__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Still

FREE!

VOLUME 21 ISSUE 177

A JOURNEY OF A THOUSAND MILES BEGINS WITH A SMILE.

F R E E CO PY


2

สารสตรี


VOLUME 21 /ISSUE 177

FOUNDER / PRESIDENT

ดร.นริิสา เชื้้�อวิิดุุลย์์ - AW Dr. Narisa Chauvidul - AW

EDITORIAL DIRECTOR

วิิรุนั ุ ันท์์ ชิิตเดชะ

Virunan Chiddaycha ASSISTANT CONTENT EDITOR

กัันต์์ชนิิต ตัันติิวาณิิชกิิจ Kanchanit Tantivanitchkit WRITERS

พรทิิพย์์ สาทิิสสะรััต Pornthip Satissarat

บุุญส่่ง ชเลธร

Boonsong Chaletorn

อดิิศัักดิ์์� เพ็็ ชรสงค์์ Adisak Phetsong

พรรษมนตร์์ ฮอลล์์ Passamon Hall

ART The Fairy Caravan MARKETING MANAGER

เกศสุุดา ปรััยนุุ

Kadsuda Priyanu

สุุภวััส วรมาลีี

Suphavas Varamali DIGITAL MARKETING

ณััช เกตุุอุุดม Nat Ketudom

ADVERTISING Advert@thaismile.com

CONTRIBUTORS

FOLLOW US ON thaismile.com Thaismile Magazine UK

พระมหาวุุฒิชั ิ ัย วชิิรเมธีี

คิิตตี้้� โวหาร-วงศ์์ประเสริิฐ

Chamnongsri Hanchanlash

Kitty Vongprasert Sebastian Holmes Luke Farrell

Werachai Anuworakarn

Surasak Laoprom

Pramaha V.Vajiramedhi

คุุณหญิิงจำำ�นงศรีี หาญเจนลัักษณ์์ วีีระชััย อนุุวรกาญจน์์ มัันตา เมธาชััชวาล

Manta Maythachatchaval

กิิตติิ แก้้วหิิน Kitti Kaewhin

สกล บุุณยเกีียรติิ Sakon Boonyakiet

OWNER

FOR ALL ENQUIRIES PLEASE CONTACT

ThaiSmile Media Limited Building 3, North London Business Park Oakleigh Road South, London N11 1GN

editor@thaismile.com +44 (0) 20 3478 3757, +44 (0) 79 8561 8228

สุุระศัักดิ์์� เหลาพร ลัักษวดีี เกอร์์นี่่�

Laksawadee Gurney

ผศ.นพ. ประกาศิิต จิิรััปปภา

Asst. Prof. Prakasit Chirappapha

ดร. ภััทราภา ชาดิิษฐ Dr. Patrapa Chadist

Thaismile Magazine is published by ThaiSmile Media Limited. No part of this publication may be copied or distributed without prior written agreement from ThaiSmile Media Limited.


FLYING GOOSE SRIRACHA THE HEAT IS ON… World Food Specialists, SOP International Ltd announce exclusive distribution for Thailand’s favourite Sriracha Chilli Sauce and leading brand, Flying Goose. Available at many mainstream retailers, Flying Goose and variants delivered 55% YOY incremental growth and “the heat is on” to grow that further with the launch of their Vegan Spicy Sriracha Mayo Sauce and others. Strong brand appeal, launch of Vegan sauces has kept the hype up, you can practically Sriracha Everything, Sriracha Jacket Potato, Sriracha Tofu, Sriracha Fish N Chips, Sriracha Mac N Cheese to Sriracha Pizza, the list goes on. MD David Chattwell, “my family started working with the brand owners, Exotic Foods over 30 years ago, we are delighted to be awarded exclusive distribution for this great brand and look forward to growing the business across all our channels.” Developing authentic brands from around the world has been the DNA for success for the Chattwell family since the 1930’s when they started Bombay Emporium (BE International) later sold to HP Foods. SOP continues the strong ethos, nurturing brands from around the world, from Flying Goose Sriracha that’s shown significant brand appeal, the brand of choice for millennials, to Squid Fish Sauce, the secret ingredient for chef ’s, a substitute for salt with taste or Haldiram’s, India’s No1 Bombay Mix and Snack brand, £430M sales (India). With Asian Foods on the rise, whether you fancy Thai, Korean, Vietnamese, Malaysian, or Chinese, SOP has become the one stop supplier for genuine authentic brands such as Aujmna Republic, Farmer, Khanum, Koh Kae, Nongshim, OKF, Vitas and Yeos. 2020 marks a significant phase for SOP as they to move to new purpose-built headquarters and distribution centre in Harlow. 3


S AY H I ! & S M I L E

Big SMile :)

13 เมษายน 2563

ขอย้้อนเวลาไป 5 เดืือนที่่�ผ่่านมานะคะ วัันปีีใหม่่ไทยปีีนี้้� เป็็นปีีที่่�นิิตยสารไทยสไมล์์ ครบรอบ 20 ปีี เป็็นปีีที่่�พวกเราตั้้�งใจจะจััดอะไรพิิเศษเพื่่�อขอบคุุณสปอนเซอร์์ คนอ่่าน ทีีมงาน และนัักเขีียน คนสำำ�คััญที่่�เป็็นเสมืือนเพื่่�อน และครอบครััวที่่�สำำ�คััญของเรามายาวนานจนครบ 20 ปีี ครอบครััว ไทยสไมล์์ ครอบครััวที่่�อบอุ่่�นของพวกเรา แต่่แล้้วก็็มีีเหตุุการณ์์ที่่�ไม่่คาดฝัันเกิิดขึ้้�นในเดืือนมีีนาคม การแพร่่ระบาดของโคโรนาไวรััส (โควิิด19) ได้้ส่่งผลเสีียหายและผลกระทบไปทั่่�วโลก จำำ�นวนผู้้�ติิดเชื้้�อและเสีียชีีวิิตเพิ่่�มขึ้้�นทุุกวััน หลัังจากนั้้�น รััฐบาลก็็ได้้มีีการประกาศล็็อกดาวน์์ โลกทั้้�งโลกเหมืือนหยุุดหมุุนไปชั่่�วขณะ ในฐานะผู้้�ก่่อตั้้�งและผู้้�บริิหารไทยสไมล์์ รวมทั้้�งทีีมงาน เราคิิดว่่าช่่วงนี้้�คงไม่่ใช่่ช่่วงเวลาที่่�เราจะมา ฉลองอะไรในขณะที่่�หลายๆ คน หลายๆ ธุุรกิิจเดืือดร้้อน และยัังได้้รัับผลกระทบจากการแพร่่ระบาด ของโควิิด-19 อยู่่� ไทยสไมล์์เลยหยุุดยาวไปพัักใหญ่่ค่่ะ แต่่ตอนนี้้�เรากลัับมาพร้้อมเป็็นกำำ�ลัังใจให้้คนไทยทุุกคนที่่� อยู่่�ในอัังกฤษและยุุโรปต่่อล่่ะค่่ะ จะมาบ่่อยแค่่ไหน อยู่่�ในรููปแบบไหน อัันนี้้�เดี๋๋�ยวดููตามสถานการณ์์ New Normal กัันอีีกทีีนะคะ :) วัันนี้้�อีีกครั้้�งที่่�อยากจะขอบคุุณคนอ่่านไทยสไมล์์ทุุกคน และ FC ที่่�ยัังส่่งกำำ�ลัังใจมาให้้เสมอ พี่่�ๆ น้้องๆ แถวยุุโรปที่่�บอกว่่าไทยสไมล์์เป็็น Inspiration ให้้กลุ่่�มคนไทยที่่�ทำำ�งานจิิตอาสาและมีีสื่่�อของตััวเอง และอยากทำำ�หนัังสืือให้้น่่าอ่่านแบบไทยสไมล์์ ขอบคุุณเกด สาน พี่่�สุ่่�น ที่่�มาเริ่่�มด้้วยช่่วยกัันเมื่่�อ 20 ปีีที่่�แล้้ว เราสนุุกกัันมากเลย... ขอบคุุณน้้องตุ้้�ม อ้้วน และทีีมงาน เรารู้้�จัักกัันตั้้�งแต่่ตุ้้�ม อ้้วนมาเรีียนที่่�นี่่� การจััดหน้้าสวยๆ ที่่�มีีคุุณภาพมายาวนาน 10 กว่่าปีี มาจากฝีีมืืองานคุุณภาพของตุ้้�มและทีีม ขอบคุุณน้้องโต้้-วิิรุุนัันท์์ บก.ที่่�น่่ารััก ที่่�เราคุุยกััน ได้้ทุุกเรื่่�อง ช่่วงเวลาที่่�ดีีและประทัับใจที่่�เราได้้ทำำ�งานร่่วมกััน ตอนนี้้�โต้้เติิบโตและทำำ�ตามความฝัันอยู่่� พวกเรายิินดีีและเป็็นกำำ�ลัังใจให้้เสมอ ขอบคุุณนัักเขีียนทุุกท่่าน ท่่าน ว.วชิิรเมธีี คุุณหญิิงจำำ�นงศรีี คุุณเสริิมศัักดิ์์� คิิตตี้้� เซบาสเตีียน กุ๊๊�กไก่่ หนููหย่่ง คุุณพิิม คุุณเอก พี่่�มัันตา น้้องมุุก การอ่่านบทความดีีๆ เป็็นการดื่่�มด่ำำ��และเสพความสุุขได้้ ดีีอย่่างหนึ่่�งในชีีวิิต ขอบคุุณสปอนเซอร์์ทุุกคน ที่่�ยัังสนัับสนุุนสื่่�อดีีๆ ให้้คนไทยได้้อ่่านฟรีีกัันต่่อไป ขอบคุุณทุุกกำำ�ลัังใจค่่ะ Stay safe and think positive na ka! ด้้วยความปรารถนาดีี ดร.นริิสา เชื้้�อวิิดุุล-ออ Dr.Narisa Chauvidul-Aw ผู้้�ก่่อตั้้�งนิิตยสารไทยสไมล์์ 4


Exclusively distributed by

Tel: 01494 434 953 | Fax: 01494 726 387 5 Email: sales@ascofoods.com | Web: www.ascofoods.com


SMILE CONTENTS

20

th

VOLUME 21 / ISSUE 177

08 SMILE PEOPLE 12 SMILE UPDATE 18 SMILE CHEF 20 SMILE TASTE 20 SMILE NEW IN TOWN 24 SMILE LIFESTYLE 30 SMILE TRENDS 34 SMILE CURIOUS 36 SMILE SPECIAL 44 SMILE THINK 46 SMILE LIFE 48 SMILE SENIOR 50 SMILE STORY 54 SMILE FAMILY 58 SMILE SHORT STORY MEET US AT

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน Royal Thai Embassy, London สำำ�นัักงานการท่่องเที่่�ยวแห่่งประเทศไทย Tourism Authority of Thailand, London สำำ�นัักงานการบิินไทย Thai Airways International, London วััดพุุ ทธปทีีป The Buddhapadipa Temple

นิวลูนมูน ซูเปอร์มาร์เก็ต New Loon Moon Supermarket, China Town, London

ตะวัันนา Tawana Oriental Supermarket, London

เจ๊๊หมวย Art Muay, London

ลููนฟุุ ง ซููเปอร์์มาร์์เก็็ต Loon Fung Alperton

เฮรอน ฟู้้ ด � ส์์ ซููเปอร์์มาร์์เก็็ต Heron Foods

ไทยสไมล์์ ซููเปอร์์มาร์์เก็็ต Thai Smile Supermarket

S u per m ar ket


Smile PEOPLE

2000 2020

20 ปี นิตยสารไทยสไมล์ อยู่่�ด้วย ้ กัันมา 7300 วัันแล้้วนะ

8


SMILE PEOPLE

‘ภููมิิใจ’ ต้้องบอกว่่า ผมภููมิิใจมากที่่�ได้้เป็็นส่่วนหนึ่่�งของนิิตยสาร ฉบัับนี้้�มาตั้้�งแต่่เริ่่�มต้้น ผมยัังจำำ�เหตุุการณ์์วัันแรกที่่�ไปรัับ นิิตยสารเล่่มแรกจากโรงพิิมพ์์ได้้ดีี วัันนั้้น� ผมเตรีียมเป้้หลััง ใบใหญ่่ติิดตััวไปด้้วย เพื่่�อไปขนนิิตยสารจำำ�นวนกว่่า 500 เล่่ม และน่่าจะหนัักไม่่น้้อยกว่่า 20 กิิโลกรััม ขึ้้�นรถไฟ กลัับมาใส่่ซองเพื่่�อส่่งให้้กัับผู้้�อ่่าน วัันนั้้�นทั้้�งเหนื่่�อยหนััก แต่่ก็็รู้้�สึึกดีีใจที่่�ได้้เห็็นนิิตยสารฉบัับแรกคลอดออกมา หลัังจากที่่� ‘พี่่�สุ่่�น’ บรรณาธิิการเนื้้�อหาคนแรก ใช้้เวลา เตรีียมตัั ว อยู่่�หลายเดืื อ น ส่่ ว นผมก็็ ไ ด้้ ทำำ� หลายหน้้ า ที่่� ตั้้�งแต่่ช่่างภาพ ช่่วยปรัับแก้้บทความ จนกระทั่่�งไปขน หนัังสืือออกจากโรงพิิมพ์์ แม้้เหตุุการณ์์นี้้�จะผ่่านมาแล้้ว 20 ปีี แต่่ผมก็็ยัังจำำ�ได้้อย่่างแม่่นยำำ� ยิ่่�งรู้้�ว่่าไทยสไมล์์ ยืืนหยััดอยู่่�ถึึง 20 ปีี ก็็ยิ่่�งรู้้�สึึกภููมิิใจที่่�ได้้เป็็นส่่วนหนึ่่�งของ นิิตยสารเล่่มนี้้�

ประสาน อิงคนันท์ จากปีี 2000-2020 20 ปีี นิิตยสารไทยสไมล์์ ถ้้าจะให้้ผมนิิยามความรู้้�สึึกต่่อนิิตยสาร ‘ไทยสไมล์์’ ที่่�อยู่่�ยั้้�ง ยืืนยงอย่่างน่่าทึ่่�งมานานถึึง 20 ปีี ผมคงสรุุปออกมาได้้ 3 คำำ� สั้้�นๆ คืือ ‘ทำำ�ด้้วยใจ’ ‘ภููมิิใจ’ “และ ‘เป็็นกำำ�ลัังใจ’ ‘ทำำ�ด้้วยใจ’ ถ้้าเปรีียบเป็็นคนคนหนึ่่�ง ตอนนี้้� ‘ไทยสไมล์์’ ก็็แตกเนื้้�อหนุ่่�ม เต็็มที่่�ในวััย 20 ปีี ผมในฐานะของคนที่่�เห็็นชายหนุ่่�มคนนี้้�มา ตั้้�งแต่่อยู่่�ในท้้องแม่่ (กิ๊๊�ก) กระทั่่�งคลอดออกมาเป็็นนิิตยสาร เล่่มที่่� 1 ก็็ต้้องบอกว่่า ‘เหลืือเชื่่�อ’ ที่่�นิิตยสารเล่่มนี้้�สามารถ ทำำ�หน้้าที่่�สื่่�อสำำ�หรัับคนไทยในประเทศอัังกฤษมาได้้นานถึึง 2 ทศวรรษ การทำำ�นิิตยสารในต่่างแดนให้้ยืืนหยััดอยู่่�ได้้ยาวนานนั้้�น ไม่่ใช่่ เรื่่�องง่่ายๆ นะครัับ เพราะต้้องอาศััยปััจจััยต่่างๆ มากมาย ทั้้�ง ทุุนทรััพย์์ เวลา ทีีมงานที่่ดีี� แต่่ด้ว้ ยจุุดเริ่่ม� ต้้นที่่ต้� อ้ งการทำำ�งานชิ้้น� นี้้� ด้้วยหััวใจ ไทยสไมล์์จึึงสามารถกลายเป็็นนิิตยสารอีีกเล่่มหนึ่่�ง ที่่ผู้� �อ่้ า่ นรู้�จั้ กั กัันอย่่างกว้้างขวาง คงเป็็นอื่่น� ไปไม่่ได้้ ต้้องขอชื่่น� ชม ‘พี่่�กิ๊๊�ก’ ในฐานะผู้้�ก่่อตั้้�ง และเป็็นเสาหลัักอัันแข็็งแกร่่งที่่�ไม่่ว่่า จะเหนื่่�อยยาก ลำำ�บากแค่่ไหนก็็เดิินหน้้าแบบไม่่ย่่อท้้อ และได้้ พิิสููจน์์แล้้วว่่า งานที่่�ตั้้�งใจทำำ�ด้้วยใจ ไม่่ว่่าอุุปสรรคจะหนัักหนา แค่่ไหนก็็ผ่่านมาได้้

9

‘เป็็นกำำ�ลัังใจ’ ท่่ า มกลางความเปลี่่� ย นแปลงของโลกยุุ ค ใหม่่ ผมว่่ า ไม่่ง่่ายนัักที่่�นิิตยสารไม่่ว่่าของไทยหรืือต่่างประเทศจะ อยู่่�รอดได้้ ไหนจะเป็็นเรื่่�องของต้้นทุุน การหาผู้้�สนัับสนุุน และพฤติิกรรมของผู้้�อ่่านที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป แต่่ผมก็็ขอ เป็็นส่่วนหนึ่่�งที่่�ร่่วมส่่งกำำ�ลัังใจไปให้้ ‘พี่่�กิ๊๊�ก’ ‘น้้องเกด’ และทีีมงาน ที่่� จ ะทำำ� งานเป็็ น ประโยชน์์ นี้้� ต่่ อ ไป ไม่่ ว่่ า ทางข้้ า งหน้้ า จะเป็็ น อย่่ า งไร รููปแบบของไทยสไมล์์ อาจจะไม่่ ใ ช่่ นิิ ต ยสารที่่� เ ราจัั บ ต้้ อ งได้้ แต่่ ก ลายเป็็ น นิิ ต ยสารออนไลน์์ หรืื อ อะไรก็็ แ ล้้ ว แต่่ ขอส่่ ง กำำ�ลัั ง ใจ ให้้ทีีมงานทุุกคน ให้้เอาชนะฝ่่าฟัันปััญหาต่่างๆ ไปได้้ครัับ เยี่่�ยมมากครัับ 2 ทศวรรษ นิิตยสารไทยสไมล์์


SMILE PEOPLE

วิรุนันท์ ชิตเดชะ

10


SMILE PEOPLE

กรุุงเทพฯ, 2020

ผมนั่่ง� มองแป้้นพิิมพ์์คีีย์บ์ อร์์ดตรงหน้้า พยายาม ที่่�จ ะเรีียบเรีียงเรื่่�อ งราวในหัั ว ถ่่ า ยทอดลงบน หน้้าจอคอมพิิวเตอร์์ ซึ่่�งตอนนี้้�ถููกปกคลุุมด้้วย พื้้�นที่่สีี� ขาว เป็็ น ประสบการณ์์ แ ปลกใหม่่ อ ยู่่�ไม่่ น้้อ ยที่่�ผ ม เขีียนอะไรไม่่ออก ไม่่มีีเรื่่อ� งจะเขีียน ไม่่ใช่่สิิ เรีียกว่่า มีีเรื่่�องเขีียนมากมายจนไม่่รู้�้จะเริ่่�มจากตรงไหน จะพููดเรื่่อ� งอะไรดีี จากวัันนั้้�นจนวัันนี้้�มัันก็็ผ่่านมา 7 ปีี ระยะเวลา 7 ปีีแห่่งการเดิินทาง การเริ่่�มต้้น การพบเจอ การลาจาก มิิตรภาพ รอยยิ้้ม� น้ำำ�� ตา อดทน ฟัันฝ่่า สำำ�เร็็จ ล้้มเหลว... ผมได้้รู้�จั้ ักนิิตยสารไทยสไมล์์ครั้้�งแรกเมื่่�อ 7 ปีี ที่่แ� ล้้ว ตอนนั้้น� ไทยสไมล์์อายุุ 13 ขวบ หากเปรีียบ เป็็นคนก็็เป็็นเด็็กน้้อยที่่�กำ�ลั ำ ังเติิบโต กำำ�ลัังย่่าง เข้้าสู่่�วัยั รุ่่�น วััยเปลี่่ย� นผ่่านทั้้ง� ทางกายและทางใจ ผมใช้้เวลาอยู่่�กัับไทยสไมล์์ในช่่วงเวลานี้้� 2 ปีี เต็็มๆ 2 ปีีที่�่คอยดููแล ประคัับประคอง เรีียนรู้�้ ล้้มลุุกคลุุกคลานไปด้้วยกััน 2 ปีีที่�ทุ่ ุกวัันในชีีวิิต มีีไทยสไมล์์อยู่่�ด้้วยทุุกเมื่่อ� เชื่่อ� วััน 5 ปีี เป็็นระยะเวลาที่่�ผมไม่่ได้้พบกัับสไมล์์เลย ถึึงจะติิดตามดููอยู่่�ห่่างๆ บ้้าง แต่่ก็็ห่่างเกิินกว่่า จะมีีอิิทธิพิ ลใดๆ ในชีีวิิตของกัันและกััน วัันนี้้�ไทยสไมล์์อายุุครบ 20 ปีีแล้้ว จากเด็็กน้้อย กลายเป็็ น ผู้้�ใ หญ่่ โ ดยสมบููรณ์์ วัั น นี้้�ไ ทยสไมล์์ จะเป็็นอย่่างไรบ้้าง เด็็กน้้อยคนที่่�ผมเคยรู้�จั้ ักจะ เป็็นเหมืือนเดิิมหรืือเปล่่าเมื่่�อเติิบโตขึ้้�น... ผมมีี คำำ�ถามมากมายไปหมด ผมจะเขีียนอะไรถึึงไทยสไมล์์ดีี? ________________

ลอนดอน, 2013

ผมนั่่ง� มองแป้้นพิิมพ์์คีีย์บ์ อร์์ดตรงหน้้า พยายามที่่จ� ะ เรีียบเรีียงเรื่่�องราวในหััวถ่่ายทอดลงบนหน้้าจอ คอมพิิวเตอร์์ ซึ่่ง� ตอนนี้้ถูู� กปกคลุุมด้้วยพื้้�นที่่สีี� ขาว

ผมทบทวนสิ่่�งที่่�พิิมพ์์ไปอีีกครั้้�ง น่่าจะประมาณ นี้้แ� หละ ‘บทบรรณาธิิการ’ ครั้้ง� แรก ผมคิิดพลาง ละสายตาจากหน้้าจอคอมพิิวเตอร์์

หลัังจากนั่่ง� อยู่่�นานนัับชั่่ว� โมง นิ้้ว� ของผมก็็เริ่่ม� ขยัับ

________________

“สวััสดีีครัับ ชาวไทยสไมล์์ที่รั�่ กั ทุุกท่่าน ทางโรมโบราณเคยถืือว่่าวัันที่่� 1 มีีนาคม เป็็นวััน ขึ้้�นปีีใหม่่ ก่่อนที่่�ฝรั่่�งเศสจะมาเปลี่่�ยนให้้ใช้้วัันที่่� 1 มกราคม จวบจนทุุกวัันนี้้� ผมจึึงถืือโอกาสใช้้ เล่่มเดืือนมีีนาคมนี้้� มากล่่าวทัักทายผู้้�อ่่านอย่่าง เป็็นทางการครัับ จะว่่าไปแล้้วผมก็็เดิินทางมามากมายหลายที่่� แต่่เรีียกได้้ว่่านี่่�เป็็นครั้้�งแรกที่่�ผมมาเหยีียบเกาะ อัังกฤษเลยครัับ ถึึงแม้้ว่่าผมจะเคยใช้้ชีีวิิตใน ทวีีปยุุโรปมาหลายปีี แต่่มาที่่ใ� หม่่ อะไรๆ ก็็เปลี่่ย� น ครัับ สภาพแวดล้้อม สัังคม ผู้้ค� น ดููจะเป็็นสิ่่ง� ใหม่่ ในชีีวิิตที่่�ผมต้้องเรีียนรู้�้ไปเสีียหมด เรีียกได้้ว่่า กลัับกลายเป็็นเด็็กหััดเดิินอีีกครั้้�งก็็ว่่าได้้ และ จากการเข้้ามารัับหน้้าที่่บ� รรณาธิิการ ทำำ�ให้้ผมต้้อง เริ่่ม� หััดเดิินในประเทศอัังกฤษเร็็วกว่่ากำำ�หนด แต่่ หลัังจากเดิินไปได้้ไม่่กี่ก้�่ า้ ว ผมก็็รู้�สึึ้ กว่่าตััวเองนั้้น� สามารถเดิินได้้คล่่องแคล่่วอย่่างน่่าประหลาด ไม่่ใช่่ว่่าผมเดิินได้้เก่่งแต่่อย่่างใดครัับ แต่่เพราะ ผู้้�ค นที่่�ผ มได้้ พ บเจอระหว่่ า งหัั ด เดิิ น นั่่�น แหละ ไม่่ต้้องสงสััยครัับว่่าผู้้�คนเหล่่านั้้�นคืือใคร ก็็พวก ท่่านนั่่น� แหละ! ขอบคุุณทุุกท่่านที่่ใ� ห้้โอกาสผม ขอบคุุณพี่่ๆ� เพื่่อ� นๆ น้้องๆ หลายคนที่่�เข้้ามาพููดคุุยอย่่างเป็็นกัันเอ เมื่่�อ เจอหนุ่่�มหนวดหน้้ า ประหลาดเดิิ น วนไป วนมา ท่่านผู้้�อ่า่ นหลายท่่านที่่โ� ทรมาพููดคุุย แนะนำำ� ให้้กำ�ลั ำ ังใจกััน ทุุกท่่านทำำ�ให้้ผมรู้�สึึ้ กเหมืือนได้้ อยู่่� ‘บ้้าน’ ผมคงไม่่อาจเขีียนขอบคุุณทุุกท่่านได้้หมด ณ ที่่นี้้� � ผมจึึงขอให้้นิิตยสารไทยสไมล์์แทนคำำ�ขอบคุุณ ของผม นำำ�ความสุุขให้้ท่า่ นผู้้�อ่า่ นต่่อไปครัับ “ขอฝากเนื้้อ� ฝากตััวด้้วยครัับ”

11

กรุุงเทพฯ, 2020

ผมนั่่ง� มองแป้้นพิิมพ์์คีีย์บ์ อร์์ดตรงหน้้า พยายาม ที่่�จ ะเรีียบเรีียงเรื่่�อ งราวในหัั ว ถ่่ า ยทอดลงบน หน้้าจอคอมพิิวเตอร์์ ซึ่่�งตอนนี้้�ถููกปลกคลุุมด้้วย ตััวหนัังสืือหลายบรรทััด ความทรงจำำ�ต่า่ งๆ ไหลพรั่่ง� พรููเข้้ามาตั้้ง� แต่่ครั้้ง� แรก ที่่ผ� มเริ่่ม� เขีียนบทบรรณาธิิการทัักทายผู้้�อ่า่ น ผมคงไม่่สามารถถ่่ายทอดความคิิด ความรู้�สึึ้ กที่่� มากมายเหลืือเกิินของผมต่่อไทยสไมล์์ลงไปใน บทความชิ้้น� นี้้ห� มดได้้ การเดิินทางของผมตลอดระยะเวลาที่่�แยกจาก กัับไทยสไมล์์ มีีเรื่่�องราวมากมายเต็็มไปหมด มีี ผู้้ค� นผ่่านเข้้ามาในชีีวิิตผมมากมาย มีีผู้้ค� นที่่เ� ดิิน ออกไปจากชีีวิิตผมเช่่นกััน บางคนไปแล้้วไปลัับ ไม่่กลัับมา แต่่ทุุกอย่่างล้้วนเป็็นประสบการณ์์ ความทรงจำำ�ที่่�ทำ�ำ ให้้ผมเติิบโตขึ้้�น... ความสุุข ความเสีียใจ ไหลผ่่านเข้้ามา วนเวีียน รายล้้อม ผมดีีใจที่่�เห็็นไทยสไมล์์เติิบโตมาจนถึึงปีีที่�่ 20 ดีีใจที่่ค� รั้้ง� หนึ่่ง� เคยเป็็นส่่วนหนึ่่ง� ในการเติิบโตของ ไทยสไมล์์ นึึกย้้อนกลัับไปทีีไรก็็สุขุ ใจทุุกทีี ขอบคุุณ ที่่เ� ป็็นส่่วนหนึ่่ง� ของกัันและกััน ผมรู้แ�้ ล้้วว่่าจะเขีียนอะไรถึึงไทยสไมล์์ดีี “สวััสดีีครัับ ชาวไทยสไมล์์ที่รั�่ กั ทุุกท่่าน” คิิดถึึงเสมอ… วิิรุนัุ นั ท์์ ชิิตเดชะ


SMILE PEOPLE

มันตา เนื่่อ� งในวาระครบ 20 ปีี ของนิิตยสารไทยสไมล์์ ที่่�แจกฟรีีในอัังกฤษ ซึ่่�งส่่วนตััวมีีความผููกพััน กัับนิิตยสารนี้้�มาก เป็็นนิิตยสารไทยรายเดืือน เล่่มแรก ที่่�จััดทำ�สำ ำ �ำ หรัับให้้คนไทยในอัังกฤษ ได้้อ่่านกััน ดิิฉัันได้้ติิดตามอ่่านตั้้�งแต่่ฉบัับแรก สมััยเป็็นนัักศึึกษาจนถึึงฉบัับปััจจุุบััน ไม่่ใช่่ แค่่อ่่านนะคะ มีีเก็็บสะสมครบทุุกเล่่มในเวลา 20 ปีี ไม่่ธรรมดา เป็็นแฟนพัันธุ์์�แท้้ตััวจริิงค่่ะ ในประเทศอัังกฤษก็็น่่าจะมีีแค่่ 2 คน ที่่�มีีครบ ทุุกเล่่ม คืือเจ้้าของหนัังสืือ ดร.นาริิสา (คุุณกิ๊๊ก� ) และดิิฉันั ค่่ะ ต่่อมาเมื่่�อปีี 2003 ด้้วยสายงานของคุุณกิ๊๊�ก ที่่�ขณะนั้้�นทำำ�งานเป็็น CFO ให้้กัับ บริิษััทไวน์์ ของไทยด้้วย ได้้มาเยี่่�ยมลููกค้้าที่่�ร้้านอาหาร ดิิฉันั เราจึึงรู้�จั้ กั กัันตั้้ง� แต่่นั้้น� มา เป็็นเพื่่�อนสนิิท กัันมาตลอด เพราะมีีนิิตยสารไทยสไมล์์เชื่่�อม สััมพัันธ์์กระชัับมิิตรจิิตแจ่่มใส และด้้วยความที่่� เป็็นคนชอบชิิม กิินจุ๊๊�บกิินจิ๊๊�บ กิินยิิบยัับ กิินได้้ หลายระดัับ ตั้้�งแต่่อาหารพื้้�นบ้้านๆ ยัันชั้้�นสููง ชาววััง ร้้านอลัังดาวหลายดวง มิิชลิินสตาร์์ ขอให้้บอกมาว่่าอร่่อย ไม่่ว่่าใกล้้หรืือไกลก็็จะ ตามไปชิิม แล้้วเล่่าให้้เพื่่อ� นๆ ฟัังอย่่างสนุุกสนาน เมามัันน่่าหม่ำำ�� ข้้อมููลแน่่น ศััพท์์แสงมากมาย เพื่่�อนกิ๊๊�กเลยชวนให้้มาเขีียนคอลััมน์์อาหาร การกิิน หลัังจากนั้้�นในการเป็็นเพื่่�อนก็็เลื่่�อน มาเป็็ น ผู้้�ร่่ว มงาน ความผููกพัั น กัั บ นิิ ต ยสาร ไทยสไมล์์จึึงเพิ่่�มพููนมากมาย แม้้ว่า่ อาจจะเกเร ไม่่ได้้เขีียนทุุกฉบัับ เพราะดิิฉันั มีีงานร้้านอาหาร ของตนเองที่่ค่� อ่ นข้้างยุ่่�ง แต่่เพื่่�อนก็็น่า่ รัักจุุง ไม่่ เคยว่่า ไม่่กล้้าทวงต้้นฉบัับ ฮ่่า ฮ่่า ให้้คนอื่่�น ทวงแทน ยัังไงก็็รักั ไทยสไมล์์เสมอค่่ะ ขออวยพร ให้้นิติ ยสารไทยสไมล์์อยู่่�คู่่�กับั คนไทยในอัังกฤษ ไปอีีกนานแสนนานนะคะ

12


SMILE PEOPLE

อ้วน - ตุ้ม ช่่วงนี้้ก� รุุงเทพฯ ฝนตกบ่่อย ชวนให้้คิดถึึ ิ งพื้้�นหิินฉ่ำำ�น้ำ � �ฝ �ำ นในโซโห กลิ่่�นของแห้้งอาหารจีีน เสีียงคุุยภาษาไทยในซููเปอร์์มาร์์เก็็ต ที่่�เราได้้เจอกัับไทยสไมล์์เป็็นครั้้�งแรก จะเรีียกว่่าเป็็นความบัังเอิิญหรืือชะตาก็็ว่่าได้้ บ่่ายๆ วัันหนึ่่�ง เมื่่�อ 15 ปีีก่่อนตอนที่่�ลอนดอนอากาศกำำ�ลัังดีี มีีสามีี-ภรรยา อดีีตกองบรรณาธิิการนิิตยสารหััวไทยไปเดิินเล่่น หาความรู้้� เพิ่่ม� เติิมอยู่่�ที่นั่่�่ น� เราเห็็นไทยสไมล์์กันั ครั้้ง� แรกที่่ร้� า้ นซููเปอร์์มาร์์เก็็ต ในโซโห ตื่่น� เต้้นมาก หยิิบติิดมือื กลัับมาบ้้านและอ่่านทัันทีีที่่ว่� า่ ง ยัังจำำ�ความรู้�สึึ้ กตอนนั้้�นได้้ว่่าอบอุ่่�นใจที่่�ได้้อ่่านตััวหนัังสืือภาษา ไทยในแมกกาซีีนอีีกครั้้�ง คุุยกัันตามประสาว่่าถ้้ามีีโอกาสทำำ� คงสนุุกดีี ตามอ่่านมาไม่่นานโชคชะตาก็็พามาเจอรุ่่�นพี่่ใ� นรถไฟ ใต้้ดิินโดยบัังเอิิญ และรุ่่�นพี่่�ก็็พามาเจอพี่่�กิ๊๊�กในที่่�สุุด เราจึึงได้้ พบกัันเป็็นประจำำ�บ้้าง ไม่่ประจำำ�บ้้างนัับแต่่นั้้�นมา ไทยสไมล์์เมื่่อ� แรกพบ เป็็นเพื่่�อน เป็็นพี่่� เป็็นน้้อง ให้้คนที่่อ� ยู่่�ไกล จากบ้้านเกิิดได้้อบอุ่่�น เป็็นหนึ่่�งในสััญลัักษณ์์ที่่�ทำำ�ให้้รู้้�ว่่าเรามีี ตััวตน เป็็นคนไทยบนผืืนแผ่่นดิินที่่�แสนไกลจากบ้้านเกิิด มีีสุุข มีีทุุกข์์ มีีเรื่่�องเล่่าถึึงกััน จำำ�ได้้ว่่ายุุคที่่�ยัังไม่่มีีสมาร์์ทโฟนและโซ เชีียลมีีเดีีย ถ้้าเห็็นใครถืือไทยสไมล์์เราจะสไมล์์ให้้กัันทัันทีี ไถ่่ ถาม ขอคำำ�แนะนำำ� ทำำ�ความรู้้�จััก เพิ่่�มเพื่่�อนได้้มากมายจาก การถืื อ ไทยสไมล์์ เ ดิิ น เตร็็ ด เตร่่ ใ นโซโห เป็็ น ความดีีใจที่่� ไ ด้้ เจอคนไทยด้้วยกััน

13

โซฟาสีีแดงดููดวิิญญาณตััวใหญ่่กัับ Macbook ตััวเล็็กๆ ในห้้องใต้้บัันไดเป็็นที่่�ประกอบร่่างหน้้าตาของไทยสไมล์์ ในยุุคปรัับโฉมครั้้�งแรก เพราะคนทำำ�เรีียนใกล้้จบ พร้้อมๆ กัับพุุงใหญ่่ที่่�ใกล้้คลอดเต็็มทีี ไปไหนมาไหนไม่่ไหวแล้้ว ห้้ อ งใต้้ บัั น ไดเล็็ ก ๆ ก็็ เ ลยอบอุ่่�นไปด้้ ว ยน้้ อ งๆ เพื่่� อ นๆ นัักเรีียนไทยแวะเวีียนมาไม่่ขาด ครััวที่่�หอมไปด้้วยกลิ่่�น อาหารบ้้านเกิิดที่่�คุ้้�นเคย เสีียงคุุย เสีียงหััวเราะ กำำ�ลัังใจ ช่่วยกัันปั้้�นไทยสไมล์์ให้้ออกมาน่่าหยิิบจัับ น่่าอ่่าน เพราะเป็็นคนทำำ�งานเบื้้อ� งหลััง เราจึึงไม่่เคยพบหน้้าค่่าตากััน รู้้�จัักและส่่งความปรารถนาดีีต่่อกัันผ่่านตััวหนัังสืือ ภาพ และสีี ความสุุขของการทำำ�หนัังสืือให้้น่่าอ่่าน ก็็เพื่่�อส่่ง ให้้เนื้้�อหาที่่�น่่าอ่่านนั้้�นได้้ถึึงทุุกคนอย่่างสุุนทรีีย์์ ถึึงแม้้ วัั น ข้้ า งหน้้ า สถานการณ์์ อ าจจะพาให้้ เ ราไม่่ มีี โมเม้้ น ต์์ เอนหลััง จิิบชา เปิิดหนัังสืืออ่่าน ดมกลิ่่�นน้ำำ�� หมึึกให้้ชื่่�นใจ กัันทุุกเดืือน แต่่ไทยสไมล์์ก็็คงยัังอยู่่�เป็็นความคุ้้�นเคยที่่� อบอุ่่�นใจ เป็็นเพื่่�อนของคนไทยในอัังกฤษอย่่างที่่�เคย เป็็นตลอดมา ส่่งยิ้้�มกว้้างจากเมืืองไทยค่่ะ :D อ้้วน - ตุ้้�ม


Smile TREND

'IT' BAGS

FROM THAI DESIGNERS

BOYY BAG

นอกจากซาร่่าห์์ เจสสิิกา ปาร์์กเกอร์์ และ เซเลป ฮอลลีีวู้้�ดอีีกหลายคนจะถืือกระเป๋๋า BOYY แล้้ว เชื่่� อ ว่่ า หลายคนตกหลุุ ม รัั ก แบรนด์์ นี้้� เ พราะ ดีีไซน์์เท่่ๆ ความเนี้้�ยบ ฟัังก์์ชั่่�นและคุุณภาพหนััง ที่่�ไม่่แพ้้แบรนด์์ดัังๆ เลย ถ้้าลองเสริิช์์ดููในกููเกิ้้�ล จะพบคำำ� ถามว่่ า BOYY BAG เป็็ น กระเป๋๋ า สััญชาติิอะไร น่่าภููมิิใจสุุดๆ ไปเลย boyy.com

PINTO BAG

FOOD CULTURE = FASHION

‘ปิ่่�นโต’สิ่่�งของที่่�คนไทยสมััยก่่อน ต้้องมีี เอาไว้้ใส่่กัับข้้าวไปตัักบาตร ทำำ�บุุ ญ และห่่อข้้าวไปทำำ�งาน ไป เรีียน รวมถึึงกิิจกรรมอีีกมากมาย กลายมาเป็็นกระเป๋๋าสุุดชิคิ PINTO BAG จากแบรนด์์ Nasha made in Mars บอกเลยว่่าน่่ากิินเอ้้ย!น่่ารััก น่่าสะพายมากๆ

SOLD

#SretsisSS20

OUT!

ทำำ�เอาสาวๆ ใจละลายไปตามๆ กััน กัับคอลเลกชั่่�น #SretsisSS20 จาก SRETSIS ที่่�ขนเอาทุ่่�งดอกทานตะวััน บานสะพรั่่�งมาแจกความสดใส จนเงิิน ในกระเป๋๋าสั่่�น! จััดเต็็มทั้้�ง เดรส หมวก แจ็็กเก็็ต กางเกง และที่่�ขายดิิบขายดีี จนต้้องติิดป้้าย Sold Out ก็็คืือกระเป๋๋า ดอกทานตะวัันใบนี้้� ไม่่ว่่าจะถ่่ายรููป มุุมไหนแมตช์์กัับชุุดอะไร ก็็รอด! ช้้อป ไม่่ทันั คอลเลกชั่่�นนี้้�ไม่่เป็็นไร เตรีียมตััว ใครช้้อป PRE – FALL 2020: THE LAST UNICORN ต่่อได้้เลย

@nashamadeinmars nasha-accessories.com

sretsis.com

14


15


SMILE TREND

THE COLLECTORS

S

OU D L O

T

TOYOTA X BE@RBRICK

แหวกวงการรถยนต์์ทุุกค่่าย!

เมื่่อ� โตโยต้้าลุุกขึ้้น� มาจัับมืือกัับ Medicom Toy ผลิิต BE@RBRICK รุ่่�นพิิเศษ มีีโลโก้้ TOYOTA อยู่่�บนตััว โปรเจกต์์นี้้�มีีชื่่�อเล่่น น่่ารัักว่่า ‘TOY-OTA’ ผลิิตจำำ�นวนจำำ�กััด ต้้ อ งพรีีออเดอร์์ ล่่ ว งหน้้ า เท่่ านั้้� น นี่่� เป็็ น หนึ่่�งในโปรเจกต์์ ‘Drive Your Teenage Dreams.’ ของโตโยต้้ า ที่่� ผลิิ ต สิิ น ค้้ า ออกมาหลายชิ้้�น มีีทั้้�งเสื้้�อกัันฝน เสื้้�อยืืด และฮู้้�ดดีี ตอนนี้้� Sold Out หมดเกลี้้�ยง ไปซะแล้้วส่่วน BE@RBRICK นี้้�ก็็เช่่นกััน น่่าจะหมด...แบบไม่่มีีอะไรมากั้้�นแน่่ๆ

FLOATING CINEMA ดููหนัังลอยน้ำำ��

กิิจกรรมทางวััฒนธรรมในยุุค ‘New Normal’ อย่่ า งการชมภาพยนตร์์ ที่่� ต้้ อ งเข้้ า ไปอยู่่�ใน สถานที่่�ปิิด ย่่อมสร้้างความลำำ�บากใจให้้ผู้้�ชม อยู่่�ไม่่น้้อย แต่่ก็็ไม่่ใช่่อุุปสรรคสำำ�หรัับฝรั่่�งเศส เพราะเมื่่�อวัันเสาร์์ที่่� 18 กรกฎาคม ที่่�ผ่่านมา กรุุงปารีีสเขาได้้เปลี่่�ยน ‘แม่่น้ำำ��แซน’ (Seine River) ให้้กลายเป็็น ‘โรงภาพยนตร์์ลอยน้ำำ��’ (Floating Cinema) ซึ่่� ง นอกจากจะเก๋๋ สุุ ด ๆ แล้้วยัังคำำ�นึึงถึึงการรัักษาระยะห่่างทางสัังคม (Social Distancing) เพื่่� อ ความปลอดภัั ย อีีกด้้วย

โรงภาพยนตร์์ลอยน้ำำ�� หรืือ Cinéma sur l’Eau ในภาษาฝรั่่�งเศส เป็็นงานที่่จั� ดขึ้ ั น�้ ฟรีี เพื่่�อต้้อนรัับ ฤดููร้้อนในกรุุงปารีีส โดยจะมีีการจััดเรืือไฟฟ้้า 38 ลำำ� เอาไว้้ให้้คนนั่่�งดููหนัังคอเมดี้้�ปีี 2018 เรื่่�อง Le Grand Bain กัันกลางแม่่น้ำำ��แซน โดยเรืือแต่่ละลำำ� สามารถนั่่�งได้้ 6 คน และจะ ต้้ อ งเป็็ น คนในครอบครัั ว หรืื อ เพื่่� อ นสนิิ ทกัั น เท่่ า นั้้� น ส่่ ว นบนฝั่่� ง ผู้้�จัั ด งานได้้ เ ตรีียมเก้้ า อี้้� ชายหาด 150 ตััว บริิเวณ Quai de Seine เพื่่�อ ให้้ ผู้้� ค นได้้ เ พลิิ ด เพลิิ น ไปกัั บ งานฉายหนัั ง กลางแปลงลอยน้ำำ��ได้้มากขึ้้�น

งานฉายหนัังกลางแม่่น้ำำ��แซนนี้้� เป็็นส่่วนหนึ่่�ง ของงานประจำำ�ปีี ‘Paris Plages’ ในส่่วนของ โรงภาพยนตร์์ลอยน้ำำ�� จะถููกจััดขึ้้�นกลางแม่่น้ำำ�� ในจุุดที่่�เรีียกว่่า Bassin de la Villette ซึ่่�งเป็็น ทะเลสาบเทีียมที่่ใ� หญ่่ที่สุ�่ ดุ ในกรุุงปารีีส มีีรููปทรง สี่่เ� หลี่่ย� มมุุมฉาก กว้้าง 70 เมตร ยาว 800 เมตร

งานนี้้ไ� ด้้รับั การสนัับสนุุนจากเครืือโรงภาพยนตร์์ ฝรั่่�งเศสชั้้�นนำำ� 2 แห่่งคืือ M2 กัับ HäagenDazs ซึ่่�งต้้องการเฉลิิมฉลองที่่�รััฐบาลฝรั่่�งเศส จะอนุุญาตให้้โรงภาพยนตร์์ในประเทศกลัับมา เปิิดให้้บริิการตามปกติิ

16

mymodernmet.com


健康是開心生活


Smile CHEF

Banana & Condensed Milk

Roti

Easy

E RECIP

A

s it’s the 20th anniversary of Thai Smile I thought it might be appropriate to include one of our most loved and longest-serving dishes at Farang-roti. The team and I ate a lot of this when we were lucky enough to visit Thailand back in January, it’s simple, it’s delicious and very celebratory. Congratulations Thai Smile, here’s to another 20 years! Words / Photography SEBBY HOLMES

18


SMILE CHEF

Banana & Dough -MENU-

SERVES 4 / VE 270g, all plain flour, sieved 1 large egg, beaten 2 tbspn unsalted butter, soft but not boiling 1 pinch Maldon sea salt, crushed to fine powder 3 tablespoon caster sugar 200ml, warm water olive oil for coating 100g condensed milk 4 bananas, peeled and sliced in half lengthways and across

The great thing about roti is that you can find an endless array of delicious fillings and coatings for roti both sweet and savoury. From what began as just a simple condensed milk and sugar filling, has now evolved into bananas, strawberry jam, Italian Nutella and apparently you can even get pizza toppings (not that I have seen this with my own eyes). These days anything goes really however in my opinion you can’t beat the good old classic banana roti.

Firstly make the roti dough. Add all the sieved flour, salt and the egg to a mixing bowl and then rub together with your hands until it goes the consistency of bread crumbs. Then little by little add the water to the bowl and Knead for around 8-10 minutes. The dough should be tacky but not sticking to the container or your hand. This dough is quite wet compared to regular bread dough. Once ready, lightly oil a bowl and place the dough upon it (it’s easier to just oil your hands at the stage), this ensures that the dough does not stick to the bowl during the resting process. Lastly cover the dough with cling film, be sure to have the cling film in direct contact with the dough to stop it crusting over, leave to rest for a minimum of 30 minutes. In the meantime, pre heat an oven to 180 degrees centigrade. Line a tray with parchment paper and place bananas on the tray and sprinkle with 2 tablespoons of the sugar then place in oven to soften the banana. This will take around 8-10 minutes and is ready when the sugar has turned golden brown and the bananas are soft.

SEBBY HOLMES Head Chef, Farang London

faranglondon.co.uk

Now for the fun bit, cooking the roti. If you’re feeling lucky then try the traditional method by slapping out the roti dough. Lightly oil a clean surface. Form a small ball by pulling a side of the dough mix and tucking it in the middle. Rotate and repeat the pulling and tucking until the ball is smooth. It should not take more than half a minute per ball. Finally, push the dough from the bottom through the space between your thumb and your index finger. The ball should be smooth and tight and around the size of a golf ball. Tuck the rest in and pinch it together. You’ll have enough spare dough to have a few attempts 19

so don’t worry too much about not getting it right first time. Once you have a portion sized ball place it on the oiled surface. Flatten it into a rough circular shape and then gently lift the closest side to you and drag towards you, lift quickly but delicately and slap back onto the surface (the elasticity and stickiness of the dough means that it doesn’t rip too easily and it stretches bigger as you drag it). Repeat this process until the dough is roughly 2-3mm thick (the thinner the better but don’t make it too hard on yourself to lift into the pan), a few holes are fine. Alternatively, you can use a rolling pin, I have watched many chefs attempt this process and none, including myself got it perfect first time, so don’t worry if it all goes a little pear shaped, it will still taste amazing. This dough can be used for sweet and savoury roti’s so use it however you like. You can also cook the dough on its own and dip it into curries. Meanwhile heat half the clarified butter in a large, flat frying pan to a medium heat (the butter needs to be really hot in order to crisp the dough, but not burned). Delicately lift the dough into the pan, if it sizzles you’re doing it right. As soon as the dough starts to cook place a softened banana in the center. Fold the sides of the dough over into a rectangle shape and then flip over, adding a little more butter if needed. Fry for roughly three minutes on each side until it is golden brown and crispy on both sides. Repeat this process with the other roti. Serve the roti’s straight away for tasty results and coat them with condensed milk and the remaining caster sugar.


Smile TA S T E

DOUBLE COCONUTS AROMATIC RICE ข้าวตู CRISPY CAKE เสน่หข ์ นมไทย Words / Photography CHEF KITTY VONGPRASERT Illustrate SHUTTERSTOCK

สวััสดีีท่า่ นผู้้�อ่่านทุุกท่า่ นพร้้อมรอยยิ้้ม � หวานๆ และอากาศดีีๆ จากเกาะ St.Mary’s � ตั้้�งอยู่่�ที่่ป � ากน้ำำ�� Medway ในเขตของเมืือง Chatham, Kent เกาะนี้้� Island ซึ่่ง เป็็นเกาะเล็็กๆ ที่่�ไม่่ค่อ ่ ยมีีใครรู้้�จััก ก็็ไม่่น่า่ แปลกใจ เพราะสภาพทางภููมิิศาสตร์์ ก็็ไม่่ได้้เหมืือนเกาะกลางทะเลทั่่�วไปที่่�มีต้ ี น ้ มะพร้้าวแบบที่่�เราคุ้้�นชิิน แต่่เป็็นติ่่ง � ยื่่�นลงไปในแม่่น้ำ�ำ� และมีีทางเชื่่�อมต่่อกัับแผ่่นดิินใหญ่่คืือสะพานข้้าม � าวแค่่ประมาณ 500 เมตรเท่่านั้้�นเอง ทางรถยนต์์ที่่ย

20


S M I L E TA S T E

ใช่่ค่่ะ ดิิฉัันปลีีกวิิเวกมาอยู่่�ที่�่นี่�่ชั่่�วคราวในช่่วง ล็็อคดาวน์์ของการควบคุุมโรคระบาดระดัับ โลก Covid-19 ด้้วยเหตุุผลทางด้้านควบคุุมโรค ล้้วนๆ (จริิง จริ๊๊ง� งงง...จะเสีียงสููงไปไหน ฮ่่า...) ในช่่วงแรกของการเปลี่่ย� นแปลงความไม่่แน่่ใจ ความตระหนก ความเครีียดย่่อมเกิิดกับั ทุุกคน แน่่นอน แต่่มาวัันนี้้� วัันที่่�ทุุกอย่่างกลายเป็็น เรื่่อ� งธรรมดาแบบใหม่่ไปแล้้ว ดิิฉันั แอบขอบคุุณ โควิิด ที่่�ทำ�ำ ให้้เรามีีเวลาได้้หยุุดและทบทวน ชีีวิิ ตตัั ว เองที่่� ผ่่ า นมาทั้้� ง หมด ทำำ� ให้้ ก ารมอง โลกการวางแผนอนาคตมีีความชััดเจนมาก ยิ่่�งขึ้้�น นี่่คื� อื ภาวะสงคราม (โรค) ที่่ส่� ง่ ผลกระทบไปเสีีย ทุุกด้้านไม่่เพีียงแค่่ด้้านสุุขภาพ แต่่ลามเลีีย ไปจนถึึงด้้านเศรษฐกิิจทั่่�วโลก หลายคนคง เป็็นกัังวล ถึึงเวลาปลดล็็อคดาวน์์แล้้วเศรษฐกิิจ กระเป๋๋าตัังค์์จะกลัับมาเหมืือนเดิิมไหมวิิถีีชีีวิิต วิิถีีการงานคงโดนกระทบ ชีีวิิตคงไม่่กลัับไป เป็็นเหมืือนเดิิมอีีกแน่่นอน คำำ�ถามเหล่่านี้้�คง วนเวีียนอยู่่�ในหััวของใครหลายๆ คน วัันนี้้�ในเมื่่�อเราทำำ�อะไรสถานการณ์์ภายนอก ไม่่ ไ ด้้ เราก็็ ต้้ อ งจัั ด การสถานการณ์์ ภ ายใน ของตััวเอง

อะไรที่่�เกิิดขึ้้�นถืือว่่าดีีทั้้�งนั้้�น โควิิดทำำ�ให้้โลก หยุุดนิ่่�งโรงงานหยุุดผลิิตควัันเสีียรถบนถนน น้้อยลง คนกัักตััวอยู่่�บ้้านไม่่ต้้องมีีค่่าใช้้จ่่าย ในเรื่่� อ งค่่ า เดิิ น ทาง แถมรัั ฐ บาลนายบอริิ ส ยัั ง ช่่ ว ยจ่่ า ยเงิิ น ชดเชย 80% ของจำำ� นวน เงิิ น เดืื อ นให้้ อีี กด้้ ว ย บางทีีสิ่่� ง ที่่� เ ราควบคุุ ม ไม่่ ไ ด้้ เราก็็ ต้้ อ งใช้้ ใ จมองสิ่่� ง ที่่� ดีี มองให้้ เ ห็็ น ทางไปต่่อ ไม่่มััวแต่่ตีีอกชกหััวหรืือกัังวลเกิิน กว่่าเหตุุ สรรพสิ่่� ง ล้้ ว นแล้้ ว แต่่ เ กิิ ดขึ้้� น และย่่ อ มมีีวัั น เปลี่่� ย นแปลงแน่่ น อน ดั่่� ง คำำ� สอนของพระ พุุ ทธ องค์์ ที่่� ส ามารถนำำ� มาใช้้ ดูู แลใจเราได้้ ในทุุ ก ยุุ ค ทุุ ก สมัั ย ถึึงแม้้ ว่่ า พระองค์์ ท่่ า นจะ ปริิ นิิ พ พานไปแล้้ ว เป็็ น เวลา 2563 ปีี แ ล้้ ว ก็็ ตาม โควิิดคงอยู่่�กัับเราไปอีีกพัักใหญ่่ๆ มัันก็็ คงต้้องเป็็นเราแล้้วล่่ะ ที่่�ต้้องหััดปรัับตััวอยู่่�กัับ มัันให้้ได้้ รวมถึึงการดููแลทั้้�งสุุขภาพกายและ สุุขภาพใจไปด้้วยพร้้อมๆ กััน ในวาระดิิถีีฉลองวัันเกิิดอายุุครบ 20ปีี ของ นิิตยสารไทยสไมล์์นี้้� ก็็ถืือว่่าครบรอบ 6 ขวบปีี ที่่� ดิิ ฉัั น มาเป็็ น นัั ก เขีียนพัั ก พิิ ง อยู่่�ในคอลัั ม น์์ ไทยเทสต์์ ขอบคุุณพี่่�กิ๊๊�กที่่�มีีพื้้�นที่่�ตรงนี้้�เสมืือน เป็็นบ้้าน เป็็นโรงเรีียนให้้ดิิฉัันได้้เรีียนรู้้�เติิบโต ไปพร้้อมๆ กัับสาวน้้อยร้้อยชั่่�งไทยสไมล์์ยููเค ฉบัับนี้้� ขอนำำ�เสนอเมนููขนมหวานคลายเครีียด รู้้� ม าว่่ า เวลาเครีียด สมองจะสั่่� ง ให้้ อ ยาก น้ำำ��ตาลเลยต้้องเพิ่่�มน้ำำ��ตาลให้้ร่่างกาย อ้้าว !...ไม่่ใช่่แล้้ว เอาเป็็นว่่าทานพอประมาณทำำ�ให้้ ชื่่�นใจคลายเครีียดได้้ค่่อยๆ เล็็มไป จิิบชาไป แบบมีีความสุุ ข ไม่่ ต้้ อ งกิิ น ทีีละครึ่่� ง โหลก็็ พอไหว โอเคมั้้�ย ขนมข้้ า วตููเป็็ น ขนมแห่่ ง ภููมิิ ปััญ ญาไทย ทำำ� จากข้้ า วที่่�หุุง ติิ ดก้้น หม้้ อ หรืื อ ข้้ า วเหลืื อ แล้้ ว นำำ�ไปตากแดด นำำ�มาคั่่�วไฟอ่่อนๆ จนเหลืือง ทอง แล้้วนำำ�มาตำำ�ในครกกวนจนเหนีียวได้้ที่�่ กัั บ กะทิิ น้ำำ�� ตาลมะพร้้ า วหอมหวาน ใส่่ มะพร้้ า วอ่่ อ นและมะพร้้ า วทึึนทึึกไปด้้ ว ย ได้้รสสััมผััสหอมละมุุน วิิธีีการยัังไม่่จบแค่่นี้้� ขนมที่่� ก วนจนได้้ ที่�่ แ ล้้ ว ปล่่ อ ยไว้้ ใ ห้้ เ ย็็ น นำำ� ไปกดในแม่่พิิมพ์์เป็็นคำำ�ๆ แล้้วต้้องนำำ�ไป อบเทีียนหอมอีีก 1 คืื น เพื่่� อ อรรถรสในการ รัับประทาน 21

ขนมโบราณตำำ�รัั บ นี้้� ไ ม่่ ค่่ อ ยได้้ เ ห็็ น ที่่� ไ หนทำำ� ขายบ่่ อ ยนัั ก เพราะวิิ ธีี การค่่ อ นข้้ า งยุ่่�งยาก หลายขั้้�นตอน แต่่เนื่่�องจากเราเป็็นแม่่บ้้าน ยุุ ค ไฮเทคเลยประยุุ ก ต์์ เ ปลี่่� ย นจากข้้าวพอง มาเป็็ น ข้้ า วพองฝรั่่� ง หรืื อ Rice Krispies ยี่่� ห้้ อ ไก่่ สีี เขีียวตัั ว K สีีแดงแทนแล้้ ว กัั น ประหยััดเวลาไปได้้เยอะมาก ก.ไก่่ล้้านตััว ทำำ� ใส่่ โ หลอบควัั น เทีียนไว้้ เ ยอะๆ จะเก็็ บ ไว้้ กิิ น เองเวลาจิิ บ น้ำำ��ช าตอนบ่่ า ยหรืื อ จะทำำ� แจกเพื่่� อ นที่่� ม าเยี่่� ย ม (นั่่� ง ในสวน) ก็็ ค งจะ เป็็ น ที่่� ถูู กใจ คิิ ดว่่ า ขนมนี้้� เ ด็็ ก ๆ ที่่� อ ยู่่�บ้้ า น ก็็น่่าจะชอบหััดทำ�ำ ลองชวนกัันทำำ�รัับประทาน ในครอบครัั ว เป็็ น กิิ จ กรรมร่่ ว มที่่� ส ามารถ ทำำ�แก้้เบื่่�อแก้้เหงาไปได้้อีีกด้้วย


S M I L E TA S T E

DOUBLE COCONUTS AROMATIC RICE CRISPY CAKE INGREDIENTS 250 g. Kellogg’s rice crispy - pounded into pulp 250 g. palm sugar 125 g. coconut milk 120 g. shredded young coconut meat 300 g. desiccated coconut 200 g. coconut juice

Due to Covid19, we haven’t published our magazine for a while (since March). This is because this issue is our 20th Anniversary. We don’t think we should celebrate anything while the world has been fighting with the worst virus we’ve ever had. Now that we are back and I would like to share with you my take on one of our traditional Thai petit fours. Traditionally, this rice cake was made from the left over rice that would have been sun-dried and pan-roasted until golden brown. Well….guess what? I’ve got a short cut for you. So give it a try, make them with children, I’m sure this will cure your lockdown blue!

You will need: Smoking scented candle (for Thai dessert) Large air-tight cookies jar non-stick pan METHOD • Measure all the ingredients and put everything except for the rice crispy in the non-stick pan. • Cook the mixture on medium heat until most of the liquid evaporate. Give it a stir from time to time. • Cook until the coconut ingredients dried, shinny and has light brown colour to it. • Stir in the pounded rice crispy and continue stirring until it becomes mouldable. • Pack the rice cake ingredients tightly in the wooden mould. • Arrange the rice cake in the air-tight container, leave the space in the middle. • Light on end of the scented candle, drop it in the middle. Close the jar straight away, the candle will put off by itself and release the scented smoke. • Leave the rice cake to be smoked overnight. Then they are ready to be served with an afternoon cuppa. 22


S M I L E TA S T E

ข้าวตูประยุกต์

ส่่วนผสม • Kellogg’s rice Krispies 1 กล่่อง (250 กรััม) • น้ำำ��ตาลมะพร้้าว 1 ถ้้วย • หััวกะทิิ 1/2 ถ้้วย • เนื้้อ� มะพร้้าวอ่่อน หั่่น� เป็็นเส้้นบางๆ 1/2 ถ้้วย • มะพร้้าวทึึนทึึกอบแห้้ง (desicated coconut) 1 1/2 ถ้้วย • น้ำำ��มะพร้้าวอ่่อน 1 ถ้้วย อุุปกรณ์์ เทีียนอบขนม โหลมีีฝาปิิดสููญญากาศ พิิมพ์์ขนม กระทะ non-stick พายกวนขนม วิิธีีทำำ� • ตำำ� หรืือ ปั่่�นข้้าวพองให้้ละเอีียด พัักไว้้ • ตั้้�งกระทะ ไฟปานกลางใส่่หััวกะทิิ น้ำำ��ตาลมะพร้้าว และน้ำำ��มะพร้้าวลงไป เคี่่�ยวให้้เดืือดจนน้ำำ��ตาลละลายและกะทิิ แตกมััน • ใส่่มะพร้้าวทึึนทึึกอบแห้้ง กวนต่่อสัักพััก จนน้ำำ��กะทิิเกืือบงวด • ใส่่เนื้้�อมะพร้้าวอ่่อน และข้้าวพองฝรั่่�ง ลงไปกวนจนเข้้ากัันดีีกวนจนเนื้้�อขนม เป็็นก้้อน ไม่่จัับข้้างกระทะ • ยกลง ตั้้�งทิ้้�งไว้้ให้้เย็็น อุุณหภููมิิห้้อง • นวดขนมจนนุ่่�มมืืออีีกครั้้�ง แบ่่งอััดใส่่ พิิมพ์์ เคาะออกมา ทำำ�ไปจนหมดส่่วนผสม • เรีียงขนมใส่่โหลเว้้นที่่�ตรงกลางไว้้สำำ�หรัับ วางเทีียนหอม • จุุดไฟที่่เ� ทีียน วางลงไปในโหล ปิิดฝาให้้แน่่น เทีียนจะดัับเอง • ทิ้้�งขนมให้้อบควัันเทีียนเป็็นเวลา 1 คืืน ก็็พร้้อมรัับประทาน

SUGAR & SUNSHINE

www.sugarandspice15.com

For those of you who would like to entertain but don’t want to cook (or are unable to for whatever reason!), you could let me do the job for you! Alternatively why not book into one of my cooking classes. Simply check out my website at www.sugarandspice15.com for all your bespoke catering service needs. You can also follow me on Instagram: @sugar_and_sunshine | @chefscanteen | @15sugarspice15 for my foodie footage and everything else! 23


Smile

LIFESTYLE

Lifestyle During

THE COVID-19 LOCKDOWN ในช่่วงวิิกฤติิ Covid-19 นี้้� LP หวัังว่่าคุุณและคนที่่�คุุณรัก ั จะปลอดภััย ไลฟ์์สไตล์์ของชาวโลกที่่�เปลี่่�ยนไปในยุุค Covid-19 แพร่่ระบาดในอัังกฤษ ตั้้�งแต่่วัันจัันทร์์ที่่� 23 มีีนาคม จนถึึงวัันนี้้� UK ล็็อกดาวน์์มานานเกืือบ 4 เดืือน ในขณะที่่�จำ�ำ นวนยอดผู้้�เสีียชีีวิิตของอัังกฤษ สููงเป็็นอัันดัับ 2 ของโลก แต่่จำำ�นวนผู้้�ถููกรัักษาหายแทบจะไม่่มีี

Qua ran

Words / Photography LP LIFESTYLE

t i nICe CH

24


SMILE LIFESTYLE

การใช้้ไลฟ์์สไตล์์ของแต่่ละคนต้้องเปลี่่�ยนไป ทุุกคนดููแลตััวเองกััน มากขึ้้�นและใช้้ชีีวิิตอยู่่�บนความไม่่ประมาท ต้้องปฏิิบััติิตามกฎ กติิกา ที่่�รััฐบาลวางไว้้ และต้้องปรัับตััวให้้เข้้ากัับสถานการณ์์เพื่่�อให้้จำำ�นวน ผู้้�ติิดเชื้้�อและผู้้�เสีียชีีวิิตลดลง ไม่่น่่าเชื่่�อว่่า LP อยู่่�ลอนดอนมานานกว่่า 15 ปีี ไม่่เคยเห็็นเมืืองผู้้�ดีีกลายเป็็นเมืืองร้้างเช่่นนี้้�มาก่่อน แม้้จะเป็็นคน ไม่่เคยหยุุดนิ่่�งเรื่่�องการใช้้ชีีวิิต กิิน เที่่�ยว ช้้อป และรัักการเดิินทาง ถึึงกัับ ต้้องเปลี่่�ยนไลฟ์์สไตล์์อย่่างสิ้้�นเชิิงเลยทีีเดีียว แต่่ด้้วยสถานการณ์์เช่่นนี้้� ต้้องใช้้ชีีวิิตอย่่างรััดกุุมและห้้ามจิิตตก เพราะเสพข่่าวเยอะเกิินไปนะจ๊๊ะ

หน้้าบ้้านดััง พร้้อมลุ้้�นในใจว่่าจะเป็็นของเจ้้าไหนนะที่่�มาส่่งให้้เรา

สิ่่�งที่่� LP เลืือกมาเล่่าให้้ฟัังในวัันนี้้� คืือร้้านอาหารหลายๆ ร้้านที่่�ต้้องหยุุด กิิจการชั่่�วคราว แม้้ในความโศกเศร้้าแต่่บรรดาผู้้�ประกอบการและเหล่่า ลููกจ้้างหลายร้้านก็็หัันมาใช้้ Delivery Service กััน ทุุกคนคงจะคุ้้�นเคยกัับ Deliveroo and UberEat เป็็นอย่่างดีี ในลอนดอนเรามีีรถมอเตอร์์ไซค์์ จอดหน้้าร้้านอาหาร คล้้ายวิินมอเตอร์์ไซค์์ที่่�จอดรอลููกค้้าหน้้าปากซอย บ้้านเรา ผู้้�คนเริ่่�มใช้้การสั่่�งอาหารมากิินในบ้้านกัันมากขึ้้�น เพราะไม่่ อยากออกไปต่่ อ คิิ ว ซื้้� อ ของกัั น แต่่ ก็็ ยัั ง คงคิิ ดถึึ งและโหยหาอาหาร อร่่อยๆ กัับบรรยากาศที่่�คุ้้�นเคย ก่่อนช่่วง Covid-19 นั้้�น พวก Delivering TAKE-AWAY / FOOD DELIVERIES Food Service มีียอดแค่่ 8% ของ UK Foodservice Sector ทั้้�งหมด ตลาดสด ตลาดปลา ตลาดเนื้้อ� ตลาดดอกไม้้ ปิิดหมดเกลี้้ย� ง เหลืือเฉพาะ แต่่ ณ ปััจจุุบัันกลัับพุ่่�งขึ้้�นมาถึึง 20.8% ทั้้�งนี้้� ล้้วนมาจากความอยากกิิน พวกร้้ า นเนื้้� อ สดแบบโลคัั ล ช็็ อ ปและร้้ า นที่่� จำำ� เป็็ น เช่่ น ร้้ า นขายยา และพลัังของชาวกองทััพที่่�เดิินด้้วยท้้องทั้้�งสิ้้�น ไปรษณีีย์์ เป็็นต้้น การออกไปซื้้�อของที่่�ซููเปอร์์มาร์์เก็็ตกลายเป็็นเรื่่�อง ยากขึ้้�น และแม้้ว่่าการต่่อคิิวซื้้�อของจะยาวเหยีียดเป็็นงููพัันรอบตึึก นอกจาก 2 เจ้้าหลัักๆ นี้้� ยัังมีี Delivery อีีกเจ้้าชื่่�อว่่า Supper London ทุุกคนต้้องยืืนห่่างกััน 2 เมตร แต่่หลายคนก็็ยัังไม่่ย่่อท้้อ หลายๆ ร้้าน ที่่�คััดเฉพาะ London’s Finest Restaurant ด้้วยเป็็นลัักษณะ Highพลิิกวิิกฤติิให้้เป็็นโอกาส หัันมาส่่งเนื้้�อ หมูู ไก่่ ปลา ฯลฯ ตามบ้้าน โดยใช้้ End Takeaway รวบรวมร้้านอาหารชื่่�อดัังหรููหราหลายๆ ร้้าน รวมถึึง โซเชีียลมีีเดีียและข้้อมููลของลููกค้้าประจำำ� ร้้านมิิชลิินสตาร์์ เช่่น Hakkasan, Nobu, Zuma, Yautcha, Benares, Coya, Dinings, Le Deli Roubuchon ต่่างก็็ใช้้ London.Supper ในช่่วงแรกยัังมีีห้้างแฮร์์ร็็อดส์์ (Harrods) เปิิดให้้ได้้ชื่่�นใจอยู่่� แต่่ก็็ ด้้วยกัันทั้้�งสิ้้�น เพิ่่�งปิิดไปเมื่่�อวัันที่่� 25 เมษายนนี้้�เอง สิ่่�งหนึ่่�งที่่�เห็็นชััดจากลอนดอน คืื อ การให้้ ค วามช่่ ว ยเหลืื อ ผู้้�สูู งอายุุ และน้ำำ�� ใจไมตรีีจากเพื่่� อ นบ้้ า น Michelin Starred Restaurant หลายร้้านก็็ต้้องดึึงผ้้าปููโต๊๊ะสีีขาวออก ในยามยาก เช่่น การสอดจดหมายมาให้้ในกล่่องรัับจดหมายว่่า ‘ถ้้าคุุณ และหัันมาทำำ�อาหารกล่่องเดลิิเวอรีีส่่งลููกค้้า ซึ่่�งในช่่วงแรกหลายๆ ร้้าน ไม่่สามารถออกไปซื้้�อข้้าวของ หรืือเครื่่�องใช้้จำำ�เป็็นได้้เขาช่่วยจััดหามา ก็็ยังั คััดค้า้ นกััน แต่่เมื่่อ� รััฐบาลประกาศล็็อกดาวน์์ครั้้ง� ที่่� 3 และ Hospitality ให้้ที่่�บ้้านได้้นะ’ ช่่วงนี้้�ทุุกอย่่างเป็็นการส่่งไร้้การสััมผััส (Contact Free Business คงจะเปิิดไม่่ได้้ไปจนถึึง Independence Day - The 4th of Delivery) ทั้้�งหมด วางไว้้หน้้าบ้้าน และเผ่่นโลด July จากที่่�จะไม่่ส่่งก็็คงทนแรงต้้านทานและเสีียงเรีียกร้้องของลููกค้้า ไม่่ไหว จนเชฟใหญ่่ตััดสิินใจลงมืือทำำ�เอง LP คิิดว่่าคนเป็็นพ่่อครััว เดลิิ เ วอรีีกลายเป็็ น ปัั จ จัั ย สำำ�คัั ญ ในช่่ ว งวิิ ก ฤติิ นี้้� Mr.Postman และ แม่่ครััว ก็็คงคิิดถึึงครััวตััวเองเช่่นกััน LP เข้้าใจเพราะตััวเองก็็เป็็นคน Delivery Man ต่่างๆ กลายเป็็นเพื่่�อนบ้้านที่่�คุ้้�นเคยเมื่่�อได้้ยิินเสีียงกริ่่�ง ที่่�รัักในการทำำ�และกิินอาหารอร่่อยๆ ดัังนั้้�น การที่่�เชฟชื่่�อดัังหลายคน หรืือเสีียงมอเตอร์์ไซค์์วิ่่�งผ่่าน ก็็รู้้�สึึกอิ่่�มเอมเหมืือนมีีรถขายไอศกรีีมมา ลุุกขึ้้�นมาส่่งอาหาร ก็็น่่าจะเป็็นวิิธีีคลายความเครีียดของเขาเช่่นกััน จอดที่่�หน้้าบ้้าน เหมืือนมีีกล่่องของขวััญเซอร์์ไพรส์์มาวางไว้้หน้้าประตูู แต่่แม้้ว่่าช่่วงนี้้�ทุุกอย่่างเป็็นการส่่งแบบไร้้การสััมผััส (Contact Free ในช่่วงสััปดาห์์ที่่�ผ่่านมา LP ได้้ลองสั่่�งอาหารญี่่�ปุ่่�น อิินเดีีย เปรูู มา Delivery) ทั้้�งหมด เรีียกว่่าแค่่วางของไว้้หน้้าบ้้าน กดกริ่่�ง และเผ่่นโลด ลองชิิม บอกเลยว่่ารสชาติิไม่่ต่่างกัับไปกิินที่่�ร้้านเลย จะขาดแค่่เพีียง ในช่่วงเวลานี้้� Amazon และ Online Shop กลายเป็็นไลฟ์์สไตล์์เทอราปีี อรรถรสและบรรยากาศที่่�อดคิิดถึึงไม่่ได้้ ยัังตั้้�งหน้้าตั้้�งตารอที่่�จะกลัับไป ที่่�ดีีเหลืือเกิินสำำ�หรัับหลายๆ คน เคยไหมที่่�สั่่�งของออนไลน์์มากมายจน ทัันทีีเมื่่�อเปิิดเมืือง จำำ�ไม่่ได้้ว่่าสั่่�งอะไรไปบ้้าง แล้้วก็็ตื่่�นเต้้นดีีใจทุุกครั้้�งเมื่่�อได้้ยิินเสีียงกริ่่�ง 25


SMILE LIFESTYLE

GYMKHANA

สามารถเปลี่่�ยนมาลองกิินเครื่่�องเทศรสจััดจ้้านได้้ นั่่�นคืือ Gymkhana Mayfair นี่่เ� อง จุุดเด่่นของร้้านก็็คือื การใช้้ส่ว่ นผสมตามฤดููกาลท้้องถิ่่น� เพื่่�อสร้้างสรรค์์แนวอาหารอิินเดีียร่่วมสมััย อาหารที่่นี่� ถูู�่ กออกแบบมาเพื่่อ� กระตุ้้�นการสร้้างบรรยากาศสนุุกสนาน ภายในร้้านที่่ถูู� กตกแต่่งอลัังการ ด้้วยผนัังสีี teal (สีีเขีียวนกเป็็ดน้ำ��ำ ) และเก้้าอี้้�หนัังสีีน้ำำ�� ตาลเข้้มตััดกัับ แถบทองเหลืืองที่่ง� ดงาม ถึึงแม้้ว่า่ ช่่วง Covid Lockdown จะเพิ่่�งเกิิดขึ้น�้ เมื่่อ� ไม่่นานมานี้้� ร้้าน Gymkhana ก็็ไม่่รีีรอ ตััดสินิ ใจทำำ� Take away and Delivery ส่่งตรงถึึงบ้้านด้้วยรสชาติิที่ยั�่ งั คงเหมืือนเดิิม คงมาตรฐานเดีียว กัับการไปกิินที่่ร้� า้ น

Michelin-Starred Indian Restaurant in Mayfair Order at www.supper.london Instgram : @daviesandbrook

อัังกฤษเป็็นหนึ่่�งในประเทศที่่�เหมาะกัับผู้้�คลั่่�งไคล้้อาหารอิินเดีีย และ ดููเหมืือนจะไม่่ใช่่แค่่เพีียงอาหารเท่่านั้้�น แต่่ยัังเป็็นเรื่่�องของวััฒนธรรม ที่่ถูู� กผสมผสานมาอย่่างลงตััวและยาวนานนั่่น� เอง ในลอนดอนนอกจาก ร้้านอาหารอิินเดีียแบบสตรีีตฟู้้�ดแถว Bricklane ที่่�มีีอยู่่�เยอะแยะแล้้ว นั้้�น คนรัักอาหารอิินเดีียก็็ยัังสามารถตามหาลิ้้�มรสอาหารแสนอร่่อย ต่่างสไตล์์ได้้ทุุก area ซึ่่�งก็็ได้้ยิินมาหลายต่่อหลายครั้้�งว่่าอาหารอิินเดีีย ในประเทศนี้้�รสชาติิดีีกว่่าที่่�บ้้านเขาเสีียอีีก (อัันนี้้�ก็็ต้้องไปลองพิิสููจน์์กััน ด้้วยตััวเองนะจ๊๊ะ)

และเมื่่�อ LP เลืือกที่่จ� ะพููดถึึง Gymkhana ก็็จะต้้องมีีความพิิเศษขึ้้�นมา จากที่่�อื่่�นอย่่างแน่่นอน การสั่่�งอาหารมากิินรอบนี้้�ก็็พบกัับเซอร์์ไพรส์์ว่่า นอกจากทางร้้านจะใส่่ใจในรายละเอีียดของแพ็็กเกจมากๆ แล้้ว จำำ�เป็็น ที่่ต้� อ้ งยกนิ้้ว� โป้้งให้้สองมืือเลยกัับการจััดเตรีียม Playlist Gymkhana ที่่ม� า พร้้อมกััน เพื่่�อให้้ลููกค้้าฟัังขณะกิินอาหารไปด้้วย ในตอนแรกเราก็็นึึกไป ได้้ว่่า คงเป็็นเพลงแบบอิินเดีียสไตล์์จ๋๋า แต่่ที่�ไ่ หนได้้กลัับเป็็น Smooth Soothing Jazz! ยิ่่�งทำำ�ให้้เราดื่่�มด่ำำ�� ไปกัับบรรยากาศเหมืือนนั่่�งกิิน เครื่่�องแกงและนาน (Naan) แถวคิิวบาด้้วย ‘80s music เลยทีีเดีียว เกริ่่�นมายาวขนาดนี้้�แล้้วจะลองตามรอย LP ไปแชร์์ประสบการณ์์ดีีๆ เอาไว้้มาเล่่าให้้ฟังั กัันบ้้างก็็น่า่ จะดีีนะจ๊๊ะ

ก่่อนมาอัังกฤษ อาหารอิินเดีียไม่่เคยเป็็น Top of the list cuisine ของ LP เลย แต่่พออยู่่�ที่�่นี่�่ ก็็ต้้องถืือคอนเซ็็ปต์์เข้้าเมืืองตาหลิ่่�วต้้องหลิ่่�วตา ตาม ใครบอกว่่าดีีเราก็็ไม่่พลาดที่่จ� ะลองด้้วยประการทั้้ง� ปวง และผลจาก การลองหลายๆ ครั้้ง� ก็็ยืนื ยัันได้้ว่า่ ‘อยู่่�อังั กฤษห้้ามพลาดอาหารอิินเดีีย’ หลายร้้านที่่�ได้้ลองแล้้วติิดใจ ก็็มีีตั้้�งแต่่ Kutir, Berneres, Amaya, Indian Accent, Jamavar, Tamarind, Trishana แต่่มีีอยู่่� 1 ร้้าน ที่่อ� ยู่่� ในใจและยัังเป็็นร้้านที่่�สามารถทำำ�ให้้เพื่่�อนๆ ที่่�ไม่่กิินอาหารอิินเดีียเลย

C.F.C BY DAVIES AND BROOK TO GO (Claridge’s Fried Chicken) Order at www.slerp.com Instgram : @daviesandbrook

ถ้้าได้้ยิินคำำ�ว่่า KFC ก็็คงจะคุ้้�นหููขึ้้�นมาทัันทีี เพราะเป็็นชื่่�อที่่�เราเติิบโต และได้้กิินมาตั้้�งแต่่วััยเด็็ก ไก่่ผู้้�พัันแซนเดอร์์ส อาหารฟาสต์์ฟู้้�ดแบบ Finger Lickin' Good แต่่ วัั น นี้้� เ มื่่� อ เชฟ Daniel Humm ซึ่่� ง เป็็ น Chef-Patron of Eleven Madison Park (Three Michelin Stars and One of the World's Best Restaurants) เชฟระดัับ 3 ดาว ถึึงขั้้�นลงมืือทำำ�สููตรไก่่ทอดเองคงไม่่ใช่่ไก่่ทอดธรรมดาอีีกต่่อไป Daniel Humm เพิ่่�งเปิิดร้้าน Davies and Brooks ใน Claridges Hotel London เมื่่�อ 3 เดืือนที่่�แล้้ว แต่่ก็็ต้้องปิิดชั่่�วคราวเพราะโดนฤทธิ์์�คุุณโควิิดทำำ�พิิษ 26


SMILE LIFESTYLE

ENDO BY ROTUNDA Michelin-Starred Sushi Master Order at endodelivers@gmail.com Instagram : @kazutoshi.endo

คนที่่�ช อบกิิ น อาหารญี่่�ปุ่่� น OMAKASE Style ร้้ า น Endo by Rotunda เป็็ น อีีกหนึ่่�ง ร้้ า นที่่�ไ ม่่ ค วรพลาด ซููชิิ 18 คำำ� ที่่� Sushi Master Kazutoshi Endo ลงมืือทำำ�เองข้้างหน้้าคุุณ อร่่อยละมุุนในปากทุุกคำำ� แต่่เมื่่�อร้้านต้้องปิิดลง เชฟ Endo ที่่�นอกจากจะทำำ�ซููชิิส่่งเป็็นกำำ�ลัังใจให้้ NHS และ Frontline Staff แล้้ว ยัังจััดส่่งอาหารญี่่�ปุ่่�นอร่่อยๆ ถึึงบ้้าน ใครชอบกิิน อาหารญี่่� ปุ่่� นแนะนำำ� ให้้ ล องสั่่� ง ดูู คิิ ว ของ Endo Delivery ตอนนี้้�ไ ม่่ ต่่า งกัั น กัั บ การจองร้้ า นอาหารของเขาเลย ดีีใจที่่� ร้้านอาหารในลอนดอนหลายๆ ร้้านปรัับเปลี่่�ยนกลยุุทธ์์มาทำำ� อาหารส่่งที่่�บ้้านกััน เชฟ Endo ทำำ�ให้้เราได้้กิินอาหารอร่่อยๆ Chirarshi และ Bento Boxes ซึ่่�งมาพร้้อมกัับ Signature Exmoor Caviar บรรจุุด้ว้ ยกล่่อง Bento และถููก Wrap อย่่าง พิิ ถีีพิิ ถัั น แต่่ สิ่่� ง เล็็ ก ๆ น้้ อ ยๆ นี่่� เ องที่่� ทำ�ำ ให้้ ค นรัั บ ยิ้้� ม ไม่่ หุุ บ อีีกเรื่่อ� งที่่ทำ� �ำ ให้้ประทัับใจที่่สุ� ดก็ ุ คื็ อื การที่่เ� ชฟ Michelin-Starred มาส่่งเองถึึงบ้้าน ถึึงมืือคนชิิม LP รู้�สึึ้ กว่่าสิ่่�งนี้้�คืือการใส่่ใจ ในรายละเอีียดอย่่างที่่สุ� ดุ

แต่่เมื่่อ� D&B ทำำ� TO GO ทั้้ง� ทีี ชื่่อ� ไก่่ทอดก็็ยังั เก๋๋ไก๋๋สไลเดอร์์ C.F.C (Claridge's Fried Chicken) ฟัังดููเป็็นไก่่ไฮโซเหลืือเกิิน อดไม่่ได้้จนต้้องโทรให้้มาส่่งถึึงบ้้าน ไก่่ทอดถููกส่่งมาในถุุงสุุดพรีีเมีียม ของโรงแรม Claridges บวกกัับกล่่องบรรจุุที่�มีี่ 2 เลเยอร์์ LP ยอมใจในความพรีีเมีียมให้้ C.F.C ไปแล้้ว แถมเวลาสั่่�งไก่่ 1 ชุุด เขาไม่่ได้้มาแค่่น้้องไก่่เท่่านั้้�นนะคะ แต่่น้้องไก่่ได้้ชวนคุุณเครื่่�องเคีียง (Bread Bean Hummus, Potato & Celery Salad) และคุุณชีีสเค้้กมาด้้วย เมื่่อ� กััดไปคำำ�แรกก็็พบว่่า อื้้อ� หืือ... อร่่อยกรอบจริิง เพราะเป็็นไก่่ทอดสููตร Buttermilk Fried Chicken Tenders with a Chilli Lime Yoghurt and a Pot of Spice Mix for Sprinkling เต็็มรสชาติิ LP แนะนำำ� ให้้ใส่่ไก่่ในเตาอบเพื่่�ออุ่่�นให้้กรอบนอกนุ่่�มในตาม Instruction ที่่�ร้้านให้้มา อาจฟัังดููเป็็นเฮลธ์์ตีีมีีล มากๆ ถ้้าคุุณกิินแค่่ไก่่ทอดกัับสลััดเครื่่�องเคีียงเท่่านั้้�น แต่่ถ้้าได้้ลองชิิมชีีสเค้้ก 1 คำำ� รัับรองว่่า ตะบะแตกด้้วยความฟิินแน่่นอน ต่่อให้้แคลอรีีขึ้�น้ สููงก็็ยอม เพราะเขาไม่่ยอมให้้เสีียชื่่�อ Pâtisserie Chef ของร้้านนี้้�จริิงๆ แต่่นอกจาก C.F.C จะมีีไก่่แล้้ว D&B TO GO เพิ่่�ง add น้้องใหม่่อย่่าง Cauliflower Grilled และ The Lobster & Shrimp Boil เข้้าไปในเมนูู เอาใจคนไม่่กินิ เนื้้อ� สััตว์์ด้ว้ ย 27


SMILE LIFESTYLE

ในอัั ง กฤษได้้ กิิ น อาหารไทยแบบ Authentic ให้้ ห ายคิิ ดถึึ งบ้้ า น กัันเลย ‘PIGACHIC’ มุ่่�งเฉพาะการ Take away and Delivery Service เท่่านั้้�น จากที่่�เริ่่�มส่่งแค่่ในลอนดอน แต่่หลััง Covid-19 ระบาด ก็็ถืือ วิิกฤติิเป็็นโอกาสและตััดสิินใจส่่งอาหารไทยออกทั่่�วราชอาณาจัักร ‘PIGACHIC’ คืือทางเลืือกใหม่่ของการฝากท้้องให้้หายหิิว เพราะเขา มีีเมนููอาหารหลากหลายมาจากทุุกภาคในประเทศไทย ทั้้�งภาคเหนืือ ใต้้ อีีสาน ออก ตก สููตรตำำ�รัั บ ชาววัั ง ก็็ มีี ปกติิ ลูู กค้้ า จะพรีีออเดอร์์ กัันล่่วงหน้้า เมนููของ PIGACHIC นั้้�นเปลี่่�ยนแปลงทุุกวััน ทั้้�งอาหาร คาวและหวาน แถมชื่่� อ เมนููยัั ง สะดุุ ดหูู สะดุุ ด ตา เพราะชื่่� อ เมนูู แต่่ ล ะเมนููนั้้� น ฟัั ง ดููสนุุ ก สนานเหลืื อ เกิิ น อ่่ า นแล้้ ว อดยิ้้� ม ตามไม่่ ไ ด้้ เมนููเด็็ด เช่่น ข้้าวคลุุกกะปิิชาววัังบััคกิ้้�แฮม, ข้้าวขาหมููตรอกแอร์์เมส, ขนมจีีนน้ำำ��เงี้้�ยวลำำ�แต้้ๆ เจ้้า, ยำำ�แม่่ปููไข่่หลง ที่่�มาพร้้อมน้ำำ��จิ้้�มซีีฟู้้�ด แซ่่บซี้้�ดจี๊๊�ดจ๊๊าด, ข้้าวเกรีียบปากหม้้อแต่่หน้้าพี่่�ไม่่หม้้อนะจ๊๊ะ, ข้้าวมัันไก่่ ประตููน้ำำ�� ณ ลอนดอน, ผััดไทยหมููสัับกุ้้�งสดประตููหิินอ่่อน, กวยจั๊๊�บ จุ๊๊�บๆ และอาหารไทยพื้้�นบ้้านอีีกมากมาย เมนููที่่�อยากชวนชิิมคืือ หมููปิ้้�ง PIGACHIC ที่่ก� ารัันตีีว่่าเด็็ดมาก ปิ้้ง� ย่่างเองได้้ที่บ้�่ า้ น หมููติิดมันั ฉ่ำำ�� ๆ กิินกัับ น้ำำ�จิ้้ � ม� สไปซีีอีีสานแจ่่ว (Hot Chic Sauce) บอกเลยว่่าสไปซีีแซ่่บอีีหลีีเด้้อ หรืือแม้้กระทั่่ง� ของกิินเล่่นอย่่างหมี่่ก� รอบ เมี่่ย� งคำำ�ใบชะพลูู ที่่เ� ปิิดกล่่องมา ถึึงกัับต้้องร้้อง OMG (Oh My God!) เพราะกลิ่่�นมะพร้้าวคั่่�วกรอบนั้้�น ช่่างหอมเย้้ายวนใจ

PIGACHIC SPICY THAI DELIVERED Order on LINE : @pigachic WhatsApp : 07796958887 Facebook | Instagram @pigachic

นอกจากข้้ า วแกงและขนมกรุุ บ กริิ บ ที่่� ‘PIGACHIC’ เขาส่่ ง ออก ทั่่�ว อัั ง กฤษแล้้ ว LP บอกเลยว่่ า สาวกน้ำำ�� พริิ ก ต้้ อ งจัั ดสิ่่�ง นี้้� น้ำำ�� พริิ ก Hot Chic Chilli Paste น้ำำ�� พริิกที่่�ต้้องมีีติิดบ้้านทุุกครััวเรืือน น้ำำ�� พริิก ที่่� เ ขาการัั น ตีีว่่ า ขนพริิ ก มาทั้้� ง สวน ปลาร้้ า มาทั้้� ง ไห แซ่่ บ โซสไปซีี แซ่่บอีีหลีีจริิงๆ เด้้อ เครื่่�องแกงถึึงพริิกถึึงขิิง เต็็มรสเครื่่�องแกงจริิงๆ น้ำำ�� พริิกแจ่่วปลาร้้า (Holy Chic Sauce), แจ่่วบอง Bon Appetit, น้ำำ�� พริิกปลาสลิิดแซ่่บสลััด, น้ำำ�� พริิกแมงดาจิิกกะโล่่ น้ำำ�� พริิกกากหมูู, มัังกรพ่่นไฟ Guilty Pleasure ที่่แ� ท้้ทรูู... ถึึงตรงนี้้แ� ล้้วใครหิิวข้้าวอยากให้้ ลองกดไปดููเมนููของเขาได้้ใน Instagram @pigachic หรืือสั่่ง� ได้้ที่�่ LINE @pigachic นะจ๊๊ะ

เวลาที่่�ต้้องจากบ้้านเกิิดมานานๆ ตอนที่่�เรานึึกถึึงหรืืออยาก กิินอะไร มัันมัักจะใหญ่่กว่่าความคิิดถึึงไปไกลนััก ความรู้�สึึ้ กนั้้น� คล้้ายๆ ความโหยหา คืือโหยหาในรสชาติิและบรรยากาศ ในจิิตใจ ยิ่่�งถ้้าได้้กิินแล้้วบรรยากาศเหล่่านั้้�นก็็จะย้้อนกลัับ มาทำำ� ให้้ ห ายคิิ ดถึึ งบ้้ า นไปได้้ ชั่่� ว ขณะ พวกเราเป็็ น คนไทย อยู่่�อัังกฤษมานาน คงอดคิิดถึึงอาหารไทยไม่่ได้้ แม้้ว่่าช่่วงนี้้� สายการบิินเข้้าอัังกฤษงดบิิน ทำำ�ให้้ผัักสด ผลไม้้ขาดตลาด แต่่ ร้้านอาหารไทยในลอนดอนก็็ตามหาวััตถุุดิิบกัันอย่่างแข็็งขััน และหัันมาส่่งเดลิิเวอรีี เปิิดตู้้� UK ขายของให้้ชาวไทยในอัังกฤษ มีีตั้้�งแต่่สากกะเบืือยัันเรืือรบ ร้้านอาหารไทยใหญ่่ๆ ในกรุุง ลอนดอน ไม่่ว่่าจะเป็็น Thai Rice (IG : thairiceportobello), Papaya Tree (IG : @papaya_tree_london), Thai Square (IG : @thaisquaregroup), Kin Deum (IG : @kindeum), Thai Pot (IG : thaipotcoventgarden) ต่่างก็็หัันมาทำำ�เดลิิเวอรีี กัันหมด

และเมื่่�อไปรษณีีย์์ของอัังกฤษยัังคงแข็็งขัันที่่�จะส่่งเดลิิเวอรีีไปตามเมืือง ต่่างๆ ได้้อย่่างรวดเร็็วทัันใจ เชฟทั้้�งไทยและเทศก็็พร้้อมจะให้้ความสุุข กัับทุุกคนอย่่างไม่่ท้้อถอย เราจะผ่่านวิิกฤติินี้้�ไปด้้วยกััน

แต่่ที่่�อยากพููดถึึงในวัันนี้้� ก็็คืือน้้องใหม่่มาแรง ‘PIGACHIC’ ที่่�มาพร้้อมชื่่�อเก๋๋ไก๋๋สไลเดอร์์ น้้องหมููและน้้องไก่่ เพิ่่�งเปิิดตััว ไม่่นาน ด้้วยคอนเซ็็ปต์์ว่่า ‘ข้้าวแกงด๊๊อกด๊๊อก’ หรืืออาหารไทย ไม่่มีีหน้้าร้้าน ด๊๊อกด๊๊อกนั้้�นไม่่ได้้หมายถึึงน้้องหมาแต่่อย่่างใด หากแต่่มาจากคำำ�ว่่าดอกเตอร์์ เพราะผู้้�ก่่อตั้้�ง 2 คน เรีียนจบ ดอกเตอร์์ที่อั�่ งั กฤษด้้วยกัันทั้้ง� คู่่� แต่่ด้ว้ ยความเป็็นคนที่่รั� กั การกิิน เหมืื อ นกัั น จึึงหัั น มาขายข้้ า วแกง เพราะอยากให้้ ค นไทย 28


SMILE LIFESTYLE

ZOOM WINE TASTING CLASS

REMOTE WORK-STAY FOCUS ท่่ามกลางสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ Covid-19 หลายองค์์ ก รได้้ ป รัั บ ตัั ว รัั บ วัั ฒ นธรรมการทำำ� งานแบบ ‘รีีโมต’ หรืื อ การทำำ�งานระยะทางไกล ไม่่ต้้องเข้้าออฟฟิิศ เพื่่�อลดความเสี่่ย� งในการติิดและแพร่่กระจาย เชื้อ�้ จากการพบปะผู้้ค� น หลายคนคงจะคุ้้�นกัับ Microsoft Team, Skype หรืือ Cisco Webex เป็็ น อย่่ า งดีี แต่่ ใ นยุุ ค นี้้�ต้้อ งยกให้้ ZOOM เพราะหลายองค์์กรหัันมาใช้้แอปพลิิเคชััน และซอฟต์์แวร์์นี้้กั� นั มากขึ้้น� เนื่่อ� งจากสามารถ สร้้างการประชุุมแบบเสีียง หรืือวีีดิิโอได้้ใน ความละเอีียดระดัั บ HD รองรัั บ การแชร์์ หน้้าจอหลายจอพร้้อมกััน จุุดเด่่นคืือ ผู้้�ร่่วม ประชุุมสามารถเข้้าร่่วมประชุุมได้้ทัันทีีโดย ไม่่ต้้องมีีบััญชีีของ ZOOM โดยในแพ็็กเกจ แบบฟรีีก็็ ส ามารถรองรัั บ การซููมพร้้ อ มกัั น สููงสุุดถึึง 100 คน นอกจากนี้้ยั� งั มีีฟีีเจอร์์อื่่น� ๆ มากมาย เช่่น การแบ่่งห้้องประชุุมออกเป็็น ห้้องย่่อย มีีระบบการยกมืือเพื่่�อแสดงตนว่่า มีีคำำ� ถาม มีีกระดานไวต์์ บ อร์์ ด ในตัั ว และ ยัังแชร์์หน้้าจอทาง iPhone และ iPad ได้้ เป็็นต้้น จนกลายเป็็นคำำ�ติดิ ปากในยุุคโควิิดว่า่ ‘เดี๋๋�ยวต้้องขอตััวไป ZOOM ก่่อน หรืือมีีนััด ZOOM ไว้้’ เป็็นที่่รู้� �กั้ นั ในช่่วงนี้้ว่� า่ ZOOM ไม่่ใช่่ ใครอื่่น� ใดเลยนอกจากซอฟต์์แวร์์บัดดี้้ ั ข� องเรา นั่่น� เอง LP มีีประสบการณ์์ทดลองมาแชร์์ค่ะ่ นอกจาก ZOOM จะถููกใช้้เป็็นเครื่่�องมืือหลัักของการ Work From Home (WFH) เพื่่�อให้้คนทำำ�งาน ได้้อย่่างเต็็มประสิิทธิภิ าพ ในขณะที่่ต้� อ้ ง Stay Safe & Stay Home แล้้ว ZOOM ยัังถููกหลายๆ Social Club และ Member Private Club นำำ� มาใช้้ ใ นการทำำ�กิิ จ กรรมร่่ ว มกัั น เช่่ น 67 Pall Mall Wine Member Club ชื่่�อดััง

ในลอนดอนได้้ใช้้ ZOOM เป็็นสื่่อ� ในการสอน Wine Tasting Online โดยจะให้้ Member ของ Club เองเข้้าไปเลืือก Wine Course Calendar และเลืือก Programme Wine Tasting ที่่�ตััวเองสนใจ จากนั้้�นสามารถกด ออเดอร์์สั่่�ง Wine Tasting Kit ได้้ล่่วงหน้้า พอ 2-3 วัันก่่อนวัันเรีียนผ่่าน ZOOM ก็็จะมีี Wine Delivery มาส่่ ง ถึึงบ้้ า น เพื่่� อ ให้้ มีี อุุปกรณ์์สำ�ำ หรัับนัักเรีียนครบพร้้อมลุุย และ พอถึึงกำำ�หนดวัันเรีียน นัักเรีียนก็็จะทยอยเข้้า ZOOM กัันในคลาสเรีียนตามที่่�ได้้เลืือกไว้้ โดยจะมีีวิิทยากรที่่�มีีคุุณวุุฒิิระดัับ Master of Wine (MW), Master of Sommerlier (MS) หรืือเจ้้าของ Vineyard มาให้้ความรู้�้ และแลกเปลี่่ย� นประสบการณ์์กันั LP ได้้ลอง สั่่�งชุุด 2015 Red Burgundy Tasting ของ Jasper Morris ซึ่่�งเป็็น Master of Wine ชื่่�อ ดัั ง ของอัั ง กฤษที่่�เ ชี่่�ย วชาญ เก่่ ง กาจใน เรื่่�องของ Burgundy Wine ซึ่่�งโดยส่่วนตััว เป็็ น คนชอบเรีียนรู้�้ เ รื่่� อ งไวน์์ เ ป็็ น ทุุ น เดิิ ม อยู่่�แล้้ ว มีีความฝัั น ว่่ า วัั น หนึ่่� ง ถ้้ า จะเรีียน ปริิญญาเพิ่่�มอีีกสัักใบ คงอยากได้้ WSET Certificate (Level 4) หรืือ Master of Wine (MS) มาติิดตััวไว้้ เพราะ MW หรืือ MS นั้้�น หากให้้เปรีียบเทีียบกัับปริิญญาก็็เหมืือนการ ได้้รัับปริิญญาโท หรืือ PhD จากการศึึกษา เรื่่อ� งไวน์์ ซึ่่ง� เป็็น Qualification ที่่ไ� ม่่ได้้มาง่่ายๆ เลยสำำ�หรัับคนรัักไวน์์ ถึึงแม้้ว่า่ MS หรืือ MW นั้้�น จะยัั ง ไม่่ ไ ด้้ เ ป็็ น Academic Degree Qualification แต่่กลัับเป็็น Qualification คนที่่� อ ยู่่�ใน Hospitality Industry ที่่� ใ ห้้ ความสำำ�คััญ เพราะถืือว่่าเป็็นกููรูู โดยเฉพาะ คนที่่อ� ยู่่�ในอุุตสาหกรรมเครื่่อ� งดื่่ม� ร้้านอาหาร ซึ่่ง� ณ ตอนนี้้มีี� MS เพีียง 172 คน และ MW 394 คนในโลกเท่่านั้้น� 29

Wine Tasting Class ครั้้ง� แรกผ่่าน Zoom นั้้�น นัับเป็็นประสบการณ์์การเรีียนรู้�้ใหม่่ ที่่�เกิิดขึ้�น้ ในช่่วงล็็อกดาวน์์ นอกจากทำำ�ให้้ LP ได้้ ค วามบัั น เทิิ ง และสุุ น ทรีีจากการ จิิบไวน์์แล้้ว ยัังได้้ความรู้ใ�้ หม่่ในการชิิมไวน์์ จากหลายๆ Vineyard ในหลากหลาย ประเทศ เสมืือนเราได้้เดิินทางท่่องเที่่�ยว ผ่่านประตููสารพััดสถานที่่ข� องโดราเอมอน เลย หรืื อ แม้้ ก ระทั่่� ง Annabel’s Private Member Club สโมสรชื่่อ� ดัังในลอนดอน ที่่�เป็็นหนึ่่�งใน Club เก่่าแก่่และหรููหรา มีี History มาอย่่างยาวนาน แถมท้้ายให้้ว่า่ แม้้ในขณะนี้้ค� ลัับต่่างๆ จะปิิดชั่่ว� คราว แต่่ ก็็ไม่่สามารถหยุุดความสนุุกไว้้ได้้ เพราะ ถึึงแม้้ เ ราจะต้้ อ งอยู่่�บ้้ า น และ Social Distance กััน แต่่ทางคลัับก็็ยัังหาทางจััด กิิจกรรมที่่�สนุุกและมีีประโยชน์์ม ากมาย ให้้สมาชิิกได้้ทำ�ร่ ำ ว่ มกััน เช่่น Yoga Class, Cooking Class, Flourist Lesson และอื่่น� ๆ อีีกมากมาย โอกาสหน้้า LP จะมาเล่่า ประวััติิความเป็็นมาและความอลัังการ ของสโมสรนี้้ใ� ห้้ได้้อ่า่ นกััน สรุุปได้้ว่่า คอมพิิวเตอร์์ซอฟต์์แวร์์ เช่่น ZOOM, Skype ฯลฯ ในวัันนี้้�กลัับกลาย ม า เ ป็็ น แ พ ล ต ฟ อ ร์์ ม สำำ�คัั ญ ที่่� ทำำ� ใ ห้้ ไลฟ์์ ส ไตล์์ ข องคนในช่่ ว ง Covid-19 นี้้� ดำำ� เนิิ น อยู่่�และดำำ� เนิิ น ต่่ อ ไปได้้ อ ย่่ า งมีี ประสิิทธิภิ าพในทุุกสถานที่่� หรืือทุุกวงการ เมื่่�อปิิดมานาน Social Distance กัันมา หลายเดืือน จนเกืือบลืืมว่่า Socialising นั้้� น เป็็ น อย่่ า งไร รู้�สึึ้ กตื่่� น เต้้ น เหลืื อ เกิิ น ที่่อีี� กไม่่นานเมืืองก็็จะเปิิดเต็็ม 100% แล้้ว ทั้้�ง ร้้ า นอาหาร โรงแรม โรงภาพยนตร์์ สถานบัันเทิิงต่่างๆ แล้้วคุุณล่่ะ พร้้อมที่่� จะเปิิ ด และใช้้ ชีีวิิต ปกติิ กััน อย่่ า งคึึกคัั ก กัันอีีกครั้้ง� หรืือยััง อย่่าลืืมดููแลรัักษาสุุขภาพ กัันด้้วยนะจ๊๊ะ


Smile TREND

Another Half of

Words EDDY Illustrate SHUTTERSTOCK

30


SMILE TREND

A N Y

S T A T E S

M

U N I T E D

R

31

E

Rage หนัั ง สืื อ ที่่� เ ปิิ ด เผยจดหมาย หากดููจากคำำ�โปรยในเว็็บไซต์์ amazon. ของโดนััล ทรััมป์์ และคิิม จอง อึึน com ที่่�เขีียนไว้้ว่่า ‘ผู้้�นำำ�คิิมกล่่าวถึึงความ สััมพัันธ์์ของตนกัับประธานาธิิบดีีทรััมป์์ว่า่ กว่่า 2 ปีีแล้้วที่่ป� ระธานาธิิบดีีสหรััฐอเมริิกา ‘ดั่่� ง ภาพยนตร์์ แ ฟนตาซีี’ ที่่� ทั้้�ง สองผู้้�นำำ� โดนััลด์์ ทรััมป์์ ได้้กล่่าวถึึงความสััมพัันธ์์ ต่่างเข้้าขากัันเป็็นพิิเศษทางการทููต’ ก็็น่่า อัันใกล้้ชิิดกัับผู้้�นำำ�สููงสุุดของเกาหลีีเหนืือ จิินตนาการต่่อว่่าจะเป็็นอย่่างไร ทั้้�งนี้้�ยััง คิิม จอง อึึน ผ่่านการส่่งจดหมายส่่วนตััว ไม่่มีีการระบุุแน่่ชััดว่่าเนื้้�อหาในหนัังสืือ ถึึงกัันและกัันรวมหลายฉบัับ ที่่� ชื่่� อ ว่่ า Rage จะเปิิ ด เผยเรื่่� อ งราวใน จดหมายมากน้้อยแค่่ไหน แต่่ตามคำำ�โปรย หนัังสืือชื่่อ� Rage ของอดีีตนัักข่่าวการเมืือง ก็็คิิดว่่าจะมีีเนื้้�อหาบางส่่วนในจดหมาย บ็็อบ วู้้�ดเวิิร์์ด รวบรวมจดหมายจำำ�นวน ปรากฏอยู่่�ด้้วย 25 ฉบัั บ ที่่� ป ระธานาธิิ บ ดีีทรัั ม ป์์ แ ละ ผู้้�นำำ�คิิมส่่งหากัันและกััน ได้้เผยเรื่่�องราว ก่่อนหน้้านี้้�ประธานาธิิบดีีทรััมป์์เคยกล่่าว ความสััมพัันธ์์ของผู้้�นำำ�ทั้้�งคู่่�ว่่า ‘ใกล้้ชิิด ว่่า แม้้การเจรจาด้้านนิิวเคลีียร์์ระหว่่าง 2 แนบแน่่น’ อย่่างที่่�ประธานาธิิบดีีทรััมป์์ ประเทศจะไม่่คืืบหน้้า แต่่ตนและผู้้�นำำ�คิิม กล่่าวไว้้หรืือไม่่ ต่่างมีีความยิินดีีกัับความสััมพัันธ์์ที่่�เยี่่�ยม

G

VW เตรีียมสยายปีีกสู่่�อเมริิกาแข่่งกัับเทสลา รถยนต์์ สััญ ชาติิ เ ยอรมัั น นี้้� ได้้ รัั บ การเปิิ ด เผย ออกมาหลัังเกิิดข่่าวฉาวเกี่่�ยวกัับการปล่่อยก๊๊าซ Volkswagen บริิษัทั รถยนต์์จากเยอรมัันประกาศ คาร์์บอนไดออกไซด์์ ที่่�ทำำ�ให้้บริิษััทแห่่งนี้้�ต้้อง แล้้วว่่า มีีแผนจะขยายโรงงานในสหรััฐอเมริิกา ออกมายอมรัับว่่าใช้้ซอฟต์์แวร์์ผิิดกฎหมายเพื่่�อ เพื่่�อผลิิตแบตเตอรีีสำำ�หรัับรถยนต์์ขัับเคลื่่�อนด้้วย โกงการทดสอบผลกระทบด้้านมลภาวะในเยอรมนีี พลัังงานไฟฟ้้า ภายในปีี ค.ศ. 2021 โดยมีีแผน ไปก่่อนหน้้านี้้� ทำำ�ให้้บริิษััทต้้องจ่่ายค่่าปรัับและ จะเตรีียมพื้้�นที่่�ในการสร้้างห้้องทดลองที่่�เมืือง ซื้้�อคืืนรถของตนจากตลาดทั่่�วโลกรวมกัันเป็็น ชััททานููกา (Chattanooga) ในรััฐเทนเนสซีี สำำ�หรัับ มููลค่่าถึึงกว่่า 35,500 ล้้านดอลลาร์์ แต่่นักั วิิเคราะห์์ การพััฒนาแบตเตอรีีเพื่่�อใช้้กัับรถยนต์์รุ่่�นใหม่่ๆ ก็็มองว่่าแผนการผลิิตแบตเตอรีีในสหรััฐฯ ของ ที่่�จะประกอบในสหรััฐอเมริิกา โดยกะไว้้ว่่า น่่าจะ โฟล์์คสวาเกน เป็็นการตอกย้ำำ��ภาพลัักษณ์์ของ พร้้อมเต็็มรููปแบบในช่่วงฤดููใบไม้้ผลิิปีีหน้้า ซึ่่�ง ผู้้�ผลิิตรถยนต์์รายนี้้� ในด้้านความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะก้้า ค่่อนข้้างจะสวนทางกัับบริิษัทอื่่ ั น� ที่่มั� กั มองหาคู่่�ค้้า วขึ้้�นมาเป็็นผู้้�นำำ�ในตลาดรถยนต์์ขัับเคลื่่�อนด้้วย ที่่�ผลิิตแบตเตอรีี แทนที่่�จะลงทุุนเอง แต่่วููลฟ์์แกง พลัังงานไฟฟ้้า ปีีที่่�แล้้วโฟล์์คสวาเกนก็็ประกาศ มาลุุ ก เฮ รองประธานโฟล์์ ค สวาเกนอเมริิ ก า ว่่า จะลงทุุนเป็็นเงิิน 800 ล้้านดอลลาร์์ เพื่่�อพััฒนา กล่่าวว่่า โฟล์์คสวาเกน มีีความตั้้�งใจที่่�จะดููแล รถยนต์์ขัับเคลื่่�อนด้้วยพลัังงานไฟฟ้้ารุ่่�นใหม่่ที่่� งานด้้านนี้้�ด้้วยตนเอง แผนงานใหม่่ของผู้้�ผลิิต โรงงานที่่�เมืืองชััททานููกาด้้วย

ยอด มีีการแลกเปลี่่�ยนจดหมายส่่วนตััว กัันเสมอ ครั้้�งหนึ่่�งประธานาธิิบดีีทรััมป์์ ได้้กล่่าวว่่า ตนและผู้้�นำำ�คิิม ‘ตกหลุุมรััก’ ซึ่่�งกัันและกััน ที่่ผ่� า่ นมา ทั้้ง� สหรััฐอเมริิกาและเกาหลีีเหนืือ เปิิดเผยว่่า มีีการติิดต่่อกัันผ่่านจดหมาย ระหว่่างประธานาธิิบดีีทรััมป์์กัับผู้้�นำำ�คิิม มาแล้้วไม่่ต่ำำ��กว่่า 10 ครั้้�ง แต่่ยัังไม่่เคยมีี การระบุุว่า่ ผู้้�นำ�ทั้้ ำ ง� สองแลกเปลี่่ย� นจดหมาย มากกว่่า 25 ครั้้�งเหมืือนที่่�หนัังสืือเล่่มนี้้� อ้้างไว้้ หนัังสืือจะวางจำำ�หน่่ายในเดืือนกัันยายน ที่่�สหรััฐอเมริิกา และทาง amazon.com ต้้องตามดููกัันต่่อไปว่่าจะเป็็นอย่่างไร


C H I N A

SMILE TREND

จีีน กัับการก้้าวมาเป็็นผู้้�นำำ�ด้้านอิินเทอร์์เน็็ต Force (IETF) ซึ่่�งรัับผิิดชอบการจััดมาตรฐาน อิินเทอร์์เน็็ต จะเปิิดตััวข้้อกำำ�หนดในการติิดต่่อ ที่่� ไม่่มีีใครรอดพ้้นสายตา สื่่�อสารระหว่่างอุุปกรณ์์สำำ�หรัับระบบ IPv6 ซึ่่�ง จีีนกำำ�ลังั เร่่งพััฒนาระบบอิินเทอร์์เน็็ตให้้เปิิดกว้้าง เอื้้� อ ให้้ มีี การใช้้ อุุ ป กรณ์์ เ ชื่่� อ มต่่ อ มากขึ้้� น แบบ และเร็็วขึ้้น� แต่่ก็จ็ ะแลกมากัับการปิิดโอกาสไม่่ให้้ ก้้าวกระโดด จีีนกำำ�ลังั เร่่งพััฒนาระบบอิินเทอร์์เน็็ต ผู้้�ใช้้งานปิิดบัังตััวตนได้้อีีกต่่อไป ให้้เปิิดกว้้าง ใช้้งานได้้รวดเร็็วขึ้้�น ไม่่จำำ�กััดจำำ�นวน ของอุุปกรณ์์และไม่่ให้้ผู้้�ใช้้งานปิิดบัังตััวตนได้้ สำำ�นัักข่่าวซิินหััวของจีีน ระบุุว่่า หน่่วยงานด้้าน อีีกต่่อไป เนื่่�องจาก IPv6 จะไม่่มีีข้้อจำำ�กััดเรื่่�อง อิินเทอร์์เน็็ตชั้้�นนำำ�หลายรายของจีีน กำำ�ลัังจะ เลขที่่�อยู่่�ไอพีี รััฐบาลจีีนจึึงพิิจารณาที่่�จะสร้้าง เปิิดตััวอิินเทอร์์เน็็ตโปรโตคอลใหม่่ (Internet เลขที่่�อยู่่�เฉพาะและไม่่ซ้ำำ��กัับใครในโลกให้้กัับ Protocol-IP) สำำ�หรัับการใช้้งานทั่่ว� โลก ที่่ใ� หญ่่กว่่า ประชาชนแต่่ละคน เปรีียบเสมืือนตััวเลขประชาชน และเร็็วกว่่าที่่มีี� อยู่่�ในปััจจุุบันั แต่่แลกมากัับความ ออนไลน์์ เป็็นส่่วนตััวที่่�จะลดลง เพราะระบบเทคโนโลยีี ใหม่่นี้้� ที่่�ชื่่�อว่่า IPv6 จะไม่่มีีฟัังก์์ชัันให้้ปกปิิด หวูู เฮ่่อฉวน ประธานกลุ่่�ม Internet Society of ตััวตนได้้อีีกแล้้ว China และรั้้�งตำำ�แหน่่งผู้้�อำำ�นวยการโครงการ China Next Generation Internet ให้้ความเห็็น IPv6 จะอนุุญาตให้้อุุปกรณ์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์นัับ ว่่า ความก้้าวหน้้าในครั้้�งนี้้�ทำำ�ให้้จีีนสามารถระบุุ ล้้านล้้านชิ้้น� เข้้าถึึงอิินเทอร์์เน็็ต โดยแต่่ละอุุปกรณ์์ ตััวตนผู้้�ใช้้งานอิินเทอร์์เน็็ตได้้ง่่ายขึ้้�น ซึ่่�งเป็็นสิ่่�งที่่� จะมีีเลขที่่�อยู่่�ไอพีี หรืือ IP Address เฉพาะตััวด้้วย นัั ก วิิ เ คราะห์์ น อกประเทศจีีนมองว่่ า ทำำ� ให้้ จีี น โดยระบบอิินเทอร์์เน็็ตที่่�เราใช้้กัันในปััจจุุบัันคืือ สนใจการเร่่งพััฒนาระบบนี้้�อย่่างมาก และยก IPv4 หรืือเวอร์์ชัันที่่� 4 ซึ่่�งเปิิดตััวมาตั้้�งแต่่ช่่วง แผนงานนี้้�ให้้เป็็นเรื่่�องเร่่งด่่วนระดัับชาติิไปแล้้ว คริิสต์์ทศวรรษที่่� 1990 และมีีเลขที่่�อยู่่�ไอพีีราว โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งเมื่่�อระบบใหม่่นี้้�จะทำำ�ให้้การ 4,300 ล้้านเลขหมายเท่่านั้้�น ซึ่่�งอีีกไม่่นานจะ ใช้้งาน VPN (Virtual Private Network) หรืือ ไม่่เพีียงพอกัับคนทั่่�วโลกเพราะการขยายตััวของ ซอฟต์์แวร์์ที่่�ถููกสร้้างขึ้้�นมาเพื่่�อปกป้้องความเป็็ สมาร์์ตโฟนและ IoT นส่่วนตััวที่่�ผู้้�ใช้้อิินเทอร์์เน็็ตจำำ�นวนมากใช้้ เพื่่�อ หลบเลี่่�ยงการเซ็็นเซอร์์หรืือปิิดกั้้�นระบบในบาง วิิ ศ วกรด้้ า นคอมพิิ ว เตอร์์ จึึ งเสนอแผนพัั ฒ นา พื้้�นที่่�แทบเป็็นไปไม่่ได้้อีีกต่่อไป เรีียกว่่าสำำ�หรัับ ระบบอิินเทอร์์เน็็ตใหม่่มาตั้้�งแต่่ปีี ค.ศ. 1998 พลเมืืองจีีนจะไม่่มีีความลัับในหลัังม่่านไม้้ไผ่่ ก่่ อ นที่่� อ งค์์ ก ร Internet Engineering Task อีีกต่่อไป

32


SMILE TREND

KAMARA U N I T E D

S T A T E S

คามาลา แฮร์์ ริิ ส เกิิ ด ที่่� เ มืื อ งโอ๊๊กแลนด์์ รััฐแคลิิฟอร์์เนีีย โดยมีีบิิดาเป็็นชาวจาไมกา และมารดาเป็็นชาวอิินเดีีย เธอได้้รัับเลืือกตั้้�ง เข้้ า สู่่�ตำำ� แหน่่ ง ทางการเมืื อ งระดัั บ ท้้ อ งถิ่่� น คามาลา แฮร์์ริิส นัักการเมืืองหญิิงระดัับชาติิ ครั้้� ง แรก เมื่่� อ ปีี 2003 ในฐานะอัั ย การเขต ของสหรััฐอเมริิกา วััย 55 ปีี ผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง นครซานฟรานซิิสโก หลัังจาก 7 ปีี เธอก็็ได้้รัับ วุุ ฒิิ ส มาชิิ ก จากรัั ฐ แคลิิ ฟ อร์์ เ นีีย ในสภา เลืือกเป็็นอััยการสููงสุุดของรััฐแคลิิฟอร์์เนีีย คองเกรสของสหรััฐฯ เป็็นข่่าวดัังขึ้้�นมาอีีกครั้้�ง เมื่่�อเธอได้้รัับเลืือกจากโจ ไบเดน ให้้เป็็นคู่่�หููใน คามาลา แฮร์์ริิส ก้้าวเข้้าสู่่�เวทีีการเมืืองระดัับ ศึึกการเลืือกตั้้ง� ประธานาธิิบดีีของสหรััฐอเมริิกา ชาติิ ข องสหรัั ฐ ฯ เป็็ น ครั้้� ง แรก ในปีี 2016 ช่่วงปลายปีีที่่�จะถึึงนี้้� ความน่่าสนใจของเธอ โดยได้้รัับเลืือกเป็็น 1 ใน 2 วุุฒิิสมาชิิกสตรีี ไม่่ใช่่ว่่าเธอเป็็นผู้้�หญิิงคนแรกที่่�ได้้รัับการเสนอ ผู้้�เป็็นตััวแทนของรััฐแคลิิฟอร์์เนีีย และถึึงแม้้ ชื่่� อ ให้้ ล งสมัั ค รรัั บ เลืื อ กตั้้� ง ในตำำ� แหน่่ ง รอง จะอยู่่�ในตำำ�แหน่่งดัังกล่่าวมาได้้เพีียง 4 ปีี เธอ ประธานาธิิบดีีสหรััฐฯ เพราะก่่อนหน้้านี้้�เคยมีี ก็็ถููกจััดอยู่่�ในกลุ่่�มบุุคคลที่่�โดดเด่่นของพรรค สตรีี 2 คน ผู้้�ได้้รัับการเสนอชื่่�อเข้้าชิิงตำำ�แหน่่ง เดโมแครต และได้้ลงสมััครเป็็นตััวแทนของ รองประธานาธิิบดีีมาก่่อนแล้้ว คืือ เจอราลดีีน พรรคเพื่่�อชิิงตำำ�แหน่่งประธานาธิิบดีีสำำ�หรัับ เฟอร์์ราโร ของ ส.ส.จากพรรคเดโมแครต ในปีี การเลืือกตั้้�งปีีนี้้� แต่่ก็็ต้้องถอนตััวออกไปใน 1984 และซาราห์์ เพรลิิ น อดีีตผู้้�ว่่า การรัั ฐ ช่่วงต้้น เนื่่�องจากไม่่ได้้รัับความสนัับสนุุนและ อะแลสกาของพรรครีีพัับลิิกััน ในปีี 2008 แต่่ เงิินบริิจาคมากพอ ทั้้�งสองไม่่ได้้รัับการเลืือกตั้้�ง และน่่าแปลกใจ ไม่่น้อ้ ยที่่ส� หรััฐฯ ก็็ยังั ไม่่เคยมีีรองประธานาธิิบดีี นัั ก วิิ เ คราะห์์ ก ารเมืื อ งมองว่่ า จุุ ด แข็็ ง ของ ผู้้�เป็็นสตรีีมาก่่อน วุุฒิสิ มาชิิกคามาลา แฮร์์ริสิ คืือประวััติกิ ารทำำ�งาน เพื่่� อ ช่่ ว ยปกป้้ อ งสวัั ส ดิิ ก ารด้้ า นสุุ ข ภาพของ สำำ�หรัับวุุฒิสิ มาชิิกหญิิงคามาลา แฮร์์ริสิ นั้้น� เธอ ประชาชน และภููมิิหลัังเกี่่�ยวกัับงานด้้านการ ถืือว่่าเป็็นคนอเมริิกัันในฐานะสตรีีผู้้�มีีเชื้้�อสาย รัักษากฎหมาย รวมทั้้�งจุุดยืืนซึ่่�งค่่อนข้้างเป็็ เอเชีียและเชื้้� อ สายแอฟริิ กัั น อเมริิ กัั น คนแ นแนวสายกลางหรืือเป็็นกลางซ้้าย มีีข่่าวว่่า รก ที่่� ไ ด้้ รัั บ การเสนอชื่่� อ เข้้ า ชิิ ง ตำำ� แหน่่ ง รอง สมาชิิกกลุ่่�มหััวก้้าวหน้้าของพรรคเดโมแครต ประธานาธิิ บ ดีีจากพรรคการเมืื อ งใหญ่่ ข อง บางคน รวมทั้้� ง กลุ่่�มคนหนุ่่�มสาวผิิ ว ดำำ� เคย สหรััฐฯ เธอเป็็นใครมาจากไหน ตำำ� หนิิ ว่่ า วุุ ฒิิ ส มาชิิ ก หญิิ ง คามาลา แฮร์์ ริิ ส ไม่่ได้้สนใจประเด็็นการแบ่่งแยกผิิวและการ

คามาลา แฮร์์ริิส เป็็นใคร และเธอจะเปลี่่�ยนโฉมหน้้าของการเมืือง สหรััฐอเมริิกาได้้จริิงหรืือ

33

ใช้้ กำำ�ลัั ง รุุ น แรงของตำำ� รวจในสัั ง คมอเมริิ กัั น มากเท่่ า ที่่� ค วรก็็ ต าม แต่่ ค ามาลา แฮร์์ ริิ ส ก็็ประกาศตััวเสมอว่่า เธอนั้้�นเป็็นอััยการแนว ก้้าวหน้้า ผู้้ส� นัับสนุุนการปฏิิรููประบบการทำำ�งาน ของผู้้�รัักษากฎหมายในสหรััฐฯ

ในการตััดสิินใจเลืือกวุุฒิิสมาชิิกหญิิงคามาลา แฮร์์ ริิ ส ให้้ ล งสมัั ค รคู่่�กัั บ ตนในตำำ� แหน่่ ง รอง ประธานาธิิ บ ดีีนั้้� น อดีีตรองประธานาธิิ บ ดีี โจเซฟ ไบเดน ตััวแทนของพรรคเดโมแครต ได้้ ทำำ� ตามคำำ�มั่่� น สัั ญ ญาว่่ า จะเลืื อ กสตรีีให้้ ทำำ�หน้้าที่่ดั� งั กล่่าว เพราะเท่่าที่่ผ่� า่ นมายัังไม่่เคย มีีนัักการเมืืองหญิิงคนใดได้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งรอง ประธานาธิิบดีีสหรััฐฯ เลย นอกจากนั้้�นหากอดีีตรองประธานาธิิบดีี โจ ไบเดน ได้้รัับเลืือกตั้้�งเป็็นประธานาธิิบดีี เขาจะ เป็็ น ผู้้�นำำ�ฝ่่ า ยบริิ ห ารของสหรัั ฐ ฯ ผู้้�มีี อายุุ มากที่่�สุุดด้้วยวััย 78 ปีี และอีีก 4 ปีีต่่อจากนี้้� หากโจ ไบเดน เมื่่�อมีีอายุุ 81 ปีี ตััดสิินใจจะไม่่ ลงสมัั ค รรัั บ เลืื อ กตั้้� ง อีีกครั้้� ง นัั ก วิิ เ คราะห์์ การเมืืองมองว่่า การตััดสิินใจครั้้�งนี้้�ก็็เหมืือน เป็็นการปููทางสำำ�หรัับผู้้�ที่่�อาจก้้าวเข้้ามาเป็็น ตัั ว แทนของพรรคเดโมแครต ในการชิิ ง ชัั ย ตำำ�แหน่่งประธานาธิิบดีีครั้้�งต่่อไปในปีี 2024 เมื่่�อนั้้�นไม่่แน่่ว่่ามัันอาจถึึงเวลาที่่�สหรััฐอเมริิกา ประเทศมหาอำำ�นาจจะมีีผู้้�นำำ�ที่่�เป็็นผู้้�หญิิงเป็็น ครั้้�งแรกเช่่นกััน


Smile

CURIOUS

20 ปีี

มีีอะไร น่่าจดจำำ�บ้้าง ตอนที่่� 1 / 2543-2553

20 ปีี ถืือเป็็นเวลาที่่�นานไม่่น้้อย มีีเหตุุการณ์์ต่่างๆ ผ่่านเข้้ามามากมายให้้จดจำำ� เป็็นทั้้�งความประทัับใจ เศร้้าเสีียใจ เป็็นประวััติศ ิ าสตร์์ส่่วนบุุคคล ของประเทศ และของโลกใบนี้้� เราลองย้้อนรอยกัันดููว่่ากว่่าตลอด 20 ที่่�ผ่่านมา แต่่ละปีีมีีเหตุุการณ์์อะไรให้้เราได้้จดจำำ�กัันบ้้าง Words EDDY CHANG Illustrate SHUTTERSTOCK

2543

2545

2547

เหตุุการณ์์ก่่อการร้้าย ‘Gods Army’ จำำ�นวน 10 คน บุุกยึึดสถานทููตเมีียนมาและโรงพยาบาล ศููนย์์ราชบุุรีี จัับแพทย์์ พยาบาล คนไข้้ และ ญาติิกว่่า 1,000 คน เป็็นตััวประกััน หลัังการ เจรจาเกืือบ 24 ชั่่ว� โมง ทางรััฐบาลไทยตััดสินิ ใจ ให้้กองกำำ�ลัังผสมหน่่วย ฉก.90 หน่่วยนเรศวร 261 และหน่่วยอริินทราช 26 จำำ�นวน 50 นาย บุุ ก เข้้ า ช่่ ว ยเหลืื อ ตัั ว ประกัั น และสัั ง หาร กองกำำ�ลัั ง Gods Army ทั้้� ง หมดในเช้้ า มืื ด วัันต่่อมา

พระบาทสมเด็็ จ พระปรมิิ น ทรมหาภููมิิ พ ล อดุุลยเดช เสด็็จพระราชดำำ�เนิินทรงประกอบพิิธีี วางศิิลาฤกษ์์อาคารผู้้�โดยสารท่่าอากาศยาน สุุวรรณภููมิิ สนามบิินแห่่งใหม่่ที่่�สร้้างทดแทน สนามบิินดอนเมืือง ซึ่่�งเล็็กและคัับแคบ

เหตุุการณ์์มัสั ยิิดกรืือเซะ กลุ่่�มผู้้�ก่อ่ ความไม่่สงบ กว่่า 200 คน พยายามปล้้นปืืนและทำำ�ร้้าย เจ้้าหน้้าที่่�พร้้อมกัันหลายจุุด ในจัังหวััดยะลา ปััตตานีี และสงขลา กลุ่่�มคนร้้ายหลบหนีีเข้้าไป ในมััสยิิดกรืือเซะ เจ้้าหน้้าที่่ล้� อ้ มไว้้ กระทั่่ง� เวลา ประมาณ 14.00 น. พลเอกพััลลภ ปิ่่�นมณีี ตััดสิินใจสั่่�งยิิงด้้วยอาวุุธหนััก มีีผู้้�ก่่อการร้้าย เสีียชีีวิิ ต ในเหตุุ ก ารณ์์ นี้้� ร วม 108 คน และ เจ้้าหน้้าที่่�เสีียชีีวิิต 5 นาย

มกราคม

2544

กัันยายน

ประเทศไทยได้้สููญเสีียจรััล มโนเพ็็ชร และ บุุษบา อธิิษฐาน ทั้้�งสองเป็็นศิิลปิินนัักร้้องที่่� ได้้รัับความนิิยมอย่่างสููง

มกราคม

2546

กุุมภาพัั นธ์์

เป็็นเรื่่�องที่่�ไม่่ควรเกิิดขึ้้�นสำำ�หรัับกรณีีพิิพาท ระหว่่ า งไทยกัั บ กัั ม พููชา เมื่่� อ มีีข่่ า วลืื อ ว่่ า สุุ ว นัั น ท์์ คงยิ่่� ง นัั ก แสดงชาวไทยกล่่ า วว่่ า นครวััดเป็็นของไทย เป็็นเหตุุให้้เกิิดจลาจล จนทำำ�ให้้มีีการบุุกเผาสถานทููตไทยและอาคาร พาณิิชย์์ที่่�คนไทยเป็็นเจ้้าของในกรุุงพนมเปญ รััฐบาลส่่งเครื่่�องบิินลำำ�เลีียงไปรัับคนไทยกว่่า 500 คน กลัับประเทศ มีีการปิิดด่่านชายแดน ลดระดัับความสััมพัันธ์์ทางการทููต และเรีียก ร้้องให้้กัมั พููชาชี้้แ� จงเหตุุการณ์์ที่เ�่ กิิดขึ้น�้ พร้้อมทั้้ง� ชดใช้้ค่่าเสีียหาย 34

เมษายน

กรกฎาคม

รถไฟฟ้้ า มหานคร (MRT) เปิิ ด ให้้ บ ริิ ก าร ครั้้� ง แรกโดยรถไฟฟ้้ า มหานครสายเฉลิิ ม รัั ช มงคล เปิิดให้้บริิการเป็็นสายแรก

กัันยายน

มาร์์ก ซััคเคอร์์เบิิรฺฺก เปิิดตััวเฟซบุ๊๊�กเป็็นครั้้�งแรก โดยกติิกา ณ เวลานั้้�นคืือก็็คืือผู้้�ใช้้งานต้้องมีี อายุุมากกว่่า 13 ปีีและมีีอีีเมลที่่แ� ท้้จริิง ทุุกวัันนี้้� คงไม่่ต้้องบอกว่่าเฟสบุ๊๊�คนั้้�นมาไกลแค่่ไหน


SMILE CURIOUS

ตุุลาคม

หลัั ง จากเหตุุ ก ารณ์์ ที่่� ก รืื อ เซะ ภาคใต้้ ก็็ เ ป็็ น ข่่าวใหญ่่อีีกครั้้�งกัับกรณีีตากใบ เกิิดเหตุุปะทะ กัันระหว่่างเจ้้าหน้้าที่่�เข้้าสลายการชุุมชนกัับ ผู้้�ชุุ ม นุุ ม หลายร้้ อ ยคน หน้้ า สภ.อ.ตากใบ ตำำ�บลตากใบ อำำ�เภอตากใบ จัังหวััดนราธิิวาส หลัั ง สลายการชุุ ม นุุ ม มีีผู้้� เ สีียชีีวิิ ต 4 คน เจ้้ า หน้้ า ที่่� ไ ด้้ ส่่ ง ผู้้�ชุุ ม นุุ ม จำำ� นวนมากขึ้้� น รถ บรรทุุ ก จากนั้้� น พบว่่ า มีีผู้้�ชุุ ม นุุ ม อีีก 78 คน เสีียชีีวิิ ต บนรถเนื่่� อ งจากขาดอากาศหายใจ นัับเป็็นการสููญเสีียที่่�ไม่่ควรเกิิดขึ้้�น

ธัันวาคม

แผ่่นดิินไหวในมหาสมุุทรอิินเดีีย วััดขนาดได้้ 9.1-9.3 ริิกเตอร์์ ก่่อให้้เกิิดคลื่่�นสึึนามิิซััดเข้้าฝั่่�ง รอบมหาสมุุ ท รอิิ น เดีีย ประเทศที่่� ไ ด้้ รัั บ ผล กระทบ ได้้แก่่ ศรีีลัังกา อิินเดีีย อิินโดนีีเซีีย และไทย รวมชายฝั่่ง� บางส่่วนของทวีีปแอฟริิกา มีียอดผู้้� เ สีียชีีวิิ ต ทั่่� ว โลกจากเหตุุ ก ารณ์์ นี้้� เกืือบ 300,000 คน ในประเทศไทยมีีผู้้�เสีียชีีวิิต 5,395 คน

2548

กุุมภาพัั นธ์์

พรรคไทยรัั ก ไทย ของ ดร.ทัั ก ษิิ ณ ชิิ น วัั ต ร ชนะการเลืื อ กตั้้� ง แบบเบ็็ ด เสร็็ จ ได้้ จัั ดตั้้� ง รััฐบาลพรรคเดีียว

2549 ครบรอบ 100 ปีีชาตกาล ท่่านพุุ ทธทาสภิิกขุุ

มิิถุุนายน

การจัั ด พระราชพิิ ธีี ฉลองสิิ ริิ ร าชสมบัั ติิ ค รบ 60 ปีี ของพระบาทสมเด็็จพระปรมิินทรมหา ภููมิิพลอดุุลยเดช

กัันยายน

เป็็ น ปีี แ รกที่่� เ ลขหมายโทรศัั พ ท์์ เ คลื่่� อ นที่่� ใ น ประเทศไทย ถููกเพิ่่�มจาก 9 หลัักเป็็น 10 หลััก ตามประกาศคณะกรรมการกิิจการโทรคมนาคม แห่่งชาติิ

เกิิดการรััฐประหาร โดยคณะปฏิิรููปการปกครอง ในระบอบประชาธิิปไตย อัันมีีพระมหากษััตริิย์์ ทรงเป็็นประมุุข นำำ�โดยพลเอก สนธิิ บุุญยรััตกลิิน มีีการยกเลิิกการประกาศสถานการณ์์ฉุกุ เฉิินของ ดร.ทัักษิิณ ชิินวััตร รัักษาการนายกรััฐมนตรีี แล้้ว ประกาศกฎอััยการศึึกทั่่ว� ราชอาณาจัักร เป็็นการ เริ่่ม� ต้้นความวุ่่�นวายทางการเมืืองอีีกครั้้ง�

พรรคทั้้�ง 3 พรรค ยุุติิบทบาททางการเมืือง เป็็นเวลา 5 ปีี

2552

มกราคม

2550

ฉลองปีีใหม่่ด้้วยเหตุุการณ์์ที่่�น่่าเสีียใจ กัับเหตุุ เพลิิงไหม้้สถานบัันเทิิงซานติิก้า้ ผัับ ซอยเอกมััย 9 กรุุงเทพมหานคร เป็็นเหตุุให้้มีีผู้้�เสีียชีีวิิตถึึง 66 ราย

มีีการจััดงานเฉลิิมพระเกีียรติิเนื่่�องในโอกาส มหามงคลเฉลิิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ของพระบาทสมเด็็จพระปรมิินทรมหาภููมิิพล อดุุลยเดช พระราชพิิธีีฉลองสิิริิราชสมบััติิครบ 61 ปีี 9 มิิถุุนายน 2550

เกิิดเหตุุการณ์์ความวุ่่�นวายทางการเมืืองใน ประเทศไทย จนนายกรัั ฐ มนตรีี อภิิ สิิ ทธิ์์� เวชชาชีีวะ ประกาศเป็็นวัันหยุุดราชการเพิ่่�ม เนื่่�องจากปััญหาความขััดแย้้งภายในประเทศ

มกราคม

‘ตำำ�นานสมเด็็จพระนเรศวรมหาราช’ ซึ่่�งเป็็น ภาพยนตร์์ที่�มีีทุ ่ ุนสร้้างสููงสุุดในประวััติิศาสตร์์ ไทย เปิิดฉายภาคแรก ‘หงประกัันหงสา’ เป็็น วัันแรก

2551

เมษายน

กสท.โทรคมนาคม ให้้บริิการโทรเลขเป็็นวัันสุุดท้า้ ย หลัังจากให้้บริิการมาตั้้�งแต่่ พ.ศ. 2418

กัันยายน

ศาลรััฐธรรมนููญ พิิพากษาให้้สมััคร สุุนทรเวช พ้้นจากความเป็็นรััฐมนตรีี ข้้อหาเป็็นลููกจ้้าง ของเอกชน จากการเป็็นพิิธีีกรกิิตติิมศัักดิ์์�ของ รายการชิิมไปบ่่นไป ทาง ททบ.5 และรายการ ยกโขยงหกโมงเช้้า ทางสถานีีโทรทััศน์์ไทย ทีีวีีสีีช่่อง 3 มีีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้้าฯ ให้้นายสมชาย วงศ์์สวััสดิ์์� ดำำ�รงตำำ�แหน่่งนายกรััฐมนตรีี คนที่่� 26 ของประเทศไทย

ธัันวาคม

ศาลรััฐธรรมนููญ มีีคำำ�พิิพากษาให้้ยุุบพรรค พลัั ง ประชาชน พรรคชาติิ ไ ทย และพรรค มััชฌิิมาธิิปไตย พร้้อมทั้้�งให้้กรรมการบริิหาร 35

เมษายน

มิิถุุนายน

โรคระบาด H1N1 หรืื อ โรคไข้้ ห วัั ด หมููหรืื อ ไข้้หวััดแมกซิิโก กลายเป็็นโรคระบาดประจำำ�ถิ่่น�

2553

พฤษภาคม

เหตุุ ก ารณ์์ ชุุ ม นุุ ม เนื่่� อ งมาจากความขัั ด แย้้ ง ทางการเมืืองในกรุุงเทพมหานคร ส่่งผลให้้ มีีผู้้�เสีียชีีวิิตกว่่า 91 คน และบาดเจ็็บมากกว่่า 2,100 คน


20 RE-

Smile

SPECIAL

MARKABLE

ตลอดเวลา 20 ปีี ของนิิตยสาร ‘ThaiSmile’ เราได้้เรีียนรู้้� สิ่่�งต่่างๆ มากมาย ได้้พบปะผู้้�คนจากทั่่�วสารทิิศ เราเริ่่�มทำำ�มา ตั้้�งแต่่ปีี 2000 จนเวีียนมาครบรอบ 20 ปีีพอดีีพอดิิบ ในปีี � เป็็นปีีที่่ไ� ม่่ง่า่ ยแต่่ก็ไ็ ม่่ยากที่่�จะผ่่านไปด้้วยกััน 2020 นี้้� ซึ่่ง ‘20’ คืือเลขเริ่่�มต้้นของคนเพิ่่� งเป็็นผู้้�ใหญ่่ เพิ่่� งหมดวััยทีีนไป หมาดๆ ช่่วงเวลานี้้�ที่่�รอคอยจะได้้ทำ�ำ ตามใจอิิสระ เป็็นช่่วงเริ่่�ม เก็็บเกี่่�ยวประสบการณ์์ชีวิ ี ต ิ แบบจริิงจััง การเรีียนรู้้�ในวััย 20 ปีี ของ ThaiSmile ยัังคงดำำ�เนิินต่่อไปพร้้อมๆ กัับผู้้�อ่า่ น เราเชื่่�อว่่า การเติิบโตที่่�ดีี คืือการเติิบโตจากการเรีียนรู้้�อดีีตที่่�ผ่า่ นมา ครบรอบวัันเกิิด 20 ปีีของเราฉบัับนี้้� จึึงอยากรวบรวมอีีเว้้นต์์ สำำ�คััญของโลกตั้้�งแต่่ปีี 2000-2019 เพื่่� อให้้เห็็นว่่าโลกใบนี้้� ผ่่านร้้อนผ่่านหนาวอะไรมาบ้้าง แล้้วเรามายืืน ณ จุุดนี้้�กัันได้้ อย่่างไร ถ้้าได้้เห็็นภาพรวมตลอด 2 ทศวรรษ ของโลกสีีน้ำ��ำ เงิินใบเล็็กๆ ใบนี้้� คุุณจะรู้้�ว่่าเราผ่่านมาได้้ทุก ุ เรื่่�องราว รวมถึึงในสถานการณ์์ � กค โลกตอนนี้้�ที่่ทุ ุ นกำำ�ลัง ั เผชิิญเช่่นกััน...เดี๋๋�ยวมัน ั ก็็ผ่า่ นไป เราจะข้้ามปีี 2020 ไปด้้วยกััน...อย่่างที่่�โลกใบนี้้�เคยผ่่านมาแล้้ว

Words JENNA TAEW Illustrate SHUTTERSTOCK

36


SMILE SPECIAL

2000 Y2K

เคาต์์ดาวน์์ปีีใหม่่กัันแบบหายใจไม่่ทั่่�วท้้องกััน ทั้้� ง โลก เมื่่� อ มีีข่่ า วหลายระลอกว่่ า อาจเกิิ ด เหตุุการณ์์ Y2K ระบบคอมพิิวเตอร์์จะชััตดาวน์์ ตััวเอง อาจเกิิดความอลหม่่านครั้้ง� ใหญ่่ในการ เข้้าสู่่�ยุุคมิิลเลนเนีียล (Millennials) แต่่สุดท้ ุ า้ ย ไม่่เกิิดอะไรขึ้้�น โลกไม่่แตกและเรายัังอยู่่�มา จนถึึงปััจจุุบันั

TIGER WOODS

ความภาคภููมิิใจของชาวอเมริิกััน และชาวไทย ก็็ปลื้้�มไม่่แพ้้กััน เมื่่�อยอดโปรกอล์์ฟ ‘ไทเกอร์์ วููดส์์’ กลายเป็็นโปรกอล์์ฟอายุุน้อ้ ยที่่สุ� ดุ ที่่ไ� ด้้ถ้ว้ ย มาครองทั้้�ง 4 แกรนด์์สแลม

GEORGE W BUSH

จอร์์จ บุุช ชนะการเลืือกตั้้ง� ได้้เป็็นประธานาธิิบดีี คนที่่� 43 ของสหรััฐอเมริิกา

2 0 01 WIKIPEDIA

วิิ กิิพีี เดีีย เว็็ บ ไซต์์ ย อดนิิ ย มของคนหาข้้ อ มููล สารานุุกรมบนโลกออนไลน์์ ถููกปล่่อยมาทัักทาย ชาวโลกต้้อนรัับปีีใหม่่ ด้้วยฝีีมืือของ Jimmy Wales และ Larry Sanger

iPOD

การฟัังเพลงของชาวโลกเปลี่่�ยนไปตลอดกาล เมื่่�อ ‘สตีีฟ จ็็อบส์์’ ได้้เปิิดตััว iPod เครื่่�องแรก ของโลก

911

กัั น ยายน ณ มหานครนิิ ว ยอร์์ ก เกิิ ด เหตุุ สั่่� น สะเทืื อ นโลกที่่� พ ลิิ ก โฉมการใช้้ ชีีวิิ ต ของ ชาวอเมริิกัันเป็็นอย่่างมาก เมื่่�อเครื่่�องบิิน 2 ลำำ� พุ่่�งชนตึึกเวิิลด์์เทรดเซ็็นเตอร์์ จนทำำ�ให้้มีีผู้เ�้ สีียชีีวิิต กว่่า 3,000 คน และชาวโลกอกสั่่�นขวััญผวา กัันไปเป็็นเดืือน ด้้วยภาพเครื่่�องบิินที่่�บิินชนตึึก จนไฟลุุกท่่วม ก่่อนตึึกทั้้�งสองจะถล่่มลงมา จนไม่่เหลืือซาก

37


SMILE SPECIAL

2002 BRAZIL

เจ็็บมาตั้้ง� กี่่ค� รั้้ง� แพ้้มาตั้้ง� กี่่ห� น FIFA World Cup 2002 ชาวบราซิิลและแฟนๆ ทั่่�วโลก ได้้เฮกััน ถ้้วนหน้้าเมื่่�อนัักเตะบราซิิลเอาชนะเยอรมััน ไปได้้ 2-0 ซึ่่�งทั้้�งสองประตููทองได้้มาจากฝีีเท้้า ของเจ้้าเหยิิน ‘โรนััลโด’ สมััยนั้้�นท็็อปฟอร์์ม แบบสุุดๆ

HALLE BARRY

ฮััลลีี แบร์์รีี นัักแสดงสาวผิิวสีีคนแรก ที่่�ได้้รัับ รางวััล Best Actress จากเวทีีออสการ์์ ซึ่่ง� ทำำ�ให้้ วงการฮอลลีีวููดดููใจกว้้างขึ้้�นมาอีีกนิิด ในเรื่่�อง การยอมรัับนัักแสดงผิิวสีี

2003 2004 SARS

การปรากฏขึ้้น� ครั้้ง� แรกของโรคระบาดชนิิดใหม่่ ในฮ่่องกง ‘โรคซาร์์ส ’ ทำำ�ให้้ผู้้�ป่่วยติิดเชื้้�อใน ทางเดิินหายใจชนิิดรุนุ แรงจนถึึงขั้้น� เสีียชีีวิิตได้้ แม้้จะแพร่่กระจายไปทั่่ว� โลก แต่่สุดท้ ุ า้ ยก็็สามารถ หยุุดยั้้�งไว้้ได้้

FACEBOOK

ปีีที่เ�่ ฟซบุ๊๊ก� ถููกก่่อตั้้ง� ขึ้้น� โดย ‘มาร์์ก ซัักเคอร์์เบิิร์ก์ ’ จากตอนแรกถููกใช้้แค่่ในมหาวิิทยาลััยฮาเวิิร์์ด แต่่ตอนนี้้มีีผู้ � ใ�้ ช้้เฟซบุ๊๊ก� ทั่่ว� โลกราว 2,200 ล้้านคน ไปแล้้วจ้้า

IRAQ WAR TSUNAMI โศกนาฏกรรมครั้้� ง ใหญ่่ ข องภููมิิ ภ าคเอเชีีย สร้้างความเสีียขวััญให้้คนทั่่�วโลก เมื่่�อสหรััฐ อเมริิกาประกาศสงครามกัับประเทศอิิรักั จนคน กลััวว่่าจะลุุกลามไปเป็็นสงครามโลกครั้้�งที่่� 3 อย่่ า งที่่� น อสตราดามุุ ส ได้้ ทำำ� นายไว้้ ห รืื อ ไม่่ สุุดท้้ายแล้้วสงครามได้้จบลงในปีี 2011

ตะวัันออกเฉีียงใต้้ เมื่่�อเกิิดแผ่่นดิินไหวใหญ่่ บริิ เ วณเกาะสุุ ม าตรา ประเทศอิิ น โดนีีเซีีย ทำำ�ให้้เกิิดคลื่่�นสึึนามิิขนาดมหึึมา กวาดชายฝั่่�ง 11 ประเทศใกล้้เคีียง และมีีคนเสีียชีีวิิตกว่่า 300,000 คน เป็็นอีีกหนึ่่ง� เหตุุการณ์์ที่ค�่ นไทยเอง จำำ�ได้้ไม่่ลืืมเช่่นกััน 38


SMILE SPECIAL

2005 YOUTUBE

ใครจะไปรู้้�ว่่า เมื่่�อ 15 ปีีก่่อน การออกตััวของ ยููทููบจะทำำ�ให้้ปััจจุุบัันเรามีีอาชีีพ YouTuber ที่่�สร้้างฝัันให้้เด็็กรุ่่�นใหม่่ สร้้างรายได้้ให้้คน บนโลกมหาศาล

2006

TWITTER ทวิิตเตอร์์ออกมาตั้้�งแต่่ปีี 2006 แต่่ฮิิตจริิงจััง

เมื่่�อปีี 2009 และตอนนี้้�ได้้กลายเป็็นทวีีตภพ ในเมืื อ งไทย ที่่� มีี ประเด็็ น ร้้ อ นแรงให้้ เ ข้้ า ไป ตามเผืือกทุุกวััน

2007 iPHONE

เปิิดตััวไอโฟนเครื่่�องแรกของโลก ที่่�เปลี่่�ยนโฉม โทรศััพท์์มืือถืือไปตลอดกาล ด้้วยรููปลัักษณ์์ ไร้้ปุ่่�มและมีีเพีียงหน้้ า จอทัั ช สกรีีนให้้ สัั ม ผัั ส สมาร์์ตโฟนได้้ถืือกำำ�เนิิดแล้้ว ฮููเร่่

KATE MOSS เคต มอสส์์ ปล่่อยคอลเล็็กชัันเสื้้�อผ้้ากัับแบรนด์์ Topshop แล้้วขายหมดในชั่่�วโมงเดีียว

39


SMILE SPECIAL

2008 CYCLONE NARGIS

นัับเป็็นการสููญเสีียครั้้�งยิ่่�งใหญ่่ของประเทศ เมีียนมา เมื่่อ� พายุุไซโคลนนาร์์กีีสทวีีความรุุนแรง ระดัั บ สููงเข้้ า สู่่�เมีียนมา ทำำ� ให้้ มีีผู้�้เ สีียชีีวิิ ต ถึึง 146,000 คน

BARACK OBAMA

ชายผิิวสีีคนแรกที่่�ได้้รัับเลืือกให้้เป็็นประธานา ธิิบดีีของสหรััฐอเมริิกา ‘บารััก โอบามา’ เขาได้้ กลายเป็็นตำำ�นานหน้้าใหม่่ในประวััติิศาสตร์์ ชาวอเมริิกััน

ROGER FEDERER

โรเจอร์์ เฟเดอเรอร์์ ได้้กลายเป็็นนัักเทนนิิสที่่� ครองแชมป์์มืือวางอัันดัับ 1 ของโลก ยาวนาน ที่่� สุุ ด ตลอดกาลในวงการเทนนิิ ส เขาครอง อัันดัับ 1 มาตั้้�งแต่่กุุมภาพัันธ์์ 2004 จนถึึง 17 สิิงหาคม 2008 รวมระยะเวลา 237 สััปดาห์์ ติิดต่่อกััน ปััจจุุบัันยัังไม่่มีีใครโค่่นสถิิติินี้้�ได้้

2009 BITCOIN

โลกไร้้ เ งิิ น สดกำำ�ลัั ง คืื บ คลานเข้้ า มา เมื่่� อ สกุุลเงิินคริิปโตเคอร์์เรนซีี (Cryptocurrency) และบิิ ต คอยน์์ (Bitcoin) ถููกปล่่ อ ยออกมา ให้้ชาวโลกได้้รู้้�จััก

iPAD

สตีีฟ จ็็อบส์์ และ Apple ของเขายัังไม่่หยุุด เขาได้้สร้้างความฮืือฮาอีีกครั้้�งด้้วยการเปิิดตััว iPad รุ่่�นแรกของโลก แต่่ออกขายจริิงในเดืือน เมษายน 2010

40


SMILE SPECIAL

2010

2012

BURJ KHALIFA

MICHEAL PHELPS

ตึึกที่่� สูู งที่่� สุุ ด ในโลก ‘เบิิ ร์์ จ คาลิิ ฟ า’ เปิิ ดตัั ว เป็็นทางการครั้้�งแรกเมื่่�อ 4 มกราคม 2010 ที่่�นครดููไบ สหรััฐอาหรัับเอมิิเรตส์์

2011

นัักว่่ายน้ำำ�� หนุ่่�มทีีมชาติิสหรััฐอเมริิกา ได้้กวาด เหรีียญทองโอลิิมปิิก เหรีียญที่่� 18 ซึ่่�งทำำ�ให้้เขา กลายเป็็นนัักกีีฬาโอลิิมปิิกคนแรกของโลก ที่่�ได้้เหรีียญทองมากที่่�สุุด

WILLIAM AUNG SAN & KATE GANGNAM SUU KYI พระราชพิิธีีเสกสมรสระหว่่างเจ้้าชายวิิลเลีียม ออง ซาน ซูู จีี ดอกไม้้เหล็็กแห่่งเมีียนมา หลัังจาก กัับเคท มิิดเดิิลตััน เมื่่�อวัันที่่� 29 เมษายน 2011 STYLE ต่่อสู้้เ� พื่่�อประชาธิิปไตยและถููกรััฐบาลเมีียนมา ขัังไว้้ในบ้้านตััวเองถึึง 20 ปีี เธอก็็ได้้รัับการ ปล่่อยตััวให้้เป็็นอิิสระอีีกครั้้�ง

INSTAGRAM

แอปพลิิเคชัันยอดนิิยมของคนชอบถ่่ายภาพ เปิิ ดตัั ว ครั้้� ง แรกในปีี 2010 ปัั จ จุุ บัั น มีีผู้้� เ ปิิ ด บััญชีีใช้้ IG สููงถึึงหลัักพัันล้้านคนแล้้ว

งาน Royal Wedding ที่่�คนทั้้�งโลกต่่างเฝ้้าชม การถ่่ายทอดสดอย่่างใจจดใจจ่่อ

PLANKING

จู่่�ๆ ก็็เกิิดกระแสถ่่ายรููปท่่าแพลงก์์ ปรากฏไป ทั่่�วทุุกแห่่งหนบนโลกโซเชีียล เซเลบ ดารา ซุุป’ตาร์์ คนธรรมดา ต่่างจััดท่่ากัันไม่่ยั้้�ง

HARRY POTTER

สิ้้�นสุุดการเดิินทางของแฮร์์รีีและผองเพื่่�อน เมื่่อ� เล่่มสุุดท้า้ ยออกวางจำำ�หน่่าย Harry Potter and the Deathly Hallows, Part 2

เมื่่� อ เพลงเกาหลีีตีีตลาดโลก ซิิ ง เกิิ ล ฮิิ ต Gangnam Style โดยนัักร้้อง ‘Psy’ กลายเป็็น ไวรััลไปทุุกที่่ทั่่� ว� โลก มีียอดคนชมใน YouTube หลายพัันล้้านคน

2013 HARLEM SHAKE

ปรากฏการณ์์ Harlem Shake กลายเป็็นไวรััล ไปทั่่�วโลก เมื่่�อทุุกคนต่่างพร้้อมใจกัันถ่่ายคลิิป หน้้านิ่่�ง ก่่อนจะเปลี่่�ยนเป็็นเต้้นหลุุดโลกเมื่่�อ เพลง Harlem Shake ถึึงท่่อนพีีคดัังขึ้้�น ถ้้ายััง งงๆ ว่่ามัันคืืออะไร เสิิร์์ชหาดููได้้ แล้้วจะร้้อง... อ๋๋อทัันทีี

NELSON

MANDELA บุุคคลสำำ�คััญของโลก ‘เนลสััน แมนเดลลา’

รัั ฐ บุุ รุุ ษ ผู้้� เ ป็็ น ที่่� รัั ก ของชาวแอฟริิ กัั น ถึึงแก่่ อสััญกรรมเมื่่�อวัันที่่� 5 ธัันวาคม

41


SMILE SPECIAL

2014 EBOLA

เกิิดการแพร่่ระบาดของโรคอีีโบลาอีีกครั้้�ง ใน ทางฝั่่�งแอฟริิกาตะวัันตก นัับเป็็นการระบาด ครั้้� ง ใหญ่่ เ พราะมีีผู้้�ติิ ด เชื้้� อ ถึึง 30,000 คน และเสีียชีีวิิตกว่่า 11,000 คน

MALAYSIA AIRLINE

เกิิดเหตุุไม่่คาดฝัันเมื่่อ� จู่่�ๆ สายการบิินมาเลเซีีย แอร์์ไลน์์ เที่่�ยวบิิน MH370 หายไปลึึกลัับกลาง มหาสมุุทรอิินเดีียแบบไร้้ร่่องรอย เรื่่�องนี้้�ถููกคน ทั่่ว� โลกจัับตามองว่่าเกิิดอะไรขึ้้น� ในที่่สุ� ดุ ปริิศนา ก็็คลี่่�คลายหลัังผ่่านไปหลายปีี

ICE BUCKET

CHALLENGE

ชาเลนจ์์ที่แ�่ สนทรมาน แต่่ก็ช่็ ว่ ยคนได้้มหาศาล เช่่นกััน เมื่่อ� ไวรััลการยกกระป๋๋องน้ำำ�� แข็็งราดหััว กลายเป็็นเทรนด์์ในเดืือนกรกฎาคม คนดััง คนไม่่ดััง ต่่างพร้้อมใจกัันมาราดน้ำำ��แข็็งรดหััว ระดมทุุนช่่วยคนเป็็นโรค ALS ได้้ถึึง 115 ล้้าน เหรีียญสหรััฐ

2015 SAME-SEX MARRIAGE

วัันประวััติศิ าสตร์์ของเหล่่า LGBTQ+ เมื่่อ� สภา สหรัั ฐ อเมริิ ก าประกาศให้้ ก ารแต่่ ง งานเพศ เดีียวกััน ถืือเป็็นเรื่่อ� งถููกกฎหมาย หลัังจากต้้อง ต่่อสู้้�มายาวนานกว่่า 45 ปีี

MARS

NASAESAออกมาประกาศว่่าค้้นพบหลัักฐาน การมีีอยู่่�ของน้ำำ��ที่่�ใต้้พื้้�นผิิวดาวอัังคาร สร้้าง ความหวััง ให้้ชาวโลกว่่าหรืือจริิงๆ เราสามารถ ย้้ายไปอยู่่�ดาวอัังคารได้้ หรืืออาจจะมีีสิ่่�งมีีชีีวิิต อยู่่�บนนั้้�นด้้วย

FIGHT OF THE CENTURY

คู่่�มวยหยุุดโลกแห่่งศตวรรษ แมนนี่่� ปาเกีียว ปะทะฟลอยด์์ เมย์์เวทเธอร์์ สองสุุดยอดนัักชก ที่่� ฝีี มืื อ ไม่่ เ ป็็ น รองใคร จัั ด แข่่ ง ที่่� ล าสเวกัั ส สหรััฐอเมริิกา ผลจบที่่�ฟลอยด์์ชนะคะแนน ไปเป็็นเอกฉัันท์์

42

2016 LEONARDO

DICAPRIO

สิ้้�นสุุดการรอคอยของสุุดหล่่อ ลีีโอนาร์์โด ดิิคาปริิโอ ในที่่�สุุดก็็คว้้ารางวััลออสการ์์ได้้ สำำ�เร็็จ ในสาขานัักแสดงนำำ�ชายยอดเยี่่�ยม จากเรื่่�อง The Revenant

DONALD TRUMP

หลัังจาก บารััก โอบามาได้้อำ�ำ ลาตำำ�แหน่่งไป ผู้้ไ� ด้้รับั การเลืือกตั้้ง� จากอเมริิกันั ชนให้้เข้้ามา ดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธานาธิิบดีีสหรััฐอเมริิกา ก็็คืือ โดนััลด์์ ทรััมป์์ ชายผู้้�สร้้างกระแสให้้ โลกสะเทืือนด้้วยการทวีีตในครั้้�งเดีียว

POKÉMON GO ลืืมกัันแล้้วหรืือยัังกัับโปเกม่่อน โก ที่่�ทำำ�ให้้ หลายคนต้้องลุุกออกจากบ้้านไปตามล่่าหา น้้องๆ มาเก็็บไว้้ในคอลเล็็กชััน


SMILE SPECIAL

2018 FIRST MONKEY

2017 ARIANA GRANDE

เรื่่�องสะเทืือนใจรัับปีี 2017 ในขณะที่่�นัักร้้อง คนเก่่ง Ariana Grande กำำ�ลัังแสดงคอนเสิิร์์ต ในเมืืองแมนเชสเตอร์์ ประเทศอัังกฤษ เกิิด การก่่อการร้้ายระหว่่างทำำ�การแสดง จนทำำ�ให้้ มีีผู้้�เสีียชีีวิิต 22 คน และบาดเจ็็บกว่่า 500 คน สร้้างความสะเทืือนขวััญเป็็นอย่่างยิ่่�ง

CHESTER BENNINGTON

ความก้้าวหน้้าของวิิทยาการและวิิทยาศาสตร์์ ยัังคงไม่่หยุุดยั้้ง� ประเทศจีีนได้้ทำ�ำ การ ‘โคลนนิ่่ง� ’ ลิิงคู่่�แรกของโลกได้้สำำ�เร็็จ คงต้้องรอดููต่่อว่่า ปีีต่่อๆ ไป โลกนี้้�จะมีีอะไรมาเซอร์์ไพรส์์อีีก

HARRY & MEGANS

พิิ ธีี เสกสมรสของเจ้้ า ชายแฮร์์ รี่่� กัั บ เมแกน มาร์์เคิิล ที่่�ถููกจัับตามองจากคนทั่่�วโลก เพราะ ก่่ อ นวัั น งานเมแกนถููกข่่ า วลืื อ ต่่ า งๆ โจมตีี แต่่สุุดท้้ายทั้้�งคู่่�ก็็ได้้ครองรัักกััน หลัังจากนั้้�น คงต้้องไปลุ้้�นกัันต่่อ

BANKSY

ศิิ ล ปิิ น แห่่ ง ทศวรรษที่่� ไ ม่่ มีี ใครรู้้�จัั ก หน้้ า ตา เขาด้้วยซ้ำำ�� Banksy จััดชุุดใหญ่่จนกลายเป็็น ข่่าวดััง ระหว่่างมีีการประมููลภาพ ‘Girl with Balloon’ ตอนเคาะค้้อนเพื่่�อจบราคาประมููล จู่่�ๆ ภาพก็็ไหลออกจากกรอบเพื่่�อทำำ�ลายตััวเอง แต่่เดชะบุุญเครื่่�องค้้าง ภาพจึึงห้้อยต่่องแต่่ง กลายเป็็นงานอาร์์ตดีีๆ ไปอีีก

แฟนคลัับวง Linkin Park คงจะเศร้้าโศกไม่่น้อ้ ย เมื่่�อเชสเตอร์์ เบนนิิงตััน นัักร้้องนำำ�ของวงได้้ จากโลกนี้้�ไปไม่่มีีวัันกลัับ แต่่เขาก็็ช่่วยสร้้าง กระแสให้้คนหัันมาทำำ�ความเข้้าใจโรคซึึมเศร้้า กัันมากขึ้น�้

FIDGET SPINNER

ฟิิ ต เจต สปิิ น เนอร์์ ของเล่่ น หน้้ า ตาง่่ า ยๆ แต่่สร้้างไวรััลไปอย่่างมหาศาล ทั้้�งเด็็กและ ผู้้�ใหญ่่ต่่างมีีเจ้้าสิ่่�งนี้้�ข้้างกาย หมุุนแก้้เบื่่�อบ้้าง หมุุนเล่่นท่่าบ้้าง ไอเท็็มฮิิตของปีีนั้้�นเลยล่่ะ 43

2019 BLACK HOLE

Event Horizon Telescope โครงการความ ร่่วมมืือทางดาราศาสตร์์ระดัับนานาชาติิได้้ถ่า่ ย ภาพหลุุมดำำ�ในใจกลางแกแล็็กซีี Messier 87 เป็็นครั้้�งแรกได้้สำำ�เร็็จ

GRETA THUNBERG

โลกสะเทืือนเมื่่�อสาวน้้อยมหััศจรรย์์ เกรต้้า ธัันเบิิร์์ก ออกมาส่่งสารว่่า ‘How Dare You’ ในงาน UN Climate Action Summit ให้้คน ทั่่� ว โลกตระหนัั ก ถึึงปัั ญ หาสิ่่� ง แวดล้้ อ มที่่� พัั ง จนเข้้าสู่่�จุุดวิิกฤตคนรุ่่�นหลัังจะอยู่่�บนโลกไม่่ได้้ แล้้ว น้้องเกรต้้าเป็็นห่่วง


Smile THINK

ยาแก้้ทุุกข์์

7 เม็็ด 7 หลัักคิิด เพื่่� อชีีวิิตที่่�มีีความสุุข � จะพูู ดว่่า “จงปล่่อยวาง” เมื่่�อเจอทุุกข์ห ์ นััก คงเป็็นเรื่่�องง่่ายถ้้าใครคนหนึ่่ง แต่่เป็็นเรื่่�องอยากเมื่่�อต้้องลงมืือปล่่อยความทุุกข์ห ์ นัักนั้้น ั เอง � ให้้หมดไปด้้วยตัว Words พระมหาวุฒิชัย (ท่าน ว.วชิรเมธี) Illustrate SHUTTERSTOCK

44


SMILE THINK

พระมหาวุุฒิิชััย ( ท่่าน ว.วชิิรเมธีี)

7 หลัักคิิดดีีๆ เพื่อ�่ ชีีวีตี เป็็นสุุข 1. ความคิิดดีีๆ เป็็นที่่�มาแห่่งความสุุข  แน่่นอนว่่าเมื่่อ� เรามีีความคิิดดีีๆ โลกก็็จะดีีตาม ดัังที่่ท่� า่ นว่่าไว้้ในหนัังสืือเล่่มนี้้ว่� า่ “โลกเป็็นอย่่างไร ขึ้้น� อยู่่�กัับว่่าเราใส่่แว่่นตาสีีอะไรมองโลก หากมองโลกในแง่่ดีี ชีีวิตมี ิ แี ต่่สิ่่ง� รื่น�่ รมย์์ หากมองโลกในแง่่ร้้าย ชีีวิตมี ิ แี ต่่ความวุ่่�นวายและทุุกข์์ระทม” 2. ปััญญาดีีย่อ่ มมีีความสุุข  คนมีีปััญญาย่่อมใช้้ปัญ ั ญาในการแก้้ปัญ ั หาเพื่่�อให้้พ้น้ ทุุกข์์ ดัังนั้้น� สำำ�หรัับคนมีีปััญญา วิิกฤติิอยู่่�ไหน ปััญญาอยู่่�นั่่น� ส่่วนคนด้้อยปััญญา โอกาสอยู่่�ไหน วิิกฤติิอยู่่�นั่่น� จงเรีียนรู้ที่�้ จ�่ ะเปลี่่ย� นปััญหาให้้เป็็นปััญญา เปลี่่ย� นอุุปสรรคเป็็นอุุปกรณ์์ 3. ชีีวิติ ของคนดีีคืือชีีวิติ ที่่�มีคว ี ามสุุข  ดัังท่่านว่่า ดอกไม้้หอมได้้บางดอก แต่่มนุุษย์์หอมได้้ทุกุ คนหากเป็็นคนดีี… กลิ่่น� ดอกไม้้แม้้หอมขนาดไหน ก็็หอมได้้แต่่ตามลมเท่่านั้้น� ส่่วนกลิ่่น� ความดีีของคนดีีนั้้�น หอมหวนทวนลมฟุ้้�งกระจายไปในทิิศทั้้ง� สี่่� ดอกไม้้ผลิบิ านแล้้วไม่่นานก็็ร่ว่ งโรย แต่่ความดีีของคนนั้้น� สถิิตเป็็นนิิรันั ดร์์เหนืือกาลเวลา 4. ปฏิิสัมพั ั นั ธ์์ดีก็ี มี็ คว ี ามสุุข  คืือการเลืือกคบมิิตร โลกนี้้มีีมิ � ติ รอยู่่� 3 ประเภท คืือ • บาปมิิตร เพื่่�อนชั่่ว� จงอย่่าคบ • กััลยาณมิิตร เพื่่�อนดีี จงคบ • พัันธมิิตร เพื่่�อนที่่ผูู� กพัันกัันด้้วยผลประโยชน์์…จงระวััง 5. ทำำ�งานดีีก็มี็ คว ี ามสุุข  ท่่านว่่าไว้้ คนจำำ�นวนมากเป็็นทุุกข์์ขณะทำำ�งาน แต่่เบิิกบานเฉพาะเสาร์์-อาทิิตย์์ โดยหารู้ไ�้ ม่่ว่า่ ในหนึ่่ง� สััปดาห์์มีีเสาร์์-อาทิิตย์์แค่่สองวััน ฉะนั้้น� จงเป็็นสุุขขณะทำำ�งาน จงเบิิกบานขณะหายใจ 6. มองโลกในแง่่ดี ี ชีีวิติ มีีความสุุข  ผู้้�รู้�ท่้ า่ นหนึ่่ง� กล่่าวว่่า “ทุุกสิ่่�งทุุกอย่่างในโลกนี้้�มัันถููกอยู่่�แล้้ว มีีแต่่ความเห็็นของเราเท่่านั้้นที่่ � ผิ� ดิ ” ใครทำำ�ความเข้้าใจคำำ�กล่่าวนี้้ไ� ด้้อย่่างลึึกซึ้้ง� คนนั้้น� จะไม่่ทุกุ ข์์ และจะไม่่หวั่่น� ไหวในความผัันแปรของชีีวิิต สิ่่ง� ใดเกิิดขึ้น�้ เขาจะอุุทานอยู่่�เสมอว่่า “มัันเป็็นเช่่นนั้น�้ เอง” 7. ครอบครััวดีี ทวีีความสุุข  ครอบครััวคืือพื้้�นฐานสำำ�คัญ ั ของชีีวิิตบุุตร-ธิิดาคืืออนุุสาวรีีย์์ของพ่่อแม่่ หากลููกเป็็นคนดีี อนุุสาวรีีย์์ของพ่่อแม่่ก็ง็ ดงาม หากลููกเลวทราม อนุุสาวรีีย์์ของพ่่อแม่่ก็อั็ ปั ลัักษณ์์ ลองนำำ�ยา 7 เม็็ดนี้้� ไปใช้้ทุกวั ุ นั อย่่างต่่อเนื่่�องกััน รัับรองความทุุกข์จ์ ะหายเป็็นปลิิดทิ้้�ง สิ่่�งที่่�เพิ่่�มเข้้ามาเป็็นความสุุขจากภายใน

45


Smile LIFE

ย่อภูเขา

ให้เท่าจอมปลวก มีีโรงเรีียนไหนบ้้างหนอที่่�สอนการย่่อขุุนเขาให้้เป็็นจอมปลวก พูู ดให้้ฟัง ั ง่่ายขึ้้�นก็็คืือสอนทำำ�เรื่่�องใหญ่่ให้้เป็็นเรื่่�องเล็็ก Words คุณหญิงจ�ำนงศรี หาญเจนลักษณ์ (ป้าศรี) Illustrate SHUTTERSTOCK

46


SMILE LIFE

ทัักษะชีีวิิตนี้้น่� า่ ฝึึกฝนเป็็นยิ่่ง� นััก เพราะเมื่่อ� ใดที่่� คนเรามีีเรื่่อ� งหนัักอกเหมืือนภููเขาตั้้ง� ทัับ ความคิิด ก็็จะเชื่่�องช้้าไม่่ปลอดโปร่่ง แต่่ถ้้าลดย่่อความ สำำ�คััญ ของอุุ ป สรรคทั้้�ง หลายให้้ ดูู เล็็ ก ลงได้้ ประสิิทธิภิ าพในการแก้้ปัญ ั หาก็็จะเข้้มคมขึ้้น�

ระยะความห่่างมีีผลกัับการมองปััญหา ยิ่่ง� ใกล้้ตัวั ยิ่่�งดููใหญ่่และคมชััด เรื่่อ� งราวของตััวเองหรืือคน ใกล้้ตัวั จะดููใหญ่่โต เมื่่�อเทีียบกัับเรื่่อ� งที่่เ� กิิดขึ้น้� กัับคนอื่่น� ๆ ในมิิติเิ วลาก็็เช่่นกััน ปััญหาที่่ผ่� า่ นไป นานแล้้วก็็จะดููเล็็กกว่่าปััญหาที่่�กำำ�ลัังร้้อนรุ่่�ม

ข้้าพเจ้้าโชคดีีที่่ส� ามีีเป็็นนัักย่่อภููเขา ถ้้าข้้าพเจ้้า บ่่นว่่าวัันนี้้พ� ลาดท่่าซื้้อ� ของแพงเกิินเหตุุ เขาก็็จะ พููดยิ้้�มๆ ว่่า “เออน่่ะ ซื้้�อแล้้วเหมืือนได้้เปล่่า คราวหน้้าค่่อยระวัังหน่่อย” ก็็แค่่นั้้�น

เรามัักจะไม่่เอาการขาดทุุนล่่มสลายของคน ไกลตััวมาคิิดเวีียนวนจนนอนไม่่หลัับ แต่่ถ้้า เป็็นเรื่่อ� งของตััวเราหรืือคนใกล้้ชิดิ ความเสีียใจ เสีียดาย จะใหญ่่หลวงกว่่านััก

มีีอยู่่�วััน หนึ่่�ง ที่่�เ ราจัั ด เลี้้�ย งอาหารเย็็ น ที่่�บ้้า น โดยเชิิญแขกสำำ�คัญ ั ทั้้ง� ไทยและเทศ มีี ทั้้ง� อธิิการบดีีทั้้�งทููตการค้้าต่่างประเทศ ฯลฯ ข้้าพเจ้้าตั้้ง� อกตั้้ง� ใจโชว์์ฝีมืี อื การ ทำำ� อาหารไทยหลายขนาน แต่่ พ อ แขกพร้้อมที่่จ� ะนั่่ง� โต๊๊ะ...ก็็ “ตายแล้้ว... ลืืมหุุงข้้าว !!”

ข้้าพเจ้้าอดไม่่ได้้ที่่�จะนึึกถึึงผู้้�ใหญ่่ที่่�มีีชื่่�อเสีียง

ความเป็็ น ทางการหายวัั บ ไปไหนไม่่ ท ราบ งานเลี้้�ยงมื้้�อนั้้�นเฮฮาเป็็นพิิเศษ ทั้้�งๆ ที่่�แขก หลายคนเพิ่่�งจะรู้�จั้ กั กััน จานยำำ�นำ�ำ หน้้ามาก่่อน ตามด้้วยแกงจืืด ผััดผักั จานปลา ตามลำำ�ดับั คุุยไปหััวเราะไป กว่่าจะถึึง คอร์์ ส แกงเขีียวหวานเครื่่�อ งเคีียง ข้้ า วสุุ ก ก็็ หอมกรุ่่�นมาพอดิิบพอดีี ทุุกคนกลายเป็็นมิิตร สนิิทสนม นัับเป็็นงานเลี้้�ยงที่่�อร่่อย สนุุกและ อบอุ่่�นอย่่างยิ่่�ง ตััวข้้าพเจ้้าเองนอกจากไม่่รู้้�สึึก เสีียหน้้ า แล้้ ว ยัั ง ได้้ ห น้้ า ว่่ า เป็็ น แม่่ บ้้ า นที่่� มีี อารมณ์์ขััน ถึึงแม้้จะปํ้้�าเป๋๋อบ้้างก็็ตามทีี

เรื่่อ� งใหญ่่...ใหญ่่เสีียจนมีีอำำ�นาจทำำ�ลายหััวใจ ท่่านให้้ย่่อยยัับ สำำ�หรัับเสีียงนิินทาว่่าร้้ายนั้้�น ถ้้าเกี่่ย� วกัับคนอื่่น� เราก็็มักั จะไม่่เอามาย้ำำ��คิดิ ให้้เดืือดดาล จะเจ็็บ แทนบ้้ า งก็็ ไ ม่่ ลึึ กไม่่ น าน อาจช่่ ว ยชี้้� ใ ห้้ เ ห็็ น ด้้วยซ้ำำ��ไปว่่า “เรื่่อ� งไม่่เป็็นเรื่่อ� ง อย่่าไปสนใจ... ช่่างมัันเถอะ” แต่่ถ้้าโดนกัับตััวเองหรืือคนที่่� เรารััก ความเจ็็บร้้อนก็็จะรุุนแรง ยิ่่�งรัักมากก็็ คั่่�งแค้้นจนกลายเป็็นเรื่่อ� งใหญ่่เรื่่อ� งโต ยิ่่�งยึึดมั่่�น ในฐานะศัักดิ์์�ศรีีเท่่าใด ก็็ยิ่่�งเร่่าร้้อน พ่่อแม่่ ที่่�ออกมาเต้้นแทนลููกจนเกิินการณ์์มีีให้้เห็็น อยู่่�เสมอๆ ทั้้�งนี้้�ก็็เพราะรััก แต่่ก็็มีีความรัักตััวเองอีีกแบบหนึ่่�ง ที่่จ� ะสร้้างสรรค์์และช่่วยถนอมใจ ให้้เป็็นสุุข คืือรัักอย่่างรู้�จั้ กั ถอยห่่าง จากอารมณ์์ออกมาพิิจารณาปััญหา เหมืือนถอยออกมามองภาพเขีียน ถอยออกมามองความสููญเสีียนั้้�น เหมืือนกัับเป็็นเรื่่�องของคนอื่่�นที่่� ห่่างตััวเป็็นอุุบายที่่�จะช่่วยให้้เห็็น ภาพกว้้ า งและทำำ� ให้้ ไ ม่่ เ ข้้ า ข้้ า ง ตััวเอง ถ้้าปล่่อยระยะเวลาให้้ผ่า่ น ไปสัักนิิดได้้ยิ่่ง� ดีี เพราะจะได้้ความ ห่่างในมิิติิเวลาอีีกด้้วย

พ่่อบ้้านไม่่มีีทีีท่่าเดืือดร้้อนเลยสัักนิิด เมื่่�อ ข้้ า พเจ้้ า รายงานวิิ ก ฤติิ ก ารณ์์ นี้้� อย่่างเจื่่อ� นๆ ต่่อหน้้าแขกเหรื่่อ� “ไม่่เห็็นจะเป็็นไรนี่่� ไหนดููซิิ กัับข้้าว อย่่างไหนกิินเปล่่าๆ ได้้ ก็็กิินรอข้้าว ไปก่่อนทีีละคอร์์สแบบอาหารฝรั่่�งไง” เขาว่่าแล้้วก็็ชวนแขกลงนั่่ง� ตัักจานยำำ� เป็็นคอร์์สแรกอย่่างสบายอกสบายใจ

คุุณหญิิงจำำ�นงศรีี หาญเจนลัักษณ์์

คนหนึ่่�ง สร้้างธุุรกิิจที่่�งอกงามและขยายตััวมา นานปีี แต่่วิิกฤติิการณ์์ทางเศรษฐกิิจเมื่่�อปีี พ.ศ. 2540 ทำำ� ให้้ ธุุ ร กิิ จ ที่่� ใ ห้้ ลูู กชายเข้้ า มา รัับผิิดชอบต้้องล่่มสลาย ผู้้�เป็็นบิิดาล้้มป่่วย ทั้้�งทางกายทางใจ และถึึงแม้้จะยัังมีีทรััพย์์สินิ พอกิินพอใช้้ แต่่ท่า่ นก็็ไม่่เคยหััวเราะ เลิิกสนใจ ข่่าวสาร ไม่่ยอมออกจากบ้้าน ไม่่พููดจากัับใคร เกิิน 2 - 3 ประโยค ตลอด 4 - 5 ปีีที่่�ผ่่านมา สติิ ปัั ญ ญาอััน เฉีียบแหลมและนิิสััย ที่่�ร่่าเริิง มลายหายไป จนเหลืือแค่่ความชราที่่จ� มอยู่่�กัับ ความสููญเสีีย ทั้้�งนี้้�เพราะท่่านมองเห็็นความสููญเสีียนั้้�นเป็็น

ถ้้าเราอยู่่�ในโลกแคบๆ ของตััวเอง เราก็็จะ หมกมุ่่�นเกี่่�ยวกัับเรื่่�องใกล้้ตััว จนกลายเป็็นคน เรื่่�องมาก จู้้�จี้้� ขุ่่�นมััว เพราะเห็็นเรื่่�องเล็็กเป็็น เรื่่�องใหญ่่ แค่่หัันมาสนใจข่่าวสารวิิทยาการ ธรรมะ ฯลฯ ให้้มากขึ้้น� ช่่วยเหลืือและเห็็นอก เห็็นใจคนอื่่�นที่่�มีีความทุุกข์์ ก็็จะช่่วยลดความ ใหญ่่ของทุุกข์์ในใจตััวเองลงได้้อย่่างมหััศจรรย์์ แต่่ก็็ต้้องระวัังว่่า เมื่่�อช่่วยเขาแล้้ว อย่่าคิิดว่่า ตััวฉัันนั้้�นดีีเหลืือหลาย เพราะจะกลายเป็็น การเสริิมความรัักตััวเองแบบผิิดๆ เข้้าไปอีีก ถ้้าเป็็นเช่่นนั้้�น ทัักษะ ‘การย่่อภููเขาให้้เท่่า จอมปลวก’ ก็็จะดิ่่�งด้้อยลงอย่่างน่่าเสีียดาย

‘เข็็นครกตััวเบา’ เป็็นหนัังสืือที่่นำ� �ำ เนื้้อ� หา ของหนัังสืือ Best Seller 2 เล่่ม คืือ ‘เข็็นครกลงเขา’ และ ‘วิิชาตััวเบา’ มาพิิมพ์์รวมในเล่่มเดีียว โดยได้้แก้้ไข ปรัับปรุุงให้้สมบููรณ์์ยิ่่ง� ขึ้้น� โดยเพิ่่�มเติิม ‘เนื้้อ� หาใหม่่’ ที่่�ยัังไม่่ได้้ตีีพิิมพ์์เป็็นเล่่มมาก่่อน จำำ�นวน 26 บท (‘เข็็นครกลงเขา’ จำำ�นวน 34 บท ‘วิิชาตััวเบา’ จำำ�นวน 34 บท และเนื้้�อหาใหม่่ 26 บท รวมเป็็น 94 บท) นัับเป็็นเรื่่�องน่่ายิินดีีสำำ�หรัับนัักอ่่าน ทั้้�งที่่� เป็็นแฟนหนัังสืือเดิิม-เคยอ่่านทั้้�งสองเล่่มมาแล้้ว จะได้้ซึึมซัับอรรถรสเดิิม และได้้ลิ้้�มลองอรรถรสใหม่่ที่่�ยัังไม่่เคยสััมผััส ส่่วนผู้้�ที่่�ยัังไม่่เคยอ่่านหนัังสืือทั้้�งสองเล่่มมาก่่อน ก็็จะได้้เปิิดโลกแห่่งการเขีียนของคุุณหญิิงจำำ�นงศรีี หาญเจนลัักษณ์์ กัันอย่่างเต็็มอิ่่�ม จุุใจ ภาพประกอบ ศัักดิ์์�สิิริิ มีีสมสืืบ กวีีซีีไรต์์ - ศิิลปิินศิิลปาธร ขนาด หนัังสืือไซส์์ใหญ่่ 16 หน้้ายกพิิเศษ จำำ�นวน 360 หน้้า ราคา 285 บาท วางจำำ�หน่่าย ตุุลาคม พ.ศ. 2558 คำำ�นิิยมโดย อ.ประมวล เพ็็งจัันทร์์ ผู้้�เขีียน ‘เดิินสู่่�อิิสรภาพ’ และ ดร.วิิรไท สัันติิประภพ ผู้้�ว่่าการธนาคารแห่่งประเทศไทย ติิดต่่อสอบถามรายละเอีียด คุุณปุ้้�ย โทร. 08 9816 3116 อีีเมล cpk695@gmail.com 47


SmileSENIORS

โควิด-19 Smile Senior ฉบัับนี้้� จะกล่่าวถึึงไวรััสโคโรน่่า (โควิิด-19) � ไวรััสชนิิดนี้้�ได้้แพร่่ระบาดในหลายประเทศแถบเอเชีีย เนื่่�องจากช่่วงปลายปีี 2562 ต้้นปีี 2563 เชื้้อ รวมถึึงประเทศไทย และระบาดต่่อไปยัังประเทศอื่่�นๆ ทั่่�วโลก ประกอบกัับสมาชิิกชมรมผู้้�สููงอายุุ และเพื่่� อนๆ พี่่� น้อ ้ งชาวไทยในสหราชอาณาจัักร เดิินทางกลัับประเทศไทยเป็็นจำำ�นวนมาก จึึงขอกล่่าวถึึงเรื่่�องนี้้� � อาจเป็็นประโยชน์์ต่อ ซึ่่ง ่ สมาชิิกชมรมฯ และแฟนๆ Smile Senior บ้้างตามสมควร Words

เสริมศักดิ์ นรินทร์วงษ์

Illustrate SHUTTERSTOCK

ไวรััสโคโรน่่า Coronavirus (CoV) หรืือโควิิด-19 คืือเชื้อ้� ไวรััสชนิิดหนึ่่�ง ลัักษณะกลมๆ รอบๆ ตััว จะมีีปุ่่�มยื่่น� ออกมาคล้้ายๆ ฝัักบััว (ดอกบััวบาน เมื่่�อแก่่ก็จ็ ะเป็็นฝัักบััวและมีีเม็็ด) ซึ่่ง� เป็็นสาเหตุุ ของโรคปอดอัักเสบติิดเชื้้อ� และโรคปอดอัักเสบ แบบรุุนแรงไวรััสโคโรน่่านี้้�มีีหลายสายพัันธุ์์� เช่่น ไวรััสซาร์์ส ระบาดไปทั่่�วโลก เมื่่�อปีี 2545 มีีผู้้�เสีียชีีวิิตประมาณ 600 คน และในปีี 2555 ไวรััสเมอร์์ส มีีผู้้�เสีียชีีวิิตเกืือบ 900 คน จากการศึึกษาพบว่่า ค้้างคาวเป็็นต้้นตอของ เชื้อ้� ไวรััส ซึ่่ง� มีี 6 ชนิิด คืือ ไวรััสเมอร์์ ไวรััสซาร์์ส ไวรััสนิิปาห์์ ไวรััสเฮนดร่่า ไวรััสอีีโบล่่า และล่่าสุุด คืือ ไวรััสโคโรน่่า (โควิิด-19) แต่่ค้า้ งคาวไม่่เป็็น โรคไวรััสเหล่่านี้้� เพราะค้้างคาวมีีภููมิิคุ้้�มกััน ซึ่่�งเป็็นวิิวััฒนาการที่่�เป็็นเองตามธรรมชาติิ แต่่ เ มื่่� อ ใดที่่� ค นไปกิิ น สัั ต ว์์ ป่่ า ที่่� ติิ ด เชื้้� อ ไวรัั ส มาจากค้้างคาว หรืือคนที่่�กิินค้้างคาวโดยตรง ก็็จะเกิิดโรคไวรััสเหล่่านี้้�ได้้ ปััจจุุบัันมีีไวรััส

สายพัันธุ์์�ใหม่่ชื่่�อโคโรน่่า ซึ่่�งเริ่่�มระบาดเมื่่�อปีี 2562 นัักวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์คาดว่่า จะ ไม่่รุุนแรงเท่่าสายพัันธุ์์�ก่่อนๆ แต่่ต้้องไม่่ลืืมว่่า ไวรััสโคโรน่่านี้้� สามารถพััฒนาตััวเองให้้มีีความ รุุนแรงได้้ เราจึึงไม่่ควรประมาทและต้้องเฝ้้า ระวัังตลอดเวลา ไวรััสโคโรน่่า (โควิิด-19) มีีศููนย์์กลางการระบาด ที่่�เมืืองอู่่�ฮั่่�น ประเทศจีีน และก็็ระบาดไปใน เมืืองต่่างๆ ของจีีน รวมถึึงประเทศไทย และ ประเทศอื่่�นๆ ทั่่�วโลก นัักวิิชาการการแพทย์์ สัันนิิษฐานว่่า ต้้นเหตุุของโรคนี้้�น่่าจะมาจาก ค้้างคาว แล้้วถ่่ายทอดเชื้้�อไวรััสมาสู่่�งูู เพราะ งููกิินค้้างคาวที่่อ� าศััยอยู่่�ในถ้ำำ�� คนในเมืืองนี้้�นิยิ ม กิินของป่่า กิินสััตว์์ป่่า เช่่น กิินงูู กิินค้้างคาว หรืือกิินทั้้�งงูู ทั้้�งค้้างคาว และยัังมีีสััตว์์ป่่าบาง ชนิิดที่่�นอนหลัับในตอนกลางคืืน ค้้างคาวก็็ จะแอบไปกััดเพื่่�อดููดกิินเลืือดสััตว์์เหล่่านั้้�น การแพร่่ของเชื้้�อไวรััสก็็เกิิดขึ้้�น 48

หากมีีคนไปดัักจัับสััตว์์เหล่่านั้้�นมาประกอบ เป็็นอาหาร ก็็จะต้้องฆ่่า ผ่่า ชำำ�แหละ ทำำ�ให้้ มีีโอกาสแพร่่ เ ชื้้� อ ที่่� เ กิิ ด จากการสัั ม ผัั ส สาร คััดหลั่่�ง เช่่น เลืือด น้ำำ��ลาย ไขมััน พัังผืืด อุุจจาระ ปััสสาวะ และของเหลวต่่างๆ ของสััตว์์ที่่�ถููก ฆ่่า รวมถึึงการปรุุงเนื้้�อสััตว์์ป่่าเหล่่านั้้�นแบบ สุุกๆ ดิิบๆ แล้้วกิินเป็็นอาหาร ทำำ�ให้้เชื้อ้� ไวรััสนี้้� ถ่่ายทอดมาสู่่�คน การติิดต่่อของเชื้้�อไวรััสเหล่่านี้้�สามารถผ่่าน จากคนสู่่�คน ได้้ และแพร่่เชื้้อ� ได้้หลายทาง เช่่น การสัั ม ผัั ส กัั บ น้ำำ�มูู � กและน้ำำ�� ลายของผู้้�ป่่ ว ย สััมผััสกัั บ เสมหะของผู้้�ป่่ ว ย สัั ม ผัั ส จากการ หายใจ เมื่่�อผู้้�ป่่วยที่่�อยู่่�ใกล้้เคีียงไอหรืือจาม ทำำ� ให้้ เ ยื่่� อ บุุ ท างเดิิ น หายใจ จมููก ปาก ตา หรืือบางทีีมืือไปสััม ผััสกัับเชื้้�อไวรััสที่่� ติิ ดอยู่่� กัับสิ่่�งของเครื่่�องใช้้ต่่างๆ รวมถึึงราวบัันได ขอบประตููหน้้าต่่าง โต๊๊ะเก้้าอี้้ต� ามสถานที่่ต่� า่ งๆ เช่่น โรงพยาบาล ป้้ายรถเมล์์ สถานีีขนส่่ง


SMILE SENIORS

สถานีีรถไฟ สนามบิิน ร้้านค้้า เป็็นต้้น หรืือ ในสถานที่่�สาธารณะทั่่�วไป แล้้วมาขยี้้�ตา ขยี้้� จมููก จะด้้วยความเคยชิิน หรืือรู้้เ� ท่่าไม่่ถึึงการณ์์ ก็็ตามทีี รวมถึึงการหยิิบของกิินเข้้าปากโดย มิิได้้ล้้างมืือให้้สะอาดก่่อนรัับประทานอาหาร ทำำ�ให้้เชื้้�อไวรััสตััวนี้้�เข้้าสู่่�ร่่างกายได้้ง่่าย นอกจากนี้้� คนที่่�กิินผลไม้้หรืือผัักบางชนิิดที่่� เก็็บมาจากสวน จากไร่่ และจากป่่า โดยมิิได้้ ล้้างทำำ�ความสะอาดก่่อนรัับประทาน เพราะ เราไม่่ รู้้� ห รอกว่่ า ตอนกลางคืื น ค้้ า งคาวออก หากิินผลไม้้ หรืือเลีียเกสรดอกไม้้ในสวนในไร่่ ที่่�ปลููกไว้้ ทำำ�ให้้น้ำำ��ลายและเชื้้�อไวรััสชนิิดนี้้� ติิดอยู่่�กัับพืืชผััก ผลไม้้ หรืือดอกไม้้ แล้้วเราก็็ เก็็บมากิิน มาดม ทำำ�ให้้เกิิดการติิดเชื้้�อ ซึ่่�งการ ติิดเชื้้�อไวรััสในลัักษณะนี้้�ก็็เป็็นไปได้้เช่่นกััน เมื่่�อคนติิดเชื้้�อไวรััสนี้้�แล้้ว ก็็สามารถแพร่่เชื้้�อ ไปสู่่�ผู้้�อื่่�นได้้ ทำำ�ให้้ไวรััสโคโรน่่านี้้�แพร่่ระบาด ออกไปอย่่างรวดเร็็ว การติิดเชื้้�อไวรััสโคโรน่่าสายพัันธุ์์�ใหม่่ 2019 (โควิิด-19) เกิิดขึ้้�นเนื่่�องจากธรรมชาติิของ ไวรััสชนิิดนี้้�เมื่่�อเข้้าสู่่�ร่่างกายแม้้จะเป็็นเชื้้�อ ชนิิดเดีียวกััน แต่่อาการและความรุุนแรงของ เชื้้�อในแต่่ละคนนั้้�นไม่่เหมืือนกััน ขึ้้�นอยู่่�กัับ ปััจจััยหลายด้้าน เช่่น ด้้านพัันธุุกรรม สุุขภาพ ภููมิิ ต้้ า นทาน สถานที่่� อ ยู่่�อาศัั ย อายุุ และ ความแข็็งแรงของแต่่ละคนด้้วย หากผู้้�ป่่วย ติิดเชื้้�อไวรััสโคโรน่่าสายพัันธุ์์�นี้้� จะมีีอาการ ของระบบทางเดิินหายใจ ไอ เจ็็บคอ น้ำำ��มููกไหล รวมถึึงอาการคล้้ า ยๆ กัั บ เป็็ น ไข้้ ห วัั ด ใหญ่่ มีีไข้้สููง ปวดหััว และปวดเมื่่�อยตามเนื้้�อตััว เป็็นต้้น การป้้องกัันการติิดเชื้้�อไวรััสต่่างๆ ไม่่ว่่าจะ เป็็นเชื้้�อโรคชนิิดใดก็็ตาม ย่่อมเป็็นการบ่่อน ทำำ�ลายสุุขภาพให้้ทรุุดโทรม ต้้องเสีียเงิินค่่า รัักษา เสีียอารมณ์์ เสีียเวลาการทำำ�งาน และ อาจนำำ�มาซึ่่�งการสููญเสีียชีีวิิตได้้หากเราตั้้�งอยู่่� ในความประมาท ดัังนั้้�น เราจึึงควรป้้องกััน การติิดเชื้้�อไวรััสโคโรน่่า (โควิิด-19) นี้้� โบราณ ท่่านว่่า ‘กัันไว้้ดีีกว่่าแก้้’ ด้้วยวิิธีี • สวมหน้้ากากอนามััย เมื่่�อออกไปธุุระ

นอกบ้้าน ถึึงแม้้จะไม่่ได้้ผล 100 เปอร์์เซ็็นต์์ ก็็ยังั ดีีกว่่าไม่่สวม และยัังช่่วยป้้องกัันฝุ่่�นละออง ที่่�เรีียกว่่า PM 2.5 ด้้วย • หลีีกเลี่่�ยงการเดิินทางไปในที่่�ชุุมชน ใน พื้้�นที่่�สาธารณะ หรืืออยู่่�ในที่่�ที่่�มีีคนมากๆ มีีคน พลุุกพล่่าน หลีีกเลี่่�ยงการอยู่่�ใกล้้ๆ กัับคนที่่�ไอ และจาม • ไม่่รับั ประทานอาหารเนื้้�อสััตว์์ โดยเฉพาะ อย่่างยิ่่�งสััตว์์ป่า่ ทุุกชนิิด หรืือกิินเนื้้�อสััตว์์ที่ป่� รุุง สุุกเท่่านั้้�น • ก่่อนรัับประทานอาหาร หรืือก่่อนหยิิบ ของกิินเข้้าปาก ต้้องล้้างมืือให้้สะอาด • ไม่่ใช้้สิ่่�งของเครื่่�องใช้้ร่่วมกัับผู้้�อื่่�น ใน ช่่วงที่่�มีีโรคระบาด • เมื่่�อไปในที่่�สาธารณะ หากไม่่จำำ�เป็็น อย่่าจัับโต๊๊ะเก้้าอี้้� ราวบัันได ขอบประตููหน้้าต่่าง เป็็นต้้น ควรสวมใส่่ถุุงมืือ หมั่่�นล้้างมืือบ่่อยๆ ไม่่ขยี้้�ตา ขยี้้�จมููก หากไม่่จำำ�เป็็น • ก่่อนออกจากบ้้าน และหลัังจากเข้้าบ้้าน ควรใช้้เกลืือทะเลละลายน้ำำ��อม และกลั้้�วคอ แล้้วบ้้วนออก 2-3 ครั้้�ง เพราะน้ำำ��เกลืือมีีฤทธิ์์� ฆ่่าเชื้อ้� ไวรััสที่่อ� าจติิดอยู่่�ในช่่องปาก ลำำ�คอ และ หลอดลม ได้้ • นอนหลัับพัักผ่่อนให้้เพีียงพอ และควร ออกกำำ�ลัังกายสม่ำำ��เสมอ • หากระบบทางเดิินหายใจมีีปััญหา หรืือ มีีอาการไข้้ ให้้รีีบไปพบแพทย์์ด่่วน จริิงๆ แล้้วเรื่่อ� งไวรััสโคโรน่่า (โควิิด-19) หากเรา ดำำ�เนิินชีีวิิตอยู่่�ด้้วยสติิ ปััญญา ไม่่ประมาท ในการใช้้ ชีีวิิ ต ที่่� สุ่่� มเสี่่� ย งต่่ อ โรคภัั ย ไข้้ เ จ็็ บ ไวรัั ส ที่่� กำำ�ลัั ง ระบาดในขณะนี้้� ค งไม่่ ใ ช่่ เ รื่่� อ ง น่่ากลััว หรืือเป็็นอัันตรายอย่่างมหัันต์์ตามที่่� เราทราบจากข่่าวสารต่่างๆ แต่่ประการใด แต่่ที่่�น่่ากลััวและเราต้้องระวัังคืือระยะฟัักตััว 14 วััน และในช่่วงเวลาดัังกล่่าว เราไม่่รู้เ้� ลยว่่า ใครเป็็นโรคนี้้� เพราะผู้้�ป่่วยไม่่มีีอาการใดๆ ปรากฏให้้เห็็น การสััมผััสและอยู่่�ใกล้้ชิิดกัับ ผู้้�ป่ว่ ยจึึงมีีการติิดเชื้อ้� และการแพร่่ระบาดของ เชื้้�อไวรััสนี้้�แพร่่ขยายออกไปได้้ เชื้้อ� ไวรััส หรืือโรคภััยต่่างๆ ที่่เ� กิิดกับั คนทั้้�งหลาย รวมถึึงสััตว์์เดรััจฉานทั่่�วไป มัันก็็มีีเกิิด มีีดัับ 49

เสริิมศัักดิ์์� นริินทร์์วงษ์์

เป็็นไปตามเหตุุปัจั จััย ทั้้ง� นี้้ก็� ขึ้็ น�้ อยู่่�กับั พฤติิกรรม การกิิน และต้้องรู้้�ว่า่ อะไรควรกิินหรืือไม่่ควรกิิน โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งเนื้้�อสััตว์์ป่า่ และการใช้้ชีีวิติ ความเป็็นอยู่่�ประจำำ�วันั ของเราทั้้�งหลาย ว่่าใคร จะรัั ก ความสะอาด มีีความเป็็ น อยู่่�อย่่ า งมีี ระเบีียบเรีียบร้้ อ ย มีีความรัั บ ผิิ ดช อบต่่ อ สิ่่�งแวดล้้อมและสัังคมที่่�อยู่่�ร่่วมกัันมากน้้อย แค่่ ไ หน แต่่ ก็็ มีี คนจำำ� นวนหนึ่่� ง ใช้้ ชีีวิิ ต แบบ มัักง่่าย ไร้้ระเบีียบวิินััย กิินและมีีพฤติิกรรมที่่� สามััญชนเขาไม่่ทำำ�กััน พฤติิกรรมเยี่่�ยงนี้้�ย่่อม ก่่อให้้เกิิดโรคภััยไข้้เจ็็บต่่างๆ นานาได้้ ซึ่่�งเป็็น เรื่่�องของร่่างกายและสิ่่�งแวดล้้อมภายนอก สิ่่� ง เหล่่ า นี้้� ม นุุ ษ ย์์ เ ราสามารถแก้้ ไ ขได้้ เ มื่่� อ มีี โอกาสและวัั น เวลามาถึึง ไม่่ ใ ช่่ เ รื่่� อ งยากที่่� มนุุษย์์ผู้้�มีีสติิปััญญาจะทำำ�ไม่่ได้้ แต่่สิ่่�งหนึ่่�งที่่�ยากยิ่่�ง แก้้ไขได้้ยากหรืือแก้้ไม่่ได้้ เลย ถึึงแม้้ ว่่ า มนุุ ษ ย์์ เ ราจะมีีสติิ ปัั ญ ญา สามารถสร้้ า งสิ่่� ง ประดิิ ษ ฐ์์ ต่่ า งๆ มากมาย พัั ฒ นาเทคโนโลยีีให้้ ทัั น สมัั ย อยู่่�เสมอเพื่่� อ อำำ�นวยความสะดวกสบายให้้กัับคนทั้้�งโลก ก็็ตาม สิ่่�งที่่�แก้้ได้้ยากที่่�สุุดนั้้�นก็็คืือ ‘อุุปกิิเลส’ คืือสิ่่�งที่่�ทำำ�ให้้จิิตใจเศร้้าหมอง 16 อย่่าง คืือ ความโลภไม่่มีีที่่สิ้้� น� สุุด การปองร้้ายผู้้�อื่่น� ความ โกรธ-เกลีียดผู้้�อื่่� น การผููกโกรธนั้้� น ไว้้ การ ลบหลู่่�บุุคคลที่่�มีีบุุญคุุณ การตีีตััวเสมอผู้้�อื่่�น โดยไม่่รู้้�กาลเทศะ การอิิจฉา-ริิษยาผู้้�อื่่�นเมื่่�อ เขาได้้ดีี ความตระหนี่่�ถี่่�เหนี่่�ยว เป็็นคนเจ้้าเล่่ห์์ มารยา ความอวดดีีถืื อ ดีีความดื้้� อ รั้้� น อย่่ า ง ไร้้เหตุุผล การชิิงดีีชิิงเด่่นในทางที่่�ผิิดศีีลธรรม การถืือตััว เป็็นคนเจ้้ายศเจ้้าอย่่างการลบหลู่่� ดููหมิ่่�นผู้้�อื่่�น ความมััวเมาในชีีวิิต และความ ประมาทเลิินเล่่อในการดำำ�เนิินชีีวิิตประจำำ�วััน การดำำ�เนิินชีีวิิตด้้วยสติิ ปััญญา รัักความสะอาด มีีระเบีียบวิินััยก็็จะช่่วยให้้ร่่างกายปลอดภััย จาก ‘ไวรััสโคโรน่่า (โควิิด-19)’ และโรคอื่่�นๆ ได้้ ร ะดัั บ หนึ่่� ง มีี ส ติิ ปัั ญ ญา รัั ก ษาใจให้้ ปราศจาก ‘อุุ ปกิิ เ ลส’ ก็็ จ ะช่่ ว ยให้้ จิิ ต ใจ สงบร่่มเย็็น มีีความสุุข สดชื่่�น เบิิกบาน ชีี วิิ ต เราก็็ จ ะมีี คุุ ณค่่ า สมกัั บ ที่่� ไ ด้้ เ กิิ ด มา เป็็นมนุุษย์์


Smile S TO RY

โควิด ผิดแผน เรา 3 คน แม่่ ลููก กลัับไทยตั้้�งแต่่วัน ั ที่่� 25 กุุมภาพัั นธ์์ และตั้้�งใจอยู่่�ถึึงวัันที่่� 31 มีีนาคม แผนคืือ หลัังจากไปทำำ�บุุญ 100 วััน ให้้คุณย ุ ายทวดของเด็็กๆ แล้้ว � อยู่่ใ� กล้้บ้า้ น ทั้้�ง 2 สาวจะเริ่่ม ิ ะโยธิิน ซึ่่ง � ไปเรีียนซััมเมอร์์คอร์์สเป็็นเวลา 1 เดืือนเต็็ม ที่่�โรงเรีียนอนุุบาลพิิ ริย � ล้้ว แผนนี้้�วางมาตั้้�งแต่่เดืือนพฤศจิิกายน ปีีที่่แ Words / Photography SOPAPORN KURZ - โสภาพร ควร์ซ Illustrate SHUTTERSTOCK

50


SMILE STORY

ก่่อนออกเดิินทาง เพื่่�อนๆ ชาวเยอรมัันทุุกคน อวยพรขอให้้ไปพัักร้้อนอย่่างมีีความสุุข มีีแต่่ เพื่่�อนเกาหลีี 2 คน ที่่�ทัักว่่าจะไปจริิงๆ เหรอ? ไม่่กลััวโรคเหรอ? ตอนนี้้�เพื่่�อนๆ พวกเขาที่่�จะ ไปเมืืองไทยแคนเซิิลกัันหมด อยู่่�ที่่�เยอรมนีี ปลอดภััยกว่่า ฉัันตอบเพื่่�อนไปว่่า กัังวลใจ นิิดหน่่อย แต่่ใจจริิงกลััวฝุ่่�น PM 2.5 มากกว่่า อีีกอย่่ า งฉัั น ไม่่ ไ ด้้ ไ ปเที่่� ย ว ฉัั น กลัั บ ไปหา ครอบครััวที่่�ไทย ทางโน้้นก็็อยากเจอลููกหลาน ส่่วนสามีีไม่่กัังวลเลย เขาคิิดว่่าอย่่างไรเสีีย โรคก็็ จ ะต้้ อ งผ่่ า นไป ขอให้้ ดูู แลตัั ว เองให้้ ดีี ล้้างมืือบ่่อยๆ แล้้วกััน

ฉัันซื้้�อแอลกอฮอล์์ล้้างมืือขวดเล็็กๆ ติิดไปใช้้ บนเครื่่อ� ง 2 ขวด แต่่ไม่่รู้้�ว่า่ ซื้้อ� หน้้ากากได้้ที่ไ่� หน ไม่่เห็็นมีีวางขาย เพราะคนทั่่�วไปที่่�นี่่�ไม่่ใส่่กััน เพื่่�อนเกาหลีีบอกว่่าซื้้�อได้้ที่่�ร้้านขายยา แต่่ ไม่่ต้อ้ งไปถามหรอก ตอนนี้้ห� มดทุุกร้้าน ฉัันก็็เลย ไปที่่� ร้้ า นขายอุุ ป กรณ์์ ก่่ อ สร้้ า ง ได้้ ห น้้ า กาก สำำ� หรัั บ คนงานก่่ อ สร้้ า งมา 2 ชิ้้� น (ฮา) เอาติิดตััวไว้้ เผื่่�อต้้องใช้้บนเครื่่�อง เราเดิินทางถึึงเมืืองไทยอย่่างราบรื่่�น ต้้องไป ห้้าง กิินข้้าว ซื้้�อของใช้้ และได้้เห็็นว่่าคนไทย ตื่่� น ตัั ว กัั น มาก ใส่่ ห น้้ า กากกัั น เกืื อ บทุุ ก คน

โสภาพร ควร์์ซ

ผู้้�คนบางตา เดิินสบาย เวลาเดิินเข้้าห้้างจะมีี แอลกอฮอล์์ล้า้ งมืือไว้้ให้้บริิการ เวลาเข้้าอาคาร สำำ�นัักงานใหญ่่ๆ มีีตรวจวััดอุุณหภููมิิด้้วย ที่่โ� รงเรีียนอนุุบาลพิิริยิ ะโยธิิน คุุณครููใหญ่่โทรมา สอบถามประวััติิการเดิินทางตั้้�งแต่่ยัังไม่่เริ่่�ม เรีียน พอเปิิดเรีียน ทุุกวัันก่่อนเข้้าเรีียน คุุณครููจะ วััดอุณ ุ หภููมิินักั เรีียน ตรวจดููช่่องปาก ให้้ล้า้ งมืือ ฆ่่าเชื้้�อ ผู้้�ปกครองที่่�ไปส่่งก็็ต้้องวััดอุุณหภููมิิ และล้้างมืือเช่่นกััน มาตรการคััดกรองเหล่่านี้้� ทำำ�ให้้รู้้�สึึกอุ่่�นใจมาก มาถึึงไทยไม่่ครบสััปดาห์์ เยอรมนีีเริ่่ม� มีีคนติิดเชื้้อ� เพิ่่�มขึ้้�นเรื่่�อยๆ ความรู้้�สึึกผิิด กัังวลที่่�พาลููกมา เมืืองไทยหายไปหมด เบาใจว่่าอยู่่�เมืืองไทยดููจะ ปลอดภััยกว่่า ฉัันอ่่านข่่าวความเคลื่่�อนไหว ทุุกวััน เห็็นตััวเลขเพิ่่�มเรื่่�อยๆ โดยเฉพาะใน รััฐนอร์์ธไรน์์ เวสต์์เฟเลีีย กัับบาเยิิร์์น ส่่วน บ้้านเราอยู่่�ในแฟรงก์์เฟิิร์์ต รััฐเฮสเซน ตััวเลข ไม่่สููงมาก แต่่ก็็อดเป็็นกัังวลไม่่ได้้ เวลาคุุยกัับสามีี ถามเขา เขาบอกว่่าอ่่านข่่าว อาจจะดููน่่ากลััว แต่่ความเป็็นจริิงชีีวิิตดำำ�เนิิน ไปเหมืือนเดิิม ข้้าวของมีีทุุกอย่่าง ฉัันก็็เลย บอกว่่า ซื้้�อกัับข้้าวติิดบ้้านไว้้บ้้างน่่าจะดีี สามีี บอกว่่าอยากให้้ซื้้�ออะไรก็็ว่่ามา ฉัันตอบว่่า เอาที่่เ� ธอจะกิินจะใช้้นั่่น� แหละ ไม่่ต้อ้ งคิิดเผื่่�อถึึง พวกฉัันหรอก อีีกตั้้�งนานกว่่าพวกฉัันจะกลัับ ฉัันเป็็นห่่วงเธอจะไม่่มีีของกิินต่่างหาก ตััวเลขผู้้�ติิดเชื้้�อในยุุโรปเพิ่่�มอย่่างรวดเร็็ว จน อิิตาลีีปิิดประเทศ ที่่�เยอรมนีีตััวเลขก็็เพิ่่�มขึ้้�น พรวดพราดเช่่ น กัั น จนวัั น พฤหัั ส บดีีที่่� แ ล้้ ว บาเยิิร์น์ ประกาศปิิดโรงเรีียน พวกเราในเฮสเซน คาดกัันว่่ารััฐเราก็็น่่าจะมีีคำำ�สั่่�งคล้้ายกัันออก มาในไม่่นานนี้้� ฉัันเองอยู่่�ในกลุ่่�ม WhatsApp ของตััวแทน ผู้้ป� กครองโรงเรีียน ช่่วงสุุดสัปั ดาห์์ที่เ่� ต็็มไปด้้วย ความไม่่แน่่นอน ถ้้าพููดเป็็นภาษาไทยก็็ต้้อง บอกว่่า สายไหม้้! ตื่่�นขึ้้�นมาดููข้้อความเหยีียบ ร้้ อ ยตลอด สุุ ดท้้ า ยประกาศก็็ อ อกมาจริิ ง ๆ ปิิดเรีียนตั้้�งแต่่วัันอัังคารที่่�ผ่่านมาจนถึึงกลาง เดืือนเมษายนเลย ช่่วงสุุดสััปดาห์์ฉัันยัังโทร คุุยกัับสามีี สามีีก็็แซวว่่า ดููไปๆ ตอนนี้้�พวกเธอ อยู่่�เมืืองไทยจะปลอดภััยมากกว่่าแล้้วนะ!

51


SMILE STORY

วัันจัันทร์์ฉัันพาเอมม่่าไปโรงเรีียน คุุณครููวััด อุุณหภููมิิเอมม่่าได้้ 37.6 องศาเซลเซีียส จึึงต้้อง กลัับบ้้าน ไม่่ได้้เรีียน ฉัันเริ่่ม� จิิตตก แต่่เคราะห์์ดีี ที่่ก� ลัับมาบ้้านแล้้วลููกไม่่มีีอาการแบบคนป่่วย ร่่าเริิงแจ่่มใส และวััดอุุณหภููมิิได้้เป็็นปกติิใน ราวเที่่�ยงวััน บ่่ายวัันนั้้�น ฉัันตััดสิินใจว่่าจะ เตรีียมซื้้� อ ข้้ า วของที่่� จ ะเอากลัั บ มาเยอรมนีี และจััดกระเป่่าให้้เสร็็จ ไม่่รอไปจนถึึงปลาย เดืือนก่่อนกลัับแล้้ว ตอนเย็็นไปเดิินห้้าง คนโล่่ง โหวงเหวงจนเกิิดความรู้้�สึึกผิิดในใจว่่า ทำำ�ไมยััง พาตััวเองมาห้้างอีีก ไปซื้้อ� ของที่่ซูู� เปอร์์มาร์์เก็็ต ค่่อยมีีคนเพิ่่�มขึ้้�นมาหน่่อย ของที่่�หมดคืือบะหมี่่�กึ่่�งสำำ�เร็็จรููป ทุุกรสที่่�เป็็น ยี่่ห้� อ้ ไทย (ของเกาหลีียัังมีีอยู่่�) และโจ๊๊กแบบซอง ส่่วนอาหารสำำ�เร็็จรููปบรรจุุซองและกระป๋๋อง มีีเหลืือน้้อยมาก และแน่่นอนว่่า พวกน้ำำ��ยา ล้้างมืือ สบู่่�ล้้างมืือ โดยเฉพาะยี่่ห้� อ้ คิิเรอิิ ไม่่เหลืือ แม้้แต่่วิิญญาณให้้เห็็น ตอนกลางคืืน สามีี ส่่งข้้อความมาถามว่่า จะลองพิิจารณาเรื่่�อง การกลัับเยอรมนีีก่่อนกำำ�หนดบ้้างไหม อ่่านแล้้ว รู้้�ได้้ทัันทีีว่่าผิิดปกติิแน่่นอน เพราะเขาใจเย็็น ชิิลล์์ มาโดยตลอด เมื่่�อลููกหลัับ เราจึึงโทรคุุยกััน… สามีีบอกว่่า ก่่ อ นหน้้ า นี้้� เ ขาไม่่ รู้้�สึึ กเป็็ น กัั ง วลอะไรเลย แต่่ ส ถานการณ์์ มัั น เลวร้้ า ยลงอย่่ า งรวดเร็็ ว หลายประเทศในยุุโรปประกาศปิิดพรมแดน แล้้ว สหรััฐอเมริิกาเองก็็ประกาศภาวะฉุุกเฉิิน

และห้้ า มการเดิิ น ทางจากประเทศในยุุ โ รป มายัังสหรััฐอเมริิกา เป็็นเวลา 30 วััน เกิิดความ วุ่่�นวายที่่�สนามบิินมาก เขาคิิดว่่าอีีกไม่่นาน EU ก็็น่่าจะมีีมาตรการลัักษณะนี้้�เช่่นกััน ถ้้าไม่่รีีบกลัับมาตอนนี้้� รอให้้ถึึง 31 มีีนาคม (อีีกครึ่่�งเดืือน) อาจจะกลัับไม่่ได้้ เพราะไม่่มีี เที่่�ยวบิินให้้กลัับ ต้้องเลื่่�อนออกไปอีีกยาว ซึ่่�ง อาจจะเป็็ น เดืื อ นหรืื อ หลายเดืื อ นก็็ เ ป็็ น ได้้ เพราะเขาคิิดว่่าไวรััสนี้้�จะไม่่หมดไปภายใน 2-3 สััปดาห์์ข้้างหน้้าแน่่! เขาย้ำำ��ว่่า ไม่่ได้้เป็็น กัั ง วลถึึงความปลอดภัั ย เรื่่� อ งไวรัั ส เชื่่� อ ว่่ า พวกเราทุุกคนที่่�ไทยดููแลตััวเองได้้ดีี แต่่เป็็น เรื่่�องที่่�ว่่า ถ้้าไม่่ตััดสิินใจกลัับตอนนี้้� อาจจะ ไม่่ได้้กลัับอีีกยาว ฉัั น ตอบว่่ า ขอคุุ ย กัั บ ที่่� บ้้ า นก่่ อ น และพรุ่่� ง นี้้� จะไปสอบถามที่่�การบิินไทย เพราะตั๋๋�วที่่�ซื้้�อมา เป็็ น ตั๋๋� ว ถููก ไม่่ รู้้�ว่่ า เปลี่่� ย นเที่่� ย วบิิ น กลัั บ จะ ได้้ไหม จะต้้องเสีียเงิินเท่่าไร ตอนนี้้�ดึึกเกืือบ เที่่�ยงคืืนแล้้ว ทำำ�อะไรไม่่ได้้แล้้ว เมื่่�อวางสาย จากสามีี ฉัันก็็เข้้านอน รู้้�สึึกตััวคืือได้้ยิินเสีียง โทรศััพท์์ดััง ซึ่่�งเป็็นเสีียงเรีียกเข้้าที่่�ฟัังก็็รู้้�ว่่า สามีีโทรมา ดููนาฬิิกาก็็เห็็นว่่า 6 โมงเช้้าวััน อัังคาร หมายความว่่าที่่�เยอรมนีีคืือเที่่�ยงคืืน นี่่�ไม่่ยอมหลัับยอมนอน รอคุุยกัับฉัันแน่่ๆ สามีีขอโทษที่่�โทรมาปลุุก และเล่่าว่่าระหว่่าง 6 ชั่่�วโมงที่่�ฉัันนอน เขาลองเช็็กเที่่�ยวบิินต่่างๆ 52

จากกรุุงเทพฯ กลัับแฟรงก์์เฟิิร์์ตในช่่วง 2-3 วัันข้้างหน้้า พบว่่าหลายเที่่ย� วบิินเต็็ม ซื้้อ� ไม่่ได้้ ที่่�ซื้้�อได้้ก็็ตั๋๋�วชั้้�นประหยััด ก็็มีีราคา 2,000 กว่่า ยููโร ถ้้าบิินทั้้�ง 3 คน ก็็เป็็นเงิิน 7,000-8,000 ยููโร และเมื่่�อเที่่�ยวบิินเป็็นที่่�ต้้องการขนาดนี้้� ฉััน ไม่่น่่าจะเลื่่�อนตั๋๋�วเดิินทางกลัับให้้เร็็วขึ้้�นได้้ สามีีเลยไปลองเช็็กว่่า ถ้้าใช้้ไมล์์แลกตั๋๋�วจะยััง ได้้ไหม พบว่่ายัังพอมีีบางเที่่�ยวบิินที่่�ยัังใช้้ไมล์์ แลกที่่นั่่� ง� ได้้ และจ่่ายค่่าธรรมเนีียมอีีกนิิดหน่่อย แต่่ระหว่่างที่่ร� อจะคุุยกัับฉััน เที่่ย� วบิินก็็หายไป จากระบบเรื่่อ� ยๆ จนตอนนี้้� เร็็วที่่สุ� ดคื ุ อื เที่่ย� วบิิน วัันพฤหััสบดีี พุุธก็็ไม่่มีีแล้้ว ศุุกร์์ เสาร์์ อาทิิตย์์ ก็็ไม่่มีีเช่่นกััน ถ้้าเราคิิดจะกลัับ ก็็ควรตััดสิินใจ เดี๋๋�ยวนี้้� ไม่่ควรรอต่่อไปอีีก เสีียงในหััวบอกว่่า ฉัันยัังไม่่ได้้บอกใครในบ้้าน เลย ขณะเดีียวกัันสติิก็็บอกเช่่นกัันว่่า ถ้้าเขา ไม่่อยากให้้กลัับ เขาคงไม่่ลงทุุนหาขนาดนี้้� และสามีีคงอยู่่�ไม่่เป็็นสุุข นอนไม่่หลัับ หาก เราไม่่ตััดสิินใจและไม่่มีีคำำ�ตอบให้้ในเรื่่�องนี้้� รวมทั้้�งจััดการให้้ลุุล่่วงไป ฉัันนิ่่�งไปอึึดใจแล้้ว ตััดสิินใจบอกสามีีว่่า กลัับ จััดการไปเลย ฉััน ถืือสายรออยู่่�ตลอดที่่�เขาดำำ�เนิินการ เพราะ สามีีเองก็็ไม่่แน่่ใจว่่าจะจองได้้สำำ�เร็็จหรืือไม่่ เว็็บจะล่่มหรืือเปล่่า เรีียกว่่า ลุ้้�นทุุกครั้้ง� ที่่ก� ดปุ่่�ม ต่่อไป สุุดท้า้ ย เราจองได้้สำำ�เร็็จ ได้้รหััสการจองมาแล้้ว


SMILE STORY

เขาขอโทษที่่�ทำำ�ให้้แผนการอยู่่�เมืืองไทยของ เราต้้องสั้้�นลง รวมทั้้�งฝากขอโทษที่่�บ้้านด้้วย ฉัั น ตอบว่่ า ไม่่ มีี อะไรที่่� ต้้ อ งขอโทษเลย ฉัั น เชื่่�อว่่าทุุกคนจะเข้้าใจ

สามีีคาดการณ์์ไม่่ผิิด บ่่ายวัันอัังคารนั้้�นเอง EU ประกาศห้้ามผู้้�ที่่�ไม่่ใช่่พลเมืือง หรืือไม่่มีี เหตุุจำำ�เป็็นเดิินทางเข้้า 26 ประเทศสมาชิิก และแนะนำำ�ให้้พลเมืืองเดิินทางกลัับเข้้าประเทศ ก่่อนที่่�การเดิินทางจะยิ่่�งจำำ�กััดมากไปกว่่านี้้� ฉัันรู้้�สึึกดีีที่่�เรามีีตั๋๋�วใหม่่อยู่่�ในมืือแล้้ว แต่่ในใจ ก็็เป็็นกัังวลอยู่่�ลึึกๆ อีีกตั้้�ง 2 วััน กว่่าจะบิิน ในสถานการณ์์อย่่างนี้้� กลััวเหลืือเกิินว่่าเขาจะ ยกเลิิกเที่่ย� วบิินไปเสีียก่่อน ก็็ได้้แต่่ภาวนาในใจ ขณะเดีียวกัันฉัันก็็แจ้้งกัับทุุกคนในครอบครััว โรงเรีียนลููก และเพื่่�อนอีีกมากมายที่่�นััดว่่าจะ เจอกััน ทุุกคนตอบเป็็นเสีียงเดีียวกัันว่่า เข้้าใจ ดีีแล้้ว เป็็นห่่วงอยู่่�เหมืือนกัันหลัังจากได้้ยิิน ข่่าว EU เย็็นวัันพุุธ สามีีโทรมาแจ้้งว่่าเช็็กอิินออนไลน์์ ให้้ไม่่ได้้ เขาเป็็นกัังวลว่่ามีีปััญหาทางเทคนิิค อะไรหรืือเปล่่าที่่ทำ� ำ�ให้้เราไม่่อยู่่�ในระบบ (และ จะไม่่ได้้บิิน) ฉัันบอกสามีีว่่า ดึึกแล้้ว โทรถาม ก็็คงไม่่ได้้เรื่่�องอะไรแล้้วล่่ะ ไปลุ้้�นที่่�สนามบิิน แล้้วกััน แต่่เชื่่�อว่่าคงไม่่ได้้เป็็นอะไรหรอก ใน ภาวะเช่่นนี้้�เขาคงต้้องการตรวจดููเอกสารการ เดิินทางของผู้้�โดยสารทุุกคน

เช้้าวัันพฤหััสบดีี เที่่�ยวบิินเราคืือ 12.40 น. แต่่ เราออกจากบ้้านตั้้�งแต่่ 8 โมงเช้้า โดยปกติิแล้้ว การออกช่่วงเวลานี้้� รถจะติิดมาก เรีียกว่่า ออก 8 โมงหรืือ 9 โมงก็็มีีค่่าเท่่ากััน แต่่วัันนั้้�นรถ เคลื่่�อนตััวได้้สะดวก มีีหนาแน่่นเป็็นช่่วงสั้้�นๆ ประปราย เราทำำ�เวลาประวััติิศาสตร์์ ไปถึึง สนามบิินได้้ภายใน 40 นาทีี ทั้้�งที่่�ปกติิจะใช้้ เวลาชั่่�วโมงกว่่า ตอนที่่� เ ช็็ ก อิิ น รู้้�สึึ กลุ้้�นมากๆ ว่่ า ทุุ ก อย่่ า งจะ ผ่่านไปด้้วยดีีไหม เพราะเชื่่อ� ว่่าเที่่ย� วบิินคงเต็็ม กลััวไปเองว่่าการที่่�ใช้้ไมล์์แลกตั๋๋�วนี้้�อาจทำำ�ให้้ เรามีีศัักดิ์์�และสิิทธิ์์น้� อ้ ยกว่่าคนจ่่ายเงิิน อาจถููก เตะออกจากระบบได้้ ปรากฏว่่าทุุกอย่่างผ่่านไป อย่่างสะดวกราบรื่่�นและรวดเร็็ว ในสนามบิิน ไม่่ได้้โล่่งโหวงเหวง แต่่ถ้า้ เทีียบกัับปกติิก็ถื็ อื ว่่า บางตามาก ฉัันกัับลููกไปรอขึ้้น� เครื่่อ� งก่่อนเวลา (ปกติิฉันั จะเอ้้อระเหยเดิินดููของ) และเมื่่�อได้้นั่่ง� ลงบนที่่นั่่� ง� ความรู้้�สึึกหนัักๆ หน่่วงๆ ในใจก็็เริ่่ม� คลายลง ได้้กลัับแน่่ๆ แล้้วสิินะ 11 ชั่่�วโมงต่่อมา เราก็็ถึึงแฟรงก์์เฟิิร์์ต ไม่่มีีการ ตรวจอุุณหภููมิิเพื่่�อคััดกรอง แต่่มีีตำำ�รวจมายืืน ขอดููเอกสารการเดิินทางหลัังจากลงเครื่่�อง ได้้ไม่่นาน (ยัังไม่่ทัันถึึง ตม.) เรีียกว่่าประกาศ ของ EU นั้้�น มีีผลบัังคัับใช้้จริิง หากไม่่ได้้เป็็น พลเมืืองครอบครััวของพลเมืือง และผู้้�มีีสิิทธิ์์� พำำ�นััก ไม่่สามารถเข้้าเมืืองได้้ในขณะนี้้�

53

สามีีมารอรัับลููกและภรรยา เด็็กๆ เห็็นปาป๊๊า ก็็กระโดดเข้้าใส่่ (จะบอกให้้ลููกล้้างมืือ ก็็ไม่่ทันั เสีียแล้้ว) เรา 2 คน มองหน้้ากัันแล้้วยิ้้�มโล่่งใจ ปฏิิบััติิการพาลููกและเมีียกลัับบ้้าน ผ่่านพ้้น ไปได้้ด้้วยดีี

ขอบคุุณการบิินไทย ที่่�ยัังทำำ�การบิินอยู่่� ขอ ปรบมืื อ ให้้ กัั บ กัั ป ตัั น และลููกเรืื อ ทุุ ก คนที่่� ทำำ� หน้้าที่่�อย่่างแข็็งขััน ระหว่่างที่่�อยู่่�บนเครื่่�อง สะดวกสบายดีีทุุ ก อย่่ า ง ลืื ม ไปเลยว่่ า มีี สถานการณ์์ฉุุกเฉิิน วิิกฤติิโควิิดนี้้�อยู่่� ขอบคุุณเจ้้าหน้้าที่่ทุ� กุ คนที่่ส� นามบิิน ทุุกคนเสี่่ย� ง กว่่าใคร แต่่ก็็ยัังต้้องปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของตนเอง ชื่่�นชมจากใจค่่ะ ขอบคุุณครอบครััวทุุกคนที่่�เข้้าใจว่่าเวลาที่่�ได้้ อยู่่�กัับเด็็กๆ ลดน้้อยลงไปเกืือบครึ่่�ง รวมทั้้�งยััง มีีธุุระปะปัังที่่�ยัังไม่่ได้้ทำำ�ให้้ แล้้วจะกลัับไปทำำ� ให้้เร็็วที่่�สุุดเท่่าที่่�สถานการณ์์จะอำำ�นวยนะคะ ขอบคุุณสามีี ที่่�รัักและเป็็นห่่วงลููก เมีีย ดููแล บริิหารจััดการให้้ทุุกอย่่าง ส่่วนประเทศไทยที่่�รััก ช่่วงนี้้�เราคงต้้องห่่างกััน สัักพัักนะจ๊๊ะ จนกว่่าเขาจะบิินใหม่่


Smile FA M I LY

Words / Photography PASSAMON HALL Illustrate SHUTTERSTOCK

54


S M I L E FA M I LY

ผลการคัั ด เลืือกนัั ก แสดงที่่� พี่่� ป.6 ไปแคสมา ปรากฏว่่าสมใจหมาย ได้้บท 1 ใน 7 นัักแสดงนำำ�ที่่�ไม่่ต้้องร้้องเพลง แต่่ ส ถานการณ์์ ก ารระบาดของไวรัั ส Covid 19 โรงเรีียนพี่่� ป.6 ต้้องปิิด และ คาดว่่าจะปิิดไปจนถึึงสิ้้น � เทอมการศึึกษา การแสดงคงจะต้้องหยุุดไป ซึ่่�งพี่่� ป.6 ก็็ จ ะเลื่่� อ นชั้้� น ไปโรงเรีี ย นใหม่่ หรืือ โรงเรีียนจะเปิิดก่่อนตอนไหน ก็็ยัังไม่่ สามารถมีีใครบอกได้้ เพราะการแพร่่ � และจำำ�นวนผู้้�เสีียชีวิ กระจายการติิดเชื้้อ ี ต ิ ก็็ยัังเพิ่่� มขึ้้�นเรื่่�อยๆ

ก็็ ป ระเมิิ น สถานการณ์์ กัั น ไปเป็็ น รายวัั น ฮะ เมื่่�อเดืือนที่่�แล้้วหม่่ามี้้�กุ๊๊�กไก่่ยัังจััดหาหน้้ากาก อนามััยจากพี่่�ที่่�อยู่่�ประเทศอเมริิกาส่่งไปให้้ เพื่่�อนที่่�ประเทศฮ่่องกงอยู่่�เลย ชั่่�วเวลายัังไม่่ ข้้ามเดืือนดีี สถานการณ์์ทุุกสิ่่�งก็็เปลี่่�ยนแปลง ไป... ในช่่วงแรกๆ คนที่่�นี่่� (UK) เค้้าไม่่ใช้้หน้้ากาก อนามััยกัันเลยฮะ ถ้้าไม่่ป่่วย (ในความจริิง ที่่ป่� ว่ ยก็็ไม่่เห็็นใส่่นะ) โดยปกติิหน้้ากากอนามััย ที่่�นี่่�ก็็ไม่่มีีขายตามร้้านสะดวกซื้้�ออยู่่�แล้้ว ยิ่่�ง มามีีเหตุุการณ์์แบบนี้้�ก็็ยิ่่�งหายากเข้้าไปอีีก รวมไปถึึงหมอพยาบาลในฌรงพยาบาลก็็ไม่่มีี ใช้้ด้้วย ชาวบ้้านในวิิลเลจเล็็กๆ อย่่างพวกเรา ต่่างช่่วยกัันนำำ�ผ้้าปููที่่�นอนเก่่ามาซัักให้้สะอาด ตััดเป็็นหน้้ากาก ส่่งไปให้้หมอพยาบาลใช้้กััน ส่่ ว นที่่� เ หลืื อ ก็็ นำำ� มาขายคนในวิิ ล เลจพอให้้ เป็็นทุุนเพื่่�อนำำ�ไปซื้้�อ ผ้้า และแผ่่นกรอง มาตััด ทำำ�เป็็นหน้้ากากชุุดใหม่่ ในวัันที่่�โบสถ์์ปิิดพร้้อมกัับคาสิิโนนั้้�น มีีเงิิน 55

ไม่่ได้้หมายความว่่าจะซื้้�อได้้ทุุกสิ่่�ง เพราะมััน ไม่่มีีขาย! แต่่ถ้า้ ไม่่มีีเงิินก็็อยู่่�ไม่่ได้้ สถานการณ์์ ที่่�ต้้องแบ่่งรัับแบ่่งสู้้� แบบนี้้�เราก็็ต้้องมาจััดวาง และลำำ�ดับั สิ่่�งที่่สำ� ำ�คัญ ั ต่่อการดำำ�รงชีีวิิตกัันใหม่่ ประชาชนส่่วนใหญ่่ก็็ต้้องปรัับเปลี่่�ยนวงจร ชีีวิิตกัันใหม่่ แด๊๊ดพีีทก็็ต้้องทำำ�งานจากที่่�บ้้าน พี่่� ดีี แลนท์์ ก็็ ต้้ อ งเรีียนออนไลน์์ ใ นช่่ ว งเช้้ า ช่่วงบ่่าย ก็็ช่ว่ ยหม่่ามี้้�เด็็ดหางถั่่ว� งอก ใบกะเพรา ใส่่กัับข้้าวขาย ช่่วงนี้้�ก็็จะขายดีีหน่่อย เพราะ เราทำำ� อาหารตามสั่่� ง ให้้ ลูู กค้้ า สั่่� ง ล่่ ว งหน้้ า มาทางเพจ จ่่ายเงิินกัันแบบออนไลน์์เท่่านั้้�น แล้้ ว ก็็ ม ารัั บ กัั บ ข้้ า วกัั บ ปลาตามวัั น เวลาที่่� นััดแนะกัันไป กิิจการข้้าวแกงเล็็กๆ ของเรา ถึึงแม้้จะขายดีี แต่่ในความเป็็นจริิงแล้้วการ ออกไปหาซื้้�อ วัั ต ถุุ ดิิ บ ก็็ เ ป็็ น เรื่่�อ งที่่� เ สี่่� ย งต่่ อ การติิ ด เชื้้� อ ในขณะนี้้� ม ากฮะ ต้้ น ทุุ น ในการ หาวััตถุุดิิบสููงขึ้้�น และหายากมากขึ้้�น ร้้านรวง จำำ�กััดเวลาในการขาย จำำ�นวนของที่่�ซื้้�อแต่่ละ ครััวเรืือน เพื่่�อป้้องกัันปััญหาสิินค้้าขาดแคลน เหมืือนช่่วงแรกๆ ที่่�เกิิดการระบาดใหม่่ๆ


S M I L E FA M I LY

โรงพยาบาลกลัับกลายเป็็น สถานที่่�หนึ่่�งใน การแพร่่เชื้้�อในครั้้�งนี้้�!

การออกไปหาซื้้อ� วััตถุุดิบิ มาประกอบอาหารขาย และของใช้้ ที่่� จำำ� เป็็ น นี่่� ใ ช้้ เ วลาทั้้� ง วัั น เลยฮะ เพราะต้้องไปต่่อคิิวย้้าววยาวถึึงดาวอัังคาร กว่่าจะได้้เข้้าไปซื้้�อ และเมื่่�อได้้เข้้าไปแล้้วก็็ ต้้ อ งปฏิิ บัั ติิ ต ามกฏระเบีียบอย่่ า งเคร่่ ง ครัั ด รัักษาระยะห่่าง เด็็กไม่่ได้้รัับอนุุญาตให้้เข้้า ไปด้้ ว ย หลายครั้้� ง ก็็ จ ะเห็็ น พ่่ อ บ้้ า นออกมา จัับจ่่ายแทนแม่่บ้้าน และก็็แทบจะตีีกัันทาง โทรศัั พ ท์์ เ นื่่� อ งจากพ่่ อ บ้้ า นหาสิ่่� ง ที่่� ค นที่่� อ ยู่่� ปลายสายต้้องการไม่่เจอ ก็็เป็็นภาพที่่�ตลกขำำ� ในเหตุุการณ์์เทาๆ แบบนี้้�ฮะ ส่่ ว นบ้้ า นฮอลล์์ นั้้� น คนที่่� อ อกไปซื้้� อ อาหาร และของจำำ�เป็็นคืือหม่่ามี้้�กุ๊๊�กไก่่คนเดีียวเลย เพราะถ้้าปล่่อยให้้แดดดี๊๊�พีีทไปซื้้�อนั้้�น เราจะ ได้้สิ่่�งของที่่�เราต้้องการและไม่่ต้้องการเพิ่่�ม

อย่่างละ 2 สิ่่�งขึ้้�นไป เพราะแด๊๊ดดี๊๊�พีีทจะทน กัับคำำ�ว่่า ซื้้�อ 3 จ่่าย 2 ไม่่ได้้ กลัับมาทีีไรหม่่ามี๊๊� กุ๊๊�กไก่่มองบนทุุกทีี! สถานการณ์์ปััจจุุบัันมัันบัังคัับให้้เราต้้องใช้้ ชีีวิิตอย่่างมีีสติิให้้มากขึ้้�น ระวัังเนื้้�อระวัังตััว เวลาออกไปข้้างนอก (แต่่ถ้้าชีีวิิตมีีทางเลืือก ไม่่ต้้องออกได้้น่่าจะดีีที่่�สุุด!) เลืือกใช้้ จัับจ่่ายในสิ่่�งที่่�จำำ�เป็็นจริิงๆ ไม่่ต้้อง กัักตุุนอะไร ถึึงแม้้มาตรการการช่่วยเหลืือของ รััฐบาลจะมีีอยู่่� แต่่ก็็ไม่่ได้้หมายความว่่าจะ เข้้าถึึงประชาชนทุุกคน หมอ พยาบาล และ พนัักงานในโรงพยาบาลที่่ทำ� ำ�งานกัันหนัักมาก ในขณะนี้้� มีีผลตรวจยืืนยัันว่่าติิดเชื้้�อนี้้�แล้้ว กว่่าครึ่่�ง!!

56

สำำ�หรัับ UK นั้้�น ผู้้�ที่่�ติิดเชื้้�อในระยะแรกๆ และ อาการไม่่หนััก หมอเค้้าก็็จััดยา และให้้รัักษา ตัั ว เองอยู่่�ที่่� บ้้า น กัั ก ตัั ว ดููอาการกัั น ไป ถ้้ า อาการหนัักเมื่่�อใด ก็็ค่่อยมาว่่ากัันอีีกทีี แต่่ก็็ ไม่่ได้้แปลกใจอะไร ระบบการแพทย์์ของที่่�นี่่� เป็็นแบบนี้้�มานานแล้้ว เราก็็เลยเคยชิินกัับ การดููแลตััวเองให้้ไม่่เจ็็บไม่่ป่่วยให้้มากที่่�สุุด ถ้้าอาการเจ็็บป่่วยทั่่�วไปที่่ไ� ม่่หนัักถึึงขึ้้น� ติิดเชื้้อ� จริิงๆ ก็็คงดููแลตััวเองให้้ดีีที่่�สุุดก่่อน ทุุกวัันนี้้� ล้้างมืือกัันจนเส้้นวาสนาหายแล้้วฮะ สเปรย์์ แอลกอฮอล์์ ที่่� หัั น หัั ว ผิิ ดด้้ า นฉีีดเข้้ า หน้้ า นี่่� ก็็ หลายเพลาอยู่่�! รวมๆ แล้้วสถานการณ์์ทางนี้้�ยัังอยู่่�ดีี มีีแรงฮะ หม่่ามี๊๊�และแด๊๊ดดี๊๊�ไม่่เคร่่งครััดมากกัับการเรีียน ออนไลน์์ ข องพี่่� ดีี แลนท์์ คืื อ ให้้ เ รีียนวัั น ละ 3 ชั่่�วโมงในตอนเช้้า ช่่วงบ่่ายช่่วยแม่่เก็็บ ทำำ� งานบ้้าน ล้้างจาน ฝึึกทัักษะการใช้้ชีีวิิตล้้วนๆ งานบ้้านต้้องแบ่่งเป็็นตารางหน้้าที่่�ช่่วยกัันทำำ� ในช่่วงเย็็น หลัังจากเสร็็จสิ้้�นภาระกิิจในการ ทำำ�มาหากิิน ส่่วนใหญ่่เราก็็จะเล่่นบอร์์ดเกมส์์ กัันฮะ ที่่บ้� า้ นมีีบอร์์ดเกมส์์เล่่นตั้้�งแต่่ระดัับอายุุ 3-100 ขวบเลย เราเล่่นกัันมานานหลายปีี ก็็เลยสะสมไปเรื่่�อยๆ หากไม่่เล่่นบอร์์ดเกมส์์ ก็็เพ้้นท์์โมเดล รถถััง Warhammer 40k หรืือไม่่ก็็ Dungeons and Dragons และ X wing ซึ่่�ง โมเดลทั้้�งหมดนั่่�นก็็คืือบอร์์ดเกมส์์ด้้วยฮะ


S M I L E FA M I LY

วัันไหนเหนื่่�อยมากหน่่อยจากการทำำ�กัับข้้าวขาย ก็็เหลืือแค่่ การเล่่น Card Game บนเตีียงนอน ทุุกสิ่่�งจบสิ้้�นที่่�เวลา 3 ทุ่่�ม แยกย้้ายค่่ะ พี่่� ป.6 ไปนอนอ่่านหนัังสืือวรรณกรรมที่่ตั� วั เองชอบ ในห้้องนอน (ห้้องนอนของพี่่� ป.6 ไม่่มีีอุปุ กรณ์์อิเิ ล็็คทรอนิิกส์์ใดๆ นอกจากโคมไฟ ไว้้อ่า่ นหนัังสืือ แด๊๊ดดีีพีีทก็็ลงไปดููทีีวีีโปรแกรม หนััง ส่่วนหม่่ามี้้�ก็มีีนั ็ ดกั ั บั ซีีรีีย์์ที่แ่� ฟนเพจแนะนำำ�มาในโพสต์์ก่อ่ น แต่่ก็ยั็ งั ดููไปได้้ไม่่ถึึงไหนฮะ บอกตรงๆ ว่่าการ Lockdown ในครั้้ง� นี้้� เราใช้้ชีีวิิตด้้วยกัันจริิงๆ รัับผิิดชอบหน้้าที่่�ในแต่่ละวัันด้้วยกััน แต่่ก็็ต้้องมีีเวลาส่่วนตััวของใครของมัันอย่่างน้้อย 1 ชั่่�วโมง พอหมดวััน ก็็หลัับกัันแบบหลัับไม่่ฝัันเลยฮะ กำำ�ลัังใจในชีีวิิตเกิิดจากการใช้้ชีีวิิตให้้มีีสติิอยู่่�กัับเหตุุการณ์์ ปััจจุุบััน ยอมรัับ รัับผิิดชอบตััวเอง ครอบครััว และรัับผิิดชอบ ต่่อสัังคมส่่วนรวม และพยายามช่่วยเหลืือตััวเองก่่อนให้้ได้้ มากที่่�สุุด ไม่่เสพดราม่่า ไม่่ให้้ค่่ากัับคนคิิดลบ พอความสงบ เกิิดขึ้้�นในใจ ความสุุขเล็็ก เบาๆ ไม่่หวืือหวามัันก็็เกิิดขึ้้�นเองฮะ ช่่วงนี้้�ถ้า้ ออกไปยืืนในสวนหลัังบ้้าน เราจะได้้ยินิ เสีียงธรรมชาติิ ดัังกว่่าปกติินะเออ - บุุญรัักษานะคะทุุกคน 57


Smile

S H O RT S TO RY

อลััน…ที่่� อรััญ

‘อลััน’ เด็็กน้อ ้ ยที่่�เพิ่่� งจบประถม 6 จากกรุุงเทพฯ พ่่ อของเขาเป็็นทหาร ต้้องย้้ายมาประจำำ�การที่่�อรััญประเทศ ทำำ�ให้้อลัันต้้องย้้ายตามพ่่ อมาด้้วย เขาต้้องมาเข้้าโรงเรีียนมััธยมต้้นที่่�อยู่่ไ� ม่่ไกลจากค่่ายทหาร แน่่นอนว่่าค่่ายทหารย่่อมตั้้�งไม่่ห่า่ งจากชายแดนของประเทศเพื่่� อนบ้้าน � อ นั่่�นทำำ�ให้้อลัันไม่่พอใจนัักที่่ต้ ้ งตามพ่่ อมาอยู่่�ถึึงชายแดน แต่่อลัันไม่่มีท ี างเลืือก จำำ�ต้อ ้ งเดิินทางมาปฐมนิิเทศในวัันนี้้� และต้้องค้้างที่่�โรงเรีียน 1 คืืน Words พรทิพย์ สาทิสสะรัต Photo SHUTTERSTOCK

ณ หอประชุุมโรงเรีียนมััธยม, หลัังอาหารเย็็น ในขณะที่่�อลัันกำำ�ลัังนั่่�งอยู่่�ในแถว ฟัังรองครูู ฝ่่ายปกครองพููดเรื่่�องที่่�เราจะทำำ�ช่่วงค่ำำ��นี้้�อยู่่� เพลิินๆ “นาย นาย นายนั่่�นแหละ” เสีียงเด็็กผู้้�ชาย คนหนึ่่�งทัักทำำ�ให้้อลัันหัันไปมองตามเสีียง “นายมาจากโรงเรีียนอะไร เรามาจาก อำำ�เภอคลองหาด เราชื่่�อ ‘นััท’ หรืือนััทเฉีียบ” เขายัักคิ้้�วให้้ “เออ… เราชื่่อ� ‘อลััน’ เรามาจากกรุุงเทพฯ” แม้้ว่่าอลัันจะงง ไม่่นึึกว่่าจู่่�ๆ จะมีีคนมาทััก แต่่ก็็หัันไปตอบ “โห...เด็็กเทพหรืือเนี่่�ย ว้้าว กรุุงเทพฯ เป็็นไง ใหญ่่ไหม เคยขึ้้�นรถไฟลอยฟ้้าเปล่่า มัันสููงเห็็นเมฆไหม” นััทตาโตวาว อลัันมอง หน้้าเขา แล้้วคิิดตาม “ไอ้้นี่มั่� นั จะกวนทีีนเราเปล่่าวะ นี่่มั� นั กำำ�ลังั ล้้อเราเล่่นอยู่่�หรืือเปล่่า หรืือมัันไม่่เคยเห็็น

รถไฟฟ้้าจริิงๆ” “นายหมายถึึงรถไฟฟ้้าใช่่ไหม? มัันไม่่สููง ขนาดนั้้�นหรอก นายไม่่เคยไปกรุุงเทพฯ เลย เหรอ” อลัันถามกลัับ “ไม่่เคยไปน่่ะสิิ พ่่อบอกว่่า จะพาไป พาไป แต่่ไม่่เคยพาไปสัักทีี หรููสุุดของเราก็็สระแก้้ว ไกลสุุดที่่พ่� อ่ เคยพาไป ได้้มาเข้้า ม. ต้้นที่่อ� รััญนี่่� ถืือว่่าพ่่อใจดีีมากแล้้วนะ เพราะคลองหาดอยู่่� ไม่่ไกลจากที่่นี่� �่ ไปเช้้าเย็็นกลัับได้้” นััททำ�ำ หน้้าเซ็็ง “ว่่าแต่่ทำำ�ไมนายให้้เราเรีียกว่่า นััทเฉีียบ ล่่ะ” อลัันสงสััย “ก็็เพราะมัันคิิดว่่ามัันเฉีียบที่่�สุุดแล้้วใน คลองหาดน่่ะสิิ” เด็็กผู้้�ชายอีีกคนเข้้ามานั่่�ง ใกล้้ๆ พวกเขา “ส่่วนเรา ให้้เรีียกเราว่่า ‘คริิส’ หรืือจะ คริิสโตเฟอร์์ก็ไ็ ด้้” เด็็กคนนั้้�นเอานิ้้�วโป้้งปาดจ มููกกลมๆ ของเขา “หรืือนายจะเรีียกมัันว่่า ‘ไอ้้คิดิ ’ ก็็ได้้ เพราะ พ่่ อ มัั น ตั้้� ง ชื่่� อ มัั น ว่่ า สมคิิ ด ตอนมัั น เกิิ ด แต่่ 58

ตอนหลัังมัันอยากเป็็นฝรั่่�ง มัันเลยเปลี่่ย� นเอง เป็็นคริิส” นััทกรอกตาบน ประมาณว่่า เบื่่�อฝรั่่�ง ขี้้�นกแถวๆ นี้้� “ส่่วนฉััน เรีียกฉัันว่่า ‘แก้้ว’ ฉัันย้้ายมาจาก จัันทบุุรีี แม่่ฉันั มาเปิิดร้า้ นผลไม้้ในตลาด กำำ�ลังั จะเป็็นร้้านขายผลไม้้ที่่�ใหญ่่ที่่�สุุดในอรััญ” เด็็กผู้้�หญิิงไว้้ผมสั้้�น หน้้าตามั่่�นใจในตััวเอง สุุดๆ เธอแนะนำำ�ตัวั อย่่างโอ้้อวด ทำำ�เอา 3 หนุ่่�ม ที่่�นั่่�งคุุยกัันอยู่่�วงแทบแตก เพราะไม่่นึึกว่่าจู่่�ๆ จะมีีเด็็กผู้้�หญิิงมานั่่�งใกล้้ๆ “ตกใจอะไรกััน นี่่�… มองไม่่ออกเหรอ ว่่าเราไม่่ใช่่ประเภทตุ๊๊�กตาหน้้ารถ ที่่�พอผู้้�ชาย เห็็นแล้้วใจต้้องสั่่�น คิิดเสีียว่่าเราเป็็นเหมืือน พวกนายก็็แล้้วกััน” แก้้วเอามืือมาตบไหล่่นัทั ที่่�พยายามถอยหนีีจากเธอให้้ไกลที่่�สุุด ส่่วน อลัันมองเธอแล้้วคิิดในใจทัันทีี ‘อย่่าบอกนะ ว่่ายายนี่่�เป็็นทอม’ “แต่่ถ้า้ พวกนายอยากมีีผู้้ห� ญิิงน่่ารััก ใสๆ แบ๊๊วๆ อยู่่�ในกลุ่่�ม โน่่นเลย” แก้้วชี้้�ไปทาง


SMILE SHORT STORY

เด็็กผู้้ห� ญิิงคนหนึ่่�ง หน้้าตาน่่ารัักมาก ไว้้ผมม้้า ถัักเปีีย ผููกโบว์์ ปากนิิดจมููกหน่่อย เธอทำำ�ให้้ เด็็กผู้้�ชาย 3 คน ถึึงกัับตาค้้าง “ชอบใช่่ไหมล่่ะ เดี๋๋�ยวเราไปชวนเธอมา เข้้ากลุ่่�มกัับพวกเรา” ว่่าแล้้วแก้้วก็็ลุกุ โดยไม่่ฟังั เสีียงของหนุ่่�มๆ แล้้ววิ่่�งไปหาเธอทัันทีี “ใครให้้ยายทอมนั่่�นเข้้ากลุ่่�มเราวะ” คริิส โวยวาย

ได้้แล้้ว” ครููเอนกโบกมืือไล่่ นัักเรีียนแถวหน้้า ลุุกขึ้้�นก่่อนแล้้วทั้้�งหมดพากัันทยอยออกไป

กลุ่่�มของอลัั น พากัั น เดิิ น ตามพวกข้้ า งหน้้ า พวกเขาคิิดว่า่ เกาะกลุ่่�มกัันไว้้จะได้้ไม่่หลงทาง “เฮ้้ย ชมรมช่่างคนเยอะมากเลยว่่ะ จะต่่อ แถวรอเข้้าไปกัันไหม” นััทหัันมาถาม “แถวยาวขนาดนี้้� น่่าจะรอนาน จะทำำ�ให้้ เราไปดููชมรมอื่่�นไม่่ครบก่่อนหมดเวลา เราไป แต่่ไม่่น่า่ เชื่่อ� แก้้วจููงมืือเธอกลัับมาหาพวกเขา ชมรมถััดก่่อนดีีกว่่า”อลัันออกความคิิดเห็็น “เราขอแนะนำำ�น้้องใหม่่ของกลุ่่�มเรา นี่่�คืือ “พลอยเห็็นด้้วย พลอยชอบเรีียนทำำ�ขนม ‘พลอย’ มาจากสระแก้้ว” แก้้วผายมืือไปทางเธอ ไปชมรมคหกรรมก่่อนก็็ดีี” พลอยยิ้้�มหวาน “คืือพ่่อเราต้้องย้้ายไปทำำ�งานที่่�ประจวบฯ ให้้ทุกุ คน ทำำ�เอาหนุ่่�มๆ ใจละลาย พากัันเดิินลิ่่�วๆ พ่่อไม่่อยากเอาเราไปด้้วย พ่่อเลยให้้เรามาอยู่่� นำำ�หน้้าไปชมรมคหกรรมทัันทีี กัับย่่า นี่่เ� ป็็นครั้้ง� แรกที่่เ� รามาโรงเรีียนนี้้�” พลอย พููดไปก้้มหน้้าไป เธอดููไม่่มั่่�นใจตััวเอง ทั้้�งๆ ที่่� ชมรมคหกรรม “จะว่่าไป เรีียนทำำ�อาหาร ทำำ�ขนมก็็น่า่ สนุุก หน้้าตาเธอน่่ารัักมาก “ไม่่ต้อ้ งห่่วง เพราะพวกเราทุุกคนไม่่มีีใคร ดีีนะ ดููสิิ พลอยสวยเขาชอบมากเลย เขาต้้อง เคยมาโรงเรีียนนี้้�ด้้วยกัันทั้้�งหมดนั่่�นล่่ะ” นััท เลืือกชมรมนี้้�แน่่ๆ ถ้้าพวกเราเข้้าชมรมนี้้� เราจะ ปลอบใจพลอยเพราะรู้�สึึ้ กได้้ว่า่ เธอประหม่่ามาก ได้้ อ ยู่่�กัั บ พลอยสวยบ่่ อ ยๆ ไง” คริิ ส ทำำ� ตา “ครููชื่่อ� ‘เอนก’ เป็็นรองครููฝ่่ายปกครอง คงรู้้� มีีเลศนััย ใช่่ไหมว่่าฝ่่ายปกครองทำำ�หน้้าที่่�อะไร แต่่ครูู “จะบ้้าเหรอ จะได้้ถููกล้้อว่่าเป็็นตุ๊๊�ดสิิ มึึงไม่่ ใจดีี ไม่่ ต้้ อ งกลัั ว มีีอะไรมารายงานครููได้้ แหกตาดููเหรอ ว่่าคนที่่ฝึ� กึ ทำำ�ขนมอยู่่�นั่่น� รวมทั้้�ง ตลอดเวลา ส่่วนครูู ‘เอกภพ’ ครููฝ่่ายปกครอง บรรดารุ่่�นพี่่� มีีแต่่หน้้าขาว ติิดกิ๊๊�บเก๋๋กัันทั้้�งนั้้�น ไปประชุุมที่่�กรุุงเทพฯ ซึ่่�งครููเอกภพจะกลัับมา อีีกอย่่าง ถ้้าพ่่อกููรู้้�ว่า่ ส่่งกููมาเรีียนถึึงอรััญ แต่่มา ทัันช่่วงค่ำำ��นี้้� เดี๋๋�ยวนัักเรีียนคงได้้เจอ แล้้วจะได้้รู้้� เรีียนทำำ�ขนม พ่่อเตะกููแน่่” นััทโวยวาย ว่่าการทำำ�ผิดิ กฎ ต้้องถููกลงโทษอะไรบ้้าง จำำ�ไว้้ “เฮ้้ย กููล้้อเล่่น ขืืนเราอยู่่�ชมรมนี้้� คงไม่่พ้้น ว่่าครููเอกภพ ไม่่เคยลดโทษให้้ใคร แต่่ครููเอนก โดนพวกรุ่่�นพี่่�กิินตัับแน่่” คริิสส่่งสััญญาณให้้ น่่ารัักและใจดีีเสมอนะจ๊๊ะ” ครููเอนกแนะนำำ�ตัวั นััทมองไปทางพวกบรรดารุ่่�นพี่่�สาวประเภท ติิดตลก ว่่าแกไม่่น่่ากลััว บอกได้้เลยว่่า ยัังไง สอง ที่่พ� วกนั้้�นกำำ�ลังั มองมาทางพวกเขา เหมืือน แล้้วสำำ�หรัับนัักเรีียนทั้้�งหมด ทุุกคนต้้องกลััวแก กระต่่ายในกำำ�มืือ แน่่นอน “จากที่่อ� ธิิบายไปข้้างต้้น ช่่วงค่ำำ��นี้้� ใครใคร่่ แล้้วทั้้�งหมดพากัันเดิินฉัับๆ ออกมาอย่่างด่่วน จะเข้้าไปดููงานของชมรมไหน ไปได้้เลย จะได้้ ชมรมภาษาอัังกฤษ ตััดสิินใจกัันได้้ว่่าพอเปิิดเทอมแล้้วอยากจะ “ว้้าว ชมรมนี้้�ทำำ�ดีีอะ มีีการจำำ�ลองสถานที่่� ั ของประเทศอัังกฤษ นั่่�นๆ ‘บิ๊๊�กเบน’ พวก เข้้าชมรมอะไร เริ่่ม� จากซุ้้�มแรกซ้้ายมืือ เป็็นของ สำำ�คัญ ชมรมช่่าง จากนั้้น� ซุ้้�มจะเรีียงต่่อๆ กัันเป็็นวงกลม นายรู้�จั้ กั ไหม” แก้้วมองไปรอบๆ อย่่างตื่่น� เต้้น ต่่อด้้วยชมรมคหกรรม ชมรมภาษาอัังกฤษ “เออ ว่่ะ เสานาฬิิกาของฝรั่่�งมัันแปลกดีีนะ ชมรมคณิิ ต ศาสตร์์ ชมรมศิิ ล ปะ และจบที่่� สีีทองสวยดีี ของจริิงมัันใหญ่่ไหม” คริิสมอง ชมรมเกษตร จากนั้้�นใครเสร็็จก่่อนให้้แยกย้้าย รอบๆ บิ๊๊�กเบนจำำ�ลอง ไปที่่�เรืือนนอน พัักผ่่อนตามอััธยาศััย อย่่าลืืม “เราเคยดููในยููทููบ มัันใหญ่่มากๆ เลย” ว่่าต้้องกลัับมารายงานตััวที่่�เรืือนนอนไม่่เกิิน อลัันบอก 2 ทุ่่�มครึ่่�ง โรงเรีียนของเราไม่่มีีร้้องเพลงรอบ “ใหญ่่เท่่าตึึกเลยไหม” นััทหันั มาถามตาแวว กองไฟ นี่่ไ� ม่่ใช่่ชุมุ นุุมลููกเสืือ กลัับไปรายงานตััว “สููงกว่่ า ตึึกในอรัั ญ ทั้้� ง หมดก็็ แ ล้้ ว กัั น ” ให้้ตรงเวลา ไม่่อย่่างนั้้�นพวกคุุณจะโดนลงโทษ แก้้วทำำ�หน้้าแบบว่่า ฉัันคืือผู้้�รู้้�ตััวจริิง ที่่พ� วกคุุณจะนึึกไม่่ถึึงกัันเลยล่่ะ เอาล่่ะ ออกไป “จะว่่าไปชมภาษาอัังกฤษก็็น่่าสนใจนะ 59

พรทิิพโสภาพร ย์์ สาทิิสสะรัั ควร์์ตซ

พลอยตััดสินิ ไม่่ถููกเลย” พลอยหัันมาบอกหนุ่่�มๆ “แต่่พวกฉัันไม่่เอาด้้วยหรอก แค่่ต้อ้ งเรีียน ให้้ผ่่านในแต่่ละเทอมก็็ยากแล้้ว นี่่�ต้้องมาเข้้า ชมรม เท่่ากัับเพิ่่�มชั่่�วโมงเรีียน ขอบาย” คริิส ยกมืือขึ้้�น ทำำ�ท่่าบ๊๊ายบายพร้้อมกัันกัับนััท ชมรมคณิิตศาสตร์์ “โอ้้ บอกเลยชมรมนี้้�พวกฉัันก็็ขอบาย” นััทกัับคริิสทำำ�ท่่าย่่อตััวลงเหมืือนจะลาจาก โดยใช้้โต๊๊ะบัังตััว “เลขแม่่ง คืือวิิชาที่่หิ� นิ ที่่สุ� ดุ เราตกทุุกเทอม เลยเชื่่�อไหม” คริิสหััวเราะแห้้งๆ “เชื่่อ� ก็็กููเรีียนประถมมากัับมึึง เราเพื่่�อนกััน ตกก็็ตกด้้วยกัันสิิวะ” นััทตบบ่่าคริิส แล้้ว 2 คน ก็็หััวเราะเสีียงดััง “แต่่ผมชอบเลขนะ ผมอยู่่�ชมรมนี้้�แหละ” อลัันเอ่่ยขึ้้น� เบาๆ ทำำ�เอา 2 หนุ่่�มหัันไปมองอลััน ด้้วยความหมั่่�นไส้้ ประมาณว่่า หล่่อ สููง แต่่งตััวดีี เด็็กเทพ แล้้วยัังเสืือกฉลาดอีีก ชมรมศิิลปะ “อัันนี้้�พวกฉัันก็็ขอบาย ตอน ป.6 ครููให้้ วาดภาพเลีียนแบบ ไอ้้ภาพที่่�ดอกทานตะวััน ในแจกััน ไอ้้นัทมั ั นั วาดออกมาแล้้วเป็็นตััวหนอน สีีเหลืืองอ้้วนๆ” คริิสขำำ�ตััวงอ “เอ่่อ… แล้้วพระจัันทร์์หลายดวง คล้้ายๆ กาแลกซีีของนายล่่ะ มัันเหมืือนดอกทานตะวััน ตรงไหน” นััทกระโดดเตะเพื่่�อน “สำำ�หรัับผม ศิิลปะมัันไม่่ยากเท่่าไร โดยเฉพาะ วาดแบบแวนโก๊๊ะ จริิงๆ ชมรมนี้้�ผมก็็ชอบ” อลัันหัันไปคุุยกัับแก้้วและพลอย ทำำ�เอาคริิส และนััทหัันไปมองหน้้ากััน ประมาณว่่า จ้้ะ ณเดชน์์ หล่่อ รวย ไฮโซ เก่่งเลข วาดภาพก็็ได้้ ชมรมเกษตร “ชมรมนี้้�ไม่่เลวนะ เลิิกเรีียนก็็ไปที่่�สวน หลัังโรงเรีียน ปลููกผััก รดน้ำำ��ต้น้ ไม้้ ได้้วิ่่ง� เล่่นกััน” นััทหัันไปถามความเห็็น “จริิงวะ เป็็นการได้้วิ่่�งเล่่นโดยที่่�ครููไม่่ด่่า” คริิสเห็็นด้้วย “เราก็็ชอบนะ เห็็นผัักที่่�เราปลููกมัันออก ดอกออกผล แล้้วมัันชื่่น� ใจ” แก้้วคล้้อยตาม แต่่ 2 หนุ่่�มมองหน้้ากัันอีีกครั้้�งแล้้วคิิดประมาณ ว่่า ถ้้าอยู่่�ชมรมเดีียวกัับยายทอมนี่่� แล้้วถ้้าเกิิด นางปลููกผัั ก ได้้ ผ ลดีีกว่่ า พวกเขาลููกผู้้�ช าย อกสามศอก ไม่่ขายหน้้าหรอกเหรอ


SMILE SHORT STORY

แล้้วพวกเขาเดิินๆ เล่่นๆ หััวเราะกัันไปอย่่าง สนุุกสนานจนเดิินกลัับมาที่่�ชมรมช่่างอีีกครั้้�ง “เฮ้้ย ไม่่มีีคนแล้้วว่่ะ” คริิสยืืนมองอยู่่�ที่่� ทางเข้้า “เออ ว่่ะ คนหายไปไหนกัันหมด เมื่่�อกี้้�ยััง เข้้าแถวกััน” นััทเองก็็งง “ผมว่่าทางเข้้ามัันดููแปลกไปจากเมื่่�อกี้้�นะ” ทั้้�งหมดยืืนมองที่่�ป้้ายทางเข้้า บ้้านผีีสิิง (ชมรมช่่าง) “ชมรมช่่างมาแปลกว่่ะ ทำำ�เป็็นบ้้านผีีสิิง ถึึงว่่าเมื่่�อกี้้�คนต่่อแถวกัันเยอะแยะ” นััทมองไป รอบๆ วกเข้้าพากัันเดิินผ่่านซุ้้�มประตููไปข้้างใน บรรยากาศน่่ากลััว มืืด วัังเวง “ชมรมนี้้�เก่่งว่่ะ ทำำ�ซะเหมืือนของจริิง เฮ้้ย ดููนั่่�น ผีีตากผ้้าอ้้อม” คริิสชี้้�ไปทางที่่�ผีีผู้้�หญิิง นุ่่�งโจงกระเบน อุ้้�มลููก ยืืนตากผ้้าอ้้อมอยู่่� โดน ราวผ้้าเลื่่�อนไปมาซ้้ายขวา “เราว่่ามีีมอเตอร์์ทำำ�ให้้มัันเลื่่�อนได้้ สมกัับ ชมรมช่่างจริิงๆ” แก้้วเอ่่ยปากชม พวกเขาเดิิ น ต่่ อ ไป ผ่่ า นช่่ อ งทางเล็็ ก ๆ ซึ่่� ง แคบลงทุุกทีี ทางบัังคัับให้้เดิินได้้ทีีละ 2 คน เท่่านั้้�น อลัันนำำ�หน้้า ตามด้้วยแก้้วและพลอย ส่่วนคริิสกัับนััทเดิินปิิดท้้าย แต่่แล้้วก็็มีีเสีียง ตัังตุ้้�บ! เหมืือนมีีอะไรหล่่นลงมาระหว่่างอลัั นกัับแก้้ว ทำำ�เอาสาวๆ ร้้องเสีียงหลง เพราะ มองไปที่่�เท้้ามัันคืือหััวคนมีีผมยุ่่�งเหยิิง กำำ�ลััง แลบลิ้้�นใส่่พวกเขา พอสาวๆ เห็็นก็็พากัันวิ่่�ง นำำ�หน้้าไปไกล ร้้องแหกปากกัันเสีียงดััง ในขณะที่่� คริิสกัับนััทยัังไม่่ทัันมองว่่าร้้องเสีียงดัังเรื่่�อง อะไรกััน แต่่พวกเขาก็็วิ่่ง� ตามเพื่่�อนๆ ไปอย่่างเร็็ว จนมาถึึงห้้องโถงลัักษณะเหมืือนเรืือนไทย มีี ต้้นกล้้วยประดัับมากมาย “เมื่่�อกี้้�ร้้องอะไรกััน” นััทหอบแฮกๆ แต่่ยััง ไม่่ทัันที่่�สาวๆ จะตอบ “น่่ะ นะ นััท มึึงดููรอบๆ เราสิิ กููว่่านี่่มั� นั เรืือน แม่่นาคเปล่่าวะ” คริิสเขย่่าตััวเพื่่�อน “เราว่่าใช่่ ดููนั่่�นสิิ เปลเด็็ก...” แก้้วชี้้�ไปทาง ขวามืือแล้้วเสีียงกล่่อมเด็็กก็็ดัังขึ้้�น โอละเห่่... “กููว่่าใช่่” นััทมองขึ้้�นไปบนหลัังคา แล้้วทั้้�งหมดก็็แหกปากดัังลั่่�น เพราะสิ่่�งที่่เ� ห็็นคืือ มีีผู้้�หญิิงผมยาวกำำ�ลัังห้้อยหััวลงมาหาพวกเขา ชายสไบยาวเหยีียด คล้้ายจะมาพัันคอพวกเขา ได้้ แน่่นอนว่่าพวกเขาไม่่หยุุดดููนาน พากัันวิ่่�ง ออกจากห้้องโถงนี้้�อย่่างไม่่คิิดชีีวิิต

“ชมรมนี้้�ทำำ�ซะเหมืือนเลยว่่ะ ถึึงจะรู้้�ว่่าใช้้ เครื่่�องกลไก แต่่แม่่งเหมืือนจริิงมากๆ” คริิส ขาสั่่�นแทบยืืนไม่่อยู่่� “พลอยได้้ยินิ มาว่่า โรงเรีียนนี้้�ประกวดเรื่่อ� ง ช่่างกล ชนะได้้รางวััลที่่� 1 ทุุกปีี ไม่่แปลกนะ ที่่� พวกเขาจะเก่่ ง ขนาดนี้้� ” พลอยนึึกขึ้้� น ได้้ ว่่ า พ่่อเคยเล่่าให้้ฟััง “ฐานต่่อไป พวกเราไม่่ต้้องกลััวนะครัับ ในเมื่่�อพวกเรารู้้�อยู่่�แล้้วว่่ามัันเป็็นของปลอม” อลัันพยายามให้้กำำ�ลัังใจเพื่่�อนๆ พวกเขายัังเดิินกัันต่่อไป คราวนี้้�ทางแคบลง ไปอีีก ต้้องเดิินเรีียงหนึ่่�งเท่่านั้้�น “เราขอเดิินคนแรกเลย เกิิดอะไรขึ้้�นเราจะ จััดการให้้ก่่อน” คริิสเสนอตััว แล้้วเขาก็็เดิิน อาดๆ นำำ�หน้้าทุุกคนไป แต่่ระหว่่างทางแคบๆ นี้้� นอกจากจะมีีเสีียงเพลงโหยหวนประกอบ มีี มืื อ ผีี มีีใบไม้้ ห ล่่ น ลงมาบ้้ า งพอให้้ ตื่่� น เต้้ น แต่่นอกนั้้�นก็็ไม่่มีีอะไร ทำำ�ให้้พวกเขาโล่่งใจ ว่่าคงหมดแล้้ว จากนั้้�นไม่่นาน เด็็กๆ ก็็เดิินมาถึึงห้้องเล็็ก มีี โลงศพตั้้�งอยู่่�หลายโลง “เขาตั้้�งไว้้หลอกพวกเราน่่ะ” คริิสหัันมา ให้้ กำำ�ลัั ง ใจเพื่่� อ นๆ แต่่ พ อพวกเขากำำ�ลัั ง จะ เดิิ น ผ่่ า น จู่่�ๆ ก็็ มีี ศพเด้้ ง ขึ้้� น มาจากโลง ทำำ�เอาทุุกคนตกใจ แต่่พอคิิดได้้ว่่ามัันมีีกลไก ซ่่อนอยู่่� มัันคืือหุ่่�น เลยทำำ�ให้้ไม่่คิิดอะไรมาก พวกเขาเดิิ น มาถึึงโลงสุุ ดท้้ า ย ศพมัั น ก็็ เ ด้้ ง ขึ้้�นมาตามเดิิม แต่่คราวนี้้�มัันจัับข้้อมืือของ พลอยสวยไว้้แน่่น “ว้้ายยย ช่่วยด้้วย” พลอยร้้องเสีียงหลง เพื่่�อนๆ หัันไปดูู เห็็นว่่านอกจากศพตััวที่่จั� บั มืือ พลอยสวยไว้้นั้้�น ศพอื่่�นๆ ก็็พากัันลุุกออกจาก โลงด้้วย นััทเห็็นดัังนั้้�นเลยกลั้้�นใจ วิ่่ง� ไปกระโดด ถีีบศพตััวที่่�จัับมืือพลอยไว้้แน่่นซะหน้้าหงาย คริิ ส เข้้ า ไปกระทืื บ ซ้ำำ�� อัั ก อัั ก แก้้ ว เตะเข้้ า ชายโครงดัังปัักๆ แล้้วพาพลอยวิ่่�งหนีีออกมา ช่่วงชุุลมุุนนี้้�ทั้้�งหมดพากัันวิ่่�งอย่่างทุุลัักทุุเล “อลััน เมื่่�อกี้้�นายจะยืืนดููทำำ�บื้้�ออะไร ทำำ�ไม ไม่่ช่่วยเตะมัันวะ” นััทโวยวาย แต่่อลัันหน้้าซีีด “แต่่ที่น่� ายเตะนั่่�น เขาอาจจะเป็็นรุ่่�นพี่่� หรืือ อาจจะเป็็นครููก็็ได้้นะ” อลัันตอบ ทำำ�เอาทั้้�งหมด หน้้าเสีีย “เถอะน่่า มัันมืืดจะตาย พวกเขาไม่่รู้ห�้ รอก ว่่าใครทำำ� ตอนนี้้�พวกเราแยกย้้ายกัันกลัับเรืือน 60

นอนดีีกว่่า” คริิสเสนอ แล้้วพวกเขาก็็พากัันเดิินให้้เบาที่่สุ� ดุ เพราะมอง เวลาแล้้วก็็เลยเวลารายงานตััวมาพอสมควร “ทั้้� ง หมดหยุุ ด เดี๋๋� ย วนี้้� ” มีีเสีียงหนึ่่� ง ออก คำำ�สั่่�ง พวกเขาหัันไปมอง เป็็นครููท่่านหนึ่่�งที่่� ไม่่เคยเห็็นหน้้า “ซวยละ กููว่่าครููฝ่่ายปกครองที่่�เพิ่่�งกลัับม าจากกรุุงเทพฯ แน่่ๆ” นััทหัันไปสะกิิดอลััน “ทำำ�ไมมาเดิินกัันอยู่่�ตรงนี้้� จริิงๆ พวกเธอ ควรอยู่่�ในเรืือนนอนกัันได้้แล้้ว” ครููถาม “คืือพวกเราหลงทางกัันครัับ” คริิสแก้้ตััว “ชมรมช่่างทำำ�บ้า้ นผีีสิิงน่่ากลััวมากเลยครัับ พวกผมกลััวมาก จนวิ่่�งกัันออกไปไกล กว่่าจะ หาทางเดิินกลัับก็็เลยใช้้เวลานานน่่ะครัับ” นััท ช่่วยแก้้ตััวด้้วย “อะไรนะ บ้้านผีีสิิงอะไร ชมรมช่่างปีีนี้้�เขา โชว์์พวกเครื่่�องกลที่่เ� ขาชนะเลิิศมาไม่่ใช่่เหรอ” ครููกล่่าว ทำำ�เอากลุ่่�มของนััทมองหน้้ากัันเลิิกลั่่�ก “แล้้วที่่�พวกเราเห็็น ผีีตากผ้้าอ้้อมเอย ผีี โลงศพเอย คืืออะไรน่่ะครัับ” คริิสถาม “ไม่่รู้้�สิิ แต่่ที่แ�่ น่่ๆ ไม่่มีีชมรมไหนทำำ�บ้า้ นผีีสิิง แน่่นอน เอาล่่ะ พวกเธอทั้้ง� หมดกลัับไปเรืือนนอน กัันได้้แล้้ว พรุ่่�งนี้้เ� ช้้ามาพบครููที่ห้�่ อ้ งฝ่่ายปกครอง 8 โมงเช้้านะ” ครููพููดจบ พร้้อมชี้้�มืือให้้ทุุกคน เดิินจากไป “ซวยจริิงๆ เลยว่่ะ สรุุปบ้้านผีีสิิงนั่่�นของจริิง เหรอวะ พวกเราโดนผีีหลอกเหรอเนี่่�ย กููก็็ว่่า ทำำ�ไมทำำ�ซะเหมืือนจริิง ที่่แ� ท้้ของจริิง เกิิดมาเพิ่่�ง เคยเจอผีีหลอกจะๆ ก็็คราวนี้้�” นััทเกาหััวแกรกๆ ส่่วนพลอยร้้องไห้้ซิิกๆ นึึกถึึงมืือเย็็นๆ ที่่�มาจัับ ตััวเธอ แก้้วต้้องคอยปลอบใจเธอ คริิสกัับนััท พากัันพนมมืือ “ขอให้้เจ้้าที่่�ปกป้้องคุ้้�มครอง อย่่าให้้โดน หลอกอีีกเลย” แล้้วทั้้�งหมดก็็พากัันแยกย้้าย เข้้านอน  8 โมงเช้้า ณ ห้้องครููฝ่่ายปกครอง นััท คริิส แก้้ว และพลอยมารวมกัันที่่ห� น้้าห้้อง “อลัันล่่ะ” แก้้วถาม “ไม่่รู้้� เดี๋๋�ยวมัันคงตามมา สายแล้้วเข้้าไป กัันเถอะ” นััทตอบ แล้้วก็็พากัันเคาะประตููห้้อง “เข้้ า มาได้้ ” เสีียงครููที่่� อ ยู่่�ในห้้ อ งเชิิ ญ ทั้้�งหมดพากัันเดิินเข้้าไป แต่่ต้้องแปลกใจที่่� คนที่่�นั่่�งอยู่่�โต๊๊ะนั้้�น ไม่่ใช่่ครููฝ่่ายปกครอง “เอ่่อ… คืือเมื่่�อคืืนครููเอกภพให้้พวกเรา มาพบครัับ” นััทเริ่่�มก่่อน


SMILE SHORT STORY

“ครููเหรอ ครููไม่่เคยบอกให้้พวกเธอมาพบครููนี่่�” ครููคนนั้้�นส่่ายหน้้า “ผมหมายถึึง ครููฝ่่ายปกครอง ครููเอกภพน่่ะครัับ” นััทยัังคงทำำ�หน้้าที่่�หััวหน้้ากลุ่่�ม “ก็็ ค รููนี่่� แ หละ ครููเอกภพ ครููฝ่่ า ยปกครอง” ครูู ท่่านนั้้�นลุุกขึ้้�น “ครููได้้รัับรายงานว่่า เมื่่�อคืืนมีีนัักเรีียนรุุมกระทืืบ รุ่่�นพี่่� ม.3 ที่่�บ้้านผีีสิิง ถ้้าให้้เดา คงเป็็นพวกเธอใช่่ไหม” ครููถาม “แต่่ ว่่ า ... เมื่่� อ คืื น ครููบอกว่่ า ไม่่ มีีช มรมไหนทำำ� บ้้านผีีสิิงไงคะ” แก้้วยกมืือขึ้้�นถาม “มีีสิิ ก็็ชมรมช่่างไง ปีีนี้้เ� ขาทำำ�บ้า้ นผีีสิิง มีีคนเข้้าไปดูู มากมาย และกลุ่่�มสุุดท้้ายที่่�เข้้าไป มีีรููปยืืนยัันจาก กล้้องว่่าเป็็นพวกเธอ” ครููส่่งภาพมาให้้พวกเขาดูู  “ไม่่ นึึ กเลยว่่ า เด็็ ก นัั ก เรีียนใหม่่ จ ะกล้้ า ทำำ�กัั น ถึึง ขนาดนี้้� ทำำ�เอารุ่่�นพี่่� ม.3 เจ็็บหนััก ครููต้้องเรีียกผู้้ป� กครอง ของพวกเธอมาตัักเตืือนเรื่่�องมารยาทกัันหน่่อยแล้้ว” ครููฝ่่ายปกครองให้้พวกเขาเซ็็นชื่่�อรัับทราบ แต่่นััทยััง สงสััยไม่่เลิิกว่่ามัันเกิิดอะไรขึ้้�นกัันแน่่ ทำำ�ไมเรื่่�องราว มัันกลัับตาลปััตรแบบนี้้� จนเขาเหลืือบไปเห็็นรููปที่่�ติิด ข้้างฝา “ครููครัับ นี่่�ใครครัับ” นััทถาม พลางชี้้�ไปที่่�รููปของ คนคนหนึ่่�งซึ่่�งหน้้าตาเหมืือนครููคนเมื่่�อคืืน “เขาเป็็นอดีีตครููฝ่่ายครอง ที่่�เสีียชีีวิิตในหน้้าที่่�เมื่่�อ หลายปีีมาแล้้ว” พอครููตอบ ทุุกคนหัันไปมองหน้้ากััน ในใจคิิด นี่่�แหละผีีหลอกของจริิง “งั้้�นที่่�เจอเมื่่�อคืืนก็็ผีีครููสิิวะ” คริิสกระซิิบ แต่่พอ จะเดิินออกจากห้้อง แก้้วดัันเห็็นอีีกภาพเป็็นเด็็กผู้้�ชาย หน้้าตาดีี ยืืนถืือถ้้วยรางวััลอยู่่�คู่่�กับั อดีีตครููฝ่่ายปกครอง “นี่่�มัันอลัันนี่่�คะ ทำำ�ไมถึึงมีีรููปคู่่�กัับครูู...” แก้้วชี้้�ให้้ ทุุกคนดูู “เธอรู้้�จัั ก อลัั น ได้้ อ ย่่ า งไร อลัั น เคยเป็็ น นัั ก เรีียน เรีียนดีีของที่่�นี่่� เขาเก่่งคณิิตศาสตร์์ สอบได้้ที่่� 1 ระดัับ ประเทศ แต่่มีีอยู่่�ปีีนึึงเขาสอบได้้ที่่� 2 ทำำ�เอาเขาเสีียใจมาก จะกระโดดตึึกฆ่่าตััวตาย อดีีตครููฝ่่ายปกครองขึ้้น� ไปห้้าม แต่่พลััดตกลงมาเสีียชีีวิิตทั้้�งคู่่� น่่าสงสารทั้้�ง 2 คนมาก” ครููเอกภพกล่่าว ทั้้�งหมดเดิินคอตกออกจากห้้อง “คราวนี้้�พวกเธอรู้้แ� ล้้วใช่่ไหม ว่่าทำำ�ไมเช้้านี้้� พวกเรา ถึึงหาอลัันไม่่เจอที่่เ� รืือนนอนผู้้�ชาย” คริิสหัันไปถามสาวๆ  พวกเขานึึกไม่่ถึึงเลยว่่า อลััน เพื่่�อนใหม่่ของพวกเขา จริิงๆ แล้้วจะมาเข้้าปฐมนิิเทศที่่�โรงเรีียนนี้้�ทุุกปีี ทุุกปีี ทุุกปีี...

61


Thai Christians in the UK เครือข่ายคริสเตียนไทยในยูเค

NTC คือ..?

?

้ เพื่อเป็ นช่องทางใน NTC: Network of Thai Christians in the UK หรือ เครือข่ายคริสเตียนไทยในยูเค จัดตัง้ ขึน การติดต่อสื่อสารระหว่างพี่น้องคริสเตียนไทยในยูเค เพื่อช่วยในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ และหนุ นใจซึ่งกัน นอกจากนี ้ยังใช้เพื่อเป็ นศูนย์กลางในการกระจายข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคริสเตียนไทยในสหราชอาณาจักร เป็ นอีก หนึ่ งคอมมิวนิ ตท ี ้ ี่เปิ ดรับคนไทยทุกคน ทัง้ ที่เป็ นคริสเตียนและไม่ ได้เป็ นคริสเตียนที่มีความสนใจอยากรูจ้ ักกับ พระเยซูคริสต์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสามัคคีธรรมกับพวกเราได้ทุกที่ทั่วประเทศได้คะ่

กลุ่มต่างๆ Carlisle W. Midlands Manchester Barrow Hemel Hempstead South Shields Huntington Birmingham Worthing London

150+ สมาชิก ทั่ว UK!

ติดต่อพวกเราได้ที่ อ. เดวิด โรบินสัน (+44) 07526 548981 David.Robinson@omfmail.com

/groups/ThaiChristiansUK

อ. แมรี่ โรบินสัน (+44) 07784 510553 Mary.Robinson@omfmail.com

คุณณัช (+44) 07463 561661 nketudom@gmail.com


ADVERTISING WITH US

CALL 020 3478 3757 079 8561 8228 EMAIL advert@thaismile.com

ร้้านอาหาร ภััทรา

รัับสมััคร ทีีมงานในลอนดอน ตำำ�แหน่่งเชฟ และพนัักงานบริิการ : รายได้้ต่่อปีี ตามประสบการณ์์ + Tronc + ทิิป : มีีที่่�พัักให้้เช่่าในราคากัันเอง : พัักร้้อน 28 วัันต่่อปีี : มีีชุุดทำำ�งานและอาหารให้้ : เพ็็นชั่่�น สนใจติิดต่่อ หวิิว Bongkoj@snpfood.com โทร. 07767 227 897

วิิมุุติิ ไทยแท็็กซี่่� Email thai_taxi@hotmail.com

UK

ติิดต่่อรถท่่องเที่่�ยว UK ออฟฟิิศเปิิดแล้้วที่่� ไทย

หมู่่�บ้้านเดอะซิิมโพนี่่� 189/1 ถ.นวลจัันทร์์ ซ.นวมิินทร์์ 163 แขวงนวลจัันทร์์ เขตบึึงกุ่่�ม กรุุงเทพมหานคร

ติิดต่่อ คุุณวิิมุุติิ

Tel 004(0)7789872567 Line ID wimutthaitaxi

TH เมืืองไทย ติิดต่่อ

Email Wimutpraputto@hotmail.com Tel คุุณแมว 0950735824 Line ID wimutthaitaxi 63


64


ENJOY

THE TAST ES OF THE ORIE NT!

g n a n Pa y r r u C Pork

INGREDIENTS

METHOD

1 cup (250ml) coconut cream

Combine coconut cream and milk in a bowl. Pour 1/2 the mixture into a wok and cook over high heat for 6-8 minutes or until oil begins to separate. Add curry paste and cook for 2 minutes or until fragrant.

1 cup (250ml) coconut milk 1/3 cup basic Thai red curry paste 500g pork fillet, thinly sliced diagonally 2 tablespoons palm sugar

Add pork to wok and stir-fry for 2-4 minutes or until cooked, then add remaining coconut mixture and bring to the boil. Stir in sugar, fish sauce and torn kaffir lime leaves. Simmer for 2-3 minutes, then add 1/2 the basil leaves. Serve curry scattered with remaining basil, shredded kaffir lime leaves and chilli, on top of rice.

2 tablespoons fish sauce 8 kaffir lime leaves, 4 torn, 4 shredded 1/2 cup Thai basil 1 long red or green chilli, thinly sliced Steamed rice to serve

Address 9A Gerrard Street, W1D 5PN London, United Kingdom Tel. 020 7734 3887 Fax 020 7439 8880

65

New Loon Moon Supermarket Oriental & South East Asian Cuisine


66

Profile for ThaiSmile Magazine UK

ThaiSmile #issue177/2020  

ThaiSmile #issue177/2020  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded