a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

VO LU M E 2 0 I SS U E 1 76

FR E E CO PY

Still

VOLUME 20 ISSUE 176

FREE!


smile W E L C O M E

บอกลาหน้้าหนาว

ก้้าวเข้้าสู่่�ฤดููที่่�มีีชีีวิิตชีีวากัันอีีกครั้้�ง แม้้ว่่าคราวนี้้�จะมาพร้้อมสารพััดข่่าวที่่�เขย่่าหััวใจกัันมาตั้้�งแต่่ต้้นปีี ไวรััส ไฟป่่า น้ำำ��แข็็งขั้้�วโลกละลาย เหตุุร้้ายกราดยิิง และไม่่รู้้�อีีกกี่่�เหตุุการณ์์ที่่�เราจะผ่่านมัันไปด้้วยกััน เรื่่�องราวตั้้�งแต่่ต้้นปีี 2020 มานี้้�ทำำ�ให้้เราได้้เห็็นสิ่่�งดีีๆ ไม่่น้้อย เราเห็็นชาวอู่่�ฮั่่�นตะโกนให้้กำำ�ลัังใจกััน เห็็นคนไทยที่่�เดิินทางกลัับจากพื้้�นที่่�เสี่่�ยงกัักกัันตััวเองอยู่่�บ้้าน เห็็นการให้้ความร่่วมมืือ การป้้องกััน การบรรเทาความเดืือดร้้อนจากผู้้�ให้้บริิการหลายๆ รููปแบบ โดยเฉพาะในธุุรกิิจการท่่องเที่่�ยวเดิินทาง เหนืืออื่่�นใด เราได้้เห็็นบุุคลากรทางการแพทย์์ที่่�ทุ่่�มเทอย่่างมาก คงจะดีีไม่่น้้อย ถ้้าโลกจะหลอมรวมเป็็นหนึ่่�งด้้วยเพราะมีีศััตรููเดีียวกััน คืือภััยธรรมชาติิและภััยโรคระบาด ไม่่มีีเหตุุผลที่่�ต้้องแก่่งแย่่งรบรากัันอีีกต่่อไป ส่่วนเราๆ ท่่านๆ ก็็มีีหน้้าที่่�ดููแลตััวเอง ครอบครััว คนใกล้้ชิิด รัับผิิดชอบต่่อสัังคม ช่่วยเหลืือกัันในยามจำำ�เป็็น อีีกสิ่่�งหนึ่่�งที่่�เราคงต้้องมีีในปีีนี้้� คืือ

รัักษาใจให้้ปกติิ กำำ�ลัังใจ...อย่่าให้้ตก

แล้้วเราจะผ่่านทุุกเรื่่�องราวไปด้้วยกััน Happy Mother’s day! กองบรรณาธิิการ


Exclusively distributed by

Tel: 01494 434 953 | Fax: 01494 726 387 Email: sales@ascofoods.com | Web: www.ascofoods.com


smile C O N T E N T S

06 10 12 14 20 22 28 36 40 42 44 48 52 55 57

SMILE SOCIAL SMILE CALENDAR SMILE CHEF SMILE TASTE SMILE NEW IN TOWN SMILE LIFESTYLE SMILE TRENDS SMILE CURIOUS SMILE THINK SMILE LIFE SMILE STORY SMILE SENIOR SMILE WELLNESS SMILE FAMILY SMILE SHORT STORY

Virunan Chiddaycha วิรนุ นั ท์ ชิตเดชะ ASSISTANT

FOUNDER / PRESIDENT Dr. Narisa Chauvidul - AW ดร.นริสา เชื้อวิดล ุ ย์ - AW CONTENT EDITOR CONTENT EDITOR Kanchanit Tantivanitchkit กันต์ชนิต ตันติวาณิชกจ ิ CONTRIBUTORS Pramaha

V.Vajiramedhi พระมหาวุฒชิ ยั วชิรเมธี Chamnongsri Hanchanlash คุณหญิงจ�ำนงศรี หาญเจนลักษณ์ Werachai Anuworakarn วีระชัย อนุวรกาญจน์ Manta Maythachatchaval มันตา เมธาชัชวาล Kitti Kaewhin กิิตติิ แก้้วหิิน Sakon Boonyakiet สกล บุุณยเกีียรติิ Kitty Vongprasert คิิตตี้้� โวหาร-วงศ์์ประเสริิฐ Sebastian Holmes เซบาสเตีียน โฮมส์์ Luke Farrell ลุุค แฟร์์เรล Surasak Laoprom สุุระศัักดิ์์� เหลาพร Laksawadee Gurney ลัักษวดีี เกอร์์นี่�่ Asst. Prof. Prakasit Chirappapha ผศ.นพ. ประกาศิิต จิิรัปปภ ั า Dr. Patrapa Chadist ดร. ภััทราภา ชาดิิษฐ WRITERS Pornthip Satissarat พรทิิพย์์ สาทิิสสะรััต Boonsong Chaletorn บุุญส่่ง ชเลธร Adisak Phetsong อดิิศักดิ์์ ั � เพ็็ชรสงค์์ Passamon Hall พรรษมนตร์์ ฮอลล์์ MARKETING MANAGER Kadsuda Priyanu เกศสุุดา ปรััยนุุ Suphavas Varamali สุุภวัสั วรมาลีี DIGITAL MARKETING Nat Ketudom ณััช เกตุุอุดม ุ ART Toommeng S. ThaiSmile Media Limited Building 3, North London Business Park Oakleigh Road South, London N11 1GN

OWNER

FOLLOW US ON thaismile.com

Thaismile Magazine UK

FOR ALL ENQUIRIES PLEASE CONTACT

editor@thaismile.com +44 (0) 20 3478 3757, +44 (0) 79 8561 8228

Thaismile Magazine is published by ThaiSmile Media Limited. No part of this publication may be copied or distributed without prior written agreement from ThaiSmile Media Limited.


FLYING GOOSE SRIRACHA THE HEAT IS ON… World Food Specialists, SOP International Ltd announce exclusive distribution for Thailand’s favourite Sriracha Chilli Sauce and leading brand, Flying Goose. Available at many mainstream retailers, Flying Goose and variants delivered 55% YOY incremental growth and “the heat is on” to grow that further with the launch of their Vegan Spicy Sriracha Mayo Sauce and others. Strong brand appeal, launch of Vegan sauces has kept the hype up, you can practically Sriracha Everything, Sriracha Jacket Potato, Sriracha Tofu, Sriracha Fish N Chips, Sriracha Mac N Cheese to Sriracha Pizza, the list goes on. MD David Chattwell, “my family started working with the brand owners, Exotic Foods over 30 years ago, we are delighted to be awarded exclusive distribution for this great brand and look forward to growing the business across all our channels.” Developing authentic brands from around the world has been the DNA for success for the Chattwell family since the 1930’s when they started Bombay Emporium (BE International) later sold to HP Foods. SOP continues the strong ethos, nurturing brands from around the world, from Flying Goose Sriracha that’s shown significant brand appeal, the brand of choice for millennials, to Squid Fish Sauce, the secret ingredient for chef ’s, a substitute for salt with taste or Haldiram’s, India’s No1 Bombay Mix and Snack brand, £430M sales (India). With Asian Foods on the rise, whether you fancy Thai, Korean, Vietnamese, Malaysian, or Chinese, SOP has become the one stop supplier for genuine authentic brands such as Aujmna Republic, Farmer, Khanum, Koh Kae, Nongshim, OKF, Vitas and Yeos. 2020 marks a significant phase for SOP as they to move to new purpose-built headquarters and distribution centre in Harlow.


smile S O C I A L

Royal Thai Armed Forces Day วัันกองทััพไทย

เอกอััครราชทููตพิิษณุุ สุุวรรณะชฎ เป็็นประธานในการจััด งานเลี้้�ยงรัับรองเนื่่�องในโอกาสวัันกองทััพไทย ณ ห้้องมิิตรา สมาคม สถานเอกอััครราชทููต ณ กรุุงลอนดอน โดยมีีพลตรีี Neil Sexton ผู้้�อำำ�นวยการกิิจการ Army Engagement and Communications กระทรวงกลาโหมสหราชอาณาจัักรเป็็น แขกเกีียรติิยศ และมีีสมาชิิกคณะทููตฝ่่ายทหารจากประเทศ ต่่างๆ ประจำำ�กรุุงลอนดอน ข้้าราชการทหารและแขกชาว บริิติิชจากภาคส่่วนต่่างๆ เข้้าร่่วมงาน

PHOTO KITTI UK

ในโอกาสนี้้� เ อกอัั ค รราชทููตพิิ ษ ณุุ และพลตรีี Sexton และผู้้�เข้้าร่่วมงาน ได้้ร่่วมกัันดื่่�มถวายพระพรแด่่พระบาท สมเด็็จพระวชิิรเกล้้าเจ้้าอยู่่หั� วั และสมเด็็จพระบรมราชาชิินีี นาถเอลิิซาเบธที่่� ๒ รวมทั้้�งเพื่่�อสายสััมพัันธ์์ทวิิภาคีีและ ด้้านกลาโหมที่่�แน่่นแฟ้้นยิ่่�งขึ้้�นระหว่่างราชอาณาจัักรไทย และสหราชอาณาจัักร

6

S O M U C H TO S M IL E A B O U T


smile S O C I A L

TSQ Playhouse

PHOTO TSQ PLAYHOUSE

ไทยสแควร์์กลัับมาอีีกครั้้�งกัับสาขาใหม่่ภายใต้้คอนเซ็็ปต์์ Let’s Play ซึ่่�งทางร้้านได้้เริ่่�มจากความอยากสร้้างสถานที่่� ที่่�เป็็นแหล่่ง hangout ใหม่่ๆ รวบรวมความสนุุกสนานช่่วง วััยเด็็กของทุุกคน ให้้กัับพี่่�ๆ น้้องๆ ที่่�อยู่่�ในลอนดอนได้้มา แชร์์ประสบการณ์์นี้้�ด้้วยกััน TSQ Playhouse คราวนี้้� จะพา คุุ ณ ไ ป สู่ ่ � ดิิ น แ ด น แ ห่่ ง ค ว า มสนุุ กตั้้� ง แ ต่่ท า ง เ ข้ ้ า ที่่�ให้้ความรู้้�สึึกถึึง magical, fantasy, flamboyant และ quirky มีีห้้องคาราโอเกะ 2 ห้้อง คืือห้้อง King และห้้อง Queen เสิิร์์ฟเมนููอร่่อยหลากหลายและค็็อกเทลสุุดเก๋๋

8

S O M U C H TO S M IL E A B O U T


smile C A L E N D A R

UK - TH

Fesbruary-March 2020 CHERRY BLOSSOM IN LONDON Greenwich Park & Regent’s Park

March 2020

จุุดแรกที่่�ไม่่ควรพลาด คืือถนนสายหนึ่่�ง ในกรีีนวิิชพาร์์คใกล้้ๆ กัับสนามคริิกเก็็ต ที่่�จะเต็็มไปด้้วยต้้นซากุุระตลอดข้้างทาง ที่่�นำำ�เราไปสู่่�บ้้านพัักสไตล์์จอร์์เจีียนชื่่�อ Ranger’s House กิ่่ง� ก้้านที่่พั� นั กัันเกิิดเป็็น ซุ้้�มทางเดิิน สวยงามราวภาพวาด จุุดที่่สอ � ง คืือรีีเจ้้นส์์พาร์์ค ช่่วงทางเดิินจากทางเข้้า บนถนนเชสเตอร์์ ภาพของถนนที่่�หุ้้�มด้้วย ดอกซากุุระสีีขาวน่่าจะทำำ�ให้้ทุุกคนต้้อง ยกมืือถืือขึ้้�นมาถ่่ายภาพ และถ้้ายัังไม่่ หนำำ�ใจ ลองแวะไปที่่�ทางใต้้สุุดของสวน เพื่่�อเจอกัับซากุุระสีีชมพููรออยู่่�ทั่่�วทางเดิิน Enjoy the walk! ‘MARY POPPINS’

Prince Edward Theatre , Soho

Until July 26 2020

ขนครอบครััวไปชมกัันได้้เลย ดิิสนีีย์์เสก ภาพยนตร์์ที่ห� ่ ลายคนหลงรััก ‘Mary Poppins’ ให้้เป็็นละครเพลงที่่�สนุุกและมีีมนต์์ขลััง ด้้วยสีีสัันสวยแปลกตา เพลงที่่�น่่าจดจำำ� ภาพที่่ต� ระการตา รัับรองว่่าคุ้้�มค่่าทุุกนาทีี ที่่�นั่่�งชม

PRINCESS SIRINDHORN ASTROPARK Siam Country Club, Pattaya, Thailand

มาเรีียนรู้้�เรื่่อ� งราวว่่าด้้วยศาสตร์์แห่่งดวงดาวที่่� ‘อุุทยานดาราศาสตร์์สิริิ นิ ธร เชีียงใหม่่’ แหล่่งเรีียนรู้้� ดาราศาสตร์์ครบเครื่่อ� ง ครบวงจรและใหญ่่ที่่สุ� ดุ ในประเทศไทย บนพื้้�นที่่กว่่ � า 54 ไร่่ในอำำ�เภอแม่่ริิม จัังหวััดเชีียงใหม่่ เปิิดให้้เข้้าไปสัังเกตความเป็็นไปของดวงดาว ผ่่านกิิจกรรมต่่างๆ ภายในอุุทยาน ทั้้�งหอดููดาวแบบสะท้้อนแสง พิิพิธิ ภััณฑ์์ดาราศาสตร์์ และท้้องฟ้้าจำำ�ลอง narit.or.th


smile C H E F

SMOKED SALMON LAKSA WITH SOFT BOILED EGG

Easy

RECIPE

12

S O M U C H TO S M IL E A B O U T


176

SEBBY HOLMES Head Chef, Farang London faranglondon.co.uk

Smoked Salmon -MENU-

T

he laksa is originally from Indonesia, it is widely accepted to be a result of the mixing of cultures and cooking practices within Chinese coastal settlements. Nonetheless it has since continued a constant rise in worldwide popularity having variations from Malaysia, Singapore and most importantly for me southern Thailand. The dish offers characteristics of a curry and a soup making it ideal to eat with noodles as to soak up all the delicious curry juices. SEBBY HOLMES

SERVES 3 GF 300g red curry paste (recipe on page?) 1 tablespoon mild curry powder 10g dried shrimp, flossed in a spice grinder or in a pestle and mortar 2 medium whole eggs 1 tablespoon brown soft sugar 2 tablespoons fish sauce 400ml coconut cream 200ml fish stock 400g smoked salmon fillets roughly chopped into bite sized pieces 2g fresh coriander, picked and washed 3 tablespoons, toasted peanuts lightly crushed in a pestle and mortar 300g, thin vermicelli noodles, blanched in boiling water and refreshed in cold water to soften. 20g, chopped pickled mustard greens (this can be found in most supermarkets in prepackaged bags, chop them into smaller pieces. (optional) 1 large lime chopped into 3 cheeks 100ml vegetable oil

In a medium sauce pan heat the oil. When sizzling hot add the red curry paste and the mild curry powder and the flossed shrimp and continue to fry whilst moving and scraping regularly to ensure that it does not stick. Cook this for around 8-10 minutes until all the ingredients come together and the paste looks a little darker. Meanwhile soft boil and peel your eggs, an average sized egg takes 5 minutes cooking time on a rolling boil to soft boil. I always cook mine in salted water and then remove from the boiling hot water into ice cold water with a splash of olive oil. If you then peel the eggs in the water the oil gets between the shell and the flesh making them easy to peel. Once peeled leave these aside at room temperature.

minutes until the paste goes darker still due to the sugar caramelising. Next de-glaze the pan by adding the fish sauce and the fish stock and then bring back to the boil. Once boiling add the coconut cream and bring to a simmer, check seasoning as you may wish for a little more sugar or fish sauce to taste. Lastly drop the smoked salmon into the curry and serve in a bowl with the cooked noodles. Pour the hot curry over the noodles to heat them. Garnish with a sprinkle of coriander, pickled mustard greens the soft boiled egg ripped in half and dribbling into the curry and a cheek of lime to squeeze over for freshness.

At this point add the sugar into the paste and continue to cook for a further few

See you next time, EAT WELL 13


smile TA S T E

เรื่่� องของ

ความรัั ก (รัั ก ษ์์ ) � ากัับความหวานจนมดเกาะคอลััมน์์เป็็นพวง สวััสดีีท่่านผู้้�อ่่านที่่�รััก ฉบัับนี้้ม ต้้อนรัับเทศกาลแห่่งความรััก แถมปีีนี้้�ไม่่ธรรมดา ฝรั่่�งเค้้าเรีียกว่่า Leap Year แปลตรงตััวคืือปีก้้ ี าวกระโดด เพราะปีีนี้้�เดืือนเมษายนมีี 29 วััน ชาวไอริิชเค้้ามีีประเพณีีผู้้�หญิิงขอผู้้�ชายแต่่งงานได้้ภายในวัันนี้้�วัันเดีียวเท่่านั้้�น ส่่วนสาวไทยในยููเคถ้้าไม่่อยากรอแฟนมาขอเราก็็ขอก่่อนเลยทะลุุทุุกกรอบประเพณีี ใครขอไม่่ทัันปีีนี้้�ก็รอ ็ ไปอีีก 4 ปีีก็็แล้้วกัันนะจ๊๊ะ ฮิ้้�วววว์์ WORDS / PHOTO CHEF KITTY VONGPRASERT ILLUSTRATE SHUTTERSTOCK

14

S O M U C H TO S M IL E A B O U T


176

โปรยหััวข้้อมาเสีียขนาดนี้้� ท่่านผู้้�อ่่านอย่่าเพิ่่�ง งงงวย ตอนนี้้�ท่่านกำำ�ลัังอ่่านคอลััมน์์อาหารไทย และดิิฉัันยัังไม่่ได้้ผัันตััวไปเขีียนนิิยายรัักอย่่าง แน่่นอน ฮ่่าๆๆ แต่่เพื่่อ� ให้้เข้้ากัับธีีมวัันแห่่งความรััก ดิิ ฉัั น ก็็ จ ะต้้ อ งค้้ น หาเรื่่ � อ งราวที่่ � ค รบรส มีีทั้้� ง ความหวาน ความมัันและความเผ็็ดมาฝากกััน ในฉบัับนี้้� เพราะขึ้้�นชื่่�อว่่าเป็็นอาหารแล้้วคงไม่่ได้้ มีีรสเดีียวโดดๆ หรอก จริิงมั้้�ย เดืือนนี้้�ดิฉัิ นั มีีโอกาสได้้สัมภ ั าษณ์์เชฟเล็็กพริิกขี้้หนูู � ที่่เ� ป็็นรุ่่น� น้้องที่่รู้้�จั � กกั ั นั มานาน นางเพิ่่�งกลัับมาจาก การเรีียนอาหารไทยเพิ่่� ม เติิ ม จากปรมาจารย์์ อาหารไทย อาจารย์์ดุุง หรืือ ครููดุุง ซึ่่�งเดี๋๋�ยวดิิฉััน

จะค่่อยๆ เล่่าให้้ฟัังถึึงชีีวประวััติิครููดุุงท่่านนี้้�ให้้ฟััง “สููตรอาหารที่่�จะนำำ�มาแชร์์วัันนี้้�ก็็เป็็นสููตร ที่่ � เ รีียนมาจากครููดุุ ง ค่่ะ นุ้้�ยรู้้�จัั ก ครููในเฟสบุุ ค พอได้้ กลัั บ ไทยก็็ เ ลยขอไปเรีียนกัั บ ครููที่่ � บ้ ้ า น สามเสน ครููดุุงเปิิดสอนที่่�บ้้านเลยค่่ะ นุ้้�ยไปเรีียน อยู่่�หลายสููตรมาก แต่่ที่่�ภููมิิใจนำำ�เสนอก็็จะเป็็น ห่่อหมกปลาช่่อนนี่่�แหละค่่ะ เครื่่�องแกงตำำ�เอง กระทงใบตองนุ้้�ยก็็เตรีียมผึ่่�งใบตองไว้้ให้้สลบ ตั้้�งแต่่เมื่่�อวานนะคะ มัันเป็็นเทคนิิคเพื่่�อจะได้้ เย็็บง่่ายๆ” นุ้้�ยเล่่าให้้ฟัังพร้้อมหั่่�นปลา BASA เป็็ น ปลาเนื้้� อข าวจากเวีียดนามที่่ � มีีรสสัั มผัั ส เหมืือนปลากราย ปลาอิินทรีีย์์บ้้านเรา สามารถ หาซื้้�อได้้ง่่ายตามซุุปเปอร์์มาร์์เก็็ตทั่่�วไป

15


“นุ้้�ยรัักอาหารไทยมาก ใครมาจ้้างให้้ไปทำำ� อาหารไทยที่่�ต้้องมาเปลี่่�ยนสููตรดั้้�งเดิิม นุ้้�ยจะ ไม่่รัับงานนั้้�นเลยนะคะ คืือนุ้้�ยไม่่สามารถฝืืน ตััวเองได้้” โห อุุดมการณ์์แน่่วแน่่มาก อ่่านมา ถึึงตรงนี้้�ดิิฉัันเชื่่�อว่่าท่่านผู้้�อ่่านคงอยากจะรู้้�จััก กัับเชฟกัันแล้้วใช่่ไหม เจ้้าตััวบอกว่่าไม่่อยากให้้เรีียกว่่า ‘เชฟ’ แต่่ อยากให้้เรีียกว่่าเป็็นพยาบาลก้้นครััวมากกว่่า แต่่เนื่่ � อ งจากคอลัั มน์ ์ นี้้� เ ป็็ น ของดิิ ฉัั น ฉะนั้้� น ผู้้�เขีียนก็็ จ ะตามใจตนและเรีียกเชฟนุ้้�ยว่่า ‘เชฟ’ แล้้วกััน อิิๆ

เชฟนุ้้ย� จุุไรรััตน์์ สุุยะลัังกา จบพยาบาลรามา ทำำ�อาชีีพตามที่่�เรีียนมาอยู่่�สัักพัักก็็ไปทำำ�งาน เป็็นผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการบริิษััทประกัันฝ่่ายสุุขภาพ แห่่งหนึ่่�ง และตั้้�งเป้้าหมายว่่าทำำ�งานครบ 5 ปีี จะได้้นำำ�เงิิน Pension ไปเรีียนปริิญญาโทที่่� ออสเตรเลีีย ระหว่่างที่่�เราคุุยกัันไปเชฟก็็หั่่�น เครื่่�องเคราสำำ�หรัับตำำ�เครื่่�องแกงไปพลางๆ “ยัังทำำ�งานไม่่ครบ 5 ปีีเลยอ่่ะพี่่�คิิดตี้้� บุุพเพ ก็็อาละวาด นุ้้�ยได้้มาเจอเจสััน (สามีี) เพราะ เพื่่อ� นที่่ทำ� �ำ งานแนะนำำ�ให้้รู้้�จักกั ั นั ตอนแรกกะว่่า จะให้้เอาไว้้ถามภาษาอัังกฤษเวลาจะต้้องส่่ง

นุ้้�ยรัักอาหารไทยมาก ใครมาจ้า้ งให้้ไปทำำ�อาหารไทย ที่่�ต้้องมาเปลี่่�ยนสููตรดั้�ง ้ เดิิม นุ้้�ยจะไม่่รัับงานนั้้�นเลย

อีีเมล์์ให้้ลููกค้้าต่่างชาติิตอนหลัังๆ คุุยกัันบ่่อย เลยสนิิทกััน คุุยกัันอยู่่�นานเหมืือนกัันแหละ เจสัันก็็เลยชวนมาเที่่�ยวอัังกฤษ” (ยิ้้�ม) เล่่ามา ถึึงตอนนี้้�เชฟหั่่�นเครื่่�องแกงเสร็็จพอดีี “ครููดุุงให้้ปั่่น� ในเครื่่อ� งได้้แล้้วค่่อยมา ตำำ�ต่่อ เพื่่อ� ให้้น้ำ�มั ำ� นั หอมระเหยออกจากสมุุนไพรต่่างๆ แต่่นุ้้�ยว่่าเราอยู่่�ต่่างประเทศอ่่ะเนอะ ไม่่ใช่่ว่่า บ้้านทุุกคนจะมีีครก บางคนเค้้าก็็ไม่่ได้้ทำ�อ ำ าหาร บ่่อยขนาดนั้้�น ใช้้เครื่่�องปั่่�นอย่่างเดีียวก็็น่่าจะ อนุุโลมกัันได้้” ดิิฉันั พยัักหน้า้ เห็็นด้้วย โดยส่่วนตััว ดิิฉันั เองบางทีีถ้้าต้้องทำำ�ปริมิ าณเยอะก็็แอบปั่่�น ในเครื่่�องบ่่อยไป แฮ่่ะๆ ก็็ยัังไม่่อยากเป็็นสาว กล้้ามโตนี่่เ� น้้อ ฮ่่าๆๆ เสีียงตำำ�เครื่อ�่ งแกงโป้้กเป้้ก ดัังไปจนถึึงข้้างบ้้าน (ดิิฉัันเดาเอา) เชฟนุ้้�ยมาอยู่่�อัังกฤษเรีียนภาษาเตรีียมสอบ IELTS เพื่่ � อ ที่่ � จ ะเข้้ า เรีียนต่่อมหาวิิ ทย าลัั ย เหมืือนนัักเรีียนไทยหลายๆ คน ตอนแรกสมััคร เรีียน MBA ไว้้ สอบ IELTS ผ่่านแล้้วในระหว่่าง ที่่ � รอ เรีียนมหาวิิ ทย าลัั ย ก็็ ไ ปทำำ � งานในครัั ว ร้้านอาหารฝรั่่�งโดยเริ่่�มจากการล้้างจานก่่อน จนมาวัันหนึ่่�งพ่่อครััวป่่วยที่่�ร้้านก็็เลยให้้ลองมา ทำำ�อาหาร แล้้วที่่�นี่่�แหละที่่�ทำำ�ให้้เชฟรู้้�ตััวว่่า หลงรัักการทำำ�อาหารแบบถอนตััวไม่่ขึ้้�น เลย กลัับมานั่่�งคิิดว่่าควรจะเรีียน MBA ดีี หรืือว่่า จะไปเรีียนทำำ�อาหารแบบจริิงจัังเลยดีีมั้้�ย แต่่ สุุ ดท้ ้ า ยก็็ รู้้�ว่่ าจะทำำ �อ ะไรไปเพื่่ � ออ ะไร เลย ตััดสิินใจลงเรีียนคอร์์ส Diploma ที่่� Leiths School of Food and Wine พอเรีียนจบปุ๊๊�ป ก็็ได้้เป็็นเชฟ Fine Dining ทำำ�งานในครััว VIP ในสนามแข่่งม้้าชั้้�นนำำ� เช่่น Royal Ascot และเป็็ น private chef ให้้กัับครอบครััวนัักธุุรกิิจในลอนดอนในย่่าน ​High Street Kensington​ ถึึงแม้้ว่่าเชฟจะทำำ�อาหารยุุโรปในอีีเวนท์์และ โรงแรมต่่างๆ แต่่ก็็ ยัั ง รัั กอ าหารไทยเป็็ น อััน ดัับหนึ่่�ง สไตล์์การทำำ�อาหารของเชฟนุ้้�ย ก็็ จ ะเป็็ น แบบสากลแต่่คงความเป็็ น ไทยไว้้ 100% และที่่ � สำำ �คัั ญ ยัั ง ไม่่หยุุ ดห าความรู้้� เพิ่่� ม เติิ ม นี่่ � เ องเป็็ น เหตุุ ใ ห้้ เ ชฟนุ้้�ยเสาะหา ครููอาหารไทยจนได้้รู้้�จัักกัับครููดุุง หรืือ ครููผดุุง แก้้ววิิชิิต ซึ่่�งเติิบโตมากัับครอบครััวที่่�ทำำ�อาหาร ไทยและขนมไทยแบบโบราณ โดยสููตรต่่างๆ

16

S O M U C H TO S M IL E A B O U T


176

ที่่ � ค รููสอนที่่ � บ้ ้ า นสามเสน (ใกล้้ สถ านีีรถไฟ) ถ่่ายทอดมาจากคุุ ณย ายเก็็ บ และคุุ ณ แม่่ศิิ ริิ แก้้ววิิชิติ ตำำ�รับั ประจำำ�บ้า้ นที่่ใ� ช้้วัตั ถุุดิบิ พื้้�นบ้้าน ของไทย แต่่ขั้้�นตอนการปรุุงซัับซ้้อนเพื่่�อให้้ได้้ รสชาติิที่่�แท้้จริิงของวััตถุุดิิบนั้้�นออกมา “ครููบอกว่่าปััจจุุบัันนี้้�การปรุุงอาหารได้้ขาด เสน่่ห์์ เพราะเราไปหลงทางกัั บ การใช้้ ซ อส ปรุุ ง รสที่่ � ถููกผสมด้ ้ ว ยสารเคมีี จนทำำ � ให้้ ค น รุ่่�นใหม่่รัับรู้้�การทำำ�แบบผิิดๆ” เชฟเล่่าให้้ฟััง พร้้อมกัับตัักห่่อหมกใส่่กระทงใบตองไปด้้วย “นุ้้�ยประทัับใจกัับการรัักษาขั้้น� ตอนการปรุุง อาหารแบบโบราณของครูู สมััยคุณ ุ แม่่คุุณยาย ใช้้เตาถ่่านกัับกระทะทองเหลืือง แต่่ตอนนี้้�ครูู ก็็ได้้มีีการประยุุกต์์ให้้เข้้ากัับยุุคสมััยบ้้าง เช่่น ตอนนี้้�ก็็มาใช้้เตาแก๊๊ส และกระทะเหล็็กแทน ที่่�นุ้้�ยเคารพมากคืือจิิตวิิญญาณของการเป็็นครูู ที่่�เป็็นผู้้�ให้้ ทุุกอย่่างทุุกขั้้�นตอนและเกร็็ดเล็็ก เกร็็ดน้้อยที่่�เกี่่�ยวกัับอาหารไทย ครููก็็สอนหมด” วัันนี้้�มีีความสุุขมากที่่�ได้้มาใช้้เวลากัับเพื่่�อน ได้้ทำำ�สิ่่�งที่่�เราทั้้�งสองคนรัักที่่�สำำ�คััญได้้เรีียนสููตร อาหารที่่�เพื่่�อนข้้ามน้ำำ��ข้้ามทะเลไปเรีียนมาด้้วย ท้้ายที่่สุ� ดุ คอลััมน์วั์ นั นี้้�จะเกิิดขึ้้น� ไม่่ได้้เลย ถ้้าเรา ไม่่มีีใครหลายๆ คนในโลกใบนี้้�ที่มี�่ หัี วั ใจของผู้้�ให้้ ดิิฉัันเชื่่�อว่่าพลัังงานในโลกนี้้�ไม่่เคยสููญหายไป ถ้้าเราให้้ด้้วยหััวใจที่่�มีีแต่่ความหวัังดีี ไม่่หวััง สิ่่ง� ตอบแทน เราก็็จะได้้รับั พลัังงานแห่่งความสุุข ความหวัังดีีนั้้�นกลัับมาแน่่นอน

วัันนี้้�จบคอลััมน์์กัันสวยๆ กัับความรัักษ์์ และ ความรัักในหลายรููปแบบ รัักษ์์ของการอนุุรัักษ์์ อาหารไทย รัักของเพื่่�อน รัักของการให้้ สุุขสัันต์์ วัันแห่่งความรัักสำำ�หรัับท่่านผู้้�อ่่านด้้วยค่่ะ ใครอยากตามไปเรีียนทำำ �อ าหารกัั บ ครููผดุุ ง ก็็ไปติิดตามได้้ใน FB เพจ Padung Kaewvichit ส่่วนใครอยากเรีียนทำำ�อาหารกัับเชฟนุ้้�ยก็็ไปดูทีู่ �่ www.cookingwiththai.co.uk รีีบไปเรีียนก่่อน เชฟกลัั บ เมืืองไทยถาวรปีี นี้้� แ ล้้ ว ใครไม่่ทัั น อัังกฤษก็็ตามไปเรีียนที่่�ชะอำำ�กัันได้้เลย สััมภาษณ์์เสร็็จพร้้อมๆ กัับที่่�ห่่อหมกนึ่่�งสุุกพอดีี อยากให้้หน้้ากระดาษนี้้�มีีกลิ่่�น ห่่อหมกหอม เครื่่อ� งแกงและใบโหระพา อย่่ารอช้้า ตัักข้้าวสวย ร้้อนๆ มานั่่�งล้้อมวงกัันเลยจ้้า 17


ห่่อหมก ปลาช่่อน

18

S O M U C H TO S M IL E A B O U T

น้ำำ��พริิกแกง

พริิกแห้้งเม็็ดใหญ่่ 5 เม็็ด (พริิกบางช้้าง ถ้้าต้้องการเผ็็ดเพิ่่�มพริิกขี้้หนูู � แห้้งได้้) ข่่าซอย 2 ช้้อนชา ตะไคร้้ซอย 2 ต้้น หอมแดง 5 หััว กระเทีียมไทย 10 กลีีบ ผิิวมะกรููดฝอย 1/2 ช้้อนชา เกลืือ 1 ช้้อนชา กะปิิ 1 ช้้อนชา รากผัักชีี 1 ช้้อนชา พริิกไทย 5 เม็็ด

ส่่วนผสมห่่อหมก

เนื้้�อปลาช่่อน 1 กิิโลกรััม (ใช้้ปลา BASA ได้้) เครื่่�องแกง 1/2 ถ้้วยหรืือมากกว่่าก็็ได้้ กะทิิหางและหััวรวมกััน 3 ถ้้วย แป้้งข้้าวจ้้าว 2 ช้้อนโต๊๊ะ (ถ้้าชอบห่่อหมกเนื้้�อแน่่น) ไข่่ไก่่ 2 ฟอง น้ำำ��ปลา น้ำำ��ตาลทราย ใช้้ปรุุงรส ผัักกาดขาวหั่่�นฝอย ลวกน้ำำ�� บีีบน้ำำ��ออกให้้หมด ใบโหระพา ใบมะกรููดซอย พริิกชี้้�ฟ้้าแดงหั่่�นเป็็นเส้้นฝอย


176

วิิธีีทำำ�

• เตรีียมทำำ�กระทงใบตอง (หรืือจะเอาใส่่ ถ้้วยกระเบื้้�อง) • ลวกผัักกาดขาว และใบโหระพา พัักไว้้ • นำำ�กะทิิใส่่ในกะละมัังหรืือใส่่หม้้อแล้้วใส่่ พริิกแกงที่่�ตำำ�ละเอีียดลงไป เติิมแป้้งข้้าวจ้้าว คนจนเข้้ากัันดีี • ใส่่เนื้้�อปลาที่่�ล้้างสะอาดและผึ่่�งไว้้ลงใน หม้้อน้ำ�ก ำ� ะทิิผสมเครื่่อ� งแกง คนส่่วนผสม ต้้อง คนให้้ในทิิศทางเดีียวกัันเสมอจนส่่วนผสม เริ่่�มข้้นขึ้้�น สัังเกตเนื้้�อปลาจะแข็็งขึ้้�น • ตอกไข่่ไก่่ใส่่ลงในส่่วนผสมแล้้ ว คน ต่่อไปเรื่่�อยๆ อีีกประมาณ 10-15 นาทีี จน ส่่วนผสมเหนีียวข้้น

• ปรุุงรสด้้วย น้ำำ�ป � ลา น้ำำ�� ตาลทราย รสชาติิ ตามใจชอบ วิิธีีชิมตั ิ กส่่ ั วนผสมนิิดหน่่อยทำ�ำ ให้้ สุุกโดยการเอาไปใส่่กระทะตั้้ง� ไฟพอสุุกแล้้วชิิม • ใส่่ใบมะกรููดซอยลงไปแล้้วคนให้้ทั่่�ว • เตรีียมผัักกาดขาวโหระพาใส่่กระทงหรืือ ถ้้วยแล้้วตัักเนื้้�อปลาและส่่วนผสมใส่่ลงไปใน กระทง หรืือถ้้วยชาม แล้้วนำำ�ไปนึ่่�งในน้ำำ��เดืือด ประมาณ 15 - 20 นาทีี • ทำำ�กะทิิสำ�หรั ำ บั หยอดหน้้า โดยเอาหััวกะทิิ และแป้้งข้้าวจ้้าว 1 ช้้อนโต๊๊ะผสมจนเข้้ากัันดีี แล้้วนำำ�ไปหยอดบนหน้้ากระทงห่่อหมก โรย ด้้วยพริิกชี้้�ฟ้าแดงละใบมกรููดหั่่นฝอย

Sugar & Sunshine

www.sugarandspice15.com

For those of you who would like to entertain but don’t want to cook (or are unable to for whatever reason!), you could let me do the job for you! Alternatively why not book into one of my cooking classes. Simply check out my website at www.sugarandspice15.com for all your bespoke catering service needs. You can also follow me on Instagram: @sugar_and_sunshine | @chefscanteen | @15sugarspice15 for my foodie footage and everything else! 19


smile N E W I N T O W N

20

S O M U C H TO S M IL E A B O U T


176

TWNE

Thai Women Network in Europe การใช้้ชีีวิิตในต่่างแดนไม่่ใช่่เรื่่�องง่่าย โดยเฉพาะการย้้ายมาอยู่่�เมืืองใหญ่่อย่่างมหานครลอนดอน WORDS OUN SIRICHOTE PHOTOS KUMPOL KITTIPHOTWILAI

แต่่ละปีีมีีหญิิงไทยจํํานวนไม่่น้้อยย้้ายมาอยู่่� ที่่นี่� ด้�่ ว้ ยเหตุุผลที่่ต่่� างกััน ไม่่ว่่าจะเพื่่อม � าเรีียนต่่อ มาทํํางาน หรืือตามสามีีมาเป็็นแม่่บ้้านเลี้้�ยง ลููก หลายคนรู้้�สึึกเหงาโดดเดี่่�ยวเพราะไม่่รู้้�จััก ใครเลย ภาษาอัังกฤษอาจจะยัังไม่่ดีีพอ หรืือ ยัังไม่่รู้้�จัักถนนหนทางในลอนดอนดีีนัักที่่�จะ ไปไหนคนดีียวได้้อย่่างมั่่�นใจและปลอดภััย New In Town จึึงถููกจััดตั้้�งขึ้้�นโดยการรวมตััว กัั น ของสมาชิิ ก เครืือข่่ายหญิิ ง ไทยในยุุ โ รป (ทีีมยููเค) เพื่่�อช่่วยเหลืือหญิิงไทยที่่�เพิ่่�งย้้าย เข้้ามาอยู่่�ในสหราชอาณาจัักร ให้้สามารถ ปรัับตััวเข้้ากัับสภาพแวดล้้อมใหม่่ได้้ง่่ายขึ้้�น จิิตอาสาทุุกคนพร้้อมที่่�จะช่่วยให้้เพื่่�อนๆ ได้้ รู้้�จัักและคุ้้�นเคยกัับประเทศนี้้�ดีีขึ้้�น ไม่่ว่่าจะ เป็็ น ด้้ า นภาษา วัั ฒ นธรรม ความเป็็ น อยู่่ � ตลอดจนการให้้ความรู้้�พื้้�นฐานด้้านกฎหมาย,

สิิทธิิและหน้้าที่่� เพื่่�อความปลอดภััยในการ ใช้้ชีีวิิตที่่�นี่่�จากตํํารวจหญิิงชาวไทย (คนแรก และคนเดีียวในลอนดอน) เราจะมีีการจััด กิิจกรรมสนุุกๆ ทํําร่่วมกัันตลอดทั้้�งปีี โครงการน้้องใหม่่ New In Town ได้้เปิิดตััว อย่า่ งขึ้้น� อย่า่ งเป็็นทางการแล้้วในวัันที่่� 31 ต.ค 2019 ที่่�ผ่่านมา กิิจกรรมครั้้�งต่่อไป จะจััดขึ้้�นอีีกเรื่่�อยๆ อย่่าง ต่่อเนื่่ � อ ง หากเพื่่ � อ นๆ สนใจติิ ดต่่อทีีม งาน ของเราได้้ น ะคะที่่ � www.twne.eu พบกัั น เร็็วๆ นี้้�นะคะ พิินทุุสร แอนซ์์ตีี รองประธานเครืือข่่ายหญิิงไทยในยุุโรป

21


smile L I F E S T Y L E

2020 LIFESTYLE

22

S O M U C H TO S M IL E A B O U T


176

ยิินดีีต้้อนรัับเข้้าสู่่�ทศวรรษใหม่่ กัับ LP Lifestyle สำำ�หรัับนัักกิิน นัักดื่่�ม นัักเที่่�ยวและนัักช้้อป ไม่่อยากให้้พลาดจริิงๆ เพราะเราจะค้้นหาไลฟสไตล์์ใหม่่ๆ และพาทุุกคนเที่่�ยวสนุุกไปด้้วยกััน WORDS / PHOTOS LP LIFESTYLE

ใช้้ชีีวิิตอยู่่�ลอนดอนมานาน รู้้�สึึกตััวอีีกทีีก็็เกืือบ 15 ปีีแล้้ว ได้้เห็็นการเปลี่่�ยนแปลงของเมืืองนี้้� มากมาย แต่่ความหลงไหลในเสน่่ห์์ของเมืืองนี้้� ก็็ยัังไม่่เคยคลาย ทำำ�ให้้จนถึึงทุุกวัันนี้้�ก็็ยัังคง ไม่่ได้้กลัับบ้้านเสีียทีี ร้้านอาหารในลอนดอนเปิิดกัันเป็็นดอกเห็็ด เปิิด-ปิิดกัันเป็็นว่่าเล่่น ร้้านไหนที่่�เจ๋๋งจริิงก็็จะ อยู่่�ได้้นาน แต่่ถ้้าพููดถึึง Fine Dining ตอนนี้้� ในลอนดอน มีีร้้าน Michelin Star กัันทั้้�งหมด 67 ร้้านด้้วยกััน แต่่มีีร้า้ นที่่ไ� ด้้ดาวสามดวงเพีียง แค่่ 3 ร้้านเท่่านั้้�น (Alain Ducasses at The Dorchester, Restaurant Gordon Ramsay, The Lecture Room & Library at Sketch London) ซึ่่�งร้้านที่่� Sketch นี้้�พึ่่�งได้้ดาวมา สดๆ ร้้อนๆ ร้้าน Michelin Star ส่่วนใหญ่่มัักจะอร่่อยจริิง แต่่บางครั้ง้� การที่่ไ� ด้้ไปรัับประทานร้้านสามดาว ปููผ้้าขาวตลอดเวลาก็็ไม่่ได้้ทำำ�ให้้ฟิินทุุกครั้้�ง บางคนอาจจะเบื่่�อ เพราะขี้้�เกีียจแต่่งตััวเยอะ ออกจากบ้้าน บางร้้านก็็จองยากเย็็น ต้้องใช้้ ความพยายามจองกัั น ข้้ า มเดืือน (บางครั้้� ง ถึึงกัับ) ทำำ�ให้้ต้้องล้้มเลิิกความตั้้�งใจ (ไปเดท) ดัังนั้้�นความตื่่น� เต้้นของ LP ก็็คืือ การทำำ�การบ้้าน ตลอดเวลา สรรหาร้้านใหม่่ๆ ตั้้�งหน้้าตั้้�งตารอคอย ร้้านที่่�ได้้ชื่่�อว่่าเด็็ดและดัังที่่�กำำ�ลัังจะเปิิด หน้้าที่่� ของเราคืือ การไปเทสต์์ก่่อนล่่วงหน้้า LP ชอบ ชิิ มร้ ้ า นก่่อนที่่ � จ ะได้้ รัั บ Michelin Star แต่่ หลายครั้้�งความอร่่อยก็็ไม่่จำำ�เป็็นต้้องมากัับ ความหรููหราเสมอไป อาหารบ้้านๆ ร้้าน Local หรืือ Home Delivery ทำำ�ให้้ LP เซอร์์ไพรส์์ ตกเก้้าอี้้�ไปก็็หลายครั้้ง� และนี่่เ� อง สิ่่ง� ที่่เ� ราอยาก บอกคุุณว่่า เราจะท่่องเที่่ย� ว London ในปีี 2020 ไปด้้วยกััน 23


AMAZONICO 10 Berkeley Square, Mayfair, London W1J 6BR Instagram @amazonicolondon #amazonicolondon

ร้้าน Amazonico เป็็นร้้านอาหารสไตล์์ South American ผสมผสาน กลิ่่�นอาย Asian Mediterranean และ Brazilian ความหลากหลายของอาหาร มีีแม้้กระทั่่�ง Peruvian Sushi ที่่�นั่่�งทานได้้ตรง Sushi counter

เมนููที่่เ� ด็็ดเฉพาะของร้้านนี้้�เลย มีีตั้้ง� แต่่ Tandoori-Grilled Meats, Sushi, Steak แบบ US-style ไปจนถึึง Frogs’ Legs and Poké ที่่ � LP รัับรองว่่าเด็็ดจริิง แต่่ที่่พ� ลาดไม่่ได้้เลยคืือเมนููของหวาน สััปปะรดหวานฉ่ำำ�� เ Concept ร้้านแบบป่่า Amazon แต่่เป็็นป่่าที่่�มีีสไตล์์ ร้้านดั้้�งเดิิมอยู่่�เมืือง สริิฟพร้้อมกล้้วยและไอศกรีีม Grilled Pineapple with Quimbolitos Madrid Spain ซึ่่�งมีีแต่่ celebrities เดิินเข้้าออกเป็็นว่่าเล่่น วัันนี้้�ร้้าน Lojanos and Coconut Ice-Cream อัันนี้้�ห้้ามพลาดนะจ๊๊ะ ขยายสาขามาเปิิดแล้้วที่่�ลอนดอน ตั้้�งอยู่่�ที่่� Berkeley Square ในย่่าน Mayfair เปิิ ดช่่ วงปลายปีี 2019 แต่่ถููกจองจนเต็็ มถึึ งมีี น าคมแล้้ ว ความโดดเด่่นของร้้านนี้้�คืือ ไม่่ว่่าคุุณจะนั่่�งตรงไหนของร้้านซึ่่�งจุุได้้ถึึง โดยเฉพาะวัันศุุกร์์ - เสาร์์ ณ เวลานี้้� ร้้าน Amazonico คืือ hot trendy spot 300 คน คุุณก็็สามารถสั่่�งอาหารได้้ทุุกที่่� ทุุกเมนูู แม้้กระทั่่�งบาร์์ ร้้านนี้้� แบ่่งเป็็นสองโซน ถ้้าใครอยากได้้บรรยากาศโรแมนติิด ชอบฟััง Jazz Music ที่่�สุุดของลอนดอน เคล้้าเสีียงเปีียใน ขอเชิิญด้้านหลัังโซน Live Music ซึ่่�งมีีโชว์์ทุุกวัันตั้้�งแต่่ ภายในร้้านตกแต่่งได้้อย่่างสวยงามอลัังการ ตื่่�นเต้้นตั้้�งแต่่แม่่นกยููงที่่� 19.30 น. เป็็นต้้นไป แต่่ถ้้าใครต้้องการนั่่�งแบบมีีจัังหวะตื๊๊�ดๆ ขึ้้น� มาหน่่อย � ากไปร้้านนี้้� LP แนะนำำ�ให้้จองกััน รำ��แพนหางตรงทางเข้้า มาจนถึึง open kitchen โชว์์ให้้เห็็น Charcoal- ขอเชิิญเลืือกนั่่�งโซนหน้้าแทนค่่ะ ใครที่่อย ล่่วงหน้้านะจ๊๊ะ Grilled Steak ชวนให้้น้ำำ��ลายสอ  24

S O M U C H TO S M IL E A B O U T


176

BUBBLEDOGS 70 Charlotte St, Bloomsbury, London W1T 4QG Instagram @bubbledogsuk #bubbledogs

หลายคนอาจจะคุ้้�นเคยกัับร้้าน Kitchen Table ของเชฟ James Knappett ที่่เ� พิ่่�งได้้รับั Michelin Star สองดวงในปีี 2019 ลููกค้้าหลายคนเดิินเข้้าร้้าน โดยเป้้าหมายของเขาคืือพุ่่�งตรงผ่่านผ้้าม่่านสีีดำำ� ไปนั่่�ง U-Shaped countter table ซึ่่�งมีีเพีียง 19 ที่่�นั่่�งเท่่านั้้�น ร้้านนี้้�ต้้องจองล่่วงหน้้าเป็็นเดืือนๆ ซึ่่�ง multi-course tasting menu ของ kitchen table ก็็ยัังไม่่เคยทำำ�ให้้ LP ผิิดหวัังสัักครั้้�ง ร้้านนี้้�เปรีียบเสมืือน omakase ใน Modern European style with surprise menu หากแต่่หลายคนลืืมไปว่่า ร้้าน hotdogs ด้้านหน้้าที่่�เดิินผ่่าน ก็็เป็็นสููตรที่่�ถููกคิิดค้้นขึ้้�นโดยเชฟ James Knappett เช่่นกััน Bubbledogs ชื่่อก็ � บ็ อกตรงๆ แล้้วว่่าเมนููจะเป็็นอย่่างอื่่น� ไปไม่่ได้้นอกจาก Champagne และ Hotdogs อาหารที่่�นี้้� ค่่อนข้้างออกไปทางเมนููชีีส เช่่น Truffle mayo dips and warm cheese sauceหรืือแม้้กระทั่่�ง Sweet potato fries, Mac and cheese, Hash browns ก็็อร่่อยทำำ�ให้้เราลืืม แคลอรี่่�ที่่�เข้้าสู่่�ร่่างกายกัันไป โดยเฉพาะ truffle cheese dip คืือ extra add on ที่่�พลาดไม่่ได้้ LP แนะนำำ�ให้้สั่่�งโลด ร้้านนี้้�แม้้จะเปิิดมาสัักพััก ใหญ่่แล้้ว แต่่ LP ได้้กลับั มาทานอีีกครั้้ง� หลัังจากที่่ร้� า้ นเพิ่่�ง renovate ใหม่่ บรรยากาศนั่่�งสบายกว่่าเดิิม มีีความเป็็นบาร์์ แต่่นั่่�งสบายมากกว่่า fast food style ทั่่�วไป LP เคยถาม chef ว่่า champagne กัับ hotdog นี่่�เข้้ากัันไหม เพราะร้้านนี้้�มีี champage list ที่่�หายากมากๆ มีีทุุก blend คำำ�ตอบของ chef สั้้�นๆ คืือ champage มัันทำำ�ให้้รสชาติิ hotdog ไม่่เลี่่ย� น ซึ่่ง� มัันแปลกแต่่จริิง สำำ�หรับั LP Bubbledogs คืือ champage bar ที่่ชิ� ลิ ล์์ๆ ใน Fitzrovia LP ชอบร้้ า นนี้้� เ พราะร้้ า นในด้้ า นหน้้ า และด้้ า นหลัั ง ตกแต่่งเป็็น concept ที่่�ตรงกัันข้้าม แตกต่่างกัันอย่่างสิ้้�นเชิิง ทั้้�งๆ ที่่�จริิงๆ แล้้วเป็็นเจ้้าของเดีียวกััน ที่่�สำำ�คััญคืือ พอทานเสร็็จเดิินออกมาแล้้วมัักจะ เดิินไม่่ตรงเช่่นกััน 25


26

S O M U C H TO S M IL E A B O U T


TSQ PLAYHOUSE   166-170 Shaftesbury Ave, London WC2H 8JB Instagram: tsqplayhouse #playwithme

ไทยสแควร์์กลัับมาอีีกครั้้�งกัับสาขาใหม่่ภายใต้้คอนเซ็็ปต์์ Let’s Play ซึ่่�งทางร้้านได้้เริ่่�มจากความอยากสร้้างสถานที่่� ที่่�เป็็นแหล่่ง hangout ใหม่่ๆ รวบรวมความสนุุกสนานช่่วง วััยเด็็กของทุุกคน ให้้กัับพี่่�ๆ น้้องๆ ที่่�อยู่่�ในลอนดอนได้้มา แชร์์ประสบการณ์์นี้้�ด้้วยกััน

TSQ Playhouse มีีห้้องคาราโอเกะ 2 ห้้อง ซึ่่�งตั้้�งชื่่�อได้้เก๋๋ไก๋๋ สไลเดอร์์ตรงตามคอนเซ็็ปต์์ร้้านมากว่่า คืือห้้อง The King’s Breakfast Room และห้้อง The Queen’s Ballroom ซึ่่ง� จริิงๆ แล้้วปกติิ LP เป็็นคนที่่�ชอบฟัังเพลงอยู่่�แล้้ว แต่่อาจจะ ร้้องเพลงป๊๊อบไม่่เก่่ง แต่่ถ้้ามาสายลููกทุ่่�ง หมอลำำ� บอกเลยว่่า เต้้นกระจายแน่่นอน LP ไปร้้าน cocktails bar มาก็็หลายร้้าน แต่่เพราะว่่า ลอนดอนนี้้�ขึ้้�นชื่่�อมากสำำ�หรัับ cocktail bar ที่่�เด็็ดดััง (เอาไว้้ คราวหน้้ า จะมาเล่่าให้้ ฟั ั ง เรื่่ � อ ง Best Cocktail Bar ในลอนดอนให้้ฟัังอีีกทีีนะจ๊๊ะ) เพราะฉะนั้้�น ตอนนี้้� ถ้้าว่่ากััน ด้้วยเรื่่�องความเด็็ดของการคิิดค้้นและ การนำำ�เสนอสููตร ค็็อกเทลของ TSQ Playhouse บอกได้้เลยว่่าเยี่่�ยมยอดมาก เพราะทุุกเมนููจะมีีการถ่่ายทอดเรื่่�องราวเหมืือนในนิิยาย คล้้ายกัับว่่า เราได้้อาศััยอยู่ใ�่ นเมืืองๆ หนึ่่ง� ซึ่่ง� มีีราชิินีีกับั ราชา และเมืืองนี้้�ได้้ถููกแบ่่งเป็็น 5 อาณาเขตซึ่่�งได้้ถููกเปรีียบเป็็น 5 เมนูู ได้้แก่่ ป่่า (Enchanted Forest), เมืือง (King’s Carnival), อากาศ (Cloud 9), น้ำำ�� (Aquaria) และเกาะ (Virgin Island) Cocktail แต่่ละตััว เสิิร์ ์ฟโดยใช้้แ ก้้ว / ภาชนะที่่ � ไ ม่่เหมืือนกัั น เลย เช่่น Sinderella เสิิ ร์ ์ ฟ ใน รองเท้้าแก้้ว, Three Wishes เสิิร์์ฟในตะเกีียงวิิเศษ

ก้้ า วแรกที่่ � เ ดิิ น ผ่ ่ า นประตููเข้้ า ไปต้้ อ งบอกเลยว่่า First Impression คืือ Wow Wow Wow เพราะว่่าคอนเซ็็ปต์์และ ดีีไซน์์ของร้้านนี้้�กระตุ้้�นให้้เราเกิิดความอยากเล่่น อยากซน เพราะ TSQ Playhouse คราวนี้้� จะพาคุุณไปสู่่�ดิินแดนแห่่ง ความสนุุกตั้้�งแต่่ทางเข้้า คุุณจะได้้เห็็นทางเดิินกระจกบาน ต่่างๆ ที่่ � ทำำ � ให้้ LP รู้้�สึึกเหมืือนอยู่่ � ใ นโลกของ Alice in Wonderland เพราะเค้้ า ได้้ จัั ด วางองค์์ ปร ะกอบต่่างๆ ทั้้�งในเรื่่�องของ การออกแบบและตกแต่่งโดยเริ่่�มจากคำำ�ว่่า magical, fantasy, flamboyant, quirky เหล่่านี้้�เป็็นสิ่่�งที่่� LP สำำ�หรัับเรื่่�องอาหารของ TSQ Playhouse นั้้�นอร่่อยแบบ ไม่่ต้้องเกริ่่�นเยอะ โดยเฉพาะกัับแกล้้ม เมนููที่่�แนะนำำ�คืือ เคยเห็็นเคยผ่่านมาในช่่วงวััยเด็็กทั้้�งสิ้้�น ลููกชิ้้�นปิ้้�ง, หอยทอด, เป็็ดกรอบซอสไวน์์แดง, หมููแดดเดีียว, ความทรงจำำ�กัับรอยยิ้้�มที่่�สนุุกตอนเมื่่�อเป็็นเด็็กที่่�ได้้อ่่าน กะเพราหมููกรอบ, กุ้้�งอบวุ้้�นเส้้น, กุ้้�งแช่่น้ำำ��ปลา นิิทาน การมีีเจ้้าหญิิง เจ้้าชาย การเข้้าป่่ามีีราชสีีห์์ตลอดจน สิิงสาราสััตว์์และสวนสนุุก TSQ playhouse ก็็สามารถทำำ�ให้้ และที่่�ไม่่พููดถึึงไม่่ได้้เลยก็็คืือโซนห้้องคาราโอเกะ เพราะเมื่่�อ ุ อ้ งมีีงานเลี้้�ยงสัังสรรค์์แบบสุุดโต่่งที่่เ� ราอยากจะ เราย้้อนนึึกถึึงความทรงจำำ�เหล่่านั้้�นจริิงๆ และนี่่น่่� าจะเป็็นที่่ม� า ถึึงคืืนที่่คุ� ณต้ จัั บ ไมโครโฟนแล้้ ว ตะโกนร้้ อ งเพลงกัั บ แด๊๊ น ซ์์ ไ ปด้้ ว ยกัั น ของคำำ�ว่่า “Play” ที่่�ทางร้้านต้้องการ “Come and play with me”... LP อยากให้้คุุณเป็็น Trend Setter มากกว่่าการหลงใหลไปกัับ trend follower เราจะบอกคุุณว่่าที่่�ไหน เก๋๋ๆ อิินเทรนด์์ และไม่่ควรพลาด ติิดตาม LP Lifestyle ได้้ที่่�คอลััมน์์นี้้�ทุุกเดืือนและ Follow us on Instagram @LP.Lifestyle และเราจะสนุุกไปด้้วยกัันนะจ๊๊ะ #LPlifestyle 27


smile T R E N D S

FEBRUARY ต้้อนรัับเดืือนแห่่งความรัักด้้วยเรื่่�องราวที่่�หลากหลาย เริ่่�มด้้วยเรื่่�องของความรัักก่่อนเป็็นไร WORDS นายเอก PHOTO / ILLUSTRATE SHUTTERSTOCK

28

S O M U C H TO S M IL E A B O U T


176

HEALTH กิินข้้าวด้้วยกัันไม่่เฉพาะวัันแห่่งความรััก ช่่วยภาวะสมองเสื่่�อมได้้

Sheila Molony อาจารย์์ด้้านการพยาบาลแห่่งมหาวิิทยาลััย Quinnipiac ที่่�เมืืองแฮมเดน รััฐคอนเนตทิิคััต สหรััฐอเมริิกา เธอศึึกษาเรื่่อ� งภาวะสมองเสื่่อม � ในคนชรา และเธอพบกลไกง่่ายๆ ที่่�ช่่วยให้้ผู้้�ป่่วยโรคสมองเสื่่�อมนั้้�นอาการดีีขึ้้�นหรืือไม่่แย่่ลง ก็็คืือ การทำำ�อาหารและแบ่่งปัันอาหารให้้กัับผู้้�อื่่�น พฤติิกรรมนี้้�ช่่วย ให้้รู้้�สึึกถึึงการได้้ทำำ�ประโยชน์์และฟื้้�นความสััมพัันธ์์ระหว่่างกััน เธอกล่่าวว่่าการที่่�สมาชิิกในครอบครััวที่่�มีีภาวะสมองเสื่่�อมได้้มีี ส่่วนร่่วมในการเตรีียมอาหาร ช่่วยจััดโต๊๊ะอาหาร ทำำ�ให้้พวกเขา รู้้�สึึกได้้ถึึงความสงบสุุขและสิ่่ง� ที่่� Molony เรีียกว่่า “at-homeness” หรืือการที่่�รู้้�สึึกว่่าได้้อยู่่�ในบ้้านของตััวเอง จะช่่วยให้้พวกเขารู้้�สึึก เหมืือนเป็็นส่่วนหนึ่่�งของครอบครััว Sheila บอกว่่าประเด็็นสำำ�คััญไม่่ได้้อยู่่�ที่่�อาหาร สิ่่�งที่่�สำำ�คััญคืือ ประสบการณ์์ที่คุ้้��่ นเคยและความสบายใจในการนั่่�งรอบโต๊๊ะอาหาร ด้้วยกััน แม้้ว่่าครอบครััวจะรัับประทานอาหารอิ่่�มแล้้วก็็ตาม สิ่่�งเหล่่านี้้�ช่่วย “รื้้�อฟื้้�น” บุุคลิิกเก่่าๆ ของผู้้�ป่่วยได้้ แม้้ว่่าจะเป็็น เพีียงช่่วงเวลาสั้้�นๆ ก็็ตาม เมื่่อป � ลายปีีที่แ�่ ล้้ว (2019) สมาคมอััลไซเมอร์์ได้้เผยแพร่่ข้อ้ ความ เกี่่�ยวกัับพลัังแห่่งการเชื่่�อมต่่อของมื้้�ออาหาร ผ่่านโปรแกรม “Around the Table” ร่่วมกัับพ่่อครััว Hollingsworth ซึ่่�งเขา เป็็นผู้้�ชนะในรายการ The Final Table ของ Netflix และเขาเอง ก็็มีีคุุณแม่่ที่่�ป่่วยเป็็นโรคอััลไซเมอร์์เช่่นกััน เขาขอความร่่วมมืือ จากพ่่อครััวคนอื่่�นๆ รวมไปถึึง Hugh Acheson พ่่อครััวและ เจ้้าของร้้านอาหารสองแห่่งในรััฐจอร์์เจีียด้้วย ซึ่่ง� คุุณพ่่อของเชฟ Acheson เป็็นอดีีตศาสตราจารย์์ซึ่่�งป่่วยเป็็นโรคอััลไซเมอร์์เมื่่�อ ประมาณห้้าปีีที่แ�่ ล้้ว การรัับประทานอาหารร่่วมกัันเป็็นส่่วนหนึ่่ง� ในความสััมพัันธ์์ฉัันท์์พ่่อลููกของพวกเขาอยู่่�เสมอ Acheson กล่่าวว่่าอาหารที่่�ดีีที่่�ทำำ�ด้้วยความรัักช่่วยดึึงตััวตน ของผู้้�ป่่วยโรคสมองเสื่่�อมออกมา และช่่วยทำำ�ให้้พวกเขาได้้มีี ความสุุขอย่่างแท้้จริิง และว่่าพวกเขาได้้สร้้างความทรงจำำ�ผ่่าน อาหารที่่�ดีีๆ ที่่�ปรุุงด้้วยความใส่่ใจและความรััก สุุขสัันต์์วัันแห่่งความรัักจ้้ะ

29


SPACE ทศวรรษของอวกาศเริ่่�มต้้นแล้้ว

หลัังจากที่่�สหรััฐอเมริิกาประกาศการจััดตั้้�ง กองทััพอวกาศอย่า่ งเป็็นทางการไปแล้้ว จีีน เองก็็สามารถส่่งยานอวกาศออกไปโคจร รอบดวงจัันทร์์และนำำ�ยานลงจอดด้้านมืืด ของดวงจัันทร์์ได้้เป็็นผลสำำ�เร็็จตามมาด้้วย อิิ น เดีีย ช่่างเป็็ น การเปิิ ดทศ วรรษใหม่่ที่่ � แสนคึึกคัักจริิงๆ ความเคลื่่อ� นไหวล่่าสุุดตอนนี้้�ญี่ปุ่่��่ นประกาศ จััดตั้้ง� “หน่่วยอวกาศ” รัับมืือภััยคุกุ คามจาก เทคโนโลยีีอวกาศนายกรัั ฐ มนตรีีญี่่ � ปุ่่� น ชิินโซ อาเบะ ประกาศว่่าการจััดตั้้�งหน่่วย ป้้ อ งกัั น ทางอวกาศครั้้� ง นี้้� ก็ ็ เ พื่่ � อปกป้ ้ อ ง ประเทศจากภััยคุุกคามต่่างๆ ในช่่วงเวลา ที่่�ประเทศที่่�เป็็นศััตรููกัับญี่่�ปุ่่�นกำำ�ลัังพััฒนา 30

S O M U C H TO S M IL E A B O U T

ขีีปนาวุุธและเทคโนโลยีีด้้านอวกาศสมััย ใหม่่กัันอย่่างคึึกคััก “หน่่วยปฏิิบััติิการด้้านอวกาศของญี่่�ปุ่่�น” หรืือ Space Domain Mission Unit จะอยู่่� ในสัังกััดของกองกำำ�ลัังป้้องกัันตนเองทาง อากาศ และจะเริ่่� มภ ารกิิ จ ตั้้� ง แต่่เดืือน เมษายนนี้้�เป็็นต้้นไป โดยจะทำำ�งานใกล้้ชิิด กัับกองบััญชาการอวกาศของสหรััฐฯ ที่่�เพิ่่�ง เปิิดตััวไปนั่่�นแล รวมถึึงสำำ�นัักงานสำำ�รวจ อวกาศของญี่่ � ปุ่่� นหรืือ JAXA ก็็ จ ะเริ่่� ม มีี บทบาทมากขึ้้�นด้้วย รััฐบาลญี่่�ปุ่่�นจะใช้้งบประมาณราว 51,000 ล้้านเยนสำำ�หรับั หน่่วยงานใหม่่และกำำ�ลังั รอ

การรัับรองจากรััฐสภาญี่่�ปุ่่�น ตอนนี้้�ญี่่�ปุ่่�นมีี โครงการ ยานอวกาศ Hayabusa 2 ที่่ � ดำำ�เนิินการอยู่่แ� ละจะมีีการทำำ�งานที่่เ� กี่่ย� วกัับ การป้้องกัันภััยคุกุ คามจากโลกไซเบอร์์ การ ใช้้คลื่่�น แม่่เหล็็กไฟฟ้้ารบกวนดาวเทีียม ที่่�อยู่่�นอกโลก และหากดููจากการ์์ตููนมัังงะ หลายๆ เรื่่ � อ งของญี่่ � ปุ่่� นเชื่่ � อ เหลืือเกิิ น ว่่า โครงการนี้้�จะเต็็มไปด้้วยสีีสัันด้้านการออก แบบแน่่นอน สำำ�หรัับฐานบััญชาการจะตั้้�งอยู่่�ที่่�ฐานทััพ อากาศฟููชุุ ชานกรุุ ง โตเกีียว โดยในช่่วง เริ่่�มต้้นจะมีีเจ้้าหน้้าที่่ปร � ะจำำ�การราว 20 คน ก่่อนที่่�จะขยายจำำ�นวนเจ้้าหน้้าที่่�ในช่่วงปีี 2022


176

WORLD ประเทศไหนดีีที่่�สุุดในโลก

U.S. NEWs & World Report ได้้จััดอัันดัับ ประเทศภาพรวมที่่�ดีีที่่�สุุดในโลก “2020 Best Countries” ซึ่่�งใช้้ข้้อมููลหลายมิิติิ ทั้้�งคุุณภาพ ชีีวิิต การเคารพสิิทธิิประชาชนและมรดกทาง วััฒนธรรม การจััดอัันดัับมาจากการตอบแบบ สอบถามของคน 20,000 คนทั่่ว� โลกหลากหลาย กลุ่่�ม ทั้้�งคนที่่�มีีความรู้้� นัักธุุรกิิจและประชาชน ทั่่�วไป เกี่่�ยวกัับภาพลัักษณ์์ที่่�แต่่ละประเทศ มีีใน 9 มิิติิด้้วยกััน ได้้แก่่ ความน่่าแสวงหา ประสบการณ์์ ใ หม่่ๆ รวมถึึงความเป็็ น มิิ ต ร ความสนุุ กส นาน อากาศที่่ � ดีี ทัั ศนีียภ าพ ที่่ � ส วยงาม สถานะการเป็็ น พลเมืือง ซึ่่ � ง ประกอบด้้วย สิิทธิมนุ ิ ษุ ยชน ความเท่่าเทีียมกััน ทางเพศ การเคารพกรรมสิิ ทธิ์์� ที่่ � ดิิ น และ การกระจายอำำ�นาจอย่่างทั่่�วถึึง เป็็นต้้น อิิทธิพิ ล ทางวัั ฒ นธรรม ข้้ อนี้้� ว่่ าด้้ ว ยความทัั น สมัั ย

และชื่่อ� เสีียงด้้านวััฒนธรรม โอกาสในการสร้้าง กิิจการ ที่่�ว่่าด้้วยการเข้้าถึึงทุุน แรงงานฝีีมืือ ความโปร่่งใสในการทำำ�ธุุรกิจิ ความก้้าวหน้้าของ กฎหมาย และเรื่่ � อ งอื่่ � น ๆ ที่่ � เ กี่่ � ย วกัั บ ความ เอื้้�ออำำ�นวยต่่อภาคเอกชน มรดกทางวััฒนธรรม โอกาสที่่�ดีีขึ้้�นในอนาคต เช่่น ขยายตัั ว ทางเศรษฐกิิ จ ในอนาคตและ เอกลัักษณ์์ของประเทศ การเปิิดกว้า้ งทางธุุรกิจิ ระบบภาษีีที่่�เป็็นมิิตรกัับการลงทุุน และการ แก้้ปััญหาคอรััปชั่่�น สถานะด้้านอำำ�นาจของ ประเทศในเวทีีโลก และคุุณภาพชีีวิิต ซึ่่ง� มีีหลาย ตััวแปรย่่อย เช่่น ตลาดแรงงาน ค่่าครองชีีพ ระบบการศึึกษาภาครััฐ ความปลอดภััยและ ความมั่่�นคงทางการเมืือง ข้้อมููลทั้้�งหมดจะถููก นำำ�มาวิิเคราะห์์ ประเมิินผล โดยจะให้้ความ

สำำ�คััญเรื่่�องโอกาสการสร้้างธุุรกิิจ ตามมาด้้วย คุุณภาพชีีวิิต และสถานะการเป็็นพลเมืือง ในปีีนี้้ปร � ะเทศที่่ม� าอัันดัับหนึ่่ง� คืือ สวิิตเซอร์์แลนด์์ ต่่อเนื่่อ� งจากปีีที่แ�่ ล้้ว ตามมาด้้วย แคนาดาและ ญี่่�ปุ่่�น ติิดอัันดัับสองและสาม ส่่วนประเทศไทย ติิ ดอัั น ดัั บ ที่่ � 26 ประเทศอื่่ � น ๆ ที่่ � น่่ าสนใจก็็ เช่่น รัั ส เซีียอัั น ดัั บ 23 อิิ น เดีียอัั น ดัั บ ที่่ � 25 กรีีซอัันดัับที่่� 27 ในรายงานนี้้�บอกว่่า ไทยได้้คะเเนนดีีในเรื่่�อง ความน่่าแสวงหาประสบการณ์์ใหม่่ๆ การเปิิด กว้้างทางธุุรกิิจ โอกาสในอนาคตและมรดก ทางวัั ฒ นธรรม แต่่ได้้ ค ะเเนนน้้ อย ในเรื่่ � อ ง สถานะด้้านอำำ�นาจของประเทศในเวทีีโลกและ สถานะการเป็็นพลเมืือง 31


BEAUTY ไม่่สููบบุุหรี่่� ไม่่กิินเหล้้าแต่่ทำำ�ไมคนบางคนถึึงหน้้าแก่่ก่่อนวััย

จะสะท้้อนออกมาภายนอกไม่่ทางใดก็็ทางหนึ่่�ง เช่่น เมื่่�อเรามีีกระบวนการเผาผลาญในร่่างกาย เสื่่ � อม ลงก็็ มีี โ อกาสเป็็ น โรคเบาหวาน คนที่่ � มีี จุุดอ่่อนในระบบภููมิิคุ้้�มกัันก็็จะติิดเชื้้�อหรืือป่่วย เป็็นโรคต่่างๆ ได้้ง่่าย ส่่วนผู้้�ที่่�มีีความอ่่อนแอ ของตัับและไตก็็จะมีีปััญหาเกี่่�ยวกัับโรคเหล่่านี้้� ส่่งผลให้้สุุขภาพร่่างกายถููกบั่่�นทอนและนำำ�ไปสู่่� การถดถอยของสภาพสัั ง ขารโดยรวม สิ่่� ง ที่่ � น่่าเป็็นห่่วงก็็คืือ ทีีมนัักวิิจััยพบว่่า คนเราแต่่ละ คนสามารถมีีความเสื่่อม � ได้้ในหลายกระบวนการ พร้้อมๆ กััน ทีีมนัักวิจัิ ยมห ั าวิิทยาลััยสแตนฟอร์์ด หวัังว่่าถ้้าหากเราเข้้าใจรููปแบบความเสื่่�อมถอย นัักวิิจััยติิดตามศึึกษากลุ่่�มตััวอย่่างอายุุ 34 ถึึง ของร่่างกายในระดัับบุุคคล ไม่่แน่่ว่่ามัันอาจช่่วย � ะลอความ 68 ปีีจำำ�นวน 43 คนเป็็นเวลาสองปีี โดยเก็็บ ให้้ออกแบบกระบวนการป้้องกัันเพื่่อช ตััวอย่่างเลืือดและอุุจจาระเพื่่�อศึึกษาสารเคมีีที่่� แก่่ที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับแต่่ละบุุคคลได้้ในที่่�สุุด ช่่วยบ่่งชี้้�ของร่่างกายซึ่่�งเรารู้้�กัันมานานแล้้วว่่า เมื่่�อเราแก่่ตััวลงระดัับของสารบ่่งชี้้�จะเปลี่่�ยนไป ในระหว่่างที่่ยั� งั หาคำำ�ตอบไม่่ได้้ การป้้องกัันง่่ายๆ เช่่นว่่า โคเลสเตอรอลสููงขึ้้�น การทำำ�งานของ ที่่ทำ� �ำ ได้้เลยก็็คืือ นอนให้้พอ อย่่าเครีียดจนเกิินไป จุุลชีีวะบางอย่่างในระบบลำำ�ไส้้เพิ่่�มขึ้้�น มีีไขมััน กิินอาหารแต่่พอดีี และหลีีกเลี่่�ยงมลภาวะ (ข้้อ เกาะที่่�ตัับ หรืือมีีมวลกล้้ามเนื้้�อลดลง จากการ สุุดท้้ายอาจจะยากหน่่อยหากคุุณอยู่่�ในเมืือง ศึึกษาพบว่่า ผู้้�ที่มี�่ ีการเสื่่อมถอยทั้้ � ง� สี่่อ� ย่่างที่่ว่่� ามา หลวง) เท่่านี้้�ก็็น่่าจะชะลอความแก่่ได้้บ้้าง

เรื่่�องนี้้�ไม่่ได้้อธิิบายเพีียงแค่่ว่่ามีีกรรม แต่่ว่่ามััน เป็็นเรื่่�องที่่�สามารถอธิิบายได้้ทางวิิทยาศาสตร์์ จากรายงานการศึึกษาในวารสาร Nature Medicine เมื่่�อเดืือนมกราคม 2020 นัักวิิจััย ของมหาวิิทยาลััยสแตนฟอร์์ด พบว่่าความแก่่ ของเรานั้้�นสะท้้อนออกมาได้้สี่่�ด้้านด้้วยกััน ก็็คืือ กระบวนการย่่อยอาหารและเผาผลาญพลัังงาน ระบบภููมิิคุ้้�มกัันของร่่างกาย การทำำ�งานของตัับ และท้้ายสุุดคืือการทำำ�งานของไต โดยการทำำ�งาน ทั้้�งหมดจะสะท้้อนออกมาทางกายภาพภายนอก อีีกทีี

32

S O M U C H TO S M IL E A B O U T


176

ENVIRONMENT

ซานฟรานซิิสโก: ลาก่่อนแก้้วกระดาษ

ข่่าวนี้้�ถืือว่่าเป็็นความท้้าทายของคนในแวดวง ร้้านกาแฟไม่่น้้อย โดยเฉพาะร้้านกาแฟสาขา แบรนด์์ใหญ่่ๆ เพราะซานฟรานซิิสโก ในรััฐ แคลิิฟอร์์เนีีย เริ่่�มเอาจริิงเอาจัังกัับการกำำ�จััด แก้้วกาแฟแบบใช้้ครั้้�งเดีียวทิ้้�ง โดยเตรีียมจะ ประกาศการเลิิกจำำ�หน่่ายแก้้วกาแฟกระดาษ แบบใช้้ครั้้�งเดีียวทิ้้�ง และเปลี่่�ยนมาใช้้ภาชนะ ที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ได้้ เพื่่�อสร้้างวััฒนธรรมการ ดื่่�มกาแฟที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม ซึ่่�งปรากฎ ว่่าได้้รับั การตอบรัับอย่า่ งดีี ทั้้�งผู้้�ประกอบการและ ชาวซานฟรานซิิสโก อย่่างเชฟโดมิินิิก เครนน์์ เจ้้าของภััตตาคารมิิชลินิ สตาร์์ 3 ดาวก็็เตรีียมจะ

เปิิดคาเฟ่่ในซานฟรานซิิสโกปีีนี้้� โดยเขาจะไม่่มีี ถุุงสำำ�หรัับห่่ออาหารกลัับบ้้าน ไม่่มีีแก้้วกาแฟ ใช้้ แ ล้้ ว ทิ้้� ง ขาย ไม่่ใช้้ ภ าชนะพลาสติิ ก และ เปิิดโอกาสให้้ลููกค้้าที่่�จะมาจิิบกาแฟที่่�ร้้านต้้อง พกแก้้วกาแฟมาเอง นอกจากนี้้� เครืือร้้านกาแฟอย่่าง Blue Bottle ก็็มีีแผนที่่�จะยกเลิิกจำำ�หน่่ายแก้้วกระดาษใน 2 สาขาที่่�นครซานฟรานซิิสโกและจะให้้ลููกค้้า พกแก้้วกาแฟมาเองเมื่่�อจะทานกาแฟที่่�ร้้าน หรืือจะเลืือกจ่่ายเงิินมััดจำำ� 3-5 ดอลลาร์์ หรืือ ประมาณ 90-150 บาทสำำ�หรัับการซื้้�อกาแฟ

ที่่�ใส่่แก้้วที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ซึ่่�งลููกค้้าสามารถ เลืือกเก็็บแก้้วกาแฟนั้้�นหรืือจะนำำ�มาคืืนเพื่่�อรัับ เงิินมััดจำำ�คืืนได้้ซึ่่�งเป็็นหนึ่่�งในนโยบาย Zero Waste ในปีี ค.ศ. 2020 ในเดืือนมกราคมปีี 2020 ร้้านกาแฟและร้้าน อาหารในเมืืองเบิิร์์กลีีย์์ (Berkeley) ของรััฐ แคลิิฟอร์์เนีียจะคิิดเงิินเพิ่่�ม 25 เซนต์์ สำำ�หรัับ การซื้้� อ แก้้ ว แบบใช้้ ค รั้้� ง เดีียวทิ้้� ง ซึ่่ � ง นคร ซานฟรานซิิสโกก็็พิิจารณาที่่�จะใช้้การคิิดเงิิน เพิ่่�มนี้้�ด้้วยเช่่นกััน

33


HEALTH สวััสดีีชาวโลก โปลิิโอกลัับมาแล้้ว

ข่่าวไวรััสโคโรน่่าหรืือ Covid-19 ที่่�จีีนต้้อนรัับ เทศกาลตรุุษจีีน เป็็นเรื่่�องที่่�น่่ากลััวไม่่น้้อย เมื่่�อ นึึกถึึงว่่าจะมีีคนจีีนมากมายแค่่ไหนที่่�เดิินทาง ไปมาระหว่่างเมืืองและมีี โ อกาสที่่ � เ ชื้้� อ ไวรัั ส ตััวนี้้�จะแพร่่ออกไป แต่่ที่่�น่่าเป็็นห่่วงไม่่แพ้้กััน ก็็คืือที่่�มาเลเซีียเองพบผู้้�ป่่วยโปลิิโอรายแรกใน รอบ 27 ปีี! ในความเป็็นจริิงโรคนี้้�ควรหายไป จากระบบสาธารณสุุขนานแล้้ว ตอนนี้้�มาเลเซีีย รณรงค์์ให้้มีีการฉีีดวััคซีีนโปลิิโอในเมืืองชนบท บนเกาะบอร์์เนีียว หลัังจากที่่ไ� ด้้รับั การยืืนยัันว่่า มีีเด็็กทารกเพศชายอายุุ 3 เดืือนป่่วยเป็็นโรค โปลิิโอรายแรกของประเทศในรอบ 27 ปีี Noor Husham Abdullah อธิิบดีีกระทรวง สาธารณสุุขกล่่าวว่่าทารกจากเมืือง Tuaran ในรััฐ Sabah ถููกตรวจพบว่่าป่่วยเป็็นโปลิิโอ เมื่่ � อวัั น ศุุ กร์ ์ หลัั ง จากเข้้ า รัั บ การรัั ก ษาใน โรงพยาบาลด้้ ว ยอาการไข้้ สูู ง กล้้ า มเนื้้� อ

34

S O M U C H TO S M IL E A B O U T

อ่่อนแรง แม้้ว่่าจะต้้องใช้้เครื่่�องช่่วยหายใจแต่่ อาการของหนููน้้อยก็็ยัังทรงตััว มาเลเซีียเป็็นประเทศที่่�สองในเอเชีียที่่�รายงาน ว่่ามีีผู้้�ป่่วยโปลิิโอ หลัังเกิิดการระบาดของโรคนี้้� ในฟิิลิปปิ ิ นิ ส์์เมื่่อ� เดืือนกัันยายน องค์์การอนามััย โลกชี้้�แจงว่่าโรคโปลิิโอซึ่่�งส่่วนใหญ่่ถููกกำำ�จััดให้้ หมดไปแล้้ ว ยัั ง คงเป็็ น โรคประจำำ �ท้ ้ อ งถิ่่� น ใน ประเทศปากีีสถานและอััฟกานิิสถาน แต่่ใน มาเลเซีียผู้้�ป่่วยโปลิิโอรายสุุดท้้ายของมาเลเซีีย ตรวจพบเมื่่�อปีีพ.ศ. 2535 และมาเลเซีียได้้ ประกาศว่่าเป็็นประเทศปลอดโรคโปลิิโอในปีี พ.ศ. 2543 นาย Noor Hisham กล่่าวว่่าจากการตรวจสอบ แสดงให้้เห็็นว่่าทารกที่่�ติิดเชื้้�อมีีการเชื่่�อมโยง ทางพัั น ธุุ กรรมกัั บ ไวรัั ส โปลิิ โ อที่่ � ต รวจพบใน ฟิิลิิปปิินส์์ กระทรวงสาธารณสุุขชี้้�ว่่าโรคโปลิิโอ

สายพัันธุ์์�นี้้�มีีต้้นกำำ�เนิิดมาจากไวรััสที่่�อ่่อนแรง ซึ่่�งมีีอยู่่�ในวััคซีีนป้้องกัันโปลิิโอในช่่องปากที่่�ถููก ขัับออกจากร่่างกายผ่่านทางอุุจจาระ และเชื่่�อ ว่่ามีีการแพร่่กระจายในสภาพแวดล้้อมที่่�ไม่่ สะอาดไปยัังผู้้�ที่่�ยัังไม่่ได้้รัับวััคซีีน ตอนนี้้�มาเลเซีียมีีแผนการในการผลัักดัันการ ฉีีดวััคซีีน หลัังจากพบว่่าหมู่่บ้� า้ นของทารกคนนี้้� มีีเด็็กอายุุระหว่่าง 2 เดืือนถึึง 15 ปีีอยู่่� 23 คน จากเด็็ก 199 ที่่�ยัังไม่่ได้้รัับการฉีีดวััคซีีนป้้องกััน โรคโปลิิโอและให้้มีีการเฝ้้าระวัังเพื่่�อตรวจหา ผู้้�ที่่�แสดงอาการกล้้ามเนื้้�อ เป็็นอััมพาตซึ่่�งเป็็น อาการของโรคโปลิิโอ และอย่่างที่่�เรารู้้�กัันดีีว่่า การแพทย์์ปััจจุุบัันยัังไม่่มีีวิิธีีการใดๆ ในการ รัักษาโรคโปลิิโอ โรคนี้้�สามารถป้้องกัันได้้ด้้วย การฉีีดวััคซีีนเท่่นั้้�


176

健康是開心生活

35


smile C U R I O U S

COVID-19 เจาะต้้นตอไวรััสโคโรน่่า น่่ ากลััวจริิงไหม?

หากคุุณเคยดููภาพยนตร์์เรื่่�อง Contagion ของสตีีเฟ่่น โซเดอเบิิ ร์์ ก หนัั ง ปีี 2011 เกี่่� ย วกัั บ การแพร่่ ก ระจาย ของไวรััสชนิิดหนึ่่�งซึ่่�งมาจากหมููที่่�กิินมููลค้้างคาวเข้้าไป แล้้วเกิิดการแพร่่กระจายไปทั่่�วโลก เรื่่�องราวในภาพยนตร์์ นั้้� น ดููเหมืื อ นจะเป็็ น คำำ �ทำำ � นายที่่� ดูู ไม่่ แ ตกต่่ า งจากสิ่่� ง ที่่� ทั่่�วโลกกำำ�ลัังเผชิิญอยู่่�ตอนนี้้�จากเหตุุการณ์์ไวรััสตััวใหม่่ “โคโรน่่ า ” หรืื อ “Covid-19” เดืื อ นนี้้� เ รามาเรีี ย บเรีี ย ง ทีีละลำำ�ดัับขั้้�นและทำำ�ความรู้้�จัักและการป้้องกัันไวรััสชนิิดนี้้� กัันสัักหน่่อย WORDS / PHOTOS

36

S O M U C H TO S M IL E A B O U T

เอกศาสตร์์ สรรพช่่ า ง


176

1

ไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่มีีชื่อท �่ างวิิทยาศาสตร์์ ว่่า Covid-19 ศาสตราจารย์์ กว๋๋อ ไห่่เทา และ คณะนัักวิจัิ ยด้ ั า้ นจุุลชีีววิิทยาจากมหาวิิทยาลััย พิิตต์์สเบิิร์์กของสหรััฐฯ เผยข้้อมููลข้้างต้้นใน บทความที่่ � ตีีพิิ มพ์ ์ ล งเว็็ บ ไซต์์ วิิ ช าการ “The Conversation” บอกว่่าไวรััสชนิิดนี้้�พบตั้้�งแต่่ กลางเดืือนธัั น วาคม 2019 และถอดรหัั ส พัันธุุกรรมสำำ�เร็็จในวัันที่่� 11 มกราคม 2020 ผลการวิิเคราะห์์ดีีเอ็็นเอของไวรััสสายพัันธุ์์�ที่่�

จััดทำำ�โดยนัักวิิจััยนานาชาติิหลายนี้้� สรุุปว่่ามีี ความเป็็นไปได้้ที่่�เชื้้�อไวรััสจะมาจากงููพิิษสาย พัันธุ์์�ที่่�พบในจีีน 2

ต้้นตอของการแพร่่ระบาดน่่าจะมาจากงููเห่่าจีีน (Chinese Cobra) และงููสามเหลี่่ยมจีี � น (Chinese Krait)ที่่นำ� �ม ำ าวางจำำ�หน่่ายในตลาดสดเมืืองอู่่ฮั่� น�่ เมื่่�อคนนำำ�มากิินเชื้้�อจึึงระบาดจากสััตว์์สู่่�คน ศ.กว๋๋อ รายงานว่่าการติิดเชื้้�อจากสััตว์์สู่ค�่ นหรืือ

ที่่�เรีียกว่่า Zootonic Transmission สามารถ พบได้้ในกรณีีการระบาดของเชื้้อ� ไวรััสโคโรนาที่่� เคยมีีมาในอดีีต เช่่น เชื้้อ� ไวรััส โรคซาร์์ส (SARS) และโรคเมอร์์ ส (MERS) ซึ่่ � ง มาจากค้้ า งคาว แต่่สำำ�หรัับ 2019-nCoV นั้้�นแตกต่่างออกไป 3

ทีีมนัักวิิทยาศาสตร์์จากหลายมหาวิิทยาลััยใน จีีน ได้้ตีีพิิมพ์์ผลการศึึกษาล่่าสุุดลงในวารสาร Journal of Medical Virology ชี้้ว่่� าการวิิเคราะห์์ 37


ดีีเอ็็นเอของไวรััสสายพัันธุ์์�ใหม่่ 2019-nCoV แม้้ว่่าจะมีีความใกล้้ชิิดกัับไวรััสโรคซาร์์สและ โรคเมอร์์สที่่�มาจากค้้างคาวมากที่่�สุุด แต่่รหััส พัั น ธุุ กรรมขอ งส่่วนหนามบนตัั ว ไวรัั สซึ่ ่ � ง ทำำ � หน้้าที่่จั� บั กัับเซลล์์ของสิ่่ง� มีีชีีวิิตที่่มั� นั เข้้าไปอาศััย อยู่่�เกิิดการกลายพัันธุ์์�โดยเกิิดการกลายพัันธุ์์� ของตััวรัับ (receptor) บนส่่วนหนามของไวรััส ซึ่่�งพบว่่ามีีความคล้้ายคลึึงกัับการกลายพัันธุ์์� ของหนามไวรััสโคโรนาที่่�พบในงููมากกว่่าที่่�พบ ในสััตว์์ป่่าชนิิดอื่่�นๆ โดยเฉพาะงููเห่่าจีีนและงูู สามเหลี่่ � ยมจีี น ซึ่่ � ง พบว่่ามีีงููสองชนิิ ดนี้้� ว าง จำำ�หน่่ายในตลาดสดขายส่่งอาหารทะเลของ เมืืองอู่่�ฮั่่�นด้้วย 4

ตลาดสดในเมืืองอู่่�ฮั่่�นที่่�คาดว่่าน่่าจะเป็็นต้้นตอ ของไวรัั ส โคโรน่่าสายพัั น ธุ์์� 2019-nCoV นี้้� มาจากตลาดชื่่�อตลาดฮััวหนาน แม้้ว่่าจะเรีียก กัันว่่าเป็็นตลาดขายอาหารทะเลสด แต่่คน ในเมืืองอู่่�ฮั่่�นก็็รู้้�กัันดีีว่่าที่่�นี่่�ยัังเป็็นแหล่่งขาย เนื้้�อสััตว์์ป่่าหลายชนิิด ตั้้�งแต่่สุุนััขจิ้้�งจอง อีีเห็็น นกยููง จระเข้้ ซาลาเมนเดอร์์ มีี แ ม้้ กร ะทั่่� ง เนื้้�อหมีีโคอาล่่า ค้้างคาวและงูู ความนิิยมใน การบริิโภคซุุปค้้างคาว และเนื้้�องููตากแห้้งก็็เริ่่�ม มาจากตลาดแห่่งนี้้� 5

โรคซาร์์สและโรคเมอร์์สจะมาจากค้้างคาวทั้้�งคู่่� โดยมีีอีีเห็็นและอููฐเป็็นตััวกลางที่่�ส่่งต่่อเชื้้�อโรค จากค้้างคาวมายัังมนุุษย์์อีีกทอดหนึ่่�ง ในกรณีี ของไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่นั้้�น ผู้้�ติิดเชื้้�อ กลุ่่�มแรกที่่�เข้้ารัับการรัักษาในโรงพยาบาลคืือ คนงานและลููกค้้าของตลาดสดขายส่่งอาหาร ทะเลเมืืองอู่่�ฮั่่�น ซึ่่�งจำำ�หน่่ายทั้้�งสััตว์์น้ำำ�� ปศุุสััตว์์ และสััตว์์ป่า่ หลากหลายชนิิดช่่วงแรกทำำ�ให้้ยาก ที่่จ� ะสืืบทราบได้้ว่่าเชื้้อม � าจากสััตว์์ชนิดิ ใดกัันแน่่ 6

ต่่อมาทีีมผู้้�วิิจััยสัันนิิษฐานว่่า งููอาจเป็็นสััตว์์ ตััวกลางที่่�ส่่งต่่อเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019-nCoV จากค้้างคาวมาสู่่ค� น โดยก่่อนหน้้านี้้มี� ีรายงานว่่า งููพิิษที่่�อาศััยอยู่่�ในธรรมชาติิล่่าค้้างคาวในถ้ำำ�� เป็็นอาหาร แต่่ก็็ยังั คงมีีข้อส ้ งสััยว่่า ไวรััสโคโรนา 38

S O M U C H TO S M IL E A B O U T

สามารถปรัับตััวให้้อยู่่�อาศััยและขยายพัันธุ์์�ใน ร่่างกายของทั้้�งสััตว์์เลืือดเย็็นและสััตว์์เลืือดอุ่่�น ได้้อย่่างไร ซึ่่�งยัังไม่่มีีใครสามารถหาคำำ�ตอบได้้ 7

ขณะที่่เ� รากำำ�ลังั ทำำ�ต้น้ ฉบัับนี้้�อยู่�่ สถานการณ์์ใน ประเทศจีีนอยู่่ใ� นขั้้น� ที่่ต้� อ้ งเฝ้้าระวัังอย่า่ งใกล้้ชิดิ มีีแพทย์์เสีียชีีวิิตจากการติิดเชื้้�อนี้้�ไปแล้้ว 2 คน ยอดผู้้�เสีียชีีวิิตในประเทศจีีนและผู้้�ติิดเชื้้�อยััง เพิ่่�มขึ้้�นเรื่่�อยๆ กระทรวงสาธารณสุุขของจีีน แถลงการณ์์ว่่าจากการสัังเกตการณ์์พบว่่าเชื้้�อ ไวรััสโคโรนา 2019-nCoV ติิดต่่อได้้ตั้้�งแต่่ช่่วง ระยะฟัักตััว(1-14 วััน) ซึ่่�งช่่วงฟัักตััวนี้้�ผู้้�ติิดเชื้้�อ จะยัังไม่่มีีอาการป่่วย แพทย์์ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้าน ควบคุุ ม โรคของสหรััฐ ฯ นายแพทย์์วิิล เลีียม แชฟเนอร์์ ให้้ความเห็็นว่่าเมื่่อ� เชื้้อส � ามารถติิดต่่อ ได้้ตั้้�งแต่่ช่่วงระยะฟัักตััว ทำำ�ให้้การจำำ�กััดการ แพร่่เชื้้�อทำำ�ได้้ยาก เพราะนั่่�นหมายความว่่าคน ที่่มี� เี ชื้้อส � ามารถแพร่่เชื้้�อให้้ผู้้�อื่น�่ ได้้ก่่อนที่่จ� ะรู้้�ตััว ว่่าตััวเองติิดเชื้้�อ 8

อย่่างไรก็็ดีี แพทย์์ไทยก็็มีีความเห็็นที่่�น่่าสนใจ เกี่่�ยวกัับเรื่่�องนี้้�เช่่นกััน ศ.นพ.ยง ภู่่�วรวรรณ ราชบััณฑิแิ ละหััวหน้้าศููนย์์เชี่่ย� วชาญเฉพาะทาง ด้้านไวรััสวิทย ิ าคลิินิกิ ภาควิิชากุุมารเวชศาสตร์์ คณะแพทยศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย ได้้โพสต์์เฟซบุ๊๊�คส่่วนตััวระบุุว่่าโคโรน่่าไวรััสเป็็น ไวรัั สข นาดใหญ่่ พบได้้ ทั้้� ง ในคนและสัั ต ว์์ จำำ�นวนมาก โคโรน่่าไวรััสที่่�เกิิดโรคในคนเดิิมมีี 6 ชนิิด เป็็นสายพัันธุ์์�ที่่�พบดั้้�งเดิิมที่่�ทำำ�ให้้เกิิด โรคหวัั ด และโรคทางเดิิ น เดิิ น หายใจอยู่่ � เ ป็็ น ประจำำ�ถิ่่�นอยู่่�แล้้ว มีี 4 ชนิิดและอุุบััติิใหม่่อีีก 2 ชนิิด ทำำ�ให้้เกิิดโรคทางเดิินหายใจอัักเสบแบบ เฉีียบพลัันคืือ SARS และ MERS ซึ่่�งเป็็นโรค ที่่ค่่อ � นข้้างรุุนแรง มีีอััตราการเสีียชีีวิิต 10% และ 30% ตามลำำ�ดัับแต่่ความรุุนแรงของโรคไวรััส โคโรน่่าสายพัันธุ์์� 2019-nCoV นั้้�น ปััจจุุบััน มีีความรุุนแรงน้้อยกว่่า MERS และ SARS อััตราตายของ MERS อยู่่�ที่่� 30% ของ SARS อยู่่ � ที่่ � ปร ะมาณ 10% แต่่ของโคโรน่่าไวรัั ส สายพัั น ธุ์์�ใหม่่อยู่่ � ที่่ � น้ ้ อยกว่่ า 3% ดัั ง นั้้� น ผู้้�ที่่ � ติิดเชื้้�ออีีกจำำ�นวนมากที่่�อาจไม่่มีีอาการ หรืือมีี อาการน้้อย ไม่่ได้้เป็็นปอดบวมทุุกราย ดัังนั้้�น


176

ผู้้�ป่่ ว ยจึึงสามารถเดิิ น ทางไปได้้ ไ กล และ สามารถแพร่่โรค ทำำ � ให้้ เ กิิ ดก ารระบาดใน วงกว้้าง และสามารถระบาดได้้ทั่่�วโลก

การติิดเชื้้อ� จะเกิิดการระบาดได้้เป็็นหย่่อม อย่่าง เช่่น ไข้้หวััดใหญ่่สายพัันธุ์์�ใหม่่ 2009 ที่่�ระบาด มา 10 ปีีแล้้วโรคนี้้�ก็็ยัังไม่่หยุุด ยัังมีีการระบาด ในนัักเรีียนอยู่่�เป็็นระยะในประเทศไทย

9

โดยทั่่�วไปโรคที่่�มีีความรุุนแรงน้้อยจะกระจาย ได้้มากกว่่า การติิดเชื้้�อในอากาศจะมีีมากกว่่า การติิดเชื้้อด้ � ว้ ยการสััมผัสฝอย ั ละออง ปอดบวม อู่่�ฮั่่�นเป็็นโรคที่่�ติิดโดยการสััมผััสฝอยละออง และเมื่่�อเป็็นโรคใหม่่ ทุุกคนไม่่มีีภููมิิต้้านทาน จึึงมีีสิิทธิ์์�ที่่�จะติิดเชื้้�อได้้ทุุกคนหากสััมผััสโรค ส่่วนความรุุนแรงของโรคขึ้้�นอยู่่�กัับอายุุ ในเด็็ก ความรุุนแรงของโรคจะน้้อยกว่่าในผู้้�ใหญ่่และ ผู้้�สููงอายุุ หรืือกล่่าวได้้ว่่าความรุุนแรงจะเพิ่่�มขึ้้น� ตามอายุุนั้้�นเอง

12

การป้้องกัันที่่�ดีีที่่�สุุดคืือหลีีกเลี่่�ยงการสััมผััสกัับ ผู้้�ป่่วย การล้้างมืือจะป้้องกัันการติิดเชื้้�อได้้เป็็น อย่่างดีี “กิินร้้อน ช้้อนกลาง ล้้างมืือ” ยัังใช้้ได้้ เสมอในการป้้ อ งกัั น โรคที่่ � ติิดต่่อท างไปฝอย ละออง การเดิินสวนกัันไปมา ไม่่ทำำ�ให้้เกิิดการ ติิดโรคนี้้� แต่่การอยู่่�ในระยะใกล้้ในการพููดคุุย หรืือมีีการไอ จาม และมีีฝอยละอองกระเด็็น มาถููกบริิเวณใบหน้้า อาจเกิิดการติิดโรคนี้้�ได้้ ฉะนั้้�นต้้องหมั่่�นล้้างมืือ

10

การระบาดของโรคจะหยุุด เมื่่อ� มีีการติิดเชื้้อ� ไป จำำ�นวนหนึ่่�งขึ้้�นอยู่่�กัับอำำ�นาจการกระจายของ โรค ถ้้ า อำำ � นาจการกระจายของโรคเท่่ากัั บ ไข้้หวััดใหญ่่ คืือ 1 คนกระจายไปได้้ 2 คน เมื่่�อ มีีผู้้�ติิดเชื้้�อหรืือมีีภููมิิต้้านทานแล้้วอย่่างน้้อย 50% โรคจะสงบลง หลัังจากนั้้�นไวรััสนี้้ก็� จ็ ะเป็็น โรคประจำำ�ถิ่่�นหรืือโรคตามฤดููกาลต่่อไปและ

13

ขณะนี้้�พบผู้้�ติิดเชื้้�อที่่�อยู่่�ในระยะเฝ้้าระวัังอีีก มาก มีีผู้้�ติิดเชื้้�อทั่่�วโลกนอกจีีนแผ่่นใหญ่่ ทั้้�งใน 13 เขตเศรษฐกิิจฮ่่องกง มาเก๊๊า ไต้้หวััน ไทย ญี่่�ปุ่่�น เกาหลีีใต้้ สหรััฐฯ เวีียดนาม สิิงคโปร์์ มาเลเซีีย เนปาล ฝรั่่�งเศส และออสเตรเลีีย ดููและสุุขภาพกัันให้้ดีีทุกท่่ 39


smile T H I N K

เวลาใดคืื อ

เวลาที่่�สำำ�คััญที่่�สุุด 40

S O M U C H TO S M IL E A B O U T


176

คำำ�ตอบก็คื ็ ือ เวลาขณะปััจจุุบััน นั่่�นคืือ เวลาที่่�เรากำำ�ลัังนั่่�งหายใจอยู่่�ในขณะนี้้� เพราะชั่่�วโมงที่่�แล้้วมัันก็็จบไปแล้้ว ชั่่�วโมงหน้้ามัันยัังมาไม่่ถึึง ชั่่�วโมงนี้้�ชีีวิิตเป็็นของเราทั้้�งหมด ดัังนั้้�น มัันจึึงสำำ�คััญที่่�สุุด เพราะเวลาชั่่�วโมงนี้้� นาทีีนี้้� วิินาทีีนี้้� เราสามารถบริิหารจััดการชีีวิิตของเราได้้ พระพุุ ทธศาสนาจึึงให้้ความสำำ�คััญกัับ “ปััจจุุบัันขณะ” มาก คืือ ถ้้าเราทำำ�ปัจ ั จุุบัันดีี อดีีตก็็จะดีี อนาคตก็็จะดีี หลัักการปฏิิบััติิธรรมของพุุ ทธศาสนาคืือ “ให้้ตื่่�นรู้้� อยู่่�กัับปัจ ั จุุบััน” แค่่นี้้�เอง

พระมหาวุุฒิิชััย (ท่่าน ว.วชิิรเมธีี)

WO R DS พระมหาวุุฒิิชััย (ท่่าน ว.วชิิรเมธีี) ILLUSTRATE SHUTTERSTOCK

พระพุุทธเจ้้าทรงตรััสว่่า ถ้้าตื่่�นอยู่่�รู้้�กัับปััจจุุบััน ผิิวพรรณจะผ่่องใส ทำำ�ไมผ่่องใส เพราะอดีีตทำำ�ร้้ายเราไม่่ได้้ อนาคตทำำ�ร้้ายเราไม่่ได้้ แต่่คนส่่วนมากบางทีีนั่่�งอยู่่�ที่่�นี่่� แต่่ใจไปอยู่่�ในอดีีตบ้้าง อยู่่�ในอนาคตบ้้าง ใครอยู่่�ในปััจจุุบัันขณะ ณ เวลานี้้�ได้้ จะประเสริิฐที่่�สุุด กวีีคนหนึ่่�งเขาเคยเขีียนคุุณค่่าของเวลาว่่า

ถ้้าเราคิิดว่่าวัันนี้้�เป็็นวัันสุุดท้้ายของชีีวิิต เราจะทำำ�ทุุกอย่่างที่่�มัันเป็็นคุุณภาพ อาตมาเคยถามลููกศิิษย์์ที่่�มหาวิิทยาลััยเกษตรฯ ว่่า “ถ้้าเหลืือเวลาหนึ่่�งชั่่�วโมง เธอจะอยู่่�ในโลกนี้้�อีีกหนึ่่�งชั่่�วโมง ให้้หลัับตานึึกดููสิิ ในชีีวิิตเธอมีีคนที่่�สำำ�คััญในชีีวิิตกี่่�คน” ลููกศิิษย์์หลัับตาแล้้วขอต่่อเวลา เขาบอกว่่า “๕ นาทีีนึึกไม่่ทัันครัับพระอาจารย์์ คนสำำ�คััญมีีเยอะจริิงๆ”

“ วัันไหนๆ ไม่่สำ�ำ คััญเท่่าวัันนี้้� เป็็นวัันที่่สำ� �ำ คััญกว่่าวัันไหน ปกติิ เราจะไม่่นึึกว่่าในชีีวิิตนี้้�ใครสำำ�คััญบ้้าง ถึึงพรุ่่�งนี้้�มะรืืนนี้้�ดีีอย่่างไร ก็็ยัังไม่่สำำ�คััญเท่่าวัันนี้้� “ และจะทำำ�ดีีต่่อเขาอย่่างไร ต่่อเมื่่�อถึึงเวลานาทีีเป็็นนาทีีตาย เราจึึงจะเริ่่�มนึึกว่่า ถ้้าเราบริิหารจััดการวัันนี้้�ให้้ดีีที่่�สุุด มัันก็็เป็็นวัันวานที่่�ดีีได้้ “ใครบ้้างสำำ�คััญ ตายแล้้ว เหลืืออีีกหนึ่่�งชั่่�วโมงฉัันจะตาย เป็็นรากฐานที่่�ดีีของวัันพรุ่่�งนี้้� แต่่ถ้้าเราทำำ�วัันนี้้�ไม่่ดีี ฉัันจะทำำ�อะไรกัับใครดีี เมื่่�อมัันไปเป็็นวัันวาน แล้้วเราหัันกลัับไปมอง ตอนนี้้�พ่่ออยู่่�ในรถ รถก็็ติิดอยู่่�โน้้น บางนา “ตายแล้้ว..อดีีตของฉััน ตายแล้้วไม่่ทัันแล้้ว แม่่ล่่ะ ตายแล้้วแม่่อยู่่�ไหน “ กระดำำ�กระด่่างเหลืือเกิิน” ถามหาแม่่ ถามหาสามีี แต่่กลัับลืืมลููก คงไม่่ต้้องถามถึึงอนาคต เพราะถ้้าปััจจุุบัันไม่่ดีีแล้้ว “ลููกอยู่่�ไหน อ้้าว..ลููกยัังอยู่่�ที่่�โรงเรีียน” มัันจะเป็็นรากฐานของอนาคตที่่�งดงามได้้อย่่างไร หนึ่่�งชั่่�วโมง อย่่างไรมัันก็็ไม่่พอ ฉะนั้้�น เวลาที่่�สำำ�คััญที่่�สุุด คืือ เวลาขณะปััจจุุบัันนี้้� ถ้้าเราจะมาทำำ�ดีีกัับคนที่่�เรารัักทั้้�งหมด ตอนที่่�เรากำำ�ลัังหายใจอยู่่� ดููแลให้้ดีีที่่�สุุด ในเวลาอัันจำำ�กััดแบบนี้้� คงเป็็นไปไม่่ได้้ มีีคนถามท่่านพุุทธทาสว่่า ดัังนั้้�นขอให้้เราทำำ�ดีีกัับคนที่่�เรารัักมาตั้้�งแต่่ต้้น “จะใช้้ชีีวิิตอย่่างไรให้้ดีีที่่�สุุด” อย่่างสม่ำำ��เสมอ ท่่านบอกว่่า ในชั่่�วโมงสุุดท้้ายของชีีวิิตจะได้้ไม่่ต้้องเร่่งรีีบเช่่นนี้้� “ใช้้ชีีวิิตให้้เหมืือนกัับวัันนี้้�ให้้เป็็นวัันสุุดท้้าย”

จากหนัังสืือชุุด “มหััศจรรย์์แห่่งชีีวิิต”

41


smile L I F E

คุุณหญิิงจำำ�นงศรีี หาญเจนลัักษณ์์

42

S O M U C H TO S M IL E A B O U T


176

หนููตาย

หนููตายในฝาบ้้าน � ด คงตััวที่่กั ั ไม้้กรอดๆ ทุุกคืืนมาเป็็นเดืือนนั่่�นแหละ คงติิดอยู่่�ในนั้้�นจนค่่อยๆ ตายไป เสีียงกััดหยุุดหายไปหลายวััน WO R DS คุุณหญิิงจำำ�นงศรีี หาญเจนลัักษณ์์ ILLUSTRATE SHUTTERSTOCK

(ป้้าศรีี)

เมื่่�อสองสามวัันนี้้�ได้้ยิินเสีียงมัันร้้อง ร้้องๆ หยุุดๆ ข้้ามวัันข้้ามคืืน เช้้าวานเริ่่�มเหม็็น ตกค่ำำ��กลิ่่�นเข้้มจึึงเฉลีียวใจ ค่ำำ��เกิินกว่่าที่่�จะตามใครมางััดฝาเอามัันออกไป คืืนนี้้�ความฝัันจะกรุ่่�นร่ำ���ด้้วยกลิ่่�นความตาย หัันเข้้ามามองความตายที่่�มีีอยู่่�ในกายนี้้� ลองมองทุุกสิ่่�งทุุกอย่่างเหมืือนเราได้้ตายไปแล้้ว ความคิิดลอยเข้้ามา ชอบ ชััง ทุุกข์์ สุุข ความคิิดคนตาย ผููกพัันทั้้�งที่่�ขวางกระแสไม่่ได้้ น่่าสัังเวช กลิ่่�นเจ้้าหนููตาย เพื่่�อนที่่�ร่่วมบ้้านกัันมาแรมเดืือน เสีียงแทะที่่�ขาดหาย ความตายค่่อยๆ กลายเป็็นเพื่่�อน ธรรมดาหรอก มัันเตืือน เรื่่�องธรรมดา ตอนสายคนงานมาช่่วยงััดฝา ซากลููกหนููสี่่�ตััว ใหญ่่กว่่าหััวแม่่มืือนิิดเดีียว แม่่มัันกััดไม้้เข้้าไปคลอด ลากถุุงพลาสติิกมากหลายเข้้าไปรองเป็็นรััง อุุตส่่าห์์ซุุกซ่่อนในที่่�ที่่�มั่่�นใจว่่าลููกรัักจะปลอดภััย มัันคงออกหากิิน แล้้วตกเป็็นเหยื่่�อแมว วัันก่่อน เราก็็เห็็นแมวคาบหนููใหญ่่ ลููกมัันรอและร้้องอยู่่�ในที่่�ปลอดภััย และก็็ตายในที่่�ที่่�ปลอดภััย ไม่่มีีใครรู้้�ใครเห็็น ถ้้าไม่่เน่่าจนส่่งกลิ่่�น ก็็ไม่่มีีใครรู้้�ว่่ามัันเคยมาอยู่่�ในโลกนี้้� เคยมาเกิิด มาหิิว มาคอย มาร้้อง มาตาย เราเองก็็เป็็นเพีียงส่่วนหนึ่่�งในความเป็็นธรรมดา อย่่าหลงตััวจนลืืมล่่ะ คุุณคนตาย

หนัังสืือ: ฝนตกยัังต้้อง ฟ้้าร้้องยัังถึึง

เข็็นครก ตััวเบา ผู้้�แต่่ง

คุุณหญิิงจำำ�นงศรีี หาญเจนลัักษณ์์ ‘เข็็ น ครกตัั ว เบา’ เป็็ น หนัั ง สืื อ ที่่� นำ ำ � เนื้้�อหา ของหนัังสืือ Best Seller 2 เล่่ม คืือ ‘เข็็นครกลงเขา’ และ ‘วิิชาตััวเบา’ มาพิิ ม พ์์ ร วมในเล่่ ม เดีี ย ว โดยได้้ แ ก้้ ไ ข ปรัับปรุุงให้้สมบููรณ์์ยิ่่ง � ขึ้้น � โดยเพิ่่� ม เติิ ม ‘เนื้้� อ หาใหม่่ ’ ที่่� ยั ั ง ไม่่ ไ ด้้ ตีีพิิมพ์์เป็็นเล่่ม มาก่่อน จำำ�นวน 26 บท (‘เข็็นครกลงเขา’ จำำ�นวน 34 บท ‘วิิชาตััวเบา’ จำำ�นวน 34 บท และเนื้้�อหาใหม่่ 26 บท รวมเป็็น 94 บท) นัั บ เป็็ น เรื่่� อ งน่่ า ยิิ น ดีี สำ ำ � หรัั บ นัั กอ่ ่ า น ทั้้� ง ที่่� เป็็ น แฟนหนัั ง สืื อ เดิิ ม -เคยอ่่ า น ทั้้ � ง ส อ ง เ ล่ ่ ม ม า แ ล้ ้ ว จ ะ ไ ด้ ้ ซึ ึ ม ซั ั บ อรรถรสเดิิม และได้้ลิ้้�มลองอรรถรสใหม่่ ที่่� ยั ั ง ไม่่ เ คยสัั ม ผัั ส ส่่ ว นผู้้�ที่่� ยั ั ง ไม่่ เ คย อ่่านหนัังสืือทั้้�งสองเล่่มมาก่่อนก็็จะได้้ เปิิ ด โลกแห่่ ง การเขีี ย นของคุุ ณ หญิิ ง จำำ � นงศรีี หาญเจนลัั ก ษณ์์ กัั น อย่่ า ง เต็็มอิ่่�ม จุุใจ ภาพประกอบ - ศัักดิ์์�สิิริิ มีีสมสืืบ กวีีซีีไรต์์ - ศิิลปิินศิิลปาธร ขนาด - หนัังสืือไซส์์ใหญ่่ 16 หน้้ายกพิิเศษ จำำ�นวน 360 หน้้า ราคา 285 บาท วางจำำ�หน่่าย ตุุลาคม พ.ศ. 2558 คำำ�นิิยม โดย • อ.ประมวล เพ็็งจัันทร์์ ผู้้�เขีียน ‘เดิินสู่่�อิิสรภาพ’ • ดร.วิิรไท สัันติิประภพ ผู้้�ว่่าการธนาคารแห่่งประเทศไทย

ติิดต่่อสอบถามรายละเอีียด คุุณปุ้�ย ้ โทร. 08 9816 3116 อีีเมล cpk695@gmail.com

43


smile S T O R Y

ฉัันเกลีียดการวิ่่�ง เวลานึึกถึึงการวิ่่�ง ฉัันจะนึึกถึึงความรู้้�สึึกของ ตััวเองตอน ป.๓ ที่่�คุุณครููพละบอกว่่าให้้วิ่่�ง วอร์์มร่่างกายรอบสนามบาสห้้ารอบ ฉัันเกลีียด อาการจุุ ก เสีียดที่่ � ข้ ้ า งตัั ว ความรู้้�สึึกแน่่นที่่ � หลอดลม ขั้้�วปอด ไล่่ขึ้้�นมาจนถึึงคอ เกลีียด ความแห้้งผากในคอ เกลีียดความรู้้�สึึกที่่�หััวใจ เต้้นแรงจนเหมืือนจะหลุุดออกมาจากอก แน่่นอนว่่า ยััยหััวหน้้าห้้องตััวใหญ่่ที่่�หนัักเป็็น อัันดัับสามของเด็็กผู้้�หญิิงทั้้�งรุ่่�น (๒๐๐ กว่่าคน) โดนน็็ อกรอ บ วิ่่� ง เข้้ า เส้้ น ชัั ย เป็็ น คนสุุ ดท้ ้ า ย และลงไปกองกัั บ พื้้� น อย่่ า งหมดสภาพ ตาม ประสาเด็็กตััวกลมที่่�ไม่่เล่่นกีีฬาเลย วัันๆ เอา แต่่นั่่�งอ่่านหนัังสืือ ในใจพลางนึึกว่่า วอร์์มบ้้า อะไร วิ่่�งห้้ารอบแค่่นี้้�ก็็หมดแรงแล้้ว จะไปเล่่น อะไรต่่อได้้อีีก ความเกลีียดการวิ่่�งนี้้�ต่่อเนื่่�องยาวนานมาจนโต

ทำำ�ไปได้้ยัังไง? นี่่�คือ ื เสีียงที่่�ดัง ั อยู่่�ในหััวฉัน ั ตั้้�งแต่่วิ่่ง � เข้้าเส้้นชััย ๑๐ ก.ม. ที่่�เมืือง Wolznach นี่่�ไปวิ่่ง � มาแล้้วจริิงๆ เหรอ? ๑๐ ก.ม. เนี่่�ยนะ? มัันไกลมากนะหย่่ง!! คนอย่่างแกเนี่่�ยนะ? หนััก ๗๓ BMI ๒๖ น้ำำ�� หนัักเกิินมาตรฐานมาตลอดชีีวิต ิ วิ่่ง � ต่่อเนื่่�องได้้ ๑๐ ก.ม. เหรอ? เป็็นไปได้้ยัังไง? ฉัันก็็ไม่่รู้เ้� หมืือนกัันว่่ามัันเป็็นไปได้้ยัังไง? แต่่มัน ั เป็็นไปแล้้ว มีีหลัักฐาน มีีรููปถ่า่ ย มีีวีดี ี โี อ แต่่ฉัน ั ก็็ยัง ั ไม่่อยากเชื่่�อเลยจริิงๆ WORDS/PHOTO

SOPAPORN KURZ - โสภาพร ควร์์ ซ

44

S O M U C H TO S M IL E A B O U T

ตอนไปเรีียนต่่อที่่�สิิงคโปร์์ คุุยถููกคอกัับเพื่่�อน ร่่วมชั้้�นคนหนึ่่�ง ไม่่รู้้�คุุยยัังไงจนมาถึึงเรื่่�องวิ่่�ง เขากระตืือรืือล้้นบอกว่่า เธอวิ่่�งได้้ ทุุกคนวิ่่�งได้้ ฉัันเถีียงว่่าไม่่จริิง ไม่่ได้้ เป็็นไปไม่่ได้้ เขาเลย บอกว่่า มานี่่� เขาจะเทรนให้้ แล้้วเขาก็็เทรน ให้้จริิงๆ จััดตารางมาให้้เสร็็จ วัันไหนทำำ�อะไร วิ่่�งแค่่ไหน ตอนเข้้าเส้้นชััยควรสปีีดอย่่างไร วิ่่�งเสร็็จต้้องยืืดเส้้นยืืดสายอย่่างไร ฯลฯ เขา บอกให้้วิ่่ง� ๖ รอบสนามกีีฬา แล้้วค่่อยเพิ่่ม� เป็็น ๘ ฉัันโอดครวญว่่า ไม่่ต้้องถึึง ๘ หรอก ๖ ก็็ทำำ�ไม่่ได้้ แล้้ว เขาไม่่ฟัังคำำ�บ่่น แต่่พููดต่่อว่่าวิ่่�งไม่่ไหวก็็ให้้ เดิิน แต่่อย่่าหยุุด ลองฝึึกกัันไปตลอดเทอม ปรากฏว่่า เริ่่�มขยัับมาที่่� ๘ รอบได้้ และมีีอยู่่� คืืนหนึ่่�งฉัันลองวิ่่�งจากหอไปรอบมหาวิิทยาลััย NUS เป็็นเวลา ๔๐ กว่่านาทีี แบบไม่่หยุุดเลย ตอนนั้้�นทำำ�ได้้ก็็ภููมิิใจ รู้้�สึึกว่่าตััวเองมาไกลมาก แต่่ก็็เป็็นครั้้�งเดีียวที่่�ทำำ�ได้้


176

ตอนไปเรีียนที่่�อเมริิกา เทอมแรกยัังฟิิต ออกไป วิ่่�งที่่�โรงยิิมบ้้าง แต่่ก็็ได้้แค่่สองสามครั้้�ง และ หลัังจากนั้้�นก็็ไม่่วิ่่�งอีีกเลย จนกลัับมาเมืืองไทย ทำำ�งาน แต่่งงาน ย้้ายสำำ�มะโนครััวมาเยอรมนีี จากบััดนั้้�นจนบััดนี้้�ก็็สิิบกว่่าปีีที่่�ไม่่วิ่่�งอีีกเลย กลัั บเข้้ าสู่่ �โ หมดคนเคลื่่ �อ นไหวร่่างกายน้้ อย อย่า่ งสมบููรณ์์ เดิิน ๑๐ นาทีี ก็็เหนื่่อย � ก็็บ่่นว่่าไกล จนสามีียัังประนามว่่า เธอนี่่� ขี้้�เกีียจจริิง ซึ่่�งเรา ก็็แก้้ตััวไปเรื่่�อย อยู่่�กรุุงเทพฯ มัันไม่่ค่่อยได้้เดิิน อากาศไม่่ดีี อากาศร้้อน บลา บลา มาตระหนััก รู้้�ตััวจริิงๆ ว่่าร่่างกายอ่่อนแอ ก็็ หลัังจากคลอดอัันนาได้้ปีีกว่่า ตอนนั้้�นกำำ�ลัังจะ ออกไปเดิิ น เล่่นกัั น แล้้ ว ลืืมอะไรสัั กอ ย่่ า ง ฉัันต้้องกลัับขึ้้�นไปเอา แล้้ววิ่่�งตามไปให้้ทััน ระยะทางหน้้าบ้้านไม่่น่่าจะเกิิน ๒๐๐ เมตร วิ่่�งแค่่นั้้�น แต่่เหนื่่�อยแทบขาดใจ หััวใจจะหลุุด ออกมาให้้ได้้ รู้้�ตััวเลยว่่า เราอ่่อนแอมากๆๆๆ หลัั ง จากอัั น นาโตจนเข้้ า เนอสเซอรี่่ � ฉัั น ก็็ ไ ป

สมััครฟิิตเนสข้้างบ้้าน และเน้้นไปที่่�การเล่่น โยคะ เพราะอยากยืืดเส้้ น ยืืดสาย ถนอม ร่่างกายไว้้อุ้้�มลููก ฉัันไม่่วิ่่�ง เรามีี crosstrainer ที่่�บ้้าน ซึ่่�งฉัันเป็็นคนอยากได้้ บอกให้้สามีีซื้้�อมา แต่่ฉัันก็็ใช้้แทบนัับครั้้�งได้้ ได้้แต่่คอยระวัังว่่า ไม่่เอาผ้้ า มาแขวนบนเครื่่ � อ งนี้้� ก็ ็ แ ล้้ ว กัั น อายตััวเอง จุุดเปลี่่�ยน จุุ ด เปลี่่ � ย นในชีีวิิ ต เรื่่ � อ งนี้้� เกิิ ดขึ้้� น เมื่่ � อต้ ้ น ปีี ๒๐๑๘ ที่่ � มีีกระแสบุุ พ เพสัั น นิิ ว าสฟีี เ ว่่อร์์ ฉัันซึ่่ง� ไม่่ได้้ดูลู ะครมากว่่า ๒๐ ปีี อดรนทนไม่่ได้้ จะแค่่ไหนกัันเชีียวว้้า ก็็เลยลองดูู ปรากฏว่่า ติิ ด งอมแงม เลยคิิ ดว่่ าไหนๆ จะเสีียเวลาดูู แม่่การะเกดและคุุณพี่แ�่ ล้้ว ก็็อย่า่ แค่่นั่่�งดูเู ฉยๆ กระนั้้�นเลย ดููไป วิ่่�งไปบน crosstrainer ที่่�ตั้้�ง อยู่่�ในบ้้านไปด้้วยแล้้วกััน ความเพลิิดเพลิินน่่าติิดตามของละคร ทำำ�ให้้ เวลาผ่่านไปอย่่างรวดเร็็ว บางทีีมาดููจออีีกทีี

ก็็จะ ๒๐, ๓๐ นาทีีแล้้ว ซึ่่�งก่่อนหน้้านั้้�นแค่่ ๑๕ นาทีีก็็แทบขาดใจ จบจากบุุพเพสัันนิิวาส ฉัันก็็ดููหนึ่่ง� ด้้าวฟ้้าเดีียว ต่่อด้้วยความสงสาร ละครก็็ย้้อนยุุคคล้้ายกััน แต่่มัันคงดัังสู้้�บุุพเพฯ ไม่่ได้้ (ฮา) ปรากฏว่่า ดููแล้้วก็็ติิด แถมถููกจริิตมากยิ่่�งขึ้้�นไปอีีก เพราะ มีีทั้้�งเรื่่�องกลบทและกลยุุทธการทำำ�ศึึก จากที่่� วิ่่�งได้้ ๓๐ นาทีี ก็็มากขึ้้�นเป็็น ๔๐ กว่่านาทีี แต่่ไม่่เคยได้้ถึึงหนึ่่�งชั่่�วโมง พอวิ่่�งบนเครื่่�องไปได้้สัักระยะ จากที่่�เหงื่่�อออก ท่่วมตััว ก็็เหลืือแค่่ซึึม บวกกัับที่่�เห็็นเพื่่�อนบ้้าน สองบ้้ า นด้้ า นล่่างขยัั น ออกไปวิ่่� ง ไปซ้้ อม เพราะเขาลงแข่่งมาราธอนบ้้าง ไตรกีีฬาบ้้าง ฉัันก็็เริ่่�มเกิิดคำำ�ถามว่่า เอ๊๊ะ... เราน่่าจะลอง ไปวิ่่�งจริิงๆ บ้้างไหมเราน่่าจะแข็็งแรงขึ้้�นบ้้าง แล้้ว คงจะไม่่เลวร้้ายเหมืือนเมื่่�อก่่อนที่่� ๒๐๐ เมตรก็็จะตายแล้้วกระมััง

45


แสดงว่่า ๑๐ ก.ม. ก็็คงจะใช้้เวลาวิ่่�งประมาณ ๑ ชม.ครึ่่�ง ตอนนี้้�ได้้แล้้ว ๗ ก.ม. ที่่�เหลืือไป ตายเอาดาบหน้้าแล้้วกััน หนึ่่ � ง วัั น ก่่อนวัั น วิ่่� ง เราขัั บ รถไปหาพี่่ � ไ ก่่กัั น พี่่ไ� ก่่น่่ารัักมาก เตรีียมอุุปกรณ์์ไว้้ให้้หลายอย่่าง ทั้้�งหมวก กระเป๋๋าคาดเอว ธงชาติิไว้้แปะเสื้้�อ ธงชาติิให้้เด็็กๆ โบกให้้แม่่ แถมยัังเตรีียมสมููธตี้้� หลัังวิ่่�งเสร็็จไว้้ให้้อีีกด้้วย ใจฉัันสั่่�น กลััวว่่าจะไม่่ถึึง กลััวจะไม่่ไหว แต่่ก็็พยายาม ปลอบใจตััวเอง ถ้้าวิ่่�งไม่่ไหว ก็็เดิินเอาแล้้วกััน ลงครั้้� ง แรก ไม่่เจ็็ บ ตัั ว เป็็ น ใช้้ ไ ด้้ ขอให้้ เ ข้้ า เส้้นชััยได้้ จ่่ายตัังค์์ไปแล้้ว ต้้องได้้เหรีียญ!!!

ฉัันก็็เลยลองออกไปวิ่่�ง เริ่่�มจากวิ่่�งไอ้้ ๒๐๐ เมตรนั่่� น แหละ พบว่่า เออ ไม่่เหนื่่ � อย เจีียน ขาดใจแล้้ ว นะ ยัั ง ไปต่่อได้้ อีีก หลัั ง จากนั้้� น ลองวิ่่�งกลัับจากโรงเรีียนลููก พบว่่า สามารถวิ่่�ง ต่่อเนื่่�องมาจนถึึงบ้้านได้้ โดยไม่่หยุุด เลยลอง ขยายเส้้นทางไปให้้ไกลมากขึ้้�น จากวิ่่�งต่่อเนื่่�อง ได้้ ๕ นาทีีก็็ขยัับเป็็น ๑๐, ๑๕นาทีี ฉัั น ไม่่ได้้ ทำำ �ต่่อ เนื่่ � อ งเป็็ น ประจำำ � แค่่ว่่าพอ อากาศดีี และ/หรืือ กิินเยอะมาก จนรู้้�สึึกตััว ว่่าต้้องทำำ�อะไรบางอย่่าง ก็็จะออกไปวิ่่�ง ย้ำำ��ที่่� ระยะที่่ทำ� �ำ ได้้ครั้ง้� สุุดท้า้ ย แล้้วก็็เพิ่่�มไปอีีกหน่่อย จนกระทั่่� ง วัั น หนึ่่ � ง วิ่่� ง ได้้ ต่่อ เนื่่ � อ ง ๓๐ นาทีี คิิดเป็็นระยะทาง ๓ ก.ม.กว่่าๆ ก็็คิิดว่่า เอ๊๊ะ... อย่่างนี้้� ถ้้าเราลงวิ่่�ง ๕ ก.ม. ก็็น่่าจะได้้สิินะ ส่่วน ๑๐ ก.ม. ไม่่ไหวหรอก ฝัันไปก่่อนแล้้วกััน... ตั้้�งแต่่มีีลููก ใครๆ ก็็บอกว่่าฉัันเปลี่่�ยนไป แต่่ ฉัันบอกกัับตััวเองว่่า ถ้้าวัันหนึ่่�ง วิ่่�ง ๑๐ ก.ม. จนได้้ เ หรีียญมาถ่่ายรููป วัั น นั้้� น ฉัั นคงกล้้ า พููดได้้เต็็มปากว่่า ฉััน “เปลี่่�ยนไป” แล้้วจริิงๆ คำำ�ชวน ฉัันกัับพี่่�ไก่่ รู้้�จัักกัันมาตั้้�งแต่่ปีีแรกที่่�ฉัันย้้าย มาอยู่่�ที่่�เยอรมนีี และตั้้�งแต่่มีีลููก บ้้านเราก็็จะ ไปเยี่่ � ยมพี่่ � ไ ก่่ที่่ � ย้ ้ า ยไปอยู่่ � ไ กลถึึง Figlsdorf เกืือบทุุ ก ปีี จ นเกืือบจะเป็็ น ประเพณีีไปแล้้ ว ปีีนี้้�ก็็เช่่นกััน เมื่่�อต้้นปีี ฉัันเขีียนไปถามพี่่�ไก่่ว่่า 46

S O M U C H TO S M IL E A B O U T

สะดวกให้้ไปเยี่่�ยมช่่วงปลาย ก.ค. ไหม พี่่�ไก่่ ซึ่่�งติิดงานถ่่ายภาพแต่่งงาน แนะนำำ�ว่่าควร เป็็นสุุดสััปดาห์์ต้้นๆ ของเดืือน แล้้วก็็ชวนว่่า วัันศุุกร์จ์ ะมีีจััดวิ่่ง� พี่่จ� ะไป หย่่งไปวิ่่�งด้้วยกัันไหม? ใจฉัันแวบแรก คิิดว่่าไม่่ไหวหรอกพี่่� แต่่เสีียง ที่่ � สอ งในหัั ว ก็็ บ อกว่่า โอ๊๊ ะ ... หรืือนี่่ � จ ะเป็็ น โอกาสอัันดีี ตอนแรกคิิดว่่าสิ้้�นปีีอาจจะลองหา สัักรายการลงวิ่่�งดููสััก ๕ ก.ม. แต่่นี่่�เดืือน ก.ค. ก็็จะได้้ลองแล้้ว ฉัันเลยตอบตกลงไป พอถึึงต้้ น มิิ . ย. วัั น สมัั ค ร ฉัั น ก็็ เ ข้้ า ไปที่่ � เ ว็็ บ รัับสมััคร... แย่่แล้้ว!!! ไม่่มีี ๕ ก.ม.!!! มีีแต่่ ๒ กัับ ๑๐ ก.ม. มืือสั่่�น ใจสั่่�น เอาไงดีี ๒ ก.ม. น้้อยเกิินไป แต่่ ๑๐ ก.ม. ยัังไม่่เคยวิ่่�งถึึงเลย... มองซ้้ายมองขวา นั่่�งอยู่่�คนเดีียวหน้้าคอมฯ ไม่่มีี ใ ครให้้ ปรึึก ษา... เอาก็็ เ อา สิิ บ ก็็ สิิ บ บอกพี่่ � ไ ก่่ไปแล้้ ว ว่่าตกลง จะมาถอนคำำ �พููด ก็็กระไรอยู่่� สมััครเสร็็จ จ่่ายสตางค์์เรีียบร้้อย ก็็ กลัั ว และกลุ้้�มใจตั้้� ง แต่่บัั ดนั้้� น เป็็ น ต้้ น มา แล้้ ว ก็็ ไ ม่่ได้้ ซ้ ้ อมอ ะไรทั้้� ง นั้้� น ด้้ ว ยสารพัั ด ข้้อแก้้ตััว ไม่่ว่่าจะเป็็นอากาศร้้อนจััด, ลููกเป็็น เหาต้้องซัักผ้้าท่่วมหััว ฯลฯ ก่่อนถึึงวัั น จริิ ง สองสัั ปด าห์์ ทนตัั ว เองไม่่ได้้ ก็็เลยออกไปลองวิ่่�ง เอาให้้ยาวขึ้้�นไปอีีก เต็็มที่่� ได้้ ๑ ชม. เป็็นระยะทาง ๗ ก.ม. คำำ�นวณแล้้ว

วัันจริิง ถึึงวัันจริิง เราไปถึึงสนามที่่รั� บั หมายเลข โอ้้โห... คนเยอะมาก ตอนสมัั ค ร ฉัั น ได้้ เ บอร์์ ๑๕๘ พี่่ � ไ ก่่สมัั ค รหลัั ง ฉัั น ตั้้� ง นาน ได้้ เ บอร์์ ๓๐๙ ฉัั น เลยคิิ ดว่่ าเป็็ น งานเล็็ ก ๆ คนวิ่่� ง คงมีีสัั ก ห้้าหกร้้อยคน ที่่ไ� หนได้้ คนหลายพััน เบอร์์ไล่่ไป จน ๔๐๐๐ กว่่า เสีียงประกาศในงานบอกว่่า คนวิ่่�ง ๑๐ ก.ม. มีีกว่่า ๓๗๐๐ คน เรามารอกัันที่่�จุุดสตาร์์ท สองสาวอยู่่�กัับพ่่อ ข้้ า งสนาม เด็็ ก ๆ ท่่าทางตื่่ � น เต้้ น คงเพราะ ไม่่เคยเห็็นคนเยอะแยะขนาดนี้้� เมื่่�อมีีคนวิ่่�ง เยอะมาก เขาปล่่อยคนออกเป็็ น ล็็ อ ตๆ เรา ยืืนกัันแบบไม่่รู้้�อะไร ปรากฏว่่าเป็็นตอนท้้าย ของล็็อตที่่�สอง ห้้านาทีีก่่อนออกวิ่่�ง เอ็็มม่่า เริ่่�มร้้องไห้้ ร้้องหนัักมาก ตััวโยน ฉัันพยายาม โบกมืือให้้ลููกมาหา แต่่ก็็ไม่่ยอมมา ส่่วนอัันนา เริ่่� มม าร้้ อ งตอนท้้ า ยๆ ตอนนั้้� น ฉัั น ทำำ �อ ะไร ไม่่ได้้ แ ล้้ ว ได้้ แ ต่่เชื่่ � อว่่ าตาพ่่อที่่ � อยู่ ่ � ดู ู แ ลลููก ทั้้�งสอง จะรัับมืือไหว เราออกวิ่่�งไปเรื่่อย � ๆ และพบว่่าทุุกคนวิ่่ง� เร็็วกว่่า ฉัั น มาก ตอนแรกฉัั น ก็็ เ หมืือนจะเร่่งตัั ว เอง ตามคนข้้างหน้้าให้้ทััน แต่่ใจก็็นึึกถึึงคำำ�ของ พี่่�ไ ก่่ว่่า ในวััน จริิง เรามัักจะวิ่่�ง เร็็ว กว่่าปกติิ ทำำ � ให้้ หมด แรงเสีียก่่อนถึึงเส้้ น ชัั ย ฉัั น จึึง ปรัั บ ระดัั บ ความเร็็ ว ให้้ เ หมืือนที่่ � เ คยวิ่่� ง ปกติิ ใครจะแซงช่่างเขา พอล็็อตที่่�สามตามมาถึึง ก็็ มีี แ ต่่คนแซงฉัั น ตลอด เห็็ น ความรู้้�สึึกท้้ อ ก่่อตััวขึ้้�นในใจบ้้าง แต่่ก็็บอกตััวเองทัันทีีว่่า หย่่ง เธอมาแข่่งกัับตััวเอง เป้้าหมายคืือเข้้าเส้้นชััย ช้้าหรืือเร็็วช่่างมััน


176

แทบทุุ ก คนวิ่่� ง ไปไม่่มีีหยุุ ด ผ่ ่ า นไปสัั ก เกืือบ ๓ ก.ม. ถึึงทางขึ้้�นเขาซึ่่�งชัันมาก ฉัันพยายาม วิ่่�งแต่่ใจเต้้นแรงมาก ฉัันก็็เลยเดิินก้้าวยาวๆ กะว่่าพอเริ่่�มเป็็นทางเรีียบก็็จะวิ่่�งต่่อ การเดิิน ทำำ �ให้้ รู้้�สึึกว่่ าขาหนัั กม าก และเหนื่่ � อย ไม่่มีี แรงแล้้ว พอถึึงทางเรีียบก็็เริ่่�มวิ่่�งอีีกครั้้�ง รู้้�สึึก ว่่ายากมากที่่�จะกลัับมามีีโมเมนตััมวิ่่�งอีีกครั้้�ง ก็็ เ ลยบอกตัั ว เองว่่า จะเดิิ น ๆ หยุุ ด ๆ ไม่่ได้้ ต้้องวิ่่�งต่่อเนื่่�องสถานเดีียว เมื่่�อวิ่่�งไปเรื่่�อยๆ ผ่่าน ก.ม. ๔ ๕ ๖ ชมวิิวทิิวทััศน์์ เป็็นป่่า เป็็นทุ่่ง� บ้้าง อากาศเย็็นดีี มีีคนมาบรรเลง ดนตรีี ปรบมืือให้้ กำำ �ลัั ง ใจ ให้้ น้ำำ� � ให้้ ผ ลไม้้ เป็็นระยะ คนก็็วิ่่�งแซงฉัันไปเป็็นว่่าเล่่น บางทีี คนแซงก็็เป็็นคุุณลุุง คุุณป้้า ผมสีีขาวทั้้�งหััว ก็็สะท้้อนใจนิิดหน่่อย แต่่ก็็รีีบมองบวก บอก ตััวเองว่่า อีีกหน่่อยเราอายุุเท่่าเขา ก็็ขอให้้เรา ได้้แข็็งแรงแบบเขาแล้้วกััน ระหว่่างที่่ � วิ่่ � ง ก็็ มีีนึึกอยากหยุุ ด เป็็ น ระยะ แต่่ที่่ � ช่่ วยได้้ ม าก ก็็ คืือ สายธารของคนที่่ � วิ่่� ง ด้้วยกัันนั่่�นเอง ที่่�ไหลเป็็นสายไปตลอดเส้้นทาง เห็็นแล้้วทำำ�ให้้บอกตััวเองได้้ว่่า ถ้้าเขาวิ่่�งได้้ เราก็็ วิ่่ � ง ได้้ ที่่ � นึึกว่่ าจะหยุุ ด ก็็ เ ลยไม่่หยุุ ด ก้้มหน้้าก้้มตาวิ่่�งต่่อไป พอแอ๊๊พแจ้้งเตืือนว่่าครบ ๗ ก.ม. แล้้ว ฉัันก็็ บอกขอบคุุณตััวเองว่่า หย่่ง เธอทำำ�ได้้แล้้วเท่่าที่่� เคยทำำ�มา ต่่อไปที่่�เหลืือนี้้� เป็็นแต่่โบนััสแล้้วนะ สงสััยจะเป็็นกำำ�ลัังใจนี่่�เอง ทำำ�ให้้มีีแรง วิ่่�งแซง คนโน้้น คนนี้้� ได้้บ้้าง ซึ่่�งสัังเกตได้้ว่่า ตอนปลาย หลายคนอ่่อนแรง คนเริ่่�มเดิินกัันมากขึ้้�น คงเป็็นเพราะคึึกมากเกิินไป พอเข้้า ก.ม. สุุดท้า้ ย ฉัันก็็เริ่่�มแรงหมด ขาหนััก เท้้าหนััก อยากหยุุด เหลืือเกิิน แต่่ก็็บอกตััวเองว่่า ไม่่นะ ก.ม. สุุดท้้าย แล้้ ว เหนื่่ � อย แค่่ไหนก็็ ต้ ้ อ งไปให้้ ถึึ งเส้้ น ชัั ย นึึกถึึงพี่่�ไก่่ที่่�บอกว่่า ให้้เก็็บแรงไว้้ วิ่่�งเข้้าเส้้นชััย สวยๆ ตอนนั้้�นอยากบอกพี่่�ไก่่ว่่า มัันไม่่มีีแรงเร่่ง แล้้วพี่่� ลากตััวเองไปให้้ถึึงเส้้นชััยก็็ดีีมากแล้้ว ฉัันเริ่่�มรู้้�ว่่าเข้้าใกล้้เส้้นชััย ก็็เมื่่�อเริ่่�มเห็็นรั้้�วเหล็็ก กั้้�นสองข้้างถนน และเริ่่�มมีีคนมาออกัันมากขึ้้�น เรื่่�อยๆ สายตาเริ่่�มมองหาธงไทย มองหาลููก และในที่่�สุุดก็็เห็็น เอ็็มม่่าขี่่�คอปาป๊๊าอยู่่� ฉัันรู้้�สึึก ดีีใจมาก โบกมืือให้้ ลููก ขณะเกืือบวิ่่� ง ผ่ ่ า น มองลงมาเห็็ น อัั น นายืืนเกาะเหล็็ ก โบกมืือ

ให้้ฉันั ฉัันก็็เลยยื่่�นมืือไปแปะกัับลููก เป็็นความ รู้้�สึึกที่่�ดีีมากๆ

ผู้้�หญิิงฉลาด ไม่่มีีตบตีีกัันแย่่งผู้้�ชาย หาไม่่แล้้ว ฉัันก็็คงไม่่ติิด และไม่่ลุุกขึ้้น� มาวิ่่ง� บน crosstrainer

ตรงเส้้นชััยมีีคนมายืืนแปะมืือด้้วยเต็็มไปหมด เดิินต่่อมาอีีกหน่่อยก็็มีีคนยืืนแจกเหรีียญให้้ ฉัันรีีบรัับมา เย้้... มีีเหรีียญมาถ่่ายรููปแล้้วนะ แต่่ความดีีใจนั้้� น เป็็ น อยู่่ � เ พีียงวููบเดีียว... แล้้วก็็มีีความรู้้�สึึกสบายๆ เข้้ามาแทน

ขอบคุุณกิ๊๊�ก ออม พี่่�ไก่่ ยีี ที่่�คอยแชร์์เรื่่�องการวิ่่�ง การออกกำำ �ลัั ง กายให้้ ไ ด้้ อ่่ านบนเฟซเสมอ พอเห็็นความต่่อเนื่่�องของทุุกคน ก็็ทำำ�ให้้ฉััน รู้้�สึึกว่่า ตััวเองก็็คงต้้องเริ่่�มทำำ�อะไรบางอย่่าง แล้้วเหมืือนกััน

ก่่อนวิ่่�งคิิดว่่า ถ้้าวัันนี้้�เราไปถึึงเส้้นชััยได้้ หััวใจ คงจะพองฟููมาก เพราะมัันเป็็นความสำำ�เร็็จที่่� ยิ่่�งใหญ่่มากของตััวเอง แต่่พอทำำ�ได้้จริิง ภาพ ของคนที่่�หลั่่�งไหลเข้้าเส้้นชััยมาเรื่่�อยๆ ทำำ�ให้้ รู้้�สึึกว่่าความสำำ�เร็็จของเราไม่่ได้้ยิ่่�งใหญ่่อะไร เลย เราเป็็นเพีียงจุุดหนึ่่�งของสายธารนี้้� ใจมีีแต่่ ความสงบ ร่่มเย็็น

ขอบคุุ ณพี่่ � ไ ก่่ ที่่ � ช วน ถ้้ า วัั น นั้้� น พี่่ � ไ ม่่ชวน ก็็ไม่่มีีหย่่งวัันนี้้�จริิงๆ ขอบคุุณที่่�ดููแลทั้้�งก่่อนวิ่่�ง ระหว่่างวิ่่�ง และหลัังวิ่่�งด้้วยค่่ะ

แต่่บางทีีสิ่่�งที่่�ดีีที่่�สุุดจากการวิ่่�งครั้้�งนี้้� ไม่่ใช่่การ ได้้พิิสููจน์์ตััวเอง แต่่เป็็นการสร้้างแรงบัันดาลใจ ให้้กัับลููก เพราะทัันทีีที่่�เอ็็มม่่าเห็็นฉััน ลููกก็็ขอ เหรีียญไปคล้้องคอพร้้อมกับั พููดด้้วยเสีียงงอนๆ ว่่า ทำำ�ไมแม่่ไม่่ให้้เอ็็มม่่าวิ่่�งบ้้าง พอบอกว่่า ไม่่รู้้�ว่่าหนููอยากวิ่่�ง เลยไม่่ได้้สมัคั ร เอ็็มม่่าตอบว่่า แม่่สมััครเลย เอ็็มม่่าจะวิ่่�ง พรุ่่�งนี้้�เขาจะมีีวิ่่�ง อีีกไหม (ฮา) ส่่วนอัันนา พููดซ้ำำ��ๆ ด้้วยใบหน้้าเปื้้�อนยิ้้�มว่่า แม่่ชนะแล้้ว แม่่ได้้เหรีียญ พร้้อมสารภาพว่่า ตอนแรกอัันนาคิิดว่่า แม่่ไม่่ชนะ แต่่แม่่ก็็ชนะ (ยิ้้�มร่่า) พอถามลููกว่่าหนููอยากวิ่่�งไหม อัันนา ชููมืือขึ้้�นทัันทีี อัันนาจะวิ่่�ง อัันนาอยากได้้เหรีียญ เรื่่�องนี้้�กลายเป็็นบทสนทนาตลอดเย็็นวัันนั้้�น ถึึงขั้้� น ว่่า เมื่่ � อถึึ งเวลาเข้้ า นอน ปาป๊๊าจะ แปรงฟัันให้้ อัันนาไม่่ยอม บอกว่่าจะให้้แม่่ แปรงให้้ เพราะแม่่ชนะ ได้้เหรีียญ ปาป๊๊าไม่่วิ่่�ง ไม่่ชนะ ไม่่ให้้แปรงฟัันให้้ (ฮา)

ขอบคุุณสามีีและลููกๆ ที่่�เป็็นกำำ�ลัังใจให้้ตลอด โดยเฉพาะสามีี ซึ่่ง� ต้้องดููแลลููกแทน เลิิฟยูู จุ๊๊�บ จุ๊๊�บ การได้้เขีียนเล่่าเรื่่�องทั้้�งหมดให้้ทุุกคนได้้อ่่าน มาจนถึึงบรรทััดนี้้� ทำำ�ให้้ฉัันได้้เข้้าใจด้้วยว่่า เสีียงที่่ � ดัั ง ในหัั ว ว่่า “ทำำ � ไปได้้ ยัั ง ไง” มัั น คืือ เสีียงอะไร? คำำ�ตอบคืือปมในใจ ที่่�ไม่่เชื่่�อมั่่�นในตนเอง ปมนี้้� ฝัังรากลึึกในใจมาแต่่เด็็กว่่าฉัันเป็็นคนอ้้วน วิ่่�งไม่่ได้้หรอก ดููรอบตััวสิิ คนที่่�วิ่่�ง มีีแต่่ผอมๆ ลีีนๆ ทั้้�งนั้้�น แต่่สิ่่�งที่่�ได้้ทำำ�ลงไป ทำำ�ให้้ได้้คำำ�ตอบ กัั บ ตัั ว เองแล้้ ว ว่่ารููปร่่างกัั บ ความแข็็ ง แรง ของร่่างกาย ไม่่ได้้ แ ปรผัั น ตรงตัั ว เสมอไป ฉัันก็็ยัังเป็็นคนตััวใหญ่่ หนััก ๗๐ กว่่า และ ใส่่เสื้้� อผ้ ้ า ไซส์์ XL เหมืือนเดิิ ม แต่่ภายใต้้ ชั้้� น ไขมัั น บนร่่างกลมๆ นั้้� น มีี ค วามแข็็ ง แรง ขนาดที่่�วิ่่�ง ๑๐ ก.ม. ได้้นะ อยากเป็็ น กำำ �ลัั ง ใจให้้ ทุุ ก คนที่่ � กำำ �ลัั ง เริ่่� มคิิ ด จะก้้ า วออกมาวิ่่� ง ถ้้ า ฉัั น ทำำ � ได้้ คุุ ณก็ ็ ทำำ � ได้้ เหมืือนกัะัค่่

และใครจะคิิดว่่า จากคนที่่�เกลีียดการวิ่่�งที่่�สุุด วัั น รุ่่� ง ขึ้้� น หลัั ง จากที่่ � วิ่่ � ง เสร็็ จ ฉัั น ก็็ นั่่ � ง เปิิ ดห า รายการวิ่่�งครั้้ง� ต่่อไป เข้้าใจละ ทำำ�ไมต้้องเสีียตัังค์์ ไปวิ่่�ง ก็็มัันสนุุก ตอนซ้้อม วิ่่�งคนเดีียว เหนื่่�อย ก็็ เ ลิิ ก แต่่ในงาน ฉัั น วิ่่� ง ถึึงเส้้ น ชัั ย ก็็ เ พราะ ทุุ ก คนที่่ � วิ่่ � ง ไปด้้ ว ยกัั น นั่่� น แหละ เขาไม่่หยุุ ด เราก็็ไม่่หยุุดเหมืือนกััน ขอบคุุณละครบุุพเพสัันนิิวาส และหนึ่่�งด้้าว ฟ้้ า เดีียว ที่่ � เ ป็็ น ละครที่่ � ดีีม ากๆ ทั้้� ง สองเรื่่ � อ ง 47


smile S E N I O R

ยาอายุุวััฒนมงคล Smile Senior ฉบัับนี้้� จะกล่่าวถึึงเรื่่�อง “ยาอายุุวััฒนมงคล” สำำ�หรัับสมาชิิกชมรม ผู้้�สููงอายุุหรืือ สว. และแฟนคลัับไทยสไมล์์ทุุกท่่านที่่�ติดต ิ ามอ่่านคอลััมน์์นี้้� WO R DS เสริิมศัักดิ์์� นริินทร์์วงษ์์ PHOTOS SHUTTERSTOCK

ชีีวิิตเราทุุกคนจะอยู่่�อย่่างร่่มเย็็นเป็็นสุุขได้้ดีีนั้้�น จะต้้องอาศััยปััจจััยพื้้�นฐาน ๔ อย่่าง ตามหลััก ในพระพุุ ทธศ าสนา คืือ อาหาร ที่่ � อยู่ ่ � อ าศัั ย เครื่อ�่ งนุ่่ง� ห่่ม และยารัักษาโรคส่่วนปััจจััยประกอบ 48

S O M U C H TO S M IL E A B O U T

อย่่างอื่่�น เช่่น ยานพาหนะ เครื่่�องมืือสื่่�อสารนั้้�น นัักวิชิ าการทั้้�งทางโลกและทางธรรมก็็ให้้หลักก ั าร และเหตุุผลไว้้มากมายแตกต่่างกััน แล้้วแต่่ว่่า ใครจะถนััดด้้านในไหน


176

ยาอายุุวัฒ ั นมงคล คืือสิ่่�งที่่ใ� ช้้แก้้และป้้องกัันโรค หรืือบำำ�รุุงร่่างกายให้้สมบููรณ์์แข็็งแรงมีีอายุุยืืน ยาวนาน “อาหาร” และ “ยารัักษาโรค” จึึงเป็็น ปััจจััยพื้้�นฐานที่่�สำำ�คััญของยาอายุุวััฒนมงคล ส่่วน “ที่่�อยู่่�อาศััย” และ “เครื่่�องนุ่่�งห่่ม” นั้้�นก็็เป็็น

ปััจจััยที่่�สำำ�คััญไม่่แพ้้กััน และปััจจััยพื้้�นฐาน ๔ อย่า่ งนี้้�ก็ต้็ อ้ งเกี่่ย� วเนื่่อ� งกััน โดยเน้้นไปที่่ร่่� างกาย อย่่างเดีียว แต่่เราต้้องไม่่ลืืมว่่าชีีวิิตเราต้้องมีีจิิตใจ ด้้วย หรืือจะพููดอีีกอย่่างก็็ว่่า ชีีวิิตคืือ ขัันธ์์ ๕ หรืือเบญจขัันธ์์ (Five Aggregates ซึ่่ง� ประกอบด้้วย

รููป

Corporeality

เป็็นส่่วนของร่่างกาย เวทนา สัังขาร

Feeling or Sensation

Mental formations

เป็็นส่่วนของจิิตใจ เป็็นส่่วนของจิิตใจ สััญญา วิิญญาณ

Perception

Consciousness

เป็็นส่่วนของจิิตใจ เป็็นส่่วนของจิิตใจ ฉะนั้้�น ชีีวิิตที่่�เป็็นอยู่่�ได้้อย่่างสมบููรณ์์นั้้�น จะต้้อง รููปธรรม-นามธรรมทั้้�งหลาย หรืือสิ่่�งที่่�หล่่อเลี้้�ยง เป็็นชีีวิิตที่่�มีีขัันธ์์ ๕ ครบบริิบููรณ์์ และต้้องอาศััย ร่่างกายและจิิ ต ใจให้้ ดำำ �ร งอยู่่ � ไ ด้้ อาหาร ๔ ปััจจััยพื้้�นฐาน ๔ อย่่าง เพื่่�อให้้เกิิดเป็็นชีีวิิตที่่� อย่่างนั้้�น คืือ สมบููรณ์์แบบ และมีีความสุุขทั้้�งร่่างกายและ จิิตใจ ซึ่่�งหนีีไม่่พ้้นหลัักปฏิิบััติิ ๕ ประการ ดัังนี้้� ๑ กวฬิิงการาหาร อาหารคืือคำำ�ข้้าว ที่่�กลืืนกิิน เข้้ า ไปหล่่อเลี้้� ย งร่่างกาย อาหารที่่ � เ ป็็ น วัั ต ถุุ การกิินอาหาร (Diet) เรื่่�องอาหารการ ละเอีียดบ้้างหยาบบ้้าง การกิินอาหารประเภท กิินเคยเขีียนไว้้หลายครั้้�งแล้้วในบทความก่่อนๆ กวฬิิ ง การาหารนี้้� ต้ ้ อ งกำำ �ห นดรู้้�ด้้ ว ยสติิ มิิ ใ ห้้ ในที่่นี้้� จ� ะไม่่เน้้นเรื่่อ� งอาหารตามหลัักโภชนาศาสตร์์ เกิิดเบญจกามคุุณ ท่่านเปรีียบเหมืือนสองสามีี(หากท่่านใดสนใจก็็หาอ่่านได้้ในไทยสไมล์์ฉบัับ ภรรยาที่่�ออกเดิินไปสู่่�ทางกัันดารเมื่่�อยัังไม่่ถึึง ที่่�ผ่่านๆ มา) แต่่จะกล่่าวถึึงอาหารในปุุตตมัังส ที่่�หมาย แต่่อาหารที่่�เตรีียมมาหมดระหว่่างทาง สููตร พระไตรปิิฎก ฉบัับสยามรััฐ เล่่มที่่� ๑๖ สองสามีี-ภรรยาจึึงจำำ�ใจต้้องฆ่่าลููกรัักเพื่่�อกิิน กล่่าวถึึงความจำำ�เป็็นในอาหาร กล่่าวคืือสมััยหนึ่ง�่ เนื้้�อลููก เพื่่�อให้้การเดิินทางนั้้�นบรรลุุเป้้าหมาย พระพุุทธเจ้้าประทัับอยู่่� ณ วััดพระเชตวััน เขต การกิินเนื้้�อลููกสุุดที่่�รัักคืือกิินเพื่่�อให้้ชีีวิิตอยู่่�รอด เมืืองสาวััตถีี ได้้ตรััสแก่่ภิิกษุุทั้้�งหลายว่่า อาหาร มิิ ใ ช่่กิิ น เพื่่ � อ ความเอร็็ ดอร่่อยหรืือ ความสนุุ ก ๔ อย่่าง เพื่่�อความดำำ�รงอยู่่�ของสััตว์์โลกที่่�เกิิดมา เมามััน แล้้ว หรืือสภาพที่่�นำำ�มาซึ่่�งผลเป็็นปััจจััยค้ำำ��จุุน 49


ในเรื่่�องการกิินอาหารคืือคำำ�ข้้าวนี้้� ขอย้ำำ�� อีีกครั้้�งว่่าจงกิินเพื่่�ออยู่่� มิิใช่่อยู่่�เพื่่�อกิิน หรืือ เรากิินเพราะหิิว แต่่อย่่ากิินเพราะอยาก หากปฏิิบัติั ไิ ด้้อย่่างนี้้�จะทำำ�ให้้เรามีีสุุขภาพดีี ร่่างกายไร้้โรคภััยไข้้เจ็็บ

หากเรากำำ�หนดรู้้�มโนสััญเจตนาหารได้้ก็็จะ สามารถกำำ�หนดรู้้�ตััณหา ๓ คืือ กามตััณหา ความอยากในกาม, ภวตััณหา ความอยาก ในภพ และวิิภวตััณหา ความอยากในวิิภพ ได้้ด้้วย

ในอีีกมุุมมองหนึ่่�งก็็คืือ “ความหวััง” ซึ่่�งทาง จิิ ต วิิ ทย าถืือเป็็ น ปัั จ จัั ยสำำ �คัั ญ อย่่ า งยิ่่� ง ที่่ � หล่่อเลี้้�ยงชีีวิิตมนุุษย์์ไว้้ เช่่น คนป่่วยใกล้้ ตายอยากเห็็ น ลููกที่่ � กำำ �ลัั ง เดิิ น ทางมาหา ก็็จะยัังไม่่ตายต้้องรอพบลููกก่่อน หรืือคนที่่� อยากเห็็นลููกหลานที่่กำ� �ลั ำ งั จะเกิิด หรืืออยาก เห็็ น ลููกหลานที่่ � ใ กล้้ จ ะรัั บ ปริิ ญ ญา และ ความหวัั งอย่่างอื่่�นๆ ซึ่่�งความหวัังเหล่่านี้้� ๒ ผััสสาหาร อาหารคืือผััสสะ ผััสสะหรืือ การติิดต่่อก็็เป็็นอาหาร เพราะเป็็นปััจจััยที่่� จะทำำ�ให้้ผู้้�นั้้น� มีีอายุุยืืนยาวนานได้้อีีกหลาย อุุดหนุนุ หล่่อเลี้้�ยงให้้เกิิดเวทนา เมื่่ออ � าตนะ เดืือนหรืือหลายปีี ภายใน (ตา หูู จมููก ลิ้้�น กาย ใจ) กระทบกัับ อายตนะภายนอก (รููป เสีียง กลิ่่� น รส ๔ วิิญญาณาหาร อาหารคืือวิิญญาณ โผฏฐััพพะ และธรรมารมณ์์) ทำำ�ให้้เกิิด หมายถึึง ความรู้้�-วิิชาการต่่างๆ เป็็นอาหาร สุุขบ้้าง ทุุกข์์บ้้าง อุุเบกขาบ้้าง เช่่น การ คืือเป็็ น ปัั จ จัั ยอุุ ดหนุุ น หล่่อเลี้้� ย งให้้ เ กิิ ด ร่่วมหมู่่ร่่� วมคณะ การเข้้าสมาคมที่่พึึ� งพอใจ รููป-นาม คนที่่ต้� อ้ งการรู้้�นั่่�นรู้้�นี่�่ หรืือต้้องการ การได้้ดููได้้ฟัังสิ่่�งที่่�เจริิญตาเจริิญใจ หรืือ รู้้�อะไรในแต่่ละวััน เมื่่�อได้้ความรู้้�นั้้�นมา ได้้ ดู ูหนัั ง ฟัั ง เพลง แล้้ ว ทำำ � ให้้ อิ่่ � ม เอิิ บ ใจ ก็็เกิิดความอิ่่�มเอิิบใจเหมืือนได้้กิินอาหาร อิ่่�มอกอิ่่�มใจ มีีความสุุข เป็็นต้้น ทิิพย์์ ตััวอย่่างเช่่น เมื่่�อพระพุุทธเจ้้าตรััสรู้้� ได้้ใหม่่ๆ พระองค์์มิิได้้เสวยพระกระยาหาร � ลายวััน แต่่พระองค์์ก็มี็ ชีี ีวิิตอยู่่ไ� ด้้เพราะ ๓ ม โ นสัั ญ เ จ ตน า ห า ร อาหารคืือ อยู่่ห มโนสัั ญ เจตนา หมายถึึง ”ความจงใจ” ความรู้้�ที่่ไ� ด้้จากการตรััสรู้้�นั้้น� ประเสริิฐยิ่่ง� นััก � เยี่่ยม � คืือมีคี วามอิ่่�มเอิิบใจ ความจงใจเป็็นอาหาร เพราะเป็็นปััจจััย เป็็นอาหารที่่ยอด ให้้เกิิดกรรม คืือการกระทำำ�หรืือทำำ�ให้้เกิิด อย่่างสููงยิ่่�ง เสมืือนได้้เสวยพระกระยาหาร ปััจจััยในการทำำ� การพููด การคิิด ที่่�เป็็น เข้้าไปจริิงๆ ตััวนำำ�มาซึ่่�งภพ เกิิดปฏิิสนธิิในภพทั้้�งหลาย ความจริิงอาหารของมนุุษย์์นั้้น� มิิใช่่มีเี ฉพาะ สิ่่�งที่่�เรากลืืนกิินเข้้าไปจริิงๆ เท่่านั้้�น ยัังมีี สิ่่�งอื่่�นที่่�เป็็นอาหารหล่่อเลี้้�ยงชีีวิิตมนุุษย์์ให้้ ยืืนยาว หรืือสามารถใช้้แทนอาหารที่่กิ� นิ ทาง ปากได้้ เช่่น ผััสสาหาร มโนสััญเจตนาหาร และวิิญญาณาหาร (ที่่�จะกล่่าวถึึงต่่อไปนี้้�)

50

S O M U C H TO S M IL E A B O U T


176

การออกกำำ �ลัั ง กาย (Exerccise) คืือการทำำ�กิิจกรรมที่่�ได้้ออกแรงหรืือ ให้้ร่่างกายได้้เคลื่่�อนไหวจนเหนื่่�อยมีีเหงื่่�อออก ประโยชน์์ จ ากการออกกำำ �ลัั ง กายคืือ เช่่น ก.ทำำ�ให้้ร่่างกายแข็็งแรง (Strength) กล้้ามเนื้้�อ มีีกำำ�ลััง, ข.ทำำ�ให้้ร่่างกายมีีความทนทานได้้ดีี (Endurance) ช่่วยให้้หััวใจแข็็งแรง การสููบฉีีด เลืือดของหััวใจดีีร่่างกายก็็จะได้้รับั ออกซิิเจนทั่่�ว ทุุกเซลล์์ และทำำ�ให้้ไม่่เหนื่่�อยง่่าย, ค.ทำำ�ให้้ ร่่างกายเกิิดความยึึดหยุ่่�น (Flexibility) เส้้นเลืือด เส้้นเอ็็น กล้้ามเนื้้�อมีีความยึึดหยุ่่�นเคลื่่�อนไหว ได้้คล่่องตััว, ง.ทำำ�ให้้การทรงตััวดีี (Balance) การจะลุุก จะนั่่�ง จะยืืน หรืือแม้้แต่่การเดิินก็็จะ เป็็นไปได้้ดีี ไม่่เสีียหลัักหรืือหกล้้ม

คบคนพาล (ข้้อที่่� ๑) การคบหาสมาคมกัับคนดีี (ข้้อที่่� ๒) ท่่านตรััสไว้้เป็็นข้้อแรกๆ เลย เพราะว่่า การดำำ � เนิิ น ชีีวิิ ต ที่่ � จ ะนำำ � ความสุุ ข ความเจริิ ญ รุ่่�งเรื่่�องมาให้้นั้้�น จะต้้องไม่่คบหาสมาคมกัับ คนเลว และในโอกาสเดีียวกัั น ก็็ ต้ ้ อ งคบหา สมาคมกัับคนดีีด้้วย ชีีวิิตจึึงจะไม่่ตกต่ำำ��

การเข้้าสัังคม (Social) มนุุษย์์เรา เป็็นสััตว์์สังั คม การเข้้าสัังคมพบปะบุุคคลที่่รู้้�จั � กั คุ้้�นเคย พรรคพวกเพื่่�อนฝููงรวมถึึงญาติิพี่่�น้้อง จึึงจำำ�เป็็นต้้องเลืือกคบเลืือกสมาคม ต้้องเลืือก คบหาสมาคมกัับคนดีีมีีศีีลธรรม ในมงคลสููตร หรืือมงคล ๓๘ พระพุุทธเจ้้าได้้ตรััสไว้้ว่่า การไม่่

ที่่�กล่่าวมาทั้้�งหมดนี้้� เป็็นเสมืือนยาอัันวิิเศษ (ธรรมโอสถ) ที่่จ� ะทำำ�ให้้เราชาว สว.หรืือผู้้�สููงอายุุ ทั้้�งหลายและแฟนคลัับของไทยสไมล์์ที่่�อ่่าน คอลััมน์์นี้้�ด้้วย จะได้้เข้้าใจถึึงเหตุุที่่�ทำำ�ให้้มีีอายุุ ยืืนยาว และนั่่�นก็็คืือเรามีี “ยาอายุุวััฒนมงคล” ประจำำ�ตนสำ�หรัับชีีวิิที่่�ดีีงามขอเร

แต่่หากจำำ�เป็็นต้้องร่่วมเดิินทาง ร่่วมงาน หรืือ เข้้าสมาคมใดใดกัับคนไม่่ดีี เราจะต้้องทำำ�ใจ ให้้สููงกว่่าเขา และมีี “เมตตา” ต่่อเขาและต้้อง คิิ ดว่่ าเขาก็็ คืือ เพื่่ � อ นทุุ กข์ ์ เ กิิ ด แก่่ เจ็็ บ ตาย ร่่วมโลกเดีียวกัันกัับเรา และจง “ให้้อภััย” ต่่อเขา อย่่าเครีียดแค้้นชิิงชัังเขา จะช่่วยให้้จิิตใจเรา ไม่่เศร้้าหมอง ไม่่ต้้องเป็็นทุุกข์์เมื่่�อจำำ�เป็็นต้้อง พบปะเจอะเจอกัับคนเหล่่านี้้� หากเราฝึึกจิิตใจ การออกกำำ�ลัังกายมีีหลายรููปแบบ การเดิินไวๆ และทำำ�ได้้อย่่างนี้้� ชีีวิิตเราก็็จะมีีแต่่ความสุุข การวิ่่�งเยาะ การเต้้นแอร์์โรบิิค การเล่่นกีีฬา สดชื่่น� เบิิกบาน จิิตใจปลอดโปร่่งจากความอึึดอััด ประเภทต่่างๆ สำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ หรืือ สว. หรืือ และความคัับแค้้นใจเหล่่านี้้�ได้้ ผู้้�มีโี รคประจำำ�ตัวั ก่่อนออกกำำ�ลังั กายควรปรึึกษา แพทย์์ก่่อน เพื่่�อจะได้้รู้้�ว่่าการออกกำำ�ลัังกาย การปฏิิบััติิธรรม (Meditation) การนั่่�งสมาธิิจะ แบบไหนที่่�เหมาะสมกัับสภาพร่่างกายของเรา เป็็นสมถะหรืือวิิปััสสนาก็็ตาม ถืือว่่าเป็็นการ และการออกกำำ�ลัังกายนั้้�นควรทำำ�เป็็นประจำำ� ปฏิิบััติิธรรมที่่�ดีีที่่�สุุดในพระพุุทธศาสนา เพราะ ั ญา อย่่างน้้อยวัันละ ๓๐ นาทีีขึ้้�นไป จะเป็็นตอนเช้้า นอกจากจิิตใจจะสุุขสงบแล้้ว ยัังเกิิดสติปัิ ญ รู้้�เท่่าทัันความเป็็นจริิงของชีีวิิตด้้วย จะเรีียน หรืือตอนบ่่ายก็็ได้้ หนัังสืือ หรืือทำำ�งานใดใด อยู่่�ที่่�ไหนหรืือทำำ�อะไร การนอนหลัับ (Sleep) การนอน ตามก็็จะประสบกัับความสำำ�เร็็จเป็็นอย่่างดีี หลัับเป็็นการพัักผ่่อนที่่ดีี� ที่่สุ� ดุ และควรนอนหลัับ เดี๋๋�ยวนี้้�ฝรั่่ง� เขาสนใจการทำำ�สมาธิิกันั มาก เพราะ ให้้ได้้อย่่างน้้อยคืืนละ ๗ ชั่่ว� โมง ในผู้้�สููงอายุุช่่วง ว่่ามีีประโยชน์์ต่่อชีีวิิตของเขา เราชาวไทยพุุทธ บ่่ายหรืือหลัังอาหารกลางวัันควรหลัับหรืืองีีบสััก จึึงไม่่ควรดููดายในเรื่่�องนี้้� ตอนเช้้าหรืือก่่อนเข้้า ๒๐ -๓๐ นาทีี อย่่าให้้มากกว่่านี้้�เดี๋๋�ยวกลางคืืน นอนทุุกวัันควรไหว้้พระสวดมนต์์ และนั่่�งสมาธิิ จะนอนไม่่หลัับ การนอนหลัับจะช่่วยให้้ร่่างกาย อย่่างน้้อยครั้้�งละ ๑๕ นาทีีก็็ยัังดีี ฝึึกปฏิิบััติิทำำ� จิิตใจ และสมองได้้พัักผ่่อน เมื่่�อตื่่�นขึ้้�นมาจะไม่่ สมาธิิ ใ ห้้ เ ป็็ น ประจำำ � แล้้ ว เพิ่่� มร ะยะเวลาให้้ อ่่อนเพลีียและมีีความสุุขสดชื่่�นทั้้�งกายและใจ นานขึ้้�น ชีีวิิตเราจะดีีขึ้้�นตามลำำ�ดัับ

51


smile W E L L N E S S

EATING IN COLOR

52

S O M U C H TO S M IL E A B O U T


176

คนพัั กผ่่อนน้้อยขยัับมาทางนี้้� เรามีีตััวช่่วยให้้สุุขภาพแข็็งแรงขึ้้�นมาฝาก ทำำ�ง่่าย ทำำ�ได้้ด้้วยการเลืือกรัับประทานอาหารให้้มีีความหลากหลายของสีี สีีของผัักและผลไม้้มาจากไฟโตนิิวเทรีียนท์์ หรืือ สารพฤกษเคมีี ที่่�เป็็น สารเคมีีที่่�มีีฤทธิ์์�ทางชีีวภาพ พบเฉพาะในพืื ชผััก ทำำ�ให้้ผัักผลไม้้ชนิิดนั้้�นๆ มีีสีี กลิ่่�นหรืือรสชาติิที่่�เป็็นลัักษณะเฉพาะตััว รวมทั้้�งมีีฤทธิ์์�ต่่อต้้าน หรืือป้้องกัันโรคบางชนิิดได้้ด้้วย ที่่�สำำ�คััญคืือช่่วยบำำ�รุุงผิิวพรรณ และทำำ�ให้้เซลไม่่เสื่่�อมสภาพเร็็ว WORDS

กองบรรณาธิิการ

PHOTO SHUTTERSTOCK

เมื่่ � อ เรากิิ น ผัั ก และผลไม้้ ห ลากหลายชนิิ ด ร่่างกายของเราก็็จะได้้รัับความหลากหลาย ของวิิ ต ามิิ น แร่่ธาตุุ สารต้้ า นอนุุ มูู ลอิิ สร ะ ครบถ้้วนตามที่่�ร่่างกายของเราต้้องการ แทนที่่� จะเลืือกกิินเฉพาะผลไม้้ที่่�ชอบที่่�ใช่่ ซึ่่�งร่่างกาย ก็็จะได้้รัับแต่่วิิตามิินและแร่่ธาตุุตััวเดิิมๆ

ในแสงแดด ทำำ�ให้้ผิิวพรรณมีีสุุขภาพดีี แลดูู สดใส ไม่่มีีริ้้ว� รอยก่่อนวััย นอกจากนี้้�ยังั ช่่วยรัักษา สภาพของระบบทางเดิินต่่างๆ อย่่าง ช่่องปาก ทางเดิินอาหาร ทางเดิินหายใจ รวมถึึงทางเดิิน ปัั สส าวะให้้ เ ป็็ น ปกติิ และยัั ง ช่่วยให้้ ร ะบบ ภููมิิคุ้้�มกัันของร่่างกายทำำ�งานได้้ดีีสุุดๆ อีีกด้้วย แครอท ฟัักทอง

ผัั ก และผลไม้้ ต่่ างสีี มีีประโยชน์์ ต่่อร่่ างกาย สีีแดง ต่่างกัันไป เช่่น สารไลโคพีีน (lycopene) และเค็็บไซซิินเป็็น สารต้้านอนุุมููลอิิสระชั้้น� ดีี ช่่วยชะลอความเสื่่อม � สีีเขีียว สารคลอโรฟิิลล์์ และแร่่ธาตุุต่่างๆ เช่่น ซีีแซนทีีน ของเซลล์์ต่่างๆ ในร่่างกายโดยเฉพาะเซลล์์ผิวิ หนััง ธาตุุเหล็็ก แคลเซีียม และวิิตามิินบีี 2 ช่่วยเพิ่่�ม ช่่วยลดปริิมาณไขมัันตััวร้้ายในเลืือดช่่วยป้้องกััน พลัังเผาผลาญอาหารกลุ่่�มคาร์์โบไฮเดรต เพิ่่�ม การเกิิดลิ่่�มเลืือด และเพิ่่�มการเผาผลาญไขมััน ภููมิิคุ้้�มกัันโรคและเร่่งกำำ�จััดฤทธิ์์�สารก่่อมะเร็็ง มะเขืือเทศ พริิกแดง แตงโม กระเจี๊๊�ยบแดง บร็็อคโคลีี คะน้้า ผัักชีี บวบ หน่่อไม้้ฝรั่่�ง บีีทรููท กุุยช่่าย ผัักบุ้้�ง ผัักโขม ผัักปวยเล้้ง แตงกวา สีีขาว น้ำำ��ตาล ผัักกาดหอม ถั่่�วลัันเตา สารอััลลิิซิิน มีีฤทธิ์์�ต้้านอนุุมููลอิิสระ ลดการ แบ่่งตัั ว ของเซลล์์ ม ะเร็็ ง และเนื้้� อ งอก ช่่วย สีีน้ำำ��เงิิน ม่่วง มีีสารแอนโธไซยานิิน (anthocyanin) ที่่�ชะลอ กระตุ้้�นเอนไซม์์ ใ นการทำำ � ลายพิิ ษ ช่่วยลด ความเสื่่ � อมขอ งเซลล์์ แ ละดวงตา และช่่วย โคเลสเตอรอลในเลืือด และยัับยั้้�งการเจริิญ เติิบโตของเชื้้�อจุุลิินทรีีย์์ ลดความเสี่่�ยงจากโรคหััวใจ อััมพาต หััวบีที กะหล่ำำ�ปลี � ม่ี ว่ ง หอมแดง ดอกอััญชััน กระเทีียม เซเลอรี่่� หอมหััวใหญ่่ เห็็ด ขิิง ข่่า ลููกเดืือย งาขาว เผืือก มะเขืือม่่วง ฯลฯ สีีส้้ม เหลืือง อุุดมไปด้้วยสารเบต้้าแคโรทีีนและฟลาโวนอยส์์ ช่่วยให้้ มอ งเห็็ น ในที่่ � มืืด ได้้ดีี ลดความเสื่่ � อม ในเซลล์์ของลููกตา ลดความเสี่่ย� งของต้้อกระจก ปกป้้องผิิวจากอัันตรายของรัังสีีอััลตราไวโอเลต

อุุดมประโยชน์์ขนาดนี้้� ลองเพิ่่�มสารต้้านอนุุมููล อิิสระและสร้้างระบบภููมิิคุ้้�มกัันให้้แข็็งแรงด้้วย อาหารที่่ � อุุ ดม ไปด้้ ว ยสีีสัั น จากผัั กผ ลไม้้ หาเวพักผ่่อนให้้พีียงพอ และที่่�สำำ�คััญ

ข้้อมููลจาก กองโภชนาการ กรมอนามััย กระทรวงสาธารณะสุุข

53


smile W E L L N E S S

PM 2.5 ในที่่�สุุด PM 2.5 ก็็เป็็นส่่วนหนึ่่�งของชีีวิิตประจำำ�วััน ทั้้�งที่่�เมืืองไทย และในลอนดอน WORDS

กองบรรณาธิิการ

จากเอกสาร PM 2.5 in London: Roadmap to meeting World Health Organization guidelines by 2030 มีีตััวเลขหนึ่่�งที่่�น่่าตกใจ คืือ อัังกฤษมีีประชาชนเสีียชีีวิิต ก่่อนวััยอัันควรจาก PM 2.5 สููงถึึงประมาณ 29,000 คน ต่่อปีี ซึ่่�งถืือว่่าเป็็นปััญหาที่่�ต้้องแก้้ไขอย่่างเร่่งด่่วน และ การกำำ�หนดมาตรฐานคุุณภาพอากาศให้้สููงขึ้้น� เพื่่อปกป้ � อ้ ง สุุขภาพของประชาชนได้้ โดยตั้้�งเป้้าหมายว่่า พื้้�นที่่� 95% ของอัั ง กฤษ ต้้ อ งมีีมาตรฐานคุุ ณภ าพอากาศตามที่่ � องค์์การอนามััยโลก (WHO) กำำ�หนด ภายในปีี 2573 จากรายงานภายในเอกสาร PM 2.5 in London เมื่่�อ เดืือนตุุลาคม 2562 พบว่่า ค่่าเฉลี่่�ยความเข้้มข้้นของ PM 2.5 ในลอนดอน อยู่่ที่� �่ 13.3 ไมโครกรััมต่่อลููกบาศก์์เมตร (µg/m³) แม้้แต่่ ‘พื้้�นที่่�สีีเหลืือง’ เอง ก็็มีีระดัับความเข้้มข้้น ระหว่่าง 10-12 ไมโครกรััมต่่อลููกบาศก์์เมตร (µg/m³) แหล่่ ง ที่่� ม าของ PM 2.5 ในนครลอนดอน มาจากไหน?

หากแยกสััดส่่วนสารพิิษใน PM 2.5 ของนครลอนดอน พบว่่า สารพิิษที่่มี� ีสััดส่่วนมากที่่สุ� ดุ คืือ ไนโตรเจนไดออกไซด์์ (NO2) และบ่่อยครั้้�ง PM 2.5 ในลอนดอนก็็มาจากมลพิิษ ข้้ามเขตแดน หรืือที่่�เรีียกว่่า Transboundary แน่่นอนว่่า การคมนาคมบนท้้องถนนนัับเป็็นแหล่่งกำำ�เนิิด ส่่วนบุุคคลที่่�ใหญ่่ที่่�สุุดในการก่่อ PM 2.5 ในลอนดอน คิิดเป็็นสััดส่่วนถึึง 30% โดยสััดส่่วน 30% ที่่�ว่่านี้้� ไม่่ได้้ มาจากแค่่ไอเสีียรถยนต์์แต่่เพีียงเท่่านั้้�น ยัังมีีการสึึกหรอ ของถนน การตกตะกอนของอนุุภาค รวมถึึงยางรถยนต์์ และระบบเบรกสึึกหรอด้้วย และนี่่คืือ � ที่่ม� าของ “มาตรการ ลดปริิมาณการเดิินทางบนถนน” ของนายกเทศมนตรีี นครลอนดอน

54

S O M U C H TO S M IL E A B O U T

PHOTO SHUTTERSTOCK

“ลดปริิ ม าณการเดิิ น ทางบนถนน” แล้้ ว จะ เดิินทางอย่่างไร?

นายกเทศมนตรีีนครลอนดอนขีีดเส้้นย้ำำ��ชััดในเอกสาร PM 2.5 in London ไว้้ว่่า “ต้้องกระตุ้้�นให้้ประชาชนใช้้ การเดิิ นท างด้้วยวิิ ธี ี ก ารเดิิ น ปั่่� นจั ั ก รยาน และ รถโดยสารสาธารณะ” นโยบายหลัักๆ ที่่�นายกเทศมนตรีีนครลอนดอนหยิิบมาใช้้ ในการลดปริิมาณมลพิิษ หรืือ PM 2.5 ที่่�มาจากการ คมนาคมบนท้้องถนน คืือ 1.เริ่่มบั � งั คัับใช้้มาตรการ Ultra Low Emission Zone (ULEZ) หรืือ มาตรการเขตปล่่อยมลภาวะต่ำำ��สุุด ในเดืือน เมษายน 2562 2.ขยายมาตรการ Ultra Low Emission Zone (ULEZ) หรืือมาตรการเขตปล่่อยมลภาวะต่ำำ��สุุด ไปยััง เขตพื้้� น ที่่ � ว งแหวนทางเหนืือและใต้้ (ครอบคลุุ ม ยานพาหนะทุุกประเภท) ในปีี 2564 3.ปรัับเปลี่่�ยนรถโดยสารสาธารณะเครื่่�องยนต์์ ดีี เ ซลเป็็ นไฮบริิ ด หรืื อ รถไฟฟ้้ า นัับตั้้�งแต่่ปีี 2561 เป็็นต้้นไป ตั้้�งเป้้าอย่่างน้้อยปีี 2580 การปล่่อยไอเสีีย ต้้องเป็็นศููนย์์ 4.ยุุติิการออกใบอนุุญาตแท็็กซี่่�เครื่่�องยนต์์ดีีเซล นัับตั้้�งแต่่ปีี 2561 เป็็นต้้นไป และสนัับสนุุนให้้มีีการใช้้ รถยนต์์ไฟฟ้้า 5.ลดปริิมาณการจราจร โดยการกระตุ้้�นให้้ปรัับ เปลี่่�ยนการเดิินทางหรืือท่่องเที่่�ยวด้้วยรถยนต์์ หัันไปใช้้ การเดิิน ปั่่�นจัักรยาน และใช้้รถโดยสารสาธารณะ ตั้้�งเป้้าปีี 2584 ประชาชนต้้องเดิินทางด้้วยเท้้า จัักรยาน หรืือใช้้ รถโดยสารสาธารณะ คิิดเป็็นสััดส่่วน 80% ของการเดิินทาง ทั้้�งหมดในครลอดอ

ข้้อมููลจาก www.thairath.co.th


smile FA M I LY

176

MARI LWYD ค่ำำ��คืืนหนึ่่�งของเหมัันต์์ฤดูู ความมืืดเข้้าปกคลุุมอย่่างรวดเร็็ว ณ บริิเวณป่่าช้้าที่่�ตั้้�งอยู่่�ไม่่ห่่างจากวิิลเลจ เสีียงหวีีดหวิิวจากลมผสมกัับความเยืือกเย็็นทำำ�ให้้บรรยากาศชวนให้้ขนแขนสแตนอััพเป็็นยิ่่�งนััก สิ่่�งหนึ่่�งกำำ�ลัังเคลื่่�อนไหวใต้้พื้้� นดิินชื้้�นแฉะที่่�เคยผ่่านการขุุด ฝััง กลบอยู่่�ตรงนั้้�น แผ่่นดิินกำำ�ลัังแยกออกจากกััน ทำำ�ให้้ภาพที่่�อยู่่�ตรงหน้้าเริ่่�มจะชััดเจนขึ้้�น หััวกระโหลกสีีขาวๆ ยาวๆ กำำ�ลัังจะโผล่่พ้้ นขึ้้�นมาจากพื้้� นดิินนั่่�น! เพีี ยงชั่่�วพริิบตา โครงกระดููกสีีขาวที่่�คงจะเคยเป็็นของร่่างม้้าตััวโตอัันเป็็นที่่�รู้้�จัักกัันในนาม Mari Lwyd (มารีีย์์ ลอยด์์) หรืือ ม้้าโครงกระดููกแห่่งความตาย ก็็กำำ�ลัังวิ่่�งทะยานออกจากหลุุม มุ่่�งหน้้าเข้้าสู่่�วิิลเลจ.....เพื่่� อกลัับไปหาเจ้้านายของมััน! นัับเป็็นสััญญาณเตืือนของชาวคริิสต์์ในเวลส์์ว่่า เทศกาลคริิสต์์มาสกำำ�ลัังจะมาถึึงแล้้ว.... WORDS / PHOTO PASSAMON HALL

55


อีีกหนึ่่ง� ตำำ�นานเรื่่อ� งเล่่าของพิิธีีเฉลิิมฉลองปีีใหม่่ ในแบบฉบัับของชาวเวลส์์ค่่ะ ซึ่่�งส่่วนตััวหม่่ามี้้� กุ๊๊�กไก่่มารู้้�จัักเอาก็็เกืือบจะเข้้าปีีที่่� 8 ในการมา ใช้้ชีีวิิตอยู่่�ที่่�ประเทศเวลส์์แล้้ว การเฉลิิมฉลอง ปีีใหม่่ ในแบบ Mari Lwyd นั้้�น ในยุุคสมััยก่่อน เค้้าก็็จะมีีการทำำ�หััวกระโหลกม้้าขึ้้�นมา แล้้ว ทำำ�การตกแต่่ง จากนั้้�นก็็จะมีีขบวนจููงม้้า ตีีกลอง เป่่ า ปี่่� สีีไวโอลิิ น ร้้ อ งเพลงเป็็ น ภาษาเวลส์์ หากขบวนม้้า Mari Lwyd ไปหยุุดที่่�บ้้านใด แล้้วบ้้านนั้้�นให้้การต้้อนรัับขัับสู้้�เป็็นอย่่างดีีจััด หาเครื่่�องดื่่�มรองรัับ ก็็จะถืือว่่าบ้้านนั้้�นโชคดีี ตลอดปีี

56

S O M U C H TO S M IL E A B O U T

พอยุุ ค หลัั ง ๆ ประเพณีีนี้้� ก็ ็ ก ลายมาเป็็ น การ เฉลิิมฉลองขบวนแห่่งม้้าในลัักษณะของ Pub Crawl แทน คืือการตั้้�งขบวนรวบรวมคนที่่อย � าก จะเข้้าร่่วม แล้้วก็็ตีีกลอง ร้้องเพลงภาษาเวลส์์ แวะดื่่�มตามผัับไปเรื่่�อยๆ หมดแก้้วก็็ย้้ายไป ผัับต่่อไป แค่่วิิลเลจเล็็กๆ ที่่เ� ราอยู่่ก็� มี็ ีผัับรวมกััน ก็็ 8 ผัับเข้้าไปแล้้ว ปีีนี้้�เราได้้อัังเคิ่่�ลร้้อบผู้้�ซึ่่�ง มีี ค วามสามารถในการพููดภาษาเวลส์์ ไ ด้้ ม า ร่่วมด้้ ว ย ครบทีีมสามทหารเสืือ (แด๊๊ ดดี้้�พีีท อัั ง เคิ่่� ล ร้้ อ บ และหม่่ามี้้� กุ๊๊�ก ไก่่) เพื่่ � อ นกิิ น เพื่่ � อ นตาย เพื่่ � อ นเที่่ � ย วตั้้� ง แต่่สมัั ย เมื่่ � อ 17 ปีีที่่�แล้้ว มีีคนแก้้มย้้อยคอยทำำ�หน้้าที่่�ถ่่ายรููปให้้


เพราะอายุุยัังไม่่ถึึง ไม่่ได้้รัับอนุุญาติิให้้ดื่่�มเครื่่�องดื่่�มผสมแอลกอฮอล์์ แต่่สามารถเข้้าร่่วมเฉลิิมฉลองด้้วยได้้คนอายุุไม่่ถึึงจึึงไม่่มีีปััญหา เพราะอ่่านเนื้้�อเพลงภาษาเวลส์์ได้้ ที่่�โรงเรีียนเค้้าสอนมา ก็็เลยได้้ร่่วม aryLwdกันอย่งเต็มที่ไปด้วยกัุ่�ำั็้ สนุกดื่มดำ�กับรรยากศM

57


smile S H O R T S T O R Y

โฮมแคร์์ คลั่่� ง

( PART 2)

WORDS พรทิิ พ ย์์ สาทิิ ส สะรัั ต ILLUSTRATE SHUTTERSTOCK

ดึึกสงััดวัันคริิสต์์มาส ตึึก ตึึก ตึึก… เสีียงฝีีเท้้าของชายฉกรรจ์์สองคน “อลัันกัับแดเนีียล” ผู้้�ซึ่่�งติิดอยู่่�ในตึึกกัับซอมบี้้� นัับสิิบ พวกเขาพยายามหาทางรอด ด้้วยการ จะหนีีเข้้าห้้องที่่�มีีประตููปิิดมิิดชิิดถึึงระยะทาง จะไม่่ไกลนััก แต่่มีีพวกซอมบี้้�คอยขวางทางอยู่่� แบบนี้้� ก่่อนถึึงอาจถููกกััดคอตายได้้ พวกเขา พยายามสู้้�พวกมัันอย่่างสุุดกำำ�ลััง อีีกนิิดเดีียวเท่่านั้้�น เขาเห็็นประตููห้้องอยู่่�ห่่าง ไม่่กี่่ก้� า้ ว แต่่พวกซอมบี้้�กลับั ขวางทางเต็็มไปหมด พวกเขาต่่อสู้้�เพื่่�อเอาชีีวิิตรอด ทั้้�งเตะ ทั้้�งถีีบ แต่่ พวกซอมบี้้�รุมุ เข้้ามาเป็็นสิิบๆ ตนอย่่างไม่่ลดละ ตอนนี้้�ประตููอยู่่�แค่่มืือเอื้้�อมเท่่านั้้�น... “เร็็ว แดเนีียล ทางนี้้�” อลัันร้้องเรีียกเพื่่�อน ให้้ตามมาติิดๆ แต่่ข้้างหน้้าประตููมีีซอมบี้้�โอลี่่� ขวางไว้้ ใช่่ โอลี่่�คืือเพื่่�อนของเขาเอง ที่่�ถููกพวก ซอมบี้้�กััดและได้้กลายเป็็นซอมบี้้�ไปด้้วย มัันดูู แข็็งแรงและว่่องไวกว่่าซอมบี้้�ตััวอื่่�นๆ เพราะ มัันตายตอนที่่�มัันยัังหนุ่่�มๆ ไม่่ใช่่พวกคนแก่่ที่่� นอนติิดเตีียงตอนกลางวัันแบบตััวอื่่�นๆ อลััน เห็็ น มัั น ขวางทางไม่่ให้้ เ ข้้ า แน่่ๆ เขาจึึงหวด ไม้้เท้้าที่่�เขาใช้้ต่่อสู้้�กัับพวกซอมบี้้� ไปที่่�หััวของ มัันอย่า่ งจััง ทำำ�ให้้หัวั มัันหัักลง พัับงอติิดกับั ไหล่่ เดิินงงไปมา

58

S O M U C H TO S M IL E A B O U T


176

“กัันคิิดออกแล้้ว” แดเนีียลโผ่่งขึ้้�น “เจ้้านายของอลััน ต้้องลงโทษพวกเราแน่่ๆ ที่่�คืืนนั้้�นพวกเราพยายามปืืนเข้้ามาที่่�โฮมแคร์์นี่่� ตอนกลางคืืน เขากะให้้พวกเรามาโดนซอมบี้้� กััดตาย จะได้้ไม่่มีใี ครพููดเรื่่อ� งชายถืือปืืนคืืนนั้้�น” แดเนีียลนึึกขึ้้�นมาได้้ “ใช่่เลย ถึึงว่่า ใจดีีไม่่ไล่่ออก แต่่ส่่งมาให้้ เป็็นอาหารของซอมบี้้�แทน โหดชิิบ” อลัันนึึก เจ็็บใจ ยิ่่�งนึึกถึึงคำำ�พููดของหััวหน้้า ที่่�ว่่า “ผมหวัังว่่าพรุ่่ง� นี้้�เมื่่อผมม � ารัับกะต่่อจากคุุณ แต่่กลัับมีีมืือนัับสิิบเกาะประตููไว้้ ไม่่ให้้ปิดง่่ ิ ายๆ ผมจะได้้เจอคุุณในสภาพปกติินะ” อลัันเลีียน “เอางี้้� กัันจะถีีบมืือพวกมััน ส่่วนนายก็็ดึึง เสีียงของหััวหน้้า ประตููเข้้ า มาเลย” แดเนีียลว่่า แล้้ ว ถีีบๆๆ จนมืือซากศพนั้้�นค่่อยๆ หลุุดไปทีีละมืือสองมืือ “แต่่ตอนนี้้�พวกเราเสีียโอลี่่�ไปแล้้วหนึ่่�ง แล้้ว พวกเราจะอยู่่รอดถึึ � งเช้้าไหม” แดเนีียลเริ่่มกั � งั วล ในที่่�สุุดพวกเขาก็็ปิิดประตููได้้ “ถึึงสิิ อย่่าลืืมว่่าพวกมัันเปิิดประตููเข้้ามา แดเนีียลมองไปรอบๆ “นี่่�มัันห้้องซัักผ้้านี่่�น่่า” ไม่่ได้้ พวกเราก็็แค่่แอบอยู่่�ในนี้้� จนกว่่าจะเช้้า พอแสงตะวัันขึ้้�นพวกมัันก็็กลัับไปนอนเป็็นผััก คืือมีีเครื่่�องซัักผ้้า เครื่่�องอบผ้้าเต็็มไปหมด “ใช่่แล้้ ว กัั น เคยเข้้ า มาห้้ อ งนี้้� ถึึงรู้้�ว่่า ตามเดิิม เราค่่อยย่่องออกไป แล้้วไปแจ้้งทางการ มัันไม่่มีีหน้้าต่่าง ที่่�จะให้้พวกมัันพัังเข้้ามาได้้” ให้้ ม าจัั บ ตัั ว การเลี้้� ย งซอมบี้้� นี่่ � ไ ปให้้ หมด ” แดเนีียลอธิิบาย ทั้้�งสองทรุุดลงนั่่�งกองกัับพื้้�น อลัันแค้้นใจเป็็นยิ่่�งนััก อย่่างหมดแรง ในห้้องมีีแค่่แสงไฟสลััวๆ พอ “งึึม งึึม …” เสีียงงึึมงััม ครางอยู่่�ไม่่ไกลจาก ให้้มองเห็็นกัันและกัันได้้ พวกเขานััก อลัั น นึึกย้้ อ นว่่ามัั น เกิิ ดอ ะไรขึ้้� น กัั บ ตัั ว เอง “เสีียงอะไรน่่ะ” แดเนีียลระแวงหนัักมาก ทำำ�ไมต้้องมาติิดอยู่่�ในสภาพแบบนี้้� เขาแค่่มา อลัันเองก็็หัันไปมองที่่�ต้้นเสีียง ทำำ�งานที่่�โฮมแคร์์แห่่งนี้้� ทำำ�มาเป็็นเดืือนเพิ่่�งจะ “เฮ้้ ย …ซวยแล้้ ว ” อลัั น ร้้ อ งเสีียงหลง รู้้�ว่่า จริิงๆ แล้้วคนแก่่ที่่�นอนติิดเตีียงที่่�เขาคอย สิ่่�งที่่�สองเห็็นคืือ ซอมบี้้�ตััวหนึ่่�ง มัันอยู่่�ในห้้อง เฝ้้าอยู่่�ทุุกวััน แท้้จริิงแล้้ว พอตกกลางคืืนพวกนี้้� กัับพวกเขาด้้วย ตััวนี้้�คงเข้้ามาก่่อนพวกเขา  จะกลายเป็็นซอมบี้้� ถึึงว่่าทำำ�ไมต้้องให้้เข้้างาน ตามพระอาทิิตย์์ขึ้้น� และเลิิกงานก่่อนพระอาทิิตย์์ นาทีีนั้้� น เอง เมื่่ � อมัั น รู้้�ว่่าพวกเขาคืือเนื้้� อสด ตก ที่่�แท้้พวกเขามีีความลัับซ่่อนอยู่่�นี่่�เอง แต่่ มัันขยัับร่่างการเร็็วขึ้้น� วิ่่ง� ตรงจี๋๋ม� าทางเขาสองคน ในเมื่่�อหััวหน้้ารู้้�อยู่่�แล้้วว่่า ถ้้าให้้อลัันมาเข้้างาน ทั้้�งอลัันและแดเนีียล พากัันวิ่่�งหนีีไปอีีกทาง กะกลางคืืนอลัันต้้องมาเจอซอมบี้้� ทำำ�ไมพวกเขา ทั้้� ง สามเหมืือนวิ่่�งไล่่จัับวนรอบ โดยมีีเ ครื่่�อง ซัักผ้้าหลายๆ เครื่่�องตั้้�งอยู่่�ตรงกลาง ถึึงยัังส่่งอลัันมา แดเนีียลตามมาถึึงกระโดดถีีบซอมบี้้�โอลี่่�เข้้า เต็็มๆ จนกระเด็็น ล้้มไปกองกัับพื้้�น “เจ็็บป่่ะวะ โทษทีีวะเพื่่�อน” ในขณะที่่�อลััน เปิิดประตููแล้้วเข้้าไปก่่อน แดเนีียลกำำ�ลัังเข้้า ตามมา เขายัังมีีแกใจเป็็นห่่วงเพื่่�อนเก่่าอย่่าง โอลี่่� “มัั น ใช่่เวลาห่่วงว่่าซอมบี้้� จ ะเจ็็ บ ไหมวะ ปิิดประตููเดี๋๋�ยวนี้้�เลย” อลัันรีีบคว้้าที่่�จัับประตูู หมายจะปิิดให้้สนิิท 

59


“ทำำ�ไงดีี จะออกไป ไอ้้พวกข้้างนอกก็็รออยู่่� จะวิ่่ง� วนแบบนี้้� ทั้้�งคืืนไม่่ได้้นะ” แดเนีียลโวยวาย “จะให้้ ทำำ �ยัั ง ไงละ มัั น มีีทางออกทางอื่่ � น ไหมล่่ะ” อลัันคิิดไม่่ออกจริิงๆ ว่่าจะเอายัังไง “คิิดสิิๆ คิิดเดี๋๋�ยวนี้้� หรืือเราจะหนีีออกไป ทางฝ้้าเพดาน ซอมบี้้�มันั ปีีนไม่่ได้้หรอก” แดเนีียล พยายามเสนอทางออก ในขณะที่่พ� วกเขายัังคง วิ่่�งวนรอบเครื่่�องซัักผ้้ากัันรอบที่่�สิิบแล้้ว “นึึกออกแล้้ว มัันมีีช่่องที่่�พวกแม่่บ้้านส่่งผ้้า ลงมาห้้ อ งนี้้� เราปีี น หนีีออกไปอีีกห้้ อ งได้้ ” อลัันดีีใจที่่�นึึกออก ว่่าแล้้วเขาผลัักผ้้าที่่�แม่่บ้้าน รีีดกองไว้้เป็็นตั้้�ง ให้้ล้้มลงกัันไม่่ให้้ซอมบี้้�มััน ตามพวกเขาทััน แล้้วพากัันวิ่่�งไปช่่องส่่งผ้้า รีีบปีีนมุุดกัันขึ้้�นชั้้�นส องอย่่างทุุลัักทุุเล “เร็็วๆ ออกมา” อลัันฉุุดแดเนีียลขึ้้�นมาจาก ช่่องส่่งผ้้า “เกืือบโดนจัับได้้ เฉีียดไปนิิดเดีียว กัันรู้้�สึึกได้้ ถึึงลมพััดที่่�ขาไวๆ โอย หััวใจจะวาย” แดเนีียล หายใจไม่่คล่่องท้้อง แต่่แล้้วเขาเห็็นอะไรไหวๆ “เฮ้้ย…ข้้างหลัังนาย” ยัังไม่่ทัันที่่�แดเนีียล จะได้้พััก เขาเห็็นซอมบี้้�อีีกตััวอยู่่�ข้้างหลัังอลััน เขาวิ่่�งนำำ�หน้้าออกมาก่่อน โดยมีีอลัันวิ่่�งตาม มาติิดๆ “จะซวยอะไรขนาดนี้้� หนีีขึ้้�นมาข้้างบน แม่่ง ยัังมีซี อบบี้้�คุณ ุ ย่่าวิ่่ง� ตามได้้อีีก” ระหว่่างที่่สอ � งคน พากัั น วิ่่� ง หลบซอมบี้้� ว นไปวนมา ยัั ง มีี แ ก่่ใจ ชวนกัันคุุย “ไม่่ไหวแล้้วนะโว๊๊ย อีีกกี่่�ชั่่�วโมงพระอาทิิตย์์ จะขึ้้น� เนี่่ย� กัันวิ่่ง� ไม่่ไหวแล้้วนะ จุุกขึ้้น� มาถึึงลิ้้�นปี่่� แล้้ว” แดเนีียลเริ่่�มล้้า ระหว่่างนั้้�นเขาเห็็นร่่ม อัันยาววางพิิงกำำ�แพงอยู่่� เขาวิ่่ง� ไปหยิิบมัันขึ้้น� มา 60

S O M U C H TO S M IL E A B O U T

หัันไปประจััญหน้้ากัับซอมบี้้�คุุณย่่า หมายจะ ตีีหััวมัันให้้กระจุุย “นายจะทำำ�อะไรน่่ะ” อลัันคว้้ามืือแดเนีียลไว้้ “จะตีีหััวมัันสิิ นายไม่่เคยดููหนัังเหรอ จะให้้ ซอมบี้้�ตาย ต้้องกำำ�จััดมัันที่่�หััว” แดเนีียลเงื้้�อ มืือขึ้้�นสุุดตััว แต่่อลัันจัับไว้้ได้้ทััน “ไม่่ได้้ นายจะทำำ�ร้้ายซอมบี้้�พวกนี้้�ไม่่ได้้” อลัันร้้องเสีียงหลง “ทำำ�ไมล่่ะ มัันจะฆ่่าพวกเรานะ” แดเนีียล ไม่่เข้้าใจ อลัันแย่่งร่่มมาจากแดเนีียล เอามากััน ไม่่ให้้ซอมบี้้�เข้้ามาใกล้้ “นายอย่่าลืืมสิิ กัันเป็็นคนดููแลคนแก่่พวกนี้้� ถึึงตอนนี้้� เ ขาจะเป็็ น ซอมบี้้� แต่่พรุ่่� ง นี้้� พ อ พระอาทิิตย์์ขึ้้น� พวกเขาจะกลัับไปคนไข้้ธรรมดา ที่่�นอนเป็็นผัักแบบเดิิม” อลัันพยายามอธิิบาย ไปวิ่่�งหนีีกัันไปด้้วย “ใครสนล่่ะ ว่่ามัันจะกลัับไปนอนเป็็นผััก แต่่ตอนนี้้�เราต้้องเอาตััวรอดก่่อน” แดเนีียล แทบจะหมดความอดทนกัับความรัักในอาชีีพ ของอลััน “แต่่กัันสน สงสารบรรดาญาติิของพวกเขา ถ้้าญาติิมาเยี่่�ยมแล้้วไม่่เจอพ่่อแม่่ของพวกเขา เขาจะรู้้�สึึกอย่่ า งไร เราฆ่่ า คนอื่่ � น ไม่่ได้้ มัั น ผิิดกฎหมายและผิิดศีีลธรรม” อลัันอยากให้้ แดเนีียลเข้้าใจ ทำำ�ไมทำำ�ร้้ายซอมบี้้�ไม่่ได้้ “กัันจะบ้้าตาย งั้้น� คืืนนี้้�พวกเราไม่่ต้้องวิ่่ง� หนีี กัันแบบนี้้�ทั้้ง� คืืนเหรอ โน่่น พวกมัันมาอีีกเป็็นสิิบ คราวนี้้�จะวิ่่�งไปทางไหนล่่ะ” แดเนีียลแย่่งร่่ม กลัับจากมืือของอลััน เพราะเขารู้้�ดีีว่่าข้้างหน้้า จะเกิิดอะไรขึ้้�น โอกาสที่่�รอดจากฝููงซอมบี้้�นัับ สิิบนั้้�นแทบจะเป็็นศููนย์์ แต่่เขาต้้องสู้้�จนนาทีี สุุดท้้าย เพื่่�อยื้้�อเวลา “เราต้้องแยกกััน เพื่่�อเบี่่�ยงเบนความสนใจ”

อลัั น ไม่่รอคำำ � ตอบ เขาวิ่่� ง ไปทางซ้้ า ยทัั น ทีี ส่่วนแดเนีียลวิ่่ง� ไปทางขวา ร้้องแหกปากโวยวาย “พระอาทิิตย์์ครัับ มาเร็็วๆ สิิคร้้าบบบบบ” จากนั้้�นพวกซอมบี้้�แบ่่งเป็็นสองกลุ่่�มวิ่่�งตาม พวกเขาไปติิดๆ พวกมัันไม่่เคยเหนื่่�อย ไม่่มีีล้้า แต่่อลัันกัับแดเนีียลเริ่่�มจะหมดแรง “กัันจะไม่่ไหวแล้้วววววว” แดเนีียลร้้องไห้้ ฮืือๆ วิ่่�งวนไปมา หัันกลัับไปเห็็นพวกซอมบี้้�ไล่่ ตามมาจะทัันแล้้ว จนพวกเขาวิ่่ง� มาเจอกัันหัันหลััง ชนกััน โดยมีีซอมบี้้�วิ่่�งตรงเข้้ามาหาพวกเขาทั้้�ง สองทางพวกเขามองไม่่เห็็นทางหนีีอีีกแล้้ว ไม่่ว่่าพวกเขาจะถีีบจะผลัักพวกมัันเท่่าไร มัันก็็ ไม่่หยุุดที่่จ� ะเข้้ามา จนที่่สุ� ดุ พวกเขาโดนพวกมััน รุุม อีีกแค่่คืืบจะโดนกััดคออยู่่�ใกล้้ๆ น้ำำ��ลาย ของมัันหยดติ๋๋�งๆ ใส่่หน้้า นาทีีนั้้�นอลัันรู้้�สึึกผิิด มากที่่พ� าเพื่่อ� นมาตาย เขาได้้แต่่ตะโกนเสีียงดััง “แดเนีียล กัันขอโทษๆ ถ้้าชาติิหน้้ามีีจริิง เรากลัับมาเป็็นเพื่่�อนกัันอีีกนะ อลัันสำำ�นึึกผิิด “กัันไม่่ให้้อภััยโว๊๊ย ถ้้ากัันตายกลายเป็็นซอมบี้้� กัันจะทะเลาะกัับนายทุุกคืืนเลย” แดเนีียลใกล้้ ตายแต่่ยัังติิดตลกไม่่เลิิก ตอนนี้้�ฟัันแหลมๆ ของพวกมัันกำำ�ลัังจะขย้ำำ��ลงที่่�คอของพวกเขา แล้้ว รู้้�สึึกได้้ถึึงความหนาวเย็็น แต่่แล้้วจู่่�ๆ มีีแสงไฟสว่่างจ้้า สว่่างร้้อนวููบ ส่่องมาทางพวกเขาจนแสบตา พวกซอมบี้้�ที่่�รุุม พวกเขาอยู่่พ� ากัันวิ่่ง� หนีีกัันกระจาย ต่่างพยายาม หามุุ มมืืด ให้้ พ้ ้ น จากแสงสว่่างนั้้� น ตัั ว ไหน หลบไม่่ทััน โดนแสงกระทบร่่างเกิิดแผลเหมืือน โดนไฟไหม้้ พุุพอง มัันรีีบวิ่่ง� ไปหลบในความมืืด อย่่างทุุลัักทุุเล พวกมัันต่่างพากัันร้้องโหยหวน


176

เสีียงดัังระงม ช่่วงที่่�สองคนยัังงุุนงงว่่าเกิิดอะไรขึ้้�นนั้้�น มีีมืือๆ หนึ่่ง� มากระชากคอเสื้้อ� พวกเขาออกมาจากตรง นั้้�น โดยมีีแสงไฟจ้้านั้้�นส่่องตามพวกเขาไปด้้วย รู้้�สึึกตััวอีีกทีี อลัันมองไปรอบๆ มัันคืือห้้องๆ หนึ่่ง� ที่่�มีีจอทีีวีีเต็็มไปหมด มองเห็็นความเป็็นไป ภายในตึึกทุุกซอกทุุกมุมุ ทั้้�งด้้านนอกตััวตึึกด้้วย พอประตููบานใหญ่่ปิิดสนิิท แสงไฟจ้้านั้้�นก็็ ดัับลง เหลืือแต่่แสงนีีออนในห้้อง อลัันหัันไปดููว่่าใครช่่วยเขา “นี่่�มัันชายถืือปืืนเมื่่� อคืืนนั้้� น นี่่ � หน่่ า” แดเนีียลจำำ � เขาได้้ แหงล่่ะ ใครจะจำำ�ไม่่ได้้ เครื่อ�่ งแบบคล้้ายทหาร พกอาวุุธ ครบมืือแบบนี้้� มีีคนเดีียวเท่่านั้้�น “เก่่งนะ อยู่่�กัันได้้หลายชั่่�วโมง ไม่่เหมืือน ไอ้้ ส ามคนเมื่่ � อ ปีี ที่่ � แ ล้้ ว โดนกัั ด ตายตั้้� ง แต่่ ชั่่�วโมงแรก” ชายชุุดทหารตบมืือให้้ “สามคนไหน คนที่่�ผมเห็็นในรููปที่่�หััวหน้้า เอาให้้ดููนะเหรอ” อลัันถาม “เป็็นไงล่่ะ นี่่�ถ้้าไม่่มาวุ่่�นวายกัันคืืนก่่อน คงไม่่โดนกัันแบบนี้้�” เขายิ้้�มเยาะ “แล้้วคุุณมาช่่วยผมทำำ�ไม” อลัันอารมณ์์ เสีียที่่รู้้�� ความจริิงว่่า ตััวเองโดนมาเป็็นเหยื่่อ� จริิงๆ ตามที่่�คิิดไว้้ “เพราะคุุณมีีคุุณสมบััติิที่่�จะได้้อยู่่�ต่่อน่่ะสิิ” เขายื่่�นมืือให้้ แล้้วแนะนำำ�ตััว “ผมชื่่�อ “แอนดี้้�” เป็็นหััวหน่่วยอารัักขาของ ที่่�นี่่�ยิินดีีต้้อนรัับสมาชิิกใหม่่” เขายัักคิ้้�วให้้ “สมาชิิกใหม่่ คุุณหมายความว่่าอะไร” อลััน ยัังคงงง ลำำ�ดัับเรื่่�องราวไม่่ได้้ “นายดููพวกคุุณอยู่่�ในจอตลอดเวลา นาย พอใจมากที่่�คุุณเลืือกจะยอมเสี่่�ยงชีีวิิต แต่่ไม่่

ยอมให้้คนไข้้ต้อ้ งเสีียร่่างกายของพวกเขา พวก คุุณเหมาะที่่�จะเป็็นหน่่อยอารัักขาคนไข้้วีีไอพีี นายเลืือกให้้พวกคุุณได้้ทำำ�งานตำำ�แหน่่งใหม่่ คืือดููแลคนไข้้ช่่วงกลางคืืนแบบพวกผม” เขา ผายมืือไปทางลููกน้้องของเขาที่่�นั่่�งเฝ้้าหน้้าจอ กัันอยู่่� “จะบ้้าเหรอ ผมไม่่ทำำ�งานกัับพวกคนบ้้าแบบ พวกคุุณหรอก เอาคนไข้้ที่่�ตายแล้้ว กลายมา เป็็นซอมบี้้� มาดููแล มัันผิิดกฎหมาย ผิิดธรรมชาติิ ผมจะไปบอกรััฐบาล ให้้มาจััดการบริิษััทห่่วยๆ ของพวกคุุณ” แดเนีียลหายเหนื่่�อย เขาลุุกขึ้้�น โวยวายเสีียงดััง มองไปที่่�ทีีวีี เห็็นพวกซอมบี้้� เดิินกัันยั้้�วเยี้้�ยเต็็มตึึกไปหมด มัันน่่าขนลุุกนััก “คุุณรู้้�ไหมว่่าพวกผมได้้ค่่าจ้้างเท่่าไร”แอนดี้้� จ้้องพวกเขา “เท่่าไรก็็ไม่่ทำำ�” แดเนีียลยัังคงขึึงขััง “เดืือนละห้้าพัันปอนด์์ มีีที่่�พัักให้้พร้้อม” แอนดี้้�เสนอราคา “สามพัันห้้าพััน ยัังไงก็็ไม่่เอา เอ๊๊ะ…” แดเนีียล นิ่่�งไปแป๊๊ป “ห้้าพัันปอนด์์เหรอ ต่่อคนต่่อหนึ่่�งเดืือน ใช่่ไหม” แดเนีียลเริ่่�มเสีียงสููง อลัันรู้้�ดีีเลยว่่าตอนนี้้�แดเนีียลได้้ขายตััวเองไป แล้้ว ปกติิเขาทำำ�งานที่่ผั� บั ยัังไงก็็ไม่่เกิินพัันห้้าร้้อย ปอนด์์ต่่อเดืือน “แล้้วพวกผมต้้องทำำ�อะไรบ้้าง” อลัันถาม รายละเอีียดก่่อนตััดสิินใจ “ง่่ายจะตาย ดููเวลาสิิ อีีกไม่่กี่่น� าทีี พระอาทิิตย์์ จะขึ้้�นแล้้ว เห็็นที่่�หน้้าจอไหม พวกคนไข้้เริ่่�ม ล้้มตััวลงนอน กลัับไปเป็็นคุุณปู่่�คุุณย่่าที่่�น่่ารััก ตามเดิิม พวกเราก็็แค่่ออกไปอุ้้�มพวกเขากลัับ ไปที่่�เตีียง เขีียนรายงานให้้หมอที่่�จะมาดููแล

ต่่อช่่วงกลางวััน ว่่าต้้องดููแลรัักษาอะไรบ้้าง แค่่นั้้�นเอง” แอนดี้้�ส่่งรายงานมาให้้อลัันอ่่าน “แค่่นั่่�งดููพวกเขาเป็็นซอมบี้้�เดิินไปเดิินมา ทำำ�ไมต้้องพกปืืน” อลัันยัังสงสััยไม่่เลิิก “บางทีีพวกเขาทะเลาะกัันเอง กััดกินิ กัันเอง พวกเราต้้องออกไปห้้าม จำำ�เป็็นต้้องมีีอาวุุธไว้้ ป้้องกัันตััวเอง เอาน่่ะ ผมเชื่่�อว่่าพวกคุุณทำำ�ได้้ ไป เราออกไปช่่วยกััน พาพวกเขากลัับขึ้้น� เตีียง” ตอนนี้้� เ ช้้ า แล้้ ว แสงอาทิิ ต ย์์ เ ริ่่� มส่่อ งสว่่าง พวกเขาพากัันออกจากห้้อง “แล้้วร่่างของโอลี่่� เราจะทำำ�อย่า่ งไรกัับเขาดีี” อลััน นั่่�งอยู่่�ข้้างๆ ร่่างของโอลี่่�ที่่�ตรงหน้้า อก กระเพรื่่�อมเหมืือนกำำ�ลัังหายใจเบาๆ แต่่เขา รู้้�ดีีว่่า จริิงๆ โอลี่่�ได้้ตายจากเขาไปแล้้ว “เราจำำ�เป็็นต้้องกำำ�จััดเขา เพราะเราไม่่มีี งบประมาณที่่จ� ะดููแลคนไข้้ไม่่มีีญาติิ คุุณคงรู้้�ว่่า โฮมแคร์์แห่่งนี้้�มีีรายได้้มาจากบรรดาญาติิของ คนไข้้ที่่�จ่่ายกัันหนััก โอลี่่�อยู่่�ที่่�นี่่�ไม่่ได้้ ผมเสีียใจ ด้้วย” สีีหน้้าของเขาสลดลง “แล้้วเราจะบอกญาติิของโอลี่่ยั� งั ไง” แดเนีียล เริ่่�มกัังวลถึึงคุุกถึึงตาราง “ไม่่ต้้องห่่วง ทางเจ้้านายจะส่่งเงิินให้้ญาติิ ของเขาทุุกเดืือน ในนามของเขา ตราบใดที่่� ทางโน้้นได้้รัับเงิิน ไม่่มีีใครสนใจหรอก จากนั้้�น สัักพัักจะบอกว่่าเขาป่่วยและตาย” แอนดี้้� ยิ้้� ม ให้้ พ ร้้ อม ตบบ่่าอลัั น เขาหัั น ไป สั่่�งลููกน้้อง สิ่่�งที่่�สมาชิิกใหม่่ของหน่่วยอารัักขา ได้้เห็็นต่่อหน้้าก็็คืือ ลููกน้้องของแอนดี้้�ยิิงปืืนไป ที่่�หััวของโอลี่่�สามนััดซ้้อน แล้้วร่่างไร้้วิิญญาน ของโอลี่่� ตรงหน้้าอกของเขาไม่่กระเพื่่อม � อีีกเลย แล้ว้่รูู์ เขาได้จกปอย่งสมบณ์ 61


Thai Christians in the UK เครือข่ายคริสเตียนไทยในยูเค

NTC คือ..?

?

้ เพื่อเป็ นช่องทางใน NTC: Network of Thai Christians in the UK หรือ เครือข่ายคริสเตียนไทยในยูเค จัดตัง้ ขึน การติดต่อสื่อสารระหว่างพี่น้องคริสเตียนไทยในยูเค เพื่อช่วยในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ และหนุ นใจซึ่งกัน นอกจากนี ้ยังใช้เพื่อเป็ นศูนย์กลางในการกระจายข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคริสเตียนไทยในสหราชอาณาจักร เป็ นอีก หนึ่ งคอมมิวนิ ตท ี ้ ี่เปิ ดรับคนไทยทุกคน ทัง้ ที่เป็ นคริสเตียนและไม่ ได้เป็ นคริสเตียนที่มีความสนใจอยากรูจ้ ักกับ พระเยซูคริสต์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสามัคคีธรรมกับพวกเราได้ทุกที่ทั่วประเทศได้คะ่

กลุ่มต่างๆ Carlisle W. Midlands Manchester Barrow Hemel Hempstead South Shields Huntington Birmingham Worthing London

150+ สมาชิก ทั่ว UK!

ติดต่อพวกเราได้ที่ อ. เดวิด โรบินสัน (+44) 07526 548981 David.Robinson@omfmail.com

/groups/ThaiChristiansUK

อ. แมรี่ โรบินสัน (+44) 07784 510553 Mary.Robinson@omfmail.com

คุณณัช (+44) 07463 561661 nketudom@gmail.com


ADVERTISING WITH US

CALL 020 8846 9960 079 8561 8228 EMAIL advert@thaismile.com

ร้านอาหาร ภัทรา

รับสมัคร ทีมงานในลอนดอน ต�ำแหน่งเชฟ และพนักงานบริการ : รายได้ต่อปี ตามประสบการณ์ + Tronc + ทิป : มีที่พักให้เช่าในราคากันเอง : พักร้อน 28 วันต่อปี : มีชุดท�ำงานและอาหารให้ : เพ็นชั่น สนใจติดต่อ หวิว Bongkoj@snpfood.com โทร. 07767 227 897

วิิมุุติิ ไทยแท็็กซี่่� Email thai_taxi@hotmail.com

UK ติดต่อ คุณวิมุติ

Tel 004(0)7789872567 Line ID wimutthaitaxi

TH เมืองไทย ติดต่อ

Email Wimutpraputto@hotmail.com Tel คุ ณ แมว 0950735824 Line ID wimutthaitaxi

ติดต่อรถท่องเที่ยว UK ออฟฟิศเปิดแล้วที่ ไทย

หมู่บ้านเดอะซิมโพนี่ 189/1 ถ.นวลจันทร์ ซ.นวมินทร์ 163 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร


ENJOY

THE TAST ES OF THE ORIE NT!

g n a n Pa y r r u C Pork

INGREDIENTS

1 cup (250ml) coconut cream 1 cup (250ml) coconut milk

1/3 cup basic Thai red curry paste

500g pork fillet, thinly sliced diagonally 2 tablespoons palm sugar 2 tablespoons fish sauce

8 kaffir lime leaves, 4 torn, 4 shredded 1/2 cup Thai basil

1 long red or green chilli, thinly sliced Steamed rice to serve

Address 9A Gerrard Street, W1D 5PN London, United Kingdom Tel. 020 7734 3887 Fax 020 7439 8880

METHOD

Combine coconut cream and milk in a bowl. Pour 1/2 the mixture into a wok and cook over high heat for 6-8 minutes or until oil begins to separate. Add curry paste and cook for 2 minutes or until fragrant.

Add pork to wok and stir-fry for 2-4 minutes or until cooked, then add remaining coconut mixture and bring to the boil. Stir in sugar, fish sauce and torn kaffir lime leaves. Simmer for 2-3 minutes, then add 1/2 the basil leaves. Serve curry scattered with remaining basil, shredded kaffir lime leaves and chilli, on top of rice.

New Loon Moon Supermarket Oriental & South East Asian Cuisine


Profile for ThaiSmile Magazine UK

ThaiSmile issue176  

ThaiSmile issue176  

Advertisement