Page 1

theatr brycheiniog CANAL WHARF BRECON | CeI’R GAMLAs ABERHONDDU BOX OFFICE | SWYDDFA DOCYNNAU 01874 611622

May – August Mai – Awst 2017 The Tap Dancing Mermaid p16 28 – 29 May | Mai

brycheiniog.co.uk


WELCOME Welcome to our summer 2017 season which sees Theatr Brycheiniog celebrate our 20th Anniversary. To mark this celebration, we will be focusing on improving facilities for our visitors and performers. The first stage of this will commence early in the season as we refurbish the Waterfront Bistro in preparation for opening in mid-summer. The Waterfront Bistro will, for the first time, be run by the Theatre, meaning that you can come and enjoy amazing food and drink at the beautiful canal-side location with all proceeds from the Bistro directly supporting the artistic work we do. The first floor Waterfront Bar is now open from 10.00am each day, seven days a week, serving homemade light snacks and beverages; it’s a great place to meet friends or family. We also have free live music in the bar every Saturday for you to enjoy with Live @ The Waterfront, making a great addition to the day. This season has a great variety of performances from artists across the globe, including a special Gala performance featuring members of the Zulu Royal Family in King Cetshwayo: The Musical, as we continue to provide our audiences with the best in high quality entertainment. And don’t forget our monthly comedy nights which are proving to be hugely popular, so booking early is recommended.

Over the coming months we will also be welcoming some new faces to our team. The first to join us is Lewis Gwyther, our new Head of Fundraising & Communications. Lewis joins us from Sherman Theatre, in Cardiff, and will be helping to raise the profile of all that we do and generate new funding for the theatre. The end of April saw us celebrate the first year of our Friends & Patrons scheme. I would like to thank all of you that have joined and hope that you will renew for another year. Punch Maughan, our Volunteer Co-ordinator, has worked hard to develop the scheme, offering excellent social events, discounted car parking and many other great benefits. If you haven’t joined yet and would like to know more about it please contact Punch at friends@brycheiniog.co.uk. We continue to look at new ways of diversifying our funding and we need your help to make sure that Theatr Brycheiniog can carry on for another 20 years, providing opportunities for future generations to participate in and experience the arts. Theatr Brycheiniog is here for everyone and with your support we will make sure that young people in particular have the same opportunities in the future that we have all enjoyed for the last 20 years. For ways you can support please visit brycheiniog.co.uk/support-us. We have some fabulous shows, classes and activities and great food and drink, there is plenty in store for the summer and I look forward to seeing you over the sunny summer months.

MARTYN GREEN FRSA Chief Executive

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA | DILYNWCH NI TRWY’R CYFRYNGAU CYMDEITHASOL /TheatrB

2

TICKETS | TOCYNNAU

@brycheiniog

01874 611622

@TheatrBrycheiniog

/TheatrBrycheiniog


CROESO Croeso i dymor haf 2017, sy’n cyd-daro gyda 20fed pen-blwydd Theatr Brycheiniog.

Er mwyn nodi’r dathliad hwn, byddwn yn canolbwyntio ar wella adnoddau ar gyfer ein hymwelwyr a’n perfformwyr. Bydd y cam cyntaf yn y broses hon yn dechrau yn gynnar yn y tymor, gyda’r gwaith ailwampio ar Waterfront Bistro a bydd yn cael ei gwblhau yn barod ar gyfer ei agor erbyn canol haf. Am y tro cyntaf bydd Waterfront Bistro yn cael ei redeg gan y Theatr, sy’n golygu y medrwch chi ddod draw i fwynhau bwyd gwych a diod yn y lleoliad bendigedig ar lan y gamlas gyda’r holl incwm yn mynd yn uniongyrchol i gefnogi’r gwaith artistig a wnawn. Cofiwch hefyd bod Waterfront Bar yn agor am 10.00am bob dydd, saith niwrnod yr wythnos, ac yn darparu byrbrydau wedi eu gwneud gartref, a diodydd; mae’n le heb ei ail i gyfarfod â chyfeillion a theulu. Mae gennym hefyd gerddoriaeth fyw rhad ac am ddim yn y bar i chi ei fwynhau bob dydd Sadwrn, Live @ The Waterfront, sy’n siwr o fod yn ychwanegiad gwych i’ch dydd. ^

Y tymor hwn mae gennym amrywiaeth eang o berfformiadau gan artistiaid o bob cwr o’r byd, yn cynnwys perfformiad Gala arbennig yn cynnwys y teulu brenhinol Zulu yn King Cetshwayo: The Musical, wrth i ni barhau i ddarparu’n cynulleidfaoedd â’r gorau o adloniant o safon uchel. A pheidiwch ag anghofio ein nosweithiau comedi misol sy’n eithriadol boblogaidd, felly cofiwch archebu eich lle yn ddiymdroi. Dros y misoedd nesaf byddwn hefyd yn croesawu wynebau newydd i’r tîm. Y cyntaf i ymuno â ni yw Lewis Gwyther, ein Pennaeth Codi Arian a Chyfathrebu. Mae Lewis yn ymuno â ni o Theatr y Sherman, Caerdydd, a bydd yn ein cynorthwyo i godi proffil y cyfan a wnawn ac i godi arian newydd ar gyfer y theatr.

Charity number | Rhif Elusen - 1005327

Ar ddiwedd mis Ebrill fe wnaethom ddathlu diwedd blwyddyn gyntaf ein cynllun Cyfeillion a Noddwyr. Hoffwn ddiolch i bawb ohonoch sydd wedi ymuno â’r cynllun ac yn gobeithio y byddwch chi’n adnewyddu eich aelodaeth am flwyddyn arall. Mae Punch Maughan, ein Cydlynydd gwirfoddol, wedi gweithio’n galed iawn i ddatblygu’r cynllun, gan gynnig digwyddiadau cymdeithasol rhagorol, parcio am bris gostyngol a nifer o fuddiannau eraill. Os nad ydych wedi ymuno eto, ac yn dymuno gwybod rhagor yna cysylltwch, os gwelwch yn dda, gyda Punch trwy e-bostio friends@brycheiniog.co.uk er mwyn cael gwybod rhagor.

Rydym yn parhau i chwilio am ffyrdd newydd o gael amrywiaeth yn ein ffrydiau cyllid, ac mae angen eich cymorth arnom er mwyn gwneud yn siwr bod Theatr Brycheiniog yn medru dal ati am 20 mlynedd arall o leiaf, a darparu cyfleoedd i genedlaethau’r dyfodol gael profiad o’r celfyddydau a chael cymryd rhan. Mae Theatr Brycheiniog yma ar gyfer pawb a gyda’ch cefnogaeth chi, fe wnawn yn siwr bod pobl ifanc yn arbennig yn cael yr un cyfleoedd yn y dyfodol a’r rhai yr ydym ni wedi eu mwynhau dros yr 20 mlynedd ddiwethaf. Er mwyn gweld ym mha ffyrdd y medrwch chi ein cefnogi, ewch i ymweld â brycheiniog.co.uk/cy/cefnogwch-ni. ^

^

Mae gennym sioeau bendigedig, dosbarthiadau a gweithgareddau, yn ogystal â bwyd a diod gwych, yn barod ar eich cyfer dros yr haf ac edrychaf ymlaen yn fawr at eich croesawu yma dros fisoedd heulog yr haf.

MARTYN GREEN FRSA Y Prif Weithredwr

TICKETS | TOCYNNAU brycheiniog.co.uk

3


BECOME A FRIEND OR PATRON OF THEATR BRYCHEINIOG

DEWCH YN FFRIND NEU’N NODDWR I THEATR BRYCHEINIOG

Becoming either a Friend or Patron means you can enjoy a range of benefits whilst helping Theatr Brycheiniog deliver our exciting arts programme to more communities and to enhance the positive experience that people enjoy at the venue.

Wrth ddyfod yn Ffrind neu’n Noddwr gallwch fwynhau amrywiaeth o fuddion wrth helpu Theatr Brycheiniog gyflenwi ein rhaglen gelfyddydau gyffrous i ragor o gymunedau a mwyhau’r profiad cadarnhaol y mae pobl yn ei fwynhau yn y lleoliad.

FRIEND

FFRIND

£30 PER YEAR

£30 Y FLWYDDYN

Support the theatre and enjoy a host of benefits: • Parking free from midday and in the evenings • 10% discount at the Waterfront Bar and The Waterfront Bistro • Credits on your account when booking • Free ticket exchanges • Newsletters & email alerts

Cefnogwch y theatr a mwynhau llu o fuddion: • Parcio am ddim o hanner dydd a gyda’r nos • 10% gostyngiad ym Waterfront Bar ac Waterfront Bistro • Credyd ar eich cyfrif wrth i chi archebu • Cyfnewid tocynnau am ddim • Cylchlythyrau a newyddion drwy e-bost

PATRON

NODDWR

£90 PER YEAR

£90 Y FLWYDDYN

Get closer to the theatre and enjoy a host of additional benefits including: • Parking free from 10am and in the evenings • Patron’s receptions before or after certain shows with ‘meet the cast’ opportunities • ‘Behind the scenes’ events as well as pre-season launches and networking mornings • Your name acknowledged on a plaque in the foyer

Byddwch yn nes at y theatr ac yn mwynhau amrywiaeth o fuddion ychwanegol yn cynnwys: • Parcio am ddim o 10am a gyda’r nos • Derbyniadau i noddwyr cyn neu ar ôl sioeau penodol a chyfleoedd i ‘gwrdd â’r cast’ • Digwyddiadau ‘tu ôl i’r llenni’ yn ogystal â chiniawau cyn y tymor a boreau rhwydweithio • Eich enw yn cael ei gydnabod ar lechen yn y cyntedd

Find out more: brycheiniog.co.uk/friends-patrons, contact the Box Office on 01874 611622 or email friends@brycheiniog.co.uk

I ddarganfod rhagor ewch ar-lein: brycheiniog.co.uk/cy/cyfeillion-a-noddwyr, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 01874 611622 neu e-bostio friends@brycheiniog.co.uk

4

TICKETS | TOCYNNAU

01874 611622


WELCOME TO THE

WATERFRONT BISTRO The brand new fully refurbished Waterfront Bistro will be opening mid-summer providing a delicious Taste of Wales menu. With everything locally sourced and produced, the Bistro will be open all day and evenings including Sundays, providing a great place to eat all week round. Whether you are after a pre-show meal or a destination restaurant for that special occasion, nestled next to the canal the Waterfront Bistro has it all. We will continue to provide light lunch, snacks, tea, coffee and cake in the Waterfront Bar on the 1st floor. To find out more about the Bistro opening please follow us on Social Media @brycheiniog

/TheatrB

@TheatrBrycheiniog

CROESO I

WATERFRONT BISTRO Bydd y Bistro Glanydwr ar ei newydd wedd yn agor ganol haf, gyda bwydlen Blas ar Gymru flasus tu hwnt. Gyda’r cynnyrch i gyd yn dod o’r ardal leol ac wedi ei gynhyrchu yno, bydd y Bistro ar agor bob dydd a phob nos yn cynnwys y Sul gan ddarparu lleoliad heb ei ail i fwyta trwy gydol yr wythnos. Wedi ei leoli drws nesaf i’r gamlas, mae’r Bistro yn lle perffaith i ddod iddo i’r rhai nad ydynt yn mynychu’r theatr yn ogystal â’r rhai sy’n dod draw i weld sioe. Byddwn yn parhau i ddarparu byrbrydau, ciniawau ysgafn, te, coffi a cacennau ym Mar Glanydwr ar y llawr cyntaf.

Er mwyn dod i wybod rhagor ynghylch agoriad y Bistro dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol. TICKETS | TOCYNNAU brycheiniog.co.uk

5


EXHIBITIONS ARDDANGOSFEYDD

ORIEL ANDREW LAMONT GALLERY FRIDAY 5 MAY – SUNDAY 28 MAY GWENER 5 MAI – SUL 28 MAI

AN ART TOUR OF THE BORDER COUNTRY An eclectic exhibition of work featuring the Welsh Borders and Brecon Beacons in mixed media. Featured artists include Sue Williams, Clarissa Price, Mike Shiels and photographer Mark Zytynski. The exhibition is supported by Glasbury Arts. Arddangosfa eclectig o waith sy’n arddangos y Gororau a Bannau Brycheiniog mewn amrywiol gyfryngau. Mae’r artistiaid yr arddangosir eu gwaith yn cynnwys Sue Williams, Clarissa Price, Mike Shiels a’r ffotograffydd Mark Zytynski. Cefnogir yr arddangosfa gan Glasbury Arts.’

Theatr Brycheiniog in partnership with Little Wander (the team behind the Machynlleth Comedy Festival) bring you the best of live comedy every month. The last Friday of the month sees our Gallery transformed with a hilarious night of comedy entertainment. For just £10 you can see the latest and funniest comedians on the circuit right here at Theatr Brycheiniog. The relaxed and informal atmosphere makes it perfect for a Friday night out, with a range of drinks available from the bar at great prices.

FRIDAY 2 JUNE - MONDAY 3 JULY GWENER 2 MEHEFIN - LLUN 3 GORFFENNAF

FAREWELL ROCK

THE LAST COAL MINERS OF SOUTH WALES

Documenting the Blue Scars of the last coal miners of South Wales and the landscape and culture that surround them in a series of printed portraits. The exhibited work was produced through the Josef Herman Art Foundation Cymru’s Print Residency at The Curwen Studio, where Josef Herman produced many of his print works. Accompanying Farewell Rock are a selection of works from Josef Herman Art Foundation’s permanent collection. Cadw ar gof a chadw Greithiau Glas glöwyr olaf de Cymru a’r diwylliant a’r tirwedd o’u cwmpas mewn cyfres o bortreadau wedi eu printio. Cynhyrchwyd y gwaith yn yr arddangosfa trwy Gyfnod Printio Trigiannol yn Stiwdio Curwen Sefydliad Celfyddydol Josef Herman lle cynhyrchodd Josef Herman lawer o’i weithiau wedi eu printio. Yn gyfeiliant i Farewell Rock dangosir detholiad o weithiau o gasgliad parhaol Sefydliad Celfyddydol Josef Herman. ACCESS TO THE GALLERY MAY BE RESTRICTED BY OTHER ACTIVITIES – CALL BOX OFFICE TO CHECK SYLWCH Y GALLAI GWEITHGAREDDAU ERAILL RWYSTRO EICH FFORDD I’R GALERI – FFONIWCH Y SWYDDFA DOCYNNAU I WIRIO

18 66 TICKETS TICKETS || TOCYNNAU TOCYNNAU

01874 611622

LLoyd Griffith s

AN EXHIBITION OF NEW WORK BY ARTIST HILARY POWELL | ARDDANGOSFA O WAITH NEWYDD YR ARLUNYDD HILARY POWELL

ngford Lloyd La

This seasons performances are*: Cynhelir perfformiadau’r tymor hwn*:

Jack Barry

FRIDAY 26 MAY | GWENER 26 MAI

LLOYD LANGFORD

“Brilliant, charming, understated“ THE INDEPENDENT

LLOYD GRIFFITHS

“Absolutely outstanding“ BROADWAY BABY

MC JACK BARRY

“A distinctive wit that should make him one to watch“ CHORTLE 8.00PM | ALL TICKETS £10 | POB TOCYN £10 + 50P PER TICKET ADMIN FEE A THÂL GWEINYDDU O 50C Y TOCYN


Bob mis byddwn yn dod â’r gorau o gomedi byw i chi trwy bartneriaeth rhwng Theatr Brycheiniog a Little Wander (y tîm sy’n gyfrifol am wyl gomedi Machynlleth). ^

Ar nos Wener olaf pob mis byddwn yn trawsnewid yr Oriel ar gyfer noson llawn hwyl o adloniant comedi. Am ddim ond £10 cewch weld y digrifwyr diweddaraf a mwyaf doniol sydd i’w gweld ar y gylchdaith, yma yn Theatr Brycheiniog. Mae’r awyrgylch anffurfiol di-gynnwrf yn berffaith ar gyfer nos Wener, a bydd dewis eang o ddiodydd i’w cael o’r bar am bris da.

FRIDAY 30 JUNE | GWENER 30 MEHEFIN

SPENCER JONES

“No other Fringe show will put a bigger smile on your face“ h h h h EVENING STANDARD

MARK SIMMONS

“Hilarious one-liners” EDFEST MAGAZINE

MC BRENNAN REECE

“His baby-faced rudeness is delightfully wrong“

nes Spencer Jo

Mark S immon s

THE JOURNAL

COMEDY CLUB SPECIAL | ARBENNIG FRIDAY 12 MAY | GWENER 12 MAI

MIKE BUBBINS: COMEDY GOLD

In addition to our monthly Comedy Club we present this one night special with Mike Bubbins, one of Wales’s finest comedians. Mike’s observational style combined with a natural flair for storytelling will make for a fantastic night of comedy on his debut tour.

FEATURED IN OCTOBER 2016 COMEDY CLUB! YMDDANGOSODD YNG NGHLWB COMEDI HYDREF 2016! Yn ogystal â’n Clwb Comedi misol, rydym yn cyflwyno hefyd yr un noson arbennig hon gyda Mike Bubbins, un o ddigrifwyr gwychaf Cymru. Mae arddull sylwadol Mike ynghyd â’i ddawn naturiol i adrodd stori yn siwr o arwain at noson fendigedig o gomedi yn ystod ei daith gyntaf hon. ^

e n Reec Brenna

@LittleWander #BreconComedyClub *Line up subject to change/ Mae’n bosib y bydd newid i’r rhai a fydd yn ymddangos

8.00PM | £10 + 50P PER TICKET ADMIN FEE A THÂL GWEINYDDU O 50C Y TOCYN TICKETS | TOCYNNAU brycheiniog.co.uk

7


SUPPORT THE THEATRE

CEFNOGWCH Y THEATR

Theatr Brycheiniog needs your help to plan towards a healthy future and devising our programmes.

Mae ar Theatr Brycheiniog angen eich cymorth er mwyn medru cynllunio ar gyfer dyfodol iach, a chynllunio ein rhaglenni.

We have various ways for you to get involved and support us - and donating couldn’t be easier. Simply choose from one of the options below:

Mae gennym amrywiol ffyrdd i chi gymryd rhan a’n cefnogi - a fedrai rhoi rhoddion ddim bod yn haws. Yn syml, dewiswch un o’r opsiynau isod:

DONATE ONLINE

RHOWCH RHODD AR-LEIN

Simply visit brycheiniog.co.uk/support-us and click on make a donation.

Yn syml iawn ewch i ymweld â brycheiniog.co.uk/ cy/cefnogwch-ni a chliciwch ar rhowch rodd.

DONATE BY POST

RHOWCH RODD TRWY’R POST

Give a one-off gift or make a regular donation and choose which area of Theatr Brycheiniog’s work you’d most like to support.

Rhowch rodd un waith ynteu rhowch roddion cyson, a dewis pa un o feysydd gwaith Theatr Brycheiniog y buasech yn dymuno ei gefnogi.

DONATE WHILST BUYING TICKETS

RHOWCH RODD WRTH BRYNU TOCYNNAU

It is now possible to add a donation on to any ticket purchases made through the Theatr Brycheiniog website. So next time you book to enjoy one our great shows, just add an extra few pounds to your cart.

Bellach mae modd ychwanegu rhodd wrth brynu unrhyw docynnau trwy wefan Theatr Brycheiniog. Felly y tro nesaf y byddwch yn archebu lle yn un o’n sioeau heb eu hail, ychwanegwch bunt neu ddwy i’ch cert siopa.

GIFT AID

CYMORTH RHODD

Don’t forget to Gift Aid your donation - we can reclaim the tax, adding an extra 25p onto every pound you donate.

Peidiwch ag anghofio y medrwch ychwanegu Cymorth Rhodd ar unrhyw rodd a wnewch medrwn wedyn ail-hawlio treth, gan ychwanegu 25c i bob punt a roddwch.

GIVE AS YOU LIVE You can raise free funds for us every time you shop online at thousands of stores including Amazon, John Lewis, Debenhams, Expedia, Sainsbury’s and more. Sign up at brycheiniog.co.uk/support-us and click on the Give as You Live sign up. 8 TICKETS | TOCYNNAU 18

01874 611622

GIVE AS YOU LIVE Medrwch godi arian rhad ac am ddim hefyd bob tro y byddwch chi’n siopa ar-lein mewn miloedd o siopau yn cynnwys Amazon, John Lewis, Debenhams, Expedia, Sainsbury’s a nifer fawr o rai eraill. Tanysgrifiwch trwy ymweld â brycheiniog.co.uk/cy/cefnogwch-ni a chlicio wedyn ar tanysgrifio i Give as You Live.


SATUrDAY 6 MAY | SADWrN 6 MAI

Joe longthorne TV and recording star Joe Longthorne returns to Theatr Brycheiong. Joe will be joined on stage with his sensational live band and a special guest artist. Come and join Joe as he takes you on a rollercoaster of songs and impressions including Shirley Bassey, Tom Jones, Frank Sinatra, Dean Martin and his incredible impression of Sammy Davis Jr, all delivered with 100% accuracy. With Gold and Platinum albums to his name and with records sales in the region of 10 million, Joe is up there with the best of them. Bydd seren y teledu a recordiadau, Joe Longthorne, yn dychwelyd i Theatr Brycheiniog yn 2017. Bydd Joe yn cael ei gyfeilio ar y llwyfan gan ei fand byw nodedig, ac artistiaid gwadd arbennig. Dewch draw i ymuno â Joe wrth iddo eich cludo ar daith wefreiddiol o ganeuon ac argraffiadau yn cynnwys Shirley Bassey, Tom Jones, Frank Sinatra, Dean Martin a’r argraffiad rhyfeddol o Sammy Davis Jr, a’r cyfan 100% yn gywir. Gydag albymau Aur a Phlatinwm i’w enw a gwerthiant recordiau o ddeutu 10 miliwn, mae Joe yno ymhlith y goreuon. 7.30pm | £22 + 50p Per ticket aDmin Fee a thÂl gWeinyDDU o 50c y tocyn

@JPLongthorne

TICKETS | TOCYNNAU brycheiniog.co.uk

9 19


TUESDAY 9 MAY | MAWRTH 9 MAI

THE TRIALS OF OSCAR WILDE

CO-PRODUCTION / CYD-GYNHYRCHIAD MAPPA MUNDI & THEATR MWLDAN BY / GAN MERLIN HOLLAND A/AND JOHN O’ CONNOR DIRECTOR / CYFARWYDDWR RICHARD NICOLS The triumphant opening night of The Importance of Being Earnest in 1895 was the zenith of Oscar Wilde’s career. Less than 100 days later he found himself jailed and bankrupt, sentenced by the Crown to two years hard labour for homosexuality. But what happened during the trials and what did Wilde say? Was he harshly treated or the author of his own downfall? Using the actual words spoken in court, we can feel what it was like to be in the company of a flawed genius - as this less than ideal husband was tragically reduced to a man of no importance. Co-written with Ocsar Wilde’s grandson, Merlin Holland CONTAINS ADULT THEMES

Noson agoriadol orfoleddus The Importance of Being Earnest ym 1895 oedd uchafbwynt gyrfa Oscar Wilde. Llai na 100 niwrnod wedyn roedd yn y carchar ac yn fethdalwr, wedi ei ddedfrydu gan y Goron i ddwy flynedd o lafur caled am fod yn hoyw. Ond beth a ddigwyddodd yn ystod y prawf a beth a ddywedodd Wilde? Gafodd e’ ei drin yn hallt, ynteu ai fe oedd yn gyfrifol am ei gwymp ei hun? Gan ddefnyddio’r geiriau go iawn a lefarwyd yn y llys, cawn argraff o’r profiad o fod yng nghwmni’r athrylith ffaeledig hwn - wrth i’r gwr llai na delfrydol hwn gael ei ddarostwng i fod yn ddyn heb unrhyw bwysigrwydd. ^

Wedi ei gyd-ysgrifennu gydag wyr Oscar Wilde, Merlin Holland. ^

YN CYNNWYS THEMÂU SY’N ADDAS I OEDOLION

7.30PM | £14 (£12 CONCS/GOSTYNGIAD) + 50P PER TICKET ADMIN FEE A THÂL GWEINYDDU O 50C Y TOCYN Supported by the Arts Council of Wales, Welsh Government and the National Lottery. / Wedi ei noddi’n rhannol gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Llywodraeth Cymru, a’r Loteri Genedlaethol. Presented by special arrangement with / Cyflwynir trwy drefniant arbennig gyda / SAMUEL FRENCH, LTD

@Mappatheatre #trialsofoscarwilde

10 TICKETS | TOCYNNAU 18

01874 611622


WEDNESDAY 10 MAY | MERCHER 10 MAI

VOX FORTURA Recently seen as Semi Finalists on Britain’s Got Talent, Vox Fortura stormed the competition with a powerhouse display of classical crossover vocal panache and won the hearts of all four judges! Performing some of your favourite Motown songs including Stevie Wonder’s Lately & Signed, Sealed, Delivered as well as some of your favourite classical standards including Nessun Dorma & The Prayer. Described by fans as “the next IL DIVO”, Vox Fortura are bringing classical music back into the mainstream with their unique sound! Limited VIP Tickets Available Via Box Office: £30.00 Includes meet & greet with the band, and a complimentary drink. Please call 01874 611622 to book.

“Polished to perfection...” ALESHA DIXON “BGT’s Dream ambassadors.”

Wedi ei gweld yn ddiweddar yn rownd gynderfynol Britain’s Got Talent, gwnaeth Vox Fortura argraff fawr ar y gystadleuaeth gyda pherfformiad grymus o’u cerddoriaeth lleisiol llawn angerdd sy’n cwmpasu’r clasurol a’r poblogaidd, ac ennyn cefnogaeth y pedwar beirniad!

Byddant yn perfformio rhai o’ch hoff ganeuon Motown yn cynnwys caneuon Stevie Wonder Lately a Signed, Sealed, Delivered yn ogystal â rhai o’ch ffefrynnau clasurol yn cynnwys Nessun Dorma a The Prayer. Wedi eu disgrifio gan gefnogwyr fel yr “IL DIVO nesaf”, daw Vox Fortura â cherddoriaeth glasurol yn ôl i’r briff ffrwd gyda’r sain unigryw sydd ganddynt!

Mae nifer cyfyngedig o docynnau VIP ar gael o’r Swyddfa Docynnau: £30.00 sy’n cynnwys cyfle i

gyfarfod â’r band, a diod yn rhad ac am ddim. Os gwelwch yn dda, rhowch ganiad i 01874 611622 er mwyn archebu tocyn.

AMANDA HOLDEN 7.30PM | £22.50 | VIP TICKET/TOCYNNAU £30.00 + 50P PER TICKET ADMIN FEE A THÂL GWEINYDDU O 50C Y TOCYN

@VoxFortura #VoxFortura

TICKETS | TOCYNNAU brycheiniog.co.uk

11 19


Thursday 11 May | Iau 11 Mai

LEVIATHAN Leviathan follows Ahab, a ship captain hell-bent on capturing the white whale: Moby Dick, a beast as vast and dangerous as the sea itself, yet serene and beautiful beyond all imagining. Ahab’s crew are drawn into the unhinged charisma of their captain, blindly following him on his perilous adventure towards almost certain destruction.

“the world’s best classical companies rarely approach this level of physical discipline.”

Featuring a cast of 7, multi-award winning choreographer James Wilton re-imagines Herman Melville’s seminal novel, with a blend of athletic dance, martial arts, capoeira and partner-work. Leviathan will have you on the edge of your seat and gasping for air under the sheer ferocity of movement, all accompanied by a powerful electrorock soundtrack by Lunatic Soul.

“It’s bold, innovative and exhilarating. It’s James Wilton Dance’s best production to date”

Mae Leviathan yn dilyn Ahab, capten llong sydd â’i fryd ar ddal y morfil gwyn: Moby Dick, anghenfil mor fawr a pheryglus â’r môr ei hun, ac eto’n dawel a phrydferth y tu hwnt i bob dychymyg. Caiff criw Ahab eu tynnu i mewn i’r fenter gan garisma gorffwyll eu capten, gan ei ddilyn yn ddall ar antur beryglus tuag at ddiweddglo sy’n siwr, bron, o olygu dinistr. ^

Yn cynnwys cast o 7, bydd y coreograffydd uchel ei fri sydd wedi ennill gwobrau lu, James Wilton yn ail-ddychmygu nofel arloesol Herman Melville, ac yn cyfuno dawns athletaidd, crefft ymladd, capoeira a gwaith partner. Bydd Leviathan yn ddïau yn eich cadw ar ymyl eich sedd ac yn ymladd am wynt gan mor ffyrnig y symudiadau, a’r cyfan i gyfeiliant grymus y trac sain electro-roc gan Lunatic Soul. Mae Leviathan yn cyflwyno dyn yn erbyn grymoedd natur; byddwch wyliadwrus yn lle y byddwch yn taflu eich rhwyd. 7.30pm | £15 (£13 CONCS/GOSTYNGIAD) + 50p PER TICKET ADMIN FEE A THÂL GWEINYDDU O 50c Y TOCYN @JWiltonDance #Leviathan

12 TICKETS | TOCYNNAU 18

01874 611622

hhhhh

The Reviews Hub

Photo / Llun: © Steve Tanner

Leviathan is man versus nature; be careful what you fish for.

Manchester Theatre Awards Last Man Standing


TUESDAY 16 MAY | MAWRTH 16 MAI

SCORCHED

OPEN SKY & TURTLE KEY ARTS 1941. Egypt. WWII. An escaped German officer. A two day chase across the brutal Sahara. A triumphant capture. A hero’s return. 1991. England. Jack reigns from the armchair of his rest home, a local legend. Decorated veteran of Tobruk. Former river warden, boxer, horse whisperer, charmer and highly prolific father. Memories are, by his own hand, tattooed upon his body but dementia is eroding his mind. As the Gulf War rages on his TV set, the past drags him back to the scorched desert sands. Following its critically acclaimed debut at the Edinburgh Festival 2016, Open Sky present Scorched, a true story inspired by the writer’s grandfather. With striking theatrical invention and imaginative visual physical theatre the play tells the tale of a World War II veteran and follows his mind sinking into the sands of time.

“a powerful play that captures the horror of war and the disorientation of dementia.”

1991. Lloegr. Mae Jack yn teyrnasu o gadair freichiau cartref gofal, yn chwedl yn ei fro. Feteran Tobruk ac â’r medalau i brofi hynny. Cyn warden yr afon, paffiwr, dofwr ceffylau, swynwr a thad i luoedd. Mae ei atgofion, trwy ei law ei hun wedi eu dylunio mewn tat ws ar ei gorff ond mae dementia yn erydu ei feddwl. Wrth i ryfel y Gwlff fynd rhagddo’n ffyrnig ar y set deledu, mae’r gorffennol yn ei lusgo yn ôl i dywod tanbaid yr anialwch. ^

Yn dilyn ei berfformiad cyntaf uchel ei glod yng Edinburgh Festival 2016, mae Open Sky yn cyflwyno Scorched, stori wir yn seiliedig ar dad-cu yr awdur. Gyda dyfeisiadau theatrig trawiadol a theatr gorfforol weledol ddychmygus mae’r ddrama yn adrodd stori un o filwyr yr ail ryfel byd, ac yn dilyn trywydd ei feddwl wrth iddo suddo i dywod amser. 7.30PM | £12 (£10 CONCS/GOSTYNGIAD) + 50P PER TICKET ADMIN FEE A THÂL GWEINYDDU O 50C Y TOCYN

@TurtleKeyArts @OpenSkyAhead #ScorchedPlay

Photo / Llun: © Jack Offord

BRITISHTHEATRE

1941. Yr Aifft. Yr Ail Ryfel Byd. Swyddog Almaenig wedi dianc. Ymlid dros ddau ddiwrnod ar draws y Sahara didostur. Cipiad buddugoliaethus. Dychweliad arwrol.

TICKETS | TOCYNNAU brycheiniog.co.uk

13 19


FRIDAY 19 MAY | GWENER 19 MAI

CALA THURSDAY 18 MAY | IAU 18 MAI

ROSS LEADBEATER: GREAT BRITISH SONGBOOK Classical Brit Award-winning singer-pianist turned BBC Radio Wales presenter Ross Leadbeater (formerly Only Men Aloud) celebrates his musical favourites from the world of jazz, pop, music theatre and easy listening. Joined by special guest star, Rhondda Valley’s Sophie Evans (BBC’s Over The Rainbow, The Wizard of Oz). From Gershwin to Andrew Lloyd Webber, Cole Porter to Coldplay, with covers of The Beatles, Ed Sheeran and some original material, there is something for everyone in this not-to-be-missed opportunity to enjoy the massive hits and the forgotten gems. TV appearances include: The Royal Variety Show, Classical Brit Awards and The One Show.

“An extremely entertaining evening!” BBC RADIO 2 “A very talented young man” PAUL O’GRADY Canwr-bianydd sydd wedi cipio gwobrau Brit sydd bellach hefyd yn gyflwynydd ar BBC Radio Wales bydd Ross Leadbeater (gynt o Only Men Aloud) yn dathlu ei hoff gerddoriaeth o fydoedd jazz, pop, y sioeau cerdd a gwrando ysgafn. Ar y llwyfan gydag ef bydd y seren o westai arbennig, Sophie Evans o Gwm Rhondda (sydd wedi ymddangos yn Over The Rainbow y BBC, The Wizard of Oz). O Gershwin i Andrew Lloyd Webber, Cole Porter i Coldplay, gan roi sylw i ganeuon y Beatles, Ed Sheeran a deunydd gwreiddiol, mae yna rywbeth at ddant pawb yn y sioe arbennig hon o ganeuon a gyrhaeddodd yr entrychion ac ambell berl anghofiedig. Mae ei waith teledu wedi cynnwys The Royal Variety Show, Gwobrau Brit Clasurol a The One Show. 7.30PM | £14 (£12 CONCS/GOSTYNGIAD) + 50P PER TICKET ADMIN FEE | A THÂL GWEINYDDU O 50C Y TOCYN

@Ross_Leadbeater #BritishSongbook 14 TICKETS | TOCYNNAU

01874 611622

Fiddles, guitar, accordion, bagpipes and step dancing explode into life when Calan, the energetic young folk band from Wales, take to the stage. They breathe fire into the old traditions with their infectious rhythms and high voltage routines before melting into some of the most beautiful and haunting songs as they explore the legends of Wales’ very own fairy realm with tales of magic, myth and mischief. Supported by Gwilym Bowen Rhys, from Bethel, Snowdon (Y Bandana, Plu, 10 mewn bws and solo album Groth y Ddaear’ / From the Womb of the Earth)


AN

Mae’r Ffidil, gitâr, acordion, bacbibau a dawnsio stepio yn ffrwydro’n llawn egni pan fydd Calan, y band gwerin ifanc bywiog o Gymru yn camu i’r llwyfan. Maent yn anadlu bywyd newydd i’r hen draddodiadau gyda’i rhythmau heintus, perfformiadau egnïol cyn wedyn newid cywair gyda rhai o ganeuon mwyaf hiraethus ac atgofus sy’n archwilio chwedlau gwerin Cymru a’r holl hud, hanes a direidi sy’n rhan ohonynt hwy. Gyda chefnogaeth Gwilym Bowen Rhys, o Fethel, ger Caernarfon (Y Bandana, Plu, 10 mewn bws a’i albwm unigol O Groth y Ddaear) 7.30PM | £14 + 50P PER TICKET ADMIN FEE A THÂL GWEINYDDU O 50C Y TOCYN

@CalanFolk #Calan

“Grace, daring and sheer joy” THE MIRROR

MONDAY 22 MAY | LLUN 22 MAI

BLACK DOG

MID WALES MUSIC TRUST BY / GAN LEVI PINFOLD

An interactive show for primary schools. Join presenter Raph Clarkson, puppeteer Issy Wilkes and their ensemble of musicians for a retelling of this award-winning children’s story through music, puppetry and song. There will be lots of opportunities to join in, and all schools attending will receive a resource pack to enrich the children’s learning experience. Performances last one hour and tickets are free to children and their teachers in Years 1 - 4. Ymunwch â’r cyflwynydd Raph Clarkson, y pypedwr Issy Wilkes a’i chasgliad o gerddorion er mwyn adrodd unwaith eto’r stori arbennig hon i blant (sydd wedi ei gwobrwyo) trwy gyfrwng cerddoriaeth, pypedau a chaneuon. Bydd llawer o gyfleoedd i ymuno yn y sioe, a bydd yr holl ysgolion a fydd yn mynychu yn derbyn pecyn adnoddau er mwyn cyfoethogi profiad dysgu’r plant. Mae perfformiadau yn para am un awr, ac mae tocynnau yn rhad ac am ddim i blant ym mlynyddoedd 1 - 4 a’u hathrawon. 10.30AM & 1.30PM | FREE/RHAD AC AM DDIM

#BlackDog

TICKETS | TOCYNNAU brycheiniog.co.uk

15


SUNDAY 28 & MONDAY 29 MAY |

THE TAP MERMAID

PIGTAIL PROD

SATURDAY 27 MAY | SADWRN 27 MAI

YOU’VE GOT DRAGONS TAKING FLIGHT

“Dragons come when you least expect them. You turn round... and there they are.” You’ve Got Dragons is an inclusive and accessible take on Kathryn Cave’s book. Worries, fears, anxieties... they are all dragons and they sneak up on most of us at one time or another. Lots of people get them. Even really really good people get them. And sometimes they are hard to get rid of. So what can a young girl with a bad case of the dragons do? An ideal family show & available for school and group bookings. Mae You’ve Got Dragons yn ddehongliad cynhwysol a hygyrch o lyfr Kathryn Cave. Gofidiau, ofnau, pryder... maen nhw oll yn ddreigiau sy’n cropian yn agos atom i gyd o dro i dro. Mae llawer o bobl yn eu cael ar eu gwarthaf. Mae hyd yn oed pobl dda yn cael y profiad. Ac weithiau mae’n anodd cael gwared arnynt. Felly beth all merch ifanc sydd wedi cael nifer o ddreigiau yn ymweld ei wneud? Sioe ddelfrydol i’r teulu, a gellir archebu ar gyfer ysgolion a grwpiau. AGE | OED 4+ 11.00AM / 2.00PM | £10 (£7 CONCS) | £7 SCHOOLS/YSGOLION £30.50 FAMILY TICKET/OCYN TEULU + 50P PER TICKET ADMIN FEE | A THÂL GWEINYDDU O 50C Y TOCYN

@takingflightco #GotDragons Performance includes BSL, Audio Description and Creative Captioning. Mae’r perfformiad yn cynnws BSL, disgrifiad ar lafar ac is-deitlau creadigol.

16 TICKETS | TOCYNNAU 18

01874 611622

Gather round for the Moon’s magical story that you will never forget; a story about a tippetty-top-tap dancer who he has been watching at night. Marina Skippett creeps out of her house every night to shuffle and stomp on the boardwalk to the sounds of the sea. She can’t tap dance at home any more since her evil Aunty banned it. But then, one moonlit night, Marina meets a mysterious, watery boy swimming in the sea and her life is never the same again! Featuring stunning puppets, original live music and tap dancing that will make you want to stick 50ps to your shoes and join in! AGE | OED 3+ SUNDAY | SUL 28, 4.00PM MONDAY | LLUN 29, 11.00AM & 2.00PM £12 (£10 CONCS/GOSTYNGIAD) £7.50 (SCHOOLS/YSGOLION) £40 FAMILY TICKET | TOCYN TEULU + 50P PER TICKET ADMIN FEE A THÂL GWEINYDDU O 50C Y TOCYN

#TheTapDancingMermaid @pigtailspro


SUL 28 A LLUN 29 MAI

DANCING D

DUCTIONS

Dewch draw i glywed hanes hudol y Lleuad, stori na fyddwch chi byth yn ei anghofio; stori am ddawnsiwr tip-tapiog y mae ef wedi bod yn ei gwylio gyda’r nos. Mae Marina Skippett yn cropian allan o’i thy bob nos er mwyn dawnsio a stompio ar ei llwybr pren i swn tonnau’r môr. Chaiff hi ddim dawnsio tap yn ei chartref bellach gan i’w Modryb ddrygionus wahardd hynny. Ond yna, un noson loergan braf, mae Marina yn cyfarfod â bachgen dyfriog rhyfeddol yn nofio yn y môr a bydd bywyd byth yr un peth eto! Yn cynnwys pypedau trawiadol, cerddoriaeth fyw wreiddiol a dawnsio tap sy’n siwr o’ch ennyn i ludio 50c wrth waelod eich esgidiau a rhoi cynnig arni! ^

^

^

“The perfect example of a show where the adults are just as enthralled as the kids.” h h h h A YOUNGER THEATRE

FRIDAY 2 - SUNDAY 4 JUNE | GWENER 2 - SUL 4 MEHEFIN

SKYNET WALES LAN

COMPUTER GAMING EVENT 2017 Following last year’s hugely successful event, SkynetWales return with their next gaming extravaganza. Computer enthusiasts who enjoy PC gaming with other like-minded people will enjoy a fun-filled weekend including a quiz night, Console Corner and organised PC gaming tournaments with lots of prizes on offer. All you have to do is bring your PC and equipment, weekend essentials and a desire for fun. Yn dilyn llwyddiant digamsyniol digwyddiad y llynedd mae SkynetWales yn dychwelyd ar gyfer swae gemau arall. Bydd pawb sy’n diddori mewn chwarae gemau cyfrifiadurol ar PC gydag eraill o’r un anian yn mwynhau’r penwythnos llawn hwyl hwn a fydd yn cynnwys noson gwis, Cornel y Consol a thwrnamaint o chwarae gemau PC wedi ei drefnu gyda llawer o wobrau i’w cipio. Yr unig beth sydd rhaid ei wneud yw dod â’ch PC a’ch offer, yr hanfodion ar gyfer penwythnos a’r awydd i gael hwyl. TICKET CAN BE BOOKED FROM | GELLIR ARCHEBU TOCYNNAU ODDI WRTH SKYNETWALES.CO.UK £40 48 HOURS | ORIAU TICKETS | TOCYNNAU brycheiniog.co.uk

17 19


MONDAY 12 JUNE | LLUN 12 MEHEFIN

BRECON TOWN CONCERT BAND

FRIDAY 9 JUNE | GWENER 9 MEHEFIN

TALON:

THE BEST OF EAGLES Hits such as Hotel California, Take It Easy, One Of These Nights, Take It To The Limit, Desperado, Lyin’ Eyes, Life In The Fast Lane and many more. This world class seven piece band are a phenomenon that have become a brand name in their own right; revered by their peers, respected by the music industry and dearly loved by their fans. The ability of Talon to evolve and go from strength to strength in delivering bigger and better shows year on year continues once again with what promises to be a world class night of entertainment. Caneuon poblogaidd megis Hotel California, Take It Easy, One Of These Nights, Take It To The Limit, Desperado, Lyin’ Eyes, Life In The Fast Lane a llawer mwy. Mae’r band saith darn hwn yn ffenomen ac o safon ryngwladol, ac wedi dod yn frand ynddynt eu hunain, gan ennyn parch eu cymheiriaid ac edmygedd y diwydiant cerddoriaeth maent yn cael eu caru gan eu cefnogwyr. Mae gallu Talon i esblygu a mynd o nerth i nerth gan lwyfannu sioeau mwy a gwell un flwyddyn ar ôl y llall yn parhau eleni eto ac mae’r addewid yno am noson fythgofiadwy ac o safon gyda’r gorau yn y byd. 7.30PM | £22 (£21 CONCS/COSTYNGIAD) + 50P PER TICKET ADMIN FEE A THÂL GWEINYDDU O 50C Y TOCYN

@Taloneagles #Talon 18 TICKETS | TOCYNNAU 18

01874 611622

Brecon Town Concert Band is a community based wind band that was formed in 1967. This concert is a Big Band celebration, with music arrangements from the era of Duke Ellington; Glenn Miller; George Gershwin through to Manfred Schneider and Weather Report. Also starring vocalist David Bond. Mae Band Cyngerdd Tref Aberhonddu yn fand chwythbrennau cymunedol a ffurfiwyd ym 1967. Mae’r gyngerdd hon yn ddathliad o gyfnod y Big Band, gyda threfniadau cerddorol o gyfnod Duke Ellington; Glenn Miller; George Gershwin ac ymlaen at Manfred Schneider a Weather Report. Mae’n cynnwys y canwr David Bond hefyd. 7.30PM | £8.50 (£6.50 CONCS/ COSTYNGIAD) + 50P PER TICKET ADMIN FEE A THÂL GWEINYDDU O 50C Y TOCYN If you would like to join the town band please contact - 07779 390954 or email conductorbtcb@aol.com | Os hoffech ymuno â band y dref, rhowch ganiad os gwelwch yn dda i - 07779 390954 ynteu e-bostiwch yr arweinydd conductorbtcb@aol.com


FRIDAY 16 JUNE | GWENER 16 MEHEFIN

SEREN STARS:

TRUE COLOURS

Students from NPTC Group, Brecon Beacons Campus and Ysgol Penmaes have worked together in a theatre project to produce a dazzling performance of music, song and dance on the theme of colours.

THURSDAY 15 JUNE | IAU 15 MEHEFIN

CLOUDS HARP QUARTET

Learners took the exciting opportunity to learn about stage performance and work within Theatr Brycheiniog on this project, so come along and see the results!

The hugely successful and talented quartet have been touring for 10 years and have released three CD’s including Clouds, Water and their most recent album Golden Light. Welsh harpist sensation Elfair Grug Dyer, is joined by Rebecca Mills, Esther Swift and Angelina Warburton. The four musicians trained together at Royal Northern College of Music in Manchester and have performed collectively and individually in orchestras such as National Youth Orchestra of Great Britain, RNCM Symphony Orchestra, Chetham’s Symphony Orchestra, Manchester Camerata and Ορχήστρα των Χρωμάτ (Athens). They come to Theatr Brycheiniog for the first time, bringing their world class musical talent to the theatre.

Mae’r pedwarawd hynod llwyddiannus a dawnus hwn wedi bod yn teithio ers 10 mlynedd ac wedi rhyddhau tair CD yn cynnwys Clouds, Water a’i halbwm diweddaraf Golden Light. Yn ymuno â’r delynores Gymreig nodedig Elfair Grug Dyer, bydd Rebecca Mills, Esther Swift ac Angelina Warburton. Hyfforddwyd y pedwar cerddor gyda’i gilydd yng Ngholeg Cerdd Brenhinol y Gogledd ym Manceinion ac maent wedi perfformio ynghyd, ac yn unigol, mewn cerddorfeydd megis Cerddorfa Ieuenctid Cenedlaethol Prydain, Cerddorfa Symffoni CCBG, Cerddorfa Symffoni Chetham, Camerata Manceinion ac Ορχήστρα των Χρωμάτ (Athens). Maent yn ymweld â Theatr Brycheiniog am y tro cyntaf, gan ddod â’u doniau cerddorol o safon fyd-eang i’r theatr.

Mae myfyrwyr o’r Gr wp NPTC, Campws Bannau Brycheiniog ac Ysgol Penmaes wedi gweithio ar y cyd er mwyn cynhyrchu perfformiad gwefreiddiol o gerddoriaeth, caneuon a dawns ar thema lliwiau. ^

Manteisiodd y dysgwyr ar y cyfle cyffrous hwn i ddysgu am berfformio ar y llwyfan a gweithio o fewn Theatr Brycheiniog ar y prosiect hwn, felly dewch draw er mwyn gweld y canlyniad! 1.15PM | £5 (£3.50 CONCS/ COSTYNGIAD) + 50P PER TICKET ADMIN FEE A THÂL GWEINYDDU O 50C Y TOCYN

7.30PM | £12 (£10 CONCS/COSTYNGIAD) + 50P PER TICKET ADMIN FEE A THÂL GWEINYDDU O 50C Y TOCYN

@cloudsandharps #CloudsHarp

TICKETS | TOCYNNAU brycheiniog.co.uk

19


SATURDAY 17 JUNE | SADWRN 17 MEHEFIN

STIPE: THE R.E.M TRIBUTE Stipe recreate the alt-rock sound of R.E.M, earning the praise of “awesome” from R.E.M.’s own lead singer Michael Stipe. Recreating all the top hits and gems, perfecting every song. In performance Stipe make R.E.M.’s charismatic music their own. This is the definitive tribute to one of the biggest bands in rock music. R.E.M. built a towering back catalogue that reached from the addictive highs of Shiny Happy People down to the reflective darkness of Everybody Hurts, covering all else in between. To hear Stipe’s sets live is to fall in love with this music for the first time, or all over again. Mae Stipe yn ail greu sain alt-rock R.E.M gan dderbyn yr ymateb canmoliaethus “awesome” gan neb llai na phrif leisydd R.E.M. ei hun, Michael Stipe. Gan ail greu’r holl berlau a’r llwyddiannau yn repertoire y band, maent yn perffeithio pob cân. O berfformio mae Stipe yn troi cerddoriaeth garismataidd R.E.M. a’i berchnogi drostynt eu hunain. Dyma’r ymgorfforiad o fand teyrnged i un o fandiau mwyaf hanes y byd roc. Creodd R.E.M. gatalog rhyfeddol o ganeuon o uchelfannau heintus Shiny Happy People i lawr i ddyfnderoedd myfyrgar Everybody Hurts, a’r holl ganeuon rhyngddynt. Mae clywed setiau Stipe yn fyw yn golygu syrthio mewn cariad â’r gerddoriaeth yma, am y tro cyntaf, ynteu unwaith yn rhagor. 7.30PM | £15 (£13 CONCS/COSTYNGIAD) + 50P PER TICKET ADMIN FEE | A THÂL GWEINYDDU O 50C Y TOCYN

@StipeREMtribute

20 TICKETS | TOCYNNAU 01874 611622

MONDAY 19 JUNE LLUN 19 MEHEFIN

BENEDICT A ADVENTURES IN PARADISE

IN ASSOCIATION WITH THE ROYAL GEOGRAPHICAL SOCIETY With good humour and enthusiasm, Benedict reveals the full story of his dramatic return to Papua New Guinea (recently featured in an inspiring BBC 2 series) through the swamps with Frank Gardner, the distinguished BBC Security Correspondent, in search of the island’s elusive birds of paradise. Author, adventurer and filmmaker, Benedict Allen is the only person known to have crossed the Amazon Basin at its widest, arguably no one alive has lived so long isolated and alone in so many potentially hostile remote environments. His journeys are depicted in his ten books, six BBC television series, as well as other groundbreaking series for National Geographic TV, The History Channel and Channel Five.


Image / Llun - David Osborne

FRIDAY 23 JUNE | GWENER 23 MEHEFIN

ALLEN: Gyda hiwmor a brwdfrydedd mae Benedict yn dadlennu stori gyflawn ei ddychweliad dramatig i Papua New Guinea (a ymddangosodd yn ddiweddar ar y gyfres ysbrydolgar ar BBC Two) - trwy’r corsydd gyda Frank Gardner, Gohebydd Diogelwch adnabyddus y BBC, gan chwilio am adar Paradwys swil a phrin yr ynys. Yn awdur, anturiaethwr a saethwr ffilmiau Benedict Allen yw’r unig berson hysbys i fod wedi croesi basn yr Amason ar ei letaf, a gellid dadlau nad oes neb byw wedi byw cyhyd ar ei ben ei hun ac wedi ei ynysu am gyhyd mewn amgylchiadau ac amgylcheddau mor heriol ac anghysbell. Mae ei deithiau wedi eu disgrifio mewn deg o lyfrau, chwech o gyfresi teledu’r BBC yn ogystal â chyfresi eraill trawiadol a dorrodd dir newydd ar gyfer teledu National Geographic, The History Channel a Sianel Pump. 7.45PM | £11.50 (£10.50 CONCS/ COSTYNGIAD) £9.50 (RGS-IBG / U3A MEMBERS/AELODAU) + 50P PER TICKET ADMIN FEE A THÂL GWEINYDDU O 50C Y TOCYN

@RGS_IBG @benedictallen #AdventuresInParadise

SHIRLEY BASSEY: THIS IS ME

This is a stunning tribute to the magnificent girl from Tiger Bay, with all of the glamorous costumes, the honeyed Welsh speaking voice and of course, the fabulous powerhouse vocal that Dame Shirley is so famous for. South Wales’s own Rachel Roberts is a singer, actress and dancer who after 4 years of performing in touring theatre shows (Godspell, Oklahoma, West Side Story, Songs That Won The War) formed an all female band and toured Germany with a show that paid tribute to the great girl-bands from the 40s through to the 00s before going on to focus on her solo work as Dame Shirley Bassey. Songs include Diamonds Are Forever, Kiss Me Honey Honey, Something, Get This Party Started, This Is My Life and of course, the show stopping Goldfinger. Dyma deyrnged dwymgalon a thrawiadol i’r ferch fendigedig o Tiger Bay, gyda’r holl wisgoedd cyfareddol, y geiriau llafar melfedaidd a’r llais canu aruthrol y mae’r Fonesig Shirley mor enwog amdano. Rachel Roberts y gantores, yr actores a’r ddawnswraig o dde Cymru sy’n chwarae rhan y Fonesig Shirley Bassey. Bu’n perfformio mewn sioeau theatr teithiol am 4 blynedd (Godspell, Oklahoma, West Side Story, Songs That Won The War) cyn ffurfio band o ferched yn unig a aeth ar daith trwy’r Almaen ac a oedd yn talu teyrnged i fandiau benywaidd y 40au hyd at yr 00au cyn troi i ganolbwyntio ar ei gwaith unigol ac yn enwedig bortreadu’r Fonesig Shirley Bassey. Ymhlith y caneuon bydd Diamonds Are Forever, Kiss Me Honey Honey, Something, Get This Party Started, This Is My Life ac wrth gwrs yr anfarwol Goldfinger. 7.30PM | £15 (£13 CONCS/COSTYNGIAD) + 50P PER TICKET ADMIN FEE A THÂL GWEINYDDU O 50C Y TOCYN

@RaeRoberts71 #ThisIsMe TICKETS | TOCYNNAU brycheiniog.co.uk

21


MONDAY 26 & TUESDAY 27 JUNE | LLUN 26 A MAWRTH 27 MEHEFIN

DO I HAVE TO WAKE UP? OES RHAID I MI DDEFFRO? ARAD GOCH

Music, dance, flying, and dreams are woven together in this magical and fun filled world where socks turn into breakfast. Do I Have to Wake Up? is an interactive production for young children (2-8) and their families; a feast for the imagination!

Cerddoriaeth, dawns, hedfan a breuddwydion oll wedi eu gweu ynghyd yn y byd hudol llawn hwyl hwn lle bo sanau yn medru eu troi yn frecwast. Mae Oes Rhaid I Mi Ddeffro? yn gynhyrchiad rhyngweithiol ar gyfer plant ifanc (2-8) a’u teuluoedd; gwledd i’r dychymyg!

Combining contemporary choreography from Eddie Ladd with traditional 18th Century Welsh music, this production allows your children to build their own stories exploring sharing, creating and friendship.

Gan gyfuno coreograffi cyfoes Eddie Ladd gyda cherddoriaeth Gymreig draddodiadol o’r 18fed Ganrif, bydd y cynhyrchiad hwn yn galluogi eich plant i adeiladu eu storïau eu hunain, a’r rheini yn archwilio rhannu, creu a chyfeillgarwch.

“The children were transfixed from the start. The music and acting was fantastic, drawing children and adults into the dream world.” YSGOL HOLY NAME SCHOOL

“Cyfareddwyd y plant o’r cychwyn cyntaf. Roedd y gerddoriaeth a’r actio yn fendigedig, gan ddenu plant ac oedolion i mewn i fyd y breuddwydion.” YSGOL HOLY NAME SCHOOL

22 TICKETS | TOCYNNAU

01874 611622

MONDAY | LLUN 26 11AM (ENG) & 1.30PM (ENG) TUESDAY | MAWRTH 27 11AM (ENG) & 1.30PM (CYM) £10 (£7 CONCS/COSTYNGIAD) + 50P PER TICKET ADMIN FEE A THÂL GWEINYDDU O 50C Y TOCYN

@AradGoch


THURSDAY 29 JUNE | IAU 29 MEHEFIN

UNDER MILK WOOD

BRISTOL OLD VIC THEATRE SCHOOL “It is spring, moonless night in the small town, starless and bible-black....” We welcome back Bristol Old Vic Theatre School with this version of the classic Dylan Thomas play, described on its premiere performance by The Times as ‘beautiful, bawdy, affectionate, reckless and deeply original’. Set in the recognisable but fictitious fishing village of Llareggub, this twenty four hour peek into the lives and loves of the likes of Captain Cat, Polly Garter and Willy Nilly has continued to enthral its audiences ever since. With its canvas of nonsense gossip, feuds, affairs, fights, frauds and practical jokes, the play pulses with the vitality and relish of real life characters re-living their dreams and desires. Come closer now, and enter the world of Under Milk Wood. Croesawn Ysgol Theatr yr Old Vic, Bryste gyda’r fersiwn hwn o ddrama glasurol Dylan Thomas, a ddisgrifiwyd gan The Times ar ôl ei berfformiad cyntaf fel ‘prydferth, anniwair, agos atoch, mentrus a hynod wreiddiol’. Wedi ei leoli ym mhentref pysgota nodweddiadol, ond dychmygol Llareggub, mae’r cip hwn, dros gyfnod o bedair awr ar hugain, ar fywyd a chariadon cymeriadau megis Captain Cat, Polly Garter a Willy Nilly wedi bod yn cyfareddu cynulleidfaoedd byth oddi ar hynny. Ar gefnlen cynfas hel clecs, cweryl, twyll a jôcs dros ben llestri, mae’r ddrama yn llawn o’r bywiogrwydd ac awch sy’n nodweddu cymeriadau sy’n ail-fyw eu breuddwydion a’u dyheadau. Dewch yn nes nawr, a mynnwch fynediad i fyd Under Milk Wood. 7.30PM | £14.50 (£12.50 CONCS/COSTYNGIAD) £5 UNDER 25S | £5 AR GYFER RHAI DAN 25 + 50P PER TICKET ADMIN FEE A THÂL GWEINYDDU O 50C Y TOCYN

@BOVTS #UnderMilkWood TICKETS | TOCYNNAU brycheiniog.co.uk

23


FRIDAY 7 JULY | GWENER 7 GORFFENNAF

SIR RANULPH FIENNES: MIND OVER MATTER

SPEAKER FROM THE EDGE PRESENTS | YN CYFLWYNO In Mind Over Matter, Sir Ranulph Fiennes offers a personal journey through his life. From light-hearted to strikingly poignant, Mind Over Matter covers Sir Ranulph’s childhood, misdemeanours at school, army life and early expeditions, right through the Transglobe Expedition, including the record breaking and immensely challenging projects. This saw Sir Ranulph receive the Guinness Book of Records accolade as ‘Greatest Living Explorer’ - while suffering frostbite and risking life and limb in some of the most ambitious private expeditions ever undertaken. .

Yn Mind Over Matter, bydd Syr Ranulph Fiennes yn cynnig cip i’w siwrnai bersonol trwy ei fywyd. O’r ysgafn i’r hynod drawiadol, bydd Mind Over Matter yn adrodd hanes plentyndod Syr Ranulph, ei droeon trwstan yn yr ysgol, ei fywyd yn y fyddin a’i deithiau cyntaf, hyd at Taith Transglobe, a’i brosiectau hynod heriol a dorrodd record. Arweiniodd hyn at i Syr Ranulph dderbyn Cydnabyddiaeth y Guinness Book of Records fel y “Fforiwr Byw Mwyaf Erioed’ – ar ôl iddo ddioddef llosg eira a rhoi ei iechyd a’i fywyd dan fygythiad wrth iddo ymgymryd â’r teithiau preifat mwyaf uchelgeisiol erioed. 7.30PM | £20 (£18.50 CONCS/COSTYNGIAD) + 50P PER TICKET ADMIN FEE A THÂL GWEINYDDU O 50C Y TOCYN

@SpeakersEdge #RanulphFiennes

24 TICKETS | TOCYNNAU

01874 611622


SATURDAY 15 JULY & SUNDAY 16 JULY SADWRN 15 A SUL 16 GORFFENNAF

ANNUAL SHOWCASE MID WALES DANCE ACADEMY

A cast of over 250 dancers present our senior students in an adaptation of the ballet Giselle and our junior students in Alice in Wonderland. The performance includes tap, modern and street dance performances. Cast o dros 250 o ddawnswyr yn cyflwyno ein dawnswyr hyn wrth iddynt berfformio addasiad o’r ballet Giselle a’n myfyrwyr iau yn llwyfannu Alice in Wonderland. Mae’r perffformiad yn cynnwys tap, modern a dawns stryd. ^

SATURDAY 15 / SAWDWRN 15 | 6PM SUNDAY 16 / SUL 16 | 2PM & 5PM £10.50 (£9.50 CONCS/COSTYNGIAD) + 50P PER TICKET ADMIN FEE A THÂL GWEINYDDU O 50C Y TOCYN

MONDAY 14 – FRIDAY 18 AUGUST LLUN 14 – GWENER 18 AWST

MID WALES DANCE ACADEMY

SUMMER SCHOOL | YSGOL HAF A daily ballet class with taster sessions of other dance disciplines for children aged 8 and over with a showcase performance on Friday evening. Early booking is advisable, limited number of places available. For further details and a booking form please contact Lesley Walker on 01874 623219 or email lesley@ribbons.org.uk Dosbarth bale dyddiol gyda sesiynau rhoi cynnig arni ar gyfer mathau eraill o ddawns ar gyfer plant 8 mlwydd oed ynteu’n hyn gyda pherfformiad yn cael ei lwyfannu ar y nos Wener. ^

Argymhellir archebu lle yn ddiymdroi gan mai nifer cyfyngedig o lefydd sydd ar gael. Am ragor o fanylion a ffurflen archebu lle cysylltwch os gwelwch yn dda â Lesley Walker trwy ffonio 01874 623219 ynteu trwy e-bostio lesley@ribbons.org.uk DAILY | DYDDIOL 10.00AM – 5.00PM

In partnership with Theatr Brycheiniog Mewn partneriaeth â Theatr Brycheiniog

TICKETS | TOCYNNAU brycheiniog.co.uk

25


WEDNESDAY 19 JULY - FRIDAY 21 JULY | MERCHER 19 - GWENER 21 GORFFENNAF

THE LAST SUPPER RECKLESS SLEEPERS The Last Supper is an intimate performance where the artists eat the last words and recall the last moments of famous people throughout history. Some12ofAPRIL the audience will also be served WEDNESDAY last meal requests from prisoners who were on death row Texas. This is a theatre piece which invites audiences over for dinner, to eat, drink and hear the last words of the famous, the infamous, and the not so famous; criminals, victims, heroes, heroines and stars. Each audience member is given a table number, their case number, their incident number. Thirteen of these are last suppers. Duration: 60 minutes + 30 minutes of post show sharing of food.

The Last Supper yn berfformiad agos atoch lle bo’r perfformwyr yn bwyta’r geiriau olaf ac yn dwyn i gof eiliadau olaf enwogion ar draws y canrifoedd. A bydd rhai o’r gynulleidfa yn cael derbyn rhai o’r prydau bwyd a hawliwyd gan garcharorion ar death row yn Texas. Mae hwn yn ddarn theatr sy’n gwahodd y gynulleidfa draw am swper, i fwyta, yfed a chlywed geiriau olaf enwogion, a’r rhai llai enwog; dihirod, dioddefwyr, arwyr, arwresau a sêr. Caiff pob aelod o’r gynulleidfa rif bwrdd, rhif eu hachos, a rhif digwyddiad. Mae tri ar ddeg o’r rhain yn swperau olaf. Hyd: 60 munud + 30 munud o rannu bwyd ar ôl y sioe.

“There is something about the simplicity of this show that is unbearably moving.”

WEDNESDAY / MERCHER 19 – 7.30PM THURSDAY / IAU 20 – 2PM & 7.30PM FRIDAY / GWENER 21 – 7.30PM

h h h h LYN GARDNER - THE GUARDIAN

^

£12 (£10 CONCS/COSTYNGIAD) + 50P PER TICKET ADMIN FEE A THÂL GWEINYDDU O 50C Y TOCYN

@RecklessSleeper #TheLastSupper

26 TICKETS | TOCYNNAU

01874 611622


SATURDAY 12 & SUNDAY 13 AUGUST | SADWRN 12 A SUL 13 AWST

BRECON SUMMER FAMILY FESTIVAL SATURDAY 12 AUGUST | SADWRN 12 AWST

DREAM TEAM

The weekend will also feature prominent South African Jazz artists DREAM TEAM who were recently chosen to perform for the Zulu Royal Family. They are a trio of world class artists who infuse jazz with hip hop and the performance will be extended with an additional 4-piece band for this special performance.

Theatr Brycheiniog presents a weekend of family entertainment, guaranteed to keep the children smiling throughout the summer. With live performances, free street theatre, live music and plenty of activities, there will be something for all the family to enjoy at the heart of the summer holidays.

Bydd y penwythnos yn cynnwys yr artistiaid Jazz adnabyddus o Dde’r Affrig DREAM TEAM a gafodd eu dewis yn ddiweddar i berfformio gerbron y teulu brenhinol Zulu. Maent yn driawd o artistiaid o safon gyda’r gorau yn y byd sy’n cyfuno jazz gyda hip hop a bydd eu perfformiad yn cael ei helaethu gydag ychwanegiad band pedwar darn ar gyfer y perfformiad arbennig hwn. 8.30PM | £15 + 50P PER TICKET ADMIN FEE A THÂL GWEINYDDU O 50C Y TOCYN

Full details and schedule will be released closer to the date so please check the website and social media for more details. Theatr Brycheiniog yn cyflwyno penwythnos o adloniant i’r teulu, sy’n sicr o gadw’r plant yn gwenu trwy gydol yr haf. Gyda pherfformiadau byw, theatr stryd rhad ac am ddim, cerddoriaeth fyw, a llond gwlad o weithgareddau, bydd rhywbeth ar gyfer y teulu cyfan i’w fwynhau yng ngwres gwyliau’r haf. Bydd amserlen a manylion yn llawn yn cael eu rhyddhau yn nes at y dyddiad, felly mynnwch gip ar y wefan a’r cyfryngau cymdeithasol er mwyn cael gwybod mwy. TICKETS | TOCYNNAU brycheiniog.co.uk

27


WEDNESDAY 23 – FRIDAY 25 AUGUST | MERCHER 23 – GWENER 25 AWST

KING CETSHWAYO: THE MUSICAL BY JERRY POOE

Tracing the life of this heroic Zulu leader, King Cetshwayo: The Musical is a UK Premiere that combines theatre, film and traditional Zulu and Shembe dance movements. This vibrant and colourful production is performed by over 20 artists as well as live musicians, from South Africa. The story tells of the Zulu’s defiance against the English and Welsh Regiments during the Anglo Zulu Wars, and the victories that re-inspired the pride of a nation; defeating guns with spears in a David and Goliath real life story. Told through multimedia, song, dance, dialogue and storytelling, the performances features performances from the Zulu Royal Family and descendents of King Cetshwayo. GALA PERFORMANCE AND LAUNCH OF SIBANYE Wednesday 23 August, 7.30PM With an opening by the High Commissioner of South Africa and a chance to meet the Royal Princes after the show. £35 - includes a special drinks reception, canapés, a programme and gala performance. £20 – includes a programme and gala performance STANDARD PERFORMANCES Thursday 24 August, 2.00PM & 7.30PM Friday 25 August, 7.30PM £15 + 50P PER TICKET ADMIN FEE With events, talks and exhibitions happening across Brecon around this iconic Zulu visit, follow us on social media for all the details.

/TheatrB

28 TICKETS | TOCYNNAU 18

@brycheiniog

01874 611622

Yn olrhain hanes bywyd yr arweiniydd Zulu arwrol, King Cetshwayo The Musical yn berfformiad cyntaf yn y DU ac yn cyfuno theatr, ffilm a symudiadau dawns draddodiadol y Zulu a’r Shembe. Perfformir y cynhyrchiad lliwgar a bywiog hwn gan dros 20 o berfformwyr yn ogystal â cherddorion o Dde Affrica sy’n perfformio’n fyw. Mae’r stori yn adrodd hanes gwrthsafiad y Zulu yn erbyn Catrodau Brenhinol o Loegr a Chymru, yn ystod y rhyfeloedd Eingl-Zulu a’r buddugoliaethau a fu’n fodd i adfer balchder cenedl; curo gynnau gyda gwaywffyn mewn stori Dafydd yn erbyn Goleiath go iawn. Wedi ei hadrodd trwy gyfryngau amrywiol, caneuon, dawns deialog ac adrodd stori, mae’r perfformiad yn cynnwys perfformiadau gan y teulu brenhinol a rhai o ddisgynyddion y Brenin Cetshwayo.

PERFFORMIAD GALA A LANSIAD SIBAYNE Mercher 23 Awst, 7.30PM Gydag araith oddi wrth Uwch Gomisiynydd De Affrica a chyfle i gyfarfod â’r tywysogion brenhinol wedi’r sioe. £35 - yn cynnwys derbyniad diodydd arbennig, canapés, a rhaglen ac wrth gwrs y perfformiad gala ei hun. £20 – rhaglen a’r perfformiad gala ei hun PERFFORMIADAU SAFONOL Iau 24 Awst, 2.00PM a 7.30PM Gwener 25 Awst, 7.30PM £15 A THÂL GWEINYDDU O 50C Y TOCYN Bydd digwyddiadau, sgyrsiau ac arddangosfeydd yn cael eu cynnal led-led Aberhonddu yn ystod yr ymweliad nodedig hwn gan y Zuluiaid, felly dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol er mwyn cael y manylion oll.

@Theatrbrycheiniog

/TheatrBrycheiniog


Photo / Llun: © Iris Dawn Parker

TICKETS | TOCYNNAU brycheiniog.co.uk

29 19


THEATR BRYCHEINIOG YOUTH THEATRE Are you passionate about drama, performing and being involved in theatre? Aged 4 to 25? With weekly sessions tailored to suit the needs of each year group, from 4 years and up, this is a great opportunity to explore and create exciting theatre, develop as a young actor and grow in confidence. You will also have the opportunity to be involved in the new Theatr Brycheiniog’s Youth Theatre productions. Theatr Brycheiniog is a member of The National Association of Youth Theatres. Ydych chi wrth eich bodd â drama, perfformio a chymryd rhan mewn theatr? Ydych chi rhwng 4 a 25 oed? Beth am ymuno â Theatr Ieuenctid NEWYDD Theatr Brycheiniog. Gyda sesiynau wythnosol wedi eu teilwra i weddu anghenion pob grwp oedran, o 4 oed i fyny. Dyma gyfle gwych i archwilio a chreu theatr gyffrous.

ROUNDABOUT | CHWRLIGWGAN Mondays | Llun 3.45pm - 4.45pm Reception & Years 1 & 2 | Derbyn a Blynyddoedd 1 a 2 £60 per term JUNIOR YOUTH THEATRE | THEATR IEUENCTID IAU Wednesdays | Mercher 5.00pm - 6.00pm Years 3, 4 & 5 | Blynyddoedd 3, 4 a 5 £65 per term Wednesdays | Mercher 6.00pm - 7.00pm Years 6, 7 & 8 | Blynyddoedd 6, 7 a 8 £65 per term ^

SENIOR YOUTH THEATRE | THEATR IEUENCTID HYN Thurs | Iau 8.30pm - 10.00pm Years 9, 10 & 11 / 16-25 | Blynyddoedd 9, 10 a 11 / 16-25 £65 per term

^

Drwy gydol y flwyddyn byddwch yn gweithio ar amrywiol weithgareddau i’ch helpu i ddatblygu fel actor ifanc a chynyddu eich hyder. Byddwch hefyd yn cael y cyfle i gymryd rhan yng nghynyrchiadau Theatr Ieuenctid Theatr Brycheiniog.

Supported by Powys County Council

30 TICKETS | TOCYNNAU 18

01874 611622

TERM DATES | DYDDIADAU’R TYMHORAU SUMMER TERM | TYMOR YR HAF

Monday 24 April to Friday 26 May Llun 24 Ebrill hyd at Gwener 26 Mai Half Term Monday 29 May to Friday 2 June – No Classes Hanner tymor Llun 29 Mai hyd at Gwener 2 Mehefin – dim dosbarthiadau Monday 5 June to Friday 21 July Llun 5 Mehefin hyd at Gwener 21 Gorffennaf @TheatrBYT


WEDNESDAY 5 JULY | MERCHER 5 GORFFENNAF

SENIOR YOUTH THEATRE SHOWCASE We invite you to an evening full of theatre, fun and entertainment as the Senior students from Theatr Brycheiniog’s very own Youth Theatre perform extracts from well known plays. Including prestigious playwrights such as Alan Ayckbourn, Simon Stephens and many more, as well as some brand new works.

So come along and support Brecon’s youngsters as they show you just how much talent they have!

Fe’ch gwahoddir i noson llawn theatr, hwyl ac adloniant wrth i fyfyrwyr grwp hyn y Theatr Ieuenctid o Griw Theatr Ieuenctid Theatr Brycheiniog ei hun lwyfannu darnau o ddramâu adnabyddus a gan ddramodwyr adnabyddus. Ymhlith y gweithiau bydd rhai gan ddramodwyr megis Alan Ayckbourn, Simon Stephens a llawer llawer mwy yn ogystal â rhai gweithiau newydd sbon. ^

^

Felly dewch draw i gefnogi pobl ifanc Aberhonddu wrth iddynt ddangos faint o ddawns sydd yn y fro! 7.30PM | £5 (£4 CONCS/COSTYNGIAD) + 50P PER TICKET ADMIN FEE A THÂL GWEINYDDU O 50C Y TOCYN

TICKETS | TOCYNNAU brycheiniog.co.uk

31


20TH ANNIVERSARY CELEBRATIONS:

FROM BRECON TO BROADWAY Celebrate 20 years since Theatr Brycheiniog opened its doors to the public, with an all-star night of celebration. We team up with Jermin Productions to bring a Gala style concert featuring West End stars from Wicked, We Will Rock You, Starlight Express, Chicago, Les Miserables, and many more. They are joined by local community groups from across the county to present an evening of music, dance and entertainment. WANT TO BE INVOLVED? Sign up now to attend workshop and performance. enquiries@jerminproductions.co.uk Dewch i ddathlu ugain mlynedd ers agor drysau Theatr Brycheiniog am y tro cyntaf i’r cyhoedd, gyda noson o ddathlu yn llawn sêr. Rydym wedi cydweithio gyda Jermin Productions er mwyn llwyfannu cyngerdd Gala yn llawn o sêr y West End o sioeau megis Wicked, We Will Rock You, Starlight Express, Chicago, Les Miserables, a llawer llawer mwy. Ar y llwyfan hefyd bydd grwpiau cymunedol o bob cwr o’r sir gyda’r cyfan yn noson wych o gerddoriaeth, dawns ac adloniant.

EISIAU BOD YN RHAN O’R FENTER? Tanysgrifiwch nawr er mwyn mynychu gweithdai a bod yn rhan o’r sioe. enquiries@jerminproductions.co.uk WORKSHOP DAY | DIWRNOD GWEITHDY: SUNDAY 10 SEPTEMBER | SUL 10 MEDI 10AM - 6PM

From the award-winning producers of Gangsta Granny comes the world premiere of David Walliams’ amazing tale of frights, fights and friendship, featuring a very large owl, a very small ghost and a very awful Auntie! Oddi wrth gynhyrchwyr gwobrwyog Gangsta Granny daw’r perfformiad cyntaf yn y byd o stori ryfeddol David Walliams sy’n llawn braw, brwydrau a chyfeillgarwch, ac yn cynnwys tylluan fawr iawn, ysbryd bach iawn a Modryb erchyll tu hwnt! VARIOUS TIMES | AMSERAU AMRYWIOL £12 | £10 (CONCS/COSTYNGIAD) £10 SCHOOLS/YSGOLION + 50P PER TICKET ADMIN FEE A THÂL GWEINYDDU O 50C Y TOCYN

BE

Gotts M

01874 611622

DAVID WALLIAMS

) Andy

32 TICKETS TICKETS || TOCYNNAU TOCYNNAU 18

BY / GAN

/ Llun (C

£12 (£10 CONCS/COSTYNGIAD) + 50P PER TICKET ADMIN FEE A THÂL GWEINYDDU O 50C Y TOCYN

AWFUL AUNTIE

Image

PERFORMANCE | PERFFORMIAD SUNDAY 17 SEPTEMBER | SUL 17 MEDI | 7.00PM

TUESDAY 5 DECEMBER - SUNDAY 10 DECEMBER MAWRTH 5 RHAGFYR - SUL 10 RHAGFYR

Image | Llun © Tony Ross, 2014 Lettering of author’s name | Llythrennu enw’r awdur © Quentin Blake, 2010

SUNDAY 17 SEPTEMBER | SUL 17 MEDI

COMING S YN DOD CY


OON JACK YN BO HIR AND THE

WEDNESDAY 27 DECEMBER – SATURDAY 6 JANUARY MERCHER 27 RHAGFYR – SADWRN 6 IONAWR

BEANSTALK After the success of last year’s Dick Whittington Jermin Productions return with a brand new pantomime Jack and the Beanstalk. A breath taking battle of the beanstalk unfolds amongst the hilarious script, beautiful costumes and stunning theatrical sets. With their classic blend of chart topping songs and comedy gags this is an un-missable Christmas treat for all the family.

WEDNESDAY 18 OCTOBER | MERCHED 18 HYDREF

KATHKALI Featuring the ancient art of Kathkali, the classical dance drama of the state of Kerala, the performance combines storytelling, dance, drama, music, ritual, vibrant costumes and the centuries-old, highly skilled art of make-up called ‘chutti’; the most three dimensional make up in the world.

Yn dilyn llwyddiant Dick Whittington y llynedd bydd Jermin Productions yn dychwelyd gyda phantomeim newydd sbon sef Jack and the Beanstalk. Bydd brwydr fythgofiadwy yn cael ei dadlennu yng nghanol y script doniol, gwisgoedd godidog a’r setiau theatrig bythgofiadwy. Gyda’r cyfuniad traddodiadol o ganeuon o entrychion y siartiau, jôcs didoreth mae’r sioe hon yn drêt Nadolig i’r teulu cyfan na ddylid ei cholli. VARIOUS TIMES | AMSERAU AMRYWIOL £15 (£13 CONCS/COSTYNGIAD) £49 (FAMILY TICKET/TOCYN TEULU) + 50P PER TICKET ADMIN FEE A THÂL GWEINYDDU O 50C Y TOCYN FRIDAY | GWENER 29, 2PM

Yn cynnwys celfyddyd hynafol Kathkali, drama ddawns glasurol talaith Kerala, gyda’r perfformiad yn cyfuno adrodd stori, dawns, drama, cerddoriaeth, defod, gwisgoedd disglair a cholur hynod gywrain a chrefftus ‘chutti’; y colur mwyaf tri dimensiynol yn y byd. 7.30PM | £12 (£10 CONCS/COSTYNGIAD) + 50P PER TICKET ADMIN FEE A THÂL GWEINYDDU O 50C Y TOCYN

TICKETS | TOCYNNAU brycheiniog.co.uk

33 19


CLASSES DOSBARTHIADAU PILATES-BASED BACK CARE

WEEKLY MONDAY 10.30AM & WEDNESDAY 5.45PM POB BORE LLUN 10.30AM A NOS FERCHER 5.45PM

PILATES-BASED BODY CONDITIONING

WEEKLY MONDAY 11.45AM & WEDNESDAY 7.00PM POB BORE LLUN 11.45AM A NOS FERCHER 7.00PM KATY SINNADURAI 01874 625992

MID WALES DANCE ACADEMY

WEEKLY TUESDAY, THURSDAY, FRIDAY & SATURDAY POB MAWRTH, IAU, GWENER A SADWRN LESLEY WALKER 01874 623219 info@mwda.co.uk

CHORUS LINE

FORTNIGHTLY SATURDAY | SADWRN BOB PYTHEFNOS LESLEY WALKER 01874 623219 info@mwda.co.uk

BRECON TOWN BAND

WEEKLY MONDAY | POP LLUN DAVE JONES 01874 623650

UNIVERSITY OF THE 3RD AGE

WEEKLY THURSDAY | POB IAU RICHARD WALKER, SECRETARY RICHARD-WALKER@LIVE.CO.UK

BRECKNOCK DECORATIVE & FINE ARTS SOCIETY CYMDEITHAS CELFYDDYD GAIN AC ADDURNIADOL BRYCHEINIOG Founded in 1987 BDFAS is a member of the West Mercia region for the National Association of Decorative and Fine Arts Society (NADFAS). Wedi ei sefydlu ym 1987 mae BDFAS yn aelod o ranbarth Gorllewin Mercia ar gyfer y National Association of Decorative and Fine Arts Society (NADFAS). TUESDAY 2 MAY | MAWRTH 2 MAI

MORE THAN MEETS THE EYE: BRITISH ARTIST & CAMOUFLAGE JO WALTON

An exploration of how artists became involved in designing camouflage in the first and second world wars; a story of secrecy, deception and artistic derring-do. Archwiliad o’r ffordd y daeth artistiaid yn rhan o’r broses o gyllunio camouflage yn y rhyfel byd cyntaf a’r ail; stori yn llawn cyfrinachau, twyll a menter artistig.

2.30PM

TUESDAY 6 JUNE | MAWRTH 6 MEHEFIN

THE MOST INFAMOUS FAMILY IN HISTORY: THE BORGIAS SARAH DUNANT

BEAT IT – DRUMMING FOR DEMENTIA These dementia-friendly music making sessions will be for older adults who are looking for something creative and social to get involved in, and will bring people together to make music, chat and most importantly have fun. Mae’r sesiynau creu cerddoriaeth hyn, sydd wedi eu hanelu’n benodol ar gyfer oedolion hyn sy’n dioddef o dementia, yn ffordd iddynt gael profiad creadigol a chymdeithasol i fod yn rhan ohono, gan ddwyn pobl ynghyd er mwyn creu cerddoriaeth, sgwrsio ac yn anad dim arall, i gael hwyl. ^

TERM DATES | DYDDIADAU’R TYMOR – EVERY MONDAY | BOB DYDD LLUN 1.30-3PM, 8 May - 22 May | 8 Mai - 22 Mai No class 29 May | Dim dosbarth 29 Mai 5 June - 26 June | 5 Mehefin - 26 Mehefin 4 September - 2 October | 4 Medi - 2 Hydref Contact | Cysylltwch â Lynn, beatitpercussion@gmail.com, 07875 090946

34 TICKETS | TOCYNNAU 18

01874 611622

Murder, poison, corruption and incest; this lecture reveals the real family that dominated the Papacy and Italian politics, during the last decade of the 15 century. Sometimes truth is more intoxicating than myth. Llofruddiaeth, gwenwyn, llygredd a llosgach; mae’r ddarlith hon yn dadlennu hanes y teulu fel yr oedd a fu mor ddylanwadol ar y Babaeth, a gwleidyddiaeth yr Eidal yn ystod y 15fed ganrif. Weithiau mae’r gwir yn fwy rhyfeddol fyth na’r chwedl.

2.30PM Membership | Aelodaeth £40 Joint membership | Aelodaeth ar y cyd £70 Visitors £7.50 per talk on the door or book in advance at the Box Office, 01874 611622 or at brycheiniog.co.uk Ymwelwyr £7.50 y sgwrs ar y drws ynteu archebwch eich lle rhag blaen trwy ymweld â’r Swyddfa Docynnau, 01874 611622 ynteu ewch i ymweld â brycheiniog.co.uk


HYNT

Art and culture is for everyone. But if you have an impairment or a specific access requirement, getting to see it isn’t always easy. Often, visiting a theatre or an arts centre can be more complicated than just booking tickets and choosing what to wear.

Mae celfyddydau a diwylliant ar gyfer pawb. Ond os oes gennych nam neu ofyniad mynediad penodol, nid yw bob amser yn hawdd cael profiad ohono. Yn aml, gall ymweld â theatr neu ganolfan gelfyddydau fod yn fwy cymhleth na dim ond archebu tocynnau a dewis beth i’w wisgo.

Hynt is a peer-led initiative rooted in the social model of disability. We work alongside disabled people, carers and the third sector to improve the quality of experiences at theatres and arts centres for anyone with a specific access requirement.

Mae Hynt yn fenter a arweinir gan gymheiriaid wedi’i gwreiddio yn Model Cymdeithasol Anabledd. Rydym yn gweithio ochr yn ochr â phobl anabl, gofalwyr a’r trydydd sector er mwyn gwella ansawdd profiadau mewn theatrau a chanolfannau celfyddydau i unrhyw un â gofyniad mynediad penodol.

If you need support or assistance to attend a performance at a theatre or arts centre then you may be eligible to join hynt.

Os oes angen cefnogaeth neu gymorth arnoch i fynychu perfformiad mewn theatr neu ganolfan gelf, yna efallai y byddwch yn gymwys i ymuno â Hynt.

hynt.co.uk 01874 611622 .

TICKETS | TOCYNNAU brycheiniog.co.uk

35 19


HIRE

THE ARTS AND CONFERENCE VENUE

WITH A SUSTAINABLE HEART... Having been specifically designed to provide space for hire as well as entertainment to the community and county, the theatre hosts a wide range of non-theatrical events: meetings, seminars, colloquia and conferences. Theatr Brycheiniog also has break-out space for training/ development sessions and is able to offer facilities for social receptions/functions, all kinds of formal and intimate presentations and even awards ceremonies. For more information about hiring our facilities, please see brycheiniog.co.uk/venue-hiring or contact Heidi Hardwick on 01874 622838 or heidi@brycheiniog.co.uk.

36 TICKETS | TOCYNNAU 18

01874 611622


HURIO

Y GANOLFAN GELFYDDYDAU A CHYNADLEDDA GYDA CHALON GYNALADWY...

Wedi ei ddylunio’n arbennig er mwyn cynnig ystafelloedd i’w llogi ac adloniant ar gyfer y sir a’r gymuned, mae’r theatr yn gartref i lawer iawn o ddigwyddiadau antheatrig: cyfarfodydd, seminarau, cynulliadau a chynadleddau. Mae gan Theatr Brycheiniog ddigon o le i gynnal hyfforddiant a sesiynau datblygu ac fe allwn ni gynnig cyfleusterau ar gyfer derbyniadau cymdeithasol, pob math o ddigwyddiadau ffurfiol, preifat a seremonïau gwobrwyo hyd yn oed. I gael gwybodaeth bellach ynghylch llogi’n cyfleusterau ewch i brycheiniog.co.uk/cy/ystafelloedd-cyfarfod ynteu cysylltwch â Heidi Hardwick ar 01874 622838, heidi@brycheiniog.co.uk.

TICKETS | TOCYNNAU brycheiniog.co.uk

37 19


BOOKING INFORMATION SUT I ARCHEBU Theatr Brycheiniog is open Monday – Sunday from 10am to 6pm (later on a performance night).

Mae Theatr Brycheiniog ar agor Llun - Sul rhwng 10am a 6pm (yn hwyrach ar nosweithiau pan cynhelir perfformiadau).

HOW TO BOOK | SUT I ARCHEBU ONLINE | ARLEIN brycheiniog.co.uk

REFUNDS & EXCHANGES AD-DALU A CHYFNEWID Tickets may not be refunded unless an event is cancelled. Tickets may be exchanged for another show for a charge of £2.00 per ticket. Nid ydym ni’n medru ad-dalu unrhyw arian oni fo’r perfformiad yn cael ei ganslo. Gellir cyfnewid tocynnau am rai ar gyfer sioe arall am bris o £2.00 y tocyn.

TELEPHONE | DROS Y FFÔN

01874 611622 (card only/cerdyn yn unig).

IN PERSON | YN Y FAN A’R LLE

Pop in and see us and pay by cash or card. Galwch i mewn i’n gweld a medrwch dalu gydag arian parod ynteu gerdyn.

The information in this brochure is correct at time of going to press. Theatr Brycheiniog reserves the right to make alterations if necessary. For full terms and conditions, please check the website. Mae popeth yn y llyfryn yma’n gywir pan gafodd ei argraffu. Mae gan Theatr Brycheiniog yr hawl i newid pethau os oes raid. Mae’r holl amodau a thelerau ar ein gwefan.

38 TICKETS | TOCYNNAU 18

01874 611622


CAR PARKING | PARCIO CEIR LENGTH OF STAY | HYD YR ARHOSIAD

COST

Up to 10 mins | Hyd at 10 munud

Free | Am ddim

Up to 1 hour | Hyd at 1 awr

50p

1-2 Hours | Hyd at 2 awr

£1.00

2-4 Hours | Hyd at 4 awr

£2.00

Over 4 Hours | Dros 4 awr

£3.00

5.30pm to 12.00 midnight | Ar ôl 5:30pm £1.00

ACCESS | MYNEDIAD Spaces for wheelchair users in stalls and balcony Llefydd ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn Level access to all public areas Mynediad gwastad i bobman cyhoeddus Lift to all levels | Lifft i bob llawr Access toilets on ground and first floor Tai bach addas ar y llawr gwaelod a’r llawr cyntaf Access dogs welcome | Croeso i gwn tywys ^

MONEY SAVERS ARBED ARIAN CONCESSIONS | GOSTYNGIADAU Unless indicated otherwise, concessions are available if you are under 16, a student, a senior citizen (60 yrs+), claiming disability benefit, an Equity member or registered unwaged. Please bring proof of eligibility to the performance. For further information about concessions, please contact Box Office. Os na ddynodir fel arall, mae gostyngiadau i bawb o dan 16 oed, myfyrwyr, pobl dros 60 oed, pobl sy’n hawlio budd-dal anabledd, aelodau Equity, a phobl ddiwaith. Mae angen profi eich hawl ym mhob achos. Am ragor o fanylion ynghylch gostyngiadau cysylltwch os gwelwch yn dda â’r Swyddfa Docynnau.

GROUP | GRWPIAU Reduced rates are available at many performances when you bring a party of ten or more – check with Box Office for details. Mae yna gynigion rheolaidd i grwpiau o ddeg neu fwy – cysylltwch am fanylion.

COMPANIONS | GOFALWYR Go free when accompanying a wheelchair user. See page 35. Am ddim yng nghwmni defnyddiwr cadair olwyn. Gweler tudalen 35.

ADMIN FEE | FFIOEDD Tickets for every performance promoted by Theatr Brycheiniog is subject to a 50p administration fee. This fee contributes to covering our ticket retail and secure payment processing costs. Mae yna ffi archebu o 50c am bob tocyn ar gyfer pob perfformiad yn Theatr Brycheiniog. Mae’r arian hwn yn cyfrannu at gostau prosesu taliadau, a sicrhau diogelwch taliadau arlein.

Infra-red sound enhancement Darpariaeth sain uwch-goch Designated car parking Llefydd parcio wedi eu neilltuo

If you would like this brochure in large print, braile or any other format please contact Lewis Gwyther, Head of Fundraising and Communications on lewis@brycheiniog.co.uk or 01874 622838 Option 1, Option 1. Pe hoffech y daflen hon ar ffurf print bras, braille ynteu ar unrhyw ffurf arall, cysylltwch os gwelwch yn dda â Lewis Gwyther, Pennaeth Codi Arian a Chyfathreu trwy e-bostio lewis@brycheiniog.co.uk 01874 622838, Dewis 1, Dewis 1.

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA DILYNWCH NI TRWY’R CYFRYNGAU CYMDEITHASOL /TheatrB @brycheiniog @TheatrBrycheiniog /TheatrBrycheiniog TICKETS | TOCYNNAU brycheiniog.co.uk

39 19


THEATR BRYCHEINIOG MAY | MAI Joe Longthorne

Tuesday l Mawrth 9

The Trials of Oscar Wilde

Wednesday l Mercher 10

Vox Fortura

Thursday l Iau 11

Leviathan Mike Bubbins: Solid Gold

Tuesday l Mawrth 16 Thursday l Iau 18

Scorched Ross Leadbeater: Great British Songbook

Friday l Gwener 19 Monday l Llun 22

Calan Mid Wales Music Trust: Black Dog

Design: Savage and Gray T: 01446 771732 www.savageandgray.co.uk 6723/17

Friday l Gwener 26 Saturday l Sadwrn 27

Comedy Club You’ve Got Dragons

Sunday l Sul 28 & Monday l Llun 29

The Tap Dancing Mermaid

Friday l Gwener 9

Thursday l Iau 15

Clouds Harp Quartet

Friday l Gwener 16

Seren Stars: True Colours

Saturday l Sadwrn 17

Stipe: The R.E.M. Tribute Benedict Allen: Adventures in Paradise

Friday l Gwener 23

Shirley Bassey: This is Me

Monday l Llun 26 & Tuesday l Mawrth 27

Do I Have to Wake Up?

Tuesday l Mawrth 27

Oes Rhaid i mi Ddeffro?

Thursday l Iau 29

Under Milk Wood

JULY | GORFFENNAF Wednesday l Mercher 5

Senior Youth Theatre Performance Showcase

Friday l Gwener 7

Sir Ranulph Fiennes: Mind Over Matter

Saturday l Sadwrn 15 Mid Wales Dance Academy: & Sunday l Sul 16 Annual Showcase Wednesday l Mercher 19 - Friday l Gwener 21

Skynet Wales LAN

Talon: The Best of Eagles

The Last Supper

AUGUST | AWST Saturday l Sadwrn 12 & Sunday l Sul 13

JUNE | MEHEFIN Friday l Gwener 02 – Sun| Sul 04

Brecon Town Concert Band

Monday l Llun 19

Saturday l Sadwrn 6

Friday l Gwener 12

Monday l Llun 12

Monday l Llun 14 - Friday l Gwener 18

Brecon Summer Family Festival Mid Wales Dance Academy Summer school

Wednesday l Mercher 23 - Friday | Gwener 24

Theatr Brycheiniog, Canal Wharf l Cei’r Gamlas, Brecon l Aberhonddu, Powys LD3 7EW

BOX OFFICE | SWYDDFA DOCYNNAU 01874 611622 brycheiniog.co.uk

King Cetshwayo: The Musical

Theatr Brycheiniog Brochure Summer 2017  
Theatr Brycheiniog Brochure Summer 2017  
Advertisement