Page 1

THEATR BRYCHEINIOG BRECON | ABERHONDDU BRYCHEINIOG.CO.UK | 01874 611622 WWI CENTENARY

JANUARY – APRIL 2018 IONAWR – EBRILL 2018

Image | Llun: The Wood Thu | Iau 18 Mar | Maw


WELCOME CROESO As spring bursts into life in the heart of the Brecon Beacons, we are following suit with a vibrant season. It promises to stimulate your heart, mind, soul...and appetite!

Wrth i’r gwanwyn ffrwydro o dir Bannau Brycheiniog, dyma ni’n gwneud yr un peth gyda thymor llachar. Mae’n addo cyffroi eich calon, eich meddwl, eich enaid… a’ch bol!

With refurbishment beginning soon for our much-loved canal side dining spot, The Waterfront Bistro, you can look forward to a wide variety of locally sourced, freshly cooked food and drink for every occasion.

Ag adnewyddu’n dechrau’n fuan ar llecyn bwyta annwyl ar lan y gamlas, The Waterfront Bistro, gallwch edrych ymlaen at ddetholiad eang o fwyd lleol wedi’i goginio’n ffres, a diod i bob achlysur.

You can also indulge in a classic poignant love story, Mid Wales Opera’s Eugene Onegin, a rare performance from the immensely talented Remi Harris Trio, and a talk from the devastatingly suave Martin Kemp. If you have little ones, why not enjoy a trip down memory lane, with There Was an Old Lady who Swallowed a Fly? Bookworm Boogie also runs every Friday morning, a fun and gentle babies’ and toddlers’ session with acclaimed children’s author, Sarah KilBride.

Gallwch hefyd ymgolli mewn stori garu chwerwfelys, Eugene Onegin gan Opera Canolbarth Cymru, perfformiad prin gan yr hynod ddawnus Trio Remi Harris, a sgwrs gan yr yr eilun golygus a llyfn, Martin Kemp. Os oes plant bach gyda chi, beth am fwynhau taith i’r gorffennol yn There Was an Old Lady who Swallowed a Fly? Yn ogystal mae gennym Bookworm Boogie bob bore Gwener, sesiwn hwyliog a mwyn i fabis a phlant bach, dan arweiniad yr awdur plant rhagorol Sarah KilBride.

Whether it’s a chance to let your hair down at Comedy Club, or to catch the very best in new Welsh drama, our fresh and varied programme has something for you. Welcome to spring! From all at Theatr Brycheiniog

2

TICKETS | TOCYNNAU

01874 611622

Os yr hyn sy’n eich denu yw cyfle i ymlacio yn y Clwb Comedi, neu weld y gorau oll ym myd y ddrama Gymraeg, mae gan ein rhaglen ffres ac amrywiol rywbeth ar eich cyfer. Croeso i’r gwanwyn! Gan bawb yn Theatr Brycheiniog.

Charity number | Rhif Elusen - 1005327


THE WATERFRONT BISTRO LAUNCHING THIS SPRING

Following a full refurbishment, The Waterfront Bistro will open this Spring, offering a fresh new dining option in the heart of Brecon. Upon its launch, the Bistro will offer a seasonal, locally sourced lunch and dinner menu, freshly cooked to order. A selection of lighter meals and snacks will also be available throughout the day, as well as mouth watering cakes, pastries, and Italian coffee. Nestled on the waterfront, with indoor and outdoor seating available, The Waterfront Bistro will provide the perfect, picturesque spot for a pre-show meal or a relaxing morning coffee. For details on the launch and special offers, please check the website and follow us on social media:

@brycheiniog /theatrb @theatrbrycheiniog

This project has been supported by the European Regional Development Fund through Welsh Government. | Cefnogwyd y prosiect gan Gronfa Ddatblygu Ranbarthol Ewrop drwy gyfrwng Llywodraeth Cymru.

THE WATERFRONT BISTRO LANSIO YN Y GWANWYN

Ar ôl cael adnewyddiad llawn, bydd The Waterfront Bistro yn agor yn y gwanwyn, gan gynnig dewis bwyta ffres a newydd yng nghanol Aberhonddu. Bydd y Bistro’n cynnig bwydlen frecwast, cinio a swper tymhorol a ffynonellwyd yn lleol, a’i goginio’n ffres fesul archeb. Bydd detholiad o brydau ysgafnach a byrbrydau ar gael drwy gydol y dydd hefyd, ynghyd â theisennau blasus a choffi Eidalaidd. Mewn llecyn bendigedig ar lan y dw ˆ r, gyda lle i eistedd tu allan a thu mewn, bydd The Waterfront Bistro yn lle perffaith, del i gael pryd cyn sioe neu goffi boreol ymlaciol. I gael manylion y lansiad a chynigion arbennig, ewch i’n gwefan a dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol os gwelwch yn dda. TICKETS | TOCYNNAU brycheiniog.co.uk

3


CORPORATE SUPPORT CLUB Brand new for 2018, we are delighted to launch the Corporate Support Club. The Club will provide a new opportunity for business people from Brecon and beyond to benefit from a host of opportunities on offer at Theatr Brycheiniog, and at the same time, show their support for the theatre and its community role. The Corporate Support Club arrives at an exciting time of fresh thinking at Theatr Brycheiniog. It has evolved from the highly successful Friends and Patrons Membership Scheme, which provides a forum for individuals who want to support and engage with the theatre. 2018 is set to be a year of new activities at Theatr Brycheiniog, as we launch the much anticipated Waterfront Bistro, and deliver a high calibre programme of drama, dance, big name comedians, live screenings and high profile annual events such as Family Festival. Now is the time for us to invite businesses to enjoy the benefits of the bright new Theatr Brycheiniog. We hope you can join us.

4 TICKETS | TOCYNNAU

01874 611622

Starting from simple corporate membership, we can create the perfect bespoke package for your business. Enjoy corporate and client entertainment, hire our facilities including our Bar, Gallery and spacious meeting rooms, or sponsor shows and local events. Acknowledgement of your support can be provided in a range of highly visible ways. Please join us for the launch of the Corporate Support Club at 6.30pm in the Gallery before Mid Wales Opera’s performance of Eugene Onegin on Wednesday 21 March. FOR MORE INFORMATION OR TO RSVP, PLEASE CONTACT HARRIET COLEMAN, BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER: HARRIET@BRYCHEINIOG.CO.UK 01874 622838 – op 1, op 1


CLWB CEFNOGI CORFFORAETHOL Yn newydd sbon ar gyfer 2018, rydym wrth ein bodd i lansio’r Clwb Cefnogi Corfforaethol. Bydd y Clwb yn rhoi cyfle newydd i bobl fusnes Aberhonddu a’r cyffiniau i elwa ar lu o gyfleoedd a gynigir yn Theatr Brycheiniog, a dangos eu cefnogaeth i’r theatr a’i rôl yn y gymuned ar yr un pryd.

Mae’r Clwb Cefnogi Corfforaethol yn lansio mewn cyfnod cyffrous o feddwl o’r newydd yn Theatr Brycheiniog. Mae wedi esblygu o’r Cynllun Aelodaeth Ffrindiau a Noddwyr, sy’n darparu fforwm i unigolion sy’n dymuno cefnogi’r theatr ac ymwneud â hi. Mae 2018 yn argoeli i fod yn flwyddyn o weithgareddau newydd yn Theatr Brycheiniog, wrth i ni lansio Bistro Glandŵr hirddisgwyliedig, a darparu rhaglen o ansawdd uchel iawn o ddrama, dawns, comedïwyr adnabyddus, sgrinio byw a digwyddiadau blynyddol o sylwedd fel yr Ŵyl Deulu. Nawr yw’r amser i ni estyn gwahoddiad i fusnesau i fwynhau buddion Theatr Brycheiniog ar ei newydd wedd. Gobeithio y gallwch ymuno â ni. Gan ddechrau ag aelodaeth gorfforaethol syml,

gallwn greu’r pecyn personol perffaith ar gyfer eich busnes. Gallwch fwynhau adloniant corfforaethol ac i gleientiaid, llogi ein cyfleusterau gan gynnwys ein Bar, Oriel ac ystafelloedd cyfarfod braf, neu noddi sioeau a digwyddiadau lleol. Gellir cydnabod eich cefnogaeth mewn dewis o ffyrdd hynod weladwy. Hoffem yn fawr pe gallech ymuno â ni ar gyfer lansiad y Clwb Cefnogi Corfforaethol am 6.30pm yn yr Oriel cyn perfformiad Opera Canolbarth Cymru o Eugene Onegin ar nos Mercher 21 Mawrth. AM RAGOR O WYBODAETH NEU I ATEB Y GWAHODDIAD, CYSYLLTWCH OS GWELWCH YN DDA Â HARRIET COLEMAN, RHEOLWR DATBLYGU BUSNES: HARRIET@BRYCHEINIOG.CO.UK 01874 622838 – dewis 1, dewis 1

TICKETS | TOCYNNAU brycheiniog.co.uk

5


BRECON BITES

YOUNG ARTISTS IN RESIDENCE | ARTISTIAID TRIGIANNOL IFANC Some of the most exciting next generation of musicians and ensembles from Royal Welsh College of Music & Drama present an entertaining and eclectic programme of monthly lunchtime concert bites for all tastes. Curated by Head of Music Performance, Kevin Price.

Mae rhai o’r genhedlaeth nesaf o gerddorion ac ensemblau mwyaf cyffrous Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru’n cyflwyno rhaglen ddifyr ac amrywiol o gyngherddau byrion amser cinio bob mis at ddant pawb. Dan ofal Pennaeth Perfformio Cerddoriaeth, Kevin Price. 60m ALL CONCERTS | POB CYNGERDD 1.00pm £5 / £7.50 WITH TEA AND CAKE GYDA PHANED A CHACEN

+ 50p per ticket admin fee a thal gweinyddu o 50c y tocyn

TUESDAY 30 JANUARY | MAWRTH 30 IONAWR

ROBINSON & WISCHHUSEN DUO BETH WISCHHUSEN VOICE, GEORGE ROBINSON GUITAR

Britten / Schubert / Berkeley / Llobet

Since forming in 2016, Beth Wischhusen and George Robinson have developed a strong musical relationship. With a mixture of folk and classical music, this duo will be performing music by Britten, Schubert and a touch of solo guitar repertoire by Berkeley and Llobet. Ers ffurfio yn 2016, mae Beth Wischhusen a George Robinson wedi datblygu perthynas gerddorol gref. Bydd y ddeuawd yn perfformio cymysgedd o gerddoriaeth werin a chlasurol gan Britten a Schubert ac ychydig o arlwy gitâr unigol gan Berkeley a Llobet.

6

TICKETS | TOCYNNAU

01874 611622

TUESDAY 27 FEBRUARY | MAWRTH 27 CHWEFROR

ROYAL WELSH COLLEGE HARPS ALIS HUWS, MARGED HALL, ELIN KELLY, MARI KELLY, MARED PUGH-EVAN Fauré / Tchaikovksy / Renié / John Thomas

The Royal Welsh College Harpists play a selection of stunning solos and exquisite ensemble pieces, showcasing the true beauty and versatility of the harp. Perfformiad o ddetholiad o unawdau rhagorol a darnau ensemble bendigedig gan Delynorion y Coleg Cerdd a Drama, sy’n arddangos gwir harddwch a gallu amryddawn y delyn.


TUESDAY 24 APRIL | MAWRTH 24 EBRILL

QUARTET 19 TUESDAY 27 MARCH | MAWRTH 27 MAWRTH

BLACKWEIR BRASS

ALEX MORGAN, WILLIAM MEAD, LYNN HENDERSON, NICK MACDONALD, BENJAMIN PEPLER Britten / Ewald / Bricusse / Newley / Kamen / Hall / Horovitz / Lawen

A quintet of young and diverse brass musicians present an eclectic programme, including a new commission, Daniel Hall’s On Leaving Wantage, and Ewald’s Second Quintet. Pumawd o gerddorion pres ifanc ac amrywiol yn cyflwyno rhaglen eclectig, sy’n cynnwys y comisiwn newydd On Leaving Wantage gan Daniel Hall, ac Ail Bumawd Ewald.

JEMMA SHARP, JAMES HARRISON, IOLO EDWARDS, LUKE BAXTER Harren / Hall / Treuting / Shostakovich / Glass / Vivaldi / Whibley / Reich

This dedicated and versatile ensemble have performed at North Wales International and Cambridge Summer Music Festivals. They bring you everything from classical arrangements to the most contemporary percussion works. Perfformiodd yr ensemble ymroddedig a hyblyg hwn mewn Gwyliau Cerddoriaeth yng Ngogledd Cymru a Chaergrawnt. Maen nhw’n cynnig popeth o drefniannau clasurol i’r gweithiau offerynnau taro mwyaf cyfoes.

@rwcmd @brycheiniog #BreconBites /rwcmd

TICKETS | TOCYNNAU brycheiniog.co.uk

7


Bisha K Ali

Geins Family Giftshop

Little Wander, the team behind the Machynlleth Comedy Festival, return with the best of live comedy.

Kiri Pritchard-McLean

On the last Friday of the month and for just £10 you can see the latest and funniest comedians on the UK circuit right here in our Gallery space. The relaxed and informal atmosphere makes it perfect for a Friday night out, with a great value range of drinks available at our Waterfront Bar. George Rigden

ˆ yl Gomedi Bydd Little Wander, y tîm a sefydlodd W Machynlleth, yn dychwelyd i gyflwyno perfformiadau byw gan y digrifwyr gorau.

Ar ddydd Gwener ola’r mis ac am ddim ond £10, gallwch weld y digrifwyr diweddaraf a’r doniolaf sy’n perfformio ym Mhrydain ar hyn o bryd, yma yng ngofod Oriel y Theatr. Mae’r awyrgylch anffurfiol yno yn berffaith ar gyfer nos Wener allan o’r tyˆ a chynigir dewis helaeth o ddiodydd am bris rhesymol ym Mar Glanydw ˆr. 8.00pm £10

+ 50p per ticket admin fee | a thal gweinyddu o 50c y tocyn @littlewander #ComedyatBrycheiniog Simon Munnery

8

TICKETS | TOCYNNAU

01874 611622

/littlewandercompany

Line up subject to change | Mae’n bosib y bydd newid i’r rhai fydd yn ymddangos


SEASON LINE UPS | DYMA’R RHESTR AR GYFER Y TYMOR HWN

Ivo Graham

FRIDAY 26 JANUARY | GWENER 26 IONAWR GEINS FAMILY GIFTSHOP ‘The most distinctive sketch troupe since League of Gentlemen’ beyond the joke

BISHA K ALI ‘Killer one liners and too much hair’ viv groskop, comedian and author of i laughed, i cried

Allyson June Smith

KIRI PRITCHARD-MCLEAN ‘An increasingly impressive comic, making powerhouse standup from the thorniest of subjects’ the guardian FRIDAY 23 FEBRUARY | GWENER 23 CHWEFROR SIMON MUNNERY ‘One of the funniest, most original comedians of the past twenty years’ the guardian

GEORGE RIGDEN ‘Very Funny Stuff’ steve bennett, chortle

James Meehan

FRIDAY 30 MARCH | GWENER 30 MAWRTH IVO GRAHAM ‘Beautifully constructed comedy’ the scotsman ALLYSON JUNE SMITH ‘Simply one of the funniest comedians I’ve ever worked with.’ jason manford

JAMES MEEHAN ‘More than great comedy, it is a call to stand up for others and ourselves’ ed fest mag FRIDAY 27 APRIL | GWENER 27 EBRILL RACHEL PARRIS ‘Beautifully crafted and performed... endearingly frank and funny...tears of laughter’ guardian STUART LAWS ‘a chronically funny stand up’

Rachel Parris

Stuart Laws

timeout

TICKETS | TOCYNNAU brycheiniog.co.uk

9


THE ARTS SOCIETY

BRECKNOCK

(Formerly Brecknock Decorative and Fine Arts Society, founded in 1987 and a member of The Arts Society, formerly NADFAS) (Cymdeithas Addurniadol a Chelfyddyd Gain Brycheiniog gynt, a sefydlwyd ym 1987 ac aelod o’r Gymdeithas Gelfyddydau, NADFAS gynt) SINGLE MEMBERSHIP | AELODAETH SENGL: £50 JOINT MEMBERSHIP | AELODAETH AR Y CYD: £90 Further information | Gwybodaeth bellach: Chairman | Cadeirydd, Lynne Austin:

01873 810145

TUESDAY 6 MARCH MAWRTH 6 MAWRTH

TIBET: THE ROOF OF THE WORLD ZARA FLEMING

TUESDAY 3 APRIL | MAWRTH 3 EBRILL

THE CAMDEN TOWN GROUP LINDA SMITH

TUESDAY 1 MAY | MAWRTH 1 MAI

WELSH (AND A FEW ENGLISH) CATHEDRALS CATHERINE OAKES

TUESDAY 5 JUNE | MAWRTH 5 MEHEFIN

TUESDAY 6 FEBRUARY MAWRTH 6 CHWEFROR

THE PAINTINGS AND WATERCOLOURS OF IRELAND TOM DUNCAN

RUSSIAN PAINTING IN THE NINETEENTH CENTURY JANE ANGELINI

2.30pm

£8 NON-MEMBERS RHAI NAD YDYNT YN AELODAU

+ 50p per ticket admin fee a thal gweinyddu o 50c y tocyn

10 TICKETS | TOCYNNAU

01874 611622

@theartssociety

TheArtsSociety


EXHIBITIONS ARDDANGOSFEYDD

ORIEL ANDREW LAMONT GALLERY FRIDAY 18 JANUARY – SUNDAY 25 FEBRUARY GWENER 18 IONAWR – SUL 25 CHWEFROR

THE TAFF TRAIL TRAJECTORY

Fiona Harper’s personal journey in paint is part of her enduring fascination with the beauty of the Taff Trail. Her work encapsulates two Welsh valleys steeped in an industrial history, both tragic and optimistic. Taith bersonol Fiona Harper mewn paent yw hon, fel rhan o’i diddordeb oesol yn harddwch Llwybr Taf. Mae’i gwaith yn crynhoi dau ddyffryn yng Nghymoedd De Cymru sy’n gyforiog o hanes diwydiannol, trasig a chalonogol ar yr un pryd. FRIDAY 2 MARCH – SUNDAY 8 APRIL GWENER 2 MAWRTH – SUL 8 EBRILL

ABSTRACT EDGE

Abstract Edge is a group of artists, mostly women, who regularly come together to support each other and discuss work in progress. Coinciding with Brecon Women’s Festival, this exhibition includes an interesting mixture of semi-abstract and purely abstract paintings; painting at the edge of abstraction. Grw ˆp o artistiaid, merched yn bennaf, yw Abstract Edge, sy’n dod ynghyd yn rheolaidd i gefnogi’i gilydd a thrafod gwaith sydd ar y gweill. Mae’r arddangosfa hon, sy’n cyd-daro â Gw ˆ yl Menywod Aberhonddu, yn cynnwys cymysgedd ddiddorol o baentiadau lled-haniaethol a llwyr haniaethol; paentio ar ffin haniaeth.

COMING SOON Watch this space for Microworld: Brecon, run by Genetic Moo and World Rally Photography by Maurice Selden. Cadwch lygad am Microworld: Brecon, dan nawdd Genetic Moo a World Rally Photography gan Maurice Selden. Dates are subject to change. The gallery may occasionally be closed for special events | Mae’n bosib y bydd newid i’r dyddiadau. Efallai y bydd yr oriel yn cael ei gau ar gyfer digwyddiadau arbennig weithiau.

THURSDAY 12 APRIL – SUNDAY 20 MAY IAU 12 EBRILL – SUL 20 MAI

VULGAR EARTH

The effects of humankind, driven by profit, are felt everywhere on the landscape of the Beacons. Vulgar Earth, an artists’ collective, uses painting, sculpture and installation with a passion and intensity, to reawaken realisations of the direction humanity has taken. Teimlir effeithiau dynolryw, ar drywydd elw, ymhobman ar dirwedd y Bannau, yn yr amgylchedd, y dirwedd a’r bywyd gwyllt, ac o fewn i’n trefn gymdeithasol, ein cymunedau a’n hiechyd meddwl. Mae Vulgar Earth, cymuned o artistiaid, yn defnyddio paentio, cerflunio a gosodwaith ag angerdd a dwyster, i ailgynnau ymwybyddiaeth o’r cyfeiriad mae dynoliaeth wedi dewis ei ddilyn. TICKETS | TOCYNNAU brycheiniog.co.uk

11


SATURDAY 20 – SATURDAY 27 JANUARY SADWRN 20 – SADWRN 27 IONAWR

THE WESTENDERS

ALADDIN

The Westenders are back after last year’s record breaking production of Peter Pan! This year they bring you a show full of comedy, energetic musical numbers, mesmerising scenery and special effects. This is one magic carpet ride that you don’t want to miss! Mae’r Westenders yn eu hôl ar ôl cynhyrchiad y llynedd o Peter Pan a dorrodd bob record! Eleni maen nhw’n dod â sioe yn llawn o gomedi, caneuon bywiog, golygfeydd hudol ac effeithiau arbennig i’ch diddanu. Dyma un daith ar garped hud na fyddwch chi ddim am ei cholli!

12 TICKETS | TOCYNNAU

01874 611622

SATURDAY | SADWRN 20, 4.00pm SUNDAY | SUL 21, 4.00pm MONDAY | LLUN 22, 6.30pm RELAXED PERFORMANCE, ALL AGES WELCOME | PERFFORMIAD HAMDDENOL, MAE CROESO I BOBL A BOB OED

TUESDAY | MAWRTH 23, 7.00pm WEDNESDAY | MERCHER 24, 7.00pm THURSDAY | IAU 25, 7.00pm FRIDAY | GWENER 26, 7.00pm SATURDAY | SADWRN 27, 2.00pm and | ac 7.00pm £13 / £45 FAMILY TICKET | TOCYN TEULU

+ 50p per ticket admin fee | a thal gweinyddu o 50c y tocyn thewestenders


MONDAY 12 FEBRUARY LLUN 12 CHWEFROR

ANDY KIRKPATRICK

PSYCHOVERTICAL: A HIGHER EDUCATION

MONDAY 5 – SATURDAY 10 FEBRUARY LLUN 5 – SADWRN 10 CHWEFROR

BRECKNOCK YOUNG FARMERS’ CLUB PANTOMIME, DRAMA & ONE PLUS FESTIVAL Brecknock YFC return with their ever popular 70th annual weeklong festival, which is sure to sell out! Clubs from across the county will compete for accolades such as Best Performer Under 16 Years Old and Best Written Play. The ultimate winners will perform their pieces on the Gala Evening at the end of the week, and will win the chance to represent Brecknock in the Wales YFC Entertainment Feast on 3 – 4 March. Tickets on sale from Monday 15 January, 8.30am Mae Clwb Ffermwyr Ifanc Brycheiniog yn ôl gyda’u gw ˆyl flynyddol wythnos o hyd fytholwyrdd, yn dathlu pen-blwydd yn 70 eleni, ac mae’n siw ˆr o werthu’n llwyr. Yn ystod yr wythnos, bydd clybiau o bob cwr o’r sir yn cystadlu i gael eu cydnabod am y Perfformiad Gorau dan 16 Mlwydd Oed a’r Cyfansoddiad Dramatig Gorau. Bydd yr enillwyr pennaf yn perfformio’u darnau yn y Noson Gala ar ddiwedd yr wythnos, gan ennill yr hawl i gynrychioli Brycheiniog yng Ngwledd Adloniant CFfI Cymru ar 3–4 Mawrth.

Top British mountaineer, big-wall climber and winter expedition specialist, Andy has soloed the most difficult routes in the world. He is also an award-winning writer and film-maker, and captivates audiences with his humorous and motivational story-telling. In his brand new show, which will coincide with the release of the award-winning film, Psychovertical, Andy looks back at forty years of climbing and adventures, from the Alps to Patagonia, Yosemite to Greenland. Mae Andy, un o fynyddwr gorau Prydain, dringwr waliau mawrion ac arbenigwr ar anturio gaeafol, wedi dringo rhai o lwybrau anoddaf y byd ar ei ben ei hun. Mae ef hefyd yn awdur a gwneuthurwr ffilm o fri, â gallu unigryw ganddo i hudo cynulleidfa â’i ddull cynnes ac ysgogol o ddweud stori. Yn y sioe newydd sbon, sy’n cyd-fynd â rhyddhau’r ffilm Psychovertical, bydd Andy’n bwrw trem yn ôl dros ddeugain mlynedd o ddringo ac anturio, o’r Alpau i Batagonia, Yosemite i’r Ynys Las. 140m 7.30pm £16 + 50p per ticket admin fee a thal gweinyddu o 50c y tocyn /andrew.kirkpatrick.50 speakersfromtheedge @psychovertical @SpeakersEdge

Tocynnau ar werth o ddydd Llun 15 Ionawr, 8.30am 7.00pm £9 / £8 concession if a ticket is purchased for 3 or more nights, not including Saturday £12 Gala tickets | £9 / £8 consesiwn os prynir tocyn am 3 neu fwy o nosweithiau, heb gynnwys tocynnau Gala £ 12 Sadwrn + 50p per ticket admin fee | a thal gweinyddu o 50c y tocyn

TICKETS | TOCYNNAU brycheiniog.co.uk

13


FRIDAY 16 FEBRUARY GWENER 16 CHWEFROR

JUST ADELE

Brecon born Christina Rogers and her nine piece band bring you a show packed to the brim with incredible songs. The first half will transport you to an Adele concert experience, featuring hits such as Hello, Someone Like You and Rolling in the Deep. The second half will feature a variety of classic and modern songs with a twist, musical theatre and some fun surprises, giving a sense of the music that shaped Christina into the artist she is today. Christina and her band have visited over 60 countries, but on this special night, there’s no place like home. Mae Christina Rogers, o Aberhonddu’n wreiddiol, a’i band naw aelod yn cyflwyno sioe sy’n llawn i’r ymylon o ganeuon anhygoel. Cludir chi i ganol profiad cyngerdd gan Adele, yn yr hanner cyntaf, gyda chaneuon adnabyddus fel Hello, Someone Like You a Rolling in the Deep. Mae’r ail hanner yn cynnwys amrywiaeth o ganeuon clasurol, modern, sioeau cerdd ac ambell i syrpreis hwyliog hefyd, gan roi blas i ni o’r gerddoriaeth a fu’n gyfrifol am greu’r artist a welir heddiw. Ynghyd â’i band, ymwelodd Christina â thros 60 o wledydd, ond ar noson arbennig fel hon, does unman yn debyg i gartref. 7.30pm £17 / £15 + 50p per ticket admin fee | a thal gweinyddu o 50c y tocyn

justadeletribute

@imjustadele

SATURDAY 17 FEBRUARY SADWRN 17 CHWEFROR

21st RORKE’S DRIFT CONCERT Fantastic entertainment in the 21st year of this ever popular event, featuring cadet force musicians from across the UK. Featuring over 100 young musicians, all in glorious harmony. Adloniant rhagorol yn unfed mlwydd ar hugain y digwyddiad pobloggaidd hwn, gyda cherddorion lluoedd cadetiaid o bob cwr o’r DU. Dros gant o gerddorion ifanc, mewn cynghanedd perffaith.

14 TICKETS | TOCYNNAU

01874 611622

130m 7.30pm £10 / £9 + 50p per ticket admin fee a thal gweinyddu o 50c y tocyn


TUESDAY 20 FEBRUARY MAWRTH 20 CHWEFROR

THEATR PENA

WOMAN OF FLOWERS Based on the ancient Mabinogi legend of Blodeuwedd, Woman of Flowers is the first co-production between Theatr Pena and Taliesin Arts Centre. Award-winning Welsh writer, Siôn Eirian, skilfully combines Saunders Lewis’s Welsh language verse drama of the same name with original material, to create a new version of this ancient tale of love, betrayal and retribution. Theatr Pena’s dynamic production of the ancient myth of the woman created from wild flowers is a rare chance to experience something of the earliest prose literature of Britain, the poetry of Saunders Lewis and the craft of a contemporary Welsh dramatist.

Yn seiliedig ar chwedl Blodeuwedd o’r Mabinogi, Woman of Flowers yw’r cyd-gynhyrchiad cyntaf rhwng Theatr Pena a Chanolfan Gelfyddydau Taliesin. Mae’r dramodydd dawnus, Siôn Eirian, yn plethu’n grefftus ddrama fydryddol Saunders Lewis â deunydd gwreiddiol i greu fersiwn newydd o’r hen chwedl am gariad, brad a dial. Dyma gyfle prin i brofi rhywfaint o ryddiaith lenyddol gynharaf Prydain yng nghynhyrchiad deinamig Theatr Pena o’r chwedl hynafol am ferch a grëwyd o flodau gwylltion, ochr yn ochr â barddoniaeth Saunders Lewis a chrefft dramodydd cyfoes Cymreig. AGE | OED 12+

80m no interval 7.30pm £12 / £10

+ 50p per ticket admin fee | a thal gweinyddu o 50c y tocyn TheatrPena15

@TheatrPena

Supported by the Welsh Government and the Arts Council of Wales through the National Performing Arts Touring Scheme.

TICKETS | TOCYNNAU brycheiniog.co.uk

15


VIP IC T KET AVAILABLE

WEDNESDAY 28 FEBRUARY MERCHER 28 CHWEFROR

AN EVENING WITH

THE BAND OF THE WELSH GUARDS

FRIDAY 23 FEBRUARY GWENER 23 CHWEFROR

JIMMY OSMOND MOON RIVER AND ME

Jimmy Osmond presents a tribute to Andy Williams, singing Music to Watch Girls By, Can’t Take my Eyes Off You, and, of course, Moon River. He is joined by his singers and The Moon River Band, and rounds off the show with some of The Osmond’s chart-topping hits. Teyrnged i Andy Williams gan Jimmy Osmond, fydd yn canu Music to Watch Girls By, Can’t Take my Eyes Off You, ac, wrth gwrs, Moon River. Gyda chyfeiliant ei gantorion a Band Moon River, bydd yn cwblhau’r sioe â rhai o ganeuon enwog a phoblogaidd yr Osmonds. VIP £75 Sound check before the show, a photo with Jimmy, an autograph, a unique song that won’t be part of the show and a complimentary CD. Gwiriad sain cyn y sioe, a llun gyda Jimmy, ei lofnod, can unigryw nad yw wedi ei chynnwys yn y sioe a CD rhad ac am ddim. from

| rhwng 5.45 – 6.45pm

7.30pm £30 / £27.50

+ 50p per ticket admin fee a thal gweinyddu o 50c y tocyn 16 TICKETS | TOCYNNAU

01874 611622

Direct from duties at Buckingham Palace, The Band of the Welsh Guards return to the military town of Brecon & Theatr Brycheiniog for the first time in over five years. They celebrate St David’s Day in the heart of Wales. All proceeds from the concert will be donated to SSAFA, the Armed Forces charity. The Band of the Welsh Guards performs by kind permission of Major General BJ Bathurst CBE, the Major General commanding the Household Division. Yn ôl o’u dyletswyddau ym Mhalas Buckingham, mae Band y Gwarchodlu Cymreig yn dychwelyd i dref filwrol Aberhonddu a Theatr Brycheiniog am y tro cyntaf ers dros bum mlynedd. Dyma ddathlu Dydd Gw ˆyl Dewi yng nghanol Cymru. Rhoddir holl elw’r cyngerdd i SSAFA, elusen y Lluoedd Arfog. Mae Band y Gwarchodlu Cymreig yn perfformio drwy ganiatâd caredig yr Uwchfrigadydd BJ Bathurst CBE, prif swyddog Gosgordd y Frenhines. 7.30pm £16

+ 50p per ticket admin fee a thal gweinyddu o 50c y tocyn


MONDAY 26 – TUESDAY 27 FEBRUARY | LLUN 26 – MAWRTH 27 CHWEFROR

NATIONAL DANCE COMPANY WALES | CWMNI DAWNS CYMRU

TERRA FIRMA

Terra Firma tells stories drawn from the very ground on which we build our communities. NDCWales will perform three unique pieces:

Mae Terra Firma yn adrodd straeon wedi eu codi o’r union dir yr ydym yn adeiladu ein cymunedau arno. Bydd NDCWales yn perfformio tair darnau unigryw:

Folk is a vintage fairytale, set in a rich fantastical world under the boughs of an upside-down tree, as darkly whimsical as it is enchanting.

Stori dylwyth deg glasurol yw Folk, wedi ei gosod mewn byd ffantasïol cyfoethog o dan ganghennau coeden ben i waered, sydd yr un mor dywyll ryfeddol ac yw hi’n hudolus.

Tundra is a barren landscape where ultra-modern creativity blinks into life and tears pages from Russian folk dance and revolution.

Tirwedd ddiffaith yw Tundra lle mae creadigedd hynod fodern yn dod yn fyw ac yn rhwygo tudalennau o ddawnsfeydd gwerin a chwyldro Rwsiaidd.

Atalaÿ is a watch tower from which far off lands can be seen from four points; a contagious dance influenced by the warmth of the Mediterranean.

Tŵr gwylio yw Atalaÿ y mae modd gweld tiroedd pell i ffwrdd ohono o bedwar pwynt; dawns hudolus a ddylanwadir gan gynhesrwydd Môr y Canoldir.

choreography by | coreograffi gan caroline finn, marcos morau and mario bermudez gil monday 75m 7.30pm

| llun 26

£15 / £13 + 50p per ticket admin fee | a thal gweinyddu o 50c y tocyn

discover dance #getdancing with national dance company wales

Learn some moves from your seats, get on stage with the Company dancers, watch a magical performance of Folk and ask the dancers anything you like! The perfect 90-minute introduction to dance. #getdancing gyda chwmni

dawns cenedlaethol cymru

Dewch i ddysgu rhai o’r symudiadau o’ch seddau, dringwch i’r llwyfan at rai o ddawnswyr y Cwmni, gwyliwch berfformiad hudol o Folk a holwch unrhyw beth yr hoffech ei holi i’r dawnswyr! Y cyflwyniad perffaith i ddawns mewn 90-munud. | mawrth 27 1.00pm £5 + 50p per ticket admin fee a thal gweinyddu o 50c y tocyn tuesday

/ndcw/ndcwales @NDCWales

TICKETS | TOCYNNAU brycheiniog.co.uk

17


WEDNESDAY 7 MARCH MERCHER 7 MAWRTH DAVID JOHNSON & JOHN MACKAY IN ASSOCIATION WITH DEBI ALLEN

STEWART LEE CONTENT PROVIDER

WWI CENTENARY

THURSDAY 8 MARCH | IAU 8 MAWRTH

TORCH THEATRE

‘The most consistently funny show of his brilliant career … I laughed till it hurt.’ H H H H H the times After four years writing and performing his TV show Stewart Lee’s Comedy Vehicle, Content Provider is Stewart’s first brand new full-length show since the award-winning Carpet Remnant World. Ar ôl pedair blynedd o ysgrifennu a pherfformio’i raglen deledu Stewart Lee’s Comedy Vehicle, Content Provider yw sioe newydd sbon hir gyntaf Stewart ers y cynhyrchiad o fri Carpet Remnant World. AGE | OED 16+ 110m 7.30pm £18

+ 50p per ticket admin fee | a thal gweinyddu o 50c y tocyn /slcontentprovider

SELLI NG FAST

THE WOOD

A brand new play, written to commemorate the centenary of the end of World War I, and inspired by a true story. Dan and Billy, two young soldiers of the 38th Welsh Division, forge a friendship in the build-up to the infamous Battle of the Somme. When Billy is killed in Mametz Wood, he leaves behind a heart-broken, pregnant wife. Altered by his experiences of war, Dan returns home to step into his friend’s shoes, ultimately marrying Billy’s widow and raising their baby son as his own. Fifty years later, in a clearing in the wood, Dan returns to lay a ghost to rest. Written by Owen Thomas (writer of award winning Grav) Directed by Peter Doran (Winner of Best Director, Wales Theatre Awards 2017) Based on an idea by Ifan Huw Dafydd Drama newydd sbon, a gyfansoddwyd i gofio canmlwyddiant diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf, a ysbrydolwyd gan stori wir. Mae Dan a Billy, dau filwr ifanc o’r 38ain Rhaniad Cymreig, yn dod yn ffrindiau yn y cyfnod sy’n arwain at frwydr enwog y Somme. Pan leddir Billy yng Nghoedwig Mametz, mae’n gadael gweddw feichiog â’i chalon wedi’i thorri. Â phrofiadau rhyfel wedi’i newid am byth, daw Dan adref i gamu i esgidiau’i ffrind, gan briodi gweddw Billy yn y pen draw a magu’u babi fel tad. Hanner canrif yn ddiweddarach, mewn cilfach yn y goedwig, dychwela Dan i gladdu ysbryd unwaith ac am byth. Cyfansoddwyd gan Owen Thomas (awdur o fri Grav) Cyfarwyddwyd gan Peter Doran (enillydd y Cyfarwyddwr Gorau, Gwobrau Theatr Cymru 2017) Seiliwyd ar syniad gan Ifan Huw Dafydd 7.30pm £12 / £10

+ 50p per ticket admin fee | a thal gweinyddu o 50c y tocyn 18 TICKETS | TOCYNNAU

01874 611622

torchtheatre

@TorchTheatre


SATURDAY 10 MARCH | SADWRN 10 MAWRTH

AND FINALLY...

PHIL COLLINS PHIL COLLINS COLLECTION 2018 TOUR

This superbly professional production has twice won ‘The UK’s Number 1 Tribute to Phil Collins’ by the Agents Association of Great Britain. All the classics are included, and the ten-strong line-up includes the famous two drummer extravaganza and the ever popular ‘And Finally… Horns’, always a favourite with the audience! We guarantee you’ll be dancing in the aisles!

Mae’r cynhyrchiad rhagorol broffesiynol hwn wedi ennill gwobr Cymdeithas Asiantiaid Prydain am ‘Deyrnged Rhif 1 y DU i Phil Collins’ ddwy waith gan. Mae’r holl glasuron yma ymysg y band o ddeg mae dau ddrymiwr gwych a’r bytholwyrdd ‘And Finally… Horns’, ffefryn cyson gan y gynulleidfa! Ar gyfer 2018, cyflwynir set lwyfan newydd sbon, ynghyd â choreograffi gwych, gan wneud y sioe hyd yn oed yn fwy deniadol i’r llygad. Byddwch yn codi o’ch sedd i ddawnsio! ‘Outstanding live band-style entertainment by anyone’s reckoning’ the stage 7.30pm £19 / £17

+ 50p per ticket admin fee a thal gweinyddu o 50c y tocyn

MONDAY 12 MARCH | LLUN 12 MAWRTH

MID WALES MUSIC TRUST WITH SINFONIA CYMRU

THE LOST BOX OF STORIES

AN INTERACTIVE SHOW FOR PRIMARY SCHOOLS How did music come into the world? Why do we tell stories, and where do they come from? Join John Webb, Charlie Mafham and the musicians of Sinfonia Cymru and take a journey around the world. This interactive show plays with rhythm, song, stories and sound. All schools will receive a resource pack. Sut ddaeth cerddoriaeth i’r byd? Pam fyddwn ni’n adrodd straeon ac o ble ddaethon nhw? Ymunwch â John Webb, Charlie Mafham a cherddorion Sinffonia Cymru ar daith o gwmpas y byd. Mae’r sioe ryngweithiol hon yn chwarae â rhythm, cân, straeon a sain. Bydd pob ysgol yn derbyn pecyn adnoddau. ‘A truly wonderful and unforgettable experience’ (head teacher: a storm of sound 2016) 10.30am and 1.30pm tickets are free for schools thanks to generous funding support | mae tocynnau am ddim i ysgolion diolch i gefnogaeth ariannol hael

TICKETS | TOCYNNAU brycheiniog.co.uk

19


FRIDAY 16 MARCH | GWENER 16 MAWRTH

DAWNS POWYS DANCE MARCH / FORWARD Powys Dance has been a part of the cultural fabric of the Powys arts scene for 35 years. Working across age ranges, social backgrounds and abilities, they inspire more people to enjoy participating in and viewing dance. They present an evening of community dance to celebrate work created by participants who attend the weekly dance sessions throughout Powys. This fun filled evening will include groups of all ages and abilities sharing their passion for dance.

Bu Dawns Powys yn rhan o hanfod diwylliannol y sîn gelfyddydol ym Mhowys am 35 o flynyddoedd. Gan weithio ar draws ystodau oedran, cefndiroedd cymdeithasol a gallu, rydym ni’n ysbrydoli mwy o bobl i fwynhau cymryd rhan mewn dawns a’i wylio. Mae Dawns Powys yn cyflwyno noson o ddawns gymunedol i ddathlu gwaith a grëwyd gan gyfranogwyr sy’n mynychu’r sesiynau dawns wythnosol ledled Powys. Bydd y noson lawn sbort hon yn cynnwys grwpiau o bob oedran a gallu’n rhannu’u brwdfrydedd am ddawns. 7.00pm £7 / £5 + 50p per ticket admin fee a thal gweinyddu o 50c y tocyn

20 TICKETS | TOCYNNAU

01874 611622

dawnspowysdance

@DawnsPowysDance


SUNDAY 18 MARCH | SUL 18 MAWRTH

SATURDAY 17 MARCH SADWRN 17 MAWRTH

DAVID STARKEY

HENRY VIII: THE FIRST BREXITEER? Henry VIII, like a colossus, bestrides the history of our country. He invented the idea of British uniqueness; in fact, the Reformation could be defined as the first Brexit, when his ministers devised the doctrine of parliamentary sovereignty. In this talk, David Starkey draws on his unique knowledge of Henry’s reign to examine his tumultuous personal life, which pitted religion against politics as brutally as in our own age of Isis, through to the Grand Tourists who bought European culture with British money, all offering so very many parallels with the Brexit situation we find ourselves in today. Mae Harri VIII, fel cawr, yn sefyll yn stond ynghanol hanes ein gwlad. Efe a ddyfeisiodd y syniad fod Prydain yn unigryw; yn wir, gellid diffinio’r Diwygiad Protestannaidd fel y Brexit cyntaf, pan ddyfeisiodd ei weinidogion athrawiaeth sofraniaeth seneddol. Yn y sgwrs hon, bydd David Starkey’n tynnu ar ei wybodaeth unigryw o deyrnasiad Harri i archwilio’i fywyd personol cythryblus a roddodd grefydd benben yn erbyn gwleidyddiaeth yr un mor gignoeth ag yn ein hoes bresennol ni o wynebu Isis, hyd at y Twristiaid Crand, a brynodd ddiwylliant Ewrop ag arian Prydeinig, gan gynnig cynifer o gyfatebiaethau â’r sefyllfa y cawn ein hun ynddi gyda Brexit heddiw. 90m 2.30pm £16 / £14

+ 50p per ticket admin fee a thal gweinyddu o 50c y tocyn

REMI HARRIS TRIO GYPSY SWING, JAZZ & BLUES

The Remi Harris Trio play an eclectic mix of original compositions, jazz standards and new arrangements of music by Django Reinhardt, Jimi Hendrix, Charlie Parker, and more. Remi will play a variety of acoustic and electric guitars, accompanied by a hot club rhythm section of acoustic guitar and double bass. The trio have performed at Buckingham Palace, Montreal Jazz Festival, BBC Proms at the Royal Albert Hall with Jamie Cullum, and on BBC television and radio. Mae’r trio Remi Harris yn chwarae cymysgedd eclectig o gyfansoddiadau gwreiddiol, ffefrynnau jazz a threfniannau newydd o gerddoriaeth gan Django Reinhardt, Jimi Hendrix, Charlie Parker, a mwy. Bydd Remi’n chwarae amrywiaeth o gitarau acwstig a thrydanol, i gyfeiliant adran rhythm clwb danllyd sy’n cynnwys gitâr acwstig a bas dwbl. Mae’r trio wedi perfformio ym ^ Jazz Montreal, Proms y BBC yn Mhalas Buckingham, Gwyl Neuadd Albert gyda Jamie Cullum ac ar radio a theledu’r BBC.

‘extraordinary musician’ jamie cullum, bbc radio 2 7.30pm £14 / £12

+ 50p per ticket admin fee | a thal gweinyddu o 50c y tocyn /remiharrisguitar @remi_harris #remiharris #yardbirdarts TICKETS | TOCYNNAU brycheiniog.co.uk

21


HIRE

THE ARTS AND CONFERENCE VENUE

WITH A SUSTAINABLE HEART...

Having been specifically designed to provide space for hire as well as high quality arts entertainment, Theatr Brycheiniog hosts a wide range of non-theatrical events, including meetings, seminars and conferences. There is also a break-out space for training and development sessions, and we can offer facilities for receptions and functions, formal and intimate presentations, and even awards ceremonies. For more information, please visit brycheiniog.co.uk or contact Hannah Kester, Head of Operations: hannah@brycheiniog.co.uk 01874 622838, op 1, op 1.

22 TICKETS | TOCYNNAU

01874 611622


HURIO

Y GANOLFAN GELFYDDYDAU A CHYNADLEDDA GYDA CHALON GYNALADWY...

O fod wedi ei chynllunio’n bwrpasol i ddarparu gofod i’w hurio yn ogystal ag adloniant o safon uchel, mae Theatr Brycheiniog yn darparu llety ar gyfer ystod eang o ddigwyddiadau nad ydynt yn rai theatrig, yn cynnwys cyfarfodydd, seminarau a chynadleddau. Yn ogystal mae yna ofod amgen at ddibenion hyfforddiant a sesiynau datblygu, a medrwn ddarparu adnoddau ar gyfer derbyniadau ac achlysuron arbennig, cyflwyniadau ffurfiol ynteu agos atoch a hyd yn oed seremonïau gwobrwyo. Am ragor o wybodaeth, ewch i ymweld os gwelwch yn dda â brycheiniog.co.uk ynteu cysylltwch â Hannah Kester, Pennaeth Gweithrediadau: hannah@brycheiniog.co.uk 01874 622838, option4.

TICKETS | TOCYNNAU brycheiniog.co.uk

23


GIVE THE OF MEMB GIFT ERSHIP RHOWCH AELODAE T FEL RHOD H D

BECOME A FRIEND OR PATRON

DEWCH YN FFRIND YNTEU’N NODDWR

Help us to deliver an exciting arts programme, engage with more of the community and enhance the experience of visitors whilst receiving great benefits.

Helpwch ni i gyflwyno rhaglen gelfyddydol gyffrous, ennyn diddordeb mwy o’r gymuned a gwella profiad ymwelwyr gan fwynhau’r buddion gwych hyn ar yr un pryd.

FRIEND - £30 PER ANNUM

FFRIND - £30 Y FLWYDDYN

• Free parking from midday in the theatre car park • Personalised membership card • Enjoy a 10% discount at our Waterfront Bar and Bistro • Earn loyalty points, to be redeemed on future ticket purchases • Up to 3 free ticket exchanges in a year • Exclusive Friends’ Newsletter • Email alerts about shows coming and priority booking

•Parcio rhad ac am ddim ym maes parcio’r theatr o ganol dydd ymlaen •Cerdyn aelodaeth personol •Mwynhewch ddisgownt o 10% yn ein Waterfront Bar â Bistro •Enillwch bwyntiau teyrngarwch i’w adbrynu yn erbyn pwrcasau tocynnau yn y dyfodol •Hyd at 3 cyfle bob blwyddyn i newid tocynnau yn rhad ac am ddim •Cylchlythyr unigryw ar gyfer Ffrindiau •Hysbysiadau e-bost ynghylch sioeau’r dyfodol a blaenoriaeth o ran archebu

PATRON / JOINT PATRON - £90 / £170 PER ANNUM

NODDWR / CYD-NODDWR - £90 / £170 Y FLWYDDYN

As well as all of the above, Patrons also receive:

Yn ogystal â’r uchod caiff Noddwyr y canlynol hefyd:

• Free parking from 10am • Exclusive receptions with opportunities to meet show casts • Behind the scenes events, such as backstage tours • Regular coffee mornings • Exclusive Patrons’ Newsletter with more exclusive content • Up to 7 free ticket exchanges in a year • Optional acknowledgement on our Patrons’ Plaque and website

•Parcio rhad ac am ddim o 10am ymlaen •Derbyniadau arbennig gyda chyfle i gyfarfod â chast sioeau •Digwyddiadau y tu ôl i’r llwyfan megis teithiau o gwmpas cefn llwyfan •Boreau coffi cyson •Cylchlythyr arbennig i Noddwyr gyda chynnwys unigryw •Cyfle i gyfnewid tocynnau yn rhad ac am ddim hyd at 7 gwaith bob blwyddyn •Dewis i gael eich cydnabod ar Blac ein Noddwyr a’n gwefan

LIFE / JOINT LIFE PATRON - £1000 / £1800

NODDWR OES / CYD-NODDWR OES - £1000 / £1800

Make a difference to the theatre right now and receive all of the above for 10 years with no price increase and access to an exclusive annual Life Patron event. Application forms for our Friends & Patrons’ Scheme are available from Box Office or can be downloaded at brycheiniog.co.uk

Gwnewch wahaniaeth i’r theatr yn awr a derbyniwch y cyfan oll uchod am ddeng mlynedd heb unrhyw gynnydd yn y pris a mynediad i ddigwyddiad unigryw ar gyfer noddwyr oes bob blwyddyn. Mae ffurflenni cais ar gyfer ein cynllun Ffrindiau a Noddwyr ar gael o’r Swyddfa Docynnau ynteu medrir lawr-lwytho copi o wefan brycheiniog.co.uk

CONTACT | CYSYLLTWCH Â

Harriet Coleman, Business Development Manager | Business Development Manager harriet@brycheiniog.co.uk / 01874 622838 - op 1, op 1

Punch Maughan, Volunteer Friends Coordinator | Cydlynydd Cyfeillion Gwirfoddol friends@brycheiniog.co.uk 24 TICKETS | TOCYNNAU

01874 611622


Join Theatr Brycheiniog Youth Theatre! We offer Youth Theatre sessions for children and young people from ages 4 to 25. Professional drama practitioner, Sian Drinan and assistant, Julie Jones, deliver creative and fun weekly sessions during term time. Ymunwch â Theatr Ieuenctid Theatr Brycheiniog! Rydym ni’n cynnig sesiynau Theatr Ieuenctid i blant a phobl ifanc rhwng 4 a 25 mlwydd oed. Mae’r ymarferydd drama proffesiynol, Sian Drinan, a’r cynorthwy-ydd Julie Jones yn darparu sesiynau creadigol a hwyliog wythnosol yn ystod y tymor ysgol.

‘Youth Theatre is giving me an amazing opportunity to progress my acting skills that I wouldn’t get in school’

ROUNDABOUT | CHWRLIGWGAN Mondays | Llun 4pm - 5pm Reception & Years 1 & 2 | Derbyn a Blynyddoedd 1 a 2 £60 per term | Ffi pob tymor £60

KAYANE, SENIOR YOUTH THEATRE

‘Youth Theatre is lots of fun. I have made lots of new friends.’ GRACE, JUNIOR YOUTH THEATRE

JUNIOR YOUTH THEATRE A | THEATR IEUENCTID IAU A Wednesdays | Mercher 5pm - 6pm Years 3, 4 & 5 | Blynyddoedd 3, 4 a 5 £65 per term | Ffi pob tymor £65

Contact | Cysylltwch â 01874 611622 youththeatre@brycheiniog.co.uk

JUNIOR YOUTH THEATRE B | THEATR IEUENCTID IAU B Wednesdays | Mercher 6pm - 7pm Years 6, 7 & 8 | Blynyddoedd 6, 7 a 8 £65 per term | Ffi pob tymor £65 ^

SENIOR YOUTH THEATRE | THEATR IEUENCTID HYN Mondays | Llun 5.30pm - 7pm Years 9, 10 & 11 & 16 – 25 Blynyddoedd 9, 10 a 11 a 16 – 25 £65 per term | Ffi pob tymor £65

TERM DATES | DYDDIADAU’R TYMHORAU SPRING TERM | TYMOR Y GWANWYN 2018

Monday 8 January – Friday 23 March (10 week term) Llun 8 Ionawr – Gwener 23 Mawrth (tymor 10 wythnos) No session on week Monday 12 – Friday 16 February Dim sesiynau yn ystod wythnos Llun 12 – Gwener 16 Chwefror

TICKETS | TOCYNNAU brycheiniog.co.uk

25


TUESDAY 20 MARCH MAWRTH 20 MAWRTH

BANFF FILM FESTIVAL Experience an evening of extraordinary short films from the world’s most prestigious mountain film festival. Follow the expeditions of some of today’s most incredible adventurers, see amazing footage of adrenaline packed action sports and be inspired by thought-provoking pieces shot from the far flung corners of the globe. Ignite your passion for adventure, action and travel through an exhilarating collection of the latest films from the most talented adventure film makers of today. An exciting event not to be missed, with free prize giveaways! Dewch i brofi noson o ffilmiau byrion eithriadol o un o wyliau ffilm mynyddig gorau’r byd. Dilynwch anturiaethau rhai o anturwyr mwyaf anhygoel ein hoes, edrychwch ar ffilmiau o chwaraeon antur llawn adrenalin, a gadewch i’ch hun gael eich ysbrydoli gan ddarnau a saethwyd ym mhellafion y byd, fydd yn peri i chi fyfyrio. Taniwch eich brwdfrydedd am antur, cyffro a thaith drwy gyfrwng casgliad tanbaid o’r ffilmiau diweddaraf gan y gwneuthurwyr ffilmiau anturiaeth mwyaf dawnus cyfredol. Digwyddiad cyffrous na ddylid mo’i golli, sy’n cynnwys gwobrau rhad ac am ddim! AGE | OED 12+ 7.30pm £13.50 / £11.50

+ 50p per ticket admin fee | a thal gweinyddu o 50c y tocyn UKBanffFilmFest

@UKBanffFilmFest

WEDNESDAY 21 MARCH | MERCHER 21 MAWRTH

MID WALES OPERA

EUGENE ONEGIN

Eugene Onegin combines Pushkin’s heartbreaking story with Tchaikovsky’s sweeping lyricism in a stunning exploration of love, death, life and convention. The poignant tale contrasts the simplicity of country life with the sophisticated excesses of Russia’s pre-revolutionary court and narrates the fated love between innocent Tatyana and world-weary cynic, Onegin. A fabulous cast includes rising new stars and internationally recognised performers. Led by MWO’s Artistic Directors, Richard Studer and Jonathan Lyness, and accompanied by the brilliant Ensemble Cymru, this new production will leave audiences enthralled and deeply moved. Cyfuna Eugene Onegin hanes torcalonnus Pushkin â thelynegrwydd ysgubol Tchaikovsky mewn ymchwiliad syfrdanol i gariad, marwolaeth, bywyd a chonfensiwn. Mae’r hanes ingol yn cyferbynnu symlrwydd bywyd cefn gwlad â gormodedd soffistigedig llys cyn-chwyldroadol Rwsia ac yn adrodd hanes y cariad tynghedus rhwng Tatyana ddiniwed a’r sinig lluddedig Onegin. Ymhlith y cast gwych mae sêr newydd a pherfformwyr rhyngwladol cydnabyddedig. Dan arweiniad Cyfarwyddwyr Artistig OCC, Richard Studer a Jonathan Lyness, i gyfeiliant Ensemble Cymru, bydd y cynhyrchiad newydd hwn yn swyno a chyffroi cynulleidfaoedd i’w craidd. 180m 7.30pm £19 / £17 / £10 UNDER 26 | DAN 26 OED

+ 50p per ticket admin fee a thal gweinyddu o 50c y tocyn 26 TICKETS | TOCYNNAU

01874 611622

/midwalesopera  @midwalesopera

midwalesopera


FRIDAY 23 MARCH | GWENER 23 MAWRTH

BRECKNOCK SOCIETY & MUSEUM FRIENDS

21st SIR JOHN LLOYD MEMORIAL LECTURE JUSTICE IN BRECKNOCK OVER THE CENTURIES: REFLECTIONS

Lord Thomas served as the Lord Chief Justice of England and Wales from 1 October 2013 to 1 October 2017. He now chairs a new Commission on justice in Wales. A native of the village of Cwmgiedd near Ystradgynlais, he is an excellent speaker who holds his Breconshire heritage dear. Gwasanaethodd yr Arglwydd Thomas fel Arglwydd Brif Ustus Cymru a Lloger o 1 Hydref 2014 tan 1 Hydref 2017. Bellach mae’n cadeirio Comisiwn newydd ar gyfiawnder yng Nghymru. Mae’r brodor o Gwmgïedd ger Ystradgynlais, yn siaradwr rhagorol a threftadaeth ei Frycheiniog frodorol yn bwysig iawn iddo. 7.00pm

FREE BUT TICKETED. Book online or at Box Office TOCYNNAU AM DDIM. Archebwch ar-lein neu yn Swyddfa Docynnau.

brecknocksociety

@BrecknockSoc

SATURDAY 24 MARCH | SADWRN 24 MAWRTH

EXPLOSIVE LIGHT ORCHESTRA

An epic night of rock classics and melodic symphonic rock. This is a celebration of the music of Jeff Lynne and Electric Light Orchestra by the best ELO tribute band touring today, which features eight top professional musicians, including a fabulous string section. Explosive Light Orchestra give fresh life to classic hits including Mr Blue Sky, Evil Woman, Livin’ Thing, Wild West Hero, and many more. Noson epig o glasuron roc a roc symffonig melodig. Dyma ddathliad o gerddoriaeth Jeff Lynne a’r Electric Light Orchestra gan y band teyrnged ELO gorau sy’n teithio heddiw, gydag 8 cerddor proffesiynol o fri, gan gynnwys adran linynnau ragorol. Mae’r Explosive Light Orchestra yn rhoi bywyd newydd i ganeuon poblogaidd gan gynnwys Mr Blue Sky, Evil Woman, Livin’ Thing, Wild West Hero, a llawer iawn mwy. 7.30pm £18.50 / £16.50

+ 50p per ticket admin fee | a thal gweinyddu o 50c y tocyn ELOtributeband

@ELOtribute

TICKETS | TOCYNNAU brycheiniog.co.uk

27


WEDNESDAY 4 AND THURSDAY 5 APRIL MERCHER 4 AC IAU 5 EBRILL

THE PEOPLE’S THEATRE COMPANY

THERE WAS AN OLD LADY WHO SWALLOWED A FLY THE 45th ANNIVERSARY PRODUCTION!

MONDAY 26 MARCH LLUN 26 MAWRTH

THE CIRCUS OF HORRORS

Taking the extreme to the mainstream, the phenomenal The Circus of Horrors returns with its latest, brand new incarnation, ‘Voodoo’. After taking to the road over 22 years ago and touring all over the world, the spectacular show features an amazing amalgamation of bizarre and fantastic circus acts, woven into a sensational horror story and the darkest of magic. This new take on a firm favourite features an original soundtrack and is performed with a forked tongue firmly in each cheek. Mae’r rhyfeddol The Circus of Horrors yn dychwelyd, gan fynd â’r eithafol i’r brif ffrwd yn ei ffurf ddiweddaraf, newydd sbon ‘Voodoo’. Ar ôl dechrau teithio dros 22 mlynedd yn ôl a mynd i bob cwr o’r byd, mae’r sioe drawiadol hon yn cynnwys crynhoad anhygoel o berfformiadau syrcas bisâr a ffantastig, a blethwyd yn stori arswyd wefreiddiol, a’r hud a lledrith tywyllaf. Mae’r dehongliad newydd hwn ar hen ffefryn yn cynnwys trac sain gwreiddiol, ac mae’r perfformiad cyfan yn rhoi tafod fforchog yn blwmp yn y ddwy foch. AGE | OED 14+. UNDER 16’S MUST BE ACCOMPANIED BY AN ADULT | RHAID I OEDOLYN DDOD GYDA PHOBL DAN 16 OED

7.30pm £23 / £21

+ 50p per ticket admin fee a thal gweinyddu o 50c y tocyn TheCircusofHorrors

28 TICKETS | TOCYNNAU

@circusofhorrors

01874 611622

There Was an Old Lady Who Swallowed A Fly. I don’t know why she swallowed a fly... But The People’s Theatre Company do! And now you can too as they bring one of the world’s best loved nursery rhymes to life just in time to celebrate the 45th anniversary of Pam Adams’ best-selling book! This magical show has been written especially for grown-ups to enjoy with their children, so come and relive the delights of this most charming of tales complete with a feast of sing along songs, colourful animal characters and heart warming family fun.

There Was an Old Lady Who Swallowed A Fly. I don’t know why she swallowed a fly... Ond mae’r People’s Theatre Company yn gwybod! A nawr gallwch chi wybod hefyd wrth iddyn nhw ddod ag un o hwiangerddi gorau’r Saesneg yn fyw mewn pryd i ddathlu pen blwydd llyfr poblogaidd Pam Adams yn 45! Cyfansoddwyd y sioe hudol hon yn arbennig fel y gall oedolion fwynhau gyda’u plant, felly dewch i ail-fyw rhyfeddod y stori fendigedig hon gyda gwledd o ganu, cymeriadau anifeiliaid lliwgar a hwyl twymgalon i’r teulu. written by steven lee directed by nick lane

AGE | OED 2+ 60m wed | mer 4 & thu | iau 5 2.30pm £10 / £8 / £7 schools | ysgolion / £32 family ticket | tocyn teulu

+ 50p per ticket admin fee | a thal gweinyddu o 50c y tocyn peoples.theatre.company @the_ptc

‘A great introduction to the theatre with just the right balance of sitting listening and taking part’ H H H H H bristol guide


SATURDAY 7 AND SUNDAY 8 APRIL SADWRN 7 AC SUL 8 EBRILL

COREO CYMRU

FAMILY DANCE FESTIVAL A brand new, free event, featuring four short performances and a chance to dance! Enjoy a jam-packed hour of pop-up dance from three of Wales’ most lively companies and one local dance group. Witness the amazing dancers twisting & turning, tumbling and sliding.

Digwyddiad newydd sbon, rhad ac am ddim sy’n cynnwys pedwar perfformiad byr a chyfle i ddawnsio! Dewch i fwynhau awr yn llawn hyd yr ymylon o ddawns ‘pop-up’ gan dri o gwmnïau mwyaf bywiog Cymru ac un grw ˆp dawns lleol. Gwyliwch y dawnswyr anhygoel yn troelli a throi, yn llithro a llamu.

no booking required, just turn up. nid oes angen archebu, dim ond troi i fyny. suitable for all ages. | yn addas ar gyfer pob oed. sat | sad & sun | sul 12.00pm, 2.00pm, 4.00pm

free | am ddim

coreocymru

@coreocymru

THURSDAY 12 APRIL | IAU 12 EBRILL

OUR LIFE WITH BIRDS LLOYD AND ROSE BUCK

It’s not often you see birds on stage in a theatre, and even more rare to see one flying over the audience! Experience a rare opportunity to meet Golden Eagles, Peregrine Falcons, hawks, owls, starlings and many more, all raised and trained by bird handlers and husband and wife team, Lloyd and Rose Buck. The Bucks have devoted their lives to taking care of birds, mastering the art of tracking and capturing them on film. They are, without doubt, the world’s experts, having worked stars including Sir David Attenborough, Bear Grylls, Chris Packham and Kate Humble. This show is illustrated with Lloyd and Rose’s own film footage and photography and is suitable for all ages. It promises to be an interactive wildlife experience like no other! Prin y gwelwch chi adar ar lwyfan mewn theatr, ac mae’n brinnach fyth gweld un yn hedfan dros ben y gynulledifa! Dewch i brofi cyfle prin i gwrdd ag Eryrod Aur, Hebogiaid Tramor, gweilch, tylluanod, y drudwy a llawer mwy, a’r cyfan wedi’u magu a’u hyfforddi gan y tîm gw ˆr a gwraig sy’n trin adar, Lloyd a Rose Buck.

Mae’r Bucks wedi neilltuo bywyd cyfan i ofalu am adar, gan feistroli’r grefft o ddilyn a dal yr adar ar ffilm. Heb os, nhw yw arbenigwyr y byd, ac maen nhw wedi gweithio gyda sêr sy’n cynnwys Syr David Attenborough, Bear Grylls, Chris Packham a Kate Humble. Darlunnir y sioe hon â ffilmiau a ffotograffiaeth Lloyd a Rose eu hunain, ac mae’n addas i bob oedran. Mae’n addo bod yn brofiad bywyd gwyllt rhyngweithiol annhebyg i ddim arall! 7.30pm £14.50 / £12.50 / £48 family ticket | tocyn teulu

+ 50p per ticket admin fee a thal gweinyddu o 50c y tocyn @BirdSpecialist

TICKETS | TOCYNNAU brycheiniog.co.uk

29


SATURDAY 14 APRIL | SADWRN 14 EBRILL

CLIVE CONWAY PRODUCTIONS

MARTIN KEMP IN CONVERSATION ‘The show gives me a chance to say everything I can’t say in the media and it’s achieving what I wanted it to achieve, which is allowing people to get to know me.’ martin kemp Martin Kemp talks candidly about his truly amazing career. A television actor since the age of ten, he formed Spandau Ballet in 1979, which led to incredible global success. The musician, author, film director and occasional TV presenter hit the headlines on Eastenders, has conquered great personal challenges, had a best-selling book and won many new fans on Celebrity Big Brother, not forgetting his stunning performance in the International hit movie, The Krays.

TUESDAY 17 APRIL MAWRTH 17 EBRILL

Dyma Martin Kemp yn siarad yn ddi-flewyn-ar-dafod am ei yrfa wirioneddol anhygoel. Ac yntau’n actor teledu er yn ddeg oed, yn gerddor, awdur, cyfarwyddwr ffilm, ac yn gyflwynydd teledu achlysurol, ffurfiodd Spandau Ballet yn 1979, a arweiniodd at lwyddiant enfawr ledled y byd. Roedd Martin yn y penawdau i gyd ar Eastenders, mae wedi goroesi heriau personol enfawr, wedi cael llyfr yn werthwr gorau ac ennill llawer o ddilynwyr newydd ar ôl ymddangos ar Celebrity Big Brother, heb anghofio’i berfformiad syfrdanol yn y ffilm lwyddiannus ryngwladol, The Krays.

A multi-BBC Folk Award winning artist, Jon Boden has become woven into the fabric of the English folk scene as frontman for one of the most successful English folk bands ever, Bellowhead. Now flexing his musical muscles in his own right, Boden performs songs from his new album, Afterglow, released October 2017. The album draws audiences into an atmospheric setting of barrel fires and star light, accentuated by ambitious lighting designed pick up the themes of light and dark.

JON BODEN

Yn ei rôl fel prif leisydd Bellowhead, un o’r bandiau gwerin Saesneg mwyaf llwyddiannus erioed, daeth Jon Boden, enillydd Gwobr Gwerin y BBC niferoedd o weithiau, yn rhan hanfodol o wead y sîn werin yn Lloegr. Bellach, ac yntau’n sefyll ar ei ddwy droed gerddorol ei hun, dyma Boden i berfformio caneuon o’i albwm newydd, Afterglow, a ryddhawyd ym mis Hydref 2017. Mae’r albwm yn dwyn cynulleidfaoedd i fyd tanau casgen a golau sêr, a’r cynllun goleuo uchelgeisiol yn pwysleisio themâu goleuni a thywyllwch.

90m including interval 7.30pm £24 / £22

+ 50p per ticket admin fee a thal gweinyddu o 50c y tocyn

martinkempofficial  @realmartinkemp

‘In my experience nobody can bring you the chaos of a dystopian street carnival better than Jon Boden’ simon mayo 90m 7.30pm £20 / £10

+ 50p per ticket admin fee a thal gweinyddu o 50c y tocyn 30 TICKETS | TOCYNNAU

01874 611622

bodenjon

@boden_jon


FRIDAY 20 APRIL GWENER 20 EBRILL

SOUTH POWYS

DANCE FESTIVAL

The festival includes a variety of acts from John Beddoes Campus, Llandrindod High School, Builth High School, Gwernyfed High School, Crickhowell High School, Brecon High School, Ysgol Penmaes and Ysgol Maesydderwern. Pupils aged 11 - 18 perform acts in the style of street dance, cheerleading, contemporary and ballet. This year will see the addition of South Powys’ primary schools’ performances supported by Powys Dance. Mae’r w ˆyl yn cynnwys amrywiaeth o berfformiadau o Gampws John Beddoes, Ysgol Uwchradd Llandrindod, Ysgol Uwchradd Llanfair-ym-muallt, Ysgol Uwchradd Gwernyfed, Ysgol Uwchradd Crughywel, Ysgol Uwchradd Aberhonddu, Ysgol Penmaes ac Ysgol Maesydderwern. Bydd disgyblion rhwng 11 18 oed yn perfformio yn arddull dawns stryd, ‘cheerleading’ dawns gyfoes a bale. Eleni gwelir cynnwys perfformiadau gan ysgolion cynradd De Powys, a chefnogaeth Dawns Powys. 2.30pm and | ac 7.30pm £6 / £4

+ 50p per ticket admin fee a thal gweinyddu o 50c y tocyn

WEDNESDAY 25 APRIL MERCHER 25 EBRILL

BALLET CENTRAL 2018

Under the artistic direction of Christopher Marney, Ballet Central returns with a new programme showcasing the best in dance theatre featuring works by world-renowned choreographers. See Jenna Lee’s brand new creation, Black Swan, a dark twist on the iconic classic, and a gothic reworking of the Fairies’ Prologue from Matthew Bourne’s Sleeping Beauty. An excerpt from FAR by multi award-winning choreographer and director Wayne McGregor will also feature, and to celebrate the work of Kenneth MacMillan, the repertoire includes an excerpt from his rarely-seen Valley of Shadows. For the finale, enjoy Christopher Gable’s Cinderella, a timeless version of a much-loved fairy tale. O dan arweiniad artistig Christopher Marney, mae Ballet Central yn dychwelyd â rhaglen newydd o’r theatr ddawns orau, a berfformir gan ddawnswyr ifanc sydd ar gychwyn eu gyrfaoedd proffesiynol. Gwyliwch greadigaeth newydd sbon Jenna Lee, Black Swan, dehongliad tywyll o’r clasur eiconig, ac ailweithiad gothig o’r Fairies’ Prologue allan o Sleeping Beauty Matthew Bourne. Cynhwysir hefyd ddarn allan o Far gan y coreograffydd a’r cyfarwyddwr o fri Wayne McGregor, ac i ddathlu gwaith Kenneth MacMillan, mae’r perfformiad yn cynnwys darn allan o’i Valley of Shadows a ddangosir mor anaml. Yn uchafbwynt, ymgollwch yn fersiwn fytholwyrdd Christopher Gable o Cinderella. 110m 7.30pm £15 / £13 £45 family ticket | tocyn teulu

+ 50p per ticket admin fee | a thal gweinyddu o 50c y tocyn CentralSchoolofBallet

@balletcentral

TICKETS | TOCYNNAU brycheiniog.co.uk

31


THURSDAY 26 APRIL | IAU 26 EBRILL

RCT THEATRES

MISS JULIE IN WELSH | YN GYMRAEG

A brand new adaptation of this stirring period drama presented in the Welsh Language. Midsummer’s Eve is Miss Julie’s time, a night filled with desire, when rules are broken, class barriers are set aside and the young mistress of the manor can dance with whomever she pleases. She chooses Jean, her father’s valet, and for a few hours through the long twilight they play an increasingly dangerous game of ‘what if’? Set at the turn of the 20th Century, this thrilling revival of August Strindberg’s enduring classic is full of passion, power...and lust! Addasiad newydd sbon o’r ddrama gyfnod gythryblus hon yn Gymraeg. Y noson fyrraf, cyn hirddydd haf, yw amser Miss Julie, noson yn llawn o ddyheu, pan dorrir rheolau, neilltuir rhwystrau dosbarth a gall meistres ifanc y plas ddawnsio â phwy bynnag a fyn. Mae hi’n dewis Jean, gwas personol ei thad, ac am ychydig oriau drwy’r gwyll maith maen nhw’n chwarae gêm gynyddol beryglus o ‘beth os’? Wedi’i osod ar droad yr 20fed ganrif, mae’r adfywiad cyffrous hwn o glasur bytholwyrdd August Strindberg, yn llawn o angerdd, grym… a chwant! directed by and starring | wedi’i gyfarwyddo gan gareth john bale supported by | cefnogir gan arts council wales

AGE | OED 14+ 7.30pm £12 / £10 £8 schools and groups

FRIDAY 27 APRIL GWENER 27 EBRILL

SOLID GOLD 70s SHOW ®

Glamrock greats, disco hits, power ballads and party anthems revive the golden age of pop. A fabtastic night of hits from Sweet, T Rex, Queen, Elton John, 10CC, David Essex, Suzi Quatro, David Cassidy, ELO, The Carpenters, Osmonds, Bay City Rollers and more. Sparkling vocals, starring super-cool musicians who have performed with Mike Oldfield, Asia and Ultravox, step back to a time of Pan’s People and Eurovision, Luke Skywalker and Saturday Night Fever; Danny and Sandy... Dastardly and Muttley. Mawrion Glamrock, ffefrynnau disco, ‘power ballads’ ac anthemau parti i adfer oes aur pop. Dyma noson ffabtastig o oreuon gan Sweet, T Rex, Queen, Elton John, 10CC, David Essex, Suzi Quatro, David Cassidy, ELO, The Carpenters, Osmonds, Bay City Rollers a llawer mwy. Gyda lleisio rhagorol, gan gerddorion hynod cw ˆl sydd wedi perfformio ochr yn ochr â Mike Oldfield, Asia ac Ultravox, camwch yn ôl i adeg Pan’s People ac Eurovision, Luke Skywalker a Saturday Night Fever; Danny a Sandy... Dastardly a Muttley.

ysgolion a grwpiau

+ 50p per ticket admin fee | a thal gweinyddu o 50c y tocyn

ColiseumTheatre Aberdare @RCTTheatres

7.30pm £20.50

+ 50p per ticket admin fee a thal gweinyddu o 50c y tocyn SolidGold70s

32 TICKETS | TOCYNNAU 32

01874 611622


SATURDAY 28 APRIL SADWRN 28 EBRILL

VAMOS THEATRE

A BRAVE FACE Afghanistan: 2009. Ryan is there to see the world, learn a trade, get a life. Training’s complete, combat is a buzz. But on one particular hot and desperate tour of duty, Ryan sees things he can’t talk about, to anyone. And when he returns home, the trouble really begins. A Brave Face explores Post-Traumatic Stress, with compassion and fearlessness, as Vamos brings its trademark, wordless, full mask style to a story that needs to be told. Afghanistan: 2009. Mae Ryan yno i weld y byd, dysgu crefft, cael bywyd. Daeth yr hyfforddiant i ben, mae ymladd yn hwyl. Ond ar un cylch dyletswydd arbennig o boeth a digalon, mae Ryan yn gweld pethau nad yw’n gallu sôn amdanynt â neb. Ac ar ôl dod adre, dyna pryd mae’r trwbl yn dechrau go iawn. Mae A Brave Face yn archwilio Pwysau Ôl-Drawma mewn modd tyner a di-ildio, wrth i Vamos ddod â’u harddull nodweddiadol ddi-eiriau, â masgiau llawn drin stori sydd angen ei hadrodd.

‘A must-see.’

hereford times

‘Outstanding’

time out

75m accessible to hearing and deaf audiences alike | yn hygyrch i gynulleidfaoedd clyw a byddar fel ei gilydd a co-production with mercury theatre colchester and a co-commission with london international mime festival | cyd-gynhyrchiad gyda mercury theatre colchester a chyd-gomisiwn gyda gwyl mime ryngwladol llundain

AGE | OED 12+ 7.30pm £12 / £10 SCHOOLS PRICE TBC

+ 50p per ticket admin fee a thal gweinyddu o 50c y tocyn

VamosTheatre  VamosTheatre

TICKETS | TOCYNNAU brycheiniog.co.uk

33 33


COMING SOON 2018 YN DOD CYN BO HIR

WEDNESDAY 16 MAY | MERCHER 16 MAI

THE SEARCHERS The Searchers’ remarkable career continues. With such classic hits as, Sweets For My Sweet, Needles and Pins, and Don’t Throw Your Love Away, they have contributed enormously in establishing the UK as the world’s leading nation in the music industry. With total record sales in excess of 50 million, The Searchers tour the globe as much today as they have done throughout a fantastic five decade career. This special ‘solo’ concert combines anecdotes and reminiscences with all their famous hits, plus album recordings, B-sides and well-known favourites. Mae gyrfa ryfeddol y Searchers yn parhau. Gyda chaneuon poblogaidd o fri fel Sweets For My Sweet, Needles and Pins, a Don’t Throw Your Love Away, mae’r grwˆp wedi cyfrannu’n enfawr at sefydlu’r DU fel prif wlad y byd yn y diwydiant cerddoriaeth.

Mae’r Searchers yn dal i deithio’r byd heddiw fel erioed drwy gydol gyrfa dros bum degawd ragorol, a’u gwelodd yn gwerthu recordiau gwerth 50 miliwn a mwy. Mae’r cyngerdd ‘unigol’ arbennig hwn yn cyfuno straeon ac atgofion â’u holl ganeuon enwocaf, ynghyd â chaneuon oddi ar yr albymau a ffefrynnau adnabyddus. 7.30pm £21.50

+ 50p per ticket admin fee | a thal gweinyddu o 50c y tocyn

SATURDAY 16 JUNE | SADWRN 16 MEHEFIN

WELSH NATIONAL OPERA

RHONDDA RIPS IT UP!

WNO presents a riotous romp through the life of Margaret Haig Thomas (Lady Rhondda), the Newport suffragette whose activities paved the way for women’s rights in the personal, professional and political worlds. We’re guided through the story by our very own MC (Lesley Garett) as Lady Rhondda (Madeleine Shaw) takes on politicians, peers and a post box as she marches towards the House of Lords. Mae’r Cwmni Opera Cenedlaethol yn cyflwyno sbloet hwyliog am fywyd Margaret Haig Thomas (Y Fonesig Rhondda), yr ymgyrchwraig dros bleidleisiau i ferched o Gasnewydd oedd ar flaen y gad dros hawliau merched yn y byd personol, proffesiynol a gwleidyddol. Cawn ein harwain drwy’r stori gan ein Tywysydd personol (Lesley Garett) wrth i’r Fonesig Rhondda (Madeleine Shaw) Fynd i’r afael â gwleidyddion, arglwyddi a blwch post ar ei thaith anorfod i Dyˆ ’r Arglwyddi. 7.30pm £18 / £15

+ 50p per ticket admin fee | a thal gweinyddu o 50c y tocyn 34 TICKETS | TOCYNNAU

01874 611622

WelshNationalOpera

@WNOTweet / @OperaCenCymru


THURSDAY 21 JUNE | IAU 21 MEHEFIN

ROYAL GEOGRAPHICAL SOCIETY

HUGH THOMSON Celebrated travel writer, Hugh Thomson, returned to Britain to write about his own country For The Green Road into the Trees, which won the inaugural Wainwright Prize for Best Nature and Travel Writing. For the sequel, One Man and a Mule, he decided to have ‘a South American adventure in England’ by taking a mule as a pack animal across the North of England. Dychwelodd yr awdur taith o fri, Hugh Thompson, i Brydain i ysgrifennu am ei wlad ei hun yn The Green Road into the Trees, a enillodd y Wobr Wainwright am Ysgrifennu Natur a Theithio Gorau, y tro cyntaf y dyfarnwyd hi. Yn y dilyniant, One Man and a Mule, penderfynodd gael ‘antur De America yn Lloegr’ drwy fynd ag asyn fel anifail pwn ar draws Gogledd Lloegr. 7.30pm £11.50 / 10.50 / £9.50 rgs, ibg & u3a members | aelodau

+ 50p per ticket admin fee | a thal gweinyddu o 50c y tocyn HughThomsonBooks

@Hugh_Author @rgs_ibg

‘Everywhere Thomson goes, he finds good stories to tell’ new york times book review

TUESDAY | MAWRTH 4 – SATURDAY SADWRN 8 DECEMBER | RHAGFYR

BIRMINGHAM STAGE COMPANY

HORRIBLE HISTORIES

We all want to meet people from history. The trouble is everyone is dead! So it’s time to prepare yourselves for two amazing shows with Horrible Histories live on stage: Terrible Tudors and Awful Egyptians! Mae pawb eisiau cwrdd â phobl o fyd hanes. Y broblem yw fod pob un wedi marw! Felly mae’n amser paratoi ar gyfer dwy sioe anhygoel Horrible Histories yn fyw ar lwyfan: Terrible Tudors ac Awful Egyptians! various times | amserau amrywiol

£15 / £13 / £10 schools | ysgolion £45 family ticket | tocyn teulu

+ 50p per ticket admin fee | a thal gweinyddu o 50c y tocyn BirminghamStage  BirminghamStage

‘The auditorium seems fit to combust spontaneously in an explosion of joy and excitement!’ the times H H H H TICKETS | TOCYNNAU brycheiniog.co.uk

35


SUPPORT US

CEFNOGWCH NI

DONATE Online: brycheiniog.co.uk/support By post: Give a one-off gift or make a regular donation. Whilst buying tickets: Add a donation on to any

RHOWCH RODD Ar-lein: brycheiniog.co.uk/support Trwy’r Post: Rhowch rodd ungiol ynteu cyfrannwch yn gyson. Tra’n prynu tocynnau: Ychwanegwch rodd i unrhyw

purchase made through our website.

beth a brynir trwy ein gwefan.

GIFT AID

CYMORTH RHODD

We believe that everybody deserves to be able to access the life-enhancing powers of the creative arts. Our staff and volunteers are working harder than ever to ensure that Theatr Brycheiniog can deliver the best experience possible to the communities that it serves, in Powys and beyond. As a registered charity (number 1005327), we are always in need of your support, whether for improvements to the building or supporting our community projects. Here is how you can help:

Don’t forget to Gif Aid your donation. We can reclaim the tax, adding an extra 25p onto every pound you donate.

GIVE AS YOU LIVE

You can raise free funds for us every time you shop online at thousands of stores, including Amazon, John Lewis, Debenhams, Sainsbury’s and more. Visit brycheiniog.co.uk/support-us and click on the Give as you Live sign up.

VOLUNTEER

Rydym ni’n credu bod pawb yn haeddu cael mynediad i rym bywiocaol y celfyddydau creadigol. Mae ein staff a’n gwirfoddolwyr yn gweithio’n galetach nac erioed i sicrhau bod Theatr Brycheiniog yn medru darparu’r profiad gorau posib i’r cymunedau y mae’n ei gwasanaethu ym Mhowys a thu hwnt. Fel elusen gofrestredig (rhif 1005327), rydym bob amser angen eich cefnogaeth er mwyn gwella’r adeilad neu gefnogi ein prosiectau cymunedol. Dyma sut fedrwch chi gynorthwyo:

Peidwch ag anghofio’r ychwanegiad Cymorth Rhodd i’r cyfraniad. Medrwn ail-hawlio’r dreth, gan ychwanegu 25c at bob punt a roddir.

GIVE AS YOU LIVE

Medrwch godi arian yn rhad ac am ddim i ni bob tro y byddwch chi’n siopa ar-lein mewn miloedd o siopau yn cynnwys Amazon, John Lewis, Debenhams, Sainsbury’s ac eraill. Ewch i ymweld â brycheiniog.co.uk/support-us a chlicio ar y botwm Cofrestru Give as you Live.

If you are interested in finding out about opportunities to volunteer for us:

GWIRFODDOLWCH

CONTACT

CYSYLLTWCH A:

Hannah Kester Head of Operations Hannah@brycheiniog.co.uk 01874 622838, Op1, Op1 36 TICKETS | TOCYNNAU

01874 611622

Os oes diddordeb gennych mewn gwirfoddoli i ni: Hannah Kester Head of Operations Hannah@brycheiniog.co.uk 01874 622838, Op1, Op1


CLASSES DOSBARTHIADAU PILATES-BASED BACK CARE

WEEKLY MONDAY 10.30am & WEDNESDAY 5.45pm POB BORE LLUN 10.30am A NOS FERCHER 5.45pm

PILATES-BASED BODY CONDITIONING WEEKLY MONDAY 11.45am & WEDNESDAY 7.00pm POB BORE LLUN 11.45am A NOS FERCHER 7.00pm KATY SINNADURAI 01874 625992

MID WALES DANCE ACADEMY WEEKLY TUESDAY, THURSDAY, FRIDAY & SATURDAY POB MAWRTH, IAU, GWENER A SADWRN

CHORUS LINE

FORTNIGHTLY SATURDAY SADWRN BOB PYTHEFNOS LESLEY WALKER 01874 623219 info@mwda.co.uk

BRECON TOWN BAND

WEEKLY MONDAY POP LLUN DAVE JONES 01874 623650

UNIVERSITY OF THE 3rd AGE

DRUMMING TOGETHER MONDAYS | DYDD LLUN 10.30am – 12.00pm

Free Dementia-friendly sessions for older adults who are looking for something creative and social. Play drums, chat and have fun! People with all levels of ability welcome. Sesiynau dementia-gyfeillgar ar gyfer oedolion hyˆn sy’n chwilio am rhywbeth creadigol a chymdeithasol. Drymiwch, sgwrsiwch a dewch i gael hwyl! Mae croeso i bobl gyda phob lefel o allu yn rhad ac am ddim. CONTACT | CYSYLLTWCH Â LYNN KAY:

beatitpercussion@gmail.com 07875 090 946 brycheiniog.co.uk

WEEKLY THURSDAY POB IAU RICHARD WALKER, SECRETARY richard-walker@live.co.uk

BOOKWORM BOOGIE

COME AND JOIN THE BOOKWORM BOOGIE! A brand new weekly session, perfect for babies and toddlers, and parents and guardians too! Sarah KilBride, author of the Princess Evie book series, runs these fun and gentle sessions featuring a mixture of drama, stories, music, movement and art. There will be squash available for children. Catch up with friends and have fun with your child in these imaginative and relaxed sessions. Sesiwn wythnosol newydd sbon, perffaith ar gyfer babis a phlant bach, a rhieni a gwarcheidwaid hefyd! Rhedir y sesiynau hwyliog a mwyn hyn, sy’n cynnwys cymysgedd o ddrama, storïau, cerddoriaeth, symud a chelf, gan Sarah KilBride, awdur cyfres lyfrau Princess Evie (ar gael yn Gymraeg fel Y Dywysoges Efa).

Bydd diod o sgwash ar gael i’r plant. Dewch i gwrdd â’ch ffrindiau a mwyhau gyda’ch plentyn yn y sesiynau dychmygus a hamddenol hyn. 10.00 – 11.00am FIRST FLOOR BAR | BAR LLAWR CYNTAF

£4.50 for a child and their parent or guardian. | ar gyfer plentyn a’u rhiant neu warcheidwad. £3 per child if a parent / guardian brings more than one child. | y plentyn os yw rhiant / gwarcheidwad yn dod â mwy nag un plentyn. The £3 ticket can be purchased via Box Office. | Gellir prynu’r tocyn £ 3 yn Swyddfa Docynnau.

TICKETS | TOCYNNAU brycheiniog.co.uk

37


BOOKING INFORMATION SUT I ARCHEBU Theatr Brycheiniog is open Monday – Sunday from 10.00am to 6.00pm (later on a performance night). Mae Theatr Brycheiniog ar agor Llun - Sul rhwng 10.00am a 6.00pm (yn hwyrach ar nosweithiau pan cynhelir perfformiadau).

HOW TO BOOK SUT I ARCHEBU

ONLINE | ARLEIN brycheiniog.co.uk TELEPHONE | DROS Y FFÔN

01874 611622 (card only / cerdyn yn unig)

GROUP DISCOUNTS ˆP GOSTYNGIADAU GRW

Reduced rates are available at many performances when you bring a party of ten or more – check with Box Office for details. If you are a school or group organiser contact us to discuss your groups needs and to see what else we can offer.

IN PERSON | YN Y FAN A’R LLE

Mae yna gynigion rheolaidd i grwpiau o ddeg neu fwy - cysylltwch ^ ynteu yn trefnu ar ran am fanylion. Os ydych chi’n drefnydd grwp ^ ac i weld beth ysgol, cysylltwch â ni i drafod anghenion eich grwp arall y medrwn ei gynnig.

REFUNDS & EXCHANGES AD-DALU A CHYFNEWID

CONCESSIONS | GOSTYNGIADAU

Pop in and see us and pay by cash or card, or with Theatre Tokens. |Galwch i mewn i’n gweld a medrwch dalu gydag arian parod ynteu gerdyn.

Concessions are available for | Mae gostyngiadau ar gael ar gyfer

Children Under 16 | pawb o dan 16 oed Equity members | aelodau Equity HYNT Member | aelodau HYNT Members of the military services | aelodau o’r Nid ydym ni’n medru ad-dalu unrhyw arian oni fo’r lluoedd arfog perfformiad yn cael ei ganslo. Gellir cyfnewid tocynnau am rai Registered disabled | wedi eich cofrestru ag anabledd ar gyfer sioe arall am bris o £2.00 y tocyn. Registered unwaged Senior citizen (60 yrs+) | Wedi eich cofrestru yn ddi-waith ynteu dros 60 mlwydd oed Students | Ffyfyriwr Tickets for every performance promoted by Theatr Please bring proof of eligibility to the performance. Brycheiniog is subject to a 50p administration fee. This fee For further information about concessions, please contact contributes to covering our ticket retail and secure payment Box Office. processing costs. Dewch â phrawf o’ch statws i’r perfformiad. Am ragor o fanylion Mae yna ffi archebu o 50c am bob tocyn ar gyfer pob perfformiad yn Theatr Brycheiniog. Mae’r arian hwn yn cyfrannu ynghylch gostyngiadau cysylltwch os gwelwch yn dda â’r Swyddfa Docynnau. at gostau. Tickets may not be refunded unless an event is cancelled. Tickets may be exchanged for another show for a charge of £2.00 per ticket.

ADMIN FEE | FFIOEDD

38 TICKETS | TOCYNNAU

01874 611622


ACCESS | MYNEDIAD Spaces for wheelchair users in stalls and balcony Llefydd ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn Level access to all public areas Mynediad gwastad i bobman cyhoeddus Lift to all levels | Lifft i bob llawr Access toilets on all floors Toiledau mynediad ar bob llawr Access dogs welcome | Croeso i gw ˆn tywys Infra-red sound enhancement Darpariaeth sain uwch-goch Designated car parking Llefydd parcio wedi eu neilltuo

If you would like this brochure in large print, braile or any other format please contact Harriet Coleman, Business Development Manager on harriet@brycheiniog.co.uk / 01874 622838 – op 1, op 1. Pe hoffech y daflen hon ar ffurf print bras, braille ynteu ar unrhyw ffurf arall, cysylltwch os gwelwch yn dda â Harriet Coleman, Rheolwr Datblygu Busnes trwy e-bostio harriet@brycheiniog.co.uk / 01874 622838 – op 1, op 1. The information in this brochure is correct at time of going to press. Theatr Brycheiniog reserves the right to make alterations if necessary. For full terms and conditions, please check the website. Mae popeth yn y llyfryn yma’n gywir pan gafodd ei argraffu. Mae gan Theatr Brycheiniog yr hawl i newid pethau os oes raid. Mae’r holl amodau a thelerau ar ein gwefan.

COMPANIONS GOFALWYR Members of the HYNT scheme are able to bring a carer for free to any performance. HYNT believe that art and culture is for everyone and if you have an impairment or specific access requirement, getting to see it should be easy and accessible. Register to join at hynt.co.uk Gall aelodau cynllun HYNT ddod â gofalwr i unrhyw berfformiad yn rhad ac am ddim. Creda HYNT bod celfyddyd a diwylliant yn rhywbeth i bawb ac os oes gennych anhawster ynteu anghenion mynediad penodol, y dylai ei gyrchu fod yn hawdd a hygyrch. Cofrestrwch i ymuno trwy ymweld â hynt.co.uk

CAR PARKING | PARCIO CEIR LENGTH OF STAY | HYD YR ARHOSIAD

COST

Up to 10 mins | Hyd at 10 munud

Free | Am ddim

Up to 1 hour | Hyd at 1 awr

50p

1-2 Hours | Hyd at 2 awr

£1.00

2-4 Hours | Hyd at 4 awr

£2.00

Over 4 Hours | Dros 4 awr

£3.00

5.30pm to 12.00 midnight | Ar ôl 5:30pm

£1.00

Bicycle shelter outside the venue Ardal dan do i barcio beiciau

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA DILYNWCH NI TRWY’R CYFRYNGAU CYMDEITHASOL TheatrB @brycheiniog @TheatrBrycheiniog /TheatrBrycheiniog TICKETS | TOCYNNAU brycheiniog.co.uk

39


THEATR BRYCHEINIOG JANUARY | IONAWR Sat l Sad 20 – 27

Mon l Llun 12 Fri l Gwe 16 Sat l Sad 17 Tue l Maw 20 Fri l Gwe 23 Fri l Gwe 23 Design: Savage and Gray T: 01446 771732 www.savageandgray.co.uk 6903/17

Mon l Llun 26 Tue l Maw 27 Tue l Maw 27

Sat l Sad 17

David Starkey – Henry VIII: The First Brexiteer?

Sun l Sul 18

Remi Harris Trio

Tue l Maw 20

Banff Film Festival

Wed l Mer 21

Mid-Wales Opera: Eugene Onegin

Comedy Club

Sat l Sad 24

Explosive Light Orchestra

Brecknock YFC Pantomime, Drama & One Plus Festival

Mon l Llun 26

The Circus of Horrors: Voodoo

Tue l Maw 27

Brecon Bites: Blackweir Brass

Fri l Gwe 30

Comedy Club

APRIL | EBRILL

The Arts Society: The Paintings Tue l Maw 3 The Arts Society: The Camden Town Group and Watercolours of Ireland Wed l Mer 4 – There was an Old Lady Andy Kirkpatrick: Psychovertical Thur l Iau 5 Who Swallowed a Fly Just Adele Sat l Sad 7 – Sun l Sul 8 Free Family Dance Festival 21st Rorke’s Drift Concert Thu l Iau 12 Our Life with Birds Woman of Flowers Sat l Sad 14 Martin Kemp in Conversation Jimmy Osmond: Moon River and Me Tue l Maw 17 Jon Boden Comedy Club Fri l Gwe 20 South Powys Dance Festival National Dance Company Wales: Terra Fimra Tue l Maw 24 Brecon Bites: Quartet 19 National Dance Company: Ballet Central 2018 Discover Dance Matinee Wed l Mer 25 Miss Julie (in Welsh) Brecon Bites: Royal Welsh College Harps Thu l Iau 26

Wed l Mer 28 An Evening with The Band of the Welsh Guards

MARCH | MAWRTH Tue l Maw 6 The Arts Society: Tibet - The Roof of the World Wed l Mer 7

Powys Dance MARCH / FORWARD

21st Sir John Lloyd Memorial Lecture

FEBRUARY | CHWEFROR Tue l Maw 6

Fri l Gwe 16

Fri l Gwe 23

Brecon Bites: Classical Guitar & Voice Duo

Mon l Llun 5 – Sat l Sad 10

The Lost Box Of Stories: An Interactive Show for Primary Schools

The Westenders: Aladdin

Fri l Gwe 26 Tue l Maw 30

Mon l Llun 12

Stewart Lee: Content Provider

Thu l Iau 8

The Wood

Sat l Sad 10

And Finally...Phil Collins

Fri l Gwe 27

Solid Gold 70s Show®

Fri l Gwe 27

Comedy Club

Sat l Sad 28

Vamos Theatre: A Brave Face

COMING SOON | YN CYRRAEDD YN FUAN Wed l Mer 16 May l Mai

The Searchers

Fri l Gwe 8 Jun l Meh

The Brodsky Quartet

Theatr Brycheiniog, Canal Wharf l Cei’r Gamlas, Brecon Aberhonddu, Powys LD3 7EW

Sat l Sad 16 Jun l Meh

Rhondda Rips it Up! With Lesley Garrett

01874 611622 brycheiniog.co.uk

Thu l Iau 21 Jun l Meh

RGS: Hugh Thomson

@brycheiniog

TheatrB

@TheatrBrycheiniog

Tue l Maw 4 – Sat l Sad 8 Dec l Rha

Horrible Histories

Spring 2018 Brochure  
Spring 2018 Brochure  

Join us for a fresh and exciting season of the highest quality Welsh drama, dance and opera, talks and comedy from the biggest names, and fa...

Advertisement