ThaiSmile 174

Page 1

Still

FREE! VOLUME 20 ISSUE 174

VO LU M E 2 0 I SS U E 1 74

F R E E COPY

‘Pay It Forward...’


A taste you will love !


DIFFERENT COLOURS, SAME FEEL

Fly direct twice daily London to Bangkok with the combined, bigger network of THAI and Thai Smile. Enjoy smooth as silk service levels, all priviledges and more destinations. #FlySmootherWithOurSmiles

thaiairways.com thaismileair.com


smile W E L C O M E

สวั​ัสดี​ีก่​่อนปี​ีใหม่​่ เพื่​่� อนๆ ไทยสไมล์​์ทุ​ุกท่​่าน

เป็​็นเพื่​่�อนกั​ันมาก็​็หลายปี​ี และกำำ�ลั​ังจะผ่​่านไปอี​ีกปี​ี สิ่​่�งที่​่�ได้​้เรี​ียนรู้​้�จากการทำำ�หนั​ังสื​ือ และถื​ือว่​่าเป็​็นความโชคดี​ีของชี​ีวิ​ิตคื​ือ การได้​้รู้​้�จั​ัก ได้​้คุ​ุย ได้​้วิ​ิธี​ีคิ​ิด ที่​่�หลายครั้​้�งได้​้กลายเป็​็นทางลั​ัดและคำำ�ตอบให้​้กั​ับชี​ีวิ​ิตเราเอง ฉบั​ับนี้​้�ก็​็เช่​่นกั​ัน เราได้​้พู​ูดคุ​ุยกั​ับ ดร. นริ​ิสา เชื้​้�อวิ​ิดุ​ุลย์​์-ออ Founder ของ ThaiSmile Group ที่​่�เพิ่​่�งได้​้รั​ับรางวั​ัลชนะเลิ​ิศ Women in Tech Global Award Start Up 2019 มาหมาดๆ นั​ับเป็​็นความภาคภู​ูมิ​ิใจของคนไทย และยั​ังส่​่งต่​่อแรงบั​ันดาลใจ ให้​้ผู้​้�หญิ​ิงไทยอี​ีกมากมายนั​ับจากนี้​้�ที่​่�จะหั​ันมาสนใจใน Fin-Tech เทคโนโลยี​ีนวั​ัตกรรมด้​้านการเงิ​ินที่​่�จะย่​่นย่​่อโลกที่​่�กว้​้างใหญ่​่ไพศาลให้​้เล็​็กลง เมื่​่�อการโอนเงิ​ินและการให้​้กลายเป็​็นเรื่​่�องเดี​ียวกั​ันที่​่�ทำำ�ได้​้ง่​่ายแค่​่กะพริ​ิบตา ไปติ​ิดตามวิ​ิสั​ัยทั​ัศน์​์ที่​่�น่​่าสนใจนี้​้�ได้​้ในคอลั​ัมน์​์ Smile Interview แม้​้ในโลกทุ​ุกวั​ันนี้​้�จะมี​ีแพลตฟอร์​์มในการสื่​่�อสารเกิ​ิดขึ้​้�นมากมาย แต่​่หากเรายั​ังอ่​่านหนั​ังสื​ือ เสน่​่ห์​์ของการอ่​่านบนกระดาษก็​็ยั​ังคงมี​ีเสมอ การพู​ูดคุ​ุยกั​ับผู้​้�คนและผู้​้�อ่​่านผ่​่านหน้​้ากระดาษก็​็เช่​่นกั​ัน กองบรรณาธิ​ิการ

2

S O M U C H TO S M IL E A B O U Tsmile C O N T E N T S

Hello Winter

06 10 14 22 24 30 34

SMILE SMILE SMILE SMILE SMILE SMILE SMILE

SOCIAL CALENDAR INTERVIEW CHEF EATING OUT CURIOUS TRENDS

40 42 44 48 52 54 57

SMILE THINK SMILE LIFE SMILE STORY SMILE SENIOR SMILE WELLNESS SMILE FAMILY SMILE SHORT STORY

Virunan Chiddaycha วิรุนนั ท์ ชิตเดชะ ASSISTANT

FOUNDER / PRESIDENT Dr. Narisa Chauvidul - AW ดร.นริสา เชอ ื้ วิดุลย์ - AW CONTENT EDITOR CONTENT EDITOR Kanchanit Tantivanitchkit กันต์ชนต ิ ตันติวาณชิ กิจ CONTRIBUTORS Pramaha

V.Vajiramedhi พระมหาวุฒชิ ยั วชิรเมธี Chamnongsri Hanchanlash คุณหญิงจ�ำนงศรี หาญเจนลักษณ์ Werachai Anuworakarn วีระชัย อนุวรกาญจน์ Manta Maythachatchaval มันตา เมธาชัชวาล Kitti Kaewhin กิตติ แก้วหนิ Sakon Boonyakiet สกล บุณยเกียรติ Kitty Vongprasert คติ ตี้ โวหาร-วงศ์ประเสริฐ Sebastian Holmes เซบาสเตียน โฮมส์ Luke Farrell ลุค แฟร์เรล Surasak Laoprom สุระศักดิ์ เหลาพร Laksawadee Gurney ลักษวดี เกอร์นี่ Asst. Prof. Prakasit Chirappapha ผศ.นพ. ประกาศติ จิรัปปภา WRITERS Pornthip Satissarat พรทิพย์ สาทิสสะรัต Boonsong Chaletorn บุญส่ง ชเลธร Adisak Phetsong อดิศักดิ์ เพ็ชรสงค์ Passamon Hall พรรษมนตร์ ฮอลล์ MARKETING MANAGER Kadsuda Priyanu เกศสุดา ปรัยนุ Suphavas Varamali สุภวัส วรมาลี DIGITAL MARKETING Nat Ketudom ณัช เกตุอด ุ ม ART Toommeng S. ThaiSmile Media Limited Building 3, North London Business Park Oakleigh Road South, London N11 1GN

OWNER

FOLLOW US ON thaismile.com

Thaismile Magazine UK

FOR ALL ENQUIRIES PLEASE CONTACT

editor@thaismile.com +44 (0) 20 3478 3757, +44 (0) 79 8561 8228

Thaismile Magazine is published by ThaiSmile Media Limited. No part of this publication may be copied or distributed without prior written agreement from ThaiSmile Media Limited.


Exclusively distributed by

Tel: 01494 434 953 | Fax: 01494 726 387 Email: sales@ascofoods.com | Web: www.ascofoods.com


smile S O C I A L

ทู​ูลกระหม่​่อมฯ เสด็​็จร่​่วมงาน WTM 2019 กรุ​ุงลอนดอน ส่​่งเสริ​ิมการท่​่องเที่​่�ยวไทย

ททท. นำำ�ผู้​้�ประกอบการธุ​ุรกิ​ิจท่​่องเที่​่�ยวไทยจำำ�นวน 42 ราย ร่​่ ว มงาน World Travel Market 2019 กรุ​ุ ง ลอนดอน นำำ�เสนอท่​่องเที่​่�ยวตลาดเมื​ืองรอง วิ​ิถี​ีชี​ีวิ​ิตชุ​ุมชน และการ ท่​่องเที่​่�ยวที่​่�เป็​็นมิ​ิตรต่​่อสิ่​่�งแวดล้​้อม

นายพิ​ิพั​ัฒน์​์ รั​ัชกิ​ิจประการ รั​ัฐมนตรี​ีว่​่าการกระทรวงการ ท่​่องเที่​่�ยวและกี​ีฬา เปิ​ิดเผยว่​่า ททท. ได้​้เข้​้าร่​่วมงาน World Travel Market (WTM) 2019 ครั้​้�งที่​่� 39 ระหว่​่างวั​ันที่​่� 4-6 พ.ย. โดยนำำ�ผู้​้�ประกอบการธุ​ุรกิ​ิจท่​่องเที่​่�ยว จำำ�นวน 42 ราย เดิ​ินทางเพื่​่�อเข้​้าร่​่วมงานส่​่งเสริ​ิมการขายทางการท่​่องเที่​่�ยว ที่​่�มี​ีความสำำ�คั​ัญที่​่�สุ​ุดในสหราชอาณาจั​ักร

6

S O M U C H TO S M IL E A B O U T

PHOTO ROYAL THAI EMBASSY, LONDON UK

ในโอกาสนี้​้� ททท. ได้​้รับั พระกรุ​ุณาธิ​ิคุ​ุณจากทู​ูลกระหม่​่อมหญิ​ิง อุ​ุบลรั​ัตนราชกั​ัญญาสิ​ิริ​ิวั​ัฒนาพรรณวดี​ี เสด็​็จเข้​้าร่​่วมงาน เพื่​่�อเยี่​่�ยมชมคู​ูหาประเทศไทยและพระราชทานสั​ัมภาษณ์​์ แก่​่สื่​่�อมวลชนไทยและต่​่างประเทศsmile S O C I A L

Thai Select Awards Ceremony 2019

PHOTO ROYAL THAI EMBASSY, LONDON UK

สำำ�นั​ักงานส่​่งเสริ​ิมการค้​้าในต่​่างประเทศ ณ กรุ​ุงลอนดอน ภายใต้​้สถานเอกอั​ัครราชทู​ูต ได้​้จัดพิ​ิ ั ธี​ีมอบประกาศนี​ียบั​ัตร เครื่​่�องหมาย Thai Select เมื่​่�อวั​ันที่​่� 21 ตุ​ุลาคม 2562 ณ สำำ�นั​ักงานส่​่งเสริ​ิมการค้​้าในต่​่างประเทศกรุ​ุงลอนดอน โดยมี​ีท่​่านเอกอั​ัครราชทู​ูต (ฯพณฯ นายพิ​ิษณุ​ุ สุ​ุววณะชฎ) ให้​้เกี​ียรติ​ิเป็​็นประธานและมอบประกาศนี​ียบั​ัตร โดยมี​ี ร้​้านอาหารไทยที่รั่� บั ประกาศนี​ียบั​ัตรในครั้​้ง� นี้​้� จำำ�นวน 35 ร้​้าน เป็​็นร้​้านระดั​ับ Thai Select Premium 31 ร้​้าน ได้​้แก่​่ Giggling Squid (30 สาขา), Grey hound Café และระดั​ับ Thai Select จำำ�นวน 4 ร้​้าน ได้​้แก่​่ Monkey & Me, Mortar & Pestle, The Golden Elephant และ Ocean and Earth โดยมี​ีคณะกรรมการ Thai Select หั​ัวหน้​้าสำำ�นั​ักงานต่​่างๆ ของที​ีมประเทศไทย นั​ักธุรกิ​ิ ุ จรายสำำ�คัญ ั ในสหราชอาณาจั​ักร เข้​้าร่​่วมเป็​็นสั​ักขี​ีพยานในงานด้​้วย

8

S O M U C H TO S M IL E A B O U Tsmile C A L E N D A R

UK - TH

November-December 2019 HYDE PARK WINTER WONDERLAND London, UK

NOW - 5 January 2020

เริ่​่ม� ต้​้นเฉลิ​ิมฉลองปี​ีใหม่​่ล่ว่ งหน้​้า ก่​่อนใครได้​้เลยที่​่� Hyde Park กลางลอนดอน รวมบรรยากาศ งานรื่​่�นเริ​ิง อาหารแห่​่งเทศกาล เฉลิ​ิมฉลองปลายปี​ี และลาน สเก็​็ตน้ำำ��แข็​็งกลางแจ้​้งที่​่�ใหญ่​่ ุ นั ตั้​้�งแต่​่ 10 โมงถึ​ึง ที่​่สุ� ดุ เปิ​ิดทุกวั 10 โมง เข้​้าไปเดิ​ินเล่​่นในงาน ได้​้ฟรี​ี ! CHRISTMAS AT KEW Kew Gardens, UK

NOW - 5 January 2020

ช่​่ ว งเวลาที่​่� วิ​ิ เศษที่​่� สุ​ุ ด ของปี​ี ที่​่� Kew Gardens จะเปล่​่งประกายระยิ​ิบระยั​ับ ซุ้​้�มประตู​ูโค้​้ ง ที่​่� นำำ � ไปสู่​่�น้ำำ� � ตกสี​ี เ งิ​ินเป็​็ น ประกายที่​่� Treetop Walkway จะสร้​้าง ความประทั​ับใจและภาพถ่​่ายที่​่�สวยงาม มากๆ แน่​่นอน

WONDERFRUIT 2019

Siam Country Club, Pattaya, Thailand

12-16 December

เฟสติ​ิวั​ัลประจำำ�ปี​ีที่​่�มี​ีแฟนคลั​ับรอคอย Wonderfruit 2019 ปี​ีนี้​้�กลั​ับมาพร้​้อมคอนเซ็​็ปต์​์ ‘ป๊​๊อปอั​ัปซิ​ิตี’ี เป็​็นการสร้​้างเมื​ืองในวิ​ิถี​ีความยั่​่�งยื​ืน เป็​็นมิ​ิตรกั​ับสิ่​่ง� แวดล้​้อม สร้​้างแรงบั​ันดาลใจให้​้ คนอยากมี​ีส่​่วนร่​่วม งานนี้​้�จะสร้​้างประสบการณ์​์ทั้​้�งดนตรี​ี ศิ​ิลปะ การออกแบบ และอาหาร ที่จั่� ดั เต็​็มทุ​ุกโสตประสาทสั​ัมผั​ัส ไปใช้​้วิ​ิถีฮิ​ิปส ี เตอร์​์กันั ได้​้ในช่​่วงอากาศดี​ีที่สุ่� ดุ ของพั​ัทยา 1 ปี​ีมีคี รั้​้ง� 10

S O M U C H TO S M IL E A B O U TINTRODUCING

LOTUS THAI CURRY PASTES!

A

new range of authentic Thai Curry Pastes has just been launched under the Lotus brand.

5 exciting new curry pastes – Thai Green, Red, Panang, Massaman & Yellow are available in 1kg & 400g resealable tubs. Produced in Thailand & where possible sourced using local ingredients, the range is free from artificial flavourings, colours and preservatives. The range is primarily focused on Thai restaurants who are heavy users of all 5 pastes. Did you know a Thai restaurant can use up to 60kg of Thai Curry Paste per week!* Pre-launch consumer testing showed an overwhelming positive response to the new brand introduction, with 72% of consumers stating that they would recommend a Thai Restaurant that uses Lotus Thai Curry Pastes. ** Lotus is a Westmill owned brand since 2006 & is currently distributed across over 100 accounts. The existing product range includes a diverse portfolio from bamboo shoots to spices with the introduction of Thai pastes helping to build further equity for the Lotus brand. The launch is being supported with a heavy-weight marketing campaign to drive awareness, trial & purchase. Features are due to appear across Thai press & digital platforms from September, while a nationwide conversion campaign will kick-off in Thai Restaurants during October. In addition, in-store point of sale coupled with regional sampling & launch events will give additional prominence to the launch. Please keep an eye out in your local Asian/Oriental supermarket for Lotus Thai curry pastes & due to popular demand they will also be listed in the Westmill Staff Shop very soon! * Sources – Westmill Research 2018, Westmill Consumer Testing 2019

12

S O M U C H TO S M IL E A B O U Tsmile I N T E R V I E W

EMPOWERING FIN-TECH WOMAN

14

S O M U C H TO S M IL E A B O U T


174

ดร. นริ​ิสา เชื้​้�อวิ​ิ ดุ​ุลย์​์-ออ ซี​ี อี​ีโอ และผู้​้� ก่​่อตั้​้� ง KogoPAY กั​ับรางวั​ัลชนะเลิ​ิ ศ

WOMEN IN TECH GLOBAL AWARD START UP 2019 LISBON, 6TH NOVEMBER 2019 ในโลกที่​่�ธุ​ุรกรรมออนไลน์​์กลายเป็​็นส่​่วนสำำ�คั​ัญที่​่�ให้​้ความสะดวกสบายทั้​้�งชี​ีวิ​ิตประจำำ�วั​ันและธุ​ุรกิ​ิจ � วามสนใจใน Fintech บวกกั​ับนิ​ิสั​ัยไม่​่เคยหยุ​ุดคิ​ิดที่​่�จะริ​ิเริ่​่�มทำำ�สิ่​่�งใหม่​่ๆ อยู่​่�เสมอ ผู้​้�หญิ​ิงไทยคนหนึ่​่�งที่​่มี​ีค ทำำ�ให้​้เรากำำ�ลั​ังจะมี​ี KogoPAY โมบายเพย์​์เมนท์​์ตั​ัวใหม่​่เอี่​่�ยมอ่​่องที่​่�จะทำำ�ให้​้การโอนเงิ​ินข้​้ามทวี​ีป เป็​็นเรื่​่�องง่​่ายเพี​ียงกะพริ​ิบตา WORDS

หลั​ังจากได้​้อ่​่านบทความของ Finttechs เกี่​่� ย วกั​ั บ การชำำ �ร ะเงิ​ินและ การธนาคารที่​่� มี​ี ห ลากหลายวิ​ิธี​ี ดร. นริ​ิสา เริ่​่� ม ฟอร์​์ ม KogoPAY ขึ้​้�นมาโดยกำำ�หนดบทบาทสำำ�คั​ัญของ KogoPAY ให้​้เป็​็น Fintech ที่ส่� ามารถ อำำ�นวยความสะดวกในการชำำ�ระเงิ​ิน และมี​ี ร ะบบการจั​ั ดก ารเงิ​ินที่​่� ง่ ่ า ย สำำ�หรั​ับทุ​ุกคน เพื่​่�อให้​้ทุ​ุกคนบนโลก สามารถเข้​้าถึ​ึงบริ​ิการการชำำ�ระเงิ​ินที่​่� ปลอดภั​ัย ได้​้มาตรฐานทั้​้�งในระดั​ับ ประเทศและระดั​ับสากล ไม่​่ว่า่ จะเป็​็น การส่​่ ง เงิ​ินกลั​ั บ บ้​้ า นดำำ � เนิ​ินธุ​ุ รกิ​ิ จ ขนาดเล็​็ก รวมไปถึ​ึงควบคุ​ุมการเงิ​ิน ของเราเองด้​้วยตั​ัวเราเอง ผู้​้�ก่​่อตั้​้�งไทยสไมล์​์กรุ๊​๊�ป

ดร. นริ​ิสา ใช้​้ชี​ีวิ​ิตอยู่​่�ที่​่�อั​ังกฤษมาเป็​็น

กองบรรณาธิ​ิ ก าร

เวลากว่​่าครึ่​่�งชี​ีวิ​ิต หลั​ังจบการศึ​ึกษา ระดั​ั บ ปริ​ิญญาเอกที่​่� ม หาวิ​ิทยาลั​ั ย London School of Economics and Political Science (LSE) เมื่​่อ� ปี​ี 2546 ก็​็ได้​้ทำ�ำ งานอยู่​่�ที่ปร ่� ะเทศอั​ังกฤษ ทำำ�งาน สอนหนั​ั ง สื​ือในมหาวิ​ิทยาลั​ั ย และ ทำำ�งานในบริ​ิษั​ัทเอกชนทางด้​้านการ เงิ​ินและการตรวจสอบบั​ัญชี​ี ดร.นริ​ิสา มี​ี ค วามสนใจในเรื่​่� อ งเทคโนโลยี​ี และนวั​ัตกรรมใหม่​่ๆ ตั้​้�งแต่​่สมั​ัยเป็​็น นั​ักศึ​ึกษา “ตอนที่​่�ดอทคอม (.com) เว็​็บไซต์​์ กำำ �ลั​ั ง เริ่​่� ม เป็​็ น ที่​่� ส นใจในปี​ี 2542 เราเป็​็นคนไทยคนแรกที่​่�ทำำ�เว็​็บไซต์​์ ThaiSmile เพื่​่�อให้​้ข้​้อมู​ูลคนต่​่างชาติ​ิ เกี่​่�ยวกั​ับประเทศไทย สถานที่​่�เที่​่�ยว สำำ �คั​ั ญ ๆ ในภาคและจั​ั ง หวั​ั ดต่ ่ า งๆ ในประเทศไทย รวมทั้​้� ง การค้​้ น หา

ร้​้ า นอาหารไทยทั้​้� ง หมดในประเทศ อั​ังกฤษ ก็​็มี​ีคนเข้​้าชมและเข้​้ามาหา ข้​้ อ มู​ูลในเว็​็ ป ไซต์​์ เ ป็​็ น จำำ � นวนมาก ทำำ�ให้​้ การท่​่องเที่​่�ยวแห่​่งประเทศไทย (ททท.) ประเทศอั​ังกฤษใช้​้เว็​็บไซต์​์ ThaiSmile ของเราเป็​็นเว็​็บไซต์​์ทางการ ของ ททท. ที่​่�อั​ังกฤษอยู่​่�หลายปี​ี” สามปี​ี ที่​่�ผ่ ่ า นมา ดร.นริ​ิสาสนใจใน เรื่​่�องของ Blockchain, Distributed Ledger Technology, AI, Data Analytiics, และ Mobile Payment เป็​็นอย่​่างมาก หลั​ังจากทำำ�การศึ​ึกษา เพิ่​่�มเติ​ิมอย่​่างจริ​ิงจั​ังเธอได้​้เริ่​่�มทำำ�โปร เจค Mobile Paymentที่​่นำ� �ำ เอาเทคโน โลยี​ีใหม่​่ๆเหล่​่านี้​้�มาใช้​้เพื่​่อ� ช่​่วยแก้​้ปัญ ั หา ‘unbanked’

15


บางคนอาจจะแค่​่ ต้​้องการโอนเงิ​ินกลั​ับบ้​้าน เพื่​่� อเลี้​้�ยงครอบครั​ัว ทำำ�ยั​ังไงให้​้เขาสามารถ โอนเงิ​ินได้​้อย่​่างปลอดภั​ัย บริ​ิหารจั​ัดการ เงิ​ินของตั​ัวเอง ได้​้อย่​่างเป็​็นระบบ

กำำ�เนิ​ิด KogoPAY

จากข้​้อมู​ูลของธนาคารโลกที่น่​่� า่ ตกใจ มี​ีผู้ใ�้ หญ่​่ จำำ�นวน 1.7 พั​ันล้​้านคนทั่​่�วโลกที่ยั่� งั คงไม่​่สามารถ เปิ​ิดบั​ัญชี​ีธนาคารได้​้ ด้​้วยเหตุ​ุผลต่​่างๆ เช่​่น มี​ีรายได้​้น้อ้ ย ย้​้ายถิ่​่น� ฐานไปอยู่​่�หรื​ือทำำ�งานที่​่ต่� ่ างประเทศ เป็​็นแรงงานข้​้ามชาติ​ิหรื​ือมี​ีประวั​ัติ​ิ เครดิ​ิตที่​่�ไม่​่ดี​ี และไม่​่มี​ีสามารถมี​ีระบบบั​ัญชี​ี ธนาคารที่​่�ปลอดภั​ัยได้​้ “คนเหล่​่านี้​้�เสี่​่�ยงต่​่อการสร้​้างหนี้​้�นอกระบบ รวมไปถึ​ึงธุ​ุรกรรมที่​่�มี​ีความเสี่​่�ยงต่​่างๆ ทั้​้�งที่​่� บางคนอาจจะแค่​่ต้​้องการโอนเงิ​ินกลั​ับบ้​้าน เพื่​่อ� เลี้​้�ยงครอบครั​ัว ทำำ�ยังั ไงให้​้เขาสามารถโอน เงิ​ินได้​้อย่​่างปลอดภั​ัย บริ​ิหารจั​ัดการเงิ​ินของ ตั​ัวเองได้​้อย่​่างเป็​็นระบบ เพราะฉะนั้​้�น เราจึ​ึง อยากเห็​็น KogoPAY เป็​็นมากกว่​่าธุ​ุรกิ​ิจทั่​่�วไป ที่​่�มุ่​่�งหวั​ังกำำ�ไร แต่​่ความสำำ�เร็​็จของเราจะต้​้อง ครอบคลุ​ุมและเราต้​้องช่​่วยเหลื​ือผู้​้�คนระหว่​่าง ทางด้​้วยเป็​็นสำำ�คั​ัญ” KogoPAY คื​ืออะไร

“KogoPAY เป็​็น Start UP Mobile Payment ที่​่�มี​ีฟั​ังก์​์ชั​ันหลั​ัก คื​ือการจ่​่ายเงิ​ินผ่​่านมื​ือถื​ือทั้​้�ง ในประเทศ และระหว่​่างประเทศ รวมไปถึ​ึง QR Code Payment ที่​่�กำำ�ลั​ังเป็​็นที่​่�นิ​ิยมในเอเชี​ีย ในการจ่​่ายเงิ​ิน 16

S O M U C H TO S M IL E A B O U T

เราเป็​็นบริ​ิษั​ัทฟิ​ินเทคบริ​ิษั​ัทแรกที่​่�จะนำำ� การใช้​้ QR Code Payment มาใช้​้ที่​่�อั​ังกฤษ และยุ​ุโรป ให้​้ทุ​ุกคนได้​้สะดวกสบายในการ ใช้​้จ่า่ ยและทำำ�ธุรกรร ุ มทางการเงิ​ิน ต่​่อไปนี้​้�คนไทย ส่​่ ง เงิ​ินกลั​ั บ ไปให้​้ ค รอบครั​ั ว ที่​่� ไ ทยก็​็ ส ะดวก ร้​้านเล็​็กๆ ที่​่�เปิ​ิดในตลาด งานเฟสติ​ิวั​ัลต่​่างๆ ร้​้านอาหารไทย สามารถให้​้ลู​ูกค้​้าโอนเงิ​ินเข้​้า มาแทนการใช้​้เงิ​ินสดได้​้ แม้​้แต่​่วั​ัดและโบสถ์​์ เราก็​็จะสามารถบริ​ิจาคด้​้วยการโอนเงิ​ินผ่​่าน การสแกน QR Code ได้​้เช่​่นกั​ัน จะจ่​่ายเงิ​ิน ช่​่วย Homeless ก็​็ยั​ังได้​้เลย” ข้​้อดี​ีของการใช้​้ KogoPAY

“ลองจิ​ินตนาการว่​่าเราสามารถเดิ​ินชมของ เลื​ือกซื้​้� อ อาหารจากตลาด แผงลอย งาน เฟสติ​ิวั​ัลต่​่างๆ โดยไม่​่ต้​้องกั​ังวลว่​่าเงิ​ินสดที่​่� กดมาจะไม่​่พอ แค่​่ใช้​้แอป KogoPAY สแกน QR Code เท่​่านี้​้�ก็ซื้​้็ อ� ของกลั​ับบ้​้านได้​้แล้​้วโดย ไม่​่ต้​้องใช้​้เงิ​ินสดเลย และถ้​้าคุ​ุณเป็​็นเจ้​้าของ ร้​้าน เจ้​้าของกิ​ิจการ มั​ันคงเพอร์​์เฟคถ้​้าลู​ูกค้​้า สามารถชำำ �ร ะเงิ​ินได้​้ ทุ​ุ ก ที่​่� ทุ​ุ กสถ านการณ์​์ ไม่​่ ว่ ่ า จะมี​ี เ งิ​ินสดติ​ิดกระเป๋​๋ า มาหรื​ือเปล่​่ า พอหมดวั​ันคุ​ุณก็​็แค่​่เข้​้าไปดู​ูธุ​ุรกรรมทั้​้�งหมด ที่​่� เ กิ​ิดขึ้​้� น ในวั​ั น นี้​้� ก็​็ จ ะเห็​็ น ตั​ั ว เลขทุ​ุ ก อย่​่ า ง อย่​่างเป็​็นระบบ”


174

ในทุ​ุกๆ ปี​ี ดร.นริ​ิสา จะเดิ​ินทางกลั​ับมาพบคุ​ุณแม่​่ที่​่�ประเทศไทยและ เดิ​ินทางขึ้​้น� ไปบนดอย เพื่​่อ� บริ​ิจาคทุ​ุนการศึ​ึกษา อุ​ุปกรณ์ก์ ารเรี​ียน สิ่​่ง� ของ รวมทั้​้�งพั​ัฒนาในส่​่วนที่​่�ขาดแคลนให้​้แก่​่บ้​้านพั​ักเยาวชนและโรงเรี​ียน ในพื้​้�นที่​่�ห่​่างไกลสิ่​่�งนี้​้�เองที่​่�เป็​็นพื้​้�นฐานให้​้ธุ​ุรกิ​ิจต่​่างๆ ของ ดร.นริ​ิสา เกี่​่�ยวข้​้องกั​ับการให้​้และการแบ่​่งปั​ันอยู่​่�เสมอ ไม่​่เว้​้นแม้​้แต่​่ KogoPAY

PAY IT FORWARD “อย่​่างที่​่�บอกว่​่า เราไม่​่ได้​้มุ่​่�งหวั​ังที่​่�กำำ�ไรอย่​่างเดี​ียว แต่​่ความสำำ�เร็​็จ ของเราจะต้​้องครอบคลุ​ุมและเราต้​้องช่​่วยเหลื​ือผู้​้�คนระหว่​่างทางด้​้วย เป็​็นสำำ�คั​ัญ หนึ่​่�งในแผนของเราจึ​ึงมี​ีโครงการ ‘Pay it Forward’ ที่​่�จะ ทำำ�ให้​้ผู้​้�คนสามารถแบ่​่งปั​ันผ่​่าน QR Code ไม่​่ว่​่าจะเป็​็นการบริ​ิจาค เข้​้าองค์​์กรการกุ​ุศล หรื​ือแม้​้แต่​่องค์​์กรการกุ​ุศลที่​่�ขายสิ​ินค้​้าบนถนน อย่​่างเช่​่น Big Issues เราก็​็สามารถใช้​้ KogoPAY สแกน QR Code แล้​้วบริ​ิจาคได้​้เลย หรื​ือเช้​้านี้​้�เราอาจอยากส่​่งต่​่อแซนวิ​ิชหรื​ือกาแฟ ร้​้ อ นๆ ให้​้ กั​ั บ Homeless สั​ั ก คน เราก็​็ แ ค่​่ ส แกน QR Code บนแซนวิ​ิชบอร์​์ด ทุ​ุกอย่​่างจะเกิ​ิดขึ้​้�นบนสมาร์​์ทโฟน แอป KogoPAY และ QR Code ง่​่ายๆ แค่​่นั้​้�นเลย KogoPAY เป็​็นตั​ัวอย่​่างของเทคโนโลยี​ีนวั​ัตกรรมที่จ่� ะเพิ่​่ม� ขี​ีดความ สามารถและช่​่วยเหลื​ือผู้​้�อื่�่นผ่​่านบริ​ิการที่​่�เราให้​้คื​ือการชำำ�ระเงิ​ินทั้​้�งใน และระหว่​่างประเทศ การวิ​ิเคราะห์​์ข้​้อมู​ูลที่​่�จะช่​่วยให้​้ผู้​้�ใช้​้ของเรา จั​ัดการเงิ​ินของเขาได้​้ด้​้วยระบบ AIที่​่�ชาญฉลาดและการวิ​ิเคราะห์​์ ข้​้อมู​ูลนี้​้� ก็​็ยั​ังช่​่วยให้​้รั​ัฐบาลเข้​้าใจปั​ัญหาการไร้​้ที่​่�อยู่​่�อาศั​ัยอาจจะพบ วิ​ิธี​ีแก้​้ไขรู​ูปแบบใหม่​่ๆให้​้พวกเขาได้​้ในอนาคต ในอนาคตเราอยากชั​ั ก ชวนบริ​ิษั​ั ทต่ ่ า งๆ เข้​้ า มาร่​่ ว มกั​ั น เยอะๆ เพื่​่�อสร้​้างแรงจู​ูงใจให้​้พนั​ักงานได้​้ ‘Pay it Forward’เพื่​่�อให้​้เกิ​ิดสั​ังคม แห่​่งการแบ่​่งปั​ัน โครงการนี้​้�อาจจะเป็​็นส่​่วนหนึ่​่�งในการพิ​ิจารณาโบนั​ัส ของพนั​ักงานก็​็ได้​้”

17


WOMEN IN TECH GLOBAL AWARD START UP 2019 จากความพยายามและความความตั้​้�งใจ ในการทำำ� KogoPAY ที่​่�จะนำำ�เทคโนโลยี​ี นวั​ัตกรรมใหม่​่ๆ มาใช้​้โดยไม่​่ได้​้ทำ�ำ เพื่​่อ� หวั​ัง ผลกำำ�ไรอย่​่างเดี​ียวแต่​่เพื่​่�อช่​่วยเหลื​ือคน อื่​่�น โดยส่​่งเสริ​ิมให้​้คนรู้​้�จั​ักการแบ่​่งปั​ันช่​่ว ยเหลื​ือผู้​้ที่� ด้่� อ้ ยโอกาสทางสั​ังคมผ่​่านเทคโ นโลยี​ีและแอพพลิ​ิเคชั่​่น� ในโครงการ “Pay it Forward” นี้​้� ทำำ�ให้​้ ดร.นริ​ิสา ได้​้รั​ับเลื​ือก เป็​็น 1 ใน 25 บริ​ิษั​ัทฟินิ เทคที่​่อ� ยู่​่�ในประเทศ อั​ังกฤษ ได้​้เข้​้าร่​่วม Mayor of London’s Accelerator Programme และได้​้รับั การ เสนอชื่​่�อเข้​้ารั​ับรางวั​ัล Women in Tech Global Award 2019 ในสาขา Start Up จากคนทั่​่�วโลกในเดื​ือนตุ​ุลาคมจนกระทั่​่�ง ได้​้รั​ับเลื​ือกเป็​็น 1 ใน 3 ของรอบ Finalists โดยมี​ีผู้​้�หญิ​ิงเก่​่งอี​ีกสองคนจากประเทศ UAE และเยอรมั​ั น และเมื่​่� อ วั​ั น ที่​่� 6 พฤศจิ​ิกายนที่​่� ผ่ ่ า นมาความสำำ � เร็​็ จ ที่​่� น่​่าชื่​่น� ชมก็​็มาถึ​ึง เมื่​่อ� ดร.นริ​ิสา ได้​้รับั รางวั​ัล ชนะเลิ​ิศ สาขา Women in Tech Global Award Start Up 2019 นั​ับเป็​็นคนไทย คนแรกที่​่�ได้​้รั​ับรางวั​ัลนี้​้�

18

S O M U C H TO S M IL E A B O U T


174

SPEECH FROM THE HEART จะเอาเทคโนโลยี​ีที่​่�สร้​้างขึ้​้�นมาเพื่​่�อช่​่วยคนอื่​่�น

อยากจะสร้​้าง Ecosystem ใหม่​่ ของเราทุ​ุกคน นอกจากธุ​ุรกิ​ิจจะมี​ีรายได้​้แล้​้ว เราจะช่​่วยคนอื่​่�นไปด้​้วย พร้​้อมๆ กั​ัน

ในวั​ันประกาศผลที่​่�จั​ัดขึ้​้�นที่​่� พระราชวั​ัง Foz เมื​ือง Lisbon ประเทศโปรตุ​ุเกส ดร.นริ​ิสา ไม่​่ได้​้เตรี​ียมคำำ�กล่​่าวใดๆ ไว้​้เลย เพราะไม่​่คิ​ิด ว่​่าจะได้​้รั​ับรางวั​ัลอั​ันทรงเกี​ียรติ​ินี้​้� อั​ันที่​่�จริ​ิง ได้​้เข้​้ารอบ Finalists ก็​็ดี​ีใจมากแล้​้ว ที่​่�มี​ีคน เห็​็ น ว่​่ า โครงการ ‘Pay it Forward’ ของ KogoPAY มี​ีประโยชน์​์และจะสร้​้างประโยชน์​์ ให้​้กั​ับคนจำำ�นวนมากได้​้ และแคนดิ​ิเดตอี​ีก สองคนก็​็เป็​็นผู้​้�หญิ​ิงที่​่�เก่​่งมาก ตอนที่​่�ประกาศ ชื่​่�อว่​่าได้​้รั​ับรางวั​ัล คำำ�พู​ูดบนเวที​ีตอนนั้​้�นจึ​ึงมา จากความรู้​้�สึ​ึกล้​้วนๆ “คำำ�แรกที่​่�ขึ้​้�นพู​ูดหลั​ังประกาศชื่​่�อคนชนะ คื​ือ “ขอบคุ​ุณค่​่ะ” และบอกว่​่า มั​ันคื​ือภาษาไทย แปลว่​่า thank you! ได้​้เล่​่าให้​้ทุ​ุกคนฟั​ังว่​่า ความฝั​ั น ของตั​ั ว เองคื​ือ จะใช้​้ พรสวรรค์ ์ ที่​่� พระเจ้​้าประทานให้​้มา ในการเอาเทคโนโลยี​ี และความรู้​้�ที่​่�มี​ีที่​่�มี​ีโอกาสที่​่�ได้​้รั​ับมาใช้​้ เพื่​่�อ ไม่​่ใช่​่หาเงิ​ินทางธุ​ุรกิ​ิจอย่​่างเดี​ียว แต่​่เพื่​่�อช่​่วย คนอื่​่น� ด้​้วย บอกไปว่​่า ตั​ัวเองได้​้รับั เกี​ียรติ​ิอย่​่าง มากที่​่� สุ​ุ ด แล้​้ ว ที่​่� ถู​ูก เสนอชื่​่� อ มาถึ​ึงจุ​ุ ดนี้​้� ไ ด้​้ ตอนนี้​้�ได้​้รั​ับรางวั​ัลแล้​้ว ขอรั​ับแทนทุ​ุกๆ คน ในที่​่�นี้​้�ด้​้วย ไม่​่ใช่​่เพื่​่�อตั​ัวเองอย่​่างเดี​ียว เล่​่าไปหมดเลยว่​่า ตั​ัวเองเคยมาจากทาง สายวิ​ิชาการและการทำำ�งานเป็​็นที่​่�ปรึ​ึกษา แต่​่ สิ่​่�งที่​่�ตั​ัวเองฝั​ันวั​ันหนึ่​่�งก็​็คื​ือ เมื่​่�อได้​้มี​ีโอกาส มาทำำ�ธุ​ุรกิ​ิจทาง Fintech แล้​้ว ตั้​้�งใจไว้​้ว่​่า

ให้​้ ไ ด้​้ ด้ ้ ว ย ปี​ี ห น้​้ า อยากเห็​็ น คนหยิ​ิบมื​ือถื​ือ ขึ้​้� น มา แล้​้ ว ใช้​้ มื​ื อถื​ื อ จ่​่ า ยซื้​้� อ หนั​ั ง สื​ือ Big Issues ที่​่�โฮมเลสยื​ืนขายข้​้างถนนในอั​ังกฤษ หรื​ือ ไปซื้​้�อของในคาเฟ่​่ จ่​่ายเงิ​ินซื้​้�อเครื่​่�องดื่​่�ม หรื​ืออาหารให้​้ตัวั เอง แล้​้วจ่า่ ยเงิ​ินซื้​้อ� ให้​้คนอื่​่น� ด้​้วย คนขายจะติ​ิดโลโก้​้ Kogo ไว้​้บนบอร์​์ด Pay it Forward คนไม่​่มี​ีบ้​้าน หรื​ือคนไม่​่มี​ีเงิ​ิน ก็​็เข้​้ามารั​ับเครื่​่�องดื่​่�ม หรื​ืออาหารที่​่�มี​ีคนจ่​่าย ซื้​้�อไว้​้ให้​้แล้​้ว ...ทุ​ุ ก คนช่​่ ว ยคนอื่​่� น ต่​่ อ ไป โดยไม่​่ ห วั​ั ง ผลตอบแทน อยากจะสร้​้าง Ecosystem ใหม่​่ของเรา ทุ​ุ ก คน นอกจากธุ​ุ รกิ​ิ จจะมี​ี ร ายได้​้ แ ล้​้ ว เราจะช่​่วยคนอื่​่�นไปด้​้วย พร้​้อมๆ กั​ัน บอกทุ​ุ ก คนในงานว่​่ า ถ้​้ า วั​ั น หนึ่​่� ง ทำำ � ได้​้ ทุ​ุ ก คนในวั​ั น นี้​้� ที่​่� อ ยู่​่�ในงานนี้​้� และรางวั​ั ล ที่​่� ไ ด้​้ รั​ั บ ในวั​ั น นี้​้� ก็​็ เ ป็​็ น ส่​่ ว นหนึ่​่� ง ในกำำ �ลั​ั ง ใจ ที่​่�ได้​้มา มั​ันจะเป็​็นส่​่วนหนึ่​่�งและเป็​็นส่​่วนที่​่� สำำ�คัญ ั ของการเดิ​ินทางไปถึ​ึงจุ​ุดที่เ่� ราพยายาม เดิ​ินต่​่อไป ...Thanks to Everyone here who plays a big part in my journey ... หลั​ังจากพู​ูดจบมี​ีคนมาแสดงความยิ​ินดี​ี ขอถ่​่ายรู​ูปมาก ดี​ีใจที่​่�เค้​้านึ​ึกถึ​ึงและพู​ูดถึ​ึง ประเทศไทย และความทรงจำำ�ดี​ีๆ ที่​่�มี​ีตอนไป เที่​่�ยวไทยกั​ับคนไทย”

19


เมื่​่�อ 3 ปี​ีที่​่�แล้​้วตอนส่​่งเสด็​็จสู่​่�สวรรคาไล ได้​้อธิ​ิษฐานกั​ับพระองค์​์ไว้​้ว่​่า ขอให้​้ได้​้ทำำ�อะไรก็​็ตาม � ้างชื่​่�อเสี​ียงให้​้ประเทศไทย และ ที่​่สร้ จะเดิ​ินตามรอยท่​่านที่​่�ท่​่านสอนไว้​้ให้​้พอเพี​ียง และก็​็ให้​้คิ​ิดถึ​ึงคนอื่​่�น � อั​ันนี​ี้​้�คื​ือแรงบั​ันดาลใจอย่​่างมากของตั​ัวเอง

ผู้​้�หญิ​ิงไทยคนแรกที่​่�ได้​้รั​ับรางวั​ัลกั​ับที่​่�มาของแรงบั​ันดาลใจ

“ดี​ีใจมากที่​่�ได้​้สร้​้างชื่​่�อเสี​ียงให้​้กั​ับประเทศไทย ไม่​่ได้​้มี​ีความรู้​้�สึ​ึกว่​่า ตั​ัวเองเก่​่งอะไรนะคะ แต่​่ดี​ีใจที่​่�มี​ีโอกาสที่​่�ดี​ี ได้​้สร้​้างชื่​่�อให้​้ประเทศไทย ตั​ัวเองอยู่​่�ต่​่างบ้​้านต่​่างเมื​ืองยี่​่�สิ​ิบกว่​่าปี​ี ไม่​่มี​ีโอกาสได้​้ทำำ�ประโยชน์​์ให้​้ ประเทศไทยอย่​่างต่​่อเนื่​่�อง ทำำ�ได้​้แค่​่ตอนกลั​ับเมื​ืองไทยทุ​ุกปี​ีกั​ับลู​ูกๆ ตอนปิ​ิดเทอม ไปทำำ�งานอาสาพาลู​ูกๆ ขึ้​้�นดอยไปช่​่วยบ้​้านเด็​็กกำำ�พร้​้า ที่​่�แม่​่สอด พาเด็​็กๆ ไปมา 5 ปี​ีละค่​่ะ สอนให้​้ลู​ูกๆ ทำำ�ความดี​ี ให้​้เหมื​ือน ตั​ัวอย่​่างในหลวง รั​ัชกาลที่​่� 9 ของเรา ตอนไปรั​ับรางวั​ัล เอารู​ูปท่​่านไปด้​้วยค่​่ะ เมื่​่อ� 3 ปี​ีที่แ่� ล้​้วตอนส่​่งเสด็​็จ สู่​่�สรรคาไล ได้​้อธิ​ิษฐานกั​ับพระองค์​์ไว้​้ว่า่ ขอให้​้ได้​้ทำ�ำ อะไรก็​็ตามที่สร้ ่� า้ ง ชื่​่�อเสี​ียงให้​้ประเทศไทย และจะเดิ​ินตามรอยท่​่านที่​่�ท่​่านสอนไว้​้ให้​้ พอเพี​ียง และก็​็ให้​้คิ​ิดถึ​ึงคนอื่​่�น อั​ันนี​ี้​้��คื​ือแรงบั​ันดาลใจอย่​่างมากของ ตั​ัวเอง และก็​็ภู​ูมิ​ิใจที่​่�ตั​ัวเองสามารถทำำ�ได้​้ไม่​่มากก็​็น้​้อยนะคะ วั​ันนี้​้�ขอ ตอบแทนประเทศบ้​้านเกิ​ิดเมื​ืองนอน ประเทศไทย ขอขอบคุ​ุณคุ​ุณพ่​่อ คุ​ุณแม่​่ที่​่�อบรมสั่​่�งสอนมา ขอบคุ​ุณพวกท่​่านที่​่�ติ​ิดรู​ูปในหลวงรั​ัชกาล ที่​่� 9 ที่​่�บ้​้านให้​้เห็​็นตั้​้�งแต่​่เกิ​ิด สอนให้​้เคารพ และเป็​็นแบบอย่​่างที่​่�ดี​ี ทำำ�ให้​้ได้​้นำำ�คำำ�สอนของพระองค์​์ท่​่านมาใช้​้ตลอดชี​ีวิ​ิต ขอบคุ​ุณทุ​ุกคน ที่​่�เป็​็นกำำ�ลั​ังใจให้​้เสมอมา ขอบคุ​ุณครอบครั​ัว เพื่​่�อนๆ และที​ีมงาน ทุ​ุกๆ คนมากนะคะ” 20

S O M U C H TO S M IL E A B O U T


174

ก้​้าวต่​่อไป

“ด้​้วยสำำ�นึ​ึกในความเป็​็นคนไทยอยู่​่�ตลอดเวลา เราก็​็อยากตอบแทน บุ​ุญคุ​ุณประเทศไทย กิ๊​๊�กมี​ีความคิ​ิดอยากเป็​็นแรงบั​ันดาลใจให้​้เด็​็กๆ โดยเฉพาะเด็​็กผู้ห�้ ญิงิ ในประเทศไทย ให้​้หันั มาสนใจในเรื่อ่� งเทคโนโลยี​ี เช่​่น Coding ง่​่ายๆ, AI, Data Analytics ที่​่�จะสำำ�คั​ัญมากในอนาคต และสนั​ับสนุ​ุนผู้​้�หญิ​ิงไทยที่​่�ทำำ�งานในด้​้าน Technology ให้​้ลองมา แข่​่งขั​ันในงานระดั​ับโลก เพราะคนไทยเราสู้​้�ต่​่างชาติ​ิได้​้แน่​่นอนค่​่ะ กำำ�ลังั มี​ีแผนจะกลั​ับเมื​ืองไทย 2 อาทิ​ิตย์​์ จะลองคุ​ุยกั​ับผู้​้ใ� หญ่​่หลายๆ ท่​่านที่​่�เมื​ืองไทยดู​ู อยากจั​ัดงาน Women in Tech Summit Bangkok ในปี​ี 2020 โดยเชิ​ิญผู้​้�หญิ​ิงเก่​่งๆ หลายๆ คนที่​่�ตั​ัวเองได้​้มี​ีโอกาสรู้​้�จั​ัก เช่​่น Dr. Cara ผู้​้�บริ​ิหารระดั​ับสู​ูงของ Microsoft จากเนเธอร์​์แลนด์​์ Dr. Lena Okajima CEO และ Founder จากญี่​่�ปุ่​่�น ที่​่�จบปริ​ิญญาเอก จากมหาลั​ัยโตเกี​ียวด้​้านดาราศาสตร์​์ คุ​ุณลี​ีน่​่ามี​ีบริ​ิษั​ัทที่​่�ยิ​ิง Satellites ขึ้​้�นไปบนอวกาศเพื่​่�อไปสร้​้าง Shooting Stars เพื่​่�อความบั​ันเทิ​ิง และเพื่​่� อเก็​็ บข้​้ อมู​ูล เพื่​่� อเอามาวิ​ิเคราะห์​์ เรื่​่� อง Climate Change รวมถึ​ึงอี​ีกคนที่​่�เก่​่งมาก คื​ือ Mrs. Corinne Vigreux ผู้​้�ร่​่วมก่​่อตั้​้�งบริ​ิษั​ัท Tom Tom และซอฟแวร์​์แผนที่​่�การเดิ​ินทางในรถยนต์​์ จากประเทศ เนเธอร์​์แลนด์​์ และอี​ีกหลายๆ คนที่​่มี� คี วามสามารถ อยากเชิ​ิญคนเหล่​่านี้​้� ไปพู​ูดสั​ัมมนาที่​่�ไทย เป็​็น Inspiration ให้​้คนไทยโดยเฉพาะผู้​้�หญิ​ิงไทย อาจจะมี​ีการมอบรางวั​ัลให้​้ผู้​้�หญิ​ิงที่​่�สร้​้างชื่​่�อเสี​ียงในด้​้านเทคโนโลยี​ี ที่​่�เน้​้นไม่​่ใช่​่เพื่​่�อธุ​ุรกิ​ิจอย่​่างเดี​ียว แต่​่เพื่​่�อช่​่วยเหลื​ือผู้​้�อื่​่�น หรื​ือเพื่​่�อช่​่วย สร้​้างโลกให้​้น่​่าอยู่​่�มากขึ้​้�น” KogoPAY จะเปิ​ิดตั​ัวที่​่อั� งั กฤษ และยุ​ุโรปในต้​้นปี​ีหน้​้า ในความคิ​ิด ของ ดร.นริ​ิสา KogoPAY ยั​ังพั​ัฒนาอยู่​่�ตลอดเวลาและยิ​ินดี​ีรั​ับ แนวคิ​ิดใหม่​่ๆ ในการ ‘Pay it Forward’ ที่​่�จะทำำ�ให้​้ KogoPAY ดี​ีขึ้​้�นสำำ�หรั​ับทุ​ุกคน โดยเฉพาะอย่​่างยิ่​่�งผู้​้�ที่​่�ต้​้องการมาร่​่วมสร้​้าง KogoPAY ให้​้เป็​็นมากกว่​่าระบบการชำำ�ระเงิ​ินและ ‘Pay it Forward’ ไปด้​้วยกั​ัน 21


smile C H E F

Easy

RECIPE

STICKY PORK BELLY

WITH SALTED ROAST PUMPKIN AND CRISPY SHALLOTS

22

S O M U C H TO S M IL E A B O U T


174

SEBBY HOLMES Head Chef, Farang London faranglondon.co.uk

Pork Belly -MENU-

E

ver since I tasted sticky pork for the first time at the begging bowl it has become one of my favourite things to eat. It’s rich, sweet, salty yet savoury flavours make this dish a perfect one to impress friends. In Thailand this is often eaten with rice and green papaya salad but its great just as it is. WORDS / PHOTO SEBBY HOLMES

SERVES 2-3 PEOPLE 300g, pork belly, skin removed 150g pumpkin, peeled and chopped into roughly 2cm by 2cm chunks 5g coarse sea salt 2 fresh bay leaves 1-star anise 1 x 4cm long piece of cassia bark (cinnamon sticks will do) 300g palm sugar (dark soft brown sugar can also be used) 100ml oyster sauce 50ml dark soy sauce 100ml fish sauce (depends on pork fat content and taste) 1 pandan leaf, tied in a knot and torn to release flavour (this can be left out if you cannot find one) 2 spring onions, thinly sliced 4 banana shallots, peeled and thinly sliced 500ml, sunflower oil, for deep frying the shallots

Firstly get the pumpkin and the pork belly ready for cooking. In two separate boiling pots bring some salted water to the boil, once boiling turn down to a simmer and add the whole chunk of pork belly into one pan and the pumpkin to the other. Cook the pumpkin for around 4-5 minutes and then remove and refresh under cold water, it should be softened but still very firm and holding its shape, not mushy, at this stage sprinkle the pumpkin with the coarse sea salt. Carefully cook the pork belly for around 12-15 minutes making sure not to boil the water whilst the pork is in it, the slower it is boiled the more tender it will be, remove once the pork has cooked throughout and all impurities have been cooked out of it, leave aside to cool slightly. Once cool, chop the pork into roughly 2cm by 2cm chunks. Next make the sauce. In a separate oven proof pan add the sugar, oyster sauce, dark soy, pandan leaf, cassia bark, star anise and 50ml of the fish sauce to start. Heat all of this together gently and once melted add the chopped pork belly and stir well, making sure to coat all of the pork belly. Next place some parchment paper over the top of the pork belly mix and place in an oven at 160 degrees centigrade for 30 minutes. At this stage remove from the oven and add the

blanched pumpkin and delicately fold it into the mix making sure not to mas up any pork or pumpkin, then return to the oven for a further 10-15 minutes. Check the pork before you remove from the oven it should be slightly caramelised and tender, the pumpkin should be soft and ready to serve at this point, be careful handling it as it will be soft to the touch. Meanwhile heat the oil in a medium pan on a high heat (roughly 180 degrees centigrade), once this is hot place one piece of shallot into the oil to ensure it is not too hot, the shallot should bubble and fizz in a controlled manner, if it hisses then the oil is too hot so turn it off and allow to cool for a few minutes before going again. Fry the shallots until they are beginning to turn golden brown and then remove and strain on a clean tray with kitchen towel to get rid of all excess oil. Use a fork to pick apart the shallots as they tend to cook together in clumps, as the shallots cool they will crisp up and become perfect for garnish. Serve the sticky pork and pumpkin straight out of the oven, topped with the sliced spring onions and the crispy shallots. For the best experience eat immediately and as suggested above eat with salad and some Thai sticky rice for mopping up all the rich juices.

See you next time, EAT WELL 23


smile E AT I N G O U T

คุ้ มค่ า แก่ก ารรอ

CORE

by “CLARE SMYTH “ ร้านนี้เป็นอีกหนึ่งร้านโปรดในดวงใจ เป็นร้านที่จองค่อนข้างยาก ใช้เวลาจองเกือบสามเดือน อยากบอกเพื่ อนๆ ว่า คุ้มค่าแก่การรอคอยที่ค่อนข้างจะนาน WORDS / PHOTO MANTA ILLUSTRATE SHUTTERSTOCK

เชฟ “แคลร์​์ สมิ​ิธ“ เป็​็นเชฟหญิ​ิงเจ้​้าของ รางวั​ัลมากมายรวมถึ​ึง World’s Best Female Chef 2018 ถื​ื อ ว่​่ า มี​ี ฝี​ี มื​ื อ ระดั​ับต้​้นๆ ของอั​ังกฤษ เป็​็นท็​็อปห้​้าก็​็ว่า่ ได้​้ ส่​่วนตั​ัวชอบรสมื​ือของเธอ ที่​่�อร่​่อยเลิ​ิศล้ำำ�� หลากรส มี​ีสไตล์​์ชอบตั้​้�งแต่​่เธอยั​ังเป็​็นเชฟ ให้​้กั​ับร้​้าน Gordon Ramsayแถวเชลซี​ี ทำำ�ให้​้ร้​้านนี้​้�ได้​้ 3 ดาวมิ​ิชลิ​ิน ไปกิ​ินกี่​่�ครั้​้�ง ก็​็ฟิ​ินตลอด และเมื่​่�อปลายปี​ี 2017 เธอก็​็ ออกมาเปิ​ิดร้​้านเป็​็นของตนเองใช้​้ชื่�่อว่​่า “CORE” โดย “แคลร์​์ สมิ​ิธ” อยู่​่�แถว Nothing Hill ลอนดอน เปิ​ิดได้​้ไม่​่นาน ก็​็คว้​้า 2 ดาวมิ​ิชลิ​ิน 24

S O M U C H TO S M IL E A B O U T

H

aving had to wait almost 2 1/2 months for availability to eat at this restaurant I was really looking forward to sample the food. Being almost 10 minutes walk from Notting Hill station it definitely would not rely on passing trade as foot fall would be very low, nevertheless it showed immediately why there is a 81 day advance reservation line. I had booked a table for lunch at 12 midday and when we arrived through the entrance to the bar and restaurant area the place was quite busy even though the restaurant had only just opened. My first impression of how relaxed and informal

and wonderfully easy going and friendly the staff appeared to be. We were taken to our table passing through the bar alongside the open kitchen past the chefs table and back up into the front dining room where we were seated in a very comfortable booth with a circular table for two. Looking around the room which was now 3/4 full even though it was barely 12.15. The first thing I noticed that although this is a two Michelin Star restaurant there were no tablecloths but instead white topped easy clean nonslip circular tables seating up to 4 guests per table.


174

วั​ั น นี้​้� มี​ี โ อกาสได้​้ ไ ปกิ​ิน ยิ่​่� ง กว่​่ า ฟิ​ิ น !!! อร่​่ อ ย เหนื​ือความคาดหมาย ให้​้ตายเถอะ!!! ถ้​้าอร่​่อย ขนาดนี้​้� น่​่าจะให้​้ไป 3 ดาวเลย ทั้​้�งสวยและอร่​่อย ครบถ้​้วนทุ​ุกจาน เครื่​่�องดื่​่�มก็​็ดี​ี เมนู​ูไวน์​์ดี​ีมาก ตั​ัวเลื​ือกหลากหลาย ส่​่วนค็​็อกเทลและ ม็​็อกเทล สวยสุ​ุด สะดุ​ุดตา ดิ​ิฉั​ันได้​้ประเดิ​ิมดื่​่�มม็​็อกเทล เบสจากลู​ูกแพร์​์ แ ละขิ​ิง สวยจริ​ิง อร่​่ อ ยจริ​ิง สดชื่​่� น จั​ั ง ยั​ั ง มี​ี เ มนู​ูอาหารให้​้ เ ลื​ือกแบบเซท เจ็​็ดคอร์​์ส หรื​ือ แบบอาลาคาร์​์ท เลื​ือกตามใจชอบ หลั​ังจากที่​่�ได้​้คุ​ุยกั​ับบริ​ิกรซึ่​่�งได้​้แนะนำำ�จานเด่​่น และจานเด็​็ดที่​่�นี่​่� ก็​็เลยตั​ัดสิ​ินใจเลื​ือกสั่​่�งแบบ ตามใจฉั​ัน (อาลาคาร์​์ท) ประมาณ 3-4 อย่​่าง

They have a very extensive wine list and also a good choice of both cocktails and mock tails from which I chose a pear and ginger mock tail. You have three choices on the menu either the “ Core Classics “a seven course lunch of the most popular dishes, the “ Core Seasons “ another seven course lunch menu featuring ingredients very much in season, and the A la carte. After talking with our waiter we decided to go on his recommendation of dishes from the à la cart menu. As soon as the appetisers arrived we knew immediately why Core by Clare Smyth had received two Michlin stars after being open for just over a year. The presentation, the attention to detail and the skill and patience needed in preparation of these appetisers was absolutely incredible. Previously in many of the top Michlin restaurants the presentation of appetisers mainly consisted of top quality crockery and then, more recently there was a trend for using slabs of slate or small wood boards to place the food upon. The starring feature of our appetiser presentation was a piece of rock covered in moss on top of which one piece of the food was placed, a magnificent piece of theatre and superb display. 1. Pea and mint gougeres ( Choux pastry with cheese ) 2. Jellied eel, toasted seaweed and malt vinegar 3. Crispy smoked chicken wing, beer, honey and thyme 4. Foie gras parfait and madeira The taste and combination of flavours more than matched the amazing presentation and we knew immediately we were in for a real treat Then the freshly baked sourdough bread with a really light butter arrived, so good After a timely pause our starters were brought to the table by a member of the kitchen brigade who explained how they were prepared. The ISLE OF MULL SCALLOP TARTARE with sea vegetable consommé was wonderfully fresh having arrived to the restaurant from Scotland just three hours before. Excellent, I could easily have eaten more. The ‘ POTATO AND ROE ‘consisting of dulse beurre blanc, herring and trout roe is chefs signature dish which is hardly surprising, coming from Northern Ireland where arguably the best potatoes in the world are grown and this particular starter tasted mouth-wateringly wonderful using the bread to mop up the dulse beurre blanc. 25


We then had a welcome break before the main course and I must admit I was beginning to feel full. I decided to try a glass of Domaine Daniel Reverdy Sancerre from the Loire with the ROASTED MONKFISH with Morecambe Bay shrimps, Swiss chard, brown butter, a combination which worked brilliantly. The DUCK AND NECTARINE, with thyme, honey and Timut pepper was quite simply delicious with perfectly cooked duck paired with the right combinations. At this point we definitely needed a break so we took up the offer to try the cheese that we could share before the dessert. I’m so glad we did as this proved to be one of the highlights of the meal. Traditionally a fine dining cheese offering would consist of up to twelve different slices of cheese from mild to very strong combined with crackers and grapes, however the CHEESE at Core was somewhat different, wafer thin linseed and sea 26

S O M U C H TO S M IL E A B O U T


174

เริ่​่ม� ต้​้นด้​้วย Amuse Bouche เป็​็นของทานเล่​่นคำำ�เล็​็กๆ แต่​่ครบรส ที่​่�ทางร้​้านจะจั​ัดให้​้ทุ​ุกคนได้​้เริ่​่�มทาน เพื่​่�อเปิ​ิดปุ่​่�มรั​ับรสและสั​ัมผั​ัส จั​ัดมาเต็​็มอลั​ังการวั​ังเว่​่อร์​์มาก แค่​่เห็​็นก็​็รู้แ�้ ล้​้วว่​่าอร่​่อยขาดใจดิ้​้�น!!! สิ้​้�นสติ​ิ!!! มี​ี 4 อย่​่าง อร่​่อยทุ​ุกอย่​่างโดยเฉพาะปี​ีกไก่​่ กรอบจากหนั​ัง แทะเนื้​้�อ นุ่​่�มถึ​ึงเนื้​้�อ อร่​่อยถึ​ึงกระดู​ูก ถู​ูกจริ​ิตมาก นอกจากนี้​้�ก็​็มี​ีเจลลี่​่� ปลาไหล ตั​ับห่​่านพาร์​์เฟ่​่ ขนมชู​ูครี​ีมที่​่�ใส่​่ชี​ีสถั่​่�วลั​ันเตาและมิ​ินท์​์ กิ​ินแล้​้วฟิ​ิน!!! ทุ​ุกอย่​่างแค่​่เริ่​่�มต้​้นก็​็น่​่าค้​้นหา เสิ​ิร์​์ฟตามมาติ​ิดๆ ด้​้วยขนมปั​ัง Sourdough ทำำ�สดๆ รสชาติ​ิดี​ี พร้​้อมกั​ับเนยที่​่เ� นี​ียนนุ่​่�ม

salt crackers, three small ramekins containing, sliced pickled gherkin, semi dried grapes, ( sultanas ), and a sweet wine jam, a plate with three cheeses, a David Stow mature cheddar from Cornwall, a Banon white goats cheese from Provence to which was poured a tiny amount of Chateau Painis Olive Oil and finally the King of Cheeses, a fully matured English Blue Stilton. The very clever addition to the dish was a bowl containing figs wrapped in a warm brioche roll, again a match made in heaven. The choice of the Sommelier of Domain Bernard St Joseph Gripa, an excellent full bodied red proved a very suitable pairing.

อาหาร Starter จานแรกก็​็มา หอยเชลล์​์ทาร์​์ท่า่ ร์​์ แบบว่​่าสดมาก มาจากสกอตแลนด์​์ ก่ ่อนเสิ​ิร์​์ฟ 3 ชั่​่�วโมง รสชาติ​ิลงตั​ั วสดชื่​่�น รื่​่� น รมย์​์ ขอชื่​่� น ชมเชฟแคลร์​์ จ านนี้​้� กิ​ิ นแล้​้ ว อยากกิ​ินอี​ี ก เรื่​่� อ ยๆ จานที่​่�สอง ยั​ังเป็​็นของทานเล่​่น และเป็​็นจานเด็​็ดของที่​่นี่​่� มั� นั คื​ือ มั​ันฝรั่​่�ง ที่​่ม� าจากเกาะไอร์​์แลนด์​์เหนื​ือ ที่​่�ทุ​ุกคนต่​่างบอกว่​่าที่​่�นี่​่�ปลู​ูก มั​ันฝรั่​่�งได้​้อร่​่อยที่​่�สุ​ุดในโลกเพราะผสมผสาน กลิ่​่�นอายของทะเล ทำำ�ให้​้รสชาติ​ิของมั​ันฝรั่​่�งอร่​่อยเป็​็นเอกลั​ักษณ์​์ไม่​่เหมื​ือนที่​่�ไหน เชฟแคลร์​์เกิ​ิดที่​่�นี่​่� พ่​่อแม่​่ก็​็เป็​็นชาวไร่​่ปลู​ูกมั​ันฝรั่​่�งอี​ีกด้​้วย ไม่​่ แปลกใจเลยว่​่าทำำ�ไมปรุ​ุงจานนี้​้�ได้​้แสนอร่​่อยเหลื​ือเกิ​ิน วั​ัตถุ​ุดิ​ิบดี​ี ก็​็มีชัี ยั ไปกว่​่าครึ่​่ง� มั​ันจึ​ึงอร่​่อยแบบขนลุ​ุกขนชั​ัน!!! เค้​้าเอามั​ันไปห่​่อ ด้​้วยซี​ีหวี​ีดและปรุ​ุงด้​้วยเนยเยอะมากๆ โรยด้​้วยไข่​่ปลาแฮร์​์ริ​ิงและ ปลาเทราท์​์ มี​ีมั​ันฝรั่​่�งกรอบๆ ชิ้​้�นเล็​็กๆ โรย กิ​ินคู่​่�กั​ับซอสที่​่�ทำำ�จาก Beurre Blanc Dulse คื​ือเนยสี​ี ข าวผสมกั​ั บ ซี​ี ห วี​ี ด กรี๊​๊� ด !!! ชอบซอสมาก มี​ีเหลื​ือติ​ิดจาน ถึ​ึงกั​ับเอาขนมปั​ังปาด กวาดจนเรี​ียบ จานนี้​้�เนี้​้�ยบเฉี​ียบมาก!!!

27


อาหารจานหลั​ั กมี​ี ส องจานคื​ือจานปลา เป็​็ น ปลา Monkfish ที่​่�เนื้​้�อแน่​่นแต่​่นุ่​่�ม อบได้​้สุ​ุกกำำ�ลั​ังดี​ี (เพราะปลานี้​้�ถ้​้าปรุ​ุงสุ​ุกไปเนื้​้�อจะเหนี​ี ยวแข็​็งและแห้​้งกระด้​้าง) อั​ันนี้​้�ต้​้องบอกเลยว่​่าเนื้​้�อชุ่​่�มละมุ​ุนลิ้​้�น กลิ่​่�นดี​ี มี​ี เครื่​่�องเคี​ียงที่​่�เรี​ียงรายวางอยู่​่�บนเนื้​้�อปลา ทั้​้�งกุ้​้�งปลาหมึ​ึก ผั​ักสวิ​ิสชาร์​์ท เคล้​้ากั​ับเนย Brown Butter กิ​ินเข้​้ากั​ันได้​้ดีกัี บั ปลาและถ้​้าจั​ับคู่​่�ดื่​่ม� กั​ับไวน์​์ ขาวอย่​่าง Sancerre อร่​่อยจริ​ิงแท้​้!!! แน่​่นอน นวลละออ ขอบอก!!! อี​ีกจานคื​ือจานเป็​็ด เด็​็ดสะระตี่​่� มี​ีเนื้​้�อนุ่​่�มหนั​ังบางกรอบ ท้​้อปด้​้วยองุ่​่�น เสิ​ิร์​์ฟคู่​่�กับั ผลไม้​้เนคเทอรี​ีน ที่ข่� ดอย่​่างสวยสดงดงาม จานนี้​้�เห็​็นแล้​้วต้อ้ งร้​้อง “ว้​้ า ว” สวยแพรวพราว ราวกั​ั บ ภาพวาด รสชาติ​ิชั​ั ด เจน โดดเด่​่ น เป็​็นเอกลั​ักษณ์​์ มี​ีกลิ่​่�นหอมจากใบไธม์​์ผสมกั​ับน้ำำ��ผึ้​้�งและพริ​ิกไทย Timut คล้​้ายๆ กั​ับพริ​ิกเสฉวน มี​ีกลิ่น่� เย้​้ายวนชวนกิ​ินเมื่​่อ� สั​ัมผั​ัสถึ​ึงลิ้​้�น ยิ่​่ง� กว่​่าฟิ​ิน!! อิ​ินอ่​่ะ ก่​่ อ นจะถึ​ึงของหวานก็​็ ไ ด้​้ สั่​่� ง ชี​ี ส มากิ​ินขั้​้� น กลาง ดี​ี ง ามในสามโลก ไม่​่ ใ ช่​่ ชี​ี ส เหมื​ือนร้​้ า นอื่​่� น ๆ ที่​่� กิ​ิ นคู่​่�กั​ั บ แครกเกอร์​์ แ ละองุ่​่�นเท่​่ า นั้​้� น ที่​่� นี่​่� จั​ั ด มาเป็​็ น ชุ​ุ ด ใหญ่​่ อ ลั​ั ง การงานสร้​้ า ง ชี​ี สต่ ่ า งๆ อยากให้​้ ไ ปอ่​่ า น เป็​็ น ภาษาอั​ั ง กฤษข้​้ า งบนกั​ั น นะคะ เครื่​่� อ งเคี​ี ย งที่​่� ม ามี​ี ข นมปั​ั ง Brioche Roll ใส่​่ผลมะเดื่​่�อ (Figs) อบมาให้​้ในหม้​้อเปิ​ิดฝาออกมา กลิ่​่�นตลบอบอวล ยั​ังมี​ีเวเฟอร์​์บางกริ​ิบกรุ​ุบกรอบทำำ�จากเมล็​็ดของต้​้น แฟลกซ์​์ พร้​้อมเครื่​่�องจิ้​้�มใส่​่มากั​ับถ้​้วยเล็​็กๆ สามถ้​้วยมี​ีแตงกวาลู​ูกเล็​็ก ดองกั​ับหอมแดง องุ่​่�นอบแห้​้งเม็​็ดใหญ่​่ หวานฉ่ำำ��และแยมที่​่�ทำำ�จาก ไวน์​์ขาวรสหวาน ทานรวมๆ กั​ันแล้​้วเข้​้ากั​ันได้​้อย่​่างลงตั​ัวไม่​่น่​่าเชื่​่�อ กิ​ินเพลิ​ิน เกิ​ินห้​้ามใจ อร่​่อยล้ำำ�� ไม่​่ซ้ำำ��ใคร

28

S O M U C H TO S M IL E A B O U T

At this point we were presented with a pre dessert “ Clare’s Apple “. Yet another signature dish from this multi award winning Chef, a very clever piece of art in the shape of a tiny apple having a moose with pieces of apple in the center which is then dipped in apple jelly. This heavenly pre dessert was unforgettable and definitely very very unique. Yet another break before dessert which we used to discuss how good this restaurant is before the arrival of the desserts. Timing is everything and the irony is after lauding our praises of Core in general then the desserts are presented, two magnificent works of pastry perfection, possibly the LEMONADE PARFAIT with honey and yoghurt taking first place in the presentation stakes, but the “ CORE-TESER “, chocolate, malt, hazelnut, definitely wins in flavour combinations. Both of which literally melt in the mouth, AWESOME. I’m now thinking how long must I wait before returning to this fabulous restaurant at which point the final act was presented in the guise of ‘ PETIT FOURS ‘. A very clever interpretation of the French classic being four wine gums, two made from white Sauternes and two from red Banyuls accompanied with two warm chocolate and lavender tarts. What a wonderful day and what marvellous food. The icing on the cake was meeting Chef Clare Smyth and being able to tell her personally how really good her food is. This is definitely one of the best restaurants I’ve been to this year and as it’s very very busy. This is a MUST VISIT so you’ll need to book ASAP.


174

ลำำ�ดับั ต่​่อไปถื​ือเป็​็นจุ​ุดพีคี ที่​่สุ� ดุ ของที่​่นี่​่� ก็� ว่็ า่ ได้​้ เป็​็นจานเด็​็ดของ เชฟที่​่ใ� ห้​้ทานก่​่อนของหวานเพื่​่อ� ล้​้างปาก คุ​ุณพระ!!! คุ​ุณเจ้​้า!!! มี​ีชื่​่�อว่​่า Core Apple ใช้​้เวลาทำำ�ถึ​ึงสองวั​ัน เริ่​่�มจากการทำำ� แอปเปิ​ิล Caramelised ส่​่วนตรงกลางไส้​้ในของแอปเปิ​ิลทำำ� เป็​็นมู​ูสผสมกั​ับเนื้​้�อแอปเปิ​ิลชิ้​้น� เล็​็กๆ แล้​้วเอาไปจุ่​่�มในเจลลี่​่�รส แอปเปิ​ิลก่​่อนที่​่�จะสเปรย์​์เป็​็นสี​ีเขี​ียว โฉบเฉี่​่�ยวเฟี้​้�ยวฟ้​้าว!! ต้​้องร้​้องว้​้าว!! รสออกเปรี้​้�ยวนิ​ิดๆ ทำำ�ให้​้ต่​่อมลิ้​้�นเปิ​ิดกระตุ้​้�น เกิ​ิดความอยากกิ​ินของหวานต่​่อ บ้​้าบอ!!คอแตก!! คิ​ิดได้​้ไงนี่​่� มาถึ​ึงของหวานสั่​่�งมาสองอย่​่าง โอ๊​๊ยยย!! น่​่ากิ​ิน อร่​่อยแดดิ้​้�น สิ้​้�นชี​ีวา อยากบอกจากใจว่​่า สวยจั​ับจิ​ิตจั​ับใจ ทั้​้�งสองอย่​่าง จนตั​ัดสิ​ินไม่​่ได้​้ว่​่าอย่​่างไหนอร่​่อยกว่​่า ทั้​้�ง พาร์​์เฟ่​่ เลมอเนด รสสุ​ุ ดสดชื่�่ น ลื่​่� น คอ กลิ่​่� น หอมๆ ของน้ำำ� �ผึ้ ้� ง ผสมโยเกิ​ิร์​์ ต กรุ่​่�นอยู่​่�ในปาก ตั​ัวเนื้​้�อสปั​ันจ์​์เค้​้กก็​็ละมุ​ุนละไมละลายในปาก อยากตาย!!! อี​ีกจาน เป็​็นจานเด็​็ดของคุ​ุณเชฟแคลร์​์ ชื่​่�อว่​่า Core-Teser อั​ันนี้​้�ก็​็สวยกระชากลากใจเชฟได้​้แรงบั​ันดาลใจ จากขนม Malteser ถ้​้าใครชอบช็​็อกโกแลตแบบละมุ​ุนละม่​่อม ต้​้ อ งยอมจานนี้​้� มี​ี กลิ่�่ น ถั่​่� ว ฮาเซลนั​ั ทมั​ั น มั​ั น ผสมกั​ั บ มอลท์​์ รวมตั​ัวกั​ันอย่​่างลงตั​ัว ต้​้องสั่​่�งอี​ีกชัวร์ ั ์ ชอบความกรอบของขนนก ที่​่�ทำำ�จากช็​็อกโกแลต เคี้​้�ยวสนุ​ุกฟั​ัน ยิ่​่�งเคี้​้�ยวยิ่​่�งมั​ัน สวรรค์​์ชั​ัดๆ สุ​ุดท้​้ายท้​้ายสุ​ุด PETIT FOUR ก็​็มาเสิ​ิร์​์ฟ มั​ันคลาสสิ​ิกมาก คื​ือ เจลลี่​่�ที่​่�ทำำ�จากเหล้​้าองุ่​่�นไวน์​์แดงและไวน์​์ขาว กลิ่​่�นเร้​้าใจ สะอาด สดชื่​่�น รสสั​ัมผั​ัสชั​ัดเจน นุ่​่�มหนึ​ึบหนั​ับ ลึ​ึกซึ้​้�ง อร่​่อยทึ่​่�ง อึ้​้�งเลย!! ยั​ังมี​ีช็​็อกโกแลต ลาเวนเดอร์​์ทาร์​์ท เสิ​ิร์​์ฟแบบอุ่​่�นอุ่​่�น เพิ่​่ง� เอาออกจากเตา แค่​่หนึ่​่�งนาที​ี รสชาติ​ิหวานกำำ�ลังั ดี​ี กั​ัดกลื​ืน ถึ​ึงลิ้​้�น กลิ่​่น� จะหอมกระจุ​ุยกระจายมี​ีหลายมิ​ิติ​ิแต่​่อร่​่อยไม่​่มีที่ี ติ​ิ่� สรุ​ุปร้​้านนี้​้� ดี​ีทุ​ุกอย่​่างตั้​้�งแต่​่ต้​้นจนจบ ครบถ้​้วนทั้​้�งบริ​ิการและ บรรยากาศก็​็สุดุ ยอด ดี​ีเว่​่อร์​์ๆ เบอร์​์ใหญ่​่ๆ ได้​้ใจไปเต็​็มๆ ดี​ีขนาดนี้​้� เดี๊​๊�ยนตายตาหลั​ับละ อย่​่าลื​ืมแวะไปโดนกั​ันนะคะ 29


smile C U R I O U S

30

S O M U C H TO S M IL E A B O U T


174

เจ๊​๊ไฝ

กั​ับเรื่​่�องเล่​่าหลั​ังเตาถ่​่าน ตั้​้�งแต่​่มี​ีการจั​ัดอั​ันดั​ับร้​้านในมิ​ิชลิ​ินไกด์​์ ร้​้าน “เจ๊​๊ไฝ” ย่​่านสำำ�ราญราษฎณ์​์ ได้​้รั​ับความสนใจ ไม่​่ใช่​่แค่​่ในเมื​ืองไทยเท่​่านั้​้�นแต่​่เป็​็นทั่​่�วทั้​้�งโลก เพราะร้​้ า นเจ๊​๊ ไ ฝถื​ือเป็​็ น ร้​้ า นอาหารร้​้ า นแรก ของโลกที่​่�ถู​ูกนิ​ิยามว่​่าเป็​็นร้​้านอาหารข้​้างทาง (Street Food) ร้​้านแรกที่​่�ได้​้ติ​ิดดาวมิ​ิชลิ​ิน (ไม่​่ใช่​่แค่​่ร้​้านอาหารแนะนำำ�) เรื่​่�องราวของเจ๊​๊ไฝ วั​ั ย 74 ปี​ี ค นนี้​้� จึ​ึงได้​้ รั​ั บ ความสนใจขึ้​้� น มา เป็​็นอย่​่างมากว่​่าเธอเป็​็นใครมาจากไหน ทำำ�ไม ร้​้านอาหารขนาดสิ​ิบโต๊​๊ะของเธอถึ​ึงได้​้รั​ับการ ยอมรั​ั บ แซงหน้​้ า ร้​้ า นอาหารหลายๆ ร้​้ า นใน กรุ​ุงเทพฯ (และทั่​่�วโลก) เรามาทำำ�ความรู้​้�จั​ักกั​ับ เธอให้​้มากขึ้​้�นอี​ีกนิ​ิด WO R DS เอกศาสตร์​์ สรรพช่​่ า ง PHOTOS SHUTTERSTOCK

เจ๊​๊ไฝที่​่�เรารู้​้�จั​ักและเรี​ียกกั​ันจนติ​ิดปาก จนคนกรุ​ุงเทพฯ และลู​ูกค้​้าขาประจำำ� ของเธอ แทบไม่​่ มี​ี ใ ครรู้​้ �จั​ั กชื่​่� อ จริ​ิงของเธอก็​็ ว่ ่ า ได้​้ ชื่​่� อ จริ​ิงของเธอมี​ี ชื่​่� อ ว่​่ า สุ​ุภิ​ิญญา จั​ันสุ​ุตะเป็​็นลู​ูกคนที่​่� 5 จากพี่​่�น้​้อง 8 คน เธอเป็​็นลู​ูกคนที่​่�ทำำ�งาน หนั​ักที่​่�สุ​ุด เกิ​ิดมาก็​็เห็​็นชี​ีวิ​ิตของพ่​่อแม่​่อยู่​่�กั​ับการทำำ�อาหาร เพราะเป็​็นกิ​ิจการ ที่​่�เลี้​้�ยงเธอจนโต โดยส่​่วนตั​ัวเจ๊​๊ไฝเองไม่​่ได้​้สนใจเรื่​่�องการทำำ�อาหารเท่​่าไหร่​่ แต่​่ก็​็ทำำ�งานตาม หน้​้าที่​่�ที่​่�ต้​้องช่​่วยแม่​่เข้​้าครั​ัว สิ่​่�งที่​่�เธอสนใจมากกว่​่าคื​ือการเรี​ียน เธอชอบ เรี​ียนหนั​ังสื​ือ เป็​็นคนเรี​ียกเก่​่ง แต่​่ด้ว้ ยความที่​่สั� งั คมไทยเมื่​่อ� กว่​่าเจ็​็ดสิ​ิบปี​ีก่อ่ น ให้​้ค่า่ ความสำำ�คัญ ั กั​ับผู้​้ช� ายมากกว่​่า เมื่​่อ� เธอจบประถมศึ​ึกษาปี​ีที่สี่​่​่� � เธอสอบได้​้ และมี​ีสิ​ิทธิ​ิได้​้เรี​ียนต่​่อ แต่​่แม่​่ของเธอบอกว่​่าหากเธอเรี​ียนน้​้องอี​ีกสามคน ของเธอก็​็จะไม่​่มี​ีโอกาสได้​้เรี​ียนหนั​ังสื​ือ เจ๊​๊ไฝเคยให้​้สั​ัมภาษณ์​์กั​ับหนั​ังสื​ือ มติ​ิชนว่​่า แม้​้ว่​่าเวลาผ่​่านมาครึ่​่�งศตวรรษ แต่​่เธอก็​็ยั​ังจำำ�ความรู้​้�สึ​ึกของความ เสี​ียใจที่​่�ไม่​่มี​ีโอกาสได้​้เรี​ียนต่​่อเพราะความยากจนได้​้ “เสี​ียใจมากเพราะตั​ัวเองเป็​็นคนชอบเรี​ียน เรี​ียนเก่​่ง เรี​ียนรู้ไ�้ ว แต่​่แม่​่บอกว่​่า ให้​้น้​้องเรี​ียนเพราะหากดิ​ิฉั​ันเรี​ียนต่​่อ น้​้องจะไม่​่ได้​้เรี​ียน ดิ​ิฉั​ันจึ​ึงเลิ​ิกเรี​ียน ในโรงเรี​ียน แล้​้วเปลี่​่�ยนมาเรี​ียนเป็​็นช่​่างตั​ัดเสื้​้�อ ตอนนั้​้�นเรี​ียนได้​้หกเดื​ือน ก็​็ทำำ�งานเป็​็นลู​ูกจ้​้างในห้​้องเสื้​้�อแห่​่งหนึ่​่�ง” เธอทำำ�อยู่​่�หลายปี​ีจนกระทั่​่�งห้​้องเสื้​้�อเกิ​ิดประสบเหตุ​ุไฟใหม้​้จนต้​้องปิ​ิดกิ​ิจการ ขณะนั้​้�นเธอมี​ีอายุ​ุยี่​่�สิ​ิบกว่​่าปี​ี ในยุ​ุคนั้​้�นคื​ือว่​่าแก่​่เกิ​ินกว่​่าจะเริ่​่�มทำำ�อะไรใหม่​่ๆ เธอเป็​็นกั​ังวลกั​ับอนาคตมาก แต่​่ก็​็ถื​ือเป็​็นจุ​ุดเปลี่​่�ยนที่​่�ทำำ�ให้​้เธอค้​้นพบความ ชอบของเธออี​ีกอย่​่างหนึ่​่�ง นั่​่�นคื​ือการทำำ�อาหารซึ่​่�งเป็​็นความผู​ูกพั​ันดั้​้�งเดิ​ิม ของเธอ เจ๊​๊ไฝหั​ันกลั​ับมาทำำ�ในสิ่​่�งที่​่�เธอเห็​็นมาตั้​้�งแต่​่เด็​็ก เวลานั้​้�นคิ​ิดแต่​่เพี​ียงว่​่าการ ตื่​่�นมาช่​่วยทำำ�กั​ับข้​้าวให้​้กั​ับคนที่​่�บ้​้านตั้​้�งแต่​่ยั​ังเล็​็ก น่​่าจะทำำ�ให้​้เธอมี​ีทั​ักษะใน การทำำ�อาหารที่​่�ดี​ีได้​้และพอจะเลี้​้�ยงตั​ัวเองได้​้ จึ​ึงตั​ัดสิ​ินใจเปิ​ิดร้​้านอาหารขาย ราดหน้​้า ซึ่​่�งเป็​็นอาหารที่​่�เธอชื่​่�นชอบแต่​่ไม่​่เคยทำำ�กิ​ินเอง แต่​่อาศั​ัยว่​่าชอบกิ​ิน แบบไหนก็​็ลองทำำ�ดู​ู

31


ทำำ�อาหารต้​้องใส่​่ใจ ทุ่​่�มเท หากมี​ีตรงนี้​้� ไม่​่ว่​่าทำำ�อาหารที่​่�บ้​้านก็​็จะอร่​่อยได้​้

สไตล์​์ราดหน้​้าของเจ๊​๊ไฝก็​็คื​ือ เธอไม่​่ชอบเส้​้นแบบ ใส่​่ซีอิ๊​๊ี ว� มากๆ เมื่​่อ� ถึ​ึงคราวที่ต้่� อ้ งทำำ�ขาย ก็​็ไม่​่อยาก จะทำำ�ในส่​่งที่​่�ตั​ัวเองไม่​่ชอบ จึ​ึงหาวิ​ิธี​ีคิ​ิดค้​้นให้​้ ราดหน้​้าของตั​ัวเองมี​ีเอกลั​ักษณ์​์ที่​่�แตกต่​่าง เลย 32

S O M U C H TO S M IL E A B O U T

ลองคั่​่�วให้​้เกรี​ียมและใช้​้เตาถ่​่านเพื่​่�อให้​้ได้​้กลิ่�่น หอมของไม้​้ฟื​ืนติ​ิดที่​่�เส้​้นด้​้วย เธอลองสู​ูตรนี้​้�ของ ตั​ัวเองอยู่​่�นานนั​ับเดื​ือนกระทั่​่�งได้​้อย่​่างที่​่�พอใจ จึ​ึงเริ่​่�มเปิ​ิดร้​้าน


174

พอเริ่�่มกิ​ิจการ ก็​็มี​ีลู​ูกค้​้าขาประจำำ�แทบจะทั​ันที​ี เพราะชอบที่​่�รสชาติ​ิไม่​่เหมื​ือนที่​่�อื่​่�น เจ๊​๊ไฝจึ​ึงลอง วิ​ิธี​ีการปรุ​ุงใหม่​่ๆ กั​ับอาหารจานอื่​่น� ๆ ด้​้วย เธอเริ่​่ม� ลองทำำ�อาหารในวิ​ิถี​ีที่เ่� ธอชอบ โดยยึ​ึดว่​่าทำำ�อาหาร ให้​้ลู​ูกค้า้ ให้​้เหมื​ือนทำำ�ให้​้ลู​ูกสาวกิ​ิน หากคนที่​่บ้� า้ น กิ​ินได้​้อร่​่อย ลู​ูกค้​้าก็​็คงอร่​่อยด้​้วยเหมื​ือนกั​ัน เมื่​่�อร้​้านเริ่�่มตั้​้�งตั​ัวได้​้ เธอคิ​ิดต่​่อไปอี​ีกว่​่า หากเธอ สามารถหาวั​ัตถุ​ุดิ​ิบที่​่�ดี​ีขึ้​้�นได้​้ ก็​็น่​่าจะทำำ�ให้​้อาหาร ของเธออร่​่อยขึ้​้�นอี​ีก เธอจึ​ึงเริ่​่�มมองหาคนที่​่�จะ สามารถหาของสดใหม่​่มาให้​้เธอทำำ�อาหารได้​้ทุกวั ุ นั เธอใช้​้เวลาเสาะหาและสั่​่�งสมประสบการณ์​์นาน หลายปี​ี จนกระทั่​่�งเริ่​่�มเป็​็นที่​่�รู้​้�จั​ักไปทั่​่�ว โดยเฉพาะ เมนู​ูอาหารไข่​่เจี​ียวปู​ูซึ่​่�งอั​ัดแน่​่นไปด้​้วยเนื้​้�อปู​ูสด ใหม่​่ ที่​่�หามาได้​้แบบวั​ันต่​่อวั​ัน และตามมาด้​้วย อี​ีกหลายเมนู​ู ซึ่​่�งทุ​ุกอย่​่างเน้​้นที่​่�ความสดใหม่​่ของ วั​ัตถุ​ุดิ​ิบเป็​็นสำำ�คัญ ั ไม่​่ว่า่ จะเป็​็นปู​ูผั​ัดผงกะหรี่​่ห� รื​ือ โจ๊​๊กทะเลแห้​้ง เริ่​่�มมี​ีลู​ูกค้​้าติ​ิดใจในรสชาติ​ิมากขึ้​้�น เรื่​่�อยๆ เธอจึ​ึงเริ่​่�มลองใส่​่วั​ัตถุ​ุดิ​ิบให้​้มากขึ้​้�นและ ปรั​ับราคาขายในราคาแพงขึ้​้น� เพื่​่อ� ให้​้คุ้​้�มกั​ับต้​้นทุ​ุน ที่​่�ต้​้องดั้​้�นด้​้นเสาะหามา

นอกจากรสชาติ​ิอาหารแล้​้วบุ​ุคลิ​ิกที่​่�โดดเด่​่น ทั้​้�ง ความคล่​่ อ งแคล่​่ ว ว่​่ อ งไวกระฉั​ั บ กระเฉง และ การแต่​่งตั​ัวที่​่�เป็​็นเอกลั​ักษณ์​์ ก็​็เป็​็นส่​่วนหนึ่​่�งที่​่� ทำำ � ให้​้ ค นจดจำำ � เธอได้​้ เ ป็​็ น อย่​่ า งดี​ี โดยเฉพาะ แว่​่นและรองเท้​้าบู​ูท ซึ่​่�งดู​ูแตกต่​่างจากเชฟมิ​ิชลิ​ิน ที่​่�เราเคยเห็​็น เจ๊​๊ไฝบอกว่​่านี่​่�ไม่​่ได้​้เป็​็นแค่​่สไตล์​์ แต่​่ว่​่ามี​ีที่​่�มาเนื่​่�องจากว่​่าเธอมี​ีปั​ัญหาเรื่​่�องตา เคย เข้​้ า รั​ั บ การผ่​่ า ตั​ั ด และคุ​ุ ณ หมอให้​้ ร ะมั​ั ดร ะวั​ั ง เรื่​่อ� งความร้​้อนและฝุ่​่�นเข้​้าตา จึ​ึงต้​้องหาแว่​่นมาใส่​่ เพื่​่อ� ป้​้องกั​ัน และเนื่​่อ� งจากอายุ​ุที่ม่� ากขึ้​้น� หลายอย่​่าง จึ​ึงต้​้องทำำ�เพื่​่�อรั​ักษาตั​ัวเอง ทั้​้�งรองเท้​้าบู​ูทก็​็เพื่​่�อ ำ ญ ั เธอมั​ักพู​ูดเสมอ กั​ันลื่​่น� และความสะอาด ที่สำ่� �คั กั​ั บ สื่​่� อ ที่​่� ไ ปสั​ั ม ภาษณ์​์ เ ธอว่​่ า เธอเรี​ี ย นตั​ั ด เสื้​้� อ เป็​็นช่​่างตั​ัดเสื้​้�อมาก่​่อน “ฉั​ันเป็​็นคนชอบแต่​่งตั​ัว อยู่​่�หน้​้าเตาก็​็ยังั อยาก สวยกั​ับเขาเหมื​ือนกั​ัน”

ทุ​ุกวั​ันนี้​้�หากใครมาถามเธอเรื่​่�องอนาคตของร้​้าน เจ๊​๊ไฝซึ่​่�งผ่​่านร้​้อนผ่​่านหนาวมามาก ทำำ�ร้า้ นมากว่​่า ครึ่​่�งชี​ีวิ​ิตและเธอเองก็​็ไม่​่แน่​่ใจว่​่าจะทำำ�ได้​้อี​ีกกี่​่�ปี​ี เธอบอกว่​่าไม่​่มี​ีความคิ​ิดที่​่�จะขยายร้​้านหรื​ือเปิ​ิด จากที่​่ไ� ม่​่แน่​่ใจว่​่าลู​ูกค้​้าจะรั​ับได้​้ไหมกั​ับราคาที่​่สู​ู� งขึ้​้น� สาขา แต่​่ขอทำำ�อย่​่างนี้​้� ทำำ�เท่​่าที่​่�ทำำ�ได้​้ อนาคตก็​็ กลายเป็​็นว่​่าสิ่​่�งเหล่​่านี้​้�กลายเป็​็นจุ​ุดขายที่​่�ทำำ�ให้​้ เป็​็นเรื่​่�องของลู​ูกหลานที่​่�ต้​้องขยั​ับขยายกั​ันเอง ทุ​ุกคนติ​ิดใจและอยากกลั​ับมากิ​ินฝี​ีมื​ือของเจ๊​๊ไฝ ที่​่�สำำ�คั​ัญความสะอาดเป็​็นสิ่​่�งหนึ่​่�งที่​่�เธอให้​้ความ หากใครอยากไปชิ​ิมฝี​ีมื​ือเจ๊​๊ไฝ ร้​้านเปิ​ิดให้​้บริ​ิการ สำำ�คัญ ั มากเป็​็นอั​ันดั​ับต้​้นๆ ฉะนั้​้�นเวลากว่​่าครึ่​่ง� หนึ่​่�ง ประมาณบ่​่ายโมงหรื​ืออาจช้​้าไปจนถึ​ึงบ่​่ายสองโมง ของการเปิ​ิดร้​้านอาหารในแต่​่ละวั​ันจึ​ึงหมดไปกั​ับ แล้​้วแต่​่ว่​่าจะเตรี​ียมอาหารเสร็​็จกี่​่�โมง ปั​ัจจุ​ุบั​ัน สามารถจองคิ​ิวได้​้สองช่​่องทางคื​ือจองล่​่วงหน้​้า การเตรี​ียมวั​ัตถุ​ุดิ​ิบให้​้ดี​ีที่​่�สุ​ุด ผ่​่านอี​ีเมล (jayfaibangkok@gmail.com) หรื​ือ เคล็​็ดลั​ับการทำำ�อาหารของเจ๊​๊ไฝ เธอบอกว่​่าไม่​่มี​ี รั​ับบั​ัตรคิ​ิวหน้​้าร้​้าน (ก่​่อนหน้​้านี้​้�เคยรั​ับจองทาง อะไรที่ซั่� บั ซ้​้อน สิ่​่ง� ที่เ่� ธอให้​้ความสำำ�คัญคื​ื ั อวั​ัตถุ​ุดิ​ิบ โทรศั​ัพท์​์แต่​่ปั​ัจจุ​ุบั​ันยกเลิ​ิกไปแล้​้ว) แนะนำำ�ว่​่าวิ​ิธี​ี ความตั้​้� งใจและมุ่​่�งหวั​ังให้​้ลู​ูกค้​้าได้​้สิ่​่�งที่​่�ดี​ีที่​่� สุ​ุ ด หลั​ั ง นี้​้� ไ ม่​่ ค่ ่ อ ยดี​ี นั​ั ก เพราะอาจต้​้ อ งรอนานมาก จนถึ​ึงไม่​่ได้​้กิ​ินเลย ในการมากิ​ินอาหารที่​่�เธอทำำ� “ทำำ�อาหารต้​้องใส่​่ใจ ทุ่​่�มเท หากมี​ีตรงนี้​้�ไม่​่ว่​่า ราคาของอาหารนั​ับว่​่าไม่​่ถู​ูกเลย เมื่​่�อคิ​ิดว่​่า นี่​่�คื​ือร้​้านอาหารข้​้างทาง แต่​่หากเที​ียบว่​่านี่​่�คื​ือร้​้าน ทำำ�อาหารที่​่�บ้​้านก็​็จะอร่​่อยได้​้” อาหารระดั​ับหนึ่​่�งดาวมิ​ิชลิ​ิน ก็​็ถือื ว่​่าสมเหตุ​ุสมผล ทุ​ุกวั​ันนี้​้�ร้​้านเจ๊​๊ไฝโด่​่งดั​ังไปทั่​่�วโลก มี​ีคนมารอคิ​ิว เมนู​ูที่​่� ไ ม่​่ ค วรพลาดเช่​่ น ผั​ั ดก ะเพราปลา(ราคา ก่​่อนเปิ​ิดร้า้ นนานเป็​็นชั่​่ว� โมงเพื่​่อ� ให้​้ได้​้กิ​ิน ร้​้านของ 1,000 บาท) ไข่​่เจี​ียวปู​ู (1,000 บาท) ราดหน้​้าทะเล เธอมี​ีเพี​ียงสิ​ิบโต๊​๊ะ ไม่​่มี​ีบริ​ิการจองล่​่วงหน้​้า ลู​ูกค้​้า (500 บาท) โจ๊​๊กแห้​้ง (500 บาท) ที่​่�สำำ�คั​ัญการจอง ที่​่�ไม่​่ได้​้จองมาก่​่อน ต้​้องรออย่​่างน้​้อย 3-4 ชั่​่�วโมง ต้​้องใช้​้เวลาอย่​่างน้​้อย 2 เดื​ือน กว่​่ า จะได้​้ กิ​ิ น ทุ​ุ กวั​ั น นี้​้� ก ลายเป็​็ น ธรรมเนี​ี ย มที่​่� ทุ​ุกคนรู้​้�แล้​้วว่​่า หากอยากมากิ​ิน ไม่​่จองมาก่​่อน ฉะนั้​้�นวางแผนให้​้ดี​ีๆ สำำ�หรั​ับการไปกิ​ินนะจ๊​๊ะ ทางเดี​ียวคื​ือต้​้องรอ 33


smile T R E N D S

OCTOBER, DO YOU REMEMBER? 34

S O M U C H TO S M IL E A B O U T

ฉบั​ับส่​่งท้​้ายเดื​ือนนี้​้� เรามี​ีเรื่​่�องหลากหลายมาแชร์​์คุณ ุ ผู้​้�อ่​่าน ให้​้ได้​้รู้​้�กั​ันหลายเรื่​่�อง WORDS EDDY CHANG PHOTO / ILLUSTRATE SHUTTERSTOCK


174

BEAUTY คลี​ีนบิ​ิวตี้​้� กระแสแรงที่​่�ฉุ​ุดไม่​่อยู่​่�

รายงานของ British Soil Association Certification เมื่​่�อ กุ​ุมภาพั​ันธ์​์ที่​่�ผ่​่านมานี้​้�ระบุ​ุว่​่า เฉพาะปี​ีนี้​้�มี​ีผู้​้�ยื่�่นขอใบรั​ับรองจาก Soil Association Certification องค์​์กรไม่​่แสวงหาผลกำำ�ไรที่​่� ทำำ�งานเรื่​่�องการรั​ับรองผลิ​ิตภั​ัณฑ์​์ที่​่�เป็​็นออร์​์แกนิ​ิคในอั​ังกฤษนั้​้�น มี​ีมากกว่​่า 10,000 ฉลากจาก 794 แบรนด์​์ทั่​่�วยุ​ุโรป เป็​็นการ เติ​ิบโตอย่​่างต่​่อเนื่​่�องมาเป็​็นปี​ีที่​่�แปด แบรนด์​์ดั​ังอย่​่าง Clarins ของฝรั่​่�งเศสก้​้าวไปไกลกว่​่าเพื่​่อ� นด้​้วยการเปิ​ิดตัวั Vegan Skincare ส่​่วน Wella Professional แนะนำำ�ครี​ีมเปลี่​่�ยนสี​ีผมใหม่​่ซึ่​่�งใช้​้สี​ี ที่​่�มาจากพื​ืชเป็​็นส่​่วนผสมหลั​ัก ตั้​้�งแต่​่ปี​ี 2018 องค์​์กร Global Wellness Economy Monitor รายงานว่​่าธุ​ุรกิ​ิจ Wellness โตอย่​่างต่​่อเนื่​่�องถึ​ึง 12.8% มาตั้​้�งแต่​่ปี​ี 2015 และในปี​ี 2017 มู​ูลค่​่าของผลิ​ิตภั​ัณฑ์​์ส่​่วนบุ​ุคคลและ ผลิ​ิตภั​ัณฑ์​์เพื่​่�อความสวย ความงามนั้​้�นเพิ่​่�มขึ้​้�นหนึ่​่�งพั​ันล้​้านดอลลาร์​์ทุ​ุกปี​ี ส่​่วนหนึ่​่�งมาจาก ผู้​้บ� ริ​ิโภคมี​ีความกั​ังวลเกี่​่ย� วกั​ับมลภาวะที่​่ม� ากขึ้​้น� และมี​ีแนวโน้​้ม ที่​่�ผู้​้�คนไวต่​่อสารเคมี​ีหรื​ือสารก่​่อภู​ูมิ​ิแพ้​้มากขึ้​้�น พู​ูดง่​่ายๆ ก็​็คื​ือ แนวโน้​้มของคนที่มี่� ผิ​ิว ี แบบ Sensitive Skin นั้​้�นเพิ่​่ม� มากขึ้​้น� เรื่อ�่ ยๆ แล้​้วคลี​ีนบิ​ิวตี้​้�คื​ืออะไร Clean Beauty ยั​ังคงเปิ​ิดกว้​้างสำำ�หรั​ับการตี​ีความ มี​ีความก้ำำ��กึ่​่�ง กั​ันระหว่​่างความเป็​็นธรรมชาติ​ิ การเป็​็นผลิ​ิตภั​ัณฑ์​์ที่เ่� ป็​็นมิ​ิตรกั​ับ สิ่​่�งแวดล้​้อม อาจกิ​ินความไปถึ​ึงเครื่�่องสำำ�อางที่​่�ปลอดสารก่​่อ ภู​ูมิ​ิแพ้​้ โดยรวมแล้​้วมันั ยั​ังไม่​่ถู​ูกตั้​้ง� ให้​้เป็​็นมาตรฐานอย่​่างแท้​้จริ​ิง แต่​่ ก็​็ มี​ี สิ่​่� ง ที่​่� เ ห็​็ น ร่​่ ว มกั​ั น ก็​็ คื​ื อ คลี​ี น บิ​ิวตี้​้� คื​ื อผลิ​ิตภั​ั ณ ฑ์​์ ที่​่� ไ ม่​่ มี​ี สารสั​ังเคราะห์​์ หรื​ือสารที่​่�เป็​็นพิ​ิษกั​ับร่​่างกาย แม้​้ว่​่าจะอยู่​่�ในการ ควบคุ​ุมขององค์​์การอาหารและยาก็​็ตาม เช่​่น พาราเบน สารสกั​ัด จากปิ​ิ โ ตเลี​ี ย มหรื​ือสารสั​ั ง เคราะห์​์ ที่​่� ไ ม่​่ ไ ด้​้ ม าจากธรรมชาติ​ิ แต่​่ยั​ังไปไม่​่ถึ​ึง “ออร์​์แกนิ​ิค” ที่​่�เข้​้มข้​้นในการคั​ัดกรองวั​ัตถุ​ุดิ​ิบ มากกว่​่า ซึ่​่�งหากคุ​ุณมองหาผลิ​ิตภั​ัณฑ์​์ที่​่�เป็​็นออร์​์แกนิ​ิค ยั​ัง สามารถแบ่​่งย่​่อยลงไปอี​ีกว่​่าเป็​็นออร์​์แกนิ​ิคเฉพาะสารออกฤทธิ์​์� (Active Ingredient) หรื​ือว่​่าทั้​้�งผลิ​ิตภั​ัณฑ์​์นั้​้�นเป็​็นออร์​์แกนิ​ิค มองหาสถาบั​ันการรั​ับรองที่​่�ไว้​้ใจได้​้เพื่​่�อความมั่​่�นใจ เทรนด์​์ เรื่​่อ� งความสะอาด หรื​ือปราศจากสิ่​่ง� ปนเปื้​้อ� น เป็​็นปฏิ​ิกิ​ิริ​ิยาตอบโต้​้ อั​ัตโนมั​ัติ​ิเมื่​่�อเราเริ่​่�มรั​ับรู้​้�ว่​่าโลกเต็​็มไปด้​้วยมลภาวะและสิ่​่�งที่​่� ไม่​่เป็​็นธรรมชาติ​ิมากขึ้​้�นเรื่�่อยๆ การตื่​่�นตั​ัวเรื่​่�องสิ่​่�งแวดล้​้อมและ การระมั​ัดระวั​ังเรื่​่�องการใช้​้สารเคมี​ี เป็​็นแนวโน้​้มที่​่�จะมี​ีมากขึ้​้�น เรื่​่�อยๆ และเราน่​่าจะได้​้เห็​็นอุ​ุตสาหกรรมอื่​่�นๆ มากขึ้​้�นแน่​่นอน

35


BEAUTY สวยด้​้วย “ข้​้อมู​ูล”

Orbis Research บริ​ิษั​ั ทวิ​ิจั​ั ย การตลาด คาดการณ์​์ว่า่ ในปี​ี 2023 มู​ูลค่​่าของอุ​ุตสาหกรรม เครื่​่�องสำำ�อางทั่​่�วโลกนั้​้�นจะสู​ูงมากถึ​ึง 8 แสน ล้​้ า นดอลลาร์​์ ซึ่​่� ง ก็​็ ไ ม่​่ ใ ช่​่ เ รื่​่� อ งที่​่� เ กิ​ินคาดเดา เมื่​่�อดู​ูจากสภาพของสั​ังคมของเราตอนนี้​้� ที่​่�มี​ี คนแก่​่เพิ่​่�มขึ้​้�นทุ​ุกวั​ัน มลภาวะที่​่�สู​ูงขึ้​้�น ความ คาดหวั​ังทางสั​ังคมต่​่อความเยาว์​์วั​ัยมี​ีมากขึ้​้�น ฉะนั้​้� น ไม่​่ แ ปลกใจที่​่� ตั​ั ว เลขของผลิ​ิตภั​ั ณ ฑ์​์ ความสวยความงามนั้​้�นจะยั​ังคงเติ​ิบโตได้​้อย่​่าง ต่​่ อ เนื่​่� อ ง ปั​ั จ จุ​ุ บั​ั น ผู้​้ � เ ล่​่ น คนสำำ �คั​ั ญ ที่​่� เ ข้​้ า มามี​ี บทบาทในอุ​ุตสาหกรรมนี้​้�ไม่​่ใช่​่พนั​ักงานขาย ที่​่�ยื​ืนอยู่​่�ตามเคาท์​์เตอร์​์อี​ีกต่​่อไปแต่​่เป็​็นปั​ัญญา ประดิ​ิษฐ์​์ ระบบคลาวด์​์ บิ้​้�กดาต้​้า และการเรี​ียนรู้�้ เชิ​ิงลึ​ึกของปั​ัญญาประดิ​ิษฐ์​์ต่า่ งหาก ที่จ่� ะกลาย เป็​็นปั​ัจจั​ัยสำำ�คั​ัญอย่​่างมากในการเติ​ิบโตของ ธุ​ุรกิ​ิจความสวยความงาม ท้​้ายที่​่�สุ​ุด “ข้​้อมู​ูล” เป็​็นสิ่​่�งสำำ�คั​ัญเสมอในการพั​ัฒนาทุ​ุกธุ​ุรกิ​ิจและ ยิ่​่ง� ในสมั​ัยนี้​้�ที่ข้่� อ้ มู​ูลสามารถเก็​็บเกี่​่�ยวได้​้ง่า่ ยขึ้​้น� ผ่​่านเทคโนโลยี​ีที่อ่� ยู่​่�ใกล้​้ตัวั เรามากขึ้​้น� การปรั​ับปรุ​ุง และเรี​ียนรู้​้�เทคโนโลยี​ีเพื่​่�อตามให้​้ทั​ันลู​ูกค้​้าของ ตั​ัวเอง จึ​ึงเป็​็นเรื่​่�องที่​่�ทุ​ุกแบรนด์​์ต้​้องลงทุ​ุนและ แข่​่งขั​ัน เพราะในอนาคตลู​ูกค้​้าของเราจะซื้​้�อ “ลิ​ิปสติ​ิก” เพราะมั​ันเป็​็นมากกว่​่าลิ​ิปสติ​ิก คุ​ุณค่​่า ของการทาปาก สระผม หรื​ือทาครี​ีมบำำ�รุ​ุง คื​ือ การดื่​่ม� ด่ำำ�� ไปกั​ับคุ​ุณค่​่าของแบรนด์​์ที่พวก ่� เขารั​ัก ประสบการณ์​์ของแบรนด์​์จึ​ึงเป็​็นเรื่�่องที่​่�ต้​้อง สร้​้างและสิ่​่�งที่​่�ช่​่วยแบรนด์​์ได้​้มากก็​็คื​ือ “ข้​้อมู​ูล” นั่​่�นเอง เราลองมาดู​ูว่​่ามี​ีใครในโลกความสวย 36

S O M U C H TO S M IL E A B O U T

ความงาม มี​ีใครทำำ�อะไรไปแล้​้วบ้า้ ง กรณี​ีศึ​ึกษา ที่​่�น่​่าสนใจก็​็คื​ือ Proven โพรเวนเกิ​ิดจากการ รวมตั​ัวกั​ันของ Mong Zhao อดี​ีตนั​ักศึ​ึกษา ของฮาร์​์วาร์​์ด Amy Yuan นั​ักวิ​ิทยาศาสตร์​์จาก มหาวิ​ิทยาลั​ัยสแตนฟอร์​์ด ทั้​้�งสองร่​่วมกั​ันก่​่อตั้​้�ง แบรนด์​์ “โพรเวน” ขึ้​้�นมา โครงการของเธอทั้​้�งคู่​่� ได้​้รั​ับรางวั​ัลชนะเลิ​ิศจากมหาวิ​ิทยาลั​ัย MIT (MIT’s 2018 Artificial Intelligence) โพนเวน ใช้​้ปั​ัญญาประดิ​ิษฐ์​์ บิ้​้�กดาต้​้า และผลงานวิ​ิจั​ัย ทางวิ​ิชาการ ในการสร้​้างผลิ​ิตภั​ัณฑ์​์ดู​ูแลผิ​ิว แบบเฉพาะเจาะจงแบบรายบุ​ุ ค คล โดยลึ​ึก ไปถึ​ึงระดั​ับยี​ีน และเรี​ียกผลิ​ิตภั​ัณฑ์​์ของตั​ัวเอง ว่​่าเป็​็น “Skin Genome Project” ผลิ​ิตภั​ัณฑ์​์ ของโพรเวนเป็​็น Clean Beauty ไม่​่มีสี ารเคมี​ีรุนุ แรง ไม่​่มี​ีการทดสอบในสั​ัตว์​์ สิ่​่�งที่​่�เจ๋​๋งของโพรเวน ก็​็คื​ือ พวกเขาจดสิ​ิทธิ​ิบั​ัตร แม้​้กระทั่​่�งคำำ�ถาม ที่พวก ่� เขาใช้​้ถามลู​ูกค้​้า (คุ​ุณต้​้องใช้​้เวลา 3 นาที​ี สำำ�หรั​ับการตอบคำำ�ถาม-แนะนำำ�ให้​้เลื​ือกเพลง โปรดสั​ักเพลงฟั​ังไปด้​้วยระหว่​่างกรอกข้​้อมู​ูล) ไปจนถึ​ึงกระบวนการผสมสู​ูตรต่​่ า งๆ ซึ่​่� ง ใช้​้ ฐานข้​้ อ มู​ูลการศึ​ึกษาของมหาวิ​ิทยาลั​ั ย สแตนฟอร์​์ดกว่​่า 20 ล้​้านจุ​ุดข้​้อมู​ูล (20 Million Data Point) จากงานวิ​ิจั​ัยที่​่�มาจาก 4,000 คน และยั​ังอ้​้างว่​่าผลิ​ิตภั​ัณฑ์​์ของพวกเขาลดการใช้​้ ทรั​ัพยากร 50% เมื่​่�อเที​ียบกั​ับผลิ​ิตภั​ัณฑ์​์ใน ราคาเดี​ียวกั​ัน เพราะจำำ�หน่​่ายตรงสู่​่�ผู้​้�บริ​ิโภค แนวความคิ​ิดแบบนี้​้� เ ชื่​่� อ ได้​้ ว่ ่ า จะขยายตั​ั ว ออกไปเรื่​่�อยๆ แน่​่นอน


174

WINERY องุ่​่�นกั​ับการรั​ับมื​ือโลกร้​้อน

มร. บั​ับทิ​ิสต์​์ ลั​ัวโซ เซลลาร์​์ มาสเตอร์​์ แห่​่ง เฮาส์​์ ออฟ เรมี่​่� มาร์​์ติ​ิน เราเจอกั​ับเขาที่กรุ ่� งุ เทพฯ และอดถามไม่​่ได้​้ว่​่า เขากั​ังวลเรื่​่�องการเปลี่​่�ยน แปลงสภาพภู​ูมิ​ิอากาศว่​่าจะมี​ีผลอย่​่างไรบ้​้าง ต่​่อการผลิ​ิตคอนหยั​ัค หนึ่​่�งในเครื่​่อ� งดื่​่ม� ที่ต่� กทอด มาอย่​่ า งยาวนานของผู้​้ �ปลู​ูก องุ่​่�นในแคว้​้ น แชมปาญของฝรั่​่� ง เศส(คอนหยั​ั ค เป็​็ น รั​ั ม ที่​่� ผลิ​ิตจากการหมั​ักและกลั่​่�นองุ่​่�นที่​่�มี​ีเงื่​่�อนไขว่​่า จะต้​้องใช้​้องุ่​่�นในแคว้​้นแชมปาญไม่​่น้​้อยกว่​่า 50% ของขวด) เพราะการจะให้​้ได้​้คอนหยั​ัค ที่ผลิ​ิ ่� ตจากองุ่​่�นในแคว้​้นที่​่ดี� ที่ี สุ่� ดุ และให้​้รสชาติ​ิ ที่​่� ดี​ี ที่​่� สุ​ุ ดนั้​้� น ครึ่​่� ง หนึ่​่� ง ต้​้ อ งมาจากฝี​ี มื​ื อของ ธรรมชาติ​ิ เขาบอกว่​่า “ไร่​่องุ่​่�นในแคว้​้นแชมปาญ เรามี​ี การทดลองแบ่​่งปลู​ูกองุ่​่�นออกโดยใช้​้เทคนิ​ิค ทางแตกต่​่างกั​ันไป เพื่​่อ� ปรั​ับตั​ัวให้​้เข้​้ากั​ับสภาพ อากาศที่เ่� ปลี่​่�ยนแปลงไปในแต่​่ละปี​ี และมี​ีการ คาดการณ์​์ถึ​ึงสภาพอากาศล่​่วงหน้​้าถึ​ึงสิ่​่�งที่​่� จะเกิ​ิดขึ้​้�นล่​่วงหน้​้าอย่​่างน้​้อย 50 ปี​ีซึ่​่�งเชื่​่�อว่​่า เราสามารถควบคุ​ุมคุ​ุณภาพและมั่​่�นใจได้​้ว่​่า

องุ่​่�นที่​่� เ ราจะนำำ � มาทำำ � คอนหยั​ั ค จะยั​ั ง ได้​้ คุ​ุณภาพที่​่�ดี​ีที่​่�สุ​ุด” ฝรั่​่�งเศสเป็​็นประเทศผู้​้�ผลิ​ิต เครื่​่อ� งดื่​่ม� ตั้​้�งแต่​่ น้ำำ�� แร่​่ น้ำำ�� แร่​่อัดก๊ ั า๊ ซ ไวน์​์ แชมเปญ และเครื่​่อ� งดื่​่ม� ที่​่อ� ยู่​่�ในกลุ่​่�มที่​่เ� ราเรี​ียกว่​่า “หรู​ูหรา” รั​ัฐบาลฝรั่​่�งเศสรู้​้เ� รื่อ�่ งนี้​้�ดี​ี หน่​่วยงานที่​่เ� กี่​่ย� วข้​้อง อย่​่าง France’s Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) ซึ่​่�งเป็​็นผู้​้�ดู​ูแลและ ตรวจสอบความดั้​้�งเดิ​ิม รวมถึ​ึง Appellation d’Origine Controlee หรื​ือ AOC ผู้​้�รั​ับรอง เกี่​่�ยวกั​ับการปลู​ูกองุ่​่�นในเขตต่​่างๆ ต่​่าง INAO ได้​้ เ พิ่​่� ม หมวดหมู่​่� “องุ่​่�นพั​ั น ธุ์​์�ใหม่​่ สำำ � หรั​ั บ การปรั​ับสภาพภู​ูมิ​ิอากาศและสิ่​่ง� แวดล้​้อม” ซึ่​่ง� ช่​่วยให้​้แต่​่ละภู​ูมิ​ิภาคสามารถดำำ�เนิ​ินการวิ​ิจั​ัย และพั​ัฒนาของตนเองเกี่​่�ยวกั​ับพั​ันธุ์​์�ที่​่�สามารถ ป้​้องกั​ันผลกระทบจากภาวะโลกร้​้อน โดยการ ต้​้ า นทานโรคได้​้ ดี​ี ขึ้ ้� น “การเปลี่​่� ย นแปลงนี้​้� เกิ​ิดขึ้​้�นจากความปรารถนาของเราที่​่�จะคำำ�นึ​ึง ถึ​ึงปั​ัญหาสิ่​่�งแวดล้​้อมที่​่�ได้​้รั​ับการสนั​ับสนุ​ุน จากสั​ังคมและเพื่​่�อปรั​ับให้​้เข้​้ากั​ับการเปลี่​่�ยน แปลงสภาพภู​ูมิ​ิอากาศ” ประธานคณะกรรมการ ไวน์​์ INAO Christian Paly กล่​่าว และธุ​ุรกิ​ิจ

เครื่​่�องดื่​่�มที่​่�เกี่​่�ยวข้​้องจะต้​้องมี​ีการลงนามใน ข้​้อตกลงสิ​ิบปี​ีกั​ับ INAO ซึ่​่�งจะมี​ีการประเมิ​ิน สายพั​ั น ธุ์​์�ใหม่​่ อี​ี ก ครั้​้� ง INAO ยั​ั ง มี​ี ข้ ้ อ จำำ � กั​ั ด ในเรื่​่�องต่​่างๆ เช่​่น จำำ�นวนสายพั​ันธุ์​์�ใหม่​่และ เปอร์​์เซ็​็นต์​์ของสายพั​ันธุ์​์�เหล่​่านี้​้� ซึ่​่ง� เป็​็นส่​่วนหนึ่​่�ง ของการผลิ​ิตโดยรวม แต่​่ทั้​้ง� หมดนี้​้�ไม่​่ใช่​่เรื่​่อ� งง่​่าย เมื่​่�อคำำ�นึ​ึงถึ​ึงคุ​ุณค่​่าและประเพณี​ีของสิ่​่�งเดิ​ิม ที่​่�ฝั​ังรากลึ​ึกและเป็​็นเสน่​่ห์​์ของ ผลิ​ิตภั​ัณฑ์​์เครื่​่อ� งดื่​่ม� จากฝรั่​่�งเศส การเปลี่​่�ยนแปลง และเตรี​ียมรั​ับมื​ืออย่​่างพอดิ​ิบพอดี​ี ไม่​่มากไป ไม่​่น้​้อยไป ถื​ือเป็​็นความสำำ�คั​ัญอย่​่างมากต่​่อ ความเชื่​่�อมั่​่�นของแบรนด์​์และประสบการณ์​์ที่​่� แบรนด์​์ต้อ้ งการส่​่งต่​่อไปยั​ังแฟนๆ ของพวกเขา และที่​่�สำำ�คั​ัญ ฝรั่​่�งเศสคงไม่​่อยากเสี​ียแบรนด์​์ เกี่​่�ยวกั​ับเรื่​่อ� งนี้​้�ไปอย่​่างแน่​่นอน ขอเป็​็นกำำ�ลังั ใจ ให้​้ทุ​ุกท่​่านผ่​่านความรู้​้�สึ​ึกนี้​้�ไปได้​้ และภาวนา ว่​่าโลกในวั​ันหน้​้าเราจะเกลี​ียดชั​ังกั​ันน้​้อยลง กว่​่านี้​้�

37


SOCIAL ทศวรรษใหม่​่กั​ับการตื่​่�นตั​ัวเรื่​่�องเพศศึ​ึกษา

เรื่​่�องเพศเป็​็นเรื่​่�องอ่​่อนไหวเสมอ ไม่​่ว่​่า จะในมุ​ุมไหนมั​ันล้​้วนดู​ูเปราะบาง แต่​่ ยิ่​่ง� เป็​็นเรื่​่อ� งที่​่อ่� อ่ นไหวมากเท่​่าไหร่​่ คิ​ิดว่​่า เรายิ่​่ง� ต้​้องอธิ​ิบายมากขึ้​้น� การหลี​ีกเลี่​่�ยง ที่​่�จะไม่​่พู​ูดยิ่​่�งมี​ีแต่​่จะสร้​้างปั​ัญหาและ ความไม่​่เข้​้าใจมากกว่​่า โดยเฉพาะกั​ับเด็​็ก เมื่​่�อถึ​ึงวั​ัยที่​่�เหมาะสมการอธิ​ิบายให้​้ฟั​ัง ถึ​ึงเรื่​่� อ งสำำ �นึ​ึกท างเพศกั​ั บ เพศสภาพ เพื่​่�อความเข้​้าใจทั้​้�งกั​ับตั​ัวเองและกั​ับ สั​ังคมรอบข้​้าง เพื่​่�อที่​่�ว่​่าเขาจะได้​้ไม่​่ไป ทำำ�ร้​้ายความรู้​้�สึ​ึกของใครโดยไม่​่ตั้​้�งใจ ้ ครองไม่​่ถึ​ึงร้​้อยละสิ​ิบ แต่​่ก็เ็ ชื่​่อ� ว่​่ามี​ีผู้�ปก ที่​่�จะกล้​้าพู​ูดเรื่​่�องนี้​้�กั​ับลู​ูกๆ ด้​้วยหลาย ปั​ัจจั​ัย ไม่​่รู้จ�้ ะเริ่ม่� อย่​่างไรดี​ี กลั​ัวรับั ความ จริ​ิงไม่​่ ไ ด้​้ หรื​ือรู้​้ �สึ​ึก ว่​่ าตั​ั ว เองก็​็ ไม่​่ ได้​้ รู้​้�เรื่​่�องเหล่​่านี้​้�ได้​้ดี​ีไปกว่​่าลู​ูก ฯลฯ ในสั​ังคมตะวั​ันตกซึ่​่�งมี​ีความตื่​่�นตั​ัวกั​ัน อย่​่างมากต่​่อเรื่​่�องนี้​้� หลายๆ โรงเรี​ียน หลายแห่​่ ง ในอั​ั ง กฤษเริ่�่ ม ตั้​้� ง คำำ �ถ าม เกี่​่�ยวกั​ับการเรี​ียนการสอนในโรงเรี​ียนว่​่า กำำ�ลั​ังส่​่งเสริ​ิมให้​้ เด็​็กมี​ีชุ​ุดของค่​่านิ​ิยม เรื่​่�องการแบ่​่งแยกทางเพศหรื​ือไม่​่ เช่​่น สี​ี ช มพู​ูสำำ � หรั​ั บ ผู้​้ � ห ญิ​ิ ง เด็​็ ก ชายต้​้ อ ง เข้​้มแข็​็ง สิ่​่ง� เหล่​่านี้​้�ถู​ูกยกมาเป็​็นประเด็​็น และมองว่​่านี่​่�อาจเป็​็นสาเหตุ​ุหนึ่​่�งที่​่�ทำำ� ให้​้ เ กิ​ิดการใช้​้ ความรุ​ุ นแรงในผู้​้� ห ญิ​ิ ง นั​ักจิ​ิตวิ​ิทยาเด็​็ก Dr. Diane Ehrensaft 38

S O M U C H TO S M IL E A B O U T

ผู้​้เ� ชี่​่ย� วชาญเรื่​่อ� งอั​ัตลั​ักษณ์​์ทางเพศของ เด็​็ก ในซานฟรานซิ​ิสโก สหรั​ัฐอเมริ​ิกา เธอสั​ังเกตเห็​็นแนวโน้​้มของการเพิ่​่ม� ขึ้​้น� ของเด็​็กที่​่�มี​ีสำำ�นึ​ึกทางเพศ ไม่​่ตรงกั​ับ เพศสภาพของตนมากขึ้​้น� เรื่​่อ� ยๆ เธอได้​้ ให้​้คำ�ำ แนะนำำ�ไว้​้ว่า่ เรื่อ่� งแบบนี้​้�ผู้�ปก ้ ครอง สามารถสั​ังเกตเห็​็นได้​้ก่​่อนในวั​ัยที่​่�ลู​ูก ยั​ังเล็​็กๆ เช่​่น การเลื​ือกของเล่​่นและ ความสนใจในการชี​ีวิ​ิต ว่​่าเด็​็กๆ มี​ีบุคุ ลิ​ิก ที่ใ่� กล้​้เคี​ียงกั​ับความคาดหวั​ังของสั​ังคม ในเรื่​่�องเพศมากเพี​ียงไหน หากลู​ูกสาว ของคุ​ุณสนใจจะเล่​่นรถแข่​่งมากกว่​่า ตุ๊​๊�กตา ให้​้ตั้​้�งข้​้อสั​ังเกตต่​่อไปแล้​้วนำำ�ไป ประกอบกั​ั บ อย่​่ า งอื่​่� น ๆ จุ​ุ ด เล็​็ ก ๆ นี้​้� อาจไม่​่ใช่​่ข้อ้ ตั​ัดสิ​ินทั้​้�งหมด แต่​่จะทำำ�ให้​้ เราเห็​็ น แนวโน้​้ ม ความสนใจของเขา พ่​่อแม่​่อาจลองถามคำำ�ถามชี้​้�นำำ�ง่​่ายๆ เกี่​่�ยวกั​ับความรู้�สึ​ึก ้ ในตั​ัวเขา เช่​่นว่​่ารู้�สึ​ึก ้ ว่​่าตั​ัวเองเป็​็นผู้​้ห� ญิ​ิงหรื​ือผู้​้ช� ายมากกว่​่า กั​ัน หรื​ือทำำ�ไมชอบของเล่​่นชิ้​้�นนี้​้�มาก กว่​่าชิ้​้�นนี้​้�เพราะอะไร ในสหรั​ัฐอเมริ​ิกาตั้​้�งแต่​่ต้​้นสหั​ัสวรรษ ใหม่​่มีกี ารศึ​ึกษาเรื่​่อ� ง Gender Identity Disorder (GDI) หรื​ือความผิ​ิดปกติ​ิทาง เพศสภาพในเด็​็กมากขึ้​้น� พบว่​่าแนวโน้​้ม ที่​่� เ ด็​็ ก จะเริ่​่� ม ตั้​้� ง คำำ �ถ ามและมี​ี ค วาม สั​ับสนกั​ับเพศสภาพของตนเองมี​ีมากขึ้​้น�

อี​ีกทั้​้�ง การโดนกลั่​่�นแกล้​้งจากเพื่​่�อนใน โรงเรี​ียนก็​็มีเี พิ่​่ม� มากขึ้​้น� รายงานการวิ​ิจั​ัย ของ Dr. Ken Zucker นั​ักจิ​ิตวิ​ิทยา ที่​่ทำ� �ำ งานใน Center for Addiction and Mental Health โตรอนโต ประเทศ แคนาดา พบว่​่าจากการศึ​ึกษาเด็​็กหญิงิ ที่​่� มี​ี แ นวโน้​้ ม ที่​่� จ ะเป็​็ น GDI 25 คน ตั้​้�งแต่​่ยังั เด็​็ก พบว่​่าเมื่​่อ� พวกเธอโตขึ้​้น� มี​ี 12% ในกลุ่​่�มที่​่�มี​ีสำำ�นึ​ึกทางเพศไม่​่ตรง กั​ับเพศสภาพ ประเด็​็นของการศึ​ึกษานี้​้� ไม่​่ได้​้อยู่​่�ที่​่�การแบ่​่งแยก แต่​่เป็​็นการ ศึ​ึกษาเพื่​่� อ ให้​้ เ ห็​็ น ภาพว่​่ า GDI เป็​็ น ส่​่ ว นหนึ่​่� ง ของเราและเราควรเข้​้ า ใจ พฤติ​ิกรรมของเด็​็กกลุ่​่�มนี้​้�ตั้​้�งแต่​่ยั​ังเล็​็ก เพื่​่�อหาทางตั้​้�งรั​ับกั​ับสิ่​่�งที่​่�เด็​็กๆ ต้​้องเจอ เพราะเขาอาจต้​้องเผชิ​ิญกั​ับความคาด หวั​ังของสั​ังคม ซึ่​่ง� ไม่​่ตรงกั​ับสิ่​่ง� ที่เ่� ขาเป็​็น นั​ักจิ​ิตวิ​ิทยาทั้​้�งคู่​่�บอกเป็​็นเสี​ียงเดี​ียวกั​ัน ว่​่าทั้​้�งหมดเป็​็นข้​้อมู​ูลที่​่�ดี​ีในการศึ​ึกษา ต่​่อไปถึ​ึงความคิ​ิดของเด็​็ก สิ่​่�งที่​่�พ่​่อแม่​่ น่​่าจะทำำ�ได้​้ดีที่ี สุ่� ดก็ ุ คื​ื็ อการอยู่​่�ใกล้​้ชิ​ิดลู​ูก สั​ังเกตเขาจะทำำ�ให้​้คุ​ุณเห็​็นพั​ัฒนาการ ของเขาอย่​่างแท้​้จริ​ิงว่​่า ลู​ูกของคุ​ุณมี​ี แนวโน้​้มเป็​็นอย่​่างไร และเราจะสร้​้าง ความเข้​้าใจและให้​้ภู​ูมิ​ิคุ้​้�มกั​ันเขาอย่​่าง ไรในการอยู่​่�ร่​่วมกั​ับคนอื่​่�นในสั​ังคม


健康是開心生活


smile T H I N K

พระมหาวุฒิชัย (ท่าน ว.วชิรเมธี)

หลายคนคงเคยได้​้ยิ​ินคำำ�กล่​่าว “จิ​ิตเป็​็นนาย กายเป็​็นบ่​่าว” กั​ันมาบ้​้างแล้​้ว คำำ�กล่​่าวนี้​้� สะท้​้อนให้​้เห็​็นถึ​ึงความสำำ�คั​ัญของจิ​ิต หรื​ืออี​ีกนั​ัยหนึ่​่�งของความคิ​ิดได้​้เป็​็นอย่​่างดี​ีว่​่า จิ​ิตกำำ�หนดวั​ัตถุ​ุ หรื​ือกายเป็​็นไปตามอำำ�นาจของจิ​ิต WORDS พระมหาวุฒิชัย (ท่าน ว.วชิรเมธี) ILLUSTRATE SHUTTERSTOCK

ถูกชมคือธรรมดา ถูก ด่าก็ไม่เลว

40

S O M U C H TO S M IL E A B O U T


174

ผู้​้�รู้​้�ท่​่านหนึ่​่�งเคยกล่​่าวถึ​ึงความสำำ�คั​ั ญของจิ​ิต หรื​ือความคิ​ิดไว้​้ว่​่า

พระนั​ักปราชญ์​์ท่​่านหนึ่​่�งได้​้ประมวลวิ​ิธี​ีคิ​ิดในพุ​ุ ทธศาสนาไว้​้ว่​่ามี​ีมากกว่​่า ๑๐ วิ​ิธี​ี

“เธอจงระวั​ังความคิ​ิด เพราะความคิ​ิดจะกลายเป็​็น การกระทำำ� เธอจงระวั​ังการกระทำำ� เพราะการกระทำำ� จะกลายเป็​็นนิ​ิสั​ัย เธอจงระวั​ังนิ​ิสั​ัย เพราะนิ​ิสั​ัยจะกลายเป็​็นบุ​ุคลิ​ิก เธอจงระวั​ังบุ​ุคลิ​ิก เพราะบุ​ุคลิ​ิกจะกำำ�หนดชะตากรรม ของเธอ”

วิ​ิธี​ีคิ​ิดอย่​่างหนึ่​่�ง ซึ่​่�งเราควรนำำ�มาปรั​ับใช้​้ในชี​ีวิ​ิต ก็​็คื​ือ วิ​ิธี​ีคิ​ิดเชิ​ิงบวก

ชี​ีวิ​ิตของเราจะเป็​็นอย่​่างไร ขึ้​้�นอยู่​่� กั​ั บ ว่​่ า เรามี​ี ค วามคิ​ิดหรื​ือวิ​ิธี​ี คิ​ิด อย่​่ างไร ในทางพุ​ุทธศาสนานั้​้�น ท่​่าน ให้​้ความสำำ�คัญ ั กั​ับวิ​ิธี​ีคิ​ิดเป็​็นอั​ันมาก

วิ​ิ ธี​ีคิ ิ ด เชิ​ิ ง บวก หมายถึ​ึง การรู้​้ �จั​ั ก เปลี่​่� ย น มุ​ุ ม มองที่​่� เ รามี​ี ต่ ่ อ สิ่​่� ง ต่​่ า งๆ ซึ่​่� ง โดยมากมั​ั ก แสดงตั​ัวให้​้เราได้​้สัมั ผั​ัสในแง่​่ลบ แต่​่พอเราพลิ​ิก มุ​ุมมองใหม่​่ เราจะได้​้อะไรดี​ีๆ จากเรื่​่�องลบๆ เหล่​่านั้​้�น เช่​่น ในชี​ีวิ​ิตจริ​ิงของผู้​้�เขี​ียนซึ่​่�งทำำ�งาน กั​ับคนหมู่​่�มาก มั​ักจะพบกั​ับคำำ�ชมและคำำ�ด่​่า อยู่​่�เสมอๆเมื่​่�อแรกเผชิ​ิญกั​ับคำำ�ชม ผู้​้�เขี​ียนก็​็ฟู​ู ครั้​้�นพบกั​ับคำำ�ด่​่าก็​็แฟบ แต่​่เมื่​่�อเรี​ียนรู้​้�ที่​่�จะปรั​ั บเปลี่​่�ยนมุ​ุมมองต่​่อคำำ�ชมและคำำ�ด่​่า ก็​็รู้​้�สึ​ึกว่​่า ได้​้คุ​ุณค่​่าจากคำำ�ด่​่าคำำ�ชมเป็​็นอั​ันมาก คำำ � ชมนั้​้� น สำำ � หรั​ั บ คนที่​่� ไ ม่​่ คิ​ิด อะไรมาก ดู​ูเหมื​ือนว่​่ า ไม่​่ ลำำ � บากใจเลยที่​่� จ ะน้​้ อ มรั​ั บ แต่​่สำำ�หรั​ับผู้​้�เขี​ียนแล้​้ว คำำ�ชมนั่​่�นแหละคื​ืออั​ันต รายยิ่​่�งกว่​่าคำำ�ด่​่า เพราะหากเรารู้​้�ไม่​่ทั​ัน คำำ�ชม จะทำำ�ให้​้เราหลงตั​ัวเองและมี​ีโอกาสลื​ืมตั​ัวสู​ูง ส่​่วนคำำ�ด่​่า ถ้​้าพิ​ิจารณาไม่​่ดี​ีก็​็ทำำ�ให้​้เราเสี​ียศู​ูน ย์​์ได้​้ง่า่ ยๆ แต่​่หากพิ​ิจารณาอย่​่างลึ​ึกซึ้​้ง� ด้​้วยวิ​ิธีคิ​ิด ี แบบมองโลกในแง่​่ดี​ีบางที​ีคำำ�ด่​่ากลั​ับมี​ีค่​่ามา กกว่​่าคำำ�ชม

คำำ�ด่​่ามี​ีค่​่ามากอย่​่างไร? (๑) คำำ�ด่า่ คื​ือ กระจกเงาสะท้​้อนความบกพร่​่อง ของงานที่​่�เราทำำ� (๒) คำำ�ด่​่า มั​ักแฝงคำำ�แนะนำำ�มาด้​้วยเสมอ (๓) คำำ�ด่​่า บอกเราว่​่า สิ่​่�งที่​่�เราทำำ�อยู่​่�นั้​้�น หากมี​ี คนที่​่�คิ​ิดไม่​่เหมื​ือนเราเขามองดู​ูอยู่​่� เขาเห็​็นอะไ รในสิ่​่�งที่​่�เรามองไม่​่เห็​็นบ้​้าง (๔) คำำ�ด่​่า คื​ือ กระดาษทรายอย่​่างดี​ีที่​่�คอย ขั​ัดสี​ีฉวี​ีวรรณให้​้เรามี​ีความกลมกล่​่อมลงตั​ัว เหมื​ือนพระประธานที่​่�ต้​้องถู​ูกกระดาษทราย ขั​ัดสี​ีฉวี​ีวรรณจนผุ​ุดผ่​่อง (๕) คำำ�ด่​่า ทำำ�ให้​้เราไม่​่ประมาทผลี​ีผลาม ทำำ�อะ ไรด้​้วยความเชื่​่�อมั่​่�นมากเกิ​ินไป (๖) คำำ�ด่​่า ทำำ�ให้​้รู้​้�ว่​่า มี​ีคนรั​ักหรื​ือเกลี​ียดเรามา กน้​้อยแค่​่ไหน (๗) คำำ�ด่​่า ทำำ�ให้​้รู้​้�ว่​่า อย่​่างน้​้อยก็​็มี​ีคนสนใจใน สิ่​่�งที่​่�เราทำำ�หรื​ืออย่​่างน้​้อย สิ่​่�งที่​่�เราทำำ�มั​ันกำำ�ลั​ัง ส่​่งผลอย่​่างใดอย่​่างหนึ่​่�ง จึ​ึงมี​ีคนอุ​ุทิ​ิศตนมาสน ใจและด่​่าอย่​่างเป็​็นงานเป็​็นการ (๘) คำำ �ด่ ่ า จะทำำ � ให้​้ เ ราได้​้ หั​ั น กลั​ั บ มาดู​ูภู​ู มิ​ิธรรมของตนเองว่​่ า เข้​้ ม แข็​็ ง มากน้​้ อ ยแค่​่ ไหน เมื่​่� อ ทุ​ุ กข์ ์ กร ะทบแล้​้ วธรร มกระเทื​ือน หรื​ือกิ​ิเลสกระเทื​ือน ถ้​้า ธรรมกระเทื​ือนแสดง ว่​่าเราฝึ​ึกตนเองมาดี​ี แต่​่ถ้​้ากิ​ิเลสกระเทื​ือนแส ดงว่​่าต้​้องกลั​ับไปฝึ​ึกจิ​ิตตั​ัวเองใหม่​่ให้​้เข้​้มแข็​็ งกว่​่านี้​้� (๙) คำำ�ด่​่า ทำำ�ให้​้เราได้​้รู้​้�ว่​่า ในโลกนี้​้�ไม่​่มี​ีใคร หนี​ีโลกธรรม ๘ ได้​้ (ได้​้ลาภ เสื่​่�อมลาภ, ได้​้ยศ เสื่​่�อมยศ, สรรเสริ​ิญ นิ​ินทา, สุ​ุข ทุ​ุกข์​์) (๑๐) คำำ�ด่​่า คื​ือ บทเรี​ียนเรื่�่องการปล่​่อยวาง ตั​ั วกู​ู หรื​ืออั​ั ต ตาที่​่� ดี​ี ที่​่� สุ​ุ ด เพราะหากเรายั​ั ง ปล่​่อยวางตั​ัวกู​ูไม่​่ได้​้ เราก็​็จะต้​้องหาวิ​ิธี​ีด่า่ คื​ืนอยู่​่� ไม่​่สิ้​้�นสุ​ุด

จากหนังสือชุด “มหัศจรรย์แห่งชีวิต” 41


smile L I F E

ความล้าสมัยของ คนเฒ่าไฮเทค

คุณหญิงจ�ำนงศรี หาญเจนลักษณ์

ข้​้าพเจ้​้าชอบทั้​้�งทำำ�กั​ับข้​้าวเลี้​้�ยงแขก เลี้​้�ยงเพื่​่� อน และให้​้คนในบ้​้านกิ​ิน ทำำ�ไปๆ เริ่​่�มรู้​้�สึ​ึกว่​่าตั​ัวเองเป็​็นคนกลุ่​่�มน้​้อย ที่​่�ล้​้าสมั​ัย ในยุ​ุคที่​่�เมื​ืองไทยเราดั​ังกระฉ่​่อนโลกในเรื่​่�องรสชาติ​ิอาหาร เมื​ืองใหญ่​่ๆ ไม่​่ว่​่าจะเป็​็นกรุ​ุงเทพฯ เชี​ียงใหม่​่ หรื​ือภู​ูเก็​็ต ยิ่​่�งกลาดเกลื่​่�อนไปด้​้วยร้​้านอาหาร ภั​ัตตาคาร ไม่​่ว่​่าจะในระดั​ับบาทวิ​ิถี​ี หรื​ือตึ​ึกระฟ้​้า รวมทั้​้�งโรงแรมหรู​ูและไม่​่หรู​ู WORDS คุณหญิงจ�ำนงศรี หาญเจนลักษณ์ ILLUSTRATE SHUTTERSTOCK

ไม่​่ เ พี​ี ย งแต่​่ ทำำ � กั​ั บ ข้​้ า ว ข้​้ า พเจ้​้ า ยั​ั ง ชอบจ่​่ายตลาดเอง ซู​ูเปอร์​์มาร์​์เก็​็ตก็​็ดี​ี แต่​่ ไ ม่​่ ถึ​ึ งใจเท่​่ า กั​ั บ จ่​่ า ยตลาดสด ยิ่​่� ง ตามชนบทที่​่� มี​ี ช าวบ้​้ า น เอาผั​ั กสด มาวางขายมากหลายชนิ​ิดยิ่​่� ง ดี​ี จ่​่ า ย ตลาดแบบหิ้​้�วถุ​ุงพลาสติ​ิกไม่​่รู้​้�สึ​ึกร่​่าเริ​ิง เท่​่ า หิ้​้� ว ตะกร้​้ า ถ้​้ า มี​ี ค นเดิ​ินด้​้ ว ยช่​่ ว ย หิ้​้�วตะกร้​้าที่​่�สองให้​้ได้​้ปรึ​ึกษาหารื​ือก็​็มี​ี ความสุ​ุข แต่​่ให้​้ตุ​ุหรั​ัดตุ​ุเหร่​่ไปคนเดี​ียว ก็​็สุ​ุขอี​ีกอย่​่าง

42

S O M U C H TO S M IL E A B O U T

(ป้าศรี)

ก่​่อนที่​่ผู้� �อ่้ า่ นจะเข้​้าใจผิ​ิดไปว่​่า โอ๊​๊ย ยายนี่​่� มั​ันคนโบราณที่​่�ยึ​ึดแน่​่นติ​ิดแนวอนุ​ุรั​ักษ์​์ หรื​ือยายนี่​่�มี​ีเวลาเหลื​ือเฟื​ือ ก็​็ขอออกตั​ัว เสี​ียตรงนี้​้�ว่​่าข้​้าพเจ้​้าเป็​็นผู้​้�เฒ่​่าที่​่�ทั​ันสมั​ัย ในเรื่​่�องอิ​ิเล็​็กทรอนิ​ิกส์​์ ใช้​้คอมพิ​ิวเตอร์​์ อิ​ินเทอร์​์เน็​็ต โซเชี​ียลมี​ีเดี​ีย มี​ีเฟซบุ๊​๊�กทั้​้�ง เฟรนด์​์ เ พจ แฟนเพจ นอกจากนั้​้�นก็​็ยังั ชอบศึ​ึกษาทดลองแอพฯ (application) ใหม่​่ๆ จนกลายเป็​็นคู่​่�หู​ูกั​ับลู​ูกชายใน เรื่​่�องดิ​ิจิ​ิทั​ัลเทคโนโลยี​ีส่​่วนสามี​ี (ที่​่�ออก

จะล้​้าสมั​ัย) ก็​็ต้อ้ งตะโกนเรี​ียกหาข้​้าพเจ้​้า ให้​้ช่​่วยแก้​้ปั​ัญหาคอมพิ​ิวเตอร์​์ของเขา อยู่​่�เสมอ สำำ�หรั​ับเรื่​่�องเวลาว่​่างนั้​้�นก็​็มี​ี น้​้อยมาก จนอยากเสกให้​้แต่​่ละวั​ันยาว ขึ้​้�นสั​ักสามชั่​่�วโมง แล้​้วทำำ�ไมถึ​ึงได้​้ชอบทำำ�กั​ับข้​้าวนั​ัก คง เป็​็นเพราะทำำ�ให้​้ผ่​่อนคลาย และชื่​่�นใจ ที่​่�ไ ด้​้เ ห็​็น คนกิ​ินอาหารที่​่�เ ราทำำ� ให้​้ด้​้ วย ความเต็​็มใจและตั้​้�งใจ การปรุ​ุงอาหาร


174

ให้​้อร่​่อยเป็​็นศิ​ิลปะที่​่�ช่​่วยให้​้ใจนิ่​่�ง มี​ีสมาธิ​ิ จดจ่​่ อ ในการที่​่� จ ะให้​้ อ ร่​่ อ ยสุ​ุ ข กั​ั บ คนกิ​ิน การชิ​ิมเพื่​่� อ ปรุ​ุ ง ก็​็ สนุ​ุ ก หลาย กว่​่ า อาหาร จะขึ้​้�นโต๊​๊ะก็​็ไม่​่ต้​้องกิ​ินแล้​้ว อิ่​่�มใจตรงที่​่�นั่​่�งดู​ู คนอื่​่�นกิ​ิน เป็​็นสุ​ุขอย่​่างยิ่​่�งค่​่ะ คนรอบตั​ัวมั​ักจะบอกว่​่า ข้​้าพเจ้​้าชอบการ ท้​้าทายก็​็คงจะจริ​ิงอยู่​่�บ้​้าง เพราะบางครั้​้�ง บางหน ก็​็รู้​้�สึ​ึกขึ้​้�นมาว่​่า วั​ัตถุ​ุดิ​ิบที่​่�มี​ีอยู่​่�ใน ตู้​้�เย็​็นและในครั​ัวนั้​้�นมั​ันมาเชิ​ิดหน้​้าท้​้าทา ยว่​่า มาสิ​ิ เรามี​ีอยู่​่�อย่​่างนี้​้�แหละหน้​้าอย่​่าง เธอจะทำำ � อะไรขึ้​้� น มาได้​้ เลื​ือดนั​ั กสู้ ้ �ก็​็ จ ะ ฉี​ี ดซู่​่�ซ่ ่ า จั​ั บ มี​ี ดจั​ั บ เขี​ี ย งหยิ​ิบกระทะมา พลิ​ิกแพลงให้​้เกิ​ิดอาหารจานใหม่​่ออกมา ให้​้ใด้​้ซิ​ิน่​่า และต้​้องอร่​่อยด้​้วยนะ กิ​ิจกรรมนี้​้� เป็​็นประโยชน์​์มากกั​ับการฝึ​ึกทั้​้�งสมองคิ​ิด และความเฉี​ียบกล้​้าในบริ​ิบทการครั​ัว

ในตั​ัวของมั​ันเอง ของที่​่�ระลึ​ึกเล่​่มนี้​้�ก็​็เป็​็น การปรุ​ุงร่​่วมกั​ันด้​้วย ความรั​ักมี​ีแม่​่เจ้​้าสาว เป็​็นคนเขี​ียนสู​ูตร เจ้​้าสาวเป็​็นคนทดลองชิ​ิม และปรั​ับปรุ​ุง เจ้​้าบ่​่าววิ​ิศวกร (ที่​่�ได้​้กลาย เป็​็ น คนธนาคารไปแล้​้ ว ) เป็​็ น คนวาด ภาพประกอบ ส่​่วนพี่​่�สาวคนกลางกั​ับเพื่​่�อ นเจ้​้าสาวเป็​็นคนออกแบบ จั​ัดทำำ�รู​ูปเล่​่ม ให้​้เป็​็นเหมื​ือนปฏิ​ิทิ​ินตั้​้�งโต๊​๊ะขนาดจิ๋​๋�วที่​่�ตั้​้�ง ประดั​ับครั​ัวได้​้ มี​ีรู​ูปคู่​่�บ่​่าวสาวสวมเอี๊​๊�ยม กั​ั น เปื้​้� อ น ถื​ื อ ช้​้ อ นกั​ั บ ตะหลิ​ิวยื​ืนเคี​ี ย งกั​ั น ยิ้​้�มกว้​้างอย่​่างสุ​ุขสั​ันต์​์

ชื่​่�ออาหารก็​็ตั้​้�งให้​้เหมาะกั​ับอาหารแต่​่ละ อย่​่ า งกั​ั บ บรรยากาศของความรั​ั ก เช่​่ น ‘น้ำำ��หอมหวาน’ ‘โจ๊​๊กอุ่​่�นใจ’ ‘นางฟ้​้าผมทอง’ ‘ตะวั​ันลอยแก้​้ว’ ‘ขนมก่​่อนนอน’มี​ีตำำ�รั​ับ หนึ่​่� ง ให้​้ ชื่�่ อ ว่​่ า ‘พรคุ​ุ ณ ทวด’ เพราะเป็​็ น อาหารไทยโบราณแบบพื้​้� น ๆ ที่​่� คุ​ุ ณ ยาย ทำำ � กั​ั บ ข้​้ า วอย่​่ า งมี​ี ค วามสุ​ุ ข จริ​ิงต้​้ อ งอย่​่ า ของข้​้าพเจ้​้า (คุ​ุณทวดของเจ้​้าสาว) เคย เร่​่ ง รี​ี บ หรื​ือทำำ � แบบขอให้​้ เสร็​็ จ ๆ ไปที​ี ทำำ�ใส่​่ขวดโหลไว้​้คลุ​ุกข้​้าวสวยร้​้อนๆ กิ​ินกั​ับ เป็​็นอั​ันขาด แม่​่ครั​ัวที่​่�ทำำ�แบบอร่​่อยไม่​่อร่​่อย ไข่​่เจี​ียว ปั​ัจจุ​ุบั​ันนี้​้�น้​้อยคนที่​่�จะรู้​้�จั​ัก ก็​็ช่​่าง ใส่​่โน่​่น เหยาะนี่​่�เชิ​ิงประชดประแช กแดกดั​ันชี​ีวิ​ิต จะกลายเป็​็นคนเครี​ียดและ ปรากฏว่​่า ‘อาหารแห่​่งความรั​ัก’ ได้​้รั​ับความ นิ​ิยมมาก เวลาล่​่วงเลยมาถึ​ึง 6-7 ปี​ีแล้​้ว ร่ำ���ๆ จะทำำ�ให้​้เกลี​ียดโลกเอาด้​้วยซ้ำำ�� ก็​็ ยั​ั ง มี​ี ค นถามหาเห็​็ น จะจริ​ิงที่​่� ว่ ่ า การปรุ​ุ ง การปรุ​ุงอาหารให้​้คนในบ้​้านและเพื่​่�อนฝู​ู อาหาร กั​ั บ ความรั​ั ก เชื่​่� อ มโยงกั​ั น อย่​่ า ง งญาติ​ิมิ​ิตรนั้​้�น ถื​ือว่​่าเป็​็นศิ​ิลปะที่​่�งามด้​้วย เหนี​ียวแน่​่น ความรั​ั ก อาหารที่​่� ทำำ �มี​ี ส่ ่ ว นผสมของทั้​้� ง ต่​่ อ คำำ �ถ ามที่​่� ว่ ่ า ทำำ � อาหารอย่​่ า งไรถึ​ึงจะ แรงงาน รสมื​ือ และน้ำำ��ใจ อร่​่อย จะขอยกคำำ�แนะนำำ� เบื้​้�องต้​้นตามที่​่� เมื่​่�อลู​ูกสาวคนสุ​ุดท้​้องจะแต่​่งงาน แม่​่ลู​ูกก็​็ เขี​ียนเอาไว้​้ใน ‘อาหารแห่​่งความรั​ัก’ ว่​่า เห็​็นพ้​้องต้​้องกั​ันในเรื่​่�องของที่​่�ระลึ​ึกแจกใน งาน ว่​่าน่​่าจะทำำ�เป็​็นตำำ�รำ��กั​ับข้​้าวง่​่ายๆ ที่​่� การปรุ​ุงอาหารให้​้อร่​่อยต้​้องเตรี​ียม เหมาะกั​ับคนที่​่�รั​ักกั​ันสองคนจะเข้​้าครั​ัวทำำ� มื​ือ ที่​่�แม่​่น ด้​้วยกั​ันได้​้ในวั​ันว่​่าง หรื​ือจะเป็​็นคนหนึ่​่�งทำำ� ลิ้​้�น ที่​่�ละเอี​ียดทั​ันรส อี​ี ก คนหนึ่​่� ง ล้​้ า งจานก็​็ ไ ม่​่ ว่ ่ า กั​ั น ตราบที่​่� อารมณ์​์ ที่​่�เบิ​ิกบาน ทั้​้� ง สองฝ่​่ า ยมี​ี ค วามสุ​ุ ข ในบทบาทของตั​ั ว จิ​ินตนาการ ที่​่�แจ่​่มใส ตำำ�ราเล่​่มจิ๋​๋�วนี้​้�มี​ีชื่​่�อง่​่ายๆ ว่​่า ‘อาหารแห่​่ง สมอง ที่​่�ว่​่องไว ดวงใจ ที่​่อ่� อ่ นโยน แน่​่วแน่​่ และเป็​็นสุ​ุขกั​ับชี​ีวิ​ิต ความรั​ัก’

หนังสือ: เข็นครกตัวเบา

เข็นครก ตัวเบา ผู้แต่ง

คุณหญิงจ�ำนงศรี หาญเจนลักษณ์ ‘เข็ น ครกตั ว เบา’ เป็ น หนั ง สื อ ที่ น� ำ เนือ ้ หา ของหนังสือ Best Seller 2 เล่ม คือ ‘เข็นครกลงเขา’ และ ‘วิชาตัวเบา’ มาพิ ม พ์ ร วมในเล่ ม เดี ย ว โดยได้ แ ก้ ไ ข ปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยเพิ่ ม เติ ม ‘เนื้ อ หาใหม่ ’ ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ตีพิมพ์เป็นเล่ม มาก่อน จ�ำนวน 26 บท (‘เข็นครกลงเขา’ จ�ำนวน 34 บท ‘วิชาตัวเบา’ จ�ำนวน 34 บท และเนื้อหาใหม่ 26 บท รวมเป็น 94 บท) นั บ เป็ น เรื่ อ งน่ า ยิ น ดี ส� ำ หรั บ นั ก อ่ า น ทั้งที่ เป็นแฟนหนังสือเดิม-เคยอ่านทั้ง สองเล่มมาแล้ว จะได้ซึมซับอรรถรสเดิม และได้ลิ้มลองอรรถรสใหม่ที่ ยั ง ไม่ เ คย สั ม ผั ส ส่ ว นผู ้ ที่ ยั ง ไม่ เ คยอ่ า นหนั ง สื อ ทั้ ง สองเล่ ม มาก่ อ นก็ จ ะได้ เ ปิ ด โลก แห่ ง การเขี ย นของคุ ณ หญิ ง จ� ำ นงศรี หาญเจนลักษณ์ กันอย่างเต็มอิ่ม จุใจ ภาพประกอบ - ศักดิ์สิริ มีสมสืบ กวีซีไรต์ - ศิลปินศิลปาธร ขนาด - หนังสือไซส์ใหญ่ 16 หน้ายกพิเศษ จ�ำนวน 360 หน้า ราคา 285 บาท วางจ�ำหน่าย ตุลาคม พ.ศ. 2558 ค�ำนิยม โดย • อ.ประมวล เพ็งจันทร์ ผู้เขียน ‘เดินสู่อิสรภาพ’ • ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

ติดต่อสอบถามรายละเอียด คุณปุ้ย โทร. 08 9816 3116 อีเมล cpk695@gmail.com

43


smile S T O R Y

PEACEFUL MIND DO YOU REMEMBER?

ฉั​ันรู้​้�จัก ั หลวงพี่​่� พระอาจารย์​์ภู​ูวดล ปิ​ิยสี​ีโล ผ่​่านจากคุ​ุณหญิง ิ จำำ�นงศรี​ี หรื​ือป้​้าศรี​ี เกื​ือบสิ​ิบปี​ีมาแล้​้ว ตอนนั้​้�นป้​้าศรี​ีเขี​ียนมาบอกว่​่า หลวงพี่​่� จะเดิ​ินทางมาแฟรงก์​์เฟิ​ิร์ต ์ � รู​ูป กั​ับพระผู้​้ใ� หญ่​่อี​ีกหนึ่​่ง หากว่​่างก็​็อยากให้​้ไปดู​ูแลท่​่านทั้​้�งสอง ก่​่อนท่​่านขึ้​้�นรถไฟเดิ​ินทางต่​่อไป WORDS/PHOTO

SOPAPORN KURZ - โสภาพร ควร์​์ ซ

44

S O M U C H TO S M IL E A B O U T


174

ฉั​ั น ไปตามคำำ � บอก จำำ � ได้​้ ว่ ่ า ไปเจอท่​่ า นที่​่� สนามบิ​ินพร้​้ อ มกั​ั บ ท่​่ า นกงสุ​ุ ล ใหญ่​่ ชั​ั ย เลิ​ิศ ที่​่�ก็​็กรุ​ุณาไปดู​ูแลเช่​่นกั​ัน ระหว่​่างที่​่�รอรถไฟ ได้​้มี​ีโอกาสสนทนาธรรมจำำ�ได้​้ว่​่าถามเยอะ มากกก จนไม่​่รู้�ท่้ า่ นทั้​้�งสองจะรำ��คาญหรื​ือไม่​่ แต่​่ตอนนั้​้�น เพิ่​่�งกลั​ับมาสนใจศาสนาพุ​ุทธอ ย่​่างจริ​ิงจั​ัง (ก่​่อนหน้​้านั้​้�นนั​ับถื​ือศาสนาพุ​ุทธ แบบที่บ้่� า้ นบอกมา แต่​่ไม่​่ได้​้ศรั​ัทธาด้​้วยตนเอง) จึ​ึงมี​ี คำำ �ถ ามเยอะมาก และคงถามโง่​่ ๆ น่​่าระอาใจคนฟั​ังไปไม่​่น้​้อย จากที่​่� ไ ด้​้ คุ​ุ ย กั​ั น จึ​ึงได้​้ ทร าบว่​่ า หลวงพี่​่� เ ป็​็ น รุ่​่�นพี่​่�ที่​่�จุ​ุฬาฯ เป็​็นเด็​็กนิ​ิเทศ ที่​่�ไปเรี​ียนการล ะครที่​่�อั​ักษรด้​้วยยิ่​่�งทำำ�ให้​้คุ​ุยสนุ​ุก มี​ีเรื่​่�องคุ​ุย สารพั​ั ด และโดยเฉพาะประทั​ั บ ใจหนั​ั ง สื​ือ แฮรี่​่� พอตเตอร์​์ เหมื​ือนกั​ัน ฉั​ั น ติ​ิดตามเฟซหลวงพี่​่� ม าตลอด หากมี​ี คำำ �ถ ามก็​็ เ ขี​ี ย นไปถามบ้​้ า ง แต่​่ โ ดยมาก ไม่​่ กล้ ้ า รบกวน เว้​้ น เสี​ี ย แต่​่ มี​ี เ รื่​่� อ งที่​่� ไ ม่​่ รู้ ้ � จะไปพึ่​่� ง ใครแล้​้ ว ก็​็ คื​ื อ เรื่​่� อ งชื่​่� อ ลู​ูก ซึ่​่� ง ตั​ัวฉั​ันเอง แม่​่ เ ปลี่​่� ย นชื่​่� อ ให้​้ ต อนเข้​้ า ป.๑ ด้​้ ว ยเพิ่​่� ง มารู้​้ � ว่ ่ า ชื่​่� อ เดิ​ิมมี​ี ตั​ั วอั​ั ก ษรกาลกิ​ิณี​ี ฉั​ั น ก็​็ เ ลยจำำ � ฝั​ั ง ใจมาโดยตลอด ถึ​ึงหลวงพี่​่� จะบอกว่​่าอั​ันที่​่�จริ​ิง ชื่​่�อที่​่�พ่​่อแม่​่ตั้​้�งให้​้ก็​็เป็​็น มงคลที่​่� สุ​ุ ด กั​ั บ ลู​ูกแล้​้ ว แต่​่ ห ลวงพี่​่� เ ข้​้ า ใจ คนคิ​ิดมาก ปสด อย่​่ า งฉั​ั น จึ​ึงเมตตา ช่​่วยคิ​ิดชื่​่�อลู​ูกให้​้ทั้​้�งสองคน ซึ่​่�งชื่​่�อนี้​้� ต้​้องคิ​ิด ไว้​้ล่​่วงหน้​้า เพราะที่​่�เยอรมนี​ี พอคลอดลู​ูก

ออกมาแล้​้ ว ต้​้ อ งบอกชื่​่� อ เลยและเปลี่​่� ย น ไม่​่ ไ ด้​้ อี​ี ก (จะเปลี่​่� ย นชื่​่� อ ที่​่� นี่​่� ยุ่​่�งยากมาก และต้​้องมี​ีเหตุ​ุผลที่​่�สมควรมากๆ จะบอกว่​่า เปลี่​่� ย นเพราะช่​่ ว งนี้​้� ชี​ี วิ​ิ ตไม่​่ ค่ ่ อ ยดี​ี แบบที่​่� เมื​ืองไทยไม่​่ ไ ด้​้ แ น่​่ ๆ ) แถมเราคลอดแบบ ธรรมชาติ​ิไม่​่รู้​้�ว่​่าลู​ูกจะเกิ​ิดวั​ันไหนแน่​่ ปวดหั​ัว มาก บอกเลย... (และไม่​่จำำ�เป็​็นเลยจริ​ิงๆ นะ มิ​ิเช่​่นนั้​้�น คนเยอรมั​ัน ซึ่​่�งไม่​่รู้​้�เรื่​่�องนี้​้� ชี​ีวิ​ิตคง แย่​่กั​ันหมดทั้​้�งประเทศแล้​้ว) ครั้​้ง� ใดที่มี่� โี อกาสขึ้​้น� ไปเชี​ียงราย ฉั​ันจะหาทาง ไปเยี่​่� ย มหลวงพี่​่� สมั​ั ย โน้​้ น ตอนยั​ั ง ไม่​่ มี​ี ลู​ูก เคยพาคุ​ุ ณ พ่​่ อ กั​ั บ คุ​ุ ณ น้​้ า ไป ก็​็ รู้ ้ �สึ​ึก ว่​่ า เป็​็ น สิ​ิริ​ิมงคลในชี​ี วิ​ิ ตยิ่​่� ง นั​ั ก ที่​่� ไ ด้​้ พ าพ่​่ อ เข้​้ า วั​ั ด สนทนากั​ั บ หลวงพี่​่� ไ ม่​่ น าน คุ​ุ ณ พ่​่ อ ยั​ั ง ชม หลวงพี่​่� เ ปาะ ว่​่ า เป็​็ น พระที่​่�มี​ี ค วามรู้​้ � ค วาม สามารถ ปี​ีที่​่�แล้​้ว ก็​็ขึ้​้�นไปกั​ับลู​ูกสาวทั้​้�งสอง และญาติ​ิๆ แต่​่สามี​ียั​ังไม่​่เคยได้​้ไปเสี​ียที​ี ทุ​ุ ก ครั้​้� ง ที่​่� ไ ด้​้ ไ ปที่​่� วั​ั ดป่ ่ า เย็​็ น บุ​ุ ญ จะรู้​้ �สึ​ึก อบอุ่​่�นในใจและเย็​็ น สบายวั​ั ดร่ ่ ม รื่​่� น มาก เต็​็ ม ไปด้​้ ว ยต้​้ น ไม้​้ พื้​้� น กำำ � แพงเป็​็ น แต่​่ สี​ี อิ​ิ ฐ สี​ีดิ​ิน เอิ​ิร์​์ธโทน ให้​้ความรู้​้�สึ​ึกกลมกลื​ืนไปกั​ับ ธรรมชาติ​ิ ไม่​่มี​ีสี​ีทองระยิ​ิบระยั​ับกระจกแก้​้ว แวววั​ับอั​ันใด หลวงพี่​่� ช วนให้​้ พ าครอบครั​ั ว ไปค้​้ า งที่​่� วั​ั ด หลายคราแล้​้ ว แต่​่ ก็​็ ยั​ั ง ไม่​่ ไ ด้​้ ฤ กษ์​์ เ สี​ี ย ที​ี จนกระทั่​่�งปี​ีนี้​้� เล่​่าให้​้สามี​ีฟั​ังอี​ีกครั้​้�ง เขาก็​็ 45


เรื่​่� อ ยๆ ทุ​ุ กปี ี และก็​็ เ พิ่​่� ง ได้​้ รู้ ้ �บั​ั ด เดี๋​๋� ย วนั้​้� น ว่​่ า วั​ัดนี้​้�ไม่​่มี​ีไฟฟ้​้า ยามกลางคื​ืนใช้​้โคมไฟที่​่�เป็​็นเ ซลล์​์พลั​ังงานแสงอาทิ​ิตย์​์ และไฟฉาย หลวงพี่​่� ยั​ังยื่​่�นสเปรย์​์กั​ันยุ​ุงให้​้ด้​้วย พร้​้อมกั​ับบอกว่​่า ตอนมื​ืดแล้​้วยุ​ุงเยอะ เมื่​่�อนั​ัดแนะกั​ับหลวงพี่​่�เรี​ียบร้​้อย พอถึ​ึงวั​ันจริ​ิง ฉั​ันหั​ันหน้​้าไปมองสามี​ี โอ... จะไหวไหมหนอ พวกเราก็​็ยกโขยงกั​ันไปสี่​่�ชี​ีวิ​ิต หลวงพี่​่�เมตตา คนเคยนอนแต่​่ โ รงแรมห้​้ า ดาว ต้​้ อ งมานอน ให้​้ลู​ูกศิ​ิษย์​์มารั​ับจากสนามบิ​ินไปถึ​ึงวั​ัดเลย... แบบนี้​้� ทั้​้�งร้​้อน ทั้​้�งยุ​ุง แต่​่สามี​ีไม่​่บ่​่นอะไรเลย พอถึ​ึงวั​ัด หลวงพี่​่�พาชมวั​ัดโดยรอบ นอกจาก จะได้​้เห็​็นห้​้องสมุ​ุดที่​่�มี​ีหนั​ังสื​ือมหาศาล ต้​้นไม้​้ ตกเย็​็ น สามี​ี ถ ามว่​่ า เราจะต้​้ อ งทำำ � อะไรบ้​้ า ง นานาพั​ันธุ์​์�ยั​ังกะอยู่​่�สวนพฤกษ์​์ชาติ​ิ ได้​้เห็​็นไก่​่ ฉั​ั น ก็​็ ต อบไม่​่ ไ ด้​้ เพราะไม่​่ รู้ ้ � เ ช่​่ น กั​ั น รู้​้ � แ ต่​่ ว่ ่ า ทั้​้�งหลายที่​่�หลวงพี่​่�เลี้​้�ยงไว้​้ ซึ่​่�งล้​้วนไม่​่ธรรมดา พาลู​ูกและสามี​ี ม าขอนอนค้​้ า งเป็​็ น เด็​็ กวั​ั ด เพราะหลายตั​ั ว เป็​็ น ไข่​่ ที่​่�ม าจากต่​่ า งประเทศ สั​ั กคื​ื น ห ล ว ง พี่​่� ใ ห้ ้ ทำำ � อ ะ ไ รก็​็ ทำำ �ทั้​้� ง สิ้​้� น แล้​้ ว หลวงพี่​่� นำำ � มาให้​้ แ ม่​่ ไ ก่​่ ที่​่� นี่​่� ช่ ่ ว ยฟั​ั ก จน หลวงพี่​่� บ อกว่​่ า วั​ั น รุ่​่�งขึ้​้� น ให้​้ เ ด็​็ ก ๆ ติ​ิดตาม ออกลู​ูกออกหลานมากมาย ได้​้เห็​็นไข่​่เปลื​ือก พระอี​ี กส องรู​ูปออกไปบิ​ิณฑบาตแล้​้ ว กั​ั น พอถามว่​่าพระท่​่านออกเดิ​ินกี่​่โ� มง ก็​็ได้​้รับั คำำ�ตอบ สี​ีฟ้​้าก็​็คราวนี้​้� ว่​่า หกโมงเช้​้า เด็​็ ก ๆ สนุ​ุ ก มากกั​ั บ การให้​้ อ าหารปลา และ วิ่​่� ง เล่​่ น เก็​็ บ ผลหมากรากไม้​้ อั​ั น นาชอบพู​ูด อุ​ุตะ... ในใจเหมื​ือนโดนค้​้อนทุ​ุบ หกโมง เด็​็กๆ กั​ับไก่​่และขั​ันตอบไก่​่ด้​้วย (ฮา) หลวงพี่​่�พาไปดู​ู ไม่​่ ตื่​่� น หรอกค่​่ า ทำำ � ไงดี​ี แต่​่ ห ลวงพี่​่� ก็​็ แ นะว่​่ า สถานที่​่�พั​ัก ซึ่​่�งเป็​็นอาคารสองชั้​้�น ที่​่�สร้​้างเพิ่​่�ม ให้​้ ไ ปแหละดี​ี เด็​็ ก ๆ ได้​้ เ ดิ​ินเล่​่ น มี​ี กิ​ิ จกรรม ขึ้​้�นมาเพื่​่�อรองรั​ับผู้​้�มาปฏิ​ิบั​ัติ​ิธรรม ซึ่​่�งมากขึ้​้�น ให้​้เด็​็กทำำ� บอกว่​่าไปสิ​ิ ฉั​ันดี​ีใจมาก ปกติ​ิสามี​ีไม่​่ค่​่อยสนใจ เรื่​่� อ งทำำ � นองนี้​้� ฉั​ั น เองก็​็ รู้ ้ �น้ ้ อ ย อธิ​ิบายไม่​่ ไ ด้​้ ส่​่ ว นมากถ้​้ า เขาสงสั​ั ย อะไรก็​็ จ ะเขี​ี ย นไปถาม หลวงพี่​่�นั่​่�นแล

46

S O M U C H TO S M IL E A B O U T

เราจึ​ึงรี​ีบพยายามพาลู​ูกเข้​้านอน ซึ่​่�งก็​็ไม่​่ยาก ลำำ�บากนั​ัก เพราะมั​ันมื​ืดไปหมด ไม่​่มีสิ่ี ง่� ยั่​่�วยวนใจ มี​ีเพี​ียงแต่​่แสงไฟฉาย ซึ่​่�งเด็​็กๆ สนุ​ุกมากที่​่�ได้​้ใช้​้ สำำ � หรั​ั บ พวกเขามั​ั น คงเหมื​ือนการผจญภั​ั ย ดี​ีๆ นี่​่�เอง อากาศวั​ันนั้​้�นร้​้อนมากๆ แต่​่เทวดา คงเป็​็ น ใจ ตอนกลางคื​ืนมี​ี ฝ นตกลงมา ห่​่ า ใหญ่​่ ม าก มี​ี ล มเย็​็ น ๆ พั​ั ด มาในห้​้ อ งพั​ั ก ให้​้พอเย็​็นตั​ัว เราปลุ​ุกนาฬิ​ิกาตื่​่�น ตี​ีห้​้าครึ่​่�ง แน่​่นอนว่​่าเด็​็กๆ นอนนิ่​่�งไม่​่มี​ีไหวติ​ิง ถ้​้าเป็​็นปกติ​ิ ฉั​ันคงปล่​่อย ลู​ูกนอนต่​่อแต่​่มองหน้​้ากั​ันกั​ับสามี​ีแล้​้ว ป่​่ะ... อุ​ุตส่​่าห์​์มาถึ​ึงที่​่�นี่​่�แล้​้ว เราแซะลู​ูกออกมาจาก เตี​ียง ไปบิ​ิณฑบาตกั​ัน อยากบอกว่​่ า เป็​็ น กิ​ิจกรรมที่​่� ดี​ี ที่​่� สุ​ุ ด ครั้​้� ง หนึ่​่� ง ที่​่� ค รอบครั​ั ว เราได้​้ ทำำ �ร่ ่ ว มกั​ั น เส้​้ น ทางเดิ​ิน จากวั​ัดไปยั​ังหมู่​่�บ้​้านที่​่�อยู่​่�ใกล้​้ที่​่�สุ​ุด ต้​้องเดิ​ิน ลงจากเขา อ้​้อมเนิ​ินอี​ีกสองสามแห่​่ง ผ่​่านทุ่​่�งนา ผ่​่านสระบั​ัว สวยงาม สงบ ร่​่มเย็​็นเป็​็นที่​่�สุ​ุด หาก ไม่​่มี​ีควั​ันป่​่าแล้​้วละก็​็เชื่​่�อว่​่าต้​้องสดชื่​่�นมากแน่​่ๆ


174

กว่​่าจะถึ​ึงหมู่​่�บ้​้าน ก็​็เดิ​ินเกื​ือบชั่​่�วโมง แน่​่นอนว่​่า อั​ันนามี​ีอิ​ิดออดเป็​็นระยะ และต้​้ อ งให้​้ ขี่​่� ห ลั​ั ง สลั​ั บ กั​ั บ เดิ​ินแต่​่ ก็​็ ดี​ี ก ว่​่ า ที่​่� คิ​ิด ไว้​้ ม าก ส่​่ ว นตั​ั ว เอมม่​่ า นั้​้� น ถื​ือว่​่าเดิ​ินได้​้เยอะมาก มากกว่​่าที่​่�ฉั​ันคิ​ิดไว้​้มาก ทำำ�ให้​้เห็​็นความคิ​ิดของตั​ัวเองว่​่า ช่​่างกั​ังวล คิ​ิดมาก คิ​ิดไปไกลเหลื​ือเกิ​ิน พอถึ​ึงเวลาจริ​ิง เด็​็กๆ ไม่​่ได้​้เป็​็นอย่​่าง ที่​่�คิ​ิดกั​ังวลล่​่วงหน้​้าไปเองเลย พอเข้​้ า หมู่​่�บ้​้ า นมี​ี ช าวบ้​้ า นออกมาใส่​่ บ าตรประปราย แต่​่ พ อถึ​ึงตลาด มี​ีชาวบ้​้านจำำ�นวนไม่​่น้​้อยมาคอยใส่​่บาตรพระ เราเดิ​ินผ่​่านหมู่​่�บ้​้านที่​่�สอง ได้​้ พบกั​ับคุ​ุณยายที่​่�สู​ูงอายุ​ุมากท่​่านหนึ่​่�ง คุ​ุณยายเดิ​ินไม่​่ได้​้แล้​้ว ต้​้องนั่​่�งใส่​่บาตร แต่​่ก็​็เป็​็นภาพที่​่�น่​่าจดจำำ�เสี​ียนี่​่�กระไร ว่​่าร่​่างกายไม่​่ได้​้เป็​็นอุ​ุปสรรคต่​่อ “ศรั​ัทธา” เลยแม้​้แต่​่น้​้อย ไฮไลท์​์สำำ�หรั​ับเด็​็กๆ คงเป็​็นตอนขากลั​ับที่​่�ได้​้ขึ้​้�นรถกระบะด้​้านหลั​ังกลั​ับวั​ัด ซึ่​่�งสิ่​่�งนี้​้�คงไม่​่เกิ​ิดขึ้​้�นในเยอรมนี​ีแน่​่ เพราะไม่​่มี​ีคาร์​์ซี​ีท ไม่​่มี​ีเข็​็ดขั​ัดให้​้คาด ตอนแรกฉั​ั น ก็​็ กลั​ั ว ว่​่ า ตาพ่​่ อ จะไม่​่ ย อม แต่​่ เ ข้​้ า เมื​ืองตาหลิ่​่� วก็​็ ต้ ้ อ งหลิ่​่� ว ตา ตาม และหากจะต้​้องเดิ​ินกลั​ับวั​ัดอี​ีกชั่​่�วโมงกว่​่า ตาพ่​่อก็​็คงรู้​้�ดี​ีว่​่าสั​ังขารตน ไม่​่นำำ�พาแน่​่ เด็​็กๆ จึ​ึงได้​้นั่​่�งสั​ัมผั​ัสกั​ับลมเย็​็นๆ แรงๆ ที่​่�ด้​้านหลั​ังรถกระบะ ถู​ูกใจเป็​็นที่​่�สุ​ุดสนุ​ุกซะไม่​่มี​ี กลั​ับมาถึ​ึงวั​ัด ล้​้างหน้​้าล้​้างมื​ือ เสร็​็จแล้​้ว ก็​็ได้​้เห็​็นภาพลู​ูกศิ​ิษย์​์วั​ัดทั้​้�งหลาย (หนึ่​่� ง ในนั้​้� น คื​ือ โยมแม่​่ ข องหลวงพี่​่� ) กุ​ุ ลี​ี กุ​ุ จ อจั​ั ด อาหารถวายท่​่ า น เด็​็ ก ๆ ได้​้ เ ห็​็ น ว่​่ า พระท่​่ า นตั​ั กข้ ้ า วและอาหารใส่​่ บ าตรตนเองไปรั​ั บ ประทาน อย่​่ า งไร พร้​้ อ มกั​ั บ รั​ั บ พรด้​้ ว ย แล้​้ วพวก เราก็​็ ไ ด้​้ ท านข้​้ า วก้​้ น บาตรของวั​ั ด ก่​่อนเก็​็บข้​้าวของออกจากวั​ัด ซึ่​่�งหลวงพี่​่�ก็​็มี​ีเมตตาอย่​่างที่​่�สุ​ุดพากลั​ับมาส่​่งถึ​ึง โรงแรม ปี​ี ติ​ิ ใจที่​่� ค รอบครั​ั วน้ ้ อ ยๆของเราได้​้ มี​ี โ อกาสมาที่​่� นี่​่� ได้​้ พ าลู​ูกและสามี​ี เข้​้ า มาเห็​็ น กิ​ิจกรรม กิ​ิจการในวั​ั ด ได้​้ พู​ูดคุ​ุ ย กั​ั บ พระสงฆ์​์ ไม่​่ รู้ ้ � ว่ ่ า โตขึ้​้� น ไป ลู​ูกจะจำำ �ปร ะสบการณ์​์ นี้​้� ไ ด้​้ ไ หม แต่​่ อ ย่​่ า งน้​้ อ ยเขาก็​็ ไ ด้​้ ม าเกี่​่� ย วพั​ั น บ้​้ า ง ถึ​ึงจะเป็​็นระยะเวลาอั​ันสั้​้�นน้​้อยนิ​ิด แต่​่ก็​็หวั​ังว่​่าจะเป็​็นเนื้​้�อนาบุ​ุญให้​้ลู​ูกได้​้มี​ี โอกาสต่​่อยอดทางธรรมต่​่อไปในอนาคต อย่​่างน้​้อย ลู​ูกก็​็เคยเห็​็นพระ เคยไปวั​ัด เคยนอนวั​ัด ไม่​่ใช่​่เรื่​่�องแปลกที่​่�เห็​็นเพี​ียงแต่​่ในรู​ูป ในหนั​ังสื​ือเรี​ียนอี​ีกต่​่อไป คงไม่​่มี​ีอะไรจะกล่​่าวไปได้​้มากกว่​่า ขอกราบขอบพระคุ​ุณหลวงพี่​่�พระอาจารย์​์ ภู​ูวดล ปิ​ิยสี​ีโล ที่​่�เมตตาหย่​่งและครอบครั​ัวเสมอมาเจ้​้าค่​่ะ 47


smile S E N I O R

48

S O M U C H TO S M IL E A B O U T


174

สิ​ิ ทธิ​ิพิ​ิเศษ สำำ �หรั​ับผู้​้�สู​ูงอายุ​ุ Smile Senior ฉบั​ับนี้​้� ขอนำำ�ความรู้​้�เรื่​่�องสิ​ิทธิ​ิพิ​ิเศษและสิ​ิทธิ​ิประโยชน์​์สำำ�หรั​ับผู้​้�สู​ูงอายุ​ุ (ตามกฏหมายไทย) มาบอกกล่​่าวให้​้สมาชิ​ิกชมรมผู้​้�สู​ูงอายุ​ุไทยในสหราชอาณาจั​ักร และบรรดาแฟนคลั​ั บ สไมล์​์ ซี​ี เนี​ียร์​์ (FCSS) ที่​่� ติ​ิ ด ตามอ่​่ า นคอลั​ั ม น์​์ นี้​้� เ สมอมา ว่​่ า เรา ผู้​้�สู​ูงอายุ​ุทุ​ุกท่​่านควรรั​ับรู้​้�ถึ​ึงการได้​้สิ​ิทธิ​ิพิ​ิเศษและสิ​ิทธิ​ิประโยชน์​์อย่​่างไร และมี​ีอะไรบ้​้าง WORDS เสริมศักดิ์ นรินทร์วงษ์ PHOTOS SHUTTERSTOCK

ตามที่​่กร � มกิ​ิจการผู้​้�สู​ูงอายุ​ุ กระทรวงการพั​ัฒนา สั​ังคมและความมั่​่�นคงของมนุ​ุษย์​์ ได้​้เผยแพร่​่ไว้​้ ในเว็​็บไซต์​์ผู้​้�สู​ูงอายุ​ุในประเทศไทยตามข้​้อมู​ูล ในปี​ี ๒๕๖๑ มี​ีผู้​้�สู​ูงอายุ​ุถึ​ึง ๑๐.๖๖ ล้​้านคนซึ่​่�ง ตามกฏหมายไทยได้​้ ใ ห้​้ สิ​ิทธิ​ิพิ​ิ เศษและสิ​ิทธิ​ิ ประโยชน์​์ให้​้กับั ผู้​้�สู​ูงอายุ​ุทุกุ คนทั่​่�วประเทศ ตาม กฏหมายผู้​้�สู​ูงอายุ​ุหมายถึ​ึงบุ​ุคคลที่​่มี� อี ายุ​ุ ๖๐ ปี​ี ขึ้​้�นไป จะได้​้รั​ับสิ​ิทธิ​ิพิ​ิเศษและสิ​ิทธิ​ิประโยชน์​์ รวมถึ​ึงส่​่ ว นลดมากมาย จึ​ึงขอนำำ � เรื่​่� อ งนี้​้� ม า เผยแผ่​่ให้​้สมาชิ​ิกชมรมผู้​้�สู​ูงอายุ​ุไทยในสหราช อาณาจั​ักร และแฟนคลั​ับสไมล์​์ซี​ีเนี​ียร์​์ทุ​ุกท่​่าน ที่​่�ยั​ังไม่​่รู้​้�เรื่​่�องนี้​้� และเมื่​่�อรู้​้�แล้​้วท่​่านจะได้​้ใช้​้สิ​ิทธิ​ิ พิ​ิเศษและสิ​ิทธิ​ิประโยชน์​์ นี้​้� ต ามกฏหมายได้​้ อย่​่างไรบ้​้าง เฉพาะอย่​่างยิ่​่�งเวลาท่​่านกลั​ับไป พั​ักผ่​่อนที่​่�เมื​ืองไทย

ปกครองส่​่วนท้​้องถิ่​่�น (อปท.) ที่​่�ได้​้จั​ัดให้​้อย่​่าง เป็​็นประจำำ� ท่​่านก็​็จะสามารถได้​้รับั การช่​่วยเหลื​ือ เงิ​ินเบี้​้�ยยั​ังชี​ีพเป็​็นรายเดื​ือนตลอดชี​ีวิ​ิตโดยแบ่​่ง ตามช่​่วงอายุ​ุแบบขั้​้�นบั​ันได ดั​ังนี้​้� อายุ​ุ ๖๐ - ๖๙ ปี​ี จะได้​้รับั เงิ​ินเบี้​้�ยยั​ังชี​ีพเดื​ือนละ ๖๐๐ บาท อายุ​ุ ๗๐ - ๗๙ ปี​ี จะได้​้รับั เงิ​ินเบี้​้�ยยั​ังชี​ีพเดื​ือนละ ๗๐๐ บาท อายุ​ุ ๘๐ - ๘๙ ปี​ี จะได้​้รับั เงิ​ินเบี้​้�ยยั​ังชี​ีพเดื​ือนละ ๘๐๐ บาท อายุ​ุ ๙๐ ปี​ีขึ้น�้ ไป จะได้​้รับั เงิ​ินเบี้​้�ยยั​ังชี​ีพเดื​ือนละ ๑,๐๐๐ บาท

ผู้​้ �สู​ู งอายุ​ุ อ ยู่​่�เขตปกครองไหนก็​็ ใ ห้​้ ไ ปติ​ิดต่​่ อ ในเขตปกครองนั้​้� น เช่​่ น ที่​่� อบต. เทศบาล, สิ​ิทธิ​ิพิ​ิเศษและสิ​ิทธิ​ิประโยชน์​์ที่​่�ผู้​้�สู​ูงอายุ​ุ หรื​ือ สำำ�นั​ักงานเขต เป็​็นต้​้น ผู้​้�สู​ูงอายุ​ุที่​่�มี​ีอายุ​ุเกิ​ิน ๖๐ ปี​ี ก็​็ให้​้แจ้​้งในหน่​่วยงานนั้​้�นหรื​ือท่​่านผู้​้�มี​ี สว.เราจะได้​้รั​ับนี้​้� มี​ี ๙ ประการด้​้วยกั​ัน ดั​ังนี้​้� อายุ​ุย่า่ งเข้​้า ๖๐ ก็​็สามารถลงทะเบี​ียนไว้​้ก่อ่ นได้​้ ด้​้ า นการช่​่ ว ยเหลื​ือเงิ​ินเบี้​้� ย ยั​ั ง ชี​ี พ ผู้​้ �สู​ู งอายุ​ุ พออายุ​ุ ๖๐ ท่​่านก็​็จะได้​้รั​ับสิ​ิทธิ​ิดั​ังกล่​่าว ซึ่​่ง� มี​ีคุณ ุ สมบั​ัติ​ิตามหลั​ักเกณฑ์​์สัญ ั ชาติ​ิไทย เป็​็น ผู้​้ที่� มิ​ิ่� ได้​้รับั สวั​ัสดิ​ิการหรื​ือสิ​ิทธิ​ิประโยชน์​์อย่​่างอื่​่น� เงิ​ินกองทุ​ุน สำำ�หรั​ับผู้​้�สู​ู งอายุ​ุ ผู้​้�สู​ูงอายุ​ุ มี​ีสิ​ิทธิ​ิ ใดจากหน่​่วยงานของรั​ัฐ รั​ัฐวิ​ิสาหกิ​ิจ หรื​ือองค์​์กร ในการกู้​้�ยื​ืมเงิ​ินทุ​ุนเพื่​่�อประกอบอาชี​ีพเป็​็นราย

49


บุ​ุคคล และรายกลุ่​่�มสำำ�หรั​ับผู้​้�สู​ูงอายุ​ุได้​้ โดยต้​้ อ งชำำ �ร ะคื​ืนเป็​็ น รายงวด ภายใน ระยะเวลาไม่​่เกิ​ิน ๓ ปี​ี โดยไม่​่มี​ีดอกเบี้​้�ย (ขอทราบข้​้ อ มู​ูลเพิ่​่� ม เติ​ิมได้​้ ที่​่� กองทุ​ุ น ผู้​้�สู​ูงอายุ​ุ กรมกิ​ิจการผู้​้�สู​ูงอายุ​ุ กระทรวงการ พั​ัฒนาสั​ังคมและความมั่​่�นคงของมนุ​ุษย์​์) การสงเคราะห์​์ ใ นการจั​ั ดก ารศพตาม ประเพณี​ี หากผู้​้�สู​ูงอายุ​ุมี​ีคุ​ุณสมบั​ัติ​ิตาม หลั​ักเกณฑ์​์ ดั​ังนี้​้� ๑ มี​ีอายุ​ุครบ ๖๐ ปี​ีบริ​ิบู​ูรณ์​์ ขึ้​้�นไป, ๒ มี​ีสั​ัญชาติ​ิไทย, ๓ ผู้​้�สู​ูงอายุ​ุที่​่� อยู่​่�ในครอบครั​ัวที่​่�ยากจนตามข้​้อมู​ูลความ จำำ�เป็​็นขั้​้น� พื้​้�นฐาน (จปฐ) ของกรมการพั​ัฒนา ชุ​ุมชน กระทรวงมหาดไทย หรื​ือกรุ​ุงเทพ

มหานคร หรื​ือเมื​ืองพั​ัทยา, ๔ ไม่​่มีญ ี าติ​ิพี่​่�น้อ้ ง หรื​ือมี​ีญาติ​ิแต่​่มี​ีฐานะยากจนไม่​่สามารถ จั​ั ดก ารศพตามประเพณี​ี ไ ด้​้ ผู้​้ �สู​ู งอายุ​ุ ที่​่� ยากจนและไม่​่ได้​้รับั การสำำ�รวจข้​้อมู​ูลความ จำำ�เป็​็นพื้​้�นฐาน (จปฐ) ของกรมการพั​ัฒนา ชุ​ุมชน กระทรวงมหาดไทย หรื​ือกรุ​ุงเทพ มหานคร หรื​ือเมื​ืองพั​ัทยา ให้​้นายกเทศมนตรี​ี หรื​ือนายกองค์​์การบริ​ิหารส่​่วนตำำ�บล หรื​ือ กำำ�นั​ัน หรื​ือผู้​้�ใหญ่​่บ้​้าน หรื​ือประธานชุ​ุมชน หรื​ือผู้​้ �อำำ � นวยการสำำ �นั​ั ก งานเขต หรื​ือ นายอำำ�เภอ หรื​ือนายกเมื​ืองพั​ัทยา เป็​็นผู้​้� ออกหนั​ังสื​ือรั​ับรองให้​้ ท่​่านก็​็จะได้​้รั​ับการ ช่​่วยเหลื​ือรายละ ๒,๐๐๐ บาท

ด้​้านการยกเว้​้นการเข้​้าชมสถานที่​่สำ� �คั ำ ญ ั ของรั​ัฐ ผู้​้�สู​ูงอายุ​ุจะได้​้รับั การยกเว้​้นการเข้​้าชมสถานที่​่� สำำ�คั​ัญๆของรั​ัฐ เช่​่น พิ​ิพิ​ิธภั​ัณฑสถานแห่​่งชาติ​ิ อุ​ุทยานแห่​่งชาติ​ิ อุ​ุทยานประวั​ัติ​ิศาสตร์​์ สถานที่​่� ท่​่ อ งเที่​่� ย วในความรั​ั บ ผิ​ิดชอบขององค์​์ ก าร อุ​ุตสาหกรรมป่​่าไม้​้ และองค์​์การสวนพฤษศาสตร์​์ เป็​็นต้​้น (ขอทราบข้​้อมู​ูลเพิ่​่�มเติ​ิมได้​้ที่​่� อุ​ุทยานแห่​่งชาติ​ิ กระทรวงทรั​ัพยากรธรรมชาติ​ิและสิ่​่�งแวดล้​้อม หรื​ือกรมศิ​ิลปากร กระทรวงวั​ัฒนธรรม) รถโดยสารบริ​ิษั​ัทขนส่​่ง จำำ�กั​ัด (บขส.) ผู้​้�สู​ูงอายุ​ุ หากจะเดิ​ินทางไปที่​่� ใ ดใดทั่​่� วปร ะเทศ ท่​่ า น สามารถใช้​้บริ​ิการรถบั​ัส (บขส.) คื​ือได้​้รั​ับ • การลดค่าโดยสารครึ่งราคา (ไม่รวมค่า ธรรมเนี​ียม) • มี จั ดที่ นั่ ง พั กผ ่ อ น และห้ อ งสุ ข า ให้ ผู้​้�สู​ูงอายุ​ุพิ​ิเศษ ขอทราบข้​้อมู​ูลเพิ่​่�มเติ​ิมได้​้ที่​่� บริ​ิษั​ัทขนส่​่ง จำำ�กั​ัด ด้​้านการลดหย่​่อนค่​่าโดยสาร และการอำำ�นวย ความสะดวกในการเดิ​ินทางการรถไฟแห่​่ ง ประเทศไทย ผู้​้�สู​ูงอายุ​ุหากจะเดิ​ินทางโดยรถไฟ จะได้​้ รั​ั บ การลดค่​่ า โดยสารครึ่​่� ง ราคาทุ​ุ กชั้​้� น ตลอดทาง ทุ​ุ กส าย (ไม่​่ รว มค่​่ า ธรรมเนี​ี ย ม) ระหว่​่างเดื​ือนมิ​ิถุ​ุนายน - กั​ันยายน โดยผู้​้�สู​ูงอายุ​ุ � กั งาน ไม่​่ต้อ้ งเข้​้าแถวรอซื้​้อ� ตั๋​๋ว� มี​ีที่นั่​่​่� ง� รอรั​ับตั๋​๋วพนั ช่​่วยยกสั​ัมภาระ (ขอทราบข้​้อมู​ูลเพิ่​่�มเติ​ิมได้​้ที่​่� การรถไฟแห่​่งประเทศไทย) รถไฟฟ้​้าใต้​้ดิ​ิน (MRT) ผู้​้�สู​ูงอายุ​ุจะได้​้รั​ับการ ลดค่​่าโดยสารครึ่​่�งราคาไปตามข้​้อบั​ังคั​ับที่​่�กำำ�ห นด และยกเว้​้นค่​่าโดยสารวั​ันผู้​้�สู​ูงอายุ​ุแห่​่งชาติ​ิ ๑๓ เมษายน ของทุ​ุกปี​ี (ขอทราบข้​้อมู​ูลเพิ่​่ม� เติ​ิม ได้​้ที่​่� การไฟฟ้​้าขนส่​่งมวลชนแห่​่งประเทศไทย (MRT)

50

S O M U C H TO S M IL E A B O U T


174

การหกล้​้มเป็​็นสาเหตุ​ุหลั​ัก ของการเสี​ียชี​ีวิ​ิตจากการบาดเจ็​็บ โดยไม่​่ได้​้ตั้​้�งใจในผู้​้�สู​ูงอายุ​ุ ตั้​้�งแต่​่อายุ​ุ ๖๕ ปี​ีขึ้​้�นไป

รถไฟฟ้​้า BTS ผู้​้�สู​ูงอายุ​ุจะได้​้รั​ับการบริ​ิการ ลิ​ิฟต์​์ ที่​่� สถ านี​ี ห มอชิ​ิต สยาม อโศก อ่​่ อ นนุ​ุ ช และช่​่องนนทรี​ี (ขอทราบข้​้อมู​ูลเพิ่​่�มเติ​ิมได้​้ที่​่� บริ​ิษั​ั ทร ะบบขนส่​่ ง มวลชนกรุ​ุ ง เทพ จำำ � กั​ั ด (มหาชน)

๓๕ เปอร์​์ เ ซ็​็ น ต์​์ ในชั้​้� น ประหยั​ั ด ของอั​ั ต รา โดยสารปกติ​ิสำำ�หรั​ับการเดิ​ินทางในวั​ันจั​ันทร์​์ วั​ันพฤหั​ัสบดี​ี

ส่​่วนการเดิ​ินทางในวั​ันศุ​ุกร์​์ - วั​ันอาทิ​ิตย์​์ ชั้​้�น ประหยั​ัดนั้​้�นจะได้​้รั​ับส่​่วนลดร้​้อยละ ๓๐ ของ เรื​ือด่​่วนเจ้​้าพระยา เรื​ือในคลองแสนแสบ และ อั​ัตราค่​่าโดยสารปกติ​ิ นอกจากนี้​้�ยั​ังได้​้รั​ับการ เรื​ือข้​้ า มฝากผู้​้ �สู​ู งอายุ​ุ จ ะได้​้ รั​ั บ การลดค่​่ า อำำ�นวยความสะดวกเวลาขึ้​้น� เครื่อ่� งเป็​็นลำำ�ดับั แรก โดยสารครึ่​่� ง ราคาแก่​่ ผู้ ้ �สู​ู งอายุ​ุ ที่​่� ใ ช้​้ บ ริ​ิการ เรื​ือโดยสารประจำำ �ท างในแม่​่ น้ำ�ำ � เจ้​้ า พระยา (ขอทราบข้​้อมู​ูลเพิ่​่ม� เติ​ิมได้​้ที่​่� บริ​ิษั​ัท การบิ​ินไทย ได้​้แก่​่ เรื​ือด่​่วนเจ้​้าพระยา (ยกเว้​้นเรื​ือพิ​ิเศษ จำำ�กั​ัด (มหาชน) ธงเขี​ียว และเรื​ือทั​ัวร์ธ์ งฟ้​้า) เรื​ือในคลองแสนแสบ และเรื​ือข้​้ามฝาก (ขอทราบข้​้อมู​ูลเพิ่​่�มเติ​ิมได้​้ที่​่� ที่​่�กล่​่าวมานี้​้� เป็​็นสิ​ิทธิ​ิพิ​ิเศษและสิ​ิทธิ​ิประโยชน์​์ ที่​่�เราผู้​้�สู​ูงอายุ​ุทั้​้�งหลายจะได้​้รั​ับการบริ​ิการจาก กรมเจ้​้าท่​่า) รั​ัฐบาลและรั​ัฐวิ​ิสาหกิ​ิจตามกฏหมาย เราจึ​ึง เครื่​่�องบิ​ินการบิ​ินไทย ผู้​้�สู​ูงอายุ​ุหากจะเดิ​ินทาง ควรใช้​้ บ ริ​ิการนี้​้� ต ามสิ​ิทธิ​ิอั​ั น พึ​ึงมี​ี ข องเรา โดยเครื่�่ อ งบิ​ินภายในประเทศของบริ​ิษั​ั ท ในฐานะที่​่�เราได้​้เคยทำำ�คุ​ุณู​ูปการต่​่างๆ ให้​้กั​ับ การบิ​ินไทย จำำ � กั​ั ด จะได้​้ รั​ั บ การลดราคา ชาติ​ิบ้​้านเมื​ืองมาแล้​้ว ค่​่าโดยสาร ๑๕ เปอร์​์เซ็​็นต์​์ในชั้​้�นธุ​ุระกิ​ิจ และ

51


smile W E L L N E S S

EGG � ่ายสุ​ุดที่​่เ� ราหาได้​้ ‘ไข่​่’ แหล่​่งโปรตี​ีน และอาหารที่​่ง่ ทุ​ุกรั​ัฐบาลหากต้​้องการดู​ูว่​่าเศรษฐกิ​ิจชาติ​ิเป็​็นอย่​่างไร ให้​้ดู​ูจากราคา ‘ไข่​่’ ความรู้​้�และการศึ​ึกษามาในหนึ่​่�งชี​ีวิ​ิตมี​ีทั้​้�งด้​้านบวก และด้​้านลบ ครั้​้�งหนึ่​่�งบอกว่​่ากิ​ินไข่​่…ดี​ี บางช่​่วงก็​็จะมี​ีการศึ​ึกษามาว่​่ากิ​ินไข่​่…ไม่​่ดี​ี จะส่​่งผลต่​่อระดั​ับคอเลสเตอรอล และไขมั​ันในเลื​ือดได้​้ แล้​้วเราจะกิ​ินไข่​่ ดี​ีไหม? WORDS OUNOUN PHOTOS SHUTTERSTOCK

52

S O M U C H TO S M IL E A B O U T


174

ไข่​่ กั​ั บชี​ีวิ​ิ ตนี่​่�ก็​็ เ ป็​็ น เรื่�่อ งส่​่ว นบุ​ุ ค คลอี​ีก เช่​่นกั​ัน กลุ่​่�มคนบางกลุ่​่�มก็​็ตอบสนองไว ต่​่อการกิ​ินไข่​่ เมื่​่�อได้​้รั​ับไข่​่ 3 ฟองต่​่อวั​ัน อา จทำำ�ให้​้ระดั​ับคอเลสเตอรอลและไขมั​ัน ในเลื​ือดเพิ่​่�มสู​ูงขึ้​้�น แต่​่กลุ่​่�มคนปกติ​ินั้​้�น พบว่​่าการกิ​ินไข่​่ในระดั​ับนี้​้�ไม่​่ส่​่งผลต่​่อ ระดั​ับคอเลสเตอรอล เราจะเป็​็นคนที่​่�ไว หรื​ือไม่​่ การกิ​ินไข่​่ 3 ฟอง/วั​ัน ก็​็อาจจะ ถื​ือว่​่ามากเกิ​ินไปได้​้ ในที่​่�นี้​้�หมายถึ​ึงการ กิ​ินไข่​่ต้​้ม ไม่​่ใช่​่ไข่​่ดาวหรื​ือไข่​่เจี​ียวที่​่�ผ่​่าน การใช้​้น้ำำ��มั​ัน การตรวจสุ​ุขภาพประจำำ�ปี​ีก็​็จำำ�เป็​็น เพื่​่�อ เราจะได้​้รู้​้�ว่​่าโภชนาการของเราที่​่�ผ่​่านมา มั​ั น กระทบต่​่ อ ระดั​ั บ คอเลสเตอรอล แค่​่ไหน ปั​ัจจุ​ุบั​ันยั​ังไม่​่มี​ีการศึ​ึกษาว่​่าการ ที่​่�กิ​ินไข่​่ในปริ​ิมาณที่​่�สู​ูงๆ มากกว่​่าวั​ันละ 6 ฟอง จะมี​ีผลอย่​่างไรต่​่อสุ​ุขภาพ ดั​ังนั้​้�น การที่​่�จะกิ​ินไข่​่ในปริ​ิมาณที่​่�สู​ูงๆ นั้​้�น ก็​็ถื​ือ ว่​่าต้​้องแบกรั​ับความเสี่​่�ยงเอาเอง อยาก สบายใจเราก็​็ไม่​่ควรจะกิ​ินไข่​่ในปริ​ิมาณ มากๆ ต่​่อวั​ัน จะดี​ีกว่​่า Thai Recommended Daily Intakes คำำ �ย่ ่ อ Thai RDI คื​ือ สำำ �นั​ั ก งานคณะ กรรมการอาหารและยา จึ​ึงได้​้พิ​ิจารณา จั​ัดทำำ�บั​ัญชี​ีสารอาหารที่​่�แนะนำำ�ให้​้ควร บริ​ิโภคประจำำ �วั​ั น สำำ � หรั​ั บ คนไทย อายุ​ุ ตั้​้�งแต่​่ 6 ปี​ีขึ้​้�นไปแนะนำำ�ว่​่าไม่​่ควรได้​้รั​ับ คอเลสเตอรอลมากกว่​่ า 300 mg/วั​ั น ถึ​ึงแม้​้ ก ารศึ​ึกษาพบว่​่ า การกิ​ินไข่​่ ใ น ปริ​ิมาณ 1-6 ฟองนั้​้� น ไม่​่ มี​ี ผ ลกระทบ ต่​่ อ ระดั​ั บ คอเลสเตอรอลและไขมั​ั น ใน เลื​ือดก็​็ตาม แต่​่ทาง Thai RDI แนะนำำ�ว่​่า

ไม่​่ควรได้​้รั​ับคอเลสเตอรอลมากกว่​่า 300 mg/วั​ัน การศึ​ึกษานี้​้� คิ​ิด จากค่​่า กลางๆ ในที่​่�สุ​ุดร่​่างกายแต่​่ละคนไม่​่เหมื​ือนกั​ัน อาจจะรั​ั บ ได้​้ ม ากหรื​ือน้​้ อ ยกว่​่ า นี้​้� ไ ด้​้ เช่​่นกั​ัน ไข่​่ไก่​่ จะมี​ี ปริ​ิ มาณคอเลสเตอรอล ประมาณ 150-180 mg/ฟอง เมื่​่�อดู​ูจาก ปริ​ิมาณคอเลสเตอรอลในไข่​่อย่​่างเดี​ียว ก็​็ไม่​่ควรจะกิ​ินไข่​่มากกว่​่าวั​ันละ 2 ฟอง ไม่​่เช่​่นนั้​้�นร่​่างกายจะได้​้รับั คอเลสเตอรอล มากกว่​่าปริ​ิมาณที่​่�แนะนำำ� บางคนกิ​ินไข่​่ไก่​่จำำ�นวนมาก แต่​่กลั​ับไม่​่ กระทบต่​่ อ ระดั​ั บ คอเลสเตอรอลและ ไขมั​ั น ในเลื​ือด บางงานศึ​ึกษาพบว่​่ า การกิ​ินไข่​่นั้​้�นช่​่วยเพิ่​่�ม HDL ซึ่​่�งเป็​็นสิ่​่�ง ที่​่� ดี​ี แ ต่​่ เ มื่​่� อ ยึ​ึดปริ​ิมาณคอเลสเตอรอล ของ Thai RDI แล้​้วก็​็ไม่​่ควรจะเกิ​ิน 2-3 ฟอง/วั​ัน ส่​่วนคนที่​่�สุ​ุขภาพไม่​่ดี​ี ควรจำำ�กั​ัดปริ​ิมาณ ไข่​่ที่กิ​ิ่� น โดยเฉพาะคนที่กิ​ิ่� นคาร์​์โบไฮเดรต ต่​่ อ วั​ั น สู​ูงๆ ยิ่​่� ง จะทำำ � ให้​้ ค่ ่ า ผลเลื​ือดแย่​่ กว่​่าเดิ​ิม ทางสายกลางนั่​่� น ก็​็ คื​ื อ รั​ั บ ประทานไข่​่ และไข่​่แดงเพี​ียงวั​ันละ 1 ฟอง นั​ับว่​่าเป็​็น การปฏิ​ิบั​ัติ​ิที่​่�เป็​็นกลางที่​่�สุ​ุด หากเราต้​้อ งการจะควบคุ​ุมคอเลสเตอรอลต้​้องทำำ� หลายทาง เช่​่น ลดการบริ​ิโภคอาหารที่​่� มี​ีไขมั​ันทรานส์​์ ซึ่​่�งพบในมาการี​ีนซึ่​่�งเป็​็น ส่​่วนประกอบหลั​ักชองผลิ​ิตภั​ัณฑ์​์เบเกอรี​ี และขนมอบประเภทต่​่างๆ รวมถึ​ึงอาหาร

ที่​่� ม าจากอุ​ุ ตสาหกรรมฟาสฟู้​้ �ด เพราะ มั​ักมี​ีการใช้​้แหล่​่งไขมั​ันที่​่�ไม่​่ทราบที่​่�มา หากจะต้​้องกิ​ินก็​็ได้​้ แต่​่ควรลดความถี่​่�ใน การเข้​้าร้​้านอาหารประเภทนี้​้�ให้​้น้​้อยลง ลดการบริ​ิโภคเนื้​้�อสั​ัตว์​์ที่​่�ผ่​่านการแปรรู​ูป ทั้​้�งไส้​้กรอก เบคอน โบโลน่​่า เพราะเนื้​้�อ สั​ัตว์​์แปรรู​ูปจะมี​ีส่​่วนประกอบของไขมั​ัน ที่​่�สู​ูงกว่​่าเนื้​้�อสั​ัตว์​์ธรรมดา มั​ันหรื​ือหนั​ัง ่� มากั​ับเนื้​้�อสั​ัตว์​์ลดการบริ​ิโภคอาหาร ที่ติ​ิด ประเภททอด เพราะเป็​็นเมนู​ูที่​่�มี​ีปริ​ิมาณ ไขมั​ันสู​ูง และควบคุ​ุมให้​้มี​ีปริ​ิมาณไขมั​ัน ต่ำำ��ได้​้ยาก หากนำำ�ไปอบเพื่​่�อไล่​่น้ำ�ำ�มั​ัน หรื​ือใช้​้หม้​้อ ทอดลมร้​้ อ น เพื่​่� อ ลดปริ​ิมาณไขมั​ั น จะ ดี​ีกว่​่าทอด เพิ่​่�มการบริ​ิโภคเนื้​้�อปลา จะ ช่​่วยลดความเสี่​่�ยงในการเกิ​ิดโรคหั​ัวใจ และหลอดเลื​ือดได้​้ หากยั​ั ง อยากกิ​ิน ไข่​่ อ ยู่​่� แนะนำำ � ให้​้ เ น้​้ น กิ​ินแต่​่ ‘ไข่​่ ข าว’ เพราะเป็​็นส่​่วนที่​่�ไม่​่มี​ีไขมั​ันและสารใดๆ ให้​้กั​ังวล ไข่​่ แหล่​่งโปรตี​ีนที่​่�ปลอดภั​ัยและกิ​ินได้​้ โดยไม่​่ต้​้องกั​ังวลแล้​้ว สำำ�คั​ัญที่​่�สุ​ุดคื​ือ ปรั​ับ แนวทางการกิ​ินและวิ​ิธี​ีให้​้หลากหลาย หากโปรตี​ีนมากเกิ​ินไป แม้​้จะไม่​่ได้​้เป็​็น อั​ันตรายแบบทั​ันที​ี แต่​่ส่​่วนเกิ​ินก็​็ต้​้องถู​ูก เปลี่​่� ย นแปลงเป็​็ น ของเสี​ี ย ในร่​่ า งกาย และขั​ับทิ้​้�งอยู่​่�ดี​ี กิ​ินมากเกิ​ินไปในอนาคต อาจจะไม่​่ดี​ี แต่​่ปั​ัจจุ​ุบั​ันคื​ือ สิ้​้�นเปลื​ือง ที่​่�สุ​ุดแล้​้วจำำ�ไว้​้เสมอว่​่า ร่​่างกายมนุ​ุษย์​์ แต่​่ ล ะคนไม่​่ เ หมื​ือนกั​ั น ศึ​ึกษาเพื่​่� อ ให้​้ เข้​้าใจตั​ัวเอง

53


smile FA M I LY

BEEF WELLINGTON เมนู​ู Beef wellington เป็​็นอี​ีกหนึ่​่�งเมนู​ู Sunday Roast ที่​่�โปรดสุ​ุดสำำ�หรั​ับครอบครั​ัวฮอลล์​์ แต่​่มั​ันจะหลายขึ้​้�นตอนหน่​่อยฮะ WORDS / PHOTO PASSAMON HALL

54

S O M U C H TO S M IL E A B O U T


174

แต่​่มันั จะหลายขึ้​้น� ตอนหน่​่อยฮะ ที่สำ่� �คั ำ ญ ั เนื้​้�อที่นำ่� �ำ มาใช้​้ทำำ�ควรเป็​็นเนื้​้�อสั​ันใน (Fillet) ประเด็​็นคื​ือ ราคาค่​่อนข้​้างสู​ูง น๊​๊านนานจะทำำ�สั​ักที​ีฮะ คื​ือถ้​้า ทำำ �ผิ​ิดขั้​้� น ตอน เราก็​็ จ ะเสี​ี ย เนื้​้� อ สั​ั น ในไปเลย หนึ่​่�งเส้​้น คื​ือมั​ันก็​็กิ​ินได้​้เแหละ แต่​่มั​ันจะไม่​่ฟิ​ิน ออกไปทางเศร้​้าเลยหล่​่ะ Beef Wellington หม่​่ามี้​้�กุ๊​๊�กไก่​่เลื​ือกทำำ�ตาม ขั้​้� น ตอนของเชฟปากจั​ั ด อารมณ์​์ ร้ ้ อ นอย่​่ า ง กอร์​์ดอน แรมซี่​่� แต่​่เอามาดั​ัดแปลงนิ​ิดหน่​่อย เพราะสู​ูตรของแรมซี่​่นั้​้� น� เนื้​้�อจะสุ​ุกแบบมี​ีเดี​ียมแร

เวลาแล่​่เสิ​ิร์​์ฟนี่​่�เลื​ือดสาดกระจาย ไปผสมทำำ�ให้​้ ตั​ัวแป้​้งที่​่�ห่​่ออยู่​่�ข้​้างใต้​้เนื้​้�อทำำ�ให้​้เนื้​้�อไม่​่กรอบ หม่​่ามี๊​๊�กุ๊​๊�กไก่​่ก็​็เลยนำำ�สู​ูตรการอบเนื้​้�อของป้​้ากุ้​้�ง มาใช้​้กั​ับเมนู​ูนี้​้�ค่​่ะ เริ่​่� ม จากกุ๊​๊�กไก่​่ นำำ � เนื้​้� อ สั​ั น ในไปคลุ​ุ ก กั​ั บ น้ำำ� �มั​ั น มะกอก เกลื​ือ พริ​ิกไทยดำำ� จากนั้​้�นก็​็นำำ�ไปจี่​่�กั​ับ กะทะให้​้หอมสั​ักหน่​่อย ภาษาฝรั่​่�งเค้​้าเรี​ียกขั้​้�นนี้​้� กั​ันตอนนี้​้�ว่​่า Sear ฮะ จากนั้​้�นก็​็นำำ�เนื้​้�อไปอบ ในเตาระยะเวลาในการอบ ใช้​้วิ​ิธี​ีอบโปรแกรม พั​ัดลม ไฟต่ำำ�� อุ​ุณหภู​ูมิ​ิที่​่� 80 องศา หนึ่​่�งชั่​่ว� โมงค่​่ะ 55


จากนั้​้�นก็​็นำ�ำ เนื้​้�อไปห่​่อ เครื่​่อ� งต่​่างๆ ตามแบบขั้​้น� ตอน ของแรมซี่​่� ขออนุ​ุญาตไม่​่ลงรายละเอี​ียด แต่​่แปะ ลิ​ิงค์​์ ใ ห้​้ เ ครดิ​ิตต้​้ น ตำำ �รั​ั บ เค้​้ า ตรงนี้​้� เ ลยนะคะ www.gordonramsay.com/gr/recipes/beefwellington/ ม้​้วนแช่​่ตู้​้�เย็​็นข้​้ามวั​ัน แล้​้วจึ​ึงนำำ�มาอบไฟกลางให้​้ แป้​้งพายสุ​ุกตามขึ้​้น� ตอนของแรมซี่​่� เนื้​้�อก็​็จะสุ​ุกแบบ นุ่​่�มๆสี​ีชมพู​ูไม่​่แห้​้งมี​ีความม้​้อยส์​์อยู่​่� เวลาแล่​่เนื้​้�อออก มาทานเนื้​้�อจะสุ​ุกสี​ีชมพู​ูแต่​่ไม่​่มี​ีเลื​ือดซึ​ึมออกมาค่​่ะ คุ้​้�มค่​่ากั​ับความยุ่​่�งยากก็​็อิ​ิตรงที่​่�พ่​่อแม่​่สามี​ีเอ่​่ยปาก พร้​้ อ มกั​ั น ว่​่ า ไม่​่ ต้ ้ อ งไปกิ​ินที่​่� ไ หนแล้​้ ว Beef Wellington มากิ​ินที่​่�บ้​้านนี้​้�แหละ!! คื​ือแป้​้งที่​่�ห่​่อ ชั้​้น� นอกกรอบ ชั้​้น� ในนุ่​่�ม ตั​ัดด้​้วยรสชาติ​ิของพาม่​่าแฮม เห็​็ดผั​ัดกั​ับลู​ูกเกาลั​ัด แล้​้วมาเจอเนื้​้�อสั​ันอบเกลื​ือ พริ​ิกไทดำำ�ที่​่�เนื้​้�อนุ่​่�มแบบละลายในปาก

56

S O M U C H TO S M IL E A B O U T


smile S H O R T S T O R Y

174

คฤหาสน์​์คาร์​์เตอร์​์ WORDS พรทิ​ิ พ ย์​์ สาทิ​ิ ส สะรั​ั ต ILLUSTRATE SHUTTERSTOCK

“สมชาย” ชายหนุ่​่� ม หน้​้ า ตาคมเข้​้ ม รู​ู ปร่​่ าง กำำ �ยำ ำ �ส มส่​่วน เพราะผ่​่ า นการทำำ � งานหนั​ั ก ทำำ � ให้​้ ไ ม่​่ มี​ี พื้​้� น ที่​่� เ หลื​ือสำำ � หรั​ั บ ไขมั​ั น เขาเป็​็ น คนไทยแท้​้ พ่​่อเป็​็นคนใต้​้ แต่​่แม่​่เป็​็นคนกรุ​ุงเทพ เขาเกิ​ิดที่​่� กรุ​ุ ง เทพ และใช้​้ ชี​ี วิ​ิ ตที่​่� อ ยู่​่�แถวๆ สุ​ุขุมุ วิ​ิทหลายปี​ี ไม่​่นานนั​ักพ่อ่ ของเขาได้​้เสี​ียชี​ีวิ​ิตลง ทำำ�ให้​้แม่​่ของเขาต้​้องลำำ�บากออกไปหางานทำำ� หาเ งิ​ินเลี้​้�ยงลู​ูกชายคนเดี​ียวอย่​่างยากลำำ�บาก จนกระทั่​่� ง วั​ั น ห นึ่​่� ง เ ธ อ ไ ด้ ้ ย้ ้ า ย ไ ป อ ยู่​่�ต่ ่ า ง ปร ะ เ ท ศ ทิ้​้� ง ให้​้ เ ขาอยู่​่�โรงเรี​ี ย นประจำำ � กั​ั บ ครู​ูและเพื่​่� อ นๆ ตั้​้�งแต่​่เขายั​ังเล็​็กๆ จนโต

ชี​ี วิ​ิ ตของเขาไปในทางทิ​ิศทางที่​่� ดี​ี พอเขา เรี​ี ย นจบ ได้​้ ง านทำำ � ที่​่� ดี​ี ค่​่ อ นข้​้ า งมั่​่� น คง แต่​่ เ ขา รู้​้ �สึ​ึก เหงา เขาอยากมี​ี ค นรั​ั ก เหมื​ือนคนอื่​่� น ๆ เขาจึ​ึงลงสมั​ั ค รหาคู่​่� ตามเวปหาคู่​่�ต่​่ า งๆ เล่​่ น ไปเล่​่ น มาเขาเจอกั​ั บ “ลิ​ิลลี่​่� ” สาวน้​้ อ ย ชาวอั​ังกฤษ หน้​้าตาน่​่ารั​ัก ผมทอง ตาสี​ีฟ้​้า ไว้​้ผมม้​้า รู​ูปร่​่างกระทั​ัดรั​ัด ดู​ูราวกั​ับตุ๊​๊�กตาไม่​่ปาน เขาเห็​็น เธอครั้​้�งแรกถู​ูกใจมาก รี​ีบทั​ักไปหาเธอ และรอ รอ ภาวนาขอให้​้ เ ธอตอบข้​้ อ ความของเขาด้​้ ว ย ซึ่​่�งไม่​่น่​่าเชื่​่�อ วั​ันต่​่อมา เขาได้​้รั​ับข้​้อความจากเธอ

57


และนั่​่�นคื​ือจุ​ุดเริ่​่�มต้​้นที่​่�ทำำ�ให้​้เขามาอยู่​่�ตรงนี้​้� ลิ​ิลลี่​่� รั​ั บ เขาจากสนามบิ​ิน พานั่​่� ง รถไกลอี​ี ก หลายชั่​่�วโมง ผ่​่านเมื​ืองต่​่างๆ จนขั​ับออกมา นอกเมื​ือง เห็​็นทุ่​่�งหญ้​้า ฟาร์​์ม แกะ ภู​ูเขา ยิ่​่�งขั​ับ ยิ่​่ง� ไกลออกจากหมู่​่�บ้​้าน จนกระทั่​่�งมองไม่​่เห็​็นบ้​้ านสั​ักหลั​ังมี​ีแต่​่ป่​่าสองข้​้างทาง เขาเองไม่​่ได้​้สน ใจวิ​ิวข้​้างทางมากนั​ัก เพราะใบหน้​้าที่​่�งดงามขอ งลิ​ิลลี่​่�มั​ันชวนให้​้หลงใหลมากกว่​่า “ถึ​ึงแล้​้วเหรอครั​ับ” สมชายลงจากรถ แต่​่ กลั​ับมองไม่​่เห็​็นบ้​้านของลิ​ิลลี่​่� “ยั​ังค่​่ะ แต่​่ต่​่อจากนี้​้� ไม่​่มี​ีถนน เราต้​้องนั่​่�ง รถม้​้ า กั​ั น เข้​้ า ไปค่​่ ะ ” ลิ​ิลลี่​่� พ าเขาขึ้​้� น รถม้​้ า ที่​่� ดู​ู เหมื​ือนมาจากในหนั​ั ง สมั​ั ย โบราณ แต่​่ สภาพของรถดู​ูใหม่​่ ม าก เหมื​ือนได้​้ รั​ัก ษาไว้​้ อย่​่ า งดี​ี พอขึ้​้� น ไปบนรถม้​้ า ม้​้ า ก็​็ ค่ ่ อ ยๆ วิ่​่� ง ไปเรื่​่� อ ยๆ ตามทางเล็​็ ก ๆ สมชายมองวิ​ิว ข้​้ า งทาง มี​ี แ ต่​่ ต้ ้ น ไม้​้ ต้​้ น ไม้​้ และต้​้ น ไม้​้ จนเขาเผลอหลั​ับไปในที่​่�สุ​ุด “ที่​่� รั​ั ก คะ ถึ​ึงแล้​้วค่ ่ ะ ” ลิ​ิลลี่​่�ยื่​่� น มื​ือมาช่​่ว ย เขาลงจากรถม้​้ า พวกเรามาถึ​ึงกั​ั น ค่ำำ� � แล้​้ ว ทำำ�ให้​้เขามองไม่​่เห็​็นสภาพโดยรวมนอกบ้​้าน แต่​่ สิ่​่� ง ที่​่� เ ห็​็ น ตรงหน้​้ า คื​ือ มั​ั น ไม่​่ น่ ่ า จะเรี​ี ย ก ว่​่ า บ้​้ า น มั​ั น คื​ือคฤหาสน์​์ ใ หญ่​่ ตั้​้� ง ตระหง่​่ า น อยู่​่�ตรงหน้​้า พร้​้อมด้​้วยดู​ูเหมื​ือนจะเป็​็นคนรั​ับใช้​้ ของบ้​้านนี้​้�มากกว่​่าสิ​ิบคนยื​ืนต้​้อนรั​ับเขาอยู่​่� “ยิ​ินดี​ี ต้ ้ อ นรั​ั บ กลั​ั บ บ้​้ า นครั​ั บ คุ​ุ ณ หนู​ู และยิ​ินดี​ี ต้ ้ อ นรั​ั บ สู่​่�คฤหาสน์​์ ค าร์​์ เ ตอร์​์ ค รั​ั บ คุ​ุณผู้​้�ชาย” อลั​ัน พ่​่อบ้​้านโค้​้งคำำ�นั​ับเขาอย่​่างดี​ี ตามด้​้วยคนรั​ับใช้​้คนอื่​่�นๆ สมชายเดิ​ินเคี​ียงข้​้างลิ​ิลลี่​่�เข้​้าข้​้างใน โถงทางเข้​้าถู​ูกต กแต่​่ ง ไว้​้ อ ย่​่ า งสวยงาม โคมไฟระย้​้ า ขนาดใหญ่​่ อ ยู่​่�ส่​่ ว นกลาง ตรงไปเป็​็ น บั​ั น ได และมี​ี ห้ ้ อ งซ้​้ า ยขวา ลิ​ิลลี่​่� พ าเขาเข้​้ า ห้​้ อ ง ทางซ้​้าย “มาค่​่ ะ พ่​่ อ กั​ั บ แม่​่ ร อคุ​ุ ณ อยู่​่�” ลิ​ิลลี่​่� บ อก พอสมชายเข้​้ า ไปในห้​้ อ ง พบว่​่ า ขนาดของ ห้​้องนี้​้�ใหญ่​่มาก ดู​ูเหมื​ือนไว้​้เป็​็นห้​้องงานเลี้​้�ยง 58

S O M U C H TO S M IL E A B O U T

เดิ​ินต่​่อไปสั​ักพั​ัก สุ​ุดทางเดิ​ินเป็​็นห้​้องนั่​่�งเล่​่นขอ งครอบครั​ั ว ที่​่� มี​ี ผู้ ้ � เ ป็​็ น พ่​่ อ นั่​่� ง อ่​่ า นหนั​ั ง สื​ืออยู่​่� ส่​่วนผู้​้เ� ป็​็นแม่​่กำ�ลั ำ งั ปั​ักผ้า้ ทั้​้�งสองเงยหน้​้าขึ้​้น� มา ท่​่ า นทั้​้� ง สองยื​ืนขึ้​้� น เมื่​่� อ เห็​็ น ลู​ูกสาวและ ว่​่าที่​่�ลู​ูกเขยเดิ​ินเข้​้ามา “ยิ​ินดี​ี ต้ ้ อ นรั​ั บ สู่​่�ครอบครั​ั ว ของเรา ลิ​ิลลี่​่� เล่​่ า ให้​้ ผ มฟั​ั ง เกี่​่� ย วกั​ั บ คุ​ุ ณ เสมอ มา มา นั่​่� ง ข้​้างๆ ผม” พ่​่อของลิ​ิลลี่​่�เ ชิ​ิญเขานั่​่�ง สมชาย มองท่​่ า นทั้​้� ง คู่​่� ดู​ูใจดี​ี มี​ี เ มตตาแบบที่​่� ลิ​ิ ลลี่​่� บอกไว้​้ ไ ม่​่ มี​ี ผิ​ิด เขารู้​้ �สึ​ึก โชคดี​ี เ หลื​ือเกิ​ินที่​่� ไ ด้​้ มาอยู่​่�กั​ับครอบครั​ัวนี้​้� เขาเองโหยหา อยากมี​ีคร อบครั​ัวเหมื​ือนกั​ับคนอื่​่�นบ้​้างมานานแล้​้ว “ชาของคุ​ุ ณ ใส่​่ น มไหม” แม่​่ ข องลิ​ิลลี่​่� ริ​ินชาให้​้ เ ขาพร้​้ อ มยื่​่� น โถนมเล็​็ ก ๆ แต่​่ ดู​ูสว ย งาม ส่​่งมาให้​้เขาด้​้วย “ขอบคุ​ุณครั​ับ” เขาริ​ินนมลงในน้ำำ��ชา “ลิ​ิลลี่​่� บ อกว่​่ า คุ​ุ ณ ไม่​่ มี​ี ค รอบครั​ั ว อยู่​่�ที่​่� เมื​ืองไทย พ่​่อตาย แม่​่ย้​้ายหนี​ี เป็​็นลู​ูกคนเดี​ียว ญาติ​ิพี่​่� น้ ้ อ งไม่​่ มี​ี คุ​ุ ณ คงโดดเดี่​่� ย วมาก แต่​่ ตอนนี้​้� มั​ั น จะไม่​่ เ ป็​็ น แบบนั้​้� น แล้​้ ว บั​ั ดนี้​้� คุ​ุ ณ ได้​้ ม าเป็​็ น ครอบครั​ั ว เดี​ี ย วกั​ั น กั​ั บ เรา ที่​่� นี่​่� เ รา อยู่​่�กั​ั น อย่​่ า งอบอุ่​่�น “อั​ั ล เบิ​ิร์​์ ต ” ปู่​่�ของลิ​ิลลี่​่� หรื​ือพ่​่ อ ของผมท่​่ า นอายุ​ุ แ ปดสิ​ิบกว่​่ า แล้​้ ว แต่​่ ยั​ั ง แข็​็ ง แรงเดิ​ินไปไหนมาไหนได้​้ ดี​ี ตอนนี้​้� ท่ ่ า นขึ้​้� น ไปพั​ั ก ผ่​่ อ นแล้​้ ว พรุ่​่�งนี้​้� เ ช้​้ า ผม จะแนะนำำ�ให้​้รู้​้�จั​ักท่​่าน ส่​่ ว น “รอน” พี่​่� ช ายของลิ​ิลลี่​่� ยั​ั ง ไม่​่ กลั​ั บ จากข้​้ า งนอก ที่​่� เ หลื​ือก็​็ ค นงาน คนรั​ั บ ใช้​้ ที่​่� ทำำ�งานกั​ับตระกู​ูลของผมมาหลายชั่​่�วอายุ​ุคน แต่​่ละคนรู้​้�ใจพวกเราทั้​้�งหมด คุ​ุณจะได้​้อยู่​่�ที่​่�นี่​่� อย่​่างสุ​ุขสบาย ไม่​่ต้ ้องกั​ังวลไปนะ พั​ัก ผ่​่อ น เที่ย่� วเล่​่นกั​ับลิ​ิลลี่​่�ให้​้สบายใจไปสั​ักพักั แล้​้วผมจ ะให้​้รอนช่​่วยสอนงานในบริ​ิษั​ัท ลิ​ิลลี่​่�คงบอกคุ​ุณ แ ล้ ้ ว ว่ ่ า พวก เ ร า ช อ บ ส ะ ส ม ที่​่� ดิ​ิ น ง า น ของพวกเราคื​ือ หาซื้​้� อ ที่​่� ดิ​ิ นสวยๆ ตรงไหน ได้​้ราคาดี​ีก็ข็ ายไป” วิ​ิลเลี่​่�ยมผู้​้เ� ป็​็นพ่​่ออธิ​ิบายถึ​ึง ความเป็​็นมาต่​่างๆ จากนั้​้�นลิ​ิลลี่​่�ขอตั​ัวพาสมชายไปดู​ูห้​้องต่​่างๆ “คุ​ุ ณ คงเหนื่​่� อ ย อาบน้ำำ� � แล้​้ ว เข้​้ า นอน


174

กั​ันเลยดี​ีกว่​่า” ลิ​ิลลี่​่�ทำำ�หน้​้าน่​่ารั​ักใส่​่ จนเขา อดใจไม่​่อยู่​่� ต้​้องเข้​้าไปสวมกอดลิ​ิลลี่​่�ให้​้หายคิ​ิ ดถึ​ึง “เราคุ​ุ ย กั​ั นทางอิ​ินเทอร์​์ เ นตอยู่​่�ตั้​้� ง หลาย เดื​ือน ไม่​่น่า่ เชื่​่อ� ว่​่าตั​ัวจริ​ิงของคุ​ุณน่​่ารั​ักมาก” สมชายดี​ีใจที่​่�ลิ​ิลลี่​่�ตั​ัวจริ​ิงน่​่ารั​ักกว่​่าในจอค อมพิ​ิวเตอร์​์เสี​ียอี​ีก “คุ​ุณเองก็​็หล่​่อกว่​่าที่​่�ฉั​ันคิ​ิดไว้​้ หุ่​่�นก็​็ดี​ี ดู​ูฉลาด คุ​ุ ณ เ ป็ ็ น ผ ล ง า น ชิ้​้� น โ บ ว์ ์ แ ด ง ข อ ง ฉั​ั น ในปี​ีนี้​้�เลยนะ” ลิ​ิลลี่​่�มองเขาอย่​่างชื่​่�นชม “ยั​ังไงนะครั​ับ ผมไม่​่เข้​้าใจ” เขางงที่​่�ลิ​ิลลี่​่� พู​ูด “ก็​็พ่​่อชอบว่​่า ฉั​ันจะเลื​ือกคู่​่�ไม่​่ดี​ี ไหนว่​่า ฉั​ันจะทำำ�งานช่​่วยพี่​่�รอนไม่​่ได้​้ แม่​่ก็ว่็ า่ งานบ้​้าน ของฉั​ันไม่​่เป็​็นท่​่า เย็​็บปั​ักอะไรก็​็ไม่​่เป็​็น แต่​่นี่​่�ไง ดู​ูสิ​ิ คุ​ุณคื​ือผลงานชิ้​้�นโบว์​์แดงของฉั​ัน คุ​ุณหล่​่อ ดู​ูดี​ี ท่ ่ า ท า ง ท ะ มั​ั ดท ะ แ ม ง ต่ ่ อ ไ ป ไม่​่มี​ีใครกล้​้าว่​่า ว่​่าฉั​ันจะได้​้คู่​่�ไม่​่ดี​ีอี​ีกแล้​้ว” ลิ​ิลลี่​่�หอมแก้​้มเขาอย่​่างรั​ักใคร่​่ คื​ืนนั้​้� น ทั้​้� ง สองนอนกอดกั​ั น กลมจนหลั​ั บ ไป ด้​้ ว ยเพราะเวลาที่​่� ต่ ่ า งกั​ั น จากประเทศไทย และอากาศข้​้างนอกหนาวมาก ทำำ�ให้​้สมชาย หลั​ับใหลไม่​่ได้​้สติ​ิ แต่​่ช่​่วงที่​่�เขาหลั​ับลึ​ึกอย่​่าง มี​ี ค วามสุ​ุ ข อยู่​่�นั้​้� น จู่​่�ๆมี​ี เ สี​ี ย งวี​ี ดร้ ้ อ งขึ้​้� น มา อย่​่างดั​ัง “กรี๊​๊�ดดดดดด” สมชายสะดุ้​้�งตื่​่�น “เสี​ียงอะไรน่​่ะ” เขาปลุ​ุกลิ​ิลลี่​่� เธองั​ัวเงี​ีย ลุ​ุกขึ้​้�นมา “เสี​ียงอะไรคะ ไม่​่ได้​้ยิ​ินเลย” ลิ​ิลลี่​่�พยายาม ฟั​ั ง แต่​่ ไ ม่​่ มี​ี เ สี​ี ย งนั้​้� น อี​ี กร ะหว่​่ า งที่​่� ส มชาย กำำ�ลั​ังงุ​ุนงง เขาเหลื​ือบไปเห็​็นเงาดำำ�ๆ อยู่​่�ใกล้​้ ประตู​ู เหมื​ือนมี​ี ค นกำำ �ลั​ั ง เดิ​ินออกจากห้​้ อ ง แล้​้วเงานั้​้�นก็​็หายไป สมชายรี​ีบเปิ​ิดไฟหั​ัวเตี​ียง “ผมว่​่ า เมื่​่� อ กี้​้� มี​ี ค นเข้​้ า มาในห้​้ อ งเรา” เขาลุ​ุกไปดู​ูที่​่�ประตู​ู แต่​่ประตู​ูปิ​ิดสนิ​ิทอยู่​่� “ใครจะเข้​้ า มาในห้​้ อ งเราคะ คนรั​ั บ ใช้​้ นอนชั้​้� น ใต้​้ ดิ​ิ นมี​ี ปร ะตู​ูล็​็ อ คระหว่​่ า งชั้​้� น ถ้​้ า อลั​ันไม่​่เปิ​ิดให้​้ พวกเขาขึ้​้น� มาไม่​่ได้​้หรอกค่​่ะ”

ลิ​ิลลี่​่� ไ ม่​่ ส นใจ ล้​้ ม ตั​ั ว นอนต่​่ อ ปล่​่ อ ยให้​้ สมชายครุ่​่�นคิ​ิด “เราว่​่ า เราเห็​็ น และได้​้ ยิ​ิ นจริ​ิงๆ นะ” สมชายบ่​่นพรึ​ึมพรำ�� เช้​้ า แรกที่​่� ค ฤหาสน์​์ ค าร์​์ เ ตอร์​์ อาหารเช้​้ า ถู​ูกจั​ั ด เตรี​ี ย มไว้​้ อ ย่​่ า งดี​ี เหมื​ือนว่​่ า จะมี​ี ค น ทานยี่​่�สิ​ิบคน มั​ันดู​ูอลั​ังการมาก “ทานเยอะๆ นะสมชาย คุ​ุ ณ ต้​้ อ งใช้​้ พลั​ังงานอี​ีกเยอะ” ว่​่าที่​่�พ่​่อตาบอก แถมว่​่าที่​่�แ ม่​่ยายตั​ักไข่​่ดาวให้​้เขาด้​้วย “นี่​่�น่​่ะเหรอ คนที่​่�ลิ​ิลลี่​่�เลื​ือก ดู​ูดี​ีไม่​่ใช่​่น้​้อย” ปู่​่�ของลิ​ิลลี่​่�นั่​่�งอยู่​่�ก่​่อนแล้​้วที่​่�หั​ัวโต๊​๊ะ เขาทั​ักทาย สมชายอย่​่างเอ็​็นดู​ู “เล่​่นกี​ีฬาอะไรเป็​็นบ้​้างล่​่ะ” ปู่​่�ถาม “ผมเล่​่นเป็​็นเกื​ือบทุ​ุกอย่​่างครั​ับ เพราะผม อยู่​่�โรงเรี​ียนประจำำ� ทั้​้�งฟุ​ุตบอล รั​ักบี้​้�” สมชาย ตอบ “ดี​ีๆ เป็​็นงานแบบนี้​้�ดี​ี ดู​ูท่​่าจะอยู่​่�ได้​้ทน” ปู่​่�หั​ันไปยิ้​้�มให้​้วิ​ิลเลี่​่�ยม ลู​ูกชายของเขา “พี่​่�รอน เพิ่​่�งกลั​ับมาเหรอคะ” ลิ​ิลลี่​่�ร้​้องทั​ักพี่​่� ชายที่​่�เพิ่​่�งเดิ​ินเข้​้ามา “อื​ืม งานข้​้างนอกยุ่​่�งน่​่าดู​ู ไหนจะเตรี​ียม งานสำำ�หรั​ับวั​ันนี้​้�ด้​้วย” รอนเดิ​ินเข้​้ามาทั​ักทาย สมชาย “ยิ​ินดี​ี ที่​่� ไ ด้​้ รู้ ้ �จั​ั ก ครั​ั บ น้​้ อ งเขย” เขายื่​่� น มื​ือ มาจั​ับแบบฝรั่​่�ง “คุ​ุ ณ มาได้​้ จั​ั ง หวะพอดี​ี วั​ั น นี้​้� เ รามี​ี ง าน ล่​่ากวางในป่​่าที่​่�เราทำำ�เป็​็นธรรมเนี​ียมกั​ันทุ​ุกปี​ี ผมเชิ​ิญแขกทางธรุ​ุกิ​ิจของเรามาด้​้วยหลายคน บ่​่ายๆ คงมาถึ​ึง คุ​ุณอยากร่​่วมเล่​่นเกมส์​์ล่​่าสั​ัต ว์ ์ กั​ั บ พวก เ ร า ไ ห ม ” ร อ น ริ​ิ น น้ำำ� � ช า เ อ ง บริ​ิกรจึ​ึงต้​้องถอยหลั​ังออกไป “ผมไม่​่ เ คยล่​่ า สั​ั ต ว์​์ ค รั​ั บ เกรงว่​่ า จะทำำ � ไม่​่ได้​้” สมชายเป็​็นกั​ังวล “ง่​่ายจะตายไปครั​ับ แค่​่เข้​้าในป่​่า แล้​้วล่​่า แค่​่ นั้​้� น เอง” รอนบอก แล้​้ วทุ​ุ ก คนในห้​้ อ ง หั​ัวเราะพร้​้อมกั​ัน “สนุ​ุกดี​ีค่​่ะที่​่�รั​ัก ฉั​ันเองก็​็ลงเล่​่นด้​้วย” ลิ​ิลลี่​่� ยิ้​้� ม หวานให้​้ เ ขาพร้​้ อ มกั​ั บ กุ​ุ ม มื​ือเขาไว้​้ ให้​้

ความไว้​้วางใจสมชายจึ​ึงพยั​ักตอบรั​ับทั​ันที​ี “ดี​ี งั้​้�นบ่​่ายนี้​้�เจอกั​ัน” วิ​ิลเลี่​่�ยมผู้​้�เป็​็นพ่​่อ ขอตั​ัวไปห้​้องเอกสาร คามิ​ิลล่​่า ผู้​้�เป็​็นแม่​่เอง เดิ​ินตามออกไปส่​่ ว นรอนทานอาหารเช้​้ า แบบเร็​็ ว ๆ แล้​้ ว ขอตั​ั ว ออกไปตรวจความ เรี​ียบร้​้อยที่​่�ข้​้างนอกอี​ีกครั้​้�ง ทำำ�ให้​้โต๊​๊ะอาหาร เหลื​ือแค่​่ ส มชายกั​ั บ ลิ​ิลลี่​่� ที่​่� นั่​่� ง พรอดรั​ั ก กั​ั น หวานซึ้​้�ง ตกบ่​่าย บรรดาแขกที่​่�รอนเชิ​ิญ มาถึ​ึงพร้​้อม หน้​้ากั​ัน แต่​่ละคนแต่​่งตั​ัวกั​ันเต็​็มยศ กิ​ิจกรรม ล่​่าสั​ัตว์​์นี้​้� พวกเขายั​ังคงรั​ักษาขนบธรรมเนี​ียมโบ ราณไว้​้ คื​ื อ ขี่​่� ม้ ้ า ยิ​ิงปื​ื น มี​ี ห มาล่​่ า เนื้​้� อ เป็​็ น ผู้​้ �ช่ ่ ว ย พวกเขาต่​่ า งมองมาที่​่� ส มชายเป็​็ น ตาเดี​ียว ปานว่​่าเห็​็นสมชายเป็​็นของแปลก จะไม่​่แปลกได้​้ไง เพราะสมชายต้​้องซ้​้อนท้​้าย ม้​้าของลิ​ิลลี่​่� เพราะเขาขี่​่�ม้​้าไม่​่เป็​็น “ไม่​่ต้​้องห่​่วงค่​่ะที่​่�รั​ัก ฉั​ันขี่​่�ม้​้าเก่​่งกว่​่าพี่​่�รอน เสี​ียอี​ีก รั​ับรองว่​่า ฉั​ันต้​้องได้​้รางวั​ัลปี​ีนี้​้แ� น่​่นอน” ลิ​ิลลี่​่�หั​ันมากระซิ​ิบ จากนั้​้�นทุ​ุกคนขี่​่�ม้​้ามุ่​่�งเข้​้าตรงไปในป่​่า สมชาย เกาะลิ​ิลลี่​่�ไว้​้แน่​่น นี่​่�เป็​็นครั้​้�งแรกที่​่�เขาอยู่​่�บน หลั​ังม้​้า เขาหลั​ับตาปี๋​๋� ไม่​่กล้​้ามองลงพื้​้�นดิ​ิน สั​ั กพั​ั ก เขารู้​้ �สึ​ึก เหมื​ือนภาพมั​ั น ดำำ � ไปหมด เขาลื​ืมตาขึ้​้�นมาอี​ีก ท้​้องฟ้​้าดู​ูครึ้​้�ม มี​ีต้​้นไม้​้อยู่​่� รอบๆ เขาเต็​็มไปหมด “อ้​้าว เรามานอนอยู่​่�ที่นี่​่​่� ไ� ด้​้ยังั ไงวะ” สมชายต กใจมากที่​่� ตั​ั ว เองมานอนอยู่​่�กลางป่​่ า แล้​้วเขาได้​้ยิ​ินเสี​ียงหมาล่​่าเนื้​้�อวิ่​่ง� มาทางเขาจา กที่​่�ไกลๆ “ตามเจ้​้ า เอ็​็ ดดี้​้� ไ ป ผมว่​่ า มั​ั น เจอเหยื่​่� อ ของเราแล้​้ ว ” เขาได้​้ ยิ​ิ นเสี​ี ย งผู้​้ � ช ายคนหนึ่​่� ง ตะโกน “เหยื่​่�อ..” เขามองไปรอบๆ ไหนล่​่ะกวาง ไม่​่เห็​็นมี​ีสั​ักตั​ัว จนสั​ักพั​ักพวกหมามั​ันวิ่​่�งมาถึ​ึง ตรงที่​่�เขาอยู่​่� พวกมั​ันมาล้​้อมเขาไว้​้ ขู่​่�คำำ�ราม เสี​ียงดั​ัง เขาต้​้องตะโกนไล่​่พวกมั​ัน “เฮ้​้ย ออกไป กู​ูไม่​่ใช่​่กวางนะโว๊​๊ย คุ​ุณครั​ับ ช่​่ ว ยบอกให้​้ ห มาของคุ​ุ ณ ไปทางอื่​่� น ด้​้ ว ย” 59


เขาตะโกนร้​้ อ งบอกนายของมั​ั น แต่​่ พ อเขา หั​ันหน้​้าไปทางผู้​้�ชายคนแรกที่​่�ขี่​่�ม้​้ามาถึ​ึง เขาก็​็เ ห็​็นว่​่าผู้​้ช� ายคนนั้​้�นกำำ�ลังั เล็​็งปื​ืนมาทางเขา “ฉิ​ิบหายล่​่ะ” เขาสบถมาได้​้แค่​่นี้​้� ต้​้องวิ่​่�ง ฝ่​่าวงล้​้อมหมาออกมาอย่​่างไม่​่คิ​ิดชี​ีวิ​ิต เขาวิ่​่ง� วิ่​่ง� วิ่​่ง� ให้​้เร็​็วที่สุ่� ดุ เท่​่าที่เ่� ขาทำำ�ได้​้ เสี​ียงปื​ืน ดั​ั ง ไล่​่ ห ลั​ั ง ตามเขามาเรื่​่� อ ยๆ แต่​่ โ ชคดี​ี ที่​่� เขาเป็​็นนั​ักกี​ีฬาและถู​ูกฝึ​ึกฝนมาอย่​่างดี​ี ทำำ�ให้​้ เขารอดพ้​้นวิ​ิถี​ีกระสุ​ุนได้​้หลายนั​ัด ฃ “เฮ้​้ย ปื​ืนมี​ีลู​ูกจริ​ิงๆ ด้​้วยนี่​่�หว่​่า” เขาตะโกน ร้​้องบอกตั​ัวเอง เขาหั​ันไปหาหมาตั​ัวแรกที่​่�วิ่�่ง เข้​้ามาใกล้​้เขาที่สุ่� ดุ เขาขว้​้างมี​ีดใส่​่มันั ทำำ�ให้​้มันั ไล่​่ ต ามเขาไม่​่ ทั​ั น แล้​้ ว เขาก็​็ วิ่�่ ง ๆ ต่​่ อ ไป ช่​่วงที่​่�เขากระโดดเข้​้าไปในพุ่​่�มไม้​้ โดยไม่​่ทั​ันดู​ูใ ห้​้ ดี​ี ว่ ่ า มั​ั น มี​ี ห ลุ​ุ ม อยู่​่�ข้​้ า งหลั​ั ง ทำำ � ให้​้ เ ขา พลั​ัดตกลงไป มั​ันลึ​ึกกว่​่าที่​่�เขาคิ​ิด ทำำ�ให้​้เขา กลิ้​้�งลงไปไม่​่เป็​็นท่​่า เนื้​้�อตั​ัวถลอกไปหมด แต่​่ก็ดี็ ี เพราะได้​้ ยิ​ิ นเสี​ี ย งพวกหมาเห่​่ า ไปทางอื่​่� น มั​ันคงตามกลิ่​่�นเขาไม่​่เจอ เพราะเขาตกลงมา เสี​ียก่​่อน “มั​ันเกิ​ิดอะไรขึ้​้น� วะ แล้​้วลิ​ิลลี่​่ห� ายไปไหน แล้​้ วทำำ � ไมพวกมั​ั น ต้​้ อ งไล่​่ ล่ ่ า เราด้​้ ว ย” สมชาย เอามื​ือคลำำ�ข้​้อศอกที่​่�เลื​ือดไหลซิ​ิบๆ เขานั่​่�งอยู่​่� ในความมื​ืดสั​ักพั​ักสายตาของเขาเริ่​่�มชิ​ินกั​ับ ความมื​ืด ทำำ�ให้​้เขามองเห็​็นเงาดำำ�เงาหนึ่​่�งนั่​่�ง อยู่​่�สุ​ุดผนั​ังถ้ำำ�� ยั​ังไม่​่ทั​ันที่​่�เขาจะตกใจ เงานั้​้�น คลานตรงเข้​้ามาหาเขาอย่​่างรวดเร็​็ว เขาอ้​้าปาก ร้​้อง แต่​่เงานั้​้�นเอามื​ือมาปิ​ิดปากเขาไว้​้แน่​่น “ชู่​่� อย่​่าเสี​ียงดั​ัง เดี๋​๋ย� วพวกมั​ันได้​้ยิ​ิน” เงานั้​้�น พู​ูดภาษาไทยแปลกๆ เขาได้​้ กลิ่​่� น สาปสาง เหม็​็ น คุ้​้�ง เหมื​ือนว่​่ า มั​ั น ไม่​่ ไ ด้​้ เ จอน้ำำ� � มานาน แรมปี​ี “คุ​ุณเป็​็นใคร เป็​็นคนไทยเหรอ” เขาถามกลั​ับ “ปี​ีนี้​้พวกมั � นั ใช้​้เหยื่​่อ� ผู้​้ช� ายเหรอเนี่​่�ย สงสั​ัยว่​่า ล่​่าผู้​้�หญิ​ิงแล้​้วจั​ับได้​้ง่​่าย คงไม่​่เร้​้าใจ” เงานั้​้�น บ่​่นพรึ​ึมพรำ�� แต่​่สมชายฟั​ังออก พอจั​ับใจความได้​้

60

S O M U C H TO S M IL E A B O U T

“ใครคื​ือเหยื่​่�อ” สมชายยิ่​่�งงง “นี่​่�ยั​ังไม่​่รู้​้�ตั​ัวเหรอว่​่า มึ​ึงนั่​่�นแหละคื​ือเหยื่​่�อ ที่​่�พวกมั​ันล่​่าวั​ันนี้​้� ใครจั​ับมึ​ึงได้​้ คนนั้​้�นจะได้​้ รางวั​ัลใหญ่​่” เงานั้​้�นค่​่อยๆ สยายผมให้​้เห็​็น ใบหน้​้า “เราต้​้องแอบอยู่​่�ในนี้​้� อย่​่าให้​้มั​ันจั​ับเราได้​้ เพราะถ้​้าผ่​่านคื​ืนนี้​้�ไปได้​้ พวกมั​ันจะเลิ​ิกล่​่า” พอเปิ​ิดผมออก ทำำ�ให้​้เขาเห็​็นใบหน้​้าของเธอ ผู้​้�หญิ​ิงถ้ำำ��จั​ับมื​ือเขาไว้​้แน่​่น “แล้​้วถ้า้ มั​ันจั​ับได้​้ จะเกิ​ิดอะไรขึ้​้น� ” สมชาย พยายามคิ​ิด เกมส์​์อะไรวะ ดู​ูจริ​ิงจั​ังกั​ันน่​่าดู​ู “ปี​ีที่​่�แล้​้ว มี​ีผู้​้�หญิ​ิงเอเชี​ียคนหนึ่​่�ง นางถู​ูก มั​ั น ไล่​่ ล่ ่ า ทั้​้� ง คื​ืน ฉั​ั น พยายามจะหาทางช่​่ ว ย แต่​่ไม่​่ทั​ัน นางโดนมั​ันยิ​ิงเข้​้ากลางหลั​ัง แล้​้ว เอาเชื​ือกมั​ัดขาลากนางไว้​้กั​ับม้​้า วิ่​่�งวนไปมา พอพวกมั​ั น มากั​ั น ครบ มอบรางวั​ั ล ให้​้ กั​ั บ ผู้​้ � ช นะนางนั้​้� น ถู​ูกจั​ั บ โยงขึ้​้� น กั​ั บ ต้​้ น ไม้​้ แล้​้ ว พวกมั​ัน...” เธอเงี​ียบไป “มั​ันคว้​้านท้​้องหล่​่อน ไส้​้ไหลทะลั​ักออกมา � นั ถลกหนั​ังห กองกั​ับพื้​้�น เลื​ือดไหลนองเป็​็นน้ำำ�มั ล่​่ อ นจนหมดตั​ั ว แล้​้ ว เฉื​ือนเนื้​้� อ ออกมาเป็​็ น ชิ้​้� น ๆ ให้​้ ห มาล่​่ า เนื้​้� อ ของมั​ั น กิ​ิน เหลื​ือแต่​่ โครงกระดู​ูกห้​้อยต่​่องแต่​่งอยู่​่�ในป่​่า” เสี​ียงของ เธอดู​ูเศร้​้า เธอเล่​่าไปปาดน้ำำ��ตาไป “ไม่​่จริ​ิงอ่​่ะ คุ​ุณโกหก นั่​่�นมั​ันไม่​่ใช่​่คนแล้​้ว ผมเจอพวกเขาเมื่​่�อบ่​่าย พวกเขาดู​ูปกติ​ิดี​ี ” สมชายพยายามโต้​้แย้​้ง “ไม่​่ เ ชื่​่� อ ก็​็ อ อกไปให้​้ พวกมั​ั น จั​ั บ สิ​ิ” นาง ผลั​ักอกเขา “ว่​่าแต่​่คุ​ุณเป็​็นใคร” สมชายเพิ่​่�งนึ​ึกได้​้ว่​่า ตั​ัวเองคุ​ุยอยู่​่�กั​ับคนแปลกหน้​้า “ฉั​ันเคยเป็​็นเหยื่​่อ� ของปี​ีก่อ่ น แต่​่ฉันั รอดพ้​้น มาได้​้จนถึ​ึงเช้​้า จริ​ิงๆ ฉั​ันควรตายตั้​้�งแต่​่คื​ืนนั้​้�น ถ้​้าไม่​่ได้​้ความช่​่วยเหลื​ือจากรอน ฉั​ันคงตาย ไปแล้​้ ว เขาจำำ � เป็​็ น ต้​้ อ งทำำ � แบบนี้​้� ” เธอก้​้ ม หน้​้าลง น้ำำ��ตายั​ังไหลนองหน้​้า

“ฉั​ั น เคยเป็​็ น คนรั​ั ก ของรอน เราเจอกั​ั น ทางอิ​ินเทอร์​์เนต รอนเชิ​ิญฉั​ันมาที่​่�นี่​่�ในฐานะ สะใภ้​้ ข องบ้​้ า นนี้​้� แต่​่ พ อถึ​ึงวั​ั น ล่​่ า สั​ั ต ว์​์ ฉั​ั น กลั​ั บ กลายเป็​็ น เหยื่​่� อ รอนบอกขอโทษฉั​ั น เขาจำำ � ใจต้​้ อ งทำำ � ตามคำำ �สั่​่� ง ของปู่​่�และพ่​่ อ โดยเป็​็ น คนหาเหยื่​่� อ ที่​่� ไ ม่​่ มี​ี ญ าติ​ิพี่​่� น้ ้ อ ง จะได้​้ไม่​่มี​ีใครตามหา แต่​่ฉั​ันคื​ือคนที่​่�เขารั​ัก จริ​ิงๆ เขาถึ​ึงไม่​่ยอมปล่​่อยให้​้ฉันั ตาย แต่​่เขา ก็​็พาฉั​ันออกไปจากป่​่าไม่​่ได้​้ เพราะถ้​้ามี​ีคนรู้​้� ว่​่าเขาช่​่วยฉั​ัน เขาเองก็​็ต้​้องตายเหมื​ือนกั​ัน” คราวนี้​้�เธอร้​้องไห้​้หนั​ักกว่​่าเดิ​ิม “และปี​ีนี้​้�รอนคงไม่​่ยอมหาเหยื่​่�อแล้​้วสิ​ินะ ถึ​ึงได้​้ เ ป็​็ น ตาของลิ​ิลลี่​่� ถึ​ึงว่​่ า ผมคื​ือผลงาน ชิ้​้�นโบว์​์แดงของเจ้​้าหล่​่อน” สมชายหั​ั ว เราะ ในลำำ�คอ “คุ​ุณไม่​่ต้​้องห่​่วง ผมจะช่​่วยคุ​ุณออกจาก ที่​่�นี่​่�เอง” สมชายหยิ​ิบกล่​่องบุ​ุหรี่​่�ที่​่�เขาพกติ​ิดตั​ัว ไว้​้ตลอดเวลาออกมา ข้​้างในมี​ีเครื่​่�องมื​ือไว้​้ติ​ิดต่อ่ และหน้​้ า จอที่​่� ส ามารถบอกพิ​ิกั​ั ด ที่​่� แ ม่​่ น ยำำ � ได้​้ ส่ ่ ว นอี​ี กกล่ ่ อ ง เขาเอาออกมาประกอบ กลายเป็​็นโดรนขนาดจิ๋​๋�ว “ไป ถึ​ึงเวลาที่พวก ่� เราจะออกไปล่​่าพวกมั​ัน กั​ันบ้​้าง” เขาหยิ​ิบปื​ืนพกออกมาจากกระเป๋​๋า กางเกง “อี​ี ก ไม่​่ เ กิ​ินสิ​ิบนาที​ี ความช่​่ ว ยเหลื​ือจะ มาถึ​ึงทางชายป่​่า ขั้​้�นตอนแรก เราต้​้องไปให้​้ถึ​ึง จุ​ุดนั้​้�น คุ​ุณจะได้​้ปลอดภั​ัย” เขาให้​้ กำำ �ลั​ั ง ใจ สาวถ้ำำ�� แล้​้วพาเธอขึ้​้�นข้​้างบน เขานำำ �ท างเธออย่​่ า งคล่​่ อ งแคล่​่ ว โดย มี​ี โ ดรนบิ​ินวนรอบๆ คอยดู​ูจากหน้​้ า จอว่​่ า พวกมั​ันอยู่​่�ตรงไหนบ้​้าง แต่​่แม้​้ว่​่าเขาจะตรวจ เส้​้ น ทางหนี​ี จ ากหน้​้ า จอที่​่� ส่ ่ ง ภาพจากโดรน แล้​้ว เขายั​ังเจอพวกมั​ันอยู่​่�ดี​ี ทำำ�ให้​้มีกี ารปะทะ กั​ันเกิ​ิดขึ้​้�น เขายิ​ิงสวนมั​ันอย่​่างคล่​่องแคล่​่ว คล้​้ายถู​ูกฝึ​ึกมาอย่​่างดี​ี ทำำ�ให้​้พวกมั​ันถู​ูกยิ​ิงตก จากม้​้ากั​ันหลายคน แต่​่ช่​่วงที่​่�เขากำำ�ลั​ังยิ​ิงสวน


174

อยู่​่�นั้​้�น จู่​่�ๆ เขาได้​้ยิ​ินเสี​ียงร้​้องเรี​ียก “สมชายใช่​่ไหมคะ ฉั​ันลิ​ิลลี่​่�ไง ฉั​ันมา ช่​่ ว ยคุ​ุ ณ แล้​้ ว ” ลิ​ิลลี่​่� ขี่​่� ม้ ้ า เข้​้ า มาหาเขา อย่​่างช้​้าๆ พร้​้อมใบหน้​้าที่​่�งดงาม ม้​้าของ เธอเดิ​ินเข้​้ามาใกล้​้เขาในระยะประชิ​ิด แต่​่ แทนที่​่� ลิ​ิ ลลี่​่� จ ะยื่​่� น มื​ือมาช่​่ ว ยเขา หล่​่ อ น กลั​ั บ ใช้​้ แ ส้​้ ฟ าดใส่​่ จนปื​ื น หล่​่ น จากมื​ือ จากนั้​้�นหล่​่อนฟาดใส่​่เขาไม่​่ยั้​้ง� แต่​่สมชาย กลั​ับรั​ับแส้​้ได้​้ เขากระชากแส่​่ออกจากมื​ือ ลิ​ิลลี่​่�จนทำำ�ให้​้เธอเสี​ียหลั​ักตกม้​้าลงมา หล่​่อนลุ​ุกขึ้​้�นมาพร้​้อมมี​ีด หมายจะแทง ขั้​้�วหั​ัวใจของเขา แต่​่สมชายใช้​้แส้​้นั้​้�นตวั​ัด ไปที่​่�คอของหล่​่อน “ผมเห็​็ น แก่​่ ใ บหน้​้ า สวยๆ ของคุ​ุ ณ หยุ​ุ ด เดี๋​๋� ย วนี้​้� แล้​้ วผ มจะปล่​่ อ ยคุ​ุ ณ ไป” สมชายนึ​ึกเสี​ียดาย “คนนี้่​่��ล่​่ะค่​่ะ ที่​่�เป็​็นผู้​้�ชนะเมื่​่�อปี​ีที่​่�แล้​้ว หล่​่ อ นนี่​่� แ หละที่​่� ถ ลกหนั​ั ง เหยื่​่� อ ออกจน หมดตั​ัว” สาวถ้ำำ��จำำ�หล่​่อนได้​้ “อี​ีน้​้องสะใภ้​้หน้​้าแบ๊​๊วแต่​่จิ​ิตอำำ�มหิ​ิต” สาวถ้ำำ�ถ � อยหลั​ังกรู​ูด เธอกลั​ัวหล่​่อนมากมาย “ในที่​่สุ� ดฉั ุ นั ก็​็เจอแก อี​ีพี่​่ส� ะใภ้​้คื​ืนเดี​ียว ฉั​ันรู้น�้ ะ ว่​่าพี่​่�รอนช่​่วยแก แต่​่ฉันั หาหลั​ักฐาน ไปฟ้​้องพ่​่อไม่​่ได้​้ ดี​ีล่​่ะ ฉั​ันจั​ับแกได้​้แล้​้ว พ่​่ อ ต้​้ อ งลงโทษพี่​่� ร อน จั​ั บ พี่​่� ร อนมาสั​ั บ เป็​็นหมื่​่น� ชิ้​้น� โยนลงไปในบ่​่อให้​้ปลากิ​ินแบ บอาเบนจามิ​ิน น้​้องของพ่​่อ ที่​่�เคยทรยศ พวกเรา และพอพี่​่�รอนตาย ฉั​ันจะได้​้เป็​็น คนดู​ูแลกิ​ิจการนี้​้�ทั้​้�งหมด” ลิ​ิลลี่​่�พยายาม ดิ้​้�นไปหาอดี​ีตพี่​่�สะใภ้​้ จนสมชายต้​้องออก แรงรั​ัดแส้​้ แต่​่แทนที่​่ลิ​ิ� ลลี่​่�จะหยุ​ุดดิ้​้น� หล่​่อน

กลั​ับดิ้​้�นแรงขึ้​้�นพร้​้อมมื​ือปั​ัดมี​ีดใส่​่สาวถ้ำำ�� ไม่​่ยั้​้�ง “คุ​ุณนี่​่�มันั ไม่​่ไหวจริ​ิงๆ อำำ�มหิ​ิตผิ​ิดมนุ​ุษย์​์ ยั​ั ง วิ​ิปลาศอี​ี ก ด้​้ ว ย” สมชายตะโกนใส่​่ พร้​้ อ มกระชากแส้​้ ที่​่� รั​ั ด คอให้​้ แ รงขึ้​้� น จน สาวเจ้​้าแน่​่นิ่​่�งลงไป “ผมขอโทษ ถ้​้าผมไม่​่ทำำ�แบบนี้​้� คุ​ุณคง ไม่​่ ปล่ ่ อ ยพวกเราไป” สมชายอุ้​้�มร่​่ า ง ไร้​้วิ​ิญญานของลิ​ิลลี่​่�ลงนอนใต้​้ต้​้นไม้​้ “หยุ​ุดนะ ไอ้​้คนป่​่า นั่​่�นแกทำำ�อะไรลิ​ิลลี่​่� ตายซะเถอะ” วิ​ิลเลี่​่� ย มหั​ั น กระบอกปื​ื น มาทางสมชายโดยที่​่เ� ขาไม่​่ทันั ตั้​้�งตั​ัว ปั​ัง… สมชายรู้​้ �สึ​ึก เหมื​ือนหั​ั ว ใจจะหยุ​ุ ด เต้​้ น เขาคลำำ � หาจุ​ุ ด ที่​่� เ ขาควรจะเจ็​็ บ แต่​่ มั​ั น ไม่​่มี​ีอะไร นอกจากลมแรงๆ ของกระสุ​ุนที่​่� เพิ่​่�งปลิ​ิวผ่​่านหน้​้าเขาเมื่​่�อกี้​้� แต่​่คนที่​่�ล้​้มลง กลั​ับเป็​็นวิ​ิลเลี่​่�ยม เขาตกลงมาจากหลั​ังม้​้า มี​ีเลื​ือดไหลนองเต็​็มหน้​้าอก “ผู้​้�กอง ปลอดภั​ัยดี​ีใช่​่ไหมครั​ับ” ร้​้อยโท แฮรี่​่� วิ่​่� ง เขามาหาเขาพร้​้ อ มหน่​่ ว ยกำำ �ลั​ั ง เสริ​ิมเต็​็มอั​ัตรา พวกเขากระจายกั​ันออกไป ตามจั​ับพวกฆาตกรโรคจิ​ิต “มั​ั น อะไรกั​ั น เนี่​่� ย พวกคุ​ุ ณ เป็​็ น ใคร” สาวถ้ำำ��หายตกใจ เธอรี​ีบถามทั​ันที​ี “ผม ร้​้ อ ยเอก แดน โรเจอร์​์ หน่​่ ว ย นาวิ​ิกโยธิ​ิน ผมได้​้รั​ับคำำ�สั่​่�งให้​้มาสื​ืบหา สาวเอเชี​ี ย ที่​่� ห ายตั​ั ว ไปอย่​่ า งลึ​ึกลั​ั บ หลั​ังจากที่​่�พวกเธอเดิ​ินทางมาถึ​ึงอั​ังกฤษ พวกเราเฝ้​้ า ติ​ิดตามครอบครั​ั วนี้​้� ม าสั​ั ก ระยะ แต่​่ยั​ังหาข้​้อผิ​ิดพลาดไม่​่เจอ จนผม

ต้​้องปลอมตั​ัวเป็​็นเหยื่​่�อ เพื่​่�อจะได้​้เข้​้ามา ในบ้​้านนี้​้�โดยง่​่ายขอบคุ​ุณที่​่�ช่​่วยเหลื​ือผม และคุ​ุ ณ ยั​ั ง เป็​็ น พยานปากเอกให้​้ ท าง ราชการอี​ี ก ด้​้ ว ย” สมชายหรื​ือร้​้ อ ยเอก แดนตะเบ๊​๊ะใส่​่เธออย่​่างชายชาติ​ิทหาร “คุ​ุ ณ เป็​็ น ทหารไทยหรื​ือคะ” เธอยั​ั ง คงสงสั​ัย “ผมเป็​็นคนไทย แต่​่เพราะแม่​่ของผม แต่​่งงานมาอยู่​่�ที่​่�อั​ังกฤษ ผมจึ​ึงมาอยู่​่�กั​ับ พ่​่อเลี้​้�ยงที่​่�นี่​่�ตั้​้�งแต่​่ยั​ังเล็​็กๆ พวกท่​่านส่​่ง ผมเรี​ี ย นโรงเรี​ี ย นประจำำ � จนสอบเข้​้ า ทหารได้​้ที่​่�ทางการต้​้องส่​่งผมมา เพราะ เราประเมิ​ิณแล้​้วว่​่าต้​้องใช้​้ระดั​ับหน่​่วยรบ ถึ​ึงจะเอาตั​ัวรอดและช่​่วยเหลื​ือผู้​้�อื่น่� ด้​้วยได้​้ ครั​ับ” สมชายอธิ​ิบายจบ ส่​่งตั​ัวสาวไทย � อยู่​่�ในถ้ำำ�� นานถึ​ึงสองปี​ี ขึ้​้น� รถพยาบาล ที่​่ติ​ิด ส่​่วนเขายั​ังต้​้องทำำ�ภารกิ​ิจให้​้เสร็​็จ นั่​่�นคื​ือ ตามตั​ัวกลุ่​่�มคนอำำ�มหิ​ิตพวกนั้​้�นมาลงโทษ ให้​้หมด แต่​่ ยั​ั ง ไม่​่ ทั​ั น ที่​่� รถพ ยาบาลจะออกไป ร้​้อยโทแฮรี่​่�วิ่​่�งกลั​ับมารายงาน “พบตั​ัวลู​ูกชายเจ้​้าของบ้​้านแล้​้วครั​ับ เขาผู​ูกคอตายอยู่​่�ในห้​้ อ งนอนของเขา ส่​่ ว นแม่​่ ข องเขาไม่​่ ย อมให้​้ จั​ั บ กุ​ุ ม นาง กระโดดน้ำำ� � หนี​ี ค วามผิ​ิด จมอยู่​่�ใต้​้ บ่ ่ อ และคนสุ​ุดท้​้าย ปู่​่�ของเขา แกเอาปื​ืนยิ​ิง ขมั​ับตั​ัวเองตายแล้​้วครั​ับ” จบรายงานของร้​้อยโทแฮรี่​่� คื​ือจบบริ​ิบู​ูรณ์​์ ของครอบครั​ัวคาร์​์เตอร์​์ 61


Thai Christians in the UK เครือข่ายคริสเตียนไทยในยูเค

NTC คือ..?

?

้ เพื่อเป็ นช่องทางใน NTC: Network of Thai Christians in the UK หรือ เครือข่ายคริสเตียนไทยในยูเค จัดตัง้ ขึน การติดต่อสื่อสารระหว่างพี่น้องคริสเตียนไทยในยูเค เพื่อช่วยในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ และหนุ นใจซึ่งกัน นอกจากนี ้ยังใช้เพื่อเป็ นศูนย์กลางในการกระจายข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคริสเตียนไทยในสหราชอาณาจักร เป็ นอีก หนึ่ งคอมมิวนิ ตท ี ้ ี่เปิ ดรับคนไทยทุกคน ทัง้ ที่เป็ นคริสเตียนและไม่ ได้เป็ นคริสเตียนที่มีความสนใจอยากรูจ้ ักกับ พระเยซูคริสต์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสามัคคีธรรมกับพวกเราได้ทุกที่ทั่วประเทศได้คะ่

กลุ่มต่างๆ Carlisle W. Midlands Manchester Barrow Hemel Hempstead South Shields Huntington Birmingham Worthing London

150+ สมาชิก ทั่ว UK!

ติดต่อพวกเราได้ที่ อ. เดวิด โรบินสัน (+44) 07526 548981 David.Robinson@omfmail.com

/groups/ThaiChristiansUK

อ. แมรี่ โรบินสัน (+44) 07784 510553 Mary.Robinson@omfmail.com

คุณณัช (+44) 07463 561661 nketudom@gmail.com


วิมุติ ไทยแท็กซี่ Email thai_taxi@hotmail.com

UK

ติดต่อรถท่องเที่ยว UK ออฟฟิศเปิดแล้วที่ ไทย

หมู่บ้านเดอะซิมโพนี่ 189/1 ถ.นวลจันทร์ ซ.นวมินทร์ 163 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

ADVERTISING WITH US

ติดต่อ คุณวิมุติ

Tel 004(0)7789872567 Line ID wimutthaitaxi

TH เมืองไทย ติดต่อ

Email Wimutpraputto@hotmail.com Tel คุ ณ แมว 0950735824 Line ID wimutthaitaxi

CALL 020 8846 9960 079 8561 8228 EMAIL advert@thaismile.com

ร้านอาหาร ภัทรา

รับสมัคร ทีมงานในลอนดอน ต�ำแหน่งเชฟ และพนักงานบริการ : รายได้ต่อปี ตามประสบการณ์ + Tronc + ทิป : มีที่พักให้เช่าในราคากันเอง : พักร้อน 28 วันต่อปี : มีชุดท�ำงานและอาหารให้ : เพ็นชั่น สนใจติดต่อ หวิว Bongkoj@snpfood.com โทร. 07767 227 897ENJOY

THE TAST ES OF THE ORIE NT!

k r o P g n a n Pa y r r u C

INGREDIENTS

1 cup (250ml) coconut cream 1 cup (250ml) coconut milk

1/3 cup basic Thai red curry paste

500g pork fillet, thinly sliced diagonally 2 tablespoons palm sugar 2 tablespoons fish sauce

8 kaffir lime leaves, 4 torn, 4 shredded 1/2 cup Thai basil

1 long red or green chilli, thinly sliced Steamed rice to serve

Address 9A Gerrard Street, W1D 5PN London, United Kingdom Tel. 020 7734 3887 Fax 020 7439 8880

METHOD

Combine coconut cream and milk in a bowl. Pour 1/2 the mixture into a wok and cook over high heat for 6-8 minutes or until oil begins to separate. Add curry paste and cook for 2 minutes or until fragrant.

Add pork to wok and stir-fry for 2-4 minutes or until cooked, then add remaining coconut mixture and bring to the boil. Stir in sugar, fish sauce and torn kaffir lime leaves. Simmer for 2-3 minutes, then add 1/2 the basil leaves. Serve curry scattered with remaining basil, shredded kaffir lime leaves and chilli, on top of rice.

New Loon Moon Supermarket Oriental & South East Asian Cuisine