถรวบรวมหลอดไดจํานวนหนึ่ง สามารถโทร กระดูกสันหลัง โดยหมอนสามารถยืดหยุนปรับรูป แจงมูลนิธิฯ ไดที่เบอรโทร (076) 683060 ใหไปรับ ตามสรีระกระดูกสันหลังของแตละบุคคล และดวย หลอดถึงบานหรือ หนวยงานได ขอมูลเพิ่มเติม ลักษณะทอเล็กๆของไสหมอนที่เปนชองอากาศ ติดตอ อาวุธ หนูเชต เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาปาตอง เล็กๆซึ่งจะชวยรองรับนํ้าหนักและพยุงกระดูกสัน โทร 094 598 8922

ททท.เชิ ญเที่ยวงาน Phuket Amazing Colorful Taste สวนสาธารณะโลมา ป่ าตอง ท่องเที่ยว ข่าวภูเก็ต

thai@classactmedia.co.th

■ การทองเที่ยวแหงประเทศไทยขอเชิญ เที่ยวงาน Phuket Amazing Colorful Taste 2018 จัดขึ้นในระหวางวันที่ 8-9 ธันวาคม ณ สวนสาธารณะโลมา บนชายหาด ปาตอง งานเดียวที่รวบรวมสุดยอดอาหาร ทั่ว ทั้งภูเก็ตและยังยกทัพขบวนอาหารหลาก หลายชนิด จากจังหวัดใกลเคียง และยาน เยาวราช กวา 60 ราน มาไวในที่เดียว ซึ่งภายในงานจะมีทั้งหมด 5 โซน ประกอบดวย “Luxury WHITE table” Michelin Guide 2019” Sit Down Dinner สุดหรู ลิ้มรสอาหารทะเลตํารับไทย จากราน ซีฟูด แอท ตรีสรา รานที่ได มิชลินเพลท จาก มิชลินไกด ป 2019 สํารองที่นั่ง โทร 076310-100 หรือ rest-hostess@trisara.com ทานละ 2,000 บาท จํากัดวันละ 40 ที่นั่ง เทานั้น!!! “BLUE Glamping” อาหารถิ่นและBBQ” พบกับ อาหารทะเลสดๆ ทั้ง กุง หอย ปู ปลา และอีกมากมายที่ขนกันมาทั่วทองทะเล พรอม ใหคุณไดปงยาง และยังมีรานดี รานดังทั่วทั้ง ภูเก็ต ที่ยกมาไวในโซนนี้ อาทิ โอวตาวจี่เปยน /หมี่ตนโพธิ์ /คงอันเหลา/ อาโปง โกเลี้ยว ฯลฯ RED Dish อาหารตางถิ่น พิเศษสุดกับราน อาหารชื่อดังจากเยาวราช อาทิ จกโตะเดียว

“How to ชมลิง” ภูเก็ตแจกแผ่นพับข้อ ปฏิบตั แิ ก่นกั ท่องเที่ยวและรถรับจ้างสาธารณะ ประเทศไทย สํานักงานภูเก็ต สํานักงานการทอง เที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต และองคการบริหารสวน ทองถิ่นตาง ๆ รวมไปถึงหนวยงานเอกชน เชน ข่าวภูเก็ต สมาคมธุรกิจการทองเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และสมาคม thai@classactmedia.co.th โรงแรมไทยภาคใต เพื่อใชในการประชาสัมพันธให ■ จังหวัดภูเก็ตบูรณาการขับเคลื่อนงาน ประชาชนและนักทองเที่ยวไดทราบ เพื่อเปาหมาย ประชาสัมพันธขอปฏิบัติในการชมลิง ลาสุดองคการ ในการลดและแกไขปญหาความเดือดรอนจากลิง บริหารสวนจังหวัดภูเก็ต (อบจ.) ไดทําการแจกแผน แสมและลิงกัง ที่อาจจะเกิดขึ้นกับรางกายและ พับขอปฏิบัติในการชมลิงแกนักทองเที่ยว รวมทั้งผู ทรัพยสินของประชาชนและนักทองเที่ยวในจังหวัด ขับรถยนตรับจางสาธารณะที่บริเวณเขาโตะแซะ ภูเก็ตได เพื่อลดและแกไขปญหาความเดือดรอนจากลิงแสม โดยเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผานมา คณะทํางานได และลิงกัง ที่อาจเกิดขึ้นกับรางกายและทรัพยสิน รวมกันติดตั้งปายเตือนและขอปฏิบัติในการชมลิง 4 ของประชาชนและนักทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ภาษา บริเวณเขารัง เขาโตะแซะ และจุดชมลิงเกาะ นายพงศชาติ เชื้อหอม หัวหนาศูนยศึกษา สิเหร ตามแผนการจัดระเบียบลิงในจังหวัดภูเก็ต ธรรมชาติและสัตวปาเขาพระแทว เปดเผยวา กอน หลังจากที่มีการดักจับและทําหมันลิงไปกวา 2 ซีซั่น หนานี้ตนและทีมงาน ไดรวมกันทํางานอยางตอ เปนจํานวนหลายรอยตัว เนื่อง หลังจากการดําเนินโครงการทําหมันและ นายพงศชาติ กลาวอีกวา หลังจากที่ไดมีการ เคลื่อนยายลิง ตามแนวทางการขับเคลื่อนแกปญหา ทําหมันลิงไปแลวนั้น ทางเจาหนาที่ก็ไดมีการ ลิงกังและลิงแสมในจังหวัดภูเก็ตอยางยั่งยืน โดย ติดตามพฤติกรรมของลิงที่ถูกปลอยกลับคืนสู การนําแผนพับขอปฏิบัติในการชมลิง ธรรมชาติ พรอมกันนี้ก็ไดประสานงานกับ อป.พร. ซึ่งจัดทําเปน 4 ภาษา ไดแก ภาษาไทย ภาษา ใหชวยประชาสัมพันธอีกทางหนึ่ง เพื่อใหแนวโนม จีน ภาษาอังกฤษ และภาษารัสเซีย ไปมอบใหกับ ในการจัดการลิงที่ดีขึ้น จึงตองอยูภายใตการดูแล หนวยงานราชการตาง ๆ เชน การทองเที่ยวแหง ของหนวยงานเจาของพื้นที่อยางตอเนื่อง

ท่องเที่ยว

สํารองโตะ โทร 085-9181115 โตะละ 15,000 บาท จํากัดวันละ 4 โตะ เทานั้น!! ขนมปงไสไหล /เซี้ยเหลายี่หอ (ขาวหมูแดง แปลงนาม) และรานที่ดังกระหึ่มในโลก ออนไลน อาทิ เหลาริมบึง (เชฟวิทย) /หมูยาง เมืองตรัง ปาไกขาวมันแกงไก (จ.สงขลา) / ขนมเปยะปาเทพ / เครปปาเฉื่อย/ เฮียตี๋ ขาวตมตมยําทะเล ฯลฯ RAINBOW Bar โซนเครื่องดื่ม พบกับ หลากหลายเมนูม็อคเทล จากผลไมนานาชนิด และโซนเวทีการแสดง ดื่มดํ่าไปกับเสียง ดนตรีเพราะๆ กับ เจนนิเฟอร คิ้ม /แนท THE VOICE และวงดนตรีทองถิ่น ที่จะมาสราง บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก สอบถามขอมูลเพิ่มเติม 1672 เบอรเดียว เที่ยวทั่วไทย หรือ ททท. สํานักงานภูเก็ต 076-211-036


วันศุกร์ท่ี 7 ธันวาคม 2561

สลากกินแบ่งรัฐบาล

KHAOPHUKET.COM

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจําวันที่ 1 ธันวาคม 2561 รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท 021840

เลขหนา 3 ตัว 2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท 045 307

รางวัลขางเคียงรางวัลที่ 1 2 รางวัลๆละ 100,000 บาท

เลขทาย 3 ตัว 2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท 561 988

021839

021841

062948

ผลสลากกินแบงรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท 127470 288347 548436

270065 770249

ผลสลากกินแบงรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท 464017 473504 530912 952634 988694 989425

016086 182461 242734 352184 397740 473839 611618 709491 876942 987205

เลขทาย 2 ตัว 1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท 67

ผลสลากกินแบงรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บาท 116226 124870 129956 187910 189146 205144 256039 283334 301910 362582 382852 394749 401668 404330 407257 576342 585200 594545 633252 636183 637833 730042 731791 755978 883662 898711 947046 988277 992200 995247

ดวงเฮงส่งท้าย! 5 ราศีดวงการเงิน ดีด๊ ี เงินสดเข้ารัวๆ

ภาพ: Flickr.com

Horoworld

www.horoworld.com

■ เตรียมที่ไวเก็บเงินใหดีๆ! วันนี้ Horo world.com จัดอันดับ ดวงการเงิน ประจําเดือน ธันวาคม 2561 จากอาจารยสุลตาน ที่ทํานายไววา 5 ราศี ทีก่ ารเงินดีเวอร เงินเขาดีสดุ ๆ ไดแก....

เกณฑที่ดีสามารถหาเงินได บางทานอาจจะมีลาภ ลอยแบบฟลุคๆ หรือมีดวงไดของเกาของโบราณที่ หายากก็เปนได แตตองระวังญาติพี่นองมักเขามา วุนวายในเรื่องการเงิน

ราศีพฤษภ ราศีกุมภ์ ในเดือนนี้นับวาดีมากมีเงินไมขาด แมวารายจาย ชาวราศีกุมภในชวงนี้นั้นการเงินในเดือนนี้ถือวา จะมีพอสมควรก็ไมเปนไร ผูใหญมักจะอุปถัมภชวย ยังอยูในเกณฑที่ดี สามารถหาเงินได มักมีชองทาง เหลือไดเปนอยางดี ขอใหทานรูจักมีสัมมาคาราวะ หาเงินไดหลายชองทาง แตรายจายทานก็มีมากพอ เอาไวเปนดีที่สุด สมควร ขอใหทานวางแผนในดานการเงินเอาไวใหดี ดวย ราศีตุลย์ ชาวราศีตุลยในชวงนี้นั้น ดวงทานการเงินนับวา ทั้งหมดนี่ก็คือคําทํานายในเดือนธันวาคม2561 ดีมากมีเงินไมขาดมือ ทานมีโอกาสไดเงินกอนได หวังวาเพื่อนๆจะดวงดีกันทุกคนนะ สุดทายนี้ก็ขอ แตรายจายมักจะมากเปนเงาตามตัว ฉะนั้นหากมี อวยพรใหเพื่อนๆมีความสุขมากๆ ละทิ้งสิ่งที่ไมดีๆ โอกาสขอใหทานวางแผนทางการเงินเอาไวใหดี ในปเกานี้ใหหมดไปนะ จะไดมีไวใชในยามจําเปนครับ ขอมูลจาก www.horoworld.com ดูดวงสดกับ ราศีธนู หมอดูโฮโรเวิลด 24 ชม. โทร. 1900-111-080 ชาวราศีธนูในชวงนี้นั้น การเงินในเดือนนี้ถือวา ยังอยูในเกณฑที่คอนขางดี มีเงินไมขาด จับอะไร เปนเงินเปนทอง ขอใหคุณเก็บหอมรอบริบไวใหดี เพราะรายจายคุณจะกําลังมาเยือนในเดือนถัดไป ครับขอใหเตรียมตัว ราศีมงั กร ชาวราศีมังกรในชวงนี้นั้น การเงินถือวายังอยูใน

628614

575061 995541

169205 207414 336526 394958 438263 603363 690892 792456 971620 995971

11

ผลสลากกินแบงรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท 013109

026991

050657

069749

076515

024421

031643

058926

071412

080316

092905

111764

210276

218749

244712

096928

137488

216370

235889

250170

255504

262364

305286

334375

345423

257666

273440

310466

339161

353899

360663

364818

381198

421785

437231

363981

373331

395963

428210

529822

546498

555761

560040

588125

594897

553767

559922

563302

593122

601621

618166

623563

629906

641039

667984

620234

627915

634940

641321

670679

674943

690240

709212

714334

765748

682070

694936

713159

720766

766906

770412

783683

797030

804359

840520

774771

785299

803837

817707

852313

852630

856216

869371

875098

917189

856027

857880

873773

876651

932242

934569

936538

944402

971100

988424

935834

937265

958246

987737

993708


12

อีเวนต์

KHAOPHUKET.COM

วันศุกร์ท่ี 7 ธันวาคม 2561

7 ธ.ค.

31 ธ.ค.

แบบฉบับปิ้ งย่างวันอาทิตย์

งานคริสต์มาส UWCT

คืนแห่งหอยแมลงภู่ ที่ร้านอาหารเชคเกอร์ (Shakers)

หอยแมลงภู เสิรฟคูกับเฟรนชฟรายส สามารถเลือก ได ใ นแบบของคุ ณ ไม ว  า จะเป น แบบ ธรรมชาติ , mariniere, provencale, กระเทียม & ครีม หรือ สไตล ไทยๆ โปรดสํ า รองโต ะ ล ว งหน า ราคา 295 บาท P.P. Shakers 081 891 4381

งานคริสตมาส UWCT 2018 ที่จะมาพรอมกับมนตรา ของเหลาเอลฟ ในงานแสดงละครเพลงจาก UWCT Primary School Musical ที่ทุกทานจะไดพบกับ Elf Jr. With a Santa’s grotto และการตกแตงจัด เต็มเทศกาลคริสตมาส ที่จะมีทั้งซุมและรานคาตาง ๆ โดยจะรวมไวซึ่งอาหาร เครื่องดื่ม และกิจกรรมตาง ๆ ในแบบดัง้ เดิมและประยุกตสาํ หรับทุกครอบครัว ในสวน ของพ อ ค า แม ข ายนั้ น ภายในงานจะเป ด โอกาสให ทานไดจําหนายสินคาและบริการตาง ๆ ในแบบพรีคริสตมาสกิฟตเซล เพื่อใหเปนที่รูจักกันอยางแพร หลายต อ ไป ข อ มู ล เพิ่ ม เติ ม กรุ ณ าติ ด ต อ ผ า นอี เ มล rsvp@uwcthailand.ac.th

เริ่มเสิรฟตั้งแตเวลาบาย 2 โมงเปนตนไป ไมวาจะเปน เนื้อวัวยาง ไก เนื้อลอยนหมู หรือขาแกะ ที่จะเสิรฟ พรอมกับมันฝรั่งเผา & ตม ผักสด 3 ชนิด ยอรคไชร พุดดิ้งและซอสเกรวี่ เพียง 350 บาทเทานั้น รับฟรี เครื่ อ งดื่ ม จากองุ  น ยอดนิ ย มขาวหรื อ แดง 1 แก ว รายละเอียดเพิ่มเติม: www.otools-phuket.com Angus O’Tool’s หาดกะรน

12 ธ.ค.

8 ธ.ค. เดอะ เลาน์จ ราไวย์ - Suckling Pig

รานอาหารเปดใหม พรอมใหบริการทุกทานแลวดวย สุ ด ยอดการตกแต ง ภายในร า น เป ด ตั้ ง แต เ วลา 8 โมงเชา – เที่ยงคืนทุกวัน กับอาหารเชา เที่ยง และมื้อ อื่นที่คุณตองการ เขาชมเว็บไซต เมนูอาหาร และ รูปภาพ ไดที่ www.property-lounge.com มื้อเที่ยง เริ่มตนที่ 99 บาท โตะพูล และถายทอดสดกีฬา ที่จอด รถเพี ย บ “วั น พุ ธ ” นี้ เ รามี เ มนู สุ ด พิ เ ศษยอดนิ ย ม suckling pig (และในวันที่ 12 ธ.ค.) ขนมปงบาแก็ต กับหลากหลายสลัดและเครื่องเคียงมากมาย 240 บาท สัปดาหนี้หามพลาด! ติดตอ : 184/2 หมู 2 ซอยวัด, ราไวย, kay@pare.com, 080 124 1245

Thai Phenomenon มื้อคํ่าเฉลิมฉลองคืนส่งท้ายปี เก่า

ทําใหคํ่าคืนสงทายปเกาของคุณตรึงในใจไมรูลืม และ กาวสูป 2019 ณ ภูเก็ต แหงนี้ ดวยการพาครอบครัว เพื่อน และคนรักของคุณมารวมเฉลิมฉลอง “Thai Phenomenon Night New Year’s Eve Party and Gala Dinner” ที่จะสวางไสวบนชายหาดปาตอง ณ ภัตตาคารศาลาบัว เต็มอิ่มไปกับอาหารไทยในแบบ ฉบับแหงภูเก็ต และอื่น ๆ อีกมากมายที่ถูกรังสรรคมา เพื่องานนี้โดยเฉพาะ นอกจากนี้ทานยังจะไดตื่นตาไป กับการแสดงของไทย โชวเชิดสิงโตยิ่งใหญ จับรางวัล และดนตรีสดที่จะขับกลอมทานใหกาวผานฤกษงาม ยามดี ๆ ไปดวยกัน ซึ่งงานนี้จะตบทายดวยการนับ ถอยหลั ง สุ ด ประทั บ ใจสี สั น พลุ ต ระการตา บริ เ วณ ชายหาดปาตอง, ติดตอ : Reservations, ภัตตาคาร ศาลาบัว ณ อิมเพียนา รีสอรท ปาตอง, fb.patong@ impiana.com

ทุกวัน

24 ธ.ค.

บุ ฟเฟ่ต์วีแกนเพื่อสุขภาพ ที่ร้านอาหาร DiLite

เปด: ทุกวันจันทร - เสาร มือ้ เทีย่ ง: 12.00–15.00 น. มื้อ คํ่าคืนแห่งอิตาเลียน คํ่า: 18.00–20.30 น. ราคา: มื้อเที่ยง 350 บาท/ มื้อคํ่า เพลิ ด เพลิ น ไปกั บ อาหารอิ ต าเลี ย นที่ ถู ก คั ด สรรมา 550 บาท www.thanyapura.com/hotel/dining/ อย า งดี ไม ว  า จะเป น โคลคั ท , ชี ส ระดั บ พรี เ มี ย ม, ที่อยู : รานอาหาร DiLite, ธัญญปุระ, 076 336 000 โอลี ฟ , ผั ก ย า ง, แตงดองสู ต รเฉพาะของทางร า น, กาเปรเซ สกิเวอร, บรูสเก็ตตา และขนมปงโฮมเมด ทั้งหมดนี้มาพรอมกับบริการเครื่องดื่มอิตาเลียนฟรี ใน ราคาเพียง 1,999 บาท ตอทาน สําหรับทานที่รับ ประทานบุ ฟ เฟ ต  แ ละฟรี โ ฟลวเครื่ อ งดื่ ม อิ ต าเลี ย น ชิ ลริมเลฉลองคริสต์มาสอีฟ รับทันทีสวนลด 25% เมื่อมาใชบริการตั้งแต 4 ทาน นั ่ ง ชิ ล รั บ ลมทะเลเอื ่อย ๆ มองพระอาทิตยตกริมหาด ขึ้ น ไป สํ า รองที่ นั่ ง ได ที่ ดุ สิ ต ธานี ลากู น  า ภู เ ก็ ต , ป า ตองในระหว า งเฉลิ มฉลองคํ่าคืนคริสตมาสอีฟของ dtlpfb@dusit.com, 076 362 999 ตอ 7303 คุณที่ภัตตาคารศาลาบัว พบกับซานตาและบทเพลง แหงเทศกาลคริสตมาส ทีจ่ ะพาคุณเขาไปสูเ วทมนตแหง ความสุขจากดนตรีสดและการแสดงสุดพิเศษ อาหาร บุฟเฟตที่เติมเต็มไปดวยอาหารเทศกาลคริสตมาสจาน โปรดแบบดั้งเดิม พรอมเครื่องดื่มที่จะเคียงขางกับทุก คําอาหาร อิมเพียนา รีสอรท ปาตอง คือความสมบูรณ แบบแห ง เทศกาลคริส ต ม าสของคุ ณ และครอบครั ว เพื่อน ๆ และคนที่คุณรัก, ติดตอ : Reservations, ภัตตาคารศาลาบัว ณ อิมเพียนา รีสอรท ปาตอง, fb.patong@impiana.com

อา

คริสต์มาส มาร์เก็ต 7-8 ธันวาคม 2018

9 ธ.ค.

บุ ฟเฟ่ต์ปิ้งย่างวันอาทิตย์ รับประทานได้ไม่อนั ้

มีเนื้อ, หมู และแกะ – กะหลํ่า, บรอกโคลี, ถั่วลันเตา, แครอท, เห็ดทอด, มะเขือเทศยาง - พุดดิ้งยอรคเชอร ดนตรี & อาหาร & ความสนุก 7-8 ธันวาคม 2018 - มันฝรั่งยาง, มันบด – เกรวี่, ซอสเห็ด, ซอสมิ้น สํารอง จาก 6 โมงเย็ น ถึ ง 4 ทุ  ม ณ ท า เรื อ โบ ท ลากู น , โต ะ ล ว งหน า 350 บาท ติ ด ต อ P.P. Shakers ติดตอ : ภูเก็ต โบท ลากูน 081 891 4381

ซี ฟู ้ดสดทุกวันที่ห้องอาหารศาลาบัว

เติมความสุขใหตวั คุณเองดวยเซตอาหารทะเลตัง้ แต 11 โมงเชายัน 4 ทุม ทุกวัน! อิ่มอรอยไปกับขาปูยักษ, หอย แมลงภู  เ ผาเย า ยวนใจ, มาแกะเปลื อ กกุ  ง , จั ด เต็ ม ล็อบสเตอร, ซดนํ้าตมยําเผ็ดรอน ใหคํ่าคืนแสนพิเศษ ของคุณผานไปในบรรยากาศชิล ๆ ของรานอาหารริม ชายหาดปาตองสุดคลาสสิก ในขณะที่ดวงตะวันลับลา จากทองฟา ราคาเริ่มตนที่ 450.- บาท, ติดตอ : Reservations, รานอาหารศาลาบัว, อิมเพียนา รีสอรท ปาตอง, patong@impiana.com, 076 340 138

DAILY EVENT DATES O UPDATES ON


วันศุกร์ท่ี 7 ธันวาคม 2561

ประกาศซื้ อขาย

KHAOPHUKET.COM

Khao Phuket - ข่าวภูเก็ต

อยากซื้ อ อยากขาย เฟอร์นิเจอร์ ด่วน

ขาย

2 โซฟาหนังสุดหรู

โซฟาสุดหรูโดย Kelvin Giormani จาก SB Design Square สาขาภูเก็ต ใหมเอีย่ ม ไมเคยถูกใชงาน ซือ้ มาในราคา 67,500/ตัว รวม 135,000 ขายเพียง 50,000/ตัว รวม 100,000 ขนาด 2.30 ม. x 1.65 ม. x 65-90 ซม. ติดตอ: 093 091 4502

การปรับปรุงบ้าน หลังคาเรียบกันนํ้า

ขายอสังหาริมทรัพย์ ด่วน

ขาย

ด่วน

ขาย

ทําความสะอาดกระเบื้อง และงานการดูแลปองกันการลื่น ติดตอ : 076 620 168, info@tile-asia.com

ขายเรือ ขายเรือ Rinker 290

Rinker 290 พรอมตัวลากสไตลยุโรป ป 2017 เครื่องยนต Volvo Penta อยูภาย ใตการรับประกัน รวมอุปกรณมาตรฐานครบ ใชงานนอยกวา 100 ชั่วโมง ขอมูล เพิ่มเติม : clc.la/07hDmA, ราคา : 3,990,000, +66 97 175 00 96 ด่วน

ขาย

ขายรถ/เช่ ารถ ข้อเสนอสุดพิเศษ!

โตโยตา วีออส รุนอี ป 2016 วิ่งเพียง 35,000 กม. เกียรออโต พรอมไฟตัดหมอก หนาตางเคลือบฟลมพรอม มีแผนรองชองเก็บสัมภาระ แผนยางรองเทาทุกที่นั่ง ตัวแตงกันฝนทุกประตู ขับแคในภูเก็ตเทานั้น คุณภาพดีเยี่ยม พรอมใหคุณไดชม แลวที่ฉลอง เพียง 465,000 บาท อดัม 091 016 1167

ขายอสังหาริมทรัพย์ ่วน ายด

ขายที่ดินติดชายหาด

*128 เมตร แหงชายหาดสีขาว * สุดยอดวิว * 9 ไร, มี นส.3 ก. * บนเกาะยาวใหญ * นัง่ เรือ 20 นาทีจากภูเก็ต * ถนนหลวง มีนาํ้ และไฟฟา * เพือ่ การกอสรางระดับไฮเอนด * พรอมปลูกสราง * เจาของขายเอง * เพียง 11.9 ลานบาท / ไร montha_phuket@yahoo.com, 095 014 7888

พู ลวิลล่าเติมเต็มความมีชีวิตชี วา, ในหาน

สุดยอดทําเล, 4 หองนอน, พืน้ ทีส่ วนกวางพรอมสระวายนํา้ , 764 ตร.ม. มีโฉนด, ที่จอดรถกวาง เปนวิลลาที่เหมาะสําหรับครอบครัวแสนอบอุน หรือการลงทุน อันคุมคา ตองการขายดวน! ราคา : 12,500,000 ติดตอ : ดีน, dmuir@exotiq.com, 085 793 2667

เพนเฮ้าส์

ขายเรือ

เรืออวนลากสัญชาติไทยขนาด 72 ฟุต (22 เมตร) ปรับใหเปนเรือทัวร ทําใหมทงั้ ลํา เมือ่ 3 ปทแี่ ลว (คาใชจา ยมากกวา 1 ลานบาท) รวมทัง้ เครือ่ งยนตทตี่ ดิ ตัง้ ใหเหมาะ กับการทําธุรกิจเรือทัวร เจาของเรือเดิมตองกลับประเทศอังกฤษ จึงจําเปนตองขาย เรือ ทีม่ คี วามเสียหายบางจากคลืน่ ลมและบางสวนตองการการซอมแซม เครือ่ งยนตใชเพียงแค 6 ชัว่ โมง มีเครือ่ ง ปน ไฟใหม 12 kua ตอนนีจ้ อดอยูท หี่ วั หิน สามารถนัดเวลาชมได เราจําเปนตองขายใหไดภายใน 3-5 เดือนขาง หนา เปดรับขอเสนอราคาเงินสดทีน่ า พอใจ ติดตอ เชน 093 418 9529 หรือ shayne.inbox@gmail.com

ที่พักอาศัยใจกลางกรุงเทพฯ ใกล้ BTS

ขายคอนโดใหม 2 หองนอน: โนเบิล เพลินจิต คอนโดมิเนี่ยม ติด BTS สถานีเพลินจิต สามารถเดินไปเซ็นทรัลเอ็มบาสซี & เซ็นทรัลชิดลม 2 หองนอน 85 ตร.ม. ยูนิตมุม บนชั้น สูง ไมมีสิ่งบดบังวิวแหงเมืองหลวง ครบครันดวยตูเสื้อผา & หองครัวในตัว, แอร, หองนํ้า พรอมสิ่งอํานวยความสะดวก: สระวายนํ้าสวย & พื้นที่ใชสอยในโครงการ ยิม ซาวนา, ราคา : 23,500,000-, ติดตอ : Jitsarn, jitsarn@yahoo.com, 085 977 6301

ถล่มราคา! หาดสุรินทร์

3 หองนอน ดูเพล็กซ 170 ตร.ม. สระวายนํา้ รวม 2 ระเบียง ตกแตงพรอมอยู เพียง 400 เมตรจากหาดสุรินทร คุณภาพดีเยี่ยม ขายดวน! jgstryker@gmail.com ราคา : 5,699,000 ติดตอ: 083 645 0097

เรารับทําหลังคาเรียบกันนํ้า พรอมการันตี 20 ป ดวยงานคุณภาพกับอุปกรณถึง 4 ชั้น ผนังกันรอน + ซอมแซมรอยแตก! ติดตอ : แอนเดรส รูธ, 22/5 หมู 1 กมลา, กะทู, office@tcm-asia.com, 086 943 9834, 076 385 081

ไทล์ อิท - ร้านขายกระเบื้องที่มีคุณภาพในภูเก็ต

คอนโดกรุงเทพฯ ริมแม่น้ําเจ้าพระยา

เดอะ วอเตอร มารค: ชีวติ สุดหรูรมิ แมนาํ้ ทรงคุณคา “เจาพระยา” สายนํา้ แหงกรุง รัตนโกสินทร บนถนนเจริญนคร สวยงาม กวางขวางที่ 283.6 ตร.ม. / 4 หองนอน / ชัน้ สูงของตึก (ชัน้ 52) / วิวพาโนรามาแหงเมืองหลวงและแมนาํ้ / พรอมสรรพ ด ว ยเครื่ อ งอํ า นวยความสะดวกทั น สมั ย คุ ณ ภาพครบ: สระว า ยนํ้ า ริ ม แม นํ้ า ยิ ม และ ซาวน า , ราคา : 40,500,000-, ติดตอ : Jitsarn, jitsarn@yahoo.com, 085 977 6301

สุดยอดวิวทะเล & พระอาทิตยอัสดงอาวปาตอง 2 หองนอน 2 หองนํ้า ครบครัน ดวยเฟอรนิเจอรและตกแตงพรอมสรรพ มีที่จอดรถ สระวายนํ้า พื้นที่กวา 121 ตร.ม. อีเมลเพื่อขอขอมูลเพิ่มเติม, penthousedicw@gmail.com

คอนโด 1 ห้องนอนภายในลากูน่า

อสังหาริมทรัพยสวยงามบนพืน้ ทีห่ รูใจกลางความเปนภูเก็ต ยินดีตอ นรับสู Ocean Sands โรงแรมที่กําลังดําเนินการกอสรางภายในบริเวณลากูนา อีกหนึ่งพื้นที่สุด หรูและนําสมัยบนเกาะภูเก็ตแหงนี้ มีถึง 213 หองในสไตลที่ไมเหมือนใคร เริ่มตนจากแบบ 1 Bedroom Deluxe Suite จนถึง Family Suite พรอมดวย สระวายนํ้าขนาดใหญ รอบลอมไปดวยชายหาดจําลอง และสิ่งอํานวยความสะดวกระดับ 5 ดาว ที่จะกลายเปนความสุขในการใชชีวิตแบบใหมที่คุณไมเคยสัมผัส มากอน ลงทุนกับเราวันนี้ เพื่อยกระดับไลฟสไตลดวยการเปนสวนหนึ่งของโอเชี่ยนแซนด ติดตอ: ไมค, 087 269 9206, phuket@thairesidential.com

ราคาสุดพิเศษ! พู ลวิลล่า ในหาน

พูลวิลลาแสนอบอุน พรอมเฟอรนเิ จอรครบครัน บนพืน้ ทีส่ งบและปลอดภัยของใน หาน ขับรถเพียง 5 นาทีคณ ุ ก็จะไดสมั ผัสกับชายหาดในหาดแบบเต็ม ๆ หรือ 10 นาที ถึงหาดกะตะ ฟรีโฮลด 455 ตร.ม. ขายพรอมเฟอรนเิ จอรและอุปกรณแตงบาน (ไมสกั และอุปกรณ ตกแตงมีคณ ุ ภาพ), phukethomecareservice@gmail.com, 063 839 4973 ขาย

ด่วน

ขายบ้านเดี่ยวสุดหรู

ขายบานเดี่ยว 1 ชั้น ที่ดิน 1 ไร 2 งาน 4 หองนอน 5 หองนํ้า 2 หองครัว 1 หอง นั่งเลน จอดรถได 2 คัน พรอมสนามหญาและสระวายนํ้า ขนาดใหญพื้นที่กวาง ขวาง, ติดตอ : ซันนี่, sunny@transinco.eu, 082 377 5555

ขายอสังหาริมทรัพย์ Villa Mission Heights สระว่ายนํ้าใหญ่

3 หองนอน 3½ หองนํ้า พื้นที่ ใชสอย 330 ตร.ม. บนเนื้อที่ 900 ตร.ม. เงียบสงบมาก เพียง 2 กม.ห า งจากสนามกอล ฟ มิชชั่นฮิลล 6 กม.จากธัญญปุระ และเพียง 8 กม.ถึง สนามบิน เจาของขายเอง ติดตอ: 087 060 8400 engl/german, picharly@gmail.com

บ้านดรีมวิลเลจภูเก็ต

2 หองนอน 2 หองนํา้ บนทีด่ นิ 295 ตร.ม.พืน้ ทีใ่ ชสอย+ วีรนั ดา ปรับ แตงใหมครบครันสมบูรณแบบทัง้ ระบบนํ้า ระบบไฟฟา กระเบื้อง ทาสีภายใน/นอก หนาตาง แอร 3ตัว หองครัวแบบบิวทอิน, ติดตอ: 087 060 8400 engl/german, picharly@gmail.com

อสังหาริมทรัพย์ให้เช่ า 3 ห้องนอน สุรนิ ทร์ ดูเพล็กซ์

เพียง 400 เมตร จากหาดสุรนิ ทร ตกแตงพรอมอยู สระวายนํ้า รวม 3 หองนอน 3 หองนํ้า 2 จุดพักผอนหยอนใจ, เดือนละ 38,000 /jgstryker@gmail.com ติดตอ: 083 645 0097 ด่วน

13

@khaophuket


14

งาน

KHAOPHUKET.COM

รับสมัครงาน

Khao Phuket - ข่าวภูเก็ต @khaophuket

งาน ผู ้ดูแลเว็บไซต์

ผูดูแลเว็บไซต (หญิง) สามารถออกแบบเว็บไซตชอปปง และเพิ่มทราฟฟคเขาสู เว็บไซตผานกูเกิล เฟซบุก ทวิตเตอร ชอปปฟาย บล็อก และระบบอื่น ๆ ชั่วโมงการ ทํางานยืดหยุน ประมาณ 4 ชั่วโมงตอวัน 5 วันตอสัปดาห เงินเดือน 20,000 + คอมมิชชัน่ 5% จากยอดขายในเว็บไซต, ติดตอ : รอน, Siam.serenity.th@gmail.com, 087 417 8715

วันศุกร์ท่ี 7 ธันวาคม 2561

ต้องการผู ้จัดการ ฝ่ ายขายจีน

บจก.Art House Development ตองการผูจ ดั การ ฝายขายชาวจีน คุณสมบัติ: มีทักษะการสื่อสารเปน เลิ ศ ใช ภ าษาจี น เป น ภาษาหลั ก ข อ มู ล เพิ่ ม เติ ม โปรดติดตอโทร: 089 594 6888 อีเมล: info@ arthouse.asia


วันศุกร์ท่ี 7 ธันวาคม 2561

กีฬา

KHAOPHUKET.COM

15

กองทัพเรือจัดไตรกีฬานาวี เปิ ดปฐมบท แห่งประวัตศิ าสตร์โลกและประเทศไทย เยือนภูเก็ต ก.ค. 62 ณ บก.ทรภ.3 แหลมพันวา เป็นจุ ดปล่อยตัวและเส้นชั ย ไตรกีฬา ข่าวภูเก็ต

thai@classactmedia.co.th

■ พลเรื อ โท สิ ท ธิ พ ร มาศ เกษม ผู  บั ญ ชาการทั พ เรื อ ภาค ที่ 3 เป ด เผยเกี่ ย วกั บ การจั ด กิจกรรมการแขงขันไตรกีฬานาวี เฉลิมพระเกียรติ “จากผืนทะเลสู ภูผา จากฟากฟาสูมหานที เดอะ ซีรีย” ครั้งแรกในประวัติศาสตร โลกและประเทศไทย ในโอกาสทัพ เรือภาคที่ 3 จัดกิจกรรมพบปะ สื่อมวลชนสัมพันธทะเลอันดามัน (27 พ.ย.) ณ โรงแรม รอยัล ภูเก็ต ซิตี้ พล.ร.ท. สิทธิพร ผบ.ทรภ.3 กลาววา ในปนกี้ องทัพเรือ กําหนด จัดกิจกรรมการแขงขันไตรกีฬา นาวีเฉลิมพระเกียรติ : “จากผืน ทะเลสู  ภู ผ า จากฟากฟ า สู  ม หา นที เดอะซี รี ย  ” ครั้ ง แรกใน ประวั ติ ศ าสตร โ ลกและประเทศ ไทย เปนการแขงขันเชิงสัญลักษณ เพื่ อ ระลึ ก ถึ ง พระบาทสมเด็ จ พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช และสมเด็ จ พระนางเจ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชินีนารถ ที่มีวันพระ ราชสมภพอยูในหวงเวลาดังกลาว คือระหวางเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 แบ ง เป น ช ว งการแข ง ขั น รวม ทัง้ หมด 5 ครัง้ (5 ตอน) ติดตอกัน ในหวงเวลาดังกลาว ดวยแนวความคิด “เริม่ วันพอ จบวันแม” เปนการเสริมสรางขีด ความสามารถทางร า ยกายของ กําลังพลกองทัพเรือ โดยเฉพาะ อย า งยิ่ ง หน ว ยกํ า ลั ง รบหลั ก ของกองทัพ ภายใตคําขวัญที่วา “จิตใจทีเ่ ขมแข็งและดีงาม ลวนอยู ในรางกายทีส่ มบูรณ” เพือ่ กระตุน ใหกาํ ลังพลและประชาชนทัว่ ไปได ฝกฝนรางกายใหแข็งแรง พรอมกับ การแขงกีฬาทัง้ สามประเภทอยาง

บรรยากาศงานแถลงข่าว / เพจเฟซบุ ๊ก ไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ

ตอเนือ่ งแบบ “ไตรกีฬา” คือวาย นํา้ , ปน จักรยาน และวิง่ ระยะไกล เปนกิจกรรมตามแนวความคิด ของรัฐบาลที่วา “จิตใจที่เขมแข็ง และดี ง าม ล ว นอยู  ใ นร า งกายที่ สมบูรณ” เพื่อสงเสริมกิจการที่ เสริมสุขภาพของประชาชนทั่วไป กระตุน ใหบคุ ลากรของกองทัพเรือ และทุกเหลา รวมถึ งประชาชน ทั่วไป ไดหันมาสนใจการเลนกีฬา และแขงขันอยางถูกตอง อันจะ เป น การเพิ่ ม ศั ก ยภาพให กั บ ประชาชนชาวไทยโดยรวมเป น กิจกรรมพืน้ ฐานใหเกิดการตอยอด เพื่ อ สร า งนั ก กี ฬ าไปแข ง ขั น ใน ระดับภูมภิ าคและระดับโลกตอไป โดยจั ด แข ง ในรู ป แบบเก็ บ คะแนนสะสมตอเนือ่ งถึง 5 สนาม โดยสนามแรกจะเริม่ ขึน้ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2561 ชื่อการแขงขัน “พระบารมีปกเกลา เหลาทหาร เรือ” ณ อาวดงตาล อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 2 : ในชื่อการแขงขัน “เหนือสุดดินแดนสยาม ทหารนํา้ สู  ภู ผ า” กํ า หนดการแข ง ขั น วั น อาทิตยที่ 3 มีนาคม 2562 จังหวัด เชียงราย

ครัง้ ที่ 3 : “ทหารเรือบินหลา ป อ งสมุ ท ทารั ก ษาเมื อ งใต ” ระหว า งเดื อ นพฤษภาคม พ.ศ. 2562 เพื่ อ เป น อนุ ส รณ แ ห ง ความเสี ย สละและระลึ ก ถึ ง พระ กรุณาธิคุณของเสด็จในกรมหลวง ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ในวันคลายวัน สิน้ พระชนมของพระองคคอื “วัน อาภากร” 19 พฤษภาคม ใหทัพ เรือภาค 2 เปนเจาภาพ สถานที่ แขงขันคือบริเวณหนาหาดสมิหลา ถนนชลาทัศน หนากองบัญชาการ ทัพเรือภาค 2 เปนจุดปลอยตัวและ เสนชัย : กําหนดการแขงขันวัน อาทิตยที่ 26 พฤษภาคม 2562 ที่ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 4 : ในชื่อการแขงขัน “หวงธาราสุดตาฟาแดนไกล ทหาร เรือไทยพิทกั ษอนั ดามัน” ระหวาง ปลายเดือนมิถุนายน ถึงตนเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เพื่ อ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจา อยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร เทพยวรางกูร เนือ่ งในวันพระราช สมภพ 28 กรกฎาคม โดยมอบให ทัพเรือภาค 3 เปนเจาภาพจัดการ แขงขัน กําหนดใหบริเวณชายหาด หนา บก.ทรภ.3 แหลมพันวา เปน

แข่งขันทายผลพรีเมียร์ลกี 2018 – 2019 กับ THEPHUKETNEWS.COM ผู ส้ นับสนุนหลัก

ผู ส้ นับสนุนประจําเดือน

ผู ้ชนะเลิศสูงสุดรับรางวัลที่พักบาบาบีชคลับ ภูเก็ต 3 วัน/2 คืน พู ลวิลล่า 2 ห้องนอนสุดหรู รวมอาหารเช้า และสปา 90 นาที สําหรับ 2 ท่าน รวมมู ลค่าถึง 130,000 บาท! รางวัลประจําเดือนกันยายน รับทันทีเวาเชอร์ 3,000 บาท เพื่อใช้ที่ ไอส์แลนเดอร์

ผู เ้ ข้าชิ งประจําเดือน 1. 2. 3. 4. 5.

Griffsbar Teacherdustin tommy42 bondi brummie Charlie1982

ผู เ้ ข้าชิ งรางวัลสูงสุด 8 8 8 7 7

1. 2. 3. 4. 5.

Smiley Bar fazza giggs Pugwash stafsulaiman

86 85 85 83 83

จุดปลอยตัวและเสนชัย กําหนดจัด กิจกรรมในวันที่ 14 กรกฎาคม 2562 ทีจ่ งั หวัดภูเก็ต ครัง้ ที่ 5 : “ทหารเรือไทย เทิด ไท อ งค ม หาราชามหาราชิ นี ” ระหวางเดือนสิงหาคมถึงตนเดือน กันยายน พ.ศ. 2562 เพือ่ รําลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณตอทหารเรือ ในวโรกาสที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู  หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช

บรมนาถบพิตร เคยทรงเรือใบทาง ไกลมาขึ้ น หาดเตยงาม กอง บัญชาการหนวยบัญชาการนาวิก โยธิน เนือ่ งในวโรกาสวันคลายวัน เฉลิ ม พระชนมพรรษาสมเด็ จ พระนางเจ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรม ราชินนี าถ ในรัชกาลที่ 9 วันที่ 12 สิ ง หาคม และเป น การป ด การ แขงขันดวยการแขงครั้งสุดทาย อยางสมบูรณ โดยใหเหลานาวิก

โยธินเปนเจาภาพ สถานทีแ่ ขงขัน คือหาดเตยงาม อันเปนจุดปลอย ตัวและสิน้ สุดการแขงขัน ณ อาวดง ตาล อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สํ า หรั บ ประชาชนที่ ส นใจ สามารถศึกษาขอมูลเพิ่มเติมและ ลงสมัครไดแลววันนี้ ที่ https:// www.runlah.com/events/c/ nvd18 ขอมูล: ส.ปชส.ภูเก็ต


16

กีฬา

KHAOPHUKET.COM

วันศุกร์ท่ี 7 ธันวาคม 2561

่ เริมแล้ว! การแข่งขันเรือใบนานาชาติ ภูเก็ตคิงส์คพ ั รีกตั ต้า ครัง้ ที่ 32 ภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า ทีมเรือ ทีเอชเอ 72 ภาพ: กาย โนเวลล์

สืบสานตํานานการแข่งขันเรือใบอันทรงเกียรติแห่งภูมภิ าคเอเชี ย เรือใบ ข่าวภูเก็ต

thai@classactmedia.co.th

■ การแขงขันเรือใบชิงถวย พระราชทานภูเก็ตคิงสคัพรีกัตตา ครั้ ง ที่ 32 สื บ สานตํ า นานการ แขงขันเรือใบอันทรงเกียรติแหง เอเชีย ทามกลางทัศนียภาพอัน งดงามของหมูเกาะทะเลใต อัน เลื่องชื่อของเมืองไทย ดําเนินการ โดยคณะกรรมการจั ด งานการ แขงขันเรือใบภูเก็ตคิงสคัพรีกัตตา ภายใตสโมสรเรือใบราชวรุณ ใน พระบรมราชู ป ถั ม ภ และการ สนับสนุนจากกองทัพเรือ สมาคม กีฬาแขงเรือใบแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และจังหวัด ภูเก็ต งานแถลงข า วและพิ ธี เ ป ด การแขงขันเรือใบนานาชาติภูเก็ต คิงสคัพรีกัตตา ครั้งที่ 32 จัดขึ้นที่ โรงแรมบียอนด รีสอรท กะตะ เมือ่ วันอาทิตยที่ 2 ธันวาคม ที่ผานมา

โดยมีนายภัคพงศ ทวิพัฒน ผูวา ราชการจังหวัดภูเก็ต พล.ร.อ. นริศ ประทุมสุวรรณ อดีตผูบัญชาการ ทหารเรือ (ผบ.ทร.) และนายก สมาคมแขงเรือใบแหงประเทศไทย พล.ร.ท.สิ ท ธิ พ ร มาศเกษม ผูบัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 นาย เควิ น วิ ท คราฟท ประธาน กรรมการจัดการแขงขันเรือใบชิง ถวยพระราชทานภูเก็ตคิงสคัพรี กั ต ต า เเละนายประมุ ข พิ สิ ฐ อัจฉริยะฉาย ผูกอตั้งและประธาน กรรมการ กะตะกรุ  ป รี ส อร ท ประเทศไทย ใหเกียรติรวมในการ เเถลงขาวเเละเปดการเเขงขัน โดย เริ่มจากการลงทะเบียนเรือใบทุก รุนและการวัดขนาดใบเรือ หลัง จากนัน้ จะเปนการฝกซอมของเรือ ใบประเภทคีลโบทและมัลติฮัลล การบรรยายสรุ ป ข อ มู ล สํ า หรั บ กัปตันเรือ และพิธีเปดอยางเปน ทางการ นายภัคพงศ กลาววา “จังหวัด ภูเก็ตมีความยินดีตอนรับนักกีฬา เรื อ ใบจากทั่ ว โลกที่ ม าร ว มการ

แขงขันเรือใบชิงถวยพระราชทาน ภูเก็ตคิงสคัพรีกัตตา ครั้งที่ 32 นี้ ทีผ่ า นมาจังหวัดภูเก็ตถือเปนสนาม การแข ง ขั น เรื อ ใบรายการใหญ ระดับโลกที่ไดรับความสนใจจาก นักแลนใบเขารวมปละจํานวนมาก เนื่องจากมีความพรอมดานสถาน ทีจ่ ดั การแขงขัน ตลอดจนถึงความ ปลอดภัย และมีความสวยงามทาง ทะเลที่กลายเปนจุดหมายปลาย ทางของนักทองเที่ยว ทั้งคุณภาพ และบริการตาง ๆ รวมทั้ง รานคา รานอาหาร โรงแรม ตลอดจนถึง อุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วของกับเรือใบ” สําหรับการแขงขันในปนี้ มี กําหนดจัดงานตั้งแตวันที่ 1 - 8 ธันวาคม จะแบงเปนเรือใบประ เภทคี ล โบ ท และมั ล ติ ฮั ล ล ใ นรุ  น ตาง ๆ เสริมทัพดวยขบวนนักกีฬา เรือใบเยาวชนที่จะมาแขงขันใน รายการอินเตอรเนชั่นแนล ดิงกี้ คลาส ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการภู เก็ตคิงสคพั รีกตั ตาเชนเดียวกับปที่ ผานมา เรื อ ใบประเภทคี ล โบ ท และ

มัลติฮัลลจะทําการแขงขันรวม 5 วัน โดยมีวนั พักระหวางการแขงขัน 1 วัน คือในวันพฤหัสบดีที่ 6 ธ.ค. สําหรับรายการอินเตอรเนชัน่ แนล ดิงกี้ คลาส จะทําการแขงขัน 4 วัน ติดตอกัน เริ่มการแขงขันในวันพุธ ที่ 5 ธันวาคม ประกอบดวยการ แข ง ขั น รุ  น ออพติ มิ ส ต ช ายและ หญิง, เลเซอร 4.7, เลเซอรเรเดียล, เลเซอรสแตนดารด, 420 และ 470 โดยพิ ธี ม อบถ ว ยรางวั ล พระราชทานแกผูชนะเลิศทุกรุน กํ า หนดจั ด ขึ้ น หลั ง เสร็ จ สิ้ น การ แขงขันในวันที่ 8 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมบียอน รีสอรท กะตะ ภูเก็ต ดานนายเควิน กลาววา “เรา ยินดีตอนรับนักกีฬาเรือใบทั้งชาว ไทยและต า งชาติ สู  ง านภู เ ก็ ต คิ ง สคัพรีกัตตาในปนี้ ซึ่งจัดติดตอกัน มาเปนเวลานานกวา 3 ทศวรรษ โดยนอกเหนือการแขงขันเรือใบ ใหญทั้งประเภทคีลโบทและมัลติ ฮัลล เรายังใหความสําคัญกับการ แขงขันเรือใบเล็กอยางตอเนือ่ ง ซึง่

ภาพ: ส.ปชส.ภูเก็ต

ทําใหรายการอินเตอรเนชั่นแนล ดิงกี้ คลาส มีการเติบโตขึ้นอยาง รวดเร็ว การแขงขันเรือใบเล็กนี้ จั ด ขึ้ น เพื่ อ ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น นั ก กี ฬ าเรื อ ใบเยาวชนใน ประเทศไทย ทําใหนักกีฬาเรือใบ เล็ ก หลายคนจากรายการมี เ ป า หมายที่จะเขารวมทีมเรือใบใหญ คี ล โบ ท และมั ล ติ ฮั ล ล และร ว ม แขงขันในรายการภูเก็ตคิงสคัพรี กัตตาในอนาคตขางหนา” งานภูเก็ตคิงสคัพรีกัตตาไดรับ รางวัล “งานแขงขันเรือใบยอด เยี่ ย มแห ง เอเชี ย (Best Asian

Regatta) จากงานประกาศผล รางวั ล “2016 Asia Boating Awards” ซึ่ ง ยื น ยั น ถึ ง ความตั้ ง ใจและทุ  ม เทของคณะผู  จั ด การ แขงขัน ซึ่งมีความเปนเลิศทั้งใน ดานการจัดงาน การประชาสัมพันธ คุณภาพของสนามแขงขัน จํานวน ที ม เรื อ ใบที่ เ ข า แข ง ขั น ความ ท า ทายในการแข ง ขั น และงาน สังสรรคชั้นเลิศ เปนหนึ่งในรางวัล มากมายที่ภูเก็ตคิงสคัพรีกัตตาได รับมาตลอดระยะเวลาการจัดงาน ตลอด 32 ปที่ผานมา ขอมูลเพิ่มเติม: NBT ภูเก็ต

นักแล่นใบตัวจิ๋วจากสโมสรเรือใบ ทรภ. 3 กวาดรางวัลภูเก็ตดิงกี้ Series ครัง้ ที่ 9 เรือใบ ข่าวภูเก็ต

thai@classactmedia.co.th

ป ด ฉากลงแล ว กั บ การ แขงขันเรือใบเล็ก หรือรายการ ภู เ ก็ ต ดิ ง กี้ Series ครั้ ง ที่ 9 ประจําป 2561 สนามสุดทาย ของป ซึ่งจัดขึ้นในระหวางวันที่ 24-25 พฤศจิกายน ที่ผานมา ณ บลูสยามบีชคลับ หาดบาง เทา จังหวัดภูเก็ต โดยนักแลน ใบจากสโมสรเรือใบทัพเรือภาค ที่ 3 ทั้งหญิงและชาย กวาด รางวั ล ทั้ ง สามประเภทการ แขงขัน ไดเขารวมแขงขันเรือใบ เล็กในรายการภูเก็ตคิงสคัพรี กัตตา ที่หาดกะตะ ในระหวาง ■

วันที่ 2-8 ธันวาคม โดยการแขงขันแลนใบจากใน 2 สนามกอนหนาสนามตัดสิน ผู เขาแขงขันไดมีการเก็บคะแนนตอ เนื่องกันมาตั้งแตเดือนตุลาคม ที่ บริเวณแหลมพันวา โดยมีนักแลน ใบเยาวชนจาก 4 จังหวัดเขารวม ประกอบด ว ย นั ก แล น ใบจาก สโมสรเรื อ ใบทั พ เรื อ ภาคที่ 3 จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต , สโมสรจั ง หวั ด สุ ร าษฎร ธ านี , สโมสรจั ง หวั ด สงขลา และจากสโมสรจั ง หวั ด ประจวบคีรขี นั ธ โดยเยาวชนทีเ่ ขา รวม อายุระหวาง 8 ถึง 17 ป รวม ทั้งสิ้น กวา 60 คน ทั้งนี้การแขงขันแบงออกเปน 3 ประเภทหลัก คือ การแขงขันเรือ ใบประเภทออฟติมิส การแขงขัน เรือใบประเภทเลเซอร โดยปนี้มี

ภาพ: กาย โนเวลล์

ความพิ เ ศษกว า ทุ ก ป ที่ ผ  า นมา เนือ่ งจากมีเรือใบประเภท 420 เขา รวมทําการแขงขันดวยเปนปแรก โดยผูชนะเลิศทั้ง 3 ประเภท เปน นักแลนใบจากสโมสรเรือใบทัพเรือ ภาคที่ 3 ไดรับถวยรางวัล จาก พลเรื อ โท สิ ท ธิ พ ร มาศเกษม

ผูบัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 โดยมี พลเรือตรีกฤษณะ กุลฑียะ เปน ผูแ ทนในการ มอบรางวัลใหกบั นัก แลนใบทีช่ นะเลิศในแตละประเภท นาวาเอก พรพรหม สกุลเต็ม ในฐานะคณะกรรมการจั ด การ แขงขัน ระบุวา เรือใบเล็กหรือ

ภูเก็ตดิงกี้ ตี้ Series ในสนามนี้ ถือวามีความทาทาย กับนักแลนใบ เนื่องจากเปนสนามที่มีความแตก ตางจาก 2 สนามแรก นักแลนใบ จะไดฝกฝนทักษะและเก็บเกี่ยว ประสบการณการแลนใบ ในสภาพ ภู มิ ป ระเทศที่ แ ตกต า งไปจาก ชายหาดแหลมพันวา รวมถึงจะได เรียนรูสภาพคลื่นลมและกระแส นํ้าที่แตกตางออกไป เพื่อเปนการ เพิ่ ม ศั ก ยภาพให กั บ นั ก แล น ใบ เตรียมความพรอมสูก ารแขงขันใน ระดับเอเชีย ในรายการภูเก็ต King Cup regatta International ดิง กี้ คลาส เรส ซึ่ง ปนี้มีกําหนดจัด ขึ้นในระหวางวันที่ 2-8 ธ.ค.พรอม กับการแขงขันเรือใบใหญ ภูเก็ตคิง สคัพรีกัตตา ณ หาดกะตะ โดยในปนมี้ นี กั แลนใบเยาวชน

จากฮ อ งกงจี น สิ ง คโปร แ ละ มาเลเซียรวมถึงนักแลนใบทีม ชาติไทยเขารวมแขงขันรวมรอย โดยตลอด 9 ปทผี่ า นมาของ ภู เ ก็ ต ดิ ง กี้ ซี รี ย  ถื อ ว า ประสบ ความสํ า เร็ จ เป น อย า งมาก เนื่องจากสามารถผลิตเยาวชน ไทยที่มีความสนใจในการแลน ใบใหมีทักษะ และพัฒนาฝมือ สามารถทําการแขงขันรวมกับ นักแลนใบจากตางชาติได นอกจากนีใ้ นปทผี่ า นมาไดมี นักแลนใบเยาวชนชายวัย 12 ป ในสังกัด สโมสรเรือใบทัพเรือ ภาคที่ 3 สามารถแขงขันและ ผานการคัดเลือกติดอันดับ 1 ใน 10 คน ที่ไดเปนตัวแทนทีมชาติ ไทยไปทํ า การแข ง ขั น ณ ประเทศเมียนมาอีกดวย

ข่าวภูเก็ต 07 ธันวาคม 2018  
ข่าวภูเก็ต 07 ธันวาคม 2018  
Advertisement