ThaiSmile Isuue 172

Page 1

Still

FREE!

VOLUME 20  ISSUE 172

VO LU M E 2 0 I SS U E 1 72

F R E E COPY

, g n i n r o m d o o ) G : ! e n i h s SunDIFFERENT COLOURS, SAME FEEL

Fly direct twice daily London to Bangkok with the combined, bigger network of THAI and Thai Smile. Enjoy smooth as silk service levels, all priviledges and more destinations. #FlySmootherWithOurSmiles

thaiairways.com thaismileair.com


12 สิงหา เทิดพระบารมี

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เฉลิมขวัญเฉลิมพระชนม์มงคลวาท พระปิ่นราษฎร์ล้นเกล้าชาวสยาม พระเกียรติเกริกเกรียงไกรไทยเรืองนาม พระงดงามจิตประภัสสร์สวัสดิ์ชัย ขอถวายอาเศียรวาทราชบพิตร สิริกิติ์สิริรัตน์ฉัตรสมัย สิริโฉมสิริกรบวรไกล สิริไท้ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ทีมงานผู้ผลิตนิตยสารไทยสไมล์ (นางสาวสาวิกา ขุนราม : ร้อยกรอง)smile E D I T O R

My Sunshine :)

จ�ำได้ว่าผ่านวัยเด็กมาได้ไม่นาน ไม่นานจริงๆ ยังสะดุ้งตื่นบ้างบางคืน ตื่นมาด้วยความตกใจว่ายังท�ำการบ้านไม่เสร็จ ตื่นขึ้นมาก็พบว่ามีลูกนอนข้างๆ แล้วสองคน ในสมัยเรียน จ�ำได้ว่าเวลาแม่เตือนหรือสอนอะไร เราจะไม่ฟัง เพราะคิดว่าสิ่งที่เราคิดนั้นดีกว่าเสมอ บางครั้งก็ใช่ บางครั้งยิ่งไม่ใช่ เวลาตัดสินใจอะไรผิด หลายคนมองเราด้วยความคิดไม่ดี มีเพียงคนเดียวที่ให้ก�ำลังใจ คือ แม่ จ�ำได้ว่าทุกวันเกิด มีความสุขมากเมื่อได้ร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์กับพ่อและแม่ในบ้าน พอโตขึ้นเพลงนั้นก็ออกไปร้องกับเพื่อน ร้องในร้านอาหาร กิน ดื่ม เที่ยว ปล่อยให้แม่รออยู่ที่บ้าน เป็นแบบนี้หลายปีมาก จนออกมาอยู่เองข้างนอก ดูแลตัวเอง งานยุ่ง แม้แต่ตัวเองยังไม่ได้ดูแล นานครั้งโทรกลับไปหา แม่ถามก่อนเสมอว่า “สบายดีไหม” ยังไม่ทันจะได้ถามแม่ว่า “แม่สบายดีไหม” รักของแม่ ไม่เคยหมด และไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปี จาก ‘แม่’ จะกลายเป็น ‘ยาย’ You Always Be My Sunshine.

อย่าลืมส่งความคิดถึงคุณแม่กันนะ :) 4

S O M U C H TO S M IL E A B O U Tsmile C O N T E N T S

, g n i n r o Good m ) : ! e n i h Suns

08 16 18 20 24 30 34 36 38 40 44 48 52 54 58

SMILE SOCIAL SMILE CALENDAR SMILE CHEF SMILE TASTE SMILE TRENDS SMILE INTERVIEW SMILE THINK SMILE LIFE SMILE CURIOUS SMILE STORY SMILE SENIOR SMILE HEALTH SMILE FAMILY SMILE TRAVEL SMILE SHORT STORY

Fresh Start

Virunan Chiddaycha วิรนุ นั ท์ ชิตเดชะ ASSISTANT

FOUNDER / PRESIDENT Dr. Narisa Chauvidul - AW ดร.นริสา เชือ ้ วิดลุ ย์ - AW CONTENT EDITOR CONTENT EDITOR Kanchanit Tantivanitchkit กันต์ชนิต ตันติวาณิชกิจ CONTRIBUTORS Pramaha

V.Vajiramedhi พระมหาวุฒชิ ยั วชิรเมธี Chamnongsri Hanchanlash คุณหญิงจ�ำนงศรี หาญเจนลักษณ์ Werachai Anuworakarn วีระชัย อนุวรกาญจน์ Manta Maythachatchaval มันตา เมธาชัชวาล Kitti Kaewhin กิตติ แก้วหิน Sakon Boonyakiet สกล บุณยเกียรติ Kitty Vongprasert คิตตี้ โวหาร-วงศ์ประเสริฐ Sebastian Holmes เซบาสเตียน โฮมส์ Luke Farrell ลุค แฟร์เรล Surasak Laoprom สุระศักดิ์ เหลาพร Laksawadee Gurney ลักษวดี เกอร์นี่ Asst. Prof. Prakasit Chirappapha ผศ.นพ. ประกาศิต จิรปั ปภา WRITERS Pornthip Satissarat พรทิพย์ สาทิสสะรัต Boonsong Chaletorn บุญส่ง ชเลธร Adisak Phetsong อดิศักดิ์ เพ็ชรสงค์ Passamon Hall พรรษมนตร์ ฮอลล์ MARKETING MANAGER Kadsuda Priyanu เกศสุดา ปรัยนุ Suphavas Varamali สุภวัส วรมาลี DIGITAL MARKETING Nat Ketudom ณัช เกตุอด ุ ม ART Toommeng S. ThaiSmile Media Limited Building 3, North London Business Park Oakleigh Road South, London N11 1GN

OWNER

FOLLOW US ON thaismile.com

Thaismile Magazine UK

FOR ALL ENQUIRIES PLEASE CONTACT

editor@thaismile.com +44 (0) 20 3478 3757, +44 (0) 79 8561 8228

Thaismile Magazine is published by ThaiSmile Media Limited. No part of this publication may be copied or distributed without prior written agreement from ThaiSmile Media Limited.


T H A I S M I L E 172

7


smile S O C I A L

พิ ธีเจริญพระพุ ทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล

PHOTO KITTIUK

ฯพณฯ พิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุง ลอนดอน และภริยา พร้อมด้วยข้าราชการ เป็นประธานใน พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล และท�ำบุญ ตักบาตร เนือ่ งในมหามงคลวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็ จ พระปรเมนทรรามาธิ บ ดี ศ รี สิ น ทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอพระองค์จง ทรงพระเจริญ

8

S O M U C H TO S M IL E A B O U T


THAISMILE 167

9


smile S O C I A L

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องใน โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินน ี าถ พระบรมราชชนนีพระพั นปีหลวง

สถานเอกอั ค รราชทู ต ณ กรุ ง ลอนดอน ร่ ว มกั บ วัดพุทธปทีป และชุมชนไทยในสหราชอาณาจักร จัด กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่ อ งในโอกาสวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษา สมเด็ จ พระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนี พระพั น ปี ห ลวง ประจ� ำ ปี พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๒ โดยช่ ว งเช้ า มี พิ ธี ท� ำ บุ ญ ตั ก บาตรและบรรพชา สามเณรจ�ำนวน ๓ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดพุทธปทีป กรุ ง ลอนดอน โดยมี ข ้ า ราชการ เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หัวหน้าส�ำนักงาน ทีมประเทศไทย และครอบครัว และพสกนิกรไทยใน สหราชอาณาจักรเข้าร่วมพิธี และช่วงบ่ายมีพธิ ถี วาย พระพรชัยมงคล ณ ส�ำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทย กรุงลอนดอน โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานเอก อั ค รราชทู ต ฯ หั ว หน้ า ส� ำ นั ก งานที ม ประเทศไทย และครอบครัว ร่วมลงนามถวายพระพร และกล่าว อาศิรวาทถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติ 10

S O M U C H TO S M IL E A B O U T


T H A I S M I L E 172

Exclusively distributed by

Tel: 01494 434 953 | Fax: 01494 726 387 Email: sales@ascofoods.com | Web: www.ascofoods.com

11


smile S O C I A L

ร่วมลงนามถวายพระพรฯ แด่สมเด็จพระพั นปีหลวง และพระองค์เจ้าโสมสวลี

พลเอก ดร.ธงชัย เกือ้ สกุล ประธานสมาคมผูท้ ำ� คุณประโยชน์ เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ได้น�ำคณะกรรมการ สมาคมฯ เข้ า ถวายพระพรฯ แด่สมเด็จพระพัน ปีห ลวง และพระองค์เจ้าโสมสวลี ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพฯ

12

S O M U C H TO S M IL E A B O U T


T H A I S M I L E 172

13


smile S O C I A L

ทอดผ้าป่าสามัคคีหล่อพระธรรม น�ำศีลห้าสู่เยาวชน

พลเอก ดร.ธงชัย เกื้อสกูล นายกสมาคมผู้ท�ำคุณประโยชน์ เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย พร้อมคณะกรรมการ สมาคมฯ ได้รับเชิญจาก ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ เจ้าของ และประธานบริษทั เฉาก๊วยชากังราว จ�ำกัด ให้เป็นประธาน ทอดผ้าป่าสามัคคีหล่อพระธรรมน�ำศีลห้าสู่เยาวชน และ มอบทุนสนับสนุนโรงเรียนที่ผ่านการประเมินตามตัวชี้วัด ของโครงการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมศี ล ธรรมน� ำ การศึ ก ษา ณ โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ อ.เมือง จ.ก�ำแพงเพชร

14

S O M U C H TO S M IL E A B O U Tsmile C A L E N D A R

UK - TH

August-September 2019

NOTTING HILL CARNIVAL London, England

25 - 26 August

สนุ ก ไปกั บ ขบวนปาร์ ตี้ ที่ใหญ่ที่สุดบนท้องถนน ของลอนดอน ถ่ายรูปกับ สีสัน ของขบวนพาเหรด โยกย้ า ยซ้ า ยขวาไปกั บ ดนตรี ค าริ บ เบี ย น และ เดินชิมอาหารหลากหลาย ให้เพลิดเพลิน JANE AUSTEN FESTIVAL Bath, England

13 – 22 September

ชวนแฟนวรรณกรรมเรื่ อ งดั ง อย่าง Sense and Sensibility และ Pride and Prejudice ไป เยี่ยมเมืองบาธในช่วงเทศกาล เจน ออสเตน มีการน�ำเดินชม เมือง เวิร์คช้อป คอนเสิร์ต และ งานเต้นร�ำ BRITISH SCIENCE FESTIVAL

SAMUI FESTIVAL 2019

10 – 13 September

สัมผัสกับความเป็นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้ได้รจู้ กั และเข้าใจวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวสุราษฎร์ธานี ภายในงานมีการวิง่ สมุยมาราธอน Samui Trail แข่งขันจักรยานรอบเกาะ ชมงานศิลปะ Art Lane, Food Street, OTOP, อาหารพืน้ เมือง, ท่องเทีย่ ว ชุมชน OTOP นวัตวิถี และการแสดงดนตรี อีกมากมาย

Coventry, England

จัดขึน้ เป็นประจ�ำทุกปีโดยสมาคมวิทยาศาสตร์ แห่งประเทศอังกฤษเพือ่ รวบรวมนักวิทยาศาสตร์ ชัน้ แนวหน้าของสหราชอาณาจักร นักข่าวและ สมาชิกอีกกว่าหมื่นคน มีกิจกรรมการบรรยาย การโต้ ว าที ส� ำ หรั บ ผู ้ ใ หญ่ ไ ปจนถึ ง กิ จ กรรม ส�ำหรับโรงเรียนและครอบครัว 16

S O M U C H TO S M IL E A B O U T

Koh Samui, Surat Thani

14 – 19 Septembersmile C H E F

Easy

RECIPE

Chilli and Red Turmeric Mussels

WITH WILD GINGER, MINCED PRAWNS & GREEN PEPPERCORNS

18

S O M U C H TO S M IL E A B O U T


T H A I S M I L E 172

SEBBY HOLMES Head Chef, Farang London faranglondon.co.uk

T

his is a little wok full of all my favourite things, a perfect one to crack out on a sunny day in the garden with a bottle of wine. Using a wok is ideal for cooking mussels, as the bowl shape allows for all mussels to be adequately submerged in the sauce so when the lid goes on to steam, they take around 30-40 seconds to cook perfectly. WORDS / PHOTO SEBBY HOLMES

SERVES 2 / GF 500g, mussels, cleaned and barnacles removed 100g, prawns, peeled, de-veined and roughly minced with a knife or cleaver 5 long red chillies, de seeded and roughly chopped 10g, fresh red turmeric, peeled and roughly chopped (1 teaspoon of dried turmeric can be used instead) 4 cloves garlic, peeled 10g, wild ginger, krachai, peeled and roughly chopped (regular ginger can be used instead but is different) 2 tablespoons vegetable oil 1 tablespoon cleaned and chopped coriander roots ½ teaspoon coarse sea salt 5g, green peppercorns, scraped off the stem 10g, Thai sweet basil 100ml fish stock 150ml, coconut cream 2 tablespoons fish sauce 1 tablespoon, thick tamarind water 4 spring onions, thinly sliced 8 Thai shallots, peeled and sliced

Firstly, make the paste. Using a pestle and mortar pound together the red chilli, garlic, coriander roots, fresh turmeric and ginger, use the sea salt as an abrasive. Next heat the vegetable oil in a hot wok and the add the paste to the oil, continue to scrape and stir this paste for a minute or so until it begins to turn golden brown. Next add the green peppercorns and stir fry for a further 20 seconds to release the flavour. Next de-glaze the wok with the fish sauce, stock and half the coconut cream, stir well and the add the mussels and minced prawns, give a gentle toss being careful not to damage any mussel shells and then place the wok lid on and leave to steam for 2 minutes, then remove the lid and gently shake. The mussels should have all popped open and the prawns should be pink in colour and hot throughout. At this stage add the tamarind, Thai basil, spring onion, Thai shallots and the rest of the coconut cream and then gently sir all ingredients together, it should taste creamy, fishy and savoury, with a mild chilli kick. Serve with cheeks of limes to squeeze over the top and finger bowls.

See you next time, EAT WELL

19


smile TA S T E

ข้าวมัน ไก่

ตอนดิฉันเป็นเด็ก ชอบเล่นขายข้าวแกงกับน้องๆ ไปเก็บดอกไม้สีต่างๆ อัญชัน บานเย็น บานไม่รู้โรย มาเล่นท�ำกับข้าว ใครจะรู้ว่าวันหนึ่งดิฉันจะได้มา ‘เล่น’ ท�ำกับข้าวจริงๆ แบบมีคนจ้างให้เล่นซะด้วย WORDS / PHOTO CHEF KITTY VONGPRASERT ILLUSTRATE SHUTTERSTOCK

20

S O M U C H TO S M IL E A B O U T


T H A I S M I L E 172

ทุ ก ๆ วั น ของดิ ฉั น จึ ง ไม่ เ หมื อ นไปท� ำ งาน แต่เหมือนไปเล่นเสียมากกว่า เหมือนอย่างที่ เค้ า พู ด กั น ว่ า ‘ได้ ใ ช้ ชี วิ ต เหมื อ นฝั น ’ ซึ่ ง ในกรณีของดิฉนั คงต้องเรียกว่าเกินฝัน เพราะ ไม่เคยนึกเคยฝันว่าชีวติ นีจ้ ะได้มาเป็นเชฟ... จริงๆ นะตัวเอง คนชอบถามว่าไปเรียนมาจากไหน เมื่อก่อน ไม่เคยคิดว่าท�ำกับข้าวจะต้องเข้าห้องเรียน แค่ ช อบ มาฝึ ก มาหั ด ก็ น ่ า จะท� ำ เป็ น แล้ ว ห้องเรียนของดิฉันคือร้านอาหารของคุณอา ที่มีคุณป้าและคุณอาเป็นครูเชฟที่สอนจริง ลงสนามจริง เสิร์ฟลูกค้าจริงๆ ฉะนั้นจะผิด ไม่ได้เลย เพราะนัน่ หมายถึงชือ่ เสียงของร้าน อาหาร ดิฉนั เรียนทีโ่ รงเรียนนีม้ า 12 ปี กว่าจะมีความ มั่นใจในการครีเอทเมนูของตัวเอง ลองผสม รสชาติต่างๆ วัตถุดิบที่แปลกใหม่ มันท�ำให้ การเรียนรู้มีสีสันขึ้นมาก มารู้ตัวอีกทีดฉิ นั ก็ หลงรักการท�ำอาหารอย่างถอนตัวไม่ขึ้น และ มารู้ตัวอีกที ดิฉันก็กลายเป็นป้าไปแล้ว

ข้าวมันไก่ที่ดี น�้ำจิ้มต้องเด็ด เนื้อไก่ต้องต้มพอดี ไม่แห้ง และยังมีความชุ่มชื้นของเนื้อไก่ น�้ำซุปต้องกลมกล่อม ข้าวจะต้องหอมนุ่มนวล ไม่เละและไม่แข็งจนเกินไป ร่วนนุ่มพอดีๆ หอมกลิ่นขิง

ที นี้ เ รามาคุ ย เรื่ อ งเมนู ฉ บั บ นี้ กั น ดี ก ว่ า ขอน�ำเสนอข้าวมันไก่สูตรไหหล�ำที่วิธีท�ำ จะว่าง่ายก็ไม่ใช่ จะว่ายากก็ไม่เชิง แต่มนั ต้องมีเทคนิค ซึ่งวันนี้จะมาบอกสูตรเด็ด เคล็ดลับแบบไม่หวงไม่กั๊กกันเลยทีเดียว คนท�ำกับข้าวไม่ค่อยเป็นก็น่าจะท�ำตาม สูตรนีไ้ ด้ไม่ยาก แอบกระซิบนิดนึงเลยว่า เมนูนี้เป็นเมนูแรกๆ ที่นักเรียนเชฟอย่าง ดิฉันตอนนั้นลองท�ำแบบไม่ค่อยมั่นใจ แต่ ก็ ยั ง ออกมาอร่ อ ยถู ก ปากทุ ก คน ฉะนั้นท่านผู้อ่านอย่ากลัวที่จะลงมือท�ำ ทุ ก อย่ า งต้ อ งใช้ ก ารฝึ ก ฝนจนกว่ า จะ ส�ำเร็จ ท�ำอาหารก็เช่นกัน ข้าวมันไก่เดิมทีเป็นอาหารของชาวจีน ไหหล�ำหรือไหหนาน เป็นอาหารยอดฮิต ที่มีอยู่ในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ล่วงเลยไปจนถึงสิงคโปร์และมาเลเซีย ด้วย (น่าจะมี timeline เหมือนกันกับ หอยทอด) คือเป็นอาหารจานเดียว ที่เป็น ทีน่ ยิ มกินกันได้ทกุ มือ้ ทุกเวลา เหมาะกับ การพกพาเป็น pack lunch ห่อไปกิน ตามสถานที่ต่างๆ ได้แบบสะดวกสบาย แหม...พูดแล้วคิดถึงตอนเข้าค่ายลูกเสือ คนทีค่ วบคุมน�ำ้ หนัก นีค่ อื อาหารทีเ่ หมาะ สมมาก เพี ย งแค่ กิ น กั บ ข้ า วขาวและ ไม่ตอ้ งกินหนังไก่ แค่นกี้ จ็ บ แต่ถา้ ใครยัง ต้องการสูตรแบบฮาร์ดคอร์ ข้าวมันไก่ แบบแท้และดัง้ เดิม ก็มงุ มาทางนีเ้ ลยจ้า เชฟเอาใจทุกระดับประทับจายยย

ข้าวมันไก่ที่ดี น�้ำจิ้มต้องเด็ด เนื้อไก่ต้อง ต้มพอดี ไม่แห้งและยังมีความชุ่มชื้น ของเนือ้ ไก่อยูเ่ ต็มๆ น�ำ้ ซุปต้องกลมกล่อม รสชาติซุปไก่แบบไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่ม แค่โรยพริกไทยป่นลงไปก็ซดได้คล่องคอ แล้ ว ข้ า วจะต้ อ งหอมนุ ่ ม นวลไม่ เ ละ และไม่ แ ข็ ง จนเกิ น ไป ร่ ว นนุ ่ ม พอดี ๆ หอมกลิ่นขิง สูตรนีเ้ ป็นสูตรทีค่ ณ ุ ป้าของดิฉนั ทีร่ วบตึง ประสบการณ์ ก ารกิ น ข้ า วมั น ไก่ ข อง หลายๆ ร้านแล้วน�ำมาประยุกต์เป็นสูตร ของตัวเอง ดิฉันโชคดีมากๆ ที่ได้รับการ ถ่ายทอด... คายตะขาบ... เฮ้ย! ไม่ใช่ละ่ ... ฮ่ า ๆๆ การถ่ า ยทอดสู ต รอาหารที่ เ ป็ น ต�ำรับเฉพาะของครอบครัว ที่จริงๆ จะ ต้องโม้ได้เลยว่าดิฉันเป็นหลานคนเดียว ที่ได้รับการสอนโดยตรงจากมาสเตอร์ ตัวแม่เลย...นะ...จิบอกไห่... ข้ า วมั น ไก่ เ หมาะเป็ น อาหารส� ำ หรั บ ครอบครัวมากๆ เพราะท�ำทีก็เลี้ยงคนได้ เป็นกองทัพ แต่ส�ำหรับคนโสดถ้าอยาก ท�ำก็ได้ใครจะว่า แพคไว้เป็นกล่องเอา ออกมาอุน่ กินได้หลายมือ้ ถ้าไม่อยากกิน คนเดียวก็โทรเรียกเพื่อนมาช่วยรุมสกรัม แพร้ พ เดี ย วก็ ห มด สู ต รนี้ บ อกเลยว่ า ถ้าท�ำให้คนรักชิมก็อาจมีเกณฑ์สละโสด ได้ในเร็ววัน แบบชิมวันนี้ พรุ่งนี้ให้แม่ มาขอเลย...เหอๆๆ... #อร่ อ ยจนต้ อ ง ร้องขอชีวิต

21


Easy

RECIPE

ข้าวมันไก่ สูตรคุณป้า ข้าว

ข้าวหอมมะลิ 2 ถ้วยตวง ข้าวเหนียว 1/2 ถ้วยตวง กระเทียมบด 2 หัว น�้ำมันไก่ 1/4 ถ้วยตวง ขิง 1 แง่ง (ขนาดประมาณ 1/2 ฝ่ามือ) น�้ำซุป/ไก่ต้ม

ไก่บ้าน (Corn-fed Chicken) 1 ตัว เกลือสมุทรแบบเม็ด 1/2 ถ้วยตวง (ส�ำหรับขัดหนังไก่) เม็ดพริกไทยขาวบุบ 1 ชต. น�้ำจิ้ม

กระเทียมบด พริกขี้หนูสับ น�้ำมะนาว น�้ำส้มสายชู ซีอิ้วขาว เต้าเจี้ยวด�ำบด น�้ำตาลทราย ขิงสับ

2 หัว 20 เม็ด 1/4 ถ้วยตวง 3 ชต. 3 ชต. 1/2 ถ้วยตวง 1/4 ถ้วยตวง 3 ชต.

จัดเสิร์ฟ

ผักชีเด็ดใบส�ำหรับโรย แตงกวาปอกเปลือกหั่นบาง พริกขี้หนูสับ ขิงสดสับ ต้นหอมหั่นส�ำหรับโรยน�้ำซุป

22

S O M U C H TO S M IL E A B O U T

วิธีท�ำ

ท� ำ ไก่ ต ้ ม โดยล้ า งไก่ ใ ห้ ส ะอาด ตั ด มั น ไก่ ที่ อ ยู ่ ใ นท้ อ ง ออกมาเตรี ย มไว้ ส� ำ หรั บ ท� ำ ข้ า วมั น ขั ด ผิ ว ไก่ ด ้ ว ย เกลือสมุทรแบบเม็ดให้ทั่วประมาณ 5 นาที แล้วล้างออก ด้วยน�้ำอีกที ต้มน�้ำในหม้อด้วยไฟแรงจนเดือด ค่อยๆ หย่อนไก่ใส่ลงหม้อ ใส่เกลือ 1 ชต. ต้มด้วยไฟแรงนาน 5 นาทีแล้วลดไฟลงเป็นไฟกลาง ต้มต่ออีก 45 นาที ปิ ด ไฟ ปิ ด ฝาหม้ อ เพื่ อ ให้ ไ ก่ ร ะอุ ใ นหม้ อ น�้ ำ ร้ อ นอี ก 10-15 นาที ยกไก่ขนึ้ น้อคน�ำ้ เย็นจัด แขวนผึง่ ให้สะเด็ดน�ำ้ ท�ำข้าวมันโดยใส่มันไก่ลงเจียวให้หอม ใช้ไฟกลาง ใส่ กระเทียมลงผัดให้เหลืองหอม ใส่ขิงทุบ ใส่ข้าวหอมมะลิ และข้าวเหนียวลงผัดให้น�้ำมันเคลือบ ตักใส่หม้อหุงข้าว ไฟฟ้า ใส่น�้ำต้มไก่ 5 ถ้วยตวง แล้วกดหุงตามปกติ ท�ำน�้ำจิ้มโดยเคี่ยวเต้าเจี้ยว น�้ำส้มสายชู น�้ำตาล และ ซีอิ้วขาวรวมกันใจหม้อด้วยไฟอ่อน จนน�้ำตาลละลาย และไม่มกี ลิน่ ฉุนน�ำ้ ส้มสายชู ยกลงจากเตา เติมน�ำ้ มะนาว พักไว้ให้เย็น ใส่ขิงและพริกขี้หนฆู คนให้ทั่ว


T H A I S M I L E 172

o t y d a e R Serve! วิธีจัดเสิร์ฟ ตักข้าวมันใส่จาน สั บ เนื้ อ ไก่ เ ป็ น ชิ้ น จั ด วาง บนข้าวมัน วางแตงกวาข้างๆ โรยใบผั ก ชี เสิ ร ์ ฟ กั บ น�้ ำ จิ้ ม และน�้ำซุปไก่

Sugar & Sunshine

www.sugarandspice15.com

For those of you who would like to entertain but don’t want to cook(or are unable to for whatever reason), you could let me do the job for you! You can now check out my new website at www.sugarandspice15.com for all your bespoke catering service needs. You can also follow me on Instagram: @sugar_and_sunshine | @chefcanteen | @15sugarspice15 for my foodie footage and everything else!

23


smile T R E N D S

ALL THE

TRENDS YOU NEED TO KNOW เดือนนี้มีหลายอย่างที่เกิดขึ้นรอบโลกของเรา มาเริ่มที่วงการภาพยนตร์ก่อนเป็นไร WORDS EDDY CHANG PHOTO / ILLUSTRATE SHUTTERSTOCK

24

S O M U C H TO S M IL E A B O U T


T H A I S M I L E 172

MOVIE หนั ง ตั ว อย่ า งของ Cats ก� ำ ลั ง สร้ า ง ความไม่มั่นใจให้กับแฟนๆ

Cats เป็นละครเวทีที่โด่งดังและเปิดแสดงมาหลาย ร้อยรอบ เนื่องจากได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง และล่าสุดได้มกี ารรีเมคท�ำเป็นภาพยนตร์ โดยนักแสดง ระดับแม่เหล็กอย่าง เจนนิเฟอร์ ฮัดสัน, จูดี เดนช์, เอียน แมคเคลเลน , เจมส์ คอร์เดน และเทย์เลอร์ สวิฟต์ และก�ำกับโดย ผู้ก�ำกับรางวัลออสการ์ ทอม ฮูเปอร์ ที่เคยฝากผลงานไว้กับ The King’s Speech, Les Misérables และ The Danish Girl เรียกว่าแค่เห็นชื่อก็น่าเข้าไปดูแล้ว แตค่ปัญหาก็คือ โปรดักชัน่ ของภาพยนตร์ทเี่ ลือกใช้คอมพิวเตอร์กราฟฟิก ที่สื่อให้เห็นนักแสดงในแบบครึ่งคนครึ่งสัตว์ จนเกิด เสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่ามันด฿แปลกและ “ไม่น่าดู” เรื่องนี้อธิบายได้โดยหลักจิตวิทยาว่าเป็นภาวะ “หวาด กลัวสิง่ ทีค่ ล้ายมนุษย์แต่ดรู วู้ า่ ไม่ใช่’ ภาวะนีค้ อื อะไร ไป หาค�ำตอบกัน ภาวะนี้เราเรียกกันว่า “Uncanny Valley” นั่นคือการที่ เราสิง่ หนึง่ เหมือนมนุษย์ แต่ดแู ล้วรูว้ า่ ไม่ใช่ ซึง่ จะท�ำให้ คนทีเ่ ห็นรูส้ กึ คัง้ แต่ขยะแขยง ไปจนกระทัง่ ถึงหวาดกลัว ค�ำว่า “Uncanny Valley” ถูกใช้เป็นครัง้ แรกเมือ่ ปี 1970

โดยนักหุ่นยนต์วิทยาชาวญี่ปุ่น มาซาฮิโระ มาซิ และมันก้ไม่ใช่เรือ่ งใหม่ในวงการภาพยนตร์ เพราะหลัก การนี้ถูกน�ำมาใช้ตลอดเวลาในหนังที่ต้องการสร้าง ความรูส้ กึ หวาดกลัว สงสัยหรือว่าสร้างความไม่แน่นอน ให้กับคนดู อย่างตุ๊กตาผีแอนนาเบลล์ในเรื่อง Annabelle ก็ใช่ หนังซอมบี้ก็เป้นตัวอย่างหนึ่ง ตลอดจนตัว ละครในหนังดังอย่าง X-Men ก็ถือว่าจัดอยู่ในหมวดนี้ เช่นกัน แต่ขึ้นอยู่กับความหนักเบาตามเจตนาของผู้ สร้าง เจฟฟ์ หยาง เขียนบทความในซีเอ็นเอ็นเกีย่ วกับเรือ่ งการ เลือกทิศทางของภาพยนตร์ Cats ว่าจริงๆ แล้ว เขา สามารถเลือกใช้แนวทางของการออกแบบตัวละครได้ หลายแบบ เช่ น ใช้ เ ทคโนโลยี ที่ ท� ำ ให้ ค าแรกเตอร์ ‘เหมือนจริงมาก’ และออกไปทางแอนิเมชันได้ เหมือน กับที่ The Lion King เวอร์ชันใหม่ ซึ่งถึงจะแปลกๆ ไป บ่างที่เราเห็นสิงโตที่เหมือนจริงร้องเพลง แต่คนดูยัง เข้าใจได้มากกว่า การท�ำตัวละครสัตว์ให้มีใบหน้าเป็น คน ซึง่ เสีย่ งกว่า แต่เข้าใจว่าสตูดโิ อคงหวังสูงไม่นอ้ ยกับ ภาพยนตร์เรื่องนี้ เพราะดูจากชื่อนักแสดงและผู้ก�ำกับ แล้ว เรียกว่าชอบไม่ชอบก็ต้องขอเข้าไปดู ไม่แน่มัน อาจสร้างความประทับใจได้มากกว่าคิดก้เป็นได้ Cats วางก�ำหนดเข้าฉายในสหรัฐฯ 20 ธันวาคมนี้

25


MOVIE 2019 ปีทองของดิสนีย์

ด้วย “Captain Marvel” และ “Aladdin” ใน สนีย์กวาดรายได้จากหนังทุกเรื่องไปแล้ว 7,670 ล้านดอลลาร์ ซึง่ ถือเป็นสถิตใิ หม่ของ The Lion King ภาครีเมคทีท่ ำ� แอนิเมชัน่ ให้ ฉบับท�ำใหม่ใช้นกั แสดงจริง สตูดโิ อ ออกมาเหมือนจริง ณ สิ้นเดือนกรกฏาคม สามารถท�ำรายได้ผ่านหลักหนึ่งพันล้าน The Lion King ท�ำรายได้ในตลาดอเมริกาไป เหรียญไปแล้วเรียบร้อย ซึง่ เป็นภาพยนตร์ แล้วกว่า 360 ล้านดอลลาร์ และตลาดต่าง ยังมีอกี หลายเดือนและหลายเรือ่ งให้ดสิ นีย์ เรือ่ งที่ 4 ในปีนขี้ องดิสนียท์ สี่ ามารถท�ำรายได้ ประเทศเกือบ 640 ล้านดอลลาร์ โดยได้แรง โกยเงินต่อ เริม่ จาก “Frozen 2” “Maleficent อย่างน่าพอใจและใช้เวลาเพียง 19 วันเท่านัน้ หนุนอย่างมากจาก ตลาดจีน อังกฤษและ 2” และ “Star Wars: The Rise of Skywalker” บราซิล พูดได้วา่ ตอนนีด้ สี นียก์ ลายเป็นสตูดิ ซึง่ ดูจากลิสต์ของหนังแล้ว มีโอกาสสูงมากที่ หนังสามเรือ่ งก่อนหน้าทีส่ ามารถทรายได้ทะลุ โอผลิตภาพยนตร์ที่สาามารถท�ำเงินเป็น ดิสนีย์จะท�ำสถิติใหม่โดยสามารถขาย ตั๋ว พันล้าน ก็มี “Avengers: Endgame” ทีต่ อน สัดส่วนมากทีส่ ดุ ในฮอลลีวดู้ ด้วยส่วนแบ่ง ภาพยนตร์ทั่วโลกทะลุหลัก 10,000 ล้าน นีก้ ลายเป็นหนังท�ำรายได้สงู สุดอันดับหนึง่ การตลาดเกือบ 38% ของตลาดหนังใน ดอลลาร์ในปีนี้ ตลอดกาลไปแล้วแซงหน้า Titanic ตามมา ประเทศ ส่วนในตลาดต่างประเทศนัน้ ปีนี้ ดี

26

S O M U C H TO S M IL E A B O U T


T H A I S M I L E 172

MUSIC เพลง ‘Baby Shark’ ก�ำลังถูกใช้เป็นอาวุธในฟลอริด้า

เพลง Baby Shark ที่มีท�ำนองติดหู และ มียอดคนดูมากกว่า 3 พันล้านครั้ง(คุณ อ่านไม่ผิด มันมากกว่าเพลงฮิตของจัส ติน บีเบอร์ เสียอีก) เป็นเพลงที่ได้รับ ความนิยมในหมูเ่ ด็กๆ เนือ่ งจากมีทำ� นอง เรียบง่าย เนือ้ หาไม่ซบั ซ้อนใครๆ ก็รอ้ งได้ หากคุณพิมพ์คำ� ว่า Baby Shark ในยูทปู จะพบว่ า มี ค นน� ำ เอาเพลงนี้ ไ ปทเป็ น เวอร์ชั่นต่างๆ มากมาย ไม่เว้นแม้แต่ โปเกมอนก็ยังท�ำเพลงนี้

และเป็นการกระตุ้นให้คนไร้บ้านไปหา ที่พักที่เหมาะสมที่จัดไว้ให้กับพวกเขา โดยเฉพาะ

เจ้าหน้าทีเ่ มือง เวสต์ พาล์ม บีช เปิดเพลง Baby Shark และ Raining Tacos(เพล งฮิตในหมู่เ ด็ก พรีทีน อีก เพลง ท�ำนอง คล้ายๆ กับเพลง Go West ของ Pet Shop Boy) วนไปวนไปมาทั้งคืน เพื่อ ป้องกันไม่ให้คนไร้บา้ นมานอนในอาคาร Lake Pavillion อาคารกระจกใสบริเวณ ริมน�้ำ ซึ่งถูกใช้เป็นสถานที่จัดงานต่าง ๆ มากกว่า 160 งานในแต่ละปี

มีการตอบโต้กันไปมาระหว่างสองฝ่าย ซึง่ ผูว้ า่ เมืองเวสต์ พาล์ม บีช ก็บอกว่า เขา พอเข้าใจได้ว่าคนไร้บ้านชอบมานอนที่ Lake Pavillion เพราะอาคารตัง้ อยูร่ มิ น�ำ้ มีสนามหญ้า มีลมพัดเย็นสบาย แต่ช่วง ที่ผ่านมามีคนไร้บ้านทิ้งขยะและสิ่งของ ต่างๆ ไว้บริเวณหน้าทางเข้าอาคาร

แต่ ก็ ไ ม่ ไ ด้ มี ค นเห็ น ด้ ว ยไปเสี ย หมด แม้ว่าเพลงจะดูไม่มีพิษมีภัยและเป็น เพลงเด็ก

แต่นกั รณรงค์เพือ่ คนไร้บา้ นมองว่านีเ่ ป็น วิธีที่โหดร้าย ท�ำให้กลุ่มคนที่มีปัญหา ชีวิตอยู่แล้วต้องเป็นทุกข์มากขึ้นไปอีก Baby Shark ได้ถูกน�ำมาใช้เป็นอาวุธ เพราะการนอนเป็นสิ่งส�ำคัญต่อสุขภาพ ใหม่ ในเมืองเวสต์ พาล์ม บีช รัฐฟลอริดา้ กายและสุขภาพจิตของมนุษย์ และยัง เพื่อขับไล่คนไร้บ้านไม่ให้นอนในท�ำเล ประณามการใช้เพลงไร้เดียงสาของเด็ก เพื่อวัตถุประสงค์ที่เลวร้ายอีกด้วย ทองของเมือง

ซึ่ ง เป็ น ปั ญ หาในการท� ำ ความสะอาด และจัดเก็บ และเขาคิดว่าคนที่จ่ายเงิน สือ่ ท้องถิน่ เมือง เวสต์ พาล์ม บีช รายงาน เช่าอาคาร Lake Pavillion เพื่อจัดงาน ว่า อาคาร Lake Pavillion นีท้ ำ� เงินให้กบั ควรได้สทิ ธิใ์ ช้สถานทีท่ สี่ ะอาดสะอ้าน ไร้ เมื อ งถึ ง ปี ล ะ 240,000 ดอลล่ า ร์ สิ่งรบกวนอย่างเต็มที่ (ประมาณ 7,400,000 บาทต่อปี) และ เป็ น เรื่ อ งจ� ำ เป็ น ที่ ต ้ อ งท� ำ ให้ บ ริ เ วณที่ ผู้ว่าเมืองเวสต์ พาล์ม บีช บอกกับ The ถื อ ว่ า “เป็ น หน้ า เป็ น ตา” ของเมื อ งดู Washington Post ว่า ที่ผ่านมา การเปิด เพลงวนไปวนมานี้ ได้ผลอย่างทีต่ อ้ งการ สะอาดสะอ้านอยู่เสมอ เขาเองก็บอกว่าทั้งสองเพลงเป็น “เพลง Keith James ผู้ว่าเมือง เวสต์ พาล์ม บีช ที่น่าร�ำคาญมากๆ” บอกว่ า นี่ เ ป็ น เพี ย งมาตรการชั่ ว คราว 27


TECHNOLOGY ศึกสมาร์ทโฟนปลายปี ดุเดือดยิ่งกว่าวิมเบอร์ดัน

เข้ า สู ่ ไ ตรมาสที่ ส ามของปี และเป็ น ไตรมาสทีจ่ ะมีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนระดับ เรือธงของแบรนด์ใหญ่ๆ จากทั่วโลก เพื่อ ดึงเงินจากกระเป๋าลูกค้าช่วยปลายปี ซึ่ง เรียกว่าเป็นปีที่แม้ว่าจะดูเหมือนยังไม่มี การก้าวกระโดดของเทคโนโลยีให้เห็นมาก นัก แต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเอา เสียเลย เริม่ ต้นด้วยเดือนสิงหาคมนี้ กับ Samsung Galaxy Note 10 สิ่งที่น่าสนใจ ก็น่าจะอยู่ ที่ชิพเซ็ตใหม่ Snapdragon 855 ส่วนชุด กล้องน่าจะยกมาจาก Samsung Galaxy S10 ทีอ่ อกไปก่อนหน้าทัง้ หมด(การปรับปรุ เรือ่ งกล้องครัง้ ใหญ่ น่าะจอยูป่ หี น้า) ซัมซุง อาจเพิม่ ความจุมากขึน้ ให้เป็น 1 เทราไบต์ ส่วนความสามารถอืน่ ๆ คิดว่าไม่ได้มอี ะไร เปลี่ยนแปลงมากนัก นอกจากความหลา กลหลายของราคาทีน่ า่ จะมีมากขึน้ เพือ่ ให้ ผู้บริโภคตัดสินใจได้ง่ายขึ้น ถัดจากการเปิดตัว Note 10 ก็นา่ จะเป็นคิว ของ Huawei Mate 30 มีขา่ วลือหนาหูเรือ่ ง ของการพัฒนาเลนส์ชดุ ใหม่รว่ มกับโซนี่ ใน การท�ำชิพแยกเพื่อใช้กับกล้องแต่ละตัว เพื่อให้ได้คุรภาพระดับเทียบเท่ากับกล้อง มืออาชีพ อาจมีความสามารถใหม่ๆ เข้ามา ให้กับผู้รักการถ่ายภาพเช่นการถ่าย วีดโี อขาวด�ำ Huawei น่าจะ ยังมีสามไซส์ให้เลือกเช่น เดิ ม และน่ า จะมี รุ ่ น ที่ สามารถใช้กับปากกาส ไตลัสได้ด้วย

เซอร์ที่ไม่ต้องแตะที่หน้าจอก็สามารถบัง คับฟังก์ชั่นต่างๆ ได้ สว่นกล้องมีการเพิ่ม เป็นสามเลนส์ เหมือนสมัยนิยม ทีน่ า่ สนใจ ก็คอื กูเกิล้ จะเพิม่ ฟังก์ชนั่ คล้ายๆ กับ Face ID ของไอโฟนแต่ จ ะท� ำ ได้ ดี ก ว่ า ด้ ว ย เซ็นเซอร์ที่กูเกิ้ลพัฒนาขึ้นซึ่งโปรเจคนี้พัม นามาตัง้ แต่ปี 2016 กูเกิล้ ยังออกมายืนยัน ในเรื่องความปลอดภัยและความเป็นส่วน ตัวว่า เทคโนโลยีจดจ�ำใบหน้าของก๔เกิ้ล จะไม่มกี ารส่งข้อมูลออกมาจากเครือ่ งเป็น อันขาด ฉะนั้นมั่นใจได้ว่าข้อมูลจะไม่รั่ว ไหลออกไปไหน(จริงเหรอ?) และปิดท้ายด้วยไอโฟนจากแอปเปิล้ ซึง่ ถึง แม้ยอดขายของไอโฟนจะตกลงมากกว่า ร้อยละ10 แต่ไอโฟนก็ยัง “เชื่อมั่น” ว่า ผลิตภัณฑ์ไอโฟนตัวใหม่ก็ยังจะได้รับการ ตอบรับจากแฟนานุแฟนเป็นอย่างดี มีขา่ ว เล็ดลอดมาว่าไอโฟนสั่งชิ้นส่วนเพื่อผลิตไิ โฟนใหม่กว่า 75 ล้านเครือ่ ง โดยไอโฟน 11 จะยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม มากนัก นอกจากล้องที่เพิ่มมากขึ้น รอย บากก็ยงั จะมีเหมือนเดิม ฟังก์ชนั่ 3D touch อาจถูกเอาออกเพือ่ ลดต้นทุนและใส่ชอื่ อืน่ เข้ามาแทน (แต่อาจเป็นเทคโนโลยีเดิม หรืออาจไม่ถกู พูดถึงก็เป็นได้) เทคโนโลยีที่ อาจเพิ่มเข้ามาก็น่าจะมีความสามารถใน การแชร์แบตเตอร์รี่ คุณสมบัตกิ ารชาร์จเร็ว และชิพตัวใหม่ที่น่าจะยังท�ำให้ไอโฟนได้ คะแนนเรื่องความเสถียรและความเร็วมา เป็นอันดับต้นๆ เช่นเคย เรายังมองเห็นจุด ขายของไอโฟนได้ไม่ชชัดเจนนัก แต่คิดว่า น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในปีหน้า มากกว่าทั้งเรื่องโมเดมใหม่ที่แอปเปิ้ลไป ซื้อกิจการโม เด็มจากอินเทลและความ สามารถในการรองรับ 5G ไอโฟน 11 น่า จะมาใน 3 โมเดลเช่นเดิม ซึ่งแม้ว่าจะเป็ “ตัวถูก” ของแอปปเิ้ล ก็ยังแพงกว่าชางบ้า นอยู่ดี

Google Pixel 4 ก็ปล่อย โฆษณาออกมาให้ เ ห็ น กั น จะๆ แล้ ว เกี่ ย วกั บ ความสามารถของเซ๋ น รักใครชอบใครเก็บเงินรอไว้ได้เลย 28

S O M U C H TO S M IL E A B O U T


健康是開心生活


smile I N T E R V I E W

JAL FASHION UK

แบรนด์ไทยที่ก้าวไกลระดับสากล ThaiSmile ได้รับเกียรติจาก คุณนิก จิรวรรณ ลิวอิส เจ้าของและผู้ก่อตั้ง แบรนด์ JAL Fashion UK และคุณดา ลัดดาวรรณ เพ็ งประโคน ที่ควบหลายต�ำแหน่ง ทั้งแบรนด์แมเนเจอร์ ช่างแต่งหน้าและคู่หูคนสนิทของคุณนิก เรามาพู ดคุยท�ำความรู้จักกับสองสาวคนเก่ง ที่ปลุกปั้น JAL Fashion UK ให้ก้าวไกลในระดับสากล WORDS/PHOTOS

30

S O M U C H TO S M IL E A B O U T

คุณจรินทร์


T H A I S M I L E 172

เติบโตที่เมืองไทย

นิกกับดา มีอุดมการณ์เดียวกัน คือต้องการสร้างชื่อเสียง ให้กับประเทศ และได้ท�ำ สิง ่ ที่เรารักควบคู่ไปด้วย จึงตัดสินใจที่จะสร้างสรรค์ ผลงานทางด้านแฟชั่น ไปด้วยกัน

คุณนิก: นิกเติบโตมาจากครอบครัวเล็กๆ ในจังหวัดบุรีรัมย์ มีพี่สาวหนึ่งคนกับพี่ชาย หนึ่ ง คน ครอบครั ว ของนิ ก เป็ น เกษตรกร แต่ คุ ณ พ่ อ ชอบร้ อ งเพลงเป็ น งานอดิ เ รก ท� ำ ให้ นิ ก เห็ น พ่ อ ในเส้ น ทางสายบั น เทิ ง มาตั้งแต่เด็กๆ นิกคิดว่านี่คงเป็นจุดหนึ่งที่ ท�ำให้นิกหลงไหลในเส้นทางสายนี้ก็เป็นได้ คุณดา: ดาเกิดที่จังหวัดบุรีรัมย์เหมือนกัน ค่ะ ครอบครัวของดาก็เป็นเกษตรกรเช่นกัน ท�ำไร่ท�ำนาตามประสาคนบ้านนอก ตอน เล็กๆ ค่อนข้างล�ำบาก เคยคิดมาตลอดว่า อยากเรียนสูงๆ พอดีโชคชะตาน�ำพาท�ำให้ ดาได้มีโอกาสมาเรียนแต่งหน้าที่ลอนดอน มันยากมากๆ ส�ำหรับดา ภาษาอังกฤษก็แย่ ต้องเขียนรายงานทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษ แต่ก็พยายามอดทนสู้ เรียนจนจบมาได้ คุณนิกกับคุณดารู้จักกันมาก่อน

คุณนิก/คุณดา: ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลย ค่ะ (พูดพร้อมกันแล้วยิ้ม) คุ ณ ดา: ดาเจอกั บคุ ณ นิ กที่ ง านแห่ ง หนึ่ ง วั น นั้ น ดาไปแต่ ง หน้ า ให้ น างแบบ ท� ำ ให้ วันนัน้ ได้มีโอกาสคุยกัน แล้วก็คุยกันถูกคอ เรื่ อ ยมา เรามี ชี วิ ต คล้ า ยๆ กั น พื้ น ฐาน ครอบครัวคล้ายๆ กัน สู้ชีวิตเหมือนกัน

คุณนิก: หลังจากงานวันนั้นเราก็ติดต่อกัน เรื่อยมา นิกกับคุณดามีอุดมการณ์เดียวกัน คื อ ต้ อ งการสร้ า งชื่ อ เสี ย งให้ กั บ ประเทศ ผนวกกับได้ท�ำสิ่งที่เรารักควบคู่ไปด้วย จึง ตั ด สิ น ใจที่ จ ะสร้ า งสรรค์ ผ ลงานทางด้ า น แฟชั่นไปด้วยกัน จุดเริ่มต้นของธุรกิจ

คุณนิก: ก่อนหน้านั้นนิกท�ำธุรกิจโมเดลลิ่ง เมื่อปี 2011 ท�ำงานเบื้องหลังโทรทัศน์ มี นางแบบเด็กในสังกัดมากมาย นางแบบ เล็กๆ จากโมเดลลิ่งของนิกมีงานโฆษณา งานโทรทัศน์กันแล้วก็หลายคน แต่หลังๆ นิกเริ่มสนใจแฟชั่น ชอบอ่านหนังสือแฟชั่น แล้วก็เริ่มมีแบรนด์เสือผ้าเด็กของตัวเอง ใช้ ชื่อว่า JAL Kids Fashion UK ซึ่งตอนนั้น เน้ น เสื้ อ ผ้ า เด็ ก เล็ ก พอต่ อ มาหั น มาท� ำ เสื้อผ้าผู้ใหญ่ด้วย ก็เลยเปลี่ยนเป็น JAL Fashion UK แทน คุ ณ ดา: หลั ง จากคุ ณ นิ ก มาใช้ ชื่ อ JAL Fashion UK ดาก็ได้เข้ามามีบทบาทในการ ช่วยพาแบรนด์เดินหน้าไปด้วยกัน โดยดา จะดูแลลุคหน้าและผมของนางแบบ ให้เข้า กับคอนเซปต์แต่ละคอลเลคชั่นเพื่อให้ไปใน ทิศทางเดียวกัน

31


ในหมู่ของแฟชั่นดีไซน์เนอร์ระดับโลก เพราะเรา ได้ร่วมงานกับดีไซน์เนอร์และนางแบบชื่อดัง ระดับโลกมากมาย คุณดา: ส่วนดาคิดว่างานที่ท�ำให้ทางแบรนด์ เป็นที่รู้จักมากขึ้นไปอีกคือ ทาง JAL ได้มีโอกาส พาทีมงาน และ ดร.กันฑิชา ฉิมสิริ เข้าร่วมเดิน ในงานเทศกาลหนั ง เมื อ งคานน์ เมื่ อ เดื อ น พฤษภาคมที่ผ่านมา ขั้นตอนการท�ำงาน

คุณดา: เริ่มจากการคัดเลือกนางแบบ ก่อนเลยค่ะ การเป็นนางแบบของ JAL ไม่จ�ำเป็นต้องสวยโดดเด่นหรือสูงมากๆ ขอแค่มคี วามมัน่ ใจ และเข้ากับคอนเซปต์ ของเสื้ อ ผ้ า ในแต่ ล ะซี ซั่ น พอค่ ะ ส่ ว น หน้าผมดาสามารถแต่งให้นางแบบนั้น ดูเด่นขึน้ ได้ ไม่วา่ นางแบบจะมีโครงหน้า แบบไหนก็ตาม คุณนิก: เวลามีงานแฟชัน่ โชว์ นิกกับคุณดา จะแบ่งทีมกัน คุณดาจะแต่งหน้าท�ำผม ให้ น างแบบ ส่ ว นนิ ก จะดู แ ลเสื้ อ ผ้ า เครื่องประดับ และถ่ายรูปนางแบบทุก คนเก็บไว้ เรามีทีมช่างภาพและช่างวีดิ โอของตั ว เอง ซึ่ ง คอยถ่ า ยท� ำ ทุ ก ราย ละเอียดและทุกขั้นตอนของการท�ำงาน บินไปท�ำงานต่างประเทศบ่อยมาก

คุณนิก: ใช่ค่ะ ปีที่แล้วเราบินไปท�ำงาน 10 กว่าประเทศได้ Budapest, Gibraltar, 32

S O M U C H TO S M IL E A B O U T

Berlin, Cannes, Dubai, Madeira, Edinburgh และเราก็ยังมีงานที่อังกฤษ อีกหลายงาน เช่น London Fashion Week, Pakistan Fashion Week และ อื่นๆ อีกมากมายค่ะ ผลงานที่ผ่านมาที่ท�ำให้เป็นที่รู้จัก

คุณนิก: งานแรกที่ท�ำให้เราป็นที่รู้จัก น่ า จะมาจาก ‘Angel Collection’ คอลเลคชั่นนี้ชุดของนางแบบผลิตจาก ยางพารา ชาวต่างชาติให้ความสนใจ เป็นอย่างมาก และอีกอย่างเราได้ชว่ ยเหลือ เกษตรกรเกี่ยวกับยางพารา ซึ่งนิกอยาก ช่วยส่งเสริมเกษตรกรตรงนี้อยู่แล้ว และ ทางแบรนด์ได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับ พี่สาวของนักเตะระดับโลก คริสเตียนโน โรนัลโด้ สองปีซ้อนที่ประเทศโปรตุเกส หลังจากร่วมงานกับพี่สาวคุณโรนัลโด้ ท�ำให้ทางแบรนด์เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น

เรื่องราวและประสบการณ์จากเทศกาลหนัง เมืองคานน์

คุณดา: เราเตรียมตัวอย่างมากเพื่องานนี้ ทีม โปรดั ก ชั่ น ของเราทั้ ง ที่ อั ง กฤษและที่ ฝ รั่ ง เศส ท�ำงานกันอย่างหนัก เพื่อที่จะให้งานออกมา ดี ที่ สุ ด ในวั น งานตั้ ง แต่ เ ดิ น ออกจากโรงแรม คุณยุ้ย (ดร.กันฑิชา ฉิมสิริ) ได้รับความสนใจ จากสื่อต่างชาติเป็นอย่างมาก มีช่างภาพมาขอ ถ่ายรูปตลอดเวลา คุณยุ้ยได้เดินพรมแดงใน วันเดียวกันกับนักแสดง ฮอลลีวดู้ อย่าง Leonardo DiCaprio, Orlando Bloom และผู้ก�ำกับชื่อดัง มากมาย อีกทัง้ เรายังได้มโี อกาสร่วมชมภาพยนต์ ในโรงหนังด้วย คุณนิก: วันนั้นคุณยุ้ยสวยสะดุดตามากค่ะ ทั้ง เสื้อผ้า หน้า ผม ท�ำให้ในวันนั้นนางแบบของเรา ติด Getty Image ซึ่งคือสื่อเว็บไซต์ชื่อดังระดับ โลกที่ขายภาพออนไลน์ วันนั้นจ�ำได้ว่าเรากรีด ร้ อ งกั น ด้ ว ยความดี ใ จว่ า นี่ คื อ อี ก หนึ่ ง ความ ส�ำเร็จอีกขั้นของเรา


T H A I S M I L E 172

รางวัลที่การันตีผลงาน

คุณนิก: นิกได้รับรางวัล (เลือกลงดีไหมคะ) รางวัล Asian Award 2015, Asian Awards 2016 รางวัลกินรี ผลิตภัณฑ์ดีเด่น 2016, รางวัล Asian Awards 2017, รางวัลแชมเปีย้ น Mrs Legend global o2 arena, รางวัล National costume Mrs Universe 2018, Awards international the best designer England, Awards international the best designer Scotland, Awards international the best designer India, Awards international the best designer Morocco, Awards international the best designer Ireland the best global designer of 2018, Awards winners the best global designer 2019

คุณดา: ดาได้รับรางวัลชนะเลิศ National Makeup Award ในปี 2017 ที่ ป ระเทศ อังกฤษ วันนั้นเป็นวันที่ดาภาคภูมิใจมาก ได้ เอาธงชาติไทยไปโบก แล้วดาได้มีโอกาสไป ประกวดระดับโลก จนดาได้รางวัลที่ 2 ด้าน Body Painting กลับมาค่ะ

แล้ว นิกเคยอยู่ในจุดที่ท้อแท้ที่สุดมาแล้ว แต่ นิกไม่เคยท้อถอย เราอดทนสู้ กัดฟันสู้ ปรับ ทั ศ นคติ ใ หม่ ทุ ก อย่ า ง พอถึ ง วั น นี้ เ รา เข้มแข็งขึน้ และคิดว่าสามารถผ่านทุกอุปสรรค ได้อย่างไม่มีปัญหา

กว่ า จะมาถึ ง จุ ด นี้ มี วิ ธี ก ารรั บ มื อ กั บ สถานการณ์และความท้อใจอย่างไร

คุณนิก: ตอนนี้นิกเปิดร้านแถว Kingcross ถ้าผ่านมาแวะมาทักทายกันได้ค่ะ และในอีก 5 ปีข้างหน้านิกแพลนไว้ว่าจะมีสาขาทั่วโลก และตอนนี้ JAL Fashion UK มี Brand Ambassador ทั้งในอังกฤษและโปรตุเกส แล้วเราจะพยายามขยายแบรนด์ให้เป็นที่ รู้จักยิ่งๆ ขึ้นไปค่ะ ฝากติดตามผลงานของ JAL Fashion Uk นะคะ ฝากติดตาม FB: JAL Fashion UK, IG: jalfashion_official, Twitter: jal_fashion หรือที่ www.jalfashion. co.uk คุณดา: ฝากติดตามผลงานของดาด้วยนะคะ ที่ FB หรือ Youtube: Ladawan Phengprakhon สามารถกดชมเทคนิคการแต่งหน้าจากดา ผ่านทาง youtube ได้ค่ะ

คุณนิก: จุดที่ท้อที่สุดคือคนแปรเจตนาที่ดี ของเราผิด แล้วโจมตีเราในสิ่งที่เราไม่ได้คิด หรือไม่ได้ต้องการให้เป็นแบบนั้น ตอนนั้น ขาดที่พึ่ง ผู้คนที่รู้จักพากันตีตัวออกห่างจาก เรา ตอนนั้นเสียใจมาก ท้อมาก แต่ท้อแล้ว ได้อะไร เราจะหยุดหรือ เราท�ำมาขนาดนี้

มีร้านของตัวเองแล้ว

เต็มอิ่มกับสองสาวผู้มากความสามารถจริงๆ ได้ทั้งข้อคิดและพลังในการท�ำงานมากมาย ThaiSmile ขอเป็ น ก� ำ ลั ง ใจให้ แ ละขอให้ ประสบความส�ำเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้ค่ะ 33


smile T H I N K

พระมหาวุฒิชัย (ท่าน ว.วชิรเมธี)

โลกนี้ ไม่มีอ ะไร สมบูรณ์แบบ บางครั้ง คนเราก็เป็นทุกข์ เพราะคาดหวังว่าคนอื่นจะเป็นอย่างที่เราตั้งหวัง โดยลืมไปว่า แท้จริงแล้ว เราทุกคนต่างมีข้อบกพร่อง ไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบ WORDS พระมหาวุฒิชัย (ท่าน ว.วชิรเมธี) ILLUSTRATE SHUTTERSTOCK

34

S O M U C H TO S M IL E A B O U T


T H A I S M I L E 172

มีลูกศิษย์มาเล่าให้ฟังว่า ตอนไปสอบเป็น นักศึกษาใหม่ หลังจากผ่านข้อเขียนแล้ว ต้ อ งไปสอบสั ม ภาษณ์ แล้ ว ก็ ต ้ อ งสอบ เป็นภาษาอังกฤษด้วย จึงไปเรียนพิเศษ ครู ก็ แ สนดี ส อนให้ ท ่ อ งข้ อ สอบมาเป็ น สู ต รส� ำ เร็ จ เลย เช่ น พอถู ก ถามว่ า ฮาว อาร์ ยู ก็ ต อบว่ า แอมไฟน์ แต่ พ อไปเจอ คนสั ม ภาษณ์ ตั ว จริ ง เขาไม่ ไ ด้ ถ ามฮาว อาร์ ยู แต่ ก็ จ� ำ เป็ น ต้ อ งตอบแอมไฟน์ ทั้งหมด ครูผู้สัมภาษณ์หัวเราะตลอด เด็ ก คนนี้ ม าเล่ า ให้ อ าตมาฟั ง เขารั ก ครู ผู้สัมภาษณ์คนนั้นมาก เขาบอกว่าเรียน หนังสือแล้วถ้าตอบผิด เหมือนกับว่าไปฆ่า คนมา รู้สึกเหมือนมีความผิดอย่างรุนแรง

แต่ครูผู้สัมภาษณ์ก็ไม่โกรธ กลับหัวเราะ และค่ อ ยๆ อธิ บ ายเพิ่ ม ให้ เ ขาเข้ า ใจว่ า การพู ด ภาษาอั ง กฤษผิ ด ๆ ถู ก ๆ ไม่ ไ ด้ หมายความว่ า ชี วิ ต ไม่ มี คุ ณ ค่ า อี ก แล้ ว คนที่มีธรรมะ คนที่ ปฏิบัติธรรม คือคนที่ มีอารมณ์ขัน เข้าใจโลกเข้าใจว่าเด็กไม่ พร้อม เพราะฉะนั้นจึงไม่คาดหวังสูง บาง คนเอาต้นกุหลาบไปปลูก 3 สัปดาห์แค่ นั้นเห็นผลแล้ว แต่ถ้าสอนภาษาอังกฤษ 3 เดื อ นต้ อ งการเห็ น ผล พอเด็ ก พู ด ไม่ ได้ โ กรธเด็ ก อย่ า งนี้ ไ ม่ ไ ด้ ถ้ า มี ธ รรมะ ต้ อ งมองออกว่ า เป็ น ธรรมดา ถ้ า ปั จ จั ย มันไม่สมบูรณ์ ได้แค่นี้ก็บุญแล้ว ได้แค่ นี้ ก็ ดี แ ล้ ว ก็ หั ว เราะได้   มี ค วามสุ ข มี ทัศนคติที่ดี การที่ เ ราพู ด ผิ ด ก็ ไ ม่ ใ ช่ ว ่ า เราไปท� ำ อาชญากรรมมา พูดผิดเราก็พูดใหม่ได้ แค่นนั้ เอง เราล้มเราก็ลุกใหม่ได้แค่นนั้ เอง เหมื อ นเวลาเราไปปฏิ บั ติ ธ รรม บางคน บอกว่ า กลั ว ศี ล ไม่ บ ริ สุ ท ธิ์ จึ ง ไม่ อ ยาก ปฏิ บั ติ ธ รรม อาจารย์ ข องอาตมภาพ ท่ า นบอกว่ า ในการปฏิ บั ติ ธ รรมนั้ น อย่ า รอให้ ตั ว เองมี ศี ล บริ สุ ท ธิ์ เ สี ย ก่ อ น จึ ง คิ ด ปฏิ บั ติ ธ รรม แท้ จ ริ ง แล้ ว การ ปฏิบัติธรรมนั้น ขอแค่คุณเป็นคนและมี ลมหายใจ แค่นั้นก็มาฝึกธรรมะได้เลย

ถ้ า ถามว่ า ทุ ก คนศี ล บริ สุ ท ธิ์ ห รื อ ไม่ ต้องตอบว่า ไม่เ ลยคนเรากะด�ำกะด่า ง กั น มาแทบทุ ก คน ทุ ก คนที่ ม าปฏิ บั ติ ธรรมทั้ ง หมด หากบอกว่ า ศี ล บริ สุ ท ธิ์ ร้อยเปอร์เซ็นต์ คนที่พูดแบบนี้เสี่ยงต่อ การโกหกมาก ไม่ผิดศีลข้อนั้นก็ผิดข้อนี้ บางคนศี ล ทั้ ง 5 ข้ อ ผิ ด ทะลุ เ รี ย งข้ อ มาเลย ก็ มี แ ต่ อ าจารย์ ข องอาตมาท่ า น จะบอกลูกศิษย์ที่มาปฏิบัติธรรมกับท่าน ด้วยความเข้าใจโลกและชีวิตว่า ขอแค่ เป็ น คนและมี ล มหายใจและตั้ ง ใจมา ปฏิบัติธรรม เดี๋ยวก็มีศีลขึ้นมาเอง การท� ำ งานก็ เ หมื อ นการปฏิ บั ติ ธ รรมที่ กล่าวมาข้างต้น นั่นคือหากเราอยากให้ งานได้ผล สิ่งแรกก็คือ เราต้องมีทัศนคติ ที่ดีในการท�ำงานเสียก่อน อาตมภาพพูด อยู ่ เ สมอว่ า พื้ น ฐานของมนุ ษ ย์ คื อ ความ ไม่ ส มบู ร ณ์ ธรรมชาติ ข องมนุ ษ ย์ ไ ม่ ไ ด้ เกิ ด มาจากความสมบู ร ณ์ คนที่ คิ ด ว่ า ตนเองสมบู ร ณ์ ที่ สุ ด คื อ คนที่ ไ ม่ เ ข้ า ใจ โลกและชี วิ ต คนเช่ น นี้ เ มื่ อ ด� ำ เนิ น ชี วิ ต ต่อไปก็จะทุกข์มากกว่าคนทั่วไปมหาศาล จริงๆ แล้วโลกทั้งโลกไม่มีอะไรสมบูรณ์ แต่ว่าเราจะท�ำให้มันสมบูรณ์ได้ไหม ก็ ท�ำได้ อะไรๆ มันก็สมบูรณ์ พอกล้อมแกล้ม ไปได้ คือให้เราตระหนักไว้ว่าไม่มีสิ่งใด สมบู ร ณ์ แ บบ เผื่ อ ว่ า วั น หนึ่ ง พนั ก งาน ของเราท�ำงานไม่เต็มร้อย ถ้าเราจะดุเขา ก็ ข อให้ ดุ แ ค่ ค รึ่ ง หนึ่ ง ก็ พ อ อี ก ครึ่ ง หนึ่ ง ขอให้ เ ราเข้ า ใจว่ า โลกมั น เป็ น เช่ น นี้ ไม่มีอะไรเต็มร้อยสมบูรณ์ครบถ้วน

35


smile L I F E

ปัญหา เป็น ของชั่วคราว ข้าพเจ้ามีบ้านชื่อน�้ำสานอยู่นอกชานเมืองเชียงใหม่ เป็นสวนป่าที่มีต้นไม้มากมาย อยู่ที่น่ันวันคืนผ่านอย่างรวดเร็ว ราบรื่น ชื่นใจ ได้สัมผัส ธรรมชาติรอบตัวอย่างช้าๆ สบายๆ ท�ำให้รู้ว่าตัวเองเป็นเพี ยงส่วนเล็กๆ ของโลกที่ไม่เคยหยุดเปลี่ยนแปลง WORDS คุณหญิงจ�ำนงศรี หาญเจนลักษณ์ ILLUSTRATE SHUTTERSTOCK

วันคืนทีผ่ า่ นไปไม่หยุดยัง้ ท�ำให้ได้เห็นตุม่ เล็กๆ เมือ่ วันก่อน กลายเป็นดอกตูม ดอก ตูมกลายเป็นดอกแย้ม ดอกแย้มเป็นดอก บาน จนเหี่ยวเฉา แล้วโรยราไป ชวนให้ นึกถึงเมือ่ ครัง้ ทีเ่ คยไปอยูค่ นเดียว ในบ้าน ริมป่าทีว่ ดั สวนโมกขพลารามทีไ่ ชยา อยู่ นานเกือบสามเดือนเต็ม

(ป้าศรี)

จ�ำได้วา่ ช่วงแรกๆ ก็เก็บปัญหาไว้ครุน่ คิด หาทางแก้คนเดียว แต่เมือ่ สภาพจิตใจเลว ร้ายลงเรือ่ ยๆ ก็เริม่ ปรึกษาญาติมติ รเพือ่ น ฝูง ทุกคนแสนดี ช่วยเหลือ ปลอบใจ ให้ ค�ำปรึกษา

แต่ยงิ่ มีคนฟังและเห็นอกเห็นใจ ก็ยงิ่ วน อยู่แต่กับเรื่องของตัวเอง ท�ำให้ ‘ตัวฉัน’ การตั ด สิ น ใจไปอยู ่ ส วนโมกข์ ค รั้ ง นั้ น เข้มข้นขึน้ ความสงสารตัวเองก็ยงิ่ เพิม่ ขึน้ ยิง่ สงสารตัวเอง ความทุกข์และปัญหาก็ เพราะมีทกุ ข์หนักหนา 36

S O M U C H TO S M IL E A B O U T

ดูใหญ่โตขึน้ ความโกรธแค้น กังวล ความ กลัวอนาคต ปะปนวนเวียนอยูใ่ นสมอง แน่นอนว่าความคิดและการงานดิ่งวืด เหมือนลงเหว ยิง่ คิดยิง่ ทุกข์ ยิง่ ทุกข์ยงิ่ คิด ถึงแม้จะรูต้ วั แต่กไ็ ม่สามารถตัดวงจรเร่าร้อนนัน้ ได้ เลย ตัดสินใจไปฝึกใจ พูดง่ายๆ ว่าไปจัดการ กับ ‘ข้างใน’ เพือ่ จะได้มพี ลังมาจัดการกับ ‘ข้างนอก’


T H A I S M I L E 172

คุณหญิงจ�ำนงศรี หาญเจนลักษณ์

เข็นครก ตัวเบา ผู้แต่ง

ทุกวันนี้ยังรู้สึกขอบใจชีวิตในช่วงนั้นที่สอน ให้คดิ ได้วา่ ถ้าใจ เราโง่ ไม่วา่ ความเอือ้ อาทร ญาติมิตร หรือทรัพย์สิน ชื่อเสียง ก็ไม่ช่วย ให้เราหายทุกข์ กลับจะยิง่ ท�ำให้เรายึดติดใน ศักดิศ์ รีและความส�ำคัญของตัวเอง ซึง่ ยิง่ ยึด เท่าไรก็ยิ่งแค้นเคือง ยิ่งวนว่ายอยู่ในความ ร้อนทีผ่ ลาญเผาใจ

เพราะเห็นต่อไปว่า ปัญหาก็ไม่เทีย่ งแท้ เราโง่ เองทีไ่ ปยึดติดจนวนเวียนเป็นวัวพันหลัก ที่สวนโมกข์ข้าพเจ้าอยู่คนเดียวในบ้านไม้ สักริมป่า เพือ่ นร่วมบ้าน มีทง้ั หนู ทัง้ แมงมุม ทัง้ ตุก๊ แก ตัวใหญ่ๆ ทัง้ นัน้ รอบบ้านพบทัง้ งู แมงป่อง กิง้ ก่า ตลอดจนหมาแมวทีค่ นเอา มาปล่อยวัด ได้เห็นว่าทุกชีวติ ดิน้ รน แสวงหา

ธรรมะของพระพุทธองค์ และการปฏิบตั ติ าม ค�ำชี้แนะของท่าน อาจารย์พุทธทาสและ อุบาสิกาคุณรัญจวน อินทรก�ำแหง ท�ำให้ใจ ข้าพเจ้าโง่นอ้ ยลงทีละนิด

ขอยกบันทึกมาอีกตอนหนึง่ ว่า “...การเกิด การอยูร่ อด อยูไ่ ม่รอด พลัดพราก เข่นฆ่า เอือ้ อาทร เห็นอยูก่ บั ตาไม่เว้นแต่ละ วัน...แมวทีต่ ะครุบนก ฉีกกิง้ ก่า แต่รกั ลูก จน กล้าสกัดหมาทัง้ ฝูง วันโน้นคาบหนูตวั ใหญ่ ขึ้นไปกินบนหลังคา เมื่อวานทิ้งซากนกไว้ เหลือแต่ขนที่ยังทรงรูปร่าง กินจากข้างใน ท้อง ไส้ หนัง เนือ้ ไม่มเี หลือ...ธรรมดา ทุก อย่างเป็นไปตามธรรมดา ดี ร้าย ในชีวติ ไม่ แปลกอย่างทีเ่ คยคิด...”

ธรรมชาติป่าที่สวนโมกข์ก็ช่วยบ�ำบัดทุกข์ ได้อย่างมหัศจรรย์ ความสวยงามเป็นเพียง ส่วนย่อย ความไม่เที่ยงแท้แน่นอนที่มีให้ เห็นตลอดเวลาต่างหากที่ช่วยละลายความ เร่าร้อน กิจวัตรประจ�ำวันอย่างหนึง่ ทีว่ ดั ป่า คือกวาด พื้นลานด้วยไม้กวาดทางมะพร้าว ข้าพเจ้า บันทึก* ไว้วา่ “...ใบไม้รว่ งปลิวเข้ามา แม้ตรง ทีม่ หี ลังคาคลุม ร่วงไม่หยุด กวาดเตียนไม่ถงึ ครึง่ ชัว่ โมง ก็ปลิวเข้ามา ระเกะระกะอีก ไม่ หมดไม่สิ้น เจ้าต้นช่างผลิใบมาโตรับแดด อาบฝน เล่นลม แล้วก็รว่ งให้กวาดลงดิน”

การเกิดการตายที่เห็นอยู่รอบตัว ช่วยลด ความส�ำคัญของตัวเองให้เหลือนิดเดียว และ ในเมือ่ ‘ตัวฉัน’ ไม่สำ� คัญสักเท่าใด ‘ปัญหา ของฉัน’ ก็ไม่สำ� คัญสักเท่าใดไปด้วย

ส�ำคัญน้อยก็ยดึ น้อย ปล่อยวางมากขึน้ ใจก็ ปลอดโปร่ง สมอง โปร่งตาม จนเห็นหนทาง ทีจ่ ะจัดการกับปัญหา..แก้สว่ นทีแ่ ก้ได้ และ เหมือนตัวเราทีเ่ กิดมา โตขึน้ แก่ลง ในทีส่ ดุ ยอมรับส่วนทีแ่ ก้ไม่ได้ ก็หลุดร่วงจากโลกไป ธรรมชาติช่วยให้เห็น ความไม่คงทนของทุกสิ่ง ยิ่งเห็นชัดที่ใจ ก็ ปัญหาอะไรจะใหญ่นักส�ำคัญหนาในเมื่อ ยิ่งเบาสบายขึ้นตามล�ำดับ... ท�ำไมหรือ...ก็ ชีวติ เป็นเพียง ของชัว่ คราว...

คุณหญิงจ�ำนงศรี หาญเจนลักษณ์ ‘เข็ น ครกตั ว เบา’ เป็ น หนั ง สื อ ที่ น� ำ เนือ ้ หา ของหนังสือ Best Seller 2 เล่ม คือ ‘เข็นครกลงเขา’ และ ‘วิชาตัวเบา’ มาพิ ม พ์ ร วมในเล่ ม เดี ย ว โดยได้ แ ก้ ไ ข ปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยเพิ่ ม เติ ม ‘เนื้ อ หาใหม่ ’ ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ตีพิมพ์เป็นเล่ม มาก่อน จ�ำนวน 26 บท (‘เข็นครกลงเขา’ จ�ำนวน 34 บท ‘วิชาตัวเบา’ จ�ำนวน 34 บท และเนื้อหาใหม่ 26 บท รวมเป็น 94 บท) นั บ เป็ น เรื่ อ งน่ า ยิ น ดี ส� ำ หรั บ นั ก อ่ า น ทั้งที่ เป็นแฟนหนังสือเดิม-เคยอ่านทั้ง สองเล่มมาแล้ว จะได้ซึมซับอรรถรสเดิม และได้ลิ้มลองอรรถรสใหม่ที่ ยั ง ไม่ เ คย สั ม ผั ส ส่ ว นผู ้ ที่ ยั ง ไม่ เ คยอ่ า นหนั ง สื อ ทั้ ง สองเล่ ม มาก่ อ นก็ จ ะได้ เ ปิ ด โลก แห่ ง การเขี ย นของคุ ณ หญิ ง จ� ำ นงศรี หาญเจนลักษณ์ กันอย่างเต็มอิ่ม จุใจ ภาพประกอบ - ศักดิ์สิริ มีสมสืบ กวีซีไรต์ - ศิลปินศิลปาธร ขนาด - หนังสือไซส์ใหญ่ 16 หน้ายกพิเศษ จ�ำนวน 360 หน้า ราคา 285 บาท วางจ�ำหน่าย ตุลาคม พ.ศ. 2558 ค�ำนิยม โดย • อ.ประมวล เพ็งจันทร์ ผู้เขียน ‘เดินสู่อิสรภาพ’ • ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

ติดต่อสอบถามรายละเอียด คุณปุ้ย โทร. 08 9816 3116 อีเมล cpk695@gmail.com 37


smile C U R I O U S

SANTI WALK ก่อนหน้านี้เชื่อว่าคงไม่มีค่อยมีใครเคยได้ยินชื่อ พระสุธรรม ฐิตธัมโม รูปนีเ้ ท่าไหร่นัก จนกระทั่งความตั้งใจของท่านปรากฎให้เห็นจากการเดินธุดงค์แสวงบุญ เพื่ อสันติภาพเป็นเวลา 121 วันระยะทางกว่า 5,042 กิโลเมตร เพื่ อเผยแพร่ค�ำสอนของพระพุ ทธเจ้า เพื่ อสันติธรรมของโลก จากซานตาโมนิก้ามายังนิวยอร์กได้ส�ำเร็จ เมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา WORDS EDDY CHANG

38

S O M U C H TO S M IL E A B O U T


T H A I S M I L E 172

ท่านเป็นใครมาจากไหน? จริงๆ ชื่อใน ทางธรรมนั้นหลายคนอาจไม่คุ้น แต่ หากดูประวัติขงอท่าน หลายคนอาจ ร้องอ๋อ พระสุธรรม ฐิตธัมโม หรือชื่อเดิมคือ นายสุธรรม นทีทอง ปัจจุบันอายุ 57 ปี จบการศึกษาจากคณะรัฐศาสตร์ จาก มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยด�ำรงค�ำแหน่งอดีตเลขาฯ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อดีตโฆษก กระทรวงแรงงานและเป็นอดีตแกนน�ำ กปปส. พระสุ ธ รรม ฐิ ต ธั ม โม เข้ า สู ่ ร่มกาสาวพัสตร์พร้อมๆ กับนายสุเทพ เทื อ กสุ บ รรณและแกนน� ำ กปปส. อี ก หลายคน ซึ่ ง หลั ง จากนั้ น ไม่ น าน ทุกคนสึกออกมาเล่นการเมืองกันหมด มี เ พี ย งพระสุ ธ รรมที่ ซึ้ ง รสพระธรรม บวชไม่ยอมสึก ก่อนหน้าที่จะตัดสินใจ เดิ น ข้ า มประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า โดย ก่ อ นหน้ า นี้ พ ระสุ ธ รรมเคยเดิ น ธุ ด งค์ ที่ประเทศญี่ปุ่น อินเดีย มาเลเซีย และ เวียดนามมาแล้ว พระสุ ธ รรม เคยให้ สั ม ภาษณ์ กั บ สื่ อ ท้องถิ่น Claremore Daily Progress ว่าการเดินธุดงค์ของท่านมุ่งหวังเพียง แค่ต้องการให้คนหันมาเห็นถึงความ ส� ำ คั ญ ของสั น ติ “อาตมาเดิ น เพื่ อ สันติภาพ” “โลกของเราเต็มไปด้วยสงคราม ระเบิด และการเข่นฆ่ากัน อาตมาต้องการให้ โลกสงบ และทุกคนมีความสุข” การเดิน ธุดงค์ครั้งนี้เริ่มต้นเมื่อเดือนพฤษภาคม โดยพระสุธรรม มีผู้ช่วยผู้ติดตาม 1 คน

คอยขับรถตามเพือ่ ความปลอดภัย และ เป็นคนคอย คอยถ่ายภาพอัปเดตลง หน้ า เพจเฟซบุ ๊ ก ที่ มี ผู ้ ติ ด ตามอยู ่ ร าว 7,000 ฟอลโลเว่อร์ ระหว่างทางพระ สุธรรมจะหยุดสนทนาธรรมกับผู้คนที่ เข้ า มาทั ก ทาย หรื อ นิ ม นต์ ถ วาย ภัตตาหาร

ตอนกลางคื น พระสุ ธ รรมจะจ� ำ วั ด ที่โมเต็ลที่ได้รับถวายปัจจัย หากไม่มี ก็จะอาศัยนอนในเต็นท์ที่แบกไปด้วย พระสุ ธ รรมให้ สั ม ภาษณ์ กั บ วี โ อเอ เมือ่ ครัง้ ทีเ่ ดินทางถึงนิวยอร์ก และตัง้ ใจ จะจบการเดิ น ทางที่ เ ทพี เ สรี ภ าพว่ า ท�ำไมถึงต้องเป็นที่นี่ ​ “อาตมาคิดว่า ทีแ่ ห่งนี้ ไม่ใช่เพียงสถานที่ ท่องเที่ยวทางประวัติศาสต ร์ แต่เป็น หนึ่ ง ในสั ญ ลั ก ษณ์ แ ห่ ง เสรี ภาพ สันติภาพ ภราดรภาพ เพราะฉ ะนั้ น การเดินของพระเพื่อรณรงค์ สันติภาพ จากซานตาโมนิกามาที่ตรงนี้ จึงไม่ได้ มีความหมายเพียงการเดินสุ ดแผ่นดิน เพียงอย่างเดียว”

ข่าวพระสุธรรมได้รับความสนใจจาก ทั้ ง คนไทย คนลาวที่ อ าศั ย อยู ่ ใ น สหรัฐอเมริกา ในวันสุดท้ายของการ ธุดงค์ที่นิวยอร์กมีประชาชนชาวไทย และชาวลาวมาชุ ม นุ ม กั น นั บ พั น คน เพื่อให้ก�ำลังใจและมีการท�ำกิจกรรม ทางศาสนาเพื่อสนับสนุนการเดินเพื่อ สันติภาพในครั้งนี้ด้วย ส� ำ หรั บ เป้ า หมายหลั ง จากการธุ ด งค์ เพื่อสันติภาพ พระสุธรรมฐิตธัมโมจะ เดิ น ทางไปจ� ำ พรรษา ณ พุ ท ธคยา ประเทศอินเดียในช่วงเข้าพรรษาและ วางแผนที่ จ ะกลั บ มาเดิ น ทางเพื่ อ สันติภาพอีกครั้ง หลังจากออกพรรษา ในเส้นทางใหม่ที่ไกลกว่าเดิม โดยจะ มุ ่ ง หน้ า จากประเทศไทยไปทางทิ ศ ตะวันตก ผ่านประเทศเมียนมาร์ ผ่าน ภูมิภาคเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและ จะไปสิน้ สุดการเดินทางที่ หาดนอร์มงั ดี ประเทศฝรั่ ง เศส ระยะทาง 15,000 กิโลเมตร ผู้ส่ือขาวของวีโอเอถามถึงความกังวล เรื่ อ งความปลอดภั ย ในพื้ น ที่ เ สี่ ย ง อันตรายหลายจุดในเส้นทางใหม่นไี้ หม พระสุธรรมกลับมองว่า “หากเกิดอะไรขึน้ กับพระจริงๆ ก็ยนิ ดีนะ ดีกว่าอยูว่ ดั แล้วก็ฉนั ไป หมดไปวันหนึง่ แล้ ว ท� ำ ประโยชน์ ไ ด้ ไ ม่ เ ต็ ม ก� ำ ลั ง ถ้าอย่างนั้นเราคงรู้สึกเสียใจมากกว่า แต่ถ้าเราได้เดินออกไปข้างหน้า ออก ไปท�ำงาน แล้วต้องเสียสละร่าง เราก็ ยินดี เพราะคิดว่าในชีวติ ได้ทำ� เต็มก�ำลัง แล้ว ถ้าจะเกิดอะไรขึ้นก็ ก็ไม่ได้กังวล อะไร”

39


smile S T O R Y

THE NATION

ชีวิตฉันเกี่ยวพั นกันเครือเนชั่นมาตั้งแต่ยังเด็ก ที่บ้านชอบดูการรายงานข่าวโดยคุณสุทธิชัย หยุ่น และเป็นสมาชิกหนังสือพิ มพ์ กรุงเทพธุรกิจนานเป็นสิบปี คุณตาคุณยายเป็นสมาชิกหนังสือพิ มพ์ คมชัดลึก ส่วนเราสามคนพี่ น้องเป็นสมาชิกการ์ตูนรายสัปดาห์ Boom ทุกงานสัปดาห์หนังสือ เราก็ต้องเสียเงินให้กับส�ำนักพิ มพ์ เครือนี้ WORDS SOPAPORN KURZ - โสภาพร ILLUSTRATE SHUTTERSTOCK

40

S O M U C H TO S M IL E A B O U T

ควร์ ซ


T H A I S M I L E 172

ส่วนตัวฉันที่ได้เกี่ยวพันจริงจัง ก็เริ่มมาจาก ตอน ม.๔ เขียนเรียงความภาษาอังกฤษไป ประกวดโครงการ Lapalala Wilderness Experience จ� ำ ได้ ว ่ า นั่ น เป็ น ครั้ ง แรกที่ นิ ต ยสารเนชั่ น จู เ นี ย ร์ จั ด โครงการนี้ เมื่ อ ผ่ า นรอบแรก ต้ อ งไปสั ม ภาษณ์ หนึ่ ง ใน คณะกรรมการคื อ คุ ณ แอนดรู ว ์ บิ ก ส์ เจ้ า ของประโยคฮิ ต ติ ด หู “ภาษาอั ง กฤษ ง่ า ยนิ ด เดี ย ว” การสั ม ภาษณ์ ค รั้ ง นั้ น ต้ อ ง พูดเป็นภาษาอังกฤษตลอด สัม ภาษณ์ว่า อะไรบ้างก็จ�ำไม่ได้แล้ว ที่จ�ำได้อย่างเดียว คือ บอกคุณแอนดรูว์ไปว่า ฉันเป็นสมาชิก นิ ต ยสารเนชั่ น จู เ นี ย ร์ น ะ คุ ณ แอนดรู ว ์ ท� ำ หน้าดีใจมาก ฉันเป็น ๑ ใน ๓ เยาวชนไทยที่ได้รับเลือก ให้ไปเข้าค่ายนี้ที่แอฟริกาใต้ ร่วมกับเพื่อน เยาวชนอีกหลายประเทศในเอเชีย พอกลับมา พี่นุ่น - รัชดา ธราภาค นักข่าวโต๊ะการศึกษา หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ มาขอสัมภาษณ์ หลังจากนั้น ฉันก็เป็นหนึ่งในแหล่งข่าวของ พี่เขา และเริ่มขยับมาเขียนเรื่องส่งให้โต๊ะ การศึกษาของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ สมัยอยู่มหาวิทยาลัย ฉันยังเขียนข่าวส่งอยู่ เรื่อยๆ สมัยนั้น เครือเนชั่นท�ำวารสารเตรียม สอบเอ็ น ทรานซ์ ด ้ ว ย ชื่ อ เนชั่ น ‘Ent มั้ ง ถ้าจ�ำไม่ผิด ฉันก็เขียนเรื่องส่ง สุดแล้วแต่ พี่ๆ จะมอบหมายอะไรให้มา (เพิ่งไปรื้อเจอ ทีหลังว่า เคยสัมภาษณ์ แอ๊พ ทักษอร สมัยที่ น้องเขาเป็นคนเชิญพระเกี้ยวด้วยนะ) พอขึ้ น ปี ส าม ด้ ว ยความอยากจะพั ฒ นา ภาษาอังกฤษของตัวเอง แบบว่าภาษาไทย เขียนได้แล้ว ภาษาอังกฤษยังไม่ถึงไหน ฉัน เลยแวะเวี ย นไปที่ เ นชั่ น จู เ นี ย ร์ และขอว่ า อยากจะเขียนเรื่องส่งบ้างได้หรือไม่ ความ พยายามครั้งแรกไม่เห็นผล แต่ฉันก็ยังถาม มาเรื่อยๆ จนกระทั่งวันหนึ่ง พี่ตุ๊ด - อนุตรา อึ้ ง สุ ป ระเสริ ฐ บรรณาธิ ก ารเนชั่ น จู เ นี ย ร์ ในขณะนั้ น ให้ พื้ น ที่ ค รึ่ ง หน้ า มาลองเขี ย น

Yong’s Space และฉันก็ได้เขียนคอลัมน์นี้ ต่อมาอีกกว่า ๒ ปี อยากบอกว่านัน่ คือช่วงทีด่ ที สี่ ดุ ในชีวติ ช่วงหนึง่ สนุกมากที่ต้องคิดว่าอีกสองอาทิตย์ข้างหน้า เราจะเขียนอะไรดี มันฝึกให้เราคิด สังเกต และทักษะการเขียน การเล่าเรื่องเป็นภาษา อังกฤษก็ดีขึ้นเรื่อยๆ พอเรียนจบ พร้อมๆ กับที่ยุติคอลัมน์นี้ ก็ได้ เวลาหางาน ก็เป็นพี่ตุ๊ดอีกนั่นเอง ที่พาเดิน ขึ้นไปที่ออฟฟิศ หนังสือพิมพ์ The Nation (เดอะเนชั่ น ) ที่ เ ราไม่ เ คยอาจเอื้ อ มขึ้ น มา เยื้องกราย (สมัยโน้น ออฟฟิศหนังสือพิมพ์ อยู ่ ที่ ตึ ก เล็ ก ด้ า นหลั ง คมชั ด ลึ ก อยู ่ ชั้ น ๔ กรุงเทพธุรกิจอยู่ชั้น ๕ เดอะเนชั่นอยู่ชั้น ๖) ขึ้ น มาที ไ รก็ รู ้ สึ ก ว่ า ตั ว เราเล็ ก และลี บ พี่ ๆ ที่ อ ยู ่ บ นนี้ ทุ ก คนเป็ น ยอดมนุ ษ ย์ แ น่ ๆ เขา เขียนข่าวเล่าเรื่องเป็นภาษาอังกฤษกันได้ ยังไง!? สมัยเรียนหนังสือในมหาวิทยาลัย ต้ อ งอ่ า นหนั ง สื อ พิ ม พ์ แ ต่ ล ะที ยั ง กะกิ น ยาขม อ่ า นไม่ อ อก ศั พ ท์ อ ะไร(วะ)เนี่ ย !? อ่านได้สองพารากราฟ ก็ขอยกธงขาว ไม่ เข้าใจ ไม่รู้เรื่อง พี่ ตุ ๊ ด พามาสมั ค รงาน จ� ำ ได้ ว ่ า ได้ เ จอกั บ พี่วีณา - วีณา ธูปกระแจะ บก. โต๊ะโฟกัส (ไลฟ์สไตล์และบันเทิงทุกอย่าง) การทดสอบ ความสามารถคือ ให้แปลข่าวไทยเป็นอังกฤษ ต้องท�ำอยูส่ องข่าวกระมัง เสร็จแล้วก็กลับบ้าน ไปรอฟังผล สมั ย นั้ น เป็ น ยุ ค รุ ่ ง เรื อ งของหนั ง สื อ พิ ม พ์ เดอะเนชั่นรับนักข่าวใหม่ไล่ๆ กันถึง ๕ คน ฉันไม่ได้เป็นคนแรกที่ถูกเรียกตัว แต่ก็ได้ เข้ามาท�ำในเวลาต่อมา ฉันท�ำที่โต๊ะโฟกัส นัน่ เอง จ�ำได้วา่ ตืน่ ตาตืน่ ใจ สนุก เปิดโลกทัศน์ มากๆ ตอนเช้าไปงานตามหมายหรือไม่ก็ ไปสัมภาษณ์ ตกบ่ายก็เข้ามานั่งเขียนเรื่อง ด้ ว ยความที่ มี นั ก ข่ า วมาก เราจึ ง ต้ อ งแย่ ง พื้นที่หน้านสพ. กัน ได้ลุ้นตลอดว่าเรื่องเรา

41


จะได้พื้นที่แค่ไหน จะดีพอถึงขึ้นได้ลงปก (ของเซ็คชั่น) ไหม!? ซึ่งโดยมากก็ไม่ได้หรอก เรื่องจะไปอยู่ด้านใน มากกว่า เรื่องใหญ่ๆ พี่ซีเนียร์ก็ท�ำไป แต่วันใดที่เรื่องได้ ลงปกทีเราก็หน้าบาน เห็นชื่อบายไลน์เป็นชื่อเรา หัวใจ พองฟู เท่ที่สุด (ฮา) ระหว่างที่ท�ำ ฉันได้เรียนรู้บทเรียนพื้นฐานส�ำคัญของ การเขี ย นข่ า วที่ ต ้ อ งมี 5W+1H รวมทั้ ง การให้ เ ครดิ ต รูปภาพ ถ้าเราไม่ได้ถ่ายเอง ไปเอาของใครมา ต้องบอก ที่มาของภาพ มิเช่นนั้น เป็นเรื่องใหญ่มาก ฉันท�ำอยู่แค่ ๓ เดือน ก็ได้ทุนไปเรียนโทที่สิงคโปร์และ ต่อด้วยที่อเมริกา ห่างหายการเขียนข่าวไป ๓ ปี ตอน ก่อนเรียนจบ ฉันเขียนมาคุยกับทางเดอะเนชั่นอีกว่ารับ 42

S O M U C H TO S M IL E A B O U T

คนบ้างไหม? ส�ำหรับตัวฉันรู้สึกว่าอยากกลับมาท�ำงาน ที่นี่อีก ก่อนหน้านั้นมันน้อยเกินไป ยังไม่ทันสะใจ ยัง ไม่อิ่มตัว ตอนนั้นมีต�ำแหน่งที่โต๊ะโฟกัส ซึ่งพี่วีณาบอกว่าอยาก ได้ ตั ว จะให้ ม าช่ ว ยมากขึ้ น รั บ ผิ ด ชอบปิ ด หน้ า ด้ ว ย ไม่ใช่แค่เขียนเรื่องเฉยๆ ดีใจที่พี่เขาเห็นศักยภาพของ เรา แต่ อี ก โต๊ ะ ที่ มี ต� ำ แหน่ ง ว่ า งคื อ Regional ภาษา ไทยเรียกว่าภูมิภาค แต่จริงๆ เป็นข่าวต่างประเทศใน ภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ รวมทั้ ง สามจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ด้วย (ส่วนข่าวต่างประเทศที่ไกลกว่า นั้น จะใช้ข่าวของเอเยนซี่ เดอะเนชั่นไม่ได้ส่งคนไปท�ำ หรือเขียนเอง)


T H A I S M I L E 172

ฉันเลือกไปท�ำที่โต๊ะ Regional เพราะคิดว่าอยากใช้ ประโยชน์จากที่สิ่งที่เรียนมา (ฉันเรียนรัฐศาสตร์ ความ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศ) ที่ โ ต๊ ะ นี้ ฉั น มี เ จ้ า นาย/พี่ ซีเนียร์ ๓ คน คือ พี่ดอน - ดอน ปาทาน, พี่ลักษณ์ - สุภ ลักษณ์ กาญจนขุนดี และพี่เปีย - มาริสา ฉิมประภา ทั้ง ๓ คนเมตตาฉั น มาก สอนทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย่ า งและเปิ ด โอกาสให้น้องสุดๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางไป ต่างประเทศ ฉันเป็นเด็กที่สุด ประสบการณ์แทบเป็น ศูนย์ แต่พี่ๆ ไม่เคยท�ำให้ฉันรู้สึกว่าเป็นคนอื่นเลย เพราะโต๊ะเราดูข่าวสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่าง จริงจัง ฉันจึงเป็นคนที่ต้องดูข่าวจากถังที่สตริงเกอร์ (นัก ข่าวในพื้นที่) ส่งมา และคอยนับว่า วันนี้มีคนถูกยิงและ ตายกี่ ค น จ� ำ ได้ ว ่ า อาทิ ต ย์ แ รกกลั บ บ้ า นไปแต่ ล ะวั น รู้สึกว่าเหนื่อยมากกก มันเป็นเรื่องน่าหดหู่ใจ สลดใจ ที่สุด ที่ต้องมาท�ำหน้าที่นี้ แต่พอท�ำไปเรื่อยๆ ก็ชินชา และ ก็ได้ความรู้ใหม่เรื่องอาวุธไปด้วย เพราะถ้านึกถึงปืน เราจะคิดถึงค�ำว่า Gun แต่จริงๆ ยังมีอีกมาก นอกจากสามจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ โต๊ ะ เรายั ง ดู นโยบายต่างประเทศของไทยด้วย ฉันจึงต้องไปท�ำข่าว ที่กระทรวงต่างประเทศ ที่น่ันท�ำให้ได้พบกับเพื่อนใหม่ จ� ำ นวนมาก จากทั้ ง นสพ. อื่ น และสื่ อ ในเครื อ มั น มี ความผูกพัน การดูแลกันอยู่ในกลุ่มนักข่าวด้วยเช่นกัน ฉันท�ำข่าวอยู่ที่เดอะเนชั่นด้วยความสุข สนุกเป็นที่สุด จ� ำ ได้ ว ่ า วั น ที่ มี รั ฐ ประหาร บรรยากาศในออฟฟิ ศ มั น โหวงเหวงพิกล และพีๆ่ ซีเนียร์หลายคนไล่ให้รบี กลับบ้าน ปกติ ฉั น ออกจากออฟฟิ ศ สองทุ ่ ม วั น นั้ น ทุ ่ ม กว่ า ก็ ถึ ง บ้านแล้ว ถนนโล่งมาก พอเกิดรัฐประหาร วันรุ่งขึ้นเป็น วันที่ออฟฟิศแน่นที่สุด ตอนที่ประชุมข่าวบ่าย ๒ โมง ไม่มีที่นั่ง ทุกคนมานั่งฟัง พี่ตุลย์ พี่ทนง บรีฟว่ามันเกิด อะไรขึ้น... แต่ ต ่ อ มา ด้ ว ยเหตุ ต ้ อ งย้ า ยส� ำ มะโนครั ว ตามสามี มาที่ เ ยอรมนี ท� ำ ให้ ฉั น ต้ อ งลาออก ฉั น พยายามยื ด ระยะให้ ไ ด้ ม ากที่ สุ ด โดยบอกให้ ส ามี ก ลั บ ไปหางาน ท�ำให้ได้ก่อน หาได้แล้วฉันจะตามไป ยื้อมาได้จนถึง กุมภาพันธ์ ๒๐๐๗ ก็ต้องออกจริงๆ อีกค�ำรบหนึ่ง

ตลอดเวลาที่ อ ยู ่ เ ยอรมนี ฉั น ยั ง ส่ ง ข่ า วกลั บ มาอย่ า ง ต่อเนื่อง และพี่ๆ โดยเฉพาะพี่วีณา ก็ใจดีมาก แทบไม่ เคยปฏิเสธเรื่องที่ฉันส่งมา หลายครั้งพี่ๆ ก็ยังแนะน�ำ ด้ ว ยว่ า หย่ ง ท� ำ เรื่ อ งนี้ สิ นั้ น สิ ท� ำ ให้ ชี วิ ต ของฉั น ใน เยอรมนี ไม่เหงาเปล่าเปลี่ยว แล้วก็ช่วยให้ฉันได้รับ ความไว้ เ นื้ อ เชื่ อ ใจว่ า เป็ น นั ก ข่ า วจริ ง ๆ สั ม ภาษณ์ ไปแล้ ว ได้ ล งหนั ง สื อ พิ ม พ์ จ ริ ง ๆ ไม่ ใ ช่ นั ก ข่ า วโปเก ที่ไหนก็ไม่รู้

วันนี้ (๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒) หนังสือพิ มพ์ เดอะเนชั่น ตีพิมพ์ เป็นฉบับสุดท้าย ปิดฉาก ๔๘ ปีท่อ ี ยู่คู่เมืองไทยมา ในฐานะคนที่เคยเป็นฟันเฟือง ตัวเล็กๆ ตัวหนึ่ง ของหนังสือพิ มพ์ ฉบับนี้ คงได้แต่เพี ยงกล่าวขอบคุณทุกท่าน ทุกคน ทุกแผนก ที่ช่วยท�ำให้หนังสือพิ มพ์ เดอะเนชั่น ด�ำรงอยู่มาจนถึงวันนี้

ไม่มีงานเลี้ยงใดไม่มีวันเลิกรา ไม่มีอะไรที่คงอยู่ได้ตลอดไป แต่สง ่ิ ที่หนังสือพิ มพ์ เดอะเนชั่น ได้ท�ำมาตลอดเกือบครึ่งศตวรรษ ก็จะอยู่ในประวัติศาสตร์ชาติไทย ตลอดไปแน่นอน

43


smile S E N I O R

สั งคมผู้สูงอายุ (2) Smile Senior ฉบับนี้จะได้กล่าวถึงสังคมผู้สูงอายุต่อจากตอนที่แล้ว ตอนนี้จะได้กล่าวถึงสุขภาพกาย และสุขภาพใจโดยรวมของผู้สูงอายุท่ัวไป ว่าผู้สูงอายุควรปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่ อให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรงและมีจิตใจเป็นสุขสดชื่นเบิกบาน ในฐานะที่เป็นสมาชิกของสังคมผู้สูงอายุ WORDS

44

S O M U C H TO S M IL E A B O U T

เสริมศักดิ์ นรินทร์วงษ์

PHOTO SHUTTERSTOCK


T H A I S M I L E 172

ขอย�้ำอีกครั้งว่า “สังคมผู้สูงอายุ” คือสังคมที่มี ประชากรอายุ ๖๐ ปีขนึ้ ไปทีม่ อี ยูจ่ ริงในพืน้ ทีต่ อ่ ประชากรทุกช่วงอายุในพืน้ ทีเ่ ดียวกัน ในอัตราส่วน เท่ากับหรือมากกว่า ๑๐% ขึน้ ไป หรือสังคมทีม่ ี ประชากรอายุ ๖๕ ปีขนึ้ ไปทีม่ อี ยูจ่ ริงในพืน้ ทีต่ อ่ ประชากรทุกช่วงอายุในพื้นที่เดียวกัน ในอัตรา เท่ากับหรือมากกว่า ๗% ขึ้นไป ในฐานะที่ ผู้สูงอายุหรือสังคมผู้สูงอายุก็เป็นส่วนหนึ่งของ สังคม หน่วยงานใดของรัฐและของเอกชนที่ ดูแลเรือ่ งนี้ จึงไม่ควรนิง่ เฉยในความรับผิดชอบ ทัง้ นีก้ เ็ พือ่ ประโยชน์สขุ ของประชากรไทยทุกคน ซึ่งเป็นเสมือนพี่น้องร่วมชาติเดียวกัน สถาบันเวชศาสตร์ผสู้ งู อายุ กระทรวงสาธารณสุข ได้แสดงความกังวลห่วงใยถึงการเข้าสู่สังคม ผู้สูงอายุของไทย เฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสุขภาพ อนามัยในผู้สูงอายุ เพราะผู้สูงอายุเมื่อมีอายุ มากขึ้นสังขารร่างกายก็จะอ่อนแอท�ำให้เกิด โรคต่างๆ กับผูส้ งู อายุได้งา่ ย เช่น โรคเบาหวาน โรคความดั น โลหิ ต สู ง โรคไขข้ อ อั ก เสบ โรคมะเร็ง และโรคอื่นๆ อีกมาก โรคเหล่านี้มี แนวโน้มเป็นกันมากในผู้สูงอายุ ขณะเดียวกัน สถานพยาบาลของไทยทีร่ องรับการรักษาพยาบาล แบบเฉพาะทางนั้ น มี น ้ อ ยมาก ไม่ เ หมื อ น ประเทศต่ า งๆ ที่ เ จริ ญ แล้ ว ทั้ ง ในยุ โ รปและ อเมริกา พร้อมกันนี้บุคคลากรทางการแพทย์ที่ ช�ำนาญเฉพาะทางของไทยเราก็มีน้อยเช่นกัน เฉพาะอย่ า งยิ่ ง แพทย์ ที่ เ ชี่ ย วชาญเกี่ ย วกั บ ความชรา และแพทย์ทสี่ ามารถวินจิ ฉัยและรักษา โรคชรา (Geriatric Medicine) ได้ผลจริงๆ นั้น มีจำ� นวนน้อย ไม่เพียงพอกับจ�ำนวนผูป้ ว่ ยด้วย โรคชราซึง่ มีอตั ราเพิม่ ขึน้ ทุกปีตามอัตราประชากร ผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น ด้วยเหตุนี้โรงพยาบาลทั่วไป จึงใช้แพทย์ทางด้านอายุรศาสตร์รกั ษาผูส้ งู อายุ ทีป่ ว่ ยเป็นโรคชราแทน หากเราไปโรงพยาบาล

เราจะพบเจอผู้ป่วยซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ เพราะประเทศไทยได้กา้ วเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุแล้ว ในความเป็นจริง การดูแลรักษาพยาบาลผูป้ ว่ ย ที่เป็นผู้สูงอายุมีแนวโน้มในการดูแลที่ต่างไป จากผูป้ ว่ ยในวัยอืน่ ๆ ทัง้ นีเ้ พราะสภาวะร่างกาย ที่ เ ปลี่ ย นแปลงและเงื่ อ นไขอย่ า งอื่ น ๆ เช่ น สภาพร่างกายที่ถดถอย ภาวะเศรษฐกิจ ฐานะ ทางสังคม และภาวะทางจิตใจด้วย นอกจากนี้ ในแต่ละรายยังมีรายละเอียดปลีกย่อยแตกต่าง กันไปในแต่ละคน การรักษาจึงต้องใช้วิธีรักษา แบบองค์รวม จะเห็นได้วา่ ในประเทศทีพ่ ฒ ั นาแล้ว หน่วยงานทั้งของรัฐและเอกชนเขาจะตื่นตัว และให้ความส�ำคัญกับเรื่องนี้มาก จึงได้มีการ ผลิตบุคคลากรทางการแพทย์ขึ้นมาเพื่อดูแล รักษาพยาบาลผู้สูงอายุโดยเฉพาะ เช่น ใน อเมริกาและญีป่ นุ่ เป็นต้น ส�ำหรับประเทศไทยนัน้ การผลิตบุคคลาการแพทย์เฉพาะทางด้านโรค ชราส�ำหรับผูส้ งู อายุยงั มีขอ้ จ�ำกัดอยูม่ าก จึงไม่ สามารถผลิตแพทย์เฉพาะทางส�ำหรับผูส้ งู อายุ ได้เพียงพอกับจ�ำนวนประชากรในสังคมผูส้ งู อายุ จากการศึกษาของสถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุ ๑ ใน ๔ คนจะมีปัญหาเรื่อง สุขภาพ ท�ำให้กจิ กรรมทีเ่ คยท�ำไม่สามารถท�ำได้ เช่นแต่ก่อน นอกจากนี้พบว่าสังคมผู้สูงอายุ จ�ำนวนมากกว่า ๗๐% มีข้อบ่งชี้ว่าเป็นโรค มากกว่า ๑ โรคต่อคน การดูแลรักษาในสังคม ผู้สูงอายุจึงมีมากถึง ๖๒% จริงๆ แล้วผู้สูงอายุ เป็นพลังของสังคม มิใช่เป็นภาระของสังคมตาม ที่เราเข้าใจกัน ผู้สูงอายุท�ำคุณประโยชน์ให้ สังคมมามากต่อมาก และที่เป็นปูชนียบุคคลก็ มากมาย ผูส้ งู อายุถอื ว่าเป็นบุคคลทีส่ ร้างคุณปู การ ให้กับประเทศชาติเป็นอย่างมาก คนรุ่นหลังจึง ควรให้ความเคารพและเอาใจใส่ดูแลท่านให้ดี เฉพาะอย่างยิ่งคุณพ่อคุณแม่ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ

45


ที่ใกล้ตัวเราที่สุด เปรียบเสมือนพระในบ้าน นอกจากนี้ยังมีคุณปู่คุณย่า คุณตาคุณยาย ทีเ่ ราควรระลึกถึงด้วยความเคารพรักนับถือ รวมถึงญาติผู้ใหญ่ทั้งหลายที่เป็นผู้สูงอายุ ด้วย ส่วนผูส้ งู อายุโดยทัว่ ไปนัน้ เราก็ควรให้ ความส�ำคัญและให้รว่ มมือช่วยเหลือดูแลผู้ สูงวัยหรือผูส้ งู อายุดว้ ยเช่นกัน คาดกันไว้วา่ ในอนาคตอันใกล้นหี้ น่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องใน การให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการดูแล ผู้สูงอายุจะมีมากขึ้น เพื่อที่จะได้ช่วยกัน ดู แ ลสุ ข ภาพกายและจิ ต ใจ เป็ น การแก้ ปัญหาก่อนทีบ่ คุ ลากรการแพทย์เฉพาะทาง และสถานพยาบาลจะเข้ามาช่วยเหลือดูแล ความเป็นจริงในสังคมผูส้ งู อายุ คือความไม่ หยุดนิ่งของอายุที่นับวันจะมากขึ้นเรื่อยๆ และความเปลีย่ นแปลงของสังขาร-ร่างกาย ทีจ่ ะต้องเสือ่ มลงทุกๆ วัน ดังนัน้ สิง่ ทีผ่ สู้ งู อายุ ควรท�ำอย่างยิ่งคือตระหนักและระลึกอยู่ เสมอว่า เรามีความแก่เป็นธรรมดา เรามี ความเจ็บไข้เป็นธรรมดา เรามีความตาย เป็นธรรมดา ทุกคนหนีไม่พ้นความแก่ หนี ไม่พ้นความเจ็บไข้ และแน่นอนหนีไม่พ้น ความตาย ดังนั้นก่อนตายควรท�ำอะไรที่จะ ให้คนรุ่นหลังได้ระลึกนึกถึงบ้างหลังจากที่ เราตายไปแล้ว สิ่งนั้นคือคุณงามความดี และนึกอยูเ่ สมอๆ ว่าเมือ่ เรายังมีชวี ติ อยูค่ วร 46

S O M U C H TO S M IL E A B O U T

ท�ำแต่สิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ต่อส่วนรวมให้ มากที่สุดเท่าที่เราจะมีโอกาสและสามารถ ท�ำได้ การทีโ่ ลกเราจะน่าอยูห่ รือไม่นา่ อยูน่ นั้ ก็ขึ้นอยู่กับว่ามนุษย์เราทุกคนช่วยกันสร้าง หรือจะช่วยกันท�ำลาย ด้วยเหตุนี้ผู้สูงอายุ ควรสนับสนุน แนะน�ำส่งเสริม ช่วยพัฒนา ให้คนรุน่ ใหม่เป็นคนดีมศี ลี ธรรม เป็นคนดีมี คุณภาพให้มีให้เป็นมากกว่าคนรุ่นเก่า หรือ ท�ำคุณประโยชน์ให้กับส่วนรวมและสังคม มากกว่าคนรุน่ เก่า เมือ่ ท�ำได้เช่นนีก้ จ็ ะกล่าว ได้วา่ เป็นการตอบแทนคุณของแผ่นดินทีเ่ รา ได้เกิดมาบนพืน้ แผ่นดินนี้ หากคิดและระลึก ได้อย่างนี้เสมอๆ ก็จะเป็นการสร้างสรรค์ คุณประโยชน์ต่างๆ ให้กับแผ่นดินเกิด และ ให้คนรุ่นหลังได้รับการถ่ายทอดวิชาความรู้ แขนงต่างๆ ของเราผูส้ งู อายุ เพราะนอกจาก วิชาความรู้และภูมิปัญญาชาวบ้านที่เรามี จะไม่สูญสิ้นแล้ว ยังถือได้ว่าเป็นบุญกุศล ส�ำหรับเราเพราะจิตใจเรามีเจตนาที่ดี และ จะเป็นคุณประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและ ประเทศชาติอกี ด้วย ขณะเดียวกันผูส้ งู อายุ ก็ ต ้ อ งไม่ ลื ม ดู แ ลสุ ข ภาพของตนเองให้ สมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอด้วย พร้อมกับใช้ ธรรมะในพระพุทธศาสนามาด�ำเนินชีวิต เพื่อความปลอดภัยจากสิ่งเลวร้ายทั้งปวง และเพือ่ ความเจริญรุง่ เรือ่ งแห่งชีวติ สุดท้าย คือความสะอาดบริสุทธิ์แห่งจิตใจ


T H A I S M I L E 172

วิธีที่ท�ำให้ผู้สุงอายุมีสุขภาพดี และมีอายุ ยืนยาวนั้น นอกเหนือจากบุญกรรมที่ผู้สูงอายุแต่ละคนท�ำมาใน อดีตชาติแล้ว ก็มี ๔ หลักใหญ่ๆ ด้วยกัน เรื่องนี้ผู้เขียน เคยกล่ า วถึ ง บ่ อ ยๆ ในบทความก่ อ นๆ แต่ ใ นที่ นี้ จะกล่าวเพียงย่อๆ เท่านั้น คือ

(อนุปาทินนกสังขาร) เช่น ต้นไม้ ภูเขา โต๊ะ เก้าอี้ เป็นต้น สังขารทัง้ หลายทัง้ สองประเภทนี้ มีการเกิดขึน้ ในเบือ้ งต้น ตัง้ อยูด่ ว้ ยการเปลีย่ นแปลงในท่ามกลาง และแตกสลาย สูญสิน้ ไปในทีส่ ดุ จะช้าหรือเร็วก็ขนึ้ อยูท่ เี่ หตุปจั จัยและ ภาวะของสังขารนั้นๆ การตั้งอยู่แห่งชีวิตมนุษย์เราก็มี การเปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา หากเราผูส้ งู อายุทกุ ท่าน การรับประทานอาหารทีม่ ปี ระโยชน์และเป็นอาหาร ไม่อยากแก่เร็ว ไม่อยากให้ผวิ หนังเหีย่ วยาน ไม่อยากเป็น ที่เหมาะสมกับวัย โดยยึดหลัก หนักเช้า เบาเที่ยง คนหูตงึ สายตาฝ้าฟาง หรือสุขภาพร่างกายเสือ่ มโทรมเร็ว เลี่ ย งเย็ น แล้ ว จะท� ำ ให้ สุ ข ภาพอนามั ย ดี ร่ า งกาย จงรู้จักปล่อยวาง ลด ละ มานะทิฐิให้น้อยลง อย่าถือตัว สมบูรณ์แข็งแรง ตนว่าดีเด่นกว่าคนอื่น ลด ละ ความโลภ ความโกรธ ความเกลียด ความอาฆาตมาดร้าย ความอิจฉาริษยา การพักผ่อน นอนหลับกลางคืนควรหลับให้ได้ ๖-๗ และความเห็นแก่ตัวให้น้อยลง ความเครียดก็จะไม่เกิด ชัว่ โมง และหลังอาหารกลางวันควรงีบสัก ๑๕-๓๐ นาที หรือมีก็น้อย จิตใจก็จะเป็นสุขเบิกบาน ที่เราแก่เร็ว อย่าให้เกินกว่านี้ เดีย๋ วกลางคืนจะนอนไม่หลับ นอกจาก หน้าตาหมองคล�้ำ ผิวหนังเหี่ยวย่น เป็นคนไม่มีราศี นีค้ วรให้ลกู หลานพาไปชมวัดต่างๆ สวนสาธารณะ หรือ เป็นคนขี้หลงขี้ลืม ความจ�ำไม่ดี กินไม่ค่อยได้ นอนไม่ เที่ยวตามสถานที่ส�ำคัญต่างๆ ที่อยากจะไป ค่อยหลับ ระบบขับถ่ายผิดปกติ และความไม่สบายกาย ความไม่สบายใจอื่นๆ ก็เพราะว่าเรามีความเครียด การออกก�ำลังกายควรท�ำประจ�ำสม�่ำเสมอ ที่ดีที่สุด อยู่ในใจ บางคนเครียดแต่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองเครียด อันนี้ ส�ำหรับผู้สูงวัยคือการเดิน การวิ่งเหยาะ เต้นแอโรบิกส์ ยิ่งอันตรายมาก เราจึงควรระวังอย่าให้ความเครียดขึ้น ฯลฯ ถ้าจะให้ดีควรปรึกษาแพทย์กอ่ นว่าออกก�ำลังกาย กับเราตามเหตุผลที่กล่าวแล้วข้างต้น แบบไหนเหมาะสมกับสภาพร่างกายของตน คลายเครียดด้วยวิธีง่าย (ใครๆ ก็ท�ำได้) การรู้จัก ให้อาหารแก่จิตใจ คือศึกษาธรรมะ ฟังพระเทศน์หรือ ปล่อยวางปัญหาต่างๆ บ้าง อย่าจริงจังกับมันมากนัก ฟังบรรยายธรรมทางวิทยุหรือโทรทัศน์ หรือไม่ก็ไปวัด หยุดท�ำธุระหน้าที่ชั่วคราว มองโลกตามความเป็นจริง เพือ่ ท�ำบุญ ถวายสังฆทาน สนทนาธรรมกับพระ ปล่อย หรือนึกคิดในเชิงบวก พักผ่อนนอนฟังเพลงที่เราชอบ นกปล่อยปลา ให้อาหารสัตว์ เป็นต้น ถ้าจะให้สูงขึ้นไป ดูโทรทัศน์บ้าง อาบน�้ำให้ร่างกายสดชื่น หางานอดิเรก ก็คอื สวดมนต์ไหว้พระเป็นประจ�ำ รักษาศีล ๕ สมาทาน ที่เราชอบท�ำ ให้เวลากับคนรักและครอบครัว ไปเที่ยว ศีลอุโบสถ ฝึกจิตเจริญสติภาวนา (นั่งสมาธิ) ท�ำให้เกิด นอกบ้านหรือเที่ยวชมธรรมชาติที่อากาศปลอดโปร่ง สติปัญญารู้เท่าทันสภาวะธรรมตามความเป็นจริงแห่ง เย็นสบาย คบหาสมาคมกับเพื่อนๆ ที่ดีและรู้ใจกัน ชีวิต รู้จักปล่อยวาง ลด ละ มานะทิฐิ อย่างนี้เป็นต้น อ่านหนังสือธรรมะ ฟังพระเทศน์เพื่อส่งเสริมสติปัญญา จิตใจก็จะเป็นสุข สดชื่นเบิกบาน อายุก็จะยืนยาว หรืออ่านหนังสือทีเ่ ราอยากอ่านเพือ่ บ�ำรุงสมอง นัง่ สมาธิ ดู ล มหายใจตนเอง เป็ น ต้ น เพี ย งเท่ า นี้ เ ชื่ อ แน่ ว ่ า ธรรมชาติเป็นกฏแห่งสัจธรรม คือเป็นความจริงใน ความเครียดที่เรามีจะลดลงทันที หรือไม่มีความเครียด จั ก รวาลนี้ ร วมถึ ง สั ง ขารทั้ ง หลายที่ มี วิ ญ ญาณครอง เลยก็เป็นได้ หากเรารู้วิธีปฏิบัติ และเข้าใจวิถีชีวิตแห่ง (อุปทินนกสังขาร) เช่น มนุษย์ แมว หมา กา ไก่ ฯลฯ คือ สังขารดีพอ สัตว์เดรัจฉานทั่วไป และสังขารที่ไม่มีวิญญาณครอง

47


smile H E A LT H

IT’S ALL

RICE

ข้าว

คือพื ชอาหารหลักทั้งของประเทศไทย และเอเชียอีกหลายชาติ พั นธุ์ข้าวที่ปลูกปัจจุบันพั ฒนามาจาก ข้าวป่าตระกูล Oryza Gramineae เติบโตได้ดีในเขตร้อนและอบอุ่น แพร่กระจายกว้างขวาง ตั้งแต่ประเทศจีนไปถึงอาร์เจนตินา ข้าวทั่วโลกมีกว่า 120,000 สายพั นธุ์ เป็นข้าวแอฟริกาและข้าวเอเชีย ส่วนข้าวที่นิยมในตลาดโลกมาจากทวีปเอเชีย WORDS สาวสุดเซอร์ PHOTO / ILLUSTRATE SHUTTERSTOCK

48

S O M U C H TO S M IL E A B O U T


T H A I S M I L E 172

รู้หรือไม่? 50%

ของพลั ง งานที่ ร ่ า งกายต้ อ งการ ทั้ ง หมดมาจาก ‘ข้ า ว’ เราจึ ง ต้ อ ง กินข้าวเป็นหลัก สลับกับอาหารที่ ท�ำจากแป้งบางมื้อ

ข้าว 1 ทัพพี

ให้พลังงานประมาณ

80

ใน 1 วัน เราควรกินข้าวอย่างน้อย 2 มื้อ

และควรกินมือ้ เช้าเป็นมือ้ หลัก

ปริ ม าณที่ เ หมาะสมใน ก า ร กิ น ข ้ า ว แ ต ่ ล ะ มื้ อ ผู ้ ช าย ไม่ ค วรเกิ น มื้ อ ละ 3 ทั พ พี ผู ้ ห ญิ ง ไม่ ค วร เกินมื้อละ 2 ทัพพี เลือก กั บ ข้ า วที่ มี ไ ขมั น ต�่ ำ เช่ น เน้ น ผั ก ปลา อกไก่ ไข่ เนื้ อ สั ต ว์ ไ ม่ ติ ด มั น และ ปรุงโดยไม่ใช้น�้ำมัน

ควรกิน

ข้าว 1 ส่วน โปรตีน 1 ส่วน ผัก 2 ส่วน

1,600

กิโลแคลอรีต่อวัน

แคลอรี

แต่ละมื้อ

กินเท่าไหร่ ถึงจะพอดี

เหมาะกับผู้สูงอายุ 60 ปีข้ึนไป หญิงวัยท�ำงาน อายุ 25-60 ปี และเด็กอายุ 6-13 ปี

แต่ละวันควรกินผัก และผลไม้ให้ ได้ 400 กรัม (ผักสุกให้เพิ่มเป็น 2 เท่า) กล่าวคือ ให้แบ่งเป็น 5 ส่วน (ผัก 3 ส่วน ผลไม้ 2 ส่วน) หรือไม่ ต�่ำกว่าวันละ 5 ทัพพี และควรกิน ให้ ห ลากหลายควบคู ่ กั บ การกิ น อาหารประเภทอื่ น ให้ ค รบ 5 หมู ่ จะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิด โรคหั ว ใจได้ ถึ ง ร้ อ ยละ 33 โรค มะเร็ง ได้ถึงร้อยละ 50

ข้อมูล: โครงการรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคข้าว ‘กินข้าวไทย ช่วยชาวนาไทย’ และ vegandfruit400.org/library

2,000

กิโลแคลอรีต่อวัน เหมาะกับวัยรุ่นชาย-หญิง อายุ 14-25 ปี และชายวัยท�ำงาน อายุ 25-60 ปี

2,400

กิโลแคลอรีต่อวัน

เหมาะกับผู้ใช้แรงงานชาย-หญิง ผู้ที่ใช้พลังงานเยอะ เช่น นักกีฬา เกษตรกร กรรมกร

49


มารู้จักข้าวกัน ข้าวเจ้าหอมมะลิ เม็ดสีขาว เรียวยาว เมื่อหุงสุกกลิ่นจะหอม เหมือนใบเตย กินลื่นคอ ข้าวกล้อง สีน�้ำตาลอ่อน มีวิตามินบีสูง ฟอสฟอรัส แคลเซียม ธาตุเหล็ก โปรตีน ไขมัน และสารไนอะซินที่ให้ประโยชน์แก่ร่างกาย ข้าวกล้อง สีน�้ำตาลอ่อน มีวิตามินบีสูง ฟอสฟอรัส แคลเซียม ธาตุเหล็ก โปรตีน ไขมัน และสารไนอะซินที่ให้ประโยชน์แก่ร่างกาย เต็มที่ เนื่องจากยังมีจมูกข้าวและเยื่อหุ้มเม็ดข้าวติดอยู่ เพราะผ่านการสีเพียงครั้งเดียวเต็มที่ เนื่องจากยังมีจมูกข้าว และเยื่อหุ้มเม็ดข้าวติดอยู่เพราะผ่านการสีเพียงครั้งเดียว ข้าวกล้องมันปู วิตามินเอสูงกว่าข้าวชนิดอื่น เนื่องจากยังมีเยื่อหุ้มเม็ดสีแดงอยู่ ให้คุณค่าสารอาหารจ�ำพวก วิตามินบี 1 บี 2 วิตามินซี อี ใยอาหาร และแร่ธาตุต่างๆ ครบ มีประโยชน์ต่อร่างกาย ข้าวสีนิล มีสีด�ำ เม็ดเรียวยาว หุงสุกแล้วมีกลิ่นหอม ช่วยต้านอนุมูลอิสระ ให้ผมดกด�ำ มีธาตุเหล็กสูงกว่าข้าวกล้องอื่นๆ ถึง 30 เท่า คาร์โบไฮเดรตต�่ำ เหมาะกับคนที่ควบคุมน�้ำหนัก ข้าวเหนียว คล้ายข้าวหอมมะลิ เพราะมีเม็ดเรียวยาว เมื่อหุงสุกจะมีสีขาวขุ่นกว่า เม็ดข้าวเกาะตัวเป็นก้อน มีทั้งข้าวเหนียวขาว และข้าวเหนียวด�ำที่ให้สารโอพีซี ช่วยชะลอความเสื่อมของร่างกาย

50

S O M U C H TO S M IL E A B O U T

ข้าวลืมผัว คือข้าวเหนียวด�ำพื้นเมือง ปลูกโดยชาวเขาเผ่าม้ง ที่อ�ำเภอพบพระ จังหวัดตาก สูงจากระดับทะเลปานกลางราว 650 เมตร ชาวม้งนิยมน�ำมาท�ำขนมช่วงปีใหม่ ข้าวไรซ์เบอร์รี เกิดจากสายพันธุ์ผสมระหว่างข้าวหอมมะลิ 105 และข้าวหอมนิล ได้เป็นข้าวที่ให้เม็ดสีม่วงเข้ม หุงสุกแล้วมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ รสชาติเหนียวนุ่ม มีสารอาหารและแร่ธาตุสูง ให้น�้ำตาลต�่ำกว่าข้าวชนิดอื่นๆ ข้าวสังข์หยด พันธุ์ข้าวพื้นเมืองของพัทลุง มีสีแดงเข้ม ให้คุณค่าทางโภชนาการสูง มีวิตามินบี 1 บี 2 แคลเซียม ฟอสฟอรัส มีสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยชะลอความชรา ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ เช่น โรคหัวใจ ข้าวญี่ป่น ุ เม็ดสั้น ป้อม หุงสุกแล้วเนื้อจะเหนียวเกาะกันเป็นก้อน นิยมน�ำไปท�ำข้าวปั้นซูชิ เพราะมีปริมาณแป้งและยางข้าวสูง สามารถดูดซับน�้ำซอสและเครื่องปรุงต่างๆ ได้ดี ข้าวพระเวสสันดร เป็นข้าวลูกครึ่งระหว่างข้าวหอมมะลิ 105 กับข้าวเหนียว ให้รสสัมผัสเมื่อหุงเสร็จใหม่ๆ นุ่มไม่เหมือนใคร อุดมด้วยธาตุเหล็ก ทองแดง สังกะสี ช่วยดูแลเรื่องระบบประสาทได้ดี


T H A I S M I L E 172

เมนูข้าวแนะน�ำ เพื่ อนชาวต่างชาติ The Local Taste RECO

MMENDED

ข้าวจี่ ขนมพื้นบ้านภาคอีสาน โดยน�ำข้าวเหนียวนึ่ง แล้วทาเกลือ ปั้นก้อนเสียบไม้ ย่างบนเตาถ่าน ด้วยไฟอ่อนพอเกรียม ชุบไข่ย่างจนเหลือง หลังท�ำบุญวันมาฆบูชา ช่วงเดือน 3 จะมีประเพณีบุญข้าวจี่ เป็นช่วงที่ชาวนาเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จ ได้ข้าวขึ้นยุ้งใหม่ จึงรวมตัวกันท�ำบุญข้าวจี่ ถวายแก่พระสงฆ์ เป็นการบูชาคุณของข้าวในยุ้ง

ข้าวเหนียวมะม่วง มีวัตถุดิบ 3 ชนิด คือ ข้าวเหนียว กะทิ และมะม่วงสุก เป็นของหวานที่หากินง่าย ‘ข้าวเหนียวมูน’ ค�ำว่า ‘มูน’ แปลว่า การคลุกเคล้า นั่นคือการน�ำข้าวเหนียว ไปคลุกเคล้าน�้ำกะทิและน�้ำตาล ข้าวเหนียวมูนยังกินคู่กับทุเรียน ขนุน ไอศกรีม สังขยาได้อีกด้วย

ข้าวแช่ เดิมเป็นอาหารของชาวมอญ ซึ่งจะจัดไปถวายพระ และเทพีสงกรานต์ ในวันมหาสงกรานต์ (13 เมษายน) เพื่อให้เกิดสิริมงคลกับชีวิต ข้าวแช่เดินทางมาสู่ไทย โดยสตรีชาวมอญ ที่ได้รับราชการฝ่ายใน ได้ปรุงข้าวแช่ เพื่อจัดถวายให้กับรัชกาลที่ 5 ซึ่งพระองค์ทรงโปรดมาก กระทั่งข้าวแช่เป็นที่รู้จักในหมู่ชาวไทย เนื่องจาก ม.ล.เนื่อง นิลรัตน์ ได้น�ำเผยแพร่ออกสู่ตลาด

51


smile FA M I LY

FROM TWIG TO MAGIC WAND

READY FOR THE HARRY POTTER STUDIO TRIP!

โมเม้นท์ที่ลูกขอไปเที่ยวที่ Harry Potter Studio เป็นของขวัญวันเกิดเมื่อหลายเดือนที่แล้ว หลังจากอ่านหนังสือจบไปทุกเล่มไม่ต�่ำกว่า 2 รอบ คนเป็นแม่ก็รู้เลยว่า ลูกแม่ต้องอยากได้ไม้กายสิทธิ์ด้วยแน่นอน เช็คราคาทันที! เอลเดอร์วอนดึ ของดัมเบิ้ลดอร์ อันละ £40 แม่ไม่มีทางเสียเงินแน่นอน แม่ต้องออกอุบาย... WORDS / PHOTO PASSAMON HALL

เมื่อหลายอาทิตย์ที่แล้วเราไปเดินป่ากัน คนเป็นแม่จึงแนะน�ำว่าวันที่เราไปเที่ยว แฮรี่ สตูดิโอเราควรมีไม้กายสิทธิ์คนละ อัน และเราควรท�ำเอง เริ่มจากการการ เศษกิ่งไม้จากป่านี่ล่ะ! คนเป็นพ่อและลูก ได้ยินเท่านั้น ก็ตื่นเต้น รีบหากิ่งไม้มาขัด กระดาษทราย เพ้นท์ ทาสีเคลือบ ติด คริสตัลด้วยความสนุกสนาน ในขณะที่ แม่ท�ำของขาย ดูละครไทย อยู่ในครัว ประหยัดไปอีกหลาย!! 52

S O M U C H TO S M IL E A B O U T


T H A I S M I L E 172

แล้ววันที่รอคอยก็มาถึง... คนอดใจรอของขวัญครบรอบวันครบรอบ 10 ขวบ มา 6 เดือนเต็ม มีความสุขหนักหนา เพราะอ่านวรรณกรรม เรื่องนี้ก่อนนอนมาร่วมครึ่งปี ดูหนังไม่รู้อีกกี่รอบ เดิน ป่าก็ยงั เก็บกิง่ ไม้มาท�ำเป็นไม้กายสิทธิ์ จนพนักงานทุก คนที่ท�ำงานอยู่ในสตูดิโอเอ่ยปากขอดู และชื่นชมไม้ กายสิทธิ์ DIY คนสิบขวบยืดอกพองตัวเป็นคางคก ภูมิใจหนักหนา เดินเทีย่ วไปก็หนั มากอดพ่อแม่แล้วเอ่ยค�ำขอบคุณเป็น ระยะๆ เพราะถูกอกถูกใจมาก ทัง้ ส่วนแสดงแสง สี เสียง และส่วนนิทรรศการขัน้ ตอนและวิธกี ารการถ่ายท�ำหนัง ในตอนท้ายส่วนของร้านขายของทีร่ ะลึกมีแต่ของน่าซือ้ ทั้งนั้น แน่นอน คนสิบขวบเข้าไปจับๆ ไม้กายสิทธิ์ ของหลอดโวลเดอร์มอร์แล้วก็วางลง ทั้งที่ตัวเองก็มี Pocket Money ติ ด ตัวมา อยากได้ก็อ ยากได้ แต่ ไม้กายสิทธิ์ที่ท�ำเองก็มีอยู่แล้ว คนสิบขวบตัดใจไม่ซื้อ เดินออกมาขอบคุณพ่อกับแม่ที่พามา แล้วก็บอกว่า พร้ อ มกลั บ บ้ า น เพราะพ่ อ ยั ง ต้ อ งขั บ รถอี ก ไกล (ประมาณ 3 ชั่วโมงฮะ)

แม่เห็นถึงความอดทน เข้าใจของเด็ก 10 ขวบนั่น และไม่ร้องขอพ่อแม่ในเรื่องอะไร ที่ไม่จ�ำเป็นจริงๆ ในระยะเวลาที่ผ่านมา แม่จึงกระซิบคุยกับพ่อปรึกษากันนิดหน่อย แล้วบอกว่า เราตกลงกันว่าจะซื้อของขวัญวันเกิดให้อีกชิ้นหนึ่ง ให้เข้าไปเลือกเพียงหนึ่งชิ้นเท่านั้น รู้ตัวอีกที ก็มีพ่อมดถือไม้กายสิทธิ์สองมือสองอัน อันหนึ่งท�ำเอง อันหนึ่งคือ ไม้กายสิทธิ์ของ You Know Who ที่เพิ่งได้เป็นของขวัญมา นั่งชี้ไม้กายสิทธิ์ ไปที่คนเป็นพ่อขณะขับรถกลับบ้าน เสกคาถาเพื่อป้องกันไม่ให้พ่อหลับ ขณะขับรถ คาถาที่เพิ่งคิดขึ้นสดว่า “DURACELL!” ป.ล. คาถานั่นน่าจะมาจาก ค�ำว่า ดูราเซล คือยี่ห้อถ่าน (แบตตารี่) ใส่ของเล่นก�ำลังสูงนั่นเอง... อะไรก็ตามที่ต้องอาศัยเวลา และความอดทนมันมักจะมีคุณค่าเพิ่ม มากขึ้นเสมอ แม่และพ่อจึงตั้งใจและอยากให้ทริปนี้เป็นของขวัญ แห่งวันวาน :) 53


smile T R AV E L

CHIANG MAI ฤดูหนาวไทยใกล้เข้ามาทุกที วางแผนจัดกระเป๋าแล้วออกเดินทางมุ่งสู่ภาคเหนือ ไปสัมผัสลมหนาวต้นฤดูกันดีกว่า มาอัพเดทกันว่าเชียงใหม่มีอะไรน่าเที่ยวบ้าง WORDS กองบรรณาธิการ PHOTO PASSAMON HALL

54

S O M U C H TO S M IL E A B O U T


T H A I S M I L E 172

MAIIAM CONTEMPORARY ART MUSEUM พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ศิ ล ปะร่ ว มสมั ย สุ ด เก๋ แ ห่ ง ใหม่ ริ ม ถนน สันก�ำแพงของเมืองเชียงใหม่ ดัดแปลงมาจากพื้นที่ โกดังเก่า ความเด่นทีช่ วนสะดุดตาของพิพธิ ภัณฑ์แห่งนี้ อยู ่ ที่ ตั ว อาคารก� ำ แพงกระจกชิ้ น เล็ ก ที่ เ รี ย งต่ อ กั น บริเวณชั้นล่างของที่นี่เป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการ ที่หมุนเวียนเปลี่ยนทุกๆ สองเดือน ส่วนชั้นบนจัดแสดง นิ ท รรศการถาวร นอกจากนี้ ยั ง มี ค าเฟ่ เ ล็ ก ๆ และ ร้านอาหารไทยไว้คอยบริการ ใครที่ชอบเสพงานอาร์ต ห้ามพลาดเด็ดขาด! www.maiiam.com

55


smile T R AV E L

FOREST BAKE คาเฟ่กระท่อมไม้สุดคิวต์ของสาวนัก D.I.Y. คนดัง ‘ลินนา ลี’ Forest Bake ตั้งอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากวัดเกต บริเวณร้านล้อมรอบด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ ให้บรรยากาศสบายๆ เหมือนนั่งอยู่ในสวน แวะมาชิลล์ที่ Forest Bake ต้ อ งห้ า มพลาดขนมเค้ ก และขนมปั ง อบโฮมเมดสไตล์ ฝ รั่ ง เศส เช่ น New York Cheese Cake, Canele’, Lime Gray Chiffon Cake และ Cracked Crinkles ที่จัดวางแทรกไปกับใบไม้ ดอกไม้เหมือนได้ปาร์ตี้ อยู่กลางป่า Facebook: @ForestBake 56

S O M U C H TO S M IL E A B O U T


T H A I S M I L E 172

DOI ANGKANG สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จุดหมายปลายทาง ส�ำหรับคนชอบอากาศหนาว ลงมาจากดอย ทางอ�ำเภอฝาง ต้องแวะโรงงานหลวงอาหาร ส�ำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) ตอนที่เกิดภัยพิบัติน�้ำ ท่วมและโคลนถล่ม ที่นี่ได้รับความเสียหาย เกือบทั้งหมด สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงมีพระด�ำริให้ฟื้นฟู โรงงานหลวงขึ้นมาแล้วก่อตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง) เพื่ อ เป็ น สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง การศึ ก ษาด้ า นอุ ต สาหกรรม การเกษตรแปรรูป เป็นสถานที่รวบรวมและ จั ด แสดงแนวพระราชดํ า ริ ใ นการพั ฒ นาที่ ยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ภายในพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ น� ำ เสนอความรู ้ ผ ่ า น นิทรรศการอันทันสมัย ห้องนิทรรศการหลัก บอกเล่าเรื่องราวส�ำคัญๆ ของโครงการหลวง โรงงานหลวงอาหารส�ำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) และ บริษทั ดอยค�ำผลิตภัณฑ์อาหาร ได้เป็นอย่างดี สามารถช็ อ ปปิ ้ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ โ ครงการหลวง แปรรูปที่นี่ได้หลากชนิด บริเวณรอบๆ เป็น ที่ตั้งของชุมชนบ้านยาง ชาวไทยภูเขา และ ชาวจี น ยู น นานที่ ม าอาศั ย อยู ่ ณ บ้ า นดิ น มาอย่างช้านาน พบปะชาวบ้าน กินอาหารจีน ยู น นานรสชาติ ดี ที่ มี ทั้ ง ร้ า นอาหาร ร้ า นชา ร้านขนมให้เลือกหลายร้าน

57


smile S H O R T S T O R Y

กริ๊ง กริ๊ง เสียงโทรศัพท์ดังลั่นบ้าน

รักเรา ที่. ..ทางโค้ ง WORDS พรทิ พ ย์ สาทิ ส สะรั ต ILLUSTRATE SHUTTERSTOCK

58

S O M U C H TO S M IL E A B O U T

จน “เป้” สาวไทยที่แต่งงานมาอยู่สวีเดน ได้สบิ ปีแล้ว ทนนอนฟังเสียงต่อไปไม่ได้ เธอ ถูกปลุกขึน้ มากลางดึก ในใจเธอคิด ต้องเป็น สายด่วนจากครอบครัวของเธอที่เมืองไทย แน่ๆ ไม่มีใครโทรมาดึกแบบนี้ ใจเธอเต้นรัว ขอให้ทุกคนสบายดี ขออย่าให้เป็นข่าวร้าย ใดๆ จากเมืองไทยเลย “ฮัลโหล” เธอรับสาย “แก๊…ฉันอกหัก ฮือๆๆ” ปลายสายร้องไห้ ไม่หยุด ครวญครางป่านจะขาดใจ “ดะ ดะ เดี๋ยวนะ นั่นใครอ่ะ” เป้ยังคงงง ขี้ตา “ฮือๆๆ แกจ�ำฉันไม่ได้เหรอ ใช่สิ ฉันมัน ไม่มีความส�ำคัญ ไม่มีใครสนใจฉัน ฉันมัน ไม่มีตัวตน” ปลายสายยังคงร�่ำไห้ไม่เลิก “อีปริมใช่ไหม” เป้เริ่มจ�ำเสียงได้ คนที่ ชอบโทรมาร้องไห้กับเธอตอนดึกๆ แบบนี้ จะเป็นใครเป็นไปไม่ได้ นอกจาก “ปริม” เพื่อนสนิทสมัยเรียนวิทยาลัย ผ่านมาหลายสิบปีแล้ว อีปริมก็ยังคงท�ำ แบบเดิม คือชอบโทรมาร้องไห้กบั เธอบ่อยๆ ทุกๆ ครั้งเหมือนเดิมคือถูกผู้ชายทิ้ง “อีปริมจริงๆ ด้วย นี่มันกี่โมงกี่ยามแล้ว มึงดูบ้างไหม ที่สวีเดนมันยังเป็นเวลานอน อยู่นะโว๊ย” เป้สุดจะทนกับเพื่อนรัก ปกติจะ เรียกกัน แกกับฉัน แต่ถ้าอารมณ์เสียมาก็ ต้องกูกับมึงล่ะ “แก๊ อย่าเพิ่งบ่นสิ ฟังฉันก่อน ฉันอกหัก ฉันอยากตาย ฉันจะกินยาฆ่าตัวตาย แกนั่ง เครือ่ งบินมารับศพฉันด้วย เอาวัดใกล้ๆ บ้าน มั น นะ มั น จะส� ำ นึ ก แล้ ว แกอย่ า ลื ม สั่ ง พวงหรีดสีชมพูให้ฉนั บอกคนมางานด้วยว่า ฉันรับแต่สีชมพูเท่านั้น ฮือๆๆ” ปริมยังคง ร้องไห้ไม่เลิก “อี ป ริ ม มึ ง ฟั ง กู น ะ ถ้ า มึ ง สามารถจั ด ระเบียบงานศพมึงเองได้ขนาดนี้ กูว่าชานม ไข่มกุ ทีม่ งึ ก�ำลังดืม่ อยู่ มันคงไม่ทำ� ให้มงึ ตาย หรอก แต่มันจะท�ำให้มึงอ้วน พอมึงอ้วนมึง ก็บ่นว่า เพราะมึงอ้วนเขาถึงทิ้งไปใช่ไหม คราวนีใ้ ครอีกล่ะ กูนตี่ ามไม่ทนั แล้วว่ามึงคบ ใครอยู”่ เป้ลกุ ขึน้ มานัง่ คือไหนๆ นอนไม่หลับล่ะ


T H A I S M I L E 172

คุยให้เป็นเรื่องเป็นราวเลยล่ะกัน “นีม่ งึ ไม่เคยดูเฟซบุคกูเลยเหรอ กูลงรูปคู่ ตลอดเลยนะเว้ย พี่ต่ายไง สุดหล่อขาร็อค ของกู แม่งทิ้งกูไปกับพริตตี้อกโต ใช่สิ อีนั่น มันเพิ่งยี่สิบต้นๆ ส่วนกูนี่สามสิบกว่าๆ แล้ว ใครจะสู้มันได้ ไม่ไหวแล้ว กูอยากตาย กูจะ ผูกคอตายในห้องนั่นแหละ เผื่อพี่ต่ายกลับ มา พี่เขาจะได้เห็นว่ากูรักเขาแค่ไหน” ปริม ยังคงแหกปากร้องไห้ “มึงกล้าปีนขึน้ ไปเหรอ มึงกลัวความสูงนี่ อีกอย่างมึงบอกว่าผูกคอตายแล้วลิน้ จุกปาก มันไม่สวย มึงแน่ใจนะ” เป้รู้ว่าเพื่อนไม่ท�ำ เลยหยอกไปแบบนั้น “เดี๋ยวก่อนนะ เมื่อเดือนก่อนมึงโทรมา ร้องไห้กับกูบอกแบบนี้ บอกว่า ใครนะ น้อง เกมส์ ที่ว่าเป็นนายแบบทิ้งมึงไปกับนาง แบบรุ่นพี่ จนมึงโทรมาคร�่ำครวญกับกู บอก ว่าทนอยู่เมืองไทยไม่ได้ ต้องให้กูส่งเอกสาร ให้มึงไปขอวีซ่า พอได้วีแล้ว มึงก็หายจ๋อย ไม่มาหากูตามที่คุยกันไว้ ที่แท้ มึงได้หนุ่ม ใหม่ นี่ผ่านมาเดือนกว่า มึงอกหักอีกรอบ แล้วเหรอ” เป้นึกขึ้นได้ “แหม ก็คนมันสวยนี่หว่า ตอนนั่งรถไป ขอวีซ่า กูเจอพี่เขาบนรถไฟฟ้า เลยได้คุยกัน พอได้วี ก็เลยไม่อยากไป เพราะรักก�ำลัง หวานชื่น แต่ตอนนี้กูอกหักอีกแล้ว แม่ง ทิ้ง กูไปอีกคนแล้ว กูนี่มีเวรมีกรรมจริงๆ ไม่มี ใครรักกูจริงสักคน ชาติทแี่ ล้วกูเคยไปหักอก พวกมันมาหรือไง ชาตินี้พวกมันถึงตามล้าง ผลาญกูไม่เลิก แงๆๆๆ” แล้วปริมแหกปาก ร้องไห้เสียงดังกว่าเดิม “งั้นแสดงว่า วีซ่าที่มึงขอไว้ มันยังไม่ หมดอายุน่ะสิ มึงหยุดร้องไห้แล้วรีบโทรหา เอเจนซี่ ซื้อตั๋วเครื่องบิน แล้วบินมาหากู วันนี้เลย พรุ่งนี้มึงก็มาถึงสวีเดนล่ะ เดี๋ยวกู หาหนุ่มผมทองตาน�้ำข้าวให้ แถวนี้มีเยอะ แยะไป หล่อๆ ทั้งนั้น” เป้พยายามชักชวน ปริมหยุดร้องไห้ทันที “เออ จริงสิ กูมวี ซี า่ นีห่ ว่า บินได้เลยทันใจ แต่มงึ ก็รวู้ า่ กูไม่ชอบฝรัง่ ยิง่ ผมทองตาน�ำ้ ข้าว แบบมึงว่า กูยิ่งไม่ชอบ แม่งเหมือนเอเลี่ยน ที่ส�ำคัญกูพูดภาษาสวีเดนกับเขาไม่รู้เรื่อง “อีบ้า คนที่นี่เขาพูดภาษาอังกฤษกันได้

ทั้งนั้น รสนิยมมึงนี่ประหลาด มองหล่อๆ ว่า เอเลี่ยน ส่วนผู้ชายไทยหน้าเหมือนกบมึง ชอบนัก” เป้หัวเราะในล�ำคอ “ตกลงมึงจะมาไหม” เป้ถามครั้งสุดท้าย ณ สนามบิน Gothenburg,Sweden เป้มารอปริมอยู่นานแล้ว เห็นปริมลาก กระเป๋าออกมา ต่างคนต่างกรี๊ดกร๊าดใส่กัน “ยินดีตอ้ นรับจ๊ะเพือ่ นรัก ในทีส่ ดุ แกก็มา เที่ยวบ้านฉันสักทีนะ หลังจากที่ชวนแล้ว ชวนเล่า แต่ท่ามาก ไม่มาง่ายๆ หรอก” เป้ ช่วยปริมถือกระเป๋า “ก็งานมันเยอะ แถมจะมาทีต้องขอวีซ่า วุน่ วายน่าดู” ปริมใส่แว่นตาอันใหญ่ แน่นอน ว่าหล่อนเอาไว้ปดิ ปังขอบตาช�ำ้ ๆ ทีร่ อ้ งไห้มา ตลอดทาง “ฉันว่า เป็นเพราะแกติดพี่นั่นน้องนี่ของ แกน่ะสิ ถึงไม่ว่างมา” เป้กระเซ้า “แต่ตอนนี้ฉันโสดโว๊ย โสดสนิท นี่แก ฉัน ต้องมาเปลี่ยนเครื่องฮีทโทรว โอ๊ย ผู้ชาย อังกฤษก็หน้าตาดีอยูน่ ะ ผมน�ำ้ ตาล ตาสีเข้ม มีเยอะแยะ พูดจาสุภาพ ส�ำเนียงผูด้ ผี๊ ดู้ ี นีถ่ า้ ไม่ตดิ ต้องมาหาแก ฉันลงทีล่ อนดอนแล้วย๊ะ ผู้ชายงานดี” พอพูดถึงผู้ชายที่ถูกใจท�ำให้ ปริมมีชีวิตชีวาขึ้นมาบ้าง “แน่ะ ยังไม่ทันไร มองผู้ชายใหม่อีกล่ะ แต่ฉนั ว่าแกมองไปรอบๆ ลองเปิดกระโหลก หนาๆ ของแกดูผู้ชายแถวๆ นี้ดูบ้างนะ จะ เห็นว่าโลกนีย้ งั กว้างกว่าทีแ่ กคิดอีกนัก ยังมี ผูช้ ายดีๆ ทีพ่ ร้อมจะจริงจังอยูบ่ นโลกใบนีน้ ะ โว๊ย อย่ามัวแต่หลงหน้าตา เลือกคนที่หัวใจ สิ” เป้เขย่าหัวเพื่อน หวังให้สมองของเพื่อน ท�ำงานบ้าง เพราะที่ผ่านมา เพื่อนใช้แต่ ความรู้สึกตัดสินใจ Varberg เมืองชายทะเล ทางตอนใต้ของ สวีเดน เป้พาเพื่อนขับรถมาถึงเมืองที่ตัวเองอยู่ ก่อนเข้าบ้าน เธอขับรถวนๆ พาเพือ่ นแนะน�ำ สถานทีต่ า่ งๆ คร่าว เพือ่ ให้เพือ่ นมีภาพในหัว จากนั้นเธอพาเพื่อนเข้าบ้าน พร้อมแนะน�ำ “โรเบิร์ต” สามีของเธอ “ไฮ้ ไม่ ไ ด้ เ จอกั น นานเลยนะ ปรมมี่ ”

โรเบิร์ตเข้ามาสวมกอดพร้อมแนบแก้มซ้าย ขวา “ขอบคุ ณ ส� ำ หรั บ การต้ อ นรั บ ฉั น ขอ รบกวนคุณสักพักนะคะ” ปริมตอบกลับ “นี่คุณก�ำลังท�ำอะไรอยู่คะ หนังสือพิมพ์ กองเต็มไปหมด” ปริมเห็นกองหนังสือพิมพ์ อยู่ท่ามกลางโรเบิร์ต ทั้งเก่าและใหม่ “อ๋อ มันเป็นงานอดิเรกของโรเบิรต์ เขาน่ะ เขาชอบสะสมหนังสือพิมพ์ โดยเฉพาะข่าว ทีเ่ กีย่ วกับเมืองของเรา เขามีครบทุกฉบับ แก เชื่อป่ะ ที่นี่มีชมรมอนุรักษ์หนังสือพิมพ์เก่า ด้วย สมาชิกมีแต่คนแก่ๆ โรเบิรต์ นีห่ นุม่ ทีส่ ดุ ในชมรมล่ะ” เป้หวั เราะชอบใจ แม้เธอจะเห็น ว่ามันไร้สาระ แต่ถ้าสามีเธอชอบ เธอก็ชอบ ด้วย เพราะชีวิตคู่คือการให้เกียรติกัน และ ให้อิสระต่อกัน “นี่ห้องเธอนะ ส่วนนั่นห้องน�้ำ ห้องครัว เออ เย็นนี้ฉันชวนเพื่อนมาทานที่บ้าน จะได้ มี ค นคุ ย ด้ ว ยเยอะๆ จะได้ ส นุ ก เดี๋ ย วเรา ขี่จักรยานออกไปตลาดกัน หาซื้ออะไรกิน ช่วงกลางวัน วันนี้มีตลาดที่กลางเมืองพอดี ปริมคงชอบ” เป้เสนอตารางของวันนี้ ซึ่ง ปริมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง เธอลางานมาได้ แค่หกวันเท่านั้น จะท�ำอะไรต้องรีบท�ำ เธอ อยากเห็นเมืองให้ทั่ว มาถึงที่ตลาดนัด มีของขายมากมาย ผลไม้ น่ากินเต็มไปหมด “กรี๊ดดด สตรอเบอร์รี่วะแก ซื้อเหอะ” ปริมเลือกไม่ถูกว่าจะหยิบกล่องไหนดี “ไม่ต้อง พรุ่งนี้เดี๋ยวฉันพาไปเก็บที่สวน เลย เก็บไปกินไป สตรอเบอร์รี่ท่ีนี่ขึ้นชื่อว่า หวานกว่าทีอ่ นื่ แกต้องได้ลอง” เป้ลากปริมอ อกมาจากร้านผลไม้ “นีแ่ ก เลยจากนี้ เดินไปอีกนิด จะถึงทะเล เผื่อแกเบื่อๆ จะได้มาวิ่งออกก�ำลังกายได้ แกชอบวิ่ ง ไม่ ใ ช่ เ หรอ รั บ รองได้ วิ่ ง เลี ย บ ชายหาดยาวหลายกิโล” เป้พาปริมขีจ่ กั รยาน ต่อไปถึงชายหาด “หู้ สวยจริงๆ สวยสมกับที่ข้ามน�้ำข้าม ทะเลมาตั้งไกล” ปริมสูดลมหายใจลึกๆ “จากป้อมปราการนี้ แกวิง่ เลียบชายหาด ไปเรือ่ ยๆ เป็นทางยาวต่อไปได้เรือ่ ยๆ แต่ละ 59


หาดสวยแตกต่างกันไป” เป้แนะน�ำเสร็จ พา ปริมกลับบ้าน ทานข้าวเที่ยงไป คุยกันไป หลังจากที่ไม่ได้เจอกันมานาน มีเรือ่ งให้เล่า กันมากมาย บ่ายๆ ปริมขอตัวงีบ เพราะนั่ง เครือ่ งมาหลายชัว่ โมง ตอนเย็นเธอตืน่ ขึน้ มา ได้ยินเสียงเป้เตรียมอาหารเย็น “มีอะไรให้ชว่ ยป่ะ” ปริมเดินเข้ามาในครัว “ไม่ต้องหรอก ฉันท�ำอาหารง่ายๆ มีแต่ เพื่อนคนไทยมากินด้วยกัน ไม่มีพิธีรีตรอง อะไร” เป้หันมายิ้มให้ “งั้ น ฉั น ขอตั ว ออกไปวิ่ ง สั ก รอบก่ อ น อาหารเย็น ต้องเอาออกก่อนเอาเข้า” ปริมยิม้ ให้เป้ เธอเปลี่ยนเสื้อผ้า แล้วออกไป ถึงแม้ว่า ตอนนี้ใจเธอจะรู้สึกดีขึ้นแล้ว แต่ยงั ไม่วายคิดถึงแฟนเก่าของเธอ วิง่ ไปคิด ไป “ท�ำไมวะ กูเนี่ยเจอแต่ผู้ชายแย่ๆ เพราะ กูเลือกคบคนที่หน้าตาใช่ปะวะ เลือกแต่คน ที่ ถู ก ใจ ไม่ ไ ด้ ดู เ ลยว่ า เหมาะสมกั น ไหม หน้าที่การงานเขาเป็นอย่างไร และที่ส�ำคัญ มันรักกูเหมือนที่กูรักมันไหม” ปริมวิ่งไปบ่น ไป เธอวิง่ เลียบชาดหาดตามทีเ่ ป้วา่ มาเรือ่ ยๆ ยิ่งวิ่งออกมาไกลจากตัวเมือง คนที่เดินร่วม ทางยิง่ น้อยลง วิง่ มาจนสุดทางถนน จนมาถึง ชายหาด แต่ดูแล้ว สามารถไปต่อได้อีก เธอ จึงวิ่งต่อไปเรื่อยๆ มาเจอทางเดินเล็กๆ ผ่าน เนินเขา วิง่ ขึน้ เขา เห็นวิวทะเลจากทีส่ งู ก็สวย ไปอีกแบบ เธอยังคงวิ่งไม่หยุด กะว่าจะ ส�ำรวจให้ทั่วๆ ในวันแรกนี้เลย เธอวิ่ ง มาถึ ง ทางโค้ ง ซ้ า ยมื อ เป็ น ป่ า ขวามือเป็นต้นไม้เตี้ยๆ มีหน้าผา ดูเหมือน เป็นจุดชมวิว เธอหยุดวิ่ง เดินไปบนแผ่นหิน ขนาดใหญ่ จะไปตรงที่มีรั้วกั้นตรงหน้าผา จะได้เห็นวิวทะเลชัดๆ ระหว่างทีเ่ ธอดืม่ ด�ำ่ วิว สวยอยู่นั้น เธอเพิ่งสังเกตว่ามีผู้ชายคนหนึ่ง ยืนอยูไ่ ม่ไกลจากเธอ เขาหันมามองเธอพอดี เหมือนกัน ปริมรู้สึกใจเต้นรัวขึ้นมาทันที “แม่เจ้าโวย นีก่ ถู กู หวยหรือไงวะเนีย่ แม่ง หล่อปานเทพบุตรจุติลงมา หือ งานดีเกรด พรีเมี่ยม สูงมว๊ากกกก ผมทอง ขาสวย หน้า 60

S O M U C H TO S M IL E A B O U T

เรียว หุ่นลีน ตายห่าล่ะ เขายิ้มให้ด้วย ฟัน เรี ย งสวย จมู ก โด่ ง มว๊ า กกกก” ปริ ม พู ด คนเดียว เพราะรู้ดีว่าเขาไม่ได้ยิน ถึงได้ยิน เขาไม่มีทางเข้าใจแน่นอน จากนั้นเธอยืน เก้ๆ กังๆ ท�ำไงต่อดีล่ะ วิ่งต่อไป หรือวิ่ง กลับบ้าน หรือหยุดคุยกับเขา ระหว่างที่เธอ ตัดสินใจอยู่นั้น ผู้ชายคนนั้น เดินหายเข้าป่า ไป “อ้าว นก จิบ๊ ๆ เลยกู” ปริมหัวเราะคนเดียว ในความช้าของเธอ หลังจากเธอวิง่ กลับมาทีบ่ า้ นเพือ่ นๆ ของ เป้มาถึงแล้ว แต่ละคนเม้าท์มอยกันไม่หยุด จนเธอลืมเรื่องผู้ชายคนนั้นไป เช้าวันต่อมา ปริมตื่นแต่เช้ามืด เพราะยังชินกับเวลาไทย แต่มนั สว่างมากแล้วส�ำหรับหน้าร้อนทีน่ ี่ เธอ ออกไปวิ่งเลียบชายหาดเหมือนเดิม วิ่งไป มองทะเลไป คิดในใจ การที่ได้เดินออกมา จากสิง่ เดิมๆ บ้างก็ดี เหมือนได้เปิดโลกกว้าง ได้ เ ห็ น อะไรใหม่ ๆ ลื ม มั น ไปเหอะผู ้ ช าย เฮงซวย เธอวิ่งไปบ่นไปในใจ วิ่งจนลืมไปว่า วิ่งมาถึงไหนแล้ว แต่แล้วประสาทสัมผัสมัน รูส้ กึ ได้วา่ สถานทีน่ คี้ นุ้ ๆ ทางโค้ง ข้างซ้ายเป็น ป่า ข้างขวาคือทะเล นั่นไง ใช่แล้วที่เดิม “โอ๊ย หลังจากโชคร้าย โชคดีสองวันแล้ว กู” ผู้ชายคนเดิมก�ำลังยืนมองทะเลอยู่ที่เดิม ของเขา ปริมชะลอฝีเท้าให้เบาลง แกล้งท�ำ เป็นเดินไปมองทะเลบ้าง เขาหันมายิม้ ให้เธอแบบเดิม “คนบ้าอะไร วะ ยิม้ สวยชะมัด เอาวะ ถึงจะไม่ใช่แนวทีช่ อบ แต่หล่อบาดใจขนาดนี้ ต้องสอยให้ร่วง” เธอ พูดคนเดียวเบาๆ ยิ้มเล็กยิ้มน้อย เดินเข้าไป ยืนใกล้ๆ เขา “ไฮ้ วันนี้อากาศดีนะคะ” เธอเปิดการ สนทนาเป็นภาษาอังกฤษ ให้เขารู้ว่าเธอพูด สวีดชิ ไม่ได้ เขาท�ำหน้าตกใจเล็กน้อย เหมือน กับว่าไม่มใี ครพูดกับเขามานานมากแล้ว คง ไม่นึกว่าจะมีผู้หญิงใจกล้าหน้าด้านทักเขา ก่อนแบบนี้ “ครับ ผมชอบออกมาวิง่ ในวันทีอ่ ากาศดีๆ แบบนี้” เขายิ้มให้สวยๆ อีกครั้ง ในใจของปริ มแทบอยากลงไปนอนแดดิน้ เสียเดีย๋ วนี้ คอย

ดูนะ ถ้าอยู่ในก�ำมือได้เมื่อไร แม่จะพาไป อวดให้รอบถนนข้าวสารเลย ปริมนึกกระหยิม่ ยิ้มย่องในใจ แต่ยังไม่ทันได้พูดอะไรตอบ เขาก็ วิ่ ง หายเข้ า ป่ า ไปอี ก แล้ ว “ห่ า น นกสองวันแล้วนะโว๊ย” ปริมนึกเสียดาย แต่ เข้าใจคนทีว่ งิ่ ออกก�ำลังกาย เขาคงไม่อยาก หยุดพักนาน พอวิ่ ง กลั บ มาถึ ง บ้ า น เป้ ก� ำ ลั ง เตรี ย ม อาหารเช้าไว้ให้ “สายๆ เราจะออกไปเก็บสตรอเบอร์รี่กัน ตอนเย็นพี่เอียดเชิญไปทานขนมจีนน�้ำเงี้ยว ที่ บ ้ า น ต่ อ จากนั้ น ถ้ า แกอยากเดิ น เลี ย บ ชายหาดกลับมาบ้านฉันกับพีเ่ อียดก็ตามใจ” เป้บอกตารางของวันนี้ พีเ่ อียดคือรุน่ พีค่ น ไทยทีย่ า้ ยมาอยูท่ นี่ กี่ อ่ นหน้าเป้นานแล้ว เมือ่ คืนแกก็มาเม้าท์มอยด้วย แกคงอยากให้ปริม หายเศร้า เลยพยายามให้ปริมมีอะไรท�ำ และ บ้านของแกอยูใ่ กล้กบั ทะเลอีกด้าน การเดิน ไปกลับเลียบทะเล จึงเป็นเรื่องปกติของแก ตกเย็นหลังจากจัดขนมจีนน�้ำเงี้ยวไปเต็มที่ เป้ขอตัวกลับไปพักผ่อน แต่ปริมกับพี่เอียด ออกก�ำลังกายด้วยการพากันเดินบ้างวิง่ บ้าง เลียบชายหาด จากบ้านพี่เอียดคือไกลกว่า ทีป่ ริมเคยมา สร้างความตืน่ เต้นให้ได้ไม่นอ้ ย ลัดเลาะภูเขา ผ่านหาดทราย เดินผ่านป่า จน มาถึงทางโค้งที่ปริมคุ้นเคยอีกแล้ว แต่วันนี้ มาจากอีกด้าน ขวามือเป็นป่า ซ้ายมือเป็น ทะเล ปริมมองหาผู้ชายคนนั้น เผื่อเขาจะมา วิ่งแบบเคย นั่นไง เขานั่งอยู่บนม้านั่งหรือ เรียกอีกอย่างคือหินที่ตัดเป็นรูปม้านั่ง ที่มี ต้นไม้ต้นเล็กๆ ขึ้นบนหินเต็มไปหมด ดูแล้ว สวยงามมาก ปริมยิ้มให้เขา ระหว่างที่เดิน ผ่านจุดนั้นกันมาเรื่อยๆ “หันไปมองอะไรน่ะ” พี่เอียดถาม แกหัน ไปดูบ้าง “ไม่เห็นมีอะไรเลย” แกส่ายหน้า แล้วเดิน น�ำหน้าออกไป “อ้าว หายไปไหนเร็วจัง” ปริมรู้สึกว่านก เป็นรอบที่สามแล้วนะ


T H A I S M I L E 172

จากนัน้ วันอืน่ ๆ เป้พาไปตกปู ช้อนกุง้ ฝอยริมทะเล มีกิจกรรมมากมาย ท�ำให้ ไม่มีเวลาออกไปวิ่งมากนัก อย่างมาก ท�ำได้แค่วิ่งอยู่แถวบ้านช่วงเวลาสั้นๆ จนวันก่อนจะกลับ ปริมขอตัวออกไปวิ่ง หลังอาหารเย็น เธอวิ่งจนไปถึงทางโค้ง ในใจคิดว่าต้องเจอเขาอีกครั้งก่อนกลับ บ้านให้ได้ เธอยืนชมวิว หมุนไปหมุนมา มั่นใจว่า คู่กันแล้ว ต้องไม่แคล้วกันสิ ช่วงก�ำลังดูทะเลเพลินๆ เฮ้ย มายืนอยู่ ข้างๆ ตัง้ แต่เมือ่ ไร ปริมตกใจมาก เพราะ เขามาได้เงียบมากๆ เขายิ้มให้สวยๆ แบบเคย “ผมไม่เห็นคุณหลายวัน นึกว่าคุณ จะไม่กลับมาที่นี่อีก ผมมารอคุณทุกวัน รู ้ ไ หม” ค� ำ พู ด ของเขาท� ำ เอาปริ ม ยิ้ ม แก้มปริ โอ๊ย คนหล่อมารอจ้า แปลว่า งานนี้ไม่นกล่ะ จากนั้นเริ่มคุยกันจริงจัง เธอบอกเขาว่า พรุง่ นีต้ อ้ งกลับประเทศไทย แล้ว เครือ่ งออกแต่เช้า คงไม่มเี วลาออก มาวิง่ อีก เธอตัง้ ใจว่าอยากแลกเบอร์โทร จะได้โทรหากัน แต่ยังไม่ทันได้พูดอะไร ต่อ ปริมได้ยินเสียงคนเรียก “ปริม มาวิ่งซะไกลเชียว” พี่เอียด นั่นเอง แกคงมาเดินออกก�ำลังกายตาม ปกติของแก ปริมหันไปทักทาย คุยกัน นิดหน่อย แต่พอหันกลับมาอีกที ผู้ชาย คนนั้นหายไปอีกล่ะ อะไรวะ หายตัวได้ ยังกะเป็นผีเฝ้าทางโค้ง ปริมเริม่ หงุดหงิด เพราะยั ง ไม่ ทั น ได้ แ ลกเบอร์ แล้ ว จะ ติดต่อกันได้ยังไง หรือจริงๆ แล้ว เขาไม่ สนใจเธอ แน่นอนล่ะ ว่าปริมเสียดาย โอกาสทองไม่ใช่น้อย เธอเดิ น กลั บ บ้ า นมาอย่ า งเศร้ า ๆ พอมาถึงบ้าน เป้ก�ำลังนอนดูทีวีอยู่บน โซฟา ส่วนโรเบิรต์ ยังคงง่วนกับการเรียง หนั ง สื อ พิ ม พ์ เ ก่ า ปริ ม เลยเดิ น เข้ า ไป สมทบ หยิบหนังสือพิมพ์ขึ้นมาดูบ้าง จนมาเจอฉบับหนึ่ง พาดหัวข่าวใหญ่

รูปคนทีอ่ ยูบ่ นหน้าหนึง่ มันช่างคุน้ เคยนัก “เป้ ผู้ชายคนนี้ไงที่ฉันเล่าว่าฉันเจอ เขา ตอนฉันออกไปวิ่ง ดูสิหล่อลากดิน เลยแก” ปริมดีใจมากที่ได้เห็นรูปเขา “ไหนๆ เออ ก็ดีนะ แต่หน้าคุ้นๆ” เป้ ส่งภาษาสวีเดนคุยกับสามี “ฉันว่าแกเข้าใจผิดแล้วปริม เป็นคน นี้เป็นไปไม่ได้ เพราะนี่มันหนังสือพิมพ์ เมื่อห้าปีที่แล้ว และคนในรูปเขาตาย แล้ว ในข่าวบอกว่า เขาเสียชีวิตที่ทาง โค้ง ตรงจุดชมวิว เพราะหัวใจล้มเหลว เฉียบพลัน และเพราะเขาออกไปวิ่งคน เดียว กว่าจะมีคนมาเจอ เขาก็เสียชีวิต แล้ว เพราะฉะนั้นไม่มีทางเป็นหนุ่มคน ที่แกเจอแน่” เป้ส่ายหน้า “ใช่ ยังไงก็ใช่ ฉันมั่นใจ อืมมมม เสีย ชีวิตที่ทางโค้งเหรอ เฮ้ย…” เป้และปริม ตะโกนออกมาพร้อมกัน “แกเจอเขาตอนทีไ่ ม่มใี ครอยูแ่ ถวนัน้ ใช่ปะ่ พีเ่ อียดไม่เคยเห็นเขาใช่ปะ่ แกเจอ เขา แล้วเขาก็หายตัวได้ใช่ปะ่ ชัวร์ละ่ แก เจอ...ผี...” คราวนี้ปริมตะโกนพร้อมเป้ บ้าง โอย ถึงว่า คนอะไรหายตัวเร็วชะมัด นี่ฉันหลงรักกับผีหรือเนี่ย ซวยซ�้ำซวย ซ้อนหนออีปริม หนีจากคนหลอกลวงมา เจอผีหลอกถึงสวีเดน มันใช่มะ่ แล้วคืน ก่อนกลับบ้าน ท�ำเอาปริมนอนไม่หลับ ภาพของผู ้ ช ายคนนั้นมันติด ตามากๆ เธอนอนร้องไห้นำ�้ ตาไหล รักแท้ไม่มจี ริง ส�ำหรับเธอ เช้าวันสุดท้าย เป้และโรเบิร์ตมาส่ง ปริมทีส่ นามบิน ปริมเดินลากกระเป๋าอย่าง เหงาหงอย ยังไงภาพผู้ชายที่ทางโค้งยัง ติดตาเธออยู่ เธออยากเจอเขาอีกสักครัง้ แล้วถามเขาว่ามาหลอกเธอท�ำไม มี อะไรให้ช่วยไหม หรือเขามาขอส่วนบุญ ระหว่างที่คิดไปเรื่อยเปื่อย ตาเจ้ากรรม ดันเห็นผูช้ ายคนหนึง่ ลักษณะคุน้ ๆ หน้า ก็ใช่ ยิ้มสวยขนาดนี้ ไม่ใช่ใครที่ไหน แต่ แทนทีป่ ริมจะดีใจ เธอถอยหลังไปชนเป้

ที่เดินตามมา หน้าปริมถอดสี “ซวยล่ะ แม่งตามมาหลอกถึงนีเ่ ชียว เหรอ” ปริมพูดออกมา “อะไร ใคร” เป้ถาม “แกดูนั่นสิ แกมองเห็นผู้ชายใส่สูทสี กรมท่าทีย่ นื อยูต่ รงนัน้ ไหม ใช่คนทีอ่ ยูใ่ น หนังสือพิมพ์ว่าตายไปเมื่อห้าปีที่แล้ว ไหม” ปริมชี้ เป้พยายามมอง “ฉันก็เห็นว่ะ แม่ง ผีหลอกกลางวัน” เป้ถอยกรูไปไกลกว่าปริม จนไปชนโร เบิรต์ เป้สง่ ภาษากับสามี จากนัน้ สองสาว เอามือปิดตา เผื่อว่ามองอีกทีผีผู้ชายคน นั้นจะหายไป แต่พอเปิดตา เห็นว่าโร เบิร์ตเดินไปคุยกับผี โอ้ว สามีเป้ นาง แอนด์ว๊านด์ไปอีก คุยกับผีได้ด้วย ที่ ส�ำคัญ โรเบิรต์ ก�ำลังเดินกลับมาหาพวก เราพร้อมกับผี โอ้ แม่เจ้า นี่ปริมกับเป้ ไม่ใช่คุณริวกับเจนนะ ถึงเราสัมผัสได้ แต่เราไม่อยากสัมผัสใกล้ขนาดนั้น “ผมขอแนะน�ำ “แอนเดอร์ส” เขาเป็น น้องฝาแฝดกับอเล็กซ์คนในข่าว เขาเพิง่ กลับมาจากออสเตียเลีย เลยไม่มีใคร เจอเขาในทาวน์มาก่อน” โรเบิร์ตตบบ่า ปริมเป็นการปลอบใจ “ผมต้องขอโทษด้วย ที่ไม่ได้อยู่คุย กับคุณเมือ่ วาน เพราะเห็นว่าคุณมีเพือ่ น มาสมทบ เลยตามคุณมาที่สนามบิน นี่ ครับเบอร์โทรศัพท์ของผม หวังว่าพอคุณ ถึงเมืองไทยแล้ว เราจะได้คุยกันมาก ขึ้น” เขายิ้มสวยๆ ให้อีกแล้ว ปริมได้แต่ยิ้มเขินๆ ในใจตะโกนดังๆ “ในที่สุด นอกจากไม่ได้ถูกผีหลอก ฉัน ไม่นกแล้วนะจ๊ะ ฉันได้ผชู้ ายกลับบ้านจ้า คุ้มค่ากับค่าเครื่องบินที่ เ สี ย ไป” ปริ ม หัวเราะ หึ หึ การออกก�ำลังกายมันดีต่อ สุขภาพและดีต่อใจ ปริมนึกขอบคุณตัว เองที่รักการวิ่ง 61


Thai Christians in the UK เครือข่ายคริสเตียนไทยในยูเค

NTC คือ..?

?

้ เพื่อเป็ นช่องทางใน NTC: Network of Thai Christians in the UK หรือ เครือข่ายคริสเตียนไทยในยูเค จัดตัง้ ขึน การติดต่อสื่อสารระหว่างพี่น้องคริสเตียนไทยในยูเค เพื่อช่วยในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ และหนุ นใจซึ่งกัน นอกจากนี ้ยังใช้เพื่อเป็ นศูนย์กลางในการกระจายข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคริสเตียนไทยในสหราชอาณาจักร เป็ นอีก หนึ่ งคอมมิวนิ ตท ี ้ ี่เปิ ดรับคนไทยทุกคน ทัง้ ที่เป็ นคริสเตียนและไม่ ได้เป็ นคริสเตียนที่มีความสนใจอยากรูจ้ ักกับ พระเยซูคริสต์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสามัคคีธรรมกับพวกเราได้ทุกที่ทั่วประเทศได้คะ่

กลุ่มต่างๆ Carlisle W. Midlands Manchester Barrow Hemel Hempstead South Shields Huntington Birmingham Worthing London

150+ สมาชิก ทั่ว UK!

ติดต่อพวกเราได้ที่ อ. เดวิด โรบินสัน (+44) 07526 548981 David.Robinson@omfmail.com

/groups/ThaiChristiansUK

อ. แมรี่ โรบินสัน (+44) 07784 510553 Mary.Robinson@omfmail.com

คุณณัช (+44) 07463 561661 nketudom@gmail.com


วิมุติ ไทยแท็กซี่ Email thai_taxi@hotmail.com

ติดต่อรถท่องเที่ยว UK ออฟฟิศเปิดแล้วที่ ไทย

หมู่บ้านเดอะซิมโพนี่ 189/1 ถ.นวลจันทร์ ซ.นวมินทร์ 163 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

ADVERTISING WITH US

ติดต่อ คุณวิมุติ

Tel 004(0)7789872567 Line ID wimutthaitaxi

เมืองไทย ติดต่อ

Email Wimutpraputto@hotmail.com Tel คุ ณ แมว 0950735824 Line ID wimutthaitaxi

CALL 020 8846 9960 079 8561 8228 EMAIL advert@thaismile.com

ร้านอาหาร ภัทรา

รับสมัคร ทีมงานในลอนดอน ต�ำแหน่งเชฟ และพนักงานบริการ : รายได้ต่อปี ตามประสบการณ์ + Tronc + ทิป : มีที่พักให้เช่าในราคากันเอง : พักร้อน 28 วันต่อปี : มีชุดท�ำงานและอาหารให้ : เพ็นชั่น สนใจติดต่อ หวิว Bongkoj@snpfood.com โทร. 07767 227 897ENJOY

THE TAST ES OF THE ORIE NT!

k r o P g n a n Pa y r r u C

INGREDIENTS

1 cup (250ml) coconut cream 1 cup (250ml) coconut milk

1/3 cup basic Thai red curry paste

500g pork fillet, thinly sliced diagonally 2 tablespoons palm sugar 2 tablespoons fish sauce

8 kaffir lime leaves, 4 torn, 4 shredded 1/2 cup Thai basil

1 long red or green chilli, thinly sliced Steamed rice to serve

Address 9A Gerrard Street, W1D 5PN London, United Kingdom Tel. 020 7734 3887 Fax 020 7439 8880

METHOD

Combine coconut cream and milk in a bowl. Pour 1/2 the mixture into a wok and cook over high heat for 6-8 minutes or until oil begins to separate. Add curry paste and cook for 2 minutes or until fragrant.

Add pork to wok and stir-fry for 2-4 minutes or until cooked, then add remaining coconut mixture and bring to the boil. Stir in sugar, fish sauce and torn kaffir lime leaves. Simmer for 2-3 minutes, then add 1/2 the basil leaves. Serve curry scattered with remaining basil, shredded kaffir lime leaves and chilli, on top of rice.

New Loon Moon Supermarket Oriental & South East Asian CuisineIssuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.