ThaiSmile issue173

Page 1

FREE!

Still

VOLUME 20 ISSUE 173

VO LU M E 2 0 I SS U E 1 73

F R E E COPY


A taste you will love !


DIFFERENT COLOURS, SAME FEEL

Fly direct twice daily London to Bangkok with the combined, bigger network of THAI and Thai Smile. Enjoy smooth as silk service levels, all priviledges and more destinations. #FlySmootherWithOurSmiles

thaiairways.com thaismileair.com


พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย เอกกษัตริย์จักรีวงศ์ทรงปกเกศ ทั่วทุกเขต ธ พลิกฟื้นคืนสุขสันต์ น้อมส�ำนึกในพระองค์พระทรงธรรม์ พระมิ่งขวัญล้นเกล้าของชาวไทย จะขอเดินตามราชามหาราช พระจอมปราชญ์พระทรงงานสานแก้ไข ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป จารึกไว้ใต้ร่มพระบารมี ด้วยส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ตราบนิจนิรันดร์ ข้าพระพุทธเจ้า คณะทีมงานนิตยสารไทยสไมล์ (ร้อยกรอง นางสาวสาวิกา ขุนราม) (ภาพสีน�้ำ นายพีระ โภคทวี)smile W E L C O M E

สวัสดีค่ะ

เดือนที่ผ่านมา เราได้สูญเสียบุคคลท่านหนึ่งที่มีความสามารถอย่างสูง ส่วนตัวได้มีโอกาสได้ท�ำงานร่วมกับท่านในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ในประเทศไทยถือว่าท่านเป็นคนที่เก่งและเป็นอัจฉริยะบุคคลท่านหนึ่ง ใครได้ท�ำงานร่วมกับท่านไม่มีใครที่จะไม่รักและชื่นชมในตัวท่านเลย เพราะท่าน คือ ปูชนียบุคคล ที่มีความสามารถมากที่สุดคนหนึ่งของประเทศไทย “ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัตน์” กับต�ำนาน “เชลล์ ชวน ชิม” ที่เป็นที่โด่งดังอย่างมาก และยังไม่เคยมีใครมาแทนที่ได้ เดือนที่แล้วได้มีโอกาสกลับประเทศไทย เลยได้ไปกราบลาท่าน ดิฉันและทีมงานขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้ของ เพื่อกราบลา และกราบขอบพระคุณคุณชายอีกครั้ง ที่เคยกรุณามาเปิดร้านเล็กๆ ของเราที่ลอนดอนตอนปี 2005 ยังจ�ำค�ำอวยพรของคุณชายได้ดี ด้วยเสียงของท่านที่ดังฟังชัด วันนั้นเป็นวันที่อากาศดี เป็นความทรงจ�ำที่ดีมากวันนึงของพวกเรา... วันนั้นเป็นวันที่เจ้าหน้าที่หัวหน้าทุกหน่วยงานให้เกียรติมาร่วมงาน เพราะหม่อมราชวงศ์ ถนัดศรีมานั่นเอง... คุณชาย อวยพรให้ไทยสไมล์เจริญรุ่งเรือง ค�ำอวยพรของคุณชาย และความใจดีของท่าน ไม่เคยลืมเลือนไปจากพวกเราและทีมงานเลย... กราบลาครั้งสุดท้ายด้วยความเคารพอย่างสุดซึ้ง ด้วยความอาลัยจากพวกเราทุกคน ดร.นริสา เชื้อวิดุลย์ - ออ และทีมงานไทยสไมล์

4

S O M U C H TO S M IL E A B O U Tsmile C O N T E N T S

08 10 14 16 22 28 32 38 40 42 44 48 52 56 58

SMILE SOCIAL SMILE CALENDAR SMILE CHEF SMILE TASTE SMILE SPECIAL SMILE INTERVIEW SMILE TRENDS SMILE THINK SMILE LIFE SMILE STORY SMILE SENIOR SMILE HEALTH SMILE TRAVEL SMILE FAMILY SMILE SHORT STORY

Feel Like

Autumn

Virunan Chiddaycha วิรนุ นั ท์ ชิตเดชะ ASSISTANT

FOUNDER / PRESIDENT Dr. Narisa Chauvidul - AW ดร.นริสา เชือ ้ วิดลุ ย์ - AW CONTENT EDITOR CONTENT EDITOR Kanchanit Tantivanitchkit กันต์ชนิต ตันติวาณิชกิจ CONTRIBUTORS Pramaha

V.Vajiramedhi พระมหาวุฒชิ ยั วชิรเมธี Chamnongsri Hanchanlash คุณหญิงจ�ำนงศรี หาญเจนลักษณ์ Werachai Anuworakarn วีระชัย อนุวรกาญจน์ Manta Maythachatchaval มันตา เมธาชัชวาล Kitti Kaewhin กิตติ แก้วหิน Sakon Boonyakiet สกล บุณยเกียรติ Kitty Vongprasert คิตตี้ โวหาร-วงศ์ประเสริฐ Sebastian Holmes เซบาสเตียน โฮมส์ Luke Farrell ลุค แฟร์เรล Surasak Laoprom สุระศักดิ์ เหลาพร Laksawadee Gurney ลักษวดี เกอร์น่ี Asst. Prof. Prakasit Chirappapha ผศ.นพ. ประกาศิต จิรปั ปภา WRITERS Pornthip Satissarat พรทิพย์ สาทิสสะรัต Boonsong Chaletorn บุญส่ง ชเลธร Adisak Phetsong อดิศักดิ์ เพ็ชรสงค์ Passamon Hall พรรษมนตร์ ฮอลล์ MARKETING MANAGER Kadsuda Priyanu เกศสุดา ปรัยนุ Suphavas Varamali สุภวัส วรมาลี DIGITAL MARKETING Nat Ketudom ณัช เกตุอด ุ ม ART Toommeng S. ThaiSmile Media Limited Building 3, North London Business Park Oakleigh Road South, London N11 1GN

OWNER

FOLLOW US ON thaismile.com

Thaismile Magazine UK

FOR ALL ENQUIRIES PLEASE CONTACT

editor@thaismile.com +44 (0) 20 3478 3757, +44 (0) 79 8561 8228

Thaismile Magazine is published by ThaiSmile Media Limited. No part of this publication may be copied or distributed without prior written agreement from ThaiSmile Media Limited.


Exclusively distributed by

Tel: 01494 434 953 | Fax: 01494 726 387 Email: sales@ascofoods.com | Web: www.ascofoods.com


smile S O C I A L

คณะนักการเมืองอาวุโส สหราชอาณาจักรเยือนไทย

PHOTO ROYAL THAI EMBASSY, LONDON UK

คณะนักการเมืองอาวุโสสหราชอาณาจักรเยือนไทยระหว่าง วันที่ 17 - 20 กันยายน 2562 เพื่อติดตามพัฒนาการของ ไทยและแสวงหาโอกาสการขยายความร่วมมือไทย - สหราช อาณาจักรที่สร้างสรรค์และยั่งยืน

8

S O M U C H TO S M IL E A B O U Tsmile C A L E N D A R

UK - TH

October-November 2019

HALLOWEEN IN LONDON London, UK

31 October

ฉลองฮัลโลวีนในลอนดอนด้วย กิจกรรมหลากหลายแนวตั้งแต่ กิจกรรมครอบครัวที่พิพิธภัณฑ์ ไปจนถึงทัวร์หลอนๆ ในลอนดอน และสนุกไปกับกิจกรรมน่าขนลุก เพื่ อ เฉลิ ม ฉลองเทศกาลวั น ฮาโลวีนนี้

AUTUMN ANTICS Kew Gardens, UK

19 October – 3 November

เปิดเต็นท์ต้อนรับน้องๆ ตอนปิดเทอมกับ เทศกาลเพื่อการส�ำรวจเรื่องราวและการ ค้นพบความลับในป่าของ Kew การเรียนรู้ เชิงปฏิบตั กิ ารทีเ่ ต็มไปด้วยความสนุกสนาน มีทงั้ การแสดงและการเล่าเรือ่ งในภาคเรียน ฤดู ใ บไม้ ร ่ ว งนี้ ให้ เ พลิ ด เพลิ น กั น ทั้ ง ครอบครัว

LAI REUA FAI FESTIVAL Nakhon Panom, Thailand

6 – 14 October

งานไหลเรือไฟ เป็นประเพณีของชาวนครพนมในช่วงเทศกาลออกพรรษา ชาวบ้านจะน�ำต้นกล้วย และล�ำไม้ไผ่มาต่อเป็นล�ำเรือยาวประมาณ 50-60 เมตร ข้างในบรรจุขนม ข้าวต้มมัด และของ บริจาคทาน ด้านนอกมีดอกไม้ ธูป เทียน ตะเกียง ขีไ้ ต้ ออกแบบเป็นลวดลายเกีย่ วกับประเพณี ท้องถิน่ และความเชือ่ ทางพุทธศาสนา จากนัน้ จึงจุดไฟ ก่อนปล่อยขบวนเรือไฟลงแม่นำ�้ โขง ล่อง ไปไกลสุดแรงศรัทธา 10

S O M U C H TO S M IL E A B O U TINTRODUCING

LOTUS THAI CURRY PASTES!

A

new range of authentic Thai Curry Pastes has just been launched under the Lotus brand.

5 exciting new curry pastes – Thai Green, Red, Panang, Massaman & Yellow are available in 1kg & 400g resealable tubs. Produced in Thailand & where possible sourced using local ingredients, the range is free from artificial flavourings, colours and preservatives. The range is primarily focused on Thai restaurants who are heavy users of all 5 pastes. Did you know a Thai restaurant can use up to 60kg of Thai Curry Paste per week!* Pre-launch consumer testing showed an overwhelming positive response to the new brand introduction, with 72% of consumers stating that they would recommend a Thai Restaurant that uses Lotus Thai Curry Pastes. ** Lotus is a Westmill owned brand since 2006 & is currently distributed across over 100 accounts. The existing product range includes a diverse portfolio from bamboo shoots to spices with the introduction of Thai pastes helping to build further equity for the Lotus brand. The launch is being supported with a heavy-weight marketing campaign to drive awareness, trial & purchase. Features are due to appear across Thai press & digital platforms from September, while a nationwide conversion campaign will kick-off in Thai Restaurants during October. In addition, in-store point of sale coupled with regional sampling & launch events will give additional prominence to the launch. Please keep an eye out in your local Asian/Oriental supermarket for Lotus Thai curry pastes & due to popular demand they will also be listed in the Westmill Staff Shop very soon! * Sources – Westmill Research 2018, Westmill Consumer Testing 2019

12

S O M U C H TO S M IL E A B O U Tsmile C H E F

MANGO JAM CAKE

14

S O M U C H TO S M IL E A B O U T


173

Mango

SEBBY HOLMES Head Chef, Farang London

-MENU-

faranglondon.co.uk

T

his dessert is another of my creations, it’s always goes down a storm. I made it up because we once had way too many mangoes in the kitchen, I’m not sure who ordered them? So, to not waste them I made a jam out of them which ended up tasting bloody lovely. From that, the jam was used in a cake, which is now one of my favourite dessert recipes so give it a go, Its awesome with ice cream. WORDS / PHOTO SEBBY HOLMES

SERVES 6-8 PEOPLE / VE 5 medium sized mangoes (overripe mangoes are perfect to use for this) 300 grams Sugar 2 lemons, peeled, keep the peel and the flesh 1 teaspoon, baking powder ½ teaspoon. baking soda ½ teaspoon, allspice ¼ teaspoon ground cardamom powder ¼ teaspoon, ground cloves ¼ teaspoon, table salt 170g, brown sugar 6 tablespoons, unsalted butter 2 medium eggs ¼ cup sour cream 210g, all-purpose flour 9” springform baking pan circular baking tin, buttered a little

Firstly, make the mango jam. Start by peeling your mangoes and discard the peel. Keep the mangoes in a big cooking pot. Peel the lemon and add the peel and the lemon flesh to the cooking pot. Cover the fruits with all the sugar, and a pinch of salt then heat to a medium temperature, stirring regularly. Keep stirring on a low heat for about 30 minutes, or until you see the rolling boil happening and when the fruit flesh is completely unattached from the core and only the strings are left, be sure to always keep an eye on the cooking Jam as it likes to stick. Next test the jam by dropping some of it on a cold plate, If the jam is running then it will need some more cooking time, if it remains and a thin skin appear on the drop, it is ready. But first remove and discard the Lemon rind, lemons and the mango cores with the strings attached to the cores. In the meantime, preheat your oven to 180 degrees centigrade. Then, in a large mixing bowl, sift the all-purpose flour together with the baking powder and baking soda. Then add the allspice, ground cardamom powder, ground

cloves and salt, mix well and set aside until needed. Then using an electric mixer (or hand held electric whisk and another large mixing bowl), cream the sugar and butter together until smooth and well combined. Next, slowly add the eggs, one at a time and the sour cream. Now slowly add in the all-purpose flour, baking powder, baking soda and spices and then using a handheld rubber spatula, gently fold into the sugar, butter, eggs and sour cream. Lastly, add in two thirds of the mango jam. Mix the batter until all the ingredients are well combined. Now pour the batter into the lightly buttered springform baking pan. Gently tap the baking pan on the counter a few times to release any trapped air. Bake the cake for 25-30 minutes or until done. You can test the cake by simply inserting a knife in the centre, if it comes out clean then the cake is cooked all the way through. Once cooked, remove the cake from the oven and allow to cool completely, then spread a thin layer of the remaining mango jam on to and some fresh mango slices. Serve straight away, otherwise keep refrigerated and eat within 2-3 days.

See you next time, EAT WELL 15


smile TA S T E

GAGGAN ่ อนแอร์ใน NetFlix ดิฉันรู้จัก กากั้น ครั้งแรกจากรายการ Chef’s Table ทีอ หลังจากที่ได้ดูโชว์ของเค้า รู้สึกประทับใจกับประวัติ การเดินทางของชีวิตเชฟ ความมุ่งมั่นในอาชีพและวิธีคิดของเค้า หมายมั่นปั้นมือไว้ว่า วันหนึ่งเราต้องได้ไป ชิมอาหารที่ร้าน Gaggan ที่เป็นร้านมิชลินสตาร์ระดับสองดาวให้ได้ WORDS / PHOTO CHEF KITTY VONGPRASERT ILLUSTRATE SHUTTERSTOCK

16

S O M U C H TO S M IL E A B O U T


173

จากวันที่คิดจนถึงวันที่ได้มาห่างกันถึง 3 ปี ในเดือนมิถนุ ายนทีผ่ า่ นมา ดิฉนั ให้นอ้ งสาวช่วย ส�ำรองที่นั่งล่วงหน้าให้ก่อนที่จะออกเดินทาง จากลอนดอนเป็นเดือน แต่ทางร้านก็ไม่มีที่ให้ ช่างกระไรดิฉันก็ท�ำใจว่าคงไม่ได้กินแล้วล่ะ แต่ก็แอบคิดนิดนึงว่า อยากกินต้องได้กินสิ ในที่สุดฟ้าก็เป็นใจมีเหตุให้น้องสาวดิฉันได้ไป คุยเรื่องนี้กับเพื่อนสนิทที่บังเอิ๊ญ บังเอิญว่า ลูกสาวเค้าเรียนอนุบาลที่เดียวกับลูกสาวของ กากั้น และเพื่อนรักคนดังกล่าวนี้เองก็ได้ช่วย ให้เราได้ท่ีดินเนอร์แบบหวุดหวิดในคืนสุดท้าย ก่ อ นที่ ดิ ฉั น จะออกเดิ น ทางกลั บ ลอนดอน ตอนได้รับข่าวดีนี้กรี้ดดีใจยิ่งกว่าถูกหวย (ที่ไม่ เคยซื้อ 555) และที่ช็อควงการไปกว่านั้นก็คือ

หลั ง จากนั้ น เพี ย งแค่ ส องอาทิ ต ย์ กากั้ น ได้ ประกาศปิดร้านถอนหุ้นส่วนแบบสายฟ้าแลบ ตอนสิน้ เดือนสิงหาคม โชคดีทสี่ ดุ ทีไ่ ด้ไปกินเมนู ฤดูกาลสุดท้ายของเค้า จริงๆ ก็รมู้ าก่อนหน้านัน้ แล้ ว ล่ ะ ว่ า ร้ า นกากั้ น จะปิ ด ภายในสิ้ น ปี เ พื่ อ ย้ายสาขาไปเปิดที่ญี่ปุ่น แต่กลับกลายเป็นว่า กรณีพพิ าทระหว่างหุน้ ส่วนคงจะลุกลามรวดเร็ว เป็นเหตุให้ต้องเลื่อนวันปิดขึ้นมานั่นเอง แม้ จ ะรู ้ สึ ก เสี ย ดายว่ า ร้ า นอาหารระดั บ นี้ จ ะ ไม่มีอยู่ที่ไทยแล้ว แต่ในขณะเดียวกันนั้นก็รู้สึก ปลาบปลื้ ม ที่ ไ ด้ มี โ อกาสไปกิ น ประหนึ่ ง ว่ า ทุกอย่างเหมือนถูกจัดวางไว้ให้ดฉิ นั อย่างลงตัว ที่สุด

ขอเล่าประวัติเชฟสัญชาติอินเดีย หัวใจไทยให้ฟังอย่างคร่าวๆ เผื่อ ใครยังไม่รู้จักเชฟคนนี้ กากั้นเกิด ที่ อิ น เดี ย ในรั ฐ ปั ญ จาบ มี ฐ านะ ยากจน ส่ ง ตั ว เองเรี ย นจนจบ โรงเรี ย นเชฟที่ อิ น เดี ย ผ่ า นการ ท�ำงานมาหลายที่และที่สุดท้าย คือร้าน Red ที่เป็นอาหารอินเดีย แบบฟิวชั่นที่กรุงเทพฯ ก่อนได้ไป เป็น Intern ที่ร้าน elBulli (มิชลิน สตาร์ 3 ดาว) เจ้าพ่อแห่งวงการ Moleculus Cuisine (การท� ำ อาหารแบบแนววิ ท ยาศาสตร์ ) กากั้นกลับมาเมืองไทยพร้อมกับ ไอเดี ย ขั้ น เทพพร้ อ มเปิ ด ร้ า น อาหารร้านแรกในชีวิตของเค้าที่ ซอยหลังสวน ประเทศไทยทีเ่ ค้ารัก ไม่แพ้อินเดีย

17


เพือ่ ไม่ให้เป็นการเสียเวลา ขอวาร์ปมาถึงวันลิม้ ลองอาหารขัน้ เทพเลยละกัน เมนูจะเปลีย่ นทุกๆ ไตรมาสและเป็นเซอร์ไพรส์ ไม่มีใครรู้ว่าจะได้ กินอะไร ให้เดาเอาจากตัวอิโมจิที่มีทั้งหมด 25 ตัว ในเมนู Taster Plates ซึ่งเป็นเวลคัมดริ้งค์ 1 อาหารคาว 20 อาหารหวาน 4

SUMMER PITCHER WELCOME DRINK

เป็นกรานิต้าลิ้นจี่และขิงที่เสิร์ฟมาในหม้อข้าว หม้อแกงลิงบนจานน�้ำแข็งแห้ง อลังการงาน สร้าง หลอดก็ใช้เป็นหลอดไม้ไผ่ สดชืน่ หอมลิน้ จี่ และรสขิงอ่อนๆ 1 YOGHURT EXPLOSION EMOJI: BOMB

ลูกโยเกิร์ตผสมเครื่องเทศอินเดียหอมๆ ผ่าน กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คือใช้ชอ้ นหยอด เป็นลูกลงในน�้ำแคลเซียมแล้วปล่อยให้เซ็ตตัว วิธีการกินคือเทลงปากไปทั้งลูก ได้รสสัมผัส แปลกใหม่ อธิบายไม่ถูกเหมือนกัน เหมือนกิน ลูกโป่งที่มีน�้ำโยเกิร์ตข้างใน 2 LICK UR WAY UP! EMOJI: TONGUE

มาพร้อมกับเพลงของวง Kiss วิธกี นิ ตามนัน้ เลย คือเลียจากล่างขึ้นบนค่ะคุณ เป็น Chutney สารพัดอย่าง สารพัดสี มีมะขาม สะระแหน่ ผักชี พริ ก เผ็ ด เป็ น การเตรี ย มพร้ อ มให้ เ ราได้ ท� ำ ความรู้จักอาหารอินเดียมากขึ้นจากจานนี้ 3 CHILI NEST EMOJI: EGG

เสิร์ฟมาในจานรูปทรงประหลาด (เดี๋ยวตอน หลั ง มี เ ฉลย) เป็ น มั น รั ง นกที่ มี ไ ข่ น กด้ ว ย พนักงานเสิร์ฟบอกว่าให้กินไข่นกในค�ำเดียว ตอนหลังถึงเข้าใจว่าท�ำไม เพราะเปลือกไข่ทำ� จากช็อกโกแลตขาวข้างในเป็นเหมือนน�้ำซุป รสชาติเครือ่ งเทศเผ็ดร้อนทีแ่ ตกในปาก อารมณ์ เหมือนกินเสี่ยวหลงเปา 18

S O M U C H TO S M IL E A B O U T


173

4 KHANDVI

EMOJI: SNOW FLAKE

เป็น Lentil ที่ถูกอัดสูญญากาศให้พอง (Aerated) เหมือนกินคอร์นพัพฟ์ ข้างบนมี Chutney มะพร้าวกับมะขาม ทับทิม และใบ Curry Leaf ทอดกรอบ อร่อยมากได้เนื้อสัมผัสเหมือนกิน ปุยหิมะ 5 GREEN PEAS KACHORI EMOJI: BEAN PLANT

ทาร์ตถัว่ เขียว ตัวไส้เป็นเห็ดทรัฟเฟิลมูส ฟินมาก เวลากิน ตัวทาร์ตที่ท�ำจากแป้งถั่วกรุบกรอบ

หอมมัน บวกไส้ครีมเห็ดทรัฟเฟิลผสมเครือ่ งเทศ ที่ลงตัวที่สุด ท�ำให้คิดถึงซ้อสกุ้งผัดผงกะหรี่ 6 KOLKATA JHALMURI COOKIE EMOJI: COOKIE

คุ้กกี้ท�ำจากถั่วลูกไก่ ประกบกันมีไส้ข้างในเป็น Chutney มะเขือม่วง รสชาติเปรี้ยวเผ็ดหอม เครื่ อ งเทศ ผงเขี ย วด้ า นบนคื อ ผงถั่ ว เขี ย วที่ ตอนแรกนึกว่าเป็นวาซาบิ แต่ตัวผงถั่วเขียว นี่ แ หละที่ จั บ ทุ ก อย่ า งมารวมเป็ น หนึ่ ง เดี ย ว ท�ำให้ได้รสชาติและรสสัมผัสไปพร้อมๆ กัน

7 CHARCOAL POTATO BONDA EMOJI: POTATO

มันฝรั่งบดใส่ผงถ่านยัดไส้ด้วยครีมชีสฟัวกราส์ หอมมัน ผงด�ำๆ ทีโ่ รยอยูค่ อื ผงถ่านทีท่ ำ� มาจาก มันฝรั่ง อลังการงานล้านดวง กรอบ หอมมัน ได้ ร สชาติ มั น ฝรั่ ง และตั บ ห่ า นเต็ ม ๆ อร่ อ ย น�้ำตาไหล เมนูนี้คือเมนูสุดท้ายที่เสิร์ฟมาใน จานรูปทรงแปลกๆ ทีบ่ อกไปในเมนูทสี่ าม เฉลย คือ จานทีใ่ ช้จะมาต่อกันเป็นจิก๊ ซอว์รปู ประเทศ อินเดีย ประเทศอินเดียประกอบด้วย 5 รัฐใหญ่ อาหารที่เสิร์ฟมาในจานนั้นๆ คืออาหารที่เป็น เมนูเด่นของแต่ละรัฐนั่นเอง 19


8 BRAIN DAMAGE

9 FAKE TRUFFLE

จานนี้เป็นซิกเนเจอร์ของร้าน มีกิมมิกคือมีผ้า ให้ปดิ ตาก่อนอาหารมาเสิรฟ์ ตอนนีจ้ ะเริม่ มึนงง กับอาหารล่ะ ไม่รู้กินอะไรไปบ้าง หลายอย่าง เกิน๊ ฮ่า... อ่ะ ให้ปดิ ตาก็ปดิ หลังจากนัน้ คนเสิรฟ์ ก็เอาอาหารมาเสิร์ฟและจับมือเราหยิบอาหาร และป้อนเข้าปาก ไม่รู้ได้กินอะไรเข้าไป รู้แต่ว่า อร่อยกรอบนอกด้านในเป็นครีมอะไรบางอย่าง แต่กม็ รี สสัมผัสทีก่ รอบๆ ผสมอยูด่ ว้ ย เปิดตามา มีแต่จานรูปกะโหลกวางอยู่ เฉลย คือมูสสมอง แพะ ท�ำออกมาดีมากๆ นี่ขนาดลิ้นเชฟอย่าง ดิฉันยังเดาไม่ออกเลย

ท� ำ เลี ย นแบบลั ก ษณะของเห็ ด ทรั ฟ เฟิ ล ด� ำ ใช้แป้งแบบเดียวกันกับเอแคลร์ผสมผงถ่านให้ เป็นสีดำ� เสิรฟ์ มาในตะกร้าทีเ่ หมือนตะกร้าเก็บ เห็ด กัดแป้งกรอบๆ เข้าไปเจอไส้มูสครีมเห็ด ทรั ฟ เฟิ ล จานนี้ ส ร้ า งความฉงนมากมายใน ฐานะเพสตรีเ้ ชฟ เพราะหยิบเจ้าก้อนทรัฟเฟิลนี้ ขึ้นมาเพื่อหาว่าเค้าเจาะรูตรงไหนเพื่อใส่ไส้ แต่กห็ าไม่เจอ คิดไปมาจนถึงวันรุง่ ขึน้ ถึงมีพทุ ธิ ปัญญาว่า เค้าใส่ไส้แบบแช่แข็งลงไปตอนบีบ แป้งพอเข้าอบไส้ก็จะถูกอุ่นให้ร้อนพร้อมตอน อบแป้งได้ออกมาเป็นจานนี้ เทคนิคเทพมาก

EMOJI: BRAIN

EMOJI: MUSHROOM

10 TOMATO SUNDAE EMOJI: TOMATO

คื อ ซู ชิ ม ะเขื อ เทศ แผ่ น สาหร่ า ยกลายเป็ น แผ่ น เจลมะเขื อ เทศ มี ไ ข่ ป ลาซาลมอนและ เจลลี่มะเขือเทศเปรี้ยวอมหวานหอมเครื่องเทศ อยูด่ า้ นใน ถือว่าเป็นอินเดียญีป่ นุ่ ฟิวชัน่ จานแรก ที่เคยได้ลิ้มลองเลยทีเดียว

20

S O M U C H TO S M IL E A B O U T


173

11 FOIE GRAS CORN DOG EMOJI: CORN

เสิรฟ์ มาในตะกร้าและกระดาษห่อฮอทด็อก แต่ ข้างในไฮโซมาก เป็นข้าวโพดโครเก็ทไส้ตบั ห่าน อันนีน้ า่ จะเป็นอีกอันทีไ่ ด้แรงบันดาลใจมาจาก อาหารญี่ปุ่น แป้งข้างนอกกรอบหอม มีเม็ด ข้าวโพดเกาะอยู่รอบๆ ข้างในเป็นมูสตับห่าน อร่อยมากๆ เป็นจานอร่อยในดวงใจเลย 12 ASSAM TEA ORANGES & EEL EMOJI: ORANGE

ใครชอบปลาไหลต้องชอบจานนี้ เปลือกหอยมุก ท�ำจากไวท์ช็อกโกแลตที่พ่นสีให้เหมือนเปลือก หอยจริง จัดวางปลาไหลย่างลงไปบนครีมมูส ชาอัสสัมและส้ม ได้รสสัมผัสที่สดชื่นมากๆ การเดินทางของเมนูยงั ไม่จบแค่นี้ โปรดติดตาม ตอนสองในฉบับหน้าดิฉันจะมาเล่าให้ฟังต่อ รับรองว่าอ่านแล้วจะต้องว้าว เป็นอาหารทีไ่ ม่ใช่ แค่อร่อย แต่ทกุ อย่างถูกคิดถูกทดลองมาอย่างดี เป็นประสบการณ์การกินขั้นเทพที่แท้ทรู Sugar & Sunshine

www.sugarandspice15.com

For those of you who would like to entertain but don’t want to cook(or are unable to for whatever reason), you could let me do the job for you! You can now check out my new website at www.sugarandspice15.com for all your bespoke catering service needs. You can also follow me on Instagram: @sugar_and_sunshine | @chefcanteen | @15sugarspice15 for my foodie footage and everything else!

21


smile S P E C I A L

THANADSRI SAWASDIWAT

หม่ อ มราชวงศ์ถ นัด ศรี สวั ส ดิ วั ต น์ 22

S O M U C H TO S M IL E A B O U T


173

่ ในชือ ่ ทีค ่ นในรุ่นเมือ ่ สัก 40 ปีที่แล้วคุ้นเคยเป็นอย่างดี ชื่อของ “คุณชายถนัดศรี” เป็นหนึง ทัง ้ ในบทบาทของนักร้อง นักสื่อมวลชนและที่โดดเด่นที่สุด เห็นจะเป็นบทบาทของ “นักชิม” ซึ่งได้ติดตัวมาจากการเป็นผู้ริเริ่มท�ำกิจกรรม “เชลล์ชวนชิม” ตระเวนหาร้าน อร่อยทั่วประเทศ เพื่ อให้ตราสัญลักษณ์เชลล์ชวนชิมและประกาศนียบัตร กับเป็นร้านอร่อยควรคู่แก่การแวะมาชิม ่ งราวของคุณชายถนัดศรีพอสังเขป ท่านเป็นใคร เพื่ อการร�ำลึกถึงท่าน เราขอเล่าเรือ ่ ในบุคคลทีม ่ อ มาจากไหน และท�ำไมถึงกลายมาเป็นหนึง ี ท ิ ธิพลต่อวัฒนธรรมอาหารของไทย ตั้งแต่สตรีทฟู ด ้ ไปจนถึงภัตาคารหรูหรา WORDS EDDY CHANG

หม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิวตั น์ เป็นโอรส คนโตของหม่ อมเจ้ า เฉลิ มศรี สวั สดิ วัตน์ สวั ส ดิ วั ต น์ กั บ หม่ อ มเจริ ญ สวั ส ดิ วั ต น์ ณ อยุธยา เกิดเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2469 ที่วังเพชรบูรณ์ และใช้ชีวิตอยู่ ภายในวังสระปทุม มีพี่สาวและน้องชาย คือ เภสัชกรหญิงหม่อมราชวงศ์สนองศรี สวั ส ดิ วั ต น์ แ ละหม่ อ มราชวงศ์ เ พิ่ ม ศรี สวัสดิวัตน์ หม่อมราชวงศ์ถนัดศรีมีศักดิ์ เป็ น หลานอาของสมเด็ จ พระนางเจ้ า ร�ำไพพรรณี ท่ า นเริ่ ม การศึ ก ษาที่ โ รงเรี ย นราชิ นี ใ นปี พ.ศ. 2481 และไปต่อทีโ่ รงเรียนเทพศิรนิ ทร์ พ.ศ. 2485 จนจบชั้นมัธยม แล้วเข้าศึกษา ระดับอุดมศึกษาทีม่ หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการเมือง ช่วงนั้นเองที่ท่านเริ่มมีคน ชวนเข้าไปท�ำงานในแวดวงบันเทิงทั้งเป็น เป็นนักร้อง นักแสดงแม้ว่าจะไม่ได้โด่งดัง ไปทั่วประเทศ แต่คนก็เริ่มคุ้นหน้าคุ้นตา บ้างแล้ว และเริม่ หลงรักการท�ำงานหน้ากล้อง และงานสื่อสารมวลชน จากนั้นช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ท่าน เดิ น ทางไปศึ ก ษาต่ อ ที่ ป ระเทศอั ง กฤษ ช่ ว งที่ อ ยู ่ ที่ น่ั น ท่ า นก็ มี โ อกาสได้ เ ข้ า ไป

ท� ำ งานที่ บี บี ซี ภ าคภาษาไทย ท� ำหน้ า ที่ รายงานข่าวและเขียนสารคดี ท�ำให้ความ สนใจงานด้ า นสื่ อ สารมวลชนของท่ า น ชั ด เจนขึ้ น ไปอี ก เมื่ อ กลั บ มาที่ เ มื อ งไทย จึงมองหาโอกาสและตั้งเป้าว่าจะท�ำงาน ด้านสื่อสารมวลชน ด้วยบุคลิกที่เป็นคน เข้าถึงง่าย น�้ำเสียงไพเราะ เป็นคนที่พูดมี จังหวะจะโคนในการใช้เสียงได้ดี จึงเป็น เรื่องไม่ยากที่ท่านจะได้งานในสายงาน สื่อสารมวลชนที่ท่านสนใจ ทั้งการเขียน คอลั ม น์ “ถนั ด ศรี ช วนชิ ม ” ลงในมติ ช น สุดสัปดาห์ จัดรายการ “ครอบจักรวาล” รายการสารคดีปกิณกะ ว่าด้วยการท่องเทีย่ ว และแนะน�ำอาหารทั้งในและต่างประเทศ และรายการ “การบินไทยไขจักรวาล” (ช่วง พ.ศ. 2521-พ.ศ.2548) “พ่อบ้านเข้าครัว” ในช่วงทศวรรษ 2520-2530 รายการนี้เอง ต่อมาได้พัฒนากลายมาเป็นรายการ “พ่อ ลูกเข้าครัว” ร่วมกับบุตรชาย หม่อมหลวง ศิริเฉลิม สวัสดิวัตน์ ในช่วงปีพ.ศ. 2551 งานทั้งหมดหล่อหลอมตัวตนของท่านให้ กลายเป็นกูรูเรื่องวัฒนธรรมการท่องเที่ยว มารยาททางสังคมและการกินอยูข่ องผูค้ น ไปโดยปริยาย

23


และ “เชลล์ชวนชิม” ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ ขั บ เน้ น ความสามารถและเสน่ ห ์ ข องท่ า น ซึ่งต้องบอกว่าทั้งตัวท่านและเชลล์ชวนชิม กลายเป็นสองสิ่งที่แยกกันไม่ออก เชลล์ ช วนชิ ม เป็ น การร่ ว มมื อ กั น ระหว่ า ง คุณชายถนัดศรีกับบริษัทเชลล์ ประเทศไทย จุ ด เริ่ ม ต้ น ของเชลล์ ช วนชิ ม มาจากความ ต้องการของบริษัทค้าน�้ำมันเชลล์ที่ต้องการ ส่ ง เสริ ม ให้ ค นเดิ น ทางมี คู ่ มื อ ส� ำ หรั บ การ กิ น ดื่ ม เที่ ย วในจั ง หวั ด ต่ า งๆ ทั่ ว ประเทศ โดยถอดแบบความส� ำ เร็ จ มาจากการท� ำ “มิชลินไกด์” ของบริษทั ยางรถยนต์ในฝรัง่ เศส ที่เริ่มท�ำไกด์บุคแนะน�ำร้ายอาหารทั่วยุโรป เมื่อปี 2499 จนประสบความส�ำเร็จ 24

S O M U C H TO S M IL E A B O U T

่ ความโดดเด่นอย่างหนึง ของคุณชายถนัดศรี ก็คือความรอบรู้เรื่อง อาหารการกิน และวัฒนธรรม ่ ว การท่องเทีย ในหลากหลายมิติ

กิจกรรมเชลล์ชวนชิมเริ่มต้นเมื่อ 2504 จาก การชักชวนของหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ซึ่ง ขณะนั้นท�ำงานอยู่ที่บริษทเชลล์ประเทศไทย ในฐานะผู้จัดการแผนกส่งเสริมการขายและ การโฆษณาซึ่งก�ำลังมองหาช่องทางใหม่ๆ ในการท�ำให้เชลล์เป็นทีร่ จู้ กั มากขึน้ และกระตุน้ ให้เกิดการเดินทางเพื่อให้คนแวะปั้มน�้ำมัน และสร้างความรู้สึกดีกับแบรนด์เชลล์ รูปแบบของเชลล์ชวนชิมไม่มีอะไรซับซ้อน โดยคุณชายถนัดศรีจะตระเวนไปทั่วประเทศ เพือ่ มอบตราสัญลักษณ์และใบประกาศนียบัตร ว่าร้านนี้น่าสนใจอร่อยจริง แต่ไม่ได้มีการจัด อันดับเหมือนกับมิชลินไกด์ กิจกรรมนี้ไม่ได้ มี ก ารเรี ย กค่ า ตอบแทนใดๆ จากทางร้ า น


173

แต่ร้านต้องรักษามาตรฐานของอาหารและ การบริการให้ได้ โดยจะมีเจ้าหน้าทีแ่ ละทีมงาน มาแอบตรวจเช็กทุกๆ ปี กิ จ กรรมนี้ ไ ด้ ส ร้ า งการเปลี่ ย นแปลงอย่ า ง มากมายให้กบั ธุรกิจอาหารทัว่ ประเทศ เพราะ มั น สามารถยกระดั บ ธุ ร กิ จ เล็ ก ๆ ในชุ ม ชน ให้กลายเป็นธุรกิจระดับประเทศ เป็นกิจกรรม ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว ยกระดับการบริการและ มาตรฐานของร้านอาหารและการปรุง ในยุค เริม่ ต้นของการท�ำงาน เชลล์ชวนชิมถือเป็นยัง เป็ น แบรนด์ เ ดี ย วที่ ใ ห้ ป ระกาศนี ย บั ต รกั บ ร้านอาหารและสามารถสร้างความน่าเชื่อถือ ได้อย่างน่าทึง่ นีค่ อื การเปลีย่ นแปลงทีค่ ณ ุ ชาย ถนั ด ศรี แ ละเชลล์ ช วนชิ ม ได้ ส ร้ า งไว้ ใ ห้ กั บ วั ฒ นธรรมการท่ อ งเที่ ย ว การกิ น และช่ ว ย ยกระดับธุรกิจร้านอาหารของคนไทย ปฎิเสธ ไม่ได้วา่ ความส�ำเร็จของโครงการนี้ ส่วนหนึ่ง เพราะมาจากความมีชื่อเสียงและบุคลิกของ คุณชายถนัดศรี การท�ำงานเชลล์ชวนชิมจึงเป็น เสมือนการต่อยอดให้คนรักแบรนด์ “ถนัดศรี” และเชลล์มากขึ้นไปอีก ในเวลาไม่นานนักรูปแบบรายการคล้ายๆ กับ เชลล์ ช วนชิ ม ก็ เ ริ่ ม เกิ ด ขึ้ น มากมาย เป็ น รายการแบบตระเวนกิน ตระเวนชิม และท�ำให้ ธุรกิจร้านอาหารและการท่องเที่ยวขยายตัว ขึ้นตามมา ลามไปถึงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เช่น ธุรกิจการผลิตสารคดีหรือรายการโทรทัศน์ที่ เกีย่ วกับอาหาร ก็ผดุ ขึน้ มากมาย เกิดประเพณี

่ งรายการอาหารการกิน กระแสธารความนิยมเรือ เปิดโลกใหม่ๆ ให้กบ ั คนไทย และสร้างวัฒนธรรมการเดินทาง ควบคูก ่ บ ั การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดด

การมอบประกาศนียบัตรหรือตราสัญลักษณ์ ให้ไว้กบั ร้านเพือ่ การันตีความอร่อย ซึง่ เวลา ต่อมาตราเหล่านี้ได้พัฒนาจนกลายเป็น ธุรกิจเฟรนไชส์และสร้างธุรกิจร้านอาหาร ขนาดเล็กๆ ตามมาอีกด้วย ความโดดเด่นอย่างหนึง่ ของคุณชายถนัดศรี ก็ คื อ ความรอบรู ้ เ รื่ อ งอาหารการกิ น และ วัฒนธรรมการท่องเที่ยวในหลากหลายมิติ เนือ่ งจากท่านมีโอกาสเติบโตในหลากหลาย สังคม ตั้งแต่การอยู่ในสังคมที่เต็มไปด้วย กฎข้อบังคับมากมายอย่าง สังคมในวังมา จนถึงสังคมที่เฟื่องฟูไปด้วยเสรีภาพอย่าง ในช่วงที่ท่านเรียนที่ธรรมศาสตร์และยาม เมือ่ อยูท่ อี่ งั กฤษการได้เห็นทัง้ ประเพณีและ วัฒนธรรมของชนชัน้ สูงและการคลุกคลีอยู่ กับวิถชี าวบ้านในยุคนัน้ ถือเป็นคุณลักษณะ พิเศษที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนัก เมื่อมองย้อน กลับไปสักครึ่งศตวรรษที่แล้วท่านจึงเป็น ความลงตัวของการมีอยู่ของสังคมสื่อของ ไทยในช่วงนั้น กระแสธารความนิยมเรื่อง รายการอาหารการกิน เปิดโลกใหม่ๆ ให้กบั

คนไทย และสร้างวัฒนธรรมการเดินทาง ควบคูก่ บั การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างก้าว กระโดดในช่วงพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เป็ น นายกรั ฐ มนตรี การมี ถ นนหนทางที่ กว้างขึ้น เปิดโอกาสให้คนอยากเดินทาง มากขึ้น การเข้ามาของบริษัทรถยนต์ท่ีเริ่ม มาตัง้ ฐานการผลิตในไทย สร้างค่านิยมใหม่ ของการขับรถเทีย่ ว รายการอย่าง เปิปพิสดาร แม่ชอ้ ยนางร�ำ ตามไปดู และอีกหลากหลาย รายการ ก็ถอื ว่าเป็นผลพวงจากรายการของ คุณชายถนัดศรี คุณชายถนัดศรี ได้รบั รางวัลศิลปินแห่งชาติ (สาขาศิลปะการแสดง ดนตรีไทยสากลขับร้อง) พ.ศ. 2551 ได้รับรางวัลรางวัล นราธิป “นักเขียนอาวุโส” ในปี พ.ศ. 2551 และรางวัลเกียรติยศคนทีวี ในงานประกาศ ผลรางวัลโทรทัศน์ทองค�ำ ครั้งที่ 25 ประจ�ำ ปี พ.ศ. 2551 ท่านเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งต่อมน�้ำเหลือง ระยะสุดท้าย สิริรวมอายุได้ 93 ปี 25


ตามรอยร้านโปรด ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวฒ ั น์ ร้านนัดพบ สวนอาหารเมืองนนท์

ข้าวมันไก่มงคลวัฒนา

สนั่นอาหารทะเล

“ร้านอาหารไทย รสชาติไทยภาคกลางแท้ๆ ที่ ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ ชื่นชอบที่สุด ให้ คนซื้อกลับมากินที่บ้านบ่อยที่สุด”

“ไก่นุ่ม น�้ำจิ้มรสจัด รับประกันความอร่อย” ข้าวมันไก่เจ้าประจ�ำที่ ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวตั น์ พาครอบครัวไปกินบ่อยมาก

ร้านนัดพบขายข้าวราดแกงที่มีเมนูมากกว่า 40 เมนูให้ลิ้มลอง โดยเฉพาะแกงเลียง ที่ใช้กุ้งโขลก แบบโบราณ รสเผ็ดร้อน ถือเป็นสูตรที่ถูกต้อง ขนานแท้ แถมยังมีเมนูของป่า โดยเฉพาะพวก เมนูหากินยากอย่างกบสดผัดเผ็ดใส่ตะลิงปลิง ราดด้วยหัวกะทิ จานนี้เด็ดสุดยอด

จุดเด่นความอร่อยของร้านนี้อยู่ที่ “ข้าวมัน” ที่ยัง ใช้กรรมวิธีการหุงแบบโบราณที่ใช้เตาถ่านและ ใช้ข้าวหอมมะลิเก่า จึงท�ำให้ข้าวมันมีความนุ่ม และมีกลิ่นหอมมาก

“ร้ า นอาหารที่ มี ข องอร่ อ ยจนไม่ ส ามารถ สาธยายได้หมด สนั่นข้าวต้มปลา หรือสนั่น อาหารทะเล เป็นร้านโปรดเจ้าประจ�ำอีกร้าน ของ ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ เรียกได้ว่าใน 1 ปีท่านอยู่ที่ร้านนี้เกิน 150 วันเลยทีเดียว”

ส่วนใครชอบกินขนมจีนให้ลองกินกับแกงเขียว หวานเนื้อมะเขือพวงแกล้มด้วยปลาช่อนแดด เดียว ขาดไม่ได้เป็นลูกชิ้นปลากรายท�ำเอง ผัด ขี้เมาใส่ยอดมะพร้าวอ่อน ร้านนี้อร่อยเข้มข้น สมกับที่ ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ ยกให้เป็น ร้านโปรดในดวงใจจริง ๆ ริมถนนพิบูลสงคราม ใกล้สะพานพระราม 5

ส่วนน�ำ้ จิม้ นัน้ บอกได้เลยว่าอร่อยเลิศ เพราะเป็น สูตรลับดั้งเดิมสไตล์ไหหล�ำ คลุกกินกับข้าวมัน เปล่าๆ ยังอร่อย มาพร้อมไก่ตม้ ทีส่ ด และนุม่ สุดๆ โดยไม่ ต ้ อ งตบไก่ ใ ห้ แ บน เมื่ อ รวมสามอย่ า ง เข้าด้วยกันก็จะได้ข้าวมันไก่ที่อร่อยที่สุดไปเลย นอกจากนี้ ยั ง มี ไ ก่ ท อด และเมนู พิ เ ศษอย่ า ง บะหมีแ่ ห้งไก่ทอด บะหมีห่ มูเด้ง ทีอ่ ร่อยไม่แพ้กนั ขอย�้ำว่าร้านนี้เป็นข้าวมันไก่ที่ ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวตั น์ ทานเป็นประจ�ำ ขอการันตีวา่ อร่อยจน วางช้อนไม่ลงแน่นอน ถนนพหลโยธินขาออกก่อนถึงสามแยกเสนานิคม ซอยพหลโยธิน 37/1

26

S O M U C H TO S M IL E A B O U T

ร้านนี้มีเมนูอร่อยเยอะมากไม่ว่าจะเป็น ข้าวต้ม แห้งทะเล และผัดคะน้าปลาหมึก ที่มาทีไรก็ต้อง สั่ง ส่วนเมนูปูนั้น ก็จะขอแนะน�ำเนื้อปูทะเลผัด ผงกะหรีก่ นิ กับเส้นหมีฮ่ อ่ งกง ปูทะเลไข่ดองแซ่บๆ และปูไข่นึ่งเนื้อและไข่แน่นๆ เมนูปลาที่ขึ้นชื่อ ประจ�ำร้าน คือ ปลาหิมะนึง่ ซีอวิ๊ กินคูก่ บั เส้นใหญ่ ลวก ทีอ่ ร่อยหอมหวานมากๆ แถมเมนูใหม่ลา่ สุด หมูเค็มสูตรอาม่า ที่รสชาติเค็มหอมมันอร่อย แนะน�ำให้มาลองกินกัน รับรองไม่ผดิ หวังแน่นอน หลังตลาด อ.ต.ก. (ทางเข้าประตู 4)

ที่มา

shellshuanshimofficial shellshuanshim.com


173

27


smile I N T E R V I E W

ณัฏฐนันท์ สนุ่นรัตน์ น้ อ งแพรพาเพลิน

่ ีความสามารถไม่ธรรมดา เมคอัพอาร์ทิสต์ตัวน้อยวัยเพี ยง 11 ปี ทีม และเป็นที่จับตามองทั้งขาวไทยและชาวต่างชาติ ณัฏฐนันท์ สนุ่นรัตน์ หรือที่หลายๆ คนรู้จักในชื่อ “น้องแพรพาเพลิน” ได้รับเชิญให้มาร่วมเป็นเมคอัพอาร์ทิสต์ ในงาน London Fashion Week และร่วมเป็นหนึ่งในทีมเมคอัพอาร์ทิสต์ ร่วมกับ JAL Fashion UK ในโปรเจค Airport Link ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ThaiSmile ได้มีโอกาสสัมภาษณ์พิเศษสาวน้อยเมคอัพอาร์ทิสต์แสนมหัศจรรย์คนนี้ WORDS/PHOTOS MINKY GURNEY

28

S O M U C H TO S M IL E A B O U T


173

มาอังกฤษหลายครั้ง

น้องแพร: มาอังกฤษเป็นครั้งที่สาม แล้วค่ะ ครั้งแรกคือมาเที่ยวแล้วก็มา เรี ย นแต่ ง หน้ า ไปด้ ว ย เรี ย นคอร์ ส แต่งหน้า มีแอร์บรัชแล้วก็สเปเชียล เอฟเฟคนิดหน่อย แต่ว่าแพรเป็นคน เลือกลุคเอง แพรได้เรียนแต่งหน้า

แฟนซีด้วย เป็นลุคสโนว์ควีน ครั้งที่ สองก็มาเรียนอีกเป็นคลาสต่อเนื่อง จากครั้งแรกค่ะ มาอังกฤษครั้งนี้มีแผนงานอะไร

น้องแพร: แพรมาครั้งนี้ 10 วัน มา ท�ำงานแล้วก็เที่ยวด้วยค่ะ แพรจะ

เที่ ย วแถวอั ง กฤษแล้ ว ก็ จ ะเลยไป เที่ยวสก๊อตแลนด์ด้วย หนึง่ ในการมา ครั้งนี้ก็คือร่วมเป็นช่างแต่งหน้ากั บ ทีม เจเอแอล แฟชั่น ยูเค ในโปรเจค งานแอร์พอร์ต ลิ้งค์ และได้ร่วมงาน กับคุณนิกและทีม ตื่นเต้นมากค่ะ

29


่ อ ่ จ แล้วตอนทีน ้ งแพรเริม ู้ ก ั และพู ดถึง ่ เป็นทีร ่ ต่างๆ คุณแม่ และวิจารณ์อย่างมากมายในสือ รู้สึกอย่างไร

น้องแพรตอนเด็กๆ เป็นอย่างไรบ้าง

คุณแม่: น้องแพรเป็นเด็กที่เลี้ยงง่ายค่ะ ค่อนข้างขี้อายนิดหน่อย ตอนนี้คุณแม่ก็ ให้เค้าท�ำงานอยู่กับคนเยอะๆ เค้าก็จะ ได้มีโอกาสพัฒนาตัวเองไปด้วย คุ ณ ครู : น้องแพรพูดจาเป็นผู้ใหญ่มา ตั้งแต่เด็กๆ ชอบอยู่กับผู้ใหญ่ ค่อนข้าง แตกต่างจากเด็กคนอื่น ไม่ค่อยท�ำอะไร 30

S O M U C H TO S M IL E A B O U T

อย่างเด็กทั่วไปท�ำ ไม่เล่นอะไรแบบเด็กๆ ไม่เล่นเกมส์ ไม่เล่นตุ๊กตา น้องแพรเริม ่ ต้นการแต่งหน้าได้อย่างไร

คุณแม่: น้องแพรชอบแต่งหน้ามาตั้งแต่ เด็กๆ ตอนแรกๆ คุณแม่ก็ต้องเก็บเครื่อง ส�ำอางค์ น้องแพรก็ท�ำหน้าหงอยๆ คุณ แม่ ก็ ดู น ้ อ ง รู ้ สึ ก ว่ า น้ อ งสนุ ก เวลาน้ อ ง แต่งหน้า คุณแม่ก็เลยเลิกดุละ

คุณแม่: คุณพ่อไม่คอ่ ยอยากให้แต่ง กลัวหน้าเสีย กลัวสังคมว่ามองว่าน้องท�ำตัวเกินวัย แก่แดด ส่วนตัวคุณแม่เองเฉยๆ มีคนคอมเม้นท์แรงๆ บ้าง คุณแม่ก็ต้องใจเย็นเข้าไว้ เราต้องเข้มแข็งก่อน เพื่อให้ลูกเข้มแข็งตามเรา ส่วนน้องแพรเค้าก็ ยอมรับมากขึ้นเมื่อเค้าโตขึ้น คุณแม่ภูมิใจที่เค้า กล้าและแตกต่างจากคนอื่น น้องแพรเป็นเด็ก คนแรกๆ ที่ท�ำเกี่ยวกับแต่งหน้า คนแรกๆ ก็มัก จะโดนว่าเยอะหน่อย แต่ตอนนี้เวลาคุณแม่กับ น้ อ งแพรไปไหนก็ จ ะมี ค นมาขอบคุ ณ ที่ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการสร้ า งแรงบั น ดาลใจให้ เ ค้ า ไม่ ท้อถอย บางคนลูกเค้าหยุดร้องเพลงจากที่เคย ชอบ แต่พอมาดูคลิปน้องแพรก็ท�ำให้เค้ามีแรง ผลักดันที่จะร้องเพลงต่อ คุณแม่อยากบอกว่า อย่ายอมแพ้ค่ะ อย่าอ่อนแอ ถ้าเราอ่อนแอลูกเรา ก็จะอ่อนแอตาม ถ้าเรายอมแพ้ ลูกเราก็จะยอม แพ้ตาม แล้วเราอาจจะไม่ได้มาถึงจุดนี้


173

พู ด ถึ ง ง า น ที่ เ มื อ ง ไ ท ย บ้ า ง แ ล ะ ฝ า ก ผลงานค่ะ

น้องแพร: ก็รับงานแต่งหน้าบ้าง รับรีวิวสินค้า แล้ ว แพรก็ มี ช ่ อ งยู ทู ป ของแพรเองค่ ะ ฝากกด ติดตามได้ที่ Nongpearpaplern น้องแพรพาเพลิน Nongpearpaplearn

31


smile T R E N D S

SEPTEMBER, DO YOU REMEMBER? 32

S O M U C H TO S M IL E A B O U T

เดือนนี้เป็นเดือนแห่งความทรงจ�ำทั้งดีและแย่ ทั้งน่าประทับใจ และเหตุการณ์ที่อยากลืม ก็ลืมไม่ได้ เราลองมาอ่านกันนิดว่า ในเดือนนี้มีเหตุการณ์อะไรที่น่าจดจ�ำบ้าง WORDS EDDY CHANG PHOTO / ILLUSTRATE SHUTTERSTOCK


173

9/11 18 ปีของ 9/11

ไม่มใี ครสามารถลืมภาพของตึกแฝด เวิลด์เทรด เซ็นเตอร์ ที่ถล่มลงมาต่อหน้าต่อตาของผู้ที่ เฝ้าดูเหตุการณ์นี้กว่าร้อยล้านคนทั่วโลก และ เป็นจุดเริ่มต้นของการไล่ล่ากลุ่มทาลีบัน กลุ่ม อัลเคด้า การก่อการร้ายแบบกลุ่มเล็กๆ ความ หวาดกลัวต่อคนมุสลิม การสร้างความเกลียดชัง เข้าสู่เศรษฐกิจถดถอย แต่ก็เป็นยุคเริ่มต้นแห่ง การสัง่ สมอาวุธของประเทศมหาอ�ำนาจทัว่ โลก เช่นกัน ในครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตไปกว่า 3,000 คน และใช้เวลาพิสูจน์ซากดีเอ็นเออยู่นานหลายปี เนื่องจากความย่อยยับของพื้นที่ที่ต่อมาเรียก กันว่า Ground Zero จนถึงวันนี้คนอเมริกัน (โดยเฉพาะคนในนิวยอร์ก) และทั่วโลกก็ยังคง มีความรู้สึกหวาดกลัว และไม่มั่นคงกับสิ่งที่ เกิดขึ้น นิวยอร์กมีกิจกรรมการส่องไฟเป็นรูป ตึกแฝดขึ้นฟ้าเพื่อเป็นการร�ำลึกถึงเหตุการณ์ ที่ผ่านมา นอกเหนือจากผลกระทบทางด้าน จิตใจแล้ว ตอนนีเ้ ริม่ มีผปู้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การวินจิ ฉัย ว่าได้รบั ผลกระทบจากเหตุการณ์ 9/11 มากขึน้ เรื่อยๆ เช่น ระบบทางเดินหายใจ สาเหตุของ การเป็นมะเร็ง หรืออาการผู้ป่วยที่เกิดขึ้นกับ คนที่ท�ำงานเกีย่ วข้องกับเหตุการณ์ครั้งนั้น เช่น กลุ่มนักดับเพลิง ต�ำรวจ ตอนนี้มีการระดมทุน เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ เหยื่ อ จากเหตุ ก ารณ์ ดั ง กล่ า ว และเตรียมการไว้เพื่อรับมือกับผู้ป่วยที่มาจาก เหตุการณ์นี้ ที่เชื่อว่าน่าจะค่อยๆ แสดงผล ออกมาเรื่อยๆ ขอเป็นก�ำลังใจให้ทกุ ท่านผ่านความรูส้ กึ นีไ้ ปได้ และภาวนาว่าโลกในวันหน้าเราจะเกลียดชังกัน น้อยลงกว่านี้

33


SERIES

34

25 ปีของซีร่ย ี ์ Friends ท�ำไมคนยังชอบ?

ที่ Friends ออกฉายครั้งแรกในสถานี NBC

ต้นเดือนกันยายนมีการประกาศงาน ฉลองครบรอบ 25 ปีของซีรี่ย์ Friends ซึ่งถือเป็นงานใหญ่ไม่น้อย เพราะจะมี หลากหลายกิจกรรมเกิดขึ้น ทั้งการจัด นิทรรศการ จ�ำลองฉากในห้องถ่ายท�ำ ฉากต่างๆ และจ�ำหน่ายของที่ระลึก ด้วย (แน่นอนมีฉากร้านกาแฟ Central Perks ด้วย) และจะมีการฉาย 12 ตอน ของซี รี่ ย ์ ที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มมากสุ ด พร้อมฉากทีไ่ ม่เคยถูกออกอากาศทีไ่ หน มาก่อนในโรงหนังกว่า 1,000 แห่งทัว่ สหรัฐอเมริกาด้วยฟิล์ม 35 มิลลิเมตร ที่รีมาสเตอร์ใหม่ พร้อมบทสัมภาษณ์ ใหม่ของบรรดานักแสดงน�ำทีร่ ว่ มแสดง ในซีรี่ย์เรื่องนี้ทั้ง เจนนิเฟอร์ แอนิสตัน (Jennifer Aniston) คอร์ทนีย์ ค๊อกซ์ (Courteney Cox) ลิซ่า ครูโดว์ (Lisa Kudrow) แมทธิว เพอร์รี่ (Matthew Perry) เดวิ ด ชวิ ม เมอร์ (David Schwimmer) และแมตต์ เลอบลอง (Matt LeBlanc) ในช่วงปลายเดือนนี้ ติ ด ต่ อ กั น เป็ น เวลาสามคื น ในช่ ว ง ปลายเดือนนี้ ซึ่งเป็นวันเดียวกันกับ

ผูม้ สี ว่ นในการสร้างซีรยี่ เ์ รือ่ งนีท้ งั้ เดวิด เครน (David Crane) มาร์ทา คัฟฟ์ แมน (Marta Kauffman) เควิน ไบรท์ (Kevin Bright) และลิซา่ เกรกอเรีย่ น (Lisa Gregorian) ซึง่ เป็นผูผ้ ลิตรายการ โทรทัศน์และกลุม่ ผูบ้ ริหารของวอร์เนอร์ บราเธอร์สในขณะนั้น

S O M U C H TO S M IL E A B O U T

ปรากฎการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในปั จ จุ บั น นี้ พวกเขาเองก็ยังประหลาดใจว่า นี่คือ ความน่าทึ่งของสื่อบันเทิงที่สามารถ มั ด ใจคนดู ไ ด้ อ ยู ่ ห มั ด แฟนๆ ของ Friends มีทุกกลุ่มต​ ่างทั้งอายุ ภูมิหลัง การศึกษา ฯลฯ ผู้ผลิต Friends ทุกคน พูดเป็นเสียงเดียวกั นว่าต้องยกเครติด ให้ กั บ การคั ด เลื อ กตั วนั ก แสดงที่ มี เคมีตรงกัน และท�ำให้ คนดู “เชื่อ” ได้ จริงๆ ว่าคนเหล่านี้คือเพื่อนกันจริงๆ และเป็นคนๆ นั้นจริงๆ Friends ถูกผลิตขึ้นมาด้วยแนวคิดว่า ต้ อ งการสื่ อ ถึ ง ชี วิ ต ข องวั ย หนุ ่ ม สาว หลังจากเริ่มโตเป็นผู้ใหญ่ ผูกพันกัน

เป็นเหมือนกลุม่ เพือ่ นทีแ่ ม้วา่ แต่ละคน แตกต่างกัน แต่กเ็ ชื่ อมกันด้วยมิตรภาพ และจบแต่ละวันด้วยการแชร์เรื่องราว บ้าๆ บอๆ สนุกสนานชวนหัว ในความบ้าๆ บอๆ และความฮิตของ มัน ก็ท�ำให้ Friends ได้รับความสนใจ และถูกน�ำไปตีความถึงสั ญญะและ ความหมายแฝงต่างๆ ที่ซ่ อนอยู่ใน แต่ละตอน จะเรียกว่า Friends เป็นการสะท้อน ถึ ง ชี วิ ต วั ย รุ ่ น ยุ ค ก่ อ น Y2K ก็ ว ่ า ได้ มันเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน การ เริ่มเข้าสู่ความทันสมัย ภาพสะท้อน ของค่ า นิ ย มใหม่ ๆ ของคนอเมริ กั น อย่างเช่น การเข้ามาอยู่ร่วมกันของ วัยแรงงานทีม่ าจากชนชัน้ กลางมาเช่า อพาร์ทเม้นท์อยู่ด้วยกัน ซีรี่ย์หลังจาก ยุคของ Friends ก็จะมีภาพสะท้อน คล้ายๆ กัน กระแสวัฒนธรรมแบบ Third Place ที่กลุ่มเพื่อนนัดเจอันใน ร้านกาแฟ ก็ถูกหยิบจับมาพูดถึง และ เมืองก็เป็นไปในทิศทาง ช่วงก่อนเข้าสู่ ยุ ค มิ ล เลนเนี ย ล เป็ น ช่ ว งขาขึ้ น ของ สตาร์บัคส์ ถ้าดูจากรายงานประจ�ำปี


173

จะเห็นเลยว่าสตาร์บคั ส์ขยายตัวอย่างรวดเร็ว มากจาก 272 ร้านในปี 1993 มาเป็น 425 ในปี 1994 และยังซื้อกิจการชา Tazo Tea และธุรกิจจัดจ�ำหน่ายเพลง Here Music (รุ่นผมต้องจ�ำกันได้แน่นอน) ท�ำให้ก่อน ข้ามสหัสวรรษใหม่ เวลานั้นสตาร์บัคส์ก็มี ร้านกาแฟสาขา 2,500 ร้าน วัฒนธรรมร้านกาแฟ กลายเป็นกระแสใหม่ ฉากร้านกาแฟ Central Perks ก็เป็นส่วน หนึ่งของการสะท้อนวัฒนธรรมร้านกาแฟ ฉากที่เพื่อนมาสุมหัวกันในร้านกาแฟยัง ท�ำให้เกิดซีรี่ย์ในลักษณะที่เรียกว่า “แฮงค์ เอ้าท์ คอมมิดี้” (Hangout Comed) คือ ซี รี่ ย ์ ที่ แ กนเรื่ อ งเล่ า ถึ ง การรวมกลุ ่ ม ของ เพื่อนหรือครอบครัว ที่แต่ละคนมีเส้นเรื่อง ต่ า งกั น แต่ ม าบรรจบร่ ว มกั น ได้ เ พราะ สถานที่ ห รื อ ความสั ม พั น ธ์ บ างมุ ม ของ ตั ว ละคร ที่ เ กาะเกี่ ย วกั น ลั ก ษณะของ แฮงค์เอ้าท์ คอมมิดแี้ บบ Friends ท�ำให้เกิด ซีรี่ย์อย่าง The Single Guy (ฉายสั้นๆ ทาง NBC ช่วง 1995-1997) หรือ Caroline in the City (ไม่ค่อยดังเท่าไหร่ ฉายทาง NBC ช่วง1995 -1999) Will&Grace, New Girl, Bigbang Theory, จนมาถึง Modern Family ก็ถือว่าไก้รับอิทธิพลส่วนหนึ่งมาจากความ ฮิตของแฮงค์เอ้าท์ คอมมิดที้ ี่ Friends ท�ำไว้ มีอีกหลายเรื่องที่ Friends มักถูกจับมาพูด ถึง ทั้งทรงผมของนักแสดง ทั้งดารารับเชิญ ทั้งเรื่องของการเหยียดผิว ไปจนถึงการเป็น ส่วนหนึ่งของการเยียวยาความโศกเศร้า ของคนอเมริกันช่วง 9/11และอื่นๆ อีกมาก ส�ำหรับใครที่อยู่นิวยอร์ก อย่าลืมแวะไปซื้อ กาแฟที่ร้านเซ็นทรัล เพิร์ก ซื้อของที่ระลึกที่ Pop-Up store และเตรียมตัวตีตั๋วดูหนังใน ช่วงปลายเดือนนี้ จะถ่ายรูปมาเผื่อแผ่แชร์ กันก็ไม่มีใครห้ามแต่ประการใด

MUSIC ครบรอบ 40 ปี ของ September

September น่าจะเป็นหนึ่งในเพลงที่ ดั ง ที่ สุ ด ของวงฟั ง ค์ แ บนด์ ที่ เ ล่ น สด ได้ดีที่สุดวงหนึ่งของโลกอย่าง Earth, Wind and Fire เพลงนีถ้ กู บรรจุครัง้ แรก อยูใ่ นอัลบัม้ “I Am” ซึง่ ออกวางจ�ำหน่าย ในปี 1979 โดยเพลงได้รับความนิยม อย่างมากได้รบั รางวัลแผ่นเสียงทองค�ำ (Gold Single) ซึง่ หมายถึงว่าสามารถ ทยอดขายได้เกินหนึง่ ล้านก้อปปีท้ วั่ โลก และตามสถิติของ RIAA (Recording

Industry Association of America) เมื่อปี 2017 เพลง September ยังถูก ขายในช่ อ งทางดิ จิ ตั ล ไปแล้ ว กว่ า 2 ล้านดาวน์โหลด ว่ากันว่าเพลงนี้ ทีช่ อื่ September นัน้ มาจากการตัง้ ชือ่ ตามเดือนเกิดของลูกของเมอร์เรียส ไวท์ ผู้แต่งและนักร้องน�ำ เพลงยังคง ถูกร้องอยู่สม�่ำเสมอ ในปี 2014 มีการ เปลี่ยนชื่อเพลงและเนื้อร้องนิดหน่อย เป็น December เพื่อใส่ใน Holiday Album ของทางวง เป็ น เพลงที่ แ ค่ ได้ยินไตเติ้ลก็ต้องเต้นแล้ว

35


FESTIVE เทศกาลไหว้พระจันทร์ และธุรกิจขนมไหว้พระจันทร์

ส� ำ นั ก ข่ า วหนั ง สื อ พิ ม พ์ เ ซี่ ย งไฮ้ เคยเก็ บ สถิ ติ ไ ว้ ว ่ า โดยเฉลี่ย ราคาของขนมไหว้พระจันทร์จะสูงขึ้นทุกปี ประมาณ 0.5 หยวน (ประมาณ 2.7-2.9 บาท) เนือ่ งจาก วัตถุดิบ เช่น เนื้อหมู มีราคาสูงขึ้น แต่หากเป็นขนมที่มา จากโรงแรมหรือภัตตาคารทีม่ ชี อื่ เสียงราคาอาจถีบตัวสูง ขึ้นไปกว่านั้น ราคาอาจขยับขึ้นไปร้อยละ 10 ทุกปี สื่อ อย่างโกลบอลไทม์ของจีนก็เคยรายงานว่า เมื่อปี 2017 จีนส่งออกขนมไหว้พระจันทร์ไปสหรัฐอเมริกาสูงถึง 10 ตัน แต่ปนี ดี้ ว้ ยสงครามการค้าทีเ่ กิดขึน้ ไม่แน่ใจว่า ยอดการ ส่ ง ออกจะยั ง สวยหรู อ ย่ า งนั้ น หรื อ เปล่ า ส� ำ หรั บ ใน ประเทศไทยเอง ธุรกิจขนมไหว้พระจันทร์ ก็ระอุไม่แพ้กนั ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า เทศกาลไหว้พระจันทร์ ปีนี้ (13 กันยายน 2562) บรรยากาศก็จะเข้มข้นกว่า ปีที่แล้วด้วยไส้ใหม่ๆ และแพคเกจที่หรูหราอลังการ มากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อดึงดูดลูกค้า ที่ต้องการซื้อเพื่อไปเป็น ของขวัญให้กบั ผูใ้ หญ่ทต่ี นนับถือ มีการส�ำรวจพฤติกรรม การซื้อขนมไหว้พระจันทร์ของคนไทยในปี 2562 พบว่า สั ด ส่ ว นคนซื้ อ ขนมไหว้ พ ระจั น ทร์ มี ก ารซื้ อ เฉลี่ ย น้อยชิ้นลงแต่ราคาต่อชิ้นแพงขึ้น ผู้ตอบแบบสอบถาม จะซื้อขนมไหว้พระจันทร์ในจ�ำนวนที่ลดลง โดยอยู่ที่ เฉลี่ยประมาณ 7.2 ชิ้นในปีนี้ จาก 7.5 ชิ้นในปี 2561 ขณะที่ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยใกล้เคียงกับปีก่อนโดยอยู่ที่ 992 บาทต่อคนเทียบกับ 997 บาทต่อคนในปีก่อน ท�ำให้ มูลค่าตลาดยังเติบโตราว 2.1 % จากปีกอ่ น คนส่วนใหญ่ ยังคงให้ความสนใจซื้อขนมไหว้พระจันทร์ มีสัดส่วน การซื้อปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยอยู่ที่ 61.4% จาก 59.6% ในปี 2561 โดยส่วนใหญ่เป็นการซื้อไปรับประทาน มีสัดส่วนอยู่ที่ 47.1% (กลุ่ม นี้ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีอายุระหว่าง 20-39 ปี) รองลงมาคือกลุ่มที่ซื้อไปไหว้มีสัดส่วน 26.6% ซื้อไป ฝากญาติมติ ร 22.3% และซือ้ ให้กลุม่ ลูกค้าองค์กร 4.0% จากการส�ำรวจของศูนย์วิจัยกสิกรไทย พบว่าขนมไหว้ พระจันทร์ในตลาดมีราคาที่ปรับเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ 3-5% นอกจากนี้ การซือ้ น้อยชิน้ ลง ผูต้ อบแบบสอบถาม ยังให้เหตุผลว่า เป็นผลมาจากการที่มีภาระรายจ่าย เพิม่ ขึน้ 27.9% และการมีรายได้ทลี่ ดลง 8.2% ทีอ่ งั กฤษ ไหว้กันหรือเปล่า บอกเล่าเก้าสิบให้เราได้รู้บ้าง 36

S O M U C H TO S M IL E A B O U T


健康是開心生活


smile T H I N K

พระมหาวุฒิชัย (ท่าน ว.วชิรเมธี)

38

S O M U C H TO S M IL E A B O U T


173

พลังมหัศจรรย์ของ 7 คูณ 7 WORDS พระมหาวุฒิชัย (ท่าน ว.วชิรเมธี) ILLUSTRATE SHUTTERSTOCK

1 ความคิ ด ดี ๆ เป็ น ที่ ม าแห่ ง ความสุ ข

4 ปฏิ สั ม พั นธ์ ดี ก็ มี ค วามสุ ข เป็ น การ

2 ปั ญ ญาดี ย่ อ มมี สุ ข คนมี ป ั ญ ญาย่ อ ม

5 ท� ำ งานดี ก็ มี ค วามสุ ข ท่ า นว่ า ไว้

แน่นอนว่าเมื่อเราคิดดีๆ โลกก็จะดีตาม อย่างที่เราคิด ดังที่ท่านว่าไว้ “โลกเป็น อย่างไร ขึ้นอยู่กับว่าเราใส่แว่นตาสีอะไร มองโลก หากมองโลกในแง่ดีชีวิตมีแต่สิ่ง รื่นรมย์ หากมองโลกในแง่ร้าย ชีวิตมีแต่ วุ่นวายและทุกข์ระทม” ใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาเพื่อให้พ้นทุกข์ ดังนั้นส�ำหรับคนมีปัญญา วิกฤติอยู่ไหน ปัญญาอยู่นั่น ส่วนคนด้อยปัญญา โอกาส อยู่ไหน วิกฤติอยู่นั่น จงเรียนรู้ที่จะเปลี่ยน ปัญหาให้เป็นปัญญา เปลี่ยนอุปสรรคเป็น อุปกรณ์ 3 ่ ส ชีวต ิ ของคนดีคอ ื ชีวต ิ ทีม ี ข ุ ดังท่านว่า

ดอกไม้หอมได้บางดอก แต่มนุษย์หอม ได้ทุกคน หากเขาเป็นคนดี กลิ่นดอกไม้ แม้หอมขนาดไหน ก็หอมได้แต่ตามลม เท่ า นั้ น ส่ ว นกลิ่ น ความดี ข องคนดี นั้ น หอมหวนทวนลมฟุง้ กระจายไปในทิศทัง้ สี ่ ดอกไม้ ผ ลิ บ านแล้ ว ไม่ น านก็ ร ่ ว งโรย แต่ ค วามดี ข องคนนั้ น สถิ ต เป็ น นิ รั น ดร์ เหนือกาลเวลา

เลือกมิตรคบ ซึ่งโลกนี้มีมิตรอยู่ 3 ประเภท คือ 1. บาป มิตร เพื่อนชั่ว จงอย่าคบ 2. กัลยาณมิตร เพื่อนดี จงคบ 3. พั น ธมิ ต ร เพื่ อ นที่ ผู ก พั น กั น ด้ ว ย ผลประโยชน์ จงระวัง

คน จ� ำ นวนมากเป็ น ทุ ก ข์ ข ณะท� ำ งาน แต่ เบิกบานเฉพาะวันเสาร์ อาทิตย์โดยหารู้ ไม่ว่า ในหนึ่งสัปดาห์มีเสาร์-อาทิตย์แค่ สองวัน จงเป็นสุขขณะท�ำงาน จงเบิกบาน ขณะหายใจ 6 มองโลกในแง่ด ี ชีวต ิ มีความสุข

ดังผูร้ ู้ ท่านหนึง่ กล่าวว่า “ทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้ มัน ถูก อยู่แล้ว มีแต่ความเห็นของเรา เท่านัน้ ทีผ่ ดิ ” ใครท�ำความเข้าใจค�ำกล่าวนี้ ได้อย่างลึกซึ้ง คนนั้นจะไม่ทุกข์และเขา จะไม่หวั่นไหว ในความผันแปรของชีวิต สิ่ ง ใดเกิ ด ขึ้ น มาเขาจะอุ ท านเสมอว่ า “มันเป็นเช่นนั้นเอง”

7 ครอบครั ว ดี ท วี ค วามสุ ข ครอบครั ว

คื อ พื้ น ฐานส� ำ คั ญ ของชี วิ ต บุ ต รธิ ด าคื อ อนุ ส าวรี ย ์ ข องพ่ อ แม่ หากลู ก เป็ น คนดี อนุสาวรีย์ของพ่อแม่ก็งดงาม หากลูกเลว ทราม อนุสาวรีย์ของพ่อแม่ก็อัปลักษณ์ จากหนังสือชุด “มหัศจรรย์แห่งชีวิต” 39


smile L I F E

จิต เงียบ ใจสงัด

คุณหญิงจ�ำนงศรี หาญเจนลักษณ์

วันหนึ่ง ในช่วงที่ชีวิตวิกฤตมืดมนจนดูเหมือนกับไร้ทางออก ข้าพเจ้าจรดปากกาเขียนความคิดที่กระจ่างขึ้นมาในใจ ในช่วงเวลาที่น่ังเงียบๆ อยู่กับตัวเอง WORDS คุณหญิงจ�ำนงศรี หาญเจนลักษณ์ ILLUSTRATE SHUTTERSTOCK

(ป้าศรี)

ตอนหนึ่งของข้อความที่เขียนเป็นภาษา เข้าพนมเปญ แม่ชซี งึ่ ตอนนัน้ ชือ่ เรเน ปัน ในวัยเพียง 35 ปี และลูกเล็กๆ 3 คน อังกฤษ มีอยู่ว่า ต้องพลัดพรากจากสามีและพ่อที่แสนดี “Man makes images for his own mind อย่างไม่มีวันได้พบกันอีก He points at them and says, สามีทา่ นชือ่ สิทธิ ปัน เป็นรองนายกรัฐมนตรี ‘These I love, those I hate’. ของประเทศเขมรในช่วงปลายสั้นๆ ของ สาธารณรัฐเขมร เขาอายุเพียง 42 ปี Man makes mirages for his life He loses himself in them and says, ทั้งคู่ได้ผ่านการศึกษาในสหรัฐอเมริกา ‘This is happiness, that is sadness’” เขาทั้ ง สองถู ก ปลุ ก ขึ้ น เช้ า ตรู ่ ข องวั น ที่ โหดร้ายสุดในชีวิต ด้วยโทรศัพท์จาก (มนุษย์สร้างภาพลักษณ์ให้ใจของตน สถานทูตสหรัฐอเมริกา ให้พาลูกๆ มา เขาชี้ไปที่มันแล้วบอกว่า สถานทูต เพือ่ ออกนอกประเทศโดยด่วน “นี่ฉันรัก โน่นฉันเกลียด” เพราะรั ฐ บาลสหรั ฐ ฯ มี ค� ำ สั่ ง ให้ ป ิ ด สถานทู ต และถอนกองก� ำ ลั ง ทั้ ง หมด มนุษย์สร้างมายาให้ชีวิตของตน ออกจากเขมรทันที เขาหลงเข้าในมายาเหล่านั้น แล้วบอกว่า คื น ก่ อ นนั้ น ทั้ ง ครอบครั ว นอนค้ า งที่ “นี่คือความสุข นั่นคือความทุกข์”) บ้ า นญาติ ขณะที่ รี บ กลั บ มาบ้ า นตน ใจที่กลับสู่ธรรมชาติของมันจะนิ่งราบ เพื่อเก็บข้าวของ ก็บังเอิญพบรัฐมนตรี พร้ อ มเกิ ด ปั ญ ญาที่ เ ปลี่ ย นมุ ม มอง กรมพัฒนาชนบท สิทธิเปลี่ยนรถไปนั่ง ภายในได้อย่างมหัศจรรย์ และจะพาให้ รถรัฐมนตรีซึ่งตามมาส่งถึงบ้าน ขณะที่ ภรรยาแพ็คกระเป๋า เขาก็เตรียมเอกสาร ชีวิตเปลี่ยนตามไปด้วย... การเดินทาง แล้วก็พากันขึน้ รถไปสถานทูต อย่างเช่น ชีวิตของแม่ชีโพธิพาลา แม่ชี สหรัฐฯ แต่แล้วเขากลับขอแวะลงที่บ้าน ศีล 10 ชาวเขมร วัย 77 ที่เล่าเรื่องราว นายกรัฐมนตรีซึ่งก�ำลังมีการประชุม เขา ให้ข้าพเจ้าฟังในวันแดดใส ณ วัดป่า บอกภรรยาว่า เมื่อถึงสถานทูตอเมริกัน อมราวดี ในชนบททีแ่ สนงามของอังกฤษ แล้ว ให้ส่งคนขับรถกลับมารับเขา ในวันร้อนระอุ เดือนเมษายน พ.ศ. 2518 กองก�ำลังภายใต้การน�ำของพอลพตบุก เมือ่ ถึงสถานทูตซึง่ ก�ำลังโกลาหลอลหม่าน 40

S O M U C H TO S M IL E A B O U T

คนขับรถก็กลับไปรับสิทธิ ระหว่างนั้น แม่ชีและลูกวัย 6-8 ขวบ ก็ถูกต้อนขึ้นไป รอหัวหน้าครอบครัวอย่างกระวนกระวาย ในเฮลิคอปเตอร์ ทว่าเมื่อคนขับรถกลับมา เขาได้แต่ยื่น โน้ตสั้นๆ จากสิทธิให้ โน๊ตนั้นบอกแค่ ว่า “เราจะพบกันอีกเมื่อบ้านเมืองสงบ” แต่ทว่า ทั้งสองไม่เคยได้กันอีกเลย เล่าถึงตรงนี้ แม่ชีก็บอกข้าพเจ้าว่า เขา เป็นสามีที่ดีที่สุดที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะมีได้ หลังสงครามสงบท่านกลับไปเขมรหลาย ครัง้ แต่ไม่วา่ จะติดตามถามหาเขาเช่นใด ก็ไม่มใี ครตอบท่านว่าอะไรเกิดขึน้ กับเขา คุณแม่ลูก 3 อยู่อเมริกาอย่างอดออม ในค่ายผู้อพยพ ท�ำงานหารายได้เสริม จนตั้ ง หลั ก ได้ สอบได้ ทุ น เรี ย นจบ ปริญญาโท ท�ำให้รายได้สูงขึ้น พร้อม กันนั้นก็ท�ำงานด้านการเมือง ควบคูก่ บั งานช่วยเหลือผูอ้ พยพซึ่งสัมพันธ์กับงาน ของสหประชาชาติ ท�ำให้ได้เดินทางไป หลาย ๆ ประเทศ ชีวิตที่สบายขึ้นไม่ได้สลายความโกรธ แค้นที่เร่าร้อนอัดแน่นอยู่ในอก ท่านเริ่ม รู้ตัวว่าท่านป่วยทางใจ (Mentally Sick) แต่ก็ไม่รู้จะช่วยตัวเองอย่างไร


173

จนกระทั่ ง วั น หนึ่ ง ท่ า นได้ ดู ห นั ง สารคดี เกี่ยวกับหญิงฝรั่งเศสที่ให้อภัยคนเยอรมัน ซึง่ ทรมานลูกเธอจนตายในช่วงสงครามโลก ครั้ ง ที่ 2 ได้ ท่ า นไปพบหญิ ง คนนี้ ใ น สวิสเซอร์แลนด์เพื่อถามว่าท�ำอย่างไรจึง จะอภัยได้ ค�ำตอบสั้นๆ คือ “Quiet Time”

ท่านจึงเลือกทีจ่ ะพบกับตัวแทนเขมรแดงทีม่ า เจรจาเรื่องผู้อพยพ... นั่นแหละท่านจึงรู้ว่า ความแค้นเกลียดชังได้ถูกช�ำระล้างได้แล้ว

ท่านบวชเป็นแม่ชีศีล 10 ห่มจีวรสีน�้ำตาล เข้ ม หลั ง จากได้ พ บพระอาจารย์ สุ เ มโธ ปัจจุบนั แม่ชไี ด้กลับไปช่วยฟืน้ ฟูพระศาสนา แล้วอะไรล่ะคือ “Quiet Time” เพือ่ นคนหนึง่ ในกัมพูชาอย่างจริงจัง โดยน�ำวัตรปฏิบัติ ว่ า “จงอยู ่ กั บ ค� ำ ของพระเยซู ” อี ก คนว่ า และค� ำ สอนของสายหลวงพ่ อ ชาเข้ า ไป “สมาธิวิปัสสนา” สรุปลงที่ “ใจเงียบ” หรือ เป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นฟู ปีนี้ท่านก็จะ จ�ำพรรษาที่วัดในเขมร จิตที่สงบนั่นเอง เมื่อได้รับเชิญไปศรีลังกา ท่านก็ไปกราบ พระเขี้ยวแก้วที่เมืองแคนดี้ พร้อมค�ำถาม ที่ รั ด ใจให้ ก ลั ด หนองมานานนม “อะไร เกิดขึ้นกับสามีฉัน” ค�ำตอบที่ผุดขึ้นมาคือ “แต่ละคนมีวิถีกรรมที่เป็นของใครของมัน” ใช่ซิ... เส้นทางชีวิตของเขาและของเธอ ต่ า งคนจ� ำ ต้ อ งต่ า งคนต่ า งเดิ น ตามเหตุ ตามปัจจัยที่ตนได้สร้างไว้ ต่างคนต่างวิถี

และท่ า นก็ยังมาอยู่ที่วัดป่าอมราวดีเ ป็น ระยะๆ คนที่นี่เห็นว่าท่านมีความเป็นแม่ที่ อบอุ่นให้กับคนรอบข้าง คอยเป็นห่วงเป็น ใยพระ เณร ชีและผู้มาปฏิบัติธรรมเสมอ ปีละครัง้ ท่านจะไปอยูท่ สี่ หรัฐอเมริกากับลูกๆ ลู ก ชายคนโตของท่ า นเป็ น CEO บริ ษั ท ใหญ่ข้ามชาติ ลูกคนที่ 2 ซึ่งเป็นเด็กชาย ตั ว น้ อ ยในวั น วิ ป โยคที่ เ ฮลิ ค อปเตอร์ พ า เหินฟ้าออกจากเขมร ปัจจุบนั เป็นด๊อกเตอร์ ทางคณิตศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ส่วนคนสุดท้องทีเ่ ป็นหญิงนัน้ ท�ำงานธนาคาร ควบคู่ไปกับการเป็นแม่และภรรยา

ถึงใจจะหลุดจากพันธนาการ “แต่เขาก็อยู่ ในใจฉันเสมอนะ” “อยู่” อย่างเมตตาอย่าง ไม่ร้อยรัด... จบแล้วค�ำถามนั้น... “Quiet Time” ได้ช่วยแกะเปลาะปมที่แน่นที่สุดให้ ลูกๆ ทัง้ สามรบเร้าให้แม่ชโี พธิพาลายินยอม หลุดร่วงไป ให้องค์กรชื่อ Initiative for Change (lofC) ท่านก็เริ่มฝึกสมาธิวิปัสสนาด้วยปรารถนา ท�ำเรื่องราวของท่านเป็นภาพยนตร์สารคดี ที่ จ ะหลุ ด จากอี ก ปมหนึ่ ง คื อ ความ เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ของคนรุ่นหลัง เคียดแค้นเกลียดชังเขมรแดงที่ท�ำร้ายสามี แต่ท่านปฏิเสธ และประเทศชาติของท่าน ท่านเพียรเขียน “ฉันอภัยให้เขมรแดง” ลง “ท�ำไม” ข้าพเจ้าถาม แม่ชโี พธิพาลายิม้ กว้าง ไปเป็นกระดาษแผ่นเล็กๆ ซ�้ำแล้วซ�้ำอีก ตาประกายแววซุกซนก่อนที่จะตอบ แต่ เ จ็ บ ปวดถึ ง ขนาดที่ เ ขี ย นแล้ ว ก็ ข ยี้ ทิ้ ง “ฉันอยากจะเก็บ “Quiet Time” ของฉัน ครั้งแล้วครั้งเล่า ต่อมาก็เอามาย�้ำด้วยการ ไว้” อ่านดัง ๆ ต่อหน้าคนหมู่มาก ท�ำเช่นนี้แล้ว ก็ยังไม่แน่ใจอีกนั่นแหละ

เข็นครก ตัวเบา ผู้แต่ง

คุณหญิงจ�ำนงศรี หาญเจนลักษณ์ ‘เข็ น ครกตั ว เบา’ เป็ น หนั ง สื อ ที่ น� ำ เนือ ้ หา ของหนังสือ Best Seller 2 เล่ม คือ ‘เข็นครกลงเขา’ และ ‘วิชาตัวเบา’ มาพิ ม พ์ ร วมในเล่ ม เดี ย ว โดยได้ แ ก้ ไ ข ปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยเพิ่ ม เติ ม ‘เนื้ อ หาใหม่ ’ ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ตีพิมพ์เป็นเล่ม มาก่อน จ�ำนวน 26 บท (‘เข็นครกลงเขา’ จ�ำนวน 34 บท ‘วิชาตัวเบา’ จ�ำนวน 34 บท และเนื้อหาใหม่ 26 บท รวมเป็น 94 บท) นั บ เป็ น เรื่ อ งน่ า ยิ น ดี ส� ำ หรั บ นั ก อ่ า น ทั้งที่ เป็นแฟนหนังสือเดิม-เคยอ่านทั้ง สองเล่มมาแล้ว จะได้ซึมซับอรรถรสเดิม และได้ลิ้มลองอรรถรสใหม่ที่ ยั ง ไม่ เ คย สั ม ผั ส ส่ ว นผู ้ ที่ ยั ง ไม่ เ คยอ่ า นหนั ง สื อ ทั้ ง สองเล่ ม มาก่ อ นก็ จ ะได้ เ ปิ ด โลก แห่ ง การเขี ย นของคุ ณ หญิ ง จ� ำ นงศรี หาญเจนลักษณ์ กันอย่างเต็มอิ่ม จุใจ ภาพประกอบ - ศักดิ์สิริ มีสมสืบ กวีซีไรต์ - ศิลปินศิลปาธร ขนาด - หนังสือไซส์ใหญ่ 16 หน้ายกพิเศษ จ�ำนวน 360 หน้า ราคา 285 บาท วางจ�ำหน่าย ตุลาคม พ.ศ. 2558 ค�ำนิยม โดย • อ.ประมวล เพ็งจันทร์ ผู้เขียน ‘เดินสู่อิสรภาพ’ • ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

ติดต่อสอบถามรายละเอียด คุณปุ้ย โทร. 08 9816 3116 อีเมล cpk695@gmail.com

จากคอลัมน์: Reflection of Thought นิตยสาร: “THE WISDOM” วารสารธนาคารกสิกรไทย Vol.44 Q3/2017

41


smile S T O R Y

THE POSITIVE

42

S O M U C H TO S M IL E A B O U T


173

่ ไม่นานมานี้ เพื่ อนเกาหลีโทรมาระบายกับฉัน เธอบอกว่ารูส เมือ ้ ก ึ ว่าถูกเพื่ อนอีกคน ่ งสนุก เลือกปฎิบต ั ิ เวลามีปญ ั หาอยากได้ความช่วยเหลือก็ตด ิ ต่อมา แต่พอถึงเรือ ไม่เคยถามถึง กลับชวนคนอื่นๆ แถมเวลาไปช่วยก็ไม่เคยขอบคุณ แต่ปฏิบัติกับ เธอเหมือนเป็นอากาศธาตุ ครั้งสองครั้งยังพอท�ำใจได้ แต่หลายครั้งมากๆ เข้า ก็เกินจะรับไหว เธอยืนยันว่าไม่ได้เป็นเรื่องของความคาดหวัง เธอช่วยไม่ได้หวัง ผลตอบแทน แต่พฤติกรรมที่ปรากฏให้เห็นมาตลอด คือ สองมาตรฐาน WORDS SOPAPORN KURZ PHOTO SHUTTERSTOCK

- โสภาพร ควร์ ซ

มันไม่ใช่เรื่องของฉัน แต่บังเอิญได้ฟังแบบ ไม่ได้ตั้งสติ ไม่คิดว่าเขาจะเป็นทุกข์ขนาดนี้ พลังลบเข้าตัวโดยไม่ทันได้เตรียมรับมือ สามี คงเห็ น สี ห น้ า ไม่ ดี เ ลยมาถามว่ า เป็ น อะไร ฉันอึกอักแต่ก็เล่าไป รู้สึกเกรงใจสามีที่ต้อง มาฟังเรื่องอะไรก็ไม่รู้

“ถ้าน้าเอจ�ำไม่ได้ เขาก็ไม่เสียใจเนาะแม่” วินาทีนั้น ฉันมองหน้าลูก เห็นประหนึ่งเขา ถอดหน้าตัวเองออกมาเป็นพระที่นั่งอยู่บน ธรรมาสน์ ก�ำลังเทศน์เราอยู่

จริงด้วยสินะ... เราเป็นทุกข์ เพราะเราครุน่ คิด ระหว่างที่เล่า เอมม่าซึ่งเล่นอยู่แถวนั้น ก็ อยู่แต่กับสิ่งที่ผ่านไปแล้ว หรือไม่ก็กังวลกับ สิ่งที่ยังมาไม่ถึง ถ้าเราไม่เอาเรื่องในอดีตมา ถามขึ้นมาว่า แม่พูดอะไรกับปาป๊า เล่นวนซ�้ำแล้วซ�้ำเล่าในหัว เราก็ไม่ทุกข์ ฉันไม่อยากเล่าเรื่องลบให้ลูกฟัง ไม่รู้ลูกจะ เข้าใจด้วยไหม เลยบอกลูกว่าไม่มอี ะไรค่ะลูก ช่ า งเป็ น วิ ธี ก� ำ จั ด ทุ ก ข์ ที่ ช ะงั ด นั ก ได้ ผ ล ตรงประเด็น จากปากเด็กห้าขวบครึ่ง แล้วก็เล่าเรื่องให้ปาป๊าฟังต่อจนจบ เอมม่ายังคงพูดยืนยัน... เรื่องที่แม่เล่าให้ พลั น ให้ นึ ก ถึ ง ค� ำ พู ด ของรุ ่ น พี่ ที่ เ คารพรั ก ท่านหนึ่งว่า เราผู้เป็นพ่อคนแม่คนมักคิดว่า ปาป๊าน่ะ เรื่องอะไร เรามีหน้าที่สั่งสอนลูก หารู้ไม่ว่า จริงๆ แล้ว ฉันมองหน้าลูก มือหยิบของเล่น แต่หน้ามอง ลูกก็มาบอกมาสอนเราไม่น้อยเหมือนกัน เรา เอาล่ะ คงต้องเล่าสินะ และจากค�ำพูดสั้นๆ เพียงประโยคเดียวของ ฉันเล่าง่ายๆ ว่า เป็นเรื่องของน้าเอ น้าเอ เอมม่า ยังท�ำให้ฉนั เห็นด้วยว่า เด็กมีความคิด เสียใจที่เขาช่วยน้าบี แต่น้าบีไม่ขอบคุณ ลูก ปรุงแต่งน้อยกว่าผู้ใหญ่มาก ในขณะที่ฉัน ท�ำหน้าไม่เข้าใจ ฉันเลยยกตัวอย่าง สมมติวา่ พาลไปคิดว่าลูกต้องพูดอย่างนั้นอย่างนี้แน่ อันนาขอให้เอมม่าช่วย เอมม่าก็ช่วย แต่ ฉันไปชี้น�ำลูกให้ไม่ชอบน้าบีหรือเปล่า ฯลฯ อันนาไม่ขอบคุณ อย่างนี้ เอมม่าก็เสียใจ เรื่อยไปไกลมาก สิ่งที่ีลูกตอบ กลับเป็นการ โฟกัสที่ตัวเอง ท�ำอย่างไรจะหมดทุกข์ แก้ ใช่ไหมลูก เพราะอันนาไม่น่ารัก ปัญหาที่ตัวเองก่อน เล่าเสร็จ ก็นึกอยากตบปากตัวเอง เหมือน เราไปชี้น�ำลูก แล้วก็คิดว่า เดี๋ยวเอมม่าต้อง ถ้าเราปรับโหมดความคิดของเราให้เหมือน เด็กๆ ได้ ชีวิตผู้ใหญ่ของเราน่าจะทุกข์น้อย พูดว่า น้าบีไม่น่ารัก แน่เลย ลงไปเยอะนะ ว่าไหมคะ? เอมม่าหยุดนิ่งไปครู่หนึ่ง แล้วก็พูดขึ้นว่า

43


smile S E N I O R

สมองเสื่อม ในผู้สูง อายุ Smile Senior ฉบับนี้ ขอน�ำเรื่อง สมองเสื่อมในผู้สูงอายุ มาบอกกล่าวให้แฟนๆ ผู้ อ่ า นคอลั ม น์ นี้ แ ละผู้ สู ง อายุ ทั้ ง หลายได้ ท ราบถึ ง ภั ย อั น ตรายเกี่ ย วกั บ สมองเสื่ อ ม คิดว่าคงเป็นประโยชน์กับท่านบ้างไม่มากก็น้อย WORDS เสริมศักดิ์ นรินทร์วงษ์ PHOTOS SHUTTERSTOCK

44

S O M U C H TO S M IL E A B O U T


173

เหตุที่ผมต้องเขียนเรื่องนี้ก็เพราะว่า ในช่วงนี้ ดูเหมือนว่าสมาชิกชมรมผูส้ งู อายุไทยในสหราช อาณาจักร และญาติพี่น้องของสมาชิกชมรมฯ มักมีปญ ั หาเกีย่ วกับการเจ็บป่วยอันเนือ่ งมาจาก ภาวะสมองเสื่อม หรือเป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบ สมอง บางรายถึงกับสูญเสียชีวติ ก่อนวัยอันควร ภาวะสมองเสื่อมถือเป็นโรคที่โหดร้ายส�ำหรับ ผูป้ ว่ ยโรคนี้ ใครเป็นแล้วก็นา่ สงสารเห็นใจ สลด หดหูเ่ มือ่ ได้พบเห็น ก็ได้แต่ปลงอนิจจัง ญาติพนี่ อ้ ง และคนใกล้ชิดก็ต้องรับภาระในการดูแลรักษา พยาบาล ถึงจะไม่หนักหนาสาหัส แต่กน็ า่ เบือ่ หน่าย น่าร�ำคาญ บางครัง้ ก็ทำ� ให้เสียเวลา เสียอารมณ์ จะทอดทิ้งก็ท�ำไม่ได้ จึงเป็นโรคที่ทุกข์ทรมาน ทั้งผู้ป่วยและผู้ดูแลรักษา ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสมองเสือ่ ม (Centre for Disease Control and Prevention) ของ สหรัฐอเมริการะบุว่า ภาวะสมองเสื่อมเป็นค�ำ ที่ใช้อธิบายกลุ่มของเงื่อนไขที่ส่งผลกระทบต่อ ความคิด ความทรงจ�ำ และพฤติกรรม ที่มีมาก พอที่จะรบกวนการด�ำรงชีวิตประจ�ำวันของใคร คนใดคนหนึ่งได้ เงื่อนไขดังกล่าวนี้ยังรวมถึง โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer) โรคสมองเสือ่ มจาก

ลิววี่ บอดี้ (Dementia with Lewy bodies) โรคสมองส่วนหน้าเสื่อม (Frontotemporal Dementia) และโรคสมองเสื่อมสาเหตุจากการ ขาดเลือดหรือเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอ ตามสถิตสิ ขุ ภาพแห่งชาติอเมริกนั บอกว่า เมือ่ ปี ค.ศ.๒๐๐๐ มีผู้เสียชีวิตจากโรคสมองเสื่อม ๓๐.๕ คนต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน ต่อมา ในปี ค.ศ.๒๐๑๗ ผู้ตายด้วยโรคสมองเสื่อมพรุ่ง ขึ้นเป็น ๖๖.๗ คนต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน โรคทีท่ ำ� ให้ผตู้ ายมากทีส่ ดุ จากภาวะสมองเสือ่ ม คือ อัลไซเมอร์ คิดเป็นร้อยละ ๔๖% เลยที่เดียว ท�ำไมจึงมีผเู้ สียชีวติ จากภาวะสมองเสือ่ มมากขึน้ นายแพทย์ เดวิด เอ เมอร์ริลล์ (Dr David A. Merrill, Geriatric Psychiatry - Los Angeles, California, USA.) กล่าวว่ามีเหตุปัจจัยหลาย อย่างร่วมกัน โดยเขาอธิบายว่า “มันเป็นสึนามิ สีเงิน คนมีอายุยืนยาวขึ้นและก้าวเข้าสู่วัยชรา เรารู้ว่าอายุเป็นปัจจัยเสี่ยงมากทีเดียวที่ไม่อาจ เปลีย่ นแปลงได้ ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ของโรคสมองเสือ่ ม” เขาเพิม่ เติมอีกว่า “ชุมชนการแพทย์และคนทัว่ ไป ยังตระหนักถึงโรคนี้มากขึ้นด้วย แม้วิธีวินิจฉัย โรคสมองเสื่อมจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็ตาม” 45


ปราศจากความช่วยเหลือจากผูอ้ นื่ หรืออุปกรณ์ เครื่องช่วยเดิน อย่างนี้เป็นต้น ในช่วงต้นปีนี้ (พ.ศ.๒๕๖๒) สมาชิกชมรมผู้สูงอายุไทยยูเค และญาติใกล้ชดิ กับสมาชิกชมรมฯ ทีห่ กล้มแล้ว เสียชีวิตไป ๒ - ๓ ท่านแล้ว และที่ยังป่วยเกี่ยว กับโรคระบบสมองเสื่อมก็มีบ้าง การหกล้มมัน มาพร้อมกับความเสีย่ งของอาการบาดเจ็บร้าย แรงที่เกี่ยวเนื่องกับระบบสมองและเสียชีวิตใน ที่สุด หากผู้นั้นอยู่คนเดียวหรือได้รับการช่วย เหลือไม่ทนั และแก้ไขเยียวยาทีไ่ ม่ถกู ต้อง ตรง นี้น่าเป็นห่วงมาก ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสมองเสือ่ ม (Centre for Disease Control and Prevention) เปิดเผย ว่า การหกล้มเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิต จากการบาดเจ็บโดยไม่ได้ตั้งใจในผู้สูงอายุ ตั้งแต่อายุ ๖๕ ปีขึ้นไป นักประสาทวิทยา (Neurologist) กล่าวว่าการ ลืมนั่นบ้าง ลืมนี่บ้าง ถือเป็นเรื่องปกติส�ำหรับ คนทั่วไป เฉพาะอย่างยิ่งเมื่อแก่ตัวลง สมองก็ มี อ ายุ ม ากขึ้ น แต่ เ ริ่ ม หดตั ว ลง ท� ำ ให้ เ รา เคลื่อนไหวร่างกายเชื่องช้า จะลุก จะนั่ง หรือ การเดิ น ก็ จ ะเชื่ อ งช้ า คนส่ ว นใหญ่ จ ะมี ก าร เปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นกับความทรงจ�ำ ซึ่งจะมาพร้อมกับอายุที่มากขึ้น ความทรงจ�ำ ตามปกติทวี่ า่ นีร้ วมถึงการหลงลืมชือ่ -นามสกุล ของคนที่คุ้นเคย (แต่ไม่ควรเป็นบุคคลที่เรารัก เช่น สามี ภรรยา หรือลูกสาวลูกชาย) หรือการ เดินกลับไปเอาสิง่ ของ แต่พอไปถึงทีก่ ลับนึกไม่ ได้ว่าจะมาเอาอะไร อย่างนี้ก็มี จึงท�ำให้ตวั เลขของผูเ้ สียชีวติ จากโรคนีเ้ พิม่ มากขึน้ หากใครเริม่ เป็นโรคทีเ่ กีย่ วกับสมอง หากปล่อยไว้ไม่รักษามันก็จะพัฒนาขึ้น เรื่อยๆ และมันก็จะขยายตัวมากขึ้นท�ำให้ เนื้อเยื่อสมองของคนไข้หดตัวลง ท�ำให้ผู้ ป่วยไม่สามารถดูแลตนเองได้แม้กระทั่ง การสือ่ สาร เมือ่ วันเวลาผ่านไปนานเข้าอาจ มีภาวะแทรกซ้อนและถึงแก่ความตายได้ นายแพทย์ เดวิด เอ เมอร์ริลล์ ยังกล่าวอีก ว่า คนไข้ด้วยโรคสมองเสื่อม หากเป็นไข้ หวัดใหญ่ชนิดรุนแรงอาจเสียชีวิตได้ คนไข้ ด้ ว ยโรคสมองเสื่ อ มถึ ง ขั้ น รุ น แรง จะไม่ สามารถแสดงออกด้วยภาษาพูดเพื่อบอก 46

S O M U C H TO S M IL E A B O U T

ความจริงว่าเขาเหล่านัน้ ป่วยด้วยโรคสมอง เสือ่ ม การตรวจค้นหาสาเหตุของความเจ็บ ป่วยจึงเป็นไปได้ชา้ หากเมือ่ แพทย์สามารถ วินิจฉัยสาเหตุของการป่วยได้ ถึงช่วงนั้น โรคก็ อ าจพั ฒ นาตั ว เองไปไกลและแพร่ ขยายไปทั่วร่างกายแล้ว แต่ถ้าคนไข้มิได้ เป็ น โรคสมองเสื่ อ ม อาการป่ ว ยก็ จ ะไม่ รุนแรงการหกล้มก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งแห่ง การเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับโรคสมองเสื่อม คนไข้ด้วยโรคสมองเสื่อมมีแนวโน้มที่จะ สูญเสียความเข้าใจที่เกี่ยวกับข้อจ�ำกัดของ ตนเอง และอาจจะท�ำอะไรเสีย่ งๆ ชนิดทีว่ า่ ในอดีตเขาจะไม่ทำ� ในสิง่ เช่นนัน้ แน่ เช่น เขา ลื ม ไปว่ า เขาไม่ ส ามารถเดิ น เองได้ โ ดย

หากความทรงจ� ำ นั้ น เลอะเลื อ นมากขึ้ น หรื อ สับสนกระจัดกระจาย และเกิดขึ้นบ่อยๆ ครั้ง นีเ่ ป็นสัญญาณอันตรายเริม่ แรกทีจ่ ะน�ำเราไปสู่ โรคสมองเสื่อมได้ นั่นหมายความว่ามันจะส่ง ผลกระทบต่อการด�ำรงชีวิตประจ�ำวัน ไม่ว่าจะ เป็นการท�ำงาน กิจกรรมทางศาสนาและสังคม การเงิน ความสัมพันธ์ในครอบครัวและคนใน สังคม


173

การหกล้ม เป็นสาเหตุหลัก ของการเสียชีวิต จากการบาดเจ็บ โดยไม่ได้ตั้งใจ ในผู้สูงอายุ ตั้งแต่อายุ ๖๕ ปีข้น ึ ไป

แต่ถ้าหากใครในครอบครัว หรือญาติพี่น้อง พรรคพวกเพือ่ นฝูง มีพฤติกรรมดังนี้ ขอแนะน�ำ ให้ พ าไปพบแพทย์ เพื่ อ ขอค� ำ แนะน� ำ หรื อ ปรึกษากับแพทย์ ตัวอย่าง เช่น ถามค�ำถามเดียวกันซ�้ำๆ ซากๆ ย�้ำค�ำพูด ย�้ำแล้วย�้ำอีก ลืมค�ำทีพ ่ ดู หรือประโยคทีพ ่ ดู รวมถึงความ คิดขณะที่ก�ำลังพูด หลงทางในขณะที่เดิน หรือขับรถหลงถนน หรือสถานที่ที่ค่อนข้างคุ้นเคย บุคลิกภาพและอารมณ์ หรือมีพฤติกรรม เปลี่ยนแปลงฉับพลัน ที่ไม่สามารถอธิบาย สาเหตุที่ชัดเจนได้ ใช้ค�ำพูดผิดกาลเทศะ แทรกขึ้นในระหว่าง การสนทนา เช่น ใช้ค�ำว่า “ถ้วย” แทนค�ำว่า “จาน” ใช้เวลาคิด เวลาท�ำนานขึ้น และกว่าจะ ท� ำ งานในชี วิ ต ประจ� ำ วั น ได้ เ สร็ จ (เช่ น การ กินข้าว การอาบน�้ำ การแต่งตัว การซื้อสิ่งของ ฯลฯ) การวางวัตถุสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านผิดที่ ผิด ทางบ่อยๆ

การป้องกันโรคสมองเสื่อม

โดยทั่วไป เราสามารถลดความเสี่ยงจากการ เป็นโรคสมองเสื่อมได้ เช่น การรับประทานอาหารที่บ�ำรุงสมอง เช่น ผัก ใบเขียว ผลไม้ตา่ งๆ ปลาต่างๆ ธัญพืชเต็มเมล็ด การออกก�ำลังกายสม�่ำเสมอ และเหมาะสม กับวัย การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ รักษาสถานทางสังคมให้คงเส้นคงวา ใช้ค�ำสอนในพระพุทธศาสนาเป็นแสงสว่าง ในการด�ำเนินชีวิต ใช้ธรรมะรักษาอารมณ์ที่ ไม่ดี เช่น ความเครียด ความวิตกกังวล ความ กลัว ความอิจฉาริษยา เป็นต้น รู้จักพอ รู้จักปล่อยวาง คิดบวก คิดดี มองโลกตามความเป็นจริง หากเราท่ า นทั้ ง หลายที่ อ ่ า นคอลั ม น์ Smile Senior นี้ รวมถึงท่านผู้สูงอายุทุกท่านเข้าใจ และปฏิบัติตามนี้ได้ เราจะห่างไกลจากโรค ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งมาจากภาวะสมองเสื่ อ ม โชคดีทุกท่านครับ

47


smile H E A LT H

SUPERFOODS “สุดยอดอาหาร” คือศัพท์ทางการตลาด เพื่ อน�ำมาใช้อ้างถึงอาหารธรรมชาติที่มีคุณค่าทาง อาหารสูง มีสารอาหารที่เป็นประโยชน์มากกว่าสารอาหารพื้ นฐาน (คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน) มีสารอาหารที่อาจมีส่วนช่วยต้านอนุมูลอิสระในร่างกาย ท�ำให้มีประโยชน์ในด้านป้องกันโรค ่ ด ส่วนใหญ่อาหารทีจ ั เป็นสุดยอดอาหารนี้ เป็นอาหารประเภทพื ช ผัก ผลไม้ เมล็ด และสมุนไพรต่างๆ WORDS KRISADEE PAT PHOTOS SHUTTERSTOCK

48

S O M U C H TO S M IL E A B O U T


173

เราทุกคนก็อยากมีอายุยืน แต่อายุยืนนี้ต้อง หมายถึงไม่ป่วยไม่มีโรคด้วย ทุกคนทราบดีว่า ร่างกายเราย่อมมีการเสื่อมสภาพเมื่ออายุมาก ขึ้น บางคนเสื่อมเร็วเสื่อมช้า ขึ้นอยู่กับหลาย ปัจจัย บางอย่างเราก็คุมไม่ได้ (เช่น อายุและ กรรมพันธุ)์ แต่หลายอย่างเราคุมได้ โดยเฉพาะ เรื่องของอาหาร การออกก�ำลังกาย ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป และ รู้จักวิธีจัดการกับความเครียด

Superfoods หรือสุดยอดอาหาร ที่มีสารต้าน อนุมูลอิสระสูงก็อาจเป็นหนึ่งในเคล็ดลับของ การเสริมอายุ มีตัวอย่างดังนี้ ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกัน ไม่เป็นหวัดง่าย ช่วยลดการอักเสบในระดับเซลล์ สมุนไพรมี พลังนี้ไม่ได้ต้องซื้อเป็นเม็ดกิน อาหารไทยเรา มีสมุนไพรชนิดนีอ้ ยูห่ ลายจาน จะเป็นแกงเหลือง แกงกะหรี่ หรือข้าวหมกปลา ก็ได้ ขมิ้น ชั น

ผงอบเชย เป็นสมุนไพรทีไ่ ม่คอ ่ ยพูดถึงกันมาก

มีรสและกลิ่นเฉพาะ ใช้ในพะโล้ มีงานวิจัยที่ พบว่าผงอบเชยมีส่วนที่ท�ำให้เซลล์น�ำน�้ำตาล ไปใช้ เ ป็ น พลั ง งานได้ ดี อาจมี ส ่ ว นช่ ว ยลด การเกิดเบาหวาน นอกจากพะโล้แล้ว อาจใช้ ผงอบเชยโรยในเครื่องดื่มชาร้อนก็ให้รสออก หวานนิดๆ

49


บร็ อ กโคลี แ ละผั ก ในตระกู ล กะหล�่ำ เช่น ดอกกะหล�่ำ แขนงผัก มีสารต้านอนุมูลอิสระ สูง โดยเฉพาะต้านเซลล์มะเร็ง

มะเขือเทศ รวมถึงซอสมะเขือเทศ นอกจาก มีวิตามินซีสูงแล้ว ยังมีสารไลโคพีน ที่มีพลัง ต้านเซลล์มะเร็ง

ผักใบเขียวทั้งหลาย เช่น ใบต�ำลึง คะน้า ผักหวาน ก็มีสารต้านอนุมูลอิสระที่ปกป้อง เซลล์ตา ช่วยป้องกันโรคต้อกระจก และมี สารต้านมะเร็งที่มีพลังมากด้วยเช่นกัน

กระเที ย ม ต้ น หอม หั ว หอม สมุนไพรที่ คุ้นเคยกันดี มีกลิ่นเฉพาะคือสารอะลินิน อาจ ช่วยลดการอักเสบ และลดความเสี่ยงของ โรคหัวใจได้

มันหวาน แครอต และผลไม้สเี หลืองสีสม ้

อะโวคาโด เป็นพืชที่มีไขมันสูง แต่เป็นไขมัน ชนิดดี ยังมีโฟเลตและสารต้านอนุมูลอิสระ ด้ ว ย พบว่ า มี ส ่ ว นช่ ว ยลดการอั ก เสบใน หลอดเลือด สามารถน�ำมาหั่นใส่สลัด หรือ บดทาขนมปังแทนการทาเนยก็อร่อย

เช่น มะละกอ มะม่วง มีวิตามินเอในรูปของ เบต้าแคโรทีนสูงมาก มีส่วนช่วยปกป้องเซลล์ โดยเฉพาะเซลล์ผิวหนังกับตา ลดการอักเสบ และเพิ่มภูมิคุ้มกัน เป็นอาหารที่เหมาะกับ คนชอบออกก�ำลังกาย หาง่าย กินง่าย เป็น อาหารว่างก่อนไปออกก�ำลังกายก็สะดวก ผลไม้จ�ำพวกเบอร์รี โดยเฉพาะบลูเบอร์รี จิ๋ ว แต่ แ จ๋ ว เพราะมี ส ารต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระ แอนโตไซยานิ น ในปริ ม าณที่ สู ง มาก ซึ่ ง ช่วยในการปกป้องเซลล์และยีนจากการถูก ท�ำลาย พบว่ามีส่วนช่วยป้องกันโรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดอุดตัน

50

S O M U C H TO S M IL E A B O U T

ข้าวพันธุ์ใหม่ของเรา สีนิลของข้าวมีสารต้านอนุมูลอิสระแอนโต ไซยานิ น เหมื อ นบลู เ บอร์ รี และมี เ ส้ น ใย อาหารสูง ช่วยลดการอักเสบ ลดการอุดตัน ของหลอดเลือด ข้ า วกล้ อ งหอมนิ ล

มีเส้นใยอาหารชนิดที่ละลายน�้ำ มี ประโยชน์อย่างยิ่งในการลดคอเลสเตอรอล ไม่ดี มีส่วนช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ

ข้าวโอ๊ต

ได้ ข้าวโอ๊ตท�ำอาหารได้หลากหลายทั้งคาว และหวาน การกินข้าวโอ๊ตก่อนออกก�ำลังกาย จะท�ำให้รู้สึกมีแรงจากคาร์โบไฮเดรต และ อิ่มนานจากเส้นใยอาหาร ใช้เวลาในการต้ม ไม่นาน เป็นอาหารแป้งที่พิเศษกว่าแป้งชนิด อื่นๆ ตรงที่มีโปรตีนสูง มีกรดอะมิโนจ�ำเป็น ครบ มีเส้นใยอาหารสูง และมีวิตามินอีที่เป็น สารต้านอนุมูลอิสระสูงด้วย คินัวมีลักษณะ เป็ น เมล็ ด หุ ง สุ ก เร็ ว รั บ ประทานแทนข้ า ว หรือใส่ในสลัดก็ได้ คิ นั ว

ป ล า ท ะ เ ล มี โ ปรตี น ที่ ดี และที่ เ ด่ น คื อ มี โอเมกา 3 ช่วยลดการอักเสบของเซลล์ ลด ความหนื ด ของเลื อ ด ท� ำ ให้ ไ หลเวี ย นได้ ดี ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน

หรือจุลินทรีย์ ที่ดีต่อล�ำไส้ ช่วยให้อาหารย่อยและดูดซึม ได้ ดี นอกจากนี้ ยั ง มี แ คลเซี ย มและโปรตี น ที่ให้โครงสร้างของร่างกายแข็งแรงอีกด้วย เลือกโยเกิร์ตธรรมชาติที่มีโปรตีนสูงหน่อย หรือแบบกรีกโยเกิร์ต โยเกิ ร์ ต ที่ มี โ ปรไบโอติ ก ส์


173

ถั่ ว ลิ ส ง ถั่ ว เม็ ด มะม่ ว ง ถั่ ว อั ล มอนด์ ถั่ ว วอลนั ท ถั่ ว พิ สตาชิ โ อ มี วิ ต ามิ น อี

แมกนีเซียม โปรตีน และเส้นใยอาหาร ช่วย ลดกรดไขมันไม่ดี (LDL) ลดการอักเสบของ หลอดเลือด เป็นการช่วยป้องกันโรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง จะกินเป็นถั่วต้มง่ายๆ ถั่วคั่วในส้มต�ำไทย กินเปล่าๆ เป็นอาหารว่าง หรือเนยถั่วธรรมชาติทาขนมปังก็อร่อย

ชาเขียวมัตฉะ มีสารต้านอนุมูลอิสระที่ลด ความเสี่ยงของโรคมะเร็งบางชนิด และช่วย การท�ำงานของสมอง

ต้องมีความเอนจอยของ หวานหน่อย ช็อกโกแลตด�ำมีสารต้านอนุมูล อิ ส ระสู ง รั บ ประทานวั น ละนิ ด จิ ต แจ่ ม ใส หลอดเลือดแข็งแรง และปกป้องเซลล์

ช็ อ กโกแลตด� ำ

จะเห็นว่า อาหารที่กล่าวไปนั้นเป็นอาหาร ธรรมชาติ ที่ ห ลากหลาย และเป็ น อาหาร ธรรมดาของเรานี่เอง ไม่ใช่อาหารพิเศษอะไร ยั ง มี พื ช ผั ก พื้ น บ้ า นของไทยที่ มี ป ระโยชน์ มากมายและไม่ได้เอ่ยถึง อาหารบางอย่าง จากรายการข้างต้นที่ไม่คุ้นเคย หรือมีราคา

แพง ก็ไม่จ�ำเป็นต้องไปสรรหาซื้อ จริงๆ แล้ว การกิ น อาหารที่ เ ราหาได้ ใ นท้ อ งถิ่ น ตาม ฤดู ก าล เป็ น พื ช ผั ก ที่ ดี ที่ สุ ด และที่ ส� ำ คั ญ คือ เราทุกคนกินอาหารหลากหลาย เลือก กินพืชผักหมุนเวียนกันไป ประกอบอาหาร หลากหลายแบบ ต้ ม บ้ า งผั ด บ้ า งก็ จ ะยิ่ ง ดี ผักที่มีสารพฤกษเคมี หรือสารที่ต้านอนุมูล อิ ส ระนั้ น จะดู ด ซึ ม ได้ ดี ที่ สุ ด ในร่ า งกาย เวลากินไขมันร่วมด้วย เช่น เวลาเอาไปผัด หรือกินกับน�้ำสลัด การกินพืชผักผลไม้มากขึ้นเป็นสิ่งที่ดี ทั้งใน ด้ า นสุ ข ภาพและการบาลานซ์ ข องรสชาติ และสารอาหารในแต่ละมื้อ แต่เดิม อาหาร ไทยเรามี พื ช ผั ก ยื น พื้ น อยู ่ แ ล้ ว แต่ ส มั ย นี้ อาหารไทยเราเปลี่ยนไป บางเมนูจะไม่มีผัก เลย หรือมีผักน้อยมากๆ จึงต้องคอยใส่ใจ เวลาเลื อ กอาหาร ให้ มี สี สั น จากผั ก ต่ า งๆ อย่างน้อยสัก 1 ใน 3 ของจานข้าว ก็จะท�ำให้ ได้รับสารอาหารเพิ่มขึ้น มีเส้นใยอาหาร และ สารต้านอนุมูลอิสระอยู่ด้วย

51


smile T R AV E L

เที่ ย วเหนื อ สื บ สาน โครงการพระราชด� ำ ริ ตุลาคม เดือนที่พสกนิกรชาวไทยต่างจดจ�ำได้ว่า เป็นเดือนที่ พระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคต เพื่ อน้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ เรามีเส้นทาง เที่ยวโครงการพระราชด�ำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิ ตร มาฝากกัน ฤดูหนาวใกล้เข้ามาทุกที จัดกระเป๋าแล้วออกเดินทาง มุ่งสู่ภาคเหนือไปสัมผัสลมหนาวต้นฤดูกันดีกว่า 5 เส้นทางต่อไปนี้ จะช่วยเยียวยา เติมพลังความสดชื่นให้ชีวิต ได้แบบสบายๆ WORDS สาวสุดเซอร์ PHOTOS / ILLUSTRATE SHUTTERSTOCK

52

S O M U C H TO S M IL E A B O U T


173

01 ดอยตุง - เชียงราย

โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หลังจากทรงมีพระราชด�ำริ ที่จะน�ำผืนป่ากลับคืนสู่ดอยตุงอีกครั้ง วันนี้ดอยตุงฟื้นคืนชีวิต มีแหล่ง ท่องเที่ยวส�ำคัญโดยเฉพาะสวนแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ที่ละลานตา ไปด้วยไม้ดอก ไม้พุ่มจากทุกมุมโลกผลัดเปลี่ยนออกดอกโชว์โฉม ตลอดปี ส่วนพระต�ำหนักดอยตุง ทีป่ ระทับแปรพระราชฐานเพือ่ ทรงงาน ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี บริเวณรอบๆ ก็รายล้อม ไปด้วยไม้ดอกสวยงามให้ชมเช่นกัน ปิดท้ายทีห่ อฝิน่ อุทยานสามเหลีย่ ม ทองค�ำ สถานที่แสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์ของฝิ่น และสงครามฝิ่น ในอดีตที่น่าสนใจ มีการใช้มัลติมีเดียในการน�ำเสนอเนื้อหา ผ่านมา เส้นนี้เมื่อไหร่ แวะเที่ยวกันได้

02 ดอยม่อนแจ่ม - เชียงใหม่

เที่ยวโครงการหลวงหนองหอย ดอยม่อนแจ่ม ศูนย์พัฒนาพืชผัก โครงการหลวงและการส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาว สร้างขึ้น เพื่อให้ชาวเขาได้ปลูกพืชทดแทนการปลูกฝิ่นและท�ำไร่เลื่อนลอย ชมแปลงผักขั้นบันได ผักกาดหอม แครอต กะหล�่ำปลี แปลงปลูก สตรอว์เบอร์รีที่เรียงตัวเป็นแนวยาวตามไหล่เขา เหนือโครงการ หลวงเป็นดอยม่อนแจ่ม มีจุดให้กางเต็นท์นอนนับดาว ด้วยวิวที่ ไม่มีอะไรมาบดบังยามค�่ำคืนก็มองเห็นแสงไฟระยิบระยับจาก อ�ำเภอแม่แตงสวยงาม ตืน่ เช้ามาสัมผัสทะเลหมอกสลับกับขุนเขา อากาศดี ๆ สั่ ง อาหารที่ ใ ช้ วั ต ถุ ดิ บ ในท้ อ งถิ่ น มากิ น ให้ อ ร่ อ ย แล้วค่อยไปเที่ยวต่อที่พระต�ำหนักดาราภิรมย์ ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ ให้ผู้คนได้มาเยี่ยมชม

53


03 ดอยอ่างขาง - เชียงใหม่

แวะสถานี เ กษตรหลวงอ่ า งขาง จุ ด หมาย ปลายทางส�ำหรับคนชอบอากาศหนาว ลงมา จากดอยทางอ�ำเภอฝาง ต้องแวะโรงงานหลวง อาหารส�ำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) ตอนที่เกิดภัยพิบัติ น�้ำท่วมและโคลนถล่ม ที่นี่ได้รับความเสียหาย เกือบทั้งหมด สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จึงมีด�ำริให้ฟื้นฟูโรงงานหลวงขึ้นมาแล้วก่อตั้ง เป็นพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง) เพื่อ เป็ น สถานที่ ท ่ อ งเที่ ย วเชิ ง การศึ ก ษาด้ า น อุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูป มีพิพิธภัณฑ์ รวบรวมความรู้และจัดแสดงแนวพระราชดําริ

54

S O M U C H TO S M IL E A B O U T

ในการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ตามหลั ก ปรั ช ญา เศรษฐกิจพอเพียง ผ่านนิทรรศการอันทันสมัย บอกเล่าเรื่องราวส�ำคัญๆ ของโครงการหลวง โรงงานหลวงอาหารส�ำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) และ บริษทั ดอยค�ำผลิตภัณฑ์อาหาร ได้เป็นอย่างดี สามารถช้ อ ปปิ ้ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ โ ครงการหลวง แปรรูปที่นี่ได้หลากชนิด บริเวณรอบๆ เป็นที่ตั้ง ของชุมชนบ้านยาง ชาวไทยภูเขา และชาวจีน ยูนนาน สามารถพบปะชาวบ้าน กินอาหารจีน ยูนนานรสชาติดีที่มีทั้งร้านอาหาร ร้านชา ร้าน ขนมให้เลือกหลายร้าน


173

04 ปาย - แม่ฮ่องสอน

ไม่ไปปายหน้าหนาวเสียดายแย่ มาแม่ฮอ่ งสอน ทั้ ง แวะวั ด น�้ ำ ฮู เ อาฤกษ์ เ อาชั ย นมั ส การ หลวงพ่ อ อุ ่ น เมื อ ง พระพุ ท ธรู ป ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ที่ ภ ายในเศี ย รมี น�้ ำ ไหลซึ ม อยู ่ ต ลอดเวลา ก่ อ นจะมาเที่ ย วหมู ่ บ ้ า นจี น สั น ติ ช ล ชิ ม ชา รสเลิศ ชมบ้านดินเหนียว แวะจิบเครื่องดื่ม ชา กาแฟจากร้านต่างๆ ได้ตลอดสองข้างทาง ตกเย็น-ค�่ำออกมาเดินเล่นถนนคนเดิน ละลาย ทรั พ ย์ ไ ปกั บ การช้ อ ปปิ ้ ง ชิ ม อาหารท้ อ งถิ่ น อร่อยๆ ไม่หา่ งจากปายเท่าไหร่นกั จะมีโครงการ หลวงวัดจันทร์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ อ�ำเภอกัลยาณิวัฒนา แวะชมโครงการหลวง ตามแนวพระราชด�ำริกลางป่าสนที่ใหญ่ที่สุด ในประเทศไทย ชมแปลงสาธิตอะโวคาโด แวะ ชุมชนปะกาเกอญอที่ใช้ชีวิตกันอย่างเรียบง่าย ชมอุโบสถใส่แว่นตา แหล่งอันซีนให้ได้ไหว้พระ ขอพร

05 ล�ำพู น - ล�ำปาง

ไปชมโครงการพระราชด�ำริพระบาทห้วยต้ม ณ บ้านห้วยต้ม จ.ล�ำพูน ชุมชนชาวกะเหรี่ยง ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ ที่นี่เป็นทั้งศูนย์ศึกษา วิจัยและสาธิตทางการเกษตร มียุวมักกุเทศก์ น้อยน�ำเที่ยวในชุมชน ไปสักการะพระมหาธาตุ เจดี ย ์ ศ รี เ วี ย งชั ย และพระพุ ท ธบาทห้ ว ยต้ ม ที่ทุกวันพระจะมีการท�ำบุญตักบาตร ประมาณ เดือนมกราคมทุกปี จะมีประเพณีทำ� บุญข้าวใหม่ การแสดงทางวั ฒ นธรรมของชาวไทยภู เ ขา เผ่ากะเหรี่ยงน่าเที่ยวชม ส่วนสาวกเครื่องเงิน ทีน่ มี่ เี ครือ่ งเงินแท้ 100% ผลิตด้วยชาวชุมชนมี ลวดลายและเอกลักษณ์ของชนเผ่ากะเหรี่ยง สวยงาม มีการทอผ้าพื้นบ้านโดยใช้กี่กระตุก ใช้ วัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นย้อมสี งานหัตถกรรม

จักสานจากไม้ไผ่ เครือ่ งประดับสร้อย โคมไฟฟ้า ที่ท�ำจากกะลามะพร้าว เสร็จแล้วลงมาล�ำปาง แวะพิพิธภัณฑ์ถ่านหินลิกไนต์-แม่เมาะ ชม เรื่ อ งราวการท� ำ เหมื อ งถ่านหินแบบครบวงจร มาช่วงดอกบัวตองบาน (ราวต้นเดือนพฤศจิกายน -กลางเดื อ นธั น วาคม) ทุ ่ ง ดอกไม้ สี เ หลื อ ง สวยงามชวนให้ตน่ื ตาตืน่ ใจ บวกกับทัศนียภาพ รอบๆ กฟผ. แม่เมาะบรรยากาศสดชืน่ สบายตา มี ส วนเฉลิ ม พระเกี ย รติ ฯ ที่ ท� ำ เป็ น สวนป่ า ธรรมชาติ ปลู ก พั น ธุ ์ พื ช ชนิ ด ต่ า งๆ ทั้ ง สวน สมุนไพร สวนไม้หายาก สวนประดับ อย่าลืม ไปสนุ ก สนานกั บ ลานหญ้ า สไลเดอร์ และ จุดชมวิว 180 องศา ก่อนกลับ จะได้ครบทุก รสชาติการเที่ยวชม

55


smile FA M I LY

DINNER IS BETTER

WHEN WE EAT TOGETHER. วัฒนธรรมการทานซันเดย์โรสของชาวบริทิชนั้น น่าจะมีแฟนเพจ หลายท่านคงพอทราบ คุ้นเคยและมีโอกาสได้ทานกันมาบ้าง WORDS / PHOTO PASSAMON HALL

56

S O M U C H TO S M IL E A B O U T


173

ซันเดย์โรส เป็นการทานอาหารร่วมกันของ ครอบครัวในวันอาทิตย์หลังจากกลับจาก การไปโบสถ์ฮะ ซึ่งวัฒนธรรมในการทาน ซันเดย์โรสนี้เป็นสิ่งที่ครอบครัวของแด๊ดดี้ พีทปฏิบัติกันมาทุกวันอาทิตย์อยู่แล้ว หม่า มี้กุ๊กไก่ย้ายมาอยู่ที่ประเทศเวลส์ ก็ได้มี โอกาสช่วยท�ำบ้าง (แต่หลักๆ จะเป็นการ ช่วยเก็บล้างเสียมากกว่า ให้แม่สามีเป็น คนปรุงค่ะ) เมนูซันเดย์โรสคือ เมนูเนื้อสัตว์ที่น�ำไปอบ แล้วน�ำมาทานกับเครือ่ งเคียง และผักต้ม ใน ช่วงแรกๆ ที่ต้องทานเมนูนี้ทุกวันอาทิตย์กับ ครอบครัวแด๊ดดี้พีทบอกเลยว่า เพลียมาก เพราะว่าหม่ามีก้ กุ๊ ไก่เป็นคนทีท่ านอาหารรสจัด คื อ ถ้ า เป็ น เนื้ อ สั ต ว์ จ ะน� ำ มาอบ มาปรุ ง อย่างน้อยก็ควรมีการหมัก แต่คุณแม่สามี นี่เนื้อมายังไงก็จับยัดใส่เตาอบเลย ผักที่ต้ม เป็นเครื่องเคียงก็ต้มเสียจนเปื่อย ต้มแบบ สลายวิญญาณ เรียกว่าช่วงแรกๆ การทาน ซันเดย์โรสของหม่ามี้กุ๊กไก่นี่คือการทาน แบบเคล้าน�้ำตา ด้วยเพราะเหตุผลเดียวฮะ เราไปยึดติดกับรสชาติที่เราชอบ ฉะนั้นการ ที่ต้องมาทานอาหารที่รสชาติจืดๆ ไม่ถูก จริตการกินของตัวเองจึงเกิดเป็นทุกข์

แต่เมื่อเวลาล่วงเลยไป เราเปิดใจ รสชาติ จื ด ๆ ของอาหารของแม่ ส ามี นี่ แ หละฮะ ท�ำให้ปุ่มรับรสลิ้นของหม่ามี้กุ๊กไก่ได้รู้จัก รสชาติของอาหารที่ไม่จ�ำเป็นต้องมีรสจัด แต่ถูกจริต กินแล้วมีความสุข เมื่อเราย้ายออกมาอยู่กันเองหม่ามี้กุ๊กไก่ จึงต้องท�ำเมนูซันเดย์โรส รอรับฝรั่งน้อยฝรั่ง ใหญ่กลับจากโบสถ์ทุกวันอาทิตย์ เป็นเวลา ร่วม 10 ปีแล้วฮะ หากวันอาทิตย์ไหนไม่ได้ ท�ำเมนูนี้จะรู้สึกว่าวันอาทิตย์มันหายไป ทีนี้ คงติดเมนูซันเดย์โรสไม่ใช่ฝรั่งแล้วเสียแล้ว แต่เป็นหม่ามี้กุ๊กไก่ทึ่ตกหลุมรักการหมัก เนื้อ การอบผัก การเคี่ยวเกรวี่เข้าอย่างจัง เลยทีเดียว วันนี้ขอเล่าเท่านี้ก่อนนะฮะ วันหน้าจะมา เล่าต่อในเรื่องของเมนูซันเดย์โรสอย่าง เมนู หมูกรอบจิ้มแอ๊ปเปิ้ลซ๊อส ขาแกะย่างซ๊อส สะระเหน่ เนื้ อ อบที่ ท านคู ่ กั บ ยอร์ ค เชี ย ร์ พุดดิ้ง หรือเมนูอย่างเนื้อห่อแป้งพาย Beef Wellington ที่ ท� ำ เสิ ร ์ ฟ ขึ้ น โต๊ ะ ครั ว บ้ า น ฮอลล์เป็นอย่างไร ให้อ่านเล่นๆ กันอีกที

57


smile S H O R T S T O R Y

ผู้ ห ญิง ชุ ดแดง WORDS พรทิ พ ย์ สาทิ ส สะรั ต ILLUSTRATE SHUTTERSTOCK

58

S O M U C H TO S M IL E A B O U T

“พี่ดาว มะรืนว่างหรือเปล่าคะ พอดีว่า ลูกชายของเปิ้ลดันไปรับปากเพื่อนว่าจะไป เล่นและทานข้าวเย็นที่บ้านเพื่อน เปิ้ลต้อง ขับรถไปส่งและรอรับกลับ เพราะบ้านเพื่อน อยูไ่ กล แต่เปิล้ ไปรับปากเจ้านายเก่าไว้ ว่าจะ ช่วยไปดูลูกสาวให้เขา เพราะคืนนั้นพวกเขา มีงานเลีย้ ง เปิล้ เลยอยากให้พดี่ าวไปแทนเปิล้ หน่อยได้ไหมคะ เขาให้ชั่วโมงละ 10 ปอนด์ แค่ไปนั่งเป็นเพื่อนลูกสาวเขาเท่านั้น ลูกสาว อายุแปดขวบ เป็นเด็กดี เข้ากับคนง่าย เริม่ งาน หกโมงเย็น ถึงเที่ยงคืน นั่งเล่นโทรศัพท์แป๊ป เดียวก็ได้ตงั้ หกสิบนะคะพี”่ เปิล้ เพือ่ นรุน่ น้อง ที่รู้จักกันตั้งแต่ย้ายมาอยู่อังกฤษไล่ๆ กัน เธอโทรมาชวนไปท�ำงาน “มะรืนเหรอ ได้ๆ ว่างพอดี แฟนพี่เข้างาน กะกลางคืนพอดี บอกรายละเอียดมาล่ะกัน” ดาวรับค�ำ เมื่อถึงเวลานัดหมาย ดาวไปเจอ เจ้าของบ้านก่อนเวลาเล็กน้อย แต่ดาวต้อง ฉงนใจ ที่บ้านของผู้ว่าจ้างช่างอยู่ได้ไกลจาก ผู้คน และดูลึกลับมาก จากแผนที่ตามกูเกิ้ล เหมือนจะไม่มอี ะไรเลยในละแวกนี้ ดาวขับรถ ตามที่กูเกิ้ลบอกทาง ตอนแรกผ่านหมู่บ้าน ที่มีบ้านอยู่สิบกว่าหลัง มีร้านสะดวกซื้อเล็กๆ กับผับเก่าๆ ขับเลยไปอีกสักพัก ถึงเจอป้าย เลี้ยวซ้าย ไปอ่างเก็บน�้ำ จากนั้นสองข้างทางมีแต่ป่า กับป่า ดาวคิดในใจ “นีเ่ ปิล้ หลอกเราหรือเปล่า นี่ ให้เรามาท�ำงานในป่ารกร้างแบบนี้ แล้ว ขากลับจะกลับยังไงล่ะเนี่ย เที่ยงคืนคงมืดคง เปลี่ยวน่าดู” ดาวขับรถไป ช่างใจไป กลับตัว ทันไหม ไม่ได้สิ พวกเขามีธุระ ถ้าเราไม่ไป ใครจะดูลูกสาวให้ พวกเขาคงล�ำบากน่าดู สุดท้ายดาวตัดสินใจขับรถต่อไปเรื่อยๆ จนมาถึงอ่างเก็บน�้ำ มองรอบๆ ไม่มีอะไรเลย ไหนล่ะบ้านผู้ว่าจ้าง ดาวลองขับรถวนรอบๆ อ่างเก็บน�ำ้ จนมาเห็นบ้านหลังหนึง่ ไม่สิ น่าจะ เรียกว่า คฤหาสน์กว็ า่ ได้ เพราะมันหลังใหญ่มาก ดูทา่ จะสร้างมามากกว่าร้อยปี สถาปัตยกรรม สวยงาม ไม่รวยจริง อยูบ่ า้ นแบบนีไ้ ม่ได้นะเนีย่ ดาวมองไปชื่นชมไป แต่เอ... ดูอีกที มันดู


173

“เฮ้ย….” ดาวร้องเสียงหลง เพราะไม่มีใคร มาเปิดประตูให้ แต่ประตูรั้วเปิดเองได้ เอา แล้ ว ไง ปราสาทผี สิ ง ชั ว ร์ แต่ ยั ง ไม่ ทั น ที่ ความคิดของดาวจะเตลิดไปไกลกว่านี้ ดาว มองเห็นเครื่องกลตั้งอยู่ใกล้ๆ รั้วพร้อมแผง โซล่าพลังงานแสงอาทิตย์ “โธ่ ประตูอตั โนมัติ จริงสิ นี่มันยุค 2019” เพราะการแต่งตัวของ เด็กคนนั้นแท้ๆ พาเราหลงยุค ดาวส่ายหน้า เบาๆ แล้วขับรถเข้าไป “อืม เหมือนหนัง ปราสาทผี สิ ง ขั้ น สุ ด ขั บ ตรงไปทางยาว ข้างหน้าปราสาทมีน�้ำพุขนาดใหญ่ ให้ขับ วนกลั บ ได้ และนั่ น ท่ า นเค้ า ท์ แ ดกคิ ว ล่ า ออกมายืนต้อนรับเรา” ยังไม่ทันที่ดาวจะ สนุกกับจินตนาการอันเฟื่องฟูของเธอได้สุด “ขอโทษนะคะ คุณเป็นคนงานทีน่ ใี่ ช่ไหม รถมาจอดถึงหน้าประตูบ้าน คือฉันมาท�ำงานดูแลลูกสาวเจ้าของบ้าน คืนนี้ คุณเปิดประตูให้ฉันได้ไหม หรือไม่ก็ “สวัสดีครับ ผม “เดวิด” ยินดีทไี่ ด้รจู้ กั ครับ ุ จะมาท�ำงาน ช่วยเรียนเจ้าของบ้านว่าฉันมาแล้ว” เธอ เปิล้ ได้บอกผมไว้แล้วา่ คืนนีค้ ณ ตะโกนเรียก เด็กหนุม่ คนนัน้ หันมา ท�ำท่าทาง แทนเขา ขอบคุณมากที่มา คุณก็เห็นว่าทาง งงๆ ว่าดาวก�ำลังพูดอยูก่ บั ใคร พูดอยูก่ บั เขา เข้าบ้านเราห่างไกลผู้คน ไม่ค่อยมีใครรับ หรือเปล่า เขาวางท่อนฟืนลง ท่าทางเก้งๆกังๆ งานมาบ้านเราตอนกลางคืน เอาเป็นว่าผม ตัดสินใจไม่ถูกว่าจะเดินมาหาดาวดีหรือไม่ จะเพิ่มให้เป็นชั่วโมงละ 12 ปอนด์นะครับ” เขาผายมือให้เข้าบ้านก่อน จากนั้นมาดาม แต่ในที่สุดเขาก็เดินเข้ามาหาอย่างช้าๆ เดินออกมาจากห้องรับแขกด้วยชุดออกงาน “มาหานายท่านเหรอขอรับ เดี๋ยวกระผม “สวัสดีค่ะ ฉัน “รีเบคก้า” ขอบคุณมาก ไปเรียนนายท่านให้ เอ่อ… คุณเข้าไปข้างใน ทีม่ าช่วยคืนนี้ ไปค่ะ ฉันจะพาไปรูจ้ กั “อลิซ” ระวั ง ผู ้ ห ญิ ง ใส่ ชุ ด แดงด้ ว ย” เขาก้ ม หน้ า ลูกสาวของเรา” เธอเดินน�ำดาวขึน้ ไปชัน้ สอง เหมือนรู้สึกผิดที่บอกกับดาว ก่อนที่จะสลัด มันทิง้ แล้วมองดาวอย่างแปลกใจ แถมมอง ระหว่างทาง ดาวมองไปรอบๆ บ้าน การ ตั้งแต่หัวจรดเท้าด้วย ดูเขาประหลาดใจกับ ตกแต่งยังกะหลุดมาในหนัง Crimson Peak การแต่งตัวของดาวเป็นอย่างมาก ก่อนจะวิง่ สวยนะ แต่ดูโบราณมาก ไม่มีไฟฟ้า ใช้ ไปทางตัวตึก ส่วนดาวเองก็ประหลาดใจ เทียนไขทั้งบ้าน ที่ส�ำคัญไม่ใช่แค่ลูกจ้าง ในการแต่งตัวของเขาเช่นกัน “ใส่ชุดเอี๊ยม เจ้านายทั้งสองก็แต่งตัวเหมือนย้อนไปเมื่อ เสื้อเชิ้ตเก่าๆ สวมหมวกตุ่นๆ พูดจาแปลกๆ ร้ อ ยปี ที่ แ ล้ ว ด้ ว ย ไม่ ธ รรมดาแล้ ว บ้ า นนี้ แล้วผู้หญิงชุดแดงคือใคร” เธอบ่นออกมา เอาไว้ว่างก่อนจะโทรไปด่าเพื่อน ส่งงาน เป็นภาษาไทยเบาๆ หนอย มามองว่าเรา อะไรมาให้ท�ำ ดาวนึกบ่นในใจ แปลก แกต่างหากที่แปลก เด็กนรก คิดจะ มาหลอกกันเล่นใช่ไหม เมื่อถึงหน้าประตู ยังไม่ทันเปิดประตู เข้าไป ดาวได้ยินเสียงไอเล็กมาจากในห้อง สักพัก ประตูรั้วถูกเปิดออก “อลิซ ลูกไออีกแล้ว จิบน�้ำทุกครั้งหลังไอ น่ากลัว มากกว่าน่าอยู่ บรรยากาศดูอมึ ครึม ใครมาสร้างคฤหาสน์อยู่ท้ายอ่างเก็บน�้ำ สมัยก่อนการไปมาคงล�ำบากน่าดู ดาวมาจอดรถทีห่ น้าประตู ทีท่ ำ� จากเหล็ก ดัดให้เป็นรูปทรงสวยงามสีดำ� ชัน้ บนสุดเป็น เหล็กแหลม ลายเหล็กโค้งไปมาตามแบบที่ ช่างบรรจง มีสัญญาลักษณ์รูปดอกกุหลาบ สีทองจางๆ เพราะคงเลือนหายไปตามเวลา แต่ยังพอมองออกว่าเมื่อก่อนเป็นสีอะไร “จะเข้าไปยังไงล่ะเรา” ดาวเกาหัวแกรกๆ สายตาเหลือบไปเห็นเด็กหนุม่ คนหนึง่ ก�ำลัง ถือท่อนฟืนกองใหญ่อยู่ในมือ เดินออกมา จากป่าด้านซ้าย

มันจะช่วยให้ลูกรู้สึกดีขึ้น” มาดามเข้าไป สวมกอดลูกสาว พอเด็กสาวเงยหน้าขึ้นมา มองดาว ท�ำให้ดาวต้องผงะ ถอยไปข้างหลัง เพราะเด็กสาวสวมหน้ากากหน้าคนจ�ำลอง ลักษณะการระบายสี คล้ายการระบายสี หน้าตุ๊กตาโบราณ นาทีนั้น Annabelle ลอย ขึ้นมาในหัวสมองของดาวทันที “เอาแล้วไง ให้ เ ราอยู ่ กั บ เด็ ก ผี นี่ จ นถึ ง เที่ ย งคื น เหรอ” ดาวตกใจจนเผลอพูดภาษาไทยออกมาเบาๆ “อลิซ นี่ “ดาว” เขาจะมาดูแลลูกคืนนี้ ตอนทีพ่ อ่ กับแม่ออกไปงานเลีย้ ง เล่นกับเขา ให้สนุกนะลูก” มาดามแนะน�ำพีเ่ ลีย้ งคนใหม่ ให้ ลู ก สาว ดาวไม่ รู ้ ว ่ า เด็ ก น้ อ ยชอบเธอ หรือไม่ เพราะเห็นแต่ตาเล็กๆ กระพริบไปมา ภายใต้หน้ากาก แล้วหนูน้อยก็หยิบตุ๊กตา ที่อยู่ข้างกายขึ้นมา “เอมม่า นี่ดาวนะ เพื่อนเล่นคนใหม่ของ พวกเรา” เธอพูดกับตุก๊ ตา แล้วหันหน้าตุก๊ ตา จับมือมันยกทักทาย ใช่แล้ว ตัวนีแ้ หละ มันมาจากในหนังชัวร์ ผมหน้าม้า ถักเปียสองข้าง ทาปากแดง ตอนนีผ้ มี นั คงสิงอยูใ่ นตุก๊ ตา พอผูใ้ หญ่ออก ไปแล้ว คงย้ายมาสิงร่างเด็ก เอามีดวิง่ ไล่ฟนั เราเป็นแน่ ดาวมองเห็นภาพอยู่ในหัว “จะ รอดไหมฉันคืนนี้” ดาวก้มหน้าลงพูดเบาๆ “คนงานคนอืน่ ท�ำงานแบบไปเช้าเย็นกลับ จึงไม่มใี ครอยูด่ แู ลอลิซ ยังไงรบกวนคุณด้วย นะคะ” มาดามเอามือเย็นๆ มาจับ แล้วหัน ไปพูดกับลูกสาว “ลงไปส่งพ่อกับแม่ข้างล่าง” เด็กน้อย ลุกขึน้ จากเตียง เธอใส่ชดุ นอนเรียบร้อยแล้ว พร้อมอุ้มเอมม่าลงมาด้วย เจ้าของบ้านร�่ำลาลูกสาวแล้วขับรถออก ไป ดาวมองพวกเขาจนลับสายตา ในใจคิด นี่ฉันต้องอยู่กันสองคนกับเด็กประหลาด นี่เหรอ ดาวหันไปมองเด็กน้อยที่บัดนี้ เดิน ลากเจ้าเอมม่าของเธอเข้าในห้องนั่งเล่น 59


“หนูยังไม่ง่วง หนูจะเล่นของเล่นอยู่ใน ห้องนีก้ อ่ น ดาวนัง่ อยูใ่ กล้ๆ หนูนะ อย่าลุกไป ไหน” เด็กน้อยสั่ง ส่วนดาวเอง ไม่อยากไป ไหนอยู่แล้ว บ้านดูน่ากลัวขนาดนี้ มีเด็กคน นี้อยู่เป็นเพื่อน ดีกว่าเยอะเลย ว่าแล้วดาว หยิบโทรศัพท์ขนึ้ มา หมายจะโทรไปด่าเปิล้ ที่ ส่งมาเธอมาบ้านนี้ แต่แม่เจ้า ไม่มีสัญญาน ล้อกันเล่นหรือเปล่านี่ นี่มันประเทศอังกฤษ นะ ไม่มีสัญญานได้ไง ดาวหันไปมองรอบๆ เอาน่ะ เผื่อว่าจะมี โทรศัพท์บา้ น เกิดฉุกเฉินอะไรจะได้โทร 999 ให้มาช่วยเธอทัน แต่…แต่…แต่ ไม่มีอะไร เลย ที่ดูจะทันสมัย ดาวถึงกลับกุมขมับ เลย ไปหยิบหนังสือมาอ่าน อืม แม้กระทัง่ หนังสือ ยังเก่าได้ใจ สุดท้ายดาวยอมจ�ำนน โดยการ นั่งมองเด็กน้อยเล่นดื่มน�้ำชากับตุ๊กตาของ เธอ ซึ่งในบทสนทนานั้น แรกๆ ดาวไม่ได้ ตั้งใจฟัง แต่พอลองฟังดูดีๆ “เอมม่า เธอคอยดูขา้ งนอกด้วยนะ ถ้าเธอ เห็น...หล่อน รีบมาบอกฉันนะ เราจะได้หาที่ หลบทัน” หือ… เด็กน้อยพูดถึงใคร แล้วจู่ๆ มีเสียงดัง ตึง มาจากข้างบน เด็กน้อยลุกขึ้น ทันที “ดาว พาฉันกลับห้องนอนเดีย๋ วนี”้ เธอพูด เสียงสั่น แอบมาอยู่ข้างหลังดาว “ได้ๆ ง่วงแล้วเหรอ ไปสิ” ดาวเก็บของเล่น ก่อน “เดี๋ ย วนี้ ไม่ ต ้ องเก็ บ แล้ ว ไปเลย ไป” เด็กน้อยมีท่าทางลนลานอย่างเห็นได้ชัด แล้วเสียงดังตึงก็ดังขึ้นอีก ตึง ตึง ตึง มันดังมาจากข้างบนไกลๆ เสียงเหมือน ค่อยๆ ใกล้ๆ เข้ามาเรื่อยๆ “ไม่ทันแล้ว แอบ เราต้องแอบ” เด็กน้อย กระชากกระโปรงดาว พร้อมชี้ไปที่ตู้ “ฉันจะไปแอบในนั้นกับเอมม่า ส่วนเธอ หาทีแ่ อบเอาเองนะ” ว่าแล้วเด็กน้อยรีบวิง่ ไป 60

S O M U C H TO S M IL E A B O U T

ที่ตู้ เข้าไปแอบอย่างรวดเร็ว ส่วนดาวตกใจ ไม่ใช่น้อย “อะไรวะเนี่ย ต้องแอบใคร อะไร ยังไง” ดาวโวยวายออกมา แต่ไม่วายท�ำตาม เด็กน้อย เข้าไปแอบในตู้ข้างๆ แง้มประตูไว้ ทุกอย่างเงียบสนิท เหมือนไม่มอี ะไรเกิดขึน้ แล้วในแสงไฟสลัวๆ นั้น เธอมองเห็นชาย กระโปรงสีแดงค่อยๆ โผล่เข้ามาทางประตู ใครสักคนในชุดแดง ก�ำลังเดินเข้ามา นางคน นั้นหยุดตรงนาฬิกา แล้วมองไปรอบๆ “ฉันรู้ ว่าเธอยังไม่นอน จะเล่นซ่อนหากัน ใช่หม้ายยยย” เสียงของนางยานคางเหนือ หน้าของนาง ใบหน้าที่เต็มไปด้วยริ้วรอย เหี่ยวย่น นางนั้นหยิบเทียนไขขึ้นมา พร้อม ส่องไปรอบๆ ห้อง “อลิซซซซซ หลานอยู่หนายยยย” นาง ค่อยๆ ไล่ส่องตู้เก็บของ เริ่มจากใบที่ใกล้ เตาผิ ง ก่ อ น ช่ ว งที่ น างก� ำ ลั ง ก้ ม ดู อ ยู ่ นั้ น ตู้ใบที่อลิซซ่อนอยู่ถูกเปิดออก ดาวเห็นอลิซ วิง่ ออกจากห้องไปอย่างเร็วมาก วินาทีนนั้ เอง ดาวตั ด สิ น ใจด่ ว น ด้ ว ยการวิ่ ง ตามอลิ ซ ออกไป ทั้งสองวิ่งขึ้นข้างบนเร็วจี๋ “ปิดห้อง เร็วๆ ล็อคด้วย อย่าให้นางเข้า มาได้” อลิซร้องเสียงหลง เด็กน้อยเหงื่อออก เต็มตัว เธอเอาหน้ากากออก ท�ำให้ดาวเห็น ใบหน้าของเธอ อ้าว หน้าตาก็น่ารักดีนี่ แล้ว จะใส่หน้ากากเพื่อ? ดาวฉงนใจเป็นที่สุด “เร็วๆ ดับไฟให้หมด” อลิซรีบขึ้นไปบน เตียง คลุมโปง ตัวสั่นเทา แล้วนาทีนั้นเอง มี เสียงเคาะประตูดังขึ้น ปัง ปัง ปัง พร้อมเสียง เขย่าประตูสนั่น เหมือนคนข้างนอกจะพัง ประตูเข้ามาให้ได้ กึก กึก กึก เปรีย้ ง ประตูถกู ถีบจนพัง ให้เห็นคนทีย่ นื อยู่ตรงหน้าประตู ผู้หญิงชุดแดงยืนเด่นเป็น สง่า ยิ่งเห็นชัดขึ้น เมื่อข้างนอกฝกตกแรง มี สายฟ้าฟาด ท�ำให้เห็นได้ชดั ว่าในมือผูห้ ญิง

ชุดแดงถือขวานมีเลือดไหลหยดติ๋งๆ ดาว กระโดดขึน้ เตียงไปกอดกับอลิซทันที ทัง้ สอง กอดกันกลม แต่ พ อหั น ไปมองหน้ า อลิ ซ จากเด็ ก หน้าตาน่ารัก ตอนนีก้ ลายเป็นหน้าซีด ตาด�ำ คล�้ำ ปากซีด แต่มีเลือดไหลเต็มปาก เด็ก น้อยค่อยๆ หันมาช้าๆ “ผู้หญิงชุดแดงฆ่าฉันไม่ได้แล้ว เพราะ ฉันถูกเขาฆ่าหลายครั้งแล้ว แต่คนที่จะหยุด หล่อนได้ มีแต่เธอเท่านั้น เธอต้องให้หล่อน ฆ่า แล้วหล่อนจะหายไป ไม่รบกวนเราอีก ฆ่าหล่อน ฆ่าหล่อน” อลิซลุกขึ้นมากระโดด ชี้นิ้วมาทางเธอ “ฆ่าหล่อน ฆ่าหล่อน” เสียงของอลิซก้อง กังวาน เสียงสับขวานดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆ พร้ อ มกั บ เสี ย งหั ว เราะอย่ า โหยหวนของ ผู้หญิงชุดแดง สิ่งที่ดาวเห็นชัดตอนสายฟ้า ฟาดลงมาอีกครั้งคือ ขวานนั้นได้ถูกยกขึ้น เหนือหัวของเธอ แล้วสับลงมา เปรี้ยง !! กรี๊ดดดดดดดด “ดาว ดาว คุณเป็นอย่างไรบ้าง” ดาว ได้ยินเสียงใครบางคนเรียกเธอจากที่ไกลๆ จนเธอได้สติกลับมา สิ่งที่เห็นคือ มาดาม ก�ำลังนั่งอยู่ข้างๆ เธอ พร้อมเดวิดยืนอยู่ ไม่ห่าง ดาวสะดุ้งตัวขึ้นมา “ไม่นะ ออกไป ออกไป” ดาวถอยไปติด หัวเตียง “ตื่นแล้วเหรอคะ ฉันต้มนมอุ่นๆ มาไว้ ให้คุณ” ผู้หญิงดูสูงอายุแต่ดูแข็งแรง ถือ ถาดนมและขนมปังเข้ามา “นีเ่ ฮเลน แม่ครัวของเรา” มาดามแนะน�ำ ส่วนคนข้างนอกหน้าต่างทีก่ ำ� ลังตัดต้นไม้อยู่ นั่นคือ บิล คนสวนของเรา” มาดามชี้ให้ดู “เขาเป็นสามีของฉันเอง บ้านเราอยู่ที่ หมู่บ้านข้างนอกใกล้ๆ นี่เอง” เฮเลนบอก


173

“มันเกิดอะไรขึ้นกับฉัน จริงสิ เมื่อ คืน... ฉันถูกผีหลอก ผีผหู้ ญิงชุดแดงเอา ขวานไล่ฟัน แล้วก็... ลูกสาวของพวก คุณ เขาตายแล้ว ฉันเห็นกลายเป็นผี ฮือๆ” ดาวร้องไห้ออกมา มาดามก้มหน้า ลง ก่อนจะพูดขึ้นมา “เข้ามาทั้งสองคน” มาดามเรียกให้ ใครที่อยู่ข้างนอกเข้ามา เป็นผู้หญิงแก่ ชุดขาวกับเด็กตัวเล็ก ดาวกรี๊ดสุดเสียง “ผีหลอก ช่วยด้วย” เธอกลัวพวกเขา มาก “ดาว ใจเย็นๆ ฉันอธิบายได้ นีค่ อื โรส แมรี่ เป็นคุณแม่ของเดวิด ฉันจะอธิบาย ยังไงดี คือโรสแมรี่บอกกับฉันว่า เขาติด หวัดจากอลิซ อยากนอนพัก ฉันเลยต้อง จ้างคุณมาดูแลอลิซแทน คือ... ย่าหลาน คู่นี้ชอบเล่นพิลึก พวกเขาชอบเล่นซ่อน แอบ หลอกผี ฉันไม่รจู้ ริงๆ ว่าพวกเขาจะ เล่นกับเธอ เพราะปกติพวกเขาชอบเล่น กับเปิ้ล เพราะเปิ้ลรู้ดีว่า มันคือการเล่น กั น ฉั น ขอโทษแทนพวกเขาด้ ว ยนะ” มาดามกุมมือคุณดาวไว้ “เปิล้ มาถึงแล้ว รถการไฟฟ้าตามเข้า ด้วย” เดวิดมองออกไปนอกหน้าต่าง เห็นรถสองคันเข้ามาจอดหน้าบ้าน เขา เลยเดินลงไปตอนรับ สักพักเปิ้ลขึ้นมา “เป็นไงบ้างพี่ เกิดอะไรขึ้น” เปิ้ลรีบมาดู อาการ ส่วนสองย่าหลานค่อยๆ ย่องออก จากห้องไปช้าๆ เพราะไม่อยากถูกดุ “ฉั น จะกลั บ บ้ า น พาฉั น กลั บ บ้ า น เดี๋ยวนี้” ดาวไม่สนใจอะไรแล้ว เดินตึงๆ ลงมารอเปิล้ ทีร่ ถ สักพักเปิล้ วิง่ ตามลงมา “หนูเอารถฝากไว้ทนี่ กี่ อ่ น หนูไปส่งพี่ เสร็จ จะให้สามีหนูขับมาเอารถทีหลัง เอานี่เงินค่าจ้างของพี่ เขาให้เพิ่มเป็น สองร้อยปอนด์ ได้เยอะมากเลยพี่” เปิ้ล

ส่งเงินมาให้ แต่ดาวไม่สนใจ หันมา ตวาดใส่เปิ้ล “เธอท�ำกับพี่แบบนี้ได้ไง เธอส่งพี่ มาอยู่กับครอบครัวประหลาด ย่าหลาน วิปลาศ ปราสาทผีสิง บ้านอะไร ไฟฟ้าก็ ไม่มี กันดารสุดๆ เธอรู้อยู่แล้ว ยังจะส่ง พี่มาอีก” คุณดาวระเบิดออกมา “ใจร่ ม ๆ นะพี่ ฟังหนูอธิบ ายก่อน คืองี้ เอาเรื่องไฟฟ้าก่อนนะพี่ คือเมื่อคืน ก่อนมีพายุ ท�ำให้ไฟฟ้าดับ ทั้งที่หมู่บ้าน ด้วย ทีนกี้ ารไฟฟ้าเขาไล่ซอ่ มในหมูบ่ า้ น ก่อน วันนี้เขาถึงเพิ่งมาที่นี่ ส่วนที่ว่า ครอบครัวประหลาด หนูยอมรับว่าย่า หลานคู่นั้น เขาชอบเล่นพิเรนทร์กัน แต่ เดวิดกับรีเบคก้าเขาปกตินะพี่ เขาบอก หนูแล้ว ที่เมื่อคืนเขาแต่งตัวชุดโบราณ เพราะไปงานปาร์ตี้กับเพื่อน ส่วนบ้านที่ ดูตกแต่งโบราณน่ะ พวกเขาอยากรักษา ไว้แบบเดิม มันเลยยังคงไว้แบบสมัย รุ่นทวด” เปิ้ลพยายามอธิบาย “เหรอ รักษาไว้ ทีวี อินเตอร์เนตก็ ไม่มี” คุณดาวยังคงบ่นต่อ “มีสิพี่ แต่มันมีบานเลื่อนปิดไว้ พี่คง ไม่เห็น แล้วที่ไวไฟใช้ไม่ได้ เพราะไฟฟ้า มันขัดข้องไง” เปิ้ลยิ้มให้ก�ำลังใจ “แล้วสองย่าหลานมันเป็นบ้าอะไร กัน ถึงหลอกกันได้โหดขนาดนั้น” ดาว หงุดหงิด “เขาเล่นกันแบบนี้มาได้สักพักล่ะ ขวานก็ปลอม เลือดก็ปลอม น�้ำแดงก็ ของเรานี่แหละ หนูซื้อจากร้านไทย มา ให้พวกเขาเอง คือหนูไม่นึกว่าพวกเขา จะเล่นกับพี่ หรือเขาคงคิดว่าหนูบอกพี่ แล้วมั้ง” เปิ้ลหัวเราะแห้งๆ “สรุปบ้านนี้ไม่มีผีนะพี่ วันหลังพี่ยัง กลับมารับงานที่ได้อีก เงินดีนะ” เปิ้ล

พยายามเอาเงินมาล่อ “ไม่มผี กี ด็ ี แต่เมือ่ คืนฉันกลัวแทบแย่ เพราะเด็กคนงานคนนั้นเชียว ดันมาพูด เรื่องผู้หญิงชุดแดง ท�ำเอาฉันคิดมาก มโนไปไกล แถมมาเจออย่าหลานคูน่ รก เลยยิ่งกลัวเข้าไปใหญ่” “เด็กคนงานที่ไหน” เปิ้ลถาม “ก็เด็ก ผมทอง ใส่ชดุ เอีย๊ มไง ฉันเจอมันทีป่ ระตู มันเตือนฉันว่าให้ระวังผู้หญิงชุดแดง สรุ ป นี่ เ ล่ น กั น เป็ น ที ม เลย” ดาวนึ ก อาฆาต “ไม่ มี น ะพี่ บ้ า นนั้ น มี แ ม่ ค รั ว และ คนสวน ส่วนพนักงานท�ำความสะอาด จะมาอาทิตย์ละสามวัน เฮ้ย… หรือว่า พี่เจอ “โทมัส” เปิ้ลท�ำหน้าเหวอ “เออ คงเป็นคนนั้นแหละ” ดาวตอบ พร้อมมองบน “ถ้าเป็นอย่างทีพ่ วี่ า่ งัน้ พีเ่ จอผีหลอก จริงๆ แล้วล่ะ เพราะโทมัสคือเรื่องเล่า ในต�ำนานของเฮเลน เธอชอบมาเล่าให้ หนูและอลิซฟังบ่อยๆ ว่าต้นตระกูลของ สามีเธอ ทุกคนท�ำงานให้ครอบครัวเดวิด มาหลายชั่วอายุคน โทมัสมีศักดิ์เป็นปู่ เล็กของบิล เขาเสียไปตัง้ แต่เขายังเด็กๆ เห็ น ว่ า ซนมาก ขึ้ น ไปปี น บนรั้ ว แล้ ว พลาดตกลงบนเหล็กแหลมของรั้ว จาก นั้นมาจะมีคนเห็นโทมัสแถวๆ รั้วเป็น ประจ�ำ แต่เฮเลนบอก ไม่มคี นเห็นโทมัส มากนานแล้ว นึกว่าโทมัสไปเกิดแล้ว พี่นี่โชคดีจริงๆ ได้เห็นโทมัสด้วย” เปิ้ล หัวเราะออกมาดังๆ “สรุปเมื่อคืน ฉันถูกผีหลอก ผีหลอก ให้ฉันกลัวคนเป็น โดยผีท�ำตัวเนียนเป็น คนปกติ เป็นการหลอกที่ซับซ้อนมาก” ดาวคิดในใจ จ้างให้กไ็ ม่กล้บมาบ้าน นี้อีกแล้ว 61


Thai Christians in the UK เครือข่ายคริสเตียนไทยในยูเค

NTC คือ..?

?

้ เพื่อเป็ นช่องทางใน NTC: Network of Thai Christians in the UK หรือ เครือข่ายคริสเตียนไทยในยูเค จัดตัง้ ขึน การติดต่อสื่อสารระหว่างพี่น้องคริสเตียนไทยในยูเค เพื่อช่วยในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ และหนุ นใจซึ่งกัน นอกจากนี ้ยังใช้เพื่อเป็ นศูนย์กลางในการกระจายข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคริสเตียนไทยในสหราชอาณาจักร เป็ นอีก หนึ่ งคอมมิวนิ ตท ี ้ ี่เปิ ดรับคนไทยทุกคน ทัง้ ที่เป็ นคริสเตียนและไม่ ได้เป็ นคริสเตียนที่มีความสนใจอยากรูจ้ ักกับ พระเยซูคริสต์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสามัคคีธรรมกับพวกเราได้ทุกที่ทั่วประเทศได้คะ่

กลุ่มต่างๆ Carlisle W. Midlands Manchester Barrow Hemel Hempstead South Shields Huntington Birmingham Worthing London

150+ สมาชิก ทั่ว UK!

ติดต่อพวกเราได้ที่ อ. เดวิด โรบินสัน (+44) 07526 548981 David.Robinson@omfmail.com

/groups/ThaiChristiansUK

อ. แมรี่ โรบินสัน (+44) 07784 510553 Mary.Robinson@omfmail.com

คุณณัช (+44) 07463 561661 nketudom@gmail.com


วิมุติ ไทยแท็กซี่ Email thai_taxi@hotmail.com

ติดต่อรถท่องเที่ยว UK ออฟฟิศเปิดแล้วที่ ไทย

หมู่บ้านเดอะซิมโพนี่ 189/1 ถ.นวลจันทร์ ซ.นวมินทร์ 163 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

ADVERTISING WITH US

ติดต่อ คุณวิมุติ

Tel 004(0)7789872567 Line ID wimutthaitaxi

เมืองไทย ติดต่อ

Email Wimutpraputto@hotmail.com Tel คุ ณ แมว 0950735824 Line ID wimutthaitaxi

CALL 020 8846 9960 079 8561 8228 EMAIL advert@thaismile.com

ร้านอาหาร ภัทรา

รับสมัคร ทีมงานในลอนดอน ต�ำแหน่งเชฟ และพนักงานบริการ : รายได้ต่อปี ตามประสบการณ์ + Tronc + ทิป : มีที่พักให้เช่าในราคากันเอง : พักร้อน 28 วันต่อปี : มีชุดท�ำงานและอาหารให้ : เพ็นชั่น สนใจติดต่อ หวิว Bongkoj@snpfood.com โทร. 07767 227 897ENJOY

THE TAST ES OF THE ORIE NT!

k r o P g n a n Pa y r r u C

INGREDIENTS

1 cup (250ml) coconut cream 1 cup (250ml) coconut milk

1/3 cup basic Thai red curry paste

500g pork fillet, thinly sliced diagonally 2 tablespoons palm sugar 2 tablespoons fish sauce

8 kaffir lime leaves, 4 torn, 4 shredded 1/2 cup Thai basil

1 long red or green chilli, thinly sliced Steamed rice to serve

Address 9A Gerrard Street, W1D 5PN London, United Kingdom Tel. 020 7734 3887 Fax 020 7439 8880

METHOD

Combine coconut cream and milk in a bowl. Pour 1/2 the mixture into a wok and cook over high heat for 6-8 minutes or until oil begins to separate. Add curry paste and cook for 2 minutes or until fragrant.

Add pork to wok and stir-fry for 2-4 minutes or until cooked, then add remaining coconut mixture and bring to the boil. Stir in sugar, fish sauce and torn kaffir lime leaves. Simmer for 2-3 minutes, then add 1/2 the basil leaves. Serve curry scattered with remaining basil, shredded kaffir lime leaves and chilli, on top of rice.

New Loon Moon Supermarket Oriental & South East Asian CuisineIssuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.