Page 1

Kolonihaverapport – Nybygningsløsningen

September 2009

København-Ringsted projektet


3

Nybygningsløsningen

Baggrund

– kolonihaverapport

Baggrund Jernbanen mellem København og Ringsted er en af de mest benyttede strækninger i Danmark og dermed en central del af det danske jernbanenet. Kapaciteten på banen er fuldt udnyttet i myldretiden, hvilket øger risikoen for forsinkelser, og gør det umuligt at indsætte flere og hurtigere tog på jernbanen. Strækningen fremstår i dag som en trafikal flaskehals, og det kan være med til at bremse mobiliteten og samfundsudviklingen. Trafikstyrelsen undersøger to mulige løsninger, som giver større kapacitet og dermed en bedre jernbaneforbindelse mellem København og Ringsted. De to løsninger benævnes 5. sporsløsningen og Nybygningsløsningen. I 5. sporsløsningen bliver den eksisterende jernbane udbygget med et ekstra spor mellem Hvidovre og Baldersbrønde og med et vendesporsanlæg i Roskilde. I Nybygningsløsningen er der tale om en ny, dobbeltsporet jernbane fra Ny Ellebjerg Station via Køge til Ringsted.

Holbækmotorvejen på strækningen mellem Midlergårdsvej og Vallensbæk Torvevej. Trafikstyrelsen orienterede i 2007 de berørte kolonihaveforeninger langs med strækningen om hvilke arealer, der kan blive berørt af et eventuelt nyt jernbaneanlæg, herunder også de berørte havelejere i Brøndby Haveby. I forbindelse med Nybygninsløsningen har Trafikstyrelsen i en arbejdsgruppe samarbejdet med repræsentanter for Brøndby Haveby afd. 3, Rosen afd. 5-6, afd. 7, kredsformanden for Brøndby Haveby, Kolonihaveforbundet for Danmark og Brøndby Kommune om løsning af de areal- og bygningsmæssige problemer, som et baneanlæg vil medføre. Trafikstyrelsen har i forbindelse med høringsperioden for projektet i efteråret 2008 modtaget høringssvar fra formanden for Brøndby Haveby Afd. 3, Jens Ditmar Hansen, samt sekretær for Jernbaneudvalget under Brøndby Haveby Afd. 7, Rene Ierst. Yderligere bemærkninger, der har været til projektet fra foreningernes medlemmer, er indgået i arbejdsgruppens behandling af projektet.

Koloni- og nyttehaverne i Brøndby Haveby berøres af Nybygningsløsningen, idet banen anlægges syd for

Holbækmotorvejen

Vallensbæk Torvevej

Midlergårdsvej

Motorring 3

Søndre Ringvej Avedøre Amagermotorvejen Køge Bugt Motorvejen

Vallensbæk Brøndby Strand

Nyt spor Eksisterende bane Eksisterende station Placering af Brøndby Haveby

0

1 km


4

Nybygningsløsningen

Baggrund

– kolonihaverapport

Med Nybygningsløsningens linjeføring tæt på Holbækmotorvejen berøres i alt 142 koloni- og nyttehaver i Brøndby Haveby, men der anvises i denne rapport forslag til placering af erstatningshaver.

Formålet med denne kolonihaverapport for Brøndby Haveby er at udarbejde et forslag til, hvordan kolonihaveområdet langs banen kan genskabes, hvis projektet vedtages ved en anlægslov.

I henhold til lovbemærkningerne er det imidlertid forudsat, at der i en anlægslov tages stilling til kolonihavernes fremtid og spørgsmålet om erstatningshaver, såfremt der nedlægges kolonihaver i forbindelse med en anlægslov.

Med en politisk beslutning om København-Ringsted projektet omkring årsskiftet 2009/2010, forventes anlægsarbejdet i gang i 2012, og byggeperioden vil for hele anlægget vare til ca. 2018.

Det er således jf. ovennævnte projektets udgangspunkt, at der i anlægsloven er taget stilling til kolonihavernes fremtid og fundet løsninger på arealforholdene.

Kolonihaveloven

Lejekontrakter

Haverne i Brøndby Haveby er varige kolonihaver og er omfattet af kolonihaveloven, der definerer kolonihaver som havelodder, hvorpå der må opføres bebyggelse, uanset om bebyggelsen er til overnatning eller blot er skur til redskaber.

Kolonihaveområderne, som er berørt af et eventuelt nyt jernbaneanlæg, benævnes afd. 3 og Rosen afd. 5-6.

Nyttehaverne er som havelodder derfor også omfattet af denne lov og skal betragtes som varige. De behandles derfor på samme måde som kolonihaveområder. Et varigt kolonihaveområde må ikke nedlægges helt eller delvist uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen. Reglerne finder imidlertid ikke anvendelse ved ekspropriation eller inddragelse af et kolonihaveområde som følge af anlægsarbejder i henhold til en anlægslov.

Udover disse berøres tre områder med nyttehaver, hvoraf de 60 er beliggende nord for Rosen afd. 5-6 , og de administreres af denne afdeling. I området med nyttehaver vest for Brøndby Haveby afd. 3 berøres 6 haver, og disse administreres af Brøndby Kommune. I området med nyttehaver nord for Brøndbyvej berøres 27 haver, og disse administreres ligeledes af Brøndby Kommune.


5

Nybygningsløsningen

Baggrund

– kolonihaverapport

Brøndby Haveby udgør et omfattende nytte- og kolonihaveområde, der er opdelt i en lang række foreninger, som varetager de fælles, nære forhold.

Haveforeningerne samt nyttehaverne ved Rosen afd. 5-6 lejer kolonihavearealet af Kolonihaveforbundet for Danmark, som lejer arealet af Brøndby Kommune og Direktoratet for FødevareErhverv. Nyttehaverne ved afd. 3 og nyttehaverne nord for Brøndbyvej lejes direkte af Brøndby Kommune. For lejekontrakten mellem Kolonihaveforbundet for Danmark og foreningerne gælder, at lejen betales af foreningerne på vegne af medlemmerne. De enkelte havelejere betaler leje til foreningen. Lejen dækker bl.a. udgifter til forening, vand og areal. Den gældende lejekontrakt mellem Kolonihaveforbundet for Danmark og hhv. Direktoratet for FødevareErhverv og Brøndby Kommune løber fra den 1. april 1996 til den 31. marts 2025. Foreningen lejer de enkelte haver ud til kolonihavelejerne, hvilket er reguleret gennem en lejekontrakt mellem foreningen og havelejeren. Bygninger på grunden ejes af havelejeren, og ved opsigelse af lejekontrakten står havelejeren selv for salg af huset.

I begge foreninger er der et valgt vurderingsudvalg, som ud fra Kolonihaveforeningens vurderingsregler fastsætter en pris. Ifølge den gældende lokalplan for området må beboelse af havehusene kun finde sted i perioden 1. april til 30. september. Ekspropriation Der forventes afholdt tre ekspropriationsforretninger. Den ene omfatter alene erstatningsspørgsmål i relation til de eksproprierede arealer. Som ejer af arealet får kommunen udbetalt erstatning ved ekspropriation. For arealet ejet af Direktoratet for FødevareErhverv aftales anden anvendelse af arealet. De enkelte havelejere, der mister deres have på grund af projektet, har ikke krav på at få udbetalt erstatning, da de er lejere, men de kan få tilbudt en erstatningshave. Den anden forretning omfatter erstatningsspørgsmål i relation til fællesanlæg såsom fælleshus, veje, stier, fælles beplantning mv. med de pågældende afdelinger af Brøndby Haveby, idet disse er ejere af fællesanlæggene.


6

Nybygningsløsningen

Baggrund

– kolonihaverapport

Parti fra et nyttehaveområde.

Den tredje forretning omfatter erstatningsspørgsmål i relation til eksproprierede huse og skure, idet disse ejes af havelejerne hver især. Huse og skure, som ikke kan flyttes, eksproprieres. Huse og skure, som af den byggesagkyndige vurderes at kunne flyttes, flyttes af anlægsmyndigheden. En del af det areal, som foreslås anvendt til erstatningshaver, ejes af Direktoratet for FødevareErhverv. Byggemodningen af erstatningshaverne vil så vidt muligt være færdiggjort, inden anlægsarbejdet med banen påbegyndes, således at kolonihavehuse, der skal flyttes, kan flyttes direkte over i erstatningshaven, når anlægget af banen påbegyndes. De huse, der skal nedrives, vil blive fjernet, inden anlægget af banen påbegyndes.


7

Nybygningsløsningen

Areal- og bygningsforhold

– kolonihaverapport

Areal- og bygningsforhold

I de karakteristiske cirkelformede haver anvendes centrum som parkerings- og vendeplads.

Haveforeningen Brøndby Haveby ligger på et areal på ca. 472.845 m 2, som ejes af Brøndby Kommune og Direktoratet for FødevareErhverv. Havearealet er udlejet til Kolonihaveforbundet for Danmark, som lejer det ud til haveforeningens afdelinger. Hele Brøndby Haveby består af en række afdelinger, hvoraf afd. 3 og Rosen afd. 5-6 berøres af Nybygningsløsningen. Derudover berøres i større eller mindre grad 60 nyttehaver, som hører under Rosen afd. 5-6, 6 nyttehaver ved afd. 3 og 27 nyttehaver nord for Brøndbyvej. Endvidere berøres diverse fællesbygninger og veje, stier, ledninger mv. Det har været et stærkt ønske fra beboerne i haveforeningerne at få erstatningshaver i umiddelbar nærhed af den øvrige Brøndby Haveby og gerne så tæt som muligt på den afdeling, haverne fjernes fra. Det har derfor været i de nært tilgrænsende arealer, at man har søgt at arbejde med en genplacering af de berørte haver.

Haveforhold Da afd. 3 og Rosen afd. 5-6 ligger et stykke fra hinanden, beskrives de særskilt i det efterfølgende. Afd. 3 Fra afd. 3 skal der eksproprieres arealer med 35 haver. Dertil kommer 6 nyttehaver fra det tilgrænsende nyttehaveområde. I nærheden af de berørte haver ligger fælleshuset for Brøndby Haveby samt et marketenderi, som begge eksproprieres. Den fælles tilkørselsvej fra Sydgårdsvej bliver afskåret af den nye jernbane. Det er muligt at etablere erstatningshaver ved at rydde et areal af fredskoven beliggende øst for Midlergårdsvej. Arealet af fredskoven til rydning er på ca. 35.000 m 2. Der er taget kontakt til Skov- og Naturstyrelsen samt Brøndby Kommune vedrørende placering af erstatningsskov. En nærmere afgørelse af størrelse og placering af fredskoven aftales i forbindelse med detailprojektering. Aftalen skal både rumme fredskov, som ryddes i forbindelse med placering af kolonihaver, og fredskov, som ryddes som følge af Nybygningsløsningens øvrige arealbehov.


8

Nybygningsløsningen

Areal- og bygningsforhold

– kolonihaverapport

Brøndby Haveby afd. 3 Sydgårdsvej

Holbækmotorveje

191

185 1 2 3 4 16 186 5 189 188 187 15 182 183184 14 6 181 13 7 173 180 8 12 11 10 9 174 179 175 3 178 2 177 176 190

Brøndby Haveby, Harekær

Skovsti

Brøndby Haveby afd. 3 Søndre Ringvej

1

Fredskov 0

100 m

Nyt spor Bygning flyttes eller fjernes Forslag til placering af erstatningshaver Permanente ekspropriationer Midlertidige ekspropriationer Fredskov 1

Forslag til ny placering af fællesskur til nyttehaver

2

Forslag til ny placering af marketenderi m.v.

3

Forslag til ny placering af fælleshus for afd. 3

Arealforhold i afd. 3, hvor der nedlægges haver, og hvor der anvises erstatningsarealer.

De 6 nyttehaver planlægges flyttet til den sydlige ende af nyttehaveområdet. Marketenderiet og fælleshuset placeres i den nordlige ende af afd. 3 mellem afd. 3 og nyttehaverne. Fællesskur for nyttehaverne placeres i sydlig ende af nyttehaverne. Endelig placering af haverne og eventuel udformning i hele cirkler aftales med Brøndby Kommune og Brøndby Haveby og indarbejdes i forbindelse med detailprojektering. Rosen afd. 5-6 Fra Rosen afd. 5-6 skal der permanent eksproprieres arealer med 14 kolonihaver. Derudover berøres 60 nyttehaver beliggende mellem Holbækmotorvejen og Nybygningsløsningens linjeføring.

For Rosen afd. 5-6 kan erstatningshaverne placeres på et opdyrket areal beliggende syd for foreningens nuværende område, og det ejes af Direktoratet for FødevareErhverv. Der er en servitut på arealet vedrørende kloakledning i skel. Der er landbrugspligt på arealet, og denne skal ophæves. De 60 nyttehaver nord for Rosen afd. 5-6 kan ligeledes placeres på det opdyrkede areal. Der etableres adgang via Rosen afd. 5-6 til parkeringsplads ved nyttehaverne. Nyttehaver nord for Brøndbyvej Fra nyttehaveområdet nord for Brøndbyvej skal der eksproprieres areal med 27 nyttehaver. Nyttehaverne kan umiddelbart placeres i forlængelse af eksisterende


9

Nybygningsløsningen

Areal- og bygningsforhold

– kolonihaverapport

Brøndby Haveby Rosen afd. 5-6 Holbækmotorvejen

62

Brøndbyvej

30

1

84

83

96

97 98 95

108 107 99 100

106

Brøndby Haveby Rosen afd. 5-6

Langengvej Mosebjergvej Brøndby Kommune 0

100 m

Nyt spor Bygning flyttes eller fjernes Midlertidige ekspropriationer Permanente ekspropriationer Forslag til placering af erstatningshaver

Arealforhold for Rosen afd. 5-6, hvor der nedlægges haver, og hvor der anvises erstatningsarealer.

nyttehaver på grunden mod vest mellem den nye jernbane og Brøndbyvej. Her kan eksisterende tilkørselsvej eventuelt benyttes.

Bygningsforhold Der er udarbejdet et notat med byggesagkyndig vurdering af hvilke bygninger, der kan flyttes, og hvilke, det bliver nødvendigt at fjerne helt. Udgifter i forbindelse med flytning eller nedrivning og genopbygning af huse og andre bygninger afholdes af anlægsmyndigheden. I afd. 3 vil der være 30 huse, som skal nedrives/delvis nedrives, og hvor der skal bygges tilsvarende nyt. 5 huse vil kunne flyttes og genopstilles i den nye have. Med en skønnet gennemsnitspris på ca. 350.000 kr. bliver det i alt ca. 12,2 mio. kr. Der er 35 skure, som skal nedrives, og hvor der skal bygges tilsvarende nyt. Med en gennemsnitspris på ca. 10.000 kr. bliver det i alt ca. 350.000 kr. I nyttehaverne ved afd. 3 er der 6 skure, som skal nedrives, og hvor der skal bygges tilsvarende nyt. Med en

skønnet gennemsnitspris på ca. 10.000 kr. bliver det i alt ca. 60.000 kr. I afd. 3 er der et fælleshus samt et marketenderi. Fælleshuset vurderes at kunne flyttes, mens marketenderiet skal nedrives og genopbygges. Udgift i forbindelse med flytning af fælleshuset vurderes til 500.000 kr. Udgift i forbindelse med nedrivning og genopbygning af marketenderiet vurderes til ca. 500.000 kr. Udgifter i forbindelse med flytning eller nedrivning og genopbygning af huse og andre bygninger er samlet skønnet til ca. 13,6 mio. kr. I Rosen afd. 5-6 vil der være 10 huse, som skal nedrives/delvis nedrives, og hvor der skal bygges tilsvarende nyt. 4 huse vil kunne flyttes og genopstilles i den nye have. Med en skønnet gennemsnitspris på ca. 350.000 kr. bliver det i alt ca. 4,9 mio. kr. Der er 11 skure, som skal nedrives, og hvor der skal bygges tilsvarende nyt. Med en gennemsnitspris på ca. 10.000 kr. bliver det i alt ca. 110.000 kr.


10

Nybygningsløsningen

Areal- og bygningsforhold

– kolonihaverapport

Parti fra et nyttehaveområde.

Der er 4 skure/drivhuse, som kan adskilles og genopbygges. Med en gennemsnitspris på ca. 10.000 kr. bliver det i alt ca. 40.000 kr.

Nyttehaver nord for Brøndbyvej ved Brøndby Haveby Rosen afd. 5-6 Holbækmotorvejen

I nyttehaverne ved Rosen afd. 5-6 er der 32 skure, som kan flyttes, og 26 skure, som skal nedrives, og hvor der skal bygges tilsvarende nyt. Med en skønnet gennemsnitspris på ca. 10.000 kr. bliver det i alt ca. 580.000 kr. Udgifter i forbindelse med flytning eller nedrivning og genopbygning af huse og andre bygninger er samlet skønnet til ca. 5,6 mio. kr. Efter aftale med Brøndby Kommune og Direktoratet for FødevareErhverv kan byggemodning finde sted, inden anlægsarbejdet går i gang, således at flytningen af huse kan finde sted i forbindelse med anlægsarbejdets start. Byggemodning i afd. 3 er estimeret til ca. 2,2 mio. kr. Internt vejanlæg er estimeret til ca. 1,5 mio. kr. Byggemodning i Rosen afd. 5-6 er estimeret til ca. 1,1 mio. kr. Internt vejanlæg er estimeret til ca. 0,5 mio. kr.

Brøndbyvej

0

100 m

Nyt spor Bygning flyttes eller fjernes Forslag til placering af erstatningshaver

I nyttehaverne nord for Brøndbyvej er der 27 skure, som skal nedrives/flyttes, og hvor der skal bygges tilsvarende nyt. Med en skønnet gennemsnitspris på 10.000 kr. bliver det i alt ca. 270.000 kr. Dertil kommer ca. 100.000 kr. for byggemodning og ca. 200.000 kr. for internt vejanlæg.

Permanente ekspropriationer Fredskov

Arealforhold for nyttehaver nord for Brøndbyvej, hvor der nedlægges haver, og hvor der anvises erstatningsarealer. Store dele af arealerne til erstatningshaver bliver midlertidigt inddraget i anlægsperioden.


11

Nybygningsløsningen

Areal- og bygningsforhold

– kolonihaverapport

Parti fra kolonihaveområdet, hvor haverne er anlagt som ”lagkagesnit” i store cirkler.

I rene vurderingspriser anslås de samlede udgifter for Brøndby Haveby til godt 25 mio. kr.

haver fra Rosen afd. 5-6, hvilket vil medføre en unødig fordyrelse af projektet.

Ledningsanlæg Der skal i projektet tages hensyn til ledningsanlæg. Nogle ledninger skal omlægges i forbindelse med det nye projekt, mens andre ledninger skal sikres, så ledningerne ikke tager skade af presset fra arbejdskøretøjerne.

Kolonihaveforbundet har ønsket støjdæmpning ved haveområdet med henvisning til vejledende grænseværdier for rekreative områder og har rettet henvendelse til transportministeren herom. Ministeren har i sine svar imidlertid henvist til gældende praksis, hvorefter der kun udføres støjbeskyttelse ud for boligområder, og at kolonihavehuse ikke betragtes som boliger.

Brøndby Haveby er kloakeret, og der er indlagt vand, el og telefonstik til hvert enkelt hus. Derudover er der en deklaration for Københavns Vandforsyning på arealet, der er lejet af afd. 3. I skellet mellem Rosen er der en servitut på arealet, da der løber en kloakledning.

Nybygningsløsningens linjeføring er desuden projekteret i den transportkorridor, som er angivet i Fingerplanen 2007.

Støj Lejerne i Brøndby Haveby har udtrykt bekymring for den støj, som en ny jernbane vil tilføje området.

Gener i anlægsperioden Langs med banen etableres der i anlægsperioden midlertidige arbejdsveje og depoter. Disse får således en placering helt op ad de eksisterende haver, og der vil i anlægsperioden være tung trafik på arealerne.

Trafikstyrelsen har i den forbindelse undersøgt, hvilke muligheder, der er for at deponere overskudsjord fra den nye jernbane på sydsiden af banen som terrænregulering med en eventuel udformning som en støjbeskyttende vold. En sådan udformning ville imidlertid indebære, at der skulle eksproprieres yderligere 9 haver fra afd. 3, og 7

Ved anlæg af banen vil der være støjende arbejde, ligesom der vil forekomme vibrationer. I tørre perioder kan der opstå støvgener, når der håndteres nye skærver, jord og grus. Anlægsmyndigheden vil med entreprenørerne aftale anvendelse af de maskiner og arbejdsmetoder, som er mindst generende for omgivelserne.


Nybygningsløsningen og kolonihaver Trafikstyrelsen undersøger to mulige løsninger for at øge banekapaciteten mellem København og Ringsted. I Nybygningsløsningen berører anlægget Brøndby Haveby. Trafikstyrelsen fremlægger i denne rapport forslag til løsning af de areal- og bygningsmæssige forhold, som projektet om anlæg af et nyt spor fra København over Køge til Ringsted medfører for haveforeningerne i Brøndby Haveby.

Trafikstyrelsen Public Transport Authority Gammel Mønt 4 DK-1117 København K Telefon +45 7226 7000 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Kolonihaverapport – nybygningsløsningen

Undersøgelsen af København-Ringsted projektet er støttet af EU

Fotos: Klaus Holsting Grafisk design: Rumfang Tryk: Arco Grafisk A/S ISBN 978-87-91-726-47-7

Kolonihaverapport - Nybygningsløsningen  
Kolonihaverapport - Nybygningsløsningen  

Trafikstyrelsen undersøger to mulige løsninger for at øge banekapaciteten mellem København og Ringsted. I Nybygningsløsningen berører anlægg...