Thaismile 170

Page 1

VOLUME19 ISSUE 170

“Thank you for being the reason I SMILE”

FREE COPY

Still

FREE! VOLUME 19 ISSUE 170
SMILE EDITOR

FOUNDER / PRESIDENT Dr. Narisa Chauvidul - AW ดร.นริสา เชื้อวิดุลย์ - AW CONTENT EDITOR

Virunan Chiddaycha วิรุนันท์ ชิตเดชะ ASSISTANT CONTENT EDITOR Kanchanit Tantivanitchkit กันต์ชนิต ตันติวาณิชกิจ สวัสดีครับนักอ่านไทยสไมล์ทุกท่าน มาพบกันอีกครัง้ กับนิตยสารไทยสไมล์ของเรากันนะครับ ส�ำหรับฉบับนี้ ก็มีความพิเศษตรงที่เดือนนี้เป็นเดือนเกิดของนิตยสารไทยสไมล์ ย้อน กลับไปเมื่อเดือนเมษายน ปี 2000 ก็นับเป็นเวลา 19 ปีกันแล้วนะครับที่ นิตยสารไทยสไมล์นั้นอยู่คู่กับคนไทยในต่างแดนแห่งนี้ “19” อายุ 19 ปี ถ้าหากเป็นเด็กคนนึงก็คงจะเรียกได้ว่าโตเป็น “วัยรุ่นตอน กลาง” ซึ่งก็คงจะอยู่ในวัยที่ก�ำลังเติบโตและพร้อมที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ ๆเพิ่มขึ้นได้เสมอ การที่เด็กคนนึงจะเติบโตขึ้นมาในระยะเวลา 19 ปีนี้ ไม่แปลกถ้าเด็กวัยรุน่ คนนีจ้ ะมีการเดินไปในทัง้ เส้นทางทีถ่ กู และเส้นทาง ทีอ่ าจผิดแปลกไป แต่นติ ยสารไทยสไมล์ของเรานัน้ เติบโตขึน้ มาได้อย่าง สมบูรณ์ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าผูป้ กครองทีค่ อยให้การสนับสนุนเรามาเสมอ นั่นก็คือนักอ่านไทยสไมล์ที่รักทุกท่านนั่นเองครับ การเดินทางเพื่ออยู่คู่ กับคนไทยในต่างแดนแห่งนี้ ย่อมมีเรื่องราวมากมายให้ทีมงานได้พบ เจอ ตลอดระยะเวลา 19 ปี นิตยสารไทยสไมล์ได้รับประสบการณ์ มากมายเหลือเกิน แต่เราจะเป็นวัยรุ่นที่ไม่หยุดพัฒนา เราจะเก็บเกี่ยว ประสบการณ์ทเี่ ราได้เจอทีเ่ ราได้ผา่ น น�ำมาพัฒนาตนเองเพือ่ ให้นติ ยสาร ของเราพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่งครับ ผมยังจ�ำได้ดีในวันที่นั่งท�ำนิตยสารไทยสไมล์ทั้งขณะที่ท�ำของปีที่ 17 และ ปีที่ 18 ตอนนี้ก็เป็นฉบับปีที่ 19 แล้ว อดคิดไม่ได้เหมือนกันนะครับ ว่าการที่นิตยสารไทยสไมล์ของเรานั้นเติบโตมาได้ถึง 19 ปี และในทุก ครัง้ ทีผ่ มเริม่ ท�ำในแต่ละฉบับ ความรูส้ กึ ก็ยงั เหมือนเดิมทุกครัง้ เป็นความ รู้สึกที่ยินดีว่าจะได้พบกันกับผู้อ่านทุกท่านอีกครั้ง ทั้งนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ นิตยสารของเราครบรอบ 19 ปี ทีมงานไทยสไมล์ทุกท่านก็ยังคงขอ สัญญาว่าจะตั้งใจท�ำนิตยสารเพื่ออยู่คู่กับคนไทยในต่างแดนแห่งนี้ไป อีก และต้องขอขอบคุณผู้อ่านที่รักทุกท่านที่เป็นผู้ปกครองที่ดีคอย สนับสนุน คอยให้กำ� ลังใจ และเป็นก�ำลังใจทีส่ ำ� คัญให้ทมี งานเดินต่อไป ครับ ด้วยความปรารถนาดี ทีมงาน กองบรรณาธิการนิตยสารไทยสไมล์

CONTRIBUTORS Pramaha V.Vajiramedhi พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี Chamnongsri Hanchanlash คุณหญิงจ�ำนงศรี หาญเจนลักษณ์ Werachai Anuworakarn วีระชัย อนุวรกาญจน์ Manta Maythachatchaval มันตา เมธาชัชวาล Kitti Kaewhin กิตติ แก้วหิน Sakon Boonyakiet สกล บุณยเกียรติ Kitty Vongprasert คิตตี้ โวหาร-วงศ์ประเสริฐ Sebastian Holmes เซบาสเตียน โฮมส์ Luke Farrell ลุค แฟร์เรล Surasak Laoprom สุระศักดิ์ เหลาพรม Laksawadee Gurney ลักษวดี เกอร์นี่ Asst. Prof. Prakasit Chirappapha ผศ.นพ. ประกาศิต จิรัปปภา WRITERS Pornthip Satissarat พรทิพย์ สาทิสสะรัต Boonsong Chaletorn บุญส่ง ชเลธร Adisak Phetsong อดิศักดิ์ เพ็ชรสงค์ Passamon Hall พรรษมนตร์ ฮอลล์ MARKETING MANAGER Kadsuda Priyanu เกศสุดา ปรัยนุ Suphavas Varamali สุภวัส วรมาลี DIGITAL MARKETING Nat Ketudom ณัช เกตุอุดม ART DEPARTMENT Patcharin Sirichote พัชรินทร์ ศิริโชติ OWNER

ThaiSmile Media Limited

Building 3, North London Business Park Oakleigh Road South, London N11 1GN www.thaismile.com

For all enquiries please contact

editor@thaismile.com +44 (0) 20 3478 3757, +44 (0) 79 8561 8228 Thaismile Magazine is published by ThaiSmile Media Limited. No part of this publication may be copied or distributed without prior written agreement from ThaiSmile Media Limited.


Distributed by Manning Impex Ltd | 01276 406888 / 7 | sales@manningimpex.com | www.manningimpex.com


SMILE CONTENTS

Issue 170

06 SMILE CHEF 08 SMILE TASTE 14 SMILE STYLE 22 SMILE MARKETING 26 SMILE THINK 28 SMILE LIFE 30 SMILE SENIOR 34 SMILE SMART

46

26 34

36 SMILE NINETEEN 40 SMILE SPECIAL 42 SMILE HEALTH 46 SMILE TECH 50 SMILE MIND 54 SMILE FAMILY 58 SMILE SHORT STORY


THAISMILE170

5


SMILE CHEF

WORDS / PHOTOGRAPHY

SEBBY HOLMES

Sebby Holmes Head Chef, Farang London www.faranglondon.co.uk

Chicken Satay Bites in Banana Leaf Parcels

By Sebby Holmes 6

SO MUCH TO SMILE ABOUT


THAISMILE170

W

hen I first started cooking street food in London I was given a kitchen pitch located right in the middle of the children’s play area of Street Feast, the large market I was cooking in. Although so delicious I have devoted my entire career to the cuisine, unfortunately spicy Thai food is a tough sell to the little ones, so I created this which went down a storm. Serves 3-4 /GF

method

6 chicken thighs, on the bone 100ml, vegetable oil 250g satay curry paste 6 sheets of banana leaves, around 40cm by 25cm in size (if you cannot find banana leaves, tin foil can be used, however banana leaves add a flavour to the dish as it cooks so use them if you can) 1 tablespoon palm sugar (dark brown soft sugar will work) 1 tablespoon tamarind water

Begin by cooking out and seasoning the satay curry. In a large nonstick pan add the vegetable oil and heat to a high heat. Add the paste and continue to cook out using a metal spoon so you can scrape the paste as it will want to stick to the pan, continue to fry the paste for around 10-12 minutes until the paste darkens slightly and the smell becomes one. I always find when cooking out a curry that you can smell the individual ingredients cooking in turn, until it all blends into one smell once all ingredients are cooked and fused together. At this stage add the palm sugar and turn the paste down to a medium heat, continue to stir and scrape until the sugar caramelises and the paste begins to darken. When this happens add the fish sauce, adding this moisture to the paste will de glaze any paste that has stuck a little to the pan. At this stage take off the heat and add 100ml of the coconut cream then allow to cool. Once cool use two third of the paste to marinated the chicken thighs, making sure to coat them thoroughly, refrigerate the other third for now. When all meat is covered by the satay curry wrap them in the banana leaves. On a flat surface lay 2 banana leaves on top of each other, then lay a third with the grain of the banana leaf facing the opposite way, this will give strength to the parcel. Place 3 chicken thighs with their marinade in the centre of the banana leaves and then carefully wrap them up from each side to make a rectangle parcel, then use the cocktail sticks to secure the corners by weaving them in and out of the banana leaves, repeat this process with the other 3 legs. Now this is sometimes tricky so don’t worry if it is not perfect, the idea is that the meat steams with the paste in the oven so if it is half wrapped it should still work fine, practice makes perfect. Once wrapped put these parcels in the fridge for a minimum of three hours, ideally overnight to marinade. Next place these parcels on a baking tray and put in an oven pre-heated to 220 degrees centigrade. Allow the chickens to roast within the banana leaves for 35-40 minutes, when removed open the banana leaves and check that chicken is cooked and piping hot throughout. Finish by heating the rest of the satay curry paste up with the remaining stock and coconut cream, add the tamarind and check the seasoning, it should be sweet and sour with a small hit of chilli and salt. Serve the parcels open in bowls with the extra satay curry poured over the top and the sprinkle with Thai basil, ginger, spring onion and finish with a cheek of lime.

1 tablespoon fish sauce 10g, ginger, peeled and julienne 10g Thai sweet basil (regular basil can be used) 8 cocktail sticks 100ml, chicken stock 200ml, coconut cream 2 spring onions, sliced 1 lime, cut into cheeks

See you next time, Eat Well

7


S M I L E TA S T E

WORDS / PHOTOGRAPHY

CHEF KITTY VONGPRASERT

Sugar & Sunshine www.sugarandspice15.com

FAMILY AFFAIR

M

y mum came from the old capital of Laos ‘Luang Prabang’ or Muang Luang, as the locals call it. A beautiful French colonial town which I fell in love with on my first visit in 2014.

8

SO MUCH TO SMILE ABOUT

That was also my parents first visit back after they fled the country when the Vietnam war broke out in 1975, the year I was born. (Is someone doing the maths??!! >< ) My parents met in Luang Prabang when my dad worked for the American Embassy in Laos and my mum was a flight attendant for Laos Shuttle Airline. I couldn’t think of anywhere more romantic to meet your other half. The town is situated in-between 2 rivers ‘Nam Khong’ and ‘Nam Khan’. For this reason the river fish and green seaweed are in an abundance. I will come back to the local green seaweed in a later issue. I can promise you this is one of the most fantastic products I have ever come across. I had been obsessed about eating it in different shapes and forms for sometime. It was absolutely delicious!


THAISMILE170

LAOTIAN JUNGLE BEEF CURRY INGREDIENTS (CURRY PASTE)

water until tender ( this could 10 shallots - peeled & finely sliced take up to an hour). In a sepa3 lemongrass - finely sliced, white rate pot add the curry paste part only and stir continuously until aro10 large dried chillies - soaked in matic or for about 5 minutes. hot water for 15 minutes Add the stewed beef and all its 1 tsp. sea salt stock to the paste. Bring it back 8 mixed red/green fresh chillies up to the boil. Add fish sauce and the rest of the vegetables INGREDIENTS apart from the dill. 400 g. shin of beef or flank - thinly

Anyway, I don’t want to steer you away too far from my parents love story! Let’s get back to my family history. During my visit I also learned that this is the very place that my ancestors started out their new lives, their journeys and beyond. I could trace back to the mid-1800’s when my 3 times great grandmother fled the war from Yunnan in Southwest China to settle down in Luang Prabang and met her French husband during the first French colonisation. How they met we were uncertain, but their meeting made me 1/16 French? (Can someone please do the maths again?) I’m telling you this is ‘the place’ where people fall in love. For my family members at least! Subsequently, the wars had made painful history and changed people’s lives, as it had done so to my family. I was overwhelmed to learn that my ancestors were living through those difficult times. Even when it came to my parents, they also met during the war and had relocated because of it, but the most important thing was that they made it through successfully and I am so proud of them all. This brings about something that is absolutely treasured by our family. The recipe from my late Laos grandmother that has been passed down to my mum and myself, third generation. I’d love to share her recipe which has never been revealed anywhere else before. Her famous ‘Auw Lam’ Laos Jungle Curry with Shin of Beef.

sliced across the grain

When all the vegetables are cooked add the dill and turn off 1 tsp. sea salt 100 g. snake beans or french beans the heat. This curry should taste umami beefy broth with a - cut into baton 100 g. dill - roughly cut punch from chilli, a slight sweet80 g. pea aubergines - de-stalked ness from shallots and snake 3 Thai aubergines - quartered gourds and a subtle bitterness 2 snake gourds (optional) - peeled from pea aubergines. Enjoy and cut into baton with steamed sticky rice for an 2 tbsp. fish sauce authentic Laotian delight. 2 cups water or stock

METHOD Make the curry paste by pounding lemongrass, dried chilli, mixed chillies and sea salt together until the mix breaks down into pulp. Add sliced shallots last and keep pounding until it becomes a smooth paste. Set aside. Stew the beef pieces in salted

THAI TIPS You could use a pressure cooker to cook the beef before adding in the curry paste. This will save you a lot of time and energy. *I bought all the fresh Thai ingredients from my local Indian store, Best Foods in Tolworth, Surrey.

For those of you who would like to entertain but don’t want to cook(or are unable to for whatever reason), you could let me do the job for you! You can now check out my new website at www.sugarandspice15.com for all your bespoke catering service needs. You can also follow me on Instagram: @sugar_and_sunshine | @chefcanteen | @15sugarspice15 for my foodie footage and everything else!

9


S M I L E TA S T E

กลับยานแม่ หลายท่านอาจเคยทราบแล้วว่าคุณแม่ดิฉันเป็นคนลาวหลวงพระบาง ตอนเด็กๆดิฉันโตมากับอาหารลาวของแม่ อาหารไทยนี่แทบจะไม่รู้จัก ครั้งแรกที่ดิฉันมีโอกาสได้ลิ้มลอง ‘ต้มข่าไก่’ เป็นครั้งแรกตอนดิฉันเข้าเรียนมัธยมหนึ่ง ต้มไก่ใส่กะทิหน้าตาไม่คน ุ้ เคย เลยถามเพือ ่ นทีน ่ ง ั่ ข้างๆในโรงอาหารว่าคืออะไร ได้คำ� ตอบมาเป็นหน้าเอือมระอาพร้อม ค�ำสบประมาทว่า นีไ่ ปอยูไ่ หนมาท�ำไมไม่รจ ู้ ก ั ต้มข่าไก่เพือ ่ นคนเดียวกันนีค ้ งจะประหลาดใจน่าดูถา้ เค้ารูว ้ า่ ตอนนีด ้ ฉ ิ น ั ท�ำอาชีพอะไร

ดิฉันมีโอกาสได้ไปหลวงพระบางครั้งแรกในปี 2014 จะว่าไป ต้องเรียกว่าพาบุพพการีไปฉลองวาระครบรอบการแต่งงาน 47ปี ไปย้อนรอยแห่งความทรงจ�ำอันหวานซืน่ (ภาษาลาวออก เสียงแบบเน้!) เพราะที่แห่งนี้คือที่ๆพ่อกับแม่ได้พบรักกันครั้ง แรก ถ้าใครได้ดลู ะครเรือ่ งรอยไหมก็จะอินเข้าไปอีกเพราะราย ละเอียดในละครก็จะมีความคล้ายกับชีวติ ของชาวเมืองหลวง อยูเ่ หมือนกัน (คนท้องถิน่ จะเรียกหลวงพระบางว่า เมืองหลวง)

ลือ้ ทีอ่ พยพหนีภยั สงครามจากยูนานลงมาพึง่ เบือ้ งพระยุคลบาท ของเจ้ามหาชีวิตลาวในพระราชวังหลวง ก็ได้พบรักกับคุณชวด ฝรั่งเศส กรี๊ดดด สุดยอดแห่งความโรแมนติก!!! นี่มันแต่ปาง ก่อนชัดๆ 555 ด้วยความรักท่านทัง้ สองก็มลี กู ชายด้วยกัน 1 คน นัน่ ก็คอื คุณตาทวด แต่ชวี ติ ลูกครึง่ ลาว-ฝรัง่ เศสของคุณตาทวด ก็ไม่ได้งา่ ยถึงแม้วา่ จะเกิดในวัง แต่กย็ งั แอบมีการไม่ยอมรับเกิด ขึน้ เพราะคุณตาทวดน่าจะเป็นลูกครึง่ คนเดียวในหลวงพระบาง สมัยนั้น ไม่มีใครทราบว่าเกิดอะไรขึ้นกับพ่อแม่ของคุณตาทวด ย้อนไปถึงตอนปี 1973 ก่อนสงครามอินโดจีนจะประทุขนึ้ พ่อ รู้แต่ว่าท่านโตมาแบบโดดเดี่ยวในราชวังหลวงซึ่งตอนหลังมา ไปท�ำงานเป็นซีไอเอในหน่วยงานของสหรัฐอเมริกา ส่วน ท่านก็ได้รับต�ำแหน่งราชองครักษ์ในเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ คุณนายแม่นี่เป็นแอร์โฮสเตสให้กับสายการบินลาว ความรัก และถึงแก่กรรมตอนอายุ 115 ปี ที่เป็นเหมือนนิยายของพ่อกับแม่นี้เอาไว้วันข้างหน้าดิฉันเลิก ท�ำกับข้าวอบขนมแล้วจะผันตัวมาเป็นนักเขียนนวนิยายไป ประวัตศิ าสตร์ครอบครัวเล่าให้ฟงั ทัง้ วันก็คงจะไม่จบง่ายๆ กลับ ด้วยอีกอย่างหนึ่ง จะมีคนติดตามอ่านมั้ยน้อ ฮ่าๆๆ มาเรื่องอาหารต่อดีกว่า อาหารลาวที่แม่ท�ำให้กินบ่อยๆก็จะมี น�้ำพริกแคบหมูใส่มะกอก อันนี้คอนเฟิร์มว่าเด็ดจริง ไว้วันหลัง หลังจากที่แต่งงานอยู่กันกันมาได้ 2 ปี นิยายรักของพ่อแม่ก็ จะน�ำสูตรอาหารของแม่มาฝากด้วย และอีกอย่างหนึ่งที่แม่ท�ำ มาถึงจุดเปลีย่ นในปี 1975 ปีทสี่ งครามเวียดนามด�ำเนินมาถึง บ่อยอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งก็คือ ‘เอาะหลาม’ หรือ แกงอ่อม จุดชนวนระเบิด ลาวแตกสิคะคุณ พ่อกับแม่ก็ต้องทิ้งเมืองที่ เนื้อสูตรของคุณยาย สูตรแท้แบบดั้งเดิมเค้าต้องใส่ ‘สะข่าน’ สวยงามอย่างหลวงพระบางไว้เบื้องหลังและย้ายครอบครัว ด้วย สะข่านเป็นพืชไม้เลื้อยตระกูลเดียวกับเถาว์วัลย์ มีรสชาติ มาอยู่บ้านพ่อที่อุดรฯ เผ็ดร้อน ชาวเมืองหลวงนิยมใส่ในแกงอ่อมนี้ แต่โดยส่วนตัว ดิฉนั ก็ไม่คอ่ ยชอบเจ้าไม้ชนิดนีเ้ ท่าไหร่นกั เพราะกลิน่ เค้าจะฉุนๆ แต่อย่างไรก็ตามการทีไ่ ด้กลับไปเทีย่ วเมืองหลวงในครัง้ นี้ การ และอีกอย่างอยูอ่ งั กฤษนีก้ ห็ าไม่ได้ แต่ถา้ ใครอยูท่ างภาคเหนือ ที่ได้เห็นพ่อกับแม่พูดคุยกระหนุงกระหนิงระลึกถึงเรื่องราว หรือมาจากจังหวัดเลยก็จะรู้จักไม้สะข่านนี้เป็นอย่างดี เอาเป็น เก่าๆในระหว่างทีเ่ ราพากันไปเดินเล่นในเมืองนัน้ มันช่างเป็น ว่าใครหาได้ก็น�ำมาเพิ่มเติมลงไปในสูตรเพื่อความแท้ทรู แกง ภาพทีน่ า่ รักน่าประทับใจทีค่ นเป็นลูกอย่างดิฉนั จ�ำไว้เป็นภาพ อ่อมแบบนี้ทานเปล่าๆไม่ต้องทานกับข้าวก็อร่อย ถือว่าเป็น แนบใจที่กลับไปคิดถึงเมื่อไหร่ก็ท�ำให้มีความสุขได้ทันที เลิฟ อาหารครบ 5 หมู่ เพราะในเครื่องแกงก็มี ‘ข้าวเบือ’ ที่เป็นคาร์ สตอร์รขี่ องครอบครัวดิฉนั ไม่ได้มแี ค่พอ่ กับแม่แต่ยงั มีเรือ่ งราว โบไฮเดรท มีเนือ้ น่องลายเป็นโปรตีนมีผกั เป็นวิตามินปลาร้าเป็น ความรักต่างชาติต่างภาษาของคุณตาและคุณยายชวดอีก เกลื อ แร่ ค รบ วิ ธี ท� ำ ข้ า วเบื อ คื อ น� ำ ข้ า วเหนี ย วแช่ น�้ ำ ให้ นุ ่ ม ด้วย ต้นตระกูลฝ่ายแม่คือปู่ทวดของแม่นั้นเป็นชาวฝรั่งเศส (ประมาณ 2 ชม.) จากนั้นก็ใช้ครกหินโม่ให้ละเอียด ใส่ตอนน�้ำ ชือ่ อะไรนัน้ ไม่มใี ครทราบเพราะคนทีร่ กู้ ไ็ ม่มใี ครอยูเ่ สียแล้ว ได้ แกงเดือดเพื่อท�ำให้น�้ำแกงข้น คออาหารคลีนก็แค่ไม่ต้องใส่ แต่เดาเอาประมาณว่าคุณชวดคงจะเดินทางมากับคณะทีม่ า ปลาร้า อร่อยเด็ดเหมือนกัน โม้มาขนาดนี้น�้ำลายสอกันหรือยัง กับยึดครองลาวเป็นเมืองขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1893 คุณ ถ้าพร้อมแซ่บแล้วเรามาเข้าครัวกันเลยดีกว่า ตาทวดเล่าให้แม่ฟงั ว่า ตอนนัน้ คุณยายชวดซึง่ เป็นธิดาเจ้าไท

10

SO MUCH TO SMILE ABOUT


THAISMILE 167

11


S M I L E TA S T E

แกงอ่อมเนื้อแบบลาว เครื่องปรุง (เครื่องแกง) หอมแดงปอกเปลือก 10 หัว ตะไคร้ซอย 3 ต้น พริกแห้งเม็ดใหญ่แช่น�้ำ 15 นาที 10 เม็ด เกลือสมุทร 1 ชช. พริกขี้หนูเขียวแดง 8 เม็ด

เครื่องปรุง เนื้อน่องลายล้างสะอาดหั่นบางๆ 400 กรัม น�้ำสะอาดหรือน�้ำซุป 2 ถ้วย เกลือสมุทร 1 ชช. ถั่วฝักยาวหั่นท่อน 100 กรัม ผักชีลาวหั่นท่อน 100 กรัม มะเขือพวง 80 กรัม มะเขือเปราะหั่นสี่ 3 ลูก บวบเหลี่ยมปอกแล้วหั่นเป็นชิ้น 2 ลูก น�้ำปลา หรือน�้ำปลาร้า 2 ชต. ข้าวเบือ 4 ชต.

12

SO MUCH TO SMILE ABOUT

วิธีท�ำ โขลกพริกสองชนิด ตะไคร้ หอมแดง และเกลือสมุทรให้ ละเอียด คดออกจากครกพักไว้ น�ำข้าวเบือมาโม่ในครก ให้ละเอียดพักไว้ น�ำเนือ้ น่องลายทีห่ นั่ ไว้มาตุน๋ กับน�ำ้ ซุป ให้นุ่ม (ประมาณ 1 ชม.) ในหม้ออีกใบหนึ่งตั้งไฟปาน กลาง น�ำเครื่องแกงที่โขลกไว้มาคั่วแห้งให้หอม เทเนื้อ พร้อมน�ำ้ ซุปทีต่ นุ๋ ไว้ลงไป ตัง้ ไฟให้เดือดอีกครัง้ ใส่ขา้ วเบือ คนให้เข้ากัน จะสังเกตว่าน�้ำแกงจะข้นขึ้น เติมผักที่หั่น เตรียมไว้ ปิดฝาต้มต่อไปอีก 5นาที หรือจนผักสุก ยกลง จากเตา


THAISMILE170

Exclusively distributed by

Tel: 01494 434 953 | Fax: 01494 726 387 Email: sales@ascofoods.com | Web: www.ascofoods.com

13


SMILE STYLE

Life Style Of

Generation X

Gen X

กลุ ่ ม Generation X : Gen X เป็ น กลุ ่ ม อายุ 29 – 43 ปี ที่ อ ยู ่ ระหว่างคน 2 ช่วงวัยคือกลุม ่ Gen B ซึง ่ เป็นคนรุน ่ พ่อรุน ่ แม่ และกลุม ่ Gen Y ซึง ่ เป็นกลุม ่ คนรุน ่ ใหม่ทอ ี่ ยู่ ในช่วงต้นของวัยท�ำงาน ส่งผลให้ คนวัย Gen X มีลักษณะเด่นที่มี ส่วนผสมระหว่างคน 2 รุน ่ ในขณะ เดี ย วกั น ก็ มี บุ ค ลิ ก โดดเด่ น จาก ช่วงเวลาและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ระหว่ า งช่ ว งชี วิ ต ของพวกเขา ลักษณะ เด่นๆ ของกลุ่ม Gen X ที่ เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นเหนือกลุ่ม อื่นๆ มีดังนี้

14

SO MUCH TO SMILE ABOUT

PHOTOGRAPHY

PEXELS.COM


THAISMILE170

1

Gen X อาศัยอยู่ในโลกของผู้สูงอายุที่เป็น Baby Boomers : Gen B และอยู่ในสังคมการท�ำงานที่คน Gen B เป็นผู้ท�ำงานต�ำแหน่งอาวุโสกว่า อีกทั้งสิ่งแวดล้อม ทางวัฒนธรรมที่ออกแบบโดยคนวัย Gen B อีกด้วย ท�ำให้ พวกเขาได้รับอิทธิพลในด้านความคิดและการตัดสินใจ หลายๆ อย่างมาจาก Gen B อาทิ ความมุง่ มัน่ ในการท�ำงาน ความมีน�้ำอดน�้ำทนในสถานการณ์ต่างๆ แต่ในขณะ เดียวกันความมุ่งมั่นในการท�ำงานของคน Gen X ก็จะ ด�ำเนินไปโดยอยูบ่ นเงือ่ นไขของความคุม้ ค่ากับสิง่ ตอบแทน ในการท�ำงานทีพ่ วกเขาทุม่ เทด้วย อีกทัง้ พร้อมจะต่อรองเพือ่ สร้างโอกาสที่ดีในการท�ำงานให้กับตนเองอยู่เสมอ ส่วนใน ด้านการด�ำเนินชีวิตคุณวัย Gen X เป็นกลุ่มวัยที่มีความ กระตือรือร้นในการด�ำเนินชีวิต ชอบแสวงหาความรู้ใหม่ มี ความคิดเปิดกว้าง และชอบพัฒนาตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับ ประสบการณ์ของช่วงวัยชีวติ ของพวกเขาทีอ่ ยูใ่ นยุคของการ แสวงหาเป้าหมายของชีวติ ความก้าวหน้า ความส�ำเร็จ รวม ไปถึงความท้าทายต่างๆ

2

ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ สิ่ ง ที่ ท� ำ ได้ จ ริ ง (Pragmatic) เนื่องจากเป็นกลุ่มวัยที่ถัดจากคน Gen B จึงท�ำให้ คนวัย Gen X ได้รบั อิทธิพลทางความคิดจากคน Gen B ใน ด้านการคิดและตัดสินใจโดยอาศัยอยู่บนพื้นฐานของสิ่งที่ ท�ำได้จริง ทัง้ การท�ำงาน การด�ำเนินชีวติ รวมไปถึงการตัดสิน ใจด้านต่างๆ พวกเขาจะประเมินเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่า สามารถด�ำเนินการต่อไปได้จริงหรือไม่แล้วจึงตัดสินใจ ปฏิ บั ติ ต ามสิ่ ง ที่ ตั ด สิ น ใจแล้ ว อาทิ การเปลี่ ย นงานคน Gen X จะน�ำข้อดีข้อเสียของการเปลี่ยนงานขึ้นมาประเมิน เปรี ย บเที ย บแล้ ว จึ ง ตั ด สิ น ใจว่ า จะเปลี่ ย นงานหรื อ ไม่ โดยไม่ตดั สินใจด้วยอารมณ์ เช่นคนวัย Gen Y ขณะเดียวกัน ก็ไม่ใช้หลักการด้านความอดทนหรือจงรักภักดีต่อองค์กร มากเท่าคน Gen B มาใช้ หากแต่จะใช้หลักการของความ คุ้มค่าทั้งทางเศรษฐกิจ ความรู้ และความพึงพอใจ มาร่วม ตัดสินใจทุกๆ ด้าน

15


SMILE STYLE

3

มีความคิดสร้างสรรค์ (Creative) คน Gen X เป็นกลุ่มวัย ที่เกิดมาหลังช่วง Baby Boomers ซึ่งเป็นช่วงที่มีการ ลดลงของประชากรและผ่านพ้นช่วงภาวะสงครามมาพอสมควร แล้ว คนวัย Gen X จึงอยู่ในช่วงของการแสวงหาเป้าหมายของ ชี วิ ต และความรู ้ ต ่ า งๆ รวมไปถึ ง การสร้ า งสรรค์ สิ่ ง ใหม่ ๆ ที่ น่าตื่นตาตื่นใจมากมาย มีการสร้างสรรค์เทคโนโลยีต่างๆ และ นวัตกรรมมากมาย รวมไปถึงศิลปะแขนงต่างๆ เกิดขึน้ ในยุคของ คน Gen X จ�ำนวนมาก อีกทัง้ ในปัจจุบันคน Gen X ได้กลายเป็น ผู้น�ำทางความคิดในแนวทางสร้างสรรค์มากมายหลายเรื่อง

4

มีความเป็นตัวของตัวเองสูง (Strongly Independent) เนือ่ งจากเกิดมาในยุคทีผ่ า่ นพ้นความล�ำบากมาแล้ว และ ได้เห็นความล�ำบากของคนรุ่นพ่อแม่จึงท�ำให้คนวัย Gen X มี ความคิดที่เด็ดขาดต้องการความก้าวหน้าให้กับตนเองค่อนข้าง มาก อีกทั้งได้รับการส่งเสริมจากคน Gen B ให้มีอิสระทางการ ด�ำเนินชีวิตและมีความคิดสร้างสรรค์ คน Gen X จึงมีความเป็น ตัวของตัวเองสูง สามารถคิดและตัดสินใจเรื่องต่างๆ ด้วยตนเอง ได้อย่างเด็ดเดี่ยว แต่ขณะเดียวกันก็เคารพความคิดเห็นของคน อื่นๆ ที่แตกต่างกับตนเองได้อย่างดีด้วยเช่นเดียวกัน ความเป็น ตัวของตัวเองจะสะท้อนออกมาในรูปแบบของการด�ำเนินชีวิตที่ โดดเด่น โดยพวกเขาด�ำเนินชีวติ อย่างเรียบง่ายแต่ขณะเดียวกัน จะคิดและติดสินใจต่างๆ อย่างรอบคอบ โดยไม่พึงพาความคิด คนของอื่น

5

มั่นใจในตัวเอง (Self-Reliant) ชาว Gen X มีความมั่นใจ ในตนเองค่อนข้างสูงจากความเป็นตัวของตัวเอง พวกเขา เติบโตมาในช่วงทีค่ นรุน่ พ่อแม่มคี วามพร้อมในชีวติ แล้ว จึงได้รบั การศึกษาที่สูงขึ้น และจากการเติบโตมาในยุคของการแข่งขัน ทั้ ง ทางการเรี ย นและการท� ำ งาน รวมไปถึ ง การด� ำ เนิ น ชี วิ ต ความมั่นใจจึงอยู่ควบคู่มากับคน Gen X ตลอดเวลานับแต่เป็น เด็กจนถึงปัจจุบัน

6

คน Gen X มีความต้องการเป็นเจ้าของกิจการโดยสาย เลือด (Entrepreneur by Nature) และ ท�ำงานเสมือนเป็น ผูร้ บั จ้างอิสระ (Independent Contractor) มากกว่าเป็นพนักงาน บริษทั ตลอดชีวติ กล่าวคือ ด้วยความมัน่ ใจในตนเองและรักความ ท้าทาย อีกทั้งมีความคิดที่สร้างสรรค์ จึงท�ำให้ Gen X ต้องการ อิสระเสรีในการด�ำเนินชีวิต เมื่อช่วงชีวิตด�ำเนินมาถึงวัยผู้ใหญ่ 16

SO MUCH TO SMILE ABOUT

เต็มที่ เราจึงได้เห็นคนวัย Gen X สร้างธุรกิจของตนเองขึ้น มากมายทั้งธุรกิจขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ในธุรกิจเมืองไทย กลุม่ Gen X ก็เป็นคนกลุม่ ใหญ่ทเี่ ข้ามาเป็นผูบ้ ริหารระดับสูงและ เจ้าของกิจการทัง้ ขนาดใหญ่และขนาดย่อม รวมไปถึงขนาดเล็ก

7

เป็นผู้ที่ท�ำงานหนัก (Hard-Working) และมุ่งมั่นที่จะ ท�ำงานเพื่อความส�ำเร็จและความก้าวหน้าขององค์กร ที่ตนท�ำงานด้วย ทั้งนี้คน Gen X จะท�ำงานอย่างเต็มที่และ


THAISMILE170

ท�ำงานค่อนข้างสูงจากอิทธิพลของคนวัย Gen B พวกเขาจะมี ความจงรักภักดีกับองค์กรอย่างมากหากองค์กรเห็นคุณค่าและ สนับสนุนการท�ำงานของพวกเขา อีกทั้งยึดมั่นในแนวความคิด เรื่องความตรงไปตรงมาและความซื่อสัตย์ต่อความคิดและการ ด�ำเนินชีวิตทั้งของตนเองและของผู้อื่น และมีความคิดด้านการ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นในการท�ำงานอย่างเปิดกว้าง

9

ต้องการ ความก้าวหน้า (Get Ahead) คน Gen X มีความ เชื่ อ มั่ น ในตั ว เองสู ง และรั ก ความก้ า วหน้ า จึ ง เป็ น นั ก วางแผนชีวิตและนักปฏิบัติที่มีระเบียบกับความคิดของตนเอง พวกเขาจะวางเป้าหมายชีวิตไว้ล่วงหน้าและพยามยามท�ำให้ ส�ำเร็จตามความมุ่งหวังให้ได้ในที่สุด อาทิ การตั้งเป้าหมายใน การท�ำงาน การเก็บเงิน หรือแม้แต่การสร้างครอบครัว เป็นต้น

10

คน Gen X ต้ อ งการความมั่ น คงด้ า นการเงิ น (Financial Security) จึงมุง่ หวังทีจ่ ะท�ำงานในสภาพ แวดล้อมที่มั่นคง มีระบบ มีหลักการ มีเป้าหมาย และแนวทาง การท�ำงานที่ชัดเจน และวางแผนด้านการเงินล่วงหน้าอยู่เสมอ และจะวางแผนทางการเงินในระยะยาว จึงจะเห็นได้ว่าคน Gen X จะกระตือรือร้นในการท�ำงานและแข่งขันในการท�ำงาน เพื่อผลักดันตนเองให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้ไวที่สุด

11

คน Gen X เชื่อมั่น ว่าอนาคตจะดีกว่าวันนี้ แต่ใน ขณะ เดี ย วกั น ก็ เ ป็ น คนที่ อ ยู ่ ใ นโลกของปั จ จุ บั น (Realistic) พวกเขาจะประเมินทุกสิง่ จากความเป็นจริงและความ เป็นไปได้ คน Gen X มักแสวงหาประโยชน์จากสิ่งรอบตัวได้ อยู่เสมอและน�ำมาปรับเป็นข้อดีในการด�ำเนินชีวิตของพวกเขา คน Gen X จะมองอุปสรรคเป็นสิ่งดีและมีประโยชน์ในการ เรียนรู้จากสิ่งผิดพลาด

เต็มความสามารถเพื่อให้องค์ประสบความส�ำเร็จ โดยมองว่า ความก้าวหน้าทางอาชีพของตนเองจะด�ำเนินไปพร้อมกับความ เจริญก้าวหน้าขององค์กร โดยถือว่าเมื่อองค์กรก้าวหน้า ตนเอง ย่อมเติบโตไปพร้อมๆ กันด้วย

8

มีจริยธรรมในการท�ำงาน (Good Work Ethic) แม้ว่าจะ อยูใ่ นยุคของการแข่งขันและมีนสิ ยั ของการชอบการต่อสู้ แต่คน Gen X ก็มแี นวคิดเชิงอนุรกั ษ์นยิ ม และมีจริยธรรมในการ

12

Gen X ต้ อ งการให้ มี ผู ้ ค อยชี้ แ นะในการท� ำ งาน หลายคน (Multiple Mentors) ที่มีความรู้และความ เชีย่ วชาญหลายๆ ระดับ สามารถให้คำ� แนะน�ำเพือ่ ความก้าวหน้า ในอาชี พ การงานโดยพวกเขาพร้ อ มจะเปิ ด ใจยอมรั บ ฟั ง ค�ำแนะน�ำอย่างอ่อนน้อมและพร้อมจะน�ำไปปรับใช้จริงหาก ข้ อ เสนอแนะนั้ น ท� ำ ได้ จ ริ ง และเป็ น ประโยชน์ ต ่ อ ตั ว เขา คน Gen X จึงนับเป็นกลุ่มวัยที่สามารถปรับตัวและยอมรับ ความเปลี่ยนแปลงและความคิดเห็นที่แตกต่างได้ค่อนข้างดี 17


SMILE SOCIAL

No.1 high quality authentic fish sauce

in consumers’ heart in over 70 countries around the world

UK SOLE DISTRIBUTOR

S.O.P. International Ltd. Tel: 00 44 (0) 1992 584466 Fax: 00 44 (0) 1992 583382 Visit Squid Brand at: www.squidbrand.com

18 IS

O 9001

SO MUCH TO SMILE ABOUT FS

S C 2200

0

PHOTOGRAPHY

KITTI UKSMILE SOCIAL

20

SO MUCH TO SMILE ABOUT

PHOTOGRAPHY

MINKYSMILE MARKETING

WORDS

สาระดี ดี . คอม

PHOTOGRAPHY

เพิ่มยอดขายให้ร้านอาหาร ด้วยหลักการตลาด มีรา้ นอาหารจ�ำนวนหนึง ่ ทีเ่ ริม ่ ต้นธุรกิจโดยขาดการใช้ กลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสม ส�ำหรับการสร้าง ตราสินค้าให้กับร้านอาหารมีความจ�ำเป็นต้องใช้มือ อาชีพในการจัดแคมเปญ เพียงการบอกกล่าวแบบปาก ต่อปากเกี่ยวกับบริการของร้าน คุณภาพของอาหาร และบรรยากาศที่ ดี ยั ง คงไม่ เ พี ย งพอ ส� ำ หรั บ การ โปรโมตธุรกิจร้านอาหารคุณต้องการการท�ำการตลาด ที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มยอดขายให้กับร้านอาหาร

22

SO MUCH TO SMILE ABOUT

PEXELS.COM


THAISMILE170

กลยุทธ์ทางการตลาดเป็นสิ่งจ�ำเป็นกรณีคุณวางแผนที่จะเปิดร้านอาหาร ประเภทผับ บ่อยครั้งที่การโฆษณาเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะสร้าง ชื่อเสียงให้กับธุรกิจของคุณ การตลาดส�ำหรับร้านอาหาร บาร์ และผับเป็น สิ่งส�ำคัญส�ำหรับสร้างธุรกิจของคุณและควรเป็นกิจกรรมที่ไม่ซ�้ำซ้อนกัน เทคนิคสร้างความแตกต่างในการท�ำการตลาด แนวคิดทางการตลาด การประชาสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อ และงานออกแบบโฆษณามี ความจ�ำเป็นต่อการสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้าส�ำหรับร้านอาหาร ผับ และ บาร์ของคุณ คุณต้องท�ำการตลาดที่เหมาะสมกับพื้นที่ทั้งการตลาดทาง อินเตอร์เน็ตและงบประมาทางการตลาดที่คุณมี ส�ำหรับการสร้างความแตกต่างทางการตลาดให้กับร้านอาหารและบาร์ เป็นแนวคิดทางการตลาดใหม่ท่ีได้รับการยอมรับ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ ตราสินค้าและความภักดีตอ่ ตราสินค้าของลูกค้าทีเ่ ข้ามารับประทานอาหาร การประชาสัมพันธ์เป็นสิ่งจ�ำเป็นกับกลุ่มลูกค้าที่อยู่ห่างไกลออกไป ในการสร้างภาพลักษณ์ให้กบั ร้านอาหารของคุณกับลูกค้าทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีร่ อบๆ ร้านอาหารและเพือ่ สร้างการขายทีด่ คี ณ ุ ควรได้รบั ค�ำแนะน�ำจากผูเ้ ชีย่ วชาญ ด้านการตลาด ควรเก็บรักษาฐานข้อมูลของลูกค้าและให้ความส�ำคัญกับ ตราสินค้าในพื้นที่ ส�ำหรับการท�ำการตลาดที่อยู่ไกลจากร้านของคุณ คุณต้องการสื่อที่เหมาะ สมส�ำหรับการสร้างความสัมพันธ์ โดยจัดหาบริษทั รับจัดกิจกรรมเพือ่ ท�ำการ ตลาดทั้งระบบปรกติและทางอินเตอร์เน็ต ให้น�ำกลยุทธ์การตลาดของร้าน อาหารที่ มี ชื่ อ เสี ย งและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมาใช้ จ ะท� ำ ให้ ธุ ร กิ จ ของคุ ณ จะ สามารถดึงดูดลูกค้าได้มากขึ้น อาจจัดท�ำบัตรส่วนลด มีบตั รลดราคาและข้อเสนอพิเศษทีจ่ ะชักจูงลูกค้าเข้า มาสูร่ า้ นอาหารของคุณ มีหลายคนทีเ่ ก็บสะสมบัตรส่วนลดจากหนังสือพิมพ์ และนิตยสารและน�ำไปใช้ในการรับประทานอาหารตามสถานที่ต่างๆ วิธีนี้ สามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการรับประทานอาหารของพวกเขา และเป็นการเพิ่มจ�ำนวนลูกค้าให้กับร้านของคุณไปด้วย การส่งเสริมการตลาดด้วยการลดราคาเป็นวิธที ไี่ ด้ผลในการดึงดูดลูกค้าใหม่ และการบริการของร้านอาหารของคุณจะเป็นสิ่งที่ท�ำให้ลูกค้ากลับมา รับประทานอาหารอีก การแข่งขันและการเล่นเกมเพื่อลุ้นรับอาหารและ เครื่ อ งดื่ ม ฟรี สามารถน� ำ มาเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการส่ ง เสริ ม การขายที่ มี ประสิทธิภาพส�ำหรับร้านอาหารของคุณได้อีกทางหนึ่ง 23


SMILE SOCIAL

24

SO MUCH TO SMILE ABOUTSMILE THINK

WORDS

พระมหาวุฒิชัย (ท่าน ว.วชิรเมธี) PHOTOGRAPHY PEXELS.COM

พระมหาวุฒิชัย (ท่าน ว.วชิรเมธี)

กับดักของ เงินและงาน 26

SO MUCH TO SMILE ABOUT


THAISMILE170

คนส่วนใหญ่ล้วนมีชีวิตอยู่ในโลกของการท�ำงาน  เราท�ำงาน กันไม่ต�่ำกว่าวันละ  8 ชั่วโมงนับแต่เรียนจบ  หรือบางคน ท�ำงานตั้งแต่ยังเรียนไม่จบเสียด้วยซ�้ำ  เวลาเฉลี่ยที่คนส่วน ใหญ่แต่ละคนทุ่มให้กับงานก็ไม่ต�่ำกว่า  40-45  ปี  คิดเป็น ชั่วโมงราว  80,000 ชั่วโมงโดยประมาณ  ระหว่างที่ท�ำงาน นี้หลายต่อหลายคนมุ่งมั่นอุทิศตนให้กับงานและเงิน  เพลิดเพลินจนหลงลืมมองถึง สิ่งส�ำคัญที่สุดประการหนึ่งในชีวิตไป  นั่นก็คือ  “สุขภาพ”  เมื่อ เขามีเงินมากมาย  แต่กลับกลายเป็นคนที่สุขภาพไม่ดี  เงินที่มี มากมายจึงไม่ใช่เหตุปัจจัยแห่งความสุขอย่างที่หวัง  แต่กลับ กลายเป็นภาระทีต่ อ้ งแบก  ต้องหาม  ต้องห่วง  หรือบางทีถงึ กับ เป็นที่มาของความขัดแย้งระหว่างคนในครอบครัวเสียเอง  ด้วย เหตุนเี้ มือ่ ถูกถามว่ามีอะไรทีน่ า่ ฉงนใจทีส่ ดุ ในชีวติ   องค์ทะไลลา มะ  ผู้น�ำทางจิตวิญญาณของทิเบตและของโลกจึงตอบว่า

ผ่านไปอย่างรวดเร็วนัน้ เราเอาแต่เตรียมสะสมทุกสิง่ ทุกอย่าง  ทัง้ เงินทอง  ชือ่ เสียง  สถานภาพทางสังคม  แต่แล้วเรากลับหลงลืม สิง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ อย่างหนึง่ ไป  นัน่ ก็คอื   เราไม่ได้เตรียมตัวเองให้มี “คุณภาพชีวติ ”  ทีด่ พี อจะอยูเ่ พือ่ เสวยผลแห่งความวิรยิ อุตสาหะ ของตนเอง  ดังนัน้ ในวันเวลาทีเ่ รามีเงิน  มีตำ� แหน่งพร้อมทีส่ ดุ   เรากลับแทบไม่มีเวลาและสุขภาพที่ดีพอเพื่อจะอยู่ชื่นชมในสิ่งที่ เราสู้หามาทั้งชีวิต

“Man surprised me most about humanity. Because he sacrifices his health in order to make money. Then he sacrifices money to recuperate his health. And then he is so anxious about the future that he does not enjoy the present; the result being that he does not live in the present or the future; he lives as if he is never going to die, and then dies having never really lived.”

สมดุลงาน  สมดุลชีวิต ทางสายกลางคือหนทางแห่งความพอดี ทีด่ พี อทีเ่ ราทุกคนควรจะ ปฏิบตั ติ ามนัน้ หากเราน�ำมาประยุกต์เพือ่ ให้สอดคล้องกับโลกของ การท�ำงาน และด�ำรงชีวติ อย่างสมสมัย ก็อาจจัดเป็นคูแ่ ห่งความ สมดุลได้  4  คู่  (อาจเรียกว่า  ทฤษฎี  4  สมดุล)  ประกอบ ด้วย

“สิง่ ทีน่ า่ ฉงนใจส�ำหรับข้าพเจ้าก็คอื มนุษย์อย่างเรานัน่ เอง  เพราะ คนเรานั้นยอมสละสุขภาพเพื่อหาเงิน  แล้วก็ยอมสละเงินเพื่อ ฟื้นฟูดูแลสุขภาพ  จากนั้นก็เฝ้าเป็นกังวลถึงแต่อนาคตจนไม่มี เวลาจดจ่ออยูก่ บั ปัจจุบนั อันรืน่ รมย์  ผลลัพธ์กค็ อื   เขาแทบไม่ได้ อยู่กับปัจจุบัน  หรือแม้กระทั่งอยู่กับอนาคต  เขาด�ำเนินชีวิตดัง หนึ่งว่าจะไม่มีวันตาย  แต่แล้วเขาก็ตายจากไปอย่างคนที่แทบ ไม่เคยมีชีวิตอยู่จริงๆ” โลกในยุ ค ทุ น นิ ย ม  บริ โ ภคนิ ย มอย่ า งทุ ก วั น นี้   งานและเงิ น คือ  “แรงจูงใจ”  ส�ำคัญทีท่ ำ� ให้วถิ ชี วี ติ ของผูค้ นไม่ใช่เรือ่ งง่ายอีก ต่ อ ไปแต่ นั บ วั น เรากลั บ มี ชี วิ ต อยู ่ ไ ด้ ย ากล� ำ บากมากขึ้ น   ท่ามกลางสภาพแวดล้อมเช่นนี้  หากเราไม่รู้จักมองหา  “จุด สมดุล”  ของชีวติ   สักวันหนึง่ เราคงมานัง่ ร�ำพึงด้วยความเสียดาย ว่า  “ชีวิตที่ผ่านมาช่างไม่คุ้มค่าเอาเสียเลย” เพราะในวันเวลาที่

คู่ที่ 1 สมดุลกาย + สมดุลใจ (กายแข็งแรง  -  ใจเข้มแข็ง) คู่ที่ 2 สมดุลงาน + สมดุลชีวิต (คนส�ำราญ  -  งานส�ำเร็จ) คู่ที่ 3 สมดุลโลก + สมดุลธรรม (โลกไม่ช�้ำ  -  ธรรมไม่เสีย) คูท่ ี่ 4 สมดุลส่วนตัว + สมดุลส่วนรวม (ส่วนตัวเยีย่ ม  -  ส่วนรวม ยอด) ใครก็ตามปรับชีวิตให้สอดคล้องตามหลัก  4  สมดุลดังกล่าวมา นี ้ จะมีชวี ติ ทีเ่ ปีย่ มด้วยความสุข  ความเจริญ  ทัง้ ทางโลก  ทาง ธรรม  ทางกาย  และทางจิตนับว่ามีชีวิตที่คุ้มค่า กวีนิพนธ์ “สมดุลงาน  สมดุลชีวิต” เราเป็นคน… ไม่ใช่หุ่นยนต์เหล็กไหล ท�ำงานหนักหนาสาหัสเพียงไร โปรดเตือนตนไว้วา่   “เราเป็นคน” อย่ามัวท�ำงานจนบานตะไท พอเริ่มป่วยไข้วุ่นวายสับสน มีเงินมากมายแต่กายพิกล ชีวิตมืดมนเกือบเกินเยียวยา สุขภาพคือค�ำศักดิ์สิทธิ์ จงอย่าเห็นผิดงกเงินเพลินบ้า สุขภาพไม่ดีถึงมีเงินตรา ทรัพย์สินประดาก็เปล่าประเดิม “รื่นรมย์ในงาน  เบิกบานในชีวิต” นี่คือเข็มทิศที่ควรส่งเสริม ชีวิตคุ้มค่าต้องหาธรรมเจิม “ทางสายกลาง”  เติมแต่งให้พอดี 27


SMILE LIFE

WORDS

คุณหญิงจ�ำนงศรี หาญเจนลักษณ์ (ป้าศรี)

ILLUSTRATED BY

VECTEEZY.COM

คุณหญิงจ�ำนงศรี หาญเจนลักษณ์

• ตีไข่ใส่สี •

28

SO MUCH TO SMILE ABOUT


THAISMILE170

ชีวติ คนเรามีวนั บางวันทีว่ นุ่ นอกวุน่ ใน จน ไม่รู้วุ่นไหนเป็นเหตุ วุ่นไหนเป็นผล ในวัน วุน่ วันหนึง่ หลายปีกอ่ น ข้าพเจ้าถอยไปนัง่ นิ่งๆ ตั้งหลักเงียบๆ ในห้องท�ำงานส่วนตัว ปิดประตูห้อง ถอยการรับรู้มาอยู่กับกาย ใจตัวเองสักพัก เมือ่ เจ้า ‘วุน่ ใน’ เริม่ นิง่ ลง ความนึกคิดก็ผดุ นิม่ ๆ คล้ายปลาทีค่ อ่ ยๆ ลอยขึน้ ใต้ผวิ น�ำ้ ก็ เริ่มเขียนลงด้วยภาษาที่คิดขณะนั้น คือ ภาษาอั ง กฤษ เขี ย นเสร็ จ แล้ ว ตั้ ง ชื่ อ ว่ า Mirage* หลายปีต่อมาก็เอามาลองแปล เป็นไทย ให้ชื่อว่า ‘มายา’ ถึงแม้จะไม่สด เท่ า ต้ น ฉบั บ ภาษาอั ง กฤษ แต่ ก็ พ อสื่ อ ความได้

รู้ว่าบรรดาชีวิตที่ก�ำลังแล่นอยู่บนจอนั้น เป็นแค่แสง เงา และเสียง รู้เท่าทันมายา ที่คนอื่นสร้างนั้น ง่ายกว่าจะรู้ทันมายาที่ เราสานแต่งขึ้นเองโดยไม่รู้ตัว “ก็ฉันรู้แน่ นี่นา ว่าเขาเป็นอย่างนั้น อย่างนั้น ก็ฉันรู้ นี่นาว่า...”

แล้วอารมณ์ความรู้สึกก็โอนเอียงไปตาม ‘การรู้แน่ๆ’ ของเรา ประสบการณ์ที่สั่งสม ทั ศ นคติ ที่ ถู ก หล่ อ หลอมมาในอดี ต อารมณ์ความรูส้ กึ และอะไรต่ออะไรก็ตาม มาเหมือนขบวนแห่ แล้วแปรรูปไปจนเข้า ขัน้ พูดหรือท�ำโน่นนีท่ ลี่ บล้างได้ยาก ณ จุด นี้ข้าพเจ้านึกถึงพิศวาสฆาตกรรมที่คุณ หมอพรทิพย์เคยเล่าไว้ในหนังสือศพๆ เล่ม หนึ่งของเธอ เป็นเรื่องฝรั่งขี้หึงที่ท�ำร้าย Mirage ภรรยาด้วยโทสะ เพราะนึกไปว่าตัวเอง Man makes masks for his own soul ไม่ใช่พ่อเด็กในท้อง ไม่เหมือนลูกคนแรก He looks at the masks and says, ทีเ่ ป็นผลพวงความรักระหว่างเขาและเธอ “I know myself” อย่างไม่มขี อ้ สงสัย เรือ่ งกลับตาลปัตรตรง Man makes mirrors for his own eyes ที่ว่า เมื่อตรวจดีเอ็นเอพ่อแม่และเด็กทั้ง He gazes at the mirrors and says, สอง เด็กในท้องกลับเป็นลูกแท้ของฝรั่งขี้ “I see myself” หึง แต่ลูกคนโตกลับไม่ใช่ พ่อเป็นใครก็ Man makes images for his own mind ไม่รู้ He points at them and says, “These I love, those I hate” มนุษย์เรานี้เป็นนักตีไข่ใส่สีโดยธรรมชาติ Man makes mirages for his life ถ้าใช้ศัพท์พระก็ต้องว่า ‘ปรุงแต่ง’ ซึ่งคน He loses himself in them and says, ปรุงมักจะมุน่ หมกในการปรุงจนไม่รตู้ วั ว่า “This is happiness, that is sadness” ก�ำลังปรุง ข้าพเจ้าจึงบันทึกค�ำเตือนตัวเอง ไว้ใน screen saver คอมพิวเตอร์ แต่กอ่ น มายา นีก้ เ็ คยบันทึกไว้ในโทรศัพท์มอื ถือให้เตือน มนุษย์สร้างหน้ากาก ให้วิญญาณของตน ทุกครัง้ ทีเ่ ปิดเครือ่ ง จะได้ชว่ ยให้ไม่กระเจิง เขามองหน้ากากนัน้ แล้วบอกว่า “ฉันรูจ้ กั ไปในสิง่ ไม่แท้ไม่แน่ทงั้ หลาย จะผิดหวังก็ ตนเอง” ไม่จริงจังจนเจียนตาย จะตีโพยตีพายบ้าง มนุษย์สร้างกระจก ให้ตาของตน ก็ไม่มากมายจริงจังอะไรนัก ใจคอก็โปร่ง เขามองเงาในกระจกนัน้ แล้วบอกว่า “ฉัน พอทีจ่ ะคิดหาหนทางจัดการกับความทุกข์ เห็นตัวฉันเอง” ที่เผชิญอยู่ ปัญหาหนักอึ้งก็จะรู้สึกเบาลง มนุษย์สร้างรูปลักษณ์ ให้กบั ความคิดของ ท�ำให้คิดแก้ไขก็คิดได้ด้วยใจที่ไม่วุ่นวาย ตน นัก เขาชี้รูปลักษณ์เหล่านั้น แล้วบอกว่า “นี่ ฉันรัก นั่นฉันเกลียด” ถ้าท่านผู้อ่านก�ำลังเถียงในใจว่า ถ้าไม่ตี มนุษย์สร้างมายา ให้กับชีวิตของตน เขา ไข่ใส่สีซะเลยก็จืดชืดน่ะสิ อ้าว ก็เหมือน หลงเข้าไปในมายานั้น และร�ำพันว่า “นี่ ดื่มน�้ำใสที่บริสุทธิป์ ราศจากการแต่งกลิน่ คือความสุข นี่คือความทุกข์” แต้มสีไง สะอาดลิ้นดีออก แต่ก็อย่าห่วง เรื่องนี้ไปนักเลย เพราะคนเราโดยทั่วไป เขี ย นเสร็ จ สรรพอ่ า นทวน ก็ ม องความ เผลอตัวหน่อยก็เหยาะไข่หยดสีดว้ ยความ สับสนวุ่นวายเหมือนมองเรื่องราวในหนัง เคยชิน จะตีไข่มากใส่สีมากแค่ไหนอยู่ที่ จอใหญ่ จากฝีมือผู้ก�ำกับที่ชาญฉลาดใน แต่ละคน ถ้าอดปรุงไม่ได้ ก็ลองค่อยๆ ฝึก การใช้ศิลปะการสร้าง ที่ท�ำให้เราติ้วตาม ให้ตัวเองท�ำได้อย่างมือโปร คือให้รู้ว่า ด้วยแรงอารมณ์ร่วม ในขณะที่มันโลด ก�ำลังปรุงและปรุงอย่างมีดลุ ยภาพ เพราะ แล่นอยูบ่ นจอ อาจจะอดไม่ได้ทจี่ ะเครียด อาหารจานชีวติ นัน้ ตัวคนปรุงและคนใกล้ เศร้าโศก หรือหลงใหลตามตัวละคร แต่ก็ ตั ว ใกล้ ใ จจะเป็ น คนกิ น จะตี ไ ข่ ใ ส่ สี ยังเหลือส่วนของใจทีม่ องจากทีน่ งั่ คนดู ยัง อย่างไร ก็ขอจงระวังอย่าให้อาหารเป็นพิษ

เข็นครก ตัวเบา ผู้แต่ง คุณหญิ งจ� ำนงศรี หาญเจนลักษณ์ ภาพประกอบ ศักดิ์ สิริ มี สมสืบ กวีซีไรต์-ศิ ลปิ นศิ ลปาธร ขนาด หนังสือไซส์ใหญ่ ขนาด 16 หน้ายกพิ เศษ จ�ำนวน 360 หน้า ราคา 285 บาท วางจ�ำหน่าย ตุลาคม พ.ศ. 2558 ค�ำนิยม โดย • อ.ประมวล เพ็งจันทร์ ผูเ้ ขี ยน “เดิ นสู่อิสรภาพ” • ดร.วิ รไท สันติ ประภพ ผูว้ ่าการธนาคาร แห่งประเทศไทย “เข็นครกตัวเบา” เป็ นหนังสือทีน่ �ำเนือ้ หา ของหนังสือ Best Seller 2 เล่ม คือ “เข็นครกลงเขา”และ“วิ ชาตัวเบา”มาพิ มพ์ รวมในเล่มเดียว โดยได้ท�ำการแก้ไข ิ ม ปรับปรุงให้สมบูรณ์ ยิ่งขึ้น และเพ่มเติ “เนือ้ หาใหม่” ท่ียังไม่ได้ตีพิมพ์เป็ นเล่มมา ก่อนจ� ำนวน 26 บท (“เข็นครกลงเขา” จ� ำนวน34บท“วิ ชาตัว เบา”จ� ำนวน34บท และเนือ้ หาใหม่ 26 บท รวมเป็ น 94 บท) นับเป็ นเร่ื องน่ายิ นดีส�ำหรับนักอ่าน ทัง้ ท่ี เป็ นแฟนหนังสือเดิ ม-เคยอ่านทัง้ สองเล่ม มาแล้ว จะได้ซึมซับอรรถรสเดิ ม และได้ ลิ้ ม ลองอรรถรสใหม่ทีย่ งั ไม่เคยสัมผัส ส่วน ผูท้ ี ่ ยัง ไม่เคยอ่านหนังสือ ทัง้ สองเล่มมาก่อน ก็ จะได้เปิ ดโลกแห่งการเขี ยนของคุณหญิ ง จ� ำนงศรี หาญเจนลักษณ์ กันอย่างเต็มอิ่ ม จุใจ ติ ดต่อสอบถามรายละเอียด คุณปุ้ย 089-8163116 cpk695@gmail.com

29


SMILE SENIOR

WORDS

เสริมศักดิ์ นรินทร์วงษ์ PHOTOGRAPHY PEXELS.COM

ปัญหาของผู้สูงอายุ โดยทั่วไป

Smile Senior ฉบั บ นี้ จ ะได้ ก ล่ า วถึ ง ปัญหาของผู้สูงอายุโดยทั่วไป กล่าวกัน ว่าในปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ จ�ำนวนผู้สูง อายุหรือผู้สูงวัย (สว.) ในประเทศไทยที่ มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป จะเพิ่มขึ้นเป็น ๑ ใน ๖ เท่าของจ�ำนวนประชากรไทยทั้งหมด นั่ น แสดงให้ เ ห็ น ว่ า คนไทยเรามี อ ายุ ยื น ยาวขึ้ น ดั ง นั้ น การส่ ง เสริ ม ให้ ผู ้ สู ง อายุ ส ามารถดู แ ลตนเองทั้ ง ในด้ า น สุขภาพร่างกายและจิตใจนั้น จะช่วยส่ง เสริ ม ให้ ผู ้ สู ง อายุ เ หล่ า นั้ น มี ก� ำ ลั ง ใจใน การด�ำเนินชีวิตในช่วงปัจฉิมวัยอย่างมี เกี ย รติ ส มศั ก ดิ์ ศ รี และยั ง เป็ น การช่ ว ย แบ่งเบาภาระของลูกหลานรวมถึงบุคคล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย

30

SO MUCH TO SMILE ABOUT


THAISMILE170

โดยธรรมชาติ คนเราเมื่อคลอดจากครรภ์มารดาแล้วร่างกาย ก็จะเปลี่ยนแปลงทันที คือความแก่มาเยือนทันที (เกิดปุ้บแก่ ปั้บ) ภาษาพระท่านว่า “แก่ขึ้น” จากอายุแรกเกิดไป ๔๐-๔๕ ปีโดยเฉลี่ย แต่ภาษาชาวบ้านเราเรียกว่า “เจริญวัย” หรือวัย เจริญเติบโต การเปลี่ยนแปลงในช่วงแรกนี้ร่างกายทุกส่วนก็ จะเจริญเติบโตทัง้ ส่วนสูงและน�ำ้ หนัก มีพละก�ำลังแข็งแรง เรา เรียกว่าวัยเจริญ หลังจากนั้นก็เริ่ม “แก่ลง” พออายุเข้าวัย กลางคน (ระหว่างอายุ ๔๐ - ๖๐ ปี) ซึ่งเป็นช่วงที่ยาวนาน สถานการณ์ในช่วงวัยนี้ในแต่ละคนไม่เหมือนกัน ไม่สามารถ น�ำมาพิจารณากับอายุทแี่ ท้จริงได้ ในวัยนีท้ ง้ั เพศชายเพศหญิง ร่างกายจะทรงและเริม่ เสือ่ มลง อวัยวะทุกส่วนก็จะเริม่ อ่อนแอ ไปตามสัดส่วนของอายุ ความเสือ่ มลงของร่างกายนีท้ ำ� ให้เกิด โรคต่างๆได้งา่ ย ความเสือ่ มดังกล่าวนีจ้ ะเร็วหรือช้าก็ขนึ้ อยูก่ บั บุคคล เชื้อชาติ กรรมพันธุ์ อาหารการกิน สังคมสิ่งแวดล้อม ในการด�ำเนินชีวติ และสถานภาพของแต่ละบุคคลทีแ่ ตกต่าง กัน ในอีกมุมมองหนึ่ง ปัญหาของผู้สูงอายุหรือผู้สูงวัยนี้ ไม่มีใคร หลีกเลีย่ งได้ (ถ้าไม่รบี ตายเสียก่อน) และเราเข้าใจว่าผูเ้ กษียณ อายุราชการคือผูส้ งู อายุ แต่ในทางปฏิบตั คิ อื ผูม้ อี ายุ ๖๕ ปีขนึ้ ไป เพราะวัยนีถ้ อื ว่าเป็นวัยสุดท้ายของการพัฒนาการแห่งชีวติ การเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่ในวัยนี้มีแต่เสื่อมลง เราอาจแบ่ง การเปลี่ยนแปลงนี้ได้เป็น ๓ ทางหลักๆด้วยกัน ดังนี้ การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย ได้แก่ - รอยเหีย่ วย่นบนใบหน้า ผิวหนังหย่อนยาน มีตกกละ ผิวหนังแห้งท�ำให้เกิดอาการคันตามเนื้อตัว สีผิวมักเปลี่ยน เส้นเลือดฝอยแตกง่ายท�ำให้เกิดรอยฟกซ�ำ้ ตามเนือ้ ตัว เป็นต้น - ร่างกายเคลื่อนไหวได้ช้า กล้ามเนื้อแขนขาอ่อนแรง ไม่ทะมัดทะแมงเหมือนตอนเป็นหนุ่มสาว หากหกล้มกระดูก มักแตกหักง่าย จะลุกจะนั่งก็ล�ำบาก การเดินเหินก็ช้าลง - ผมเริ่มร่วงและเปลี่ยนสีจากสีด�ำเป็นสีขาว (ผม หงอก) บางคนฟันโยกและหักง่าย - กล้ามเนือ้ หัวใจอ่อนแรง มีเลือดข้น หลอดเลือดแข็ง ตัว ท�ำให้การสูบฉีดเลือดไม่ดีพอไม่สามารถส่งเลือดไปเลี้ยง อวัยวะต่างๆได้เต็มที่ เฉพาะอย่างยิ่งที่สมองจึงท�ำให้เกิดการ มึนงงหรือเวียนศีรษะ ความคิดอ่านเชื่องช้า ความจ�ำไม่ดี เหมือนแต่ก่อน หรือความจ�ำเสื่อม ขี้หลงขี้ลืม

31


SMILE SENIOR

- ประสาทสัมผัสทัง้ ๕ คือ ตา หู จมูก ลิน้ และ กายท�ำงานได้น้อยลง ไม่มีประสิทธิภาพเหมือนตอน เป็นหนุ่มสาวหรือในวัยผูใหญ่ เช่น สายตาสั้นหรือ สายตายาว ตาฝ่าฟาง ดวงตามีต้อ หูตึง หูอื้อ ลิ้นที่ ลิ้มรสเปลี่ยนไป อย่างนี้เป็นต้น - การขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายเป็นไป ได้ช้า ท�ำให้เกิดโรคที่เกี่ยวกับตับและไตได้ง่าย โรคที่ เกี่ยวกับต่อมลูกหมากในผู้ชาย กระเพาะปัสสาวะ อักเสบ โรคริดสีดวงต่างๆ - การย่อยอาหารและการขับถ่ายไม่ดี ท�ำให้ ท้องอืดท้องเฟ้อ และเบื่ออาหาร - เซลล์ตา่ งๆเริม่ ตาย ถึงจะมีเซลล์ใหม่เกิดขึน้ ทดแทนแต่ก็ไม่เหมือนเดิม จึงท�ำให้เชื่องช้า เสีย บุคลิกภาพ เช่น นั่งหลังค่อม หลังโก่ง เดินขาโก่ง ขา ซ้ายและขาขวายาวไม่เท่ากันท�ำให้เดินกระเพก ตา เป็นต้อชนิดต่างๆ ฯลฯ - ต่อมผลิตฮอร์โมนเสือ่ ม ฮอร์โมนในร่างกาย ลดลง ก่อให้เกิดโรคต่างๆได้ง่าย เช่น โรคเบาหวาน สมรรถภาพทางเพศเสื่อม เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์และจิตใจ อารมณ์และจิตใจของบุคคลในวัยนี้ในแต่ละบุคคล นั้นไม่เหมือนกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ชีวิตที่ ผ่านมาทั้งในวัยรุ่น วัยท�ำงาน และวัยกลางคนว่า ประสบกับความส�ำเร็จในชีวิตมากน้อยแค่ไหน รวม ถึงฐานะทางการเงินและความอบอุ่นในครอบครัว ด้วย พร้อมกันนี้ในผู้สูงอายุเหล่านั้นได้สนใจในพระ ศาสนาหรือไม่ ได้เข้าวัดฟังธรรม ให้ทานรักษาศีล ฝึก จิตเจริญสติภาวนาหรือไม่และมากน้อยแค่ไหน หาก เป็นคนมีศีลธรรมประจ�ำใจ ย่อมหนักแน่นในเหตุผล มองโลกตามความเป็นจริง จิตใจก็จะสงบเยือกเย็น หากมีอะไรมากระทบจิตใจหรือมีสิ่งสะเทือนใจก็จะ ควบคุมอารมณ์ได้ ในทางตรงกันข้ามหากไม่สนใจ ในทาน ศีล ภาวนา จิตใจก็จะเปลี่ยนแปรไปตาม กระแสสังคมที่ตนเองไปสัมผัส ท�ำให้โกรธง่าย อิจฉา ริษยา เห็นแก่ตวั ดูถกู เหยียดหยามผูอ้ นื่ เอาแต่ใจ จูจ้ ี้ ขี้บ่น น้อยเนื้อต�่ำใจ มองโลกในแง่ร้าย หรือบางครั้งก็ แสดงอาการห่วงใยลูกห่วงหลานมากจนเกินเหตุ เจ้า กีเ้ จ้าการกับลูกหลานมากเกินไป ท�ำให้ลกู หลานหรือ

32

SO MUCH TO SMILE ABOUT

WORDS

คนใกล้ชิดเอือมระอา นอกจากนี้ อารมณ์และจิตใจ ในผูส้ งู อายุ อาจมีอารมณ์เศร้า เบือ่ หน่าย ท้อแท้ และ มีความรู้สึกเหงา ว้าเหว่ ซึมเศร้า วิตกกังวล บางคน ชอบอยู่คนเดียวเงียบๆ บางคนชอบติฉินนินทาผู้อื่น บางคนชอบคุยโวโอ้อวดต่างๆนานาและอื่นๆ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป หรือการสูญ เสียคนรักคนใกล้ชิด บางครั้งอาจมีความรู้สึกเหมือน ถูกทอดทิ้ง ที่ร้ายกว่านั้นก็คือบางคนมีอาการเครียด หงุดหงิดง่าย กินไม่ได้ นอนไม่หลับ ประสาทหลอน หลงผิ ด หวาดระแวงต่ า งๆนานา หรื อ บางที มี พฤติกรรมเหมือนเด็กเล็ก หลงวันหลงเวลา กินแล้ว บอกว่ายังไม่ได้กิน เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม ผลกระทบทางด้านสังคมในผู้สูงอายุมีหลายอย่าง เช่น สุขภาพไม่แข็งแรงเพราะมีอายุมาก หรือมีโรค ประจ� ำ ตั ว หรื อ การเดิ น ทางไปไหนมาไหนไม่ คล่องแคล่ว จะติดต่อสือ่ สารกับใครๆก็ไม่สะดวกและ เป็นไปได้ยาก ท�ำให้มคี วามรูส้ กึ ว่าตนเองเป็นส่วนเกิน ของสังคม เป็นภาระต่อสังคม หรือรูส้ กึ เกรงอกเกรงใจ ผู้อื่น นอกจากนี้ยังมีผู้สูงอายุจ�ำนวนไม่น้อยมีความ รู้สึกว่าตนเองหมดคุณค่าไม่มีประโยชน์ต่อสังคม จึง ชอบที่จะอยู่แต่บ้านไม่ยอมติดต่อคบหาสมาคมกับ ญาติพนี่ อ้ งหรือเพือ่ นๆและบุคคลในสังคม บางคนไม่ อยากให้ตนเองเป็นภาระต่อลูกหลานและคิดว่าผู้สูง อายุเป็นส่วนเกินของครอบครัว ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ที่ เคยพึ่ ง ตนเองได้ แ ละยั ง เป็ น ที่ พึ่ ง ให้ บุ ค คลใน ครอบครัวรวมถึงคนในสังคมได้ด้วย พูดง่ายๆก็คือ เป็นผู้ให้บริการที่ดี แต่พอตนเองเป็นผู้สูงอายุเต็มตัว ก็เปลี่ยนสถานะมาเป็นผู้รับบริการ ท�ำให้เกิดความ อึ ด อั ด วิ ต กกั ง วลหรื อ แสดงปฏิ กิ ริ ย าในลั ก ษณะ ท�ำ ร้ า ยตนเอง บางรายขาดความมั่ น ใจในตั ว เอง ท�ำให้เสียโอกาสในการเข้าสังคม ความจริงอีกอย่างที่เราพบเห็นบ่อยๆในรถโดยสาร สาธารณะ ทั้งในรถไฟ รถเมล์ รถไฟฟ้า รถใต้ดิน ปัจจุบันวัยรุ่นยุคนี้ไม่เอื้อเฟื้อผู้สูงอายุหรือคนชรา เหมือนที่เคยเห็นในสมัยก่อน ที่เป็นเช่นนี้ก็ด้วยเหตุ ปัจจัยหลายอย่าง ที่เห็นชัดๆก็คือวันรุ่นส่วนใหญ่ไม่

เสริมศักดิ์ นรินทร์วงษ์


THAISMILE170

สนใจผู้โดยสารรอบข้าง เพราะมัวแต่เล่นไลน์ เฟสบุ๊ค ในมื อ ถื อ ใครจะขึ้ น จะลงไม่ ส นใจ นี่ คื อ การ เปลีย่ นแปลงของสังคมในยุคปัจจุบนั ซึง่ เป็นผลกระทบ มายังผู้สูงอายุหรือผู้สูงวัย การแก้ไขคงยากเพราะ เทคโนโลยีกา้ วหน้าไวกว่าทีค่ ดิ การพัฒนาด้านวัตถุลำ�้ หน้า แต่การพัฒนาจิตใจตามไม่ทัน จึงท�ำให้คนใน สังคมเห็นแก่ตัวมากขึ้น ผู้ที่ได้รับผลกระทบตรงๆก็คง หนีไม่พ้นผู้สูงอายุเพราะเกี่ยวเนื่องด้วยอายุที่มากขึ้น สุขภาพร่างกายอ่อนแอไม่กระฉับกระเฉง ความคิดอ่าน เชื่องช้าไม่ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ปัญหาการเปลี่ยนแปลงหลักๆในผู้สูง อายุตามทีก่ ล่าวแล้ว ๓ อย่างข้างต้น อาจท�ำให้เราชาว สว.หรือผู้สูงอายุทั้งหลายได้ตระหนักในข้อเท็จจริง เหล่านี้ พร้อมที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงนี้เพื่อปรับ เปลีย่ นทัศคติให้อยูใ่ นสังคมปัจจุบนั ได้อย่างมีความสุข และจากประสบการณ์ตรงทีผ่ เู้ ขียนได้กอ่ ตัง้ ชมรมผูส้ งู อายุไทยในสหราชอาณาจักรขึ้น มีสมาชิกชมรมฯบาง ท่านไม่ยอมรับความจริงที่ตนเองเป็นผู้สูงอายุ คือไม่ อยากได้ยนิ ค�ำว่าหรือให้ผอู้ นื่ เรียกตนเองว่า “ผูส้ งู อายุ” “คนแก่” หรือ “คนชรา” ค�ำดังกล่าวเป็นความจริง คือ เป็น “สัจธรรม” เมือ่ ไม่ยอมรับความจริง ชีวติ จะมีความ สุขได้อย่างไร จริงๆแล้วผู้สูงอายุเราควรภูมิใจที่เรา สามารถมีชีวิตหรือมีอายุยืนยาวมาถึงวันนี้ ถือว่าเป็น ผู้มีบุญ มีประสบการณ์ชีวิต มีก�ำไรในชีวิต ได้ใช้ชีวิต มาอย่างคุ้มค่าในฐานะเป็นผู้สูงอายุ และหากจะต้อง ตายก็ถึงวัยแห่งชีวิตก็สมเหตุสมผล แต่..คนที่ยังหนุ่ม ยังสาวหรืออยูว่ ยั ผูใ้ หญ่ ณ ขณะนี้ ก็ไม่แน่วา่ เขาเหล่า นั้นจะมีอายุยืนยาวเหมือนพวกเราชาว สว.หรือเปล่า เพราะความตายเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ชีวิตเป็นของไม่ เทีย่ ง ความตายนัน้ เทีย่ งแท้แน่นอน และทุกคนเกิดมา ต้องตาย จึงไม่ควรประมาทในชีวิต ข้อส�ำคัญคือ ต้องเป็นผู้สูงอายุอย่างมีคุณค่า เป็นผู้สูง อายุอย่างมีเกียรติควรแก่การยกย่อง เป็นประโยชน์ตอ่ ครอบครัวและสังคม เป็นตัวอย่างคือเป็น “แบบอย่าง” เป็น “แบบฉบับ” และเป็น “แบบแผน” ที่ดีให้กับลูก หลานและคนในสังคมได้ เราผูส้ งู อายุหรือผูส้ งู วัยควร ภาคภูมิใจ ใช่ไหมครับ?

33


SMILE SMART

WORDS

ปิ ย ะนุ ช นาคคง

PHOTOGRAPHY

PEXELS.COM

มารยาทในการใช้ลิฟต์ ร่วมกับผู้อื่น “ทุกวันนี้ ความรีบเร่งและรักความเป็นส่วนตัว ท�ำให้ เราเห็นความไร้มารยาทในการใช้ลิฟต์มีมากขึ้น จึง ต้องมีมารยาทการใช้ลิฟต์ด้วยกันดังนี้”

1

ตามธรรมดา หากคนรอลิฟต์ไม่มาก ก็สามารถยืนตาม สบายคล้ายกับการรอรถโดยสาร แต่หากมีคนรอโดยสาร ลิฟต์มาก ควรเข้าแถวตามล�ำดับก่อนหลัง และแยกเป็น สองแถวสองข้างประตู เว้นช่องทางตรงกลางไว้ เพือ่ ให้คนใน ลิฟต์ได้ออกมาให้หมดก่อน จึงค่อยเดินเข้าไป

2 3 4

ไม่ควรเดินสวนเข้าไปในลิฟต์ ขณะที่ยังมีคนเดินออก มา แม้จะรีบมากเพียงใด เพราะถึงอย่างไร โดยมารยาท จะต้องรอให้คนเข้าลิฟต์โดยสารจนหมด หรือเต็ม

อย่าเร่งกดปิดประตูลิฟต์เพราะตนรีบเร่ง หากยังเห็น มีคนก�ำลังเดินเข้า หรือร้องบอกมาแต่ไกลเพือ่ ขอโดยสาร ไปด้วย เมื่อเข้าไปในลิฟต์ ควรชิดในเพื่อให้คนอื่นเข้ามาได้ บ้าง ไม่ควรยืนขวางทางออก เพราะคิดว่าจะออกจะ ลิฟต์ได้เร็วและง่ายกว่าผูอ้ นื่ และโดยมารยาทอันควร ชาย ต้องให้หญิงเข้าและออกจากลิฟต์ก่อน พร้อมกดปุ่มลิฟต์ เปิดค้างไว้ ขณะหญิงเดินเข้า/ออก ยกเว้นคนแน่นมาก และ ไม่สามารถอ�ำนวยความสะดวกได้

5

ควรเลี่ยงที่จะคุยกันในลิฟต์ ขณะอยู่ในลิฟต์หากเจอ ญาติหรือคนรู้จักให้ทักเพียงสั้นๆ รอให้ออกจากลิฟต์ ก่อน จึงค่อยคุยกันต่อ แต่หากจ�ำเป็นมีเรือ่ งส�ำคัญเร่งด่วน ต้องพูดคุยก็ให้พูดเบาๆ ไม่รบกวนผู้อื่น

6

หากมีคนยืนกั้นระหว่างคนรู้จักก็ไม่ควรคุยกับอีกฝั่ง เพราะนอกจากจะรบกวนคนทีย่ นื ระหว่างเรา ยังเหมือน เป็นการคุยข้ามหัว เป็นการเสียมายาทอย่างยิง่ และถึงแม้ โดยสารลิฟต์เป็นกลุ่มใหญ่ และมีคนอื่นโดยสารไปด้วย ก็

34

SO MUCH TO SMILE ABOUT

ไม่ควรจะคุยเสียงดัง เฮฮา โหวกเหวกโวยวาย โดยถือว่ามี พวกมากกว่า แบบนี้ถือเป็นเรื่องไม่งาม

7

เวลาอยูใ่ นลิฟต์ ไม่ควรพูดเรือ่ งส่วนตัว หรือวิพากวิจารณ์ ผูอ้ นื่ เพราะเรือ่ งส่วนตัวจะกลายเป็นเรือ่ งส่วนรวมโดย ทันที และคนอื่น ที่ได้ยิน จะมองคู่สนทนาที่กล่าวถึงผู้อื่น ในทางเสื่อมเสีย เป็นคนไม่น่ารักอย่างยิ่ง

8

ขณะอยูใ่ นลิฟต์ ไม่ควรก้มหน้าจดจ่อกับหน้าจอมือถือ มากเกินไป หรือก้มอ่านหนังสือตลอดเวลา จนลืมสนใจ ทีจ่ ะแสดงความมีนำ�้ ใจขยับชิด หลีกทาง หรืออ�ำนวยความ สะดวกให้คนอื่นเข้าออกได้ง่าย

9

ไม่นำ� ผลไม้หรืออาหารทีม่ กี ลิน่ แรงเข้ามาในลิฟต์ รวม ไปถึงหากเพิ่งสูบบุหรี่มาใหม่ๆ ยังมีกลิ่นบุหรี่ติดตาม ตัวอย่างแรง ก็ไม่ควรโดยสารร่วมไปกับคนอืน่ เว้นแต่มคี น ไม่มาก แต่ทางที่ดี ควรรอให้ลิฟต์ว่าง หรือรอเวลาผ่านไป สักระยะ รวมถึงระวังที่จะไม่เรอ หาวเสียงดัง หรือหาวโดย ไม่ปิดปาก หรือผายลมในลิฟต์

10

รูจ้ กั กล่าวค�ำขอบคุณ หากมีเจ้าหน้าทีห่ รือใครมา อ�ำนวยความสะดวกในการใช้ลิฟต์ ควรกล่าว ขอบคุณขณะออกจากลิฟต์ ในกรณีอยูห่ า่ ง ไม่สามารถกด ชัน้ ทีจ่ ะออกได้ ควรบอกคนทีอ่ ยูใ่ กล้ให้กดให้ ไม่ควรเอือ้ ม มือข้ามไหล่ขา้ มตัวคนไปกดลิฟต์เอง และเมือ่ เขากดให้แล้ว ก็อย่าลืมขอบคุณเขา

11

หากยืนใกล้แผง กดชั้นลิฟต์ และลิฟต์แน่น หรือ เห็นเพือ่ นร่วมโดยสารถือของมากมือไม่วา่ ง ก็ควร อ�ำนวยความสะดวก อาสากดชัน้ ลิฟต์ให้ เว้นแต่ ลิฟต์อาคาร บางแห่ง ที่สามารถแจ้งหรือกดเลือกชั้นได้ ก่อนเข้าลิฟต์.

12

หากลิฟต์เต็ม อย่าฝืนเบียดหรือใช้ เพราะลิฟต์อาจ ค้างและเกิดอันตรายได้ควรรอรอบต่อไป และหาก ขึ้นลงเพียงชั้นเดียวควรใช้บันได


THAISMILE170

35


19 SMILE NINETEEN

WORDS ครู เ อก เลขพยากรณ

19th ANNIVERSARY ThaiSmile Magazine 36

SO MUCH TO SMILE ABOUT

so much to smile about


THAISMILE170

หากจะกล่าวถึงบรรดากลุม ่ ตัวเลขทีเ่ ป็นระดับผูน ้ ำ� แล้ว 19 91 ก็เป็นเลขอีกคูห ่ นึง ่ ทีส ่ ะท้อน ความเป็นผู้น�ำอย่างชัดเจนครับ แต่ต่างจากเลขผู้น�ำทั่วไปตรงที่แนวทางจะแปลกแหวก แนวและโดดเด่นมาก ถ้าใครนึกภาพไม่ออกก็ให้นึกถึง Bill Gates, Steve Jobs หรือ Mark Zuckerberg ครับ สิ่งที่คนเหล่านี้ท�ำมันช่างเป็นอะไรที่โดดเด่นแบบไม่มีใครเหมือนจริงๆ และทีส ่ ำ� คัญก็แสดงถึงความส�ำเร็จอันยิง ่ ใหญ่เสียด้วยสิครับ ก่อนอืน ่ เราก็มาท�ำความรูจ ้ ก ั กับที่มาที่ไปของเลขคู่ 19 91 กันก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไร 1 คือ ดาวอาทิตย์หรือพระอาทิตย์ ตาม หลักทางดาราศาสตร์กล่าวกันว่าเป็นดาว ที่ มี แ สงสว่ า งในตนเอง เมื่ อ มี แ สงสว่ า ง ความร้อนก็มด ี ว ้ ย เหตุเพราะร้อนจึงจัดให้ เป็น ธาตุไฟ ตามหลักเขาถือกันว่าถ้าจะ ทายเรื่องชื่อเสียงหรือยศศักดิ์ ต�ำแหน่ง หน้าที่การงาน การเดินทาง การโยกย้าย ต�ำแหน่งงาน ให้เอาดาวอาทิตย์มาท�ำนาย ในบางต�ำราจะจัดให้เป็นดาวอยู่ในประเภท ให้โทษหรือดาวบาปเคราะห์ แต่บางต�ำราก็ ว่าอยู่กลางๆ ไปดีก็ดีด้วย ไปร้ายก็ร้าย ตาม ข้อดีของ 1 คือ มักสะท้อนการมีภาวะ ผูน ้ ำ� สูง มีอำ� นาจ มีบารมี มักได้เป็นหัวหน้า ผู้น�ำองค์กร เก่งกล้าสามารถ มั่นใจในตัว เอง ท�ำสิ่งใดมักเป็นคนแรกเสมอ รวดเร็ว ว่องไว คิดเร็ว ท�ำเร็ว ชอบการแข่งขัน กล้า คิดกล้าท�ำเพือ ่ ให้บรรลุถง ึ จุดมุง ่ หมาย และ ข้อด้อย คือ คุยโว โอ้อวด ใจร้อน ท�ำตัว เด่น คิดว่าตัวเองเหนือกว่าคนอืน ่ เสมอ ไม่ ยอมให้มีใครดีกว่าตนเอง ผู้คนจึงหมั่นไส้ หงุ ด หงิ ด ง่ า ย เผด็ จ การ ชอบใช้ ค นอื่ น ชอบออกค�ำสั่งแต่ไม่ลงมือท�ำ 9 คือ เกตุ ถือว่าไม่ใช่ดาว แต่ก็มีอิทธิพล ต่อชีวต ิ ให้เป็นคนเฉลียวฉลาด มีความรูส ้ ก ึ ทางจิตดี สามารถเอาตัวรอดได้ในยาม คั บ ขั น บางคนฝั น แม่ น ที่ เ ขาเรี ย กว่ า มี ญาณพิเศษนั่นแหละ เกตุกล่าวกันว่าเป็น วิญญาณธาตุ โหรบางคนบอกว่าเป็นหัวหางกับ ราหู (8) ส�ำหรับนักดาราศาสตร์ก็ ว่าไปอีกอย่างหนึ่ง ในบางรายหรือหลาย รายแสดงถึงการมีบางสิ่งบางอย่างผิด แ ป ล ก ไ ป ห รื อ เ พิ่ ม ขึ้ น ใ ค ร ที่ จ ะ เ รี ย น โหราศาสตร์เก่งจึงต้องเกี่ยวกับเกตุด้วย

บางรายเกตุ (9) ก็อยู่กับเกตุ (9) บางราย เกตุ (9) ก็อยู่กับดาวพฤหัสบดี (5) เกตุถ้า อยู่กับดาวดีก็ให้คุณ อยู่กับดาวร้ายจะให้ โทษเสียเป็นส่วนใหญ่ครับ ด้านดีของเกตุ มีดังนี้ มีไหวพริบดี ความคิดสร้างสรรค์ แปลกใหม่ มีลางสังหรณ์แม่นย�ำ สัมผัสดี ชอบท�ำบุญ ชอบสวดมนต์ มีความรักที่ จริงใจ และด้านร้ายก็มีเช่นกัน คือ ท�ำอะไร มักสุดโต่ง ไม่มค ี วามพอดี ดีกด ็ ม ี ากเกินไป ร้ายก็ร้ายไร้ปราณี บางครั้งถึงขั้นเพี้ยน ออกแนวบ้าบอ เดาใจได้ยาก นอกกรอบ น อ ก ก ฎ เ ก ณ ฑ ์ บ า ง ที ก็ ศึ ก ษ า ท า ง ไสยศาสตร์จนลุ่มหลงไปเลยก็มีครับ เมื่อดาวแห่งผู้น�ำมาโคจรพบกับดาวแห่ง ความมหัศจรรย์ ผลจึงสะท้อนถึงการมี ภาวะผูน ้ ำ� แห่งการสร้างสรรค์สง ิ่ แปลกใหม่ ไม่เหมือนใคร สิง ่ เหล่านีส ้ ่งผลถึงการทีท ่ �ำ อะไรประสบความส�ำเร็จได้อย่างรวดเร็ว ครับ แต่กอ ็ ย่าลืมว่าเลขทัง ้ สองคือ 1 (ดวง อาทิตย์) และ 9 (เกตุ) ทั้งคู่สะท้อนลักษณะ การเป็นตัวตนทีส ่ ง ู มากทีเ่ ดียวครับ กล่าว คือ 1 นัน ้ การมีภาวะผูน ้ ำ� ย่อมไม่ยอมให้ตน เป็นสองรองใคร การจะรับฟังใครจึงเป็น เรื่องยาก ทั้งยังเป็นธาตุไฟ ใครมาขัดเป็น เห็นดีกันแน่ 9 มีภาวะความเป็นอิสระในตัว สูง ไม่ผก ู มัด ไม่สนใจและชอบปลีกตัวไปท�ำ อย่างใจเสมอ เพราะชอบความแปลกใหม่ ไม่ซ�้ำ ไม่จ�ำเจ ท�ำให้ดูเหมือนไม่ห่วงอะไร ครั บ ภาวะนี้ แ หละครั บ เมื่ อ มารวมกั นจึง สะท้อนถึงความแตกต่างกับบุคคลทั่วไป ความโดดเด่นทีม ่ ม ี ากอย่างสิน ้ เชิง มีความ เชื่อ มั่นในตัวเองสูงมากครับ ท�ำให้เข้าถึง จิตใจคนกลุ่มนี้ยากเหลือเกินครับ 37


SMILE NINETEEN

รายละเอียดทั้งหมดก็มีดังนี้ครับ - ด ้ า น ค ว า ม รู ้ สึ ก นึ ก คิ ด แ ล ะ บุ ค ลิ ก ภ า พ มี บุคลิกภาพที่ทันสมัย แต่งตัวโก้หรู ภูมิฐาน ดูดีมี สไตล์ ใช้ของราคาแพง ยีห ่ อ ้ ดัง รสนิยมดี มีความ โดนเด่น มั่นใจ ไปอยู่ที่ไหนมักเป็นที่รู้จักอย่าง รวดเร็ว มีเกียรติ มีคนเคารพนับถือ คนพูดถึงใน ทางที่ดี รักศักดิ์ศรี ชอบเข้าสังคม แต่ก็ติดนิสัย อวดตัวและถือตัวอยู่บ้างเหมือนกัน อีกทั้งยังมี ญาณสัมผัสพิเศษในตัวเอง แต่ไม่แสดงออก ด้านการงาน กล้าเผชิญหน้า มองการณ์ไกล มี วิสย ั ทัศน์ มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบการปฏิวต ั ิ ปฏิรูปเปลี่ยนแปลงให้ทันยุคสมัย ประชาสัมพันธ์ เก่งและมักได้เป็นหัวหน้าของกลุ่มชน มีโอกาสได้ พบผู ้ สู ง ศั ก ดิ์ บ ่ อ ยครั้ ง มี ฐ านะทางสั ง คม ยศ ต�ำแหน่งหน้าทีก ่ ารงานดี เครดิตดี มีโอกาสได้รบ ั สิ่งของพระราชทาน ติดต่องานระหว่างประเทศ ได้ ดี เหมาะกั บ บุ ค คลมี ชื่ อ เสี ย ง งานที่ ดี มั ก จะ เกี่ยวข้องกับการศึกษา ครู อาจารย์ นักวิชาการ งานที่ ต ้ อ งใช้ ค วามรู ้ ค วามสามารถมากๆ นั ก ธุ ร กิ จ นั ก วางแผนงานโครงการต่ า งๆ นั ก ประชาสัมพันธ์ ดารา นักแสดง งานราชการ งาน กิจการระหว่างประเทศ ด้านการเงิน เลขคู่นี้ถือว่ามีบุญวาสนาดีมาก ครับ ทั้งหน้าที่การงานที่เติบโตเร็วและยังมักได้ รับของล�้ำค่า ของศักดิ์สิทธิ์ ของขลัง ของเก่า แก่โบราณ อยูเ่ นืองๆ จากผูห ้ ลักผูใ้ หญ่ทส ี่ นับสนุน เอ็นดู เพราะเล็งเห็นถึงความเก่งกาจนัน ่ เองครับ การเงิ น จึ ง ไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งใหญ่ ข องเลขคู ่ น้ี ค รั บ ต�ำแหน่งยิ่งสูง เงินและทรัพย์ก็ยิ่งมากตามมา ครับผม

ตัวรูส ้ ก ึ ว่าเข้ากันได้จริงๆ มันเป็นสองชัน ้ ครับ คือ นอกจากจะต้องเห็นแล้วประทับใจมาก ก็ตอ ้ งมีรป ู แบบชีวิตที่เข้ากันได้ที่สุด ถึงจะลงตัวได้ครับ แต่ ผมอยากให้มองข้ามไปว่าถ้าไปถึงจุดทีล ่ งตัวแล้ว เลขคู่นี้จะสะท้อนถึงความรักที่โรแมนติกชนิดที่ ใครๆ เห็นต้องอิจฉาครับ เมื่อไหร่ที่คนคู่นี้ได้ดั่ง ต้องการการแสดงออกย่อมอลังการไม่แพ้ใคร แน่นอนครับ เหมือนเทพนิยายเลยครับผม ส่วนเรื่องที่มีการถกเถียงกันว่า 19 91 ไม่เหมาะ กับผูห ้ ญิง ผมมองว่าไม่เกีย ่ วกันครับ มันเป็นการ ปิ ด กั้ น กั น ทางความคิ ด มากเกิ น ไป ปั จ จุ บั น ผู ้ หญิงที่เก่งนั้นมีอยู่มาก แล้วผู้หญิงเก่งมากๆ ก็ ไม่ใช่วา่ เขาจะไม่สามารถมีแฟนได้ครับ ผมก็เห็นผู้ หญิงเก่งมากมายที่สามารถประสบความส�ำเร็จ ทั้งเรื่องการงานและเรื่องครอบครัวครับ ผู้ชาย ก็เช่นกันนะครับแม้นจะอยู่สูงแค่ไหนก็มีรูปแบบ ชีวต ิ ทีด ่ ไี ด้ และข้อส�ำคัญสิง ่ เดียวทีเ่ ลขนีค ้ วรระวัง คือ การมีคนอิจฉา ซึ่งอาจถึงขั้นโดนกลั่นแกล้ง แต่ก็เป็นเรื่องประหลาดที่ไม่ว่าจะโดนแกล้งสักกี่ ครั้ง กลับไม่ท�ำให้คนกลุ่มนี้เดือดร้อนได้เลยครับ เหมือนมีเกราะอะไรสักอย่างคุ้มกันไว้นั่นเองครับ นอกเหนือจากเรื่องดังกล่าวข้างต้นแล้ว เลขคู่นี้ ยังสะท้อนการเป็นคนชอบศึกษาหาความรู้ มีสติ ปัญญาดี ฉลาดหลักแหลม มีความเชี่ยวชาญ พิ เ ศษทางการศึ ก ษา ได้ รั บ การอุ ป การะจาก ผูใ้ หญ่หรือผูม ้ อ ี ำ� นาจให้การช่วยเหลือ มีตำ� แหน่ง ใหญ่โตในหน้าทีก ่ ารงาน ได้รบ ั เกียรติอย่างสูงส่ง ในสังคม ส่งผลดีให้กับอนาคตได้พบกับความ ส�ำเร็จที่ยิ่งใหญ่ เลขคู่นี้แม้นอาจจะมีมีคนอิจฉา อยู่พอประมาณ แต่นั่นก็ไม่ได้ส่งผลให้ผู้ที่มีเลขนี้ ท�ำการอันใดที่ผิดต่อหลักศีลธรรม มิหน�ำซ�้ำเลข คูน ่ ย ี้ ง ั สะท้อนการเป็นคนหมัน ่ ท�ำบุญอีกด้วยครับ ผมจึงขอยกให้เป็นหนึ่งในเลข “มหามงคล” ครับ ผม หากท่านใดมีเลขคู่นี้สะท้อนในหมายเลข

ด้านความรัก เรือ ่ งนีเ้ ป็นเรือ ่ งทีถ ่ กเถียงกันอย่าง กว้างขวางครับว่าลักษณะความรักของคนกลุม ่ นี้เป็นอย่างไร บอกตรงนี้เลยครับว่าคนกลุ่มนี้ ด้วยลักษณะตัวตนที่ไม่ค่อยมีใครเข้าใจหรือเข้า ผมการันตีได้ว่าช่วงชีวิตของท่านก�ำลังอยู่ใน ถึงยาก ท�ำให้ด้านความรักมักต้องรอโอกาสที่ ห้วงของการประสบความส�ำเร็จอย่างแน่นอน นานพอสมควร จนกว่าจะพบเจอคนที่ใช่และเจ้า ครับผม

38

SO MUCH TO SMILE ABOUT


THAISMILE170

39


SMILE SPECIAL

ชะคราม ผักพื้นบ้านเมือง 3 น�้ำ อ�ำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม WRITTEN BY : ศิริกร โพธิจักร

40

SO MUCH TO SMILE ABOUT


THAISMILE170

เมื อ งแม่ ก ลองหรื อ จั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม เป็ น แหล่ ง ขึ้ น ชื่ อ เรื่ อ งอาหารอร่ อ ยมาตั้ ง แต่ ส มั ย รัตนโกสินทร์ตอนต้น ดังบทพระราชนิพนธ์ชมเครื่องต้นฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบ รมราชินี ในกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวานของรัชกาลที่ 2 ซึ่งทรงมีพื้นเพเป็นชาวท้องถิ่นอัมพวา

เมืองแม่กลองกินพื้นที่ชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย ยาวต่อเนื่อง 23 กิโลเมตร อีกทัง้ มีแม่นำ�้ แม่กลองไหลผ่าน กลายเป็นเมืองทีม่ รี ะบบ นิเวศ 3 น�้ำ ได้แก่ น�้ำจืด น�้ำร่อย และน�้ำเค็ม จึงเป็นพื้นที่ที่มีความ อุดมสมบูรณ์เต็มที่ มีวัตถุดิบที่หลากหลาย ทั้งอาหารทะเล ตลอด จนพืชผักผลไม้นานาชนิด และหนึ่งในนั้นคือ ชะคราม Suaeda maritime (L.) Dumort. ซึง่ เป็นพืชทีพ่ บได้ตามป่าชายเลน จึงเติบโต ได้ดีในพื้นที่จังหวัดนี้ นอกจากนี้ ยั ง พบชะครามได้ ใ นแถบชายฝั ่ ง ของทวี ป อเมริ ก า แอฟริกา ยุโรป และเอเชีย ส่วนในประเทศไทยพบมากทางภาค ตะวันออกเฉียงใต้ ภาคตะวันตกเฉียงใต้ ภาคกลาง และภาคใต้ ใบชะคราม แหล่งสารแอนติออกซิแดนต์ ราคาประหยัด โดยมักขึ้นตามชายป่าโกงกาง และที่รกร้างใกล้นาเกลือ วิธีที่จะท�ำให้ชะครามคงคุณค่าทางโภชนาการสูงสุด คือ ควรเลือก นายประเทือง เพิม่ วัฒนา ปราชญ์ชาวบ้านผูเ้ ชีย่ วชาญด้านสมุนไพร เก็บชะครามในฤดูฝน ใบจะมีสีเขียวสด ขณะที่ถ้าเก็บใบชะคราม ต�ำบลเหมืองใหม่ อ�ำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม อธิบายว่า ในช่วงหน้าแล้ง ใบจะมีสีแดง ท�ำให้ปริมาณสารแอนติออกซิแดน ชะครามหรือชาวสมุทรสงครามมักเรียกว่า ส่าคราม เป็นไม้พุ่มเตี้ย ต์ลดลง โดยงานวิจัยที่ตีพิมพ์ใน Agricultural Science Journal สูงประมาณ 1 เมตร พบเห็นได้ตามป่าชายเลนและนาเกลือ มีใบ ระบุว่า สารสกัดจากใบชะครามสีเขียว มีค่าความเป็นสารแอนติ เดี่ยวสีเขียวสด เรียงสลับเบียดกันแน่น และจะมีสีเขียวอมม่วง ออกซิแดนต์สูง กว่าสารสกัดจากใบชะครามที่มีสีแดง เนื่องจากมี ปริมาณคลอโรฟิลล์และเบต้าแคโรทีนมากกว่า อ่อนๆ ในฤดูแล้ง สรรพคุณ ชาวบ้านเชื่อว่า การกินใบชะครามเป็นประจ�ำช่วยเรื่อง หากต้องการคลอโรฟิลล์ การน�ำชะครามมาปรุงเป็นอาหาร ก็เป็น ระบบขับถ่ายได้ ส่วนรากมีสรรพคุณทางยา ช่วยบ�ำรุงกระดูกแก้พษิ อีกทางเลือกหนึ่งซึ่งน่าสนใจ เพราะมีราคาถูกเมื่อเทียบกับอาหาร ฝีภายใน แก้น�้ำเหลืองเสีย ผื่นคัน โรคผิวหนัง ส่วนใบกับล�ำต้นใช้ เสริมที่มีคลอโรฟิลล์อื่นๆ เช่น สาหร่ายไปรูลิน่า ท�ำแชมพูสระผม แก้ผมร่วงได้ ขอแนะน�ำเคล็ดลับในการน�ำชะครามมาปรุงอาหาร เพือ่ ให้มรี สชาติ วิธเี ตรียม ใช้เฉพาะยอดอ่อน ซึง่ อ่อนมีลกั ษณะอวบน�ำ้ สีเขียวสด น�ำ ดียิ่งขึ้น โดยให้น�ำใบชะครามมาลวกในน�้ำเดือด ผสมน�้ำตาลทราย ยอดชะครามมาลวกในน�ำ้ เดือด 10-15 นาที แล้วตักขึน้ พักไว้ในน�ำ้ 10-15 นาที แล้วพักไว้ให้สะเด็ดน�้ำก่อนน�ำมาปรุงอาหาร จะท�ำให้ แช่นำ�้ แข็ง เพือ่ คงความกรอบ จากนัน้ รูดใบแล้วบีบน�ำ้ ออก ท�ำแบบ ใบชะครามมีรสชาติดีกว่าวิธีลวกน�้ำร้อนตามปกติ ซึ่งเป็นวิธีการ ดั้งเดิมที่ท�ำสืบต่อกันมา นี้ 2 ครั้ง ให้หมดความเค็ม เมนูอร่อยจากชะคราม แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ตับรับพื้นบ้าน เช่น แกงส้ม ต้มกะทิ ย�ำชะคราม แกงยอดชะครามกับปู ชะครามลวก DID YOU KNOW ? กินกับน�้ำพริก ชุบแป้งทอด ไข่เจียวชะคราม และ ต�ำรับประยุกต์ ทางตอนใต้ของประเทศอินเดีย นิยมน�ำใบชะครามมาดองน�้ำส้ม เช่น น�ำ้ พริกเผาชะคราม ทอดมันชะคราม ให้ผวิ สัมผัสทีก่ รอบอร่อย สายชู จากนั้นจึงน�ำไปท�ำอาหารประเภทแกง นอกจากนี้ยังใช้ใบ ชะครามเลี้ยงสัตว์ได้อีกด้วย ใกล้เคียงกับถั่วพู

41


S M I L E H E A LT H

42

SO MUCH TO SMILE ABOUT

PHOTOGRAPHY

PEXELS.COM


THAISMILE170

เคล็ดลับดูแลสมอง 5 ประการ ป้องกันอัลไซเมอร์ เสริมความฉลาดได้เยี่ยม! สมองเป็นอวัยวะที่ส�ำคัญที่สุดไม่แพ้หัวใจเช่นกัน เพราะหากสมองมีภาวะผิดปกติหรือความจ�ำ เสื่อมระบบการสั่งการจากสมองก็ย่อมมีปัญหา รวมถึงท�ำให้การใช้ชีวิตในระหว่างวันมีผล กระทบตามมาด้วย

หลายคนที่สมองมีปัญหาไม่ว่าจะเกิดโรคใดๆ ทางสมองก็ตาม หรือแม้แต่โรคอัลไซเมอร์ เมือ่ มัน มาเยือนแล้วการใช้ชวี ติ จะต้องล�ำบากและกลาย มาเป็นภาระแก่ลูกหลานหรือคนรอบตัวแน่นอน ค่ะ เมื่อรู้แล้วว่าสมองมีความส�ำคัญเพียงใด ถ้า เช่นนั้น เรามาดูแลสมองกันดีกว่ามั้ยคะ ด้วย เคล็ดลับการดูแลสมองให้สุขภาพดี ความจ�ำ เฉียบแหลมไปนานๆ ซึ่งคุณสามารถท�ำได้ง่ายๆ ดังนี้ค่ะ

1

ออกก�ำลังกายเป็นประจ�ำ เพราะการออกก� ำ ลั ง กายไม่ เ พี ย งท� ำ ให้ สุขภาพแข็งแรงเท่านั้น แต่ยังส่งผลดีต่อระบบ การท�ำงานของสมอง หัวใจและปอด รวมถึง อวัยวะอื่นๆ อีกด้วย ดังนั้น ควรหมั่นออกก�ำลัง กายเป็นประจ�ำ อย่างน้อยวันละ 30 นาที สัปดาห์ ละ 3 – 5 วันค่ะ

2

ทานอาหารที่มีประโยชน์ เลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ร่างกายเป็นหลัก เน้นอาหารที่ให้เส้นใยไฟเบอร์ สูง เนื้อปลาหรืออาหารที่ให้โอเมก้า-3 ดื่มน�้ำ มากๆ และควรหลีกเลีย่ งอาหารทีไ่ ม่มคี ณ ุ ค่าทาง โภชนาการ เพราะอาหารเหล่านัน้ จะท�ำให้เกิดโรค ง่าย ยิ่งกับอาหารที่มีไขมันสูงด้วยแล้วจะยิ่งเพิ่ม ความเสี่ยงให้หลอดเลือดสมองตีบตัน และส่ง ผลกระทบต่อสุขภาพหัวใจอีกด้วย

3

ดื่มกาแฟ มี ผ ลการศึ ก ษาว่ า การดื่ ม กาแฟนั้ น จะ สามารถช่วยป้องกันสมองจากโรคความจ�ำเสือ่ ม ได้มากถึง 30 – 60% เลยทีเดียว แนะน�ำให้ดื่ม

กาแฟวันละประมาณ 2 แก้ว เพียงเท่านี้ก็จะช่วย ดูแลสุขภาพสมองให้ฟิตได้มากขึ้นแล้วค่ะ

4

เล่นเกมส์ลับสมอง การเล่ น เกมส์ ลั บ สมองใช่ ว ่ า จะเหมาะ ส�ำหรับเด็กๆ เสียเมื่อไร คนโตอย่างเราก็เหมาะ สมทีจ่ ะเล่นเช่นกันนะคะ เพราะกิจกรรมทีเ่ ราเล่น ลับสมองยามว่างจะช่วยเพิม่ รอยหยักในสมองให้ เราได้ ท� ำ ให้ เ ราฉลาดขึ้ น มี ไ หวพริ บ และสติ ปัญญาทีน่ งิ่ เป็นสมาธิขนึ้ แถมยังช่วยผ่อนคลาย ความเครียด และช่วยให้ระบบการท�ำงานของ สมองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ อีกด้วย

5

นอนพักผ่อนให้เพียงพอ การนอนพักผ่อนอย่างเพียงพอเป็นเคล็ดลับ ที่ จ ะช่ ว ยดู แ ลสมอง และบ� ำ รุ ง สมองได้ อ ย่ า ง ง่ า ยดาย ท� ำ ให้ ก ารท� ำ งานของสมองมี ประสิทธิภาพ เซลล์สมองของเราก็จะได้รับการ ฟื้นฟูให้แข็งแรง หากนอนไม่พอสังเกตได้เลยค่ะ ว่าเราจะมีอาการมึนๆ เบลอและอ่อนเพลียง่าย คิดอะไรก็ไม่ออก แต่เมื่อไรที่เรานอนอิ่มเต็มที่ ครบ 8 ชัว่ โมง สมองของเราจะสดใส คิดงานอะไร ก็ออกแถมยังท�ำให้อารมณ์ดี ระบบการท�ำงาน ของสมองยังสั่งการได้อย่างดีเยี่ยม และไม่มี ภาวะของโรคอัลไซเมอร์อีกด้วย ส�ำหรับใครที่อยากจะดูแลสมองให้มีสุขภาพดี แถมยังท�ำให้สุขภาพร่างกายและจิตใจดีตามไป ด้วย อย่าลืมน�ำเคล็ดลับดูแลสมองจากเราไปใช้ กันทุกวันนะคะ

43


S M I L E H E A LT H

PHOTOGRAPHY

Thai Christians in the UK เครือข่ายคริสเตียนไทยในยูเค

NTC คือ..?

PEXELS.COM

?

้ เพื่อเป็ นช่องทางใน NTC: Network of Thai Christians in the UK หรือ เครือข่ายคริสเตียนไทยในยูเค จัดตัง้ ขึน การติดต่อสื่อสารระหว่างพี่น้องคริสเตียนไทยในยูเค เพื่อช่วยในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ และหนุ นใจซึ่งกัน นอกจากนี ้ยังใช้เพื่อเป็ นศูนย์กลางในการกระจายข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคริสเตียนไทยในสหราชอาณาจักร เป็ นอีก หนึ่ งคอมมิวนิ ตท ี ้ ี่เปิ ดรับคนไทยทุกคน ทัง้ ที่เป็ นคริสเตียนและไม่ ได้เป็ นคริสเตียนที่มีความสนใจอยากรูจ้ ักกับ พระเยซูคริสต์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสามัคคีธรรมกับพวกเราได้ทุกที่ทั่วประเทศได้คะ่

กลุ่มต่างๆ Carlisle W. Midlands Manchester Barrow Hemel Hempstead South Shields Huntington Birmingham Worthing London

150+ สมาชิก ทั่ว UK!

ติดต่อพวกเราได้ที่ อ. เดวิด โรบินสัน (+44) 07526 548981 David.Robinson@omfmail.com 44

SO MUCH TO SMILE ABOUT

/groups/ThaiChristiansUK

อ. แมรี่ โรบินสัน (+44) 07784 510553 Mary.Robinson@omfmail.com

คุณณัช (+44) 07463 561661 nketudom@gmail.com


健康是開心生活


SMILE TECH

คิวอาร์โค้ด แก้ปัญหาคนหาย ปัจจุบันประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่าง มาก สิ่ ง ที่ ต ามติ ด เหมื อ นดั ง เงาก็ คื อ ปัญหาสุขภาพในประชากรดังกล่าว หนึ่ง ในนัน ้ อาจมีภาวะสมองเสือ ่ ม ท�ำให้เสีย ่ งต่อ การหลงทางเวลาเดินทางออกนอกบ้าน ถึงกระนั้นเทคโนโลยีก็ได้ให้ทางแก้ปัญหา ไว้แล้ว ดังกรณีเมืองอิรุมะ จังหวัดไซตะมะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีประชากรสูงอายุที่มี ภาวะสมองเสื่อมถึง 7.6% เดิ ม ที ค รอบครั ว ของผู ้ สู ง อายุ ท่ี มี ภ าวะ สมองเสื่ อ มได้ ใ ห้ ผู ้ สู ง อายุ ร ายดั ง กล่ า ว พกอุปกรณ์จพ ี เี อสขนาดจิว ๋ ติดตัว เพือ ่ ให้ ครอบครัวสามารถติดตามการเดินทาง ของผูส ้ ง ู อายุได้ อย่างไรก็ตามการทีผ ่ ส ู้ ง ู อายุ มั ก จะลื ม พกจี พี เ อสติ ด ตั ว ไปด้ ว ย ท�ำให้วิธีการนี้ไม่มีประสิทธิภาพ บริษัทออ เรนจ์ลิงค์จึงได้พัฒนาสติกเกอร์คิวอาร์ โค้ดที่มีขนาดเพียง 1x1 เซนติเมตร และ กันน�้ำได้ให้ผู้ศูงอายุติดตัว โดยสามารถ ติ ด สติ ก เกอร์ ดั ง กล่ า วไว้ ที่ เ ล็ บ มื อ หรื อ พวงกุญแจ เจ้าหน้าที่ของเมืองอิรุมะตั้ง ความหวังไว้ว่า เทคโนโลยีคิวอร์โค้ดนี้จะ ช่วยในการระบุตว ั ตนของผูส ้ ง ู อายุทพ ี่ ลัด หลง ตลอดจนให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สูง อายุและครอบครัวได้อย่างทันท่วงที

46

SO MUCH TO SMILE ABOUT


THAISMILE170

47


SMILE TECH

48

SO MUCH TO SMILE ABOUT


THAISMILE170

“เทคโนโลยีที่พบได้ ทั่วไปในชีวิตประจ�ำวัน ก็สามารถแก้ปัญหา ใหญ่ๆ ได้เช่นกัน หาก ใช้อย่างเหมาะสมและ ชาญฉลาด” เมือ ่ คนอืน ่ ๆ เจอผูส ้ ง ู อายุทพ ี่ ลัดหลง พวก เขาสามารถใช้แอพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟน สแกนสติกเกอร์คิวอาร์โค้ด ท�ำให้ผู้ช่วย เหลือทราบหมายเลขลงทะเบียน บ้านเกิด เบอร์ โ ทรศั พ ท์ ท่ี ส� ำ คั ญ ของผู ้ สู ง อายุ ไ ด้ อย่างไรก็ตามการทีผ ่ อ ู้ น ื่ สามารถใช้แอพลิ เคชั่นเพื่อดูข้อมูลจากคิวอาร์โค้ด ท�ำให้ เกิ ด ความกั ง วลเรื่ อ งความเป็ น ส่ ว นตั ว ของผู้สูงอายุ ด้วยเหตุนี้ ข้อมูลที่แสดง จากการสแกนคิวอาร์โค้ด จึงละเว้นชือ ่ และ ทีอ ่ ยูข ่ องผูส ้ ง ู อายุไว้ ปัจจุบน ั เทคโนโลยีคว ิ อาร์ โ ค้ ด นี้ ยั ง มี ใ ช้ เ ฉพาะในเมื อ งอิ รุ ม ะ เท่านัน ้ โดยมี 10 ครอบครัวทีไ่ ด้ลงทะเบียน เข้าใช้นับแต่วันเปิดตัวเมื่อ 1 พฤศจกายน ปีที่แล้ว (2559) และอีก 35 ครอบครัว ก�ำลังรอลงทะเบียนให้ใช้ครั้งต่อไป จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีที่ใช้แก้ปัญหาใหญ่ๆ ไม่จ�ำเป็นต้องอลังการงานสร้างเสมอไป เทคโนโลยีที่พบได้ทั่วไปในชีวิตประจ�ำวัน อย่างคิวอาร์โค้ดที่หลายต่อหลายคนคุ้น เคยจากการใช้ ไ ลน์ ห รื อ สื่ อ ต่ า งๆ ก็ สามารถแก้ปญ ั หาใหญ่ๆ ได้เช่นกัน หากใช้ อย่างเหมาะสมและชาญฉลาด

49


SMILE MIND

PHOTOGRAPHY

เพื่อน ที่แสนดี

พญ.พรรณพิมล วิปุลากร

เรื่ อ งน่ า อึ ด อั ด ใจของคนเป็ น เพื่ อ นเรื่ อ ง หนึ่ง คือ การเข้าไปก้าวก่ายในชีวิตคู่ของ เพือ ่ นรัก โดยเฉพาะเวลาทีบ ่ ง ั เอิญไปรูเ้ รือ ่ ง นอกใจของอีกฝ่ายหนึง ่ ในฐานะเพือ ่ น ทุก คนอยากจะช่วยเพือ ่ นท�ำหน้าทีเ่ ป็นเพือ ่ นที่ แสนดี ไม่อยากให้เพื่อนต้องเจอเรื่องที่เลว ร้ายในชีวิตคู่ แต่การเข้าไปออกความเห็น เรื่องนี้มีความละเอียดอ่อนมาก เพราะไป เกีย ่ วกับบุคคลทีส ่ าม คือ คูช ่ ว ี ต ิ ของเพือ ่ น ด้วย และถ้ามีบุคคลที่สี่มาเกี่ยวข้องด้วย เรื่องจะยิ่งซับซ้อนมากขึ้น ควรท�ำอย่างไร ดี ถ้าบังเอิญรู้ว่าสามีเพื่อนน่าจะนอกใจ เพื่อนเรา (หรือภรรยาเพื่อนก�ำลังนอกใจ) จะบอกหรือไม่บอกดี บอกแล้วจะเกิดอะไร ขึน ้ ถ้าไม่บอกก็อด ึ อัดใจเหมือนทรยศเพือ ่ น ถ้าเพื่อนมารู้ภายหลังและรู้ว่าเราก็รู้แต่ไม่ เล่าให้ฟัง เพื่อนจะรู้สึกอย่างไร สารพัด ค� ำ ถามวนเวี ย นในหั ว สมอง แต่ ค งต้ อ ง เลือกทางใดทางหนึง ่ จะบอกหรือไม่บอกดี มี ข ้ อ ให้ ต ้ อ งพิ จ ารณาก่ อ นการตั ด สิ น ใจ ดังนี้

50

SO MUCH TO SMILE ABOUT

PEXELS.COM


THAISMILE170

51


SMILE MIND

แน่ใจในเรื่องราวมากขนาดไหน ประเภทเขาเล่ามา มีคนบอกว่า แนะน�ำว่าฟังไว้ก่อน อย่าเพิ่งรีบร้อนจะไปเล่าให้เพื่อนฟัง การะ คุยเรื่องที่ส่งผลต่อความรู้สึกและความสัมพันธ์ไม่ควรคุยแบบ เรือ่ ยเปือ่ ย เราเป็นเพือ่ นรักควรกลัน่ กรอง ให้เกียริความเป็นคูข่ อง เพื่อนด้วย • หาข้อพิสูจน์ที่มั่นใจ หากพบเห็นด้วยตนเอง ต้องมีความมั่นใจ พอสมควรว่าที่เราเห็นเป็นสถานการณ์ ที่บ่งชี้ว่าคู่ของเพื่อนน่า จะนอกใจ ประเภทเขานั่งรับประทานอาหารกันสองต่อสอง อย่า เพิง่ ตีความว่านอกใจ แต่ถา้ มีหลายเหตุการณ์หรือบังเอิญไปเจอ แบบชัดเจนว่าเขามีคนอื่น รู้สึกมั่นใจว่าแนวโน้มสูงที่เขานอกใจ เพื่อนก็ควรพิจารณาข้อต่อไป • อาจเริ่มจากการคุยกับคู่ของเพื่อนก่อน บอกเขาว่าเรารู้สึกไม่ สบายใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เขาคิดอย่างไรและวางแผนจะ แก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นนี้อย่างไร วิธีนี้เป็นวิธีที่เข้าไปพยายามท�ำให้ ปัญหาไม่อยู่ในที่ลับ อย่างน้อยคู่ของเพื่อนก็ต้องเริ่มตัดสินใจว่า จะแก้ปัญหาอย่างไร ไม่ใช่หลบไปเรื่อยๆ โชคดีปัญหาคลี่คลาย ไปในทางที่ดี เรื่องยุติลงได้ เพื่อนก็ได้ชีวิตคู่ที่จะด�ำเนินต่อ ส่วน ใหญ่กรณีแบบนี้ อาจไม่ได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้เพื่อนฟัง แต่ถ้า ปัญหาไม่คลีค่ ลาย คงต้องมีระยะเวลาทีจ่ ะต้องตัดสินใจว่าจะให้ โอกาสอีกฝ่ายแก้ปัญหานานแค่ไหน • เริ่มส่งสัญญาณให้เพื่อน ระยะต้นอาจจะเริ่มจากการคุยกับ เพื่อน กรณีเป็นเพื่อนรักสามารถคุยกันเรื่องส่วนตัวได้ ถ้าเป็น เพือ่ นห่างกันออกไปต้องชัง่ น�ำ้ หนักให้ดี ว่าเราควรเข้าไปในความ เป็นส่วนตัวมากขนาดไหน ลองคุยดูวา่ เพือ่ นรูส้ กึ ไหมว่าระยะนีม้ ี อะไรบางอย่างที่แปลกไป โดยทั่วไปผู้หญิงมักมีความรู้สึกที่ไว เวลาที่สามีแปลกไป หรือบางทีเพื่อนพอรู้อยู่บ้างว่าสามีน่าจะ นอกใจ เพียงแต่ไม่มั่นใจ ถ้าสัญญาณเป็นเช่นนี้แสดงว่าเพื่อน พอรู้อยู่แล้ว คงต้องเดินหน้าต่อ แต่ถ้าเพื่อนไม่เคยสังเกตว่ามี อะไรผิดปกติไป คงต้องชั่งใจดูว่าสิ่งที่รู้มาแน่ชัดขนาดไหน อาจ ลองถามเพื่อนเพื่อให้แน่ใจว่าเขาเองเริ่มรู้สึกถึงความไม่ปกติ

52

SO MUCH TO SMILE ABOUT


THAISMILE170

• เตรียมที่จะบอกกับเพื่อน หาเวลาและสถานที่ที่จะคุยกัน คุย กับเพื่อนตามตรงว่าเราพบเจอเหตุการณ์ที่คิดว่าสามีของเพื่อน น่าจะนอกใจ การเลือกบอกเพื่อนต้องพร้อมรับผลที่จะเกิดตาม มา เพื่อนรับรู้และน�ำไปสู่ปัญหาในชีวิตคู่ของเพื่อน เราอาจโดน สามีเพื่อนต่อว่า ว่าเป็นสาเหตุ เพื่อนอาจเสียใจผิดหวังอย่าง รุนแรงจนท�ำอะไรที่เราคาดไม่ถึง หรือเพื่อนปฏิเสธมองเราด้วย ความรู้สึกไม่ดี ไม่เชื่อในสิ่งที่เล่าให้ฟัง คงต้องยอมรับและบอก ว่าเป็นสิง่ ทีเ่ ราได้พบมา แต่เพือ่ นจะตัดสินใจไม่ยอมรับหรือเลือก ทางออกในการยอมรับปัญหาก็เป็นสิทธิที่เพื่อนท�ำได้ • เตรียมช่วยดูแลเพื่อน ถ้าบอกแล้วน�ำไปสู่ปัญหาชีวิตคู่ของ เพื่อน ถึงไม่ใช่เราเป็นคนบอก เพื่อนมีปัญหาชีวิตคู่เอง เราก็ควร ช่วยเป็นเพื่อนในเวลาที่เพื่อนไม่สบายใจ ความไม่สบายใจ ผิด หวัง จะท�ำให้รู้สึกสับสน วุ่นวายใจ อารมณ์แย่ลง ซึมเศร้า หดหู่ ท้อแท้ เวลาแบบนี้บางช่วงอยากอยู่ตามล�ำพัง บางช่วงอยากมี ใครสักคนที่ฟังเวลาระบายความทุกข์ใจ และต้องการก�ำลังใจที่ จะเผชิญกับปัญหา รวมทั้งช่วยให้ได้เห็นมุมความคิดที่หลาก หลาย เพื่อไปสู่การตัดสินใจเรื่องชีวิตคู่ของตนเอง

สุดท้าย ไม่มคี ำ� ตอบเดียวส�ำหรับสถานการณ์ทวี่ า่ นี้ คงต้องใช้ใจ ของตัวเราเอง ท�ำอย่างที่ใจรู้สึก เรารู้จักเพื่อนเรา พอรู้จักคู่ของ เขา รูจ้ กั ตัวเราเองว่าเป็นอย่างไร ลองกลับไปทวนตัง้ แต่ขอ้ ทีห่ นึง่ ให้แน่ใจ เรามีเพือ่ นหวัน่ ไหว หวาดระแวงง่ายอยูแ่ ล้ว ข้อหนึง่ ต้อง หนักแน่นขึน้ ไม่อย่างนัน้ เราจะเป็นคนสร้างความไม่มนั่ คงให้กบั เพื่อนเราเอง เรารู้จักคู่ของเพื่อน ร่าเขาเป็นคนอย่างไร การงาน เขาต้องพบปะผูค้ นอย่างไร และควรมีความไว้วางใจเขาเช่นเดียว กับเพื่อน แต่ถ้าเห็นอย่างชัดเจน เราก็ต้องบอกตรงๆ ว่าไม่อาจ นิ่งเฉยกับเรื่องที่เกิดขึ้นได้ คุยกับเพือ่ นด้วยท่าทีทจี่ ริงใจ ให้เวลากับภาวะอารมณ์ของเพือ่ น ที่จะเกิดขึ้น เมื่อพยายามอย่างที่ใจเราคิดว่าตั้งใจดีที่สุดแล้ว ผล เกิดขึ้นตามมาอย่างไร ก็คงเป็นสิ่งที่น่าจะยอมรับได้

53


S M I L E FA M I LY

WORDS / PHOTOGRAPHY

PASSAMON HALL

Goytre Wharf!

มีแต่ได้ยน ิ คนเค้าว่า ความธรรมดา และธรรมชาติมน ั มักจะพาไปหาความสุข ความสงบ มันดีอย่างงั้น มันดีอย่างนี้... 54

SO MUCH TO SMILE ABOUT


THAISMILE170

แต่กว่าชีวิตจะมองเห็นความธรรมดาหม่ามี๊กุ๊กไก่ว่า มันก็แอบยากเหมือนกันนะ และกว่าจะเข้าใจและค้น พบความสุขที่แท้จริงในใจตัวเอง ซึ่งเป็นความสุขใน แบบเย็นๆ เงียบๆ ฟังเสียงธรรมชาติ เอาจริงๆ มันก็ ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกอ่ะแหละฮะ ถ้าใจมันร้อนรุ่มไม่สงบ ต่อให้ธรรมชาติจะสวยสงบแค่ไหนก็มองไม่เห็น อาจ จะมีการมโนว่าเหมือนโดนจับมาปล่อยอยู่ลุ่มน�้ำอเม ซอน ว่าจะมีจระเข้เคแมน หรืองูอนาคอนด้าออกมา ทักทาย จะออกแนวมาตกนรกสีเขียวก็ไม่ปาน

55


S M I L E FA M I LY

ในบางที ก ารมองเห็ น ความสวยงาม ของ ธรรมชาติ มันก็ต้องรอเวลาที่เหมาะสม (น่า จะหมายถึ ง เริ่ ม มี อ ายุ ม ากขึ้ น อ่ ะ แหละฮะ แฮร่!) ท�ำใจนิ่งๆ ว่างๆ ปล่อยตัวปล่อยใจไป สัมผัสความจริงกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้า

56

SO MUCH TO SMILE ABOUT


THAISMILE170

อากาศสะอาดที่มองไม่เห็น แต่สัมผัสได้เมื่อสูดผ่านโพรงนาสาท�ำให้รู้สึก ถึงความเย็น สดชื่น เมื่อลองปิดเปลือกตาสนิทก็ยังได้ยินเสียงสกุณาร้อง ก้องไปก้องมาประชันกับเสียงเครื่องยนต์ที่ใช้บังคับหางเสือของเรือท้อง แบนที่เราเช่าล่องตามคลองมา แผ่นน�้ำใสราวกับกระจกสะท้อนภาพใน มุมกลับของสรรพสิ่งที่อยู่เหนือน�้ำให้เราได้มองในอีกมุมหนึ่ง เสี้ยววินาที ต่อมาภาพในน�้ำก็สลายตัวแตกกระจาย ด้วยเจ้านกเป็นน�้ำที่บินร่อนลงสู่ ผืนมากินเศษขนมปังที่เราเตรียมติดไม้ติดมือมาจากบ้าน วิวสองข้างทาง ที่ ส ลั บ สั บ เปลี่ ย นกั น ท� ำ ให้ เ ราสามคนผลั ด กั น ชี้ ช วนให้ ดู นั่ น นี่ ชื่ น ชม ธรรมชาติจากวิวทั้งสองฝั่งคลอง คนเราไม่เหมือนกัน สุขทีส่ ดุ ของเรามันก็ไม่ใช่สขุ ทีส่ ดุ ของคนอืน่ สุขมากไป จนเคยชินก็ไม่ดี ประเดีย๋ วจะลืมวิธตี อ่ กรกับความทุกข์ เพราะฉะนัน้ ชีวติ สุข บ้าง ทุกข์บา้ งมันก็โอเคนะฮะเมือ่ เราพอใจและรูจ้ กั หาความสุขกับชีวติ และ ความเป็นอยู่ของตัวเองตามความเป็นจริง การใช้ชีวิตไม่ว่าจะท�ำอะไร ที่ไหน เมื่อใด กับใครมันก็จะมีความสุขไปเองโดยไม่ต้องพยายาม คนไทยใจร่มร่มนะฮะ 57


SMILE SHORT STORY

WORDS

พรทิ พ ย์ สาทิ ส สะรั ต

ILLUSTRATE

SMILESHORT STORY

เรื่อง พรทิพย์ สาทิสสะรัต

วัฏฏะบุษยา 58

SO MUCH TO SMILE ABOUT

VECTEEZY.COM


THAISMILE170

สมัยรัชกาลที่เก้า “ปัทมา หรื อ ปัท” สาวน้อยวัยสิบหก ก�ำลัง เรียนมัธยมปลาย บ้านของเธออยู่ไม่ห่าง จากโรงเรียน พ่อแม่เลยไว้ใจให้เธอเดินไป โรงเรียนเองได้ “โลตัส ก�ำลังจะกลับบ้าน แล้วเหรอจ๊ ะ” ไอ้ป๋อง เพื่อนที่เรียนห้อง เดียวกับเธอตะโกนถามมาแต่ไกล “ชาญ ชัย บอกแล้วไงอย่าเรี ยกชื อ่ นี ้ ฉันไม่ชอบ” เธอหันมาเท้าเอวใส่ “โห ไม่ให้เราเรี ยก ที ตัวเองเรี ยกชื ่อพ่อเรานี น่ ะ เราชื ่อจริ งว่า ชัยยุทธ เธอเรี ยกเราให้ถูกด้วยสิ เทสโก้ โลตัส” ไอ้ป๋องยังท�ำหน้ายียวน “ถ้าแกไม่ เลิ กเรี ยกฉันชื ่อห้างขายของ ฉันจะเรี ยก ชื อ่ พ่อนายแบบนีแ้ หละ ชาญชัย” ว่าแล้ว เธอวิ่งหนีก่อนที่ไอ้ป๋องจะไล่มาทัน เพราะบ้านของป๋องอยู่ทางเดียวกับบ้าน ของเธอ บางครั้งทั้งสองคนเดินกลับด้วย กัน จะได้มีเพื่อนเดินไม่เหงา แต่บ้านของ เธอถึงก่อน เลยไปอีกสักพักใหญ่ๆ ถึงจะ ถึงบ้านของป๋อง “เป็ นอะไรไป ท�ำไมเงียบ เราสังเกตหลายทีแล้ว พอเดิ นมาถึงบ้าน หัวมุม จากที เ่ ธอชอบหัวเราะสนุกสนาน พอใกล้ถึงบ้านนีท้ ีไร เธอจะเงียบลงทุกที มันมี อะไรเหรอ หรื อ… หรื อว่ามี ผี มี คน ตายใช่ไหม เฮ้ย น่ากลัวว่ะ” ป๋องท�ำท่าไม่ อยากเดินผ่าน “บ้าน่ะ ไม่มีผีสกั หน่อย เราแค่ไม่อยาก เดิ นผ่านบ้านนี ้ แต่ให้เดิ นอ้อมคงไม่ไหว” ปัทค่อยๆเดินช้าๆ เธอลองยื่นหน้าโผล่ จากพุ่มไม้ไปเล็กน้อย รอบมองเข้าไปใน บ้านนั้น “วันนีไ้ ม่อยู่ โชคดีล่ะ ไปเร็ ว รี บ เดิ นไปกันเถอะ” ปัทจับข้อมือของป๋อง แล้ ว พาวิ่ ง แต่ ร ะหว่ า งที่ ก� ำ ลั ง วิ่ ง นั้ น สายตาเจ้ากรรมดันมองเห็น ว่าทีห่ น้าต่าง ของบ้านหลังนั้น ที่เธอกลัวหนักหนา มัน ไม่ได้เป็นหน้าต่างว่างเปล่าแบบตอนแรก ตาแก่วัยแปดสิบ เนื้อหนังเหี่ยวย่น ถึง สายตาเขาจะไม่ดีแล้ว แต่เขายังมองเด็ก สาวคนนี้ได้แจ่มแจ้ง ทุกครั้งเธอเดินผ่าน เขาต้องได้เห็นเธอ แต่ปทั นัน้ รูส้ กึ ผิดทีเ่ ขา ต้องมาคอยเธอแบบนีท้ กุ วัน ตัง้ แต่เธอจ�ำ ความได้ ก็ เ ห็ น คุ ณ ตาคนนี้ ม าคอยวน เวียนอยู่ใกล้ๆ ตอนที่เธอเด็กๆ เธอไม่รู้สึก

อะไร แต่ยิ่งเธอโตขึ้น เธอรู้สึกอาย ที่เห็น สายตาของเขา จับจ้องมาที่เธอตลอด เวลา “วิ่ งเร็ วๆสิ ไอ้ป๋อง” เธอดึงมือป๋องสุด ก�ำลัง “ไหนๆ ไม่เห็นมี อะไร แค่ตาแก่มอง เราอยู่ทีห่ น้าต่างเอง ท�ำไมเหรอ เขาแอบ ชอบเธอเหรอ นี ่เธอจะมี แฟนรุ่ นคุณตา เชี ยวเหรอเนีย่ ” ป๋องยังคงติดตลก เพราะ บ้านป๋องเพิง่ ย้ายมาทีห่ มูบ่ า้ นนี้ ตอนทีเ่ ขา มาเข้ามัธยมปลาย เขาเลยไม่รู้จัก “คุณ ตาโกมล” เจ้าของบ้านหัวมุม ผู้ซึ่งเก็บตัว ไม่คุยกับใครง่ายๆ นอกจากพ่อแม่ของ ปัทมาเท่านั้น “เขาชื อ่ คุณตาโกมล เขาชอบมาคุยกับที ่ บ้านฉัน ตัง้ แต่ทีฉ่ นั ยังไม่เกิ ด จริ งๆคุณตา เป็ นคนดีนะ แต่ฉนั ไม่อยากเดิ นผ่านบ้าน แกเท่านัน้ เอง” ปัทก้มหน้าเดินมุดๆอย่าง หงุดหงิด “เพราะเธอรู้ ว่าเขาชอบเธอใช่ ไหม ที แ่ ท้แกเป็ นตาแก่จอมหื น่ นีเ่ อง งัน้ เธอต้องระวังให้มากๆ เกิ ดวันไหน มาดัน ฉุดเธอระหว่างทางกลับบ้านล่ะ” ป๋องเริ่ม เป็นห่วงเพื่อน “เอางี ้ เราจะเดิ นกลับเป็ น เพื อ่ นทุกวันเลย” ป๋องเสนอ และเขาท�ำ ตามที่พูดได้ทุกวันด้วย เวลาผ่านไปเป็นปี พวกเขาใกล้จะจบ มัธยมหกกันแล้ว ทั้งสองเตรียมตัวจะเข้า มหาวิทยาลัย แต่ทกุ เย็นจะเหมือนเดิม คือ ทัง้ สองจะเห็นว่าตาแก่โกมลจะมายืนรอดู ปัทมาที่หน้าต่างทุกวัน แต่วันนี้ทั้งสอง กลับไม่เห็นเขา ท�ำให้รู้สึกเหมือนขาด อะไรไปสักอย่าง “ตาแก่นนั่ หายไปไหนนะ แกเป็ นอะไรไปหรื อเปล่า เฮ้ย ปัท นัน่ ไง รถพยาบาล” ป๋องชี้ไปที่รถพยาบาลจอด อยู่หน้าบ้านของตาโกมล และเห็นพ่อกับ แม่ของเธอยืนอยูด่ ว้ ย ทัง้ สองเลยวิง่ เข้าไป หา “เกิ ดอะไรน่ะแม่ ” ปัทเข้าถาม “คุณตา โกมลเสียแล้วลูก” แม่ร้องไห้ตาแดง “คุณ ตาทิ้ งซองจดหมายนีไ้ ว้ให้ลูกด้วย บอกให้ ลูกให้ได้” พ่อของปัทยืน่ ซองมาให้ ปัทเอง งงมาก ท�ำไมตาโกมลต้องทิ้งอะไรไว้ให้ เธอด้วย เธอรีบเปิดซองออก ข้างในมีรปู ผู้ หญิงสูงอายุคนหนึ่ง ยืนอยู่คู่กับผู้ชาย หนุ่มคนหนึ่ง แต่ดูจากการแต่งตัวแล้ว เหมือนคนสมัยก่อน เพราะผู้หญิงแต่งตัว

เหมือนสมัยรัชกาลที่แปดทรงครองราชย์ ข้างหลังภาพสลักไว้ว่า “ให้โกมลไว้เป็ นที ่ ระลึก จาก อรุณกมล ผูซ้ ึ่งรักเธอมากและ จะรักตลอดไป” มันยิ่งท�ำให้ปัทมางงมากขึ้น ว่าทั้งสอง คนในภาพนั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างไร เพราะดูโครงหน้าแล้วไม่นา่ จะเป็นญาติพี่ น้องกันได้ แถมฝ่ายหญิงดูมีอายุแล้ว น่า จะเลยห้าสิบปี ส่วนผู้ชายน่าจะไม่เกิน ยี่สิบปี แต่นอกจากภาพนี้แล้ว ข้างหลัง ภาพยังมีอกี ภาพ เป็นภาพทีต่ าโกมลถ่าย คูก่ บั เธอเมือ่ ต้นปี ทีพ่ อ่ แม่บงั คับให้ถา่ ยคู่ กันไว้ ข้างหลังภาพสลักอะไรไว้ด้วย แต่ ป๋องรีบแย่งไปอ่าน “ให้ปัทมาไว้เป็ นที ่ ระลึก จาก โกมล ผูซ้ ึ่ งรักเธอและจะรัก ตลอดไป” ป๋องส่งคืนให้ปัทอ่านเอง “เฮ้ย ขนลุกว่ะ นีต่ าโกมลแอบชอบเธอจริ งๆเห รอเนีย่ ” ป๋องท�ำหน้ารับไม่ได้ แต่ปัทมากลับรู้สึกใจหาย เพราะจริงๆ แล้ว เธอไม่ได้รังเกียจคุณตาโกมลเลย ตอนที่พ่อแม่บังคับให้ถ่ายคู่กัน เธอกลับ ยินดีดว้ ยซ�ำ้ เพราะทุกครัง้ ทีไ่ ด้อยูใ่ กล้คณ ุ ตา เธอมีความสุขด้วยซ�ำ้ เขาดูอบอุน่ ใจดี และดูเขารักเธอมากมาย แต่พอเธอเริม่ โต เป็นสาว เธอรูส้ กึ ได้วา่ อายุของเราสองคน มันต่างกันมากเกินไป เธอรู้สึกอายที่ต้อง บอกใครๆว่า จริงๆแล้วเธอหลงรักคุณตา โกมลตัง้ แต่จำ� ความได้ ตอนแรกรูส้ กึ แบบ เด็กรักผูใ้ หญ่ แต่พอเวลาผ่านไป เธอกลับ รักเขาแบบหนุ่มสาว แต่เธอรู้ดีว่ามันเป็น ไปไม่ได้ เธอจึงตัดใจ ไม่ยอมไปอยู่ใกล้ๆ เขาอีก “แต่ผูห้ ญิ งในรู ป มี ส่วนคล้ายๆเธอนะ ถ้า เธออายุห้าสิ บ เธอคงหน้าแบบนี แ้ หละ” ป๋องพยายามพูดให้ข�ำ ส่วนปัทมาเก็บ ภาพเข้าซอง แล้วเดินกลับบ้านด้วยน�ำ้ ตา นองหน้า รู้สึกเหมือนได้เสียคนที่เธอรัก จากไป สมัยรัชกาลที่แปด “อรุณกมล” สาวใหญ่วัยห้าสิบ เธอครอง ตัวเป็นโสดมานาน เพราะเธอไม่เคยถูกใจ ใครเลย จนกระทั่งบ้านหัวมุม มีคนย้าย 59


SMILE SHORT STORY

เข้ามาอยู่ใหม่ มีพ่อแม่และลูกชายวัยสิบ สามปี ทั้งสามเห็นว่าบ้านอยู่ไม่ไกลกัน พวกเขามาแนะน�ำตัวกับเธอ ครัง้ แรกทีเ่ ธอ เห็น “โกมล” เธอถูกชะตากับเขายิง่ นัก เขา ต้องใช่คนที่เธอรอคอยแน่ๆ “คุณป้าอรุณ ครับ พ่อให้มาถามว่า พรุ่งนีพ้ อ่ กับแม่ตอ้ ง ไปต่างจังหวัด คุณป้าพอจะให้ผมมาอยูก่ บั คุณป้าได้ครับ คุณพ่อไม่อยากให้ผมนอน ทีบ่ า้ นคนเดียว” โกมลเด็กหนุ่มหน้าตาน่า รัก ถามเธอด้วยความไร้เดียงสา “ได้สิ หอบ ผ้าหอบผ่อนมาอยู่กบั ป้าได้เลย” และนั่น เป็นจุดเริ่มต้นที่ท�ำให้เธอเริ่มสนิทกับหนุ่ม น้อยโกมลมากขึ้น ยิง่ เขาโตเป็นหนุม่ เธอยิง่ หลงรักเขา และดู เขาเองก็ชอบพอเธอเสียด้วย แต่เพราะทั้ง สองอายุห่างกันมาก เดินไปไหนมีแต่คน เข้าใจว่าป้ากับหลาน โดยเฉพาะเมือ่ โกมล เริ่มโตเป็นหนุ่ม เขามีเพื่อนบ้านที่อยู่ห่าง ออกไปจากบ้านไม่ไกลนัก “เปลว” เด็ก หนุ่มรุ่นเดียวกับโกมล ผู้ซ่ึงคอยตามติด โกมลไม่ห่าง เขาชอบแซวโกมล ว่าหลงรัก ป้าแก่แม่มดค้างปีหรือไร ท�ำให้โกมลรู้สึก อายที่จะเข้าใกล้อรุณกมลอีก นั่นท�ำให้ ความสัมพันธ์ของทั้งสองห่างไกลกัน ช่วงที่โกมลวุ่นวายอยู่กับการเรียน เขาไม่ เคยรับรู้เลยว่าป้าอรุณกมล ที่อยู่ตัวคน เดียวในบ้านหลังนั้น เธอมีโรคประจ�ำตัว เจ็บออดๆแอดๆมานาน จนในที่สุด เธอได้ ลาจากเขาโดยไม่ได้ร�่ำลา ท�ำให้โกมลร้อง โฮออกมาเมื่อรู้ข่าว เหมือนเสียคนที่รักไป ไม่มีวันกลับ ป้าอรุณกมลได้ฝากรูปไว้ให้ โกมล ข้างหลังภาพเขียนว่า “ให้โกมลไว้ เป็ นทีร่ ะลึก จาก อรุณกมล ผูซ้ ึ่งรักเธอมาก และจะรักตลอดไป” แต่นอกจากภาพนี้แล้ว ยังมีอีกภาพหนึ่ง เป็นผู้ชายดูทรงภูมิฐาน มีอายุ แต่งตัว คล้ายสมัยรัชกาลที่ห้าหรือรัชกาลที่หก คู่ กับเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง ข้างหลังภาพเขียน ไว้วา่ “ให้อรุณกมลไว้เป็ นทีร่ ะลึก จากไกรพ 60

SO MUCH TO SMILE ABOUT

SMILESHORT STORY

ผูซ้ ึ่งรักเธอมากและจะรักตลอดไป” โกมล ดูภาพแล้วงง ใครคือไกรพ คงเป็นคนรัก ของป้าอรุณกมล แต่ดูๆแล้วเขาแก่กว่า มาก เกินกว่าจะเป็นคนรักของป้าได้ สมัยรัชกาลที่หก “ไกรพ” พ่อค้าหนุม่ ใหญ่ทยี่ า้ ยมาจากเมือง อื่น ไม่มีใครรู้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหน เพราะเขาหล่อรวย ท�ำให้เขาเป็นที่หมาย ปองของสาวๆ แต่เขาไม่เคยสนใจใครเลย เขาเป็นเจ้าของเรือนหลังงาม ตั้งอยู่หัวมุม เขาครองตัวเป็นโสดแบบนีม้ านาน จนอายุ ปาเข้าไปสีส่ บิ ปี ยังไม่มที า่ ว่าจะตกหลุมรัก ใครง่ายๆ กระทั่งวันหนึ่ง มีครอบครัวหนึ่ง ย้ายมาจากปากน�้ำโพ สองผัวเมียนั้นขยัน ท�ำมาหากิน ฝ่ายผัวคอยมาถามไถ่ ให้ ความช่วยเหลือตามแต่ที่เขาจะท�ำได้ อยู่ กันมาอีกสิบปี กว่าที่พวกเขาจะมีลูกสาว เพิม่ เข้ามาเติมเต็มให้พวกเขา “อรุณกมล” เด็กผู้หญิงหน้าตาน่ารัก ถือก�ำเนิดขึ้นเมื่อ ไกรพอายุปาเข้าไปห้าสิบปีแล้ว ไกรพตกหลุมรักเธอตัง้ แต่แรกเห็น เขาเฝ้า ถนอมช่ ว ยเลี้ ย งดู อ รุ ณ กมลดั่ ง แก้ ว ตา ดวงใจ จนเธออายุได้สิบแปดปี ทั้งคู่รู้อยู่ แก่ใจว่าหลงรักกัน แต่เพราะอายุห่างกัน มากมาย ท�ำให้ทั้งคู่ไม่กล้าเปิดเผยความ รู ้ สึ ก ยิ่ ง อรุ ณ กมลมี เ พื่ อ นชายคนสนิ ท “ปาน” เพือ่ นชายวัยเดียวกันกับเธอ ทีค่ อย วิ่งเล่นกับเธอมาตั้งแต่เด็กๆ ปานชอบล้อ ให้อรุณกมลรูส้ กึ อับอาย ทีต่ อ้ งอยูใ่ กล้ๆกับ คุณตาไกรพ มันท�ำให้ทั้งสองต้องเหินห่าง กัน และต่างใช้ชีวิตในแบบที่ต่างวัยต่าง ควรจะเป็น จนกระทัง่ วันหนึง่ เธอได้ทราบข่าวจากสาว ใช้ของคุณตาไกรพ ว่าท่านได้สนิ้ แล้ว และ ท่านได้มอบสมุดบันทึกไว้ให้ ในสมุดนั้นมี ภาพที่เธอถ่ายคู่กับคุณตาไว้ ส่วนอีกภาพ เป็นภาพเด็กหนุ่มคนหนึ่งถ่ายคู่กับหญิงดู มีอายุกว่ามาก ข้างหลังภาพนั้นสลักไว้ว่า

“ให้ไกรพไว้เป็ นทีร่ ะลึก จาก นิ ลปัทม์ ผูซ้ ึ่ง รักเธอมากและจะรักตลอดไป” อรุณกมล อ่านบันทึกที่ไกรพมอบให้ มันมีข้อความที่ เขียนถึงเธอ แต่ก่อนหน้านั้น เธอจ�ำได้ว่า มันไม่ใช่ลายมือของไกรพ ในบันทึกนั้น เขียนไว้ว่า.... สมัยรัชกาลที่ห้า “ถึงนิ ลปัทม์ เมื ่อเจ้าได้อ่านบันทึกฉบับนี ้ นัน่ หมายความว่า ข้าได้จากเจ้าไปแล้ว ขอ ให้นิลปัทม์ ผูซ้ ึ่งเป็ นทีร่ กั ยิ่ งของข้า ได้โปรด รับรู้ ไว้ว่า ข้ารักเจ้าปานดวงใจ ไม่ว่าจะ นานเท่าไร กีภ่ พกีช่ าติ ข้าขอรอคอยเจ้าเช่น นีต้ ลอดไป ข้าหวังว่า สักวันวัฏฏะแห่งรัก ของเรา ทีไ่ ม่มีวนั มาบรรจบกันได้ ข้ารู้ว่า มันจะสิ้ นสุดลงได้ ต่อเมือ่ เจ้ากรรมนายเวร ของเรา เขาให้อภัยเราทัง้ คู่ และข้าหวังว่า วันนัน้ จะมาถึงในไม่ชา้ เมื ่อสมัยที ่ข้ายังหนุ่ม ข้าหลงรักกับสาว ใหญ่นางหนึ่ง “รพิ นท์” นางอายุแก่กว่าข้า หลายปี และนางนัน้ ได้แต่งงานแล้ว แต่ เพราะเราทัง้ สองรักกัน ไม่มีอะไรท�ำให้เรา เปลีย่ นใจได้ ท�ำให้เราทัง้ สอง ได้ท�ำเรื ่องที ่ ไม่ควรท� ำเป็ นอย่างยิ่ ง แล้ววันหนึ่ งสามี ของนางมาเจอพวกเรา เขาเสนอให้นาง เลือก ว่าจะกลับไปกับเขาดีๆ ลืมเรื ่องทีท่ �ำ ไว้ กลับไปใช้ชีวิตคู่กบั เขา ท�ำเหมื อนไม่มี อะไรเกิ ดขึ้น เขาให้อภัยนางได้ เพราะเขา รักนางเหลือเกิ น แต่พีร่ พินท์กลับเลือกทีจ่ ะ อยู่กบั ข้า ท�ำให้ “คุณเปรม” โกรธยิ่ งนัก ถึง กับใช้ปืนทีเ่ อามาหมายจะยิ งเราทัง้ คู่ เขา กลับใช้ปืนนัน้ ปลิ ดชีพตัวเอง แต่ก่อนทีเ่ ขา จะตาย เขาได้สาปแช่งไว้ว่า “ขนาดมึงทัง้ สอง ไม่ได้เกิ ดมาวงรอบเดียวกัน พวกมึง ยังจะรักกันได้ กูขอให้ให้ชาติ หน้า วัฏฏะ ชีวิตของพวกมึง วงรอบห่างไกลกันจนกว่า จะเคียงคู่กนั ได้ ขอให้พวกมึงได้แต่มองกัน เห็นกัน แต่ไม่อาจได้อยูด่ ว้ ยกันทุกๆชาติไป จนกว่ากูจะให้อภัย” แล้วคุณเปรมสิ้นใจลง ในอ้อมแขนของรพิ นท์ ซึ่งต่อมาชาวบ้าน


SMILESHORT STORY

นิ นทาต่างๆนานา รพิ นท์ ท�ำใจไม่ได้ เธอ ตัดสิ นใจฆ่าตัวตาย โดยทิ้ งรู ปคู่ของเราทัง้ สองไว้ ข้างหลังภาพเขี ยนไว้ว่า “ให้กชไว้ เป็ นทีร่ ะลึก จาก รพินท์ ผูซ้ ึ่งรักเธอมากและ จะรักตลอดไป” และมันก็เป็นไปตามทีค่ ณ ุ เปรมสาปแช่งไว้ เพราะหลังจากนั้นข้าไม่เคยรักใครอีกเลย จนมาเจอเธอ นิลปัทม์ ผู้ซึ่งเห็นครั้งแรกข้า ก็ตกหลุมรัก เมื่อเจ้ายิ่งโต ใบหน้าของเจ้า ยิง่ เหมือนรพินท์ ข้ารูเ้ ลยว่า ค�ำสาปแช่งของ คุ ณ เปรม จะติ ด ตามพวกเราทุ ก ชาติ ไ ป เพราะข้ามาเจอเจ้าเมื่อข้าได้แก่ล่วงเลยไป มากแล้ว จนไม่อาจเคียงคู่กับเจ้าได้ ดั่งค�ำ สาปแช่ง รัก จาก กช สมัยรัชกาลที่เก้า “ปัทมา พ่อลืมไปเลย จริ งๆมีสมุดบันทึกของ คุณตาโกมลอีกอย่าง ทีเ่ ขาทิ้ งไว้ให้ลูก อ่ะ นี”่ พ่อเอาสมุดบันทึกมาให้ ในขณะทีป่ ทั มา ก�ำลังนั่งเศร้าคิดถึงคุณตาโกมล เธอเปิด อ่านดูตั้งแต่ต้น คุณยายรพินท์รักกับคุณ ตากช ต่อจากนั้นคุณตากชรอคุณป้านิล ปัทม์มาเกิด พอคุณป้าเป็นสาวใหญ่ได้มา เจอกับคุณตาไกรพ และเมือ่ คุณป้านิลปัทม์ ได้จากไป คุณตาไกรพได้เจอกับคุณป้า อรุณกมลเมื่อเขาแก่มากแล้ว จากนั้นคุณ ป้ า อรุ ณ กมลเฝ้ า รอจนได้ เ จอกั บ คุ ณ ตา โกมล และพอคุณป้าอรุณกมลจากไป คุณ ตาก็มาเจอกับ... บันทึกเขียนไว้วา่ หญิงสาว ที่หน้าตาเหมือน ตอนอรุณกมลเป็นสาวๆ ไม่มีผิดเพี้ยน นั่นคือเธอเอง ปัทมา เธอได้อ่านที่มาที่ไป และทุกๆบันทึกเล่าถึง ความรัก ที่ไม่มีทางเป็นไปได้ของพวกเขา แต่มีอยู่อย่างที่พวกเขาบันทึกไว้เหมือนกัน คือ ให้หาคุณเปรมให้เจอ และขออโหสิกรรม จากเขา เพื่อบ่วงเวรจะได้สิ้นสุดลง ปัทมา พยายามคิด จะไปหาคุณเปรมได้ที่ไหน ถ้า คุณเปรมจะเกิดใหม่ คุณเปรมจะเลือกเกิด ทีไ่ หน จริงสิ คุณเปรมต้องเลือกเกิด มาคอย

ขัดขวางความรักของพวกเขา ใครกันทีค่ อย ยุแหย่ให้ความรักต่างวัยดูเป็นเรือ่ งผิด และ แล้วปัทมาก็คิดออก เธอออกจากบ้าน มุ่ง ตรงไปที่บ้านของไอ้ป๋องอย่างแน่วแน่ “ไอ้ป๋อง ฉันถามแกจริ งๆเถอะ แกชอบฉันใช่ ไหม แกถึงคอยมาอยู่ใกล้ๆฉันตลอด แถม คอยยุแหย่เรื ่องฉันกับคุณตาโกมลด้วย พ่อ แกชื ่อเปลว ปู่ แกชื ่อปาน และทวดแกชื ่อ เปรมใช่ไหม” ปัทมาใส่เป็ นชุด “เฮ้ย รู้ถึงชื อ่ ปู่ ชื อ่ ทวดแบบนี ้ แสดงว่ารู้เรื ่องแล้วใช่ไหม” ป๋ อ งยื น กอดอกอย่ า งมั่ น ใจ “รู้ ไ ว้ เ ลยว่ า ตระกูลของเรา ได้รบั การสัง่ เสียกันหลายชัว่ อายุคน ถ้าหาคนทีห่ น้าตาเหมือนรพินท์กบั ไกรพเจอ ให้ขัดขวาง ให้มันไม่ ได้คู่กัน” ป๋องมองหน้าปัทมาเหมือนเกลียดชังกันมา หลายชาติ “แล้วมันท�ำให้นายมีความสุขเหรอ พวกเขา ไม่ได้คู่กนั นายก็ไม่ได้คู่กบั ใคร นายต้อง คอยเฝ้าท�ำลายพวกเขาทุกชาติ แบบนี ้ นาย เองก็ไม่ได้เจอคูแ่ ท้เหมือนกัน” ปัทมาตะโกน ถาม “คู่แท้ของเราก็คือเธอไงปัท วัฏฏะชีวิต ของเราสองคนเกิ ดมาวงรอบเดี ยวกัน เรา เป็ นคู่กนั ตอนนีเ้ ธอเสียตาโกมลไปแล้ว เธอ จะอยู่เป็ นสาวใหญ่คาบ้าน รอเขากลับชาติ มาเกิ ดตอนที เ่ ธออายุหา้ สิ บปี แล้วหลงรัก กัน ตอนทีเ่ ธอแก่จนกลายเป็ นยายของเขา เหรอ แต่ถ้าเธออยากให้ฉนั ให้อภัย ท�ำไม เธอไม่แต่งงานกับฉันตอนนี ้ และเมือ่ วันหนึ่ง มันย้อนกลับมาเกิ ดอีก เธอต้องไม่สนใจมัน ให้มนั หลงรักเธอข้างเดี ยว เธอกับมันจบ กันลงแต่ชาติ นี้ แล้วเราจะให้อภัยเธอ จาก นัน้ เมือ่ เธอตาย เราตาย มันตาย ทุกคนก็จะ เริ่ มต้นชี วิตใหม่ ตัดกรรมออกจากกัน” ปัทมาได้ยินดั่งนั้น เธอนึกถึงว่าต้องอยู่กับ คนที่เธอไม่รัก มันจะมีความสุขได้อย่างไร แต่ในเมื่อไม่มีทางเลือก ถ้าไม่ตัดกรรมแต่ ชาตินี้ คงได้ชดใช้กรรมไปอีกกี่ชาติ เมื่อไร จะสิ้นสุด ท�ำให้เธอต้องยอมเป็นแฟนกับ ป๋อง และแต่งงานกับเขาเมือ่ ถึงเวลาอันควร

THAISMILE170

รัชกาลที่สิบ “ปัทมา” สาวใหญ่วัยห้าสิบกว่าๆ เธอก�ำลัง เดินทางกลับบ้าน ระหว่างนั้นเอกสารที่ถือ อยู่ในมือได้ปลิวออกไป เธอวิ่งตามเก็บ แต่ มีใครคนหนึ่งหยิบกระดาษขึ้นมาให้เธอ “นี ่ ครับป้า” เด็กหนุ่มคนหนึ่ง ที่เธอเห็นแว่บ เดียวก็รู้แล้วว่าเขาคือคนที่เธอรอคอย เขา แนะน�ำตัว “ผมชื อ่ “วาริ ช” ครับ” เขายิ้มให้ อย่างจริงใจ ปัทมาดีใจมาก ในทีส่ ดุ วันทีเ่ ธอ รอคอยก็มาถึง เมื่อต้นปีที่แล้ว “ปัท ก่อนทีเ่ ราจะตาย เราอยากจะบอกปัท ว่า เราขอโทษทีข่ งั ปัทไว้แบบนีม้ านาน เรารู้ แล้วว่า การที ไ่ ด้อยู่กบั คนที เ่ ขาไม่ได้รักเรา มันเป็ นเช่นไร มันทรมานมาก การที เ่ ฝ้าดู คอยกันท่าว่าแย่แล้ว แต่การทีไ่ ด้อยู่ดว้ ยกัน ใกล้ๆโดยที ่เขาไม่รักเรานัน้ มันทรมานยิ่ ง กว่า เรารู้ว่าปัทดีกบั เรามาก ปัทอดทนกับ เราจริ งๆ” ป๋อง เป็นมะเร็งขั้นสุดท้าย เขารู้ดี ว่าเขาจะจากเมียรักไปในไม่ช้า “เราให้อภัยในเรื ่ องที ่ผ่านมา และเราขอ อโหสิ กรรมจากปัทด้วย ชาติ หน้าถ้าเจอกัน ขอให้ได้เป็ นเพือ่ นรักกัน ทีท่ วดเราแช่งไว้ ขอ หมดลงแต่เพียงเท่านี ้ ขอให้คณ ุ ยายรพิ นท์ ได้เจอกับคุณตากช และขอให้วฏั ฏะชี วิต ของเขาทัง้ คู่ ได้เป็ นไปแบบทีค่ วรจะเป็ นดัง่ เดิ ม” พูดจบป๋ องสิ้ นใจลงตรงหน้าปัทมา เธอรู้สึกได้ว่า ทุกคนได้ถูกปลดปล่อยแล้ว “คุณเปรม การที ่คณ ุ ไม่จองเวรกันอี ก ต่อ จากนีข้ อให้คณ ุ ได้เจอกันรักของคุณเสียที ” ปัทมาจูบลาสามีเป็นครั้งสุดท้าย เมือ่ ค�ำสาปได้สนิ้ สุดลง ท�ำให้ปทั มาก็ได้เจอ รักแท้ของเธอ แม้ว่ามันแทบจะสายเกินไป แต่เธอเชื่อว่า วัฏฏะชีวิตของเธอและวาริช วงรอบของเราทั้งสอง จะบรรจบกันได้ 61


ศึกษาตอในประเทศอังกฤษ STUDY IN THE UK จัดหาที่อยูสำหรับนักเรียนนักศึกษา PROPERTIES & ACCOMODATION

Smile Education & Services

ผูเชี่ยวชาญใหคำปรึกษาและดูแล บุตรหลานของทาน ณ ประเทศอังกฤษ EDUCATION CONSULTANCY

•เรียนตอ ณ ประเทศอังกฤษ STUDY IN THE UK

•สงบุตรหลานศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ SEND YOUR CHILD TO STUDY IN THE UK

•ทางเรามีบุคลากรทั้งชาวอังกฤษ และชาวไทยที่จะใหคำปรึกษาและดูแลชวยเหลือบุตรหลาน ของทานตลอดเวลาที่ศึกษาอยู ณ ประเทศอังกฤษ THAI AND BRITISH PROFESIONAL CONSULTANCY IN THE UK

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

โทร.+44 (0) 20 3478 3757 Email: info@smileeducation.co.uk

www.smileeducation.co.uk 62 Email. info@smileeducation.co.uk SO MUCH TO SMILE ABOUTKIRIN Rice Rice Noodles KIRIN From Rice Rice Grain Purity to... From ...the Purity of your Table ...the ManningImpex ImpexLtd Ltd Manning sales@manningimpex.com sales@manningimpex.com +44(0)1276 (0)1276406888/7 406888/7 +44 www.manningimpex.com www.manningimpex.com
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.